You are on page 1of 19

editörden...

* Gençlik Filmleri Festivali; bugün kültür-sanatın hak olmaktan


çıkıp lüks haline dönüşmesine ve üretkenliği sınırlayan rekabetçi,
yarışmacı, ödüllendirici anlayışa karşı olması nedeniyle ücretsizdir
ve yarışmasızdır.

* Gençlik Filmleri Festivali; festivalin öznesi gençlik tarafından Ko-


lektif Sinema adıyla , gerek il bazında gerekse düzenlenen diğer il-
lerdeki ekipler ile bir araya gelerek, ortak akıl ve dil oluşturarak,
her yıl düzenlenir.

* Gençlik Filmleri Festivali, sinemayı; gençliğin toplumsal duyarlılı-


ğının aracı, alternatif ve nitelikli bir kültür-sanat anlayışının amacı
olarak görür.

* Gençlik Filmleri Festivali; gençliğin ilişkilerinin sanal aleme sı-


kışma ve samimiyetten uzaklaşma sorununa inat sosyal, üretime
önem vermesiyle gerçekten özgürleşen bir gençlik algısını ve kül-
tür-sanatın hak olduğu bilincini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

* Gençlik Filmleri Festivali; alternatif, nitelikli ve ücretsiz bir festi-


valin kolektif bir emekle gerçekleştirilebileceğini gösterir. Bu bağ-
lamda Kolektif Sinema, tüm illerde üyelik işlemi gerçekleşmeksizin
gönüllü ekipleri ile hareket eder. Kararlar, ortak akıl oluşturma ve
ikna yöntemi ile alınır.

* Gençlik Filmleri Festivali; gençliğin sanata ve sinemaya olan ilgi-


sinin sınırının ve parçalı yapısının, farklı alanlarda çalışmalar yap-
manın ve üretmenin renkliliğini gözeterek, gençlerin ve
toplulukların bir araya geleceği bir çatı olmayı hedeflemektedir.

* Gençlik Filmleri Festivali; gençliğin üretmeye, paylaşmaya yönel-


mesini, ilişkilerini geliştirmesini, kolektif çalışmalar ile görünürlü-
ğünün arttırılmasını amaçlamaktadır.

* Gençlik Filmleri Festivali; uluslararası bir festival olmanın bilin-


ciyle hareket eder. Yurtdışındaki benzer çalışmalar ile iletişimi art-
Kapak Tasarımı ve Sayfa Düzeni: Cihan Uyanık tırmayı, festivali zenginleştirmeyi, ülke ve dünya gençliğinin
sorunları ile taleplerini görünür kılmayı, çözüm konusunda fikir
İllüstürasyon: Ece Şentürk alışverişinde bulunmayı, var olan sınırlılığı aşmayı önüne koymuş-
Afiş Tasarım: Can Turan tur.

GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 3


05 Destekleyen-katkıda bulunan kişi ve kurumlar Destekleyen-katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar
içindekiler
06 Uzun Metraj
07 Hababam Sınıfı Destekleyen Sanatçılar
08 Eğer Hüseyin Karabey (yönetmen) Celal Çimen (yönetmen)
09 Julies ve Kim Mert Fırat (oyuncu) Mehmet Ali Nuroğlu (oyuncu)
10 Bırak Güneş İçeri Girsin Ece Temelkuran (yazar) İsmail Hacıoğlu (oyuncu)
Bennu Yıldırımlar (oyuncu) Handan İpekçi (yönetmen)
11 Ben Bir Hiçim Erkan Can (oyuncu) Özcan Alper (yönetmen)
12 Bornova Bornova Halil Ergün (oyuncu) Aydın Sayman (yönetmen)
13 Güneşe Yolculuk İlksen Başarır (yönetmen) İnan Temelkuran (yönetmen)
Derya Alabora (oyuncu) Selda Çiçek (yönetmen)
14 Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok Yetkin Dikinciler (oyuncu) Atalay Taşdiken (yönetmen)
15 Baran
16 Sophie Scholl : Son Günler Danışma Kurulumuz
17 Karanlık Yolculuk Emrah Dönmez (kurgucu) Mehmet Zubaroğlu (sinema
18 Trainspotting Zeynep Tül Akbal (akademisyen) eleştirmeni)
Seray Genç (film eleştirmeni) Mahmut Hamsici (gazeteci)
19 Kasım Battal Odabaş (akademisyen) Zafer Ayden (Sine-Sen genel
20 Afilli Delikanlı Hüseyin Kuzu (yönetmen) başkanı)
21 Belgesel
22 Camdan Ev
23 3 Saat Üniversiteler
24 Toz İstanbul Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İletişim
Yıldız Teknik Üniversitesi Fakültesi
25 Kısa Film İstanbul Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Sinema
26 Beni Seviyorum Sinema Kulübü Kulübü
ODTÜ Sinema Topluluğu Uludağ Üniversitesi Sinema
27 Dicle Ankara Üniversitesi İLEF Kulübü
28 Jiyan Evina Yekem Sinema Topluluğu Zonguldak Karaelmas
Anadolu Üniversitesi Sinema Üniversitesi Sinema Kulübü
29 Kevir Kulübü Trakya Üni. Sinema Kulübü
30 Yalınayak Adalet
31 Bahçemizin Elmaları
32 Hadi
33 Gerçekten Fazlası Değil
34 Tamirci Çırağı
35 Kafe
GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 5
Klasikler

uzun
metraj Hababam sınıfı
Outrageous Class

filmler türkİYE turkey


1975|1S17D|
YAPIMCI pRODUCTER
Nİhat Ataman
Ertem Eğİlmez|
Özel Çamlıca
Lisesi`ne yeni atanan
müdür muavini Mah-
mut Hoca (nam-ı
diğer Kel Mahmut)
kopya çeken, okul-
yöneTmen DirecTor dan kaçıp maçlara
giden, hocalarla sü-
ERTEM EĞİLMEZ| rekli kafa bulan öğ-
Senaryo scrıpt rencilerle dolu
Rıfat Ilgaz | Hababam Sınıfı`nı il-
oyuncular casT ginç ceza yöntemle-
riyle disiplin altına
kemal sunal almaya çalışır. Fakat
halİT AKÇATEPE aynı zamanda öğ-
TARIK AKAN renci haylazlığı dı-
MÜNİR ÖZKUL şında ciddi olaylar da
yaşanmaktadır.
ADİLE NAŞİT|
müzİk music
Melİh Kİbar|
kURGU edıtıng
İsmaİl Kalkan

GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 7


Klasikler Klasikler

eğer.... Julies ve Jim


If.... Julies et Jim
İNGİLTERE england 1968 yılında erkek DFRANSA FRANCE| 1990 yılında Paris’te
1968|1S51D| öğrencilerin doldur- 1962|1S45D| iki arkadaş, Avustur-
duğu bir yatılı okul- yalı Jules ve Fransız
YAPIMCI pRODUCTER dayız. Eğitmenlerin
yöneTmen DirecTor Jim aynı kadına tutu-
Lindsay AndersOn katı kurallarıyla François Truffaut| lurlar: Catherine’e.
Michael Medwin| okulda yaşam ol- Senaryo scrıpt Ancak Catherine Ju-
yöneTmen DirecTor dukça disiplinli bir şe- Henri-Pierre Roche les’a aşık olur ve evle-
kilde kurulmuştur. nir. Jim’in kendisine
Lindsay Anderson| Mick ve arkadaşları
François Truffaut ilgisinin farkında
Senaryo scrıpt bu baskıcı düzenin Jean Gruault| olan Catherine yıllar
David Sherwin, John dışına çıktıkları, gizli oyuncular casT sonra Jim ile aşk ya-
Howlett| bir kaçamak oadası Jeanne Moreau, şamaya başlar. Cat-
yapmışlar ve burada herine'i terk etmeyi
oyuncular casT özgürce takılmakta
Oskar Werner, düşünmeyen Ju-
Malcom McDowell, ve okulun tamamına Henri Serre, Vanna les'un da varlığıyla
David Wood, Richard yaymaya çalışmakta- Urbino, Boris bu unutulmaz üçlü,
Warwick| dırlar. Ünlü İngiliz yö- Bassiak, Anny dostluğu ve aşkı bir-
netmen Lindsay likte yaşamaya baş-
müzİk music Anderson'ın çalış-
Nelsen, Sabine larlar.
Marc Wilkinson| ması "68 ruhunu" Haudepin, Marie
kURGU edıtıng tüm yönleriyle hatır- Dubois |
David Gladwell latıyor. Film tüm bas- müzİk music
kıcı kurumları,
özellikle de okul siste-
Georges Delerue|
mini sert bir şekilde KURGU EDITING
eleştiriyor. Claudine Bouche

8 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 9


Klasikler

Bırak Güneş İçeri Girsin Ben Bir Hiçim


Hair BenX
almanya germany| Savaşa ve milita- HOLLANDA holland| Ben'in çevresiyle olan
1979|1S34D| rizme karşı olan; 2007|1S33D| uyum problemlerini
barış ve sevgi dolu ele alıyor. Archlord
YAPIMCI pRODUCTER özgür bir dünya YAPIMCI pRODUCTER isimli internet üzerin-
Michael Butler, hayal eden çiçek ço- Peter Bouckaert| den oynanan rol
Lester Persky| cukları, kalbinin se- yöneTmen DirecTor yapma oyununda ya-
yöneTmen DirecTor sini arayan bir savaş Nic Balthazar | rattığı karizmatik ve
yolcusunun hikaye- güçlü karakterinin
Milos Forman| sini anlatan film, Senaryo scrıpt aksine Ben, gerçek
Senaryo scrıpt Beyaz Saray önünde Nic Balthazar | hayatta okulda sü-
Michael Weller| Vietnam Savaşı’nı oyuncular casT rekli itilip kakılan, dış-
oyuncular casT protesto eden bin- Greg Timmermans, lanan bir çocuktur.
lerce insanın görün- Hayatında aynı oyun-
John Savage, Treat tüleriyle birlikte Laura Verlinden, daki gibi saygı duyu-
Williams, Nicholas hafızalara kazınmış- Marijke Pinoy| lan bir karaktere
Ray, Beverly D'An- tır. müzİk music sahip olma hayaliyle
gelo, Annie Golden| Praga Khan| yaşayan Ben, oyunda
tanıştığı Scarlite is-
müzİk music kURGU edıtıng mindeki kızla tanı-
Galt MacDermot| Philippe Ravoet şınca işler Ben için
KURGU EDITING farklı bir hâl alacaktır.
Alan Heim, Stanley
Warnow |

10 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 11


Bornova Bornova Güneşe Yolculuk
Bornova Bornova Journey to the sun
Türkiye Turkey | ­Kahvelerde,­bakkal Türkiye turkey| Saf­bir­gencin­günü-
2009|1S32D| önlerinde­vakit­öldü- 1999|1S45D| müz­­Türkiye'sinin
renler,­evlenmeyi gerçeklerinden­ha-
YAPIMCI pRODUCTER bekleyen­genç­kadın-
YAPIMCI pRODUCTER berdar­olmasının,
İNAN TEMELKURAN| lar.­Hepsinin­istekleri Yeşim Ustaoğlu, dostluğun­ve­cesare-
yöneTmen DirecTor var.­“İşim­olsun,­evle- Ezel Akay| tin­öyküsüdür.­Türki-
İNAN TEMELKURAN | neyim,­çocuk­sahibi yöneTmen DirecTor ye'nin­iki­ucundan
olayım,­emekli­olup Berzan,­Mehmet­ve
Senaryo scrıpt torunlarıma­bakıp
Yeşİm Ustaoğlu| sevgilisi­İstanbul'un
İNAN TEMELKURAN | öleyim,­gerisi­detay” Senaryo scrıpt alt­tabaka­yaşamının
oyuncular casT diyen­insanlar.­Bu­in- YeşŞm Ustaoğlu| içinde­ayakta­kal-
kADİR ÇERMİK sanların­durağan­ha- oyuncular casT maya­çalışırken­tanı-
yatlarına­bir­bakış, şırlar.­Gün­geçtikçe
ÖNER ERKAN biraz­ezberimizi­boz-
Nazmİ Kirik birbirine­bağlanan­ar-
damla sönmez mak­için.­Yargılamak- Mİzgİn Kapazan kadaşların­yaşamı
erkan bektaş | tan­ziyade Nevruz Baz | Mehmet'in­haksız
müzİk music düşündürmek­iste- müzİk music yere­tutklanmasıyla
yen­bir­film,­hayatın değişir.­Bu­arada
ferİT özgüner tam­ortasından.
Vlatko kayıp­babasını­ara-
Harun İYİCİL| Stefanovski| yan­Berzan'ın­başıda
kURGU edıtıng sürekli­polisle­belada-
Nikolas Gaster | dır.­Mehmet'in­Ber-
zan'a­olan­bağlılığı
onu­ülkeyi­katederek
dostunun­köyüne,
doğuya­bir­yolculuğa
sürükler.­
12 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 13
Kimsenin İran Kedilerinden Haberi Yok Baran
no One Knows about Persian Cats Baran
İRAN IRAN Tahran'da indie rock İran ıran| 17 yaşındaki Azeri
2009|1S46D| müziği ile uğraşan 2001|1S34D| Latif, Tahran'daki bir
Negar ve Ashkan, inşaatta ameledir.
YAPIMCI pRODUCTER Londra'da bir konser
YAPIMCI pRODUCTER Aynı inşaatta kaçak
Bahman Ghobadi| vereceklerdir. Bunun Majid Majidi, Fouad olarak çalışan bir Af-
yöneTmen DirecTor için bir an önce Nahas| ganlı iş kazasında ya-
Bahman Ghobadi| gruba yeni bir ele- yöneTmen DirecTor ralanınca Latif'in
man bulup eksikle- hayatı da beklenme-
Bahman Ghobadi| rini tamamlamaları
Majid Majidi| dik bir yön alır. Sakat-
oyuncular casT gerekmektedir. Oysa Senaryo scrıpt lanan işçinin yerine
Negar Shaghaghi genç müzisyenleri Majid Majidi| oğlu Rahmat çalış-
Ashkan Koshanejad bekleyen çok daha oyuncular casT maya başlar. Kalaba-
büyük bir problem lık ailesini
Hamed | vardır: Vize...
Hossein Abedini, geçindirme derdin-
müzİk music Negar ve Ashkan ül- Zahra Bahrami deki bu çekingen
Mahdyar Aghajani keden yasal olarak çı- Mohammad Amir | genç, bir süre sonra
Ash Koosha | kabilmelerinin müzİk music istemeden de olsa La-
neredeyse imkansız tif'in kantindeki işini
kURGU edıtıng olduğu bir durumla
Ahmad Pezhman | elinden alır. O andan
Hayedeh Safiyari yüz yüze kalırlar. Pa- KURGU EDITING itibaren Latif, Rah-
saport alabilmenin Hassan Hassan- mat'a karşı büyük bir
tek yolu karaborsa- doost kin beslemeye başlar.
nın içine dalmaktır. Ancak bu büyük kin,
bir sırrın açığa çıkma-
sıyla büyük bir aşka
dönüşecektir.

14 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 15


sophie scholl: son Günler Karanlık Yolculuk
sophie scholl: the Final Days Donnie Darko
ALMANYA GERMANY | Nazi rejimine karşı abd usa Donnie, görünürde
2005|2S| gizli bir propaganda 2001|1S17D| sıradan bir Amerikan
yürüten üniversite gencidir. Ancak iç
YAPIMCI pRODUCTER öğrencilerinin gerçek
YAPIMCI pRODUCTER dünyası, tahmin edi-
İNAN TEMELKURAN| hikayesini anlatan Adam Fields, Nancy lenden daha karma-
yöneTmen DirecTor yapım. Sophie Scholl Juvonen, Sean şıktır. Uzun süredir
Marc Rothemund | bir yeraltı direniş ör- McKittrick| şizofreni tedavisi gör-
gütü olan The White mekte olan Donnie,
Senaryo scrıpt Rose'un korkusuz ak-
yöneTmen DirecTor bir yandan hastalıkla
Fred Breinersdor- tivistidir. Hapis döne- Richard Kelly| savaşırken, öte yan-
fer | minin tarihi Senaryo scrıpt dan okullarına yeni
oyuncular casT kayıtlarını kullanarak, Richard Kelly| gelen güzel Gretc-
film Sophie Scholl'un hen’la duygusal bir
Julia Jentsch, hayatının son altı gü-
oyuncular casT yakınlaşma yaşar.
Fabian Hinrichs, nünü anlatmaktadır: Jake Gyllenhaal Donnie’nin gündüz-
Gerald Alexander yakalanışından sor- Jena Malone leri normal seyirde
Held| gulanışına uzanan Mary McDonnell| ilerleyen hayatı gece-
yolculuk, 1943 yı- leri sekteye uğrar
müzİk music lında Münih'teki mah-
müzİk music çünkü o bir uyurge-
Reinhold Heil, kemesi ve tutuklanışı. Michael Andrews| zerdir ve geceleri gi-
Johnny Klimek| zemli bir gü
kURGU edıtıng gücün rehberliğinde,
kendi kontrolü dı-
Hans Funck şında şeyler yapar-

16 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 17


trainspotting Kasım
trainspotting noviembre
İNGİLTERE england Mark Renton'un Edin- İspanya spaın Alfredo, sanatın dün-
1996|1S37D| burgh'ta yaşayan 2003|1S44D| yayı değiştirebilece-
kendisi gibi eroin ba- ğine inanmaktadır.
YAPIMCI pRODUCTER ğımlısı bir grup İskoç
YAPIMCI pRODUCTER Özgür düşünceli ar-
Andrew Macdonald| genç arkadaşı vardır. José Antonio Félez| kadaşlarıyla biraraya
yöneTmen DirecTor Hepsi ezilmiş, ya- yöneTmen DirecTor gelip Kasım adını ver-
Danny Boyle| lancı, psikopat, hırsız Achero Mañas| dikleri tiyatro gru-
ve uyuşturucu bunu oluşturur; para
Senaryo scrıpt madde bağımlısıdır-
Senaryo scrıpt kabul etmeyecekle-
Irvine Welsh lar. Kendilerine ero- Achero Mañas rine dair temel bir
John Hodge| inle zarar verdikçe, Federico Mañas | prensibe dayanan
oyuncular casT kaçınılmaz sona yak- oyuncular casT kendi manifestolarını
laşırlar ve arkadaşlık- yaratırlar. Metro, cad-
Ewan McGregor ları giderek
Óscar Jaenada deler ve herhangi bir
Jonny Lee Miller zedelenmeye başlar. Ingrid Rubio kamu alanı sanatsal
Robert Carlyle İçlerinden sadece Javier Ríos| yaratıcılık mekânına
Ewen Bremner Mark, bu durumdan müzİk music dönüştükçe eğlence
kurtulabilecek ira- başlar. Polis malze-
Kevin McKidd deye sahiptir. Ancak,
Eduardo Arbide| melerine el koydu-
Kelly Macdonald| yaşamayı seçip seç- kURGU edıtıng ğunda, bu grubu
kURGU edıtıng meme konusunda ka- Nacho Ruiz Capillas sadece daha fazla
Masahiro Hirakubo rarsızdır. ateşler ve perfor-
mansları gittikçe
daha yüklü bir sosyal
bilinç kazanır.

18 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 19


afilli Delikanlı
sweet sixteen

belgesel
İngİltere england| Zeki, yerinde dura-
2002|1S44D| mayan bir delikanlı
olan Liam hayatının
Rebecca O'Brien| canalıcı bir noktasın-
yöneTmen DirecTor dadır. Annesi Jean
Ken Loach| hapistedir ama as-
Senaryo scrıpt lında uyuşturucu ti-
careti yapan,
Paul Laverty| kabasaba, başbelası
oyuncular casT erkek arkadaşı
Martin Compston Stan'ın işlediği bir
Michelle Coulter suçu üstlenmiştir.
Jean, Liam'ın 16. do-
Annmarie Fulton| ğumgününde hapis-
müzİk music ten çıkmış olacaktır.
George Fenton| Liam bu sefer kararlı-
KURGU EDITING dır: annesini içine
düştüğü çıkmaz yol-
Jonathan Morris| dan kurtaracaktır

20 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ


Camdan ev 3 saat
the Glass House 3 Hours
İran ıran İran’da şiddetle karşı- TÜRKİYE TURKEY 3 Saat, 2004 yılında
1996|1S32D| laşmış kadınların kal- 2008|1S58D| ÖSS’ye giren iki mil-
dığı bir sığınma yona yakın adaydan,
YAPIMCI pRODUCTER evinden dramlarını
YAPIMCI pRODUCTER İstanbul’da yaşayan
Hamid Rahmanian| anlatıyor. Serdar altısının bir yıl bo-
yöneTmen DirecTor Değirmencioğlu| yunca süren macera-
Hamid Rahmanian| yöneTmen DirecTor sını anlatan uzun
metraj bir belgesel. 3
Senaryo scrıpt Can Candan| Saat'te, 12 ay bo-
Melissa Hibbard| kURGU edıtıng yunca, Çiğdem,
kURGU edıtıng Özcan Vardar Derya, Edin, Melis,
Masahiro Hirakubo Mert ve Yunus’un ha-
yatlarına konuk olu-
yoruz. Adayları birey
olarak, aile ortamla-
rında, okullarında,
dershanelerinde, ÖSS
sürecinin tüm aşama-
larını yaşarken ve bu
sürecin sonucunda
vardıkları yerlerde iz-
liyoruz.

22 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 23


toz
Dust
TÜRKİYE TURKEY
2010|36D|
Zincirin bir ucunda
çağın popüler giysisi
genç yönetmenlerden
kısa filmler
blue jean ve ünlü
yöneTmen DirecTor markalar diğer
Petra Hozer, Selçuk ucunda tozlu kayıtsız
Erzurumlu, Ethem atölyelerde ölümcül
Özgüven| bir hastalığa yakalan-
mış hasta ciğerli in-
kURGU edıtıng sanların bedenleri
Selçuk Erzurumlu, duruyor. Taşlanan
Ethem Özgüven kotlar daha pahalı sa-
tılırken ciğerlere yapı-
şan tozlarla işçinin
hayatı sönüyor. Çok
kısa süre içinde.
Ancak çok ciddi bir
sivil itaatsizlik ve di-
reniş sonunda bu faa-
liyet yasaklandı.

24 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 25


Beni seviyorum Dicle
I love me Dicle
Türkİye Turkey | Naci 20’li yaşlarda Türkİye Turkey | 6 Ekim 2009’ da ‘Çok
2010| 9D35S| üniversitede profesör, 2009|6D13S| acı var, dayanamıyo-
küçük becerileriyle rum.’ şeklinde bir
YAPIMCI pRODUCTER büyük işler çıkartan
YAPIMCI pRODUCTER not bırakarak intihar
Derİn KIVANER| biri. Öğrencisi Ece Selİm Akgül| eden sosyolog Dicle
yöneTmen DirecTor ona aşık; ancak Naci yöneTmen DirecTor Koğacıoğlu anısına
Derİn KIVANER | onun için aynı hisleri Seren Gel| çekilmiş olan bu film,
beslemiyor. Çünkü onun bir namus cina-
Senaryo scrıpt kendi dünyasında o
Senaryo scrıpt yetinin gerçek yü-
Derİn KIVANER| kadar yaşıyor ki, Seren Gel | züne şahit oluşuyla
oyuncular casT Ece’nin farkında bile oyuncular casT içine girdiği vicdan
OYTUN BERKTAN, değil. Naci’nin ken- Aylin Önder| muhasebesine ve
dini ikilemde bul- son gününe odak-
AÇELYA TOPALOĞLU | duğu bir gün
müzİk music lanmaktadır.
müzİk music aynadaki yansıması Tchaikovski|
NİL KARAİBRAHİMGİL, ona göz kırpınca ken- kurgu edıtıng
BORA üZER| dine aşık olur. Mehmet Öner
kURGU editor
derİN KIVANER

26 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 27


Jiyan evina Yekem Kevir
life First love stone
tÜRKİYE TURKEY | Aynı yerde selpak sat- TÜRKİYE TURKEY| Terör ile mücadele
2010|5D| maya çalışan iki ço- 2001|5d48s| yasası nedeniyle yar-
cuğun rekabetten gılanan taş atan bir
YAPIMCI pRODUCTER aşka dönüşen hikaye-
YAPIMCI pRODUCTER çocuğun rüyasının
Bedİrhan Sakci| lerinin anlatımıdır. Bedİrhan Sakci| bir anlatımıdır.
yöneTmen DirecTor yöneTmen DirecTor
Bedİrhan Sakci | Bedİrhan Sakci|
Senaryo scrıpt Senaryo scrıpt
Bedİrhan Sakci | Bedİrhan Sakci|
oyuncular casT oyuncular casT
Fırat Aksan Devran Aktürk,
Zozan Can| Mehmet Arslan,
müzİk music Mehmet NuRİ Çetİn
Various Artist müzİk music
“ITML III”| Pink Floyd
kURGU edıtıng Echoes”|
Bedİrhan Sakci | KURGU EDITING
Hassan Hassan-
doost

28 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 29


Yalınayak adalet Bahçemizin elmaları
Barefoot justice apples From Our Garden
Türkiye turkey| 35 yaşında bir adam Türkiye turkey| Kısa Film, ifade öz-
2010|4d36s| salıncakta sallanır, 40 2009|1D1s| gürlüğünü ve insan
yaşında bir teyze sek- haklarını hiçe sayan
YAPIMCI pRODUCTER sek oynar artık şeker-
YAPIMCI pRODUCTER zihniyeti bir elma me-
TAYLAN ÖZGÜR NEFES leri yemek yaşlı Hakan Gülbahçe| taforu ile eleştirir. İn-
CEPSİZHIRKA| amcalara kalmıştır bi- yöneTmen DirecTor sanlar öldürülebilir,
yöneTmen DirecTor rileri fareli köyün ka- Hakan Gülbahçe| fakat fikirlerin önüne
valcısı misali geçilemez.
ÖZGÜR DEMİRCİ| götürmüştür çocuk-
Senaryo scrıpt
kURGU edıtıng ları Hakan Gülbahçe|
ÖZGÜR DEMİRCİ oyuncular casT
Harun Fındıkçı|
müzİk music
Handel|
KURGU EDITING
Hakan Gülbahçe |

30 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 31


Hadi ! Gerçekten Fazlası Değil
Come! no more then real
Türkİye turkey| Bozulan bir ilişkide TÜRKİYE TURKEY| Hayatı askıya almış
2010|3d44s| temel sorun kişilerin 2010|12D49S| birinin her şey ol-
benliklerinden kur- maya yakın hiçbir
YAPIMCI pRODUCTER tulmamış olmalarıdır.
yöneTmen DirecTor şey olmaması…
Ender Ercan| Bireyler kendileriyle Bİlal Bay|
yöneTmen DirecTor mücadele edip ben- Senaryo scrıpt
Ender Ercan| liklerini yenebilir- Bİlal Bay|
lerse, bir araya gelip
kURGU edıtıng sağlıklı bir ilişkiyi ye-
KURGU EDITING
Ender Ercan niden kurabilirler. Bİlal Bay|
Jasmin Memari| “Hadi ben bensiz ge-
leyim, sen sensiz gel”
Mevlana

32 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 33


tamirci çırağı Kafe
repairman aprentice Cafe
Türkiye turkey| Cem Karaca’nın “Ta- Türkİye turkey| Hep denedin, hep ya-
2009|16D| mirci Çırağı” şarkısın- 2010|6D| nıldın, gene dene,
dan uyarlanmıştır. gene yanıl, daha iyi
YAPIMCI pRODUCTER YAPIMCI pRODUCTER yanıl.
AHMET Çeçen| Sİnem Selçuk|
yöneTmen DirecTor yöneTmen DirecTor
Cahit Çeçen| Tufan Şİmşekcan|
Senaryo scrıpt Senaryo scrıpt
Cahit Çeçen| Tufan Şİmşekcan|
oyuncular casT oyuncular casT
Selim Akgü Şevval Sam
Ezgi Keskin Ruhİ Sarı|
deniz BolışıK müzİk music
Musa Karagöz| Cem Kısmet|
müzİk music KURGU EDITING
Dost Akyıldız| Tufan Şİmşekcan|
KURGU EDITING
Barış Özkaya|

34 GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ GençlİK Fİl m lerİ Festİvalİ 35