ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.

)
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Πρωτ.:11420
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ: Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Λ. Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
ΠΡΟΣ:info@katagelies.gr
Ταχ.Κωδ. :118 53 ΑΘΗΝΑ
(Αποστολή με: e-mail)
Πληροφορίες: Λάμπρος Μπαλωμένος
Τηλέφωνο:2103401023
FΑΧ
:2106990014
e-mail:
info@ypee.gr
ΘΕΜΑ: Υποβολή αναφοράς ή αιτήματος ή καταγγελίας στην ΥΠ.Ε.Ε.
Σε απάντηση ερωτημάτων σας, τα οποία περιήλθαν στην υπηρεσία μας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Η επικοινωνία με την ΥΠ.Ε.Ε. για στοιχεία και πληροφορίες επί θεμάτων που
αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αρμοδιότητάς της, δύναται να
γίνει, τηλεφωνικά στο αντίστοιχο τηλέφωνο κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όπως
αυτό εμφανίζεται στον πίνακα επικοινωνίας του οικείου site της υπηρεσίας
μας, http://www.ypee.gr ή με υποβολή γραπτής αίτησης ή αναφοράς
(ανώνυμης ή επώνυμης) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Πειραιώς 207 και
Αλκίφρονος 92 - Ταχ.Κώδ. 118 53 – ΑΘΗΝΑ ή στο FAX: 210 6990014 ή
επίσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@ypee.gr
2. Ύστερα από την υποβολή του αιτήματος ή της αναφοράς, ακολουθεί, εφόσον
απαιτείται, διαβίβαση στην καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία
ελέγχου, προκειμένου να εξετασθεί και να αξιολογηθεί από αυτήν και να
προβεί, κατά την κρίση της και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, σε
περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες.
3. Ο υποβάλλων την αναφορά ή καταγγελία δεν δύναται να λάβει γνώση των
αποτελεσμάτων του σχετικού ελέγχου, δεδομένου ότι ισχύουν οι διατάξεις
περί φορολογικού απορρήτου (σχετ. άρθρο 85 του ν.2238/1994, ΦΕΚ Α΄
151/1994).
4. Αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά και ιδιωτικά έγγραφα,
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (σχετ.
άρθρο 5 του ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999).

1

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για φορολογικά θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε και
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία ή των επιτηδευματιών με τους
οποίους διενεργούνται συναλλαγές.
Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Λυμπέρης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης, Δ1, Δ2, Δ3
2. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης, Δ1, Δ2, Δ3
3. Τμήματα, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Δ/νσης Δ2 (Φ.ΓΕΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

2

Related Interests