Societatea cu raspundere limitata ( SRL

)

Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SRL ‡ numar asociati: minim unu ( asociat unic ) ± maxim 50 asociati ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la asociatii acesteia, ci se opreste la capitalul social al societatii; ‡ asociatii participa la luarea deciziilor in unanimitate; exceptie fac situatiile in care prin actul constitutiv este prevazut altfel; ‡ capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 de lei si se divide în parti sociale de valoare egala, parti sociale care nu pot fi mai mici de 10 lei; ‡ participarea la capitalul social se poate face in numerar si in natura, dar cel putin 1 parte sociala sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia; Aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea asociatilor se reduce la plata partilor sociale ‡ un asociat poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricare SRL, cu mentiunea ca un asociat unic nu poate fi asociat unic decat intr-o singura firma. ‡ singura forma juridica ce poate avea un proprietar ± asociatul unic ‡ adminiastrare: unic administrator sau consiliu de administratie ‡ control pentru SRL cu mai multi de 15 asociati controlul este asigurat de cel putin trei cenzori, care au toti tot atatia supleanti, sau auditorul financiar. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie. Dezavantaje:

‡ o persoana nu poate fi asociat unic decat intr-un SRL ‡ de la un numar de 15 asociati intervine obligativitatea existentei comisiei de cenzori ‡ hotararile privind activitatea firmei se iau in comun de toti asociatii ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura, complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ posibilitati mai limitate de acces la credite. ‡ Pentru constituirea capitalului social si / sau si pentru majorarea capitalului social, aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societatile cu raspundere limitata. Aporturile în creante sunt liberate. ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social

fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune. nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile în comandita pe actiuni. ca si pe cenzori sau. ci se opreste la capitalul social al SA ‡ aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. ‡ Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica. ‡ actionarii participa la luarea deciziilor proportional cu aportul lor la capitalul social. fondatorii vor solicita judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti. capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. care va cuprinde datele prevazute la art. 21. potrivit art. ‡ actiunile emise pot fi nominative sau la purtator ‡ raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la actionarii acesteia. cu exceptia celor privind pe administratori si directori. avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducând la acordarea autorizatiei. iar în lipsa unei dispozitii. b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura. si în care se va stabili data închiderii subscriptiei. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv. pe auditorul financiar. in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii. la locul unde urmeaza sa se întruneasca adunarea constitutiva. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ varsamintele efectuate potrivit art. ‡ numar actionari: minim doi ‡ posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii ‡ pentru pocietatile pe actiuni deschise exista posibilitatea atragerii de capital si de pe piata financiara sau prin emiterea de obligatiuni ‡ daca exista aporturi în natura. 8. 38 si 39 se aplica în mod corespunzator. Dispozitiile art. pentru constituirea societatii prin subscriptie publica. Diferenta de capital social subscris va fi varsata: a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar. din care rezulta înmatricularea societatii. operatiuni încheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. ‡ aporturile în creante au regimul juridic al aporturilor în natura. dupa caz. respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului. vor fi predate persoanelor însarcinate cu încasarea lor prin actul constitutiv. 84. persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie.Societatea pe actiuni ( SA ) Avantaje: ‡ organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SA ‡ când societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica. Aporturile în creante sunt liberate. in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii . respectiv a directoratului.

Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb. unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. fata de societate si de terti pentru: .1 lei. daca exista aporturi in natura. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.actiune sa fie varsata in numerar din valoarea totala a acestuia ‡ valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.000 lei. Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. dar cel putin 1 unitate . operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa.existenta aporturilor în natura. ‡ creantele sunt admise numai prin constituire simultana ‡ obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN ‡ raspunderea actionarilor este proportionala cu participarea la capitalul subscris ‡ un actionar poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricate SRL / SA. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma ÄMonitorul Oficial´. in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi membri ai consiliului de administratie. precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.veridicitatea publicatiilor facute în vederea constituirii societatii. judecatorul-delegat numeste. valoarea minima a capitalului social.varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. ‡ actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare.subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea . . Societatea nu va fi dizolvata daca. . orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. respectiv a directorului general unic. ‡ la societatile pe actiuni. respectiv ai directoratului sau. la randul lor. ‡ participarea la capitalul social se poate face si numai in numerar ‡ fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie. precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care. pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. capitalul social al societatilor prevazute la alin. pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii. din momentul constituirii societatii. dupa caz. respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere sunt solidar raspunzatori. semnatura administratorului unic. Guvernul va putea modifica. . Actionarii care nu au capacitate de exercitiu. tinand seama de rata de schimb. In cazul incalcarii acestor dispozitii. ‡ participarea la capitalul social se poate face si in natura.000 euro. cel mult o data la 2 ani.‡ capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90. in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.

10. daca se are in vedere o atare infiintare. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. agentii. daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. . sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. controlul este asigurat de cel putin trei cenzori. ‡ evidenta financiar-contabila se tina in partida dubla ‡ sistemul de impozitare: impozitul pe profit. numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit ‡ prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ‡ societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei.O. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. Societatea nu va fi dizolvata daca. la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva Redactarea actului constitutiv Actul constitutiv al societatii in nume colectiv.09. atunci cand se infiinteaza o data cu societatea. datele acestora de identificare. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata. operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. in numerar sau in natura. la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati. d) capitalul social.sucursale. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor. fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti. g) sediile secundare . 1880 / 28. orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. 651 / 17. h) durata societatii. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. Dezavantaje: ‡ în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura.‡ adminiastrare si control: unic administrator sau consiliu de administratie. in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. b) forma. datele lor de identificare. complexitatea administrarii si mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica desfasurarea activitatii ‡ in cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni. precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau. publicat in M. In cazurile prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie ( in cazul microintreprinderilor ± O M. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. denumirea si sediul social. c) obiectul de activitate al societatii.F. care au toti tot atatia supleanti.2001).2001.

pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare. In cazul in care. tinand seama de rata de schimb. partile sociale sunt ale unei singure personae. capitalul social al societatilor prevazute la art. orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. valoarea minima a capitalului social.000 lei. 14 din Legea 31/1990 republicata). 10 din Legea 31/1990 republicata) nu poate fi mai mic de 90. al societatii in comandita pe actiuni si al unei societati cu raspundere limitata Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni (conform art.Capitalul social al societatii pe actiuni. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata (conform art. din Legea 31/ 1990 republicata) nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale. aceasta. Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma. in calitate de asociat unic. Despre asociatul unic O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata (conform art. are drepturile si obligatiile ce revin.000 euro. In cazul incalcarii acestor dispozitii. . care nu pot fi mai mici de 10 lei. Societatea nu va fi dizolvata daca. 11. Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului. capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. potrivit prezentei legi. astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25. înregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic: Cererea de înregistrare (original). Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. intr-o societate cu raspundere limitata. 10 din Legea 31/1990 republicata nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana. adunarii generale a asociatilor. cel mult o data la 2 ani. Guvernul va putea modifica.

înregistrat la administratia financiara în circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social. Declaratia pe propria raspundere în forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original). care au domiciliul/resedinta/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice straine. din certificatul emis rezulta ca sunt deja înregistrate la administratia financiara alte documente care atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social. dupa caz. care au aceasta calitate si sunt înregistrate fiscal în România sau. Certificatul emis de administratia financiara competenta. Declaratiile date pe propria raspundere. care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atesta înstrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil. de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor. 230/2007 (completat pe formular-tip. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natura subscrise si varsate la constituire. din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original). administratorilor. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Actele de identitate ale fondatorilor. Daca este cazul. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale. cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie). Dovada verificarii calitatii de asociat unic într-o singura societate cu raspundere limitata sau dovada verificarii privind îndeplinirea conditiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic în alta societate cu raspundere limitata (original). în cazul în care. avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta. Actul constitutiv (original). original). Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii). dupa caz. cu titlu oneros sau gratuit.Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original). în cazul în care printre acestea se afla si imobile. declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain în nume propriu sau ca reprezentant al .prevazut de Legea nr.

avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa îndeplineasca formalitatile legale (original). Un pas important pentru o viitoare firma il reprezinta numele. .persoana juridica îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar. Strict din punct de vedere al numelui.actele de înregistrare ale fondatorilor. . Un nume care atrage este greu de gasit. traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. acestea nu au sanse sa ajunga brand sau ajung destul de rar. o denumire de firma ar putea sa aibe sanse mai mari daca va contine numele produsului pe care il promoveaza. în original si.original). . ca: . dupa caz. Cele mai intalnite denumiri de societati comerciale sunt combinatiile de nume. ci si cu activitatea si cu comunicarea acesteia. la sediul social sau la sediile secundare. Daca este cazul: .mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv în numele si pe seama fondatorului persoana juridica româna (copie certificata) sau straina (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public). Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociatul unic sau de administrator din care sa rezulte. dar isi poate aduce contributia la diferenta intre succes si dezastru.certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale. de genul Victoria & Nicusor . administratorilor. original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public).împuternicire speciala (în forma autentica). activitatile declarate. Dupa cum cred ca va puteti da seama. protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate în declaratia-tip (model 2 . dupa caz. . este nevoie de multi factori coroborati care au legatura nu doar cu numele. sanitarveterinar. . Pentru a ajunge brand. cenzorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine. De ce numele? Pentru ca numele poate atrage clientii sau va poate duce la faliment. Sau ar putea . .persoana juridica nu desfasoara. o perioada de maximum 3 ani (model 1 .original).persoanei juridice straine care nu este înregistrata fiscal în România din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale. emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa).hotarârea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice române (copie certificata) sau straine (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public).avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie).

sa fie vorba despre o denumire oarecum generica. ce cuprinde obiectul principal de activitate. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful