ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.

1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ประพจน์คืออะไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
หน่วยที่ 1 ค่าความจริงของประพจน์
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้
ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช้แก้ปัญหา
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. ผลการเรียนรู้
หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ทกี่ ําหนดให้ได้

3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ในทางตรรกศาสตร์ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น เรียกว่าประพจน์

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
ด้านความรู้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็น
ประพจน์สามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ มีความสามารถในด้านต่อไปนี้
1. การให้เหตุผล
2. การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ
3. การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
4. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ
1. ความสนใจและความกระตือรือร้น
2. การทํางานเป็นคณะ
3. มีจิตอาสา

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

5. สาระการเรียนรู้
ในทางตรรกศาสตร์ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น เรียกว่าประพจน์ ถ้าหากข้อความที่กําหนดให้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ เช่น เป็น
คําสั่ง ขอร้อง อ้อนวอน ห้าม ข้อความแสดงความปรารถนา คําอุทาน จะไม่เป็นประพจน์ และเรียกการ
เป็นจริงหรือเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริงของประพจน์

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.1 ความสามารถในการสื่อสาร
6.2 ความสามารถในการคิด
6.3 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 อยู่อย่างพอเพียง
7.2 มุ่งมัน่ ในการทํางาน
7.3 มีวินยั

8. ภาระงาน/ชิ้นงาน
8.1
8.2
8.3
8.4

กิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”
แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร

9. กระบวนการจัดการเรียนรู้
9.1 ครูและนักเรียนทักทายซึ่งกันและกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้ และกล่าวคํา “สวัสดี”
9.2 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยค วลี กลุ่มคําในวิชาภาษา เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยค
ปฏิเสธ ประโยคคําถาม คําขอร้อง คําอุทาน ฯลฯ ครูกล่าวถึงวิชาตรรกศาสตร์ ว่ามีคําคําหนึ่ง คือ
ประพจน์ (Statement หรือ Proposition) ซึ่งมีความหมายและลักษณะอย่างไร เราจะได้ศึกษาจาก
กิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”
9.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ “นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์
หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์สามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ได้”
9.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต่ํา เพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันทํางาน รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทร และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นนักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และเลขานุการ 1 คน
9.5 ตัวแทนนักเรียนไปรับอุปกรณ์ที่ครูได้เตรียมพร้อมเป็นกลุม่ ๆ ไว้ให้ในกล่องอุปกรณ์
9.6 นักเรียนอ่านวิธีดําเนินกิจกรรม และดําเนินตามขั้นตอน โดยในตอนแรกครูยังไม่จําเป็นต้อง
แบ่งหมวดหมู่ให้ เพียงแต่บอกให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามตารางแบ่งหมวดหมูเ่ ท่านั้น เมื่อดําเนินการ
ไปประมาณ 3 นาทีแล้วเห็นว่านักเรียนยังไม่สามารถหาเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บัตรคําสร้างปัญญาได้ ครู
อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
จึงแนะนําเพิ่มเติมว่า ถ้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุม่ ที่เป็นจริง กลุม่ ที่ไม่จริง และกลุม่ ที่ไม่สามารถบอกได้ว่า
จริงหรือไม่ และดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ โดยมีเวลาให้นักเรียนทํา 5 นาที
9.7 เมื่อทุกลุม่ ทําเสร็จตามเวลาที่กําหนดแล้ว ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุม่ นําเสนองาน โดยครู
ถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้ออกมานําเสนอก่อน ถ้ามี ครูกล่าวชมเชยนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูจบั สลากเลือกนักเรียนทีจ่ ะออกมานําเสนอ
จากนั้นนักเรียนนําเสนองาน อธิบาย และให้เหตุผลประกอบ กลุ่มละ 2 นาที
9.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป และอภิปรายผลของการทํากิจกรรม เพือ่ ให้มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
9.9 นักเรียนศึกษาความหมายของประพจน์ ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างของประพจน์
ทั้งประพจน์ทเี่ ป็นจริง ประพจน์ทเี่ ป็นเท็จ และข้อความทีไ่ ม่เป็นประพจน์ โดยใช้กิจกรรมนํา “ฉันอยู่
ตรงไหน” ประกอบการยกตัวอย่าง
9.10 นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วร่วมกันเฉลย
คําตอบ โดยถามนักเรียนที่มจี ิตอาสาตอบคําถามทีละข้อจนกระทัง่ ครบทุกข้อ
9.11 นักเรียนสรุปความหมายและลักษณะสําคัญของประพจน์ โดยการตอบปากเปล่า และ
มอบหมายให้นกั เรียนบันทึกลงใน “สมุดบันทึกเล่มเล็กเก็บความรู้” ของนักเรียน
9.12 นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร เป็นการบ้าน ครูเน้นย้ําว่าให้
นักเรียนส่งการบ้านให้ตรงเวลา คือ ก่อนขึ้นเรียนภาคเช้า (ก่อน 08.00 น.) เพื่อให้ครูได้ตรวจงานของ
นักเรียนอย่างละเอียด และห้ามนักเรียนลอกกัน ให้พยายามทําด้วยความสามารถของตนเอง
9.13 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ ให้นักเรียนไป
อ่านมาก่อนล่วงหน้า ทั้งจากหนังสือแบบเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือจากบล็อก http://kruaun.wordpress.com/ และถ้าหากนักเรียน
มีคําถามหรือปัญหาใดๆ ถ้าที่บ้านนักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ http://facebook.com/kruaun และคลิกต่อไปที่ห้องเรียนครูอั๋น

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้
10.1 สื่อ
10.1.1 กิจกรรม “ฉันอยูต่ รงไหน” ประกอบด้วย วิธีดําเนินกิจกรรม กระดานจัดหมวดหมู่
บัตรคําสร้างปัญญา และแบบบันทึกกิจกรรม
10.1.2 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
10.1.3 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
10.1.4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
10.1.5 สมุดบันทึกเล่มเล็กเก็บความรู้
10.1.6 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของ สสวท.

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
10.2 แหล่งเรียนรู้
10.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
10.2.3 เว็บไซต์ http://kruaun.wordpress.com/
10.2.4 เว็บไซต์ http://facebook.com/kruaun/

11. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
กิจกรรม “ฉันอยู่
ตรงไหน”
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม
การตรวจแบบบันทึก เฉลยแบบบันทึก
กิจกรรม
กิจกรรม
การตรวจแบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
ที่ 1
การตรวจแบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด
เพิ่มเติมชุดที่ 1
เพิ่มเติมชุดที่ 1
การสังเกตพฤตกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

เกณฑ์การประเมินผล
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้คะแนน
ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป
นักเรียนแต่ละคนทําคะแนนได้
ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
นักเรียนแต่ละคนทําคะแนนได้
ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

12. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12.1 ครูผสู้ อนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3 ห่วง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/
คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน)
ประเด็น
(เหมาะสม)
(ทําไม)
เวลา
กําหนดเวลาที่ใช้เวลา สามารถจัดกิจกรรม
วางแผนการใช้เวลาในการทํา
เหมาะสมกับเนื้อหา การเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ กิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย เพื่อ
กิจกรรม วัยของ
กําหนด
ป้องกันปัญหาเรื่องเวลาทีอ่ าจจะ
ผู้เรียน และภาระงาน
เกิดขึ้นได้ ทําให้ใช้เวลาพอเพียงกับ
ที่ได้รับมอบหมาย
คาบเรียนที่ไม่กําหนด ไม่ปล่อย
นักเรียนช้า นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มที่ ครบกิจกรรมที่วางแผนไว้
เนื้อหา
ออกแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ - เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไปยาก
โดยการวิเคราะห์
ได้สอดคล้องกับ
ทําให้ผเู้ รียนสามารถทําความเข้าใจได้
หลักสูตร มาตรฐาน มาตรฐาน ผลการ
ง่าย
กําหนดผลการเรียนรู้ เรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน - มีความรอบรู้ในเนื้อหาทีส่ อน
เหมาะสมกับเวลา
หลักสูตร
และวัยของผูเ้ รียน
สื่อ/อุปกรณ์ - เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใช้สื่ออุปกรณ์ได้คุ้มค่า - จัดเตรียมสือ่ อุปกรณ์ได้พร้อมก่อน
และเอกสารต่างๆ
และเกิดผลที่ดีต่อการ การจัดการเรียนรู้
พอดีกับจํานวน
เรียนรู้ของนักเรียน
- มีการกําหนดลําดับขั้นตอนการใช้
นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นลําดับ
- สื่อ/อุปกรณ์
ชัดเจน
เหมาะสมกับกิจกรรม
- จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
เนื้อหา เวลา และวัย
- ครูมีความชํานาญในการใช้สื่อ
ของผู้เรียน
อุปกรณ์
- อุปกรณ์ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ใกล้
ตัว หาง่าย ราคาไม่แพง
แหล่งเรียนรู้ กําหนดแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้
- จัดทํา/เตรียมเว็บไซต์ทเี่ ป็นแหล่ง
เหมาะสมกับเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ใน
เรียนรู้ไว้ให้พร้อมก่อนการใช้ พร้อม
กิจกรรม เวลาที่
การศึกษาค้นคว้า
ทั้งหาวิธีการป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะ
กําหนด มีจํานวน
เพิ่มเติม และเพื่อการ เกิดขึ้นจากการใช้แหล่งเรียนรู้นนั้
เพียงพอสําหรับ
เตรียมตัวล่วงหน้าก่อน - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทปี่ ลอดภัย
นักเรียนศึกษา
การเรียนรู้ ทําให้การ สําหรับนักเรียน
ค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งใน เรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และนอกเวลา
มากขึ้น
อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
3 ห่วง

ความพอประมาณ
(เหมาะสม)
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้
เหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน
- กําหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเวลา

ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/
คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน)
ประเด็น
(ทําไม)
การจัด
- ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
กิจกรรม
กิจกรรมทุกคนอย่าง
ชัดเจน เป็นลําดับขั้นตอน จากง่าย
ทั่วถึง มีโอกาสได้
ไปหายาก และสามารถใช้สอดแทนได้
ประสบความสําเร็จตาม - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องทีส่ อน และ
ความสามารถของแต่ มีรอบคอบในการออกแบบกิจกรรม
ละคน
การเรียนรู้ จึงทําให้การเรียนการสอน
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามจุดประสงค์
การเรียนรูท้ ี่ตั้งไว้
การวัดและ
วัดด้วยวิธีการที่
มีการออกแบบเครือ่ ง- - วางแผนการวัดและประเมินผล
ประเมินผล
หลากหลาย
มือวัดและประเมินผลที่ อย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจน
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ - แบบประเมินมีการตรวจสอบ หา
สอดคล้องกับการจัด ต้องการให้ผเู้ รียนบรรลุ คุณภาพ และปรับปรุง มีความ
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้และ เที่ยงตรง และความเชื่อมั่นใจการ
เนื้อหา เวลา ผลการ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
เรียนรู้ และสภาพ
กําหนดไว้
การปฏิบัตงิ านของ
นักเรียน
เงื่อนไขความรู้ ประพจน์ การออกแบบการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล แหล่งเรียน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิทยาการเรียนรู้
เงื่อนไข
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
คุณธรรม
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
12.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ - นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ทํางานของสมาชิกภายในกลุม่
มอบหมายจากกลุม่ ได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
เหมาะสมกับความสามารถ
บรรลุผล
เป็นพื้นฐานในการเรียนหัวข้อ
ศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ต่อไป
- นักเรียนสามารถทํางานได้
ทํางานในกลุม่ ได้
- นักเรียนต้องทําความเข้าใจ
อย่างพอเหมาะกับเวลาที่
- นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการ ขั้นตอนการทํางานก่อนทีจ่ ะ
กําหนดให้
ทํางานและทําตามแผนการ
ปฏิบัติงานจริง ทําให้ทํางานได้
ทํางานที่วางไว้ได้
อย่างถูกต้องและบรรลุผล
- นักเรียนสามารถแสดงเหตุผล - นักเรียนสามารถทํางานร่วมมือ
การสนับสนุนแนวคิดในการจัด กันในกลุ่มจนงานสําเร็จ
หมวดหมู่ของแต่ละข้อความ
เงื่อนไขความรู้
- พื้นฐานความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ (ดนตรี) ที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่อง
ประพจน์
- ประพจน์
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอือ้ อาทร ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
- มีความมุ่งมั่นในการทํางาน
- มีจิตอาสา

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
12.3 ผลลัพธ์ (K P A) 4 มิติที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมดุล และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
มีความรู้ในการใช้
- มีความรู้ในการ
มีความรู้ในการ
สื่อ/อุปกรณ์แต่ละ วางแผนการทํางาน
ทักทายตาม
ชิ้น
เป็นกลุ่ม
ประเพณีไทย
- มีความรู้ในการ
อภิปรายเนือ้ หาได้
อย่างถูกต้อง
ทักษะ
ใช้อุปกรณ์/สือ่ ได้
มีทักษะการทํางาน
สามารถทักทายได้
เหมาะสมกับเวลา เป็นกลุ่ม
ถูกต้องสวยงาม
และจัดเก็บอุปกรณ์/ มีทักษะการให้
สื่อได้อย่างเป็น
เหตุผล
ระเบียบ
ค่านิยม
ใช้สื่อ/อุปกรณ์อย่าง - มีความรับผิดชอบ
ทักทายด้วยความ
ทะนุถนอม
ในการทํางานกลุ่ม
จริงใจ สวยงาม
ระมัดระวัง
- รู้บทบาทหน้าที่
สม่ําเสมอ และเห็น
ของตนเอง เป็น
คุณค่าของประเพณี
ผู้นํา/ผู้ตามที่ดี
การทักทายแบบไทย
- ยอมรับความ
คิดเห็นและการ
ตัดสินใจตามวิถี
ประชาธิปไตย

13. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี)

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

14. บันทึกการนิเทศจากด้านบริหาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

(นายนฤพนธ์ สายเสมา)
ครู ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านการบริหารวิชาการ

(นางกฤตวรรณ เรืองทุม)
ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อํานวยการด้านการบริหารวิชาการ
ผู้อานวยการ

(นายชูเดช อําพันทอง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

15. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายห้อง)
ชั้น ม.4/
ด้านความรู้
คาบที่
วัน
ที่
เดือน
ด้านทักษะกระบวนการ
พ.ศ.
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการพัฒนา
ชั้น ม.4/
คาบที่
วัน
เดือน
พ.ศ.

ด้านความรู้
ที่
ด้านทักษะกระบวนการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการพัฒนา

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
สรุปผลการจัดการเรียนรู้
15.1 ด้านความรู้

15.2 ด้านทักษะกระบวนการ

15.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

15.4 ปัญหาอุปสรรค

15.5 แนวทางการพัฒนา

ครูผู้สอน
(นายนฤพนธ์ สายเสมา)
/
/
อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

ภาคผนวก
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เรื่องประพจน์คืออะไร

ใบกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”
แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”
เฉลยแบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูต่ รงไหน”
ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
เฉลยแบบฝึกหัดเพิ่มเติมชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร
แบบประเมินการทํางานกลุ่มกิจกรรมฉันอยู่ตรงไหน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

ใบกิจกรรมฉันอยู่ตรงไหน
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมกลุม่ กลุม่ ละ 6 – 7 คน
อุปกรณ์
1. กระดานจัดหมวดหมู่ แบ่งเป็นสามส่วนดังภาพ

2.
3.
4.
5.

บัตรคําสร้างปัญญา เป็นกระดาษที่มีข้อความรู้ต่างๆ กลุ่มละ 15 แผ่น (บรรจุในซอง)
เข็มหมุด กลุ่มละ 20 ตัว
กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตัดตามยาว จํานวน 3 แผ่น
ปากเคมี

วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 – 7 คน
2. ตัวแทนนักเรียนรับมอบอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนจากครูผู้สอน
3. วิธีการทํากิจกรรม (กติกาการเล่น)
3.1 นักเรียนอ่านข้อความในบัตรคําสร้างปัญญา แล้วร่วมกันพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นจริง
หรือไม่จริง หรือบอกไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริง
3.2 เมื่อตอบได้แล้วว่าข้อความในกระดาษปัญญาเป็นจริง หรือไม่จริง หรือบอกไม่ได้ว่าจริง
หรือไม่จริง ให้นําบัตรคําสร้างปัญญาวาง/ติดลงในกระดานรูจ้ ริง
3.3 การให้คะแนนวางบัตรคําสร้างปัญญาถูกได้ 1 คะแนน วางผิดได้ 0 คะแนน
4. จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)
5. นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุม่
6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและให้คะแนน
7. ครูสรุปคะแนน และชมเชยนักเรียนที่ทําคะแนนได้สงู สุด

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

บัตรคาสร้างปัญญา

ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม
ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อาเภอ
เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้าเงิน
แสดงว่าสารนั้นเป็นกรด
โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง
ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง
สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร
คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บัญญัตภิ าษาไทยว่า คณิตกร

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

คาตอบของสมการ x2 – 81 = 0 คือ 9 และ -9
สัญลักษณ์ประจาชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง
ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี
สุดยอด!
บุคคลสาคัญของโลกพระองค์แรกของไทยคือ
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว
เพลงส้มตา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 16
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูต่ รงไหน”
กลุ่มที่
ชั้น ม. 4/
สมาชิกในกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

ประธาน
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เลขานุการ

บันทึกการทากิจกรรม
บัตรที่
ข้อความ
จริง ไม่จริง บอกไม่ได้
1. ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม ในสมัยจอมพล
แปลก พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
2. จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อําเภอ
3. เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน แสดงว่าสารนั้น
เป็นกรด
4. โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง
5. ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่
6. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง
7. สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร
8. คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บญ
ั ญัติภาษาไทยว่า คณิตกร
2
9. คําตอบของสมการ x – 81 = 0 คือ 9 และ -9
10. สัญลักษณ์ประจําชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง
11. ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี
12. สุดยอด!
13. บุคคลสําคัญของโลกพระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ
14. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว
15. เพลงส้มตํา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว
สรุปความรู้/แนวคิดที่ได้จากการทํากิจกรรม

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 17
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

เฉลย
แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูต่ รงไหน”
บัตรที่
ข้อความ
1. ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม ในสมัย
จอมพลแปลก พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
2. จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อําเภอ
3. เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน แสดงว่าสารนั้น
เป็นกรด
4. โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง
5. ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่
6. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง
7. สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร
8. คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บญ
ั ญัติภาษาไทยว่า คณิตกร
2
9. คําตอบของสมการ x – 81 = 0 คือ 9 และ -9
10. สัญลักษณ์ประจําชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง
11. ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี
12. สุดยอด!
13. บุคคลสําคัญของโลกพระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ
14. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว
15. เพลงส้มตํา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

จริง ไม่จริง บอกไม่ได้


FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 18
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

ใบความรูท้ ี่ 1
หน่วยที่ 1 ประพจน์
จุดประสงค์การเรียนรู้

ชื่อ

ห้อง

เลขที่

เรือ่ งประพจน์คอื อะไร

นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์สามารถบอก
ค่าความจริงของประพจน์ได้

ประพจน์ (Proposition หรือ Statement)
บทนิยาม 1 ประโยคบอกเล่าหรือ ประโยคปฏิเสธ ซึ่ง เป็นจริง หรือเป็นเท็ จ อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่ านั้น
เรียกว่า ประพจน์
จากบทนิยาม 1 จะพบว่า ถ้าหากข้อความที่กําหนดให้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ เช่น
เป็นประโยคคําสั่ง ประโยคขอร้อง อ้อนวอน คําสั่ง ประโยคแสดงความปรารถนา คําอุทาน ประโยคหรือ
ข้อความที่มีลักษณะดังกล่าวจะไม่เป็นประพจน์
Take Note: เก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆ สร้างองค์ความรู้
นักเรียนต้องรู้ และเข้าใจว่า ข้อความใดๆ จะเป็นประพจน์ได้ ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ข้อ คือ
1.
2.
ถ้าขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะส่งผลให้
ในทางตรรกศาสตร์เรียกการเป็นจริงหรือเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริง (truth value)
ของประพจน์ เช่น
3 + 5 = 8 เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือ 3 + 5 = 8 เป็นประพจน์ทเี่ ป็นจริง
โลกเป็นดาวฤกษ์ เป็นประพจน์ทมี่ ีค่าความจริงเป็นเท็จ
เดินทางเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นประโยคคําถาม
ว้าย! ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําอุทาน

แบบฝึกหัดที่ 1
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์จงบอกว่าประพจน์นั้นเป็นจริง
หรือเท็จ ถ้าไม่เป็นประพจน์จงให้เหตุผลประกอบ
1. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์
(
2. จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย (
3. ฝนตกหรือไม่
(
4. อย่าเดินลัดสนาม
(
5. 9  3
(
6. กรุณาปิดหน้าต่างด้วย
(
อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

)
)
)
)
)
)

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 19
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม
7. 18 + 9 = 26
8. น่ากลัวจัง
9.  เป็นจํานวนอตรรกยะ
10.  = 227
11. เดือนสิงหาคม มี 30 วัน
12. (8 + 22)3 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว
13. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด
14. จงตอบคําถามต่อไปนี้
15.  > 3
16. 9 เป็นจํานวนเฉพาะ
17. โทรได้ตามอําเภอใจ
18. อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม
19. ยุงเป็นนกชนิดหนึ่ง
20. 2 เป็นจํานวนเต็ม
21. 2 หรือ -3 เป็นคําตอบของสมการ x2 – x = 6
22. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
23. ยินดีต้อนรับ
24. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 12 มี 6 ตัว
25. ปีนโี้ หรทํานายว่าอาหารจะอุดมสมบูรณ์

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

แบบฝึกหัดเพิม่ เติมชุดที่ 1
1. จงเขียนข้อความทีเ่ ป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง 8 ประพจน์
2. จงเขียนข้อความทีเ่ ป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ 7 ประพจน์
3. จงเขียนประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ 5 ประโยค

อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554
โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา
หน้าที่ 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม

เฉลย
แบบฝึกหัดที่ 1
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์จงบอกว่าประพจน์นั้นเป็นจริง
หรือเท็จ ถ้าไม่เป็นประพจน์จงให้เหตุผลประกอบ
1. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
2. จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย (
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
3. ฝนตกหรือไม่
( ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นประโยคคําถาม
4. อย่าเดินลัดสนาม
(
ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําสัง่
5. 9  3
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
6. กรุณาปิดหน้าต่างด้วย
( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นประโยคขอร้อง
7. 18 + 9 = 26
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
8. น่ากลัวจัง
(
ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําอนุทาน
9.  เป็นจํานวนอตรรกยะ
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
10.  = 227
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
11. เดือนสิงหาคม มี 30 วัน
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
3
12. (8 + 22) หารด้วย 10 ไม่ลงตัว
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
13. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน
14. จงตอบคําถามต่อไปนี้
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําสั่ง
15.  > 3
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
16. 9 เป็นจํานวนเฉพาะ
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
17. โทรได้ตามอําเภอใจ
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน
18. อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําสั่ง
19. ยุงเป็นนกชนิดหนึ่ง
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
20. 2 เป็นจํานวนเต็ม
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
2
21. 2 หรือ -3 เป็นคําตอบของสมการ x – x = 6 (
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ
22. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําอวยพร
23. ยินดีต้อนรับ
(
ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน
24. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 12 มี 6 ตัว
(
เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง
25. ปีนโี้ หรทํานายว่าอาหารจะอุดมสมบูรณ์
( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง/เท็จ

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

เฉลย
แบบฝึกหัดเพิม่ เติมชุดที่ 1
คําตอบมีได้หลากหลาย ให้พจิ ารณาจากเงือ่ นไขการเป็นประพจน์ และค่าความจริง
อีเมล: kruaun@yahoo.com
เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com

FaceBook: http://facebook.com/kruaun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful