You are on page 1of 16

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/9.01.

2008) privind cheltuielile realizarii obiectivului: MODERNIZARE DRUMURI COMUNA OSTROV

in lei/euro la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro =
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

1

2

VALOARE (FARA T.V.A)

TVA

VALOARE (INCLUSIV T.V.A)

MII LEI

MII euro

MII LEI

MII LEI

3

4

5

6

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajrea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajãri pentru protectia
mediului si aducerea la starea
initiala
Total cap. 1
0.00
0.00
0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitãtilor necesare obiectivului
2.1
0.00
0.00
TOTAL CAP. 2
0.00
0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicã
3.1 Studii de teren
0.00
Studii geo
5.88
1.58
Subtotal 3.1
5.88
1.58
3.2 Taxe pt. obt. de avize,acorduri
si autorizatii
Avize si acorduri
3.36
0.90
Subtotal 3.2
3.36
0.90
3.3 Proiectare si engineering
Proiectare PT + CS + DE
Studiu de fezabilitate

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
1.12
1.12

0.00
7.00
7.00

0.64
0.64

4.00
4.00

22.34
17.60

5.99
4.72

4.24
3.34

26.58
20.94

0.67
40.61

0.00
0.18
10.89

0.00
0.13
7.72

0.00
0.80
48.32

5.88
5.88

1.58
1.58

1.12
1.12

7.00
7.00

10.00
10.00

2.68
2.68

1.90
1.90

11.90
11.90

1.12

0.30

0.21

1.33

7.56
8.68
74.41

2.03
2.33
19.96

1.44
1.65
14.14

9.00
10.33
88.55

Ob 1–Strada 1

720.31

193.19

136.86

857.16

Ob 2–Strada 2

532.50

142.82

101.18

633.68

Ob 3–Strada 3

124.31

33.34

23.62

147.93

1377.12

369.35

261.65

1638.77

0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal 4.2
0.00
0.00
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Verificarea tehnica a proiectariii
Subtotal 3.3
3.4 Organizarea procedurilor de
achizitie
Proceduri de achizitie publica
Subtotal 3.4
3.5 Consultantã
Consultanta
Subtotal 3.5
3.6 Asistentã tehnica
Asistenta tehnica din partea
proiectant
Supraveghere lucrari
Subtotal 3.6
Total cap. 3
Capitolul 4-Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii

Subtotal 4.1
4.2 Montaj utilaj tehnologic

Subtotal 4.3
4.4 Utilaje fara montaj si
echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal 4.4

205.07
205.07

55.00
55.00

38.96
38.96

244.03
244.03

Subtotal 4.5

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
424.35

0.00
300.62

0.00
1882.80

7.76
3.69
11.45

5.49
2.62
8.11

34.41
16.39
50.80

3.02
1.87
4.88

2.14
1.32
3.46

13.39
8.28
21.66

2.22

1.57

9.86

Subtotal 5.3
8.28
2.22
1.57
Total cap. 5
69.18
18.55
13.14
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de
exploatare

9.86
82.32

Utilaj multifunctional
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale
Subtotal 4.6
0.00
Total cap. 4
1582.19
Capitolul 5 - alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1. lucrari de constructii
28.92
5.1.2. chelt.conexe org.de santier
13.77
Subtotal 5.1
42.69
5.2 Comisioane,taxe,cote legale,consum de finantare
11.25
Cote ISC [0,8 % X (C+M + 5.1.1)]
Comision CSC [0,5 % X (C+M + 5.1.1)]
6.95
Subtotal 5.2
18.20
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
8.28
Diverse si nepravazute [5% X (cap 1 + cap 2 +
cap 3+ cap 4)]

6.2 Probe tehnologice si teste
Total cap. 6
TOTAL GENERAL
din care C+M

PROIECTANT,

-

0.00
1725.78

0.00
462.86

0.00
327.90

0.00
2053.67

1377.12

369.35

261.65

1638.77
SUBPROIECTANT

URI COMUNA OSTROV

3.7285

ALOARE (INCLUSIV T.V.A)
MII euro
7

0.00
0.00
0.00

0.00
1.88
1.88

1.07
1.07
7.13
5.62
0.00
0.21
12.96

1.88
1.88
3.19
3.19
0.36
2.41
2.77
23.75

229.90
169.96
39.67
439.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BPROIECTANT

0.00

65.45
65.45
0.00
0.00

0.00
504.98

9.23
4.40
13.63
3.59
2.22
5.81
2.64
2.64
22.08
0.00
550.80
439.53

tr I
tr II

tr 2
tr3
tr4

78.22
1827.52
1905.75

93.08
2174.75
2267.84
0
0
0

26.84
38.89
798.16
737.57

31.94
46.28
949.81
877.71

1601.47

1905.75

LUCRAREA DE EXECUTAT
Consultanta
Supraveghere lucrari si asistenta tehnica
Organizare de santier
Lucrari Strada Libertatii
Lucrari Strada Teiului
Lucrari Strada Cismelutei

1
1.98
1.72
50.80

2
1.98
1.72
285.72

LUNI
3
1.98
1.72
285.72

4
1.98
1.72
285.72
316.84

Utilaj multifunctional

5
1.98
1.72

6
1.98
1.72

316.84
147.93
244.03

Receptie preliminara remedieri, receptie
la terminarea lucrarilor

54.51

289.43

289.43

606.27

712.5

3.7
tr1
tr2

4

5

6

3.7

289.43

LUNI
3

712.5

2

606.27

1

54.51

LUCRAREA DE EXECUTAT
Consultanta
Supraveghere lucrari si asistenta tehnica
Organizare de santier
Lucrari Strada Libertatii
Lucrari Strada Teiului
Lucrari Strada Cismelutei
Utilaj multifunctional

ESALONAREA COSTURILOR (MII LEI)
1955.83
TOTAL
731.20
1322.47
2053.67

289.43

Receptie preliminara remedieri, receptie
la terminarea lucrarilor

1955.83

Devizul obiectului: 1 - STRADA 1 (Libertatii)
în mii lei si euro, la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro =

3.73
Valoarea fãrã TVA
Nr.
Crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire
MII lei
2
3
I – LUCRÃRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Curatire vegetatie in ampriza
3.61
Scarificare, compactare si nivelare
91.63
Compactare pat drum
15.90
Strat de uzura
138.60
Strat de legatura
132.02
Strat de balast stabilizat 12 cm
131.54
Strat de balast pentru reprofilare 5 cm
18.25
Santuri pereate triunghiulare
109.88
Rigola carosabila dreptunghiulara
18.65
Podete la drumuri laterale
52.20
Accese la proprietati
8.04

TOTAL I

Valoarea
inclusiv TVA

TVA

Mii euro

MII lei

MII lei

MII
euro

4

5

6

7

720.31

0.97
24.58
4.26
37.17
35.41
35.28
4.90
29.47
5.00
14.00
2.16
0.00
193.19

4.29
1.15
0.69
109.04
29.24
17.41
3.02
18.92
5.07
26.33 164.93
44.24
25.08 157.10
42.13
24.99 156.53
41.98
3.47
21.72
5.83
20.88 130.75
35.07
3.54
22.19
5.95
62.12
16.66
9.92
1.53
9.57
2.57
0
0.00
0.00
136.86 857.16 229.90

0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

720.31

193.19

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1
2
TOTAL II
III – PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
1
2
3
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

PROIECTANT,

136.86 857.16 229.90

SUBPROIECTANT

Devizul obiectului: 2 - STRADA 2 (Teiului)
în mii lei si euro, la cursul lei/euro din 18.03.2008 1 euro =

3.73
Valoarea fãrã TVA
Nr.
Crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire
MII lei
2
3
I – LUCRÃRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Curatire vegetatie in ampriza
2.15
Scarificare, compactare si nivelare
33.66
Compactare pat drum
6.15
Strat de uzura
51.80
Strat de legatura
63.97
Strat de balast stabilizat 12 cm
45.63
Strat de balast pentru reprofilare 5 cm
6.33
Santuri pereate triunghiulare
33.75
Rigola carosabila dreptunghiulara
251.78
Podete la drumuri laterale
37.29

TOTAL I

532.50

Valoarea
inclusiv TVA

TVA

Mii euro

MII lei

MII lei

MII
euro

4

5

6

7

0.58
9.03
1.65
13.89
17.16
12.24
1.70
9.05
67.53
10.00
0.00
142.82

0.41
2.56
0.69
6.4
40.06
10.74
1.17
7.32
1.96
9.84
61.64
16.53
12.15
76.12
20.42
8.67
54.31
14.56
1.2
7.54
2.02
6.41
40.16
10.77
47.84 299.61
80.36
7.08
44.37
11.90
0
0.00
0.00
101.18 633.68 169.96

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1
TOTAL II

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00

III – PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje
Utilaje si echipamente fara montaj
Dotari

TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

PROIECTANT,

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

532.50

142.82

0.00
0.00
0.00

101.18 633.68 169.96

SUBPROIECTANT

Devizul obiectului: 3 - STRADA 3 (Cismelutei)

în mii lei si euro, la cursul lei/euro din 05.11. 2007 1 euro =

3.73
Valoarea fãrã TVA
Nr.
Crt.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire

Valoarea
inclusiv TVA

TVA

MII lei Mii euro MII lei MII lei
2
3
4
5
6
I – LUCRÃRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
0.19
Curatire vegetatie in ampriza
0.98
0.26
1.16
2.42
Scarificare, compactare si nivelare
12.72
3.41
15.13
0.4
Compactare pat drum
2.1
0.56
2.5
3.67
Strat de uzura
19.32
5.18
22.99
4.55
Strat de legatura
23.95
6.42
28.5
3.47
Strat de balast stabilizat 12 cm
18.25
4.90
21.72
0.48
Strat de balast pentru reprofilare 5 cm
2.53
0.68
3.01
2.42
Santuri pereate triunghiulare
12.75
3.42
15.17
6.02
Rigola carosabila dreptunghiulara
31.71
8.50
37.73
0
0.00
0

TOTAL I

124.31

33.34

23.62 147.93

MII
euro
7
0.31
4.06
0.67
6.17
7.65
5.83
0.81
4.07
10.12
0.00

39.67

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1
TOTAL II

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00
0.00

0.00

III – PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0.00

Utilaje
0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

Utilaje si echipamente fara montaj
Dotari

TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

PROIECTANT,

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

124.31

33.34

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
23.62 147.93

0.00
0.00
0.00
39.67

SUBPROIECTANT

MODERNIZARE DRUMURI
COMUNA OSTROV

PROIECT NR
355/2008

ALTE CHELTUIELI
1 euro =

Nr.
crt.

Subcap.
Din
D.G.

DENUMIRE
CHELTUIELI

1
2

3.1.
3.2

3

3.3

4

3.6

5

3.4

Studii teren
Avize si acorduri
Proiectare si subproiectare 2.9% x
1638.77
Cheltuiele verificator de proiecte
3%
x
22.34
Cheltuieli procedura de achizitie 5
pers x 70 ore x 20 RON/ora

6

3.5

7

3.6

8

3.6

9

5.1.1

10

5.1.2

11

5.2

12

5.2

12

5.3

Consultanta
Asistante tehnica din partea
proiectantului
22.34 5% x
Supraveghere lucrari
1post x 6 luni x 1500 RON/post
luna (lucrari de
Organiz. de santier
constructii)
2,1% x
1377.12
Organiz de santier (lucrari conexe)
1% x
1377.12
Cote ISC (C+M+5.1.1) 0,8 % X
1406.04
Comision CSC ( C+M+5.1.2.)
0,5% X
1390.89
Diverse si neprevazute 5% X
1656.60

3.73

VALOARE inclusiv
TVA

TVA

mii lei
7.00
4.00

mii EURO
1.88
1.07
12.75

mii lei
1.12
0.64
7.59

mii lei
5.88
3.36
39.94

mii EURO
1.58

0.80

0.21

0.13

0.67

0.18

7.00

1.88

1.12

5.88

1.58

10.00

2.68

1.60

8.40

2.25

1.12

0.30

0.18

0.94

0.25

9.00

2.41

1.44

7.56

2.03

34.41

9.23

5.49

28.92

7.76

16.39

4.40

2.62

13.77

3.69

13.39

3.59

2.14

11.25

3.02

8.28

2.22

1.32

6.95

1.87

9.86

2.64

1.57

8.28

2.22

47.52

VALOARE fara TVA

10.71

PROIECTANT

SUBPROIECTANT