You are on page 1of 224

aq …n`<$u

" )
aq p[qmoå?y;y" )
g*" ) Gm; ) Jm; ) +m; ) =; ) =Öm; ) =oô,I ) …=ôit"
) aôv…nÿ" ) ¨ÖvIR ) pOQû vI ) mÖhI ) ·rÄp" ) aidÿit" )
î¬;ÿ ) inAÃi≥ t" ) .U" ) .U…mÿ" ) pUWû ; ) g;ôt"u ) go]eit
pO…qVy;" 1
hemÖ ) cÖN{m( ) ®ÄKmm( ) ayÿ" ) ihrÿ<ym( ) pex"ÿ ) ’xÿnm(
) loôhm( ) knÿkm( ) k;ôçnÖ m( ) .mRÃ ) aÖmtO mÿ ( ) mÖ®t( )
d]ÿm( ) j;tÂp…mit ihr<ySy 2
aMbÿrm( ) ivôyt( ) Vyoÿm ) bÖihR" ) /Nvÿ ) aÖNt·rÿ=m( )
a;ôk;ôxm( ) a;pÿ" ) pO…û qÖvI ) .U" ) SvôyMÖ .U" ) a?v;ÿ )
pu„k¡rm( ) sgÿr" ) sÖm{ûu " ) a?vr…mTyNt·r=Sy 3
Svÿ" ) pO‚Xÿn" ) n;k¡" ) g*" ) ivô∑p( ) n. îit s;/;r,;in
4
%edyÿ " ) ikôr,;ÿ" ) g;vÿ" ) rÄXmyÿ" ) aÖ.Ixÿv" ) dI…/ÿty"
) g.ÿSty" ) vnÿm( ) ¨Öß;" ) vsÿv" ) mÖrIÄ…côp;" )
mÖy% U ;ÿ" ) sÖ¢ AWÿy" ) s;ô?y;" ) sup,;R îit rXmIn;m( 5
a;t;ÿ" ) a;x;ÿ" ) ¨pÿr;" ) a;ôœ;" ) k;œ;ÿ" ) Vyoÿm )
kÖk.⁄ "ÿ ) h·rt îit idx;m( 6
Xy;vIÿ ) =Öp; ) xvRrà I ) aÖˇ_u" ) ËMy;Ë ) r;My;ÿ ) yMy;ÿ
) nMy;ÿ ) doW;ÿ ) nˇ_;ÿ ) tmÿ" ) rjÿ" ) a…sÿKnI )
pyÿSvtI ) tmÿSvtI ) `Otû ;cIÿ ) ≤x·rÿ,; ) mok°ÿ ) xok°ÿ
) Ë/ÿ" ) pyÿ" ) ihôm; ) vSveit r;]e" 7
1 (1)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivô.;ôvrIÿ ) sUnû rIÿ ) .;SvÿtI ) aodÿtI ) …cô];mÿ`; ) ajunRÃ I
) v;ô…jnIÿ ) v;ô…jnIÿvtI ) suªû ;ôvrIÿ ) aÖhnÖ ; ) ¥oôtnÖ ; )
êeTÖ y; ) a®¡WI ) sUnû tO ;ÿ ) sUnû tO ;ÿvtI ) sUnû tO ;vrITyuWs" 8
vStoÿ" ) ¥u"û ) .;ôn"u ) v;ôsrÖ m( ) Svsÿr;…, ) `[sÖ' " )
`Öm"R ) `O,û " ) idnÿm( ) idv;ÿ ) idÖvie dÿve ) ¥iv¥vITyˆ"
9
ai{ÿ" ) g[;v;ÿ ) goô]" ) vÖl" ) aXnÿ" ) pu®û .Ä oj;ÿ" )
vÖ≤lôx;ôn" ) aXm;ÿ ) pvRtà " ) …gÖ·r" ) v[jÖ " ) cÖ®" )
vÖr;Öh" ) x'brÿ " ) r*ÖihÖ," ) rÄvw tÖ " ) fô≤lôg" ) ¨pÿr" )
¨pÿl" ) cÖmsÖ " ) aihÿ" ) aÖ.m[ ( ) vÖl;ôhk Ä " ) me`"ÿ )
Îitÿ" ) aoôdnÖ " ) vOW‚ÿ N/" ) vO]û " ) asurÿ " ) kox îit
me`;n;m( 10
Xlok¡" ) /;r;ÿ ) î¬ÿ; ) g*" ) g*ôrI ) g;N/ÿvIR ) gÖ.Iôr;
) gÖM.Iôr; ) mÖN{; ) mÖN{;jÿnI ) v;xIÿ ) v;,Iÿ ) v;,IÿcI
) v;ô," ) pÖ…v" ) .;rÿtI ) /Öminÿ" ) n;ô¬«" ) men;ÿ )
me≤Ö ¬" ) sUyû ;R ) srÿSvtI ) inôivt( ) Sv;h;ÿ ) vÖ¶"u )
¨Öp‚Ö Bd" ) m;ôy"u ) k;ôkt⁄ ( ) …jô◊; ) `oWÿ" ) Svrÿ" ) xBdÿ"
) Svôn" ) Ak™ ) ho];ÿ ) gI" ) g;q;ÿ ) gÖ," ) /en;ÿ )
¶;" ) ivôp; ) nÖn; ) kx;ÿ ) …/ôW,;ÿ ) n*" ) aÖ=rÿm( )
mÖhI ) aidÿit" ) xcIÿ ) v;k™ ) aÖn∑ûu pë ( ) /enÖ "u ) vÖLgu"
) gÖLd; ) srÿ" ) supû ,Ö IR ) bekr⁄ ie t v;c" 11
a,R"Ã ) =odÿ" ) =µÿ ) n.ÿ" ) aM.ÿ" ) kbÿN/m( ) sÖ≤lôlm(
) v;" ) vnÿm( ) `Otû m( ) m/ÿu ) purIÿWm( ) ipPpÿlm( )
=Iôrm( ) ivôWm( ) ret"ÿ ) kxÿ" ) jNmÿ ) bObk ÿU m( ) busû m(
2 (2)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

) tug‰[ ;ÿ ) bubû rûRu m( ) su=û me ÿ ) /Ö®,ÿm( ) sur;ÿ ) aÖr·Ä rNd;ÿin
) ?vÖSmôNvt( ) j;ô…m ) a;yu/ÿ ;in ) =pÿ" ) aihÿ" ) aÖ=rÿm(
) ßotÿ" ) tOi¢ÿ" ) rsÿ" ) ¨Ödk Ö m( ) pyÿ" ) srÿ" ) .eWÖ jÖ m(
) shÿ" ) xvÿ" ) yhÿ" ) aojÿ" ) su% û m( ) =Ö]m( ) a;vÿy;"
) xu.mÿ ( ) y;ôd"u ) .Utû m( ) .uvnÿ m( ) .Öivô„yt( ) a;pÿ" )
mÖht( ) Vyoÿm ) yxÿ" ) mhÿ" ) s,IÃk R m( ) SvOtIÿkm( )
sÖtIônm( ) ghÿnm( ) gÖ.Iôrm( ) gÖM.rÿm( ) ÈÖm( ) a•ÿm( )
hÖ…v" ) sµÿ ) sdÿnm( ) Aûtm( ) yoinÿ" ) AûtSyô yoinÿ"
) sÖTym( ) nIôrm( ) rÄ…y" ) st( ) pU,û mR ( ) svRmà ( ) a≤=ÿtm(
) bÖihR" ) n;mÿ ) sÖiÄ pR" ) aÖp" ) pÖiv]ÿm( ) aÖmtO mÿ ( )
îNdu"ÿ ) hemÖ ) Svÿ" ) sg;‹"Ã ) xMbÿrm( ) a>vÿm( ) vpu"ÿ
) aMbuÿ ) toyÿm( ) tUymÿ ( ) ’pIÿ$m( ) xu£ û m( ) tej"ÿ )
Svô/; ) v;·rÿ ) jÖlm( ) jÖl;ôWm( ) îd…mTyudkSy 12
aÖvnÿy" ) yÖVy;" ) %;" ) sIôr;" ) ßoôTy;" ) EûNvÿ" )
/unyÿ " ) ®Äj;n;ÿ" ) vÖ=,;ÿ" ) %;doÿ a,;R" ) ro/ÿc£;" )
hÖ·rtÿ" ) sÖ·rtÿ" ) aÖgvu[ "ÿ ) nÖ.NÖ vÿ" ) vÖ?vÿ" ) ihrÿ<yv,;R"
) roÖihtÿ" ) sÖßtu "ÿ ) a,;R"Ã ) itN/ÿv" ) k⁄Lû y;" ) vÖy"ÃR
) ¨ÖVyR"Ã ) îr;ÿvTy" ) p;vRTÃ y" ) ßvÿNTy" ) ËjRSÃ vTy" )
pyÿSvTy" ) trÿSvTy" ) srÿSvTy" ) hrÿSvTy" ) ro/ÿSvTy"
) .;SvÿTy" ) aÖ…jôr;" ) m;ôtrÿ" ) n¥ îit ndIn;m( 13
aTyÿ" ) hyÿ" ) av;RÃ ) v;ôjI ) si¢ÿ" ) viˆÿ" ) dÖ…/ô£;"
) dÖ…/ô£;v;ÿ ) EtÿGv" ) Etÿx" ) pw√Ö " ) d*ôghÖR " ) a*ô∞≈Öw vÖ sÖ "
) t;+yR"Ã ) a;ôx"u ) b[›Ö " ) aÖ®WÖ " ) m;'íTÿ v" ) aÖVyôqyÿ"
) Xyenô ;sÿ" ) supû ,Ö ;R" ) pÖt©Ö ;" ) nrÿ" ) ◊;ôy;R,;ÿm( ) h'sÖ ;sÿ"
) aê; îTyê;n;m( 14
3 (3)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

hrIÖ îN{ÿSy ) roihÿtoôå¶e" ) hÖ·rtÿ a;idôTySyÿ ) r;sÿ.;vÖ…ênoÿ"
) aÖj;" pU„û ," ) pOWTÿ yo mÖ®t;ÿm( ) a®ÿ<yoô g;vÿ ¨ÖWs;ÿm( )
Xy;ôv;" sÿivôt"u ) ivôê¡p; bOhSÖ pÿt"e ) inyuto v;yo·rit
a;id∑opyojn;in 15
.[;jÿte ) .[;xÿte ) .[;Xyÿit ) dIôdyÿit ) xocÿit ) mNdÿte
) .Ndÿte ) rocÿte ) Jyotÿte ) ¥otÿte ) ¥umidit Jvlitkm;R,"
16
jÖmt( ) kÖLmôlIôiknÿm( ) jÖÔ,Ö ;ô.vÿn( ) mÖLmôl;ô.vÿn( )
aÖ…cR" ) xoô…c" ) tpÿ" ) tej"ÿ ) hrÿ" ) ˙…,ÿ" ) Í©;…,
Í©;,Iit Jvlt" 17
îit in`<$* p[qmoå?y;y"
aq i√tIyoå?y;y"
apÿ" ) a“ÿ" ) d's"ÿ ) veW"ÿ ) vep"ÿ ) ivôÇ« ) v[tÖ m( )
kvÃrR m( ) kÖ®,ÿm( ) xKmÿ ) Atu"ÿ ) krÿ,;in ) kr;'…Ã s )
k·rÿ£t( ) krÿNtI ) cÖ£t( ) kTvÃmR ( ) ktoR"Ã ) ktRvÖ w )
’ûTvI ) /I" ) xcIÿ ) xmIÿ ) ≤xmIÿ ) x·ˇÿ_" ) ≤xLp…mit
kmR," 1
tuk™ ) toÖkm( ) tnÿy" ) toKmÿ ) tKmÿ ) xeW"ÿ ) a“ÿ" )
gyÿ" ) j;" ) apÿTym( ) yÖÛ" ) sUnû "u ) np;ÿt( ) p[jÖ ; )
vIj…mTypTySy 2
mÖn„u y;ÿ" ) nrÿ" ) /Öv;" ) jÖNtvÿ" ) ivxÿ" ) ≤=ôtyÿ" )
’û∑yÿ" ) cÖW,ÖR yÿ" ) nÛÿW" ) hrÿy" ) my;‹"Ã ) mTy;‹"Ã )
mt;R"Ã ) v[;t;ÿ" ) tuvû x
R ;ÿ" ) &ûÁvÿ" ) a;ôyvÿ" ) ydÿv" )
4 (4)

yu"ÿ ) sUnû tO .ôÙ ) .ÿiSt ) veitÿ ) veviÿe ∑ ) aÖivô„yn( ) bPsÿit ) .◊o" 4 aÖgvu[ "ÿ ) a<Vyÿ" ) ≤=pÿ" ) …v[x"ÿ ) xy. cÿkÉ ) ¨Ö≤xk™ ) mNyÿte ) zNTsÿt( ) c." 6 aN/ÿ" ) v.m( ) tivÿWI ) xu„mÿm( ) xu„." ) 8 aojÿ" ) p.n.ÿ ) îWÿm( ) Ëkú™ ) rsÿ" ) Svô/." ) ivôvSvÿNt" ) pOtn..%.ÿ ) î¬.m( 5 v‚Xmÿ ) ¨ÖXm…sÿ ) veitÿ ) veniÿ t ) vesiÿ t ) v.jÿ" ) xvÿ" ) tÖvÄ " ) tr" ) Tv=ÿ" ) x/R"à ) b.ÿm( ) d=ÿ" ) vIô¬ü ) Cy*ôàm( ) xUWû m( ) shÿ" ) yhÿ" ) v/ÿ" ) vgR"à ) 5 (5) .ÿ ) b[˜ÿ ) vcR"à ) k°ôl.ÿr" ) j.ÿ." ) /Iôtyÿ" ) aÖqyÖ "ÃR ) ivpÿ" ) kÖ+y.jÿ" ) pyÿ" ) ≈vÿ" ) pO="ÿ ) ipôt"u ) sutû " ) …snÿm( ) avÿ" ) =u ) /. vÿyit ) .ôknÿt( ) cÖkmÖ . ) yojÿn.ÿ" ) aÖ. ) ivônõÖ g™ sûO * ) g.≤Ntkm.ÿn.y" ) yoK].Hzÿit ) vi∑ÿ ) vÖnoitÿ ) juWtÿ e ) hyRià t ) a. îit mnu„y.ômyÿ" ) sn.Ixÿv" ) dI…/ÿty îTy©ëlIn.ôn" ) knÿit ) k.·r]e îit b.ÿStI ) kÖrò Ä * ) b.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] anÿv" ) pUrû vÿ" ) jgÿt" ) tÖSquW"ÿ ) pçÿjn.ôl…mÿTy•Sy 7 a.‹"à ) rÄxnÖ .ô…s" ) îr.m( ) ◊ytITy·ˇkm./ÿ" ) nOMû .û·u rj*ÿ ) ≤=pÿStI ) xKvÿrI ) ..vÃiR t ) b.Ösqÿ" ) bÖB/.ÿ" ) aÖvnÿy" ) hÖ·rtÿ" ) Svs.m( 3 a.ÿ….ôytÖ I ) Cyv.R. ) aÖ.R.in ) /ur"ÿ ) x.IxUÿ ) a“ÿv. ) aÖk"ú ) =µÿ ) nem"ÿ ) sÖsm( ) nmÿ" ) a.inWidit k.

ô .m( ) ≈vÿ" ) vO]û m( ) At…mit /nSy 10 afl‰.oitÿ ) Svrÿit ) …ssÿitR ) iviWÿi∑ ) yoiWÿi∑ ) ·rÖ. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION vOjû nÿm( ) vOk™ ) mÖJmn.mÿ" ) Ehÿ" ) ◊rÿ" ) tpuWÿ I ) jU…û .ôlyÿit ) pel Ö yÿit ) k<$ÿit ) ipSyÿit ) …bSyÿit ) …mSyÿit ) p[vtÿ e ) Plvÿte ) Cyvÿte ) kvÿte ) gvÿte ) nvÿte ) =odÿit ) n=ÿit ) s=ÿit ) My=ÿit ) scÿit ) ACzÿit ) turû IÖyitÿ ) ctÿit ) atÿit ) g.ÿ ) jgÿtI ) xKvrIit gv..R.[miÿ t ) /[jiÿ t ) rjÿit ) ljÿit ) ≤=yÿit ) /mÿit ) …môn.m( 11 re¬tÿ e ) he¬tÿ e ) .m( ) bN/u"ÿ ) me/Ö .yRià t 6 (6) .R" ) mÖNyu" ) Vy…q·rit £o/Sy 13 vtRtà e ) ayÿte ) lo$ÿte ) lo#ÿte ) SyNdÿte ) ksÿit ) spRià t ) Symÿit ) ßvÿit ) ß'stÿ e ) avÿit ) íotÿit ) ?v'siÿ t ) veniÿ t ) m.O.i∑Rà ) .û Iôyteÿ ) .[Wiÿ t ) do/ÿit ) vÖn„ûu yitÿ ) kMpÿte ) .…ÖR s" ) {ivÿ.ÿ ) p*'Sy.ÿ ) nOMû .itÿ ) îyÿ=it ) síÿit ) Tsrÿit ) r'hiÿ t ) ytÿte ) .itÿ ) A<vÿit ) Aû." 12 he¬"ÿ ) hrÿ" ) ˙….ÿin ) /Ö.[I.urû <Ä yitÿ ) xvÿit ) k.m( ) SyôN{..ÿ ) aÖhI ) mÖhI ) aidÿit" ) î¬.gÿ" ) mIô¿hum( ) gyÿ" ) ¥uªû m( ) îÖ≤N{ôym( ) vsuÿ ) r. ) ¨Ö≤ßy.mÿte ) .ÿ ) ¨Öß.itÿ ) rIyÿte ) rejiÿ t ) d?yÿit ) dÖ>noitÿ ) yu?yÿit ) /Nvÿit ) a®ÿWit ) a.ô]m( ) ràÿm( ) rÄ…y" ) =Ö]m( ) . ) yxÿ" ) b[˜ÿ ) {ivÿ.Öy" ) r.itÿ ) .ÿ" ) Tyjÿ" ) .ojÿnm( ) tn.ojt îit £⁄?yitkm.sÿ" ) xMbr…mit blSy 9 mÖ`m( ) reK./ÿ" ) ..ÿ" ) ·rÖKqm( ) ved"ÿ ) v·rÿv" ) ê.

t* ) sÖmnÖ IôkÉ ) %leÿ ) %jÿe ) p*'Syeÿ ) mÖh.ÿm( ) tOWû u ) tUymÿ ( ) tU….tr'h.ôt( ) ayuq·u rit √." ) SpO/"ÿ ) mO/"ÿ ) pOTû su ) sÖmTsuÿ ) sÖmyÖ Re ) sÖmrÿ.e ) sÖmoôhe ) sÖ…môqe ) s':Ö ye ) sÖ©π ) s'yÖ gûu e ) sÖ©qû e ) sÖ©mû e ) vO]û tÖ yU RÃe ) pO=û e ) a.reÿ ) a.R" ) xU`û nÖ .itÿ ) îÖWitÿ ) {.t( ) Eitÿ ) jÖg.jeÿ ) aJmÿ ) sµÿ 7 (7) .ÿit ) hnÿit ) adRià t ) mdRià t ) ssOtÃR e ) nsÿte ) hyRià t ) îyÿitR ) ÈteÃR ) ȃÿte ) j[yiÿ t ) ê.s" ) aj[.sÿ" ) xI.R" ) xUtû .ÿ" ) ivv.ôs.ôkÉ ) ¨Öp.ôk R É ) aNtÿm.ÿk™ ) ivô%.ôcIôivt( ) ¥ugû t( ) t.ÿit ) ptÿit ) îNvÿit ) {mÿit ) {vÿit ) veitÿ ) hyÿNt.urû <Ä yu" ) xu ) a.itÿ ) /[yiÿ t ) vhÿte ) rÖqyÖ iR tÿ ) jehtÿ e ) „v"k¡it ) =uMpÿit ) Ps." ) jU…û . ) s˚. îit ≤=p[Sy 15 tÖ≤¬t( ) a.Jyÿm( ) aÖ.ÿn. gÿnIg≤Nt ) j©ÿ≤Nt ) …jNvÿit ) jsÿit ) gmÿit ) /[itÿ ) /[.Ik¡É ) sÖmIôkÉ ) mÖmsÖ TÖ ym( ) nemÖ …/ÿt.jÿs." 14 nu ) mÖ=u ) {Övt( ) aoÖWm( ) jIôr.ôkÉ ) aÖv.itÿ ) {U¬iÿ t ) Ejÿit ) jmÿit ) jvÿit ) vçÿit ) ainÿit ) pvÿte ) h≤Ntÿ ) se/iÿ t ) agÿn( ) ajÿgn( ) …jg.]ÿit ) g≤Ntÿ ) a.t* ) v.ô/nÖ e ) v.n.itÿ ) y.ô.ÿ" ) s…mÿit" ) smÿnm( ) mIô¿he ) pOtnÿ .R"à ) aÖ…jôrm( ) .ÿ" ) v.ô£NÖ de ) a.ôjt( ) tÖr….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ) @«yÿte ) tk¡it ) dIyÿit ) ÈWÿit ) f.…v'xxt' gitkm.n" ) tuJû ym.ôhvÖ e ) a."ÿ ) s.ôd" ) nÖdnÖ "u ) .ôxu ) p[.x ô "u ) tUt…uÿ j" ) tUtjÿu .m( ) aÖvmÖ e ) ¨pm îTy≤NtkSy 16 r.ôj* ) pOtû nÖ .* ) xUrsÿ .ôy.itÿ ) v.R.t( ) aMbÿrm( ) tuvû x R ÿe ) aÖStômIôkÉ ) a.

ÿt" ) a.ôyk ûu " ) p[iÖ tôœ.ôÆ¿h ) intoÿxte ) inbÿhyR it ) …môn. ) ’û/u ) vÖmk Ö[ " ) dÖ. ) Vy.ÿte ) aÖdyR iÿ t ) StO.R.yÿk" ) prxu·rit vj[Sy 20 îÖrJÄ yitÿ ) pTyÿtà e ) =yÿit ) r.itÿ ) rÄM.ÿn( ) în în îtIêrSy 22 îit in`<$* i√tIyoå?y.∑^Iÿ ) aÖy"R ) inôyTu v.itÿrt( ) tÖ≤¬t( ) a.ÿ%<@l ) {U.U·rÿ ) xêÿt( ) ivêÿm( ) prIÿ.ô=.û .itÿ ) …mônoitÿ ) /mtIit v/km..itÿ ) tO.ôp.ônx Ö e ) aXnut îit Vy.ô.[ mSy 17 îNvÿit ) n=ÿit ) a.nÿ$( ) a.s.itÿ ) Íû.m[ ( ) aÖ.ôn" ) axÿt( ) nxÿt( ) a.y" ¨Ö® ) tuiû v ) pu®û ) .itÿ ) òehÖ yÿit ) y.û ·ˇÿ_ ) vOíû itÿ ) ’û<vitÿ ) ’ûNtitÿ ) ê…sÿit ) n.i¢km. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ) s'yÖ t( ) s'vt îit s'g.∑ÿ ) a.itÿ ) xÖª." ) a.y" aq tOtIyoå?y.ôn≤Ö x" ) xÖtm( ) sÖhßÿm( ) sÖ≤lôlm( ) k⁄ividit bho" 1 Aûhn( ) ÓûSv" ) inô/„O vÿ" ) m.jtIit EeêyRkm.R." 18 dÖ>noitÿ ) Xnqÿit ) ?vrÿit ) /UviÃR t ) vO.ôtyÿit ) Sf⁄rû itÿ ) Sf⁄l û itÿ ) invÿpNtu ) avÿitrit ) ivy.û Æe ¿ÿh ) t." 19 idô¥tu ( ) ne…Ö m" ) heiÖ t" ) nmÿ" ) pÖ…v" ) sOk û " ) v/ÿ" ) vjÿ"[ ) aÖk"ú ) k⁄Tsÿ" ) k⁄≤lÿx" ) tuÔû " ) itôGm" ) meiÖ n" ) Sv…/ÿit" ) s.." 21 r.û .k ÖR " ) =uLû lôk" ) aLpk…mit ÓSvSy 2 8 (8) .R.

Rk™ ) vÖ…v[" ) vpR"à ) vpÿ"u ) aÖmitÿ" ) aPsÿ" ) Psu" ) a“ÿ" ipô∑m( ) pex"ÿ ) ’xÿnm( ) mÖ®t( ) ajunÃR m( ) t.=ûu .Iôr" ) kÖkhû⁄ " ) rÄ..m( 4 îÖrJÄ yitÿ ) ivô/me ÿ ) sÖpyÖ iR tÿ ) nÖmSÖ yitÿ ) duvû SÖ yitÿ ) Aû›oitÿ ) Aû.ôm" ) vyun…mit p[xSySy 8 kÉtÖ "u ) kÉt"ÿ ) cet"ÿ ) …côˇm( ) Atu"ÿ ) asÿ"u ) /I" ) 9 (9) . ) xmÃR ) aJmeit gOh." ) ¨Ö=." 5 ≤xôMb. ) aÖm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] mÖht( ) b[›Ö " ) Aû„v" ) bûhO t( ) ¨Ö≤=ôt" ) tÖvsÿ" ) tÖivôW" ) mÖihôW" ) a>vÿ" ) Aû.t./ÿn( ) ivôrPÄ xI ) a∫ÿt⁄ m( ) b'ihÿœ" ) bihRWIit mht" 3 gyÿ" ) ’dÿr" ) gtR"à ) hÖMyRm( ) aStÿm( ) pÖSTyÿm( ) durû oÖ. ) ivh.xSTy" ) ¨ÖKQyÿ" ) sunû Iôq" ) p.ÿ ) x.≤ıÿ ) AûCzitÿ ) spÿit ) ivv.Ä m( ) v¡qm( ) zÖidR" ) zÖid" ) z.stIit p·rcr.ÿ ) xÖtr.O.ôWm( ) Syoônm( ) suªû m( ) xevmÿ ( ) ≤xôvm( ) xm( ) kidit su%Sy 6 inô….eWÖ jÖ m( ) jÖl.ômm[ ( ) aÖ®WÄ m( ) x„y…mit ÂpSy 7 aÖßmÖe .….ôy.‹"à ) Svsÿr.R.km. ) dmeÿ ) ’·ˇÿ" ) yoinÿ" ) sµÿ ) xÖr.e ) nIô¬m( ) duy. ) ane¥ÿ " ) aÖnvÖ ¥Ö " ) anÿ…..ÿy.sÖ " ) v[.tÿpNt." ) yÖ◊" ) vÖv≤=ÿq ) ivvÿ=se ) aÖM. ) anÿme .û " ) m.k¡" ) v.ihÿn" ) gÖ. ) ≤xôLgu" ) SyUmû k Ö m( ) xev/ÿO m( ) myÿ" ) suGMyÿm( ) suiû dnÿm( ) xUWû m( ) xunû m( ) xÖGmm( ) .

ôy." 13 acRià t ) g.ôt.ôyitÿ ) p.sÿ" ) aÖı.ÿ" ) me/.ôihk¡m( ) a.ôr a. v[tÿ c.itÿ ) jrÿte ) ◊yÿte ) ndÿit ) pOCû zitÿ ) ·rÖhitÿ ) /mÿit ) ’ûp." 11 ihk¡m( ) nukm¡ ( ) sukm¡ ( ) a..:yeit p[D.ôn" ) rÄÔyÿit ) rÄjyÿit ) x'siÿ t ) St*itÿ ) y*itÿ ) r*itÿ ) n*itÿ ) .iÿ t ) Sto." ) ivôêcÿW…R . y•yÿ" ) t{Upÿ " ) t√ÿ.ivn.ôkiÄÖÉ nôp" ) ¨Ö≤xjÿ" ) k°ôSt.Utû oÖ3…Öÿ ." ) avc.ôt.ik¡" ) nk°ÿm( ) a.R. ) aÖ…¶nRÖ ye ) cÖtrûu …ÿ íô∂dÿm.˜ô . ) ivô/."R ) tÖ√t( ) tqeTÿ yupm.kxidit pXyitkm." ) mÖhyÿit ) v. ) At…mit sTySy 10 …cKyÿt( ) c.ôyitÿ ) ’ûp<Ö yitÿ ) pÖnSÖ yitÿ ) pÖn.k°ÿm( ) nik¡" ) m. ) aÖı.ô®" ) nÖd" ) St. ) ivôp" ) mÖn…Ö ít( ) ivôp…Ö ít( ) ivôpNÖ yvÿ" ) a." 9 b$( ) ≈t( ) sÖ].·r'xdcRitkm.Ö .ôtyÿ" ) mÖtyÿ" ) mÖtqu .t( ) b[." ) k<vÿ" ) Aû."u ) nvedÿ .gÿm( ) meWÖ o .…m≈.ôjyÿit ) pUjû yÿit ) mNyÿte ) mdÿit ) rsÿit ) Svrÿit ) veniÿ t ) mÖN{yÿte ) jLptIit ctuíTv.Ndÿte ) zNdÿit ) zÖdyÿte ) xÖxmÖ ." ) j.’t…mTy.û .ÿit ) gU/û yR iÿ t ) gO. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION xcIÿ ) m.ôm"u ) k°ô·r" ) g*" ) 10 (10) .R." ) kÖ…v" ) mÖnIôWI ) mÖN/.m( ) 15 re.ô·r. .ôyteÿ ) vÖLgUyû itÿ ) mNdÿte ) ." 14 ivpÿ"[ ) ivg["ÿ ) gOTsÿ" ) /Irÿ" ) venÖ " ) ve/Ö .ÿ" ) vO=û Syô nu teÿ pu®Ùt vÖy.yÿit ) re.ÿte ) spÿit ) pÖp=ûO .Ä " ) jÖ·rÖt.….ôknÿt( ) acÿ+m ) c∑ÿe ) iv cÿ∑e ) ivcÿW…R . ) k. ) îÖTq.y.ivn îit me/.n. 12 îÖd…mÿv ) îÖd' yq.nit ) pÖ. ) vÖynu mÿ ( ) a….

R.n( ) mÖ≤lôMlucû " ) aÖ`x'sà " ) vOk îit StenSy 24 11 (11) .ÿy.m( 18 Èmÿhe ) y.km.xÿit ) d.pÿit" ) `mR îit yDSy 17 .ÿ ) ·r>v.yt îit y." 20 p·rÿ ßv ) pvÿSv ) aÖ>yÿWR ) a.ÿ ) îÖi∑" ) devÖ t.m.tu"ÿ ) ktR"à ) vÖv"[ ) k.ôd" ) zNdÿ" ) Stup( ) ®Ä{" ) ’p<yu·rit ]yodx StotOn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] sU·û r" ) n.ÿ"u ) îNdu"ÿ ) p[jÖ .nkm.ô$" ) Sv." 19 d.û ≤=ÿ ) pO. ) mÖ%" ) iv„.itÿ ) ≤x=ÿit ) tuÔiÿ t ) m'ht îit d.t( ) k⁄x û yÖ " ) kÉv$ îit kÀpSy 23 tOpû "u ) tKv." 21 Svipÿit sStIit √* Svipitkm." ) kûr⁄ vÿ" ) v.Cñ.ôroÖtrÖ .yR"à ) svÿnm( ) ho].R.R.û .≤xW îit a?yeW.ÿ ) ·rh.in 16 yÖD" ) venÖ " ) aÖ?vôr" ) me/"ÿ ) ivôdqÿ" ) n.itÿ ) r.R.sÿit ) pO.rÿ" ) yÖ‚N/ ) îûW?ûu yitÿ ) mdemÿ ih ) mn.sÿit ) r.km.ô`tÿ" ) vOˇû _bÿihRW" ) yÖtßucÿ " ) mÖ®tÿ" ) sÖb.ÖrtÄ .ÿmhe ) m.…mÿ ) mNmÿhe ) dÖ≤ı ) xÖ‚G/ ) pU…û /R ) …m…mÿ…!(! ) …mômIôih ) ·r·rÿ…!(! ) ·rÖrIÖih ) pIpÿrt( ) yÖNt.ÿt.itÿ ) d.ÿ ) ·rÖp"u ) ·rKv.t( ) k.ôt" ) aÖvtÖ " ) i£…vÿ" ) sUd"ÿ ) ¨Tsÿ" ) AûXyôd./ÿ" ) devyv îTyO‚Tvj.ôy"u ) tSk¡r" ) vÖngÖ "Ru ) Ûûr…Ä ít( ) muWû Iôv.." ) t.* 22 kÀp"ÿ ) k.

) …sWÿˇ_⁄ ) scÿte ) >ysÿte ) rejte îit i√x" 29 Svô/e ) purNÿ /I ) …/ôW.IkÉ¡ ) dÖ.n" ) loô/m( ) xIôrm( ) ivô{/Ö e ) &ûpdÖ e ) tuGvÿin ) n'sNÿ te ) nÖsNÖ tô ) a.eÿ ) rodÿsI ) =oô.ÿkm( ) men.Iôre ) gÖM.Öc"w ) a.ÖkÉ ) pÖr.pO…qVyo" 30 îit in`<$* tOtIyoå?y.ôkÉ ) pÖr.ÿ" ) StO….k ÖR m( ) itôr" ) sÖt" ) Tvô" ) nem"ÿ ) A=.vt îit dUrSy 26 p[àÖ m( ) p[iÖ dvÿ" ) p[vyÿ . ) mÖNdU ) ÈÖm.Iôre ) aoô<y*ÿ ) cÖMv*ÿ ) p. ) ≤xt.re ap.Sy 27 nvÿm( ) nUàmÿ ( ) nUtnÿ m( ) nVyÿm( ) îÖd.nI…mit nvSy 28 p[iÖ pôTve ) aÖ." ) mUW"ÿ ) îÖiWôr.ôê*R ) mÖhI ) ¨ÖvIR ) pOQû vI ) aidÿtI ) aÖhI ) dUrû e aÿNte ) ap.ÿs" ) k.in 25 a." ) sne…ÿ m ) pUVû yRm( ) aˆ.ÿ ) ¶.yeit pur.IRt.re îit ¥.. ) îd.y" aq ctuqoRå?y." ) ipn.ÿm ) mehÖ n.m[ ( ) aÖ.NtihRtn.ÿsI ) rjÿsI ) sdÿsI ) sµÿnI ) `Otû vÿtI ) bÖÛl û e ) gÖ.ÿ" ) ¨Öp…Ö j…◊ÿk. ) inô/." ) xep"ÿ ) vÖtw sÖ " ) aÖy.ÿ" ) vÖmI[ ….RNt.v.m/ey.I ) aM. ) EÖn.ÿsI ) n. ) ËdRrà m( ) ’dÿrm( ) rÄM.yÿm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION inô<ym( ) sÖSv" ) sÖntûu " ) ih®ÿk™ ) p[tÖ ICyÿm( ) apICy…mit in.ôre ) pr.ÿ ) dmUnÿ .e ÿ ) kû®⁄ tÖ nÿ ) jÖ#reÿ ) ittÿ¨ ) ≤xp[eÿ ) mÖ?y.ôhnû sÿ" ) aÖµsÖ t( ) îÖ‚„m.y" jÖh.ÿ" 12 (12) .

.." ) xMbÿ" ) kÉpyÿ " ) tUtû mûu .u " ) pidÿm( ) p.AÿjIk" ) ®Äj.ÿ" ) a.Rx à m( ) =uMpÿm( ) inôcMûu pû." ) ê." ) hrÿy.ô.yRmà ( ) aN/ÿ" ) asÿíNtI ) vÖn„ûu yitÿ ) tÖ®„Ä yitÿ ) . ) ¨Övx R Iÿ ) vÖynu mÿ ( ) v...n.ÿ" ) aÖqyÖ mRu ( ) k. ) sc.ÿ ) …côt( ) a.ÿ" ) a. ) a…/ÿg[ "u ) a.ôkd⁄ mÿ ( ) bI·rÿ$e ) aCzÿ ) p·rÿ ) ÈÖm( ) sIôm( ) EÖnmÖ ( ) EÖn.ôkm( ) ’·ˇÿ" ) êÖflI ) sÖmSÖ yô ) k⁄$Sÿ y ) cÖW…ÖR .Öh" ) Svsÿr." ) aÓÿy.ô]m( ) Ëôit" ) h.ô≤x" ) k⁄. ) xy.ô." ) v.jÿgN?ym( ) g?yÿm( ) g…/ÿt.mÿ" ) a…sÿNvtI ) kÖpnÖ . ) suiû vôte ) dyÿte ) nU…cÿt( ) nUcÿ ) d.ÿ®m( ) aÖl.ô…m" ) ipôt." ) t*rÿy.ôhnÖ "Ö ) nÖd" ) somoÿ a=." ) aSy 1 s≤òÿm( ) v.ÿ" ) 13 (13) .ne ) pÖ≤@±. ) ¥uªû m( ) pÖiv]ÿm( ) toôd" ) %ç." ) sÖmm( ) i√ôt.ôm( sO….ôd"u ) vOk"¡ ) joôWvÖ .ôn" ) v.ÿ>y" ) k.k ûu ..ÿNtmNyu" ) Xmôx.ÖNdn.’¡We ) a's]ÿ m( ) k.ôvÖ ) cyÿse ) ivyutÿ e ) A/ÿk™ ) aÖSy...ôxx ûu =ûu ….ÿ " ) j." ) pOqû jûu y[ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ) v.ôt.sÿm.ô·rÖt" ) v[NÖ dI ) inô„WôpI ) tU. ) x'yÖ o" ) aidÿit" ) EÖ·rÖre ) jsu·ÿ r" ) jrÿte ) mÖ≤Ndneÿ ) g*" ) g.ô.ôvneÿ ) ak¡pÀ .‹"à ) aÖk"ú ) pÖ…v" ) v=ÿ" ) /Nvÿ ) …snÿm( ) îÖTq.p. ) v[.ôt"u ) d'sÖ yÿ" ) tUtû ..[ y..x.rSy ) ≤xxIÿte ) sutû k u "¡ ) supû .hÿ" ) p·rÿtKMy." ) a.`O…ÿ .ÿ" ) ≤xôipôivô∑" ) iv„. ) k*rÿy..ôvx Ö ." ) vÖr.m( ) aSk¡/é oyu" ) inôÍMû ." ) ap[.ôõg™ WûU " ) a.jÿpSTym( ) v.ûO " ) sÖll Ö k U m¡ ( ) kÖTpôym( ) ivôßhu "ÿ ) vIô®/ÿ" ) nÖ=∂Ö ." 2 a.u"ÿ ) a.yÿ vu " ) Cyvÿn" ) rjÿ" ) hrÿ" ) juÛû rû e ) VyNtÿ" ) £." ) bObû duKÿ qm( ) AûddûU rÿ" ) AûdpûU e ) pul û k ûu .ihÿœ" ) dUtû " ) v. ) .….xIÿ ) ivWu.

ÿ ) È=eÿ ) =oô.Syÿ ) aÖSme ) p.O…mÿ" ) ivô≤„pôt" ) turû Ipÿm( ) r.Öxs' "ÿ ) îÖ¬" ) bÖihR" 14 (14) ." ) coô„kÀyû teÿ ) sumû t( ) idivÿi∑Wu ) dUtû " ) …jNvÿit ) amÿ]" ) AcIÿWm" ) anÿxrR ./etÿ n ) a'ÛÖ rû " ) bÖt" ) v.ÿ.ÿin ) ≈.ôNveô ) ≤xô·r‚Mÿb#" ) pÖr.R"à ) aÖ£" ) ¨Ör.oôd.ÿn( ) aÖ….nr 1 {Öivô.ÿ ) aÖmitÿ" ) ≈u∑û I ) pur‚ÿ N/" ) ®xÿt( ) ·rÖx." ) jb.Iÿ ) ¨Öp…sÿ ) p[k Ö l Ö iÖ vt( ) aÖ>yÖ/yÖR Jv.ÿ…m ) gLdÿy.nÿm( ) aÖnvÖ .ôym( ) ikômIôidneÿ ) amÿv.ÿ ) ¨Öpl Ö pÖ ≤Ö[ =.Ö‚Spôn" ) AÔÿit" ) Aûjnûu IôtI ) p[tÖ √ÿsU ) ihônotÿ ) coô„kÀyû m.Pyÿm( ) c.ôxI" ) ajIÿg" ) amUrÿ " ) xÖxmÖ ." ) .$.qÿ" ) svIÿmin ) sÖpq[ .…yÿ ) aÖ…gÖy[ .ÿn.xÿd.m( ) a.itm( ) aÖnvÖ .ÿ ) tÖtnÖ iu ∑ÿm( ) îÖlIô…bxÿ" ) ikôy/Öe .ôryÄ . ) ivj.n" ) sOpû "[ ) su≤û xôp"[ ) ≤xp[ÿe ) r'sÿu ) i√ôbh.ÖxrÖ " ) i£ivÿdtR I ) k¡ltI ) dnÿ" ) xÖr.ÿ" ) invR.R ." ) ‚Sty.®ÿ" ) îÖdyÖ' "u ) k°k¡$We u ) buNû d" ) vONû dm( ) ik" ) ¨Lbÿm( ) AbIsmObIsm( 3 îit in`<$* ctuqoRå?y.m( ) ‚Stôp. ) cnÿ" ) pÖctÖ .ÿ" ) ivôdq.yÿNt" ) a.ôn" ) devÖ o devÖ .ÿs" ) soôm.ôkn( ) rÄqyÖ iR tÿ ) asÿ£.R" ) aoômn.y" aÖ…¶" ) j.R ) as." ) îÖ?m" ) tnUnû p.ÿ® ) j¡qm( ) k⁄≤lÿx" ) tuÔû " ) bÖh.ô/vÖ " ) aÖnvÖ bÖ vÖ[ " ) sÖd.nuWk™ ) tuvû …R .dÿs" ) sudû ]ÿ" ) suiû vôd]ÿ" ) a.ÿ ’ûp.tu" ) aom.n( ) amIÿv. ) j¿hÿv" ) bk⁄r¡ " ) bek Ö nÖ . ) xu®û /Ä "ÿ ) aÖ…môn" ) jJZ¡tI" ) ap[iÿ t„k⁄t" ) x.Cy.ÿm.ô΂Xÿmn( ) j.Ö.ÿt( ) nr." ) vwê. ) du·û rÖtm( ) aPv.y" aq pçmoå?y.ôt.à se ) aÖsˇU ‹Öe sUˇ‹Ãe ) aMyÿk™ ) y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION jU…û .ôtvedÿ .

vÿ" ) ai©ÿrs" ) ipôtrÿ" ) aqÿv.ÿ ) rodsI 5 aÖ…ên*ÿ ) ¨ÖW.v.ÿ SÖ pitÿ" ) =e]Sÿ yô pitÿ" ) v.ô¢‰.ÿr.ôy"u ) v®ÿ.ôt.v." ) îÖW…ûu /" ) hÖStôfl" ) aÖ.Stoô„pitÿ" ) v.ÿ" ) mOTû yu" ) ivôê." ) sÖivôt. ) pO…û qôvI ) aPv.pÿ" ) aoWÿ/y" ) r.yIÿ ) sÖr<Ä yU" ) Tv∑.ÖxsÖ' " ) rqÿ" ) duNû du…û . 4 Xyenô " ) somÿ" ) cÖN{m.ÿ ) vnÖSpitÿ" ) Sv.nÿr" ) /.ÿt( ) yÖm" ) …mô]" ) k" ) srÿSv.Ö "R ) puÂrv.R.ÿ ) srÿSvtI ) v. ) Tv∑. ) ivô/." ) ®Ö{" ) îN{ÿ" ) pÖjNR yÿ" ) bOhSÖ pitÿ" ) b[˜.k™ ) anumÿ it" ) r.ônI ) ≈Öı. ) mÖ®tÿ" ) ®Ä{." ) Aû.ÿ$z( t⁄ {ûu I ) a." ) sUyû ." ) .ÿ ) dwVy. ) iv„." ) kÖx É I ) kÖ≤É xnÿ" ) vOWû .Ogvÿ " ) a.Ixÿv" ) /nu"ÿ ) Jy.Ö " ) &û`.ôlI ) k⁄Ùû " ) yÖmI ) ¨Övx R Iÿ ) pO…û qôvI ) îÖN{.nÿr" ) v®ÿ.ÿ ) pÖQy.ÿp…O qôvI ) ivp.ÿ" ) aÖ=. ) îWu"ÿ ) aÖê.rÿ" ) ¨ÖW.Ö " ) ipôt"u ) nÖ¥"ÿ ) a.ÿ ) aÖ¶. ) .ÿ ) Svô‚St" ) ¨ÖW.ôt.ô hot.I ) g*ôrI ) g*" ) /enÖ "u ) afl‰.’ty 2 aêÿ" ) xÖki⁄ nÿ" ) mÖ<@Ük.n( ) ivôêk¡m.gÿ" ) sUy"ÃR ) pUWû . ) itßo devÖ I" ) Tv∑.ÿ." ) î¬.ÿ ) sÖivôt.ôkpÖ .ônˇ_.ôr.tÿ" ) aÖ…¶" ) venÖ " ) asunÿ Iit" ) Aût" ) îNdu"ÿ ) p[j.t( 15 (15) .RÛtI 3 v.Ök.+yR"à ) mÖNyu" ) dÖ…/ô£." ) n.ÿ ) v. ) …sônIôv.h.i]ÿ" ) aÖr<Ä y.jÿnI ) ¨Öl% U l ÿ m( ) vOWû .R ) t.ô." ) g[.àIRà ) xunû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ) √.yIÿ ) ¨Öl% U l ÿ mÖ su l ÿ e ) hÖivô/.s." ) aidÿit" ) sÖrm.pÿit" ) aihÿ" ) aihÿbfiûRu yÿ" ) supû .Rnÿe ) ¥.R ) vOWû .ÿ"u ) ivôê.' np.sIr*ÿ ) devÖ I jo∑^Iÿ ) devI Ëj.k¡ip" ) yÖm" ) aÖj Ek¡p.cÖSpitÿ" ) aÖp.

" ) s.ôidôTy." ) vsÿv" ) v.ô?y." ) sÖ¢AWÿy" ) devÖ .ô…jnÿ" ) devpà‰o devpà‰ 6 îit in`<$* pçmoå?y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ) pO…û qôvI ) sÖm{ûu " ) aqÿv." ) ivêedÿ vÖe .y" 16 (16) .R ) mnu"ÿ ) dÖ?yõ™ ) a.

ˇu xBdSy.t( kmRsp' ·ˇmRN]o vede ) W@±.mt îTyp[Cyvm.r.t.vSy ) a.˙Ty sm..IySTv.in .v≤Nt ) td( y.„y." 1 t] ctuÇ÷ nopp¥te ) ayugpduTp•.vt" pUv.v≤Nt ) zNdo>y" sm.…•`<$v ¨CyNt îTy*pmNyv" ) aip v./.' Vyvh.t" ) s Vy..∞ xBden s'D.e .m.r>yte aq p[qmoå?y.˙t.ht.m.vm.yteå‚St ivp·r.nm( ) pu®Wiv¥.r.ª. p·ˇ_·rit ) ad îit sÊv.S]’to yogí ) Vy. .t( ) ingm.mupdex" ) g*rê" pu®Wo hStIit ) .Ut' sÊvn.v≤Nt ) t]wt•.:y.t.í t.in cTv.dev Syu" ) sm..ª.y" sm.c∑e ) n.inTyTv.ª.:y." ) j.r.m( ) ivp·r." ) te ingNtv Ev sNto ingmn.c=te ) in`<$v" kSm.….Ry…. îme .vSy.te copsgRinp.c∑e n p[itWe/it ) aStITyuTp•Sy sÊvSy.R .nm.in n.˙Ty sm.n.c∑e ) v[jit pctIit ) ¨p£mp[.q| lokÉ ) teW.vivk.vp[/.:y.tyolR=.idm.vp[/.y' in`<$v îTy.yt îit pUv.y" sm.d( 17 (17) ." ) v[Jy.' mnu„yvd( devt.v≤Nt ) y√.ten.' p[idx≤Nt ) .in ) td( y]o.nIm.n.kr. .tVy" ) t…mm' sm.y.v/.. xBd.vm.in n.·r pdj.tm( ) sÊvp[/.m. sm.t.RprI.Skmuinivr…ct' in®ˇ_' p[...vtIit .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ≈Iy. hnn.m….nSy tÊv.' v.i¢mÊv.vNtIit v.TO ypvgRpyRNt' mUt| sÊv.n.Ut' .:y. .Ste xete v[jit itœtIit ) îiN{yinTy' vcnm*duMbr.ne ..mte v/Rtåe p=Iyte ivnXytIit ) j.n.:y.…mtretropdex" ) x.pr.ª.

vc.m.qIRy..v≤Nt ) ¨∞." pd.ie t v.Û" ) t ¨pe≤=tVy.vSy.vm( ) aip îit s'sgRm( ) ¨p îTyupjnm( ) p·r îit svRto.y. .vm( ) iv ap îTyetSy p[.R .vce„vqeWR u inpt≤Nt ) aPyupm.k$.Û·rme t' n.>yu∞ym( ) s.vm.m( ) a.' v. ¨psg..qeR .RNp[.n.v≤Nt ) îveit . îTy.qeR ) aip pdpUr.qeR ) aip kmoRps'gh[ .h ) te yq. ) ¨d( îTyetyo" p[.itloMym( ) sm( îTyek°.idm.R ." ) teW.t.pr.yn" ) n. ) Evmu∞.pU…jt.itloMym( ) a….itloMym( ) in av îit iving[h. ) v/Rte xrIre.Rn.' c ) aNv?y.ÎXy.vNtIit h Sm.vivk.rm( ) v/Rt îit Sv..vcnm>yUihtVy.q.©.'y*…gk.. EteW.…. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ivk.vmwêy| v.r.y' c ) aÖ…¶·rÿv ) îN{ÿ îv ) îit ) 18 (18) ...r ¨pm.mu:ym( ) p[it îTyetSy p[.:y.tyorqRivkr.itloMym( ) ait su îTy…..m.vc.qR" p[. îTyv." ) n inbRı.c∑e n p[itWe/it 2 atoåNye .vNtIit g. ) ap=Iyt îTyetne vw Vy.mete cTv. .qeR ) inr( dur( îTyetyo" p[.vm( ) a…/ îTyup·r.tyoStu kmoRps'yog¥otk.R aq.itloMym( ) anu îit s.nq.mev ivk.GyR" ) td( y EWu pd." 3 aq inp. îTyetSy p[.m( ) v/Rte ivjyenie t v.r.RgqeR ) p[ pr.q.R…•r.:y.t" p[itlomm( ) ivnXytITypr.:y.W.Û·rit x.c∑e ) n pUv.. ¨∞.

yR" kSm.'…íd.Ts kmoRps'gh[ " ) ceit smu∞y.…cnoit bu≤ı…mit v.d.yte n Tv*∂º≤xk…mv ivg[hR .%." ) vy.R ) a.Rn( ) a. ) îTy.v≤Nt ) x." ) vO=Syev te pu®Ùt x." %xy.' s'py[ Ju yte ) aÖh' cÖ Tv' cÿ vO]hn( ) îit ) Et‚Sm•ev.vit ) vO=û Syô nu teÿ pu®Ùt vÖy.W.c.m( ) îTyupm.%.yR a.r' g[.c.k.c.R" k⁄lWe u sId≤Nt ) nu îTyeWoånekkm.%.qIRy" ) purSt.qR ¨.. vet"e ) v.ym( ) neN{'à devÖ mÿms' t ) îit p[itWe/.qIRy" ) ¨p·r∑.t( ) îit pUj.ymNv?y.m( ) a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] neit p[itWe/.qeR .qeR ) k⁄Lm.ÿsoô n sur.rStSy yTp[itWe/it ) dumû dR ." ) xKnotev.R ) aq ySy.y.R ) îd' nu k·r„yit ) îit heTvpdexe ) kq' nu k·r„yit ) îTynup∑O e ) nNvetdk.e pOqKTv.yn.m( ) ¨.hr ) îTyvk⁄‚Tste ) k⁄Lm.ÿy.qeR ) devÖ >e yÿí ipôt>O yô a.dup.c." x.dup.>y. ) d…/…ct( ) îTyupm.yR…íidd' b[yU .W.qIRyo .r" ) 19 (19) .WIRt( ) îit c ) aq.y.rStSy yenop…mmIte ) …cidTyeWoånekkm.gm.dqRpqO KTvmh ivD.W..Pyupm.t.hyit ) a.c. .c.…cnoTyq.

qeR ) hNt. ) îit ) ah îit c h îit c iving[h.R Tv.nIôh vehÖ v.Pyuk. ) pUv..qIRyo .r Et‚Sm•ev.vit 4 v.y.r ) s îN{ ETy p·rdevy.ymNv?y.' n dÿ/.m( ) xêdevm( ) îTynup∑O e ) Ev' xêt( ) îTySvy' pO∑e ) nUn…mit iv…cikTs.R ) îd' ih k·r„yit ) îit heTvpdexe ) kq' ih k·r„yit ) îTynup∑O e ) kq' ih Vy.r.ip pdpUr." ) îdmu ) tdu ) hITyeWoånekkm. sÃc' rÖ <e yÿmtûu .WIR·rit c ) %æLvit c ) %lu ’Tv.'c£É 5 n nUnû m‚Stô no ê" kSt√ÿdπ Ö yd∫⁄tÿ m( ) aÖNySyÿ …côˇmÖ….>y..Uvie t ) xêidit iv…cikTs.y.ÿ ) îit ) aq. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION veit ivc.y hivinRÂPy m®Œ" s'pi[ dTs.W. mnuv. ) mOWme e vd≤Nt sTymu te vdNtIit ) aq.í ) agSTy îN{.qR ¨ˇre.y.qIRyo .ôh' pO…ÿ qôvI…môm.' s'py[ Ju yteånup∑O e ) n iklwvm( ) nnu iklwvm( ) meit p[itWe/e ) m.ip pdpUr.yuv.ip n nnu îTyet.y' iv…cikTs.k·r„yit ) îTysUy.'ck.p[kWeR ) Ev' ikleit ) aq. h.m( ) ¨. k.WIR" ) m.W.m( ) ikleit iv¥..qeR .ip smu∞y.qIRy. ) %lu ’tm( ) aq.qIRyí pdpUr.R Tv.Re s'py[ Ju yete ) aymhed' kroTvy…mdm( ) îd' h k·r„ytId' n k·r„ytIit ) aq." ) Ev' %lu td( b./IÿtÖ' ivnÿXyit – 20 (20) .

' vr' j·r]e ) vro vr…ytVyo .m/eym( ) p·rvOh¬ ( ' .sOjt( svRt îit v./It' ivnXytIit ) aPy. pdpUr. te p[itduG/." ) hSto hNte" ) p[.Utm( ) îdmpItrd∫⁄tm.hkmR.l" ) kSt√πd yd∫⁄tm( ) kSt√πd yd.R Sy." ) d.?y.p[Te y ) idG`Stp[’itdR≤=..n( ) m. p[d≤=.Sm. ) iv sIÿmtÖ " su®û coÿ vÖne a." ) d≤=.ip pdpUr.d( d.go noåStu ) bOh√dem Sve vedne ) .x'snIy" k..RnkmR." 6 nUnû ' s. v.y d.go .R ) sI…mit p·rg[h." vIrytev.tm….goÿ no bOhû √ÿdme ivôdqeÿ suvû Ir.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] n nUnmSTy¥tnm( ) no Ev êStnm( ) a¥.Sm.gmn.l" ) Áo hIn" k.o hSt" ) d=te®Ts.o v.xtev. g·rt.ney" ) …cˇ' cette" ) ¨t.p[te m( ) aq.m.?y.itÿ /ÖG. ) p[ sIÿm.R Sy.xuhnR ne ) deih StotO>y" k.jte" ) bOhidit mhto n.s'cre<ym….n( ) vetve .ÿ" – s.. teÖ p[itô vr'à j·rÖ]e duhÿ IôyidÿN{Ö d≤=ÿ.·r ) aNyo n.ÿv" ) îit c ) 21 (21) .m/eym( ) ¥ott îit st" ) ê ¨p.t' ivnXyit a.s'c.qIRyo v.sOjidit v.vit ) j·rt. ) d≤=.nitd'hI" ) m. m`onI m`vtI ) m`…mit /nn. ) vIro vIryTy…m]. ) p[." ) .‚Smn( ¥iv ) ¥u·rTyˆo n.idôTyo aÿsjO t( ) p[.t( ) idxm….ÿ Stoôt>O yoô m.." ) VyOı' sm/RytIit ) aip v. d=te" sm/RyitkmR.Ut…mv ) aNySy …cˇm( ) a….ÌitkmR.vit ) vIrvNt" kLy.nkmR.vIr. mÖ`onIÿ ) ≤x=.m/eym( ) m'hted..nith.

meTyekÉ 7 Aûc. îÿvÖ ò.' ivinyogm.yitô xKvÿrIWu ) b[˜Ö .Rvà NtÖ" s%.Rm( ) aq..t( ) aip v.ne yu®pbN/" ) a?vr îit yDn.bÛvcne 8 aÖ=<Ö vNtô" k.sÿ ¨ Tve Óûd.m Sy.Tv.ot( svRt a. Tvoô vdÿit j.c∑e ) Ac.' iv…mmIt Ek" ) a?vyu"R ) a?vyurR ?vryu" ) a?vr' yun·ˇ_ ) a?vrSy net.Rd.ivit ) Tv îit iving[h.to my.].y]' g.ÿy]Ö ' Tvoÿ g.myt îit v.idTy" ) su®c a.t( ) Î∑Vyy' tu .qIRym( ) svRn.' Tvô" poWÿm.].m( ) sIª" sImt" sIm. ) ivWIVyit dex. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION VyvO.vit ) ¨Öt Tv'à sÖ:ye iSqôrpIÿtm.tivô¥.idTyrXmy" ) surocn. ) AgcRnI ) g.ddIt p'cmIkm. ) aip v.yte" StuitkmR.m ) ?vritih|s.Uv"u ) a.R.Ng..ˇm( ) a/Rn. p·rvOh¬ ( " ≈utt" ) b[˜ p·rvOh¬ ( ' svRt" ) yDSy m.ÿyo mnojÖv„e vsÿm.Rd. ) a?vr' k.t.…. sImeTyetdnqRkmupbN/m.'ô iv …mÿmIt ¨ Tv" – îTyO‚Tv‘mR. b.t" ) sIm.vO]R mxkıNtu' tCzKvrI.ôdflÖ ." ) xKvyR Ac" ) xKnote" ) td( yd.m( ) ¨Öto TvÿSmw tÖNv' 1ÿÖ iv sÿße ) îit ctuQy.ÿ ¨ Tve dÎ≈e – 22 (22) .y]meko g.km.ip p[qm.n( ) hot.te iv¥.' yÖDSyô m.t îTyekÉ ) tTkqmnud.mek" poWm.Ste pup„u v./Iy.Û" ) îit i√tIy. ) svRiv¥" ) sv| veidtumhRit ) b[˜.Ste pup„ûu v.yit xKvrIWu ) ¨Ì.te j.y.nud. ) g.yte ) b[˜k w o j.R ) tTp[itWe/" ) inp.m. my.ˇp[’it n.sÿ ¨pkÖ=.' xKvrITvm( ) îit ivD.' vdit ) b[˜.

=reWu g[NqeWu v.yÖ km( – ≤x≤xr' jIvn.h. b.ro .vit ) py. Ód.R" ) Ódo Ó. apre ) ¨pk=dfl.KypUr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] a≤=mNt" k. apre ) a.dte" xBdkmR.vit ) p[òye .Ste …mt.g[." ) Ò.yte ) mns.dtev." ) tSm.…ênm( ) a.SyNdt End•…mit v.Uv"u ) a.R Sy.y" ) a≤= c∑e" ) anˇ_É·rTy. îvwkÉ dÎ≤xre ) p[òye .R Sy." ) dSytev.qeR .. ò.t( ) ivdSttr' . a.R" ’Ntte" ) in’ˇ√.y.≤xreÄ ≤x≤xÿrÄ' jIvÿn.tev. îv Tvd.te" xª. vOk û .y ) ≤x≤xr' Í..RvNt" s%.g[.gCz≤Nt pdpUr.Sydfl." ) kmI…mi√it 9 inôÇKû ].ip smu∞y.sOjtwn' sute ) t…m√/RNà tu noô …grÿ" ) 23 (23) ..n.=re„vnqRk." ) ACzNtIv %e ¨dgNt.íeit ) aq ye p[vˇO åe qeåR …mt.Cz«tI.y.m( ) îit h ivD.yte ) k.SymSyte" ) a.R ) Emenÿ ' sOjt.idÿv ) …bô>yôSyNto vÿv.' p[jve„vsm.sÿ…íôid•roÖ .vkmR.vit ) ACzte·rTy.vt" ) îit h ivD.…ên' c py. sutû e ) a.. ) dfl' d~yte" ßvitkmR.dete Vyˇ_tre îv ." ) aq.Ry.U·rÿtoôk.Ry.

Nt.Nynu£.ôn≤Re ∆ô˜. 24 (24) .:y.r* smq*R p[. sunote" ) Evmu∞.in Syuy.m.yÿNTyoô nrÿkô˘ pt.de≤xkÉn ivk.Rv"w s'py[ Ju yet t.:y.t.t.in yq.:y.ÿn( ) xcIômdR Nÿ t ¨Öt d≤=ÿ.ip n ceTyeW îidTyetne s'py[ Ju yteånup∑O e ) n cet( sur.ê" s vcnIy" Sy.t.vce„vqeWR u inpt≤Nt ) t ¨pe≤=tVy.Rt( sv| tt( sÊv' tq.k$.R<y.?v.ye 10 hÖiv….te copsgRinp.' ipbNtIit ) sur.ip neTyeW îidTyetne s'py[ Ju yte p·r..in n.in t.ÿm ) îit nrk˘ Nyrk˘ nIcwgmR nm( ) n." Sy.nmXnuvIt.Ny.' Sq.t( tO.' tt( ) aq.re." 11 îtIm.yno nw®ˇ_smyí ) n sv.in ) n..m. g*rê" pu®Wo hStIit ) aq cet( sv.m.….t( ) t]wv' SqU.…Nvt* Sy.m.nIit x.R<y.nmLpmPyStIit v.Iit g.yete îv ) aq.GyoR vwy.in cTv.·r pdj.n.in n.Rrô k e Éô Svÿ·rÖt" sÿcNte suNû vNtô EkÖÉ svÿnWe ûu som.tj...m( ) s'ivD..' cwkÉ td( y] Svrs'Sk.in Syuy"R kí tTkmR k⁄y.:y.c=Irn( ) y" kí.te" ) aÖymuÿ teÖ smÿt…s ) ay' te smt…s ) îvoåip ÎXyte ) su ivdu·rv ) su ivD.R.vŒo n.m/eyp[itlM.ip cet( sv.tj.t. ) aq. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION t' v/RyNtu no …gr" Stuty" ) …gro gO.í ) t] n.tj..kr.‚Smn( rm.t( ) yt( ik≤çˇO¥' .Rv≤∫.

' nwkWÉ .' yq.q. t=.r.ríeit ) aq vw dxRnne pOq"u ) 25 (25) .lM.ip in„p•eå….c=Irn( ) pu®W' pu·rxy îTy." ’toåPywkpidk.h..jko jIvno .ip sÊvpUvoR .…Nvt* Sy.c=Ir…•it sNTyLpp[yog.mSte" xuı' c sk..mekWÉ .Ny.gÂko divRhomIit ) yqo Et…•„p•eå….r* smq*R p[.∫.re.re yogprIi∑" ) p[qn.t( pUvSR y p[dx e o nopp¥t îit ) tdet•opp¥te 13 yqo ih nu v.n( k.t.mp[q…y„yt( ikm. c.vit ih in„p•eå….…mk" s'Sk.ip p[tIt.ip p[tIt.id' c.Vy.ivc.' n.v.ry≤Nt ) p[qn./.U…mj îit ) Etenvw oˇr" p[Tyuˇ_" ) yqo Etd( yq.' sv| p[.' Ny./.de≤xkÉ ivk. c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] drxy..q.k$.de≤xkÉn ivk.Vy.Ntkr.reå…. Ett( td( y] Svrs'Sk.Rt( sv| tt( sÊv' tq.ip y EW.TpO…qvITy.yn" ) Ete" k. v.Ny.·rt' c yk.ríeit ) aq..TpO…qvITy./.re pde>y" pdetr.c=Irn( ) a∑eTyêm( ) tdRn…mit tO. s'jnI c Sy.m/eyp[itlM.vit ) yqo Etd( y" kí tTkmR k⁄y.Û" ) aprSm.reå….Û" ) k En. EW .Rin SyuStqwn.t( 12 aq.r x.$^. p·rv[.de≤xk…mTyev' sTynup.ryNtIit .h.Rin SyuStqwn.h.ivc. j.id' c ) aq.$‰ a.ro yq.c=Ir…•it pXy.mp[q…y„yt( ) ikm. yq.n…NvteåqeåR p[.Û" ) k En.Vy.v îTy.nkmR. v[titdRmnU .yv.RNTs'cSk.r.m( ) aq.ro j.m" sm.mRn.

l>yNte ) yqo EtTpde>y" pdetr.mprSm.RNTs'cSk.˜.TpUvSR y p[dx e o nopp¥t îit pXy.√.v≤Nt ) aq. cedPyNyw" ) aq.√.r.edn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ap[…qt.R n x.ip b[.qRpT[ yy.mekWÉ .S]gh. pu®Wgh.n.' sÊv. ih mN]. a…/û .ÿ ajyt( s.do lMbcU@k îit ) …bLv' .ôk…mN{ÿ" ) îit ) 26 (26) .' nwkWÉ .R . iv/IyNte ) ¨Ö® p[qÿ Sv ) îit p[qyit ) p[oh.Pynupp•.d( .y. ye ®Ä{.' yq..yÿSvwnm( ) Sv…/ÿtÖe mwnÃ' ih'sI" ) îTy.ro∂ºx" ) tidd' iv¥.Pyev' svR Ev Î∑p[v. mN]e„vqRpT[ yyo n iv¥te ) aqRmp[ityto n.m/eyp[itlM.reit yoån…NvteåqeR s'cSk.∫.. ) îit p[ohit ) aq.Tò‰Rm( ) Sv.v≤Nt ) aoWÿ/Öe ].Sy k.R îit ) yqo EtdprSm.ip ivp[itiWı.q.q.ÿm( ) aÖx]Ö ·u rÿN{ j…DWe ) xÖt' sen./.n' Vy.d.R .t.h ih'sn( ) aq.vtIit k*Ts" ) anqRk.m" pUvoRTp•.Sq.•.en Âps'p•. sÖhß.nupVU y.UMy.ÿ…. …bLv." ) tdetne ope≤=tVym( ) inytv.pIdmNtre.TyNt' Svrs'Sk.qRs.v./k˘ c ) yid mN]. 14 aq.v.nqRk˘ .r s ten gÁR" ) swW.R . ¨p. .co yuˇ_yo inyt.n.….v≤Nt ) Ek¡ EÖv ®Ä{oåvÿtSqeô n i√ôtIyÿ" ) asÃ:' y.kr.

ôryÄ .˜.d( Vy.nubiU[ h ) îit ) aq.vNtIit l*ikkÉ„vPyett( ) yq.vNtITy.ip j.q.R….q.d" s .dyte ) j.Py. ) svRrs.˜.…yÿ ) k.¶I ) ipt.Ny.co yuˇ_yo inyt.nNtm….nNt' s'p„e[ yit ) a¶ye s…m?ym." ) îit ) yqo Et…•ytv.R .R . iv/IyNt îTyuidt.j.nte m/upk| p[.y.m.n.nIym( ) îit ) yqo EtdivSp∑.v≤Nt ) aMyÿk™ ) y.mOGyjuv.R ." ) an…m]o r.en Âps'p•.q." p.nNt' s'p„e[ ytIit j. ) aspàoåy' b[.:y.R ..nupVU y.h.[ ¢.v.vdit ) îit c b[.t( ) Et√w yDSy smOı' y{UpsmOı' yTkmR i£ym.q./o ydenmN/o n 27 (27) .PyivSp∑.vNtIit l*ikkÉ„vPyett( ) yq.ô.yvcn.R .dih's. ) îit ) yqo Et∆. ) îN{.k u . p[tIyet ) yqo Etd( ivp[itiWı.˜.nuv.pu]* ) îit ) yqo Etd( b[.m" ) aq.idit" svR…mit ) aidÿitô¥*RridÿitrÄNt·rÿ=m( ) îit ) tdup·r∑.vNtIit nwW Sq.m( ) £°¬ÿNt* pu]û nw ¢R …ÿO .vit ) yqo Etdnupp•.orpr. ) îit 15 aqRvNt" xBds..ô΂Xÿmn( ) j.Sy.ª.h îit ) yqo Etdidit" svR…mit l*ikkÉ„vPyett( ) yq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq. anup.

vit ) yq.•.rovyRivTsu tu %lu veidtOWu .yÿ pÖ√teÿ ®{ mO¬ ) îit ) p√dvs' g.vgO. j. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION pXyit ) pu®W.pr.t" pu®WivxeWo .vit 16 aq." ) tSm.npdIWu iv¥.so n.v" pQydnm( ) avtegTR yqRSy. pdiv./" s .mkr.vit p.Uyoiv¥" p[xSyo ..pIdmNtre.go n iv¥te ) avÖs.

ÿn( ) îit ) Syit®psO∑o ivmocne ) tSm.ê.≤Nt ) aÖvÖ s.y.dvgO.

) pdp[’tIin svRcr.ip y. cÿ+v ) îit ) ctuQyRqpR =e[ .ÿ jÖg.De dwvten bhv" p[dx e .ÿ ≤Nt ) îit ) v.' p.mÿ ) îit ) p'cMyqRp=e[ .r. ) pdp[’it" s'iht.in ) aq. ) Eek.¶eye mN]e ) 28 (28) .ô xvÿs."k.v≤Nt ) tdetne ope≤=tVym( ) te ced( b[yU ≤lR©D.≤Nt ) dUtû o inA≥Tà y.Ntm( ) pÖro inA≥Tà y.r. v.ÿ v.ôy'u pO.ô a.WRd. v.. ) Wœ‰qRp=e[ . devÖ t. a] Sm îit ) îN{'Ö n Tv.yu≤l©÷ ceN{≤l©÷ c.Ntm( ) pr" s…•kWR" s'iht.n. îÖdm. . ) a.

v.oit ) îTyqRDp[xs' .ÛûnnRw Ã' ihNvôNTyipô v. crit m.ninNd. ) ¨pmoˇmy. 18 ¨Öt Tvô" pXyô• dÿdxRÖ v.mym.ÿrh.Iye Sq.qRm( ) y' n.RNyve mN]e ) ‚TviWto Jv≤lt" ) ‚TviW·rTyPySy dIi¢n.vit ) aD.Ks:ye ) iSqrpItm. suv.m( ) îTyiv√.u‚Stœte" ) aqoRåte"R ) ar.c.Uyse invRcn.s.h. .vit ) aq.…¶m.n.itô yoåqRmà ( ) yoåqRDÃ Ö îTsÖkl'à .t.Udÿ /Ö ITyô vedÖ' n ivÿj.m .n.tu e ) D.Tm.mÿp„ûu p.h ) any. ) j. c 17 Sq.\ aÿfl ô .…jÿnWe u ) a/eNÿ v..ÿ" – aPyek" pXy• pXyit v.ôyyÖWw v.mym. v.yy.ôyve Ö pTyÿ ¨xÖtI suvû .GDeyWe u blvTSvip ) a/eNv.oTyen.ôr" ikôl.xnmqRSy.' ivpIt.Sqo v.yev pTye k.oTyen..' pXyit s Í.'sm.qRm( ) devs:ye ) rm.np[xs' .ru yÄ ' .cÿmtûu Tvÿ" Íû<v• Íÿ.c'à xu≈vûu . ) ivD.y 19 ¨Öt Tv'à sÖ:ye iSqôrpIÿtm.n' ivvO.ip D.s.k¡mie tô D." k.ôt' inôgdenÿ vw Ö xB¥ÿte ) anÿ¶.cm( ) aip c Í<v• Í./Rm( ) aPyekSmw tNv' ivsß îit Svm.“uv≤Nt v." kLy.s. ) tSyoˇr.s." ) Atuk. ÁºW crit m.n îit v.. s En.Ù rmm.m( ) ¨Öto TvÿSmw tÖNv'1iÖÿ v sÿße j.ôivvÿ xu„kô/ì o nÖ tJJvÿlitô kihR…à ct( – Sq." Atuk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aÖ…¶·rÿv mNyo ‚TviWôt" sÿhSv ) îit ) tq.leWu yq.n' p[k. . – yd( gOhÿ IôtmÿivD.Ö{mÿXnutÖe n.ô.Pm.v.ôn. ) 29 (29) ..m( – aPyek˘ v.c..nÿiv/Utp.leWu suv.

t( ) me`Sq.m." ) .lvNtm( ) v.…y ) me`oåip 30 (30) . v. …g·rSq. ) ik˘…cTpu„pfleit v.NduG/e v.Kp[itÂpy.Rn.Tkét/m.m/ey.NtIit ) tt( p[’tItrTs‚N/s.I„moåPyetSm.Sm. ) Et.tud/R .in ) Et.dev ) k⁄cr îit crit kmR k⁄‚Tstm( ) aq ced( devt.yem' g[Nq' sm.Smw k.n( pvRt" ) pvR pun" pO.nm( ) nw`$' kü …md' devt..m( ) p[.Iôm" k⁄c¡ rÖ o …gÿ·rÖœ.[ du" ) ¨pdex.n..spvR ) dev.vNt" sm.n( .Imo …b>yTySm.q.R .Nyende …mit ) td( ydNydwvte mN]e inptit nw`t' k u ˘ tt( ) aêÖ' n Tv.nkm. apu„p.R.rÿvNtm( ) aê…mv Tv.l.∑egR iR tkmR. v.yI ) …g·r" pvRt" ) smuÌI. d'xv.tv" ) /.G.?y./. ) s.vtIit v.©.…mdm….h ) y.nm( ) Kv.Tme v.neWu yo v.tev..yNtoåvre …bLmg[h.c' ≈utv.o /.y' n crtIit ) …g·rœ. ) aq| v.…mit ) afl.R.c" pu„pflm.Ny.Lm' .oR .=.vt.ô v.mq.n( devmnu„ySq.vit ) pvRv.te" p[I.Uv"u ) teåvre>yoås." ) mOgo m.n‚SmNp[I.…sWu" ) ved' c ved.ª..t( ) .sn…mit v. AWyo b.Ns'p.….in c ) ivLm' ….R ) a/Rm.Ddwvte pu„pfle ) devt." ) mOg îv .Tkét/mR>y ¨pdexne mN]. ) n.Im" k⁄cro …g·rœ..v≤Nt ) d'xo dxte" ) mOgû o n .y Gl.GdoÁ.=.vTyfl. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION v.r.vNTySy sÊvSy n././.te" ) Et.mpu„p.m.

t Ac.RTv.in n.R·rtIm.nIheh 20 sm.' td( dwvt…mTy. v..pId' Sq.c=te ) tdup·r∑.y" sm.yuv.' devt.m" ) nw`<$ük.Sy.m.¢" 31 (31) .NyStutIn.pIdmqRvNtoåq./.ySt]ctuÇmtoåNyeåq inp.t.d( Vy.in p[.urymut Tv" pXy•ut Tv' s:ye …v'xit" – îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ p[qmoå?y. n nUn' nUn' s.dev ) td( y.ª.NTvoå=<vNto inÇK].MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] …g·rretSm.n.Nyq.in nwgm.so hiv….:y.ip yo yqo ih Nvq.

q| iv.ip v.v≤Nt ) t¥qwtt( ) Ëit" ) mOd"u ) pOq"u ) pOWt" ) k⁄.ip v.ne s.j.ne„v.Tv..Rt. y. t.Py.reåqRinTy" prI=et ) kÉn…c√é·ˇs.m.rm.lopo . ) gt…mit ) aq.vit ) St" ) sNtIit ) aq.t( ) n s'Sk.iWkÉ>yo /..…•b[yRU .Pyup/.¥NtivpyRyo .y.NtSq.PyekåÉ Lpin„pˇyo ./" ) g.Py.y./" ) v/U" ) mæ?vit ) aq.vit ) Jyoit" ) `n" ) …bNdu" ) v.Rvit 1 ao`" ) me`" ) n.d…yWet( ) t].NyeåPy=rv.idivpyRyo .ip i√v." ’to .mnupp¥m.y" aq invRcnm( ) t¥eWu pdeWu Svrs'Sk.vit ) gTv.vit ) tÊv.' tq.Âjeit ) td( y] Svr." ) tÆKvRit ) aq.i{yet ) ivxyvTyo ih vOˇyo .vit ) r.vit ) Stok.tu>yo nwgm.n.Nyen ) aiv¥m.…mtryo- pipp..de≤xkÉ ivk.Ny.m.t.$‰ îit ) aq.®…mit ) aq.t( ) n Tvev n inb[yRU .ivk.m.in inb[yRU .n…NvteåqeåR p[.Sqt( ) √.Rlopo .re.' Sq.„yNte ) dmUn.Rs." ) r∆u" ) …skt.PyStoinRv·O ˇSq. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aq i√tIyoå?y.v≤Nt ) yq.Pyup/.r" ) .dI Ev ≤x„yete ) aq.oRpjn" ) a." ) 32 (32) .PyNtVy.Rlop" ) tOc îit ) aq.…m ) îit ) aq.p·ˇ.vit ) jGmtu" ) jGmu·rit ) aq.…Nvt* Sy.ro .de≤xkÉn ivk.t( ) aq. ) d<@«it ) aq.u vR it td( i√p[’tIn.PyNtlopo .Nt/.dnNtr.idlopo ..r* smq*R p[.n…mit p[idx≤Nt ) t] …sı.ˇ_I" s•myet( ) p[ˇmvˇ…mit /.ip .

) k˘bl" kmnIyo .kWRtIit gh.ip p[’ty EvwkWÉ u .ô•. ) ck{.v.Ny.m.t( ) d<@‰" pu®W" ) d<@mhRtIit v.hte" ) Ks îit n.tIit stoånqRkoå>y..RnqRkoå>y.Ny." ) kmnIy.m.qeR p[.itk⁄Tsn.se„vekpvRsu v.j. ) k{.û | pu®Wÿ ..iWk.s" ) ikm‚Smn( :y.Sy Âpm( ) kLy.e Ö svRmà ( 3 îTyip ngmo .D" pu®Wo r.it k{.„yte ) k˘voj." ) a£Àro ddte m…. ) d<@ºn s'p¥t îit v.tev.te/.R ) pUryTyNt·rTyNtrpu®Wm….RryitkmR.itlRvn.rmSy.d" ) pu·r xy" ) pUrytev.s" ) td‚Sm•StIit ivík{" ) kLy.ip nwgme>yo . îit ) aq..Nmnu„yk=" ) b.nekpvRsu c pUv| pUvmR prmpr' p[iv.„yNte ) iv’ty EkÉWu ) xvitgRitkm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] =e]s.n…mit ) kWtev.Jy inb[yRU .WNte ) dmn.m( ) `Ot…mit ) aq.tIit gitk⁄Tsn.vit ) ivk.yeWR u ..Iÿyoô n Jy.CyeWu ) d.…mTy…. r." k˘bl.v.pÿrmÄ ‚Stô ik˘…cô¥Sm.ôTpr'Ä n.R k˘boje„vev ." ) ¨„.R ) tTs.mkr...WNte ) xv îit ) d." ) :y.ÛmUls.vit ) ivík{..oj.m( ) k+y.RÂp" ) kLy.RSyev.jpu®W" ) r.r∆urêSy ) k=' sevte ) k=o g..dêSy 2 r.Ry. v.p[Te y ) ySm.oj.' 33 (33) .tIit {.in inb[yRU .„yte ) {..]mudICyeWu ) Evmekpd...yoÿå‚Stô k…íÿt( ) vO=û îÿv StôB/o idôiv itÿœTÖ yekSô tendÖe ' pU./.t( ) aq t≤ıtsm.jte" ) pu®W" pu·r W.idTy*pmNyv" ) d<@mSy. ) d<@o dd.kWR" ) vIit ck{ îit êgt* .

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION kmnIy' . vIôyvR tÿ I tÖq. b[yU .vTyetSm.mkr.vit ) py" ipbtev. ) ¨ps•.…•b[yRU .meh .R ) =Ir' =rte" ) `sevrRe o n.mÖ gop.ÿyÖ b[˜nÿ ( – îit in…/" xev…/·rit 4 aq.ûO Êyÿià vtÖqne Ö k.PySy..Ut. .hÿ – aÖ?y.m" ) g*·rit pO…qVy.ote" ) Âp' rocte" ) Ev' t≤ıtsm.y ) aind'ivde v.ÿ ) yqwvÿ Ö te nÖ guroÿ.oR vO.vit ) y∞.t( ) nwkpd. kmR.t( ) n.tu' Sy." ) aq. .Ö .ip pxun.t( ) me/.ytev.mkr.vit ) v.hÖ tSmwÿ m.ÿ" ≈I.ôc.y tu inb[yRU .ô ye gu®û ˘ n.ÿt.oRjnÖ Iy. ) inTy' ÁivD.R Py.ô xev…ÿ /∑eåÖ hmÿ‚Sm ) asUyÿ k.Sy. v.yÖ n m.•Ö .m.ôtr'à cÖ tSmwÖ n &ÿÁtº ( kÖtmÿ∞nÖ .un·ÿ ˇ_ ≈utÖ' tt( – yÖmvÖe ivô¥.t( ) yo v. 3 ivô¥.ÿi{yÖNte ivp[.s.ro n.' .tev*Rk..ÿ b[yU .˜ô.ôStqwvÿ Ö t.n.ôipôt. h vwÿ b[.nOjÿ veåyÖt." xu…û cmÿpmÖ[ ˇÖ' me/. n.It mTsôrm( ) îit pys" ) mTsr" som" ) mNdteStOi¢kmR.l' ivD.nups•.in inb[yRU .ÿ v.m ) a….tuivRD.kr." ) ¨xIr…mit 34 (34) .' t.ÿivn'Ö b[˜cÿ yoRpô pÿ•m( ) ySteÖ n &ûÁtº ( kÖtmÿ∞nÖ . inô…/p.ÿ jÖg.vwy.ÿm( – y a.Rvô du"ÿ %' k⁄vû •R mÖ tO Ã' s'Ö p[yCÿ zn( ) t' mÿNyet ipôtr'à m.dev ) aq.m/eym( ) y∂Ür' gt.mˇ Enen /n' .toånu£…m„y." ) mTsr îit lo.v≤Nt ) go….neåsUy. Sy.ÿy m.y ) n.≤ıten ’Tòv…•gm.in gCz≤Nt ) g.ôy.ivne ) tpæSvne v. mnÿs.

idTytoåSy dIi¢. ptitô p[stÿU .ip g*®Cyte ) gVy. gmytIWUinit 5 vO=û ve =ÿO Öe ivyÿt.vTyetSm.skmR.ÿsteÖ givÿ ) îTy…/Wv.R ) tto vy" p[pt≤Nt ) pu®W. ) =.dÿ" ) vO=ve =O e /nuiW/nuiW ) vOTv." sUyrÃR ‚XmíÖN{m. mImyd( g*" xBd' kroit ) mImyit" xBdkm.ÿ gN/Öv"R ) 35 (35) .ô" s•ÿı.v c Xle„m. c ) go…." ) aq.ô" s•ÿıo a…s vIô¬yÿSv ) îit rqStut* ) aq. ) cmR crtev.' itœtIit v.dev ) a. cet( t.SvtITy*pmNyv" ) aq. mImyÖd( g*Sttoô vyÖ" p[ pÿt.pIWun.NpU®WÄ .meh .ndn.vtIit v.]o .cmR. c ) go….d" pÿ®WÄ e givô ) pvRvit .vtIit v.ip ò.y ) iv·rit xk⁄inn.PySywko r‚Xmí'{ms' p[it dIPyte tdetne ope≤=tVym( ) a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] yq. ) aq.m ) vetge iR tkmR.ip cmR c Xle„m.Rvit ) suWû Mûu ."e inyt.y x' . =. ) a'x Ö 'ë duhû Ntoô a?y.vit ) ann." ) a'x"ë xm∑m.idTyoåip g*®Cyte ) ¨Öt.≤ıtm( ) aq ce• ) gVy. ≤=yte" ) inv.R ) ¨∞Ot' . ) îtIWuStut* ) Jy..

mip sÊv." ) vWRkmeiR t nw®ˇ_.R….p¥t îit p·rv[.Sy.?yRSqmv.rÄ n so aÖSy vedÿ Ö y È'à dÖdxRÖ ih®Ä…g•u tSm.q| invRˇ_Vy.in ) n.vit 7 y È'à cÖk.ÿ" prÄm' pÖdmvÿ .gp.' s'dhe .Nt.m" ) sveåR ip rXmyo g." ) y È' ck.tev..U·rÍ'g.g" ) tSy.vo .itô ..RidTyopihtm( ) 36 (36) .hÖ gorÿmNvt ) îit ) tdup·r∑.ds.my.nkm.t( ) ACzte" ’Cz^.omRh.m.d" ) p[.ninvRcn.hÖ tdu®ÿ g.Sy ved m?ymo yo ddx.n. ) s. EW.m/eym( ) p[. pO…qVy.StUNÿ yuXm…sô gmÿ?ywô y]Ö g.ô' v.StUin k.tev. sm.n.in ) t] inA≥itinRrm.v ¨CyNte 6 t.km." ) .Nyek…v'xit" pO…qvIn.ÿt( ) s m.R ) Í.:y. aÖy.idtr.in v.sÿ" ) a].m/ey. s'idÁte ) tyoivR.R ) xr. .….y y] g.' v.UrIit bÛno n.ôtyu oRn.t( pdm( ) pxup.voô .. ) ay.Ny. ) n so aSy ved m?ym" ) s Ev.n.in cet( sm.d( Vy.in ) îtIm..p·ˇ·rtr.. ivÿvx e – bÛp[j.U·rÿ – t. pd..d" p¥te ) t…•/..n.ySy iv„.in ) EvmNyeW. v.vtIit st" ) Í'g' ≈ytev.Nynu£.R ) xª.mhe gmn.R…. bÛÍ'g.reit kroitikrtI s'idG¥* vWRkmR.. iv¥Nte ) t.dp[’it" p[." ’Cz^m.ô p·rÿvIto aÖNtbRÛà pÖj[ .yoÌt…mit v. ) ≤xrso ingRt…mit v.ôySyô vO„.gp.U·r ) p.it .soåyn.U·rÿÍg' .in ) yq..gte" prm' pd' pr.invRcn." ) t] tdu®g. ce•. inA≥ià tôm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îTyip ingmo .jk.vit ) soåip g*®Cyte ) a].

Ut.vit ) aNtreme îit v.n…mit v. ) tyoivR. …cô·ˇ….it ) m.{vNTyenm.….mOcm.t( ) aNtr." ) aNt·r=n. ) ihtrm.Nyuˇr.R vU ) t.ç£É sv.' .yun.g" ) 37 (37) .n.ÿit m. Et.p" ) s'modNteå‚SmN.. ) aympItro yoinretSm. p'cdx ) ihr<y' kSm.yte yen g*r….nIit ) tSmw devto. …c·ˇ…. p[.∆n…mit v. ) s.m..vit ) smunˇIit v.….dev ) p·ryuto . j.vtIit v.in ) smudko .t( ) iÓyt a.…qRvne smu{.Nt' . ) v.Nt·r=m( ) inmIRyNteå‚Smn( .p" ) sm…. Wo@x ) aNt·r=' kSm. ) xrIre„vNtr=y…mit v.in ) yoinrNt·r=m( ) mh. m.tuyoRn* ) m. ) iÓyte jn.m ) vO.Nyuˇr.otIit st" ) vWe.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] s m.' n jDe ) t.yMym.ôv…/ÿ …≈ôt.iddex ) EW.¥ pO…qvI' tTpunr. m∂ºvteit 8 aÖy' s ≤x'ˇÃ _ôÉ yenÖ g*rÄ.dˇe 9 ihr<yn. .R devt. ) ?v'sne me`åe …/…≈t.vit ) bÛp[j.?y…mk.' pp[Cz ) ivividW.p[vˇO . …mm.kmR.R Sy.IvÿtO . Tveit ) s.d.Sm.y≤l©. ) t] smu{ îTyett( p.p¥te vWRkmR.kpU….t." s'kLpy.ôy'u ?vôsn.rÄ mTy|à ivô¥∫ u vÿNtIô p[itÿ vÖ…v[m*ÿht – ay' s xBd. ) x.ô …mm.nvyv" ) p·rvIto v.yu…mv.….R p[Cz. ) s.Ut.idTy…mit v.yu' xBd' kroit ) m. ) hyRtve .dub." kmR….e s'idÁte ) smu{" kSm.geW.t( ) smu∂v^ NTySm.t( p[Pe s.m. =.U…mm.nIRc"w inkroit mTyRm( ) iv¥u∫vNtI p[TyUhte v…v[m( ) v…v[·rit Âpn.ôinR ih cÖk.

y vOt" ’p. aÿsjO √Ö„y.ÿ.ôi∑ôWR . ) ho]mOiWinRWIdn( ) AiWdRxnR .NddxeTR y*pmNyv" ) t¥den.ipStp" p[itpede ) tt" x'tno r.√.ip' ≤x≤x= r.yt îit v.i∑RW. .¢‰.Sy pu]" ) îiWtsenSyeit v.tr* b.vtITyU?vRgit" p[itiWı.i∑RW.Jye √.Öe o hoô]mOiWÿinRô WIdÿNdevÖ .ipí.[ ˜R .in ) y. seêr.e Ai∑We.oô bOhSÖ pitôv.Uyse invRcn.I' mit' …cikTv.nWRt( tÎWI. – a.Rà aÖ….'íte n.c=te ) dev. ) tSyoˇr.Uvtu" ) s x'tnu" knIy. ) sm.vit ) a/roå/or" ) a/o n /..yte ) dev.n( ) s ¨ˇÿrSm.d/r' smu{m( ) ¨ˇr ¨ıttro . .n..' kLy.e " x'tnuí k*rVy* .yt( ) 38 (38) . ) xmSmw tNv. ayCzt( – xNtnu" x' tnoåÆSTvit v.n( b[˜ Svy'>v>y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION t]eith.n….msUˇ_m( ) tSywW.n.oåNv?y.'StpSym..y 11 y∂ºvÖ .sm.ˇe devo n vWRtIit ) s x'tnudvRe .yte ) inpr.ip" ) puroihtSteås.R ) pu]" pu® ].nen c dev- sumit' dev. c p[d.ipô" xNtÿnve purû oihÿto hoô].…. ) sen.in c Tveit ) tSywtd( vWRk. StuTy.jy.m.trmNt·rTy.We…ctm( ) tSm.dx vW.t( ) Stom.ipÿdvRe sumiÖ t' …cÿikôTv.R….Jyen ) tmuv.yÿ vOtû " ’ûpyÖ•dIÿ/te ( ) devÖ ≈Ö tu Ã' vOi∑ôvinô' rr.v.'c£É ) dev.Wecy. a‚STvit v.mOiWTvm( ) îit ivD.[..ôd/ÿr' smu{û mÖpo idôVy.ym." ) a/mRSTvy.n. ) pu•rk˘ ttS]. c·rt" ) Jyeœ' .c dev. ) puroiht" pur En' d/it ) ho].ngitv.Rcmÿ Sm.ipdevR ..[.n( ) s ¨ˇrSm.vit 10 a. devo n vvWR ) tmUcbu .

vit ) su ar. ) Eten 39 (39) .Nyuˇr.Sy..sIt( ) soåSmw v.ye sUˇ_.c.v®.s' JyoitW.itr>ySt" ) bOhSpitb[˜R .:y.yo" ) a.tm( 12 s.dˇe rs.rytIit st" ) îdmpItrd(vt[ metSm." ) SvOto rs.dI¢o . En' Í<v≤Nt vOi∑y.Nyenop·r∑.ip v®.v≤Nt ) t¥qwt‚Nm]Sy v®.n( ) SvOto .m" ) a.idTyo ."Stutyo .ˇ.otIit st" ) a•mip v[tmuCyte ) yd. W@± idví.idTyp[v." ) su Èr.idTy" kSm.Sy.idTyô ≤x=ÿit vÖt[ ne ÿ ) îTyip ingmo .o r.s.in Vy.m ) invO·ˇkmR v.vO.k™ ) sUymÃR .nunÿ SÖ ptIÿ ) d.nptI ) aq..m( ) a.o d=Sy .seit v.vit ) aq.mip devt..idTySy c ) y.:y./.ôNyStÿ a.gSy.idteyÖ m( ) aidte" pu]m( ) EvmNy.s' JyoitW.in TvSy p[.ÿidTy v[tÖ e tvÿ ) v[t…mit kmRn.n./.R>y. ) aidte" pu] îit v.m.SywkSy aq.dˇe .ÿ vÖym..dev vO.ip …m]SywkSy ) p[ s …mÿ]Ö mtoRà aStuû p[ySÿ v.d.ª.oit xrIrm( 13 Svr..yRM.….n( ) a.m( ) SvOto .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] dev≈ut' dev.cmyCzt( ) bOhdupVy.t( ) a.'xSyeit ) aq.r...…cnm( ) rr.ip …m]. ) aLpp[yog' TvSywtd. d.seit v.ôidôTy.

idt" s.n( ) a.œoCyte ) £.y" ) aip v.œ.NTv..m.r.s. .vit ) net. ) Eten ¥*Vy./.œ.Nyuˇr.R:y.idTyo .œ.….ip sÊvSy .m.t.' p[. îTyetdnekSy.Nyuˇr.R" pu<y’≤∫í ) n. iSqt. p'cdx ) r‚XmyRmn.vit ) p[. amu' lok˘ jGmuWe ik˘ c n.iv∑o .idTyo .n( ) s'Sp[∑.tIit v.iv∑o rs.R:y.t( ) teW. a…/dUr' gt..su%m( ) pu<y’to Áºv t] gCz≤Nt ) g*r.vit ) k.m( ) s'Sp[∑o .t( ) aip v.k a.seit v.R" pu<y’≤∫í ) n.' p[.R îit nw®ˇ_.idTyoåip k. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ¥*Vy.seit v. ) pO‚Xnr.m." ) idõ™n. idxo .in pç.Sy. 14 r‚Xmn.v≤Nt ) £.Ny∑* ) idx" kSm..>yxn.s. iSqt.k¡m( ) n v.m( ) JyoitW.NTv..i√prIt" ) n n .œoCyte ) £. . Jyoit…. iSqto .t( ) t] k.y" ) aq ¥*" ) k…mit su%n.v≤Nt ) k. ) aq ¥*" ) s'SpO∑.' JyotI'iW gCz≤Nt ) iv∑b.vit ) y∞. .v≤Nt ) îtretr' £.idTyo .Xnut En' v.m ) p[itiWı' p[itiW?yet ) nÖ v..s' JyoitW.sdn. aÖm'u loôk˘ jÖGmuWÖe ik˘ cÖ n.n( ) gCzTyNt·r=e ) aq ¥*" ) yTpO…qVy.NTv.JyNtoåip k. . 40 (40) .vit ) a.' ) a. ) aq ¥*" ) a. . Jyoit….n Ev Sy. ¨pidxo .êr‚Xm….s' JyoitW. .iv∑..t( ) idxte" ) a..vit ) a.vit net.idTyo .vit ) gmyit rs. .NTv. a..v≤Nt ) a.iv∑o .t." ) s'SpO∑o rs.idTyo .m( ) JyoitW.

aitœÖ…•®ÿı....…/pà‰" ) d.xÿyiÖ dN{ÿx]u" ) aitœNtIn.minivxm.…mTySq.m( 15 aitÿœNtIn..ÿn.dev ) inÓ≥…stopsgR" ) a.otev." ) ap.pÿ" pÖ…..t( ) v….\ apÖ t√ÿv.v≤Nt ) aihvˇu %lu mN]v.R ) v/Rtve .t( ) ETyNt·r=e ) aympItroåihretSm.Rs.p îit ) dI`| {.∑^oåsur îTywith.vR….vkmR.v.r' .syit km.R ) vO]Sy in.œ.çk.n.n( ) apvv.te"R ) vO]' j…flv.`te" ) tmStnote" ) a..œ.yte ) t]opm.nev g.sIt( ) …bl' .ôspÿàIôrihÿgop. .minvexnÖ .vit iv..˜.r – d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] iSqto .' k.r tt( ) vO]o vO.. v." ) aihryn. iSqt.sIÿ√]ûé ' jÿ`NÖ v.NTv.p" p….' c JyoitWí …m≈I.vNtIit Sq.tev.nNTy.'…s inv.nevÿ Ö g.r ) t‚Smn( hte p[sSy≤Ndr a.' m?ye iniht' xrIr' me`" ) xrIr' Í.' …blmipiht' yd.t…yt.d.ry.R….poåip k.vÿ" ) aÖp.R b[. ) aihgop.xet"e ) îN{x]u·rN{oåSy xm…yt.vr.vit ) a.R ) vtRtve . xrIrSy ßot.te" ) xª.G.'ô k.vit ) p….idN{x]u" ) tTko vO]" ) me` îit nw®ˇ_.…sk.idNyeWG.xyd.œ.o vWRkmR j..p" ) td…. v.k™ p<y' nen·e ˇ_ ) ap.' …blÖmipÿiht'Ö yd.spàId. ) tSm.R ." p.ô' m?yeÖ inihÿtÖ' xrIÿrm( ) vO]û Syÿ inô<y' iv cÿrNÄ Ty. a.v" ) p….n. gu¢.í ) ivvOı‰.Rvit 16 d.vr.poÿ dIô`| tmÖ a.ô a.v.Rm' ivcr≤Nt ivj.n. x.n." ) Tv.n.hNtIit ) in®ı.R ) 41 (41) . aitœn( ) aihn. ¨CyNte ) £.qenR yuıv.so dSyte" ) ¨pd.

m.yte ) ydv/Rt tdu vO]Sy vO]Tvm( ) îit ivD.hcy. sivtu" p[sv.Rn. sdÿn." ) sÖm.t( ) p[rmyit . ) ®xtI êeTy.NySy.√.R" ) tSy.v.e ) 42 (42) .t( ) a…mn.g.∂.* ) anUcI ) îtItretrm….nbN/ne ) amOte amr.ÿ ) yq.yte ) ydvtRt tdu vO]Sy vO]Tvm( ) îit ivD.m ) rocteJvRlitkmR. r.tev.Uttmm( ) yq.yut En.Tm' k⁄v.yte 17 r.nkmR. ]yo…v'xit" ) r. sdn. /[vu Ikroit ) r.t( ) êeTy./m.R Sy.y r.rI….vit 19 ®xÿ√Ts.l" ) tSy.t( ) aip v.p[Te y ) ¥.R" ) aqwne s'St*it ) sm.Ut. v..….' ’„yte" ) in’∑o v.g.v* ) ¥otn.ône – ®x√Ts.….ne ) aNyoNySy." ) p[dIyNteåSy.' g.v." kSm." ) sUymR Sy.h ) s.vit 18 îÖd' ≈eœÖ' JyoitÿW.ôd.i]r.oˇdu vO]Sy vO]Tvm( ) îit ivD.R. crt îit Sy.t( ) ¨CztIit sTy. sUyvR Ts.mvXy.ô' Jyoitôr.}yuWse yoinm·rct( Sq.rÿgw u ’û„.NySy.' Jyoitr. ) ¨prmytItr.nm( ) S]Iyoinr….ônbÿN/U aÖmtO ÿe anUcû I ¥.pr. crtSty.v.?y.y\à EÖv.…..nbN/U sm.R." ’„. ) ®xidit v.m.i]" kSm.ttmmjin∑ iv.| crt" ) te Ev ¥..}yuWû seÖ yoinÿm.ÿ≤∞Ö]" p[k ÿ tÖÉ o aÿjin∑Ö iv>v." ) ¨Won.in nˇ_ç.rwk™ – îd' ≈eœ' JyoitW. p[stU . vTsm. sivôt"u sÖv. Wo@x ) ¨W.ô v.gmt( ) …c]' p[ktÉ n' p[D." ) r.idTySywv' r.ô ®xÿtI êeTÖ y. êette" ) a·rct( ’„. EW.|à crt a.g.…mn.Nyuˇr.i]" ) ’„. EW.y.. .Rt( ) rshr.v.ô p[stÿU .i]n.Nyuˇr. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ydvO. ¥. .R r.]erpr" k.

" ) ¨pr ¨plo me`o .?y…mk.Nv. i]'xt( ) me`" kSm.e p[qm.hrNTy‚Smn( km. bObk ÿU ˘ vhtÖ" purIÿWm( – dev.m( ) ivktRnne me`.t( ) yq.yÿm.to .Ö ¨d.yur.n.' r.[x ' tev.….NTSven Sven kmR. p[. a.n.vit vwê.m….Yv.cy≤Nt ) anUp.' s.ibit Sy./.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ahn.te" ) pUrytev. √.ônrÖ o j.[.…." ) vwê.R….dx ) ah" kSm.…git ) tSy.ÿitrÄ∆‰oitÿW.mudk˘ j. .ym..n.ô…¶Stm. aÿitœN’ûNt].hrjunR m( ) ivvtetR e rjsI ve¥..ÿdWe .i]" xuKl' c.p îit v.idTy.'…à s – ahí ’„.m. ) teW.j.idTy" xIto„.h•…¶JyoRitW. devg.ÿ" ) vÖêw .dev ) anUPyt ¨dkÉn ) aip v. bObk U ˘ vht" purIW' ) v.n îv ) ¨¥•. ) av.j.yte ) ]yStp≤Nt pO…qvImnUp.ômpu rÿ .….…. tm." p[v·O ˇ….…." ) ." ) pjRNyo v.mhÖrjunRà ' cÖ iv vÿttRe Öe rjÿsI ve¥Ö .idTy" ) sveWR .'ô m.noô n r.vit ) ¨prmNteå‚Sm•.Nyuˇr.vit ) ’Nt]mNt·r=m( ) ivktRn' me`." ) p[qm îit mu:yn.v.nrIy.in pvRtn.veiR dtVy.meW.n. ) tSywW inp. p[.….mO…c 20 ahÿí ’û„.R.'…s ) me`n.' inm.m ) p[tmo .. aitœNm.ÿyn( ) ]yÿStp≤Nt pO…qôvImÿnpûU .nUp îit Sy.neÿ p[qmÖ . ) aympItroånUp EtSm. √.Rm.y.' JyoitW.R ) purIW' pO. ) ¨prt. anuvp≤Nt lok.vWwrR oW/I" p.r. ¨dkm( ) bObk U …mTyudkn. ¨pr ¨pl îTyet.>y.m ) b[vIte" xBdkmR.vit 21 devÖ ..R 22 43 (43) .t( ) ¨p.' r.t( ) mehtIit st" ) a.cIn…mit ) √.t( ) yq.Nyuˇr.nro j.

/. s¢i]'xt( ) n¥" kSm.….…. ) mh≤∫Â…mR….®jÖTs.…m]o ndIStu∑.….v≤Nt ) t¥∂ºvt.Uv ) ivê.v ) g.r`." srSvtI' ndI' kmR….m ) xoWytIit st" ) …bs' …bSyte.m.ô" srÿSvtIôm.m" ) aqwt•dIvt( 23 îÖy' xu„me…." xo.:y.Nyen ) t]eith." kLy.v∞ ingm.yÖ At.Nyuˇr.:y.' tÿivôW…e .n" ) pwjvn" ipjvnSy pu]" ) ipjvn" pun" Sp/RnIyjvo v.vit ) av.ÖvtÖ flÖ Imvÿse suv·ûO ˇ_….k™ kSm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION v.c=te ) ivê.r.sm.d.itnIm( ) p.ˇ√‰.…m]" svR…m]" ) sv| s'stO m( ) sud.vgitv.…m] AiW" sud.v≤Nt ) xBdvTy" ) bÛlm.r' pr' .yy* ) anuyyu·rtre ) s ivê.v.t( ) vce" ) t] srSvtITyetSy ndIv∂ºvt.….…bRs% Ö . ivp.y supv[ ˇO .m.s" pwjvnSy puro- ihto b.vtflI' p..edm." p·rcrem ) ¨dkn.Sy.o v.xt( ) v.w" ) xu„m…mit bln.n.t( ) ¨nˇIit st") ndIn. ivÿv.ôr. .<yekxtm( ) ¨dk˘ kSm.sem /Iôit…..vdup·r∑. . ) a…m≈I.nu smuæCz^t' ." ) p..õ™n.vÖSyur◊ÿ º k⁄≤xôkSyÿ sUnû "u ) 44 (44) .t( ) ndn.ˇ√‰./.R ) s ivˇ' gOhITv. ." Stuit….rmvrm( ) avn.ÿ" ) îy' xu„mw" xoW.nuÿ …grIÖ.m" ) aqwtäÛvt( 24 rmÿ?v' meÖ vcÿse soôMy.$( zt⁄ {u ‰o" sM. îÿv.ÿvrIÖ®pÿ muÙtû mR ve "ÿw ) p[ …sN/umû Cz.r.Sy.Nyuˇr.' nw`<$ük˘ vOˇm( ) a. ) s." ) vO≤ıkmR.vit ) smu••u …mit v.m.s.dRe nkmR.ÿ bOhtÖ I mÿnIôW.vteit ) aip i√vt( ) aip bÛvt( ) td( yd( i√vdup·r∑.ÿ" ) p.Nyuˇr.íyR…mv p[. s¢pç.ÿÂ…ô mR….

ote·rTy*.ÿm( ) devÖ oÿånyTsivôt. îTyetd( d/t( £.vrIA≥tvTy" ) At…mTyudkn.…. ) d/t( £NdtIit v.åq." =. ) aên.R ) ap. c rqen c innm.l" ) y." kLy.ote" ) p[+.' .v." ) p[Ty. v.:y. mnIWy.nrd√j[b.qÿ dUrû .n( pUjy≤Nt ) tSy vy' p[sve y.ô vc.nm( ) mh.ô….…. p[Dy.xyit kmR.I+. ) 45 (45) .Nyuˇr.ÿhNvO]û ' pÿ·rÖ…/' nÖdIn.'…à s yÖy.nev yoW.ro Í.' ceit ) a.xno .m ) p[TyOt' ..tm( ) devoånyTsivt.I+.Ryà ve kÖNy.StSyÿ vÖy' p[sÿ vÖ e y.xu≈vu "u 26 a.Rn.m.:y./u iv£ox…yt..j.m ¨vIR" ) ¨VyR Ë.vtIit v..dnÿs. ) n¥" p[TyUc"u 25 îN{oÿ aÖSm.ô rqenÿ ) in tÿe n'sw pIPy.…m …sN/u' bOhTy.Ryve kNy.ô my. ¨ˇr. bÛvt( ) aê" kSm.l" ) k." ) p[gÁO p. WÆ@±vx ' it" ) teW.m te p.vn.mtIit v.….R ) muÙtoR muÛA≥t"u ) Aturˇeg‹ iR tkmR.y. supÿ .….Û" ) rdit" %nitkm. mhTy.Ntt a.I dev.kmR. pu]m( ) my. teÿ k.in ) y." ) £˘xtev.…mit v..ut" k." ) p.…mit Vy.hn( vO]' p·r…/' ndIn. ) t] d…/£.vit ) muÙtRmve rw ynwrvnwv." ) muÛmUhR ¬ ( îv k.y ) k⁄≤xkSy sUn"u ) k⁄≤xko r.dns.=.m te k.m…. îit v.p.Ûûrp.idne ) At.lytegiR tkmR.R Sy.m∑." p. b. ) sup.l" k.…." ) p[.◊y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ¨prm?v' me vcse soMy.ih dUr.vd.Uv ) £oxte" xBdkmR.y ) innm.t( ) a≈utåe ?v.vit ) =.yym.ônve Ö yoW.ÿ xêÖcw teÿ – a.oRt"e ) vO.…. p·r„vjn.Tp[k.Rv. StuTy.y somsMp.\à aÿrdÖ√jÿb[ .m.ÿm ¨ÖvIR" – îN{oåSm." ) s.v.Í.yte" pUj. mns ÈWy.ro vcn.

ôjI ≤=ÿp…Ö ..'à bÖıo aÿip kÖ= a.êv∂ºvt.' bı" ) g[Iv.R ) gO.R ) gO.nm( ) g[Iv.mnu tU.rI .ûS\ yNv.v∞ ingm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION d/d. …grtev.t( – aip s v.vtIit v.m˚.m" ) aqwtdêvt( 27 ¨Öt Sy v.n( ) =ep. .mR Xnutåe ?v.tev.Sy.' turÿ <yit g[Ivô .ˇ√‰.y.ôsinÿ ) £tu'à d…/ô£.y.jI vejnv.v≤Nt ) t¥d( devt.k.ôpnIÿf.vdup·r∑. anuÿ s'tÖ vIÿTvTpÖqÖ .:y. ) tSy.

p[D.i]n.vutSy v.m. Jvlto n.y' s ≤x¤π ihr<yn.tv Ek.hcyRD.' v. ¨ˇre /.r. h v aq.' v. ingm" ) pq.tev.vNTyevoˇr.m/ey.teíkúrItvOˇm( – dxoˇr.' d.R ) pNqtev.m˚.r.n./.in 28 aq invRcnmo`o r.R ) a˚oåçte" ) a.nId' ≈eœ' ®x√Ts.R ) p¥tev.' k⁄i$l.' dev.tm( ) £tu' d…/£.nITy..c=te s.in Svr.n.e o y∂ºv.…v'xit" – îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ i√tIyoå?y.idit f.id∑opyojn.<y.y ) Jvlitkm.snIit Vy.i∑RW.Do iv¥.mo vO=ve =O e t.….NyitœNtIn.pnIf.R ) aip k= a.in ) pNq.Jy∑. p[’Ty.r.nIy' xu„me….ne v.¢" 46 (46) .toånu£…m„y.StUin y È' ck." kmR v.hí ’„.in n.idTyo r‚Xmn. rm?v' m îN{o aSm.spàI r.:y." pttev.te k..' m.õ™n.ip" s.m/ey.Ny.y" sm.\…s pq.dx ) t.m. ) anust' vITvt( ) tnote" pUvyR .m.v.R.m.n.

rÿ. jn…ytu" p[j.hr≤Nt ) pu]d.ô mNtôv.IôW.ÿ …côdokô" pun·Ö rTs EÖTy. WÆ@±vx ' it" ) kmR kSm.nSy tTp[mˇSy . noÿ v.Sy reK.ÿtmÖSTycetÿ .moCyte ) Etu no v.sn.vit ) m.y' pu]" îit ) aq s aok" punrev tdeit yt a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq tOtIyoå?y." sux û ve oôåNyodÿyoRô mnÿs.ip n mNtVy" ) mm.tm‚St ) xeW îTypTyn." ) ar.n( ) nvj.jI vejnv.m.\ AûtSyô dI…/ÿit' spÖynR ( ) ipôt.Uyse invRcn.ôy.y.sÖ√iˆÿdiRu hôtnu ¢RÖ ‰'gà .¥ ¨d.Nyuˇr. pÖqo iv du=ÿ " – p·rhtRVy' ih nopstRVym( ) ar.m ) ·rCyte p[yt" ) inTySy r. ) EvmqIRye Ac. ¨d.n( ) a….….Nyuˇr.i√ô√.m" 1 pÖ·rÖW¥'Ö Árÿ.m ) ≤x„yte p[yt" ) acetym.Öy" ptÿy" Sy.t( ) aptt' .nen pttIit v.nSyô m.' duihtOd.….y" pty" Sy.¥ îTyekÉ 3 x. pçdx ) apTy' kSm. n" pqo ivdUdWu îit ) tSyoˇr." sus% u tmoåip ) aNyodyoR mns.vit ) n...y 2 nÖ ih g[.Whm.ôJyÿ. y]ÿ duihôt"u sekm¡ ÔûO NTs' xÖGMyÿne Ö mnÿs.vit ) reK.gto ..oåp." spà.vit ) aok îit inv.¬πtÿ ûu nVyÿ" – n ih g[hItVyo ar. ¨ÿ ) a/. ) t¥q.y.m ) ip}ySyev /nSy ) n xeWoå¶e aNyj.m.t" s Ev pu] îit ) aqwt.m ) n xeWoÿ a¶e aÖNyj. d/ÖNve – 47 (47) .y" kmRn. îit /nn.oô inTyÿSy r.t( ) i£yt îit st" ) apTyn.oR . .Syô reK.h·r„y.

gmt( ) d*ih]' p*]…mit ) iv√.t( ) a.tOk.≤TS]y' j.R iv¥Nte n pus' " ) pus' oåpITyekÉ ) x*n"xepe dxRn.y.'sm( ) îit c ) S]I.ôR y≤Ntÿ j.ôyo .t. d.ôm.ôd…/ÿj. .d." pu].Rô loihÿtv.Rh a*p…mk" ) tSyoˇr.tU Sy ˙dy.tOk.ÿ ¨ÖW..>y.t·r p[TyOtSy ) iv/.ô.[.itsg. S]I ) îit ivD.R®ô …gÿv sÖnyeÖ /n.e ip<@d.nkmR.yse ) a.rmup..[ tô rÿ îvÖ yoW.‚Stœ≤Nt sNt.vûu oåb[vÿ It( – n duihtr îTyekÉ ) tSm.tOmtIv.R ) n¢. hÖßve Ö in ·rÿ.ôyve Ö pTyÿ ¨xÖtI suvû .vÿ …sô ˙dÿy.y.'à ivsg.ÿn. îit ) tdetÎKz™lok.n.niv£y.y'.n( p[jnnyDSy ) retso v.yte ) tSm.tSy m.d…/j.' d..nkmR.y.' pr. duihRt.ômyÖ" sv.e ÿ pu].‚St vo¿h.d îTyprm( ) aÖmyU .Rn" ) îTy.[. ) dUre iht.Ts'. îv yoW.ÿd©.IteÖ aPsÿ" – 48 (48) .y.m( ) j.d©.Rdô * mnu"ÿ Sv.e …mqun.n( d.n' pUjyn( ) aivxeW.doåd. ) a©.y 4 aÖ.ÿvitô /mRtà " ) …môqnûu .ûTs'. vw pu]û n..' d.ô‚Stœÿ≤Nt hÖtvÿTmRn" – a.…sô s jIÿv xÖrdÿ" xÖtm( – îit ) aÖivôxWÖe .d.m>yuˇ_m( ) a©. sNt.Uyse invRcn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION p[x.[ tô ve ÿ pus'û Eÿit p[tIôcI gÿt.e duihtu" pu]. ) doG/ev.ôTm.vm( ) duiht.n.Tpum.y htvTm.[.s. ainv..ss" aÖ.Sy≤Nt n pum.

tu e Âp.Rd( yduprSy.mym.' t]..jI ) gte" s. hsnev dNt.≤=.iv„k⁄y.yev pTye k.Nv 49 (49) .n.Iv /nl...' j. Atuk.R ) Xm≈u lom ) Xmin …≈t' .ômyeÖ t.y.tOkvÉ pus' " iptønTe y….y.R ) noprSy.…gNyw ) j.hr≤Nt ) Jyeœ' pui]k.[.u" ) gO.." ) ingRmnp[.te ) Xmx.My.Nvoÿ ·rÖKqm.y d.mpTym( ) jmtev.vit ) Xmx.mu%I sNt.iv„k⁄y.nm( ) a... ·rKqp[itWe/ ¨d.y n pitm( ) gt.ÿrkw ™ cÖk. roÿhqo v®.vit ) rqoåip gtR ¨Cyte ) gO.…NvvO.fl≤Nt ) s.s.Rroih.te" StuitkmR.nkmR.leWWU . ·rKq' l.Iit ) ctß ¨pm..vit ) lom lun.jRyit ) s'd/.R Sy..pitk.y.Tm.[.vit ) j.R su’ û toÿrNÄ y AûN/n( – n j.n' Xmxynm( ) Xm xrIrm( ) xrIr' Í.Ty.n' s'gmen mnseit ) aqwt. y] duihturp[ˇ.vit ) t.te" ) xª.yuko yjm. y.v" ) ipt.Tp[m. ¨pymnp[itWe/" p[Ty=" ) iptuí pu].te" ) sTys©ro .ns'cyoåip gtR ¨Cyte ) gurte" ) apgU.…mrNyeåSy.pu].=e.tOk.vit ) îTy. . îTyekÉ 5 n j.ôtroÿ jÖnyÿNtô viˆÿmNÖ y" kôt. s.rÄ g." ) n." ) Stuttm' y.]ImupyCzπt tok˘ ÁSy td( .ÌitkmR.mye .' jny≤Nt j.Rd( gteœR ." Sy.rohit ) t. …m]Ö gtRmà ( ) îTyip ingmo .n.[.nÿm( ) ydIÿ m. suv.n" ) îTyip ingmo ..|à sinôtiu nR/ô .tev.oR .R ) lIytev.e ip<@d.Sq.vit ) t' t] y.tev..y. ret"sek˘ p[..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] a..

ne„vSt. ) t] pçjn.nIm( ) sintuhSR tg[.m‚SmNp.d" pçm îTy*pmNyv" ) inW..'sITyekÉ ) cTv..ôc" p[qÿ mÖ ' m'sà IyÖ yen.nkt.·rct( p[.d" kSm.rwn. sIVy≤Nt ) mnSym." ) Sq. ) pçjnIny.t( ) ck. asurt.vem dev.vit ) inW<.ro v.su·rit p[.R .d. îTyetSy ingm.í ) Ë…gRTy•n. ) aip v.' surTvm( ) asorsur. ivôx.c" prm' m'sIy yen.í y…Dy.….…mit v. j. mm ho]' juW?vm( ) gN/v.Rd ¨t y…Dy.d" ) aNytroåıR…yTv.surÿ . as. r=.m ) ËjRytIit st" ) pKv' supv[ KO .m.n. ) pç pOˇ_. ) S]Ipun' pus' kÉ„viv≤x∑.vit ) ten t√Nt" ) sodevR .msurTvm( ) îit ivD.Rin/.pk…mit nw®ˇ_.Tmj" pu]" ) ·rKq' p[.m ) aSt" xrIre .sÖ" pçÿjn.t( ) inWdno .tro jnyNt ) viˆ' pu]m( ) aviˆ' c ≤S]ym( ) aNytr" sNt.ÿm ) Ëj.nen sO∑.R" iptro dev.\ aÖ….R….yte ) Ëj." ) yTp." ) mnSyit" punmRnSvI." kSm. ) pçjn. s':y. . asur.vit pum." ) Sq.Nd.ne>y îit v.Rdà ¨Öt yÿ…Dy.R inW. km..' g. ivx..Nyuˇr. ) 50 (50) .v≤Nt 7 tdÖ¥ v.s" ) a•..nsOjt tdsur." ) asur.hSy ) ydI m. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a...t( ) mTv.ve ) mnorpTym( ) mnuWo v..çÿjNyy.n….nsOjt tt( sur.sur. pç…v'xit" ) mnu„y. devÖ .ô mmÿ hoô]' juWÿ ?vm( – td¥v.d.y.…m" p[dIyte prSmw 6 mnu„yn.

R ) k.<y∑.te"R ) /nn.·r<yo .t( ) a. .m.≤Ntkm.ÿvin>yoô dxÿk+ye>yoô dxÿyoK]e>yoô dxÿyojne>y" ) dx.Nyuˇr. .tvo dx ) bln.…v'xitrev ) /n' kSm.t( ) …/notIit st" ) gon. ¨ˇre /.R….vNtIit v.' km.vNtIit v. vhÿŒ" – avnyoå©ëLyo .m.Ûn.…v'xxtm( ) 51 (51) .xy≤Nt km.m.rytev.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] b.R….…v'xit" ) bl' kSm.>yÔn. nv ) £⁄?yitkm.m.R….Nyuˇr. ) yoK].vNtIit v.ÿ.R. vhŒ" ) /U/vRU tR ve /R kmR.s.t( ) ag[g.Û" kSm.tm( ) a. ) a¶s.tvoå∑.:y.Nyuˇr.nt' . ) k+y.tvo dx ) £o/n.Ixu>yo acRt.<yek.v≤Nt ) av≤Nt km. ) aip v. √. ) dx/uro dx yuˇ_.vNtIit v.vit 8 dx.nIit Vy.…v'xit" ) a•' kSm. ) açn. ) a©ë≤ln. ) a˚n.….…. ¨ˇre /. ) ag[k.…v'xit" ) a©ëLy" kSm.R ) a·ˇkm. ¨ˇre /.Nyuˇr. yojn. .r' .ôjre>ÿ yoô dxÖ /uroÖ dxÿ yuˇû _./t a. √.R….·r<yo .Nyuˇr.…mNyo . ¨ˇre /.vit ) …b.Nyuˇr.Nyuˇr.R.…. /Urte Sm.<y∑.>y.m.dx ) gitkm." ) îympItr. ) ag[g.R.dev ) ivh≤Nt vhm( ) /.<y∑.Ixvoå>y≈uvte km." p[k.vNtIit v.m.t( ) p[b.t( ) bl' .R.dx ) b.meW.….dev Syu" ) t.vNtIit v.dx ) a•n.tvo √.m.≤lNyo .Ut>e y" ) aˇev.

inNd≤Nt x]voåinN{.m.…. ) aMbum∫vtIit v.[ m" kSm.t( ) s'gmn.[ mn..Nyuˇr.“uv. ]y" k⁄v≤R Nt ) Ek ît. ) s'gt* g[. s':y.n" ) 52 (52) .t( ) s'≤=¢o ivkWR" ) a≤Ntkn. ) dx dSt.NbÛ.m.q.tvo dx ) t] √π n...U·r ) %l îv pW.RNp[it h‚Nm .¬ô.….m.I √. ) √* &ttr. v.dx ) a≤Ntk˘ kSm.[ mn.…m ) √* ik˘ m.<yek.ÿ inNd≤Ntô x]ÿvoåinôN{.Nyuˇr. ) t] %l îTyetSy ingm.tIit v." – a…..R ) aympItr" %l EtSm.√.Rvit vW|Stidv. s':y.U·r ) %l îit s'g.√. ) cTv.t( ) a.v≤Nt 9 aÖ.v.Rn( p[ith‚Nm . ) Vy.nIt' .v.mIdmekmek" ) a‚Sm in„Whm.n a. ikmuû ]yÿ" kr≤Nt ) %leô n pÖW.i¢km. ¨ˇre /. ) a∑.vit ) ar.R. W$(cTv. s':y.vit ) s'g.Iô3ÿÖ dmekmô k e oÿ a‚Sm inô„W.dev ) sm.mMbu ) t∂" ) aMbudo aMbum∫. ) ]yStI.¢.Rtm. a. ) Î∑.p.=." ) spà.U·rÖ ik˘ m.mnI a.·r'xt( ) s'g.rí≤lttm. ) s'gr. ) n.vit ) ik˘ m.v. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ≤=p[n.Nyuˇr..m ) %ltev.R ) S%ltev. WÆ@±vx ' it" ) ≤=p[' kSm.budR m( ) %le n pW. ) s yq. îtr îit v.R v.n….m." ) y îN{' n ivdu" ) îN{o Áhm‚Sm ) ainN{.n" ) a. ) …v'xiti√≥dxt" ) xt' dxdxt" ) shß' shSvt( ) ayut' p[ytu ' inyut' tˇd>yStm( ) abudR o me`o . . mh.ivit v.Sk•o .Xnuv.RNp[itÿ h‚Nmô . s':y.vXnote" ) nv n vnnIy.

<y∑. aÿn“Ö sÿ" – Tvy.mwv. ar.Spte SpOh.∞ ÎXyte ) aip ‚Tvdm≤Ntkn.¬yit ) dUr. b[˜.tvS]y‚S]'xt( ) t] ivy.nkm.R.ôh. ¨ˇre /.n.Ö .R Stom. s≤Ntÿ jÖM.in vsUin mnu„ye>y a.R ie t v. vy' suv/R…y].t( ) vjRytIit st" ) t] k⁄Ts îTyett( ’Ntte" ) AiW" k⁄Tso .%ÿ<@lÖ p[ Ùÿyse ) a. Ávt.%<@…yt" ) %<@÷ %<@yte" ) t≤¬idTy≤Ntkv/yo" s's∑O kmR ) t.Nyuˇr.ÿ vÖy' suvû /O .ÿ….ôgminÿmWe ' ivôdq.·r ) t]en îTyett( sint Eeêye. 11 y].' j`.t îTyetd( ivy.itÿ rocse ) dUråe ip s•≤Ntk îv s'ÎXys îit ) vj[n. ) sintmnenêw yR…mit v.¬ytIit st" 10 Tvy.….R.o v.ÿtyoôå….tyoåd.vit ) kt..p[te ' Sy.tyeit v.m ) a. ¨ˇre /.y t.í.…mTy*pmNyv" ) aq.kpU…. cTv.Iy.tvíTv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] v/km.….ô t. v. dÿdImih ) y. ) ivy.m.t( ) dUrû e …côTsNtô≤¬idôv.Spte Sp.PySy v/kmwvR .r" – Èêrn.í no dUre t≤¬to y.dx ) vj[" kSm. ) jM.“otIit st" ) iv¥uˇ≤¬∫vtIit x.R.Nyuˇr.ÿ b[˜. ) ad.y.R aÖmtO Sÿ y .ô Svrÿ≤Nt ) 53 (53) .≤NtkÉ ) ar.vit ) tTs% îN{" xu„. ) a.R vsuÿ mnu„û y. an“s" ) a“ îit Âpn.np[D. noÿ dUrû e tÖ≤¬toô y.ddImih ) y." ) s.neit ) EeêyRkm.m.ÿ sup.tyt îit v.

) s m.SvrNtIit v.dx ) ÓSvo Óste" ) mh•.m.….vit ) ivpKvp[D a..….Nyuˇr.n( ) p. √.t( ) gOhn.Ôh.g' D.uvnÿ Sy goôp.…m≤N{y.Nyuˇr..m.k" pˇ_Vyo .n( ) p.Ut..>y.SvrNtIit v." kSm.vit ) ivpKvp[D a.tIit x." ) m'hnIyo .<yek.Tm. pç…v'xit" ) mh. ) bÛ vv≤=q ivv=s îTyete vˇ_Év.vit ) îTy…/dwvtm( ) aq.….p[yNtIit v.k" pˇ_Vyo . ) Èêr" sveWR .Nyuˇr.m.km].….dx ) bÛ" kSm.t( ) p[.nen.vtIit v.?y." s m.t( ) gO. √.km]. /Ir" p.p[yNtIit v. ) Èêr" sveWR . ivÿvx e – y] suptn.t( ) m.oR .R s. ivvexie t ) /Iro /Im.idTy" ) îTyupinW√.R vhtev.n( kSm. a.n.' gop. ivxexie t ) /Iro /Im.….kôm].nI≤N{y.idTyrXmy" ) amOtSy .c∑e 12 bÛn. ) a…. ) îTy. ) amOtSy .…yt.gmudkSy ) ain…mWNto vednen.…yt.' ..Tm.Nyuˇr.kpU….…v'xit" ) gOh.Ny. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îÖno ivêÿSyô .Tmm( ) y] suptn.nSy ) ain…mWNto vednen. /Ir" p.….s.Tmgitm.vtIit st" – ÓSvn. ) a….idTy" ) s m.' gop.ô /IrÄ" p.m.

m.….km.tvo dx ) su%n.….Nyuˇr. ¨ˇre /.NtIit st. …v'xit" ) su%' kSm. Wo@x ) Âp' rocte" ) p[xSyn. dx ) p[D. W$( ) sTy' kSm.yte ) 54 (54) .m( ) p·rcr.….….Nyuˇr.t( ) suiht' %e>y" ) %' pun" %nte" ) Âpn.dx ) sTyn.m.n.Nyuˇr.m.t( ) sTsu t.Nyuˇr.R.m.m.Nyuˇr.<yek.

…. – 55 (55) .GyR" ) td. ¨ˇr." ) aip v.mup…mmIte ) tSkrStTkroit yTp.in pXyitkm.R ) myoR mnu„yo mr.….'St] gu.m ) ti√yog.ip knIys. ) nvoˇr.' xyne iv/vev devrm( ) devr" kSm. jIÿvgÖ .vq" Kv idv. knIy.s." ) ydtˇTsÎx…mit g. ) Kv.y ) aq. y*te" ) a.y.ÿr>yÿ/It. y+mÿSy nXyit purû .t. Jy.r>y/It.[." ) tnotev.p[:y. pd.….'à xyu]û .….ôTm. ) rxn. ) yq.O oÿ yq.v' .ipôTv' k¡rtÖ" k⁄hoÿWtu" ) ko v.p[.k⁄®te s/Sq. pd. gu.ô k⁄h.'s' v.y. k⁄hÖ vStoÿr…Ä ên.ÿdx ÖR ….tOk. – k æSv{.]km.√.m( ) Jy.'sm( 13 tÖnTûU yjevÿ Ö tSk¡r.Ù tSkr.ute sÖ/SqÖ a.t' vop…mmIte ) aq. iv/. ivô/vÿve devÖ r'Ä my|Ö n yoW.tví.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] sTp[.toô yq.t ¨pm.R Sy.:y.jÿNto aÖ¶yoÿ yq.i√/v. ) a∑.tO Iin c ) n.p[te " 14 k⁄hÿ ≤%d( doôW." purSt.….…m≈." ) yqeit kmoRpm.yitp[.vit ) ¨hor.oå….…mn* ) a…¶mNqn* b.n.m.t.t( ) i√tIyo vr ¨Cyte ) iv/v.ne p[:y.ô v.t( ) sNttkm.pk…mit nw®ˇ_. vnÖgRU rÿxnÖ .>y. ¨ˇre /.ne ) aq inp.ys. ) devro dIVyitkm.m( ) a>y/.ô vn'Ö yq.vn.ÿ smu{û Ejÿit – . /v îit mnu„yn.…. ) vngUR vng.' kmR ) Jy. – a.i¢' k⁄®q" ) Kv vsq" ) ko v.vtIit v. ) iv/.ª.vit ) iv/vn.ttmen v.ÿ ’.]* .Ny.R .R ) yoW. v.R v.m( – tnUTyk™ tnUTyˇ_. .√πit cmR≤xr.in svRpdsm.ÿ….t.R./m.dev Vy.dRx….

) aip Tvy' mnu„yj.:y.rm.Rt( ) rshr.idTyoå] j.jte" ) meW îit .d.yÿ SpOhyet( – ctur…íd( /. ®ÄKmvÿ=s" ) a…¶·rv ye .. ) s Ev .k.iä. ) ihrÿ<yÂpÖ" s ihrÿ<ys'ÎgÖp. pxu" pXyte" ) a…¶·rit Âpopm.¢ev.ôr a.n.iä.otu n" ) îit ¨WsmSy Svs. .t( ) n du®ˇ_. in/.gÿm( ) j.r ¨psgR" purSt.R ) a.Iy.s.jSvNto ®Kmv=s" 15 cÖtru …ÿ íô∂dÿm.dev Vy.r îv .Pyupm.qeR ÎXyte ) j.Ut îit ) aÖ…¶nR ye .]ejrR …yt.ttev.t( ) y.Iôy.Utopm.r Ev. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a.y SpOhyet( kd.t( ) S]I.vd( Vy.t" ) aq.hcy.devmev du®ˇ_.[.…ct( ) a. îTy.ryt îit ) t¥q.ÿto" ) n du®ÿ ˇÖ _.√.ip ingmo .' np.¢ îv Sy.Tm.t( ) .Iy.h s.[.R" ) 56 (56) . Sy.gm( ) a.gStq.Rrô " Íÿ.i¢.Utû o 3ÿÖ ….r ¨Cyte ) r. yÖ•yÿ" ) meWo …mWte" ) tq. iktv.p[te " Sy.ôTsedûu ihrÿ<yv.jÿs..vit ) Svsujÿ .m( ) tq. ) meWÖ o .….R ) aip v.iä.

.vit ) vOW.yI ) xvtev.r. ) b[.nITy..nu’itivR¥t îTy*pmNyv" ) k.Âp" ) mihv[to mh.y.k îit k⁄Ts. ) ê.R ) …s'h" 57 (57) .nu’it" ) tidd' xk⁄inWu bÛlm( ) n xBd.v[t îit 17 aq lu¢opm. aSy me/.j" ) ivÂpo n.:y.v" ) yq.RSyev.Uv ) . ) kipÔl" kip·rv jI.ÿ ) p[à îv pUvR îv ivê îvem îveit ) aymettroåmu„m.Og.u JRO ym.koåpk..k îit xBd.." ) a]wv tOtIymOCzteTyUc"u ) tSm. ) kmnIy' xBd' ipÔytIit v. yq.m( ) ê.n.Og"u s'b. a˚n.mev' p[Sk<vSy Í. îv vOWl.˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ihr<yv. îit c ) t' p[àÖ q.re„vi©r. k.vit ) it·ˇ·rStr. xuy.mOWI.g[m( ) a…cRiW .t( ) itlm.R" ) kip·rv jvte ) ÈW≤Tp©lo v.tm( ) vidit …sıopm.r.t( ) amuq.`[ îit pUj.ivit Vy.RSy.c=te ) …s'ho Vy." ) a©.u ◊.ÿ pUvû qR . 16 ip[yô mÖ /Öe vÖ dÿi]ôv∆.l…ytVyo .m( ) k. ) yqwtWe .√w%." ) ê…stev.vSttroåSm.y.ÿ ivôêqemÖ q.]…c] îit v.xIlo v.no n dehe ) a©.r√.t( ) as.ÌitkmR.∫. p[.NyqoRpm.s.Sy Âpm( ) q. îveit ) vOWlo vOWxIlo .tÿvde o ivÂpÖvt( ) aÖi©ûrSvNmÿihv[tÖ p[Sk¡<vSy ≈u/Iô hvÿm( – ip[yme/" ) ip[y.ns" ) .di]" ) n ]y îit ) iv%nn.nm( ) p[Sk<v" k<vSy pu]" ) k<vp[.

m.<y∑* ) A‚Tvk™ kSm.R.t( ) me/y." ) in.R.nkm.t' yjit kmeiR t nw®ˇ_.tvo dx ) a?yeW.d.kpU….t( ) p[:y.Cñ.….….t( ) yDn.…. ) yju®•o .in WÆ@±vx ' it" ) p[ipTveå.Nyuˇr.' kSm.Nyuˇr. 18 acRitkm.t( ) &t' .….m.vI kSm.t( ) a..t( ) pur.·r'xt( ) me/.vtIit v.km. ctu…v|xit" ) me/..m.vit ) dury' v." ) Atuy.….nm‚SmNp. t√.IRt.km.R Sy.vit ) k⁄Pytev. .….Nyuˇr. ) bÛ’„.R.R ) Stenn.y hNtIit v. Stvn..Cño .….vtIit v.Nyuˇr.m.pk…mit nw®ˇ_.tvíTv.Nyuˇr.Ik îTy.`[.* ) kÀpn.r" ) SvipitsStIit √* Svipitkm. pçdx ) yD" kSm.t( ) Èr. ¨ˇre /. W$( ) dUrn.tv" s¢dx ) d.m.nIt' . ]yodx ) Stot.jI .vit ) nvn.m.t( ) Vy.≤jn îTy*pmNyv" ) yjU„' yen' nyNtIit v.n' .m/ey." ) AGy∑." ) y.Nyuˇr.m.m.NtihRtn..m.s•Sy ) p[ipTve p[.vtIit v.t( ) s'STy. ctudxR ) Sten" kSm.t( ) k⁄ p.. W¬πv ) nv' kSm.Nyuˇr. ) A‚Tvõ™n.`[o Vy.t( ) ih'sve .Nyuˇr. ctudxR ) kÀp" kSm. n. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION shn. ¨ˇre /.Nyuˇr. mt* /Iyte ) StotOn.…. ) y.tvítuíTv.N.IkÉå>yˇ_É ) 58 (58) .R.….. hNte" ) s'h.¢e ) a.ivn. nv' . ¨ˇre /.d( ivprItSy ) s'pvU SR y v.m. pç ) dUr' kSm.R. W$( ) pur.vit ) me/.…. Vy.vit 19 i√x ¨ˇr.Nyuˇr. ) pur. ¨ˇre /.y hNtIit v.vtIit x.n.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

a;ôipôTve nÿ" p[ipôTve tUymÖ ; gÿih )
aÖ.Ik¡É …cculokô’t( )
îTyip ingm* .vt" )
d.[m.Rk…mTyLpSy ) d.[' d>note" ) sudM.' .vit )
a.Rkmv˙t' .vit )
¨poÿp meÖ pr;ÿ mOxÖ m; meÿ dÖ.;[ …,ÿ mNyq;" )
nmoÿ mÖhŒoô nmoÿ a.Rk Ö >É yÿ" )
îTyip ingm* .vt" )
itr" st îit p[;¢Sy ) itrStI,| .vit ) st" s'stO ' .vit )
itôr…ídÿyyÖR ; p·rÿ vÖitRy;Rtà md;>y; )
p;]evÿ ….ôNdNsÖt Eÿit rÄ=sÿ" –
îTyip ingm* .vt" )
Tvo nem îTy/RSy ) Tvoåptt" ) nemoåpnIt" ) a/|
hrteivRprIt;t( ) /;rytev;R Sy;t( ) ¨ı»t' .vit )
A›otev;R Sy;t( ) Aıtmo iv.;g" )
pIyÿit Tvoô anuÿ Tvo gO,;\it )
nemÿe devÖ ; nemåÿe sur;" )
îTyip ingm* .vt" )
A=;" StO….·rit n=];,;m( ) n=];…, n=tegiR tkmR," )
nem;in =];…, îit c b[;˜,m( ) A=; ¨dI,;RnIv :y;yNte
) StO….StI,;RnIv :y;yNte )
aÖmI y A=;ô inihÿt;s ¨Ö∞; )
59 (59)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

pXyÿNtoô ¥;…mÿvÖ StO….ÿ" )
îTyip ingm* .vt" )
vm[I….®p…j…◊k; îit sI…mk;n;m( ) vm[‰o vmn;t( )
sI…mk; Symn;t( ) ¨p…j…◊k; ¨p…j`[‰" )
vÖmI[ ….ÿ" pu]û mÖgvu[ oÿ ad;ônm(
ydÊyupÿ …Ö j…◊ÿk;ô y√Ömo[ aÿitôspRià t )
îTyip ingm* .vt"
ËdRr' ’dr…mTy;vpnSy ) ËdRrmu∂I,| .vit ) ËjeR dI,| v; )
tmUdÿ rR 'Ä n pO,ÿ t;ô yvenÿ )
îTyip ingmo .vit ) tmUdrR …mv pUryit yven ) ’dr'
’tdr' .vit )
s…mÿıo aÖÔn( ’dÿr' mtIôn;m( )
îTyip ingmo .vit 20
rM." ipn;k…mit d<@Sy ) rM. a;r.Nt Enm( )
a; Tv;ÿ rÄM.' nÖ …jv[yÿ o rrÄM. )
îTyip ingmo .vit ) a;r.;mhe Tv; jI,;R îv d<@m( )
ipn;k˘ p[itipn∑‰enne
’·ˇÿv;s;ô" ipn;ÿkhÖStoåvÿtt/ÖNv; )
îTyip ingmo .vit )
men; ¶; îit S]I,;m( ) ≤S]y" STy;yterp]p,kmR," ) men;
m;nyNTyen;" ) ¶; gCzNTyen;" )
60 (60)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

aÖmnÖe ;\…íô∆inÿvtíkqR )
¶;ÿSTv;’Nt•pÿsoåtNvt )
îTyip ingm* .vt" )
xepo vwts îit puS' p[jnnSy ) xep" xpte" SpOxitkmR," )
vwtso ivtSt' .vit )
ySy;ÿmx ûu Ntÿ" p[hÖ r;ÿm xepmÿ ( )
i]"Smô m;ˆÿ" Xnqyo vwtsÖ ne ÿ )
îTyip ingmu .vt" )
aqwnTe yupdexSy )
aÖy; teÿ a¶e sÖ…m/;ÿ iv/emÖ ) îit ≤S]y;" )
EÖn; voÿ aÖ…¶m( ) îit npus' kSy )
EÖn; pTy;ÿ tÖNv'1sÖÿ s' jÿO SÖ v ) îit pus' " )
…sWˇ_⁄ sct îit sevm;nSy )
s nÿ" …sWˇ_û⁄ ySturû " ) s n" sevt;' yStur" )
scÿSv; n" SvôStyeÿ ) sevSv n" SvStye )
SvStITyivn;xn;m ) a‚Str….pU…jt" ) su aStIit )
>yste rejt îit .yvepnyo" )
ySyô xu„m;ô{odÿsIô a>yÿste ;m( )
rejtÿ e a¶e pO…qôvI mÖ%>e yÿ" )
îTyip ingm* .vt" )
¥;v;pO…qvIn;m/ey;Nyuˇr;…, ctu…v|xit" )
tyoreW; .vit 21
61 (61)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

kôtrÖ ; pUv;RÃ ktÖr;pÿr;Öyo" kôq;j;ôte k¡vyÖ" ko ivvedÿ )
ivê'ô Tmn;ÿ iv.Otoô yıÖ n;mÖ iv vÿttRe Öe ahÿnI cÖi£yevÿ –
ktr; pUv;R ktr;prwnyo" ) kq' j;te ) kvy" k Ene
ivj;n;it ) svRm;Tmn; …b.Oto yı ) Enyo" kmR )
ivvtetR e cwnyo" ) ahnI ahor;]e ) ci£yev c£yuˇ_É îveit
) ¥;v;pO…qVyomRihm;nm;c∑ a;c∑e 22
kmRn;m;in p·rW¥' n ih g[.;y x;s√iˆr.[;tev n j;mye
mnu„yn;m;in td¥ dx;vin>yoå.Id' Tvy; vy' y]; sup,;R
bÛn;m;in tnUTyjev k⁄hæSv∞tur…í≤Tp[yme/vdq
lu¢opm;NycRit i√xo rM." ktr; pUv;R √;…v'xit" –
îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ tOtIyoå?y;y" sm;¢" –

62 (62)

kpU….R ¨pÿ sed·uû rN{'à ip[yô me/ÿ .m ) my. .idTyrXmy ¨psed·u rN{' y.uÁR .ôêtÖR " ≈oÿ…." ≈o.tu ) koåSm∫It" pl.mÖt" ) p.vit ) pxë"R SpOxte" ) s'SpO∑.n' v.tev.Nynek.xn.Rô a…mÿ…qtÖ" s%.RidnoivR.Xy.Rd.ôNtmU.cm. j`.Ö ." ) ≈o….kmR.vit ) y…•/Iyte ) p.t( 2 vyÿ" sup.n( ) tdwkpidk…mTy. p.xsmUh" ) p. a.ô s%.ôt" ≤xÿt. ko aÖSmdIÿWte – my.√.Nytoånu£…m„y.n( – p.c=te ) jh.meit x. ) ≈o….n.m . p.r.n( p./.R îit mnu„yn./ÿm.n( – vyo vebÛR vcnm( ) suptn.RNyekxBd.n.íltIv gCzt" ) do" ≤xt.vit ) do{Rvte" ) yoin" ≤xt.Rd. pOœdexm( ) pOœ' SpOxte" ) s'SpO∑m©¯" ) a©m©n.yte ) in/. ) muç.tegiR tcl.t( ) açn.t( ) my.R ) ap.y" Ek.n kmh' j.?vSt' c=u" ) c=u" :y.qRmnekxBd…mTyetduˇ_m( ) aq y.'í ingm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq ctuqoRå?y.R ) pU…/R pUry dehIit v.in t.ê| pxëmR ym©÷ .…. Sy.m" ) anvgts'Sk." ) iviWto 63 (63) .£oxkm." ) apo.q.Xy. my.ÿymb[vIt( ) jÖh.R ) c∑ev.Sm.xw·rv bı.ô AWÿyoô n.ÿ iûRu h pU…û /R c=umÿ muR Gûu ?y 1ÿÖ Sm.…•ô/yevÿ bÖı.pk˘ j`.g" ) meqitr.xyte" ) ivp." ) apÿ ?v.neTyqR" 1 ko nu mÿy..x" p.

vt" ) dmUn.ˇe" Sy. .ô aitÿ…qdurR oÖ.›uvNTynen ) t•STv' ivˇ/no.' bl." punmR„u .mto y’ˇ îit tw$Iik" ) Xy.n( ) ivê. ) m. ) mnoå‚SmNTsIdtIit v.lv" ) ≤xit"Xyte" ) m.in x]U.hr ) ¨.Iit v.Î.yte" ) y’d( yq.'s' m.Tyenne ) aip v.ns' v.vit ) a>yeit it…qWu prk⁄l.n( ) sv. ) d..' hSt.ÿr – yidN{ c. kq.ÿtmi{v" ) r.dev 5 64 (64) . v.ÿ x]UytÖ .'sto medSt îit g.yujo ivhTy x]Uyt.ôyju oÿ ivôhTy. ) ]I….in ) ivhTy. dm îit gOhn.r .ojn. v..ih ivô√." Sy.m ) durv./ÖSt•oÿ ivd√s ¨. ) aip v. îTyqR" ) mUiWk.y.m.tVym( ) ai{vn( ) ai{r. c ’Tyte ) ≤xitm.ojn.hr .m ) tNmn.>y.nIit v. îit gOhn.ÿ a¶e a….yte ) r. v.in ) Tvy.Ntmn. .‚Stô Tv. nStd( d.m' Xy.in – ait…qr>yitto gOh.ynIy' m'hnIy' /nm‚St ) yNm îh n. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION .m.R" ) îm' no yDmupy.nIit v.ojÿn.m ) r. îÖm' noÿ yÖDmupÿ y.nIit v.t( ) mno mnote" 4 ju∑oô dmUnÿ . ) gOh.d. ) d.vn. ) mUWo mUiWk.m. dmmn.NyeW.* smuB/* .ÿr.te" ) mUWoPyetSm.d.Ö . ) dur.nn' v.vit ) Xy. ) /n. m?ym. .t( ) te soôm..hÖSTy.nmn. ) medo me¥te" 3 yidÿN{ …c] mehÖ n.StIit v.in pd..N.doô ) îit h ivD.' .ih iv√.R a¶e a…./ îit /nn.v≤Nt duStp..>y..

en vwW.=IômihÖ ip}yÿSyev r.mwv.…. vesr.ô somÿmnu„vô/' md.m( ) r.ÿnIvÖ sUyoÃR v.dev ) Tv' 65 (65) ..y mdnIy.j.vit ) jG/m‚Sm‚N/[yte /Iyte v.ô?yÿ" Stoôt.m.inN{ t√.yUiÃ' W t.tÿ" sÖpàIÿ·rvÖ pxRvà " ) mUWoô n ≤xôXn.ÿ…s p[iÖ dvÿ" sutû .m….….….….sÖr.in sU].sr.ÿy ) a.p.nIt' meåSy ¥.r'à te xt£to ivôˇ' mÿe aÖSy roÿdsI – sNtp≤Nt m.ne v.rIÖrh.r' te xt£to ) j.n( ) vOW. Vyd≤Nt ) Sv./.¥te" ) îdmpItrNm?vetSm.t. ) k⁄®tneTynqRk.©.in gmn.y ) ipb somm( ) anu„v/mNv•m( ) md.n.p[te ' Sy. b.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] s' m.nIv sUyoR v.ÿ îN{ vOW.…. ) sNtp≤Nt m.pO…qVy.o viWRt.t( ) ≤xXn. ) v.[ m.Iy.nIit v.….…sç Svj#re m/un Ë…mRm( ) m/u som…mTy*p…mk˘ m.y rm. sutSy .=Imih ip}ySyev /nSy ) p[v/Ry c n a.in VydNtIit v.q.* ) t] b[˜ie th. îv.Uv ) aip v..yUi' W somr.y jw].sr.t" spà‰ îvem.v.…m≈' .…. sutû Syÿ . s':y.n.y s'g. ) te mns.ÿyÖ ipb. Sy.n' v.ÿ – ÈW.Ö o r. 7 m®ÄTv\.jÖNp[ .ivit ) i]t' kÀpåe vihtmetTsUˇ_' p[itb. ¨pjn.ÿm( – m®Tv. .tneit ) j#rmudr' .jn( ) ah.v≤Nt ) ktRnhNtny. Vyÿd≤Nt m.ÿ tpNTyô…. …sÿç SvjÖ#reÖ m?vÿ Ëô…m| Tv' r.y ) a.t( ) Ekto i√t≤S]t îit ]yo b.sn.vit ) i]tStI.Rtmo me/y." ) Stot.Ö a. ivv.e ÿ teÖ mnÿs.?y" k.s…m≈mOiÑ≈' g.Öy" ) somÿ r." pxRv" kÀppxRv" ) mUiWk.en v.ò.WR.Uv"u 6 îÖiWôr.

jnIy' .vit ) kstev.cÖm£¡t ) a].nte ) .Tp[Pe s.]tu•…mit v." ) lGytev.r ) yÖdde yuˇÿ _ hÖ·rtÿ" sÖ/Sq. ) l=.ôno a…bÿ>yuW. punû Ntoô y]Ö /Ir.R Sy.'à lÖ+mIinRihôt.. ) t•v√.…s pUv„Re vPyh"su sut.n.t( ) aip vopm.√.√.XleWkmR.Rvo .m( 8 itt¨ p·rpvn' .vyu¤ hr.Ö mnÿs.' i£ym.Tsot( 11 îN{e.ôd.Ö{Ww .R Sy. ) lWtev.R. 66 (66) ." ) ≤xp[e îTyup·r∑.R Sy.gen Vy.tm( ) .{v.]Iô v.`.Iym( ) . ) l+mIl.v{mytIit v.nte .' l+mIinRiht.inÿ j.kmR.m….]Iv v. ) itlm..kmR. ) l. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION r.{' .n.Ut.dXl.t( ) r. 9 sˇÿ_…⁄ mvÖ ittÿ¨n. ktoRiô vRttÿ Ö' s' jÿ.ô…c – sˇ_⁄…mv p·rpvnen punNt" ) sˇ_u" scte" ) du/.…/ÿ v.j..]I v.…/v. ) aq r..ÿ Ö s' ih Î=ÿse sÔGm. ) .vit ) ttv√.in s'j.m" 10 tTsUyÿ SR y devTÖ v' tNmÿihôTv' mÖ?y.y" s:y.ip ingmo .ô v.R Sy.nvNt" ) t] s%.init v.:y.ô s%..qeR Sy..n.vit ) pun"Ö smÿVyôi√tÿtÖ' vyÿNtI ) smn.√." p[D.cm’Wt p[D.' ivtt' s'iÓyte ) yd.idTyrXmIn( ) h·rtoåê.{.sStnut îit ) tq.i√prItSy ) ivk…sto .s.√‰.sStnute …smSmw ) vesrmhrvyuvtI svRSm.:y.n. mns.vit ) y] /Ir.jnv√.nvNto ?y.ÿy" sÖ:y.d. v.…c ) ." ) l∆tev.sÿStnute …sômSmwÿ – tTsUySR y devTv' tNmihTv' m?ye yTkmR.Hzn.Sy...{wW.nm( ) /Ir.

.…≈t. v.ym.ÿ .soô aTy. atn. ) vn. idivj.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] mÖNdU sÿm.sÖ" s'xrU ." ) pOQvNt.tm( 12 ÈÖm." xIWRm?ym.ôtrø jÿg•Öp" ) n tˇeÿ a¶e p[mÖ WO ÿe inôvtRnà Ö' y∂Ürû e s…•ôh. ≤xr a.s" xUr" xvtegiR tkmR. hNteflNR Ty?v.mym.RNt.no vÖn.ÿs"Ö …s≤lÿkm?ym.:y.' itœit ) îdmpItræCzr EtSm.v≤Nt ) yd.yÿm.ôxo yÿtNteÖ yd. îÿv ≈e….…jmê.xo ytNte ) h's.dêo inSt∑ îit ) sUr.nm( ) ≈e…." s'stO m?ym.ÿv" – k. – îN{e.R…. ) aip v..dev ) sm.ÿ" smI·rt.' Sq" ) aip v.en ) mNdU mid„.tørpoågm ¨px.t( ) sm." ≈yte ) sm. ih s'ÎXyse s'gCzm.ÿ" ) hÖs' .n.in ) m?ye cwW.vit ) ydnuxte e sv." ) h's.idTyo ." ) idVy. .Myn( ) n tˇe a¶e p[m„O yte invtRnm( ) dUre yt( s…•h .Nyetid≤N{y. g.ní. .n îit v.in ) Tv' yNm.ym.Ut. .Nt." ) 67 (67) .v…s j." ) aSTy.noå…b>yuW.ym.idTy.n" k.≤=WuydR .n" ) loô/' nÿy≤Ntô pxuû mNyÿm.Ödê'à vsvoô inrÿt∑ ) îTyip ingmo . ) …s≤lkm?ym.U ) yuv.so idôVy.…≈t. tenie t Sy. Tv' yNm.nvcRsTe yetne Vy.…. v.v≤Nt ) s'xrU . mNdun.ônvÿcsR ." ) aTy.ÿ" – Èm.pn( ) idVymJmmjinm.vit 13 k.RNt.idTyStuitrêSy ) a.≤=ÿWiu dRVô ymJmômê. îv ≈e….

ÿysÖSte….® Î.y≤Nt ) k⁄iû v•'sNÿ te mÖ®tÖ" punnÿ "R ) punnoR nmNte m®t" ) nsNt îTyup·r∑.….y m`m( 15 ¨poÿ ad≤xR xuNû ?yuvoô n v=oÿ noô/.ÿ ) aÖµsÖ • sÿstÖ o boô/yÿNtI xêˇÖm..n.k ÖR É ) bÖ.y.np[vcn.[U y.n.ÿ a.STv.hÖnsoô ivh.meWÿ u xo.in ) s¢My.hnnvNtov'cnvNtStw·rN{' cody d.R Sy.idTyo .idd' c meåd.vit ) tU. 14 kÖnIônk Ö vÉ ÿ iv{Ö/e nveÿ &pÖde aÿ.ô a…/ô tuGvÿin ) suv.vit ) Kvey' netVyeit v." ) kNyyor…/œ.R®p.m( – ¨p.√o" ) d.ôivrÿ’t ipôy[ .meWu xo.R ) tSm.StundR I ) tuGv tIq| ..nIit x.≤xn…mit v." ) VyOıyod.g.tÿve mÖ`m( ye te md.≤NtkmR.t( ) 68 (68) .U[ y.neWu xo.:y.vkdIi¢m( ) anux. îÿv.ô·rN{'à codyÖ d.ete ) b.tev.ete Ev' b.tev.vit ) xo/n. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION luB/mOiW' ny≤Nt px'u mNym.Tk. Ekvcn.h ) suvû ..…yn…mit v.idTyOiW" p[s:' y." ) xIôr' p. kmnIy.√‰. ) a. .te ) a. a. kntev.ôTpunrÿ yÄe Wu Iÿ.kpU….ÿvk Ö xoÿ…cWm( ) p.[v( orêyo" s'Stv" îd' c meåd.m" ) ye teÖ md.mR te d.RkÉ avOıe ) te yq.Sy. td…/œ.R ) {U.ete – knInkÉ kNykÉ ) kNy.d≤xR xuN?yuv" ) xuN?yur.dev & ) nve nvj.

dev ) ¨dkcro .noô iv x]Unÿ ( ) îit ih's.xIÿmNt îÖ‚„m.TpunreyWu I.R v.vÖ ju∑mÿ ( ) a….n îit v. ) v.êitktm..xIit v.:y.…mit v.ÿv..km.it ) s yq.g.km.<y.m" 16 suivte su îte sUte sugte ) p[j.iv„k⁄®t EvmuW.dev ) a?yUÒ÷ k.Sy.poåip xuN?yuv ¨CyNte ) xo/n.TpunreyWu I.R ) nvenÿ Ö pUvÖ| dyÿm. iv.m.n îit v.tô ·rÿTvôn.IôhIN{.ÿin ) îit dhitkm.Rr" ) ivôd√ÿsdûu yR mÿ .n( ) aÖh' ih v. Âp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] tSywv v=o .ô" Sy.R ) y Ekô îi√ôdyÿtÖe vsuû ) îit d.mÿ ) îTyupdy.n.ye ) xk⁄inrip xuN?yu®Cyte ) xo/n. ) aµs.m ) v. ipbtmÖ…ên.v.?yUÒm( ) îdmpItr√= EtSm.ÿysÖ o doôW. îNdÿv" p[. ) ssto bo/yNtI ) xêˇm.õ™n.gkm.nkm." ) x's.hÿ" ’.m( ) te v.R v. dyÿm. sÖjoWÿs.no abUb/u t( – 69 (69) .Xyt îit sTy.ÿyÖ v.Ö" ) ÈW…. AiW.ÿmtûU yeÖ vNdÿn. ) suiû vôte m.d( Vy.idnIit v.dev ) no/.ô" ) îTyip ingmo . k..n îit vwW….R – îÖme sutû .R ) duvtR dRu vRu .y.ÿ /.ô t.vit ) aµs.innIit v.WR….m( ) x.vit ) dyitrnekkm.•' .ÃRu IRmô o dÿyteÖ vn.' Stuit' mNyNte ) EeN{I Tvev xSyte ) p·rtKMyeTyup·r∑.n.' v.d.Wv.s..g.p[v.?vyoRô p[itÿ me gO.iv„k⁄®te ) aµst( ) aµ.vit ) a.vhnStuitm….Rvit ) nvn' d/. StuTy.yÖ m. ) duvû tR .

m ) r. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION dym." supj[ o…." 17 ivô¥.m( ) nU cÿ purû .. ) r.ted.n îit ) nU …cidit inp.rSy d.idTyoåPykÀp.it ) kCzπn p.·rit v.ro n kÀpmOCztIit ) kCzp" kCz÷ p..r ¨Cyte ) akÀp.vit mh. ) kCzπn ipbtIit v.m( ) supg[ mn.[ yô .m( ) a¥ c pur. aÖ‚SmNyÖDe iv ≈ÿyNt.t" ) pur.tIit v.y ) r=o r≤=tVymSm.vit dUrp. c sdn' ryI.ôrêw"ÿ ) sutk u n" sutk u nw·rit v.r ¨Cyte ) akÀp.ro .Sy d.nvyo" ) nU ceit c ) aÖ¥. ) kCz" %Cz" %Czd" ) aympItro ndIkCz EtSm.ôvneÿ ) iv¥.ro .ôm( ) a¥ c pur. c sdÿn' ryIô.¥te ) ≤xxIÿtÖe Í©πû r=ÿse ivôin=eÿ ) inXyit Í©π r=so ivin=. ) supj[ .r" ) smu{oåPykÀp.nSy ) a.]* n=t îit v.mÖ tSyÿ te vÖymkÀp¡ .r" ) kCzpoåPykÀp.p. ) aÖ…¶" sutû k u "¡ sutû k u …¡É ." 18 70 (70) .m tSy te vymkÀpr.t( ) rh…s =.m( ) r…y·rit /nn. …cô•U …côˇdpoÿ nÖdIn. c tdev kmR ndIn.dev ) kmudkm( ) ten z.RnkmR.r ¨Cyte ) akÀp.. ) supû .otIit v..Ö .

R ) rjo rjte" ) JyotI rj ¨Cyte ) ¨dk˘ rj ¨Cyte ) lok.soÿ vsUyû vÿ" ) go….Rvit ) Cy.n' cr." ) aXnIt' ipbt' pys ¨≤ßy. aÿnWU t – 71 (71) .Iôih ) îTyip ingmo .n.y Syu" ) ap[.ditkm. v/Rn.m ) ¨ß.xÿm( ) îit %." ) ¨ßeit c ) Tv.ô.R ) pÖd' devÖ Syô nmÿs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] devÖ .ÿ" £.ÿn' sÖny'Ö yq.v≤Nt ) yuvû ' Cyv.y tt=qu" ) yuv.ôt' pyÿs ¨Ö≤ßy.n.v…yt.R ) vIôih xUrÿ puroÖ¬.n…mTyPySy ingm.y.ô sdÖ…m√é/û e asÖ•p[." ) VyNt îTyeWoånekkm.m( ) Cyv.vit ) hro hrte" ) JyoithRr ¨Cyte ) ¨dk˘ hr ¨Cyte ) lok.R ) vIôt' p.ÿ" sutû e sunÿ Iôq.oåSy.yuvoåp[m.'SyuCyNte ) asOghnI hrsI ¨Cyete ) p[Tyÿ¶Öe hrÿs. p[y*it km.yÿ vu o r≤=ôt.'…à s …cô].¥Nt" ) r≤=t.vit ) juÛû rû e iv …côtyÖNt" ) ju…◊re ivcetym.ô VyNtÿ" ) îit pXyitkm.ô rq'ô punyÖ vRu . sd.'SyuCyNte ) asOghnI rjsI ¨Cyete ) rj.iv.ÿn' cÖrq. hr.. iv cÿr≤Nt tNyôv"ÿ ) îTyip ingmo ." ) ¨≤ßyeit gon. noô yq.m( ) yq.og. Stom.roÿ idôvie dÿve ) dev..…mÿN{ mÖit…. ) t=it" kroitkm. .R…. rj.' . rq' punyuvR .ÿy t=qu" ) yuv' Cyvnm( ) sny' pur.rí ) ahNyhin ) Cyvn AiW..ô hrÿ" Í. no yq.ÿy.

St=t.ôt.·rit v. ab[˜cy. ) sm.tm( 20 ¥*meÃR ipôt." k⁄v.…. pO…qvI mhtIym( ) bN/u" s'bN/n. yugû .xI….…m ) ¨pÿ bbOiR h vOW.. ) n.y b.y îTy.ônyoÿêMÖ voô 3ÿÖ yoRinÿrNÄ tr]. duiÿ hôtgu .. gÿCz. jn…yt.Ûm( ) aNy…mCzSv su.nj.R…. ) j.my" k·r„yNTyj.ÿ ipôt.' yo ivWu.m ) b.ÿt( – ¥*meR ipt.." ) a.ônˇu rÿ .Nyuˇr.geÖ pit'ô mt( – a.g…m„y≤Nt t.Û" ) EtSm.≤lxSy v.it" s'D. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION go…./.R.Myitrekn.….R ≤xôXndevÿ .ÿ Sy jÖNtom." ) v. p. yug.ô aipÿ guAtû≥ ' nÿ" ) s ¨Tsht. `.t.ôÛmÖNy…mÿCzSv su.Sy jNtoivRWmSy ) m.R" ) aympItro h·rretSm.‹" ) ≤xXn' Xnqte ) aip guAt≥ ' n" ) sTy' v.ôr]Ö bN/umÿ Re m. g. p.c=te ) sbN/v îit c ) D.XmNmyI….n.…mkm. n.R mÖR .dev D.vÖ•j.‚G.l…yt.….….R j. s•ı." s'nhn.St=t.>y.t.rXmmyI….tIn( sn. ≤xXndev. ) s xÿıdR yÖ oR ivWu.tIySy vopjn" ) ¨p/eih vOW.in ) y] j.xIÿ….t( ) ¨ˇ.ômyÿ" ’û.t( ) n..…sç h·r' {o®pSqe &mmySy ) h·r" somo h·rtv.nyoíMvo 3 yoRinrNt" ) 72 (72) .yNte ) îTy.·rit v.XmôNmyIÿ….xI….Ö . yD' v.:y.r] bN/umRe m. aStoWt ) a.ge pit' midit Vy.inô y]ÿ j.yÿ b. v. 19 a.t( ) n. jÿinôt.dev ) v. v. tU iWÿçÖ h·rÿmIô' {o®ÄpSqeô v. pO…ÿ qôvI mÖhIym( ) ¨Öˇ. ) v.ô t.

t( ) anu£ox≤Nt ≤=ty" s'g.t ) rpo ·rp[…mit p.n' nIcwrym.ôt'u yÖD.ym. s pu]û " ) ivêeÿ devÖ .ÿ Imhe g. ) yme·ÿ rÖre .c∑e ) En.R | d/.n" ) Ë?vRt.vit ) gmn' yD.pk…mit nw®ˇ_..Cz. 22 aidÿitô¥*Rridÿitr'tÄ ·rÿ=mÖ idÿitm. aidÿitô" pçÖ jn. devm.R ) hrtev.[ meWu ) .nm‚Smn( p.n'Ö jsu·ÿ r'Ö n Xyenô ' ≈vÖí.m( ) aq.' y.r îit s'g.NydIn." ) x'y"u su%y' "u ) aq.…qnm( ) vS]' vSte" ) t.vit ) jSt…mv Xyenm( ) 73 (73) .ôymu nuÿ £ox≤Nt ≤=ôtyoô .it pjRNy" pO…qVy.R ) nIc.ôt'u yÖDpÿtye ) îTyip ingmo .iU tm. duihtug.m ) .yÿm.no v.n ¨ˇt.ÿ pxumû ∞ÿ yUqû m( – aip Smwn' vS]m…q…mv vS]m.RhSR pTy ¨Cyte ) tCz÷yô or.vt" ) xmn' c rog.reWÿ u ) nIôc.m ) s'STy.Rtô midÿitôjiR nÿTvm( – îTyidteivR.mnI ." ) tSytev. s ipôt.yu·rit Stenn. ) t] ipt.t.[ mn.Ogvÿ " ) E·rr îtIitR®psO∑oå>ySt" 23 ¨Öt Smwnÿ ' vS]ôm…q'ô n t..vit ) ¨∞w®≤∞t' .vO.ô aidÿitj.n.pn.Rtô .ÿ nÖ" x' yorÿrpÄ o dÿ/.rtev.nm( ) nIcwinR…ct' .yÿ g.R Sy.y.nIit v.vn' c .ip x'ybu .y gmn' yDptye 21 aiditrdIn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ¨ˇ.

R…." ) p[ mÖ≤Ndneÿ iptumû dÿctR .' c yUq' c ) /n' c yUq' ceit v.idTyrXmy" Sv' n.km. cÖN{mÿso gOhû e – a] h go" smm'st.Cz.hÖ gorÿmNvtÖ n.'hí.R ) ivyute 74 (74) .mÖ Tv∑urÿ pIôCyÿm( ) îÖTq. ) d'sy≤Nt En.t( ) bOhSÿ pteÖ cyÿsÖe î≤Tpy. ) amu] cN{mso gOhe ) g.t( ) ivprIt.ô vcÿ" ) p[.ôt'u ’¡.in ) k⁄Ts.v•uWû soô jn.t" 24 a].'Ûí hNte" ) inÂ!op/.R:y..vit ) s tUtÿ . pxum∞ ) yUqm( ≈ví.m ) apICymp…ctm( ) apgtm( ) aipihtm( ) aNtihRt' v.v nwnm'hitrXnoit ) a'hití.t" ) g.ÿn En' jrte Sv.ip pxum∞ yUqm( ) p[xs' .yut' . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION Xyen" x'snIy' gCzit ) ≈ví.cRt m≤Ndne iptum√c" ) g*Vy.ÿyÖ mNmÿ•ÁÖ íÿ d'sÖ yÿ" ) îTyip ingmo .ty…s devpIyum( ) pIyit…h|s. ) yUq' y*te" ) sm.tuVy.vÖ nwnmÿ XnoTy'hiÖ t" ) s tut.ô/I" ) gO.ÿy ) îTyip ingmo .vit ) d'sy" km.it ) mNdI mNdte" StuitkmR.ÿ®m( ) bOhSpte y∞.vit ) îN/.R:y.

ˇm( ) aÖSy.ˇm( ) aLpIyoåqRtrmnud.ô y" pitôjIRv.tm( ) aNtoått" ) A/…git pOqG.dexe ) anud.].dexe ) tIv[.qRtrmud.p îit v.ô A/ÿgtûu .t.[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ¥.ôNy.t( ) dUr' Vy.ÿ m?yômo aÖSTyXnÿ" ) tOtû Iyoô .Ö ¨pÿ s.vSy p[vcn' .noå£⁄?yn( ) r·rv.t.ˇm( ) dIô`.ômSyÿ p≤lôtSyô hotuSû tSyô .itr>ySt" ) aj.moW/yo .Syeit cod.uvû oåhe¬ ÿ m.ˇmNv.vit ) m.vit ) aq. m. îit c.Ryru Sy.êeit pUW.ˇ' p[qm.[..tm( 25 aÖSy v. 75 (75) .ê ) ≈vSyôt.ê aj.v.\ aÿj.[. m?ymoåSTyxn" ) .]. ) aSyeTySy.ê ) aSyw n" s.t( sÖm.]' .Ryrÿu Sy. îTyetne Vy.[.n' s'm.ôtyeÿ .h ) aj.mSy vnnIySy ) p≤ltSy p.ÿpXy' ivôXpit'à sÖ¢pu]ÿ m( – aSy v.mÿj.PyO›oTyqeR ÎXyte ) A/ÿgy.v ) ahe¬m. aSy.l…ytu" ) hotu◊.=I" ) A›uv•x…mœ.t.m. ivyutÿ e dUrû ae Nÿ te ) sm.pO…qVy* ) ivyvn.n( ) r.nm. Ëô Wu .:y.R a.‹tVySy ) tSy ." ) aq.v≤Nt ) xI.xÿ…mœ.no r·rÖv.ÿit xÖrdÿ" xÖtm( ) dI`. ajn. îit c ) aSy.:y.t.n.ty ¨p.. y" pitjIRvtu s xrd" xtm( ) xrCzét.ÿ `Otû pOœÿ o aÖSy." ) A›uv•y.nud.

." p[TyOt. ) ar.m.Ny….sen ) W¬ÿr a. ) s¢.ÿm." St*it ) pç.idTyrXmy îit vd≤Nt 26 sÖ¢ yuÔÿ ≤Ntô rqÖmk e c¡ £ômk e oô aêoÿ vhit sÖ¢n.pXy' svRSy p.˜.[.m( ) anvRmp[TyOtmNy‚Smn( ) y]em.rtehrR itkmR.Ut.R ) £.R ) ihnotev. p. `OtpOœoåSy.ÿy ) 76 (76) .r' v.s≤NtœNte ) t' s'vTsr' svRm. n.mtev.m( ) c£˘ cktev.n( ) ihm' punhRNtev.r' v. . ) pçtRv" s'vTsrSy ) îit c b[.R hemNt îit ) s'vTsr" s'vsNteå‚SmN.dev ) a…. ) s¢ sO¢.Ut.ÛûripRtà m( ) îit W¬Ottu y.R.Smw rXmyo rs.….uvnÖ .l…yt.R….n….R ) crtev.t./m.R ) Ekoåêo vhit s¢n.·r.ô .ym…¶" ) t].idTy" ) s¢.R ) ajrmjr. ) îdmpItr•.….my≤Nt ) s¢wnmOWy" StuvNtIit v.mwtSm.s•.s•..tRVyo . ivê. ) ivXpit' s¢pu]' s¢mpu]' spR. ) i]ôn.dÿx.m( ) hemNt≤x≤xryo" sm.r' nÖih t∆r.t.* ) W$(pnu " shte" ) √.m.R vWRTy." ) vW.su pjRNy" ) hemNto ihmv.g' .ne ) îit pçtutR y.…/ÿ tÖSqu" – s¢ yuÔ≤Nt rqm( ) Ekc£mekc. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION .….t( ) s'vTsrp[/.ÿre cÖ£É pÿ·rÖvtRmà . s':y.pu]…mit v.ÿ cÖ£mÖjrÿmnÖv| y]emÖ .n ¨ˇroå/Rc"R ) i]n.vtIit v.in sv." ) hrte . ) tOtIyo . c£m( ) }yOt"u s'vTsr" ) g[I„mo vW.].in ) g[I„mo g[SyNteå‚Smn[s.

.' sm.ym." s' m.dÿx p[/Ö yÿí£ Ö mekm¡ ( ) îit m." ) îit c b[. ¥*meåR iditridit®tSm.˜.no a.ôk˘ i]ÿxtÖ . m®Tv.hor.gen 27 Ek.y" sm.].n.RNt. n xÖ˚voÿåipRtô .]..mSy s¢ yuÔ≤Nt s¢…v'xit" îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ ctuqoRå?y. tpNtIiWre.s.R yidN{ ju∑o dmUn. smIm.sen ) sÖ¢ xÖt.vit ) t‚SmÿNTs.s.`.¢" 77 (77) . m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] √.].inÿ …v'xiÖ tíÿ tSqu" ) s¢ c vw xt.n" knInkÉvopo ad≤xR suivte iv¥.'‚Stt¨ sˇ_⁄…mv TsUySR yeN{e.in s'vTsrSy.m dev.q| konu vy" sup.Sy v.' iv.h.sÿ" ) Wi∑í h vw ]I….gen iv.s" k.m( ) m." WÖi∑nR cÿl.hor. c xt.cÖl." ) îit c b[.in …v'xití s'vTsrSy..t( ) p[…/" p[ihto .n.˜.

n.ÿn.'ô hv.ote" ) aq.ivit v. punrin…mRt' .R ) dUtû o devÖ .n' .‚SmN?y.vit 1 asÿíNtIô .ImheÖ v·rÿœ' gopÖyTyÿm( ) t√..mÿ]…e .t' me`m( ) v.n.R ) v.vit ) a.rytev.n.y|à vO.nIy' .…sçt.?y.]m( ) am." …sçt.dev ) pXyÿd=Ö<v.…yt.WNte ) aympItroåN/ EtSm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aq pçmoå?y.n.t( ) tmoåPyN/ ¨Cyte ) n.ip vrtmm( ) t√.vit ) n dxRnm( ) aN/Ntm îTy…. ) bÛ/.m]wmdR nIymN/" ) am]' p.ÿm…sô mTy..R ) {vtev.y" s≤òÿmivNdÖ∞rÿ. mnu„y.ôn" ) îTyip ingmo .re 78 (78) .ro yUy' Sq ) yu„m>y…mit v. nOTy≤Nt kmRsu ) dUto jvtev.ihÿœo v. ) vo!étmo ◊. a‚SmNmd≤Nt ) am.vit ) p.no v∑ev.• iv cetÿ dÖN/" ) îTyip ingmo .R ) v.m( ) îTyip ingmo .ÿm( ) s≤ò' s'ò. ) aN/ îTy•n.vit ) v.m ) a.Xytev.U·rÿ/.ô m¥ÖmN/ÿ" ) a.Rnà .reÄ pyÿSvtI ) asJym.Rvx.]' p.ne îit v.' Stomo dUto Ûv•r* ) nr.e nÖdIn.Imhe ) viWRœ' gop.y| vO. ) aVyudSyNTy.vx.y| vO.…ytVym( ) gop.'ô Stomoÿ dUtû o Ûÿv•r.vit ) v.R ) sÖ¢ Svsørû ®ÿWIv.

h'sIv .pTym.p…/ym( ) p.mÿ vnu„yôt" ) îTyip ingmo .Nt·rÿ=Ö' n.vit ) vÖnyûu .ro .R ) îN{e.ihô tUymÿ ( ) aNyen mdhno gCz ≤=p[m( ) a.vit ) ndte" StuitkmR.gmt( ) s'®ıp[jnnSy b[˜c. .vit ) mNdn.su dU!û ‰ÿ" ) dI`Rpt[ tyDm….v.Wm.W." ) 79 (79) .…j`.ÿr=.mÖ a.ôNgo….{ÿy"Ö somoÿ a=. ®/Öt" k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ¨dkvTy* ) vnu„yithR≤Ntkm. ) p.ÿhno y.õπv pttIit v.….m a. îv ." ) pu®û iÄ p[yô o .ô" somoÿ duGû /.mÿ…..hn.p" p.ô ¨idÿyitR p[jÖ .Ndte" StuitkmR.pTytev." ) îTyuiWpu}y." ) aXnote·rTyevmekÉ ) aÖnpûU e gom.ÿNdteÖ /." ) nÖdSyÿ m.ÿ yujû .eTys>y.t( ) AiWnRdo .ÿr=.m( ) p.n.gÿn( ) ndnSy m." kô…v" ) îTyip ingmo .hn" Sy.d.noåv.su ) dU!‰' du…/Ry' p.R ) anvgts'Sk.vÿtI" ) îit c ) aÖNyenÖ md. ivlipt' vedyNte 2 n ySyÖ ¥.ÖNdn.·r.vit ) s .'sit yo vy' t' jyem pOtn.vit ) dIô`pR yÿ[ Jyumû itô yo vÿn„ûu yitÿ vÖy' jÿyme Ö pOtnÿ .vit ) EtSm.d.. t®ÿWme vO]û m( ) îTyip ingmo .åpey..ÿp…O qôvI n /NvÖ n.t.t( ) t®„yitrPyevk ' m.R Sy.. ®/t" k.

n ¨ˇme c ) x'. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION loôp.nm( ) i√ôt.r" ) 80 (80) .m ) a.vit ) h.m" ) vÖmk Ö[ " WÖ≤@±. ) sÖs' n pÖKvmÿivdCz⁄cû Ntÿm( ) Sv“metNm.ô]mÖ…¶rÿ’.h.o∆.ivd∆.ô rq'Ö yqoÖtyÿe ) îTyip ingmo . Tv.?y…mk˘ JyoitrinTydxRnm( ) tidv. ) Sp.JvLym.®ÿp spRiÖ dN{ÿm( ) p." ) Ëitrvn.xnw·rit v.Ö "u ) √w/' sˇ.d( Vy.]…mit ≤=p[n.ho me`o .n( go….U" ) mOgû ' n v[. c sˇ." ) ≤=yitingm" pUv"R =ritingm ¨ˇr îTyekÉ ) anUpe gom.nw·rit v. jgÖ¥Cz™v. ≤=yTyq somo duG/.vit ) s pÿt]Ö IÿTvôr' Sq.tved.ne îTyup·r∑.sm.t( ) a.:y. m?yme c Sq." ) ê.>y" =rit ) sveR ≤=yitingm.ôtvedÿ .xu atn' .Sy.ôx" …s'hô ' p[yÖ çÿmTs." 3 vr."u su%.yRd.Ty. mOgû yÿNte ) mOg…mv v[.vr' j©m' c yˇt( ≤=p[m…¶rkro∆.ÿ c x'. îit x.ÿ Svô/y.kpU…." p[Ww .vit ) vr." ) s pti] ceTvr' Sq.

h.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] vrm.v≤Nt ) Svy' s.Ut.v≤Nt ) sOj≤Nt km. 4 g.R…. ¨CyNte ) b[˜.ônR .yÖi].ônyoÿd∑' .R a'gl u yo . g..oåcRNà Tyôkmú iÖ kú.˜."ÿ ) b[˜Ö .h EtSm.^ …Nvô/. xt£tÖ ¨√÷x Ö …mÿv ye…mre – 81 (81) .cR≤Nt ) akúm•' .Öh…mN{ÿ EmuWû m( ) îTyip ingmo .yÿ≤Nt Tv.in ) vr' vr' mUl' bOhtIit v.R…à .vRrÖ .vit ) ydnen.vit ) s En.rm.in .in s.Pyete m.vit ) acRit . ) îTyip ingmo .vit ) ai©rsoåip vr.Ùÿn( ) Svsr.ÿSTyo" ) îTyip ingmo .hv ¨CyNte ) pXyô≤Nhrÿ<yc£.h.vit ) akoR devo .idTyo .vit ) s'vˇO " k$üikª. devg..oô g. îÿvÖ Svsÿr.vit ) xy..rÿm. xy.R îWv" xrmYy" ) xr" Í.vit ) aympItro vr.rI<yip v.h.WIR" ) îit c b[.vit ) ydenmcR≤Nt ) akoR mN]o . ) vÖr.ÿ SÖ pitôvWRO …ÿ .….dev ) bOhit mUl.Öh' itôro ai{ômSt.ryit ) ¨Öß.<yh.in ) akoR vO=o .vÿto vÖr.?ymk..ÿSTv. vr.hÿ"w ) aq.m( ) iv?yÿ√r.te" ) xy.ÿ ) îTyip ingmo . ) Svr.

vTyud.k. a.:y.vit ) …sn.vit ) vnn.uv.ÿitô rocÿte ) îTyip ingmo .ip pxun.y≤Nt Tv.Ut.t" ) aq.[ a.vt" ) v=o Vy.STv…y ." sh . Vyyu" ) îTyip ingm* . ) pvI rqne…m.:y.vit ) îTq. xt£t ¨¥e…mre v'x…mv ) v'xo vnxyo .og.t" ) aq.uv* ) …cidit inp. îTy.ˇ" purSt.dev Vy.in ) yenÿ Sm. ) 82 (82) ." sc.vit ) …snm•' .muqTe yetne Vy.cR≤Nt teåkúmikú.toånud.Cz^yU t îit v.ÿn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION g.•' v. rq.p" ) itôro /Nv.ômi{'à …mNdÖNTyojÿs.STv.meh ." ) b[˜.ô …sn'Ö .[.:y.yi].rÿq"Ö s≤%ÿ>y" ) îTyip ingmo . sheTyqR" ) vsu….Nt·r=m( ) /NvNTySm." ) cetyse îit v.Py?yqeR ÎXyte ) aÖ." ) p[.it .it . g.ˇ" ) …cdÿ…s mÖn.tm( ) sc.:y.d.Rvit ) yi√pun.dev Vy.. ) a.[åe ?yy îit ) ¥uª' ¥otte" ) yxo v.ÿ ) vsu….U…mm( ) ¨Öt pÖVy.\ aÖp" ) a.…sÿ ) …ct. apoå.r ¨psgR" purSt.tm( ) /Nv. ) t' mÖ®tÿ" =urû pÿivn.ô .

◊y. a.ô ju◊.….eå…/mht" ) Svç.mev.yu" piv]muCyte ) som" piv]muCyte ) sUy"R piv]muCyte ) îN{" piv]muCyte ) aÖ…¶" pÖiv]'Ö s m.ÿ d.v.ÿ ) îTyip ingmo .vit ) todStu¥te" 6 pu®û Tv.te" ) mN]" piv]muCyte ) yenÿ devÖ ." Svô/y." su açn" ) a." ) a…¶" piv]muCyte ) v.ÿ .tu v." pÖiv]e.'STv.vit ) ≤xipiv∑o iv„.n'à punteÖ sd.ÿ pun.ôri{ÿ….NvoÿcåÖe ·rrÿ¶Öe tvÿ æSvôd.o√π≥ n.ÿ" ) îTyip ingmo .Ûtyo ÙyNt îTyetd( ÎÇŸvmv+yt( ) todSyev xr.su ¥uª' c rà' c /eih 5 piv]' pun.vit ) rXmy" piv]muCyNte ) g.…m ) a·rr…m] ACzte" ) ÈêroåPyrIretSm. a¶.ÿno `Otû pOœÿ "Ö Svç.ÿ punû Ntuÿ ) îTyip ingmo .p" piv]muCyNte ) xÖtpÿiv].vit ) a.dev ) ydNydevTy. ) toôdSyevÿ xrÖ. mhSy ) tudSyev xr. mÖhSy – bÛ d.mnI ." sutû " ) îTyip ingmo .ôê.qIRy' 83 (83) .u·rit iv„.ô mdÿNtI" ) bÙdk.vt" ) k⁄‚Tst.ÿ‚StpUt" nO….ôTm.ê. a.ôy"u somÖ" sUyÖR îN{ÿ" ) pÖiv]'Ö te m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aÖSme ¥uªû m…/ô rà'à c /eih ) aSm.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION pUv| .n.pnIy' ydut p[bWU[ e ≤xipiv∑oåSmIit p[itp•r‚Xm" ) ≤xpyoå] rXmy ¨CyNte ) twr.vhw ) a.gt˙.tmet∫vTyp[:y.m.£.[ me .n( ) tvs îit mhto n.y 8 p[ tˇeÿ aÖ¥ ≤xÿipiv∑Ö n.vhw ) pOqju y[ .Nte ) a.oåp[:y.p[te ' Sy.v…s s'ytr‚Xm" ) tSyoˇr.tmet∫vit p[:y.pyd.e s'sve .o p[:y.Uyse invRcn..n( ) t' Tv.m ) vO. vpoRà aÖSmdpÿ gUh EÖtd( ydÖNy¡p" s…môqe bÖ.ÿin ivô√.m. .n.ÿ gO.vit ) m." ) a.ÿ a…mn.yudSR yo" 9 aÖ…¶' nroÖ dI…/ÿit…." pOqju v" ) pOqû jûu y[ .m( ) ayRSTvmsIit v.mwv. ) t' Tv.otIit st" ) ydNyÂp" s…mqe s'g.UTû p[ y√ÿv=Ö e ≤xÿipivô∑o aÿ‚Sm ) m.iv∑o .vtITy*pmNyv" 7 ik…mˇeÿ iv„.ôN=yÿNtmÖSy rjÿs" pr.…m ) ayoRåhmSmIêr" Stom.m/eym( ) ¨idto .yR" p[xs' .ÖkÉ – tˇeå¥ ≤xipiv∑ n.`O…. St*…m tvsmtVy. vpoR aSmdp gUh Ett( ) vpR îit Âpn.r.pnIy' y•" p[bWU[ e xep îv inveiR ∑toåSmITyp[itp•r‚Xm" ) aip v.….m.kÉ pr.yudû SR yoÿ" ) p[.qU ÿ – ik˘ te iv„.ôd.rÄr<yoôhSR tÿCyutI jnyNt p[xSÖ tm( ) dUrû ÎÄe x'à gOhû pÿitmqÖymRu ( – 84 (84) .ôy"R x'sà .t( ) ik˘ te iv„.o p·rÖc+y'à . `O.ÿ Öe s' sÿc.…m tÖvsÖmtÿVy. p[xs' .…m vÖynu .gt˙….vit ) invsNtmSy rjs" ) pr.

ÿyy≤Nt ) îit ) a…/[gmu NR ]o .g.uk.Nt îit v.hor.…mNy a.∆.Ny] sr..≤Ntht" ) t]wtd( y." ) i]'xTpUvpR =Syeit nw®ˇ_. ) hStCyutI hStp[CyuTy.Nyet‚Smn( k. vedyNte ) i]'xduKqp.ip ingmo .in ) t. ) ’tk.e`. ) k. Et.]. p[itô/..t îit v.yy≤Nt ) tq.…mp[te ' Sy.I p[TyOt Ene a…¶" ) smr.vit ) yq.nen.ip ingmo .Py.'SyuCyNte ) i]'xdprp=Sy.Py. ) k.eht" ) k. ) jnyNt p[xSt' dUre dxRn' gOhpitmtnvNtm( 10 Ek¡y.].snmev.Ntk.nen ipb≤Nt ) t.í.Ntk. ipÿbTs.t( ) xBdvÊv.N{mSy a.nIit v.…Dk.nIit v. aprp=e ipb≤Nt ) tq.po .t( ) aip v..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] dI…/tyoå©ëlyo .'…à s i]ôx ' tÿm( ) îN{Ö" somÿSy k.nIit v." ) t¥. ) £.vit ) gVy…/’tTv. m.v≤Nt ) /IyNte kmRsu ) ar.ôk˘ sr. a'x Ö mu .ipbt( ) s. – EkÉn p[it/. ) k.k˘ sheTyqR" ) îN{" somSy k.uk û . ) îN{" somSy k.yt îit v.ÿ devÖ . p[x.v≤Nt rXmySt.l EkÉn p[it/.t( ) a…/[go xmI?v' sux…m xmI?v' xmI?vm…/[givit ) a…¶rPy…/[g®u Cyte ) tu>y'à íotNTy…/[go xcIv" ) a/OtgmnkmRvn( ) 85 (85) .….vit ) ymÿ≤=ôitmÿ≤=ôtyÿ" ipb≤Nt ) îit ) t' pUvpR = a.?y≤Ndne svn Ekdevt.

Rgve nw mp[.ÿinô n.p.ÿin de.ôR /uinô" ≤xmIÿv.it·rCyte tÎjIWmp. ¨pÿ AjIW'Ö …j`[tÿ .rI sOpp[ h[ .R ) som" sv.in d>nuv≤Nt ) ywrne ' p[it…mmte nwn' t."u – a.íeit ) /. .p.v.R ) xKnotev.\ AjIôWI ) somoô ivê. ) bÖB/.õ™gWU " Stom a.õ™gWûU .n.senopihtenop/.in d>nuv≤Nt ) av.vit ) tenjIRWI som" ) aq.Py ivnXyNtIit ) îN{p[/. .n.R<yts.>y.R…gN{'à p[itôm.neTyprm( ) Xmx.PywN{o ingmo . vn. ) 86 (86) .v≤Nt ) fle iht. .ôn.in vn. ) Xm.ÿy ) îTyip ingmo .vit ) a..n.rI ) ≤=p[ph[ .vNtIit v.R…gN{' p[itm.in ) n.n.vit ) AûjIôWI vÖjI[ ) îit ) hyoRrSy s .yp[/.ôHz®ÿm.ÿNytÖs.Xnut îit v. ) /uin/UnR ote" ) ≤xmIit kmRn.m( ) îTyip ingmo .…jRt' .dˇe ) b.v.ittmNyu" ) tOpp[ h[ .ÿNtmNyuStOpû lÿp.m ) xmytev.R ) AjIWI som" ) yTsomSy pUym. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îN{oåPy…/[g®u Cyte ) a…/ÿg[ vÖ aoh…mN{.[. xu aXnut îit v.idn.`oW" ) EÖn.go /.‚Str·ˇkm.rI somo veN{o v.' teÖ hrIÿ /.neTyekÉ ) nw`<$ük˘ somkmR ) ¨.∑^e iht.e ÿ vÖy…mN{ÿvNt" ) anen Stomen vy…mN{vNt" 11 a.[ m.vit ) a.m.nSy.

" ) av.ˇ…mit v.n' ttNvt( ) s t' sUy.v®.vit ) a.ryNt ) pu„krmNt·r=m( ) poWit . dxRn.. b[˜n( mnsoå…/j.t" ) {Ps' Sk•m( ) b[˜.·rit 12 ¨vRXyPsr.≤Ntv.nIyo . v.mXnute ) ¨®v.ipn" ) t{. v. ®ÿ/√Ö .Rvit 13 ¨Öt.dev ) pu„kr' vpu„kr' v.Ps îit Âpn.m ) aPs.vit ÂpvtI ) tdny.te" ) aPs. 14 s îˇmoÿåvyunû ' tÿtNÖ vTsUy.dxRnIym( ) Vy.pnIy' v." pu„k¡re Tv.yeit x.mÿ ) îit Vy.Re p[D. ) Sp∑' dxRn.kpU….in ) ¨dk˘ pu„krm( ) pUj.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] avÿ Xmôx. ) tSy.ddNt – aPy…s mw].ôt" ) {ÖPs' Skô•' b[˜.‚Nm].idNyeWG. .RÃe vÖynu vÿ ∞k.Ut.r ) s tmoåp[D. ) ¨vR>yXnute ) Ë®>y.nv∞k. aPs.yo retíSkNd ) td….I ) aip v.vit ) sveR dev." ) aPsr.nIy' .v®Ä. dwVyen ) {Ps" s'.R vxoåSy. ) tdSyw dˇ…mit v.R ) p[D.ÿ b[˜NÖ mnÖsoå…/ÿj.ô dwVyenÿ Ö ivêedÿ vÖe ./.v®.krm( ) pUj…ytVym( ) îdmpItrTpu„krmetSm.…sÿ mw].o vÿ…sœoôvXR y.r ) 87 (87) ." ) ydPsÿ" ) îTy.=Sy ) aPsoô n." pu„kre Tv.v.o v…sœ ) ¨vRXy. ) pu„p' pu„pte" ) vyun' vet"e ) k.tO " ) Ps.ÿ .®/Cz™mx.·r.

jÿgN?ym( ) îTyip ingmo .jgN?y' g?yTyuˇrpdm( ) aÖXy.vit ) v.mÖ v.jÿpSTy' ) îTyip ingmo .jptnm( ) sÖnme Ö v. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION v.vit ) g?y' gO.jpSTy' v.

n" ) rÄjtÖ ' hrÿy.yR . ’¡.[ v..ÿ ) 88 (88) .vit ) t*ry. ) îTyip ingmo .vkmR.ih yÖD' mÖ®≤∫ÿ·rN{Ö s≤%ÿ…..ÿ·rÖt" kmR…à .StU..ô p·rÿ g…/t...û ≤=ÿ êsÖnSyÿ mU/û iR nô xu„.Ö ¨pÿ y." ’ty." ) îTyip ingmo .. gÿ…/t.n" ) p.vit ) k*ry." ) îTyip ingmo .y.ô k*rÿy.ÿSy …cd(v≤Ö[ Ndnoô ro®ÿv√Ö n. iSqôr" ) p[TyOt" Stom.e ) îTyip ingmo .n" ) aÖnœûu yûu .." 15 in y√é." sÖjoW.k¡Sq.ÿ.j'Ö n g?y'ô yuyWÿU n( ) îTyip ingmo .vit ) y a.R ) a.n" ) s t*ôry.vit ) hry.vit ) g?yit…mR≈I.n( ) v[NdI v[NdtemdRO .vkm.o hrm.kmR…..oåÓ«ty..U .te" ) Aûj.Áu Óy.vit ) aÓy.m.ÿ" ) îTyip ingmo ..

" ) incmnen p[I. ) v/enie t v. îmeå≤∫" som.n." som" ) inc.NtpO." ) 89 (89) .m ) ai˚t- mev.R.vit ) incuMpu. îÖm ¨ÖxNtoÿ y≤Nt vIôtyeÿ ) aÖp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] invO.Sy.ÿ d.in ivn. pr.≤çt' .d.. incuMpu.≤= yCz™vsnSy mU/iR n xBdk." k.km.o vn.vit ) =uMpmihCz]k˘ .xyit m./yNt' p.den =uMp…mv.m( ) gNt." ) tU.vit ) tU.Rx à Ö' n …gôrre …/ÿ ) îTyip ingmo . y≤Nt vItye p.·r. noÿ mÖ`ve ÿ in„WôpI pr. nSTv' tq. mtRmà r.." ) xu„.' j≤GmÿinRcMu pu.n.e s'py[ Ju yete ) in„WpI S]Ik.mR Xnute ) tU..idTySy c xoW…ytU ) roÂym." ) m. ) av[dÿ Nt vI≤¬ôt.* ) pUv. n" ≈o„yit c …gr îN{o a© ) a©πit ≤=p[n. ) îTyip ingmo .Ö/s'à pÖd. /n.nIit v.p. mtRmn.vit ) ivingRtsp" ) sp" spte" SpOxitkmR.vit ) yt( =u>yte 16 kôd..vSf⁄·r„yit ) kd." ) s yq.y. =uMpÿ…mv Sf⁄rt( ) kôd.r. nÿ" xu≈vÖiÌrÄ îN{oÿ aÖ© – kd.mo .û " – pàIvNt" sut.it 17 pàIÿvNt" sutû .Rxmudk˘ .vit ) vI¬yití v[I¬yití s'StM.mym.

vR it ) yTp¥te 18 sugû ru sÿ TsuihrÄ<y" Svêoÿ bOhû dÿSmwô vyÖ îN{oÿ d/.r" ) mu=Ij.s.n.dˇe 19 vOkíN{m.Smw vy îN{o d/.it k⁄m.ô t∑evÿ pOœ‰. a.u vR it ) suihr<y" ) Svê" ) mh∞.…jhIte 90 (90) .R ) y√WRNp.ÿ qO incuMpu.' c kt. .ô yNt' vsunÿ . yNtm•en ) p[." ) vOk" pq. mocn.vit ) ivvOtJyoit„ko v.Ä o m./Rm.n.du" p¥te" ) a.' c. ) iv£.. yNt'à dÖdxRÖ ih ) ¨≤∆ÿhIte inôc.rocn" ) m.it ) ySTv.mÖyI …vôˇ' mÿe aÖSy roÿdsI – a®.idTy" ) gUhte busm( ) bus…mTyudkn.itÿ – sug.u ¨Cyte ) nIcwr‚Smn( Kv.g." ) .Yy.s.StTp[Ty.t·rTvo mu=û Ijÿyve Ö pidÿm‚u Tsôn.…m•itqe ) mu=Ijyev pidmu‚Tsn.⁄ ie t c ) pidgRNtu.Rjoô n muCÿ yte ) a.tyTyudk˘ r‚Xm….ô…v" Svÿ" ’.it ySTv. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION smu{oåip incup' .∞ ) p.≤Nt ) nIcwd/R tIit v.sm.[x ' tev.m ) b[vIte" xBdkmR. ) avO.utû e gUhtÿ e busû ' s p.ôdru Sÿ y inô….vit ) incup' . p[. yNt' ddxR n=]g.∞ ) xyn.ÿs’ Ö √ék"¡ pÖq.iv„k⁄®te .u ¨Cyte ) incmnen pUytR e ) av.u incuk ' .tr.NtJyoit„ko v.R .m( ) a….∞ ) ttn." ) îTyip ingmo .s’Nm.vit cN{m. 20 aÖ®.Oqoåip incup' . ) iv’tJyoit„ko v.

R ) vOıv.ô n devÿ . .R punvO.….¶I sutû We ÿu v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] inc.ô vitRk à ..…jRthoiW.ônmOjû .v.ô" ipn. vO¤π ) ajoÿhvId…ên.'ô StvÖˇ„e vOtÿ ..m…ên* p[mmu cu tu" ) îTy. ’·ˇretSm. ) ’·ˇ'ô vs. ¨ÿr.rÄ.NvOKû yeÿ c=d. ) joôWvÖ .Rv.t( ) vOk…¡ ídSy v.nm( ) ê.≤xNyip vOKyuCyte ) xÖt' meWÖ ..Öm…qÿ" ) ¨r.o .N. ) mÖhIvÖ ’·ˇÿ" xrÖ.ÿnÖ a.k˘ îTyivD. tÿ îN{ ) sumhˇ îN{ xr.N/' cÿk.ôk˘ vdÿt" pj[hoiW.XnIq" ) ’·ˇ" ’Ntte" ) yxo v.mNt·r=e ’·ˇ·rveit ) îympItr.m.' someWu St*it tSy.idTyoåip vOk ¨Cyte ) yd.qeR v.v.vit ) Ë.XnIq" ) aq yoåy' joWv.nIt' meåSy ¥. ) ’·ˇÿv.idTyen.ÿkô˘ …b. Ë.vit ) joWv.ÖsqÿínÖ – y îN{.Yy yen yen yo+ym.ip vOk ¨Cyte ) ivktRn.g[St.gÿih ) 91 (91) .pO…qVy.¶I sutWe u v.oRtve .R ote" ) Ë.vit 21 y îÿN{.. ) t.vit cN{m. a…ên.dev ) sU]myI ) ¨pm.* n dev* tSy.r ) îTyip ingmo .m/eym( ) joW…ytVy' .k˘ vdit ivj'jp" p[.tn..[ ê'ô t' ipôt.ivit ) a.:y.cÿrÄ ipn.vO/.m…q" ) ¨r.s.ôòo yTsIômmuçÿ t'Ö vOkS¡ y ) a." ) t+.◊yduW.[dÖ .ÿkhSto avÿtt/Nv.uv…•v pOœrogI ) j. v. ) a•' v.

m.vit ) nmtev.vm.mNyôkÉ sÿme 23 hÖivW. ) a. nÿ" smSy dU!û ‰ 1ÿÖ " p·rÿ√Wπ so a'hiÖ t" ) Ëô…mRnR n..t( ) îit pçMy.. ) ipôt.Rmk" ) sm…mit p·rg[h." – hivW.StIit xBd.p. . ) p[I.…≈t' .' jr…yt. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îTyip ingmo . ) ippitR ppu·r·rit pO.nu’it" ) ’tv.vÖm.' ippÿitRô ppu·ÿ rnRr.oÿ a`. ) ipt.Rnkm.m( ) ¨®„yitrkmRk" ) aq.R ) tTkqmnud.ˇm( 22 m. bÛvcne ) n.oRt"e ) n*" p[.vit ) Sv' h≤Nt ) Sv' punr.ÿ j.xIn.t( ) Î∑Vyy' tu .m Sy.ÿNt.v/It( ) Ë…mRÂ.ip p[qm. ≤xÿxIih no vsoô ) îit s¢My.…yt. vÿ/It( – m.m( ) ≤xxIitd.vit ) êflI iktvo .í.R ) ¨Ö®„Ä y.idTy" ) 92 (92) . ’tSy kmR.ˇp[’itn.ôro aÖp. .oˇVy.yÖt" sÿmSm.itingm* v. n" svRSy du…/Ry" p. k⁄$Sÿ y cWÖ…R .p…/y" svRto √πWso a'hit" ) Ë…mR·rv n.nud.vit ) ’ût' n êÖflI iv …cÿnoitô devnÿ e ) ’t…mv êflI iv…cnoit devne ) iktv" ik˘ tv.qIRym( ) svRn.vit ) ¨Öto sÿm‚Smô•.itingm* v.Nv.

ÿ ) n ye xek Ö y⁄ …ÖR Dy.ÿin du∑û r.vit ) 93 (93) .in tU.yeå≤çt' .vit ) kÉpy" kpUy.m ) smI·rttro ..vÿm.' &mmy' .◊.t( ) avtoåv.h.it kmR k⁄‚Tstm( ) du„pUy' .vm.vtIit v.in /TSv ) a's]m'hsS].v≤Nt ) kpUy…mit ) pun.'…ct' .tytev.xKnuvn( y…Dy.R ) kvc' v.<yNyw" ) yeåxKnuvn( y…Dy.NTsuiht' jyq ) jyn' vo ihtmStu ) Sv‚Stv.' n.R….yÿNp[qmÖ .ô svÿn.k⁄®We ) Svy' blSy pu] y.N. .inÿ d…/ôWe ) Et.h.n.. devÖ ÙÿtyÖ oå’¡<vt ≈vÖSy.' n.'…s ) durnukr. ) ÈmR îit b.é ?u vm( ) {.vit ) k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] xMb îit vj[n.n. 25 p[I.hn' rq' k⁄®?vm( ) {o.vit 24 pOqKÖ p[. devÙty" ) ye dev.◊yNt ) ak⁄vtR ≈v.e hwv te NyivxNt ) a‚Sm•ev lok îit v.v a.It.mR pu .vm. ivê.vhn.n.q Sv‚Stôv. Sq.m( ) /nuv.Iy.vh a.ô®hÿmIômvRw te NyÿivxNtÖ kÉpyÿ " – pOqKp[.vit ) EÖt.ÿm( – p[I.in sv.ê.vit ) a..vm( ) {o.ro!üm( ) aq ye n.t( ) a.vit ) k. nOpû .yn( ) pOqk™ p[qte" ) p[qm.ÿh. tUtmûu .hÖ' rqÖ…mTk¡.’¡We Svôy' sUnÿ o shsoô y..Ûn.R ) ¨Ögo[ y" xMbÿ" pu®ÙtÖ tenÿ ) îTyip ingmo .ro!üm( ) ÈmwvR te NyivxNt ) îhwv te NyivxNt ) A.in yx.itto mh.ÿ≤Nhôt' jÿy.R ) x.vmvÖtmXmÿc£ôms' ]ÿ kox' …sçt.m ) xmytev. ) kvc' k⁄ a'…ct' .ê.'ô n.ô Iôt.

mOCyud.ÿn( – p[vJO yte sup.vit 27 sudve STv' kLy.vit ) …s'ct nOp.ÿvjO e supyÖ[ . s'g.å‚SmN/Iyte ) …j◊." ) …j◊.'sIrNTy‚Smn( ) .d.t.v…s v®.h pUv| vyte" ) ¨ˇr…mrte" ) vy. joÛv.æLvTy.mÖˇ_o®ÄWsÿ" pUvû ÙR tÿ * v.Rtmm©m( ) lttev.t( ) yq..in te k.' nrp.c=te ) …j◊.R•du tIit v.k⁄dmnu=r≤Nt ) sU…mR" kLy.Ö ySyÿ te sÖ¢ …sN/ÿv" ) aÖn=ûu rÿ≤Nt k.te" ) …bk⁄iWto ..ôkd⁄ Ã' sUMû y|à suiWôr.…. ) a's]koxm( ) a's].R Sy.CzBdkmR..te ) ivôx.. SvôStyeÿ inôyTu v.o…mR" ) ßot" suiWrmnu yq.ôy"u pUWû .'…s ) t. ) kokÀytev.m( ) Ey..ôm.]o mh.nIy.k⁄dm( ) sUMy| su…Wr..dev" ) kmnIydevo v. kok⁄v..lu trte" ) tI.y.vit 27 p[ v.d( ivprIt.[ y.. bÖihRrWeÿ . ) tdetSy. .R Sy. ) s..…mveit ) aip ingmo .t( ) ySy te s¢ ßot. v.N.te svRSy p. ivôXptIÿvÖ bI·rÿ$ îy. 94 (94) .. v" koxSq. kok⁄v.m( ) kÀpkmR.in sNtu ) kox" k⁄„.vit ) aympItr" kox EtTs.' bihRrWe .…ctm..'…s v. tlm( ) lteTyivpyRy" 26 sudû vÖe o aÿ…s v®..dev ) sçy a.r* v. ) t.n" ) ySy tv dev s¢ …sN/v" p[. ) bI·r$' tw$IikrNt·r=mevm. ) kokÀym. ) ySy te s¢…s'/v" ) …s'/"u ßv. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aXmc£mxnc£msnc£…mit v.[ mmup…mmIte ) k.nu=r≤Nt k.hr≤Nt ) aip ingmo .n.…mÿv – sudve STv' kLy.k⁄d' t.

n" smSy hivW. ) nedIÿyÖ îTsO<yÿ" pÖKvmeyÿ .¢" – 95 (95) .. p.l…yt." ) inyuto inymn.vit sr.e mnu„y.…s s î…•yTkd.m( ) r.yo v.mSy.so v.t( ) svRptI îv r.y≤Nt Tv.. j.k⁄…cto . ) inyojn.√.gCz‚Tvit 28 s≤òmsíNtIn ySy vr.:y.¢u…mit x.vtIit v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] p..vit ) a≤Ntktmm'kx ⁄ .gCz‚Tvit ) a.y.Ùt* ) v.mtR pàIvNt" sugru s√ékíN{m. ivv..t( ) pUW. ¨t.…v'xit" – îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ pçmoå?y. aSyeTyetne Vy.kpU….r" pOqKp[. piv]' pu® Tv. c SvSTyyn. y îN{.r* v.ho g.}y.t( ) îTyip ingmo .y" sm.n* ) bI·r$e g.√.m…..¶I m.…•yutoåSy.ê.ê." ) prI' sI…mit Vy. ) bI·r$mNt·r=m ) ….It.rïxo .NtmNyu®vRXyPsr. ik…mˇe p[tˇeå…¶•r Eky.t( ) pKvm*W/m.tm( ) sO….y ) inyuTv.o m. .:y.er.qeR Sy.se pUvSR y.tm( ) Enmen. ) aCz. a®.d.yNp[I.Nsudve " p[v.j. tit" ) aip vopm.yuí inyuTv.vOjåe ∑.t( ) aïxoåçte" ) a.

otIit v.Tp.pO…qVy* ) ivro/n.k. idxo .R>à yoô a.t( ) mui∑moRcn.xu îit c xu îit c ≤=p[n.dev ) in"iWˇ_mSm.' nOpÿ te j.ÿr ) 96 (96) .x.noô Vy.e ) ap. hNtoô.vt" ) =….ôSTvmÖŒSTvmXmÿnSÖ p·rÿ ) Tv' vne>ÿ yôSTvmoWÿ/I>yôSTv' nO.t( ) ro/" kÀl' in®..xn.x.ÿ>yôSp·rÖ sv. ) tq.ô≤x·rˇÿe ) îme …cidN{ rodsI ro/sI ¥. ¨pidxo .pk…mit nw®ˇ_.yR mÿ .√.≤ı ßot" ) kÀl' ®jte" ) ivprIt.ÿxx u =ûu ….…s m`vn( ) k.≤xmRiu ∑" p[k.x.xuxoc…yWu·rit ) xu…c" xocte" ) JvlitkmR. ) îÖme …cÿidN{Ö rodÿsI ap.Kys'yog" ) a.ôre yTs'gà >ûO .xux=u ….r ¨psgR" purSt.sdn.y" Tvmÿ¶Öe ¥u….ÿ®m( ) ahSt…mN{ ’Tv.t( ) a.v≤Nt ) a.xu xuc. ) mohn.rho…. ) xuk™ xocte" ) pçMyqeR v.ote" ) a.√.v.√.ûO o vÖl îÿN{ v[jÖ o go" purû ." ) a.re ) yTs'g>O .û .v≤Nt ) a>yxn.ÿy' krt( ) a.ôSTvm.t( ) k.⁄ .®ˇr" ) =.n( ) aÖhSÖ t…mÿN{Ö s' ipÿ.." ) Tvm.t( ) …ck°iWRtj ¨ˇr" ) a. p[qm.≤xSte mh. ih v.. îTy. mÿ`vNk.re dUrp.yseÖ xu…cÿ" – Tvm¶e ¥u…. s'ipæ<! p·rKv. =." ) îN{Ö a.mnI .‘ Ö .n' me`m( 1 aÖl. ) moW.t( ) lo∑oåivpyRy." ) aympItr" xu…cretSm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aq Wœoå?y.ôt. ) snotIit v.

√.o…•rje g.Ùtmudk˘ .vÖNv. ) vOí m?ym( ) p[it Í. ) nÖ=∂Ö .IÁg[m( ) ag[m. m?y'ô p[Tyg['à Í. ) moW.y gv.t( ) tpuiWStpte" ) heithRNte" ) Ty' …cÿidôTq..Iÿ" pu®Ùût' /mÿNtI" – al.c" ) pur.oålm.m( ) p[.r ) sug.vit ) 97 (97) . hnn.gt' ... ikyto dex.co v..vÿ" ) îTyip ingmo .t( ) v.I" pu®Ùt' /mNtI" ) a.√.v≤Nt ) ivßv." p[.Iih ) a. Sy." ) sr®k˘ v.t( ) vÖy.√.R 2 ¨√ÿhé r=ÿ" sÖhmUl ÿ …mN{ vOíû .Npqo a’.m( ) îTyip ingmo .v≤Nt ) ivroh.vNv. îÿv ®®Û" sÖ¢ ivôßhu "ÿ ) îTyip ingmo .o…•ôrjeÖ g.ô.tdRno me`" ) vlo vO.t( ) vIô®/ÿ" p..tO.m( ) aXnuv.pk…mit nw®ˇ_. vhn.' ttu·ÿ r' pvRtœÖe ..nd.t( ) sllUk˘ s'lBu /' .∫ym.ÿnm( ) su%pysm( ) su%mSy py" ) ivßuh a.po ..vit ) vI®/ aoW/yo . vdn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] sugû .r.t( ) sterR >ySt. v.vit ) n=∂.Npqo akrot( ) inrjn.vit ) p.vit ) a.?y…mk.NpÖqo aÿ’.po v.no Vy. m. k¡Tpôy' xy.y.vit ) /mitgRitkm." ) sugmn. k°vÿt" slÖlk U ¡˘ ckqR b[˜iÖ √WeÖ tpuiÿ W' heiÖ tmÿSy – ¨ır r=" shmUl…mN{ ) mUl' mocn.ote" ) v[jo v[jTyNt·r=e ) goretSy.t( ) bÛ….r…yô„. ) mohn.m( ) a>yxnen d>notIit v.

m" pu®k. ¨Kq…mit ) bObduKqo v.·r.m" ) pulk u ." ) /Umû kÉt¡ "u sÖ…m/.Sy.yu" ) ’æ?vit ÓSvn.Ö' rqeÿ inÍ'." pUW.v≤Nt ) moWÿq.d( Vy..m ) in’ˇ' ." k˘pn.m" ) pul û k ûu .Rn( ) îTyip ingmo .vit ) AdUdr" som" ) mOddU r" ) mOddU re‚„vit v.vhNTvj.." i£myo .vit ) a…sNvtI as'%.AÿjIk" ) îTyip ingmo . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aSké/oyur’?v.vit ) 98 (98) .Ste ) jn…≈y' j.·r.dNTy* ) a…sÿNvtIô bPsÿtIô .UyˇR " ) îTyip ingmo .t…≈ym( ) bObduKqo mhduKq" ) vˇ_VymSm. ) AûddûU re.j..ÿ scey ) îTyip ingmo ..Ste jÿn…Ö ≈yÿm( ) devÖ ' vÿhNtuû …b.û .AjIk" p[…sı.ÿ û s:y.ô .vit ) yo aSké/¡ oyurjrÄ" Svÿv.' rqe ) in≈Qyh." 3 a. in≈Qyh.vit ) .[t" – a.mhe ) îTyip ingmo . vO=û ' k¡pnÖ ve ÿ ve/s" ) îTyip ingmo .vit ) kpn.:y.vit ) AdUpe îTyup·r∑.vit ) inÍ'.moô ih mÿTyR" ) îTyip ingmo .sÿ" pUWû . ) bObû duKÿ q' hv.

vit ) 99 (99) .ôWgupÿ lp[≤Ö =.R ) {vtev. v.í ) du…û mR]ô .vit ) jU….I ) ¨pleWu p[≤=. nmte" ) m.ô®rÄh' tÖto ….vo j.t.it ) ¨plp[=ie p. ) îN{ AWIn( pp[Cz ) du….j.m( ) tto ….í ved p[kl.n.yeNdo p·rßv ) îTy?yeW.R.I sˇ_⁄k.•m( 4 ¨plp[≤=.I v. ) ¨plp[≤=.vit ) p·rÿ `[sÖ' moômn. n¥o .v îv lokm( ) îN{.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ®j.iknI g.ÿ…/yo vsUyû voånuû g.it ) ¨pSqe ) p[kliv√….mek" p[Tyuv.R Stom.vit ) kl.Rnô R vÿ=it ) îTyip ingmo . ingdVy. v.ÿyNe doô p·rÿßv – k.G.t." ) îTyip ingmo .n.ÿ" ipipWÖ îN{ÿx]u" ) îTyip ingmo .Rmpu isÿ ≤=..…/yo n. ) n." Smo g.ÿn.n.in ) s' ®Äj.:y.Iÿ nÖn.n.sIÿn Ëô?v.' `[s' mhrvn..lmSyNdn' vnm( ) ¨d…/" pvRto r.R=e nv vOˇy" – îit s.RjvR tev.m ) iptuv.sÿ" p[klÖiv‚Nmm. îÿv tiSqômNe {." ) vsUyvo vsuk.R=e kÉn jIivtIit ) teW.R ) dUnotev." ) aNv.c ) xk$' x.R ) pu]Sy v.√.R ) ≤=ô¢.y. 5 k.Wk™ ) tt îit sNt.n.v≤Nt ) ®j≤Nt kÀl.m.n. ) nn.iSqt. ) duiht. ) a..nn.ÿ v. jU….®rhm‚Sm ) kt. ) n.'ô vyoÿ g. du….·rk.km.t( ) pyRg.

cÿ∑ a.'ô p. aÿ>y/RyÖ Jv.Sy ) mÖh" =oô.tm( ) Xyenô o n dIyÖ•Nveiÿ t p.k…mTyqR" ) aÖSme /ÿˇ vsvoô vsÿiU n ) aSm.sTy.vit ) svImin p[sve ) devÖ Syÿ vÖy' sÿivôt"u svIÿmin ) îTyip ingmo .ÿt' n.n.n.'ô p.inTyqR" ) aÖSme sÿm.ôn…e .q ¨Cyte p.jn( ) îTyip ingmo . ) a>y/RyNyjit ) …sWÿ·ˇ_ pUWû .:y.ÿ" ) aSm.ÿ…ên.Ö p*'Sye…ÿ .ÿm( ) îTyip ingmo . sÖjoW.·rTyqR" ) aÖSme p[ yÿ‚N/ m`v•OjIiWn( ) aSm>y…mTyqR" ) aÖSme a.vit ) ¨dkmip p.vit ) =o. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a>y/RyJv.yÿSy r.n( ) îTyip ingmo ." ) aSm. Vy.qoÿ nÖdIn.Sy.≤∞ôd( √πW"ÿ snutû yuyÃR otu ) aSmidTyqR" ) ËôvR îÿv pp[qeÖ k.t( ) a.ÿvWRO .n.Sy =y.vit ) È= È≤xWe ) È=eÖ ih vSvÿ ¨Ö.vit 6 aÖSme teÖ bN/u"ÿ ) vy…mTyqR" ) aÖSme y.qÖ ¨pÿ v≤= ivô√.….vit ) 100 (100) .dev ) devÖ .æSvTyqR" ) p.moÿ aÖSme ) aSm.vit ) a•mip p.ô k<v.q ¨Cyte p.qÿ" ) îTyip ingmo .ÿ ) îTyip ingmo .qoåNt·r=m( ) pq.ÿy ) îTyip ingmo .s.ôr.

ogÖm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] sp[q.in ) ivôdq.jit j.IN{Sy /n..vit ) ivdq.in iv.R.√." ) s yq.x.itkm.te c jin„ym.vit 7 ≈.ô p[itÿ .nÖ¬.. blen ) aoj aojtev. te mtoR . ) aqey…mtr.=m.ôg' n dIÿ…/m – sm..≈y.. /n.qeR Sy. ) gO. meÿ sÖTy.in iv.=t ) vsUiÿ n j.y.ogmNv.R v.m ) aojs.≈p.ÿ a…s ) îTyip ingmo ." svRt" pOq"u ) Tvmÿ¶e sÖpq[ .in vedn.vÿ a." sUymR pu itœNte ) aip vopm.xIÿdvRÖe We ÿu ) îit c ) yÖd.gmnu?y. teÖ mtoRô anuû .√.ÿy g.rI" ) …jgitR…gRritkm.…≈t.. ) gO.t( ) sUy…R mveN{mupitœNt îit ) sv.ÿin p[ coôdyÿn( ) îTyip ingmo .ôte jnÿm..R ) a.nÖ aojÿs..yÿNt îvÖ sUyÖ| ivêeidN{ÿSy .vit ) s. ) a.R v.ô≤xrÿm( ) îTyip ingmo ..idd(g…[ sÿœÖ aoWÿ/IrjIg" ) yd.xIr.xIr.pdq g[…stOtm aoW/Irg.Ste" ) îN{.e c ) t' vy' .R ) ¨Bjtev.

vy' Sm" ) amU!STvm…s ) n vy' ivµo mihTvm¶e ) Tv' tu veTq ) xxm.ôno hÖ d..n" ) yo v. ) mUrû .vit ) 101 (101) .R v.itkm.n" x'sm.xÿit ) îTyip ingmo . aÿmrU Ä n vÖy' …cÿikTvo mihôTvmÿ¶Öe TvmÖ© ivÿTse ) mU!.'Ã yÖD"w xÿxm.

Sy.ÿsom.U·ÿ rÖd.∆.ôy' ik¡mIôidneÿ – îN{. ) j.R ) 102 (102) .c=te ) asusm.tu" ) ivj.' sot.n.ô smÖ`x'sà mÖ>y 1ÿÖ `' tpuyÿ yR Stu cÖ®rÿ…¶ôv. ) l.t.'ô ivj. v.m.m.r' p[k..Spte k=IvNt…mv y a*≤xj" ) k=Iv.' ’.Spte ) kô=IvÿNt'ô y a*ÿ≤xôj" – som.t( ) aip c Sy." ) aip Tvy' mnu„yk= Ev.l.vit ) crtev.n.tu" ) asusm.v.v`Sy x'…st.' sot.…mô nVyÿm( – a≈*W' ih bÛd..r' m.n.R ) kLptev.ô somÿSyô p[ytÿ I yuvû >y.m.jte" ) Sy' xUp| Syte" ) xUpmR xnpvnm( ) Í.…mN{.m" 9 soôm.l a.tu®tÄ v. `.√‰. ) devo dev.xnvNt' k⁄® b[˜.nen yuv.rm( ) a`' hNte" ) inÓ≥…stopsgR" ) a.dÿe `oôrcÿ=seÖ √πWoÿ /ˇmnv.uiû h b[˜ÿ .teit xê∂.…m nVy' nvtrm( ) aom.….t( ) t' som.n( ) a*≤xj ¨≤xj" pu]" ) ¨≤xGv∑e" k.Cy.>y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION devÖ o devÖ .ÿ¶Iô Stom'à jny. apTym( ) t…•m.¢ îv vroå….\ îÿv ) b[˜Ö iÖ √Weÿ £ôVy.ôl.Sy.n'Ö Svrÿ. ) ’p(’ptev.s•" s'yogenie t nwd.ÿm.xnvNt' k⁄® b[˜.vptIit v." £°t.m( ) ivj.≤=.' p[k. Sy.n( k+y.pitm.¢.s îTyup·r∑.≤NtkmR." ) Sy.j.hNtIit ) tpuStpte" ) c®mO∞R yo .m.tev.R ) 8 a≈ÿvÖ' ih .l.j.t( ) aq.ÿ `.Np[Tyˇ_y.Rt.ô…mN{. ’p.ÿ ’ûp.som.Ll.t( ) Sy.R ) aq somSy p[d. l.Spte 10 îN{.p[te " ) j.vÿˇr.j.¶I Stom' jny.:y. ) ¨t v.tOtr* v.n.p[te " Sy.

) aPv.ymn- vyvm( ) ydNye n Vyvey"u ) a√πWs îit v.Rm.y' v. i£…m.m.t" ) du.en gt.R ) a…st.in sv.>ymnen Vy. ) tO„Vy. ) aPveô prÿie h ) îTyip ingmo .ôxyeÿ ) amIv.yt îit nw®ˇ_. ) îr.…s ) iv?y r=s" ) tipœŸ" ) t¢tmw" ) tO¢tmw" ) p[ipœtmw·rit v.t( ) p[…sit…mv pOQvIm( ) p[…sit" p[syn.l' v.\ô î.Tsr.mÿNto du·rÖt.Rvit p.ÿ…sô iv?yÿ rÄ=sÖStipÿœ"Ÿ – k⁄®„v p.ônoåSt.mtev.yen ) h‚Stneit v.jÖ" p[…sÿit'ô n pOQû vI' y. {U.ÿ ) ait£mm.j" ) p.R….y ) £Vy' iv’ˇ.m ) trtev.t( ) t'tvu . g. ) i£…m" £Vye me¥it ) £mtev. ) y.ln.Rm..nI…mit crte ) ik…md' ik…md…mit v..p" ) b[˜i√We £Vymdte ) `or:y..kmR. ) ikmIidne ) ik…md.enÿ ) tO„û vImnuû p[…sÿit' {U.Tyv. dugiR tgmn.„ûu v p.jev ) am.R ) j.RmÖ mIÿv.n. ) ipxun.ih r.nu p[…sTy.Nv..vit ) amitrm.n( ) Svv.d.…/v.pn.:y.n" ) tO„vIit ≤=p[n.jevÖ . ) ySteô g.Ot. du.R ) aÖitô £.û .R ) ." ) £.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] smu∞rNTySm. ivıoåpvIyte ) Vy.n( ) a>ymnv.R ) Tvrtev.mÿv.ôih r.inô ivê.R Sy.TmmyI ) 103 (103) .." ) √πWo /ˇm( ) anv..∆.myI ) mitr.j" p.y crte ) ipxun" ip'xte" ) ivip'xtIit 11 ’û.ô yoinÿm. ydeny.

nuW…git n..' c d.m ) rocteJvRlitkmR.d..sTy* c.Nv." ) s…mÿıSyô ®xÿdd≤xRô p.vit ) ®xidit v.mUû nu kôivtÿmSy m.Pym.nj.gm( ) n.Rn.p[..o dev.ÿsoô aSTy." ) n.sTy.R aidÿ¥tu tÖ ( svIÿmin ) îTyip ingmo .Pyÿm( ) a‚St ih v" ) sm.te ." ) sTySy p[.ˇSy.r…ytOtm" ) v®. rexyd.ÿ sudû ]oô ivdÿ/.ôTy'à ·rx.xu a∑Iit 12 t.vit ) 104 (104) .·r.…sk.Uvtu·rit v.m ) a.dsoô dev.sÿTy.Pym( ) a.Rv. ) pur‚N/bRÛ/I" ) tTk" pur‚N/" ) .iv¥" ) a.ivTy.R ySy..n?vre yDe ) ¨xt" k.jÿ" ) îTyip ingmo .g[." ) aSTy.m( ) îTyip ingmo .“ote" ) sud]" kLy.nupvU SR y ) anuWˇ_' .v* b.…ên* ) sTy.dex îTyekm( ) îN{ îTyprm( ) s bÛkmRtm" ) pur.vit ) suivd]" kLy.n( ) yj.vit 13 a‚Stô ih vÿ" sj.n.¶eÿ y.yÿ" ) îTyip ingmo .¶e ) ≈u∑I . îTyprm( ) t' p[Dy.ômitô.m.rÄv.y.vit ) ≈u∑Iit ≤=p[n.ô pur‚ÿ N/m( ) t.vev n.vit ) a.g'Ö n.Rõ™ ) îTyip ingmo .ih suivôd]e…ÿ .ivTy*.g" purSt.r.ôy. St*it ) îÖm.n" ) Tv∑. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION Ëô?v.\ aÿ?vôr ¨ÿxtÖ o yÿ+y¶e ≈u∑û I .mym.itt.tuû r.

inÿ sÖm’¡<v…•ôm.…y yÖD"w ) ¨ß îv goipt.Nt' p[itvcnm( ) aMyÖKs.soÿ aSqurû . tÿ îN{ AûiW" ) am.\ aÿr." ) te rsen pO…qvI' tpRyNt" ) . hÖvI'iWô cnoÿ d…/„v pcÖtot somÿm( ) aıIN{ p[iSqt.Rrne ' vny≤Nt ) ju∑Ö' …gvR.ivdt( ) ¨Öß" ipôtve ÿ j.ˇ_Éit v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] StO." ) m..rÄy.ÿ ivdt( ) y.û ≤Ntÿ bÖihRr.StU.e ûu p*Syÿe ) îTyip ingmo .. ) ag[sp' .tsmI·rt.Îxeå/. ) aip v.vit ) tuv…R .ddIt ) aÖıIidÿN{Ö p[iSqÿtmÖe .?ymk.ÿnWu k™ ) îTyip ingmo .inÿ ) asusmI·rt.SquvoR joWym..…y tmpSyy.in hvI'iW cno d…/„v ) cn îTy•n.vit ) gI…. devg.in c k⁄v≤R Nt ) t a.vit 14 aÖstU ÖRe sUtÖRe rjÿ…s inWÖˇe ye .g[…mTyetdnqRkmupb'/m.Ut." susmI·rte v.ô΂XmôN/.vit ) invR.ÿj.idn îit v.Utû .à se bOhû t( ) îTyip ingmo ..j.vR in" ) s tuvû …R ." ) p[. devo .ô.ÿ jujWu .yjNt ) îTyit£..Utÿ Ö ivêÿ a…gôy[ ot v.ÿmhÖR .m 105 (105) . a.…y yDw" 15 p[ voåz.vt sveR ) ag[gmnenie t v.nIm.…yô tmÿpSÖ yy. ) a>yˇ_Éit ) y.

RmI.·r<y" ) mÖ®toô jJZ¡tI·rv ) îTyip ingmo .' p[ò.vit ) x. ) sOpû k [ r¡ òmUtû yeÿ ) îTyip ingmo ..¥m.' mÖitmÿitrÄCz.po .N." ) îTyip ingmo .dev ) sipRv.t( ) y] Áºkvcn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ) pcitn. ) aÖ…môn" shoÿ….n" ) p[ Sv.vit 16 sOp"[ spR.vit ) krò* b.n" ) îTyip ingmo .ÿ I∑. ) xu®/ a.vit ) a…mnoå…mtm.R ) twl' v. medsí pxoí ) s.n" x.Ut" ) t' medÿ SÖ t" p[itÿ pcÖt.xÿd.g[.v≤Nt ) xBdk.r* ) 106 (106) .vit ) a>y…mto v.vit ) jJZtIr.t..vit ) ap[it„k⁄t" ) ap[itSkét" ) ap[itS%≤lto v.m( ) îTyip ingmo .t( ) îdmpItrt( sOpm[ te Sm.Ù ) kmR.x.po .]o mh. ) aÖSm>yômp[iÿ t„k⁄t" ) îTyip ingmo .qR" p[…sı' t∫vit ) purû oÖ¬. aÿ¶e pcÖt" ) îit yq.xd.v≤Nt ) xuc' s'®N/≤Nt ) AûtSyô ih xu®û /Ö" s≤Ntÿ pUvû IR" ) îTyip ingmo .vit ) aip v.Êv' i√vcn' Sy.

vit ) ‚Stp.nroih ) jrm. ¨® k⁄v.[" sÿ…môqe mÖhIn.po .® jvm. ‚Sty.ÿm( ) îTyip ingmo .roih ) grm.t( ) vOW.n ¨ˇme c ) ¨Öt i√ôbh." ) îTyip ingmo ..…sk. ¨Öt .t( ) aÖ£o n bÖ….vit ) 107 (107) ... d/.jeÿ su≤xp[Ö gomÿit ) îTyip ingmo . ) hnuhNR te" ) n.ô …sN/Unÿ . tnUpû .lytIit ) s nÿ ‚Stôp.vit ) ¨r.vit ) ‚Sty..vit ) i√bh.Ö " ‚Sty.v≤Nt ) STy.®ÿipt'Ö jb.vit ) /en.…skÉ v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] su≤xp[mte ne Vy.Ö. ) îTyip ingmo . ) ag[eÿ ®Äp a..rohIit v.£m.R √yo" Sq.ÿv.vit ) a£ a. nste" ) iv„yÿSvô ≤xp[eÖ iv sOjÿ Svô /enÿe ) îTyip ingmo ..ôs.ÿ® ) îTyip ingmo . a." ) dUtû ÈÃyse p[iÖ dvÿ ¨r.p.te" ) r'su rm.vit ) ≤xp[e hnU n." ) îTyip ingmo .R.n( p." ) îTyip ingmo .:y.t( ) s …cô].nyo" p·rvO!" ) m?yme c Sq.vit ) jb.Rà a…môn" shoÿ….m( ) îTyip ingmo .ln" ) ¨piSqt.ÿn.' vOW.tm( ) v.yn.e ÿ …cikteÖ r'sÿu .

]* som' sunoit .u '[ tnUxo.dpetml'k·r„. îN{Sy v…j[. ahNyip v.RnkmR." ) SkN/o vO=Sy sm. ) bOhû Cz^v¡ .n.i]rPyU/ ¨Cyte ) s yoåSm.{.vTyh ¥otnv." ) tuj' Stuj' ted.ô y" k¡v.ye ) aih" xyt ¨ppcRn" pO…qVy.Sk•' k.te" ) j¡q' hÖNy≤=ÿ r.ô îN{ÿSy vÖ…j[.vit ) k⁄≤lx îit vj[n.'sà IvÖ k⁄≤lÿxne .y" ) 108 (108) . y" ) kv.vÿit ¥umû ..s%o ySy kpUy.ÿu '[ mÖ`v. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION jÂq' gÂq' gO. r.ne y ¨ˇre Stom.…m sm.ÿp xÖ£StÿtnÖ iu ∑ÿmhU it tÖnx U .ihÿ" xyt ¨pÖpKO pO…ÿ qôVy. p·rbhR.tno .m.Sk•o .Rm ) g[SyNteå‚Smn[s.vit ) ¨po•ı…mit v.ÿ ’ût" ) îTyip ingmo .o n.vit ) SkN/..Öye pur‚ÿ N/m( ) îTyip ingmo . ) òeh.Ny.sÖ%" – `[s' îTyhn.rm( ) m`v." s%.dev ) a.nm( ) tnUx."ÿ ) n ivÿN/e aSy su∑iûu tm( – d." 17 tuÔû te Ôÿu Öe y ¨ˇÿrÄe Stom.i¢' Stut"e ) bhR.n( ) apohTypohit x£" ) ittinWu' /mRsNt.…yt.ns.ô ivvOKû .vit ) aympItr"SkN/ EtSm.nupd[ .ô asurÿ o bÖh.ô y Ë/ÿinô som'à sunû oitô .." ) goÂ/ ¨ıttr' .vit 18 yo aÿSmw `[sÖ' ¨Öt v.m ) kÀlx.Sy twivRNd.umyJv..R .ne d.\ ahÿ ) ap.

) £mm.ÿiv?yidlIô…bxÿSy Îû¿h.nÖCz⁄„.r'à pu®û Tmn.R ) r. vÿ AÔs Ëôj.n( k.| Vyuiÿ ∑Wu ) îTyip ingmo . /nSy poW. itrÄí„e yô•. îit v.ô…mN{ÿ" ) inriv?yidl. ) go·rv pv.vit 20 t•ÿSturû IpÖm∫⁄tÿ ' pu®û v.…mN{" 19 aÖSm..y iv„ytu ) îTySmyu" ) aSm.vit ) AÔit" p[s.' cr.ÿyÖ iv „yÿtu r.ô poW.vit ) iv≤„pto ivp[.no vO]û .y ) .yÖ vjÖm[ Ix.in ) Vy…. ivrd me`Sy ) î„y•.…blxySy Î!.tO m( ) a.‚Spno r.|…s ) ap.Rip ) mht( ) s'.ôyo" ) îTyip ingmo ...| Tvrm.O…mÿrSyOiWô’NmTy.vit ) 109 (109) .n" ) r.Ö tUtjÿu ..O…m.m( ) îTyip ingmo .ôr' noÿ aÖSy ivÿ≤„pôtSyÿ pWRn( ) îTyip ingmo .Tmn.Öye n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] Ny.R….' cÖr?ywÿ – aSmw p[hr ) tU..¢" ) p. îdûu p[ .SpI ) rptev.ÿ ) Tv∑.Rnà .ÿno aSmôy"u – t•" ) tU.y vj[mIx.MR yte" ) .ÿr. ) Tv∑..ÿn" ikye/Ö .mym.R ) a. îit v.[./nkm." ) vO].‚SpônSy.ÿm….R ) rstev. iv Íûi©../.' xu„.n" ) ikye/." ) gonR pvRÖ iv rÿd." ikyı..|Syôp.nCzéi©.vit ) Aju·rTyPySy .

p" – p[ih.' Svy' yNme mnoå?y.¢vsU ) hrIÿ îN{ p[tÖ √ÿsU aÖ….ySy r.ÿn( ) VyudSyit ) E/m.ÿn.…y yDen ) îTy.yw ) p[ih. ) xk$' x’idt' .UtR n.ôniÖ √¬u.nh√π∑≥ ‰suNvt" ) suNvtoå>y.U·rÿ v.ê'à k⁄®©Ä Syô idivÿi∑Wu ) 110 (110) .p" ) su%vTyo .ômm( ) ddidN{ bÛvnnIym( ) EÖ/mÖ . îit co„kÀyteíkúrItvOˇm( ) sumTSvy…mTyqR" ) ¨pÖ p[.ut b[˜ /nSy sny.…qRvSy c ) co„kÀym.d/. ihônotÖ b[˜ÿ sÖnyeÖ /n.ôSm>yÿm.vt.vit 21 ihônot./ÿ" xÖt.m( ) AûtSyô yogeÖ iv „yÿ?vôm/U "ÿ ≈u∑IôvrIÿ.vit ) xnkìStktIit v.ÿTsumû Nme/ÿ .ÿ. ) su%vtI" ≈u∑IvrI.p" ) coô„kÀyû m.y ) AtSy yoge ) yDSy yoge ) y.tRU n.Sm>ym." ) îTyip ingmo .vit ) p[t√sU p[.…yô mNmÿ ) ¨pp[tw u m. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION Aûjnûu IôtI noô vÿ®.j. ) xBden tktIit v.n..it ) ¨.g.ut noå?vr' devyJy.De xk$ îit v.ÿ no a?vôr' devÿ yÖJy.ême…/ko mN]" ) idivi∑Wu idv EW.j. ) idVySy c p. Svÿr ) îTyip ingmo .ÿ co„kÀyû teÖ ivxÖ îN{oÿ mnu„û y.eWu ) SqUrû ' r. îN{Ö .û yÿSyô r.Sm>ym.

n.U…m'à pÖjNR y. ) k⁄lgmn.…≈tm.vit ) a.…mp[itiWım( ) s.ô …jNvÿ≤Ntô idv'à …jNvNTyô¶yÿ" ) îTyip ingmo . ) bOhSpit' v/Ry nVymkì"ú ) acRnIyw" Stomw" ) as.vit ) a>y…mto v.Uv ) k⁄®gmn.d.t" ) …jNvit" p[Iitkm.¢' bl' …b.. ) k⁄®" ’Ntte" ) £Àr…mTyPySy .N.'sm( ) ¨psgoR lu¢n." 23 111 (111) .urnu SqvIy.mupÿ Stuih ) îTyip ingmo .vit ) k⁄l' k⁄„.vit ) dUto Vy. ) mÖh. b.R.…m Syte" ) as.itmnXlIld.m( ) mN{…j◊÷ mNdn…j◊÷ ) modn…j◊…mit v.Ö ' mÖN{…jÿ◊Ö÷ bOhSÖ pit'à v/Ry.√.√.:y. sm" ) anxRr.vit 22 am]oåm.]o mh..te" ) ivk⁄iWt' .ôMyojoÿ …b.\ amÿ]o vOjû neÿ ivrÄiPx ) îTyip ingmo .Ã' vOW.…m s.pkm( ) a…≈mt( ) ivWmm( ) anÿxrR .R ) .vit ) Stveÿ vÖj‰[ cO IÿWm" ) StUyte vj[‰cO .mkr.N." ) yq.R ap[TyOtoåNy‚Smn( ) aÖnvÖ . s'pi[ t ) k⁄®©o r.nÖv" ) asusm.j.vit ) anv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] SqUr" ) sm.nm( ) aXlIl' p.Ot kLy.it' vsudû .ô nVyÿmk Ö "úì ) anvRmp[TyOtmNy‚Smn( ) vOW.]o mh.Oq. sud.

t( ) l.k.ÿ…cWt( – m." ) aSTySm.ÿn' n y. y.y dß.soô n jLhÿv" ) n p.e JyoitW. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION m. ) .…c„yt îit ) gLd. ) îN{o y" sv. gÖLd.©l' lgte" ) l.ÿNbeknô .U….…yno v.v≤Nt ) i√gu.Ryà – yv…mv vOk.ô mnuWÿ . Tv.·r.vit ) ivktRn. dSyuû' bk⁄r¡ .ôp.iv.ÿ pÖ. ) aÖ…. 25 yv'Ö vOk.$.y.nkmeTR yOiWrvoct( ) bk⁄ro . /mnyo .sm.e .su b[˜cyRm?yyn' tpo d.c•hm( ) …gr. Tv.©l' . ) îN{oô ivê. ) i√gu.$\.…ên. mNy.¡É . ) i√gu.ô somÿSyô gLdÿy.ô sd." ) n Jvlnen hIn.n.y'kr" ) . /ÖmnIÿn.soÿ mn.mhe ) n. StuTy.ÿ ahÖÎx ≥ ÿ ¨Öt £Tv.I\r…Ä .gln. ) ayR Èêrpu]" ) bekn.cÿ•hÖ ' …gôr.ÿ ivxÖÆNTvNdÿv a.É .su /Iyte ) a. /mnIn.ˇ_ITyete .õ™gl U v√.…mTy].n( ) ahÎ≥x" sUyÎR x" ) y 112 (112) .lnen sd.ô /mÿNtoô® Jyoitÿí£qurû .U….no {vtIit v. gITy.mheÖ n.$.õ™gl U ' lgte" ) l'gte" ) l'btev.Rn( bekn.o v.ô vpÖNteWÃ' duhû Nt.r. ) .n' n y." %lu k⁄sIidno .' k.p.vt" ) a. vodkÉn v.ô y.Skr" ) .…ên* invpNt* ) vOko l.myNt îit v.R ) a•' duhNt* mnu„y.m( ) n./mNt* ) dSyu' bk⁄r.d.|à mûgO ' n svÿnWe u cu£/⁄ 'Ö k Èx... cu£/⁄ ' Tv.' somSy g.R…mv mOgm( ) n svneWu cu£/⁄ m( ) k Èx. ) l.ÿy.qR" 24 n p.v≤Nt ) glnm.y dxRnIy* ) a…./n.

in pXy≤Nt n pr.n. ) a….l' jlcr' .ÿt( ) kıÿ Sq hvn≈ut" – jIvto noå….mek." kvyí£⁄" ) t.' sur.[.t..vit ) sÖ¢ mÖy.N. hq.nukMpyo" 27 bÖto bÿt.vit ) dubl R o bt.∞ ) v.ÿ" kôvyÿStt=uSû t..vit ) v.idÿTy.' kÖ+yevÿ yuˇû _' p·rÿ„vj.jNtIit ) v[titvRr. ) a'Ûro'åhSv.vit kmR.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] îm.metd. ) jlexy' v.Iit v. /etÿ nÖ .vit ) ’û<v•'Ùà rÄ.idTy.vit ) jle.mPy….ÿt( ) s¢ my.n≈ut îit ) mTSy." pur.v' v..s" purû .ômk e .j" 26 jIôv.=.…m ) aNy.n( ) a'Ùr.U hTy.m ) aÖNy.' b[˜hTy.ivd.t( ) Kv nu Sq ◊.∞ ) syn.Rd.W| vedyNte ) mTSy.¥NteåNyoNy' .. m/.roh..n. ) j.lm.…s ym ) nwv t mno ˙dy' c ivj.Rd.•oÿ aÖ….∞ ) ttn.gCz•'hSv.Pymudk˘ ..teÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( – bto bl.tkÉånOto¥…mit ) bt îit inp.p•. ) p.yeit v. iklÖ Tv.Py. ikl Tv.' p·r„v'+yte k+yev yuˇ_' ≤lbujve vO=m( ) ≤lbuj.' p.I'í v….Rvit ) lIyte iv.Nyh.yyit ) 113 (113) ." pun" pun" sev. v[tit.du®û ) îTyip ingmo .t Etd. ¨dkÉ SyNdNte ) m.s./.t" ) %ed.s.vt.…s ymÖ nwv teÖ mnoô ˙dÿy' c.' .dtIto .vit ) Stey' tLp. hnn.…mTyPySy .p.' j.n.ô…mdÖ>y'Ûà rû o g.n' du„kétSy kmR.

.. ) veit c y îit c ck./vn.Ntgit·rTy*pmNyv" ) k⁄$tev.tIit ) m.tm.:y.d.mym./Övm( ) îTyip ingmo .:y.ty." ) ≤x·r‚Mb#o me`" ) xIyRte …b#π ) …b#mNt·r=' …b#÷ bI·r$en Vy.vit ) anvb[voånv≤=¢vcn" ) ivôjWÖe ’ Ö idN{ÿ îv.ôno v.iv„yt( ) asusm.U..oåiv£.ÿ…yô k.NtdxRn îTy*pmNyv" ) k.nvb[vÖ " ) îTyip ingmo .R Sy.·rkÉ ) ≤x·r‚Mb#Sy sÊv….„yte ) anuk..Nve ) ≤xô·r‚Mbÿ#Syô sÊvÿ….ôyo Nyÿ/.n îit v.. ) EÖW devÖ o rÿqyRit ) îTyip ingmo .U.m( ) as'£m.ôt.ty.." ) k..ˇ' Tvevm.r x.tev.v.vkmR.j" 114 (114) ..].t( ivprItSy ivk⁄i$to .ôSte….ÿÇ.kLy" ) ¨d.' cÖ s. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION pun.Tk.yo ve" pu]" ) c.qR" ) rqyRtIit …sıStTp[Pe su" ) rq' k.vit ) vneÖ n v..it" xBd.t( ) twÇ.vit 29 ar..ÿ ..m" ) aip v.vit 28 /enÖ 'u nÖ îW'à ipNvtÖmsÿ£.tm( ) tSy sÊvw®dkì·rit Sy.' c. c.¢í.eÖ ivk¡$e …gô·r' gÿCz sd.U. ≤x·r‚Mb#o ..Tk.Py'à ivôêíÿN{m( ) îTyip ingmo .e ivk$e ) k. c.myt îit v.ve .U.r√..t( ) mÖtIôn." ) dxRn.m…s – ad.…yin k./ÿnÖ' ivp[..nonuve xBdk./v a.v.Im( ) a." ) ivk$o iv£.…y c.R Sy. ) k.vit ) …g·r' gCz ) sd.ôkn( ) vn îv ) v.y…•it v.

ÿc" ) d.ôm' v.dr.my' b. c.vit ) îN{oåip pr.nmnso no mnu„y.Nv.„yte ) vsUy·u rN{o vsum.ty.mÖy' xÖr.…mv m.mNyte s'≤xx.RSy v…sœSy SqivrSy jDe ) pÖr.xr ¨Cyte ) pr. ) v. mÿNyte ) abl.xI.vit ) kÂltI ’ˇdtI ) aip v.t( ) twÇ.TvyÖmR .lk..çk.·rit Sy.ÿ…mvÖ m.g" purSt.vit ) i£ivdRtI ivktRndNtI ) y]. x.oRpte " ) al+mIinR.Rxne ) pr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] k.m( ) dnoô ivxÿ îN{ mO/û v[ .ÖxrÖ " xÖty.˜.m' vnnIy' .tUn.ÿtvu …R sÿœ" ) îTyip ingmo .inN{ mOdvu .t…yt.n" ) aq.loå…. y.·rWu" ) îd'y·u rd' k.ÿm' t a.qR" ) 115 (115) .mÿ.du·rr. v.vTpr.xÖr" ) îTyip ingmo .vit ) a.m( ) îN{oÿ y.dex îTyekm( ) pUWTe yprm( ) soådNtk" ) adNtk" pUW.ôm' devÖ " k¡ÂltI – v.tUnû .ˇSy.ÿ vo idô¥{u dÿitô i£ivÿdtR I ) îTyip ingmo .mym.ôm' pUWû ..Rxy. ) îit c b[.m" ) c.r ) tSy sÊvw" kmR….goÿ v.inTy].tyitn..dure devÖ o dÿd. dev' k≤çTkéˇdNt' ÎÇŸvmv+yt 30 v.xr" pr.®ÿr…Ä .t( ) tTk" kÂltI ) .ip t√dqeR .ôm' .c" k⁄® ) aÖvIr.

·rit p[Pe s.." ik˘’t.dRko v.it ) tdpTy' p[mgNd" ) aTyNtk⁄sIidk⁄lIn" ) p[mdko v.yRinv. ) nwv c.x. noÿ .Ù rm. v.[ My* v. ) .iv=ep' v. te buNdo ihr<my" ) ¨.no {vtIit v.s" ) k°k$.itn* dUrp..v.ÿiv?yiÌû·r>yô a. teÿ b.%o nIcw" x.x.itn* ) gmnp.ôÙ r<y.%.Ndo v.%" ) x.vR it ) ….I îv v[I@yit ) tt( Sq' nwc. /.<@* ) a.m.voô n.m dexoån.rr.g…m„ytIit c dd.in ) mgNd" k⁄sIdI ) m.ÿ – tuiv=' bÛiv=ep' mh. 32 tuiû vô=' teÖ su’t¡ ' sUmû y'Ö /nu"ÿ s.…./…yt.x. yoåymev.<@.≤xr' duÓº ) n tp≤Nt `m| hMyRm( ) a.%' nIc.≤xr'à duÓû º n tÿp≤Nt `ÖmmR ( ) a.dRyTy.itn* xBdp.©do m. 33 inr. n.sm. te su’t' sUmy' sus% u ' /nu" ) s. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖêyÖ gu VÖR yU rÿqyÖ vu sÃR yûU "u îN{" ) îTyip ingmo . ) AdUpe adRnp.itn* v.. ) p<@k" p<@g" p[.hr n" p[mgNdSy /n. n" – ik˘ te k⁄v≤R Nt k°k$eWu g.ydo v.ôryÿTpôKvmoÿdnÖ m( ) îN{oÿ buNû d' Sv.* te b. p[." ) ik˘ i£y. ) mmR<ydRnve…/n* ) gmnve…/n* xBdve…/n* dUrve…/n* v.‚St loko n pr îit p[Pe su" ) p<@ko v.ô susSÃ' két AdUpû e …cÿÎdUvû /O .…..ÿttm( – 116 (116) .rÄ p[mgÿ NdSyô vedoÿ nwc.vit 31 ik˘ tÿe ’<v≤Ntô k°k¡$We uû g.t( ) t•o m`vn[N/yeit ) r?yitvRxgmne ) buNd îWu.v" ) k°k$. ) ." xKnote" ) a.ô/bu NRûu do ihÿr<Ä yyÿ" ) ¨Ö.ô%' mÿ`vn[N/y.Iy* s.'g.

otev.…mN{.ÿsIt( ) îTyip ingmo .ní pO…qVy. ËjRm/ˇm¶ye ) yoåymObIse pO…qVy.®rhmSme te ≈.R ) mÖhˇduLb'ô SqivÿrÄ' td..t( ) gu.rkí 34 aÖy' yo hot.ryeq.Nteå…¶' `[s' mhrv.≈v' ih som.hÿm( – ay' yo hot.ô ik®Ä s yÖmSyô kmPyUhÿ Öe yTsÿmÔÖ ≤Nÿt devÖ .vhit yTsmXnuv≤Nt dev..se ) a/Rm. ind…/re hVyv.Ryte ) m.sm( ) aNtihRt. kt./.m( ) a•vtI' c.oRt"e ) vO.vit ) AbIsmpgt.ô…s m.sm( ) ap˙t. a/ˇm( ) AûbIseÖ ai]ÿm…êôn.tO.n' ) g.u„vp.ryeq.ttm( ) vONd' buNden Vy.n.ÿ dÖve .ôSyq.o g. ) aq dev.R s ymSy ) kmPyUhe a•m….:y. sOpS[ tuÔe tuÔe yo aSm. dÿ…/re hVyôv.hm( ) ¨LbmU.vÿnItÖm…u •ÿNyqu"û svRgà .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] inriv?yiÌ·r>y a.se m.Ryte m.tm( ) vONd.…. ’. îdu t•SturIp' 117 (117) .jSt.' Svô‚St – ihmenodkÉn g[I„m.Sm.m.n' me`m( ) îN{o buNd' Sv.ryTpKvm( ) aodnmudkd..í ) y√é∑ aoW/y ¨¥≤Nt p[.. aSm.seå/Rm.' iptumû tIômjU mÃR Sm.s' v. ¨√éh." ) ahÿrhj.' a?vreå‚St ihvoåsUtRe p[voCz.m…¶rNtr*W…/vnSpit„vPsu tmu…•Nyqu" ) svRg.Ik." ) ahrhj.sm( ) gt.se v.s ¨plp[≤=.yNt îv.j. som.' svRn.n' Svr.' td…êno Âp' tennw * St*it St*it 36 Tvm¶eål. 35 ihômne .ô…¶' `[s'Ö mÿv.

…¶' Wæ$(]x' t( – îit in®ˇ_É pUvWR $(kÉ Wœoå?y.É jIv.•o bto bt. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ihnot.nom]o m.m' v.so yv' vOk.<@÷ pUv.y" sm.…y k.¢m( 118 (118) .e v.Tv.m' ik˘ te tuiv=' te inr. ihmen.…s /en•u oår.R/çR sm..¢" îit nwgm' k.p. n p.iv?ydy' yo hot.

) 119 (119) ..mÖ ik˘ cÖn ) îN{ÿSyô nu vIôy." ) a.vit ) t.m AiWyRSy.‚TmKy ¨ˇmpu®Wyog. devtopprI=.m." ) Tv…mit cwtne svRn." ) îN{Ö…md( g.≤S]iv/.ro .ÿyÖ s.:y.in StotVy.ÿ aÖ…. Ac" ) pro=’t. ay'st ) îit ) aq p[Ty=’t./.c=te ) swW.ÿyt ) ¨pÖ p[te ÿ k⁄≤xk.yt ) neN{.R…. m?ympu®Wyog.to dwvtm( ) t¥.viNt ) pro=’t.m." Stot.ÿ tÖw e tOTsÿvoô veivÿW. ) yTk.' devt.ÿÎtû e pÿvteÖ /.?y.n.íÖte yÿ?vm( ) îit ) aq. p[ g.·ˇ_…. …cÿdNÖ yi√ x'sà t ) k<v.ª.ip p[Ty=’t.ª.y.NyStutIn.in ) m.ô…qnoÿ bOhû t( ) îN{e.Ã…R .‚TmKyí ) t] pro=’t.ôd…/ÿ ) iv nÿ îN{ô mO/oÿ jih ) îit aq.m..n.in p[.tSy 1 îN{oÿ idÖv îN{ÿ Èxe pO…qôVy.in n." ) p[Ty=’t.ô p[ voÿcm( ) îN{e k. ) Tv…mÿN{Ö bl." ) îN{.Rmiv.' t∂Ÿvt…mTy.yuJR yNte ) p[qmpu®Wwí.mÿ g.?y." sv." ) ah…mit cwtne svRn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aqoˇrW$(k˘ p[.' devt.y" — – aq.r>yte aq s¢moå?y.qRpTy…mCzNStuit' p[y¤u π t∂Ÿvt" s mN]o .

.ip kSy…c∫.oôjSyedô ' pu„ÿ kô·r. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION yqwtidN{o vwk<⁄ #" ) lbsUˇ_m( ) v.ip xpq.xIrev n Stuit" ) suc=.U…yœ.R…à .ip inNd.Py.ô p[ voÿcm( ) îit ) yqwt‚SmNTsUˇ_É ) aq.IÿvÖ veXmÖ ) Evm=sUˇ_É ¥UtinNd.R>y.vit n.v.ÿvtO ( ) n iv j." ) aq.ip p·rdevn.s.sm( ) îit ) tdetäÛlm.í mN].R mu%ne ) su≈Tu k.M.vSy.Uy." p[Ty=’t.x.`o .t( ) sudû vÖe o aÖ¥ p[pÖ tedÖ n.ô s vIôrdw x RÖ …. gU¿û hmg[ÿe ) aq.. c ) 120 (120) . kSm.Uy.sm( ) suvc. c ’iWp[xs' .….≤∞∫.DeWu c mN]eWu ) aq.Iy…mit 2 pro=’t. murÿ IyÖ yidÿ y.ôdI ) .?y.…mô yidÿ vedÖ m‚Smÿ ) îit ) aq.Rd" ) îN{ÿSyÖ nu vIôy. ahm=I>y.' .ip Stuitrev .‚Tmk.xIv.noô a‚Smÿ ) a/.p* ) aÖ¥.g.sIôˇmÿs.' ." ) îit ) aq.vit kÉvl.O.tu/û .ÿn.?vyRve y.…c:y.ôivR yUyÿ ." ) aLpx a.p[xs' e ) kÉvl ÿ . ) n mOTû yur.ÿsIdÖmtO Ö' n tihRà ) tmÿ a.

n.og" ) a…¶n.Tm. ) y∂ºvt" s yDo v.n.>y.n.vRn.h. StUyte ) EkSy.. Ek a.∂ºvt. îit nw®ˇ_.m( ) p[Ty=ÎXymet∫vit ) m.y. sv| devSy 4 itß Ev devt.SteWu devtopprI=.ogwkTv' c ÎXyte ) yq." pjRNyen c v.q.R…. v.' c s'.…Dk.TmwvWw . bÛ/.in ) aq.v≤Nt ) îtretrp[’ty" ) kmRjNm.in ) s n mNyet. cetrSy lokSy ) 121 (121) .in ) yqo EtTkmRpqO KTv.s.m/ey.Tm.' mnu„y.tO INyoW…/pyRNt.in ." pxvo dev..' p[’it.idit bhvoåip iv.Û" ) p[’its.©÷ v.teTyPyekSy st" ) aip v. devt. ) a‚St Á.ro bÛl' lokÉ ) devdevTymit…qdevTy' iptOdve Tym( ) y.dekk ì Sy.ogwkTv' cope≤=tVym( ) yq..c.êp[.ê" ) a.Ddwvto mN] îit ) aip Ádevt.in . k.Tp[.t( ) yq.ywAW≥ I.…. Sy.yu/m( ) a. pO…qVy./. aip bÙin n." ) n.v≤Nt ) tq. hot." ) aip v.t( ) p[.v≤Nt ) aip v.' rqo .TmjNm.vit ) a.n" ) t. . pO…qVy.Gy.yodevt.Nt·r=Sq. mN].vt( StUyNte ) yq.Yv. s.v≤Nt 3 t¥eån.n" ) sUyoR ¥uSq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] Evmu∞.Gy.id∑devt.n" ) a.nwkTvm( ) s'.Tm.TmeWv" ) a..x's. îit y.p[.r." ) a…¶" pO…qvISq.TmnoåNye dev. îit nw®ˇ_.j.∞ ) îtretrjNm.' m.v≤Nt ) aq.no . kmRpqO KTv. pOqgev Syu" ) pOq‚G` Stutyo .pTy.n" ) v.Ny] yD. yD.Py∑* √N√.mdevt.Jy km.A≥Wy" StuvNtITy.nwkTv' s'. îit Sq.idTy.n" ) a.' mN]Î∑yo . t∂ºvt.Rn( devt.h.vcwr….My.v≤Nt ) aip c sÊv.Um….?vyubR ˜R[ oÌ.." p[Ty©.gNtUinv.Tm.yuvNRe {o v. k⁄y"Ru ) t] s'Sq.

" Syu·rTyekm( ) cetn.vNtITycetn. tÿ îN{Ö SqivÿrSy b.Îxmev ) su% û ' rq'à yuyju Öe …sN/urÿ …Ä ênÖm( ) îit ndIStuit" ) yqo EtTp*®Wiv…/kì" kmR…./.Ryô .r…cNtn' devt.…mN{ y. îit ) yqo Et∞etn.ôÙ ) yTs'à gO>û .ip p*®Wiv…/kì{VR ys'yogw" ) a.v√≤ı Stutyo .·rTyetdip t. £¡Nd≤Ntô h·rÿt…e . √.'ô h·rÿ>y.idTy" pO…qvI cN{m.ip p*®Wiv…/kìr©¯" s'StUyNte ) Aû„v.v≤Nt ) tq.Îxmev ) 122 (122) . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION t]wt•rr.n.r. mÿ`vNk.….∑^…mv 5 aq.ô≤x·rˇeÿ ) aq.>y.R ≈u/û I hvÿm( 6 apu®Wiv/.tO INyoW…/pyRNt.Ij.in ) aq.v√≤ı Stutyo .m( ) pu®Wiv/.ÿ" ) îit g[.NyPyev' StUyNte ) yq.=p[.…¶v.'à gOhû e teÿ ) aq.vStuit" ) yqo EtTp*®Wiv…/kì{VR ys'yogw·rTyetdip t.. surû .ô.in ) yqo EtTp*®Wiv…/kìr©¯" s'StUyNt îTycetne„vPyet∫vit ) aÖ….ip p*®Wiv…/kì" kmR….n." ) aÖıIÿN{Ö ipbÿ cÖ p[iSqÿtSy ) a." Syu·rTyprm( ) aip tu yd( ÎXyteåpu®Wiv/' tt( ) yq.ih ) kôLy.Ös….k.Ryru .≈uTÿ k.

t.m.idTy" ) s Tvwt>e y" p·rdd≤TptO>y îit s.¶.Ny…¶.nsmy" 7 itß Ev devt.nnÿ∑pxu.n( ) an∑pxu" ) . îTyuˇ_' purSt.d( √‰upsg.n.ˇSy p[k°tRnTe yprm( ) a…¶devR >e y" suivdi]ye>y" ) suivd]' /n' .…yt. purSt." sm.i∑RivW…ykm…¶kmwvR tt( ) aq.tev.p*„.ˇ_StuitmOcmud. îTyeW ih sveWR .nIN{.Rt( ) dd.Rt( 9 aqwt.ne ) a¶.hn' c devt.Sy.' . yDo yjm.vytu ) iv√.ˇSy..:y.d" ) pUW.' gop.' iv.yI pO…qvI¬πit ≤S]y" ) aq.ˇ_Iin ) aNt·r=lok" ) m.vStuitrev ) aip vo.Sy s'Stivk.xt ) îit g[." p[qme Sq.m( ) y∞ d.Py.dex îTyekm( ) a…¶®p·r∑.Nv.hcy| Vy.m" ) aqwt.ª.n.' km.¶.v' hivnR TvOKs'Stivk° dxtyIWu iv¥te ) aq.m ) ye c 123 (123) .ˇ_Iin ) ay' lok" ) p[.ÿvytuû p[ ivô√.' . a. dev.y]I ) i]vOTStom" ) rq'tr' s.' hivnR tu s'Stv" ) t]wt.R Sy.?y'idn' svnm( ) g[I„m" ) i]∑ëp( ) pçdxStom" ) bOhTs." Syu" ) aip v. pu®Wiv/. Tvetô í‰.·ˇ_s.'x…ykStOtIy" p.û vRu nÿ Sy goôp." ) îN{" ) som" ) v®.v.Sy kmR ) vhn' c hivW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] hotu…ÿ íôTpUvRÃe hivôr¥ÿm.m ) ye c devg.s.t" svn' ) vsNt" ) g.n.:y. Tvet" p[Cy.hr≤Nt 8 pUWû .vit ) ivNdtevk Rw opsg.n Ete Syu" ) yq.t( ) t.yiv/.vw„.uvnSy gop." ) s Tvwtô >e yô" p·rÿ dd≤Tpôt>O yoôå…¶devRÖ >e yÿ" suivdÖi]ye>ÿ y" – pUW.nSy ) EW c." ) pjRNy" ) Atv" ) a.RTm.Ut.mev st.

®{e.ip …m]o v®.·ˇ_xeWmnukLpyIt ) xrdnu∑bë ke …v'xStomo vwr.í ≤S]y" ) aq.ne y." ) ¨„. v. m?yme Sq.t( ) p…¤" pçpd.yto mu%.yun.ie t s'Stv" ) Ete„vev Sq.Kvr' s.IiW. c bl’it·rN{kmwvR tt( ) aq.R ) jgtI ) s¢dxStom" ) vwÂp' s. .vStom" x." ) a…¶" ) som" ) v®." sm.n.Spit" ) pvRt" ) k⁄Ts" ) iv„.r.I veTy*p…mkm( ) ¨„.ˇ_Iin ) as* lok" ) tOtIysvnm( ) vW.. c pUW.idTykmwvR tt( ) cN{ms.meit ¥u." sm.R ) ¨Bjtev. c som" ) v.≤NtkmR.n' vO]v/" ) y. mnn.ytn.nupd[ .den.it ) îit c b[.R ) Ac." ) pUW.ª..j' s.R Sy.dudptt( ) îit c b[. v.nVyUh„e vOtCu zNd"StompOœSy .in ) ≤x≤xroåitCzNd.yte" StuitkmR.y]I g.yte" ) kk⁄p( kk⁄….d.ytn.Sy kmR rs.t( ) zNd.idTy.y]Imev i]pd.m s‚MmtmOc.yu" ) aq.dn.í ≤S]y" ) aq.ª. ¨ˇme Sq.˜.en s'StUyte ) pU„.t( ) Stom" Stvn.nI .in ) hemNt" p…¤≤S].t( ) g.vit ) ≤òÁtev.m ) ye c devg. ) g.ˇ_Iin 11 mN].t. sm' men îit nwd.í rs/.Ny.t( ) yjuyjR te" ) s.S]y‚S]'xStomo rwvt' s.nu∑o. ) aSytev.n.IW' ò.meit pO…qVy. s'vTsre. ) v.. ivprIt.guTò. dev." ) g.m( ) bOhtI p·rbhR.˜." ) i]gmn. c k.meTyNt·r=.n' r‚Xm….'…s z.t.Sy s'Stivk.ten c pjRNy" 10 aqwt.vit ) kk⁄p( c k⁄Bjí k⁄jtev.m( ) y∞ ik≤çTp[v…Òtm. ) i]∑ëp( 124 (124) . ) bOhSpit" ) b[˜.Tk.m( ) ¨‚„. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION devg.' stI' ctuqnRe p.yun.Sy kmR rs.t.u" ) v..ne y.R ) anu∑bë nu∑o.

R=r..R ) gLgLym.≤S]∑ëPTvm( ) îit ivD. ) ivp[. devt." ) sUˇ_.nw" s'yJu y hivíodyit ) îN{.n" ) t' p[qm' Vy.t( ) ag[.m" ) a…¶" pO…qvISq.Uy.U .m( ) ivr.Uy.NyPyekÉ sm.vit 14 aÖ…¶mIÿ¬π purû oihÿt' yÖDSyÿ devÖ mO‚û Tvjÿm( ) 125 (125) . ) ippI≤lkm?yeTy*p…mkm( ) ippI≤lk.Tp[.jí ./. .]' tu tt( tSy.jn. ) nIt.p.ª.nulpe nm( ) ipp.nIit v.√.I.te>yo j.R nI" pr" ) tSywW.rmnˇ_Év.t( tt( i]∑ë.˜.rm.t( ) yˇu s'ivD.Sy. tu i]t.Nt.mn≤Nt ) .mne ) aqot kmR…. ) ivp[.\homuc îit ) t.y./n.R dhtev. ) k. b[.y bu." St*it ) vO]h.nSy .. peltegiR tkmR.noåsOjt( ) îit c b[.p.j" ) aqot.Ut' Sy. ) ivr.vtIit Sq*l.˜.mn≤Nt ) .'…s tu sm.vit ) yq.j" ) hiv.Tyuˇrpd.t( ) aˇ_.√.=r.yte 12 jgtI gttm' zNd" ) jlcrgitv. ) ivr.:y..≤u =t.….√. ) ivr.ste p." ) k." ) ît.n.n.Ts'p.t.Rvit ) ag[' yDeWu p[.Æ@±vr. ) yt( i]rSto..Iyte ) a©÷ nyit s•mm.y*dn' deih ) ò.=r./.t( ) VyÔnm./.kpU….œI…v" ) n Knopyit n òehyit ) i]>y a.√.Rtm' zNd" ) i]vO√j[" ) tSy Sto.nIy…mit 13 aq.n.dUn.jn.∂G/." ) îtIm..t. anu£.ª.d…/k.U…yœ.m" ) a…¶" kSm.…í…•p.NyStuit tTsm.A≥iWdevR t.n" ) aKnopno ./n..Rj" ) AG.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] Sto.t( ) tI.y. ) purNdr" ) îit ) t.yt îit x.NyPyekÉ sm.dˇe gk.'…s tu sm.:y..….t( ) s %Lvetre k.y vO]fle ) îN{.toånu£…m„y. Sy.

ô<y 1ÿÖ " Smyÿm.tÿmm( – a…¶mI¬πå…¶' y.nn.. ) ¥uSq.vit 15 aÖ…¶" pUv…ÃRe .ôrI@‰oô nUtnÿ ®w tÄ ) s devÖ .√.ÿr' ràÖ/. ) nmitkm.o hÿyiR t j.\ Eh vÿ=it – a…¶yR" pUvA Rw i≥ W….' d.√.Iy.tOtmm( ) tSywW.ip b[.t.n.ÿ" kLy.\ô ¨d.vtIit v.√.r.ı‰eWoåŒ ¨deit ) îit c b[.n.so aÖ…¶m( ) `Otû Syô /.pr.nmNt smns îv yoW." ) rà/." ) smn' smnn.' /n. ) s'm.o hyRit j. ) hot.ÿ" sÖ…m/oÿ nsNtÖ t.<y" ) Smym.í nvtrw" s dev.R v.vh‚Tvit ) s n mNyet.km.n.km.ôtvedÿ .idTymuˇ_' mNyNte ) smu{.s" ) a…¶…mTy*p…mkm( ) `OtSy /.n. ¨dkSy /. ) ¥otn. p[vÿ NtÖ smÿnve Ö yoW.˜.ôAi≥ Wÿ…. .√.m( ) aq.“oitkm. ) t.˜.ô.:y.ÿrt( ) îTy.R v. ) puroihto Vy.…m ) È≤¬r?yeW.to yDí ) devo d.inh.tved.R ) ivhyRtIit ) sÖm{ûu .R ) pUj.R v.…¶·rit ) aPyete ¨ˇre JyoitWI a¶I ¨Cyete ) tto nu m?ym" 16 aÖ….rI≤¬tVyo v≤NdtVyoåSm.dU…û mRm/R mÿu .r' ◊.." ) hyRit" p[Pe s.' .km.√.ymev.vit ) 126 (126) .r." – a….no . ) kLy.tm' rm. juW. devt. ) yo dev" s..rm( ) juhotehoRtTe y*." s…m/o nsNt ) nsitr. juWÿ .r.….n.c. ) dIpn.Rv. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION hot.

tvedSTvm( ) îit b[.y 17 îN{'à …mô]' v®ÿ.n' bÛ/. ) yStu sUˇ_' .vev …sN/u' n.Wv.' t.…¶' mh.ryit ) du·rt.Ty…¶·rit du·rt. ) mh.n" ) yt∆. ) j.Ry sunv.spR≤Nt ) îit c ) tSywW.tmevtw e ¨ˇre JyoitWI Eten n.tiv¥o v.tivˇo v.j.ôtvedÿ se sunv.ivno vd≤Nt ) îN{' …m]' v®.t" pxUnivNdt îit t∆.ryit ) tSywW.ÿ bÛû/.itô ved"ÿ ) s nÿ" pWRdÖ itÿ dugû . . …sN/u' …sN/u' n. .…. vÿdNTyô…¶' yÖm' m.t.SmIkroit ) somo ddidTyqR" ) s n" pWRdit dug.Û" – îmmev.v.Tyô…¶" – j.˜.in dugmR .it iníyen dhit .te iv¥t îit v.vit 19 j.m/eyne .Tmeit v.y.tvedseåc.ÿt·Ö rê.in ved ) j.n.' vwv' j.in Sq.ÿ n.v.Tm.tvedSy.in vwn' ivdu" ) j.t( ) j.Tsv. ) j.ÿÛrû qoÿ idôVy" s supÿ .R….t/n" ) j.tIyÖto in dÿh.m…¶' idVy' c g®TmNtm( ) idVyo idivj" ) g®Tm.tp[D. me/.Uyse invRcn.m( ) tSm.| mh.tved.tveds îit j. ivê. j. ndI' jldug.mô somÿmr.RntO NU pxvoå…¶m….Nt' a.vit 2 25 127 (127) .in n.R….nmmOtmr. .kÀl.y som' r.Ö oR gÖ®Tm.m som…mit ) p[sv.ÿn( ) Ek˘ô si√p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] a…¶" sv." kSm.RTm.ô ivê.t.te j.n( ) guv.jete 18 j.pr.qR…mit Smo" ) indh.ÿnm.ôvve Ö …sN/uÃ' du·rÖt.tvedso j.n( gr.jte ySmw hivinR®Pyteåymev soå…¶" ) inp." ) îit ) tSyoˇr.in t.R devt.v.tIyto yD.mÖ…¶m.

•r.nr" ) tSywW.Ut.idTy" ) ¨duû Ty' j.m" ) yStu sUˇ_' .jte ySmw hivinR®Pyteåymev soå…¶j.Re ) r.tmevtw e ¨ˇre JyoitWI Eten n.s.≈y.…¶·rit ) aPyete ¨ˇre JyoitWI j.R….nr" kSm.m/eyne .ymev.ô…jnÿm( ) îÖdÖ ' noÿ bÖihRr.ôtvedÿ sm( ) îit ) tdup·r∑.nm( ) aip vopm.j.meit ) tTko vwê.Rtved.ne yuJyte ) s n mNyet.nr" s'ytte sUy.d( Vy.ôto ivêÿ…môd' iv cÿ∑e vwê.¶ey' t∆. ) aip v.m….tveds.n.IyStSy vy' vwê.:y.vit 21 vwêÖ ." smXnuv.in tSy vwê.<y.t( ) aê…mv j.nÖro yÿtteÖ sUy. .qeR Sy.t( ) ivê. y" sveWR .Ösdeÿ – p[ih.ô≈I" ) îÖto j.nr" ) m?ym 128 (128) . .ônrÖ Syÿ sumtÖ * Sy.√‰.:y.nrSy kLy. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION p[ nUnû ' j. p[vÿ Ntô smÿnve Ö yoW.ÿmÖ r.n.ÿ" ) îit tTpurSt.ôtvedÿ sÖmê'à ihnot v. ivê." ) inp.tveds' kmR….t( ) p[TyOt" sv.ô ih kô˘ .tveds…mit ) îd' no bihRr.m….t" svR…mdm…. nyNtIit v.ut j.Sy.Ut.tvedsI ¨Cyete ) tto nu m?ym" ) aÖ….sId‚Tvit ) tdetdekmev j.ivpXyit ) vwê.jete 20 vwê.y]' tOc' dxtyIWu iv¥te ) yˇu ik≤çd.n.v.' Sq.uvnÿ .' .tveds' g.tm( ) aq.•yit ) ivê En' nr.RÃe – îto j.' mt* Sy.j.nr Ev Sy.

syit ) aq.nm]wv Stoi]y' x'sit ) aq.nr' .nro fln( ) av.s.v.gCzit m?ymSq.t" ) roh.mnu’it' hot.nrIyo √.idTy îit pUvRe y...Ndo…mk˘ sUˇ_' s*yRvêw .' .\ a/Unÿ oôTk.ô avÖ xMbÿr' ." ) ¨pd.ip z.' lok..Gym( ) vOW.n. pO…qvIm( ) îit ) EW ih ¥.vit ) a.R….vit ) as* v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] îTy.nr.˜." ) EW. devt." ) ivê.ip b[.v. ) tm…¶vwêR .ivTyPyete ¨ˇre 129 (129) .i{yet ) a.NtIy' sUˇ_' s*yRvêw .vit ) tt a." ) vO]h. ) ®{' c m®tí ) ttoå…¶…mhSq.h.' roh a./Unodp" k.m( ) y' pUrv" pUr…ytVy.vit ) idôiv pO∑û o aÿroct ) îit ) EW ih idiv pO∑o arocteit ) aq." ) dSyudSR yte" ) =y.. svn. Áºn' St*it 22 p[ nU mÿihôTv' vOWÿ .m.et( – p[bv[ I…m tt( ) mhÊv' m.' rohe.¶eyo ih .vit ) aymev.' me`hnm( ) scNte sevNte vWRk.Rt( ) ¨pdSyNTy‚Smn[s.Ö Syÿ voc'Ö y' pUrû voÿ vO]hÖ .q.dxkp.…Dk. a…...Sy viWRtru p.ônrÖ o dSyumÿ …Ö ¶jR`à NÖ v.ª.…¶vwêR .œ.n.syit km.ip vwê. sUˇ_Én p[itp¥te ) soåip c Stoi]ym. a.kpU….nr" ) îit ) aq.lo .nr' .y.' .idTyoå…¶vwêR .pO…qVy.vit ) EtSy ih √.Ty.Tp[Tyvroh…ík°iWRt" ) t.'Ö scÿNte ) vÖêw .nr îit x.nt( ) xMbr' me`m( ) aq. mnu„y.nrIye.‹" ) vWRkmR.®te xS]e vwê.n.œ.v.nrI .dxiv/' kmR ) aq. yo ¥.…¶m.c.ip hiv„p.ip inivTs*yRvêw .

vw„.Ö . teWu vwê." ) .Tmn.nrIy.idTy.ÿn.d.>y. s..ô idvÖmTu pÿt≤Nt ) t a. cwnmSto„y…•it ) ¨deWIit aStmeWIit ) ivpyeWR Iit ) a.vit m?ym/mwvR t.m….v.vTyudkÉN/n" xrIropxmn" ) ¨p.d/.Ny*ˇ…mk.vd( .du.t( ) ¨dI…c p[qmsm.:y..g.¶ey„e vev ih sUˇ_ÉWu vwê." p[v. s*y. a.ÎûtSy.idTykmR.yt îit ) y] vw¥tu " xr.nrIy.ônmetÖ dudÿ kÖ mu∞Tw yvÖ c.U…m'à pÖjNR y.vR ≤Nt ) îtoåSy.in v. vÿv]O NÖ Tsdÿn. vwêdeVy.idTye k˘s' v.Py. p[v.Tm. m….hÿ….idd( `Otû ne ÿ pO…qôvI Vyu¥ÿ te – 130 (130) .…cRWStyo.R….n Ev.v≤Nt ) a…¶kmR. p*„. ingdVy. 23 ’û„.' inôy..ô …jNvÿ≤Ntô idv'à …jNvNTyô¶yÿ" – îit s.. .in sUˇ_.…. v.nÖro yÿtteÖ sUy.h ) vwê. Áºn' St*tITy‚Sm•Pyetdupp¥te ) sÖm.iv].Rso" s's©÷ ÎÇŸvmv+yt( ) aq y. v.in v.Tymutoåmu„y rXmy" p[. s'ytte ) aNyenvw .' v.' j.n'Ö hrÿy" sup.in . cwn' St*tIit ) vhsIit ) pcsIit ) dhsIit ) yqo Et√WRkmR.ryit tTp[dIPyte ) soåymev sMp¥te ) aq.in v.Nyet..ÃRe ) îit ) n c punr.>y.R aÖpo vs.nroåy' yt( t.h≤Nt y.d.y' sMp¥t ¨dkopxmn" xrIrdIi¢" ) aq.vdnup.Ny" s'ytte ) ît îmm. p·rmOJy p[itSvre y] xu„kgomyms'SpxRyn( /.' j..vOˇ a.yte ) kq' Tvymet. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION JyoitWI ) vwê.ˇo .in v.t.dIym.iv„yn( ) a.

.yvcn.' r.¶yo v.l.idTySy hry" sup.·ˇ_v.Ûto .NtÿmjÖ r'à SvôivRidÿ idivôSpOXy. ) p[Jv≤lt.nr' .vit ) a…¶v.¶yo v.vtITyinvRcn' k˘p.ÛÿtÖ' ju∑mÿ ¶Ö * ) tSyô .idTyoå…¶' r‚Xm….UTv.vit ) yo iv@±>yo m.RvtRNte ) shSq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ’„.Rç" py.nIym( ) ajrm( ) sUyiR vid ) idivSpO≤x ) 131 (131) .nr" ) s'vTsro vwê..nuWI>yo dIPyte ) yqo EtCz.mR.v≤Nt ) a‚St ih s*yR Ekkp.nrI .v≤Nt ) pO…qvI vwê.m ) …j`te"R …sçitkmR.Ndo…mk˘ sUˇ_' s*yRvêw .dudkSy.in .R îto vOi∑' smIryit /.à Öe .' inry.˜.idTyrXmy" ) te yd." py. ) twr….t( p[Tyvroh…ík°iWRt îTy.NtIy' sUˇ_' s*yRvêw .nr" ) îit ) yqo Et…•ivTs*yRvêw .uvnÿ .' .vtITySywv t∫vit 24 hÖiv„p.nr" ) b[.nr' .y devÖ . vWRit m®t" sO∑.o vwê.idTy.i]" ) a.lo .vit ) yqo Et√wê.R hr.' .vit ) yqo Etıiv„p.nuWI>yo dIdet( ) îTyeW ih iv@±>yo m.à Öe k˘ Svô/y.vtIit bÛ. /mR.RvtRtåe q vWRit ) îit ) yqo Et{oh.v.ª.dIin ih b[.ÿpp[qNt – hivyRTp.Ût" ) îit jmd¶y" p[j…mt. %lu vw as.mCzi∂iv %lu vw .r.˜.. a.mutoåv.ip b[." ) aq.˜. .t( ) aq `Otne odkÉn pO…qvI Vyu¥te ) `Ot…mTyudkn.dxkp.' vOi∑' ny≤Nt ) yd.vtITySywv t∫vit ) jmd…¶….l" pçkp.˜.in .detd( .lí ) yqo Etd( b[.vtITySywv s.n.nrIyo √.

Ût' ju∑m¶* ) tSy ...y c ) Ete>y" sve>R y" kmR>yo dev.j.ÿt·Ö rê.ÿ pr.r.y c /.ÿnmÖ pu ÿ tSquA≤û≥ Gmyÿm( ) a.nÖr' m.mupSq ¨pSq.Övtÿ" – ap.sIn.Py.gO.ri√ôvSvÿto vwê.mupû Sqeÿ mihôW.Nt îit v.pp[qNt ) aq. mh.h 25 aÖp. dUtû o aÖ…¶mÿ.r.y c . îmm…¶m•en.tÖ ivxoô r.ne mhTyNt·r=lok a.vn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a…. aÿg>O ..

Nynusc' rit Tvrm.ônn( – mU/.[ m( ) tmUÿ a’<v'S]e/ô .uvû o .n. devg.mUû tu yÖ…Dy.' Tvet.j.n.RêintIit v..n.' mNyNte y…Dy." ) tSyoˇr.d' St*it 26 mU/û .Ríô rÿit p[j.Ut.>y. ..n.' yDs'p." 132 (132) .n.R .yte p[.h ) m. .…Nvv.' ivvSvt a. pUjnIy…mit v. ) acRnIy…mit v." ) ivx îv r. aip v.nNTsv.p.gt.n( ) p[·e rtvt" pr.yte p[.Rrm.Ny>y.ht.tyRNt·r=e ê…sit ) m.nrSy m.m( ) apo yTkmR crit p[j.n.' .nm." – Stomen ih y' idiv dev.√.t®¥NTs Ev ) p[D.ôy.soÿ aÖ…¶mjIÿjnÖHz·ˇÿ_.idTy.ÿvitô nˇÿ_mÖ…¶SttÖ" sUyoRà j.I rod…sôp. Sq.t m.y 27 Stomenÿ Ö ih idôiv devÖ .?y…mk.idn.R….ty. Sq. ) aqwnmet.t·rê.nmuptSqu" ) A≤GmymOGmNt…mit v.tô ®Ä¥n( ) m.ÿn.Uyse invRcn.t·rê.R mUtmR ‚SmN/Iyte ) mU/.snv.' .R…. v.vit nˇ_m…¶" ) tt" sUyoR j. ) ahr¥' dUto dev. aSy.metÖ .t( ) ivvSv.mpoô yˇU….uvû e k˘ s aoWÿ/I" pcit ivôê¡p.yu" ) m.' dev.' sv.R y" sveWR . a…¶mjnyn( x·ˇ_….¶evêRw .

idTyI’Ty St*it 28 yÖdde neÿ mÖ dÿ/yu …ÖR Dy.Uyse invRcn.n.' ko n îd' ivv+ytIit ) tSyoˇr." sUymR idte" pu]m( ) yd.:y.xKnuv≤Nt ) tTshmdn' sm." sveR idiv dev.¥.pÿXyôN.U …mqun* p[.Utÿ .Rv.mkr.ôm.idteyÖ m( ) yÖd. ) mnu„y…mqun.kpU….y ) pO…qVy..dev ) meqNt.y 30 y.n.Ö o hoturû vÿro inô WIdÿn( – y. ) 133 (133) .¶I’Ty St*it 29 y].mNt·r=e idvIit x.…¶rs* c m?ym" ) ktro n* yDe .Uyo ved ) îTy.idTp[.pO…qVyo" a.]muWs" p[Tyˇ_' .R ) sm.ôvNÖ m.t( ) …mnoit" ≈yitkm.uvnÿ . A‚TvjSteW. cÿ·rÖ„.ÿyoô n=ÿNt yÖD' k îÖd' iv voÿct( – y] ivvdete dwVy* hot.v." ) ydSy idiv tOtIy' tds.vit p[itdxRn…mit v.d'Ö s%.v.R ) qu îit n.U …mÿqnûu .ôyNb[.t·rê" ) t.m( ) tmk⁄vS| ]e/.ÿso idôiv devÖ .ô vdetÿ Öe avÿr"Ä prÿí yDÖNyoÿ" ktÖro n*ô iv vedÿ ) a." ) qk.v..ro v.vNyoNy' vnut îit v.˜ÿ .vNm. shc.…≈t. .n.idTyí ) …mqun* kSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] kmR…. ) aqwnmety.vNyoNy' nyt" ) vnuto v.n.ô]muWû soô n p[tIÿk˘ sup<Ö yoRô 3ÿÖ vsÿte m. xek ÿ ·û⁄ rTsÿ/mÖ .˜.m( ) td¶I’Ty St*it ) aqwnmety.' yD' smXnuv.* ) ¨W.ôTyupÿ yÖDm.idTy" ) îit ih b[.dur. ) nyit" pr" ) vinv.vÿ∂/.ÿ – ydwnmd/uy…R Dy.inô ivê. pUr.í.' svRd.vPyetSm." sUymÃR . c·r„.·r.Ut.r* ) ay' c.

h ) svRSy p[sivt.tmevtw e ¨ˇre JyoitWI Eten n.nSy s'pT[ yqeR p[yog" ) îhev in/ehIit yq.‚Stß Ev devt. vO.o hot.√wê. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aSTyupm.r…cNtnmpu®Wiv/.gCzn( b[.jte ySmw hivinR®Pyteåymev soå…¶vwêR .n' hiv„p.vNm.nre.vit ) dev sivtret' Tv.]yo vste m.Sy." kSm.˜.' iny." ) Et.vu " Stomen yde- den y].∆gtI gttmmq. aq. mnn.¶ehoRtru vro inWIdn( ) hotOjpSTvn…¶vwêR .ˇ_INyqwt. ) îit ) îmmev. iptrm( ) yStu sUˇ_' .vdete y.Ny. r.R.St¥e itß Ev devt.tveds' vwê. ) sup<yR" suptn.moå…¶mIleå…¶" pUviRe .nr" ) inp.teå…¶' ho].idTy. îTyuˇ_' pUW.m/eyne .]meki]'xt( ) îTyuˇrW$(kÉ p[qmoå?y.tved.Ntmp.rm.k.it yDm.vdupd/.mupSqe mU/.y" îit in®ˇ_É s¢moå?y.jete .nIN{.…¶' sivt.Tp[nnU ' vw j.p[vNteN{ …m]' j.SR y ) t.toånu£…m„y. ) ¨ˇm' v.nrIyo .r….nrSy p[nU mihTv' ’„.y" 134 (134) .nr" kSm.t·rêÔ‰oitvR.ˇ_Iin mN].Tvetoåqwt.to dwvt…mN{oidv" pro=’t.jete 31 aq. vwê.y sh ip].rm( ) m?ym' v.

iv.h ) aq." p[v.Rsu devt.≤Tpb‚Tvit v.' pun" p.yte ) yo aXmÿnorÄNtrÄ…¶' jÖj.ods.Pyen' somp.od. {iv.Py." ) a.s îit {iv. îit x.od.vit ) aq. aÖ…¶' /.od." ) îN{ îit £*∑ëik" ) s bl/nyod.v≤Nt ) devÖ .RttO m" ) tSy c sv. {ivÿ.ods.s.iv. .sStSm.…¶{Riv." ipÿbtu {.Py…¶' {.ôtmutû mÿNy Enm( ) îit c.{v≤Nt ) bl' v.RttO m îit sv.c≤Nt Stuv≤Nt v/Ry≤Nt pUjyNtIit v.h ) {Öivô." ) tSywW.od.jeWu {. .∑moå?y.ÿryN{iv.kpU….oôd.oôd.∆." kSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq.soô g[.n…mit .idn îit v.odsm.d.R bl’it" ) aojÿso j.oôd. ) tTko {iv. ) {iv.]SyeN{p.vit ) yqo EtTs bl/nyod.odÖs" ) îit ) aymev. ) {iv.Svwêy| iv¥te ) yqo Etdojso j.{v≤Nt ) tSy d.vit 1 {Öivô.m( ) ydenne .so a?vôre ) yÖDWe ÿu devÖ mIÿ¬te – {iv. ySTvm( ) {iv.m( ) îTyip ingmo .PyOtyu .heit ) 135 (135) .nen St*it ) aq. {iv.od.v≤Nt ) teW.iv. .inn îit v.nÿ ) îTyip ingmo .y" {iv.muCyte ) ydenm….iv.h ) EW punretSm.d.t( ) /n' {iv.vit ) aq.s." p[v.¶ey„e vev ih sUˇ_ÉWu {.….tmut mNy En…mit c.vÿhSt. ) yDeWu devmI¬te ) y.t.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aymPy…¶rojs.Öj EÖW" ) îTyip ingmo . v.m( ) yqo EtTsomp.t( ) …/„<y. v.ip[y" kSm.m( ) t..v" ) …/W.“ote" ) p[I.ip[y" ) a.ÿ" ) îTyip ingmo .h shsSpu]' shs" sUn'u shso yÛm( ) yqo Etd…¶' {.Nyÿj…s j.t( ) …/„.t.o a….' pu]û o aÿ…/r.iv.…Ö ≈….k™ …/Wed/R .' p.mI .tev.odÖ" ipbÿ Aût…u .. v." k.lw" 3 aq.n…mit .ods îTySywv t∫vit 2 me¥Nÿ tu teÄ vˆÿyoô ye….vit 4 s…mÿıo aÖ¥ mnuWÿ o duroÖ.·ˇ_m.ôR Tv' ne∑Ö .innIit v.^ Tsoÿm' {iv.p[I.l…yt.vit ) î?m" s…mN/n.vtIit . .ÿ" – me¥Ntu te ) vˆyo vo¿h. /Is.ôgyU .TyqeR ) /Is..." ipbtu {.s.t.yUy /O„.' somp.' pun" p.R ) a.nIit sveWR .g. ) vn' vnote" ) ipb ) Atu….nennw ' St*tITy‚Sm•Pyetdupp¥te ) som'à ipb mNds.o a….no j.tved" ) 136 (136) .ôyyU ..]SyeN{p.od.denm.ôrIyÖsåe ·rÿW<yNvI¬ySv.iv.…m?m" p[qm.˜.ôno gÿ.odsm.vit ) yqo Etd( {iv.R…s ) a·r„yn( ) Î!I.t a.h ) EW ih vn. ) vnSpt îTyenm.n.idnIit v.r.e devÖ o devÖ .yte ) tSm. p.t( ) tSywW..v ) a.]' t∫vit ) yq.vit ) yqo EtˇeW..o …/„<yo …/W.gUyR Tv' ne∑I^ y.yVy. blen mQym. v.ods ¨CyNte ) hivWo d..ÿ /O„.p[I….r" ) ywy.heit ) A‚Tvjoå] {iv.rSte cwn' jny≤Nt ) AWIÿ.t( ) a. vnSpte ) a.it ) îit c b[.].

" ) nrw" p[xSyo .'íte n. c. .y.TqKy" ) a…¶·rit x.ôNm?v.n( ) Tv' dUt" kivr…s ) p[cte .TqKy" ) np.kpU….vit 7 137 (137) .ÿin hÖVy.vit 6 nr.ÿin /Iô….vit ) tSywW." ) yDe?m îit k.>y aoW…/vnSptyo j. su…j◊ ) mNm. ¨. a‚Sm•.og.y. .…." ) îN/tev. ¨Ö.n.n.nÿmWe .v." pyo j.in hvI'iW ) som' cetr.x'sSy mihm.tved" ) a.yNte ) aoW…/vnSpit>y EW j. aNt·r=e ) t.Jy' j.Jy…mit k. .kpU….v.idTynnNtr.sIn" x's≤Nt ) a…¶·rit x. ) t.®Ät yÖDmONû /Ndevÿ ]Ö .mupStumo y…DySy yDw" ) ye sukm.yte ) tSywW.d." xucyo …/y' /.m yjÖtSyÿ yÖD"w ) ye su£û tÿv"Ö xucyÿ o …/y'/Ö .Nyj…s j.r…yt.nmeW." – s…mıoå¥ mnu„ySy mnu„ySy gOhe devo dev. ceit v.….•o yD' gmy ) nr." ) a.poå] tNv ¨CyNte ) tt.Rttm.yRD' c sm/Ry ) dev.kpU….uÁ?vôr' nÿ" – tnUnp. – nr.x'so yD îit k.NyDSy y." Svdÿ≤Nt devÖ ." p[j.vit ) g*r] tnU®Cyte ) tt.R ) tSywW.TqKy" ) nr." ) tSy.ÿ smÖÔNTSvÿdy." ) tnUnp.n( ) m/un.yte ) a…¶·rit x.in ceit v.y.ipk.y. aSy." p[vı O cet.in c no /I…. ) Ȭ ÈØπ" StuitkmR.n. cÖ vhÿ …m]mh…íikôTv. n.m/eym( ) in. . cÿ ’.vit 5 tnUnÿ p.' .N].r" SvdyNtu dev. smÔNTSvdy kLp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] a.Öxs' Sÿ y mihôm.TpÖq AûtSyô y. c vh …m]mh" ) …cikTv.Tpq AtSy y.…j◊ ) mnn.NTv' dUtû " kôivrÿ…sô p[ctÿe .yte ) pys a.ômpu ÿ StoW..R.

vsn." shjoW.tí Ùtí .ôj◊u .t( ) tSywW..cô In'à bÖihR" p[iÖ dx.m…s y◊ hot.y.m/eym( ) y.Ny=IiWto yjIy.ÿnÖ È¿yoô vN¥ôí.Ùym. pO…qVy." sÖjoW. .Ny=IiWôto yjIÿy.n.' bihR" pUv.Ny∑Otr" ) bihR" p·rbhR. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a.vit 8 p[.n( – a. vStoÿrSÄ y.ÿm…s y◊Ö hot. y.n( ) îiWt" p[ie Wt îit v.ÿ" ) Tv' devÖ .R. vOJÿ yteÖ ag[eÖ aˆ.ÿm( ) Vyuÿ p[qte ivtÖr' vrIÿyo devÖ >e yoô aidÿtye Syoônm( – p[.cIn' bihR" p[idx.n.ÿ pO…qôVy.y ) aSy." p[vJO yteåg[åe ˆ.ÿÁ¶eÖ vsu…ÿ .Á¶e vsu….ô s Eÿn." ) Tv' dev. ) y◊ îit mhto n. ) yjIy.vit ) s En.n È≤¬tVyo v≤NdtVyí ) a./I∑ îit v.

s. ) dev>e yí. ) √.rytev." – VyçnvTy ¨®Tven iv≈yNt.m( ) pit>y îv j.vt sup.R ) tyoreW.Wm.Rro bOhtIivRê…mNv.n.nˇ_.r îit k." ) vrtmm©mU ) deVyo √. .m ) an·ˇ_ .i]n.'ô pitÿ>yoô n jnÿy"Ö xuM.idtye c Syonm( ) Syon…mit su%n.:y..ÿm. ) ¨W.º ) ti√p[qte ivk°.Ut. ) vrIyo vrtrm( ) ¨®tr' v. c ) ¨W.ro jvtev.m Syte" ) avSyNTyett( ) seivtVy' .vit 10 138 (138) .vit 9 VycÿSvtI®ivRyô ..[ yÖ..Rtr…mit v.y.yen ) aip v.R ) {vtev." ) Ë mwqnu e /meR xuxo….s." ) devIÿ√.TqKy" ) a…¶·rit x. .vtIit v. ) nˇ_Éit r.t.…. ivêm. ivStI.r" ) bOhTyo mhTy" ) ivê…mNv. devÖ >e yoÿ . Vy.Vyˇ_v.R ) t.NyvXy.R ) v..kpU…. nˇ_.reit yDe ) gOh√.í nˇ_. iv ≈ÿyNt.meW." ) ¨W.Rtr…mit v.

a.…mit v. c mnu„yvidh cetym. ) su„v.inô ivê. ) itßo deVyo bihR·rd' su%' srSvtI c sukm." ) Tv=tev.ÿ – dwVy* hot. ) Ny.e îit v.rt a.r* p[qm* suv.NdevÖ ' Tv∑.vit ) dwVy.c* in…mRm. yÖD' mnuWÿ oô yjÿ?yw ) p[cÖ oôdyÿNt..ÿp…O qôvI jinÿ]I Âôprw ip'x à ∫ Ö v⁄ nÿ .r.ne xu£pexs' …≈ym( ) xu£˘ xocteJvRlitkmR.ÿ sdt.ô …mm.ÿr…môh yÿ≤= ivô√..' id≤x y∑Vy…mit p[idxNt* ) itßo devI‚Stßo deVy" ) t.y ) p[codym.idTyStSy . dwVy* hot.n* yD' mnu„ySy yjn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] a.ô hot." ) tSywW.s.ÿr.vit 11 dwVy.t( ) dIi¢kmR.ivit v.v. tU.Nte idVye yoW.c.R Sy. . .R Sy." ) Ȭ.e bOhtÖ I su®ÿ KÄ me a…/ô …≈y'à xu£iô px'Ö d/. noÿ yÖD' .ÿ idôxNt.cô In'Ö Jyoitÿ" p[iÖ dx.ÿne – se„mIym.ÿ mnu„û vidôh cetÖ yÿNtI ) itôßo devÖ IbRiÖ hRrde ' Syoôn' srÿSvtIô Svpÿs" sdNtu – Etu no yD' ." ) pex îit Âpn.pyNTy.. ) sIdt.'ô in yon*ÿ ) idôVye yoWÿ. ) y…Dye ¨p£.e ) bOhTy* mhTy* ) su®Kme surocne ) a…/d/.…mit v.sIdNtu ) Tv∑..r* ) ay' c.t( ) kroitkmR.m ) ip'xte" ) ivip≤xt' .rÿtIô tUymÿ ‚Öe Tv¬.ô p[.n* yDeWu kt.n. p[qmÖ . su„û vyÿNtI yjÖte ¨p.sIdt. suvû .meW.n( – 139 (139) .R.s.vit 13 y îÖme ¥.rtI ≤=p[m( ) .ônˇ_. ." ) ‚TvWev.ÿ ) tmÖ¥ hoÿt·riWôto yjIÿy.vit 12 a.mR Xnut îit nw®ˇ_. hot.ÿkÉ ¨ÖW.ÿn.Rr* pUvSR y.…¶rs* c m?ym" ) tyoreW. ivôdqeWÿ u k.

vit ) Svyx. `Otû ne ÿ – ¨p." ) ¨pSq ¨pSq.ÿm?ûU vR" Svyÿx.m?vre dev.Ut.su ) c.n( ) m.n. a.ôiv∑‰oÿ v/RtÖe c.?y…mkSTv∑eTy.n( dev' Tv∑.e Tv∑u…ÿ bR>ytujû .Rym.ôtru SÄ y. ) tm¥ hot·riWto yjIy.vedn.®r.Û" ) m?yme c Sq.hÖe /ÿˇ.'ô p.n' smÔNdev.ô¥√.vit 17 aÖÔ≤Ntô Tv.su …jô˜. hÖvI\iWÿ ) vnÖSpitÿ" x…môt.vsOj. .ô dwVyenÿ ) ydU?û vR‚Stœ.v.I îit v. ) p[Tyˇ_É …s'h' shn' p[Ty.pr.e Tv∑ëibR>ytuj. c `Otne c ) tTko vnSpit" ) yUp îit k. devÖ o aÖ…¶" SvdÿNtu hÖVy' m/unÿ .]e îit v.kpU…. ) ahor.n.vÿ sOjÖ TmNy. vnSpte m/un.t( ) p[tIcI …s'h' p[it joWyete ) ¥. ¨ÖpSqeÿ ) ¨Ö.mÿ?vôre devÿ yNtoô vnÿSpteÖ m/unÿ .t" ) tSywW. .ivit v.pO…qVy* jn…y}y* Âpwrkrod( .ª. ) ar. devo a…¶·rTyete ]y" SvdyNtu hVy' m/un.in c sv.. ¨ÖpSqeÿ – aÔ≤Nt Tv.®ÿr.qÿ Atuqû .n.mym.pr.le ) vnSpit" x…mt.Rymÿ .vit 16 ¨Öp.Sy…s ) {iv.TqKy" ) a…¶·rit x.pO…qVy.ÿ smÖÔNdevÖ ." ) tSywW.kpU….ne ) ¨.vOt* hvI\iW k.Sy…s ) 140 (140) .le k.m•mOt.ne sm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION y îme ¥.n.R:y.R….v.Nk.Tp[tIôcI …s'hô ' p[itÿ joWyete – a.r…mh yj iv√.ô =yoÿ m.sevte e 15 vnSpitVy.Tmn.vit 14 a.Tmyx." ) tSywW.n.n.in c no d.® crte" ) …j˜' …jhIte" ) Ë?vRmı u t» ' . .ivr.t( ) tÊyo v/Rte c.ô {ivÿ.Tm. dwVyen c `Otne c ) ydU?vR" Sq.t" ) a…¶·rit x.

) Sv.s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] y√.meW.kpU….n." ) aÖSy hotu"ÿ p[iÖ dXyOtû Syÿ v.turSy. ) vyun.vTpurog.t.qeR Sy.ÿ inôyyU ÿ ipô∑tÿmy.Ste soåqoR y' te p[bmU[ " ) yDSy vh piq. vÖynu .m.Rp." p[y.Cy..no inr…mmIt yDm( ) a…¶devR .g.pr.n( ) vhÿ dev]Ö .in iv√.h. ) Sv' p[.in p[j.ôto Vyÿ…mmIt yÖDmÖ…¶devRÖ .’ty" ) Sv.vTpuroÖg. ) t.ôt.mI ) aSy hotu" p[idXyOtSy v. idÿ…/Wo hÖvI\iWô p[ cÿ d. .j.h.ÿ inôyyU ÿ AûtSyÿ v≤= pÖ…q. inyUy suÂptmy.ne ) a…¶·rit x.¶ey. ¨pSq ¨pSq.ÿm." ) aq ik˘dve t.tuhvR I\iW ) p[biU[ h c d.pr. îTyekÉ 21 141 (141) .n. .vit 20 sÖ¥o j.Nt.Iô r…jÿ∑"w – dev>e yo vnSpte hvI\iW ihr<yp.R ) aip vopm.vit 18 devÖ >e yoÿ vnSpte hÖvI\iWô ihrÿ<yp.ÿin ivô√.h.vit 19 vnÿSpte rxÖny.n( yDe d.’t' hivrdNtu dev." îit yj≤Nt ) îtIm.n.heit v." ) tSywW. ) tSywW.nuy.n( p[D.nn( ) vh dev.R p[iÖ dvÿSteô aqRmà ( ) p[dÖ ≤Ö =ô…. v.ô…c Sv.R Atp.heTyetTsu a. ) Sv.rmmOtWe u devWe u ) Sv.{ÿxnÖ y.I r…jœŸAj≥ tu mw" ) rjSvltmw" ) tipœtmw·rit v.ym.Ût' hivjuhR otIit v. anu£.ÿ’t' hÖivrÿdNtu devÖ .t( ) ihr<yv. ." – s¥o j.j.Sye Sv.heit v. a.p[Idevt.heit v.Rie t ) p[idvSte aq| pur. te ’t" =yo m." ) a.rÿmmÖ tO Wÿe u voc" – vnSpte rxny.

ôj. Atvoånuy./[‰ê' g. v anuy. îTyprm( ) pxvo vw p[y.yurÿ Stu dev..TsRmd…mit n. vw p[y.¶ey.n" p[. îTyprm( ) Atvo vw p[y. aÿnyu ..j.m( ) pxudve t.ip[y" s…mıo a¥tnUnp.Nmeÿ anuy.od.dx.ju◊..j.yv≤Nt ) atoåNy. v." ) îit c b[.ôj.' mns." p[.…sœm.m( ) a." pxvoånuy.]ey' v.x'sSy." ) îit c b[.mÖ¶íe ÿ dIô`mR . anuy.XzNd." ) tv.j.Tv≤Nt 22 {iv.m( ) a.j." – tvÿ p[y.p[IsUˇ_.˜..j.in ) teW. anuy.t( t.¶ey.devt.ôj.Tm. a.íÖ kÉvl ÿ Ö ËjRSà vNto hÖivWÿ" sNtu .cIn' 142 (142) . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION p[yÖ . ?y.˜. îTyprm( ) a.m( ) zNdodevt.d( {iv." kSm..\íÖ kÉvl ÿ ..' v.ôg.Nyek.'…s vw p[y." ) îit c b[..m( ) Atudve t.r. îit tu iSqit" ) .yte ) îtIm.j.ôp. a.yw hivgOhR It' Sy.ôgm( ) `Otû ' c.ônjU SÃR vNt' hÖivWoÿ dˇ .ye√W$(k·r„yn( ) îit h ivD.Tm.Tv≤Nt tnUnp.so me¥Ntutåe q.j.od.ÿ¶e yÖDoô 3ÿåÖ ymÿStuû svRSÖ tu>y'à nmNt.j.j.˜.˜.j. {iv.j.' pu®Wÿ Ö' c*Wÿ/In. vw p[y. vw p[y." ) îit c b[. îTyprm( ) p[.itq' dw`tR ms' p[iw Wk…mTyu.]…mtrt( ) ikmq| pun·rdmuCyte ) ySyw devt.˜.˜.•r." ) îit c b[.t a." ) îit c b[.Tmdevt.·ˇ_m.j.in tnUnp.ôj.m( ) p[.\Synuy.' p[iÖ dxÖítÿß" – a.¶ey.x'sv≤Nt ) mw/. îTyprm( ) zNd.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] bihRVyRcSvtIr. inyUy s¥oj.r.t" p[y.Nme √.Ô≤Nt Tv.y" sm.vsOj.iv∑‰o vnSpit®p. hot.y" îit in®ˇ_Éå∑moå?y. dev>e yo vnSpte rxny.…v'xit" – îTyuˇrW$(kÉ i√tIyoå?y.j. no yD' y îme a.¢" 143 (143) .su„vyNtI dwVy.

ivê‰. ) m... ) xeWmOCztIit ) v.:y.n.meryit v.Sy xBdStq.in pO…qVy.y" aq y.ÿ…sô m. ) hswt.Sy p[v+y. nSTv' …m]í v®.vit 1 aêoô vo¿h.í.nm( ) xKnoit nidtu…mit v.in sÊv. c.yu·rN{ÿ A.ô…jnoÿ devÖ j. noÿ …mô]o v®ÿ.ÿ ivdt( – Ny£NdI∆Nm p[bvu[ . ) xKnotev. p." ) yq.ÿtSyô s¢ÿ"e p[v+Ö y.t.mê" p[qm.m" ) teW. n. ) svRt" x˚roåÆSTvit v.in Stuit' l. .m ) kLy.yuryn îN{ío®=y.…jno devjw .cÿm·rÖtve Ö n.R….Nte t.vit ) aêo Vy.vit 3 kinÿ£d∆ÖnWu Ã' p[ b[vu .v ) kLy.v. ) xKnoit tiktu…mit v.ytn.vit ) suiht' gMytIit v.mupÿ mÖ≤N].vit 2 m.·r v. rq' vo¿h..ô. v. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aq nvmoå?y.' pu<y' suiht' .·rNmÖ<@Ük¡ îCzit îN{.R ) tSywW.t" ) tSywW.ÿyNe doô p·rÿ ßv – aêo vo¿h.ÿ" ) xepoÖ romÿ<vNt* .mo yDe ivdqe vIy. Tv.ÿ su% û ' rq'à hsÖn.Tm.. – y√.vm( ) sum©lí xk⁄ne .ô.jeit v. mÖ®tÖ" p·rÿ :yn( ) y√.g.U. . A. m®tí p·r:yn( ) xk⁄in" xKnoTyu•te mu .yuí v.ryit ) m.l…yt.. ) su%' vo¿h.vÿm( ) sumû ©Ö lÿí xk⁄nÖe . .edÖ * v. no Vy.moÿ ivôdqeÿ vIôy.t" ) tSywW.' r. îyÿitRô v. v.m©l" 144 (144) .…cÿd…. p.:y.. ) su%…mit kLy.u=û .yRm.o ayRmÖ .R…à .mI .RtSy s¢e" sr.ô k. v.cm( ) Èr…ytev n.Nytoånu£…m„y.

v[tÿ c.ôn.Rvit 6 ¨pÖ p[ vÿd m<@Üik vÖWR m.TyqeR ) …grTynq.v.m ) gO..du·r ) m?yeÿ ÓûdSyÿ PlôvSvÿ ivôgÁO ÿ cÖtru "ÿ pÖd" – îit s.ÿ•o vd .c' pjRNyp[It." ) v…sœo vWRk.:y.·r.˜.ivn.idNyeWG." ) mNdtev.Rinit v.·r.t( ) mdtev.m" pjRNy' tu∑.'ô p[ mÖ<@Ük.Öto ..n.idWum<R @Ük.xe ) td…. ) m. v[tc.R mudve .Ö{' vÿd d≤=.vit 5 s'vÖ TÖ sôr' xÿxy..Rvit 4 . aNvmodNt ) s m<@Ük.t.n.Ö{' purû St. ingdVy.ô·r.Ö{muˇÿ rÄto vÿd ) ." ) m.c'à pÖjNR y…j…Nvt.te" StuitkmR.NÎÇ.t( ) b[. m∆n.meW. m∆Uk.idNyeWG.Ö{' pÖí..:y.R ) teW.pk…mit nw®ˇ_." ) m<@yte·rit vwy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ) m©l' …grteg.ÿ" ) v.vv.oåb[vu . ) gOTsmdo gOTsmdn" ) gOTs îit me/.˜ÿ . . ) m<@o mdev.v. ) a©lm©vt( ) m∆yit p.qeR Sy.v ) t' m<@Ük.ô . b[. k. vÿd t.Uit" svRto ivdt( ) gOTsmdmqRm>yu‚Tqt' kipÔloå….' p[. ingdVy." ) m<@ EW. îit ) v. ) 145 (145) ..˜.mok îit v." ) aip vopm.idWu" – s'vTsr' ≤xXy.. c Tv. b[.Tk¡ipôÔlÿ" – îit s.v.R moditkmR.RO .R tOi¢kmR.t.' gCz‚Tvit v.v ) td….kr.ÿ av." ) m<@Ük.…cd…. tu∑.. îv v[tc.nnumodm.

" ) î·r." ) î·r.dev ) iv.t( ) j..t" ) mUjv. ) a>yXnuvt E…..Idko iv.n( – p[vie p." ) AWer=p·r¥UnSywtd.| ." p[vtej.ÿ bOhtÖ o m.n.IdkSy fl. î·rÿ.NpvRto muÔv.=" ) m*jvto mUjvit j.gOiÿ vômÁR mÿ Cz.o m..dy≤Nt ) p[v. ) inNdTyuˇr." ) îympItreWIkìtSm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a=.n( ) muÔo ivmuCyt îWIky.o hNtev.Np[qmy. ) teW.tejÖ .meW.init v.R ) gO.vit 7 p[.Öe vvOtRà . .vit ) aprt.tev..e vtRm.ÿdy≤Nt p[v.t( ) mÁmcCzdt( ) p[xs' Tyen.' inA≥.vô pÖe .gOivj." ) somÿSyev m*jvÖtSyÿ . aSm.R ) gO. mhto iv.Rgr.edn. ) îWIkÉWtegiR tkmR.….te" ) ap.·rit v..Ö=o ivô. aXnubt En.v.m( ) A.Idÿkoô j. ) somSyev m*jvtSy .tej.in m.n. m.W| vedyNte ) g[.doW/y îit v.

ôNTStom.ote" ) `oWo `u„yte" ) so…mno yUy' Sqeit v.tev.ôNp[ . .ôVySyÿ ) yo meÿ sÖhßÖm…mÿmIt sÖv.ÿn" – 146 (146) .ÿre mnIôW. …sN/.·r. .ÿy soô…mnÿ" – p[vdNTvete ) p[vd.j." ) Xlok" Í.r.. ) yen nr.m vym( ) g[.Iy. ) so…mno gOh‚e „vit v." sh somm. adr.vit 9 amÿNd.x'so mN]" ) tSywW.ôv…/ÿ ≤=yÖto .." p[xSyNte s n.xv" ≤=p[k.meW.ô vdÿŒ" ) ydÿ{y" pvRt." s.c'à vdt.ô ≈vÿ îÖCzm.ôxvÖ" Xlokô˘ `oWÖ' .nÖttU oRô r.mÖ g[.c' vdt vdŒ" ) yd{y" pvRt.rÄqNe {.vit 8 p[tw e vÿdNtuû p[ vÖy' vÿd.R ) teW.vÿ>yoô v.ôkm.v>yo v.

.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] amNd..i√prItSy ) rmm.vtIit v. al' .Nv.g.nm( ) tSywW.ÿ devÖ dw rRûU .et ) r.." suvIr" kLy. .ntUtoR r.vit ) aMb.re mnIWy.. îit v.ÿin – vnSpte οh. .mI .ôt. c devíw ) dUr.tRVyo .Sv ) a.vtIit v.∂Ürtrmpse/ x]Un( ) îWu…/·rWU.in ) duNdu….vit ) rqo r'htegiR tkmR. aÖSmTsÿ%.Smw bl' .m( ) &mo ….nb.vr' j©m' c yt( ) s duNdu.NTStom. Stuit' l. .Uyû .vit 13 147 (147) .. te jytu jetVy.in ) teW.t. ) blo v.v ) aSmTs%.D" ) yo me shß' inr…mmIt sv.R ) tSywW.Sm.lo blvtIR .{.• îit v. ) aTvrm. p[tr.v…/ invsto .Sq. ) aMb.e shjoW. te `oW' mNyt." ) tSywW.Sq.j. teÿ jytuû jeTv.' pu®ÿ ]Ä .d( yuıopkr.. StuTy.sy pO…qôvImutû ¥." ) iSqrtev." suvû Irÿ" ) go….js'yog. v.ô" s•ÿıo a…s vIô¬yÿSv.nukr.R Sy. teÿ mnut.vit 11 vnÿSpte vIô@v± ©ÿ oû ih . ) p[xs' .CzBdkmR.R îit v. mns ÈWy. ) …sN/.R Sy.tU.vyVySy r. ) b.vit 12 ¨pÿ ê.≤lx.nnLp.vIr" ) go….e sÖj·U rN{e.'ô iviœÿtÖ' jgÿt( ) s duNÿ du. ) duNdu>ytev.n" 10 yDs'yog. îN{e. ) rptev.sy pO…qvI' c idv' c ) vÛ/.…mCzm. p[tÖ rÿ. p[Dy.oå‚Sm'‚StœtIit v." s•ıo a…s ) vI¬ySveit s'StM.m( ) iviœt' Sq. p[itWe/Vyviht" ) p[.' rq" p[qm.j.' in/.©o ih .∂vIÿyoô apÿ se/Ö x]Unÿ ( – ¨pê.·rit xBd.

Ixvo Vy.'sÖ' p·rÿ p.." scte" ) s'pvU . .myte ) suW.ytÖ mnÿ" pÖí. smd" smdo v.' ipôt.û" pOtnÿ . tIôv.vit 14 aihÿ·rv .ÿ heiÖ t' pÿ·rÖb.R….y.n" ) hÖStôflo ivê.ym.ÿ vÖynu ..TsNtoånuyCz≤Nt rXmy" ) /nu/NR vtegiR tkmR.ô g.y. ikrte" ) pOœº innıo jyit p[stU îit Vy.idWv" ) tSywW.vit 16 /Nvÿn.ôh'u Jy.p." ) v/kmR.n'à pn.n' pUjy.nukr./ÿm." ) teW.ˇe" ) sMmdo v. mdte" ) 148 (148) .o v.[ " sÖmdoÿ jyem ) /nu"û x]oÿrpk.Tp·r].' mihm.ô…jnÿ" purû o y]ÿ y] k.IxUn.' mihôm. /Nvÿn.tm( ) hStflo hSte hNyte ) tSywW." ) hStfl" sv.ÿin ivô√..Npu®mn.s.R√. .íÖ sv.r…q" kLy.ogw" p·rve∑yit b. bÛrSy pu] îtIWUn….dnuÿ yCz≤Nt rÄXmyÿ" – rqe itœ•yit v.ômyÿte suW.oitô /Nvÿn.oitô smÿn.tu ivôêtÿ" – aih·rv .n.vit ) pus' tev.t.:y.…v[ym. p[D.t.in p[j.' v.:y.R"à p[iÖ dxoÿ jyem – îit s.…m ) mn" pí.…jn" purSt. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION bÖ◊Iôn.nn( ) pum.vit 15 rqeÖ itœÿ•yit v." ) xBd. ) s˚.:y.Tsto y] y] k.ôNpum. .r…q" ) a.oôg"w pyeiÃR t b.R"à pOœû º innÿıo jyitô p[stÿU " – b◊In. v/.R ) a.ô sv.meW.vÖgTyÿ ) îÖW…ûu /" s˚. ) /NvNTySm.IxUnÿ .p[Te y ) p[Smyt îv.Npum. ingdVy.Ûm( ) Jy.ôm' ’¡. . ’¡.' ipt. bÖÛrÿSy pu]û …íôí.ô…j' jÿyme Ö /Nvÿn.rÄ…q" ) aÖ.

ô nrÄ" s' cÖ iv cÖ {vÿ≤Nt t].Kpun" p[k.[ me p.p[Te y ) mOgmyoåSy.nUNyeW.ôryÿNtI – v+yNtIv.y.Sm>y…mWv" xmR yCzNtu xr.ô" s•ÿı.jin p[cte s" p[vı O cetsoåê. ptitô p[stÿU .NTsmTsu smr.fl≤Nt s.R.[ meWu cody ) 149 (149) . ) y].in sKqIin ) sÆKq scte" ) a.vit 19 a..…/ /nuiW Jyey' smne s'g.tm( ) y] nr.:y.R ) …jn.Rn( ) %xy.R ) aêkx. ) yoWe v≤x¤π xBd' kroit ) ivtt.tev." s•ı.[ meWu ) aê. ) tSy.\ô ¨pÿ …jflte ) aê. ) tSywW.t( ) v.n. ." s'{v≤Nt c iv{v≤Nt c t].v. ) £oxtev." ) v/kmR.gCzit k. EW.eWu s'g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] Jy.Û" ) kx.| ip[y…mv s%.R ) go…. .ÿy' p·rWSvj. jytev. ptit p[stU ie t Vy.vit 18 supû .ymê.| vSt îit v.Ö | vÿSte mOgû o aÿSy.jnI' kxeTy. ) yoWevÿ ≤x¤πû ivtÖt.o v.sˇ_oå‚Smn( k.y ) ’„ytev.vytIWUinit v.R ) p[j.y…mWu' p·r„vjm.n….xyit .. p[k.in copflit ) j`n' jÏNyte" ) aê.' sr.ÿjinô p[ctÿe sÖ oåê.vit 17 vÖ+yNtIôvde . .…/ô /NvôÔ‰.ÿNTsÖmTsuÿ cody – a.j.xyTyq.ô dNtoô go…. gÿnIg≤Ntô k. îÖy' smÿne p.ôSm>yô…mWÿv"Ö xmRà y'sn( – sup. EW.ryNtI ) îWurIWtegiR tkmR.U . dNt" ) mOgytev.ôn.y" ) j`n.' jÖ`n. jÿÏ≤Ntô s.NveWÿ .' s'g.|à ip[yô ' s%.

) Ë‘úr' v.Ö Syô yuÔÖ' k.v≤Nt ) &`.y – Ny£Ndy•upyNt îit Vy. ) t√WRkm.RNy‚Smn( /n.' muÌl" pOtn.JyeWÿ u – îm' t' pXy vOW.mn.yÿ xÖtvÿTsôhß'Ö gv.. .ÿnm( ) yenÿ …jôg.œ. ) ten sU.m( ) tSywW. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨lU%lmu®kr' v." – îit s.…mv duNdu…û .v| r.√éW." ) tSywW.me Vyv˙Ty.in .v.idNyeWG.'ô muÌl ÿ " p[/Ö neÿ …jg. m?ye &`.:y.' c yuKTv.' muÌl" p[/ne …jg.ô m?yeÿ &`Ö.y ) p[/n îit s§.c=te pro=e.nm( ) yen …jg.v| shß' gv.JyeWu ) 150 (150) .R vWR. ) Ë?vR%' v.c=te ) muÌlo .vÿ | xÖtvÿTsôhß'Ö gv.sm.R ) t√.…j' …jg.ÿy.' xy.jvnSyeit v.' vWRtIit v.o &mmyo `n" ) t]eith.:y.MyRê AiWvOWR . .y.'ô muÌl ÿ " pOtnÖ .tm( ) amehyNvOW. ) îit c b[. sU.' c &`.' m?ye ) a.nm( ) .œ.˜. ingdVy.Ö ' m?yÿ a. 21 vOW.j..y xtvTshß' gv.vRitr·ˇkm.ôj"e ) tenÖ sU.m ) p[k°.Sy shyuj' k.Rvit 23 îÖm' t' pÿXy vOW." p[j.jynSy.' xy.. s§.vit 22 Nyÿ£Ndy•upyÖ Ntÿ EnÖmmehÿ yNvOW.vt( ) ¨®kr' vwtdul% U l…mTy. ) aitbOhit ret îit v. ) ¨® me k⁄® ) îTyb[vIt( ) tdul% U lm.y ) td….t.vit 20 y≤∞ô≤ı Tv' gOhû ge hÿO Ö ¨lU% ÿ lk yuJû yseÿ ) îÖh ¥umû ˇÿm' vdÖ jyÿt.

m ) p.ytev. ) îr.vit 24 ipôt'u nu StoÿW' mÖho /Öm.MyRêo .:y. ) srSvtI ) sr îTyudkn.mn. p[yvu tI gCztIit v.R.R.r…yt.vtI' p®„.Í.iv.jIRk°y.jIRk à °ye Í.Jy…mit s§. ) jyn.uih suWomy." ) aê.√. gmn.r.n îN{o vO]' ivpb.uÁû .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] pOtn.ivdG/.√.jIRk°y a.R ) Py. ceit smSt.R ) ipbtev. .kÀl.I ) ≤=p[{.iv. ) md'…glo v.m ) tvte" v.OMyêSy pu]" ) .n( ) muÌ…glo v. mÿ®√é/e ivôtStôy." ) t.OMyêo .R ) tSywW.t( ) ymun.n. c. blen ) i]t≤S]Sq. . ) .Û" 151 (151) . v/Ry≤Nt ) ivtSt. ) p[ivyut' gCztIit v.OmyoåSy.ITy. ) a.…mnI ) a…sKNyxuKl.xu tu•ve {vtIit v. ) …st…mit v.mjn. vO≤ıkmR.I ) a.' ivp. Stomm. ivvOı.m ) pOtn.m ) tTp[itWe/oå…stm( ) m®√é/.qR" ) aqwkpdin®ˇ_m( ) g©.sev?vm( ) a…sKNy. ) aÖ…sôKNy.ê.s.t. c sh m®√é/e ivtSty.r' blSy ) tivWIit bln. vO]û ' ivpÿvmR dÖ yR tÿ ( – t' iptu' St*…m mhto /.…@Ty." ) ySy i]t aojs.R n¥o m®t En." sv. ) mud…' glo v.…st.m ) ste"R ) t√tI ) xut{u I xu{.meW.' VydRyit ) n¥o Vy. ) iptu·rTy•n.. – îm' me g©π ymune srSvit xutiu { p®‚„.tev.Û" ) pvRvtI k⁄i$lg..√. mh. ) mdn' …gltIit v.vit 25 îÖm' meÿ g©π ymune srSvitô xutiÿu {ô Stom'à sct. ) muÌlo muÌv. suWû omÿy.ô p®Ä„<y.Rn.Ö' tivÿWIm( ) ySyÿ i]ôto Vyojÿs.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

) AjIkp[.v; v; ) Ajug;…mnI v; ) ivp;@± ivp;$n;√;
) ivp;xn;√; ) ivp[;p,;√; ) p;x; aSy;' Vyp;XyNt
v…sœSy mumWU tR " ) tSm;i√p;@ëCyte ) pUvmR ;sIdu®≤Ôr; )
suWom; …sN/u" ) yden;m….p[svu ≤Nt n¥" ) …sN/u" SyNdn;t( )
a;p a;“ote" ) t;s;meW; .vit 26
a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËôjRe dÿ/;tn )
mÖhe r,;ÿyÖ c=ÿse –
a;po ih Sq su%.uvSt; noå•;y /ˇ ) mhte c no r,;y
rm,Iy;y c dxRn;y )
aoW/y aoWıyNtIit v; ) aoWTyen; /yNtIit v; ) doW'
/yNtIit v; ) t;s;meW; .vit 27
y; aoWÿ/Iô" pUv;RÃ j;ôt; devÖ >e yÿ≤S]yugû ' purû ; )
mnwÖ nu bÖ.,U[ ;ÿmhÖ ' xÖt' /;m;ÿin sÖ¢ cÿ –
y; aoW/y" pUv;R j;t; dev>e yS]I…, yug;in pur; mNye nu
tä.[,U ;mh' b.[vu ,;Rn;' hr,;n;' .r,;n;…mit v; ) xt' /;m;in
s¢ c ) /;m;in ]y;…, .v≤Nt ) Sq;n;in ) n;m;in )
jNm;nIit ) jNm;Ny];….p[te ;in ) s¢xt' pu®WSy mmR,;'
te„ven; d/tIit v; )
r;i]Vy;R:y;t; ) tSy; EW; .vit 28
a; r;ÿi]ô p;…qRvà Ö' rjÿ" ipôtru pÿ ;[ …yô /;mÿ…." )
idôv" sd;'…Ã s bOhtÖ I iv itÿœsÖ a; TveWô ' vÿttR Öe tmÿ" –
a;pUpru STv' r;i] p;…qv' rj" ) Sq;nwm?R ymSy ) idv"
sd;\…s ) bOhtI mhtI ivitœs a;vtRte TveW' tmo rj" )
ar<y;Nyr<ySy pàI ) ar<ymp;,Rm( ) g[;m;drm,'
152 (152)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

.vtIit v; ) tSy; EW; .vit 29
arÿ<y;ôNyrÿ<y;Nyôs* y; p[ve Ö nXyÿ…s )
kôq; g[;m'Ö n pOCÿ z…sô n Tv;ô .I·rÿv ivNdtI 3\ –
ar<y;nITyen;m;mN]yte ) y;s;vr<y;in vn;in pr;cIv
nXy…s kq' g[;m' n pOCz…s ) n Tv; .IivRNdtIveit ) îv"
p·r.y;qeR v; )
≈ı; ≈ı;n;t( ) tSy; EW; .vit 30
≈Öıy;ô…¶" s…mÿ?yte ≈Öıy;ÿ Ùyte hÖ…v" )
≈Öı;' .gÿSy mU/û iR nô vcÖs; vedÿ y;m…s –
≈ıy;…¶" s;/u s…m?yte ) ≈ıy; h…v" s;/u Ùyte ) ≈ı;'
.gSy .;g/eySy mU/iR n p[/;n;©π vcnen;vedy;m" )
pO…qvI Vy;:y;t; ) tSy; EW; .vit 31
Syoôn; pO…ÿ qiv .v;nO=rÖ ; inôvx e nÿ I )
yCz;ÿ nÖ" xmRÃ sÖpq[ "ÿ –
su%; n" pO…qiv .v ) anO=r; invexnI ) A=r" k<$k
ACzte" ) k<$k" kNtpo v; ) ’Nttev;R ) k<$tev;R
Sy;ÌitkmR," ) ¨Ìttmo .vit ) yCz n" xmR ) yCzNtu
xr,' svRt" pOqu )
aPv; Vy;:y;t; ) tSy; EW; .vit 32
aÖmIW;'Ã …côˇ' p[iÿ tloô.yÿNtI gOh;ô,;©;ÿNyPveô preiÿ h )
aÖ…. p[ie hô indRhà ˙ÖTsu xokìr¡ NÄ /en;ô…m];ôStmÿs; scNt;m( –
amIW;' …cˇ;in p[D;n;in p[itlo.ym;n; gOh;,;©;NyPve preih
153 (153)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

) a….p[ie h ) indRhWw ;' ˙dy;in xokì" ) aN/en;…m];Stms;
s'sVe yNt;m( )
a¶;Yy¶e" pàI ) tSy; EW; .vit 33
îÖhNe {;ô,Imupÿ ◊ye v®,;ônI' SvôStyÿe )
aÖ¶;yI'ô somÿpItye –
îit s; ingdVy;:y;t; 34
aq;toå∑* √N√;in" ) ¨lU%lmusle ) ¨lU%l' Vy;:y;tm(
) musl' muÛ" srm( ) tyoreW; .vit 35
a;ôyjÖ I v;ÿjsÖ ;tÿm;ô t; Áu 1ÿÖ ∞; ivÿj.OtûR " )
hrIÿ îÖv;N/;\…Ã sô bPsÿt; –
a;y∑Vye a•;n;' s'.ˇ_tme te Áu∞iw vRiÓyete hrI îv;•;in .uÔ;ne )
hiv/;Rne hivW;' in/;ne ) tyoreW; .vit 36
a; v;ÿmpûu Sqÿm&h; devÖ ;" sIÿdNtu yÖ…Ä Dy;ÿ" )
îÖh;¥ somÿpItye –
a;sIdNtu v;mupSqmupSq;nm( a{oG/Vye îit v; y…Dy; dev;
yDs'p;idn îh;¥ somp;n;y )
¥;v;pO…qVy* Vy;:y;te ) tyoreW; .vit 37
¥;v;ÿ n" pO…qôvI îÖm' …sô/m[ ¥Ö idÿivôSpOxmÿ ( )
yÖD' devÖ We ÿu yCzt;m( –
¥;v;pO…qVy* n îm' s;/nm¥ idivSpOx' yD' devWe u inyCzt;m(
ivp;$(zt⁄ {u ‰* Vy;:y;te ) tyoreW; .vit 38
p[ pvRtà ;n;muxtÖ I ¨ÖpSq;ôdêeÿ îvÖ iviWÿtÖe h;sÿm;ne )
154 (154)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

g;vevÿ xu.û e[ m;ôtr;ÿ ·rh;ô,e ivp;ÿ$z( t⁄ {ûu I pyÿs; jvete –
pvRt;n;mupSq;dupSq;n;t( ) ¨xTy* k;mym;ne ) aêe îv
ivmuˇ_É îit v; ) ivW<,e îit v; ) h;sm;ne ) h;sit"
Sp/;Ry;' ) hWRm;,e v; ) g;v;ivv xo.ne m;tr* s'·rh;,e )
ivp;$(zt⁄ {u I pys; p[jvete )
a;àIR atRNy* v; ) ar<y* v; ) a·rW<y* v; )
tyoreW; .vit 39
te a;ôcrÿNtIô smÿnve Ö yoW;ÿ m;ôtve ÿ pu]û ' …bÿ.tO ;mupû Sqeÿ )
apÖ x]U…ÿ Nv?yt;' s'ivd;ône a;àIRÃ îÖme ivÿ„f⁄rû NtIÿ aÖ…m];ÿn( –
te a;crNTy* smns;ivv yoWe m;tev pu]' …b.Ot;mupSq ¨pSq;ne
) apiv?yt;' x]UNTs'ivd;ne a;à‰;‹ivme ivflTy;v…m];n( )
xun;sIr* ) xuno v;yu" ) xu ETyNt·r=e ) sIr a;idTy"
sr,;t( ) tyoreW; .vit 40
xun;ÿsIr;ivôm;' v;c'Ã juWqe ;'ô yi∂ôiv cÖ£qu"û pyÿ" )
tenmÖe ;mupÿ …sçtm( –
îit s; ingdVy;:y;t; )
devI jo∑^I deVy* joW…y}y* ) ¥;v;pO…qVy;ivitv; )
ahor;]e îit v; ) sSy' c sm; ceit k;TqKy" ) tyoreW
s'pWw[ o .vit 41
devÖ I jo∑^Iû vsu/ÿ ItIô yyoÿrNÄ y;`;ô √πW;\…Ã s yUyû vÖd;Ny;vÿ=√Ö suû
v;y;R…Ã ,ô yjÿm;n;y vsuvû neÿ vsu/û ye Sÿ y vIt;'ô yjÿ –
devI jo∑^I ) deVy* joW…y}y* ) vsu/;Ny* ) yyorNy;`;in
√πW;'Syvy;vyTy;vhTyNy; vsUin vnnIy;in yjm;n;y )
155 (155)

myet. r.R◊. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION vsuvnn.RÛtÿ Iô îWÖmjU mÃR NÖ y. g.TqKy" ) tyoreW s'pWw[ o .ne Ö nv'Ö t.RÛtI ËjRym.v.v.RÛtÿ I ËôjyR mÿ .' ¥.RÛtI ) deVy.y c ) vIt.ogw rqe itœN/Nvn. Ëj.pO…qVy.ne a/.] îit v.y c ) vsu/. ) sSy' c sm. sup.t.poihœ.sy b◊In.mUjmR jU . Ëj.n.n.RÛtI i]cTv.sIr* devI jo∑^I devI Ëj.vhit aNy.·r'xt( – îTyuˇrW$(kÉ tOtIyoå?y.y c ) vsu/.RÛtI ) deVy..v.vit 42 devÖ I Ëôj. m.' v.Nyêo vo¿h.' ipbet.' v.√nSpt ¨p ê.ivit v.y" 156 (156) . ceit k.t.n.y" îit in®ˇ_É nvmoå?y.ne a/.m ) pur.myet.y c ) vIt. p[tw e vdNTvmNd. v+yNtIved.'ô yjÿ – devI Ëj. ) shj‚G/' c shpIit' c.mIW.Ny. v.' ipbet.| vSt a." Sy.mUjmÃR jûU .NyDs'yog.' te a. aoW/Ir.n.' k.in ≈ıy. no …m]" kin£dd( .mih·rv . ) nven pUv| dym.mÿ pur.Ö. ) yjeit s'pWw[ " ) devI Ëj. jÏ≤Nt y≤∞≤ı Tv' vOW.Ny* ) ¥.m( ) vsuvnn.…¶" Syon. ) yjeit s'pWw[ o yjeit s'pWw[ " 43 aq y.' …cˇ…mheN{.{' vd s'vTsrmup p[ vd p[.R◊.vep.o Ny£Ndy…•m' t' iptu' …Nvm' m a.' k. nvenÿ Ö pUvÖ| dyÿm.' vsuvû neÿ vsu/û ye Sÿ y vIt.crNtI xun.ô" Sy. m. ) ahor. y.n.toå∑.}yr<y.en nvm( ) t.yJy. vÿ=TÖ s‚G/'ô spIÿitmÖNy.Ny* ) a•' c rs' c.<yq. n" p[ pvRt.

yukmR ) ¨.' v. .r" ) tSywW.g.ÿih dxRtmÖe e som.' ipb Í.neTyprm( ) v®.yoí.'s" ) a….u no ◊.ÿ" ) aÖ…..y" aq.yp[/.ssOv.yuv. n ivdSyeidit ) îN{p[/.v.pr.Rt"e ) vetve . devt.to m?ySq.ÌitkmR.n…mit ) kmNy' m?ym.vit 3 nIôcInÿb..'à p.y.c£É rqe yog.s." ) Ete·rit Sq*l.Ot' c ) p[sjO it ) ¥.pO…qVy* c.bl.mI .Umÿ – nIcIn√.devmv+yt( ) tSywW.otIit st" ) tSywW.ih ≈u/û I hvÿm( – v.sÿ" xvs.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq dxmoå?y.yv.vhey"u ) nv' c pur.vit 1 v.ih dxRnIyeme som.yu" p[qm.ôsß Ö .R Sy.ô. .OtTve ) kmin. ) teW.n.ônmCzπN{'à suc£ Ö É rÄQy.ôyorÄmtO Ö' iv dÿSyet( – a. aê. rqSy vo!.vit 2 a.yÖv.=o yq. ≈vÖ AJyÿNto vehyunû RU …cô•u v.…mnoå•m….ym. y.neTyekÉ nw`<$ük˘ v.ô yv'Ö n vOiû ∑VyunÃR ·ˇô .m ) ≈Uyt îit st" ) v.vit ) v."Ö kbÿN/'ô p[ sÿsjRÖ rodÿsI aÖNt·rÿ=m( ) tenÖ ivêÿSyô . ." ) t.œI…v" ) anqRko vk.r' v®.uvnÿ Syô r.y ) rQy.r'Ä v®ÿ.o vO.j.' c ) ≈v îTy•n.ô arÿ˚té .Nt·r=' c mhÊven 157 (157) . ar˚ét.n…mN{m( ) kLy." ) teW.vit ) td‚SmN/Iyte ) ¨dkmip kbN/muCyte ) b‚N/rin.ÿsoô aê." ) kbN/' me`m( ) kvnmudk˘ ..r" ) AJyNt Ajug.Sy .

‚G.rt. m.' cÖ mNmÿ….yo/n.∑*…m sm.R.vit 4 tmUû Wu sÿmnÖ .uvnSy r.Nt." ) ®{o r*tIit st" ) roÂym. vO.mNyôkÉ sÿme – t' s….¿h.yu/m. ®Ä{.. nÿStoôkWÉ ûu tÿnyeWu rI·rW" – 158 (158) .n.rmenm.ûø .otuÿ n" – îm.n.j.. ) iptø.yÖ shÿm.R ) yd®dˇ&{Sy ®{Tvm( ) îit k. idôvSp·rÿ +môy.ÿ ˇ_⁄ n" ) sÖhß'à te Svipv.Uv ) y" SyNdm." s m?ym îit in®Cyte ) aqwW Ev .otu n" ) itGm' tejte" ) ¨Ts.#km( ) ydrodIˇ&{Sy ®{Tvm( ) îit h..ômpu oÿdyÖ e sÖ¢Svÿs.ko b. ) rodytev.ôkSyô p[x‚ÿ St….·r{ivkm( ) tSywW. .mNykÉ sme ) m.t( ) tSywW. …gr.Nyw" ) shm.yÿ Svô/.vit 5 îÖm." ) a.ÿ¿h.yu/. . StuTy.y .Vneÿ ) aW.y ) ." ) n." ) AiWn.mupodye s¢Svs.o {vtIit v.U…mm( ) tSywW.' c mnnIyw" Stomw" ) n. ®{.ôy"R …sN/Unÿ .rt ) Í.ô. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ) ten svRSy .pr.n.ÿNt. yv…mv vOi∑VyunR ·ˇ .ny.eWjÖ .kSy p[x‚St….hkmR.y ve/Ö seÿ itôGm. . crÿitô p·rÖ s.y.t .vit ) n.y ) a•vte ) aW.]e ) itGm.h v.p…/y" p.yÿ iSqôr/ÿNvneÖ …grÿ" ≤=ôpWe[ vÿ e devÖ .y ) iv/.s.y ) Î!/Nvne ) …gr" ≤=p[We ve ) dev. gITy..n.pr.ps'kLp. …gôr. ipÿt. Í..vit 6 y. teÿ idô¥du vÿs∑O .Uv•NykÉ sveR ye no i√W≤Nt du…/Ry" p.ô s mÿ?yômo n..m.yu/ÿ . .

Ut.yÖ ÎxIÿkm( – jr.√.Nt…mN{ pvRt' me`' 159 (159) .tIit v. ) îr.Ö avÿ d. nSTv' pu]We u p*]eWu c rI·rW" ) tok˘ tu¥te" ) tny' tnote" ) a…¶rip ®{ ¨Cyte ) tSywW.dr…yt..yte ) îd' kr. te id¥udvsO∑. ) îNdve {vtIit v. ) ti√ivió ) tTk⁄® ) mnu„ySy mnu„ySy yjn.vit 8 adÿd®ÖR TsômsOjÿ oô iv %. v. ) ¨TSyNdn.' /.RSvt" ) Et.w" smwN/'StidN{SyeN{Tvm( ) îit ivD.n.' d.inô Tvmÿ.' Î.ôn.r. crit ) +m.n. .nIit v.tIit v.m( ) tSywW. ) ¨nˇev." ) rM. crit ) iv+m.ÿy ) Stom'à ®Ä{.NTs'STy.it" s'ymnkm. ) p·rvO.. ) shß' te Sv.n( ) b.' d.b?ym." ) t..idTy.√. Stuit" ) jrte" StuitkmR.. ) îr.R v.ÿbo/Ö ti√ÿivió ivôxie vÿxe yÖ…Dy.ˇ_⁄ n" s.' d/..y dxRnIym( ) îN{ îr..g[y. ) {.ryt îit v.. c yJvn.ryt îit v." ) îNdHz]U. ) mh.r…yt. ) a.' dd.¢vcn .?y…mk. v.' crit ) ty.Ntÿ…mN{ô pvRtà Ö' iv y√" sOjû o iv /. ¨Tsm( ) ¨Tsr.wWJy. ) îr. pO…qvI ) tSy. bo/…yt·rit v.vÖR .vit 7 jr. ) t¥den' p[.in ) Tvm.Nm.y ) Stom' ®{." ) îd' dxRn. . ) îNd* rmt îit v. ) îN/e .nrM.R ) ivsjRnkm..R ) +my. ) idvSp·r idvoå…/ ) id¥ud( ¥utve .v…yt.y.√.nÖv' hnÿ( – aÎ. ) îr.tIit v.R ) VysOjoåSy %.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] y.Nbÿä/.Rv.pyNtI crtIit v.\ aÿrM. ) ¨Tsdn..' bo/ ) ty." ) mÖh.in ) m.idTy*pmNyv" ) îNdtevêRw yRkmR.

NdevÖ o devÖ .Syÿ mÖˆ.t Ev p[qmo mNSvI devo dev.h•en' d.ô{odÿsIô a>yÿste .sÖ îN{ÿ" – yo j. kmR. ) pyR..' nOMû ." ) av.vit 9 yo j.N£tunÿ .m( ) tSywW.pr.o" ) VysOjoåSy /. pÖy.nkm.R. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION y√‰vO. s jÿn.r. .n( ) £tun.R WÿU t( ) ySyô xu„m.ôt EÖv p[qÿ mÖ o mnÿSv.vTpyRg.

r cmÖs' n vO=û . ) p[.in …b>yit mh.ä»hSÖ pitÿivRrvÄ .qRSy p[Iit. v.NÁSy v/" ) aPynpr.t( ) mh.pO…qVy..It" pl. .n.r t∞ms…mv vO=. blSy mhÊven ) s jn.t( ) ¨Öt.Sy mˆ.Sm.s îN{ îit ) AWeÎ∑≥ .uvnÿ ' mÖh. me`ne .\…s ) sv.p’t" ) bOhSpitbOhR t" p. v.∫Àt./o . xBden iv’Ty ) 160 (160) .t( ) cmNTy‚Sm…•it ) bOhSpitivRrve.O .jR…yt.d( ¥.NhÿNTyutû hÿ≤Nt rÄ=soô ivê'à …b.ÿg. ) tSywW.R….n.yte vWRkmRvto yTpjRNy" StnyNh≤Nt du„két" p.vÿ/. . v. ÈWteÖ vO„<y.ÿ ivô’Tyÿ – axnvt. rs.ipÿnı'Ö m/uû pyRpà XyôNmTSy'ô n dIôn ¨Ödinÿ ≤=ôyNtÿm( ) in∑∆ÿ.v.It.l…yt.t( ) cms" kSm.ipnı' m/u pyRpXyt( ) mTSy…mv dIn ¨dkÉ invsNtm( ) injRh.vit 10 iv vO=û . ) pro jn…yt. ) pjRNyStOp"e ) a.t.TpyRr=dTy£..v/. v.' nOM.midit v. ) p.n( ) ivh≤Nt c r=.m( ) tSywW.vit 11 aXn.yÖ .ns'yˇu _. v. c.ÿvtoô yTpôjNR yÿ" StônyÖNh≤Ntÿ dû„u két"ÿ – ivh≤Nt vO=.RvTy.:y. jNy" ) pro jet.vPy…b.e .¥NtivprItSy ) tpR…yt. ) ySy bl.

) t¥Tsm.ro v. ) ydev sm.h. vÖy' ihôtne vÿe jy.…. v.SyNdnvNtm( ) av.hreit ) s no mO¬.l…yt. v.Vy. ) 161 (161) .su /u+veit ) m/uítu ' `Ot…mvodk˘ suptU m( ) AtSy n" p.….de sm. p.ÿ SÖ pitôm/R /ÿu .tIôÎxeÿ – =e]Sy pitn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] b[˜.rm( ) a….vit 14 =e]Sÿ yô pitÿn.vit t∆.km.pr.ÿ t( ) tmevÖ ivêeÿ pipre SvôÎx ≥ oÿ bÖÛ s.rmÖ….l…yt.tIÎxe ) blen v.ˇmev sveR ipb≤Nt rXmy" sUyÎR x" ) b◊ºn' sh …sçNTyuTsmui{. ) tSywW. vy' suihtenve jy.r' .Ny.t.ro v.mê'à poW…yôTNv.h.vit 12 aXm.ôk˘ …sÿ…scu®û Tsÿmiûu {.tO." ) tSy p. ) tSywW.R v. mO¬yNtu ) mO¬yit®pdy. ) mO¬itd.Spitb[˜R . ) p.n.suÿ /u+v ) mÖ/íûu tu Ã' `Otû ‚mÿvÖ suptÿU mOtû Syÿ nÖ" ptÿyo mO¬yNtu – =e]Sy pte m/umNtmU…m| /en·u rv pyoåSm.vit t∆.mO…c sm. ymojs.mê' pu∑' poW…ytO c. /nen v.Rnkm. v.…m .vit 15 =e]Sÿ y pteÖ m/umÿ NtmU…û m| /Öne ·u rÿvÖ pyoÿ aÖSm.Vy. p.vtITyprm( ) ihrÿ<yÂpÖ" s ihrÿ<ys'Îg( ) îit yq.t. .mudkvNtm( 13 =e]Sy pit" ) =e]' ≤=yteinRv.ÿSymvÖt' b[˜.SpitmR//u .r' .ÿm( – axnvNtm.R ) tSywW.ne p. . s noÿ mO¬. blen.m" ) g.t.vtITyekm( ) m/umNt' m/uítu …mit yq.km.itt' b[˜.>ytO.…m . ymojÖs.m…s ) g." p. v.l…yt. .R ) pUj.n.skmR.

l…yt.Ryà – yoåin?mo dIPyteå>yNtrmPsu y' me/. v. .vit 17 punrÖ ie hÿ v.ÿ sux û ve ÿ E…/ n" – a>ymnh. .ô y.y ) y.m ) ≤x„yte" ) vk.Ntrop≤l©« ) iv.Rc" p. p.R….Sto„pit" ) v.ôNm/umÿ tIrÄpo d.·rN{o v/Rte ) vIy.t.….Ny.vit 19 162 (162) . ) ap." ) ≤xv…mTyPySy . ) tSywW.ÿmyÖ mYyevô tÖNv' 1ÿÖ mmÿ – îit s. sÖh ) vsoÿ„pteÖ in r.mkr. v. ) v.sÿ Ö È¬ÿte a?vôrWe ÿu ) ap. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION yq.ô·rN{oÿ v." ) aNtSq.t.ÿSto„pteÖ ivê. kq.'à np. . .vit 16 aÖmIôvhÖ .ˇnUnP].ÿ îvodÖk. v.ÿ Âôp.vit ) y¥{Up' k. ingdVy. Vy.." ) tSy p.'np.:y.ÿ bo.skmR.vit 18 yo aÿinô?mo dIdÿydÖPSv 1Öÿ Nty| ivp[.idÿv ) îit yq.Nm/umtIrpo deÁ…. Âp.l…yt. v.' np. ) tSywW. .vIit ) îTyip ingmo .vO/û e vIôy. v. n" sus% u o .vit ) v.v ) xev îit su%n.NmÖ<@Ük.….ÿ ¨dÖk.StuvsR teinRv. p.t" ) tSywW.cSpitv.:y.Wv.ÿivôxn( ) s%.e ) ymo yCztIit st" ) tSywW.ro n.<y.vtITyprm( ) mÖ<@Ük.t. c ivxeWoåj.Sto„pte sv.Ry vIrkmR.myte tˇ∂ºvt.…m .ivxNTs%.ivn" Stuv≤Nt yDeWu soåp.cSpte devÖ ne Ö mnÿs.vit ) Âôp' ¡p' mÖ`v.iWtgu. v.

ôto yÖmo jinÿTv' j. yx"p[tIk. ) yÖmo hÿ j. ) a*W/.j.m( ) p.nm( ) vwvSvtm( ) s'gmn' jn.ôTyStunû R idô¥Êu veWô p[tÿ Ik. – îTyip ingmo .ÿ sÖh s'gÖ tÿ" ) yÖm.yp[tIk. kNy.r" knIn. .it ) aStu·rv id¥uÊveWp[tIk. mh. dI¢p[tIk." ) j. d/.xym.m ) îı' smOı' .RgtvNtm( ) p[vt ¨√to invt îit ) avitgRitkm.vit ) t' v" ) cr.“oitkm.m( ) pitjRnIn.v≤Nt ) tOtû Iyoÿ aÖ…¶∑eÖ pitÿ" ) îTyip ingmo . ih yDs'yogen .v a.ônm( ) vwvÖ SÖ vôt' s'gÖ mÿnÖ' jn.m( – t' vÿêrÖ .ÿmnupSpx. v. ) .ÛTy.y. – yÖmo hÿ j.ogw" ) 163 (163) .tr.n.ÿ duvSy – pre…yv.q.'ô pitôjnR Iÿn.vit ) ym îv j.n' hivW. ) aSt' yq.l…yt.m( ) ym' r.p[tIk.ÛTy. ) vsTy.ôr" kônIn.nmnupSp.." ) senve sO∑.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] pÖr…Äe yôv. g.R ) bÛ>y" pNq.q.m'à d/.ôt îN{e.n. ) blp[tIk.m( ) jr…yt.m( ) tTp[/.ÿn.“uv≤Nt tq. j. c ) invsNTy. duvSyeit ) duvSyitr.n.t" ) ymo jin„ym.j.ivôhhe ÿ m.n. ) pê. Acoånupv[ d≤Nt 20 senvÿe sO∑û .' yÖm' r.\sÃ' pÖv[ toÿ mÖhIrnuÿ bÖÛ>yô" pNq.y' v.ÿ vÖy' vÿsTÖ y.“uy.R ) a…¶rip ym ¨Cyte ) tmet. bl' v.St'ô n g. crNTy.'s' py.voô n=ÿNt îÖım( – îit i√pd.ÿn' hÖivW.

v≤Nt ) iv’∑deh.ÿ/.mutû me . ) yd. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION …m]" p[mIte" ) ]... ) tSywW.sIt( ) s d.ÿ iv/em – ihr<yg." xBd' k⁄vnR ( ) …m] Ev /. ih S]I gu. .R" ) ihr<ymyo g.tyit b[vu .r pO…qôvImutû ¥.vit 22 ihôr<Ä yôg.TyqeR ) …grTynq.oR gO.tm( ) juhoitd. ) medytev.Utû Syÿ j.m ) kmRvNto .o …mô]o d.oRåSyeit v. ) …m].yÿ hÖVy' `Otû vÿ∆hu ot – …m]o jn.no {vtIit v.Rnkm. . v.R ) k" kmno v.ÿ/.g[eÿ .vit 21 …mô]o jn.Rinit v.tyit p[bvu[ .o v. ) su%o v.r pO…qôvI' ¥.y hVy' `Otv∆uhoteit Vy."e ) gO.ôt" pitôrk e ¡ a.ô.ryit pO…qvI' c idv' c ) …m]' ’∑Irin…mW•….ÿNy.NgO.R ) tSywW.m( ) …mô]" ’û∑Irinÿ…mW.ô…. ) g.n. cÿ∑e …mô].' kSmÿw devÖ .yte ) s'…mNv..yÿ hÖivW.:y.oR ihr<ymyo g.Ö "R smÿvtRtÖ .y. ) £m.ivpXytIit ) ’∑y îit mnu„yn.

R ) srSv.vdg[e .tm( ) iv/itd.vit 23 ye tÿe srSv ËômyR oô m/umÿ Nto `OtíÖ tu "ÿ ) te….:y.vit 25 164 (164) . gOÁNteåq g.R ) tSywW. .UtSy j. 24 ivêkm. .y hivW.ÿv – îit s.ryit pO…qvI' c idv' c ) kSmw dev. iv/emie t Vy.Uv ) s /.t" pitreko b.it gu.R svRSy kt. .Sy..ÿnoRåivôt. ingdVy.:y.Rnkm..oR .vit ) sm.t.:y.í.NVy.t" ) tSywW.

.t.in v. k.in v. £. gt.ô a.ô .in s¢AWI.ôt.k˘Ã mÖ`v.ôt.in v.Nyet‚Sm•ek˘ .i√h.t.R iv.uvnÿ .+yRSTv∑^.Tm. . ) E>y" pr a.mR q| r=it ) aXnotev. c ) prmí s'dxR…yte≤N{y.inô ju◊tÿ ( ) îit ) tSyoˇr. nt.Rvit ) y îÖm. k.ÿ…mô∑.vit 27 165 (165) .m( ) EW. Vy. £.t.ÿ s¢AûWINpÖr Ek¡m.Ut.Tm.toô jn.in v.Uyse invRcn.idNyeWG. ) t.in v. mt. .Rô ivmÿn.ÿs îÖh.çk.c=te ) ivêkm.¢.:y.t.r ) td….in JyotI'iW ) te>y" pr a.nmPyNtto juhv.sm. mt. pÿrmÄ ot s'ÎÖ k™ ) teW.in v..r ) s a.t.Tmgitm. ) a•en sh s'modNte y]em.nI≤N{y. /.Sm.R ) tSywW.…m∑.R .Sm. Vy. /.Tmm( ) ivêkm.Utmn. ivÿ/. mÿd≤Ntô y].MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ivôêk¡m.in v. Vy.Råe Nt·r=e ≤=yit ) tU.vNtITy…/dwvtm( ) aq.v..…m∑.Nt.inô s…môW.Nt.m( ) teW.vNtITy.ÿ sU·û rrÿStu – ivêkmRNhivW. c ) iv/.y 26 ivêÿkmRNhôivW.n.in juhv. sU·rrStu p[D.in v." spà.ôÛ" – ivêkm.m( ) muÁNÿ TvôNye aÖ….ÿy.Ny‚Sm•ek˘ .k˘ m`v.Ut.….ôn" Svôy' yÿjSv pO…qôvImutû ¥.in v.in v.to jn. ) t.in v.R iv.Utmn.*vn" svRm/e e sv.t" ) tI. ) a≤∫" sh s'modNte y]wt. /. c ) prmí s'{∑.?y.n" Svy' yjSv pO…qvI' c idv' c ) muÁNTvNye a…. nt.idTy" ) t.c∑e ) t]eith.vO/. ivê.. gt.ÿ v. .Nt.Nt. v/Rym.in s¢AWI." ) îh.R…. c ) iv/. .çk.in v.¢.

aÿSyô r'ihônR Sm.ÿn.Rmà ( – s¥oåip y" xvs. pç mnu„yj.. m®Tv‚StGmeWv a. p[ yÿNtuû nroÿ aÖ…¶Â¡p. dÿ…/ô£.yu/ÿ .inNySy s. blen tnoTyp" sUyR îv JyoitW.ô…jn'à devÖ jUtÿ ' sÖh. .t.®ÄjNtoô hWRmà .x'u SvStye t. a…¶km.idWv" ) tSywW.ÿ mNyo sÖrqÿm.R.. . ) d…/£.vit 28 sÖ¥…íô¥" xvÿs.r' rq. aÖ….R ) devjUt' devgt' devp[It' v.:y.n ) 166 (166) .jÿm." – Tvy.ô pçÿ ’û∑I" sUyÃR îvÖ JyoitÿW.v.ÿ vrNte yuviÖ t' n xy. git" ) n Smwn.in ) shßs.+yR…mh ◊yemie t ) kmNy' m?ym." ) s•ı.devmv+yt( ) tSywW.…jtm( ) a.m·r∑ne…m' pOtn.ôpStÿt.in s'≤xXym. a….ÿn' t®Ät.m( ) a·rÿ∑ne…m' pOtnÖ .r'Ä rq.pr. ) mNyNTySm.®Á ®jNto hWRm. .Oxm•vNtm( ) jUitgRit" ) p[Iitv. Ûÿvme – t' . s'≤Ö xx. mNyo srqm. ) shSvNt' t.soå/OiWt. Vy." xÿtsÖ .+yR…à môh. mÿ®Tv" ) itôGmeWvÿ Ö a..innI xts. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION TymUû Wu v.ô pçÿ ’û∑I" sUyÃR îvÖ JyoitÿW.yu/.n." v.p[yNtu nr" ) a…¶Âp." ) £o/kmR.n.vit 30 a.vit 29 Tvy.ôpStôt.soå/OiWôt.t" ) tSywW.ry≤Nt p[yvu tI…mv xrmyI…mWum( ) mNyumNR yte" ) dIi¢kmR.ÿn.." kv…cn îit v.r…yt." xvÿs.ôxu' SvôStyeÖ t.' v.nÿ ) sÖhßÖ sÖ .

v.Öne sÿivôt.jeÿ aÖ‚Smn( ) EÖv.y vNdm. ) tSywW." xÿtsÖ . pç mnu„yj.û ˇ_û⁄ m?v.." xts.nÖ" somÿSyev./u=ıëinmNt·r=e me`m( ) bımtUtRe ) bımtU. îit v..Rvit 32 ihrÿ<yStUp" sivtÖyqR ..'x ô u' p[itÿ j.i©rÄso ju◊û º v.vit 33 167 (167) .tnoit d…/£. .idNyeWG. Tv.…\ s – a.cR•Ö vÿsÖe vNdÿm. Tv.ôJyv.mÎ'ht( ) aê…mv.in ) shßs." xvs.r…mit ) kmNy' m?ym.n( ) av. sÿm{ûu m( – sivt.jI vejnv. svRSy p[sivt. vlen.ÿ Tv.n" somSyev. ) aTvrm./u=ı Ö iu nÿmNÖ t·rÿ=mÖttU ÃRe bÖı' sÿivôt. ) StUp" STy. ) sivt.R îit v.:y.gr.'xu' p[itj. yÖN]w" pO…ÿ qôvImÿrM.t.nIm.idTyoåip sivtoCyte ) tq. .jeå•eå‚Sm•ev' Tv.v.Öhm( – ihr<yStUpo ihr<ymy" StUp" ) ihr<ymy" StUpoåSyeit v. yN]w" pO…qvImrmydn.Rà pO.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] sÖhßÖ sÖ .p" sUyR îv JyoitW.gMyRhm( ) Tv∑.n( ) s'p.eåNt·r=e ) sivt. ¥.mÿÎh' t( ) aêÿ…mv. ) v.nIit ) m/u /mteivRprItSy ) sivt.R Èr. ¥.O ˇ_⁄ no m/unodkÉn vcn.dSkM. c hwr<yStUpe Stut" ) acR≤Nhr<yStUp AiW·rd' sUˇ_' p[ov.i©rso ju◊º v.vit 31 sÖivôt. smuidt.c ) td….ô s…môm. v.rM. Vy. vcÿ.cRn( ) avn.devmv+yt( ) a.t" ) tSywW.yte" s'`.t" ) sivtyRq.

Nyudk. .t" ) tSywW.uvnÿ .®m?vr' somp. svRÂp" poWit p[j.·rWt( – v. ivôê¡p" pupû oWÿ p[jÖ .NySy mÖh∂ºvÖ .tÖ a.R" ) asurTvm.ÿtu .eWjÖ ' x'. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION devÖ STv∑.wWJy.Ö u mÿyoô.su·rit p[D.u c no ˙dy.yu" ) a…¶Vy. ) aip v.idlu¢m( ) v.nen ) bÛ/. .ÿmsurTÄ vmekm¡ ( – devSTv∑.…mÿ soôMy' m/uÿ ) mÖ®≤∫ÿr¶Ö a.vit 34 v." pu®ÿ /Ä .Smw dev.y ) soMy' m/u sommym( ) soå¶e m®≤∫" sh.R…. . Tv.gCzπit ) kmNy' m?ym.NySy ) mh∞.devmv+yt( ) tSywW. cem.m ) aSyTynq.n. gÿih – a….u noÿ ˙ûde ) p[ . pvRpItye pUvpR .n.msurTvmekm( ) p[D.gCzπit 37 veno vente" k.vit 35 p[itô Ty' c.Ö a.t a.tIit st" ) tSywW. rs.Ut.vit 38 168 (168) .n.n. v.pr.u myo.R:y." ) tSywW.yUiÃ\ W t.…m Tv.ÿ sivôt.sOj.Rn( ) aSt.ô . cÖ ivê.y p[Ùyse ) soå¶e m®≤∫" sh. jnyit ) îm.yÖ p[ Ùÿyse ) mÖ®≤∫ÿr¶Ö a.in ) x'.Sy.n ) îÖm.vÊv' v.nupd[ . .≤NtkmR. sivt. gÿih – t' p[it c.tu .n.y ) p[v/Rytu c n a.to v. .vit 36 aÖ….in c sv. jÿj.ÿ pUvû pR Iÿtye sOjû .v.®ÿm?vôr' goÿpIôq. ) anvÊv' v.mq.í.

.RSy ) jry.∑v. rÿ/.Rg. ) ≤xxu" x'snIyo .n' tNv' v/RySv ) Ato Vy.suÿ /. g..yo" aynSy mnu„ySy ) JyoitWo vodkSy v.yu"ÿ ) r.Rà bu/.ôyo" – AtSy ih xu®/" s≤Nt pUvIR" ) AtSy p[D.m i√WÖte soÿm r..:y.R Sy.Iÿ ·rh≤Nt – ay' veníodyt( ) pO‚Xng.su /.vit ) `Otne Tvm.p îit v.nIy' .*R bo/yn( ) dIPym. mit.Rv.' c s'gmne sUySR y c ≤xxu…mv ivp[. yUyt îit v.vit ) asunIit" ) asU•yit ) tSywW. ) JyoitjRr.tÿvÖe su p[ itÿr.oR .y ) p[v/Ry c n a. vjRnIy.vit 39 asunÿ IteÖ mnoÿ aÖSm.ÿn a.yu jry.vit 40 AûtSyô ih xu®û /Ö" s≤Ntÿ pUvû IRAt≥û Syÿ /IôitvO…ÃR jôn.R" p[. ) 169 (169) ..Tm.yuSq. nÖ a.tO.ip k.yU rN/y c n" sUySR y s'dxRn.vit ) jr..Rô JyoitÿjrR .t( d.yu" ) JyoitrSy jr.ní ) a.yUû rjÿso ivôm.ry ) …cr' jIvn.nkmR.' s'gà mÖ e sUySÃR yô ≤xx'uû n ivp[.inÿ h≤Nt ) AûtSyô Xlokoÿ b…/ôr.I ·rh≤Nt ) ≤lh≤Nt ) Stuv≤Nt ) v/Ry≤Nt ) pUjyNtIit v.R" ) a..neÿ ) îÖmmÖp.ry jIôv.·ˇ ) b…/ro bı≈o]" ) k. tÿtdRÖ k.y ) r?yitvRxgmneåip ÎXyte ) m. .t" ) tSywW.in h≤Nt ) AtSy Xloko b…/rSy." ) …crlB/o g.Ör‚Ä N/ nÖ" sUySÃR y s'ÎÖ ≤xÿ `Otû ne Ö Tv' tÖNv'à v/RySv – asunIte mnoåSm.ÿ mÖit.vit ) ≤xxItev.ôn" xucû m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aÖy' venÖ íoÿdyÖTpO‚Xnÿg.jn( ) îTyip ingmo . ) îmmp.

IWe bu›û e nÖdIn. mNmÖ rejiÿ t ) Svôy' so aÖSmd.\smq| mNyNte ) yq.t" ) tSywW.vU ) yTk.pit" p[j.ÿpteÖ n TvdetÖ . v.Uv ) yTk.NyôNyo ivê.xI" ) aihVy.Ste juÛm" ) t•o aStu ) vy' Sy.mv.rm( ) v/wrjet dumiR tm( ) avßved`x's" ) ttí.in s¢…v'xitdevR t.vit 41 p[ t√oÿcye 'Ö .t.R≤Ô ) teW.Vy. inôdo vÖ/rw jÿ te dumiRÖ tm( ) avÿ ßved`Ö x'sà oåvtÖrmvÿ =u{û …mÿv ßvet( – p[bv[ I…m td( . bÿ.hR îv ) y îWv. .ÿm. ) mnn.R:y.vit 43 aÖBj.R….l…yt.R ) tSywW.ôyNe dÿvÖe hVyoô n y îÖWv.NyNy" sv.m ptyo ryI.inô p·rÖ t.vit 42 p[j.' p.ô' rjÿ"suû WIdÿn( – 170 (170) .. ) tSywW.Nt.m( ) îTy.ÿmÖ ptÿyo ryIô.muKû qwrih'à gO.ôt.met.vßvet( ) a>y.Uy. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îNdu·rN/e" ) ¨nˇev.n( ) k.n.ÿ j.in t. ) îtIm..Nynu£. .. . v.Nv.t.in p·rb.yeNdve ) hvn.vtr' =u{…mv.Ste juÛmû St•oÿ aStu vÖy' Sy.in ) sUˇ_.in c no rejyit ) r=oh.m.n•v.Nyhiv.ôNmNmÖ rejiÿ t r=oôh.m/ey. ) aho dxRnIy ) aho dxRnIy îit ) tTp®CzπpSy xIlm( ) p®Czπp AiW" ) pvRvCzπp" ) p®iWp®iW xepoåSyeit v. j.Vy.in≤Ndt. c ) blen rejyit ) Svy' soåSmd….m( – p[j.se .R≤Ô ) ven" ) asunIit" ) At" ) îNdu" ) p[j..≤Ô hiv.n.pte n ih Tvdet. p..

noåihÿbfiRûu yoÿ ·rÖWe /.:y.n a.Iy.v/Ryn( dSyuhTy.t.." – sm.y.qRSy p[Iit.?y…mk. ) îdmpItrd( bu›metSm. dev.to m?ySq.st.ÿ puÂrvoô r. a‚SmN/Ot.. ¨Ötme vÿ /R•¥Ö 1ÿ"Ö SvgUtÿ .stÖ ¶.yv.. reÆ¿h ) v. m. puÂrv" ) r.oR Vy.ôyo" ) m.. . .Rvit ) a.R…. reÆÿ ¿hÖ s ¨ÿ reÆ¿h m. .ivxit ) s îm.y c dev..p îit v.R" ) mÖhe yÊv. yÖDo aÿSy ≤ß/Ît.:y.tr' reÆ¿h ) puÂrv. y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aPsujmuKqwrih' gO.ivpXyit ) t' p. roÂyte ) tSywW.kÉn¡ Ö mnÿs. ) t' m.Ö "R s sÿm{ûu m. îit ) yoåih" s bufiy" ) bu›mNt·r=m( ) t…•v.d. 171 (171) .Ny….ôNm.Sy yDo%.vit 46 smÿ‚SmôÔ.kÉn mns.pXyôm≤NtÿtSÖ t' m. c ≤ß/t( ) yDk.pXym≤Ntt" ) îTyOWÎe ∑≥ .dev ) bı.Ut.y /.IWe bu›e ndIn. gmn.. bÛ/. ivÿvx e Ö s îÖd' ivêÖ' .ÿy devÖ ." 47 aq.Á." p[.ôtrÿm( – Ek˘ sup.s.vit 45 Ek¡" sup.p" ) devpà‰o v.‚SmÔ.t( ) m. c noåihbufiR yo reW.ôt.ne ) ¶.geW.R" Svy'g.[ m.rNtmU‚„vm.Öy. a‚SmN/Ot.yÿm.sß.so nIcInb.t( ) tSywW.uvnÿ Ö' iv cÿ∑e ) t' p.t" ) tSywW.vit 44 m.R" s smu{m.y rm.…mNy" ) mhte c yt( Tv.' rjSsu ¨dkÉWu sIdn( ) bu›mNt·r=m( ) bı.. a.vÿ/yR NdSyuhû Ty.ym.ns'yˇu _. v. ) aip cwnmv/Ryn( ) n¥" SvgUt. ) s ¨ m.mSy ) sup. .n.in sv.y s'g.

…m]o jn. veno ventery' venoåsunIt AtSy ih p[ t√ocey' p[j.t a.tu p[it Tym…. d…/£. =e]SypteåmIvh." sivt.ddR®¥o j.R ivmn. Tv.bo/. v.oR ye te srSv ivêkm. punreih yo ain?m" pre…yv.≤Nhr<yg.ipnımXm.y" îit in®ˇ_É dxmoå?y.¢" 172 (172) .pteåBj.R" sm‚SmNs¢cTv.nXn.Symvt' =e]Sy pit" =e]Sy pitn.t Ev iv vO=. yN]wihRr<yStUpo devSTv∑. mNyv.y" sm.·r'xt( – îTyuˇrW$(kÉ ctuqoRå?y.y y. TymU Wu s¥…í¥STvy.R noåihrek" sup.muKqwm. te id¥u∆r.\s' senve sO∑. ivêkmRNhivW. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ®{. v.R svRSy ivêkm.

tÿve sutû " – îit s.Wu<v≤Nt ) bÛlmSy nw`<$ük˘ vOˇm( ) a.\ aÖytu Ã' c s.n./.yÿ Xyenô o aÿ.dy XyenoåhrTsomm( ) shß' sv.Nyen ) tSy p.yJveTy…/yDm( ) aq.ÿyÖ p. 3 som'à mNyte pipôv.idN{' mNyNte ) aoW…/" som" sunote" ) ydenm….rÄTsom'à sÖhß'à sÖv.yut' d≤=.vm.h ) som' y' b[˜.pr.:y.init v.ôdr.n( ) ayut' c sh ) shß' shßs.o ivduíN{msm( ) n 173 (173) ..ôd.t" ) tSywW.nen c Stut" ) tSm.m" 2 Sv.=..d…m].nd. ) îN{. îit v. .sutmsomm.ô pur‚ÿ N/rjh." ) tTs'bN/en..:y. ingdVy. amUr" îit ) EeN{e c sUˇ_É somp.p[Te y ) t].ôkm( ) a]. ) t] pur‚N/rjh.ÿXn.vit ) cN{mso v.h·r„y.nIWu indxRn.yut' som. amUrÿ " – a.Vym….. ) aqwW.íyR…mv p[.o ivdu·rit ) n tSy.yod.itô kíÖn – som' mNyte pipv.t.ô pvÿSv somÖ /.NyTs'ip'WNTyoW…/…mit yju"sutmsomm.dxoå?y.ÿtIômdR Öe somÿSy mUrû .ô midÿœy.y" Xyeno Vy.NyTs'ià p'Wô NTyoWÿ…/m( ) som'Ö y' b[˜Ö . .oÿ ivôdnu R tSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aqwk.vit 1 a. ) mde somSy mUr.it kín.Xn.rÿy.…/dwvtm( ) som' mNyte pipv. ) EtSy v.h ) som' y' b[˜.NyTs'ip'WNTyoW…/…mit vOq.idÿœy.

.≤NtkmR.pr.prp=. Py.N{' m.ÿt( ) c=u„ÿ mte Í<vôte teÿ b[vI…mô m.p[Te y ) p[v/Ryte cN{m.Ntm….yÿm.x's.n( – 174 (174) . ) EtSy v.R pUvmR ( ) c.n" ) îit pUvpR =.yN{mit ) cN{o m. .vit 5 nvoÿnvo .sÖ a. ) cN{íNdte" ) k.ÿyseÖ pun"ÿ ) v.ÿn.Ty.. dev p[ipb≤Nt tt a.vytIit v.nmSyeit v. xtbl.ônoåˆ.® {mit ) …cr' {mit ) cmev.ôg' devÖ >e yoô iv dÿ/.Xn.'ô m.’it" som" ) ÂpivxeWrw oW…/" ) cN{m.í.Rt( ) rshr.g' dev>e yo ivd/.rm.. ) c.dev îit ) aqwW.'à kÉtô ®u WÄ s.® ®ceivRprItSy ) tSywW.vitô j.n.RrytIit st" ) mOt' Cy.ÿmTÖe yg[mÿ ( ) .vit ) c.t. ) v.ÿ dev p[Ö ipbÿ≤Ntô ttÖ a.Py.seJy.ôy"u somÿSy r≤=ôt.p[Te y ) a.hcy.meTyg[m( ) îTyprp=.yu"ÿ – nvonvo .'ô ySteô Sv îtÿro devyÖ . dI`Rm.n.idTydwvto i√tIy" p.m….. v.it kín.yumSy r≤=t. ) v.' kÉt®u Ws.p[Te y ) pUvpR =.vit ) cN{mso v.ivit v.s a.ÿ‚Strte dIô`mR . sm.p[Te y ) aˆ.. ) cN{m..n…. ) sm.r.yn( ) îTy/Rm.' m.vit j.yse pun·rit n.' s'vTsr. .yu" somSy r≤=t." ) cNdn…mTyPySy . nÿ" p[jÖ . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION tSy.h ) s.idm….' rIÿ·rWoô mot vIôr.√.ôyNp[ cÖN{m.yu" ) mOTyum.ym.=o m*ÌLy" ) tSywW.vit 6 pr'à mOTyoô anuû preiÿ hô pNq.Ty.d îTyekÉ ) .’¡it" – yt( Tv. 4 yÊv.

t.t.n.Rà ivôê." ) iv/.y sv| iv.ô. ) ivê.ôt.y ) îN{Sy ySy p[It* sumhälm( ) mh∞ ≈v.t" ) tSywW inp.cI'à jIôv.y ivê.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] pr' mOTyo ) /[vu ' mOTyo ) /[vu ' preih mOTyo ) k…qt' ten mOTyo ) mOt' Cy.y StUym.nro Vy.nr.to .vit 8 p[ voÿ mÖhe mNdÿm.' jIivk.N/Ösoåc. mTy. dd.ym.ÿiv„. dev îit ) /.m( ) vÖy' devÖ Syÿ /Imih sumiÖ t' sÖTy/ÿm. v.R mudve .noôrSturÿ sÖn. /.meW.' cÖ rodÿsI spÖytR "ÿ – p[.vit 175 (175) . .t.n.ÿm®u „yit ) y.tu dˇvte p[vı O .t.n.' c bl' nO•tm( ) ¥.tumû ≤=ÿt.Ut. svRSy iv/. sÖmrÿ. dÿd.pr.vu ÿe ) îN{ÿSyô ySyô sum% ÿ ô' shoô mihÖ ≈voÿ nOMû .R ) teW.vit mOTyo ) mdev. .:y.vit 10 /.pO…qVy* v" p·rcrt îit ) kmNy' m?ym.mu®ÿ „Ä yqÿ" – îit s. Vy.vyte .Ryà p[it/Iôym.nÿr.y xBd. .nÿr" sivôt.devmv+yt( ) tSywW.n.ÿn…Ö mTkûx é .vit 7 TveWô …môTq.Ö' ≤xmIÿvtoô·rN{. ) ivê..:y. devÖ o aÿ≈te ( – ¨d≤x…≈yt( ) Jyoit" ) amOtm( ) svRjNym( ) ivê.]e ) mNdm.t" ) tSywW.v.U sutpÖ .cRt yUy' Stuit' mhteåN/soå•Sy d.I' mit' sTy/mR.y modm.m( ) vy' devSy /Imih sumit' kLy.ôy.yeit v.R " – /.n. ) tSywW.mnup=I.tu d.t.Iy' yx" ) nOM.. .nr" sivt.:y.ôxWu Öe p[.]. ingdVy.vit 9 ¨duû JyoitÿrmÄ tO Ã' ivôêjÿNy' ivôê.

viWRœÃ y.y kmR. devg.R." kLy.n.k™ tO„yte" ) ¨dNyu®dNyte" ) A.Rt Ai∑ôm≤∫ôrêÿp.vit 15 176 (176) .Rm." 12 aq.' m®t" p[qm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION bÛdevt... ) teW. Vy.r…. a‚SmNzerte m.g.ptt ) sum." ) suivt.w"R ) a.o v.vit 13 a. ivô¥Nu mÿ≤∫mR®t" Svôkúì rqe…ÿ .Syô /mR…à .gCzt ®{.j îv idv ¨Ts.n. ) teW.y. ) tv. v. ¨dNyve ) tO„.NtIit v. ) …mtro…cno v.=y…mit ) klx" kSm. vyoô n pÿ¢t." – iv¥uNm≤∫mR®t" ) Svkì"ú Svçnw·rit v.ÿt" kôlx. ) Aten .t." ) teW.v≤Nt ) m®to …mtr.mO…c 11 somÿSyô r.ô bOhSÖ pterÖ numÿ Ty.myte mit" ) tO„. ) Aten ." ) k≤lí kl. ) Sv…cR….devR t. ) SvcRn·w rit v. .p[stU " somklx.vNtIit v.sÖ îN{ÿvNt" sÖjoWÿsoô ihrÿ<yrq..=ym( – îTyet. ) kLy. .….to m?ySq.ôhmÖ¥ mÿ`vÖ•pu Sÿ tut*ô /. ) rqwr.Doô v®ÿ.í ikrte" ) ivk°.y." suivôt. ) mhd( {vNtIit v.tÖivR/.y. îN{e.·rit v.p[D.ÿ ¨dÖNyvÿe – a.vit 14 a.NtIit v.t( ) kl.e ) îy' voåSmdip p[itk..meW..wrR êptnw" ) viWRœnº c noå•en vy îv.jeÖ n idôv ¨Ts.o v. .]. ) shjoW.. n îÖW. ) ®{.y.meW.v ¨® .meW." ) teW.km.\à a.:y.t ) Ai∑m≤∫" ) aêp.yÿ gNtn ) îÖy' voÿ aÖSmTp[itÿ hyRte mÖitStO„û . ®ÿ{.…mno . ¨Ö xmR…à .]. sum.iv.y.….

v. km.Rs" sNtoåmOtTvm. ) teåi©rs" pu]. .oí bÛvcnen cmsSy c s'Stven bÙin dxtyIWu sUˇ_.Rsà "Ö sNtoÿ amOtTÖ vm.vit 16 iv¡p.Irkm.vit 17 ¨dIÿrt." kmR….ô`toô mt. b.ômvÿrÄ ¨Tpr.in .ÿ" – ’Tv.ôTvenÿ v.' pre ) ¨dIrt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ivôÇI xmIÿ tr…. .n.idTyoågUhnIy" ) tSy ydSvpq gOhe ) y.v≤Nt n m?ymen ) tdetÎ.ÿ voô n." iptr" ) soMy.uivR>v. v.vˇ] .meW.nuÿ gCzq ) agoÁ a.neWu ) 177 (177) .vidh . A.v ¨CyNte ) agoÿÁSyô ydsÿStn.' m?ym." soms'p.' bÛv…•gm.ÿsÖ ¨Nmÿ?yôm.idTyrXmyoåPyO.ÿnxu" ) s*ô/NÖ vÖn.vÖ" sUrcÿ =s" s'vTsÖre smÿpCO yNt /Iôit….mNvIyu" ) avOk." ) sTyD.Uv"u ) teW.sÖ îÎWÿySÖ t îÌÿM.Iôrvÿpe s" ) te ai©ÿrs" sUnû vÖSte aÖ¶"e p·rÿ j…Dre – bÛÂp.t." ) teW.meW. v. AWy" ) te gM. ) sUrp[D.gCzNtu iptro ◊.v≤Nt ) a. v." ) A.mvre ) ¨dIrt.n≤xre ) s*/Nvn. .:y.vq n t. ) gM. ≤=p[Tven ) vo¿h.. an…m].vqeit ) ai©rso Vy.o v.idnSteåsu' ye p[.ro me/.:y.ivno v.Ste noÿåvNtu ipôtroÖ hveWÿ u – ¨dIrt.R.>y." ) teW.R…. yDD." ) teå¶er…/j…Dre ) îTy…¶jNm ) iptro Vy.' p[qmoˇm. Aû.sÿ" ) asu'û y ÈÖyru vÿ k ûO .i©rsSy ]y" pu]. v. gOhû e tdÖ¥de mO. v.j îit su/Nvn a. ) mt.v" sUr:y. ) te n a." ipôtrÿ" soôMy. ) s'vTsre smpOCyNt /Iit…. AÿtDÖ .t.Irp[D.

' mt* ) y…Dy.ômipÿ . blen ) s¢d.jnvit v.PyOWy" StUyNte 19 sUySÃR yev vÖ=qoô JyoitÿrWe .e mn…s ) Sy.in ) bÙin ) s.R.≤NptøNmNyNte ) ai©rso Vy. .meit ) m.nUNû p[ s." ) iptro Vy.init v." ) .ÿinô . gÿ.'à vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…Dy.ô¢‰m. dÿWtR Öe xvÿs." somsMp.nm( ) aq.ÿ=te p[itôm.n.Nyenÿ Ö Stomoÿ v…sœ.“ote" ) teW.¢Vym( ) a.mO…c 20 StuWû Ye y'à pu®vÄ pRsà mÖ >O vÿ…môntÿmm. a.sÿ" ) teW. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION m.:y.R ) tTp[itWe/" ) teW.U·rÿ – StotVym( ) bÛÂpm( ) ¨®.:y." ) aqv.n.o .nv.Nm.idn" ) teW..tÿSyev p[jvÖ o n.=te ) p[itm.ÿm( ) a. ) s¢d.to m?ySq. ) aqv. sÖ¢ d..m( ) .ÿn.=itr.' smu{û Syevÿ mihôm. s.Î.meW inp.vTywN{‰.?y…mk.?y…mko ym îTy.Ö{e s*ÿmnÖse Sy..n.NdnIye ) .R.ô¢‰.t.?y…mko devg.R.midit" p[qm.¢Vy.vit 18 ai©ÿrso n ipôtroÖ nvÿGv.{e . ) p[s.ÿm – ai©rso n" iptr" ) nvgtyo nvnItgtyo v.tøinit v.Ogvÿ " soôMy.t.ô aqÿv.R 21 aq.n.oåqnvNt" ) qvRitíritkm.." ≤S]y" ) t.meW. ) kLy.n.it ) y" ) xvs.Ogvo Vy.to .“oitkm.:y.<y.Û" ) tSm.ô aNvetÿ ve v" – îit yq.g.…mnI .s.Ogv" ) soMy.n.Iôr" ) v.' vym( ) sumt* kLy.r.Utm( ) Èêrtmm( ) a. ) a.oô .mip cwW. îit nw®ˇ_.vit 178 (178) .m( ) a.t." ) iptr îTy./.¢‰.:y.

ÿn.idteÖ jNmÿin v[tÖ e r.I ) aidÿtdÖe =R oÿ aj.ô ivWu ÿ peWûu jNmÿsu – d=Sy v.g a. ) tSy.g.o dd.ôivv.ÿxoån.õ™pvU . ivÿv." ) bÛrq" ) ayRm.idte jNmin ) v[te kmR…. ) s¢.\ a.t.ô√idÿitô" p·rÿ ) îit c ) tTkqmupp¥te ) sm.ÿm – ySmw Tv' su{iv.* ) p·rcr…s ) ivv.…mit ) aip v.x. c r.v®Ä.j. ) y' .Ry.idTyo d=" ) îTy.idTym?ye c Stut" ) aid- itd.Û" ) a.R=.v®.nˇIit v.ÿsit ) îTy.my≤Nt ) s¢wnmOWy" StuvNtIit v.j.ytÖ d=.ym( ) k°itRmSy ….sit" p·rcy.ÿ…s p[jÖ .Rsu kmRtitWu ) a.R:y.{e.…s ) an./s.n* Sy.STvm( ) anpr.m( ) îtretrp[’tI ) a…¶rPyidit®Cyte ) tSywW.t.ÿt. EW. blen ) cody…s ) p[j.n….s…s ) atUtÿ pR Nq. /nen te vy…mh Sy.Ö{. sÖ¢hoÿt. . ) y' .RÌme" ) En Ete" ) ikæLbW' ikæL.g.vit 22 d=ÿSy v..vÿt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ) aiditVy.ô te Sy.ôSTvmÿidte sÖvtR .idTy" ) arI…•yCzit ) s¢hot.R te retrjNm. …mô].vt.s•.n* ) …m].pNq.njNm.vit 23 ySmwô Tv' su{ÿ iv.m( ) hÖiv„mÿ.R ) atUtpR Nq.o .oô dd.Stev.ô r.y. aTvrm.t. . ) r.e Ö xvÿs.n* Sy. coôdy. dev/me.dm( ) su’tkmR.meit ) 179 (179) . ) xvs.. ) ivWmÂpeWu jNmsu ) kmRsdU yeWu ) a./ÿs.Smw rXmyo rs." pu®rÄ qoÿ ayRmÖ ./Tvm( ) aidte ) sv.

'à inWÖs.Ny….?y…mk.n.vit 27 y√.inô r.n.R"Ö srÿSvtIô p[ cetÿ yit kÉtô nu . teåSm. p….ivr.m ) tkt îit st" ) kq' rs.vÿs"u – p.ÿjit – mhd. p[Dy. EW.Nm.…\ s – ik…mCzNtI srmed' p[. EW." ) kq' rs.R….Nyudk.y.ô iv r. sr. p·rÿtKMy.vit 25 p.ÿn@± dUrû e Á?v.rsur"w smUde ) îTy.…\ sô Kvÿ æSvdSy.:y.vk. ) îm.….pr.sITkôq' rÄs. p[D.ÿ atrÄ" pyÿ.n.jit ) v. . .:y.çnwr…ct" ) k.' v." prÄm' jÿg. .nIit v.∑^Iÿ devÖ . ) tSy. ) devxunIN{e.gqeWR u iv/Iyte ) tSm.pyit kÉtnu . ndI rste" xBdkmR.R…ô jnIÿvtI ) yÖD' vÿ∑u …/ôy. ) tSy. r.vit 24 ik…môCzNtIÿ sÖrm. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION srs.v.y. atr" py.nm( ) srSvtI Vy. . nÖ" srÿSvtIô v.t. EW. ) jgu·rjR©Myte" ) pr.:y.in c sv. ) ctÿßÖ Ëj|à dudhu Öe pyÿ.ô jgu·ÿ r" pr.Öc"w ) k.ôvkÖ .dÿ mÖN{.i]" ) p·rt En.sIt( ) ik˘ p·rtknm( ) p·rtKMy.ô p[de m.je…ÿ . v.t( ) tSy.Smeihÿitô" k.ÿ ) …/yoô ivê.' tKm ) tKmeTyu„.n$( ) dUre Á?v.vit 26 mÖho a.t.m – 180 (180) .R" srSvtI p[cte yit p[D.in t.\sIit ) rs. kmR. EW.GvdÿNTyivcetnÖ .GVy.vsu" kmRvsu" ) tSy.SvqRihitr..c' mNyNte ) v. p[iht.. n" srSvtI ) a•wr•vtI ) yD' v∑ë …/y.

n.…zÿ¥m.ted.kÉit devpà‰. ) 181 (181) .ÿy no ihnuû p[ .nupÖ su∑tûu tw ÿu – devI' v.numit" ) yoˇr.ivit y.cí.•' c rs' c duh.û g. ) sIVyTvp" p[jnnkmR ) sUCy. pUv. no mdn. .NyivD.RgSm.nuptw u su∑të .RgSÖ m.·rW" – anumNySv.g.ÿ ) sIVyôTvpÿ" sUCû y.in ) r.cí ) s.Sy.' su∑Të y.meit ) yTpO…qvI' gCztIit v. /enÖ vu .vit 28 devÖ I' v.ny. . ) yd. /envu . ) îit ivD.sI s.ô bo/ÿtûu Tmn.k.ivit nw®ˇ_.Tmn. . r.Gvd≤Nt ) aivcetn.…Dk. EW.…z¥m.t.yu" ) r.ÿn.ÿymuKû Qyÿm( – r. ◊ye ) Í.\…s ) Kv æSvdSy.ô dd.∑^I dev.numte ) Tv' su%' c n" k⁄® ) a•' c noåpTy.RnkmR.ÿtu vIôr' xÖtd.cÿmjnyNt devÖ .Vyˇ_v.' inWs.St.'à su∑tûu I Ûÿve Íû." pxvo vd≤Nt ) Vyˇ_v.' ivôêÂÿp. s.pr.R p*.yUi\à W t. EW. r.Ö a. ) bo/Tv.n. EW.vit 30 r.k." ) y.Rm.Ök.ny.d mdn.cmjnyNt dev.mh' su◊.ÿsÖw x' cÿ nSké…/ ) £Tveô d=." ) tSy. ) ctßoånuidx Ëj| dudhu e py.k.yte ) anumitrnumnn.Rm." pÖxvoÿ vd≤Nt ) s.mÖh' suhû v." ) p*." prm' jg.' svRÂp.n.idTyrXmyo hrNtIit v.y /eih ) p[v/Ry c n a.t( ) tSy. noÿ mÖN{eWmÖ jU Ö| duh." ) t.otuÿ n" su.otu n" su. ) anumit r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] y√.vit 29 a…Nvdÿnmu teÖ Tv' mNy. ) tSy.

Sye îit y.R.:y.' iptø.Sy.yte" s'`.Ût' hivjuhR otIit v." ) am.ÿ ) juWû Svÿ hÖVym. pUv.m.…Dk. ) y. ) juWSv hVymdnm( ) p[j.n. ) v.v.lI ) yoˇr.lI …snm•' ." seivtVyo .lI k⁄Ù·rit devpà‰. noÿ dd.tm( ) ymI Vy.' tSywÿ te deiv hÖivW.m…s Svs.v.vit 32 k⁄Ùû mÖh' su’ û t'à ivµÖn. ) tSy. s. .Ut.m‚SmNyDe su◊.uTv.Rm.vtIit v.≤lnI v.m( ) ip}y' /n…mit v. EW.Uidit v.t.vit ) …sn. EW.tu ≈v.lenve .ivit nw®ˇ_.tuû ≈vÿ. .m.. Tv' dev.it . ) Kv stI Ùyt îit v.Sy.pÿsmÖ‚SmNyÖDe suhû v.in ) v. ) tSy. ) SveWu sIdtIit v.t" ) pOqk u x É StukÉ ) pOq∑u të e v. ) Svs. ) tSyw te deiv hivW.ÿ iv/em – k⁄Ùmh' su’t' ividtkm.' deiÿ v ididió n" – …snIv. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION sUcI sIVyte" ) dd. k⁄Ù" ) îit ivD.' iptø.. no dd. devÖ ." ) y.ôm…sô Svs.vit 31 …snIÿv.yte ) …snIv. . ) ip}y' yx îit v. ) Kv.≤l ) pOqju `ne ) Stuk" STy. EW.tu vIrm( ) xtp[dm( ) ¨KQy' vˇ_Vyp[xs' m( ) …snIb. su as.Ûÿt' p[jÖ .≤lô pOq∑ÿu k u ôÉ y.n.◊ye ) s.'ô johÿvI…m ) s.vit 33 182 (182) .:y.' c deiv idx n" ) k⁄ÙgUhR te" ) Kv. …snIv.n.û . iv/emie t Vy.l' pv| vO.ote" ) t‚Sm••vtI ) v.∞N{m. ) tSy. s.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

aÖNymUû Wu Tv' yÿMyôNy ¨Ö Tv;' p·rÿ „vj;teÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( )
tSyÿ v;ô Tv' mnÿ îÖCz; s v;ô tv;/;ÿ ’,u„v s'iÖ vd'Ö su.{ÿ ;m( –
aNymev ih Tv' y…m ) aNySTv;' p·r„vÕ‰te ) ≤lbujve
vO=m( ) tSy v; Tv' mn îCz ) s v; tv ) a/;nen
k⁄®„v s'ivdm( ) su.{;' kLy;,.{;m( )
ymI ym' ckme ) t;' p[Ty;cc=e ) îTy;:y;nm( 34
¨vRxI Vy;:y;t; ) tSy; EW; .vit 35
ivô¥•u y; ptÿNtIô divÿ¥oô∫rÿNtI meÖ aPy;ô k;My;ÿin )
jinÿœo aÖpo nyR"Ö suj;ÿt"Ö p[ovRxIÿ itrt dIô`mR ;yu"ÿ –
iv¥uidv y; ) ptNTy¥ott ) hrNtI me aPy; k;My;in )
¨dk;NyNt·r=lokSy ) yd; nUnmy' j;yet;Œoå?yp îit )
nyoR mnu„yo nO>yo iht" ) nr;pTy…mit v; ) suj;t"
suj;ttr" ) aqovRxI p[v/Ryte dI`Rm;yu" )
pO…qvI Vy;:y;t; ) tSy; EW; .vit 36
b≤¬ôTq; pvRtà ;n;' ≤%ô{' …bÿ.iWR pO…qiv )
p[ y; .U…m'Ã p[vTvit mÖˆ; …jônoiWÿ mihin –
sTy' Tv' pvRt;n;' me`;n;' %edn' zπdn' blmmu] /;ry…s pO…qiv )
p[…jNv…s y; .U…mm( ) p[v,vit ) mhÊven )
mhtITyudkvtIit v; )
îN{;,I ) îN{Sy pàI ) tSy; EW; .vit 37
îÖN{;ô,Im;ôsu n;·rÿWu su.û g;ÿmhÖ mÿ≈vm( )
nÖÁSÿ y; apÖr' cÖn jÖrs;ô mrÿtÖe pitÿ" )
ivêÿSm;ôidN{Ö ¨ˇÿr" –
183 (183)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

îN{;,Im;su n;·rWu su.g;mhmÍ,vm( ) n ÁSy; apr;mip
sm;' jry; …m[yte pit" ) svRSm;d( y îN{ ¨ˇrStmetd( b[mU " )
tSy; EW;pr; .vit 38
n;h…mÿN{;…, r;r,Ö s:yuvÿ WûRO ;k¡pA e tû≥ e )
ySyedô mPy'Ã hÖ…v" ip[yô ' devÖ We ûu gCzÿitô )
ivêÿSm;ôidN{Ö ¨ˇÿr" –
n;h…mN{;…, rme ) s:yuvWRO ;kpeAt≥ e ) ySyedmPy' h…v" )
aPsu Ítm( ) a≤∫" s'Skét…mit v; ) ip[y' devWe u ingCzit
) svRSm;d( y îN{ ¨ˇrStmetd( b[mU " )
g*rI rocte" ) JvlitkmR," ) aympItro g*ro v,R
EtSm;dev ) p[xSyo .vit )
tSy; EW; .vit 39
g*ôrI…mRmà ;y s≤lôl;inô t=ÖTyekp¡ dI i√ôpdIô s; ctu„ÿ pdI )
aÖ∑;pÿdIô nvÿpdI b.Uvû Wu Iÿ sÖhß;ÿ=r; prÄme Vyoÿmn( –
g*rIinR…mRm;y s≤ll;in ) t=tI k⁄vtR I ) EkpdI m?ymen
) i√pdI m?ymen c;idTyen c ) ctu„pdI id‚G." ) a∑;pdI
id‚G.í;v;Ntrid‚G.í ) nvpdI id‚G.í;v;Ntrid‚G.í;idTyen
c ) shß;=r; bÙdk; ) prme Vyvne ) tSy; EW;pr;
.vit 40
tSy;ÿ" smu{û ; a…/ô iv =ÿr≤Ntô tenÿ jIv≤Nt p[iÖ dxÖítÿß" )
ttÿ" =rTyô=r'Ä ti√êÖmpu ÿ jIvit –
tSy;" smu{; a…/iv=r≤Nt ) vWR≤Nt me`;" ) ten jIv≤Nt
idg;≈y;…, .Ut;in ) tt" =rTy=rmudkm( ) tTsv;R…,
184 (184)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

.Ut;NyupjIv≤Nt )
g*Vy;R:y;t; ) tSy; EW; .vit 41
g*rÿmImedÖ nuÿ vÖTs' …môWNt'Ã mU/û ;RnÖ' ihõ™õ’
ÿ ,oôNm;tÖv; ¨ÿ )
sOKv;ÿ,' `ÖmmR …Ö . v;ÿvx;ôn; …mm;ÿit m;ôy'u pyÿtÖe pyoÿ…." –
g*rNvmIme√Tsm( ) …mWNtmin…mWNtm( ) a;idTy…mit v; )
mU/;RnmSy;….ihõ™õkroNmnn;y ) sOKv;,' sr,m( ) `m|
hr,m( ) a….v;vx;n; …mm;it m;yum( ) p[Py;yte pyo…." )
m;yu…mv;idTy…mit v; ) v;geW; m;?y…mk; ) `mR/…u git
y;…Dk;" )
/en/u yR tev;R ) …/notev;R ) tSy; EW; .vit 42

¨pÿ ◊ye sudû `u ;'Ã /enÖ mu tÖe ;' suhû Stoÿ goô/gu tûu doÿhden;m( )
≈eœÃ' sÖv' sÿivôt; s;ÿivW•oôå.Iÿıo `ÖmSR tduû Wu p[ voÿcm( –
¨p◊ye sudohn;' /enmu te ;m( ) kLy;,hSto go/ugip c
doG?yen;m( ) ≈eœ' sv' sivt; sunotu n îit ) EW ih ≈eœ"
sveWR ;' sv;n;' ydudk˘ y√; pyo yju„mt( ) a.Iıo `mR" ) t'
su p[bv[ I…m )
v;geW; m;?y…mk; ) `mR/…u git y;…Dk;" )
afl‰;hNtVy; .vit ) a`flIit v; ) tSy; EW; .vit 43
sUyû vÖ sÖ ;∫gÿvtIô ih .Uyû ; aqoÿ vÖy' .gÿvNt" Sy;m )
aÖ≤ı tO,mÿ fl‰e ivêÖd;nI'ô ipbÿ xuı û mudÿ k Ö m;ôcrÿNtI –
sUyvs;idnI .gvtI ih .v ) aqed;nI' vy' .gvNt" Sy;m
) a≤ı tO,mfl‰e ) svRd; ipb c xuımudkm;crNtI )
185 (185)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSy; EW;pr; .vit 44
ihô˚<éû vôtI vÿspûu àIô vsUnÿ ;' vÖTs…môCzNtIô mnÿs;ô>y;g;ÿt( )
duhû ;mÖ…ê>y;'ô pyoÿ aÖfl‰ey' s; vÿ/tR ;' mhÖte s*.ÿg;y –
îit s; ingdVy;:y;t; )
pQy; Sv‚St" ) pNq; aNt·r=m( ) t…•v;s;t( )
tSy; EW; .vit 45
Svô‚St·r≤ı p[pqÿ Öe ≈eœ;ô reK,ÿSvTyô…. y; v;ômmeitÿ )
s; noÿ aÖm; so arÿ,Öe in p;ÿtu Sv;vex Ö ; .ÿvtu devÖ goÿp; –
Sv‚Strev ih p[pqe ≈eœ; ) reK,SvtI /nvtI ) a>yeit y; )
vsUin vnnIy;in ) s; noåm; gOhe ) s; inrm,e ) s;
ingRmne p;tu ) Sv;vex; .vtu ) devI goP]I
dev;Ngop;y‚Tvit ) dev; En;' gop;yÆNTvit v; )
¨W; Vy;:y;t; ) tSy; EW; .vit 46
apoôW; anÿs" srÄTs'ipÿ∑;ôdhÿ …bô>yuWIÿ )
in yTsI'Ã ≤xôXnqÖ√Wé ;ÿ –
ap;srduW;" ) ans" s'ip∑;Nme`;d( …b>yuWI ) ano v;yur-
inte" ) aip vopm;qeR Sy;t( ) ans îv xk$;idv ) an"
xk$m( ) a;nım‚Sm'íIvrm( ) aintev;R Sy;t( )
jIvnkmR," ) ¨pjIvNTyent( ) me`oåPyn EtSm;dev )
y…•r≤xXnqt( ) vOW; viWRt; m?ym" )
tSy; EW;pr; .vit 47
EÖtdÿSy;ô anÿ" xyeÖ susiÃ' p∑'Ö ivp;ôXy; )
sÖs;rÿ sI' pr;Övtÿ" –
186 (186)

mh' …snIv.in …b.>yU<ÿ v." ) ¨vRxI v.vit 48 aÖ…... no mho a..®ÿt' vÖy' ≈vÖSyum.vt" p[·e rtvt" ) pr. . dev nvonv" pr' mOTyo TveW…mTq. dd.n.s ¨dIrt.q.n. ®{.to m?ySq. . iv¥uNm≤∫r.gt.t.:y. ) sevt.Iym. ndI…. ) î¬.‹nô .gO.GvdNtI devI' v.≤x ivmuˇ_p.ÿ .t a. ) p[.qO Sy p[. gO.Rt.yorynSy mnu„ySy JyoitWo vodkSy v.' noå•Sy pu∑"e ) rodsI ®{Sy pàI ) tSy.. an a.xete susi' p∑m( ) îtridv ) ivp.Iy.ôyo" ) …sWÿˇ_⁄ n ËjRVÖ yÿSy pu∑û "e – a….t. ) tSy. nÖ î¬.d.k. bOhi∂ôv.‹n. gO. devg.tu ) ¨vRxI v. y‚SmÿNtôSq* surû . EW. som' mNyte yÊv.≤x ) ss.oR y√.mvreåi©rso n" sUySR yev StuWYe ymq.y Sv.roW.tu somSy.idœy.√.ôt. Vy. Sm•ÖdI….ÿ qûO Sy.cm…Nvdnumte r. ) Smd…." ≤S]yo d=Sy ySmw Tv' ik…mCzNtI p. ) yUqSy m. p[.to m?ySq.t.I' n.vk..[tÿ Iô sc.tu ) ¨Övx R Iÿ v.mhe ) a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] EtdSy. p[ vo mh ¨du Jyoit/. EW.Nyudk.ôn." ) pr.….ÿ mÖ®Tsuÿ rodÖsI – rq' iWp[' m..tO Sy ) a.ÿinô …b.so ivÇ« xmI ivÂp.tu n î¬.h…mN{. ) bOhi∂v.vit 49 rq'Ö nu m.ÿ yUqû Syÿ m.[tI sc. ) svRSy m. a. ) a>yU<v. Ûÿv. gO.n. mhi∂v. ) gO.≤l k⁄ÙmhmNymUWvU xR I iv¥u• b≤¬TqeN{.ÿ®vÄ x R Iÿ v..◊y. 187 (187) .:y.mhe ) a.®t' me`' vy' ≈v. m®≤∫" sh rodsI rodsI 50 Xyeno Vy. y‚SmNtSq* surm.

a….y" îit in®ˇ_ Ek. no rq' nu m.¢" 188 (188) . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION g*rI…mRm.xt( – îTyuˇrW$(kÉ pçmoå?y. g*rmImedpu ◊ye sUyvs. EtdSy.y" sm." smu{.®t…mit pç.dxoå?y.≤ı˚é<vtI Sv‚St·rı‰poW.y tSy.

idTy" ) tyoreW.…sk.…mn* .].ô iv boÿ/y.o" s'Stutp[. .≤lPym.ivTywith.xI.].v.tô yÖ jRu .m( ) anut- mo.Ny" ) JyoitW.v…ên* ) ¥.pr.pr.ÿitWu Sm crÄqoå…sÿt*ô peTv. m?ym" ) idvoåNy" su.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq √.pen.t.j.uv. devt.nk.ivTyekÉ ) sUy..\ aÿgCztm( – îit s.m…. tNv.ivTyekÉ ) ahor.RmNy" sumhto blSyer…yt. devÖ ..ôt.vt" ) a…ên* y√‰Xnuv.m…ên* p[qm.Tp[k.û gÿ" pu]û Ë¡he – îh ceh c j.n* pu<y’t.Tyo aNy ¨Cyte ) ¨W" pu]STvNy îit ) tyoreW.mrepÄ s.vSy.ÿivv ) kôdde mÿ…ên.m( ) aÖSy somÿSy pIôtyeÿ – 189 (189) .nuiv∑M.ôvhe gÿCzt.í Svw" ) …j„.vit 3 p[.ô" Svw" ) …jô„.ivTyekÉ ) r.t* s'StUyte e p.y" aq.l Ë?vRm/Rr.go ih m?ymo Jyoit.to ¥uSq." ) tTk.ô…ên.:y.g" pu] ËÁt a. n.mÿ….te svRm( ) rsen.idTy" ) tyoreW.uv.pO…qVy." ) t.vit ) v. ) tyo" sm." ) tyo" k.vit 1 vs.RcN{ms.s.ÿ tÖNv.Rmà NÖ y" sum% ÿ Sy sU·û ridRvô o aÖNy" su.ivTy*..Rg a.Rv. smÿv. .Ny" ) aêwr…ên.vit 2 îÖhhe ÿ j. . ingdVy.vxIt.ny.g.dxoå?y.s. yuvû mÄ…..yyors'StvenWw oå/RcoR .lyo" sm.ô 3ÿÖ n.nkmR.n.

St.no vnIy.ynIy' /nm. ) tSy. .Iÿv ) îTyip ingmo .v" ) pUv"R pUvoR yjm. devt.ÿr. v∑e" k.n. . a.yu/ÿ . ¨Ö Ty.vo gmn.nun. ¨ÖWsÿ" kÉtô mu £ ÿ tÖ pUvRÖe a/eÖR rjÿso .t( ) a®WIr.sO∑k.gCzt.so inm..≤NtkmR. ) in„ké<v..vit 4 p[.R sUySR y pàI ) EWwv.R}y" ) sUy.vÖ" p[itô g.vit ) p[it y≤Nt ) g.tyoR…gn* ivbo/y. Ev pUjn.l" sUyoRdypyRNt" ) t‚Sm•Ny.ôtrÿ" – Et.tyRj?vm…ên* p[ih. aoPyNte ) ¨W.ôymÿ‚St devyÖ .tro .….n. EW.…ên.nIv /O„û . ¨Ws" kÉtmu ’Wt p[D. . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION p[.ô·r.pr.qeR bÛvcn' Sy.ivh.noô vnIÿy. aju∑ÿ m( ) ¨Öt.vÖ" pUv"ÃR pUvoRô yjÿm. a.ÿ ihnotÖ n s.nm( ) EkSy.t( ) pUvåRe /eåR Nt·r=lokSy smÔte .ôn.' in„kûté ' j.…jnIvit ) yenÿ toôk˘ cÖ tnÿy' cÖ /.pr.rocn.. aju∑mett( ) aPyNyoåSm¥jte iv c.ÖSm>y'à v.\í d/Imih ) tSy.tô yRjà ?vmÖ…ên.ym‚St devJe y. EW.Nvn…ytOtm" ) tyo" k.nIv /O„.y ) tyoreW.ne ) EmIdeWÿ .hr ) aSm>ym•vit ) yen pu].ônmu Ôÿ te ) inô„kû<é v.mSy somSy p. ) 190 (190) .ltm. m.Nyo aÖSm¥ÿjteÖ iv c.\í p*].n( – p[.yu/.t( ) m.mÿhe – ¨WStt( c. .?y…mk.voå®ÿWIyR≤Nt m." ) ¨Czte·rtr.v" ) in·rTyeW s…mTyetSy Sq.vit 6 EÖt.ut n s.vit 5 ¨WÖSt≤∞ô]m.

t( ) tSy. EW.kpe" pàI ) EWwv.'ô mTye>ÃR y" ’ûTvI svÿ. EW.vit 7 suiû kôx ˘ k ûu ˘ xÿLmô≤l' ivôê¡pÖ' ihrÿ<yv.ptye v./us.y r.idTym( ) sr<yU" sr. Et.ÿ…cTkôr' hÖivivRêSÿ m." ) ¨=NTyudkÉnie t v.. EW.…./us.vit 9 ap.vit 8 vOW.sO∑k.qeR Sy.tu t îN{ ¨=.…yô reviÿ tô sup]ÿu Ö a. .t( ) suik˘xk u …mv xLm≤l…mit ) ik˘xk u ˘ £˘xte" p[k. .roh sUyRe amOtSy lokmudkSy ) su%' pTye vhtu' k⁄®„v ) sivt. s.c.vit ) xrv.. ) a. ¨=tev≤RO ıkmR.Rmdduiû vRvSÿ vte ) ¨Öt.xn' x•ml' svRÂpm( ) aip vopm.kp. ) ip[y' k⁄®„v su%.cykr' h…v" ) svRSm. sUy.„u v – suk.idnIit v.sIôdjÿh.ÿkp. sÿr<Ä yU" – 191 (191) ." ) xLm≤l" suxro .…y revit sup]u e m?ymen suòWu e m.ÿ" ip[yô ' k.?y…mky.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] tSy. v.De p[j.ÿv. ) îit c b[.Nm.Xn. ) tSy.| p[.ôidN{Ö ¨ˇÿr" – vOW.yCzTsom.kp. ) s.˜.y. ) SvpTy' tTsnotIit v.xyitkmR.duû suòWÿu e ) `sÿˇÖ îN{ÿ ¨Ö=.d( y îN{ ¨ˇrStmetd(bmU[ a.yI vOW.ltm. …mÿqnûu .innIit v. .?y…mk. roÿh sUyRe aÖmtO Sÿ y loôk˘ Syoôn' pTyeÿ vhÖt'u ’¡.NTs'STy.Nv. ) p[.m( ) vOW.n( ) ¨=.duû √.rÄ¥ˇd.…ên.| suvû tO Ã' suc£ Ö m( ) a. ) òuW.ÿghU •ÖmtO .

mÖho j.R….n.' mTye>R y" ’TvI sv.' mnu" ) td….Ny….Ts.t.idTyodyeåNt/IRyte 11 sivt.yte ) kSm.ÿjit – sv.. p[d{u .vit 12 ivê..ye ivD.k˘ sivt.R….rt( yˇd. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION ap.êmev Âp' ’Tv.çk.r ) s sv.idNyeWG.?y…mk. pÿyÁûRu m. vre<Ä yoånÿu p[yÖ .y..lo yd.. vr.vit ) kvtev.in p[itmuçte me/.Œí ) Vy…c:yp•.x ) r." ) ym' c ymI' ceTywith.ÿn.d( √* …mqun* sr<yU" ) m?ym' c m.y." ) t]eith.∑^I sr<yUivRvSvt a. p[D.RmdduivRvSvte ) aPy…ên.mnusTO y s'b..ÿvI∫Ö{' i√ôpdeÖ ctu„ÿ pde ) iv n.sIt( ) ajh.idTy a.' tmo 192 (192) .v.ôy.RmNy.Ny. .c=te ) Tv.n.ÿmWûu soô iv r.mnUWso ivr.v ) s ivvSv. ¥*rphttmSk.k¡m:yTsivôt.Uv ) ttoå…ên* jD.te ) sv.Rvit ) tSywW. mhto j.R ) p[svu it .idit ) a/St. t.m" s.uvn' smeit ) îm. ivvÿSvto nn.ô p[itÿ muçte kô…v" p[.idTy.{' i√p.….sm.m.jit ) a/or.k°.Iy" ) p[y.…sk. pyuÁR m.ª.¥m* …mqun* jny. duihtuvhR n' krotIit îd' ivê' .Rr‚Xm.y.ÿ Âôp.' c v.NtdxRno .sm.i]r. Vy.Ry.s..:y.x – Tv∑.oôtItIôd' ivê'Ö . .n.c…mit nw®ˇ_.uvnÿ Ö' smeiÿ t ) yÖmSyÿ m.ˇ√πl.gUh•mOt.Œí ctu„p.ê' Âp' ’Tv.vI ) k…v" £.ÿ duihô]e vÿhtÖ 'u ’¡. ivvSvto nn.iv]" ) îit pxusm.Rvit 10 Tv∑.ôt.' p[itin/.gCz≤Nt ) ymSy m.in c sv.idTySy ) a.t" ) tSy k.Ut.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

.vTyetSm;Ts;m;Ny;t( ) a/St;{;moå/St;Tké„," )
kSm;Ts;m;Ny;idit ) a…¶' …cTv; n r;m;mupye ;t( ) r;m;
rm,;yopeyte n /m;Ry ) ’„,j;tIywtSm;Ts;m;Ny;t( )
’kv;k⁄" s;iv]" ) îit pxusm;ª;ye ivD;yte )
kSm;Ts;m;Ny;idit ) k;l;nuv;d' prITy ) ’kv;ko" pUv|
xBd;nukr,' vce®ˇrm( )
.go Vy;:y;t" ) tSy k;l" p[;guTspR,;t( ) tSywW; .vit
13
p[;tô …Ö jRtÖ' .gÿmgûu '[ Ûÿvme vÖy' pu]û midÿtyÖe oR ivÿ/tÖ ;R )
a;ô/…[ íô¥' mNyÿm;nSturû …íô{;j;ÿ …cô¥' .g'Ã .Ö=ITy;hÿ –
p[;t…jRt' .gmug'[ ◊yem vy' pu]midteyoR iv/;r…yt; svRSy )
a;/[…í¥' mNym;n a;!‰;lud·R r{" ) tur…ít( ) tur îit
ymn;m ) trtev;R ) Tvrtev;R ) Tvry; tU,gR ityRm" ) r;j;
…c¥' .g' .=ITy;h )
aN/o .g îTy;ÛrnuTsO¢o n ÎXyte ) p[;≤x]mSy;≤=,I
injR`;n ) îit c b[;˜,m( )
jn' .go gCzit ) îit v; ivD;yte )
jn' gCzTy;idTy ¨dyen )
sUy"R stevR ;R ) suvtev;R ) SvIyRtve ;R ) tSywW; .vit 14
¨duû Ty' j;ôtvedÿ s' dÖve ' vÿh≤Nt kÉtô vÿ" )
Îûxe ivê;ÿyÖ sUymÃR ( –
¨√h≤Nt t' j;tveds' rXmy" kÉtv" ) sveWR ;' .Ut;n;' dxRn;y
sUy…R mit ) kmNym;idTy;devmv+yt( )
tSywW;pr; .vit 15
193 (193)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

…cô]' devÖ ;n;ômdu gÿ ;ôdnIÿk˘ô c=ÿ…u mR]ô Syô v®ÿ,Sy;ô¶"e )
a;p[;ô ¥;v;ÿp…O qôvI aÖNt·rÿ=Ö' sUyÃR a;ôTm; jgÿtStÖSquWíÿ –
c;ynIy' dev;n;mudgmdnIkm( ) :y;n' …m]Sy v®,Sy;¶eí
) a;pUpru d( ¥;v;pO…qVy* c;Nt·r=' c mhÊven ) sUyR a;Tm;
j©mSy c Sq;vrSy c )
aq y{‚XmpoW' pu„yit tTpUW; .vit )
tSywW; .vit 16
xu£û ˘ teÿ aÖNy¥ÿjtÖ ' teÿ aÖNyi√WÿÂ u peÖ ahÿnIô ¥*·rÿv;…s )
ivê;ô ih m;ôy; avÿ…s Sv/;vo .Ö{; teÿ pUW…•Öh r;ÖitrÿStu –
xu£˘ te aNyt( ) loiht' te aNyt( ) yjt' te aNyt( ) y…Dy'
te aNyt( ) ivWmÂpe te ahnI kmR ¥*·rv c;…s ) sv;R…,
p[D;n;Myv…s ) a•vn( ) .;jnvtI te pUW…•h d·ˇrStu )
tSywW;pr; .vit 17
pÖqSpÿq"Ö p·rÿpit' vcÖSy; k;menÿ ’ûto aÖ>y;ÿn¬ôkmú ( )
s noÿ r;sCz⁄®û /ÿíNÖ {;g[;ô …/y'…Ã /y' sIW/;itô p[ pUWû ; –
pqSpq" ) a…/pitm( ) vcnen ) k;men ’t" )
a>y;n¬kúm( ) a>y;p•oåkú…mit v; ) s no dd;tu
c;ynIy;g[;…, /n;in ) kmRkmR c n" p[s;/ytu pUWie t )
aq yi√iWto .vit ti√„,u.vR it ) iv„,uivRxtev;R )
VyXnotev;R ) tSywW; .vit 18
îÖd' iv„,uiû vR cÿ£me ]e/Ö ; in dÿ/e pÖdm( )
smU¿ÿ hmSy p;\srûu e –
yidd' ik˘ c ti√£mte iv„,u" ) i]/; in/ˇe pdm( )
194 (194)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta]

]e/;.;v;y ) pO…qVy;mNt·r=e idvIit x;kpU…," )
sm;roh,e iv„,upde gy≤xrsITy*,Rv;." ) smU¿hmSy p;\sru e
Py;yneåNt·r=e pd' n ÎXyte ) aip vopm;qeR Sy;t( )
smU¿hmSy p;\sl u îv pd' n ÎXyt îit ) p;\sv" p;dw"
sUyNt îit v; ) p•;" xert îit v; ) p'snIy; .vNtIit v;
19
ivê;nro Vy;:y;t" ) tSywW inp;to .vTywN{‰;mO…c 20
ivôê;nÿrSy vÖSpitômn;ÿntSyô xvÿs" )
Evwíÿ cWR,Iôn;mUtû I ÛÿvÖe rq;ÿn;m( –
ivê;nrSy;idTySy ) an;ntSy ) xvso mhto blSy )
Evwí k;mwrynwrvnwv;R ) cWR,In;' mnu„y;,;m( ) ËTy; c
pq; rq;n;m( ) îN{m‚SmNyDe ◊y;…m )
v®,o Vy;:y;t" ) tSywW; .vit 21
yen;ÿ p;vkô c=ÿs; .ur<Ä yNtô' jn;\Ö anuÿ )
Tv' vÿ®,Ö pXyÿ…s –
.ur<yu·rit ≤=p[n;m ) .ur<yu" xk⁄in" ) .U·rm?v;n' nyit )
SvgRSy lokSy;ip vo¿h; ) tTs'p;tI .ur<yu" ) anen
p;vk:y;nen ) .ur<yNt' jn;\ anu ) Tv' v®, pXy…s )
tˇe vy' Stum îit v;KyxeW" )
aip voˇrSy;m( 22
yen;ÿ p;vkô c=ÿs; .ur<Ä yNt'ô jn;\ô anuÿ )
Tv' vÿ®,Ö pXyÿ…s –
iv ¥;meiÿ Wô rjÿSpOQû vh;Ö …mm;ÿno aÖˇ_⁄….ÿ" )
195 (195)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION

pXyôÔNm;ÿin sUyR –
VyeiW ¥;m( ) rjí ) pOqu mh;Nt' lokm( ) ah;in c
…mm;noåˇ_⁄.I r;i]…." sh ) pXyÔNm;in j;t;in sUyR )
aip v; pUvSR y;m( 23
yen;ÿ p;vkô c=ÿs; .ur<Ä yNt'ô jn;\ô anÿu )
Tv' vÿ®,Ö pXyÿ…s –
p[TÖ yõ™ devÖ ;n;'ô ivxÿ" p[TÖ yõ™õd⁄ iÿe Wô m;nuWÿ ;n( )
p[TÖ yõ™ ivê'Ö SvÿÎx û≥ e –
p[TyÆõ™õd' svRm( ) ¨deiW ) p[TyÆõ™õd' Jyoit®Cyte )
p[TyÆõ™õd' svR…mdm….ivpXysIit ) aip vwtSy;mev 24
yen;ÿ p;vkô c=ÿs; .ur<Ä yNt'ô jn;\ô anÿu )
Tv' vÿ®,Ö pXyÿ…s –
ten no jn;n….ivpXy…s )
kÉxI kÉx; rXmy" ) twSt√;N.vit ) k;xn;√; )
p[k;xn;√; ) tSywW; .vit 25
kÉXô y 1ÿÖ …¶' kÉx ô I ivôW' kÉxô I …bÿ.itRô rodÿsI )
kÉx ô I ivêÖ' SvÿÎx ≥û e kÉx
ô Id' Jyoitÿ®Cyte –
kÉXy…¶' c ivW' c ) ivW…mTyudkn;m ) iv„,;te" )
ivpUvSR y ò;te" xuı‰qRSy ) ivpUvSR y v; scte" )
¥;v;pO…qVy* c /;ryit ) kÉxId' svR…mdm….ivpXyit )
kÉxId' Jyoit®Cyt îTy;idTym;h )
aq;Pyete ître JyoitWI kÉ≤xnI ¨Cyete ) /Umne ;¶I ) rjs;
c m?ym" ) tyoreW; s;/;r,; .vit 26
196 (196)

kpe suivôt.. cÿ∑Öe xcIÿ….ivpXyit kmR….t( ) dev"w s'gCzte ym" ) r‚Xm….m( ) îTy…¶" pO…qvI' dhit ) svRmk e oå….ô/. ) 197 (197) .lek. p.idTy" ) t] n" svRSy p.t.t( ) pl.p[kMpy•eit td( vOW.x' pl. ) aip vopm.den ipbtIit v. kLpy.d( y îN{ ¨ˇrStmetd( b[mU a. pun"ÿ ) ivêÿSm. .vit 27 punrÖ ie hÿ vOW. ) EkoåSy p.d îit v.in v" km.l…yt..:y.ôxe devÖ "w s'Ö ipbÿte yÖm" ) a]. .vhw ) y EÖW Svÿ“n'xnÖ oåStômie Wÿ pÖq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ]yÿ" kÉ≤ô xnÿ Atuqû .den p.nnuk.vit 28 y‚SmÿNvO=û e supÿ l. pun" ) svRSm.idTy" ) gitrekSy ÎXyte n Âp' m?ymSy ) aq yd( r‚Xm….vhw ) y EW Sv“n'xn" ) Sv“.t( ) vO= îv supl.kpe sups[ tU .kip.r….tIit v.R….[ …‹ jôrk e S¡ y dÎxeÖ n Âôpm( – ]y" kÉ≤xn Atuq.ne vOt=ye v.•. iv cÿ=te s'vTsÖre vÿptÖ Ek¡ EW. v.qeR Sy..ôidN{Ö ¨ˇÿr" – punreih vOW.t" ) tSywW.myet ) aj Ekp.r.xyit ) a.Ö.x îit ) vO=o v[ín.idTy ¨dyen ) soåStmeiW pq.\ anuÿ venit – y‚SmNvO=e supl.d" ) EkÉn p.Rvit ) vOW. pur.djn Ek" p.ivpXy≤Nt ) s'vTsre vpt Ek EW. k¡Lpy. v.r. purÿ .idTym( ) ymo Vy.m( ) ivêÖmk e oÿ aÖ….kMpn" ) tSywW. ) EkÉn p. ivc=te ) k.xn.xe Sq.ÿ no ivôXpitÿ" ipôt.leå….

ôv. – p…v" xLyo .dÖjo idôvo /Öt. ingdVy.d( idvo /." xKnuv≤Nt 198 (198) ." ) srSvtI c sh purN?y.it ) aq /Ir.vÖNvc.yu/m( ) t√. StuTy.it k. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION Ek˘ô p.r=it v[t' kmR ) mh" smu{' v®. ) …sN/uí ) a.R …sN/urû ." ) ajíwkp.í ) sveR c dev.Kp. v.ôr.:y. rÿ=it v[tô m( ) mÖh" sÿm{ûu ' v®ÿ.d'Ö noÆT%ÿdit ) îTyip ingmo .k™ ) tNytuStin]I v.'à pO…qôVy.ste ipôtWw .vTywN{.mO…c 30 yidÿN{.?y…mk.sÿ" Í.vit p.in /I….Rste m.mO…c 31 pÖiv]ÿvNtô" p·rÖ v.\…à s meÖ srÿSvtI sÖh /Iô…. ) smu{o Vy.‚StroåNtdR/.nIit ) pO…qvI Vy.pÿ" smuiû {yÿ" ) ivêeÿ devÖ .r…yt.pí smui{y.¶I prÄmSy.ÿmvÖmSy. EW inp." kmR….ÿm( – piv]vNto r‚XmvNto m.t.ô somÿSy ipbt' sutû Syÿ – îit s.vIrvI ) p.to .Ny.mO…c 29 p.¶‰." py.vm.:y.?y…mk.t.n( ) aÖitôtSÖ q* pvIÿrv. ) p[yˇu _.'à p[àÖ o aÖ….‚Stôro dÿ/Öe /Ir. ) tSy.' v." purNÿ ?y.inN{" pvIrv.cm( ) m?ym" iptwW.vit ) tSywW inp.vIrvI c idVy.ym( ) t√t( ) pvIrm.vIÿrvI tNyÖtru ke p¡ .to .n( ) îTyip ingmo .yuˇR _.ÿmtûu Sq" ) atÖ" p·rÿ vOW.' mÿ?yômSy.e„ÿ v..coåNySy.vit ) td( devt.cÿm.in ) Í<vNtu vcn.oå…. v. devg.t" ) tSywW inp.vit ) yi√pun.to .vit vwêdeVy.Ö îCzπkÿ /⁄ ®RÖ .:y. ih y.' p[à" pur...ôtmq.nIm.

" p[qm.t.ôn. pUvû qR Ne {ÿ ¨ÖKq.m.meW. …grÿ a. m. .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] /®. ) aqv.otuÿ …mô]o aÿymÖR ." ) teW.vTywN{‰.ÿ…. ) Ùym. aÿvNtu – aip c noåihbufiR y" Í. devg.cR•Ö nuÿ Svôr.n.oô d=oô a'x"ÿ – `OtòU`tRO p[ò.n…mit v.mqv.ivNy" ) `Otp[ò. ) yDvO/o v.jÿ>yo ju◊û .oTvôj Ek¡p." Stutû . ) p[Tyˇ_m‚SmN?y.:y.R….in c s'gCzNt.v≤Nt ) a.idTy.to .mO…c 33 y.ôv/O oÿ Ûv." ) avNtu ) me/.{.TpO…qvI c smu{í sveR c dev.ôto v®ÿ.idTye>y…ír' ju◊.t.t" ) mnumnR n..:y.y.d( Vy. ) smu{o Vy. Aÿt.to ¥uSq.eWdU kÉWu kmR. ) a.·r<y" îit v.r.Jym( 34 aq.vTyprSy. juho…m ) 199 (199) .ÛtIr. a." ) d?yõ™ p[Tyˇ_o ?y.t" ) teW.R Vy. mN].m( ) d?yõ™ c ) …/ymtinWt ) t‚SmNb[˜.n…mit v.g.idTy.r.meW inp.vit 35 îÖm.meW inp.m( ) acRNyoånUp.:y.rB/um( ) aj Ekp. Vy.to .mO…c 32 ¨Öt noåihÿbfiûRu yÿ" Í.nv. mN]w" Stut.t" ) pO…qvI Vy.ÿ" kivxÖSt.….Ste Sv.' bÛdevt.n.R c ) mnuí ipt.otu ) ajíwkp.inNy" ) `Ots.…mno .Jyÿm( – y.ivxSt.Rô mnu≤ÿ „pôt.idôTye>yoÿ `Otû òU"ÿ sÖn. km.m.TpO…qôvI sÿm{ûu " ) ivêeÿ devÖ .iv<y" ) `Ots. pUvNRe { ¨Kq. .mqÿv." ) teW.ÿ juho…m ) Íû." kivxSt.:y.goÿ nStuivj. dÖ?yõ™ …/yÖmàÿt ) t‚SmôNb[˜.:y.n.t( ) teW. smÿGmôt." ) mN]." ) sTyvO/o v.

Dí.Tm. ) y‚SmNyxo iniht' ivêÂpm( ) a].meW.dm( ) s'vTsrmp[m.Uv"u ) îTy…/dwvtm( ) aq.idTye ) s¢ r=≤Nt sdmp[m.j>y îit v.gOtoåSv“j* s]sd* c dev* p[.otu n îm. iv¥. Vy." xrIre ) rXmy a.idTy' y≤Nt ) t] j.ôk˘ ye aÖSy goôp. d=o v®.vit 37 itôy‚R GbÿlímÖs Ëô?vRb›ÿu oô y‚SmôNyxoô inihÿt' ivôê¡pm( ) a].yRm.t.gí bÛj.st AWy" s¢ sh.ô" xrIÿre sÖ¢ rÿ=≤Ntô sdÖmp[mÿ .?y.t" ) s¢ AWyo Vy. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION …cr' jIvn.:y.tí /.¥≤Nt ) s¢.n' y≤Nt ) t] j.gOtoô aSvÿ“j* s]Ösd*ÿ c devÖ * s¢ AWy" p[itiht.dm( ) xrIrmp[m.¥Nt" ) s¢.t.Tmgitm.ÿstÖ AWÿy" sÖ¢ s.…. s¢My. twjsí ) îTy.Tmin ) s¢ r=≤Nt sdmp[m.Tmgitm.vit 36 sÖ¢ AWÿy"Ö p[itÿiht.Nyev Svpto lokmSt…mtm.st AWy" s¢ she≤N{y. ) y.idTyrXmy" ) ye aSy gop.Yv.y ) …cr' r.dm( ) sÖ¢.nIm.Tm.St Ev Svpto lokmSt…mtm.:y.pÖ" Svpÿto loôkmIÿySûu t]ÿ j.pr.vûU "u – ityR‚Gblíms Ë?vRbN/n Ë?vRbo/no v. ) y‚SmNyxo iniht' ivêÂpm( ) a].Tmm( ) ityR‚Gblíms Ë?vRbN/n Ë?vRbo/no v.?y.Uv"u ) îTy. c .meW. …gro …m]í. . ) Í.Tmm( ) s¢ AWy" p[itiht.c∑e ) teW.idTy* ) îTy…/dwvtm( ) aq.pn.gOtoåSv“j* s]sd* c dev* v.o'åxí ) a'xo'åxun. mhto b.c∑e ) 200 (200) . . mÿhtÖ o bÿ. mhto b.pn." xrIre ) W…@≤N{y.NySy go¢ø…." ) teW.….

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] dev." svedR ve .?y.gCzt ) dˇvNt" ) dˇvt" sut…mit ) tdetdekmev vwêdev' g.t( ) teW.vit ) bÖ.ô?y.meW. no invtRt.n. .…mn.ro v. noô in vÿttR ./n.\soÿ d.m( ) devÖ .n.ne yuJyte ) ydev ivê≤l©…mit x." – yDen yDmyjNt dev.<y. .' d.y]' tOc' dxtyIWu iv¥te ) yˇu ik˘…cd( bÛdwvt' td( vwêdev.m( ) Atug.Ny. gÿt ) d.'à sÖ:ymupÿ seidm.m( ) dev.ÿsn( ) te hÖ n.…mit v.ôê.' mt* ) Ajug.kpU…. p[qmÖ ." ) . v.inô /m.' devÖ . dev.y ) ivêedve .t∑Iy' sUˇ_mek≤l©m( ) s.k˘ÿ mihôm. nÖ a.I/Otoô ivêeÿ dev.' s:ymupsIdem vym( ) dev.vit 38 devÖ .n. sumÿ iÖ tA≥jà yU tÖ .ÖitrÄ…." ) teW.nm…. ) mnu„y/Ot" sveR c dev.vit 39 aom.vit 40 yÖDne ÿ yÖDmÿyjNt devÖ ." ) teW.R…à ." ) anTyNtgtSTveW ¨∂ºxo .meW.yu" p[v/RyNtu …cr' jIvn.sÖ a." ) 201 (201) ." s. n a.yu"û p[ itÿrNtu jIôvseÿ – dev.' Sq. îh.ôxWu "ÿ sutû m( – aivt.ru[ k e oô ) îit dx i√pd." s≤Ntÿ devÖ .Xyp a.\x" k.Ut.nÿ" scNtô y]Ö pUvÃRe s.≤xnmek≤l©m( ) a…. ) avnIy.n.t.' vy' sumt* kLy.n.meW.'à . vÖy' devÖ .:y.Ö{. ) dev. . a≤l©.n.ÿsíWR.n.…mn." ) a…¶n. Vy.…¶myjNt dev.St.'à r.

pr.m( ) t. ¨Ör./n.Rsv îit sm.¶e" ) v.d( ¥uSq.v.." ) teW." ) îN{o vsu…. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION a…¶" pxur." %.t.vit 42 Jmôy.meW.' .su /ˇ vsvo vsUin ) teW.l.n." ) jÖ≤=ôv.vÖNt·rÿ=e mjRyNt xu.ô.ÿ dUtû Syÿ jÖGmuWoÿ no aÖSy – Jmy.meW.˜.Ã…\ sô sneMÿ yôSm¥uyÿ vÖ•mIÿv.nm( ) vsvo yd( ivvste svRm( ) a…¶vRs…u ." ) av.vNtu v.vit 43 x' noÿ . .\síÿ Ö ivêeåÖ Sme /ÿˇ vsvoô vsUiÿ n – Sv.m.v..ô…jnoô hveWÿ u devÖ t.in /m.k˘ mihm.sn. ¨r* c. …môt{ÿv" Svôk. a] vsvoårmNt dev.idtvNt" ) pItvNtí ) sveåR Sm.in vo dev.R….Nt·r=e mjRyNt gmyNt rmyNt ) xu.n.idTyrXmyo ivv." – 202 (202) .û .[ " ) aÖv." k⁄®?vm( ) Í." ) vsv a. pO…qvI ) tSy. p[qm." s≤Nt dev. ) tSm.in ) juW. ) tSm.Rsv îit sm.n" s'sVe yNt ) y] pUvRe s. îit nw®ˇ_..TpO…qvISq.sIt( ) tm.n.Nm?ySq.\s"ÿ pipôv.yjNt ) îit c b[.RKpÖq ¨ÿ®j[y" ’.u?v'ô ≈ot.:y.ÿt." supq.‹" ) jÖM.Npqo bÛjv. voÿ dev.no devg." ) teW.:y.ÿjGÖ mu" svÿn…môd' juWÿ .Ny.nIm.Rc En.ut dUtSy jGmuWo noåSy." ) Jm.Nt ) ten.n. .gCzt svn. a]Ö vsÿvo rNt devÖ .…jno Vy.:y." ) pUv| devyug…mTy.sn( ) te h n.NykmR y a." ) ¥uSq.meW. .t( ) tSm.yÖNtoåih'ô vOkô˘ r=.vit 41 sugû .gmn." s.ô" sdÿnmkmRÖ y a.v.:y..?y.[ " xo.

.yNtoåih' c vOk˘ c r=.mip v[te kmR….kp.vit 45 ¨Öt ¶. ¨Ty.y c. rodÿsI v®. noÿ devI" suhv. duih]e sivt. no deVy" suhv. p[.n.lo j." suik˘xk u ˘ vOW. VyNtu devpà‰" ) îN{.pr. îit v.y.gUhS' Tv∑.t* yDe ) …mt{v" su…mt{v" ) Svk.neWu devt.lo j.tyujR .to ivê.uivRê.m( 46 aq.m( – aip c ¶.vIrvI yidN{.jÿs.t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] su%.nro Vy.Yyp. p.tye ) y.…jno ◊..‹" Svçn. .'ô pàIÿ®xÖtIrÿvNtu nÖ" p[.ê.•s'snn. p[.Yy¶e" pàI ) a…êNy…êno" pàI ) r.itWu Smehhe j.ô<y 1Öÿ ¶. îit v.s.m( ) t.:y." p.jte ) rodsI ®{Sy pàI ) v®. aÖp.to ¥uSq. ) jM.vit 44 devÖ .vNtu v.tyRj?vmuWSt≤∞]met.IN{Sy pàI ) a¶.Sy pàI ) VyNtu deVy" k.\…s c ) ≤=p[mSm¥.t…jRtmudTu y' …c]' xu£˘ te pqSpq îd' iv„." xmR yCzNtu xr.n.….…qRv.' y Atuk. dev. ) Sv…cRW îit v.y. îit v.nI c v®.otuû VyNtuÿ devÖ IyR Aûtju nR Iÿn.$( ) a.vNtu n" ) apTyjnn.soô y. t. no .meW...meW.nrSy yen.@± r. ) SvcRn.ô" xmRà yCzt dev.…qRvà .vÿNtu nStujû yeÖ v.' pà‰" ) t.ônI Íÿ.mipÿ v[tÖ e t.vkÉit ctu„k˘ kÉXyå…¶' ]y" kÉ≤xn" punreih y‚SmNvO=e p. vs.¶I piv]vNt ¨t 203 (203) .' y Atuk. ivê. VyÿNtu devÖ pÿàI·rN{.Âp.myNt. p[.n.s.n.n.' pà‰ ¨xTyoåvNtu n" ) p[.Yyô…ênIô r." p.vyNtu ) amIv.y c ) y. ) devpà‰o dev.n.so y. ap.

y" îit in®ˇ_É √.so yDen sug.dxoå?y. dev. v.vNtu dev.{*m.¢" îit dwvt' k. VyÆNTvit W$(cTv./| c sm. îm..Rmqv.¢m( 204 (204) .·r'xt( – îTyuˇrW$(kÉ Wœoå?y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION noåihy. a] x' no .n.to ¥uSq. devg.' .<@muˇr.n. Jmy.y" sm.Rq. …gr" s¢ AWy‚StyR‚Gblo dev.n.' pàI®t¶.

h.m.Gy. s'pT[ yy Ev Sy.t( ) m.dI mOg" ) mOgo m.vPy>yXnuvIt.y.Sy ) aqwWNe {Sy 1 y¥.n.in SyunR Tv.kpe gOh…mN{.m( 3 iv ih sotoôrsO=ÿ tÖ neN{'à devÖ mÿms' t ) y].idTyrXmIn.pO…qVy.v.Rô anuû n j..ôtmÿ∑Ö rodÿsI – yid t îN{ xt' idv" xt' .d( devt.k¡iprÄy"R pu∑û We ûu mTsÿ%.ô" ) îit yqwt‚SmNsUˇ_É ) nÖ ih Tvd. mm 205 (205) .kpe gOhû …môN{.y ) n ceN{' devmm'st ) y].ôidN{Ö ¨ˇÿr" – VysO=t ih p[sv.ÿxx u =ûu ….jgmt ) Kv Sy puLv`o mOg" ) Kv s v◊.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] aq p·r≤x∑m( aq ]yodxoå?y.UmIÿ®tÄ Syu"ÿ ) n Tv.idTySy 2 ydudçÿ o vOW.∑egR iR tkmR.h ) Tvmÿ¶Öe ¥u….ÿ v…j[NTsÖhß'Ö sUy. v…j[NTshßmip sUy.ôidN{Ö ¨ˇÿr" – ydudço vOW.R n ¥.vÿ îN{ te xÖt' xÖt' . aitStuty îTy." ) kmgm∂ºx' jnyopn" ) svRSm.Umy" p[itm.idTym( ) aqwW.…mit ) aqwW.¥ îN{ ¨ˇrStmet{Um a.¥√éW.c=te ) aip v.mÿd√éWû .ô ivêÿSm.ôre inô…mWÿíÖ nexeÿ ) îit v®.kip" ) ayR Èêr" ) pu∑We u poWeWu ) mTs%.jÿgNtn ) Kv 1Öÿ Sy puLÿ vô`o mOgû " kmÿgÔnÖyopÿnoô ivêÿSm.y" aqem..ôSTvm." ) soå…¶mev p[qmm.

c.yu ) Et∆r.Rm( ) aqwW. ) √π xIWeR p[. sutSy.WutSy somSy mN]pUtSy v.ÿvit – trit s p.Ö o roÿrvIit mÖho devÖ o mT\y.d.·rÖ Í©. ivÿvx e – cTv.yuÿ – sO<yevie t i√iv/.û ]yoÿ aSyô p.….o rorvIit ) 206 (206) .Yvôjr'à mÖr.N/s" ) /. StutSy ) aqwW.r.s" s¢ zNd.kLpw" ) vOW.ivTyqR" ) tufrú ItU hNt.ÿ bÖıo vOWÿ .Yvjr' mr.Rvit ) .pTy' nwtoxm( ) nwtoxev tufrú I ≤=p[hNt. somSy 5 trÄTs mÖNdI /. bıo mN]b[.RrI .R c hNt.ip .| gitm( ) /.y. ) jemne jymne ) jemn. ) mdns%.ry.Rr* ) j. sO…. mdeÂ Ö t.ÿvitô /.vit gCzTyU?v.\…s ) i]/.yStw" sheit v. mde ) t.ÿ ) ¨ÖdNÖ yÖjve Ö jemnÿ .·r Í©πit ved.…ên* c.r* ) ¨dNyjev jemn. c ) tq.ÿso aSy ) i]/.mu{e c. yDSy 6 cÖTv. ) ye n" s%.t.t.…êno" 4 sO<û yevÿ jÖ.N{mse v.d.ÿ sutû Sy. îit svn.N/ÿs" ) trÄTs mÖNdI /.r." ) ]yoåSy p. ) intoxSy. Et ¨ˇ_. meÿ jÖr. me jr.ô √π xIôWRe sÖ¢hSt. ) svRSm.¥ îN{ ¨ˇrStmet{Um a. v.IyodynIye ) s¢ hSt.p' sv| mNdI y" St*it /.in ]I….˜.Rr. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION s%.rR Iÿ tuf û rú IÿtU nwtoôxve ÿ tuf û rú Iÿ pfúrô Ik.t.r* ) nwtoxev tufrú I pfúrIk.yuj' xrIr' xrdmjI.idTym( ) aqwW. mde ) ¨dNyjevTe yudkje îv ) ràe s.. bıS]e/.Rô a.

Uyse invRcn.íeit vwy.KsO∑.RyjR ≤Nt s. v.·r v.\so ivteinôre – SvgRCzNt Èj.[ ˜R .:y.·rk°it nw®ˇ_.Kp·rÿ…mt.t.in cTv.m.' 207 (207) .ro mh.y 7 SvôyNR toô n.gTy·rCyt t.vh. Stn…yà* ) aq pxuWu tto y.c" p·r…mt.' v.ôco mÿn„ûu y.' ctuqIR Vy.inÿ ivdub.vt( ) E„vev lokÉWu ]I….˜. ye mÿnIôiW.in pd.y. ye me/.' s.ô ]I….d. ctu/.idTye s.·rk°TyekÉ ) pxuWu tU.y* s. v.Nt·r=e s.˜.yRdne mO‚G..' .r'Ä suivÿ√.·rk°it y. ¥. rqNtre ) y.ô ne©yÿ ≤Nt turû Iy'à v.in n. bOhit s.yRj…u ..Ndevo y¥Do mT\y.mdeVye ) y..m…. pxuWu turIym( ) y.c" p[v‚Lhtev 8 cÖTv." ) Aco yjUi\ W s." Stuv≤Nt ) mho dev îTyeW ih mh.m. iniht." x's≤Nt yju….y ) tSyoˇr.·r pd.' roÿh≤Ntô rodÿsI ) yÖD' ye ivôêtoÿ/. pO…qVy.R a.kr." ) sp.[ ˜R .ivxit yjn.inô t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] rorv.¶* s.ivn" ) guh.vh.Gvys. v.WRm( ) n.' =u{Sy arIsOpSy ctuqIR Vy.r' svRto/.r' suiv√. ¥.vit ) s.R" s." ) mN]" kLpo b[.Tmp[v.in ) t.in ivdub.n.pe=ÿ Ntô a. v. A‚G.n.…Dk. pÖd.˙tyíeTy.q| vedyNte ) guh..ip b[.te copsgRinp.Tmin ceTy.·rÖ v. v.in ctuqIR Vy. idiv s.ô .R Vy.in t.ô inihÿt.in ) ao'k.mSy svn£me.ÿ" ) guh.ivvexie t ) EW ih mnu„y. gUhte" ) turIy' Tvrte" ) ktm.ÿ vd≤Nt – cTv. ne=Nte ) teåmumve lok˘ gtvNtmI=Nt…mit ) a.R.vh. vw v.m…." ) aq.' ]I….'so ivteinr îit ) aqwW.' roh≤Nt rodsI ) yD' ye ivêto/.veWu mOg„e v.Vy.

d(b.?y. v.d.yI' v.idit ) ay' mN].TmNyek˘ ..t( ) mnu„y. ) a=o y." sveR ) ySt• ved ik˘ s Ac.…. a…/ô ivêeÿ inWedÖ "u ) ySt• vedÖ ikmOcû .Tmm( ) xrIrm] AguCyte ydenne .' p[itp[it ) îit c b[.e„vd/u" ) tSm. ) a=y' . k·r„yit ) y îˇi√duSt îme sm.˜. îTy…/dwvtm( ) aq.cR≤Nt p[TyOc" sv.mTsu dev.devteWu c mN]eWu ) Etı v.c' vd≤Nt y.in tSy ydNyNmN]e>yStd=r' . c dev. a…/inW<. ¨.. invRˇ_Vy." ) Ací Á=re prme Vyvne /IyNte n.kpU. c mnu„y. v.=rSy 9 Aûco aÖ=reÿ prÄme VyoÿmNÖ y‚SmÿNdevÖ .igit x.st îit ivduW ¨pidxit ) ktmˇdetd=rm( ) ao…mTyeW.t( ) tTp[’tItr√tRns.>yUhoå>yU¿h" ) aip ≈uittoåip tkút" ) n tu pOqKTven mN].idTy îit pu]" x.coå= îit v. tSy ydivn.rovyRivTsu tu %lu veidtOWu ." 11 a=r' n =rit ) n =Iyte v.m( ) îit ) aqwW.x Ev tu invRˇ_Vy.R….." ) p[kr.vit ) rXmyoå] dev.Ny.qR…cNt. ¨CyNte y.Tmp[v.I≤N{y.m." ) n ÁºWu p[Ty=mSTynOWre tpso v.n..ÿste – Aco a=re prme Vyvne y‚SmNdev.vtITyuˇ_' purSt.[ ˜.≤x/mR td=r' . .Rvit ydenmcR≤Nt p[TyOc" sv.vit ) î≤N{y. AiWWUT£.Ny‚Sm•..˜.vit ) v.Uyoiv¥" p[xSyo . Etd=r' yTsv.kpU….Ôn.Ut.Riv„ytIit ) te>y 208 (208) .R. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION b[. ) p."e ) EWG.| ]yI' iv¥.<y] dev.vNtITy. k¡·r„yitô y îˇi√ôdSu t îÖme sm.nSy.' y.n. ¨CyNte y Et‚Sm•…/inW<.nb[vu n( ) ko n AiW.m( 10 a.

St.ôrohÿb˜[ .h tSy." p[v·O ˇ….n' p[ov.oô iv cÿrNTyu Tve – ˙d. îTyet.vit 13 Vy.' p[jveWu yd(b..Stps." s'yjNte sm. p.Ntm.gmo y.ôsn( ) aÖk≤ú S]ô/..ÿÛ" ) îit ) aqwW mh.Tm.StSy." ) aq.Sy. Ëhb[˜.Tm…jD. t∑eWu mns.ôtvedÿ .' devt.:y.ô . j.nUc.nmeWGgR.noåjÿßo `ÖmoR hÖivrÿ‚Smô n.>yUhm>yU¿hm( ) tSm.m" ) sUyÃR a.noå>yUhTy.yu·rCzt.…." s'yÖ jÿNteô s%. j. `Otû ' meÖ c=urÿ mÄ tO Ã' m a.m( 14 aÖ…¶rÿ‚Smô jNmÿn.[ ˜.c ) aÖ…¶rÿ‚Smô jNmÿn." ) aohb[˜.t' dwvt' yD.:y.tUû rjÿso ivôm.rmI‚PstVym( ) tiddm.h Tv' ivjÛve¥R .sy..n.:y.…. ¨pe≤=tVy.' inr.gRgit' Vy.Tm.veiR dtVy.yCzNmN]." ) Ëh EW.>y.….qR…cNt.mÿ – 209 (209) .n. ≈uitmitbu≤ı" ) tSy.Vymnu.[ ˜ÿ .mÖ…¶m.¥dev ik˘c. ) sey' iv¥.W| t∫vit 12 ˙Öd. ) îTyuidtSy ih kmR{∑. A‚Tvj" ) a]. ) aqwtdnupv[ d≤Nt ) aqwt' mh.n.CzNdSsu xeW.©÷ c ) aq.Tm." p[vdit ) îN{'à …mô]' v®ÿ.t Ë?vRm..hÿ Tv'ô iv jÿÛve¥ÖR .ÿy" ) a].' y." ) ahm‚Sm p[qmj.ôTm.ôtvedÿ . n invRˇ_Vym( ) tSm. tÖ∑We ûu mnÿso jÖvWe ûu yd(b.vTynu.' b[˜ie t v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] Et' tkúmiO W' p[.∫.

ÿitô s îdevÖ m.StTpr' td(b˜[ tTsTy' tTs≤ll' tdVyˇ_' tdSpx| tdÂp' tdrs' tdgN/' tdmOt' tCz⁄Kl' t…•œo . rsen ) aŒ" pO…qvI pçgu.R vU ) Ev' t' Vy.n.Tm. p[.Tm.dub.Tm. ) JyoitW a.Utp[’it·rTyekÉ ) tT=e]' tJD. . AûtSyô pUvÃ| devÖ >e yoÿ aÖmtO Sÿ yô n.Tmjm≤NtkmNySm.jh.in p[Ty.vÿd aÖhm•Öm•ÿmdÖ Ntÿm…µ – îit s h D. sÊvl=.xm( ) a.gitR ) tSy.ÿ c pÖ…q….T=e]Dmnup. tmo≤l©o iv¥." xBd" ) a.nm?y.' Âpe. i]iv/o .y kLpte ) p[it.to rjStmsI îit k.Tm. p[’itm( ) s..m. a.Utg[. p[k.vjß' p·rvtetR e ) s k.vrj©m.nÖm.m( ) iv¥. Svipit yugshß' r.vet.pítug.x" 16 a.Tm.k.yoJyoRit≤S]gu.√.r.k.xgu.n.Tm.].vrIvitR .Ut.k.xo mn" ) mno iv¥. gN/en ) pO…qVy. cÖ pr.Tv.Ru .po JyoitWm( ) Jyoitv.m√πWStm îTyivD.k.ô dd.mSq.yNtm.vit ) sÊv' rjStm îit ) sÊv' tu m?ye ivxuı' itœit ) a…..Uit' k⁄vtR " =e]DpOqKTv.Rymu ( ) v.lStdetdh.Utg[.c+veit 15 apÿXy' goôp.mÿ ) yo m.hrit ) . vÿrIvitRô .yui√≥g.tSy ivxu?yto iv.nm( ) mh.ÿnÖ a. .." ) tdetdhyugR shß' j. ) swW.minÿpµm..n.m( ) p[it.Tmkm( ) aqwW mh.uvne„vNt·rit ) aqwW mh.it≤l©o mh.Rvit ) 210 (210) .n.vhor.Tm.u " SpxenR ) v.Ntm.uvnÿ „e vôNt" – a.ôírÿNtm( ) s sÖ/I[ cIô" s ivWUcÿ IôvsR . mh.Nte suWPu Sy•©.n.i]" ) t.x≤l©Stm" ) aip iníy≤l© a. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION aÖhmÿ‚Sm p[qmÖj.yur.x. p[it." pO…qvImip y≤Nt ) pO…qVyp" ) a.[ Py inr.k.

]" SviSqto `no ..vit ) xu£.'sxo….Vy. TvGVy.TpexI ) i√s¢r.vk˘ mh.' yoin' s'd?y.•en ymo .>y.√.∞ ) tTkq…md' xrIr' pr' s'yMyte ) s*Myo .vit ) √.vit ) Xle„m.Czo….Nmed" ) meds" ò.\s.nmNyoånupv[ tRte ) ß∑.itrekÉ S]I .s.mmnu®?yte s'Cyvte ) îm.to ret" ) tidd' yon* ret" …sˇ_' pu®W" s'.t.•…mTy∑* ) soåy' pu®W" svRmy" svRD.yum∆..vit ) 211 (211) .≤=≈o]' c s'.dex" ) Wœº mu%n.yo" p[.v.Tki#no .UtWe u …cro<v.\STv∑* gu.tm( ) xo…. rets" s'. g[Iv.noåip KlO¢" 18 s y¥nu®?yte t∫vit ) yid /mRmnu®?yte t∂ºvo .t.itrekÉ pum.nmnu®?yte tdmOto .vit ) i√m.' teåhor.Nt.vit ) m.É …. iv.t.d( buädë .í=uí vˇ_.].VnoåSqIin ) aiSq>yo m∆.>yNtre ≤xr" s'p¥te ) m.]ivdo jn.tOiptOsy' og.Nm." ) s¢r.in m.x.]oiWt' kll' .o rs" ) rs.dbudR " ) pç…v'xitr.o ivdu" ) r.t( ) ]INm.\sm( ) m.tOtS]I≤NptOt" ) aiSqò.vit ) xo….vit ) xu£.ˇ_. ) m∆. ) ò. {∑.…sk.ts'yog.]..tOt" ) a•p.n" iptOt" ) TvÑ." – îit – 17 t' p·rvtRm.' smen npus' ko .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] yugshßpyRNtmhyRdb( ˜[ .]oåh…mit gMyte ) s …mQy.vit ) yid k.itm.Nm.].vit ) xu£xo….dxRnde ' p.N.se n%romVy.…Nv¥.sctu„kÉ.dex" ) pçme m.].vit ) yid D.vit ) Ekr.…qRv.r' c tejsoåŒ" òeh' pO…qVy.vit ) pçr.sm.s]ye.t( ) tiddm] mtm( ) Xle„m.dex" ) m.i]' yugshß.k. mUitR" ) p.

p=m( ) ap=Iym.dnup…ctkm.n…sˇ_Tv.m. kmR. ." pIôt.ynm( ) 212 (212) . n.uˇû _.R….oånuÂp' flmnu.dxkp.ô pçÿ…v'xkm( – îit ) ttí dxme m." ipôtrÿ" su˙dÖ Stÿq.Tmkì√N≥ √¯r….xu.in ) nv ò..ÿr.p.U oR .s'.m. ) vOW.….ôh' punÿ j..r.i]m( ) r. SpO∑o n Smrit jNmmr.p=.•' mh.U…mk.ete pUvpR D[ .jRv' jvI.vit ) mOtíÿ .xok£o/lo. km. vedoˇ_.R©s'p.yte ) j.muTsOJy mhˇpSteipre …cre.m( ) a/Rctßo rom..ÿÑ% ûu " pIÿ@‰m.d.vit ) a∑me bu?y.d.mr. ko$‰" ) ˙dy' Á∑kp.ôno jÖNtuívÿw sÖm…Nvÿt" ) s.…•meWm..inô y. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION s¢me clnsmqoR .l.ôtí.vCzrIr.ÿ yoôinsÿhß.s.rp.YvetNmU]purIW' kSm.=u≤Tpp.. – av.ÿh' punû mOtÃR " ) n.n.mohmd.]w" p[£My p[’itr…/prITy twjs' xrIr' ’Tv.yun.in ) √.Uym.* Á∑sup.in …j◊.m( ) aNte c xu.I smNv.yU tSy s'=ye pun·rm\Llok˘ p[itp¥te 20 aq ye ih's.. c ) mhTyD.ntm…s m¶* jr.pl.tí v." Stÿn.l' ≤xr" s'p¥te ) Wo@x vp.kp.yuxt.{.. k⁄v≤R Nt te /Umm….inÿ vw – a.in ) s¢ xt' pu®WSy mmR.h.<ym( 19 a∑oˇr' s'…/xtm∑.v≤Nt ) /Um.. Îû∑.n" soåSm.ôtR o j.l.h.ÿn.d( d≤=.' kmwtR CzrIrSy p[.de„y.ivô/..n.' t…•mRCu yte ) soåSm.]erp=Iym.…≈Ty iv¥.ô….kmR.v.in v.R.?yvSyit ) nvme sv. mÖyoiWÿt." ) m.tÿroÖ ivivÿ/.*R ) tqopSqgudp.ymTsrhWRivW.Ö ivivÿ/.vNyoNy' jyete îit ) t' iv¥.se p[j.':y'à yoôg' sÿm>yôSyeTpu®Wÿ ' v.R- sUy.

m/ey.n.qÖ y îÖm.pUymR .sutû pO ÿ ¨Kqôx. kSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] d≤=.idd' veidtVym( ) aq.d.sutpO ¨Kqx.SpitmNy¥u„m. kSm.\s" =e]Dmnupv[ d≤Nt ) aq.t( ) s:yte" ) sh .t( ) D. p[.' sUy| yTpqg.vtRNte ) ≤x∑.ns" pu®Wo . dNdxUk.ôNy¥u„û m.idTy.vOtÿ .Ut.Stms.n’t" – aq.re.mNtr' b. k⁄v≤R Nt teå…cRr….…mnír≤Nt ) aiv√.\so vd≤Nt ) a=r' b[˜. b[˜lokm….v≤Nt ) te n punr.Nynu£…m„y.yum( ) v.e Ö p[.Ut≤e N{yw" xerte ) mh.t.ô jLPy..n.Uto .UTv.Nm.….nsm( ) m.p[m.]o VyvitœteåbN/o D. yt îd' n j.ÿ c.yovOiR ∑m( ) vO∑re oW/yíwt∫ÀTv.in se≤N{y. jLPy.yn.v∫iv„yidit ) D.p=m( ) a.kmNtrmNydeW.ho iv√.idTym( ) a.m" 23 213 (213) .∞N{msm( ) cN{mso v.it .Uv ) nIôh.in v.n.p=.≤TptOlokm( ) iptOlok.\s" =e]DoånukLpte ) tSy tps.p" p[itœ.xIlmupxm a.dudgynm( ) ¨dgyn..Uvie t ) nIh. jÖj. ) p[Dy.rytIit ) tSy yd. ≈eœ" s'j.√w¥tu m( ) vw¥tu .vOt.sNtt…mCzπt( ) ten s:y…mCzπt( ) EW he s%.dmeit ) aq.Py.sÿír≤Nt – n t' iv¥y.Ut.vit ) ten.¢Vyo ..pUymR .Ut' .Tmno mht" p[qm' . ivduWo ymev' iv√.…≈Ty mhˇpSteipre D.muTsOJy iv¥.s'. tSy s'=ye pun- revme L\ lok˘ p[itp¥te 21 aq ye ih's..s" p[.∂ºvlokm( ) devlok.yte" ) s%.kômNtÿr' b.ôr.R…. km. c.noˇ_.n≤Nt tSm.m.≤=m. b[˜ie t s b[˜.vit ) s.s'.v≤Nt ) a…cRWoåh" ) aˆ a.h 22 n t' ivÿd.. kmR k.Tm. sh.

Utû m( ) .[ .'à pdÖvI" k¡vIôn. Acoånupv[ d≤Nt 24 somÿ" pvte jinôt.n..ÿ" ) Ë/ÿ" ) vO="ÿ ) tt( ) yt( ) ikm( ) b[˜ÿ ) vre<ÿ ym( ) h'sÖ " ) a.Nyet. idvo jn…yt. jn…yt.Ö "u ) x'.'ô somÿ" pÖiv]ÖmTyeiÿ tô re.Öivô„yt( ) a.[ .ihÿ∑‰.mOiWôivRp. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION h'sÖ " ) `Öm"R ) yÖD" ) venÖ " ) me/"ÿ ) ’…mÿ" ) . mtIn.vÿit ) yden' tNvte ) aqwt' mh.nÿ ( – 214 (214) . pO…ÿ qôVy.pÿ" ) pO…û qôvI ) .‹"à ) xMbÿrm( ) aNbÿrm( ) ivôyt( ) Vyoÿm ) bÖihR" ) /Nvÿ ) aÖNt·rÿ=m( ) a.ôTm. mÿtIôn.ôTm. ) .ÿn.vÿ≤Nt ) vÖ/≤Ntÿ ) aÖ?v.U" ) a?v. ) .ÿ .¶ejnR …yt.ôxm( ) a.R ) somÿ" ) .'ô Sv…/ÿitôvnR ."u ) vÖ/k¡m.pÿ" ) mÖht( ) Vyoÿm ) yxÿ" ) mhÿ" ) Sv.….' mihôWo mOgû . sUySÃR y jinôtNe {ÿSy jinôtot iv„.…. pO…qVy.Ntm.uvnÿ m( ) .IRkm( ) SmOtIÿkm( ) SvOtIÿkm( ) stIÿkm( ) sÖtIônm( ) ghÿnm( ) gÖ.Tm..' jn…yt.ônm( ) y√.nmet. ) xrIÿr. idôvo jÿinôt.Ö. devÖ .o" 25 b[˜ô .vÖR " ) n.oÿ" – som" pvte jn…yt. sUySR y jn…yteN{Sy jn…ytot iv„.Iôrm( ) gÖ◊rÿm( ) kôm( ) a•ÿm( ) hÖ…v" ) sµÿ ) sdÿnm( ) Aûtm( ) yoinÿ" ) AûtSyô yoinÿ" ) sÖTym( ) nIôrm( ) hÖ…v" ) rÄ…y" ) st( ) pU.ôk.' jÿinôt. ) aÖVyôy' cÿ s'Sk⁄®tÄ e ) yÖD" ) a.mÿ ) sÖipR" ) aÖp" ) pÖiv]ÿm( ) aÖmtO mÿ ( ) îNdu"ÿ ) hemÖ ) Svÿ" ) sg.û mR ( ) svRmà ( ) a≤=ÿtm( ) bÖihR" ) n."u ) p[.ÿ ) pu„k¡rm( ) sgÿr" ) sÖm{ûu " ) tpÿ" ) tej"ÿ ) …sN/u"ÿ ) aÖ.¶ejiÃR nôt.Ö "u ) r." ) jÖinôt.U…mÿ" ) ivô.ÿ .U" ) SvôyMÖ .in sUˇ_.ÿm( ) Xyenô o gO/.

<yTyeit ) StUym.yteD.m( ) AiWivRp.m..kmR.ytegiR tkmR.vit ) mOg.n.idTyrXmIn.m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] b[˜..' m.…m≤N{y.m( ) mihWo mOg..m( ) Xyeno gO/.R<y..…mit ) EW ih Svy' km.n..m( ) som" piv]mTyeit re.[ .n..idTyo /ˇe ) vn.Tmgitm.' Vy..m( ) pdvI" kvIn....Tmm( ) b[˜.idTyrXmIn.…mit ) aymip b[˜.n.m( ) som" piv]mTyeit re..…•it ) aymip piv]…m≤N{y.…mit ) Xyen a.vit ) mOg.m.[ .Tm.…mit ) Xyen a.vit ) gO?yte" Sq..…•it ) EW ih piv]' rXmIn...…mit ) EW ih AiW.vit ) dev.. ..n....idTyrXmIn.…mit ) aymip Svy' km. .…m≤N{y.m( ) mihWo mOg.' Vy.…m≤N{y.m( ) pdvI" kvIn.….n EW EvwtTsvRm=rm( ) îTy…/dwvtm( ) aq..noåymevtw TsvRmnu.…m≤N{y.idTyrXmIn.ÿ o mnIôW..' devnkmR.n.' m.N.cÿ Èryitô p[ viˆÿAtû≥ Syÿ /Iôit' b[˜.…mit ) EW ih b[˜.idTyo ." ) yt Et‚Sm'‚Stœ≤Nt ) Sv…/itvRn.vit ) dev..pnkmR.vit ) Xy.R<y. dev..…mit ) aymip pd' ve·ˇ ) kvIn.[ ..n..vit ) ivp[.vit ) îTy.…mit ) EW ih mh.gR.vit ) ivp[.o .m.nkmR.RnkmR.n.pnkmR.RnkmR.…mit ) EW ih pd' ve·ˇ ) kvIn.?y.' kvIym.m( ) Xyeno gO/.m( ) 215 (215) .Tmin /ˇe ) vn..m...…mit ) aymip mh.[ .[ .…mit ) aymip AiW. . dev.idTyrXmIn.n.N.' vnnkmR." ) gO/[ a.m( ) AiWivRp.n..' kvIym.' devnkmR. ) gO?yteD.gR.o .." ) gO/.c∑e 26 itôßo v...n.kmR..n.' vnnkmR.I≤N{y.." ) yt Et‚Sm'‚Stœit ) Sv…/itvRn.vit ) Xy.mTyeit ) StUym.…m≤N{y.idTyo .

mym.Tmm( ) Et Ev som' g.j.voÿ y≤Ntô gopÿit' pOCû zm.ôn îNdu"ÿ – aTy£mITsmu{ a. mit….n. a.idTy' y≤Nt ) Evmev som' ivp[. piv]e a…/ s.n" ) îmmev. b[˜." k.n.TmNyek˘ .o mt.Nyet‚Sm•.n. î≤N{y.voÿ /enÖ voÿ v.in ) aymevtw TsvRmnu.Tmm( ) viˆr.n" ) Etmev.Ny.n.vit ) s itßo v.vit ) s itßo v." ) somÿ" sutû " pUyÿ te aÖJym.m.in k.u "Ö s' nÿvNte – Et Ev som' g.ÿ pÖiv]eÖ a…/ô s. jnyNp[j.mOtSy.vit ) îTy.in ) EW EvwtTsvRm=rm( ) îTy…/dwvtm( ) aq.Tm.k.mym. .Tm.idTySy km.uvnÿ Syô r. a. .vx.idTy" prme Vyvne vWRkmR.?y.ôn.uvnSy r.c∑e 27 somÖ' g." som'Ö ivp[.n.vx." – viˆr.….….idTy' y≤Nt ) Evmev som" sut" pUyte aJym.ÿNTsmu{û " p[qÿ mÖ e iv/ÿmÔR nÖ yÿNp[jÖ .c" p[re yit ) Aco yjUi\ W s.ÿn." k.vO/e suv.R…. .Tmgitm.≥í i]∑ë.ÿn"Ö someÿ aÖk.Tmgitm.vo /envo rXmyo v.n.ô" som'à y≤Nt mÖtyoÿ v.v≤Nt ) îTy…/dwvtm( ) aq. v.ÿ ) vOW.NyOtSy." pOCzm.ÿ" pOCû zm.vXym.ôn. c s¢ AWyí s'nvNte ) t. svRSy r.j.Tm.?y.noô aVyeÿ bOhû Tsomoÿ v.ÿn.vXym.mitvu≤ımt.v≤Nt ) îTy.Tmn" km.idTyo .n' y≤Nt ) Evmev som' ivp[. ) vOW. rXmyo mit…." pOCzm.c Èryit ) iv¥.Tm.vo /env î≤N{y.o mt.Ny.R….mym.n..in k.í s'nvNte ) tt Et‚Sm•.≥≤S]ô∑.j.no aVye 216 (216) . MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION g.n.ÿ mÖit…. b[˜.c∑e 28 a£.n' y≤Nt ) Evmev som" sut" pUyte aJym.mym.idTy Ek˘ .

in s¢AWI. AWÿyo devjÖ .p.Tm.r.' yÌ.in v.r ) devÖ Syÿ pXyô k.ô.Tmm( ) iv/u' iv/mnxIlm( ) d{.i]" smuidt.idTy" s¢m" ) teW.' W<..n( ) adÿ/.n îNdu" ) îTy…/dwvtm( ) aq.mÖx" Sq.mOWI.'à sÖ¢qÿm. gt. ) îTy…/dwvtm( ) aq.m. smuidt.Nt.Tmm( ) aTy£mITsmu{ a.It dev.no aVye bOhTsomo v.ÿ…mô∑.…m∑..inô ivihÿt.vO/e suv.idTyo …grit ) s¥o …m[yte ) s idv.c∑e 29 mÖhˇTsomoÿ mihôWíÿk.in ÂpÖx" – shj. ) îTy. ) vOW.' dmnxIlm( ) yuv.n îNdu" ) îTy.ÿ It devÖ ..?y.Tm.j. prme Vyvne D..n' mh. …grit ) r. .…/pTym( ) ad/.Tmgitm.n.n aoj" ) ajnyTsUyRe Jyoit·rNdur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] bOhTsomo v.n.Ntm( ) p≤lt a.ôidN{eÖ pvÿm.in v.ô]e rejÿ Ntôe iv’¡t. mÖm.?y.m.in JyotI\iW te>y" 217 (217) .' dmnxIlm( ) yuv.nkmR. îitÿ ) teW.Ûrekjô ' W≤¬¥Öm.' smÿne bÙûn. nt.n' cN{msm( ) p≤lt a.]* …m[yte ) r.Nt.¥.' yÌ.in v. 30 ivô/'u dÿ{.' yuv.vO/e suv.in v.rÄ s Á" sm. £. piv]e a…/ s.Vy'à mihôTv.nÖ aojoåjÿnyÖTsUyÖRe Jyoitô·rNdu"ÿ – mhˇTsomo mihWík.idN{e pvm.oRåvO.ôkÔô .c∑e 31 s.ÿn'Ö sNt'à p≤lôto jÿg. svRSy r.ÿn – iv/u' iv/mnxIlm( ) d{.n.t.in /.j.in v.Tm. k.uvnSy r. ) a≤∫" sh s'modNte ) y]wt.. mt.r. jnyNp[j.idTy" ) îNdur.in v.Öp.Tmgitm.oRåvO..

ômnR sÿ .c∑e 32 ≤S]yÿ" sÖtISt. …cÿktÉ Ö ySt.Ö .?y.c∑e 33 sÖ¢. gt. ) îTy.it s iptu≤„pt.Nt.t. j.Tm.ôn. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION pr a..v≤Nt ) îTy…/dwvtm( ) aq.Nyet‚Sm•ek˘ .R….oÿ‚Stœ≤Nt p[iÖ dx.idTyrXmInym./Rgà .·r<ySt.in /Iit….nI≤N{y.• iv cetÿ dÖN/" ) kÖivyR" pu]û " s ÈÖm.in v.ÿÛ"û pXyÿd=Ö<v. c ivpyRy≤Nt p·r.ÿn. vWRkmR.n..Tmgitm.• ivj.<yym.it ) y" s îm. ivÿj.R.n. ) t.no?vRxBd" ) y.nI≤N{y.vu "Ö p·rÿ .in v.v≤Nt sv.Ts ipôt≤u „pôt.Ny‚Sm'‚Stœ≤Nt t.í mns..uvnÿ Syô retoô iv„.…m∑.m. £. D.sÿt( – ≤S]y Evwt.idTyo …grit ) m?ySq.…mô yidÿvdÖe m‚Smÿ inô<y" s'nı ÿ oô mnÿs.…m≤N{y.n.…m ) n ivj." xBdSpxRÂprsgN/h.R .in v.c∑e 34 n iv j.Tm. cr. amu' pux ' Bde inr.…m ) n 218 (218) . îit pXyNk∑.<ye>y" pr a.?y.v≤Nt sv.Nt.n. c ivpyRy≤Nt p·r.in v. s¢m" ) teW.n.TyN/" ) kivyR" pu]" s îm.v≤Nt ivôêtÿ" – s¢wt. nt.r" p[.nkmR.\ ¨ÿ me pusû' a.Tm..…m yid vedm‚Sm in<y" s'nıo mns.in v.in v.. cr.Tmm( ) s¢em.ô iv/ÿm…R .v≤Nt ) îTy.Ny‚Sm'‚Stœit t.. ) te /Iôit….' W<.Tmgitm.I≤N{y.….Nyet‚Sm•ek˘ .. ) îTy…/dwvtm( ) aq. km. j.uv" p·r.st( ) îTy.in s¢AWI.Tmgitm.in /Iit…. …grit m?ySq.í mns.h.n.idTy" ) t. k.no?vRxBd" ) y. mt.uv" p·r.ô te ivÿp…Ö ítÿ" p·rÖ. ) a•en sh s'modNte ) y]em.Tmm( ) shj.R….

…mn* ivêg.idTy' n cN{msm( ) îTy…/dwvtm( ) aq. mTyenR mns.≥ .…mn* v.n' n mn" ) îTy." ) s¥o jD.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] ih j. xêÿNt.Tm.ôno in ·rÿ.Uin ) y îm' 219 (219) .itô x]Unû nuû y' ivêeÖ mdÖNTyUm..çyit p[.Tm.Tmgitm." ) s¥o jD.çyit p[.û /ÖTs jIÿv. ) pXyTy. AûtSyô ≤xmIÿvto .. sh ) t* xêÌ. ivWUcû In.numto dur.c∑e 36 tidd.Tm.RnsUNysunvNtIWUinWu..no in·r.o dIi¢nOM.idTy' yto jD ¨g[STveWnOM.Tmm( ) ap.…mn* ivêg.it x]Uinit ) ·r.uvneWu Jyeœm.ÿsÖ .ô…mnoÿ du˙.?y.ôõ™ p[.idTyoåym." ) sÖ¥o jÿD. yu¤π ) rXmINkmRvto .…mn* v.ItoåmTyR a.t( – k a.?y.IôtoåmÿTyoôR mTyenÃR ." ) îTy.ôs…•ÿWNU ˙ÖTSvsoÿ myoÖ.c∑e 37 ko aÖ¥ yu¤ÿ π /u·û r g.yt ¨g[STveWnOM. ) pXyTy.o D./W.uvneWu JyeœmVyˇ_' yto j.idTyo /u·r g.it x]Uinit ) ·r.ô syoÿin" ) t.UtWe u ...R v.it" p[Iitkm. ) anumd≤Nt y' ivê Ëm." ) îTy…/dwvtm( ) aq.Tmm( ) t∫vit .idTyo mTyenR cN{ms.ÿ ivôyNt.…mn* bÛg.R dIi¢km. sh ) t* xêÌ..Uin su%.õÿiπ t Svô/y. 35 ap.uvnÿ We ûu JyeœÖ' ytoÿ jÖD ¨ÖgS[ TveWô nOMÿ .OTû y.ÿ" – t∫vit .UtWe u . ) anumd≤Nt y' sveR Ëm.…mn* bÛg..NU y EÿW.it" p[Iitkm.no in·r.R dIi¢km.çyit Sv/y.mO.ôynU ( ) a.çyit Sv/y.nNbu≤ımt" p·rvedyNteåym.v≤Nt myo.nnOM.R v.ô Ny 1ÿÖ Ny' …côKyunR in …cÿKyurNÄ ym( – ap. gO. gO.ÿ gO.Tmgitm.ItoåmTyR a.' .

v.R sÖyju .Tmgitm.eit ko m'ste sNt…mN{m( ) kStok. /u·r g. p.c∑e 40 TvmÖ© p[ x'…à sWo devÖ " xÿivœÖ mTyRmà ( ) n TvdÖNyo mÿ`v•‚St m…@≥tô Ne {Ö b[vIÿ…m teÖ vcÿ" – Tvm© p[xs' IdevR " xivœ mTy| n TvdNyoå‚St m`vNp.Iy.…. supÿ . kmRv≤Nt .tO ' ved kq' s jIvit ) îTy…/dwvtm( ) aq..n. yÿj.Tm.Tmm( ) k a.n. c `Otne c ßuc.y rm.yÖ ko m'sà teÖ sNtÖ…mN{'Ö ko a≤Ntÿ ) kStoôk.ôn' vO=û ' p·rÿ WSvj.ÿyoôt r.Uin su%.n. vÿh. a.y dxRnIy.y mhte c no r.vh. c. a.num≤Nt dur. yj. ) îN{ b[vI…m te vc" Stuityuˇ_m( 41 √.p[D" ) îTy.?y.dev" ) îTy…/dwvtm( ) aq. yj.t.Öyåe …/ÿ b[vˇÖNvÖ3e Öÿ ko jn.it ko …b.y 39 ko aÖ…¶mIÿØπ hÖivW.ÿy.Tmgitm.l…yt. su%…yt.xu hom.ÿy – k Ev gCzit ko dd.·rit ) kSmw dev.pTy..Ö ../W.RNko m'ste vIitho]" sudve " kLy.vh.tO ' ved …cr' jIvit ) îTy. jet.ô√ÊynÿXn•ÖNyo aÖ….ôxu homÖ ko m'sà te vIôithoÿ]" sudvÖe " – k a.y.v≤Nt myo.·rit ) kSmw dev.idTy' pUryit hivW.ÿ `Otû ne ÿ ßucû . c `Otne c ßuc. Atu….?y.q.c∑e 38 k ÈÃWte tuJû yteÖ ko …bÿ.te ) tyoÿrNÄ y" ipPpÿl' Sv.ÿkxIit – 220 (220) .t.ÿ/vRûu[ …e .ô s%. sm.RnsUNysunvNtIWUinWu.xu hom. Atu….q.RNko m'ste vIitho]" supD[ " kLy.Tmm( ) k a. v.. yu¤π ) î≤N{y. Aût…u . v.Uin ) y îm' s'. v. a.ÿ" ) kSmwÿ devÖ .n' pUryit hivW.t. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION s'.yÖ k î.Tm./[vRu …e ..t../[vRu …e .

yeTy.g' stOk R vÉ s.StIqe…R . .soåvse ivdu" ) ved ivNdteviRe dtVym( ) ivml' xrIr' v.mhe ) a…¶' s'bo/yet( ) a…¶" sv.≤S]….NydnXn•Ny.StTSq.ÿyDÖR …môm' noÿ .yte vO=m( ) A=' xrIrm( ) vO=e p=* p[itœ.RhvR .RhvÃR .eWu …bNdu" …sˇ_' ivk…st' viˆtej" p[.tiSqtmmOtv.≤S]….r' pUryNmk.' slokt..ôgSte pwt„Oÿ vÖsye Iÿ vÖp." ) îit ) tSyoˇr.tulyogkNy.'u knk˘ pµe„vmOtxrIrmmOtj..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] √* √* p[itiœt* su’t* /mRkt.rs'h.y 43 h'sÖ " xu…ÿ côW√surÿ Nt·r=Ösıot.Rt¬ÿu SyevÖ yoW.Öst( ) nOWû √ÿrsÄ ÎÿtsÖ √‰oÿmsÖ dÖBj.ÿhIN{ pÖ…q…..c=te ) sup.n' p[Tyu·ˇœit ) xrIr Ev t∆.mev' m.ne x£˘ indxRnm( – ivp[Ö' ivp[.sô oåvÿse devÖ ' mt.ÿrI≤¬ôt…e .rk…mTy.ÿ veidôWditÿ…qdurR o.R syuj.' jÿÛu mû .mhe – ivp[' ivp[.gm¶IWom..n' prm. devt.dmmOtmu%.nXn•Nyoå….ÿ .mXnute ) y Ev' ved.…mÿv – a.g…m„y≤Nt x£o devt.ivN{o juWSv ) tO¢.Uyse invRcn. y.c. AÿtjÖ . vd≤Nt ) a…¶' gI….Rr* ) du„két' p.Tm.Rsà Ëôtyÿe ) aÖ…¶' gIô….Tm..g.St.·rtmuk.p' p·rs. Aûtm( – 221 (221) .gÖ/ye Ã' juWSv ) tO¢û . ) ivp[Stu pµinly' ˙idiSqtmk. .c∑e 42 a.kxIit ) îTy.rinly' gmyit ) ivp[' p[.yun.St." x£p[trwrI≤¬te…..pyit ) tyorNy∫⁄KTv. y.R devt.' sÂpt.StIqwyR DR …mm' no yD. aÿi{Öj." s%. goôj..Tmgitm.

ôvve Ö …sN/uÃ' du·rÖt.in k⁄$Nt.ô ivê.ôtvedÿ se sunv.NmOTû yomR=Ãu IyÖ m.mOt.' kSm.tvedseåc.x.mhe ) sug‚N/' suœgë ‚N/' pui∑v/Rn' pui∑k.mhe sugû ‚N/'à pui∑ôv/Rnà m( ) ¨Öv.¢' vnnkm.…ík°WRyNtIit v.v≤Nt ) ait…qdurR o.U…mgmn' v.jnmmOtm( ) ar.NmuçSv m.sen.idTySygt.vit ) ingmo ingmVyo .tIyÖto in dÿh.tvedSy." pUW.NmOTyo" sk.mÖ somÿmr.cr' iSqTyuTp·ˇp[lyNy.ItvstIit ) i]….Rrte . ) viˆivRkWRyit ) nt' .Ry sunv. .¢' sv| Vy. ) Sv.vRstIit v.d.R®k…mv fl' bN/n.yen j." prm.. svRgoj.Wv." ) prmh's.. refNt. .R®ô k Ä …mÿvÖ bN/ÿn.…ík°WRy≤Nt r‚Xm…." sUyrR Xmy" ) prm.vTyOiWinvRcn.y som' r. ) hot. cmk⁄i$l.y.idTyeW.Rn"u sups[ tU o hot.vtITyêgoj.Tm.¢eit Vy.m som…mit ) p[sv. ) viˆvRstIit v.R…. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION h's îit h's.itA≥c îit tejo bÛjo xBdo .tveds îit j.vRstIit v.pr.t…md' sv| scr.vit 45 j.R>y.Tyô…¶" – j. sUyrR ‚Xm….Nt·r=' credqeiR t ) aNt·r=' crtIit idiv ) .tU g. pr' Jyoit" ) pO…qVy. ai{goj.ÿ n.ro/n." p[.itô ved"ÿ ) s nÿ" pWRdÖ itÿ dugû .Tm.R" ) ·rif·rit ·rft. ) r‚Xm….rk…mv ) ¨v.' vwv j. g.y 44 }yÿMbk˘ yj.ÿt( – }yMbko ®{" ) t' }yMbk˘ yj.….st( ) rv≤Nt sveR rs. ) suv.tIyto 222 (222) . /ngoj.idTym<@lenie t ) TyjtIit lok" ) TyjtIit h's" ) TyjNtIit h's.

nIôm( ) 223 (223) .n.n' .n" ) îTyip ingmo .in Sq.….vit ) xt…mit xt' dI`Rm.Ty…¶·rit du·rt.sÿd.meW.Nkd..s.n.qRminSmo indRhit iníyen dhit .p' Tyj≤Nt ) a.sIô•o sd.nmÖ≤∫y.vit 14 34 xÖt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà .vit ) xtmnNt' .Ntm. p[D. n./.idTyoåym.n( ) ivê.SmIkroit ) somo ddidTyqR" ) s n" pWRdit dug. dÿ.Tm.í …sN/u' pit' ’Tv.n( ) xÖt…mÿN{.>yô a.' nu vy' j.R/.. y" k…íTk.vev …sN/um( ) n.ÿitô p.n.v.' v/Ry≤Nt ) xtmev xtm.Ã…\ sô m. n¥o vh≤Nt ) spoR jI.n. tÿ Ëôtyoÿ vsoôåSm.n.in n. . c te /n.in m. ) aqwtd- nupv[ dit ) aqwn' mh. …sN/o" SyNdm.‹" k.R….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION in®ˇ_ [Nirukta] yD.o dev.yu" ) m®to m.R….ÿ cÖn. teÖ r.ryit du·rt.HzÖtmuÿ vsÖNt.R…mv spRSTvc' Tyjit ) p.n" xÖt' hemÿ NÖ t.vit 46 îÖd' teåÖ Ny.Tm.R…mÿvÖ Tvc'Ö jh. hÖivWemÖ ' pundÿ "Ru – xÖt' jIÿv xÖrdoô v/Rmà .' ndI' jldug.ÿsIˇÖd.nmeWGgR.' t.yuWÿ .| mh.“ote" ) t.yu" 47 m.ryit ) tSywW." p[vdit ) vwêkmR.y.vit ) xt…mit xt' dI`Rm.ÿ c n ¨p …mmIôih m. .n.ô¶I sÿivôt. ivê.p a.in dugmR . c te kd.íÖ …sN/uÃ' p[Ö vhÿ≤Nt nÖ¥" ) sÖpoR jIô. bOhSÖ pitÿ" xÖt.ro n.Nyupm.ôrsÿm. …sN/u' yq.p'Ö s≤xÿrSÄ koå>yupû Te yÿ – îd' teåNy.….pr. – m.n.‹" k.k⁄l.vit ) xtmwêy| .….Tm.cn s·rWu" sv.ny ) mnu„yihtoåym.ÿnWu Ö vsUiÿ n cWR…Ö .rsm.in t.v.

tU …jD. ) swW.Sk.' gmyit y Ev' ved ) nmo b[˜. ) b[˜.y ) b[˜xuKlmtIy b[˜xuKlmsIy 48 îit p·r≤x∑m( 224 (224) .i∑| sÂpt. MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT [Nirukta] in®ˇ_ VEDIC LITERATURE COLLECTION îit c ) swW.y ) nmo y.Ut.Tm…jD.s.s. svR.e ) nmo mhte .' slokt." s.