You are on page 1of 43
MAKEAONIKO © |HMEPQTIKO \T1O TEYXOX 2 @ynowmenoz 2000 MAKEAONES TIOAITIKOI TTPOX®YTEX (© AAEZANTAP MONO@EKI ATT TH @AGPINA H MTB oto didoT pa. ‘Ané za bow Axpdion mg goss yponts ax a 10 Sopugépo HOT BIRD-S oxi 13 yoloes Ava ‘ip va exaust oe 249m Bac 10 Sopopopixs “ns xPoypaqHan MaxeBovexr Ty-aGpaoy (MKTVsat). ‘Toxpéypaya ms MKTV sat eva: end.oy cov nporpanstnoy roy 660 xpaea Kavey 7; MTB. at cexavdtveras Kopiag ovoug Moxzdéves nov Loww omy Eup, Avotpania xa: Ajepich. H exxoph yiverat ‘9m ovsvénr. 1.627, V, $R.27.500 xa yu tH Ay sow anateiea Evac yRpLaRS: BopopOpIRDS BETS KA uw Bopp xepaia 70-80cm: © Kazoyos evdg uéroiov efoxiiapod jxopel xépa oxd mm MKTVsat va nepaxohovtel | taxiyn 100-180 dopveaprxt xpoypdyiata axd r¥ Mepobtepes euparaticis rapes WDA Ka ed Auepich, Aoi xm Appar, jsvaEb tay onolay isos a6 eae, yepuavic, voxavik, apap Kovac, a xa ‘xuvidua.axd yrrovncé pss (Bovkyopia, Toupkia, Kpoaria <2.) EAAAAA KATA MAKEAONIKHE MEIONOTHTAS HH AIKH TOY “OYPANIOY TOZOY”" ETENE Adiiva, 1998 | NTHMETTAP MMAEEBEKI nPOZQPINE MAPAMONE, Axio: Biewoe KAPITZA _AM@IKTIONIA | -AGHNA 1998 Tewmincooura 3 maxenonno TIEPIEXOMENA ZoveiGoope. ‘50 XPONIA IIOAITIKOI IPO YEE ANAKOINOZEIZ TOY OVPANIOY TOEOY. 9 ATIO TO THAEONITIKO MHNYMA THE OAKKE TIA TIE BOVABYTIKE EKAOFES TOY 200014 IIPOKHPYEH MOY MOIPAETHKE AIO TO MELP.A. STHN TIEPIOXH @AQPINAS - TITOAEMATAAE. 4 THAE-AIAMAPTYPIA 6 TO EAAHNIKO KAI TO MAKESONIKO EONOE__ 16 (MEIONOTIKA ZHTHMATA KAI TASTER SYNEMHEH v AIKTO KINHSEQN TIA TA TOAITIKA KAL KOINONIKA AIKAIQMATA -AEATIOTYMOY __ 21 H ZYNANTHEH TQN AITAIATON MAKEAONQN 270 'PNBO a TIA TH EYMBAZH TAAIZIO 28 (O.E¥NAZITIEMOE KATA TOY PATEIEMOY. u HETHSIA EKOESH TOY STEIT NTUIAPTMENT TIA 70 1999 2s EAAHNIKO IAPATHPHTHPIO TON EYM@QNIQN TOV EAZINKT 25 TO BAEMMA TOY OAYEZEA 6 (@1AIA KAI OXI OAEMOE METAEY TAN AAQN THE EAAASAE KAI THE TOYPRIAE. an \CIPAZINH» KAPTA STOVE «OMOTENEIE ‘KOKKINHs STOVE MAKEAONEE. 3B EYPQBAAKANIKH ZYNANTHSH TON HTETON THE BAAKANIKHE ETO BOYKOYPEZTI, eo BAAKANIKO TAPKO O1 IIPEZITEE 35 MOAITIKOI'H EONIKOT ITPOE®YFEE. 7 ENAIA@EPOYZEE EIMTOAEE 38 HOOLIGANS KAI XOVAITKANOT. 2” MAKEAONIKO FAENTI XTHN EABZEA, o MOVEIKH IIAPOYETAEH “0 MTB X70 SIASTHMA a ‘YVIEVYNOE TOY MAKEAONIKOY 'ENHMEPOTIKOY AEATIOY ‘NIKOE SAKEAAAPIOE, Awv@évera xd Eovraxtac Export Ti: 0944-65672 CYNGXIZOYME... To mpairto tebyos 1 MAKEAONIKOY| BNHMEPOTIKOY AEATIO' ov exddone Fev 2000, Bpiixe xétmon avtandxpton or0v Kéojo Ka ‘wipua avons Maxeéves yaa) ‘wan n Ehderyn evnpéy fv oy, To AEATIO avt6 gi avayvhorn xov yatves je} -Rsvegpé jiéou siven éva} veipmmro guia emuépoons. Aev aves oe Kopi opyaveecn A KOpHa Ka} dicoPivera axb Svvraxcic Empon, Oa Snjocieso0je avaxowdoers, dpOpa pe 4] opi oxbha ya tov cba “MaxeBéves mpos evnuépaory| ‘ov nto, Ae é009 Ben] oto AEATIO dpOpal BpromKo6 f eaciorx0 -nepisxouévon. HpowBate je} xm 5 m9 vos) AAQN TON BAAKANIGN, Movi ra appa 0 600 ‘Hy woypap 5 Bie ‘ean pévo até exppdCowy Ty} Suveuxcic Entcpon. Oba ta diha exppdtovv my éxoyn] jr apdpoypdgcv. To AEATIO ‘a civ xonxdin ng| mohinixdy, ToLmaTIKON,| soropixdy yeyovorwy, Ei i eva ya exbiSoran ox mo] rxcrt ypovinéStaorjaa apxei va Bon@iisouy x1 6.01 Zxovlérn |r ZYNTAKTIKH EMUTPOUED) MaKexonino Tog tng Kopuaniis 21/11/1999 50 XPONIA MOAITIKOI MPOZOYTEE 01 vedeepor dev rap Kon» wav ry Gxape rove: Kénows naiuSreprvovs koe eexdoce Kéxoos Jo1 nov nodéunoay pati tov; Sev Béiovv va Tovg Sopotvras. Kar ot apxés, we xoviowsd, Repyiévoov ‘axis va etévoon. Ki js, exelorGoov ania pe my elalba br Oa exopdovcr va Sevabody oP ‘io woo yernjOnacan, Evo o1relevraiosRolraxol RpSapu7es Rov Toes aprOouvea aa ty Anqoucty layévera. oee06 gOsGpo mporpayrtony- ‘ep onan otepit ESP te evraciuov Tov spin nS, Os ‘rrooxéeepot T2Daves woropwk ta ‘ev m ounBobi rns 0 fe Bua xO eive= ot be pt mapas AASoW cr Boeke ‘ig enarns tous, Oleg ot eBapts ogni peg oweealay cbixé agiepouatea ons 50 apéna ax6 19 AE Too eupeiin. Auaorou- oda execs na Scrum” Baga 5, Shot ung geivera va spuqdomneay o: & ye onpic: 0 knw eins eva ju ‘r9pia 29 rapshBvens. Kea 60, © 005 avnds axis Bev ‘paver a iva apres fae re a 9 emia xin mov dgnae oro enchaae ves. Does rales mporofouies mt a & yo mipiet ya "my Gpom ov covereiy ou" (we waevraia To ops vowobéenue sng ovpmieprnans Teaver), 0 epiiog owoonBe vo erspel ax yh oft Roe sv 95 EDus to avrovdnro Susan ve ext xpéyow omy marpiba cous. Tous axayopotet exéua x my exh chap ERIONEYN O10 70 16 ov yeworeay, ext Z00 sv Eauev0t OL ‘ovelg 00s, exit nou Cowv axa ot euyevels ous, Ett ot réloraios moinsot xpboooyes 00 anda Deopodven "emo, Ove a tivo exe olstoypugrnway “Marabives” frogs va encyove aRd et caoqae yoo 1g Bdnynig Moxsboviag ka ens exEvOOY Ye apvobvea onoiedizore popes Biden Vo- woppoadns f vs neraulheias rove Cat oe apa, AnBeavipas, o Maxedévas Kevepuc) yopef uera6 rov molicny zpoogiyuv axS 1m Maxtbovia civat 0 AbeSi- vrap Hérogem. Tov eroxepBeaye oxo oi 0 naprifav0s Héxogoxt ‘wo, Ge 3am Mowat: (Wate) Hg TTA Maxsbovis.H exioxeyn oxy mi ave we Ty Boe wropia eit Wy MOIS cima, BST oF apis mg recon ous fowv novoneps ssmapyoe ry Pga, Hokdot wen Heo zs 5 Bhapwas Tepvosv KaBMpEPNA ta BVO a pa ju Pisa ove abana rg Reps xa exdsbyow mm vorzepe Gon ms owns or vis a rong Edsves~ msebowig peyoRoono- dng. ty ity mp ox Daas ys = ulevow ary Sarfpnen ms Bas, mo8oveas ‘rou ny woo exioneneOv Ono my Repo 00 Mowaorypio, yeroves pe Siouzves ontony sem omovosia mn ekanvis Auras Mansbor vag. Aid o Adekiviap oroport fe Bika Bev xopel va ye. ag eke aps aore- Jat eimavo avi 9 7eyov6¢ eto F TIGROOR ‘iva mpdcbpos ms 'Evawns tov naTaySUEVOV @- x6 m Maxaovia tov Aryaion. Ets x00 grad ong “ompecies” mg mepwoxi Ort n dm Raped” ys toy TxopoR Ox iv 2 ieveaia roy Ga xarapyipel Sor Gaopeiom ae Eevucarig 0 Tléxogaxe, O cwowihntis Exparod axchoines my poipa rer Gov per ‘iv, Bem cwveqne pees us Tov poyiho Sx ‘eav ap00p670V ocIY Taoxénén nat, Tos, Kate Ings oray s6ce novyKochafx Maxzbovia, *O voy to 82 mpseat vu AECL Encl ey gbyane we ty BEAna pas cue ad my EAS a. Kot np ro wove xov Gc civ va Yoptoo ‘el zou yew. Cfo va nev exoV TORO pou". To napénovo rou x. Tlénogex evar On ‘oye xia 9 Spon row Bia ov: LTOP- roi mtes tou KKE, @oydren tov Zazopuibn, roy Maehortévrn, 2 110 tov Dhepaxy. Kpa- ‘6 ws euhifi wo ropparix® BiSkispwo OV cige (05 10g Tov KE, jie to 6vona ANEOWE 0S Taxadnunrplov. Aev wxope, duos va ovreopt a ‘et Tons waropucos nyészs ‘oo KKE ov xetéfinsov O aiekarap wx 7 valve 00 Boor 1 ‘ay abepod ro Kerepiva 0 oo ‘uvaogee eens Avorpaiia vo 1985 pend 41 spire. Andua nos efutpa ro onayopcion va ‘omencorl ta zopis roo ry» Kiva Vipoioa omg yung. To ee O6- ft xpdeu mpd 0 i105 0 Xophaos — Piopirns. maipvovras tus Bappos «= x6 my evgopia nov exxparoscs my nepio8o Te Owoomeracc, ANA xm mo apboqa, 1 ALEX Tlaxupifa eb wrocys%el én Oa Eavaéper to 8¢ja om Bows. © eypidaos x00 overena (0 x: Tongan mataie 6x 0 spiodhiog &ey0s Sov fey Sovaréy va axon: "Orev ‘pday ov Aro omy EQ, roxo0rjouY THY ovata exvous x0 cwERTGOMRAY Je TOS Tepuavocc, Sy E2460 Spodony naw ax6 160 ‘avjjopiag HE 20.000 ondioyivons nov dpsouy ve xomvod tous Sqpoxpétes. KX avtol 70 a ‘oot, éxpane va poy za bra, Orotn; B41 nr player aig my wropla, a5 poo not ena 1 eapene va. wv Grav OBhexa va PuiCovv cy va yoo wat ty abe now x Gray Bena Va 15 Priouw ro yap ax0 cy KOU ye <0 He ‘yup. Teva vas; ESS oy Maxedovia xd 10 “4S eon wat heave ax 250,000 Mesos’. H eranepn uéyn tov eupiiioy 00 wipe ios fay exov Kham, 0" pao. "#4 ups wparoaye ng spas, O Anpoxpa- ‘ond Bape mana np Aku ea of pa Stioxoww ons Sipanomuts Axes eds 5 wigs, AIAG EBoya x00 ym n= 0 x6 50.000 payne, Ke fee me nov Sov yay ex xu Soper wa Se oft cu ide oy rom. Ta ro as zo To opon, 0 ASLsuos vod ae éerpoph. "Orxo0s Dae ror xiiep0 ve tov fet oxi ov. A 01 Ste pions aplaet va yor. Aor apé- Bowls. O fovizuris row TIAZOK Pudpros Aude vs Gurnee, on5 30 EexrepBoiou, 6x azote © _osnuoxparn coradeigds Tov Fuipyes Kapa- Ho-waxeSorns. Biya voiafoat va ropéyu oda sytpt én tom 2094. DootKa Bey ean © 0005 6005 tou. O x. Auton yet dqdora r0R0- Beret untp too exavanarpiopod Slav rawv n0- = 0 Mbzogonsyesrynévos eons EiddBa, 0 Tati axé pores ‘oo dy pore eryy Eiadiba mp0 ‘outvo xahowtin o Alzbivtup Tloxogex, 05 -péeBpos mg Evan Tov xarayousvon an m “Moxstovia tov Aric, ao0tn0nes ory OE vx dlece £0 SARIMe TOO eravEERPIHOG so oreciv xpoogiyon x00 eapodvea "ay Eke 2aveg 20 16005. Ev akon eve axis © ‘ompooonos tis Yates Aphoowtag yar A axbuca ro» Avipdino0 (318.99), x oo ave ‘oivooe 6m pe 0 et Ba aqyoi Btn Expo Avdporivay Avauojérav tov opyamopos. O K. Tisaogens ei cy xaootin pas cred (nag a of xaos Enporoypipons odin sv Evpim) 6a avttpaeo ame amas 0 1905 toy OHE. E, homo, 9 enero Too Spence ra 1pagsia yas evoeth, 0 exeio5 row phn- ‘ora cnubcurnt mapas, Sea Sr Seem rapoqéve ova za ray Yumpeouin” nov rou pbea. my xp ave, xa Baa BovSyoUy 23) ‘spac, naps to Kinoind paxtRon Ke FOV axpofiond Sov TOANOAN VE aayAANBDOY je 20 ‘iat ard "eae eax06", To sayr06, pean, sapayéve. “Eva psaparo Seine tou bau max omy ny ‘mien mis exapddoces Sxpions. Elven goons, ‘epbaoy ox xéroucor ms neptoris 6,0 1Bidbe: courrera nov guxtxrowy o° ave) Hy xamOpL at ywepifouv and apairo zép. yy GB sexpe- nome. Adixia a0 exdva 1 ivspopos woo x. Téxopan, 9 Baath Yi, mpoodéres wx nidog tm Such tng Bcf men: "Karéyoua xb <0 jpn Kaoropuic, Tope ‘0 70906 nov hiyeran Ors, ova paxedovie co yay Pipe. Hyoor mail Seay zdmtoay of oupwopies we tovg Méudes. Epyoveay virza rua va wadyouv sat va kaxaorpéyow. Oxoies ave (eexbray toy oxStoWEY. AVErCEBTIKLE V8 Op- ‘yansoome my pov wos oO 70, GRO” ta pa ung repucbchowav ea was Héeyer Slavs ‘omy exxhnoia. Mas myaivave a oxSz0qa xa ‘xerotos eonoines to Anjowparicé Drpaes wn, ‘pay xa nas éowouy. Ment wos tavadeyay xt pas zipoav. Ta apoevixt mad Ta mfpaty ‘oro Near6pio xt apis ua aia Kove o2a vopa. Bet ung ufigeyey ot avtipees. vas obch-

Rate