ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Tujuan Asas Rujukan Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Keperluan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Matlamat Dan Objektif Kajian 1.4.1 Matlamat Kajian 1.4.2 Objektif Kajian Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB MUKASURAT 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18

KAWASAN KAJIAN 2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 2.1.1 Tapak Kajian 2.1.2 Lokasi Tapak 2.1.3 Masalah Dan Potensi Tapak Rumusan Dasar-Dasar Berkaitan Kawasan Kajian 2.2.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) 2.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) 2.2.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) 2.2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 2.2.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Faktor-Faktor Utama Pemilihan Tapak

2.2

2.3 3.0

BIDANG KAJIAN 3.1 3.2 Aspek-Aspek Kajian Kepakaran Perunding Yang Diperlukan 3.2.1 Ketua Perunding 3.2.2 Perancang Bandar 3.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek 3.2.4 Jurukur Tanah / Perekabentuk Plotan Semula 3.2.5 Jurunilai 3.2.6 Jurukur Bahan 3.2.7 Jurutera (Awam) 3.2.8 Jurutera (Utiliti)

4.0

PENGURUSAN KAJIAN 4.1 4.2 Tempoh dan Jadual Kajian Rangka Kerja Kajian 4.2.1 Semakan Kajian-Kajian Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada 4.2.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan, Pemilik Tanah dan Perihal Tanah

i

4.3 4.4 4.5 5.0

4.2.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci 4.2.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Data Primer 4.3.1 Kajian Lapangan 4.3.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan 4.4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan Skop Perkhidmatan

19 20 20 20 21 22 24 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 5.2 Jawatankuasa-Jawatankuasa 5.1.1 Jawatankuasa Pemandu 5.1.2 Jawatankuasa Teknikal Pasukan Kajian 5.2.1 Pengurus Projek (JPBD SM) / Pasukan Teras 5.2.2 JPBD Negeri Johor 5.2.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 5.2.4 Perunding

6.0

PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN 6.1 6.2 6.3 Anggaran Kos Perunding Jumlah Peruntukan Kajian Jadual Pembayaran Kepada Perunding

7.0

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

ii

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Rajah 2.1 : Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 5.1 :

Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB

3 5 6 7 27 17 23 31

SENARAI JADUAL Jadual 4.1 : Program Kerja Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Jadual 4.2 : Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan Jadual 6.1 : Jadual Bayaran SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Dari JPBD Johor Bertarikh 16 Mac 2006 Lampiran 2 : Surat Dari Johor Corporation Bertarikh 21 Februari 2006 Lampiran 3 : Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu Lampiran 4 : Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Lampiran 5 : Senarai Pasukan Kajian Lampiran 6 : Anggaran Kos Perunding

35 36 37 38 39 40

iii

Plotan Semula. ii. 1 .0 1. Johor Bahru. dan Perkongsian Kos Pembangunan. SKUDAI KIRI. Sebagai balasan kepada sebahagian tanah yang disumbangkan. Tanah Kewangan. Sumbangan. kesesakan dan tertinggal dari arus pembangunan tetapi berpotensi untuk dibangunkan. PTB merupakan satu pendekatan bagi membangunkan kawasan – kawasan yang mengalami kemerosotan fizikal. Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana. Penyertaan Pemilik Tanah. Johor. Kebanyakan kawasan–kawasan ini melibatkan tanah-tanah milik persendirian di pusat atau di pinggir bandar.1 PENGENALAN TUJUAN ASAS RUJUKAN Laporan Asas Rujukan ini disediakan untuk tujuan sebagai panduan kepada penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Kg. Sebahagian lagi tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos pembangunan projek. JOHOR 1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT (PTB) KG.2 SISTEM PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) adalah satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan susunatur yang terancang dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan masyarakat yang mencukupi. Pelaksanaan projek PTB hendaklah memenuhi elemen-elemen penting sistem PTB seperti berikut: i. pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah. iv. 1. JOHOR BAHRU. v. iii. Skudai Kiri. vi. Pelaksanaan projek melalui sistem PTB dapat mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan terutamanya melibatkan kos pengambilan balik tanah.

Bagi merancang pembangunan Kawasan Kajian secara menyeluruh. iii. Untuk mengaplikasikan elemen-elemen penting Sistem PTB dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. Untuk meningkatkan penglibatan pemilik tanah. Untuk menyediakan pelan-pelan susunatur dan pelan-pelan asas kejuruteraan berdasarkan persetujuan pemilik tanah. Johor dengan berpandukan elemen-elemen penting Sistem PTB dan mengambilkira dasar/langkah dalam Rancangan Pemajuan serta dasar-dasar terkini Kerajaan Negeri Johor. Skudai Kiri. ii. 1. vi. Bagi memastikan cadangan pembangunan mendapat persetujuan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi mengenalpasti aspek-aspek perkongsian kos yang boleh disumbangkan oleh kerajaan dan agensi-agensi utiliti. pelan kewangan. iv. Untuk menyediakan anggaran kos projek. 2 . v. iii. Untuk mengenalpasti kehendak penduduk dan pemilik tanah ke arah mendapatkan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek PTB.4. Bagi memastikan projek adalah feasible dari aspek kewangan iaitu hasil penjualan tanah kewangan boleh menampung kos pembangunan projek. Johor Bahru. 1. program kerja dan jadual terperinci pelaksanaan projek.4 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 1.4. v. ii.2 Objektif Kajian i.3 KEPERLUAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB bagi sesuatu kawasan yang telah dikenalpasti adalah sangat penting berdasarkan alasan seperti berikut:i.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sesuatu kawasan tersebut selaras dengan Agenda 21 Tempatan. Bagi memastikan pulangan yang optima kepada pemilik tanah.1 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk menyediakan secara terperinci Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) bagi Kg. Untuk menyediakan cadangan pelaksanaan yang ‘feasible’ dari aspek kewangan dan pulangan semula kepada pemilik tanah yang optima dan dipersetujui. iv.

3. PELAWAAN PERUNDING (Pelantikan Perunding) PENGUMPULAN MAKLUMAT AWAL LAPORAN AWAL (Jawatankuasa Teknikal) LAPORAN TEKNIKAL (Jawatankuasa Teknikal) PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN (PPP) MESYUARAT-MESYUARAT BERSAMA JPPT MENYEMAK PERSETUJUAN TERKINI PEMILIK TANAH PENENTUAN FASA PEMBANGUNAN (Sekiranya perlu) PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN DAN PERANCANGAN SEMULA (Sekiranya perlu) Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Maklumat Awal Pemilik Tanah dan Penduduk Soal Selidik Profil Komuniti Dan Mengesan Pemilik Tanah Maklumat Asas Tapak Maklumat Asas Pemilikan dan Perihal Tanah 1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. 4. 3.1: PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Aktiviti Awal Yang Perlu Dimulakan 1. 2. 5. 6. 4. Pembentangan Sistem PTB Pembentangan Cadangan Pelan Susunatur Pembentangan Cadangan Kos Pembangunan dan Cadangan Pulangan Faedah Soalselidik Impak Sosial Mendapatkan Persetujuan Awal Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah (JPPT) LAPORAN DRAF AKHIR (Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu) (Perkhidmatan Perunding tamat) LAPORAN AKHIR (Dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) PERINGKAT PELAKSANAAN 3 . 2.5 PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Proses penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti di dalam Rajah 1.1 :- RAJAH 1.

Keluasan kawasan kajian berjumlah 30.1.1 Tapak Kajian Kawasan kajian bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ialah di Kg. Kawasan ini terletak di antara pembangunan besar-besaran dan utama di sekitarnya seperti berikut (rujuk Rajah 2. (rujuk Rajah 2. Skudai Kiri terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB). 2.18 hektar (35 ekar) meliputi 172 lot mengikut pecahan milikan seperti berikut :• Bilangan lot milik persendirian : 101 lot (dimiliki oleh seramai 101 pemilik) : 29 lot • Bilangan lot tanah kerajaan • Bilangan lot yang tiada rekod : 42 lot pemilikan Sementara itu seluas 16. Johor Bahru.0 2. Seluas 14.2 Lokasi Tapak Kg.1 KAWASAN KAJIAN LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.83 ekar) merupakan tanah kerajaan yang pada masa kini dipenuhi oleh lebih kurang 390 rumah setinggan.3).1. 2.13 hektar (39. Johor.2) :• Teluk Danga di Tenggara dan Selatan • Bandar Baru Uda 2 di Utara • Taman Perling di Barat • Taman Tampoi Utama dan Taman Tampoi Indah di Barat Laut 4 . Skudai Kiri.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2.31 hektar (74.2 dan 2. Skudai Kiri terletak kira-kira 16 km dari pusat bandaraya Johor Bahru dan mempunyai kemudahsampaian yang tinggi di mana boleh dihubungi melalui Jalan Skudai (132’). Kg.83 ekar).1.

SKUDAI KIRI Taman Perling Teluk Danga Tanpa Skala .RAJAH 2.1 PELAN KUNCI U Plentong TAPAK CADANGAN KG.

2 PELAN LOKASI U Ke Skudai Ke Maju Jaya Ke Taman Sutera Utama Taman Tampoi Utama / Indah Ke Pasir Gudang Ke Taman Seri Bahagia Ke Kawasan Perindustrian Tampoi Bandar Baru Uda 2 Taman Perling Kg. Skudai Kiri Ke Jalan Taruka Ke Taman Tasek Ke Pusat Bandar Taman Tasek Ke Istana Bukit Serene TAPAK CADANGAN Teluk Danga Tanpa Skala Ke Pusat Bandar .RAJAH 2.

RAJAH 2.83 ekar) JA LA N SK UD AI TANAH MILIK PERSENDIRIAN/ DIBAHAGIKAN MENGIKUT LOT 35 EKAR Ke Pusat Bandar TANAH KERAJAAN 39.83 EKAR PEMBANGUNAN TELUK DANGA .3 PELAN TAPAK Ke Skudai BANDAR BARU UDA U TANPA SKALA TAPAK CADANGAN Kg. Skudai Kiri (74.

Keadaan rumah-rumah yang padat memberi gambaran yang buruk terhadap suasana persekitaran. Skudai Kiri merupakan salah satu perkampungan tradisi di kawasan MBJB yang hampir keseluruhannya didiami oleh orang Melayu.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2. Pelan Induk yang sedang disediakan oleh Khazanah Nasional Bhd. Kawasan ini telah dibangunkan dengan rumah-rumah yang kebanyakkannya berstatus separa kekal dan tidak kekal. 8 .2 RUMUSAN DASAR-DASAR BERKAITAN KAWASAN KAJIAN 2.200 kilometer persegi merangkumi segi tiga dari Serkat di Pontian di sebelah Barat sehingga ke Masai di Timur dan Kulai di bahagian Utara. Tambahan pula kedudukan Kg.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) telah menggariskan strategi bagi membangunkan Wilayah Selatan Johor (SJER) sebagai wilayah metropolitan dalam tempoh 10 tahun lagi membabitkan kawasan seluas 2. (Khazanah) dan dijangka akan dilancarkan menjelang akhir tahun 2006 akan memberi penekanan kepada pembangunan mampan. terutamanya pembangunan mega Teluk Danga yang terletak bersempadan dengannya memberi tekanan pembangunan yang mendesak dan memerlukan pembangunan segera kepada kawasan ini. Kawasan yang akan dibangunkan ini dijangka akan menikmati pembangunan dan permodenan yang pesat serta membantu memacu ekonomi negara pada masa hadapan. Kawasan ini juga mempunyai kekurangan kemudahan asas seperti sistem perparitan dan pembetungan yang tidak terancang serta jalan utama yang sempit dengan kelebaran 20-26 kaki. Skudai Kiri yang terletak dalam kawasan MBJB merupakan sebahagian daripada Kawasan Pembangunan Wilayah Selatan Johor (SJER) yang telah diumumkan oleh YAB. Kedudukannya yang terletak di antara kawasan pembangunan utama. Perdana Menteri pada 30 Julai 2006.2. 2.3 Masalah dan Potensi Tapak Kg. pemuliharaan alam sekitar serta agihan pertumbuhan ekonomi yang sama rata di kalangan penduduk tempatan. Kawasan tanah kerajaan juga telah di bangunkan dengan padat oleh perumahan setinggan.1.

tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) Dasar Perbandaran Negara (DPN) telah menggariskan strategi dengan memberi penekanan kepada integrasi pembangunan kampung-kampung dalam bandar. Antara langkah di bawah dasar ini ialah mempertingkatkan penyediakan infrastruktur dan kemudahan seperti perumahan. tumpuan akan diberikan kepada industri pelancongan sebagai pusat membeli belah dan rekreasi melalui pembangunan sedia ada di Teluk Danga dan pembangunan pesisir pantai sepanjang Selat Johor. hiburan dan persekitaran berkualiti yang perlu bagi menyokong sektor K-ekonomi.2. 2. 2. Dalam konteks ini. Membangunkan semula kawasan-kawasan kampung yang sesak. Salah satu dasar RFN yang digariskan adalah menyokong pertumbuhan Konurbasi ini. Ia dibahagikan mengikut zon perancangan yang mana Kawasan Kajian terletak dalam Zon Perancangan Selatan (Kornurbasi Johor Bahru). ii. kawasan kajian di Kg. rekreasi. Menggalakkan pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) sebagai kaedah alternatif dalam membangunkan kampung dalam bandar.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) Rancangan Fizikal Negara (RFN) mengenalpasti kawasan kajian terletak di dalam Konurbasi Pertumbuhan Wilayah – Konurbasi Johor Bahru di mana ia menjangkakan penduduknya akan mencapai 1. Skudai Kiri seharusnya dibangunkan dengan seberapa segera supaya tidak terlalu jauh ketinggalan berbanding kepesatan pembangunan disekitarnya dan juga pembangunan SJER yang akan dimulakan pelaksanaannya dalam masa terdekat.2. Penumpuan 9 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Berkaitan peranan Johor Bahru.84 juta orang menjelang tahun 2020. 2. Di antara langkah-langkah dalam DPN 7 yang dicadangkan adalah seperti berikut:i.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 Strategi pembangunan Rancangan Struktur Negeri Johor adalah selaras dengan strategi pembangunan seimbang yang digariskan dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN).

Langkah-langkah yang dicadangkan di bawah dasar ini ialah seperti berikut :i. 2. dan iii. perniagaan. kebudayaan serta estetika untuk dipulihkan seterusnya dijadikan kampung warisan atau model perkampungan percutian pelancong.0 iaitu :“ Mempertingkatkan kualiti perumahan dan persekitaran di Kg. cadangan pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar serta cadangan kawalan pembangunan pinggiran sungai.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Kawasan Kajian terletak dalam Blok Perancangan Khusus 10. Di bawah dasar ini dinyatakan terdapat kampung tradisi dan kampung baru di Negeri Johor mengalami kesesakan akibat daripada pembangunan yang tidak teratur dan ini menyebabkan pihak berkuasa tempatan menghadapi masalah untuk menyediakan pelbagai kemudahan.7 – Presin Kg. ii. Melaksanakan program memperbaiki kawasan-kawasan kampung dengan perancangan dan pembangunan semula menerusi penyediaan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam yang mencukupi . Keadaan ini juga akan mengakibatkan sesetengah kawasan tersebut sering dilanda banjir kilat akibat kekurangan atau kelemahan infrastruktur. Skudai Kiri dengan zon gunatanah utama yang dibenarkan ialah cadangan pembangunan kawasan kediaman. Kawasan kediaman yang dibenarkan adalah kawasan kediaman yang mempunyai kepadatan sederhana (antara 25-40 unit/ekar) 10 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB pembangunan bagi zon ini ialah sebagai pusat perdagangan dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa. institusi dan kemudahan.2. Di antara dasar utama berkaitan Kawasan Kajian ialah dasar perumahan HO 5. Kampung Baru. Mengenalpasti kawasan perkampungan yang berpotensi dan mempunyai nilai. Mengawal pembangunan perumahan baru di kawasankawasan kampung bagi menghindari kesesakan dan peningkatan kepadatan. Tradisi. Kampung Petempatan Pertanian dan Petempatan Orang Asli”.

Rancangan Tempatan mencadangkan pembangunan semula (redevelopment) bagi Presin Kg.B. Usaha Jaya) yang terdapat petempatan setinggan dengan cadangan pembangunan terancang berkepadataan sederhana (40 unit/ekar).3 FAKTOR-FAKTOR UTAMA PEMILIHAN TAPAK Di antara faktor-faktor utama pemilihan Kg. berkembar dan teres dari kategori kos tinggi dan kos sederhana. Dari segi cadangan pembangunan khusus. Skudai Kiri bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti berikut:i. Johor Corporation telah menyatakan amat berminat untuk turut serta dalam pelaksanaan cadangan pembangunan projek PTB samada dibuat terus oleh Johor Corporation atau melalui anak syarikatnya iaitu Johor Land Berhad. Surat Johor Corporation (2) JLB/PBR/A65/2006 bertarikh 10 Februari 2006 adalah berkaitan Lampiran 2). Skudai Kiri (BPK 10. sesebuah. Rancangan Tempatan juga mencadangkan Kawasan Kajian hanya terlibat dengan kawasan perniagaan yang berfungsi sebagai pusat kejiranan. Datuk Bandar dan pegawaipegawai kanan MBJB iaitu pada tarikh-tarikh seperti berikut:• 15 September 2004 • 12 April 2005 • 8 Februari 2006 • 16 Jun 2006 iii. Sehingga kini 4 taklimat mengenai Sistem PTB dan penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB telah diberikan kepada Y. 2.J1/74/00620 bertarikh 10 Mac 2006 adalah berkaitan – Lampiran 1). Johor Corporation juga menyatakan kesediaan untuk memberi sumbangan dalam bentuk maklumat dan idea dari peringkat penyediaan kajian lagi. Mesyuarat JPN Johor Bil 1/2006 pada 13 Februari 2006 pada dasarnya bersetuju Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB dijalankan di Kg. Yang Berhormat Datuk Bandar MBJB dan pegawai-pegawai kanan MBJB sangat berminat menggunapakai kaedah PTB khususnya untuk membangunkan semula Kg. apartment. 11 . Skudai Kiri.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB dengan jenis bangunan yang dibenarkan seperti kondominium. ii. Skudai Kiri oleh JPBD Semenanjung Malaysia dengan kerjasama JPBD Negeri Johor dan MBJB (surat JPBD.7) yang melibatkan Kawasan Kajian (dan juga Kg.

• Pengukuran tanah dan rekabentuk plotan semula.1 ASPEK-ASPEK KAJIAN Untuk menyediakan perancangan keseluruhan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. Mengetuai dan menyelaraskan pasukan perunding.2. • Perancangan keseluruhan dan penyediaan program kerja pelaksanaan. • Rancangan berkaitan pampasan dan program penempatan semula setinggan oleh Kerajaan Negeri. • Aspek sosial termasuk kajian soal selidik lapangan dan strategi serta program-program pembinaan persetujuan. 3. • Aspek penilaian tanah termasuk penilaian sebelum dan selepas projek. 12 . Terdapat lapan (8) bidang kepakaran perunding yang diperlukan dengan setiap satunya perlu melaksanakan bidang tugas seperti berikut :• Ketua Perunding • Perancang Bandar • Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek • Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula • Jurunilai • Jurukur Bahan • Jurutera (Awam) • Jurutera (Utiliti) 3.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3.1 Ketua Perunding i. di antara aspek-aspek utama yang perlu dilaksanakan dalam kajian ini ialah seperti berikut :• Aspek perancangan fizikal. ii. • Rancangan berkaitan pampasan dan penempatan sementara pemilik tanah. Mengumpul / menyemak dan menyelaras penyediaan semua laporan dan output kajian. • Pelan-pelan sokongan kejuruteraan. • Pembinaan kapasiti (capacity building) dan institusi. Pasukan Perunding yang dilantik akan diketuai oleh firma perancangan bandar yang berdaftar.0 BIDANG KAJIAN 3. pelan kewangan dan aliran tunai. • Aspek kewangan dari segi kos pembangunan.2 KEPAKARAN PERUNDING YANG DIPERLUKAN Berdasarkan aspek-aspek kajian yang telah disenaraikan.

Membantu Pasukan Teras dengan menyalurkan maklumat-maklumat teknikal sekiranya diperlukan. Mengkaji pembangunan semasa dan sekitar kawasan kajian. Menjalankan kajian soalselidik Profil Komuniti dan Penilaian Impak Sosial dan membuat analisis ke arah mendapatkan persetujuan bagi menyertai pelaksanaan projek PTB. 3. Menyediakan Strategi Pembinaan Persetujuan keseluruhan dan merancang pelaksanaan strategi dan Program Pembinaan Persetujuan serta mendokumenkan semua hasil program tersebut. v. Mencadangkan keperluan dan program latihan kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan Projek PTB.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek i. Menyediakan aspek perancangan fizikal tapak termasuk konsep perancangan dan pelan-pelan susunatur. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. Mengendalikan projek dengan memastikan projek siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. 3. sirkulasi lalulintas dan keperluan tempat letak kenderaan.2 Perancang Bandar i. Mengkaji dan mencadangkan struktur organisasi Badan Pelaksana dan keperluan tenaga kerja untuk melaksanakan Projek PTB. v. Menyediakan bahan taklimat dan membuat pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Mengenalpasti struktur organisasi pelaksanaan projek dan memperincikan tanggungjawab Jabatan dan agensi terlibat. iv. ii. iii. iii. vi. iv. Sentiasa berhubung dan berunding dengan JPBD Semenanjung Malaysia. iv.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iii. Pasukan Kajian dan lain-lain jabatan teknikal dan agensi berkaitan.2. ii. vi. Menganalisa maklumat lalulintas sediada dan mengkaji keperluan rangkaian jalanraya. Menyediakan perancangan untuk penempatan sementara pemilik tanah dan menyelaraskan tindakan 13 .

iv.2. iv.2. Menilai cadangan kewangan oleh pemaju.4 Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula i. v. ii. pendapatan projek dan cadangan pulangan faedah. v. Menjalankan kajiselidik bangunan dan hartanah untuk menetapkan nilai pampasan/gantirugi. ii. Mengkaji sumber kewangan untuk pelaksanaan. Menyediakan kos. 14 . 3. ii. Mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip dan garispanduan plotan semula. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. Menyedia pelan plotan semula secara terperinci setiap lot berdasarkan hasil perundingan bersama pemilikpemilik tanah. Menyediakan pelan kewangan untuk pelaksanaan projek iii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Kerajaan Negeri berkaitan penempatan semula setinggan serta bayaran pampasan. iii.2. 3. iv.6 Jurukur Bahan i. iii. Mengkaji dan mencadangkan prinsip/ garispanduan penilaian hartanah. Menjalankan kerja-kerja ukur tanah terkini termasuk semua struktur bangunan di kawasan kajian. 3. Menyediakan perancangan keseluruhan dan program serta jadual pelaksanaan projek secara terperinci.5 Jurunilai i. Membantu sesi taklimat bersama pemilik-pemilik tanah berkaitan pelan plotan semula. Mengkaji penilaian hartanah sebelum dan selepas projek. Mengkaji perancangan tanah kewangan termasuk penilaian dan pasaran tanah kewangan serta analisis aliran tunai.

Teknologi maklumat dan komunikasi 15 . Sisa pepejal d. ‘section height and typical structures’ ke atas kemudahan-kemudahan dan menganggarkan keperluan untuk:a. Gas d. keratan rentas.2. Pembetungan c. Telekomunikasi c. Bekalan elektrik b. Kerja tanah 3. Bekalan air b.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3.2.8 Jurutera (Utiliti) Menyedia dan mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan terutama untuk menentukan permintaan dan jenis kemudahan-kemudahan berikut: a. Perparitan e. Jalan f.7 Jurutera (Awam) Menyedia serta mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan berkaitan pembangunan tanah dan aras ketinggian.

Pulau Meranti. membuat perancangan semula (jika perlu) dan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 4. Perunding juga perlu menyenaraikan dan mengkaji semua projek-projek pembangunan yang telah dicadangkan oleh semua Jabatan/Agensi melibatkan Kawasan Kajian. Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci.2.0 4. Di peringkat ini semakan yang perlu dibuat meliputi aspek-aspek seperti berikut :• Pembacaan mengenai Sistem PTB dan rujukan kepada kajiankajian Projek Perintis PTB iaitu Kajian Persediaan di Rezab Melayu Puchong (RMP) dan Kajian Pelan Implementasi di Zon C1-Kg. Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci.1 PENGURUSAN KAJIAN TEMPOH DAN JADUAL KAJIAN Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di Kg. 16 .1 Semakan Kajian / Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada Pada peringkat ini perunding perlu menyemak semua kajiankajian dan dasar-dasar terlibat yang memberi kesan kepada pembangunan Kawasan Kajian. iii.1 menunjukkan program kerja penyediaan kajian secara terperinci. Skudai Kiri. Mendapatkan maklumat penduduk setinggan. Semakan Kajian / Dasar berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada. Rajah 4. langkah dan garis panduan dalam rancangan pemajuan iaitu Rancangan Struktur Negeri Johor dan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru. Johor Bahru. Johor akan mengambil masa 10 bulan termasuk beberapa siri mesyuarat bersama pemilik tanah sehingga mendapatkan persetujuan terkini. ii.2 RANGKA KERJA KAJIAN Rangka kerja keseluruhan kajian terdiri dari peringkat-peringkat seperti berikut:i. pemilik tanah dan perihal tanah. 4. iv. 4. • Dasar-dasar.

Teknikal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. pemilik. Draf Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. Malaysia Lap. maklumat asas tapak dan perihal tanah • Strategi / Pendekatan Pembinaan Persetujuan dan Cadangan Soal Selidik • Maklumat lanjut perihal tanah • Maklumat lanjut penduduk dan mengesan pemilik tanah • Soal selidik penduduk / pemilik tanah • Taklimat Awal PERINGKAT KETIGA PENYEDIAAN DRAF PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI LAPORAN TEKNIKAL • Cadangan pelaksanaan projek • Cadangan konsep perancangan. kos dan pulangan LAPORAN DRAF AKHIR • Program-program Pembinaan Persetujuan • Program dan Jadual Pelaksanaan Projek • Cadangan 'Pembinaan kapasiti' • Program pelaksanaan keseluruhan • Rumusan hasil penemuan PERINGKAT KEEMPAT MEMUKTAMADKAN LAPORAN DRAF AKHIR PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN 3 (3 bulan) (4 bulan) 4 (2 bulan) 5 6 LAPORAN DAN JAWATANKUASA MELULUSKAN Lap. Malaysia (10 bulan) Lap. Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem.1: PROGRAM KERJA PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JANGKAMASA/BULAN BIL 1 PERINGKAT PERTAMA SEMAKAN KAJIAN / DASAR BERKAITAN DAN CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN SEDIADA • Sistem dan Projek PTB • Rancangan-rancangan Pemajuan • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan projek pembangunan AKTIVITI 1 2 3 4 TAHUN PERTAMA 5 6 7 8 9 10 (1 bulan) 2 PERINGKAT KEDUA MENDAPATKAN MAKLUMAT PENDUDUK SETINGGAN. Malaysia Lap. pelan susunatur. Draf Akhir J/K Pemandu Pengerusi Bersama: KSU KPKT SUK Negeri Johor .JADUAL 4. PEMILIK TANAH DAN PERIHAL TANAH • Maklumat awal penduduk.

berdasarkan kaedah dan elemen-elemen sistem PTB. Semua hasil semakan pada peringkat ini hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan senarai projek beserta kos. Maklumat-maklumat penduduk dan pemilik yang perlu diperolehi antaranya ialah seperti berikut :• Senarai nama penduduk. lokasi dan spesifikasi oleh Kerajaan Negeri. waris-waris yang boleh dihubungi. Pemilik Tanah dan Perihal Tanah Pada peringkat ini perunding dikehendaki mendapatkan maklumat-maklumat mengenai penduduk termasuk keluarga setinggan dan juga penduduk yang mendiami lot-lot persendirian. 4. Ini termasuklah bilangan pemilik tanah yang telah meninggal dunia dan waris-waris yang boleh dihubungi.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan. Peringkat semakan ini adalah bertujuan sebagai rujukan dan untuk disesuaikan dengan cadangan pembangunan kawasan kajian. pemilik dan bilangan ahli keluarga • Alamat perhubungan terkini • Lot/rumah yang dimiliki • Sekiranya telah meninggal dunia.2. PBT dan Jabatan serta Agensi lain di Kawasan Kajian dan kawasan sekitarnya. Selain itu maklumat-maklumat terkini pemilik yang berdaftar perlu diperolehi melalui pelbagai pendekatan. Ini adalah sebagai persediaan untuk memudahkan tindakan menghubungi semua penduduk dan pemilik untuk mengadakan taklimat awal dan program-program pembinaan persetujuan (PPP). Di samping itu maklumat-maklumat perihal tanah hendaklah diperolehi termasuklah antaranya maklumat-maklumat seperti berikut :• Pemilikan Tanah (bilangan lot dan keluasan) • Taraf Pegangan • Jenis Geran • Tanggungan • Sekatan Kepentingan • Topografi • Pelan Ukur Tanah • Gunatanah Semasa 18 .

iv. 19 . viii. pelan susunatur. Cadangan organisasi pelaksanaan projek.Cadangan awal konsep perancangan. Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. iv. Penemuan kajian soal selidik profil penduduk dan pemilik tanah.2. Maklumat profil penduduk. Laporan Teknikal yang antaranya aspek-aspek berikut :i. “proportional ratio”. jalan. tanah. perparitan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • • • Pembangunan Sekitar Nilai Tanah Penilaian Bangunan Maklumat-maklumat awal penduduk setinggan. utiliti dan lain-lain kemudahan. Aspek sosial strategi dan program pembinaan persetujuan. pelan kewangan dan cadangan pulangan. x. Pembangunan sediada dan sekitar kawasan kajian. pendapatan. Cadangan pembangunan keseluruhan. pembetungan. vii. ix. Penemuan kajian penilaian hartanah sebelum projek. pemilik tanah/waris dan perihal tanah hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. ii. iii. Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. ii. Penemuan kajian lapangan semakan ukur tanah. v.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci Terdapat dua (2) jenis laporan yang perlu disediakan di peringkat ini iaitu Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir. Laporan ini akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. Cadangan-cadangan awal pembangunan. Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) iii. penilaian tanah. vi. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci pula haruslah mengandungi aspek-aspek berikut :i. xi. anggaran kos. Maklumat fizikal dan maklumat asas perihal tanah. kadar sumbangan. pemilik tanah dan status pemilikan . 4. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan.

4. 4. ix.Aspek perkongsian kos. Soalselidik mengenai persepsi sosiologi : Soalselidik Profil Komuniti termasuk persepsi penduduk (termasuk setinggan) dan pemilik-pemilik tanah terhadap projek PTB. Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci akan dibentangkan untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB v. Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. 4. Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan.1 Kajian Lapangan Kajian lapangan yang perlu dijalankan ialah seperti berikut :i. viii. x. Rumusan hasil penemuan. Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan.3. Struktur organisasi pelaksanaan projek. vii. Kajian ini turut mengambilkira pemilik-pemilik 20 . vi.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Pada peringkat ini perunding hendaklah memuktamadkan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci dengan mengambilkira pindaan-pindaan yang perlu dilakukan hasil daripada keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal. xi. Laporan Draf Akhir perlu mengandungi pengiraan terperinci kepada semua perkara di atas dan perlu disediakan dengan perundingan yang aktif bersama pemilik tanah dan semua pihak yang berkepentingan. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci yang telah dimuktamadkan akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu.3 DATA PRIMER Data Primer akan melibatkan kajian-kajian lapangan dan programprogram pembinaan persetujuan.2. Salah satu kaedah ialah dengan mengadakan taklimat awal melalui Program Perundingan Awam bersama penduduk dan pemilik tanah.

Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi: Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas kawasan kajian. Perunding juga perlu menyediakan perancangan program PPP serta menyediakan maklumat dan bahan yang lengkap untuk membantu Kerajaan melaksanakan PPP. iii. mendapatkan kerjasama dan untuk mencapai seberapa banyak persetujuan daripada pemilik-pemilik tanah. ii. 4.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB tanah yang tidak menetap di kawasan kajian.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Perunding perlu menyediakan strategi dan langkah-langkah dalam mendapatkan persetujuan. Sesi taklimat bersama Ketua Masyarakat : Sesi taklimat hendaklah dijalankan bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas Kawasan Kajian. Di masa yang sama usaha-usaha mengesan pemilik-pemilik tanah yang tidak tinggal di kawasan kajian dan meyakinkan pemilik-pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan Projek PTB hendaklah dijalankan. ii. Objektif utama adalah untuk memberi pemahaman tentang pelaksanaan projek PTB. 21 . Satu program khusus untuk mengadakan mesyuarat perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah hendaklah diadakan. tetapi perundingan seperti berikut: tidak terhad kepada siri-siri i. Kajian Bangunan dan Hartanah untuk menentukan cadangan pampasan : Kajian terperinci terhadap struktur bangunan dan hartanah perlu dilakukan untuk menentukan setakat mana nilai gantirugi/pampasan perlu dibayar sekiranya pelaksanaan berdasarkan draf pelan susunatur yang dicadangkan. Sesi PPP bersama pemilik-pemilik tanah : Program untuk mengadakan PPP perlu di adakan sekurang-kurangnya 2 sesi bersama pemilik-pemilik tanah. Selain itu soal selidik Penilaian Impak Sosial juga perlu diadakan untuk mendapatkan pendapat penduduk tentang draf pelan susunatur dan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai projek PTB. Usaha mendapatkan persetujuan dari pemilik-pemilik tanah perlu didokumenkan.3. PPP akan termasuk.

iii.4 LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Sebanyak 3 laporan utama perlu dihasilkan oleh Perunding seperti berikut :i. Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir 22 . Sesi Taklimat Bersama Agensi Utiliti : Sesi taklimat hendaklah dijalankan untuk membentangkan tentang cadangan pembangunan dan aspek perkongsian kos yang kemungkinan boleh diperolehi dari agensi-agensi tersebut.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. ii. 4.

Minggu kelapan terakhir bulan Minggu terakhir kesepuluh bulan 23 . Minggu keempat terakhir bulan 3. perparitan. • Penemuan kajian-kajian lapangan dan soal selidik • Aspek sosial-strategi dan program pembinaan persetujuan. Memuktamadkan Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Tarikh Serahan Minggu pertama terakhir bulan 2. • Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) • Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. • Cadangan awal pembangunan. pemilik dan perihal tanah • Pendekatan dan metadologi kajian • Strategi dan pendekatan PPP • Cadangan kajian-kajian lapangan dan borang soal selidik • Keperluan data • Program kerja Laporan Teknikal Laporan ini mengandungi: • Profil Kawasan Kajian. penilaian tanah. pembetungan. jalan. • Cadangan organisasi pelaksanaan projek. Peringkat Kajian Laporan Awal Laporan ini mengandungi • Latarbelakang Sistem dan Projek PTB • Latarbelakang kawasan kajian • Objektif kajian • Semakan kajian / dasar dan cadangan projek pembangunan sediada • Maklumat awal penduduk. Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Laporan ini mengandungi: • Cadangan pembangunan keseluruhan. kadar sumbangan. • Rumusan hasil penemuan. • Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. • Struktur organisasi pelaksanaan projek. • Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. • Cadangan pembinaan kapasiti. • Aspek perkongsian kos.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 4. • Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. tanah. • Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan. • Cadangan arah konsep perancangan. “proportional ratio”. • Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. penduduk.2 : LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Bil 1. utiliti dan lain-lain kemudahan. anggaran kos dan pulangan. pemilik tanah dan perihal tanah. • Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula.

iii. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. Perunding perlu mengumpul. Semua laporan dan pelan akan diserahkan dalam bentuk dokumen (Hard Copy) dan digital iaitu CD ROM. Jabatan / Agensi.Versi Bahasa Inggeris .( bersama Ringkasan Eksekutif) . cadangan dan program.( bersama Ringkasan Eksekutif) Bagi Laporan Draf Akhir Versi Bahasa Inggeris (bersama Ringkasan Eksekutif) perlu disediakan selepas kelulusan Jawatankuasa Pemandu Perunding perlu menyediakan salinan yang mencukupi draf-draf laporan untuk perbincangan dengan Pasukan Teras dan Pasukan Kajian.4. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. sesi pembinaan persetujuan.Versi Bahasa Malaysia . Perunding perlu menyediakan laporan seperti berikut:• • • Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Laporan Draf Akhir dan Ringkasan Eksekutif perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. 24 .1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan. kajian lapangan dan soalselidik. 4. Walaubagaimanapun untuk pembentangan kepada Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. mesyuarat. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. 4.5 SKOP PERKHIDMATAN Skop perkhidmatan perunding merangkumi aspek berikut : i. Pasukan Teras akan membuat salinan untuk edaran kepada ahli-ahli mesyuarat. perunding hanya perlu mengemukakan salinan asal laporan (hardcopy) dan dalam bentuk digital (softcopy). ii. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumat-maklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan.

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. vi. Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. 25 . Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. v. kemahiran dan teknologi berkaitan. pengetahuan.

Untuk melaporkan kemajuan dan hasil kajian kepada Jawatankuasa Pemandu. meminda ataupun menolak cadangancadangan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci Projek PTB. ii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Untuk menilai data-data teknikal. iii. Untuk membantu Pasukan Kajian dalam pengumpulan maklumat. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal ialah Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia. 5.1. Untuk menyelaras semua cadangan dari kajian supaya selaras dengan dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Jabatan/Agensi. Untuk meluluskan.2 Jawatankuasa Teknikal Fungsi-fungsi Jawatankuasa Teknikal adalah seperti berikut : i. ii. iv.1 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA 5. analisis dan laporanlaporan. 5. Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu adalah seperti di Lampiran 3. Jawatankuasa Pemandu dipengerusikan secara bersama oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal adalah seperti di Lampiran 4. Untuk menyediakan garis panduan dan ketetapan dasar-dasar ke atas perancangan dan pelaksanaan projek PTB. 26 .0 STRUKTUR ORGANISASI Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini akan diketuai oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia dan akan dipandu serta diselaras oleh Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal.1 Jawatankuasa Pemandu Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pemandu adalah seperti berikut : i. Untuk memandu kajian agar selaras dengan dasar-dasar di peringkat kebangsaan.1. iii. negeri dan juga tempatan.

27 . ii.2 PASUKAN KAJIAN Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini disediakan secara bersama oleh JPBD Semenanjung Malaysia. Membimbing dan menyelaras perunding untuk memenuhi keperluan kajian. Skudai Kiri. Mengetuai perjalanan keseluruhan kajian dan memastikan kajian siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. dan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) (Rujuk Rajah 5. Johor Majlis Bandaraya Johor Bahru . iii. Pasukan Kajian akan diketuai oleh Pengarah BRFN. Meneliti semua laporan dari perunding agar memenuhi kehendak Asas Rujukan.1).1 : Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB JPBD Semenanjung Malaysia JPBD Negeri Johor Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) – Kg. JPBD Semenanjung Malaysia dan ahli Pasukan Kajian yang lain adalah seperti di Lampiran 5. Johor Bahru.dibantu oleh Ahli Pasukan Kajian lain dan Perunding Tugas-tugas Pasukan Kajian yang utama ialah seperti berikut:5. JPBD Negeri Johor. Rajah 5.1 Pengurus Projek (JPBD SM)/ Pasukan Teras i.2. iv. Bertanggungjawab dalam memandu arah penyediaan pelan pelaksanaan selaras dengan sistem dan elemen PTB.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5.

Memastikan kajian agar memenuhi keperluankeperluan perancangan di peringkat PBT. v. iii. Membekalkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada Rancangan Pemajuan.2. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan. Memastikan penglibatan dan kerjasama semua pihak dari peringkat Jabatan dan Agensi dalam negeri. Memastikan kajian agar memenuhi keperluan dasardasar di peringkat Negeri termasuk selaras dengan Rancangan Pemajuan. vii.2. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan rumah. vi. Mengenalpasti corak pembangunan yang bersesuaian bagi kawasan kajian.2. 28 . iii. Mengemukakan hasil kajian untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Mesyuarat MMKN.4 Perunding Perunding terdiri dari perunding-perunding dalam bidang yang dikenalpasti dan diketuai oleh Ketua Perunding. iv.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. 5. Bertanggungjawab menyelaraskan tindakan-tindakan Kerajaan Negeri dengan Kajian Pelan Pelaksanaan PTB berkaitan perancangan dan Program Penempatan Semula Setinggan di Kawasan Kajian. iv.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) i. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan profil pemilik tanah. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan. v. ii. ii. perihal tanah dan nilaian tanah kawasan kajian. 5. penduduk dan keluarga setinggan.2 JPBD Negeri Johor i. Memandu proses dan langkah pelaksanaan projek berdasarkan peraturan perundangan semasa.

v. Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. kemahiran dan teknologi berkaitan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Ketua Perunding bertanggungjawab ke atas semua hasil kerja perunding dan bertindak sebagai penyelaras kepada semua laporan yang dihasilkan oleh perunding. Perunding perlu mengumpul. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. mesyuarat. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. iii. sesi pembinaan persetujuan. Antara tugas-tugas perunding adalah seperti berikut :i. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. iv. kajian lapangan dan soalselidik. Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. Jabatan / Agensi. 29 . pengetahuan. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. ii. vi. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. cadangan dan program. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumatmaklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan.

000.540 104.00. ii. Pada tahun 2007. Bayaran Imbuhan Balik. Kos Professional Kos Sub. Anggaran kos untuk bayaran perunding berjumlah RM 610.000 RM400.000.865 6. B. D. 6.0 6. Bayaran Fee Perunding dan Khidmat Sokongan.000 RM570. dan iii.2 JUMLAH PERUNTUKAN KAJIAN Jumlah peruntukan untuk Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di bawah Program Rancangan Khas berjumlah RM1.135.300 24. Kos Pengurusan Pasukan Teras. Pengagihan peruntukan mengikut tahun ialah seperti berikut :Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 : : : RM250.000 RM 610. C.760 491.00 manakala Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) sebanyak RM20. JPBD Negeri Johor akan memperuntukkan sebanyak RM20.020 Kos pengurusan Pasukan Teras adalah berjumlah RM609.865 mengikut pecahan seperti berikut (rujuk Lampiran 6) : A.565 515.00.1 PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN ANGGARAN KOS PERUNDING Anggaran keseluruhan kos kajian ini melibatkan tiga komponen utama iaitu:i.865 95.22 juta. Professional Cukai Perkhidmatan (5%) Jumlah Fee Perunding Imbuhan Balik Jumlah Kos Perunding RM RM RM RM RM RM 386.3 JADUAL PEMBAYARAN KEPADA PERUNDING Pembayaran kepada perunding dicadangkan penyerahan laporan-laporan seperti berikut:mengikut peringkat 30 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 6.

PERINGKAT PEMBAYARAN 1 Laporan Awal 2 3 4 Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir Yuran ‘Retention’’ 31 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 6.1 : JADUAL BAYARAN PERATUS (%) 20 30 40 10 JUMLAH 100 BIL.

Meningkatkan penglibatan penduduk dalam membuat keputusan perancangan pembangunan selaras dengan Agenda 21 Tempatan. mundur dengan persekitaran yang tidak memuaskan dan menghadapi kekurangan kemudahan asas dan kemudahan awam.0 OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK i. untuk keseluruhan Kawasan Kajian dapat Menyelesaikan masalah Kg. Tradisi dalam bandar yang didiami oleh orang Melayu yang telah dibangunkan dengan keadaan yang tidak teratur. x. Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB akan dapat mengenalpasti persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek. Membangunkan Kawasan Kajian supaya selari dengan pembangunan pesat di kawasan sekitarnya.Laporan Draf Akhir . ii. v. Merancang untuk penyediaan perumahan dan penempatan semula penduduk setinggan. kawasan MBJB dan sebagai sebahagian dari kawasan SJER.Laporan Akhir (dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) vi. 32 . ix. Mengurangkan peruntukan kerajaan untuk kos pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Pembangunan dirancangkan. iv. Output kajian secara langsung dalam bentuk laporan yang dihasilkan ialah: .Laporan Teknikal . keputusan boleh dibuat mengenai tindakan lanjut yang perlu dilaksanakan iaitu samada pemaju perlu membeli tanah-tanah tersebut ataupun kerajaan terpaksa mengambil balik tanah-tanah tersebut supaya Kawasan Kajian boleh dibangunkan secara komprehensif. Oleh itu dengan secara langsung menyelesaikan masalah setinggan yang menduduki tanah kerajaan di Kawasan Kajian.Laporan Awal . Merealisasikan hasrat perancangan kerajaan dalam rancanganrancangan pemajuan. vii. Bagi pemilik tanah yang tidak bersetuju. viii. iii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 7.

Perkongsian pintar diantara pemilik tanah. 33 . .Tanah Kewangan. syarikat swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kawasan Kajian.Plotan Semula.Sumbangan. kerajaan dan agensi utiliti termasuk dalam aspek perkongsian kos pembangunan. xiv. xii. Pemilik tanah tidak kehilangan hak pemilikan ke atas tanah tetapi masih mengekalkan hakmilik dalam bentuk hartanah.Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana. . . xiii. dan . Penglibatan aktif semua jabatan dan agensi kerajaan .Penyertaan Pemilik Tanah.Perkongsian Kos Pembangunan. Hasil-hasil penemuan kajian berdasarkan elemen-elemen penting Sistem PTB iaitu: .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB xi. .

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 34 .

.

.

Ketua Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Pengarah. 15.Setiausaha 37 . JPBD Semenanjung Malaysia . Pentadbir Tanah. Jabatan Kerja Raya. Ketua Pengarah. Pengarah. Kerajaan Negeri Johor . Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia 12. Pengarah. 11. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 4. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 9. Negeri Johor 10. Pengarah. Pengarah. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 2. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 7. Pegawai Daerah. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 8. Pengarah.Pengerusi Bersama 3. Setiausaha. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Pengarah.Pengerusi Bersama . Bahagian Rancangan Fizikal Negara.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 3 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMANDU 1. Ketua Setiausaha. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 13. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 14. JPBD Semenanjung Malaysia 5. Pengarah. Datuk Bandar.

Pengarah. Pengurus Projek Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah. Pentadbir Tanah. Jabatan Kerja Raya. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 12. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor 10. Majlis Bandaraya Johor Bahru 13. Datuk Bandar. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Pengarah. Pengarah. Pengarah. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 8.Setiausaha 38 . Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 4. JPBD Semenanjung Malaysia . Negeri Johor 9. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah.Pengerusi 7. Pengarah. Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia 2. JPBD Semenanjung Malaysia 3. Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Johor Bahru 14. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor 11. Timbalan Ketua Pengarah 1. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 5. Pengarah. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. JPBD Semenanjung Malaysia .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 4 SENARAI AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL 1.

Majlis Bandaraya Johor Bahru Pengarah. 7. 5. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka.Pengerusi 39 .Setiausaha .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 5 SENARAI PASUKAN KAJIAN 1. 4. 3. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Perunding Pengurus Projek. 2. JPBD Semenanjung Malaysia Pegawai Daerah. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Pentadbir Tanah. 8. JPBD Semenanjung Malaysia. Negeri Johor Pengarah Jabatan Perancangan. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. 6. JPBD Semenanjung Malaysia . Unit PTB. Pengarah.

000.600.00 22.00 5.0 2.0 2.800.00 38.0 19.300.00 11.00 1.320.2 2.00 40 .00 10.00 KADAR ASAS (RM) 11.8 1.400.00 10.520. KOS PERUNDING PROFESIONAL: SEKTOR Ketua Perunding Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek Perancang Bandar Jurukur Tanah/ Perekabentuk Plotan Semula Jurunilai Jurukur Bahan Jurutera (Awam) Jurutera (Utiliti) Jumlah Kecil (A) B.00 14.2 2.00 8.0 4.8 JUMLAH 33.040.00 47.8 1.300.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 6 ANGGARAN KOS PERUNDING A.800.00 8.00 47.2 2.0 3.540.00 386.0 4.00 8.00 21.600.00 2.2 2.0 2.400.520.2 JUMLAH 48.800.0 4.00 12.00 2.00 MANMONTH 2.000.760.480.00 72.800. KOS SUB PROFESIONAL JAWATAN Pembantu Teknik 1 Pembantu Teknik 2 Juruteknik 1 Juruteknik 2 Juruteknik 3 Jumlah Kecil (B) KADAR ASAS (RM) 3.520.050.00 104.000.100.8 1.2 2.0 6.00 22.0 2.720.00 MANMONTH 6.220.8 1.00 36.0 4.2 2.100.00 73.2 2.0 PEKALI 2.000.0 PEKALI 1.0 2.00 3.0 24.960.

fax.00 5.00 515.000. D : Jumlah Keseluruhan A + B + C + D = RM 610.565.00 24. ANGGARAN PERBELANJAAN IMBUHAN BALIK PERKARA KOS TIDAK MELEBIHI (RM) 25.000.Faks. Kerja-kerja Kajselidik Lapangan tidak boleh dimulakan kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis kerajaan. courier.000.000.00 50.865. talipon yang dibenarkan secara ‘lump-sum’.00 10.00 Tuntutan Perjalanan dan Penginapan * Percetakan dan Menjilid Laporan Pembeliaan dan Penyediaan Pelan.00 D.000.00 95. * ** Dengan andaian Perunding yang akan dilantik adalah beroperasi di Johor Bahru.865.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Jumlah Kos Perunding (A+B) Jumlah C – 5 % daripada (A) +(B) RM RM RM 491.Pos dan Courier Kajiselidik Lapangan ** Jumlah Kecil (D) Nota : Semua tuntutan imbuhanbalik adalah berdasarkan kepada perbelanjaan sebenar disokong dengan resit kecuali bagi perkara yang dibenarkan di bawah pekeliling Perbendaharaan 3/95 iaitu urusan pos.00 5.00 41 .Gambar dan Fotokopi Telefon.000.300.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful