2011.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA
OKTATÁSI SEGÉDANYAG a 0117-06/1 modulvizsgához

Írta és szerkesztette: Réti György

Tartalom
1. Veszélyes anyag, mint potenciális veszélyforrás.............................................................................3 2. Fogalomtár és Meghatározások........................................................................................................9 3. Veszélyes áru REACH szerinti osztályozása.................................................................................22 4. A REACH – től történő eltérő szabályozás szükségessége: ..........................................................27 5. CLP rendelet által bevezetett fontosabb változások:......................................................................31 7. CLP és a SEVESO kapcsolata:......................................................................................................39 8. Veszélyes áruk REACH szerinti jelölése.......................................................................................41 9. Veszélyes áruk GHS/CLP szerinti jelölése....................................................................................48 11. Veszélyes árut fuvarozó járművek jelölése:.................................................................................71 12. Közlekedési alágazatok veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó egyezményei...........................81 13. Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc...................................................108 14. Veszélyes áruk csomagolása. ....................................................................................................110 15. Vasúti és közúti járművek megrendelése és megrakása.............................................................128 A küldeménydarabok fuvarozására vonatkozó előírások.................................................................129 16. Fuvarokmányok használata és kitöltése.....................................................................................136 ..........................................................................................................................................................146 P405: Elzárva tárolandó..................................................................................................................148 17. Együttes felelősség, közbiztonsági és alagút előírások..............................................................167 18. Az ADR/RID szabályozás alóli mentesség................................................................................177 19. ADR/RID 1. osztály anyagai, robbanó anyagok és tárgyak......................................................179 20. ADR/RID 2. osztály: Gázok.......................................................................................................186 21. ADR/RID 3. osztály: Folyékony gyúlékony anyagok...............................................................197 22. ADR/RID 4. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok és alosztályai...............................................198 23. ADR/RID 5. osztály: Gyújtó hatású anyagok és szerves peroxidok..........................................205 24. ADR/RID 6. osztály: Mérgező és fertőző anyagok....................................................................210 25. ADR/RID 7. osztály: Radioaktív anyagok.................................................................................215 26. ADR/RID 8. osztály: Maró hatású anyagok...............................................................................222 28. Veszélyes anyagok és tárgyak raktározása.................................................................................229 29. Veszélyes áru raktárak üzemszervezési feladatai.......................................................................232 30. Veszélyes áru raktárak folyamatszervezése...............................................................................233

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

2

1. Veszélyes anyag, mint potenciális veszélyforrás
A veszélyes anyagok és a kémiai biztonság. Mai világunk egyik legdinamikusabban fejlődő iparága a vegyipar. Sokhelyütt gyártanak, tárolnak és alkalmaznak alapanyagként vagy késztermékként olyan veszélyes anyagokat, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik az emberi életet és környezetet. Ezeket, a kockázatot jelentő anyagokat közúton, vasúton, vízi vagy légi úton belföldre és külföldre egyaránt szállítják, mely önmagában is egy veszélyes művelet. A tevékenység veszélyes jellege magából a szállított anyagból és a szállítás tulajdonságaiból tevődik össze. A balesetek során, a szabadba kijutó anyagok szennyezhetik a talajt, az atmoszférát, az élelem, az ivóvíz és takarmány készleteket, pusztulást okozhatnak az állat- és növényvilágban. A hétköznapi ember számára nem biztos, hogy egyértelmű és világos a veszélyes anyag fogalma. Mit tekintünk veszélyes anyagnak, mitől veszélyesek ezek az anyagok, milyen veszélyeztető tényezők vannak és ezek milyen hatással, lehetnek az emberre és a környezetre? Azt hiszem ezeket az alapfeltevéseket célszerű először röviden tisztázni mielőtt a veszélyes anyagok szállításával kapcsolatosan felmerülő kérdések vizsgálatára rátérnék. Az egész világon a kémiai biztonságról szóló törvények biztosítják, „az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait”. Több jogszabály fogalmazza meg a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítását, a megelőzése, és az elhárítás feladatait. A veszélyes anyagok fogalmát több jogszabály és szakmai útmutató is tartalmazza, amelyekről elmondható, hogy egyik részük tudományos, míg másik részük az alkalmazás szempontjait veszi figyelembe. A különböző szakmai anyagok (publikációk) a tudományos megközelítést választják, és olyan anyagként tekintenek rá, amely az emberi életre és a környezetre, azok elemeire káros hatással vannak. A szakirodalomban elmélyedve, azt tanulmányozva az anyagok veszélyes, vagy veszélytelen minősítése igen bonyolult, szinte definiálhatatlan a veszélytelenség. A veszélyes és veszélytelen megítélése a kritérium rendszertől függ, mely kritériumot ki és hogyan fogadja el, így feltételek sorozata dönti el a veszélyesség mértékét. A jogszabályok más utat választva taxatív módon felsorolják az anyagokat és az alkalmazás célját figyelembe véve, mennyiségekhez is kötik. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos problémakör a XX. század elejétől a vegyipar ugrásszerű fejlődésétől kezdve létezik. A bekövetkezett balesetek elleni védekezés helye, gyakorisága és raktározás helyhez kötött tevékenység, amelyekre a beavatkozási és lakosságvédelmi tervek elkészíthetőek, a mennyiségek viszonylag könnyen ellenőrizhetőek a gazdálkodóknál, a hatósági munka tervezhető. Ezzel ellentétben a másik terület: a szállítás területe nehezen tervezhető, a változó helyszín, mennyiség miatt a beavatkozások és a lakosság védelme sokkal nehezebben előkészíthető így lehetséges ad hoc jellegű beavatkozás is. A világon jelenleg több mint 27 millió különböző vegyi anyagot tartanak számon. Ez a szám az Egészségügyi Világszervezet megállapításának tükrében igazán döbbenetes, mely szerint „minden egyes vegyi anyag” potenciális kóroki tényező. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden egyes vegyi anyagot mindaddig, amíg az erre hivatalos szervek előre meghatározott szempontok alapján be nem vizsgálják, potenciálisan veszélyesnek kell tekintenünk. Az átfogóan vizsgált, tehát jól ismert vegyi anyagok száma világviszonylatban is alig néhány ezres nagyságrendű, de még a kielégítően ismert anyagok száma sem több 60 ezerné1. A két fő kérdés tehát az érintettek szempontjából az, hogy azon vegyi anyagok közül, amelyekkel munkájuk során
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

3

találkozhatnak, hány esett át ilyen vizsgálatokon, és ténylegesen hányat minősítettek veszélyes anyagnak.

Fontos tisztázni, hogy mit értünk veszélyes anyag és veszélyes készítmény alatt, továbbá hogy mit is jelent a kémiai biztonság. A „veszélyes anyagok azok a külön jogszabályban meghatározott anyagok, amelyek - hatásukat kifejtve - halált, egészségkárosodást okoznak, vagy a környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítják.” Veszélyes készítménynek pedig azokat az egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverékeket vagy oldatokat nevezzük, amelyek az osztályozás során veszélyes besorolást kaptak. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység speciális területét jelenti a veszélyes áruk fuvarozása. Ez a veszélyforrás mobilitása miatt a fuvarozókat, a hatóságokat, valamint a mentés szervezeteit is nehéz feladat elé állítja. Ahhoz, hogy az efféle anyagok illetve készítmények káros hatásaitól biztonságban élhessünk, szabályozásokra és korlátozásokra van szükség, természetesen a gazdaságosság és az ésszerűség határain belül. A fő célkitűzés a környezet és az emberi egészség védelme, ugyanakkor, mint tudjuk, az ilyen jellegű korlátozásoknak komoly gazdaságpolitikai vonzata is van. A kémiai biztonság lényege tehát abban áll, hogy az emberek „egészséges környezethez”, valamint a „legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, fűződő alapvető alkotmányos jogait úgy biztosítsuk, hogy közben lehetőleg az ipari és gazdasági fejlődés – melynek szükségszerű velejárója a növekvő kemizáció – üteme is fenntartható legyen. Maga a „kémiai biztonság” fogalom mindazon tevékenységek összességét jelenti, amelyek az előzőekben említett célokat kívánják megvalósítani. Napjainkban jelentős változásnak lehetünk tanúi, mert új szabályozások jelennek meg, amelyek a veszélyek azonosítását és a felhasználásból valamint a kezelésből származó kockázatokat egységesen kívánják kezelni. Az új szabályozás része a Globális Harmonizálási Rendszer a GHS (Globally Harmonized System) a vegyi anyagok osztályozásának és feliratozásának globálisan harmonizált rendszere (az EU 2010. december 01-től illesztette jogrendjébe, de már van egy, az egész világra kiterjedő, egyeztetett, elfogadott szövege), valamint a REACH (Regulation, Evaulation Autorization and Registriction of Chemicals), a kémiai biztonság átfogó szabályozása. A GHS/CLP szabályozás életbe léptetése után még sokáig (2015. és 2018.) kettős szabályozás lesz.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

4

A REACH folyamata: • REGISZTRÁCIÓ Az évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vagy importált anyagokat mennyiségi tartománytól függően más-más határidőig . vagy alkalmas helyettesítő anyagok híján a társadalmi-gazdasági haszna meghaladja a kockázatait. hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatban minél részletesebb információt biztosítson az anyagok életciklusának tetszőleges pontján. A REACH így nem csak a vegyi anyagok gyártóit. hogy az anyag veszélyei és kockázatai megfelelően ellenőrizhetők. ÉRTÉKELÉS Az Európai Vegyianyag-ügynökség értékeli mind a technikai dokumentációt. értékeléséről. az nem ismert. vagyis: A REACH alapelve a veszélyes anyag teljes életciklus alatti nyomon követése. értékelése. REACH. • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. illetve azonosítását. korlátozása. meg kell szereznie). Minden termelőnek előírt formájú kémiai biztonsági elemzést kell végeznie termékének teljes felhasználási területén (ha. engedélyezéséről és korlátozásáról szóló Európai Uniós rendelet (REACH) az emberi egészség és a környezet védelmét szolgálja.engedélyezése.regisztrálni kell. Olyan vegyi anyag regisztrációs rendszert kíván létrehozni. viszonteladókat és importőröket is érinti.A vegyi anyagok regisztrációja. mind pedig az anyagot. 5 . Az elv értelmében minden felhasználónak meg kell kapni a kielégítő biztonságot nyújtó felhasználási előírást (Biztonsági Adatlap). akár árucikkekben vagy készítményekben fordulnak elő. A regisztráció célja az. amely lehetővé teszi azok nyomon követését. forgalmazókat. ENGEDÉLYEZÉS A különös aggodalomra okot adó anyagokat mennyiségtől függetlenül engedélyeztetni kell. hanem az EU piacon jelenlévő késztermékek gyártóit. A vegyi anyagok regisztrálásáról. A regisztrálónak bizonyítania kell.

1 és 10 tonna között csak egyszerűsített regisztráció lenne. A rendszer koordinálására létrehozzák az Európai Vegyianyag Ügynökséget. a PVC) kikerülnének a rendelet hatóköréből. a regisztrációból. A REACH három felhasználási területet vizsgál: • • • ipari felhasználás professzionális felhasználás (egyetemi.favédőszerek) egyéb vegyi anyagok (gyógyszerek. felhasznált vagy importált anyag egészségügyi és környezeti hatásait kell megvizsgálniuk. kórházi. Az ENSZ technikai és tudományos kutatási szervezete. Ez körülbelül 30 ezer anyagra vonatkozna. június 1-től a huszonötökben gyártott. A rendszer három részből áll. vagy a háztájiban használják. Természetesen különbséget kell tenni a régi és az új anyagok között. illetve az Európai Unióban (a továbbiakban: EU) törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) lista anyagait. úgy nevezett „bevezetett” anyagokat nem kell regisztráltatni. szolgáltató üzemi. melléklete). felhasznált vagy importált anyagokra vonatkozna a szigorú szabályozás (ami már csak 10 ezer vegyi anyagot érintene). az engedélyek megadása és az adatok nyilvánosságra hozatala VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. mosó. talajjavítók) takarmány kiegészítők. a kiértékelésből és az engedélyezésből. illetve a polimerek (mint pl. az UNITAR.és feldolgozóiparban használt anyagok) kőolajtermékek fogyasztói vegyi anyagok (fertőtlenítő-. a vegyi anyagokat nyolc csoportra bontja: • • • • • • • növényvédő szerek terméshozam növelők (műtrágya. 6 . Régi anyagnak tekintjük az EINECS. hogy a növényvédő szereket a nagyüzemben. de forgalomba nem hozott anyagok). kutatóintézeti. A REACH fontos kérdése az osztályozás. (az 1981. adalékanyagok ipari vegyi anyagok (a gyártó. Az ammónium-nitrát például terméshozam növelő és ipari robbanóanyag. A REACH kötelezővé teszi a gyártani vagy forgalmazni kívánt vegyi anyagok regisztrálását. hogy a legtöbb anyagnak több hasznos tulajdonsága is lehet. de a különböző felhasználási területeken bizonyos expozíciók kizárhatók (műtrágya formájában kiszórva nem robban). valamint a belső intermediereket (1992. mely feladata az adatok értékelése. tehát a mezőgazdasági felhasználásban robbanó tulajdonságát nem kell megismernünk. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben. a REACH XVII. A régi. azaz regisztráció köteles. A legutóbbi REACH előterjesztés szerint csak a 10 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott. mezőgazdasági) lakossági felhasználás A REACH vizsgálati módszer abból indul ki. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke) az ELINCS (az 1981. állatgyógyászati szerek) A kérdés bonyolultságára jellemző.– KORLÁTOZÁS Az emberi egészségre vagy környezetre elfogadhatatlan kockázatot jelentő anyagokat betilthatják (ld. A REACH 2003 tavaszán megjelent változata szerint a vegyipari cégeknek minden általuk egy tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott. hogy ez az egyértelműnek tűnő besorolás is felvet számos kérdést: egyáltalán nem mindegy.

A veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke szerint hazánkban kb. 1997. Arról. hogy a beavatkozások során milyen speciális eszközök. 70 ezerre tehető a bejelentés alapján nyilvántartott veszélyes anyagok és készítmények száma. valamint ezekről országos nyilvántartást vezetnek.lesz. fontos megismernünk a veszélyek főbb típusait. „zöldebbe” jelenhetnek meg a piacon. hogy ott hányféle anyaggal találkozhatunk. gépkocsikban és egyéb termékekben használt vegyi anyagok iránt. hogy elvárják azok biztonságosságát. az esetleges következmények korlátozása és a védelem magas foka. vagy még csak meg sem találhatóak az országos nyilvántartásban. amelyeket a legnagyobb mennyiségben gyártják. hogy a szabályozások ellenére a vegyi anyagok kezelése során bármikor találkozhatunk olyan veszélyes anyagokkal. Ezen túlmenően visszanyerhetik a közvélemény bizalmát a textíliákban. zöldebb termékeket előnyben részesítő rendszer keretein belül. elején lépett hatályba az irányelv második változata. amelyek határainkon belül előfordulhatnak. hogy a szigorúbb vegyi anyag szabályozás új piaci lehetőségeket tárhat fel. Sajnos azonban ezen kívül még számolnunk kell az országba illegálisan behozott anyagok viszonylag nagyszámú jelenlétével is. 6000-rel növekszik. hogy ezek ellen megfelelően tudjunk védekezni. Ahhoz. az sem határozható meg pontosan. felhasználók. ez egyrészt a beavatkozásokat rendkívüli módon megnehezítheti. Hazánkban a vonatkozó jogszabályok alapján minden olyan veszélyes anyagot és készítményt. Magyarország teljes egészében átvette a katasztrófavédelemmel kapcsolatos VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és szolgáltatások piaca várhatóan érintetlen marad. egy biztonságosabb. ahol az új veszélyes anyagokat törzskönyvezik. be kell jelenteni az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (a továbbiakban: OKBI). Mindössze annyit tudhatunk biztosan. ami a közismerten alacsony szintű bejelentési morálnak tudható be. A vegyi anyagok sajnos igen súlyos katasztrófákat okozhatnak a nem megfelelő kezelés eredményeként. amelyek káros hatásairól nem rendelkezünk kielégítő ismeretekkel. és ez a szám évente kb. hatására biztonságosabban. A vállalatoknak is komoly érdekeik fűződhetnek a REACH támogatásához. Fontos tehát felismernünk. hogy a kárhelyszínen potenciálisan előforduló veszélyes anyagok körének csupán néhány százalékáról rendelkezünk átfogó ismeretekkel. nehéz beszélni. másrészt pedig a fuvarozók. Mivel a kárhelyszínen nem zárható ki az országban illegálisan lévő és a hazai nyilvántartásban nem szereplő anyagok jelenléte. Ez a tény a szakembereket a szabályozás átgondolásra késztette. Ideális esetben ennek a számnak kellene tükröznie azon anyagok körét. felszerelések illetve módszerek segíthetik az ismeretlen veszélyes anyagok beazonosítását. amelynek célja a megelőzés. és az ezekkel együtt járó káros hatásokat. aminek eredménye a SEVESO. játékokban. Veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozások során a veszélyes áru kezelői számos fizikai illetve kémiai jellegű vagy egészségkárosító hatás kockázatának lehetnek kitéve. az úgynevezett Seveso II. főleg azokról az anyagokról. A vegyipari termékek. a vállalatok pedig learathatják a jó hírnév és a fogyasztói bizalom gyümölcseit. valamint a lakosság életére nézve is komoly kockázattal járhat. a havária elhárítását. mivel a fogyasztók továbbra is igényt tartanak rájuk. hiszen pontos és minőségi információra számíthatnak vegyianyag-beszállítóiktól. Mindez elősegíti az innovációt. 7 . elektromos berendezésekben. bútorokban. A tényeket egybevetve arra a megállapításra juthatunk. azzal a különbséggel. amellyel tevékenységet folytatnak. Az 1982-ben életbe lépet Seveso irányelv foglakozott először bizonyos ipari tevékenységek baleseti kockázataival.

. vagy ha az üzemeltető nem tesz eleget jelentési kötelezettségeinek. hogy a 18/2006. félkész termék. ha komoly hiányosságokat észlel. ezért az irányelv szerint a biztonsági vezetési rendszert be kell építeni az általános vezetési rendszerbe. Az Irányelv hatálya alá a meghatározott veszélyes anyagokat küszöbmennyiségek felett tároló. táblázat a leggyakrabban előforduló veszélyes anyagokat és a hozzájuk tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket.) Kormányrendelet szerint veszélyes anyagnak minősül-e. gyártó. A lakosság biztonságára külső védelmi terv szolgál.jogszabályokat. táblázat a veszélyes anyagok veszélyességi osztályait és a hozzájuk tartozó alsó és felső küszöbmennyiségeket tartalmazza. Az 1. a reálisan elképzelhető súlyos balesetek káros hatásait. melléktermék vagy hulladék van jelen. (I. törvényben meghatározottak szerinti veszélyes anyag részhalmazának tekinthető. a cégnek azonnal tájékoztatnia kell az illetékes polgármestert. hogy egy üzemben jelenlévő veszélyes anyag a 18/2006. hogy a biztonsági intézkedésekről adott tájékoztatók a közvélemény részére rendelkezésre álljanak. január 1-jén léptek hatályba. 26. illetve 2.26. táblázatba a veszélyes anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amely az 1. hogy az megtehesse a szükséges intézkedéseket. Erre akkor kerülhet sor. és a feltárt veszélyeztető hatásoknak megfelelő belső védelmi rendszert hoz létre. azaz besorolható-e az 1. melyet a településrendezési tervbe is be kell rajzolni. A veszélyességi övezetben létrehozandó új beruházásokról ki kell kérni a lakosság véleményét. és a biztonsági irányítási rendszerét.17. Az üzemeltető ebben meghatározza a súlyos balesetek megelőzését és elhárítását szolgáló céljait. Amennyiben a veszélyes anyag valamilyen okból az üzemen kívülre kerülne. 2002. táblázat valamely veszélyességi osztályába tartozik. és azokat mindenki megismerje. Az irányelv szerint a tagállam kijelölt hatósága rendelkezéseivel megtilthatja bármely létesítmény vagy üzem.) Kormányrendelet 1. A Seveso II irányelvben központi helyet foglal el. A "küszöbérték feletti" (vagy felső szintű) létesítményeknél biztonsági jelentés elkészítése az előírás. A veszélyes ipari üzem azonosítása a DSD rendelet szerint: A 18/2006. vagy a 2. mint nyersanyag. azok egyes részeinek használatát. termék. A követelmények betartása jelentősen csökkenti a vegyipari tevékenységgel járó kockázatokat és az esetleg bekövetkező balesetek következményeit. A gyakorlatban annak eldöntése. táblázatban szerepel.) Kormányrendelet szerinti veszélyes anyag „A kémiai biztonságról” szóló 2000. nagyon részletesen felméri tevékenységének lehetséges kockázatait. (I. feldolgozó létesítmények tartoznak. illetve használatbavételét. (I.részletére kiterjed. A biztonsági jelentés a veszélyes üzem tevékenységének minden . míg 2. Ez azt jelenti. Egyes tanulmányok világos összefüggést mutatnak ki a biztonságosan működő létesítmény és a jól irányított vállalati folyamatok között. évi XXV. melléklete a veszélyes anyagok körét két táblázatban határozza meg. amelyek a jogharmonizációs intézményfejlesztést követően. Ennek része a veszélyességi övezet kialakítása. 8 . melléklet 1. Ezen túlmenően azonban. A jogszabály értelmében a veszélyes anyag az az anyag.a biztonságot érintő . és a veszélyes ipari üzemben.

csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi. (I. csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi.veszélyeire/kockázataira utaló „R mondatok” alapján történik. de nem éri a felső küszöbértéket. akkor alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek. június 27. A veszélyes ipari üzem azonosítása. illetve készítmény nem szerepel 3/2006. május 31. Egy veszélyes anyag „R mondatai” „Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről” szóló 3/2006.) a veszélyes anyagok osztályozására. Fogalomtár és Meghatározások GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere DSD (Dangerous Substances Directive) – A Tanács irányelve (1967. A biztonsági adatlap alapján történő besorolásnál gyakorlati dilemmaként jelentkezett a bevezetőben már megfogalmazott probléma. 26. Amennyiben a veszélyes anyag. rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK) DPD (Dangerous Preparations Directive) – Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről Ügynökség – Európai Vegyianyag-ügynökség: ECHA – European Chemicals Agency bejelentő(k) – gyártó vagy importőr (vagy ezek csoportjai). hogy egy vállalat a jogszabály hatálya alá tartozik-e vagy sem.) EüM rendeletben a veszélyeire/kockázataira utaló „R mondatok” legegyszerűbb forrása a biztonsági adatlapok. 26. hanem azok mennyiségétől is függ. nemcsak a veszélyes anyagoktól. Így előfordulhatott. akkor nem tartozik jogszabály hatálya alá. mint az alsó küszöbérték. Amennyiben egy vállalat területén egy időben jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége: kevesebb. 9 . - - 2.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására. hogy a biztonsági adatlapokon egy adott veszélyes anyag a gyártási helytől függően más-más veszélyekre/kockázatokra utaló „R mondatokat” tartalmazott.) EüM rendeletben találhatók meg. (I. meghaladja az alsó küszöbértéket. aki(k) az Ügynökség részére a CLP rendelet szerinti bejelentést megteszik kompetens (illetékes) hatóság – a tagállamok által a GHS (CLP) rendeletből származó kötelezettségek végrehajtására létrehozott hatóság(ok) vagy szervek VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. azaz annak eldöntése. akkor felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek minősül. miszerint több országban eltérően jelölik és osztályozzák a vegyi anyagokat. meghaladja a felső küszöbértéket.

10 . aki az anyagot – önmagában vagy keverékben – vagy a keveréket forgalomba hozza küszöbérték – egy adott anyagban vagy keverékben található bármely osztályozott szennyező anyagra. amely az anyag vagy a keverék osztályozását eredményezheti. EINECS – European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) ESIS – European chemical Substances Information System R mondatok – figyelmeztető mondatok S mondatok– óvintézkedésre vonatkozó mondatok H mondatok – figyelmeztető mondatok P mondatok – óvintézkedésre vonatkozó mondatok IUCLID – International Uniform ChemicaL Information Database (Nemzetközileg Egyesített Kémiai Információs Adatbázis) GLP – Helyes laboratóriumi gyakorlat (Good Laboratory Practice) In vitro vizsgálat – az a kísérleti technológia. koncentrációs határérték – egy adott anyagban vagy keverékben található bármely osztályozott szennyező anyagra.szállító – bármely gyártó. hanem azon kívül. importőr. adalékra vagy egyéni összetevőre vonatkozó határérték. akut 1” vagy „Vízi. adalékra vagy egyéni összetevőre vonatkozó határérték. és a szummációs módszer segítségével egy olyan keverék osztályozásának a meghatározására használják. hogy az adott anyagot vagy keveréket osztályba kell-e sorolni. felosztás – az expozíciós útvonaltól vagy a hatások jellegétől függő megkülönböztetés a veszélyességi osztályokon belül. amely felett ezeket figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében. amelyben az anyag jelen van. krónikus 1” kategóriában veszélyesként osztályozott anyagkoncentrációra alkalmazzák. ellenőrzött körülmények között zajlik In vivo vizsgálat – az élő szervezetben végzett vizsgálat ISO – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. továbbfelhasználó vagy forgalmazó. M-tényező – vagy szorzótényező: a vízi környezetre a „Vízi. amikor a kísérleti folyamat nem az élő szervezetben.

vagy műanyaghordók. Állandósult nyomás: a nyomástartó tartály tartalmának nyomása. pépszerű vagy por alakú anyaggal együtt vagy akár nélküle. por formájában. Törvény). UN típusúvá. rugóterhelésű szerkezet. Biztonsági szelep: nyomáskülönbség hatására automatikusan működésbe lépő. hogy befogadó funkcióját betöltse. amely megérkezéskor a veszélyes árut átveszi. Belső tartály: olyan tartály. de nem alkotja annak szerves részét. vagy amelyeket valamely UN típusúból egy másik. melyhez csomagolás céljából egyes anyagok veszélyességük mértéke szerint rendelhetők hozzá. üvegből vagy műanyagból készült. paszta. amelynek feladata a nem megengedett belső nyomás kialakulásának megakadályozása a tartányban. amelynek egymással gyűjtőcsővel összekötött és tartósan a kocsira rögzített elemei vannak. Csomagolási csoport: olyan csoport.ADR: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. évi LXIV. A következő elemek tekinthetők a battériás kocsi elemeinek: palackok. gázhordók. A csomagolási csoportok a következőket jelentik: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. az a vállalkozás tekintendő címzettnek. B Battériás kocsi: olyan kocsi. London (Magyarországon kihirdette a 2003. nem utántölthető tartály. 450 liternél nagyobb befogadóképességű tartányok. amelyeket a szállításban résztvevő Szerződő Felek aláírtak. beleértve nyílásainak zárószerkezeteit. amelyet a szállításhoz külső csomagolással kell ellátni. amelyeket nem UN típusúból alakítottak át. Ha a fuvarozást szerződés nélkül végzik. Aeroszol vagy aeroszol csomagolás: fémből. amely sűrített. CSC Egyezmény: „a Biztonságos Konténerekről szóló 1972. 11 . a RID értelmében ezt a személyt kell címzettnek tekinteni. cseppfolyósított vagy oldott gázt tartalmaz valamilyen folyékony. kiadja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO). hab. amelyet külső csomagolással kell ellátni ahhoz. amely lehetővé teszi a tartalomnak gázban szuszpendált szilárd vagy folyékony részecskék. nagypalackok. Átalakított csomagolóeszköz: különösen az olyan fém. palackkötegek és a 2 osztály gázainak szállítására készült. Bélés: olyan különálló tömlő vagy zsák. amelyik a veszélyes árut a vasúti kocsiba vagy nagykonténerbe berakja. a nem levehető tetőt) kicserélték. amelyet a csomagolóeszközbe (nagycsomagolásba. beleértve a külön megállapodásokat is. IBC-be) helyeztek el. UN típusúvá alakítottak át. vagy amelyek valamely lényeges szerkezeti elemét (pl. Ha a címzett a fuvarozási szerződésre vonatkozó előírásokkal összhangban harmadik személyt jelöl meg. C Címzett (átvevő): a fuvarozási szerződés szerinti címzett. olyan adagoló szerkezettel. Berakó: az a vállalkozás. évi Nemzetközi Egyezmény” módosított kiadása. Belső csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz. a termikus és diffúziós egyensúly elérése után. folyadék vagy gáz alakban való kibocsátását.

amelyeket az eredeti szerkezeti anyagig megtisztítottak. peremeiket (ha vannak) kiegyengették.13). Csomagolóeszköz (csomagolás): a tartály és minden egyéb szerkezeti elem vagy anyag. rakodólap. külső csomagolóeszköz. EN (szabvány)*: Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kiadott európai szabvány (CEN – 36 rue de Stassart B-1050 Brussels). amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából feladja. ill. Finomlemez csomagolóeszköz: olyan kör. IBC. felújított csomagolóeszköz. a feladó a fuvarozási szerződés szerinti feladót jelenti. összetett (üveg. ismételten felhasznált csomagolóeszköz. köztes csomagolóeszköz.és műanyaghordók. porcelán. amely a veszélyes árut csomagolóeszközbe. nagycsomagolás. eltávolítva minden korábbi tartalmat. a belső és külső korróziós nyomokat. pl. összetett (műanyag) csomagolóeszköz. hogy a tartály betölthesse befogadó funkcióját (lásd még átalakított csomagolóeszköz. zsugor. belső csomagolóeszköz. 12 . továbbá szerkezeti és üzemi szerelvényekből álló IBC. ENSZ Minta Szabályzat: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására – Mintaszabályzat” kiadvány tizenharmadik javított kiadása (ST/SG/AC. finomlemez csomagolóeszköz. Fém IBC: fém-testből. ónozott acéllemezből vagy finomlemezből 0. F Fa IBC: merev vagy összecsukható fatestből és bélésből (de csomagolásból). E Egyesítőcsomagolás: olyan burkolat. vagy b) a külső védőcsomagolás. négyszög vagy sokszög keresztmetszetű (vagy kúp alakú). kombinált csomagolás. ellipszis. Csomagoló: az a vállalkozás. visszaállítottak eredeti alakjukra és körvonalukra. valamint a megfelelő üzemi és szerkezeti szerelvényekből álló IBC. mint pl. láda vagy rekesz. II csomagolási csoport: közepesen veszélyes anyagok. dongákból és fenekekből összeállítva és abroncsokkal ellátva. szükség esetén előkészíti a küldeménydarabokat a szállításhoz. kármentő csomagolás. domború palásttal készült csomagolóeszköz.I csomagolási csoport: nagyon veszélyes anyagok.vagy nyújtható fóliával vagy más alkalmas módon rögzítenek.10/1/Rev. kőagyag) csomagolóeszköz és portömör csomagolóeszköz). lapos vagy VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Felújított csomagolóeszköz: az olyan fém.5 mm-nél kisebb falvastagsággal. amit egy feladó használ egy vagy több küldeménydarab egységbe fogására a szállítás alatti könnyebb kezelés és rakodás céljára. valamint kúpos nyakú vagy vödör alakú. nem belső Fahordó: fából kör keresztmetszettel. amely szükséges ahhoz. a bevonatokat és bárcákat. Feladó: az a vállalkozás. Egyesítőcsomagolás például: a) a rakományképző eszköz. Fedett kocsi: vasúti kocsi fix vagy eltolható oldalfalakkal és tetővel. amelyre több küldeménydarabot raknak vagy halmazolnak és műanyag pántszalaggal. III csomagolási csoport: kevésbé veszélyes anyagok. Ha a szállítást fuvarozási szerződés alapján végzik. nagycsomagolásba vagy IBC-be teszi.

oldat. (Montreal) ad ki. tvr. pl. a Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát Szolgáló Műszaki Utasítások. A-1400 Wien). ürítését szolgáló speciális kialakítása. (IAEA. és a hulladékok töltését. IMDG Kódex: az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS egyezmény). amelynek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C. akár anélkül. akár fuvarozási szerződés alapján. rétegelt falemezből vagy más alkalmas anyagból készült. G Gázhordó: szállításra használt. amely levegőn. ill. A rész. 1974. Hordó: fémből. sík vagy domború fenékkel. és a 20/1997. évi 25. vákuummal üzemelő tartány: olyan tankkonténer vagy tartányos cserefelépítmény. H Hajlékony falú IBC: fóliából.10/30 jelű kiadványa tartalmaz. kör keresztmetszetű tartályokat vagy vödröket. normál nyomáson gyúlékony vagy olyan folyékony anyag vagy készítmény. A fahordók és a kannák nem tartoznak ezen meghatározás alá. Ez a meghatározás magában foglalja az egyéb alakú csomagolóeszközöket is. Fuvarozó: az a vállalkozás. egy vagy több töltőnyílással készült csomagolóeszköz. de amelyet újrahasznosítási eljárás. keverék és tárgy.domború fenékkel. égetéssel vagy más módon történő ártalmatlanítás céljából szállítanak. szövetből vagy más hajlékony anyagból vagy ilyen anyagok kombinációjából készült csomagolóeszköz-testből álló IBC. lerakóhelyen való tárolás. hengeres tartály gördítőabroncsokkal. amelyet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO). Magyarországon kihirdette az 1971. ill. Hulladék szállítására szolgáló. gömb alakú tartály). Hulladék: olyan anyag. amelyet általában közvetlenül nem lehet felhasználni. amely nem esik a hordóra vagy kannára vonatkozó meghatározás alá. GHS: a Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere. RID előírásainak. henger alakú csomagolóeszköz. nyomástartó tartály legalább 150. I IAEA: Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ). műanyagból. hegesztett. amelyet az ENSZ ST/SG/AC. VII. P. de legfeljebb 1000 liter űrtartalommal (pl.(X. 13 .Box 100. amelyet elsődlegesen veszélyes hulladékok szállítására használnak. Huckepack forgalom: közúti járművek vasúti kocsin történő fuvarozása. felszerelése megfelel az ADR. csúszótalpakra erősített. ICAO Műszaki Utasítások: a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Chicagoi Egyezmény 18. szükség esetén belső bevonattal vagy béléssel. fejezetének végrehajtására szolgáló Veszélyes Áruk VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. kúpos nyakú.21) KHVM rendelet.O. Gyúlékony alkotórész (aeroszoloknál és gázpatronoknál): olyan gáz. papírlemezből. amely az árutovábbítást végzi. Gázpatron (gázzal töltött kisméretű tartály): olyan nem utántölthető tartály. Függeléke. és szeleppel is ellátható. amely túlnyomás alatti gázt vagy gázkeveréket tartalmaz. a megfelelő üzemi és kezelő szerelvényekkel felszerelve.

Magyarországon kihirdette a 2001.vagy sokszög keresztmetszetű. amely egy vagy több belső csomagolóeszközből áll. amely • tartós jellegű és ennek megfelelően elég szilárd ahhoz. • kifejezetten úgy van kialakítva. • kialakításánál fogva az áru egyszerűen berakható és kirakható (lásd még kiskonténer. amelybe sérült. 14 . amelyet megvizsgáltak és olyan sérülésektől mentesnek találtak. amelyeket azonos vagy hasonló összeférhetőségű termékkel töltenek meg ismételten és a termék feladója által ellenőrzött elosztási láncban szállítanak. kifolyt veszélyes árut lehet elhelyezni visszanyerés vagy ártalmatlanítás céljából történő szállításhoz. a fogalom kiterjed azokra a csomagolóeszközökre is. Kármentő csomagolás: olyan különleges csomagolóeszköz. Kezelő szerelvény (hajlékony falú IBC-knél): az IBC testéhez erősített vagy az IBC test folytatásaként kialakított fül. • a rakodást és a különböző szállítóeszközök közötti gyors átrakást lehetővé tevő elemekkel van ellátva. emelhető vagy más hasonló szerkezet). amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO). egyvagy többnyílású csomagolóeszköz. ponyvás konténer és zárt konténer). hogy megkönnyítse az áruknak egy vagy több szállítóeszközzel • a rakomány megbontása nélkül – történő szállítását. hogy ismételten felhasználható legyen. Kocsirakomány: egy vasúti kocsi kizárólagos használata. amely saját kerekein a vasúti sínen gördül és áruszállításra szolgál. meghibásodott vagy szivárgó veszélyes áru küldeménydarabot vagy kiszóródott. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Kényszervezérlésű szellőzőszelep: olyan szelep az alsó ürítésű tartányon. amelyek befolyásolnák a teljesítőképességi vizsgálatok elviselését. hurok. nagykonténer. Az üvegpalack jó példa az ilyen „belső csomagolásra”. Kocsi: saját meghajtás nélküli vasúti jármű. Kombinált csomagolás: szállítási csomagolóeszköz-kombináció. szem vagy keret. rue de Varembé – CH-1204 Geneva 20) által kiadott nemzetközi szabvány. Kiskonténer: legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 befogadóképességű konténer. Ismételten felhasznált csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz. Megjegyzés: A „kombinált csomagolás” „belső elemét” mindig „belső csomagolásnak”nevezik és nem „belső tartálynak”.Nemzetközi Tengerészeti Kódexe. négy. amelye(ke)t külső csomagolóeszközbe helyeztek el. függetlenül attól. hogy a kocsi rakománytere teljes egészében vagy csak részben van kihasználva. (London). K Kanna: fémből vagy műanyagból készült. nyitott konténer. amely a fenékszeleppel össze van kapcsolva és üzemszerűen csak a tartány töltésénél és ürítésénél van nyitva a tartány szellőzéséhez. ad ki. Konténer: olyan szállítóeszköz (daruzható. ISO (szabvány): a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) (1. évi XI. törvény.

és: nincs rajta se biztonsági szelep. amely a feladásra kész csomagolóeszközből. Légmentesen zárt tartány: folyékony anyagok szállítására szolgáló. amelyet a belső csomagolások vagy tárgyak és a külső csomagolás közé helyeznek. valamint az olyan tárgyakra is. tankkonténerekre és kocsikra. amennyiben ezek nem befolyásolják a csomagolóeszköz integritását a fuvarozás alatt. ill. rétegelt falemezből. fából. amelyek méretük. • a közúti járművekről a jármű rakfelületén levő berendezéssel saját támasztólábaira lerakható. mint a könnyebb megfogás vagy felnyitás vagy a besorolási követelmények kielégítése. vagy van rajta biztonsági szelep. amely az EN 283 Európai Szabvány (1991. arról csak a rögzítőberendezések oldása után vehető le. visszarakható. kosárban vagy rakodóeszközben szállíthatók. tömítőanyaggal és minden egyéb elemmel. évi kiadás) szerint a következő jellemzőkkel bír: • szilárdság szempontjából csak szárazföldi vasúti és közúti. amelyet a feladó szállításra átad. se hasadótárcsa vagy más hasonló biztonsági berendezés. A fogalom kiterjed a gázok szállítására használt. engedélyezettek. se vákuumszelep vagy kényszervezérlésű szellőzőszelep. Küldemény: olyan veszélyes áru küldeménydarab(ok) vagy rakomány. • nem halmazolható. 15 .A cserefelépítmény olyan konténer. sem a tartányban szállított anyagokra. tömegük vagy kialakításuk folytán csomagolás nélkül vagy rekeszben (csúszótalpon). négyszögletes vagy sokszög alakú oldalakkal rendelkező teljes falú csomagolóeszköz. farostlemezből. se hasadótárcsa vagy más hasonló biztonsági berendezés. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. IBC-kre. de van rajta vákuumszelep vagy kényszervezérlésű szellőzőszelep. amely felett az anyag nem létezhet folyékony halmazállapotban. valamint komphajón történő fuvarozásra van méretezve. ami előtt hasadótárcsa van. Külső csomagolóeszköz: az összetett csomagolóeszköz vagy kombinált csomagolás külső védelme felszívóanyaggal. L Láda: fémből. Kritikus hőmérséklet: az a hőmérséklet. Kis nyílások olyan célokra. vagy szilárd (porszerű vagy szemcsés) anyagok szállítására szolgáló tartány • • • • a tervezési nyomásától függetlenül –. Küldeménydarab: a csomagolási művelet végterméke. amelynek nyílásai légmentesen zárva vannak. vagy nincs rajta se biztonsági szelep. nagycsomagolásból vagy IBC-ből és tartalmából áll. műanyagból vagy más alkalmas anyagból készült. Leszerelhető tartány: a jármű különleges építésmódjához illeszkedő tartány. amelyeket ömlesztve szállítanak. ezen fejezet szerinti tartályokra. Megjegyzés: A „konténer” fogalom nem terjed ki a hagyományos csomagolóeszközökre. legalább 4 bar nyomásra méretezett tartány. papírlemezből. Köztes csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz. Nem terjed ki e fogalom azokra az árukra. ami szükséges a belső tartályok vagy belső csomagolóeszközök befogadásához és védelméhez.

amelyek nincsenek az „A” táblázatában név szerint megemlítve. osztályának. amelynél gőzei a levegővel gyúlékony keveréket alkotnak. amely vázszerkezettel rendelkezhet. a zárószerkezet helyre tétele és a külső burkolat segítsége nélkül is megtartja szokásos alakját.n. amelynek célja annak biztosítása. multimodális tartány. és a megfelelő üzemi szerelvényekkel látható el. amely üres állapotban. 16 . Amennyiben a 2 osztály anyagainak szállítására használják. amely nem „merev falú”. nyomástartó tartály mélyhűtött. cseppfolyósított gázokhoz. b) (tartányoknál) a tartány rakomány össztömege. tétel megnevezésének. Mélyhűtő tartály: szállításra használt. legfeljebb 1000 liter űrtartalommal. oldatok vagy tárgyak rendelhetők. Minden belső tartályt. Műszaki megnevezés: elfogadott kémiai – adott esetben biológiai – megnevezés.N. RID követelményei a gyakorlatban megvalósuljanak. keverékek. az IMDG Kódexben található meghatározás szerinti. és az m. valamint a legnagyobb nettó rakomány saját tömege és a szállításra megengedett legnagyobb Megengedett legnagyobb rakomány (hajlékony falú IBC-knél): az a legnagyobb nettó tömeg.N. RID biztonsági előírásai a gyakorlatban megvalósuljanak. MEG-konténer: lásd többelemes gázkonténer.n. N Nagycsomagolás(LP): olyan csomagolóeszköz. Merev falú műanyag IBC: merev műanyag testből álló IBC. 450 liternél nagyobb befogadóképességű. az üzemi és a tömegének. M Megengedett legnagyobb a) (a hajlékony falú IBC-ket szerkezeti szerelvények tömegnek az összege. Megfelelőség biztosítása (radioaktív anyagoknál): az illetékes hatóság által alkalmazott rendszeres intézkedési program. vagy a tudományos és műszaki kézikönyvekben. amelyre az IBC-t kialakították és amelynek szállítására engedélyezték. „hajlékony falú”-nak kell tekinteni. Műanyagszövet (hajlékony falú IBC-knél): alkalmas műanyagból álló nyújtott szalagokból vagy monoszálakból készült anyag. amelyhez a (T-jel) van feltüntetve. egyéb megnevezés. amelynél a belső csomagolások vagy tárgyak egy külső csomagolóeszközbe vannak elhelyezve és VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy az ADR. amelynek célja annak biztosítása. amelyhez olyan anyagok. ill. hőszigetelt. Merev falú belső tartály (összetett IBC-knél): olyan tartály. (másként meg nem nevezett) tétel: olyan gyűjtőmegnevezés.Lobbanáspont: egy folyékony anyag azon legalacsonyabb hőmérséklete. M. minden más IBC típusnál) az IBC. fizikai és/vagy veszélyes tulajdonságokkal rendelkeznek. RID. Minőségbiztosítás: bármely szervezet vagy szerv által alkalmazott rendszeres ellenőrzési és felügyeleti program. Mobil tartány: az ADR. osztályozási kódjának és csomagolási csoportjának megfelelő kémiai. folyóiratokban és egyéb szakirodalomban jelenleg használt. hogy az ADR. bruttó tömeg: kivéve.

A hajlékony falú IBC-k csak az illetékes hatóság engedélyével javíthatók. b) „A Biztonságos Konténerekről szóló 1972. ha azok hajlékony falú. merev falú műanyag. évi Nemzetközi Egyezmény” (CSC) értelmében: olyan méretű konténer. mint amelyeket az azonos típusú.5 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó. amelynek befogadóképessége 3 m3-nél nagyobb. összetett. b) gépi mozgatásra alkalmas kivitelű. merev falú műanyag vagy összetett IBC. pl. új IBC-kre kell alkalmazni (lásd még a gyártási típus meghatározását a 6.5. a gyártási típushoz képest gyengült ellenállóképesség) miatt kijavítottak. iii) nem haladja meg a 3 m3-t az I csomagolási csoportba tartozó. korrózió. A javított IBC olyan fém. Nagyméretű csomagolóeszköz (IBC): a 6.1 pontban). A hajlékony falú IBC rendszeres karbantartása a hajlékony falú. merev falú műanyag vagy összetett IBC. vagy b) az IBC szerves részét nem képező alkotóelemek.a) gépi mozgatásra alkalmas kivitelű. ha felső sarokelemekkel rendelkezik. de legfeljebb 3 m3. amelynek a) űrtartalma i) nem haladja meg a 3 m3-t a II és a III csomagolási csoportba tartozó. 17 . szilárd anyagok esetében. mint azt a próbák meghatározzák Az átalakított IBC olyan fém.1 fejezetben nem említett. szállítható csomagolóeszköz. b) befogadóképessége meghaladja a 400 kg nettó tömeget. szilárd és folyékony anyagok esetében. ha azok fém IBC-kbe vannak csomagolva. A merev falú IBC-k rendszeres karbantartása azonban nem minősül javításnak. műanyag vagy textilszövet IBC-ken a következő. ridegedés.1.4. merev vagy hajlékony falú. ill. iv) nem haladja meg a 3 m3-t a 7 osztály radioaktív anyagai esetében. ii) nem haladja meg az 1. hogy megegyezzen a gyártási típussal és képes legyen a gyártási típus vizsgálatok elviselésére. amely ütődés vagy bármilyen más ok (pl. rendszeresen elvégzett munkákat jelenti: a) tisztítás. különálló bélések és zárószalagok cseréje a gyártó eredeti előírásainak megfelelővel. amennyiben ez az VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. c) a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak oly módon áll ellen. A merev falú műanyag IBC testeken és az összetett IBC-k belső tartályán nem végezhető javítás. szilárd anyagok esetében. Nagykonténer: a) olyan konténer. vagy b) amelyet valamely UN típusúból egy másik UN típusúvá alakítottak át. Az összetett IBC-k merev falú műanyag belső tartályának a cseréje a gyártó eredeti specifikációja szerinti belső tartályra a RID értelmében az IBC javításának minősül. a 450 litert. papírlemez vagy fa IBC-kbe vannak csomagolva. a) amelyet nem UN típusúból alakítottak át UN típusúvá. Az átalakított IBC-kre a RID ugyanazon követelményei vonatkoznak. amelynek az alsó négy sarokkal behatárolt területe legalább 14 m2 (150 négyzetláb). vagy legalább 7 m2 (75 négyzetláb).

létesítmények közötti szállításra terveztek. görgős konténer. hogy ismételten felhasználható legyen. vagy c) a veszélyes áru megtartására vagy az ürítési nyomás fenntartására közvetlenül nem szolgáló szerkezeti szerelvények kijavítása (pl. amennyiben ez az IBC megtartó funkcióját nem befolyásolja. nagycsomagolások és tartányok nem tartoznak ide. nyomástartó tartály 150 liternél nagyobb. szállításra használt. a gázhordók. konténerteknő. Nyitott kocsi: homlok. A merev falú IBC rendszeres karbantartása a fém. de legfeljebb 3000 liter űrtartalommal. amit a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) MSC/Circ. IBC-k. az IBC gyártási típusát nem változtatja meg. feltéve. Orsó (az 1 osztályban): műanyagból. papírlemezből. ill. Az anyagok és tárgyak a tengely köré tekercselhetők és azokat az oldalsó tárcsák tarthatják meg. konténer. hogy az IBC tömörségét ellenőrzik. 18 . hogy megegyezzenek a gyártási típussal. a zárt mélyhűtő tartályok és a palackkötegek tartoznak. O „Offshore” ömlesztettáru-konténer: olyan többször használható ömlesztettárukonténer. Az ömlesztettáru-konténer • tartós jellegű és ennek megfelelően elég szilárd ahhoz. amelyet speciálisan nyílt tengeri létesítményekhez. merev falú műanyag és összetett IBCken a következő. A csomagolóeszközök.0 m3. fából. a tartólábak. billenőputtony. amelyhez a palackok. Ö Ömlesztettáru-konténer: olyan megtartó rendszer (beleértve mindenfajta bélést és bevonatot). Az „offshore” ömlesztettáru-konténert a nyílt tengeren kezelt „offshore” konténerekre vonatkozó jóváhagyási útmutató szerint kell tervezni és gyártani. amely a vele közvetlenül érintkező szilárd anyag szállítására szolgál. • befogadóképessége legalább 1.és oldalfalakkal ellátott.860 dokumentuma tartalmaz. • kifejezetten úgy van kialakítva. létesítményektől. Nyomástartó tartály: gyűjtőfogalom. a nagypalackok.IBC árumegtartó funkcióját nem befolyásolja kedvezőtlenül. Ömlesztettáru-konténer lehet pl. a kocsi rakodótere. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. „offshore” ömlesztettáru-konténer. vagy anélküli kocsi. • a könnyű kezelhetőséget lehetővé tevő elemekkel van ellátva. amelynek rakfelülete nyitott. hogy megkönnyítse az áruknak egy vagy több szállítási móddal – a rakomány megbontása nélkül – történő szállítását. Nyitott konténer: nyitott tetejű konténer vagy szállítólap alapú konténer. b) a zárószerkezetek (beleértve a hozzátartozó tömítéseket) vagy az üzemi szerelvények eltávolítása és visszahelyezése vagy a gyártó eredeti előírásainak megfelelővel való cseréje. rendszeresen elvégzett munkákat jelenti: a) tisztítás. fémből vagy egyéb alkalmas anyagból készített eszköz központi tengellyel és a tengely mindkét végén oldalsó tárcsával vagy anélkül. emelő tartozékok helyreigazítása). Nagypalack: varrat nélküli. cserefelépítmény. ömlesztettáru-siló. ill.

) csomagolásból álló csomagolóeszköz. Összetett (üveg. A fogalom nem vonatkozik sem a küldeménydarabokban. tárolják. Papírlemez IBC: papírlemez testből különálló fenékkel és tetővel vagy anélkül. porcelán. sem a tartányokban fuvarozott árukra.3 pont szerint T betűvel kezdődő osztályozási kód alá tartozó) gázainak szállítására használt palackkötegek űrtartalma azonban legfeljebb 1000 liter lehet. nyomástartó tartály. porcelánvagy kőagyag tartályból és külső (fém. szállítják és ürítik. ill. ha egyszer már összeállították.]. amelynél a szállítás során használt csomagolásban levő anyagnál az öngyorsuló bomlás bekövetkezhet. 19 . Összetett IBC műanyag belső tartállyal: olyan IBC. amelyek egymással gyűjtőcsővel vannak összekötve és szilárdan egymáshoz vannak erősítve. [Az öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH) a francia température de decomposition auto-accélérée (TDAA). Ez a csomagolóeszköz. Portömör csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz. papírlemez. valamint a megfelelő üzemi és szerkezeti szerelvényeketveszi körül. szükség esetén béléssel (de nem belső csomagolással). beleértve a szállítás alatt keletkező finom szilárd anyagot is. amely nem engedi át a szilárd tartalmat. Próbanyomás: az üzembe helyezés előtti. így töltik. Palackköteg: szállításra használt. Rekesz: rácsos kialakítású (nem teljes falú) külső csomagolóeszköz. raktározzák. szerkezeti egységbe épített palackok. fuvarozzák és ürítik.1. kőagyag) csomagolóeszköz: belső üveg-.) csomagolásból áll. az időszakos vizsgálat alkalmával végzett nyomáspróba során kifejtett nyomás (lásd még legnagyobb üzemi nyomás (túlnyomás). Ponyvás konténer: a berakott áru védelme érdekében ponyvával ellátott nyitott konténer. ill. szétválaszthatatlan marad. P Palack: legfeljebb 150 liter űrtartalmú. papírlemez. raktározzák. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. habosított műanyag stb. amely merev külső burkolatot képező vázszerkezetből áll. műanyag.2. szállítják vagy ürítik. és megfelelő szerkezeti és üzemi szerelvényekből álló IBC. fa. A palackok együttes űrtartalma legfeljebb 3000 liter lehet. Összetett (műanyag) csomagolóeszköz: belső műanyag tartályból és külső (fém. az angol self-accelerating decomposition temperature (SADT) magyar megfelelője. Ponyvás kocsi: a berakott áru védelme érdekében ponyvával ellátott nyitott kocsi. szállításra használt. . amely a műanyag belső tartályt. Öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH): az a legalacsonyabb hőmérséklet. Ez a csomagolóeszköz. így töltik. tervezési nyomás. része tartalmazza. Az ÖBH meghatározására vonatkozó követelményeket és a zárt térben történő hevítés hatását a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” II. töltési nyomás és ürítési nyomás). a 2 osztály mérgező (a 2. Kialakítása olyan.2. rétegelt falemez stb. R Referencia acél: a 370 N/mm2 szakítószilárdságú és 27% szakadási nyúlású acél. ha egyszer összeállították. hogy a belső tartály és a külső burkolat összeszerelve szétválaszthatatlan egységet képez és így töltik. szétválaszthatatlan marad.Ömlesztett fuvarozás: csomagolatlan szilárd anyagok vagy tárgyak fuvarozása vasúti kocsikban vagy konténerekben.

olyan tartányt.és rögzítő-. amelyek lehetővé teszik a tankkonténer helyváltoztatását egyensúlyhelyzete jelentős megváltoztatása nélkül. legalább 1000 liter befogadóképességű tartány (a kocsi ily módon tartálykocsivá válik) vagy egy ilyen kocsi alvázának elválaszthatatlan részét képező tartány. Szilárd anyag: a) amelynek olvadáspontja vagy olvadás kezdőpontja 101. folyékony. gázpatron. palack. 450 liternél nagyobb befogadóképességű. Tartály névleges űrtartalma: a tartályban található veszélyes áru literben kifejezett névleges térfogata. 20 . hogy a csomagolások vagy tárgyak beültethetők.Rögzített tartány: szerkezetileg tartósan a vasúti kocsira szerelt.vagy védőelemei. a konténer meghatározásnak megfelelő szállítóeszköz. amennyiben a 2 osztály anyagainak szállítására használják.3. porszerű vagy szemcsés anyagok fuvarozására használt kocsi. védő.és rögzítő. amely a battériás kocsi vagy a MEG-konténer elemét képezi (lásd még leszerelhető tartány. ill. A sűrített gázok tartályainál ez megegyezik a víztöltet térfogatával. A tálca felülete lehet alakos.4 szakaszban leírt folyékonyság meghatározási vizsgálat (penetrométer eljárás) kritériumai szerint pasztaszerű. vagy b) az ASTM D 4359-90 vizsgálati módszerrel meghatározva nem folyékony. Ez a meghatározás a tartányokra nem vonatkozik (lásd még belső tartály. Szerkezeti szerelvény: a) tartálykocsi esetében a tartány külső vagy belső erősítő. amelyet a belső. beleértve azokat a szerelvényeket is.vagy stabilizáló. tankkonténert. T Tálca (az 1 osztályban): fém. vagy a 2.3 kPa nyomáson 20 °C-nál magasabb. műanyag. porszerű vagy szemcsés anyagok szállítására használt. Ahol a tartány szó önmagában szerepel. doboz és hüvely. Tartály: anyagok vagy tárgyak befogadására vagy tartására alkalmas befogadóedény. amely egy vagy több tartányt magába foglaló felépítményből és azok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Tartály (az 1 osztályban): köztes vagy belső csomagolásként használt láda. amelyen a szerves peroxid vagy az önreaktív anyag biztonságosan szállítható. Tartány: maga a tartányköpeny. szilárdan rögzíthetők és egymástól elválaszthatók legyenek. amely a tartányból és szerelvényeiből áll. mobil tartányt. beleértve annak üzemi és szerkezeti szerelvényeit. mélyhűtő tartály. Tankkonténer: gáz alakú. kanna. battériás kocsi és tartálykocsi). b) tankkonténer esetében a tartány külső vagy belső erősítő. leszerelhető tartányt vagy tartálykocsit jelent az ebben a részben szereplő meghatározás szerint. SZ Szabályozási hőmérséklet: az a legmagasabb hőmérséklet. MEG-konténer. papírlemez vagy más alkalmas anyagú lemez. beleértve mindenféle zárószerkezetüket. Tartálykocsi: folyékony. a köztes vagy a külső csomagolásba helyeznek és azokba szorosan illeszkedik. hordó. mobil tartány. gáznemű. merev belső tartály és nyomástartó tartály).elemei. beleértve mindenfajta zárószerkezetét is.

nagypalackok. amely a tartányban a nyomás alatti töltéskor ténylegesen fellép (lásd még legnagyobb üzemi nyomás (túlnyomás). az ömlesztett veszélyes árut vasúti kocsiba. 21 . valamint a mérőeszközök. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amely a szállított anyag veszélyességi foka szerint kisebb vagy nagyobb mértékben meghaladhatja az üzemi nyomást. a tartányos cserefelépítmény tankkonténernek Tervezési nyomás: a próbanyomással legalább egyenlő elméleti nyomás. ill. Üzemi szerelvények: a) tartányoknál a töltő. a biztonsági. battériás kocsiba vagy MEG-konténerbe tölti. töltési nyomás és ürítési nyomás). ürítő.és biztonsági berendezések. felfüggesztés. gázhordók. A tervezési nyomás csak a tartány falvastagságának meghatározására való a külső és belső erősítőelemek figyelembe vétele nélkül (lásd még legnagyobb üzemi nyomás (túlnyomás).szerelvényeiből. b) battériás kocsi vagy MEG-konténer elemeinél a töltő-. Megjegyzés: A leszerelhető tartányos kocsik is tartálykocsinak minősülnek. Ü Ürítési nyomás: az a legnagyobb nyomás. Töltési nyomás: az a legnagyobb nyomás.és hőszigetelő berendezések. próbanyomás. a saját szerelvényeivel ellátott alvázból (futómű. vonó. leszerelhető tartányba. amely a veszélyes árut tartányba (tartálykocsiba. U UN szám (azonosító szám): az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma. Töltő: bármely vállalkozás. csomagolóeszközök vagy IBC-k. próbanyomás. amely a tartányban a nyomás alatti ürítéskor ténylegesen fellép (lásd még legnagyobb üzemi nyomás (túlnyomás). a fűtő. Üzemi nyomás: a sűrített gáz állandósult nyomása a megtöltött nyomástartó tartályban 15 °C referencia hőmérsékleten. az összekötő csövek. 450 liternél nagyobb befogadóképességű tartányok. Többelemes gázkonténer (MEG-konténer): olyan szállítóeszköz.és ürítő-. a szellőző-. Tartányos cserefelépítmény: tekintendő. palackkötegek és a 2 osztály gázainak szállítására készült. Töltési fok: a gáz tömegének és a felhasználásra kész nyomástartó tartályt teljesen kitöltő víz tömegének aránya 15 °C-on. amely az „ENSZ Minta Szabályzat”-ból származik. szerelvények és zárószerkezetek szivárgásmentességének meghatározására szolgáló vizsgálat. Tömörségi próba: tartányok. próbanyomás. amelynek egymással gyűjtőcsővel összekötött és vázra szerelt elemei vannak. tervezési nyomás és töltési nyomás). mobil tartányba vagy tankkonténerbe). nagykonténerbe vagy kiskonténerbe rakja.és ütközőberendezés. fékek és feliratok) áll. A következő elemek tekinthetők a többelemes gázkonténer elemeinek: palackok. valamint egy. valamint a mérőeszközök. tervezési nyomás és ürítési nyomás).

Vasúti infrastruktúra üzemeltetője (pályavasút): bármely állami szervezet vagy vállalkozás. amelynek feladata a vasúti pályának és tartozékainak létesítése.4). a fűtő. szövött anyagból vagy más alkalmas anyagból készült hajlékony csomagolóeszköz. valamint a üzemviteli és biztonsági rendszer irányítása. amelyek fuvarozását az ADR. ZS Zsák: papírból.10/11/Rev. Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására. Visszaforgatott műanyag: használt ipari csomagolóeszközökből visszanyert anyag. Veszélyes áru REACH szerinti osztályozása. A REACH szerinti osztályozás alapelvei: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a nyomáscsökkentő-. fojtó hatású. műanyag fóliából. amennyiben azok a vasúti járművek közlekedéséhez és a közlekedés biztonságához szükségesek. V Vákuum-szelep: nyomáskülönbség hatására automatikusan működésbe lépő. Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” negyedik javított kiadása (ST/SG/AC.és ürítő-. gyújtó hatású (oxidáló) és/vagy mérgező gázok fejlődése. 3. ez a védelem lehet pl. RID tiltja vagy csak feltételekkel engedi meg. Vasúti infrastruktúra: minden vasúti vágány és rögzített berendezés. amelynek feladata a nem megengedett vákuum kialakulásának megakadályozása a tartányban. d) vegyileg nem állandó anyagok képződése. Ide tartozik az a nyitható tetejű konténer is. melyet új csomagolóeszközzé való feldolgozásához megtisztítanak és előkészítenek. vagy e) veszélyes nyomásnövekedés (csak tartányoknál). Védett IBC (fém IBC-nél): az ütközéssel szembeni kiegészítő védelemmel ellátott IBC. valamint a mérőeszközök. többrétegű (szendvicsszerkezetű) vagy kettős falú konstrukció vagy fémrácsos vázszerkezet. b) gyúlékony. szellőző-. textilből. Veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak. Z Zárószerkezet: a tartály nyílását záró szerkezet. szilárd tetejű. oldalfalú. karbantartása. Zárt konténer: teljesen zárt. c) maró anyagok képződése. rugóterhelésű szerkezet. amelynél a hőmérséklet-szabályozás megszűnése esetén a vészhelyzeti eljárásokat alkalmazni kell.és hőszigetelőberendezések. végfalú és padlójú konténer. Vészhőmérséklet: az a hőmérséklet. amelynek teteje a fuvarozás alatt zárva tartható.c) IBCk-nél a töltő. Veszélyes reakció: a) égés és/vagy jelentős hőfejlődés. 22 .

forgalmazása és használata. Különböző típusú anyagok A REACH-ben való azonosításhoz és elnevezéshez. A REACH hatálya alá eső anyagok a gyártás során létrejövő kémiai reakció termékei és több különálló alkotóelemet tartalmazhatnak. készítményekben (két vagy több anyagokból álló mesterséges keverékek vagy oldatok) vagy árucikkekben előforduló anyagok gyártása. a gyártóknak és importőröknek fel kell sorolniuk a gyártott vagy importált készítményekben és árucikkekben jelenlevő összes anyagot. amelyet külön lehet választani az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül. lényegbevágóan fontos az anyagok és készítmények egyértelmű azonosítása. A jól meghatározott anyagok összetételének változékonyságát a fő alkotóelem(ek) koncentráció tartományának felső és alsó határa határozza meg. annak magába kell foglalnia az anyag kémiai összetételét. tiszta fémek vagy bizonyos ásványi anyagok) vagy több alkotóelemet tartalmazhatnak. komplex reakcióban keletkezett. egy anyag egy természetes állapotban levő vagy valamilyen gyártási folyamat által létrehozott kémiai elemet vagy annak összetevőit jelenti. ahogy a REACH-ben meghatározták. “UVCB anyagok”: ismeretlen szerkezetű. Az UVCB anyagoknál a változatosság relatíve nagy és/vagy előre nem jelezhető. Az anyagok. Bizonyos anyagok mentesítve vannak a REACH vagy a REACH részei alól. de kivéve minden oldatot. Ennélfogva a REACH rendeletek betartása érdekében és kiegészítésül az önmagukban előforduló anyagok jegyzékéhez. kémiai azonosságát és az anyag minden összetevőjének tartalmát. mint olyanok nem kerülnek szabályozásra a REACH-ben. A REACH hatálya alá eső anyagok és készítmények: A REACH alá tartozik az önmagukban. egyedül a kémiai összetétel nem elegendő a jellemzéshez és néhány kiegészítő fizikai paramétert kell hozzáadni az anyag meghatározásához (pl. importja. A készítmények és árucikkek. Egy megfelelően működő REACH rendszer biztosítására. 23 . amelyek egyetlen elemet vagy molekulát (pl. Ez a meghatározás meghaladja az egyetlen molekuláris szerkezet által meghatározott tiszta kémiai vegyület fogalmát. anyagok”: meghatározott minőségi és mennyiségi 2. beleértve stabilitásának megőrzéséhez szükséges minden adalékanyagot és a felhasznált folyamatból származó minden szennyeződést. vagy biológiai eredetű anyagok. Néhány anyagtípus esetében. az anyagokat két fő csoportra osztják: 1. Ha egy regisztráció szükséges egy “jól meghatározott anyaghoz”.A REACH rendelet kizárólag anyagokra és készítményekre összpontosít. “Jól meghatározott összetételű anyagok. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. vagy változó összetételű anyagok. kristálymorfológia). természetesen megjelenő anyagokból kémiailag származtatott vagy elkülönített anyagokat is magukba foglalnak. A REACH értelmében.

hanem. ezek a 00. Ha regisztráció szükséges egy UVCB anyaghoz.így nevezzük az olyan folyékony.kémiai tulajdonságok: Robbanó anyagok és készítmények . Egyenlő anyagok azonosítása A gyártók és az importőrök. hogy anyagaikat ugyanolyannak lehet-e tekinteni a REACH céljai szerint. képlékeny. Egy kategoriális megközelítés használata azt jelenti. A rokon szerkezetű anyagok csoportosítása A REACH értelmében a XI. nem vizsgált vegyi anyagokra. 24 . Szabályok a különböző anyagok elnevezésére az Anyagok azonosítása és elnevezése diagramon vannak megadva. veszélyességi csoportot vezetett be. Más anyagtulajdonságoknak szintén nagyon fontos azonosítóik lehetnek. az összetétel változékonysága elég nagy vagy kevéssé jelezhető előre. veszélykategóriák. Fizikai . fizikai-kémiai és kémiai (a továbbiakban: fizikai-kémiai). az alkotóelemek száma relatíve nagy és/vagy 2. évi XXV. Az összetételnek egy jelentős része ismeretlen és/vagy 3.Az “UVCB anyagok” meghatározásához más típusú információk szükségesek annak kiegészítéséül. Az azonos anyagok meghatározása az adatok megosztásában fontos. és ezekhez az anyagok hatásaival összefüggő 15 sajátosságot rendelt. Egy kémiai kategória vegyi anyagok egy csoportja. amelyek fiziko-kémiai és az emberi egészségre és/vagy a környezetre veszélyt jelentő toxikológiai tulajdonságai és/vagy környezeti sors tulajdonságai valószínűleg hasonlóak vagy egy szabályos mintát követnek egy szerkezeti hasonlóság (vagy más hasonló jellemző) eredményeként. kategóriákba csoportosítva értékeljék. hogy lehetséges olyan tulajdonságok azonosítása. amely korlátozott anyagvizsgálatot tesz lehetővé és a megfelelő anyag azonosításon alapul. törvény az anyagok veszélyesség szerinti osztályozhatósága érdekében három 00. A kémiai biztonságról szóló 2000. mert: 1. Megbízható becsléseket. a kategórián keresztül. ennél fogva további vizsgálatok nélkül lehet elvégezni. ami kémiai összetételükről ismert. amelyek a légkör oxigénjével VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. A veszélyes anyagok és készítmények tehát fizikai. eredetét vagy forrását és a feldolgozás leglényegesebb lépéseit. amelyek megfelelőek az osztályozáshoz és címkézéshez és/vagy a kockázat értékeléshez. amelyek közösek a kategória legalább néhány tagja számára. meg kell határozzák. toxikológiai (mérgező) illetőleg ökotoxikológiai (környezetkárosító) tulajdonságaik alapján maradéktalanul besorolhatóak e három veszélyességi csoport valamelyikébe. Ennek eredményeként lehetővé válhat a mért adatok kiterjesztése hasonló. A megközelítés alapot szolgáltat lehetséges tulajdonság-trendek azonosítására. kocsonyás vagy szilárd anyagokat és készítményeket. a gyártóknak/importőröknek bele kell foglalniuk az anyag nevét. hogy a vegyi anyagokat ne egyenként. melléklet nyitva tartja annak lehetőségét. A veszélyes áruk osztályozásában az alábbi tulajdonságok meghatározók.

ebbe a kategóriába soroljuk azokat az anyagokat és készítményeket. amelyek más. amelyek a bőrrel. valamint azon gázok. és nem sorolhatóak az előző két veszélyességi osztályba Maró (korrozív) hatásúak . szájon.így hívjuk azokat az anyagokat és készítményeket. lenyelésük vagy bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy akut. illetve krónikus egészségkárosodást okoznak. Tűzveszélyes anyagok és készítmények . amelyek lobbanás. Ebbe a kategóriába tartoznak még a folyékony halmazállapotú és nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkező. illetve krónikus egészségkárosodást okoznak.és forráspontja rendkívül alacsony. kötőhártya). amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák. amelyek belélegzésük. illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak. A túlérzékenység megjelenhet gyulladásos (bőr. Öröklődő genetikai károsodást okozóak (mutagén hatásúak) . 25 . Fokozottan tűzveszélyes anyagok és készítmények . amelyek a levegőn. amelyek ismételt be1élegzésüket.így hívjuk azokat a folyékony anyagokat és készítményeket. bőrön. valamint a vízzel vagy nedvességgel érintkezve veszélyes mennyiségű. amelyek belélegzéssel.ide soroljuk azokat az anyagokat és készítményeket. vagy a bőrön illetőleg a nyálkahártyán keresztül történő ismételt felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak. majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek illetve bomlanak.ebbe a kategóriába tartoznak azok az anyagok és készítmények. Oxidáló hatású anyagok és készítmények . normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek.így nevezzük azokat a nem maró anyagokat és készítményeket. nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak. Kismértékben tűzveszélyes anyagok és készítmények . lenyelésük vagy bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy akut. amelyek belélegzéssel. szemmel vagy nyálkahártyával való pillanatszerű. szájon. fulladásos re akció (tüdő) vagy a keringés összeomlásának formájában.ide sorolhatóak azok a folyékony anyagok és készítmények. bőrön. illetőleg annak előfordulási gyakoriságát megnövelik. lenyelésük vagy bőrön át történő felszívódásuk esetén már nagyon kis mennyiségben is halált vagy akut. Ártalmasak .ebbe a kategóriába tartoznak azok az anyagok és készítmények. amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek. elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakciót eredményeznek. szenzibilizáló hatásúak) . illetve krónikus egészségkárosodást okozhatnak. amelyek belélegzésük. Irritáló vagy izgató hatásúak .azok az anyagok és készítmények. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Rákkeltők (karcinogének) .ide soroljuk az olyan anyagokat és készítményeket. amelyek belélegzésük. és amelyek adott kísérleti körülmények között. hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak. vagy szilárd halmazállapotban valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak. illetőleg az égést táplálják. könnyen gyulladó gázt fejlesztő anyagok és készítmények is. nyálkahártya. Mérgezőek .(vagy anélkül) gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek. Túlérzékenységet okozóak (allergizáló. amelyek környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve gyúlékonyak.azok az anyagok és készítmények. Toxigológiai tulajdonságok: Nagyon mérgezőek .ebbe a kategóriába tartoznak azok az anyagok és készítmények.

hogy a feleslegessé vagy további használatra alkalmatlanná vált környezetre káros anyagokat nem megfelelő módon kezelik. illetőleg megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát. valamint szállítás esetén.azok az anyagok és készítmények. hogy a hatások egy része jellegéből adódóan . levegőbe. másrészt figyelmeztetnek azok főbb veszélyeire. Ha ugyanis nem óvjuk meg környezetünket az ilyen anyagoktól.ahogyan azt majd a későbbiekben látni fogjuk . Ezek a hatások többnyire szélsőségesen magas hőmérsékleti viszonyokat eredményeznek. amelyek belélegzéssel. stb.nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak. Az ökotoxikológiai tulajdonságú anyagokkal kapcsolatban azt a felelősséget emelném ki. csatornába. ezekkel tevékenységet folytató személyt egyaránt érint. A veszélyes anyagok és készítmények káros hatásainak beazonosításában segítségünkre lehetnek azok a jogszabályok által előírt különféle egyezményes jelölések. Ezek egyrészt tájékoztatnak az anyagok legfontosabb tulajdonságairól. ez pedig a védekezést is megkönnyítheti. Ha az anyagok fizikai-kémiai tulajdonságait nézzük. illetve a környezet állapotát. természetes ökológiai egyensúlyát. Robbanásveszélyes anyagok jelenlétében ezen kívül még számolnunk kell az esetlegesen fellépő detonációval. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos káreseményeknél gyakran ezek a jelzések közlik a beavatkozáshoz szükséges legfontosabb információkat. 26 .azok az anyagok és készítmények. még akkor sem. a járműveken helyeznek el. környetszennyező hatások: Környezetre veszélyes anyagok és készítmények . illetve az utódokban szervi elváltozást vagy funkciós károsodást okoznak. az ezekkel együtt járó hatások többségét viszonylag könnyű érzékelni. hogy csak évekkel később derülnek ki. energiát takaríthatnának meg. Ha toxikológiai tulajdonságú anyagok közvetlen jelenlétével kell számolnunk. szükségessé válik teljes körű védelmet biztosító speciális vegyi védőöltözet viselése. folyóvízbe. Szaporodást és az utódok fejlődését károsító hatásúak .rövid időn belül érzékelhető. szétrepülő törmelékek). melynek következménye égési sérülés lehet. általában gátolják a reprodukciót.rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek e jelzések ismeretére.) juttatják. amelyek következményei (főleg kis mennyiségű expozíció esetén) lehet. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. biológiai sokféleségét megváltoztatják. valamint az ezzel együtt járó mechanikai jellegű hatásokkal is (pl. amely minden. amelyeket a csomagoláson. annál is inkább. Sajnos gyakran előfordul. Mivel a tűzoltók képzése során . Az ilyen anyagok jelentik talán a legnagyobb kockázatot a tűzoltói beavatkozások során. nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják. Ökotoxigológiai. A tűzoltóknak soha nem szabad ezt a gyakorlatot követniük. A veszélyességi jellemzőket áttekintve láthatjuk. mivel a legtöbb hatás csak speciális műszerekkel mutatható ki. hogy közvetett úton – de mindenképpen visszahatnak ránk. a következőkben szeretném megismertetni az olvasót az ezekkel kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókkal. amelyek a környezetbe jutva annak egy vagy több elemét azonnal vagy adott idő elteltével károsítják. azok káros hatásai előbb vagy utóbb – lehet. bőrön. szájon. vannak azonban olyanok is. illetőleg a környezetbe (talajba. ha ezzel jelentős időt.

a csomagolással és a veszélyeknek a címkézésen és a biztonsági adatlapokon keresztül történő közlésével foglalkozik. Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere) az osztályozással. veszélyeik pedig azonosak az egész világon. Ezért a veszélyek leírása nem lehet eltérő az egyes országokban. A vegyi anyagok gyártása és kereskedelme globális szintű. 27 . "ártalmasként" az Európai Unióban és "nem veszélyesként" Kínában. ha nem különböző kritériumok szerint kell a veszélyre vonatkozó információkat értékelniük. Ugyanazt az anyagot “mérgezőként" osztályozhatják az Egyesült Államokban. A REACH – től történő eltérő szabályozás szükségessége: Jelenleg világszerte különböző vegyi anyag osztályozási és címkézési rendszereket (C&L) használnak. az emberek és a környezet védelmének erősítésére minden országban. munkavállalókkal való közlésének kritériumait. továbbá a veszélyeknek a különböző szereplőkkel – például a fogyasztókkal. elhatározták egy globálisan harmonizált címkézési és osztályozási rendszer (GHS) létrehozását. és ugyanazon címkéket használják leírásukra. A GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Az eltérő szabályozást az alábbi ábra mutatja: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. átlátható és összemérhető lesz. Az eltérések kiküszöbölésére. A GHS olyan közös megközelítés.4. akkor az emberi egészség és a környezet védelmének szintje az egész világon megegyező. A vegyi anyagok szakmai felhasználóinak és fogyasztóinak az egész világon haszna származik a harmonizációból. ha a termékek megegyeznek. amely meghatározza a harmonizált osztályozás. az Egyesült Nemzetek égisze alatt. Ha ugyanazon kritériumokat használják a vegyi anyagok veszélyeinek azonosítására. A vállalkozások költséget takaríthatnak meg azzal.

arra kötelezi a vállalkozásokat. Anyagként például az etil-acetát. 5. címkézésére és 2. A rendeletben megnevezett vegyi anyagok lehetnek anyagok (substance) vagy keverékek (mixture). Aki gyárt. a tárolás. E rendelet célkitűzése az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének. Ez a tájékoztatás megjavítására törekszik a munkásokra. fent említett A GHS nemzetközi ajánlások egy gyűjteménye. amely középtávon helyettesíteni fogja a jelenlegi rendszert. amely a bejelentéseket és harmonizált besorolásokat fogja tartalmazni. beépítve azt a közösségi jogba. harmonizált címkéken és.akárcsak az országok többsége . hogy a besorolásokat jelentsék be. valamint az anyagok és keverékek belső piacon való szabad mozgásának biztosítása. besorolására. a GHS releváns kritériumait 2009-ben teljesen mértében belefoglalták az EU-s szállítási törvénybe. 3. Ez a rendelet az ún. amely követelményei megváltoztatják a vegyi anyagok osztályozási. vagy felhasznál vegyi anyagokat az hamarosan érintett lesz az EU 1272/2008 számú rendelete által. hanem az. létrehozza a közösségi szinten besorolt anyagok harmonizált jegyzékét. létrehoz egy besorolási és címkézési jegyzéket. harmonizált biztonsági adatlapokon keresztül.A GHS-t formálisan 2002-ben fogadta el az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Bizottsága (UN ECOSOC). lehetséges ártalmakról. szállítás és felhasználás biztonsági szabályairól. A változás oka nem az. A jelölések elvében nem feltétlenül van VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. végén elfogadta az úgynevezett (EK) 1272/2008 sz. mentőszolgálatosokra jelentkező és a szállítás során fellépő veszélyekről. szállít. Ennek következtében. az Európai Bizottság 2000. amelyet négy évtizede alkalmaznak az EU gazdasági közösségén belül. jelölés és csomagolási kritériumait. hogy saját maguk sorolják be anyagaikat és keverékeiket. címkézésére és csomagolására. 4. keverékként a festékek jussanak eszünkbe. 1. arra kötelezi a vállalkozásokat. 28 . kontinensen. értékesít. Ezen a téren jelenleg egy olyan szabályozási rendszer (rendszerek: a Dangerous Substances Direktíva – DSD 67/548 EEC és a Dangerous Preparations Direktíva – DPD 1999/45/EC) van érvényben. "CLP" rendeletet a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására. A vegyi anyagok szállítására és használatára vonatkozóan. Ennek következtében alkalmazása előzetes hozzájárulástól függ. CLP rendelet (Classification. politikai vagy gazdasági szövetségen belül eltérően jelölik és osztályozzák a vegyi anyagokat. a GHS-en alapuló célkitűzéssel rendelkezik. fogyasztókra. hogy a jelenlegi rendszer rossz vagy elavult. az emberek egészsége és a környezet védelme érdekében. de . nemzetközileg elfogadott veszély szimbólumokkal és egyéb információkkal) a jellemző egészségi és környezeti veszélyekről.az Európai Unió is kötelezővé kívánta tenni. Labelling and Packaging) amely az Egyesült Nemzetek GHS rendszerének (Globally Harmonized System) Unión belüli bevezetésének az eszköze. hogy több országban. Harmonizálja az anyagok és keverékek csomagolására vonatkozó szabályokat. majd 2005-ben és 2007-ben került felülvizsgálatra. ahol ez szükséges. E célból a rendelet öt. Magának az új rendszernek a célja hasonló: a vegyi anyagok használóinak megfelelő szintű tájékoztatása (jelölésekkel. megbízhatóan és hatékonyan.

de egyazon veszélyt több esetben más – más szimbólummal jelölnek az anyag csomagolásán és címkéjén.jelentős eltérés. Emellett. Milyen változások várhatóak? Az anyagok és készítmények címkéin eltérő veszélyességi jelképek lesznek. amelyek között újakkal is találkozhatunk. amelyek nincsenek jelen a VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. de a vegyi anyagokra érvényes. Június 1. Például veszély osztályként nevezi meg az anyag vagy készítmény szájon át vagy bőrön keresztüli akut toxicitását. – től kell. nincsenek belefoglalva. környezeti vagy fizikai jellegű veszélyességét jelenti. – ig használhatóak. nem csak az új piktogramok megalkotásához. január. A cél tehát a veszélyek egyszerűsített és érthetőbb azonosítása a világ minden táján és harmonizált minősítési. áru-osztályok) összeállításához is. Az elővigyázatossági mondat egy kifejezés és/vagy piktogram. Annak érdekében. További elemek az ún. A veszély kategória (hazard category) a veszélyességi osztályon belül meghatározza az anyag vagy készítmény veszélyességének súlyosságát (súlyossági fokát). külön kritérium csoportok és számjelölések (vagy egyes esetekben betűk) alkalmazásával. hogy az iparágak és a felhasználók részére elegendő idő álljon rendelkezésre az új rendszer átvételére és alkalmazására a régi szabályrendszer egy átmeneti időszakban még alkalmazható lesz. December 1. jelölni és csomagolni a CLP követelményeknek megfelelően 2010. csúcsára állított négyzet. 29 . értékelési rendszer kialakítása. Ez a rendelet figyelembe veszi a GHS osztályozási kritériumait és címkézési szabályait. amelyek nem részei a jelenlegi jogszabálynak. amelyek ezt megelőzően kerültek forgalomba még két évig. A veszély osztály (hazard class) a rendelet szerint az anyagok és készítmények egészségi. A CLP rendelet figyelmeztető szavakat (signal word) alkalmaz: „Veszély” és „Figyelmeztetés”. azok. az előirt dátum. A CLP rendelet 2009. fehér alappal és benne egy fekete színű szimbólummal. Valószínűleg a jogalkotók az ADR szabályait vették alapul. hanem az osztályozási kritériumok (az ADR – ben vannak ún. – án lépett érvénybe. hatályos közösségi jogszabályok végrehajtásának 40 éves tapasztalatára is épít. 2012. amelyek még nem részei a GHSnek. Az elért védelmi szint közösségi veszélyességi osztályokon keresztül van fenntartva. A következő határidő a keverékekre vonatkozik: 2015. Természetesen a globalizáció hatásait érezhetjük ebben az új szabályozásban is. veszélyességi mondatok (hazard statement) és az elővigyázatossági mondatok (precautonary statement). a rendelet a GHS minden veszélyességi osztályát átvette. mint veszélyességi szintet. ADR – ben jártasaknak ismerős lesz (vagy legalábbis hasonló) a piros szegéllyel ellátott. amíg a követelményeknek meg kell felelniük. A veszély súlyosságától függően az előbbi vagy az utóbbi szó használandó. Június 1. A CLP rendelet magába foglal néhány olyan veszélyességi osztályt vagy kategóriát. illetve 2017. amely meghatározza a javasolt intézkedéseket az anyag vagy készítmény használata és kezelése során jelentkező expozíció hatásainak elkerülése vagy a hatások mértékének minimalizálása érdekében. A veszélyességi mondat valamely veszélyességi osztályhoz és kategóriához hozzárendelt kifejezés. Több esetben eltérőek a minősítési kritériumok is. 20. de bizonyos kategóriák (a veszély súlyosságának szintjei egy osztályon belül). amely leírja az anyag vagy készítmény veszélyes tulajdonságát. Az anyagokat osztályozni. December 1.

egy. osztályozási és címkézési jegyzék kerül létrehozásra. a fentiekre vonatkozó összes bejelentésből és osztályozásból összeállított. Mivel a REACH rendelet értelmében a biztonsági adatlapok a fő tájékoztatási eszközök. egy közösségi szinten osztályozott. A jogszabály meghatározza a vegyi anyagok osztályozásának. és bizonyos REACH intézkedések is belekerülnek: 1. Az Európai Unión kívül egyre több ország fogadja el jogszabályaiban a GHSkritériumokat. így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó. 3. hogy saját maguk osztályozzák anyagaikat és keverékeiket. amit az alábbi színes ábra kiválóan példáz: ( lila :bevezetés alatt | zöld :bevezetése előkészületben | sárga :tárgyalás alatt) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és bejelentsék az osztályozásokat. A rendelet kötelezettjei lehetnek más iparágak (pl. A rendelet az EU valamennyi tagállamában. harmonizált anyagjegyzék kerül kidolgozásra. A CLP rendelet magába foglalja a REACH-en végrehajtandó szükséges módosításokat. műanyagipar. de részei – vagy részei lesznek – az EU-s szállítási rendszernek. stb.szállításra és használatra vonatkozó jelenlegi EU-s jogszabályban. továbbfelhasználóknak és forgalmazóknak – eleget kell tenniük az új rendelet előírásainak. az érintett ipari szereplőknek – a vegyi anyagot gyártóknak. importálóknak. Az Európai Unió ezzel a rendelettel a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének az ENSZ által elfogadott globálisan harmonizált rendszerét (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. a vállalkozások kötelezettsége. a biztonsági adatlapokra vonatkozó rendeletek ott maradnak. valamint a veszélyek közlésének egységes kritériumait. 30 . 2. elektronikai cikkek gyártói.) szereplői is. építőipar. GHS) ültette át a közösségi jogba.

a “veszélyességi kategória” kifejezést a “veszélyességi osztály” helyettesíti. egészségi vagy környezeti veszély természetét jelenti. egy környezeti veszélyességi osztályt és egy pótlólagos osztályt az ózonrétegre veszélyes anyagokra.5. bizonyos osztályok nem ismertek az európai felhasználók számára. az egészségi veszélyek hasonlóak a jelenlegi rendszer által meghatározott veszélyekhez. Ennek következtében. Ezek a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi jogszabályokban meghatározott osztályokra vannak ráépítve. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. A CLP rendelet 28 veszélyességi osztályt határoz meg: 16 fizikai veszélyességi osztályt. Bizonyos veszélyességi osztályok megkülönböztetéseket tartalmazhatnak. A veszélyességi osztály a fizikai. 10 egészségi veszélyességi osztályt. Másrészt. 31 . A fiziko-kémiai tulajdonságokon alapuló osztályok különböznek a jelenlegi veszélyességi kategóriáktól. míg más osztályok veszélykategóriákat foglalhatnak magukba. de a “készítmény” kifejezést a “keverék” helyettesíti. CLP rendelet által bevezetett fontosabb változások: A rendelet a GHS terminológiát követi: az “anyag” kifejezés megmarad.

az anyagcímkéket az új CLP rendszerrel összhangban kell kidolgozni. 2015 június 1ig. figyelmeztető szavak. ha különböző veszélyességi osztályokon belül. A kért információk a termékazonosítók. módon vannak megszervezve és besorolva a A két rendszer osztályozási kritériumai. A rendelet gondoskodik a jelenlegi és a CLP rendszerek együttéléséről egy átmeneti periódus alatt. 2015 június 1-től kezdődően. a szállító kiléte. hogy egy vegyi anyag egy veszélyességi osztályhoz és ezen osztályon belüli kategóriához tartozik. amelyek nagy része különbözik a jelenleg Európában a vállalatoknál használtaktól. A határidőket az alábbi táblázat mutatja: Az anyagok és keverékek kereskedelme nemcsak a belső. 2010 december 1-ig. de a jelenlegi rendszer szerinti osztályozást továbbra is meg kell említeni a biztonsági adatlapban. de a két osztályozást meg kell adni a biztonsági adatlapban. veszély jelképek. Ezen kívül. veszélyközlések és elővigyázatossági megjegyzések. Ha az új rendszer kerül kiválasztásra. a címkét ezzel összhangban kell előkészíteni. vagyis annak a meghatározására használt szabályok. A rendelet szerinti címkézés olyan elemeket foglal magába.még akkor is. a keverékek maradékértékeinek és számítási módszereinek változásai valószínűleg több osztályozott vegyi anyaghoz vezetnek az új rendszer szerint. a jelenlegi irányelvek hatályon kívül kerülnek. a vegyi anyagok címkézésében érdekelt vállalkozások szabadon használhatják a két rendszer egyikét a keverékek címkézésére. különbözhetnek. az új osztályozással együtt. továbbá az emberi egészség és a környezet VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 32 . melynek megkönnyítése. hanem a globális piacot is érintő kérdés. és a CLP rendelet teljes mértékben helyettesíti ezeket.

akkor azt alkalmazni kell az adott anyagra. Ha az anyag vagy keverék megfelel valamely veszélyességi osztály vagy felosztás kritériumainak. A GHS rendszerből az EU azokat a veszélyességi osztályokat vette át és illesztette be a CLP rendeletbe. vagy úgy. azokra a veszélyességi osztályokra és felosztásokra. de a REACH szerint regisztráció vagy bejelentési-köteles anyag gyártója. 33 . (CLP) rendelet az ENSZ GHS rendszer 2007-es verzióján alapul. A rendelet leírja a veszélyességi besorolás szempontjából releváns információk azonosításának eljárását. vagyis a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszerét: Az EK 1272/2008.védelme érdekében az ENSZ az elmúlt 12 évben kidolgozta az osztályozás és címkézés harmonizált kritériumait. – Az osztályozást az anyagok gyártóinak. majd össze kell hasonlítania a rendelet kritériumaival. mely veszélyesként való besorolásához vezet. például bevezeti veszélyességi osztály és kategória fogalmát. hogy saját maga alkalmazza e rendeletnek a szabályait. illetve az ilyen anyagot tartalmazó árucikk előállítója és importőre szintén köteles az anyagot a CLP rendeletnek megfelelően osztályozni. Ilyen módon a nyilvános forrásokból származó és a más közösségi jogszabályok – mint például a REACH-rendelet. címnek megfelelően kell elvégezni. amely felosztás alkalmazása a veszélyek határozottabb megkülönböztetését teszi lehetővé. Az anyag vagy keverék forgalomba hozatala előtt a szállítónak el kell végeznie az anyag vagy keverék osztályozását. értékelnie kell ezt az információt. akkor veszélyesként kell osztályozni. sz. A forgalomba nem hozott. Ez azt jelenti. az osztályozást a II. a biocidokra vagy a növényvédő szerekre vonatkozó jogszabályok – alapján szerzett információk is felhasználhatók. importőreinek és továbbfelhasználóinak a forgalomba hozatalt megelőzően kell elvégezni. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. importőre. hogy az anyag vagy keverék rendelkezike olyan tulajdonságokkal. vagy úgy. Ezt különösen a fizikai tulajdonságok esetében lehet érzékelni (5 helyett 16 osztály). de a korábbi. hogy a címkét a kapott anyagon vagy keveréken tartja. A CLP-ben új fogalmak jelennek meg. A CLP szerinti osztályozást minden veszélyességi osztályra és felosztásra el kell végezni: – amennyiben az adott anyagra létezik a harmonizált osztályozási és címkézési jegyzékben (VI. 67/548/EGK (DSD) és az 1999/45/EK (DPD) irányelvekből is átvesz elemeket. hogy azonosítania és ismertetnie kell az Európai Vegyianyag-ügynökséggel az anyag vagy a keverék veszélyeit. továbbá összegyűjtött információk értékelése. Az osztályozás célja annak meghatározása. melléklet) besorolási tétel. melyek szorosan illeszkednek a 67/548/EGK(DSD) irányelv veszélyességi kategóriáihoz. A továbbfelhasználók használhatják a szállítói lánc valamely résztvevője által meghatározott osztályozást (feltétel: nem változtatnak az anyag/keverék összetételén). A forgalmazónak biztosítania kell a releváns információk továbbítását. amelyek nem szerepelnek az adott besorolási tételben. Ehhez szükséges az elérhető és releváns információk azonosítása és összegyűjtése. Kizárólag a besorolás céljára új vizsgálatot nem szükséges elvégezni. a szállításra.

továbbá. hogy jelentsenek az Ügynökségnek. amelyek tevékenységük során az Európai Unió tagállamaiban anyagokat gyártanak vagy forgalomba hoznak. Megjegyzés: Az import önmagában is forgalomba hozatalnak minősül. keverékeket a Közösség vámterületére.a REACH rendelet szerint regisztrációköteles. és 40. között valószínűleg nem lesz elérhető. címkézni és csomagolni. Azok a cégek. mind a REACH rendelet alapján csak az anyagot készítő minősül gyártónak. A gyártó a CLP rendelet értelmében a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy. 1. december 1-én forgalomba hozott anyagok esetében 2011. Ekkor a kiválasztott importőr kapja meg az osztályozási és címkézési bejelentés céljából a szükséges információkat. A gyártó és az importőr – a CLP 4. azonban javasolható. mivel a regisztrációs és bejelentési határidőhöz közeledve a REACH-IT várhatóan túlterhelt lesz. . forgalmazó.. cikkének megfelelően – köteles az anyagokat és keverékeket a forgalomba hozatal előtt osztályozni. míg a keveréket készítő természetes vagy jogi személy továbbfelhasználó. Ez az importőr lehet az egyedüli képviselő is. A gyártónak és az importőrnek. Ennek határideje 2010. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Ha egy cég az EU-n kívülről hoz be anyagokat. melyet akár önmagában. akár veszélyes keverék összetevőjeként a CLP rendeletben vagy az 1999/45/EK irányelvben meghatározott koncentrációs határértékek felett hoznak forgalomba. majd bejelenteni. az Európai Unión kívüli országokból importálnak anyagokat és keverékeket – tehát röviden a gyártók. Ha egy cég keveréket készítő továbbfelhasználó. illetve a gyártók vagy importőrök csoportjának (a CLP 39. 34 . címkeelemeit és egyéb meghatározott információkat. Gyártók és importőrök. 2. lehet. amely információk így bekerülnek az Ügynökség által vezetett osztályozási és címkézési jegyzékbe. importőrök és forgalmazók – bizonyos információkat be kell. illetve 2010. január 3. cikkének megfelelően) az ECHA felé be kell jelenteni az általa/általuk forgalomba hozott anyagok osztályozását. akkor ez a CLP (és a REACH) rendelet szerint is importnak minősül. január 2. ha az anyag: . A bejelentés határideje. A bejelentésnek a forgalomba hozataltól számított egy hónapon belül kell megtörténnie. aki a Közösségben anyagot gyárt. Ha a nem uniós gyártók és készítők az anyagaik összetételét azok bizalmas természete miatt nem kívánják az uniós importőreiknek megadni – kijelölhetik az importőrök egyikét a bejelentés megtételére. december 24. vagy árucikk előállító (a REACH rendelet 7.Anyagok bejelentése az osztályozási és címkézési jegyzékbe. tehát anyagokat előállít vagy kitermel természetes állapotban.a CLP rendelet szerint veszélyesnek minősülő anyag. cikke értelmében). illetve. és 2011. akkor nem szükséges bejelentést tennie az Ügynökségnek. ezért ebben az esetben nem számít a felhasználás célja (pl. hogy ez minél előbb történjen meg. előtt és 2010. mivel az anyagra vonatkozó bejelentés a szállítói lánc egyik korábbi szakaszán már megtörtént. hogy csak segédanyagról van szó). Megjegyzés: a köznyelvi értelmezéssel ellentétben – mind a CLP. december 1.

december 1. után (pl.4 – – – VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. de nem valamennyi CLP veszélyességi osztályba vagy felosztásba van besorolva. mellékletének 1. csomagolásáért. külön meg kell tenni. cikkében meghatározott információkat a regisztráció részeként még nem nyújtották be az Ügynökségnek. szakaszában előírtak szerint. ha egy anyag néhány./ Amennyiben a regisztráció 2010. 2. Bejelentést egyedül is lehet tenni – vagy a bejelentők gyártói és/vagy importőri csoportot (vállalatok. 35 . Természetesen az együttműködés nem kötelező. január 3-i határidőt). az anyag azonosítására a szakaszában előírtak szerint. továbbá ezt jelezni kell a REACH-IT-ben. mellékletének 2. árucikkekben található anyagokra is. Ha már rendelkezik felhasználói fiókkal – a bejelentéshez nincs szükség új fiók létrehozására. ha a REACH rendelet 7. december 1-jét követően haladéktalanul frissíteni kell a dossziét (figyelembe véve a 2011. előtt történik. Hogyan kell bejelentést tenni? A bejelentést elektronikusan. cikke előírja regisztrációjukat. Ha ez nem történt meg.A REACH rendelet szerint regisztrálandó anyagokat akkor kell külön bejelenteni. 2013-ban vagy 2018-ban) történik. regisztrálás és felhasználói fiók létrehozása után lehet a REACH-IT portálján keresztül megtenni. Vezető regisztráló által benyújtott regisztráció esetén a többi regisztráló csak a saját regisztrációs dossziéjának benyújtásával tesz eleget a bejelentési kötelezettségének. a forgalomba hozataltól számított egy hónapon belül. célszerű már a regisztrálási dokumentációban is szerepeltetni ezeket az információkat. mely a http://echa. Ez vonatkozik bizonyos./ Ha a regisztráció 2010. és a közös megegyezéssel kialakított osztályozási és címkézési adataikat együtt jelenthetik be az Ügynökségnek. de az osztályozáshoz nem elegendő adatoknak tudható-e be. egymással kapcsolatban nem álló vállalatok csoportja.3. vagy offline eszköz használatával lehet létrehozni. Az általa forgalomba hozott anyagok és keverékek osztályozásáért. vagy meggyőző. A csoport általi bejelentés esetén csak egyetlen osztályozási és címkézési bejelentést kell benyújtani a csoport tagjainak képviseletében. december 1. annak az ismertetésére.europa. akkor a bejelentést a regisztrációtól függetlenül.1–2. az anyag CLP osztályozására. REACH–rendelet VI. 1. A gyártói és/vagy importőri csoportot közvetlenül a REACH-IT portálon.asp címen érhető el. hogy ez az adatok hiányának. címkézéséért. valamint a CLP rendeletben előírt egyéb kötelezettségek teljesítéséért csoportos bejelentés esetén is minden gyártó vagy importőr teljes mértékben felelős marad! Mit kell bejelenteni? A bejelentésnek ki kell térnie a következőkre: – a cég megnevezésére a REACH–rendelet VI. akkor 2010. de ekkor természetesen előzetesen meg kell állapodniuk. SIEF) is alkothatnak. nem meggyőző adatoknak. ha a CLP rendelet 40.eu/reachit_en.

és az anyagra vonatkozó címkézési elemekre. 36 . az alkalmazásukra vonatkozó indoklással együtt. amelyek szorosan illeszkednek a régi rendszer – 67/548/EGK Irányelv (DSD) – veszélyességi kategóriáihoz. A CLP veszélyességi osztályok egy vagy több veszélyességi kategóriát foglalnak magukba. ugyanakkor az anyagok osztályozásának kritériumai. a régi rendszer kritériumaihoz képest néhol megváltoztak. ami a fizikai tulajdonságok határozottabb megkülönböztetéséhez vezet. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott kiegészítő figyelmeztető mondatokat. beleértve a CLP rendelet 25. GHS/CLP szerinti osztályozás: Az EU a CLP szabályozásba azokat a veszélyességi osztályokat vette át az ENSZ GHS rendszerből. A CLP szerinti osztályozás teljes alkalmazási területe összevethető a régi rendszerrel. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amelyek egy bizonyos speciális veszély különböző változatait veszik számításba. A veszélyességi osztályokat további veszélyességi kategóriákra osztották. – Az ipari szereplők kötelezettségeit jól mutatja az alábbi táblázat: 6. például a robbanóképesség és az akut toxicitás esetében. különösen a fizikai veszélyek esetében (5-ről 16.– adott esetben szükséges megadni az egyedi koncentrációs határértékeket vagy M-tényezőket a vízi környezetre veszélyes osztályozással kapcsolatban (akut 1 kategóriát és a krónikus 1 kategória). vagy olyan megkülönböztetések történtek.ra). A veszélyességi osztályok száma növekedett.

2. 2.) .2.. kategória) . és 2. kategória) . alosztály) .Tűzveszélyes aeroszolok (1. típus) (A–F. és 3. és G.3. E. kategória) Fizikai veszélyek. típusú) . E. kat.5. kategória) (1. és 3. és 2. 1. kategória) . C.Fémekre korrozív hatású (1. B. 2.Oxidáló szilárd anyagok (1. C. B. típusú) (A...Önreaktív anyagok és keverékek (A.1. és 1.Oxidáló gázok (1.Piroforos folyadékok (1.Önmelegedő anyagok és keverékek (1. kategória) . kategória) .. 1.6.. és G. 1.Tűzveszélyes szilárd anyagok (1. 2.Nyomás alatt lévő gázok (sűrített-. és 2. kat. F. kategória) ..Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek (1.A CLP szerinti veszélyességi osztályok az alábbiak: 1. típus) . D.Szerves peroxidok (A.. és 3. 1. kategória) (1... Fizikai veszélyek: . 1.Tűzveszélyes gázok (1.. és 3.. kategória) . mélyhűtött cseppfolyósított-. és 2.. kategória) .. D.Robbanóanyagok (Instabil robbanóanyagok..Tűzveszélyes folyadékok (1. kategória) ..Oxidáló folyadékok (1.) . és B. oldott gáz) . és 2.4. F.. és 2.Piroforos szilárd anyagok (1. osztályok és kategóriák: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.. cseppfolyósított-.. 37 ..

1B. kategória) Aspirációs veszély (1. kategória) Reprodukciós toxicitás (1A. 1B. 38 .. kategória) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011... 3. kategória) Bőrmarás / -irritáció (1A. Egészségi veszélyek: – – – – – – – – – – Akut toxicitás (1. és 2. kategória) Légzőszervi és bőrszenzibilizáció (1... kategória) és (3. és 2.. 1B. 2. és 2. és 2. kategória kizárólag narkotikus hatások és légúti irritáció) Célszervi toxicitás (STOT) – ismétlődő expozíció (1. és 2.2. és 2. 1B. kategória) Súlyos szemkárosodás / szemirritáció (1. és 2. 1C. kategória) Rákkeltő hatás (1A. kategória) D és külön kategória a szoptatásra gyakorolt és a szoptatás útján fellépő hatások számára Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció (1. kategória) Csírasejt-mutagenitás (1A. és 4..

Bizottsági Ülésén döntés született egy műszaki munkacsoport megalakításáról... Irányelv kapcsolatának felmérése céljából 2007. krónikus kategória) . 3. és 4.Az ózonrétegre veszélyes Környezeti veszélyek – akut toxicitás Környezeti veszélyek – krónikus toxicitás 7. melynek feladatai az alábbiak: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.3. 39 .Veszélyes a vízi környezetre (1. CLP és a SEVESO kapcsolata: A GHS és a SEVESO II. októberben az EU Illetékes Hatóságok 18. 1. Környezeti veszélyek: . 2. akut kategória.

és a „fokozottan tűzveszélyes” anyagok közé tartoztak. A vizsgálatok.: Az adaptálás során minimális változással kell számolni Piroforos folyadékok: Az adaptálás nem jelent változást Piroforos szilárd anyagok: Új kategória Oxidáló folyadékok: Az adaptálás nem jelent változást Oxidáló szilárd anyagok: Az adaptálás nem jelent változást A CLP szabályozásban új kategóriaként jelent meg a „piroforos szilárd anyagok” kategória. mások szerint a nagy raktárak súlyos baleseti veszélyforrást jelenthetnek. A vizsgálatok alapján összesen 13 ilyen anyagot találtak. stb. Tekintettel arra. A munkacsoport eddigi működése eredményeként a tapasztalatait egy hatástanulmányban foglalta össze. A kategória vonatozásában tervezett SEVESO küszöbérték 150 – 500 tonna (alsó – felső küszöbérték). Irányelv harmonizálásának legfontosabb alapelve. további szakértői csoportok létrehozását kezdeményezni a speciális GHS kategóriák elemzéséhez. Elemezni a veszélyes iparra gyakorolt hatásokat (érintett üzemek száma. a gazdasági hatás egyelőre nem becsülhető meg. Adaptálási módszer kifejlesztése azokra a GHS kategóriákra. Amennyiben szükséges. A piroforos szilárd anyagok kategóriára vonatkozó SEVESO küszöbérték még megállapítás alatt van. rész 10. amelyek közül 10 anyag más SEVESO osztályba is besorolt. elemzések legfontosabb eredményei a következők: Kategória SEVESO II. számú melléklete 2. hogy az aeroszolok korábban is be voltak sorolva az 50 – 200 tonna küszöbértékkel „a fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gázok (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogén gázokat) és a földgáz” SEVESO osztályba. a tervezett 50 – 200 tonna (alsó – felső küszöbérték) értékekkel a SEVESO hatálya valamelyest megnőne.– – – – Azonosítani a GHS kategóriákat a SEVESO II. amelyek nem teljesen egyeznek meg a SEVESO-ban szereplő kategóriákkal figyelembe véve az adott anyag veszélyességi jellemzőit. meglévő kategóriájának megfelelően. típusa). hogy kerülni kell az irányelv hatályának szükségtelen és jelentős kibővítését annak érdekében. Irányelv 1. egyesek szerint az aeroszolok tárolásából származó súlyos ipari balesetek bekövetkezési valószínűsége nagyon csekély. hatályára gyakorolt hatás Robbanóanyagok: Az adaptálás nem jelent változást Tűzveszélyes gázok: Az adaptálás nem jelent változást Tűzveszélyes aeroszolok: Új kategória Oxidáló gázok: Az adaptálás nem jelent változást Tűzveszélyes folyadékok: Az adaptálás nem jelent változást Önreaktív anyagok. amelyek a korábbi szabályozásban R17 mondattal voltak jellemezve. A GHS és a SEVESO II. hogy a veszélyes iparra nézve a terhek ne növekedjenek. a változásnak jelentős gazdasági hatása nem várható. Szintén új kategóriaként jelenik meg a „tűzveszélyes aeroszolok” kategória. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. de tekintettel az érintett veszélyes anyagok számára. mint például fizikai veszélyek és egészségi veszélyek értelmezése. A szakértők véleménye az aeroszol tárolásból eredő veszélyek megítéléséről különböző. 40 .

41 . inhalációs – vonatkozásában megadott határértékekkel egyértelműen definiált volt. Tulajdonképpen a kategóriák angol nyelvű megnevezésének rövidítéséről van szó (pl. ha azok el vannak látva a szükséges tájékoztató és figyelmeztető jelölésekkel. Irányelvben. Directive. hogy a korábbi DSD rendszerben az osztályba sorolás a különböző expozíciós utak – dermális. A munkacsoport ezért az „egészségi veszélyek” kategória adaptálására 4 módszert – Jelenlegi hatály „screening tool” alkalmazásával. míg mások esetében a kategóriába való bekerülés várható.A „környezeti veszélyek” kategória CLP-ből történő szószerinti adaptálás nem eredményez jelentős változást a SEVESO II.). F = flammable. E = explosive. A betűjelek jelentése – a kategóriák sorrendje szerint – a következő: DSD (Dangerous Subst. A probléma oka. orális. Konzervatív megközelítés – dolgozott ki. részletes vizsgálatok szükségesek. addig a CLP rendszerben az osztályba sorolás az expozíciós utakat figyelmen kívül hagyja. Az egészségi veszélyek esetében várható a legnagyobb változás. A veszély jel a veszélykategória betűjele. Irányelv hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemek száma kismértékben növekedni fog. Központi opció. A munkacsoport által készített hatástanulmány összegzéseként elmondható. A keverékek vonatkozásában további. valamint R és S számokat. a készítményeket pedig a bennük található veszélyes anyagok tulajdonságai alapján osztályozzák az előzőekben ismertetett kategóriáknak megfelelően. Döntési fa megközelítés. Ezt követően kapnak a veszélykategóriának megfelelő betűjelet (ún. veszély jelet). 67/548/ECC) jelenlegi szerinti 10 veszélyességi „osztály” és veszélyjele a következő : szabályozás VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. veszélyszimbólumot. de annak pontos nagysága és gazdasági hatása a jelenlegi bevezetési fázisban egyelőre nem megbecsülhető. amelyek gyakorlatban történő alkalmazásának lehetősége jelenleg is vizsgálat alatt van. csupán néhány anyag esetében változhat a besorolás: egyes anyagok kikerülhetnek a kategóriából. 8. stb. hogy a CLP adaptálásával várhatóan a SEVESO II. ugyanis a legtöbb esetben nem lehetséges az egy az egyben történő átvétel. A veszélyesség meghatározása során az anyagokat tulajdonságaik. Hazánkban a vonatkozó jogszabályok szerint bejelentéshez kötött tevékenység veszélyes anyagokkal és készítményekkel csak abban az esetben végezhető. T = toxic. Veszélyes áruk REACH szerinti jelölése. mondatokat.

hogyha több. jogszabályban meghatározott esetekben elegendő a fokozottabb veszélynek megfelelőt feltüntetni.Fontos tudnunk.). azonos veszélycsoportba tartozó veszély jel van hozzárendelve egy anyaghoz. Minden egyes veszély jelhez egy veszélyszimbólum is tartozik. A veszélyszimbólumot kötelező valamennyi veszélyes anyag ill. akkor egyes. akkor ennek megfelelően több veszély szimbólummal látják el. felette pedig többnyire feltüntetik a veszély jelet is. 42 . mérgező veszély kategóriába tartozó anyag esetében számolnunk kell még maró. hogy pl. toxikológiai vagy ökotoxikológiai) is besorolható. Az összefüggéseket az alábbi táblázat szemlélteti: A DSD „A” és „B” változat használatát engedi meg az alábbi eltérésekkel: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. tűzveszélyes. Ez azt jelenti. készítmény csomagolásán elhelyezni. Ha egy anyag tulajdonságai szerint több veszélyességi csoportba (fizikai-kémiai. A piktogram alatt minden esetben fel kell tüntetni a veszély szöveges megnevezését (pl. Ez egy narancssárga alapon fekete színnel rajzolt piktogram. ez azonban egyes esetekben elhagyható. stb. maró. illetőleg irritatív hatással is. amely a veszély jellegére hívja fel a figyelmet.

A többi veszélykategóriát veszély jel hiányában R számmal jelzik (pl. R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 20/21/22 Belélegezve. R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. R 20 Belélegezve ártalmas. R 15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R 16 Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. ábra szerinti veszélyszimbólumok is. Ha megnézzük az egyes veszély jeleket. tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat. kockázatokra utaló információkat közölnek (az R betű az angol risk [veszély. ez a 00. R szám. a csomagoláson feltüntetik az R 42 jelzést) Az R mondatok olyan szabványmondatok. kockázat] szóra utal). R 19 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. hogy csupán 10 veszélykategóriához rendeltek betűjelet. R 2 Ütés. Ezeket a mondatokat annak az országnak a nyelvén fel kell tüntetni. R 14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas. Ezek csak a színek terén térnek el a hazánkban alkalmazott jelzésektől: többségük fehér színt is tartalmaz. R 10 Kis mértékben tűzveszélyes. súrlódás. R 11 Tűzveszélyes. Ez elsősorban az adott nyelvet nem beszélő személyek részére szolgálhat útmutatóul. R 14 Vízzel hevesen reagál. R 18 A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. R-mondatok R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes. R 12 Fokozottan tűzveszélyes. 43 .Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) több tagállamában használatosak a 2/b. láthatjuk. ahol az anyagot forgalomba hozzák. Minden R mondathoz tartozik egy sorszám is. továbbá a fokozottan tűzveszélyes és tűzveszélyes veszélykategóriáknak megfelelő veszély szimbólumok háttérszíne vörös. R 17 Levegőn öngyulladó. amelyek az adott anyagra jellemző veszélyekre. túlérzékenységet okozó anyag esetén.

R 36/37 Szemizgató hatású.és bőrizgató hatású R 37 Izgatja a légutakat. R 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 25 Lenyelve mérgező (toxikus). bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező R 24 Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus). R 29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. izgatja a légutakat R 38 Bőrizgató hatású. bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező R 26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező R 27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus). súrlódás. R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat. R 26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező R 26/27/28 Belélegezve. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos. R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/23/24/25 Belélegezve. bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/20/21 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 7 Tüzet okozhat. R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat. R 30 A használat során tűzveszélyessé válik.R 22 Lenyelve ártalmas. R 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező R 23/24/25 Belélegezve. R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R 39/23 Belélegezve mérgező: nagyon súlyos. R 23 Belélegezve mérgező (toxikus). R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). R 3 Ütés. R 26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). R 27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező R 28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus). izgatja a légutakat R 36/38 Szem. tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt. 44 . R 35 Súlyos égési sérülést okoz. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/24 Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat. R 32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. R 34 Égési sérülést okoz. maradandó egészségkárosodást okozhat VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. izgatja a légutakat R 36/37/38 Szem. R 37/38 Bőrizgató hatású.és bőrizgató hatású. R 39/23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos. R 36 Szemizgató hatású. R 33 A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/27/28 Belélegezve. R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 45 . maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos. R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). robbanásveszélyes fémvegyületeket képez. bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/24 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/24/25 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészség-károsodást okozhat R 48/25 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.R 39/25 Lenyelve mérgező: nagyon súlyos. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. bőrrel érintkezve. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26 Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat R 4 Nagyon érzékeny. bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/20/22 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/21 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/21/22 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23 Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/24 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve. lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat. R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos. R 51 Mérgező a vízi szervezetekre. R 5 Hő hatására robbanhat. R 48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve. maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/28 Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos.

-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg) S 15 Hőhatástól távol tartandó S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó . R 6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. R 64 A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja R 65 Lenyelve ártalmas. R 62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. R 59 Veszélyes az ózonrétegre. ennek funkciója megegyezik az R száméval. amelyek az adott anyag biztonságos használatára adnak útmutatást (az S betű az angol safety [biztonság. 46 . R 57 Mérgező a méhekre. . Minden S mondathoz tartozik sorszám is. aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R 67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 68/20 Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/21/22 Belélegezve. . sértetlenség] szóra utal). R 60 A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja. R 54 Mérgező a növényekre. R 56 Mérgező a talaj szervezeteire. bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/21 Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 9 Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes. R 55 Mérgező az állatokra. Az S mondatok olyan szabványmondatok. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre.Tilos a dohányzás VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. R 53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. italtól és takarmánytól távol tartandó S 14 .R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre. a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Ezeket a jelöléseket az R mondatnál ismertetett módon kell a csomagoláson fel tüntetni. R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre. a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 58 A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. S-mondatok: S 1 Elzárva tartandó S 1/2Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S 12 Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni S 13 Élelmiszertől. R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet.

. . . . 47 . . csak az eredeti edényzetben tárolható S 30 Soha nem szabad vizet hozzáadni S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot. -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). megfelelő légzőkészüléket kell használni S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni S 4 Lakóterülettől távol tartandó S 40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ..-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/7Az edényzet jól lezárva. . . védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 36/39 Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 38 Ha a szellőzés elégtelen. . . . jól szellőztetett helyen. -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg) S 41 Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni S 42 Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg) S 43 Tűz esetén . . a címkét meg kell mutatni. csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/9/49 Hűvös. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 3/14 Hűvös helyen.val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) S 28 Ha az anyag a bőrre kerül. hűvös helyen tartandó S 3 Hűvös helyen tartandó S 3/9/14 Hűvös. . Ha lehetséges. bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni S 27/28 Ha az anyag a bőrre jut. jól szellőztetett helyen. . .Ť mondattal is ki kell egészíteni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. inni és dohányozni nem szabad S 21 Használat közben tilos a dohányzás S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg) S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást S 25 Kerülni kell a szembe jutást S 26 Ha szembe jut. jól szellőztetett helyen. . . .-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/9/14/49 Hűvös.S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 20 Használat közben enni. -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) S 29 Csatornába engedni nem szabad S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. inni nem szabad S 20/21 A használat közben enni. Ha a víz használata fokozza a veszélyt. . VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.-tól/-től távol. a ťVíz használata tilos. a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű .

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.használata előtt szerezze be a külön használati utasítást S 56 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék. . anyagok és keverékek osztályozásáról. január 20-tól hatályos. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat S 64 Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen) S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S 7/8Az edényzet légmentesen lezárva. Veszélyes áruk GHS/CLP szerinti jelölése. A CLP a REACH által használt veszély jelek és veszély szimbólumok használatát megszünteti és új jelöléseket vezet be. A CLP: 1272/2008/EK rendelet. . .gyűjtő helyre kell vinni S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni S 59 A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni S 6 . . csomagolásáról. 2009. .-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg) S 49 Csak az eredeti edényzetben tárolható S 5 .vagy veszélyeshulladék. ez a GHS. . °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg) S 47/49 Legfeljebb . szárazon tartandó S 7/9Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó S 8 Az edényzet szárazon tartandó S 9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó S 29/56 Csatornába engedni nem szabad. . alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg) S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. . . Az EU a GHS kritériumokat beépítette a közösségi jogszabályba. Veszélyt jelző piktogramok: A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi megjelenítése. . °C hőmérsékleten. az anyagot és edényzetét különleges hulladék.val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg) S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható S 52 Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható S 53 Kerülni kell az expozíciót. . csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg) S 48 . Ennek 48 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. . A GHS és a CLP között jól levezethető összefüggés van: Az ENSZ kidolgozta a „ Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésnek globálisan harmonizált rendszerét”. ez a CLP. S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni 9. alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg) S 50 . címkézéséről. az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 47 . . .

A veszélyt jelző piktogramok alakja az egyik csúcsán álló négyzet (gyémánt alak). kevésbé súlyos veszélyek esetén a „figyelem” figyelmeztetésnek kell szerepelnie. amelyeket fel kell tüntetni a címkén. A címkének tartalmaznia kell a veszélyes anyag vagy keverék osztályozása szerinti megfelelő figyelmeztetést. részében szereplő. 49 . (környezeti veszélyek) részei meghatározzák. hogy a veszélyt jelző piktogram és annak háttere jól látható legyen. Amennyiben az anyag. Az egyes osztályozásokra vonatkozó figyelmeztetéseket a CLP I. (fizikai veszélyek). mellékletében. mellékletének 2-5.megfelelően az anyag. A veszélyt jelző piktogramok – az adott veszélyességi osztály és veszélyességi kategória szerinti – alkalmazására vonatkozó szabályok szintén megtalálhatók a CLP V. Figyelmeztetések: A figyelmeztetés jelzi az olvasó felé. az egyes veszélyességi osztályokhoz használandó címkeelemeket tartalmazó táblázatok határozzák meg. mint 1 cm2. 4. mellékletének 2. (egészségi veszélyek). vagy a keverék osztályozása meghatározza azokat a veszélyt jelző piktogramokat. rajta fehér alapon fekete szimbólumok vörös kerettel. 3. A piktogram legalább a harmonizált címke területének egy tizenötödét foglalja el. akkor a címkén a „veszély” figyelmeztetésnek. de a minimális terület nem lehet kisebb. Az alábbi ábra szemlélteti a változást (a nagybárcák használata nem változik!!): VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Címkék színének és megjelenésének lehetővé kell tennie. vagy a keverék súlyosabb veszélyt jelent. ahogy azt a CLP I. ha valamely veszély általában súlyosabb vagy kevésbé súlyos.

a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. december 16.cikke alapján a CLP osztályozásban a következő veszélypiktogramokat kell használni: GHS / CLP veszélypiktogramok: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 19.AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. címkézéséről és csomagolásáról.) az anyagok és keverékek osztályozásáról. 50 .

Az alábbi táblázatokból kiolvashatók a REACH és a GHS/CLP szabályozás eltérései: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 51 .

52 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

53 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

GHS07 – akut toxicitás. ózonrétegre veszélyes) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 54 . hogy egy veszélypiktogramhoz több veszélyességi osztály is kapcsolható (GHS01 – robbanóanyagok és önreaktív anyagok.Az alábbi ábrákon jól látható. bőrmarás. légzőszervi szenzibilizáció. szemirritáció.

vagy a keverék veszélyeinek természetét és súlyosságát leíró. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. megfelelő figyelmeztető mondatokat is. 55 .Figyelmeztető mondatok Címkéknek tartalmazniuk kell az anyag.

része sorolja fel az óvintézkedésre vonatkozó mondatok szabatos megfogalmazását. óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is. mellékletének 3. ahogy meg kell jelenniük a címkéken. bármely más. A címkén egy adott nyelv figyelmeztető mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal. • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. mellékletének 2. A DSD-ből és a DPD-ből átvett. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztása a CLP 28. mellékletének 2-5. mellékletének 1. tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok). A CLP III. és a második. amelyek tanácsot adnak az anyag vagy a keverék veszélyeiből eredő. vagy a lehető legkisebbre csökkentő intézkedések tekintetében. A CLP IV. mellékletének 2-5. de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja „EUH”.Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokra vonatkozó figyelmeztető mondatokat a CLP I. ahogy meg kell jelenniük a címkéken. nem harmonizált osztályozásra vonatkozó figyelmeztető mondattal együtt. lásd alább. pl. az adott osztályozásra vonatkozó. részében szereplő táblázatok határozzák meg. megfelelő figyelmeztető mondatot kell használni a címkén. kivéve. a veszélyek sorszámozásával megegyező szám. stb. 56 . A kiválasztásnál figyelembe kell venni a használt figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy ismert felhasználását vagy felhasználásait. Ha az anyagosztályozás harmonizált és szerepel a CLP VI. egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint: • „H” betű (a figyelmeztető mondatra) vagy „P” betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). mint robbanóképesség (200-tól 210-ig tartó kódok). ha a veszélyek jellegének és súlyosságának kifejezése érdekében szükséges. a veszély típusát jelző számjegy. Egy címkén általában nem szerepelhet hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat. részével összhangban történik. úgy. részében. „2” a fizikai veszélyekre. részében levő – minden egyes veszélyességi osztály esetében a címkeelemeket jelző – táblázatokban szerepel. A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi. az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásokat megelőző. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok A címkéknek tartalmazniuk kell a megfelelő. melléklete sorolja fel a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását. A címkén egy adott nyelv óvintézkedésre vonatkozó mondatait is csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű figyelmeztető mondatokkal. cikkével és IV. az első. Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokhoz tartozó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes felsorolása a CLP I.

meggyulladhat. teljes tömeg felrobbanásának veszélye.H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 H260 H261 H270 H271 H272 H280 H281 H290 H300 Instabil robbanóanyagok Robbanóanyag. Tüzet vagy robbanást okozhat. robbanás vagy kivetés veszélye. Önmelegedő: meggyulladhat. Tűz vagy kivetés veszélye. Hő hatására meggyulladhat. Hő hatására robbanhat. Fémekre korrozív hatású lehet. Mélyhűtött gázt tartalmaz. Tüzet okozhat. Tűzveszélyes szilárd anyag. Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. . vagy fokozhatja a tűz intenzitását. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Robbanóanyag. oxidáló hatású. fagymarást vagy sérülést okozhat. Rendkívül tűzveszélyes gáz. Hő hatására meggyulladhat. Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki. Tűzveszélyes aeroszol. hő hatására robbanhat. Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. erősen oxidáló hatású. Tűzveszélyes gáz. Lenyelve halálos. Levegővel érintkezve önmagától meggyullad. vagy robbanhat. 57 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. oxidáló hatású. Robbanóanyag. Nagy mennyiségben önmelegedő. kivetés súlyos veszélye. Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Fokozhatja a tűz intenzitását. tűz.

Bőrrel érintkezve ártalmas. ha meggyőzően bizonyított. ha meggyőzően bizonyított. ha meggyőzően bizonyított. meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat. ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat. Lenyelve ártalmas. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat. H371 Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet. ha meggyőzően bizonyított. Bőrrel érintkezve halálos. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. ha meggyőzően bizonyított. Bőrirritáló hatású. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. ha meggyőzően bizonyított. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat. Bőrrel érintkezve mérgező. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat.H301 H302 H304 H310 H311 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H330 H331 H332 H334 H335 H336 Lenyelve mérgező. H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat. H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. ha meggyőzően bizonyított. ha meggyőzően bizonyított. H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert. ha meggyőzően bizonyított. H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet. és nehéz légzést okozhat. Belélegezve halálos. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. H340 Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat. Belélegezve ártalmas. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. Belélegezve mérgező. 58 .

Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Tilos olyan felületeken használni. 59 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Szembe kerülve mérgező. EUH 018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Ártalmas a vízi élővilágra. EUH 001 EUH 006 EUH 014 Száraz állapotban robbanásveszélyes. EUH 201 Ólmot tartalmaz. EUH 201A EUH 202 ragad. Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Mérgező a vízi élővilágra. ha meggyőzően bizonyított. Lásd a gyártó által közölt információt. . Maró hatású a légutakra. hosszan tartó károsodást okoz. Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. Allergiás reakciót válthat ki. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. Allergiás reakciót válthat ki. Veszélyes az ózonrétegre. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. hosszan tartó károsodást okoz. EUH 203 EUH 204 EUH 205 Figyelem! Ólmot tartalmaz. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe Gyermekektől elzárva tartandó. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. EUH 019 EUH 044 EUH 029 EUH 031 EUH 032 EUH 066 EUH 070 EUH 071 EUH 059 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. ha ismertek >. Zárt térben hő hatására robbanhat. EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Izocianátokat tartalmaz. Cianoakrilát. amelyeket gyermekek szájukba vehetnek. Be kell tartani a biztonsági előírásokat. H400 H410 H411 H412 H413 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. ha ismertek >. hosszan tartó károsodást okoz.veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet. EUH 208 -t tartalmaz. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet. Vízzel hevesen reagál. Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat. Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

hogy ne keveredjen éghető anyagokkal. 60 . P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni. P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. A használat során tűzveszélyessé válhat. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Kérésre biztonsági adatlap kapható. P222 Nem érintkezhet levegővel. amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P234 Az eredeti edényben tartandó. még használat után sem.EUH 209 EUH 209A EUH 210 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. P230 …-val/-vel nedvesítve tartandó. P231 nert gázban használandó. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el. P232 Nedvességtől védendő. EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani ahasználati utasítás előírásait. P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó. Tilos a dohányzás. P202 Ne használja addig. P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani. P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet. P242 Szikramentes eszközök használandók. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P235 Hűvös helyen tartandó.

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. inni vagy dohányozni. P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. P284 Légzésvédelem használata kötelező. P342 Légzési problémák esetén: P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. hogy könnyen tudjon lélegezni. 61 . P270 A termék használata közben tilos enni. Az öblítés folytatása. P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni. Tilos az érintett terület dörzsölése. P331 TILOS hánytatni. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Napfénytől védendő. P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. ha könnyen megoldható. P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező. P301 LENYELÉS ESETÉN: P302 HA BŐRRE KERÜL: P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN: P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: P306 HA RUHÁRA KERÜL: P307 Expozíció esetén: P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: P309 Expozíció vagy rosszullét esetén: P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. hogy könnyen tudjon lélegezni. P321 Szakellátás (lásd … a címkén). P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén). P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. P262 Szembe. P352 Lemosás bő szappanos vízzel. Nedvességtől védendő. P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. P337 Ha a szemirritáció nem múlik el: P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P313 Orvosi ellátást kell kérni. P231 + P232 Inert gázban használandó. P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. P322 Különleges intézkedések (lásd … a címkén). P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni. P330 A szájat ki kell öblíteni. P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332 Bőrirritáció esetén: P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. P335 + P334 A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. P370 Tűz esetén: P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: P372 Tűz esetén robbanásveszély. ha az robbanóanyagra átterjedt. 62 . P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. P302 + P350 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni. P378 Az oltáshoz … használandó. P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása. P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. P302 + P334 HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást. ha könnyen megoldható. P380 A területet ki kell üríteni. P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P373 TILOS a tűz oltása. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. hogy könnyen tudjon lélegezni. P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. TILOS hánytatni. hogy könnyen tudjon lélegezni. P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Az öblítés folytatása. P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani. P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. Hideg VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. ha ez biztonságosan megtehető. P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P376 Meg kell szüntetni a szivárgást. ha ez biztonságosan megtehető. P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P401 Tárolás: … . Jól szellőző helyen tárolandó.vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. P342 + P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Zárt edényben tárolandó. P410 + P403 Napfénytől védendő. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: … A 67/548/EGK irányelv és a 1272/2008 EU rendelet szerinti besorolások megfelelési táblázata: A 67/548/EGK irányelv szerinti besorolás Adott esetben az anyag fizikai állapota A 1272/2008EU rendelet szerinti besorolás Veszélyességi Figyelmeztető osztály és mondat kategória Vizi. krónikus 4 Ózon Akut tox 4 Tűzv. P406 Saválló/saválló bélésű … edényben tárolandó. P370 + P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást. P402 Száraz helyen tárolandó. P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. P412 Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő. Hűvös helyen tartandó. P410 Napfénytől védendő. P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni. P405 Elzárva tárolandó. 63 . Az edény szorosan lezárva tartandó. P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. P410 + P412 Napfénytől védendő. P370 + P380 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. P370 + P378 Tűz esetén: az oltáshoz …használandó. P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. P404 Zárt edényben tárolandó. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. P403 Jól szellőző helyen tárolandó. P420 Más anyagoktól távol tárolandó. P411 + P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb … oC/…oF lehet. folyadék 1 H413 EUH059 H332 H250 Megjegyzés R 53 N R59 Xn R20 F R 17 gáz folyadék (1) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ha ez biztonságosan megtehető. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. P413 A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb … oC/…oF lehet. P422 Tartalma … -ban/-ben tárolandó. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Hűvös helyen tartandó. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő. P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

1. 1. vagy keverék veszélyes.. veszélyességi kategória Önmelegedő anyagok és keverékek. B. 2. Ha az anyag. típus Piroforos folyadékok. 2. vagy keverék veszélyes. 1. 1. és 2. 1.F R11 folyadék Közvetlen megfeleltetés nem lehetséges. R11. veszélyességi kategória Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 1. 1. vagy sem. C... és F. veszélyességi kategória Tűzveszélyes aeroszolok. 2. veszélyességi kategória Önreaktív anyagok és keverékek.. 1. D. H – mondatokat és a figyelmeztetések kódját az alábbi ábrák szerint: A GHS02 piktogram alatti szöveg olvasható formában: Tűzveszélyes gázok. és F. és 3. és 2. veszélyességi kategória Tűzveszélyes szilárd anyagok.. típus VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. veszélyességi kategória Piroforos szilárd anyagok. veszélyességi kategória Szerves peroxidok.. H225. ha a forráspont ≤ 35 oC — Tűzv. hozzárendeljük a GHS veszélyszimbólumokat. Az F. egészségügyi és környezeti osztályok alapján megvizsgáljuk. C... és 3. B. 64 .. H224. foly. 1. elvégezzük a veszélyességi osztályba és a kategóriába való besorolását. 2. és 3. foly. E. hogy az anyag. ha a forráspont > 35 oC Az osztályozás folyamata: A fizikai. veszélyességi kategória Tűzveszélyes folyadékok. folyadék helyes megfeleltetése: — Tűzv. E. D.

kategória 3.Index nemzetközi EK CAS vegyi szám szám anyag azonosítás Címkézési elemek Osztályozási elemek Veszélyt jelző Veszélyességi Figyelmeztető Figyel piktogramok osztályok és mondatok meztető figyelmeztetések kategóriák kódjai mondatok kódjai tűzveszélyes folyadék „2” GHS02 H225 H225 EUH066 60600100-8 acetone 2006622 67641 Nátrium-metaszilikát osztályozása EC#: 229-912-9 GHS VI. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. . melléklet 3.1 táblázat: Harmonizált Osztályozási jegyzék A célszervi toxicitásra vonatkozó kategóriák címkézésre vonatkozó adatai (példa az összes osztály anyagainak címkézésére): Osztályozás 1. pontosan ismert. kategória 2. kategória GHS piktogram Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély Figyelem Figyelem H335 Légúti irritációt okozhat 65 H3770 Károsítja H371 Károsítja a szerveket (ha a szerveket (ha ismert.

meg kell nevezni melyeket pontosan meg kell nevezni melyeket) P260. P264 P270 P307 + P311 P321 P309 + P311 P304 + 340 P312 P405 P405 P403 + P233 P405 P501 P501 P501 Nátrium-metaszilikát : harmonizált osztályozás szövegesen (példa a többi osztály anyagaihoz): VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. P264 P270 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat P261 P271 Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként P260. 66 .

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.10. hogy a világ hét pontján más-más szabályozás van érvényben. 67 . A GHS/CLP címke tartalmi elemei: Az alábbi ábra jól mutatja.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. EC. UN. IUPAC név (fantázia neve) Termékazonosító számok: CAS.: biocid. amit az alábbiak szerint egységesítettek. címe. Pontosan meghatározza a címke méretét. 68 . Az egységesítés a közlekedés szereplői számára nem jelent számottevő változást. engedélyszám) A címkék és az elhelyezendő piktogramok mérete az alábbi táblázatból kiolvasható: A GHS/CLP megalkotói jól látták. telefonszáma (kapcsolattartó – e-mail) Természetes mértékegységben meghatározott mennyiség A termék neve. hogy a címkék vonatkozásában eltérő a közlekedési alágazatok és a GHS szabályozása.A GHS ebben a kérdésben is az egységesítésre törekszik. vagy Figyelem) Figyelmeztető „H” mondatokat Óvintézkedésre vonatkozó „P” mondatok Kiegészítő információs mező (szabad mező pl. adatait és ábráit. Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetések (Veszély. A címkének minimálisan tartalmazni kell: A szállító neve.

69 . A REACH VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. vagyis a közlekedési alágazatok (pl.Ha a GSH szerint veszélyes vegyi terméknek nincs UN száma. vagy 5 kilogramm. és a vízi környezetre veszélyes. mint 5 liter.ADR) nem minősítették veszélyes árunak. a belső és külső csomagoláson egyaránt csak a CLP jelzéseket kell elhelyezni. Más az eljárás. ha a terméknek UN száma van: Egy példa a helyes címkézésre: Ha a termék mennyisége nagyobb. az ADR/RID új jelölési kötelezettséget vezet be.

veszélyszimbólum helyett az új GHS09 veszélyességi szimbólumot kell használni. új szám nélküli bárcát is használni kell a csomagoláson és a tartályos szállítóeszközökön is. Az ADR nagybárca mellett. 70 . az UN 1017 Klór vonatkozásában: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. az alábbi ábrák szerint: Egy összehasonlító alapján: osztályozási példa ADR 2009 – 2011: UN 1203 Benzin Ugyan az. a „vízi környezetre veszélyes”.

de ha igen rajta fellelhetők a sárga színű VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. A fuvarlevelekre az ADR 2011 szerint az alagútkorlátozási kódokat (a példában a D/E) és az „aqua toxic” jelzést is rá kell írni. Egyes példáknál a robbanó gyúlékony mérgező radioaktív anyagok veszélyessége mellé mindig azt kell kiemelni. Ezt követően a küldeménydarabokat veszélyes áruosztályba (a továbbiakban: veszélyességi osztály) sorolják. Ez az egyszerűsített tájékoztatás kapcsolódhat akciók. Kommunikálni kell mi a veszélyes áru. 11. Pl. hogy a veszélyes áruk szállításáról a közlekedők átlag szintjén is tájékoztatást adjunk. 71 . vasúti.Szembetűnő az eltérés a szimbólumok. a nagybárcák és a figyelmeztető mondatok esetében. Ezekben közös.: koccanás. hogy a nem szakszerű és nem időben érkezett segítség milyen veszélyeket rejthet magába. másrészt viszont meghatározza a szállítással összefüggő követelményeket (pl. bárcákat) írnak elő. gyakran a haszongépjárművezetők sem ismerik a speciális szabályokat. ADR/RID előírások a járművek jelölésére: A veszélyes áruk szállítása speciális ismereteket igényel. vízi és légi szállítása az egész világon nemzetközi megállapodások alapján történik. Mégis miután ezek a járművek rendkívüli veszélyeket teremthetnek. miért veszélyes. csomagolás módját) is. majd ellátják az adott osztálynak megfelelő bárcával. de leghatékonyabb. amely egyrészt az anyagok. A küldemények minden egyes tételéhez UN számot rendelnek. és ilyenkor az azonnali beavatkozás. Egy tartály vagy tartány jármű nem szükségszerűen szállít veszélyes árut. ha megtörtént esetek. kirívó szabálysértés mellé fűzünk kommentárt. hogy honnan ismeri fel a veszélyt. és tárgyak azonosítására szolgál. ellenőrzések publikálásához. Veszélyes árut fuvarozó járművek jelölése: A veszélyes anyagok és készítmények közúti. A következő. gyors információtovábbítás személyeket és értékeket is menthet meg ezért fontos. hát még az átlag közlekedők. hogy az ENSZ harmonizációs rendszerének köszönhetően azonos veszélyességi osztályokat és veszélyjelképeket (00.

illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. Küldeménydarabos szállításnál . hogy a veszélyes áruk szállításáról a közlekedők az átlag szintjén is tájékoztatást kapjanak. kanna stb. A szabálytalan járműjelölésnek beláthatatlan következményei lehetnek. hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik. Mégis miután ezek a járművek rendkívüli veszélyeket teremthetnek. hogy figyelmeztesse a közlekedés többi résztvevőjét. hogy ha a veszélyes árut. A közlekedés szereplői számára legfontosabb jelzések a közúton történő szállítást szabályozó Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) alapján ismerhetők meg. A szállító jármű megjelölését a rakodás megkezdése előtt kell elvégezni. gyakran a haszongépjárművezetők sem ismerik a speciális szabályokat. A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az. A küldeméydarabos veszélyes árut szállító járműveken kötelező elhelyezni egy rendszerint 40 cm x 30 cm méretű. arról. szállító járművet baleset ért pontosan mi történt. Az árudarabokat az ADR által meghatározott jelöléssel. előírásszerű megjelölése nagyon lényeges szempont. hol történt. A veszélyt jelző tábláknak az ADR szerint két fajtája van: • • szám nélküli ( sima. az alsó részén pedig az UN számot kell feltüntetni (Kemler tábla). vagy üres ) veszélyt jelző tábla számos veszélyt jelző tábla (Kemler) A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az. A tábla felső részén a veszélyt jelölő számot. gyors információtovábbítás személyeket és értékeket is menthet meg. illetve követelmény rendszere.és kirakodása. palack. ezért fontos. továbbá be. Éppen ezért a jármű helyes.hordó. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 72 . fekete szegéllyel ellátott. másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset. A veszélyes árút szállító járművek megjelölésének eszközei a veszélyt jelző (sárga) táblák. Éppen ezért a jármű helyes.a járművek jelölésére csak szám nélküli táblákat kell használni nagybárcákat nem. A küldeménydarabok szállításánál magának a csomagolásnak van olyan alkalmassági. amely a szállítás biztonságát garantálja. illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson. tekintettel arra. másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset. rögzítésének a gépjárművön. hát még az átlag közlekedők. narancssárga színű szám nélküli táblát. A veszélyes áruk szállítása speciális ismereteket igényel. Az a személy. hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét. szabálysértést követ el. A veszélyes árúk szállítása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének. hogy a jó szándékú de laikus beavatkozás több kárt is okozhat. Fontos egy-egy veszély létrejötténél. A tartályokon számos tábla használata kötelező. hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik. ami középen vízszintes vonallal kettéosztott narancssárga színű tábla. a sárga táblákon található számok alapján ill. amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak sérülésük révén súlyos károkat okozhatnak. A szakszerű tájékoztatást nem árt modellezni.veszélyre utaló jelzések és a veszélyességi bárcák. a gépjármű oldalán található bárcák alapján. beleértve a töltést és ürítést is) nem a jogszabálynak megfelelően végzi. és ilyenkor az azonnali beavatkozás. aki a ráháruló feladatokat a szállítás során ( szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás az árú becsomagolása. hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok. egyes csomagolások minősítési jellel ellátva rakhatók fel a szállító járműre. a veszélyes áru jellege.

előírásszerű megjelölése nagyon lényeges szempont. A szabálytalan járműjelölésnek beláthatatlan következményei lehetnek.

A küldeméydarabos veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap alakú, üres narancssárga táblát kell elhelyezni. Az egyik táblát a szállítóegység elejére, a másikat a hátuljára, a jármű hossztengelyére merőlegesen kell rögzíteni. A tábláknak jól láthatóknak kell lenniük. A narancssárga táblának fényvisszaverőnek kell lennie, az alapja 40 cm, a magassága 30 cm legyen. A táblán 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A táblát az időjárás viszontagságainak ellenálló és a jelölés tartósságát biztosító anyagból kell készíteni. A tábla 15 percig tartó égés esetén sem válhat le a tartójáról. A táblának rögzítve kell maradnia, bármilyen helyzetben van is a jármű. Küldeménydarabokat szállító járműveket bárcázni nem kell, kivéve, ha robbanékony vagy radioaktív anyagokat szállítanak. A bárcázási kötelesség független a jármű méretétől. Tehát azokat a személygépkocsikat is el kell látni a megfelelő bárcával, amelyekkel például gyorsfutár szállít gyorsan lebomló radioaktív gyógyszereket egy kórházba vagy a repülőtérre. Más veszélyes áruk szállítása esetén a veszélyre csak a narancssárga figyelmeztető tábla utal. Ha a szállító járművön levű konténerre, MEG-konténerre, tankkonténerre vagy mobil tartányra erősített, narancssárga táblák kívülről nem láthatók tisztán, akkor ugyanolyan táblákat kell elhelyezni a jármű mindkét oldalára. Azokat a fedett, illetve ponyvás járműveket, amelyek legfeljebb 3000 liter befogadóképességű tartány(oka)t szállítanak, nem kell narancssárga táblával megjelölni.

A tartányjárműveknél a számos veszélyt jelző táblák használata a kötelező! Ha az ADR 3.2 fejezet „A” táblázatának 20. oszlopában van veszélyt jelző szám, akkor a tartányjárműveken, battériás járműveken és szállítóegységeken, amelyek egy vagy több tartányukban veszélyes árut szállítanak, mindegyik tartány, mindegyik tartánykamra vagy a battériás jármű mindegyik elemének mindkét oldalán jól látható módon, a jármű hossztengelyével párhuzamosan narancssárga osztott táblákat kell elhelyezni. Ezeken a narancssárga osztott táblákon fel kell tüntetni az abban a tartányban, tartánykamrában, ill. battériás járműelemben szállított anyagra a 3.2 fejezet „A” táblázat 20. oszlopában előírt veszélyt jelző és az 1. oszlopában előírt UN számot. A veszélyt jelölő számok listája az ADR 5.3.2.3.2 bekezdésében található. 2 – nyomás vagy vegyi reakció révén gáz kiszabadulása 3 – folyékony anyagok és gázok gyúlékonysága vagy önmelegedő folyékony anyag 4 – szilárd anyagok gyúlékonysága vagy önmelegedő szilárd anyag 5 – gyújtó (égést tápláló) hatás 6 – mérgezőképesség vagy fertőzésveszély 7 – radioaktivitás 8 – maró hatás
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

73

9

– spontán heves reakció veszélye

Ezek a számok a Kemler táblán két vagy három számjegyből állnak. Az első szám a veszélyes áru azon tulajdonságára utal, amely annak osztályát meghatározza (fő veszély), a következő szám(ok) a járulékos veszélyekre vonatkoznak. Ha egy áru egyetlen veszélyes jellemzővel rendelkezik, tehát egy számjeggyel is leírható lenne, akkor ezt a számjegyet egy nullával kell kiegészíteni. Valamely számjegy megkettőzése az illető veszély fokozott mértékére utal. Néhány számösszetétel kivételt képez ez alól a rendszer alól és saját, különleges jelentéssel rendelkezik: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 és 99. Példákat az alábbi táblázat mutat be. 20 fojtó hatású gáz vagy más járulékos veszéllyel nem járó gáz. 23 gyúlékony gáz 26 mérgező gáz 30 gyúlékony folyékony anyag (23 és 61 °C közötti lobbanáspont) önmelegedő folyékony anyag 33 könnyen gyúló folyékony anyag (23°C alatti lobbanásponttal) 336 könnyen gyúló, mérgező folyékony anyag 40 gyúlékony szilárd anyag, vagy önmelegedő anyag, vagy önreaktív anyag 46 gyúlékony vagy önmelegedő, mérgező szilárd anyag 50 gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 55 erősen gyújtó hatású (égést tápláló) anyag 70 radioaktív anyag 72 radioaktív gáz 723 radioaktív gáz, gyúlékony 80 maró vagy enyhén maró anyag 84 maró, gyúlékony vagy önmelegedő szilárd anyag 22 mélyhűtött, cseppfolyósított, fojtó gáz 333 piroforos folyékony anyag 362 gyúlékony, mérgező folyékony anyag, amely vízzel reagálva gyúlékony gázokat fejleszt 539 gyúlékony szerves peroxid 606 fertőző anyag 90 környezetre veszélyes anyag vagy különféle veszélyes anyagok 99 különféle veszélyes anyagok magas hőmérsékleten szállítva Példa a Kemler tábla megjelenítésére:

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

74

A veszélyt jelölő szám (más néven Kemler szám) legalább kettő, de legfeljebb három számjegyből állhat. Egyes esetekben a veszélyt jelölő szám előtt "X" betű található. Ez azt jelenti, hogy az anyag vízzel veszélyesen reagál, tehát egy esetlegesen kialakuló veszélyhelyzet elhárítása során vizet egyáltalán nem, vagy csak szakértő jóváhagyásával szabad használni. Ha a szállítóegység csak egy veszélyes anyagot tartalmaz: a tartány oldalain nem kötelező a jelölés, ha a szállítóegység elején és hátulján levő osztott narancssárga táblán megadták az előírt számokat. Ez az egyszerűsített jelölés, azaz: egykamrás tartánykocsi esetén vagy abban az esetben, ha a többkamrás tartánykocsi minden tartányában ugyanaz a veszélyes áru található, akkor elegendő a szállítóegység elején és hátulján egy-egy számokkal ellátott táblát (Kemler- tábla) elhelyezni. Az alábbi kép jól mutatja az átmeneti időszak gyakorlatát, a táblák még oldalt is fent vannak, de már hátul is láthatók.

Az üres, tisztított és gáztalanított kamrán nagybárcát, sem narancssárga táblát elhelyezni. tartánykocsi egyik kamrája sem teljesíti ezeket alkalmazható az egyszerűsített jelölés akkor sem, ha a a veszélyes árut tartalmazza.

nem szabad sem Ha egy többkamrás a feltételeket, nem többi kamra ugyanazt

A szabályozás érvényes a tisztítatlan, üres és nem gáztalanított rögzített és leszerelhető tartány, battériás jármű, tankkonténer, MEG-konténer, mobil tartány valamint a tisztítatlan, üres ömlesztett veszélyes árut szállító jármű és konténer esetében is. Azokat a tartányokat (minden formában), valamint a különleges járműveket és konténereket, amelyekben magas hőmérsékletű anyagokat szállítanak, el kell látni a járművek mindkét oldalán és hátulján, a konténerek, tankkonténerek és mobil tartányok mindkét oldalán és mindkét végén egy háromszög alakú, legalább 250 mm oldalhosszúságú, vörös színű jelöléssel, amely egy hőmérő-szimbólumot tartalmaz. Az így jelölendő anyagokra a 3.2 fejezet „A“ táblázatának 6. oszlopában az 580-as különleges előírás utal. A jelölés az alábbi:

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

75

Azokat a narancssárga táblákat, amelyek nem a szállított veszélyes árukra vagy azok maradékaira vonatkoznak, el kell távolítani vagy le kell takarni. A jelzésrendszer további eszközei a veszélyességi bárcák. A tartányjárművekre 30 x 30 cm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára. A szilárd veszélyes anyag ömlesztett szállítására használt konténereknél, a tankkonténereknél, a MEG-konténereknél és a mobil tartányoknál az előírt táblákat öntapadó fóliával, festéssel vagy bármely más, egyenértékű megoldással lehet helyettesíteni. Az UN szám az anyagok és tárgyak egyértelmű azonosítására szolgáló négyjegyű szám. Vonatkozhat egy-egy pontosan meghatározott anyagra vagy tárgyra (pl. UN 1203 = benzin), illetőleg anyagok vagy tárgyak valamilyen meghatározott tulajdonság szerinti csoportjára is (pl. UN 1133 = ragasztók). Az UN szám jelentősége rendkívül nagy, mivel a szállítóeszközökön, küldeményeken esetlegesen feltüntetett – az anyag megnevezésére utaló szöveges információkat leszámítva - ez az egyetlen olyan jelzés, amellyel a szállítmány tulajdonságai különféle adatbázisokból pontosan meghatározhatóak. RID jelölési előírások a vasúti felfuvarozás esetében. A küldemények csak az előírt jelölésekkel ellátva kerülhetnek befuvarozásra. A küldeményeket olyan minőségű jelölésekkel kell ellátni, hogy a vasúti fuvarozás alatt mindvégig megfelelő állapotban maradjanak. Nem megfelelő vagy hiányos jelölés esetén a küldemények fuvarozását meg kell tagadni. A konténereket, cserefelépítményeket mindkét oldalukon és mindkét végükön a RID 3.2.A táblázat 5. és 6. oszlopában előírt legalább 250 mm élhosszúságú nagybárcákkal kell megjelölni. Elsősorban tankkonténerek, illetve ömlesztett áruk fuvarozása esetén a konténereket mindkét oldalukon min. 30 x 40 cm nagyságú, osztott narancssárga jelöléssel kell ellátni, amelybe felülre a veszélyt jelző számot (3.2.A táblázat 20. oszlop), alulra pedig az UN számot kell írni.

60

2078

Tankkonténerek esetén a konténer oldalára vagy egy táblára a szállított anyag helyes szállítási megnevezését is fel kell írni.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

76

A küldemények jelölésére vonatkozó részletes előírásokat a RID 5. illetve megjelölve. ha szükséges.. műszaki megnevezéssel kiegészítve. A kombinált forgalomban továbbított. Pl. Elsősorban kikötői forgalomban fordul elő. helyes szállítási megnevezését. tisztítatlan eszközök esetében használatos jelölések. A zavartalan forgalom lebonyolítása érdekében a félpótkocsik befuvarozásakor a vasúti kocsik megjelöléséhez szükséges nagybárcákat a küldeményhez mellékelni kell és a rakodást végző terminálnak kell átadni. Üres tisztítatlan eszközök esetében a rakományegységeket úgy kell jelölni.2 és 5. 77 . veszélyes árut szállító közúti járműveket (ROLA forgalom esetén teljes járműszerelvényeket.1 (3) I. PI "Üres csomagolóeszköz 3. Utolsó rakomány: 663 UN 1098 Alli1-alkohol 6. a technikai.3 fejezete tartalmazza. Tengeri fuvarozás vasúti elő és utófutása járműveinek jelölése." Az üres tartályokat. és ezen kívül meg kell adni az utolsó szállított áru veszélyt jelölő számát. kíséretlen forgalomban a továbbított félpótkocsikat) az ADR vonatkozó előírásai alapján kell megjelölni. az áru csomagolási csoportját.. Ebben az esetben az eltérésről a vasúti fuvarlevélen és a fuvarozási megbízáson is." Elsősorban tankkonténerek esetében.Közúti járművek jelölése kombinált fuvarozásban.: "Üres tankkonténer. a megbízásra rá kell vezetni az "üres tankkonténer" szavakat. A feladási megbízáson az "üres csomagolóeszköz ( . nyilatkozni kell. hogy a veszélyes árut szállító konténer a RID előírásaitól eltérően az IMDG kódex előírásai szerint van megrakva. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. illetve más szállítóedényeket esetenként fertőtleníteni kell. a nagybárcák számát. és ha van. Üres. Ezt követnie kell az "utolsó rakomány" szavaknak. )" kifejezést és veszélyes árus bárcák számát kell megadni. UN számát. mint ha azok rakottak lennének.

A tolatási bárcák helyett az előírt mintáknak pontosan megfelelő. Magas hőmérsékletű anyagok jelölése. amelyeknél a 3. fehér háttér színű jelöléssel kell ellátni. háromszög alakú. mobil tartányokat.2 fejezet „A” táblázat 6 oszlopában az 580 különleges előírás szerint a magas hőmérsékletű anyag jelölése szükséges. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 78 . küldeménydarabok esetében. Azokat a tartálykocsikat. a nagykonténerek. vörös kertű. különleges kocsikat és nagykonténereket. Az elhelyezési irány jelzése. a kocsik mindkét oldalán. eltávolíthatatlan tolatási jelek is alkalmazhatók. amelynek oldalhosszúsága legalább 250 mm.A fertőtlenítés tényét az alábbi nagybárca jelöli (fehér alapon fekete nyomat). ill. tankkonténerek és mobil tartányok mind a négy oldalán az előző oldalon látható. különlegesen felszerelt kocsikat és nagykonténereket. tankkonténereket. A 13 és 15 számú tolatási bárcák. magasság legalább 70 mm). Ezek a jelek csak vörös háromszög(ek)ből és fekete felkiáltójelből is állhatnak (alap legalább 100 mm.

Nem kötelező megjelölni azokat a szállítóegységeket és konténereket. A fuvarmegrendelésnél a feladónak meg kell adnia a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru összegzett bruttó tömegét. Ez a jelölés nem szükséges akkor. 06 30. Az új jelölés az alábbi ábrából olvasható ki: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a konténer nagybárcákkal). melyek legfeljebb bruttó 8 tonna korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruval vannak megrakva.A korlátozott mennyiségként csomagolt küldeménydarabok új jelölése (közúti-légi) veszélyes árut tartalmazó A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokra és egyesítő csomagolásokra az „álló helyzetet jelölő nyilakat” felhelyezésére vonatkozó előírásokat alkalmazni kell. Azokat a 12 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű szállítóegységeket és konténereket. melyen „LTD QTY” felirat olvasható. napjáig lehet használni. Az „LTD QTY” feliratot tartalmazó jelőlést csak 2015. elöl és hátul egy-egy fehér színű táblával (konténerek esetében négy oldalon). 79 . Tengeri forgalom esetén az „LTD QTY” felirat helyett a „Limited Quantities” is alkalmazható. A betűméret legalább 65 mm. melyek korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruval vannak megrakva meg kell jelölni. ha a szállítóegység eleve veszélyt jelző sárga táblákkal van megjelölve (vagy.

amelyek 5 liternél több folyadékot. Az új jelölés és az elhelyezési ábrája: („Excepted Quantities”) „engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes áruk” Érzékeny áruk Nem halmazolható áruk Ha egy anyag a vízi környezetet veszélyezteti – akár fő-. vagy 5 kg-nál több szilárd anyagot tartalmaznak.30.06. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. akár járulékos veszélyként -. 80 .Az alábbi jelölés megszűnik. bár átmenet idő hosszú: 2015. akkor a következő jelöléssel kell ellátni azokat a küldeményeket.

keverékeket és tárgyakat). mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak.ahol a legtöbb baleset és elhalálozás történik -. ami korábban csak kevés sikerrel járt. a közúti veszélyesáru-szállításra vonatkozó nemzetközi előírás (ADR) folyamatosan követi a technológiai fejlesztéseket és szabályozza a szállításokat. a mélyhűtött. a közúti szállítás. vagyis alkalmazása a tagállamokra nézve nem kötelező. de a végrehajtás terén hiányosságok mutatkoznak. Igaz. Az egyezmények közös jellemzője. A Tanács 2008-ra a GHS vonatkozó előírásait is beépítette ajánlásaiba. hanem sok esetben a fuvarokmányok pontatlansága. Gondot nemcsak a rakomány nem megfelelő előkészítése. az összes közlekedési alágazat vonatkozásában. nem fényvisszaverő. vagy a szállító fegyelmezetlensége okozza. 12. hogy törekszik azonos elvek figyelembe vételére. A tevékenység veszélyes jellege magából a szállított anyagból és a szállítás tulajdonságaiból tevődik össze. Ezeket a kockázatot jelentő anyagokat közúton. április 26-i határozatával fogadta el az „Ajánlások a veszélyes áruk szállításához” című dolgozatát. Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat. A Tanács 1954. a közlekedési és szállítmányozási fegyelem megsértése. vasúton. mely önmagában is egy veszélyes művelet. újraszerkesztették. 81 . hogy a világon az egyik legveszélyesebb üzem. 30 cm széles. cseppfolyósított és az oldott gázok szállítására szolgáló tartálykocsikat a tartány tengely magasságában körbefutó. A „Sárga Könyv” néven ismert anyagot a köznyelv ENSZ Ajánlásoknak hívja. aminek nemzetközi jogi státusa nincs. a szállítmányok rögzítésének hiányosságai.és robbanásveszélyt. aminek részét képezi a veszélyes áruk fuvarozása is. módosítás van érvényben. . amelyek potenciálisan veszélyeztethetik az emberi életet és környezetet. a csomagoló eszközgyártás. vízi vagy légi úton belföldre és külföldre egyaránt szállítják. ENSZ ajánlás – „Sárga Könyv”: veszélyes áruk fuvarozására A közlekedési alágazatok Európában az 1890 – es évek óta szabályozzák a nemzetközi árufuvarozást. tárolnak és alkalmaznak alapanyagként vagy késztermékként olyan veszélyes anyagokat. Köztudott. a csomagolás. kb. s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata. narancssárga csíkkal kell megjelölni. Ma a 15. a szállítmány tartalmára vonatkozó megtévesztés. Ezt felismerve az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa az 1950-es évektől kezdődően ajánlásokat fogalmaz meg az egységesítés érdekében. a jelölés és a kísérő okmányok rendszerbe foglalására. Sokhelyütt gyártanak. világszintű alkalmazásra ajánlva. A Sárga Könyv javaslatokat tesz az osztályozás. amelyek a szállításuk során tűz. egészségkárosító (főként maró. Közlekedési alágazatok vonatkozó egyezményei. A veszélyes anyagok közúti szállításának veszélyei nemcsak VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Az ADR: „a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás” (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road): Mai világunk egyik legdinamikusabban fejlődő. és ebből adódóan növekvő számú fuvarozási megbízást adó iparága a vegyipar. Ennek megfelelően az államok nemzetközi egyezményeket kötöttek.Narancssárga csíkok A cseppfolyósított. Tartalmát az évek során többször felülvizsgálták.

Az átszerkesztett ADR felépítése: „A” Melléklet 1. szeptember 30-án Genfben és 1968.és növényvilágban. az ivóvíz és takarmány készleteket.Magyarországon. Rész: Veszélyes áruk jegyzékei. Az ADR-t (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road) az európai országok kötötték 1957. a berakásra. Los Alfaques-ben történt propilénkatasztrófa után kezdődött.7. Rész: Feladási előírások 6. hogy az egyes uniós tagállamok milyen belföldi eltéréseket írhatnak elő. Rész: Osztályozás 3. az üzemeltetésre és az okmányokra vonatkozó előírások 9. a kirakásra és árukezelésre vonatkozó előírások B Melléklet: 8. Rész: A jármű személyzetére. törvénnyel). A legfrissebb kiadást ADR 2009 néven ismerjük (kihirdetve a 2009.) KHEM rendelet 2. évi LVIII. Melléklete tartalmaz könnyítéseket. az atmoszférát. Az ADR Európai Uniós hatálybalépését a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló. pusztulást okozhatnak az állat. Rész: Általános előírások 2. AZ ADR-hez mostanáig 43 tagállam csatlakozott. Rész: Csomagolások. nagyméretű csomagolóeszközök (IBC). az élelem. Ez tíz évvel az első speditőrökre vonatkozó münsteri rakományrögzítési előírás után készült a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében. Rész: Csomagolások. mobil UN-tartányok. Rész: A járművek gyártására és jóváhagyására vonatkozó előírások A Megállapodás szövege rövid és egyszerű. és korlátozott mennyiségben történő mentesített szállítások 4. A magyarországi csatlakozás 1979ben volt. július 11-én a spanyolországi Tarragona közelében. A veszélyes áruk közúti szállításának szabályozása egészen a 18. mely kimondja: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 2008. hanem az egész világon súlyos problémát jelentenek a lakosság és az esetleges balesetek felszámolásában résztvevő szervezetek számára. A lényege a második cikkben van.(VIII. a felszerelésekre. Az IRU (International Road Transport Union) 1948-ban alakult és aktívan közreműködött az ADR 1957-es születésében. A balesetek során. Az ADR belföldi alkalmazására a 38/2009. Először 1799-ben a lőpor lófogattal való szállítására készült szabályozás. 82 . január 29-től hatályos. Rész: A szállításra. nagyméretű csomagolás és tartányok használatára vonatkozó előírások 5. nagycsomagolások (LP). szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelte el. Az ADR ugrásszerű fejlődése az 1978. Ez az irányelv mellékletében tartalmazza. a szabadba kijutó anyagok szennyezhetik a talajt. századra nyúlik vissza. fémtartányok és szálerősítéses műanyagtartányok gyártási és vizsgálati előírásai 7.

Az osztály számának hozzárendelése a 2.1. a csatlakozásnak és a ratifikálásnak szabályait. 83 .n. amelyhez az anyagok vagy tárgyak a 2.nagybetűvel szedve . rész eljárásai és kritériumai szerint történik.6. amelyeknek szállítását az „A” Melléklet megtiltja.az egyedi UN számmal rendelkező anyagok vagy tárgyak megnevezése. Azok a veszélyes áruk. A Mellékletek így az ADR Megállapodás lényeges és nem elválasztható alkotórészei. 7. illetve a „generikus” vagy „m. amelyeket konkrétan egy-egy veszélyes anyaghoz. az Egyezmény aláírásának.n. rész osztályozási kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá vannak rendelve. nemzetközi szállítás tárgyát nem képezhetik. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és a nemzetközi közúti veszélyes áruszállítás lebonyolításában döntő jelentőséggel bírnak. felszerelésére és közlekedésére a „B”Mellékletben előírt feltételeket teljesítették. amelyhez a név szerint nem említett veszélyes anyagokat vagy tárgyakat a 2. vagy tárgyhoz rendeltek. 2 oszlop „Megnevezés és leírása” Itt van feltüntetve . különösképpen annak csomagolására és bárcázására vonatkozóan az „A” Mellékletben előírt feltételeket. illetve – a „generikus” vagy „m. A Megállapodás szabályozza továbbá az egyes szerződő felek jogait. Az „A” táblázat 22 oszlopból áll. Ezt a megnevezést kell helyes szállítási megnevezésként. 3a oszlop „Osztály” Itt van feltüntetve az osztály. amelynek fogalomkörébe a veszélyes anyag vagy tárgy tartozik. ha: • a szóban forgó árura.” tételek UN száma.n.további leírás is szerepel. A „B” táblázat mindössze 4 oszlopból áll: megnevezés. illetve annak részeként használni (a helyes szállítási megnevezésre vonatkozó további részletekre lásd a 3. míg a „B” táblázat a betűrendes felsorolását tartalmazza. Magyarázó megjegyzések az egyes oszlopokhoz: 1 oszlop „UN szám” Itt vannak feltüntetve: – az egyedi UN számok. osztály. UN szám. Az ADR „A” mellékletének felépítése: Az „A” táblázat a veszélyes anyagok UN szám szerinti. megjegyzés. és • a szóban forgó árut szállító jármű szerkezetére.kisbetűvel szedve . Ha egy anyag vagy tárgy besorolása és/vagy szállítási feltételei bizonyos körülmények között eltérőek lehetnek.n. Egyéb veszélyes áruk szállítása megengedett. a tétel értelmezéséhez a helyes szállítási megnevezés mellett .” tételek megnevezése. rész osztályozási kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá kell rendelni. a felülvizsgálatoknak és a meghatározott időközönként való módosítások hatályba léptetéseinek feltételeit.2 szakaszt).

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. mobil tartányok.5 oszlop tartalmához kapcsolódnak (pl. konténereken.1. 4. tankkonténereken. 5. 4 oszlop „Csomagolási csoport” Itt van feltüntetve az anyaghoz rendelt csomagolási csoport száma (I. 8 és 9 osztály anyagai és tárgyai esetében a kódok magyarázata a 2. MEGkonténereken és járműveken kell elhelyezni.1.2. főleg az l .3. felmentések a követelmények alól. nagybárcákra vonatkozó általános előírásokat (azaz a bárcák darabszámát. A 7 osztály anyagai és tárgyai esetében nincs osztályozási kód. tankkonténerek. 4.2. Megjegyzés: A 6 oszlopban található különleges előírások módosíthatják az előző bárcázási előírásokat. Ezek az előírások széles tárgykört fognak át. rész szerinti eljárások és kritériumok alapján vannak hozzárendelve. 7 oszlop „Korlátozott mennyiség” A korlátozott mennyiségek (limited quantity) vonatkozásában lényeges változás. hogy az LQ kódok megszüntetésre kerülnek.2. elhelyezésüket) küldeménydarabok. 5 oszlop „Bárcák” Itt van feltüntetve azoknak a bárcáknak. 7B vagy 7C számú bárcát. mobil tartányokon. – a 11 számú bárca nem szerepel ebben az oszlopban. 6. A csomagolási csoportok a 2. Az 1 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód az eljárások és kritériumok alapján hozzárendelt alosztály számából és összeférhetőségi csoport betűjéből áll. és helyette az UN Ajánlások belső csomagolásonkénti illetve tárgyankénti legnagyobb mennyiségét adják meg az ADR – ben. 84 . Ha a 6 oszlop üres. Azonban: – a 7 osztály anyagai és tárgyai esetében a 7X a kategóriának megfelelően a 7A.1. vagy a 7D számú nagybárcát jelenti.2.3 fejezetben szám szerint vannak felsorolva. A bárcákra. amelyeket a küldeménydarabokon. szállítási tilalmak. nagybárcáknak a száma. 6.1. A 3. A 2 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód egy számból és a veszélyes tulajdonság szerinti csoport betűjéből (betűiből) áll. magyarázatok a veszélyes áruk bizonyos formáinak besorolásához és kiegészítő bárcázási vagy jelölési előírások) és a 3.3b oszlop „Osztályozási kód” Itt van feltüntetve a veszélyes anyag vagy tárgy osztályozási kódja. Bizonyos anyagok és tárgyak nincsenek csomagolási csoporthoz rendelve.x. MEG-konténerek és járművek esetében külön szakasz tartalmazza. 4. II vagy III). 6 oszlop „Különleges előírások” Itt van feltüntetve a betartandó különleges előírás(ok) száma. 5. a szóban forgó veszélyes áru esetében az 1-5 oszlop tartalmára nem vonatkozik különleges előírás.2 pontban található. konténerek.

85 . ill. 7/b oszlop Új szabály csomagolt veszélyes áruk” („Excepted Quantities”)„engedményes mennyiségben Az egyes UN számokhoz tartozó veszélyes áruk „excepted” mennyiségei a 3. E0-E5 kódjaival kerül meghatározásra.Hosszú átmeneti időre van lehetőség. amely a nagycsomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokra utal.2 „A” táblázat új. amely az IBC-kre vonatkozó csomagolási utasításokra utal. Az eddigi jelölések helyett olyan jelöléseket kell alkalmazni. hogy az adott veszélyes árura ilyen formában csomagolva nem lehet a mentességet alkalmazni. Az UN számot viszont nem kell feltüntetni. Az E0 kód azt jelenti. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és azt határozzák meg.: 3) és a feladó vagy címzett nevét és címét is.30-ig is lehetőség van az átállásra. a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható IBC-ben. 8 oszlop „Csomagolási utasítások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó csomagolási utasítás betűkből és számokból álló kódja: – „P” betűvel kezdődő kód. küldeménydarabonként pedig 300-1000 gramm(mL) lehet.01-től megtiltja. Az „engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokból” egy szállítóegységben (konténerben) legfeljebb 1000 db szállítható. Ezen a jelzésen fel kell tüntetni a szállított veszélyes áru leírt veszélyességi bárcáinak azonosító számát (pl. a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható csomagolóeszközben. Így a korlátozott mennyiségekben csomagolt áruk szállításánál az UN számok szerinti azonosítás kötelezettsége a jelöléseken az ADR szerint megszűnik. 7. mely a globalizáció követelményeinek megfelelően más kontinenseken (USA is) és más fuvarozási ágazatokban is egységesen elfogadott. A csomagolásokkal szemben nem követelmény az UN típusjóváhagyás. az „R” betűvel kezdődő kód. amely a csomagolóeszközökre és a tartályokra (kivéve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) vonatkozó csomagolási utasításokra utal. Ezek az utasítások szám szerinti sorrendben vannak feltüntetve. de ez nem vonatkozik azokra az anyagokra melyeknek a korlátozott mennyiségben csomagolt szállítását az ADR már 2011. ejtő és halmazolási vizsgálatokra vannak előírások.b oszlopában. A fuvarokmányon pedig a darabszám mellett fel kell tüntetni a „Dangerous goods in excepted quantities” bejegyzést. E1-E5 csomagolásoknál a legnagyobb mennyiség belső csomagolásokként 1-30 gramm(mL) között változik. Az „excepted” mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokra egy legalább 100×100 mm-es piros színű jelzést kell elhelyezni. Változik a küldeménydarabok jelölése is. Ha a 8 oszlopban nincs „IBC” betűkkel kezdődő kód. Ha a 8 oszlopban nincs „P” vagy „R” betűvel kezdődő kód. a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható nagycsomagolásban. viszont az általános csomagolási követelményekre valamint a töltési fokra. akár 2015. Az új jelöléseken már az UN számokat nem kell feltüntetni. hogy milyen csomagolóeszközt vagy tartályt lehet használni. amely a finomlemez csomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokra utal. – „IBC” betűkkel kezdődő kód. – „LP” betűkkel kezdődő kód.01. Ha a 8 oszlopban nincs „LP” betűkkel kezdődő kód.06.

amely az egyedi nyomástartó edényekre vonatkozó csomagolási utasításokra utal.„PR” betűkkel kezdődő kód. kivéve. a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt különleges csomagolási előírások egyikét sem kell alkalmazni. amely a nagycsomagolások tekintetében kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal. 10 oszlop „Mobil tartányutasítások” Itt van feltüntetve a „mobil tartányutasítás” betűkből és számokból álló kódja. Ha a 9b oszlop nem tartalmaz „MP” betűkkel kezdődő kódot. ha azt az illetékes hatóság külön engedélyezte. Itt az a mobil tartány utasítás szerepel. Ha a 9a oszlopban nincs „L” betűvel kezdődő kód. 11 oszlop „Különleges előírások a mobil tartányokra” Itt van feltüntetve a mobil tartányokra vonatkozó. Megjegyzés: A 9a oszlopban található különleges csomagolási előírások módosíthatják az előző csomagolási utasításokat. – 9a oszlop „Különleges csomagolási előírások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó különleges csomagolási előírás betűkből és számokból álló kódja: • „PP” vagy „RR” betűkkel kezdődő kód. ugyancsak betartandó különleges előírások betűkből és számokból álló kódja. amely a legkevésbé szigorú előírásokat takarja. 12 oszlop „ADR-tartány tartánykódja” VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amelyek betartásával az illető anyag mobil tartányban szállítható. 9b oszlop „Egybecsomagolási előírások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó egybecsomágolási előírás „MP” betűkkel kezdődő kódja. hogy milyen nyomástartó edényt lehet használni. Ezek a „TP” betűkkel kezdődő kódok a mobil tartányok gyártására és használatára vonatkozó különleges előírásokra utalnak. Ha nincs kód megadva. a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt különleges csomagolási előírások egyikét sem kell alkalmazni. Ha a 9a oszlopban nincs „PP” vagy „RR” betűkkel kezdődő kód. amely az IBC-k tekintetében kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal Ha a 9a oszlopban nincs „B vagy BB” betűkkel kezdődő kód. csak az általános követelményeket kell betartani. amely a csomagolóeszközök és tartályok (kivéve az IBC-ket és nagycsomagolásokat) tekintetében kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal. A 11 oszlopban található különleges előírások módosíthatják az előző követelményeket. a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt különleges csomagolási előírások egyikét sem kell alkalmazni. • „B vagy BB” betűkkel kezdődő kód. akkor a mobil tartányban történő szállítás nem engedélyezett. 86 . és azt határozzák meg. • „L” betűvel kezdődő kód.

16 oszlop „Különleges előírások a küldeménydarabok szállítására” Itt vannak feltüntetve a „V” betűből és számokból álló kódok. • a „TE” betűkkel kezdődő kódok a tartányok szerelvényeire vonatkozó különleges előírásokra utalnak. Megjegyzés: A 13 oszlopban található különleges előírások módosíthatják az előző követelményeket. hogy az anyag battériás kocsiban és MEGkonténerben is szállítható.Itt van feltüntetve a tartány típust leíró. esetleges különleges előírásokra utalnak. A tartánykód utáni (M) jelölés azt jelenti. • a „TA” betűkkel kezdődő kódok a tartányok típusjóváhagyására vonatkozó különleges előírásokra utalnak. 17 oszlop „Különleges előírások az ömlesztett szállításra” VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy a tartányok alternatívan nem használhatók. betűkből és számokból álló kód a 2 osztály gázaira. és a 3-9 osztály anyagaira. Amennyiben ebben az oszlopban szilárd anyagra (S) és folyékony anyagra (L) vonatkozó tartánykód is található. amely a legkevésbé szigorú előírásokat takarja. Itt az a tartány típus szerepel. az ADR-tartányban történő szállítás nem engedélyezett. hogy az anyag szilárd vagy folyékony (olvasztott) állapotban egyaránt szállítható. amelyek betartásával az illető anyag ADRtartányban szállítható. • a „TM” betűkkel kezdődő kódok a tartányok jelölésére vonatkozó különleges előírásokra utalnak. Ez az előírás általában a 20 °C-180 °C közötti olvadáspontú anyagokra vonatkozik. Ha nincs kód megadva. ez azt jelenti. • a „TC” betűkkel kezdődő kódok a tartányok gyártására vonatkozó különleges előírásokra utalnak. amely az anyag tartányos szállítására használható járművet jelöli 15 oszlop „Szállítási kategória” Itt van feltüntetve a szállítási kategóriát jelölő szám. amelyhez az anyag vagy tárgy hozzá van rendelve az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség alkalmazásához. kirakásra és árukezelésre vonatkozó. a 18 oszlopban található különleges előírásokat is be kell tartani. 13 oszlop „Különleges előírások az ADR-tartányokra” Itt vannak feltüntetve az ADR-tartányokra vonatkozó. ugyancsak betartandó különleges előírások betűkből és számokból álló kódjai: • a „TU” betűkkel kezdődő kódok a tartányok használatára vonatkozó különleges előírásokra utalnak. amelyek a küldeménydarabok szállítására vonatkozó. 14 oszlop „Jármű a tartányos szállításokhoz” Itt van feltüntetve az a kód. • a „TT” betűkkel kezdődő kódok a tartányok vizsgálatára vonatkozó különleges előírásokra utalnak. Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra. A tartánykód utáni (+) jelölés azt jelenti. 87 .

19 oszlop „Különleges előírások a szállításra . az ömlesztett szállítás nem engedélyezett. 20 oszlop „Veszélyt jelölő szám” Itt van feltüntetve a két vagy három számjegyből (egyes esetekben előtte egy „X” betűből) álló veszélyt jelölő szám. a 18 oszlopban található különleges előírásokat is be kell tartani. amelyek a szállítás lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokra utalnak. kirakásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírásokra utalnak. amit a tartányos és az ömlesztett szállításnál előírt narancssárga tábla felső részén kell feltüntetni. csak az általános követelményeket kell betartani. kirakás és árukezelés” Itt vannak feltüntetve a „CV” betűkből és számokból álló kódok.Berakás. Ha nincs kód megadva. Példa az ADR táblázat (veszélyes anyagok és tárgyak UN szám szerinti felsorolása) felépítésére: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 18 oszlop „Különleges előírások a szállításra . amelyek az ömlesztett szállításra vonatkozó különleges előírásokra utalnak. amelyek a berakásra. 88 . Ha nincs kód megadva.Itt vannak feltüntetve a „VV” betűkből és számokból álló kódok. Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra. kirakásra és árukezelésre vonatkozó.A szállítás lebonyolítása” Itt vannak feltüntetve az „S” betűből és számokból álló kódok.

önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyag. 2. más anyagokkal egy vasúti kocsiban összerakva. mérgező. A szabályozás tehát nem változott.1. táblákat kell alkalmazni az árudarabokon. osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat: „RID” (Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). 9. osztály Gyúlékony szilárd anyagok. hogy milyen jelzéseket. 4.2. osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok. a mulasztások következményei személyi és anyagi biztonsági szempontból alig láthatók be. a vasúti kocsin. feliratokat és bárcákat. osztály Robbanóanyagok és -tárgyak. mit és hogyan kell feltüntetni az ilyen küldemények fuvarlevelén. illetve csoportosítja. és más hasonlókat. A vilniusi jegyzőkönyvnek megfelelően a veszélyes áruk fuvarozása a COTIF tagállamaival a COTIF C Függeléke. melyek képiesen hívták fel a veszélyre a figyelmet.2. osztály Szerves peroxidok. 3. ADR) anyagai és tárgyai a következő osztályokba vannak besorolva: 1.1. osztály Mérgező anyagok. Melléklet: a RID (Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozására vonatkozó Szabályzat. robbanó. osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok. Melléklete (Szabályzat a veszélyes áruk fuvarozására) a veszélyes és éppen ezért fuvarozásra csak bizonyos feltételek betartása mellett felvehető árukat és feltételeket sorolja fel. csomagolásban. 4. Az előírások szigorú betartása vasútbiztonsági kérdés. osztály Fertőző anyagok. 89 . Ezen dokumentumban Svájc és Németország szabályozta az ebbe a körbe tartozó árukat a vasúti fuvarozásban. osztály Radioaktív anyagok. Előírják a határozmányok. 4. 6. 6. 8. 5. maró. sz.A veszélyes áruk ADR szerinti osztályai. 1890-ben jött létre az első veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló egyezmény. illetőleg az SZMGSZ 2.2. vagy az összerakást kizárva adhatók/vehetők fel fuvarozásra. hogy a gyúlékony. A szabályozások (RID. osztály Gázok. anyagok milyen mennyiségben. 7. osztály Gyújtó hatású (oxidáló)anyagok. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) B) Függeléke – a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Szerződésre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) I.1. Meghatározza. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alapján történik. A veszélyes áruk fuvarozása vasúton igen alapos és részletes szabályozást igényel. 1928-ban jelentek meg a veszélyességi bárcák. osztály Maró anyagok.3. halmazállapotban. az új szerkezeti felépítésnek megfelelően a Mellékletből a Függelékek közé került. osztály Gyúlékony folyékony anyagok. radioaktív stb. fertőző. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 5.

minden rész fejezetekből áll és minden fejezet szakaszokat és bekezdéseket tartalmaz: 1. Rész: Feladási eljárások ( 5 fejezet) 6. A RID „A” táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata. Rész A csomagolásra és a tartányokra vonatkozó előírások (5 fejezet) 5. a következő oszlopok a különleges előírásokat adják meg vagy szöveges. a nagycsomagolások. szakaszban és/vagy bekezdésben található részletes információra utalnak. Az oszlopok és sorok metszéspontja (rovat) tartalmazza az adott oszlopban szereplő tárgykört illetően az adott sor anyagára (anyagaira) vagy tárgyára (tárgyaira) vonatkozó információt: • • az első négy oszlop azonosítja az adott sorba tartozó anyago(ka)t vagy tárgya(ka)t (ebben a vonatkozásban kiegészítő információt adhatnak a 6 oszlopban található különleges előírások). Ha egy rovat üres. Az „A” táblázat oszlopai egy-egy meghatározott tárgykörre vonatkoznak. az azt jelenti. amint az a következő magyarázatban szerepel. Rész: A szállítás feltételeire. ha a fuvarozásukhoz előírt feltételeket (beleértve a mentességeket) betartják. Az „A” táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes anyagra vagy tárgyra vonatkozik. Rész: A veszélyes áruk felsorolása. A kódok az itt következő magyarázatban feltüntetett részben. a berakásra. a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó előírások (7 fejezet) A RID nem hivatalos része: Műanyag tartályok vizsgálati előírásai A veszélyes anyagok és tárgyak RID szerinti osztályozása megegyezik az ADR szerinti osztályozással. amelyek a nemzetközi fuvarozásból ki vannak zárva. Rész: Osztályozás (3 fejezet) 3. 90 .A RID meghatározza: • azokat a veszélyes árukat. amelyek nemzetközi fuvarozása engedélyezett. hogy vagy nincs különleges elírás és így csak az általános VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-k). Ha azonban ugyanazon UN szám alá tartozó anyagok vagy tárgyak eltérő kémiai. a mobil tartányok. különleges előírások és a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességek (4 fejezet) 4. • azokat a veszélyes árukat. Rész: A csomagolóeszközök. fejezetben. a fém tartányok. fizikai tulajdonságokkal és/vagy szállítási feltételekkel rendelkeznek. egymás utáni sor is vonatkozhat. Szerkezet A RID-nek hét részre van. vagy kódolt formában. a szálvázas műanyag tankkonténerek és az ömlesztettárukonténerek gyártására és vizsgálatára vonatkozó előírások (11 fejezet) 7. az adott UN számra több. Rész: Általános előírások (11 fejezet) 2.

n. 3a oszlop „Osztály” Itt van feltüntetve az osztály. rész eljárásai és kritériumai szerint történik. Ezt a megnevezést kell helyes szállítási megnevezésként. Ha egy anyag vagy tárgy besorolása és/vagy szállítási feltételei bizonyos körülmények között eltérőek lehetnek. illetve annak részeként használni. rész osztályozási kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá vannak rendelve. a tétel értelmezéséhez a helyes szállítási megnevezés mellett – kisbetűvel szedve – további leírás is szerepel. minden egyes oszlopra a következő magyarázat mutatja. II vagy III). A RID „A” táblázatának oszlopaiban szereplő adatok az ADR szabályozástól a vasúti fuvarozás szabályainak megfelelően csekély eltérést mutatnak.1. 91 .1. illetve a „generikus” vagy „m. A csomagolási csoportok a 2. rész szerinti eljárások és kritériumok alapján vannak VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 2 oszlop „Megnevezés és leírás” Itt van feltüntetve – nagybetűvel szedve – az egyedi UN számmal rendelkező anyagok vagy tárgyak megnevezése. fejezetben. Az osztály számának hozzárendelése a 2. 3b oszlop „Osztályozási kód” Itt van feltüntetve a veszélyes anyag vagy tárgy osztályozási kódja. • • • Az 1 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód a 2.” tételek UN száma.” tételek megnevezése. 4 oszlop „Csomagolási csoport” Itt van feltüntetve az anyaghoz rendelt csomagolási csoport száma (I. korlátozások érvényesek.n. A 7 osztály anyagai és tárgyai esetében nincs osztályozási kód. amelynek fogalomkörébe a veszélyes anyag vagy tárgy tartozik. A 2 osztály anyagai és tárgyai esetében a kód egy számból és a veszélyes tulajdonság szerinti csoport betűjéből (betűiből) áll.n.4 pont szerinti eljárások és kritériumok alapján hozzárendelt alosztály számából és összeférhetőségi csoport betűjéből áll. hogy az általános követelmények melyik részben.2. szakaszban és/vagy bekezdésben találhatók. rész osztályozási kritériumai (a „döntési fák”) szerint hozzá kell rendelni. amelyek konkrétan egy-egy veszélyes anyaghoz vagy tárgyhoz vannak hozzárendelve.n. Magyarázó megjegyzések az egyes oszlopokhoz: 1 oszlop „UN szám” Itt vannak feltüntetve: • • az egyedi UN számok. illetve a „generikus” vagy „m. amelyhez az anyagok vagy tárgyak a 2. Azt. vagy a magyarázatban szereplő szállítási A rovatokban nincs utalás az általános követelményekre. amelyhez a név szerint nem említett veszélyes anyagokat vagy tárgyakat a 2.követelményeket kell alkalmazni.

felmentések a követelmények alól. battériás kocsikon és teherkocsikon kell elhelyezni. tartálykocsikon. amely az IBC-kre vonatkozó csomagolási utasításokra utal. magyarázatok a veszélyes áruk bizonyos formáinak besorolásához és kiegészítő bárcázási vagy jelölési előírások) és a 3. Ezek az utasítások a számszerinti sorrendben vannak feltüntetve. az „R” betűvel kezdődő kód. amely az egyedi nyomástartó edényekre vonatkozó csomagolási utasításokra utal. leszerelhető tartányos kocsikon. hogy milyen nagycsomagolást lehet használni. a szóban forgó veszélyes áru nem szállítható nagycsomagolásban. amely a nagycsomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokra utal. Ezek az előírások széles tárgykört fognak át. a szóban forgó veszélyes áru esetében az 1 – 5 oszlop tartalmára nem vonatkozik különleges előírás. 5 oszlop „Bárcák” Itt van feltüntetve azoknak a bárcáknak. amely a finomlemez csomagolásokra vonatkozó csomagolási utasításokra utal. ill. nagybárcáknak a száma.1. MEGkonténereken.3 bekezdésben szám szerinti sorrendben vannak feltüntetve. és azt határozzák meg. 6 oszlop „Különleges előírások” Itt van feltüntetve a betartandó különleges előírás(ok) száma. minden más „LQ” kód azt jelenti. 9a oszlop „Különleges csomagolási előírások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó különleges csomagolási előírás betűkből és számokból álló kódja: „PP” vagy „RR” betűkkel kezdődő kód. hogy a RID előírásait nem kell alkalmazni. „LP” betűkkel kezdődő kód. amelyeket a küldeménydarabokon. főleg az 1 – 5 oszlop tartalmához kapcsolódnak (pl. hogy milyen IBC-t lehet használni. „IBC” betűkkel kezdődő kód. 7 oszlop „Korlátozott mennyiség” Itt egy betűkből és számokból álló kód van feltüntetve. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és azt határozzák meg. Ha a 6 oszlop üres. amely a csomagolóeszközökre és a tartályokra (kivéve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat) vonatkozó csomagolási utasításokra utal. „PR” betűkkel kezdődő kód. konténereken. amely a csomagolóeszközök és tartályok (kivéve az IBC-ket és nagycsomagolásokat) tekintetében kiegészítésképpen betartandó különleges csomagolási előírásokra utal. mobil tartányokon.3 fejezetben szám szerint vannak felsorolva.4. 92 .hozzárendelve. hogy a veszélyes áru korlátozott mennyiségben csomagolva sem mentesül a RID előírásainak hatálya alól. tankkonténereken. Bizonyos anyagok és tárgyak nincsenek csomagolási csoporthoz rendelve. Ezek az utasítások a 4. amelynek jelentése a következő: az „LQ0” azt jelenti. szállítási tilalmak. 8 oszlop „Csomagolási utasítások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó csomagolási utasítás betűkből és számokból álló kódja: „P” betűvel kezdődő kód. Ha a 8 oszlopban nincs „LP” betűkkel kezdődő kód.

10 oszlop „Mobil tartány és ömlesztettáru-konténerutasítások” Itt van feltüntetve a „mobil tartányutasítás” betűkből és számokból álló kódja. 14 oszlop (fenntartva. Ha a 9b oszlop nem tartalmaz „MP” betűkkel kezdődő kódot. ha ez a típus-jóváhagyási bizonyítványban szerepel. Amennyiben ebben az oszlopban szilárd anyagra (S) és folyékony anyagra (L) vonatkozó tartánykód is található. amelyek az ömlesztettárukonténer típusokra utalnak. ugyancsak betartandó különleges előírások betűkből és számokból álló kódja. Itt lehetnek feltüntetve a „BK” betűkkel kezdődő kódok is. Ha egy szilárd anyagnál csak folyékony anyagra vonatkozó tartánykód (L) van ebben az oszlopban feltüntetve. A tartánykód utáni „(+)” jelölés azt jelenti. 13 oszlop „Különleges előírások a RID-tartányokra” Itt vannak feltüntetve a RID-tartányokra vonatkozó. ugyancsak betartandó különleges előírások betűkből és számokból álló kódjai: a „TU” betűkkel kezdődő kódok a tartányok használatára • • • • • a „TC” betűkkel kezdődő kódok a tartányok gyártására a „TE” betűkkel kezdődő kódok a tartányok szerelvényeire a „TA” betűkkel kezdődő kódok a tartányok típusjóváhagyására a „TT” betűkkel kezdődő kódok a tartányok vizsgálatára a „TM” betűkkel kezdődő kódok a tartányok jelölésére vonatkozó különleges előírásokra utalnak. Ez az előírás általában a 20 °C…180 °C közötti olvadáspontú anyagokra vonatkozik. Ha nincs kód megadva. nem tartalmaz adatot) 15 oszlop „Szállítási kategória” VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. akkor a mobil tartányban történő szállítás nem engedélyezett. hogy az anyag battériás kocsiban és MEGkonténerben is szállítható. csak az általános követelményeket kell betartani. amelyeket az ömlesztett áru szállítására használni. hogy a tartány alternatív használata csak akkor megengedett. Ha nincs kód megadva. 12 oszlop „RID-tartány tartánykódja” Itt van feltüntetve a tartány típust leíró. akkor ez az anyag tartányban csak folyékony (olvasztott) állapotban adható fel szállításra. Ezek a „TP” betűkkel kezdődő kódok a mobil tartányok gyártására és használatára vonatkozó különleges előírásokra utalnak. hogy az anyag szilárd vagy folyékony (olvasztott) állapotban egyaránt feladható tartányban való szállításra. a RID-tartányban történő szállítás nem engedélyezett. hogy az anyag UN MEG-konténerben is szállítható. A tartánykód utáni „(M)” jelölés azt jelenti. ez azt jelenti. 93 . 11 oszlop „Különleges előírások a mobil tartányokra és az ömlesztettárukonténerekre Itt van feltüntetve a mobil tartányokra vonatkozó. Az „(M)” jelölés azt jelenti. betűkből és számokból álló kód a 2 osztály gázaira .9b oszlop „Egybecsomagolási előírások” Itt van feltüntetve az alkalmazandó egybecsomagolási előírás „MP” betűkkel kezdődő kódja.

16 oszlop „Különleges előírások a küldeménydarabok fuvarozására” Itt vannak feltüntetve a „W” betűből és számokból álló kódok. amelyhez az anyag. kirakásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírásokra utalnak. csak az általános követelményeket kell betartani. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.2. Ha nincs kód megadva. 19 oszlop „Expresszáru” Itt vannak feltüntetve a „CE” betűkből és számokból álló kódok.Itt van feltüntetve a szállítási kategóriát jelölő szám. az expresszáruként történő fuvarozás nem engedélyezett. 17 oszlop „Különleges előírások az ömlesztett fuvarozásra” Itt vannak feltüntetve a „VW” betűkből és számokból álló kódok. amelyek a küldeménydarabok fuvarozására vonatkozó. amelyek az expresszáruként történő fuvarozásra vonatkozó különleges előírásokra utalnak. az ömlesztett fuvarozás nem engedélyezett. vagy tárgy hozzá van rendelve a vállalatok (vállalkozások) fő tevékenységével kapcsolatos szállításokból adódó mentesség alkalmazásához. amelyek a berakásra. 18 oszlop „Különleges előírások a fuvarozásra – Berakás.3. Ha nincs kód megadva. esetleges különleges előírásokra utalnak. 20 oszlopával. 94 . 20 oszlop „Veszélyt jelölő szám” Itt van feltüntetve a veszélyt jelölő szám. A veszélyt jelölő számok 2. amely a 2 – 9 osztály anyagai és tárgyai esetén két vagy három számjegyből (egyes esetekben előtte egy „X” betűből) álló szám. az 1 osztály anyagai és tárgyai esetén az osztályozási kód (lásd a 3b oszlopot).3 bekezdésben találhatók. Ha nincs kód megadva. Ezt a számot kell az 5. Az alábbi példán látható a RID táblázat véletlenszerűen kiválasztott oldala. kirakás és árukezelés” Itt vannak feltüntetve a „CW” betűkből és számokból álló kódok. amelyek az ömlesztett fuvarozásra vonatkozó különleges előírásokra utalnak.1 bekezdés szerinti esetekben a narancssárga jelölés felső részén feltüntetni.

a „C” rész pedig 11– 13-ig terjednek. folyékony halmazállapotú anyagokat. Az IMDG-Kódex jogi alkalmazásához így szükséges. illetve cseppfolyósított gázokat szállító hajókra tartalmaznak rendelkezéseket. Spanyolország. A SOLAS-Egyezményt Magyarország is elfogadta és kihirdette. Az „A” rész rendelkezései 1–7-ig. Új-Zéland. hogy az egyes országok nemzeti jogi előírásaikon keresztül beiktassák. Svédország. Egyesült Államok. küldeménydarabos veszélyes áruk és a szilárd halmazállapotú vegyi anyagok ömlesztve történő fuvarozásának szabályozására. Rendszerint nincsenek hatással a veszélyes áruk szállításának közvetlen lebonyolítására. hogy a Fülöp. Az „A” részben alapvető. nemzetközi jogi státus nélkül. A VII. mivel az ahhoz szükséges konkrét előírások magában az IMDG-Kódexben. Kanada. amelyek meghatározó érvényűek: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. A „B” és „C” részek a veszélyes. Az „A” része érvényes a csomagolt. A SOLAS ’74 és a MARPOL ’73 megállapodások felépítése a veszélyes áruk fuvarozása tekintetében: A SOLAS 74 VII. a „B” rész 8–10-ig. Az IMDG-Kódex alapja az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS – Safety of Life at Sea). Az IMDG-Kódex átvételével kapcsolatban viszont a következő országok kikötéseket fogalmaztak meg az IMO felé: Ausztrália. Olaszország. A SOLAS ’74 VII. Az IMDGKódexet először 1960-ban tették közzé. vagy más. hogy: „Tilos a veszélyes áruknak az IMDG-Kódex előírásaitól eltérő módon történő tengeri fuvarozása”. Marokkó. vagyis elismeri annak jogi státusát. Másként tekintendő a SOLAS. álltalános rendelkezések is találhatók. India. Japán. fejezet határozmányai általános jellegűek. Fülöp-szigetek.Veszélyes áruk tengeri fuvarozása. Ilyen például. Hollandia. amely nemzetközi jogilag kötelező érvényű megállapodás. Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottságán belül a 60-as évek vége óta dolgozzák ki a Veszélyes áruk Nemzetközi Tengerihajózási Kódexét (IMDG-Code).Szigeteken az IMDG-Kódex előírásait csak Manila kikötőjére vették át. Hong-Kong. fejezetének „A” része előírja. Ezek a kikötések azonban főként csak a nemzeti forgalomra vonatkoznak. A VII. illetve kisebb jelentőségűek. 95 . kiegészítő megállapodásokban találhatók meg. a többi állami kikötőre az IMDG-Kódex alkalmazását nem követelik meg. fejezete szabályozza a veszélyes áruk fuvarozását. fejezet szabályzatokra tagozódik. Ma már gyakorlatilag a világon létező tengerhajózási társaságok legtöbbje megköveteli az IMDG-Kódex előírásainak alkalmazását. Pakisztán. amelyet ugyanabban az évben a Nemzetközi Hajóbiztonsági Konferencián dolgozott ki és fogadott el a szervezet. Az IMDG-Kódex csak ajánlás.

rakomány elhelyezéshez. mert az IMDG-Kódex elsősorban a veszélyes áruk csomagolt formában történő szállítását szabályozza. A VII. A „B” és „C” részek áruira vonatkozó konkrét szabályozás is a kiegészítő megállapodások egy részében jelenik meg (BC. csomagolására tartalmaz előírásokat szintén tiltja ezeknek az anyagoknak az IMDG-Kódex előírásaitól eltérő módon történő fuvarozását. igaz rendelkezik a konténerekben. különös tekintettel a tengeri klímára jelölési és bárcázási előírások (3 havi tengervízzel szembeni kitettség követelménye) a sérült áruk bejelentés kötelezettsége a feladók nyilatkozattételi kötelezettsége rakományelrendesési tervkészítés Az IMDG-Kódex több kiegészítő kiadvánnyal és IMO határozattal egészül ki. amely a tenger élővilágát veszélyeztető és más egészségre ártalmas anyagok kezelésére. építésére és felszereléseire vonatkozó követelmények. fejezet a következőket tartalmazza: • a veszélyes áruk osztályokba sorolását. 07. sz. • hajók szerkesztésére. bárcázásra a veszélyes árut tartalmazó csomagoláson. 01-től alkalmazandó ISM-Code (International Safety Managnent-code) is hozzájárul. • különleges bejegyzések a fuvarokmányba. közúti-vasúti tartányjárművekben lévő áruk tengeri hajóban történő szállításáról is. • általános követelményeket a veszélyes áruk csomagolásával szemben.- mentességek ( 500 tonna bruttó űrtartalmú hajó mentes az egyezmény hatálya alól) csomagolási előírások. tankkonténerekben. • robbanóanyagok és tárgyak személyszállító hajókon történő szállításának előírásai. • veszélyes áruk hajóban történő elkülönítési követelményei. konténeren. • követelményeket a megnevezésre feliratozásra. Az IMDG-Kódexet kiegészítő legfontosabb kiadványok a következők: • EMS (Veszélyes árut Szállító Hajókon a Vészhelyzetben Követendő Eljárások) • MFAG (Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutató Veszélyes áruk Által Okozott Baleseteknél) • BC-Kódex (Szilárd Halmazállapotú Anyagok Ömlesztve Szállításának. leszerelhető tartányokban. 96 . A veszélyes áruk tengeri szállításának biztonságához az SMS rendszer (SafetyManagement-System) és a 2002. IGC Kódexek). Kezelésének Szabályai) • REPORTING (Baleseteknél követendő bejelentési eljárások gyűjteménye) • CTU-Irányelv (IMO-ILO irányelv a csomagolt áruk konténerben vagy járműveken történő tengeri szállításához. Az IMDG-Kódexet is folyamatosan hozzá kell igazítani a tudomány és a technika állásához. rögzítéshez – kezelési és képzési útmutató) • PESTICIDES (Féreg irtószerek alkalmazása a hajókon) • IBC-Kódex (A veszélyes áruk nagy tömegű szállítására szolgáló tankhajók szerkezetére és felszereléseire vonatkozó előírások) • IGC-Kódex (Cseppfolyósított gázok nagy tömegű szállítására szolgáló tankhajók szerkezetére és felszereléseire vonatkozó előírások) • INF-Kódex ( Radioaktív anyagot szállító hajókra útmutató) A MARPOL ’73 Egyezmény (73/78) III. Melléklete. megjelölésre. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

Rész: Áruk felsorolása és a korlátozott mennyiségek kivételei 4. fogalom meghatározások. Az IMDG-Kódex legutóbbi módosításai a következők: • 1999. 12. 01-től Amdt 30-2000 • 2003. oktatás 2. Rész: Be. elhelyezési. Rész: Osztályozás 3. 01. (Az utolsó anyagoldal rendszerű-régi típusú változat) • 2001. 01-től Amdt 31-2002 (kötelező alkalmazás 2004.és szállítóeszközök gyártási és vizsgálati előírásai 7. 01-től) Az IMDG – kódex felépítése 2001. raktér ellenőrzési szabályok A függelékek a helyes szállítási megnevezéseket. Rész: Csomagoló. 01-től 2000. csakúgy mint a többi veszélyes árukra vonatkozó előírást átszerkesztették. a jelentési eljárásokat. valamint egy kiegészítő kötetből (Supplement) áll: 1. 01. 97 . Rész: Csomagolási és tartány előírások 5. IMDG-Kódex 2001. 01. Az IMDG-kódex 7 részből. 01-től már átszerkesztett változatban jelent meg. Rész: Általános előírások. 29-97. „A” és „B” mellékletből. 01. A Supplement a kiegészítő megállapodásokat. 01-től. Rész: Feladási rendelkezések 6. a határozatokat és a körleveleket fogja össze egy kötetbe. 01. 01. elkülönítési.és kirakodási. betűrendes jegyzékét és azok magyarázatát tartalmazzák. Az IMDG – Kódex osztályozása kismértékben eltér az ADR és a RID szabálytól. 31-ig Amdt. 1 osztály – Robbanóanyagok és –tárgyak 2 osztály – Gázok 3 osztály – Gyúlékony folyékony anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.Az IMDG-Kódexet.

2 osztály – Szerves peroxidok 6 osztály – Mérgező és fertőző anyagok 6. öngyulladásra hajlamos anyagok. érzéktelenített robbanóanyagok 4.3 osztály – Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 5 osztály . VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.10 fejezet – Tengerszennyező anyagok Az elhajózás előtt a kikötői speditőr részére az áru feladójának a felelős nyilatkozatban (Dangerous Goods Declaration) kell igazolnia.Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok és szerves peroxidok 5. 98 . vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok 4.2 osztály Fertőző anyagok 7 osztály – Radioaktív anyagok 8 osztály – Maró anyagok 9 osztály – Egyéb veszélyes anyagok és tárgyak 2.1 osztály Mérgező anyagok 6. hogy a rakomány megfelel az IMDG-Kódex előírásainak.1 osztály – Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.2 osztály – Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.1 osztály – Gyúlékony szilárd anyagok.4 osztály – Gyúlékony szilárd anyagok. önreaktív anyagok és szilárd.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 99 .

A veszélyes árukat éppúgy. és a Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület (IATA) Veszélyes Áru Szabályzata (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations. Függeléke az alábbi 12 fejezetből áll: • • • • • • • • • • • • definíciók az alkalmazás köre a veszélyes áruk osztályozása légi fuvarozásának korlátozása csomagolása címkézése és jelzésekkel való ellátása a szállíttató felelőssége a fuvarozó felelőssége adatközlés szakoktatás a szabályok betartásának ellenőrzése veszélyes árukat érintő balesetek és repülési események jelentése. Annex a veszélyes árukat 9 osztályba sorolja. röviden: ICAO TI). a légitársaságok az üzleti szabályzataik alapján mégis a IATA DGR betartását tartják fontosnak. (ebből készül az IATA DGR is. mint a veszélyes hulladékokat a veszély nagyságának megfelelő osztály előírásaihoz igazodva kell fuvarozni.Veszélyes áruk légi fuvarozása A veszélyes áruk légi fuvarozásában a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát szolgáló Műszaki Utasítások (International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 100 . A Chicagói Egyezmény 18. bár elsődleges jogforrás. A 18. A légi fuvarozás veszélyes áruk osztályai és alosztályai kismértékben eltérnek az ADR-től. A veszélyes anyagok a veszély típusa szerint vannak az egyes osztályokba sorolva. Függeléke (Annexe). és az utasszállító gépekre használható PAXA katalógusokban meghatározott instrukciók esetében. Az ICAO TI a Chicagói Egyezmény 18. röviden: IATA DGR) szabályait alkalmazzák. osztály – Robbanóanyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. több más előírással és korlátozással együtt). A csomagolás és a mennyiségi korlátozás vonatkozásában eltérő követelmények vannak a teherszállító repülőgépekre vonatkozó CAOA. Osztály/alosztály / Megnevezés Cargo IMP kód Címke Leírás 1.

RXC. RXD. amelyek tömeges robbanási veszélyt jelentenek 1.1.1 alosztály REX Tömeges robbanás veszélyt jelentő cikkek és anyagok 1. amely bizonyos arányban levegővel keveredve gyúlékony keveréket alkot VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.1 alosztály Gyúlékony gáz RFG Bármelyik sűrített gáz.4 alosztály REX Csekély robbanás vagy kivetés veszélyével járó tárgyak és anyagok ha ha Különösebb veszélyt tárgyak és anyagok nem jelentő 1. 101 .gázok 2. amelyek a kivetés veszélyével járnak 1. Véletlen működés hatása csak a csomagon belül jelentkezik 2.2 alosztály REX Olyan anyagok és tárgyak.3 alosztály REX RCX – engedélyezett RGX – engedélyezett 1. RXE.6 alosztály REX Rendkívül érzéketlen cikkek. amelyek nem jelentenek tömeges robbanási veszélyt RXB. osztály .5 alosztály REX Kis mértékben érzékeny anyagok. RXG RXS Jelentős veszélyt nem jelentő cikkek és anyagok.

102 . 60. szerves peroxid 5.1 alosztály oxidáló anyag ROX Oxigént könnyen felszabadító anyag. osztály – Oxidáló anyag. osztály – Gyúlékony folyadékok 3.3 mérgező gáz RPG Emberre mérgező vagy maró gázok.3 alosztály vízzel érintkezve gyúlékony gázt fejlesztő anyagok RFW 5.2 nem gyúlékony nem mérgező gáz RNG RCL Bármelyik nem gyúlékony.5 °C zárt téri lobbanáspontú folyadék 4. osztály – gyúlékony szilárd anyagok 4. más anyag égését táplálja VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amely könnyen meggyullad vagy tüzet okoz/elősegít dörzsölés révén szilárd 4. amelyek veszélyeztetik az egészséget 3. osztály gyúlékony folyadék RFL max. mérgező sűrített gáz nem 2.2 alosztály öngyulladásra hajlamos anyagok RSC Ezek az anyagok hajlamosak az öngyulladásra vagy a levegővel érintkezve a felmelegedésre és meggyulladásra Vízzel történő reakció során öngyulladásra hajlamosak vagy gyúlékony gázokat fejlesztenek 4.1 alosztály Gyúlékony anyag RFS Bármelyik olyan szilárd anyag.2.

Az I. Transzport index (TI) TI=0. osztály Radioaktív anyag – I. kategóriánál magasabb sugárzási szintű és/vagy a transzport indexe (TI) 1-nél nagyobb. amelyek köztudottan vagy valószínűleg kórokozókat tartalmaznak és betegséget okoznak az embernek vagy állatnak 6. amely bőrfelülettel érintkezve azt teljes vastagságában elroncsolja vagy más anyagokon súlyosan maró hatású VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. kategóriánál magasabb sugárzási szintű. amelyek belégzése vagy lenyelése vagy bőrön át történő felszívódása veszélyes Olyan anyagok.Radioaktív anyagok 7.2 alosztály Fertőző anyagok RIS 7. 103 . osztály . kategória – sárga RRY A II.1 alosztály Mérgező anyagok RPB Olyan folyadékok vagy szilárd anyagok. kategória – sárga RRY 7. fertőző anyagok 6. 10 8. Transzport index (TI) max.5. némelyek veszélyes reakcióba lépnek másokkal 6. osztály Maró hatású anyag RCM Olyan folyékony vagy szilárd anyag. osztály – mérgező anyagok. osztály Radioaktív anyag II. osztály Radioaktív anyag III. 1 7. kategória – fehér RRW A csomagolás felszínén alacsony sugárzási szintű radioaktív anyagok. de max.2 alosztály szerves peroxid ROP Olyan szerves anyag (folyékony vagy szilárd) amelyet külső lánggal könnyen meg lehet gyújtani és egyre gyorsabban ég. osztály Maró hatású anyagok 8.

Félig feldolgozott polimer cikkek. vagy ha az ICAO Műszaki Utasítás rendelkezései jelzik azt. betartása esetén szállítható légi úton (pl. 104 . 4. ha arra az illetékes államok mentesítést adnak. osztály Egyéb veszélyes anyagok 9. (pl. szárazjég. vagy amelyek a szállítás során veszélyes mennyiségű hőt vagy gázt fejleszthetnek (pl. Ide tartoznak mindazon áruk. amely olyan veszélyt okozhat légi úton történő szállítás közben. Korlátozottan szállítható veszélyes áruk: bizonyos feltételek fennállása. csak áruszállító repülőgépen szállítható).9. Tiltott veszélyes áruk.) 6. stb. 3. Ide tartoznak az altató. amelyek a komfort érzetet csökkentik vagy zavarhatják az utasokat. ami csak hűtésre szolgálhat). szilárd /szárazjég ICE A veszélyes áruk repülőgépen való szállíthatóságuk szempontjából az alábbi csoportokba sorolhatók: 1. amely zárt területen és nagyobb mennyiségben fulladást okozhat Széndioxid. aerosolok. szilárd/szárazjég hőmérséklete –79°C. amelyek alkoholtartalma nem haladja meg a 70 térfogatszázalékot és az 5 litert nem haladja meg az egységcsomag (pl. amelyeket az eddigi osztályokba nem lehet besorolni. azaz légi úton semmilyen körülmények között nem szállítható anyagok. osztály Egyéb veszélyes anyagok RMD polimer szemcsék RSB Bármely olyan anyag. 2. Veszélyes áruk. amelyek felfújó közege gyúlékony gáz vagy folyadék. szabályozott anyagok. Légi úton szállítható veszélyes anyagok. hűtőgép. Rejtett veszélyes áruk: gépek. fertőzött állatok). berendezések. Szublimálás során a levegőnél nehezebb gázt fejleszt. vagy hasonló tulajdonságú. A korlátozottan szállítható árukról a IATA 1950-ben alakult Restricted Articles Board-ja adta ki a IATA áruszállítási ügynökségek számára kötelező érvényű Restricted Articles Regulation (RAR) szabályzatot. melyek veszélyes anyagokat tartalmaznak. a korátokat és ammóniumot tartalmazó robbanóanyagok). 5. higanytartalmú eszközök. kismennyiségű gyúlékony gázt szabadíthatnak fel Széndioxid. amelyek szállítása felmentés nélkül tilos: ezen veszélyes áruk abban az esetben szállíthatók légi úton. A feladott poggyászban fuvarozható veszélyes áruk: alkohol és alkohol tartalmú italok. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. melyek mechanikus ütődésre különösen érzékenyek. hogy a származási állam által kiadott jóváhagyás alapján szállíthatók (pl.

amennyiben szükséges fel kell tüntetni. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. mellékeljen hozzá a fentiek elvégzéséről szóló nyilatkozatot. Az ajánlott kitöltési nyelv az angol. hogy a veszélyes árujának légi úton való szállítása nem tilos: • • • • az árut a megfelelő veszélyességi osztályba sorolja az előírásoknak megfelelően csomagolja felcímkézze helyesen töltse ki a veszélyes áruszállítási dokumentumot. hogy a szállítmányban veszélyes áru van. hogy az áru csakis áruszállító repülőgépen szállítható (Cargo Aircraft Only). hogy .A feladó kötelezettségei veszélyes áruk légi fuvarozása esetén: A feladó kötelessége. A légi fuvarlevélből világosan ki kell tűnnie. 105 .miután meggyőződött arról. 2 példányban kitöltve és aláírva.

A feladó az alábbi okmányon nyilatkozatot köteles adni a veszélyes áruról átadás előtt. 106 . (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

helyes helyzet "Fent" jelölése) 8. utasszállító gépbe nem rakható. Robbanó anyagoknál a robbanóanyagok nettó tömege. melynek meg kell felelnie az ENSZ előírásoknak. A veszélyes áru bárcája (több veszély jelölése is lehetséges) 6. 12. Az áru helyes szállítási megnevezése és az UN száma 2. A feladó neve és korrekt címe 3. ami a tartalmában végbemehet. 107 . előírt módon kell alkalmazni a külső és belső. amely veszélyes árut tartalmaz. hogy tartalmazza: 1. A feladónak biztosítania kell. Hűtött folyékony gázokat tartalmazó csomagokat nyilakkal kell ellátni. melyek azt mutatják. A Légi fuvarlevél számát tartalmazó kezelési jelölés (vagy a légi fuvarozó által megkövetelt jelzés) 9. fel legyen tüntetve a specifikációs jelölés. cargoval szállítható) 7. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. illetve az egyedi csomagolást címkézést és jelölést. amely a következő adatokat kell. 13. nedvesség-. A veszélyes áruk csomagolásánál mindig be kell tartani: A csomagolási egységenként előírt maximális mennyiséget. A veszélyes áru csomagolásáért minden esetben a feladó a felelős. Szárazjég esetén a csomag nettó tömege. Csomagolási csoport 10. A címzett neve és korrekt címe 4. a megengedett típusú csomagolóanyag használatát. Jelölésekre és címkézés vonatkozó előírások: A veszélyes árukra vonatkozó legfontosabb információkat a csomagolás külsején elhelyezett jelölések és címkék közlik az árukezelési folyamatban részt vevő dolgozókkal. 11. Fertőző anyagok esetén az áruért felelős személy neve és telefonszáma. A csomagolás minősítési jelölése 5. hogy a csomagot hogyan kell elhelyezni. A csomagolásnak a következő követelménynek kell megfelelnie: Hőmérséklet-. nyomásváltozás vagy vibráció esetén sem szabad eresztenie és ellen kell állnia bármely vegyi vagy más reakciónak. hogy minden csomagoláson.Veszélyes áruk csomagolása a légi fuvarozásban. valamint a csomag bruttó súlya. Egyéb ICAO TI szerinti árukezelési jelzés (pl. A ICAO TI szerinti árukezelési jelzés (pl.

de megfelelnek az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak. Az egy küldeménydarabba történő egybecsomagolásra az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásait kell alkalmazni. Okmányok és információk helyettesíthetősége A kikötői elfuvarozás estén az ADR – ben kötelező okmányok és információk helyettesíthetők az IMDG Kódexben. az ICAO Műszaki Utasításokban előírt fuvarokmányokkal és felelős nyilatkozatokkal.Ha a veszélyes árut belső csomagolásban szállítják. üres mobiltartányokra és tankkonténerekre ezt az előírást csak a tisztítóállomásig történő szállításra lehet alkalmazni. a „belső csomagok az előírásoknak megfelelőek” (inner packages comply with prescribed specification) mondatot kell feltűntetni a gyűjtőcsomagolás felszínén. tankkonténer). de az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint nem veszélyesek. részt vehetnek a tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő közúti vagy vasúti továbbításban. Tisztítatlan. Ha a speciális csomagolási jelölések nem láthatóak. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. kivéve. Egy példa a címkézésre: 13. akkor a külső csomagolás használata esetén. ill. Ez a könnyítés nem vonatkozik azokra az árukra. osztályba vannak sorolva. mint veszélyes áruk az ADR vagy a RID 1-9. Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc. jelölésnek és bárcázásnak. amelyek. amelyek teljesen nem felelnek meg az ADR csomagolásnak. annak felületén is fel kell tüntetni az előbb felsoroltakat. Ha a küldeménydarabok nem az ADR-nek megfelelően vannak bárcázva és jelölve. ha az ADR kiegészítő információkat ír elő. 108 . Tengeri vagy légi szállítást is magában foglaló szállítási lánc esetében az olyan küldeménydarabokat (konténer. amelyeket fuvarokmányokon a megfelelő helyre kell beírni. mobil tartány. akkor az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásainak megfelelően kell azokat bárcázni és jelölni.

elegendő a fuvarokmányba tett azon nyilatkozat. 0135. hogy a konténer megrakása a közlekedési alágazati előírások szerint történt. 0224 és 0473). akkor arra az útszakaszra egyidejűleg érvényes a RID előírása és az ADR azon előírásai is. Ezeket a megállapodásokat a kezdeményező Szerződő Félnek be kell terjesztenie az Egyesült Nemzetek Európai Bizottsága Titkárságának. valamint az okmányon a konténer megrakási bizonyítványért felelős személyt megnevezték. (Az áruk konténerbe történő rakodásához gyakorlati és oktatási irányelveket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) jelentetett meg. a 8 osztályba tartozó kén-trioxid. Huckepack forgalomban nem engedélyezettek azonban a következő anyagok fuvarozása: • • • • az 1 osztály „A” összeférhetőségi csoport robbanóanyagai (UN 0074. a RID hatálya alá is. Ha a veszélyes áru konténerben történő szállítását tengeri szállítás követi. akkor ezen az útvonal részen csak azok a belföldi vagy nemzetközi szabályok alkalmazhatók. az 5. mégpedig a következő előírások szerint: A huckepack fuvarozási módon feladott közúti járműnek.Általános információk. hogy az előírt feltételek szerint hajtották végre az áru berakodását.95%-os tisztaságú. szerves peroxidjai (UN 3111 – 3120). legalább 99. tartányokban fuvaroznak (UN 1829). 109 . minden esetben egymáshoz kell azokat csatolni. a fuvarokmányokhoz az IMDG Kódex szerinti konténer megrakási bizonyítványt is csatolni kell. IMDG) Az előzőekben hivatkozott esetben az érintetett Szerződő Felek megállapodhatnak az ADR alkalmazásában a szállítás azon szakaszára is. Ha a szállítás nemcsak az ADR hatálya alá esik. és tanúsítja. Huckepack forgalom: A veszélyes árukat huckepack fuvarozási módon is lehet továbbítani. a 4. ha az érintett ADR Szerződő Felek közötti ezen megállapodások ellentétesek a másik szállítási módra vonatkozó nemzetközi konvenciók előírásaival. amely a Szerződő Feleket döntéseiről értesíti. Pl. Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS) előírásaival. amelyek egymással nem összeférhetetlenek.2 osztály hőmérséklet-szabályozást igénylő.) Ha több okmány is van. 0114. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amely során a járművet nem közúton továbbítják. 0129. hanem pl. mennyiségét. amit stabilizálás nélkül. szállítási megnevezés. Ha ezeket a funkciókat egyetlen okmány látja el. amelyek a veszélyes áruknak az útvonal szóban forgó részén a közúti jármű továbbítására használt szállítási móddal való fuvarozását szabályozzák. valamint rakományának meg kell felelnie az ADR előírásainak. fajtáját. önreaktív anyagai (UN 3231 – 3240).1 osztály hőmérséklet-szabályozást igénylő. A bizonyítvány tartalmazza a konténer számát. (RID. UN számok. feladó-címzett nevét. Ha az ADR előírásainak hatálya alá tartozó szállítást végző járművet útvonalának egy részén nem közúti szállítással továbbítják. címét. Az előírt fuvarokmány és az előzőekben említett konténer megrakási bizonyítvány funkcióit egyetlen okmány is betöltheti. 0113. szükség esetén további követelményekkel kiegészítve. csomagolási csoportot (ahol van) küldeménydarabok számát. 0130. kivéve. amelyeket a fuvarokmányoknak tartalmazniuk kell: „UN” betűk.

14. sem lényegesen nem gyengítheti.4 szakaszban található csomagolóeszközöktől eltérő jellemzőjű csomagolóeszközök is VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és nem okozhat veszélyes hatást. úgy kell gyártani és lezárni.különösen folyadékok esetén .A huckepack forgalomban használt hordozó kocsira elhelyezendő nagybárcákra a RID szabályozás érvényes. vagy lényegesen nem gyengítheti. a töltőanyagtól függő szerkezeti megoldásokat. az anyagok egyesítési módjait. közvetlenül érintkező részei nem okozhatnak veszélyes hatást. hogy elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása. pl. és azt is meg kell akadályozni.k. vagy a szállítóeszközből a raktárba való berakodás során ki van téve. hogy a csomagolóeszköz falán át bármilyen halmazállapotú veszélyes anyag a szabadba juthasson. hiszen a folyadék térfogati hőtágulásából és parciális gőznyomásából a csomagolás belső terében a felmelegedés hatására nagy nyomás. de ugyanakkor a töltőanyagot sem szennyezheti a csomagolás falából kiváló valamilyen csomagolóanyag komponens. A csomagolóeszközök veszélyes áruval közvetlenül érintkező részeit • • a veszélyes áru nem támadhatja meg. Szükség esetén a csomagolóeszközt belső bevonattal vagy felületkezeléssel kell ellátni. jó minőségű csomagolóeszközbe kell csomagolni.a töltési fok meghatározása. A csomagolások belső falának vegyileg ellenállónak kell lennie a töltőanyaggal szemben. Fontos feladat . nagycsomagolások) veszélyes áruval közvetlenül érintkező részeit a veszélyes áru nem támadhatja meg. amelyeknek rendes körülmények között a szállítás alatt. azok jellemzőit.: reakció katalizálását vagy a veszélyes áruval való reakciót. reakció katalizálását vagy a veszélyes áruval való reakciót. A szabályzatok a felhasználható csomagolóeszközök anyagait és azokkal szemben támasztott követelményeket is rögzítik. pl. a szállítóeszközök közötti átrakás. a tengerszint feletti magasság változásának eredményeként). 110 .1. A csomagolásra vonatkozóan minden nemzetközi egyezmény részletes szabályozást tartalmaz. Ez a szokásos szállítási körülmények között különösen a rezgésekből. illetve a hőmérséklet. ami a szokásos szállítási körülmények között veszélyt okozhat. A csomagolási előírások többször kipróbált és ellenőrzött eljárásokon alapulnak. A csomagolóeszközöket (hagyományos és nagycsomagolásokat). amelyek mindenben megfelelnek a közlekedési alágazatok szigorú előírásainak. A veszélyes árukat olyan. A csomagolóeszközök (IBC . hogy a szabad légtérből levegő jusson a csomagolás légterébe. Nem engedhető meg. A veszélyes anyagok és készítmények csomagolására csak olyan csomagoló anyagok és eszközök használhatók. és közvetlenül érintkező részei nem tehetik lehetővé a veszélyes áru áthatolását. Veszélyes áruk csomagolása. A rendelkezések meghatározzák az alkalmazható anyagokat. A gyakorlatban a legtöbb gondot a csomagolóeszköz és a töltőanyag összehangolása okozza. amely elég erős ahhoz. hogy ellenálljon azoknak az igénybevételeknek. A tudományos és műszaki haladás figyelembevételének érdekében az ADR/RID 6. a csomagolóeszközök kivitelét. míg erős lehűlés esetén vákuum keletkezhet. ütődéseknek. A veszélyes anyagokhoz a csomagolás kiválasztása és megtervezése bonyolult feladat. a páratartalom vagy a nyomás változásából adódhat (pl.

• Halmazolhatósági vizsgálatok.használhatók. A szabályzatok a csomagolás három fajtáját ismerik: • A hagyományos csomagolások. • Nagyméretű csomagolások. flexibilis konténerek vagy az 1 köbméteres rakodólapra szerelt téglatest alakú műanyag tartályok stb. • Belső nyomásállósági vizsgálatok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Műanyag csomagolóeszközök esetén az ejtő-vizsgálatokat az elridegedés miatt 18 0C alá hűtve kell végezni. melyek lehetnek egyszerűek és összetettek. ahol a belső csomagolás valamilyen kanna. amennyiben ezek ugyanolyan hatékonyságúak. melyből egyet vagy többet egy külső ládában helyeznek el. zsákok. A próbát minden csomagolóeszköznél (kivéve zsákok és a nem halmazolható kombinált csomagolóeszközök) el kell végezni. Az új csomagolási konstrukciókat típusvizsgálatnak kell alávetni. amely vizsgálatok általában a következők: • • Ejtő-vizsgálatok. 111 . Nagyméretű csomagolóeszközök (IBC). ládák és olyan összetett csomagolások. mint például hordók. melyekben a hagyományos csomagolásokból nagyobb mennyiség egyesíthető. A legalsó csomagolóeszközre ható tömeggel terhelik (Halmazolási magasság: 3 m) a halmazolhatósági vizsgálatok 40 0C on hajtandók végre a csomagolóeszköz várható lágyulása miatt. kannák. az illetékes hatóság által elfogadhatók és képesek sikeresen elviselni a leírt próbákat. mint például az ún.

aminek során maradó alakváltozást szenvedett. de ha ez egy logisztikai láncban még a szállítás alatt következik be. a gyártási és összeállítási mód határozza meg. Egy műanyag kannát tartós belső-nyomásállósági próbának kell kitenni.• • • Tömítettség vizsgálatok Vegyi-összeférhetőség vizsgálatok Víz. amelyek a halmazhatóságot rontanák. vagy olyan deformációk. amelyet a kanna még biztonságosan el tud viselni. a kombinált és összetett csomagolásoknál a belső tartályok vagy csomagolások nem sérültek meg. amelyek a csomagolás biztonságát befolyásolnák. Ebből a nyomásból megállapítható az az érték. az anyag és falvastagság. Gondoljunk csak egy tartósan terhelt hullámpapírlemez-dobozra. A folyékony anyagokhoz szánt minden csomagolóeszköznek sikeresen ki kell állnia a megfelelő tömörségi próbát. egyetlen mintán sem jelentkeztek olyan sérülések. Sok csomagolóanyag esetén reológia hatásokkal is számolni kell. és itt a csomagolóeszköz sérülése viszonylag lassú alakváltozás során hosszú idő alatt jön létre. hogy hosszú logisztikai folyamat esetén a csomagolóeszközök tartósan igénybe vannak véve és ez az igénybevételi fajta rövid idejű mérésekkel nem modellezhető. A csomagolóeszközök kiállták a próbát. melyben állandó nyomás uralkodik. mielőtt az adott típusú csomagolóeszközt használatba vennék. A csomagolóeszköz gyártási típusát a tervezési méret. vagy egy műanyag kannára.valamint átlyukasztásproba és rezgésteszt A csomagolóeszközök gyártási típusának sikeresen ki kell állnia a vizsgálatokat.és tűzállóság • Ütés. emberéleteket veszélyeztethet és jelentős anyagi kárt okozhat. ha egyetlen minta sem vált tömítetlenné. ami azt jelenti. de beleérthetők a különféle felületkezelések is. 112 . a következők szerint: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container (bigbags)): szilárd ömlesztett anyagok és folyadékok nagyméretű csomagolóeszközei. finomlemez csomagolóeszközöknél. ahol a belsőcsomagolás valamilyen kanna. • a „RID/ADR” jellel ellátott. A csomagolóeszközöket az illetékes hatóság szerint megfelelő minőségbiztosítási program alapján kell gyártani. Az összetett csomagolóeszköz belső tartálya a külső csomagolóeszköz nélkül is vizsgálható. felújítás vagy átalakítás után. Nem minősül nagycsomagolásnak a sík rakodólapon képzett és fóliával vagy pántszalaggal rögzített egységrakomány. mielőtt szállításhoz újból felhasználnák. felújítani és vizsgálni annak biztosítására. 113 . • a „RID/ADR” jellel ellátott. hogy a szállításra előkészített küldeménydarab képes legyen az igénybevételi próbáinak elviselésére. melyből egyet vagy többet egy külső ládában helyeznek el) A nagyméretű csomagolások (IBC-k Intermediate Bulk Container. Az IBC-k fogalomköre a belsőcsomagolások behelyezését kizárja –légi szállításra nem alkalmazható. ha ez a vizsgálati eredményeket nem befolyásolja. A leírtaktól eltérő vizsgálati módszerek is használhatók. zsákok. összetett (üveg. melyekben a hagyományos csomagolásokból nagyobb mennyiség egyesíthető. hogy minden egyes csomagolóeszköz kielégítse a jelen fejezet követelményeit. A szabályzatok szerinti veszélyes árucsomagolási típusok: A hagyományos csomagolások: egyszerűek (pl. Ehhez a vizsgálathoz a csomagolóeszközt nem kell saját zárószerkezetével ellátni. A csomagolóeszköz gyártójának és forgalmazójának információt kell nyújtania a követendő eljárásokra és a zárószerkezetek (beleértve a szükséges tömítéseket) típusára és méreteire és minden más alkatrészre. kannák. Nagyméretű csomagolások. A kód a következő elemekből áll: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Erre a vizsgálatra nincs szükség: • a kombinált csomagolások belső csomagolásainál. ami annak biztosításához szükséges.• • a szállításhoz történő első használat előtt. ládák) és összetettek (pl.: hordók. Kód nélküli csomagoló eszköz nem használható. amennyiben egyenértékűek és az illetékes hatóság elfogadja. A csomagolóeszközök típusát jelölő kód A veszélyes anyagok és készítmények csomagolására használt eszközöket minden estben el kell látni egy számokból és betűkből álló kóddal. porcelán és kőagyag) csomagolóeszközök belső tartályainál.

pl. a Z csak a III csomagolási csoporthoz) • a következő szám a csomagolóeszköz befogadóképessége (tölthetősége) Amennyiben a csomagolásba szilárd anyagot. ezen kívül a gyártási hónap is. Néhány példa az új csomagolóeszközök előírásnak megfelelő jelölésére: 4G/Y145/S/02NL/VL823 1A1/Y1. Az első jelzi a belső tartály anyagát.4/150/0298NL/VL825 1B2/X/150/S/01/H/KL187 tetővel Új papírlemez láda Új acélhordó. amelyhez tartozik (1: nem levehető tetővel). • egy „S” betű (mely az angol solid (szilárd) szó kezdőbetűje).. amelyet a többi megjelöléstől eltérő helyen is fel lehet tüntetni. „Y” vagy „Z” betű (az X az I. amely az anyagot jelzi. amely a csomagolóeszköz fajtáját jelzi. • ebben a kódrészben kell feltüntetni egy nagyon fontos műszaki adatot. amely a jelölés alkalmazását engedélyezte a nemzetközi forgalomban résztvevő gépjárművek államjelzés éve. Az azt követő szám a nyomáspróba értéke. Az 1H és 3H típusú.• az Egyesült Nemzetek jele a csomagolóeszközön: Ezt csak annak tanúsítására szabad használni. kanna (3) stb. acél (A). Amennyiben a jelölést beütéssel viszik fel a fém csomagolóeszközökre. ha a csomagolóeszköz szilárd anyagok szállítására. • egy arab számjegy. A minimálisan szükséges relatív sűrűség 1. nem levehető tetővel. az Y a II és a III csomagolási csoporthoz.2. Ezt követi szükség esetén: • egy arab számjegy. vagy a csomagolóeszköznek az illetékes hatóság által megállapított egyéb azonosító jele. pl. A gyakorlatban a jellemző folyadékok alapján a maximális relatív sűrűséget általában 1. ezt követi: • egy vagy több latin nagybetű. Összetett csomagolóeszközök esetén a kódban a második helyen két latin nagybetűt kell használni (HA). vagy folyadékot olyan összetett csomagolásba töltenek. és folyadék csomagolására készített csomagolóeszközökön. melyet szilárd belső csomagolásba helyeznek. a csomagolás bruttó tömegét kell ezen a karakteren feltüntetni. a betölthető anyag vízhez képesti relatív sűrűségét kell feltüntetni. vagy belső csomagolások befogadására szolgál. • „X”.9 értékben határozzák meg. műanyag (H) stb. • annak az államnak a jele. • a gyártó neve vagy jele. • a csomagolóeszköz gyártási éve (az utolsó két számjegy). amely a csomagolóeszköz kategóriáját jelzi azon a típuson belül. 114 . folyadékhoz Új alumíniumhordó szilárd anyaghoz levehető VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. e jel helyett az „UN” nagybetűk is használhatók. hogy a csomagolóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak. Amennyiben a csomagolás folyadék befogadására szolgál. amely folyadék és szilárd töltőanyag esetén eltér egymástól. a II és a III csomagolási csoporthoz. míg a második a külső csomagolóeszközét. hordó (1).

1. de az ADR 6. Ez a felújítás általában a csomagolóeszköz szétbontásából. amelyeket a szabályzatok engedélyezett típusként nem ismernek. nem levehető tetejű acéllemezhordó helyezhető el úgy. és mivel általában a töltőanyag teljes mértékben a csomagolásból nem távolítható el. az üres tisztítatlan csomagolóeszközök is veszélyes árunak minősülnek. Ilyen kármentő csomagolásra példa egy nagyméretű levehető tetejű acéllemezhordó. 115 . A szabályzatok megengedik azonban. Az ilyen típusú kármentő csomagolások kódjában egy T betűt is fel kell tűntetni. melybe egy folyadékot tartalmazó és szállítás közben tömítetlenné vált. hogy a megfelelő semlegesítési vagy újracsomagolási helyre szállítsák.6/110/0710/F878/RB/09RL 2009-ben felújított (R) alumíniumhordó. az előírásoknak. hogy figyelembe véve a műszaki fejlődést. hogy megfelelő mennyiségű folyadék felszívó anyagot helyezzünk.1. tömörségi probával (L) 1999-ben felújított (R) acélhordó 1A2/Y/120/S/98/A112/RB/99R A veszélyes áru csomagolások között definiálva van az úgynevezett kármentő csomagolás. ahol az már veszélytelenül elvégezhető.4 szakaszban előírtaktól eltérően gyártották. de védelmi szempontból azokkal azonos VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ezért egyenértékűnek tekinthető. hogy a veszélyes folyadék szabadba jutását megakadályozzuk. A „V” betű a megfelelő.1. és az így felújított csomagolóeszköz újabb típusvizsgálat és engedélyezési eljárás után ismételten felhasználható.és tömítőelemek behelyezéséből áll. Kármentő csomagolóeszköz kódja: 1A1T/X/300/S/07/USA138KG A szabályzatok arra is lehetőséget adnak arra. olyan új csomagolóeszközök is készülhetnek. új záró. amely alkalmas arra. Ezekben az esetekben az eredeti jelölés kiegészítéseképpen még a következő kódsorozatot is el kell helyezni: Példa felújított csomagolóeszköz kódra: 1B1/X/1. bár a kód által jelzett típus alá tartozik.A veszélyes áruk csomagolásai alapvetően egyutas csomagolóeszközök. hogy az arra alkalmas csomagolóeszközöket felújítsák. amely arra alkalmas. a 6. A „T” betű a megfelelő kármentő csomagolásra utal. A „W” betű azt jelenti. teljes kitisztításából. hogy arra is marad elegendő hely. „V” vagy „W” betűvel egészíthetik ki. de különleges csomagolóeszközre utal. hogy a csomagolóeszköz. hogy megsérült veszélyes áru csomagolásokat töltőanyagokkal együtt egy olyan nagyobb méretű csomagolásba helyezzenek.2 bekezdés előírásai értelmében mégis megfelel. A csomagolási kódot egy „T”.

amelyben a megfelelő előírások találhatók: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amelyek az egyes csomagolóeszköz típusok jelölésére szolgálnak. a csomagolóeszköz fajtája. de az illetékes vizsgálóintézet illetve hatóság megfelelőnek talált.értékűnek tekinthetők. 116 . 4HW/Z/50/S/08/D/MÜLLER129 Egyenértékű új műanyag láda A következő számjegyek jelzik a csomagolóeszköz fajtáját: 1 2 3 4 5 6 7 0 Hordó Fahordó Kanna Láda Zsák Összetett csomagolóeszköz (Fenntartva) Finomlemez csomagolóeszközök A következő nagybetűk jelzik a csomagoló eszköz anyagát: A Acél (bármilyen minőségű vagy felületkezelésű) B Alumínium C Fa D Rétegelt falemez F Farostlemez G Papírlemez H Műanyag L Textil M Papír. A következő táblázat tartalmazza azokat a kódokat. mely utal arra. hogy ez a csomagolás az előírttól eltér. utalás található a bekezdésre is. a gyártáshoz használt anyag és a kategória függvényében. porcelán vagy kőagyag. többrétegű N Fém (acélt és alumíniumot kivéve) P Üveg. Ilyen esetben a típuskódban egy W betűt kell feltüntetni.

117 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

A betűknek. A 30 kg bruttó tömeget meghaladó küldeménydaraboknál a jelölést. annál kisebb csomagolóeszközöket. vagy annak megismétlését a csomagolóeszköz tetejére vagy egyik oldalára kell felvinni. jól láthatónak és a csomagolóeszközhöz képest olyan méretűnek kell lennie. ill. amelyeken legalább 6 mm magasnak kell VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.Minden csomagolóeszközön. számoknak és szimbólumoknak legalább 12 mm magasnak kell lenniük. amelyet az ADR/RID szerinti használatra szánnak. rajta kell lenni a jelölésnek. 118 . hogy könnyen olvasható legyen. kivéve a 30 liter vagy 30 kg. amelynek tartósnak.

0. mint azt a próbák meghatározzák. belső bevonattal és béléssel. szállítható csomagolóeszközöket értünk.rotációs formázás .lenniük és az 5 liter vagy 5 kg. töltés / ürítés: nyomással. így jól használhatók borok. • 21H1 szilárd anyagok szállításához használható. 119 .0. üdítőitalok.020 m3-es űrtartalommal készülnek. ivóvizek tárolására és szállítására is. ahol megfelelő méretűnek kell lenniük. A polietilén IBC-k minden tekintetben kielégítik az ADR (Accorde européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) vonatkozó előírásait. azaz csomagolási csoportjától. Nagyméretű csomagolóeszköz / IBC (Intermediate Bulk Container). A tartályok (IBC-k) -20°C és +45°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazhatók. műanyagból gyártott belső tartállyal. hogy tartalmukból normális szállítási körülmények között semmi ne szabadulhasson ki. vázszerkezettel ellátva. ill. A következő vizsgálatokat kell elvégezni: • emelési próba felülről • halmozási próba VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Az alkalmazott gyártástechnológia . A gyártási típust jóváhagyása előtt vizsgálatnak kell alávetni.5 . Geometriai kialakításuk biztosítja a leggazdaságosabb helykihasználást a szállítás és tárolás során. Az IBC rövidítés az angol elnevezés. az "intermediate bulk container" kezdőbetűiből áll. acélból gyártott merev falú IBC. Az IBC-k engedélyezett űrtartalma (m3) függ a szállítandó veszélyes áru halmazállapotától és veszélyességétől. illetve ürítik. a külső burkolat acélból készült. Az IBC-k típusát a kódjuk első két számjegye írja le. Ennek biztosítására az IBC-k egy jóváhagyott típusminta alapján készülnek. szabadban való tárolás mellett is. Alkalmasak az ADR-ben meghatározott veszélyes folyadékok. A gyártáshoz felhasznált alapanyag UV stabilizált. a hosszú és biztonságos használhatóságot akár a napfényen. közúti és vasúti szállítására. műanyagból gyártott merev falú IBC.82 . gyümölcs-sűrítmények. Szilárd anyagok szállítására használt IBC-k esetében megkülönböztető tényező a módszer.1.0. önhordó és halmozolható kivitelben. • 13L4 szilárd anyagok szállításához használható textilszövetből gyártott hajlékony falú IBC (töltés / ürítés: gravitációs úton). töltés / ürítés: gravitációs úton. Az IBC-ket úgy kell gyártani.és a felhasznált alapanyagok biztosítják a termékek jó minőségét. annál kisebb csomagolóeszközöket.64 . amelyek gépi mozgatásra alkalmas kivitelűek és a szállítás vagy kezelés során fellépő erőhatásoknak olyan módon állnak ellent. A polietilén IBC-k megfelelnek az élelmezésügyi előírásoknak. amellyel az IBC-t töltik. Nagyméretű csomagolóeszközök alatt olyan merev vagy hajlékony falú. Ez történhet gravitációs úton vagy nyomással: Példák a jelzésre: • 11A szilárd anyagok szállításához használható. • 31HA2 folyékony anyagok szállításához használható merev falú IBC. a gyártás és bevizsgálás egy minőségbiztosítási program szerint történik.

tartós. az IBC méreteire. jól olvasható. amely igazolja. az ADR előírásai szerint gyártott IBC-nek jól látható helyen. Ezek vonatkozhatnak a felhasználható nyersanyagra vagy adalékanyagokra. a gyártó Müller 5500 halmozási próba során alkalmazott terhelés kg-ban 1500 legnagyobb engedélyezett bruttó tömeg kg-ban VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 120 . nyomáskiegyenlítő szerkezet). stb. gravitációürítéssel. A különböző IBC-knek teljesíteniük kell a típusuknak megfelelő különleges követelményeket is. Minden. acélból Y II és III csomagolási csoportba tartozó veszélyes áruk számára 06 92 gyártási hónap és év (utolsó két számjegy) D a jóváhagyó ország. 11A / Y / 0692 / D / Müller / 5500 / 1500 A számok és betűk jelentése: • • • • • • • az Egyesült Nemzetek csomagolási szimbóluma 11A szilárd anyagokhoz használható IBC. Minden gyártási típusra bizonyítványt kell kiállítani.• tömörségi próba • belső (hidraulikus) nyomáspróba • ejtési próba • továbbszakadási próba • billentési próba • felállítási próba • terhelési próba Az alábbi fotón egy 13H2 kódjelű hajlékonyfalú IBC terhelésvizsgálata látható. A bizonyítvány tartalmazza a hozzárendelt jelölést. különleges szerelvényekre (pl. legalább 12 mm karakter-magasságú alapjelölést kell viselnie. hogy a gyártási típus a szerelvényeivel együtt kielégíti a vizsgálati követelményeket.

Ha egy veszélyes áru adatai között a 8.A gyártási hónap ismerete azért lényeges. Figyelem! Itt is érvényes. Figyelem: az egyes veszélyes árukat érintő különleges előírások előírhatnak rövidebb felhasználási időt is. 121 . amely a betöltött anyag fizikai tulajdonságaitól függ. Csak olyan IBC használható folyadékok szállítására. oszlop a különleges csomagolási előírások kódjait tartalmazza. A különleges rendelkezések a csomagolási előírások listájának végén vannak felsorolva. A 4. Ha az illetékes hatóság engedélyezte. ha a 3. akkor ezt a csomagolóeszközt nem szabad az adott veszélyes áru csomagolására felhasználni.1-es fejezet tartalmazza az IBC-k és LP-k felhasználására vonatkozó előírásokat.2 fejezet „A” táblázatának 8. hogy a csomagolási utasítások nem mondanak semmit a szállítandó anyag és a csomagolóeszköz anyaga közötti kémiai összeférhetőségről. Az IBC-k nem tölthetők meg és nem adhatók át szállításra. mit a csomagolóeszközök esetében. Ezt külön kell engedélyezni. Néhány IBC típus: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. oszlopában található csomagolási utasítások ezt megengedik. oszlopban nem található meg az LP vagy az IBC kód. Ha az oszlopban egy bizonyos csomagolóeszközhöz nem tartozik kód. használhatók az IBC-k hosszabb (az engedélyben konkretizált) ideig is. amely normális szállítási körülmények mellett kialakulhat. mert műanyag IBC-ket veszélyes folyékony anyagok szállítására maximum 5 évig szabad felhasználni. amely megfelelő mértékben ellenáll azon belső nyomásnak. az IBC vagy a nagycsomagolás engedélye vagy vizsgálati jegyzőkönyve segítségével. Ha az IBC-ket és az LP-ket folyadékkal töltik meg. IBC-k és nagycsomagolások felhasználása: Veszélyes áruk akkor csomagolhatók IBC-be vagy nagycsomagolásokban. ha az utolsó időszakos vizsgálatuk vagy felülvizsgálatuk érvényessége lejárt. A 9a. figyelembe kell venni a legnagyobb töltési fokot. akkor a veszélyes áru adott csomagolási utasítások szerinti csomagolására csak az általános előírások érvényesek.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 122 .

123 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

124 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

február / engedélyezve Hollandiában / a Mulder cég gyártmánya azon gyártási típusnak megfelelően. amelyet az illetékes hatóság a 007 sorozatszámmal látott el / a halmazolási próba terhelése kgban (5500)/ a megengedett legnagyobb bruttó tömeg kg-ban (1500). 125 . VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.11A/Y/02 99NL/Mulder 007/5500/1500 Szilárd anyagok szállítására készült. acélból gyártott fém IBC például gravitációs úton történő ürítéshez / a II és III csomagolási csoporthoz / gyártási idő 1999.

más fém. amelyeknél a belső csomagolásokat vagy tárgyakat egy külső csomagolóeszközbe helyezik el. tartós. halmazolható 10800. de legfeljebb 3 m3. tölthető 1200 kg . amely a nagycsomagolás gyártásához felhasznált anyagot jelöli. Ez lehet acél. farostlemez vagy merev falú papírlemez. mint 400 kg (nettó tömeg) illetve 450 liter. és amelyek gépi mozgatásra alkalmas kivitelűek. Befogadóképességük nagyobb. közönséges fa. Példa az LP kódolására: 50A / Z/ 05 97 / D / Müller / 2500 / 1000 Az LP kód jelentése az IBC kódjával azonos. Minden. jól olvasható alapjelölést kell viselnie. Nagycsomagolások (LP-k) Ezeket a csomagolóeszközöket a 2001-es ADR vezette be. alumínium. rétegelt falemez. A nagycsomagolások típusát a kódjuk első két számjegye írja le (csak két változata ismert): • 50 merev falú • 51 hajlékony falú. A nagycsomagolások gyártási típusát is vizsgálatnak kell alávetni jóváhagyás előtt.ig. Olyan csomagolóeszközökről van szó. 50A/X/05 96/N/PQRS/2500/1000 Merev falu acél LP (50A). az ADR előírásai szerint gyártott nagycsomagolásnak jól látható helyen. A jóváhagyási eljárás az IBC – vel azonos. 05. Mindig van belső csomagolás vagy egyenként csomagolt tárgyakat fogad be. az Egyesült Nemzetek csomagolási szimbóluma 50A merev falú acél nagycsomagolás Z III csomagolási csoportba tartozó veszélyes áruk számára 05 97 gyártási hónap és év (utolsó két számjegy) D a jóváhagyó ország Müller a gyártó cég neve 2500 halmozási próba során alkalmazott terhelés kg-ban 1000 legnagyobb engedélyezett bruttó tömeg kg-ban Az arab számokat egy latin nagybetű követi.) maximális halmazolhatóság 2500 / a legnagyobb engedélyezett bruttó tömeg (1000) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 126 . mindhárom csomagolási kategóriára (X) gyártási idő (1996.31HA1/Y/05 01D/Müller 1683/10800/1200 Folyadékok (31) szállítására készült összetett IBC merev falú műanyag belső tartállyal (H) és külső acél (A) burkolattal.

olyan mennyiségű folyadékfelszívó anyagot kell a csomagolásba elhelyezni. műanyag fóliazsák felhasználásával) folyadékállóvá kell tenni. és a kódban fel kell tüntetni egy V betűt. Gondoljunk csak arra. mely utal a csomagolás különleges voltára. • • • • A fenti változat egy nagyon komoly gyakorlati problémát hidal át. amennyi elegendő a belső csomagolásokban elhelyezett teljes folyadékmennyiség elszívásához. hogy kiszolgáljon. sem az egyes belső csomagolások egymás közti párnázásánál nem lehet kevesebb az eredeti bevizsgált változatnál. Amennyiben a belső csomagolások folyadékot is tartalmaznak. hogy néhány bevizsgált típusdoboz alkalmazásával a vevők által rendelt áruösszetétel nagyon egyszerűen összeállítható és csomagolható. A külső csomagolásnak üres állapotban is el kell viselnie a halmazolási próbát oly módon. és külön vizsgálat nélkül szállíthatók. hogy pl. Amennyiben a különböző belső csomagolások méretei igénylik a fennmaradó szabad tereket. A csomagolásokat ugyanolyan jelöléssel kell ellátni. mintha az. amennyiben a következő feltételek teljesülnek: • • • A külső csomagolás törékeny belső csomagolásokkal az egyes csomagolási csoport szerint már sikeresen bevizsgált volt. A párnázó anyagok vastagsága sem a külső csomagolás fala és a szélső belső csomagolások között. egy gyógyszer. és gyakorlatilag bármilyen anyagú és nagyságú belső csomagolás az összes lehetséges variáció szerint engedélyezetten betölthető legyen. 127 . ha az utolsó időszakos vizsgálatuk vagy felülvizsgálatuk érvényessége lejárt. Az egyesítő csomagolás feltételei: Szilárd vagy folyékony anyagot tartalmazó tetszőleges típusú belső csomagolások közös külső csomagolásba helyezhetők. az első csomagolási csoportra lett volna bevizsgálva. hogy a csomagolások eredeti tömegét vesszük alapul a halmazterhelés kiszámításához. szintén párnázó anyaggal kell kitölteni. A belső csomagolások együttes bruttó tömege nem haladja meg az előző pontban ismertetett bevizsgálás bruttó tömegének felét.Figyelem: Ha a nagycsomagolás nincs halmozásra tervezve. és így teljes képtelenség minden adott változatra konkrét típusvizsgálat elvégzése. Ezzel az ismertetett félterheléses módszerrel lehetőség nyílik arra. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.vagy vegyszer-kereskedelemmel foglalkozó cég a változó vevői rendelések szerint más és más tételeket kell. a kódban az alkalmazott terhelés jelölésére 0 (kg-t) kell feltűntetni. 50A/X/05 96/N/PQRS/0/1000 Az IBC-k és az LP-k nem tölthetők meg és nem adhatók át szállításra. de a tömegnél már a felezett értéket kell feltüntetni. A nem folyadékálló külső csomagolás belső felületét (pl.

Mit kell megadni a vasúti feladási megbízáson? A vasúti fuvarlevelet a feladó által adott feladási megbízás alapján állítják ki. osztály) a 3. amelyeknél a 3. 1. MEG konténerek esetében.1. ahogy azt majd a fuvarlevélre kell rávezetni. szakaszban előírt. az azonos UN számhoz. Vasúti és közúti járművek megrendelése és megrakása.4.2. műszaki megnevezésével. oszlopában feltüntetett bárca számát. illetve ömlesztett állapotban történő szállításkor.. osztály anyagai és tárgyai esetében az osztályozási kódot. A küldeménydarabok számát és fajtáját. Az 1. A tisztítatlan.1. illetve 6. Egyes áruosztályok. szakasz meghatározza.1.2 szerinti fuvarozás) illetve az esetleges külön megállapodás rendelkezéseinek megfelelő nyilatkozatot. 274-es különleges előírás esetén a helyes szállítási megnevezést ki kell egészíteni az áru technikai.1 szakasza tartalmazza a szabályokat. bruttó vagy nettó tömegben.8. Olyan anyagok és tárgyak esetén. szükség esetén kiegészítve a műszaki megnevezéssel (lásd 3. Pl. amint azt a 3. akkor az elsőt követően a többit zárójelben kell megadni. illetve speciális esetekben további adatokat is meg kell adni Így az 5.ha van .1. Az UN számot. 15. A feladási megbízásnak tehát olyan módon és formában kell tartalmaznia az adatokat. ami elé az „UN” betűket kell írni A helyes szállítási megnevezést.A táblázat 6. 128 . bárcán kívül más bárca is fel van tüntetve. Egyes különleges előírások (3.2. tartányos járművek.csomagolási csoporthoz tartozó árunként.1 pontot). A fenti adatokat német vagy francia. Ha a 3.2.4. fejezet A táblázat 5.. (Pl. helyes szállítási megnevezéshez és . e helyett a 3a oszlopban feltüntetett osztály számát. Ha egynél több bárca van megadva.15. Amit mindig meg kell adni: A megbízáson a veszélyes áru mezőben az Igent meg kell jelölni. vagy 1.4. a veszélyt jelölő számot.2. oszlopában nincs bárca szám feltüntetve. anyagok esetében.6. A megbízást a küldemények zavartalan kezelése érdekében a fuvarozást megelőzően legalább 24 órával a vasút részére meg kell küldeni. 1. A többi osztály esetében (kivéve 7. oszlop) esetén egyéb kiegészítés is szükséges lehet. fuvarozáshoz szükséges egyéb tudnivalókat. akkor az osztályozási kód után zárójelben a bárcaszámot.4. Részletesen a RID 5. vagy angol nyelven is meg kell adni. Növényegészségügyi vizsgálatot igényel? □ Igen □ Nem Veszélyes áru? X Igen □ Nem VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Ahol van. oszlopában az 1. üres eszközök kivételével a veszélyes árunkénti összes mennyiséget térfogatban. az anyagra vonatkozó csomagolási csoportot.2 fejezet "A" táblázat 5. A küldemény Állategészségügyi vizsgálatot igényel? □ Igen □ Nem Ezen kívül más adat is szükséges: Tankkonténerek.2 fejezet A táblázat 5 .

A RID „W” jelű utasításainak jelentése: • • W1 A küldeménydarabokat fedett vagy ponyvás kocsiba. W2 Az 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat fedett kocsiba vagy zárt konténerbe kell rakni. amelyek méretüknél vagy tömegüknél fogva nem rakhatók fedett kocsiba vagy zárt konténerbe. Az olyan küldeménydarabokat.1.a küldeményeket az illetékes katonai hatóságnak vagy megbízottjának kell kísérnie.2 fejezet „A” táblázat 16 oszlopában az ADR – ben „V” a RID –ben „W” betűvel kezdődő kód formájában találjuk meg. A nem szabályszerű. Azok a tárgyak.6 alosztály anyagainak és tárgyainak fuvarozásához. de ezeket kocsiponyvával le kell fedni. a következő feltételek mellett nyitott vasúti kocsikba is berakhatók: . A veszélyes áruk nemzetközi fuvarozásában kulcsfontosságú szerep jut az okmányoknak. Az 1. 1. el kell távolítani. pontatlan. amelyek az 1 osztály anyagait és tárgyait tartalmazzák és felszerelésre vagy a katonai anyagok készletezésére szolgálnak. W6 (fenntartva) W7 A küldeménydarabok csak megfelelően szellőző.2.azokat a gyújtószerkezeteket. porszerű anyagok és tűzijáték testek esetében a kocsi vagy a konténer padlózatának nem fémes anyagból készítettnek vagy nem fémes anyaggal bevontnak kell lennie.3. vagy • ponyvás kocsiba és ponyvás konténerbe. 7. Az éghető padlózattal rendelkező teherkocsiknál a szikravédő lemezeknek nem szabad közvetlenül a padlózathoz erősítve lenniük. W4 (fenntartva) W5 A küldeménydarabok nem fuvarozhatók kiskonténerekben. 1. amiket természetesen a veszélyes áruk esetében is be kell tartani. amelyek nincsenek legalább két hatékony biztonsági szerkezettel ellátva. még ha azok nagykonténerbe vannak is rakva.2 Küldeménydarabok fuvarozása Hacsak nincs másként előírva. zárt vagy ponyvás konténerbe kell rakni. . zárt vagy ponyvás konténerbe szabad rakni. Erre vonatkoznak a rakodási szabályok. W3 Könnyen folyó. vagy félrevezető okmányok súlyos. akár végzetes haváriát eredményezhetnek.5 és 1. a küldeménydarabok: • fedett kocsiba és zárt konténerbe. Az általános darabárúk berakodásakor csak a vagyon és áruvédelmi szempontokat kell figyelembe venni. amelyek csomagolása nedvességre érzékeny. Azok a katonai küldemények. de a különleges utasításokat is figyelembe kell venni. fedett kocsiban vagy zárt konténerben fuvarozhatók. hiszen a rakomány okmányolásának adminisztratív hibája a fuvarozás zavartalan lebonyolítását akadályozhatja meg. 129 • • • • • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. szabályszerű szikravédő lemezzel ellátott teherkocsikat kell használni. ill. hacsak az anyagok és tárgyak nincsenek zárt katonai járművekben elhelyezve. csak fedett vagy ponyvás kocsiba.A közúti járművek megrendelésénél különös figyelemmel kell eljárni. A következő különleges előírásokat a 3. vagy • nyitott kocsira (ponyva nélkül) és nyitott konténerbe (ponyva nélkül) rakhatók. 1. . ill. A küldeménydarabok fuvarozására vonatkozó előírások. nyitott kocsiban is fuvarozhatók.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. W11 A fém és a merev falú műanyag IBC-k kivételével a többi IBC-t fedett vagy ponyvás kocsiban. V11 A fém és a merev falú műanyag IBC-k kivételével a többi IBC-t fedett vagy ponyvás járműben. W12 A 31HZ2 típusú IBC-ket fedett kocsiban vagy zárt konténerben kell fuvarozni. W9 A küldeménydarabokat fedett kocsiban. ill. ami szállítóegységenként korlátozva van a berakásra vonatkozó előírások szerint. vagy nyitott vasúti kocsiban illetve konténerben szabad fuvarozni. az EX/III járművekre előírt feltételeknek. zárt vagy ponyvás konténerben kell fuvarozni. vagy megsemmisítés céljából feladott üres aerosol csomagolóeszközöket csak szellőző. hogy az előírt szabályozási hőmérsékleteket soha ne lépjék túl. V9 (fenntartva) V10 Az IBC-ket fedett vagy ponyvás járműben. amelyek kielégítik a 9. a RID vagy az ICAO Műszaki Utasítások megfelelő előírásainak. zárt vagy ponyvás konténerben kell szállítani. A jármű kiválasztása a szállított mennyiségtől függ. Ha az 1 osztály anyagait vagy tárgyait olyan mennyiségben. akkor fedett kocsiban vagy zárt konténerben kell fuvarozni. W10 Az IBC-ket fedett vagy ponyvás kocsiban. amennyiben a szállított konténerek megfelelnek az IMDG Kódex. multimodális szállítási mód részeként konténerekben szállítják kikötő. nyitható tetejű kocsiban vagy zárt konténerben kell fuvarozni. W14 Az újrafeldolgozás. ill. A szabályozási hőmérséklet túllépésének elkerülésére alkalmas módszereket az R1-5 utasítás tartalmazza. amelyek megfelelnek az EX/II. V5 A küldeménydarabok nem szállíthatók kiskonténerekben. akkor EX/II jármű(vek)ből képzett szállítóegység is használható. Az éghető padlójú kocsiknál a szikrafogó lemezt tilos közvetlenül a kocsi padlójához erősíteni. ill. V7 (fenntartva) V8 A hőmérséklet-szabályozással stabilizált anyagokat úgy kell továbbítani. Azok a pótkocsik. amely nem felel meg ezeknek az előírásoknak. vagy területére mint továbbítandó árut. Az ADR „V” jelű utasításainak jelentése (csak a RID – től való eltéréseket sorojuk fel): • V2 1) Az 1. osztályba tartozó küldeménydarabokat csak olyan EX/II vagy EX/III járművekbe szabad berakni. amelyek kiegészítésképpen 1 számú bárcával is el vannak ellátva. csak szabályszerűen felszerelt szikrafogó lemezzel ellátott kocsik használhatók. ill. kivéve a félpótkocsikat. olyan gépjárművel is vontathatók.• • • • • • • W8 Az olyan küldeménydarabok fuvarozásához. ill. 5L1 vagy 5M1 típusú zsákokba van csomagolva. zárt vagy ponyvás konténerben kell fuvarozni. még ha az anyagok nagykonténerbe vannak is rakva. W13 Ha az anyag 5H1. vasúti terminál vagy repülőtér területéről mint érkező. 130 . rész vonatkozó előírásait. amihez EX/III jármű(vek)ből képzett szállítóegységre van szükség. zárt vagy ponyvás konténerben kell szállítani. • • • • • • • • Az ömlesztett fuvarozásra vonatkozó különleges előírások.

Az UN 2008. 2009. azokat tisztán és üzemképes állapotban kell tartani. vagy vasút kocsiban. akkor intézkedéseket kell tenni az anyag töltése. amelyekkel érintkezésbe kerülhet. ill. ponyvás kocsiban. 3189 és 3190 számú anyagok esetében csak a szilárd hulladékok fuvarozhatók ömlesztve. a kocsi felépítményeknek portömörnek kell lennie és úgy kell lezárni. A különlegesen felszerelt kocsi. a hőmérséklet-. Intézkedéseket kell tenni.vagy a nyomásváltozás hatását is) a tartalomból semmi ne szabadulhasson ki. 2210. 131 • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. fémből készült nyitott kocsiban vagy nagykonténerben. ami a konténer. és ne érintkezhessen a konténer. a felszerelések – beleértve a tetőket és ponyvákat – azon részeivel. Az ömlesztett szilárd anyagot úgy kell berakni és egyenletesen eloszlatni. amelyeket az anyag. nyitható tetejű kocsiban. nem gyúlékony ponyvával fedett. • • Azok az anyagok. különösen annak folyadék része ne szabadulhasson ki. konténerben engedélyezett. ill. ill. 17 oszlopában „VW” betűkkel kezdődő kód van feltüntetve: BK1 és a BK2 kódok jelentése a következő: BK1: Ömlesztett szállítás ponyvás közúti. vagy gyúlékony gőzök fejlesztésére (pl. VW4 Ömlesztve fuvarozható fémből készült. konténer tartályainak és azok zárószerkezeteinek meg kell felelniük az általános csomagolási előírásainak. 2546. vagy vasút kocsiban.2 fejezet „A” táblázat 10 oszlopában BK. amely hajlamos a porrobbanásra. fémből készült. 2881. vagy nyitható tetejű kocsiban. amelyek a szállítás alatt valószínűleg előforduló hőmérsékleten folyékonnyá válnak. BK2: Ömlesztett szállítás zárt közúti. a páratartalom. nyitható tetejű kocsiban. hogy normális szállítás körülmények között (ideértve a rezgések. a kocsi sérülését vagy a veszélyes áru szabadba jutását okozhatná. 2545. a tömítések. ha: a 3. • • • • • A RID „VW” kódok jelentse: • • • • VW1 Ömlesztve fuvarozható fedett kocsiban. ill. zárt fém konténerben vagy ponyvás fém nagykonténerben. Ha a konténert vagy a kocsit olyan áru ömlesztett szállítására használják. a kocsi felépítmény külső felületére. ill. hogy a tartalom. A konténert. ponyvás kocsiban. nyitható tetejű kocsiban. hogy az áru ne hatolhasson be a fa padlóburkolat hézagaiba. konténerben engedélyezett. a védőbevonattal és lényegesen nem gyengítheti azokat. ömlesztve nem szállíthatók. ill. bizonyos hulladékok). VW5 Ömlesztve fuvarozható különlegesen felszerelt kocsiban és konténerben. ürítése során a gyújtóforrások kiküszöbölésére és az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére. a kocsit úgy kell gyártani vagy átalakítani. A konténereknek. ill. zárt fém nagykonténerben. ill. Szállítás alatt semmiféle veszélyes maradék nem tapadhat a konténer. Az ömlesztett szilárd anyag nem reagálhat veszélyesen a kocsi. . A töltésre és ürítésre szolgáló nyílásoknak légmentesen zárhatónak kell lenniük. hogy minimális legyen az olyan elmozdulás. ill. szállítása. a kocsi olyan részeivel. VW3 Ömlesztve fuvarozható ponyvás kocsiban vagy nagykonténerben kielégítő szellőzés mellett. a konténer. vagy annak maradéka megtámadhat.Valamely áru csak akkor fuvarozható kocsiban vagy konténerben ömlesztve. VW2 Ömlesztve fuvarozható fémből készült. Ha szellőző-szerkezetek vannak felszerelve. zárt vagy ponyvás nagykonténerben.

vagy a maró anyagnak ellenálló műanyag bélése vagy belső borítása van. vagy pedig – ha a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek – ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített. VW9 Ömlesztve fuvarozható ponyvás kocsiban vagy ponyvás nagykonténerben. Kevésbé ellenálló acél is használható. a fenéklapjára ejtik –18 °C-on. ha elég nagy a falvastagsága. A lefedésre használt eszközöknek a maró anyaggal szemben ellenállónak kell lenniük. . zárt vagy ponyvás nagykonténerben akkor. vagy pl. nyitható tetejű kocsiban. elég erős bélés alkalmazásával szivárgásmentessé kell tenni. Műanyagból készült nagykonténerek nem használhatók. mobil tartányban vagy tankkonténerben történő fuvarozás az anyag magas hőmérséklete és sűrűsége miatt nem alkalmazható. VW10 Ömlesztve fuvarozható ponyvás kocsiban. nyitható tetejű kocsikban vagy zárt konténerekben.A kocsi vagy konténer rakterét a szállított akkumulátortelepben levő maró anyagnak ellenálló acélból kell kialakítani. VW14 A használt akkumulátortelepek különlegesen felszerelt kocsiban vagy konténerben fuvarozhatók ömlesztve. elég erős béléssel kell ellátni. A kocsit és a konténert úgy kell kialakítani. vízhatlan béléssel vagy nátrium szilikátból vagy hasonló anyagból készült bevonattal. VW11 Ömlesztve fuvarozható különlegesen felszerelt kocsikban és konténerekben.• • • • • • • • • • VW6 Ömlesztve fuvarozható nyitható tetejű kocsiban vagy zárt nagykonténerben. VW7 Ömlesztve fuvarozható fedett kocsiban. hogy az emberek. hogy a bennük levő anyag ne érintkezhessen fával vagy más gyúlékony anyaggal. A kocsik vagy konténerek rakterének méretezésénél figyelembe kell venni a maradékáramokat és az akkumulátortelepek által kifejtett ütőhatásokat. ponyvás kocsiban. ponyvás nagykonténerben. megfelelő. akkor a megállapított feltételeket a küldemény által érintett első COTIF Tagállam illetékes hatóságának jóvá kell hagynia. A 8 osztály anyagaihoz a kocsit és a konténert megfelelő. A nyitott rakfelületet le kell fedni. amely során a teljesen megrakott konténert 0. ha az anyag darabos formában van. Ha a származási ország nem valamely COTIF Tagállam. nyitható tetejű kocsiban vagy zárt konténerben. Megfelelő konstrukcióval biztosítani kell. . Az anyagot ezekbe a tartályokba úgy kell betölteni. A műanyag kiskonténereknek törés nélkül el kell tudniuk viselni az olyan ejtőpróbát. az állatok és a környezet veszélyeztetése elkerülhető legyen. A kocsinak vagy konténernek szivárgásmenteseknek kell lennie. akkor a megállapított feltételeket a küldemény által érintett első COTIF Tagállam illetékes hatóságának jóvá kell hagynia. kemény felületre. VW13 Ömlesztve fuvarozható a származási ország illetékes hatósága által meghatározott szabályok szerint különlegesen felszerelt kocsiban vagy konténerben. 132 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. VW12 Azok az anyagok.8 mről. A különlegesen felszerelt kocsi és konténer tartályait úgy kell kialakítani. hogy a kocsi rakteréből a fuvarozás során maró anyag ne szivároghasson ki. nyitható tetejű kocsiban vagy zárt konténerben. hogy a berakásra és ürítésre szolgáló nyílások légmentesen zárhatók legyenek. a származási ország illetékes hatósága által meghatározott szabályok szerint különleges kocsiban vagy konténerben fuvarozhatók. Ha a származási ország nem valamely COTIF Tagállam. amelyeknél a tartálykocsiban. VW8 Ömlesztve fuvarozható vízhatlan és lángmentesített ponyvával fedett kocsiban vagy nagykonténerben.

2. vagy szivárgásmentessé kell tenni pl. zárt konténerben vagy tömör falú. fedett járműben. hacsak nem biztonsági okból van szükség sürgős rakodásra. ponyvás kocsiban.9. nyitható tetejű kocsiban. ami nem veszélyezteti az embereket. zárt fém konténerben vagy lángmentesített ponyvával fedett és fém felépítményű vagy a rakománytól védett fenekű és oldalfalú. VV6 (fenntartva) VV9 Ömlesztve szállítható teljes rakományként ponyvás járműben. - Az ADR „VV” jelű utasításainak jelentése (csak a RID – től való eltéréseket sorojuk fel): • VV2 Ömlesztve szállítható fémszekrényes. ponyvás nagykonténerben. vagy légtömör csatlakozásokon keresztül történik. VW17 Az SCO-I tárgyak ömlesztve fuvarozhatók a 4.Nem szabad a kocsi vagy a konténer rakterébe sem más veszélyes árut. meg kell vizsgálni. különleges előírásokat • • • • • Az ADR a 18. lakott területen kívüli közterületen árut beés kirakodni anélkül. VV3 Ömlesztve szállítható ponyvás járműben és ponyvás nagykonténerben megfelelő szellőzés mellett.2.3 pont előírásai szerint.1. elég erős béléssel kell ellátni. A 8 osztály anyagaihoz a jármű vagy a konténer szekrényét megfelelő. a berakás zsákokban. VW15 Ömlesztve fuvarozható fedett kocsiban. A jármű felépítményének. alkalmas és elég erős bélés használatával.1. alkalmas és elég erős bélés használatával. amelyek egymással veszélyes reakcióba léphetnek. vagy szivárgásmentessé kell tenni pl. . sem olyan különböző anyagokat tartalmazó akkumulátortelepet tenni. hogy erről az illetékes hatóságokat előzetesen értesítették volna. ha az anyag vagy a keverék (készítmény vagy hulladék) az ez alá az UN szám alá tartozó anyagokból legfeljebb 1000 mg mennyiséget tartalmaz kg-onként. a konténernek szivárgásmentesnek kell lennie. . oszlopában a CV jelű kódok tartalmaznak bizonyos árukkra vonatkozóan: • CV1 Tilos: lakott területen belüli közterületen árut be. zárt konténerben vagy ponyvás nagykonténerben. A kocsik vagy konténerek rakterét csak a falak magasságáig szabad megrakni. VV11 Ömlesztve szállítható különlegesen felszerelt járműben és konténerben oly módon. VW16 Ömlesztve fuvarozható a 4. ponyvás járműben és ponyvás nagykonténerben. ha az anyag vagy a keverék (készítmény vagy hulladék) az ez alá az UN szám alá tartozó anyagokból legfeljebb 1000 mg mennyiséget tartalmaz kg-onként. VV15 Ömlesztve szállítható fedett vagy ponyvás járműben.• • • Berakodás előtt a kocsi vagy a konténer rakterét. ill.és kirakodni az illetékes hatóságok külön engedélye nélkül. beleértve a felszereléseket is. az állatokat és a környezetet. ponyvás nagykonténerben.9. Sérült rakterű kocsit vagy konténert nem szabad megrakni. pl. zárt konténerben vagy teljes falú. ill. A szállított akkumulátortelepek által tartalmazott maró anyagból a fuvarozás alatt semmilyen maradék nem tapadhat a kocsik vagy a konténerek rakterének a külsejére. Ha az 133 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a konténernek szivárgásmentesnek kell lennie. hogy van-e rajtuk sérülés. A kocsi felépítményének.3 pont előírásai szerint.

hogy a raktéren belüli szabad levegő áramlás biztosítsa a rakomány egyenletes hőmérsékletét. A fekvő palackokat biztonságosan és alkalmas módon ki kell ékelni.5. ill.2. de a zárókupakokat a jármű vagy a konténer közepe felé kell irányítani. a konténert csak azt követően szabad újra használni. beleértve a menet során a hűtőközeg beszerzésére rendelkezésre álló helyek felsorolását. szükség esetén megfelelő szilárdságú anyagból készített köztes lapokat használva. CV21 Berakás előtt a szállítóegységeket gondosan meg kell vizsgálni.5.és kirakáskor. jól szellőzött helyen.2 fejezet V1 és V8 különleges előírását nem kell alkalmazni. amit más küldeménydarabok okozhatnak. CV3 Lásd a 7.• • • • • • • • • • • • • • • • • árukezelést bármilyen okból is közterületen kell végezni. azok környezetében.5. amennyiben az anyagok csomagolása megfelel a P520 csomagolási utasítás OP1 vagy az OP2 csomagolási módszerének és az anyag szállítóegységenkénti mennyisége nem haladja meg a 10 kg-ot.3 bekezdést. CV13 Ha az anyagból valamennyi kifolyt és a járműben vagy a konténerben szétterjedt. Az ugyanabban a járműben. se le ne eshessenek. A rövid és nagy átmérőjű (kb. amelyre azokat tervezték. Az előírt szabályozási hőmérsékletet a teljes szállítási művelet alatt. CV14 Az árukat a szállítás alatt védeni kell a közvetlen napsugárzástól és hőhatásoktól. CV16 – CV19 (fenntartva) CV20 Az 5. a különböző anyagokat és tárgyakat a veszélyességi bárcáknak megfelelően el kell különíteni egymástól. . ill. vagy a konténer hossztengelyével párhuzamosan vagy arra merőlegesen kell fektetni. CV22 A küldeménydarabokat úgy kell berakni. CV15 Lásd a 7. A tartályokat a járműben úgy kell elhelyezni. CV12 Ha a tárgyakkal megrakott rakodólapokat egymásra rakják. minden rakodólap réteget az alatta levőn egyenletesen kell elosztani. CV2 Berakás előtt a jármű vagy a konténer teljes rakfelületét gondosan meg kell tisztítani. A kellően stabil és a felborulás ellen védő szerkezetben szállított palackokat állítva is el lehet helyezni. valamint az esetleges köztes megállásokat. 30 cm és annál nagyobb) palackokat hosszirányban is el lehet helyezni. a homlokfal közelében levő palackokat azonban a hossztengelyekre merőlegesen (keresztirányban) kell elhelyezni. CV4 Az L összeférhetőségi csoport anyagai és tárgyai csak teljes rakományként szállíthatók. A küldeménydarabokat csak hűvös. konténerben szállított többi anyagot és tárgyat az esetleges szennyeződés miatt ellenőrizni kell. CV10 Az 1. 134 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. CV11 A tartályokat mindig abban a helyzetben kell elhelyezni. hogy se fel ne borulhassanak.2 bekezdést. és védeni kell minden sérülés lehetőségétől. le kell rögzíteni vagy erősíteni.3 fejezet előírásait és a 7. be kell tartani. beleértve a berakást és kirakást. CV5 – CV8 (fenntartva) CV9 A küldeménydarabokat nem szabad dobálni és ütődésnek kitenni. hőforrásoktól távol szabad tárolni. Tűz és nyílt láng használata tilos az ezen árukat szállító járműveken és konténerekben. ha alaposan kitisztították és – szükség esetén – fertőtlenítették. a járművet. a hőmérséklet-szabályozás megszűnése esetén követendő eljárásokról.1 szakasz meghatározása szerinti palackokat a jármű. hogy ne mozdulhassanak el. ill.5. Szállítás előtt a szállítót tájékoztatni kell: a hűtőrendszer működéséről. be. Ha egy jármű.

) kell megtisztítani. a rakományt legfeljebb 5000 kg tömegű halmazokra kell osztani. A küldeménydarabok elhelyezéséhez tilos könnyen gyúló anyagot használni. Ha a küldeménydarabokat hűtve kell szállítani. ÓVATOSAN NYITNI!” Ezt a feliratot a feladó által alkalmasnak tartott nyelven kell feltüntetni. ill. Ha a küldeménydarabokat 15 °C-ot meg nem haladó környezeti hőmérsékleten vagy hűtve kell szállítani. CV23 A küldeménydarabok kezelése során különleges intézkedéseket kell tenni azok vízzel való érintkezésének megakadályozására. 135 . CV36 A küldeménydarabokat célszerű nyitott vagy jól szellőző járműbe.4 Tartányos fuvarozás Valamely áru csak akkor fuvarozható tartányban. a konténer rakománytér ajtaját a következő. vagy burkolattal A tartányos fuvarozásra vonatkozó előírások 7.2 fejezet „A” táblázat 10 vagy 12 oszlopában tartánykód van feltüntetve. papír stb. amelyeket legalább 0. A küldeménydarabokat csak hűvös. ADR 12 oszlo VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a jármű. ha a 3. CV28 Lásd a 7.8 m térközzel • Kiegészítő csomagolással. hogy a tartályokban a nyomás a lehetséges hidrogénfejlődés következtében nem növekedett. le kell szerelni és el kell égetni. jól szellőzött helyen. CV25 A küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni. amelyek ezekkel az anyagokkal érintkezésbe kerültek. az élvezeti cikkektől és a takarmányoktól el kell válsztani: • Legalább olyan magas válaszfalakkal.• • • • • • • • • • • vagy nagykonténer tartalma 5000 kg-nál több gyúlékony szilárd anyag és/vagy szerves peroxid. a hőleadás lehetővé tételéhez a zsákokat megfelelően el kell különíteni. hőforrásoktól távol szabad tárolni. hogy könnyen hozzáférhetők legyenek. legalább 25 mm magas betűkkel írt felirattal kell megjelölni: “FIGYELEM! NINCS SZELLŐZÉS. nyitott vagy jól szellőző konténerbe rakni. az élvezeti cikkekre és takarmányokra vonatkozó elkülönítési előírásokat tartalmazza az alábbiak szerint: Járműben. hogy könnyen hozzáférhetők legyenek. A CV28 sz. CV24 A járműveket és a konténereket berakás előtt alaposan ki kell tisztítani és különösen az éghető maradékoktól (széna. CV35 Ha önálló csomagolásként zsákot alkalmaznak. ill. CV29 – CV32 (fenntartva) CV33 a 7. ill. osztály anyagaira vonatkozó részletes magyarázat. a hőmérsékletet a kirakodás vagy a tárolás során is fenn kell tartani.05 m légréssel kell egymástól elválasztani. konténerben és rakodóhelyen a 6 – os és 9 – es nagybárcákkal ellátott küldemény darabokat az élelmiszerektől. CV26 A jármű vagy konténer fából készült részeit. utasítás az élelmiszerekre. zárt konténerben szállítják.4 szakaszt. CV27 1) A küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni.5. azonos magasságú küldemény darabokkal • Legalább 0. szalma. CV34 Nyomástartó tartályok szállítása előtt meg kell győződni arról. mint maga a küldemény • Más. Ha ez nem lehetséges és a küldeménydarabokat más fajta fedett járműben. a hűtőlánc működését a kirakodás és a tárolás során is fenn kell tartani.

elfogadják a nemzetközi egyezmények határozmányainak megfelelő okmányokat. határozatok kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat Fuvarlevelek kitöltése: Az árufuvarozásban fontos szerepe van a fuvarlevélnek. A „szárazföldi” típusú fuvarlevelek a fuvarozónak rendelkezési jogot. A veszélyes áruk fuvarozása esetén ezen túlmenően lényeges eligazodási pont a közlekedés szereplői számára – beleértve a katasztrófa védelmet is. Ha a fuvarozónak a veszélyes árura vonatkozó okmányokat elektronikus adatfeldolgozási (EDP) vagy elektronikus adatátviteli (EDI) technikák használatával adják át és az árut azután olyan fuvarozó fogja megkapni. Veszélyes árúk szállításához alapvetően szükséges okmányok a következők: • • • • • • • • fuvarokmány írásbeli utasítás jármű jóváhagyási igazolás ADR oktatási bizonyítvány tisztítási bizonylat veszélyes hulladék kísérő okmány különböző engedélyek. mert más okmányok kikötéséhez szolgálhat alapul. Fuvarokmányok használata és kitöltése. mely szerint: Ha a veszélyes áru szállítási információ átadása a szállítónak EDP vagy EDI technikával történik. 136 . ahol az információt az ADR – ben meg határozott sorrendben kell feltüntetni. Tartalmi kérdésekben azonban – különösen az áru jelölése vagy megnevezése vonatkozásában – már szigorú előírásokat tartalmaznak. Az okmányokkal illetve azok adataival kapcsolatban az EDP illetve EDI alkalmazásának az egyértelmű lehetősége fogalmazódik meg a veszélyes áruk szállításánál az írásos dokumentációk helyett. neki – azaz annak a fuvarozónak – gondoskodnia kell arról. A közlekedési alágazatok veszélyes árukra vonatkozó megállapodásai a fuvarlevelek formáját illetően nem tartalmaznak előírásokat. míg az értékpapír típusúak tulajdonjogot is biztosítanak. már csak azért is. akinek az okmányokra írásban van szüksége. Az okmányok kitöltésének adminisztratív hibája csak zavarokat okozhat a fuvarozás VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Azonban ezzel kapcsolatban a feladó felé megfogalmazásra kerül egy új követelmény is. hogy az okmányokon feltüntetésre kerüljön az „eredetileg elektronikusan érkezett / Original received electronically” felirat és az aláíró neve nagybetűkkel írva. a feladónak képesnek kell lennie az információ írásban történő átadására is.16. A fuvarlevél pontos kitöltésének kulcsfontosságú szerepe van.

de az estleges haváriák esetén már végzetes következményekkel is járhat. az ADR/RID 1. az adatokat. akkor a csomagolási csoport római száma az alábbi szerint zárójelben („PG II”) csak az ADR – ben.1.8) (C/D) environmentally hazardous Tengeri szállítást is magába foglaló szállítási lánc esetén./ 1 db NAGYCSOMAGOLÓESZKÖZ(IBC) UN 1500 NÁTRIUMNITRÁT 5. ha a 6. ha egy veszélyes áru a vízi környezetre is veszélyes és meg kell jelölni a vízi környezetre veszélyes jelzéssel.1) (PGII) 2.végrehajtásában. ha a 6. vagy tárgy van. zárójelben a műszaki megnevezést is meg kell adni veszélyességi bárca száma (ha több is van.3 (5. oszlopban a 274 kód áll. vagy 640X különleges előírás”. osztály anyagai esetén a 3b osztályozási kód. radioaktív anyagok estében az osztály „7” – es száma ha van. ha van alagút korlátozási kód. oszlop) hivatalos szállítási megnevezés (2. Az ADR/RID – de a többi alágazat szabályozása is hasonlóan – az „áru megnevezése” rovatba az alábbi adatok beírását követeli meg: • • • az „UN” betűk után a négy jegyű UN számot (ADR/RID „A” táblázat 1. 9 (PG III) (Pesticid: INSECTICIDE 2000) 3. 137 . zárójelben nagybetűkkel (pl. az IMDG – Code szerinti „tengervíz szennyező / Marine Pollutant” kifejezés a MARPOL 73/78 Egyezménnyel VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. azokat zárójelben).N.1 (6. oszlop). UN 1017 CHLORINE 2./ UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M. az alagút korlátozási kódot nem kell megadni útvonalterv alapján történő fuvarozás esetében csak az ADR – ben a „ 640. C/D). akkor az UN 3077 és UN 3082 anyagainak kivételével a besorolás részeként a fuvarokmányon fel kell tüntetni a „ Környezetre veszélyes”kifejezést.1) (PG I) (C/E) Abban az esetben./ UN 1194 ETILNITRIT OLDAT 3 (6. valamint a tömeg és térfogat értékeket tételenként kell megadni • • • • Az alábbiakban néhány példa található az általános és különleges esetekre is: 1.N. oszlopban a 640 kód áll amennyiben a rakományban több UN számhoz tartozó anyag.

Eddig mindig a „Hulladék” kifejezéssel kezdődött a besorolás.4.2. ha ugyanezt IBC esetében kell megtenni a „Szállítás a 4. hogy: „Az 1. Az új ADR szerint viszont az anyagokhoz hasonlóan az UN számmal kell kezdődnie a bejegyzésnek.”) A gázosítószer hatása alatt álló áruszállító egységeknél az alábbi fuvarokmány bejegyzés alkalmazható: UN 3359 GÁZOSÍTÓSZER HATÁSA ALATT ÁLLÓ TARTÁNY. UTOLSÓ RAKOMÁNY UN 1090 ACETON 3 (PG II) Amennyiben újratölthető nyomás alatt álló tartályt.1 pont szerinti szállítás”. vagy szállítójárművet a megfelelő táblával meg kell jelölni. ÜRES TISZTÍTATLAN ACÉLHORDÓ. UN 0335. UN 0336 TŰZIJÁTÉK TESTEK 1.4G 1. UTOLSÓ RAKOMÁNY UN 1203 BENZIN 3 (PGII) ÜRES TARTÁNYJÁRMŰ. UN 0337) szállításnál nem kell a besorolás jóváhagyási dokumentumát a küldeményhez mellékelni.4. Azokat a tartányokat (minden formában). tankkonténerek és mobil tartányok mindkét oldalán és mindkét végén egy háromszög alakú. Amennyiben a helyes szállítási megnevezésben nem szerepel a „MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ” vagy az „OLVASZTOTT” kifejezés.2.1.2.1. A tűzijáték testek (UN 0333.4 („A tűzijáték testeket a GB illetékes hatósága sorolta be a GB/HSE 24113 számon. közvetlenül az áru neve elé a „FORRÓ” szót kell beírni. 138 . de a fuvarokmányba a besorolást jóváhagyó hatósági dokumentum azonosítóját be kell jegyezni. például: „UN 1230 HULLADÉK. vagy a 240 C felett fuvarozott szilárd anyagokat az ADR/RID magas hőmérsékletű anyagoknak tekinti.összhangban szintén elfogadott az ADR szerint. legalább 250 mm oldalhosszúságú. UN 0336. Ilyenkor azonban még hivatkozni kell a fuvarokmányban.1. vagy gázpalackot kívánnak fuvarozni az időszakos vizsgálati határidő lejárta után a „Szállítás a 4.1) (PG II) (D/E)” A hulladékokhoz hasonlóan az üres tisztítatlan tartányoknál a helyes beírási sorrend: az „üres tisztítatlan” vagy „utolsó rakomány maradéka” kifejezések valamelyikét nem a helyes szállítási megnevezés elé vagy mögé. UN 1203 GAZOLIN 3 (PG II) (D/E) „Marine Pollutant” Szállítás az 1.2b bekezdés szerint” bejegyzéseket kell tenni a fuvarlevélen.2 fejezet „A“ táblázatának 6. hanem a teljes besorolás elé vagy mögé kell írni. UN 0334. Az így jelölendő anyagokra a 3.10 bekezdés szerint”. oszlopában az 580-as különleges előírás utal.1 bekezdés szerint A hulladékok fuvarokmányban történő bejegyzési sorrendje. METANOL 3 (6. el kell látni a járművek mindkét oldalán és hátulján.6.1. amely egy hőmérő-szimbólumot tartalmaz. vörös színű jelöléssel. 9 osztály Az ilyen csomagolóeszközt. A 100 C felett fuvarozott folyadékokat. amelyekben magas hőmérsékletű anyagokat szállítanak. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a konténerek. valamint különleges járműveket és konténereket.

Az új írásbeli utasítást a fuvarozó köteles biztosítani. Az új írásbeli utasítás nem tartalmaz vegyszer specifikus információkat. Mivel csak a gépkocsivezető nyelvén kell kiállítani az írásbeli utasítást. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Csak a gépkocsivezető által olvasni és megérteni képes nyelven kell biztosítani. tartalma. nyelvezete és a hozzá kapcsolódó felelősség is. melynek első oldala a gépkocsivezető általános teendőit tartalmazza egy esetlegesen bekövetkező baleset vagy rendkívüli esemény során. Az új előírások nem feltétlenül sikerültek a legjobban. melyben a FIATA. amelyeket a szállítmány érint. vélhetően az új írásbeli utasítással kapcsolatban sok kérdés merül még fel a jövőben. A korábbival ellentétben nem kell például védőruhát és védőcsizmát vinni az útra. IRU és a CEFIC is sokat dolgozott. A negyedik oldal pedig a veszélyes árut szállító járművön tartandó felszereléseket sorolja fel. hogy az összes olyan ország nyelvén szükséges az írásbeli utasítást biztosítani. mert az idegen országban az okmány ellenőrizhetőségét nagymértékben megnehezítené. Tehát megszűnik az a követelmény. Változik az írásbeli utasítás szerepe. Mérgező anyagok szállításához légzésvédő készülék biztosítása kötelező. Négyoldalas lesz. Kiegészítő információ ezért csak külön mellékletben csatolható az írásbeli utasításhoz. A feladó nem felel érte. ezért egyéb információ ezen a dokumentumon nem tüntethető fel. 139 . és minden bárcához egy rövid leírás illetve intézkedés tartozik.Az írásbeli utasítás: Az ADR 2011 módosítja az írásbeli utasítás tartalmát. Hosszú folyamat zárult le ezzel. a második és harmadik oldalon a veszélyességi bárcák találhatók.

és a szennyeződött védőeszközökkel együtt biztonságosan helyezze el! Kiegészítő útmutatás a járműszemélyzet részére a veszélyes anyagok veszélyeinek jellemzőiről osztályonként. figyelmeztessen másokat is. tartózkodjon a szél felőli oldalon. illetve a rendkívüli eseményről és az érintett veszélyes anyagról! Vegye fel a fényvisszaverő mellényt (ruházatot). nehogy a füstöt.ÍRÁSBELI UTASÍTÁS ADR-5 Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során – esetlegesen – bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén – ha lehetséges és biztonságosan végrehajtható – a következőket kell tennie: • • • Álljon meg a járművel. a járművön található eszközökkel próbálja megakadályozni. vesse le. hogy az anyag a felszíni vizekbe. ha van akkumulátortelepfőkapcsoló. illetve tanácsait! Ha szennyeződött a ruhája. kiszóródott anyagot próbálja felfogni! Húzódjon távolabbra a baleset vagy veszély helyszínétől. a fékberendezésnél vagy a motortérben kezdődő. kövesse a beavatkozó. kárelhárító szolgálato(ka)t. főleg ne dohányozzon és ne kapcsoljon be semmilyen elektromos berendezést! Értesítse a megfelelő beavatkozó. de csak ha biztonságosan meg tudja tenni! A rakománytérben keletkező tűz oltását a jármű személyzetének tilos megkísérelnie! Ha biztonságosan megoldható. ha megérkeznek! A kifolyt. kismértékű tüzet észlel. a gőzt vagy a párát belélegezze! Ha a gumiabroncsnál. kiszóródott anyagba ne lépjen bele és ne nyúljon hozzá. hogy maradjanak távol. a port. az adott körülményektől függő teendőkről • • • • • • • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 140 . kárelhárító szolgálat(ok) utasításait. illetve a kiömlött. és a megfelelő helyre állítsa fel a figyelmeztető jelzőket! Készítse elő a fuvarokmány(oka)t. a talajba vagy a csatornahálózatba szivárogjon. hogy a beavatkozóknak azonnal átadhassa. állítsa le a motort. adjon meg minden lehetséges felvilágosítást a balesetről. kísérelje meg eloltani a tűzoltó készülékkel. áramtalanítson! Kerüljön minden gyújtóforrást.

141 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

142 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

illetve nagybárca használata esetén: • • • minden járműre egy.5 szakasza szerint a szállítóegységen kell tartani. műanyag gyűjtőedény c. lapát c. A járműszemélyzet minden tagja részére: • • • • fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. bármelyik veszélyességi bárca. 4. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.3 számú veszélyességi bárca. c/ Csak a 3.Személyi védőeszközök és egyéb felszerelések az általános tennivalók és az egyes veszélyek fennállása esetén teendők végrehajtásához. Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges: • • • • 2. kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszk (menekülőkámzsa).2 vagy 2. 8 és 9 veszélyességi bárca. valamint a szem védelmére alkalmas eszközt (pl.1. szemöblítő folyadékot. 2. 143 . illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa).3 vagy a 6.5.4. önmagában megálló figyelmeztető jelzőt. az EN 471 szabványnak megfelelőt vagy azzal egyenértékűt).3. illetve nagybárca használata esetén szükséges. 2. hordozható világítókészüléket. két.6. a/ Nem szükséges az 1. védőszemüveget). 1. 1. csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz c. a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó éket. egy pár védőkesztyűt.1. A következő felszerelést mindig a szállítóegységen kell tartani. melyeket az ADR 8. illetve nagybárca használata esetén.1. b/ Például az EN 141 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű. 1.1 veszélyességi bárca. A1B1E1K1P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú. 4.

144 .Összehasonlításként a régi típusú Írásbeli Utasítás: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 145 .

7) Szén-monoxid 4. A terméket kizárólag szakképzett személyzet használhatja. : 006-001-00-2 A regisztrációs határidő még nem járt le. Biztonsági adatlap száma: Kémiai leírás: Regisztrációs szám: Vegyi képlet: Felhasználás: Gyártó/Forgalmazó cég neve: AIR LIQUIDE Hungary Ipari Gáztermelő Kft. CO Ipari. sűrített gáz: Szén-monoxid 3.7 (CO 4. Nagyvárad tér 2.7) ALH-CLP_014_V0 Szén-monoxid (sűrített) CAS szám : 000630-08-0 EK szám : 211-128-3 Index Sz. Telefon zöld szám: 06/80/201-199 (éjjel-nappal) VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Munkahelyi kockázat elemzésben a felhasználó köteles értékelni a termék veszélyeit.hu Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Cím: 1096 Budapest.:+36-48-511-407 (24 órás ügyelet) E-mail cím: Sűrgősségi telefonszám: Szolgálat sales@airliquide.és szakmai felhasználások.1.7 (CO 3. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: Szén-monoxid. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Vészhelyzeti tel. Krisztina krt. 146 .

GHS02 . H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket Óvintézkedésre vonatkozó mondat: Megelőzés: P260: A gáz/gőzök belélegzése tilos. R23-R48/23 Címkézési elemek: Címkézés Veszélyt jelző piktogram: Veszélyt jelző piktogram száma: Figyelmeztetés: Figyelmeztető mondat: GHS06 . R12.GHS04 Veszély H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz. hő hatására robbanhat. Tilos a dohányzás P202: Ne használja addig. Veszély (H331) Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. P304+P340+P315: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. Veszély (H220) Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. 147 . Veszélyesség szerinti besorolás Az anyag vagy keverék osztályozása: Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai: FIZIKAI VESZÉLYEK: Rendkívül tűzveszélyes gáz. Figyelem (H280) Belélegezve mérgező. H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. T. hogy könnyen tudjon lélegezni.GHS08 . Elhárító intézkedések: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hő hatására robbanhat. P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. H331: Belélegezve mérgező.2. Veszély (H360) Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. Veszély (H372) EK besorolás: F+. R61.

R2: Belélegezve mérgező. Nincs. a címkét meg kell mutatni. Ha lehetséges. jól szellőztethető helyen tartandó. S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.P377: Égő szivárgó gáz:vcsak akkor szabad a tüzet oltani. S-mondatok: Egyéb veszélyek: 3. R48/23: Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. ha ez biztonságosan megtehető. P405: Elzárva tárolandó. S7/9: Az edényzet légmentesen lezárva. védőkesztyűt kell viselni. P381: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást. megfelelő légzőkészüléket kell alkalmazni S39: Szem-/arcvédőt kell viselni. vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Anyag/készítmény: Anyag VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 148 . EU címkézés: Veszélyjelek: R-mondatok: R61: A születendő gyermekre ártalmas lehet. S33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. S51: Csak jól szellőztetett helyen használható. Tárolás: P403: Jól szellőző helyen tárolandó. S3: Hűvös helyen tartandó. S38: Ha a szellőzés elégtelen. S36/37: Megfelelő védőruházatot. S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. R12: Fokozottan tűzveszélyes. S1: Elzárva tartandó. Összetétel. ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

Tartalom CAS szám 100 % EK szám Index Sz. A beteget vigyük friss levegőre és helyezzük nyugalomba. 1 Felsorolva a REACH rendelet IV / V mellékletében. Eszméletvesztés veszélye esetén a sérültet oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani.Anyagnév: Besorolás Szén-monoxid F+. azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy a biztonsági adatlapot. amelyek a termék osztályba sorolását befolyásolnák. 149 . Teljes S mondatok a 16-os fejezetben. vagy szennyeződéseket. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal el kell távolítani és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. folyó vízzel – legalább 10-15 percen át – ki kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. T. Öntudatlan. 2 A regisztrációs határidő még nem járt le. vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek. R23-R48/23 -------------H220 H280 H331 H360U H372 Nem tartalmaz olyan egyéb összetevőket. Megj. Tartsuk melegen a testét.v agy görcsös roham esetén a beteggel folyadékot itatni. a szennyezett testfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni. R12. illetőleg mérgezés gyanúja merül fel. A sérültet azonnal menekítsük ki a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Teljes R mondatok a 16-os fejezetben. Szembe jutást követően: Szembe jutást követően a szemet bő. Megj. Belégzés esetén: A helyszínre azonnal hívjunk orvost. Elsősegély-nyújtási intézkedések ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános: Rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. 4. Bőrre jutást követően: A szennyezett ruhadarabot folyó víz alatt el kell távolítani. Megj. 2 000630-08-0 211-128-3 006-001-00-2 R61. Sérülés esetén a sebet gondosan VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Panaszok jelentkezése esetén azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

védőlábbeli. Tűzveszélyességi osztály: Fokozottan tűz és robbanásveszélyes „A” Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat. a termék kiáramlást el kell állítani. Az érintett területet körül kell zárni. védőkesztyű. A veszélyeztetett helyiségben csak a kijelölt személyek. Gyújtóforrásokat távolítsa el. a vegyi anyagokkal szemben ellenálló védőruházat. Éghető gáz. Folytassa védett helyről a vízzel történő hűtést. alkalmas oltószer: Minden ismert oltószer használható. Tűzvédelmi intézkedések Speciális kockázatok: A tűz hatására bekövetkezhet a tárolóedény felszakadása/robbanása. Veszélyes égéstermékek: Nincs. védőkesztyű. Oltóanyag. izolációs légzésvédő viselése szükséges. el kell zárni a gáz kiáramlását. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Amennyiben lehetséges. sérülés jelentkezése esetén szakorvosi ellátás szükséges. pincébe. Csak az arra kiképzett dolgozó irányíthatja a mentesítést. védőlábbeli. Spontán. a környezeti levegőtől független izolációs légzésvédő használata kötelező. Speciális eljárások: Ha lehetséges. 6. a mentesítést végzők tartózkodhatnak. Tartályt el kell távolítani a tűz környezetéből vagy védett helyről vízzel kell hűteni. a szemet és az arcfelület védelmét biztosító. A mentesítéshez az anyagot át nem eresztő anyagból készült. 150 . 5. védőszemüveg. robbanásszerű újragyulladás lehetséges. munkagödörbe bejutását. ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemlése. Lenyelés: A lenyelés nem tartozik a potenciális expozíciós utak közé. amíg a tartály hűvös nem marad. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál Személyre vonatkozó óvintézkedések: A területet ürítse ki. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Panasz. A mentesítés módszerei: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a környezeti levegőtől független. Meg kell akadályozni csatornába.meg kell tisztítani és steril kötszerrel be kell fedni.

a palackba történő visszaáramlását. Expozíció határértékek: ÁK. A veszélyeztetett palackokat vízpermettel hűtsük. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Technikai intézkedések: Általános és helyi szellőztetéssel/elszívással szükséges a levegőminőségre vonatkozó határértékek betartása érdekében. mivel kiszoríthatja a levegőt. Tárolás: A tárolótartályokat 50°C alatti. Kezelés és tárolás Kezelés: A szén-monoxiddal érintkező berendezéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen le kell földelni. Szemvédelem: Védőszemüveget kell használni. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsolók nem működtethetnek. Nyomástartó edényeket (gázpalackokat) feldőlés ellen biztosítani és más külső. A palack oxidáló gázokkal és más tüzet tápláló vagy éghető anyagokkal együtt nem tárolható.érték: 33 mg/m3 CK. fizikai behatásoktól védeni kell. Kizárólag olyan berendezések alkalmazása lehetséges. Megfelelő kéz-. A palack oxidáló gázokkal. A nyomástartó edényt (nyomás alatt lévő gázpalackot) baleset ellen védeni kell. test és fejvédelem szükséges. A helyiség újbóli használata előtt a gázkoncentrációt ellenőrizni kell. A berendezéseket. Bármilyen kérdés. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. valamint mérgező is. így fulladást okozhat. jól szellőző helyen kell elhelyezni. Tűzforrásoktól a palackokat távol kell tartani. Zárt helységben megfelelő szellőzést kell biztosítani.érték: 66 mg/m3 Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű alkalmazása szükséges. 7. amelyek ezen termék tárolására.A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. az alkalmazott nyomásra. 8. valamint a hőmérsékletre alkalmasak. Meg kell akadályozni a víznek a gázpalackba való bejutását. illetve más tüzet elősegítő anyagokkal együtt nem tárolható. A termékkel való kapcsolatba kerülés esetén a dohányzás tilos! Autogén vágásnál és hegesztésnél megfelelő szűrőüveggel rendelkező védőszemüveget kell használni. kétség esetén konzultájon a gáz szállítójával. munkahelyi Személyi védőintézkedés: Az előírt szellőzést biztosítani szükséges. 151 . készülékeket a szén-monoxid bevezetése előtt nitrogénnel ki kell öblíteni. A kezelés során tartsa be a gáz szállítójának előírásait.

Nincs. szikrától. dohányozni. Stabilitás és reakcióképesség Veszélyes bomlástermékek: Nem összeférhető anyagok: keveréket képezhet. Fizikai és kémiai tulajdonságok Állapota 20 °C-on: Gáz Színe: Színtelen gáz Szaga: Szagtalan. Oxidálószerekkel heves reakcióba léphet. és fulladást okozhat (a sérült nem észleli).9-74 (ARH=10. LC50 inhalációs (patkány) 1807 ppm/4H 12. Zárt térben kiszoríthatja a levegőt. Rosszul szellőzött és zárt helyiségben eszméletvesztés és a légzés leállása következhet be.Testvédelem: A gázzal/gázpalackkal való kapcsolatba kerülés esetén védőcipő és védőkesztyű alkalmazása szükséges.79 Oldhatóság vízben [mg/l]: 30 Robbanási határérték (tf% levegőben):10. A hemoglobin megkötése miatt gátolja az oxigén ellátást. Toxikológiai információk Akut toxicitás: Belélegezve mérgező. más gyújtó és hőforrástól tartandó. ingerlékenységet. 1. hallás és látászavarokat. Levegő. a vérnyomás emelkedését. Károsíthatja a vörösvérsejteket. Kerülendő körülmények: távol 11.2 mg/l értéktől. FRH=74tf%) Gyulladáspont [°C] : 620 10. szívdobogást. légzési nehézségeket. Moláris tömeg: 28 Olvadáspont [°C]: -205 Forráspont [°C]: -192 Kritikus hőmérséklet [°C]: 140 Gőznyomás [20°C]: Nem alkalmazható! Relatív sűrűség. Ismert a magzatkárosító hatása. gázállapot (levegő = 1): 1 Relatív sűrűség. A mérgezés oka általános anoxia (oxigén hiány). szikraképződés veszélyével járó munkát végezni nem szabad! 9. szédülést. Halálos hatás halakra.9 tf%. A munkahelyen étkezni. eszméletvesztést és halált is okozhat. izomgyengeséget. fáradtságot. Ökológiai információk Információk a környezeti hatásokról: A szén-monoxid a vizek él_világát és az ivóvizet veszélyezteti. Felszívódás a tüdőn keresztül. Agyi ödéma és agykárosodás léphet fel. Oxidálószer. Levegővel robbanásveszélyes Forró felületektől. émelygést. Halakra mérgező. A belégzés a koncentrációtól függ_en fejfájást. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. folyadékállapot (víz = 1): 0. 152 .

munkagödörbe.(EmS) .ADR osztály: 2 . Szén-monoxid. Szállítási információk UN szám: 1016 Veszélyt jelölő szám: tárolt. Hulladék kezelési szempontok Általános: Ne áramoltassuk olyan csatornába. vagy hasonló helyre.Csomagolási utasításP200 . veszélyes anyagokat 263 2. pincébe. sürített • Osztály: 2. ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemlése. 153 . Teherszállító repülőn: Tilos VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.1 Éghető gáz Helyes szállítási megnevezés: Szén-monoxid.3 . érdeklődjön a gáz szállítójánál.ADR/RID osztályozási kód: 1 TF .13.3 • Csomagolási utasítás: 200 IATA-személyszállító repülőgépen: SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPRE TILOS FELVENNI. a D és az E kategóriájú alagutakon.Csomagolási utasítás: P200 . sürített • Osztály: 2. EWC-kód : 160504 – nyomásálló tartályokban tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) 14. Az üres palackban lévő maradéktöltet is veszélyes! Ha tanácsadásra van szükség. Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon Tengeri szállítás IMO-IMDG kód • Sállítási név: Szén-monoxid.Tűz: F-D Légi szállítás ICAO/IATA Megfelelő szállítási elnevezés.Alagút tiltás: B/D: Tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a C. sürített .3 Mérgező gáz Szárazföldi szállítás ADR/RID 2.

) MüM rendelet 25/2000 (IX. 154 .30. A légzőkészülék megfelelő használatát gyakoroltatni kell. A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások. Biztosítani kell. EGYÉB INFORMÁCIÓK Az összes/helyi előírást betartani szükséges. értékeléséről. A kémiai biztonságról 44/2000 (XII.27. május 20. amelynek rakodótere nincsen leválasztva a vezetőfülkétől. (I. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 1907/2006/EK rendelet A vegyi anyagok engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) regisztrálásáról. A vezetőnek tisztában kell lenni a veszélyekkel. engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 1272/2008/EK rendelet 82/501/EEC SEVESO irányelv 16. értékeléséről. R-mondatok: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993.) Eüm-SzCsM e. A szállítás megkezdése előtt: • a nyomástartó edényeket megfelelően rögzíteni • a nyomástartó edény szelepének zárva és tömítve kell lennie • a szelep lezáró anya vagy lezárócsap (amelyik rendelkezésre áll) megfelelően zárva kell legyen • a szelepbiztosító berendezés (amennyiben rendelkezésre áll) megfelelően zárva kell legyen • megfelelő szellőzést biztosítani kell • a vonatkozó előírásokat betartani szükséges 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról. tevékenységek részletes szabályairól 18/2006. amelyek baleset. évi XXV. (2010. 453/2010/EU r.) Korm. ill. A munkavédelemről.) EüM r. hogy a közreműködő vagy a munkát végző az anyag tulajdonságaival – mérgező és gyúlékony mivoltával – tisztában legyen. vagy veszély esetén felléphetnek. Tv. a munkahelyek kémiai biztonságáról 2000. 26. évi XCIII. A munkatársak oktatásánál ezt különösen ki kell azt hangsúlyozni. (XII. 26. Szállítási információkhoz tartozó hatályos szabályok 1993.További szállítási információk: Tilos olyan járművön szállítani. Tv. r.

gondosan tanulmányozni kell az anyag összeférhetőségét és a biztonságot. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Tilos a dohányzás P202: Ne használja addig. S7/9: Az edényzet légmentesen lezárva. S36/37: Megfelelő védőruházatot. P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 155 . H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket .R61: A születendő gyermekre ártalmas lehet. P304+P340+P315: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni. H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. Minden országra érvényes. S33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. P377: Égő szivárgó gáz:vcsak akkor szabad a tüzet oltani. Ez a biztonságtechnikai adatlap a jelenlegi európai előírásoknak megfelelően készült. A dokumentumban megadott részletes információk az ismeretek mai szintjén alapulnak. Mielőtt a terméket valamilyen új folyamatban vagy kísérletnél használnánk. S-mondatok: S1: Elzárva tartandó. A dokumentum vége. P403: Jól szellőző helyen tárolandó. S3: Hűvös helyen tartandó. Bár a dokumentum összeállítását kellő körültekintéssel végeztük. P-mondatok: P260: A gáz/gőzök belélegzése tilos. R23: Belélegezve mérgező. S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S38: Ha a szellőzés elégtelen. amelyek ezeket a szabályozásokat a saját nemzeti jogrendjükbe átvették. hogy könnyen tudjon lélegezni. P405: Elzárva tárolandó Megjegyzés. ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. a termék nem rendeltetésszer használatából eredő sérülésekért vagy egyéb károkért nem vállaljuk a felelősséget. P381: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást. P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. R12: Fokozottan tűzveszélyes. R48/23: Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. 39/b VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hő hatására robbanhat. AIR LIQUIDE HUNGARY – Ipari Gáztermelő KftH – 1013 Budapest Krisztina Krt. ha ez biztonságosan megtehető. a címkét meg kell mutatni. Ha lehetséges. megfelelő légzőkészüléket kell alkalmazni S39: Szem-/arcvédőt kell viselni. H331: Belélegezve mérgező. S51: Csak jól szellőztetett helyen használható. amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. védőkesztyűt kell viselni. H-mondatok: H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz. jól szellőztethető helyen tartandó.

OX. (VII.Tel.airliquide. 156 . mint 1 m. osztály robbanóanyagainak és robbanóanyagot tartalmazó tárgyainak az előallítására. • OX típusú jármű használható a hidrogén-peroxid. sebesség határoló beépítésére. mint 3 m. a vezetőfülke. Az 1 m –nél nagyobb battériás járműnek is ez a jele. tankkonténerek. Alapvető követelmény. jóváhagyásra kötelezett (EX/II. osztály és 3-9 osztály anyagainak szállítására. • MEMU típusú jármű: mobil egység az 1. A veszélyes hulladékok jegyzékét a 16/2001. FL.) KöM rendelet tartalmazza. rendeletben meghatározottak szerint. vagy a rögzített tartány több. "begyűjtési engedéllyel" is rendelkező szállítók "K" kísérőjeggyel is végezhetnek szállítási tevékenységet. melyek szállítására a tartányszerelvényt engedélyezi.és kuplungrendszer kialakítására. Veszélyes áruk közúti fuvarozását csak az ADR előírásainak megfelelően kialakított járművekkel szabad végezni. vagy gyúlékony gázok szállítására. Az adott járműre szerelt. EX/III.hu Jármű jóváhagyási igazolás. A jármű helyes kiválasztásában a tankkódol segítenek. • FL típusú jármű Legfeljebb 60 C lobbanáspontú gyúlékony folyékony anyagok. Tartányjárművek esetében a jármű jóváhagyási igazolás meghatározza a veszélyes áruknak azt a körét.III: Az 1. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Az ADR öt jármű kategóriát határoz meg: • EX/ . A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak az Országos Környezet-és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető a 192/2003. tank-. Korm. Más – más tankkodot használnak a 2. tartálykocsik) különbözőanyagokból eltérő technológiával készülhetnek. vagy MEG. de felépítésében azoktól eltér.konténerbe töltik. A veszélyes hulladékot kitöltött "SZ" kísérőjeggyel kell szállítani. AT) járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának engedélyezése a területi közlekedési felügyeletek hatásköre. a fék. • AT típusú jármű felhasználási területe azonos az FL és OX típusú járművekével. osztály robbanóanyagainak és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak szállítására.: +(36) 1 339 86 50 Fax: +(36) 68 411 503 Sürgősségi telefonszám: 06/80/201-199 (éjjel-nappal) Homepage: www. Veszélyes áru szállítására kialakított. A járművek kialakitásánál különös figyelemmel kell lenni az elektromos hálózat. vagy annak 60 %-nál magasabb vizes oldatának szállítására. veszélyes árut szállító felépítmény megfelelőségéről a Műszaki Biztonsági Felügyelőség és területi szervei állítanak ki vizsgálati jegyzőkönyvet. ha az anyagot 3 m – nél nagyobb mobil tartányba.hu E-mail: sales@airliquide.II vagy EX/ . ill a leszerelhető. hogy az edény és szerelvényeinek anyaga ne lépjen reakcióba a betöltött anyaggal. illetve megakadályozza annak környezetbe való kijutását. A járművek “edényei” (tartányok. ha a tankkonténer több. Az un. 18.

157 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

158 .VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

vagy nyomás alatt oldott gázokhoz tartány vagy jármű mélyhűtött cseppfolyósított gázokhoz 2. rész: Nyílások A kétszeres zárószerkezető fenék töltő-. vagy ürítőnyílással ellátott tartány D felső töltő-. ami lehet 1.szerkezetek N nem légmentesen záró biztonsági szeleppel ellátott tartány H Légmentesen zárt tartány (M) az anyag battériás járműben is szállítható Tankkód a 3-9. vagy olvasztott anyagokhoz használható tartány S szilárd anyagokhoz használható tartány 2. a folydékszint alatt csak tisztító nyílásokkal. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. D háromszoros zárószerkezetű alsó nyílással ellátott tartány. vagy ürítőnyílással ellátott tartány. 4.: P 21 B N) 1.Tankkód a 2. rész: Nyílások B háromszoros zárószerkezetű alsó nyílással ellátott tartány. aminek nyílásai a folyadék szint alatt vannak. C P R rész: Tartány típus tartány vagy jármű sürített gázokhoz tartány vagy jármű cseppfolyósított. de lángzár védelem nélküli. C háromszoros zárószerkezetű felső nyílással ellátott tartány. osztályban 4 részből áll. 159 . amelynél a folyadékszint alatt nincs nyílás 4. rész: számítási nyomás G a legkisebb próbanyomás értéke az általános előírások szerint (1 bar) vagy a legkisebb számítási nyomás.5/ 2. rész: Biztonsági szelepek. robbanási nyomásnak ellenálló tartány N Nem légmentesen záró. amelynél a folyadékszint alatt nincsenek nyílások.65/ 4/ 10/ 15/ vagy 21 bar 3. vagy robbanási nyomásnak nem ellenálló tartány F Szellőztető rendszerrel és lángzár védelemmel ellátott.:21 a legkisebb számítási nyomás bar-ban megadva 3.: L 10 B V) 1. biztonsági szeleppel ellátott tartány H Légmentesen zárt tartány (+) A váltakozó használat alapvetően nem engedélyezett. osztályban ugyancsak 4 részből áll (pl. (pl. vagy ürítőnyílással rendelkező tartány B háromszoros zárószerkezető fenék töltő-. rész: Biztonsági szelepek / . rész: Számítási nyomás x az ADR/RID által meghatározott legkisebb probanyomással készült tartány pl. -szerkezetek V Szellőztető rendszerrel ellátott. vagy ürítőnyílással rendelkező tartány C felső töltő-. rész: Tartánytípus L folyékony.

5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművel történik a szállítás.5 t-nál kisebb járművekkel végzett szállításokra (az átmeneti idő 2 év). képzési idő. gyakorlati képzés egységesíthető legyen. hogy olyan ismeretekkel nem terhelik ezeket a gépkocsivezetőket. nem beszélve az oktatás racionalizálásáról. ha egy adott munkakörben dolgozó megfelelő képzése még valamilyen oknál fogva nem történt meg. majd 1980-tól a nemzetközi fuvarozásban résztvevő gépkocsivezetők is kaptak ADR képzést. Ezt 2005.következtében kezdődött meg 1989-től szintén Németországban. mely 2013. Magyarországon először 1977-től a Hungarocamionnál képezték az etilént szállító tartányjárművek vezetőit. hanem az illetékes hatóság határozza meg. A képzésre vonatkozó iratok megőrzésének időtartamát. a tematika. Az ADR 2011 előírások értelmében. illetve csak egy osztályra történjen meg a gépjárművezető képzése. 1268.10 fejezetben. Nem véletlen. 1863. ami azt jelenti.az 1987-es németországi herborni súlyos baleset . A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók képzése . csak szakképzett személy közvetlen felügyelete mellett végezhet munkát. UN 1223. az 1. hogy ebben a témában már az új ADR életbe lépése előtt megszületett az M202 multilaterális megállapodás. Ezek után az ADR-ben először 1983. amelyek a munkájukhoz nem tartoznak. A vizsgáztatási jogot Magyarországon az 1983-ban létrehozott Közlekedési Főfelügyelet (jelenleg Nemzeti Közlekedési Hatóság) kapta. anyagcsoportra. akár az UN 1202. Az ADR-ben sokáig csak a tartányos gépjárművezetők képzése volt szabályozva. Ez fontos szempont és nagy jelentőséggel bír. majd 1985. ha 3. Az ADR-ben ezután erősen a német képzési gyakorlat felépítését követő képzési rendszer jelenik meg. Ezért is fontos az IRU törekvése az ADR képzés akkreditációs rendszerére vonatkozóan.ADR Oktatási bizonyítvány A spanyolországi katasztrófa következtében indult el intézményesített formában a veszélyes árut szállító gépjárművezetők képzése is. Változnak 2011 -től a gépjárművezetők ADR képzésére vonatkozó követelmények is .től a vizsgakötelezettséget is. illetve tartányos szakosító képzésre. UN 1203.31-ig van VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. pedig a jövőben nem a munkáltató. Például így lehetőség lesz az egész 3 osztály helyett. hogy akár egy-egy speciális anyagra.12. 15 határozata szerint informális ülésen tanácskoztak az országok az ADR képzés egységesítése tárgyában. A nem tartányos képzés (2-9 osztály küldeménydarabok és ömlesztett áru) 1995-től jelent meg az ADR-ben. hogy a vizsgakövetelmények. Nemzetközi szinten 1980-ban az IRU javaslatot készített az ADR képzés egységesítésére és összehangolására. január 01-től terjesztették ki a 3. Ugyanilyen előírások lépnek életbe a közbiztonsági képzéssel kapcsolatban. Ugyanakkor a mai napig jelentős eltérések mutatkoznak a különböző országok ADR képzésében és feltételrendszerében. január 01-től írták elő a tartányos gépkocsivezetők kötelező ADR képzését. 160 . 3475 számú anyagokra ADR oktatási bizonyítványt szerezni az üzemanyagszektorban dolgozó gépjárművezetőknek. először Németországban. (Németországban az illetékes hatóság 5 évben határozta meg az iratok megőrzésének időtartamát). Egyrészt az új ADR lehetőséget teremt korlátozott alaptanfolyami. Rómában 1994-ben a WP. mert ez a gépkocsivezetők munkából való kivételének idejét és az oktatás költségét is befolyásolja. A robbanóanyagok és tárgyak – 1 osztály – szállítását végző gépjárművezetők képzését 1990-től írja elő az ADR.

161 . és alapfokú sugárvédelmi tanfolyam 4. tartányos vezetési gyakorlat 5. Viszont az eddig megszokott ADR bizonyítványokat 2012. Biztonsági elemeket tartalmaz (hologram. osztály / 3. nem tartányos ADR oktatási bizonyítvány C kategóriás 2 éves jogosítvány. Új fényképes műanyag ADR oktatási bizonyítványt vezetnek be 2011. Tartányos szakosítóra / 2.01-től. Nem tartányos szakosítóra / 1. Ezzel együtt a képzés hatékonyságát növelni kell.31-ig ki lehet még állítani. osztály: (2 .1-8-9 osztályok . Bővül az oktatandó tananyag.12. ADR oktatási bizonyítvány). fényképes és fehér színű. véve elég sokáig Az új ADR bizonyítvány ISO 7810:2003 ID-1 előírások szerint műanyagból készül. Tanfolyam típusok (részképzések): 1.).(2 .9 áruosztályokra érvényes.9 áruosztályokra érvényes. osztály / 5. Nem tartányos szakosítóra / 7. Felújító vizsga csak a kategórián belül tehető!!! Az alábbiakban az új bizonyítvány stilizált képe látható: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 20 éves életkor betöltése) 2. fekete betűkkel írva. Így a bizonyítvány öt éves érvényességét is figyelembe találkozhatunk majd régi és új bizonyítványokkal egyaránt. Összevont ismeretfelújító képzés legalább 2 napos. és az előírt tematika. stb.9 áruosztályokra érvényes.1-6. A közbiztonsági tudatosságra (awareness) vonatkozó ismeretekkel szintén bővül a tananyag. nem tartányos ADR oktatási bizonyítvány. míg nem összevont ismeretfelújító képzés akár 1.5 napos is lehet. Nem tartányos alaptanfolyamra / 2-9 áruosztályokra: (a jelentkezés feltétele: B kategóriás 2 éves jogosítvány.érvényben és többek között Németország és Franciaország is aláírta. Nem tartányos és tartányos ismeretfelújító tanfolyam ( a vizsga napján érvényes. Az alagutakban való közlekedés és magatartás vonatkozásában kell több ismeret kapnia a gépjárművezetőknek a balesetek megelőzése és a biztonság területén. nem tartányos ADR oktatási bizonyítvány) 3.01. mert különösen ismeretfelújító képzésnél csökken a kötelezően előírt minimális képzési idő. osztály: (2 . UV festékes nyomat.

• tisztítási bizonylat VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 162 .

• veszélyes hulladék kísérő okmány 163 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. .

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet ad eligazítást. A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a „Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról”, amely általános és részletes előírásokat tartalmaz a hulladék termelője, szállítója, begyűjtője és kezelője számára. Veszélyes hulladékok szállításkor az SZ vagy K kísérőjegyet kell használni. SZ kísérőjegyet veszélyes hulladék belföldön történő szállítása esetén kell kitölteni és a szállítmányhoz csatolni. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása esetén pedig K kísérőjegyet lehet használni. A kísérőjegyek használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy egy esetleges baleset esetén rendelkezésre álljanak a szükséges intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk. Az SZ kísérőjegy garnitúra négypéldányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a következőképpen kell felhasználni: • • • •

az első példány a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad, a második példány a szállítónál marad. a harmadik példányt az átvevő (kezelő) a szállítmány átvételét követő 3 munkanapon belül visszaküldi az átadónak (termelő) az átvétel megtörténtének visszaigazolásaképpen, megőrzés céljából, a negyedik példány a termelőnél marad. amelynek egyes példányait

A K kísérőjegy garnitúra kétpéldányos bizonylat, kitöltésük után a következőképpen kell felhasználni: • • az első példány az átvevőnél (kezelő) marad, a második példány a begyűjtőnél marad.

A veszélyes hulladék szállítása - a hatóság által rendszeresen ellenőrzött - speciális dobozos zárt felépítményű, csepegés- és szegletmentes kialakítású, könnyen mosható és fertőtleníthető, emelőhátfallal rendelkező korszerű, új tehergépkocsikkal történik, melyeket más célra nem használunk. Minden gépkocsi tartozéka a veszélyeshulladék-szállítás és az ADR előírásainak is megfelelő ún. nagy ADR láda, melyben az egyéni védőfelszereléseken túl minden megtalálható, ami egy esetleges havária esetén szükséges.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

164

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

165

• •

különböző engedélyek, határozatok kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat

17. Együttes felelősség, közbiztonsági és alagút előírások.
A veszélyes áruk fuvarozásánál az áru helyes bevallásáért és ADR szerinti besorolásáért a felelősség a gyártót, illetve a feladót terheli. Ez a körülmény azonban nem mentesíti a fuvarozót és/vagy szállítmányozót attól, hogy a fuvarozás során kellő óvatosságot tanúsítva, tapasztalatait felhasználva ellenőrizze az adott küldemény veszélyességi besorolásának helyességét. Mindaddig nem továbbíthatja a szállítmányt ameddig az előírt feltételek nem teljesülnek. A veszélyes áru feladójának az alábbi szöveggel kell felelősséget vállalnia a küldeményért: „Kijelentem, hogy ezen küldemény tartalma teljes egészében és pontosan leírásra került az alábbiakban megadott helyes szállítási megnevezéssel, helyesen van besorolva, csomagolva, megjelölve, bárcával és nagybárcával ellátva és a vonatkozó nemzetközi előírások szerint minden tekintetben szállításra alkalmas állapotban van.” Csak olyan gépkocsivezető fuvarozhat veszélyes árut, aki az áru veszélyességi besorolásának megfelelő, adott szállítási módra vonatkozó ADR vizsgával rendelkezik. Az ADR hazánkban belső joggá vált, ami azt jelenti, hogy hazai forgalomban ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint nemzetközi közúti áruforgalomban. A veszélyes áru kezelésében résztvevők biztonsággal kapcsolatos feladatai. Általános biztonsági előírások. A veszélyes áru szállításában részt vevőknek az előrelátható veszély természetének és mértékének megfelelő intézkedéseket kell tenniük, hogy elkerüljék a sérüléseket és károkat, ill. a lehető legkisebbre csökkentsék a következményeket. Az ADR/RID előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. Amennyiben olyan közvetlen veszély áll fenn, ami a közbiztonságot veszélyezteti, a résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a vészelhárító szolgálatokat, és rendelkezésükre kell bocsátaniuk azokat az információkat, amelyeket beavatkozásukhoz igényelnek. Az ADR a különböző résztvevőkre háruló kötelezettségeket részletesebben is megadhatja. Ha egy Szerződő Fél véleménye szerint nem jár a biztonság csökkenésével, a valamely résztvevőre háruló kötelezettségeket belföldi jogszabályaiban átháríthatja egy vagy több másik résztvevőre, feltéve, hogy a kötelezettségeknek eleget tesznek. Ezekről az eltérésekről a Szerződő Félnek értesítenie kell az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságát, amely a Szerződő Felek tudomására hozza.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

166

A fő résztvevők kötelezettsége. Feladó kötelezettségei: A veszélyes áru feladója csak olyan küldeményt adhat át szállításra, amely megfelel az ADR/RID előírásainak. A feladóra különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az RID/ADR-rel összhangban van besorolva és az ADR - RID szerint szállítható; • el kell látnia a szállítót információval és adatokkal, ill. szükség esetén az előírt fuvarokmányokkal és kísérőokmányokkal (jóváhagyások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.) • csak olyan csomagolóeszközöket, nagycsomagolásokat, IBC-ket és tartányokat (tartányjárműveket, leszerelhető tartányokat, battériás járműveket, MEG-konténereket, mobil tartányokat és tankkonténereket) szabad használnia, amelyek jóvá vannak hagyva és az adott anyag szállítására alkalmasak, ill. el vannak látva az ADR - RID által előírt jelölésekkel; • be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat; • biztosítania kell, hogy még a tisztítatlan és nem gáztalanított, üres tartányok (tartányjárművek, leszerelhető tartányok, battériás járművek, MEG-konténerek, mobil tartányok és tankkonténerek), ill. az üres, tisztítatlan járművek, valamint az ömlesztett áruhoz használt nagy- és kiskonténerek is el legyenek látva a megfelelő jelölésekkel és veszélyességi bárcákkal, továbbá a tisztítatlan, üres tartányok ugyanolyan tömören le legyenek zárva, mint megtöltött állapotban. Ha a feladó más résztvevők (csomagoló, berakó, töltő stb.) szolgáltatásait veszi igénybe, megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania annak biztosítására, hogy a küldemény megfeleljen az ADR előírásainak. A feladó megbízhat a többi résztvevőtől kapott adatokban és információkban. Ha a feladó harmadik fél nevében vagy megbízásából jár el, ez utóbbinak a feladót írásban kell tájékoztatnia arról, hogy veszélyes áruról van szó, és rendelkezésére kell bocsátania minden információt és okmányt, amire a feladónak szüksége van kötelezettségei teljesítéséhez. Az okmányokkal, illetve azok adataival kapcsolatban az EDP illetve EDI alkalmazásának az egyértelmű lehetősége fogalmazódik meg a veszélyes áruk szállításánál az írásos dokumentációk helyett. Azonban ezzel kapcsolatban a feladó felé megfogalmazásra kerül egy új követelmény is, mely szerint: Ha a veszélyes áru szállítási információ átadása a szállítónak EDP vagy EDI technikával történik, a feladónak képesnek kell lennie az információ írásban történő átadására is, ahol az információt az ADR – ben meg határozott sorrendben kell feltüntetni. Ha a fuvarozónak a veszélyes árura vonatkozó okmányokat elektronikus adatfeldolgozási (EDP) vagy elektronikus adatátviteli (EDI) technikák használatával adják át és az árut azután olyan fuvarozó fogja megkapni, akinek az okmányokra írásban van szüksége, neki – azaz annak a fuvarozónak – gondoskodnia kell arról,
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

167

a jármű vagy a konténer. Ugyanez vonatkozik arra az esetre. sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága. • meg kell győződnie arról. a küldemény továbbítását . ill. tankkonténer vagy MEG-konténer időszakos vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le. a szállítás folyatására engedélyt nem adtak. ill. ill. Most már nemcsak az okmányok meglétéről kell meggyőződnie. szükséges berendezései nem hiányoznak stb. nincs rajta repedés. A szállítóra (fuvarozóra) különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • meg kell győződnie arról. akkor a küldeményt mindaddig nem továbbíthatja. mobil tartány. • meg kell győződnie arról.értelemszerűen . a közbiztonság figyelembevételével . Ha a dokumentumokat számítógépen. hogy sem a járműnek. leszerelhető tartány. a feladónak és a szállítónak azokat ki kell tudni nyomtatni. hogy a járművek ne legyenek túlterhelve.hogy az okmányokon feltüntetésre kerüljön az „eredetileg elektronikusan érkezett / Original received electronically” felirat és az aláíró neve nagybetűkkel írva. nem szivárog. battériás jármű. • szemrevételezéssel meg kell győződnie arról. amíg az előírások nem teljesülnek. elektronikusan vagy EDV – rendszerben tárolják.a lehető leghamarabb meg kell szakítania. • ellenőriznie kell. hanem arról is. 168 . az illetékes hatóságoknak a szükséges hatósági eszközökkel támogatniuk kell a szállítót (fuvarozót). Ha a szállító (fuvarozó) az ADR/RID előírásainak megsértését tapasztalja. Ha a szállítás során olyan szabálytalanságot észlel. hogy a feladó nem közölte vele az áru VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.a közlekedés és a küldemény biztonsága. ha a küldemény megfelel az előírásoknak. vagy adott esetben a rakomány szemrevételezésével kell végrehajtani. Amennyiben a szabálytalanság nem szüntethető meg. ha a fuvarozó tájékoztatja hatóságot. hogy a járművezető számára az írásbeli utasításban előírt eszközök a járművön vannak.. a kísérőokmányok alapján. A szállítás csak akkor folytatható. amely a szállítás biztonságát veszélyezteti. A feladónak és a szállítónak az ADR – ben előírt veszélyes áru fuvarokmányt és a kiegészítő információkat és dokumentumokat legalább három hónapig meg kell őrizniük. hogy a feladó szállítás előtt a szállítandó veszélyes árura vonatkozóan az ADR – ben előírt minden információt átadott.a fuvarokmány. Az előzőeket . • meg kell győződnie arról. Szállító (fuvarozó) feladatai: A szállító (fuvarozó) felelőssége a veszélyes áruk átvételével kapcsolatban tovább növekszik. hogy az előírt okmányok a szállítóegységen vannak. hogy a járművön az előírt veszélyességi bárcák és jelölések el vannak helyezve. • meg kell győződnie arról. hogy a tartányjármű. hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR/RID szerint szállítható. Az útvonal hátralevő része szerint illetékes hatóság(ok) azonban engedélyt adhatnak a szállítás folytatására.

különösen. ha az átvétel megtagadására kellő indokkal rendelkezik. be kell tartania a veszély jelölésére vonatkozó követelményeket.kivéve. Berakó: A berakóra különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • csak akkor adhatja át az árut a szállítónak (fuvarozónak). és a fuvarozási szerződésekre vonatkozó jogszabályok alapján az árut lerakni. a járműből vagy konténerből kirakja. • amikor a becsomagolt veszélyes árut vagy tisztítatlan. Nem adhat át olyan küldeménydarabot. ömlesztettáru-konténert.nem teljes körű .RID előírásainak megfeleljenek. üres csomagolóeszközökre is. Ha a címzett más résztvevők (kirakó-. ill. vagy a veszélyes árut tartányból lefejti. szivárog. A többi résztvevő kötelezettségei: A többi résztvevőt. ha az nem tömített. miután a szabálytalanságot megszüntették.RID előírásokat betartották. be kell tartania a rakodásra és árukezelésre vonatkozó különleges előírásokat. • biztosítania kell. akkor megfelelő intézkedéseket kell foganatosítania annak biztosítására. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. kiskonténert vagy mobil tartányt a járműről lerakja.veszélyességét. • miután a veszélyes árut konténerbe rakta. korábban berakott veszélyes árukat. figyelembe véve a járművön vagy nagykonténerben levő. ill. Címzett feladatai: A címzett kötelezettsége az áru átvétele . Ha az ellenőrzés során az ADR . MEGkonténert. vagy a küldeménydarabos veszélyes árut. fertőtlenítették. üres csomagolóeszközt ad át szállításra. megsemmisíteni vagy ártalmatlanná tenni kívánja. nagykonténerből. kötelezettségeiket a következő .felsorolás tartalmazza. kirakás után ellenőrizni.RID előírásainak megsértését tapasztalják. kiskonténerből vagy ömlesztettáru-konténerből kirakja. • amikor veszélyes árut rak járműre.RID szerint szállítható. hogy az őt érintő ADR . amelynek csomagolóeszköze sérült . valamint az élelmiszerektől. az ömlesztett veszélyes árut a járműből. ne legyenek rajtuk jelölések. Kirakó: Kirakó az a vállalkozás. ellenőriznie kell a csomagolóeszközök sértetlenségét. fertőtlenítőhelyek stb. A címzettre a következő kötelezettségek hárulnak: • el kell végeznie az ADR .RID által megkövetelt esetekben a járművek és konténerek előírt tisztítását és fertőtlenítését. az ADR . ha az. be kell tartania az együvé rakásra vonatkozó tiltásokat. tankkonténert vagy mobil tartányt a járműről lerakja. ill. tisztító-. egyéb fogyasztási cikkektől és takarmánytól való elkülönítésre vonatkozó előírásokat. a címzett csak azután adhatja vissza a konténert/nagykonténert a szállítónak (fuvarozónak). • amikor a küldeménydarabokat berakja. 169 .) szolgáltatásait is igénybe veszi. hogy az ADR . amíg a sérülést ki nem javították. vagy fennáll a veszélyes áru kifolyásának veszélye -. ugyanez vonatkozik a tisztítatlan. nagykonténerbe vagy kiskonténerbe. hogy ha már a konténereket teljesen kiürítették. amelyik: a konténert. ill. kitisztították.

Ilyen esetben gondoskodni kell arról. leszerelhető tartány. konténeren. ne legyenek rajta többé láthatóak az 5. összehasonlítva a fuvarokmányban levő információt a küldeménydarabon. hogy a csomagolóeszközök. be kell tartania a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására vonatkozó előírásokat. hogy a tartányjármű. Viszont a kirakó kötelezettségei az alábbi részletességgel meghatározásra kerültek: • Gondoskodnia kell arról. jármű vagy konténer kirakása után azonnal El kell távolítania az esetleges veszélyes maradékot. hogy csak a megfelelő intézkedések végrehajtása után rakodjanak ki. Kirakás előtt és alatt ellenőriznie kell. • amikor egy küldeménydarabot szállításra előkészít.d) tartány. kitisztították és fertőtlenítették. battériás jármű.c) Be kell tartania a kirakásra vonatkozó minden előírást. ami a kirakási (lefejtési)művelet során a tartány.3 fejezet szerinti veszélyességi jelölések • • • • • Csomagoló: A csomagolóra különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • be kell tartania a csomagolási és az egybecsomagolási feltételekre vonatkozó előírásokat. Töltő: A töltőre különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • a tartány megtöltése előtt meg kell győződnie arról. tankkonténer vagy MEG-konténer időszakos vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le. a jármű vagy konténer nem sérült-e olyan mértékben. hogy miután a konténert teljes mértékben kirakták. ami akadályozná a kirakási műveletet. tartányon. hogy a megfelelő áru kerüljön kirakásra. hogy a tartány és szerelvényei kielégítő műszaki állapotban vannak.A kirakó fogalmával módosul a címzett feladatköre. • tartányba csak olyan veszélyes árut tölthet. Gondoskodnia kell arról. a tartány. MEG – konténeren vagy járművön levővel. hogy a járművek vagy konténerek előírt tisztítása és fertőtlenítése megtörténjen. Biztosítania kell. mobil tartány. MEMU – n. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. jármű vagy konténer külsejére tapadt Gondoskodnia kell a szelepek és búvó nyílások fedelének zárásáról. • a tartányok töltése során be kell tartania a szomszédos tartánykamrákban levő veszélyes árukra vonatkozó előírásokat. • meg kell győződnie arról. 170 . amelynek szállítására az adott tartány engedélyezve van.

hídtól. nyílt tűz. közintézmények. Külön figyelmet kell fordítani az esetleges lopások. hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok. veszélyességi bárcák (nagybárcák) az előírás szerint el legyenek helyezve a tartányokon. a szerelvényekre. megelőzni. alagúttól. és a legteljesebb mértékben figyelembe is kell venni.és lerakodást. sérülésük révén komoly károkat okozhatnak emberben és környezetben egyaránt. mint pl. rögzítésének a gépjárművön. mellette elhaladni. Tilos várakozni lakott területen. 50 méteren belül megállni. A veszélyes anyagok szállítása során előállt rendkívüli eseményekről (elszóródás. A veszélyes anyagot szállító járműveknek egymástól legalább 50 méter követési távolságot kell tartani. Tilos a sátortábor. hogy a gyártásra. egymástól ugyan ilyen távolságon belül pakolni. • biztosítania kell. Baleset esetén az eseményben nem VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Tankkonténer vagy mobil tartány üzemben tartó: A tankkonténer vagy mobil tartány üzemben tartójára különösen a következő kötelezettségek hárulnak: • biztosítania kell. A szokásos baleset kockázaton túl különös kockázatot jelent az ütődés. és a természet károsítás megakadályozására. baleset) azonnal értesíteni kell a rendőrséget. Alapvető szabályként kell elfogadni a sűrűn lakott területek elkerülését. aluljárótól 50 méteren belül. vagy az Írásbeli utasítás adatait megadni.élővizek környéke. hogy az általa megtöltött tartány külsején ne maradjon a betöltött anyagból semmilyen veszélyes maradék. Célszerű az értesítéskor a sárga tábla. • a veszélyes áru. A veszélyes áruk fuvarozása csaknem minden esetben közbiztonsági kockázatot is jelent. • soron kívüli ellenőrzést kell végeztetnie.: természetvédelmi területek . tömegközlekedés megállója. • biztosítania kell. Az ilyen járműveket csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. 171 . bármilyen távvezeték közelében. hogy rendes üzemeltetési körülmények között a tankkonténer vagy a mobil tartány a következő időszakos vizsgálatig kielégíti az ADR .• a töltés során be kell tartania a betöltendő anyagra engedélyezett legnagyobb töltési fokot vagy űrtartalom literenkénti legnagyobb töltési tömeget.RID előírásait. szállításra történő előkészítése során biztosítania kell. amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak. átalakítás vagy baleset csökkentheti. Ugyancsak tilos várakozni lakott területen kívül. Fuvarozás előtt ennek mértékét az áru veszély forrásai alapján fel kell mérni. A közlekedési hatóságok számos helyen „Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos” táblával megtiltják a közlekedést a veszélyeztetett területeken. A veszélyes áruk fuvarozása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének. Szabályozzák a közlekedés szereplőinek magatartását a veszélyes anyagot szállító járművekkel szemben.és nagykonténereken. a csomagolás vagy a zárszerkezetek sérülése. a járműveken és az ömlesztett árut tartalmazó kis. vasúti átjárótól. a nem várt rázkódás. • a tartány megtöltése után ellenőriznie kell a zárószerkezetek tömörségét. tűz. a vizsgálatokra és a jelölésre vonatkozó követelményeknek megfeleljenek. sűrűn lakott települések. elcsurgás. ami biztosítja. vagy műemlékek. A gépkocsivezetőnek a járművet őrizetlenül hagyni tilos és figyelembe kell venni a rakományra vonatkozó rendelkezéseket. hogy a narancssárga táblák. kivéve a fel. tekintettel arra. törekedni kell az autópályák használatára. különleges műtárgyak. ha a tartány vagy szerelvényei biztonságát javítás. hogy a tartányt és szerelvényeit oly módon tartsák karban. épületektől. a személyek.

az alternatív útvonalak meglétét vagy hiányát és alkalmasságát. a kockázatokat. A közutak használatát ugyancsak törvény biztosítja (rongálás. Az alagutakat a közút kezelőjének az öt alagútkategória valamelyikéhez kell besorolni.12. Külön figyelmet kell fordítani az alagút használatra.: A kockázat elemzéskor az alagutakban három fő veszély áll fenn: tűz.érintett járművezetőket is bejelentési kötelezettség terheli. Az infrastruktúra és a biztonság szempontjából a 2004/54/EK irányelvvel összhangban az európai alagutakat 5 kategóriába sorolják be.C1E. a szellőztetését. mérgezőanyag kiszabadulását okozó veszélyes árukra nagy mennyiségű „D” alagútkategória: korlátozás az igen nagy robbanást. csupán tájékoztatásul a következő: „A” alagútkategória: nincs korlátozás „B” alagútkategória: korlátozás az igen nagy robbanást okozó veszélyes árukra „C” alagútkategória: korlátozás az igen nagy robbanást. de átmeneti rendelkezéséként az illetékes hatóságoknak 2009.31-ig adott felkészülési időt az előírások teljesítésére.B1E.01-től hatályos szövege.C/D. A besoroláshoz figyelembe kell venni pl. behajtási tilalmak). Megszűnnek a B1D. biztonsági felszereléseit. 01. és a robbanás. valamint a rendelkezésre álló forgalmi sávok számát és a menekülési lehetőségeket. már tartalmazta az új alagút előírásokat. A TERN keretében (alagutak kockázatértékelése a veszélyes áruk szállításában) figyelembe veszik az alagutak jellemzőit.D/E kódokat kell alkalmazni. a riasztó és jelzőrendszert. Az ADR 2009-es előírásai az alagútkorlátozási kódok egy részében hoz változást. Az ADR 2007. szennyezés. 172 . a nagy robbanást.C/E. A korábbi szabályozás öt alagútkategóriája.B/E. a nagy mennyiségű mérgezőanyag kiszabadulását vagy nagy tüzet okozó veszélyes árukra „E” alagútkategória: korlátozás minden veszélyes árura néhány kivétellel ADR alagút-kijelölések: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.D1E alagútkorlátozási kódok és helyettük a B/D.C1D. mérgező gáz vagy illékony folyadék kiszabadulásának lehetősége.

feladóknak és a többi résztvevőnek olyan közbiztonsági tervet kell készíteniük. ami súlyos következményekkel járhat. amelyeket a közbiztonsági kockázat csökkentéséhez meg kell tenni. A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukat az egyezmények külön táblázatba sorolják.Az alagúthasználati tilalmakat az alagúthasználati kódok jelzik. amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni. Az átmeneti tároló helyeken. az érintett veszélyes áruk. jól meg kell világítani és ha lehetséges és indokolt. akkor a legmagasabb fokozatot kell figyelembe venni. a résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a vészelhárító szolgálatokat. Amennyiben olyan közvetlen veszély áll fenn. ill. a résztvevők felelősségével és feladatával arányban álló intézkedések egyértelmű meghatározása. pl. • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amely legalább az alábbi pontban meghatározott elemeket tartalmazza: • • • a közbiztonsági rendszabályokért és óvintézkedésekért viselt felelősség részletes megosztása megfelelő hatáskörrel és képesítéssel rendelkező személyek között. amelyeket beavatkozásukhoz igényelnek. Veszélyes áru szállításával csak megfelelően azonosított fuvarozó bízható meg. ill. a lehető legkisebbre csökkentsék a következményeket. ahol még lehetőség van az alternatív útvonal választására. a közbiztonságot érintő rendkívüli események kezelésére és jelentésére. ill. alatt és után. hogy elkerüljék a sérüléseket és károkat. a veszélyes áruk vasúti kocsiban. Az ADR. fuvarozóknak. A RID előírása szerint veszélyes árut szállító vonat személyzetének a szállítás alatt fényképes személyazonosító okmányt kell magánál tartania. ill. ill. kikötőkben és rendező pályaudvarokon belül a veszélyes áruk szállítása során átmeneti tárolásra használt területeket megfelelően biztosítani kell. Közbiztonsági szabályok. Ha a jármű több kódhoz tartózó vegyes rakományt fuvaroz. a közbiztonság megsértése. bevezetniük és annak megfelelően eljárniuk. beleértve: a képzést. A veszélyes árut szállító járművek közúti alagúton való áthaladását tiltó táblákat. terminálokon.2 „A” táblázat 15 oszlopában találhatók meg. beleértve a szállítási műveletek szükség szerinti megszakítását. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást idézhet elő. jeleket vagy jelzéseket olyan helyen kell elhelyezni. a közbiztonsági eljárásokat az üzemi eljárásokat a közbiztonsági kockázat csökkentéséhez használandó eszközöket és forrásokat. veszélyes áru fajták nyilvántartása a folyamatban levő tevékenységek felülvizsgálata és a közbiztonsági kockázat értékelése. aki a veszélyes áru szállításával kapcsolatba kerül. tartányban vagy konténerben tartását a szállítás előtt. amelyek az ADR 3. A veszélyes áru szállításában részt vevőknek az előrelátható veszély természetének és mértékének megfelelő intézkedéseket kell tenniük. hatékony. és rendelkezésükre kell bocsátaniuk azokat az információkat. a veszélyes áruk átmeneti tárolását az intermodális szállítás vagy az egységek közötti átrakás során. 173 . A nagy közbiztonsági kockázattal járó áruk szállításában részt vevő szállítóknak. „Nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk” azok. Mindenkinek. RID előírásait azonban mindenképpen be kell tartani. az illetéktelenek elől el kell zárni. A tiltó táblák kiegészítő táblákon mutatják az alagúthasználati kód betűjelét. járműtelephelyeken. naprakész eljárások a közbiztonsági fenyegetettség. felelősségéhez mérten figyelembe kell vennie a közbiztonsági követelményeket. ami a közbiztonságot veszélyezteti.

hídtól. sátortábortól.1. a közbiztonsági tervben szereplő szállítási információk fizikai védelmének biztosítására szolgáló intézkedések intézkedések annak biztosítására. vasúti átjárótól. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállított anyag azonosításához szükséges legfontosabb információkat. alagúttól 50 méteren belül. valamint nyílt lángtól 50 méteren belül. nagykonténerenként nem haladja meg az 1. de nem akadályozzák egy esetleges vészhelyzet elhárítását. ill. útkereszteződéstől. amely megakadályozza a szállító jármű. ellenőrzésére. A veszélyes anyag szállítása során előállt rendkívüli veszélyről (baleset.3. A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árut szállító járművek mozgásának folyamatos ellenőrzését. • A veszélyes anyagot szállító járművel . hogy az információkhoz csak az érdekeltek férjenek hozzá. kiömlése. 174 .egymás mögött . Biztosítani kell ezek szünetmentes működését. csatornanyílás (csatorna összefolyó) felett. ha a szállított mennyiség kocsinként. A közbiztonság fontos része a szállítási információk fizikai védelme. Ezek az intézkedések azonban nem akadályozhatják a RID-ben máshol előírt információk megadását. illetőleg közelében is. valamint a veszélyes anyaggal töltött tartányt szállító járművet őrizetlenül hagyni tilos. figyelését kell biztosítani (GPS rendszerek). a nem lezárt rakterű veszélyes anyagot szállító járművet. Ha jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg. tömegközlekedési jármű megállóhelyétől. tűz stb.legalább 50 méter távolságot kell tartani. elektromos és egyéb távvezetéktől. lakott területen belül az előbbieken túlmenően közintézmények közvetlen közelében. annak biztosítása.a részére kijelölt várakozóhely kivételével tilos várakozni: • • lakott területen kívül.) a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell. épülettől. valamint a rendszeres felülvizsgálatára és korszerűsítésére vonatkozó eljárás. Veszélyes anyagot szállító járműveknek menet közben .6 bekezdésben (korlátozott mennyiség) meghatározott mennyiséget. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. aluljárótól. A veszélyes árut szállító járművekre olyan készüléket vagy berendezést kell felszerelni. lakott területen belül. veszélyes anyag elszóródása. Nem kell betartani a közbiztonságra vonatkozó követelményeket. hogy a közbiztonsági tervben szereplő szállítási információkhoz csak az érdekeltek juthassanak hozzá. illetve a rakomány eltulajdonítását. Veszélyes anyagot szállító járművel tilos megállni: • lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől. A veszélyes anyag szállítása esetén az ilyen anyag szállítására vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit is meg kell tartani.• • • a közbiztonsági terv értékelésére.

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk felsorolása Az alábbi táblázathoz képest tovább bővült azoknak az áruknak a köre.1 osztályba tartozó ammóniumnitrát emulziókra.6 szerinti mentességi határa korlátlan.4S osztályozási kód alá tartozó UN 0366. beleértve az 1.A veszélyes áruk vasúti fuvarozása esetén a rendező pályaudvarokon belső veszély elhárítási tervet kell készíteni. hogy a rendező pályaudvarokon baleset vagy rendkívüli esemény alkalmával a résztvevők megfelelően működjenek együtt és a baleset vagy rendkívüli esemény emberekre vagy a környezetre gyakorolt hatása lehetőleg kis mértékű maradjon. A közbiztonsági előírások alkalmazásának a hatályát kiterjesztik az ömlesztett szállításokra is. függetlenül attól. • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. UN 0441.4 alosztályba tartozó pirotechnikai anyagokra. UN 0456.1. 3 osztályba tartozó D osztályozási kódhoz tartozó robbanóanyagokra. hogy ezeknek az 1. UN 0455. Ezek a következők: • 1. ahol az értelmezhető. 5.3. melyekre a közbiztonsági előírásokat alkalmazni kell. gélekre. UN 0500 anyagokat. szuszpenziókra. A veszély elhárítási terv célja. 175 .

ha a fuvarozott anyagok (tárgyak) a következők: a szállítóeszközök tartályaiban levő gázok. ill. Az ADR/RID szabályozás alóli mentesség. a nagycsomagolás. rögzített tüzelőanyag tartályban szállítható. a tartány nem tekinthető kiskereskedelmi csomagolásnak. amelyek szerkezetükben vagy működtető elemeikben veszélyes árut tartalmaznak.18. Ez esetben a tüzelőanyag vagy olyan. mint például a mély. feltéve. vagy sport célokra szolgál. • a kárelhárító szolgálatok által vagy azok felügyelete mellett végzett szállításokra. Ilyen eszköz például egy laptop. Mentesek az ADR előírásai alól a szállítóeszközben lévő lítium akkumulátorok. hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. a jármű motorjához és/vagy a segédberendezéshez közvetlenül csatlakoztatott. • A mentességi előírásokat kiegészítették a lítium akkumulátorok szállítására vonatkozó mentességekkel. A záró szelepnek a tartály és a motor között zárva kell lenni és az elektromos érintkezőket meg kell szakítani. ill.és magasépítési munkaterületek ellátása. • bizonyos gépek és készülékek szállítására. hűtőkészülék) működtetésére szolgálnak. veszélyhelyzetben történő szállításokra. amennyiben teljesen biztonságos végrehajtásukhoz minden intézkedést megtettek. amely megfelel a hatósági előírásoknak. Az IBC. melyek például az eszköz hajtására szolgálnak. • a vállalatok (vállalkozások) olyan szállításaira. • a fuvarozó járművek tüzelőanyag tartályában levő gázok. feltéve. A gázok fuvarozására vonatkozó mentességek: A RID előírásait nem kell alkalmazni. amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra. ami fő tevékenységükkel kapcsolatos. • emberi életek mentését vagy a környezet védelmét szolgáló. külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállításokra. továbbá szabadidő. vagy hordozható tüzelőanyag tartályban (pl. de mentességet kapnak a szállítás alatt használni kívánt eszközökben lévő. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 176 . A fuvarozás jellegéből adódó mentességek Az ADR/ RID előírásait nem kell alkalmazni: • a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra. visszaszállítások küldeménydarabonként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes áru esetén. Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására. hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. kannában) szállítható. javítással és karbantartással kapcsolatos szállítások. vagy méréssel. Ez a fajta mentesség nem alkalmazható a 7 osztályra. amelyek azok meghajtására vagy különleges berendezéseinek (pl. azok működtetésére szolgáló lítium akkumulátorok is. Ugyancsak nem alkalmazható ez a mentesség a vállalatok (vállalkozások) által anyagbeszerzés.

a kocsik különleges készülékeiben (hűtőkészülék. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok motorja és tartálya között található csapot. A mentesség mértékét táblázatban határozzák meg. mentesülnek az ADR előírásai alól. a gázok szállítására vonatkozó mentességek bővülnek.2 fejezet „A” táblázat 6 oszlopában a szóban forgó veszélyes árura vonatkozóan. felfújt gumiabroncsokban) levő gázok (akár tartalék alkatrészként. Ide tartozik mindenfajta tartály és tartány. Ugyancsak mentesülnek a sportlabdákban lévő gázok is. és a szállított mennyiség szállítóegységenként nem haladja meg a 240 litert. Cseppfolyósított és mélyhűtött cseppfolyósított gázok szállítására ez a mentesség sem alkalmazható. tisztítatlan. hogy a lámpák esetleges törése következtében fellépő kilövellési hatások (gázkiszabadulásból származó „rakétaeffektus” elkerülése) a küldeménydarabon belül maradnak. telepített nyomásálló tartályok. hogy az izzólámpákban lévő gázok.3 fejezet bizonyos különleges előírásai egyes veszélyes anyagok fuvarozását részben vagy teljesen felmentik a RID előírásai alól. a járművek üzemelése során használt felszerelésekben (tűzoltó készülékben. ha a tartályokban üzemanyag van. amennyiben azok úgy vannak csomagolva. Vállalatok folyékony tüzelőanyagot járműveiken csak rögzített tartályokban fuvarozhatnak. akár rakományként szállítják a felszereléseket). fűtőkészülék stb. Ez a mentesség nem alkalmazható a cseppfolyósított és mélyhűtött cseppfolyósított gázoknál. pl. a gépek és berendezések részeit képezők is. üres. valamint az ilyen készülékek tartalék tartályai és tisztítatlan. amely a szállítóeszköz meghajtására vagy speciális felszerelései (pl. halszállító tartályok. Folyékony tüzelőanyagok szállítására vonatkozó mentességek:Az ADR/RID előírásait nem kell alkalmazni a szállítóeszközök tüzelőanyag-tartályaiban levő üzemanyag szállítására. továbbá ezeket a motorkerékpárokat és segédmotoros kerékpárokat állítva kell berakni. 177 . az aeroszolok kivételével. hűtőgépek) működtetésére szolgál. Különösen ez utóbbi esetben van nagy jelentősége annak. és az italokban és élelmiszerekben levő gázok. üres cseretartályai. szállítás közben zárva kell tartani. amelyeket ugyanazon kocsiban szállítanak. ha a gáz nyomása a tartályban vagy tartányban 20 °C-on nem haladja meg a 200 kPa-t (2 bar-t) és a gáz a szállítás alatt teljes mértékben gáz halmazállapotú marad.) levő gázok. ha a megtöltött tartály legfeljebb 60 liter űrtartalmú. amelyek a szállítás során ezek működtetéséhez szükségesek. Az előírások értelmében a veszélyes árut tartalmazó gépek és készülékek esetén a táblázat szerinti legnagyobb megengedett összmennyiség a gépekben lévő veszélyes áru mennyiségre vonatkozik l-ben vagy kg-ban. Ez a mentesség akkor alkalmazható. ha a különleges előírásra hivatkozás található a 3. Magánszemélyeknél csak akkor mentesülhet a gyúlékony folyadékok szállítása az ADR alól. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és feldőlés ellen biztosítani kell.• • • • • • Fojtó és gyújtó hatású gázok (az A és O csoport gázai). ha azzal a feltétellel fuvarozzák. A rögzített tartályok együttes térfogata nem haladhatja meg szállítóegységenként az 1500 litert és a pótkocsira szerelt tartály térfoga az 500 litert. A különleges előírások szerinti és a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk fuvarozására vonatkozó mentességek: A 3. hogy az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek nyílásai kivételével minden nyílásuk légmentesen zárva van.

ha van ilyen. vagy robbanó tulajdonsága lehet.2 fejezet „A” táblázat 6 oszlopában szereplő különleges előírás alapján az illetékes hatóság külön engedélyéhez van kötve.2 fejezet „A” táblázatában található valamely megnevezéshez vagy m. a hozzá kapcsolt pótkocsi. amelyek fuvarozása a 3. robbanó anyagok és tárgyak. az ADR-ben előírt határt. 19.n. osztályba tartozó robbanóanyagot a fuvarozásból kizár. 178 . akkor a besorolást és a szállítási feltételeket a küldemény által érintett első COTIF Tagállam illetékes hatóságának kell elismernie.2 fejezet „A” táblázatában név szerint nem említett robbanóanyagoknak és -tárgyaknak az 1 osztály valamely m. amelyek kémiai reakció révén képesek arra. üres csomagolóeszközökre vonatkozó mentességek:Üres.n. a származási ország illetékes hatóságának kell elvégeznie. Részében meghatározott vizsgálatok. és • a rakomány úgy van rögzítve. A RID számos 1. osztály anyagai. A 3. Ezen anyagok és tárgyak szállítási feltételeit szintén írásban kell az illetékes hatóságnak engedélyeznie. amelyekben érzéktelenített robbanóanyag. vagy az „UN 0190 ROBBANÓANYAG MINTA” tételéhez való hozzárendelését. vagy az ADR által a szállításból kizárt anyag volt. UN 0020 Mérgező hatású lőszer 1. amelynek robbanó tulajdonsága van. telepített tárolótartályok. tételhez hozzá lett rendelve. ami az „A” táblázatból kiolvasható. ill. A RID szerint. azzal a feltétellel. tisztítatlan. ha a származási ország nem valamely COTIF Tagállam.3K) Az 1 osztály fogalomkörébe tartozó anyagok: • Robbanóanyagok: szilárd vagy folyékony halmazállapotú anyagok vagy keverékeik. hogy olyan sebességgel fejlesszenek gázt. az 1 osztályba való besorolás szempontjából meg kell vizsgálni a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I. tételéhez. ne mozduljon el. hogy szokásos szállítási körülmények között ne lazuljon ki.Bizonyos veszélyes áruk mentességet élvezhetnek. (Pl. Az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességek: A szállított veszélyes áru fajtájától függően az ADR számos (de nem valamennyi) előírását figyelmen kívül lehet hagyni. hogy: • minden rajtuk lévő nyílás .az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek nyílásainak kivételével légmentesen le van zárva. és a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” feltételeinek megfelel.n. valamint bizonyos meghatározott anyagok besorolását. ami elegendő hőmérsékletű és akkora VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. próbák és kritériumok szerint. Minden anyagot vagy tárgyat. ha a 3. szerelvény) az adott áru(k) összes mennyisége nem halad meg bizonyos. Az 1 osztályba sorolt valamely anyag vagy tárgy csak akkor fuvarozható. • megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében. ADR/RID 1. ha a szállítóegységen (jármű. korlátozott mennyiségben csomagolva ugyancsak A tisztítatlan.n. hogy szokásos szállítási körülmények között a tartalom ne szivárogjon ki. Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepített tárolótartályokra. illetve. amelyekben a bizonyos anyagok voltak.

4 alosztály: Olyan anyagok és tárgyak. amelyeket többek között kísérleti. vagy mint kereskedelmi mintát szállítanak. Pirotechnikai tárgyak: Azok az előzőekben nem említett anyagok és tárgyak. füst-. gőz. besorolási. amelyek önmagukban véve nem robbanóanyagok. Szintén nem tartoznak az 1 osztályba azok a víz. ami gyakorlatilag egyidejűleg csaknem az egész rakománytömeget érinti. vagy a repeszdarabok nagyobb távolságra való VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. amelyek tűzveszélyesek és robbanás vagy kivetés vagy. hanghatást váltsanak ki. gázt vagy füstöt fejlesszenek.1 alosztály: Olyan anyagok és tárgyak. • • Robbanótárgyak: olyan tárgyak. amelyek a kivetés veszélyével járnak.és alkoholtartalmú robbanóanyagok. vagy ezek egyidejű fellépésével járnak. hogy csak kismértékű robbanással vagy kivetéssel. A hatások lényegében a küldeménydarabra korlátozódnak. amelyeknek az a rendeltetése. • 1. önfenntartó exoterm kémiai reakció révén hőt fejlesszenek. vagy e hatások valamilyen kombinációját fejtsék ki. amelyek olyan jellegű. fényt keltsenek. amelyek plasztifikáló anyagot tartalmaznak. Nem tartoznak az 1 osztály előírásainak hatálya alá azok a szerkezetek. Ezek a robbanóanyagok a 3 vagy a 4.vagy porkeverékeket képezhetnek. hogy gyakorlati hatásukat robbanás vagy pirotechnikai jelenség formájában fejtsék ki. így azok az anyagok.2 osztályba vannak besorolva. Pirotechnikai anyagok: anyagok vagy keverékeik. az „UN 0190 ROBBANÓANYAG MINTA” tételhez is besorolhatók. alkoholtartalma a megadott határértékeket meghaladja és azok sem. amelyek a bennük rejlő alapvető veszély miatt az 5. valamint hőfejlődéssel. De azok a robbanóanyagok sem.1 osztályba vannak besorolva. vagy pusztítást idézzenek elő. Az alosztályok meghatározása • 1. amelyek csak csekély robbanásveszélyt jelentenek szállítás közbeni meggyulladásuk vagy beindulásuk esetén. köd-. ill. amelyek szállítás közbeni véletlenszerű. de az egész tömeg felrobbanásának veszélyével nem. amely nem jár kívülről észlelhető repeszhatással. pirotechnikai anyagokat tartalmaznak. mégsem tartoznak az 1 osztály anyagai közé. • 1. hogy robbanás nélküli. kutatási és fejlesztési vagy minőségellenőrzési célból.) • 1. vagy beindulása csak olyan reakciót idéz elő. amelyek egy vagy több robbanóanyagot vagy pirotechnikai anyagokat tartalmaznak. (A teljes tömeg felrobbanása olyan robbanás. tűzzel. amelyek arra a célra készültek. vagy olyan kis mennyiségű robbanó ill. vagy amelyek egymásután úgy égnek el. és általában nem következik be jelentősebb méretű repeszdarabok keletkezése. amelyeknél fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. Vannak olyan anyagok.3 alosztály: Olyan anyagok és tárgyak. Az új. de az egész mennyiség felrobbanásának veszélye nélkül. erős hanghatással. amelyek víz-.• nyomáshullámot hoz létre. ezek együttes fellépésének csekély veszélyével járnak. esetleg gondatlanság miatt bekövetkező meggyulladása. amelyek égése jelentős sugárzó hőt eredményez. 179 . vagy már régebben létező robbanóanyagok vagy robbanótárgyak mintái – az indító robbanóanyagok kivételével –. hogy a környezetében súlyos károsodást.2 alosztály: Olyan anyagok és tárgyak. de amelyek robbanásveszélyes gáz-.

180 • • • • • • • • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. A CLP osztályozás nagyban hasonlít a REACH osztályozáshoz: veszélyjel és szimbóluma az „E” helyett GHS01 piktogam Az anyagok és tárgyak összeférhetőségi csoportjainak meghatározása: • • A Primer robbanóanyag. Az ilyen tárgyak csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmaznak.6 alosztály: Rendkívül érzéketlen tárgyak. H Robbanóanyagot és fehérfoszfort együtt tartalmazó tárgy. L Olyan robbanóanyag vagy robbanóanyagot tartalmazó tárgy. . gélt vagy hipergolokat tartalmazó töltetek kivételével) vagy hajtótöltet nélkül. piroforos anyagot. F Szekunder detonáló robbanóanyagot tartalmazó tárgy saját indítószerkezettel. amely egyben robbanóanyagot és gyújtó-. és bizonyítottan elhanyagolható a véletlen iniciálásuk vagy beindulásuk valószínűsége. J Robbanóanyagot és gyúlékony folyadékot vagy gélt együtt tartalmazó tárgy. Egyes tárgyak. D Szekunder detonáló robbanóanyag. amelyek érzéketlensége olyan. hogy normális szállítási körülmények között beindulásuk vagy égésük robbanásba való átmenetének valószínűsége rendkívül csekély. amelyeknél nem áll fenn a teljes tömeg felrobbanásának veszélye.szétröpülése. Kívülről ható tűz nem vonja maga után a küldeménydarab teljes tartalmának gyakorlatilag azonnali felrobbanását. amely különleges kockázattal jár (pl. víz hatására történő aktiválódás hipergolok. K Robbanóanyagot és mérgező vegyi anyagot együtt tartalmazó tárgy (vasúti fuvarozásból kizárva). • 1. vagy primer robbanóanyagot tartalmazó tárgy legalább két hatékony biztonsági szerkezettel. hajtótöltettel (gyúlékony folyadékot. vagy feketelőpor. G Pirotechnikai anyag vagy pirotechnikai anyagot tartalmazó tárgy vagy olyan tárgy. gyúlékony folyadékot. hogy a külső tűz hatásának vizsgálata során nem szabad felrobbanniuk. Minimális követelmény ezen anyagokra nézve. detonátorszerkezetek robbantáshoz és gyutacsszelencék ide tartoznak. de hajtótöltettel (gyúlékony folyadékot. így a detonátorok robbantáshoz. könnyfakasztóvagy ködképzőanyagot is tartalmaz (a vízzel aktiválható tárgyak. vagy szekunder detonáló robbanóanyagot tartalmazó tárgy. foszfidokat. valamint a fehérfoszfort. B Primer robbanóanyaggal töltött tárgy kettőnél kevesebb hatékony biztonsági szerkezettel. E Szekunder detonáló robbanóanyagot tartalmazó tárgy indítószerkezet nélkül. bár ezek nem tartalmaznak primer robbanóanyagot. gélt vagy hipergolokat tartalmazó tárgyak kivételével). minden esetben gyújtóeszköz és hajtótöltet nélkül. gélt vagy hipergolokat tartalmazó töltetek kivételével).5 alosztály: Rendkívül kis mértékben érzékeny. tömegrobbanás veszélyét magukba rejtő anyagok. C Tolóhatású robbanóanyag vagy egyéb másodlagos deflagráló robbanóanyag vagy ilyen robbanóanyaggal töltött tárgy. világító-. • 1.

. Pl. Különleges csomagolási előírások az 1 osztály áruihoz: Az 1 osztály áruihoz használt minden csomagolóeszközt úgy kell tervezni és kivitelezni. amely úgy van csomagolva. osztályba tartozó néhány veszélyes áru: fekete lőpor. S Olyan anyag vagy tárgy. Hagyományos csomagoló eszköz. aminek a szállítás során várhatóan ki lehetnek téve. Az 1. Minden robbanóanyagot és robbanótárgyat feladásra kész állapotban a 2.vagy nyomásváltozásokat.1 szakaszban leírt eljárás szerint be kell sorolni. úgy. ami azután csökkenti szilárdságukat vagy a halmaz instabilitását okozná. 181 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. beleértve a várható hőmérséklet-. petárda. hogy: • a robbanóanyagok és robbanótárgyak védve legyenek. ha az a csomagolási csoport előírásait kielégíti. hogy ne akadályozzák a tűz leküzdését vagy más rendkívüli intézkedések végrehajtását a küldeménydarab közvetlen közelében. lőszer. ha a zárószerkezet csavarmenetes kialakítású. A robbanó anyagok és tárgyak szállításánál általában az „Y” és a „Z” jelzésű csomagolási csoportba tartozó csomagoló eszközöket szokták használni. A fémhordók zárószerkezetét megfelelő tömítéssel kell ellátni. normális szállítási feltételek mellett • a küldeménydarabok ellenálljanak azon halmazolási terhelésnek. • • N Csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmazó tárgyak. rakéták. vagy kialakítva. hogy ne növekedjen a robbanóanyag által képviselt veszély. ha tűz esetén maga a küldeménydarab károsodik. gránátok.2. füstjelzők. lőporok. tűzijáték. trotil. Ebben az esetben a robbanási és kivetési hatásoknak olyan mértékűre kell korlátozódniuk. Az 1 osztály anyagait és tárgyait is a 3. hogy a nem szándékos reakció révén bekövetkező minden hatás a küldeménydarab belsejére korlátozódik. és ne deformálódjanak olyan mértékben vagy módon. a csomagolások árumegtartó funkciója ne szenvedjen kárt. Általános követelmények: • • A folyékony robbanóanyagokat tartalmazó csomagolóeszközök zárószerkezeteinek a szivárgás elkerülésére kettős tömítésűnek kell lenniük.foszfidok vagy piroforos anyag jelenléte folytán) és így minden egyes típus elkülönítése szükséges.2 fejezet „A” táblázat 8 oszlopában található csomagolási utasítások szerint kell csomagolni. IBC és LP is használható. és normális szállítási feltételek között. a nem szándékos begyújtás vagy beindulás veszélye ne növekedjen. jelzőpatronok.: aknák. páratartalom. vészjelzők stb. a robbanóanyagnak nem szabad a csavarmenetbe bejutnia. kivéve. torpedók. A fojtás alkalmazásának elkerülésére az I csomagolási csoportban fém csomagolóeszközök nem használhatók. és belső anyaga nem fém. ne szabadulhassanak ki. • a teljes küldeménydarab biztonságosan kezelhető legyen. lőszerek.

sem szivárgás ne következhessen be. Szegek. távtartóknak. • • • • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. vagy gyújtószerkezettel. hogy a tárgyak fém alkatrészei a fém csomagolóeszközökkel érintkezésbe kerülhessenek. Meg kell akadályozni. de legalább két hatékony védőszerkezettel. A műanyag csomagolóeszközök nem lehetnek hajlamosak olyan mértékű sztatikus elektromosság gerjesztésére vagy felhalmozására. A belső csomagolásoknak. úgy. vagy keretekbe. hogy sem a robbanóanyagok és a csomagolóanyagok közötti kölcsönhatás. A robbanóanyagot tartalmazó olyan tárgyakat. vagy más alkalmas kezelő-. robusztus robbanótárgyak. amelyek nincsenek külső burkolatba helyezve.(tömítő-) anyagoknak. az illetékes hatóság engedélyezheti ezen tárgyak RID szerinti szállítását. Olyan fagyásgátló nem használható. nem hatolhatnak be a külső csomagolás belsejébe. amelyek megfelelnek a RID céljainak. nagyméretű. Amennyiben a küldeménydarab vízzel töltött kettős burkolatot tartalmaz. vagy összeférhetőségi csoportja megváltozna. hogy az csomagolás nélküli szállításra figyelembe vehető. Az ilyen csomagolatlan tárgyak csúszó talpakra erősíthetők. aminek a kisülése a becsomagolt robbanóanyag begyújtását. valamint a robbanóanyagok vagy robbanótárgyak elrendezésének a küldeménydarabokban olyannak kell lennie. párnázó. kapcsok és más fém zárószerkezetek. hogy a robbanóanyag szabaddá váljon a külső csomagolás belsejében normális szállítási feltételek mellett. a vízhez a fagyás megakadályozására elegendő mennyiségű fagyásgátló szert kell adni. és a víz a szállítás alatt megfagyhat. gyújtószerkezeteik nélkül. hacsak a belső csomagolás nem védi kellőképpen a robbanóanyagokat és robbanótárgyakat a fémmel való érintkezéstől. ez jelzi. Ha az ilyen tárgyak hajtótöltetet tartalmaznak vagy önhajtók. el kell választani egymástól. Az érzéketlenített vagy flegmatizált anyagokhoz használt csomagolóeszközöknek a koncentráció változásának megakadályozására a szállítás alatt zárva kell lenniük. amely eredendő gyúlékonysága révén tűzveszélyt okozhat. 182 . amelyek nincsenek védőbevonattal ellátva. vizsgálati sorozatban negatív eredményt ad. és e vizsgálatokat sikerrel kiállják. aminek eredményeként a robbanóanyag szállítása a továbbiakban nem lenne biztonságos vagy a veszélyességi alosztálya. fészkek vagy tartályok használhatók. Erre a célra a belső vagy a külső csomagolást megosztó párnázó válaszfalak. hogy megakadályozzuk a súrlódást és a felütközést. ami megakadályozza. akkor gyújtórendszereiket védeni kell a normális szállítási feltételek melletti működésbelépéssel szemben. vagy indítóállványba helyezhetők oly módon. Ha a csomagolatlan tárgy a 4.• A vízoldható robbanóanyagokhoz használt csomagolóeszközöknek vízállónak kell lenniük. Amennyiben ezeket a nagyméretű robbanótárgyakat az üzembiztonsági és alkalmassági vizsgálataik keretében olyan vizsgálatoknak is alávetik. csomagolatlanul szállíthatók. A rendszerint katonai célú. tárolóeszközbe. vagy a robbanótárgy működésbe lépését okozhatja. hogy normális szállítási körülmények között ne lazulhassanak ki. A csomagolóeszközöket a küldeménydarabban levő robbanóanyagokkal összeférhető és azokkal szemben áthatolhatatlan anyagból kell készíteni.

2 fejezet „A” táblázat 8 oszlopában feltüntetett csomagolási utasításnak. Példák a 100 – as sorozatú csomagolási utasítások közül: • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 4A. A P101 csomagolási utasítás bármely robbanóanyaghoz használható. 1B2. amelyeknél a külső és belső nyomás között termikus vagy más hatások eredményeként létrejövő különbségek a küldeménydarab robbanását vagy törését okozhatják. vagy csak részben tokozott tárgy robbanóanyaga fém csomagolóeszközök (1A2. hogy a csomagolóeszköz megfelel-e a 3. 4B) belső felületével érintkezhet. a fém csomagolóeszközt el kell látni belső bevonattal vagy béléssel.A robbanóanyagokat nem szabad olyan belső vagy külső csomagolóeszközökbe csomagolni. 183 . amennyiben a csomagolóeszközt az illetékes hatóság engedélyezte. függetlenül attól. • Amennyiben a szabadon levő robbanóanyag. vagy a zárt ház nélküli.

6 GHS piktogram Nincs piktogram GHS01 Figyelmeztetés Veszély GHS01 Veszély GHS01 Veszély GHS01 Veszély GHS01 Figyelem Veszély A C L Figyelmeztető mondat H200 Instabil robbanóanyag Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. 184 . Osztályozás Instabil robbanóanya g 1. robbanás.2 1.5 1 . teljes tömeg felrobbanásának veszélye P210 P230 P240 P250 P280 P370 + P380 P372 P373 H202 Robbanóanyag. tűz. vagy kivetés veszélye P210 P240 P250 P280 P370 + P380 P372 P373 P401 H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat P210 P230 P240 P250 P280 P370 + P380 P372 P373 P N E M J E L P372 P373 P380 P401 P401 P401 P401 P401 Ö L P501 P501 P501 P501 P501 P501 I VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. kivetés súlyos veszélye P210 P230 P240 P250 P280 P370 + P380 P372 P373 H203 Robbanóanyag. vagy kivetés veszélye P210 P230 P240 P250 P280 P370 + P380 P372 P373 H204 Tűz.3 1.A robbanó anyagoknál és tárgyaknál használandó címkeelemek. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat.1 1. P201 P202 P281 H201 Robbanóanyag.4 1.

osztály: Gázok A 2. 20. és mínusz 50 °C fokon teljesen gáz halmazállapotú. A 2. 185 . átadását a rendőrség engedélyezi. amelyek gőznyomása 50 °C-on meghaladja a 300 kPa-t (3 bar-t). vagy amelyeknél spontán reakció léphet fel. I. A bányafelügyelet az engedélyt akkor adja ki. valamint azok a robbanóanyagok és -tárgyak.Műszaki felügyeleti engedély birtokában végezhető. ADR/RID 2. amelyekre különleges előírások érvényesek (gázminták). amely a szállításra szánt csomagolásban alacsony hőmérséklete folytán részben folyékony állapotban van. amelyek nem sorolhatók az ADR/RID valamely megnevezése vagy m. tétele alá. osztály fogalma a tiszta gázokra. Aeroszol csomagolások és gázzal töltött kisméretű tartályok (gázpatronok). a szállításból kizárt anyagok közé tartoznak. Azok a robbanóanyagok.Elhelyezés hulladékként A szállításból kizárt robbanóanyagok: Azok az anyagok amelyek a szállítás során önmaguktól bármilyen kárt okozhatnak az emberi és az anyagi javakban. A robbanóanyagok kereskedelmi forgalomba történő behozatalát és kivitelét a magyar kereskedelmi engedélyezési hivatal rendelkezései alapján végzik.3 kPa-t és normál nyomáson teljesen légnemű halmazállapotúak (gáz alakúak). Cseppfolyósított gáz: olyan gáz. cseppfolyósított gáz: olyan gáz. vagy kis nyomáson cseppfolyósított gáz) Mélyhűtött. Rész vizsgálatai szerint nagymértékben robbanásérzékenyek. Az engedélyezési eljárásban az illetékes rendőrkapitányság szakhatóságként vesz részt. A robbanóanyagok szállítását. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. a gázkeverékekre. Továbbértékesítés is csak engedéllyel rendelkezők számára lehetséges. Oldott gáz: olyan gáz. egy vagy több gáz keverékére egy vagy több más anyaggal. amely a szállításra szánt csomagolásban túlnyomás alatt van. nen fuvarozhatók. A gázok olyan anyagok. amely a szállításra szánt csomagolásban túlnyomás alatt mínusz 50 °C felett részben folyékony állapotú. Túlnyomás alatti gázt tartalmazó egyéb tárgyak. vagy 20 °C-on és 101. ha a kérelmező a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. osztály anyagai és tárgyai a következők szerint csoportosíthatók: • • • • • • • Sűrített gáz: olyan gáz. valamint az ilyen anyagokat tartalmazó tárgyakra terjed ki.n. amelyek a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv”. Túlnyomás nélküli gázok. amely a szállításra szánt csomagolásban túlnyomás alatt folyadék fázisú oldószerben van oldva. A K összeférhetőségi csoport anyagait és tárgyait az ADR/RID a szállításból kizárja! Robbanó anyagok forgalmazása csak a Bánya.n. (nagy nyomáson cseppfolyósított gáz.

osztály anyagai és tárgyai (az aeroszolok kivételével) veszélyes tulajdonságaik alapján a következő csoportok valamelyikéhez rendelhetők hozzá: A fojtógázok: Olyan nem gyúlékony. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Elhelyezés hulladékként P370 + P378 P370 + P380 + P375 P403 + P410 P370 + P378 P370 + P380 + P375 P403 + P410 P315 P336 P370 + P378 P403 P403 + P410 A 2. vagy más anyagok égését a levegőnél nagyobb mértékben elősegíthetik. O gyújtó hatású (oxidáló) gázok: Olyan gázok. vagy sérülést okozhat P282 Figyelem H280 Nyomás alatt lévő gáz Hőhatásra robbanhat Óvintézkedésre vonatkozó mondat. hogy az emberi egészséget veszélyeztető mértékben mérgezők vagy marók. fagymarást.A fenti négy csoportot a GHS04 piktogrammal jelölik (új jelölés). amelyek 20 °C-on és normál nyomáson a levegővel alkotott. cseppfolyósított gáz Oldott gáz GHS piktogram GHS04 GHS04 GHS04 GHS04 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Figyelem H280Nyomás alatt lévő gáz Hőhatásra robbanhat Figyelem H280 Nyomás alatt lévő gáz Hőhatásra robbanhat Figyelem H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz. vagy amelyekről feltételezhető. amelyek általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak. Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. F gyúlékony gázok: Olyan gázok. Osztályozás Sűrített gáz Cseppfolyósított gáz Alacsony hőm. A nyomás alatt lévő gázoknál használandó címkeelemek. T mérgező gázok: Olyan gázok. hogy az emberre nézve mérgezők vagy marók. amelyek a légkörben rendes körülmények között jelen levő oxigént hígítják vagy kiszorítják. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. nem gyújtó hatású és nem mérgező gázok. amelyekről ismert. keverék formájában gyúlékonyak. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. 186 .

mert a környezeti levegőre jutva.) meggyulladnak. illetve elektrosztatikus szikrától. 187 . maró TOC mérgező. így a szelepet vagy reduktort szabadra nyitva a kiáramló. Az ENSZ Minta Szabályzatban. felmelegedett gáz gyújtóforrás nélkül is könnyen meggyulladhat. a szemet vagy a nyálkahártyát. TF mérgező. vagy tároló helyiségekben. Minden könnyen éghető anyagot el kell távolítani a lehetséges tűzkeletkezési területről. akkor van maró járulékos veszélye. Rendkívül fontos a berendezés gáztömörsége. ha emberen szerzett tapasztalatok alapján ismert. stb. gyújtó hatású TFC mérgező. gyúlékony.1 alosztály: gyúlékony gázok. ha pedig a koncentráció a felső határértéknél nagyobb. és el kell távolítani. Ha VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Egyes éghető gázoknak. amely a maró és mérgező hatás kombinálódása folytán mérgezőnek tekintendő. Robbanási határkoncentrációk közötti vagy azt megközelítő összetételű gázkeveréket palackozni ezért szigorúan tilos. A gyúlékony (éghető) gázok a környezeti levegőbe kerülve gyújtóforrástól (égő cigaretta. annak oxigénjével azonnal heves reakcióba lépnek. mint maró járulékos veszéllyel bíró mérgező gázokat kell besorolni. Ez fordítva is érvényes üzemen kívül helyezésnél: minden gázmaradékot inert gázzal a veszély kiküszöböléséig fel kell hígítani. A gyúlékony (éghető) gázok levegővel. mivel a hidrogén hőmérséklete a szokásos egyéb gázoktól eltérően fojtásos expanzióval nem csökken. vagy egyéb égést táp láló gáz eltávolítása érdekében. vagy elektromos. gyújtó hatású. (A dohányzás és nyílt láng használata éghető gázok palackjait használó. Az F betűvel jelölt csoportok pedig megelőzik az A vagy O betűvel jelölteket. a T betűvel jelölt csoportok minden más csoportot megelőznek. hogy az ilyen gázelegyben (például a légtérben) gyújtóhatásra – amely például elektrosztatikus szikra is lehet – láncreakciószerű robbanás következik be.TC mérgező. Az alsó robbanási határértéknél kisebb éghető gáz koncentráció esetén a palackból kiáramló gázt nem lehet meggyújtani. hanem jelentősen növekszik. akkor a kiáramló gáz lánggal ég. a CLP két kategóriát ismer (megfelel az F betűvel jelölt csoportokba tartozó gázoknak). A gyúlékony gázokkal töltött palackok üzembe helyezése előtt az egész lefejtő-rendszert át kell öblíteni inert gázzal az esetlegesen jelenlévő levegő. hegesztési láng. mechanikus. Különösen a robbanásvédelmi intézkedéseket kell betartani. az IMDG kódexben és az ICAO Műszaki Utasításokban a gázokat az általuk képviselt fő veszély alapján a következő három alosztály egyikébe sorolják: • 2. hogy roncsolja a bőrt. illetve külső helyek közelében tilos!) A gyulladási hőmérsékletet a gáz más úton is elérheti. mint például a palackszelep hirtelen nyitásakor előálló súrlódástól. ami azt jelenti. maró gáz: Azokat a gázokat és gázkeverékeket. illetve oxigénnel az adatlapokon megadott koncentrációhatárok között robbanó gázelegyet képeznek. amelyek teljes egészében a maró hatásuk következtében elégítik ki a mérgezőképesség kritériumait. Ha a gázok vagy gázkeverékek veszélyes tulajdonságai a kritériumok alapján egynél több csoporthoz is tartozhatnak. Egy olyan gázkeveréknek. Hidrogén esetében a hirtelen szelepnyitás különösen veszélyes. így maguktól meggyulladnak. gyúlékony TO mérgező. mint például az öngyulladó szilánnak (SiH4) nincs is szükségük felmelegedésre. maró.

akkor a kiáramló gázt meggyújtva gázrobbanás következik be visszahatva a palack belsejébe is. Az égést tápláló.) engedjük. kategória GHS02 GHS02 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként Veszély H220 Rendkívül tűzveszélyes gázok P210 Figyelem H221 Tűzveszélyes gázok P210 P377 P381 P403 P377 P381 P403 • 2. oxidáló gázok gyúlékony anyagokkal érintkezve a gyulladási hőmérsékleten azokkal erősen exoterm (hőtermelő) reakcióba lépnek és a bekövetkező égést a levegőnél sokkal erősebben táplálják. amelyek levegőn meg sem gyújthatók. A palackszelep hirtelen nyitása itt egyrészt a súrlódásos felmelegedés miatt veszélyes. másrészt.viszont a palackban a határkoncentrációk közötti összetételű elegy van. stb. veszélyjel és szimbóluma az F+ és F helyett a GHS02 piktogram Tűzveszélyes gázokra vonatkozó kategóriák. akkor az adiabatikus VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ha például a palackban uralkodó nagy nyomást hirtelen egy zárt szerelvényre (tűszelepre. és olyan anyagok. reduktorra. és ezért kell a szerelvényeknek szigorúan olaj és zsírmenteseknek lenniük. így maga a palack is felrobbanhat. kategória 2.2 alosztály: nem gyúlékony. 188 . nem mérgező gázok (megfelel az A (fojtó) vagy az O (oxidáló) betűvel jelölt csoportokba tartozó gázoknak). Ezért oxigénhez és más oxidáló gázokhoz csak égéstechnikai vizsgálattal erre minősített tömítőanyagok és szerkezeti anyagok használhatók. mint például a fémek is elégnek. Osztályozás GHS piktogram 1. Oxigénben például az éghető anyagok gyulladási hőmérséklete is lecsökken.

O helyett. kategória GHS piktogram GHS03 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H270 Tüzet okozhat.3 alosztály: mérgező gázok (megfelel a T betűvel jelölt. és szennyezik a vizeket. 189 . A mérgező gázok már kis mennyiségben is egész ségkárosodást. akár halált is okozhatnak belégzés.1 ppm(V/V). hogy az üzemeltető személyek megszerezzék a szükséges szakismereteket. gyorsítják a globális felmelegedést. vagy bőrön át való felszívódás esetén. GHS03 piktogram Oxidáló gázokra vonatkozó kategória címkeelemei. azaz 0. így például a foszfin (PH3) MAK-értéke (megengedett maximális munkahelyi koncentrációja) 0. TO. Az ilyen gázok kezelése előtt gondoskodni kell róla. oxidáló hatású P220 P244 Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat .nyomáslökés akár 1000 °C-os hőmérséklet-emelkedést is okozhat.02 ppm(V/V). vagy fokozhatja a tűz intenzitását.02 mm3 egy m3-ben! A környezetre veszélyes gázok károsíthatják az ózonréteget. TFC és TOC csoportba tartozó gázoknak). A mérgező gázok és mérgező komponenst tartalmazó gázkeverékek kezelésekor rendkívül óvatosan kell eljárni. Osztályozás 1. és így még a rozsdamentes acél szerelvény is kiéghet.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként P370 + P376 P403 --- • 2. a foszgéné (COCl2) pedig mindössze 0. Egyes mérgező gázok huzamosabb belégzése már nagyon kis koncentrációban káros. TF. azaz T. TC. A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

berendezés gáztömörsége elsődleges követelmény. Lehetőség szerint megfelelően méretezett elszívással kell dolgozni. A felhasznált gáz kimutatására szolgáló vizsgáló, vagy jelzőberendezések (esetleg analizátorok) segítséget jelentenek, hogy a levegőben a veszélyes koncentrációt idejében fel lehessen ismerni. A légzőmaszk legyen kézközelben, vagy akár tartsa magánál a kezelő. Az öblítőgázt külön palackból kell elvenni, visszacsapó-szelepet kell az öblítő-rendszer lezárásához beépíteni, és ennek a szelepnek a működését rendszeresen ellenőrizni kell. Az öblítő gázokat megfelelő tároló-rendszerbe kell vezetni. A gázzal töltött kisméretű tartályokat (UN 2037) a tartalom veszélyessége alapján az A - TOC csoport valamelyikéhez kell hozzárendelni. A maró hatású gázok mérgezőnek is tekintendők és ezért a TC, a TFC vagy a TOC csoportba vannak sorolva. A maró (korrozív) gázok roncsolják az élő szervezetet, illetve egyes fémek anyagszerkezetét megbontják, vagy úgy módosítják, hogy az adott fém szilárdsági tulajdonságai meg változnak. A 21 térf.%-nál nagyobb oxigéntartalmú gázkeverékeket gyújtó hatásúnak kell besorolni.

T+ T és Xn

helyett

GHS06

GHS07

Nyomás alatt sűrített vagy cseppfolyósított gázokra vonat kozó előírások: A nyomás alatt sűrített, vagy cseppfolyósított gázok és tárolóedényeik – a különleges gázok esetében általában palackjaik – kezelését biztonságtechnikai okokból számos előírás szabályozza. A gázok kezelése magában foglalja a szállítást, tárolást, a gáz lefejtését és a gázok tényleges felhasználását. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (ADR, RID) értelmében a szállítónak informálnia kell a felhasználót a szállított termékkel kapcsolatos veszélyekről, amennyiben azok veszélyes áru besorolás alá esnek. Az információk átadására kétféle bevett módszer használatos: • a palackok megfelelő jelölései • biztonsági adatlap A palackok jelölései A palackok jelölései a következők: • a gáztöltetre jellemző színjelölés a palack vállrészén. • a veszélyes árukra előírt termékjelölő címke a gáztöltet pontos megnevezésével és a palackos gáz szállítása és kezelése szempontjából fontos biztonsági előírásokkal és veszély tényezőkkel. • a beütött adatok, mint a palackszám, a gáztöltet fajtája, a próbanyomás, a nyomáspróba időpontja, és a táratömeg. Színjelölés

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

190

A palack vállrészének színjelölése a Magyarországon 2002-től érvényes és 2007-től minden palackra kötelezően bevezetett MSZ EN 1089-3 szabvány alapján történik. A színjelölés általános alapszabálya az elsődleges veszélytényezőt (mérgező, korrozív, éghető, oxidáló, semleges) veszi figyelembe, néhány fontosabb, kiemelt, speciális gázra viszont az általános elsődleges színektől eltérő konkrét, specifikus színeket ír elő. A szabvány szerinti új színjelölések a legtöbb gáz, vagy gázkeverék esetében eltérnek a régitől, ezért ahol a színjelölés megváltozik, a palackvállon a vállszíntől függően fekete vagy fehér „N” betű jelenik meg. Ha a vállszín nem változik, mint például a hidrogén és a szén-dioxid esetében, akkor az „N” kiegészítő jelölés elmarad. A szabvány szerinti színjelölés kizárólag a gázpalack vállrészére vonatkozik, a palackköpeny (hengeres palástrész) színére vonatkozó mindennemű előírás/szabályozás nélkül. A köpenyen ezért az EIGA (Európai Ipari Gáz Szövetség) ajánlásainak is megfelelően jelenleg, vagy az új szabvány szerinti vállszín, de nem fehér, újabban egységesen szürke, vagy a régi szabvány szerinti szín jelenik meg. Az orvosi (egészségügyi) gázok és gázkeverékek palackjainak színjelölésére külön szabályok érvényesek, ezek köpenyrésze viszont egységesen fehér. Az egyes gázok termék-adatlapjain szerepel az adott gáznak megfelelő színjelölés is. Amennyiben valamely gáz, vagy gázkeverék többféle veszélyes tulajdonsággal bír, akkor a palackváll színjelölése az elsődleges veszélyforráshoz igazodik. A következő speciális gázokból álló gázkeverékek esetében – főleg orvosi/egészségügyi használat esetében – a palackvállon két szín is megjelenhet, így például az oxigén—szén-dioxid keverékek palackjain a váll színjelölése: fehér + szürke. A színjelölés általános alapszabálya:

Speciális gázok palackjainak egyértelműen meghatározott színjelölése:

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

191

Veszélyes áru jelölő címke tartalma a palackokon: A veszélyes áru jelölő címke megfelel a vonatkozó szállítási előírások (ADR, RID) követelményeinek. A címkén feltüntetett információkat az oxigén 4.8 példáján mutatjuk be. 1. ADR szerinti (UN számhoz tartozó) megnevezés 2. Töltet mennyisége 3. Termék megnevezése tisztasági fokozat megadásával 4. A gáz tisztasága 5. Veszély szimbólumok 6. UN-szám 7. Regisztrációs szám 8. Veszélyre utaló mondat 9. Biztonságos használatra utaló mondat. 10. Gyártói megjegyzés

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

192

Palackbeütés: A palack vállrészére beütött adatok közül a palackszám a gázpalack egyedi azonosítója, míg a gáztöltet fajtája (például:OXI GÉN) azt jelzi, hogy a palackba milyen gáz tölthető. A próbanyomás a maximális töltési nyomás 1,5-szöröse, tehát ha például ez 300 bar, akkor a maximális töltési nyomás 200 bar lehet. A nyomáspróba időpontja szintén fontos adat, mivel a vonatkozó szabványok és szabályzatok biztonságtechnikai okokból előírják, hogy a nyomáspróbát – a gázfajtától is függően – hány évenként kell megismételni. A nyomáspróba lejárta után, az újabb vizsgálatig nem szabad a palackot újratölteni. A taratömeg adata a töltettömeg mérésére, illetve ellenőrzésére szolgál, főleg nyomás alatt cseppfolyósított gázok (például széndioxid), valamint acetilén (nyomás alatt acetonban oldott gáz) esetén, ugyanis ezek töltetmennyiségét a gáznyomás mérésével nem lehet megállapítani. Ezenkívül fontos információt ad a kiürült palackok ellenőrzésekor, hogy esetleg valamilyen felhasználói kezelési hiba folytán nem maradt-e a palackban víz, vagy más szennyeződés, amelytől az újabb töltés előtt meg kell tisztítani a palackot. Csatlakozó szerelvények: A gázpalackszelepek kivezető csatlakozásának fajtáját és méreteit a gáztöltettől függően egységes európai szabályozás hiányában a mindenkor érvényes nemzeti szabványok határozzák meg, amelyek közül például a DIN 477 német szabvány érvényesül, de egyes gázok és gázkeverékek esetén a szelep csatlakozás még a régi, de nem visszavont MSZ 5992 szerinti. Általános szabály, hogy az acetilén kivételével a menetes csatlakozások az éghető gázok esetén balmenetűek, a semleges és oxidáló gázok esetében pedig jobbmenetűek. Ettől az általános szabálytól eltér a kalibráló és más egyedi gázkeverékek palackszelepeinek DIN 477 általi szabályozása, amely M 19 x 1,5 LH balmenetet ír elő, a gáz éghetőségi tulajdonságától függetlenül.

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

193

Az ADR/RID a gázok palackba történő csomagolására külön utasítást vezetett be. c: A tartalommal érintkezésbe kerülő fémrészek legfeljebb 65 % rezet tartalmazhatnak. d: Acélból készült. u: Az alumíniumötvözet nyomástartó tartályoknál az időszakos vizsgálatok időköze feltételek mellett 10 évre növelhető. Aeroszolok Az aeroszolok (UN 1950) veszélyes tulajdonságaik alapján a következő csoportok valamelyikéhez vannak hozzárendelve: A fojtó O gyújtó hatású F gyúlékony T mérgező C maró CO maró. Ennek egy részletét az alábbi ábra szemlélteti: A Különleges csomagolási előírásban szereplő betűk közül néhány jelentése: a: Alumíniumötvözetből készült tartály nem használható. 194 . maró VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. nyomástartó tartályokhoz csak a hidrogén hatására bekövetkező ridegedésnek ellenálló minőségű acélok használhatók. z: A nyomástartó tartály és szerelvényei anyagának a tartalommal összeférhetőnek kell lennie és nem képezhet azzal ártalmas vagy veszélyes vegyületeket. gyújtó hatású FC gyúlékony. b: Rézből készült szelepek nem használhatók.

195 . nitrogénoxid. szétválás vagy polimerizálódás. szifonpatron. kén-dioxid. cseppfolyósított gázok. Tűzveszélyes aerosolokra vonatkozó kategóriák.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként Veszély H222 Robbanás és tűzveszélyes aerosol P210 P211 P251 --P410 P412 --- A 2. mint pl. maró TO mérgező. kategória GHS02 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . ammónia. bomlás. kén-hidrogén. maró. hanem az aeroszolokban lévő folyadék együttesen adja meg a veszélyességet. osztályba sorolható néhány veszélyes áru: nitrogén. A csoporthoz rendelés az aeroszol csomagolás tartalmának tulajdonságaitól függ. gyújtó hatású. gyúlékony. sűrített. aeroszol. Osztályozás GHS piktogram 1. A szállításból kizárt gázok: A gázok csak akkor adhatók át szállításra. 3O vagy 3F osztályozási kód alá. cseppfolyós vagy mélyhűtött állapotban). ennek megfelelően az ilyen csomagolások mentesülnek az ADR/RID hatálya alól. amelyek nem sorolhatók a 3A. • Toxikus gázok: szén-monoxid. A tartályok ne tartalmazzanak olyan anyagokat. (oldott. UN 2421 (nitrogén trioxid) UN 2455 (metil nitrit) • azok a mélyhűtött. Az aeroszolok általában kiskereskedelmi csomagolásban találhatóak meg. ammónia. azaz itt nem csak a gáz. oxigén.TF mérgező. amely ezeket a reakciókat elősegítik. gyújtó hatású TFC mérgező. maró TOC mérgező. acetilén. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ha megtették a szükséges intézkedéseket a normális szállítási körülmények között a veszélyes reakció mindenfajta lehetőségének megakadályozására. gyúlékony TC mérgező. vagy az UN 2186 (hidrogén klorid mélyhűtött cseppfolyósított).

osztály fogalomköre olyan anyagokra. 2073 vagy 3318 alá. és lobbanáspontjuk legfeljebb 61 °C. amelyek mérgezők és marók. A folyékony. amelyek folyékony halmazállapotúak. azok a nagyon mérgező gázzal vagy olyan gázzal töltött kisméretű tartályok (gázpatronok). amelyek nem sorolhatók az UN 1001.• • • • azok az oldott gázok. azok az aeroszolok. osztály fogalomköre kiterjed a folyékony. amelyek hajtógázként olyan gázt tartalmaznak. érzéketlenített robbanóanyagok olyan robbanóanyagok. és ezen osztály anyagait tartalmazó tárgyakra terjed ki. osztály: Folyékony gyúlékony anyagok A 3. FT2 Peszticidek. osztály anyagai és tárgyai a következő csoportokba sorolhatók: DSD • • • F Gyúlékony folyékony anyagok járulékos veszély nélkül: F1 Gyúlékony folyékony lobbanásponttal. vagy a P200 csomagolási utasítás kritériuma szerint piroforos. amelyek tartalma a mérgezőképesség vagy maró hatás tekintetében az I csomagolási csoportnak felel meg. • • • FC Gyúlékony folyékony anyagok. érzéketlenített robbanóanyagokra is. A 3. ADR/RID 3. érzéketlenített robbanóanyagok. • • • VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy homogén folyékony keveréket képezve robbanó tulajdonságaikat elnyomják. amely mérgező. amely gáz a P200 csomagolási utasítás kritériuma szerint piroforos. vagy adnak fel szállításra (magas hőmérsékletű anyagok). anyagok 61 °C vagy annál alacsonyabb F2 61 °C feletti lobbanáspontú folyékony anyagok. amelyek mérgezők: FT1 Gyúlékony folyékony anyagok. D Folyékony. azok az aeroszolok. FTC Gyúlékony folyékony anyagok. FT Gyúlékony folyékony anyagok. Ezek az anyagok könnyen gyulladnak. amelyek mérgezők. amelyek vízben vagy más folyadékban vannak oldva vagy szuszpendálva azért. 196 . éghető gőzöket. 21. amelyek marók. A REACH szerint a 3. valamint robbanó gőz-levegő keveréket képeznek. amelyeket lobbanáspontjukkal megegyező vagy annál magasabb hőmérsékletre melegítve szállítanak.

könnyű dieselolaj. GYÚLÉKONY. MÉRGEZŐ RÉZ ALAPÚ PESZTICID GYÚLÉKONY. valamint a szilárd vagy folyékony önreaktív anyagok.2 fejezet „A” táblázatában nincsenek feltüntetve. M. nem fogadhatók el fuvarozásra. Azok a folyékony. A 4. ADR/RID 4. ami a CLP színes táblájából olvasható ki: CLP A gyúlékony folyékony anyagokat a szállítás során általuk képviselt veszély mértéke alapján a következő csomagolási csoportok egyikéhez kell hozzárendelni: Lobbanáspont (zárttéri) -< 23 °C ≥23 °C és ≤ 61 °C Forráskezdet ≤ 35 °C > 35 °C > 35 °C I II III A fuvarozásból kizárt anyagok: A 3.N. osztály anyagaiként nem fogadhatók el szállításra. amelyek könnyen peroxidálódnak (mint az éter vagy bizonyos heterociklikus. metanol.3%-ot. az érzéketlenített robbanóanyagok. 197 . 22. ha peroxid tartalmuk – hidrogén-peroxidra (H2O2-re) számítva – meghaladja a 0. a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten. festék.N.A 3..N. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. M. MÉRGEZŐ ALKOHOLOK. osztályba sorolható néhány veszélyes áru: motorbenzin. éter. hígítók. kategóriába sorolást a forráspont dönti el. oxigéntartalmú anyagok). érzéketlenített robbanóanyagok. 61 °C feletti lobbanásponttal. ha megtették a szükséges intézkedéseket a fuvarozás alatt bekövetkező veszélyes bomlás vagy polimerizáció megakadályozására. GYÚLÉKONY. osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók át fuvarozásra. hogy a tartályok és tartányok ne tartalmazzanak olyan anyagokat. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok és alosztályai A 4. FOLYÉKONY ANYAG. Néhány konkrét példa: UN UN UN UN 2776 1986 1988 3256 FOLYÉKONY.N. a 3. ragasztók. osztálynak 3 alosztálya van. lakk. Az 1. osztályba tartozó olyan anyagok.1 osztályba tartoznak a gyúlékony anyagok és tárgyak. A CLP három kategóriát határoz meg a folyadék lobbanáspontja alapján. MÉRGEZŐ ALDEHIDEK.N. GYÚLÉKONY. amelyek az ilyen reakciókat elősegíti. Ezért különösen arról kell gondoskodni. MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ .N. M. amelyek a 3. A 3. és 2. xilol.

amelyek: a) az 1 osztály kritériumai szerint robbanóanyagok b) az 5. amelyeket az 1. A könnyen gyulladó szilárd anyagok porszerűek. Némely önreaktív anyag élénken ég.A következők tartoznak a 4. pl. érzéketlenített robbanóanyagok olyan anyagok. A bomlás.1 osztály önreaktív anyagainak azok az anyagok. Ezek a jellemzők hígítók hozzáadásával vagy megfelelő csomagolások használatával módosíthatók. vizsgálati sorozat alapján mentesülnek az 1. katalitikus szennyeződésekkel való érintkezéssel (pl. szemcsések vagy pasztaszerűek. amelyek gyújtó hatásúak FT Gyúlékony szilárd anyagok. amelyek maróak: FC1 Szerves. hanem a mérgező égéstermékek is. ha a gyújtóforrással. robbanásszerűen elbomolhatnak. maró anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. míg más önreaktív anyagok. szilárd és folyékony önreaktív anyagok: Az önreaktív anyagok termikusan instabil anyagok.1 osztályba: • könnyen gyulladó szilárd anyagok és tárgyak. Önreaktív anyagok például a következő típusú vegyületek: • szilárd. bázisok). A veszélyt nemcsak a tűz jelentheti. A fémporok különösen azért veszélyesek. osztályba soroltak. mint a szén-dioxid vagy a víz növelhetik a veszélyt. hogy robbanó tulajdonságaikat elnyomják. nehézfém vegyületek. Nem tekinthetők a 4. Egyes önreaktív anyagok hőmérséklet-szabályozást igényelnek. és csak akkor veszélyesek. önreaktív anyagokkal rokon anyagok.2 osztály kritériumai szerint szerves peroxidok d) bomláshője nem éri el a 300 J/g-ot • Az önreaktív anyagok bomlása hővel. A bomlás sebessége a hőmérséklettel növekszik és az anyagtól függően változik. érzéketlenített robbanóanyagok: A szilárd. A gyúlékony szilárd anyagok a könnyen gyulladó szilárd anyagok és azok. különösen ha nem történik meggyulladás. mérgező anyagok FT2 Szervetlen. vizsgálati sorozat eredményei alapján ideiglenesen az 1. amelyek mérgezőek: FT1 Szerves. amelyeket vízzel vagy alkohollal nedvesítenek vagy más anyagokkal hígítanak azért. • A REACH szerint a 4.1 osztály anyagait és tárgyait a következők szerint csoportosítják: F Gyúlékony szilárd anyagok járulékos veszély nélkül: F1 Szerves anyagok F2 Szerves anyagok olvasztott állapotban F3 Szervetlen anyagok FO Gyúlékony szilárd anyagok. amelyek hajlamosak az erős exoterm bomlásra még oxigén (levegő) részvétele nélkül is.1 osztály besorolási eljárása szerint gyújtó hatású anyagok c) az 5. amelyek súrlódás révén tüzet okozhatnak. mivel a szokásos oltószerek. különösen zárt térben. 198 . de a 6. osztályba való besorolás alól. égő gyufával való rövid érintkezéssel könnyen meggyújthatók és a láng gyorsan terjed. savak. mert nehéz a tüzet eloltani. súrlódással vagy ütéssel iniciálható. és 2. Azok az anyagok tartoznak ebbe a csoportba. mérgező anyagok FC Gyúlékony szilárd anyagok. mérgező gázok vagy gőzök fejlődésével járhat.

ha a vizsgálat során a reakció öt percen belül az egész mintára kiterjed. A CLP osztályozás szerint a 4. járulékos veszély nélkül DT Szilárd. kategória GHS02 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . vagy a III csomagolási csoportba akkor.1 osztályba tartozó. 199 . vörös foszfor. ha a nedvesített zóna legalább négy percre megállítja a láng terjedését. Osztályozás GHS piktogram 1. vegyileg nem állandó anyagok csak akkor adhatók át szállításra. kategória 2. izobutironitril. gyufa.1 osztály néhány anyaga: kén. Csomagolási csoporthoz való hozzárendelés A könnyen gyulladó szilárd anyagokat.FC2 Szervetlen.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként Veszély H228 Tűzveszélyes szilárd anyag P210 P240 P241 P280 P370 + P378 GHS02 Figyelem H228 Tűzveszélyes szilárd anyag P210 P240 P241 P280 P370 + P378 A szállításból kizárt gyúlékony szilárd anyagok A 4. érzéketlenített robbanóanyagok. A fémporokat és fémötvözet-porokat: a II csomagolási csoportba kell sorolni akkor. maró anyagok D Szilárd. ha azt meghaladja az anyag a III csomagolási csoportba tartozik. Tűzveszélye szilárd anyagokra vonatkozó kategóriák. amelyeknél a vizsgálat során az égési idő 100 mm mérési távolságon 45 s-nál kevesebb: a II csomagolási csoportba kell sorolni akkor.1 alosztályban 2 kategória van. ha a láng áthalad a nedvesített zónán. ha megtették a szükséges intézkedéseket a szállítás alatt bekövetkező VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. érzéketlentett robbanóanyagok. A 4. amelyek mérgezőek SR Önreaktív anyagok: SR1 Önreaktív anyagok hőmérséklet-szabályozási igény nélkül SR2 Önreaktív anyagok hőmérséklet-szabályozási igénnyel (a vasúti fuvarozásból ki vannak zárva).

Az UN 3097 számú gyújtó hatású. A 4. amelyek az ilyen reakciókat elősegítik. Ezek az anyagok csak nagy mennyiségben (több kilogrammban).2 osztály anyagai és tárgyai a következők szerint vannak csoportosítva: S Öngyulladásra hajlamos anyagok járulékos veszély nélkül: S1 Szerves. Ezért különösen arról kell gondoskodni. amelyek a levegővel érintkezve energia közlés nélkül hajlamosak az önmelegedésre. amelyek már kis mennyiségben is a levegővel érintkezve 5 percen belül meggyulladnak. Öngyulladás akkor következik be. osztály előírásainak. ami öngyulladáshoz vezet. kivéve. szilárd anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. • a fehér. • az ADR-ben fel nem sorolt szilárd.2 osztály ezen anyagai a leginkább öngyulladásra hajlamosak. A következő anyagok a szállításból ki vannak zárva: • az A típusú önreaktív anyagok. UN UN UN UN UN 3232 3233 3236 3237 3239 B típusú önreaktív szilárd anyag hőmérséklet-szabályozással C típusú önreaktív folyékony anyag hőmérséklet-szabályozással D típusú önreaktív szilárd anyag hőmérséklet-szabályozással E típusú önreaktív folyékony anyag hőmérséklet-szabályozással F típusú önreaktív folyékony anyag hőmérséklet-szabályozással 4. kivéve az UN 2448 olvasztott ként. amelyek olyan anyagok (beleértve a folyékony vagy szilárd keverékeket és oldatokat). A 4. Ezen anyagok önmelegedését.veszélyes bomlás vagy polimerizáció megakadályozására. folyékony anyagok S4 Szervetlen. és • önmelegedő anyagokra és tárgyakra. hogy a tartályok és tartányok ne tartalmazzanak olyan anyagokat. érzéketlenített robbanóanyagok. 200 . mérgező anyagok: ST1 Mérgező. amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek SO Öngyulladásra hajlamos. ha a hőfejlődés sebessége meghaladja a hőveszteség sebességét és az anyag eléri az öngyulladási hőmérsékletet. szilárd anyagok a szállításból ki vannak zárva. folyékony anyagok ST2 Mérgező. szerves. gyújtó hatású anyagok ST Öngyulladásra hajlamos. • a szervetlen. szerves. az anyagok oxigénnel (levegőn) történő reakciója okozza. mivel a fejlődő hő nem képes elég gyorsan a környezetbe távozni. szilárd anyagok S3 Szervetlen. gyúlékony anyagok olvasztott formában.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok A 4. szilárd anyagok S5 Szerves fémvegyületek SW Öngyulladásra hajlamos anyagok. amelyek olyan anyagok és tárgyak (beleértve az oldatokat és keverékeket).2 osztály fogalomköre a következőkre terjed ki: • piroforos anyagokra.vagy sárgafoszfortól nem mentes foszfor-szulfidok. hosszabb idő után (órák vagy napok) gyulladnak meg. ha megfelelnek az 1. gyúlékony. folyékony anyagok S2 Szerves.

Pirofóros folyékony és szilárd anyagokra vonatkozó kategóriák. Maró. Csomagolási csoporthoz való hozzárendelés Az öngyulladásra hajlamos (piroforos) anyagokat az I csomagolási csoportba kell sorolni. 201 . szilárd anyagok szervetlen. szervetlen. Maró. folyékony anyagok szerves. beleértve azokat az anyagokat is. a III csomagolási csoportba sorolták. gyapot. kategóriák. maró anyagok: SC1 SC2 SC3 SC4 Maró.2 osztályba tartozó néhány veszélyes anyag: sárga foszfor. kategória 1. szerves. kategória Önmelegedő anyagokra anyagokra vonatkozó 2. A 4. Azokat az önmelegedő anyagokat és tárgyakat.2 többi anyagait. aktív szén.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Maró. amelyeknél 2. szilárd anyagok. a II csomagolási csoportba kell sorolni. szervetlen.ST3 Mérgező. A 4. Osztályozás GHS piktogram 1. folyékony anyagok szervetlen. kategória GHS02 GHS02 GHS02 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad P210 P222 P280 P302 + P334 P370 + P378 P422 Veszély H251 Önmelegedő meggyulladhat P235 + P410 -P407 P413 P420 P407 P413 P420 -- Figyelem H252 Nagymennyiségben önmelegedő meggyulladhat P235 + P410 Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat .5 cm élhosszúságú kocka alakú mintában 140 °C vizsgálati hőmérsékleten 24 órán belül öngyulladás vagy a hőmérséklet 200 °C fölé emelkedése figyelhető meg. szilárd anyagok SC Öngyulladásra hajlamos. amelyek öngyulladási hőmérséklete 450 liter térfogatban meghaladja az 50 °C-ot. folyékony anyagok ST4 Mérgező.

szilárd anyagok. gyúlékony anyagok WF2 Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő. szikrát vető kéziszerszámtól vagy védelem nélküli izzólámpától könnyen meggyulladhatnak. szilárd. szilárd anyagok WT Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő. osztály előírásainak.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok. gyúlékony anyagok WS Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő.3 osztály anyagai és tárgyai a következők szerint vannak csoportosítva: W Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok és tárgyak járulékos veszély nélkül W1 Folyékony anyagok W2 Szilárd anyagok W3 Tárgyak WF1 Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő.N.3 osztályba tartozó néhány veszélyes anyag: nátrium kalcium.N. A 4. Az ilyen keverékek bármilyen közönséges gyújtóforrástól. maró anyagok. ha szobahőmérsékleten a vízzel erélyesen reagál és a fejlődő gáz általában hajlamot mutat arra. hogy önmagától meggyulladjon. gyúlékony gázokat fejlesztenek. 4. amelyek a levegővel robbanó elegyet alkothatnak.N. M. Csomagolási csoporthoz való hozzárendelés: A „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” a vizsgálati eljárások alapján az I. a levegővel robbanó keverék alkotására hajlamos.N. önmelegedő.N. önmelegedő. NITROCELLULÓZ ALAPÚ. gyúlékony. ÖNMELEGEDŐ ALKÁLIFÉM-ALKOHOLÁTOK.N. 202 . folyékony.N.N. MARÓ. ÖNMELEGEDŐ MŰANYAGOK.N ÖNMELEGEDŐ FÉMPOR. Bizonyos anyagok a vízzel érintkezve olyan gyúlékony gázokat fejleszthetnek.M. kivéve.N. a következő kritériumok szerint: Az I csomagolási csoportba akkor kell sorolni egy anyagot.N. amelyek vízzel reagálva. M. M. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. karbid..N. mérgező anyagok: WT1 Folyékony anyagok WT2 Szilárd anyagok WC Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő.A szállításból kizárt. ha megfelelnek az 1. öngyulladásra hajlamos anyagok A következő anyagok a szállításból ki vannak zárva: Az UN 3127 számú gyújtó hatású. A keletkező lökéshullám és a láng veszélyeztetheti az embereket és a környezetet. UN 1373 olajjal UN 2006 UN 1383 UN 3189 UN 3205 UN 3206 ÁLLATI vagy NÖVÉNYI vagy SZINTETIKUS EREDETŰ SZÖVETEK.a) ALKÁLIFÖLDFÉM-ALKOHOLÁTOK. A 4. a II vagy a III csomagolási csoportba kell sorolni az alosztály anyagait. maró anyagok: WC1 Folyékony anyagok WC2 Szilárd anyagok WFC Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő. M. nyílt lángtól. gyújtó hatású.3 osztály fogalomköre olyan anyagokra és olyan anyagokat tartalmazó tárgyakra terjed ki. M. szilárd anyagok WO Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő. vagy szobahőmérsékleten olyan könnyen reagál a vízzel. PIROFOROS ÖTVÖZET. pl. A 4.

Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként A fuvarozásból kizárt anyagok. Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagoknál használandó címkeelemek. hogy a gyúlékony gáz maximális fejlődési sebessége a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva legalább 1 liter/ óra és sem az I csomagolási csoport. ha szobahőmérsékleten olyan könnyen reagál vízzel. kategória 2. A II csomagolási csoportba akkor kell sorolni egy anyagot. ha szobahőmérsékleten olyan lassan reagál vízzel. 203 . sem a II csomagolási csoport kritériumai nem teljesülnek. kategória 3. hogy a gyúlékony gáz maximális fejlődési sebessége a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva legalább 20 liter/óra és az I csomagolási csoport kritériumai nem teljesülnek. UN UN UN UN 3170 3403 3404 3402 ALUMMÍNIUM ÚJRAOLVASZTÁSI MELLÉKTERMÉKEK SZILÁRD KÁLIUMFÉM ÖTVÖZETEK SZILÁRD KÁLIUM-NÁTRIUM ÖTVÖZETEK SZILÁRD ALKÁLIFÖLDFÉM AMALGÁM VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. tűzveszélyes gázokat bocsát ki P223 P231 + P232 P280 P335 + P334 P370 + P378 P402 + P404 P501 Veszély H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki P223 P231 + P232 P280 P335 + P334 P370 + P378 P402 + P404 P501 Figyelem H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki P223 P231 + P232 P280 P370 + P378 P402 + P404 P501 Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . Osztályozás GHS piktogram 1. A III csomagolási csoportba akkor kell sorolni egy anyagot.hogy a gyúlékony gáz fejlődésének mértéke a vizsgált anyag 1 kg-jára számítva bármely egy perces időtartam alatt legalább 10 liter. kategória GHS02 GHS02 GHS02 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

amelyek bár önmagukban nem szükségszerűen gyúlékonyak. mérgező. A CLP szerinti osztályozás 3 kategóriát határoz meg. Az 5. amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek OT Gyújtó hatású. maró anyagok: OC1 Folyékony anyagok OC2 Szilárd anyagok OTC Gyújtó hatású. Az 5.23. ADR/RID 5.1 osztály anyagai és az ilyen anyagokat tartalmazó tárgyak a REACH szerint a következő formában vannak csoportosítva: O Gyújtó hatású anyagok járulékos veszély nélkül vagy ilyen anyagokat tartalmazó tárgyak: O1 Folyékony anyagok O2 Szilárd anyagok O3 Tárgyak OF Gyújtó hatású szilárd. általában oxigén leadásával tüzet okozhatnak vagy más anyagok égését elősegíthetik. mérgező anyagok: OT1 Folyékony anyagok OT2 Szilárd anyagok OC Gyújtó hatású. osztály: Gyújtó hatású anyagok és szerves peroxidok 5.1 osztályba tartozó néhány veszélyes áru: műtrágyák. a szilárd és folyékony anyagok esetére is: veszélyjel és szimbóluma az „O” VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. maró anyagok. önmelegedő anyagok OW Gyújtó hatású szilárd anyagok. helyett GHS03 204 .1 osztály fogalomköre olyan anyagokra és olyan anyagokat tartalmazó tárgyakra terjed ki. gyúlékony anyagok OS Gyújtó hatású szilárd.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok. Az 5. kálium-permanganát.

Csomagolási csoporthoz való hozzárendelés A „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” vizsgálatainak megfelelően az oxidáló hatású szilárd és folyékony anyagokat cellulózzal alkotott keverékeik égésideje alapján sorolják a három csomagolási csoport valamelyikébe. A szállításból kizárt, gyújtó hatású (oxidáló) anyagok Az 5.1 osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók át szállításra, ha megtették a szükséges intézkedéseket a szállítás alatt bekövetkező veszélyes bomlás vagy polimerizáció megakadályozására. Ezért különösen arról kell gondoskodni, hogy a tartályok és tartányok ne tartalmazzanak olyan anyagokat, amelyek az ilyen reakciókat elősegítik. Oxidáló hatású folyadékok címkeelemei
Osztályozás 1. kategória 2. kategória 3. kategória

GHS piktoram

GHS03

GHS03

GHS03

Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat

Veszély H271 Tüzet, vagy robbanást okozhat erősen oxidáló hatású P210 P220 P221 P280 P283 P306 + P360 P371+ P380 + 375 P370 + 378 __ P501

Veszély H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású P210 P220 P221 P280 P370 + P378

Figyelem Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású P210 P220 P221 P280 P370 + P378

Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Elhelyezés hulladékként

__ P501

__ P501

A következő anyagok a szállításból ki vannak zárva: • az UN 3100 számú önmelegedő, gyújtó hatású szilárd anyagok, az UN 3121 számú vízzel reaktív, gyújtó hatású szilárd anyagok és az UN 3137 számú gyúlékony, gyújtó hatású szilárd anyagok, kivéve, ha megfelelnek az 1 osztály előírásainak; a nem stabilizált hidrogén-peroxid és a nem stabilizált hidrogén-peroxid vizes oldatok 60%-nál több hidrogén-peroxid tartalommal; az éghető szennyeződésektől nem mentes tetranitro-metán; 205

• •

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

• • • • • •

perklórsav oldatok 72 tömeg%-nál nagyobb savtartalommal és a perklórsav keverékek vízen kívül bármilyen más folyadékkal; a klórsav oldatok 10% feletti klórsav-tartalommal és a klórsav keverékek vízen kívül bármilyen más folyadékkal; az ammónium-klorát, az ammónium-klorit, a hipokloritok keverékei, az ammónium-bromát és ezen anyagok vizes oldatai, valamint keverékei ammóniumsóval; az ammónium-permanganát és vizes oldatai, valamint a permanganátok keverékei ammóniumsóval; az ammónium-nitrit és vizes oldatai, valamint a szervetlen nitritek keverékei ammóniumsóval; a kálium-nitrát és nátrium-nitrit keverékei ammóniumsóval.

5.2 osztály: Szerves peroxidok. Az 5.2 osztály fogalomköre készítményekre terjed ki. • • a szerves peroxidokra és a szerves peroxid

Az 5.2 osztály anyagai a következők szerint vannak csoportosítva: P1 Szerves peroxidok hőmérséklet-szabályozás nélkül P2 Szerves peroxidok hőmérséklet-szabályozással (a vasúti fuvarozásból ki vannak zárva).

A szerves peroxidok olyan szerves anyagok, amelyek a kétértékű –O–O– szerkezeti elemet tartalmazzák, és amelyek a hidrogén-peroxid olyan származékainak tekinthetők, ahol egyik vagy mindkét hidrogén atomot szerves gyökök helyettesítenek. A szerves peroxidok normál vagy magasabb hőmérsékleten hajlamosak az exoterm bomlásra. A bomlás hőhatásra, szennyező anyagokkal (pl. savak, nehézfém vegyületek, aminok) való érintkezésre, súrlódás vagy ütés hatására következhet be. A bomlási sebesség a hőmérséklettel növekszik és függ a szerves peroxid kikészítésétől. A bomlás során egészségre ártalmas vagy gyúlékony gázok vagy gőzök fejlődhetnek. Egyes szerves peroxidok robbanásszerű bomlást szenvedhetnek, különösen zárt térben. Ez a tulajdonság hígítók hozzáadásával vagy megfelelő csomagolás használatával megváltoztatható. Számos szerves peroxid erélyesen ég. El kell kerülni, hogy a szerves peroxid a szemmel érintkezésbe kerülhessen. Egyes szerves peroxidok már rövid érintkezés hatására a szaruhártya súlyos sérülését vagy a bőr felmaródását okozhatják. A biztonságos szállítás céljából a szerves peroxidokat számos esetben szerves folyadékokkal vagy szilárd anyagokkal, szervetlen szilárd anyagokkal vagy vízzel érzéketlenítik. Amennyiben valamely anyag százalékos tartalmát meghatározták, az tömeg%-ot jelent, egész számra kerekítve. Általában az érzéketlenítést úgy kell végrehajtani, hogy kifolyás esetén a szerves peroxid veszélyes mértékű koncentrálódása ne következhessen be. Hacsak az egyes szerves peroxid készítményekre nincs más előírás, az érzéketlenítésre „A” és „B” típusú hígító használható: • az A típusú hígítók olyan szerves folyadékok, amelyek összeférhetőek a szóban forgó szerves peroxiddal és forráspontjuk legalább 150 °C. Az A típusú hígítók minden szerves peroxid
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

206

érzéketlenítéséhez felhasználhatók; • a B típusú hígítók szerves folyadékok, amelyek összeférhetőek a szerves peroxiddal és amelyek forráspontja 150 °C-nál kisebb, de legalább 60 °C és lobbanáspontja legalább 5 °C. A B típusú hígítók minden szerves peroxid érzéketlenítésére használhatók, amennyiben a hígító forráspontja legalább 60 °C-kal magasabb, mint a szerves peroxid ÖBH értéke 50 kg-os küldeménydarabban. A víz csak olyan szerves peroxidokhoz használható érzéketlenítszerként, amelyeket az ADR/RID a szabályozásában felsorol, vagy az illetékes hatóság jóváhagyásában mint „víz hozzáadásával” vagy mint „stabil vizes diszperziók” vannak megemlítve. Szerves és szervetlen szilárd anyagokat csak akkor szabad a szerves peroxidok érzéketlenítésére használni, ha ezekkel összeférhetőek. A folyékony és a szilárd anyagok akkor tekinthetők összeférhetőnek, ha nem befolyásolják hátrányosan a szerves peroxid készítménynek sem termikus stabilitását, sem veszélyességét. A CLP hét kategóriát határoz meg a REACH –el azonos módon a szerves peroxidok veszélyességének mértéke szerint. A típusok az „A” típustól, amely abban a csomagolásban, amelyben bevizsgálásra került, nem szállítható, egészen a „G” típusig tartanak, amely nem esik az 5.2 osztály előírásainak hatálya alá. A B-től F-ig terjedő típusok alá való besorolás az egy csomagolásban engedélyezett legnagyobb mennyiségtől függ.

veszélyjel és szimbóluma az F

helyett a GHS02 piktogram

A már besorolt és csomagolóeszközben való szállításra engedélyezett szerves peroxidok felsorolása: Az ADR és a RID külön táblázatban sorolja fel a szerves peroxidokat. Ez a táblázat tartalmazza a csomagolás és a szállítás feltételeit. Az ADR és a RID táblázat között különbség van, ami abból adódik, hogy a csak hőmérséklet szabályozás mellett szállítható szerves peroxidok vasúton nem fuvarozhatók. A RID táblázat így 2
VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

207

oszloppal kevesebbet tartalmaz, hiányzik belőle a: „Szabályozási hőmérséklet” és a „Vészhőmérséklet” adata. A „csomagolási módszer” oszlopban az „OP1” – „OP8” kód a P520 csomagolási utasítás csomagolási módszereire utal. A szállítandó szerves peroxidnak meg kell felelnie a felsorolás szerinti besorolásnak. Az IBC-ben engedélyezett anyagokra az IBC520 csomagolási utasítását, a tartányban engedélyezettekre a T23 mobil tartány utasítását kell figyelembe venni.

Szerves peroxid

Koncentráci ó %

"A" típusú hígító

"B" típusú hígító

Inert szilár d anyag %

Csomagolás Víz i % módszer

UN szá m

járulékos veszélyek megjegyzés

Peroxi- ecetsav F típusú stabilizált Dihidroperoxi Pr Peroxilaurinsav

≤ 43 ≤ 27 ≤ 100

≤ 73

OP8 OP5

3109 3102 3118

13,14,19 3 kizárva

A járulékos veszélyek, megjegyzés rovat 1 – 29 között számozott külön utasításokat tartalmaz: • 5. Szabad oxigéntartalom ≤ 9%. • 13. „MARÓ” járulékos veszély bárca szükséges (8 sz. bárca). • 14. Peroxi-ecetsav készítmények, amelyek a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” d) pontjának megfelelnek. • 19. Keverékek hidrogén-peroxiddal, vízzel és savakkal. Ebből az oszlopból olvasható ki a fuvarozásból való kizárás ténye is. A szerves peroxid anyagoknál és keverékeknél használandó címkeelemek.
Osztályozás
GHS piktogram

„A” típus

„B” típus

„C” és „D” típus

„E” és „F” típus

„G” típus

GHS01

GHS02

GHS02

Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat

Veszély H240 Hőhatásra robbanhat

Ehhez a veszélyességi kategóriához nincs H241 Hőhatásra H242 Hőhatásra H242 Hőhatásra címkeelem meggyulladhat meggyulladhat meggyulladhat rendelve. vagy robbanhat Veszély Veszély Figyelem

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.

208

A 6. hogy viszonylag csekély mennyiségben. egyszeri vagy rövid ideig tartó behatással. FOLYÉKONY SZERVES PEROXID HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁSSAL (a vasúti fuvarozásból ki van zárva) 24. amelyekről tapasztalat alapján tudják. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. amit kísérlet úton igazolnak (állatokon végzett kísérletek). osztály: Mérgező és fertőző anyagok A 6.1 osztály anyagai REACH szerint a következők szerint vannak csoportosítva: T Mérgező anyagok járulékos veszély nélkül: T1 Szerves folyékony anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. SZILÁRD SZERVES PEROXID (a fuvarozásból ki van zárva) • UN 3111 B TÍPUSÚ. vagy amelyekről állatokon végzett kísérletek alapján feltételezhető.1 osztály fogalomköre azokra a mérgező anyagokra terjed ki.2 osztály feltételei mellett nem szállíthatók: • “A” típusú szerves peroxidok. belélegzés. bőrrel való érintkezés vagy lenyelés útján károsíthatják az emberi egészséget vagy halált okozhatnak. osztálynak kettő alosztálya van. A 6. 209 . Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. • “B” típusú szerves peroxidok vasúton nem fuvarozhatók. • „E” és „F” típusú szerves peroxidok ≤45 °C ÖBH-val • az „A” TÍPUSÚ. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. A mérgező anyagok veszélyességi fokát az LD (halálos dózis mg/kg) érték határozza meg. ha csak hőmérséklet szabályozással adhatók fel • a „B” és „C” típusú szerves peroxidok ≤ 50 °C öngyorsuló bomlási hőmérséklet (ÖBH ) értékkel • a „D”típusú szerves peroxidok. ADR/RID 6. Elhelyezés hulladékként P210 P220 P234 P280 P210 P220 P234 P280 P210 P220 P234 P280 P210 P220 P234 P280 P411 + P235 P410 P420 P501 P411 + P235 P410 P420 P501 P411 + P235 P410 P420 P501 P411 + P235 P410 P420 P501 A szállításból kizárt szerves peroxidok: A következő szerves peroxidok az 5. FOLYÉKONY SZERVES PEROXID (a fuvarozásból ki van zárva) • az „A” TÍPUSÚ.Óvintézkedésre vonatkozó mondat. amelyek zárt térben hevítve erélyes vagy mérséklet reakciót mutatnak ≤ 50 °C ÖBH mellett.

mint a folyékony halmazállapotot. valamint az egyes anyagok különleges tulajdonságait. maró anyagok. amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek: TW1Folyékony anyagok TW2Szilárd anyagok TO Mérgező. • III csomagolási csoport: enyhén mérgez anyagok. gyújtó hatású anyagok: TO1 Folyékony anyagok TO2 Szilárd anyagok TC Mérgező. A 6. T és Xn helyett GHS06 GHS07 Besorolás és csomagolási csoporthoz való hozzárendelés A 6. hidrogén-cianid A CLP a mérgező anyagok 5 kategóriáját különbözteti meg: T+. a bőrön át való felszívódás valószínűségét.2T Szerves szilárd anyagok T3 Szerves fémvegyületek T4 Szervetlen folyékony anyagok T5 Szervetlen szilárd anyagok T6 Peszticidként használt folyékony anyagok T7 Peszticidként használt szilárd anyagok T8 Minták T9 Egyéb mérgező anyagok TF Mérgező. különleges biológiai hatásokat. gyúlékony. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. nagymértékű illékonyságot. szilárd anyagok TW Mérgező anyagok.1 osztályba tartozó néhány veszélyes áru: anilin. 210 . önmelegedő. maró anyagok: TC1 Szerves folyékony anyagok TC2 Szerves szilárd anyagok TC3 Szervetlen folyékony anyagok TC4 Szervetlen szilárd anyagok TFC Mérgező.1 osztály anyagait a szállítás során általuk képviselt veszély mértéke szerint a következő három csomagolási csoport valamelyikéhez kell hozzárendelni: • I csomagolási csoport: nagyon mérgező anyagok. A mérgezési veszély megállapításához számításba kell venni az embereken bekövetkezett véletlen mérgezési esetek tapasztalatait. gyúlékony anyagok: TF1 Folyékony anyagok TF2 Peszticidként használt folyékony anyagok TF3 Szilárd anyagok TS Mérgező. • II csomagolási csoport: mérgező anyagok.

Akut toxicitást okozó anyagoknál és keverékeknél használandó címkeelemek.Embereken történt megfigyelések hiányában a mérgezési veszélyt állatokon végzett kísérletekből származó. Ha egy anyag két vagy több mérgezési mód esetén különböző mérgezőképességű. akkor is. ahol „V” jelenti a telített gőz koncentrációját (ml/m3 levegő egységben) (illékonyság) 20 °C-on és normál atmoszferikus nyomáson. A mérgező gőzöket kibocsátó folyadékokat a következő csoportok alá kell besorolni. kategória 2. ha mérgező képességük a III csomagolási csoport értékeinek felel is meg. a legnagyobb mérgezőképesség szerint kell besorolni. kategória 4. Osztályozás GHS piktogram 1. 211 . kategória GHS06 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat (szájon át) Veszély H300 Lenyelve halálos GHS06 Veszély H300 Lenyelve halálos GHS06 Veszély H301 Lenyelve mérgező GHS07 Figyelem H302 Lenyelve ártalmas VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy a könnygáz anyagokat a II csomagolási csoportba kell sorolni. rendelkezésre álló adatok segítségével a következő táblázatnak megfelelően kell meghatározni: A III „a” indexe arra utal. kategória 3. Por és köd belélegzése esetén a mérgezőképesség kritériuma az 1 órán át tartó belélegzés LC50 adatain alapul.

Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. amelyek ilyen reakciókat okozhatnak. Elhelyezés hulladékként P264 P270 P301 + P310 P321 P330 P264 P270 P301 + P310 P321 P330 P264 P270 P301 + P310 P321 P330 P264 P270 P301 + P312 P330 P405 P405 P405 P405 P501 P501 P501 P501 Kisebb eltérések bőrön át. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. 212 . ill. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. tartányok ne tartalmazzanak olyan anyago(ka)t.Óvintézkedésre vonatkozó mondat. 1614 vagy 3294 tétel leírásának. az UN 1259 nikkel-tetrakarbonil és az UN 1994 vas-pentakarbonil kivételével. • a fém-karbonilok. amelyek lobbanáspontja 23 °C alatt van. Elhárító intézkedés H310 Bőrrel érintkezve halálos P262 P264 P270 P280 P302 + P350 P310 P322 P361 P363 H330 Belélegezve halálos P260 P271 P284 P304 + P340 P310 P320 H310 Bőrrel érintkezve halálos P262 P264 P270 P280 P302 + P350 P310 P322 P361 P363 H330 Belélegezve halálos P260 P271 P284 P304 + P340 P310 P320 H311 Bőrrel érintkezve mérgező P280 H312 Bőrrel érintkezve ártalmas P280 P302 + P352 P312 P322 P363 P302 + P352 P312 P322 P363 Figyelmeztető mondat (Belélegezve) Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. hogy megakadályozzák a szállítás alatti veszélyes bomlásukat vagy polimerizációjukat. 1613. amelyek nem felelnek meg az UN 1051. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. hogy a tartályok.1 osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók át szállításra. ha megtették a szükséges intézkedéseket. Elhárító intézkedés H331 Belélegezve mérgező P261 P271 H332 belélegezve ártalmas P261 P271 P304 + P340 P311 P321 P304 + P340 P312 A szállításból kizárt mérgező anyagok: A 6. Ennek elérésére különösen azt kell biztosítani. vagy belélegezve: Figyelmeztető mondat (Bőrön át) Óvintézkedésre vonatkozó mondat. A következő anyagok a szállításból ki vannak zárva: • azok a vízmentes vagy oldatban levő hidrogén-cianidok.

az UN 3373 tételekhez kell besorolni. hogy kitétel esetén képes emberben vagy állatban tartós egészségkárosodást. az UN 2900. amelyeket élő szervezetekből az illetékes nemzeti közegészségügyi hatóságok előírásai szerint – szükség esetén az ilyen hatóságok speciális engedélyével – gyártanak és forgalmaznak. amelyet olyan formában szállítanak. • az UN 2249 diklór-dimetil-éter. és a humánvagy állatgyógyászatban megelőzésre.a 2. Az e kritériumot kielégítő anyagokra* tájékoztató példák találhatók az ebben a bekezdésben levő táblázatban.1. amelyeket az UN 2814. ill.2 osztályba. • 6. hogy kórokozókat tartalmaznak.3. amely nem elégíti ki az „A” kategóriába történő besorolás kritériumait. A 6. A 6. fertőző anyagok Csak állatokra ártalmas. A fertőző anyagokat a 6.2. szimmetrikus. kísérleti vagy vizsgálati célokra szolgálnak. A „B” kategóriába tartozó fertőző anyagokat az UN 3373 tételhez kell besorolni. gombákat) és más hatóanyagok.3 pontban meghatározott kultúrákat (tenyészeteket). amelyek képesek ember vagy állat megbetegedését okozni.2 osztály csoportosítva: I1 I2 I3 I4 anyagai REACH szerint a következők szerint vannak Emberekre ártalmas.8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin (TCDD) olyan koncentrációban. kezelésre vagy diagnosztizálásra vagy. amely az ADR besorolása alapján nagyon mérgező. A kórokozók olyan mikroorganizmusok (beleértve a baktériumokat. ezekkel kapcsolatos kutatásra. „B” kategória: Olyan fertőző anyag. veszettség. parazitákat. Az UN 3373 szám esetében a helyes szállítási megnevezés „DIAGNOSZTIKAI MINTÁK” vagy „KÓRHÁZI MINTÁK”. kivéve a 2. pl. vírusokat. a prionok. gyúlékony gázok fejlődését gátló adalékok nélkül. amelyekről ismert vagy okkal feltételezhető. A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. az UN 2814.2 osztályba tartozó néhány veszélyes anyag: staphilokókusz törzsek. életveszélyes vagy halálos megbetegedést okozni. Az ADR/ RID értelmében a fertőző anyagok olyan anyagok. rickettsiákat. 213 . • a foszfid készítmények a mérgező.2 osztály: Fertőző anyagok.62. fertőző anyagok Kórházi hulladék Diagnosztikai minták. ill. az UN 2900 tételhez kell besorolni. Fogalom meghatározások: Biológiai termékek azok a termékek. A fertőző anyagok a következő kategóriákra vannak felosztva: „A” kategória: Olyan fertőző anyag.7.

plutónium. Ez a meghatározás a kórokozók szándékos szaporítására szolgáló tenyészetekre vonatkozik. 25. hacsak az anyag más módon nem szállítható. pl. amely radionuklidokat tartalmaz és mind az aktivitás koncentráció. izotópok. a szállítást az illetékes hatóság jóvá nem hagyta. polónium. mind a küldemény teljes aktivitása nagyobb. génsebészeti beavatkozással úgy változtatták meg. ami a természetben nem fordul elő. osztályába tartozik. amelyekkel a kórokozókat nagyobb koncentráció eléréséhez szaporítják. tórium. célszervi tox.minden olyan anyag. vagy tárgy. alsó sor CLP): VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és nem terjed ki a diagnosztikai és gyógyászati célú kultúrákra. ADR/RID 7. osztályba tartozó anyag: urán. keverék. Néhány 7. A gyógyászati vagy kórházi hulladékok az állatok vagy gyógykezeléséből vagy biológiai kísérletekből származó hulladékok. 214 . akut toxicitás. mint az ADR-ben meghatározott érték. emberek A szállításból kizárt anyagok Gerinces vagy gerinctelen élő állatok fertőző anyagok szállítására nem használhatók. a vakcinák. egyszeri expozíció határértékek (felső sor DSD. A kultúrák (laboratóriumi tenyészetek) azon eljárások eredményei.. ill. miáltal kitétel esetén a fertőzés kockázata növekszik. amelyek genetikai anyagát szándékosan. A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek olyan mikroorganizmusok és élő szervezetek. rádium.teljesség igénye nélkül ide tartoznak a félkész vagy kész termékek. osztály: Radioaktív anyagok Radioaktív – az ADR/RID 7.

Nyolc típus különböztethető meg. • B(M) típusú küldeménydarab. • 3 típusú ipari küldeménydarab (IP-3 típusú küldeménydarab).T+ T és Xn Nem • • • helyett GHS08 tartoznak az ADR hatálya alá azok a radioaktív anyagok. Küldeménydarab a radioaktív anyagok esetében a csomagolást jelenti annak radioaktív tartalmával együtt. • A típusú küldeménydarab. ha szigorú követelményeket támaszt: • a radioaktív tartalom megtartására. • 2 típusú ipari küldeménydarab (IP-2 típusú küldeménydarab). vagy kezelési céllal beültetett anyagok • fogyasztási cikkekben hatóságilag engedélyezett módon vannak és a végső felhasználónak már átadták • a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagok és ércek • nem radioaktív szilárd tárgyak.minták aktivitás és radionuklid tartalma alapján történik: • engedményes küldeménydarab. elegendő a belső csomagoláson a feltűnő módon elhelyezett „RADIOAKTÍV” figyelmeztetés. nem engedményes csomagolás esetén a szállítási mutatószámnak (TI) megfelelően. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. • a külső sugárzási szint korlátozására. vagy tárgyak. • C típusú küldeménydarab Az engedményes küldeménydarabokat nem kell nagybárcával jelölni. • B(U) típusú küldeménydarab. a javak és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben a radioaktív anyagok szállítása során. szállításra kész formában. A besorolás a küldeménydarab. Az ADR alapvető célja a személyek. • a kritikusság megelőzésére. 215 . amelyek: szállítóeszköz szerves részét képezik létesítményen belül mozgatott anyagok. ha a tevékenység közutat nem érint emberek vagy állatok testébe diagnosztikai. Ez a megfogalmazott cél csak akkor érhető el. • 1 típusú ipari küldeménydarab (IP-1 típusú küldeménydarab). ha a felületükön a „szennyezettség” a határérték alatt van A szállítás küldeménydarabokban történik. és • a hőhatás okozta károk megelőzésére. A többi. 1-10 között és 10 felett. a külső felületen mért dózis teljesítmények függvényében a 7C SÁRGA-III nagybárca használata kötelező. 0 esetén a 7A FEHÉR-I. amelyekhez más-más csomagolóeszköz és nagybárca használható. 0–1 között a 7B SÁRGA-II.

megismételt használat után is megelőzhető legyen lazulásuk vagy nem szándékos kinyílásuk. Minden olyan szelepet. hogy megfeleljen a többi ADR/RID előírásnak. Amennyire csak lehetséges. rezgési vagy rezonanciahatásoknak. 216 . a szállítás idejére a küldeménydarabhoz mellékelt szerkezet. A küldeménydarab tervezésekor figyelembe kell venni a normális szállítási feltételek mellett valószínűleg előforduló környezeti hőmérsékleteket(-40 és +70 C fok) és nyomásokat. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy a külső felületeken kiálló kiemelkedések ne legyenek. vagy másképpen kell használatra képtelenné tenni azokat a szállítás idejére. a csomagolást úgy kell tervezni és elkészíteni.(IX. hogy a küldeménydarabon bármely emelő szerelvény rendeltetésszerű használat közben ne romoljon el. A csomagolóeszköz gyártójának és forgalmazójának információt kell nyújtania a követendő eljárásokra és a zárószerkezetek (beleértve a szükséges tömítéseket) típusára és méreteire és minden más alkatrészre. hogy többszöri. Általános követelmények A küldeménydarabot úgy kell megtervezni a tömegére. és ha a meghibásodás mégis bekövetkezik. nem csökkentheti annak biztonságát.A cél elérése érdekében a nemzetközi egyezmények és a nemzeti szabályozás szigorú előírásokat fogalmaz meg az alkalmas járművek. csavaranyákat és más biztonsági szerkezeteket kell úgy tervezni. vagy eltávolíthatónak kell lenniük. A kivitelnél figyelembe kell venni a hirtelen emelés miatt szükséges biztonsági tényezőket. úgy kell megtervezni. és könnyen lehessen a szennyezettségtől mentesíteni. hogy könnyen és biztonságosan kezelhető és szállítható legyen. 03. valamint a szállítás engedélyezése vonatkozásában. a megfelelő csomagolóeszközök. természete összhangban a nemzetközi egyezményekkel. hogy a szállításra előkészített küldeménydarab képes legyen a vonatkozó igénybevételi próbák elviselésére. amely nem része a küldeménydarabnak. Figyelembe kell venni viselkedésüket a besugárzás hatására is. térfogatára és alakjára vonatkozólag. hogy a szállítás alatt a szállítóeszközön vagy azon belül megfelelően rögzíteni lehessen. amelyen keresztül a radioaktív tartalom kiszabadulni képes.) KHVM rendelet tartalmazza. Az olyan tartozékokat és egyéb kiemelkedéseket a küldeménydarab külső felületén. az ne rontsa a küldeménydarabnak azt a képességét. A kivitelnek olyannak kell lennie. A radioaktív anyagok szállításának hazai szabályozását a 14/ 1997. A küldeménydarabnak a tartályok zárószerkezeteinek bármilyen meghibásodása vagy a küldeménydarab egészének sérülése nélkül ellen kell tudnia állni a normális szállítási feltételek között valószínűleg fellépő gyorsulási. Különösen a csavarokat. Bármely. ami annak biztosításához szükséges. amelyek emelésre felhasználhatók. Az a vizet ne gyűjtse össze. a küldeménydarabok és a rakományok határértékeinek. továbbá. A más veszélyes tulajdonságokkal is rendelkező radioaktív anyagoknál a küldeménydarab tervezésekor ezeket a veszélyes tulajdonságokat is számításba kell venni. hogy azok vagy elbírják a küldeménydarab tömegét. A csomagolás anyagainak és bármely alkatrészének vagy szerkezetének fizikailag és kémiailag összeférhetőnek kell lennie egymással és a radioaktív tartalommal. és ne tartsa meg. illetéktelen működtetéssel szemben védetté kell tenni.

a fuvarozás engedélyezését. a szállítás során bekövetkező baleseti körülmények. szállítását (beleértve a közbenső tárolását). feladását.a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes ÁNTSZ megyei. • az Országos Rendőr-főkapitánysággal (a továbbiakban: ORFK). 217 . szállítási engedélyben. javakat vagy környezetet érő veszélyek megfelelően kezelhetők. Radioaktív anyagot vasúton a Magyar Államvasutak Rt. karbantartását és javítását. Safety Standard Series No. • az OAH-val. Bécs (előkészületben levő) kiadványban. Az engedélyezés kétszintű: Radioaktív anyagok közúti szállítását: a főváros vagy egy megye területén belül a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) intézete. az útvonal tervezését. • a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságával is. illetve megyei intézeteivel.. gyártását. Az ST-1hez magyarázatok találhatók az IAEA „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials (1996)”. illetve a Magyar Köztársaság területére történő be.a csomagolóeszköz tervezését. § (2) bekezdésében meghatározott szállítás kivételével . fővárosi intézete.Az ADR/RID olyan szabályokat állapít meg. az egyéb érvényes előírások megtartásával. külön engedély nélkül fuvarozhat. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala által kiadott (vagy megtagadott) engedélyek határozatait meg kell küldeni: • az ÁNTSZ fővárosi. berakását. Az ADR által a minőségi követelmények meghatározásánál alkalmazott különböző fokozatok három súlyossági szinttel jellemezhetők: • • • szokásos szállítási körülmények (rendkívüli esemény nélkül). Külön jogszabályban meghatározott aktivitást meghaladó radioaktív anyagok belföldi. A radioaktív anyagok szállítása engedélyköteles tevékenység. a radioaktív rakomány előkészítését. kirakását és átvételét a rendeltetési helyen. kritikusságból vagy hőhatásból eredően a személyeket. NAÜ.a radioaktív anyag mozgatásával kapcsolatos minden tevékenységet . VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Ezek a szabályok az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „Előírások a radioaktív anyagok biztonságos szállítására” (ST-1). Bécs (1996) kiadványon alapulnak.és kiszállításához. A „szállítás” magába foglalja . a megyék közötti és nemzetközi viszonylatban bonyolított szállítás esetén az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala engedélyezi. amelyek által a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos sugárzásból. ST2. NAÜ. kisebb balesetek fellépése során fennálló szállítási körülmények. a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. valamint az ország területén történő átszállításához az ORFK rendészeti engedélye is szükséges. Közúti fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását – a rendelet 3. és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. valamint az ORFK előzetes hozzájárulása alapján az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága engedélyezi.

más. A szállítóeszköz típusa és rendszáma: 4. Az engedély alapján az engedélyes .a feladó/induló kikötő szerint illetékes ÁNTSZ megyei. Közforgalmú személyszállító járművel kézi vagy útipoggyászként. Az ADR 7 osztályán belül a lapszámok megnevezése: 8. ha a közvetlen felhasználás helye másként nem közelíthető meg. A kérelemhez a következőket kell mellékelni: a) a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa: 9. valamint a feladó/induló kikötő szerint illetékes vízügyi felügyeletek. 218 . A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve.radioaktív anyag szállítását díj ellenében is végezheti.a kérelmező székhelye (telephelye) szerinti ÁNTSZ megyei. a maximális aktivitásokkal: 5. A szállítandó radioaktív anyag(ok) csomagolási módja(i): 6. Állati erővel vont vagy ember által mozgatott járművel radioaktív anyag csak akkor továbbítható. címe: 2.az NKH-nak a feladó/induló kikötő szerint területileg illetékes regionális igazgatóságai engedélyezik a teljes belföldi útvonalra. fővárosi intézete és az ORFK előzetes hozzájárulása alapján . b) a fuvarokmány mintáját.A Magyar Köztársaság vízi útjain a radioaktív anyagok szállítását. fővárosi intézete. c) az írásbeli utasítás mintáját (ha jogszabály előírja). A szállítandó radioaktív anyag(ok) ADR-beli megnevezése(i): 7. A szállítandó radioaktív anyag fajtái. A szállítási engedély iránti kérelemhez az alábbi mellékletben meghatározott adatlapot kell csatolni: Adatszolgáltatás a engedélykérelméhez: 1. fuvarozását . Légi fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően. a gépkocsivezető sugárvédelmi és speciális ADR képzettségét d) dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja). A kérelmező neve. valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén . továbbá az ORFK előzetes hozzájárulása alapján . sugárvédelmi végzettsége: 3. radioaktív anyagok közúti szállításának igazoló VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága engedélyezi. radioaktív anyagot továbbítani nem szabad.a külön jogszabályban megnevezett . a radioaktív anyag alkalmazására jogosult megbízó részére az engedélyben meghatározott körben .

hogy az ADR előírásait valóban nem lehet betartani és az ADR által megkövetelt biztonsági szintet más eszközökkel el lehet érni. a nagybárcák elhelyezésénél. amelyeket esetleg a fuvarozónak kell megtennie. Példa az “Áru megnevezése” rovat helyes kitöltésére: Áru megnevezése UN 2915 “A” típusú radioaktív anyag küldeménydarab 7 Nuklid: XE 133. Az ilyen típusú nemzetközi küldeményekhez többoldalú engedélyre van szükség. 219 . a feliratozásnál.A radioaktív és hasadó tulajdonságokon kívül a küldeménydarab tartalmának minden járulékos veszélyét. légi közlekedésnél az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága. csak külön megegyezés alapján szállíthatók. vegyi mérgezőképességet és maró hatást ugyancsak figyelembe kell venni az okmányokban. illetékességi területükön az ÁNTSZ megyei. piroforosságot. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Ezt a nyilatkozatot olyan nyelven kell szövegezni. a csomagolásnál. az NKH regionális igazgatóságai. a bárcázásnál. Azok a küldemények. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletének. aktivitás 22. illetőleg rendkívüli eseményt az ÁNTSZ illetékes megyei. továbbá az NKH Központi Hivatalának is. az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az illetékes hatóság akkor engedélyezheti egy küldemény vagy egy előre tervezett küldeménysorozat külön megegyezés alapján történő szállítását. száll. mutatószám (TI) 0. amelyeknél a 7 osztályra vonatkozó valamely előírást nem lehet betartani.76 GBq Kategória: SÁRGA-II. szakszerűen kell kitölteni. amelyet a fuvarozó vagy az illetékes hatóság szükségesnek tart. A teljes szállítási biztonságnak legalább olyan szintűnek kell lennie. mintha minden vonatkozó előírást betartottak volna. az elkülönítésnél és a szállításnál.9 Tömeg kg 23 A jármű üzemben tartója köteles bejelenteni a radioaktív anyag szállítása közben bekövetkezett minden balesetet. hogy az ADR/RID veszélyes árukra vonatkozó minden előírása teljesüljön. így a robbanásveszélyt. fővárosi intézete végzi. gyúlékonyságot.. amelyek betartásával az ADR radioaktív anyagokra vonatkozó követelményeinek nem mindenben megfelelő küldemény szállítható. ha megbizonyosodott arról. Az értesítést annyival korábban kell elküldeni. fővárosi intézetének. és a fuvarokmányban nyilatkoznia kell azokról az intézkedésekről. A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzését az ORFK illetékes szervei. hogy a címzett a küldemény átvételére felkészülhessen. Külön megegyezés A külön megegyezés az illetékes hatóság által jóváhagyott előírásokat jelenti. a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. A feladónak a fuvarlevél “Áru megnevezése” rovatot az ADR előírásainak megfelelően. Radioaktív anyag belföldi és nemzetközi szállításánál a feladónak az anyag feladásáról a címzettet értesíteni kell. szilárd.

ha meggyőzően bizonyított. és meg kell akadályoznia a hasonló körülmények ismételt előfordulását. körülményeket és következményeket. ill. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. vagy 1 B. kategória A laktációra gyakorolt. a feladónak. vagy a születendő gyermeket (ha ismert. ha meggyőzően bizonyított. ha meggyőzően bizonyított. a sugárzási szintre. (Meg kell adni az expozíciós útvonalat. vagy az azon keresztül fellépő hatásokra vonatkozó további kategóriák Nincs piktogram GHS piktogram GHS08 GHS08 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H360 Károsíthatja a termékenységet. vagy a születendő gyermeket (ha ismert. meg kell adni a konkrét hatást) Meg kell adni az expozíciós útvonalat.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként P201 P260 P263 P264 P308 + P313 H350 Rákot okozhat. ill. Az illetékes hatóságo(ka)t tájékoztatnia kell a hiányosság okairól és a végrehajtott vagy végrehajtandó elhárító. a címzettnek. (Meg kell adni az expozíciós útvonalat. Rákkeltő hatásra (H360) vonatkozó címkeelemek. ill. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt P201 P202 P281 P308 + P313 P405 P501 Nincs figyelmeztetés H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . ha átvételkor észleli a hiányosságról értesítenie kell a feladót. A szállítónak. meg kell adni a konkrét hatást) Meg kell adni az expozíciós útvonalat.Az ADR-ben előírt. ill. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) H351 Feltehetően rákot okoz. megelőző tevékenységről. ha ezt a szállítás alatt észleli. kategória 2. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt P201 P202 P281 P308 + P313 P405 P501 Figyelem H361 Károsíthatja a termékenységet. hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt) H340 Genetikai károsodást okozhat. Megfelelő intézkedéseket kell tennie azoknak az okoknak és körülményeknek a kiküszöbölésére. a címzettnek azonnal intézkednie kell az ebből eredő következmények elhárítására és ki kell vizsgálnia az okokat. a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén: a szállítónak. amelyek ehhez a hiányossághoz vezettek. Osztályozás 1 A. ha meggyőzően bizonyított. 220 .

bizonyított.H341 Feltehetően genetikai károsodást okozhat. osztály anyagai és tárgyai REACH szerint a következők szerint vannak csoportosítva: C1 – C10 Maró anyagok járulékos veszély nélkül C1 – C4 Savas anyagok: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. hogy melyeket) hogy melyeket) H336 Meg kell adni az Meg kell adni az Álmosságot.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként H370 H371 H335 Károsítja a szerveket Károsítja a szerveket (ha Légúti irritációt (ha ismert. expozíciós útvonalat. osztályba azok az anyagok tartoznak. Osztályozás GHS piktogram 1. osztály: Maró hatású anyagok A 8. Célszervi toxicitásra (egyszeri expozíció) vonatkozó címkeelemek. hogy más hogy más expozíciós expozíciós útvonal nem útvonal nem okozza a okozza a veszélyt veszélyt P260 P260 P261 P264 P264 P271 P270 P270 P321 P402 + P404 P501 P321 P402 + P404 P501 P304 + P340 P312 P403 + P233 P405 P501 26. okozhat. ha szédülést okozhat ha meggyőzően meggyőzően bizonyított. kategória 2. meg kell adni. meg kell ismert. amelyek vegyi reakciójukkal a velük érintkezésbe kerülő hámszövetet – a bőr hámrétegét vagy a nyálkahártyát – megtámadják. 221 . vagy amelyek a levegő természetes nedvességének jelenlétében maró gőzöket vagy ködöket fejlesztenek és fejtik ki károsító hatásukat. a kategóriák címkeelmei nem különböznek a fenti adatotoktól. kategória 3. vagy adni. amelyek csak víz jelenlétében képeznek maró anyagot. Ugyancsak ebbe az osztályba tartoznak azok az anyagok. vagy expozíciós útvonalat. vagy elfolyás esetén képesek megrongálni vagy tönkretenni más árukat vagy a szállítóeszközöket. A 8. ADR/RID 8. kategória GHS08 GHS08 GHS07 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély Figyelem Figyelem Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat .

mérgező anyagok. 222 . gyújtó hatású. szilárd anyagok C3 Szerves. gyúlékony. gyúlékony anyagok: CF1 Folyékony anyagok CF2 Szilárd anyagok CS Maró. ecetsav. szilárd anyagok C7 Szerves. A 8. mérgező anyagok: CT1 Folyékony anyagok CT2 Szilárd anyagok CFT Maró. szilárd anyagok C5 – C8 Bázikus jellegű anyagok: C5 Szervetlen. gyújtó hatású anyagok: CO1 Folyékony anyagok CO2 Szilárd anyagok CT Maró. osztályba tartozó néhány veszélyes áru: sósav. nátrium-hidroxid veszélyjelek és szimbólumai C és Xi helyett GHS05 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. folyékony anyagok C2 Szervetlen. folyékony anyagok C8 Szerves. szilárd anyagok C9 – C10 Egyéb maró anyagok: C9 Folyékony anyagok C10 Szilárd anyagok C11 Tárgyak CF Maró. folyékony anyagok C4 Szerves.C1 Szervetlen. önmelegedő anyagok: CS1Folyékony anyagok CS2 Szilárd anyagok CW Maró. mérgező. folyékony anyagok C6 Szervetlen. vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok: CW1 Folyékony anyagok CW2 Szilárd anyagok CO Maró. folyékony anyagok COT Maró.

kategória GHS05 GHS07 GHS05 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H314 Súlyos égési sérülést és Figyelem H315 Bőrirritáló hatású. kategória 1. vagy C. ugyancsak a 8 osztályba kell sorolni. Bőrmarásra/ bőrirritációra vonatkozó címkeelemekre Fémekre korrozív … Osztályozás GHS piktogram 1 A. figyelembe véve olyan kiegészítő tényezőket is. figyelembe kell venni a fémfelületekre gyakorolt korróziós hatás lehetőségét.v. C és Xi helyet GHS05 GHS07 A 8. kategória 2. Figyelem H290 Fémekre korrozív VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. de a lenyelés vagy bőrön át való felszívódás esetén a mérgezőképességük a III csomagolási csoportnak megfelelő vagy annál kevésbé mérgezőek. osztály anyagait a szállítás során általuk képviselt veszély mértéke szerint a következő három csomagolási csoport valamelyikéhez kell hozzárendelni: I csomagolási csoport: erősen maró anyagok II csomagolási csoport: maró anyagok III csomagolási csoport: gyengén maró anyagok. amelyek nem okoznak az emberi bőrön annak teljes vastagságában roncsolódást. 223 . Az emberen szerzett tapasztalatok hiányában a csomagolási csoportba sorolást kísérletek adatai alapján kell végezni. Az anyagok hozzárendelése az I. 1 B. Azoknál az anyagoknál. A csomagolási csoportba sorolás során figyelembe kell venni az emberen bekövetkezett baleseteknél szerzett tapasztalatokat. amelyek kielégítik a 8 osztály feltételeit és az I csomagolási csoportnak megfelelő por és köd belélegzési mérgezőképességgel (LC50) rendelkeznek. a II és a III csomagolási csoporthoz tapasztalati alapon történt. mint a belélegzési veszély és a vízzel való reakció (beleértve a veszélyes bomlástermékek képződését). Azokat az anyagokat és készítményeket. jelek és szimb.

hogy megakadályozzák a szállítás alatti veszélyes bomlásukat vagy polimerizációjukat. Ennek elérésére különösen azt kell biztosítani. hogy a tartályok. kategória 2. 224 VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként P305 + P351 + P338 P310 A szállításból kizárt folyékony maró anyagok: A 8. kategória 1. osztály vegyileg nem állandó anyagai csak akkor adhatók át szállításra.Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként P260 P264 P280 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P321 P405 P501 P264 P280 P302+ P352 P332 + P313 P321 P362 P405 P501 hatású lehet. ill. kategória GHS05 GHS07 GHS05 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Veszély H318 Súlyos szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . P234 P390 P406 Súlyos szemkárosodásra / szemirritációra vonatkozó címkeelemek. P280 Figyelem H319 Súlyos szemirritációt okoz P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P 313 Veszély H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet P264 P280 P301 + P310 P405 P501 Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedések Óvintézkedésre vonatkozó mondat . Aspirációs toxicitás … Osztályozás GHS piktogram 1.szemkárosodást okoz. amelyek ilyen reakciókat okozhatnak. tartányok ne tartalmazzanak olyan anyago(ka)t. ha megtették a szükséges intézkedéseket. . A következő anyagok a szállításból ki vannak zárva: • UN 1798 királyvíz (salétromsav és sósav keveréke).

amelyek a szállítás során olyan veszélyt képviselnek. de képesek az állatokat. R50/53. perklórsav vizes oldata 72 tömeg%-nál több tiszta savtartalommal és a perklórsav keverékei vízen kívül más folyadékkal. Lítium akkumulátorok és életmentő-készülékek. amelyek fertőzőek. kimerült kénsavkeverékek. növényeket vagy mikrobiológiai anyagokat oly módon megváltoztatni. sem a 9 osztály 3. vagy SZILÁRD. transzformátorok. vegyileg nem állandó nitrálósav keverékek és az elhasznált kénsav és salétromsav keverékek.N. SZILÁRD. A környezetre veszélyes anyagok közé az olyan folyékony vagy szilárd anyagok tartoznak. Ezek a 9 osztályba. VIZES OLDAT.2 fejezet „A” táblázatában felsorolt más tétele alá nem sorolhatók. Ide tartoznak a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek is. osztály címének fogalomkörébe azok az anyagok és tárgyak tartoznak. M. R51/53) van hozzájuk rendelve és nem sorolhatók sem az 1 – 8 osztály valamelyikébe. M. Azok a GMMO-k. az azbeszt és az azbesztet tartalmazó keverékek.N.2 osztály UN 2814 és UN 2900 szám anyagai.N. sem a 9 osztály valamely más tétele alá. valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó keverékek. A 9. amelyek legfeljebb 55 °C lobbanáspontú gyúlékony folyadékot tartalmaznak. M. ha „Környezetre ártalmas” anyagként vannak megjelölve és „N” betű (R50. ami nem esik a többi osztály fogalomkörébe. amelyek genetikai anyagát szándékosan. M. ami a természetben nem fordul elő. a poliklórozott és polihalogénezett bifenilek és terfenilek (PCB-k és PCT-k). Vízi környezetet szennyező anyagok. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.N. mint pl. BISZULFÁTOK VIZES OLDATAI BISZULFITOK. A gyúlékony gőzöket fejlesztő polimerek.N. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak A 9. ha nem elégítik ki a fertőző anyagok meghatározását. amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik mint. MARÓ. ADR/RID 9. amelyek sem más osztályba. a 6. továbbá az ilyen anyagokat vagy keverékeket tartalmazó készülékek.N. SZILÁRD.• • • UN UN UN UN UN a vegyileg nem állandó. ami a természetes reprodukció eredményeként rendszerint nem következik be. LÚGOS SZERVES ANYAG. az UN 3245 tétel alá tartoznak. génsebészeti beavatkozással úgy változtatták meg. A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok (GMMO-k) és élő szervezetek (GMO-k) olyan mikroorganizmusok és élő szervezetek. amelyek az élő vizeket szennyezik és ilyen anyagok keverékei és oldatai (készítmények és hulladékok).N. a nem denitrált.N. amelyekből tűz esetén dioxinok képződhetnek. 225 . kondenzátorok. Anyagok és készülékek. 2837 2693 3259 3259 3263 27. MARÓ POLIAMINOK. osztályba taroznak azok az anyagok is. MARÓ AMINOK.

osztályba tartozó néhány veszélyes áru: kék azbeszt. ricinusmag. szilárd anyagok M8 Géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és élő szervezetek M9 – M10 Magas hőmérsékletű anyagok: M9 Folyékony anyagok M10 Szilárd anyagok M11 Egyéb anyagok. 226 . A 9. GMMO.A 9. amelyek finom poruk belélegzése esetén az egészséget veszélyeztethetik M2 Anyagok és készülékek. de egyetlen más osztály meghatározásának sem felelnek meg. osztály anyagai és tárgyai REACH szerint a következők szerint vannak csoportosítva: M1 Anyagok. amelyek a szállítás alatt veszélyt jelentenek. folyékony anyagok M7 Vízi környezetre veszélyes. veszélyjel és szimbólum “N” helyett GHS09 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK Csomagolási csoporthoz való hozzárendelés: VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. szilárd ammónia vegyületek. amelyekből tűz esetén dioxinok képződhetnek M3 Gyúlékony gőzöket fejlesztő anyagok M4 Lítium akkumulátorok M5 Életmentő-készülékek M6 – M8 Környezetre veszélyes anyagok: M6 Vízi környezetre veszélyes. légzsákot felfúvó anyag.

hosszantartó károsodást okoz P210 P220 P234 P280 P391 Nincs figyelmeztetés H412 Ártalmas a vízi élővilágra. Elhárító intézkedés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. kategória Krónikus 2. Megelőzés Óvintézkedésre vonatkozó mondat. kategória Nincs piktogram Nincs piktogram GHS09 GHS09 Figyelem H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. kategória Krónikus 1. azoknak a készülékeknek (pl. kategória Krónikus 3. hosszantartó károsodást okoz P210 P220 P234 P280 P391 Nincs figyelmeztetés H413 Hosszantartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra Óvintézkedésre vonatkozó mondat. Osztályozás GHS piktogram Akut 1.2 fejezet „A” táblázatában felsorolt anyagai és tárgyai a szállítás alatti veszélyességük mértéke alapján a következő csomagolási csoportok valamelyikéhez vannak hozzárendelve: • • II csomagolási csoport: közepesen veszélyes anyagok III csomagolási csoport: kevésbé veszélyes anyagok Vízi környezetre veszélyes anyagokra vonatkozó címkeelemek.A 9 osztály 3. kondenzátoroknak. transzformátoroknak. tisztítatlan tartóedényei. 3152 vagy 3432 szám alá besorolt anyagok voltak. 3151. kategória Krónikus 4. hidraulikus berendezéseknek) az üres. Tárolás Óvintézkedésre vonatkozó mondat. amelyek nem felelnek meg az ADR különleges előírásának. UN 2212 KÉK AZBESZT (krokidolit) vagy UN 2212 BARNA AZBESZT (amozit) UN 3268 LÉGZSÁK MODUL vagy VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Elhelyezés hulladékként P391 P391 P501 P501 P501 P501 P501 A következő anyagok és tárgyak a szállításból ki vannak zárva: • • azok a lítium akkumulátorok. amelyekben az UN 2315. 227 . hosszantartó károsodást okoz P210 P220 P234 P280 P391 GHS09 Figyelmeztetés Figyelmeztető mondat Figyelem H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra P273 Nincs figyelmeztetés H411 mérgező a vízi élővilágra.

Például: vízzel való oldhatóság kérdése. Az osztályozásnál a kémiai biztonság előírásait is figyelembe kell venni. Az OBM – Országos Bányaműszaki Felügyelet az illetékes hatóság a robbanóanyagokkal kapcsolatos osztályozásban és követelményrendszerben. Például: Hidrogén cianid. 4. Az ADR 2 osztálya szerinti UN1950 azonosító szám szerinti veszélyes árukat raktár specifikusan külön kell kezelni. Az önreatív és érzéketlenített robbanóanyagok tartoznak ebbe a csoportba illetve a VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Hidrogén fluorid. 3. melyek vízzel keverednek. Az osztályozásnál a kémiai biztonság előírásait is figyelembe kell venni. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a kapcsolódó tűzvédelmi előírások meghatározó jelentőséggel bírnak. a gyakorlatban is jól működő veszélyes áru logisztikai raktárak tervezése és üzemeltetése ma a VCI koncepció alapján történik. 2. Például: vízzel való oldhatóság kérdése. 2A Raktárosztály: Sűrített. Az ADR 3(III) anyagai között ilyen anyagokkal találkozni lehet.B Raktárosztály: Aeroszolok Az Aeroszolok a 94/1/EK direktíva szerint meghatározott veszélyes áruk. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat(OTSZ) és a kapcsolódó tűzvédelmi előírások meghatározó jelentőséggel bírnak.UN 3268 BIZTONSÁGI ÖV ELŐFESZÍTŐ UN 3245 GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT MIKROORGANIZMUSOK UN 2969 RICINUSMAG 28. A 10 osztályba tartoznak az 55 oC-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok.1A Raktárosztály: Gyúlékony szilárd anyagok Az osztályozás egy része az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik. 3. Veszélyes anyagok és tárgyak raktározása A vegyipar elvárásainak megfelelő.A osztályba azokat a 10 osztályhoz kell rendelni. Az ADR szerinti viszkózus anyagok (egyes festékek és paszták). cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok Az ADR osztályozáshoz képest egyes anyagok raktár specifikus hozzárendelése eltérő. VCI Raktár specifikus osztályozási rendszere veszélyes áru logisztikai raktárakban: 1 Raktárosztály: Robbanó anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik.B Raktárosztály: Éghető folyadékok Az ADR osztályozáshoz képest eltérő raktár specifikus szempontok is érvényesülnek. 228 .A Raktárosztály: Gyúlékony folyadékok Az ADR osztályozáshoz képest eltérő raktár specifikus szempontok is érvényesülnek. melyek lobbanáspontja és oldószer szétválási próbája alapján már nem tartoznak a 3.

5.2 Raktárosztály: Szerves Peroxidok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik. 6. 4. Nagyon mérgező és mérgező anyagok melyek vízzel keverednek és lobbanáspontja 55 oC-nál magasabb.1A Raktárosztály: Gyújtó hatású anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. 4.3 Raktárosztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik.1B Raktárosztály: Gyújtó hatású anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. meghatározó az ammónium – nitrát tartalom és az egyéb összetevők aránya.robbanóanyagokra vonatkozó előírások szerint az I-III robbanóanyag raktárcsoport anyagai. 5.2 Raktárosztály: Öngyúlladásra hajlamos anyagok Az osztályozás részben az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik. 5. (Égésszám: 6).4. Például: UN1446 Bárium nitrát vagy UN1466 Vas nitrát. Csoportosításuk bonyolult A-E –ig. 229 . 4. 5. vagy vízzel nem keverhető anyagok.nitrát tartalmú műtrágyák. Például: UN1445 Bárium klorát. Figyelembe kell venni továbbá a 92/69/EK direktívát és az égésszám meghatározására vonatkozó módszereket.1B Raktárosztály: Nem éghető mérgező anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és / vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. Vizsgálatok a 92/69/EK direktíva A13 előírásai szerint.1B Raktárosztály: Gyúlékony szilárd anyagok Az osztályozás egy része az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik. Az UN szám szerinti az erősen gyújtó hatású anyagok raktárosztálya.2 Raktárosztály: Fertőző anyagok VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.3.1C Raktárosztály: Gyújtó hatású anyagok Az ammónium. 6. Szilárd anyagok égésszáma: 1.5. Szilárd anyagoknál az égésszám:2. melyek lobbanáspontja 100 oC-nál magasabb.1A Raktárosztály: Éghető mérgező anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és / vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. . Az UN szám szerinti a gyújtó hatású anyagok raktárosztálya. 6.

13 Raktárosztály: Nem éghető szilárd anyag Kevésbé mérgező szilárd anyagok (pl. Vízzel keverednek és lobbanáspontja 55 oC-nál magasabb.5. 7 Raktárosztály: Radioaktív anyagok Az OAH – Országos Atomenergia Hivatal az illetékes hatóság. ADR 6.1(III) és UN3082 ide tartozhat.1(III) és UN3077 ide tartozhat. Lobbanáspont meghatározás 92/62/EK Diretíva A9 módszere alapján.3. melyek lobbanáspontja 100 oC-nál magasabb. 8. A nem veszélyes áruk is ide sorolandók. A nem veszélyes áruk is ide sorolandók. 8 A Raktárosztály: Éghető maró anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és / vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik.ADR 6.1A(L). Az ADR 3 osztályában illetve a 3A és 3B raktárosztályban is vannak maró anyagok. vagy vízzel nem keverhető anyagok. melyeknél a halmazállapot (szilárd vagy folyékony) az elnevezésből nem egyértelműen meghatározott.ADR 6. Kevésbé mérgező szilárd anyagok (pl. vagy vízzel nem keverhető anyagok. az osztály után szilárd anyag esetén „S” betűt folyadék esetén pedig „L” betűt kell írni. 12 Raktárosztály: Nem éghető folyadékok Kevésbé mérgező szilárd anyagok (pl. Például üres fémhordók.4.1A(S) vagy 6. 9 Raktárosztály: 10 Raktárosztály: Éghető folyadékok kivéve 3A és 3B-t Az osztályozás részben az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. Halmazállapot megjelölése: Azoknál a raktárosztályoknál.1(III) és UN3077 ide tartozhat. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011.B raktárosztály. 11 Raktárosztály: Éghető szilárd anyagok Az osztályozás részben az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. A nem veszélyes áruk is ide sorolandók. Szilárd anyagok égésszáma: 1. Például 6. 230 . Például papírgöngyöleg vagy faraklapok. Nem éghető maró anyagok Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján és / vagy a kémiai biztonságra vonatkozó előírások szerint történik. Szilárd anyagoknál az égésszám:2.Az osztályozás az ADR osztályozással egyező kritériumok alapján történik. melyek lobbanáspontja 100 oC-nál magasabb. Maró anyagok melyek vízzel keverednek és lobbanáspontja 55 oC-nál magasabb.

A szokásos szociális létesítmények mellett vészhelyzeti zuhanyozókat. Rendszeresen felül kell vizsgálni a biztonsági berendezéseket. Az üzemeltetőnek személyi és üzemi védőfelszereléseket kell biztosítani. Ez a szabályozás fokozott figyelmet követel a veszélyes árukat tároló raktárak esetében. Rendezett. Külön figyelmet kell fordítni a raktár rendjére. azokon a terméket rendezetten és jól áttekinthető módon kell elhelyezni. vagy szükség szerint módosítani. a rendeltetésnek megfelelő tárolótér. Könnyen elérhető tárolóhelyet kell kialakítani a védő-. amit folyamatos tanulással lehet elsajátítani. a terhelhetőségi információk és biztonsági jelzések jól látható elhelyezésére. szemmosó palackokat). Esetünkben ez biztonsági kérdés is. az előírt tárolási mód betartása. hanem a menekülési. és a vonatkozó jogszabályi változások figyelésére és aktualizálására. A hagyományos típusú raktárakban is szabályokat kell kialakítani a biztonságos tárolás érdekében. A belépés szabályozásához szervesen kapcsolódik a folyamatos felügyelet. a változásoknak megfelelően rendszeresen kiegészíteni. Veszélyes áru raktárak üzemszervezési feladatai A hagyományos raktárak működtetésének fontos területe a folyamatokat elemző és a folyamatokhoz szervezeteket rendelő raktár üzemszervezés. takarító-. a felügyeletet. a nagyobb kockázat miatt. állandó ellenőrzésére. Általános biztonsági szabályozás. amit külön személyzet vagy technikai berendezés láthat el. a tárolóhely jelölésre. az anyagok biztonságát és a raktár rendjét hivatott biztosítani.29. az üzemi közlekedés rendjét és a hulladékok. Az üzemviteli szabályozás öt területre terjed ki: Az általános üzemviteli szabályozás a raktárba való belépést. A raktár üzemeltetőjének kötelessége az érvényes belföldi rendeletekkel és nemzetközi egyezményekkel összhangban levő utasításokat kiadni és betartatni. Nemcsak a közlekedési. A veszélyes áru raktározás esetén az üzemszervezésnek kiemelt jelentősége van: ki kell terjednie a raktár rendeltetésszerű állapotban tartására. Fokozott figyelmet kell fordítani a létesítmény minden részének tisztán tartására. elsősegély helyeket kell kialakítani és biztosítani kell az eszközöket (közömbösítő anyagokat. A raktározott anyagok biztonságát az UN típusú csomagolóeszközök használata. 231 . Az oktatásnak ki kell terjedni az egészséget és a környezetet VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. felügyeletére. Az estleges látogatóknak kíséretet kell kapni a veszélyekről és a helyes magatartásról. Minden raktáros számára elengedhetetlen az anyag és áruismeret. és a megfelelő tarolóeszközök alkalmazása szolgálja. üzemeltetésére. kijelölt tárolóhelyeket kell biztosítani. mentési és vészkijárati utakat is pontosan jelölni kell. valamint a maradványtételek kezelésének szabályait. Lényegesen mélyebb ismereteket kíván a veszélyes áru kezelés. A hagyományos raktáraknál elsősorban vagyonvédelmi és leltárfelelősség kérdése az illetéktelen személyek belépésének szabályozása. és havária eszközök őrzésére.

nagyon mérgező. A karbantartási és takarítási feladatokat nagyrész nem a képzett raktári személyzet végzi. lényegesen nagyobb terjedelmű. Ezeket a munkálatokat csak akkor végezhetik el. kevés különböző veszélyes tulajdonsággal). a magatartási. Ezek bármelyike vészhelyzeti eseménynek minősül. és elsősorban a termére jellemző anyag specifikus adatot tartalmaz. csurgás. csoportos (csoportokba sorolható. amiket az üzemi utasítás nem szabályoz. összetételétől illetve választékától függően lehet általános (többféle anyag. az engedélyezett mennyiségben kerüljenek betárolásra. tartalmát és rendjét szabályozni kell. 30. rákkeltő). Vészhelyzeti magatartás szabályozása. A mérgező. Veszélyes áru raktárak folyamatszervezése A hagyományos raktárakhoz képest a veszélyes áru raktározása esetén garantálni kell. sokféle áru esetén). Az üzemi utasítás a munkahely. Higiénés intézkedések. Külön kell szabályozni a hulladékkezelés és vészhelyzeti magatartás kérdéseit. Az üzemi utasítás a tárolt készlet jellegétől. A munkálatok idejét. a védőeszközök hatásos alkalmazásának elsajátítására. vagy egyedi típusú. A karbantartás és takarítás szabályozása. Meg kell határozni az alkalmazható anyagokat és a technológiát is. A vészhelyzeti gyakorlatokon a dolgozóknak bizonyságot kell adni a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. szivárgás.veszélyeztető hatások ismeretének megszerzésére. mindenki számára elérhető módon. Egyedi üzemi utasításokat csak kiemelten veszélyes áruk estében célszerű készíteni (robbanásveszélyes. A riasztási tervben rövid utasításokat. nagyon mérgező. a vészhelyzeti magatartásra. munkakör és feladat meghatározáson túl kiterjed a termék feliratozására és címkézésére. A raktárakban előfordulhat elszóródás. Az üzemi utasítás hasonló a hagyományos raktárak munkaköri leírásaihoz. A havára. esetére vészhelyzeti útmutatót kell készíteni. A szokásos fürdő mellett fekete-fehér öltözőket kell építeni. hogy a veszélyes tulajdonsággal rendelkező anyagok kizárólag az előre meghatározott helyre. kiömlés. csak sokkal bővebb. és kiterjed a tárolt áruk veszélyeire is. Üzemi utósítások. 232 . A vészhelyzeti információ a havária esetén bevetendő személyzet számára készül. egyszerű magatartási szabályokat kell megfogalmazni. vagy akár tűz is. továbbá. higiénés. hogy a tárolás a vonatkozó jogszabályi előírás szerint. a legszigorúbb VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. és az elsősegély szabályaira is. ha a szükséges védelmi és biztonsági intézkedéseket megtették. elsősorban a szociális létesítmények vonatkozásában. ami riasztási tervből és veszély-elhárítási tervből áll. vagy radioaktív anyagokat tároló raktárak tervezésekor figyelemmel kell lenni a jogszabályi előírásokra. az üzemi utasítások megismerésére.

a szabályozás háromszintű. A rendszer bonyolult. azt a lehető leghamarabb. A külön raktárszakaszt legalább F90 tűzállóságú fallal kell leválasztani. van e valamilyen hiányosság a rakomány jelzéseiben és okmányaiban. Elkülönítési előírások (szeparálási kötelezettség): Ebben az esetben külön raktárban vagy külön raktárszakaszokban kell tárolni a különböző anyagokat. Másrészt a Biztonsági adatlap szerinti anyag specifikus követelményeket és biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni. Együttraktározási tilalom előírásai: Az együtt tárolási lehetőségek a raktárosztályok alapján vannak szabályozva. Már itt meg kell állapítani. az együtt tárolás vonatkozásában. A veszélyes áruraktár üzemi folyamata (raktározási moduljai) is eltér a hagyományos raktárak folyamat szabályozásától. 2. 1. 233 . az együttraktározási tilalom alapját képezik. ami az azonosítást bizonytalanná teszi. Az átvételi ellenőrzés már a kapunál kezdődik. A hagyományos árukat tároló raktárak esetében is figyelembe kell venni a klíma technológia területén az illathatások kérdését. az együttraktározási tilalomra vonatkozó előírásokban. LGK12 vagy LGK13 raktárosztályú áru közbenső betárolása) kell képezni az elválasztásra kötelezett áruk között. Azok az anyagok amelyek egymással reakcióba léphetnek. de a veszélyes áru esetében egész más a döntés alapja. A késői felismerés számos problémát és jelentős költséget eredményezhet. vizsgálat tárgyát. Az előzetes vizsgálat csak akkor zárul le . hogy az adott anyagra a raktár rendelkezik e engedéllyel. Betárolás előtti ellenőrzés: Ajánlatos un. fallal elválasztás. chek pontok kialakítása az estleges hiányosságok korai kiszűrésére. a körülmények tisztázódnak és mindenben megfelelnek az előírásoknak. A raktár csak és kizárólag engedélyezett anyagok átvételére és tárolására jogosult. Az áru átvétel helyének kijelölése: A rakodórámpa kijelölésével kezdődik az áruk kirakodása. Itt van a második VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. ha az összes előfeltétel adott. amire nincs engedélye. Ezzel gyakorlatilag külön tűzszakaszokban tárolhatók csak az elkülönítésre kötelezett anyagok. A tárolt mennyiség függvényében lehetőség van bizonyos engedményekre. Csoport és anyag specifikus követelmények: Egyrészt az együttraktározási táblázat hivatkozásai szerint különleges szempontokat (1-18) kell figyelembe venni. Elválasztási előírások (elválasztási kötelezettség): Ebben az esetben ugyanabban a raktárban vagy raktárszakaszban tárolhatók a különböző anyagok. de megfelelő távolságot vagy fizikai gátat ( pl. 3. A dolog tehát nem ismeretlen. még a raktár kapujához való megérkezés előtt vissza kell utasítani.ellenőrzés mellett valósuljon meg.

a „Seveso” osztályonkénti küszöbértékek figyelembe vételével. egyéni védő felszerelés biztosításával lehetséges. figyelembe véve az együvé rakási tilalmat. és el kell látni a szükséges feliratokkal és bárcákkal. az előírásszerű feliratozásra és jelölésekre terjed ki. külső vizsgálatot kell végezni. VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS RAKTÁROZÁSA Írta és szerkesztette: Réti György 2011. Az átvételkor szemrevételezést. akkor ugyanolyan ellenőrzés alá kell vonni. ahol mélységi vizsgálatot kell végezni. a törékenység. A kiszállításra várakozó termékeket az előkészítési zónában csak 24 óráig szabad tartani. A betárolás csak a határértékeken belül megengedett. a komissiózott terméket is a raktározás előírásainak megfelelően kell tárolni. az árut 24 órán belül másik raktárba való szállításra elő kell készíteni. a csomagolás állapotára.ellenőrzési pont. a csomagolás teherbírása és az egymásra rakási tilalom figyelembe vételével. A raktárhely áruhoz rendelése: Az áru tényleges átvétele után meg kell jelölni az áru tárolási helyét. Szállításra történő előkészítés. A komissiózott árut az együvé rakási tilalmak figyelembe vételével újra kell csomagolni. Amennyiben a betárolás lehetséges. Ha a kigyűjtés után megmaradt tárolási egységet vissza kell vinni eredeti tároló helyére. Ha a várakozás ezt az időtartamot várhatóan meghaladja. amihez rendelkezni kell az áru adatait tartalmazó előzetes értesítéssel (aviso). a látható szivárgásokra. 234 . az anyag-specifikus szempontok figyelembe vételével. ami elsősorban a tömörítettségre. Ha a betárolás a határértékek túllépése miatt nem lehetséges. a zárókupakok megfelelőségére. meg adni a tárolási magasságot. mint az eredeti betároláskor. Komissiózás: Veszélyes áru komissiózása csak kijelölt helyen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful