x ZāZxøñZ

'
,

1

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

−ý−ý÷pôÑ*
* et£]ý−ý−
:

[Âx **

ðÂeY îªG©EÅZ T
$**
Ô ~gŠ ‡~&+−ZY M¦ƒq?**
Ññ :
Ä
na^gîsZ] éE
W
5kB Z1Z ã!*
z

;@*

x ZāZxøñZ'
,
ó"
$æg Zâ Z

Y 2010
â
ce xÔ| 1432
â
x ZāZxø
Ùq
-Z
( 1000)g ZD

[zg20
Ä
ÁŠŠ !*
Mg©Ôm ~^W
n
ó a^gîsZ] éE
5kB Z1Z
”gZƒq**
Ññz~gŠ ‡k
,
;Z†·**
Ññ
EE
040-24469996 :y ð©3±ŠŠ !*
Mg©Ôm ~^W
n
ó R,
Û]»_Z1Z

:

wzZ Tá ZŠ Z®
:

7

:

Ñ **

Š !*
Mg©Ô{g7hÔkgi
+R,
ÁŠ þ
Š !*
Wg©{g7hyWÅZ ` uþ
Š !*
Mg©Ô~rݬ÷Ô y[ÂÙ²þ
4&7e,
G
Š !*
Mg©Ô ~j ãZ6,
ÔkR,
ðG3E
-ò@þ
pѧçÔx ¬{ Ãg„ þ
g7›ÔKuF,
W: {Ã[8×; þ
]ÃpzàÔÃyZ` 
@*
vŠ þ
þýþýþýþýþ

x ZāZxøñZ'
,

:"
$ÂzM,
H
:

-iì
8

~Šzgz˜yGƒq**ÑñÔ<g£Zƒq**ÑñÔ~g¨£Z¦ƒq**Ññz~gŠ‡ZuZz¦ƒq**Ññ : 8
-i
+gsz'
,

ÁŠŠ !*
Wg©ðÂeYþ
Ä
Š !*
Mg©W
n
ó a^gîsZ] éE
5kB Z1Zþ

$æg Zâ Z
"

: íÆY

−'Ìn³³þ þÖ^i'−

~gŠ ‡~&+−ZY M¦ƒq?**
Ññ
Ä
na^gîsZ] éE
W
5kB Z1Z ã!*
zðÂeY îªG©EÅZ T
$**
−'†^Þ'−

Ä
:ZÔŠ !*
Mg© m ~^ÔW
na^gîsZ] éE
5kB Z1Z
Website: www.ziaislamic.com
Email:zia.islamic@yahoo.co.in

x ZāZxøñZ'
,

3

ke^_ì …]çÞ]

26

GI

]ö0- x Z™š
M IZ

26

!$
+»ä™u|ŒB‚Æg ÓZš
M IZ

27

hzÒZ

# ñäw" Åx Z™š
M IZ

þ'eà ¬vZègx Z™š
M IZ›'þD3E

x ZāZxøñZ'
,

2

ke^_ì …]çÞ]

û'„ 
z'ü
þ'ˆ
Ü ozbcÅà ¬vZègWZtzg Ã**
¦'þ
5

ug I]Š Ñz

5

fÑRzug Ix ** −

30

£»»yZZ›Ðx Z™š
M IZ
G-I
±
]ö0 o x Z™š
M IZ

5

xsZqJ

31

L IZ§Ã/ôzš
<
M IZ›

7

N oVâpäy M IZ6,
äƒxs!*
sæÆ\ M

32

[6,
M IZ›‰
š
Ü zÆ3ZzÐq ZŠß ZÁ

7

34

) !*
¯
»e
$f ZÅÅzmvZ-x™ Zg—e
$f ZÅ/ô

8

§Zz»äƒxs!*

~¢q~kŠZ#
Ö }
.Åx?Zz> ðÒ}ÅZmg »u

34

¬»ä2›Åx Z™š
M IZÊ ÑzZ

10 

Z°y÷
ª
á ÅWZ ¹zg Ã

36

X fƒìg^úÆyZ܉zƼZŠ~¼
A áZzä™›Ðx Z™š
M IZ

12

]Ѿzbc

36

]g t
KÅ®
) ËnÆVß Zz䙛К
M IZ

15

]g t
KÅp]Š Þ

16

?Š Å~Ö[Œ
Û Ôw™z~ug I/Åw‚63

16

¤ÅY Zgجx-

17

'

,
Åä™ ay 

6,
wÈzIZyŠÆY Zgج

28

þ'Åà ¬vZèg@x â Z **
¦bc'þD4E
40

Åà ¬vZèg@x â Z**
¦bc

41

]g t
KÅ]Š X!*
]Š Ñz

43

ug I]Š Ñz

43

āg I[ØZ

20

~i úš
M IZ™f

44

x **
M@zŒ

23

÷yâ Z »}ig ÓZš
M IZ

45

M iż

A ¿vZèg¹™;]Z|

23

@*
ƒ‘ÃZÌÃy7ā ‚ì QËÐ{™E
+
Æx Z™š
M IZ

46

$JÅ~0
+
zZ}

M 8ԛŠ¿vZèg¹™;

24

$JÅe
$Z@ÕZzК
M IZzy M Œ
Û

þ'eà ¬vZègx Z™š
M IZbc'þD2E

x ZāZxøñZ'
,

5

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

4

ke^_ì …]çÞ]

47

~i Z
Û u6,
›Ðx £à ¬x â Z

‚n‰ äfnfu o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ à³nÛ³Ö^³Ã³Ö] h… ä³×³Ö ‚³Û³v³Ö]

47

c*
Šâ
Û i ZgŠÃ{>ä Åz!ZzmvZ-g—§{Å@x â Z

ànÚ†ÒŸ] äe^v‘]æ àm†a^_Ö] ànfn_³Ö] ä³Ö! o³×³Âæ à³n׳‰†³Û³Ö]æ ð^³nfÞŸ]

50

c*
Šâ Û s ¸ñÃ[§{Å ¿vZèg¹™;äÅzmvZ-g—

51

<Ñz+ŠuZuŠŽ !*
ŠŽz» ¿vZèg¹™;

52

Ü Zœz+

M ›ÅÅvZègx £à ¬x â Z

54

~i Z
Û uàS

55

p]Š Þ

55

Š WZŠ ÑzZ

gŠ.
Þ ‡œC
Ù »Cg/


60

]ÑZÎ0ПgzZwâ óD/
ó Sizg
Å+
„ î0@ gó ëg à Zz1g: ÅyZgzZ]‡zZ

62

Ægâ Z cgÆ Åz!ZzmvZ -x™Zg—~ ª 
q ÅyZZ ä VM÷

' õ»˜ÍC
Ù ÆÏ0
+
i6,
i ¸WÆâw‚

63

, ™Ç »#
Ö /Z6,
) ¤ó~g Z ¦
®
/
]6,

Ð;!*
ÄÅ\ MgzZÔ c*
â
Û w™z~ª 
qÏZgzZÅÝq]Š XÅg Zh

64

g ZŠsW» ã!*
Û zg ôZx !Zzi ¸ M »w‚òsZ
Œ

Y #]Z|û%™zZЃ 
~evZègx Z™î0E
!ô]Z|- ñƒsæ

64

,™«™Åg ZŠZ LZy›

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

=‚Ãe^Ú] ànÃÛq] àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfiæ Ü`fu] àÚæ àn×–ÊŸ]

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe( Ünq†Ö] à_³nŽÖ] à³Ú ä³×³Ö^³e ƒç³Â^³Ê
áö«øßøø Üû Óöß$Úø †ôrûmø Ÿæøø ¼ôŠûÏô Öû^eô ø ð]‚ø `ø ö äô ×$Öô àønÚô ]ç$ Îø ]çÞöçÒö ]çßöÚø 4ø àø³m„ô ³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø
^Ûø eô †ºnfôìø äø ×$Ö] á$ āô äø ×$ Ö] ]çÏöi$]æø pçø Ïûj$×Öô hö†ø Îû*] çø aö ]çÖö‚ô Âû ] ]çÖö‚ô ³Ãû ³iø Ÿ$]* o³×ø³Âø Ýõçû ³Îø
- áøç×öÛø Ãû iø

Ü ozbcÅà ¬vZègWZtzg Ã**
ˆ
¦
ˆÆx?Z:x Z™Y m
CZ]Z|āì {o.»®
) ) z<
L IZ
Viug I{ztÔì »eà ¬vZ èg x Z™ î0E
!ô]Z|û% ™zZÐ ƒ 

]YgŠ Æ yZ ì K
M F,Å yZ b§TgzZÔì » eà ¬vZ èg +”Zg
-÷._ÆÏZ Ì]Ѿz

»¼
A Ð eà¬vZègx Z™ î0E
!ôx Ó6,gîòÀä à¬vZ ÂVà ¬vZgzZ :ÀF,
- oßøŠûvöÖû] äö ×$ ³Ö] ‚ø³Âø æø ¡&Òöæø : ìŠ ÷
á g Zā 6Ôì c*
â
Û {°z

þ'x »âw ‚'þD5E
57
59

66

E
8

6U*
î0E
0

þ'þ'þ'þ'þ

x ZāZxøñZ'
,

7

ke^_ì …]çÞ]

àe ½†Î àe |^m… àe pˆÃÖ] ‚f àe ØnËÞ àe h^_í³Ö] à³e †³Û³Â
o†ÏÖ] “Ëu çeœ ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ p©³Ö à³e g³Ã³Ò à³e] p‚³Â à³e |]‡…

x ZāZxøñZ'
,

6

ke^_ì …]çÞ]

( 10h
+Z >gÎ) -ì 1⠁
Û {°z»¼
A Ð( x Z™î0E
!ô)x Óä
E
E
3Ò 7
Åà¬vZ èg [æ0/ **
¦51Z [Zßz hê**
Ô xzŠ î0ªG
Û i Z
Û uÌÐ ]g t
KàS,z!*
Æ]g t
KòÀkZ ż
A
vZ -‰ ñ⠁

á憎Âæ Äf‰ äÖæ éçfßÖ] àÚ è‰^ŠÖ] èߊÖ] oÊ Ü׉] Ñæ…^ËÖ] p悳óÖ]

) - ofa„Ö] äÖ^Î è߉
( wY°ZY Z °w¾ÑZ :43- mÔ 1` :Y é¨EÒC Z õg @*

~g Y Ã h6,ug Iy!*
i Å \ M Ô Hx ¬ ÃxsZ x \ =gf Æ \Wä à¬

:ì ug Ig
$u~pÑ~èF,
ìY

- c*
Š ¯i q
Ð ZzzyxgŠÆë!*
zhÃ\ MgzZ c*
â
Û

¿à¬ vZèg/0Z vZ† **
¦: ÀF, oב äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø á$ *] †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
mvZ -x™Z Ñ ]|āì e
$Zzg Ð ˆ$ Âô ]* Ü$ `ö ×$Ö]: Ùø^Îø Ü׉æ än× ä׳Ö]
ø ‰û¦ô]
c*
61Z Â! vZ ñZ : ðâ Û ¬Š ä Åz! Mz àônû ×øqö†$ Ö] àômû„ø³aø g( ³uø^*³eô Ýø¡
ø nû Öøāô
yZ÷[8}¾Ž ~VâzŠÔ[æ0/ àôeû †ø Ûø Ãö ³eô æû *] Øõ³`û qø o³eô^*³eô Ô
X â Û «„ÃxsZ)g fÆ
. hô^_$ íøÖû]
E
( 4045 g
$uÔÅvZèg[ éŒBÄZ0/ˆ
Ü o°[!*
ÔpÑ~èF,ìY)
ƤS~ hƄ \W~ e
$Zzg ÅpÑzâ 0Z ò%Z
vZ èg iœÈ¬ {¦ Ýí.ÅZ x Z :ÀF,
ā c*
â
Û ä \ MÔ ì e
$Zzg Ð  à¬
Y ¬Š ä Åz!ZzmvZ -vZ wÎg ]|
à [æ 0 / m{ g ÂvZ ñZ :ð⠁
Û
-⠁
Û «„ÃxsZÆ™ «=ÂÅxsZ

:ìgÃ謊tB‚

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
: Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ³×$ ³Ö]

ø ‰û¦ô] ˆ$ Âô *] Ü$ `ö ×$ ³Ö]
àôeû †ø ÛøÃö eô Ýø¡
. è÷‘$ ^ìø hô^_$ íøÖû]

( 110g
$uXÅvZèg/a[!*
ÔpÑzâ 0Zò)

ug I]Š Ñz
vZ îG*9g ~zâx â Z 0Ð ]Š X!*
]Š Ñz ÅÅà ¬vZ èg WZ tzg à **
¦
ðƒˆw‚{¾Æ7Zx ¬pÑ]Š ÑzÅ\ Mā c*
â
Û ¶gäm
õg @*
) - è÷ßø‰ø éø†ø ŽøÂø 'ø¡ø%øeô Øônû Ëô Öû] ‚øÃû eø †ö ÛøÂö ‚ø³Öôæö pöæôçø ³ß$³Ö] Ùø^³Îøæø

( 43mÔ 1` :Y é¨EÒC Z

fÑRzug Ix *
*
-ì " tzg Ã"ug IÄgzZ " 51Z "fÑRgzZ " / "ug Ix **
»\ M

†0 −0 [æ0 /**
¦ :ì b§kZ ug I© » \ M
-~ ð0Å0ª0~°0b Zig0o Œ
Û 0b c*
g0~+Z

xsZqJ
**
¦~ ~t6 ˆÆ ä ÑxsZÆÅ à¬vZ èg { Ú÷Z **
¦
K*ugI/Å\ M ‰
Ü z kZÔ HwJxsZ äÅà ¬vZ èg WZ tzg Ã
-¶w‚ ( 27)

x ZāZxøñZ'
,

9

ke^_ì …]çÞ]

c*
Šï
@6,}i7Z™ Y s§Å ð“Q? 1™wJxsZ Ìä ?H : ¹~
(Z 7Z ÂN M d

Û n Æ1zg ÇZ
# ÔÑ äg â ™ƒg ZÎ6,BgzZ
! /:

¹— i Zz óE
& ä ÇÔŠ
Hƒ 1
$ª 
Ð yp™ƒ Âi {n ā Zg â ç8

Ã{nÆÇ6,ÅvZèg/]|X Yò7Ð wŠxsZߙ̼ì e
lñ{k
,
Š¼ gzZ ðƒ ~g ¤ ‰
Ü g™ÍWt m,
_Ð ]!*
.ãZZgzZ ™NŠ
_
$ÁpÑÜ7Z ä Ç Â ƒ 3Š {z¸ìg| 7,?¼Ž : ¹Q Ôìg
e
6,`™]c*
M ðZ’Z Å îW†W ÒgÎÃÂnt ZgzZug IÆã M Œ
Û ]c*
MZ
# QÔ c*
â
Û
h',Šq¸ :`Zg åg (Z" Ô‰ƒ} 9èzgÆŸ™| 7,`™]c*
M Ô ~ 7,
X 7ëÑÆÏÈðÃ~|ZÎnZì

x ZāZxøñZ'
,

8

ke^_ì …]çÞ]

N oVâpäy M IZ,
6äƒxs*
!sæÆ\ M
:ì ug Ig
$u~pÑzâ 0Zò

$ZzgÐ ¿à ¬vZ èg k„0ZvZ†**
e
¦:ÀF, Ùø^Îø Œõ^f$Âø àô³eû ] àô³Âø
Å à ¬vZ èg/]|‰
Ü z T: c*
â Û ä \ M Ôì Ùøˆø Þø †ö ÛøÂö Üø×ø‰û]* ^Û$ ³Öø
¢qx?Zm}Z sƒ ]|Ô ñƒxs!*
sæ ^³mø Ùø^³Ïø³Êø Øö³³m†ô³³fû qô
!ZzmvZ -zz£( ñZ : Hn²gzZÔ ñƒ#
Ö }
. †ø Žøfû jø‰û] ‚ôÏøÖø ‚öÛ$ vøÚö
äy M IZ6,ä™wJxsZÆ/]| G! Åz ô ð^³³³³Ûø³³Š$ Ö] Øö³³³aû *]
- N oVâp

ø ‰û¬ôeô
. †ø ÛøÂö Ýô¡

( 108-)g
$u.ÅvZèg/a[!*
ÔpÑzâ 0Zò)

§Zz»äƒxs*
!sæ

èg/]|Ô¸â Û p=~ ¶g Z§ ZŠ ÅzmvZ -x™ Zg—‰
Ü z kZ

gZŒkyŠq
-Z\ Māì b§kZ§Zz »äƒxs!*
sæÆ\ M

Å%Z kZÃVâ ›Ô åÈ { i ZzgŠ Âã V;z Z
# ng ZŒkÐ yÆÇÅvZ

]‡5ÐÅvZ èg vZ†0 h]|~ 3 Zg ¸ ìg Y ~×n

c*
â Û äÅvZ èg {Ú]|Ô¸ ìg™í@*
~%Å{i ZzgŠ Ô ¶_ ïq :Z

V¹n gZŒk! /ñZ : Y7 Ô ¶7¸Ã/]|ÅxsZÆ \ M Ôðƒ

»yZÐg ZŒÏZ:gz ÇñY HwL Z Â÷ñ MÐ {
Ž(¤
/Z ! zŠ wÅ{ i ZzgŠ :
X ÇñYc*
Š Zh Zu

~¢q~kŠZÖ#.
}Åx?Zz> ðÒ}ÅZmg»u
ä ÅzmvZ -u 0*
g—Ô ñƒ 4ZŠ g0
+ZÅvZ èg/]|

: ¹ä VrZ X Vƒ Le bŠ™ê » xsZ ã!*
`M:

¹ä \ M ?ƒìg Y

E
0Gð“gzZ vZèg[ éŒBÄZ›
M ÒÃÇ~g v! ߸ŠyLZ¬
X ÷‰ƒy›ÅvZègh
+i
ÅãMŒ
Û ]c*
M VâzŠ Ô c*
Í{ i ZzgŠgzZãyÆÇ™w$
+cg\ M
×ä/]|Ô ÑÅ{ i ZzgŠ äÇÆ™s ¸ñ]zˆUg ¯¸ìg™]zˆ

x ZāZxøñZ'
,

11

ke^_ì …]çÞ] 

Z°yá÷ÅWZtzg Ã
ª

E
E
3Ò 7
vZ ~ ]ÌÑZz ]Z f ÅÅ à¬vZ èg WZ tzg à **
¦xzŠ î0ªG

s M ʼn
Ü Zœz+
M ›©]§Å\ M Ô ñ⠁
Û <Šz]Ѿg Ñ" äà¬
Æs »Zzw°gzZ ~IhÔãÒtœÅ\ M Ôìg £»s »Zzw°gzZg ZŠ
-ZÃÄÜgzŠÆ\ M nÆx ªÆs »Zz w°gzZÔ÷ s 2Ìg #Z
q
t Z]uZu »`™e
$ M kZ Å{Z
+â ÒgÎÄÜgzŠ »\ M Ô÷B:%+4
:Å á g ZÔì
:ì ö XZŠ ÷

x ZāZxøñZ'
,

10

ke^_ì …]çÞ]

~xsZ ?Ѓ M 7i !*
ÌZ HÔì c*
M 7‰
Ü z ÌZ H !/ñZ : c*
â
Û Š÷
á gZ
gzZ ~Š „ZÍ Åª 
‚g z © — i Zz óE
& äÅvZ èg /]|! ƒ Yƒ 4ZŠ
6,µñkZÔ H—rÒÈ}g â ÆÙpä Vâ ›x ÓÔ‰ƒxs!*

: Hn²gzZ ñƒ¢q~•
'
,
!*
Ö }
#
.x?Zmsƒ]|
-vZwÎg c*

-Z ä Vß Zz y M x Ó6,äƒ xs!*
q
sæÆÅvZ èg/ ! ÅzmvZ
X ðoVâpgzZÅ7Š !*
ug IÃ}uzŠ

ì‡Ð ï¢n ÆvZ !ß Zz yZZ ñZ :ÀF, ]çÞöçÒö ]çßö³Úø 4ø àø³m„ô ³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø

~xwy´ÑZ Z6
,
lg Z ¦
/ÅÅà ¬vZèg WZtzg Ã]|Q

á Zz ¶Š „ZÍB‚Æ s »ZgzZ á Zz g ¼ôŠûÏô Öû^eô ø ð]‚ø `ø ö äô ×$ Öô àø³nÚô ]ç$ ³Îø

4 mX 2

:6,]!*
kZ»]zZ°Åx ¸Ë¦
/
Ù gzZÔƒ Y0 o×øÂø Ýõçû Îø áö«øßøø Üû Óöß$Úø †ôrûmø Ÿøæø
C
~ ¾{Š c*
i ¸Ôz™ Hw°Ôz™: w° ?āñ‚ Z hö†ø Îû*] çø aö ]çÖö‚ô Âû ] ]çÖö‚ô ³Ãû ³iø Ÿ$*]
—"Ôƒg Dg eÐ à¬vZgzZÔì q
-Š 4,
Æ äø ×$ Ö] á$ āô äø ×$ Ö] ]çÏö³i$]æø pçø ³Ïû³j$׳Öô
- áøç×öÛøÃû iø ^Ûø eô †ºnfôìø
-ìg ZŠ¸[pÐwqZ}g và ¬vZ
( 8>Z
+ÓZ >gÎ)

` X ã‡g²Zíq ì6 åÓÉZ <
Ø Z>Z )X Å ZŠ Zi úä Vâ ›~
( 372mX 2 ` ÔŠ ÷
á °Zz~ å£ÅZðÔ 5 mX 2 `X ã‡giÔ

vZ-ݬzŠg »uÔ ;g ¹!*
åw°gZ»\ M ̈ÆxsZqJ
y+Z~wŠÆ\ M ÕZz^I ZÐxsZ+ŠgzZ qg Zzw¾Ð Åz!Zzm
nÆ q ÃŠÆ kŠZ y÷
á Å}Z wÎggzZ ÷+Š \ M ‰
Ü zC
Ù ā ¶ˆ™
+ÒzçÔ Tgh#
ÒxŠ @*
Ž Ô H7:%(Z » ~g Yä\ M6,µñÆg$

ŠzuÔx ªÆ s »Zz hä Å à¬vZ èg WZ tzg à ]|

‡z
nƨ£~g$
+yZyx ÷ 0 m¬ Vñâ »\ MçOÔÇìg { i @*

7Zzg i q
Ð Z ðÃ~ Vz)gzZ VJZ n Æ f ÎÆ xsZ 2Z ¸gzZ <Ñ

+ZgzZ H¨£Ð kZ™| (,Ð M ŠpäÅvZ èg WZ tzg à ]|Ô c*
M
4ÉZ > çG
.nÅZ ) -Š
3E
! ðE
( 446mÔ2`ÔM0Ñ îG
Hƒ¦g3xŠ ÏZ {zāðÎ[¢
G

-Hë Z
Û D»wâ zyYÌÃVÇ)Ô 3g

x ZāZxøñZ'
,

13

ke^_ì …]çÞ]

~Žì Hg66,ª 
qkZ äq¾»:ÀF, Ù^Î p…]^Ú oÖ] ÕªrÖ]^ÛÊ

x ZāZxøñZ'
,

12

ke^_ì …]çÞ]

: ì ~w80Ñ~g g bÑԎ! Z0Z'

Çgz¢Ôì )f }÷tb 
Î ì ?Vƒ;gNŠ

èq^³vÖ]æ èmˆ³r³Ö] Ù^³³‰]

äÅvZ èg/]| ÂÔ Vƒ [ƒ J h1 gzZ Vƒ

å‚ne †Û³Â „³ì^³Ê ೊÖ]æ

Ù^Î †Û àe ä׳Ö] ‚³f à³Â

¼ Ð ygzZ ‰ á y LZ Ô ZñB; » kZ

Ã: { IZ LZ ÂD ⠁
Û ê ðÃ\ M Z
#

î•†Ê äÖˆßÚ oÖ] äe gâƒæ

5x k0*
Æyi {ÆwÓZš
M Q c*
â
Û i Z
Ûu

Ü$ ÙˆßÛ³Ö] à³Ú ðo³Že ä³³Ö

I
Ð ö0\ V# ä ~: D ⠁
Û Æ™ ¦

Ù^Î ^ÛÖ^‰ ÄÛ‰ àÚ oß$‚u

/ZÔÅgwì»VÇ)ñh1‰kZgzZ »kZā
¤

k³ne á‡^³³ì o³³Ö] س³‰…]

Q H wßz tb 
Ð kZ ~ ãZŽ Å kZ ä ë

]„a †³¿Þ] Ù^³³Ï³Ê Ù^³³Û³Ö]

ä ë !nÅvZ Â,Š hgŠæ" ÐZ~9J (, ^ßË’Þ] ^Ú ä×Ö]çÊ å ð^e†³•æ
‰kZgzZÆ¿kZ ä \WQX H7s »Z

äÖ„íÞ Ü$ äjfnf ^߳׳Ò] á]

X c*
Š™Ž‚tb 
Ð)fÆŠ Z
Û Z›)ñh1

!݆ãÖ]‚ßÂ

]Ѿzbc
:ì ug Ig
$u~ÔpÑzâ 0ZgzZÔpÑ~èF,
ìY

Ôì e
$ZzgÐÅà ¬vZ ègfv
.**
¦:ÀF, Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èøËømû„øuö àûÂø
!ZzmvZ - vZ wÎg]|ā c*
â Û ä \ M :Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ×$ ³Ö]
Ô÷( Y #)zŠ Ž ˆ }÷: c*
â Û Š ÷
á g Z ä Åz
X ¿vZèg /gzZ–1Zªz™Y ZMZÅyZ

p‚ô Ãû eø àûÚô àômû„ø×$ Ö^³eô ]æ‚ö ³jøÎû]
. †ø Ûø Âö æø †õÓûeø oeô]*

vZ èg /z –! Z ˆ
Ü o ° [!*
Ôˆ
Ü ‚Z [Z1ZÔpÑ ~èF,)

& » Z–! Z a[!*
Ô)lÔpÑzâ 0Z ò: 4023 g
$uÔ¿
( 102g
$uÔÅvZèg

Œ^ßÖ] o³`Þ ]ƒā †³Û³Â á^³Ò
Ãb§kZ6
,?vßgzZÔì H IÃVÍß
YE4£² ä³jne Øaœ ij۳q ðo³ à³Â
/ZÔì ‚
¤
rg6
,“ 
Í {0
+
,b§T õÁ5G
6
g
]„Ò Œ^ßÖ] kn`Þ oÞā Ù^ϳÊ
Ì{z ‰ƒ >% ?Æ ¿q NkZ
á憿ßnÖ Œ^ßÖ] á] æ ]„³Òæ
ÂЃggzŠ Ð kZ ?¤
/ZÔîYƒ >%
Üv×Ö] oÖā †n_Ö] †¿Þ ÜÓnÖā
YE43
{z ðÃÐ ~ ?¤
/Z ! Z{nÔ õÁ5GXggzŠ Ì{z ÜÓßÚ ]‚uœ ‚qœ Ÿ ä×Ö] Ümœæ
H IÃVÍß ä ~ Ð TÆ™x »

èeçÏÃÖ] äÖ kËÕœ Ÿā ä×óÊ

-ózŠ Zw~C
Ù zŠÐZ~Âì

ànËÕ

Ô:wp−Zz Y Z% ÆI Z g
$uð™f â Ô Y Z% ÆI Z [ Ԏ ! Z 0Z ' )
I
EE
( > çlšÅZˆ
Ü o°> ç¸3ÅZnc*
°Z - w80Ñ~g g bÑ: 30643-g
$u
ÑZz`â q
-Z V˜ ZƒÐ k0*
Æ ykq
-Zg¦
/»ÅvZ èg /]|
óc*
â
Û gzZ Zñzi !*
» kZ äÅvZ èg/]|ì ¿Ó
C**
Ô J h1 ¹ Ôå;g 8

:ìgÃè~ó 150m` Z¥Z[Âā 6

x ZāZxøñZ'
,

15

ke^_ì …]çÞ]

14

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

Ð Åz!ZzmvZ -x™Zg—ÅÅà¬vZègWZ tzg Ã]|

Æ | Ð wŠz y!*
i Å yZ ä k
,
Š[gā ¶t zz ŬkZ

~ ÄÜgzŠÆ \ Mzz Å•
'
,ʼn
Ü Zœz w°Æ \ M gzZ ÚàS

èYÔYYH7Ìg¦»s ZāZÆyZÐ h{ ZggzZÔ åc*
Š™~g YÃVZ

X DƒghÐ]¾zìí}V˜y›
m‡z ! Z 0Ä]|ä \ Mû%q
-Z
íZæHq
-Z~ ÏŠ™uÅÅà¬vZèg
]|]Š ª Å TÔ c*
â Û : Zzg s§Å

# Ô¸ ìg â Û ÅvZ èg 6z 0 −{
Z
ÏðÃgzZ à {g )¤Š ñc*
gŠ xsZH

ÅvZèg m‡z ! Z0Ä]| Âð0*
:

]÷‚ßq &Ãe †Û³Â ᜠpæ…æ
†Úœæ p†³ŠÒ à³ñ]‚³Ú o³Öā
”^Îæ oeœ àe ‚É Ü`n׳Â
‚Ö^ì nrÖ] ‚ñ^Πسóqæ
¼ ]çÇ×e ^Û³×³Ê (‚nÖçÖ] à³e

äÅ à ¬vZ èg6z 0−{ ]|gzZ

èßn˳‰ ]悳r³m ܳÖæ è׳q‚³Ö]

D™[æФŠ ñc*
gŠ ™| (,ÐW

^m: Ÿ^ÏÊ ‚Ö^ìæ ‚³Ã³‰ Ý‚³Ï³i

Æà ¬vZ —" !c*
gŠ} Z :c*
â Û ñƒ

ä×Ö] †Úªe p†³r³i ÔÞā †³v³e

!ZzmvZ-! ²·NÔì ~g YЬ
E3Ò7EÆ \ M gzZÔôZz » Åz
]|”Zg î0ªG

än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ èÚ†vfÊ

3 Zg … ' ôZz » ª 
Z° Å WZ tzg Ã
gzZVzh˜ wøH x Ó! }Š™ ëZÛ
}g ‚gzZÔ Š
HF,Z ~ c*
gŠ {Z_ Æ VŠzZ
ñƒ D™g 0*
c*
gŠ B‚ Æ äs vß
N
²
ç¡ÆV- g ZÎā åtwq‰ VJ
-íZæ
G-ñƒ: æ%MJ

èËn×ì †³Û³Â Ù‚³Ã³eæ ܳ׳‰æ
(…çfÃÖ]æ ^ßjn×ì Ÿā ä×Ö] Ù糉…
äÖ^Ûqæ ä×níe ³nr³Ö] †³fóÊ
سjfi ܳÖæ à³ñ]‚³³Û³³Ö] o³³³Öā
EE
°> ç¸3ÅZnc*
°Z ) - ^³a†³Ê]ç³u
I
( > çlšÅZˆ
Ü o

:c*
â
Û Š÷
á gZt~¤Å\ M äÅz!ZzmvZ-

x™Zg—

ä ଠvZ — " :ÀF, ä×Ö] oב äô ×$³Ö] Ùø糉ö…ø á$ ]* †ø ³Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
»gzZ y!*
i ÅÅvZ èg/ o×øÂø Ð$ vøÖû] ØøÃø qø äø ×$ Ö] á$ āô: Ùø^Îø Ü׉æ än×Â
-ì c*
Šâ
Û ~g YÃh6,

.äô fô×ûÎøæø

†ø ÛøÂö áô^ŠøÖô
( :4046g
$uÔ~èF,
ìY)

gzZÔ åY™7o‚ »,Å\ M Ì7+Zā¶zz ¸
X å@*
Y™g (Zg Z
Û { ZgÐV;zDƒâ ہp=\ M }V˜
:

ì ug Ig
$u~pÑ~g g 9çO

LZÅ à ¬vZ èg Ä0 · **
¦:ÀF, àûÂø ‚õÃû ‰ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àû³Âø
ā c*
â
Û ä VrZÔ ÷ D™e
$ZzgÐ−Zz Ùø^³³Îø !!!!! Ùø^³³Îø äô ³³³neô*]
Š÷
á g Z ä Åz!ZzmvZ -vZ wÎg ]|
Å]Z f kZÔƒ ug I![æ0Z ñZ :c*
â
Û
Ð ?y-! ì yY ~ïÆ Tn
hg3 Zg Zg v{z 1 M 7~ 3 Zg Ë
-ì @
*
Y`6,
3 Zg}uzŠ™

ä×Ö] o׳‘- äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø

àøeû ] ^mø äõ māô - Ü׉æ än×Â
p„ô³Ö$]æø ( hô^³³³_$ ³³íø³³Öû]
ø nø Ïô Öø ^Úø åô ‚ô³nø eô o³ŠôËû³Þø
Ô
Ÿ$ āô ^r& Êø ^Ó÷Öô^‰ø áö^_ø³nû Ž$ Ö]

ø r( Êø †ø nû Æø ^r& Êø Ô
ø ×ø‰ø
Ô
G
E g45Å
( 6085g
$uÔ ëC|ÅZz ê EZ[!*
Ô[Š ÑZ[ÂÔ~g g9)

x ZāZxøñZ'
,

17

ke^_ì …]çÞ]

16

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

" =Z ~°yP
( 1890g
$uÔ îGE
0G

]g K
tÅp]Š Þ

?Š Å~Ö[ÛŒÔw™z~ug I/Åw‚63
:ì e
$Zzg~pћ9

c*
â
Û ä Å vZ èg tzç **
¦: ÀF, Ùöç‰ö…ø ˜øfôÎö èömøæô^Ãø Úö Ùø^Ïø³Êø
w™z » Åz! MzmvZ -vZ wÎg ]| Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ×$ ³Ö]

:

jF,ug I/Å \ M ‰
Ü z kZÔ Zƒ ug I àø³nj(‰ôæø 'õø¡$ø àö³³eû ] çø ³³aö æø
ÅvZ èg –1Z ]|gzZ Ô ¶k'
,( 63) çø aö æø †õÓûeø ç³eö]* lø^³Úø æø è÷ßø³‰ø

¶k'
,( 63)jF,
/Å\ M Âð0*
]Ãzä Øø³jô Îöæø àø³nj(‰ôæø 'õø¡$ø àö³³eû]
/Å\ M ÂñƒLÅvZèg/]|gzZ 'õø¡$ø àö³eû ] çø ³³aö æø †ö ³³³Ûø³³Âö
Ìug I
X ¶k'
,( 63)jF,

. àønj(‰ôæø

'- ÅzmvZ--#Zx ‡PÁ[ !*
" =Zz îGÂ)E
0G
( : 6244g
$u. G
îE
ÔpÑ›9)

:ì ug Ig
$u~pÑ~g g9

ÐÅà ¬vZ èg ´ â 0÷Z **
¦:ÀF,
vZ-x™ ZÑg—ā c*
â Û ä\ Mì e
$Zzg
ÅvZ èg & œ–1Z ]| ÔÅz! Mzm
]|gzZ Å à¬vZ èg tzg à /]|
p=6,h N uZ {Z_ÆÅvZèg "y¢
oÛ ñƒ D™i **
6,glLZ {z Âñƒ ⠁Û
mvZ -u 0*
ÔÔ Ît ÑÐ ]ä
c*
â Û ÐkZ™g â ug IxŠäÅz

o•… Ô
õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø]* àû³Âø
o% fôß$Ö] ‚øÃô ³‘ø Ùø^³Îø äß ä³×³Ö]
oÖøāô Ü׉æ än× ä×Ö] o³×³‘
†ö ÛøÂö æø †õÓûeø çeö]* äö ³Ãø ³Úø æø ‚õ³uö].
( Üû³`ôeô Ìøqø†ø ³Êø áö^³³³Ûø³³%ûÂö æø
VÙø^Îø ( äô ×ô qû†ôeô äö eø†ø –øÊø

ø nû ×øÂø ^Ûø Êø ‚ö ³uö]. kû³fö$û]
& œq
-Z÷ÅzmvZ-Ñ6,Yí! uZ} Z Ÿ$ āô Ô
X ÷LzŠgzZ . áô]‚ø n`ôø æû ]* кm‚( ‘ô æû *] o' fôÞø

¤ÅY Zgجx-

( 3686g
$uÔpÑ~g g9)
" æ \ M ÒZ
H ¬Š Åä™lâ]Š Þx YgzZ ä0*
]Ãz ~© î0E
0G

Åx ZāZ xø :ì CY Å yÒ ¤Å Y Zgج x- Ð 9
L oÅx ZāZ xø

$u~pÑ~g g9ā 6D™
g
:ì u 0*

Y Zgج ÌŠ· Ôì <
L ´g { izg yŠ kZÔ ÷ ë Y Zgج x- à õg @*
,Ί

{ Zg KZ= Â! vZ} Z :ÀF, - †ø ÛøÂö àûÂø äô ³neô]* àûÂø Üø³×ø³‰û*] àô³eû ‚ô³mû‡ø àû³Âø
LZgzZÔ â 
Û ‚]Š Þ~ oßôÎû‡ö …û ] Ü$ ³`ö ×$ ³Ö] Ùø^³Îø- ä³ß ä³×³Ö] o³•…

{ âB‚B‚Æ {™E
+ug IÆÅ à¬vZ èg WZ tzg à ]|

¬c äXÐ ¹xÅŠ·äÅzmvZ -x™Zg—Ô¸n
pg { izgÃ
Å
+iā 6Ô ñY 1Äg { izg »,ðg Š
Hc*
,âB‚Æ,Ίā c*
â
Û
$ åC+ Z >$
@…Z îG<EYi ämvZ îG*9gÁŠ_ö]|
Æ~zDx â Z~ 572m 1` ×

L Å™f pÑg
$uÐ!Zj

= ~ klàÆ Ô
-⠁
Û «]Ãz
- ÅzmvZ --

ø ×ô nfô‰ø oÊô é÷³ø ^³`ø ø
oÊô oiô çû Úø ØûÃø qû]æø ( Ô
. Ü׉æ än× ä×Ö] oב-

ø Öôç‰ö…ø ‚ô×øeø
Ô

" =Z bc [ÂÔ ~g g 9)
#Z îG
04XZ™[!*
Ô îGE
0G
G

x ZāZxøñZ'
,

19

ke^_ì …]çÞ]

( 3626:g
$u)
:ì x ¸%ˆÆpÑg
$u{gÃè~170m 1`Ô ×
@…Z >‡

D â Û ÅvZ èg ~g Nyç]|:ÀF, å^ße†q‚³Î ^³Þ] á^³n˳‰ Ù^³Î
!ÔÖ]„Ò å^Þ‚qçÊ
X c*
0*
„(Z ÂH/ŠeZäë:÷

h^³³³³³³³jÒÔ 2`g é5B+ ZŠgämvZ îG*9g ~&ò ÷
á +$
+¬0Z)´
ð]…ç^ Ýçm Ù^vjÒŸ]æ Ù^nÃÖ] o× èÉçjÖ] &m‚u oÊ g×_Ú( Ýç’³Ö]
:ì ÅyÒe
$ZzgÅÅvZèg'
,
Y~Ô 123m
ä~ : ÷ D ⠁
Û Å vZ èg ,
'Y **
¦ : ÀF, ä³³je†³q †³³e^³³q Ù^³³Î
ÔZƒ7s ÜÆkZ H/ŠeZw‚( 40):e Ü³×³Ê ^³³Ú^³³Â à³nó³e…]
ó ó Ì ×í j m
X c*
0*
Õ
'
,
zÏŠ ¤å
ÏŠ ¤~tig **
™WzÃyZp,ŠyŠÆY Zgج.
Þ W!*
Æx c*
ZvŠ
Xì :
L »•
'
,
z
¹zg ê 
Z°gzZ ñ⠁
Û wâ Ñâ Ð VÆ'
,Åx ZāZxø{ â …\¬vZ
[gv:Z yZ **
ZúŠy 
Wz }ZX ñ¯ ( »s »Zz w°Ì…Ð •
'

X =°Z
−'−'−'−

x ZāZxøñZ'
,

18

ke^_ì …]çÞ]

g— ¿vZ èg k„0vZ†]| :ÀF, ofßÖ] à Œ^³f à³e] à³Â
} izgÆ Y ZgجРÅzmvZ -x™ Z Ñ oÊ Ü׉æ än× ä×Ö] o³×³‘
vZ -x™ Z g—Ô ÷ D™ e
$Zzg 0Ð ð]…糍^³³³³Â Ýç³³m Ýç³³‘
Åg { izg »Y Zgج vß ?: c*
â Û Š ÷
á g Z äÅzm ^Úçm ä×fÎ ]çÚç‘æ åçÚç‘

{ izgˆ yŠ q
-ZnZ c*
¬ yŠ q
-ZÐ kZgzZ ]ç`fŽiŸæ ^³Úç³m 傳óeæ]
!z™g (Z#
Ö ¹xÅŠ·gzZÅg ! pæ^v_Ö] å]æ… !ç`nÖ^e
ë@*
ÇñYƒZŠ Z { izg ÂÇg { izg »,Ί sÜ¿ðä
/Z
<EYiíqÔì {z(6,
:ì ~572m 1` îG
¯Å¹xЊ·¿t
å‚Ãe æ]^÷Úçm ä×fÎ Ýç’m á] gvjŠmæ ð]…ç^ Ýçm Ýç‘ g³v³jŠm

p]:ì ~91m 1`g é5B+ ZŠg - ç`nÖ^e äfŽj×Ö åæ†ÓÚ ç`Ê å†³Ê] á^³Ê ^³Úç³m
!¼nvÚ .ç`nÖ^e äfŽi äÞŸ ]‚Ú] †ŽÂ p^vÖ] à æ] ĉ^jÖ] à ]÷†ËÚ

,

'Åä™ a
y,
6wÈzIZyŠÆY Zgج

ÏŠ ¤6,yZ gzZ ä™Ýz ~pÆ wÈz IZ yŠ Æ Y Zgج
™Å x â ZÔ ì ðW¤~fÑg
$Š q Z n™ ay 

Ð àŠ c Z
Ûz
:ì u 0*
$u~ÔxhZ[ÂÔyZÑZ
g
Ôì e
$ZzgÐÅvZègŠ&0vZ†**
¦:ÀF, ofßÖ] Ù^Î Ù^Î ä×Ö] ‚³f à³ÂL L
ä T: c*
â Û Š ÷
á g Z ä ÅzmvZ -x™ Z Ñ ]| ĉæ àÚ Ü׉æ än× ä×Ö] oב

ÏŠ ¤~ä™ ay 

6,wÈzIZ LZyŠÆY Zgج ĉæ ð]…ç^ Ýçm äÖ^n o׳Â
X Çñâ Û «ÏŠ ¤½w‚nnZ à¬vZÅ
!äj߉ †ñ^‰ oÊ än× ä×Ö]

x ZāZxøñZ'
,

21

ke^_ì …]çÞ]

yÒ vZ ègx Z Ú¦ Ýí.ÅZ x Z :ÀF, VkûÖø^Îø èøÛø×ø³‰ø Ý( ]. àû³Âø
ÅzmvZ -ݬzŠ g »u ‰
Ü z T :÷ Câ Û ^ÛøÞ$āô kûÖøˆø ³Þø o³jô nû eø o³Êô

$M t ‰
e
Ü z kZ ¸
ó izÛ Z Þzg ~ {v}÷ gøaô„ûnö Öô äö ³³×$ ³Ö] ‚ö³m†ô³mö
ÅzmvZ -u 0*
Ô} Z :ðƒ wi **
`™ Øøaû ]* ‹øqû†( Ö] ÜöÓö³ßû³Âø
?ÃÏnÙCāì Le ¸ à ¬vZG! ß ZzyÆ Øø‰ø…û ^*Êø VkûÖø^Îø kônû fø Öû]
# X ñâ Û «Ï À 0*
Z
å»gzZÇggzŠÐ

ä×Ö] oב äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø
ÅzmvZ -x™ Zg—Âðƒ wi **
`™e
$ Mt o³Öøāô ܳ׳‰æ ä³³³n׳³Â
Z]|ԁvZègY ZC
Ù ²Z îG*„Ã{¦]|ä o) ³³×ô ³³Âøæø èøÛø³³³›ô^³³³³Êø
]|gzZÅvZ èg Œ]|ÔÅvZ èg y% àônû ŠøvöÖû]æø àôŠøvø³Öû]æø
ø ©ö³aø VÙø^³Ïø³³Êø
mvZ-u 0*
g—QÔ c*
â Û Š c*
ÃÅvZèg@ Øö³aû *] ðô Ÿ
Ýí.ÅZ x Z X ÷ š
M IZ}÷t: c*
â Û ä Åz Vkö³×ûÎö kû³Öø^³Îø o³³jô nû eø
vZ wÎg c*
: Hn²ä vZ ègx Z ]|

^Þø]* ^Úø *] äô ×$ ³Ö] Ùø糉ö…ø ^³mø
g »u ?Vƒ7Ð š
M I Z~HÅzmvZ - Ùø^Îø [kônû fø Öû] Øôaû ]* àû³Úô
К
M IZvZY ¶
KZ Ì? ! 7VY : c*
â Û ä . äö ×$ Ö] ø ð^ø áûāô o³×ø³eø :
( 316m 5` ×
@…Z îG<EYi ) Xƒ
!p% çôÇøfø Öû] åö ]æø …ø

~i úM
šIZ™f
n kZì ~gz¢nÆ y›C
Ù èa ´g ›Ð x Z™š
M IZ
]Zíz]‡œgzZ e ó>Ãi ó{ izgÔŠ
Hc*
Šg Z Œ
Û z»]Š „xÜi úÙfÆyZ
ón
pg7Š Z
Û ZgF{ izg óêŠ 7x ZÃwqZyZyŠC
Ù y›C
Ù ā÷wqZ,Z

x ZāZxøñZ'
,

20

ke^_ì …]çÞ]

ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä³×³Ö‚³Û³v³Ö]
àn×–ÊŸ] ànÚ†ÒŸ] äe^v‘]æ àm†a^_Ö] ànfn_Ö] äÖ! o×Âæ àn׳‰†³Û³Ö]æ
‚Ãe^Ú] ànÃÛq] àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfiæ Ü`fu] àÚæ
^Ûø$Þāô Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe( Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒçÂ^Ê
-]†÷ n`ô_ûiø ÜûÒö†ø `( _ømöæø kônû fø Öû] Øøaû ]* ‹øqû†( Ö] ÜöÓößûÂø gøaô„ûnö Öô äö ×# Ö] ‚öm†ômö

eà ¬vZègx Z™š
M IZbc
]Z|:
L Æò Z¤
/ÚÅÅz!ZzmvZ -x™ Zg—äà ¬vZ
LZ »y÷
á ÑÅyZgzZÔ ñ⠁
Û «A
$Z%—Ãeà ¬vZègx Z™š
M IZ
:ì ~0
+
zZ}
.Š ÷
á g ZÔ c*
â
Û gÖZ~u0*

Le ¸ Â\¬vZG !ß ZzyÆ Ñ } Z :ÀF, gøaô„ûnö Öô äö ³×# ³Ö] ‚ö³m†ô³mö ^³Ûø³$Þāô
ƙu 0*
»g zZÇggzŠ Å 0*
**
Ù Ð ?āì
C

kônû fø Öû] Øøaû ]* ‹øqû†( Ö] ÜöÓößûÂø

( 33X [ Z x 
ÑZ >gÎ) -}Š™Z_[p

-]†÷ n`ô_ûiø ÜûÒö†ø `( _ømöæø

~„ÅnC
Ù Ãx Z™š
M IZ ä\¬vZāì "
$U*
Ðã M Œ
Ûe
$ M kZ
kZÔ 3gC
Ù ¤zq ós ™zu0*
Ð V2m!*
z~C
Ù ªÔ ¹ÜZÔ iÔ ~Š NZÔ
Å

:÷C⠁
Û yҁvZègx Z Ú¦Ýí. Zx Z0Ðwz4,

áÆ

23

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

vZ wÎg c*
:H n²ä ë Øøaû ]* Üû Óönû ×øÂø éöø¡’$ Ö] Ìønû Òø äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ^³ßø³×û³Ïö³Êø
M IZ ! Åz!ZzmvZ- Ùø^Îø. Üö ×( ŠøÞö Ìønû Òø ^ßøÛø ×$ ³Âø ‚û ³Îø äø ³×$ ³Ö] á$ ¬ô³Êø kô³nû føÖû]
š
vZ ?CŠzgŠù6,x Z™

‚õ Û$ vøÚö Ùô4 o×øÂø æø ( ‚õ Û$ vøÚö o×øÂø Ø( ‘ø Ü$ `ö ×$Ö] ]çÖöçÎö
ä™7xs…äଠ( Üø naô]†ø eûāô Ùô4 o×øÂø æø Üø naô]†ø eûāô o×øÂø kønû ×$‘ø ^Ûø³Òø (
ø Þ$āô
 Ôì c*
Š 2 Âi§ » ‚õ Û$ vøÚö o×øÂø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×$ Ö] ( ‚ºnrôÚø ‚ºnÛô³uø Ô
ä Åz!ZzmvZ-g— Üø naô]†ø eûāô o×øÂø køÒû…ø ^eø ^Ûø Òø ( ‚õ Û$ vøÚö Ùô4 o×ø³Âø æø (
Vð7,b§kZ : c*
â Û Š ÷
á gZ

ø Þ$āô ( Üø naô]†ø eûāô Ùô4 o×øÂø æø (
‚ºnrôÚø ‚ºnÛô uø Ô
g ZŠu}g ø⠁
Û wi **
ŠzgŠ ! vZ} Z
D^³Þø‚ô nùô ‰øE o³³×ø³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³`ö ×$ ³Ö]ø
gzZ 6,Åz! MzmvZ -½·]| D^Þø‚ô nùô ‰øE Ùô4 o×ø³Âø æø ( ‚õ ³Û$ ³vø³Úö
wi **
ŠzgŠ ä Âā 66,
ó u 0*
w M Å\ M o×øÂø kønû ×$ ‘ø ^³Ûø ³Òø ( ‚õ ³Û$ ³vø³Úö
.

\ MgzZ6,x?ZmZ'
,
Z **
¦]|c*
â
Û

Ùô4 o×øÂø æø Üø ³naô]†ø ³eûāô D^³Þø‚ô ³nùô ‰øE
Ô ëÑ Æ p°  — " Ô6,w M Å ÔøÞ$āô ( Üø ³naô]†ø ³eûāô D^³³³Þø‚ô ³³nùô ‰øE
}g ø ⠁
Û wi **
'

,!vZ} ZXì vg )
, Õû…ô^eø Ü$ `ö ×$ Ö] ( ‚ºnrô³Úø ‚º³nÛô ³uø
6,Åz! MzmvZ -½·]|g ZŠu o×øÂø æø ( ‚õ Û$ vøÚö D^Þø‚ô nùô ‰øE o³×ø³Âø
'

,ä Âā 6 6,
ó u 0*
w M Å\ M gzZ ^³Ûø Òø ( ‚õ Û$ ³vø³Úö D^³³Þø‚ô ³nùô ‰øE Ùô4
6,x?ZmZ'
,
Z **
¦]| ð⠁
Û wi ** Üø naô]†ø eûāô D^Þø‚ô nùô ‰øE o×øÂø køÒû…ø ^³eø

Æ p° — " Ô6,w M Å \ M gzZ ( Üø naô]†ø eûāô D^Þø‚ô nùô ‰øE Ùô4 o×ø³Âø æø (
!‚ºnrôÚø ‚ºnÛô uø Ôø$Þāô
Xì vg)
,Ô ëÑ
( 3370g
$u Xáçʈm h^e Xð^nfÞŸ] h^jÒó~g g9)

x ZāZxøñZ'
,

22

ke^_ì …]çÞ]

sÜ~ Ï0
+
i nÆ®
) ,Z r
# ™ e óD™7ZŠ Z vß„ 
Ù >Ãi
Ð yZƒ
ó : {™f »g ÓZš
M IZāìt~0
+
zZ}
.gà²ì
ó n
Û û%q
-Z
<XÅÔìg @*
ƒg !*
g !*
Ð+
$YÅy›C
Ù g ÖZ »›
óŠ
Hc*
ŠÄg~i ú™f »yZ Z åE
G
E‹¢
~ ö- g ZŠ ò0Ð pÑŠzgŠ çO ì *
@YJ 7,pÑŠzgŠ ~ i ú
:ìŠ ÷
á g Z »ÅzmvZ-x™ZÑ]|
ÐÅvZ èg ~g »ZŠ&1Z **
¦ :ÀF, õ ç³³³Ãö ³³³ŠûÚø o³³³³eô*] àû³³³Âø

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø p( …ô^’øÞûŸ* ]
+Z ¿Ž :c*
â Û Š ÷
á g Z ä ÅzmvZ - ÜûÖø é÷ø¡‘ø o×$ ³‘ø àû³Úø äô ³³×$ ³Ö]
6,w M ~÷gzZ6,í~Tāì k7,i ú o×øÂø øŸæø o$ ×øÂø ^³`ø nÊô Ø( ³’ø³mö
.äö ßûÚô Øûfø Ïûiö ÜûÖø ojô nû eø Øôaû ]*
X CYÅ7wJi úÅkZñ7,:ŠzgŠ
vZ wÎg ]|:c*
â Û ä VrZì e
$Zzg

oב ofßÖ] o× éç×’Ö] hçqæ †Òƒ h^eXéç×’Ö] h^jÒ Xoß_Î…]‚³Ö] à³ß³‰E
D 1359†fÛÞ &m‚u X‚`ŽjÖ] oÊ Ü׉æ än× ä×Ö]

:ì pÑg
$u~~g g9

ä Å à ¬ vZ èg { ç?E0 ª **
¦ :ÀF, ÄøÛô‰ø oŠønÂô àöeû äô ×$ Ö] ‚ö fûÂø oßô$ø‚$ uø Ùø^Îø
Å
c*
âÛ ÐÅà¬vZèg öGÐ5 1Z0Ý°Z†]| oßônø Ïô Öø Ùø^Îø o×ønû Öø oeô]* àøeû àôÛø uû†$ Ö] ‚ø ³fûÂø
]|ä~Ž VzŠ:j@q
-Z»~H : p‚ô aû ]. øŸ*] Ùø^ÏøÊø éø³†ø ³rû³Âö àö³eû gö³Ãû ³Òø
ø Öø
:¹äVrZÔì ‹ÐÅz!ZzmvZ-x™ ZÑ oב- o( fôß$Ö] àøÚô ^`ø jöÃû Ûô ‰ø è÷m$‚ô aø Ô
\ MA
$ÔN â Û e
$Áj{z=\ M !7VY

( o×øeø kö³×û³Ïö³Êø- Ü׉æ ä³n× 䳳׳Ö]
!ZzmvZ -vZ wÎg ]|ä ëā c*
âÛ ä - äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø ^ßøÖû^*‰ø Ùø^ÏøÊø. oÖô ^aø ‚ô aû ^*Êø
ÔHÄc*
gŠÐÅz

Ü׉æ än× ä×Ö] oב

x ZāZxøñZ'
,

25

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

24

÷yâ Z cÖ#Zg ÓZM
šIZ

: ìt{zgzZ÷ÆM
šIZƒ 
{z÷Y  Zæ~ÅpÑg
$ukZ

Ð Å Z èg Ÿg .ñ0 Z]| :ÀF, àô³eû oôù³×ô ³Âø àû³³Âø
ÅvZ èg Ÿg .ñ−Zz LZ {z ì e
$Zzg (äô nû e]* àûÂø (^•ø†ù Ö] o³‰øçû ³Úö
ô
ô
tŠ ™Qx â Z]|{z÷ D™e
$ZzgÐ
àûÂø (‚õ Û$ vøÚö àôeû †ôËøÃû qø àûÂø
·x â Z ]|−Zz LZ {zÅvZ èg ·0
àô³eû oùô ³³×ô ³Âø àû³³Âø (äô ³³³³nû eô]*
]|{z÷D™e
$ZzgÐÅvZèg Œ
Û !*
àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (àô³nû Šøvö³Öû]
ÐÅvZèg @x â Z0+$
+°Z+iZ
ø *
Z]|{zÐÅvZèg@x â Z]|{z o•… gõÖô^› oeô] àôeû oôù×ô ³Âø
VrZÐÅvZ ègzzvZ x™¨ 
¤ ! Z 0 Ùø^³Îø: Ùø^³Îø (Ü`ß 䳳׳Ö]
ô ] Ùöçû ‰ö…ø
ä ÅzmvZ -vZ wÎg ]| c*
â
Û ä äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×$‘ø ²
( [g*6,zZŠ ÷
á g Zt) c*
â
Û Š÷
á gZ
! Üø ×$ ‰øæø äÖô4æø

$JÅ$
eZ@ÕZzÐM
šIZzy M ÛŒ
) !*
¯
ÃÕZz z mÐ x Z™š
M IZ ä ÅzmvZ -x™Zg—
@*
YƒhZzÐ]Z|yZŽ óc*
Šg Z Œ
Û =g f »«™Ðª 
Hz„ZegzZ]
» é*Šz ~zg { Zg"²ŠkÓ{zH ! ’ e **
™g¨Â @*
ƒ 7{ ZeL{zì
v!*
f oZX ÷M
hƒgD
~g ‚ä ÅzmvZ -ݬzŠg »uV ˜ 6,µñÆ qŠ Zß Z ÁçO
]Z|gzZ *™y M Œ
Û ÷z c*
â
Û y´Z » +Š x ÓZgzZ c*
Š äsz ðZ x  à *Š
G
$ Xóc*
gzZì=g f »VŠ X~$
+ZòÝ þL Ò›Ð
â
Û ¬»ÕZzÐx Z™š
M IZ
Xìazo¢c vЄZez~Š NZ$
+gzZIè$
+z´Š"

ke^_ì …]çÞ]

:ì ugIg
$u~“Šò

LZÅà¬vZ èg0kc*
Z **
¦ :ÀF,
x™ Z Ñ ]|{zÔ÷ D™e
$ZzgÐ −Zz
ā÷ D™e
$ZzgÐ Åz!ZzmvZ }g *: c*
â
Û Š÷
á g Z ä ÅzmvZ -g—
gzZ Ô÷ =g f » yâ Z n Æ Vß Zz y M
X ÷yâ ZnÆ#
Ö Z ~÷š
M IZ}÷

äô neô]ø àûÂø èøÛ×ø‰ø àe Œ^ø³m]ø àû³Âø
äô nû×øÂø ä×# Ö] o³×$ ³‘ø o³fß³Ö] àû³Âø
Ýöçû röß%Ö] VÙ^³Î Üø ³×$³‰øæø ä³Öô4æø
ðô ^Ûø Š$ Ö] Øôaû Ÿô* ^÷Þ^Úø ]* kû³×ø³Ãô ³qö
oôjÚŸô* áº^Úø ]* ojônûeø Øøaû *] á$ ]ôæø

™.Å
AE
É
Ò

.
$uÔ ãZçE .Z ê Z )
( 6137:g

ì*
@ Y*
0 ‘ÃZ Ìy7ā ‚ì QËÐ{™+
EÆx Z™M
šIZ
:ì e
$Zzg~gzZ ãZdÍÔzâ 0Zò

vZ èg ¨ 
¤ 1Z 0 Z **
¦:ÀF,
54Xe
$ZzgÐÅ à¬
wÎg ]|îÂG
c*
â
Û Š÷
á g Z ä Åz!ZzmvZ -vZ
gZŒ
Û Z Ð y!*
iÔpg ¢ Ð wŠ :
yZZ x **
» ðZŠ Z Å øZ
Û gzZ ä™
~zZg Æ pÑ g
$u kZXì
Å à¬vZ èg ~zC
Ù )1Z ]|
Å pÑg
$u kZ ¤
/Z :÷ D ⠁
Û
ñY ÅxŠ™| 7,6,¿y7ˍ
X ñY0*]Ð y† n% {z Â
( ÔãZdÔzâ 0Zò)

oeô*] xõÖô^‘ø oeô]* àôeû Ýô¡Š$ Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
àôeû oùô ³×ô Âø àûÂø pùô æô†ø ³³`ø Öû] kô³³×û³’$ ³Ö]
†ôËøÃû qø àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (^•ø†ùô Ö] o‰øçû ³Úö
àôeû oùô ×ô Âø àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (‚õÛ$ ³vø³Úö àô³eû
àôeû oùô ×ô Âø àûÂø (äô ³nû eô]* àû³Âø (àô³nû Šøvö³Öû]
: Ùø^Îø (Ü`ß ä×Ö] o•… gõÖô^³›ø o³eô*]
äÖô4æø äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×$ ‘ø ô²] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø
æø gô×ûÏøÖû^eô èºÊø†ôÃû ³Úø áö^³Ûø³mû¦ô] Üø³×$ ³‰øæø
. áô^Òø…û Ÿ* û^eô غÛøÂø æø áô^³Šø×ôù ³Ö^³eô Ùºçû ³Îø
]„øaø ø ð†ô³Îö çû ³Öø kô³³×û³’$ ³Ö] ç³eö ]* Ùø^³³Îø
. ]*†ø fø Öø áõçû ßörûÚø o×øÂø ö ^ßø‰û¦ô]

x ZāZxøñZ'
,

27

ke^_ì …]çÞ]

: ð⠁
Û ¬Š äÅzmvZ-u0*
g—nÆXm{ggzZ
Ð yZ Â ó÷ š
M IZ}÷t !vZ} Z :ÀF, gûaôƒû^*Êø ojô nû eø Øöaû ]* ðô Ÿø©ö³aø Ü$ ³`ö ×$ ³Ö]
â Û «Ï À 0*
å7ZgzZÄggzŠÃÏnzTg !]†÷ n`ô_ûiø Üû aö †û `( ›øæø ‹øqû†( Ö] Üö `ö ßûÂø
( :3129g
$u219 m 2`ÔpÑ~èF,
)

¬»ä2›Åx Z™M
šIZÊ ÑzZ
:ì ~pÑg
$u

LZ( 1) !z™š
M F,ÅVÂ!*
&Ê ÑzZ KZ ? :ÀF, 'ôø¡$ø o×FÂø Üû Òöø Ÿøæû ]ø ]çû ³eöôù ]ø
M IZÆ\ M ( 2) Ô›ÅÅzmvZ -x™ Z Ñ g( uöæø Üû Óön(fÞø g( uö Ù^³’ø³ìô
š

ô

õ

Xˆy M ŒÛ ]zˆgzZ( 3)›Åg ÓZ
!áô!†û ÏöÖû] éô æø ø¡iôæø ä´jônû eø Øôaû ]ø

G
I
Å
4
¨
E
( 7753 g
$uóè Z[ ó> çlšÅZ7 RZZ
+Zz),> çX=+ Z ><Zs Ž‚ )

!+
$»ä™u|ŒB‚Æg ÓZM
šIZ

:ì e
$Zzg~ÍÅ ãZdx â Z
Ð ÅvZ èg y¢0 y!*
Z **
¦:ÀF, VÙø^³Îø áø^³Ûø%ûÂö àôeû áô^³³eø ]* àû³Âø
ä ~ ā c*
â Û ä VrZ Ôì e
$Zzg áø^Ë$ Âø àøeû áø^³Ûø³%ûÂö kö³Ãû ³Ûô³‰ø
D â Û ÃÅvZ èg yA0 y¢]| oב ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø: Ùöçû Ïömø
!ZzmvZ -vZ wÎg ]|ā ‹ ñƒ
àûÚø : Ü׉æ äÖ4æ än× ä³×³Ö]
†Š ÑzZ ä ¿T: c*
â Û Š ÷
á g Z ä Åz
ø
* ø øø
HnçYZ ðÃB‚ÆËÐ~ ïEÒŒ.ÅZ ‚ôfû Âø ‚ôÖæø àûÚô ‚õuø] oÖāô Äß³‘ø
iz',ƒ c*
Š:!$+» kZ~ *Š ä VrZgzZ ^`ø eô äö òûÊô ^Óømö Üû×øÊø ]‚÷mø gô×ô _$ ÛöÖû]
ǃ ¢q ~ #
Ö }
.~÷ {z Z
##
Ö ª ]‚÷Æø äö iö^*Êø^ÓøÚö o$ ×øÃø Êø ^nø Þû‚% Ö] oÊô
Xì6,x™ î0%f}÷!$+»kZ Â
. oßô nø Ïô Öø ]ƒøāô
™.Å
A
.Òɉz ÆI Z êEZ )
$uóãZçE
( 1502g

x ZāZxøñZ'
,

26

ke^_ì …]çÞ]

:ì e
$ZzgÅpÑ~èF,
ìYzò

vZ †0 ',Y **
¦]| :ÀF,

Ùø^Îø äô ×$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ô³eô^³qø àû³Âø
x™ ZwÎg ä~:÷ D â Û yÒ¿vZèg ä×Ö] oב äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø kö³mû]*…ø
yZy6,µñÆ q ZŠß Z Á ÃÅzmvZ - Ýøçû mø äô jô r$ uø oÊô Ü׳‰æ ä³n׳Â
ŽzZ ug I KZ \ M ā ¬Š ~ ]ò äô ³³jô Îø^³Þø o³×ø³Âø çø ³³aö æø èøÊø†ø ³³Âø
ï
Ô÷ ìg â Û [ægzZ ÷ ¤
/{ā6,ó óY Z]L L äö jöÃû ÛôŠøÊø gö_öíûmø ðô ]çø ³’û³Ïø³Öû]
G!Íß} Z: ‹ñƒD â Û Ã\ M ä~ ‚ûÎø oÞ(āô Œö^ß$Ö] ^³`ø m%]* ^³mø ÙöçÏömø
?J
-Z
# óVƒ;g Y™}Š ?xzŠÃ?~

Üûiö„ûìø*] áûāô ^Úø ÜûÓönÊô kö³Òû†ø ³iø
[ {z :Ѓ: { Ze¦
/
٠Ѓgóå7Z äô ³×$ Ö] hø^jøÒô ]ç×% ³–ô³iø àû³Öø äô ³³eô
C
X ÷ó óš
M IZ L L]‹~÷gzZvZ
.ojô nû eø Øøaû ]* oiô†ø jûÂô æø
( 3718g
$uX 219m 2`pÑ~èF,)
ug IŠ ÷
á gZÆÅzmvZ -ݬzŠg »uāì g¨.
Þ ‡]!*
t VŒ
ÑZz äƒhZzÐ XÔ ñƒáZz äXÐ „Zex Z™š
M IZ ._Æ
c*
**
™[™'!*
ß0ÆV−klz i · 0*
yZ H ÂYƒ 76,{ Zgß
Ix ZŠZ Ï(Ãx ZŠZ‰ GÆyZ c*
**
Îx Z²Z » ~zg { Zg"gzZ ~g ZŠ *Š6,yZ
: c*
â
Û 0ÆÏ À 0*
éZ~ug Ix¯LZä\¬vZ²?ì Yƒ„ 

?āì Le ¸ Â\¬vZG !ß ZzyÆ Ñ} Z :ÀF, ‹øqû †( Ö] Üö ÓößûÂø gøaô„ûnöÖô äö ×$ Ö] ‚ö m†ômö ^Ûø Þ$āô
}Š™Z_[pÆ™u0*»gzZÇggzŠÅ 0***
CÙ Ð
-]†÷ n`ô_ûiø Üû Òö†ø `( _ømöæø kônûføÖû] Øøaû *]
( 33)X [Z x 
ÑZ >gÎ)

x ZāZxøñZ'
,

29

ke^_ì …]çÞ]

ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä³×³Ö‚³Û³v³Ö]
àn×–ÊŸ] ànÚ†ÒŸ] äe^v‘]æ àm†a^_Ö] ànfn_Ö] äÖ! o×Âæ àn׳‰†³Û³Ö]æ
‚Ãe^Ú] ànÃÛq] àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfiæ Ü`fu] àÚæ
ØûÎö Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe( Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒç³Â^³Ê
!oeø †ûÏöÖû] oÊô éø$ çøÛøÖû] Ÿ$āô ]†÷qû]* äô nû ×øÂø ÜûÓöÖö^*‰û]* Ÿø

eà¬vZègx Z™š
M IZ›

Ÿ س³Î :ì c*
â
Û ¬»›Ðx Z™š
M IZ~œy M Œ
Û ä\¬vZ
ÅzmvZ-ÔñZ : ÀF,!oe†ÏÖ] oÊ éçÛÖ] Ÿ] ]†q] än× ÜÓ×ò³‰]
Æ›ÅVzg ZŠ "
$Z Œ
Û SVƒ Le 7` 
Z¼6,kZÐ ?~ ! £Š ⠁
Û \M
X ( 23:ògØ{gÎ)

£»»yZZ›Ðx Z™M
šIZ

:ì u 0*
$u~pÑ~èF,
g
ìY

¿vZ èg k„0 vZ† **
¦ :ÀF, Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àô³eû ] àô³Âø
]|ā ÷ D ⠁
Û :ì e
$Zzg Ð ä×# Ö] o×$ ³‘ø äô ³×$ ³Ö] Ùö糉ö…ø
:c*
â
Û Š÷
á g Z ä ÅzmvZ -x™Z wÎg $
äø ×Ö] ]çf%uô]* Üø³×$ ³‰øæø äô ³nû ×ø³Âø
KZ »{z èY !z™ H ›Ð vZ
äô ÛôÃø Þô àûÚô ÜûÒöæ„ö³Çû³mø ^³Ûø³Öô
Å›ÅvZgzZì @*
â
Û i Z
Û uÐVz
äô ³×$ Ö] g
( ³vö³Öô o³³Þô ç³f%uô*]æø
Å›~÷gzZ z™ H›Ð í§{
ø *
*
X z™ H›Ðš
M IZ}÷§{ !of(vöÖô ojô nû eø Øaû] ]çf%uô]æø
X 3722g
$u óÏZ IZˆ
Ü o[!*
Ô219m 2 ` pÑ~èF,ìY)

x ZāZxøñZ'
,

28

ke^_ì …]çÞ]

hzÒ#

Zñäw"Åx Z™M
šIZ
vZ -x™Zg—Ôì Šg Zz pÑg
$u~ yZÑZ ™Å x â Z
:c*
â
Û Š÷
á g ZäÅzm

gzZì Ò~÷6,T÷ ,ZŠ Z
Û Zb :ÀF, Ü`ßÃ³Ö Ü³`jß³Ã³Ö èj‰
ì Cƒ wJ ¬Š ÅÑC
Ù gzZì ÒÅ\¬vZ o³³fÞ Ø³Òæ ä³³³³×³³Ö]
w'ÃVzq {Š™x ZwÅ \¬vZ ( ~ yZ )'

! ! !h^³³³³³³r³³³³³Ú

ÃVzq yZ 0Ð u 0*
w M ~÷gzZ ÑZzK ݆vÖ Ø³v³jŠÛ³Ö]æ
ª ì Hx Zwä \¬vZ ÎÑZzKw'

àÚ ØvjŠÛÖ]æ ä׳Ö]

X ÑZzä™~−Â"zäw" ÅyZ !ä×Ö] ݆u^Ú oi†jÂ
G
4ÓÉ
I
A-E
Å
š
l
Æ
[!*
ƒz yZ J Z ™ðyz ç Zz éÓZ Ô ö§ XGyZÑZ ™)
$u‹
ó ‚Z
( 3850g

ó •
hzÒZ
# ñäw" Åx Z™š
M IZāìC
Ù ªÐ kZ
Å
āg I]c*
W0Ð ¤ÅyZ ä à ¬vZ ~ ö:XZ x¯āì |q
-Z
]ZŠ ÷
á g ZgÑ" ~ ÑÅ yZ ä ÅzmvZ -u 0*
g—ÔN ⠁
Û wi **
Xì ?Š Åw¾~{ozyZZÕZzÐyZā c*
Šâ
Û { Ç WgzZ ñ⠁
Û
«›ï»Åx «

M IZ]Z|gzZx Z™î0E
!ô]Z|…à¬vZ
Š Z%!*
z [x» …~ ]y 
Wz *Š=gf Æ ~zcz q nZ Å yZ gzZ ñ⠁
Û
X =°Z[gv:ZyZ **
ZúŠy 
Wz}WX ñ¯
−ý−ý−ý−

31

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

ÔÅ vZ èg ïEÒŒ.ÅZ† 0 kmZ ˆ
Ü o [!*Ô pÑ ~èF,ìY)
(ÅvZègkmZaÔ137g
$uÔ13mzâ 0ZòX 3691g
$uÔ217m2`

x ZāZxøñZ'
,

30

ke^_ì …]çÞ]

( 315/316m 5` ×
@…Z îG<EYiX 573m 2 ` ×
@…Z >‡
™L3E
Q!N
Ð ÇêL kZāìt£» »yˆZz aÔx ÅZz ¯Æ \¬vZ

:ì e
$Zzg~gzZ ãZdÍ2
àûÂø o×ønû Öø oeô*] àôeû àÛFu†Ö] ‚ô³fûÂø àû³Âø

Ð ÅzmvZ -ݬzŠg »unÆä™Ýq›ÅvZgzZ ñY Å›

ä×Ö] oב ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø äô ³nû e*]

-u 0*
g— ó›Åx Z™š
M IZ ]Z|ā c*
ÍX ñY Å›Ðg ÓZ š
M

Yƒ 7ðñJ
-‰
Ü z kZ {È ðà :c*
â Û Š ÷á g Z ä

‚ºfû Âø àöÚô ©ûmö Ÿø VÜ׉æ ä³³Ö4æ ä³³n׳Â

{Š c*
i Ð yY Å kZ q
-Š 4,Æ kZ ~ā J
-Z
#
yÆ kZ ÐZ š
M ÿL 3XZ }÷gzZ Vƒ Yƒ: [8

äô ³ŠôËûÞø àûÚô äô ³nû Öøāô g$ù ³uø]* áøçû ³Òö]* o³j$uø

Üi›ÅÅzmvZ -u0*
g—gzZìÜicw”Æ›ÅÅzmvZ
Å
~ ~Š m,{ Çg !*
gzZƒ ø» ö:XZ[Œ
Û y¨
KZ ðÎX c w”Æ›ÅvZì

oiô †ø jûÂô æø äô ×ô aû ]* àûÚô äô nû Öøāô g$ uø]* o×ô ³aû *]æø
KZÐZŠ ÑzZ ~÷gzZN Yƒ: [8{Šc*
iÐ Vß Zz
g$ø uø]* oiô ]ƒøæø . äô iô†ø jûÂô àûÚô äô nû Öøāô g$ ³uø*]

g »ug zZ ÇA ÅzmvZ -½[Œ
Û ÐZ ~³Æ T}™›Ð

9
vZ èg b1Z 0 èE.°W Z† **
¦ :ÀF,

ó÷ D™e
$ZzgÐ −Zz LZ {z :ì e
$ZzgÐÅ

Åz!ZzmvZ -vZ wÎg ]|ā c*
â Û ä VrZ

KZÐZ ] Zf ~÷gzZ ñYƒ: [8{Š c*
iÐ Š ÑzZ
X ñYƒ:[8{Šc*
iÐ]Z f

. äô iô ]ƒø àûÚô

äô nû Öøāô

™.Å
G
4ÓÉ
-E
A
AXG
§
É
Ò
. .Z êEZ )
‚,Z°Z óö yZÑZ ™X 5952 g
$uÔ ãZçE
" > Y Z'
4E
5E
vZ - éE
5G
,° ` óÅzmvZ -#Z r
# ° [!*
ƒz yZ ÆJ Z ™ð
4ÉZ °Åzm
3E
$uó> ðE
( 1505g
x Ó%Æ Tì ‚
rgzgŠ » oÑn Æ x ©Zz ]ZŠ „x ÓyZZ
54X@*
ƒx¥ÐfÑg
$Š qZ {gÃègzZ÷VDZgwqZ
IZ›nÆyZZîÂG
Xì ³**
yZZ ƒ:~wŠ›ÅyZ¤
/Zì
ó oÑš
M

G-I

]ö0 x Z™M
šIZ
ÃevZ èg x Z™š
M IZ ]Z|ä Åz! MzmvZ -x™ Zg—

IZÆ \Wc w”Æ ›ÅÅzmvZ -u 0*
ÔgzZ ñY Å›

yZç°Z:x Z™š
M IZ ]Z|{zāì ¸3 Zg nÆkZ ƒ Le ! c*
g !*
X ǃ‚[Œ
Û »]+Z[g{ Çg !*
ÐkŠZ { Çg !*
ÅÅzmvZ-ݬzŠ
-ݬzŠg »uÔì e
$Zzg ÅpÑ~èF,ìYz pÑzâ 0Z ò
:c*
â
Û Š÷
á g ZäÅz!ZzmvZ

G
3¢Æ TÅ]Z f kZì n:ÀF, åô ‚ônø eô oŠôËû³Þø p„ô³Ö$]æø
]gŠ î0~EE
4ZŠyZZ~wŠÆ¿Ë!ì yY~÷~ Øõqö…ø gø×ûÎø Øöìö‚û³mø øŸ

vZÐ ( š
M IZ ) ?{zāJ
-Z
# Yƒ 7„ ÜûÓöf$vômö oj$uø áö^Ûøm¦ô]
›§{ÅÅz îE
0Btz! KzmvZ -wÎgnZgzZ oÊæ !äô ³Öôç‰ö…ø æø äô ³³×$ ³Öô
÷ p ÖZt~ e
$Zzg Åzâ 0Z òX}™: oj$uø äq^Ú àe] èm]æ…
gzZ§{ ÅvZÐ ( š
M IZ ) yZ {zāJ
-Z
# äô ³³³³³×$ ³³Öô Üû³³³`ö f$vô³³³mö
!oß(Úô Üû`ôjô eø]†ø ÏøÖôæø
X}™:›ÐzzÅ"
$Z Œ
Û ~÷

x ZāZxøñZ'
,

33

ke^_ì …]çÞ]

:÷i ZBg0ÐÕZzÐ
ÆvZ ®
) )z <
L IZ ëv:Z :ÀF, ‚Ûve èߊÖ] Øa] †^ÃÚ àv³Þ
Å evZ èg x Z™š
M IZ Ð x™z a Øa] èfvÚ èßnˉ ^³ß³fÒ… 䳳׳Ö]
vZègx Z™/ôgzZ÷g ZÎ~ ÏÅ› p‚a Ürß³e ^³ß³m‚³ja]æ k³nfÖ]

x ZāZxøñZ'
,

32

ke^_ì …]çÞ]

:ì ug IŠ ÷
á g Zā 6c*
Šg Z Œ
Û =g f »äsgzZ]X
¿vZ èg k„0vZ† **
¦ :ÀF, äö ×$ Ö] oø•ô…ø Œõ^f$Âø àôeû ] àô³Âø
]|ā ÷ D ⠁
Û :ì e
$Zzg Ð Ùø^³Îø Ùø^³Îø ( äö ³ßûÂø o³Öø^³³Ãø ³iø

ìg 0*
~ÚgÐ Vzg *Æ e
$Z@ Åe än× ä×Ö] oב ofßÖ] h^³v³‘]

:c*
â
Û Š÷
á g Z ä ÅzmvZ -x™ ZwÎg äö ³×$ Ö] o×$ ³‘ø äô ³³×$ ³Ö] Ùö糉ö…ø

Ö ª\¬z: 4vZāìyZ…gzZ÷ Ù]ça] àÚ é^rßÖ] ]çq†ßÊ Ü׉æ
#

Åx?Zmb âwVÅš
M IZ}÷ ojô nû eø Øôaû]* Øö%øÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø

Ð ]4 Æ 3gzZ Ð VY ܃ Å

Hƒ g ZÎ~ kZ Ž Ôì # â Å Ï
Š

Ünv³r³Ö] l^³³Ò…æ èÚ^³³nϳÖ]

VzgzZ à Zzgå Ô Çñâ Û «] l^q… gqçm^Ú oÖ] èm]‚`Ö]æ
( 6,]â £‘zZƼ
X ¨™ ðAXF
A à Zz
!ÜnÏÛÖ] ÜnÃßÖ]æ á^ßrÖ]
@…Z îG<EYi î0G
0_Iq )
-#Z š
M IZ ˆ
Ü o[!*
Ô 315 m ó 5` ó×
( 610m 5` †
@VZ > ‡%ÔÅzmvZ

[,
6M
šIZ›Ü‰zÆ3ZzÐq ZŠß Z Á

:ì u 0*
$u~pћ9
g

eZzgÐÅvZ èg ¶g Z 0h
$
+i **
¦ :ÀF,
Åzm-vZwÎg]|:÷D ⠁
Û {zì
ó
Æ ä⠁
Û Š÷
á g Z[~ nk
,
¼x £izg q
-Z
Æ {gëÜæ gzZ)(l Ž ñƒ¤
/{ān
]» \¬ vZ ä \ M çO Xì yxgŠ
sÔ c*
â
Û ÷z gzZ Å yÒ p°Ô c*
ÑO
: c*
â
Û Š÷
á g ZQ ðÑŠ Š c*
Å ]y 
MgzZ N ⠁
Û

!!!! ÜÎ…] à³e ‚³m‡ à³Â
oב äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø Ýø^Îø Ùø^Îø
^ßønÊô ^Ú÷ çû mø Ü׉æ än× ä׳Ö]
^Û& ìö oF‚ûmö õ ð^Ûøeô ^³f÷ n_ô³ìø
èô ßø³m‚ô³Ûø³³Öû]æø èøÓ$ ³³Úø àø³³nû eø
äô nû ×øÂø oFß$û]*æø äø ×$ Ö] ‚ø³Ûô³vø³Êø
Ùø^³Îø Ü$ $ö †ø ³³Ò$ ƒøæø Àø³Âø æø æø

àû³Úø ( |õç³Þö èô ßø³nËô ³‰ø Øö³³%øÚø

Ð äƒg ZÎ~kZŽgzZÔ Š
H0*
] àûÚø æø ( ^³røÞø ^³³`ø nÊô gø³³Òô…ø
!Ñø†ôÆø ^`ø ßûÂø Ìø×$ íøiø
Å
A™.
É
Ò

.
E
$uóãZçE .Z ê Z )
( 2572g


Hƒt¾{zŠ
H{g

gZŒ
Û }g*VìgŠÆe
$Z@ÃevZègx Z™/ô]Z| b§ÏZ
:c*
â
Û Š÷
á gZ óc*
Š

?Ô ÷#â ÆVzg*VìgŠÆe
$Z@/ô}÷:ÀF, Üû `ôm(^*fôÊø (Ýôçröß%Ö^Òø oeô^vø³‘û*]
XЃ Y0*e
$Z@Ðz™~zcÌÅXÐ~yZ
!Üûjömû‚øjøaû ] Üûjömû‚øjøÎû]
@…Z îG<EYiÔ 554m×
@…Z >‡)
( 334m 5 ` ×

L IZ§Ã/ôzM
<
šIZ›
x â Z ~g ]ZvZ¶g ~g ‡Z5]|~×
@…Z >‡bÑ †
@VZ > ‡%
yZgzZ›Åx «

M IZzx Z™/ô]Z|Ð!ZjÆvZ¶g ~i Zg+−Zõ

x ZāZxøñZ'
,

35

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

34

<XÅÔì nÆvZ›Ð\ MgzZì cÅzmvZ
vZ›Åx Z™š
M IZ Z åE

Zƒ¤
/{ā~~Æ î0%Y~G!Íß} Z :ˆâ Z

Ð y!*
i ~g vLāƒg Dg eÐvZ~}g !*
ÆyZ Âì àZzäàJ
-

~ { Çg!*
~÷œ‡ »[g}÷d
$kóVƒ

X†: ƒ 
o**
ðÃs ÜÆyZ

~g ]Z vZ¶g ~g ‡ Z5 ]|~ bÑ Å pÑ g
$u kZ
:÷D ⠁
Û

ke^_ì …]çÞ]

Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] øŸ]* ‚öÃû ³eø ^³Ú$ ]*
ö ôçmö †ºŽøeø ^Þø*] ^Ûø³Þ$¬ô³Êø
Ô

o³e(…ø Ùöç‰ö…ø oø³³iô ^+³³mø áû*]
gzZ Ô ó ƒ â 
Û wJÃ]úŠ ÅkZ ~gzZ ǃ¢q
º …ô^³iø ^³Þø]*æø gø³nqô^.³³Êø
Õ
:Vƒ ;g Y } hg?+F,
xzŠ ~ ?~

^³Ûø`ö Ööæ$ ]* àô³nû ×ø³Ïø³$ø Üû³Óö³nÊô
gzZe
$Z@~Tì
ó vZ[Âq
-ZÐ~yZ p‚ø`ö Öû] äô nÊô äô ×$ ³Ö] hö^³jøÒô

ÜöÒö†ö Ò( ƒø].L LäÅzmvZ-ݬzŠg »u:ÀF, é^³ÊŸ è׳۳r³Ö] …†³³Ò
ìtÕ~kZÔ c*
â
Û B‚Æg Zƒ XXäø ×$ ³Ö] áçÓm á] ‚ÃfmŸæ èÇÖ^fÚ

Ð ï¢gzZßx åÃ[ÂÅvZ ?:Ôì gâ hô^jøÓôeô ]æ„öíöÊø …ö ç³ß%³Ö]æø

vZègu 0*
w KŠ Z%ÐkZ c*
â
Û Žû%«ā ä³³Ö! ^³Û³a‚³³u^³³e ]…]
Ýí.ÅZ ]'Z Š Z% Ð }uzŠgzZ ÷ e ä³³q]æ‡] p†³³ìŸ^³³³eæ
E

IZ Âā [ g*ā 6X ÷ èE;X- vZ èg knfÖ] Øa] àÚ Ðf‰^³Û³Ö

Q ðÑŠ (F,s§Å kZgzZ ð⠁
Û S~ äô ×$ Ö] hô^jøÒô o×øÂø &$ ³vø³Êø

ì @*
YÑ1Ì6,
VâzŠyZš
M

!^Û`n× Ð×_m

( 594m 5` †
@VZ > ‡%)

)*
¯
!»$
ef ZÅÅzmvZ-x™Zg—$
ef ZÅ/ô
~N @*
0ÆevZègx Z™š
M IZäÅzmvZ-ݬzŠg »u
î0E
!ô]Z|B‚B‚ÆkZ ó÷g Dg eÐvZ~}g !*
ÆyZā c*
â
Û¬
~èF,ìYā 6 c*
â
Û %Z ~N @*
Ì~ }g !*
Æ ›ÅevZ èg x Z™
:ì klŠ ÷
á g Z~ˆ
Ü ‚Z[Z1Z ó 225m ó 2` ópÑ

}g !*
Æ *™y M Œ
Û ˆ Æ kZ !ƒg } ñ . äô eô ]çÓöŠôÛû³jø‰û]æø äô ³×$ ³Ö]
â
Û Š÷
á gZ
Xì x Z™š
M IZ ( Ú~uzŠ ) : c*
Æš
M IZ}÷Vƒ @*
ÑŠŠ c*
ÅvZ"~

Ùø^³Îø Ü$ ³$ö äô ³³³nÊô gø³³Æ$ …ø æø
ÜöÒö†ö ³Ò( ƒø]. o³³jô nû eø Øö³aû ]*æø

o³jô nû eø Øô³aû *] o³Êô äø ³³³×$ ³³Ö]
}÷Vƒ @*
ÑŠ Š c*
ÅvZ "~ Ô~ }g !* * $
Øôaû ] oÊô äø ׳Ö] Üö³Òö†ö ³Ò( ƒø].

@*
ÑŠŠ c*
ÅvZ"~ Ô~}g !*
Æš
M IZ

oÊô äø ×$Ö] ÜöÒö†ö ³Ò( ƒø]. o³jô nû eø
X ~}g !*
Æš
M IZ}÷Vƒ
!ojô nû eø Øôaû *]

X 68m×
@…Z >‡X 2408 g
$u279m 2` ópÑ›)
( 317/318/319m 5` ×
@…Z îG<EYi
~Ô~}g !*
Æx Z™š
M IZ}÷: ojô nû eø Øôaû ]* oÊô äø ×$ Ö] ÜöÒö†ö ³Ò( ƒø].
-ݬzŠg »u›Ðx Z™š
M IZā c*
â
Û nkZtX Vƒ@*
ÑŠŠ c*
ÅvZ»

x ZāZxøñZ'
,

37

ke^_ì …]çÞ]

ÆyZ܉zƼZŠ~A
¼á Zzä™›Ðx Z™M
šIZ
fƒìg^ú

-B|Å
G
4
D
:ì ug Ig
$u~ èEG ZZug´

$Zzg ÐÅ à ¬vZ èg y% Z**
e
¦ :ÀF, äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø o) ×ô ³Âø àû³Âø
mvZ -vZ wÎg ]| : c*
â Û ä \ Māì äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø oûÞô†ø fø ìûœ VÙø^³Îø

x ZāZxøñZ'
,

36

ke^_ì …]çÞ]

EšE!
¨
ÅvZ èg ÿ 0vZ†]| :ÀF, àô³eû äô ³³×$ ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
]|ā c*
â
Û ä\ M ì
ó e
$Zzg Ð

Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ØõË$ ÇøÚö

: c*
â
Û Š÷
á g Z ä ÅzmvZ -vZ wÎg

än× ä×Ö] o׳‘ äô ³×$ ³Ö]

7Z ˆ }÷ !ƒg Dg e Ð vZ !ƒg

oÊô äø ×$ Ö] äø ×$ Ö] oeô^vø³‘û*]

$ $
Dg e Ð vZ ~ }g !*
Æ/ô}÷ oÊô äø ×Ö] äø ׳Ö] Vܳ׳‰æ

øŸ o³³³³eô^³³³³³vø³³³‘û*]

Ѓ 
(B‚Æ\ M )ā c*
C= ä Åz!Zz VÜø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# ³Ö] o³×# ³‘ø
ÒÃgzZ~ Ô~ Vß Zz äƒ 4ZŠ ~ ¼
A ¬ èøß$røÖû] Øöìö‚ûmø àû³Úø Ùøæ$ œ á$ ]ø

Ð y ZäËT:Ô ƒ ¯: #
Ö 5s@
^³•÷†ø ³Æø Üû³aö æ„ö³íô³³j$iø
G
Å
3
4
¨
G
E
§{ Å›~÷äkZ èG !*
ÂÅ›

Vƒeà ¬vZèg@gzZŒÔà¬vZèg àöŠøvøÖû]æø èöÛø³›ô^³³Êøæø ^³³Þø]*
!ZzmvZ -vZ wÎg c*
: Hn²ä ~ XÐ Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö àönû ŠøvöÖû]æø
g—?ÐVƒV¹á Zz 䙛Рë ! Åz àûÚô VÙø^Îø [^Þøçû f%vôÛöÊø ( äô ×# Ö]
}g v: c*
â Û Š ÷á g Z ä Åz! M zmvZ -x™ Z x³³nv³³‘ !Üû³³³Óö³³³ñô]…ø æø

Ð y Z ä ËTgzZì śРy Z

XÐVƒú

!å^q†ím ÜÖæ ^߉¦]

Zug´) X ì Š ‹ÑZ 9g
$u t ā c*
â
Û ä Áq x â Z
( 4706 g
$u (ànvnv’Ö]

]g K
tÅ)
®ËnÆVß Zzä™›Ðx Z™M
šIZ
" EÅ
4E
5E
ä™›V˜Ð x Z™š
M IZ äÅzmvZ -èEG
å) Z Ãg—

y Z6
,
Y ¯ÅÐíäkZ Â3g
$f ZÃy Z ä ËTgzZì 3g Ð
e
(
gzZì ~Š e
$f ZÃí ä kZ G ð™ ðAXF

Üû`ö f$uø*] àû³Ûø³Êø p‚ô³Ãû ³eø

àûÚø æø Üû³`ö f$uø*] o³f(vö³fôÊø
o³–ôÇû³fö fôÊø Üû³`ö –ø³Çø³eû ]*
Üûaö ]ƒø4 àûÚø æø Üû`ö –øÇø³eû *]
àû³Úø æø o³³Þô]ƒø4 ‚û³³Ïø³³Êø

ÃvZ ä kZ G ~Š e
$f Z Ãí ä T äø ×$ Ö] pƒø4 ‚ûÏø³Êø o³Þô]ƒø4
~Š e
$f Z ÃvZ ä TgzZ ì ~Š e
$f Z äø ³³³³×$ ³³Ö] pƒø4 àû³³³Úø æø
X ñ⠁
Û Ä¤
/ÅkZ à ¬vZāì d

Û

ö ôçnö Êø
!åö „øìö^+ mø áû]* Ô


Ü ‚Z[Z1Z ó 225m ó 2` ópÑ~èF,
ìY)

x ZāZxøñZ'
,

39

ke^_ì …]çÞ]

:ì u 0*
$u~ãZdÍ
g

Ð ¿à¬vZ èg Z0Œ**
¦ :ÀF, á$ *]: oùõ ×ô Âø àôeû àôŠøvøÖû] àô³Âø
!ZzmvZ -vZ wÎg]|āì e
$Zzg än× ä×Ö] oב ²
ô ] Ùøçû ³‰ö…ø
xiÑÛŚ
M IZë :c*
â
Û Š÷
á g Z äÅz
~ g !*
gŠ Æ à¬vZ ¿Ž èY ! ß™
Ð › ~g ø {zāƒ ¢q ~ wq kZ

A Ю
) Ë ~g ø {z ƒ g ÷
áu
ïÆ TnÅ ]Z f kZ gzZ - ǃ 4ZŠ
» kZ Ã{È Ë !ì yY ~÷~ ]gŠ

]çû Úö ˆôÖû] VÙø^Îø ܳ׳‰æ ä³Ö4æ
äö Þ$¬ôÊø (kônû føÖû] Øø³aû ]* ^³ßø³iø$ çø ³Úø
çø aö æø ØqæˆÂ ²
ø ] oøÏô Öø àû³Úø
èøß$³rø³³Öû] Øø³³ìøø ^³³³³Þø% çø ³³mø
oŠôËûÞø p„ôÖ$]æø (^ßøjô Âø ^³Ëø³Žøeô 

2zgŠ~g ø1Çñà7{Z
ª
+ÿ

äö ×öÛøÂø ]‚÷fû Âø ÄöËø³ßû³mø ]ø Våô ‚ô³nø eô

X ( ˆÆ+ â Ã

!^ßøÏôù uø èô Êø†ôÃû Ûøeô Ÿ$ āô

™.Å
A
.Òɉz ÆI Z êEZ )
$uóãZçE
( 2320g
GE
éZgzZ ñ⠁
Û «=ÂŽ6,xŠ î0pI©$Æx Z™š
M IZ…\¬vZ

ÃVl}g øÐ]zZ°zÆyZgzZ ñ⠁
Û ,¦
/Y~Vߊ}g ø›
X =°Z[gv:ZyZ **
ZúZŠy 
Wz}WXÇgs ™zu 0*

ï'ï'ï

x ZāZxøñZ'
,

38

ke^_ì …]çÞ]

B&

4E
5 ÷zc*
â
Û «®
) Ëh
+âz¼
A ÒŠçI.(cx Z™š
M IZ èEG
: c*
â
Û ¬»

yZ Æ #
Ö Z ~÷®
) Ë ~÷ :ÀF, àÚ o³jÚŸ o³³jÂ^³³Ë³
К
M I Z ~÷Žì c V8lp

Üâæ o³jne سa] g³u]

÷•}÷{zgzZX ÷n
pg›

!ojÃn

®Z Ï
ó Z IP a° éÓZ []Z óbé}E©EÅZ [ ów é)™ÅZ + )
& :XÐ}E¢E
A
( 34179g
$uó Õä)Eê °wz ÆI Z
:ì u 0*
$u~w é)™ÅZ +
g

Ö ª~ ÷ ,Z ‚lpg e:ÀF, Ýçm Änˍ Ü`Ö ^³Þ] èóe…]
#
}÷ ( 1) : óz™®
) Ë Å yZ yŠÆ ojm…„Ö Ý†ÓÛÖ]: èÚ^nÏÖ]
yZ ( 2) ÑZz ä™ *ƒz WÅ š
M IZ

Ü`rñ]çu Ü`Ö o•^ÏÖ]æ

ä™7,q Å]gz¢ÅyZ nÆ …çÚ] oÊ Ü`Ö o³Â^³ŠÖ]æ
»gñZ Æ yZ ‰
Ü z Æ ]gz¢ ( 3) ÑZz

]憳_•] ^³³Ú ‚³ß³Â ܳa

Ð y!*
iz wŠgzZ ( 4) ÑZz ä™nzÈ äf×Ïe Ü`Ö gvÛÖ]æ(ä³nÖ]
X ÑZzpg›ÅyZ

!äÞ^ŠÖæ

®Z óÏZ IP a° éÓZ []Z óbé}E©EÅZ [ ów é)™ÅZ + )
& :XÐ}E¢E
A
)
E
$uó Õä ê °wz ÆI Z
( 34180g

x ZāZxøñZ'
,

41

ke^_ì …]çÞ]

~gz¢6,ë *
*™›Ð X÷ yÃgZŠ "
$Z ŒÛ {zā

Ôøjöeø]†ø Îø àû Úø æø ( äô ×$ ³Ö] Ùø糉ö …ø ^³mø:
ÒÃZ:c*
â Û Š ÷á gZ ä Åz!ZzmvZ -x™Zg—Ôì Üû `ö iö$ çø Úø ^ßønû×øÂø kûføqø æø àø m„ô Ö$] ô ðŸ©öaø
X ( eà¬vZèg)÷}Š ZPVâzŠÆyZgzZ
. ^Ûø aö ^ßøeû]æø èöÛø ›ô ^Êøæø o' ×ôÂø : Ùø^Îø [
( 2575g
$uÔ ãZdLÍ)
!$+»xsZ VC
Ù „c_ » 䙛Рeà ¬vZ ègg ÓZš
M IZ
x OZ »«™ÅkZˆÆw”ÆyZZÉ ì 7+Z]!*
pì @*
ƒx¥
«™ì @*
&+
ðe µZñÆä™ ` Zg @*
ÃyZZ‰
Ü zC
Ù y-ì @*
ƒ ~gz¢ð•Z
i · 0*
yZÔ Š
Hc*
Š ¬» ]Šñz ›Åeà ¬vZ ègg ÓZ š
M IZ§{ Å yZZ
- ì=g f »«™Åy ZZgzZ] ¯
) !*
ÕZzzmÐV−
³ZâÔwG ´Í ®Ôg ZŠu Æ Vâ ZŽ M ` M Ð 9
L o ÏZ
gÅZ¦ÔwÎg
]ѾzbcÆÅà ¬vZèg@x â Z **
¦x £à¬x â ZÔY Z å<XI
-÷ìg YG yÒt ‚Æ]Z|\ M

x ZāZxøñZ'
,

40

ke^_ì …]çÞ]

ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä³×³Ö‚³Û³v³Ö]
àn×–ÊŸ] ànÚ†ÒŸ] äe^v‘]æ àm†a^_Ö] ànfn_Ö] äÖ! o×Âæ àn׳‰†³Û³Ö]æ
‚Ãe^Ú] ànÃÛq] àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfiæ Ü`fu] àÚæ
ØûÎö Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe( Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒç³Â^³Ê
!oeø †ûÏöÖû] oÊô éø$ çøÛøÖû] Ÿ$āô ]†÷qû]* äô nû ×øÂø ÜûÓöÖö^*‰û]* Ÿø

Åà ¬vZèg@x â Z *
*¦bc
yZZ ª 
zŠ …=g f Æ Åz!ZzmvZ -x™Z g—ä à ¬vZ
â
Û i Z
Û uz wâ Ñâ Ð xsZÚz
xsZ…ä Åz!ZzmvZ -x™Zg—Ô c*
ä\ Mp,Š e]¬F,
x ÓÅ+ŠÔN ‹]c*
MãMŒ
Û Ô ñex ©ZÆ
¬»›Ðeà¬vZègg ÓZš
M IZ%Z ;e: núz!$
+ðÃ6,VÅx ©Z
:Å á g Zā 6- c*
: ì ö X ZŠ ÷
â
Û

Åà¬vZèg@x â Z *
*¦bc
gÅZ¦x £à ¬x â Z
]Ѿz bcÆÅvZèg@x â Z]|Y Z å<XI

Ð ?~! £Š â Û \ M ÅzmvZ -ÔñZ:ÀF, ]†÷ qû]* äô nû×øÂø Üû ÓöÖö^*‰û*] Ÿø ØûÎö

mvZ-V˜zŠgzuY m
CÑZ¦x™ Zg—\ M Ô÷C
Ù ªÐfÑg
$Š q ZŠ¼

( 23:ògØïgÎ)
Ð vZ èg k„0 vZ† **
¦]| oÖø^Ãø iø äö ×$ Ö] oø•ô…ø Œô^f$Âø àõeû] àôÂø
 ðƒ wi **
`™ e
$M t Z
# ìe
$Zzg ØûÎö: " kûÖøˆø Þø ^Û$ Öø: Ùø^Îø ( ^Ûø `ö ßûÂø
x™ Zg—ä eà ¬vZ ègx Z™/ô]Z| Ÿāô ]†÷ ³qû]* äô ³³nû ×ø³Âø Üû ³Óö³Öö^*³³‰û*] Ÿ
Hn²~•
',!*
Ö }
#
.ÅÅz!ZzmvZ- ]çÖö^³Îø" oeø†û Ïö³Öû] o³Êô éø³$ çø ³Ûø ³Öû]

>¦Ô ~Š Zñ™¤ÅÅzmvZ -ݬzŠg»ugzZ®¤zZâ[8ÆÅz
ÄZIZY ¨
0BE
ÅzmvZ -x™ Zg—Ô÷wŠ ïg0*
ƁvZègY ZC
Ù iwG{¦îGE
K
: c*
â
Û yÒñƒD™C
Ù ªÃ"

Û w¾gzZÚEZŠ Å\ M ä
-VƒÐ@~gzZ÷Ðí@ :ÀF,

! àõnû Šøuö àûÚô ^Þø*]æø oß(Úô àºnû Šøuö

( 4144 g
$u218 m 2` .x?Z @ŸZzdZˆ
Ü o[!*
Ôˆ
Ü ‚Z[Z1ZÔ~èF,ìY)

XÆ›ÅVzg ZŠ"
$ZŒ
Û SVƒLe7` 
Z¼6,kZ

!oeø†û ÏöÖû] oÊô éø$ çø Ûø Öû] Ÿ$āô

x ZāZxøñZ'
,

43

ke^_ì …]çÞ]

~Š ]g t
Kä ÅzmvZ -x™Zg—ā 6 äø ×Ö] o×$ ‘ø äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îø ^Ûø ³Òø
ÅzmvZ -u 0*
g—~ izgq
-ZQÔ ¶ ^Ú÷ çû mø kö×ûìø‚ø³Êø ( Üø ×$ ‰øæø äô nû×ø³Âø
]|g zZ ðƒ ¢q ~ •
'
,
!*
Ö }
#

äø ×Ö] o×$ ‘ø äô ×Ö] Ùôçû ‰ö…ø o³×ø³Âø
~•
'
,
!*
Ö }
#
.Å\ M ÃÅvZ èg @ oûÊô äø ³jöÃû •øçø Êø Üø³×$ ³‰øæø äô ³³nû ×ø³Âø
ݬzŠg »uāVƒ ÷
[Š HˆnZQ H7 oûß(Úô kû³Þø^³³uø Ü$ ³$ö ( åô †ô³rû³uô
I
tÔ÷g \
iZkŠZy é)g8FÆÅzmvZ- Ùôçû ‰ö…ø ^ßø³nû Âø ]ƒø¬ô³Êø ( èºiø^³Ëø³jô Öû]ô
mvZ -vZ wÎg c*
Hn²ä ~ ™NŠ Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äø ×Ö] o×$ ³‘ø äô ³×³Ö]
Û 6,\ M \!*
Œ
Vâ }÷Åz : kûÖø^Îø. Åøçû Úö ‚% Ö] áô^Ïømû†ô³`û iö
» ~g \
iZ ! y!*
ä ÅzmvZ -x™Z g—? ì H :
L

oûeô^*eô ( äô ×Ö] o$ ³fôÞø ^³mø: kö×ûÏö³Êø
ø Öø ^Úø ( oûÚ( ].æø køÞû]*
Ö }
#
.~÷ä x?ZmLƒ: c*
â
Û Š÷
á g Z : Ùø^Îø [ Ô
ø $ Ö] äô nû ×øÂø Øömû†ô³fû qô oû³Þô^³iø*]
Ö Z ~÷ d
#
$k: H n²™ƒ ¢q ~ Ýö¡Š
~X 8™LÃd
W kZ}÷vᬒ ØöjöÏûjø‰ø oû³jô Ú$ ]. á$ ]* oû³Þô†ø ³fø ìû^*³Êø
LÃ}Š ZPkZ {z H g »u H n² ä [ ]„øaø : kö×ûÏöÊø ( ]„ø³aø oû³ßô ³eû]ô
Š÷
á g Z ä ÅzmvZ -ݬzŠg »u?8™

àûÚô èõ eø †û jöeô oûÞô^iø]*æø ( ÜûÃø Þø: Ùø^Îø
â ہ oÏ`nfÖ] å]æ… - ð]†ø Ûûuø äô jô eø †û iö
kZ ä x?Zm}Z Lƒg zZ ! V; c*
X Å7~#
Ö }
.~÷ècuÅx £

!éçfßÖ] ØñŸ oÊ
G
4ÓÉ E
A-E
34ÉZ bÑŠ )
Ô 572m 1`Ô ×
@…Z >‡-2805:g
$u Ô ö§ XG> ðE
( ÅzmvZ-#Zš
M I Zˆ
Ü o[!*
227/228:m 5` ×
@…Z îG<EYi
ÅÅvZèg @x â Z]|~ u 0*
$uÅ vZèg¯Zx Z]|
g

x ZāZxøñZ'
,

42

ke^_ì …]çÞ]

]g K
tÅ]Š X*
!]Š Ñz

gzZ ¬Š[Zp0Z„q
-Zä/™yYUÅÅzmvZ-x™Zg—
g »u ÂXn²™ƒ¢q ~ kŠZ #
Ö }
.Å Åz îE
0Btz! MzmvZ -g—
Åx £ à ¬ x â ZgzZ ð⠁
Û yÒ ¨,
Û Ms

Û mZ ä ÅzmvZ -ݬzŠ
4ÉZbÑŠ Å x â Zā 6~Š]g t
3E
:ìgÃè~> ðE
KÅ]Š Ñz

vZ èg _g q ›
M ¯Z x Z ]| :ÀF, ( 'ô…ô^vøÖû] kôßûeô Øô–ûËøÖû] Ý( ]. àûÂø
Å ÅzmvZ -ݬzŠ g »u {zā ÷ Câ Û yÒ äô ×Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×øÂø kû³×ø³ìøø ^³`ø Þ$]*
-vZ wÎg c*
Xn²™ƒ¢q ~ kŠZ { Çg !* : kûÖø^øÏøÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äø ×Ö] o×$ ³‘ø
u **sp q
-Z ] Zg ` M ä ~! Åzm vZ ^Û÷ ×ûuö kömû]*…ø oûÞ(āô ( äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø
H ä \ M c*
â Û Š ÷
á g Z ä g »u Ôì ¬Š [ Zp

[ çø aö ^Úø æø : Ùø^Îø. èø×ønû ×$ Ö]ø ]†÷ ÓøßûÚö
) !*
¯
»„„¹ {z'ä™n²?¬Š [ Zp ^Úø æø : Ùø^Îø. ‚ºmû‚ô ø äö Þ$āô: kûÖø^Îø
: 'ä™n²?ì H{zc*
â Û Š ÷
á g Z ä\ M Ôì è÷Ãø _ûÎô á$ ^*Òø kömû]*…ø : kûÖø^Îø [ çø aö
Z•q
-Z Ð ÔZ ò Æ \ M c*
Í ¬Š ä ~ kûÃø •ôæö æø kûÃø _ô Îö Õø‚ô Šøqø àûÚô
-x™ Zg—X Š
Hc*
ŠÄg~ŠÍ~÷gzZ Š
Hc*
Š^ » äô ×Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø. pû†ôrûuô oûÊô

[Zp YZ ¹ ä ? :c*
â Û Š ÷
á g Z ä ÅzmvZ kômû]*…ø : Üø ×$ ‰øæø äô nû×øÂø äø ×Ö] o×$ ³‘ø
}Š Zñ™ÃvZègÒÃvZY ÷
á yZÔì ¬Š äö ×Ö] ø ð^ø áû āô èöÛø ›ô ^Êø ‚ö ×ô iø ( ]†÷ ³nû ìø
Zƒ „(ZçOî M ~ŠÍ5 M {zgzZ fƒ− Â . Õô†ôrûuô oûÊô áö çû ³Óö³nø Êø ^³Ú÷ ¡øÆö
vZèg@x â Z]|ÁvZègÒÃ]|Ô áø ^ÓøÊø àønûŠøvöÖû] èöÛø ›ô ^Êø lû‚ø Öøçø ³Êø
ñ M~ ŠÍ ~÷ {zgzZ ñƒ − Å

pû†ô³³³³³³³rû³³³³³³uô oû³³³³³³³³Êô

x ZāZxøñZ'
,

45

ke^_ì …]çÞ]

áôƒö]. oÊô áøƒ$ ]*: " Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×$ Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] áù]* ( ÄõÊô ]…ø o³eô]* àû³Âø
( 2515g
$uÔãZdLÍ) ! ]‚øÖôæö àønuô àônû ŠøvöÖû]æø àôŠøvøÖû]
: ìe
$Zzg~ãZdLÍ
ÐÅvZ èg y%Z**
¦]|: ÀF, oÖø^Ãø iø äö ×$ Ö] oø•ô…ø o) ³×ô ³Âø àû³Âø
**
¦}Š ZP} (,
LZä\ Māì e
$Zzg

x ZāZxøñZ'
,

44

ke^_ì …]çÞ]

Åz!ZzmvZ -ݬzŠg »uB‚B‚ÆkZì ]g t
KÌÅug I]Š Ñz
ì H~ ùÆVƒ â Ð «ÅvZ\ Māì g D M Ìy÷
á Å ãZŠ (Å
>gÎ) ó ó Ýô^³³³uø…û Ÿ* ]û o³³Êô ^³³³³Úø Üö ³³×ø³³Ãû ³³møæø L Le
$ MíZÅy%ÒgÎÔ÷… Y
ÚÅûz lvZ sÜ{zì DCZ fŠ Z%Ð kZì ™fŽ ~( 34:y%

†ø føÒûŸ* ] äö ßøeû ] oÛ$ ‰ø äö Þ$]*, äö ßûÂø
^³ß÷nû Šøuö o³Û$ ³‰øæø ( éø³ˆø ³Ûû³uø

]Š Ñz s Ü: Ð ~0
+
zZ}
.ñ« ä ÅzmvZ -x™Zg—çO ì
t2zǃ−»± ^÷Ú¡Æc*
â
Û Š÷
á g ZÔ c*
Šâ
Û Ìç»½É ~Š]gt
KÅug I

( äô ³³Û( ³Âø Üô³‰û^³³eô ]†÷ ³Ëø³³Ãû ³³qø
vZ -x™Zg—QÔ3g6,x **
ÆÅvZ èg o×$ ‘ø äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø ^Ûøaö ^Û$ ³ŠøÊø
vZèg@gzZŒx **
»yZ ä Åz!Zzm ^³ß÷Šøuø Üø ×$ ‰øæø äô ³³nû ×ø³Âø äö ³³×$ ³Ö]
". ^ß÷nû Šøuöæø
X 3g ¿

X î M~ŠÍÅ vZèg¯Zx Z]|{zā c*
Šâ
ÛÌ

@**
¦gzZ { Úug Ix **
»ÅvZègŒ
Q]| RÆyZ ug Ix **
»ÅvZ èg

( 2713g
$uÔ ãZdLÍ)
x*
* M@zŒ
[²xsZ IgzZ ÷ Ð Y ZÆ ¼
A IZx **
VâzŠt @gzZ Œ
XÇg:x **
VâzŠtä
G
Å
-43X
+
£ ç? Z þ“ZhZ ä mvZ îG*9g ö+ GVv0Z )´
~ Ô :115m îGG
:ì Å `gŠe
$Zzg

àöŠøvø³Öû]ø: " Ùø^³Îø áø^³Ûønû ×ø‰ö àôeû áø]†ø ³Ûû³Âô àû³Âø ‚õ³Ãû ³‰ø àö³eû ] tø†ø ³ìû*]
oûÊô ^Ûø`ôeô hö†ø Ãø Öû] kôÛ$ ‰ø ^Úø ( èô ß$røÖû] Øôaû ]* ô ð^Ûø³‰û]* àû³Úô áô^³Ûø³‰û]ô" àönû ŠøvöÖû]æø


( 149m 1`ÔY é¨EÒC Z õg @*
Ô115 mÔ‘ ç? Z þ“ZhZ ) . èô n$×ô aô^røÖû]

ugI]Š Ñz
]|ˆyŠkÆ]Š X!*
]Š ÑzÅÅvZègŒx â Z]|
izg ]Š X!*
]Š Ñz Å\ M ñƒ¤
/{ā~ y!*
$gŠ â _ÅvZ èg @x â Z
X ðƒ~©Üæ | â4âZy@ 5D

îG£E
c) !é†r`Ö] àÚ Äe…]è߉ á^fÍ àÚ áç×ì Ù^nÖ ‹ÛíÖ ‚³Öæ
-rÑZh! Ñ îG!7Z
( Œ‰ZðY ÒZ[!*
Ô ã é£E
E
āg I[ØZ

gÅZ¦x £ ଠx â Z
1Z R ÅÅvZ èg @x â Z **
¦]|Y Z å<XI
0BÄEZ IZ [³¦ÔÅzmvZ -wÎg U%g Ôāg I[ØZ gzZ ì vZ†
Ô îGE
X ÷ug MZÔjZÔ Å²ZÔ ïG
E3‹ÅZÔæ°Z
\ M ä Åz!ZzmvZ -x™Z Ñg—Âðƒ ]Š Ñz Å\ M Z
#
:ì e
$Zzgā 6½yZ f Z~y»Æ

x ZāZxøñZ'
,

47

ke^_ì …]çÞ]

( 34290g
$uÔ 106m 13`Ôw é)™ÅZ + -15096

x ZāZxøñZ'
,

46

@]|gzZÅvZ èg Œ]|ä ÅzmvZ -u0*
g—

:$
- JÅ~+
0zZ.
}M
š8ԛŠ¿vZèg¹™;
x™Zg—~ pÑg
$u ~z%пvZ ègh
+i0)‚ Z ]|
:c*
â
Û Š÷
á g Z0пvZèg¹™;äÅzmvZÆ e ~÷gzZ ÷ d
W }÷VâzŠt: ÀF, ^³ßøeû]æø pø^³ßøeû ] áô]„ø³aø Ùø^³³Ïø³Êø
ŽgzZ â Û ›Ð VâzŠyZ Â! vZ ñZÔ÷d
W ^³Ûø`ö f%uô]. o³Þ(āô Ü$ ³`ö ×$ ³Ö] o³jô ßø³eû]
Xá¯[8CZjZÇg›ÐyZ ^Ûø`ö f%vômö àûÚø g$ uô]*æø ^Ûø`ö f$uô^*Êø

ke^_ì …]çÞ]

:c*
â
Û _»ÅvZèg

Ð ¿vZ èg k„0vZ† **
¦:ÀF, Ùøç‰ö…ø á$ ]* Œõ^³f$Âø àô³eû] àô³Âø
!ZzmvZ -vZ wÎg ]|āì e
$Zzg Ü׉æ än× ä×Ö] o׳‘ äô ³×$ ³Ö]
Æ ¿vZ èg @z Œ]Z|ä Åz àônû ŠøvöÖû]æø àôŠøvøÖû] àô³Âø Ð$ ³Âø
X ñ⠁
Û %fÆŠzŠzŠ~_

.àônŽfûÒø àônŽfû Òø

G
( - 4230g
$uÔ îGªG
KòX )
G3©šÅZ[ ÂÔ ð¨

( 4138g
$uÔx?Z @ŸZzdZˆ
Ü o[!*
Ô~èF,
ìY)

ā 6Ôì @*
ƒ ‚Ð ›Åx £ ଠx â Z à
C[8» \¬vZ

-^ß÷nû Šøuö

M iÅA

¼¿vZèg¹™;]Z|
:ì e
$Zzg~w é)™ÅZ +gzZ‰zZÍÅ ãZdx â Z
,
k
+5
$j~ ¼
A ]Z|MZ
# :ÀF, kûÖø^Îø èô ß$røÖû] Øøaû *] †$ Ïøjø‰û]ô ^Û$ ³Öø
A Âfƒ ‹ø³³³nû Öø*] h( …ø ^³³³mø: èöß$³rø³³Öû]
 H ! g ÇŠgz6,¯ ™£zc¼

Û Y ¬Š™}Š1ÃVbÆ\ MgzZ c*
è
: ð⠁

3 Zg M=Ð y»g ZzŠ Âā c*
â
Û 7{°z ä àônû ßøÒû†ö eô oûßôßøm(ˆø iö áû]* oûßô i$‚³Âø æø
ø Þô^³³Òø…û ]* àû³Úô
~ H : ¨â 
Û Š÷
á g Z ]+Z [g  ? ¨â 
Û Üû³Öø*]: Ùø^³Îø [Ô
7+'
× Ð¿vZ èg @z ŒN ä àô³³Šøvø³³³Öû^³³³³³eô Ô
ô ßû³³³m(‡ø ].

: ì ~pÑg
$u

ä Tá ¯ [8 CZ ÃkZ \¬vZ:ÀF, g$ ³uø]* àû³Úø äö ³³×$ ³Ö] g$ ³³uø*]
X ¿g›ÐÅvZèg@
(4144-g
$u218 m 2` .x?Z@ŸZzdZˆ
Ü o[!*
Ôˆ
Ü ‚Z[Z1ZÔ~èF,ìY)

~ ug IŠÍKZÃÅvZ èg @x â Z ä ÅzmvZ -x™Zg—
Å
yZ Ì ÂVƒ ‚
rg ›Ð yZ ~ ö:XZ :ÀF, ^³³Ûø³`ö f%uô]. o³Þ(āô Ü$ ³³`ö ×$ ³³Ö]
CZ à kZ Çg ›Ð yZ ŽgzZ Äg ›Ð àûÚø g$ ³uô]*æø ^³³Ûø³`ö f$uô^*³³Êø
Xá¯[8

- ^Ûø`ö f%vômö

(4138-g
$u218 m 2` .x?Z@ŸZzdZˆ
Ü o[!*
Ôˆ
Ü ‚Z[Z1ZÔ~èF,ìY)

ä™i **
zõ b§ÅÚŠ ¼
A ™Ít ?H

èöß$røÖû] kô‰ø^ÛøÊø [àônû ŠøvöÖû]æø
X ÏÑ -Œöæû †ö Ãø Öû] ‹ønû Ûômø ^ÛøÒø ^Š÷nû Úø

4hÒÉg
$u ÔïðG
g
$Š qÑZ ìYX 343g
$uÔ ãZd‰zZ Í )
É Z ìÎZ -1331
4hÒ.
$uÔZ
g
+Z|Z ÈzZ
+Zz²Z …-1342g
$uÔïðG

x ZāZxøñZ'
,

49
48

ke^_ì …]çÞ]

vZ èg Š Z” 0 vZ †]| :ÀF, àûÂø õ ]‚$ ø àôeû äô ×$ Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
Ð −Zz LZ {zÔ ì e
$Zzg Ð Å Ùöç‰ö…ø ^ßønû ×øÂø tø†ø ìø Ùø^Îø äô ³neô*]
ā c*
â
Û ä VrZÔ ÷ D™ e
$Zzg Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×$ Ö] o×$ ³‘ø äô ³×$ ³Ö]
ÅY (ÅzmvZ -vZ wÎg ]| ô ð^ŽøÃô Öû] oûiø¡ø‘ø p‚ø³uûāô o³Êô
kZÔ ñÑ p=k0*
} g ø ci ú

^ß÷nû Šøuö æû *] ^ß÷Šøuø غÚô ^uø çø aö æø

]| c*
Œ]|\ M ā ~ wq
E
-“
¸ ñƒ ñVZà é)ā vZ èg @ †ø f$Òø Ü$ $ö äö Ãø •øçø Êø Üø×$ ‰øæø äô ³nû ×ø³Âø

äö ×$ Ö] o×$ ‘ø äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø Ýø‚$ ÏøjøÊø

ø $ ³×³Öô
p=Ð M ÅzmvZ -x™ Zg—Q àønû eø ‚ørøŠøÊø o×$ ’øÊø éô ¡’

x ZāZxøñZ'
,

4487

ke^_ì …]çÞ]

~i Zہu,
6›Ðx £à¬x â Z
:ì ug Ig
$u~pÑzâ 0Zò

$ZzgÐÅ à ¬vZ èg {k,
e
Ù 1Z **
C
¦: ÀF, Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø aö o³eô]* àû³Âø
Š÷
á g Z ä Åz! MzmvZ -x™ Z Ñg—āì ä×Ö] o׳‘ äô ³×$ ³Ö] Ùö糉ö…ø
Ð ¿à ¬vZ èg @gzZ Œä T: c*
â Û g$ uø]* àû³Úø : Ü׉æ ä³n׳Â
gzZ Å ›Ð „í |gŠ ä kZ Ô Å › ‚ûÏøÊø àønû ŠøvöÖû]æø àø³Šøvø³Öû]
3gÐ¿à ¬vZèg@gzZŒäT ^Ûø`ö –øÇø³eû]* àû³Úø æø o³ßô ³f$uø]*

ä \ MQÔ c*
Š è 7Z gzZ ‰ á

é÷‚ørû‰ø äô ³³iô ¡ø‘ø oû³³Þø]†ø ³³`û ¾ø

X 3gÐ„íäkZ

Ñ ä⠁
Û ZŠ Zi úgzZ ð⠁
Û rci ú

köÃû Êø†ø Êø oeô]* Ùø^³³Îø ^³³`ø Öø^³³›ø]*

èg¨ 
¤ ! P0ZµZ ŸZz dZ a[!*
ÔpÑzâ 0Z ò )

}÷Ô c*
â
Û {>sîä \ M i úY z Z

o³×øÂø o% ³fô’$ ³Ö] ]ƒøāôæø o³³‰ô]+…ø

$u. evZ
( 148g

ā ¬Š ™ VZuä ~: ÷ ë−Zz äö ×$ Ö] o×$ ‘ø äô ×$ Ö] Ùô糉ö…ø †ô³`û ¾ø
gzZ÷~{>ÅzmvZ -x™ Zg— ‚ºqô^³‰ø çø aö æø Üø³×$ ³‰øæø äô ³³nû ×ø³Âø

c*
Š â ہi ZgŠÃ{>äÅz!ZzmvZ-g—§{Å@x â Z

,gâ Z 1 Å\ MÅvZ èg} Š ZP ^Û$ ×øÊø pô çrö‰ö oÖøāô köÃû qø†ø ³Êø
6
# ÔŠ
Z
H` ~ {>Q ~ Â Ô ÷ äö ×$ Ö] o×$ ‘ø äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø o–ø³Îø
ø $ Ö] Üø³×$ ³‰øæø äô ³³nû ×ø³Âø
Ði úÅzmvZ -vZ wÎg ]| Ùø^³Îø éø¡’
:

H n²ä x Z™/ô Âñƒ rg Ã

Œö^³³³³³³³³³³³³³³³³ß$³³³³³³³³³³Ö]

.oßô –øÇøeû ]* ‚ûÏøÊø

-B|Å
G
4
D
4]I! P0Z 'Ô£ Px â ZµÔ ð¨
0G

ÍÔ èEG Z Zug´Ô îGE
G-4ÓÉ
4ÓÉ~ºòÔ ö§AXGE~«ZòÔZ
0Å°Z¨
! PµÔ îG 
ZÔ ð éhE
+Zz²Z …Ô ãZdL
G
:ì ug Ig
$u~ {)zw é)™ÅZ +gzZ x

x ZāZxøñZ'
,

501

ke^_ì …]çÞ]

c*
Š â ہs ¸ñÃ[§{Å ¿vZèg¹™;äÅzmvZ-g—

x ZāZxøñZ'
,

5490

ke^_ì …]çÞ]

:ì ug Ig
$u~pÑð¨
KòÔpÑŠ ƒ ZŠ1ZòpÑ~èF,ìYā 6

ø Þ$āô äô ³³³×$ ³³Ö] Ùøç³³‰ö…ø ^³³³mø
~i úä\ M ! ÅzmvZ -vZwÎg c* Ô

Å vZ èg {h
+'
,0 vZ† ]| :ÀF, éø‚ømû†ø eö àöeû äô ×$ Ö] ‚öfû Âø o³ßô³$ø‚$ ³uø
èg {h
+'
,
1Z ]|ä VrZā ÷ D ⠁
Û éø‚ømû†ø eö Vo³eô]* kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³Îø

}ā Zƒ60
+Z …ā c*
â Û i ZgŠ Ú Z {> oû³Þø]†ø ³`û ¾ø àø³³nû eø lø‚û³³rø³³‰ø
Å
ø iô¡ø‘ø
» ö:XZkz6,\ M c*
Ôc*
M 7Â7§Zzðà ^³`ø jø×û›ø*] é÷³‚ø³rû³‰ø Ô

vZ -x™Z Ô ‹ ñƒ D ⠁
Û ÃÅvZ

oב äô ×$Ö] Ùöç‰ö…ø áø^Òø ÙöçÏömø
ā ¸ ìg ⠁
Û Š÷
á g Z[ …Åz ! Kzm ƒûāô ^ßøfö _öíûmø Ü׉æ än× ä³×³Ö]
1g ZŠ ~g JŠ cu ¿vZ èg¹™; àönû Šøvö³Öû]æø àö³Šøvø³Öû] ø ð^³³qø
ìg M ñƒ D Z9±G @d
$i ug I ^³Ûø`ônû ×ø³Âø Ýöø¡Š$ Ö] ^³³Ûø³`ônû ×ø³Âø
aÅz mvZ -x™Z wÎg ]|¸ áô^nø ŽôÛûmø áô]†ø Ûøuû]* áô^’ø³nÛô³Îø
Ÿ
x â Zz Œx â Z ñÑ p=n Ð pÑ äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…ø Ùøˆø ßø³Êø áô]†ø ³%öÃû ³møæø
a)Q 1VZ ~ ŠÍà ¿v Z èg @ àøÚô Ü׉æ än× ä³×³Ö] o³×³‘
Ÿ
â
Û Š÷
á g Z ( ™ƒ iz
Û Z Þzg6,kl ^Ûø`ö Ãø •øæø æø ^Ûø`ö ×øÛøvøÊø †ôfø ßûÛôÖû]
\¬vZ :c*

-ZŠ ÑzZ ~g vgzZ wâ }g v:c*
q
â
Û sä
¬Š à V” VâzŠ yZ ä ~ Ôì yJZ

äö ×$ Ö] Ñø‚ø‘ø Ùø^Îø Ü$ $ö äô mû‚ømø àø³nû eø
ÜûÒöö øŸæû ]*æø ÜûÓöÖö]çø ³Úû ]* ^³Ûø³Þ$āôE

¸ ìg M ñƒ º™ i i àômû„øaø o³Öøāô lö†û ³¿ø³ßø³Êø DèºßøjûÊô
" Œ eƒ:ñÐ í¸ ìgZ9± áô]†ø %öÃû møæø áô^nø ŽôÛûmø àô³nû n$fô’$ ³Ö]
5E
ā ëG
1VZ 7Z Æ™s ¸ñÃ[ LZ ä ~ kö³Ãû _øÎø o³³j$uø †û ³³fô‘û]* Üû³×ø³Êø

.^Ûø`ö jöÃû Êø…ø æø o%ôm‚ôuø
$u 2 1 8 m ˆ
g
Ü ‚Z [Z1ZÔ 2 ` pÑ ~èF,ì Y)

mvZ -x™ Zg— Â?ì ;gƒ7wz4, †ºÚû ]* 'ø‚øuø ‚ûÎø äö $Þ]* ^ß$ßø¾ø o³j$uø
ø nû Öøāô ouøçmö äö Þ$]* æû *]
7]!*
ðÃÅ b§kZ :c*
â Û Š ÷
á g Z ä Åz Ø% Òö Ùø^Îø Ô
ø Öôƒø
gzZÔå Š
Hƒg ZÎ6,í g
CZ÷āt ñZÎðƒ oßô eû ] à$ ÓôÖøæø àûÓö³mø Üû³Öø Ô
³=} F,Z:Ð éZpKZ {zJ
-Z
#

áû]* kö³aû †ô³Óø³Êø o³ßô ³×ø³vø³³iø…û ]

X Zƒ:I*
*™

!äjøqø^uø oø–ôÏûmø oj$uø äö ×ør( Âø ].

$uÔ ð¨
Kò)
$u Ô£P x â Z µ- 1 1 2 9  g
g
Å
|
-B
G
4
D
E
4]I! P0Z'-15456
0G
îE
$uÔ èG ZZug´X 514mÔ 7`Ô G
g
…- 6 9 6 3  g
$u ÔãZdL Í- 4 7 5 9 / 6 7 0 7 
GA-E
4ÓÉ
+Zz²Z
$uÔ ö§ XG ~«Z ò- 1 8 1 mÔ9 `ÔZ
~º ò- 3 5 5 8 g
4ÓÉ
0Å°Z ¨
$u Ô G
g
îG 
Z - 7 2 7  g
$u Ô2 4 3 mÔ 1 `Ô ð éhE
$u Ôw é)™ÅZ + - 3 3 3 4  g
g
$u Ôx ! P µ- 4 0 6 9 
(34380/37705/37706

x ZāZxøñZ'
,

5523

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

5521

ke^_ì …]çÞ]

$f Z ÅÅzmvZ -u 0*
e
Ô **
zg »ÅvZèg@x â Z~‚
J43X e **
™g¨Âì ¯
) !*
»
Ýb6,
x £à¬x â Z~š™ î0¶cäV>ªXā õ/G
} h˜6,2i **
@Æ \ M Ô H %f ‚\ ÃklxòÆ \ M Ô ~Š™ •Z Å
( ;‚ { C "à x â Z yZg Yz x Z™ š
™ ™ ðAXF
M IZ vŠ Ô ñZhzŠ

$u > ðÒ}ÅZ [ Š ƒ ZŠ1Z òX 3 7 0 7 : 
[  ð¨
KòX 9 3 5 : g
AÄZ
@…Z îG<EYi :1396 g
$u îGœ.E
( 333m 5` ×

Æ ä™ 7 ã0*
ñOÃÅ vZ ègûZ ZgZpèÆ { â bÔ HL7Z

äY¤
/
6,}iÆ VzŠ ZP~ ‚ā c*
Š™s ”ZzÃm¯ï» LZÐ yZgzZ

gzZ ]»w : ]z : Óª ÆVI$
+yZ ÑZ e™L Ð ~ŠgŠ " ™`¾
gŠ¾Ã§¬§{Æ Åz!ZzmvZ -u 0*
ÔÐ ]uZz u xz0
+Z
:ì @*
â
Û Š÷
á g Z \¬vZ ! 7¦
/
Ù ?5Yà{ ã‚gY Z j
C
+ZtHÔσðƒ1
wÎgÆ kZgzZ \¬vZ vߎ G :ÀF, äø ³³³×$ ³Ö] áøæƒö©û³mö àø³³m„ô³³Ö$] á$ āô
*Š6,yZ÷ïŠ 1ÃÅzmvZ -x™Z oÊô äö ³×$ Ö] Üö³`ö ßø³Ãø ³Öø äö ³³Öø糉ö…ø æø
nÆyZgzZì ÅÒävZ~]y 
Mz Üû`ö Öø ‚$ Âø ]*æø éô †ø ìô«ø³Öû]æø ^³nø Þû‚% ³Ö]
Xì 3g™g »[Z±ö Mª 
f

!^ß÷n`ôÚö ^e÷ ]„øÂø 

ÑZ >gÎ)
( 57:[Z x

Ü ZœzM

+ ›ÅÅvZègx £à¬x â Z

gÅZ¦]|ā÷ n
pgtÃt vß¼
@x â Z x £ ଠx â Z Y Z å<XI

w”gzZ Ï(v!*
fÍp]Š ÞÅ\ MgzZ **
Yá p=š™ »ÅvZ èg
!ì k
B àZzäY~±cg ZMZ
Æ#
Ö Z ä ÅzmvZ -g ÇŠ™Ôg U£Zg Z]
.@*
Æ V1²
¬nÆ ä™]¾zG@*
ÅÅvZ èg @x â Z ‰
Ü zÆ š™ î0¶cÊ Z
ÛZ

<Ñz+Š *
0 ZuŠŽ *
!ŠŽz» ¿vZèg¹™; 

2zgŠÅVzŠ ZPäÅzmvZ-u 0*
ª
ÔÐug Ig
$ukZ

Xì ug I§{g ZÍ **nÆÅz!ZzmvZ-u 0*
ÔÌwÈZ¡»

Å VzŠ ZPā ~Š â Û Y •Z Å ~i Zâ x™ ä Åz !Z zmvZ -x™ Z g—

Æug I¿kZ LZÔ 1VZ7Z™Ñp=nÐ pÑŸ
ac*
Š â Û s ¸ñÃ[§{
%Z ~EŠèYÔì <Ñz +ŠuZuŠŽ !*
ŠŽ z ïZā c*
Š™g D M b§Å×zg ¯ zg=g f

»Vƒ ZŠ Z @Å½Æ yZ™ƒâ Û x ª6,pÑŸ
aQÔYY H7s ¸ñ[c

Xì <Ñz+ŠY ZŠ ZC
ÙC
Ù ÅyZā c*
Š â Û ãZzÌ%ZtñƒD™ug I™f

āy÷
á tÅ"

Û w¾ÐÅzmvZ-u0*
ÔÅx £à¬x â Z

:Cƒ1ÃÅzmvZ-u 0*
g—ÐäzgÆ\ M~{g Z‘
Å \¬vZ èg {Š c*
i ! Z 0h
+i **
¦:ÀF, Ùø^Îø éøø ^mø‡ô oûeô]ø àô³eû ‚ô³mû‡ø àû³Âø
x ZÅzm-vZwÎg]|Ôì e
$ZzgÐ äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×Ö] Ùöçû ‰ö…ø tø†ø ³ìø
Ðāg I ïvƁvZ ègȬ Ý>Z
èøŽøñô^Âø kônû eø àûÚô Üø×$ ‰øæø äô nû ×ø³Âø
E
Ù !*
é£-“vZ ègÒà ]|gzZ ñÑ p=C
ÄøÛôŠøÊø èøÛø›ô^Êø kônû eø o×øÂø †$ ÛøÊø
ÅvZèg @x â Z Zƒg ¦
/
Ð: {ª 
zŠÆ
Ã\ M He:c*
â
Û Š÷
á g Z ”i Zz M Åäzg Å ÜûÖø]ø Ùø^³ÏøÊø oûÓô³fû mø ^³³ß÷³nû Šøuö
.oûßô mûƒô ©ûmö äö ñø^Óøeö á$ ]ø oûÛô×øÃû iø
Xì êŠ1=**
zg »yZ !7x¥
M wZˆ
Ü o°gwÑZgâ )
( 139mg êZ#Zš

x ZāZxøñZ'
,

55
54

ke^_ì …]çÞ]

X ÷gZŠuÆVâZŽ M@gzZŒ:ÀF, !èô ß$røÖû] Øôaû *] hô^føø ]‚ø n(‰ø àö nûŠøvöÖû]æø àö ŠøvøÖû]
( 4136g
$u.x?Z @ŸZzdZˆ
Ü o[!*
Ôˆ
Ü ‚Z[Z1ZÔ ~èF,
ì Y)

<XÅ
**
™0Ð nZ¾Z ~EŠz Ï( Ãä‹ p=š™Æ \ W Z åE
ì „c*
+zª
$ 
˜

~i ZہuàS
:ì ug Ig
$u~w é)™ÅZ +gzZg
$Š qÑZ ìYÔ ãZdLÍ

à ¬vZ èg Y ZC
Ù iÒà {¦¼
A yÂ{:ÀF, äô ×$ Ö] Ùôç‰ö…ø kôße èøÛø›ô^Êø àûÂø
mvZ -x™ Z Ñg—{zāì e
$ZzgЁ ^`ø $Þ*]: Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×$ Ö] o×$ ³‘ø
Œ]|yZgzŠÆ w™z ¸%Æ Åz! Mz àônû ŠøvöÖû]æø àô³Šøvø³Öû^³eô kû³iø]*
à ¬vZ èg @ ]|gzZ Åà ¬vZ èg

äö ×$ Ö] o×$ ‘ø äô ×$ ³Ö] Ùô糉ö…ø o³Öøāô
kŠZ #
Ö }
.ÅÅz! MzmvZ -\ Mà Šåö ]çø Óûø o³³Êô Üø³×$ ³‰øæø äô ³³nû ×ø³Âø
mvZ - vZ wÎg c*
: Hn²gzZ NÑ ~ ^mø: kûÖø^ÏøÊø (äô nÊô oøÊ( çö iö p„ô³Ö$]
KZ 7Z Ô÷ }Š ZPÆ \ M t! Åz !Zz Õø^ßøeû ] áô]„øaø ! äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø
-x™ Zg—Â! N â Û «¼Ð~ V
$Zgz ^Ú$ ]*: Ùø^ÏøÊø (^ò÷³nû ø ^³Ûø³`ö $û…( çø ³Êø
{Y}÷' Œ: c*
â Û Š ÷
á g Z äÅz!ZzmvZ o³³jô fø nû aø äö ³³³³×ø³³Êø àö³³Šøvø³³Öû]
' c @gzZ ì ]Š (z ~g ZŠu gzZ w°z äö ×øÊø àºnû Šøuö ^Ú$ ]*æø (pô ö ©û³‰öæø
Xì ]zIzx™gzZ®
) ¼z]P` 

.pô çqöæø

oiô ]*†û qö

èg Gî*„õÔY ûZ7)ÔïðG4hÒÉg
$Š qÑZ ìY-18474g
$uÔãZdLÍ)
( 37712g
$uÔ¿vZègÔZa[ !*
Ôw é)™ÅZ+ : -43493 g
$u à¬vZ

54
53

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

ä x?Z > ðÒ}ÅZmg—āì Y™]P` 
Åìt yZZ r
# ™ ðÃHÔ c*
â
Û
!v!*
f oZ ?ƒc*
â
Û nÆ䙊æÅË~é*ŠgzZ£r
#
:ì u 0*
$u~pÑw é)™ÅZ +
g
èg @ªg
Ct Z÷ G:ÀF, ØöjøÏûmö àønû ŠøvöÖû] o³³ßô ³Ãû ³mø ]„ø³aø oû³³ßô³eû ]ô á$ ā
HL~‘´q
-ZÆt Z²ÅvZ ^³`ø Öø Ùö^³Ïømö Ñô]†ø ³Ãô ³Öû] šô…û ]* àû³Úô šõ…û ^*³³eô
Š ZÛ Z ÂÔ Ç ñY ¹š™& Ô ÇñY

ø Öôƒø ‚ø³`ôø àû³Ûø³Êø ( ð¡eø †û ³³Òø
Üû³`ö ßû³Úô Ô
ƒ ŠŽñ‰
Ü z kZ Ž Ð ~ #
Ö Z àÓ³ŠÖ] à³e]æ pç³Ç³fÖ]E- åö †û ’ö³ßû³nø ×û³Êø
$×z ]¾ Å yZā õ/GJ43X e ÐZ †Ò^ŠÂ àe]æ å‚ß³Ú à³e]æ p…æ^³fÖ]æ
e
X ñYƒZ9~
-äfßÚ àe '…^vÖ] àe ‹Þœ àÂ
$uÔw é)™ÅZ + )
( 34314-g

Ôì $
Ë ƒÔÅg ZMZg ZZ
+0*
**
Æ*Š b§¾ÃÅvZègx £ à ¬x â Z
Å®
) ¤gzZ ~g ÇÌ6,z ~ ¾Ô qgzz @i ÃË ~g ‚Ð : Z yÆ „ \ M²
gÅZ¦Xì Bª
ì$
Ë ƒ Ñz mwb§¾Å ãÃñ*Š kZÃÅvZègY Z å<XI 

:ì ug IŠ ÷
á g Z »ÅzmvZ-x™ Zg—t ‚Æ\ M²
bŠ( Å ¼
A ',Z',ZhÃq
-Z :ÀF, Äö•ôçû Úø Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ×$Ö] Ùöç‰ö …ø Ùø^³Îø
Ôì 4ÐVzq~g ‚ÅkZgzZ
. ^`ø nÊô ^Úø æø ^nøÞû‚% Ö] àø Úô †ºnûìø èô ß$røÖû] oÊô ½õçû ‰ø
0BÄEZ G
( 3250g
$u îGE
îªEr°Y Yâ [!*
pÑ~g g)
A ÏZ Â\ M Ôì 4Ð ¥â z*Š(',Z',,
¼
- eq
-Z~ ¼
AT
:ì e
$ZzgÅpÑ~èF,ìYā 6÷g ZŠuÆVâ ZŽáZzg~

x ZāZxøñZ'
,

57

ke^_ì …]çÞ]

ð^nfÞŸ] ‚n‰ o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä³×³Ö‚³Û³v³Ö]
àn×–ÊŸ] ànÚ†ÒŸ] äe^v‘]æ àm†a^_Ö] ànfn_Ö] äÖ! o×Âæ àn׳‰†³Û³Ö]æ
‚Ãe^Ú] ànÃÛq] àm‚Ö] Ýçm oÖ] á^Šu^e Ü`Ãfiæ Ü`fu] àÚæ
Ùø^Îø ø Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe( Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ ä×Ö^e ƒçÂ^³Ê
( Œô^ß$Ö] àøÚô †ºn%ôÒø ^Ûø`ônÊô áºçfö ÇûÚø áô^jøÛøÃû Þô VÜ׳‰æ ä³n׳ ä³×³Ö] o³×³‘ o% ³fôß$³Ö]
p…^ífÖ] å]æ… Éö]†ø ËøÖû]æø èöv$ ’( Ö]

x ZāZxøñZ'
,

56

ke^_ì …]çÞ]

p]Š Þ
( 61)ÈZ“x ZāZxø ( 10)kŠÔY Zgج izgÔ p]Š ÞÅ\ M
îG£E
c° îGE
!™ÑZ ämà¬vZ îG*9g ã?v0Z)´ā 6Ô ðƒ~ ~ó
!7Z
:ì c*
â
Û Ü~ îGE
p‚uā è߉ ð]…ç^ Ýçm à³nŠv³Ö] سjÎ: …^Óe àe †³neˆ³Ö] Ù^³Î
!…ç`ÛrÖ] Ù^Î ]„Òæ ànj‰æ

x »âw‚

Š WZŠ ÑzZ
Z]|( 1)Vc*
Š ZP&gzZ} Š ZPb NƒŠ WZŠ ÑzZ â]Ã\ M

¹F,
¿„zì
ó Ú7÷gzZª 
zŠxq
-Z‰
Ü z~ ã ¨
KZ]§

( 3) (Å vZ èg +$
+°Z +i x â Z ) ‰zZ Z]|( 2) Å vZ ègº Z

Žì fm 
¶iÆ`z²x ¸„zì
ó @*
™gŠÅ‰
Ü zŽì Lgy'
× Ç6,{ Zg Å

vZ èg·]|( 5)ÅvZ ègvZ†]|( 4)ÅvZ ègûZ Z]|

Y »g ZÐZg ëg ʼn
Ü zì C™ùŸÃ‰
Ü z®
) ) c*
Š
Û Žì
ó „YgŠÅ]Ï

]| ( 2) vZ èg5
Mi {¦]|( 1)ÅvZ ègQ]|( 6)Å

Xì îŠwZ e~V¹ÅwZziÐV-—Å

°g wÑZgâ ) -÷ vZ ègÒà {¦]|( 3) vZ ègP{¦
E
ÍE
5_I ÒÉ
-E
A
MwK ˆ
Ü o
( | 1250Šßñö ) Õä› Ô 52:mÔg êZ#Zš

B‚Æ ‰
Ü z x  » ]ZŠ „~ kZ ì
ó +Š ~¡q
-Z xsZ +Š
E
B-#Fi úÔì o1%
}z g
$uÃn ÏZÔì 0Ð „ ‰
Ü zÔ 5ZŠ Z Å: éºE

Ö /Z6,‰
#
Ü Zœz +
M ›ÅxsZ‘œÆg ZŠ™+…\¬vZ

|q
-g !*
nÆg āZzHÔì Š
H3g yÒ xq
-Z "
$!*
Åi ú]‡zZ ~

ðZ ~ *Š x ÓgzZ ñ⠁
Û Ñ!*
w1 » xsZ ~ ݬ 8
-ZŠ g eÔ ñ⠁
Û‚

@*
YƒVDZg { izg ÂñYƒā¶~kZÔì ~gz¢´gp Ò»‰
Ü zB‚Æ

X ñ⠁
Û ì‡äsz

Ôì @*
YH ZŠ Z ~ x c*
Z mºe Ôì oÑ **

/w‚ c †
Û Å >Ãi Ôì
/Zāì ‚
¤
rg ÌZzgŠ kZ ‰
Ü z ~ ]ZŠ „x ÓyZ Ô÷ gHx c*
Z c ã!*
Û
Œ
] Y ‚Z "
$â ÂñY3g : p Ò» ]‡zZ {gHÆ yZ ~ 5ZŠ Z Å ]ZŠ „

X ŽZîE
0Btz!ZzmvZ-ÆÔZ¦{ O}W
−'−'−'−

x ZāZxøñZ'
,

59

ke^_ì …]çÞ]

( 148mÔt ‡°Z[ÂÔ 4`Ô ×
@…Z îG<EYiX 6412g
$u. >y 
ÆH Z
Ö Z ä Åz ! MzmvZ -x™Z Ñ ]|+
#
$Y Å VzzŠ X
X ÷]g „ÐÏ0
+
i]‡zZ {zì c*
â
Û záÃ
]Ñq õ0*
äÅz! MzmvZ -u 0*
g—._Æe
$Zzgq
-Z2
:ì ð⠁
Û N @*
Åä™ ãZŠgŠÅyZgzZ + YÔÃ

~ŠzZ y™ 0 z/ ]|: ÀF, áõçÛönû Úø àöeû æ†ö ÛûÂø pæø …ø ^Ûø³nÊô æø
]|ì e
$Zzg Ð Å vZ èg Ùø^Îø: Ùø^Îø ( ¡‰ø†û ³Úö ( p% ô æû Ÿ* ]
¿q
-ZäÅzmvZ -vZwÎg än× ä×Ö] o³×³‘ äô ³×$ ³Ö] Ùö糉ö…ø
? : c*
â
Û ñƒ D™ ÃÐ Väö ³¿öÃô mø çø ³aö æø Øõ³qö†ø ³³Öô ܳ׳‰æ
¬ Ð Vzq õ0*
à Vzq õ0* V‹õ³Ûûìø Øøfû Îø ^³Š÷Ûû³ìø Üû³ßô ³jøÆû]
ø Úô †ø ³³aø Øø³³fû Îø Ô
ø eø ^³³³³fø ø
9J (
,à ãZŽ KZ ! â Y Ô ( Ô

x ZāZxøñZ'
,

58

ke^_ì …]çÞ]

ì CY MJ
-yûzŠ YÉ 7„J
->
Ø Z™z
~0Z W,
ZÅkZ~xsZx ©ZÔmzo ng Z »‰
Ü z~x ÂÆ]ZŠ „
IZ Xì „g™c_ » ðZ ‚
Û ZgŠz ãZŠgŠ ʼn
Ü z Ð Š
ÛC
ÙC
Ù Æ0#
Ö Z
Èg »6,]ZŠ „x ÂB‚Æòz [ZŠ WgzZ Vƒ ÙWgŠÆ]‡zZ LZxsZ
yZÐ ]Š ¬ÅpgpÅÃ]‡zZgzZ•
'
,Å䙿6,ðsZ<Ñ ÂVƒ
xŠÆ yZ ¹F,
Ðá{ Zg Tā σ Za Ï À 0*
+Z ~ g °Zz wqZ Æ
XÐVƒ³ÆyZšoZZzA
$Z%‘zZ óÏóa
÷D YÙÜZÐ Å {xŠ W`z²
ñY0 : ï»îL% Zg @*
Zƒ N*
Itā
"D Z)´
w

gŠÞ.‡œÙC»Cg/
ug I LZ c #
Ö Z ä Åz ! Mz mvZ -=r îG*9g g—

ø Ûô³Ïø³‰ø Øø³fû Îø Ô
ø jøv$ ³‘ôæø
¬Ð~g FÃ4gHKZԬР( Ô
ø †ô³³Ïû³Êø Øø³³fû Îø Õ
ø ^³³³ßø³³Æô æø
KZ Ô ¬ Ð Y ZÃ ~ôÂ KZ Ô ( Õ

gZŒ
Û ÚÐZ ñƒ D ⠁
Û yÒ ÌZ Å ‰
Ü z ~ ]ZŠñ
Û klz ]ZŠ ÷
á gZ

GA-E
4ÓÉ
™Å
$u óV ÆI Z r & Iÿ) !*
g
gŠ !*
z ï ÆI Z qð[!*
óö§ XG[ZŠ ÑZ )

Ð ¿vZ èg k„0vZ† **
¦:ÀF, ä³×Ö] o•… Œõ^³f$Âø àô³eû ] àô³Âø
-x™Z Ñ]|ā c*
â
Û ä \ Mì e
$Zzg oב o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø ^Û³`ß³Â
â
Û Š÷
á gZ ä Åz! MzmvZ áô^jøÛøÃû Þô VÜ׳‰æ ä³n׳ ä³×³Ö]
+Z ?zŠ : c*
ø
û
: ÷ Tg ~ êÐ kZ vß ÒZā÷ àø³Úô †º³n%ôÒ ^³Ûø³`ônÊô áºç³fö dz³Úø
ö øû ö
$
X ›
Û ( 2)gzZÏgH( 1) . É]†ø ËÖ]æø èv$ ’( Ö] ( Œô^ßÖ]

ø ×ô ³Çû³ö Øø³³fû Îø Ô
ø Æø]†ø ³³Êøæø
KZ gzZ ¬ Ð sz^ہ
Û (Ô
ø iô çû Úø Øøfû Îø Ô
ø iø^nø uøæø
X¬Ð]ñÃÏ0
+
i

@…Z >‡X 809
( 443m ó×
[ZԎ ¸ ~ ö ~g ø vß Ä ‰
Ü z Æ i ¸ M Ƹ*w‚

:ì u 0*
$u~pÑ~g g 9çOÔì c*
g
Š

HÑ‚ HÑ yPz t ‡°Z ° Y Y â [!*
Ôt ‡°Z [ÂÔ ~g g 9)

x ZāZxøñZ'
,

61

ke^_ì …]çÞ]

X ÇñYHwZÎ#
Ö ªiz'
,
~}g !*
:ì u 0*
$u~pÑ~èF,
g
ìY
7J
-‰
Ü z kZ xŠÆ y¨
KZ :ÀF,
Ýøçû mø ‚õ fûÂø ^³³Úø ‚ø ³Îø Ùöæˆö ³³iø øŸ
wZÎ~}g !*
ÆVzqg eāJ
-Z
# Ў àûÂø Ùø^*³Šûmö o³j$uø èô Úø ^³³nøÏô ³Öû]
V¹ÐZā ~ }g !*
Æ /Å kZ :ñY H: äô Ûô ×ûÂô àûÂø æø åö ^ßøÊû]* ^Ûø nÊô åô †Ûû Âö
ô
V¹6,kZā~}g !*
Æ DÆ kZ ?ì Zg Z ¦
/
àømû]* àûÚô äô Öô^Úø àûÂø æø ØøÃø Êø ^Ûø nÊô
V¹ÐZā~}g !*
Æwâ ÆkZ ?H¿J
àûÂø æø äö ÏøËøÞû]* ^Ûø ³nÊô æø äö ³føŠøjøÒû]
ÆŸÆkZgzZ ?ì H ay 
V¹gzZì c*
¾Ð
!åö ¡øeû]* ^Ûø nÊô äô Ûô Šûqô
X ?ì HsÜV¹ÃVÇ**
ZÂÅkZā~}g !*
îªEr[Z1Z ó~èF,ìY)
pÑw é)™ÅZ +X 2602g
$u óîG%gZ ° [!*
óîG%gZ G
GGG
5¢ ü©g$ ñZ°wzÑZ[]ZÔwZ¸ÑZnðîG%gZ[ÂÔ
( 38983 g
$uÔ[4ZÔ é<XÐE

ʼn
Ü z ]ZŠ ÷
á g Z kl: c*
ÉZgt Æ ÅzmvZ -u 0*
Ô
G
E
4 $
IÐ ]‡zZ üG3G}gzZ „@*
Ãz êÔ÷ ìg }Š (F,Å ä™ ãZŠgŠ
X ÷ìg™

Å
„ î0@+ gó ëg à Zz1g: ÅyZgzZ]‡zZ
¹ {g !*
Æ w‚Ôä ëÔì ;gg ¦
/
B‚Æg ëg KZ ‰
Ü z
ìgƒ Ág Ô H õJ/… ^ » w‚ q
-Z ï»Ô}g Z ¦
/‹ 52 Ô G¬

x ZāZxøñZ'
,

60

ke^_ì …]çÞ]

āì]œ»à¬vZÔ e1Š M 7Zä½Æ]ñÔ÷7ŠŽñB‚}g ø
/J4X3 e …Ô ð⠁
Û «ú…ä kZ
Æ Ï0
+
iÔ 3Y Ôہ
Û kZā õG
Å
¬Ð kZ ,™sÜ~ ö:XZ®
) ¤ZÃ[³Ý¬ÔFkÙgŠÆ]ÏyZ
B™x » {z Æ +Š ~ 4gHz ¡ª 
qÔ ñYƒ hÑ ~gz$z üā
XM
hYñŠ7x Z6,
gî9~ªÅ~g Fzn%Ž
¼IZāìgŠ.
A
Þ ‡gzZ7VZ¤
/Ô ·÷gŠkZœq
-Zq
-Z »Ï0
+
i
σ]‹6,äYg ¦
/{Z
+Ã"Æ ]§]Ï̈Æäƒ 4ZŠ~ ¼

Ä
C ZzÖÎZ hÔ´czx?Z[ÂÔpÑw é)™ÅZ +Ô
:ì u 0*
$u~kðÒE
g
~ T C=7À+Z x ¸ðà :ÀF, oב o( fôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oû³eô]* àû³Âø
-u 0*
Ñ ]|gzZ C™7™f »vZ {z ݺçû Îø ‚øÃø Îø ^Úø Ùø^Îø Ü׉æ än× ä×Ö]
pÑŠzgŠ ~ kŠZ #
Ö }
.Å ÅzmvZ ˆ$ Âø äø ³×$ ³Ö] áøæ†ö ³Òö„û³mø Ÿø ]÷‚³Ãø ³Ïû³Úø
yŠ Æ #
Ö ª À{zāt 1f7,7 Ÿ$ āô o( fôß$Ö] o×øÂø áøç×% ³’ø³möæø Ø$ ³qøæø
L » ]‹ c yZ Ð zz ¶Å [Z N
:

èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø é÷†ø Šûuø Üû`ônû ×øÂø áø^³Òø
. hô]çø %$×Öô èøß$røÖû] ]ç×öìøø áûāôæø

ÆkZƒìg™Ág ?Ãw‚Tāì ;g™wZÎÐëx !Z »w‚

X N Yƒ4ZŠ~¼
A {zp¤
/Zì Cƒ
$u £
ó Z µ)
x?Z [ÂÔ pÑ w é)™ÅZ + X 1 0 2 2 5 g
CÄZzÖÎZ hÔ´cz
$uÔkðÒE
( 25454g

?Å ãZŠgŠHä?Å] ¬‚z]Ï

]ÑZÎ0ПgzZwâ óD/
ó Sizg

-u¾ ?w‚¸¦
J
/
āì „g™g §Zt Ð ëg ëg Åg .z ?

Æ]‡zZÆ/Ôì 0Ð „‰
Ü znç»[Âz[ˆÆwqZ

x ZāZxøñZ'
,

63

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

62

ke^_ì …]çÞ]

~g ÇÌ6,
z~ ¾»VzizgÆugMZypgäë H ?1á h»Vzg ZŠ **
gzZ

āì ;g™Äc*
gŠ I ze Ize[ë M »yŠ ~y 
M ?ìg Zc¿6,xsZx ©Z

ä ë=g fÆ ypg { â Ô ?Hwâ 0*
Ã#
Ö wÅypg { â c*
Hx ÈZB‚Æ

?Å ãò0*
z~g Z‡ 0*
-u¾Å<ÑŠzux ÷
J
á zðä?

X Å ¹F,
X~ŸÆ~gÇÌ6,

äÅvZèg/]|ā 6Ô,™' õ»wqZ LZ ë6,µñkZ

äëÔ ðƒ6,gî¾5ZŠ Z ÅŠ mZt£āBŠÃyŠz]Zg LZë
M F,
š
ÅŠ ÑzZ ?@*
,I™
'
K~ #
Ö }
.Å yZ c*
Å ~gZŠÎ⠁
Û z®
) ¤Z Å +−Zz
Ð V±z7,gzZ u|ŒÐ VzgZŠ ¸g ?ˆ {g ¹!*
Ÿ ðÃc*
H ZŠ Z h»
B‚ÆVß ZzWY?c*
Š™{ŸäÅ|$
+zW" c*
3g쇃 @*
,
'
YZ
Vzg Z’Z Œ
Û ?ð»¿v M Å ]zZ°z ]Ðc*
ñ M 7B‚Æ ]Šñz ›
G‹Å#z §WÔ „
Zg ø ~ ï 
{'
,
z ÜB‚Æ [xZvŠ gzZ V- äÔ
?;g—Hg £¹ÜZ

' õ»˜ÍÙCÆÏ+
0i,
6i ¸WÆâw‚
ä ë~g !*
zg »z ]g ˆHāB™g¨ñƒ ëŠ !*
íÃw‚kZë
ë H ?ìg D™]5ç6,Š ã
CÅ{Z
+ÃCg ˆ¡c*
3gÃ7Ã<Ñx ©Z
VzgzŠ'
× z}i 5?1¯ˆCZÃwâÆnC
Ù c*
Ht
Û yxgŠÆx Zwzw'ä
Љ
Ü ¤6,
yZ c*
~Š ~g ZŠ)f ._Ɖ
Ü ¤7Zäë Hñƒf
ex »Ð
?ñƒ>%ÆÕ™wZ eú1Z
+Zi
É 'õsÜ: Ôƒ 0ИÍC
Ù gzZ%C
Ù Æ Ï0
+
i' õ Zgø
ðZC
Ù Š {z ðƒ~g óZ™gzZ „@*
θ¦
/w‚āñY Å~È/µc {Ò M
Æ <Ñx ©ZÔnç» ]g ˆzg !*
zg» c*
ƒ ]!*
Å ½w”Ô5Y 7

:ì c*
â
Û

~[ LZ äÅvZ èg / **
¦ :ÀF, ä´jô fø _ûìö oûÊô Ùø^Îø †ø ÛøÂö àûÂø
¬ÐkZz™'õ»\ M LZ ?:þ c*
â
Û Š÷
á g Z Øøfû Îø ÜûÓöŠøËö³Þû]* ]çû ³fö ‰ô^³uø

áöçø aû œ ä$Þ¬Ê ]çû fö ‰ø^vø³iö áû]*
(ÜûÓöeô^ŠøvôÖô
ì¯
) !*
» ã‚ M nÆ

[ˆ}g v{zèY ñY H' õÐ ?ā

Zg vā¬ Ð kZß { ^
,Y » V$LZ ?gzZ

áûœ Øø³fû Îø Üû³Óö³ŠøËö³Þûœ ]çû ³³Þö‡ôæø
Tƒgg »nÆ'~(,
gzZ ñY1{ ^
,Y šô†û Ãø ×û³Öô ]çû ³ßö³m$ˆø ³iøæø ]çû ³Þö‡ø çû ³iö
ÇñY H7~ ]+Z [g { Çg !*
»yŠ Ÿø áøçû •ö†ø ³Ãû ³iöE Ýøçû ³mø †ô³³føÒûŸ* ]
X Ïìg7’q{æ7ðÃ~g v
!Dèºnø Êô ^ìø ÜûÓößûÚô oËFíûiø
E
Ä
BÔwdÑZ nðÇZz ïE‹B Zz 뇰Zz÷Z>Z [ÂÔw é)™ÅZ + )
“Zñz/
( : 44203- g
$uÔÅvZèg îE
6,
izgz ‘ 
Æ w‚ìgƒ Ág ë ñƒ D™¿6,u 0*
$u
g
HÔ ;gnçH »5ZŠ Z ÅVzi úÔGZŠ ZJ
-u¾vZt £äëÔN ZhzŠÃ 
í!gzZ s N*
y
-‰
J
Ü z ~y 
M c*
÷ Å ZŠ Z ®
) )!*
tØz É'
,,i úä ë

Û ä ëH ?ìg D™
V2Ùc*
H[ˆ » wZñZ6,gî 9c >Ãi î0~EG

x ZāZxøñZ'
,

65

ke^_ì …]çÞ]

X ÇìgŠ !*
MzŠ ÷
á ЛÅÅzmvZ-\ M wŠ ~{C
Ù Ô óƒgg ÷
áu
»]æ ~uzŠgzZ x !Z »]æ q
-ZÔì ÚÅvZ G i ¸ M » âw‚
Å
Å
U Zg 2
+~ wrZzf { Ç76,ö:XZ Y «gzZ ~0
+
zZ}
.x ÅZ kZÔì ö:XZ Y «i ¸ M

x ZāZxøñZ'
,

64

ke^_ì …]çÞ]

X ¨YHB‚Æx Z¾Zzx OZÔ°zÄå._
Ï(Ô ~Š OZz ÙçÔ CÑçz YÔ¦½Zz BÔ ~Š ZÐZz —
ƹF,
ä ëā’ e**
™g¨…6,RC
Ù gzZ~òC
Ù ò Z ¸ÑZÎz ±ÔIèz

ÂI ƒÑ **
™7àÔbŠ ~Š ·g Ië !*
6,µñkZ p’ e **
™7]

äÔ÷g H÷Zg Å ¹F,
Ôñƒg ezŠ HÐ wZziz äÔGð ¶i Ä

F,
Ñ!*
Ð ` Zzgz ÌggzZ wj â å ä +Š yÇg )
,
z G™xë @*
ì7
Š+ !
F,
x ÓKZ6,«o~zy 
ZgzZ c*
¯Ã ÷ CZÃnZ¾Z ´Š Ô 3gÃ7Ãœ£™ƒ

X¸H[òZz{ŽzÆwZziz

X ÅiÃ%zÂ

g ZŠsW» ã*
!ÛŒzg ôZx !Zzi ¸ M »w‚òsZ
E3Ò7EÂi ¸ M » w‚òsZ
¦gzZ ]Š ÞÅÅvZ èg WZ tzg ÃxzŠ î0ªG

gÅZ
gzZ ã!*
Û zex !ZgzZì @*
Œ
ƒÐ p]Š ÞÅÅà ¬vZèg@x â ZY Z å<XI
E
E
3Ò 7
kZx !Zzi ¸ M »w‚Ôì @*
ƒ6,
·Æ]Š ÞÅÅvZèg"y¢xÎî0ªG
nÆà¬vZØ{w‚z { â Ôizgz‘ 
ÆxsZ IZāì ;g™{g ÷
á Z+
$Y
XƒŠ°~ŠÛpzŸgÅkZPV^WÔ’ eäƒ

,™«™Åg ZŠZ LZy›
`ƒ 2~ ` Zzgz ÌggzŠ Ð œ£ā V**
›wq'
,ñZz p
³g~xsZ+Š HÔì ;g™g Z¼ZŠÃ ã›~g øā (Z Ì` ZzgzÌggzZ÷
y7z lðæ Ôì X
$FZ x ZŽ Ô~ [ZÑ H ?ì YYÑïi ZŽ ðûŠzuz
?;g7¹!*
W,
Z »¶Š™

,™Ç»Ö#/Z,
6)
®¤ó~g Z /
¦],
6/Ú
<ÑÔ}g Z ¦
/
™ {g Zc ¿6,x ©Z òsZ ¹ {g!*
t ä ¿T
Å
ä™wâ ñ0*
à ö:XZ yâ ‡gzZ`\<ÑŠzuÔG¬™{gÈg »6,ðsZ
Å
nLZŠpÔìgg Z ¦
/
]~ ö:XZ { Çg !*
‚lp{zÂÅ7]g z]P` 
Å
›~: â MÆ wŠÔ ñƒ n/_
.» q nZz ®
) ¤Z c xsZ ݬ x ÓgzZ
k'
,{Ò MB‚Æw4Zz #
Ö /Z ñƒ D ° ÓÅÅzmvZ -wÎg
X}™ ¬Š Åäg Z ¦
/
/x Óz
Æ kZgzZvZ¸*Á‚ » TÔƒ: Ç Z]
.Ð kZ ª 
q Å¿TgzZ
ÐZÔ Vƒ ˆƒŠiuV„@*
ÃÐ kZÔƒZg ¦
/s ÜÆè%ÅÅzmvZ -Ô
{Š Zg Z œtgzZ ñ· ² M Æ #
Ö Z0
+Ô A k\Z –6,îJ0G4] wqZ LZā ’ e
¬»áZzÛÏ0
+i b§T ÇVzg Z ¦
/b§kZœC
Ù » Ï0
+i {Ò M ~āá™
Ð/_
.Æ ~g ZŠ Ãzz ~g Ã)
®¤Z Å ÅzmvZ -u 0*
Ô®
) ‚C
Ù Ôì

x ZāZxøñZ'
,

67

ke^_ì …]çÞ]

E
$Š qZ {Š™ `gŠ~]**
g
Ò—‚Ð 9
L oÅ-C
Ù c à zZ î0E
0‹8 V HçÞ
X ÷‰ Š Î[Z²Z Ì6,
yZ§{Ū 
œÔB⠁
Û ÉfÑ

x ZāZxøñZ'
,

66

ke^_ì …]çÞ]

bZ fg ¹Ü Z yS Æ™ wâ ñ0*
ŠpÃk¼ LZ y›āì zz HQ
: gzZ „g ú â <Ñ: n Æ yZÐ äg ¦
/
™Æ wdZ yZÔ÷ `™g (Zà 
(Ôg !*

zg »z ]g ˆ~ V- œ¸*ä Tì x ¸{z›x ¸āZ
# Ôt Ü Z
Šݬ x Z¸Z ~ ¿´ÍC
Ù yÕz d
$Ô ‰
Ü Zœz $â Z Ôg ZŠ™z t ÜZÔ #
Ö Óz

E
6U*
î0E
0‹8

ݬÆÏñkZÔì hZzÐðZŠÆkZwZzizäC
Ù ` MgzZ Å ðZ§z#
Ö âZ

äø Ö]Fô Ÿø áû ]ø ‚ö `ø û ]ø æø (†û Úø ]ø ^Ûø Òø ]†÷ nû %ô Òø ]‚÷ Ûû uø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ]ø Xäû ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ]ø
ø mû †ô ø Ÿø åü ‚ø ³uû æø äö ³×# ³Ö] Ÿ$]ô
á$ ]ø ‚ö `ø û ]ø æø (†û Ëø Òø æø ä´ eô ‚ø vø qø àû Ûø Öô ^Ú÷ ^Æø …û ]ô äü Öø Ô
åü ‚ö fû Âø Üø ×$‰ø æø ä´ Öô 4æø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø ]‚÷ ³Û$ ³vø ³Úö ^³Þø Ÿçø û ³Úø æø ^³ßø ³n$fô Þø æø ^³Þø ‚ø ³n(‰ø
ø ø Öû ] ‚ö n(‰ø äü Öö çû ‰ö …ø æø
‚õ Û$ vø Úö ^Þø Ÿçø û Úø æø ^Þø ‚ô n(‰ø o×F Âø Ø( ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø (†û Žø fø Öû ]æø Ðô ñô ¡í
!…û †ø Çö Öû ] xô nû eô ^’ø Úø ä´ eô ^vø ‘û ]ø æø ä´ Öô ! o×F Âø æø
=‚Ãû eø ^Ú$ ]ø
(†û fø íø Öû ] Ùô çû –ö Êö æø çô Çû ×$ Ö] Åô ^Ûø ‰ø àû Úô oÖF ^Ãø iø äø ×# Ö] ]çû Ïö i$]ô =äû ³×# ³Ö] ø ^³fø Âô
Äô Ûø rö Öû ] …ô çû –ö uö æø (èû Âø ^_$ Ö] o×ø Âø ]çû ¿ö Êô ^uø (†û qø ‡ø æø äö ßû Âø Üû Òö ^`ø Þø ^Û$ Âø ]çû `ö jø Þû ]æø
!èû Âø ^Ûø rø Öû ]æø
äô jô Óø ñô ¡Ûø ø eô oß#$ø æø (äû Šô Ëû ßø eô äô nû Êô *]‚ø eø †õ Úû ^*eô Üû Òö †ø Úø ]ø äø ×#ù Ö] á$ ]ø =]çû Ûö ×ø ³Âû ]æø
(äû Šô Þû ]ô æø äô ß(qô èô m$†ô eø àû Úô áø çû ßö Úô ©û Ûö Öû ] ^`ø %m]ø Üû Óö eô &ø ×$ $ø æø (äû ³‰ô ‚û ³Ïö ³Öô èô vø ³f(Šø Ûö ³Öû ]
äô ×Ö] Üô Šû eô (Üô nû qô †$ Ö] áô ^_ø nû Ž$ Ö] àø Úô äô ×# Ö^eô ƒö çû Âö *]W]†÷ Úô !æø ]†÷ fô íû Úö oÖF ^Ãø iø Ùø ^³Ïø ³Êø
àø m„ô Ö$] ^`ø m%*] ^mø o( fô ß$Ö] o×ø Âø áø ç×% ’ø mö äü jø Óø ñô ¡Úø ø æø äø ×#ù Ö] á$ āô VÜô nû uô †$ Ö] àô ³Û³uû †$ ³Ö]

¿ÐQ6,]xòsZ Â÷ T e `z²z ¹F,
gzZg ‡zz ]³¤
/Z yݑ~
x?Zz > ðÒ}ÅZ/™Z~t<
L ÔBx åÐ ï¢{g !*
zŠÃ*™y M Œ
Û Ô 'ä™
]tš
M IZÔ ,™g (Zi§»yZç°Zz îG*9°Z:x Z™/ôÔB¯¿g2Š CZÃ
! x» Ô÷g º 6,3 Zg ñƒ ñeÆvZ IZz G™xÔ Og ÕZz Ð
X σglZg ø]¾zìÔÏóaxŠ}g øãZ%»z
i± KZyZ **wD Z 7
Ð VZk,
z ïGLI
¹‚ ì &gi ~(,è t  ƒ ß Zg f
Æ~ŠÛpz Ÿg ÅkZÉ
Ü zgzZ ä™ ãZŠgŠÅ‰
Ü z …à¬vZ
X =°Z[gv:ZyZ **
ZúŠy 
Wz}WX ñ⠁
Û «=ÂÅäg Z ¦
/n
−'−'−'−

x ZāZxøñZ'
,

79

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

68

ke^_ì …]çÞ]

!äû ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø (áû ^Ë$ Âø àô eû áø ^Ûø %û Âö ^Þø ‚ô n(‰ø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû ]
†ô `ø ¿û Úø (hû …ô ^Çø Ûø Öû ]æø Ñô …ô ^Žø Ûø Öû ] Ýô ^Úø ]ô (gû Öô ^Çø Öû ] äô ×# ³Ö] ‚ô ³‰ø ]ø o³×F ³Âø æø
àô eû o( ×ô Âø ^Þø ‚ô n(‰ø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû ] †ô nû Úô ]ø ‚û ô ]†$ Ö] èô Ëø nû ×ô íø Öû ]ø (gû ñô ]†ø Çø Öû ]æø gô ñô ^³rø ³Ãø ³Öû ]
!äû ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø æø äü `ø qû æø äö ×# Ö] Ýø †$ Òø (gû Öô ^›ø oû eô ]ø

W^Û÷ n×ô Šû iø ]çû Ûö ×( ‰ø æø äô nû ×ø Âø ]çû ×% ‘ø ]çû ßö Úø !
àû nû Ãø Öû ] éô †$ Îö æø gô ×û Ïø Öû ] …ô çû Þö ‚õ Û$ vø Úö ^Þø Ÿçø û Úø æø ^Þø ‚ô n(‰ø o×F Âø Ø( ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø
]çû ×% ‘ø è÷ Âø ^Ëø ø äö ßû Úô áø çû qö ]†$ Ö] ^`ø %m]ø ^nø Êø !äeô ^vø ‘û ]ø æø ‚õ Û$ vø Úö ^Þø ‚ô n(‰ø Ùô ! o×ø Âø æø
W^Û÷ nû ×ô Šû iø ]çû Ûö ×( ‰ø æø äô nû ×ø Âø

àô nû Úø ^Úø Ÿô ]û ø (àû mû ‚ø nû `ô Ž$ Ö] àô nû _ø fû Š( Ö]ø (àû ³mû ‚ø ³nû Ãô ³Š$ Ö] äô ³mû ‚ø ³Öø æø o³×F ³Âø æø
(àû nû Šø vö Öû ] äô ×# Ö] ‚ô fû Âø oû eô ]ø æø àô Šø vø Öû ] áô ‚ô Û$ vø Úö oû eô ]ø ^ßø ³mû ‚ø ³n(‰ø Wàû ³nû Úø ^³Ûø ³`ö Öû ]

àô nû Úø †ø vø Öû ] Ýô ^Úø ]ô ‚õ Û$ ³vø ³Úö ^³Þø Ÿçø û ³Úø æø ^³Þø ‚ô ³n(‰ø o³×ø ³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
!äû eô ^vø ‘û ]ø æø ‚õ Û$ vø Úö ^Þø ‚ô n(‰ø Ùô ! o×F Âø æø àû nû iø †ø rû `ô Öû ] gô uô ^‘ø æø
]çû Ûö ×( ‰ø æø äô nû ×ø Âø ]çû ×% ‘ø ä´ Öô ^Ûø ³qø ^³mø ¨û …ö o³ÖF ]ô áø çû ³Îö ^³jø Žû Ûö ³Öû ] ^³`ø m%]ø ^³nø Êø

!^Ûø `ö ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø
èø Ûø ›ô ^Êø ^ßø iô ‚ø n( ‰ø (Ùû çû jö fø Öû ] àø nû Ûô Öø ^Ãø Öû ] ðô ^Šø Þô éô ³‚ø ³n(‰ø ^³Ûø ³`ô Ú( ]ö o³×F ³Âø æø
!^`ø ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø (Ùû çû ‰ö †$ Ö] ^Þø ‚ô n(‰ø kô ßû eô
lô ^ßø fø Öû ]æø (àû nû ßô Úô ©û ³Ûö ³Öû ] lô ^³`ø Ú$ ]ö Wlû ]†ø ³`$ _ø ³Ûö ³Öû ] tô ]æø ‡û Ÿø û] o³×ø ³Âø æø
!àû nû Ãô Ûø qû ]ø à$ `ö ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø lû ^fø n( _$ Ö]
àø Úô àô mû †ø `$ _ø Ûö Öû ]ø (Œû ^ß$Ö]æø äô ×# Ö] ‚ø ßû Âô àô nû Ûø ¿$ ³Ãø ³Ûö ³Öû ] äô ³nû Û$ ³Âø o³×F ³Âø æø
Œô ^f$Ãø Öû ] Øô –û Ëø Öû ] oû eô ]ø æø éø ˆø Ûû uø éø …ø ^Ûø Âö oû eô ]ø ^ßø mû ‚ø ³n(‰ø (Œû ^³qø …û Ÿø û]æø ‹ô ³Þø ‚$ ³Ö]
!^Ûø `ö ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø
o$ fô ß$Ö] ]çû Ãö mø ^eø àø mû „ô $Ö]ø ( éû †ø Ž$ fø Ûö Öû ] éô †ø Žø Ãø Öû ] àø Úô èô nø Îô ^fø Öû ] èô j$Š( Ö] o×ø ³Âø æø
èô eø ^vø ’$ Ö] †ô ñô ^‰ø æø (éû †ø rø ³Ž$ Ö] kø ³vû ³iø Üø ³×$³‰ø æø ä´ ³Öô !æø äô ³nû ×ø ³Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø
!àû nû Ãô Ûø qû ]ø àô mû ‚( Ö] Ýô çû mø oÖF ]ô áõ ^Šø uû ^ô eô Üû `ö Ãø fô iø àû Úø æø (àû nû Ãô eô ^j$Ö]æø
(àû mû ‚( Ö]æø Ð( vø Öû ] èø Ûø ×ô Òø Øô Âû ]ø æø (àû nû Ûô ×ô Šû Ûö Öû ]æø Ýø ¡‰ø û Ÿô û] ˆ$ Âô ]ø Ü$ `ö ×# ³Ö]ø

W^Û÷ nû ×ô Šû iø
Ÿø (äû eô ^vø ‘û ]ø æø ä´ Öô ! o×F Âø æø ‚õ Û$ vø Úö ^Þø Ÿçø û Úø æø ^Þø ‚ô n(‰ø o×F Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
(Ðû nû Ïô vû j$Ö^eô ðô ^nø fô Þû Ÿø ]û ‚ø Ãû eø †ô Žø fø Öû ] Øô –ø Êû ]ø (Ðû ³nû Êô †$ ³Ö]æø …ô ^³Çø ³Öû ] gô ³uô ^³‘ø ^³Ûø ³n$‰ô
èô Ëø nû ×ô íø Öû ]ø (Ðû nû Êô çû j$Ö^eô äô ×# Ö] àø Úô ‚ô m$©ø Ûö Öû ]ø (Ðû ³mû ‚ô ³’û ³j$Ö] æø áô ^³Ûø ³mû Ÿô û] o³Öø āô Ðô ³eô ^³Š$ Ö]ø
!äû ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×Ö] oø •ô …ø (Ðû mû ‚( ’( Ö] áô †ô Óû eø oû eô ]ø ^Þø ‚ô n(‰ø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû ] †ô nû Úô ]ø ‚û ô ]†$ Ö]
àô m(ˆø Úö (hû ]çø ’$ Ö]æø Ñô ‚û ’( Ö^eô Ðô ›ô ^ß$³Ö]ø (hû ]æ$ Ÿø û] ‚ô ³aô ]ˆ$ ³Ö] o³×ø ³Âø æø
(hû ^jø Óô Öû ]æø oô uû çø ×û Öô ^Ï÷ Êô ]çø Úö äü mö ]+…ø áø ^Òø pû „ô ³Ö$]ø (hû ]†ø ³vû ³Ûô ³Öû ]æø ‚ô ³rô ³Šû Ûø ³Öû ]
(hû ^_$ íø Öû ] àô eû †ø Ûø Âö “õ Ëû uø oû eô ]ø ^Þø ‚ô n(‰ø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû ] †ô nû Úô ]ø ‚û ô ]†$ Ö] èô Ëø nû ×ô ³íø ³Öû ]ø
!äû ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×Ö] oø •ô …ø
àô mû …ø çû ß%Ö] pû ƒô (áû ^Ûø mû Ÿô û]æø ðô ^nø vø Öû ] Øô Úô ^Òø (áû !†û Ïö Öû ] Äô ³Úô ^³qø o³×F ³Âø æø
†ô nû Úô ]ø ‚û ô ]†$ Ö] èô Ëø nû ×ô íø Öû ]ø (àû ÛF uû †$ Ö] èö Óø ñô ¡Úø ø äö ßû Úô kû nø vû jø ‰û ] àô ³Úø (áû ^³aø †û ³fö Öû ]æø

x ZāZxøñZ'
,

71

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

70

ke^_ì …]çÞ]

(lû ^ßø Úô ©û Ûö Öû ]æø àø nû ßô Úô ©û Ûö Öû ] Äô nû Ûô rø Öô æø (ðû ^Âø ‚% Ö^eô ^Þø ^‘ø æû ]ø àû Ûø Öô æø ^ßø nû ×ø Âø Ð' ³uø äö ³Öø
ø Þ$]ô (lû ]çø ³Úû Ÿø û]æø Üû ³`ö ßû ³Úô ðô ^³nø uû Ÿø ]û ø
(lû ]çø Âø ‚$ Ö] gö nû rô Úö gº mû †ô ³Îø ĺ ³nû Ûô ³‰ø Ô

èø Âø ‚ô jø fû Ûö Öû ]æø éø †ø Ëø Óø ³Öû ] Ùô „ö ³ìû ]æø (àû ³nû Ûô ³×ô ³Šû Ûö ³Öû ]æø Ýø ¡ø‰û Ÿô û] †ô ³’ö ³Þû ] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
(àû mû ‚( Ö] ðô ]‚ø Âû ]ø Øø Ûû ø kû j(ø Ü$ `ö ×# Ö]ø (àû nû Òô †ô Žû Ûö Öû ]æø p…F ^³’ø ³ß$³Ö]æø ø çû ³`ö nø Öû ]æø

ø jô Ûø uû †ø eô
!àû nû Ûô Öø ^Ãø Öû ] h( …ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ]æø (àû nû Ûô uô ]†$ Ö] Üø uø …û ]ø ^mø Ô
!Üô nû uô †$ Ö] àô Ûuû †$ Ö] äô ×Ö] Üô Šû eô (Üô nû qô †$ Ö] áô ^_ø nû Ž$ Ö] àø Úô äô ×# Ö^eô ƒö çû Âö ]*
àô Âø o`F ßû mø æø oeF †û Ïö Öû ] pƒô ðô ^jø māô æø áô ^Šø uû ¬ô Öû ]æø Ùô ‚û Ãø Öû ^eô †ö Úö ^+mø äø ×# ³Ö] á$ āô
!áø æ†ö Ò$ „ø iø Üû Óö ×$Ãø Öø Üû Óö ¿ö Ãô mø (oô Çû fø Öû ]æø †ô Óø ßû Ûö Öû ]æø ðô ^Žø vû Ëø Öû ]

šø …û Ÿø û] Ùô ˆô Öû ‡ø æø (Üû aö …ø ^mø ô †û Ú( ø Ü$ `ö ×# Ö]ø (àû nû Ûô Öô ^¿$ Ö] ‚ø nû fô Úö ^mø Üû `ö Ãø Ûû qø Ñû ˆ( ³Úø æø
!àû nû Úô †ø Òû Ÿø û] Ýø †ø Òû ]ø ^mø Üû `ô Úô ]‚ø Îû ]ø kô vû iø àû Úô

gû rô jø Šû mø ä´ Ûô Ãø Þô o×F Âø åö çû Âö û ]æø (Üû Òö †û Òö „û mø oÖF ^³Ãø ³iø äø ³×# ³Ö] ]æû †ö ³Òö ƒû ]ö
!†û fø Òû ]ø æø Ü% iø ]ø æø Ü% aø ]ø æø Ø% qø ]ø æø ˆ% Âø ]ø æø oÖF æû ]ø æø o×F Âû ]ø oÖF ^Ãø iø äô ×# Ö] †ö Òû „ô Öø æø (Üû Óö Öø

Ÿæø ø (^ßø Ûô ×û Âô Èø ×ø fû Úø Ÿæø ø (^ø ßÛ( aø †ø fø Òû ]ø ^nø Þû ‚% Ö] Øô Ãø rû iø Ÿæø ø (^ßø nû ×ø Âø oÇF eø àû Úø o×F ³Âø
ø Êö ^³íø ³mø Ÿ$ àû ³Úø ^³ßø ³eô çû ³Þö „ö ³eô ^³ßø ³nû ×ø ³Âø ¼û ³×( ³Šø iö
h$ …ø ^mø (^ßø Ûö uø †û mø Ÿæø ø ^ßø nû Êô Ô

−'/ý−'/ý−'/ý−'/ ý−
ï'ï'ï

Ä
E
B
na^gîsZ] é5k Z1Z
W
ï

:ZÔŠ !*
Mg©m ~^

ï

Website: www.ziaislamic.com
Email:zia.islamic@yahoo.co.in

(^ßø nû ×ø Âø †û ’ö ßû iø Ÿøæø ^Þø †û ’ö Þû ]æø (^ßø ³nû ×ø ³Âø àû ³Óö ³iø Ÿæø ø ^³ßø ³Ö$ àû ³Òö Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
^Þø †û ’ö Þû ]æø (^ßø Ûø ×ø ¾ø àû Úø o×F Âø ^Þø …ø ^+$ø Øû Ãø qû ] Ü$ `ö ×# Ö]ø (^Þø ]ø ^Âø àû Úø o×F Âø ^Þø †û ³’ö ³Þû ]æø

!àû nû Ûô Öø ^Ãø Öû ]
ø $ Ö]æø †ø ³³jû Š( Ö] Ü$ ³`ö ×# ³Ö] gô ³³jö Òû ]æø
o³×ø Âø æø ^³ßø nû ×ø Âø èø nø Êô ^³³Ãø ³Öû ]æø èø Úø ¡Š
Õø †( eø oû Êô (àû mû †ô Êô ^Šø Ûö Öû ]æø àø nû Ûô nû Ïô Ûö ³Öû ]æø éô ³]ˆø ³Çö ³Öû ]æø tô ^³r$ ³vö ³Öû ] Õø ‚ô ³nû fô Âø
Üø ×$ ‰ø æø ä´ Öô !æø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ‚õ Û$ vø Úö ^Þø ‚ô n(‰ø èô Ú$ ]ö àû Úô Õø ç( qø æø Õø †ô ³vû ³eø æø
!àû nû Ãô Ûø qû ]ø
ø Öô çû ‰ö …ø æø (oËF _ø ’û Ûö Öû ] Ô
ø n(fô Þø åô ^rø eô Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
†û `( ›ø =o–F iø †û Ûö Öû ] Ô
ø jô f$vø Úø æø Ô
ø iô ‚ø aø ^Žø Úö àû Âø ^Þø ‚ö Âô ^fø mö Ìõ ‘û æø Ø( Òö àû ³Úô ^³ßø ³eø çû ³×ö ³Îö
^ßø jû Úô ]ø æø (Ô
ø ø Öû ] ]ƒø ^mø Ô
ø ñô ^Ïø Öô oÖF ]ô Ñô çû Ž$ Ö]æø (èô Âø ^Ûø rø Öû ]æø èô ß$Š% Ö] o×ø Âø
!Ýû ]†ø Òû Ÿô û]æø Ùô ¡r
!…ô ^ß$Ö] hø ]„ø Âø ^ßø Îô æø è÷ ßø Šø uø éô †ø ìô ŸF ]û oÊô æø è÷ ßø Šø uø ^nø Þû ‚% Ö] oÊô ^ßø iô ! ^ßø e$…ø
àû Ûø Öô æø ^Ã÷ nû Ûô qø ^ßø íô ñô ^Žø Ûø Öô æø ^ßø iô „ø iô ^‰ø Ÿø æô ø ^ßø mû ‚ô Öô ]çø Öô æø ^ßø Öø †û Ëô Æû ] Ü$ `ö ×# Ö]ø

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

72

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

x ZāZxøñZ'
,

ke^_ì …]çÞ]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful