You are on page 1of 7

c 

  
 MÖnh ®Ò nµo ®óng khi nãi vÒ halogen ?
A. Mçi halogen ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc tõ sù ®iÖn ph©n c¸c muèi halogen
t-¬ng øng nãng ch¶y
 Ièt lµ chÊt oxihãa 
 Cã thÓ ®iÒu chÕ brom b»ng ph¶n øng oxihãa , trong ®ã dïng ion Cl - 
D. C¸c ion halogenua th-êng ho¹t ®éng h¬n c¸c halogen t-¬ng øng
 C«ng thøc cÊu t¹o ®óng nhÊt cña axit hypobrom¬(HBrO) lµ :
A. H ± O ± Br B . H ± Br ± O C. H ± O = Br D. H ± Br
=O
 AxÝt cloric cã c«ng thøc :
A. HClO B. . HClO4 C. HClO3 D . HClO2
 : Tªn gäi cña h¬p chÊt KClO lµ :
A. Kaliclor¬ B. Kaliclor¬ C. Kali hipoclorit
Kaliclor¬ric
 . §Ó ®iÒu chÕ F2 , ta cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p nµo sau ®©y ?
A. §un KF víi H 3PO4 ®Æc ë nhiÖt ®é cao B. §un KF víi H 2SO4 ®Æc ë
nhiÖt ®é cao
C.§iªn ph©n nãng ch¶y KF D. §iªn ph©n dung dÞch KF
Ph¶n øng nµo ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ khÝ Cl 2?
A. HCl ®Ëm ®Æc + Fe3O4(r¾n ) B. HCl ®Ëm ®Æc + KClO3((r¾n )
C. NaCl(r¾n ) + H2SO4(®Æc nãng) D. Na Cl(r¾n ) + H3PO4(®Æc nãng)
 Ph¶n øng nµo ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ HI tõ KI r¾n
A.KI r¾n + HNO3(®Æc nãng) B . KI r¾n + H3PO4(®Æc nãng)
C. KI r¾n + H2SO4(®Æc nãng) D . .KI r¾n + HClO (®Æc nãng)
 Trong phßng TN clo th-ßng ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch oxihãa mét trong c¸c
hîp chÊt sau :
A. HCl B. NaCl C . KClO 3 D. KMnO4
:Cã thÓ dïng ph¶n øng nµo ®Ó ®iÒu chÕ Br 2
to
A. HBr + MnO2 B. Cl2 + KBr
C. KBrO3 + HBr D. KMnO 4 + HBr
E. TÊt c¶ ®Òu ®óng
 . Dïng muèi ièt hµng ngµy ®Ó chèng bÖnh b-íu cæ . Muèi ièt ë ®©y lµ :
A. NaI B. I 2 C. NaCl vµ I2 D. NaI vµ NaCl
. Muèi nµo cã thÓ t¹o dung dÞch kh«ng mµu khi hßa tan trong n-íc :
A. CuCl 2 B. FeCl2 C . CrCl3 D. CaCl2
 . Brom vµ clo kh¸c nhau ë chç :
A.Sè axit t¹o thµnh B . §Æc tÝnh cña c¸c hîp chÊt
C. Ho¹t tÝnh hãa häc D . Kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa
 . Mµu s¸c cña c¸c chÊt r¾n AgCl, AgI, Ag 2S lÇn l-ît lµ :
A. Tr¾ng , Vµng nh¹t , Vµng ®Ëm B. Tr¾ng , tr¾ng , vµng
C. Vµng, ®en , ®en D . Tr¾ng , vµng , ®en
 . Khi H2SO4 ®-îc cho vµo NaCl ( r¾n ), khÝ sinh ra lµ :
A. H2S B. Cl 2 C. SO2 D. HCl
 . Axit nµo sau ®©y ph¶n øng víi NaOH t¹o thµnh Natri hypoclorit ( thuèc tÈy
tr¾ng ).
A. HOCl B. HOClO C. HOClO 2 D. HOClO3
 . Mét dung dÞch KI ; KBr vµ KF ®-îc cho t¸c dông víi clo. s¶n phÈm ®-îc t¹o
thµnh cã :
A. Flo B. Brom C. Brom vµ Iot D. Flo vµ
Iot
 Cu kim lo¹i cã thÓ t¸c dông víi nh÷ng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ?
A. khÝ Cl2 B . Dung dÞch HCl ®Æc nãng
C.Dung dÞch HCl nguéi D. Dung dÞch H 3PO4
 . Trong c¸c chÊt sau: FeCl 3, Cl2, HCl, HF, H2S, Na2SO4. ChÊt nµo cã thÓ t¸c
dông víi dung dÞch KI ®Ó t¹o thµnh I 2:
A. HF vµ HCl B. Cl2 C.Na2SO4 vµ H2S D. FeCl 3 vµ
Cl 2
 . Cl2 kh«ng ph¶n øng víi
A. Fe, Cu, Al B. N2, O2 C. P D. NaOH,
Ca(OH)2
 . Khi cho khÝ Cl2 vµo dung dÞch chøa KOH ®Ëm ®Æc cã d- vµ ®un nãng th×
dung dÞch thu ®-îc chøa :

A. KCl; KOH d- B. KCl, KClO, KOHd-


C. KCl , KClO3, KOH d- D. TÊt c¶ ®Òu sai
 Nªu râ 1 ph©n tö l-ìng cùc:
A. CH4 B. H2 C. H2O D. CO2
 Ph©n tö nµo thÓ hiÖn tr¹ng th¸i oxi hãa tèi ®a cña clo :
A. ClO- B. Cl2O5 C. ClO4- D. Cl2O
 . Axit nµo sau ®©y lµ yÕu nhÊt ?
A. HCl B. HBr C. HI D. HF
 . Axit nµo sau ®©y lµ axit m¹nh nhÊt :
A. HBrO3 B. HIO3 C. HClO3 D. Cã møc
®é nh- nhau
 ChiÒu gi¶m ho¹t tÝnh cña halogen lµ
A. Cl ± F ± Br ± I B. F ± Cl ± Br ± I
C. I ± Br ± Cl ± F D. Ne ± Cl ± Br ± I
 . TÝnh khö cña F- ; Cl- ; Br- ; I- ®-îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn nh- sau :
A. Br- < I- < F- < Cl- B. Cl- < Br- < I- < F-
- - - -
C. I < Br < Cl < F D. F- < Cl- < Br- < I-
 . TÝnh axit cua c¸c dung dÞch mçi chÊt gi¶m dÇn tõ tr¸i sang ph¶i trong d·y
nµo sau ®©y :
A. HF > HCl > HBr > HI B. HF > HBr > HCl > HI
C. HI > HBr > HCl > HF D. HCl > HBr > HI > HF
 Cho c¸c axit sau : HClO 3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). s¾p xÕp theo chiÒu axit
m¹nh dÇn. Chän d·y s¾p xÕp :
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1)
C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1)
 Cho c¸c axit: HCl(1), HI(2), HBr(3). S¾p xÕp theo chiÒu tÝnh khö gi¶m dÇn
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1)
C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1)
 Dung dÞch HI cã tÝnh khö, nã cã thÓ khö c¸c ion :
A. Zn2+ thµnh Zn B. Fe3+ thµnh Fe C. H + thµnh H2
3+ 2+
D. Fe thµnh Fe
 Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng thÓ x¶y ra.
A. HCl + NaOH H 2O + NaCl
B. Na 2S + HCl H 2S + NaCl
C. FeSO 4 + HCl FeCl 2 + H2SO4
D. FeSO 4 + 2KOH Fe(OH) 2 + K 2SO4
 Ph¶n øng nµo kh«ng thÓ x¶y ra :
A. Fe + Cl2 FeCl 3
Ë
B. Cl 2 + 2KI 2KCl + I 2
C. Fe + I2 FeI3
Ë
D. 2NaOH + Cl2 NaClO + NaCl + H2O
 . XÐt ph¶n øng : HCl + KMnO4 Cl2 + MnCl2 + H2O + KCl
Trong ph¶n øng nµy vai trß cña HCl lµ :
A. ChÊt oxi hãa B . ChÊt khö
B. Võa lµ chÊt oxi hãa, võa lµ chÊt t¹o m«i tr-êng D. Võa lµ chÊt khö, võa lµ
chÊt t¹o m«i tr-êng
 Cho ph-¬ng tr×nh ph¶n øng:
CrI3 + Cl2 + KOH K 2CrO4 + KIO4 + KCl + ?
Sau khi ®· c©n b»ng, tû lÖ sè mol n CO2 : nCl2 : nKOH lµ :
A. 3 : 1 : 4 B. 2 : 27: 64 C. 3 : 30 : 60 D. 1 : 9 : 32
 Cho ph-¬ng tr×nh ph¶n øng HOCl + H + + Cl- Cl2 + H2O
ChÊt oxi hãa trong ph¶n øng lµ :
A. HOCl B. H+ C. Cl- D. Cl2
 Cho ph¶n øng ( víi X lµ halogen ) :
...KMnO4 ...HX ...X 2 + ...MnX2 + ...KX + ...H2O

NÕu ®-îc c©n b»ng víi toµn bé hÖ sè lµ c¸c sè nguyªn nhá nhÊt , tæng c¸c hÖ sè
cña ph¶n øng lµ :
A. 14 B. 28 C. 22 D. 35
. Muèi nµo cã thÓ t¹o dung dÞch kh«ng mµu khi hßa tan trong n-íc :
A. CuCl2 B. FeCl2 C . CrCl3 D. CaCl 2

Brom vµ clo kh¸c nhau ë chç :
A. Sè axit t¹o thµnh
B. §Æc tÝnh cña c¸c hîp chÊt
C. Ho¹t tÝnh hãa häc
D. Kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa
 Mµu s¸c cña c¸c chÊt r¾n AgCl, AgI, Ag 2S lÇn l-ît lµ :
A.Tr¾ng , Vµng nh¹t , Vµng ®Ëm B.Tr¾ng , tr¾ng , vµng
C.Vµng, ®en , ®en D.Tr»ng , vµng , ®en
 Khi H2SO4 ®-îc cho vµo NaCl ( r¾n ), khÝ sinh ra lµ :
A. H2S B. Cl 2 C. SO2 D. HCl
 Axit nµo sau ®©y ph¶n øng víi NaOH t¹o thµnh Natri hypoclorit ( thuèc tÈy
tr¾ng ).
A. HOCl B. HOClO C. HOClO 2 D. HOClO3
 Mét dung dÞch KI ; KBr vµ KF ®-îc cho t¸c dông víi clo. s¶n phÈm ®-îc t¹o
thµnh cã :
A. Flo B. Brom C. Brom vµ Iot D. Flo vµ
Iot
 . Cu kim lo¹i cã thÓ t¸c dông víi nh-ng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ?
A. khÝ Cl 2
B. Dung dÞch HCl ®Æc nãng
C. Dung dÞch HCl nguéi
D. Dung dÞch H 2 SO4 ®Æc nguéi
 Trong c¸c ph¶n øng hãa häc , halogen :
A. ChØ thÓ hiÖn tÝnh khö B. ChØ thÓ hiÖn tÝnh oxih ãa
C. Kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxihãa D. ThÓ hiÖn tÝnh oxihãa vµ tÝnh khö
 . H·y chän c©u ®óng :
A. Phi kim chØ tån t¹i ë 2 tr¹ng th¸i r¾n, khÝ
B. Phi kim cã ¸nh kim
C. Phi kim dÉn ®iÖn dÉn nhiÖt kÐm
D. Phi kim dÉn ®iÖn tèt
 . Trong c¸c halogen sau, halogen nµo cã tÝnh khö m¹nh nhÊt
A. Br B. I C. Cl D. F
 . Sôc khÝ clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI ®Õn ph¶n øng hoµn toµn th× thu
®-îc 1,17g NaCl. Sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI cã trong dung dÞch ban ®Çu lÇn l-ît lµ
:
A. 0,02mol B. 0,01mol C. 0,03mol
D.TÊt c¶ ®Òu sai
 . §Ó so s¸nh ®é ho¹t ®éng hãa häc m¹nh, yÕu cu ¶ phi kim ng-êi ta th-êng
xem xÐt qua kh¶ n¨ng ph¶n øng :
A. Víi hi®ro hoÆc víi kim lo¹i B. Víi oxi
C. Víi dung dÞch muèi C. Víi kiÒm
 . Hi®roxit cao nhÊt cña 1 nguyªn tè R cã d¹ng HRO 4. R cho hîp chÊt khÝ víi
hi®ro chøa 2,74% hi®ro theo khèi l-îng. R lµ nguyªn tè nµo sau ®©y :
A. photpho B. Clo C. Brom
D. Iot
 N-íc clo cã tÝnh tÈy mµu v× c¸c ®Æc ®iÓm sau :
A. Clo t¸c dông víi n-íc t¹o nªn axit HCl cã tÝnh tÈy mµu
B. Clo hÊp thô ®-îc mµu
C. Clo t¸c dông víi n-íc t¹o nªn axit HClO cã tÝnh tÈy mµu
D. TÊt c¶ ®Òu ®óng

Bµi 8. Hoµn thµnh c¸c ph¶n øng sau :


(1) Cl2 + A B (2) B + Fe C + H2
(3) C + E F + NaCl (4) F + B C + H2O

C¸c chÊt A, B, C, E, F cã thÓ lµ :


A B C E F
a H2 HCl

c 
  
 MÖnh ®Ò nµo ®óng khi nãi vÒ halogen ?
E. Mçi halogen ®Òu cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc tõ sù ®iÖn ph©n c¸c muèi halogen
t-¬ng øng nãng ch¶y
 Ièt lµ chÊt oxihãa 
` Cã thÓ ®iÒu chÕ brom b»ng ph¶n øng oxihãa , trong ®ã dïng ion Cl ²
H. C¸c ion halogenua th-êng ho¹t ®éng h¬n c¸c halogen t-¬ng øng
 C«ng thøc cÊu t¹o ®óng nhÊt cña axit hypobrom¬(HBrO) lµ :
A. H ± O ± Br B . H ± Br ± O C. H ± O = Br D. H ± Br
=O
 AxÝt cloric cã c«ng thøc :
A. HClO B. . HClO4 C. HClO3 D . HClO2
 : Tªn gäi cña h¬p chÊt KClO lµ :
A. Kaliclor¬ B. Kaliclor¬ C. Kali hipoclorit
Kaliclor¬ric
 . §Ó ®iÒu chÕ F2 , ta cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p nµo sau ®©y ?
B. §un KF víi H 3PO4 ®Æc ë nhiÖt ®é cao B. §un KF víi H 2SO4 ®Æc ë
nhiÖt ®é cao
C.§iªn ph©n nãng ch¶y KF D. §iªn ph©n dung dÞch KF
Ph¶n øng nµo ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ khÝ Cl 2?
A. HCl ®Ëm ®Æc + Fe3O4(r¾n ) B. HCl ®Ëm ®Æc + KClO3((r¾n )
C. NaCl(r¾n ) + H2SO4(®Æc nãng) D. Na Cl(r¾n ) + H3PO4(®Æc nãng)
 Ph¶n øng nµo ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ HI tõ KI r¾n
A.KI r¾n + HNO3(®Æc nãng) B . KI r¾n + H3PO4(®Æc nãng)
C. KI r¾n + H2SO4(®Æc nãng) D . .KI r¾n + HClO (®Æc nãng)
 Trong phßng TN clo th-ßng ®-îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch oxihãa mét trong c¸c
hîp chÊt sau :
A. HCl B. NaCl C . KClO 3 D. KMnO4
:Cã thÓ dïng ph¶n øng nµo ®Ó ®iÒu chÕ Br 2
to
A. HBr + MnO2 B. Cl2 + KBr
C. KBrO3 + HBr D. KMnO 4 + HBr
E. TÊt c¶ ®Òu ®óng
 . Dïng muèi ièt hµng ngµy ®Ó chèng bÖnh b-íu cæ . Muèi ièt ë ®©y lµ :
A. NaI B. I 2 C. NaCl vµ I2 D. NaI vµ NaCl
. Muèi nµo cã thÓ t¹o dung dÞch kh«ng mµu khi hßa tan trong n-íc :
A. CuCl 2 B. FeCl2 C . CrCl3 D. CaCl2
 . Brom vµ clo kh¸c nhau ë chç :
A.Sè axit t¹o thµnh B . §Æc tÝnh cña c¸c hîp chÊt
C. Ho¹t tÝnh hãa häc D . Kh¶ n¨ng thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa
 . Mµu s¸c cña c¸c chÊt r¾n AgCl, AgI, Ag 2S lÇn l-ît lµ :
B. Tr¾ng , Vµng nh¹t , Vµng ®Ëm B. Tr¾ng , tr¾ng , vµng
C. Vµng, ®en , ®en D . Tr¾ng , vµng , ®en
 . Khi H2SO4 ®-îc cho vµo NaCl ( r¾n ), khÝ sinh ra lµ :
A. H2S B. Cl 2 C. SO2 D. HCl
 . Axit nµo sau ®©y ph¶n øng víi NaOH t¹o thµnh Natri hypoclorit ( thuèc tÈy
tr¾ng ).
A. HOCl B. HOClO C. HOClO 2 D. HOClO3
 . Mét dung dÞch KI ; KBr vµ KF ®-îc cho t¸c dông víi clo. s¶n phÈm ®-îc t¹o
thµnh cã :
A. Flo B. Brom C. Brom vµ Iot D. Flo vµ
Iot
 Cu kim lo¹i cã thÓ t¸c dông víi nh÷ng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ?
A. khÝ Cl2 B . Dung dÞch HCl ®Æc nãng
C.Dung dÞch HCl nguéi D. Dung dÞch H 3PO4
 . Trong c¸c chÊt sau: FeCl 3, Cl2, HCl, HF, H2S, Na2SO4. ChÊt nµo cã thÓ t¸c
dông víi dung dÞch KI ®Ó t¹o thµnh I 2:
A. HF vµ HCl B. Cl2 C.Na2SO4 vµ H2S D. FeCl 3 vµ
Cl 2
 . Cl2 kh«ng ph¶n øng víi
A. Fe, Cu, Al B. N2, O2 C. P D. NaOH,
Ca(OH)2
 . Khi cho khÝ Cl2 vµo dung dÞch chøa KOH ®Ëm ®Æc cã d- vµ ®un nãng th×
dung dÞch thu ®-îc chøa :
A. KCl; KOH d- B. KCl, KClO, KOHd-
C. KCl , KClO3, KOH d- D. TÊt c¶ ®Òu sai
Bµi 21. Nªu râ 1 ph©n tö l-ìng cùc:
A. CH4 B. H2 C. H2O D. CO2
Bµi 22. Ph©n tö nµo thÓ hiÖn tr¹ng th ¸i oxi hãa tèi ®a cña clo :
A. ClO- B. Cl2O5 C. ClO4- D. Cl2O
Bµi 23. Axit nµo sau ®©y lµ yÕu nhÊt ?
A. HCl B. HBr C. HI D. HF
Bµi 24. Axit nµo sau ®©y lµ axit m¹nh nhÊt :
A. HBrO3 B. HIO3 C. HClO3 D. Cã møc
®é nh- nhau
 ChiÒu gi¶m ho¹t tÝnh cña halogen lµ
A. Cl ± F ± Br ± I B. F ± Cl ± Br ± I
C. I ± Br ± Cl ± F D. Ne ± Cl ± Br ± I
 . TÝnh khö cña F- ; Cl- ; Br- ; I- ®-îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn nh- sau :
A. Br- < I- < F- < Cl- B. Cl- < Br- < I- < F-
- - - -
C. I < Br < Cl < F D. F- < Cl- < Br- < I-
 . TÝnh axit cua c¸c dung dÞch mçi chÊt gi¶m dÇn tõ tr¸i sang ph¶i trong d·y
nµo sau ®©y :
A. HF > HCl > HBr > HI B. HF > HBr > HCl > HI
C. HI > HBr > HCl > HF D. HCl > HBr > HI > HF
Bµi 28. Cho c¸c axit sau : HClO 3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). s¾p xÕp theo chiÒu axit
m¹nh dÇn. Chän d·y s¾p xÕp :
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1)
C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1)
Bµi 29. Cho c¸c axit: HCl(1), HI(2), HBr(3). S¾p xÕp theo chiÒu tÝnh khö gi¶m dÇn
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1)
C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1)
Bµi 30. Dung dÞch HI cã tÝnh khö, nã cã thÓ khö c¸c ion :
A. Zn2+ thµnh Zn B. Fe3+ thµnh Fe C. H + thµnh H2
3+ 2+
D. Fe thµnh Fe
Bµi 31. Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng thÓ x¶y ra.
A. HCl + NaOH H 2O + NaCl
B. Na 2S + HCl H 2S + NaCl
C. FeSO 4 + HCl FeCl 2 + H2SO4
D. FeSO 4 + 2KOH Fe(OH) 2 + K 2SO4
Bµi 32. Ph¶n øng nµo kh«ng thÓ x¶y ra :
A. Fe + Cl2 FeCl 3
Ë
B. Cl 2 + 2KI 2KCl + I 2
C. Fe + I2 FeI3
Ë
D. 2NaOH + Cl2 NaClO + NaCl + H2O
Bµi 33. XÐt ph¶n øng :
HCl + KMnO4 Cl2 + MnCl 2 + H2O + KCl
Trong ph¶n øng nµy vai trß cña HCl lµ :
C. ChÊt oxi hãa
D. ChÊt khö
E. Võa lµ chÊt oxi hãa, võa lµ chÊt t¹o m«i tr-êng
F. Võa lµ chÊt khö, võa lµ chÊt t¹o m«i tr-êng
Bµi 34. Cho ph-¬ng tr×nh ph¶n øng:
CrI3 + Cl2 + KOH K 2CrO4 + KIO4 + KCl + ?
Sau khi ®· c©n b»ng, tû lÖ sè mol n CO2 : nCl2 : nKOH lµ :
A. 3 : 1 : 4 B. 2 : 27: 64 C. 3 : 30 : 60 D. 1 : 9 : 32
Bµi 35. Cho ph-¬ng tr×nh ph¶n øng HOCl + H + + Cl- Cl2 + H2O
ChÊt oxi hãa trong ph¶n øng lµ :
A. HOCl B. H + C. Cl- D. Cl2
Bµi 36. Cho ph¶n øng ( víi X lµ halogen ) :
...KMnO4 ...HX ...X 2 + ...MnX2 + ...KX + ...H2O
NÕu ®-îc c©n b»ng víi toµn bé hÖ sè lµ c¸c sè nguyªn nhá nhÊt , tæng c¸c hÖ sè
cña ph¶n øng lµ :
A. 14 B. 28 C. 22 D. 35