You are on page 1of 24

œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ www.nijuktikhabar.

net Óí`ÿœÿæ
1¯ÿÌöLÿë s280.00
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ
6þæÓLÿë s.140.00 þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë
3þæÓLÿë s 70.00 f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ
sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç
¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ > {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ
Manager, Nijukti Khabar, D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
TS-3/193, Mancheswar I.E.,
Bhubaneswar - 10 -¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ-42 μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ 26 þæaÿö - 1F¨÷ ç à ÿ , 2011 6.00 Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m
VOLL-XVIII ISSUE - 42 BHUBANESWAR 26 March-1 Apr, 2011 6.00

Samantaray Academy
Join for Best Coaching....
Multiple Learning Solution Provider...
Visit Us : www.samantaray.ac.in
FROM PEN TO PRINT
WITH EACH PASSING YEAR writing in general. It's not friendly personality is al- Chief Editor," explains Geeta
O A S - 2 0 1 1 THE PUBLISHING INDUSTRY necessary to have a back- ways useful." Dharmarajan, Executive Di-
ADMISSION GOING ON ! IN INDIA IS SCALING NEW ground in publishing but QUALIFICATION CUES : No rector, Katha. According to
FRESH BATCH STARTS ON 31st MARCH-2011 HEIGHTS. SRUTI NAYANI sensitivity to the nuances previous experience in pub- Mitra there are various opera-
Features: TELLS YOU WHY A CAREER of language and a genuine lishing or an academic quali- tions in a publishing firm—
 Printed Study Materials on all Subjects IN THIS INDUSTRY CAN BE AN fondness for literature (of fication in publication is re- editorial, design, production,
 Experienced Faculties OPTION. any kind, whether fiction or quired. Adds Mitra, "Though sales, marketing, customer
 Separate Doubt Clearing Classes
 Very Similar Test Papers The boom in technology, over non-fiction, popular or lit- many graduates from the services, finance and ac-
 Smaller Batch Size for Personal Care the last decade, was viewed erary) is pretty much a arts/ humanities stream join counting, and so on. "In edi-
 Reasonable Price as the onset of doom for looks pre-requisite," explains, the publishing industry, that's torial, there are two basic
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12, and reading habits by any. Udayan Mitra, Publishing not a pre-requisite. Those functions-commissioning
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545 However if the growth of the Director, Penguin Books who want to join the editorial (which involves liaising with
publishing industry is anything India, New Delhi. These are department need to have a authors and acquiring manu-
GOVERNMENT OF INDIA STAFF to go by, this prediction has
certainly been proven wrong.
the must-haves for anyone
wanting to join the editorial
bachelor's, preferably a
master's degree. Most people
scripts to publish), copy edit-
ing (which involves giving the
INDUSTRY INSIGHTS : Ac- department. "In most other really learn on the job and manuscript a publishable
SELECTION COMMISSION cording to Devaru Bhat, Sec- departments of a publish- within the first three months form). The entry level posi-
retary, The Bangalore Book- ing firm— sales, marketing, they have a sense of whether tion is Editorial Assistant, from
NOTICE sellers and Publishers Asso- design, production, cus- publishing works for them or which one proceeds to Copy
1. RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN BSF, CISF, ciation (BBPA), "Publishing tomer services— it really not. A good way to test Editor, Senior Copy Editor and
CRPF & SSB, 2011 schedules are going on, as of helps if you like books and whether you're apt for this so on. In commissioning,
now. The Indian publishing are interested in the pro- industry is to ask yourself which requires some experi-
2. RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN ITBPF, 2011
market , with all its literature— cess through which a book why you want to be in pub- ence in publishing, one pro-
3. RECRUITMENT OF RIFLEMAN (GD) IN ASSAM books, magazines, newspa- comes into being," adds lishing. If the answer is: Be- ceeds from Commissioning
RIFLES, 2011 pers, etc— stands at a whop- Mitra.Concurs Priya cause I love reading, you're Editor to Senior Commission-
No.1/27/2010-P&P : Candidates who have applied for the ping Rs. 20,000 crore." He Kapoor of Roli, Delhi, "It is probably not right for publish- ing Editor, Managing Editor
above posts in response to Notice dated 5th Feb. 2011 may adds, "On an approximate extremely important for a ing. Most people in publishing etc," he concludes.
note that Admission Certificates for Physical Standards/ estimate, around 70,000 titles good editor to not only be do love reading, but they do srutinayani@
Physical Efficiency Test (PST/PET) may be downloaded from are published in India on gen- adept at copy editing, but much more than that— they Geetha Rao)
different websites of the Commission. eral subjects. Of this, 30 per also add value to a manu- create products for others to
1. Indo Tibetan Border Police Force - Website of Staff cent are in English and the script. This happens when read. It's the same distinction
Selection Commission (NWR), Chandigarh viz. remaining in regional lan- you read constantly — be as that between people who CENTRAL
www.sscnwr.org guages. There; are around it books, newspapers or love watching movies and
2. Assam Rifles- Website of Staff Selection Commission
(NER), Guwahati viz. www.sscner.orq.in
384 publishers in India." So, a magazines. Of course, lan- people who produce movies BANK OF INDIA
career in publishing may be a guage skills are another for people to watch."
CENTRAL TO YOU SINCE
3. BSF, CISF, CRPF & SSB - Website of respective Regional great idea. must-have. Editors are in SCOPE SPEAK.
1911
Office where the candidate submitted his application. MUST-HAVE MERITS: "The constant touch with au- "The designations at Katha are Central Office : Chandermukhi,
The facility of downloading will be available at least one foremost quality that we look thors who come from all Assistant Editor, Editor, Senior Nariman Point, Mumbai 400 021.
week before PST/PET.Those who are qualifying in PST/PET for is familiarity with books nd walks of life — therefore a Editor, Managing Editor, and Recruitment of Retired
can also download their Admission Certificates for Written Officers on Contractual
Examination one week before the date of the respective
examination.Admission Certificates are under dispatch by CENTRAL INSTGITUTE OF basis in respect of
Financial Inclusion - 2011.
post. However, candidates can appearfor PST/PET
andWritten Examination with downloaded Admission Certifi- HOTEL MANAGEMENT & CATERING Central Bank of India, a lead-
ing Public Sector Bank, with
cates. The candidates may also note that the written exami- Pan India Branch Network
nation for candidates qualifying in PST/PET stands post-
poned to 15.05.2011 (FN) for Assam Rifles and 15.05.2011 2011 of more than 3656
branches, total business of
(AN) for ITBP Written examination for recruitment of Con- more than Rs. 275453
stable (GD) in BSF, CISF, CRPF and SSB will be held on Crores and driven by tal-
5.6.2011 as already notified. ented work force of 34000
+ employees is looking for
retired Officers of Nation-
f¯ÿú ÜÿæBàÿæBsúÓ alized Banks for monitoring
the activities of Business
Correspondents and to im-
BÎ{LÿæÎ {Àÿàÿ{H´ {¨÷æ{sOÿœÿ {üÿæÓö,μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ part training to field func-
Éíœÿ¿¨’ÿÿ-11952 tionaries in the area of Fi-
nancial Inclusion. For full
 þÜÿæÀÿæÎ÷ S÷æþê~ ¯ÿ¿æZÿ, Éíœÿ¿¨’ÿ-148 details regarding no. of
 Aμÿë¿’ÿß S÷æþê~ ¯ÿ¿æZÿ,¯ÿ¿æZÿ LÿâLÿö, Éíœÿ¿¨’ÿ-105 vacancies, application
format, emoluments, age,
œÿæ¯ÿæÝö ¯ÿ¿æZÿ, (¨’ÿ- {xÿμÿàÿ¨{þ+ AæÓçÎæ+) qualification, experience,
application fee payable,
Éíœÿ¿¨’ÿ-162 etc., please refer to de-
 F¸â B fú {Îsú BœÿÓë À ÿæœÿÛ Lÿ{¨ö æ {ÀÿÓœÿ, 2011 tailed advertisement dis-
played on the Bank’s
¨æÀÿæ{þÝç L ÿæàÿ ¨æÜÿ¿æ-ÿÉíœÿ¿¨’ÿ-39 website http://
 AœÿëSëÁÿ fçàÿâæ{Àÿ fëœÿçAÀÿ LÿâLÿö ¨’ÿ -Éíœÿ¿¨’ÿ-42 www.centralbankofindia.co.in.
Application form can be
þæfæSœÿú xÿLÿú àÿçþç{sxÿ - downloaded from Bank’s
website given above. The
¨’ÿÓóQ¿æ-35 last date for Receipt of ap-
F¯ÿó AæÜÿëÀÿç A{œÿLÿ .... plication will be 11.04.2011.
GENERAL MANAGER
(HRD)

CMYK CMYK
A μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 2
WâûAbòõ ùUâ^òõ, bêaù^gße {s÷œÿçó H œÿç¾ëNÿç Óí`ÿœÿæ QûZâQûZââú @ûagýK
Approved by NIOS, MInistry of H.R.D., Govt. of India
Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc `ÿÁÿç†ÿ 2011 H 2012 Éçäæ¯ÿÌö ¨æBô I.T.I. ÖÀÿêß H (Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu
@^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZ_ ò ûâ ¯ ùUâ^õò @^êÂû^ùe IWÿg ò ûe Nursing {s÷ œ ÿç ó ¨æBô œÿæþ{àÿQæ AæÀÿ» {ÜÿDdç æ ÁûUòÁKò ûfþ, NALCO, PWD, Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe
I.T.I. FITTER, ELECTRICIAN, ELECTRONICS, REFRIGERA- ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, iùbðde, ùUâie,
_âùZýK Ròfûä e _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRc ò þ I Uâû`òKþ ^òdc TION, & A/C AUTOMOBILE ENGG.
Wâû`Öicýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A.
aòhdùe ùUâ^òõ \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij + Medical Laboratory Technician, Home Nursing & R.M.P +
{¾æS¿†ÿæ-H.S.C. Pass Àÿë D–ÿö, Duration -1 Year ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^õò \ò@û~òa ö SC/
fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú Hostel, Library, Laboratory ÓÜÿç†ÿ Aæ$#öLÿ ÀÿçÜÿæ†ÿçÀÿ STuê iêa] ò û \ò@û~òa ö ùUâ^õò _ùe PûKòeò Keòùa ö AzêK
Principal,Institute of Education & Technology, Óë¯ÿç™æ ÓÜÿç†ÿ S.C., S.T. ¨æBô ×æœÿ ÓóÀÿä~ Adç æ {s÷œÿçó ¨{Àÿ QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute
ÓÀÿLÿæÀÿê H ¯ÿçμÿçŸ œÿÓ}ó {Üÿæþ H N.G.O þæœÿZÿ{Àÿÿ `ÿæLÿçÀÿç H Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda,
A/37, Ruchika Market, Baramunda, Near State A抜ÿç¾ëNÿçÀÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçdç > BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ üÿþö H œÿçßþæ¯ÿÁÿê
Bhubaneswar-751003 uê U.50/-uû c^ò@Wÿe ð Ke«ê ö
Bank of India, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö ¨æBô Rs. 70/- M.O. LÿÀÿç Lÿçºæ Office Àÿë {œÿB¨æÀÿç{¯ÿ æ
Mobile- 9238909941, 9238804415, 0674-2354014 Principal-I.E.T. : A/37, Ruchika Market, Baramunda, Bhubaneswar-3
Ph-0674-2354014, 9778030674, 9237124021
WûKù~ûùM c¤ ùUâ ^ ò õ ù^A_ûeò ù a
œÿç¾ëNÿç ¯ÿçj樜ÿ GRAND OPENING 50 VACANCY
2003Àÿë 2010 þš{Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¯ÿæxÿö Lÿçºæ
þßí À ÿμÿq Éç ä æ þƒÁÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿë þæsç÷Lÿë¿{àÿÓœÿú Lÿçºæ †ÿˆÿëàÿ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¨æÓú
A™#œÿ{Àÿ $#¯ÿæ 3 sç DŸç†ÿ Daÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ M/F þæœÿZÿë Official Channel Partner of OXFORD
¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ vÿçLÿæ μÿçˆÿçLÿ ¨çAœÿ UNIVERSITY PRESS. œÿç¾ëNÿç LÿÀÿëdç > (No experience/ No
œÿç¾ëNÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > BbÿëLÿ ¨÷æ$öê registration fee). Monthly: Rs. 4200-Rs.8400 AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ
Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô þš{Àÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ þæšþ{Àÿ ¨÷æ$öê `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ >
www.mayurbhanj.nic.in Contact :
website {Àÿ Aœÿë Ó ¤ÿæœÿ AMAZING CREATION
LÿÀÿ;ÿë > Ó´æ/ÉçäæþƒÁÿæ™êÉ, 611/G Ganesh Bazar, Palamandap, Near Sivani
þßíÀÿμÿq Glass House, Cuttack-12, Ph-9238100133

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE.


BALANGIR CORRIGENDUM TO THIS OFFICE ADVERTISE-
MENT NO. 1616/ESTT. DT. 16.09.2010 FOR RECRUITMENT
OF JUNIOR CLERKS
Application form is invited for recruitment to the post of Junior Clerk numbering 80 for Balangir
District which include vacancy of Finance Department (Commercial Tax and Treasuries & In-
spection wing) and Co-operation Department.
No. of Vacancy
ST ST(W) SC SC(W) SEBC SEBC(W) UR UR(W) TOTAL
14 09 09 05 14 04 19 06 80
1.The last date of submission of application for the post of Junior Clerk is extended upto
Dt.04.04.2011.
2. No application except incase of candidates belonging to SC/ST shall be considered
unless it is accompanied by Bank Draft of Rs.50/- (Rupees Fifty) only in favour of
Collector, Balangir payable at State Bank of India, Balangir Branch, Balangir.
3.The other terms and condition of the said advertisement will remain unchanged.
4.The list of rejected applications received, earlier in response to Advertisement No.
1616 Dt. 16.09.2010 can be viewed from the notice board of Collectorate, Balangir
APPLICATION FOR INVITING APPLICATIONS FOR FOLLOWING POSTS and the details of information regarding the recruitment, application format, syllabus
FOR ENGAGEMENT IN BLOOD TRANSPORTATION VANS IN SCB MEDI- of the examination, etc. are available in the Official website www.balangir.nic.in.
CAL COLLEGE HOSPITAL, CUTTACK -TERMS OF REFERENCE 5.The candidates whose names do not find in the reject list notified on Dt. 08.03.2011
Name of the post : Driver,No of post :01, Monthly Remuneration on : Rs. 5400/-, Qualification: need not apply.
7th standard passed, Experience : 5 years experience in field of driving of Heavy vehicle COLLECTOR, BALANGIR
preference will be given to the candidates having experience in Govt, organizations, Key
function and duties: Drive the vehicle as per the instruction of Blood Bank officer to attend
different Blood donation camps. Maintain the vehicle with neat and dean. clean the vehicle ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF CONTRACTUAL
daily. Ensure timely routine check up of the vehicle in the station during warranty period.
STAFF UNDER NRHM, HEALTH & F.W. DEPTT/CDMO, NUAPADA
Adhere the tariff rules while driving. Maintain the vehicle log book. Any other works as
assigned by the authority from time to time.
1.Selection will be made in order of merit preference. 2.In all the cases the contract is for period
WALK-IN-INTERVIEW
of one year initially and extendable basing on performance. 3.In all the cases the maximum age Applications are invited from suitable candidates for filling up of the following posts which is
limit is as 45 as on 01.03.2011. 4.The candidates have the option to apply for the both post if purely on contract basis for a period of 11 months or completion of the project whichever is
desired for which they can send separate application forms. 5.The candidate have to apply the earlier in Nuapada Distrct.
Superintendent, SCB Medical College Hospital, Cuttack for the said post through Fax / Mail Category of Post : Asst. Surgeon/Medical Officer, No. of Posts :4, Consolidated Salary
within 15 days from the date of publication of the advertisement during office hour. 6. The (p.m.) : Rs.20,000/-, Qualification & Eligibility Criteria : MBBS from any recognized insti-
application received beyond the stipulated date and time shall not be accepted. 7.The applica- tute.
tion send through post or courier shall not accepted. 8. In case for the post of driver the Preference will be given to persons having experience in paediatric., Date & Time of
candidate will submit eye testing certificate from a registered Opthalomologist, that no eyesight Interview : 28.03.2011 at 10. A.M.
problems and can drive the vehicle. 9.Attested photocopy of driving license will be enclosed in 2. Staff Nurse, 12, Rs. 6,510/-, (a) Candidates must have passed General Nursing and Mid-
the application form in case of driver. 10. Only the qualified candidates shall be informed about wifery Examination from any of the 03 Govt. Medical Colleges of Orissa/School of Nursing of
the date and time of interview. MCL, Talcher/IGH Rourkela (b) Any Private Institution recognized by DMET. (c) Candidates must
Superintendent SCB Medical College Hospital, Cuttack have registered their name in the Orissa Nursing Council.
Email: scbsuperintendent@yahoo.com 3. Jr. Laboratory Technician (Pathology),1, Rs. 5,200/-, Must have passed Laboratory Techni-
cian course from any of the three Medical colleges of the state or passed from A.I.C.T.E.
APPLICATION FORM Recognized institutions.
1.Name of the post applied for : Affix passport 4.Nutritionist-cum Counsellor (Female),1 Rs. 6.000/-, BA with Home Science (Hon.) with at
2. Name of the candidate (in capital letter) size photograph least two years working experience in the related field.
3. Name of the father Interested candidate fulfilling the eligibility criteria mentioned above are required to attend the
4. Date of Birth walk-in-interview in the office chamber of the undersigned & candidates must register their
5. Permanent address: names before one hour of scheduled date & time, failing which their candidature will not be
6. Present postal address (for communication) entertained. The candidates are required to bring their Application Form & all original certifi-
7. Caste cates, in support of their qualification, age, attested photograph & photocopies of all educa-
8. Qualification tional qualification. Selection of the candidate will be made as per the NRHM norms. Candidates
9. Experience working under Health & FW Department must produce no objection certificate issued by the
Full signature of the candidate immediate authority. For further detail and application format contact at O/o. C.D.M.O., Nuapada
I do hereby declared that all the information in the form are true to best of my knowledge and or log on to www.nuapada.nic.in. The authority reserves the right to accept/reject any or all
belief. applications without assigning any reason thereof.
Full signature of the candidate with date Chief Dist. Medical Officer, Nuapada
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 3
œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç `ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^d
ò eòõùe ùUâ^õò ù^A
Hindustan Spices, AN ISO 9001-2008 CERTIFIED Lÿ¸æœÿê
þ{oÉ´Àÿ ÓÜÿç†ÿ AœÿëSÁë ÿ, ¾æf¨ëÀÿ,{Lÿ¢ÿëlÀÿ,ÀÿæßSÝæ, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ H LÿÁÿæÜÿæƒç
ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿç¾Në ÿç ¨æBô ÓþÖ fçàÿâæÀÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > *Condition apply
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
Post (Age 17-28) EARN QUALIFICATION
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêa]ò û Job
Dy. Manager Rs.8300/- +3 above iað^cò Ü gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKò þ _ûi Guarantee
Labour Incharge Rs.6750/- +2 above 100%
Product Supervisor Rs.4650/- 10th gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý^ 5’5”
Packing Boy Rs.3200/- 7th iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcfÜ Lò Zô VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Time: 8 A.M. to 2 P.M. Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
SRIMATI ENTERPRISES ¨âsú œÿó.4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú ¨æQ{Àÿ, AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿú{H´ D¨xÿæLÿWÀÿ Óæþœÿæ SÁÿç, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, μÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ Cuttack:- Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC ,
Cont.: 9237559242, 9938978008, Website:www.hindustanspices.com PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160

Ó´æ׿ Lÿþöê {s÷œÿçó NEW OFFICE ! 35 VACANCY


S.N. POST VACANCY QUAL. PAYMENT
{Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ¯ÿçμÿçŸ Ó´æ׿ AœÿëÏæœÿ H ¯ÿçμÿçŸ fçàÿâæÀÿ NGO
þæœÿZÿ{Àÿ $#¯ÿæ xÿæNÿÀÿQæœÿæ, Nursing Home {Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿æ{Àÿ Home 1. Supervisore 13 10th 4200/-
Nurse, ¨æ{$æ{àÿæfçÎ H þÜÿçÁÿæ Ó´æ׿Lÿþöê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë þæs÷çLÿ 2 Asst.Manager 11 10th/+2 8000/-
¯ÿæ †ÿ’ÿë–ÿö {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿë MEDICAL LABORATORY 3 Branch Manager 11 +2/+3 17000/-
TECHN, HOME NURSING COURSE {Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ {s÷œÿçó
¯ÿßÓ Óêþæ 2011 Óë•æ 18 Àÿë 28 ¯ÿÌö
¨æÓú ¨{Àÿ Aæ»Àÿ ¨÷Öæ¯ÿç†ÿ ¯ÿçμÿçŸ ¯ÿçμÿæSþæœÿZÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿê LÿÀÿç{¯ÿ æ
Üÿ{Îàÿ Óë¯ÿç™æ I SC/ST þæœÿZÿ ¨æBô Óë¯ÿç™æ Adç æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¯ÿ暆ÿæþíÁÿLÿ æ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ
Form ¨æBô Rs. 70/- M.O. LÿÀÿ;ÿë æ þš{À ÿBiodata ÓÜÿ Óæäæ† LÿÀÿ;ÿë æ
Principal, REGIONAL INSTITUTE WELLDONE INTERNATIONAL
Plot No.-298, Baramunda, Near Side Over Bridge, Bhubaneswar-3, COARTPETA, GOILUNDIROAD, INFRONT OF DIVINE PUBLIC SCHOOL
M-9238909941, 9238804415, 9583470207 BERHAMPUR, GANJAM, M-9238634508

DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD. WALK-IN-INTERVIEW


(A joint venture of Govt, of India & Govt, of NCT Delhi) ADVT No. DMRCPERS/22/HR/2011(5) A leading MNC required 27 candidates (Male/Female)
REQUIREMENT OF EXECUTIVES OF VARIOUS DISCIPLINE IN DMRC for Office Management. Supervising, Accounts and
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) is a joint venture company with equity participation from Sales. Qualification: +2/+3/Diploma and MBA. Age-18 yrs
Govt, of India and Govt, of National Capital Territory of Delhi. It has been entrusted with the above. Monthly Payment Rs. 8500/- to Rs. 10000-(during
responsibility of implementation of the rail based Mass Rapid transit System of Delhi. Applications training) Rs. 20,000/- above then onwards. Walk in Bio-
are invited from dynamic, experienced and highly motivated individuals, for filling up the following data within 7 days.
posts on deputation / direct recruitment/contract basis.
Contact : The Manager
No. Post No. of Post Last date for receipt of application
1
2
General Manager (Finance)
General Manager (Operation)
2
1
Career Promoter
Opposite Hotel Basanti, (top Floor) Mahatab Road, Cuttack
3 General Manager(Civil) 3
4 Manager (S&T) 1
5 General Manager (HR) 2
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT, M K C G MEDICAL
6 DGM (Elect) 10 30.03.2011
COLLEGE HOSPITAL, BERHAMPUR DT. GANJAM
7 DGM (S&T) 5 Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed format given below for engagement in
8 DGM (Civil) 20 following contractual paramedical post under the Swasthya Bikash Samittee, M K C G Medical College
Hospital, Berhampur.
9 DGM (Operation) 5 1. Radiographer
10 DGM (Finance) 2 Qualification: The candidate should pass Diploma in Medical Radiographers Training course from a All India
11 DGM (HR) 2 Council of Technical Education, New Delhi recognised institution.EXPERIENCE : Candidate should have
12 DGM (Legal) 1 experience in handling C T Scan Machine in a Registred Medical Institution at least for a period of 6 (six)
13 Manager (HR) 2 months.Consolidated Salary
Rs.5200/-(Rupees five thousand two hundred) only per month. No of Vacancies 1 ( U R) Age Limit: Candidate
14 Manager (Finance) 2 shall not be less than 20 years and more than 32 years of Age as on 31.03.2011. The age limit is however 5
15 Asst. Manager (Finance) 5 years relaxed in respect of woman/ST/SC /SEBC candidates and 10 years in case of physically handicapped
candidates. General Conditions.1. Candidates of the Ganjam District will be given preference for appoint-
For further details please visit our website “www.delhimetrorail.com”. ment. 2.Selection will be made according to the merit in their DMRT examinations and the experience. 3. The
appointment is purely temporary and may be terminated at any time without assigning any reason thereof. 4.
Executive Director (HR) The selected candidates will have to submit an undertaking to the effect that they will not claim any Govt,
Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road posts/regular appointment in future. 5.Candidates once dis-engaged cannot claim for re-engagement under
any circumstances as a matter of right. 6.The application should reach in the office of the undersigned within
Directorate General Border Security 26 days from the date of publication of the advertisement by Regd. post/Speed post. 7.Application received
after the last’date or in complete application shall not be entertained. 8. Name of the post applied for should
be written on the top of the envelop. 9.The authority reserves the right to cancel the advertisement at any time
Force, New Delhi without any reason thereof. 10.The candidate should be able to speak, read and write Oriya and should have
passed Oriya as a language subject at least up to M E standard i.e. Class-VII. 11. All disputes subjects to
PERS DTE- RECTT SECTION Berhampur (Gm) jurisdiction only.12. Reservation of the posts will be accordingly to the latest O R V Rules
Advertisement for Recruitment of Asstt. Comdt. (Electrical/Works) in BSF Engg set up - 2011 formulated by Govt, of Orissa. Documents to be submitted along with application. 1.Xerox attested copy
of the HSC examination or its equivalent Examination with mark sheet 2.Xerox attested copies of D M R T
Applications are invited for the following posts of Asstt. Comdt. (Electrical & Works) in BSF Engg Certificate along with mark sheet. 3.Xerox Copy of the C T Scan unit handling experience certificate. 4. Xerox
set up - 2011. attested copy of the Caste certificate issued by the competent authority in case of SC/ST/SEBC candidates.
Name of post Vacancies Pay Band plus Grade Pay Age. 5.Xerox attested copy of Residence certificate issued by the competent authority not below the rank of
Thasildar. 6.Xerox attested copy of valid Employment Exchange Registration Card. 7.Two Recent Pass port
Un-Re-served OBC Total size Photographs dully attested. 8.Two conduct & character certificates issued by Gazetted Officers. 9.2 Nos.
AC (Works) 02 . 01 03 15600-39,100+ GP-5400 21 to 26 years of self addressed envelops (24x 10 cm) dully affixing postage stamps of Rs.24/- in each envelop.
AC(Elect) 02 - 02 -do- -do- Superintendent, MKCG Medical College Hospital, Berhampur.
Note: - 1) Vacancies are subject to change (may increase or decrease). APPLICATIONFORM OF THE POST OF
2) Application duly filled up on the format be sent to The Commandant (Rectt), HQ DG BSF, 1. Name of the candidate : Affix Passport
Block No. 10, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003. The applications should be (in block letters) Size
accompanied with attested copies of certificates of proof of age, education qualification, caste, 2. Name of the Father : Photograph
tribe/hill areas (Domicile). Technical Qualification/Diploma etc. wherever applicable. 3. Permanent Address :
3) Selection Procedure 4. Present Address :
The selection shall be held in three phases as under:- (Please attach address proof.)
a) First Phase- Written Examination. 5.Date of Birth
b) Second Phase- i) Documentation, i|) Physical Measurement, iii) Physical Efficiency Test. 6. Caste :
c) Third Phase- i) Interview, ii) Medical Examination. 7. Experience :
4) Educational Qualifications (Please attach supporting documents) Qualification :
Degree in Civil Engineering or Electrical Engineering from a recognized University/ Institution. Examination passed Name of the institution/Board Year of passing Division Total marks Marks secured Percentage
5) For details and downloading Application form (including Admit Card) please log on
www.bsf.nic.in Telephone No. 011-24364850, Extns. 2601, 2606, 2615 & 2623.
6) Any amendment or further notification on this recruitment, the same will only be published on
the BSF Website. Candidates are requested to regularly log on to BSF Website for updates, if any.
(Brajesh Kumar) I do hereby declare that all the information and facts mentioned with the application are true to
Commandant (Rectt) the best of my knowledge and belief. ) SIGNATURE OF THE CANDIDATE
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 4
REGIONAL OFFICE, ORISSA
ADVERTISEMENT FOR JUNIOR CLERK IN BALASORE
DISTRICT COLLECTORATE, BALASORE EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION
PLOT NO. HIG-3, GANGADHAR MEHER NAGAR, JAYDEV VIHAR,
Application in the prescribed format are invited from eligible candidates for recruitment to the post of Junior
BHUBANESWAR -751013, Ph.: 0674 - 2303374, Fax: 2303375 e-mail : rd
Clerks in the Collectorate and its Sub-Ordinate Offices of Balasore District on regular basis in the
orissa@esic.nic.in, Website : www.esicorissa.nic.in
scale of pay PB-\, Rs. 5200/- 20,200/- with Grade Pay Rs. 1900/- per month. The application
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
should reach the Collector, Balasore on or before 04.04.2011. The eligible candidates should
submit their application complete in all respect alongwith attested copy of requisite testimonials
PART-II EXAMINATION (COMPUTER SKILL TEST) FOR RECRUITMENT OF LOWER
through Registered/Speed Post only. No application will be received directly, incomplete, un- DIVISION CLERKS IN ESI CORPORATION, ORISSA REGION
signed, defective applications and applications received after last date are liable for rejection. On the basis of result of the Part-I Examination for recruitment to the post of Lower Division Clerk
1. Vacancy Position (LDC) held at Bhubaneswar centre on 12.12.2010, Admit Cards indicating time and venue of the
ST SC SEBC UR Total examination centre for the Part-ll examination, i.e., Computer Skill Test to all 150 successful
candidates of the Part-I Examination have already been sent to the address as mentioned in the
03 02 13 12 30
application form/self addressed envelopes attached to the application forms. The candidates,
(01 reserved (01 reserved (04 reserved (04 reserved who do not receive the Admit Cards by 28.03.2011, may personally contact the Regional Office
for Women) for women) for women) for women) of E.S.I. Corporation (Administration Branch-I) at Plot No. H.I.G.-3, Gangadhar Meher Nagar,
Reservation of vacancies according to required percentage from each category of Ex-Service- Jaydev Vihar, Bhubaneswar-751013 between 29.03.2011 to 02.04.2011 during office hours to
man, Sports Persons & Persons with Disability will be strictly followed as per Govt, instructions. obtain duplicate Admit Cards. The candidates should bring along with them two passport size
2 Eligibility Criteria : A candidate in order to be eligible for appearing in the competitive photographs and photocopy of the Admit Cards issued for the Part-I Examination and proof of
examination shall :- identity. It should be noted that duplicate Admit Cards will be issued only to those candidates,
(a) Be a citizen of India and permanent resident of Balasore District. whose Roll Nos. exist in,the list of successful candidates of the Part-I Examination held on
(b) Have registered his/her name in any Employment Exchange of Balasore District or State 12.12.2010 as already published in the R.O. Website: www.esicorissa.nlc.in on 10.03.2011.
Employment Exchange on or before the date of submission of application. REGIONAL DIRECTOR
(c)Have passed the Matriculation or equivalent Examination.
with the answer sheet. 8.Place & date of examination :- After receipt of applications the place
(d)Not less than 18 years and more than 32 years of age on 01.04.2011. The upper age limit shall
and date of examination will.be intimated to the candidates by post which will also be published
be relaxed by 5 years in case of SC/ST, women and SEBC candidates & 10 years for physically
in the District website.
handicapped candidates. (e) Be of good character.
9. Documents to be attached : The candidates shall furnish the following documents with their
(f)Be of sound health, good physique and active habits. {g) Be able to speak, read and write
application forms.
Oriya and has (i)Passed the M.E. Examination with Oriya as language subjects or
a)Three copies of recent coloured Passport size photograph duly attested by Gazetted Officer.
(ii)Passed the Matriculation or equivalent Exam, with Oriya as the medium of Examination in non-
One should be pasted on the application form at the space provided for the purpose and another
language subjects or (iii) Passed in Oriya as language subject in the final Examination of Class-
two should be attached with the application form. b)Two self addressed envelope of 23 Cms x
VII or above or (iv) Passed a test in Oriya in M.E. School standard conducted by the Education
10 Cms with postage stamp of worth Rs. 25/- each. c) Attested copy of Matric Certificate or
Department.
equivalent examination showing educational qualification and Date of Birth. d) Attested copy of
3.No person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the examination.
the valid Employement Registration certificate. e)Attested copy of the recent Caste Certificate
4.Group - 'D' employee who is not more than forty years of age as on 01.04.2011 and pos-
issued by the competent Revenue Authority. f) Attested copy of the recent ResidenceCertificate
sesses the requisite educational qualifications shall be eligible to apply.
issued by competent Revenue Authority. g)Attested copy of Computer Certificate. h)Attested
5. Examination Fee :- Candidates other than S.T/S.C. are required to deposit Rs. 75/~ (seventy
copy of Pension Book of Ex-Service Man/Phy. Handicapped Certificate of C.D.M.O. & Sports
five) only in shape of Bank Draft in favour of Collector, Balasore payable at S.B,I. Main Branch,
Certificate attending State/National level competitions, i) The candidate should put his/her full
Balasore. The S.T./S.C. candidates are exempted for payment of examination fee. The examina-
signature on all the documents mentioning "submitted by me".
tion fee deposited wiil not be refundable.
10. How to apply : Application in the prescribed form alongwith above required documents may
6.Reservation : candidates claiming reservation under any category should furnish attested
be submitted to the Collector, Balasore PO/Dist- Balasore in the envelope superscribed
copy of relevant certificate issued by the competent authority in support of their claim.
"APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CLERK" & " BELONGS TO CATEGORY SC/ST/SEBC or
7.Scheme and subject for Examination :-As per OMS Rule 1985 and Amendment Rule 2009. The
U.R." by registered post/speed post only.
competitive Examination shall consist the following papers.
Note:
Papers Subjects Maximum Marks Time
A) The authority reserves the right to reject any application(s) and modify/cancel the adver-
Written test
tisement/ examination without assigning any reason thereof. B) No TA/DA will be allowed to
Part-I - Language Test (English & Oriya) 100 3 hours
attend the recruitment test. C)The advertisement & Application Form can be downloaded from
Paper-I Part-ll Objective General Knowledge 100
District website http://Baleswar.nic.in D) Inclusion of name in the merit list confers no right to
Paper-ll Part-I- Objective Mathematics 100 3 hours
appointment. E) Authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit
Part-Il-Basic Computer Skills (Objective) 100
at any stage. F) Merit list will be valid for one year from the date of publication of final result.
Total 400 6 hours
Application received after last date will not be entertained.
Practical Skill Test - Basic Computer Skill 50 1 hour
Sd./- Collector, Balasore
Note : (i)The standard of Examination shall be equivalent to that of Secondary School. (ii)Those
who will qualify the written test shall be called for the practical skills test. (iii)The practical skill APPLICATION FORM FOR THE POST OF JUNIOR CLERK
test shall be of qualifying nature. IN BALASORE DISTRICT
SYLLABUS (Write in CAPITAL LETTER in English in own hand, Put tick (v } mark in the appropriate
1.Language Test (English and Oriya) Space Box)for
1. Name of the Applicant;............................................................. passport
A.English Language Test 50 marks 2. Father's/Husband's Name :................................................................. size photographs
(i) Verbs, Tenses, Active and Passive voice, Subject-verb Agreement. 3. Sex: Male Female duly attested
(ii) connectors, Types of sentences, Direct & Indirect speech, Comparison. 4. Category : Mention Category :- S.C./S.T./SEBC & U.R. Category
(iii) Articles, Noun, Pronouns, Prepositions. 5. a) Religion :.........................................b) Nationality ;........................................................
(iv) Unseen passage (400-450 words in length with a variety of comprehension questions, 6. Permanent Residential Address : At......................Po...................PS........................Dist...
B.Oriya language Test 50 marks 7. Present/Mailing Address................................................................
(a) Grammar : 20 marks ...................................................................................
(b) Composition : 20 marks Mobile No........................................... Nearest Contact No..................................
(1)Essay writing on familar topics (within 250 words) (10 marks)
8. Marital Status : 1. Married 2. Un-Married If, Married, How many spouse
(2)Letter writing (Personal letter, applications, Business or Official) (within 150 words) 05 marks.
(husband or wife) living with : (a) One (b) more than one
(3) Translation (One English passage of around 100 words to be translated into Oriya): 05
9. Date of Birth : - (As per H.S.C. Certificate)
marks. C.Comprehension of an unseen prose passage ( 5 x 2 ) 10 marks. Five short questions
Day Month Year
to be asked.
2.Objective General Knowledge -
in this category, there should be a series of matching questions of different categories like - Age on 01.04.2011;.....,.......Years..............Months................Days
(a) Matching Historical events with dates, personalities and places. (b) Geographical facts 10. Educational Details - From H.S.C. onward
Exam. Year of Passing Board/ University Mark obtained Full Mark Percentage Division Subject
with places. (c) States, countries and institutions with headquarters. (d) Books and authors.
(e) Scientific facts and discoveries with dates, persons and uses. (f) Current events with 1 2 3 4 5 6 7 8
places and personalities and (g) Matching questions of miscellaneous type.
3.Objective Mathematics - 11. Language Skill ODIA Read : Write : Speak :
(i) Number System(ii) HCF and LCM (iii) Squares and Square Roots (iv) Cubes and Cube Roots English Read : Write : Speak :
(v) Percentage and Averages (vi) Simple interest and Compound interest (vii) Profit, Loss and 12. Do you have certificate on Basic Computer Skills : Yes: No
Discount(viii) Partnership (ix) Ratio and Proportion. Under this, there will be a series of question 13. Have you registered your Name in Employment Exchange Yes No
in practical mathematics required for day to day use. The questions would be such as to test 14. Name of Employment Exchange.....................Registration No..................Valid up to...................
candidate's ability to work out with quickness and accuracy. 15. Whether ODIA is one of the subject in H.S.C. Yes : No.:
4. Basic Computer Skill - (1) MS Windows : Introduction of windows (2)MS Office : MS 16. Bank Draft Number...................Date............................(Original Bank Draft to be attached)
Word, MS Power Point and MS Excel 17. Whether Ex-Service Man/Phy. Handicapped/Sports Man. *Before mailing piease verify and
5.Practical Skill Test: attach attested copy of following documents Checklist, (a) Residential Certificate (b) Caste
Topics for practical test Certificate (c) Educational Certificate(s) (d) Basic Computer Skills Certificate (e) 3 Passport size
I.WINDOWS operating system : To test some of the following basic system operations on file/ photo (f) Two Self Address stamped (Rs. 25/- each) Envelope (g) Original Bank Draft etc.
folder (s). "Create, Rename, Copy/Cut/paste, Delete. II. MS Word : A Paragraph in MS Word DECLARATION
incorporating some of the tools given below : I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and correct
•Editing and Formatting text and paragraph. • Page and paragraph setup III.MS Power Point: *A in all respect. In the event of any information given hereby is found incorrect at any stage here
Power Point Presentation with 2/3 slides using the tools given below. • Editing and formatting after, my candidature selection/ appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me.
slides IV.MS Excel: *A problem in spreadsheet related to some of the tools given below : • Date:
Formatting cells and data • Functions • Printouts of the documents(s) should be attached Place : Full Signature of the Applicant
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 5

ÉÜÿê’ÿ μÿS†ÿ ÓçóÜÿ, ÓëQ{’ÿ¯ÿ F¯ÿó ÀÿæfSëÀÿë

FþæœÿZÿ †ÿ¿æSLÿë Óàÿæþ


Óí`ÿœÿæ F¯ÿó ¨÷ÓæÀÿ~ þ¦~æÁÿß
davp 22111/13/0060/1011

ÉÜÿê’ÿ ’ÿç¯ÿÓ, 23 þæaÿö μÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ


μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 6
jected. Application should reach the office on or before 04.04.2011 till 05.00 P.M. The authority
OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE: will not be responsible for any postal delay.
NAYAGARH, (ESTABLISHMENT SECTION) (6) DOCUMENTS TO BE FURNISHED ALONG WITH THE APPLICATION FORM :
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for direct recruitment by The candidate shall furnish self attested copy of following documents with the application form.
way of combined competitive examination for filling up of vacant post of Junior Clerks in the i)Certificate of Matriculation or equivalent Examination passed. ii) Certificate showing passing
District and Sub-ordinate Offices of Nayagarh District under Revenue Administration on regular of required Examination as specified in clause (h) under point (1) above, if applicable, iii) Certifi-
basis in the scale of Pay Band-1. i.e, Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1900/- and other cate of Character from two Gazetted Officers (in original). iv) Caste Certificate (SC/ST/SEBC)
allowances as admissible to the State Government employees from time to time. The category issued by the Revenue Authority (not below the rank of Tahasildar). (7) Permanent Resident
wise vacancies are mentioned below. Vacancy of District & Sub-ordinate Offices: Certificate issued by the Revenue Authority (not below the rank of Tahasildar) for the purpose,
SC SC(W) ST ST(Women) S.E.B.C. S.E.B.C. (Women) Un-Reserved Un-reserved (Women) Total vi) Valid Employment Registration Certificate (as on the date of submission of application). vii)
Certificate from a Medical Officer to the effect that the candidate is of sound health & free from
05 02 06 03 08 03 08 05 40 any contagious disease (in original), viii) A declaration to the effect that the candidate has not
Reservation of vacancies for Ex-Servicemen. Sports Persons and Physically Handicapped cat- more than one spouse living, if married (in original). ix) Three recent passport size colour
egory shall be filled up as per the rules in force for the above vacancies only. The number of photographs which should be signed by the applicant in the front side. One of the said photo-
vacancies shown above and the category-wise reservation position are tentative and subject to graphs should be pasted in the appropriate place in the application form. x) Two self-addressed
change as per rules as would be in force at the time of publication of result / issue of appointment envelope of 23" x10" cm. affixing postage stamp worth Rs. 25/- each, xi) Original Bank Draft
orders. (1) A candidate in order to be eligible for appearing in the competitive examination shall be bearing Number & Date. xii) Copy of Identity Card issued by competent authority and the
a citizen of India; be a permanent resident of Nayagarh District; (a) Register his/her name in any document identifying the period of service rendered in Defence Services, in case of Ex-Service-
Employment Exchange in this District or in the State Employment Exchange, Bhubaneswar or in men. xiii) Copy of Identity Card issued by the Directorate of Sports in case of Sports Person. xiv)
the Special Employment Exchanges of the State on or before the date of submission of application Certificate issued by the CDMO and Identity Card issued by the DSWO concerned, in case of
with valid Registration number, (b) Have passed the Matriculation or equivalent Examination & • Physically Handicapped person. 7. CONDITIONS: i) The selection will be held in accordance with
knowledge on basic computer skill, (c) Not be less than 18 (eighteen) year and not more than 32 the Orissa Ministerial Services Rules, 1985 as amended up-to-date with Amendment Rules, 2009
(thirty-two) years of age on 01st day of April, 201 1 . Maximum upper age limit is relaxable by 05 ii) No claim for refund of fee referred to in point (4) above shall be entertained in any case.
(five) years in case of SC/ST/SEBC/Woman candidates and 10 (ten) years in case of P.H. iii) The candidate shall be required to produce the originals of the above Certificates if selected
candidates and the period of entire admissible service rendered as per rules in case of Ex- in the recruitment tests, failing which he/she shall be liable to be disqualified. iv) No TA/DA will be
Servicemen. A person who comes under more than one category mentioned above shall be allowed to attend the recruitment tests. v) The incomplete application forms without any requisite
eligible for only one benefit of relaxation which shall be considered most beneficial to him/her. (d) documents or the application forms without signature of the applicant or the application forms
Be of good character; (e) Be of sound health, good physique, active habits; (f) Be able to speak, received after the due date shall be summarily rejected without assigning any reason, vi) No
read and write Oriya and has i) Passed the M.E. School Examination with Oriya as language application form other than the prescribed application form will be accepted. vii) No application
subject; or (ii) Passed the Matriculation or equivalent examination with Oriya as the medium of shall be considered unless it is accompanied with the Original Bank Draft bearing Number & Date
Examination in non-language subjects; or (iii) Passed in Oriya as language subject in the final as referred to in point (4) above., viii) The Date, Time & Place of recruitment tests shall be
examination of Class VII or above; or (iv) Passed a test in Oriya in M.E. School standard con- intimated to the eligible candidates in due course, ix) The authority reserves the right to reject any
ducted by the Education Department. (g) Not having more than one spouse living (if married), (h) application without assigning any reason there of. x) The authority also reserves the right to
Must not have been debarred from appearing in any other competitive examination or from holding cancel or postpone the recruitment tests if so warranted without assigning any reason. xi) The
Govt, service as ordered by any competent authority/court. (2) A ‘Group-D’ regular state govt, list of successful candidates shall be drawn up in order of merit on the basis of the performance
employee who is not more than 40 (forty) years of age on the day as mentioned in clause (c) and in the written test & practical skill test and shall be equal to the number of the vacancies. xii)
possesses the requisite educational qualifications mentioned in clause (b) and (e) under point ( I Inclusion in the merit list confers no rights to appointment. Note: The detail information shall also
) above shall also be eligible to apply to appear in the competitive examination for recruitment to be available in the notice board of Block Office / Tahasil Office / Employment Exchange Office
the post of Junior Clerks in the aforesaid offices. He/She should apply in the prescribed applica- and by login http://nayagarh.nic.in
tion form along with required documents through proper channel. COLLECCTOR, NAYAGARH
(3) SCHEME AND SUBJECT FOR THE EXAMINATION; APPLICATION FORMAT
Paper Subject Maximum Marks Time (For the post of Junior Clerk in the District and Sub-Ordinate Offices of Nayagarh District)
WRITTEN TEST (To be filled up in Block letter)
Spaced for photograph
Paper-I Part-I: Language Test (English & Oriya) 100 3 hours 1. Name of the Applicant (in full): with full signature of
Part-ll: Objective General Knowledge 100 2. Name of Father/Husband: the candidate on the
Part-I : Objective Mathematics 3. Permanent Address: front side

Part-II-Basic computer skills(objective) 100 4. Present Postal Address for correspondence with Pincode. phone if any :
Part-ll: Basic Computer Skills (Objective) 100 3 hours 5. Nationality:
Total 400 6 hours 6. Religion:
PRACTICAL,SKILL TEST 7. Date of Birth in Christian era: Day:............... Month :.............. Year: ......
Basic Computer Skills 50 1 hour (As recorded in HSC)
Note: i) The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School. (ii) Those 8. Age as on 01.04.2011 : Year:.............Month:..............Days:.....
who will qualify the written test shall be called for the practical skill test, (iii) The practical skill test 9. Category belongs to (SC/ST/SEBC/UR):............../ Sub-Caste:.............
shall be of qualifying nature. 10. Whether Ex-Serviceman/Sports Person/P.H.(if yes, specify):
SYLLABUS 11. Sex (Male/Female):
1 . Language Test (English & Oriya). A. English Language Test: 50 marks 12. Martial Status (Married/Unmarried):
i) Verbs, Tenses, Active and Passive voice, Subject-verb Agreement.(i i) Connectors. Types of 13.Name of the Employment Exchange registered with Registration number year and date of validity:
sentences. Direct & indirect speech. Comparison, (iii) Articles, 14.Original Bank Draft No. & date with name of the Bank (Applicable for other than SC/ST category):
Noun, Pronouns. Prepositions, (iv) Unseen passage (400-450 words in length) with a variety of 15. Educational Qualification:
comprehension questions. B. Oriya Language Test: 50 marks SI. No. Name of the Name of the Year of Division Subjects
(a) Grammar: 20 marks Examination Passed Board/University Passing
(b) Composition : 20 marks 1 2 3 4 5 6
i) Essay writing on familiar topics (within 250 words): 10 marks
ii) Letter Writing (Personal letter, applications, Business or Official within 150 words):05 marks 16. Whether passed Matriculation or equivalent Exam, with Oriya as one of the subject (Yes/ No):
iii)Translation (One English passage of around 100 words to be translated into Oriya): 05 marks. 17. Whether able to speak, read and write Oriya (Yes / No): 18. Whether passed the Examination
(c)Comprehension of an unseen prose passage (5 X 2) = 10 marks Five short question to be as specified in clause-f (i) under point (1) of the advertisement, if applicable (Yes/No): 19.
asked. Whether a Group -’D’ regular state govt, employee, if yes. state the name of the office where
2.Objective General Knowledge: In this category, there should be a series of matching presently working and department: 20. Whether debarred from appearing in any other competi-
questions of different categories like a) Matching Historical events with dates, personalities and tive examination or holding Govt, service by any competent authority / court (Yes/No), if yes give
places. ( b) Geographical facts with places, (c) States, countries and institutions with headquar- details : List of enclosures (See Point-6 of the advertisement): Put tick ( ) mark
against the document submitted along with the application form.
ters. (d) Books and authors, (e) Scientific facts and discoveries with dates, persons and uses.(
i) Certificate of Matriculation or equivalent Examination passed. ( ). ii) Certificate showing
f) Current events with places and personalities.(g) Matching questions of miscellaneous type. passing of required Examination as specified in clause (h) under point (1 h) above, if applicable.
3. Objective Mathematics: a) Number System (b) HCF and LCM (c) Squares and Square ( ) iii) Certificate of Character from two Gazetted Officers (in original). ( ) iv) Caste Certificate
Roots (d) Cubes and Cube Roots (e) Percentage and Averages (f) Simple interest and compound (SC/ST/SEBC) issued by the Revenue Authority (not below the rank of Tahasildar). ( ) v)
interest( (g) Profit, Loss and Discount (h) Partnership (i) Ratio and Proportion. Under this, there Resident Certificate issued by the Revenue Authority (not below the rank of Tahasildar) for the
will be a series of question in practical Mathematics required for day-to-day use. The questions purpose. ( ) vi) Valid Employment Registration Certificate (as on the date of submission of
would be such as to test candidate’s ability to work out with quickness and accuracy. application). ( ). vii) Certificate from a Medical Officer to the effect that the candidate is of
4.Basic Computer Skills: a) MS Windows: Introduction of Windows, (b) MS Office: MS Word, sound health & free from any contagious disease (in original). ( ) viii) A declaration to the effect
MS Power point and MS Excel. 5.Practical Skill Test: Topics for practical test . I. WINDOWS that the candidate has not more than one spouse living, if married (in original). ( ). ix) Three
recent passport size colour photographs which should be signed by the applicant in the front
operating system: * To test some of the following basic system operations on file/folder(s):
side. One of the said photographs should be pasted in the appropriate place in the application
Create, Rename, Copy/Cut/Paste, Delete II.MS WORD: *A power point presentation with 2/3 form. ( ). x) Two self-addressed envelope of 23" x 10" cm. affixing postage stamp worth Rs. 25/
slides using the tools given below. Editing and Formatting text and paragraph IV.MS EXCEL: *A - each, xi) Original Bankdraft bearing Number & Date. ( ) xii) Copy of Identity Card issued by
problem in spreadsheet related to some of the tools given below: Formatting cells and data . competent authority and the document identifying the period of service rendered in Defence
Functions :Printouts of the document(s) should be attached with the answer sheet”. (4) EX- Services, in case of Ex-Servicemen. ( ) xiii) Copy of Identity Card issued by tlie Directorate of
AMINATION FEES: Candidates other than S.T./ S.C. are required to deposit Rs. 75/- (Rupees Sports, in case of Sports Person. ( ). xiv) Certificate issued by the CDMO/ Medical Board and
seventy five, Nonrefundable) only in shape of Bank Draft in favour of Collector. Nayagarh Identity Card issued by the DSWO concerned in case of Physically Handicapped person. ( )
payable at State Rank of India, Main Branch, Nayagarh. DECLARATION
The S.C./S.T. candidates are exempted from Examination Fees . (5) HOW TO APPLY: The I, Sri/Smt./Miss....................................do hereby declare that all the information furnished above
complete Application in the prescribed format duly filled in by the applicant in his/her own are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any of the
handwriting in Bold Capital letter in Blue/Black Ball-Pen along with the required documents shall aforesaid information found false or incorrect at any stage hereafter, my candidature/selection/
be submitted in an Envelope superscribed “Application for the post of Junior Clerk (in District appointment will be liable to be cancelled without any notice to me.
Office & Sub-ordinate office)” in the address of the COLLECTOR, NAYAGARH, Pin-752069 Place:
through registered / Speed Post only. Submission of application in any other mode will be re- Date: Signature of the Applicant.
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 7

Office of the Superintending Govt, of India Press


Archaeologist Advertisement No. C/31/12/E-I/ASO/2011-13/1 The Manager, Govt, of India Press, Santragachi,
Howrah —711112 invites applications for 80 Nos. Apprentices in various Trades Apprentice-
ship Training for the session commencing from April 2011. The training is likely to be imparted
Archaeological Survey of India, Lucknow Circle 9th Floor, Kendriya in the following trades:
Bhawan, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 1. Book Binder: - (UR-28, SC-8, ST -4, OBC-15, PH-1) ‘Total 56 Nos. apprentices to be
Applications are invited for the following posts in the prescribed format given at the end of the engaged. Course - 2 years, Educational Qualification — Matriculation/Madhyarmik/Ex-ITl passed
advertisement which should reach within 7 days from the date of its publication on the address or its equivalents.
2. Electrician: - UR-2 Nos., Course - 1 Year(as 3rd year), E.Q. - Ex-ITI passed in Electrician/
mentioned above by Registered Post/ Speed Post.
Electronics trade and 10th class under 10+2 system with Science or equivalent.
No.Name of the Post.: Conservation Assistant Grade-I, Scale of Pay : Rs. 9300-34800+
3. Offset Machine Minder: - (UR-8.SC-1.0BC-3) Tota12 Nos.,Course-3 Years, E.Q-10+2
Grade Pay Rs. 4200, No. of Vacancy : One (U/R), Age, Educational Qualification, Experi- Standard i.e. Higher Secondary/Intermediate passed with Physics & Chemistry as subjects or
ence etc. : Age: Below 25 years as on 1st March 2011 (relaxable for SC/ ST/OBC and others as its equivalent.
per rule) Essential Qualifications:) (i)Matriculation or equivalent.(ii) Diploma in Civil Engineer- 4. Pasaa: - (UR-3, OBC-1) Total 4 Nos., Course- 1 Year (as 3rd Year), E.Q. - Ex-ITI passed in
ing or an equivalent qualification from recognized Institution. 2.Photographer Grade-I, Rs. 5200- any trade of Computer trades group and 10+2 Standard i.e. Higher Secondary/Intermediate
20200+ Grade Pay Rs. 2800,One (U/R),Age: below 25 years as on 1st March 2011 (relaxable for passed. ‘
SC/ST/ OBC and others as per rule) Essential Qualifications: Matriculation or equivalent.(ii) 5. Mechanic Machine Tools Maintenance: - UR-2 Nos,, Course - 1 Year (as 3rd year), E.Q. -
Two years experience of indoor and outdoor photography, developing, printing, enlarging copy- Ex-ITI passed in Mechanic Machine Tools Maintenance trade and 10+2 Standard i.e. Higher
ing, and preparing of lantern slides. Desirable Qualifications: (i) Certificate in Photography or Secondary/Intermediate passed with Physics & Chemistry as subjects or its equivalent.
micro-photography from a recognized Institution.(ii) Experience of Cine-Photography or micro- 6. Plate Maker (Lithography) :- (UR-3, OBC-1) Total 4 Nos., Course- 3 Years, E.Q.-Matricula-
tion/Madhyamik passed under 10+2 system with Physics & Chemistry as subjects or its
photography. 1. Application received after last date, incomplete or in violation of the instruc-
equivalent. (Other Important Information)
tions shall be rejected.
(a) Age limit: - Not less thatn 14(fourteen) years as on 01-04 2011.
No TA/DA shall be paid for attending interview as per rules. (b) Contract of Apprenticeship: - (1) Every Candidate/Applicant (in case of Minor his/her
Superintending Archaeologist Guardian) shall have to execute of Apprenticeship contract with the Employer in prescribed
Format of Application Form Form. The contract of Apprenticeship Training will be imparted in response of contract.
1. Advertisement No.: Manager has sole discretionary power to cancel whole or part of applications received for
Space for
2. Post Applied for: such engagement. (2) It shall not be obligatory on the part of Employer to offer any employment
Photograph
3. Name of the Employment Exchange with Registration No.: to the Apprentices to accept any employment under any Employer during the Training period or
4. Name of Candidate (in block letters): after. (3) No Govt, accommodation facility will be provided if selected for training, (4) No TA/DA
5. Father's Name: will be provided for “Interview” to the suitable applicants.
6. Postal Address: (c) Stipend: -During the 1st, 2nd & 3rd year of Training Rs. 1490/-, 1700/- & 1970/- per month
respectively.
7. Permanent Address:
(d) Application should be made in plain paper neatly typed along with 3 copies of passport size
8. Nationality:
recent photographs and attested copies of relevant Certificates in support for applied trade
9. Whether belongs to SC/ST/OBC category: age and caste. Out of 3 copies one copy should be pasted in top right hand corner of
10. Date of Birth (Christian era): application. Application should be sent to the Manager, Govt, of India Press, Santragachi,
11. Educational Qualification: Howrah - 711112 within 28-03-2011 by 3.00 P.M. positively. The filled in applications may also
12. Experience, if any (to be supported with certificate) (enclose attested copies of the certifi- be dropped in the Box kept in this Press premises.
cates in support of information given in Cols. 9, 1Q & 11): This Office will not be liable for delivery of loss of the Call Letter in postal transit for receipt of
Declaration : I solemnly declare that the statements made by me in this application form , are the same in time.
correct to the best of my knowledge and belief. (e) Prescribed Proforma for submission who intend to apply directly :-1) Name (In Block
Place: Signature of Candidate Letters, 2) Father’s name, 3) Correspondence address, 4) Date of Birth, 5) Whether SC/ST/
Date: OBC/PH, 6) Educational qualification, 7) Other Qualification (if necessary)..
Manager
Government of India
CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & SHREE JAGANNATH TEMPLE OFFICE, PURI
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the posts
ENGINEERING TRAINING of Junior Stenographer & Driver of the following categories for the Shree Jagannath Temple
Fine Arts Avenue, Kochi - 682016 ADMISSION NOTIFICATION (2011 - 2013) Office, Puri under Shree Jagannath Temple Establishment on contrtactua! basis on consolidated
The Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET) at Kochi/ Chennai/ remuneration of Rs.5,200/-which should reach the Shree Jagannath Temple Office, Grand Road,
Visakhapatnam offers career training to candidates in Vessel Navigator and Marine Fitter Trades Puri on or before 05.04.11. Incomplete, defective applications received after due date shall not be
which have been introduced by Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, taken into consideration and the same is liable for rejection. The date and place of interview will
New Delhi under Craftsman Training Scheme of NCVT. The training courses of 24 months dura- be intimated to the candidates whose applications are found to be in order and complete in all
tion include basic practical training on board fishing vessels out at sea. The courses are sched- respect.
uled to be commenced from 1st August 2011. SI. No. Name of the Post No. of Post Qualification
2. Applications in the prescribed form are invited from eligible candidates for admission to the 1 Junior Stenographer 3 Matriculate
above courses through entrance examination to be held on 19th June 2011 at CIFNET Kochi, 2 Driver 1 Class-VIII
Chennai and Visakhapatnam and selected candidate will be paid Rs.700/- (Seven hundred) per Reservation :- The provisions of the Orissa Reservation & Vacancies in posts and services Act,
month as stipend. 1975 and other reservation as would be prescribed by Government from time to time shall be
3. Qualification:- followed.
(i) Essential: Pass in 10th Standard (SSLC) or equivalent examination with 50% in Maths and ELIGIBILITY OF THE CANDIDATES TO APPLY FOR THE POST OF JUNIOR STENOGRAPHER
Science separately, (ii) Desirable: One year fishing experience, (iii) Age: 16 to 20 years as on 1st (a) he/she must be a citizen of India, (b) Must have passed the High School Certificate or an
August 2011 candidates born between 02.08.91 and 02.08.95 (both days inclusive) are only equivalent or any higher examination with oriya and a language subject (c) He/she shall be above
eligible to apply. Upper age limit is relaxable to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates by 5 21 years of a,ge and not more than 42 years of age as on 31.03.11. However in case of SC/ST,
years.
Women, Ex-Servicemen and SEBC candidates, the upper age limit shall be relaxed by five years
4. Intake Capacity:-
and in case of PH Candidates the upper age limit shall be relaxed by 10 years. Age limit may not
Course Training Centre Total be applicable at the time of renewal of contract (d) As regards eligibility of candidates for
Kochi Chennai Visakhapatnam engagement of Junior Stenographer, the candidate must posses a minimum speed of forty words
Vessel Navigator 16 16 -18 48
per minute in typewriting and eight words per minute in shorthand in English. The candidate
“ Marine Fitter 16 16 16 48
should also posses parctical knowledge in operating computer.
5. Prospectus and application forms can be had by post from Director, CIFNET, Fine Arts Avenue, ELIGIBILITY OF THE CANDIDATES TO APPLY FOR THE POST : DRIVER
Kochi-682016 OR Deputy Director, CIFNET Unit, 59, S.N. Street, Royapuram, Chennai - 600 013 (a) He/she must be a citizen of India, (b) Must have passed the 8th Class or an equivalent or any
OR Deputy Director, CIFNET Unit, Beach Road, Visakhapatnam» 530 001 on payment of Rs 200/ higher examination with oriya as a language subject (c) He/she shall be above 21 years of age
- (Rs.100/- for SC / ST) by Demand Draft only drawn in favour of Sr.Administrative Officer, and not more than 42 years of age as on 31.03.11, Age limit may not be applicable at the time of
CIFNET payable at Kochi-682 016 with a self- addressed stamped (Rs. 10) envelope, upto 27th renewal of contract (d) He must be of good character (e) He must have Sound health, good
May 2011. Application can also be downloaded from our website http://www.cifnet.gov.ln.. physic and free from organic defects or bodily infirmity (f) He must be in possession of driving
Filled in applications with necessary particulars should reach the Director, CIFNET, Fine Arts license issued by M.V.I, in respect of four wheelers (g) he must have not more than one spouse
Avenue, Kochi-682 016 on or before 27th May 2011. Duly filled application submitted or sent to the living, if married.After selection, a contract/agreement shall be executed between the Temple
Unit offices ofCIFNET at Chennai and Visakhapatnam will hot be accepted. Applications sent Authority and the candidate selected for engagement. The contract would be valid upto the end
through Fax or E-Mail also will not be treated as valid and will be rejected. of February, 2012 from the date of engagement and can be terminated at any time without
Important Dates assigning any reason thereof. Fresh contract can be made on fresh application for a period of
Last date of Receipt of filled in application* : 27th May 2011 another year. While making fresh contract, sincerity, integrity, conduct and performance of the
Entrance Examination : 19th June 2011 contract appointee will be reviewed by the Temple Authority.
Date of commencement of the course : 1st Aughst 2011 The application Form can be obtained from Shree Jagannath Temple website www.jagannath.nic.in
R.C. SINHA, DIRECTOR or Shree Jagannath Temple main office, Grand Road, Puri during the official hours.
For further details please visit : www.cifnet.gov.in Administrator Shree Jagannath Temple, Puri
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 8
probation period (two years). The retention amount will be forfeited, on leaving the
service/termination of service before confirmation. As this would be direct recruit-
ment on initial basic, the Company will not bear any liability on account of Salary/ leave
salary/ pension contribution etc., of previous employment, if any.
APPLICATION FEE:
SC/ST/PWD candidates
´ There will be no application fee for SC/ST/PWD candidates.
Where nature meets technology General and OBC candidates
Let’s join hands to make green steel ´ ‘500/- (Rupees Five Hundred only) as application fee for General and OBC candidates. The
Application Fee Payment Challan/Pay-in-Slip is to be downloaded from the website after filling in
Opportunity to join a NAVRATNA Company as the required details.
´ Application fee must be deposited in “RINL/VSP Recruitment Account No. 30589461220” at
Management Trainee (Technical) any of the core banking branches of State Bank of India (SBI) in the prescribed preprinted
Rectt. Advt. No. : 04/2011 Challan. No other form of payment is accepted. ´ Candidates have to pay bank commission @‘25/
Located in the city of destiny, Visakhapatnam Steel Plant (VSP) is India’s first shore-based - per Challan for depositing fee at other than SBI, Steel Plant Branch, Visakhapatnam (Code 6318).
integrated Steel Plant built with state-of-the-art technology and is a prime producer of long steel ´ The candidate is required to enter in the appropriate cells on the online application form the
products in the country. With an annual turnover of over ‘10,500 crores, the Company is poised details of SBI branch, code no., date of deposit and the Journal Number. ´ Downloading of
to increase the capacity to 7.3 Mtpa liquid steel by 2013-14 and has commenced planning for the Registration slip cannot be done without deposit of examination/processing fee and obtaining
next phase of expansion to 11 to 12 Mtpa, where it is expected to add flat products. Journal Number from the bank. ´ Application Fee can be deposited upto 10th April, 2011.
NUMBER OF POSTS: 150 (UR - 75, SC - 23, ST - 5, OBC - 47) ´ Application fee once deposited into Company’s account will not be refunded under any circum-
Two (2) posts out of the above are earmarked for Physically Challenged (PWD) (Par- stances, even if the candidate is unable to apply on-line due to his/her own problems or due to
tially, Deaf – 1, Partially Blind – 1) being ineligible at the time of applying or on-line application is not accepted or due to internet
Discipline Tentative no. of vacancies failure. Therefore, before depositing the fee amount the candidates should ensure that they meet
´ Chemical 11 the eligibility criteria.
´ Civil 7 ´ Candidates should submit original counterfoil of the Challan (VSP copy) along with their Com-
´ Computer Science / IT 5 puter generated Registration Slip and Admit Card at the time of interview. ´ The candidates
´ Electrical 24 should retain their photo copy of original counterfoil of the Challan (VSP Copy) and Registra-
´ Electronics 5 tion slip for future reference. ´ To avoid last minute rush, candidates are advised to apply
´ Instrumentation 1 well in advance.
´ Mechanical 44 HOW TO APPLY:
´ Metallurgy 53 Eligible and interested candidates would be required to apply online only through VSP website
ELIGIBILITY: www.vizagsteel.com . No other means/mode of application shall be accepted.
Qualifications Starting date for online registration - 23rd March, 2011
Full-time regular Bachelor’s Degree in Engineering or Technology in the disciplines of CHEMICAL Closing date for online registration - 10th April, 2011
/ CIVIL / COMPUTER SCIENCE/INFORMATION TECHNOLOGY / ELECTRICAL / ELECTRONICS / Steps for Applying:
INSTRUMENTATION / MECHANICAL / METALLURGY from a University/Institute recognized by STEP 1: Log on to www.vizagsteel.com and click on “Careers”
AICTE with minimum 60% of marks in the aggregate of all years / semesters (50% in aggregate for STEP 2: Read CAREFULLY all the instructions given on the website.
SC/ST/PWD candidates). STEP 3: Have the following readily available:
For Computer Science / IT discipline, those having Master of Computer Applications (MCA) (full- a) e-mail ID (Which must be valid for Minimum of Twelve Months)
time three years course) from a University/Institute recognized by AICTE with minimum 60% b) Latest passport size photograph in digital format (.jpg file of less than 50 KB size) and digital
marks in the aggregate (50% marks in aggregate for SC/ST candidates) are also eligible. format of the signature (.jpg file of less than 50 KB size) for uploading with the application form.
Final year students: The recommended dimensions of the passport photograph are 150(W) X 200(H) pixels. The
Candidates appearing for their Final Year examination and expecting their results can also apply recommended dimensions of digital format of the signature is 150(W) X 50(H) pixels.
subject to passing the qualifying degree with specified percentage of marks by 30th June, 2011 STEP 4: Enter the requisite details and upload the passport size photograph and signature.
and producing certificate to that effect at the time of interview/joining. Candidates failing to Download (for General and OBC candidates only) the Application fee payment challan, de-
produce the Provisional Certificate and Marks Sheet in original at the time of joining shall not be posit fee in SBI and obtain the stamped Counterfoils (VSP Copy and Candidate’s copy) alongwith
considered. deposit Journal Number. STEP 5: Fill in the online form, with all the Payment details (for General
Age: Born not earlier than February 1, 1986. Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST, 3 and OBC candidates only) like Deposit Journal Number, Deposit Branch Code No., and date of
years for OBC(non-creamy layer) and 10 years for PWD candidates. Those domiciled in the state deposit, and clickSUBMIT. STEP 6: After you click SUBMIT, download the computer generated
of Jammu & Kashmir from 1/1/80 to 31/12/89 will be allowed 5 years relaxation in upper age limit. Registration Slip with unique registration number and other essential details. Take a print of the
Health: Candidates should be of sound physique, free from any physical defect. Minimum re- Registration Slip to be produced at the time of the interview. STEP 7: The online registration site
quirements are: Height 150cms; Weight 45 kgs; Myopia and Hypermetropia, if any, not to exceed would be open from 23.3.2011 to 10.4.2011. All correspondence with the candidates shall be
± 4.00D in each eye. No squint and no colour blindness - partial or full. No relaxation in these done through e-mail only. All information regarding examination schedule/admit card/interview call
standards will be made. Candidates may ensure that they fulfill these standards before applying. letters etc. shall be provided through e-mail/ to be downloaded from website. Responsibility of
Suitable relaxation in height & weight will be given to female candidates. receiving/downloading and printing of admit card shall be of the candidate. Company will not be
RESERVATIONS: responsible for any loss of e-mail sent, due to invalid/wrong e-mail ID provided by the candidate.
Reservation for SC/ST/OBC/Physically Handicapped categories shall be as per Presidential Di- STEP 8: Candidates are advised to visit the website on or after 5th May, 2011 for further instruc-
rectives. Candidates belonging to OBC category but not covered under ‘Non-Creamy Layer’ and tions regarding downloading of Admit Cards.
thus, not entitled to OBC reservation, should indicate their category as ‘GENERAL’. The OBC (non GENERAL INSTRUCTIONS: ´ Wherever CGPA/OGPA or letter grade in a degree is awarded,
creamy layer) candidates are required to submit the requisite certificate in the prescribed format equivalent percentage of marks should be indicated in the application (online) as per norms
issued in the current financial year by the competent authority. adopted by University/ Institute. ´ Candidates employed in Govt. departments / PSUs / Autono-
SELECTION: mous Bodies have to produce NOC at the time of interview. ´ In case of any overwriting or
The selection process will consist of Written Test followed by Interview. Eligible can- tampering of Registration Slip, the candidature of the candidate shall be rejected. ´ Candidates
didates will be required to appear for a Written Examination, information of which will be provided (General and OBC) not depositing exact amount of Application fee will be rejected. ´ In case of
in the Admit card. Candidates shortlisted on the basis of their performance in the Written Test will any problem in filling up the Online Application, the candidate may contact on telephone no. 0891-
be intimated to appear for Group Discussion/Interview. 2740405 on working days between 9.00 A.M. and 5.30 P.M. Our email address is recruitment
Written Test:• Written test will comprise General Awareness, Numerical Ability, General English, @vizagsteel.com. ´ Depending on the requirement, the Company reserves the right to cancel/
Verbal and Non Verbal Reasoning and separate paper for each discipline. restrict/enlarge/curtail the recruitment process as well as the number of positions keeping in view
• Eligible registered candidates will have to appear for written test at designated centre at their the Plant’s needs without any further notice and without assigning any reason thereof. ´ The
own expense.• Written Test will be held simultaneously at Visakhapatnam, Hyderabad, candidates are advised to ensure while applying that they fulfill the eligibility criteria and other
Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates are required to choose one of these cities requirements mentioned in this advertisement and that the particulars furnished by them are
as Test Centre and no change under any circumstances will be allowed subsequently. The correct in all respects. In case it is detected at any stage of recruitment process that the candidate
Company however reserves the right to add/delete any centre and allocate appropriate centre to does not fulfill the eligibility criteria and/or does not comply with other requirements of this adver-
the candidate at its discretion.• Likely date for written test is 15th May, 2011 (Sunday). tisement and/or he/she has furnished any incorrect/false information or has suppressed any
However, the date may undergo change. Candidates are requested to visit the website material fact(s), his/her candidature is liable to be rejected. If any of the above shortcoming(s) is/
regularly for this information. are detected, even after appointment, his/her services will be terminated without any notice. ´
Group Discussion/Interview:Candidates shortlisted on the basis of their performance in the The Company reserves the right to reschedule the test date, venue, etc. depending upon the
Written Test will be intimated to appear for Group Discussion/Interview (which may held at short circumstances and the candidates are bound by the same. ´ Candidates are bound by the
notice). Please visit the website for information on the same. existing rules and regulations made for the purpose of selection and to be made in future by
TRAINING & PROBATION: Candidates selected as Management Trainee(Technical) will be placed Company as and when warranted. ´ Applicants should produce the required certificates in
on training for one year. After successful completion of training, the candidates shall be placed original in proof of Age, Caste, Qualification, etc. at the time of interview failing which their
under probation for one year. applications will be rejected. ´ The health standards indicated above are minimum pre-requisites.
EMOLUMENTS: However, appointment of selected candidates will be subject to their passing the Company’s
Selected candidates will be offered a basic pay of ‘20600/- p.m. in the scale of ‘20600-3%- Medical Examination as per standards laid down under Company’s Policy. ´ The Company reserves
46500/-(E-1). On successful completion of training, they will be designated as Junior Managers the right to reject any application without assigning any reason whatsoever. ´ The decision of VSP
in the same scale of pay. Besides Basic Pay, the MTs(Technical) will also be paid Dear- in all matters relating to eligibility, acceptance, rejection of the application, issue of call letters, mode
ness Allowance. They will also be entitled for other perquisites and benefits such as of selection, conduct of written examination, allotment of examination centres, interview, verifica-
PF, Gratuity and other perks & allowances as per rules of the Company in vogue. The tion of testimonials and selection will be final and binding on the candidates and no enquiry or
CTC would be around ‘ 7.5 lakhs p.a. correspondence will be entertained in this connection. ´ Canvassing in any form shall disqualify the
An amount of ‘5000/- per month will be deducted from the total emoluments during candidature. ´ The candidates applying against this advertisement, may be posted in any of its
the period of training and probation, as retention amount, on returnable basis on Captive Mines located in Andhra Pradesh or its Marketing Branch Offices located all over India. ´ In
confirmation of service in the Company after successful completion of training and case of any dispute, the case shall be settled in the Courts of Visakhapatnam Jurisdiction only.
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 9
09 fëàÿæB 2011vÿæÀÿë AœÿëÏç†ÿ {Üÿ¯ÿæLÿë $#¯ÿæ ‘O’ ‘A’ ‘B’ H ‘C’ ÖÀÿêß DISTRICT RURAL DE-
¨æBô xÿçHBFÓçÓç 42†ÿþ $#HÀÿê ¨Àÿêäæ {WæÌ~æ LÿÀÿëdç VELOPMENT AGENCY
œÿçþ{§ Àÿ ¨÷’ÿˆÿ Óí`ÿê Aœÿë¾æßê ¨Àÿêäæ üÿþöÀÿ ¯ÿçL÷ ÿç H ’ÿæQàÿ AæÀÿ» LÿÀÿæ¾æBdç KEONJHAR
Lÿ.¨Àÿêäæ üÿþöÀÿ ¯ÿçLÿ÷ç
Walk-ln-lnterview will be held in the Office Chamber of Project
1.¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþöÀÿ ¯ÿçLÿ÷ç ¨æBô AæÀÿ» †ÿæÀÿçQ (ÓþÖ Óí†ÿ÷Àÿë) þæaÿö 01, 2011 Director, DRDA, Keonjhar on 30.03.2011 for the following posts
2.xÿæLÿ’ÿ´æÀÿæ Qæàÿç ¨Àÿêäæ ’ÿÀÿQæÖ üÿþö ¨vÿæB¯ÿæ ¨æBô xÿçHBFÓçÓç þëQ¿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, as per the details given below. Interested candidates having
B{àÿ{Lÿu&÷æœÿçOÿ œÿç{Lÿ†ÿœÿ, 6, ÓçfçH Lÿ{¸âOÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâêvÿæ{Àÿ Aœÿë{Àÿæ™ S÷Üÿ~Àÿ A;ÿçþ ’ÿçœÿ, A{¨÷àÿ 11, 2011 essential qualifications may appear the interview with Bio-
Data, Original documents along with one set of attested copy
3. ÓþÖ ¯ÿæÜÿæÀÿ {Lÿ¢ÿ÷vÿæ{Àÿ (’ÿçàÿÈê ¯ÿæÜÿæ{Àÿ) ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþöÀÿ ¯ÿçLÿ÷ç ¨æBô A;ÿçþ ’ÿçœÿ, A{¨÷àÿ 20, 2011
of the same and two recent passport size photographs.
4.xÿçHBFÓçÓç, ÉæQæ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, 2ß þÜÿàÿæ, ¨æÉ´öœÿæ$ {þ{s÷æ þàÿ, B¢ÿ÷æ{àÿæLÿ SI.No.
{þ{s÷æ {ÎÓœÿ ’ÿçàÿâê-110035{Àÿ ¨Àÿêäæ üÿþö ¯ÿçLÿ÷Àç ÿ A;ÿçþ ’ÿçœÿ, þB 02, 2011 Name of the Post :Watershed Management Team (WMT)-
Q.¨íÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ üÿþöLÿë B{àÿ{Lÿu&æ÷ œÿçOÿ œÿç{Lÿ†ÿœÿ, œÿíAæ’ÿçàÿÈê×ç†ÿ xÿçHBFÓçÓç Engineering, Essential Qualification & Experience : Graduate
Degree in Civil Engineering/Agricultural Engineering with a
{ÓæÓæBsç{Àÿ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ A$¯ÿæ xÿæLÿ’ÿ´æÀÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ A;ÿçþ ’ÿçœÿ, þB 02, 2011* minimum of one year relevant work experience in Watersheds.
Livelihoods, Rural Development, Natural Resources Manage-
þÜÿ†ÿ´¨‚í ÿö œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê ment and Micro-Enterprises etc. OR Diploma in Civil Engineer-
1.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ : {Lÿò~Óç ÖÀÿ (H, F,¯ÿç, F¯ÿó Óç) Àÿ ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsçÀÿ B{àÿ{Lÿu&÷æœÿçOÿ œÿç{Lÿ†ÿœÿ×ç†ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ing with a minimum of three years relevant work experience
in Watersheds, Livelihoods, Rural Development, Natural, Re-
25sZÿæ œÿS’ÿ ¨÷’ÿæœÿ A$¯ÿæ 25sZÿæ Óþë`ÿç†ÿ þíàÿ¿Àÿ xÿçþæƒ xÿ÷æüÿu ({Lÿ¯ÿÁÿ {Lÿò~Óç fæ†ÿêßLÿÀÿ~ ¯ÿ¿æZÿ ’ÿ´æÀÿæ fæÀÿç) ¾æÜÿæLÿç xÿçHBFÓçÓç Ó¨ä{Àÿ source Management & Micro-Enterprises etc., No. of Posts :2,
œÿíAæ’ÿçàÿÈêvÿæ{Àÿ {’ÿß {ÜÿæB¨æÀÿë$#¯ÿ æ FÜÿç Aœÿë{Àÿæ™ xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsç vÿçLÿ~æ{Àÿ {¨÷Àÿç†ÿ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ H {LÿDôÖÀÿêß ¨Àÿêäæ ¨æBô FÜÿæ Age limit (As on 01.013011) :Below 45 years, Date & Time of
D”çÎ †ÿæÜÿæ ØÎ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ F¯ÿó F$#{Àÿ ¨÷æ$öêZÿÀÿ Óó¨í‚ÿö vÿçLÿ~æ D{àÿâQ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ àÿüÿæ¨æ D¨{Àÿ ¨Àÿêäæ üÿþö ¨æBô Aœÿë{Àÿæ™ D{àÿâQ Interview: 30.03.11 (10A.M.)
2. Watershed Management Team (WMT)-Micro Enterprise, Post
{Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¨Àÿêäæ üÿþö xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsçÀÿ {Lÿ¢ÿ÷/ÉæQæ/¨ÀÿæþÉö {Lÿ¢ÿ÷ H ¯ÿçLÿ÷ç {Lÿ¢ÿ÷Lÿë ¯ÿ¿NÿçS†ÿ μÿæ¯ÿ{Àÿ þš xÿçHBFÓçÓç, œÿíAæ’ÿçàÿÈê{Àÿ Graduate in Economics/Sociology/SocialAA/ork/ Rural Man-
{’ÿß {Lÿò~Óç fæ†ÿêßLÿÀÿ~ ¯ÿ¿æZÿ ’ÿ´æÀÿæ fæÀÿç Óþë`ÿç†ÿ þíàÿ¿ ÓÜÿç†ÿ Aœÿë{Àÿ晨†ÿ÷ fþæ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿ´æÀÿæ D¨àÿ² {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ æ FÜÿç ×æßê vÿçLÿ~æ agement/ Rural Development/MBA with a minimum of three
xÿçHBFÓçÓçÀÿ {H´¯ÿÓæBs http://www.doeacc.edu.in {Àÿ Dàÿ¨² æ 2. xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsç Lÿæ¾ö¿æÁÿß, B{àÿ{Lÿu&÷æœÿçLÿÓ œÿç{Lÿ†ÿœÿ, 6 years relevant work experience in Watersheds. Livelihoods,
Rural Development, Natural Resources Managements Micro-
ÓçfçH Lÿ{¸âOÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâê-110003 {Àÿ Óó¨í‚ÿö μÿæ¯ÿ{Àÿ ¨íÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ {Lÿ¯ÿÁÿ Üÿæ†ÿ{Àÿ Lÿçºæ {Àÿfç{Î÷xÿ/ Øçxÿ{¨æÎ
Enterprises etc. OR Post Graduate in Agricultural Economics
þæšþ{Àÿ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsç {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿ xÿæLÿfœÿç†ÿ ¯ÿçÁÿº/ H {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿ ¯ÿçÁÿº ¨æBô ’ÿæßê ÀÿÜÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿë with a minimum of one year relevant work experience in Wa-
FÜÿç¯ÿæÀÿ FÜÿæ ÓëœÿçÊÿç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾ Óó¨í‚ÿö μÿæ¯ÿ{Àÿ ¨íÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {’ÿß †ÿ$æ ÓþÖ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿæSf¨†ÿ÷ tersheds, Livelihoods, Rural Development, Natural Resource
ÓÜÿç†ÿ xÿçHFÓçÓç {ÓæÓæBsçÀÿ D¨{ÀÿæNÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ A;ÿçþ †ÿæÀÿçQ Óë•æ ¨Üÿo#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ A;ÿçþ †ÿç$# ¨{Àÿ ¨÷æ© {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ Management & Micro-Enterprises etc., 1, 30.03.11 (10A.M.)
03. Watershed Management Team (WMT) Livelihoods, 1,
D¨{Àÿ ¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] F¯ÿó F¯ÿæ¯ÿ’ÿ{Àÿ {Lÿò~Óç ¨†ÿ÷æÁÿæ¨ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]> xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsç, œÿíAæ’ÿçàÿâê{Àÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ Óë•æ Graduate in Agriculture/Horticulture/ForestryA/eterinary/ Fish-
œÿçfÀÿ dæ†ÿ÷Zÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¨vÿæB¯ÿæ ¨æBô þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Óó×æœÿ ¨†ÿ÷æ`ÿæÀÿ{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¯ÿçÁÿºLÿë šæœÿ{Àÿ ÀÿQ# dæ†ÿ÷Zÿ ¨æBô œÿçf Óó×æœÿ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ery/Agricultural Engineering with a minimum of one year rel-
fþæLÿÀÿç¯ÿæÀÿ A;ÿçþ ’ÿçœÿ ×çÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ FÜÿç μÿæ¯ÿ{Àÿ þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Óó×æ þæšþ{Àÿ œÿçfÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ fþæ LÿÀÿç¯ÿæ dæ†ÿ÷ FÜÿæ ÓëœÿçÊÿç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ evant work experience in Watersheds, Livelihoods,, Rural
Development, Natural Resource Management and Micro- en-
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾ Óº¤ÿç†ÿ þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Óó×æ xÿæLÿ’ÿ´æÀÿæ {ÜÿD$#¯ÿæ ¯ÿçÁÿºLÿë šæœÿ{Àÿ ÀÿQ# {ÓþæœÿZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ Óþß{Àÿ ¨vÿæB¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ terprises etc. OR Bachelors Degree in Science (CBZ) with a
¾æÜÿæLÿç FÜÿæ œÿç•öæÀÿç†ÿ †ÿæÀÿçQ Óë•æ xÿçHBFÓçÓç, œÿíAæ’ÿçàÿâê{Àÿ ¨Üÿo#¨æÀÿë$#¯ÿ æ 3.¨æÉöàÿ AæLÿæÀÿ{Àÿ FLÿævÿç ¨Àÿêäæ üÿþöLÿë ’ÿæQàÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© minimum of tiree years relevant work experience in Water-
AœÿëÏæœÿ ¨æÉöàÿ D¨{Àÿ fëàÿæB 2011 ¨Àÿêäæ ¨æBô ¨Àÿêäæ üÿþö {¯ÿæàÿç {àÿQæ¾ç¯ÿ æ {Óþæ{œÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ Óí`ÿœÿæ œÿçþ{;ÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ {œÿæsçÓ sheds Livelihoods, Rural Development Natural Resource Man-
agement & Micro-Enterprise’s etc., 30.03.11 (10A.M.)
{¯ÿæÝö{Àÿ ¨íÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨Àÿêäæüÿþö ¨vÿæB¯ÿæ †ÿæÀÿçQ þš œÿçÊÿß ’ÿÉöæB¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ FÜÿç {œÿæsçÓÀÿ FLÿ œÿLÿàÿ FLÿ†ÿ÷ üÿþö ÓÜÿ {xÿæBAæLÿú
TOTAL NO. OF POSTS : 4
{ÓæÓæBsç œÿçLÿsLÿë ¨vÿæB¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ 4.¨÷æ$öêþæ{œÿ ¨Àÿêäæ {’ÿß {¨ðvÿ ¨æBô ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþö{Àÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿêLÿë ¨Þç¯ÿæ SKILL AND ATTRIBUTES:
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ {¾{Lÿò~Óç ¨Àÿç×ç†ÿç{Àÿ AÓó¨í‚ÿö Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþöLÿë S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] H ¾æÜÿæ{ÜÿDœÿæ LÿæÜÿ]Lÿç FÜÿç Óó¨Lÿö{Àÿ {Lÿò~Óç ¨†ÿ÷æÁÿæ¨Lÿë S÷Üÿ~ (1) Candidates with working knowledge on computer MS Ex-
LÿÀÿæ¾ç¯ÿœÿæÜÿ] æ 5.{xÿæBAæLÿú ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæ ¨æBô ¨÷æLÿú-{¾æS¿†ÿæ ¨ófçLÿÀÿ~ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþö Aœÿë{Àÿæ™ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ ¨÷æ$öêþæ{œÿ cel, MS Word & MS Power Point will be given added advan-
tage.(2) Knowledge in Oriya is essential.
FÜÿæLÿë þœÿ{Àÿ ÀÿQ#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ {xÿæBAæLÿú ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¨Àÿç`ÿæÁÿç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë äþ†ÿæ¨÷æ© AœÿëÏæœÿÀÿ ’ÿõÎç {ÓþæœÿZÿÀÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ Óó¨Lÿö{Àÿ {ÓþæœÿZÿ (3) The Candidates must be willing to stay and travel exten-
’ÿ´æÀÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ üÿþö ÓÜÿ ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿÉêÁÿ þæœÿ¿†ÿæ {’ÿß (μÿçFFüÿú) H Ó{`ÿ†ÿœÿ†ÿæ ÓõÎç {’ÿß ( FÓçFüÿú) ¨vÿæB¯ÿæÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ œÿçþ{;ÿ sively in remote villages in the Project Areas.
AæLÿÌö~ LÿÀÿæ¾æDdç æ ÓþÖ AœÿëÏæœÿ {xÿæBAæLÿú {H´¯ÿÓæBs{Àÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ AæœÿëÓèÿçLÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê Óó¨Lÿö{Àÿ fæ~ç¯ÿæLÿë H ¨Àÿêäæ üÿþö ÓÜÿ TERMS & CONDITIONS:
(1) He/She will be paid a monthly remuneration of Rs. 10,000/
μÿçFFüÿú F¯ÿó FÓçFüÿú ¯ÿæ¯ÿ’ÿ{Àÿ ¨õ$Lÿ xÿçþæƒ xÿ÷æüÿu ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë LÿëÜÿæ¾æBdç æ μÿçFFüÿú F¯ÿó FÓçFüÿú ÓÜÿ FÜÿç D{”É¿ ¨æBô œÿç•öæÀÿç†ÿ {¨÷æüÿþöæ - (Rupees Ten thousand) only during the period of his/her
(xÿçHBFÓçÓç {H´¯ÿÓæBs http://www.doeacc.edu.in/isp/pdf/VARIABLEFEE.pdf) {Àÿ œÿ$æB þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© AœÿëÏæœÿÀÿë S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ engagemnet.A fixed amount of Rs. 1,000/- (Rupees One thou-
¨Àÿêäæ üÿþöLÿë S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] > ¨ëœÿÊÿ μÿçFÓç F¯ÿó FÓçFüÿú LÿæÀÿ~Àÿë Aæ$#öLÿ {¯ÿælLÿë dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿ D¨{Àÿ ¨Lÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ sand) only per month will be paid towards meeting the travel-
ling and other subsistence expenses.
¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ ¨æBô {¾æS¿†ÿæþæœÿ’ÿƒ : FÜÿç ¨Àÿêäæüÿþö Dμÿß $#HÀÿê H ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {Üÿ¯ÿ æ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ
This engagement does not confer any right to a regular ap-
¨æBô {’ÿß 300sZÿæ pointment at any time in the WMT or any other State Govt.
H {àÿμÿàÿ ¨æBô-{ÓÜÿç ¨Àÿêäæ$öêZÿ ¨æBô ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ (¨çAæÀÿ) ¨÷¾ëf¿ {¾Dôþæ{œÿ ÓþÖ þxÿë¿àÿ ¾$æ: Fþú1-AæÀÿ3 vÿæÀÿë Fþú4- Organisations. The engagement is purely temporary & con-
AæÀÿ 3Lÿçºæ Fþú1-AæÀÿ 4 Fþú 4-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¾æÜÿæ{ÜÿDœÿæ LÿæÜÿ]Lÿç {Lÿ{†ÿLÿ {ä†ÿ÷{Àÿ {¾Dô ¨÷æ$öê 3ß tractual in nature & shall not invite any legal recourse now or
in the future. No TA and DA will be given for attending the
Óó{Éæ™#†ÿ Óçàÿæ¯ÿÓú Aœÿë¾æßê {Lÿ{†ÿLÿ þxÿë¿àÿ Óþæ© LÿÀÿçd;ÿç F¯ÿó ¯ÿˆÿöþæœÿ 4$ö Óó{Éæ™#†ÿ Óçàÿæ¯ÿÓ S÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæLÿë Bbÿæ LÿÀÿëd;ÿç {Óþæ{œÿ þš interview.
¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæ ¨æBô {¾æS¿ {Üÿ{¯ÿ ¾’ÿç {Óþæ{œÿ Dμÿß 3ß Óó{Éæ™#†ÿ Óçàÿæ¯ÿÓú F¯ÿó 4$ö Óó{Éæ™#†ÿ Óçàÿæ¯ÿÓ ¯ÿçÌßLÿë μÿçˆÿçLÿÀÿç `ÿæ{Àÿæsç PROJECT DIRECTOR COLLECTOR-CUM-DIST. WATERSHED
þxÿë¿àÿ {’ÿB$#{¯ÿ/Óþæ© LÿÀÿç$#{¯ÿ æ ¾æÜÿæ{ÜÿDœÿæ LÿæÜÿ]Lÿç 4$ö Óó{Éæ™#†ÿ Óçàÿæ¯ÿÓLÿë μÿçˆÿçLÿÀÿç ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ FÜÿç ÓþÖ {ä†ÿ÷ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {Üÿ¯ÿ æ D.R.D.A., KEONJHAR MISSION LEADER, KEONJHAR

F {àÿμÿàÿ ¨æBô -¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ-1(¨çAæÀÿ) {ÓÜÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {Üÿ¯ÿ {¾Dôþæ{œÿ F1-AæÀÿ3Àÿë F4-AæÀÿ3/F1-AæÀÿ4Àÿë
F4-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¨Àÿêäæ-2 (¨çAæÀÿ-2) {ÓÜÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {¾Dôþæ{œÿ F5-AæÀÿ 3Àÿë F Institute for Steel
10-AæÀÿ 3/F5-AæÀÿ 3Àÿë F10-AæÀÿ3/F5-AæÀÿ 4 Àÿë F 10-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¯ÿç {àÿμÿàÿ ¨æBô-
¯ÿç {àÿμÿàÿ ¨æBô 4sç ¨÷æLÿuçLÿæàÿ {Üÿ¯ÿ æ ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ-1 {ÓÜÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾Dôþæ{œÿ ¯ÿç1.1-AæÀÿ 3Àÿë ¯ÿç1.4-AæÀÿ3/¯ÿç.1.1-AæÀÿ Development & Growth
4Àÿë ¯ÿç 1.4-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ-2 (¨çAæÀÿ-2) {ÓÜÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {¾Dôþæ{œÿ (Jointly promoted by Ministry of Steel & Steel
¯ÿç 1.5- AæÀÿ 3Àÿë ¯ÿç 2.5-AæÀÿ 3/¯ÿç 1.5 AæÀÿ 4Àÿë ¯ÿç 2.5-AæÀÿ 4 {’ÿB$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¨÷æLÿuçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ-3 (¨çAæÀÿ-3) {ÓÜÿç Producers)
¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {¾Dôþæ{œÿ ¯ÿç3.3.-AæÀÿ3 Àÿë ¯ÿç 3.5-AæÀÿ3/¯ÿç3.3-AæÀÿ4 Àÿë ¯ÿç 3.5-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö ‘Ispat Niketan’, 1st Floor
{ÜÿæB$#{¯ÿ æ ¨÷æLÿúsçLÿæàÿ ¨Àÿêäæ-5 (¨çAæÀÿ-4) FÜÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¨÷¾ëf¿ {¾Dôþæ{œÿ ¯ÿç 4.3Àÿë AæÀÿ 3 Àÿë ¯ÿç 4.5 -AæÀÿ 3 Àÿë ¯ÿç 4.5-AæÀÿ 3/ 52/1A, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019
Phone: +91 33 24614045/4047, Email:
¯ÿç4.3 AæÀÿ 4Àÿë ¯ÿç 4.5-AæÀÿ 4 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ Lÿçºæ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ æ *¨íÀÿ~ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨Àÿêäæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ üÿþö ¨çdæ 100sZÿæ
insdag@rediffmail.com
{fæÀÿçþæœÿæ ÓÜÿ 10 þB 2011 ¨¾ö¿;ÿ þš S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô ’ÿßæLÿÀÿç AæþÀÿ {H´¯ÿÓæBs : www.doeacc.edu.in {’ÿQ;ÿë æ
{xÿæBAæLÿú {ÓæÓæBsçÀÿ {Lÿ¢ÿ÷ ASÀÿ†ÿæàÿæ, IÀÿèÿæ¯ÿæ’ÿ, LÿæàÿçLÿsú (¨ëxÿë{LÿæsæBvÿæ{Àÿ ’ÿäç~ Aæó`ÿÁÿçLÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß ÓÜÿ) `ÿƒçSÝ, (’ÿçàÿâê, REQUIRES CIVIL & STRUC-
àÿ{ä§ ò H Óç þ ç Á ÿævÿæ{Àÿ ÉæQæ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß ÓÜÿ) {`ÿŸæB, SæèÿsLÿ, {SæÀÿQ¨ë À ÿ (¨æsœÿævÿæ{Àÿ ¨í ¯ ÿö æ oÁÿ Aæó`ÿÁÿç L ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß ÓÜÿ) TURAL ENGINEERS
SëAæÜÿæsê{†ÿf¨ëÀÿ, B¹ÿæàÿ, BsæœÿSÀÿ, {LÿæÜÿçþæ (`ÿë`ÿëßçþàÿèÿvÿæ{Àÿí Óó¨÷ÓæÀÿ~ {Lÿ¢ÿ÷) {LÿæàÿLÿæ†ÿæ, Éçàÿó/É÷êœÿSÀÿ/fæ¼ë H AæfþêÀÿ Institute for Steel Development & Growth (INSDAG),
(œÿí†ÿœÿ Aœÿë{þæ’ÿç†ÿ-{Üÿ¯ÿæ A¯ÿ×æ{Àÿ)vÿæ{Àÿ ÀÿÜÿçdç æ promoted,by Ministry of Steel and Steel Producers invites
applications from young Civil & Structural Engineers for
xÿçHBFÓçÓç {ÓæÓæBsç the Post of Asst Manager Grade E-2, CTC approx. 7.5
(Óí`ÿœÿæ ¨÷¾ëNÿç ¯ÿçμÿæSÀÿ FLÿ Ó´ßóÉæÓç†ÿ ÓæB+çüÿçLÿ {ÓæÓæBsç, {¾æSæ{¾æS H Óí`ÿœÿæ¨÷¾ëNÿç þ¦æÁÿß, μÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ) lakhs. For details of the Post and Mode of Application
B{àÿLÿú{s÷æœÿçOÿ œÿç{Lÿ†ÿœÿ, 6 ÓçfçH Lÿ{¸âOÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâê-110003, {üÿæœÿ-011-24363330/31/32, 24366577/79/80 Please visit our website: www.steel-insdag.org
Application must reach INSDAG office by March
üÿ¿æOÿ-011-24363335, B-{þàÿ exam@doeacc.edu.in, {H´¯ÿÓæBs : http://www.doeacc.edu.in 31,2011 One of the world’s leading Manufacturer of
{xÿæBAæLÿú ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¨Àÿç`ÿæÁÿç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô äþ†ÿæ¨÷æ© AœÿëÏæœÿÀÿ †ÿæàÿçLÿæ http://www.doeacc.edu.in/isp/accreditation.htm {Àÿ D¨àÿ² æ Vinyl Flooring
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 10
OFFICE OF THE COLLECTOR, BOUDH NSIC
The National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC), a Central Public-Sector Enterprise with
(B.B.E.SECTION) ISO-9001-2008 certification and Corporate Office in New Delhi and branches in all major
I. Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for direct recruitment cities of the country requires qualified and experienced professionals for the post of:
by means of competitive examination for filling up of 13 nos of vacant posts of Junior Clerks in ASSISTANT MANAGERS : (in the areas of Business Development, Technology and Finance & Accounts).
different offices of Boudh District as mentioned below in detail category wise vacancy in the For details regarding eligibility and application form etc. please visit NSIC website at www.nsic.co.in
time scale of Pay Band- 1 Rs. 5200 - 20,200/- with Grade Pay Rs. 1900/- and other allowances
as admissible from time to time. The vacancies are provisional and subject to increase. THE The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary "School. Those who will
LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION FORMS 14.04.2011 .. Incomplete or change qualify the written test shall be called for the practical skill test .The practical Computer skill test
applications and application received after due date shall not be considered and liable for shall be of qualifying nature only, as determined by the Board of Examiners. The Computer Skill
rejection. The authority will be no way responsible for any postal delay The date and place of Practical Test will be conducted for the candidates as per merit in the Written List category-wise,
examination will be intimated to the candidates whose applications are found to be in order and based on me number of vacancies only. The Final Merit list will be based on the written test marks
complete in all respect. only. All decisions of the Board of Examiners, in this regard, shall be final. Inclusion in the merit list
confers no right to appointment
VII.SYLLABUS FOR EXAMINATION PAPER-I
Part-1
Language Test (English & Oriya)
A English Language Test: (50 marks)
(i) Verbs: Tenses, Modal, Active &. Passive Voice, Subject-verb Agreement (ii) Connectors,
Types of sentences. Direct & indirect Speech, Comparison. (iii) Articles. Nouns, Pronouns, Prepo-
sitions. (iv) Unseen passage (400-450 words in length) with a variety of comprehension ques-
tions.
B. Oriya Language Test- (50 marks)
1 .Reservation for Ex-Servicemen, Physically Handicapped Persons and Sportsmen will be (a) Grammar: (20 marks)
strictly followed as per Govt in General Administration Deptt’s Resolution No. 25384 dtd. (b) Composition:
20.09.2005 at the time of selection. 2.The reservation for the vacancies of reserved categories Essay writing on familiar topics (within 250 words) (10 marks)
are subject to change after clarification form Govt, in concerned deptt. Letter writing (Personal letter, applications, Business and Official) (within 150 words) (5 marks)
II. ELIGIBILITY TO APPLY FOR THE POST : Translation (One English Passage of around 100 words to be translated into Oriya). (5 marks)
A candidate in order to be eligible for appearing in the competitive examination shall- (c) Comprehension of an unseen prose passage. Five Short Question to be asked. (10 marks)
a) be a citizen of India. Part-II Objective General Knowledge
b) must have registered his/her name in the Employment Exchange in the Boudh District on or In this category, there will be a series of matching questions of different categories like -
before the date of submission of application. Matching Historical events with dates, personalities & places, Geographical facts with places,
States, Countries, & institutions with Headquarters, Books & authors, Scientific facts & discov-
c) have passed the Matriculation or equivalent Examination,
eries with dates, persons & uses,Current events with places & personalities and Matching
d) (i) not be less than eighteen years and not more than 32(Thirty-two) years of age on the 1st
questions of miscellaneous type.
day of April 2011. Maximum upper age limit is relaxed by 05 (Five) years in case of SC/ST/SEBC
PAPER II
Women candidates and 10 years in case of P.H. candidate. Part I - Objective Mathematics -
(ii)Age relaxation is also allowed to the applicants who fulfill the eligibility criteria as on Number system, HCF & LCM squares & Square Roots,Cube & Cube RootsPercentage & Average
01.01.1998 onwards. As per proviso to Rule-2 of the age limit rules, 1989 of General Adminis- simple Interest & Compound Interest Profit, Loss & Discount partnership,Ratio & Proportion.Under
tration Department published in Orissa Gazette on 27th October 1989. this, there will be a series of question in practical mathematics required for day-to-day use. The
e) be of good character, f) be of sound health, good physique, active habits, question would be such as to test candidate's abiiity to work out with quickness and accuracy.
g) be able to speak, read and write Oriya and has Part III - Basic Computer Skills -
(i) Passed the M.E Examination with Oriya as language subject, or MS Windows: Introduction of Windows, MS Office: MS Word, MS Power Point & MS Excel
(ii) Passed the Matriculation or equivalent examination with Oriya as the medium of Examination Practical Skill Test:
in non—language subjects, or WINDOWS Operating System: * To test some of the following basic system operations on file /
(iii) Passed in Oriya as language subject in the final examination of Class- VII or above, or folder (s): Create, Rename, Copy/cut/paste, Delete.
(iv) Passed a test in Oriya in M.E School standard conducted by the Education Department, MS Word: * A Paragraph in MS Word incorporating some of the tools given below:
h ) not having more than one spouse living, Editing and formatting text and paragraph Page and Paragraph Setup.
i) must not have been debarred from appearing in any other competitive examination or from MS Power Point : * A Power Point presentation with 2/3 slides using Editing and formatting slides.
MS Excel: *A problem in spreadsheet related to Formatting cells and data, Functions
holding government service as ordered by any competent authority/court,)A Group “D “ em-
NOTE:- a) The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the
ployee who is not more than forty years of age on the first day of April 2010 and who
advertisement/examination without assigning any reason thereof.
possesses the requisite qualification shall be eligible to apply provided they have to obtain prior
b) No. TA/DA will be allowed to attend the Recruitment Test,
permission from the Competent Authority c) The advertisement can be downloaded from District website www.boudh.nic.in
III.EXAMINATION COLLECTOR, BOUDH
The application should be accompanied by a Treasury Challan showing payment of Rs.75/-
(Seventy Five) oaly into the Government Treasury as fees for application and examination
under the Head “ 0075-Miscellaneous General Services-00-800-Other Receipts (A) Other
Examination Fees-0097-02082” The candidate belonging to SC/ST categories are exempted
from paying the examination fees. No claim for refund of fee shall be entertained in any cause.
IV. HOW TO APPLY: The complete application in the prescribed format duly filled in by the
applicant in his/her handwriting in Bold Capital letters with the required documents shall be
submitted in a Envelope superscribed “Application for the post of Junior Clerk under Category
(Write SC/ST/SEBC/UR/(Woman)/Physically Handicapped/Sportsman/Ex-Serviceman) ———
— in the address of the COLLECTOR, BOUDH through registered post/Speed post only.
Submission of applications in any other mode will be rejected. Applications should reach the
Collectorate Boudh before 5.00 PM 14.04.2011 The Authority will not be responsible for any
postal delay.
V. DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION:
The candidates shall furnish photocopy of following documents duly attested by any Gazetted
Officer with the application form.
1) Certificate of Matriculation or equivalent examination along with Mark sheets (2) Caste
Certificate(SC/ST/SEBC) issued by the competent authority.(3) Two character Certificates
from two Gazetted Officers (4) Valid Employment Registration Card ( 5) A declaration to the
effect that the candidate has not more than one spouse living ( if married) (6) Two recent pass
port -size photographs duly attested by any Gazetted Officer which should be signed by the
applicant in the front side and one photograph should be affixed in the appropriate place in the
application form. (7) Two self addressed envelop of 23 x 10 cm affixing postage stamp worth
Rs. 27/- thereon, (8) Original Treasury Challan bearing Challan No & date. The Original certifi-
cates shall be produced at the time of appointment by the Successful candidates.
VI.SCHEME OF EXAMINATION
The Scheme and Subject for the competitive examination is given below:
Papers Subjects Maximum Marks Time
WRITTEN TEST
Paper-I PART-I:- Language Test(English&Oriya) 100 3 Hours
PART-II-Objective General Knowledge 100
Paper-Il PART-I: -Objective Mathematics 100
PART-II:- Basis Computer Skills(Objective) 100 3 Hours
TOTAL 400 6 HOURS
PRACTICAL SKILL TEST
Basic Computer Skills 50 1 hour
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 11
DIRECTORATE OF STATE INSTITUTE OF HEALTH & FAMILY Directorate of Technical Education & Training, Orissa, Cuttack
WELFARE, ORISSA, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-751012 DIPLOMA ENTRANCE TEST-2011
RRC under Swastya Sikhya-The State Society for Health & Family Welfare Education,
Orissa, Bhubaneswar is looking for a suitable candidate for the position of Project For admission to 1st Semester Diploma Courses in Engineering/
Associate (Information Technology) on contractual basis with a consolidated remu- Technology, Lateral Admission to 3rd Semester Engineering/ Technology
neration of Rs.14000/- (Rupees fourteen thousand ) only per month. The candidate & 1st Semester/ 1st Year Non-Engineering Diploma Courses.
must be Graduate in Social Sciences with specialized computer education (MCA/ BCA/ The Diploma Entrance Test (DET)-2011 for admission into 1st Semester Diploma Courses in
PGDCA) with 5 to 7 years of experience in development sector in maintenance of data Engineering/ Technology/ Lateral Admission of the State Candidates into 3rd Semester Diploma
base, websites & development of systems/tools. He/She should be below 40 years of courses and 1st semester/ 1st year Non-Engineering Diploma Courses in MOM/HMC&T/ Pharmacy
age. The interested candidate fulfilling above eligibility criteria may apply to the under- will be conducted on 15.05.2011 (Sunday) at selected places inside & outside the State.
signed along with the certificates & testimonials(photocopies of the originals) & one ELIGIBILITY:
recent passport size photograph with the resume latest by 28th March, 2011 through A) (i) Admission to 1st Semester of Engineering / Technology:The candidates appearing
speed post/registered post only. The envelope should be superscribed “Application for or having passed 10th Standard Examination of Board of Secondary Education, Orissa or any
the post of Project Associate (IT)”. This office will not be held responsible for the postal examination equivalent thereto with at least 35% of Marks in aggregate having pass in Math-
delay, if any. The Project Director reserves the rights to cancel the interview without ematics are eligible to apply. However, the candidates are required to produce their original pass
certificate along with original mark sheet of 10th Standard examination during counseling.
assigning any reason thereof. No TA/DA will be admissible for the interview.
(ii)Admission to 3 rd Semester under Lateral Entry Scheme (20% supernumerary
Director, SIH & FW-cum-Project
seats):
Director(RRC), Orissa
The candidates having passed 10th standard examination with Two year ITI pass certificate are
eligible to apply. In regard to CoE trade the candidate should have passed one year BBBT and six
month advance module with completion certificate of specialized module issued by the Principal
WE ARE LOOKING FOR PEOPLE WHO in order to become eligible. The ITI candidates having passed in Computer Operator and Program-
ming Assistant (+2 entry level qualification) are only eligible for Admission to Computer Science
CARE. AND CURE. & Engineering and IT Branch. The candidates appearing or having passed +2 Science with
vocational/ Technical are also eligible to apply. However, the candidates are required to produce
ILS Hospitals, a part of GPT Group, with a group turnover of more than 3,500 million with their original pass certificate along with original mark sheet of qualifying examination during
projects in infrastructure, healthcare, manufacturing, power etc., after proving its superiority in counseling.
Kolkata, now brings smart medical care to AGARTALA.With state-of-the-art, multispecialty and Age: Minimum 14 years for all courses except Mining/Drilling and Minimum 16 years for Mining/
tertiary care hospital, it will combine a legacy of capable medical professionals to give the name Drilling as on 01.07.2011. Upper Age has no bar.
its worth in healthcare. We invite you to come and be a part of our culture. Reservation: Reservation to different categories as per norms specified by Government of
Position Description Code Orissa will be applicable for Orissa State candidates only.
Doctors Different Specialities DR Outside State Candidates: Out side State candidates are also eligible to appear the Diploma
Nurses Different Positions NR Entrance Test for admission into 1st Semester of 3 year Diploma Engineering Courses against
Managers Different Departments MG 15% seats reserved for them in Private Engineering Schools & Polytechnics only. Outside
Executives Different Departments EX State Candidates are not eligible for Lateral admission into 3 rd Semester.
Technicians Different Disciplines TC B)For admission into Non-Engineering Diploma Courses:
(i) Modern Office Management
Pharmacists Different Positions PH
Pass 10+2 Examination in Science/Arts/ Commerce from the Council of Higher Secondary Edu-
Pathology Different Positions PA
cation of Orissa or its equivalent examination recognized by CHSE.
Email your resumes at: ilsagartala@gmail.com or send it to COO, ILS Agartala, DD- (ii)Hotel Management & Catering Technology
6,4th Floor, Salt Lake, Kolkata-700064 For other opportunities, visit www.i Pass +2 Examinations in Science/Arts/ Commerce from the Council of Higher Secondary Educa-
lshospitals.com. All applications have to reach ILS Hospitals either through e mail or by tion of Orissa or its equivalent Examination, obtained at least 50% Mark (45% in case of reserved
ordinary post on or before April 5th, 2011. category) at the qualifying examination.
Please mark the position code in bold letters on the top of the application. (iii) Pharmacy: Pass in +2 Science Examination from the Council of Higher Secondary Educa-
tion, Orissa or its equivalent with Physics, Chemistry, Biology or Mathematics as approved by
PCI.
BƒçAæœÿú HμÿÀÿÓçfú ¯ÿ¿æZÿÀÿ LÿâLÿö ¨’ÿ ¨æBô ¨÷Öë†ÿç Lÿç¨Àÿç LÿÀÿç{¯ÿ (iv) Garment Design & Fashion Technology and Beauty Culture: Pass in 10th Standard
Examination of Board of Secondary Education, Orissa or any examination equivalent thereto
with at least 35% of Marks.
F{¯ÿ ¾ë¯ÿæþæœÿZÿ þ†ÿ{Àÿ Lÿ÷ç{Lÿs F¯ÿó ¯ÿ¿æZÿ Lÿ$æ Üÿçô ÀÿÜÿçdç, LÿæÀÿ~ ’ÿëBsç¾æLÿ {ä†ÿ÷ ¾ë¯ÿæþæœÿZÿ In respect of non Engineering Diploma courses, the candidates appearing at the qualifying
¨æBô Që¯ÿ A¯ÿÓÀÿ {Qæàÿç{’ÿBd;ÿç æ F{ä†ÿ÷{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ Üÿ] þçÁÿç$æF æ {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ examination are also eligible to apply. However they have to produce the pass certificate of the
Aæ¨~ {Ó$#¨æBô S»êÀÿ {Üÿ{¯ÿ, {Ó$#{Àÿ {Ó{†ÿ{¯ÿ{Áÿ Üÿ] ÓüÿÁÿ†ÿæ àÿæμÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ {¾{†ÿ{¯ÿ{Áÿ qualifying examination with minimum percentage of marks as mentioned above during counsel-
ling.
Aæ¨~ þœÿ F¯ÿó þÖçÍLÿë Éæ;ÿ ÀÿQ# Që¯ÿ μÿàÿ Lÿ÷çßæLÿÁÿæ¨ {’ÿQæB¨æÀÿç{¯ÿ æ AÅÿ ¯ÿç`ÿ뿆ÿç Üÿ] Aæ¨~Zÿë Age: minimum 16 years in case of (B) (i), (ii), (iii) & minimum 14 years in case of (B) (iv) as on
¨æ{μÿàÿçßœÿ A$öæ†ÿ AÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ ÀÿæÖæ {’ÿQæB¨æ{Àÿ æ F$#¨æBô A™#Lÿ Óþß Aæ¨~Zÿ ¨æQ{Àÿ þš 01.07.2011 and upper Age has no bar.
œÿæÜÿ] æ Që¯ÿ Lÿþ Óþß μÿç†ÿ{Àÿ ¨ÀÿçÉ÷þ F¯ÿó FLÿæS÷†ÿæ ’ÿ´æÀÿæ Üÿ] μÿæS¿ Svÿœÿ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ æ F$#¨æBô Reservation: Reservation to different categories as per norms specified by Government of
Orissa will be applicable.
Üÿ] Ó¯ÿëdæ†ÿ÷ FB A¯ÿÓÀÿLÿë àÿæμÿ LÿÀÿç¯ÿæ¨æBô `ÿæÜÿæô;ÿç æ Lÿç;ÿë dæ†ÿ÷þæœÿZÿÀÿ ÓóQ¿æ F{†ÿ A™#Lÿ {¾, Seats remaining vacant in MOM, HMC&T and GD&FT courses after exhausting the
ÓþÖZÿë ÓüÿÁÿ†ÿæ þçÁÿç¨æ{Àÿ œÿæÜÿ] æ ¾’ÿç Aæ¨~ ¯ÿ¿æZÿ{Àÿ LÿâLÿö {Üÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿæô;ÿç †ÿ Aæ¨~ BƒçAæœÿú entire merit list of Women Candidates shall be filled up by general merit list of Male
HμÿÀÿÓçfú ¯ÿ¿æZÿ{Àÿ LÿâLÿö {ÜÿæB Lÿ¿æÀÿçßÀÿ Svÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ candidates.
SUBMISSION OF APPLICATION FORM:
{¾æS¿†ÿæ fÀÿëÀÿê : LÿâLÿö ¨’ÿ ¨æBô {ÉðäçLÿ {¾æS¿†ÿæ {ÜÿDdç, {Lÿò~Óç þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Óó×æœÿ A.OFFLINE mode : Application form along with Information Brochure can be obtained on pay-
¯ÿæ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿë ¾ëNÿ 2{Àÿ 65 ¨÷†ÿçɆÿ œÿºÀÿ ÀÿQ# Dˆÿê‚ÿö ¯ÿæ {Lÿò~Óç þæœÿ¿†ÿæ¨÷æ© Óó×æœÿÀÿë ment of Rs.400/- (Rupees Four hundred) in cash only at any Sale cum Receipt Counters
60 ¨÷†ÿçɆÿ œÿºÀÿ ÀÿQ# ¯ÿ¿æZÿçó{Àÿ xÿç{¨âæþæ, A$¯ÿæ S÷æfëFs ¨æBô A†ÿç Lÿþú{Àÿ 50 ¨÷†ÿçɆÿ œÿºÀÿ throughout Orissa as listed below from dt.25.03.2011 to dt.20.04.2011 (10.00 AM to 5.00PM in
all working days).
ÀÿQ#¯ÿæ Aœÿç¯ÿæ¾ö¿ æ Óæ™æÀÿ~ ¨÷æ$öê ¨æBô œÿë¿œÿ†ÿþ ¯ÿßÓ {ÜÿDdç 18¯ÿÌö F¯ÿó A™#Lÿ†ÿþ ¯ÿßÓ {ÜÿDdç B. ONLINE Mode: Candidates can apply online through Internet by logging on to Website:
28¯ÿÌö æμÿàÿ LÿÀÿ;ÿë : ¾’ÿç Aæ¨~ ¨Àÿêäæ{Àÿ μÿàÿ üÿÁÿæüÿÁÿ {’ÿQæDd;ÿç æ {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~Zÿ ¨æBô www.detorissa.nic.in on payment of Rs.300/-(Rupees Three hundred) only through Demand
AæSæþê ÀÿæÖæ Që¯ÿ ÓÜÿf {ÜÿæB¾ç¯ÿ æ F$#¨æBô ¨âæœÿçó {ÜÿDdç fÀÿëÀÿê æ ¾’ÿç ¯ÿçS†ÿ ¯ÿÌöSëÝçLÿÀÿ Draft drawn in favour of DTE&T, Orissa payable at Cuttack. The site has been designed in a user
friendly way to help candidates to apply Online in a step by step fashion. Online application portal
¨÷ɧ¨†ÿ÷SëÝçLÿë {’ÿQ#{¯ÿ, {†ÿ{¯ÿ {¾¨Àÿç μÿæ¯ÿ{Àÿ ¨÷ɧ Ó¯ÿë ¨`ÿÀÿæ¾æBdç vÿçLÿú {ÓÜÿç¨Àÿç μÿæ¯ÿ{Àÿ ¨÷ɧ will be opened from dt.25.03.2011 to dt.20.04.2011 between 10.00 AM and 5.00PM.
¨`ÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¯ÿÜÿë†ÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê ¨÷†ÿç{¾æSêþæœÿZÿ ÓóQ¿æLÿë {’ÿQ# μÿßμÿê†ÿ {ÜÿæB¾æAæ;ÿç æ Lÿç;ÿë F¨Àÿç The filled in Application Form for OFFLINE mode/ the print out application form for ONLINE mode
{Üÿ¯ÿæ vÿçLÿúœÿë{Üÿô æ Óó¨í‚ÿö Àÿí{¨ ¨÷Öë†ÿ ÜÿëA;ÿë æ vÿçLÿú {ÓÜÿç¨Àÿç þ¿æ${þsçOÿ, Àÿçfœÿçó F¯ÿó BóÀÿæfêÀÿ must be submitted at any Sale cum Receipt Counters in person on or before 21.4.2011 or to the
Principal, Uma Charan Pattnaik Engineering School, Berhampur-760010 by Registered Post/
Aμÿ¿æÓ LÿÀÿç`ÿæàÿ;ÿë æ Óþßæœÿë¯ÿˆÿ}†ÿæ D¨{¾æS LÿÀÿç Aμÿ¿æÓ fæÀÿç ÀÿQ#{àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ÓëœÿçÊÿç†ÿ {ÜÿæB¾ç¯ÿ Speed Post/Courier service with acknowledged receipt so as to reach on or before 23.4.2011.
æ (BƒçAæœÿ HμÿÀÿÓçf LÿâLÿö {S÷xÿ ¨Àÿêäæ AœÿúàÿæBœÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ A;ÿçþ †ÿç$#-25 þæaÿö 2011) Sale Cum Receipt Counter:
àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ-29 {þ -2011, {þæs ¨’ÿ¯ÿê ÓóQ¿æ-1100 1. All Govt. & Private Engineering Schools / Polytechnics (90 Counters)
2.Govt. Industrial Training Institute (ITI) at Anandapur/ Bhawanipatna/ Bolangir/ Boudh/ Khariar
¯ÿç{ÉÌjZÿ AœÿëÓæ{Àÿ ¨÷†ÿç{¾æSêþæœÿZÿ ÓóQ¿æLÿë {’ÿQ# μÿßμÿê†ÿ {Üÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿ œÿë{Üÿô æ Aæ¨~ Road/ Malkanagiri/ Pattamundai (SIPT)/ Phulbani/ Puri (09 Counters)
Óº¤ÿç†ÿ ¨ëÖLÿ ÓÜÿç†ÿ Üÿ] BóÀÿæfê Óº¤ÿç†ÿ S÷æþæÀÿ F¯ÿó Aœÿ¿ ¨ëÖLÿ Ó¯ÿë Që¯ÿ ¨Þ;ÿë æ S»êÀÿ†ÿæÀÿ ÓÜÿç†ÿ 3. District Industries Center (DIC) at Deogarh/ Gajapati/ Jagatsinghpur/ Nawarangpur/ Sonepur
Óæþçàÿ {Üÿ¯ÿæÀÿ ¨÷Öë†ÿç LÿÀÿë$#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿ ¨æBô ¨÷{†ÿ¿Lÿ ’ÿçœÿ {ÜÿDdç ¨ÀÿêäæÀÿ ’ÿçœÿ æ {Óþæ{œÿ (05 Counters) Important Dates:
Sale of Application Forms- ONLINE / OFFLINE : 25.03.2011 to 20.04.2011
¨÷†ÿç’ÿçœÿ ÓþßLÿë Aæ™æÀÿ LÿÀÿç AœÿúÓàÿμÿxÿ {¨¨Àÿ F¯ÿó {Lÿæ`ÿçó{Àÿ þçÁÿë$#¯ÿæ þæLÿö (œÿºÀÿ) Lÿë Óþæ™æœÿ Receipt of filled in Application forms for OFFLINE and print out
×ç†ÿçLÿë Aæ~;ÿç æ Øçxÿú F¯ÿó FLÿë¿{ÀÿÓç {ÜÿDdç ¨Àÿêäæ ¨æBô A†ÿ¿æ¯ÿÉ¿Lÿ æ {†ÿ~ë F ’ÿëBsç μÿç†ÿ{Àÿ of filled-in ONLINE Application at the Sale cum Receipt Counter : 25.03.2011 to 21.04.2011
ÓæþqÓ¿ Aæ~ç¯ÿæ ¨æBô {`ÿÎç†ÿ LÿÀÿ;ÿë æ Diploma Entrance Test:
(a) For 1st Semester : 15.05.2011 (10.00 AM to 12.30 PM)
(œÿë¿œÿ†ÿþ ¯ÿßÓ-18¯ÿÌö A™#Lÿ†ÿþ ¯ÿßÓ-28¯ÿÌö) (b) For 3rd Semester (Lateral Entry) : 15.05.2011 (2.00 PM to 4.30 PM)
¯ÿ¿æZÿÀÿ ¨Àÿêäæ Lÿ÷{ç LÿsÀÿ H´æœÿú{xÿ {Sþú ¨Àÿç ÜÿëF æ F$#{Àÿ Ó¯ÿö¨$ ÷ {þ ¨ç`ÿÀÿ (c) For Non-Engineering Diploma Courses : 15.05.2011 (2.00 PM to 4.30 PM).
Sd./- Director of Technical Education and Training, Orissa,
þœÿ A$öæ†ÿ ¨÷ÉS
§ Ýë Lç ÿÀÿ ÖÀÿLÿë ¨Àÿêäæ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ÜÿëF æ {¾Dô dæ†ÿ÷þæ{œÿ ¨ç`ÿúÀÿ þœÿ Cuttack and Chairman, Diploma Entrance Test-2011
AœÿëÀÿí¨ ¯ÿ¿æsçó LÿÀÿ;ÿç, {Óþæ{œÿ Üÿ] ÓüÿÁÿ {ÜÿæB$æAæ;ÿç æ Contact No. : 0680-2291826/2291658 Website : www.detorissa.nic.in
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 12

iõ_û\Kúd SPICES (MASALA)


Introduction : Cooking is an art and the taste of a dish depends on the use of proper masala in required combination. To ease the cooking effort and
to impart the proper taste to the dish, there are a lot of masalas combinations of some spices in different proportions in the market. As the
consumption of masala is increasing and even the rural housewives are also preferring this readymade mixer for their dishes has a very good market
potential.Uses and Applications : Spices (Masala) are the substances which give flavour, tacte and even colour to the dish. Therefore, it is the
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ property of particular masala which makes a particular dish palatable. Masala used for one dish is not suitable for another one. Therefore, different
combinations of spices are used in the cooking art. Though the major portion of the masala produced is being used for household cooking purposes,
hotels, catering units in trains and planes are also using a considerable portion.Market Survey : Masala is an essential thing and the consumption of
¨÷${þ œÿçfLÿë þ¿æ{œÿfú LÿÀÿ;ÿë essential food products is increasing day by day as the population is also increasing. Masala in the suitable combination for a dish can be prepared
in home itself. But the modern generation who is in search of readymade products in order to simplify the physical work and thus to save time, uses
{Lÿò~Óç ×æœÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æB Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ ¨÷æ߆ÿ… ¨÷æ$öêZÿë œÿçf various types of masalas available in the market. Now-a-days, not only the people in urban areas but those in rural areas also use the readymade
μÿç†ÿÀÿÀÿ Óæþ$ö¿ ¯ÿçÌß{Àÿ f~æ¨{xÿ > Lÿæ¾ö¿ {ä†ÿ÷{Àÿ {ÜÿD A¯ÿæ ¨Þæ þš{Àÿ masala mix. Therefore, considering the trend of consumption, it is clear that the existing production capacity both in the cottage and organised sectors
Lÿçdç œÿæ Lÿçdç ’ÿë¯ÿöÁÿ Óæþ$ö¿ {¾æSëô Aæ{þ Aæ{SB ¨æÀÿë œÿæÜÿëô > þ¿æ{œÿf{þ+ is not enough to fulfill the future demand.Raw Material Required : All the spices available are not being used in a particular masala. The selection
of a spice and its percentage in the masala are decided by the particular dish. The common spices used as the raw material for masala are, salt, chilly,
LÿÜÿëdç FÓ¯ÿë ÓþÓ¿æ{Àÿ ¨÷${þ œÿçfLÿë þ¿æ{œÿf LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨xÿç¯ÿ > F$#¨æBô black pepper, cloves a capsicum, cardamom, garlic, ginger, mustard, pepper, turmeric, etc.
Lÿçdç ¨’ÿ{ä¨ Aæ¨~Zÿë Aæ¨{~B¯ÿæLÿë ¨xÿç¯ÿ > ¨’ÿ{ä¨:1- {`ÿÎæÀÿë {Lÿò~Óç Plant and Machinery
¨÷LÿæÀÿ ¯ÿçÀÿ†ÿ œÿ{Üÿ¯ÿæ A$öæ†ÿú Aæ¨~ZÿÀÿ ¾æÜÿæ ¯ÿç Lÿæ¾ö¿, àÿä¿ {ÜÿD, †ÿæLÿë Pulverizer 1No., Sieve (to separate fine) 1No., Mixer 1No., Washing tanks 2Nos., Drier (tray drier)1No., Packet filling unit 1No.
Storage vessels 5 Nos.
μÿàÿμÿæ{¯ÿ œÿ ÓæÀÿç¯ÿæ ¨¾ö¿;ÿ dæxÿ;ÿë œÿæÜÿ] > {¾{†ÿ A™#Lÿ Lÿæþ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ Manufacturing Process
{Ó†ÿçLÿç A™#Lÿæ LÿÀÿ;ÿë > ¨÷æß Óþß{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ {ÓÜÿçþæœÿZÿë þçÁÿç$æF {¾Dôþæ{œÿ Process of manufacture of. any spice mix (Masala) involves the following steps in general:(1) Washing: It is not required for all the spices. But for
certain spices washing is a must.(2) Drying in the Sun: Well drying of all the spices is necessary because the excess moisture content will be a
œÿçfÀÿ ÓþÖ Lÿæ¾ö¿äþ†ÿæ ¨÷{ßæS LÿÀÿç Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç$æ;ÿç > ¨’ÿ{ä¨:2- ÓþÓ¿æÀÿë major problem for its preservation. Further its grinding efficiency will also be reduced by the wet spices.(3) Cutting and Grinding : Some spices
þëLÿëÁÿç¯ÿæ œÿçþ{;ÿ ÀÿæÖæ ¯ÿæd;ÿë > Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¯ÿæ™æ hke dry ginger, etc. are to be cut into small pieces before they are fed to the grinder. For well mixing of all the ingredients, the spices are ground well
AæÓëdç {†ÿ{¯ÿ ÜÿæÀÿ þæœÿ;ÿë œÿæÜÿ] > ¨Àÿç×ç†ÿç Aœÿë¾æßê Óþæ™æœÿÀÿ ¯ÿæs {Qæfç{àÿ in the grinder prior to mixing.(4) Mixing : Mixing of all the spices in the required percentage in a mixer facilitates the homogeneity of the product.
(5) Packing : The well mixed masala is finally packed in polythene bags of suitable weights. Then they are sealed in an air tight manner.
Aæ{¨ þçÁÿç¾ç¯ÿ F¯ÿó {`ÿÎæ LÿÀÿç{àÿ Üÿ] ¨÷{†ÿ¿Lÿ ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ {Üÿ¯ÿ >
¨’ÿ{ä¨: μÿ¯ÿçÌ¿†ÿ ¨æBô ¨÷Öë†ÿ ÀÿëÜÿ;ÿë:- œÿçfLÿë ¨÷†ÿçLÿíÁÿ ¨Àÿç×ç†ÿç œÿçþ{;ÿ SPICES MASALA
AæSLÿë ¨÷Öë†ÿ ÀÿQ#¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ > ÓþÖZÿ μÿàÿ Óþß Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ Àÿ{ÜÿœÿæÜÿ] > Basis: 200kg/day
Ó¯ÿë Lÿçdç vÿçLÿú `ÿæàÿçdç {¯ÿæàÿç μÿæ¯ÿ;ÿë œÿæÜÿ] {¾ Aœÿ¿ {Lÿò~Óç ÓþÓ¿æ AæÓç¯ÿ 60 MT/annum
1. Total Land Area Required 175 sq.mts. 2. Covered Area Required 125 sq.mts.
œÿæÜÿ] > F$#¨æBô Aæ¨~Zÿë œÿçf †ÿÀÿüÿÀÿë ¨÷Öë†ÿ ÀÿÜÿç¯ÿæLÿë ¨xÿç¯ÿæ FÜÿæ¨{Àÿ FLÿ 3. No. of Employees 8 Rs. in Lakhs 4. Land and Building 1.70
Óþß AæÓç¯ÿ {¾Dô Óþß{Àÿ Lÿç Aæ¨~Zÿë Óþ{Ö LÿÜÿç{¯ÿ Aæ¨~ {H´àÿ þ¿æ{œÿfxÿú 5. Plant and Machinery 1.75 6. Other Fixed Assets 0.30
¨’ÿ{ä¨ 4:- DŸ†ÿç LÿÀÿë$æ;ÿë: DŸ†ÿç{Àÿ {Lÿò~Óç Óêþæœÿ$æF œÿçfLÿë DŸ†ÿç 7. Fixed Capital 3.75 8. Working Capital for One Month 1.70
9. Working Capital for 3 Months 5.10 10. Margin Money 1.28
¨${Àÿ Aæ{SB{œÿ¯ÿæÀÿ þš {Lÿò~Óç Óêþæ œÿæÜÿ] > œÿçf Lÿæ¾ö¿ ¨ÀÿçÓÀÿ{Àÿ ¾’ÿç 11. Cost of Project 5.03 12. Total Capital Investment 8.85
{Lÿò~Óç àÿæ{sÎ {s{Lÿ§æ{àÿæfç AæÓëdç {†ÿ{¯ÿ {ÓÜÿç œÿíAæ ÓçÎþ ¨æBô Lÿçdç 13. Cost of Production Per Annum 22.48 14. Receipt Per Annum 28.80
{s÷œÿçó {œÿB œÿçfLÿë A¨së{xÿsú ( update) ÀÿQ#¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > FÜÿæ’ÿ´æÀÿæ 15. Profit Per Annum 6.32 16. Profit Sales Ratio 22%
Aæ¨~Zÿ DŸ†ÿçÀÿ ’ÿçS A™#Lÿ ¨÷ÉÖ {Üÿ¯ÿ > ¨’ÿ{ä¨ 5: ™¾ö¿ ÜÿÀÿæ;ÿë œÿæÜÿ] 17. Rate of Return 71.50% 18. Break Even Point 49%
ÓþÓ¿æ AæÓç{àÿ œÿçÀÿæÉ ÜÿëA;ÿë œÿæÜÿ] > ™¾ö¿Àÿ ÓÜÿ AæSæ;ÿë > AæÉæ ÀÿQ;ÿë Ó¯ÿë RESOURCES FOR FINANCE Rs. in Lakhs
1. Term Loans from Financial Institutions 3.00 2. Bank Loan for 3 Months 3.83
Àÿæ†ÿç ¨{Àÿ ÓLÿæÁÿ Aæ{Ó F¯ÿó Aæ¨~Zÿ μÿàÿ Óþß Që¯ÿú ÉêW÷ AæÓç¯ÿ > 3. Self-Raised Capital 2.02 Total 8.85
Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¯ÿxÿ Lÿ$æ Aæ¨~Zÿ μÿàÿ `ÿç;ÿæ Aæ¨~Zÿë ÓþÖ ¯ÿ稒ÿÀÿë þëNÿ LÿÀÿç¯ÿ > The above Plant Economics is for your kind reference. For proper guidance the entrepreneurs have to take advantage of Practical Project Execution
œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿÀÿ ÓþÖ ¨ævÿLÿ/ ¨ævÿçLÿæ/þæœÿZÿë {þæÀÿ Aœÿë{Àÿæ™ FÓ¯ÿë ¨’ÿ{ä¨ Know-How Report, which is prepared by a team of engineers and market research analysts supported by a panel of experts. This report will help you
Aæ¨{~B œÿçf ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´Àÿ DŸ†ÿç LÿÀÿ;ÿë > in actual setting up of the project.

üÿâæBsú ÎçH´æÝö{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ


¯ÿç É ´ Óþæf ’ÿç œ ÿLÿë ’ÿç œ ÿ ¨÷æ$öê FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ {ÉÌ LÿÀÿç μÿæÌæ ÓÜÿ {SæsçF fæ†ÿêß F¯ÿó FßæÀÿ Üÿ{ÎÓ/ÎçH´æÝöþæœÿZÿë
F{†ÿ ¯ÿ¿Ö†ÿæ þš{Àÿ S†ÿç LÿÀÿëdç ÓæÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ F$#¨æBô Aœÿ¿æœÿ¿ AæD {SæsçF Aæ;ÿföæ†ÿêß œÿç¾ëNÿç{Àÿ Óë{¾æS {’ÿDd;ÿç æ
{¾, FÜÿæ ¨æBô Óþß ¯ÿÜÿë Aμÿæ¯ÿ {¾æS¿†ÿæ þš ÀÿÜÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ μÿæÌæ{Àÿ þš {sÎ {ÜÿæB$æF æ Që¯ÿ ÉçW÷ ÓæLÿö {’ÿÉþæ{œÿ ¾$æ
{Üÿ¯ÿæ ÓÜÿ þíàÿ¿¯ÿæœÿ æ F$#{Àÿ ¯ÿßÓÓêþæ 25 ¯ÿÌö ÉçäæœÿëÏæœÿ : †ÿëLÿ}Óú, BÎ{H´Î FÀÿçAæœÿæ F¯ÿó
{ÜÿæB¨Ýçdç æ {’ÿÉ μÿç†ÿ{Àÿ Lÿçºæ 19Àÿë 27 ¯ÿÌö {ÜÿæB$#¯ÿæ FßæÀÿ Üÿ{ÎÓ FLÿæ{xÿþê, AæüÿSæœÿ FßæÀÿàÿæBœÿÛ μÿÁÿç
{ÜÿDLÿç {’ÿÉ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ, Ó´Åÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¯ÿæÁÿçLÿæþæœÿZÿ ¨æBô œÿíAæ’ÿçàÿâê-24 Óó×æþæ{œÿ μÿæÀÿ†ÿLÿë
Óþß{Àÿ {SæsçF ×æœÿÀÿë AæD Daÿ†ÿæ 154-160{Óþç. F¯ÿó A¨sç þ æ FßæÀÿ Üÿ{ÎÓ {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿçþæœÿ `ÿÁÿæ`ÿÁÿ
{Sæsç F ×æœÿLÿë ¾ç ¯ ÿæ ¨æBô ¯ÿæÁÿLÿþæœÿZÿ ¨æBô 170- FLÿæ{xÿþê, œÿíAæ’ÿçàÿÈê ¨æBô œÿçшÿç {œÿD$#¯ÿæÀÿë FÜÿæ
AæLÿæÉ þæSö{Àÿ ¾æ†ÿ÷æ LÿÀÿç¯ÿæLÿë 180 {Óþç {Üÿ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ üÿ÷ æ Zÿú ü ÿç œ ÿú þ¿æ{œÿf{þ+ þš œÿç ¾ ë N ÿç Óë { ¾æSLÿë ¯ÿõ • ç
AæÀÿæþ’ÿæßLÿ þ~ç¯ÿæ ÓÜÿ FLÿ F$#¨æBô ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿê LÿœÿúÓàÿsæ+, œÿíAæ’ÿçàÿâê LÿÀÿç¯ÿ æ FÜÿæ ÓÜÿ {ÓâæμÿæLÿ,
ÎæsÓ Óç º àÿ Àÿí { ¨ S÷ Ü ÿ~ A¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ üÿâæßÓö BZÿ, œÿíAæ’ÿçàÿÈê þÜÿæœÿ, μÿf} œ ÿ, Aæ+àÿæ+ç L ÿ,
LÿÀÿë $ # à ÿæ, Lÿç ; ÿë ¯ÿˆÿö þ æœÿÀÿ æ Hfœÿ ÓÜÿ Daÿ†ÿæ Óþæ;ÿÀÿæÁÿ ¨æÓç ü ÿç L ÿú FßæÀÿ{H´ f , É÷êàÿZÿæ, {LÿFàÿúFþú ÓæD$ú
fS†ÿêLÿÀÿ~ Óþæf{Àÿ {Üÿ¯ÿæ ÓÜÿ Óæ™æÀÿ~ ’ÿõÎçÉNÿç œÿíAæ’ÿçàÿâê Aæüÿ÷çLÿæ FßæÀÿàÿæBœÿÛ μÿæÀÿ†ÿLÿë
þšþ¯ÿSöÀÿ {àÿæLÿþæœÿZÿvÿæÀÿë (6/26) ¨÷{†ÿ¿Lÿ AæQ#¨æBô üÿ÷ ç ¯ÿæÝö Aæμÿç F Óœÿú Aæƒú {ÓþæœÿZÿÀÿ `ÿÁÿæ`ÿÁÿ AæÀÿ»
AæÀÿ» LÿÀÿç Daÿ{É÷~ê ¨¾ö¿;ÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ D`ÿç†ÿ æ þ¿æ{œÿf{þ+ Óμÿ} { ÓÓú , LÿÀÿç$#¯ÿæÀÿë œÿç¾ëNÿç Aæ{¯ÿSLÿë
AæLÿæÉ þæSö{Àÿ ¾æ†ÿ÷æ LÿÀÿç¯ÿæ `ÿßœÿ ¨÷~æÁÿê: ¨÷†ÿç †ÿçÀëAœÿ;ÿ¨ëÀÿþú, {LÿÀÿÁÿ AæÜÿëÀÿç D’ÿúfê¯ÿç†ÿ LÿÀÿç¨æÀÿçdç
A¨ÀÿçÜÿæ¾ö¿ {ÜÿæB¨Ýç¯ÿæ ÓÜÿ FßæÀÿ àÿæBœÿÛ ( ¯ÿçþæœÿ¯ÿæÜÿê œÿç¾N ë ÿç Óë{¾æS : æ ÓæÀÿæ ¨õ$#¯ÿê{Àÿ 132{Sæsç
FLÿ œÿç † ÿç ’ ÿç œ ÿç A æ Ws~æ{Àÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß) {ÓþæœÿZÿ ¯ÿˆÿöþæœÿ ¯ÿçþæœÿ `ÿÁÿæ`ÿÁÿ FßæÀÿàÿæBœÿÛ `ÿÁÿæ`ÿÁÿ
¨Àÿç~†ÿ {ÜÿæBdç æ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Aœÿë ¾ æßê ¯ÿç μ ÿç Ÿ Óó×æ{Àÿ {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê LÿÀÿë $ # ¯ ÿæ{¯ÿ{Áÿ μÿæÀÿ†ÿ¯ÿÌö{Àÿ
¯ÿˆÿöþæœÿ ¾ë¯ÿ¨êÞç FßæÀÿ ¯ÿçþæœÿ, ¯ÿçþæœÿ ¯ÿ¢ÿÀÿ, œÿçfÀÿ Lÿæ¾ö¿LÿÁÿæ¨ H Óºæ’ÿ¨†ÿ÷ þæšþ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ¨ëófçàÿSæ~ {Üÿ¯ÿæ ÓÜÿ ¨÷ æ ß 65{Sæsç À ÿë D–ÿö
{Üÿæ{ÎÓú ÎçH´æÝö ¨ævÿ¿Lÿ÷þLÿë {Üÿæ{sàÿ, s÷æ{μÿàÿ F{fœÿÛç F¯ÿó ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ{Àÿ Aœÿ¿þæœÿZÿë †ÿëÎ AæÜÿ´ æ œÿ LÿÀÿç $ æ;ÿç æ F$# { Àÿ A{œÿLÿSë Ý ç F {¯ÿÓÀÿLÿæÀÿê FßæÀÿàÿæBœÿÛ `ÿÁÿæ`ÿÁÿ LÿÀÿëdç æ
FLÿ SâæþÓö Lÿ¿æÀÿçßÀÿ μÿæ{¯ÿ ¯ÿÜÿë{’ÿÉêß ¯ÿç{’ÿÉê LÿÀÿç¨æÀÿë$#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ Fàÿç f ç ¯ ÿç à ÿç s ç Lÿ÷ æ B{sÀÿç A æ ¯ÿçþæœÿ`ÿÁÿæ`ÿÁÿ Óó×æ μÿæÀÿ†ÿ¯ÿÌö{Àÿ ¨÷†ÿç¯ÿÌö 600Àÿë
S÷Üÿ~ LÿÀÿëd;ÿç æ F$#{Àÿ œÿç¾ëNÿç Lÿó¨æœÿê{Àÿ Lÿ{ÎæþÀÿ {LÿßæÀÿ FÜÿædÝæ ¨÷æ$öê {¾ {Lÿò~Óç ×çÀÿêLÿõ†ÿ {ÜÿæB$æF æ {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿ¿¯ÿÓæß ¨${Àÿ 800 ¨¾ö¿;ÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê ¯ÿçμÿçŸ
¨æB¨æÀÿç{àÿ ÓæÀÿæ ¯ÿçÉ´Lÿë ¯ÿçœÿæ FLÿfçLÿë¿sçμÿ{Àÿ Lÿæ¾ö¿LÿæÀÿç†ÿæ μÿæÌæ fæ~ç¯ÿæ Lÿçºæ {SæsçF Lÿçºæ {¾Dôþæ{œÿ FÜÿç Lÿ÷æB{sÀÿçAæLÿë AæSë A æ {ÜÿæB$# ¯ ÿæÀÿë FßæÀÿ FßæÀÿàÿæBœÿÛ ’ÿ´ æ Àÿæ FßæÀÿ
Qaÿö{Àÿ μÿ÷þ~ LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿ H A抜ÿç¾ëNÿç ¯ÿçÌß{Àÿ Éçäæ ’ÿëBsç ¯ÿç{’ÿÉê μÿæÌæ ¯ÿçÌß{Àÿ üÿëàÿúüÿçàÿú LÿÀÿë$#{¯ÿ {Óþæ{œÿ Üÿ{ÎÓ/üÿâæBs ÎçH´æÝö Üÿ{ÎÓ/ üÿâæBs ÎçH´æÝö μÿæ{¯ÿ
¨÷†ÿç’ÿçœÿ œÿíAæ ¾æ†ÿ÷êþæœÿZÿ ÓÜÿ ’ÿçAæ¾æB$æF æ fæ~ç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ ¨÷${þ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ {Àÿ xÿç S ÷ ê ÜÿæÓàÿ œÿç¾ëNÿç ¨æDd;ÿç æ FÜÿæ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ FÜÿç
þçÉç {ÓþæœÿZÿë ÓÜÿf{Àÿ {Ó¯ÿæ Së~æ¯ÿÁÿê : FßæÀÿ Üÿ{ÎÓ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ {¾æS¿†ÿæ LÿÀÿç $ # ¯ ÿæ dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê þæœÿZÿÀÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ {Àÿ xÿç S ÷ ê ÜÿæÓàÿ
{¾æSæB {’ÿ¯ÿæLÿë {ÜÿæB$æF æ ÎçH´æÝöLÿë Lÿ¿æÀÿçßÀÿ μÿæ{¯ÿ S÷Üÿ~ FßæÀÿ Üÿ{ÎÓú ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ AœÿëÓæ{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ üÿþöSëÝçLÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ¯ÿÜÿë ¨Àÿçþæ~{Àÿ ¯ÿõ•ç LÿÀÿç $ # ¯ ÿæ dæ†ÿ÷ d æ†ÿ÷ ê þæ{œÿ
FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷ þ Lÿë Lÿ¿æÀÿç ß Àÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ{àÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$ö#œÿê œÿæþ {àÿQæB¯ÿæ ¨í¯ÿöÀÿë ¨÷æ$öê/ ¯ÿdæ¾æB$æF æ ¨{Àÿ F$#¨æBô ¨æBdç æ FÜÿæ ÓÜÿç†ÿ sëÀÿçfçþú FßæÀÿàÿæBœÿÛ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ ¯ÿÝ
μÿæ{¯ÿ S÷Üÿ~ Lÿ{àÿ FÜÿæ ÓÜÿ Ó¯ÿö¨÷${þ Óë¢ÿÀÿ, ¨†ÿÁÿæ H ¨÷æ$öêœÿêZÿ A†ÿçLÿþú{Àÿ {Lÿ{†ÿLÿ Àÿçsçœÿú {sÎ {ÜÿæB$æF æ BƒÎ÷ç þš FþæœÿZÿÀÿ `ÿæÜÿç’ÿæLÿë {Üÿæ{sàÿ ¯ÿç ¨ ç H F¯ÿó þàÿu ç
A{œÿLÿ {ä†ÿ÷{Àÿ A抜ÿç¾ëNÿç {|ÿæèÿæ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¯ÿæpœÿêß æ {¾æS¿†ÿæ ÀÿÜÿç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ {¾Dôþæ{œÿ FÜÿç {sÎ{Àÿ DŸ†ÿç ’ÿ´çSë~ç†ÿ LÿÀÿçdç æ W{ÀÿæB ¯ÿçþæœÿ {œÿÓœÿæàÿ Lÿó¨æœÿêþæœÿZÿÀÿ
¨æBô þš Éçäæ ’ÿçAæ¾æB$æF æ FÜÿæ ÓÜÿ ¨†ÿÁÿæ Ó´ À ÿ ÓÜÿ Ó¯ÿöœÿçþ§ μÿæ{¯ÿ 10 +2 ¨æÓú {ÜÿæB$æ;ÿç Sø¨ú xÿçÓLÿÓœÿ H `ÿÁÿæ`ÿÁÿ Óó×æ ¾$æ-ÓæÀÿæ F¯ÿó LÿÎþÀÿ {LÿßæÀÿ Àÿç{¨÷{f{+sçμÿ
FßæÀÿ Üÿ{ÎÓ ÎçH´æÝö ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¯ÿæLÿú`ÿæ†ÿëÀÿê ÀÿÜÿç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓÜÿ Óë¢ÿÀÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ ¨{Àÿ ¨{Àÿ ¨Óöœÿàÿ B+Àÿμÿë¿ {fsú FßæÀÿ {H´ Aæ;ÿföæ†ÿçLÿ s÷æ{μÿàÿ F{fœÿÛç H Aœÿ¿æœÿ¿ s÷æ{àÿ
S÷Üÿ~ LÿÀÿë$#¯ÿæ Óþß{Àÿ æ f{~ ¨÷ æ $ö ê /¨÷ æ $ö # œ ÿê μÿ’ÿ÷ ÀÿÜÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > {’ÿ¯ÿæLÿë {ÜÿæB$æF æ FÜÿæ ÓÜÿ àÿä×ÁÿLÿë DÝæ~ Lÿæ¾ö ¿ Lÿ÷ þ Àÿç{àÿ{sxÿ ASöæœÿæB{f{Óœÿ{Àÿ
dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ þš ¯ÿÝ ¯ÿÝ œÿçÀÿêÜÿ {™ð¾ö¿ÉêÁÿ {Üÿ¯ÿæ ÓÜÿ Aœÿ¿æœÿ¿ {¾æS¿†ÿæ : f{~ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ BóÀÿæfê `ÿæàÿëÀÿQ#$#¯ÿæÀÿë Fþæ{œÿ þš œÿç¾ëNÿç ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ æ

CMYK CMYK
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13
BIRLA INSTI-
TUTE OF TECH-
fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, Ó¯ÿöÉçäæ Aμÿç¾æœÿ, þßíÀÿμÿq
NOLOGY F†ÿ’ÿú ’ÿ´æÀÿæ þßíÀÿμÿóf fçàÿâæ ¨æBô {WæÌç†ÿ {SæÏç ÓºÁÿ ÉçäLÿ (BRT) ¨’ÿ¯ÿê/œÿçþ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿë f~æB’ÿçAæ¾æDdç {¾,
MESRA, RANCHI 835215 μÿç Ÿ äþ ¯ÿç μ ÿæS H´ æ Àÿê (HI,VI,MR/CP) Provisional Merit list OPEPA Website www.opepa.in F¯ÿó NIC Website www.mayurbhanj.nic.in {Àÿ ¨÷ L ÿæÉ
(Deemed University u/sec 3 LÿÀÿæ¾æBAdç æ {¾Dô$#{Àÿ ÓþÖ {¾æS¿ ¨÷æ$öêœÿêZÿ œÿæþ ¨ófçLÿÀÿ~ LÿÀÿæ¾æBAdç æ ¾’ÿç ¨÷LÿæÉç†ÿ †ÿæàÿçLÿæ{Àÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿ Óº¤ÿêß {Lÿò~Óç †ÿ$¿{Àÿ †ÿøsç$æF
of UGC Act., 1956)
Website:http:// {†ÿ{¯ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿê àÿçQ#†ÿ Aμÿç{¾æS AæÓ;ÿæ †ÿæ 24.3.2011 ÀÿçQ þš{Àÿ ¯ÿ¿NÿçS†ÿμÿæ{¯ÿ Lÿçºæ xÿæLÿ þæšþ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ {Lÿò~Óç Aμÿç{¾æS
www.bitmesra.ac.in Website þæšþ{Àÿ Lÿç º æ xÿæLÿ þæšþ{Àÿ †ÿæ 24.3.2011 Àÿç Q ¨{Àÿ S÷ Ü ÿ~ LÿÀÿæ¾ç ¯ ÿ œÿæÜÿ] æ xÿæLÿ’ÿ´ æ Àÿæ ¯ÿç Á ÿº¨æBô ¯ÿç μ ÿæSêß Lÿˆÿö õ ¨ ä ’ÿæßê œÿë Ü ÿô ; ÿç F¯ÿó
FACULTY RE- {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿë ¯ÿ¿NÿçS†ÿμÿæ{¯ÿ Óí`ÿœÿæ {’ÿ¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ LÿÀÿæ¾æB ¨æÀÿç¯ÿœÿæÜÿ] æ
CRUITMENT ÓþÖ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿê AæÓ;ÿæ †ÿæ 29.3.2011 ÀÿçQ ’ÿçœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß þš{Àÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç œÿçfÀÿ þíÁÿ¨÷þæ~ ¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ œÿçþ§ Ó´æäÀÿLÿæÀÿêZÿ
Applications are invited from Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ¾æó`ÿ LÿÀÿæB¯ÿæ ¯ÿæpœÿêß, ¾æó`ÿ ¨÷Lÿ÷çßæLÿë μÿçˆÿçLÿÀÿç `ÿíÝæ;ÿ ¨÷æ$öê †ÿæàÿçLÿæ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ HI,VI MR/CP, †ÿæàÿçþ ¨÷æ© ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿÀÿ
eligible candidates for the ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæLÿë ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾æBAdç æ F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aœÿ¿æœÿ¿ ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæLÿë ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾æBœÿæÜÿ] æ
Post of Professor/Associate
Professor/Asst. Professor in Ó´æ/-fçàÿÈæ ¨÷LÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿöÉçäæ Aμÿç¾æœÿ, þßíÀÿμÿóf
various departments of the
Institute at the Mesra cam-
pus as well as other cam-
puses within India and
abroad. The details of Eli-
gibility for various posi-
tions, Academic Depart-
ments & Specialisation and
Application Form are avail-
able on the Institute web site
Óë× ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ-ÓþÖZÿ ¨æBô Dˆÿþ
(www.bitmesra.ac.in). BIT
offers salary as per the
recommendations of the 6th
Pay Commission. Depending
upon academic and research
achievements deserving
candidates may be given
higher starting salary and μÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ Aæ{ßæSZÿ
AGP will be protected. Addi-
tional top-up salary for bril- Ó¸Lÿö{Àÿ A™#Lÿ fæ~ç¯ÿæ ¨æBô
liant young candidates at the
level of Asst. Professor. All
àÿSú Aœÿú LÿÀÿ;ÿë www.cci.gov.in
details of salary scales and
benefits other than salary
are provided on the web
site-Candidates possessing
the requisite qualifications
and experience may submit
their applications in the re-
quired format to the Dy. Reg-
istrar (P&A) at the address
below. Applications re-
ceived up to the 26th of
April 2011 will be consid-
ered for this round of
selection.
Registrar, BIT, Mesra,
Ranchi- 835 215

ÉçäæþƒÁÿæ™#ÉZÿ μÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ Aæ{ßæS


μÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ FLÿ {¯ÿð™æœÿçLÿ Lÿˆÿöõ¨ä ¾çF Lÿç ’ÿæßê:
Lÿæ¾ö¿æÁÿß,¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ •{¨÷æûæÜÿœÿ H ¨õÎLç ÿÀÿ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ
•¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ{Àÿ ÀÿÜÿç$¯# ÿæ ¨÷†ÿçLÿíÁÿ ¨÷μÿæ¯ÿ Ó¸Ÿ Lÿæ¾ö¿Lÿë ÜÿsæB¯ÿæ
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ fçàÿâæÀÿ •D¨{μÿæNÿæþæœÿZÿ Ó´æ$öÀÿ ÓëÀÿäæ; F¯ÿó
Hindi Contract Teacher •μÿæÀÿ†ÿÀÿ ¯ÿfæÀÿ{Àÿ Aœÿ¿ AóÉS÷Üÿ~LÿæÀÿêZÿ ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿ¿¯ÿÓæßÀÿ Ó´æ™êœÿ†ÿæLÿë œÿçÊÿç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ æ
2009-10 ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨÷ÓèÿSëÝL ç ÿ ¾æÜÿæ D¨{Àÿ Óí`ÿœÿæ ’ÿæßÀÿ {ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ
LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷æ$öê H ¨÷æ$öêœÿêZÿ Àÿæfçœÿæþæ ¯ÿæ ¯ÿ¿æ¯ÿÓæßçLÿ Lÿæ¾ö¿LÿÁÿæ¨ ¾æÜÿæ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæLÿë ä†ÿç ¨ÜÿoæB$æF, ¾$æ-
A¯ÿS†ÿç œÿç þ {;ÿ f~æB •¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ ’ÿíÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ’ÿÀÿÀÿ ×æßê ™æ¾ö¿ LÿÀÿç¯ÿæ;
’ÿçAæ¾æDAdç Lÿç {ÓþæœÿZÿÀÿ Pro- •¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæLÿë ’ÿí{ÀÿB¯ÿæ ¨æBô DŒæ’ÿœÿ F¯ÿó/Lÿçºæ {¾æSæ~Lÿë Óêþç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ;
visional Merit List & Reject •¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæLÿë Ó¯ÿöœÿçþ§ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¯ÿfæÀÿLÿë A™#Lÿ {¾æSæB¯ÿæ;
•œÿçàÿæþ{Àÿ ÀÿçSóç ¯ÿæ `ÿLÿ÷æ;ÿþíÁÿLÿ œÿçàÿæþ;
List Dist. NIC Website fæ†ÿêß QæDsç
•ÓˆÿöþÁí ÿLÿ Lÿ÷ß/¯ÿçLÿ÷ß (sæB-Bœÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ);
w w w. b a l e s w a r. n i c . i n •Ó´†ÿ¦ {¾æSæ~/¯ÿ+œÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ; {Üÿàÿ¬ à ÿæBœÿ
davp - 08101/13/0114/1011

þæšþ{Àÿ ¨÷LÿæÉ ¨æBdç> ¨÷æ$öê H •Àÿç{Óàÿ ’ÿÀÿ Àÿä~æ{¯ÿä~; F¯ÿó {’ÿßþëNÿ œÿó-
¨÷æ$öêœÿêþæ{œÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ þæœÿ¿†ÿæ •¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ Óêþç†ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¯ÿ¿¯ÿ×æLÿë AS÷æÜÿ¿ æ
DNÿ Website / FÜÿç Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿ ¯ÿfæÀÿ ÉNÿç À ÿ A¨¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ, ¾$æ-
{œÿæsçÓú {¯ÿæÝö / fçàÿÈæ¨æÁÿZÿ •AÓæ™ë Óˆÿöæ¯ÿÁÿê ¯ÿæ ’ÿÀÿ àÿæSë LÿÀÿç¯ÿæ,
Lÿæ¾ö ¿ æÁÿßÀÿ {œÿæsç Ó {¯ÿæÝö •{ÉæÌ~þíÁÿLÿ ’ÿÀÿ œÿç•æö Àÿ~
•Óêþç†ÿ DŒæ’ÿœÿ/¯ÿfæÀÿ ¯ÿæ {¯ÿðÌßçLÿ ¯ÿç{ÉÌj
þæšþ{Àÿ fæ~ç¨æÀÿç{¯ÿ æ ¾’ÿç •¨÷{¯ÿÉ ¨æBô ¯ÿæ™æ ÓõÎç LÿÀÿç¯ÿæ B†ÿ¿æ’ÿç æ
LÿæÜÿæÀÿ {Lÿò~Óç Objection (Óæ™æÀÿ~ Lÿàÿÿ {’ÿß àÿæSë {Üÿ¯ÿ)
LÿçF Óí`ÿœÿæ ’ÿæFÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ ?
{’ÿ¯ÿæÀÿ $æF {†ÿ{¯ÿ †ÿæÜÿæ •{¾{Lÿò~Óç D{’ÿ¿æS, D¨{μÿæNÿæ ÓóW ¯ÿæ ¯ÿæ~çf¿ ÓóW μÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷†ÿç{¾æSç†ÿæ Aæ{ßæSZÿ œÿçLÿs{Àÿ Óí`ÿœÿæ ’ÿæFÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ
28.03.11Àÿç Q Óë • æ •FLÿ †ÿ’ÿ;ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿ ¯ÿæ Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿ ¯ÿæ {¯ÿð™æœÿçLÿ Lÿˆÿö¨
õ ä Aæ{ßæSZÿ œÿçLÿs{Àÿ FLÿ þ†ÿæþ†ÿ {’ÿB¨æÀÿç{¯ÿ æ
ÉçäæþƒÁÿæ™#ÉZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ
’ÿæQàÿ LÿÀÿç ¨ æÀÿç { ¯ÿ æ †ÿæ μÿæÀÿ†ÿÀÿ ¨÷ † ÿç { ¾æSç † ÿæ Aæ{ßæS Ó¯ÿöÓæ™æÀÿ~ Ó´æ$ö{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ :
28.03.11 ÀÿçQ ¨{Àÿ AæD {Lÿò~Óç Üÿç¢ÿëÖæœÿ sæBþÛ ÜÿæDÓú 18-20, LÿÖëÀÿ¯ÿæ Sæ¤ÿêþæSö QæDsç ¯ÿ¿æ¨æÀÿ, Qæ’ÿ¿ H Óæ™æÀÿ~ ¯ÿ+œÿ þ¦~æÁÿß
Aμÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]> œÿíAæ’ÿçàÿÈê-110001, {üÿæœÿ:91-11-23473400 QæDsê ¯ÿ¿æ¨æÀÿ ¯ÿçμÿæS, μÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ
Ó´æ/- ÉçäæþƒÁÿæ™#É, {sàÿç{üÿæœÿ : +91-11-23704651, LÿõÌç μÿ¯ÿœÿ, œÿíAæ’ÿçàÿÈê-110001
¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ
üÿæOÿ-91-11-23704652 {H´¯ÿÓæBs :www.fcamin.nic.in
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14

Continued page-23
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 15

THE INDIAN NAVY


INVITES APPLICATIONS FROM UNMARRIED MALE CANDIDATES FOR
ENROLMENT AS SAILORS FOR MR (MUSICIAN) -2/2011BATCH
ELIGIBILITY CONDITIONS * Application is to be addressed to:
Applications invited from unmarried Male Indian Citizen The Commanding Officer, (for Director of Music), INS Kunjali, Colaba, Mumbai - 400 005
1. Educational Qualifications. Candidates should have passed the 10th standard (Matriculation examination).
2.Age: Candidates should have been bom between: 01 Oct 1990 to 30 Sep 1994 (Both dates inclusive). 3.
Last date of receipt of application -19 Apr 2011.
Musical Ability, Should have proficiency in western notation, aural aptitude, knowledge of Theory of Music and For candidates of North East, J&K, Andaman & Nicobar,
actual practical skill on any Musical instrument. Lakshdweep & Minicoy Islands - 26 Apr 2011.
4.Type of Instruments on which Proficiency Required. String, Key-board, Woodwind, Brass and Percussion
Instruments both of Western and Indian Origin. 5.Pay & Allowances
•During the initial training period,stipend of Rs.5700/-pm will be admissible but on 2 . successful completion of
initial training an amount equal to the minimum of scale as mentioned below, less stipend already paid, shall be
admissible with retrospective effect. On completion of initial training, they will be placed in the Pay Band
Rs.5200-20200. in addition they will be paid Grade Pay @Rs.2000/ plus MSP @Rs. 2000/- plus DA. 6.Promo-
tion: Promotion prospects exist up to the rank of Master Chief Petty Officer-I (equivalent to Subedar Major) with
pay scale of Rs 9300-34800 plus Grade Pay @Rs.4800/- Plus MSP @Rs. 2000/- plus DA. Opportunities for
promotion to commissioned officer also exist for those who perform well and qualify the prescribed examina-
tions/selection process and meet the eligibility criteria. 7.Perquisites: • During the entire period of training and
thereafter, sailors are given books, reading material, uniform, food and accommodation etc. free of cost.
•Sailors are entitled to medical treatment and Leave Travel Concession for self and dependents, Group Housing
Benefits and other privileges. Insurance cover. Sailors also have the privilege to avail Annual and Casual Leave
as per current regulations. Children education and house rent allowances are also admissible. Post retirement
benefits include pension, gratuity and Leave encashment.
SELECTION PROCEDURE : 8. The application format is given at the end of this advertisement. The selection
procedure is as follows:(a) Application will be received only through ORDINARY POST. Application received
through speed post/ registered post or couriers will be rejected.(b)All original certificates and mark sheets are to
be produced at the time of screening (c) Preliminary selection, PFT and Medical Examination, may take 3-4
days.(d) Candidates declared Medically Temporary Unfit in the intiat recruitment medical could avail specialist
review from the specified Military Hospital within a maximum period of 21 days. No further review/appeal is
permissible if declared unfit in the specialist review.(e) Candidates declared Medically Permanent unfit in the
intial recruitment medical can appeal for specialist opinion in a Military Hospital on payment of Rs 40 t- by
Military Receivable Order (MRO) on Government Treasury within 21 days. Medical fitness certificate other than
that of the specialist opinion In a Military Hospital will not be considered. Ha further review/appeal is
permissible.(f)The candidates who qualify in all respects will be short listed for Final screening depending upon
the vacancies. Candidates selected in the Final Screening will be send to INS Chilka for training.(g) The
candidate's selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only. Qualified candidates whose
names do not appear m the final select list cannot claim admission for the next batch. These candidates wHI
have to undergo the selection procedure afresh provided that they meet the eligibility criteria for the fresh
batch.(h) No enquiry wilt be entertained regarding recruitment / enrolment after a period of six months.
(i) AH candidates selected in preliminary screening wil be forwarded Police Verification form and the candidates
will be required to submit the same to INS Chtftca after getting their antecedents verified on the form from the
concerned district police authorities. Candidates without the verified police verification reports will not be eligible
for enrolment The format for the police verification form can also be downloaded from the Internet site 8. MARITAL STATUS: Married O Unmarried O 9. Have you been discharged from armed forces before ? Yes O No O
www.naussna-bhsrtt.ii'tc.in immediately after the declaration of select list, to ensure ely verification. 10. Have you ever been enrolled in armed forces before? Yes O No O
SELECTION CRITERIA : 8.Selection of recruits is based on the order of merit on their performance in Musical 11. Professional Qualifications ........................... 12. Music Instruments played with period of
Screening Test, Physical Fitness Test (PFT) and fitness in the Medical Examinations. 9.Screening Test :
•Eligible short listed candidates will be sent call-up letters, giving date, time and place for preliminary screening
trainio/perforrnance_______ 13. Do you sing ? Yes O No O 14. Are you conversant with
to select suitable candidates based on their musical aptitude, potential and aural ability. The screening is likely theory of Music ? 15. Are you/your family have background of music? Yes O No O
to be held from 04 Jul to 08 Jul 201 1. • Those who qualify the preliminary screening will be required to undergo 16. Have you performed on stage ? Yes O No.O 17. Are you member of any musical organisation ? Yes
a medical examination. Medically fit candidates will proceed to INS Kunjali, Colaba. Mumbai for final screening O No O 18. Visible Identification Marks (at least two):-
and selection on All India Basis scheduled from 12 to 15 Sep 2011. •Candidates selected during final screening (a)
at INS Kunjali will undergo Final Enrolment Medicals at NHS Asvini. •After final selection, selected candidates (b)
will be enrolled and sent to INS Chilika (Orissa) for initial training.
10.Physical Fitness Test (PFT) : • Qualifying in Physical Fitness Test is mandatory for selection. •PFT will DECLARATION
consist of 1,6 Km run to be completed in 7 minutes, 25 squat ups (Uthak Baithak) and 10 Push-ups. Candidates
1. I hereby declare that all the statements made in the application are true to the best of my
undergoing PFT will do so at their own risk.
11. Medical Standards : Medical examination will be conducted by authorised military doctors as permedical knowledge and belief and the application has been filled up by me.2. I have never been debarred
standard prescribed in current regulations applicable to sailors on entry. Minimum height 157 cms. Weight and from appearing in any examination nor, have I ever been withdrawn from Defence Training
Chest should be proportionate. Minimum Chest expansion of 5 cms. Establishments on disciplinary grounds, nor have I ever been arrested, prosecuted or convicted
•Good mental, medical and physical health free from any disease/ disability, likely to interfere with efficient by criminal court or involved in any other case registered by the police. I have not submitted more
performance of duties. Colour perception: CP 11. No Cardio- vascular disease, surgical deformities like knock than one application for this batch.3. I undertake not to make any claim for compensation if at any
knee, flat feet etc. infection of ears, no history of fits or psychiatric ailment, vericose vein, corrective surgery stage of selection, ineligibility for my candidature is detected and my candidature is cancelled as
for eye sight etc. •Medical standard should be as per the detailed guidelines issued by IHQ MoD (Navy) in NO
a result thereof.4. Any willful misrepresentation of facts and concealment of information wilt
(Spl) 01/2008.
• Candidates are advised to get their ears cleaned for wax and tartar removed from teeth prior to examination. result in the cancellation of the candidature and may debar me permanently or for a specified
12. Visual Standards period from applying for future examinations
Without Glasses With Glasses Place :......................
Better Eye Worse Eye Better Eye Worse Eye Date :....................... Parent Signature Signature of Applicant
6/60 6/60 6/9 6/24 List of Documents: The following documents are to be attached by punching and tying firmly with
Applicants declared Permanent medically unfit by any Armed forces Hospital in previous recruitment for the a strong thread to the application in the sequence below-Attested copy of (a) Matriculation
same entry in Navy are advised not to apply.
certificates for verification of Date of Birth) (b)10th mark sheet (c) NCC/Sports certificate (d)
13. Final Enrolment Medical Examination: All select list candidates will have to undergo a Final Enrolment
Medical Examination at I NHS Ashvini. Candidates found "unfit" during this medical examination will not be Domicile Certificate,
enrolled for training. No "appeal" is permitted for review after the final enrolment Medical at INHS Asvint. Two self-addressed envelops of size 22 x 10 cms with Rs 10/- stamp affixed on one envelope.
TRAINING AND INITIAL ENGAGEMENT : 14. Training: The training for the course will commence on 10 Oct Note: - Ali the above certificates are to be attested by Gazetted Officer (The name of attesting
2011, with 15 weeks Basic Training at INS Chilka in Orissa. Thereafter the sailors are sent to Mumbai for 26 officer with seal should be legible). Paste your recent
weeks specialised training. 15.Discharge as Unsuitable: Sailors are liable to be discharged as UNSUITABLE Application No IDENTlFTCATiON FORM coloured
due to unsatisfactory performance at any time during the training. 16.Initial Engagement: The initial engage- photograph (Do
Date of Birth (DD/MM/YY) not staple)
ment is subjected to successful completion of training. The initial engagement is for 15 years. HOW TO APPLY
17.Application Form: The application is to be submitted on A4 size paper only as per the given format. Only
Name (In block capital)
one application form is to be forwarded. Candidates who send more than one application for the same entry or Fathers Name
apply for more than one examination centre will be disqualified. Application sent through agents will not be Visible identification marks (at least two)
accepted. Forms can also be downloaded from Internet: www.nausena-bharti.nic.in. Documents: The following SIGNATURE OF APPLICANT
documents are to be forwarded:- (a) Envelope: The type of entry, choice of centre and percentage of marks 1.
in 10th is to be clearly written on top of the envelope containing the application. Envelopes should be of brown
colour. Example : MR Musician- MUMBAI- 68.7 %. (b) List of Documents: The documents mentioned in the 2.
application form are to be punched and tied firmly with a strong thread to the application. (c) Photographs:
Candidates are required to submit one recent application coloured passport size photograph along with the BEWARE OF AGENTS/CHEATS
application their name and signature on the reverse of the photograph. The BACKGROUND OF THE PHOTO- Person claiming rapport with the officials of the Naval Recruitment Organisation may promise to get a candidate
GRAPH SHOULD BE BLUE. Application received without photographs or not in the specified format will recruited and on the pretext may eoliect money. WE WOULD LIKE TO ASSERT THAT SUCH A THING IS NOT
rejected.Computer generated/ digital photographs will not accepted. Note. Attesting Officer's name with office POS submitted by hand of any person, are rejected at IHQ, MOD (Navy). Only those applications, which are
address / seal should be clear legible. (d) Examination centres.Mumbai,Kolkata, Delhi, Kochi, Visakhapatnam. received at the post boxes, as specified, are accepted for validation. All short-listed applicants are, thereafter,
Note. Candidates are to choose only one centre for recruitment In accordance the address given in the issued Call Up t by IHQ, MOD (Navy). The evaluation of answer sheet, declaration of result, Physical Fitness
application, e.g. a candidate who is an resident of Maharastra can only choose Murnbai as centre. Navy will not Test and Medicals are conducted by various independent teams nominated by IHQ, MOD(Navy). Before
be responsible for any postal delay loss of any documents during transit sucojmbing to the promises of ar you think that you can get the things done unlawfully, you are bound to loseYou
IMPORTANT INFORMATION : *Navy reserves the right to shortlist applications and to fix cut off percert without are advised to conduct yourself as law abiding citizen of the country and refrain from using unfair means.
assigning any reason. No communication shall be entertained on INs account.
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 16
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR MAZAGON DOCK LIMITED
Vacancies in Administration and Technical Cadre (A Govt, of India Undertaking) Dockyard Road, Mazagon, Mumbai 400 010. INDIA
Grade Pay of Rs. 4200/- didates may kindly visit our
The Institute is looking for SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR SC / ST / OBC & PWD
3. Jr. Tech. Supdt. : 1 4 Institute’s website:
suitable Indian Nationals for www. i i t k . a c . i n / i n f o c e I I / r e -
Posts (4-ST, 4-OBC, 5-UR FOR MIDDLE & JUNIOR LEVEL MANAGERS / OFFICERS /
appointment on regular/ cruitment. The completed
& 1-PH-OBC)
deputation/ contract basis application must reach the ENGINEERS (50 Posts)
PB-2 : Rs. 9300 - 34800 with
for 5 years (likely to be con- Institute on or before April IN MECHANICAL, ELECTRICAL, ELECTRONIC, MARINE, NAVAL ARCHITECTURE, PAINT,
Grade Pay of Rs. 4200/-,
firmed, subject to notewor- 25, 2011. EX - NAVY, LEGAL, DISCIPLINES. - Details are available on MDL website:
Junior Technician : 15 Posts
thy performance) on the fol- Registrar www.mazagondock.gov.in under the head “CAREER”
(3-SC.3-OBC7-UR, 1-PH-
lowing posts:
OBC & 1-PH-UR)
1. Principal Medical Of-
ficer : 01 Post (01-UR)
PB-4 : Rs. 37400-67000 with
PB-1 : Rs. 5200 - 20200 with
Grade Pay of Rs. 2000/-5.
Junior Assistant: 09
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Grade Pay of Rs. 8900/-
+NPA
Posts (2-SC,4-OBC & 3- N.S.C.B.I AIRPORT, KOLKATA-700052
UR)
2. Assistant Security Of-
ficer : 0 5 P o s ts ( 1 - S T, 2 -
PB-1: Rs. 5200 - 20200 (DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
with Grade Pay of Rs. 2000/
OBC & 2-UR)
-For details, interested can-
PB-2 : Rs. 9300 ~ 34800 with

SCHOOL OF LIFE SCIENCES


JYOTI VIHAR, BURLA-768019, ORISSA
Applications are invited from qualified candidates for filling
up of following positions in the DBT sponsored R&D project
entitled “Genetic linkage mapping and marker assisted breed-
ings in pigeonpea with special emphasis on resistance to
podborer complex and seed protein content” with consoli-
dated emoluments as mentioned against the positions. The
duration of the project is two years (2011-13).
Position: SRF, Essential Qualifications: M. Sc. Biotech-
nology / Agricultural Biotechnology or M.Sc. Life Sciences/
Botany with at least 55% marks and M.Phil, in the relevant
subject. Two years of research experiences evidenced by
research publications is required.,Emoluments: Rs. 14000/
- Pm +10%HRA (Consolidated)
Field Assistant, Matriculate with working experience on
farming system preferably on grain legumes, Rs. 4000/
-Pm consolidated.
Candidates with requisite qualifications may apply with com-
plete biodata and attested copies of relevant documents to
The Principal Invesitigator, DBT R&D Project. Biotechnology
Unit. School of Life Sciences. Sambalpur University, Jyoti
Vihar, Burla-768019 on or before 4th April 2011. Short listed
candidates will be called for interview. No TA/DA will be paid
for interview.
Biotechnology Unit
Sambalpur University
Principal Investigator

DIRECTORATE OF WATER
MANAGEMENT
(Formerly water Technology Center for Eastern Region)
(INDIAN COUNCIL OF AGRICUL-
TURAL RESEARCH)
Opp: RAIL VIHAR, CHANDRASEKHARPUR,
BHUBANESWAR-751 023.
A walk-in interview will be held at this Institute on 30.03.2011
at 10.00 A.M. for recruitment of the following posts on purely
temporary basis under the following projects on a consoli-
dated fellowship/remuneration as mentioned against the posts
as per rules.
Title of the project : National Initiative on Climate Resilient
Agriculture, Name of post : Research Associate, No. of
post: 02, Monthly consolidated fellowship :Rs.23000/-
HRAp.m. For Ph.D Rs.24000/-HRA p.m, Eligibility/ Essen-
tial Qualification : M.Sc, in any branch of Agril. Sciences or
allied subjects/ M.Tech. in Agril. Engineering or allied subjects/
M.Sc, in Physics with at least 2 years of experience or Ph. D.
in the above mentioned disciplines.
Senior Research Fellow, 06, Rs. 16000/-+ HRAp.mfor 1st &
2nd year &Rs. 18000/-+ HRAp.m. For 3rd year., M.Sc, in any
branch of Agril. Sciences or allied subjects/ M.Tech. in Agril.
Engineering or allied subjects/M.Sc, in Physics. Desirable:
Working experience in research & development projects.
Age Limit:): : For R.As.-40 years for men & 45 years for
women For S.R.Fs.-35 years for men & 40 years for women
(Relaxable as per norms of Govt, of India)
Place of posting: Different project sites of Odisha
(Dhenkanal, Puri, Khurda, Kendrapara.Balasore & Mayurbhanj).
Interested candidates fulfilling the eligibility criteria may ap-
pear for interview with bio- data, attested copies of certifi-
cates, mark sheets & testimonials etc. The candidates should
also bring original certificates for verification. The candidates
are required to report for verification of the certificates etc.
between 10 A.M. to 12 P.M. on 30.03.2011.
No TA/DA will be paid for attending the interview.
DIRECTOR
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 17
National Housing Bank in the application is false/incorrect or in according to the Bank,
the candidate does not satisfy the eligibility criteria, his/her can-
didature/appointment will be cancelled/terminated at any stage,
(Wholly owned by the Reserve Bank of India) without notice or compensation.
National Housing Bank is the apex financial institution in the 7. HOW TO APPLY : Typed copy of the bio-data in the pre-
country for housing setup under an act of Parliament and is a scribed application form, which can be downloaded from the
wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India. The Bank is NHB website: www.nhb.org.in, duly signed, with photograph,
the regulator for housing finance companies as also a signifi- attested copies of certificates, testimonials and a Demand Draft.
cant provider of development finance. The Bank seeks to cata- Application Fee including Postal Charges (Non Refund-
lyze institutional funds to reduce housing shortage in the coun- able)
try through various development initiatives particularly rural For SC/ST/PH: Rs. 100/- (For each post)
housing and housing for economically weaker sections in ur- For all others (including OBC): Rs. 500/- for each post
ban areas. The Bank is mandated for the holistic development Note:1. Requisite Application Fee must be paid by means of Bank
of the housing finance market in the country. The Bank is an Pay Order / Bank Draft issued by a Scheduled Commercial Bank
officer oriented, professionally managed institution with head- payable at DELHI in favor of NATIONAL HOUSING BANK along
quarters in Delhi and offices in Mumbai, Chennai, Bengaluru, with the Application Forms.2. Bank Draft / Bank Pay Order must
Hyderabad, Kolkata, Lucknow and Ahmedabad with plans to be purchased on or after the date of advertisement but on or
open 2 other offices in the country over the next few months. before the last date of application 3. Payment by cash / cheque
The Bank seeks to promote excellence in its operations through / money orders etc. will not be accepted 4. Candidates must
research and analysis and adopting contemporary work prac- write their names and addresses on the reverse of the Bank
tices and technology. The Bank offers a modern, congenial, Draft / Bank Pay Order Applications complete in all respects in a
professional work environment.To address the higher level of closed envelop and super- scribed
activities, the Bank invites applications for the following posts: APPLICATION FOR THE POST OF ____________MUST BE SENT
TO THE FOLLOWING ADDRESS:-
Deputy General Manager, Human Resources Division, National
Housing Bank, Core 5 A, 4th floor
India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110003
8. Last Date for receipt of Applications April 11, 2011
9. Call Letters : Call Letter for Group Discussion and/or Inter-
view shall be sent to the eligible candidates at the correspon-
dence address given in their application form by ordinary post
and requests for sending letters to a different address subse-
quently shall not be accepted.
10. General Instructions : 1. Applications not received in the
Note:The Bank may at its sole discretion, consider granting ad- Prescribed Format or received after the prescribed date will
vance increments to candidates with exceptional qualifications NOT BE CONSIDERED and the Bank shall not be liable for postal
and/or experience in accordance with its internal norms and delay at any stage of communication. No correspondence will
accepted practices. a. The Number of position is approximate be entertained in this regard.
and may change at the time of recruitment, b. Government of 2. Attempt to bring any outside influence, political or otherwise
India policy regarding reservation for SC/ST and OBC would with regard to selection/recruitment shall be considered as dis-
apply. qualification. 3. Mere Eligibility will not vest any right in any can-
2. EDUCATIONAL QUALIFICATION:- A First Class graduate / didate for being called for the interviews. 4. The selected candi-
post graduate degree with 55% marks in Finance/Mathematics/ dates are liable to be posted /transferred to any of the present
Economics/Statistics/IT/Commerce/Science or CA / ICWA / CFA/ or future Offices of the Bank. 6. Caste certificate should be
CS/Law /Civil engineering from a recognized Institute/Univer- produced in original at the time of interview. 7. Attested copies
sity. CAIIB will be an additional qualification. Note:- NHB may of proof of Date of Birth, Qualifications, Caste Certificate and/or
assign additional weight-age to higher academic and profes- NOC from previous employer should be enclosed along with the
sional qualifications at its discretion. Application Form. 8. The Bank reserves the right to modify the
3. EXPERIENCE REQUIRED: Post qualification experience of as selection procedure, number of posts in its absolute discretion.
specified in Section 1 above as an officer in scheduled com- Date: Deputy General Manager (HRD)
mercial bank/financial institution/reputed public or private sec-
tor companies and research institute of repute in the field of
Treasury Operations/Risk management/ Rural & Micro Finance/
Credit appraisal/statistical analysis/Information technology/ Es-
tate management or any other discipline considered useful for
NHB.
4. GENERAL INSTRUCTIONS : a. All educational qualifications
should have been obtained from recognized Universities/insti-
tutions in India or abroad. If grades are awarded instead of
marks, candidates should clearly indicate the numerical equiva-
lent. NHB reserves the right to vary the number of posts in each
category depending on the need and also may modify the quali-
fications prescribed for the posts. b. Persons serving in State/
Central Governments and Public Sector Undertakings should
apply through proper channel. However, they can forward an
15. Details of disciplinary proceeding and punishment, if any,
advance copy to the NHB. They will have to resign their post, in
imposed in the course of Employment by the employer(s)
order to joining NHB, if selected.
:____________________
5. MODE OF SELECTION :i) The selection will be made on the
BEFORE MAILING APPLICATION PLEASE CHECK THAT YOU
basis of Group Discussion and/or Interview. Merely satisfying
HAVE CORRECTLY MENTIONED,
the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for
1. The Post name you have applied for.
interview. The Bank reserves the right to call only the requisite
2. Category/Sub-category and have enclosed copies of nec-
number of candidates for the interview after preliminary screen-
essary certificates for SC/ST/OBC/PWD Candidates. 3. Details
ing / short listing with reference to candidates' qualification,
regarding fees (Demand Draft/Pay Order). 4. Address for cor-
suitability, experience etc. NHB reserves the right to modify the
respondence.
selection procedure, if deemed fit.
Check List:
ii) Group Discussion and/or Interview will be held at Delhi. Can-
1. Candidate must enclose attested Photocopy copy of the
didates will be reimbursed the traveling cost as admissible. iii)
qualification certificate, caste certificate and disability certifi-
Merely fulfilling the eligibility conditions as regards age/ qualifi-
cate etc. 2. Person must attach attested photo copy of the
cations/ experience after short-listing of candidates, would not
experience certificate. 3. Candidate must produce proper dis-
automatically entitle any candidate to be called for the interview.
charge Certificate from the employer before joining in the Bank.
NHB reserves the right to relax any of the criteria/conditions in
DECLARATION :
deserving cases.iv) The selected candidates may be posted in
I hereby declare that all the statements made in this applica-
the office of the Bank located in Delhi or at any other place
tion are true, complete and correct to the best of my knowledge
where NHB have its office or may establish in future.
and belief. I understand that in the event of any information
6. PROBATION: a) Probation : The selected candidates will be
being found false or incorrect at any stage or not satisfying the
appointed on probation initially for a period of one year. On
eligibility criteria according to the requirements of the relative
successful completion of the probation, the candidates will be
advertisement, my candidature/appointment is liable to be can-
considered for regular appointment in their respective Grades.
celled/terminated. I am willing to serve anywhere in India. I
The probation period may, at the discretion of the Bank, be
agree that Bank has right to transfer me to any part of the
extended up to a maximum period of one year. Failure to com-
country at its discretion.
plete the probation period successfully may entail termination of
PLACE: ______________
the services of the officer.
DATE: _____________ SIGNATURE OF THE APPLICANT
b) If at any later stage, it is found that the information furnished
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 18
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 20
Extraordinary- Part I, No.88 dated 25th May, 1995.
ANNEXURE-I iv. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of
CERTIFICATE PROFORMA FOR REVIEW MEDICAL EXAMINATION India Extraordinary- Part I, Section I, No210, dated 11th December, 1996.
I, Dr. .......................... certify that I have examined Shri/Smt. ......................... (Roll No.............) S/O v. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated the 03/12/1997, published in the Gazette of India Ex-
Shri ...................... who has been declared medically unfit due to ..................................... traordinary- Part I, Section I, No.239, dated 17/12/1997.
.................................................... in the recruitment of Constable (Technical/Tradesmen) of CRPF. vi. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11/12/1997, published in the Gazette of India Ex-
After careful examination and investigation, it is opined that Shri ............................... is not suffer- traordinary- Part I, Section I, No.236, dated 12/12/1997.
ing from ............................................................ vii. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27/10/1999, published in the Gazette of India
2. This candidate is given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected Extraordinary- Part I, Section I, No.241, dated 27/10/1999.
being unfit for appointment by a Medical Officer. viii. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated the 06/12/1999, published in the Gazette of India
————————————————————— Extraordinary- Part I, Section I, No.270, dated 06/12/1999.
(Signature of the candidate with ix. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated the 04/04/2000, published in the Gazette of India Ex-
Roll No. and Name traordinary- Part I, Section I, No.71, dated 04/04/2000.
Signature of the Medical Officer x. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21/09/2000, published in the Gazette of India Ex-
with Name/ Regn. No. and Seal. traordinary- Part I, Section I, No.210, dated 21/09/2000.
Note :: Appeal to be submitted within 15 days from the date of issue of communication in which the xi. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated the 06/09/2001, published in the Gazette of India Ex-
findings of the Medical Officer are initially communicated to the candidates along with IPO of traordinary- Part I, Section I, No.246, dated 06/09/2001.
denomination of Rs.25/- ( Rupees twenty five ) in the name of concerned appellate authority. xii. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated the 19/06/2003.
ANNEXURE-II 2. This certificate is issued on the basis of the Backward class certificate issued to Shri/ Smt
FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED ……………………………..Father/ Mother of Shri/Shrimati/ Kumari ………………………………of
CASTE OR SCHEDULED TRIBES village/ town ……………………………. In District/ Division ………………………… of the State/UT
This is to certify that Shri /Smt............................ ......................... ................. son/daughter of Shri …………………………..who belongs to ………… ……..caste which is recognized as other back-
........................................................ of village / town . …........................................... in District / ward class in the State/ Union Territory … ……………………… issued by the
Division .............................................. of State / Union Territory ............................. belongs to the ………………………(name of the prescribed issuing authority) vide their No. …………….
....................................... Caste / Tribe which is recognized as Schedule Caste / Scheduled Tribe Dated………………… .
under : 3. Shri/Smt...................................and/ or his family ordinarily reside(s) in the...................................
· The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950. District / Division of...........................State. This is also certify that he/she does not belong to the
· The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. persons/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Govt. Of India.
· The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territory) order, 1951. Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93-Estt (SCT) dated 08/09/1993.
· The Constitution (Schedule Tribes) (Union Territory) order, 1951. Place....................
(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes (Modification) order, Date.....................
1956, the Bombay, Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Signature........................................
State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation Act, Designation.....................................
1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment Act 1976). ( With seal of Office)
· The Constitution (Jamum & Kashmir) Scheduled Caste order, 1956. Note:- The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the
· The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, 1959, as Representation of the People Act, 1950.
amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act,1976. NOTE OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE/TRIBE CERTIFICATE
· The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962. 1. District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector / Deputy Commissioner/ Additional
· The Constitution (Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Tribes order 1962. Deputy Commissioner/ Dy. Collector/ First Class Stipendiary Magistrate /Sub-Divisional Magistrate,
· The Constitution (Pondichery) Scheduled Castes order 1964. Extra-Assistant Commissioner/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate (not below the rank of
· The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes order 1967. First Class Stipendiary Magistrate).
· The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Castes order 1968. 2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
· The Constitution (Goa, Daman & Dieu) Tribes Castes order 1968. 3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
· The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order 1970. 4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/ or his family normally resides.
· The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order 1978. ANNEXURE-IV
· The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order 1978. FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATES THOSE WHO
· The Constitution (Scheduled Castes) orders (Amendment) Act, 1990. INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT
· The Constitution (Scheduled Tribes) orders (Amendment) Ordinance, 1991. Certified that Shri/Smt.................................................son/daughter of
· The Constitution (Scheduled Tribes) orders (Second Amendment) Act, 1991. Shri...............................................................whose photo is affixed and attested below is a per-
· The Constitution (Scheduled Tribes) Ordinance, 1996. manent resident of village ..................................................Tehsil/ Taluka.......................
2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes Certificate District..................................of ....................................State.
issued to Shri/Smt.........................................................Father of Shri/Smt..................of Village / Photo affixed
town In District / Division ..................................... of the States / UT ................ who belong to the duly attested
................... Caste / Tribe which is recognized as a SC/ST in the State / Union Territory ...................... 2. It is further certified that Shri .............................S/O Shri .................. belongs to (Garhwal,
issued by the ....................................... (name of the prescribed issuing authority) vide their No. Kumauni, Dogras, Marathas, Himachali, Ladhakhi, Kashmiri, Sikkimies ), (Name of the community)
................................ dated ............................ 3. Shri .......................... and/or his/her family ordi- ........................ Community and entitled for relaxation in height and chest for recruitment lin Central
narily reside(s) in village/town ............................................ of ..................................................... Para Military Forces. OR
District / Division ................... of the State / Union Territory of .................................................. It is further certified that Shri .............................S/O Shri ...................... belongs to and aborigine of
Place ....................... ( North Eastern States) ........................ (Name of the State) and entitled for relaxation in height and
Date ......................... chest for recruitment in Central Para Military Forces. OR It is further certified that Shri
Signature ................... .............................S/O Shri ..................... belongs to and aborigine of ( North Eastern States)
Designation .................. ........................ (Name of the Tribe) ....................... Tribals/ Adivasis Community and is entitled for
(With seal of Officer) relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.
Note : The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Dated...................................
Representation of the People Act, 1950. Place...................................
LIST OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE / TRIBE CERTIFICATE Signature
1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy District Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Tehsildar
Commissioner/Dy. Collector/First Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate, Extra- with seal
Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate. · Delete whichever is not applicable.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate. 8. RELAXATION FOR THE VICTIMS OF 1984 RIOTS:
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsilder. The children and dependent family members of those killed in the 1984 riots will get 05 (five years)
4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/ or his family normally resides. years age relaxation. SC/ST/OBC relaxation, as per Govt. instructions will be in addition. Under
Note :- ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit cast certificate only form the this category, a candidate can apply against vacancies in any State/UT. If he fulfills other condi-
Revenue Division Officer tions. However, to avail the present age relaxation, the candidate has to produce a certificate to
ANNEXURE-III that effect from the concerned District Collectors, wherein the victim was killed. The children and
FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING dependent family members in this clause would mean son/daughter including adopted son/daugh-
FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA ter and spouse or children or brother or sister in the case of unmarried Govt. servant who was
This is to certify that Shri./Smt..................................son/daughter of Shri............................. of wholly dependent on the Govt. servant at the time of his killing in the riot.
village/town....................in District / Division..................... in the State..................... belongs to the 9. RELAXATION TO CANDIDATE DOMICILED IN J&K STATE.
........................ community, which is recognized as backward class under:- Upper age limit up to 5 years is relaxable for those persons who had ordinarily been domiciled in
i. Resolution No. 12011/63/93-BCC(C) dated 10th September, 1993, published in the Gazette of the state of J&K during the period from 1/1/1980 to 31/12/1989. The persons claiming relaxation
India Extraordinarily- part I, No. 186, Dated 13th September, 1993. under this category should produce a certificate to the effect that they had been domiciled in the
ii. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October, 1994, published in the Gazette of India state of J&K during the period from 1/1/80 to 31/12/89 from the District Magistrate within whose
Extraordinary- Part I, Section I, No. 163 dated 20th October, 1994. jurisdiction they had ordinarily resided or from any other authority designated on his behalf by the
iii. Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India Govt. of J&K.
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 21

Continued page
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 22
Border Roads Organisation..(Continuation page-21)
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 23
Border Roads Organisation..(Continuation page-21) National Institute of Science....(Continuation page-14)
μÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ þæaÿö 26 Àÿë F¨÷çàÿ 1, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 24
Women Scientists Fellowship Scheme (WOS-B) - 2011 of
Department of Science & Technology, (SEED), New Delhi
Coordinated by M ACS - Agharkar Research Institute, Pune

The Fellowship Scheme for Women Scientists employed in permanent position,3. Whose age is below
for societal programmes is initiative of the De- 60 years at the time of applying.4. Who possess one
partment of Science & Technology. This scheme of the following qualifications. 5. Ph.D. or masters de-
is addressed to women scientists and technolo- gree in science OR 6. Bachelors/ master’s degree in
gists who have “break in their careers” due to engineering / technology, architecture, medicine / phar-
social responsibilities but have desire to return macy/Veterinary. Other Requirements
to mainstream science and work as bench-level a. The project proposal must show an active associa-
scientists. Women scientists desiring to apply tion with a field agency in regard to implementation of
for this scheme are required to develop their the project irrespective of the fact whether the candi-
own research project / proposals demonstrating date is attached to an educational institution or R&D
science and technological applications for soci- institution or any other agency. A letter to that effect
etal benefits. Objectives : a. Provide an oppor- from field agency is required. b. A certificate from the
tunity for women scientists to re-enter into ac- host institution, for extending infrastructure! or admin-
tive research after a break in career, through istrative support for the project must be enclosed with
support for S&T based R&D projects addressing the application. Similarly, a certificate from the identi-
the needs of people in unorganized urban or rural fied field agency showing the agreement to get associ-
areas and b. Provide an opportunity for S&T ated with the project is also required. c. If the proposal
capacity building of women on issues relevant includes pre-clinical study on animals or clinical trials
in societal programmes. Project Proposals For on humans, necessary ethical clearance following ICMR/
: a. Research, development and adaptation of CPCSEA guidelines must be sought.
technology to improve the quality of life and Who Are Not Eligible
provide additional opportunities for income gen- a. Candidate already having a permanent job or fellow-
eration in rural areas or urban slums. b. Adapta- ship will not be considered. b. Candidates who are al-
tion & transfer of an innovative technology de- ready registered for Ph.D are not eligible as this is not
veloped at laboratory level to field. c. Capacity a Ph.D fellowship. Duration of Fellowship: The schol-
building of applicant in technology areas rel- arship will be given initially for duration of two years.
evant to the needs in rural areas. Nature of The period may be extended to the third year in excep-

Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
Support : Support will include a scholarship grant tional cases, if recommended by Experts during peri-
as per the current norms of WOS-B for a period odic reviews.
of two years. Grant for minor equipment, Selection Mechanism: ACommittee of Experts will be
consumables, contingencies, travel and involved in the selection process. The two-tier selec-
Govt. Registered Vide No. 680/2003
overheads will also be considered if found nec- tion process will be adopted involving initial screening
essary under the work plan.
Aæ¨~ þæs÷çLúÿ ¨æÓú LÿÀÿçd;ÿç Lÿç ? Who Can Apply- Women scientist, 1. Who are
and subsequent individual presentation by the screened-
in candidates before a group of Experts. The selected

6 þæÓ FIRE & SAFETY Indian nationals living in India, 2. Who have
break in career after the last degree received
candidates will be informed by post. The list of selected
candidates will be displayed on the website.

{Àÿ TRAINING
for at least three years, Who are currently not

Application Format

¨{Àÿ SURE JOB


Section A ‘Mandatory Information : 1. Name 4. Total cost: 5. Specific objectives of the project (not
of applicant: * Mrs. /Ms./ Dr. Mrs./ Dr. Ms. 2. Postal more than 2): 6. Technical details: (Details about the
Hostel Free

address for correspondence: * 3. Pin code: * 4. project on which the applicant desires to work as
described below): a. Description of the problem (Ratio-
State: * 5. Telephone No. with STD code: * 6. nal). b. Review of literature in the proposed area of re-
Mobile no.: 7. Email address: * 8. Address of search. c. Research and development component of the
the host Institution: * 9. Date of birth:’Age, 10. study. i) Study design ii) Sample size and selection of
Martial status: * Married Unmarried Separated subject / plants iii) Measurements proposed iv) Survey
Divorce. 11. Academic record (From Graduation tools v) Methods of estimations proposed vi) Societal com-
onwards) ponent of the proposal giving details about: 1) Interven-
Degree Institution/ University Year of passing Major subjects Division%) tions proposed/ suggested solutions and alternatives 2)
Methods to be popularized to masses, training schedules,
methods of imparting training. d. Expected deliverables /
Estd. - 1999 a. Whether applied previously under WOS-B: * outcomes highlighting societal benefits. e. Proposed utility

INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING Yes/ No If Yes, Year of application: WOS-B
Status:* Not Screened/ Recommended-ac-
of the outcomes. Certificate/forwarding letter from Head
of the sponsoring Institute on a letter head . To, Director,
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 cepted/ Recommended not accepted/ De- Science for Equity Empowerment and Development (SEED)
BHUBANESWAR—751 007, Tel : 0674–2546392, DST, New Delhi. Dear Sir/Madam, I am forwarding this
ferred/Not Recommended b. Whether currently application for fellowship under the DST sponsored Scheme
Mobile: 9937040664, firesafetybbsr@yahoo.co.in registered for Ph.D.: * Yes/ No If Yes, Date of for Women Scientist for societal programme WOS-B 2011
www.isfsefiresafety.com registration: Topic for Ph.D.: c. Whether study- by(Name of the candidate), along with the proposal formu-
ing for any further degree: * Yes/ No If yes, lated by her in consultation with the guide Dr............. I

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY KEONJHAR details regarding the same: d. Number of re-
search paper published/ patents filed/ granted
hereby certify that (Name of the institution) will host the
said project of (Name of the candidate) and offer her the
necessary infrastructural facilities related to laboratory re-
Walk-ln-lnterview will be held in the Office Chamber of Project Director, DRDA, Keonjhar on 30.03.2011 for the (Give list): * 12. Whether passed any examina- quirement of work place, administrative support during the
following posts as per the details given below. Interested candidates having essential qualifications may appear the tion conducted by NET, GATE, UGC, ICAR: Yes/ entire project period and receive regularly, her fellowship
interview with Bio-Data, Original documents along with one set of attested copy of the same and two recent passport No . 13. Professional/employment record if any* from the date of her joining. The candidate will follow the
size photographs. Designation Employee name and address Period Payment/Yr. Jb description existing rules and regulations for Research student for M.
Name of the Post :Watershed Management Team (WMT)-Engineering, Essential Qualification & Experience : Gradu- Sc.) or Research Associate (for Pfo.D.)of the institute.
She will be working under the guidance of’ (Name and
ate Degree in Civil Engineering/Agricultural Engineering with a minimum of one year relevant work experience in (If not employed enter as Not Applicable. Section
designation Of the guide).
Watersheds. Livelihoods, Rural Development, Natural Resources Management and Micro-Enterprises etc. OR B Details of host Laboratory/Institution/S&T
Thanking you, Yours sincerely
Diploma in Civil Engineering with a minimum of three years relevant work experience in Watersheds, Livelihoods, based voluntary organization:1. Name of or-
(Name and Sign of Institutional Head) (Date) (Place) (Insti-
ganization: * 2. Type of organization: * (Govt/
Rural Development, Natural, Resource Management & Micro-Enterprises etc., No. of Posts :2, Age limit (As on tutional Stamp) (Name and Sign of Institutional Guide)
Semi Govt/ NGO/ Private). 3. Information regard-
01.01.2011) :Below 45 years, Date & Time of Interview: 30.03.11 (10A.M.) (Date) (Place) (Institutional Stamp). f. Detailed time sched-
ing the contact person from host institute:
2. Watershed Management Team (WMT)-Micro Enterprise, Post Graduate in Economics/Sociology/Socialwork/ Rural ule / major milestones / bar chart (Monthly / Quarterly) g.
a.Name:* b. Designation: * c.Phone/Fax:*
Proposed budgetfortwo years (Fellowship, Consumables,
Management/ Rural Development/MBA with a minimum of three years relevant work experience in Watersheds. d.MobileNo.:* e. Email address: *4. Information
Travels, Equipments, Overhead charges with detailed jus-
Livelihoods, Rural Development, Natural Resources Management Micro-Enterprises etc. OR Post Graduate in regarding the Guide/ Scientistfrom host institute:
tification for each item). h. List of references.Section E
Agricultural Economics with a minimum of one year relevant work experience in Watersheds, Livelihoods, Rural a.Name:* b. Postal address:* c.Phone/Fax: d. Email
Documents to be submitted along with the applica-
address:* (The guide should not be in blood rela-
Development, Natural Resource Management & Micro-Enterprises etc., 1, 30.03.11 (10A.M.) tion with candidate). 5. Information about the orga-
tion: a.Attested copy of the last degree certificate. b.
03. Watershed Management Team (WMT) Livelihoods, 1, Graduate in Agriculture/Horticulture/ForestryVeterinary/ Format for the Certificate from the host institute (on a letter
nization regarding specialization area, R&D experi-
Fishery/Agricultural Engineering with a minimum of one year relevant work experience in Watersheds, Livelihoods,, head) regarding extending theircommitmentfor infrastruc-
ences and list of recent. Completed projects by
ture and administrative support for the project. c. Certifi-
Rural Development, Natural Resource Management and Micro- enterprises etc. OR Bachelors Degree in Science the Guide I Scientistfrom the Host Institute: *
cate from the field agency (on Its letter head) indicating the
(CBZ) with a minimum of three years relevant work experience in Watersheds Livelihoods, Rural Development (limit 10 lines). 6. Details of infrastructure to be
permission and the support for carrying out the field work
Natural Resource Management & Micro-Enterprise’s etc., 30.03.11 (10A.M.) provided by the Host Institute: * (limit 10 lines)
required in the proposal. d. In case the host is a voluntary
TOTAL NO. OF POSTS : 4 Section C Details of the field agency: 1. Name of
organization, attested copies of the following document -
the field agency: 2. Postal address of the field
SKILL AND ATTRIBUTES: also need to be submitted: 1. Registration certificate of the
agency: 3. Contact person: 4. Contact person’s
(1) Candidates with working knowledge on computer MS Excel, MS Word & MS Power Point will be given added organization. 2. Memorandum of association. 3. Annual
phone no. with STD code: 5. Area of operation:
advantage.(2) Knowledge in Oriya is essential. Report of last three years4. Audited statement of accounts
6.Area of expertise: 7. Type of organization: (Govtf
for last three years. Declaration. I do hereby declare that
(3) The Candidates must be willing to stay and travel extensively in remote villages in the Project Areas. Semi Govt/ NGO/ Private). Section D Project
the statements made in this application are true, complete
TERMS & CONDITIONS: details: 1. Title of the project: 2. Subject area:
and correct to the best of my knowledge and belief. In the
(1) He/She will be paid a monthly remuneration of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) only during the period of his/ Agriculture/ Architecture/ Biology/ Biotechnology/
event of any information being found false or incorrect or
her engagement. 2.A fixed amount of Rs. 1,000/- (Rupees One thousand) only per month will be paid towards meeting ..Botany/ Chemistry/ Computer/ Science/ Ecol- ineligibility detected before or after test/interview, my can-
ogy/Electronic/ Science/ Engineering/ Environmen- didature will stand cancelled and my all claims for the
the travelling and other subsistence expenses. tal/ Sciences/ Genetics/ Geology/ Mathematics/ scholarship will stand forfeited.
3.This engagement does not confer any right to a regular appointment at any time in the WMT or any other State Govt. Medical/Microbiology/Nutrition/ Pharmacy/Phys- Signature of Applicant Place: Date:
Organisations. The engagement is purely temporary & contractual in nature & shall not invite any legal recourse now ics/Technology/ Zoology/ Other. 3. Duration: (Incomplete applications will not be considered)
or in the future. No TA and DA will be given for attending the interview. The application should be submitted online from the website of Agharkar Research Institute (www.dstwosbari.org). Additionally two copies of the
PROJECT DIRECTOR COLLECTOR-CUM-DIST. WATERSHED proposal with attachments as per section E with signed declaration may be sent to Dr. D. G. Naik, Principal Investigator. WOS-B Scheme. Agharkar
D.R.D.A., KEONJHAR MISSION LEADER, KEONJHAR Research Institute. G. G. Agarkar Road, Pune - 411 004. Phone: (020) 25678916/17/18 or 25653680 Ext. 302. The last date for receiving the application is 30th April 2011

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193, Mancheswar Ind.Estate,
Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iμû\K-iê]úeKêcûe _Šû

CMYK CMYK