Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ: Scoala Generala nr.8 Data: 23. 03. 2011 Clasa: a VIII-a B Profesor îndrumător : Popescu Diana Student propunător: Stanciu Tabita Anina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură civică Unitatea de învăţare: Proprietatea Tema: Proprietatea. Formele proprietăţii Tipul lecţiei: predare-învăţare Locul de desfăşurare: în sala de clasă Competenţe generale
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de

cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă,

precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare; 3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri; 4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare; Competenţe specifice 1.4. Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă; 2.7. Compararea formelor de proprietate specifice economiei de piaţă; 4.2. Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept; 4.3. Manifestarea respectului faţă de proprietate; Obiectiv fundamental:
1

Cunoaşterea conceptului de proprietate şi a formelor acestuia. Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: O1: Să definească conceptul de proprietate; obiectivul este îndeplinit dacă elevii oferă definiţia corectă; O2: Să enunţe sursele proprietăţii; obiectivul este atins dacă enunţă cel puţin două surse; O3: Să enumere formele proprietăţii; obiectivul este atins dacă enumeră două forme; O4: Să explice caracteristicile fiecărei forme de proprietate; obiectivul este îndeplinit dacă explică cel puţin două caracteristici;

Obiective afectiv-atitudinale La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: O5: Să manifeste o atitudine corespunzătoare faţă de problemele discutate; O6: Să dezvolte capacitatea de relaţionare şi de întreţinere a unor relaţii pozitive cu cei din jur şi o raportare adecvată la problema proprietăţii. Strategii didactice: Metode şi procedee - Explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, conversaţia bazată pe schimb de opinii, problematizarea, expunerea; Mijloace de învăţământ Cultură civică, Manual pentru clasa a VIII-a Constituţia României

2

Nr. crt 1.

Etapele lecţiei Moment organizatoric

Cpt. spf.

Activităţi de învăţare

Timp (min)

Strategii didactice Conversaţia

Resurse

Evaluare

Organizarea clasei Captarea atenţiei 1.4 2.7 4.3 - Verificarea temei de la lecţia anterioară ; - Conexarea temei din unitatea de învăţare “Dreptatea” cu conceptul de “proprietate”; Conexiunea cu următoarea lecţie se realizează prin solicitarea elevilor de a răspunde la următoarea întrebare: “Este just ca o persoană să deţină mai multe bunuri decât alta? (Explicarea termenului de egalitate economică). Este drept ca unei persoane să îi fie luat rezultatul muncii sale? - Analiza rolului statului în realizarea egalităţii (economice), prin comparaţie, în regimul democratic şi în regimul autoritar.

2

Activitate frontală

Observarea comportamentului

2.

Activarea informaţiei lecţii

10

Conversaţia euristică Expunerea Explicaţia

Activitate frontală

necesare noii 4.2

Problematizarea

3.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

Enunţarea titlului lecţiei şi scrierea lui pe tablă. 3 Explicarea importanţei cunoaşterii conceptului de proprietate şi enumerarea obiectivelor
3

Expunerea, Problematizarea Explicaţia

Activitate frontală

Evaluare formativă

urmărite

operaţionale urmărite (ce trebuie elevii să ştie la sfârşitul lecţiei). O1: Să definească conceptul de proprietate; obiectivul este îndeplinit dacă elevii oferă definiţia corectă; O2: Să enunţe sursele proprietăţii; obiectivul este atins dacă enunţă cel puţin două surse; O3: Să enumere formele proprietăţii; obiectivul este atins dacă enumeră două forme; O4: Să explice caracteristicile fiecărei forme de proprietate; obiectivul este îndeplinit dacă explică cel puţin două caracteristici;

4.

Activitatea de învăţare propriu zisă

Explicarea termenilor esenţiali: Enumerarea şi explicarea elementelor prin care se defineşte proprietatea: - Ansamblul instituţie;
- Ansamblul

25

Conversaţia euristică Metoda învăţării prin descoperire Expunerea

Activitate frontală

Evaluare formativă

bunurilor

pe

care

le

stăpâneşte o persoană, o familie sau o drepturilor pe care o

persoană, o familie sau o instituţie le
4

are asupra unor bunuri; - Raportul social privind dreptul unei persoane, familii sau instituţii asupra bunurilor; Expunerea, cu ajutorul elevilor, a surselor proprietăţii:
- Dreptul primului venit care a luat în

Problematizarea Explicaţia

stăpânire bunuri, iniţial libere, şi a interzis celorlalţi să le folosească; - Contractul încheiat între persoana care munceşte şi întreprinzător, în legătură cu bunurile rezultate din activitatea economică; - Dreptul de moştenire asupra bunurilor acumulate de ascendenţi; Explicarea formelor proprietăţii prin apelul la exemple din realitatea proximă elevilor. Procesul de învăţare este deductiv. Descrierea proprietăţii private şi a modului în care aceasta a luat formă. - Are caracter personal; proprietarul are
5

control deplin asupra bunurilor pe care le posedă; o persoană poate deţine atât bunuri destinate consumului cât şi producţiei; - Proprietate oamenilor individuală; să creeze a permis bogăţii Învăţarea descoperire prin

(raţionalizarea consumului, eliminarea risipei, stimularea economiilor şi a investiţiilor);
- Enunţarea proprietăţii asociative ca

Dezbaterea proprietate privată.

formă

de

Explicarea conceptului de acţiunehârtie de valoare ce reprezintă o anumită parte din avuţia unei societăţi comerciale şi care dă dreptul posesorului să primească o parte din câştigul (profitul) acesteia. Explicarea formei de proprietate publică.
- Nu are caracter personal; presupune

folosirea

bunurilor

în

comun;

o

persoană care utilizează un bun aflat în proprietate publică nu poate interzice
6

altora să îl întrebuinţeze. Dezbaterea asupra ceea ce constituie proprietatea publică- sub forma proprietăţii statului (este folosită în interes public).
- De ce nu toate bunurile nu pot fi în

proprietate privată? – Bunurile publice
- Supunerea atenţiei cazurilor de abuz

asupra proprietăţii publice şi încercarea de găsire de soluţii pentru această nedreptate.

- De ce trebuie să existe proprietatea

statului? Bunurile şi serviciile publice sunt oferite de către stat tuturor celor 5. Evaluare care au nevoie de ele. Recapitularea lecţiei prin întrebări-răspunsuri 8 (asigurarea conexiunii inverse, feedback): Lecturarea garantarea cadrului dreptului legal la care proprietate în asigură parcursul
învăţării)

Conversaţia Problematizarea Dezbaterea Explicaţia Expunerea

Activitate frontală

Evaluare formativă

(şi pe tot euristică

România(Articolul 44, Articolul 136)
- Prin ce se defineşte conceptul de

proprietate?
7

- Care sunt sursele proprietăţii? - Care sunt formele proprietăţii? - Ce înseamnă proprietate privată? Ce forme ale proprietăţii private întâlnim? - Care sunt caracteristicile proprietăţii publice? Ce înseamnă bunuri publice? - Puteţi da exemple de bunuri în proprietate privată? Dar în proprietatea publică? Completarea cu informaţii acolo unde elevii nu şi-au însuşit corect, complet cunoştinţele. 6. Încheierea lecţiei Ex. Manual pag. 81 Expunerea pe scurt a principaleleor axe 2 ale lecţiei Tema: Realizarea unui eseu prin care să argumenteze dacă “Statul este un bun administrator al bunurilor publice?” Aprecieri cu privire la activitatea elevilor Conversaţia euristică Activitate frontală Evaluare sumativă

Schema tablei

Proprietatea. Formele proprietăţii
8

Def: Proprietatea

ansamblul bunurilor ansamblul drepturilor asupra unor bunuri raport social

Sursele proprietăţii

Dreptul primului venit Contract Dreptul la moştenire

Formele proprietăţii
- Proprietatea privată

proprietate individuală (particulară) Proprietate asociativă Acţiuni Bunuri publice

- Proprietate publică

Proprietatea statului

9

Proprietatea. Formele Proprietăţii

Proprietatea poate fi definită astfel: Ansamblul bunurilor pe care le stăpâneşte o persoană, o familie sau o instituţie; Ansamblul drepturilor pe care o persoană, o familie sau o instituţie le are asupra unor bunuri; Raportul social privind dreptul unei persoane, familii sau instituţii asupra bunurilor.

Sursele proprietăţii sunt următoarele:
-

Dreptul primului venit care a luat în stăpânire bunuri, iniţial libere, şi a interzis celorlalţi să le folosească; Contractul încheiat între persoana care munceşte şi întreprinzător, în legătură cu bunurile rezultate din activitatea economică; Dreptul de moştenire asupra bunurilor acumulate de ascendenţi.

-

Bunurile se pot afla în proprietate privată sau în proprietate publică. Proprietatea privată (particulară) are un caracter personal. Proprietarul are control deplin asupra bunurilor pe care le posedă; o persoană poate deţine atât bunuri destinate consumului cât şi producţiei. Proprietatea individuală a permis oamenilor să creeze bogăţii (raţionalizarea consumului, eliminarea risipei, stimularea economiilor şi a investiţiilor). În secolul al XIX-lea a apărut o nouă formă de proprietate privată, şi anume proprietatea asociativă. Posesorii unor mari întreprinderi au oferit spre vânzare titluri de proprietate, numite acţiuni, întreprinderile trecând astfel în stăpânirea celor care au cumpărat respectivele titluri. Acţiunea este definită ca hârtie de valoare ce reprezintă o anumită parte din avuţia unei societăţi comerciale şi care dă dreptul posesorului să primească o parte din câştigul (profitul) acesteia. Proprietatea publică nu are caracter personal; ea presupune folosirea bunurilor în comun; o persoană care utilizează un bun aflat în proprietate publică nu poate interzice altora să îl întrebuinţeze.
10

Proprietatea publică s-a dezvoltat îndeosebi sub forma proprietăţii statului. Statul este proprietar de terenuri, păduri, zăcăminte naturale, clădiri etc. Acestea sunt folosite în interesul public. Bunurile aparţinând statului sunt utilizate uneori în folosul unor persoane aflate în funcţii publice. Uneori se face abuz de bunuri publice (acestea sunt considerate ca fiind ale nimănui). Statul nu s-a dovedit un bun administrator al bunurilor. Proprietatea de stat trebuie să existe însă fie şi numai pentru că anumite bunuri nu pot fi însuşite în proprietatea privată. Acestea sunt numite bunuri publice iar accesul la ele îl are orice persoană.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful