ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Tujuan Asas Rujukan Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Keperluan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Matlamat Dan Objektif Kajian 1.4.1 Matlamat Kajian 1.4.2 Objektif Kajian Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB MUKASURAT 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18

KAWASAN KAJIAN 2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 2.1.1 Tapak Kajian 2.1.2 Lokasi Tapak 2.1.3 Masalah Dan Potensi Tapak Rumusan Dasar-Dasar Berkaitan Kawasan Kajian 2.2.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) 2.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) 2.2.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) 2.2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 2.2.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Faktor-Faktor Utama Pemilihan Tapak

2.2

2.3 3.0

BIDANG KAJIAN 3.1 3.2 Aspek-Aspek Kajian Kepakaran Perunding Yang Diperlukan 3.2.1 Ketua Perunding 3.2.2 Perancang Bandar 3.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek 3.2.4 Jurukur Tanah / Perekabentuk Plotan Semula 3.2.5 Jurunilai 3.2.6 Jurukur Bahan 3.2.7 Jurutera (Awam) 3.2.8 Jurutera (Utiliti)

4.0

PENGURUSAN KAJIAN 4.1 4.2 Tempoh dan Jadual Kajian Rangka Kerja Kajian 4.2.1 Semakan Kajian-Kajian Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada 4.2.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan, Pemilik Tanah dan Perihal Tanah

i

4.3 4.4 4.5 5.0

4.2.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci 4.2.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Data Primer 4.3.1 Kajian Lapangan 4.3.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan 4.4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan Skop Perkhidmatan

19 20 20 20 21 22 24 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 5.2 Jawatankuasa-Jawatankuasa 5.1.1 Jawatankuasa Pemandu 5.1.2 Jawatankuasa Teknikal Pasukan Kajian 5.2.1 Pengurus Projek (JPBD SM) / Pasukan Teras 5.2.2 JPBD Negeri Johor 5.2.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 5.2.4 Perunding

6.0

PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN 6.1 6.2 6.3 Anggaran Kos Perunding Jumlah Peruntukan Kajian Jadual Pembayaran Kepada Perunding

7.0

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

ii

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Rajah 2.1 : Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 5.1 :

Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB

3 5 6 7 27 17 23 31

SENARAI JADUAL Jadual 4.1 : Program Kerja Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Jadual 4.2 : Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan Jadual 6.1 : Jadual Bayaran SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Dari JPBD Johor Bertarikh 16 Mac 2006 Lampiran 2 : Surat Dari Johor Corporation Bertarikh 21 Februari 2006 Lampiran 3 : Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu Lampiran 4 : Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Lampiran 5 : Senarai Pasukan Kajian Lampiran 6 : Anggaran Kos Perunding

35 36 37 38 39 40

iii

iv. Penyertaan Pemilik Tanah. Skudai Kiri. Sebahagian lagi tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos pembangunan projek.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT (PTB) KG. Sebagai balasan kepada sebahagian tanah yang disumbangkan. 1 . Sumbangan. JOHOR 1. Kebanyakan kawasan–kawasan ini melibatkan tanah-tanah milik persendirian di pusat atau di pinggir bandar. Pelaksanaan projek PTB hendaklah memenuhi elemen-elemen penting sistem PTB seperti berikut: i. SKUDAI KIRI. v. ii. Johor Bahru. Johor. kesesakan dan tertinggal dari arus pembangunan tetapi berpotensi untuk dibangunkan. pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah.2 SISTEM PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) adalah satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan susunatur yang terancang dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan masyarakat yang mencukupi. Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana.0 1. JOHOR BAHRU. Tanah Kewangan. Plotan Semula.1 PENGENALAN TUJUAN ASAS RUJUKAN Laporan Asas Rujukan ini disediakan untuk tujuan sebagai panduan kepada penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Kg. iii. vi. dan Perkongsian Kos Pembangunan. PTB merupakan satu pendekatan bagi membangunkan kawasan – kawasan yang mengalami kemerosotan fizikal. 1. Pelaksanaan projek melalui sistem PTB dapat mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan terutamanya melibatkan kos pengambilan balik tanah.

Bagi merancang pembangunan Kawasan Kajian secara menyeluruh. 1. Untuk menyediakan cadangan pelaksanaan yang ‘feasible’ dari aspek kewangan dan pulangan semula kepada pemilik tanah yang optima dan dipersetujui. Johor dengan berpandukan elemen-elemen penting Sistem PTB dan mengambilkira dasar/langkah dalam Rancangan Pemajuan serta dasar-dasar terkini Kerajaan Negeri Johor. v. iv.1 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk menyediakan secara terperinci Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) bagi Kg. Bagi memastikan projek adalah feasible dari aspek kewangan iaitu hasil penjualan tanah kewangan boleh menampung kos pembangunan projek. 1.2 Objektif Kajian i. v. Skudai Kiri. program kerja dan jadual terperinci pelaksanaan projek. Untuk mengenalpasti kehendak penduduk dan pemilik tanah ke arah mendapatkan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek PTB. Bagi mengenalpasti aspek-aspek perkongsian kos yang boleh disumbangkan oleh kerajaan dan agensi-agensi utiliti. Untuk mengaplikasikan elemen-elemen penting Sistem PTB dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. iv.4. ii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. Untuk menyediakan anggaran kos projek. Bagi memastikan cadangan pembangunan mendapat persetujuan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi memastikan pulangan yang optima kepada pemilik tanah. Untuk meningkatkan penglibatan pemilik tanah. iii. pelan kewangan.4 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 1. Untuk menyediakan pelan-pelan susunatur dan pelan-pelan asas kejuruteraan berdasarkan persetujuan pemilik tanah.4. iii. 2 .3 KEPERLUAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB bagi sesuatu kawasan yang telah dikenalpasti adalah sangat penting berdasarkan alasan seperti berikut:i. Johor Bahru. penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sesuatu kawasan tersebut selaras dengan Agenda 21 Tempatan. vi. ii.

6.1 :- RAJAH 1. Pembentangan Sistem PTB Pembentangan Cadangan Pelan Susunatur Pembentangan Cadangan Kos Pembangunan dan Cadangan Pulangan Faedah Soalselidik Impak Sosial Mendapatkan Persetujuan Awal Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah (JPPT) LAPORAN DRAF AKHIR (Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu) (Perkhidmatan Perunding tamat) LAPORAN AKHIR (Dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) PERINGKAT PELAKSANAAN 3 .5 PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Proses penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti di dalam Rajah 1. 4. 2. PELAWAAN PERUNDING (Pelantikan Perunding) PENGUMPULAN MAKLUMAT AWAL LAPORAN AWAL (Jawatankuasa Teknikal) LAPORAN TEKNIKAL (Jawatankuasa Teknikal) PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN (PPP) MESYUARAT-MESYUARAT BERSAMA JPPT MENYEMAK PERSETUJUAN TERKINI PEMILIK TANAH PENENTUAN FASA PEMBANGUNAN (Sekiranya perlu) PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN DAN PERANCANGAN SEMULA (Sekiranya perlu) Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Maklumat Awal Pemilik Tanah dan Penduduk Soal Selidik Profil Komuniti Dan Mengesan Pemilik Tanah Maklumat Asas Tapak Maklumat Asas Pemilikan dan Perihal Tanah 1. 4. 5. 2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. 3. 3.1: PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Aktiviti Awal Yang Perlu Dimulakan 1.

13 hektar (39. Skudai Kiri terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB).3). Keluasan kawasan kajian berjumlah 30. Johor Bahru. 2.83 ekar). Kg. 2. (rujuk Rajah 2.2) :• Teluk Danga di Tenggara dan Selatan • Bandar Baru Uda 2 di Utara • Taman Perling di Barat • Taman Tampoi Utama dan Taman Tampoi Indah di Barat Laut 4 .83 ekar) merupakan tanah kerajaan yang pada masa kini dipenuhi oleh lebih kurang 390 rumah setinggan. Skudai Kiri.1 Tapak Kajian Kawasan kajian bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ialah di Kg.18 hektar (35 ekar) meliputi 172 lot mengikut pecahan milikan seperti berikut :• Bilangan lot milik persendirian : 101 lot (dimiliki oleh seramai 101 pemilik) : 29 lot • Bilangan lot tanah kerajaan • Bilangan lot yang tiada rekod : 42 lot pemilikan Sementara itu seluas 16. Seluas 14.1. Kawasan ini terletak di antara pembangunan besar-besaran dan utama di sekitarnya seperti berikut (rujuk Rajah 2. Skudai Kiri terletak kira-kira 16 km dari pusat bandaraya Johor Bahru dan mempunyai kemudahsampaian yang tinggi di mana boleh dihubungi melalui Jalan Skudai (132’).1.31 hektar (74.1.0 2. Johor.1 KAWASAN KAJIAN LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.2 Lokasi Tapak Kg.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2.2 dan 2.

RAJAH 2. SKUDAI KIRI Taman Perling Teluk Danga Tanpa Skala .1 PELAN KUNCI U Plentong TAPAK CADANGAN KG.

Skudai Kiri Ke Jalan Taruka Ke Taman Tasek Ke Pusat Bandar Taman Tasek Ke Istana Bukit Serene TAPAK CADANGAN Teluk Danga Tanpa Skala Ke Pusat Bandar .RAJAH 2.2 PELAN LOKASI U Ke Skudai Ke Maju Jaya Ke Taman Sutera Utama Taman Tampoi Utama / Indah Ke Pasir Gudang Ke Taman Seri Bahagia Ke Kawasan Perindustrian Tampoi Bandar Baru Uda 2 Taman Perling Kg.

RAJAH 2.83 EKAR PEMBANGUNAN TELUK DANGA . Skudai Kiri (74.83 ekar) JA LA N SK UD AI TANAH MILIK PERSENDIRIAN/ DIBAHAGIKAN MENGIKUT LOT 35 EKAR Ke Pusat Bandar TANAH KERAJAAN 39.3 PELAN TAPAK Ke Skudai BANDAR BARU UDA U TANPA SKALA TAPAK CADANGAN Kg.

Pelan Induk yang sedang disediakan oleh Khazanah Nasional Bhd. Skudai Kiri yang terletak dalam kawasan MBJB merupakan sebahagian daripada Kawasan Pembangunan Wilayah Selatan Johor (SJER) yang telah diumumkan oleh YAB. pemuliharaan alam sekitar serta agihan pertumbuhan ekonomi yang sama rata di kalangan penduduk tempatan.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) telah menggariskan strategi bagi membangunkan Wilayah Selatan Johor (SJER) sebagai wilayah metropolitan dalam tempoh 10 tahun lagi membabitkan kawasan seluas 2. Kedudukannya yang terletak di antara kawasan pembangunan utama.200 kilometer persegi merangkumi segi tiga dari Serkat di Pontian di sebelah Barat sehingga ke Masai di Timur dan Kulai di bahagian Utara. terutamanya pembangunan mega Teluk Danga yang terletak bersempadan dengannya memberi tekanan pembangunan yang mendesak dan memerlukan pembangunan segera kepada kawasan ini.3 Masalah dan Potensi Tapak Kg. 2. Keadaan rumah-rumah yang padat memberi gambaran yang buruk terhadap suasana persekitaran. 8 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2. Kawasan yang akan dibangunkan ini dijangka akan menikmati pembangunan dan permodenan yang pesat serta membantu memacu ekonomi negara pada masa hadapan. Tambahan pula kedudukan Kg.2. Kawasan ini telah dibangunkan dengan rumah-rumah yang kebanyakkannya berstatus separa kekal dan tidak kekal. (Khazanah) dan dijangka akan dilancarkan menjelang akhir tahun 2006 akan memberi penekanan kepada pembangunan mampan. Kawasan ini juga mempunyai kekurangan kemudahan asas seperti sistem perparitan dan pembetungan yang tidak terancang serta jalan utama yang sempit dengan kelebaran 20-26 kaki. Kawasan tanah kerajaan juga telah di bangunkan dengan padat oleh perumahan setinggan.1. Skudai Kiri merupakan salah satu perkampungan tradisi di kawasan MBJB yang hampir keseluruhannya didiami oleh orang Melayu. Perdana Menteri pada 30 Julai 2006.2 RUMUSAN DASAR-DASAR BERKAITAN KAWASAN KAJIAN 2.

Salah satu dasar RFN yang digariskan adalah menyokong pertumbuhan Konurbasi ini. Dalam konteks ini. 2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 Strategi pembangunan Rancangan Struktur Negeri Johor adalah selaras dengan strategi pembangunan seimbang yang digariskan dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN). hiburan dan persekitaran berkualiti yang perlu bagi menyokong sektor K-ekonomi. rekreasi.2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Berkaitan peranan Johor Bahru.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) Rancangan Fizikal Negara (RFN) mengenalpasti kawasan kajian terletak di dalam Konurbasi Pertumbuhan Wilayah – Konurbasi Johor Bahru di mana ia menjangkakan penduduknya akan mencapai 1. Antara langkah di bawah dasar ini ialah mempertingkatkan penyediakan infrastruktur dan kemudahan seperti perumahan.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) Dasar Perbandaran Negara (DPN) telah menggariskan strategi dengan memberi penekanan kepada integrasi pembangunan kampung-kampung dalam bandar. ii. Menggalakkan pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) sebagai kaedah alternatif dalam membangunkan kampung dalam bandar. Ia dibahagikan mengikut zon perancangan yang mana Kawasan Kajian terletak dalam Zon Perancangan Selatan (Kornurbasi Johor Bahru). Membangunkan semula kawasan-kawasan kampung yang sesak. Skudai Kiri seharusnya dibangunkan dengan seberapa segera supaya tidak terlalu jauh ketinggalan berbanding kepesatan pembangunan disekitarnya dan juga pembangunan SJER yang akan dimulakan pelaksanaannya dalam masa terdekat. tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan. Di antara langkah-langkah dalam DPN 7 yang dicadangkan adalah seperti berikut:i.2. 2. 2. Penumpuan 9 . kawasan kajian di Kg. tumpuan akan diberikan kepada industri pelancongan sebagai pusat membeli belah dan rekreasi melalui pembangunan sedia ada di Teluk Danga dan pembangunan pesisir pantai sepanjang Selat Johor.2.84 juta orang menjelang tahun 2020.

dan iii. Mengenalpasti kawasan perkampungan yang berpotensi dan mempunyai nilai. cadangan pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar serta cadangan kawalan pembangunan pinggiran sungai. kebudayaan serta estetika untuk dipulihkan seterusnya dijadikan kampung warisan atau model perkampungan percutian pelancong.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Kawasan Kajian terletak dalam Blok Perancangan Khusus 10. Keadaan ini juga akan mengakibatkan sesetengah kawasan tersebut sering dilanda banjir kilat akibat kekurangan atau kelemahan infrastruktur.2. Mengawal pembangunan perumahan baru di kawasankawasan kampung bagi menghindari kesesakan dan peningkatan kepadatan. Melaksanakan program memperbaiki kawasan-kawasan kampung dengan perancangan dan pembangunan semula menerusi penyediaan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam yang mencukupi .7 – Presin Kg. institusi dan kemudahan. perniagaan. Kampung Petempatan Pertanian dan Petempatan Orang Asli”. Di bawah dasar ini dinyatakan terdapat kampung tradisi dan kampung baru di Negeri Johor mengalami kesesakan akibat daripada pembangunan yang tidak teratur dan ini menyebabkan pihak berkuasa tempatan menghadapi masalah untuk menyediakan pelbagai kemudahan. Tradisi.0 iaitu :“ Mempertingkatkan kualiti perumahan dan persekitaran di Kg. ii. Di antara dasar utama berkaitan Kawasan Kajian ialah dasar perumahan HO 5.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB pembangunan bagi zon ini ialah sebagai pusat perdagangan dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa. Langkah-langkah yang dicadangkan di bawah dasar ini ialah seperti berikut :i. Kawasan kediaman yang dibenarkan adalah kawasan kediaman yang mempunyai kepadatan sederhana (antara 25-40 unit/ekar) 10 . Kampung Baru. Skudai Kiri dengan zon gunatanah utama yang dibenarkan ialah cadangan pembangunan kawasan kediaman. 2.

Sehingga kini 4 taklimat mengenai Sistem PTB dan penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB telah diberikan kepada Y. sesebuah. Johor Corporation juga menyatakan kesediaan untuk memberi sumbangan dalam bentuk maklumat dan idea dari peringkat penyediaan kajian lagi. ii.3 FAKTOR-FAKTOR UTAMA PEMILIHAN TAPAK Di antara faktor-faktor utama pemilihan Kg. 11 . Skudai Kiri oleh JPBD Semenanjung Malaysia dengan kerjasama JPBD Negeri Johor dan MBJB (surat JPBD.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB dengan jenis bangunan yang dibenarkan seperti kondominium.J1/74/00620 bertarikh 10 Mac 2006 adalah berkaitan – Lampiran 1). Skudai Kiri. 2. Skudai Kiri bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti berikut:i. Yang Berhormat Datuk Bandar MBJB dan pegawai-pegawai kanan MBJB sangat berminat menggunapakai kaedah PTB khususnya untuk membangunkan semula Kg. Rancangan Tempatan mencadangkan pembangunan semula (redevelopment) bagi Presin Kg. Skudai Kiri (BPK 10. Datuk Bandar dan pegawaipegawai kanan MBJB iaitu pada tarikh-tarikh seperti berikut:• 15 September 2004 • 12 April 2005 • 8 Februari 2006 • 16 Jun 2006 iii.B. Mesyuarat JPN Johor Bil 1/2006 pada 13 Februari 2006 pada dasarnya bersetuju Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB dijalankan di Kg. Usaha Jaya) yang terdapat petempatan setinggan dengan cadangan pembangunan terancang berkepadataan sederhana (40 unit/ekar). Rancangan Tempatan juga mencadangkan Kawasan Kajian hanya terlibat dengan kawasan perniagaan yang berfungsi sebagai pusat kejiranan. apartment.7) yang melibatkan Kawasan Kajian (dan juga Kg. berkembar dan teres dari kategori kos tinggi dan kos sederhana. Dari segi cadangan pembangunan khusus. Johor Corporation telah menyatakan amat berminat untuk turut serta dalam pelaksanaan cadangan pembangunan projek PTB samada dibuat terus oleh Johor Corporation atau melalui anak syarikatnya iaitu Johor Land Berhad. Surat Johor Corporation (2) JLB/PBR/A65/2006 bertarikh 10 Februari 2006 adalah berkaitan Lampiran 2).

• Aspek kewangan dari segi kos pembangunan. 3. • Perancangan keseluruhan dan penyediaan program kerja pelaksanaan. • Rancangan berkaitan pampasan dan program penempatan semula setinggan oleh Kerajaan Negeri.2. Mengumpul / menyemak dan menyelaras penyediaan semua laporan dan output kajian. Pasukan Perunding yang dilantik akan diketuai oleh firma perancangan bandar yang berdaftar. 12 . di antara aspek-aspek utama yang perlu dilaksanakan dalam kajian ini ialah seperti berikut :• Aspek perancangan fizikal. ii. • Aspek penilaian tanah termasuk penilaian sebelum dan selepas projek.1 ASPEK-ASPEK KAJIAN Untuk menyediakan perancangan keseluruhan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. Mengetuai dan menyelaraskan pasukan perunding. • Aspek sosial termasuk kajian soal selidik lapangan dan strategi serta program-program pembinaan persetujuan.0 BIDANG KAJIAN 3. pelan kewangan dan aliran tunai.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3. • Rancangan berkaitan pampasan dan penempatan sementara pemilik tanah. Terdapat lapan (8) bidang kepakaran perunding yang diperlukan dengan setiap satunya perlu melaksanakan bidang tugas seperti berikut :• Ketua Perunding • Perancang Bandar • Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek • Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula • Jurunilai • Jurukur Bahan • Jurutera (Awam) • Jurutera (Utiliti) 3.1 Ketua Perunding i. • Pelan-pelan sokongan kejuruteraan.2 KEPAKARAN PERUNDING YANG DIPERLUKAN Berdasarkan aspek-aspek kajian yang telah disenaraikan. • Pembinaan kapasiti (capacity building) dan institusi. • Pengukuran tanah dan rekabentuk plotan semula.

2. iv. Menganalisa maklumat lalulintas sediada dan mengkaji keperluan rangkaian jalanraya. Menjalankan kajian soalselidik Profil Komuniti dan Penilaian Impak Sosial dan membuat analisis ke arah mendapatkan persetujuan bagi menyertai pelaksanaan projek PTB. v.2 Perancang Bandar i. v. Mengkaji dan mencadangkan struktur organisasi Badan Pelaksana dan keperluan tenaga kerja untuk melaksanakan Projek PTB. Mengenalpasti struktur organisasi pelaksanaan projek dan memperincikan tanggungjawab Jabatan dan agensi terlibat. Mengkaji pembangunan semasa dan sekitar kawasan kajian. Membantu Pasukan Teras dengan menyalurkan maklumat-maklumat teknikal sekiranya diperlukan. vi. Mencadangkan keperluan dan program latihan kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan Projek PTB.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek i. iv. sirkulasi lalulintas dan keperluan tempat letak kenderaan. Mengendalikan projek dengan memastikan projek siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. 3. iv. ii. iii. Sentiasa berhubung dan berunding dengan JPBD Semenanjung Malaysia. iii. Menyediakan bahan taklimat dan membuat pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. ii. Pasukan Kajian dan lain-lain jabatan teknikal dan agensi berkaitan. vi. Menyediakan perancangan untuk penempatan sementara pemilik tanah dan menyelaraskan tindakan 13 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iii.2. Menyediakan Strategi Pembinaan Persetujuan keseluruhan dan merancang pelaksanaan strategi dan Program Pembinaan Persetujuan serta mendokumenkan semua hasil program tersebut. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. 3. Menyediakan aspek perancangan fizikal tapak termasuk konsep perancangan dan pelan-pelan susunatur.

Mengkaji perancangan tanah kewangan termasuk penilaian dan pasaran tanah kewangan serta analisis aliran tunai. 3. Mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip dan garispanduan plotan semula. v. 14 .2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Kerajaan Negeri berkaitan penempatan semula setinggan serta bayaran pampasan. iv. ii. Menyediakan kos. iii.2. 3. ii. Menyediakan perancangan keseluruhan dan program serta jadual pelaksanaan projek secara terperinci.4 Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula i. 3. v. Membantu sesi taklimat bersama pemilik-pemilik tanah berkaitan pelan plotan semula. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS.5 Jurunilai i. Mengkaji dan mencadangkan prinsip/ garispanduan penilaian hartanah. iv. Menjalankan kajiselidik bangunan dan hartanah untuk menetapkan nilai pampasan/gantirugi. iii. ii. Menyedia pelan plotan semula secara terperinci setiap lot berdasarkan hasil perundingan bersama pemilikpemilik tanah. pendapatan projek dan cadangan pulangan faedah. Menyediakan pelan kewangan untuk pelaksanaan projek iii.6 Jurukur Bahan i. Menjalankan kerja-kerja ukur tanah terkini termasuk semua struktur bangunan di kawasan kajian. Mengkaji penilaian hartanah sebelum dan selepas projek. Menilai cadangan kewangan oleh pemaju. iv.2. Mengkaji sumber kewangan untuk pelaksanaan.

Teknologi maklumat dan komunikasi 15 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3. Jalan f.2.7 Jurutera (Awam) Menyedia serta mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan berkaitan pembangunan tanah dan aras ketinggian. keratan rentas. Gas d. Sisa pepejal d. Telekomunikasi c.2. Perparitan e. Kerja tanah 3. Bekalan elektrik b. Bekalan air b. ‘section height and typical structures’ ke atas kemudahan-kemudahan dan menganggarkan keperluan untuk:a.8 Jurutera (Utiliti) Menyedia dan mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan terutama untuk menentukan permintaan dan jenis kemudahan-kemudahan berikut: a. Pembetungan c.

1 PENGURUSAN KAJIAN TEMPOH DAN JADUAL KAJIAN Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di Kg. Semakan Kajian / Dasar berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada. • Dasar-dasar.1 menunjukkan program kerja penyediaan kajian secara terperinci. Johor Bahru. Skudai Kiri. Di peringkat ini semakan yang perlu dibuat meliputi aspek-aspek seperti berikut :• Pembacaan mengenai Sistem PTB dan rujukan kepada kajiankajian Projek Perintis PTB iaitu Kajian Persediaan di Rezab Melayu Puchong (RMP) dan Kajian Pelan Implementasi di Zon C1-Kg. iv.0 4. langkah dan garis panduan dalam rancangan pemajuan iaitu Rancangan Struktur Negeri Johor dan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru. membuat perancangan semula (jika perlu) dan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. Pulau Meranti. pemilik tanah dan perihal tanah. Mendapatkan maklumat penduduk setinggan. Rajah 4. 4. 4.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 4. 16 .2 RANGKA KERJA KAJIAN Rangka kerja keseluruhan kajian terdiri dari peringkat-peringkat seperti berikut:i. Johor akan mengambil masa 10 bulan termasuk beberapa siri mesyuarat bersama pemilik tanah sehingga mendapatkan persetujuan terkini. Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci. iii. Perunding juga perlu menyenaraikan dan mengkaji semua projek-projek pembangunan yang telah dicadangkan oleh semua Jabatan/Agensi melibatkan Kawasan Kajian. Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci. ii.2.1 Semakan Kajian / Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada Pada peringkat ini perunding perlu menyemak semua kajiankajian dan dasar-dasar terlibat yang memberi kesan kepada pembangunan Kawasan Kajian.

Draf Akhir J/K Pemandu Pengerusi Bersama: KSU KPKT SUK Negeri Johor . pemilik. PEMILIK TANAH DAN PERIHAL TANAH • Maklumat awal penduduk. Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem.1: PROGRAM KERJA PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JANGKAMASA/BULAN BIL 1 PERINGKAT PERTAMA SEMAKAN KAJIAN / DASAR BERKAITAN DAN CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN SEDIADA • Sistem dan Projek PTB • Rancangan-rancangan Pemajuan • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan projek pembangunan AKTIVITI 1 2 3 4 TAHUN PERTAMA 5 6 7 8 9 10 (1 bulan) 2 PERINGKAT KEDUA MENDAPATKAN MAKLUMAT PENDUDUK SETINGGAN. Malaysia (10 bulan) Lap. kos dan pulangan LAPORAN DRAF AKHIR • Program-program Pembinaan Persetujuan • Program dan Jadual Pelaksanaan Projek • Cadangan 'Pembinaan kapasiti' • Program pelaksanaan keseluruhan • Rumusan hasil penemuan PERINGKAT KEEMPAT MEMUKTAMADKAN LAPORAN DRAF AKHIR PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN 3 (3 bulan) (4 bulan) 4 (2 bulan) 5 6 LAPORAN DAN JAWATANKUASA MELULUSKAN Lap. Teknikal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. Malaysia Lap. pelan susunatur.JADUAL 4. Malaysia Lap. Draf Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. maklumat asas tapak dan perihal tanah • Strategi / Pendekatan Pembinaan Persetujuan dan Cadangan Soal Selidik • Maklumat lanjut perihal tanah • Maklumat lanjut penduduk dan mengesan pemilik tanah • Soal selidik penduduk / pemilik tanah • Taklimat Awal PERINGKAT KETIGA PENYEDIAAN DRAF PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI LAPORAN TEKNIKAL • Cadangan pelaksanaan projek • Cadangan konsep perancangan.

Di samping itu maklumat-maklumat perihal tanah hendaklah diperolehi termasuklah antaranya maklumat-maklumat seperti berikut :• Pemilikan Tanah (bilangan lot dan keluasan) • Taraf Pegangan • Jenis Geran • Tanggungan • Sekatan Kepentingan • Topografi • Pelan Ukur Tanah • Gunatanah Semasa 18 . Semua hasil semakan pada peringkat ini hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan senarai projek beserta kos. Ini termasuklah bilangan pemilik tanah yang telah meninggal dunia dan waris-waris yang boleh dihubungi. waris-waris yang boleh dihubungi. Maklumat-maklumat penduduk dan pemilik yang perlu diperolehi antaranya ialah seperti berikut :• Senarai nama penduduk. 4. lokasi dan spesifikasi oleh Kerajaan Negeri. Peringkat semakan ini adalah bertujuan sebagai rujukan dan untuk disesuaikan dengan cadangan pembangunan kawasan kajian. pemilik dan bilangan ahli keluarga • Alamat perhubungan terkini • Lot/rumah yang dimiliki • Sekiranya telah meninggal dunia.2. Ini adalah sebagai persediaan untuk memudahkan tindakan menghubungi semua penduduk dan pemilik untuk mengadakan taklimat awal dan program-program pembinaan persetujuan (PPP). Selain itu maklumat-maklumat terkini pemilik yang berdaftar perlu diperolehi melalui pelbagai pendekatan.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan. Pemilik Tanah dan Perihal Tanah Pada peringkat ini perunding dikehendaki mendapatkan maklumat-maklumat mengenai penduduk termasuk keluarga setinggan dan juga penduduk yang mendiami lot-lot persendirian. berdasarkan kaedah dan elemen-elemen sistem PTB. PBT dan Jabatan serta Agensi lain di Kawasan Kajian dan kawasan sekitarnya.

iv. pelan kewangan dan cadangan pulangan. pendapatan.2. utiliti dan lain-lain kemudahan. ii. x. Cadangan-cadangan awal pembangunan. iii. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. pemilik tanah/waris dan perihal tanah hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. pembetungan. Cadangan organisasi pelaksanaan projek. xi. Maklumat profil penduduk. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci pula haruslah mengandungi aspek-aspek berikut :i. 19 . perparitan. tanah. iv. vii. 4. jalan. Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. vi. Penemuan kajian lapangan semakan ukur tanah. Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. penilaian tanah. ix.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • • • Pembangunan Sekitar Nilai Tanah Penilaian Bangunan Maklumat-maklumat awal penduduk setinggan. pemilik tanah dan status pemilikan . Laporan Teknikal yang antaranya aspek-aspek berikut :i. Maklumat fizikal dan maklumat asas perihal tanah. “proportional ratio”. Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. viii.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci Terdapat dua (2) jenis laporan yang perlu disediakan di peringkat ini iaitu Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir. Pembangunan sediada dan sekitar kawasan kajian. Cadangan pembangunan keseluruhan. Laporan ini akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) iii. ii. Aspek sosial strategi dan program pembinaan persetujuan.Cadangan awal konsep perancangan. anggaran kos. Penemuan kajian penilaian hartanah sebelum projek. Penemuan kajian soal selidik profil penduduk dan pemilik tanah. v. pelan susunatur. kadar sumbangan.

Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci yang telah dimuktamadkan akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu. Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. vi. Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan. Laporan Draf Akhir perlu mengandungi pengiraan terperinci kepada semua perkara di atas dan perlu disediakan dengan perundingan yang aktif bersama pemilik tanah dan semua pihak yang berkepentingan.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Pada peringkat ini perunding hendaklah memuktamadkan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci dengan mengambilkira pindaan-pindaan yang perlu dilakukan hasil daripada keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal. Struktur organisasi pelaksanaan projek.2.Aspek perkongsian kos. xi.3. Soalselidik mengenai persepsi sosiologi : Soalselidik Profil Komuniti termasuk persepsi penduduk (termasuk setinggan) dan pemilik-pemilik tanah terhadap projek PTB. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. 4. vii. 4. ix. Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan.3 DATA PRIMER Data Primer akan melibatkan kajian-kajian lapangan dan programprogram pembinaan persetujuan. Rumusan hasil penemuan. 4. x. Salah satu kaedah ialah dengan mengadakan taklimat awal melalui Program Perundingan Awam bersama penduduk dan pemilik tanah.1 Kajian Lapangan Kajian lapangan yang perlu dijalankan ialah seperti berikut :i. viii. Kajian ini turut mengambilkira pemilik-pemilik 20 . Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci akan dibentangkan untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB v.

Sesi taklimat bersama Ketua Masyarakat : Sesi taklimat hendaklah dijalankan bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas Kawasan Kajian.3. Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi: Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas kawasan kajian. 4. Sesi PPP bersama pemilik-pemilik tanah : Program untuk mengadakan PPP perlu di adakan sekurang-kurangnya 2 sesi bersama pemilik-pemilik tanah. ii. mendapatkan kerjasama dan untuk mencapai seberapa banyak persetujuan daripada pemilik-pemilik tanah. iii. ii. PPP akan termasuk. Kajian Bangunan dan Hartanah untuk menentukan cadangan pampasan : Kajian terperinci terhadap struktur bangunan dan hartanah perlu dilakukan untuk menentukan setakat mana nilai gantirugi/pampasan perlu dibayar sekiranya pelaksanaan berdasarkan draf pelan susunatur yang dicadangkan. Selain itu soal selidik Penilaian Impak Sosial juga perlu diadakan untuk mendapatkan pendapat penduduk tentang draf pelan susunatur dan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai projek PTB. Di masa yang sama usaha-usaha mengesan pemilik-pemilik tanah yang tidak tinggal di kawasan kajian dan meyakinkan pemilik-pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan Projek PTB hendaklah dijalankan. Usaha mendapatkan persetujuan dari pemilik-pemilik tanah perlu didokumenkan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB tanah yang tidak menetap di kawasan kajian. Satu program khusus untuk mengadakan mesyuarat perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah hendaklah diadakan.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Perunding perlu menyediakan strategi dan langkah-langkah dalam mendapatkan persetujuan. 21 . Perunding juga perlu menyediakan perancangan program PPP serta menyediakan maklumat dan bahan yang lengkap untuk membantu Kerajaan melaksanakan PPP. tetapi perundingan seperti berikut: tidak terhad kepada siri-siri i. Objektif utama adalah untuk memberi pemahaman tentang pelaksanaan projek PTB.

4 LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Sebanyak 3 laporan utama perlu dihasilkan oleh Perunding seperti berikut :i.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. ii. Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir 22 . iii. Sesi Taklimat Bersama Agensi Utiliti : Sesi taklimat hendaklah dijalankan untuk membentangkan tentang cadangan pembangunan dan aspek perkongsian kos yang kemungkinan boleh diperolehi dari agensi-agensi tersebut. 4.

• Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan. kadar sumbangan. • Cadangan pembinaan kapasiti.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 4. • Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. pemilik dan perihal tanah • Pendekatan dan metadologi kajian • Strategi dan pendekatan PPP • Cadangan kajian-kajian lapangan dan borang soal selidik • Keperluan data • Program kerja Laporan Teknikal Laporan ini mengandungi: • Profil Kawasan Kajian. • Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan. • Cadangan awal pembangunan. • Cadangan organisasi pelaksanaan projek. • Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. • Cadangan arah konsep perancangan. • Aspek perkongsian kos. Minggu keempat terakhir bulan 3. penilaian tanah. Memuktamadkan Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Tarikh Serahan Minggu pertama terakhir bulan 2. • Penemuan kajian-kajian lapangan dan soal selidik • Aspek sosial-strategi dan program pembinaan persetujuan. utiliti dan lain-lain kemudahan. “proportional ratio”. perparitan. Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Laporan ini mengandungi: • Cadangan pembangunan keseluruhan. • Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. pembetungan. jalan. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. • Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) • Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah.2 : LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Bil 1. Peringkat Kajian Laporan Awal Laporan ini mengandungi • Latarbelakang Sistem dan Projek PTB • Latarbelakang kawasan kajian • Objektif kajian • Semakan kajian / dasar dan cadangan projek pembangunan sediada • Maklumat awal penduduk. penduduk. • Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. pemilik tanah dan perihal tanah. Minggu kelapan terakhir bulan Minggu terakhir kesepuluh bulan 23 . • Struktur organisasi pelaksanaan projek. • Rumusan hasil penemuan. anggaran kos dan pulangan. tanah. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti.

Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan.5 SKOP PERKHIDMATAN Skop perkhidmatan perunding merangkumi aspek berikut : i. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumat-maklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan. perunding hanya perlu mengemukakan salinan asal laporan (hardcopy) dan dalam bentuk digital (softcopy). ii. Jabatan / Agensi.Versi Bahasa Inggeris . Walaubagaimanapun untuk pembentangan kepada Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. cadangan dan program.Versi Bahasa Malaysia . Perunding perlu menyediakan laporan seperti berikut:• • • Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir . Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. kajian lapangan dan soalselidik.4.( bersama Ringkasan Eksekutif) . mesyuarat. Perunding perlu mengumpul. 4. 4. sesi pembinaan persetujuan.( bersama Ringkasan Eksekutif) Bagi Laporan Draf Akhir Versi Bahasa Inggeris (bersama Ringkasan Eksekutif) perlu disediakan selepas kelulusan Jawatankuasa Pemandu Perunding perlu menyediakan salinan yang mencukupi draf-draf laporan untuk perbincangan dengan Pasukan Teras dan Pasukan Kajian.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Laporan Draf Akhir dan Ringkasan Eksekutif perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. 24 . Semua laporan dan pelan akan diserahkan dalam bentuk dokumen (Hard Copy) dan digital iaitu CD ROM. Pasukan Teras akan membuat salinan untuk edaran kepada ahli-ahli mesyuarat.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan. iii.

Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. vi. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. 25 . kemahiran dan teknologi berkaitan. v. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. pengetahuan.

Pengerusi Jawatankuasa Teknikal ialah Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia. negeri dan juga tempatan. analisis dan laporanlaporan. 5. Untuk melaporkan kemajuan dan hasil kajian kepada Jawatankuasa Pemandu. iv. iii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu adalah seperti di Lampiran 3. 26 . Untuk memandu kajian agar selaras dengan dasar-dasar di peringkat kebangsaan. meminda ataupun menolak cadangancadangan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci Projek PTB. iii. ii. Untuk menilai data-data teknikal.0 STRUKTUR ORGANISASI Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini akan diketuai oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia dan akan dipandu serta diselaras oleh Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal. Jawatankuasa Pemandu dipengerusikan secara bersama oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor.1 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA 5. 5.2 Jawatankuasa Teknikal Fungsi-fungsi Jawatankuasa Teknikal adalah seperti berikut : i. Untuk menyediakan garis panduan dan ketetapan dasar-dasar ke atas perancangan dan pelaksanaan projek PTB. Untuk membantu Pasukan Kajian dalam pengumpulan maklumat. Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal adalah seperti di Lampiran 4. Untuk meluluskan.1.1 Jawatankuasa Pemandu Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pemandu adalah seperti berikut : i.1. ii. Untuk menyelaras semua cadangan dari kajian supaya selaras dengan dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Jabatan/Agensi.

2. Johor Bahru. Bertanggungjawab dalam memandu arah penyediaan pelan pelaksanaan selaras dengan sistem dan elemen PTB. iv. Rajah 5. iii. Meneliti semua laporan dari perunding agar memenuhi kehendak Asas Rujukan. dan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) (Rujuk Rajah 5. Johor Majlis Bandaraya Johor Bahru .1). Mengetuai perjalanan keseluruhan kajian dan memastikan kajian siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Membimbing dan menyelaras perunding untuk memenuhi keperluan kajian.1 Pengurus Projek (JPBD SM)/ Pasukan Teras i.1 : Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB JPBD Semenanjung Malaysia JPBD Negeri Johor Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) – Kg. ii. JPBD Negeri Johor.2 PASUKAN KAJIAN Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini disediakan secara bersama oleh JPBD Semenanjung Malaysia. 27 . JPBD Semenanjung Malaysia dan ahli Pasukan Kajian yang lain adalah seperti di Lampiran 5.dibantu oleh Ahli Pasukan Kajian lain dan Perunding Tugas-tugas Pasukan Kajian yang utama ialah seperti berikut:5. Pasukan Kajian akan diketuai oleh Pengarah BRFN. Skudai Kiri.

iii. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan rumah. vii.2 JPBD Negeri Johor i. vi. Mengenalpasti corak pembangunan yang bersesuaian bagi kawasan kajian.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5.2.4 Perunding Perunding terdiri dari perunding-perunding dalam bidang yang dikenalpasti dan diketuai oleh Ketua Perunding. penduduk dan keluarga setinggan. Mengemukakan hasil kajian untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Mesyuarat MMKN. Membekalkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada Rancangan Pemajuan. ii. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan.2. iii. 28 . iv. perihal tanah dan nilaian tanah kawasan kajian. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan profil pemilik tanah. 5. v. Memastikan kajian agar memenuhi keperluan dasardasar di peringkat Negeri termasuk selaras dengan Rancangan Pemajuan. 5. Memastikan kajian agar memenuhi keperluankeperluan perancangan di peringkat PBT. Memastikan penglibatan dan kerjasama semua pihak dari peringkat Jabatan dan Agensi dalam negeri. ii. Bertanggungjawab menyelaraskan tindakan-tindakan Kerajaan Negeri dengan Kajian Pelan Pelaksanaan PTB berkaitan perancangan dan Program Penempatan Semula Setinggan di Kawasan Kajian. Memandu proses dan langkah pelaksanaan projek berdasarkan peraturan perundangan semasa.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) i.2. iv. v.

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Ketua Perunding bertanggungjawab ke atas semua hasil kerja perunding dan bertindak sebagai penyelaras kepada semua laporan yang dihasilkan oleh perunding. iii. iv. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Jabatan / Agensi. kajian lapangan dan soalselidik. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. cadangan dan program. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. pengetahuan. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumatmaklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan. Antara tugas-tugas perunding adalah seperti berikut :i. mesyuarat. Perunding perlu mengumpul. 29 . polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. v. ii. vi. sesi pembinaan persetujuan. kemahiran dan teknologi berkaitan. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan.

00.000.000 RM 610.00.0 6.1 PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN ANGGARAN KOS PERUNDING Anggaran keseluruhan kos kajian ini melibatkan tiga komponen utama iaitu:i.22 juta.000. JPBD Negeri Johor akan memperuntukkan sebanyak RM20.865 6.000 RM400.3 JADUAL PEMBAYARAN KEPADA PERUNDING Pembayaran kepada perunding dicadangkan penyerahan laporan-laporan seperti berikut:mengikut peringkat 30 .565 515. Bayaran Fee Perunding dan Khidmat Sokongan.540 104.135.300 24.865 mengikut pecahan seperti berikut (rujuk Lampiran 6) : A.2 JUMLAH PERUNTUKAN KAJIAN Jumlah peruntukan untuk Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di bawah Program Rancangan Khas berjumlah RM1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 6. dan iii. Bayaran Imbuhan Balik.000 RM570. Anggaran kos untuk bayaran perunding berjumlah RM 610. B. C. ii. D. Kos Professional Kos Sub.760 491.865 95. Pengagihan peruntukan mengikut tahun ialah seperti berikut :Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 : : : RM250. 6.020 Kos pengurusan Pasukan Teras adalah berjumlah RM609. Kos Pengurusan Pasukan Teras. Pada tahun 2007. Professional Cukai Perkhidmatan (5%) Jumlah Fee Perunding Imbuhan Balik Jumlah Kos Perunding RM RM RM RM RM RM 386.00 manakala Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) sebanyak RM20.

PERINGKAT PEMBAYARAN 1 Laporan Awal 2 3 4 Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir Yuran ‘Retention’’ 31 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 6.1 : JADUAL BAYARAN PERATUS (%) 20 30 40 10 JUMLAH 100 BIL.

ii. v.Laporan Draf Akhir . Membangunkan Kawasan Kajian supaya selari dengan pembangunan pesat di kawasan sekitarnya. Merancang untuk penyediaan perumahan dan penempatan semula penduduk setinggan. Output kajian secara langsung dalam bentuk laporan yang dihasilkan ialah: . Mengurangkan peruntukan kerajaan untuk kos pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. vii. iii.0 OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK i.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 7. Tradisi dalam bandar yang didiami oleh orang Melayu yang telah dibangunkan dengan keadaan yang tidak teratur. viii.Laporan Awal . Oleh itu dengan secara langsung menyelesaikan masalah setinggan yang menduduki tanah kerajaan di Kawasan Kajian. Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB akan dapat mengenalpasti persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek. kawasan MBJB dan sebagai sebahagian dari kawasan SJER. Meningkatkan penglibatan penduduk dalam membuat keputusan perancangan pembangunan selaras dengan Agenda 21 Tempatan. untuk keseluruhan Kawasan Kajian dapat Menyelesaikan masalah Kg. iv. 32 . Pembangunan dirancangkan. keputusan boleh dibuat mengenai tindakan lanjut yang perlu dilaksanakan iaitu samada pemaju perlu membeli tanah-tanah tersebut ataupun kerajaan terpaksa mengambil balik tanah-tanah tersebut supaya Kawasan Kajian boleh dibangunkan secara komprehensif. ix.Laporan Teknikal . Merealisasikan hasrat perancangan kerajaan dalam rancanganrancangan pemajuan. x. Bagi pemilik tanah yang tidak bersetuju. mundur dengan persekitaran yang tidak memuaskan dan menghadapi kekurangan kemudahan asas dan kemudahan awam.Laporan Akhir (dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) vi.

xiii. 33 . kerajaan dan agensi utiliti termasuk dalam aspek perkongsian kos pembangunan. . xii. Penglibatan aktif semua jabatan dan agensi kerajaan . syarikat swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kawasan Kajian. dan . .Perkongsian Kos Pembangunan. . xiv. Perkongsian pintar diantara pemilik tanah.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB xi.Plotan Semula. Hasil-hasil penemuan kajian berdasarkan elemen-elemen penting Sistem PTB iaitu: .Sumbangan. Pemilik tanah tidak kehilangan hak pemilikan ke atas tanah tetapi masih mengekalkan hakmilik dalam bentuk hartanah.Tanah Kewangan.Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana.Penyertaan Pemilik Tanah. .

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 34 .

.

.

JPBD Semenanjung Malaysia . Pengarah. Negeri Johor 10. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 13. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 7. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 9. Pengarah. Pegawai Daerah. Kerajaan Negeri Johor . Majlis Bandaraya Johor Bahru. 15.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 3 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMANDU 1. 11. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 2. Datuk Bandar. Pengarah.Pengerusi Bersama 3. Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia 5. Pengarah. Pengarah. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 4. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 14. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia 12. Jabatan Kerja Raya. Ketua Pengarah. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Ketua Pengarah. Setiausaha.Setiausaha 37 .Pengerusi Bersama . Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Pentadbir Tanah. Pengarah. Ketua Setiausaha. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 8. Pengarah. Bahagian Rancangan Fizikal Negara.

Majlis Bandaraya Johor Bahru 13. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 5. Pengarah. Pengarah. Timbalan Ketua Pengarah 1. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 4.Pengerusi 7. JPBD Semenanjung Malaysia . Negeri Johor 9. Pengurus Projek Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Johor Bahru 14. Pengarah. Datuk Bandar. JPBD Semenanjung Malaysia . Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Pengarah. Jabatan Kerja Raya. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor 10. Pentadbir Tanah. Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia 2. Pengarah. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor 11.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 4 SENARAI AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL 1. Pengarah.Setiausaha 38 . JPBD Semenanjung Malaysia 3. Pengarah. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 12. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 8.

Pengarah. 2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 5 SENARAI PASUKAN KAJIAN 1.Pengerusi 39 . Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Perunding Pengurus Projek. JPBD Semenanjung Malaysia Pegawai Daerah. 7. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. JPBD Semenanjung Malaysia. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Unit PTB. 4. 6. 3. Majlis Bandaraya Johor Bahru Pengarah.Setiausaha . JPBD Semenanjung Malaysia . Negeri Johor Pengarah Jabatan Perancangan. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Pentadbir Tanah. 5. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. 8.

00 5.0 2.300.2 2.00 40 .800.00 8.00 47.520.00 MANMONTH 6.8 1.520.050.00 KADAR ASAS (RM) 11.00 72.0 4.320.0 4. KOS PERUNDING PROFESIONAL: SEKTOR Ketua Perunding Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek Perancang Bandar Jurukur Tanah/ Perekabentuk Plotan Semula Jurunilai Jurukur Bahan Jurutera (Awam) Jurutera (Utiliti) Jumlah Kecil (A) B.400.2 JUMLAH 48.00 2.00 MANMONTH 2.00 12.00 104.00 47.2 2.540.800.000.00 11.100.960. KOS SUB PROFESIONAL JAWATAN Pembantu Teknik 1 Pembantu Teknik 2 Juruteknik 1 Juruteknik 2 Juruteknik 3 Jumlah Kecil (B) KADAR ASAS (RM) 3.00 1.800.8 JUMLAH 33.220.720.00 38.8 1.2 2.00 14.520.0 2.0 PEKALI 2.00 10.00 21.2 2.760.00 22.100.00 8.0 4.600.8 1.000.0 24.800.00 386.480.00 36.0 3.0 2.600.400.000.0 4.8 1.000.300.0 2.0 PEKALI 1.00 3.0 2.040.00 8.0 19.00 10.0 6.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 6 ANGGARAN KOS PERUNDING A.00 73.2 2.00 22.2 2.00 2.2 2.

00 95.000.865.000.000.000. fax.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Jumlah Kos Perunding (A+B) Jumlah C – 5 % daripada (A) +(B) RM RM RM 491.00 10.000.Pos dan Courier Kajiselidik Lapangan ** Jumlah Kecil (D) Nota : Semua tuntutan imbuhanbalik adalah berdasarkan kepada perbelanjaan sebenar disokong dengan resit kecuali bagi perkara yang dibenarkan di bawah pekeliling Perbendaharaan 3/95 iaitu urusan pos.00 24.00 5.Gambar dan Fotokopi Telefon.00 D. D : Jumlah Keseluruhan A + B + C + D = RM 610. * ** Dengan andaian Perunding yang akan dilantik adalah beroperasi di Johor Bahru. talipon yang dibenarkan secara ‘lump-sum’.Faks.300. ANGGARAN PERBELANJAAN IMBUHAN BALIK PERKARA KOS TIDAK MELEBIHI (RM) 25. courier.00 50.00 5.00 41 . Kerja-kerja Kajselidik Lapangan tidak boleh dimulakan kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis kerajaan.565.865.00 Tuntutan Perjalanan dan Penginapan * Percetakan dan Menjilid Laporan Pembeliaan dan Penyediaan Pelan.00 515.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful