RO

RO

RO

22.7. pe de o parte.2009 COM(2009) 381 final Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. și Ucraina. pe de altă parte. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt RO RO .COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles.

Summitul UE-Ucraina de la Paris. În concluziile sale din februarie 2008. UE și Ucraina au inițiat negocieri cu privire la încheierea unui nou acord: un acord de asociere care să înlocuiască Acordul de parteneriat și cooperare din 1998 și să fie mai cuprinzător decât acesta. În 1994 s-au stabilit primele relații contractuale dintre Ucraina și UE. de la adoptarea Planului de acțiune UE-Ucraina în 2005. procesul de ratificare putându-se derula pe parcursul a mai multor ani înainte ca acordul să intrare în vigoare în întregime. parteneriatul dintre părți a avansat în mod considerabil. trebuie menținute și îmbunătățite. cât și de către Comisia Europeană.europa. Acordul a intrat în vigoare în 1998. în cadrul summitului s-a solicitat dezvoltarea unui nou instrument practic de înlocuire a Planului de acțiune UE-Ucraina. din septembrie 2008.eur-lex. negocierile au inclus și o componentă privind instituirea unei zone de liber-schimb aprofundate și cuprinzătoare cu UE. și anume faptul că sunt specifice. Planurile de acțiune oferă un conținut operațional relațiilor contractuale dintre UE și partenerii acesteia.. EXPUNERE DE MOTIVE În ultimii ani. prin intermediul rapoartelor anuale privind progresele realizate. promovând în același timp progrese realizabile către convergența în materie de reglementare cu legislația și standardele UE. Cerințele preliminare sunt: o bază suficientă pentru punerea în aplicare a planului de acțiune existent. odată ce acesta va intra în vigoare. precum și în ceea ce privește o mai bună adaptare a cooperării în funcție de nevoile și ambițiile privind reformarea ale partenerilor. în toate domeniile de interes comun. adoptat în februarie 2005. După aderarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0381:FIN.. Principalele caracteristici ale planurilor de acțiune. Noi instrumente sunt necesare odată cu aprofundarea acestor relații și având în vedere că unele obiective sunt realizate în timp ce se convine asupra unor noi obiective. În decembrie 2008 au fost inițiate negocieri privind acest instrument. numit Program de asociere. a salutat faptul că. În momentul redactării prezentului document. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. UE și Ucraina au ales să își dezvolte relațiile prin intermediul Planului de acțiune UE-Ucraina. progrese demonstrate în punerea în aplicare. limitate în timp și orientate către acțiune. negocierile privind acordul de asociere erau în desfășurare. În martie 2007. Pe baza celor menționate anterior și avându-se în vedere progresele substanțiale în cadrul negocierilor privind acordul de asociere. Experiența cumulată pe parcursul punerii în aplicare a planului de acțiune sugerează că ar fi mai adecvată adoptarea unui document care să fie calibrat mai îndeaproape la ambițiile și capacitățile țărilor partenere. prin semnarea de către părți a Acordului bilateral de parteneriat și cooperare UE-Ucraina. În contextul creării PEV. și dovezi privind valori și interese comune. care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune. RO 3 RO . Conlucrarea cu Ucraina s-a intensificat într-o asemenea măsură încât aprofundarea deosebită a relațiilor cu UE se justifică pe deplin. devenind totodată puncte de referință pentru comunitatea țărilor donatoare. Punerea în aplicare a acestuia a fost monitorizată atât de către cele două părți. Consiliul a subliniat rolul central al planurilor de acțiune în aducerea mai aproape de UE a partenerilor acesteia. politica europeană de vecinătate (PEV) a permis Uniunii Europene și partenerilor săi să realizeze progrese privind consolidarea cooperării lor.

în special a Planului de acțiune UE-Ucraina (în cadrul concluziilor Consiliului din 14 iunie 2004). În așteptarea modificărilor finale convenite privind Acordul de asociere UEUcraina.Prin analogie cu procedurile adoptate pentru aprobarea planurilor de acțiune din cadrul PEV. se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere. Comisia Europeană atașează prezentului document textul unei propuneri de decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată de Comunități și statele membre ale acestora în cadrul consiliului de cooperare UE-Ucraina cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere. RO 4 RO . din anexă. În plus. Comisia Europeană propune instituirea de către Consiliul de cooperare UE-Ucraina a unui Comitet mixt la nivel de înalți funcționari. Comisia Europeană solicită Consiliului să adopte propunerea de decizie a Consiliului atașată. Prin urmare. Prin urmare. Programul de asociere va fi aprobat de către Consiliu și ulterior aprobat de Consiliul de cooperare respectiv. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare.

pe de altă parte. cu privire la adoptarea Recomandării privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina și a Deciziei de instituire a unui comitet mixt CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. pe de altă parte. pe de altă parte. Acest comitet mixt ar urma să funcționeze la nivel de înalți funcționari și ar trebui instituit de Consiliul de cooperare UE-Ucraina. întrucât: (1) Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. Comunitățile Europene și statele membre negociază un acord de asociere cu Ucraina. având în vedere propunerea Comisiei1. Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a programului de asociere. CECO. a fost semnat la 14 iunie 1994 și a intrat în vigoare la 1 martie 1998. prin înțelegeri privind etapele concrete care trebuie parcurse pentru atingerea obiectivelor acestuia.Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția pe care Comunitățile și statele membre urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. având în vedere articolul 1 din Decizia 98/149/CE. pe de o parte. și Ucraina. Euratom a Consiliului și a Comisiei din 26 ianuarie 1998 privind încheierea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. pe de o parte. și Ucraina. să pregătească și să faciliteze punerea în aplicare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. Părțile intenționează să pună în aplicare un program de asociere UE-Ucraina. În prezent. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Poziția pe care Comunitățile și statele membre ale acestora urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare. instituit prin Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui 1 JO xxxxxxxx RO 5 RO . și Ucraina. pe de o parte. care urmează să înlocuiască actualul plan de acțiune.

în ceea ce privește punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina.parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre. Adoptată la Bruxelles. anexat la prezenta decizie. Pentru Consiliu Președintele RO 6 RO . 22.7. se întemeiază pe proiectul de recomandare a Consiliului de cooperare. pe de o parte.2009. pe baza coordonării dintre Comunitate și statele sale membre. și Ucraina. pe de altă parte. Modificările ulterioare ale părților operaționale din programul de asociere de către Consiliul de cooperare se vor adopta. după caz.

Programul de asociere are un dublu rol. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de asociere.. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina. și Ucraina. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare. Programul de asociere este un document operațional.9 a programului de asociere. Adoptată la [. prin elaborarea și convenirea unor etape concrete care vor oferi îndrumări practice pentru astfel de pregătiri și pentru punerea în practică. și în vederea atingerii obiectivelor sale globale. de a stabili etape concrete în pregătirea Acordului de asociere și de a oferi un cadru mai amplu pentru scopul global de a realiza o asociere politică și o integrare economică mai aprofundată a Ucrainei cu Uniunea Europeană. (3) (4) (5) (6) (7) ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: Articol unic Consiliul de cooperare recomandă părților să pună în aplicare Programul de asociere UE-Ucraina din anexă. Programul de asociere UE-Ucraina va înlocui actualul Plan de acțiune UE-Ucraina.. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora. care va fi revizuit. pe de o parte. în caz de nevoie. întrucât: (1) (2) În conformitate cu articolul 85 din Acordul de parteneriat și cooperare. în măsura în care punerea în aplicare vizează pregătirea și punerea în aplicare a noului Acord de asociere UE-Ucraina.ANEXĂ 1 Proiect de recomandare privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina Consiliul de cooperare UE-Ucraina. de comun acord între cele două părți. părțile adoptă orice măsuri de ordin general sau specific necesare îndeplinirii obligațiilor acestora care decurg din acord și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite. menționate în secțiunea 3.] Pentru Consiliul de cooperare RO 7 RO . pe baza evaluărilor privind progresele realizate. va pregăti și va facilita intrarea în vigoare timpurie a noului Acord de asociere UE-Ucraina. Consiliul de cooperare poate emite recomandări adecvate. pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 85. În conformitate cu articolul 102 din Acordul de parteneriat și cooperare.

Președintele RO 8 RO .

Consiliul de cooperare poate decide să instituie orice alt comitet sau organism special care să îl asiste în îndeplinirea sarcinilor sale. Adoptată la [. Se impune instituirea unui comitet pentru a evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare.] Pentru Consiliul de Cooperare Președintele RO 9 RO . Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare negociază în prezent un acord de cooperare. precum și prioritățile viitoare și orice alte modificări necesare ale Programului de asociere. Acest comitet mixt va funcționa la nivel de înalți funcționari. Comitetul mixt va evalua progresele realizate în punerea în aplicare a Programului de asociere. pe de altă parte – denumit în continuare Acordul de parteneriat și cooperare – în special articolul 88. pe de o parte. întrucât: (1) În conformitate cu articolul 88 din Acordul de parteneriat și cooperare. sarcinile și modul de funcționare. stabilindu-i componența. inclusiv o zonă de liber-schimb aprofundată și cuprinzătoare. și Ucraina. cel puțin o dată pe an. Părțile la Acordul de parteneriat și cooperare au convenit asupra textului Programului de asociere UE-Ucraina.ANEXĂ 2 Proiect de decizie de instituire a unui comitetului mixt Consiliul de cooperare UE-Ucraina.. Comitetul mixt se întrunește în mod periodic. având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora.. (2) (3) (4) DECIDE: Articol unic Consiliul de cooperare instituie un comitet mixt la nivel de înalți funcționari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful