Laporan Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengalaman berasaskan Sekolah pada kali ini adalah berkenaan dengan subjek major

saya iaitu Reka bentuk dan Teknologi atau dikenali sebagai subjek Kemahiran Hidup di sekolah rendah. Pada kali ini sekolah yang telah saya lawati ialah Sekolah Kebangsaan Pang lima Adnan, Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan. Apabila menjejakkan kaki di situ, saya merasakan sekolah tersebut mempunyai iklim sekolah yang baik serta berjaya mewujudkan suasana kondusif kepada para pelajar. Tugasan yang pertama ialah mendapatkan ma klumat mengenai struktur organisasi sekolah. Apakah itu organisasi?. Di dalam buku yang bertajuk Prinsip Prinsip Asas Kurikulum dan Pembelajaran, organisasi merupakan perkara utama yang dilihat berperanan penting dalam perkembangan kurikulum kerana organis asi amat mempengaruhi kecekapan pengajaran dan darjah perubahan pendidikan yang besar ke atas murid-murid. Oleh itu, pembinaan organisasi merupakan unsur yang penting kerana dengan adanya organisasi yang mantap, pelaksanaan akan menjadi licin dan berkesan. Struktur organisasi di sekolah adalah sangat penting bagi menjalankan aktiviti pembelajaran. Organisasi sudah semestinya dipimpin oleh ketua yang sememangnya layak untuk memimpin. Susun atur organisasi seharusnya ialah :
y

mantap

serta

mengikut

bidang

tugas

yang

te lah

dipertanggungjawabkan. Antara senarai jawatan dan tugas yang telah dinyatakan

Guru Besar Antara bidang tugas Guru Besar adalah bertanggungjawab terhadap pentadbiran pengurusan dan ikhtisas sekolah, membuat keputusan dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan sekolah, lembaga pengurusan sekolah, bertanggungjawab terhadap polisi dan objektif sekolah mengikut polisi Kementerian Pendidikan Malaysia, merancang semua bidang tugas dan

gerak kerja di sekolah, ketua penilai perancangan dan hasil -hasil usaha kakitangan dan pelajar di sekolah, ketua bimbingan kepada semua kakitangan, guru dan bukan guru, pengerusi jawatan kuasa kurikulum sekolah, pengerusi lembaga tatatertib kakitangan sekolah, pengerusi lembaga tatatertib pelajar sekolah, pengerusi jawatank uasa kokurikulum sekolah,

2. y Guru Penolong Kanan I 1. . .bertanggungjawab kepada kewangan dan akaun sekolah. .Bidang Tugas .Menentukan pelaksanaan Kursus Pengajian. .Memastikan perjalanan panitia -panitia mata pelajaran.Menjalankan tugas-tugas Guru Besar Dan GPK 1 semasa ketiadaan mereka .Menentukan Rancangan Pelajaran Harian.Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal kurikulum. .Bertanggungjawab kepada Guru Besar terhadap hal ehwal murid .Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. . . Senarai Tugas . .Membantu Guru Besar menyelia dan menilai P&P di sekolah. . y Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. Mingguan.Membantu GB dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaannya. pendaftaran persatuan/ kelab.Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah sekolah yang mempunyai sesi petang. Penggal dan Tahunan. . Bidang Tugas . .Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk yang mempunyai sidang petang.Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal ehwal murid.Membantu di dalam pengurusan penyedi aan peralatan teknologi pendidikan dan pusat sumber.

Senarai Tugas 2. Ketua panitia Kemahiran Hidup di lantik oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah yang secara rasmi bertanggungjawab untuk memimpin guru mata . Bidang Tugas . Tujuannya juga sama iaitu pembahagian jawatan dan bidang tugas masing masing.Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan .Menyediakan belanjawan kokurikulum.1 Sukan dan Permainan .y Guru Penolong Kanan Kokurikulum 1. .Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan .2 Unit Beruniform . .Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan GB .Menguruskan alatan dan kemudahan kokurikulum.Menyelia dan menyelaraskan aktiviti unit beruniform.Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggarakan dengan baik 2.Menyelia kegiatan Persatuan dan Ke lab Setiap panitia di sekolah mempunyai organisasinya yang tersendiri.Urus pemilihan peserta pertandingan . .Menjalankan tugas-tugas Guru Besar.Merancang kegiatan . 2.Menyelia kegiatan sukan dan permainan. GPK 2 semasa ketiadaan mereka. 2.Merancang kegiatan badan unit beruniform . .Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum.Mengurus pemilihan peserta .3 Persatuan dan kelab .Menyelaras aktiviti pertandingan di dalam dan luar sekolah.Bertanggungjawab kepada GB di dalam semua aspek pengurusan Kokurikulum di sekolah. . . .Membantu GB di dalam aspek perancangan dan pengurusan s ekolah.Menyusun dan menyelaras kegiatan kokurikulum . GPK 1.

Menyediakan kit pertolongan cemas yang lengkap. Beliau telah di bantu oleh beberapa orang guru mata pelajaran Kemahiran Hidup yang lain demi memastikan pengurusan dan pentad biran subjek Kemahiran Hidup sekolah tersebut berjalan dengan lancar dan pembelajaran dapat dijalankan. perabot dan bahagian bangunan. . . k. Mengurus penyenggaraan dan pem eriksaan alatan tangan. Memastikan bengkel sentiasa bersih. I. Menyemak dan mengemas kini stok bengkel KHSR dari segi keperluan peralatan dan bahan sepanjang tahun. Merekod peralatan dan bahan bengkel yang rosak atau hilang untuk tujuan hapus kira dan pelupusan. h. Ketua Panitia bertanggungjawab untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan berkesan. Membantu merancang perbelanjaan tahunan bagi perolehan peralatan dan bahan KHSR. n. c. . o. Memastikan kaedah penyimpanan peralatan dan bahan dan manual / carta mengikut prosedur dan bersistem. Menurut beliau. m. j. b. Merancang dan menyediakan dan memastikan peraturan keselamatan bengkel dipatuhi. e. Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Panglima Adnan telah diterajui oleh Encik Mohd Hanapiah Bin Mat Juda. g. tugas ketua panitia antaranya ialah : a. Menyemak dan mengemas kini rekod pinjaman peralatan dan bahan. Menyemak dan mengemas kini rekod penggunaan bengkel. ceria dan selamat. Merancang dan menyediakan pe lan tindakan keselamatan semasa kecemasan. Menyediakan kelengkapan pencegahan kebakaran serta jadual penyenggaraan. Memberi bimbingan profesional kepada guru -guru dalam panitianya. d. f. Merancang dan menyediakan latiha n kecemasan dan kebakaran dalam bengkel.pelajaran KHSR. Memastikan keadaan fizikal bengkel dan kemudahan asas yang lain berfungsi dan menepati ciri-ciri keselamatan. i. Setiap Ketua Panitia secara automatik menjadi AJK Kurikulum Sekolah.

Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar / Pentadbir Sekolah. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan bengkel dan keselamatan yang menjadi elemen penting dalam proses penyampaian pembelajaran kepada pelajar. Membantu Ketua Panitia menjalankan kerja -kerja merekod. Perancangan tersebut perlulah mengambil kira beberapa perkara iaitu : . penyenggaraan bengkel dan susun atur m esin. pengurusan inventori dan stok.p. c. Merancang dan mengendalikan peperiksaan / ujian. q. b. Memastikan murid mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bengkel. Pihak pentadbir sekolah akan mengenal pasti jenis serta bilangan peralatan dan bahan yang perlu dibeli mengikut kepentingan pengajaran dan pembelajaran. Menjalankan tugas lain yang diarahkan eleh Guru B esar dari masa ke semasa. Tugas guru KHSR adalah seperti berikut: a. f. Seterusnya ialah tugasan guru mata pelajaran KHSR. beberapa garis panduan yang telah ditetapkan dalam proses untuk memohon membeli keperluan dan kemudahan bengkel. Mematuhi jadual penggunaan bengkel. Memastikan keperluan alatan dan bahan yang akan digunakan dalam P&P sentiasa mencukupi serta dikemas kini. Memastikan bengkel sentiasa bersih. ceria dan selamat. g. Semua guru KHSR adalah merupakan anggota panitia KHSR. Perkara yang utama perlu dilakukan sebelum membuat pesanan ialah perancangan pembelian peralatan dan bahan Kemahiran Hidup. cermat dan jimat. Pertamanya saya ingin memperkatakan mengenai pengurusan bengkel iaitu perancangan perbelanjaan. beberapa perkara telah dinyatakan. menyemak dan mengemas kini stok serta inventori. Menurut ketua panitia KH sekolah tersebut. d. Mengawasi penggunaan peralatan dan bahan supaya digunakan dengan betul. Setelah berbincang serta mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia Kemahiran Hidup. e.

kelengkapan bengkel juga perlu mengambil kira matlamat dan objektif Kemahiran Hidup seperti yang termaktub dalam sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran seperti penyediaan akuarium dan alat keselamatan di dalam bengkel.PA -5). Kemudian borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Besar untuk disahkan. Di samping itu juga. Jenis. kualiti dan kuantiti peralatan yang diperlukan b. Menurut beliau lagi proses untuk memohon membeli barang perlu mengikuti beberapa prosedur pembelian. Ini bertujuan untuk mendorong guru dan murid dapat mengakses maklumat dan menggunakan kemudah an ICT dalam aktiviti dan pembelajaran. OS 35000 (KEW. bilik pameran dan bilik bengkel. . Ini menjadikan bengkel Kemahiran Hidup sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran pelbagai maklumat yang terkini. Bengkel Kemahiran Hidup yang lengkap sudah semestinya memberi kelebihan kepada guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran . Kelengkapan bengkel merupakan salah satu aspek pentin g yang perlu diambil perhatian bagi membantu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Selain da ripada kelengkapan tersebut.a. Antara kelengkapan yang perlu ada di dalam bengkel Kemahiran Hidup ialah alatan tangan. Pertama ialah mengisi borang untuk membuat pesanan. Reka cipta dan mata pelajaran vokasional.312 dan 312B/A ] dan Daftar Inventori (KEW. Bahan dan peralatan baru yang diperlukan c. rekod pembelian barang dimasukkan di dalam buku stok dan borang Daftar Harta Modal OS 35000 (KEW. bahan projek. bengkel dapat dilengkapi dengan kemudahan komputer.PA -4) [ KEW. kelengkapan bengkel akan menjadi lebih sempurna seandainya. bengkel ini juga boleh berperanan sebagai pusat sum ber. Selain digunakan sebagai tempat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kadar PCG bagi aktiviti KHSR. Fungsi bengkel Kemahiran Hidup ini juga merangk umi peranannya sebagai sumber ilmu. Seterusnya pemilihan ba rang melalui katalog oleh pembekal barangan. perabot dan bahan bantu mengajar. Pemeriksaan barang pesanan hendaklah dilakukan oleh ketua panitia.313). LCD projektor dan internet. Apabila barang yang dipesan telah sampai.

Seterusnya. ketua panitia atau guru besar. pihak pengurusan bengkel perlulah mematuhi beberapa garis panduan yang telah disediakan. ‡ Semua peralatan dan bahan hendaklah dikembalika n ke tempat 'asalnya setelah digunakan. Peraturan yang kedua ialah Peraturan Keselamat an Diri ‡ Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa . Banyak alatan dan bahan perkakasan yang digunakan semasa melakukan aktiviti kerja. atau selepas menjalankan aktiviti amali. suatu garis panduan keselamatan perlu disediakan. ‡ Alatan dan bahan tidak dibenarkan dibawa keluar dari bengkel kecuali dengan kebenaran guru. Terdapat dua bahagian pera turan keselamatan iaitu Peraturan Keselamatan Am dan Peraturan Keselamatan Diri. bahan kimia dan bahan mudah terbakar tidak digunakan. ‡ Ikat rambut yang panjang de ngan kemas atau diikat hujung tu dung bagi murid dan guru perempuan. Aspek keselamatan perlu diutamakan sebelum. Oleh itu. ‡ Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. ‡ Kebersihan bengkel perlu dijaga pada setiap masa. ‡ Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan cermat. . ‡ Kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan segera kepada guru. ‡ Catatkan segala kemalangan yang berlaku dalam Buku Rekod Kemalangan. semasa. berkenaan dengan keselamatan di dalam bengkel. Peraturan Keselamatan Am adalah seperti berikut : ‡ Masuk bengkel mestilah dengan kebenaran guru. Amali ini dilakukan di bilik khas. ‡ Pastikan bekas beracun. ‡ Dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. ‡ Dilarang memakai barang perhiasan diri semasa berada di dalam bengkel ‡ Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan mat a pelajaran secara µhands on¶ di mana semua pelajar tahap dua menjalankan kerja -kerja amali. ‡ Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. ruang atau meja kerja. Oleh itu.

penolong formen. 1. d. dan kumpulan. c. Antara tugas fomen adalah seperti berikut: a. Melaporkan kepada guru atau fomen segala k emalangan dari yang berlaku atau terdapat kerosakan / kehilangan alatan dalam sesuatu k umpulan. Penolong Fomen Penolong fomen merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas sebagai penolong ketua bengkel bagi kelas murid tersebut. e. Membantu fomen menjalankan tugasnya b. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. Memastikan semua alat yang digunakan cukup bilangannya dan dikembalikan ke tempat asal. Memastikan tugas-tugas kumpulan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sempurna.‡ Fahami dengan betul sebelum memulak an kerja dan mendapat bimbinga n guru sekiranya terdapat sebarang keragu an. Mengambil alih tugas fomen apabila fomen tiada di bengkel. Melaporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan . d. Antara tugas penolong fomen adalah seperti berikut: a. ‡ Jangan bermain atau bergurau di tempa t kerja. Memastikan murid mematuhi peraturan dan! disiplin di bengkel. . 2. beberapa pelajar boleh dilantik untuk beberapa tugas seperti formen. b. ‡ Cuci tangan selepas bekerja. Bagi memudahkan tugas guru di dalam bengkel. Membantu guru mengendalikan aktiviti kelas. e. c. Membantu guru memastikan bengkel berkeadaan bersih dan selamat. Formen Fomen merupakan seorang murid yang dilantik seb agai ketua bengkel oleh guru mata pelajaran KHSR yang mengajar kelas tersebut.

Penyenggaraan bengkel kemahiran hi dup ini merangkumi kerja-kerja menyenggara bengkel. d. b. Melaporkan kepada guru atau fomen I . kerosakan alatan dapat dielakkan. supaya peralatan dapat berfungsi dengan baik. penolong fomen segala kemalangan. Menjadi wakil kepada kumpulannya sekiranya terdapat pembentangan yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan e. Kepentingan yang terakhir ialah melakukan penyenggaraan di dalam bengkel. Penyenggaraan bengkel adalah penting untuk memastikan peralatan dan bahan di dalam bengkel berada dalam keadaan baik serta boleh digunakan. Keperluan peralatan atau bahan yang terkini juga boleh diambil kira semasa penyenggaraan ini dilakukan. Ketua Kumpulan Ketua kumpulan merupakan seorang murid yang dilantik oleh guru mata pelajaran KHSR untuk menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai ketua dalam kumpulannya.3. berkeadaan sempurna dan cukup bilangannya. Antara tugasan ketua kumpulan ialah: a. Oleh itu penyenggaraan perlu dilakukan untuk mengelakkan kemalangan. kerosakan atau kehilangan alatan dalam kumpulannya. peralatan dan bahan supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. terdapat kemudahan ruang pembelajaran. Penyenggaraan peralatan dan bahan dilaksanakan dengan menyemak da n memeriksa bekalan yang ada. susunan perabot dan peralatan sentiasa kemas. . ruang penyimpanan alatan dan baha n. Di dalam bengkel.lni bertujuan untuk memastika n peralatan berfungsi dengan baik dan peralatan serta bahan mencukupi atau masih boleh digunakan. c. Memastikan alatan yang dikembalikan berfungsi. Memastikan ahli kumpulan sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan serta arahan guru. Mengambil dan mengagihkan kepada a hli kumpulan. ruang pameran serta perabot.

Bengkel Kemahiran Hidup tidak ada pembantu bengkel. dan juga susunan meja dan kerusi sentiasa teratur sebelum dan selepas pengajaran dan pe mbelajaran. kerosakan pendawaian elektrik di dalam bengke l boleh membahayakan guru dan murid. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka panjang. Oleh itu. Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan secara jangka panjang adalah lebih tertumpu kepada menyenggara perabot. Kerja penyenggaraan untuk tempoh jangka pendek. Sebagai contoh. jadual berkala atau jadual tug as perlu disediakan. alatan dan bahan juga hendaklah sentiasa dalam keadaan tersusun selepas digunakan. tugas menjalankan kerja penyenggaraan di bengkel adalah menjadi tanggungjawab gu ru yang mengajar Kemahiran Hidup. a. Antara kerja-kerja yang perlu dilakukan adalah seperti meminyaki alatan tangan. Adalah menjadi tugas guru untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak pentadbiran sekolah supaya dapat diambil t indakan segera. bagi memudahkan dan membantu guru melakukan kerja penyenggaraan. Guru perlu peka terhadap sebarang permasalahan yang timbul di dala m bengkel yang memerlukan tindakan s egera. meminyaki kerangka tingkap atau engsel pintu dan mengecat dinding bengkel. Selain dari itu.Kerja penyenggaraan yang perlu dilakukan berdasa rkan kepada keperluan. . Guru Kemahiran Hidup perlu memainkan peranan utama untuk menyenggara bengkel dan melatih murid untuk turut serta dalam melakukan kerja-kerja penyenggaraan. Antara kerja penyenggaraan yang perlu dijalankan secara jangka pendek adalah seperti memastikan kebersihan bengkel. Namun begitu. Kontraktor elektrik yang bertauliah hendaklah dipanggil bagi mengatasi masalah tersebut. alatan tangan dan bangunan. Kerja penyenggaraan dapat dibahagikan kepada dua kategori. b.

Sukatan pelajaran yang telah dihasilkan adalah sangat sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. sosial. Dengan beberapa cabaran semasa yang dihadapi seperti ketidakrelevanan sukatan pelajaran. Mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup sebenarnya suatu perkara yang me nyeronokkan jika strategi penyampaian yang digunakan oleh guru menarik perhatian pelajar. saya harap pihak Pembangunan Kurikulum dapat melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum ini dan mungkin subjek ini perlu di ajar pada tahap satu bermula darjah tiga di sekolah rendah dan beberapa strategi lain yang boleh meningkatkan keberkesanan pembelajaran subjek ini. Me lihat pada sukatan yang telah dibuat ini. Ditambah pula dengan penambahbaikan sukatan yang sentiasa dilakukan mengi kut keperluan semasa serta perkembangan teknologi dunia. mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah begitu penting diajar di sekolah rendah kerana ia memberi pengenalan serta pengetahuan asas kepada pelajar berkenaan dengan perkara yang d ilakukan seharian dan teknologi. sukatan pelajaran yang terlalu berat atau pihak sekolah yang memandang ringan terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup ini dan beberapa isu isu yang timbul. ia sudah semestinya mengambil masa dan tidak dapat dilihat dalam jangka masa yang dekat. Mungkin kurikulum yang ada sekarang ini boleh di naik taraf lagi serta dilakukan penambahbaikan kerana perkembangan teknologi sentiasa berlaku dan kurikulum ini juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Jika dahulu.Seterusnya adalah berkenaan dengan kurikulum yang telah dibentuk bagi Kurikulum KHSR. Pada pendapat saya. sukatan pelajaran bagi KHSR terdiri daripada dua cabang iaitu Reka bentuk dan Teknologi dan Keusahawanan. rohani. mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah penting kerana pelajar berpeluang untuk mengadaptasi segala isi pelajaran di dalam kehidupan seharian. Oleh itu. Ini kerana. penilaian yang telah dibuat menjadi penanda aras bagi keberkesanan mata pelajaran ini. sesetengah pihak memandang negatif terhadap mata pelajaran ini. emosi dan mental. Ditambah pula banyak amali yang dijalankan dapat mengurangkan kebosanan dan menambahkan kemahiran dan pengetahuan mengendalikan alat. . tetapi sekarang ia telah menjadi subjek yang penting untuk dipelajari. Bagi melihat keberkesanan sesuatu kurikulum yang dibentuk.

. Rasionalnya. adalah penting bagi pihak kerajaan untuk meneruskan mata pelajaran ini di ajar di sekolah. Sejajar dengan kehendak kerajaan yang ingin menjadikan negara kita sebagai negara industri atau negara pertanian dan lain -lain lagi kerana subjek ini merangkumi kesemuanya.Kesimpulannya. ia membantu kehidupan seharian murid serta dapat menambahkan pengalaman murid. Oleh itu. Harapan saya ialah supaya kurikulum yang sedia ada ini dibuat penambahbaikan serta memasukkan sukatan pelajaran yang sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. mata pelajaran KHSR ini memberi kesan positif kepada kehidupan seharian murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful