TEMARIO GRUPO

A BIBLIOTECAS DA XUNTA DE GALICIA

PARTE ESPECÍFICA GRUPO A (XUNTA DE GALICIA) Primera Parte 1. O libro e as bibliotecas antes da imprenta 2. A imprenta. Os incunables. A imprenta en Galicia nos séculos XV e XVI. 3. O libro, as bibliotecas e os lectores nos séculos XVII e XVIII 4. O libro e a edición nos séculos XIX e XX. O desenvolvemento das publicacións periódicas. 5. A promoción da lectura pública 6. A industria editorial en España na actualidade. Análisis da situación galega 7. Transformación e desenvolvemento da biblioteca no século XX. O libro e as bibliotecas en Galicia. 8. A encadernación e a ilustración do libro: panorámica histórica xeral 9. Criterios e técnicas de conservación e restauración dos materiales bibliográficos 10.O patrimonio bibliográfico: normativa reguladora e organización administrativa 11.Organización bibliotecaria española. Organización bibliotecaria galega. Principais centros e servicios bibliotecarios 12.O desenvolvemento das novas tecnoloxías e o seu impacto nas bibliotecas. 13.A biblioteconomía na actualidade. Planificación dos servicios bibliotecarios e bibliográficos. 14.Xestión da colección bibliográfica: selección e adquisición de libros e outros materiales. Criterios, fontes e métodos para a constitución e mantenemento da colección. Plans cooperativos e centralizados 15.Xestión da colección bibliográfica: tratamento técnico dos fondos. 16.Formatos de intercambio de información bibliográfica: formato MARC. Variedades xeográficas e de aplicacións (autoridades, bibliográficos e fondos) 17.A catalogación. Normalización. Os catálogos, incidencias das novas tecnoloxías na súa elaboración e mantenemento. Os OPACs. A xestión de autoridades. 18.Principais tipos de clasificación bibliográfica. Clasificacións sistemáticas e alfabéticas. 19.Os servicios de extensión bibliotecaria. O préstamo interbibliotecario. 20.Xestión e administración de bibliotecas: programación recursos financeiros e humanos. 21.As bibliotecas públicas. As bibliotecas nacionales. Concepto, funcións e servicios. 22.As bibliotecas universitarias e especializadas: concepto, funcións e servicios. As bibliotecas escolares. Segunda parte 23.Definición e obxectivos da bibliografía 24.Servicio de referencia e información bibliográfica. Formación de usuarios. 25.O libro infantil. Obras de referencia e bibliografías 26.Evolución histórica da bibliografía 27.Bibliografía de bibliografías. Bibliografías xerais 28.Bibliografías nacionais. A bibliografía galega

29.Os catálogos das grandes bibliotecas. Os catálogos colectivos. 30.Bibliografías de manuscritos, incunables e raros 31.Bibliografías de publicacións periódicas de publicacións oficiais 32.Estado actual da bibliografía no mundo. CBU. DUP. 33.O centro de documentación. Técnicas de organización. Función e servicios 34.Acceso o documento orixinal. Técnicas de reproducción do documento. A súa aplicación en bibliotecas e centros de documentación 35.Avaliación e recursos de información na INTERNET. 36.As linguaxes documentais nun contorno automatizado 37.Recuperación da información. Buscar retrospectiva e servicios de difusión selectiva. 38.As bases e bancos de datos. Creación, organización. Interconexión de centros e servicios. Productores e distribuidores de bases de datos bibliográficas en España. 39.A cooperación bibliotecaria. Sistemas e redes de bibliotecas. Outras iniciativas e experiencias de cooperación. 40.Organizacións internacionais relacionadas coas bibliotecas: IFLA, FID, ISO, UNESCO. PARTE XERAL PARA TODOS LOS GRUPOS A DE LA XUNTA DE GALICIA 1. O concepto de constitución. A constitución como norma xurídica. A Constitución española de 1978, principios informadores. Estructura. 2. A Coroa: funcións constitucionales. As Cortes Xerais. O Congreso dos Deputados e o Senado. Composición e funcións. Aprobación das leis. 3. O Goberno. A súa composición e funcións. O presidente do Goberno. Os ministros. Relacións entre o Goberno e as Cortes. 4. A Administración do Estado. Órganos centrais. Órganos periféricos. Os organismos autónomos e as sociedades estatais. Organos consultivos da Administración do Estado. O Consello de Estado e outros órganos consultivos. 5. A distribución territorial do poder do Estado. O Estado das autonomías na Constitución. Procesos de constitución das Comunidades Autónomas. Estructura, aprobación e reforma dos estatutos de autonomía. 6. O Estatuto de autonomía de Galicia. Competencias de Comunidad Autónoma. O Goberno da Comunidad Autónoma. 7. A Xunta de Galicia e o seu presidente. O Parlamento de Galicia. Control parlamentario da acción do Goberno. O Valedor do Pobo. 8. A Administración pública da Comunidad Autónoma. O Consello da Xunta. Composición e funcións. Os conselleiros: estatuto persoal e atribucións. Organización e estructura das consellerías. A Administración periférica das consellerías. 9. O persoal ó servicio da Administración da Comunidad Autónoma. Persoal funcionario e persoal laboral. Réxime xurídico da función pública galega. 10.O procedemento administrativo: concepto e natureza. A Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Ámbito de aplicación e principios informadores. Fases: iniciación, ordenación, instrucción e terminación. 11.Os recursos administrativos. Concepto e clases, requisitos xerais. Recursos de alzada, reposición e extraordinario de revisión. 12.Os contratos administrativos. As súas clases. Formas de contratación. Contido e efectos dos contratos administrativos. Cumprimento dos contratos administrativos. Risco e ventura e forza maior na contratación administrativa. Revisión de prezos. Resolución, recisión e renuncia.

13.A expropiación forzosa. Potestade expropiatoria. Natureza e xustificación. Suxeitos, obxecto e causa. Procedemento xeral expropiatorio. Garantías constitucionais. 14.A responsabilidade patrimonial da Administración. Características do sistema vixente. Lesión determinante, suxeitos impugnables e causas de imputación. A extensión da reparación. A acción de responsabilidade. 15.As propiedades administrativas en xeral. Clases. O dominio público. Concepto, natureza xurídica e elementos. Réxime xurídico do dominio público. 16.As Comunidades Europeas (I). As súas fontes. Ordenamento xurídico comunitario. Acta Única Europea. Tratado da Unión Europea. Tratado de Amsterdam. 17.As Comunidades Europeas (II). Relacións co dereito interno dos estados. As liberdades básicas do sistema comunitario: libre circulación de mercadorías, de persoas, de servicios e de capitais. 18.As Comunidades Europeas (III). As institucións da UE. Órganos executivos e os seus poderes. O Consello de Ministros. A Comisión. O Parlamento europeo: composición e atribucións. O Tribunal de Xustiza da UE. 19.O gasto público: concepto e réxime xurídico. Clasificacións. Principios constitucionais na materia. Limitación dos créditos orzamentarios para gastos. Procedemento de execución do gasto público. As subvencións: réxime xurídico. O Tribunal de Contas. 20.A xestión económico-financeira pública de Galicia. A facenda e o patrimonio da Comunidad Autónoma. Os orzamentos da Comunidad Autónoma. O control orzamentario. O Consello de Contas.