PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

BAHAGIAN

PROSES / PENJELASAN

CONTOH PENULISAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ____________________DALAM SUBJEK _______________________ MENGGUNAKAN KAEDAH _______________________________________________________ MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN KARDIOVASKULAR DALAM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LATIHAN LITAR. MENINGKATKAN TAHAP KETANGKASAN DALAM MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH LATIHAN LITAR.

a. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Isi Kandungan b. Tajuk hendaklah ringkas, mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian.

Nama Penyelidik / Catatkan nama penuh penyelidik/ ahli kumpulan kumpulan

MUSA AL-KARIM BIN MOHD YUSUF MOHD HAZWAN BIN MD TAIB SK RAJA MUDA MUSA, 33000 KUALA KANGSAR, PERAK

Nama Sekolah

Catatkan nama sekolah berserta alamat lengkap

Pendahuluan Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu

a. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat kepada empat perkara utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu; • Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Refleks pengalaman P & P lepas.

Pada tahun ini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran _____________________. Kelas _____________ merupakan kelas yang _________________________________________________________. Untuk tujuan itu, perkara asas yang perlu mereka kuasai adalah ____________________________________________________ Saya telah mengakhiri / [Semasa] sesi pengajaran dan pembelajaran saya dengan menjalankan aktiviti fizikal / permainan kecil. Selepas / [Semasa] setiap kali mengadakan [latihan / permainan kecil ] _____________, saya dapati mereka hanya mampu melakukan aktiviti antara 10 hingga 15 minit

1

KK/PJPK/IPGKI/2011

Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih jelas. Apa yang berlaku setiap kali aktiviti / permainan kecil dijalankan. Kemahiran _______________________________ merupakan asas yang penting terutamanya dalam pergerakan asas / kecergasan fizikal. mereka sering memberi alasan letih dan sering mengeluh apabila disuruh membuat aktiviti tersebut. e. keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kepada d. Rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan. Pendahuluan Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu Fokus Kajian / Isu Keperihatinan Tinjauan dan analisis masalah - Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah. Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi yang dibuat pada langkah 1. Terjemahkan refleksi secara bertulis. Pada pendapat saya. sukatan pelajaran dan bahan-bahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Saya berharap sekiranya kajian saya ini berjaya. saya __________________________________________________________ c. kelas ___________. _______ orang murid kelas saya tidak dapat __________ dalam tempoh masa yang ditetapkan. keputusan peperiksaan. Daripada temubual secara tidak formal saya dapati kaedah _____________ yang saya jalankan selama ini membosankan murid-murid dan sebagai seorang guru saya akan cuba untuk menangani masalah ini.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN sahaja. Hal yang demikian mengecewakan saya. Jika tempoh masa dipendekkan mereka boleh melakukan aktiviti dengan baik. 2 KK/PJPK/IPGKI/2011 . Memandangkan masalah murid-murid dalam _____________ berpunca daripada kurang mahir atau kukuhnya mereka dalam ___________________________ maka saya mengambil inisiatif ini untuk mengetengahkan kajian saya bagi membantu murid-murid menguasai / meningkatkan _________________________________ yang sememangnya kurang dimiliki / dikuasai oleh murid dengan baik. ujian. Masalah yang saya hadapi jika tidak diselesaikan akan _____________________________________________________ _____________________________________________________.

Pelajar akan _____________________________________________ AKTIVITI 2 . Perancangan Tindakan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dilaksanakan. Kumpulan Sasaran Nyatakan bilangan pelajar yang dikaji (mestilah kumpulan pelajar yang diajar oleh penyelidik) Sebutkan kelas pelajar yang dikaji Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan _____orang pelajar Kelas ______________ yang terdiri daripada ____ pelajar lelaki dan _______ pelajar perempuan. ____________________________________________ Menarik minat pelajar dalam mengikuti Pendidikan Jasmani Meningkatkan mutu pengajaran guru iii.______________________________________________ Pelajar akan _____________________________________________ 3 KK/PJPK/IPGKI/2011 . Aktiviti-aktiviti tersebut ialah: setiap langkah-langkah aktiviti agar boleh difahami oleh AKTIVITI 1 . Sebanyak _______ aktiviti dirancang untuk membantu meningkatkan kemahiran pertukaran unit dalam kalangan murid-murid kumpulan sasaran guru perlu menulis secara ‘detail’ saya.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN • • • Objektif kajian / Soalan Kajian • • Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus.Nama Aktiviti Yang Dirancang pembaca. Objektif Umum: Ambil daripada tajuk kajian: Cth: Meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular dalam matapelajaran pendidikan Jasmani Objektif Khusus: i. iv. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah Objektif hendaklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P) Objektif hendaklah boleh diukur Semua objektif khas hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti. ____________________________________________ ii.______________________________________________ Pelajar akan _____________________________________________ AKTIVITI 3 .

Analisis Inferensi ( Ujian-t. analisis video.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Perancangan Cara Mengumpul Data Perancangan Cara Menganalisis Data Perancangan Pelaksanaan Tindakan Jadual Pelaksanaan Kajian Nyatakan kaedah mengumpul data yang akan dilaksanakan. Tempoh Pelaksanaan Kos Kajian 4 KK/PJPK/IPGKI/2011 . anova dsb ) • • • • Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta gantt Memasukkan aktiviti yang dirancang bagi menjalankan kajian Memasukkan tarikh tentatif kajian akan dijalankan Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/keadaan semasa Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan – individu/kumpulan Melaksanakan tindakan – aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 Melaksanakan tindakan 3 – aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Ujian untuk mengesan perubahan murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian untuk makluman panitia/sekolah. sisihan piawai) Nyatakan kaedah analisis data yang akan dilaksanakan. Secara menjalankan ujian. pemerhatian. soal selidik. temu bual Cth: Ujian 2.4 km / Ujian Bleep dsb Analisis Deskriptif ( min.

5. jurnal. Borang soal selidik. Borang Kebenaran dsb Lampiran 5 KK/PJPK/IPGKI/2011 . JENIS BAHAN Kertas A4 Printer Cartridge Potostat Bahan dan laporan kajian Buku catatan guru JUMLAH KUANTITI x HARGA SEUNIT JUMLAH KOS (RM) Semua bahan yang dijadikan rujukan: buku. jamuan yang diadakan. 2. surat khabar. • Guru boleh mengabaikan item ini sekiranya guru tidak memerlukan peruntukan kewangan untuk menjalankan kajian tindakan. cenderahati dan perkara-perkara lain yang tidak berkaitan. tesis dsb Senarai Rujukan Ikut format APA Nama Pengarang [ikut abjad]. internet. Tempat:Penerbit Lampiran semua lampiran yang berkaitan Borang pemerhatian. (tahun). • Sila simpan semua resit pembelian bahan/alatan yang digunakan untuk tujuan tuntutan peruntukan yang telah diluluskan. majalah. • Guru tidak boleh memasukkan perbelanjaan perjalanan. Kos Kajian BIL 1. Nama Buku [huruf condong]. 4.PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful