You are on page 1of 176

OINSEL.

SEMBOLLER VE (:OIUMLERI
'Eter SDiritualistler, tiyiesine hayaU inemi haiz ve zorlaJjleJ. h~ale gelmbj biitiin reformlarda. kendi abrhklanm hissett~ yorlarsa, 0 zaman onlar kendilerine k~, keza onJ.an bu maksat i9in kullanmava t;ab~an Ilham'a kar§l sahtelik i._m" dedirler demektir .. Diinyamz din Ue,spiritiiel gert:eklerle hi9bir iJJ§kisi bulunmayan, giinii .,eCmi§, klSll', bos Inane, doktrin ve dogmalann kabuUinden dolaYI zaten ~ok uzun sure lzdll'ap ~ek.. mi§tir~ t§te bunun it;in biz, dii~nee ve mnhakt"meyi en yUce bakem olarak taht'a oturttuk; Dinlerin ~er~evesi l~inde ellerlJJ. den geleni yapanlan suelamak hevesinde detilim.. takat onlar ailr me~akkat ve stkmtIlar j~indeki dfinyaya sunabileceklerl hi~bir ~ye sahlp detmer. Mezhepleri bo§tur; dogmalan klSU'dir, Gtirii§leri ise eskimlljtir ve diinya onlarla .ileilenmeksizin onlerinden ge~iyor! ' Ytlksek Rehber Ruh Silver Birch Celse -I ... Kademe - 3... 13·11·1965 CDt·3 ...

P: Sizleri boyle bir ceIsede cern etmekten maksadirmz, once vaziyetinizi sizlere tamtrnak, sonra da ne yaprnarnz gerektigi hususunda sizlere apriori bilgiler vermektir, Diinya realitesi biiyiik bir akis ve hiz icerisinde yeni bir Din Giinti'nun teessiisunde vazifedar olmak iizere kosmaktadir. Bu Din Giinii, esas itibariyle biitiin bir insanligtn suur tebeddiilattdir, Bu degisiklik, nefsin vicdana galebesiyle son bulacaktrr: [Bu ciimlede nakil hatasi vardir: vicdantn nefse galebesiyle son bulacaktrr, olrnahdir]. H erkes yart suurlu ve takat idraksiz olarak bu vaziiesini yerine getirmektedir. Amrna, insanhktan istenen en esash hususiyet, biitiin bu suur ve idrak faaliyetinin bir arada ve topyekun olarak tebelIiir etrnesidir. Mii~ahede edebilenler j<;in siirekli bir tesir yaklasrnakta ve her tiirlU belirtisini gosterrnektedlr, Sizler, bir hareket 1

dagihsuun

rnerkezinde bulunmaktasrmz, Bu hareket dagihsi bir deklansor gibidir. Basildrgi zaman derhal acilacak ve 0 anda ekrana carpacak olanlarla bir sahne meydana gelecektir . Sunu demck istiyoruz ki, her biriniz ferda ferda kendi .suurunuzun ternizligi ile mesgul olunuz. Bundan gay.

risini yapmaniz miimkUn degildir, Sizler, [aaliyet gunu'!Un basladig: zamanda, ancak suur zenginliginize gore bir mer, tebenin sahibi olacakstntz. Bu suur zenginligi, birinci plan-da, hissiniz: ile vazijenizi birbirinden teirik etme giicicne. bagll olacakttr. lkincisi, [ikirlerinizdeki insicam ve suur biitunlugunuz olacaktir. Yani, yaptiklarinr; hakktnda bir bilgiye sahip olmalistniz. ()~iJ.ncilsii., behemehaI vicdanlt hare .. ket etmek mecburiyetindesiniz. Halbuki, vicdanh hareket bir mecburiyet degil, tabii bir akis olmahdir .. Simdi bu Cemiyetin icerisinde bulunan sizler, her biriniz birbirinizden mesatelerce uzakta bulunuyorsunuz. Bu bosluk muhakkak. ki, zararh birtakim tesirler ve tefrika He doludur. Mesafeyi ziyadcsiyle acngimz icin, kollarmiz birbirini kenetlemekte de acz icerlsinde kalmaktadir, Herkes kendi diisuncesi ka-

dar bir mesahaya sahiptir. Eger diisiincenizin

kudretini

[ik-

rinizin kudretiyle

imanli sizleri bir araya getirebilir. Birbirlerinize karst sevgi ice.. risinde -hareket etmeyi siar edinmedikten [edinmekten] bas ... ka bir ~lkar yolunuz yoktur. Ciinkii, insanhgin [edinmesi gereken l en biiyiik haslett bu kategoride birbirini sevmektir ..

besleyebilirseniz, muhakkak olacaksuuz: Ve bu imanm dogurdugu

ki 0 zaman sevgi ancak,

Sizlerce de malumdur ki, isleriniz, sag isler degildir. Bir


igva iccrisindcsiniz ki, orada kendi goIgesini l akip edenden gayri bir seye benzememektesiniz. Ancak, golgcniz, siz yiiriidiigtinliz rniiddetce hareket eder. Ve siz golgenizi takip-

te devam ederseniz, bir zaman gelecek ki, yiiriiyemeyeceksiniz, Bu yiizden bastnizi golgenizden kaldtrip, size dtsandan tstk gosterentere teveccub ediniz: Diinyev; mesgaleleriniz, diinyevi ihtiyac ve zaruretleriniz; sizi birtaktm ktsttlamalar icerisinde btrakabilir: .. Bu tazyik, bu cendere esas olarak sizleri sevk ve idare etmek icin kullantlan bir metottan baska bir ~ey degildir.· 2
....

Cemiyetinizin; Din Gicni; hareketi icin bir mekiin teskil etmesi, icinde bulunan [ertlerin kalitesiyle altikadar degildir~ Fertler, ancak burada kaliteleneceklerdir. Hie bir
kimse Cemiyete sahsi varhgi He bir kiymet kazandirrms degildir. Bilakis, Cemiyet, mancvi varhgi ile 0 sahsa kiymetler Have etmistir. Boyle olunca, anlasihyor ki, Cemiyetin

mtiessiriyet

ve onlarm dismdadir. Iste yapabileccginiz vc ternadi edecek olan hayatIarrmzm en giizel rneyveleri bu sevk ve idare icerlsinde kenI

sahasi, biitiin fertlerin

tizerindc

dinizi islah etmenizle kaim olacaktir. Bu sozler belki de dii- . sundtigttnuz ve bildiginiz sozlerdir. Her devrin bir hakikati, ve [akat biitiin hakikatlerin bir birligi vardtr. Aramzdaki asilmaz bosluklari doldurmak birbirinizi birbirinize rekabet cdccck derecede sevgi tufam icerisinde sarrnas dolas gorrriekle olur. Sevgiden anladigirrnz mana, bash bir mana degildir, Her seyden once gercek bir sevginin tesekkill ede .. bilmesi icin, herkesin hakktyla vicdan sesine kulak vermesi ldzundtr, Her yanltsm karststna. hakikati koyunuz; Eger his ve fikriniz bazi problemleri halletmekte acz gosteriyor-

sa, bunu deneyiniz,


Imdi, celselerimiz iki devreli olacaktrr, Birinci [yani ilk] dort celse tamamiyle sizin hamle tazeleye bilmeniz icin nasihatten ibaret bulunacaktir. Soracaksuuz, cevaplandmlacaksmiz. Aneak bu celselerin sonucu, Plamrmzca bir degerlendirmeye tabi tutulduktan sonra size, Mukaddes Kitaplarda zikredilen baz: ijadelerin aciklamastni vapacagtz: Muhakkak ki, bunlara ihtiyacrmz vardir. Celseleri. istirak edenlerin adedincc cogalnrsnuz, Ve muhakkak ki, uygun buldu ... gunuz bir zamanda bir gdrilsme yapimz, Simdi, bahsettigimiz kisimlarda izahi istenilen fikirleri sorabilirsiniz. S: Celsenin bas tarafmda, nefsin vicdana gale besi'nden bahsedildi. Acaba ben mi yanhs anladim? Bunun serhini

rica ediyorum.

P: Boyle bir sey olamaz. Muhakkak

ki, vicdani yasayis

insanligm hakiki yasayisi olacaktrr. Evet, Eger boyle bir sey vuku bulmussa, naklin bir ziihuliidtir, Tashih ediniz. 3

S: Peki efendim, tesekkur ederim. [Dtizeltilrnis hali, ciimlenin g~tigi yerde yapilnnstrr.] P: Evet. Demek ki blitiin soylencnler tarafimzdan anlasilrmstrr. Haftaya aynr saatte tekrar goriisecegiz, Bu vakit icerisinde kendinizi az cok toparlayabilmeniz icin tanzim edeceginiz hatt-l hareketin esaslariru Hade edersiniz.
Celse-z.; Kademe-3... 20~11-1965... Cil&·3

P: Evet. Simdi, 3. Kaderne oIarak gecen hafta verdigimiz takririn suallerine gecebilirsiniz. Mevcutsa ... kesin, acik olarak okuyunuz.'
idraksiz olarak bu vazifesini yerine getirmektedir' dediniz. Bu nasil ve ne sekilde oIur? Burada varhgm irade serbestiyeti ve tekamlilii nasrl bir durum arzeder? . S: Gecen celse, 'Herkes yari-suurlu ve fakat

P: Yan suurlu ve fakat idraksiz olarak bir fiilin yapilmasi su demektir: Varlik, farzcdelim ki insan, tatbikati SIrasmda kendisine en yakin alan hadiseler zumresiyle alakadar olrnakta, bunun hakkmda yari suur dedigimiz bir hal icerisinde bulunmaktadrr. Fakat, gerek yaptigr tatbikatin nedenleri ve gerekse ileride mcydana gelecek neticeleri hakkmda ortalama bir fikre sahip dcgildir, Bu hal, otomatizmadan siyrrlan veyahut siyrilmakta alan varhklann en mutebariz belirtisidir. Tekamiil meselesi nokta-i nazarmdan inceleyecek olursak, daha evvel soyledigim ciimle buna kafi gelir. Evet. S: Gecen celse, 'Sizler, faaliyet guniintin basladig; za.. manda ancak. suur zenginliginize gore bir mertebenin sahi.. bi olacaksimz. Bu suur zenginligi, birinci planda, hissiniz He vazifenizi birbirinden tefrik etme gficiine bagh olacaktir' dediniz. Suur zcnginligine kavusma babmda yapacaginuz, hissirnizle vazifemizi birbirinden ayirma giiciinu, bagh suur ve irademizle ne sekilde arttIrabiliriz? P: Hlsl ler [lniz, bilgiye miistenit olmayan imajlar ve htikiimlerden beslenirler. Vazife olarak addettiginiz seylerse, imandan ve hakikatten beslenirler. Insan, biro mahlUltur. Onun bu karl~lkh~. gerek imajJann ve kanaatlerin noksan
,\.

ve ge9ici olmasmdan, gerekse bir taraftan imanh [olmasmdan] ve bazi hakikatleri bilmesindendir. Yani insan, kanaa .. tiyle hakikati bir arada tutabilir ve bunlar birbirine kartsabilir, Nitekim, tahayyiiliiyle_ gercek imam da bu sekilde tedahiil 'edebilir. Iste suu r zenginligi $U manada soylenmlstir ki, hayatm her tlirlti arbedesine, karisrkhgma ve zorluguna ragmen daha evvel bir ruhi gayretle eldc etmis oldiigu imanmm sarsrlmamasi ve bildigi hakikatleri, ne olursa olsunvyerine getirmesi esastir, Zaman zaman noksan milsahedeleriniz, noksan kanaatleriniz ve sentezleriniz, vaktiyle sahip olmus oldugunuz bir hakikatin eski degerli ve kuvvetli rnanasmi kaybettigini ifade etmis olabilir. Fakat, yine eger tecriibenize devam ederseniz, hakikat olarak kabul edip ve kendiniz de ispat etfigiriiz bu fikir veyahut bilgi, ergec size dog.. rulugunu yine bizzat kendi kendine ispat edecektir, Bu halin yani bu ispat halinin teessusti insamn elindedir. MU~ahede etmeli. kontrol etmeli, sezgisini ve amellcrini bir arada yiiriitmeli ve nihayet kendisine yapilan yardrmlarr da de .. gerlendirmelidir. Sizler icin suur zenginligi bu olmah, Evet. S: Gecen celse, 'Her devrin bir hakikatl, ve fakat biitiin hakikatlerin bir birligi vardrr' dediniz. Bu scziiniizii aciklar rmsrmz? P: Insanlrk, kademe kademe hakikatler icerisinden gelmistir. Kiilli Hakikat diyebilecegimiz bir tabirle, 0, bir buylik bina gibidir. Her bir odasi adeta 0 binadan miistakil bir hUviyet arzeder. Fakat, butiin odalar 0 binarnn dahilindcdir. Butiin insanhk. muhtelif Din Giinleri vasitasiyla bir cok hakikatleri alrmstir .. Fakat, biitiinbu hakikatlerin orijini ve maksadi birdir: degismez ve sarsrlmaz, Bu kadar. Evet. S: Feyz kaynagim, insanhgm karsrsindaki bu tesir muhiti. ..: Bu kaynagm .rsigmda, hislerime gem vurmak, fikir insicarmrm saglamak ve vicdanh olmak gayretleri icindeyim. Bilttin fiillerimi ve hasselerime carpan herseyi, her olayr musahedeye, degerlendirmeye cahsiyorum. Giinliik yasayrsnrn dlizenli kilmak ve bana en dogru gozukeni yapmak cabasmdayrm. Gorebildigim hatalan tashihe; giiclimiin
0"

elverdigi isi basarmaya ve tespit edebildigim eksiklik ve aksakhklarr tenkide ugrasiyorurn, Matlup olan yola ydnelmek ve matlup olan yolda yiiriimek icin, kendimi azimli gorrnek iimitleriylc dolmak istiyorum. Fakat, elde ettigim ncticeler bana huzur venniyor. Bazan irademi, bazan muhakemernl, bazan hafrzarm, bazan sihhatirni sucluyorum, GeneIlikle ka-_ biliyetlerimi yetersiz goruyorum. Disarrda beni cezbeden seyler devamhhk arzetmiyor, fakat kesik kesik de olsa· beni ~ekiyor.. Karsimdaki engellerin, gii~siizltiglimden karsimda bulunduklarmi da biliyorurn. Oyleyse bilemedlgim, oyleyso yapamadigim nedir? P: Gercekten bu yazdiklarmizm fikrine ve ameline sahipseniz, sizde noksan ulan tek sey, sizi iistiin. bir tatbikata goturecek olan. bilgidirt'], Soziim bu kada r,
S: Gecen celse, 'Bu Din Gimii, csas itibariyle biitiin bir insanhgm suur tebeddulatidir' 'dediniz. Suur tebeddulati sO-

ziinden ne anlarnahyiz? P: Din Giinlcri'nde meydana getirilen tesir sahasi He bunun haricinde kalan devreler icerisindeki tesir sahasi birbirinden farkhdrr, Din Giinleri'ndeki tesir sahasi, btitUn varhklari, daha dogrusu biitiin insanlan bir elemeye ve secrne.. ye tabi tutan bir tesir nev'idir. Bu itibarla, bir suur tebeddiiIatmdan bahsedilirken, once -deger hiikiimlerinizin degismesi mevzubahistir, Sonra hadiselerin lzahi ve daha son.. ra hadiselerin sebebi hakkmdaki kanaat ve bilgilerinizin degismesidir, Bu kadan kafi, S: Gecen celse, 'Ikincisi, fikirlerinizdeki insicam ve suur biittinltigtiniiz olacaktrr' dediniz. Suur zenglnligini veren fikirlerdeki insicam ne sekilde elde edilmelidir? P: Bu, basit bir insadir, Fikirlerdeki insicarmn temini
hususunda sizlerin bilginiz vardrr, bunlari tatbik ediniz.

S: Burada kastedilen fikirleri, ilabi Emirlere ve Yiik.. sek Tebligata baglayabilir miyiz? P: Gayet tabi, .. CiinkU, yeryilzUnde mevcut olan blitiin faaliyetler, daha list bir Plan'in istirakiyle mevcuttur e). Dolayrsiyla gerek insan, gerek hayvan, gerek nebat ve bii.. tiin cansizlar grubu ve dolayrsiyla birer canlt niive oIan fi ... 6

...

kirleriniz de aym kategoriye dahildir. Yani daha tist bir Plan'm onlan varolmakta devam ettirmesiyle muttasif'tirlar. Evet. S: Gecen celse, 'Bu yiizden basimzr gdlgenizden kaldirrp, size drsaridan rsik gdsterenlere teveccUh ediniz' dediniz, Disaridan isik gosterenlere tevecciih etme durumunda basarr, ne sekilde hareket etmekle elde edilir? P:- Hiisniiniyet, fakat tam manasiyla ... Akhselim, fakat tam manasiyla ... Ve iki efendiye hizmet etmemek iman -ve bilgisini tam manasiyla benimseyerek .. Bu kadar. 8: Ge~n celse, 'Her devrin bir hakikati, ve fakat biitlin hakikatIerin bir birligi vardir' dediniz. Bu SQZ Ile, yine gecen celse belirttiginiz 'Din GiinU hareketi deyimi arasmda bir munasebet kurabilir miyiz? ~ P: Din GUnii, hakikat birligi icerisindeki biiyUk devreIer, katlardrr, Miinasebet de bu noktadandrr, s: Gecen celse 'Her seyden once gercek bir sevginin te~ekkiil edebilmesi icin, herkesin hakkiyla vicdan sesine ku.. .Iak verrnesi lazirndrr' dediniz. Vicdan sesini degerlendiren unsurlar ne1erdir? P: Yaptigrmz tatbikatm aksiilamel gostermemesl. S: Gecen celse, 'Her yanhsm karsisma hakikati koyunuz' dediniz. Bu sozdeki hakikat, neye gore degerlendirilmis olacaktir? P: Akli siizgecten gecirerek kabul ettiginiz bilgiler ve vicdan sesinize gore ... Bitti mi? s: Evet. Tesekkiir cderim. S: Gecen celse, 'Eger dusuncenizin kudretini fikrinizin kudretiyle besleyebilirseniz, muhakkak ki 0 zaman imanb olacaksmiz' dediniz. Diisiinccnin kudretini fikrin kudretiyIe beslemekten neyi anlamahyiz? P: Dtisimcelerinizin yapi malzemesi fikirlerinizdir. Fiklrlerinizi ise; once sizin tat bika timzdan, sonra gecmis ha, yatlarimzin harnulesinden, daha sonra da daha list planlann sizlere verdigi tesirlerden elde cdersiniz. Sualinizi bir daha okuyunuz.
J'

...

S: (Ustteki soru tekrar edildi). P: Evet. Soylediklerim size izah yaptI mi? S: Evet. P: Tamam. Ba~ka? S: Bazi hallerde bagh suurun baskrsirn acikca gormekte, bu durumda bunalmaktayiz, Boyle anlarda sanki ufak bir tahrikin bunu ortadan kaldrnverip hersey aydmlanaoak~mrs Intibairn birakmasma ragmen, herhangi bir degisikllk olmamasi nedendir? .; P: Cok ~iimullii bir sual soruyorsunuz. Fakat, size yarayish olacak su kisimlarrru izah edelim: Suurunuzun bagIt kalmast, esas olarak sizin bir organizasyona dahil olamaytstnizdan ileri gelir . Su manada ki, ancak kendi giicuntiz kadar bir isikla oniintizii aydmlatmaktasjmz, Yani suur faaliyetiniz ancak dar bir sahada temerkiiz etmistir, Bir organizasyon icerisinde bulunursaniz, baskalarmm da aydinlatrms oldugu saha size dahil olmus, dolayisryla suurunuzun temerkUz sahasi genislernis bulunacaktir, Ikincisi: suurunuzun daralmasi, psisik bir mekanizmadir, Bu mekanizmadan sunu anlamahsmiz: Baltlt. suur, yiizde doksanbes (0.10 95) maddi tesirl erle aldka kuran bir suurdur. Ancak yii,4de bes (% 5) nispetinde Y'ukart'ya acik bir durumdadir, Boyle oIunca ve siz, yeryliziinde tatbikat yapmakla miikellef bulundukca, suurunuz yiizde doksanbes (0/0 95) maddi tesirler icerisinde kalacaktir. Sizin kendinizi barh ve srmrIanrms olarak hissetrneniz, yiizde bes (0/0 5) itibariyle bulunan acik tarafITIIZIU zorlanmasmdan ileri gelir. Bu durumda maddi alakalarimzi, zannettiginiz rnanada kesmek degil, her bir alakanm verimlilik derecesini arttrrmaruzla miimkiin olur. Yani, yasayisirnzr makul, vicdanh, sakin ve tistiin duygular icerisinde gecirmeniz gerekir. Size soyleyecegim bu kadar. S: Efendim, nefsani davramslarrrrnzda buyiik payi 01duguna inandigmuz arzularrrmzi kisrtlarnayi tavsiye edcr misiniz? P: Arzularimzr kdstcklemeden evvel, bunlarm sebeplerine egiliniz, Eger arzularmizda baskalarina fayda, baskala8
....

rim -mutazarnr etmeme gibi hususlar- goruyorsamz, pesinden gidiniz, CUnkU Yukarr'nm bir cok tesiri, bir cok ilhaill 1 sizlcrde arzular tarzmda tecelli eder. Hatta gercek vic-J

dan sesiniz bile onceleri arzular tarzmda tecelli eder. Eli .. nizdeki olctlnitz. sogukkanh olarak arzularrmzm baslangtci-

na inmektir. Baskasina zararh olrnamahdrr.


tihan hududunu cigncmemclidir. Ve hatta

Baskasmm
orada

im-

bu arzula-

rrmz size haketmediginiz Bu kadar,

mesuliyetleri

de yiiklememelidir.

S: Inandigrmiz ve dogru bildigimiz y\)lda €iderken, mu-hitin menfi tepkisiyle karsrlastigrrmz takdirde ne tilrlii hareket etmeliyiz? Cevreye mi uymahyiz, taviz mi verrneliyiz, cevreyi hice mi sayrnahyiz, yoksa baskaca bir yol tavsiye· edebilir misiniz? ... P: Gecen celsede soylcmistik: Yanhsm karsrsina hakikati koyunuz. Ve herkesin veyahut muhatabmizm, muhatap-

Iarimzm durumuna simz. Bu kadar.

gore bu hakikati

onlara tanrtrnaya cali-

S: Aile ef'radmuza karst alan miikellefiyetimiz, isverene karsi taahhiit ettigimiz vazifemiz ve daha baska sosyal faaliyetlerimizle, metapsisik cahsmalarrrmzm c;atl!?tIgl hal-

lerde hareket tarzirmz nasil olrnahdir? P: Once kendi ozel hayatmizla Cemiyet hayatmizt birbirine kanstirmayimz. Ne kendinizde, ne de baskasmda bu iki hayat tarzim mukayese etmeyiniz ve mukayese ettirmeyiniz. Muhakkak ki bir faaliyet, kendine has bazt enerjiyi cekcccktir. Bazi mahrumiyetleri de isteyecektir. Sizler nefes ahrken de enerji harcar ve mahrumiyet icerisinde kahrsrmz. Burada da yapacagimz metot, etrafrmzdaki insanIan, onlcrine koyacagirnz hakikatlc ikna etmek, icabederse onlann derecesini yiikseltmek olacaktir. Evet. S: Seks konusunda gerek hukuk, gerekse cemiyet kanunlanyla vicdani kanaatlerimizin catistigr halIerde hareket tarzmnz vicdan hUkiimlerine mi, yoksa hukuk veya cemiyct kanunlarma
ITll

llygun olmahdrr?

Ilaveten,

bu konu ..·

da cemiyet nizam ve kanunlanmn mesruluk ijl~ilsi.i nedir?

tistiinde mesru ve gayri9

...

P; Ikinci sualinize cevap vermiyorum. Yalmz birincisi hususunda size sunu soyleyebilirirn ki, maddi ve manevi
bir rnesuliyete girmeyecek tarzda hareket ettiginiz takdirde her seyi yapabilirsiniz. Ancak maddi veya manevi mesuliyeti bilip bunlarm neticelerini de hesap edebiliyorsamz, -o halde dahi fiilinizi isleyebilirsiniz. Celse-3 ... Kademe-3 ..• 27·11·1965..• Cilt·3 P; Sual sormak isteyen var rm? .'

S; Son zamanlarda kokten bir degisiklik basladi ben-de. R~) yaratilma, kainatm gayesi gibi mevzulara karst bir -cekingenlik belirdi, Kendimizi diizeltmeden once bizim di.simrzda, bizi bu kadar asan mefhumlari pek fazla kurcala .. .maya hakkmuz yok gibi geliyor (3). Bu yiizden, enerjimi bunlar kadar kendi yasamama, kendi hayatsma da cevirdim. Tahayyiil timiln basi boslugu, konusmamm kontrolstlzliigii, .a;;oguzaman kendimin Iarkmda olmamam gibi meselelerle de ugrasrnaya basladrm, Acaba kendi hayatrmdaki bu degi.siklik, tarafmizca nasil degcrlcndiriliyor? Bunu bilmek isterdim.

P; Bu hatt-i hareketinizin bizim tarafmuzdan degerlen .. dirilmesi sizin icin pek yarayisli olmaz. Miihirn olan kendi -emeginizin, kendi giictiniizim sizin tarafrrnzdan istimalidir. Eger biitiin bunlari bir suur ayiklanmasi cercevesi dahilinde mtitalaa edip 0 tarzda hareket ediyorsaruz, yolunuz iyi yoldur. Siiphesiz ins an , yamlan bir mahluktur, Gene siiphesiz olan su ki, her yamlmasimn dogrusunu bulabilecek alan .gene insandir, Kdinatta iiyle varltk sistemleri mevcuttur ki, oradaki talim ve terbiye sadece yarulmaya miistenittlr. Ve bunun dogrusu. onlar icin 0 mekdnda varit degildir. Gene Byle varliklar mevcuttur ki, onlar icin yanilma mevcut degildir. Iste insan, ikili bir denge unsuru icerlsinde her zaman hata veya tashih boyundurugu altmda bulunur. Sahst davramslarimz, giinliik yasayisimz ve kararlarmiz He her
an bu iki scrt duvar arasinda gider gelirsiniz. Bir kimsenin kendini gene kendisinc takdim edis sekli cok onemlidir. Bu takdim tam sekliyle ancak vicdani bir tatbikatm icerisinde

10
....

kendini gosterebilir, Bundan gayrisi ancak vamlmalar He mtimkiin olur, Bu itibarla, gecen celsede ve bu celsede SU~ al soran sizler, kcndinizi kendinize takdim ederken ol<;ii .. lerinizi cok acik, cok sade tu tmak durumunda olmahsmiz.
Hie bir problem, insarun kendindeki problemi halletmek kadar gU91uk urzetmez; Dis ortamin problemleri gayer kaba, kolay ve rahat halledilebilecek problemier nev'inden ..-

dir. Fakat ferdin kendi kendisini altetmesi en biiyiik problerninizdir, Bu hepinizce malum bir husus, Iste bu yolda yapilacak her gayret, her metot, her terbiye nev'i, rnuhakkak ki salahimz icin birer tutamak, birer basamak seklin .. dedir, Yeter ki bu metot, bu terbiye nev'i ferdin nefsani baskisi altmda kalmayacak. derecede faal olsun. Size cevabim bu kadar. Evet. S: Cilt-L, Celse-J'de, 'Diinyevi mesgaleleriniz, dtinyevi lhtiyac ve zaruretleriniz, sizi birtakim kisitlamalar icerisinde brrakabilir. Bu tazyik, bu cendcre esas olarak sizleri sevk ve idare etmek icin kullanilan bir metottan baska bir sey degildir' dediniz, Bu metodun gayesi acaba bizcc nasil ve ne sckilde anlasrlrnahdir? P: Size sadece sunlari soyleyebiliriz: Insan, bir derece adarmdir. Yani icinde bulundugu rnadde kainatmm buut zaruretleri icerisindc mahsurdur. Bu buut zarureti onu gerek kendisi ve gerekse muhiti tarafrndan bask! altinda tutmaya kafidir, 'Oyle bir metot ki; hem i~, hem dis kanunlarm birbiri He mucadelesi tarzinda ortaya cikmis .. Fert her ttirlii ihtiyac ve arzusunun istikametinde veyahut pcncesinde bulunmakla, ayni zamanda bir tedris sistemini tatbik etrnektedir. Idareci Planlar,' kendi gayelerine ulasabilmelert : icin, muhakkak ki ve hak olarak her tiirlii yolu ve tesiri istirnalde mesul bir hiirriyete sahiptirler. Size kucuk bir misal vereyim: Bir ferdin bir icatta bulunmasr, esasmda yeni bir ihtiyacm istikametinde sevk edilmek demektir. Buradaki icat esas itibariyle bir tebligdir (4), ve burada metot o icadrn hareketi ve etrafmdaki tesir sahasmm genisligine gore insanlar icin bir sevk ve idare mekanizmasmin teskiline sebep olacaktir. Bu her vakit gcrdiigtlniiz bir seydir.
r

11

...

Biitlin tabiat hadiseleri, biittin sosyal hadiseler ve hatta psikolojik hadiseler, daima ve daima gayesini bulacak _ olan bir Yiiksek Idare'nin kendisiyle bcraber olmasmi arzu ettigi bir ziimrenin, yani insaniyetin hayri Icin meydana getir'digi bir mizansendir. Esasinda bunlar 90k girlft, muglak ve prensipleri daima birbirine tedahliI eden bir mekanizma .._
run esasidir. Bu kadar. :

S; Bu celselerde aldigmnz tebliglerden bazrlartrn, yahut bazi kisirnlarrm mecmuada nesretmemiz uygun mudur? P: Isirn zikretmeden uygundur .. S: Gecen celse, 'Suurunuzun bagh kalmasi, esas olarak sizin bir organizasyona dahil olamayrsmizdan ileri gelir' dediniz. Bir organizasyona bihakkm -istirakin basarili olabil .. mesi hangi sekilde davraruslara baghdir? .. P: 1 - Fertlerin mekan altikastna .. 2 - Fertlerin psisik alakastna .. 3 - Fertlerin tikri ve vicdani kalitesine .. 4 - Yine [ertlerin idealize etme kabiliyetine .. 5 _. Oradaki fertIe .. Tin enkarnasyonla ilgili kaderlerine tdbidir .. Bunlar hakkmda gelecek celse tek tek izahat verecegiz, Sorarsimz, ~evap· landirrriz. S~ Gecen celse bunaltih durumumu arzeden takririm, ~ sizi tistiin bir tatbikata goturecek olan bilgidir' sozii He .. cevaplandirrldi. Burada kastedilen hilgiden 11Cyi anlamahyrm? Vebu bilgiyi, bugiinkli davramslarundan daha farkh, daha ileri acaba nasil bir davrarusla elde edebilirim? P: Sizden bir elma isteyen bir kimseye siz derhal elrna verernezsiniz. Yani bir agacm, bir ciceklenmcnin, bir dolIenrnenin, bir buyiirnenin, olgunlasrnarun ve nihayct koparihp takdim edilmenin suresini ve sabrmi bilmeniz gerekir. Demek ki arzu etrnis oldugunuz, [bu] durumdan siyrilabilrnek i~in dolambach, karisrk ve muglak bilgilere ihtiyacrmz yoktur, Bu bilgiler adeta bir matematik kesinlik kadar acik ve se~ik olmahdir, Bu durumda, yapabileceginiz, size uygun c;a.. hsma gene kendinizin kendi iizerinizdeki kontroliiniiz ve bilhassa rtiyalarmiz ve ani sezgilerinizle muhtelif fikirleri karsilasnrmak Sade ve acik miisahedeler yapmaya ~ah~lruz. Karasik sebeplere, degisik mekanizmalara ihtiyacmiz belki olabilir, fakat her durumda olmayabilir . olacaktir.

...

Hadiseler kendi isimlerinl kendilerinde takdim ederler, Yolniz insantri yapabilecegi esaslt bir caltsma, her hadisenin nasil bir aliabetik sisteme tiibi oldugunu. kesjetmektir. Iste cehit, iste uyarukhk, iste nefis kontrolii budur. Hepsi apacik ve kesin olarak kendi ismi ile beraber tezahiir eder. Ancak bu kanaldan simdilik bilginizi alabilirsiniz. Muhakkak kif [Apa!rtk Bilgi'nin] herkese takdim edilecegi zam~na kadar kendinizi ayakta tutmak mecburiyetindesiniz. Evet .. Tatmin oldunuz mu? S: Evet efendim .: S: Ustteki cevabmizda, alfabetik bir siradan bahsettiniz. Bu alfabetik sira DC husustadir acaba? P: Her hadise muayyen gruplar damgasmi tasir. Ya.. hut gelis Istikametine gore asal bir tesirin damgasmr tasir, Bunlar her ne kadar birbiri ile kesisirse de goruntii gene asal tesir'in izlerini size verebilir, Burdan da su anlasihyor kip her tesir bir nevi kod sisternidir, bir nevi alfabedir. S6z.. lerimizi su manada anlayrmz kit bir hadise miisahede edildigi zaman, onun hirviyctini ve size anlatmak istedigini anlayabilmck icin adeta onun harflerini bilmeniz gerekir. Si.. zin elinizde bir veya iki ttirlii alfabe varsa, siz ancak bir veya iki turlu hadiseler He alakadar olabilir, digerleri ile enterese olrnazsimz, Iste insanlar, bazen bir bazen yartm bazen de iki alfa.. beli olabiliyorlar. Onun icin, her hadise herkesi ilgilendirmez. Her tezahur herkesi Ilgilendirrnez. Bunu ayru zamanda bir suur zenginligi ve yaygmhgr tarzmda da Hade edebilirsiniz. Yaprlacak islcrden biri, Cemiyet olarak diger kimselere bir alfabe takdim edebilmektir, yeni bir alfabe. 15terseniz buna, carnlan baska olan bir gozltik deyiniz. Eger o, alfabeyi ogre nip , de hadiselerle konusmaya baslamazsa, sizin her tUrlii gayretiniz kifayetsizdir. c;iinkii insanhk, ikili denge unsuru icerisinde daima kendi sayinin karsihg; olarak dogruyu ve egriyi mukayese etmek mecburiyetindedir. Bunu kendisi yapacaktir, Ruhi Planlarimz, sizlere yardim .. da bulunurken, iste buna miimasil tarzda ~ah:;;maktadlr~ Yani size bir gozliik veyahut baska bir alfabeyi benimsetmeye,
If'

13

kabul ettirmeye ~ah~maktadlr. Insamn yapacagi en mukemmel is, tiirlti alfabeye sahip olmak; dolayisiyla her an teza... hiir eden hakikatlerin maddi vechelerinden miitenebbih alarak, yahn hakikatleri gorebilmek miimklin olacaktir. Bu kadar. S: Gecen celse, 'Bagh suur, yiizde doksanbes maddi tesirlerle alaka kuran bir suurdur, Ancak yiizde bes nispetinde Yukarr'ya acik bir durumdadir' dediniz. Bu rakamlar bugunku diinya insam icin cari olan vasat bir had midir ve bunun bu vasattaki asgari vc azami hadleri nelerdir? P; . Once, buradaki rakamlar sadece bir izah kolayhgi
is:in kullamlrrnsnr. En basit olarak hie bir paisik

maternatik ifadeler icerisinde bulunamaz. Bu, bir .. her varhk rnuhakkak ki kendisinc ayrilnus alan yiizde beslik sahayi ,bihakkm istirnal etmemektedir. Yani rniisahede, muhakerne ve karar gibi gercek bir akli diizeni yerinc getirememektedir, Aldlgl sezgileri degerlendirememckte, en basitin den riiyalarim biiyiik bir gaflet icerlsinde heba etrnektedir, Bu hale gore} yi.izde beslik rakam hemen hemen ytizde ikiye inmis olur. Bazen de insan, muayyen tesir devreleri icerisinde sivriien bir ihtisasa kadar gidebilir. Bu sivrilik onun her vakit astl gayesi iczerinde de bulunmayabilir. Bu itibarla .. [Kesinti oIdu. Plan'dan, bantm son kismmm medyoma dinletilmesi soylendi. Dinletildi.] Bu itibarla insanlarm her vakit umumi bir tekamiile hadim olacak derecede birbirlerinc ulasan faaliyetleri olmamaktadir. Simdi bu son soyledigim husustan ne anlasildigmi bana birisi nakletsin. S: Simdi, Din Giinleri He miiterafrk olarak bazi tesirler yeryuzunde meydana getirilrnek Istendigi zaman, bazr mihraklarm meydana getirilisinde herhalde birtakim suurlarm birbirlerini anlar hale gelmek mere sivrilmeleri icabetmektedir. Soylediklerinizi bu cerceve dahilinde miitalaa ediyorum, P: Evet. Bu oncmli bir husustur. Baska? PekAla, sua... Ii saran arkadas tatmin olmus mudur? S: Evet efendim. P; Baskaj", Bu arkadaslarla bu celselerin urnurni gidi~i hakkinda, adabr hakkmda, usulii hakkmda konusunuz .
....

ru.

hadise,

S: Celseden sonra mi efendim? P: Evet .. Simdi size rkiiciik bir [rntisahede] daha dtlstiyor. Bu miisahedeleri cok dikkatle izleyiniz. Medyom: Birisi yarim yanm konusuyor amma hen onu pek nakledemeyecegim. Duzgunj lestirerek] nakledecegim, Cocugumsu bir konusrna. Intibama gore eblehin biri. Oyie yasarrus, haIti oyle. _', Varhk : Ne yapiyorsunuz be? S: Cahsmalarimrza devam ediyoruz. V: Ne yani? S: Siz orada cahsrmyor musunuz? V: Ha? S: Siz cahsmryor musunuz? . V: Arasira rmsrr pisiriyorum, S: Bu da bir cahsma sayihr. V: tyi ya. S: Ne rnaksatla pisirdiginizi sorabilir miyim acaba? V: Saticam ..
S: Satmak istiyorsunuz?
-

V: S: V: S: V:

HI .. Satip ne yapacaksimz? Zikkmnn kokuntl.. Onu mu temin etmek istiyorsunuz?


mi

HI .. S: Size bir faydasr

dokunacak

onun?

V: Hadi be.. Anneme gotiirecegim, S: Bakm, bir niyetiniz var demck. V: Tabi. S: Evet. Anneniz ne yapacak? Bir ihtiyacr mi var? V: (Guldii). AYIP; bana sey alacak.
S: Ne alacak?

V: (Yavas sesle). Don. s. Anlayamadim.


V: Ondan alacak iste. S: Sizin istediginlz bir sey alacak, V: Hlu

S: Su hal de kendiniz lcln anlasilan.


~

IDISlr

plsiriyorsunuz

demek,

V: N asil ahr ya J>a~ka? S: Evet, siz rmsrri pisireceksiniz, satacaksimz, onun parasrm annenize gottireceksiniz, 0 da sizin istediginiz bir seyi alacak oyle mi? V: HI ... Hep oyle olmuyor mu? S: Evet. Bir bakima oyle oluyor. Hakikaten biz kendi .ihtlyaclaruruz i~in cahsryoruz, -'. V: HI ... S: Yalnrz bur-ada bazi noktalar iizerinde dursak iyi oIur
.

gibi geliyor,

V: Anlamiyorum ki dedigini, S: Ihtiyac dedigimiz zaman neyi 4;e~itli ihtiyaclarimrz var, dcgil mi? v, Ne ihtiyaci? S: Ne bileyim., V: Ne imis ihtiyac? S: Mescla sinernaya gitmek ..
V: (Gtildii).

anlayacagiz

acaba?

..

S: Bir Ihtiyac, Sizin orada, bilmiyorum, ihtiyacnuzr tevlit eden ... V: Misrr, S: Sadece mrsir, V: HI .. S~ Evet, rmsm nereden temin ediyorsunuz? V: Var iste, S: Bol miktarda var? V: Evet. S: Fakat, sizin kanahmzdan demek baskalarr onu anoak elde edebiliyorlar, Bu bolluk size ait galiba? V: Birisi var, getiriyor bana hep. S: Size getiriyor. Siz istiyorsunuz demek, 0 halde? V: Tabi.. S: Sizin ihtiyacirnz var rmsira demek? V: Sa tiyoruz. S: Evet. Satisimzm sebebini de zaten biraz evvel soylediniz, V: Istedim mi veriyorlar.

16

S: V: S: V: S: V: S: V: S: yoruz. V: S:

Evet, satiyorsunuz.

HI..
Hlu

Bir ihtiyacnuzr temin etmek. icin degil mi? Bu ihtiyacnuz ne acaba? Onu sOylemediniz. Dedim demin ben. Ben duyamadun oyleyse. Ben utamyorum, Utarulacak bir sey yok dostum. Karsihkh Annem bana don alacak ... Evet.
".

':
• 1

konusu ..

V: lb...

S: Demek buna ihtiyacimz var oyle mi? V: Var tabi. S: Onsuz demek utamyorsunuz herhalde mi?

gezmeye, oyle

V: HI ... HI .. S: Yani boyle bir niyetin dogusunun esas sebebi bu olu... yor dernek ki? V: Mtinasip olmuyor ki. Her. yerin bir seyi var. S: Evet, cok guzel, Yani icinde bulundugumuz muhitin adabma uymamiz lazim diyorsunuz oyle mi? V: Anlarrnyorum arna, iste oyle bir ~ey. S: Yani sizin orada donla gezmek icabediyorsa, 0 icaba uyrnarnz lazun diye dusiintiyorum ben.
V: TabL.

S: Onun lcln de misrr rrn satmak Iazrm, yani bir ~ey temin edip onu tedarik etmek icap ediyor, oyle mi? V: Tabi.. S: Sizin iyi bir niyetiniz var demek, anlasilan, V: Eh.. S: Evet.. V: Sirndi daha cok misrr satmak istiyorum ama ne ya... payim? S; Evet ..

V: Ha .. Nasil satahm? 17

S: V: S: V: S: V: S: V: S: V:

0 daha cok rmsiri nicin satmak istiyorsunuz? Daha cok para olsun istiyorum. Sonra ne ya pacaksmiz? Biraz da anneme kalsm, Yani 0 da rm tedariklensin demek istiyorsunuz? Tabi ya .. Ve baskalarma da yani? .' Tabi. Olmayanlara da diyorsunuz? Tabi. Bizim bir cocuk var orda. Benim gibi onun
1

cia yok.

S: Evet. Ona da temin etmek istiyorsunuz? V: Tabi. .. S: Yani bu imkam sagladrktan sonra, yani donlan temin ettikten sonra sizde ne gibi bir vaziyet hasrl olacak? Rahatca rru yurtiyebileceksiniz? V: Hosuma gidecek. S: Efendim? V: Seviniyorum i~teo S; Yani 0 zaman daha rahatca cahsabileceksiniz dernek mi istiyorsunuz? V: Tabi.. S: Evet. Simdi demek ki istediginiz gibi cahsarmyorsunuz bu sartlar altmda? V: I.. lh .. S: Faydah da olamiyorsunuz? V: 1.. Ih .. S: Evet. Yam faydah olmak Istiyorsunuz? V: HI .. S: Faydah olmak icin de demek ki sizin oradaki sartlara uymarnz icabediyor. V: Ya, oyle oluyor .. S: Rahatca cahsabilesiniz.

V: Hi ..
S: Istifade edebiIesiniz .. V: Ama biliyor musunuz bazen geIiyor kovahyor. arnca, burada bir adam var,

18

S: Ne icin acaba? V: Ne bileyim ben .. Hie sevmiyorum


S: Bir kusur mu Isliyorsunuz?

onu.

V:· Yok., Yak.. Hep aym yerdeyim, kirletmiyorum etra£1 da. Hit; bir sey yapmiyorum. Bazen sesini cikarmiyor, hazen geliyor kizryor, Deli mi ne! , _S: Siz oyleyse hcp ayrn sekilde harekct etmiyorsun .. ~z demek ki.- Hazen degisik bir harekette bulunuyorsunuz ,ki, bu hareket uygunsuzluk yaratiyor icinde bulundugunuz yerde.

bagira bagrra sarki mi soyliiyorum, yak mu bagmyorum? Belki de ondan kiziyor, S: Demek uygunsuz bir harekette bulunuyorsunuz an.. Iasilan, V; Ama ne var benim sarki soylememdc? S: Sakm baskalarim rahatsiz etmis olmayasmiz? Baskalarmm hakkma, huzuruna ... V: Ben zaten cok ins an gormiiyorurn Id burada. S: Etrafmizda belki var. Siz gorrneseniz bile. V: Ne bileyim ben nerede... Gormiiyorum ki ... S: Onlara mani oluyorsunuz belki de, bu sekildeki hareketinizle.

V: Bazen galiba,

V: HI .. S: Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz, oradasmiz ciinkii. Ama ben oylc zannediyorurn, V: Simdi nasrl ~ok rmsir kazanacagiz, para kazanacaglZ .••

.... ?

S: Evet. Cok cahsmakla

herhalde,

degil mi?

P: Evet. Bu rnisalin ~ok genis sembolik bir manasi vardir. Gelecek hafta bu misal iizerinde bazi bilgiler vcreceglz. Medyomunuz bu [alt] seviyelere inebilmek icin cok gayret gostermektedir, Bu yi.izden sizler miimkiin oldugu kadar insicamh olarak celscyi takip ediniz. Onun aynca sizleri kontrol etmcsi hususunda enerji kaybma ugramasrrn is temiyoruz. Boylece sizlere daima bir tatbikatm acrhrm He beraber bilgi verecegiz. Yararlanmaya cahsmiz,
19

·'
CeIse-4... Kademe-3...

4.12·1965... Cilt-.3

P: Sualleriniz varsa, sorunuz. S: Gecen celse, 'Hie blr problem, lnsamn kendindeki problemi halletrnek kadar gucluk arzetmez' dediniz, Kisisel problemin gli~liik arzetmesi hangi yondendir? , P: Problemlerin ~gu, ferdin sahsiyetme yakin, nefsaniyetiyle gayet siki alakasr olan problemlerdir. Fert, i~in~ bulundugu durumun daha Ustlindeki bir realitenin tatbikatim yapabilmesi ic;in, bir evvelki durumunun farkina varmast Icabeder. Dis -hadiseier, sadece sizlerin ferdi tatbikatIarmizr kolaylastrrmak bakmundan birer sebeptir, Bu bakimdan hepiniz, biitUn insanhk yegane ihtiyaci oldugu vicdan seviyesine ulasmak mecburiyetindedir, Bu bir noktadir, Ferdin bu -noktaya ulasabilmesi icin pek ~ok siizgecten, imtihandan ve isnraptan gecmesi icabeder, Icabm zarureti .. yine ferdin kendi gercek sahsiyetiyle uydurma sahsiyeti arasmdaki tercihidir, Fert, insan demek istiyorum, uydurma sahsiyetlere, uydurma degerlere cok dtiskiin bir seviyededir. Bu, tam bir putperestliktir. Uydurmamn karsisma sahib olan sahsiyetini koyabilmesi, imtihanlarla, rstirapla ve disarida meydana gelen hadiselerle miimktin olmaktadir, AnIayacagmiz kadar acilnusur zannede rim. S: Onceki hafta, bir organizasyona dahil olmayism ki~i icin sonuclarmi belirtmistiniz, Gecen hafta ise, bir organizasyona bihakkm istirakin basarih olabilmesinin sartlarmr Slraladrmz, Bunlardan birincisi; 'Ferdin rnekan alakasma' bag11 oldugunu soylcdiniz, Bundan, kisinin icinde yasamakta bulundugu ve kendisiyle en yakm ilgiyi kurabildigi cevresini mi anlamahyiz? P: Burada mekam li9 manada anlayimz: 1 - Beserl manada bir mekan, Bu, bildlginlz aile, millet, cemiyet tarzmdadir, Bunun icerisine diinyevi kiymetler dahildir, 2 Ikinci mekan, 0 insanlarm suur kaliteleriyle iIgiIi olan bir mekandrr, Burada daha ziyade tesir kusaklari hakimdir. Cemiyetin herhangi iki seviyeli toplulugu arasmda fert olarak bir miisterek tesir kusag; bulunabilir. 3 - Uc;Uncii mekan, kisilerin irtibatta bulundugu bir Ruhi Plan'dir, Evet. >

20

S: Gecen hafta, bir organizasyona dahil olmamn ikinci sarti i~in, 'Fertlerin psisik alakasma' bagh oldugunu soylediniz. Bu, kisinin ihtiyac durumunun bir ifadesi midir? P: Evet. Fakat buradaki ihtiyaci dar manada kullanma .. ymiz, Yukarrda izah ettigimiz ii<; maddenin hirer mtlstaki olarak ihtiyac nev'ileri vardir, Evet, . , S: Gecen- hafta, bir organizasyona dahil olmamn u9ii.ncii sarti i<;in, 'Fcrtlerin fikri ve vicdani kalitesine' bagh ~ldugunu soylediniz. Bu, kisilerin aldigr tesirleri degerlendirebilme giicii mUdiir? P: Hayir. Fertlerin fikri ve _vicdani kalitesi, tesirleri cekebilme gticlidiir. Tesirlcri almak, ancak cekebilme giicU.. nun muayyen bir seviyeyi bulmasmdan sonra rneydana ge· lir ki, orada bir tabii akis mevcuttur. ,. S: Fertlerin tesirleri cekebilme giiciinden neyi anlamabYIZ? P: Daha evvel sizlere, fikirlerin canlt unsurlar oldugunu soylemistik (5). Her bir fikir, niive olarak bir tesiri de inzimarn eder, Eger sizler, yani insan, fikirlerinin tesir kalitesini ve onlarla meydana getirdigi bir kombinezonu, bir sentezi tabiata uygun tarzda tanzim edebilirse, muhakkak ki <;ok kudrctli tesirleri kendisine cekebil ir; Bu, bir sempatizasyon kanunu'dur, Vicdana gelince, vicdan, muhakkak ki 90k iistiin bir tesirin sizde galebe calmasuiir. VicdanJ [erdin biinyesinde degil, biinyesinin dtstndadtr. Fakat tekamidiir: muayyen merhalelerinden sonra bu iistiin tesir [ertte bir mihrak teskil eder. t ste ondan sonra siz vicdanlt bir insan olarak hareket edebilirsiniz: Buradaki manayi anladimz nn? S: Eve_t efendim. P: Tekrar ediniz, S: Simdi, vicdan fer din dismda mevcudiyct arzeden bir yiiksek tesir durumunda. Ferdin tekamiiliinun bir merhalesinden sonra bu tesir 0 fertte bir mihrak noktasi teskil ediYOT. Ve fert ancak o andan sonra vicdanh hareket edebiliyor seklinde anladim.
'
_

...

21

P: Peki, bu nokta
dani olarak

meydana gelmeden vastflandtracagmtz . hareketIer

ewel fertte vicmevcutsa bunu

nastl izah edersiniz.


S: Bunu, vicdaru bu sekilde rnirtalaa ettikten sonra, on un vicdani davramslarirn degerlendiren unsurlar ancak, kendisine yakm cevredc bulunan tesirlerin, bir nevi kii~iik kanunlarm muvacehesinde onun davramslarmm yon almasi , sekllnde miitalaa edecegiz. . P: HaYJ,r. Kim cevaplandiracaktir? S: Adeta vicdani hareket bundan evvel fertte bir dis empczisyon, bir 'nevi seriat tatbikati gibi oluyor diye dtisiii'-

niiyorum.
P; GUzeI. Bu noktadan hareket ederck Have etmek isteyen var mi? s: Kisi bu seriat dolayisiyla yavas yavas bir idrake dogru gidiyor, bir zorlanma He acihyor, bunu boyle miisahede ediyoruz. Acaba dogru mudur? P: idrakte mesuliyet vardir, Vicdanh- tatbikat her vakit mesuIiyeti inzimam etmez. S: Bir sual sorabilir miyim efendim? P: HaYIL Bu problerniniz yarirn kalrmstir, bunu bir dahaki haftaya halledilmis gormek isteriz. Digerine geciniz, S: Gecen hafta, hir organizasyona dahil olmamn dordiincii sartmin, 'Fertlerln idealize etme kabiliyetine' bagh oldugunu soylediniz. Bu, kisinin kendisini gayeye yonel tecek olan bir muhassala elde edebilmesi ve bu muhassala istikametinde yiiriiyebilmesi midir? P: Bu muhassalanm elde edilisi her seyden once, fer. din imanh tatbikatma baghdrr, Demek ki esas olan, fertteki idcalizasyonun iman nokta-i nazarindan miitalaasidir ki, a da su manaya gelir: Fert, daha yukarida izah ettigimiz ll9 siktan biri olan Ruhi bir PU1l11a alakadardir. Onun idealizasyonu rub! plamndaki yerini buluncaya kadar devam edecektir, Simdi eger fertler arasinda bu rub! plandaki yerini tayin etme glicii muayyen dozda bulunup da ayrn gayret gosteriliyorsa, onlar bir organizasyona layik kirnselerdir. Dindeki 'Miicahitler' bunlardandrr, '$ehadet' ise, bu idealir

22

...

zasyonun ruhi nokta-i nazardan tam gerceklesmesidir. Yani, varligm kendi ruhi plamndaki yerini bulmasidir. Bu sekilde ilk xlefa ve kendi arzunuzla size bir sembolun izahiill yaprms oldum. Evet, S; Gecen celse, bir organizasyona dahil olmamn besinci
sarti icin, 'Oradaki fertlerin enkarnasyonla ilgi Ii kaderlerine tabidir' dediniz. Bu sozuniizle, miisterek ihtiyacm yonelttlgi yondeki miisterek cehitkarhk nu kastedilmis olmaktadlr:~
,I

P: Musterek ihtiyaclar kastedilmistir, bu, biro Ikincisi: Eger bu organizasyon[un] bir klitle uzerinde rniiessiriyet kazanacak tarzda teskilatlanmasi icap ediyorsa, muhakkak ki onlarin enkarnasyonlar bakrmmdan da miisterekligi mevzubahistir, Yani onlar gecmis hayatlarmda da ayru tesir 'me~ karn icerisinde ve hatta ayrn psisik mekan icerisinde de buIunrnus kimselerdir. Buna bir misal olmak uzere Cemiyetinizde bazi kimselerin bu tarzda bir enkarnasyon mtistereklig] iccrisinde mevcut oldugunu soyleyebiliriz. Ve Cemiyetinizin organizasyonu meydana gelirken, en azmdan bir tesir mtlsterekligi aranmaktadrr, Aym kusaga dahil olmak rnanasmda. Evet. S: Gecen ceIse, 'Bazen de insan, muayyen tesir devreleri icerisinde sivrilen bir ihtisasa kadar :gidebilir. Bu siv.. riIik onun her vakit asil gayesi tizerinde de bulunmayabiIir' dediniz, Buradaki, her zaman asil gaye iizerinde bulunmayisi nn bir Din Giinii zarurctini ortaya crkarrrus olmaktadir, yoksa bu sivriliklerin cogunlugunun asil gaye iizerinde olusuna IDI bir Din Giinii'yle cevap verilmis olunmaktadrr? Medyom: Anlamadnn, nakledcmiyorum. Bir daha okuyun ltitfcn.
S: (Soru tekrar edildi).

Medyom: Anlayamiyorum. Bunu daha baska riirltr. anlatamaz rrusimz? S: Anlatayrm, Geccn celsemizde, muayyen tesir devrele .. ri icerisinde gayet sivrilen ihtisaslardan soz edildi. Bu siv.vilen ihtisaslarin her zaman asil gaye uzerinde olmadigm ..
dan da bahsedildi. Bu, astl gaye iizerinde olmayrsi rru bir

Din Giinu zaruretini

ortaya

cikarmaktadrr,

.yoksa bu slvri-

23

liklerin asil gaye iizerinde olusunun ~klugu mu, adet itibariyle ~oklu.gu mu bir Din Giinti zaruretini ortaya cikarnusnr? P: Birincisi. S: Gecen celsemizin musahede kismmdakl sembolik rmsir'dan neyi anlamahyiz ve hayatnmzdaki sembollere bunu nasil tesmil etmeliyiz? P: Once biz sizden sorahm, Belki de sizler bunu kendiliginizden anlarmssunzdrr, Miisahedenin umumi manasr nedir once? S: Mii~ahedeyi asll gayeye yonelebilme bakimmdan ne kadar sihhatli yapmissak 0 nispette asli gayeye yaklasrrus yahut da oraya dogru yonelmis oluruz. P: Evet. Baska? S: Bence bu rniisahedede, sembolii herhangi bir obje iizerinde aramaktan ziyade, karsismda bulundugumuz varhgm halet-i ruhiyesi rniihim. Herhalde gerek spatyomda gerekse dimyada, bu rmsir satan ~ocugun durumunda bulu ... nan pek cok varhklar mevcut, Boylece ne yapuklarmi bilmeden bir seyler almak, bir seyler yapmak, ihtiyaclariru giiya gidermek tarzinda dilsunuyorlardrr. Blnaenaleyh, bunlann acaba daha baska seylerin mevcut oldugunu anlama-·· Ian nasil kabil olur? Zannederirn ki bu miisahede bize bu tarz varhklara icab-i halde yardim etmek imkamrn vennek i~in verildi. Boyle ... P; Guzel bir noktaya tem.as etmissiniz. Baskar., Bu tarzdaki gortismelerimlz sik sik vuku bulabilir. Sualle karsilasma, fikirlerinizi beyan etmeye bu celselerin usulti ola .. rak uymaya mecbursunuz. Evet. Misal, esas· itibariyle insarun kuvvetli bir yaprsmi Ifade etmektedir. Bu kuvvetIi yapI, insamn kendisiyle alakah olan her seye ziyadesiyle onemo verisi, kendisinden biraz uzakca olan baska seylere onem vermeyisinden ibarettir. Insan, ulasacagi hedefine, 0 hedefIe uygun alan vasitalari secememekle de maluldiir, Insan gercekten, cok ihtiyacirn duydugu seyleri bir tirrlii elde edememek durumuyla da karst karsryadrr. Mtstr, insarnn fikri: ve vicdani hiirriyetinin semboltidiir. Fakat misalde oldugu
0:-

24
....

gibi, bu gayet basit cok baska yollaria da elde edilebilecek , bir ihtiyac icin alet olarak kullamlmaktadir. Siz, zamam belli olmayan bir sahneyi dinlediniz. Bu varlik simdi <;oktan yeniden enkarne olmustur, Bunun teknigi baskadir. Ve simdilik sizleri pek ilgilendirmez. Anlatilmak istenen, insarnn fikri ve vicdani hiirriyetini, ki bu aym zamanda tatbikatin esasi demektir, temin etmesi icin muhakkak ki mi .. salde oldugu gibi sadece kendisine yakm olan menfaat -.la~ kalarrm degil, uzak olanlarnu da temin etmesi gerekir~; Bu, insan icin, bir organizasyona dahll olmak, yeni bir tesir kusagma bilriinmek, biraz daha genis suura sahip olmak demektir. Cocugun misrr satrsmdan ahkonulusu ise ikazIar, tekdirler ve izdiraplardir, Biitiin bunlara ragmen, insan gene de nusir satmakta dcvam edecekth; .. Ciinkti muhakkak ki ahcisi hala vardrr. Bu kadar. Baska sualiniz var rm? S: Cemiyetle alan yakin ilgirn dolayrsiyla bana karsr
yakm cevremde meydana gelen menfi reaksiyonlari n~sJl

yorumlamahyirn ve bunlan mlisbet yone ne sekilde cevirebiIirim? P: Cevrem dediginiz zaman nereyi kastediyorsunuz? S: Hususi hayatimi efendim.
P: Evet. Buna ait bir usul vermistik (6). Menfi reaksiyonIar umumi olarak geri tesirlerdir. Mesela bir kimse bir ha-

rekette bulunur ve yanhs bir netice elde eder. Bir menfi durumla karsilasir. Orada meydana gelen saha menfi bir sahadir. Her menfi olan geridir. Bu, kainatm yapihsr nizarm dairesinde boyledir, Simdi, eger bir hadisede bir menfi tesir meydana crkiyorsa, hadisenin mekamnda ve diger sartlarmda esas itibariyle bu menfiligi cekecek bazt esaslar mev-

cuttur. Bu esaslar izale edilmeden 0 hadiseden miisbet blr netice istihsali cok zor veyahut hie miimkiin degildir. Bu durumda, faaliyetlerinizin mtisbet hal de mtitalaa edilmesi bakrmindan, herseyden once muhitinizdeki menfi tesirlerin ve menfi tesir kaynaklarmm mecralartm degistirmek veyahut izale etmek mecburiyetindesiniz. Mesela pratikman, hangi tesir altmda kalmaktadirlar, sizin He sizin konunuz arasmdaki seti veyahut kendileri arasmdaki seti ne manada almaktadirlar ?

S: Benim Cemiyete olan baglihgirm asm gormekteler ve bu asmhgi azaltmami talep ederek tarizlerde bulunmaktalar,
P: Siz muhakkak ki on lara makul sekilde hareket et-

mek mecburlyetindesiniz. Enerjiniii muvazin sekilde har .. cayamazsarnz, neticede zararh oIacak olan gene sizsiniz. Muhakkak ki her organizasyonun kendi dairesinde bir mesuliyeti" vardir ve her mesuliyet kendi puaru itibariyle bir di.. germden asagi kalamaz. Bunu biitiin gtinllik hayatirnza ayIII derecede tatbik edcbilseniz, aksayan hie [bir} noktamz hcmen hemen kalmaz, Cemiyet icerisindcki mcsuliyet duy ... gunuz ne dercccde gelismisse, bunun dismda bulunan her tiirIii mesuliyet duygunuz da 0 derece geliscbilmclidir, Sizden istenen Cemiyet inkisafr degil, fikri ve fen:!i inkisaftir. Cunkii Ccmiyet herseyi itibariyle baska bir organizasyona dahildir. Makul olarak ha11edebilirsiniz Isinizi, Evet.
S: Gecen celse, 'Kainatta oyle varhk sistemleri mevcut-

tur ki, oradaki talim ve terbiye sadece yarnlmaya miistenittir, Ve bunun dogrusu onlar icin 0 mekanda vari t dcgildir. Gene oylc varhklar mevcuttur ki, onlar icin yamlma mevcut degildir dediniz. Bu yamlmayan varliklarr diinya vasati dismda rru miitalaa etmeliyiz ve bu hal icindeki varhklarm tekarniilleri nasil olmaktadir? P: Tekamiil hie bir -zarnan karsrhkh soru - cevap tarzmda degildir onlar icin, Yani onlarda ikili denge unsuru baska ttirlii cahsrr, Sizlerde daima milsbet ve menfinin miicadelesi tarzmda gorunmekte, fakat orada ya miisbet veyahut
sirf menfi icindedir . .}U bakirndan: Yani ikinci bir hal tarzi mevcut degildir, Dtinya sartlarma gore ikinci bir hal tanlarma ihtiyaclari yoktur. Bunu kavramaruz gtictilr, Biteviye degil, orada sadece birtakirn kanunlann tatbikatinda ajan (gdrevli, memur) tarzmda cahsihr. Bu kadar soyleyebiliriz. S: Yani bu varhklar diinya vasatimn dismda olmus olu-

yar bu durumda? P: Gayet tabi. S: Hadiselerin bize neler anlatmak istedigini anlayabilmemiz icin bazr yardimcr bilgiler verebilir misiniz? Boyle bir cahsmada dikkat etmemiz gereken belli bash noktalar neler olabilir?

...

P: Hadiseleri mtlsahede ederken, iki seye dikkatediniz. Birincisi: Sizden gayri olanlar iizerindeki tepki nedir? .'. lkincisi: Sizdeki tepki nedir? Hadiseleri miisahede ederken kendinizde nasil bir ihtiyac hali mevcut oldugunu tespit ediniz, Karst tarafta nasil bir ihtiyac hali olabilir tarzim tespit ediniz, Hadiseleri rniisahede ederken, giinlUk probleminizin, umurni durumunuzun ve bilhassa vicdani ihtiyacmizrn neler oldugunu tespit ediniz. Karsi taraf icin de,' ayD1 seyleri tespit etmeye cahsimz. Bunlar miihim noktalardir. Evet. S:Efendim, ruyalarm bize vermek istediklerini anlayabilme hususunda ne gibi seylere dikkat etmek lazim, ne sekilde degcrlendirmek lazimdir? P: Rtiyalarimzr behemchal tespit edrniz, Daha evvel boyle tespit edilmis bir ruyamz mcvcutsa onunla mukayese ediniz. Suurunuzun diizenli ve diizcnsiz bir durumda olup 01madigmi tespit ediniz. Ve eger riiya umumi mana itibariy .. le bir kehaneti anlatmak istemiyorsa, muhakkak slzin icinde bulundugunuz tesir ncv'ini izaha yarayacaktir. Gerck suurIu ve gerekse kapah - suurlu olarak elde etmis oldugunuz tesirterin sizde meydana. getirmis oldugu yeni degisiklikleri sembolize edecektir. Bu yonde '.;ah~lnlz~ icap ederse sonra tekrar sual acabilirsiniz, ..
Celse-5 ..~ Kademe-3... 18·12·1965__ Cilt-3 .

P: Evet. Hazirlanrms sualleriniz varsa sorunuz. S: Vicdani, umumi tckamiil plamni koruyan bir yiiksek tesir alarn olarak gormekteyiz. Bilgili davramsmvbu durum muvacehesinde degeri nedir? P: Zinciri cozuniiz. [Celsc baslamadan once medyomun arzusu He kurulan bir dakikahk psisik zincir kastedilmektedir.] Bir daha okuyun.
S: (Sual tekrar okundu.)

P: Vicdani hareket ile bilgili hareket, birbirinin miitemmimi olmakla 'beraber, ikincisi birincisinden daha irtifa kazanrrns bir durumdur. Soyle: Vicdan tarzmda tezahilr eden .genel bir ruhi tesir, ferdin herseyden once idrakli olmasmi

27

temin icindir, Idrak hadisesi ise, ferdin, bilgisini tatbikat sahasinda noksansiz olarak ispat etrnesi demektir. ~oyle bir durum daha var: Vicdan, her bir varhgi muayyen incelikteki bir tesirin iccrisine ~kmek tizere faaliyettedir. Bu muayyen mcelikteki tesir Ise, bir devresinden sonra, artik . varhk suurunda acik SC9ik .prensipler ve bilgi1er tarzma ge-, cer. Bu, tatbikatta da boyledir: ilk vicdan sesini duyan bir kimsenin, bunu, miltereddit tarzda karsilamasi ve birtakim tefsirlere tabi tutmasi, onu, bu isin bilgisine vakif olamaYIsmdan dolayi sarsmtilar icerisindc birakir. Demek ki, bir kimse vicdan sesine kolayhkla uyamayip bunu rnuhtelif se .. killerde tefsire tabi tutuyorsa, netice olarak da bunu yerine getiriyor veya getiremiyorsa, biliniz ki bu hususta acik ve secik bir prensibe sahip degildir, Eger.. vicdan sesinden evvelkendisinde bir bilgi, bir prerisip bulunrnus olsaydr, onun icin vicdan sesi, sadece kiiciik bir ikazdan baska bir ~ey olamazdi, Bugiinkii insanhk cerniyctinde bilgi ve prensip yoktur. Buradaki biIgi ve prensip, Ilahi trade Kanunlarr'na vukuf demektir ki mesuliyet sahasma gore bunlarr kullanrnak demektir. Musahede etrnisseniz, hie bir kimsede bu tJahi Ira.. de Kanunlarr'ni kendi buutu iceristnde tatbik edebilccek takat ve tabiat rnevcut degildir, Bunun yerine, kendisini yukanda izah .ettigimiz merhaleye gotiirecek olan viedan sesini ikame etmislerdir, Sunu neticelendirmek mumkundiir ki, esasmda her bir vicdan sesi ve vicdan ikazr vc nihayet vicdani bir tesir ve plan, dogrudan dogruya bir bilgi'nin muhtelif ortuler icerisindeki zuhurundan baska hir ~ey degildir~ a kimseye sorunuz ki, neden sen vicdanmm emrini yerine getirdin? Size ya adale tt en, ya ahlaki bir diisturdan veyahut bir seriatten bahsedecektir. Fakat hie bir zaman bu tun bunlarm daha iizerinde bulunan bir esbabi gosteremeyecektir. Bunun boyle olusu, insanlik merhalesinde, varhgm mesuliyet denen bliyiik kavrarm, kollektif fiili bileme .. yi~indeJ) ileri gelir. .Sorunuza cevabimiz bu kadar. S: Tesir kusaklari He ruhi plan arasmdaki miinasebet nedir? Buradaki ruhi plan musterek bir kader planmi yahut organizasyonunu mu ifade eder? Aynca dinlerdeki Levh-i Mahfuz tabiri He bu durumun mlinasebeti var rrndrr?
1

...

P: Once birinci paragrafr .. S: Tesir kusaklari ile ruhi plan arasindaki miinasebet nedir? P: Tesir kusagmdan ne anhyorsunuz? S: Fertlerde mcvcut fikirlerin inzimam ettigi tesirlcrle meydana gelmis miisterck bir tesir alarum anhyorum. ;P: Baska anlayrsi olan var rmdrr? I :' S: Fertlerin ihtiyac duyduklari tesirleri aldtklari -bir plan, miistcrek . ihtiyaclarmm karsilandigi bir plan. Ayrn tesirlere ihtiyacduyan fertlerin miisterek ihtiyaclarmm karsrlandigi bir plan. P: Evet. Eu nedir? s. Tesir plant. P: Evet. Tesir kusagi? S: Tesir kusagi da bu miisterek ihtiyac sahibi fertlerin bulundugu bir vasat diyebilir rniyiz, hilmiyorum? P: Bir daire. Evet, bu -soyledikleriniz makuldiir, B~ .. ka bir izahta bulunacak? Bu sua! miistereken mi hazirlanmrsnr? S: Cahsmalarnmzda temas edildi, yalmz miistereken. 01.. madi efendim. , P: Suallerinizi miimkiin oldugu kadar miisterek tarz-da hazrrlaymiz ki, duygularmiz, fikirleriniz ve ulvi tesirle .. riniz bir mecra icerisine girebilsin. Umumi sevginin. teknik calrsisi boyledir, Sevgi mefhumunu, bir goniil i~i olmaktan ~lkarmanlz gerekir. Evet. T esir ku~agtl varhklarm icinde bulunduklari tekamul realitesinin, bu ozel bir tabirdir, tekamul realitesinin onlar uzerinde meydana getirrnis oldugu ihtiyaclardan doIayi nesredilen tesirlerin miisterek bir rezonansmdan ibarettiro Tesir plant ise, bu kusagin ayrt bir buut icerisindeki, baska bir buut icerisindeki tezahiiriidiir. Oyle bir durum ki, bir tesir kusagi icerislnde bulunan varhklarm tiimu, muayyen bir buutun disma crkildiktan sonra, gene kendi kendilerinin besleyicisi durumuna gecerler. Burada dairevl tesirleri miitalaa etmeniz gerekir. Dairevi tesirler, bir varhktan intac edip .. nesrolunup cevabmm geldigi tesirler demekII'

...

29

tiro Bu adeta, atrlan bir tasm tekrar doniip insana gelmesi demektir. Iste Ruhi Plan, sizin bu tesirlerinizi urnumi tekamiil nizarru icerisinde herhangi bir aksakhga sebcbiyet vermeyecek sartlar icerisinde size aksettirendir, Boylece fert, ya da varlik, hem kendi kaderini tayin etrnis, hem hurriyetini ve iradesini kullanmis ve hem de muayyen 'bir pI,a-~

run tatbikatmda .
Ikinci
kISIID?

fonksiyoner

olmus

demektir.

Bu kadar, ~

S: Lkinci kisim, buradaki rub! plan, miisterek bir kader pifuunI. yahut organizasyonunu mu ifade cder sorusuydu, ki izah cdildi tahmin ederim. P: Evct. S: Vr;iiocii kisrm, Kurari'daki Levh-i Mahfuz tabiri ile bu

durumun miinasebeti

var nudrr?

,.

P: Yoktur. Evet, baska sual? s: Ruhi plari'da yerini bulma cehdinde bulunan 'miicahitler'in yanmda, rub! plan'in btittiniinu temsil eden ferdin durumunun veyahut sisternin ne sekilde izahi rniirnkim olur? Medyom: Anlamadim, naklederniyorurn. S: Simdi, ruhi planda yerini bulma gayretinde bulunan miicahitlerin durumu karstsmda, bu rub! planm biitunimu temsil edebilen bir sistemin veya ferdin durumu ne sekilde izah edilebilir?

P: Bu suali soran arkadas, sordugu seyin yahut aradIgl seyin ne oldugunu biIiyor mu? S: !;)oy Ie bir diisiince He hareket ettim bu suali tanzim ederken: Yeryiizimde kendi ruhi plamndaki yerini bulmak gayretini gosteren miicahitlerin biittiniinii kavrayan bir sisternin, bir iman toplulugunun birttinii hakkmda verebilecegimiz .. serdedebilecegimiz degerin ortaya konmasiru arzu etrnistim. P: Bu bilinemez, insanlar . tarafmdan da anlasilarnaz, BU adeta ruhi bir topografyadrr, Sordugunuz sualde isin mahiyeti hakkmda gerekli bilginiz yak; bu yiizden cevap-landirrrnyoruz. idrakli olrnarnz lazim. Evet. S: Efendim benim gene tesir kusaklari He iIgili bir sorum olacak. Birhirini tarnmayan ve hi.; maddi irtibatr 01mayan fertlerin tesir kusagma istirakleri nasil olmaktadir ~ burada bagh suurun durumu nedir?
1 J

,.

P: Bunlarin tesir kusagma istiraklcri mevzubahis degildir. Yani bu hadise, sonradan meydana gelen bir durum degildir. Evvelden vardir. Bu, varhgm beden oncesi haya .. tmdan iribaren ba~dar. lnsan olarak zuhur ettikten sonra, o tesir kusaginm icerisinde muayyen· devreler ve sajhalar gecirir, Bu bir genel haIdir. Ikinci bir tesir ku~agl ise, ;varItgln cehdiyZe miiterajik olarak elde etmis oldugu merhaleler neticesinde kazandigi liyakatlerin meydana getirctigi, bir tesir kusagtdtr, Bu, birincisinin. dahilinde, [akat ondan miistakil olarak bulunan. bir haldir. Boyle olunca, ilk sua! soran arkadasimza verdigimiz cevapta oldugu gibi, tesir kusagina dahil olan tertler, bunu, gayr isuu r it;erisinde hal .. lederler. Suurlarrna akseden husus, sadecc basit bir sempatizasyon ve sevgi tezahlirii tarzmda degildir. Miimkiindiir ki: sevgi, sempatizasyon hallcri icerismdc bulunan kimseler, her zaman aym tesir ku~agl icerisinde olmasmlar .. Yani demek istiyoruz ki, sizin rniisahcdenize carpan sem pa .. tizasyon, sevgi, karsihklt anlayis her vakit 0 iki kimsenin ayru tcsir kusagi icerisindc bulundugunu ispat etmcz. Ay .. rr ayn tesir kusaklari iceri sinde bulunan kirnselerin miistereken alakadar olabildikleri uciincii bir nokta mcvcut alabilir. Ve oradan tcsir alabilirler, Iste beserdeki sempatizasyon, bu nev'iden bir sernpatizasyondur. Umumiyetle aym tesir kusagr iccrisinde bulunan kimselerin birbirlerinden haberleri olrnadigi gibi, birbirlcrine ZIt hareketlerde de bulu .. nabilirlcr, Fakat bu hareketler detayh ve sumullu tarzda tetkik edilirse, onlarda bir musterek vasfm, miisterek bir ana vasfrn bulundugunu gorebilirsiniz. Bu ana vasrf, 0 tesir kusaginm miitebariz hususiyetlerindendir. Tatmin oldunuz mu? S: Evet. P: Evet, baska suali olan? S: Gecen celse, 'Vicdana gelince, vicdan, muhakkak ki ~ok ustiin bir tesirin sizde galebc calmasnhr. Vicdan, ferdin biinyesinde degil, bunyesinin dismdadir. Fakat tekamullin muayyen merhalelerinden sonra bu ustiin tcsir fertte bir mihrak teskil eder. Iste ondan sonra siz vicdanh bir Insan olarak hareket edebilirsiniz' dediniz ve ardmdan, 'Pe-.

31:

.ki, bu nokta meydana gelmeden evvel fertte vicdani olarak

vasiflandiracagirnz hareketler mevcu tsa bunu nasrl izah .edersiniz?' diye sordunuz, Bunun i.izerinde dtisundtirn ve bir seyler hazrrladim, Hatta, sayet tasvip edilirse bu hazirladi.glnu da mecmuada nesretrneyi dustinuyorum, Izin verirse.niz dusunduklerirni okuyayim: Bu mihrakm tesekktilimden once fertte ~e$itIi seylere, ~e~itli kimselere ve cesitli olayla .. ra karst cesitli derecelerde diisktinluk, sevgi ve sernpati

Bu duskunltik, sevgi ve sempatinin pek <;ogu. .belki de hie birisi, olmasi gerektigi istenen dozda degildir,
Belki noksan, belki fazla, belki de gerektigi yonden baska .istikametlere yonelm: slerdir. Yani biitim bu duygularda idrakll bir ol~ii mevcut degildir. Daha baska bir deyisle, fer.din bu safhada vicdan terazisi bozuk ve ayarsizdir, Soyle ki, ferdin bu safhada cok sevdigl, cok sevmedigi .. hie sevmedigi -veya nefret ettigi seyler, kimseler ve olaylara karsi olan ha .. reketlerindeki vicdanhhk ol~iisti; sevgi veya sevgisizliginin derecesiyle miitenasip olarak cesitlllikler ve dolayisiyla nok .. .sanlrklar arzeder, Halbuki som edilen mihrakin tesekkii.Iiinden sonra artik, fertte sevgi duygusu tam dozunda ka.. rar kilmistrr. Boyle anhyorum. Herseye, herkese, her olaya karst gerektigi tdozda bir sempati tesekkiil etmistir. Bu saf.. hada hie bir ~eye, hie bir kimseye, hie bir oIaya karst nefret duygusu dtisimiilemeyecegi gibi, fazla duskimluk ve baghhk da sozkonusu olmamak gerek. Iste bu safhada vicdani hareket, muhakemenin hatta iradenin iistunde hir olus ha .. .Iine gelmis, baska tiirlii davrarularnayacak bir hal alrrnstir, di ye dusiiniiyorum. P: Evet. Bir seviyeden giizel izah etmissiniz, Hareket.lerinizde serbestsiniz. Evet, S: Okuyabilir miyim efendim? P: Buyurun. S: Fert, seriat tatbikati yaparken onceleri Yukarr'dan ··verilen emirleri-. pesin fikirler olarak kabul eder. 0 hayatIan boyunca karsisma crkan hadiseleri iyi miisahede eder.se, hadiselerden aldigi bilgilerle tabiata uygun sentezler .yapabilirse baslangicta cehennem korkusu veya mukafatl

mevcuttur.

32

Iandmlma arzusu He tatbik ettig! emirleri birer hakikat olarak benimseyecektir. Bu hakika tlerin, fcrdin suurunda bir dlizen dahilinde srralamsi ise, vicdani tesirin insanda tezahiiriinii ve bit mihrak teskil etmesini ternin edecektir. Kanaatimce, bu nokta tesekkiil etmeden evvel, vicdani tatbikat bahis konusu degildir, Vicdan plant He hie; irtibat kurmanns bir varhgm evladiru sevmesi, onu himaye etmesi bile, ilk bakista nc kadar vicdani gorimiirse goriinsiln, hal' boy .. Ie degildir, 0 msan aslmda, evladmi kendinden bir parca te.. Iakki etmektedir. Fert, vicdan plan] ile irtibat kurmaya basladrgi devreden 1tibaren vicdani ve ncfsani tesirler zaman zaman birbirine karrsacaktir, Mihrak tam manasiyla tesekkill edene kadar fertte hazen nefsani, bazen de vicdani davramslar hakirn olacaktir. Yani vicdani mihrak fertte tcdricen tesekkul edecektir. Benim de 'hazrrladigrm bu efendim.
I

P: Evet. Bu iki arkadasmizm izahatlarma ek bir izahat var ffildlr?. Burada kac kisisiniz? S: On ii~ kisiyiz galiba. 1): On iit; kisiden iki kisi mi kendilerinc tcvcih edilen bir fikri cahsmaya Istirak ihtiyarrm gostermistir? S: Efendim benim de bir takririm vardi, izin verirseniz okuyayim: Insarun daha list bir planm, onlari varolmakta devam ettirmesiyle rnuttasif alan f'ikirlerinin inzimam ettifJJ tesirlerle meydana getirdigi bir kombinezonu, icindc ya .... sadig; tabiatm sartlarma uygun tarzda tanzim etmesiyle, bu uygun kombinezonun tevlit _cdcbilccegi tesirlerin yiiksekli .. giJ yahut diger bir tabirle tabi olduklari tesir kusagimn yiikseklik gostermesi saglanmis olacaktrr, Bu da bize vicdani diyebileccgimiz harcketlerin izahirn verecektir, seklinde bir
izah diisiindiim.

P: Sizlere bazi tesirleri nakletmek ve bazi bilgileri vermek ve sizleri gene bazi islerin tedvirinde bicimlcndirmek uzere burada celse akdediyoruz. Siipheslz, bilginiz, vicdarn-~nz ve diger sartlaruuz idahilinde hiirsiintiz. Ihtiyarimz, isteginiz ve gayretinizin su veyahut bu tarzda istimali, geone sizlere baghdrr, Bir defat bu veyahut bir baskast veyahut digerleri.; onlara benzer tarzda herhangi bir cahsma- .

33

yiiklcnmissinizdir demek oluyor. Fakat, blitiin Insanhga ariz olan soylc bir durum mev.. cut ki: insan, mesuliyetini vicdanmda idrak etmernistir, Inancinda idrak etmistir, Bu, btiyiik bir safhadir. Bu, katcdile .. ccktir, Varhgm inancmda mesuliyetini idrakten, vicdanm- ~ da mesuliyetini idrake gecmesi, tahakkuku kesinlesmis bir kaderdir. Ve bunun en iyi ve matIup yolu; isteyerek, tanzirn ederek, cehdederek idrakli ylirtimektir. . I

ya istirak ile bir mesuliyeti

Sizlerden is tedigirniz, haftada bir giin, rnu ayven bir miiddet icerisinde -, ustereken cahsmak, biiyiik bir anlay~ m havasi icerisinc girrneye ahsmak, yumusak oIarak suallermizi tespit etmektir. Burada, hem sizi bir mesuliyete sokuyoruz, hem de sizi bir 90k mesuliyetlerden koruyoruz. Gayrrmuntazam ve miidrik olmadan tanzim edeceginiz su .. allere alacagmiz cevaplar, sizi hayatlar boyunca ezebilir. Bu yi.izden anlayis birligi icerisinde, size verilen bir kadro dahiJinde sualler hazirlamarnz, sizi boyle bir tehIikeli dururndan koruyacaktir, Bu yiizden beraber cahsimz, Hi9 01mazsa, hazirlanrms alan sualleri daha evvel rniistereken okuyabiliniz. Cerniyetinizin icinde bulundugu bir tesir agl mevcuttur. Bu tesir agimn kurulusu, muayyen bir fonksiyonun icrasi icindir, Ve bu fonksiyonun icrasma hadim olacak her tiir .. Iii faaljyet, yerini bulur, Tam zamanmda ve yerinde Isler. Boyle bir tesir agl icerisinde mesut geleceklerinizi, iyi istikbalinizi, iistlin bir suurunuzu hazrrlayabilir, temin ede.. bilirsiniz. Icinizde, vicdan sesiniz, miidrikeniz, prensipleriniz ve bazr bilgilerinizden baska hie bir ikna vasitasi yak .. tur. Hie; bir harikuladclik bulamazsnnz. Ne bir kchanet, ne bir sihir mevcut degildir. Bu bakimdan boyle iyi ve kuvvetli tanzim edilmis bir ag icerisinde kalmamn verdigi rnazhariyeti bosa harcamadan vicdamrnzla, miidrikenizle, bilginizle hareket ederek kurtulusa dogru yliriiyiintiz. Ancak, idrak edenler mecburiyet ve mesuliyet duyar. Idrakin seviye ve kalitesine gore bu mecburiyet ve mesuliyet tiirlti tarzlarda tatbikat sahasma cikar, Yaptlan isin kalitesi ka-

de

tiyen muhim degildir.

Ferdin yaptIgI ise baghhgr

ve ona

34

kendindcn verdigi seyler miihimdir. Buyiik bir bina insa eden mimarm kendi isine baghhgr ve duydugu mesuliyet, dikkat ve bilgisi ve hiisniiniyeti, ona ne derecede mertebe kazandrrirsa: hasir oren bir kimsenin aym dururnlarr gostermesi halindc, ona da 0 mimar kadar mertebe kazandmr, Ciinkii hayatm iccrisinde cereyan eden bilgi ve prensipler; sade, acik, secik ve katidir, Zannedilmcsin ki, karrsik, biiyiik, yaygin islcr icerisinde kalan kirnselerin iktisap ettikleri tckamiil biiyiiktiir .. Hayir. Bir kimse ki, hatt-l harcketlerinde mudrikesinin ve akil prensiplerinin ve vicdammn ve kabul ctrnis oldugu imammn tatbikatiru yapabiliyor, 0 kimsc en iyi durumda bulunuyor demektir. Hakikatler cok sadedir', demistik. Bir hasirctrun isindeki itinasi, semeresi: bir mimarm isindeki itinasi ve semeresinden katiyen fark .. 11 degildir, Bu misalimizi hie unutmaymzzl Bu bakimdan, Ccmiyetiniz i~erisinde faaliyetlerinizi arttrrrmz. Oyle bir tesir kusagi ve oyle bir yeni imkan devresi icerlsindesinlz ki, a ttigunz her adimm mil teakibine ait zemin temizlenmis olacaktir. Bunu miisahede ettiginiz zaman, daha iyi idrak edersiniz.
Celse-f ... Kademe-3 •.. 25·12.196&..• Cilt-3

P: Suallerinizi sorabilirsiniz. S: Tekamiil realitesi, varligm, enkarnasyonlari boyunca aldigi bilgileri neticesinde elde ettigi tekamiil durumu mudur, yoksa bedcnliyken dunya vasatmda aksettirebildigi mi.. dir? P: Bir daha okuyunuz. S: (Bir daha okundu) P: Burada iki seyi tefrik etmeniz gerekiyor. [1 -] Realitcnin once sizin drsirnzda gorimcn bir hali mevcuttur. Bu hal, bir U'9buut nizammm sizleri mecbur krldrgr bir sartlar kornbinezonu tarzmdadir. BUdin bu sartlar, siiphesiz ilahi Irade Kanunlari'nm bir aksiyonudur. [2 -] Bu sartlarla intibak halinde bulunan varhk ayrica bu drs realite He mukayeseli olarak blr ic realiteye de sahiptir. Dis realitenin tanzimi, tertibi ve sevk ve idaresi dogru .. dan dogruya Ruhi Idare Planlari'na baglr bir husustur. Biitiin tabiat hadiselcriniz, biitiin umumi sosyal hadiseleriniz

...

daima bu dis realite lcerisine dahil olan hususlardir. lnsan • bilgi iizre yarattlmtsttr, Budemektir ki, insan daima arastirmak, ogre'nm_ek ve bilmek durumundadir, Oyleyse, insan; ihtiyara, Istege ve iradeye sahip olmalidrr. Iste boylece drsarida ustun bir iradenin tanzim etrnis oldugu bir nizam ve buna dahil olan, kendi kendine bazi nizamlar kll~r. . rnak durumunda bulunan insan mevcuttur. Simdi, teJeamill realitesi denildigi zaman iki hususu da anlarnamz ge.. rekir. Birincisi: Ferdin, mensei hangi tarzda oIursa olsun suurunun kendisine arzedebilecegi, kendisine verebilecegi kudretler muhtevasi. Ikincisi: Biitiin varhklar muvacehesinde gerekli olan en iyi sartlarm meydana getirilrnis olma .. sr neticesinde dogan bir dis alem. Muhakkak kif varhgm te .. kamiHii nispetinde on un dismda bulunan diger seyler de ana uygun bir tarzda ycni yeni kombinezonlar almaktadir. Yani hem varhk degismekte, hem de onun drsindaki c~Uem ana uygun tarzda degismektedir, Iste insanlarm vicdanh ve Idrakli olrnalarr, dis alemin onlara en uygun gelecek tarzda degismesini de intac eder ki, insanm menfaati bu noktadadir, Kur'an, Allah hakkmda, 10, isteyenlere en iyi vericidir' der (7). Bu ayeti yukaridaki sozlerimizle Ilmi oIarak aciklarms olduk. Tatmin oldunuz mu? S: Evet. Ruh icin unutmak diye bir seyin mevcut 01madrgim ve spatyomda da ancak muayyen brr merhaleden sonra tam hatirlama durumuna ulastignu daha oncekl teb .. liglerden ogrcnmi~ bulunuyoruz. Bir beden1i icin bu hal, bize, beyin yapisma bagh goziikmektedir, Bu maddi yaplDIn, bedenin cskimesiyle de zayitladigim yani hahza zafiyetinin belirmekte oldugunu rnusahede etrnekteyiz. Diyebilirmiyiz ki, hafrza, varhgin a enkarnasyonunda sivr iltilen yarn ile ilgilidir. Bilfarz, bu sivriltilen yamn ihtiyaclarr ~i.imUllii ise hahza kuvvetli, degilse ihtiyaci kadar zayif veya vasat olrnaktadir denebilir rni? Keza yashhgin meydana getirdigi hafiza zafiyetini de ferdin tcksif olmasi gereken bu vasatta edindigi bilgilerinin daha acik bir tarzda oniinde belirebilmesi icin meydana gelen bir hal olarak mutalaa edebilir miyiz?
r

36

P: Hafrza, ruhun gerektecriibeleri ile bedenen, gerekse ilhami ve sezgisi He gene bedenen, ve gerekse beden-disi
olarak aldigi biitiin tesirlerin en kaba sekilde tasnif olundugu bir sahadrr, Bu sahalarm en alt ueu ise, beyin ismini verdiginiz bir organm kabiIiyetleri arasmda yer etmistir, Her madde kendine has bir vibrasyon intisar ettlrdigi gibi, gene kendi kabiJiyeti He ilgiIi olarak bir cok vibrasyonlarla irtibat halinde olabilir. Bu irtfbatt bir gecirgenlik tarzinda, bir tadiI edicilik tarzmda, bir sadece destck alma tarZInda ve nihayct biitiin bunlan depoJama tarzmda da olabiIir. Iste beyin orgarurnzm yapi taslarr olan beyin hiicre-

Ierinizin, hazen bazi tesirlerin,

tatbikat

sahasina

siiratIe

ci-

kanlabilmesi hususunda desteklik ve depo yapma vazifeleri nlevcuttur.Demek oluyor ki, hafrza hadiscsi, hifzetme hadisesi dogrudan dogruya ruhun muhtelif mahreclerden elde ctmis oldugu tesirleri desteklemek veyahut onlan saklamaktan ibaret olmaktadir. Herhangi bir aksakhk demek, bu dcstck ve saklama vazifesinin ifasmda bazr engellerle karsilasrnak demektir. Yani oradaki maddenin vibrasyonel karakteri, ya daha yirksek bir tertibe ulasrms, veyahut artik 0 i~i gormeyecck tarzda baska bir seye kalbolmustur, NaSIl ki yeryliziinde bazr maddeleriniz muayven bir devrc sanra kendi kimyevi terkibini tadil edebilir ve kendi ozelIigine ait tezahlirIeri arnk gosteremez .. Eger maddedeki bu degisikligi takip edebilir ve bu dcgisikligin online gecebilecek baska bir vibrasyonel kanunu kullanabilirseniz, ne hafrzavi bozukluklar vc De de aksakhklar meydana gel ir. Ve istendigi kadar da, muhakkak ki tekamiil sartlari icerisinde olrnak uzere, arttrrilabilir. Bu kadar. S: Gecen celse, 'Insan olarak zuhur ettikten sonra, 0 tesir kusagmm icerisinde muayyen dcvreler ve safhalar ge9irir. Bu bir genel haldir. ikinci bir tesir kusagi ise, varhgm cehdiyle miiterafik olarak elde etmis oldugu merhaleler DC .. ticesindc kazandigr Iiyakatlerin meydana getirdigi bir tesir kusagidir. Bu, birincisinin dahilinde, fakat ondan mtistakil olarak bulunan bir haldir' dediniz. Varhgin cehit He elde

ettigi

merhalelerin

karsihgr

olan tesir

kusagimn

yamsira, 37

bir diger tesir kusagmm iccrisinde de bulunmasi, onun diger ihtiyaclarmm ve eksikliklerinin tamamlanmasi icindir diye diisiiniiyoruz, Bu dustmcemizde dogru muyuz acaba? P: Dogrusunuz, Yalruz bu ihtiyac problemini iyi kavrarnaruz gerekir. Her hadiseyi ihtiyac kadrosunda gormek

mumkundur. Fakat, ihtiyacm nev'ini ve hangi mensee [ait ve]


muhtac oldugunu da az cok anlayabilmeniz gerekir. Boylece, kendi nefsinizi ve baskalarrm sevk ve idarede ustahk kaza-

mrsmiz. Evet. Ba~ka?


S: Gegen celse, 'Yapilan rsm kalitesi katiyen dcgildir' dediniz. a iste gosterilen niyet ve cehdin muhim onernli oldugu anlasihyor. Bir de yeryuztine vazife He inen miirsitlerin yaptigt isler vat. Bunlarin bilrnedigimiz taraflarr, hususiyetleri var rmdir acaba?

P: Sirndi, islerin kalitesinin oncmi yok derken, sunu kastetmistik. Insarun miidrikesi ve cagnsim kabiliyeti muayyen derecededir. Deterministik olarak. hadiselerin birbirini takip edisindeki biiyiik ahengi ve rnanayr ve gayeyi uzun zarnan gozleycbilmek ve ondan istifade edcbilmck kudreti 'de pek yoktur. Oyle zannedilebilir ki, ancak mevcut olan hadisenin icerislnde, umumun seckin gordiigi.i vc itibar cttigi baZl seylerin esas itibariyle dcgcrli oldugu kanaati dogmus olabilir, Bu hatalidir. Kainat icerisinde biiyiik hadiselerin baslangici r kiitlevi hadiselerin ortaya cikisi, daima yukarrda soylenenln aksine, yani insancil [bcscrr] bir kalitelestirmenin dismda meydana gelmistir. Onun icin, fcrdin her ne olursa olsun, iyi niyeti ve gayreti vc sebati onun icin en esash bir dayanaktir. Hi9 bir kimse hie bir surette falan hadisenin cok ileride veyahut cok sonra veyahut pek yakm, daha btiyiik vc cok daha stirnullii hadiselerin sebcbi olamayacagiru ileri siiremez. Ciinkii sizlerin kiymetli olarak tavsif ettiginiz hadiselcrin esasr, onun silmul derecesi ile alakah olmaktadrr, Ne kadar cok benimsenmisse, ne kadar <;ok tasvip goruyorsa 0 sey, hadise, fikir, bilgi 0 derecede kiymetlidir denernez. Mukaddes Kitaplar iyi tetkik edilirse [gorulur ki ], daima bunun aksini ifade edcrler. Mukaddes Kitaplardaki mesellerin pek cogu, beseri realite ilc ru-

38

hi realitenin yani Ruhi Planlarin insanlara cizmis oldugu realitenin degisik oldugunu gosterirler. Boylece mesela, putseverligin 90k yaygm oldugu bir muhitte cok crhz bir 'tek Allah' fikri cikabilir. Aynen sizler gibi. diisimiilmiistirr. Ragbette ve yaygm olan fikir muteberdir. Fakat netice .. hakim olan unsur, dis realitenin icap ettirdigt bir hakikat olarak ortaya cikmistir. Yani 'tek Allah' fikri galebe calnusnr. Mu-

hakkak

ki bunlari

mini verdlginiz Tazyik, tehdit ve imkansizhklar icerismde idiler ("), Fakat onlar, tam manasi ile bir iyi niyet sahibi, tam manasi He bir cehitkar, tam manasi ile irnanh insanlar idiler. Size soyleyecegimiz bu kadar.

sizlerin, Peygamber, Miirsit isvazifeli kim seler de aym durumda idiler.

yapanlar

S: Insana bIZ kazandiran ve insan hayatmda buyuk roIii olan limit nedir ve bundan nasil istifade etmeliyiz? P: U mit} kademe kademedir. Cccuksu umitlerinizden,
nefsani umitlerinizden, zihni daha dogrusu felsefi iimitlerinizden, ideal umitlerinize kadar yuksclebilir. Siiphesiz insanin umidi, her iste karh cikmakur. Her iste karh <;lkl~ nefsaniyetten, idrakten ve vicdandan da dogabilir. Bu limit,

varligm diisrniis cldugu geri seviyenin muhakkak ki katedi .. lecegine dair bir ilmittir, Bu limit, varhgm icinde bulundugu tabiat

dinleyecegi lay. bir timittir. Bu iimit, kademe kademe inen tesirlerin

kanunlarmm ahengini duymaktan dolayi, iyice biiyiik bir musiki' parcasmm sevincinden do--

tisttin hazzi icerisinde kalabilme iimididir. Bu limit, kendi realitesini asmamn ve daha gcnis bir suur He tatbikat yapabilrnenin iimididir. Bu iimit, tam bir vicdan ile nefsaniyetin ~ignenmcsi umididir, Bu limit, varhgin icinde bulundugu sistemde bilerek fonksiyon almasi ilmididir, Umit, ha .. yat kaynagidir, Omit. ilharndrr, tesirdir, bilgidir. Ve nih a.. yet umit, imandir. Bu kadar, S: Baska sorumuz yoktur ·efendim.

P: Gunliik problcmlerinizde karsilasngnuz ve SlZl gercektcn sikan, taciz eden dururnlari tespit ediniz, Sizin bamlc alrnamza veyahut bir harekete gccmenize, bir kalp huzuru icerisinde kalmamza engel teskil eden her seyi tespi t

39

ediniz, bu, bir ... Gerek Incil'den ve gerek Kuran'dan birer tane olrnak ilzcre mustereken, anlayamadigiruz iki sem bol hazrrlayimz, Aranizda goriismesini yapnnz, ne manaya gelebilecegi hususunda bir Iikrinizi beyan ediniz ve soyleyeceklerirnizi sonradan dinleyinlz, bu, iki ... Eger aramzda sebebi ne tarzda olursa olsun bir ahenksizllk rnevcut ise, gcrcek bir avraya yakisan ruh salabeti zaman zaman azahyorsa. bunu behernehal ortadan kaldmrnz, Suallerinizin kali ..

tesi,

cehdinizin

nev'i ve gayesi ve bilhassa

diisimceleri-

nizin, bildiginiz ve bilernediginiz 9ah~1~ tarzr bu celselerm kalitesini tayin edecektir. Simdiki halde U~iincii Kadcme'deyiz, Size bagli olarak bu Ikinci Kademe'ye de inebilir; Dorduncu iKademe'ye de crkabilir. Ihtiyar ve fakat idrak sizde olsun. Her iste boyle olsun, Makul clmakla, vied arn-

mzi inancta vicdandan, idrakte vicdan tarzma ceviriniz. ni daima imanh bir akilci olunuz.
eelse-7... Kadeble·3... 1·1·1966...

y a~

om-s

sorabilirsiniz. S: Gecen celsenin son kismmda, yapmarmzr soylcdiginiz birinci husus uzerinde konustuk ve esas itibariylc aym
problemde birlestigimizi gorduk, dar simdi okuyacagrm problem, Bu bakimdan, her ne kabirinci tekil sahisla yazil-

P: Suallerinizi

missa da hepimiz admadir. Dururn su efendirn: Uc acik cumle He ifade olunabilecek li~ bilgi var. 1 - Hayat kendiliginden manahdir. 2 - blum otesi hayat vardir. 3 - Yaratan vardrr, Cevremfzdekilerin huzursuzlugu ve esas sikmtilarmm bu bilgileri kabullcnememekten ilcri geldiginl anhyorurn. Fakat kendi yetersizllgim yuzunden, yani kendi inancimm akli bir inane dcgil hissi bir inane olmasi yiiziindcn yahut
belki irnanli vicdandan idrakli vicdana gecemernis oldugumdan bu kimseleri tatmin edememekteyim, A~lk secik bilgi-

Ier veremiyorum. Ve bu veremeyisimin sikmtrsrrn cekiyorum. Bu, sahsen gerek benim ve gerekse. basta da belirttigiro gibi hepimizin en onernli problemi. Gerek Cemiyet di~l ugrasrnalarr, gerek Ccmiyet i<;i calismalarr aksatan, kalp huzurunu bozan, hamle almaya engel alan bashca husus .. Bu tiC konuda acik secik akli bilgiler miimkiin degil midir?

P: 1- Hayattn manah olusu, acik ve secik olarak ortaya konabilir. Burada takip edilecek metot, once ferdln
miisahhas bir miisahedcden ve mUcerret bir rniisahcdcden eIde etmis oldugu seyleri sentez tarzinda birlestirme giicii onde gelir. Ikincisl, yine ferdin blitlin hadisan muhtclif sebepler ve neticeler ile biribirine ilistirebilrnes' gerekir. Yani hie olmazsa sizin buutunuzda cari olan bazi kanunlarm isimlerini dahi bllmesi. gerekir. Uctmcu husus ferdin rcalitesi He ilgili bir mefkure tarzrdrr. Her rnefkure, her insan zihninde bir tahayylil meydana getirmez. Cimkti 0 mefku·· re, her seyden evvel varhgm r~alitesi ile ilgili bir husustur ..

Demek oluyor ki, sizler, muhitinizde bulunan insanlar iizerinde herhangi bir vaaz vc nasihatte bulunurken, onlarm realitclerini bilmek mecburiyetindesiniz. Zira ancak realitelerinin kendilerine vermis oldugu bir tasavvur veyahut tahayyiil ile sizin fikirlerinizi tahlil ve tanzim cdebilecektir. Burada urnumi yol; mantiki ve akil prensipleri ·yoludur. Tecrlibeleriniz ve akli iliskilcriniz, suphesiz hayatin manah bir nizam .icersinde bulundugunu gdsterin, Bir digcr tali husus da, ferdin bizzat tecri.ibe gecirmesidir. Tecriibeye milstenit olmayan ferdi tasavvurlar, baska tiirlii tasavvurlar tahtmda sarsrlabilir veya yer degistirebilirler. Mananm kudreti, ferdin sahsi tecrtibesi sezgidir. neticesinde hasil alan' deruni bir

2 - CHUm otesi hayata gelince, bunu sizin katiyetle, hirinci planda oldugu gibi izah etmeniz miimkiin degildir.
Bundan evvelki celscde soylendigi gibi, insan bilgi iizre yaratilrmstrr. Arastirmak, ogrenmck, tecriibc etrnek ihtiyacmdadrr, Insan, hasselerinin mahkumudur, Tasavvurlan ve tahayyiilIeri seyrek zamanlarda ve cok nispi olarak ancak hasselerinin disina tasabilir, Ihtiraslarmm golgesi dismda ancak pek nadiren ideal bir seyi tahayyiil edebilir ve isteyebilir. Boyle olunca, bir insarun, olumii, bir sonun baslan-

gici ve varligm gercck hayati olarak kabul edebilmesi icin tecriibcye girmesi gerekir. Fakat tecriibe, kendiligindcn olan bir sey degildir. Muhakkak ki pek cok degisik tertipte diger etkenlere, faktorlere rnuhtacnr. Burada da bir kirnse41

nin oltim otesi hadiseyi var kabul etmesi, mevcudiyetin ilanihaye devam edecegini ogrenmesi, once, 0 ferdin gene realitcsi He ilgilidir. Sonra, 0 ferdin tasavvur ve tahayyiillerinin kalitesi ile ilgilidir. Daha sonra ise, ferde, bu tiir'lii fikirleri nakletmek isteyen kimsenin 0 fert iizerinde icra edecegi tesirle ilgilidir. Bu tesirin yerli yerinde olabilmesi i9in [0] fertle 0 kisi arasmda miisterek bir tesir planmm mevcut olmasi gerekir. Iste boylece, sizden oncekiler, sizler ve sizden sonrakiler apacik bir bilgiyc ulasmadan evvel daima kendi sahsi delillerini veyahut yapilabilen tecriibcleri ·ortaya koymakla yetinmck mecburiyetindedirler. Olabilir ki, .sizinle veyahut sizlerle ayni tesir planinda bulunan ve fakat suuru kapah olan pek ~ok kimse bundan miiteessir olabilirler. Boylece, pek urndugunuz kimselerde dcgil de, hie ummadigimz kimseler iizerinde koklii degisiklikler hasil
olabilir.

3 - Tann hakkmdaki inanca gelince, bu hususta hie kimseye hie bir sekilde kati bir deli! veremezsiniz, Bu tamamiyle bir i~ tecrubenin ortaya koydugu blr irnan halidir. NasI1 oIur ki, Kendisinin meydana getirrnis oldugu var.. 11k, Kendisi hakkinda var veya yok tarzmda hiikum verebilsin! Insan, Tanrr'yi kabul edip etmemekte serbesttir, Bu kadar. Evet. Sorunuz? S: Grubumuzun daha onceleri sistcmli bir din etiidii ~ahsmasr yapmamrs olmasi nedeniyle, vazifemizi mevcut bilgilcrirnize istinat eden ve hepirnizcc miisterek olarak ortaya konan, Incil'den Rub-ill Kudirs ve Kuran'dan Adem He Havva sembollerini secerek hazirladik. Oniimuzdeki haftadan itibaren ise, bu sembol secme vazifemizi :SU sekilde yaprnayi kararlastrrdrk: Her hafta yapmakta oldugurnuz iki saatlik celse cahsma giintirnilze, Incil ve Kuran'm birer hafta onceden tespit ettigirniz kisirnlarim okumus ve buralardan semboller cikarrnis olarak gelecegiz. Ve bu mimferit .c;ah~maYl miistercken degerlcndirerek sembolleri sececegiz. Acaba Plan tarafindan bu kararirmz icin eklenecek ve duzeltilecek hususlar var rrudir? 42

P: Sembollerinizi istediginiz tarzda secebilirsiniz. Fa.. kat bunlarr usulu dairesinde cevaplandmp cevaplandirrnamak bize aittir. Bu sekilde de size yol gosterrnis olacagiz. Bilhassa, Mukaddes Metinlerde mesellerin umumi scmboIizrnini bulmaya cahsmiz. Stiphesiz bu a~ada mUnferit sernbollerin de izahmi yapmak miimkiindiir. Evet. Bugtin icin biraz evvel sordugunuz sembolleri mi kararlastirdrmz? S: Evet efendim, P: Bu hususta bir hazrrhgmiz var midir? S: Var efcndim. P: Okuyunuz. . S: Ruh-iil Kudils 'ii, fonksiyonerlerin tabi bulundugu Plan'm yliksek tesirleri olarak anlamaktayiz.
P: Umumi fikir midir S: Evet efendim. bu?

P: Pekala, Ruh-iil Kudiis; her Din Giinii boyunca btitiin insanhgm moral tekamlilunti tanzim eden Vicdan Plarndir. Ruh-iil Kudiis, sadece [erdiri ve [ertlerin bir ve cok. oIarak bilgi haricindeki, Kainat bilgisi haricindeki biitiin manevi durumlari ile alakadar olan, onlart Kainat bilgisinin almmastna hazirlaytci mahiyette her tiirlii gayretlerini degerlendiren bir Pldn'dtr, O, csas itibariyle btitiin insanlarm Icindedir C'). Diger tabir olarak, dogrudan dogruya pek btiyiik ve pck stirnullti bir tesire ve hakimiyete sahip olan Vicdani Organizasyon veya Idare Mekanizmasi diyebilirsiniz. Bu kadar. Adem iJe Havva semboliine gelince, ne tespit
' daha cennetteki hall, yeryiiziine yani maddeye baglanmadan evvelki hali olarak tespit ediyoruz. Cennettcn kovulmasirn isc, maddeye baglanmasr olarak kabul ediyoruz, Esas fikir budur, P: Baska dusuncesi alan var mi? , S: Adem, varhgin, otomatizrnadan kurtularak bir hilrriyete yonelisini, yani .kendisinin temsil ettigi muteal bilgiyi idrak etme haline yonelisini ternsil etmcktedir. ettiniz? . S: .Adem'i. insanln

P: Peki Havva? 43
r i

S: Havva da, bu vasatta varhgm miinferit hareket edemeyecegini, diger varhklarla alakah .bir sekilde bilgi ahs verisinde bulunacagim bize anlatmaktadir, P: Vakia, sozlerlnizde pek cok hakikat payi mevcut.
Fakat bunlar sirah ve homojen degillcr. [Bu izahuuz] daha onccki izahtan daha makbuldur. Biz de bu hususta bazi ipuclari verebiliriz. L'inci husus: Adem sembolii, sizin Uf buutlu realitenizde ve sizden gayrilerin Uf buutlu realitesinde biiyiik: bir dengeyi ifade eder. [Adem ve HavvaJ ikili denge unsurunun

aktif sembolleridir. Gerek maddede ve gerekse madde-iistii durumlarda, kainat nizumi icerisindeki umumi ahengi temin, ancak birbirine muessir olan ayrt ayrt kuvvetlerin mevcudiyeti ile kaimdir. 2}nci husus: lnsan yani psisik kudreti haiz: miiessiriyete sahip varltk, tecriibe sahast itibariyle milsbet ve men[i iki tesir plan: arastndadir. Miisbet ve menji olan bu iki tesir plant, insandan habersiz: olarak, daha dogrusu kendi sahastnda bulunan varliklar zumresinin mukadderiyle dog~ . rudan dogruya ilgilenmeden, kendi aralartrulaki cidali yu.riaiirler. Iste insan, bu cidalin arastndan gecmek ve kendini yiikseltmek mecburiyetinde alan bir varltkttr (10).
Adem'in cennette bulunusu, varhgm bu iki tesir plantDID haricinde yasayismi temsil eder. Cennetteki kovulma unsuru isc, icindc bulundugu planm dismda mevcut olan realite hakkmda, gercekler hakkinda varhgm birtakrm tahayyiil ve tasavvurlara ulasmasi ve bunu istemesidir. Her is.. tek cevaplandirrhr. Imdi, Havva hem varhgm icinde bulun-

dugu musbet ve menfi iki plarnn karismum ifade eder, hem de onun yani varhgm -burada Adem[inJ- icinde bulundugu sistemdeki fonksiyonunu 9izer. Bu fonksiyon, Adem~in
aym zamanda musbet, hem menfi karakterleri haiz olarak bu cidal sahasmda basariya ulasabilccegini gosterir. Bu soylediklerimizi de kendi bildiklerinizle meczedip yeniden bir karara varabilirsiniz. Bu kararimzr izah ettiginiz zahem

man, daha net bir coziime gidebiliriz. Bu kadar,

44

8": Burada miisbet ve menIi tesir planlarmdan bahsedildi, Bu mlisbet ve menfi tesir planlarim, ncfsaniyet ve var11gJn ruhi tarafr olarak rm anlarnahyiz? P: .Hayir, reel olarak.
S: Efendim, buradaki 'elma' ve 'yilan' sembolleri hak.kmda bilgi rica edebilir miyim? P: Siz kcndi tasavvurlarrmzi soyleyiniz. S= Elma semboliinli, bilgi edinme arzusunun fiiliyat safhasina cikrnasr olarak gcriiyorum.

P: GiizeI. S: Yilan semboliinii de, bu duruma varhgi iten, destekIeyen bir plan seklinde, yahut nefsaniyet ... P: Yilan sembolii, insanlara iki manada verrlmistir. Biri milsbet, biri menfi. Miisbet manada ytlan, Ruhi Idare Mekanizmasr'rnn koruyuculugunu, hakimiyetini ve herseyi kap.sadtgirn anlatrnak i~indir. Menfi manada ytlan, menfi tesir
planlarmm, rniisbet tesir plam karsismdaki insana kiyasla hareket tarzrrn gosterir. Bu kadar. 4'uncii Kademe: Sirndi dinleyiniz. Diinya vasati, gayet suratli olarak ve her tlirli.i olayi Be tam bir ahenk teskil cdcrek miisb et birlige dogru gitmektedir. Simdiye kadar

yeryuzimdc

mcvcut bulunan moral rnuesseseler, ferdin sadcce tasavvur ve tahayyul olarak digerkam olmasrrn ten) _ edebilmistir. Tahayyiil ve tasavvurda digerkamhk, aktif ~CkM Ie dondiigii zaman, realitenizde, ancak otornatizma icerisinde kcndini gosterebilmistir, Simdi ise, aktif birligin icap .cttirdigi bir hal ve bir degisim mevzubahis. Fert, tahayyiil ve tasavvurundaki digerkamhgiru fiilen ve bilgi iccrisinde
Ve bu ortaya koyus dUM rurnu. otomatizmanm miieyyideleri vc .tesvikleri ile degil, bizatihi ferdi bir suurla meydana gelmek mecburiyetindedir. Sorunuzun ilk basmda belirt tiginiz sualin bir cevabi da budur. Her insan yavas yava~ suurlanmak gayreti icerisindedir, Ve bu, ona izdirap tcvlit etmektedir. Cemiyetinize gelince, siipheslz burada kendine miinhaortaya koymakla karsi karsiyadir.

SIr bir tesir temerkUzU mevcut. Bu tesirden nemalanmak, ferdin gayreti ile miimkiindUr. Hie; bir sekilde ve hi~ bir 45

tarzda sizler buradaki tesir temerkiiziinden miistagni olmamahsiruz, Kiiciik realite oyunlarr, yanhs tasavvur vc tahayyuliinuzun sizlcri ulasnrdigi ihtiras barikatlari, buna engel olrnamahdrr. Iste gayretiniz bu yonde bir gayrcttir. Cemiyetinizin hareket istikameti de, dis realitedeki hareket istikametinde gitmektedir. Yalmz bu gidiste semere iki tiirIii olacaktrr: a - Fertler kendi yerlerini kendilerr [tayin edemeyip], daha bir tist merciin tayinine muhtac olacakIardir .. b - Ya da fertler, kendi yerlerini tayinden baska,

digerlerine de yerlerini tayin hususunda

yardnn edecekler-

dir ... Hie kimse kolay kolay heba edilmez. Bir carkm donusunde, 0 carkm maddesel yapismm en ufak bir atornik dengesizligi nasil mcvzubahis olabilirse, ne derecede onemi haizse, ayni zarnanda carkia htiviyetini tayin eden diger carklar da ayru derecede hirviyeti haizdir, Ruh-iil Kudiis, biitlin glicliyle gokten yere dogru uzanmaktadir. Bu uzams, muhakkak ki her vakit sevinc ~lghkIari iccrisindc dcgil, bclki de izdirap iniltileri icerisinde olacaktrr, Belanm tilrltisii miisahede edilecektir. Neden? Ctinkti fert, kendisine cok evvelden beri el uzatrnis olan Ruh-iil Kudus'im tesirleri He beslenmeyi, ona gore hareket etmeyi kolayhkla ogrencmemi~tir. Kaybctmcyecek olanlar, bu talimi yaprms olanlardir, by leyse, insanlarin yapmasi gereken ~ en pratik care, harcket; vicdamnm sesini dinlemekten baska bir sey degildir. 0 ses, Ruh-til Kudus'un uc noktalaridir. Yani, insanm moral yiikselisini temin eden en yuksek kanal, besleyici ana boru, kaynaktir. Bi.itiin sczgilcr, biitiin ilhamlar vc butiin moral bilgiler bu kanaldan gelirler Simdi oldugu gibi .. Tahayyiil ve tasavvurlarimzi goktcn yc re indiriniz. Hadiseleri rnusahede ederek. tahayyiil ve tasav .. vurlarmizi tahvil ediniz. MaktU bir vicdana sahip olmaktan baska bir emeliniz bulunmasm ki, vicdani bir idrake tilasasunz, Celse..g... Kademe-Si., 8·1-1966... Cilt·3

en~

P: Bugtin celsenizin cok zayif oldugu musahede


mistir. Aramzda bu zayifhgi meydana getiren

edil .. sebepleri iza-

le ediniz. Evet. Sualleriniz varsa sorabilirsiniz 46

S: Gecen celse 'Ruh-ul Kudus, sadece ferdin ve fertlerin bir ve cok olarak bilgi haricindeki, kainat hilgisi hari ..

cindeki buttln manevi durumlari

He alakadar

olan, onlari

kainat bilgisinin almmasma hazirlayicr mahiyctte her turlu gayretlerini deger'lendiren bir Plan'drr' denildi. Bu sozlerdeki, kainat bilgisi haricindeki biitiin manevi durumlar'dan. ne anlamahyiz?

P: Siz izahmizr yapin. S: Sirndi, varhgin herhangi bir eprov sahasi He irtibat. kurmadan onceki durumu burada kastedilmektedir. Yani onun bir i<; yapIsl sozkonusudur, Kendisinin ilk yaradihsta alnus oldugu mi.iteal bilginin 0 fert yapisinda meydana. getirdigi disa tasmalar olarak anhyorum. . P: Ba$ka?
S: Efendim, ben de bu durumu, mtisbet tesir planlarmm varhkla olan ir tibatm; kuvvctlcndirmesi, gittlkce arttirrnasr, uc noktasimn, varhga uzanan uc noktasmm daha kuvvetli olarak tesir aktarmasi seklinde anhyorum. Manevi des teklernesi.; P: Ba~ka? S: Efendirn, ben de ktsaca, ferdin vicdan seviyesine dog-

ru, vicdan planma dogru hamle yapmasi olarak anhyorum .. P: Neyi anhyorsunuz?
S: Moral tekamiilden, Yukarr'dan gelen miisbet tesirleri, miisbet plandan gelen tesirlere tutunarak yukanya dog-

ru hamlc yapmasnu
sini anhyorum,

vc vicdan seviycsinc dogru yiikselme-

P: Baska? .... Bu celseden yalmz bu i.i~ arkadas rm mesuliyct duymaktadrrPc. Yazik oluyor! Omriinuzim hie; bir noktasmda boyle bir imkanla karsilasmamza imkan yoktur. Kainat icerisinde zuhur eden hcr Tiadise. .;ok belirli sartlar ve 90k belirli tesirler tahtmda zuhur eder. Ve bunlarm tekrar bir araya gelmesi miimkiin olur ise de, varhk [artrk] 0 mekanda degildir. Binaenaleyh varhk yonilnden miimkiin olamaz. Sualinize verdiginiz cevaplar sunu gosteriyor ki, sordugunuz suali katiyen anlamamrssimz. Sual anIasilmadiktan sonra cevap verilmez. Geciniz. Evet, baska bir sua!.

S: Menfi ve musbet tesir planlarmm kendi aralarmdaki cidallerini (12) yiirutmelerinden neyi anlamahyiz? P: Suallerinizi, ~U sekilde anladik ne dersiniz, diye SO~ runuz. Boyle hazirlanrms sualiniz yoksa, hepsini terk edi, niz. Izahmi yapabileceginiz suallerinlz var mr? .. Evet. S: Efendim, gecen celsedeki, Adem ile Havva semboliin.de genel olarak asagr yukan bir fikre varrrus durumdayiz. ·0 da su: Bu miisbet He menfi tesirler var vc ruhi plan Ian miisbet olarak ve objcIer yani maddeler alemlnl menfi olarak .ele ahyoruz. Bunlarm meydana getirdigi tesirIer var. Ve bu
miicadelesinden ortaya bazi olaylar ve hadiseler cikmaktadrr, Insan, bu olay ve hadiselerin icinde yasayarak 0 hadiselerin vukuunda meydana gelecek neticeyi tevlit eden tesiri yakalayip ve boyle bir gaye ugruna, bu suretle tekamiiliinii arttrrrnak gayesi ugruna bu vasatta buIunmaktadtr, tun denge unsuru icerisinde, Bu sernbolde de Adem, boyle bir alemin dismdaki bir varhktrr. 0, boyle .bir alemdc imtihandan gccrneyi, tecrubeden gecmeyi arzu ,cdiyor. Yukart planlart temsil eden Havva kendisini bu yone ydneltmek arzusunda. Ancak, asagi - menfi plam tcms il -eden bir cazibe olarak kadin seklinde yani madde alemlni temsilen, Adem'i cezbetmis ve onu kendi gayreti ile 'elma'yi . .yerneye, yani fiili islemeye zorlamis, yardimci olmustur, Ve tesirlerin

bunun neticesi olarak da bu Iki, miisbet ve menfi unsurlu vasatta tecriibelerden gecme durumuna gelrnistir varhk, di.yebilir miyiz? P: Kismen hakikatine yaklastigmiz noktalar mevcut. Bilhassa varhgm miisbct ve menfi tesirler arasmda bir inkisafa rnazhar olmasi riok tast dogrudur. Bu sernbollerin daha makul tarzda anlasrlabilmesi icin, Mukaddes Metinlerdeki sembollerin vertlis tarzlarmi tespit etrneniz lazimdir. Bu adcta, bir gun isignun prizmada krrihsmdan sonra hasil olan

tiirlii renklere titresimler


riden

benzer. GUn

l~;]gl

bir semboldlir. 0 sembolti


renkten meydana demek geJen

'9Dzdiigiiniiz zaman, sernbol demek

yedi muhtelif degildir,

manzumesini

gorursUnUz. Her bir renk, munfeYani giines degildir.

da meydandadir. Simdi, Mukaddes Metinlerdeki sembolleri izah ederken, onlan ti~ ~plan iizerinden degerlendiriniz:

Fakat giinesin bu renge muhtachgi

plan, arz plamdir, He olan rnimasebetini tanzim

Birinci

Yani insamn, msan ve esya eden hayat plan]. Halihazir

realitenin Hade ettigi seylerrn bi.ittinii icerisinde bir semboliin ~oziirniine gidiniz. 1kincisi, insarnn tabi oldugu bir tesir plam He ve gene bunlarm ikisinin miisterek bir ameliyesinden hasIl olan bir 'gelecek plaru'm diisununuz ve bunun icerisinde bir semboIii tayin ediniz. Uciincii sembol ise, bir ve ikinin gerekli sekilde sentczinden hasil olacak bir iiciincii nevi olacaktir. Bu, kainatta miindemic bazi bilgilerin, sizler icin liizumlu olan bazi hilgilerin ifadesi olur. Bu sizin icln bir yoldur, deneyiniz, Bcrcket versin ki, Ruhi Idare Mekanizrnalarr, varhklarrn biitiin isteklerini vc biitiin cehitlerini derhal onlerine getirmekte ace le etmiyorlar. Gene bereket versin ki, varhklann bilrneden, idrak etmcden, suursuzca fakat ihtiyatsizca Isteyip talep ettikleri yiikii onlarm su-tma vurrnamaktadrr, Ciinku insan, gercekten cahildir. Cahilligi demek, bizatihi muharrik ku vvetine sahip olmadan, ylizde yliz sahip olmadan hareket eden otomat [olusu] dcmektir. Insanlar cahildir, dolayisryla insanlar otomattrr. Tahrik unsuru olmadan. hie bir insan veyahut sizin manzumenize (sisteminize) dahil varhklar, kendiliklerindcn bir vetire oIamazlar. Saik daima, ruhun drsmdan ona empoze ediImektedir. Simdi bu duruma gore, Idare Mekanizmasi, insanlarm sevk ve idaresinde nasil bir metot kullanmaktadrr? Soyle bir metot kul .. Ianrnaktadir: Umumi tekamid muvacehesinde kadrosu tes-

pit edilmistir. Yani ezelin ebedin yarattctst olan bir kadro tespit edilmistir. Sizin ezel vc ebediniz, Mutlak [Allah] nazarmda sirurhdir, yani onlar hie bir zaman sizin ezeI ve cbet mefhumlarrmzdaki gibi bir sonsuzluk ifade etmezler. Esas Itibariyle, sonsuzluk da, MutIak nazarinda bir smir.dir, Boyle olunca, ezel ve ebet gibi iki muayyen kadro arasmda bulunan varhk, tatbikatsizhk ve gdrgtisiizliikten rniitevellit bir cchaletin yuku altmda ezilebilir, Fakat, insandan,

kainat mekanizmast nokta-i nazarmdan onemli seyleri ita etmesi beklenilmektedir (13). Iste insarun biitlin maddi ve 49

bliti.in maddi ve ruhi bilgileri, en zelilinkadar gecirmis oldugu butlin safahat, bu "gayenin tahakkuku bakrmindan ortaya crkrmstrr. Hie bir sistem, hie bir tasavvur, hie; bir tahayyiil bunun karsrsmda bulunamaz ve bunu asamaz, Mukaddes Kitaplarirnz insanm boyle bir plana ulasabilmesi lcin yapmasi gerektigi her seyi bir sistem ve rnetct dahilinde vermektedir, ama sembolik .. Iste sizler, hangi diisiincenin tesiri tahtrnda olursa 01sun, hangi iyi niyetle hareket edilirse edilsin, mesuliyet ve iman derecesi ne olursa olsun, bu tip kitaplarm anlasilmaSI noktasmdan bilgiyi almak veya alamamak durumu ile karst karsiyasnnz. Bilgi almarun en iyi sekli 'tecrubc etmek' ve 'sorrnak'tir. Tee ru be, rnuhakkak ki pesin fikirsiz ve sebep - netice kanunu dahilinde icra edilmelidir. Tek yonlii degil, muhtelif ydnlii miisahede edilmelidir, Sorma'ye gelince, bu herscyden once, ferdin suurlu hareket edip etrnemesine bagh olur. 'Nasil ki hayatrmzin icerisinde bir hadisenin akisr ile beraber, 0 hadisenin ne gibi haIler tevlit cdccegini nefsaniyetiniz nokta-i nazarmdan inee ince dtisiinuyorsarnz ve cok yonla hareket etmeye cahsiyorsaruz. bir bilginin istihsalinde de aym nefsaniyeti gosteriniz, Ince ince d U.;; iiniip, cok yonlii hareket ediniz. Muayyen kadro tespit edildikten sonra, varhgm iyi niyet, vicdan ve idrak icerisinde hareket etmesi veyahut etmemesi durumlan gozlenir, Ferdin bir isteki basarisr veyahut basarisizhgr miihim degildir, Mi.ihim clan ferdin 0 iste sarfettigi samimi cehit ve elde et- " mis oldugu neticeleri vicdan istikametine dogru tevcih edisindeki idrak muhimdir, Icinde bulundugunuz sistem ve alem, 0 kadar tasavvurunuzun fevkinde irnkanlar ve hayatlar bahsedicidir ki, sizin hareketlerinizin su veya bu tarzda olrnasr, 0 sistemin, kihm dahi krpirdatmaz, Yalmz, eger varIlk. yap tIgl amellyede" iyi niyetini ve samimi cehdini esirgemis, elde etrnis oldugu neticeleri vicdan istikarnetinde sevk edecek idraki gostcrernemissc, iste 0 vakit butiin varhklar muvacehesinde bir elem her tarafr kaplar. Boylece, yerlerin ve goklerin sizler icin ortiilii oldugunu goriirstinilz, Bir In-

ruhi tccrtibeleri, den en ulvisine

sanm goztlniin kor, kulagmm sagir ve yiireginin


50

karanhk

ol-

masim tevlit eden asil sebepler saydiklarrmizdir. Elde ettiginlz neticelerin is tikametini, sizce iyi veya kotii. daima vicdani bir kanaldan tatbikat sahasma gotiirmeye cahsirnz. Yalmz ve sadece bu, sizin hakiki kurrulusunuzu temin edebi1ir. Fakat buna ilave, iyi niyctli tisti.in niyetlerinizi de gosterebilirseniz, iste 0 zaman bilginin parlakhgi He yiiz yiize gelirsiniz, Yani artik, sizleri moral bakimdan inkisaf ettiren sistern, bir hadden sonra vazifesini, sizlere bilgi ile hizmet edecek olan bir sisteme terkeder. Yani varhk, otornatik hareketlerden, idrakli davraruslara gecer. Idrakli davramsm en miikcmmeli insan-tistii bir hayattadir. Insan-iistu hayat ise, moralin mevcut olrnadigt bir hayattir. Burada moralin mevcudiyetsizligi, varhgm va'z-ii nasihat, tedip, tedris, misal kanunu, tekdir gibi bir otomatizasyona YOl acari miieyyidelerden uzak, hareket saiklerini kendiliginden yaratan bir durum olmasirn gosterir. Iste 0 zarnan Insan, kcndi SIrtina vurulan yuku tasryabilecck bir kudreti haizdir, denebilir. Ve, boylecc Havva'run rolii, Adcln'i dusmiis oldugu cehenncrnden, arzdan, bilgi agacmdan nasip aldiktan SOnIa tekrar ccnnete cekmekle son bulur.
Celse-9 ... Kademe·3 ... 22·1·1966•.• Cilt-3

P: Suallcrinizi sorabilirsiniz. S: Efendim, son iki celscmizin bilgilerini kendi bilgilerimizle birlestirerek bir toparlama yapml!jf bulunuyoruz: [Burada, son iki celsede Sadiklar Plant tarafindan verilen,

Adem ve Havva'mn fonksiyonlan,


smrrlart arasmdan

belirli bir ezel ve ebet

gecisleri, miisbet ve menfi tesirlerle iliskiIeri ve sonuclari gibi genel bir ozetleme uzun uzadiya yaprlrmstr], P: Burada meydana getirdiginiz sentetik insaat, verdigimiz bilgilerc uygundur. Yalmz muhakkak ki .. heniiz gelismis bir insaat degildir. Birttln bu hadise, ezel ve ebet tar-

zmdaki rnuayyen iki siklus arasmda cereyan eder. Bu iki devir iki baknndan miitalaa edilmelidir: Birincisi, insan kademesinde bulunan ruhun bu kademe icerisinde tekamiil devirleriyle ilgili sikluslan, bu bi.iyiik devreleri ifade edebil-

51

digl gibi.. lkincisi, ayrica -kozmik olarak da devre'Ieri ifade etmektedir. Siz yani yeryiizii. ve diger es kii relcr' den ikisi (14) aym ezel ve ebet iccrisinde hareket etmek kaderiylc doludur. Bu verdigirniz bilgiyi, hayatimzm daha gee devreIeriride acrk ifadeler tarzmda ogreneceksiuiz. Yani ycryiiziinde herhangi bir hadise veyahut herhangi bir ruhi devre meydana gelirken, bu sadece yeryiiziinde olmus olacak degildir, Kozmik olarak da zikredilen, diger iki kiireyle (16) berabcr miisterek biiytik bir siklus iceristnde meydana gelecektir. Ve muhakkak ki insanhgm atisi, diger iki kiirelerin atileriyle miisterek bir kaderi tasir. Sizler i~in ezel ve ebet, daha evvel de [yani gecen celse] anlattigirmz gibi, sonsuzluk ifadesi degildir. Cunkii hit; bir hadise, hie bir ruhi faaliyet ezelde baslayip cbctte bitecek derecede sonsuz faaliyetler zinciri degildir. Sonsuz olan sadece Mutlak'tir. O'nun yanmda hersey, O'na gore nispidir. Bunun icin Adem'i ezelde baslatrnamz dogru degildir. Adem, ezelden daha yenidir. Adem'in ifade ettigi mana, bu tarz bir diisiince icerisinde miitalaa edilirse, insamn ezclden ebede dogru gidcn zaman akisi icerisindc cok belirli bir yeri ta .. yin ettigini bilmeniz gcrckir. Eger maddi olarak bir Adem hadisesinden SQZ etrnek icap ederse, onun mazisi yenidir, Fakat ruhi 'olarak bir manayt ifade etmek gerekirsc, onun mazisi insamn bu kademeye ~aktIgl ilk ani da ifade eder, Bu kadar, Diger fikirleriniz miisbettir. Baska? S: Ezel ve ebet, bizim icin sonsuz goriinen iki mcfhumduro Ezeli, Adem'in ccnnetten kovulusu, ebedi de tekrar ceilnete donusii olarak diisiiniiyoruz, Ancak bizim icin sonsuz gorunen ezel ve ebedin, muayyen bir bilgi seviyesinden sonra belki de sonlu oldugunu anlayacagiz, Mesela, ortacagdaki cografya bilgisinegore diinya, sonsuz denizlerin ortasmda dilz bir kara parcasi olarak diisunultiyordu. Bu yondeki 'bil.gilerin degismesi ve yuksclmesi neticesi olarak yeryiiziiniin yuvarlak ve sonlu oldugunun anlasilmasi gibi.. Ezel ve ebedin arasirn arz vasati gibi ii~ buutlu alemler teskil eder ... [Burada, gecen celsenin son kismmdaki, Plan'in bilgilerinin bir derlemesi vardi.]

52

P: Ezel ve ebet hakkmda soylediklerlmizt miit.alaa edi .. niz. Bunun dismda ifade etrnis oldugunuz seyler miisbettir. S: Evet efendim, bu hazarladrgrm takrir, sizin bugiin soylediklerirrizden daha cvvel oldugu icin bu sekilde diistinmflstiik.

P: Evet.

S: Ezel ve ebet konusunda

ver'digirriz biIgiler, onceden

tertiplemis oldugum soruyu bir 90k noktalardan avdmlatiyor. Fakat zaman konusunda gene bir iki nokta [belirsiz] oIdugu icin, sorumu onceden tertiplernis oldugum gibi soracagim. Celse calrsmasinda, ezel Adem'in cennetten kovuIusu, ebet ise Adem'in cennete donmesi olarak kabul edilmis idi. Zaten varhgin zaman idrakinin, maddi kainat i<;iw ne dalrms olmasma bagh bir husus oldugu, ruhun aslmda zamansizhk durumu i~inde bulundugu soylendi P: Evet. S: Burada benim anlamadrgirn bir nokta var. 0 da su: Tekamiil etmek icin hadiselerin olmasi gerekir. Hadise ise, zamarnn varhgmi gcrektirir. Demek ki nerede tekamiil varsa, orada zaman olrnalidrr. Tekamiil sonsuz oldu~na gore. zarnan da sonsuz olmah. Halbuki ezcli Adem'in cennetten kovulusu, ebedi ise Adem'in cennete geri donmesi olarak yorumlarsak, zamamn basi ve sonu oldugunu da kabul et-

mis

oluyoruz.

Bizim acrmizdan

da anlayamadrgrm

nokta,

eger zamansizlrk diye bir sey sdzkonusu ise, ruh zamansizhk durumunda nasil tekamiil ediyor? P: Burada nazar-i dikkate alacagrmz husus sudur: S~· zin kavramlarmtz, Hade tarzlarirnz, dilsiinus sekliniz lie; buut icerisinde caridir. Tckarniil sonsuzdur. Fakat hie bir zaman, bu, tekamuliin zamanla kaim olrnasr demek dcgildir, t)~. buutun dismda bulunan bir buut mevzubahis oldugu zaman, orada, sizlerin anladigmiz manada bir zaman akrsi mevcut deglldir, Bir cok kereler soylenmistir ki; bir 90k plantar, tiC; buut realitesinin dismda bulunan planlar, lie; buutun , biitun akismi bir ve aym zamanda rniitalaa edcbilirler (16). Ya .. ni, lic; buutun dismdaki idrak vc ihata kabiJiyeti, Insanm ezel ve ebet gibi ii~ buut realitesine raci iki smmn dism53

da goztikilr. Tekamiilii sonsuz derkcn, bunu, zamarun sonsuzluguna hatahdir. Esasmda, varhk, zamarnn sonsuzlugu hakkmdaki bilgisini, tckamiilunun sonsuzlugundaa cikarmaktadrr, aksi isleyisle degil, Fakat, varhgin bu hali, ancak ruhun DZ cevheri icerisinde cereyan ettiginden, siz buna gayrisuur da diyebiltrsiniz, yeryiiziindeki suur sathmda buna ait hi~ bir bilgi yaktur. Yani tekamtilun sonsuzlugu hakkmda hie bir bilgisi baglayip yeni b,ir ncticeye ulasmamz

yoktur. Bu yiizden hareket noktasmi miisahedesine

ve man-

tigma dayandirarak tespit etmekte ve boylece tekarmilim sonsuzlugu hakkinda bir karara varmaktadir Halbuki ha .. dise, tamamen tersine cereyan eder. Dolayisiyla, lie; buut·

icerlsinde bulunan ezel ve ebet, sonsuzlugu ifade etmez, Dordiincii buut ismini verdiginiz ii~ buuttan gayri bir buut hali icerisinde bulunan bir varlik icin, zaman ve mekan zaruretleri yoktur (11). Suphesiz bunu idrakiniz de milmkiin
degildir. Fakat bir cok problemlerinizi boyle bir bilgi He' halledebileceginiz i~in sizlere Hade edilmistir, Tatmin oldu-

nuz mu? S: Evet efendim, fakat iizerinde yine diistmeccgim. P: Evet. S: Cilt-3.. Celse-S'te, misrr satan cocuk misali verrnisti ...
niz. Simdi herhalde onun da izalurnn bu sekilde yaprlmis

oldugunu

anhyorum. P: Siz bagdastirimz, S; Mademki zamansizhk mevzubahistir, 0 takdirde istenilen anda 0 cocugun hcrhangi bir durumu buraya kolay-

ca aksettirilebilir 0 yiiksek varhk1ar tarafmdan diye diisu.. nuyorum. P: Evet. Burada zarnamn nisp'iligi vc hatta zamanm kontrol altmda tutulusu cok mliphem olarak izah edilmistiro Fakat teknik gene degisiktir, Evet, baska sualiniz? S: Kuran'da cennet sembolli iizerinde bir calisma yap~ tun, Kurari'da zikredilen cermet, ll9 tasnif Iccrisinde incelendi. .. Birincisi: Adem'in tecriibe sahasi itibariyle musbst ve menfi tesir planlari haricindeki yasadigr sistem veya plan 54

olarak ele almdi, Buna ait su ayet dtistmcemizi kuvvetlen .. dirdi: Kur'an - 2/36: 'Bunun uzcrine seytan onlari cennetten kaydirdi, icinde bulunduklari nimetten uzaklastirdi, biz de: Birbirinizin dusmam oldugunuz halde inin, arzda sizin icin bir vakte kadar kalmak. ve gecinmek vardir, dedik' sekIinde zikredilen ayette, heniiz tecrube sahasina girmemis fakat orasi hakkmda birtakim tahayyi.il ve tasavvura ulasrrus oldugu yasayrs halini birinci cennet safhasi olarak aldik, Burada bir nokta nazar-r dikkatimizi cekti. Adem. bu cennette baska meyvelerden de yemektedir. Sadcce kendisine bir agaca dokunmamasi soylenilmistir.: Bu da bizi su duslinceye yoneltti, 0 planda daha onceki faaliyetlerine ait bilgiler He basbasa bulundugunu, dolayrsiyla, baska planlarda da ep..

rovler gecirrnis oldugunu kabul ettik. Yani burada zikredilen cenncti, bir baska siklusun sonunda varilrms olunan bir yer diye de dusunebiliriz, boyle bir kanaate vardik, Lkincisi olarak cennetin mutalaasi; bu ikili denge unsurunun hakirn oldugu madde kainatma, diinyaya, Adem'in Inisinde, .dimya tizerrnde gecirdigi eprovler neticcsinde gerek dunyada ve bilhassa ona muadil spat yom planlarmda karsrlasngi durumlar, ikinci cennet olarak rniitalaa edildi. Bu cnkarnasyonlan boyunca fiillcrine karsihk olarak, icinde bulundugu gerek diinyada ve bilhassa spatyomdaki ruh halleri icin su ayet misal olarak ele ahndi: Kur'an 22/23: 'Allah iman edenleri ve iyi i~ isleyenleri agaclan altmdan rrmaklar akan cennetlere sokar. Orada altm bilczikler ve incilerle bezeneceklerdir, Giyecekleri ipektir.' Burada da fiillerin karsihgmda bir mtikafat oldugu, diinyada kendisine emredilenler ugrunda yapilan maddi ve manevi fedakar .. hklara da yine maddi ve manevi nimetlerin verilecegini ifade eden bu ayct ele ahndr. Ve aynca bu ikinci gruptaki diistincemizl kuvvetlendiren bir diger ayet de sudur: Kur'an-s2/25: 'Iman edip iyi is isleyenlere mUjde et ki onlar icin agaclarr altindan irmaklar akar cennetler vardrr, oradaki ycmislcrden yedikce: Evvelce de bunu yemistik, diyecek .. ler, onlara eski yedikleri yemise benzer yemisler verilecek,
-I

orada onlar icin her tiirlii. kusurdan pak olmus zevceler bu55

Iunacaktir. Onlar orada daim kalacaklardir.' Burada da. evvelce yediglmiz meyvelerden kasit, anladigrmrza gore, dunyada yapmis oIduklan fiillcrin diinyada iken duyrnaya basIadrklari kazanclarmm hirer ifadesi 'olrnus oluvor, P: Evet, giizcl, Vicdanm sesini Isitrneye baslayan kimseler, -onun vcrdigi yiiksek tcsir altmda biiyiik haz duyarlar. Bu bir ig tecriibedir. Gecirilmeden bilinemez. Aynr hajj ferdi suurun inkisafi He beraber vicdanm da Inkisafrru takip eder. Ve serbest halde insan, yerylizUnde cok kapah vc baski icerisinde olmasma ragmen, duyabilmis oldugu vied an sesinin acik ifadelerini bulur. Bu ise, hakikatin bilgisidir. Demek ki oradaki meyveler, esas itibariyle ruhun maddi ve ruhi kanunlara clan alakasi ve elde etrnis otdugu iinslyettir. Boylece o} insan-iistti durumun liyakatini kazanmis olur. Evet. S: Cennette akan rrmaklari: tesirler, vicdani tesirlcr olarak kabul edebilir miyiz, besleyen bir kaynak seklinde? P: O~ Lsa'nin yeryiiziinii maglup etmesinin Kuran'daki i'[adesidir (1S). Bu kadar. S: Izninizle takririrne devam ediyorum. Bu sekilde Adem, bizzat rnuharrik kuvvet kendisinde mevcut olarak vicdani kanaldan tatbikata gecer, otornatizmasr, idrakli tatbikat haline doner vc belirttiginiz gibi insan-ilstu dururna varrrns olur. Burada, ilk ccnnette bulundugu andaki bilgi agaci, yedigi elma ile sembolize cdilen bilgi agact yani kainattaki bazr bilgileri alma durumu tahakkuk etmis oIarak cennete doner, Sirndi, bu cennet semboliindc kullarulan materyel del tarafrmizdan elverdigince incelendi: rrmaklar, ipekler, meyveler ve koskler, kelimeler olarak kullan ilmishr. Bu sembollerin secilis ve verilis tarzi, hitap edilen insanlarrn diinya materyelindcn ve yasadrklari devreden secilmistir. Burada tahmin ediyoruz ki, gozoniinc alinan nokta, onlann elde edemedikleri maddi imkanlarm en giizellerinin secilmesidir, Bu, dilnya plant acismdan degerlendirtlirse, Tann yolunda yahut Mukaddes Metinlerdeki emirler yontinde, Ruh-iiI Kudus'im sevkettigi yonde yapilan fedakarhklarm kar~Illg1 olarak onlann rnaddi kiymetlere deger verme-

56

lcri yoniinden kendilerine ancak maddi nimetlerin miikafat oIarak verilecegi.: ilk anlamda miitalaa edilmistir, Bilahare, bu kusagm yukselisinin, onlara verilecek nimetlerin maddi yonlerden olmayip ancak kendi vicdanlarmda birakacaklarr, kcndi suurlarmda birakacaklari maddi ve ruhi biJgiler olabilecegi dtlstintllrnustur. Bu sekilde, insamn tabi oldugu tesir plam icerisindeki hareketleri ile ileride gerek diinya hayatmda gerekse spa tyom planlarmda karsrlasacagi durumlart bize gostermektedir: cehennem olacaktir veya zikrcdildigi gibi cennet olacaktrr .. Ucunciisu, bu sckilde dilnya planma gore ve su diinya plant ile insanlarm tabi oldugu tesir plamna p.ore degerlen.dirilcn iki halin de tarafrrruzdan yaprlabilecek hir uciincii miitalaasr ise bize, Ruh-Iil Kudtls'im yahut yiiksek emirlerin taht-l tesirindc insanlarm gosterecekleri fiillerin ncticeler inin su veya bu olabileceginin bize bilgisini vermekte-dir. Bu sekilde tahlil yapnk, siz ne dersiniz? P: Buradaki senteziniz, elinizdeki rnateryelinize gore musbettir. Fakat daha kuvvetli ibaglari ihtiva edecek olan ara bilgiler mevcut olmadigi icin insicam yoktur. Bu cahsrnamzm daha insicamh olabilmesi icin, diger celsclerimizde

sualler so\abilirsiniz.
S: Evet cfcndim.

P: Baska sual var rmdrr?


S: Bugiin icin yoktur efendim,

P: lnsan olarak varhgm basarabilecegi

en ustiin sey,

kendi hareketler ine hakimiyettir, Denebilir ki, insarn yeryiiziinden ayrracak olan en onemli bilgiler bulunsun, fakat bunlarm icindcn bir tancsi: ferdin kendi hareketIerine vicdarn kanahyla almis oldugu bilgiler tahtmda yon vermesidir. Vicdanm ne oldugunu izah etrnistik (19). Bunun icin insan, ncfsaniyctiyle mticadele halindedir, fakat rnaglup, Bunun icin insan tahayyiilii He miicadele halindedir, fakat ycnik. Vc bunun icin insan, bugiinkii devrede 'miisbet' ismini verdigi, strf tecriibe sahasinda kalmrs bazi seyleri kabul etmek ve inanrnak istemcktedir eO). 57

Bu duruma

gore sizler, Cemiyet

'hareketlerinize hakimiyetinizi varmzzda bulunanlann nefsaniyet ve tahayyiillcrinden dogmus olan ve dogacak alan her tirrlii hadiseye de cok iyi dikkat ctmeniz gerekir. Orada sizleri tedirgin edecek, zorlaya .. oak, tokezletecek bir cok hadisatla karsilasabilirsiniz. Kendinizi harekctlcrinizde suurlu olarak yetistirrnek isterken, bu bir ice doniis tarzmda anlasrlmamahdrr. Aksine, tama. men bir dl:;; miisahede icerisindc kalmahdir insan. Kendisindc mevcut olan hadise ile dismda mevcut clan hadise arasmda sasirmadan bir irtibat kurabilmelidir. Bunlari sizler yapabllmelistniz, 0 zaman goreceksiniz ki, size anlattlan hikaye, size verilen bilgl, size yapilan ikaz daha suurlu bir

icerisinde kendinizin arttrrirken, aym zamanda ci-

tarzda sizler tara fmdan benimsenecektir.

Clink-ii, miisahcde-

sini yapamadignuz bir cok hadise, ikaz, bilgi sizler icin bu buut iccrisinde tekamiiliintiz icin bir kiymet ihtiva etmez. t~te bu cclscler, buna miimasil celseler ve umulniyetle· biitiin celseler kanahyla tekarniillerini daha degisik bir bu .. ut icerislnde, buradaki buuttan maksat degisik bir suur halidir, yliriitmck isteyenlerin en cok takildiklari noktalardan bid de budur. Yani dis miisahedeyi, drs hadiselcri kendilerinden ayri tutmalari, Bir insantn mekdntnt tayin eden hu-

sus, kendi varligtnin psisik potansiyeli degil, aksine kendi dismda bulunan varliklarin psisik potansiyelidir. Bu aynt zamanda, esyalar icin de caridir. Bir esyarun kendinde mevcut olan tesir ve enerji onun mekanim tayin etmez. Ancak
onun gayrisi bulunan .esyalar onun mekamrn tayin eder. Boylecc varhklar ve esyalar birbirlerini, mckanlarmi tayin etmek suretiyle tekamtil planlarmi meydana getirirler. HeTkes ve her :r;;ey birbirinin muharriki roliindedir. Sizler de birbirinizin muharriki roliinii oynayirnz. Kendinize dokunulmasmi isternediginiz seyleri isteyiniz, aym seyi baskasi Icin de diisiiniiniiz. Yani hem tahrik ediniz, hem tahrik olu .. .nuz ki, meydana getirmis oldugunus. tesir plant aktii tarzda hamle yapmak durumuna gecebilsin. Bu prensibi hayatirnzm her noktasinda ve sartmda tatbik edebilirseniz, burada da, Yukari'da da muteber olursunuz. Muteber'den kaSIt. mesuliyetini duyabilen is sahibi demektir,
!

Celse-l() ... Kademe·3 ... 29·1·1966... Cilt·3

P: .Celsemizin haricinde herhangi eden bir istcginiz var rmdir? S: Efendim, ben bir sual sormak midir?

bir

konuyu

iltizam mtinasip

istiyorum,

P: Sorun.
S: Bu soracagim sual, riiyalar ve glinliik hayatrrruzla ilgili. Gordugiimiiz riiyalarr, gerek ferdin suuraltmdaki kornpleksleri cozmesi icin ve gerek bazi realitelerden daha otelerine dogru gi tmesi icin yapilan yardimlar tarzmda kabul ediyorum. Aynca bizim giinliik hayatirmzda gerek aile dolayisiyla, gerek de is hayatnrnzda karstlastigmuz sahislar, bizim muhitimizi ve en yakin alakamizi teskil ediyorlar. Adeta bizim vasatirmzi teskil ediyorlar. Simdi burada bu sahislarin ferdi suur durumlanyla alakali, adeta sembolik birer kiymet oldugunu ve ferdc birtakim eksikliklerini veyahut bir'takim ken dine rnahsus ayn ayn durumlarmi gostermek i".;in hepsinin ayn bir deger tasidigmi diisiintiyorum. Ve her muhit icin bunun da bu sekilde oldugunu zannediyorum. Acaba bu hususta ilave cdilecck yahut yapilacak bir yardim var rrndir Plan tarahndan? P: Gecen cclsemizde bu hususa, baska bir sebcpten dolayi aynen temas etmistik: 'Bir fert, kendi potansiyel enerjisinden dolayi mevcut olmayip, bilakis etrafindaki varhk-

dolayi mevcuttur', Bu, varhgm, bizatihi mevcudiyet sahibi olmadrgmi icabettirmez. Sunu icabettirir ki, bu realite icerislnde, bu ii9 buutlu alem icerisinde biitim varhklar kendi benzerlcri ve esya He bir biitiindiirler. Boyle olunca, bir varhgm istirakte bulundugu en az lie; plan mevcuttur: Birinci plan, kendi dismda bulunan ve varhgm rubi potansiyelinin meydana gclmesine yardim eden A plant. . lkinci plan, varhgm icinde bulundugu sistcmle beraber bagh olmus bulundugubir ruhi plan, B plant. iifUncu plan, her ikisini birden kapsayan, adcta bir kosegen tarzmda gerck A'Yl, gerekse B'yi bir baska buuta baglayan D plant mevcuttur. 59

Iarm potansiyel enerjisinden

Simdi, riryalarda en cok cari alan husus, B plarnmn A plant iizcrine yapngi tesirdir. Mustereken A ve B planlari, bir C plaru He beraber, varhgin Oz'imde bir hareket meydana getirirler. Bunun en iptidaisi, komplekslerin tahribidir. Kom plelcsleriri tahribi, varltgtn A plant icinde, diger varliktar ve esyadan edinmis oldugu [ikirlerin, intibalartn. ve kanaatlerin devamlt olarak yeni bir diizene sokulmast demektiro Varlik burui layiktyla basaramtyorsa, 0, bir nevi kapalt devre tarzmda caltstr. Varlrk, B plamni A planmda miisa .. hede edebilmesi icin, komplekslcrini tahribe devam ctmesi gcrekir. Cunkii her komplcksin tahribi, yani onlarm yeniden diizene girrnesi, daha iist bir tcsirin ifadesi demektir. 0 boylece yeryiiziinde carl olan umumi nizamm kendi payina diisen kisrmlarmi da miisahede ctmis ve yiikselrnis olacaktir. Buradan siz kendinize uygun olan taraflari istihrac ediniz. Bu, umumi , bir izahtrr, S: Evet. Bir sual daha sorabilir miyim?

P: Sorunuz.
S: Riiyalarin giinliik hayatta tatbikinde, zannederim bu tatbiki de yapmak icabediyor giinliik hayat icinde, daha ziyade, ileri bir istikbale matuf isaretlerden ziyade, yakm hadiselerin ~oziilmesine yardrmlar tarzmda bir hususiyet miisahede ediyorum. Acaba dogru mudur? P: Bu, varlrgm her seyden once idrakli cehdine baglidir. Kehanet tarzmdaki bir riiya, her seyden once, sebep ve ncticelerin meydana getlrecegi vakalar ziimresini bir anda atlayarak, onlarr gecerek, sonucu baslangic olarak tespit etmcktir. Bu, varhgin ne isine yarar? Cimkt) idrfik, hadiseler arasmdaki miinasebetleri gtizel bir sekilde kavrayacak tarzda gelisrnernistir-, siiphelidir, belirsizdir ve hatta varhk icin belki de lnkari rnuciptir. Soylcdiginiz husus, varhklarm suur zenginligi He alakah bir husustur, Siiphesiz, rtiyalarnuzm icerisinde yakin istikballe ilgili tedbirlerin ve ihtarlarm ve hatta goreneklerin mevcut oldugu bilinir. Dedigimiz gibi, bir rtiyanm tam bir kaliteye ulasmasi yani fcrt tarafmdan iyi sekilde niifuz edilmesi, fcrdin deger hii kiimleri ve idrakine baghdir, Egcr fertte, sembolleri anlayip,

60

bunlan analiz edebilecek bir 'uyamkhk rpeyda olmussa, riiyalar gitgide daha gee istikballere dogru kayarlar, Bu kadar. S: Efendim, Cemiyetimiz dismdaki tamdtklarrrrnz arasmda bazen obsesyon yahut da daha baska turlu normalilstii durumlari m~ahede· ediyoruz ve onlar bizzat yardim etmerniz icin ricada bulunuyorlar, Bu durumda onlarm yasamsal planlarma karismayi dogru bulmadigim icin, sahsen herhangi bir bahane ile onlardan uzak kalmayi tercih cdiyorum. Bu yapngim hareket dogru mu, yoksa boyle bir durumda bilgim oranmda miidahale etmem gerekir mi? P: Bir vakanm su veya bu istikamete gidisinde sizin roliiniiz, muhtelif derecelerde olabilir. Bir vaka sizin icin herseyden once bir vaka olmah ve miisahedeye layik bulunmahdir, Mademki hadiselerin birbiri iistiine yigihsindaki gerekli sebebi iyi sekilde bulamiyor ve analiz ederniyorsunuz, onun hakkinda acikca bir fikre varmaruz abestir. Vaka eger size yakm bir durumda ve size hitap eder sekilde ise, mesgul olunuz. Zaten mesgul olmayacagimz ve olamayacagimz hadiseler sizleri hie bir zaman entercse etmeyecektir. Fakat burada dikkat edeceginiz bir husus mevcut: Siz vakamn istikamctini zedeleyici bir durumu kcndi cehit ve iradenizle meydana getirmemelisiniz. Yoksa, vakayi miisahede etrnelisiniz, bu sizin en tabii bir hakkrmz. Eger vakamn istikametini kendi cehit ve iradenizle belirli bir istikamcte gotiirebilecck kuvveti ve bilgiyi, nefse hakimiyeti kendinizde toplamissamz, rnudahale ediniz. Tckamuluniiz bu yonde olacaktir. Bu kadar. Eger boyle baska sual yoksa, digerlcrinc gecebiliriz, S: Efendim, benim de bir sualim var. P: Buyurun. S: Ben de giinliik hayatimda herhangi bir hadise icinde bulunurken, diger hadiselerin zihnimden uzaklasmamast dolayisiyla, oyle zannediyorum, her zaman fikri takibi mumkiln kilarmyorum kendim icin, Ve dolayrsryla Lenirn icin hadise icinde uyamk kalmak her zaman miimkiin olmuyor. Gene zannediyorum ki, hiss! ve nefsani birtakim durumlar dolayrsiyla bunlar meydana gelmektedir. Bu hususta sizden ...

P: Bir misal verir misiniz? S:" Mesela ccIse calrsrnasr esnasmda, veyahut isimde, veya bir isimde mevzua konsantrasyon bakimmdan. P: Evet. S: Mevzubahis oIan seyler'in bir fikri miinascbct tesisi icap ederkcn, herhangi bir ~ey dalgmlik tevlit ediyor bende. P: Bu hadisede nefsaniyetin bir rolii yoktur. Bu sadeeel zihni melekelerin kategorik olarak gelistirilrnernis oldugunun bir belirtisidir, Daha dcgrusu bir, zihni faaliyetlerin sirah tarzda cahsmasiru ogrcnmemekten dolayi catisrna mevzubahistir. Size soyleyecegimiz husus, hayatt ve ya~ayl~l blitiin icaplarryla cok normal karsrlayimz. Her muhitin kendine has [tesiri] ve bu tesirin insandan bekledigi bir cevap vardir, Bundan evvel soylcdigirniz gibi, onun bir lisam, bir kodu mevcuttur. Iste bunu yakalayrp 0 tempo ile gidiniz, Isiniz "hangi lisandan yani hangi nevi tesiri size nakil ediyorsa, onunla mesgul olmaya cahsmiz. Diger, ttirlii" tesir"ler size gelebilir: fakat bunlara karst kapah olmayi ogrenir~ seniz, mesuliycti omuzlarmda tasryabilen JiyakatIi bir kimse olabiIirsiniz. BUt basit olarak bir odun krrarken kendi .. nizin, baltarun ve odunun arasmdaki miinasebeti nasil lyl tarzda ayarhyorsamz, giinluk hayatimzm her vakasinda da kendinizi, vakayi ve vakanm cereyan ettigi mekaru da 0 ~e.kilde ayarlayiruz, Birinci misaldeki gibi, ayarlayamadigmiz takdirde balta oduna isabet etmeyebilir, Balta elinize isabet edebilir. Balta bir tasa carpip zedelenebilir. Bu misal uzerinde diisiintinllz. Bu kadar. S: Bu hususta ben de bir sual sormak istiyorum.

P: Evet.
S: Fcrtlerin, bulunduklari vasatm kodunu anlayamaytslarindaki sebep hence bir bakrma ferdin komplckslcri vc icinde bulundugu realitelerdcn oluyor. Bu yiizden. bunlardan kafi derecede kurtuldukca bu kodlari anlamak daha kolay ve intibak etmek daha kolay oluyor diye dtistiniiyorum. Zannedcrim kategorik bir ayiruna da bu sekilde gitmek daha miimkitn olur.
62

P: Evett baslangic icin bunlar Iiizumludur. Netice, insamn kendi kendini tanrmasr degil midir? Evet, simdi diger suallerinizi sorabilirsiniz, S: Efendim, gecen haftaki celse iizerindeki calismalarirrnz neticesinde bazi fikirlerc vardik, Fakat benim arkadaslarla tam bir uyusma gostermcyen diistincelerim oldu, eelseyi gene! olarak inceledikten sonra su fikirlere vardik: Kozmik ezeli, maddi kainatin yaranlmasi durumu: ebedi de gene bu maddi kainatm yak olrnasi bali olarak ifade ettik, Buna gore} ·Adem, kozmik ezelden cok sonra maddi kainat .. ta bedenlenmistir. Bu vaziyette de, ilk A.dem'in bedenlcnmesini onun bakmundan ikinci bir ezcl olarak ele ahyoruz, Adem derken de, akhrruza, insanhk durumuna erismis varhk geliyor, 0 halde buradan su mana cikryor: Aderu'den cvvel de diinya vardi, dolayisryla Adem'den evvel de diinya yam ikili denge unsuru da mevcuttu. Btl Iikre gore ben ~oyle dusiintiyorum: Adern'e gore ebette yani diinya iizerinden insan neslinin kalkmasmdan sonra da diinya devam edebilir. Dolayisiyla ikili denge unsuru da devam edebilir en). P: Evet. S: 0 halde, ikili denge unsuru biza tihi insan icin yaratrlmarmstrr. Bu ikili denge unsuru yaratilrmstrr ve insan, kendisine uygun bir vasa t teskil ettig] icin bu vasattan geemek, bu vasatta enkarne olmak durumuyla karsilasrmsnr. Bir diger fikre de ~oylece vardim bunun devarru olarak: 0 halde Adem'in ebedi, diiriyamn kozmik ebedi manasma 01rnayacagi icin, Adem'den sonra da diinya ikili denge unsuru devam edecek, Bu arada belki bitki ve hayvanhk safhasmdaki varltklar da gene diinya uzcrinde bu1unabilecek. Bu fikre siz ne diyorsunuz? P: Diger arkadaslarmrzin bu husustaki itirazlari nedir?

S: Itirazlarirrnz su noktadadrr efendim; biz diger eelselerden biliyoruz ki, her sey varhk icin var olrnustur. Insan diinya mektebinden alacagim aldiktan, yani diinya vasati insan icin istenilen fonksiyonu icra ettikten sonra onun

varolarak devam etmesine ne gerek var diyerek,

dilnyanm
63·

varolmakta devam etmesi fikrini kabul etmedik. Saruyorum ki diger arkadaslar olarak bu fikirde birligiz, Yalruz usttcki sorulann sahibi arkadasrrnrz ayrrldr bu fikirden. P: Siz insanlar, kainat icerisinde kendi sisterninizle alakah olarak gercekten dikkate sayan varhklarsimz. Dikkate .sayan olusunuz, tahayyiil melekenizin kudretinin ~ok dismda tahayytillere glrisebilmenizdendir. Arz ve insan ayrn yasta degillerdir. Ve aym yasta da olmayacaklardrr, Medyom: Su anda bir imaj go ruyo rum. Bu, eflatunla mavinin karrsrgi bir yerkiiresi. Uzerinde butun krtalarm daha koyu eflatun renkte cizgileri var. Smirlari belirtilrnis. Bunun dismda tozpembe bir kiire daha mevcut. Bu kiirenin dis kisunlari seffaf. Yani bu tozpembe renk gittikce 90k acik renge hliriinUyor ve nihayet bir hale gibi bu dis ktireyi de sariyor. Bunun tam karsismda, evet tam karsismda, -orada daha koyu rnavi bir kiire daha var. Ve onun da etrafmda daha koyu pembe bir kiire var. a da onu ihata ctmis, a koyu pembenin disnu cevreleyen beyaz sctfaf hat yahut .muhit onda siyah renkte. D1$ taraftan, her .iki ktirenin dismdan birer isik huzmesi indi, indi ve kayboldular. Kiircler boyIeee onumde duruyor .. Simdi, acik mavi ki.irenin alt kismmdan bir ates parrltrsr goziiktii. Gittikce bu ates dilleri kiireyl sarmaya bashyor alttan itibaren. Simdi, btitim kiire kizil, turuncu, koyu al, sari ve siyah alev renkleri He sarildi. Obilr kiire sabit duruyor. Bu kararmaya basladr, Ve gene bir rsik huzmesi bu sefer.: karannaya baslayan ktireden firladi, Ayni derecede parlak. Boyle geldi, boyle frrladr. P: Evet, medyomunuzun sizlere orta derecede aktarabildigi bir sahneyi dinlediniz, i;;te insan varlrgr, sadecc bir rsik olarak bu ktireye ugrar ve bu kiireden gider, Arzm varhgr, insarnn varhgi ile kaim degildir. ArZlnzZtn iizerinde pek cok Aaemler dogmus, pek 90k Ademler yok olmustur (22). Sizin Mukaddes Kitaplarimzda zikredilen Adem, bu neslin tekarniil basamagim teskil eden '[erdin' adidir Bu ytizden, 'ezel ve ebet derken, ezel ve ebedi sonsuz manada anlamayimz' dedik.

bir bilgi olarak ogreniniz ki, idrtikine sonra va.rtrsuuz; arzintz bir hayli eski bir [izik: kiiredir. Bu [izik Sunu

kiirenin maddi yaptst, kendine has bir ozelligi te~kil etmektedir. Ve Kdinat muvacehesinde tekdmid edecek varltklartn maddi tesir ihtiyaclartna gore hiiviyet degistirtr. Renkli ktirenin tiirli.i renklerde ifadesi budur. Pek cok nesiller gelip gecmistir. Kuran'da bahsedilen yok edilen muhtelif kavimler (23). bu gelip gecmis, inkiraz bulmus kavimlerdir, Ve bun': Jar ayn tekarniil nizamma tabi olan varlik gruplaridrr (:14). Sizlerle onlann arasmda daima hir tufan olagelmistir, Her tufan, bir rnaddi siklusun hitarm ve bir digerirun baslangiCITII ifade eder. BiitiinMul.;:addes Metinlerinizde mevzubahis edilen insan, en yeni tufarun akabinde enkarne olmus oIan varhktir. Iste ezel 0 noktadadtr, Ebet, yeni bir tufanm zuhuruna kadardrr, Yeryiizii gcrcekten bir harman yeridir.

Savrulur ve toplarnr. Ekilir, savrulur ve toplamr.


vardir. Arzimz bir hasat yeridir. karniil edemez. Bu kadar.
Celse-ll ... Kademe-3 ... 5·2·1966.u

Incil'de buna ait, Kuran'da buna ait, Tevrat'ta buna ait pek cok ayet
Arzimzda her varhk te-

ouea

P: Soracak sualleriniz varsa sorunuz. S: Gecen celsc, 'Bu realite icerisinde, bu ii~ buutlu alem icerisinde blittin varhklar kendi benzerleri ve esya He bir biitlindiirler. Boyle olunca .. blr varhgin istirakte bulundugu en az U9 plan mevcuttur: 1 - Kendi linin meydana dismda bulunan vc varhgm ruhi gelmesinc yardirn eden A plant. potansiyebagh

2 - Varligm icinde bulundugu sistemle olmus bulundugu bir ruhi plan, B plant.

beraber

3 - Her ikisini birden kapsayan, adeta bir koscgen tarzmda gerek A'YI, gereksc B'yi bir baska bnuta baglayan D plam mevcuttur .., 4 - Mlistercken A ve B planlarr, bir C plant ile beraber varligm oziinde bir hareket meydana getirirl er' denildi. D plant, bizce, ferdi Yiiksck Idareci Mekanizma'ya bagIayan en yakm Idareci Plan olarak anlasildr. Burada C plant, kanaatimize gore, umumi manada, varIigm biitiin suur rna teryeli ile onlarin calisma tarzmdan do-.

65

gan bir plan. Diger manasmda, bir enkarnasyonu zaruri kiIan suur muhtevasi ve cahsma tarzi veya bir hadise boliirnii icerisinde varlrgm yukanda zikredilen ii~lii (trinite) kombinezon altmda a hadise He rnuterafrk alan kendi suur muhtevasi ve onun cahsma tarzi olarak istirak eden bir plan seklinde anlasildi. Ancak bu sekilde fcrt, suur' muhtevast ile, zikredilen sernaya istirak eder ve misal olarak komplekslcrini tahrip eder yeni bir diizene sokar onlari, YeryiiJ

zimde cari olan umumi nizarmn, kendi payma dusen kisrmlarnu bu sekilde miisahcde etmis olur. Biz bu sekilde anladrk, Siz ne dersiniz? P: B plant tarzmda tasrih ettlgimlz ruhi plan; ferdin ve fertlerin tesir aldiklari ve bu tesirle tatbikat icer'isinde yol bulduklari bir nevi Idare seklidlr. Bu bazen geri bir tcsir, bazen iistiin bir tesir seklinde de goziikebllir. Miisahedelerinizle bunlari tespit edebilirsiniz. Aynca bunlann muhakkak ki, her ikisi de cahsmakta olduklarmdan, fert kisa siirelerlc bu iki plan arasinda da gidip gelebilir: tki tesir plarn arasmda da gidip gelebilir. C planr'na geiince, C plaru, .sizin sozlerinizde dogru olmayarak izah ettiginiz gibi, ferdin suur muhtcvasi ile ilgili A ve B ile mustereken bir trinite teskll eden ayn bir unsur degil, daha dogrusu dahili bir' • unsur degil, tamamiyle bu ikisini de kapsayan bir unsurdur ki, bu. arzrmzm sevk ve idaresi ile mukellcf bulunan bir Ruhi Mekanizrna'yi ifade eder. Halbuki siz D planma boyle bir atrfta bulunmustunuz, bu yanhstrr, C plarn, arzimzm sevk ve idaresi iIe mesgul ve muttastf bur un an bir Mekanizma'yr ifadc eder, dedigimiz zaman, aym zamanda kaderi bir hiirriyetin de ortaya C;lkhgl anlatrlmak istenir. Yani insan, butiin hlirriyet ve irade serbestiyeti eselinden zaman zaman gecmeye layrk ise de, biitun bjr kadro icerisinde onu arzda basarmak kaderi iIe ytikliidUr. Yani bir ezel [vel ebet arasmda bunu yapmakla miikelleftiro Dolayisryla C plam, Insamn herseyini kapsarms durumda olan bir plan demektir. Ve 0 tam bir mukadder plandir. Sevkve idare Be vazifeli Mekanizma, en kucuk bir inhiraf olmadan ve en kii~iik bir hiz kaybi mevcut bulunmadan

66

..,

gayesini siiratli sekilde tahakkuk ettirmektedir. Sizler ve bizler daima Onun scvk ve idarcsi altmda bulunmaktayiz. Iste bu bakrrndan bir koscgen tarzinda hersey C'ye baghdrr, Kosegenden murat, btitiin capraz, girift ve birbirini celer, celici mahiyette goziikcn olaylarma ragmen ve hatta hit; anIasrlmamasma, mantiki hlcbir delil bulunarnamasma ragmen, 0, gene hakim vaziyettcdlr. Iste bu yuzden biitim bu girift hallerin ancak bir kosegen tarzmda biribirini, biribirine irtibatta gozukrncsi hadisesi, bir C plam'm ortaya koymaktadir. Evet. celse, bir D plamndan bahsedildi. Kosegen tarzrnda her ikisini birden kapsayan veA plam ile B planrru bir baska buuta baglayan mutavassit bir plan olarak yorumIamistrk biz. Bu hususta bilgi rica cdebilir miyiz? Bu C plam muvacehesinde.

S: Gecen

P: D plant, tiC; buut hadiselerinin, ancak insanla dogrudan dogruya alakah kisimlarmm tedviri ile mesguldiir, Ora. da vaka ile, vakayi rniisahede eden suur arasmdaki tesirlerin
muayyen dozlarda biribirlerine intikalini ternin eden bir mckanizma vardrr. Kuran'da, 'Biz onlarm gozlcrini bagladik, kulaklarirn da sagrr ettik' der (2::;). Iste bu D nlani, vaka ile vakayi miisahedc eden suur arasmdaki tcsirlcrin ahs verisini tanzim eder ve bu tanziminde ancak belirli devreler iccrisinde acik ve bol tesirleri suura kadar ulastirir. Bunlar

ancak Din Giinleri'nde

mevcuttur

(:!6). Bunun

haricindeki

sair zamanlarda bu karluk devam eder. Su manada ki, insan boyle bir siklusun [Din Giinii'niin] drsinda ancak pek biiyiik cehitlcr icerlsinde bulunmak suretiyle tckamiiltlne hizmet edebilecek teslrleri kcndisine alabilir. Bu kadar. S: Geccn celse, 'Komplekslerin tahribi, varhgm A plant icinde, diger varhklar ve esyadan edinmis oldugu fikirlerin, intibalarm ve kanaatlerin devamh oIarak yeni bir diizene

sokulmasi demektir. Varhk bunu layikryla


0,

basararmyorsa,

dcdiniz. Biz bu leapah devrcyi, varhgm A veya B plant He Irtibatmm kesilerek tek tarafh cahsmasi seklinde mi anlamahyiz? .

bir nevi kapah devre tarzmda

cahsir'

67

P: Tek tarafli degil, varhk muhakkak ki, musbet veya menfi birtakirn tesirlerle beslcnir; yani tesir aImayan hie bir mevcudat ve varhk mevcut degildir. Kapah devre icerisinde kalmasr ise, dairna aym dozda tesirlerle iinsiyet peyda etmesidir. Veyahut bu tesirlerin kalitesi gittikce diisrne gostcrmektedir. Bunlari da rniisahede edebilirsiniz. Boylece fert, kendi komplekslerinin tahribinde, kendisine gercek rnanasiyla rehberlik edecek ilharndan, sezgiden ve miisahededen tek kanalla istifade etrnek mecburiyeti iccrismde kahr, Bu da sadece muayyen bir realite anlayrsirun istrrabim dogurur.Hep ayrn seyi arzu etmek, aym ihtirasi yasatmak Ve ayrn kaliteyi muhafaza etmck demektir. Bu kimscler icin tekamiil seyrinin pek agrr bir harcket tarzi gosterdigini soyleyebilirsiniz. Iste boylecc,insanlar gittikce rstiraph hallcr icerisinde kahrlar. Dcmek ki istirabm bir manasi da, ferdin kendi komplckslerini tahripte daha iistiin bir tesirr, bir Ilhami, bir sczgiyi yakalayamarms olmasmdandir. Bu kadar. S: Gecen celse, 'Arzmizm iizerinde pek cok Ademler dogmus, pek <;ok Ademlcr yak olrnustur' dediniz ve 'Sunu bir bilgi olarak ogreniniz ki, idrakine sonra varrrsmiz: arzuuz bir hayli eski bir fizik kirredir. Bu fizik kiirenin maddi yapisr, kendine has bir ozellig! teskil etmektedir. Ve Kai.. nat muvacehesinde tekamiil edecek varhklarin maddi tesir ihtiyaclarma gore hiiviyet degistirir' diye eklediniz: Butiin bunlar ve her neslin Actemi nin birlbirine benzerneyen degisik sikluslari takip cdecekleri, ayrr ve cok baska Din Giinleri'ne ulasacagi manasina gelebilecegini diistinduk, Bu durumda varhklarm bedeni yaprlarimn ve uygarhklarirnn bugiinkii Adem'c benzer olabilcccgigibi, daha ziyade benzeme .. yen sekillcrde de olabilecegi neticesini cikarmrs olduk. Bu husus icin siz ne dersiniz? Medyom: Iyi anlayamadrgim i~in tam nakledemedim. Birinci paragrafi bir daha okuyunuz. S: (Bir daha okundu). P: Arzm maddi huviyetindeki degislklikler, onun kanah ile meydana gelecek olan bir bedenin tiimtinii tadil ede1

cek mahiyette

degildir. Bunu siz anlayamazsimz.

Arzm rna..

hiyetindeki

dcgisiklik, daha ziyade miiessiriyeti nokta-i nazarmdandir, Yani kendi iizerinde mevcut olan bilhassa canIrlar lizerinde icra etrnis oldugu tcsir nev'i degisebilir, Fakat bu tesir' nev'i, arzm urnumi karakterini tayin etmez, Bu, oraya enkame olacak varhgm kendi potansiyelini ayarlayabilmesi icin gcrekli olan dis tcsiri meydana getirir. Daha dogrusu B plant He alan Irtibatrm surekli tutabilecek bir yan tesirdir. Fizyolojik hir degisikligi simdilik dtisiinmenlz yerinde degildir.

S: Hakikat yolunda cesitli Din Giinleri'ne tabi clan varhklarin, kendi htirriyct Iaktorleri dolayisiyla. bir Din Gunii'nli kacirmalarr durumunda yeni bir Din Gunu'ne kadar
bekleycbilecegi hususu mevcut. Fakat, bir Adem Siklusu'nun kacrrilmasmdan bahsedilcbilir mi? Bu durumda, Cilt-3.. Celsc-S'de gecen, 'kadrosu tespit edilrnis: sozunden, Siklusu kacrran varhklar ile, bu yeni Siklus kadrosuna dahil edilen yeni varhklann toplulugunu mu anlarnahyiz? Aynca bu durum muv.acehesinde, Mukaddes Metinlerdcki bilhassa RUcu'a ait ayetlerde belirtilen ebedi cehcnnem veya ebedi cennet ifadelerini en) bir Siklusta muvaffak olamama vcya bir Siklusu bitirme manalannda ele alabiliriz diye dusundiik, siz ne dersiniz? P: Evet .. Ezel ve ebediniz muayyen bir sirim ihtiva et ..

ebedi cennet ve cehenneminiz de muayyen bir hali ifade eder. Bu hal, beden icerisinde bulunan bir ruhun idrak edemeyecegi bazi ruhi tesevviisler veya ruhi hazIarm siirekliligini ortaya koymak icindir. Biitiin problem,
{~8)J

tigine gore

varligm irstim bir suura ulasabilmcsindeki cehdidir, Bu cehit, arz rnaddeleri ile irtibata gecisinden, bu ir'tibatrm kopartmcaya kadar devam edecektir. Ve varlik, gitgide biri ..

biri icerisine katlanan ve bu sekilde -de genisleyen bir suur kadrosu icerisinde -hareket etmek durumunda bulunacaktir. Varligm halledernedigi, irstiine cikamadigi herhangi bir ruhi hali, bir yasayis unitesi 0 varhk icin devamh bir IZWrap vcya devamh bir saadct halini tevlit edebilir. Iste bunun stiresi; varhk, ebede kadar yani yeni bir siklusun zu, . huruna kadar asilamayacak bir kader icerisine kendisini

69

izdirabi ebediyen demektir. Bu kapi acildiktan sonra, yani varhk daha iistun bir suurun icerisindc tatbikata gectikten sonra, izdirap ebedilikten cikmis, geride brrakrlmis olur. c;iinkii Mutlak Allah, mutlak derecede adil, ve tekamiil mutIak derecede sonsuzdur. Bunun icerislnde hie; bir izdirap veya saadct sonsuz olamaz. Bu kadar,
I

sevkctmisse,

S: Tesckkilr ederiz efendim. P: Mukaddes Metindeki ebedi cennet ve ebedi cehennero hali dogrudan dogruya iki devrenin ifadesidir. Ger<;ekten bir varhk, yeni bir Siklus'la kendisine apacik bilgiler veriIinceye kadar, madde He olan irtibatirn devam cttirrnek, devarnh imtihanlar, devamh' tesir alis vcrrsi vc hemen hemen tek fazh bir kanaldan beslenmek mecburiyetindedir. Bu siiphesiz, varhk Icin ya devamh izdirap veyahut devarnlr saadettir. Miinavebeli de olabilir. Oyleki, varligm ne izdrrabi nc de- saadeti brr tilrlli son bulmamaktadir. Bu, ebet dediginiz, yeni bir Siklusun baslangrcma kadar slirer. Mukaddes Metinleri incelerken, su hususlara dikkat ediniz: 1- Once, bir hadise, bir sdz, bir takbih veyahut bir tekdir mevcutsa, bu, insan icindir. Onun hitap ettigi kavmin sekilleri, tipleri, tarihi ki~iligi hie; bir ~ey ifade etmez. Onlann her bid} her bir insarun karakterini veyahut ayrn insanda degisken- oIan muhtelif karakterleri Hade eder. FaIan kavmi tarif ettigi zaman su anlasrlmahdrr ki, bu bir, insandir. Tarifte ifade edilen iyi ve kotii tarafIar, bir insanda mevcra olan iyi ve kotii taraflardir. 2 - Rubi bir Idare Mekanizrnasr'nm, insanlari sevk ve idaresindc kullandtgi metotlann gelisimini tespit etmektir. Vaktiylc hangi rnetot uygularnrkcn, bugiin hangi metot uygulanrnaktadir. • 3 - Tekamiihin, tatbikatla ilgili noktalarirnn tespitidir. Vaka karsisinda mticerret tarzda bulunan varhk, hadise i~crisinde nasil olmahdir. Veyahut sadece hadise icerisinde buIunan miisahhas varhk, bunun daha ustunde miiccrret bir varlik haline nasil gecebilir? Bunlarm tespiti icin de gayer

bol materyel vc misaller mevcuttur.


70

4-

Cok kapah

ve sembolik

olmak

iizere varhgimz,

maddeniz ve sisteminizin gecmisi ve gelecegi hakkmda da bilgilcr mevcuttur (~9). Onlarm da tespitini yapmaya cahsrrsarnz, muhakkak ki sizlere verilmis olan bilgilerin ne rna.. . hiyette bilgiler oldugunu da anlayabilirsiniz. Biitiin Kitaplar, tek ve asli bir Kaynagm, insanlara yardirmndan ibarettir. Bunlar her Mukaddes Metinde ayri ayrt isimlcr altmda zikredilir (30). Suphesiz, hersey, Tanrr'nin yiice iradesi tahtmda cereyan eder. Biitiin Mukaddes Kitaplar, sadece O'nun iradcsinin bir beyanmdan ibarettir. Bu irade beyam, dogrudan dogruya insan suuruna degil; onun sevk ve idaresiyle mesgul Mekanizma Suuru'na inikas eder. Ve bu sonsuzcasma inikaslardan [sonra] ancak bu hale gelebilrnistir. Yani, Mutlak olan Tarm He rnahluku arasmda makul hie; bir irtrbat yoktur. 'CeIse-12 ... Kademe·3...
12-2-1966 ..• Cilt.3

,P: Sualleriniz varsa sorabilirsiniz. S: Ge~en celse, 'Ve varhk, gitgide biribiri icerisine katlanan ve bu sekilde de genisleyen bir suur kadrosu icerisinde hareket etmek durumunda bulunacaktrr' dediniz. Bu sozlerinizden biz sunu anladik: Varhk, birtakim fiillerde bulunuyor ve bu fiilleriyle bir bilgi birikimi meydana getiriyor. Bu bilgi birikimi, dagimk haldeyken bir butunliik arzedince, bir blitiin olunca yani bir realiteyi tamamen aydmlatinea bir onceki katlanrrns suur kadrosuna ycni bir kat olarak ekleniyor, Ve boylece genisleyen suur kadrosu, bu sekilde gelismekte devam ediyor. Bu anlayisirruza siz ne der-

siniz?
P: Verilen cerceveler dahilinde bu diisiinusiintiz norrnaldir. Suur katlanmasr, varhk yonilnden ii9 tilrlti vaziyet arzeder: Birincisi, varhgm surekli cnkarnasyonlariyla kendi suur sahasmda ternerkiiz etmis ve analize tabi olmus btlgiIerin Oz'e aktarrhsi demektir, Bunlari anlarsimz. Ikincisi, bir varlik it;in suur katlarusi, 0 varhgm Irtibatta bulundugu tesir planmm kendi iizerinde meydana getir ..

71

mis oldugu aksiyonun, 0 varhk tarafrndan. suurlastrrilmasr demektir, Yani varliga tahmil edilen her tesir, 0 varhkta: esyayi, hadiselerlni ve kendini musahededc bir saik roliinii oynar. Iste bilhassa bu noktada bir varhgm disla kendisi arasmdaki mesafeyi kapatabilip bunu kendi ruhuna maledebilmesi, bir suur katlanmasidir, Vfuncilsu~ dogrudan dogruya varhgm bir ice donus sekliyle kendi kendinin temasasr durumudur. Bunun en basiti, varhgm kendi kendini tenkidiyle olur. Ve bu, boylece, kendi sistemi icerlsindo biltiin rnetotlarmm ve vasitalarmm denetlenrnesi tarzmda tezahiir eder. Oyle bir an gelir ki, varhk, icindc bulundugu mekanm enkarnasyon kanunlari disma tasmak zaruretinde kahr, Yani .0 artik, belirli bir buutun dismda hayat bilgisini ogrenmeye namzcttir. Iste burada 'en son ternasa' meydana gelir. Bu da bir suur katlanmasrdir. Bu kadar. S: Cilt-3.. Celse-s'da, 'Hem tahrik edlniz, hem tahrik olunuz 'ki, meydana getirrnis oldugunuz tesir plant akt.if tarzda hamle yapmak dururnuna gecebilsin' dcdiniz. B~ SOZUniizdeki, tahrik etmek ve tahrik olmayi, karsmuzdakinin onune dogru olam, hakiki olam koymak seklinde mi anlarnah-

YIZ? -

P: Tahrik etmek, bir kimsenin hlirriyetine halel gctirmemek sartiyla, 0 kirnseyi, onun ihtiyaci yoniinde sevketmek demektir. Siiphesiz, ihtiyaci derken, ona en uygun ve dogru olan seyi belirtmek istenmektedir, Evet, bu bakimdan ise, ifade ettiginiz scyler dogrudur, Tahrik olunuz'ti gelince, bu kisrm, butim insanlann yapamadrgi fakat yapmaya mecbur -oldugu seydir, Soyle ki, ruhun biltiln yasayrsr, tahrik olmak icindir. Yani o, kendinden aksiyon sahibi oluncaya kadar tahrik olunacaktrr. Btittin insanlarda muhtelif kademelerden baslamak ve devam etrnek sekliyle tczahur eden bir otomatizasyon vardrr, Bu, gerek varhgm kendi ic biinyesinin ona verdigi tesir'ler kanahyla, gcrck 0 anhk hayatmm kendisinde birakngr teessur sebebiyle, gerek 0 devredeki hayatmm suurunda yerlestirrnis oldugu bazi kanaatlerin, bilgilerin, insiyaklann sebebiyle ....

72

Medycm: Irtibati kaybettim. Banti dinletiniz. S: (Bant dinletildi). P; ..... varhk bir otomatizasyon icerisinde kalmak ka-· deriyle karsi karsiyadir. Demin karsilasrms oldugunuz hadisc size giizel bir rnisaldir. Soyle xi, medyom kendi psisik kudreti vc gayesi itibariyle bazr sartlara uymak mecburiyetinde Idi. Bunlardan en oncmlisi, butun suur konsantrasyonu-nu bir noktada slirekli olarak teksif, surckli olarak devam ettirrnek idi. Yani bir nevi mihaniki cahsrna icer'isinde ayIII tempoyu gostermck mecburiyetinde idi. Siiphesiz kendisi ve hamileri tarafmdan her tiirlu ihtimam goster ilmesine ragmen, her rnedyomda oldugu gibi, arada sirada dis tcsirIere karst insan zayif kalabilir. Burada, bu zayifhk bali} "bu otomatizasyonu derhal sarsmaktadir. Yani varhk kendi ira .. desi ile hareket etmek endisesi icerisinde kalmaktadir. Ve boylecc bir celsenin akrsi, muhtelif ':;;ekillerde kcsiklige ugrayabilir. Istc, biitiin insanlarm tahrik olunmasi keyfiyeti aynen buna benzer. Insan, kendi suurunun hareketlerini kendi iradesinin hareketlerinc uydurmak durumuna gelinceye kadar, muhtelif otomatik harekctlcr icerisinde kalmaya mahkurn oluyor. Bu hal siipheslz onun irade giiciiniin ve idraksizliginin bir mahsuhidiir. Batun hadiseler, birtiin musahede, biittin b'ilgi, disardan gelecek her turlii tesir insanm bu otomatik calisisiru inkrtaya ugratmak, keridiliginden bazi vaziyetlere mtidahale etmek durumunu eldc etmesi icindir. Ustteki misalde 01dugu gibi, medyomunuz kendisine uygun gelen bir metodu,' yani celseyi tekrar dinlcmc metodunu tatbik ctrnis tir. Bu, baska ttirlii bir bilgiyi ihtiva eder. Her soz, her kelime yalin olarak, sadece soz ve kelimedir. Fakat 91k1:; nok.tast, vaSItantn nev'ine gore degisik tesirleri meydana getiren bir hususiyet giisterir. Bu cikis noktasr bir plak, uzaktan isitilen bir ses, bir :bant veyahut bizatihi bir insan hanceresi olabilir. Oyleyse~ bizzat varhk, kendi aksiyonlarmm iccrisinc kcndi ruhi kudretler ini; tesirlerini de' yliklcmektedir. Bir kelirnenin, hava icer-isindeki yayihsi sadece basit bir fiziki olay degildir, Bu kelime, kendisinin geldigi yerin hususi-

71

yetlcrini de tasrr. Ve mtisahedo etrnissinizdir ki, insanlarm konusrnalarmdaki miiessiriyet dereceleri farkh farkhdir. Ve

gene miisahede etmis ve ogrenmissinizdir ki, cok imanlt hareket eden kimselerin. sozleri cok daha tesirli ve miisbettir.
Burada varhgin kendi suur rnuhtevasmdan dogan bir tesir o yeni yapiya, kelime yapisma, yeni vibrasyona yuklenmis ve [0] sekilde karsi tara fa aktarilnusttr. Bantm dinlcnisinden maksat, medyomun kendisine gelen tesirleri soz halinde ifade ettikten sonra, bant kanahyla tekrar 0 tesirlcri almaktan baska bir ~ey degildir. Ayru tesirleri ahp, aym Ust plana rucu etmek daima kabildir (:i1). Yani bir bakirna, bir motorun calisismda gecici bir harekcti temin eden bir bo.bine benzer. Evet, baska sualiniz var rm? S: Insan-iistii hayatla bilgili bir tatbikat devresine girecek olan insan hayatmm bu devresi Adem siklusunun son .devresidir diye diisiinebill r miyiz? Medyom: Anlamadim, tekrar eder rnisiniz? S: (Soru tekrar cdildi). P: HaYlr... Evet? S: Baska sua1imiz yoktur efendim. P: Gelecek celsenize gelirken her biriniz umumi hayat .akrsi icerisinde miisahede ettiginlz bir hadiseyi beraberinde getirecektir. Hadisenin kategorisi mevzubahis degildir, En ki.i~iig'iinden en biiyiigilne, en basitinden en muglagma kadar her tilrlii hadise olabilir. Hadiseicri rniimkiin oldugu kadar iyi tcspit edip, orijinal bir tarzda getirmeyi basariDlZ. Ve bundan bir digerinizin simdilik malumati olmasm,

Bu kadar,
Celse~13... Kadcme-Si., 19·2·1966... Cilt·3

P: Insan, ii~ tiirlil ana tesir altmda bulunur. Birincisi, kendi sahsiyeti, Ve btl sahsiyeti meydana gctiren her tiirHi suur -hadisesi, Ikincisi, muhiti, Uciinciisic, kendisi ile mu.hitinin muhassalasi olan diisimce. Burada insana, gerek birinci, gcrek ikinci, gerekse ii~lin-cti sartlar icerisinde devamh olarak huIuI eden bir ruhi tesir rncvcuttur, Yani insanm sahsiyetinin vucut bulmasmda '74

dis bir ruhi tesirj, muhitin her fiir'lil hadisesinde gene dis bir r'uhi tesir: nihayet kendi sahsiyeti He muhitinin bir muhassalasmdan meydana gelen dusiince uzerinde, bunu tahayyiil de inzimarn eG-er,yine bir ruhi dis tesir hulul etmektedir. Bu duruma gore, sizler nerede, hangi sartlar icerislnde bulunursamz bulununuz, bu liC kategorinin dahilindesinizdir. Ve yalrnz, burada kesfedemeyeceginiz buyuk bir kanun] pek buyuk bir kozmik ahenk cari bulunmaktadir. Bu da, hareketlerinizin diisiincelermizle betaber, diistincelcrinizin tahayyUliiniizle beraber, tahayyiiltintiztin ise asil ic duygularmizla beraber yiiruyebilmesidir, Bu, yetiskin, mutekamil bir insamn vasiflarrm gosterir, Halbuki tatbikatirnz, saydigirmz hususlarm kiminin noksan, kiminin fazla, kiminin islcnmis, kiminin ham olmasiyla ortaya cikmaktadir. Bir insamn hayat icerisinde basarih olabilmesi, kendi sahsiyetinin biittiniinii teskil eden unsurlarini tamyabilmesine baghdir, Bunu tarnrnak birinci merhaledir. Tamma'dan sonra, blitiin bu unsurlarm birbiri ile clan karsilastirrlmalarmda o unsurlardaki eksiklik ve fazlaliklar, birbirlerinin lehine ve alcyhinc olan durumlarr tashih etmekle giderilir. yeryiiziinde _ biittin insanhk, icinde bulunduklari mekarnn ve tesir sahasmm isleyis rnekanizmasrm bilmemektedir ve bilmemckte de haklidir. Oyleyse, bir insamn yapabilecegi en iyi is, akilhca miisahede ederck hareket ctrnesidir. Cimkti, bu kanalda hareket edildigi miiddett;e. bu kanalla ilgili olan hadiseler karsismda yamlrnamak daima miimktindiir. Su anda, insanhk icin, hadisesini izah cdcbilccek acik ve secik hilgiler mevcut degildir. Oyleyse, insan akil prensiplerinin icap ettirdigi seyleri yapabilmeli, miisahedesirri degerlendirmclidir. Ve ona her iki cahsismda da hizmet edecek olan i9 sesini de duyabilmelidir. Yarulrnak, sapmak, aldanmak insan icindir, Bunlann hicbirini in sandan gayri bir varhkta gdremezsiniz. Ciinkii insan, iradesi He hareket ctrnek durumunda olan bir varhktir. trade He harcker;e, yukanda sayilan blitlin ihtimallcr vardir,

Su durumda

75

Simdi, gecen hafta soyledigimiz ve bir hafta miiddetce yaprnis oldugunuz mtisahedelerinizden sectiklerinizi okuyabilirsiniz, Yalrnz, burada, arkadas, yapngi mtisahedesinin kendisinc kazandirmis oldugu bilgiyi nakletmelidir. Evet , S: U~ gun onceki carsamba sabahi, 9.15 srralarmda, iki yildan beri devarn eden ve durusmalarmm c;ogunda bulundugum bir rnanevi tazminat davasmm davahsi arkad as imla, bu davarnn bakildigr mahkemcnin zabit katipligine gittik. Buroda ti~ kisi vardi. Biironun sol tarafma dogru uzanan koridor gibi los kismmm sonunda yashca bir erkek memur,

upuzun masanm

son ucuna oturrnus

yazi yazmakla

mesgul-

dii. Ayrn karanhk ve baknnsiz biironun sag basmdaki bankolu masanm oniinde de, yanyana vc siislcnrnekte olan iki gene bayan oturuyordu. Bu, makyajlariyla mesgul memureler de son durusrnalarda gordtigiim zabit katipleriydi. Arkadasim bu harnmlardan, davahst oldugu davanm dosyasun, . numarasun soyleycrck istedi. Dosyayi vermek uzere birinci kiiciik memure kalkrmsu. Tam 0 sirada kapidan giren gene mubasirden dosyayi dolaptan vermcsini rica cde.. rek arkadasimm arzusunu yerine getirmis oldu. Arkadasim dosyayi tetk.ik etti fakat aradigrru bulamadi. Birkac giin once yapilan delil tespitini izah ederek bununIa iIgili evraklarr rica etti. Yaslrca olan ikincisi, iki ay onceki durusmadan sonra, bu arada yaprlan tespiti hatrrladr ve anlatti. Fakat, davacrsi adma acilrms ayn bir dosyada bulunan bu evraklara ait dosyayi, numarasi olmadan bu kadar dava ve dosya arasmda hatirlayamayacagiru bcyanla hakime basvurulmasmi 'soylcyincc, kiiciik bir tereddiit geciren birinci ktlCiik memure ayaga kalkarak, arkadastan davacmm ismini sormak suretiyle dosyayi dolaptan hem en bulup verdi. Vc boylccc bir istek cevaplandrrilrms oldu. Obiirii halen gozlerini rimellemekle mesguldii. Bu musahedemden elde edebildigim neticeler sunlardir: 1 - Yash ikinci memure, rahatim kolay kolay bozmak Istemeyen, giiciinii kullanmaktan kacman yani rnenfi tesirlerle .beslenmeyi tcrcih ederek izdrraph, uzun yolda taban tepmekte olan birisi. Dlgeri ise, davramslarmda mtitered-

76

icinden gelcn sese de uymaktan kendini ahkoyamayan yani miisbet tesirlerden, tereddtitle de olsa yararlanan bir varlik. 2 - Mesal saatinde siisleriyle mesgul bu Iaubali memureler, amirlerince murakabe ve takipten uzak, kendi hallcrine terkedilmis bir haldeler. Yani kurulmus bir sistem. konulrnus bir prensip korunmuyor. 3 - Bu halleri miisahede eden bizler de, bu aksayan, tatbik olunmayan prensiplerin seyircileri durumundayiz. Yani vicdanen, yaprlmast icap edenin ne oldugunu bilmekten aciziz. P: Evet, son cumlenlz, musahedenizln siz tarafmdan iyi degerlendlj rildi jgini gostermektedir, Bir baska -arkada:;;? S: iki giin evvel dolmusta soyle bir hadiseye sahit 01.. dum: Sofor gayet sinirli idi. Her hrsatta miisterileri ile ~atrsrnak istiyordu sanki. Kapayi kapayamayan birinc ve kapamak icln hizhca vuran brr digerine dcvamh sert cikislar yapiyordu, Bu durumu sadece kendi miisteriler-inc karst degildi. Onimden gecen bir yaya veya yolcu indirmek icin duran bir vasrta onun hirsim kdrtikltiyordu. Bu arada yarnna oturan yashca bir bey. 'burada ineccgim' diyerek kendisine bir lira uzatti. Sofor aym sertlikle, 'su parayi evvelce verseniz olmaz mi, tistelik de bir lira veriyorsunuz, irstunii verInem icin vakit gececek' vs. dedi. Daha bir cok seyler konusacakti ki, yash bey gayct sakin, 'iki kisiliktir evladim' dedi. Ve kendisinden evvcl inen harurrnn yamna dogru gitti. Bundan sonra dolmusta kalanlar birbirine baktilar. Biraz evvelki elektrikli havadan cscr kalmarrusn sanki. Sofor, arkadakilere, 'ncreyc kadar gitmek istersiniz elendlm ' diyerek biraz evvelki durumuyla kiyaslanamayacak sekilde konusmaya vc inen yolculara da hayrrh gunler dilemeye basIadr, Bu hadise karsismda .benim diistincem $U oldu: Burada yaslrca zat, soforun 'hiss! tesirlerine muhatap olmarmsti, Bu yUzden onda menfi bir reaksiyon olmadi. Aksine, bu hareketi ile, butiin cevres.ine oyle bir bilgi verdi ki, bu, bir anda tesirini gosterip havanm rni.isbete yonelmesine kafi geldi. Benim bu dururnda, son celsede soylenenler akhma geliyor. Orada, 'Her SQZ, her kelime yahn olarak sadece soz

nit fakat

77

ve kelimedir. Fakat cikis noktasr, vasitanm nev'ine gore degi~ik tesirleri mcydana getircn bir hususiyet gosterir' dernistiniz, Ayrica burada, kitabi sozlcrle bilgi ver isten baska, harckct vc soz He ornek olmanm daha tesirli olabileccgini dtlstintiyorum. Zaten bize, hareketlerimize dikkat ctmemizin soylenmesinin de nedeni budur diye dtisilniiycrurn. Ciinkii gcccn cclsc, 'Ve gene miisahedc ctmis vc og'renmi~sinizdir ki, (_;okimanh hareket eden kimselerin sozler! 'fok daha tesirli ve mils bettir' demistiniz, P: Evet. Neticeyi normal bir miisahidin tarzmda bag-

larmssrmz.

Burada

rnevzubahis

insanm

muhatabina

vcrdig!

ders nedir? S: Burada, eger ona karsi ayrn sekilde harekct ctrnis olsaydi, diger kisi de karsihk verecek ve herhalde kotti seyler olacakti, kavga filan gibi. Fakat sakin bir sekilde ona

yurnusak

bir ders vermeyi

dusundii

sanmrn,

yani

neza-

kctli harekctinin

daha dogru olacagim... kapildigi anlatildi. Bu hadise hareket tarzi arasmdaki irti-

P; Si.iriid.inlin ani bir siikuna ve hatta sozlerinl tashih ..


Ie bir pismanhk duygusuna ile, parasim vcren kirnsenin

bah kurar rrusmiz? S: Orada silriicii, oncelikle hissi bir durumdaydi, SinirIiydi, Belki kendine ait bir olay 0 gun icin onu sinirli bir hale sokrnustu, fakat muhatabi onun 0 havasma girmedi
bir defa. Daha iisttin bir anlayistan

rim

cahsmadan ciknus evlerimize gitmek iizere otobiise binmistik. Otobiis ten .. ha idi. Motor giirultustiniln fazlahgmdan gavriihtiyarl yiiksek sesle konusuyorduk, Konumuz, bugiin icin verdiginiz miisahede seciminln sekli ile objektivite ve siibjcktivite unsur Ian idi. Birden karst srradan bir baym bana dogru uzanarak asabi bir sekilde 'miisaade edecck misiniz uyuyahrn' diye bagrrdigtru gordiim. Sasirrmstim. 'Anlavcmadirn' diye cevap verdim. 0 aym soruyu tekrarladi. Sesimizden rahatSIZ

bu durumda. P: Evet. Pekala, Bir baska arkadas? S: Dun aksam ii~ arkadas, Cemiyetteki
2 )

tesir ahyordu

diyebili-

oldugunu anlamistrm, Fakat mazereti

pek tuhafima git-

78

misti. 'Burasi yatakhane degil ki kardesim' dedirn. Aym 50ruyu yine tekrarladi, Sinirlenmeye baslarrusnm. 'Hayir, etmiyorum' diye ccvap verdim. Biraz durakladi, sonra, 'sen ister et ister etrne ben uyuyacagrrri' diyerek yerine bilziildil, paltosunu kaldirdi, sapkasiru gozlerine mdirdi. Birkac dakika oyle hareketsiz kaldi, Sonra, dikildi, sapkasirn cikardr, fildir' frldir gozlcr'le disarrya bakmaya basladi. Arada bir kizgm kizgm bana bakiyordu. Kendimi toparlarmstnn .. Gulurnscmcyc basladim. Indigtm duraga kadar boyle devam etti. Orada doniip otobiise baktirn, gene bana bakiyordu, Elimlc selam verdim. Bir an durdu, sonra 0 da beni eliyle. selarnladi. Otoblis hareket etti, uzaklastilar, Bu hadise bende su dusiinceleri meydana getirdi: 1 ~ Mazeretime ragmen, umumi yerde yuksek sesle konusmarnalr ve bulundugum ortarmn kurallarma uymaya dikkat etmeliydim. 2 - Hadise karsismda bir an sinirlendim, yani hissimle hareket ettim ki bu hatahdrr, 3 - Yukarrsi, mtisahede secmemdeki tereddiltiime karsihk karsirna bariz bir misal cikardr. ·4- Bazi insanlar iddialariru ilgisiz hatta giilunc scbeplere dayandrrtyor'lar. Sebebi de, ortam hakkindaki bilgi yetersizhgi Ile, hadiseyi vazih gorememeleri, muha .. kcmc noksanhgi ve neticesi olarak otomat bir yasayis icinde bul unmalaridir diye dusimuyorum. P: Bundan evvelki hadise nev'i He sizin musahede ettiginiz hadise nev'i araslndatd musabchcti gosterlr misiniz? Ctinkii, sunu da arzedeyim: Birinci miisahedede ayni plana inilrneden bir tesir verilmis ikinci miisahedede ayrn ..planda kalmmak suretiyle tesir verilmis. Fakat netice ayrn sekilde yani daha dogrusu rmisbet sekildc vuku bulmustur,

Sebep?
S: Belki de 0 anda 0 kimseye sert bir sekilde cikis yapmanus olsaydim, onun konuyu dana cok uzatrnasma sebep olacaktim. Herkesin kendi seviyesine vc 0 andaki durumuna tesir ede bilecek bir nok tadan hareket etmek gereklidir diye dtistintiyorum, P: Peki, siz bu durumu daha onceden kestirebilmis miydiniz?

79

S: Hayir, 0, anda bir tereddiitle, birden sert cevap vermeyi diisimdiim. Hatta bu sekildeki hareketirnin neticesinde, fiili bir mlinakasa durumu olabilecegini de diisiindum, bu riski gaze alarak bu sekilde hareket ettim. P: Evet. Her iki hadisede de psisik rnekanizma bakimmdan durum sudur: Muhatap olan her iki varhk, kendi seviyeleri icabr birer tesir planma tabi idiler. Siiphesiz bu tesir plant, onlarm nefsaniyeti kanah ile, egoizmalan kana_II He bcslenmekte idi. Onlara muhatap olan sizler ise; icinde bulundugunuz tesir plarnmn sizleri biraz olsun rikkate .ahstirdigmr, suurunuzda bulunan bazt bilgilerin sizi bazt harcketleri muayyen sekillerde yapmaya zorladigim da gasterir. Her iki hadise icerisinde, muvaffakiyetle yardrrn etrnis olarak 'siyrilmak bir basaridir, Buradan su prensip ~lkabilir ki; suurunuzun bulanmasina, nefsani kanaldan gelen tesirin sizi sarrnasma, bir bakima rnenfi tcsirlerle iinsi:yet kazanmamza meydan verrneyiniz. Bunun yegane caresi, rnurakabe-i nefistir, vicdan sesidir ve akli olmaktrr, Evet, .simdi bir baska arkadas? S: Efendim, .ben gunliik hayatin akrsi icinde, kayda de.. ger buldugurn ve bu bakrmdan da hafrzama emanet edeme<digim kadar onem verdiglm olaylarr, degerlendirrne ve mil.sahedeleri iki yildan beri 'kesitler def'teri' admi verdigim bir deftere yazmak ahskanligmdayirn. Simdi oradan 26-1-1965 tarihli pasaji okuyacagim: Osmanbey duragi ile, (...) sinema.smm arasmda bir ycrde iki k.isi kopeklcrinin hrrcmhgi yiizunden birbir lcrine yaklasarnayarak uzaktan konusuyor lardi. Ikisinin de birer kopegi vardt ve ikisi konusmak istiyorlardi, fakat kopeklcrinin bagirmalart ve kavgalari yiiziinden bir'birlcrine seslcrini duyurarrnyorlardr, Sanki her insarun kendini digerlerinden uzak tutan en azmdan bir kopegi yok mu? Hatta soyle diyecegim, her insan kendi etrafrru cepecevre sarrrus bir YI~n kopegin tasmasim elinde tutar. Hep bagmr kopekler. Bu kadar gurultu icinde de insanlarm .birbirlcrini anlayamarnalarma sasmamak gerekir. Ciinku, mlimklindUr ki, insan sesi diye duyulanm ~ogu kopek sesidir. Insanlari birbirlerine yaklastirmak icin once onlan ko-

~o

peklerinden haberdar etmek, sonra da onlan kopeklerinden kurtulmaya cagrrmak gerekir. Ciinkii kdpekler'inl ancak ins an kendisi boslayabilir. Bunu bugUn; 0 gunlerde insanlann birbirlerinden uzak olmalan ve
De

kadar denese-

ler de tamamiyle yaklasamamalari,

baskalarmi kendileri ka..

dar scvememeleri olarak du,?uniiyorum. Ve bu konudaki diisiincelerirni daha gelecek zamana atabilmek, ileride bu prob-

lemi unutmamak istiyordum. Bu musahedem bana cok esash bir sembol verdi. Simdi ne zaman bu tiirden bir hadise gorsem, bu kopek sembolii zihnimde canlamyor ve degerIendirmelerimi daha saglam bir sek.ilde yaprrus oluyorum.

beseri miinasebetlerinde ahenksizlik doguran en bi.iyiik ami! ne olabilir sizin icin, bashca bir amil? S: Bashca hir amil, insanm kendisine duydugu ilgiyi, sevgiyi, yakmhgr baska biro kimse icin pek kolay kolay duyamamasr, icinde boyle bir sesi duyup yasayamamasi,
P: Gilzel. Iste buna nefsaniyet derler. Kisaca isrni budur, Demek ki mtisahedenizdeki kopek, bir nefsaniyet sern .. boliidiir. Fakat buradaki zincirlenrnis kopek, bir bakrma hakim olunmus bir nefsaniyeti ifade eder. Halbuki, cemiyetinizin umumi vechesinde kopekler, daima zincirsiz dolasmaktadir ... Giizel. Bir baska arkadas?

P: Evet. Insanlarm

S: Efendim, Uq sene evvel daireye bir vergi miikellefi gcldi. Eski borclarr oldugu halde, yeni vergiyi vermek istiyordu, Vermezse ytizde on gecikme zammina tabi olacaktr,
arkadas kabul etmedi. Bana basvurdu, Ben de mevzuata uygun oldugu icln dedigini yaptirn. Aradan bir sene gecti, Ayni mlikellef ailesiyle gcldi, 'borcumuz yok, makbuzu kaybettik' dedi. Aradik, bulamadik kayttlarmi, 'Hayrr, verilmcmis' dedim. Onun iizerine miikellef, Vilayete 'istida verdi hakkimda. 'Verdigim halde, ou bey makbuzlan yirttr' dedi, tecziyemi istedi. Vilayetten murakip geldi, ifa·demi aldi, murakiplar da makbuz suretlerini aradi, bulamadr, Vermedigi ortaya cikn, Miikellefin evine gittim, ailesi kapi oniindeydi. Miikellefin karisr bana, 'senin elinde, ka:pat, ne olacak' diyerek beni sahtekarhga tesvik ediyordu. 81 Yarurndaki

Sesimi cikarmadrm, gereken sozleri soyledim, Daire'ye gelip camrrn sikiyorlardr, En nihayet 'mahkerneye vereccgim" dedim ve mahkemeye verdim. Efendirn, ben cahsrrken dairna duriist ~ah~lnm, vicdarurmn sesini duyarak. Satislarda olsun, nc Iazrmsa kanununu uygulamaya cahsmm, Bazr ar... kadaslarm crkarlarma dokunuyorurn tabi. Gayri mesru men ... faat temin eden arkadaslar var, Bunlar bana diisman oluyorlar, arkamdan her tiirlii lab soyluyorlar. Bunlarla 0 miikellcf goriismiisler koridorun bir tarafrnda. Bir arkadasim soyledi. Bana alan davramslarim oniann tesvikiyle yaptikIarmi zannediyorum. Mahkeme dort celse devam etti. Hakim bana yarun maas miktarmda bir tazminat verdi. Gnu da ben, diiriist arkadaslara ve muhtac bazi kimselere dagrt11m. Digerlerine ders vermek icin, dogru yolu gostermek icin bu hareketi yaptim. P: Sizin bu davramsmiz, muhataplarmizm iizerinde ne gibi bir rub! degisiklik hasil etmistir? S: Bu miikellcf daha sonra geldiginde daha yumusak, daha cekinerek davrandi. Biz onun isini tabi gene yaptik. P: Onun bu degi~ikligi yeni bir zarara ugramanm ihtimalinden korunmak icin olabilir mi? S: Sanmiyorum efendirn. Yapttgma herhalde pisman oIdu. P: Onun pisrnan olusuna ait objektif mtisahedelcriniz oldu rnu? S: Orasmt anlayamadim, P: Onun gercekten pisrnan olduguna dair dogru malumat elde edebildiniz mi? Bunu size gosterebildi mi? S: Hayir efendim, rnalumat edinemedim. Daha yumusak, daha giileryiizlli geldi, P: Evet. Bu miisahedeniz, degerlendlrilis

bakimmdan

yerinde olmarmstrr, S: Ne bakimdan efendim? P: Degerlendirilis bakrmmdan yerinde olmarmstrr. Burada sizin icin, sizin faydaniza cok inee bir nokta vardir. Bunu tespit ediniz. Baska bir arkadas?

82

S: Efendim, gecen hafta bir sinemamn kapisi oniinde, gortiniisii gayet cirkin ve bir gozii kor ve biraz da yashca ve kotli oldugunu tahmin ettigim bir kadm aordtim. Sunu diisiindiim 0 anda: Hayatla, sadece yasamak Icin miicadele eden ve diger imkanlardan istifade edemiyor g~~riinen bu kadln bu hali He cidden gUt; bir durumda. Fakat diisiincemin hemen akabinde birisi yaruna yaklasti ve konusmaya ba~ ladi, Bu hadise bana, ilk bakista iirnitsiz gorunen bir duru .. mun kcndisini tashih edecek imkanlari tasimakta oldugunu, gucliigiin sadece onu gorememekten ibaret bulundugunu anlatu, P: Bu kadar IDl? S: E vet etendim. P: Verimsiz bir musahede. Baska? S: Efendim, benim de cahsrrns oldugum miiessesede on giinden beri bircok kimse yakmlarmi kaybetti. Bu yiizden, bankada yardnnlasma sandigi diye bir sandik var, hergiin bir sirkiiler nesrediyor, falanca oldii, filanca oldti scklinde. Ve cenazeye davet ediliyorlar. Benim musahedem su ki, bu kabil hadiselcr ve bir taraft an da buna ilave olarak Devlet Baskamrun Amerika'da oliim doseginde olrnasi sebebiyle gazetelerin devamh nesriyati bankanm icinde bir oliim havasi yaratti. Ve bu arada ben sabahlan bankaya girdigim zaman adcta kasvetli bir tesir alaruna girdigimi hissediyorum. Ve bunu diger yakmirnda bulunanlarda da rniisahede ediyorum. Yalmz benim burada faydah olamadignn bir husus mevcut. Bir yurnusama meydana gelmesini, bu tiirlti hadiselerden onlarm istifade etmelerini saglayarrnyorum, onlara bir tembihte bulunmak isini yapamiyorum, bu giicii kendimde bulamiyorum. Yani kendimde bir noksanhk mirsahede ettim. P: Umumiyetle buradaki ifadeleriniz aliim kor kusu mu-

dur?

S: Insanlarm

yakmlanmn

olmesinden ve arkadaslari-

run yakmlarmm dlmesinden dolayi adeta kendi iclerine donii~ seklinde bir fayda teminini diisiinilyorum. Yani kendi kaygilarma, bir olum endisesi ile kendilerine donii~i.i temin eden bir faydayi diisiiniiyorum.

(Hum hadisesini miisahede ve oliimle ilgili her tiirlU vaka ve bunun nakilleri, insanlann hareket tarzlarma hangi yonlerden miiessir olmaktadir, bunu rnusahede ettiniz mi? S: Efendim, insarnn dtinya hayatmda sahip olmus oldugu bir konfor var ve bunu kaybedeceginden dolayi, maddi kiymctlerden bir uzaklasma ve mane vi tarafa bir yoneli~ tarzmda musahede ettim. P: Sualimi baska turlu anlayan var rmdir? S: Insanlar, olumden sonra ne olacaklarmi bilemedikleri icin, birtakirn miipbem bilgiler icinde olduklarmdan alum hadiscsinden korkuyorlar ve adeta Ielce ugrnr gibi

P: Eve-t. Acaba cHUm korkusu,

bir durum arzediyorlar. P: Evet. Onlarm hareketlerinde yahut diisimcelerinde yeni bir istikametlenme musahede edilmis midir? Veyahut boyle bir tesirin siiresi ne kadar surrnektedir ') S: Efendim, ben sunu miisahede ediyorum: Insanlarda genelIikle bir gurur hali, bir kibir hali var. Kendini en iistiin gorme, iyi gorrne durumu var. Bir Blum karsismda, gerek yakimmn olumu, gerek arkadasmm olumu olsun, bu kendini ustun gorme ve gururlanma hali kisa bir sure icin , kirrhr gibi oIuyor. Daha insansever, daha alcak goniillii, daha steak bir havaya biirtintlyorlar, fakat bu pek kisa blr sure icin oluyor. Kisa bir slice sonra artik 0 hadise i.izerinde dusimmclerini durduruyorlar ve olum karsrsmdaki caresizliklerini bir tarafa birakiyor ve hayatin icine, pratik kaygilarm icine donuyorlar. Gene kendi eski dar cercevesmde yasayan pratik bir insan oIuveriyorlar.

P: Cok gtizel.. Su halde insamn bu tarz miisahedeler ile bir an yahut bir mtiddet dahi olsa, insandan beklenen kisveye biiriinmesinin sebebi nedir? Sorum anlasilrms midrr? S: Ben pek anlayamadim efendim? P: Yani, insanlar bir cHum hadisesi karsismda birtakim mizac ve ruhi degisiklikler gostercbilivorlar. Insanm bu degisikligi gosterrnesine sebep nedir? Ve tekrar eski realitesine donmesine sebep nedir?

84

S: Baskalarimn dUnya ile olan alakalarmm kesilmesi karsismda kendilerinin de ayrn duruma diiseceklerini dilsiinmeleri, onlari bu mevzu He ilgilenmeye cekmekte, dolayisiyla tesirleri bu yonden almaya basladiklari icindir' ki, daha iyi tarzda diyecegimiz hareketlerde bulunmaktadirlar. Fakat

zamanla tekrar eski menfi tesirler

kudretini

gostcrrnckte

ve kaydettikleri bu yiikselis! kaybederek, tam esash bir kazane olmadigi icin eski menfi planlarma diismcktedirler, Menfi plandan tesir almaya baslamaktadrrlar, P: Bu ani yer degistirrnenin faydasi nedir?

S: Bu ani yer degistirmenin faydasi, arada bir yapaca~ sicramalarla yeni plan dan tesir almaya ahsmasi, 0 tesir .. lerin yavas yavas kendisinde yer bulmaya baslamasi diye diisunuyorum. P: Nicin insana nahos gelen seyler vastta
....
,.

..

kilinarak

ona

yeni tesirler verilmektedir?

C;unkii. insan nejsanidir. Kendisine has gelinecek tarzda hareket edilirse muvaffak otmak ihtimali daha yiiksektir. Halbuki tabiatta izdtrap, saadetten 90k daha [azla yer tutar, nicin? Bunun cevabim gelccek hafta miistereken arzedersiniz. Bugilnliik bu kadar. Araruzdaki gonul birligini artnriniz. Duygularrmzi rencide
etmeyiniz. Sag elleriniz daima sag ellerinizi tutsun. Celse-l4'
h

Kademe-3... 26-2-1966.~.cues

P: Soracak sualleriniz var rm? S: Gecen ceIse, 'Nicin insana nahos gelen seyler vasita kihnarak ona yeni tesirler verilmektedir? Cunku insan nefsanidir, Kendisine hos gelinecek tarzda hareket edilirse, mu .. vaffak oImak ihtimali daha yiiksektir. Halbuki tabiatta iz-

dirap saadetten cok daha Iazla yer tutar, nicin?' diye sorrnustunuz, Biz bunun ccvabim miistcreken ~oylece diisiindiik cfcndim: Simdi insanlara gclmekte olan, verilmekte olan tesirler, yeni teslrler: tekamul maseri oldugundan, ins an...

lar maseri tesirler altmdadirlar.


insanlar, bu tesirleri

Ve bu maseri tesirleri alan


alarnamakta-

hazmedcmcmcktcdirlcr,

drrlar. Ashnda hos ve nahos tesir diye bir sey sozkonusu degil, ancak fert bu tcsirlcri hazmcdcmedigi icin, anlaya85

madrgi i~in ve degerlendiremedlgi icin genellikle izdirap lit etmektedir. Ciinkii bu insanlar ekseriya ihtiyaclarmm ne oldugunu bilernemektedirler. Bu bakimdan, izdirap sanm hayatinda onemli bir yer tutar . Sayet tekamill ~eri olmayip da, ferdi olrnus olsaydi, 0 zaman ona hos Iinecek tarzda, bir ilerisi gosterilmek tarzmda tedip ve

tevda in..
rna-

ge-

tedris olunabilir ve ferdin bundan hos bir sekilde istifadesi belki miimkiin olabifirdi, diye dusiindiik. Halbuki tekamiil maseridir, Bu bakimdan izdirap ekseriyetle daha fazla 01rnaktadir insan hayatmda, insan tabia unda, Boyle. diisiindlik efendim,

P: Bu dusuncenizde maseri tekamiil noktasmdan ve umumi tesirlerin insanlara gore tiirlii sekillerde benimsenip benimsenmemesinden dolayi bir izdirap anlayrsi .;;ercevesinde kalrmssrmz. Bu, hadisemizin muayyen bir kadrosunu izah edici fikirdir. 0 kadro dahilinde dogrudur. Fakat izdirap, temel olarak bir varhgm bir safhadan diger bir safhaya gecisinin ifa:desidir. Fert, nefis ve vicdan [tarzm .. daki bu] iki baski altinda kalrnak suretiyle daima calkantih bir durum arzeder. Nefsin Istekleri ayru zamanda ferdin emelleri dernektir. Halbuki insan, kendi diisiincesini, kendi muhayyilesini, kendi [iillerini tabiata iyi intibak ettiremedigi icin. her tekdmill hamlesinde tzdirap icinde kaltr. Cti.nkli bir tekamiil hamlesi bir intizarmn ve ycni kanu-

nun} ve bir yeni buut anlayismm

kendisi demektir.

dagimk bir zihni yapida bulundugu parlayamayacak, kendiligindcn bir bina insasmda bulunamayacak ve dolayisiyla daima sarsmti icersinde kalacaktir. Insanm basina nispi olarak iyisi de kotiisii de dahil pek cok hadiseler gelebilir. Gene miisahedc olarak tespit etmissinizdir ki, sayisi az olmakla beraber bircok insan hayir ve serrin haznunt ayru derecede kolaylikla yap ab Ilmis tir. Diinya olculerine gore Ielaket tarzinda tecelli eden her vakayr biiyiik bir olgunluk, bir rikkat ve balta bir ~iikiir icerislnde karsilayabilmis, bunun icin de yeni durumunu da kolayhkla ayarlayabilrnistir. Bu, saadet icin de boyledir. Saadetin verdigi birtakirn yeni Imkanlari hie bir za-

Fcrt, icin, bu unsurlari to-

man hora kullanmarrus, sahsiyetinin btitimlilgfinii zedelcyici herhangi bir faaliyette de bulunmarmstir.

ktsa izahlardan anlayabileceginiz uzere. insamn izdirabmin bir tekamiil vctiresi olmasmm makul esbab-i mucibesi budur. Bir merdiven basamagmdan diger bir merdivcn basarnagma atlamak icin bile yercekimi kanununa karst gelmckmecburlyetindesiniz. Hayatm cesitl! tesir sahalarma gecebilrnek icin de aym sekilde bazi cekim sahalarim yenmek mecburiyetindesiniz. Meselti nejsin ge~ kim sahasinin dtstna cikmak mecb uriyetindesiniz; BUt baska bir kanunla yerine geliyor. Siz bu kanuna, vicdan sezgisi deyiniz. Bu hususta bu kadar. Baska sualiniz var rm?

Iste yukardaki

S: Efendim,
lim olacak.

benim bir musahedern

var. Bir de sua..

P: 0 kuyunuz.
Be slimul kazandtgi siiphesizdir, Fakat vasatirrnzda bunun boyle olmadigi goruluyor. Meseill bilgisine hi.irmet edilen bir sahsm ayrn zamanda imkam dahilinde ve cok miihim olan bir i'iii rna t1up bir sekilde yapamarms oldugunu miisahede ettim. Bu kisa fakat miihim musahede munasebetiyle vasatrmizda mesuliyetin duyulmasmda faktor ne olmaktadrr? Miimkiinsc aydmlaulmasnu rica cdiyorum. P: Siiphesiz mcsuliyet, mevzuun idrakiyle miitenasip olarak artar. Mevzuun idraklnde. rnevzuun bilgisi de rol oynayacaktir. Mevzuun idrakinde ii~ sistemi gozonunde tutmak gerekir, Bir mevzu, tabiatm herhangi bir hadisesi, herhangl bir diisiince, herhangi bir imajinasyon, herhangi bir tavirlanma o1abilir. Bir rnevzu, mense ve istikbal olarak miitalaa edilirken, fert kendisini bu iki seyin ortasmda gore. bilmelidir. Mademki Kainat icersinde ve fert lccrsinde hersey bir buutun zaruri neticesi olarak deterministik kaidelere tabi olarak ccreyan ediyorsa, bir hadise de deterministik kanunlara gore baslamis ve devam edecektir. Kendisini mense ve istikbal arasinda goren fert, bu hadisenin istikbale dogru gecisinin idrakine varrmssa, veyahut boyle bir sezgiye kuvvetle hamil bulunuyorsa, muhakkak ki kendi Iiillerinin, diisilncelerinin vc davramslarmm 0 geclste bir kanal olacagim da gormiistur, Demck ki bir muhitte, S: Mesuliyetin bilgi 87

bir iste mesuliyet

duymak

demek, orarnn veyahut

isin

mevzuu hakkmda bir idrake ulasmak demektir. Mevzuu hakkrnda idrakc ulasilmarms bir konu, muhakkak ki Istenecek veyahut talep edilecek olan mesuliyer nokta-i nazarmdan daima noksan kalacaktir, Iste bu yilzden diinyamn her tarafmda, her sekilde ve sartta pek cok mesuliyctler mcvzuun idraksizliginden dolayi yerine gctirllernemcktedir. Tatmin oldunuz mu? S: Dtisiinccegirn efcndim. Tesekktir ederirn. P; Bu hal, bir mevzuun idraki ne demektir problemini acmisur. Bunu gontil bir'ligi icerslnde miitalaa edcrck geIecek hafta goruselirn. Bu kiicuciik tiC kelime, bliti.in bir organizasyon sisteminin cahsrsindaki buyiik ahengi gosteren bir makct olacaktir. Evet. Baska sualiniz? S: Efendim, geccn celsenin son paragrafrna iliskin bir miitalaa hazrrladim, okumak istiyorum: Insanlarm karstlarrna, onlarm kabuklarmi kiracak olan sert tesirler, faydah tesirler vazifeliler tarafmdan tertip ve tanzim olunmaktadir, Bize dlisen vazife ise, iyi bir musahit olmaktir, ki .bizler maalesef halen hadiseleri sadece gorebilmekteyiz fakat miisahede edemernektcyiz. Bunu ogrenmemiz lazim. Kendimizi kontroI etmek ve munasebetlerimizi verimli oIacak tarz-

da ayarlamak bizim isimiz olmahdrr, Yani kendimizi dtizenlerneliyiz, DI;; diizen ise Yukarr'nm isidir diye dtisiiniiyorum.
Ncticeniz? S: Mtlsahedeme gore, arkadaslarirmn problemi ve bilhassa sahsi problemirn: Bir hadise karsisinda onu layrgr vechile degerlendirmemek: ki bu. miisahede edemiyoruz demek oluyor. Yani musahedelerden Iaydalanarmyoruz. P: Evet. S: Bu hususta miimkiinse bilgiler rica. ediyoruz, sihhatli bir musahede cdebilmek hususunda. P: Evet, bu sozleriniz dogru sozlerdir,

yarn

P: Biraz evvel verdigimiz problem icersindc srhhatli bir mtisahedenin gerekcelerini de bulacagmizr zannederim. ~imdil siz arkadaslarirnzla teker teker gcriismek suretiyle

88

ve fakat bir digerinin maluman olmadan en cok ihtiyacinr duyduklan bir konunun isimlerini tespit edeceksiniz, Bunu bu hafta yapimz, Gclecek celsemizde okursunuz. S: Bu okurna, arkadaslarm isimlerini zikretrncden olacaktrr degil mi efendim? P: Evct. Arkadaslarmiz, fikirlerini ve isteklerini acik .. ca ve sade bir ifadcile beyan etmelidirler. Ctinkt; celselerinizin istikamet degistirmesi mevzubahistir, Bu istikarnetin tayininde mcsuliyetin sizler tarahndan paylasrlmasrru arzu .cdiyoruz, Bunda basari gosterebilirseniz, tespit edilecek alan Istikarnctin sckli daha Miiteal konulara ve fakat acik bilgilerc dogru gidebilir. Toplulugunuzu cok srki bir hale getirmeye cahsmrz. Gclecek hafta saat ikidc celse akdedilecektir. Mukaddes Metinlerde pek cok ibarelerin, pek cok mesellerin sembolik oldugundan bahsetmistik (33). Musa'dan, mukaddes topraklara girerken ayakkabisuun cikarilmasi istcnmisti C4). Bu, sunu Hade eder: Her bir varhk, yeni bir tekamiil nizarmnm ve prensiplcrinin esiginde: yani o tom atlzmadan seriate, scriatten sevgiye, sevgiden ise makul vicdana kadar uzanan bir kadcrnelesme icerisinde, varhk bazi tesirlere adapte olmak, bazi tesirlcrden salah bulmak ic;in bir cehit, bir efor gosterrnek mecburiyctindedir. Bunu oncclikle kendi suurunda yapacaktir. Saniyen icinde bulun ..

duitt!- beseri ve esya muhitinin degistirilmesi ile yapacakttr, Salisen bilerek ve isteyerek, taka! varlikta olmak: sarttyla, daha iistiin bir rahmeti talep edecektir. Varligm bir kademeden diger bir kademeye gccisi esnasmda pek cok degisik seylcr vuku bulur. Bu degismeler, onun kaba fiziki goruniisunden baslayip, en seyyal ruhi ihtizazlarma kadar tesir eder, Burada anlatilmak istenen sey daha cok, yeni bir [onksiyon sahastna, yeni bir mesuliyet

ve vazije sahastna giren kimsenin muhakkak orantn sartlartna uymak mecburiyetinde olmastdtr. Gerek simdiye kadar kullanilan vasrtarnn gerek yiirimen yolun gerekse mahmul bulunan tesirlerdcn sryrilmanm zaruretini ifade eder. Simdi, eger bugiintin insanhgij na] da, kcndisine ayakkabl-Iarrrnn crkarrlmasi soylenmis olursa, bunu kim yapar? Vc bu nasil yaprhr? .. Burada insamn yapabileccgi en matlup sey: mutlak ve mutlaka rnakul vicdana ulasmaktrr,

Demek ki Musa'mn ayakkabilarnu ~lkarm.as:t ve silkmc si, gecmis realitenin agir tesirlerinden kurtplmak [icin ]: son biiyiik gayreti, iradeyi, ternerkiizii ve irnaru ispat etmek ve sonra kendi devrlnin iistlin prensiplerine yani ~e~
riatine inkiyat etmektir. Bu sizin zarnammzda ise, makul vicdana mkryat ctmektir. Isa devrinde ise genel, tarifi Imkansiz, smrri belli olmayan bir sevgi'ye ' itaattir. Gereekte bu sevgi, vicdan sezgisinden hernen b'iraz once gelen bir realiteyi ifade eder. Bu kadar.
Celse-15 ... Kaderne-S ... 5·3·1966... CUt..3

P: Evet .. konusabilirsiniz, S: Gecen hafta, arkadaslarm ihtiyaclarirun ne oldugunu. tespit etmemi soylemistiniz. Arkadaslarla teker teker gortisttim, ihtiyac duyduklari konulart yazih oJarak da ayrica tcspit cttim. Bunu okumak istiyorum.

P: Okuyunuz. S: Bir arkadas, «Vasatumzda

carl ruhi tckamiil kanun-

laruun incelenmesi ve bu if.lcelemelere isrk tutacak olan Mukaddes Metinlerdeki sembollerin tarafrmtz,' an ~oziilebil .. mesi icin yardimci bilgilerin verilmcsine dcvam edilmesi. Cimku bazi kanunlan tarursak, insanlarin cesitli tekamiil .dururnlar-mi anlarnaya, idrak etmeye baslariz ve boylece kendi capirmzda onlara yardim edebiliriz» diyor, Bir arkadas, «Mukaddes Metinlerde sembollcrlc veri-

Ien Jiadiselerde,

insanm durumu

anlatilmaktadir.

Eger biz

bu metinlerle iJgili cahsrnayi yapar ve celselerde, anlasilmayan hususlari sorarsak, bunlann izahmdan bugiinkii insanligm durumunu ve kendi durumumuzu da cereyan eden hadiscler icindc daha acik bir sckildc gorchiliriz, Bu bakirndan boyle bir cahsmamn yapilmasi ihtiyacrm duyuyorum» diyor.

Bir arkadas, «Mi.iteal konularda rriesela vazife sczgisi, .sabrr, ccvrcyc yardim gibi konularda bilgi verilmesini ve ikinci olarak, bize tabiat kanunlarma uygun yasarnaktan bahscdilmisti, bu hususta daha rnufassal bilgiler rica ediyorum» diyor.

90

Bir arkadas, «Cilt-L. Celse-L'de belirttiginiz, yeni bir Din Gunti'ne mekan teskil edecek alan Ccmiyetimizin bu . fonksiyonunun ifasimn ve bunun gercktirdigi realite atlamalarmda fertlerin gosterecegi cehit ve gayretin Yukarisr'nm yardunlariyla tahakkuk edecegine inarnyorum. Bu durum muvacehesinde, Plan tarafmdan verilecegi, Cilt-3 .. Celse-J'de, 'Mukaddes Kitaplarda zikredilen bazi ifadelerin aciklamasmi yapacagiz' sozleriyle mujdelenen, Mukaddes Metinlerdekl bazi sembcllerin acilmasryla, bu realite atlanmasmda yine zaruri olan bazr Miiteal konularm ve acik bilgilerin verilmesini de arzu etrnekteyirn» diyor. Bir arkadas, «Goren gaze, duyan kalbe ancak suur ternizligi yolundaki basanlarim derecesinde sahip olabilecegimi dlistinuyorurn. Ve bu yolda cchitkar olmaya 9ah~IY(). rum. Ciinkii hangi yone yonelsem, hangi konuya el atsam suurumdaki ciiruflarm yaratugi uydurma sahsiyetirnin acizligi, kararsizligi ile karst karsiyayirn. Cilt-S .. Celse-l S'im 50nunda belirttiginiz goniil birligimizin tahakkuku, bulundugumuz noktayi .tayin, cevremizdekilcrt tammak, bilmek ve Cilt-3 .. Celse-Z, 3 ve 4'te genis bir sekilde izah ettiginiz, bir organizasyona dahil olup yerirnizi bulmak ve yerlerimizi buldurmak, bu suur temizliginin basarilmasma baghdrr, Ba.na en cok ihtiyacrm ve hatta ihtiyacnrnz olarak gozirken budur. Yani ferdin suur temizligini basarma konusu» diyor.

Bir arkadas, «Mukaddes Metinlerin izahi ve sembollerin


~oziimii. Ciinkii almacak ustiin bilgilerle, onun altmda bulunan plana ait problemler daha kolayhkla halledilebilecektir» diyor. Bir arkadas, «Cerniyete bilgi mcbzul miktarda vcrildi fakat Cerniyet icindeki fcrtlerin iman zayrfhgi ncdeniyle bu verilen bilgilerle, istenilen fonksiyona hizmet vazifesinin yapilamadigmm iiziintusii icersindeyim ve bu sahislarm imamru takviye edecck bilgilerin, idrakini temin edece k bilgilerin, ek bilgilerin verilmesini arzu ediyorum» diyor. Bir arkadas, «Cemiyette, cclselerle verilecek alan bilgilerin akademik olmaktan ziyade pratik, tatbiki kolay ve bizim fonksiyon gorebilmemizi temin edecek pratik bilgiler olrnasr lazimdir ve bunun ihtiyaci icindeyim» diyor.

giiciirniiz zayiftrr; irade zaafim yok edecek metot ve tavsiyeler rica ediyorum. Ayrica, distan gelecck tesirleri miimkiin olan mukemmellikte alabilmck ve mi.imkiin mertebe tesir edc bilmek kudretini kazandiracak pratik bilgiler ve metot talebinde bulunuyorum, Ote yandan, hadiseler karsisinda iyi niyetle giristigirn baZI tesebbiislerin menf'i ncticeleridigini goriiyorum ve ileride yapacagim birtakrm islerde de boyle olacak lse, 0 halde basarrsrzhga ugramamam ve lizerimde moral bakrmmdan bir coktmtii tevlit etmemesi icin bu kabil bilgilcri almak ihtiyael icindeyim» diyor. Bir arkadas, «Bizlerin, icinde bulundugurnuz realitenin problemlerini halledemernis olrnamiz, alnus oldugumuz bilgilerin bizlcr tarafrndan hazrnedilemernis oldugunu gostermektedir. Fert, icinde bulundugu kadcmenin suur aydmhgiru, ona verilen bir ust realite bilgisi ile temin edebilccegine gore, bizim de boyle bilgilere ihtiyacnrnz vardir. Bu bizim, gccen celse bahsettiginiz, 'ycni bir fonksiyon sahasina, yeni bir mesuliyet ve vazife sahasma g~ren kirnsenin muhakkak orarun sartlarma uymak mecburiyctinde olmasidir' seklindeki sozlerinizdeki sozkonusu sartlara uymarrnZl temin edecektir» diyor. Bunlart tespit ettim cfcndim. ' ki, ferdi davramslarryla, ferdi davrarnslarr tanzim edecek olan mctot ve bilgilerin ayru derecede kuvvetli bir doza sahip 01masr istenmektedir. Eger bu husus idrak edilrnis ise, sizler icin faydah ve fakat bir hayli cetin yeni bir yola girebiliriz. Sunu demek istiyoruz ki, bir varhk, hangi vasatta yasarsa yasasm, buradaki yasamak tabid tatbikat demektir, o vasatm imkan ve sartlarmi kullanmak ve biJrnek mecbu, riyctindedir. Bu imkan vc sartlari kullarurken, once kendi sahsiyetlnin iktisabi olan kabiliyetlcrinden, yeteneklerinden ve cehdinden istifade edecektir. Sonra 0 vasatin tabi olmus oldugu bir Jdare Mekanizmasi'mn kendisine ve diger hemcinsine temin etmis oldugu ycni imkanlardan, yeni firsatlardan ve tesirlerden yararlanacaktrr. Simdi, bir suur berrakhgi ve uyarnkhk eldc cdilcbilmesi icin, suur berrakhgt

Bir

arkadas,

«trade

P: Arkadaslarimzm

ifadelerinden

su anlasilmaktadrr

92

ve uyarnkhgm ne oldugunu, nereden olabilecegini, hangi sartlara tabi oldugunu bellemek lazrrn, bu birinci etap·tlr. I kin .. ci etap, bir suur ternizliginin vc vicdan asaletinin tatbikat . He ilgili olan krsrm, ancak varhgm kendi miiktesebati ve bunun daha iistiinii olan dis yardirnlar ile saglanabilir. Zaten biitUn besert tekamiilde su esas rol oynamrstir ki, [birincisi], fert, yasayisr He beraber, hayatin kendisine vermek istedigi psisik bir seviyeyi ve bu seviyenin pratigini vaprnak-

la miikelleftir. Ikincisi, biitiin bu mizanseni tanzim eden bir Yiiksek Idare Mekanizmasr'nm insanlara vermis oldugu bilgilerin anlasrlmasidrr,
Iste biitiin arkadaslarimzm bizce memnuniyeti mucip

olan su takririeri, sunu ifade ediyor ki, fert olarak kcndilcrini salim kilmak ve ayni zamanda bu selamct yolunun
elde edilisinde

da semeresini gormek istiyorlar. Yani, hala da verilmekte -devarn eden Mukaddes Metinlcrin (35); bugiinkii sart ve irnkanlar iccrisindcki tatbikatim ogrenmek istiyorlar. Panorama budur. Beseri tarihinizin medeniyetle ilgili olan btibu jki ternanrn dcnge veya dengesizligi iizerinde kurulmustur. Icinde bulundugunuz yol, size, bu dcngeyi genel tatbikat metodu ile saglamak durumundadir. Bir tarattan ferdin biitllnltigiinii, ferdin idrak.ini ve hiirriyetini, ferdin gayret sahasim ve arasnrma giictinii tesvik ederken, bir taraftan cia kendisine birtakrm bilgiler, metotlar [verilmckte] ve ikazlar yapilmaktadir. Iste bu iki kanah birlestiren iicilncli bir kanal, Ierdin kendi sayini tatbikat icerisinde istimal cderken, bu istimalinin istikametini tayin edecek alan bilgileri almasi mukadderdir. Eger sizler de boyle tun bahisleri

siimullii kanun ve bilgilerin

pratik bakrrndan

bir istimalde bulunmak

arzusunda

miz size daha list Kadcmeler'den gilerlc, gerek pratik hayatm ve gerekse bunu gelistirecek olan bilginin liyakatiniz nispetindeki nasibini vermeye <_;ahsacaknr, Yalrnz, bu cahsmaj nm], hayatimzm her nokta.smda olmasi icabeden gibi metotlu ve disiplinli olmasi gerekir. Bu rnetot ve dislplini, yapabileceginiz en iyi sekliyle 'ibda ettikten sonra yeru bir cahsma mzarru icerisine gir-

iseniz, 3'uncu Kademe(36) alacagi direktif ve bil-

93

merniz miimkiindlir. Her seyden once, fikir birligine, anlayis bir'ligine ve gonul birligine muhtacsmiz. Birbirinizle clan alakalarirnz zaytftir. Ancak, bir celscnin sizin zihninizde yer buldugu dcger hiikmu kadar karsihkh bir muhahbet iccrisindesiniz. Halbuki, diinyamn kendisi bir celse mekamdtr (62.) .. Yani, hangi sart ve hangi dururn iceristnde olursa olsun fikr'inizi, anlaytsrmzi ve gonlunuzu birbirinize azami derecede yakm tutmak durumunda olmahsimz. Cemiyetin fonksiyonundan bahseden arkadaslarrmz, eger bu noktalari hie benimsemiyor vcyahut bunlar tizerinde azami dcreccde gayret gostermiyorsa, 0 fonksiyonun ifa.. smi dtisiinmesi rnuhaldir. Sizler, Mukaddes Metinleri incelerkcn, bilhassa biraz evvel zikrettigimiz hususlarm ne derecede percinlesmis oldugunu, yayilrms oldugunu vc ni.hayet gaIcbe caldigmi gorcbileceksiniz, Fikir birligi, anlayis bir'ligi ve goniil birligi ayrn zamanda beseriyetin her biri birer Din Giinii olan kademelerinin neticesinde elde ettigi mesut neticelerdir. Sadcce bir laf degil, Ve bunlarin bepsine cami olan ve bu kaderneler'i sevk vc idarc eden bir de makul vicdan vardir, Makul vicdanm kendi basamaklan icerisindeki en son noktasi 'vazifc sezgisi' noktasidir ve bu Kuran'drr, GOuiH birligi Incil'dir, Fikir ve anlayis bir'Iigi Tevrat'tir.

S: Efendim,
idraki ' hususunda

gecen

celsede anlattrgimz,
hazir ladigumz

miistereken

'Bir mevzuun yaziyi okumak

istiyorum,
P: Okuyunuz. S: Bir mevzuun idraki i<;in.-o mevzuun bilgileri ile, ferdin kendi bilgilerinin, bunlar ilk bakista pek ytizeysel bilgiler de olsa, birlcstirilerek 0 fcrdin sezgilcri ile takviye olunmasi lazrmdrr ki, mensedeki asal tesirler yakalanarak istikbale uzanan bir tesir ahs verisi, yani 0 mevzuun idrili mumkun olabilsin. Onun icin de ferdin bu yilzeysel bilgilcrini takviye edecek olan sezgilerinden istifade edebilmesi, yine karsmnza pek zaruri gozuken, ferdi suur ayiklanma51 problemini cikarrms olmaktadir. Mustereken vardignmz bu goriisiimiiz hususunda siz ne dersiniz? 94

P: Ferdi suurun ayiklamsi bir gaye midir?


S: Ferdi suur ayiklamsmi bir gaye olarak gormekteyiz, Bu, su bakimdan ki, birtakun bilgiler gerek tebligler kanahyla, gerek Mukaddes Metinlerde bizlere verilmektedir, Fakat bu bilgilerimizi bizdeki ctiruflar dolayistyla kullanamamaktayiz. 0 bakimdan ferdin bir suur tasfiyesine kendisini tabi tutrnasi, bunlarm anlasilmasi ve kcndisinin dolayisiyla cevresinin istifadesi yonunde tatbikat icin luzumIn oluyor. P: Fcrdin kendi suurunu ternizlcmesi deyince, nc gibi problemleri diisiiniryorsunuz? Bu musterek bir sualdir.

soyle diisiiniiyorum efendim: Gecen eelse, 'Insan kendi diisuncesini, kendi mubayyilesini, kendi fiillerini tabiata iyi intibak ettiremedigi icin her tekamul hamlesinde izdirap icinde kahr' ciimlenizde belirttiginiz giS~ Ben sahsen bi, bir i9 diinyarmz var ve buna paralel bir diisunce ve buna paralel bir tahayyiil ve buna paralel bir tatbikat bizim icin zaruri. Simdi, tatbikatlarrrrnzda birtakim dis baskrlar-Ia normal sekilde hareket edebildigimizi sovleycbillriz. Fakat, bu fiillerle i~ duygularmnz arasmdaki tahayyiil ve diisiincclcrirniz, ya it; duygularrmiza vcyahut tatbikatlartmrza uymamaktadir, ya da aradaki zincir bozuktur. Bu zincirin tamamlanabilmcsi icin bir tasfiye ameliyesi yapilmasi, yani bu iy duygularumzm sezgilerine kavusabilmcrniz Iazimdir. P: Bu kadar IDI? S; E vet efendim. P: Baska bir sey soyleyecek? S: Efendirn, ben alb husus tespit ettim, arzu ederse-

niz ...

P: Buyurun.
S: l-Arzularlmlzlll baslangicma inerek onlarm yeni ve tistiin tcsirlere uyup uymadigmin tahkiki, 2 ~ Acz icinde kahndigr takdirde, yanhsm karsisma hakikatin konulmasi. 3 - Caba gosterirken, tedric kaidesinin goz (lnlinde bulun .. durulmasi. 4 ----Geri tesirlerin suuru istila etmemesi icin, devamh surette kendi kendini hattrlamak ve miisahede hali icinde bulunulmasi, 5 - Hadiselerin neler anlatmak istedi-

95

;gini anlamaya cahsmak ve hadiseleri miisahede ederken objektif kalmaya cahsmak, sogukkanlihgi rnuhafaza ctmek. 6 ~ Riiyalari not edip, hadiselerle bagmti kurmak ... Boyle·ce alti husus tespit ettim. Ve bunlari pratik carelcr olarak

dusunuyorum. p; Ba~ka? S: Efendim,


miihirn kim husus,

ferdin

suurunun

temizlenmesinde

bence
disma Fert

gecen celse, 'Nefsin ~ekim sahasmm

crkmak mecburiyetindesiniz'
sahasmdan kendisini

seklinde belirttiginiz
kurtarmaya

nefsin -;eyoneldigl

cahsmasrdrr.

kendisini

bu tesirden

kurtarip, vicdani yasayisa

rniiddetce, suurundaki

temizlenme amcliycsini ycrine gctirc-

biliyor demektir.
P: Evet. Bu halde, suur fert icin bir tatbikat sahast rm -olmaktadrr? Yani nefsaniyetlc vicdani faaliyctin miistereken harckct edebildikleri bir saha suur mu olrnaktadir? S: Evet efendim. P: Dolayrsiyla, suurun temizlenmesi dedigimiz Zaman, {hu], nefsaniyet He vicdamn arasmdaki dengeyi, daima vicdan Iehine bozmak suretiyle temin etmektir. Bir mevzuun. idrtiki bahsinde gerekli sekilde bir hazirltk goremedik [soz~ lerinizde], Bu hususta iki arkadasuuz kendi aralarmda anlasmak suretiyle bir cahsma yapsmlar, S: Ben ve arkadasim rru efendim?

P: Isim zikretmiyoruz.
arkadasnuz bu isi yapabilir, Baska sualiniz var rrn?

Birbirleri

ile bagdasabilecek

iki
Evet.

bu vazifeyi benimseyebilir.

S: Sual degil de, gecen celsede soylemis oldugunuz bir .scyi, anlanus oldugum sckildc izah cdcccgim efendim.
P: Ediniz. . S: Gccen celse, 'Saniyen, icinde bulundugu beseri vc es.ya rnuhitinin dcglstirilmesi ile yapacaktir' dediniz. Bu sozIerinizden, varhgm gecccegi yeni realiteye uygun, yeni fonksiyonu ile ilgili bir muhitte bulunacagmi ve artik hadiselcri yeni realitesine gore dcgcrlcndireccgini anhyorum. Yine ge-

cen celsede, iistteki sozlerinize devarnla, 'Salisen, bilerek ve isteyerek, fakat varhkta -olmak sartiyla, daha iistiin bir 96

rahmeti ta1ep edecektir' dediniz. Bunu ise, gec;tigi yeni rcalitesine uygun bir vazifeyi, bilcrek ruhen istemesi ve bu .istege layik davramslar icinde bulunmasi olarak anhyorum. Bu iki hususu boyle anhyorum .. siz ne dersiniz? P: lyi anlarmssrmz. Fakat bu dediginiz durumlarm tecellisi, idrak vc mcsuliyetle kaim hususlardir. Behemehal .. bu iki sey Iizerinde nazari de olsa, derinlemesine bir (_tah~-

rna yaprnaruzda daima btiyUk fayda vardir, Ctinkii, hayatm


pratik yonlermde sizin iradenizin hiikmii dardir. Ve mu .. hakkak ki mesuliyeti tatbik edebilecegij nlz] bir muhit icerisinde bulunmakla beraber, hayatin diger sahalanna kayabilecek idraki heniiz iktisap etmis degilsiniz, Bu. beseriyet icin boyledir, Cahsmarnzda bu sozlerimiz de rehber olsun.

Yani mesuliyetin
irtibat.

duyulmasi

He idrakin

genisligi

arasmda

degisik vaziyetler

arzeder.

is a) kendisine ilk baglanan kimseleri 'balikctltk'la stjatlandtrmtsttr, lncil realitesinde baltk: ve ayru zamanda diri SU birbirini tamamlayan iki semboldiir. Diri su, dogrudan dogruya vicdan sezgisini ijade eder, seriate nazaran ... BoIlk ise, bu diri su'da tatbikat giirecek olan sevgi insantdir. Sevginin insanulir, Bunun Kuran'tnizdaki mukabili ise, Kur'» an realitesinin .semboliine gore asma'dtr (37). Bu kadar. Fir..
7

satlan

heba ctmeyiniz.
12·3·1966...

Celse-16... Kademe-3...

cut-a

P: Gecen hafta iki arkadasimzi vazifelendirmistik, Bir digeri .de, baska bir vazifcsini ira edecek idi, Durum hakkmS: Peki efendim. lki arkadasm hazrrIayrp gruba da sundugu, 'Bir IDGVZUUn idraki ' hususunda hazrrladigirruz yazrIDIZ sudur: Bir mevzuun idraki, 0 mevzuu mcydana getiren tesirlcrle, 0 mevzu ile karsilasan fcrdin i9 duygularma ait tesirlerin, yine 0 fert tarafmdan, birbirleri uzerine adeta calctstirtlrnastdtr, Bu, su dernektir ki; fert, Yiiksek Idare
da izahat ver iniz,

Mekanizmasi'nm,
ettirerek tedricen

onceleri

tamamen

kendi dtsmda

tezahtir

icerisinde yer ettirmeye ~~h~bgl tesirle.rinden bir mevzua teksif ettirilmis olanlarmm biitlinlinii it;

97

duygularinda gorebildigi, duyabildigi zaman, 0 mevzuu artik kendi dismda gorernez. 0 mevzu ferdin ic duygularma tetabuk etrnistir. Bu ise. tam bir idrak halidir. Burada fert, idrak cttigi 0 mevzu yoniinden bir organizasyona bilerek, bihakkm istirak halindedir, Yani bu noktad .. otomathktan t siyrilrms, suurlu bir davranis icerisine girmistir, Bu hal, mensee inebilmis olmakla, saglarn temele istinat et tirebildigi fiilleriyle 0 ferdin istikbale uzanan tesirleri de yakalayabilme yetenegini elde edisi demektir, Ferdin bu safhaya yiikselisi, kademe kademe olacak ve mesuliyet duygulari da bu kademelere uygun derecelenmeler arzedecektir. Ve yiizde yiiz mesuliyet duygusu vusatiyle fert, tam bir idrake de ulas-. nus bulunacaktir. Bu durum bizler icin henii; nazari bir haldir. Bu nazari halin pratik safhalara ulasabilmesi yolunda bizler ne yapmahyiz? Simdi bu hususu belirtmeye cahsahm.Diyelim ki onumuzde bir mevzu var ... P: BiT dakika, yukaridaki -sozlcrinizin bas kismma isabet eden bir soziinlizii tashih etmeliyiz. 'Ferdin dis tesirle kendi psisik tesirlerinin cakrsmasmdan bir idrak dogar' dediniz. Fakat her idrak, bu varligm bir organizasyona dahil olrnasirn ve orada menseinden istikbaline dogru uzanan tesirlerin sevk ve idaresinde rol alrnasim gerektirmez. Nite .. kim bu diistincenizi sonraki ciimlelerinizdc tashih cttiniz, fakat burada bunun idrakli olarak yaprldrgmr zannetmiyoruz. Devam edina S: (Kiside idrakin dogmasina iliskin uzun bir yorum). P: lfade ettiginiz fikirler rnanukidir. Siiphesiz elinizde bulunan bilgilere Istinaden bir kompozisyon viicuda getirrnis bulunuyorsunuz. Idrak meselesinde hadise bu kadar caprasik ve uzun boylu enerji sarfmi gerektirmez. Bir id .. rakin dogabilmesi ti~ sarta baglrdir: a -- Birincisi psisik sart. Buradan .sunu anlayimz: bir ruhun tekarniil merhalcsi, icerisindc bulunmus oldugu tesir koordinatrdir. Yani bir baknna varhgin ihtiva etmis oldugu tesir durumu demektir. b -lkinci sart, umumi tekarniil nizami iccrisinde bir Mekanizma'mn cizdigi kadro. Bu, su demektir; bu kadro 0 devre, 0 Siklus ic;erisinde varhklarm muhtac olduklan tesir ve

98

belirtilmesidir, Bu oyle bir tesir ve tatbikattir ki, faraza su andaki Siklusun drsmda bulunan, gecmis daha evvelki Sikluslarda elde edilen idrak, bu Siklusta elde edile-

tatbikatm

mez. c - tr ciincii sart, psisik varhgin cehdi ile ilgili iman halidir. Bundan su anlasilmahdrr: psisik varhgm imam, kendl tekarniil realitesinin kendisine bahsetmis oldugu birtakim melekelerin gelismcsinden dogan bir fehim, vc bu fehmin ustun bir suurla birlesmesi halidir. Demek ki butun mesele, psisik varhgm yani ruhun veyahut liC; buuttaki insamn, kendisinde mcknuz tesirler ile onun disinda ldrake mevzu olan seyin tesirleri arasmdaki irtibat ve intibak ve nihayet bunun kadrosunu tayin eden biitiin bu hareketleri fert nokta-i nazanndan tanzim eden,

ferdin imarndir, Bu onun daha yiiksek ve daha suurlu cehit gostermesini icap ettirir. Oyle ise bir insan yasarken tesir ahr, tesir verir ve cehit gosterir. Cehdi, tesir ahsmda ve tesir verisindeki suur uyamkhgi ile alakah bulunmaktadrr,

Bu, kor ve sagrr olmaktan baslamak uzere, makul vicdan


seviyesinc kadar bir skala teskil eder. Iste tesirin ahmsi vc [tesiri] verisinde ferdin cehi t dozunu ayarlayan unsurlardan biri, Mukaddes Metinlerdeki sembollerdir. Bu kadar .. Bu anlattiklarumzla kendi diisiincclerinizi biraz daha tahIile tabi tutarsaruz, giizel bir insada bulunmus olacaksimz, Bizce makbuldiir.

Cok siki bir disiplin ve bir idrak istiyoruz. Bunu isteyisirniz, idraksizliginizden
mektedir. drr, Siiphesiz, seriat,

ve otornatizmamzdan
vicdari hiikmiinden

ileri geldaha agrr-

Her seye mehil verilebilir, Kainat ve ciizleri, hie bir seyi kisrtlamak, engellemek, rnani olmak Uzere tanzim etmezler. Her insanm iradesini ve suurunu rahatca kullanabilecegi sahalar mevcuttur. Fakat bu sahalar giilliik, gtineslik ve cimenlik degil, belki de barikat ve maymlarla doseli bir sahadir. Dikkatli adim atmak, geregini vapmaktir. Hak ile liyakat arasmdaki irtiban veyahut farki belirtecek kim-

se var TIll? Diisimebilirsiniz. S: Efendim, ben !}oy le dusuniiyorum.

99

P: Buyurun. S: Hak, bir seyi, bir bilgiyi alabilecek hale gelmektir, Liyakat ise, bu almam verebilecek hale, tasarruf edebilecek
hale crkabilmektir. P: Ikincisi. Soziiniizde kullandigimz kelimenin ikincisi dogrudur. Tasarruf kelimesi. Evet. Baska? S: Liyakat, bir sahsin gecirmis oldugu hayatlar icinde elde etmis oldugu bir bilgi hamulesidir. Hak ise, bu bilgi

hamulesiyle miicehhez bulunan

sahsm, Yukarr Planlar

tadiye

rafrndan verilen, bahsedilen yeni nasipleri olmaktadir

diisunuyorum. P: Dogrud~r. Ba~ka? S! Gene bir dusiinceme gore, hak, bir sahsm cehdi ve
gayreti neticesindc
rnudur,

gdrebildigi

yeni imkanlari

almak

duru-

P: E vet devam ediniz.


S: Liyakat ise, bu, elde edecegi, gos terdigi cehi t ve gayret neticesinde elde edecegi hakki kazanabilmek, onun bil-

gisine varabilmek durumudur. P: Hayir. S: Tasarruf halidir, degil mi efendim?


P: Evet. Tanzirn ve tedvir isinin kendi idrak ve suuru-

na bagh olmasidrr. Evet. S: Su balde, liyakat de, kazamlrms bir sey oluyor. Hak da, miistakbel kazanci oluyor. Miistakbcl adirm oluyor. P: Bunu anlatilanlardan nu cikardimz?
S: Evet.

P: Yanhs, Baska fikir beyan edecek kimse var IDl? Hak ve liyakat mevzuunda. S: Liyakat, her bir varhgm yeni bir realiteye gectikten sonra bir vazifeyi yapabilmesidir, yapabilmek giicildiir. Kendi realitesine uygun bir vazife almasidrr. Buna liyakat diyorum. P: Miiphemdir fikriniz. S: Ciinkii varhklar her yeni bir bilgi hamulesi olan realitede yepyeni bir anlayisa sahip olmaktadtrlar ve bu anIayisla da paralel olarak, bir vazifeye layik olmaktadirlar diye diistlndtim.
1