You are on page 1of 4

Καταστατική ∆ιακήρυξη της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης

___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ)
Άρθρο 1
Η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (Ε.Σ.Ε.) αποτελεί ένωση εργαζοµένων, ανεξαρτήτως εθνι-
κότητας, φύλου, φυλής, χρώµατος, θρησκείας και ιδιαίτερων ικανοτήτων ή προτιµήσεων, που α-
σκεί συνδικαλιστική δράση µε βάση τις αρχές του ελευθεριακού συνδικαλισµού.
Η ΕΣΕ θεωρεί πως το µέλλον της κοινωνίας ανήκει στον κόσµο της εργασίας. Οι εργαζόµενοι πα-
ράγουν τον κοινωνικό πλούτο, όµως είναι αποκλεισµένοι από αυτόν. Αυτή η αντίφαση πρέπει να
λυθεί. Η κοινωνική απελευθέρωση είναι αναγκαία και επιτακτική. Ο κόσµος της εργασίας πρέπει
να πάρει στα χέρια του τις τύχες του. Η κοινωνική απελευθέρωση τους εργαζόµενους κυρίως αφο-
ρά!
Η ΕΣΕ θεωρεί δική της κληρονοµιά την ιστορία του εργατικού κινήµατος, την ιστορία του κινήµα-
τος της κοινωνικής χειραφέτησης. Εµπνέεται από την πλούσια εµπειρία του αναρχοσυνδικαλισµού
και του επαναστατικού συνδικαλισµού. Αντλεί διδάγµατα από την πείρα των κοινωνικών επανα-
στάσεων και ιδιαίτερα από τις ελευθεριακές τους τάσεις. Αποτελεί παράδειγµα για µας, η δράση
της CNT στα πλαίσια της ισπανικής επανάστασης (1936-1939). Οι ιδέες του ελευθεριακού συνδι-
καλισµού δεν είναι κάτι το πρόσκαιρο. Έρχονται από πολύ µακριά και πάνε πολύ µακριά.
Άρθρο 2
Οι σκοποί της Ε.Σ.Ε., είναι οι ακόλουθοι:
1. Η ανάπτυξη ενός διαφορετικού συνδικαλισµού, οριζόντιου αντι-ιεραρχικού, αυτοδιαχειριστικού,
ταυτόχρονα διεκδικητικού και επαναστατικού.
Αυτός ο συνδικαλισµός θα είναι:
− ικανός να παρέµβει στους καθηµερινούς υλικούς όρους ζωής του κόσµου της εργασίας (µισθω-
τοί, υποαπασχολούµενοι, άνεργοι, µελλοντικοί εργαζόµενοι) και να τους βελτιώσει. Ο συνδικα-
λισµός, για εµάς, στοχεύει στην δρυνση της ανάκτησης του κοινωνικού πλούτου που παράγεται
από τους ίδιους τους εργαζόµενους, µε αύξηση των απολαβών από την εργασία τους, καθώς και
στη διεύρυνση του ελέγχου των εργαζοµένων πάνω στην ίδια τους τη ζωή, µε µείωση του
χρόνου εργασίας.
− ικανός, µέσω των ελευθεριακών αρχών που συγκροτούν τη λειτουργία και τη δράση του, να δι-
αµορφώσει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πεδίο τη δυναµική και βίαιη ρήξη µε τον καπιταλισµό
και την κρατική του έκφραση, στην προοπτική του περάσµατος σε µια κοινωνία ελευθεριακή,
κοµµουνιστική, χωρίς εκµετάλλευση (και κυριαρχία) ανθρώπου από άνθρωπο. Παλεύουµε για
µια κοινωνία που θα είναι ικανή να πραγµατώσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των ικανο-
τήτων και των επιθυµιών του συνόλου των µελών της, και να σταµατήσει την οικολογική κατα-
στροφή. Η µορφή την οποία είναι δυνατό να λάβει µια τέτοια ρήξη δεν µπορεί παρά να είναι α-
ποτέλεσµα της δηµιουργικής δύναµης της κοινωνίας, όταν λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές
πρωτοπορίες οποιασδήποτε µορφής, της συνδικαλιστικής συµπεριλαµβανοµένης.
2. Η ρήξη µε το γραφειοκρατικό συνδικαλισµό τόσο στη λειτουργία του όσο και ως θεσµού, ο ο-
ποίος ακρωτηριάζει τις δυνατότητες των εργαζοµένων να εξασφαλίσουν ουσιαστικές νίκες σε
βάρος της εργοδοσίας. Η ΕΣΕ θέτει ως έναν από τους µακροπρόθεσµους στόχους της τη δηµιουρ-
γία µιας Ελευθεριακής Συνοµοσπονδίας Εργασίας και προσπαθεί να συµβάλει σε αυτό.
3. Η καλλιέργεια µέσα στους εργαζόµενους, σε κάθε κλάδο και δια-κλαδικά, της αντίληψης πως,
ό,τι έχει ως τώρα κερδηθεί και ό,τι µπορεί παραπέρα να κερδηθεί από τους εργαζόµενους, είναι
πάντα -και µόνο- αποτέλεσµα συλλογικής διεκδίκησης και πάλης, ανεξάρτητα από τις µορφές που
αυτή λαµβάνει κατά περιόδους.
4. Η κατάργηση όλων των ταξικών και ιεραρχικών διακρίσεων στην κοινωνία. Κανένα προνόµιο
για κανέναν δεν είναι αποδεκτό από εµάς, είτε πρόκειται για προνόµια φύλου, φυλής, καταγωγής,
πεποιθήσεων, ιδιαίτερων ικανοτήτων, προτιµήσεων.
5. Η προβολή της ιδέας, ότι η οµοσπονδιακή και οριζόντια δοµή, εκτός από εργαλείο αποτελεσµα-
τικής συνδικαλιστικής δράσης, είναι µία πρόταση οργάνωσης της παραγωγής, της οικονοµίας, της
κοινωνίας. Η προώθηση της ανάπτυξης δοµών και λειτουργιών που να είναι αντίστοιχες µε τη νέα
µορφή της κοινωνικής οργάνωσης που επιδιώκουµε, ώστε να αποτελέσουν µία συγκροτηµένη
πρόταση κοινωνικού µετασχηµατισµού.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (ΜΕΣΑ)
Άρθρο 3
Για να πραγµατοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς η Ε.Σ.Ε. µεταχειρίζεται τα ακόλουθα µέσα:
1. Συµβάλλει στη συγκρότηση ανεξάρτητων αντι-γραφειοκρατικών πρωτοβάθµιων σωµατείων σε
εργασιακούς χώρους και κλάδους. Όπου είναι εφικτό συµβάλει στη συγκρότηση συνδικαλιστικών
σχηµάτων, ή συµµετέχει σε συνδικαλιστικά σχήµατα που δε συγκρούονται µε τις αρχές και τους
σκοπούς της.
2. Προωθεί την άµεση δράση, τη συναδελφική αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση στους χώρους
δουλειάς και τους κλάδους.
3. Παρεµβαίνει στα γραφειοκρατικά συνδικάτα - αφού εξετάσει κατά περίπτωση, αν υπάρχει η δυ-
νατότητα παρέµβασης σε αυτά - προωθώντας τη λογική των Γενικών Συνελεύσεων στους εργασι-
ακούς χώρους και κλάδους, διεκδικώντας να καταστούν αυτές το κέντρο λήψης των αποφάσεων µε
εκπροσώπους ανά πάσα στιγµή ανακλητούς, καταργώντας στην πράξη την εξουσία των ∆ιοικητι-
κών Συµβουλίων.
4. Υιοθετεί οιοδήποτε µέσο συνδικαλιστικής πάλης πέραν των παραδοσιακών, µε την προϋπόθεση
ότι το µέσο δεν έρχεται σε ρήξη µε τις αρχές του ελευθεριακού συνδικαλισµού.
5. ∆ηµοσιεύει αφίσες, µπροσούρες, προκηρύξεις, ενηµερωτικά φυλλάδια και περιοδικά έντυπα.
Επιµελείται εκδόσεις βιβλίων.
6. Αποστέλλει ανακοινώσεις στον Τύπο για λογους πληροφορησης των συναδελφων και µόνο, µε-
τα από σχετική πρόταση που γίνεται αποδεκτή από την ένωση ή τις ενώσεις,
7. Συνεργάζεται µε συνδικαλιστικές οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που κινού-
νται στο ίδιο µήκος κύµατος, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών και την από κοινού
δράση για ζητήµατα που αφορούν το εργατικό κίνηµα. Με τις ελευθεριακές συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις επιδιώκει έναν µόνιµο και σταθερό συντονισµό. Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που
έχουν έναν ταξικό – µαχητικό προσανατολισµό συναντιέται σε ένα κοινό µέτωπο αντίστασης.
8. Στηρίζει τη δηµιουργία Ταµείων Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας για την ενίσχυση διω-
κόµενων εργατών, απεργών και απολυµένων.
9. Στηρίζει την ίδρυση ελευθεριακών οργανισµών (π.χ. ελευθεριακών σχολείων, κοινωνικών
κέντρων κ.α.). Ενθαρρύνει την κατάληψη των µέσων παραγωγής από τους εργαζόµενους και τη
λειτουργία τους για δικό τους όφελος (αυτοδιαχειριστικά εγχειρήµατα).
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ (ΠΟΡΟΙ)
Άρθρο 4
Τα έσοδα της Ε.Σ.Ε. προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:
1. Μηνιαίες εισφορές των µελών προς την Ένωση. Οι γενικές συνελεύσεις, οι συνδιασκέψεις και
το συνέδριο της Ε.Σ.Ε. προσδιορίζουν τα ποσά εισφοράς των µελών. Το κάθε µέλος της Ε.Σ.Ε. συ-
νεισφέρει στην Ένωση ανάλογα µε τις οικονοµικές του δυνατότητες.
2. Έσοδα από πωλήσεις εντύπων, βιβλίων, καθώς και άλλου υλικού της Ε.Σ.Ε. 3. Έσοδα από εκ-
δηλώσεις που διοργανώνει η Ε.Σ.Ε. ή από οικονοµικές ενισχύσεις φίλων της Ένωσης.
Άρθρο 5
Η Ε.Σ.Ε. δε δέχεται καµία επιχορήγηση από εταιρείες, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, κόµµατα,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Αποφεύγει οποιαδήποτε εισφορά θα ήταν δυνατό να παραβιάσει
την ανεξαρτησία της και να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της.
Άρθρο 6
Τα έσοδα της Ε.Σ.Ε. χρησιµοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, την έκδοση υλικού
και την κάλυψη οδοιπορικών σε µέλη της Ένωσης που την εκπροσωπούν στο εσωτερικό ή στο ε-
ξωτερικό, όπως επίσης και για την αλληλέγγυα δράσης της Ένωσης.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ (ΜΕΛΗ)
Άρθρο 7
Μέλη της Ε.Σ.Ε. µπορούν να γίνουν όσοι δεν εκµεταλλεύονται µισθωτή εργασία και αποδέχονται
τις αρχές, τους σκοπούς και τα µέσα της Ένωσης, όπως τα παραπάνω προσδιορίζονται στην ιδρυ-
τική της διακήρυξη και το καταστατικό της. ∆ε δικαιούνται να γίνουν µέλη της ΕΣΕ αστυνοµικοί,
ιδιωτικοί αστυνοµικοί και γενικότερα εργαζόµενοι στα σώµατα ασφαλείας, στρατιωτικοί, κληρι-
κοί, µέλη του δικαστικού σώµατος. Τα µέλη της Ε.Σ.Ε. είναι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως πολιτικής
ιδεολογίας, εξαιρουµένων των µελών φασιστικών οργανώσεων και των φερόντων ρατσιστικές,
φασιστικές, εθνικιστικές κι σεξιστικές ιδέες.
Άρθρο 8
Η εγγραφή των µελών γίνεται µετά από αίτηµα των ενδιαφεροµένων προς τη Γενική Συνέλευση. Η
εγγραφή του νέου µέλους πρέπει να συγκεντρώνει την αποδοχή των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 9
Τα µέλη διασφαλίζουν την λειτουργία της Ένωσης µε τη φυσική υποχρέωση τους να συµµετέχουν
στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και στις δραστηριότητες της ένωσης. Όλα
τα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατά (είναι ισότιµα) για τα ζητήµατα που απασχολούν την ΕΣΕ. Υπο-
χρέωση των µελών αποτελεί η οικονοµική συνεισφορά µέσω της συνδροµής που έχει καθοριστεί.
Σε περιπτώσεις ανέργων χωρίς άλλους οικονοµικούς πόρους ή µελών που αντιµετωπίζουν ιδι-
αίτερα οικονοµικά προβλήµατα η υποχρέωση αυτή αναστέλλεται ή εξαιρείται.
Άρθρο 10
Οι Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων διατηρούν το δικαίωµα να αποβάλλουν κάποιο µέλος τους,
εάν θεωρήσουν ότι µε τη δράση του αντιτίθεται στις αρχές, τους σκοπούς και τα µέσα της Ένωσης,
ή εναντιώνεται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, ή εµποδίζει τη λειτουργία της, ή δεσµεύει
την Ένωση µε πράξεις και πρωτοβουλίες που δεν αποφασίστηκαν από αυτή. Η αποβολή ενός
µέλους πρου ποθέτει την έγκρισή της από τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.
Με την ίδια πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκφράσει σε κάποιο/α µέλος/η προειδο-
ποίηση αποβολής, ή προσωρινής αναστολή της ιδιότητας του µέλους. Τα µέλη που εγκαλούνται
σχετικά, έχουν δικαίωµα απολογίας µέσα στις δύο επόµενες Γενικές Συνελεύσεις.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ (∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Άρθρο 11
Η Ε.Σ.Ε. λειτουργεί οµοσπονδιακά, βασιζόµενη σε τοπικές και κλαδικές ενώσεις.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
Άρθρο 12
Όργανο λήψης αποφάσεων, σε πανελλαδικό επίπεδο, της Ε.Σ.Ε. είναι το Συνέδριο ή η Συνδι-
άσκεψή της. Όργανο λήψης αποφάσεων των τοπικών και κλαδικών ενώσεων είναι η γενική τους
συνέλευση. Οι αποφάσεις παίρνονται µε γνώµονα το στόχο της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης.
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. Εάν µια πρόταση µειοψη-
φήσει, τα µειοψηφούντα µέλη, ή ενώσεις διατηρούν το δικαίωµα να ακολουθήσουν τη δική τους
πρακτική, χωρίς να χρησιµοποιούν τα σύµβολα και το όνοµα της Ε.Σ.Ε.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ)
Άρθρο 13
Η ανάθεση συντονιστικών αρµοδιοτήτων σε µέλη της Ε.Σ.Ε. γίνεται όποτε αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο από τις συνελεύσεις. Οι συντονιστές ή συντονίστριες αναλαµβάνουν το ρόλο αυτό κυκλι-
κά, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται ότι κάποιο µέλος έχει σοβαρούς λόγους να
αρνηθεί για τον εαυτό του το ρόλο αυτό. Η διάρκεια διατήρησης από κάποιο µέλος της ιδιότητας
αυτής και οι όροι άσκησης του ρόλου αυτού ορίζονται κατά αποκλειστικότητα από τις γενικές συ-
νελεύσεις των τοπικών ή κλαδικών οργανώσεων.
Κανένα µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να έχει πάνω από µια θέσεις συντονιστή. Κανένα µέλος της
Ένωσης δεν µπορεί να έχει την ίδια θέση συντονιστή για δύο συνεχόµενες θητείες. Κρίνεται σκό-
πιµο, για την εξυπηρέτηση του πανελλαδικού συντονισµού των κλαδικών και τοπικών οργα-
νώσεων, να ορίζονται από κάθε συνέλευση δύο ανακλητοί εκπρόσωποι ώστε να µεταφέρουν τις
αποφάσεις των τοπικών και κλαδικών οργανώσεων σε περιπτώσεις έκτακτων συναντήσεων πανελ-
λαδικού συντονισµού.
___________________
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Άρθρο 14
Τα άρθρα του καταστατικού µπορούν να αναθεωρηθούν, να αντικατασταθούν ή να καταργηθούν
µε πλειοψηφία των 2/3 της Συνδιάσκεψης ή Συνεδρίου (γενική συνέλευση) της Ένωσης. Με την
ίδια πλειοψηφία η Συνδιάσκεψη µπορεί να καταργήσει το σύνολο του καταστατικού. Το νέο κατα-
στατικό µπορεί να εγκριθεί µε πλειοψηφία των 2/3.
Άρθρο 15
Οποιαδήποτε τοπική ή κλαδική ένωση µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση των 4/5 των µελών της. Η
ίδια η ΕΣΕ µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση των 4/5 του Συνεδρίου της, ή της πανελλαδικής της
συνδιάσκεψης.