You are on page 1of 7

 


 
 
&" #$% !"    
 
  

  


 
  

   


 

 $ ! "# NaCl-KCl    


  :
A319 A380 1234 5./ "& '( ) *+,-./ '0, "# CaF2  % Na2SiF6
BC !D =-,/ E 4,/ 64 7 "89 :;!< =, # 
>, ?@ & A

?@ N+O! .B
K L J # -, (SEM) 2H. I-HJ H, 
 K-.2, (RPT) "2
4 E

 .B
K L J # -, A QQR 40 5./ 2EK # '( ) '0, # P -, 

.4 K NS 
T!< "+U# >, V42 "# "W- #  4,/ XD

D
.#4# "89 TY/ 
*+,-./ '0, : 

K-Y "# B,>, 4& B


 p<# TY/ -W S# .[o] +h,
TY/ 8;23, `- .[r] K , 1234 "ScL 1, >q 
4-;
4 ;h 4 # #h 4 2 ]h +,
SI 
 .
B]# U/ 4 Z-Y ). "# *+,-./ [;23, 5./ \ 9,
W-, , N! "2
4 4A
 UW- )#L -7 "# Y TJ
of
-W *+,-./ U#0, , L# '0, Ui! h
^#+, =-+S# U/ B
4# "# "W- 5./ N4 " L 4A

 B3J ]# O 2YJ TY/ N4 th .[so] H+&, ) !+,-./ "& #4# .BJ "2EK "4-?
TY/ .-& \0 '0, 4# =i,  +2] ++i& BS+ Z-9Y "# A;
N4 ^J # ). "# H& 
ive

+& T-,
# 6#c, & +& K '0W "D2 Al2O3 +;# a, )H& ). "# .BJ 2! A_ `- -, J -Y
.[o] +4/, u# A;
vcJ -2J N4 #4# H& Nb ] # CcJ K-./ A4 
: +m< " Y -c# *+,-./ "89 U]
 82J > 4& B.S
). "# .B] ], T-!S, U& # "& 
xz yTY/ \0 ^4 ] x' y'0, =-J]  K-;W x[. J/ "# K"234 '( +4
N A;
N4 '0, *+,-./
ch

\0x y*+,-./ ] # J A;


*+,-./ #4# ;b) ] TY/  + dC, B#-7 =] #
.[Q{] - -4 # "2
K )H& ] .[f] 4/, -W "# =5 K (Al2O3
"# 4-;
 4 ;h Ui! 7-;3, ;b ,W 
"h +2] 8;23, A;
b :( ),& ;b *+,-./ U#0,
Ar

'0, TY/ \0 B;#L 


@,-!< .+2] A
 ! 6;S, =/  '0, # "h 8S K-& ). "# :( N4
 ] # |! H! 
 4 y+ , 4A
 )3;3 j, )iE # "-W Ui, =-+< "# +, ,
 U]
;b .++ , D4 #-Y K-& TY/ # A;
N# :m :(  TY/ -l .[k] ++h, )!<
*]; 4-;
(Na3AlF6) B.-4 +! 4-;
:m "W-, )iE, # "40n H;!< "2&0K ?@ '0, B.J
4A
 mJ " +2] (Na2SiF6) *4J :H;J-;
(CaF2)
# )3;3 N1! "-W .[}] -&, K-& BY
)9
5 u# =A, [$] -# )!2C, ]# TY/ / / : 

=5 =& ^!W p<# X-+,-./ '0, TY/ N# ~ 2E, // :


 
   
  , 
.[f]-&, =5 T-H.-, )HE '0, T-;C,
omajidi@mail.iust.ac.ir !" #$%
4!& 2YJ : +m< 
T!< :;!< # ?, 2, 
  .  
  ,! "# 
, .!< 
 
)H& +# " 
shabestari@iust.ac.ir !" #$%
.[ff]
T!< € '0, 
|! =, A;
'0, 
 .  
  ,$% &' ( )* 
mrezab@iust.ac.ir !" #$% 

www.SID.ir

   

/0,  / 
 !"# - +!&, .* () " BJ 4 2, H4 & A
 
"+U# >, N2
4
1
2 34 # , .&#, "W- -, 2S+ 92L "m+W 2E#
(wt %)$34 +-. 012
, =E X-+,-./ '0, "89 "+, & XD :>>C
m;c, *+,-./ "89 
`- =A, ?@ -, "
&' NaCl
&'
.BJ E €AK
KCl

( Na2SiF6
"#$ %& .!
) CaF2
5./ HH, Z-Y .1q # 
>, ?@ N4 
.BJ "2
K L J # -, *+,-./ '0, "89 +4

78 9 ;< = /0, ;
- 46 ! .5 ()
:ScL H+&, :;!< ) "& 2# J # #
!"#
-P+, "# / ^!W (A319 A380 5./) *+,-./ 1234
53)3 ' " 53)3 6 )! :, "# (... B#-7  # q)CcJ K-./ \0
"/")
  ! 
U1 %{˚C : BC  :;!< - B<J

D
S0
(#$ %&
'* 
  !  S# #) "& N4 f kg 4,/  J  # .&
S1
-* #$ %& ,/+
4# =-H;J „-# = & N4- (/{*{*f{ mm m4 >

SI
'* 
  ! 
-* #$ %& ,/.
S2 .&  L *+,-./ X K-; f{ '( B
… "# (SiC)
'* 
  !  
:;!< .& '( K )SE, # +, - dJ- †J
S3
-* #$ %& ,/0
K ! "# 
64A 64 7 }‡±{ ˚C , 
'* 
  ! 
-* #$ %& ,/1
S4 .& XD ">L f{ :, "# =A! # ! '0, = "# =-K/
of

 4"45 ! 23 W0 -7 "# f )H& .B
K XD 
[;23, 4>, # 4,/
"/6 '* 
 4"45 ! 23 
W1  "# 4>, N4 .BJ & =E XD -C ˆ!&
-* #$ %&
4"45 ! 7 W2
.& '32 '0, )  /‡ /R /% /f
ive

12J # 4"-! ";


# K # J 
T!< 
4,/ (Reduced Pressure Test) "2
4 E
BC !D
.L '0, K"234 64 7 E =-,/ "-! .&
4 "-! "2
K :- ASTM-B108 2J |J # A;

ch

.4 K "U }‡˚C , '0, 4!& A./ BUW A


ASTM- 2J S# # 6#c, E 4,/ 1234 "-!
"J )L 4,/ J  # .& ,/ H& B557M
Ar

T, INSTRON 12J # E 4,/ & ,/ E "-!


RPT !D 4,/ .B
K XD %mm/min  ‰ BC 4486
XD ŠY ‹! "# AUD, Stahl Gas-TECH II 12J 82J #
$ # # #)"2
4 E
 & !D+, "-! .1q .B
K !"# $%# &# 
' . 
T2D4  dJ- 8]! & !D+, "-! (# ;,
NS |!& "7-b € 82J # E< *L BL # 
T!< :;!< ?@ =A, 2E# J # # N+O!
)Y )3;3 =A, 4 "c# (D.I) .1q 4 „mJC, # .& 4,/ J ˆ4 QQR 40 5./ 2EK # "89 -,
:& "mJC, "-! '( # =/ V42 B
K XD 
"+U# T!< #
B & QQR „. !& '( 
T!< =# 2EK #
da − dv
D.I = × 100 (r) 64 7 82J -, 
4!&  .& "]4>, -H. 4
da
N+O! .BJ ,/ f TW  "mJC, XRD XRF 4,/
dv 8]! & !D+, "-! .1q da Œ-
".S, "
"_ %TW 
 |J # "-! 0K 
g/cm3 ] # ($ mbar) ŠY & !D+, "-! .1q
.BJ &

www.SID.ir
 &' % ( ) *+,$ '-% 
 ! "#$ 

180
d4 & =-# 2U# 1E &# 2! .1q 4 "q .+&#,
165

150
156.0
146.8 "-! B]H& Ž-cJ .-# -Y TY/ -l C. '0,
137.1

T, (SEM) E# 2H. I-HJ H, dJ- E 4,/
UTS (MPa) 
 

135 132.4

120

Super Ultra Thin ) ~ ]# D+ "# AUD, Philips-XL40


105 102.6

90

75
`- 4J+& ] TY/ -l J # BUW (Window
60

45  
 K-.2, J # N+O! .B
K L J # -, =/
30

15 E 4,/ "-! & 4 # :ScL # J ,/
.B
K :-
0
S0(0.0) S1(0.1) S2(0.2) S3(0.3) S4(0.4)

( 
) 

A ' &= ! /0, !"# $% &BC, .5  


.
@ 9 ;
- DD! @ 9  2 ;
- .?>*
 "89 [;23, d4 & 1234 "-! 4!& A./ V42
5

N1, "# -# , -!  "# R %)H& .BJ ,/ RTW

D
4.5
4.26

"89 "-! m] T-7 4 N1, EE XHC2J


4.23
4 3.93 3.93
 

 
 

a '0,  .+&#, 


[;23, 4>, # &
3.5

2.5

1.5

0.5
2

1
2.20

SI
B] (A319 A380) 2J 5./  6#c, C,
"# -# , " &#, T2,  # =/ -W-, N/ >, 
" &#, ,-+,-./ "& 5& = N/ # -l
X! "q K .BJ Sm7 S4 -, 82J -, , N4
of
0
S0 S1 S2 S3 S4
 L 14H4 "# ˆ4A C, 4!&  P "-!
( 
) 
S3 "-! -& , "P , R % )H& " "-1! .
 E < &= ! /0, !"# $% &BC, .? "# Bm] m] T-7 4  EE XHC2J N4 2E#
@ 9 ;
- FG (
H  /R 
=A, 4A
 # .&#, "-! 4J
ive

 ] # .1q 4 : n "# -# , -! N+O! /‡ T!< # , E4A
 EE XHC2J '0,
" -&, "P , BJ& =E ‡)H& 
[;23,  XHC2J & [L-2, N4 
 
N4 2! N4 #+# &#, S3 "-! "# -# , 4 N4 2! p<# (S3 "-!) '0, "# 
  /R=A
 .#4,
4 4A
  {% =A, "# EE XHC2J 4A

ch

4 >, "q K .&#, "-! 4J "# Bm] )3;3 =A,
"-! .1q 4 +2] ˆ4A ]# S4 S3 "-! .1q T!< =# "-! "# Bm] R/Q =A, "# m] T-7
. "-! 4J # H&/ :8 S0 # B& TY/ -l "-! N4 .BJ & (S0)

A ! D4 # O … )H& A [;23, 4!& 


Ar

N4) -&, "-! 40\cS XHC2J W-, +


12.00

.(+2] B]H& U D4 ". UH, u -!S, :(


10.00 10.07

8.00
 

 

6.00

@ 9 ;
- - % 2 .? ()
4.00

2.97
2.6
2.22 2.23
 S0 S1 S2 S3 S4
2.00

%Si 8/.0. 8/09: 8/.8, 8/.;+ 8/.1,


0.00
S0(0.0) S1(0.1) S2(0.2) S3(0.3) S4(0.4)

( 
) %Fe +/:,< +/;8; +/;,+ +/;9+ +/:<<

 @ &= ! /0, !"# $% &BC, >I %Cu 0/0:; 0/0<0 0/0:0 0/08< 0/8+0

,/.81 ,/0,< ,/.90 ,/.80 ,/0+.


@ 9 ;
- %Mn

%Mg ,/,:: ,/,;1 ,/,:< ,/,;: ,/,;,


"-! B]H& ^c>, vcJ SEM 2H. I-HJ H, 49 %Zn ,/,:0 ,/,8+ ,/,:: ,/,:8 ,/,::
[.x{ )H& .& =E Q { TH&  "# S3 S0 Ti ,/,., ,/,., ,/,., ,/,., ,/,.0
@2m] .Y/ S0 "-! B]H& ^c>, vcJ " -&, "P , Al = = = = =

www.SID.ir

   

 TY/ 14]! u -!S, SEM 


 K-.2, 49  EDS "c> 8 A./ .BJ -Y Nq  )H& # B&
N! -l .-&, E, ]# )3;3 : 8 ] m TY/ N4 " BJ N4 1# ' .{ )H& TY/ N4
# "-! 40\cS XHC2J # < A )3;3 : 8 K .&#, (MgO.Al2O3 )+†J) *4A+, *+,-./ ]
" -c! K, U/ W-, "2&0K ?@ .1q 4 "P , -& "]4>, (Q )H&) S3 "-! 4-9 # SEM 4-9 N4
 m] T-7 4  EE XHC2J "# -# , -! TY/ :D, : 8 -l m] -c# { )H& " -&,
.& E, .1q 4 2YJ "# -# , [.x})H& "]4>, # N4 .&#, 2E#
E, A S3 "-! "# -# , 'x})H& S0 "-! 
 K-.2,
 TY/ >, (S0 & "-! "# -# ,) [.x} 4-9 . K,
N4 .&#, (S3"-!)& "89 "-! 2E# m] -c# )3;3
2YJ '-< "89 +4
2U# XD # " BJ N4 4, ;c,
J-]C, "ScL )3;3 H, : 8 TY/ +!
.BJ "2&

D
SI
of
ive
ch

S3>3 S0>7 
- = Q
=& R % .P 

BJ & N& [;23, N>>C, dJ- "2


K XD :>>C 6#c,
Ar

p<# CaF2 *]; 4-;


 (Na2SiF6) *4J :H;J-;
" S0 
- KG LMN E SEM &
0, .7 .J 
ro rk] -&, NaCl-KCl ˆ! -;3, K-& B;#L 4A
 7  MN E EDS % 2 .3
4 )H& "# *+,-./ ] *4J :H;J-;
+ .[rs 
:BJ

6 Na2 SiF6 + 2 Al2 O3 → 4 Na3 AlF6 + 3SiO2 + 3SiF4 ( gas ) (k)

 "2
4 4A
 B.J , 4A
 # -# , K Œ-
+
|! "4 "D2  & 2E# '0, 
N# |! Ž-cJ
'0, TY/ K-& m< "# .-&, 4 '0, TY/ N#
 TY/ ^4 J 4W , N4 .#4, 2E# *+,-./
) (SiF4) *];J 4-;
K N+O! .-&, p<# '0,
U/ = +& TY/ "# =m]q # - , + N4 XD S3 
- KG LMN E SEM &
0, .O 

www.SID.ir
   
 
  

, 4A
 K 'm dJ- J +& 64 7 TY/ \0 =-L |J #) &# ?-, '0, U/ \0 vcJ -J "#
.#4 ‘AW 4A
 m< "# 
>, 4A
 # N4 #+# .(-2J
 "89 +4
-mU# " -&, "P , V42 "]4>, # , "# D+,  24U #4, 4A
 '0, "89 =, Na2SiF6 TS

# , &#, -S 


T!< /R =A, .-&, 1234 "-! Z-Y -mU#
 2 & [L-2, N4 
 /‡=A
 TS
),<) *4J :H;J-;
N# )!2C, UE+ 14 H4
Ž-cJ 
>, 4A
 # " J, P "# .BJ "2
4 :&#, 4 :- "# *+,-./ '0, (
=
 ˆ4  Ž-cJ N4 , #4 , 4A
 '0, = |! Na SiF ⎛ ⎞ + 2 Al ⎛ ⎞ → 2 Na + Si + 2 AlF ⎛ ⎞
2 6 ⎜⎝ s ⎟⎠ ⎜l ⎟ 3⎜⎝ l ⎟⎠ (o)
 N4  4 .#4, (
 /R) `m& ⎝ ⎠

-&, 4 L =/ A;


'0, "# Bm] (: cL) :( S `m& .-&, '0, '0W *];J *4J + N4 XD ? 
A U/ N2J- * "# B;#L 14H4 "# : cL -Y # T!2 " "c# 6#c, CcJ B.S
:& "# " BJ +< *4J
 =]H4 `S& # 
 cL N2J- *U# .& -Y 2E# :[f%] , 4A
 mK
4 
(:() : cL # B], `-!D, 4W ’ cL )HE ⎛ 1 ⎞⎛ ∂γ ⎞
Γ S = −⎜ ⎟⎜ ⎟ (s)
"q .#4 , *+,-./ '0, # 
?, |! vcJ ⎝ RT ⎠⎝ ∂Lna ⎠ T

D
Ž-cJ &# 2E# -, 14H4 "# " cL S (Solute) & ) ‘AW & & "
 Ž-cJ Γ "c# N4 
S

"# & A


 
=A, K N4 #+# .& -Y 2E# A ?-, T-;C, ‘AW "24-2 a T-;C, CcJ E γ vcJ 
4A
 U+ " "89 =, -& 2E# `m& ˆ4 '0,
.& -Y "W-, # "H;# #4 !


 .
SI
‘AW BP;b # ( γ ) T-;C, CcJ E " -&, "P , .BJ
 & ) ‘AW \0 # +S4 y |-HS, "c# (a) & )
 T-;C, ‘AW K #4, 4A
 T-;C, CcJ E vcJ
CcJ E (#4 4A
 =/ BP;b) -& '0W ~ 2E, )9

of
[;23, '0, "# -# , W2 W1 W0 "-! 4!& A./ BP;b & A
 
>, 4A
 # .#4, T-;C,
"-!) W0 "-! .-&, "P , ‡TW QQR 5./ p<# (a 4A
) & 2E# CcJ TS
‘AW =-+< "# *4J
"-!) W1 ("89 :;!< XD =# QQR 5./ 2EK # '0, ’4 " D/ .-&, T-;C, CcJ E 2E# 
/R =A
 # "89 :;!<  QQR 5./ 2EK # '0,
ive

),< '0, 
 *+,-./ '0, # ] TY/ K-& 
'0, "-!) W2 "-! 2E# , N/ =A, (
 # J B!J "# TY/ = +& '0, A! # ?, *U,
5./ 2EK # ! "# 4 .&#, (QQR 5./ ". !& `-!D, 
>, 4A
 " J , P "# 0. &#,
.&#, )!2C, , N/ " L -l u -!S, QQR = TY/ 6;S, :( N# K-& (|! Ž-cJ) ?, =H,
ch


  ! "
# . .[rs ro rk] +, 2E# 
 '0,

(CaF2 Na2SiF6) 
 = 4-;
:m -l
W0 W1 W2 TY/ # =-K/ K 'm K-& BY 4A
 p<#

 
'0,x'm |! Ž-cJ 
4>, 4A
 # .[rk] -&,
Ar

/ / / %Si


# " #-Y K+m]q "# "W- # 'm N4 .+#4, 4A

/ /
/ %Fe W-, +m]q, U/ "# '0, = ] TY/
/
 /

/
 %Cu dJ- J+& TY/ \0 .b XAH, . K, TY/ \0
/
/ /
%Mn '0, = " ". TY/ " -& “
K .&#, K 'm
/ / / 
%Mg
'm =m]q  &# ρ0 .1q d0 cL  -l
.1q d1 4W cL 14H4 + U/ `-!D, =/ "# K
/
 /
 / %Zn
.1q ". cL 2KA# 4W cL " BJ U4# .-&, ρ1
/ / / Ti
"c# 6m7 "D2  -# -Y ". .1q 2! 4W
  Al =m]q  '0, vcJ "# TY/ =& +& B< J -2J
 4A
 # .#4, 4A
 :& "# =/ "# K 'm
4 -! $ )H& "-! EE XHC2J -!
‰ 4A
 ). "# "89 =, '0, "# A
 

-! N+O! .-&, E, )H& "-! m] T-7
.BJ & "_ f )H& "-! N4 # .1q 4 : n

www.SID.ir

   

 
. N4 
T!< " -&, "P , -! N4 "# "W- #
 Na2SiF6 
) & A
 
=A, 4A
 # ([. # "H4-c# -&, HH, Z-Y -mU# p<# A 40 5./
"2J- -c# '0, "89 =, '0,  /R (CaF2 XHC2J (W1 "-!) '0,  /R >, "# 
T!<
. E4A
 %{ f$/‡  "# m] T-7 4 N1, EE
=A
 # " 5./ m] T-7 4 EE XHC2J (' =A
 =# 2EK # '( ) "-! "# Bm] 
4A
 BJ & "89 '0,  /R =A, "# 
N4 2! W2 "-! 
7 .BJ "2
4 4A
 (W0 "-!) 

BC " "-! "# Bm] %R/Q %{%  "# 1!Eq  2! A =/ )3;3 =A, N4 #+#  .1q 4
., =E BJ "2
1 L "89 :;!< " "-1! A -, N4 "89 XAH, .BJ -# 14 "-!
). "# '0,  /R # =A, "# 
=A
 # (z J+& u !2 4 K ( 1234 5./ "-! -,
"89 =, 4A
 
-l '0, =& `m& .&#, TY/ 
N# 4!& +
.-&, [L-2, 140

"# 
T!< dJ- QQR 5./ 2EK # '0, "89 # ( 120

T-7 4 EE XHC2J '0,  /R =A,

D
100 102.0
98.9

(MPa ) ."2
4 4A
 "89 )mL "# Bm] %%{ %f$/‡  "# m] 80
83.5

SI
60

 40

[1] Zhou, M., et al; "Performance Improvement of Industrial


20
Pure Aluminum Treated by Stirring Molten Fluxes", Mat.
Sci. & Eng., Vol. A347, 2003, PP.280-290. 0
W0 W1 W2
of
 
[2] Wittaya La-Orchan, "Quantification of the Reduced
Pressure test", Ph.D. Thesis, McGill University, 1994. -/*0! "'' ($)*+ , .&%$#
[3] Makarov, S., Apelian, D., Ludwig, R., "Inclusion Removal 14

And Detection In Molten Aluminum: Mechanical, 12


12.46
ive

Electromagnetic, and Acoustic Techniques", AFS 11.25

Transaction, 1999, PP.727-742. 10


 
 


9.00
8
[4] Apelian, D., "How clean is the metal you cast? The issue of
assessment: a status report", Proceeding of 3rd Int. Conf. 6

on Molten Aluminum Processing;1992, PP.1-15. 4


ch

[5] Crepeau, P.N., Fenyes, M.L., Jeanneret, J.L., "Solid Fluxing 2

Practices for Aluminum Melting", Modern Casting, 1992, 0


PP.28-30. W0 W1 W2

 

[6] Cochran, B.P., Fenyes, M.L., Jeanneret, J.L., Mulae, R.P.,


-/*0! "23 4 ,
,5 6 , , .1 %$#
Ar

Crepeau, P.N., "Flux Practice in Aluminum Melting", AFS


Transaction, 1992, V.88, PP.737-742. 
[7] Utigard, T.A. et al; "Properties of Fluxes Used In Molten 3.5

Aluminum Processing", Journal of Metals, Nov.1998,


3
PP.38-43.
2.73
2.5
(MPa ) 
 

[8] Mohanty, P.S., Samuel, F.H., Gruzleski, J.E., "Role of


Inclusions on Pore Nucleation in Aluminum Casting 2

Alloys", Light Metals Processing and Applications, 1993,


1.5
PP.273-282.
1 0.95
[9] Crepeau, P.N., "Molten Aluminum Contamination: Gas, 0.72

Inclusions, and Dross", Modern Casting, 1997, PP.39-41. 0.5

0
[10] Fox, J.M., "Aluminum Alloy Castings Inclusions", AFS W0 W1 W2

Transactions, 1961, V. 69, P.737. 

[11] Gallo, R., "Development, Evaluation and Application of "89 :


 ; <=> ?/@ AB> .7 %$#
Granular and Powder Fluxes in Transfer Ladles, Crucible
 

www.SID.ir
   
 
  

and Reverberatory Furnaces", Proceeding of 6th


International AFS Conference in Molten Aluminum
Processing, 2001, PP.55-69.

[12] Roy, R.R., "Physiochemical Measurements in Aluminum


Salt Systems Relevant to Recycling of Aluminum Scrap",
Ph.D. Thesis, Ohio State University, 1994.

[13] Grjotheim, K., "Characteristic and Thermodynamics of


Fused Salts", Chemistry and Geochemistry of Solutions at
High Temperatures and Pressures, Bergman Press,
London England, 1981, PP.237-441.

[14] Utigard, T.A., "Thermodynamic Considerations of


Aluminum Refining and fluxing", Extraction, Refining and
Fabrication of Light Metals, 1991, PP.353-365.

D
SI
of
ive
ch
Ar

www.SID.ir