TAMADUN ISLAM TINGKATAN 5 TAJUK : KERAJAAN BANI ABBASIYAH FaktorPenyebaran Islam FaktorDalaman: 1.

Keinginandaripadapenduduksetempat yang tertarikdengan Islam sertaakhlakumatnya. 2. Galakankhalifah yang menyediakanperuntukankhasdariBaitulmaluntukparapendakwah. 3. DasarKerajaan yang menyamakankedudukanbangsa Arab danbukan Arab. 4. Kedudukan Kota Baghdad yang menjaditumpuandalambidangkeilmuandanperdaganganantarabangsa. FaktorLuaran: 1. Pembukaanwilayah-wilayahbaru 2. PenggunaanBahasa Arab secarameluas yang mendorongkepadapemahaman alqurandanhadis 3.HubungandiplomatikantarakerajaanAbbasiyahdengan Negara luar. 4. Usaha parapedagang Islam berdakwahmenerusiperdaganganmereka. Bidang-bidangIlmu: 1. IlmuBerteraskanWahyu.: a) IlmuTafsir Tokoh :i: Yahya bin Ziyad al-Farra . 207H kitabnyaMaani al-Quran. ii: IbnuJarir at-Tabari 310H kitabnyaTafsiratTabari. b) IlmuHadis Tokoh : i: Bukhari 256 H KitabnyaSahihBukhari ii: Muslim 261H KitabnyaSahih Muslim iii: Abu Daud 275H Sunan Abu Daud iv: Tarmizi 279H Kutubu as-Sittah v: Nasaei 303H Kutubu as-Sittah vi: IbnuMajah 273H Kutubu as-Sittah c) IlmuFekah Tokoh : i: Imam Abu Hanifah 150H ii: Imam Malik 179H iii: Imam Syafiee 204H iv: Imam Ahmad Hanbal 241H

Algebra. Menyukatkelajuanbumidancahaya. 4. Geometri. 2. asid sulfuric. 2. Menjelaskansistemgeologibumisertapengaruhbulandanmatahariterhadappertukaranmusim. daya gravity danpantulancahaya. Membuatjadualpegerakanbulandanbintang. Tokoh : Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (236H). 3. 2.v: al-Qadhi Abu Yusuf 182H vi : Sahnun 240H vii: al-Mawardi 450H viii : IbnuQudamah 620H d) IlmuTauhid Tokoh : i: Imam Abu Hassan al-As ari 324H Ii: Imam al-Ghazali 505H 2. danasidhidroklorik. pengenalankepada system angkadalamabjad. Mengukurjarakantarabumidanmatahari. Teoripenghasilan alcohol. IlmuBerteraskanAqal: a) IlmuMatematik Formula: Trigonometri. Membaiki proses pembuatankaca. . Menciptateoripergerakanjirim. pengenalanbilangansifar (0) dalam system angka. dengankaryanya yang agungbertajuk HisabulJabriwal-Muqabalah (Integration and Equations) b) IlmuFalak PenemuanBaru: 1. 3. Menciptaalatpengukursudut (astrolabe) Tokoh : al-Batani (317H). Penemuanasidgaliansepertiasid nitric. Menjelaskantentanglapisanmataserta proses penglihatan. Menciptacerminmata. 4. 3. c) Ilmu Kimia 1. Tokoh : Jabir bin Hayyan (198H) d) IlmuFizik Bentuk-bentukpencapaian 1. Logarithma.

Menciptaubat-ubatanuntukberbagai-bagaipenyakitkronik. 6.Tokoh: Al-Hassan bin Haitam (430H) Menghasilkanlebih 200 karyasepertiKitabulManazir. . Menemuipelbagaipenyakitseperti Rubella. Maqalatun Fi Dhau IdanMaqalatunFi atTahlil wa at-Tarkib e) Geografi Penemuan 1. Memberiujaran yang tepattentangkeluasanpermukaanbumi. 2. Cacar. danpenyakitjiwa. Tokoh: IbnuSinna (428H) Qanun fi al-Tibb ContohSoalan 1. menjelaskanteorijangkitan virus sepertiTibi. 5. danbenang yang khususuntukmenjahitlukapembedahan. 4. Menciptapicagari. Sebutkanempatcontohbidangilmu yang diterokaipadazamankerajaanAbbasiyah. 3.menjelaskankesankumandalampenyakit. Jelaskanduafaktordalaman yang mendorongpenyebaran Islam padazamankerajaanAbbasiyah. Tokoh: As-Syarif al-Idrisi (461H) menghasilkanensiklopaediapetaEropah f) IlmuPerubatan Pencapaian 1. 2. Menghasilkanpetaduniapertamadalambentuk glob. 3. Terangkantigakepentinganmenguasaisainsteknologipadamasakini. Alahan. ubatbius. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful