Tajuk kajian: Institusi pentadbiran tempatan MAJLIS PErBANDARAN KOTA BHARU

1

SENARAI KANDUNGAN

BIL

ASPEK

MUKA SURAT

1 2 3 4 5 6 7 8

TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN

1 2 3 4 5 6 ± 27 28 29 ± 31 32

9 RUJUKAN

2

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad s.a.w dan kepada ahli keluarganya, seterusnya kepada para sahabat baginda dan para tabi'n, para alim ulama sehinggalah kepada semua hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak langkah mereka. Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada En. Mohamed bin Yaakob selaku pengetua SMKIP yang banyak memberi sokongan kepada para pelajarnya. Penghargaan tidak terhingga juga saya tujukan kepada cikgu Zarina Teratai selaku guru sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus sejarah ini. Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, kerja kursus sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.Ucapan penuh kasih sayang juga saya tujukan buat ayah saya Basary bin Omar dan ibu saya Sofiah binti Abdullah,terima kasih atas segalanya bantuannya dan dorongannya. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan kerja kursus sejarah dengan sebaik mungkin. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua rakan-rakan saya yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini. Semoga Allah s.w.t. memberikan ganjaran pahala yang besar kepada semua hamba-hamba-Nya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Amin.

3

OBJEKTIF KAJIAN Terdapat beberapa objektif kajian yang telah tercapai setelah melakukan kerja kursus ini . Pelbagai nilai murni dan semangat patriotisme juga telah saya terapkan dalam diri saya dan juga rakan-rakan seperti bekerjasama . bersyukur dan juga bertoleransi setelah membuat kajian ini . Saya juga telah berjaya mempelajari kaedah mengumpul . Pertama sekali . mengelas . visi penubuhan Majlis Perbandaran Kota Bharu juga dapat diketahui . Matlamat . internet akhbar dan gambar yang dapat membantu saya mendapatkan maklumat yang benar dan boleh dipercayai semasa membuat kajian ini . membuat rujukan serta merekod segala maklumat yang diperolehi ketika melakukan kajian ini . iaitu Majlis Perbandaran Kota Bharu ( MPKB ) dengan lebih terperinci . Saya juga telah mengetahui tentang sumber sumber sejarah yang pelbagai seperti buku . Melalui kajian ini juga saya dapat mengetahui aspek latar belakang institusi pentadbiran tempatan ini . saya telah mengenal pasti sumber yang sahih untuk menyokong kajian yang dijalankan . majalah . Pengetahuan saya tentang institusi pentadbiran tempatan juga bertambah luas selepas kajian ini dihasilkan . misi . sumbangan kepada penduduk Kota Bharu serta keistimewaan institusi pentadbiran ini . Selain itu. saya juga telah mengetahui tentang institusi pentadbiran tempatan . objektif . 4 . cinta akan tanah air .

majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Kota Bharu . 5 . artikel . dan keistimewaan Majlis Perbandaran Kota Bharu melalui penyelidikan internet . struktur pentadbiran . buku panduan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Kota Bharu dan juga gambar bangunan institusi pentadbiran tersebut . c) Penyelidikan perpustakaan Saya telah menjalankan penyelidikan di Perpustakaan Awam Kota Bharu dan juga Perpustakaan Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra untuk mendapatkan maklumat dan bukti yang kukuh untuk dijadikan sebagai sumber kajian saya . Rujukan telah dibuat terhadap surat khabar . Pelbagai buku yang berguna tentang institusi pentadbiran tempatan telah diperoleh dan dikaji dengan teliti .KAEDAH KAJIAN a) Analisis dokumen Analisis dokumen telah dibuat oleh saya dan ahli kumpulan saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini . Laman web Majlis Perbandaran Kota Bharu juga telah saya lawat dan saya telah mendapat banyak dokumen yang berfaedah seperti sejarah penubuhan . carta organisasi . b) Lawatan dan pemerhatian Kaedah ini dilakukan di sekitar bangunan pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Bharu dan juga di dalam bangunan tersebut untuk mendapatkan maklumat yang sahih untuk dijadikan sumber kajian kerja kursus ini . Pelbagai maklumat telah diperolehi sama ada dalam bentuk majalah .

HASIL KAJIAN Pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Bharu Majlis Perbandaran Kota Bharu Nama lain y MPKB Kelantan Pengenalan Organisasi Nama ringkas Jenis Negeri Majlis Perbandaran Kota Bharu MPKB Pihak berkuasa tempatan Kelantan Tahun ditubuhkan 1978 6 .

kepatuhan.LOGO MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU 5K (KAF) melambangkan 5 teras kota bharu bandaraya islam iaitu keilmuan. kebajikan. Bilah sisip melambangkan 6 rukun iman. Bulan sabit melambangkan kesyumulan islam dan bentuknya yang condong melambangkan islam dinamik dan futuristik. 7 . kebersihan dan kesejahteraan. Bunga kerak nasi bunga rasmi kota bharu bandaraya islam mempunyai 5 kelopak melambangkan 5 rukun islam.

Warnahijau adalah warna islam.kesepaduan tekad dan komitmen. keberanian dan kecekalan dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi cabaran Pintu gerbang istana balai besar lambang kota bharu kota budaya dan kesenian negeri Kelantan Al-Quran dan Rehal sebagai ikon kota bharu bandaraya islam 8 . islam sebagai ad-deen mencakupi hubungan manusia dengan tuhan. keharmonian dan kesejahteraan. Warna hijau melambangkan kesejahteraan dimana kehidupan warganya sentiasa segar bugar (rohani dan jasmani) Mahkota lambang kedaulatan raja sebagai ketua agama negeri Kelantan Warna merah adalah warna rasmi negeri Kelantan melambangkan jati diri rakyat Kelantan. manusia sesama manusia dan manusia bersama alam sekitar menepati konsep rahmatan Lil alamin yang menjamin kedamaian.

9 .Visi Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam sebagai sebuah organisasi yang unggul akan membangun dan memajukan bandar Kota Bharu sebagai sebuah Bandaraya Islam yang bersih. indah dan berdikari berteraskan dasar Membangun Bersama Islam Misi Membawa kemakmuran dan kesejahteraan hidup kepada warga kota dan mempertingkatkan kemajuan sosio-ekonomi serta memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi bandar Kota Bharu khasnya dan negeri Kelantan amnya.

Objektif y y y y y y Memperkemaskan jentera pentadbiran Majlis supaya menjadi pihak Berkuasa Tempatan yang melaksanakan segala tindakan berasaskan perancangan yang teratur dan tersusun Memperkukuhkan kewangan majlis dengan mempertingkatkan keupayaan jentera pungutan hasil dan mengenal pasti punca-punca hasil baru Mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran dengan memberi penekanan kepada aspek kebersihan dan keindahan bandar Mempertingkat program pembangunan insan untuk melahirkan wargakota yang berwibawa seterusnya menyumbang ke arah pembangunan fizikal dan rohani selaras dengan Kota Bharu Bandar Raya Islam Mengutamakan dan menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam aktiviti dan program pembangunan majlis Mempertingkatkan langkah-langkah pembasmian aktiviti maksiat dan kemungkaran dalam kawasan majlis 10 .

11 .

gov.my 12 .Profil YDP Majlis Perbandaran Kota Bharu Nama Jawatan No Tel Pejabat Emel : Tuan Haji Nazran B Muhammad : Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam : 09 748 3333 : ydp@mpkb.

Shaari Bin Mat Yaman En. Aidy Bin Hassan Tn. Rahman Bin Yunus En. Ruzely Bin Abdullah En. Mohd Noor Bin Mat Yajid 13 Jawatan Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli . Hassan Bin Mamat En. Hj. Wan Azimin Bin Wan Adnan En. Abd Hamid Bin Seman En. Mohd Noordin Bin Noor Hj Dr Izani bin husin Dr Ramly Mamat Chua Chin Hui Wan Sepiah Wan Sulaiman Hjh Norriha Ab Ghani En. Mortazi Bin Ismail Ust. Hj. Mohamed Bin Sulaiman Tn. Abd. Hj.Senarai Ahli Majlis Tahun 2010 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nama Pegawai Ust.

Mohd. Ismail Nor Hashimah binti Deraman Wan Abu Bakar bin Wan Muhammad Hjh. Musa bin Amin Hj Mohd.Majlis 17 18 19 20 21 22 23 24 Tuan Hj. Nik Shamsiah @ Aminah bt. Noraini binti Hussein En. Makhatar bin Che Haron Ong Tian Huei @ Wong Tian Huei Hjh. Zahiruddin bin Hj. Ahmad @ Mohd Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis 14 .

perdagangan dan kewangan. Kawasan MPKB adalah merupakan nodus pembangunan bagi Negeri Kelantan dengan terletaknya bandar Kota Bharu sebagai pusat pentadbiran.Latar Belakang Majlis Perbandaran Kota Bharu Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) adalah organisasi Majlis Kerajaan Negeri yang menjalankan operasi di sekitar bandar Kota Bharu yang meliputi 65 seksyen. kawasan yang bersempadan dengan kawasan Batu 5. 15 . Keluasan kawasan pentadbirannya ialah 115. Manakala Pengkalan Chepa sebagai pusat perindustrian dan Kubang Kerian sebagai Pusat Institusi. Jalan Pasir Mas dan Jalan Kuala Krai ke jambatan Pasir Tumboh di sebelah selatan. Sungai Pengkalan Datu dan Wakaf Stan di sebelah timur dan disebelah barat Sungai Kelantan.64 kilometer persegi yang merangkumi kawasan dari Pantai Cahaya Bulan ke Pantai Sabak di sebelah utara.

bandar Kota Bharu dinaik tarafkan sebagai Majlis Bandaran Kota Bharu (MBKB). Pada tahun 1936.Bandar Kota Bharu telah ditubuhkan pada tahun 1844 dan diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan Negeri Kelantan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Al-Marhum Sultan Muhammad Ke-II. 16 . Pada tahun 1978 Lembaga Bandaran Kota Bharu disusun semula dan dinaik tarafkan kepada Majlis Perbandaran Kota Bharu pada tahun 1978. MBKB telah dimansuhkan dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran pada tahun 1971.

Ia digubal oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Perundangan subsidiari ini dikenali juga dengan nama Perintah. perlanggaran mana-mana undang-undang kecil boleh dikompaun dan tawaran bayaran 17 . Peraturan dan sebagainya Pindaan Undang-Undang Kecil Pindaan kepada undang-undang kecil yang telah diwartakan boleh dibuat daripada masa ke semasa berdasarkan keperluan mengikut prosedur penggubalan yang sama Kadar Kompaun Berdasarkan Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MPKB (Pindaan) 2002.Undang-Undang Kecil Apakah Undang-Undang Kecil? Undang-Undang Kecil atau 'by-laws' dalam bahasa Inggeris adalah perundangan subsidiari kepada undang-undang ibu. Kaedah.

perlanggaran mana-mana undang-undang kecil boleh didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan penalti/denda sehingga RM2.kompaun adalah sehingga maksima RM 500.00.00.000.00 sehari.00 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali.000. Bagi kesalahan yang berterusan selepas sabitan. Penalti/Denda Sekiranya tawaran kompoun tidak dijelaskan. Manakala kadar maksima kompaun kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ialah RM 1. denda boleh dikenakan maksima RM200. 18 .

Perniagaan dan Perindustrian MPKB 1985 14 Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan MPKB 1989 15 Undang-Undang Kecil Tandas Awam MPKB 1990 16 Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya MPKB 1989 17 Undang-Undang Kecil Kedai Dobi MPKB 1990 18 Undang-Undang Kecil Vandalisme MPKB 1994 19 Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing MPKB 1995 20 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah MPKB 1990 21 Kaedah-Kaedah Pegawai MPKB (Kelakuan Dan Tatatertib) 1983 19 . Pembuangan dan Pelupusan Sampah MPKB 1985 13 Undang-Undang Kecil Tred. undang-undang kecil yang digunapakai di Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam adalah sebagaimana berikut: 1 Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MPKB 1983 2 Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau MPKB 1983 3 Undang-Undang Kecil Pasar MPKB 1986 4 Undang-Undang Kecil Iklan MPKB 1990 5 Undang-Undang Kecil Taman MPKB 1986 6 Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MPKB 1986 7 Undang-Undang Kecil Penjaja MPKB 1986 8 Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MPKB 1986 9 Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MPKB 1987 10 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MPKB 1985 11 Undang-Undang Kecil Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian MPKB 1987 12 Undang-Undang Kecil Pemungutan.Senarai Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam Sehingga 2008.

22 Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) (Kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu) 1985 23 Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKB 2000 24 Perintah Lalulintas Jalan (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan ) MPKB 2002 25 Perintah Tetap MPKB 2001 26 Perintah Tetap Tatacara Kompaun MPKB-BRI 2006 27 Perintah Tetap Tatakelakuan Anggota Penguatkuasaan MPKB-BRI 2007 20 .

21 . 9. Memastikan segala projek pembangunan majlis dilaksanakan dengan baik.Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam 1. Memastikan semua pelanggan mendapat layanan sempurna dan memproses segala permohonan dengan kadar yang segera. 8. 2. 5. 4. Memastikan penyusunan dan pengawasan pembangunan yang berkesan dan terancang. 3. Memastikan setiap aduan yang diterima diambil tindakan segera. Mempertingkatkan kualiti penghidupan bandar melalui perancangan dan perkhidmatan yang cekap. Memastikan kesihatan awam terjamin melalui peningkatan aktiviti dan kawalan kebersihan di semua tempat. Berusaha mengekal dan memelihara imej bandar Kota Bharu sebagai Bandar Berbudaya. Mewujudkan program keindahan bandar secara menyeluruh ke arah menjadikan Bandar Kota Bharu hijau dan berbunga. 6. berkualiti dan tidak membazir. Menjamin perlindunagn masyarakat melalui undang-undang dan memastikan tindakan undang-undang dijalankan dengan adil dan saksama. 7. adil dan mesra.

MOTTO µ MEMBANGUN BERSAMA ISLAM ´ 22 .

memudahkan dan mengusahakan pembangunan ekonomi. Membangunkan kemudahan pelancongan dengan mengambilkira penglibatan penduduk setempat. sosial dan prasarana di dalam kawasan pentadiran MPKB. menggalakkan.Perincian fungsi / peranan y Melaksanakan segala fungsi kerajaan tempatan di dalam kawasan pentadbiran MPKB berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1974 (Akta 133) . Memajukan. Melaksanakan perancangan pembangunan mengikut rancangan pembangunan ke arah mencapai pembangunan mampan. y y y 23 .

Dengan ini . Pendidikan Selain faktor ekonomi . Majlis Perbandaran Kota Bharu juga telah menyediakan banyak lokasi untuk berniaga ( gerai ) di tempat tersebut . dan kesemuanya amat efektif .Peranan Majlis Perbandaran Kota Bharu 1 . kedai kedai . pusat beli belah dan juga taman tema air yang baru dibina . Semua ini telah membuktikan bahawa penduduk bandar Kota Bharu sentiasa setanding dengan bandar bandar ataupun daerah daerah lain dari segi pendidikan . Majlis telah sentiasa berusaha untuk memastikan kebersihan Kota Bharu . 24 . Ekonomi Dalam membangunkan ekonomi bandar Kota Bharu . Majlis Perbandaran Kota Bharu tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah . 2 . Semua ini . secara langsung dan tidak langsung telah menambahkan sumber pendapatan atau ekonomi penduduk bandar tersebut . Terdapat sebanyak 59 buah sekolah kebangsaan seluruh Kelantan . 2 buah sekolah kebangsaan cina dan 5 sekolah teknik. pihak Majlis telah banyak berusaha untuk memastikan bandar Kota Bharu sentiasa berada di samping bandar bandar lain di Malaysia dengan membina pelbagai infrastruktur seperti bangunan dan wisma syarikat . Para peniaga kecil tidak akan kehilangan peluang untuk memulakan perniagaan mereka dengan adanya peluang perniagaan yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Kota Bharu . Majlis dapat memastikan kredibiliti pantai di Kota Bharu sebagai destinasi pelancongan setanding tempat tempat lain di Malaysia . Jika dilihat dari segi infrastruktur pula . pelbagai usaha telah diambil oleh Majlis . Pertama .

Ibu Pejabat Polis . khemah dan bot untuk pelancong di pantai . keropok lekor dan sebagainya. Majlis sentiasa memastikan bahawa pantai ini berada dalam keadaan yang bersih . Kota Bharu juga menyajikan tarikan pelancong yang lain seperti keindahan batik di PCB. Padang . Ini akan memastikan bandar Kota Bharu sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera . Penduduk Kota Bharu juga berasa terjamin kerana berada di bawah penjagaan Majlis Perbandaran Kota Bharu . wau. Pelancongan Dari segi pelancongan. 4 . Balai Bomba dan Penyelamat . keselamatan mereka di tempat ini juga akan diambil kira . Pihak MPKB juga memastikan bahawa pelancong yang datang ke tempat ini akan dilayan secara sebaik mungkin dan yang paling penting . Selain pantai . selamat dan sejahtera . Taman Komuniti Awam . dan juga Pejabat Penerangan Kota Bharu telah ditubuhkan . songket.3 . 25 . Pelbagai kemudahan awam disediakan untuk penduduk dan pelancong yang datang untuk melawat bandar ini seperti tandas awam. Kemasyarakatan Majlis sentiasa memastikan bahawa penduduk Kota Bharu hidup secara aman . Pejabat Kastam Diraja Malaysia . pantai di Kota Bharu merupakan destinasi pelancongan yang terkenal di persada negara mahupun antarabangsa . Segalah masalah dari segi keselamatan mahupun keselesaan penduduk di bandar ini akan diselesaikan dengan secepat mungkin oleh Majlis . kompleks sukan . selamat dan sesuai untuk pelancong pelancong yang datang untuk bercuti . Klinik Kesihatan Kota Bharu .

menaik taraf sekolah . y Saranan dan harapan Majlis Perbandaran Kota Bharu dengan sukacitanya berharap agar bandar Kota Bharu akan kekal sebagai tempat yang sesuai untuk penduduk dan juga menjadi destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia . membina kedai kedai untuk penduduk bandar . Ahli majlis juga mempunyai kredibiliti untuk menjalankan tugas . Majlis juga berharap agar sektor ekonomi . Majlis mengalukan-alukan cadangan-cadangan atau ideaidea dari penduduk bandar ini untuk dijadikan inspirasi dalam membawa satu senario baru yang 26 . MPKB juga mempunyai struktur pentadbiran yang sangat efektif . Ini bermakna Majlis telah bekerja dengan penuh tanggunggjawab untuk memikul tugas yang berat ini . membangunkan lebih banyak hotel untuk pelancong . pelancongan dan kemasyarakatan akan terus berkembang . y Perancangan masa hadapan Majlis mendokong bersama misi dan wawasan yang menentukan hala tuju arah pembangunan yang penuh cabaran membangunkan satu identiti unik. memajukan kemudahan awam . Ini bermakna Majlis sangat mengambil berat akan keselesaan dan kesejahteraan penduduk di bandar tersebut . Majlis juga sentiasa memperkukuhkan ekonomi tempatan menerusi rancangan pembangunan yang dirangka ke arah memanifestasikan Kota Bharu sebagai bandar peranginan tepi yang moden dan terkenal. Ini dapat dilihat melalui penduduk Kota Bharu yang sentiasa hidup dalam keadaan aman tanpa sebarang masalah yang dihadapi .Perkembangan y Pembangunan prasarana / Fizikal Majlis Perbandaran Kota Bharu telah berusaha untuk membangunkan dan memajukan prasarana di bandar ini . tulen dan mempersonakan bagi Kota Bharu sebagai destinasi percutian yang tiada tandingannya sambil menyediakan produk kegiatan pelancongan dan aktiviti riadah tepi pantai dan mempertingkatkan kemudahan asas dan awam. membina kompleks beli-belah dan juga pembinaan taman tema air yang baru . y Keunikan Berbanding majlis perbandaran ataupun institusi pentadbiran tempatan yang lain . MPKB sangat bertuah kerana dapat memajukan destinasi pelancongan yang amat penting di Malaysia . pendidikan . produktif dan cekap untuk menjalankan pentadbiran . Majlis juga sangat efisien semasa menjalankan tugas mentadbir . Pelbagai usaha seperti membina Taman Rekreasi . membaik-pulih jalan raya . Semua bidang tugas Majlis dijalankan dengan penuh tanggunggjawab dan mengikut etika kerja yang betul .

Bertepatan dengan moto MPKB Membangun Bersama Islam'.MPKB menyeru kepada semua pihak supaya penduduk Kota Bharu dapat bersama-sama berganding bahu merealisasikan inspirasi Majlis untuk meningkatkan tahap produktiviti terutama dalam keupayaan dan kecekapan perkhidmatan.akan memberi banyak kemudahan bagi kemajuan Kota Bharu sama ada dari segi pentadbiran mahupun pembangunan infrastrukturnya. 27 .

nilai patriotisme berusaha dan produktif ditanam dalam diri saya setelah membuat kajian ini . Segala kesusahan dan ketidakselesaan penduduk bandar Kota Bharu dapat diselesaikan oleh pihak MPKB dengan cepat dan efisien . 28 . Segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sikap penduduk yang berganding bahu untuk menyelesaikan masalah . beberapa nilai patriotisme telah saya terapkan dalam diri saya . Akhir sekali .RUMUSAN Setelah menyiapkan folio ini . saya telah melihat dan mempelajari sikap pihak Majlis Perbandaran Kota Bharu yang sentiasa rajin dan gigih semasa menjalankan tugas tanpa mengeluh walau sekali pun . Kesemua ahli-ahli majlis sentiasa menyokong dan melibatkan diri dalam pembangunan negara . Antaranya ialah saya amat berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana mempunyai institusi pentadbiran tempatan yang sangat cekap dan berwawasan . Masyarakat bandar Kota Bharu sentiasa saling menolong antara satu sama lain tidak kira kaum atau agama . Semasa menghasilkan Kerja Kursus Sejarah 2011 ini . Selain itu . Nilai-nilai patriotisme ini semestinya akan membantu saya menjadi orang yang taat dan cinta akan tanah air . saya juga dapat memupuk sikap bersemangat kekitaan dalam kalangan penduduk tempatan .

LAMPIRAN Bagunan Majlis Pembandaran Kota Bharu 29 .

Peta Kota Bharu 30 .

Logo Majlis Pembandaran Kota Bharu 31 .

com.my/home y Majalah Majalah OFF THE EDGES.RUJUKAN y Internet http://maps.my/maps http://www.gov. Ahad 14 November 2010.mpkbbri. November 2008 y Akhbar Sinar Harian.Ditulis oleh Farish A Noor.Muka surat K4 y Orang sumber 32 .google.

Elemen 3 33 .

Secara tidak langsung. Mereka akan mengagung-agungkan budaya luar negara serta kurang kesedaran untuk mempertahankan maruah negara. Generasi muda kini pula kurang bersikap patriotik. Selain itu. negara kita dapat membangun dengan pesat dan menjadi negara maju. pertandingan melukis dengan bertemakan "negaraku" dan lain-lain lagi. Semangat patriotik memang harus diamalkan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak mereka kanak-kanak lagi. pengaruh guru turut beperanan penting dalam usaha menyemai semangat patriotik dalam jiwa rakyat negara ini semenjak kanak-kanak. Dengan semangat itu. Jika semangat patriotik tidak disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak mereka kanakkanak. mereka akan terpikat oleh dunia di luar dan meninggalkan tanah air demi kepentingan negara sendiri dan tidak mahu melakukan perbuatan tidak setia kepada negara seperti mambakar bendera negara. Semangat patrotik yang disemaikan dalam jiwa bakal pemimpin negara turut akan diingati dan dipraktikkan oleh mereka pada masa hadapan. Secara tidak langsung semangat patriotik dapat disemaikan dalam jiwa kanak-kanak semasa mereka mengambil bahagian dalam pertandingan yang diadakan. pertandingan kolaj dengan topik merdeka atau sejarah. melepaskan pucuk masing-masing terutama di kawasan bandar. Ibu bapa wajar menjadi teladan kepada kanak-kanak. Budaya barat diagung-agungkan manakala nilai cinta akan tanah air sendiri diketepikan. Sebaliknya. Sikap yang diamalkan semasa kecil biasanya akan kekal hingga dewasa. Mereka perlu disedarkan bahawa kepentingan semangat patriotisme. sifat mementingkan kebendaan dan diri sendiri telah biasa diamalkan dalam kalangan masyarakat. pertandingan kolaj dengan bertemakan topik merdeka atau sejarah. pertandingan menulis esei berkaitan dengan tokoh yang mempertahankan negara. Mereka perlu mendedahkan amalan yang mengandungi unsur patriotisme kepada kanak-kanak. Mereka perlu mendorong kanak-kanak lahir perasaan bangga dan syukur terhadap negara serta cinta akan negara. Pelbagai pertandingan boleh dianjurkan sempena bulan penghayatan merdeka. Pihak berkuasa juga boleh mengambil beberapa langkah untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan kanak-kanak. 34 . Bapa borek anak rintik. Kanak-kanak harus didedahkan kepada nilai cinta akan negara dan sifat-sifat patriotik. Tidak kurang sikap seperti enau dalam belukar. Kanak-kanak yang cepat belajar daripada ibu bapa akan mengikut jejak mereka dengan mengamalkan semangat patriotik . Maka wujud patriotisme dalam pembentukan sahsiah insaninsan mulia. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kanak-kanak akan ingat pada pengajaran dan ikut kata ibu bapa. Misalnya. Ibu bapa harus mendidik mereka tentang sejarah kemerdekaan negara dan kepahlawanan tokoh-tokoh terkenal yang berjuang demi tanah air. Mereka harus menerapkan semangat patriotik dalam kehidupan.Karangan patriotisme Pada zaman atom ini. kemungkinan mereka akan kurang perhatian terhadap isu-isu negara dan tidak mempunyai sifat-sifat patriotik. perbuatan membelot negara akan dikeji dan lahirlah keinginan rakyat untuk memberi sumbangan untuk kepada negara. guru-guru yang mengajar di sekolah patut menekankan unsur-unsur patriotik terutamanya dalam mata pelajaran Sejarah dan Pendidikan Moral.

semangat patriotik mesti disemaikan dalam jiwa rakyat negara ini semenjak mereka kanak-kanak. Maka wawasan 2020 dapat dicapai dan Malaysia akan menjadi negara gemilang. 35 . Rasa bangga sebagai warganegara Malaysia semasa Jalur Gemilang dikibarkan.Kesimpulannya. Demikianlah perbuatan derhaka dapat dicegahkan dan kukuh semangat patriotik dalam kalangan masyarakat.

36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful