Topik

X Konsep-

7
1. 2. 3. 4.

konsep Asas Sains Sosial

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: Menghuraikan pengertian konsep institusi sosial; Menjelaskan organisasi dan struktur sosial; Menghuraikan erti budaya dan nilai sosial; dan Memerihalkan konsep interaksi sosial.

X

PENGENALAN

Topik ini menghuraikan pengertian konsep-konsep asas dalam bidang sains sosial, khususnya yang digunakan dalam sosiologi dan antropologi sosial dan budaya institusi sosial, struktur sosial, organisasi sosial, budaya, nilai sosial dan interaksi sosial. Memandangkan bidang sains sosial mengkaji masyarakat dan budaya, pemahaman tentang konsep-konsep ini adalah penting kerana sains sosial menggunakan konsep-konsep ini dalam menjelaskan tentang masyarakat dan budaya.

AKTIVITI 7.1
Sebelum anda meneruskan dengan pembacaan anda, nyatakan apa yang anda faham dengan istilah sains sosial dan konsepkonsep sains sosial yang dijelaskan di bawah. Bandingkan pandangan anda dengan penjelasan yang diberikan di bawah.

stuktur sosial adalah satu alat analisis. Perubahan pada struktur sosial sesuatu masyarakat boleh membawa perubahan kepada bahagianbahagian lain dalam masyarakat tersebut. pendidikan. Ia wujud dalam masyarakat sebagai satu rangkaian yang kompleks dalam hubungan sosial yang berkekalan yang menyatukan kelompok sosial kepada unit yang lebih luas. AKTIVITI 7.1 INSTITUSI SOSIAL Suatu sistem status. status. sistem politik. rol dan norma yang berhubung kait dan dicipta untuk memenuhi keperluan dan/atau fungsi sosial yang penting. norma. rol.3 Salah satu daripada hubungan sosial masyarakat Melayu desa adalah diasaskan kepada sistem derau atau gotong-royong. apakah perubahan yang telah berlaku kepada masyarakat tersebut? . Apabila sistem ini tidak wujud lagi. Ekonomi. Komponen utamanya ialah sistem.62 X TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL 7.2 STRUKTUR SOSIAL Struktur sosial merupakan pola interaksi sosial yang membentuk budaya. suatu konstruk yang dibina untuk membantu kita memahami tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial mereka. manakala budaya merupakan daging yang meliputi tulang tersebut. Struktur sosial dikatakan sebagai tulang. interaksi. Rol dan norma institusi tersebut menentukan tingkah laku sosial yang diperlukan untuk memenuhi beberapa keperluan asas dari segi sosial. dan kelompok. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat bahawa kewujudan institusi sosial adalah perlu bagi kestabilan dan penerusan sesuatu masyarakat? 7. AKTIVITI 7. Bagi ahli antropologi sosial. agama (sistem kepercayaan) dan kekeluargaan adalah institusi sosial utama dalam masyarakat. Ia adalah komponen dalam masyarakat yang disusun dengan teratur untuk membentuk sesuatu kesepaduan yang sistematis.2 Mengapakah institusi sosial merupakan konsep penting dalam sains sosial dan usaha memahami masyarakat dan budaya? Bincangkan secara kritis berasas pengalaman anda.

kepercayaan. Tylor Keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu.4 BUDAYA Terdapat beberapa definisi budaya. (b) L. . AKTIVITI 7. Ia adalah sesuatu aktiviti sosial yang jitu yang juga dianggap sebagai satu aspek bekerjasama yang paling asas.TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL W 63 7. satu susunan kerja sesuatu masyarakat. tetapi kalau kita teliti dengan mendalam setiap definisi itu menyentuh tentang manusia dan perlakuannya secara umum dan spesifik dalam masyarakat: (a) E. adat resam dan lain-lain. Teras budaya terdiri daripada idea tradisional yang ditentukan melalui sejarah serta nilai yang dikaitkan dengannya.3 ORGANISASI SOSIAL Organisasi sosial ialah satu tindakan yang tersusun. kesenian. Organisasi sosial boleh juga dianggap sebagai salah satu daripada cara manusia mengurus perjalanan masyarakatnya. 1993). satu koordinisasi tingkah laku setiap imdividu ke arah matlamat sosial dan ekonomi yang tertentu (Norazit Selat.4 Adakah sistem derau merupakan suatu organisasi sosial? Apakah persamaan dan perbezaan di antara konsep struktur sosial dan organisasi sosial? 7. undang-undang. Kroeber & C. satu proses penyusunan sesuatu tindakan dan hubungan tindakan tersebut dengan sesuatu matlamat sosial yang diterima umum. Kebolehan dan kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. kesusilaan. Budaya adalah pencapaian kelompok manusia termasuk artifak atau barangan seninya. B. Kluckhohn Budaya terdiri daripada pola tingkah laku tersurat dan tersirat yang diperolehi dan ditransmisi oleh simbol.

Perasaan tidak selesa yang dirasainya itu adalah satu bentuk kejutan budaya. Antaranya adalah: (a) Sub-Budaya Sub-budaya merupakan satu segmen masyarakat yang berkongsi pola norma (folkways. sama ada dari segi material atau bukan material. Oleh kerana budaya masyarakat itu. mores.2 Variasi Budaya Variasi Budaya boleh dibahagikan kepada beberapa jenis.64 X TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL 7. Kejutan Budaya Kejutan yang dirasai oleh seseorang apabila terdedah buat kali pertama kepada sesuatu masyarakat yang mempunyai budaya yang berbeza. Sub-budaya ini dikenali sebagai counterculture. Nilai. Perasaan ini kemudiannya akan mempengaruhi tingkah laku individu tersebut dalam perhubungannya dengan anggota masyarakat lain. norma dan adat di dalam sesuatu budaya yang kukuh integrasinya akan menyokong antara satu sama lain dan memperkuatkan lagi kesepaduan tersebut. Misalnya komuniti Al-Arqam yang wujud di Malaysia pada satu ketika dahulu mengamalkan beberapa norma dan nilai yang berbeza dengan amalan masyarakat luas. Ia memerlukan masa untuk disosialisasikan ke dalam masyarakat tersebut. adat dan undang-undang) serta kepercayaan dan nilai tertentu. 7. nilai dan kepercayaan asas budaya masyarakat luas.4. yang berbeza dalam beberapa aspek daripada pola budaya masyarakat luas. Etnosentrisme Etnosentrisme ialah perasaan yang terdapat pada diri seseorang bahawa budayanya itu adalah lebih baik daripada budaya masyarakat lain. Dalam setiap masyarakat atau komuniti sudah (b) (c) .4. begitu berbeza daripada budayanya ia mendapati dirinya sukar untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam masa yang singkat dengan budaya masyarakat tersebut. Misalnya seorang Melayu dari pedalaman yang tidak pernah terdedah kepada budaya Australia berkunjung ke Melbourne buat pertama kali. Misalnya budaya masyarakat Melayu desa berbeza dalam beberapa perkara daripada budaya masyarakat Melayu umumnya. Ia juga boleh merupakan budaya sesuatu komuniti yang menolak norma. Lazimnya tingkah lakunya akan berbentuk negatif dari segi fizikal atau verbal terhadap mereka.1 Integrasi Budaya Menyatupadukan elemen atau unsur budaya yang berkonflik supaya diwujudkan satu keseluruhan atau satu unit yang berharmoni dan bersepadu.

Isbat merupakan bentuk tindak balas masyarakat terhadap mereka yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai sosial yang positif. menunaikan haji di Makkah adalah nilai khusus yang terdapat pada penganut agama Islam dan mereka yang telah menunaikan haji akan diberikan status yang tinggi dalam masyarakat. Oleh itu kebanyakan orang Islam akan berusaha menunaikan haji kerana perkara yang pertama akan mendorong mereka berusaha sedaya upaya untuk berbuat demikian kerana bukan sahaja perlakuan itu telah memenuhi tuntutan agama. perkara itu akan diburu oleh anggota masyarakat tersebut. termasuk objek semula jadi yang diberikan makna dan berfungsi untuk manusia.5. tidak sesuai (improper) disebut sebagai nilai negatif. bahasa dan sebagainya yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi.TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL W 65 pasti ada anggotanya yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi etnosentrik atau memandang rendah ahli masyarakat lain. . sesuai (proper) dikenali sebagai nilai positif. Nilai sosial juga meliputi apa yang anggota masyarakat suka atau tidak suka. Misalnya.1 Nilai Khusus Konsep ini merujuk kepada sesuatu perkara tertentu yang dihargai oleh majoriti anggota sesuatu masyarakat. apa yang dianggap tidak baik. 7. terutama sekali dalam masyarakat Melayu Islam. norma. Nilai juga boleh dibahagikan kepada nilai khusus dan nilai umum. penting atau tidak penting dan bermoral atau tidak bermoral. tidak diingini.5 NILAI SOSIAL Konsepsi masyarakat tentang apa yang dianggap baik. (e) 7. diidamkan atau diingini. Ianya digunakan oleh manusia tetapi tidak dihasilkan atau diubahsuai oleh manusia. Sebaliknya. tetapi juga mendapat imbuhan sosial dari segi status dan penghormatan. (d) Budaya Material Semua objek fizikal (trait budaya material) yang direka cipta oleh manusia. Budaya Bukan Material Trait budaya abstrak yang direka cipta oleh manusia seperti kemahiran teknikal. Wujud hubungan langsung di antara nilai. norma dan isbat. ilmu. Oleh itu.

Begitu juga dengan penghormatan terhadap ibu bapa dan usaha untuk mendapatkan ilmu serta pendidikan tinggi. Ia melibatkan tindakan saling balas membalas maklumat antara individu.66 X TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL 7.5. 7. Justeru nilai tersebut perlu ditentang. ia juga akan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat. Ia membenarkan individu bertukar-tukar makna dan fikiran melalui instrumen komunikasi ini. Misalnya kesihatan dan demokrasi. Apabila interaksi sosial itu berterusan dalam masa yang lama dan membentuk pola yang kekal.5.6 INTERAKSI SOSIAL Suatu proses sosial yang berlaku antara dua atau lebih individu dan kelompok. ia disebut sebagai hubungan sosial. Ia turut melibatkan pelbagai tatacara berkomunikasi seperti bahasa dan simbol. egalitarianisme (nilai umum) yang diterima dengan meluas sebagai nilai masyarakat jelas bertentangan dengan tingkah laku sesetengah anggota masyarakat yang mirip ke arah rasisme. Kedua-dua perkara ini adalah umum dan abstrak dan dihargai oleh penduduk Malaysia tidak mengira kaum atau agama. Misalnya.2 Nilai Umum Konsep ini merujuk kepada perkara-perkara umum dan abstrak yang dihargai oleh majoriti anggota sesuatu masyarakat. Pendirian ini telah menyebabkan berlakunya pertentangan atau konflik nilai. Huraikan bagaimana nilai sosial kelompok etnik anda mempengaruhi tingkah laku anda. Pola saling jangkaan ini lama kelamaan akan menjadi norma. Seperti nilai khusus. Inti pati interaksi sosial ialah penukaran makna. Ia juga mengambil kira tingkah laku orang lain dan melibatkan jangkaan dan ramalan. mereka tidak boleh menerima egalitarianisme sebagai nilai yang perlu dipelihara. Dua perkara ini juga merupakan nilai umum yang dihayati oleh semua golongan etnik. Apabila sesuatu interaksi sosial berlangsung buat beberapa lama dan membentuk pola ia dikenali sebagai perhubungan sosial. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan orang lain.3 Konflik Nilai Konflik nilai berlaku apabila sesuatu nilai masyarakat yang diterima umum tetapi tidak diterima oleh sesetengah golongan dalam masyarakat yang sama. di Amerika Syarikat. .5 Bandingkan nilai sosial (positif dan negatif) kelompok etnik anda dengan nilai sosial kelompok etnik lain. 7. AKTIVITI 7. Bagi golongan ini.

Sejauh manakah anda bersetuju dengan pandangan tersebut? Sains sosial adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji masyarakat dan budaya dengan menggunakan beberapa konsep asas. Bincang kenapa kebolehan meramal tingkah laku orang lain di dalam sesuatu situasi sosial penting bagi tingkah laku sosial. Budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mengandungi pengetahuan. Struktur sosial.6 1. Organisasi sosial ialah suatu aktiviti sosial. . 2. perhubungan sosial dan hubungan sosial juga dikenali sebagai tingkah laku sosial. kepercayaan. organisasi sosial. suatu konsep asas sains sosial.TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL W 67 Interaksi sosial. budaya sosial dan nilai sosial tidak akan wujud. AKTIVITI 7. Masyarakat terus wujud kerana adanya pola yang membenarkan anggotanya mengetahui apa yang patut mereka lakukan dan meramal tingkah laku anggota lain. rol. institusi sosial. kesusilaan. Institusi adalah suatu konsep asas sains sosial yang menjelaskan suatu sistem status. Meramal apa yang orang lain akan lakukan di dalam sesuatu situasi adalah penting bagi setiap tingkah laku sosial. dan norma yang berhubung kait dan dicipta untuk memenuhi keperluan dan fungsi sosial yang penting. adat resam dan lain-lain kebolehan dan kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. sesuatu tindakan dan hubungan tindakan tersebut dengan sesuatu matlamat yang diterima umum. Tanpa interaksi sosial. adalah alat analisis yang digunakan untuk membantu kita memahami tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial. struktur sosial. kesenian. undang-undang. Nilai sosial ialah perkara yang dianggap baik dan diidamkan atau sebaliknya.

Adat Resam Agama Antropologi Sosial/Budaya Budaya Budaya Bukan Material (Mantifak) Budaya Material (Artifak) Kesenian Konflik Nilai Matlamat Sosial Nilai Khusus Nilai Sosial Nilai Umum Norma Organisasi Sosial Pendidikan Pengetahuan Politik Rol Sains Sosial Sistem Sosial Sosiologi Status Struktur Sosial Sub-Budaya Tingkah Laku Sosial Undang-Undang Variasi Budaya Counter Culture Ekonomi Etnosentrisme Fungsi Hubungan Sosial Ilmu Institusi Sosial Interaksi Sosial Isbat Kehidupan Sosial Kejutan Budaya Kekeluargaan Kelompok Sosial Kepercayaan .68 X TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL Interaksi sosial ialah suatu proses sosial yang melibatkan penukaran makna antara dua atau lebih individu dan kelompok serta tindakan saling balas membalas yang berorientasikan tindakan individu lain.

TOPIK 7 KONSEP-KONSEP ASAS SAINS SOSIAL W 69 George. Ting Chew Peh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsep asas sosiologi. . (1997). T. G. Ltd. (1993). Norazit Selat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A. A modern dictionary of sociology. London: Methuen & Co. & Achilles. (1969). Konsep asas antropologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful