LAPORAN REFLEKSI

Sepanjang

saya

melakukan

tugasan

Kajian

Pengurusan

Kurikulum

Pendidikan Seni Visual PSV 3104, banyak perkara yang telah saya pelajari. Mengikut tajuk kursus yang lebih menekankan kepada pemahaman dan

pengetahuan terhadap kurikulum Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual , saya dapat mendalami definisi dan konsep kurikulum dan juga perkembangan kurikulum Sukatan Pelajaran, KBSR dan juga perubahan sesuatu kurikulum. Tugasan memerlukan pelajar membuat perbandingan huraian sukatan pela jaran tahap 1 dan 2 untuk melihat perbezaan dan persamaan dari segi isi kandungan dan tajuk pelajaran mengikut tahap. Selain dari itu, saya dapat mempelajari bagaimana untuk merancang pengurusan sumber, alat dan bahan yang sesuai dan berkesan mengikut akti viti pendidikan seni visual. Disamping itu, saya juga dapat pengetahuan dalam merancang dan mereka bentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Saya juga mempelajari membuat inventori dan rekod stok untuk pengurusan stor seni di sekolah. Saya juga perlu menghasilkan satu pelan bilik dan stor seni yan g ideal untuk sekolah dan membuat analisis tentang kesesuaian susun atur alat dan bahan dalam stor yang ideal dari segi keberkesanan dan fungsi serta ciri -ciri yang kondusif, keselesaan, kemas dan teratur. Tugasan berkumpulan untuk menghasilkan pelan stor dan bilik seni juga dapat dihasilkan dengan jaynya. Ahli kumpulan telah memberikan kerjasama dan akhirnya dapat melaksanakan tugasan yang yang perlu disiapkan. Kekangan da lam menghasilkan tugasan ini ialah ahli kumpulan saya tidak tinggal berdekatan dan ini telah menyukarkan kami untuk berjumpa dan duduk berbincang.

Walaubagaimanapun , masalah itu dapat diatasi dan tugasan ini berjaya juga disiapkan dalam waktu ditetapkan.

banyak yang perlu saya pelajari dalam subjek ini kerana ia merupakan major saya dan juga banyak ilmu yang berguna yang dapat saya aplikasikan dalam pengajaran saya nanti. banyak pengetahuan yang dapat saya timba melalui tugasan ini.Akhir kata. . Sebagai bakal pendidik dan juga bakal guru Pendidikan Seni Visual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful