You are on page 1of 4

chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

--------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè 145/1998/Q§-TTg -------------------------------------------------------- TH.300b
-------------------------------
Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 1998

QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ


VÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ sö dông rõng trång b»ng nguån
vèn tµi trî
cña ch¬ng tr×nh l¬ng thùc thÕ giíi (PAM)
___

Thñ tíng chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m


1992;

C¨n cø LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng ngµy 19 th¸ng 8


n¨m 1991;

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1993;

§Ó viÖc qu¶n lý vµ sö dông rõng PAM phï hîp víi môc tiªu
cña Dù ¸n : hç trî cho c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n nghÌo trång
rõng trªn ®Êt trèng ®åi träc, gi¶i quyÕt nhu cÇu chÊt ®èt,
gç gia dông vµ n©ng cao n¨ng lùc phßng hé cña rõng, chèng
xãi mßn, b¶o vÖ ®Êt vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i;

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn


n«ng th«n t¹i tê tr×nh sè 2498/BNN-CS ngµy 26 th¸ng 6 n¨m
1998,

QuyÕt ®Þnh :

§iÒu 1. Rõng trång b»ng nguån vèn tµi trî cña ch¬ng
tr×nh l¬ng thùc thÕ giíi (gäi ta t¾t lµ rõng PAM) nãi trong
QuyÕt ®Þnh nµy lµ nh÷ng khu rõng cã sö dông nguån vèn
tµi trî cña PAM ®Ó trång vµ chñ rõng ®· tù ®Çu t bæ sung
vèn vµ lao ®éng ®Ó ch¨m sãc, b¶o vÖ theo môc tiªu cña Dù
¸n.

§iÒu 2. C¸c nguyªn t¾c vÒ qu¶n lý vµ sö dông rõng PAM :

1. C¸c chñ rõng khi tiÕn hµnh khai th¸c, sö dông rõng PAM ph¶i
2

b¶o ®¶m t¸i t¹o rõng theo híng æn ®Þnh, bÒn v÷ng, ph¸t huy t¸c
dông phßng hé vµ b¶o vÖ m«i trêng.

2. B¶o ®¶m quyÒn hëng lîi cña chñ rõng phï hîp víi môc
tiªu cña Dù ¸n ®· ®îc ChÝnh phñ tháa thuËn víi tæ chøc PAM.

3. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chñ rõng ®îc khai th¸c, sö dông, tiªu
thô s¶n phÈm tõ rõng PAM ®îc thuËn lîi.

§iÒu 3. §èi tîng x¸c ®Þnh chñ rõng PAM :

1. Chñ rõng PAM lµ nh÷ng tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n


cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y :

a) §· trùc tiÕp nhËn vèn tµi trî cña PAM ®Ó trång rõng trªn
®Êt ®îc Nhµ níc giao quyÒn sö dông æn ®Þnh, l©u dµi cho
m×nh;

b) §· trùc tiÕp nhËn vèn tµi trî cña PAM ®Ó trång rõng trªn
®Êt do ngêi cã quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p l©u dµi giao
kho¸n theo hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn (Bªn giao kho¸n
vµ Bªn nhËn kho¸n);

c) §· ®îc c¸c hîp t¸c x·, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n


chuyÓn nhîng hîp ph¸p rõng PAM hoÆc ®îc chuyÓn nhîng
quyÒn sö dông ®Êt l©m nghiÖp vµ ngêi ®îc chuyÓn nhîng
®· trång rõng PAM.

2. §èi víi rõng PAM do tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· trång trªn
®Êt quy ho¹ch c¸c khu rõng ®Æc dông, rõng phßng hé ë vïng rÊt
xung yÕu vµ xung yÕu th× nay giao l¹i cho c¸c Tæ chøc ®îc Nhµ níc
giao qu¶n lý c¸c khu rõng ®ã lµm chøc n¨ng chñ rõng. C¸c Tæ chøc
nµy kho¸n æn ®Þnh l©u dµi cho hä b¶o vÖ vµ khai th¸c theo quy
®Þnh cña tõng lo¹i rõng.

3. §èi víi rõng PAM xuÊt do c¸c hîp t¸c x·, hoÆc c¸c tæ chøc
®· trång trªn ®Êt quy ho¹ch rõng s¶n xuÊt nay ®· gi¶i thÓ,
nhng cha chuyÓn nhîng hîp ph¸p quyÒn sö dông ®Êt vµ rõng
®ã, th× giao l¹i cho ñy ban nh©n d©n x· trùc tiÕp qu¶n lý
®Ó giao kho¸n cho c¸c hé gia ®×nh.

§iÒu 4. ChÝnh s¸ch sö dông rõng PAM :

§èi víi rõng PAM trång trªn ®Êt quy ho¹ch rõng s¶n xuÊt,
3

rõng phßng hé ë vïng Ýt xung yÕu, rõng phßng hé côc bé ë


trong ph¹m vi mét th«n, mét x· th× chñ rõng cã quyÒn së
h÷u hoµn toµn ®èi víi rõng do m×nh g©y trång, cã quyÒn
chuyÓn nhîng, thõa kÕ, thÕ chÊp vµ ®îc khai th¸c, sö dông
s¶n phÈm rõng PAM phï hîp víi quy chÕ qu¶n lý cña tõng lo¹i
rõng.

Hé nhËn kho¸n rõng phßng hé ë vïng rÊt xung yÕu vµ xung


yÕu ®îc hëng toµn bé s¶n phÈm tØa tha, n«ng, l©m kÕt hîp
vµ c¸c l©m s¶n phô d¬Ý t¸n rõng; ®îc khai th¸c rõng theo
thiÕt kÕ cña bªn giao kho¸n phï hîp víi quy chÕ qu¶n lý cña
tõng lo¹i rõng.

Khi khai th¸c vµ tiªu thô s¶n phÈm rõng PAM, chñ rõng chØ
cÇn b¸o víi c¬ quan kiÓm l©m gÇn nhÊt hoÆc ñy ban nh©n
d©n x·, thÞ trÊn së t¹i ®Ó trong vßng 10 ngµy ®îc cÊp giÊy
chøng nhËn lµ s¶n phÈm hîp ph¸p tõ rõng trång, lµm c¨n cø
®Ó vËn chuyÓn lu th«ng.

§iÒu 5. NghÜa vô cña chñ rõng khi khai th¸c rõng PAM.

1. Trång l¹i rõng hoÆc xóc tiÕn t¸i sinh ®Ó t¸i t¹o rõng,
b¶o ®¶m cho rõng ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Ó gi÷ g×n æn
®Þnh m«i trêng sinh th¸i.

Trong vßng mét n¨m sau khi khai th¸c nÕu chñ rõng kh«ng
cã biÖn ph¸p ®Ó t¸i t¹o rõng th× H¹t kiÓm l©m hoÆc ñy ban
nh©n d©n x· ®Ò nghÞ ñy ban nh©n d©n huyÖn thu håi l¹i
®Êt vµ tiÒn hç trî ®Çu t cña ch¬ng tr×nh PAM cho chñ rõng
®Ó giao cho ngêi kh¸c sö dông vµ g©y trång l¹i rõng.

2. §ãng thuÕ sö dông ®Êt theo luËt ®Þnh.

3. Hç trî cho ng©n s¸ch x· mét kho¶n tiÒn t¬ng ®¬ng gi¸
trÞ 100 kg g¹o/ha nÕu trång rõng l©u n¨m khai th¸c mét lÇn,
hoÆc b»ng 3% gi¸ trÞ s¶n phÈm khai th¸c hµng n¨m nÕu
trång c©y l©u n¨m thu ho¹ch hµng n¨m (th«ng nhùa, c©y
lÊy qu¶ ...). Kho¶n kinh phÝ nµy chØ dïng vµo môc ®Ých
qu¶n lý, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng cña x·.

§iÒu 6. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy
kÓ tõ ngµy ký vµ chØ ¸p dông ®èi víi rõng PAM. Nh÷ng v¨n
b¶n tríc ®©y cã néi dung tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i
4

bá.

§iÒu 7. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé,


Thñ trëng c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban
nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã liªn
quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

kt. thñ tíng chÝnh phñ


phã thñ tíng

N¬i nhËn :
- Thêng vô Bé ChÝnh trÞ,
- Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ,
- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé,
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè
trùc thuéc Trung ¬ng, NguyÔn C«ng T¹n
®· ký
- V¨n phßng Quèc héi,
- V¨n phßng Chñ tÞch níc,
- V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng,
- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,
- Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao,
- C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,
- C«ng b¸o,
- VPCP : BTCN, c¸c PCN, c¸c Côc, Vô,
- Lu : KTN (5b), VT.