You are on page 1of 13

",_

(

, _

, "

PENDIDIKAN MORAL

(LAN 10(5)

(3"KREDIT)

r

,-

1

"

'f , ,

. "

.

.~ . 'I ..

r;

OBJEKTIF DAN OUTCOME

OBJEKTIF

Mata pelajaran Pendidikan Moral di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta disediakan untuk membentuk insan yang bermoraf melalui penghayatan secara bersepadu nilai-nilai rnulla dalam kehidupan sehariannya.

OUTCOME

SeteJah mengikuti mata pefajaran ini, pelajar dapat

. (I • Menerangkan konsep-konsep asas dan jenis-jenis nilai moral. • Menjelaskan beberapa teori etika dan moral serta kritikannya .

. ~-. '_" ~ ~ . ~ " 'i': .. . ~ ~ '. ~,

, . ~ . ~;"'/ . " .'

• Mengenal pasti nilai moral dalam agama.

• Mengetahui nilai tradisi dan nilai semasamesyarakat Malaysia.

. , .;

• Membuat pertimbangan tentang isu moral.

• Merungkai konflik moral.

• Mengamafkan nilai-nilai mulia dalam kehidupannya sebagai pelajar.

c

,

'... 1],,1

I' ... +".

"

KANDl)NGAN SUKATAN PELAJARAN

(

31L. TAJUKUTAMA KANOUNGAN HURAIAN KETERANGAN MASA
LANJUT
'.
I. PENGENALAN Kepentingan Pembentukan 1 jam
Pendidikan Moral masyarakat Malaysia
yang bermoral
- Rukunegara Contoh:
- Kesopanan dan
kesusilaan.
- Wawasan 2020 Contoh:
- Cabaran keempat
Peranan individu
.. -Hak Contoh:
- Hak yang
termaktub
dalam
Perlembagaan
Malaysia.
- Tanggungjawab Contoh:
- Toieransi,
hormat-
menghormati,
, perpaduan.
Agen moral Contoh:
- Merungkai
" " persea1an
moral.
2- KONSEP ASAS i. Pemyataan Perbezaan antara Contoh (pemyataan 3jam
DAN JENJS Normatlt pernyataan deskriptif deskripUf):
NILAI MORAL dengan pernyataan - Kereta itu
normatif berwarna
merah.
?
Centoh (pernyataan
normatif):
- Kereta itu
(fj'(fo1'J) Cj)( ~ mahal.
7' G~
LOT 7A, JALAN 223 *'
• ~~'''I'ETAlIHG JAVA {f) Perbezaan antara Contoh (pemyataan
- r

,0

pernyataan normatif norrnatif moral) :
inoral dengari - Dia berpakaian
pemyataan normatif sopan.
bukan moral.
Contoh (pemyataan
normatif bukan
" moral):
- 8aju ini cantlk.
.Pernyataan normatif Contoh:
moral adalah satu - Pembuangan
pemyataan bayi adalah
pertimbangan nilai perbuatan tidak
baik atau buruk, betul bermoral.
atau salah, diterima
C atau ditolak.
Ada Pemyataan Contoh:
normatif moral - Orang yang
" mempunyai kesan bercakap
langsung terhadap bohong tidak
, tingkah laku. 'akan dipercayai
lagi oleh orang
lain.
Pernyataan normatif Contoh:
moral yang - Jbu bapa mesti
berbentuk arahan dihormatL
atau perintah.
"
C ' ii. Konsep Asas Konsep nilai
Nilai -Ciri
, ~ -Fungsi
-Kaitannya dengan
baik dan kebaikan.
- kognitif dan afektif
''" - prekriptif ' dan ..
:
eva I ualif :
- piawai dan prinsip
untuk membuat
pertimbangan
tentanq sesuatu " ~fOHD.f ».
(individu, objek, ~ ~-p 1 Q.,
idea. tindakan, *G:J LOT 1A, JAU N223 ':
situasi) sarna ada ~'00PETAU~ 9JAYA
d-.:W, I ,"
baik, berfaedah, OpeoliPli Q¢"
berharga ataupun
tidak J

J

]

,

, r" •

~,

r

(

c

iii.

Jenis Moral

Nilai Nilai instrumental Contoh:

Kualiti yang - Mengebom

diterima atau Hiroshima untuk

ditolak sebagai menamatkan

alat bagi Perang Dunia II.

mencapai Mengenakan

sesuatu hukuman bunuh

matlamat. kepada

pengedardadah bagi menghapuskan kegiatan, pengedaran dadah.

Nilai intririsik Contoh:

Kualiti yang - Seorang hakim

diterima atau menjatuhkan

ditolak semata- hukuman

mata kerana ia gantung sampai

baik atau buruk mati kepada

tanpa mengambil seorang

, kira kesannya. pengedar dadah semata-mata kerana kewajipannya berbuat demikian mengikut peruntukan undang-undang yang ada, bukan kerana ia ingin turut sarna membasmi kegiatan pengedaran dadah.

- Nilai 'Keseronokan'

bukan selalunya-

asas terbaik untuk pilihanmoral

1 • \',

. -'

~, ..... ' ~ ...

c,

mencapai perkahwinan

sesuatu matlamat rasmi.

masyarakat.

.

• ,-y,-,.

:

Nilai mutlak

- Nilai yang

keberhargaannya tidak terikat kepada s·esuatu kebiasaan bagi sesuatu masyarakat.

- Oi California,

keluarga boleh dibentuk tanpa perlu melalui perkahwinan rasmi.

Contoh:

- Jangan mencuri.

3.

TEORI ETIKA i.

DAN

KRITIKANNYA'

c'

Teori Kemoralan Sosial

ii.

Teori Keperibadian Mulia.

Pantang larang . Contoh: 9 jam

masyarakat untuk - Jangan abaikan

inenjaga kerukunan ibu-bapa yang

soslal . telah tua.

- Sentiasa menunaikan janji.

Sifat peribadi untuk Contoh:

mencapai hidup yang - Buat baik

baik dengan berpada-pada.

menqarnalkan .

kesedernanaan

antara dua pendirian

yang ekstrem.

Antara kriti kan:

Jika masyarakat bersifat autoritarian, individu akan hilang autonomi meralnya.

Antara kritikan: - Kadang-kala mengenal kedudukan kesederhanaan.

sukar pasti

Contoh:

- . Pemerintahan komunis

Contoh:

- Sejauh manakah kita perlu bercakap benar?

~~o~~

~ J'-'V7~

LOT 710,. JAl,AH 223 *

48100 PET~IN.G JAY". ~)

~ctt ~-9-/ ,/ l~<g~f

OJ:-COMPULSO¢\ ,-'

r

iii.

Teori Teleologikal

c. '

Teari Deontofogikal

c.··

Antara kritikan:

- Mudah berkonflik Contoh:

dengan prinsip - Penggunaan

keadllan moral senjata kimia. kerana matlamat

menghalalkan

Nilai 'betul' atau

'salah' bergantung

kepada akibat

sesuatu perbuatan

Utilitarianisme

- M~maksimumkan kebahagiaan/ keseronokan

untuk bilangan

orang yang

banyak.

cara.

Egoisme

- Nilai baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai buruk jika

sesuatu itu

merugikan diri

sendirL

Antara kritlkan:

- Kepentingan orang lain dipinggirkan.

Contoh:

- Pengguguran born atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Contoh; ,

- Saya menolong

kawan yang

dalam kesusahan hanya jika saya mendapat keuntungan.

Contoh:

- Mendahulukan diri dalam kenaikan

_ pangkat waJaupun ada orang lain yang lebih layak.

iv.

Individu melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sernata-mata kerana perkara itu sifatnya baik atau buruk, bukan kerana kesan daripada perbuatan tersebut.

Prinsip.kewajipan

Contoh:

Lt I, I(

". "

_ ....

(C

- Tanggungjawab - Tunaikan janji.
dilaksanakan
semata-mata
kerana amalan itu
satu
tanggungjawab.
Antara kritikan: Contoh:
- Apabila dua - Konflik di antara .
kewajipan berkonflik, dua
sukar untuk memilih tanggungjawab.
yang maria perlu
., diutamakan.
I
Prinsip Contoh:
, . eksistensialisme - Menderma
- Nilai baik buruk kepada institusi
mesti berasaskan agama adalah
. ' kepada pilihan nilai baik jika ia
individu secara dilakukan
bebas. kerana pili han
sendiri tetapi
menjadi nilai
buruk jika
< kerana
terpaksa.
, Antara kritikan: Contoh:
- Relativisme - Memilih sesuatLi
individu dianggap yang mungkin
sebagai mutlak. tidak baik dari
" segi moral.
4 NILAI MORAL Nilai moral dalam Agama sebagai asas 9 jam
DALAMAGAMA agama sebagai asas moral dalam konteks
tingkah laku, masyarakat majmuk
- Pengertian moral, Contoh:
j_ Islam ~tika dan akhlaki - Islam - tauhid
Ii. Confucianism - Pandangan iman, taqwa dan
e tentang hakikat ihsan
iii. Buddhisme insan. - Confucianisme
iv. Taoisme - Pandangan alam - 5 hubungan
v, Hinduisme - GagasanJ~ ~~8 nilai mulia
vi. Kristian baik-buru . :-\l-.fO co dhisme _
It e: ~r
* LOT 7 I JAlAN 223 *
:-\. ('" .. , .. P~IN. JAVA .I'i)
~ ..}.. tt» '. (

'-

, '

v c

",

vii. Slkhisme - Gagasan hidup Jalan tengah
terbaik - Taoisme -
- Nilai sepunya Jalan kehidupan
antara agama yang
- Konsep jihad berharmoni
dalam Islam dengan alam
" semesfa
- Hinduisme -
Hukum Karma
- Kristian - Patuh
kepada Rukun
10
- Sikh-SK
5:(- INSAN i. Kandungan - Memahami Contoh: 3jam'
BERMORAl keperfuan untuk - Etika
peraturan yang profesional
diterima sebagai - Nilai tradisi
bermoral, dalam - Nilai semasa
masyarakat tetapi seperti dalam
tidaklah pula wawasan dan
mematuhinya dasar-dasar
_ tanpa berfikir. kerajaan.
- Menipunyai Contoh:
keperibadian - Jujur, railn,
, yang baik dan berhemah
boleh dipuji, iaitu tinggi.
sifat peribadi
" yang mulia.
(- ii, Sentuk Dapat membuat Contoh:
-
" ~ tanggapan - Bagaimana
tentang situasi seorang majikan
yang berfikir
menimbulkan isu mengenai
atau dilema pekeija!1ya
moral. sernasa
kegawatan
, ekonomi.
- Keputusan yang Contoh:
diambil hendaklah - Bagaimana
ditentukan olen majikan
pnnsip moral, bertindak
misalnya keadilan semasa
dan kepedulian kegawatan :;~~
(care), yang ekonom~
-~.L .. r.;, .P.'i;J
* LOT 7~, JAk 223 *
<n_ 048100 PET!.lI~ JAVA
I J--'7-- I () '~~~.

, ,

'., . ,

" , .

.... ~ .

Ie:

merupakan nilai ada
asas dan juga ibu rriengurangkan
kepada nilai-nilai kes dengan
mulia yang lain. membuang
peke~a atau
mengurangkan
imbuhan bagi
- menjamin
-,
semua pekerja
ada pekerjaan. ,
iii. Dimensi ~ 8erupaya Contoh:
membuat
penaakulan Jika tanpa:
moral. -. ~ iaitu
pertimbangan Penaakulanl tetaQi
atau fikiran ada 12erlakuan:
secara rasional
dan autonomous. - Individu
- Mempunyai membuta tuli,
emosl - .. ,. moral ..
seperti suara t .. , -: :
,
balin (perasaan Emosi. tetagi ada'
rasa: bersalah, perlakuah: . -. - ..
:
malu, blmbanq) .:; .:\
..
serta perasaan - 'Individl1 menjadP
. ,~
~ .. _ simpati dan sangat tidak
empati yang personal
berpatutan .
. -
" Dapat bertingkah Perlakuan. tetaoi
-
laku moral ada penaakulan:
(bertindak dengan
penuh - Individu yang
-. tanggungjawab 'cakap tak
mengikut serupa bikin'
kernarnpuan
terhadap sesuatu
. keputusan Perlakuan, tetaQi
berlandaskan ada emosi
penaakulan dan
emosi moral - Perasaan untuk
dengan niat ypng menenangkan
, mulia) atau
menyelesakan
diri sendiri.'
4°~C~

-Ill ;}_' G.,(\
@ ~LOT;l.~~
- 48100 PcrA.~NG JA~A !/
- - ~tti tl-'~J / I f1!.
- . .
OF cm·tl)o\..sO¢ "-

~- .

, ,

, ,

" .

"

I. PENYELESAIAN J. Keupayaan Tahu situasi atau Sjam
KONFLIK mengenaJ kes yang
MO;RAL pasti konfJik. menimbulkan
konflik.
ii. 8eberapa Andalan-andaian
strategi strategi dan
penyelesaian kebolehgunaanny
konfJik a.
AnaIisis
nilai, - Kekangan
- Pembinaan strategi.
hierarki.
- Pencairan . Kelemahan strategi.
C. - Kompromi ISU MORAL L Alam Sekitar Alam sekitar atau 11 jarr
,
(Guru boleh pembangunan. (18
mernllih-. 5 jam
.darlpada 9 isu ii. ·Mengambil ;. " Pro-life atau Pro- Contoh: jika
yang nyawa choice Euthanasia dikenc
disenaralkan), ' Bunuh din alikan
- Pengguguran dalam
Hukuman mati bentu
k
jji, Peperangan - Justiftkasi peranp. Contoh: tutoris
" - Perang Teluk I)
- Perang Iraq
iv. Terrorism' Apa yang Contoh:
dianggap IRA
keganasan oleh
satu pihak
. dianggap
perjuangan oleh
pihak yang Jain,
v. Perniagaan . Urusan yang Contoh:
dianggap Pemberian
bermoral atau nadlah atau
tidak ~ bermoral rasuah
da/am Whistle-blowing
perniagaan. Perniagaan
daJaman C

1 ~-

vi. Seksualiti - Seks bebas. Contoh:
iv. Seks di luar
perkabwinen
V. Seks
- sebelum
perkahwlnen
vi. HIV/Aids
- Mencegah
kehamilan , ;
,
- Perlakuan seks
tidak normal - Homoseksual
.-
vii. Diskriminasi - Layanan) yang .
tidak adil Contoh:
disebabkan - Aparteid
perbezaan: - Perjawatan.
• Ras
• Gender
• Usia (generasi)
• Sosio-ekonomi
• Agama
viii. 'Kebebasan - IT dan hak
'Maktumat memperolehi Contoh:
maklumat. - Pornoqraf
Penapisan bahan - Cetak' rornpak
-
maklumat
... "
ix. :Sains dan - Genetic
Teknologi engineering Contort
- Penyelidikan - Pengklonan
'. ketenteraan. - Senjata biologi
- . Makanan
- terubahsuai. BAHAN RUJUKAN

Rujukan Utama

Abdul Rahman Md. Aroff (1999), Pendidikan moral: Teori etika dan ama/an moral, Serdanq, Penerbit Universiti Putra Malaysia

. > J, ~ r,

, .

. ,

.~

f).

Rujukan Tam~ahan

Mackinnon," B (2001). Ethics: Theory and contemporary issues. California:

Wadsworth Publishing Company ..

Muhammad Uthman EJ Muhammady (1994). Akhlak da/am Is/am. K4ala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Latif. Samian, Khairul Anwar Master. Nasrudin Yunes dan' Rozita Ibrahim (PYNT) 2002, Prosiding Persidangan Kebangsaan Etika Gunaan dan Profeslonal, UKM, Bangi.

Frankena, W.K. (1973). EthicS. Ehglewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hill, Inc.

(, )

1

(.

(