SPP 4052

Sosiologi & Profesionalisme Pendidikan UTM

Soalan : Apakah itu sosiologi & Sosiologi Pendidikan?

Kerja Kumpulan

Ho See See

SX070855PHJ01

Wong Cheng Yun

SX070872PHJ01

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yg kategoris. untuk memberi dan menerima untuk umum. terkait dengan ilmu yang digunaka nya. Socius bererti atau teman dan logos bererti pengetahuan. Dengan demikian. Kebalikan dari ´Sosial´ adalah ´individual´ iaitu serba tertutup. kumpulan sosial. Pengertian ini kemudian diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat atau disebut dengan masyarakat. Sosiologi termasuk rumpun ilmu sosial. bukan ilmu terapan ( applied science ). Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (pure science ). dan institusi (pendek kata sebagai anggota masyarakat). Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak.sman-3 madiun. sosiologi bererti pengetahuan tentang berkawan atau pertemanan. ´serba terbuka´ untuk orang lain.php? option=com_content&view=article &id=53: pengenalan -sosiologi . tetapi juga sebagai ahli persatuan. Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya.com/news/index. http://www. bukan ilmu penge tahuan alam ataupun ilmu kerohanian. ertinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan pada apa yang seharusnya terjadi.Tajuk : Apakah itu sosiologi & Sosiologi Pendidikan? Pengenalan Sosiologi Sosiologi berasal dari kata Latin Socius dan Yunani iaitu logos. dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian pengertian dan pola umum. artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yg terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional. Sosiologi diertikan sebagai penetahuan tentang hidup bermasyarakat kata socius dibentuk dari kata ´sosial´ yang diertikan sebagai ´serba berjiwa kawan´.

Sesetengah ahli sosiologi pula berpendapat kaedah kualitatif (seperti wawancara terarah. Ahli sosiologi berharap. Para sosiologi masa kini menyelidik struktur makro yang membentuk dan seterusnya meladeni masyarakat. proses sosial yang mewakili lencongan daripada. apabila dunia semakin kecil dan lebih bersepadu. melalui ilmu ini dapatlah kita memahami unsur -unsur yang menjalinkan perpaduan (mencari persamaan) antara kita. .Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal -soal manusia dalam masyarakatnya. atau kehancuran. struktur ini. dan kaedah etnografi) mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses sosial. manakala kaedah kualitatif pula boleh membantu dalam memahami bagaimana seseorang individu bergerak balas terhadap perubahan sosial. Sosiologi berminat tentang perangai kita sebagai manusia. mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal kepada suatu peringkat yang lebih proses sosial sejagat. Contohnya. atau secara ringkas. Sosiologi yang muncul pada abad ke-19 dianggap sebagai tindak balas akademik tentang gaya kemodenan. pandangan hidup manusia tentang dunia semakin mengecil dan tersebar. dan juga untuk membentuk "penawar" (antidote) kepada perpecahan atau krisis moral masyarakat. Cara yang terbaik ialah menggunakan kedua dua kaedah secara serentak. diskusi berkumpulan. dan untuk membina model -model yang boleh membantu dalam meramal perubahan sosial dan kesannya kepada manusia. kelas masyarakat dan peranan jantina dan institusi seperti keluarga. dan proses mikro seperti interaksi interpersonal Ahli sosiologi sering kali bergantung kepada kaedah kualitatif untuk menghurai corak hubungan sosial. seperti kaum atau etnik. kaedah kuantitatif boleh menghurai corak am sosial. termasuk jenayah dan perceraian. Keputusan daripada kedua dua kaedah ini boleh digunakan untuk menguatkan hujah antara satu sama lain.

barulah muncul ramai sarjana Barat di Jerman.termasuk sejarah . jenayah. kebuluran. bandingan.wikipedia. masyarakat . sosiologi antara disiplin ilmu yang baru berkembang. kajian sosiologi mengkaji organisasi manusia dan institusi social. misalnya kemiskinan. antropologi dan psikologi. Pada masa tersebut masyarakat Eropah menghadapi pelbagai masalah sosioekonomi. tetapi salah satu dari mereka. bunuh diri. Istilah sosiologi buat pertama kalinya digunakan oleh seorang sarjana Perancis. sosiologi tidak menggantikan sains social yang lain. Itali. yang berharap untuk menyatukan semua kajian mengenai manusia -. Istilah ini dicipta oleh Auguste Comte. Hari ini. seseorang itu dapat menghasilkan penawar bagi kesemua masalah penyakit sosial. dengan penekanan tersendiri pada segi subjek matter dan kaedah. Skema sosiologinya merupakan yang biasa untuk abad ke-18.Sosiologi merupakan bidang kajian yang agak baru berbanding bidang sains social lain termasuk ekonomi. Akhirnya. Karl Marx(1818-1883)dan Hefrbert Spencer (1820 -1903) mengemukakan pandangan mereka tentang masyarakat dan kehidupan manusia. Comte menerapkan asas saintifk dalam kajia sosiologikal dengan prins ip positivisme. iaitu tidak sampai pun satu kurun di samping sosiologi juga suatu bidang kajian. kebanyakkanya melalui kaedah organisasi kompleks http://ms. England dan Amerika Syarikat yang digelarkan diri mereka sebagai ahli sosiologi. Ilmu pengetahuan social di barat tidak bermula pada suatu tarikh yang spesifik. Sec ara relative. iaitu Auguste Comte (1798-1857). psychologi dan ekonomi. Perancis. eksploitasi dan sebagainya akibat dariipada revolusi industry. Pada dekad yang berikutnya. Ia memusat terutamanya pada pengilangan. sains politik. tetapi muncul secara berperingkat-peringkat dengan pemikiran awal dilahirkan sekitar kurun ke -18-19. Sehingga akhir kurun ke -19. sekiranya seseorang dapat memahami proses ini.(industrial society). sosiologi ialah satu bidang sains social.org/wiki/Sosiologi Lantaran pula. dia percaya semua kehidupan manusia melalui tahap sejarah yang jelas berbeza dan bahawa.

Rintisan Comte tersebut disambut hangat oleh masyarakat luas. tampak dari tampilnya sejumlah ilmuwan besar di bidang sosiologi. kepercayaan.1986. sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Mereka antara lain Herbert Spencer. Sedangkan pendidikan dalam erti makro adalah proses interaksi antara manusia sebagai .  menjadi intisari Emile Durkheim memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Georg Simmel. yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia. tujuan.  Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik . Max Weber. Ferdinand Tönnies. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka) Pengenalan Pendidikan Pendidikan adalah antara komponen penting dalam pembangunan social. Emile Durkheim. Masing-masing berjasa besar menyumbangkan beragam pendekatan mempelajari masyarakat yang amat berguna untuk perkembangan Sosiologi. Pendidikan dalam erti mikro merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga. dan Pitirim Sorokin(semuanya berasal dari Eropa). sekolah mahupun di masyarakat. Karl Marx.  Karl Marx memperkenalkan pendekatan sosial materialisme dialektis.Teori Pembangunan Ekonomi: Satu Ulasan Kritis terhadap Pendekatan yang sedia ada.K. Malah. yang berupaya menelusuri nilai. (Jomo.  Max Weber memperkenalkan pendekatan verstehen (pemahaman). perubahan yang dan menganggap konflik antar-kelas perkembangan masyarakat. pendidikan mempunyai hubung kait yang rapat dengan pembangunan keseluruhannya.S dan Shamsulbahriah. dan sikap yang menjadi penuntun perilaku manusia.

pendidikan sebagai ilmu bersifat etika dan politik . rohani dan social kanak -kanak. pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa. masyarakat. pendidikan adalah perbezaan pendidikan di antara masyarakat primitive (latihan vokasional dan pelajaran adat resam. . pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan taraf hidup seseorang individu atau sesebuah keluarga. 5. Kepercayaan serta cara sembahyang) dengan masyarakat moden ( latihan khusus menguasai kemahiran dan memperoleh ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan). 1. pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dan bermula dari masa kanak -kanak lagi. social-politik dan social-budaya. Menurut Plato. Dalam masyarakat moden. social-ekonomi. lingkungan social.individu atau peribadi dan lingkungan alam semesta. Fungsi pendidikan ialah membantu perkembangan jasmani dan rohani. pengembangan warga Negara. 3. Secara makro fungsi pendidik adalah pengembangan peribadi. Pendidikan menjadi batu loncatan untuk mencapai mobility social dan ekonomi di kalangan rakyat sesebuah Negara. Menurut John Macdonald. Rumusan berdasarkan penafsiran beberapa pakar mengenai pendidikan Pengertiannya sentiasa berubah -ubah. tetapi pendidikan juga amat berkaitan dengan usaha untuk melahirkan seorang manusia yang bertanggungjawab. mempunyai akhlak atau moral yang tinggi serta lebih matang emosi dan pemikirannya agar d apat menguruskan kehidupan diri dan keluarga dengan lebih sempurna. Pendidikan ialah satu proses membentuk dan mengembangkan intelek. Menurut Jean Jaques RousSeau. Kepentingan pendidi kan tidak seharus dilihat dari segi matlamat ekonomi sahaja. 4. pendidikan ialah satu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. jasmani. Menurut Aristotle. 2. Menurut Montessori.

termasuk perluasan pendidikan tinggi. serta juga untuk memperoleh kekayaan dan status. pendidikan digunakan sebagai satu mekanisme untuk menyatupadukan setiap lapisan masyarakat supaya dapat menghasilkan kehidupan yang lebih harmoni dan saling hormat -menghormati antara satu sama lain yang melangkaui batasan etnik. Pada dasarnya. agama dan budaya hidup. Ia menumpukan sistem persekolahan awam bagi masyarakat perindustrian moden. agama. geografi. tetapi pada masa yang sama. dan pendidikan dewasa. Berdasarkan pentingnya pendidikan kehidupan manusia pada zaman moden ini. sistem sosial sesebuah kepada berubah. Pengenalan Sosiologi Pendidikan Sosiologi pendidikan ialah kajian tentang bagaimana insititusi awam dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. maka menjadi tang ungjawab sesebuah Negara untuk memastikan setiap rakyatnya mendapat pendidikan yang secukupnya. Sistem pendidikan yang efektif dapat menghasilkan individu yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sesebuah Negara. Banyak orang memahaminya sebagai cara untuk mengatasi hambatan dan merapatkan jurang ketaksamaan. system pendidikan menjalankan fungsi sosialisasi yang bersifat nasional kerana system tersebut melangkaui batas etnik. . pendidikan lanjutan. Seterusnya. Pendidikan juga dilihatkan sebagai tempat di mana kanak -kanak dapat berkembang mengikut keperluan dan potensi sendiri.Apabila masyarakat berlakunya turut modenisasi ekonomi. Dalam konteks ini. budaya dan b ahasa. menjalani cara hidup yang dikehendaki. pendidikan dilihatkan sebagai suatu usaha manusia yang optimistik yang dicirikan oleh cita -cita untuk mencapai kemajuan dan kebaikan.

G. Menurut H. Menurut F. 2. Jadi ia tergolong sociology. DR S. applied 3. menurut banyak ahli sosiologi. 4. http://ms. sistem kebudayaan. Bagaimanapun.G Robbins dan Brown . sejajar dengan keupayaan sejadi mereka. struktur kepribadian hubungan masyarakat. kesemuanya dengantata sosial Struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan.org/wiki/Sosiologi_pendidikan Beberapa definisi sosiologi pendidikan menurut beberapa ahli: 1. Nasution.M. visi ini tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya. bergantung kepada sudut pandangan sosiologi yang digunakan untuk menghadapi persoalan tersebut. Menurut Prof. Sosiologi Pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.wikipedia. Menurut F. proses perkembangan kepribadian. Fairchild dalam bukunya ´Dictionary of Sociology´ dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki dan struktur dan dinamika proses pendidikan. kenyataannya adalah bahawa pendidikan memiliki matlamat yang lebih besar daripada peringkat individu dan bertujuan untuk mengekalkan kestabilan sosial menerusi pengeluaran semula sosial terhadap ketaksamaan.A.Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan setiap individu se hingga potensinya yang penuh dan memberikan mereka peluang untuk mencapai sebanyak yang boleh dalam kehidupan mereka.dan hubungan kesemuanya dengan proses pendidikan..P. Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan -hubungan sosial yang mempengaruhi . Sedangkan dinamika yakni proses sosial dan kultural. Robbins. Apakah matlamat kestabilan in berbeza -beza.

Menurut Drs. terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Menurut E. berpikir. Sosiologi Pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Allan Jhonson Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku. 5. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip -prinsip untuk mengontrolnya. 7. berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta -fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Emile Durkheim Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta -fakta sosial. Ary H. Soejono Sukamto Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalaman. 12. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok sosial. Roucek & Waren. Gunawan. . 9. 8. Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. 11. yakni fakta yang mengandung cara bertindak.G Payne. Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. 6. 10. William Kornblum Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

Horton Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan didikan 19.A Von Dorn dan C. empiris. meramal atau kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Attin Press Sdn Bhd. Ogburn dan Mayer F.com/Blogging/articles/PCpO9Zch_2K/Definisi+Sosiologi+Pen mengklasifikasikan aspek kehidupan sosial pada tahap kemujaradan yang terpisah daripadan rakaman peristiwa konkrit semata -mata. 18. paling mudah didefinisikan sebagai mendapatkan jawapan kepada soalan dan matlamat penyelidikan adalah pengembangan teori. empirikal yang diperoleh menurut kaedah saintifik.zimbio. dan yang terakhir.13.) . Paul B. dan gejala moral). (Saleh Faghirzadeh 2008. 14.Sosiologi. Bagi Ibnu Khaldun. Soerjono Soekanto. Lammers Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. 17.Kuala Lumpur. yaitu organisasi sosial. serta bersifat umum. abstrak. J. gejala keluarga. murni. Pitirim Sorokin Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi. rasional. asas sosiologi adalah penyelidikan. Max Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan -tindakan sosial.A. Teori sosiologi menghurai. 15. Nimko pf Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. http://www. sosiologi adalah ilmu yang kategoris. data. William F. berusaha mencari pengertian -pengertian umum. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non -sosial. 16.J. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri -ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

.KONSEP ASAS DALAM SOSIOLOGI Manusia hidup dalam keadaan yang berpecah -belah dan berpuak-puak mengikut kaum. budaya. k onsep asas dalam sosiologi dapat diwujudkan dan dibahagikan kepada masyarakat. etnik. kebudayaan dianggap sebagai keseluruhan cara hidup yang wujud dalam sesuatu masyarakat. negara dan laini-lain. memahami cara hidup bermasyarakat memahami budaya dan masyarakat lain. kebudayaan bermaksud kepercayaan sesuatu masyarakat dan perlambangan simbolik kepercayaan dlam aktiviti kreatif. Satu kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu penempatan yang sama. berkongsi dan menurunkan sesuatu dari satu generasi kepada satu generasi. Dalam bidang sosiologi. masyarakat didefinasikan sebagai ja ringan perhubungan pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Masyarakat hidup bermasyarakat. Dengan itu. Di samping itu. berinteraksi. Koleksi idea dan tabiat mereka belajar. Fungsi budaya dalam kebudayaan ialah dapat memenuhi dan menyediakan keperluan dan mengatur hubungan sesama manusia. agama. manusia ialah makhluk sosial yang perlukan kasih sayang dalam kehidupannya. Maka. tempat tinggal dan lain -lain. ia juga sebagai panduan kepada angota masyarakat dan sebagai penggalak kepada manusia untuk mencipta serta menjadi alat penyatuan dan penenalan identiti. kebudayaan. pekerjaan. terdapat kepimpinan dan stratifikasi sosial. memupuk kerjasama di kalangan masyarakat. Ciri-ciri masyarakat seperti manusia yang hidup berkelompok. Masyarakat merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkongsi budaya yang sama. melahhirkan kebudayaan. mengalami perubahan. ras dan identiti etnik. Jadi. Namun begitu. Masyarakat akan mewujudkan satu organisasi atau institusi tertentu yang dapat menyatukan manusia dalam kumpulan unit sosial. Hubungan mungkin dari segi kekeluargaan. menduduki satu kawasan khas dan merasai kewujudan mereka sebagai entiti yang bersatu padu dan berbeza dengan yang lain. Kebudayaan sesebuah masyarakat ialah cara hidup ahlinya.

Pandangan ahli sosiologi. adat resam. identiti etnik merupakan identiti yang bersifat kebudayaan dan bukan bersifat biological walaupun ramai yang melihatnya sebagai sesuatu yang tetap. Walau bagaimanapun pembahagian sedemikian adalah secara kasar sahaja kerana memang terdapat golongan yang sukar diklasifikasikan ke dalam mana mana kumpulan ras. ras sebagai jenis dan ras sebagai subspesis. sejarah. istilah etnik berasal dari perkataan Yunani ´ethnos´. Penyalahgunaan konsep ras dalam konteks ini menyebabkan berlakunya prasangka dan diskriminasi di antara golongan tertentu di dalam dunia.BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasa r sosiologi. Ini adalah kerana manusia sentiasa bergerak. agama dan sebagainya.pdf) . bahasa. semangat kekitaan dan perpaduan komuniti. Ia merujuk kepada keahlian dalam sesuatu kumpulan kebudayaan yang didefinasikan mengikut ras. Pada dasarnya ras dan etnik adalah hampir sama dari segi pengertian dan bagi mengelakkan kekeliruan. bersosial. kepercayaan. Ras ini merupakan sekumpulan manusia yang melihat diri mereka dan juga dilihat oleh orang lain sebagai mempunyai keturunan yang membezakan mereka dari yang lain. bahasa yang dikongsi bersama. perkataan ini dilihat sama dengan istilah ras yang mengasingkan kumpulan manusia berdasarkan perbezaan ciri fizikal seperti warna kulit. PEND. rangka tubuh. konsep ras lebih dilihat sebagai satu hasil konstruksi sosial. subjektif -kepercayaan dalaman kumpulan. agama. Oleh itu. berinteraksi dan perkahwinan campur sering berlaku di antara satu sama lain. (JUR. dalam pelbagai bahasa Eropah. Etnik pada masa kini lebih mementingkan aspek: objektif -kebudayaan yang dapat dilihat dan simbol yang dikongsi bersama. GEOGRAFI/197210242001121 . Terdapat tiga jenis teori yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan manusia berdasarkan perbezaan biologi iaitu : ras sebagai keturunan. konsep ³kelompok etnik´ digunakan bagi merujuk kepada golongan-golongan yang berbeza dari segi kebudayaan. istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang bukan Yunani ataupun orang lain yang berkongsi ciri biologi. Kesannya akan menghasilkan golongan baru yang mempunyai keturunan campuran yang tidak dapat digolongkan ke dalam mana -mana kumpulan ras. pengalaman. bentuk kepada dan tekstur rambut. Pada abad ke -19. kebudayaan dan cara hidup yang sama.Selain itu.

Sebaliknya. Sosiologi pendidikan ialah kajian tentang bagaimana insititusi awam dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. pendidikan dilihatkan sebagai suatu usaha manusia yang optimistik yang dicirikan oleh cita -cita untuk mencapai kemajuan dan kebaikan. sejajar dengan keupayaan sejadi mereka. serta juga untuk memperoleh kekayaan dan status. visi ini tidak menjadi kenyataan.Pada kesimpulannya. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum dari interaksi manusia serta sifat. Banyak orang memahaminya sebagai cara untuk mengatasi hambatan dan merapatkan jurang ketaksamaan. termasuk perluasan pendidikan tinggi. bergantung kepada sudut pandangan sosiologi yang digunakan untuk menghadapi persoalan tersebut. Bagaimanapun. pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. sebahagian besar daripada ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ahli sosiologi boleh digunakan oleh pelbagai pihak untuk memahami dan menganalisis fenomena sesebuah masyarakat.[3] Pendidikan juga dilihatkan sebagai tempat di mana kanak -kanak dapat berkembang mengikut keperluan dan potensi sendiri. pendidikan lanjutan. bentuk . Pendidikan harus bertujuan untuk mengemb angkan setiap individu sehingga potensinya yang penuh dan memberikan mereka peluang untuk mencapai sebanyak yang boleh dalam kehidupan mereka. kenyataannya adalah bahawa pendidikan memiliki matlamat yang lebih besar daripada peringkat individu dan bertujuan untuk mengekalkan kestabilan sosial menerusi pengeluaran semula sosial terhadap ketaksamaan. . Ia menumpukan sistem persekolahan awam bagi masyarakat perindustrian moden. menurut bany ak ahli sosiologi. Pada dasarnya. Sosiologi dapat menghasilkan pengertian -pengertian. isi dan struktur masyarakat. dan pendidikan dewasa. Apakah matlamat kestabilan in berbeza -beza.

Jomo.Kuala Lumpur. Alex Inkeles. 3.wikipedia.S dan Shamsulbahriah.K. Kuala Lumpur.php?option=com_content&view=article&id=53:pengenalan sosiologi .com/Blogging/articles/PCpO9Zch _2K/Definisi+Sosiologi+Pendidik an 8.org/wiki/Sosiologi_pendidikan 7. Kuala Lumpur.wikipedia.wikipedia.zimbio.com/doc/25294912/Sosiologi -Merupakan-Sebuah-Istilah-YangBerasal-Dari 11. http://www.BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar sosiologi.org/wiki/Sosiologi 10. Sosiologi. http://www.Teori Pembangunan Ekonomi: Satu Ulasan Kritis terhadap Pendekatan yang sedia ada. Apa Itu Sosiologi ? Suatu Pengenalan Mengenai Disiplin dan Profesion. Attin Press Sdn Bhd 9. Dewan Bahasa dan Pustaka. http://www.pdf 2.org/wiki/Sosiologi 5. http://ms. 1979. DBP. http://ms.1986.sman-3madiun. http://ms.scribd. 4.com/news/index. (Konsep Asas Sosiologi). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 6. Saleh Faghirzadeh 2008. 1982. JUR.Rujukan 1. Ting Chew Peh. PEND. Universiti Harvard. GEOGRAFI/197210242001121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful