ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Tujuan Asas Rujukan Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Keperluan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Matlamat Dan Objektif Kajian 1.4.1 Matlamat Kajian 1.4.2 Objektif Kajian Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB MUKASURAT 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18

KAWASAN KAJIAN 2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 2.1.1 Tapak Kajian 2.1.2 Lokasi Tapak 2.1.3 Masalah Dan Potensi Tapak Rumusan Dasar-Dasar Berkaitan Kawasan Kajian 2.2.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) 2.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) 2.2.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) 2.2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 2.2.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Faktor-Faktor Utama Pemilihan Tapak

2.2

2.3 3.0

BIDANG KAJIAN 3.1 3.2 Aspek-Aspek Kajian Kepakaran Perunding Yang Diperlukan 3.2.1 Ketua Perunding 3.2.2 Perancang Bandar 3.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek 3.2.4 Jurukur Tanah / Perekabentuk Plotan Semula 3.2.5 Jurunilai 3.2.6 Jurukur Bahan 3.2.7 Jurutera (Awam) 3.2.8 Jurutera (Utiliti)

4.0

PENGURUSAN KAJIAN 4.1 4.2 Tempoh dan Jadual Kajian Rangka Kerja Kajian 4.2.1 Semakan Kajian-Kajian Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada 4.2.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan, Pemilik Tanah dan Perihal Tanah

i

4.3 4.4 4.5 5.0

4.2.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci 4.2.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Data Primer 4.3.1 Kajian Lapangan 4.3.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan 4.4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan Skop Perkhidmatan

19 20 20 20 21 22 24 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 5.2 Jawatankuasa-Jawatankuasa 5.1.1 Jawatankuasa Pemandu 5.1.2 Jawatankuasa Teknikal Pasukan Kajian 5.2.1 Pengurus Projek (JPBD SM) / Pasukan Teras 5.2.2 JPBD Negeri Johor 5.2.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 5.2.4 Perunding

6.0

PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN 6.1 6.2 6.3 Anggaran Kos Perunding Jumlah Peruntukan Kajian Jadual Pembayaran Kepada Perunding

7.0

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

ii

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Rajah 2.1 : Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 5.1 :

Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB

3 5 6 7 27 17 23 31

SENARAI JADUAL Jadual 4.1 : Program Kerja Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Jadual 4.2 : Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan Jadual 6.1 : Jadual Bayaran SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Dari JPBD Johor Bertarikh 16 Mac 2006 Lampiran 2 : Surat Dari Johor Corporation Bertarikh 21 Februari 2006 Lampiran 3 : Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu Lampiran 4 : Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Lampiran 5 : Senarai Pasukan Kajian Lampiran 6 : Anggaran Kos Perunding

35 36 37 38 39 40

iii

kesesakan dan tertinggal dari arus pembangunan tetapi berpotensi untuk dibangunkan. PTB merupakan satu pendekatan bagi membangunkan kawasan – kawasan yang mengalami kemerosotan fizikal. Pelaksanaan projek PTB hendaklah memenuhi elemen-elemen penting sistem PTB seperti berikut: i. Sebahagian lagi tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos pembangunan projek.2 SISTEM PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) adalah satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan susunatur yang terancang dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan masyarakat yang mencukupi.0 1. Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana. Penyertaan Pemilik Tanah. v. JOHOR 1. Pelaksanaan projek melalui sistem PTB dapat mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan terutamanya melibatkan kos pengambilan balik tanah. dan Perkongsian Kos Pembangunan. iv. Johor. Plotan Semula. Sebagai balasan kepada sebahagian tanah yang disumbangkan. vi. SKUDAI KIRI. pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah. Skudai Kiri. Sumbangan. 1.1 PENGENALAN TUJUAN ASAS RUJUKAN Laporan Asas Rujukan ini disediakan untuk tujuan sebagai panduan kepada penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Kg. Johor Bahru. Kebanyakan kawasan–kawasan ini melibatkan tanah-tanah milik persendirian di pusat atau di pinggir bandar. 1 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT (PTB) KG. JOHOR BAHRU. iii. ii. Tanah Kewangan.

Bagi memastikan pulangan yang optima kepada pemilik tanah. v. 2 . Untuk meningkatkan penglibatan pemilik tanah. v. ii. Untuk menyediakan pelan-pelan susunatur dan pelan-pelan asas kejuruteraan berdasarkan persetujuan pemilik tanah. Skudai Kiri. Bagi memastikan cadangan pembangunan mendapat persetujuan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Johor Bahru. Untuk menyediakan cadangan pelaksanaan yang ‘feasible’ dari aspek kewangan dan pulangan semula kepada pemilik tanah yang optima dan dipersetujui.1 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk menyediakan secara terperinci Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) bagi Kg.3 KEPERLUAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB bagi sesuatu kawasan yang telah dikenalpasti adalah sangat penting berdasarkan alasan seperti berikut:i. pelan kewangan. iii. ii. iv. Untuk mengaplikasikan elemen-elemen penting Sistem PTB dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sesuatu kawasan tersebut selaras dengan Agenda 21 Tempatan. Untuk mengenalpasti kehendak penduduk dan pemilik tanah ke arah mendapatkan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek PTB.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1.2 Objektif Kajian i.4. iv. 1. Bagi mengenalpasti aspek-aspek perkongsian kos yang boleh disumbangkan oleh kerajaan dan agensi-agensi utiliti.4 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 1. Bagi merancang pembangunan Kawasan Kajian secara menyeluruh. program kerja dan jadual terperinci pelaksanaan projek.4. Bagi memastikan projek adalah feasible dari aspek kewangan iaitu hasil penjualan tanah kewangan boleh menampung kos pembangunan projek. Johor dengan berpandukan elemen-elemen penting Sistem PTB dan mengambilkira dasar/langkah dalam Rancangan Pemajuan serta dasar-dasar terkini Kerajaan Negeri Johor. Untuk menyediakan anggaran kos projek. vi. 1. iii.

6. 3.5 PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Proses penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti di dalam Rajah 1.1: PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Aktiviti Awal Yang Perlu Dimulakan 1. PELAWAAN PERUNDING (Pelantikan Perunding) PENGUMPULAN MAKLUMAT AWAL LAPORAN AWAL (Jawatankuasa Teknikal) LAPORAN TEKNIKAL (Jawatankuasa Teknikal) PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN (PPP) MESYUARAT-MESYUARAT BERSAMA JPPT MENYEMAK PERSETUJUAN TERKINI PEMILIK TANAH PENENTUAN FASA PEMBANGUNAN (Sekiranya perlu) PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN DAN PERANCANGAN SEMULA (Sekiranya perlu) Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Maklumat Awal Pemilik Tanah dan Penduduk Soal Selidik Profil Komuniti Dan Mengesan Pemilik Tanah Maklumat Asas Tapak Maklumat Asas Pemilikan dan Perihal Tanah 1. 4.1 :- RAJAH 1. 5. 2. Pembentangan Sistem PTB Pembentangan Cadangan Pelan Susunatur Pembentangan Cadangan Kos Pembangunan dan Cadangan Pulangan Faedah Soalselidik Impak Sosial Mendapatkan Persetujuan Awal Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah (JPPT) LAPORAN DRAF AKHIR (Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu) (Perkhidmatan Perunding tamat) LAPORAN AKHIR (Dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) PERINGKAT PELAKSANAAN 3 . 3.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. 4. 2.

Skudai Kiri terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB).1 Tapak Kajian Kawasan kajian bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ialah di Kg.13 hektar (39.2 dan 2.2) :• Teluk Danga di Tenggara dan Selatan • Bandar Baru Uda 2 di Utara • Taman Perling di Barat • Taman Tampoi Utama dan Taman Tampoi Indah di Barat Laut 4 . Kg. Skudai Kiri. Seluas 14.2 Lokasi Tapak Kg.0 2.83 ekar). 2. (rujuk Rajah 2. 2.3).1. Keluasan kawasan kajian berjumlah 30.1 KAWASAN KAJIAN LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.31 hektar (74.83 ekar) merupakan tanah kerajaan yang pada masa kini dipenuhi oleh lebih kurang 390 rumah setinggan.1. Johor Bahru. Johor. Kawasan ini terletak di antara pembangunan besar-besaran dan utama di sekitarnya seperti berikut (rujuk Rajah 2.1. Skudai Kiri terletak kira-kira 16 km dari pusat bandaraya Johor Bahru dan mempunyai kemudahsampaian yang tinggi di mana boleh dihubungi melalui Jalan Skudai (132’).ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2.18 hektar (35 ekar) meliputi 172 lot mengikut pecahan milikan seperti berikut :• Bilangan lot milik persendirian : 101 lot (dimiliki oleh seramai 101 pemilik) : 29 lot • Bilangan lot tanah kerajaan • Bilangan lot yang tiada rekod : 42 lot pemilikan Sementara itu seluas 16.

SKUDAI KIRI Taman Perling Teluk Danga Tanpa Skala .RAJAH 2.1 PELAN KUNCI U Plentong TAPAK CADANGAN KG.

2 PELAN LOKASI U Ke Skudai Ke Maju Jaya Ke Taman Sutera Utama Taman Tampoi Utama / Indah Ke Pasir Gudang Ke Taman Seri Bahagia Ke Kawasan Perindustrian Tampoi Bandar Baru Uda 2 Taman Perling Kg.RAJAH 2. Skudai Kiri Ke Jalan Taruka Ke Taman Tasek Ke Pusat Bandar Taman Tasek Ke Istana Bukit Serene TAPAK CADANGAN Teluk Danga Tanpa Skala Ke Pusat Bandar .

3 PELAN TAPAK Ke Skudai BANDAR BARU UDA U TANPA SKALA TAPAK CADANGAN Kg. Skudai Kiri (74.83 EKAR PEMBANGUNAN TELUK DANGA .83 ekar) JA LA N SK UD AI TANAH MILIK PERSENDIRIAN/ DIBAHAGIKAN MENGIKUT LOT 35 EKAR Ke Pusat Bandar TANAH KERAJAAN 39.RAJAH 2.

2. Kawasan ini telah dibangunkan dengan rumah-rumah yang kebanyakkannya berstatus separa kekal dan tidak kekal. 2. Skudai Kiri yang terletak dalam kawasan MBJB merupakan sebahagian daripada Kawasan Pembangunan Wilayah Selatan Johor (SJER) yang telah diumumkan oleh YAB. Kawasan yang akan dibangunkan ini dijangka akan menikmati pembangunan dan permodenan yang pesat serta membantu memacu ekonomi negara pada masa hadapan. pemuliharaan alam sekitar serta agihan pertumbuhan ekonomi yang sama rata di kalangan penduduk tempatan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2. Pelan Induk yang sedang disediakan oleh Khazanah Nasional Bhd. Kedudukannya yang terletak di antara kawasan pembangunan utama.1. Keadaan rumah-rumah yang padat memberi gambaran yang buruk terhadap suasana persekitaran.200 kilometer persegi merangkumi segi tiga dari Serkat di Pontian di sebelah Barat sehingga ke Masai di Timur dan Kulai di bahagian Utara.2 RUMUSAN DASAR-DASAR BERKAITAN KAWASAN KAJIAN 2. (Khazanah) dan dijangka akan dilancarkan menjelang akhir tahun 2006 akan memberi penekanan kepada pembangunan mampan. 8 . Perdana Menteri pada 30 Julai 2006.3 Masalah dan Potensi Tapak Kg. Kawasan tanah kerajaan juga telah di bangunkan dengan padat oleh perumahan setinggan. Kawasan ini juga mempunyai kekurangan kemudahan asas seperti sistem perparitan dan pembetungan yang tidak terancang serta jalan utama yang sempit dengan kelebaran 20-26 kaki. terutamanya pembangunan mega Teluk Danga yang terletak bersempadan dengannya memberi tekanan pembangunan yang mendesak dan memerlukan pembangunan segera kepada kawasan ini. Tambahan pula kedudukan Kg.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) telah menggariskan strategi bagi membangunkan Wilayah Selatan Johor (SJER) sebagai wilayah metropolitan dalam tempoh 10 tahun lagi membabitkan kawasan seluas 2. Skudai Kiri merupakan salah satu perkampungan tradisi di kawasan MBJB yang hampir keseluruhannya didiami oleh orang Melayu.

Penumpuan 9 .2. Membangunkan semula kawasan-kawasan kampung yang sesak. Dalam konteks ini. Menggalakkan pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) sebagai kaedah alternatif dalam membangunkan kampung dalam bandar. rekreasi. tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) Rancangan Fizikal Negara (RFN) mengenalpasti kawasan kajian terletak di dalam Konurbasi Pertumbuhan Wilayah – Konurbasi Johor Bahru di mana ia menjangkakan penduduknya akan mencapai 1. Salah satu dasar RFN yang digariskan adalah menyokong pertumbuhan Konurbasi ini.2. ii. 2. tumpuan akan diberikan kepada industri pelancongan sebagai pusat membeli belah dan rekreasi melalui pembangunan sedia ada di Teluk Danga dan pembangunan pesisir pantai sepanjang Selat Johor.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Berkaitan peranan Johor Bahru. Skudai Kiri seharusnya dibangunkan dengan seberapa segera supaya tidak terlalu jauh ketinggalan berbanding kepesatan pembangunan disekitarnya dan juga pembangunan SJER yang akan dimulakan pelaksanaannya dalam masa terdekat. Di antara langkah-langkah dalam DPN 7 yang dicadangkan adalah seperti berikut:i. Antara langkah di bawah dasar ini ialah mempertingkatkan penyediakan infrastruktur dan kemudahan seperti perumahan. hiburan dan persekitaran berkualiti yang perlu bagi menyokong sektor K-ekonomi.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 Strategi pembangunan Rancangan Struktur Negeri Johor adalah selaras dengan strategi pembangunan seimbang yang digariskan dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN).2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) Dasar Perbandaran Negara (DPN) telah menggariskan strategi dengan memberi penekanan kepada integrasi pembangunan kampung-kampung dalam bandar. 2. kawasan kajian di Kg. 2. Ia dibahagikan mengikut zon perancangan yang mana Kawasan Kajian terletak dalam Zon Perancangan Selatan (Kornurbasi Johor Bahru).84 juta orang menjelang tahun 2020.

Skudai Kiri dengan zon gunatanah utama yang dibenarkan ialah cadangan pembangunan kawasan kediaman. Kawasan kediaman yang dibenarkan adalah kawasan kediaman yang mempunyai kepadatan sederhana (antara 25-40 unit/ekar) 10 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB pembangunan bagi zon ini ialah sebagai pusat perdagangan dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa. cadangan pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar serta cadangan kawalan pembangunan pinggiran sungai. Langkah-langkah yang dicadangkan di bawah dasar ini ialah seperti berikut :i. Tradisi. Di bawah dasar ini dinyatakan terdapat kampung tradisi dan kampung baru di Negeri Johor mengalami kesesakan akibat daripada pembangunan yang tidak teratur dan ini menyebabkan pihak berkuasa tempatan menghadapi masalah untuk menyediakan pelbagai kemudahan.0 iaitu :“ Mempertingkatkan kualiti perumahan dan persekitaran di Kg. Kampung Baru. dan iii.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Kawasan Kajian terletak dalam Blok Perancangan Khusus 10. institusi dan kemudahan.7 – Presin Kg. Mengenalpasti kawasan perkampungan yang berpotensi dan mempunyai nilai. Keadaan ini juga akan mengakibatkan sesetengah kawasan tersebut sering dilanda banjir kilat akibat kekurangan atau kelemahan infrastruktur. Mengawal pembangunan perumahan baru di kawasankawasan kampung bagi menghindari kesesakan dan peningkatan kepadatan. 2. Melaksanakan program memperbaiki kawasan-kawasan kampung dengan perancangan dan pembangunan semula menerusi penyediaan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam yang mencukupi .2. kebudayaan serta estetika untuk dipulihkan seterusnya dijadikan kampung warisan atau model perkampungan percutian pelancong. ii. Kampung Petempatan Pertanian dan Petempatan Orang Asli”. perniagaan. Di antara dasar utama berkaitan Kawasan Kajian ialah dasar perumahan HO 5.

Usaha Jaya) yang terdapat petempatan setinggan dengan cadangan pembangunan terancang berkepadataan sederhana (40 unit/ekar). Skudai Kiri bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti berikut:i. sesebuah. Johor Corporation juga menyatakan kesediaan untuk memberi sumbangan dalam bentuk maklumat dan idea dari peringkat penyediaan kajian lagi. 11 . Skudai Kiri. berkembar dan teres dari kategori kos tinggi dan kos sederhana. Sehingga kini 4 taklimat mengenai Sistem PTB dan penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB telah diberikan kepada Y. Skudai Kiri oleh JPBD Semenanjung Malaysia dengan kerjasama JPBD Negeri Johor dan MBJB (surat JPBD. Surat Johor Corporation (2) JLB/PBR/A65/2006 bertarikh 10 Februari 2006 adalah berkaitan Lampiran 2). Dari segi cadangan pembangunan khusus.7) yang melibatkan Kawasan Kajian (dan juga Kg. Mesyuarat JPN Johor Bil 1/2006 pada 13 Februari 2006 pada dasarnya bersetuju Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB dijalankan di Kg. Datuk Bandar dan pegawaipegawai kanan MBJB iaitu pada tarikh-tarikh seperti berikut:• 15 September 2004 • 12 April 2005 • 8 Februari 2006 • 16 Jun 2006 iii. Skudai Kiri (BPK 10. 2.B. apartment. Yang Berhormat Datuk Bandar MBJB dan pegawai-pegawai kanan MBJB sangat berminat menggunapakai kaedah PTB khususnya untuk membangunkan semula Kg.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB dengan jenis bangunan yang dibenarkan seperti kondominium.J1/74/00620 bertarikh 10 Mac 2006 adalah berkaitan – Lampiran 1). Johor Corporation telah menyatakan amat berminat untuk turut serta dalam pelaksanaan cadangan pembangunan projek PTB samada dibuat terus oleh Johor Corporation atau melalui anak syarikatnya iaitu Johor Land Berhad.3 FAKTOR-FAKTOR UTAMA PEMILIHAN TAPAK Di antara faktor-faktor utama pemilihan Kg. Rancangan Tempatan mencadangkan pembangunan semula (redevelopment) bagi Presin Kg. Rancangan Tempatan juga mencadangkan Kawasan Kajian hanya terlibat dengan kawasan perniagaan yang berfungsi sebagai pusat kejiranan. ii.

1 Ketua Perunding i. • Perancangan keseluruhan dan penyediaan program kerja pelaksanaan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3.1 ASPEK-ASPEK KAJIAN Untuk menyediakan perancangan keseluruhan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. ii. • Aspek penilaian tanah termasuk penilaian sebelum dan selepas projek. Mengumpul / menyemak dan menyelaras penyediaan semua laporan dan output kajian.2 KEPAKARAN PERUNDING YANG DIPERLUKAN Berdasarkan aspek-aspek kajian yang telah disenaraikan. Terdapat lapan (8) bidang kepakaran perunding yang diperlukan dengan setiap satunya perlu melaksanakan bidang tugas seperti berikut :• Ketua Perunding • Perancang Bandar • Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek • Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula • Jurunilai • Jurukur Bahan • Jurutera (Awam) • Jurutera (Utiliti) 3. • Pembinaan kapasiti (capacity building) dan institusi. di antara aspek-aspek utama yang perlu dilaksanakan dalam kajian ini ialah seperti berikut :• Aspek perancangan fizikal. 3.0 BIDANG KAJIAN 3. • Pengukuran tanah dan rekabentuk plotan semula. Pasukan Perunding yang dilantik akan diketuai oleh firma perancangan bandar yang berdaftar. pelan kewangan dan aliran tunai. Mengetuai dan menyelaraskan pasukan perunding.2. • Rancangan berkaitan pampasan dan penempatan sementara pemilik tanah. • Rancangan berkaitan pampasan dan program penempatan semula setinggan oleh Kerajaan Negeri. • Aspek sosial termasuk kajian soal selidik lapangan dan strategi serta program-program pembinaan persetujuan. 12 . • Aspek kewangan dari segi kos pembangunan. • Pelan-pelan sokongan kejuruteraan.

2. iv. Menganalisa maklumat lalulintas sediada dan mengkaji keperluan rangkaian jalanraya. vi. Menyediakan bahan taklimat dan membuat pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Mengendalikan projek dengan memastikan projek siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. iii. Mengenalpasti struktur organisasi pelaksanaan projek dan memperincikan tanggungjawab Jabatan dan agensi terlibat.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek i.2. Menyediakan perancangan untuk penempatan sementara pemilik tanah dan menyelaraskan tindakan 13 . Menyediakan Strategi Pembinaan Persetujuan keseluruhan dan merancang pelaksanaan strategi dan Program Pembinaan Persetujuan serta mendokumenkan semua hasil program tersebut. Pasukan Kajian dan lain-lain jabatan teknikal dan agensi berkaitan. iv. Menyediakan aspek perancangan fizikal tapak termasuk konsep perancangan dan pelan-pelan susunatur. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. ii. sirkulasi lalulintas dan keperluan tempat letak kenderaan. 3. Mengkaji pembangunan semasa dan sekitar kawasan kajian.2 Perancang Bandar i. ii. v. Membantu Pasukan Teras dengan menyalurkan maklumat-maklumat teknikal sekiranya diperlukan. iv. vi. Menjalankan kajian soalselidik Profil Komuniti dan Penilaian Impak Sosial dan membuat analisis ke arah mendapatkan persetujuan bagi menyertai pelaksanaan projek PTB. v. iii. Mengkaji dan mencadangkan struktur organisasi Badan Pelaksana dan keperluan tenaga kerja untuk melaksanakan Projek PTB. 3. Mencadangkan keperluan dan program latihan kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan Projek PTB.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iii. Sentiasa berhubung dan berunding dengan JPBD Semenanjung Malaysia.

Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. Menyediakan pelan kewangan untuk pelaksanaan projek iii. ii. Mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip dan garispanduan plotan semula. Mengkaji dan mencadangkan prinsip/ garispanduan penilaian hartanah. pendapatan projek dan cadangan pulangan faedah. ii.2. Mengkaji sumber kewangan untuk pelaksanaan. Menyediakan kos. Membantu sesi taklimat bersama pemilik-pemilik tanah berkaitan pelan plotan semula. Menilai cadangan kewangan oleh pemaju. iv. Menjalankan kajiselidik bangunan dan hartanah untuk menetapkan nilai pampasan/gantirugi. iv. v. Mengkaji perancangan tanah kewangan termasuk penilaian dan pasaran tanah kewangan serta analisis aliran tunai. iii. Menjalankan kerja-kerja ukur tanah terkini termasuk semua struktur bangunan di kawasan kajian. ii. iv. 3.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Kerajaan Negeri berkaitan penempatan semula setinggan serta bayaran pampasan.5 Jurunilai i. 14 . v. Mengkaji penilaian hartanah sebelum dan selepas projek.2.2. Menyedia pelan plotan semula secara terperinci setiap lot berdasarkan hasil perundingan bersama pemilikpemilik tanah. 3. iii. Menyediakan perancangan keseluruhan dan program serta jadual pelaksanaan projek secara terperinci. 3.6 Jurukur Bahan i.4 Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula i.

Sisa pepejal d.2. Pembetungan c. Gas d. Kerja tanah 3. Teknologi maklumat dan komunikasi 15 . Perparitan e. ‘section height and typical structures’ ke atas kemudahan-kemudahan dan menganggarkan keperluan untuk:a.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3. Telekomunikasi c. Bekalan elektrik b.2. Jalan f.8 Jurutera (Utiliti) Menyedia dan mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan terutama untuk menentukan permintaan dan jenis kemudahan-kemudahan berikut: a. Bekalan air b. keratan rentas.7 Jurutera (Awam) Menyedia serta mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan berkaitan pembangunan tanah dan aras ketinggian.

Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci. membuat perancangan semula (jika perlu) dan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. 4.1 PENGURUSAN KAJIAN TEMPOH DAN JADUAL KAJIAN Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di Kg. Di peringkat ini semakan yang perlu dibuat meliputi aspek-aspek seperti berikut :• Pembacaan mengenai Sistem PTB dan rujukan kepada kajiankajian Projek Perintis PTB iaitu Kajian Persediaan di Rezab Melayu Puchong (RMP) dan Kajian Pelan Implementasi di Zon C1-Kg.1 menunjukkan program kerja penyediaan kajian secara terperinci. Johor Bahru.0 4. pemilik tanah dan perihal tanah.2 RANGKA KERJA KAJIAN Rangka kerja keseluruhan kajian terdiri dari peringkat-peringkat seperti berikut:i. Skudai Kiri. 4. Semakan Kajian / Dasar berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada. Johor akan mengambil masa 10 bulan termasuk beberapa siri mesyuarat bersama pemilik tanah sehingga mendapatkan persetujuan terkini.1 Semakan Kajian / Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada Pada peringkat ini perunding perlu menyemak semua kajiankajian dan dasar-dasar terlibat yang memberi kesan kepada pembangunan Kawasan Kajian. iii. Rajah 4. ii. Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci. Perunding juga perlu menyenaraikan dan mengkaji semua projek-projek pembangunan yang telah dicadangkan oleh semua Jabatan/Agensi melibatkan Kawasan Kajian. langkah dan garis panduan dalam rancangan pemajuan iaitu Rancangan Struktur Negeri Johor dan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 4. 16 .2. Mendapatkan maklumat penduduk setinggan. iv. • Dasar-dasar. Pulau Meranti.

kos dan pulangan LAPORAN DRAF AKHIR • Program-program Pembinaan Persetujuan • Program dan Jadual Pelaksanaan Projek • Cadangan 'Pembinaan kapasiti' • Program pelaksanaan keseluruhan • Rumusan hasil penemuan PERINGKAT KEEMPAT MEMUKTAMADKAN LAPORAN DRAF AKHIR PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN 3 (3 bulan) (4 bulan) 4 (2 bulan) 5 6 LAPORAN DAN JAWATANKUASA MELULUSKAN Lap. maklumat asas tapak dan perihal tanah • Strategi / Pendekatan Pembinaan Persetujuan dan Cadangan Soal Selidik • Maklumat lanjut perihal tanah • Maklumat lanjut penduduk dan mengesan pemilik tanah • Soal selidik penduduk / pemilik tanah • Taklimat Awal PERINGKAT KETIGA PENYEDIAAN DRAF PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI LAPORAN TEKNIKAL • Cadangan pelaksanaan projek • Cadangan konsep perancangan. Draf Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. pelan susunatur.1: PROGRAM KERJA PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JANGKAMASA/BULAN BIL 1 PERINGKAT PERTAMA SEMAKAN KAJIAN / DASAR BERKAITAN DAN CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN SEDIADA • Sistem dan Projek PTB • Rancangan-rancangan Pemajuan • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan projek pembangunan AKTIVITI 1 2 3 4 TAHUN PERTAMA 5 6 7 8 9 10 (1 bulan) 2 PERINGKAT KEDUA MENDAPATKAN MAKLUMAT PENDUDUK SETINGGAN. pemilik. Teknikal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. Malaysia (10 bulan) Lap.JADUAL 4. Malaysia Lap. Malaysia Lap. PEMILIK TANAH DAN PERIHAL TANAH • Maklumat awal penduduk. Draf Akhir J/K Pemandu Pengerusi Bersama: KSU KPKT SUK Negeri Johor .

2. 4. Pemilik Tanah dan Perihal Tanah Pada peringkat ini perunding dikehendaki mendapatkan maklumat-maklumat mengenai penduduk termasuk keluarga setinggan dan juga penduduk yang mendiami lot-lot persendirian.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan senarai projek beserta kos. PBT dan Jabatan serta Agensi lain di Kawasan Kajian dan kawasan sekitarnya. Ini termasuklah bilangan pemilik tanah yang telah meninggal dunia dan waris-waris yang boleh dihubungi. Ini adalah sebagai persediaan untuk memudahkan tindakan menghubungi semua penduduk dan pemilik untuk mengadakan taklimat awal dan program-program pembinaan persetujuan (PPP). Peringkat semakan ini adalah bertujuan sebagai rujukan dan untuk disesuaikan dengan cadangan pembangunan kawasan kajian. Selain itu maklumat-maklumat terkini pemilik yang berdaftar perlu diperolehi melalui pelbagai pendekatan. berdasarkan kaedah dan elemen-elemen sistem PTB. Semua hasil semakan pada peringkat ini hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. waris-waris yang boleh dihubungi. Maklumat-maklumat penduduk dan pemilik yang perlu diperolehi antaranya ialah seperti berikut :• Senarai nama penduduk. lokasi dan spesifikasi oleh Kerajaan Negeri. Di samping itu maklumat-maklumat perihal tanah hendaklah diperolehi termasuklah antaranya maklumat-maklumat seperti berikut :• Pemilikan Tanah (bilangan lot dan keluasan) • Taraf Pegangan • Jenis Geran • Tanggungan • Sekatan Kepentingan • Topografi • Pelan Ukur Tanah • Gunatanah Semasa 18 . pemilik dan bilangan ahli keluarga • Alamat perhubungan terkini • Lot/rumah yang dimiliki • Sekiranya telah meninggal dunia.

Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. Maklumat fizikal dan maklumat asas perihal tanah. pemilik tanah/waris dan perihal tanah hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. vii. iv.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci Terdapat dua (2) jenis laporan yang perlu disediakan di peringkat ini iaitu Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir. perparitan. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci pula haruslah mengandungi aspek-aspek berikut :i. Aspek sosial strategi dan program pembinaan persetujuan. anggaran kos. ii. iii. v. kadar sumbangan. Laporan Teknikal yang antaranya aspek-aspek berikut :i. Laporan ini akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. xi. tanah. viii. Cadangan organisasi pelaksanaan projek. Penemuan kajian lapangan semakan ukur tanah. pemilik tanah dan status pemilikan . 19 . Penemuan kajian soal selidik profil penduduk dan pemilik tanah. iv. Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) iii. x. Cadangan-cadangan awal pembangunan. utiliti dan lain-lain kemudahan. Maklumat profil penduduk. “proportional ratio”.Cadangan awal konsep perancangan. Cadangan pembangunan keseluruhan. Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. Penemuan kajian penilaian hartanah sebelum projek. jalan. pendapatan. ii. vi. ix. Pembangunan sediada dan sekitar kawasan kajian. pelan susunatur. Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah.2. 4. pelan kewangan dan cadangan pulangan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • • • Pembangunan Sekitar Nilai Tanah Penilaian Bangunan Maklumat-maklumat awal penduduk setinggan. penilaian tanah. pembetungan.

1 Kajian Lapangan Kajian lapangan yang perlu dijalankan ialah seperti berikut :i. Struktur organisasi pelaksanaan projek. Rumusan hasil penemuan. viii. vi. Soalselidik mengenai persepsi sosiologi : Soalselidik Profil Komuniti termasuk persepsi penduduk (termasuk setinggan) dan pemilik-pemilik tanah terhadap projek PTB. Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. 4. xi.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Pada peringkat ini perunding hendaklah memuktamadkan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci dengan mengambilkira pindaan-pindaan yang perlu dilakukan hasil daripada keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal. Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan.3 DATA PRIMER Data Primer akan melibatkan kajian-kajian lapangan dan programprogram pembinaan persetujuan. x. Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB v.2.3.Aspek perkongsian kos. Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. Laporan Draf Akhir perlu mengandungi pengiraan terperinci kepada semua perkara di atas dan perlu disediakan dengan perundingan yang aktif bersama pemilik tanah dan semua pihak yang berkepentingan. Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci akan dibentangkan untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. Salah satu kaedah ialah dengan mengadakan taklimat awal melalui Program Perundingan Awam bersama penduduk dan pemilik tanah. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci yang telah dimuktamadkan akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu. Kajian ini turut mengambilkira pemilik-pemilik 20 . 4. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. 4. vii. ix.

2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Perunding perlu menyediakan strategi dan langkah-langkah dalam mendapatkan persetujuan.3. 4. ii. 21 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB tanah yang tidak menetap di kawasan kajian. Objektif utama adalah untuk memberi pemahaman tentang pelaksanaan projek PTB. Usaha mendapatkan persetujuan dari pemilik-pemilik tanah perlu didokumenkan. Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi: Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas kawasan kajian. ii. tetapi perundingan seperti berikut: tidak terhad kepada siri-siri i. Sesi PPP bersama pemilik-pemilik tanah : Program untuk mengadakan PPP perlu di adakan sekurang-kurangnya 2 sesi bersama pemilik-pemilik tanah. Perunding juga perlu menyediakan perancangan program PPP serta menyediakan maklumat dan bahan yang lengkap untuk membantu Kerajaan melaksanakan PPP. Sesi taklimat bersama Ketua Masyarakat : Sesi taklimat hendaklah dijalankan bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas Kawasan Kajian. mendapatkan kerjasama dan untuk mencapai seberapa banyak persetujuan daripada pemilik-pemilik tanah. PPP akan termasuk. Satu program khusus untuk mengadakan mesyuarat perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah hendaklah diadakan. Di masa yang sama usaha-usaha mengesan pemilik-pemilik tanah yang tidak tinggal di kawasan kajian dan meyakinkan pemilik-pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan Projek PTB hendaklah dijalankan. Selain itu soal selidik Penilaian Impak Sosial juga perlu diadakan untuk mendapatkan pendapat penduduk tentang draf pelan susunatur dan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai projek PTB. iii. Kajian Bangunan dan Hartanah untuk menentukan cadangan pampasan : Kajian terperinci terhadap struktur bangunan dan hartanah perlu dilakukan untuk menentukan setakat mana nilai gantirugi/pampasan perlu dibayar sekiranya pelaksanaan berdasarkan draf pelan susunatur yang dicadangkan.

Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir 22 . iii. Sesi Taklimat Bersama Agensi Utiliti : Sesi taklimat hendaklah dijalankan untuk membentangkan tentang cadangan pembangunan dan aspek perkongsian kos yang kemungkinan boleh diperolehi dari agensi-agensi tersebut.4 LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Sebanyak 3 laporan utama perlu dihasilkan oleh Perunding seperti berikut :i. 4.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. ii.

Minggu keempat terakhir bulan 3. • Struktur organisasi pelaksanaan projek. • Cadangan organisasi pelaksanaan projek. utiliti dan lain-lain kemudahan. perparitan. penilaian tanah. anggaran kos dan pulangan. • Cadangan awal pembangunan. • Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. penduduk. • Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. Memuktamadkan Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Tarikh Serahan Minggu pertama terakhir bulan 2. • Rumusan hasil penemuan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 4. Minggu kelapan terakhir bulan Minggu terakhir kesepuluh bulan 23 . • Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan. • Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. tanah. “proportional ratio”. • Cadangan arah konsep perancangan. Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Laporan ini mengandungi: • Cadangan pembangunan keseluruhan. kadar sumbangan. pembetungan. jalan. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. pemilik tanah dan perihal tanah. • Penemuan kajian-kajian lapangan dan soal selidik • Aspek sosial-strategi dan program pembinaan persetujuan. • Cadangan pembinaan kapasiti. • Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah.2 : LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Bil 1. • Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan. • Aspek perkongsian kos. pemilik dan perihal tanah • Pendekatan dan metadologi kajian • Strategi dan pendekatan PPP • Cadangan kajian-kajian lapangan dan borang soal selidik • Keperluan data • Program kerja Laporan Teknikal Laporan ini mengandungi: • Profil Kawasan Kajian. • Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) • Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. Peringkat Kajian Laporan Awal Laporan ini mengandungi • Latarbelakang Sistem dan Projek PTB • Latarbelakang kawasan kajian • Objektif kajian • Semakan kajian / dasar dan cadangan projek pembangunan sediada • Maklumat awal penduduk.

Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumat-maklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan.( bersama Ringkasan Eksekutif) Bagi Laporan Draf Akhir Versi Bahasa Inggeris (bersama Ringkasan Eksekutif) perlu disediakan selepas kelulusan Jawatankuasa Pemandu Perunding perlu menyediakan salinan yang mencukupi draf-draf laporan untuk perbincangan dengan Pasukan Teras dan Pasukan Kajian. perunding hanya perlu mengemukakan salinan asal laporan (hardcopy) dan dalam bentuk digital (softcopy).4. Perunding perlu menyediakan laporan seperti berikut:• • • Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir . mesyuarat. Pasukan Teras akan membuat salinan untuk edaran kepada ahli-ahli mesyuarat. Semua laporan dan pelan akan diserahkan dalam bentuk dokumen (Hard Copy) dan digital iaitu CD ROM. Jabatan / Agensi. ii.Versi Bahasa Malaysia . Perunding perlu mengumpul. 4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Laporan Draf Akhir dan Ringkasan Eksekutif perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. iii.Versi Bahasa Inggeris . cadangan dan program. 24 . Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. kajian lapangan dan soalselidik. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan.5 SKOP PERKHIDMATAN Skop perkhidmatan perunding merangkumi aspek berikut : i. Walaubagaimanapun untuk pembentangan kepada Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu.( bersama Ringkasan Eksekutif) . sesi pembinaan persetujuan. 4.

Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. vi. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. 25 . v. kemahiran dan teknologi berkaitan. Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. pengetahuan.

Untuk menyelaras semua cadangan dari kajian supaya selaras dengan dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Jabatan/Agensi.1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Untuk memandu kajian agar selaras dengan dasar-dasar di peringkat kebangsaan. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal ialah Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia. iii.0 STRUKTUR ORGANISASI Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini akan diketuai oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia dan akan dipandu serta diselaras oleh Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal.1. meminda ataupun menolak cadangancadangan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci Projek PTB. Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu adalah seperti di Lampiran 3.1 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA 5. Untuk meluluskan. Untuk menyediakan garis panduan dan ketetapan dasar-dasar ke atas perancangan dan pelaksanaan projek PTB. 5. iii. ii. ii.1 Jawatankuasa Pemandu Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pemandu adalah seperti berikut : i. negeri dan juga tempatan.2 Jawatankuasa Teknikal Fungsi-fungsi Jawatankuasa Teknikal adalah seperti berikut : i. iv. 5. Untuk menilai data-data teknikal. Untuk membantu Pasukan Kajian dalam pengumpulan maklumat. analisis dan laporanlaporan. Jawatankuasa Pemandu dipengerusikan secara bersama oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal adalah seperti di Lampiran 4. Untuk melaporkan kemajuan dan hasil kajian kepada Jawatankuasa Pemandu. 26 .

JPBD Semenanjung Malaysia dan ahli Pasukan Kajian yang lain adalah seperti di Lampiran 5. 27 .dibantu oleh Ahli Pasukan Kajian lain dan Perunding Tugas-tugas Pasukan Kajian yang utama ialah seperti berikut:5.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Johor Majlis Bandaraya Johor Bahru . Mengetuai perjalanan keseluruhan kajian dan memastikan kajian siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan.1 Pengurus Projek (JPBD SM)/ Pasukan Teras i. Johor Bahru. dan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) (Rujuk Rajah 5. iii. JPBD Negeri Johor. iv.1 : Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB JPBD Semenanjung Malaysia JPBD Negeri Johor Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) – Kg. Meneliti semua laporan dari perunding agar memenuhi kehendak Asas Rujukan. ii. Rajah 5.2. Pasukan Kajian akan diketuai oleh Pengarah BRFN.2 PASUKAN KAJIAN Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini disediakan secara bersama oleh JPBD Semenanjung Malaysia.1). Bertanggungjawab dalam memandu arah penyediaan pelan pelaksanaan selaras dengan sistem dan elemen PTB. Skudai Kiri. Membimbing dan menyelaras perunding untuk memenuhi keperluan kajian.

3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) i. Bertanggungjawab menyelaraskan tindakan-tindakan Kerajaan Negeri dengan Kajian Pelan Pelaksanaan PTB berkaitan perancangan dan Program Penempatan Semula Setinggan di Kawasan Kajian.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Memastikan kajian agar memenuhi keperluan dasardasar di peringkat Negeri termasuk selaras dengan Rancangan Pemajuan.2. Mengemukakan hasil kajian untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Mesyuarat MMKN. v. ii. v. Memastikan penglibatan dan kerjasama semua pihak dari peringkat Jabatan dan Agensi dalam negeri. vi. 5. Membekalkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada Rancangan Pemajuan. vii. iii. 5. ii. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan profil pemilik tanah. iii. iv.2 JPBD Negeri Johor i. Memastikan kajian agar memenuhi keperluankeperluan perancangan di peringkat PBT. 28 . Mengenalpasti corak pembangunan yang bersesuaian bagi kawasan kajian. penduduk dan keluarga setinggan. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan.2. Memandu proses dan langkah pelaksanaan projek berdasarkan peraturan perundangan semasa. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan.2.4 Perunding Perunding terdiri dari perunding-perunding dalam bidang yang dikenalpasti dan diketuai oleh Ketua Perunding. perihal tanah dan nilaian tanah kawasan kajian. iv. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan rumah.

Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumatmaklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan. sesi pembinaan persetujuan. pengetahuan. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. iv. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Jabatan / Agensi. ii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Ketua Perunding bertanggungjawab ke atas semua hasil kerja perunding dan bertindak sebagai penyelaras kepada semua laporan yang dihasilkan oleh perunding. v. Perunding perlu mengumpul. iii. cadangan dan program. 29 . mesyuarat. kajian lapangan dan soalselidik. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. Antara tugas-tugas perunding adalah seperti berikut :i. vi. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. kemahiran dan teknologi berkaitan.

Kos Pengurusan Pasukan Teras. Pada tahun 2007.1 PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN ANGGARAN KOS PERUNDING Anggaran keseluruhan kos kajian ini melibatkan tiga komponen utama iaitu:i. 6. B.865 mengikut pecahan seperti berikut (rujuk Lampiran 6) : A. dan iii.865 95. ii. C. Pengagihan peruntukan mengikut tahun ialah seperti berikut :Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 : : : RM250.760 491.020 Kos pengurusan Pasukan Teras adalah berjumlah RM609.000 RM400.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 6.00 manakala Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) sebanyak RM20.3 JADUAL PEMBAYARAN KEPADA PERUNDING Pembayaran kepada perunding dicadangkan penyerahan laporan-laporan seperti berikut:mengikut peringkat 30 .2 JUMLAH PERUNTUKAN KAJIAN Jumlah peruntukan untuk Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di bawah Program Rancangan Khas berjumlah RM1.565 515.865 6.000 RM 610.540 104.00. D. Kos Professional Kos Sub. JPBD Negeri Johor akan memperuntukkan sebanyak RM20.300 24.0 6.000.00.22 juta. Anggaran kos untuk bayaran perunding berjumlah RM 610. Bayaran Imbuhan Balik.135.000 RM570. Professional Cukai Perkhidmatan (5%) Jumlah Fee Perunding Imbuhan Balik Jumlah Kos Perunding RM RM RM RM RM RM 386.000. Bayaran Fee Perunding dan Khidmat Sokongan.

PERINGKAT PEMBAYARAN 1 Laporan Awal 2 3 4 Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir Yuran ‘Retention’’ 31 .1 : JADUAL BAYARAN PERATUS (%) 20 30 40 10 JUMLAH 100 BIL.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 6.

ix. untuk keseluruhan Kawasan Kajian dapat Menyelesaikan masalah Kg.Laporan Akhir (dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) vi. iii. Meningkatkan penglibatan penduduk dalam membuat keputusan perancangan pembangunan selaras dengan Agenda 21 Tempatan. Merealisasikan hasrat perancangan kerajaan dalam rancanganrancangan pemajuan. x.Laporan Draf Akhir .0 OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK i. Membangunkan Kawasan Kajian supaya selari dengan pembangunan pesat di kawasan sekitarnya. vii. Merancang untuk penyediaan perumahan dan penempatan semula penduduk setinggan. Output kajian secara langsung dalam bentuk laporan yang dihasilkan ialah: .Laporan Awal . v.Laporan Teknikal . Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB akan dapat mengenalpasti persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek. keputusan boleh dibuat mengenai tindakan lanjut yang perlu dilaksanakan iaitu samada pemaju perlu membeli tanah-tanah tersebut ataupun kerajaan terpaksa mengambil balik tanah-tanah tersebut supaya Kawasan Kajian boleh dibangunkan secara komprehensif. Bagi pemilik tanah yang tidak bersetuju.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 7. Oleh itu dengan secara langsung menyelesaikan masalah setinggan yang menduduki tanah kerajaan di Kawasan Kajian. Tradisi dalam bandar yang didiami oleh orang Melayu yang telah dibangunkan dengan keadaan yang tidak teratur. viii. ii. kawasan MBJB dan sebagai sebahagian dari kawasan SJER. 32 . Mengurangkan peruntukan kerajaan untuk kos pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. iv. Pembangunan dirancangkan. mundur dengan persekitaran yang tidak memuaskan dan menghadapi kekurangan kemudahan asas dan kemudahan awam.

Penyertaan Pemilik Tanah.Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana. dan . xiii.Perkongsian Kos Pembangunan. 33 . Penglibatan aktif semua jabatan dan agensi kerajaan . kerajaan dan agensi utiliti termasuk dalam aspek perkongsian kos pembangunan. . Hasil-hasil penemuan kajian berdasarkan elemen-elemen penting Sistem PTB iaitu: . xii. . .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB xi.Sumbangan.Plotan Semula.Tanah Kewangan. Pemilik tanah tidak kehilangan hak pemilikan ke atas tanah tetapi masih mengekalkan hakmilik dalam bentuk hartanah. Perkongsian pintar diantara pemilik tanah. . xiv. syarikat swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kawasan Kajian.

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 34 .

.

.

Ketua Setiausaha. Pengarah. Setiausaha. Pengarah. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Pengarah.Pengerusi Bersama . Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 14. Pengarah. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 13.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 3 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMANDU 1. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 2. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Datuk Bandar. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 9. Jabatan Kerja Raya. 11. JPBD Semenanjung Malaysia .Setiausaha 37 . Ketua Pengarah. Pegawai Daerah. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. JPBD Semenanjung Malaysia 5. Pengarah. 15.Pengerusi Bersama 3. Pengarah. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 7. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Ketua Pengarah. Pentadbir Tanah. Kerajaan Negeri Johor . Pengarah. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia 12. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 8. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 4. Pengarah. Majlis Bandaraya Johor Bahru. Negeri Johor 10.

Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia 2. Pengurus Projek Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 4. JPBD Semenanjung Malaysia . Negeri Johor 9. Pengarah. Jabatan Kerja Raya.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 4 SENARAI AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL 1. Pengarah. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor 11. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 8. Majlis Bandaraya Johor Bahru 13. Datuk Bandar. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor 10. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 12. Pengarah. Pengarah.Pengerusi 7. Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Johor Bahru 14. JPBD Semenanjung Malaysia . Pengarah.Setiausaha 38 . JPBD Semenanjung Malaysia 3. Pentadbir Tanah. Timbalan Ketua Pengarah 1. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Pengarah. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 5. Pengarah. Pengarah.

Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Pentadbir Tanah. 8. JPBD Semenanjung Malaysia . 5. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Pengarah. Negeri Johor Pengarah Jabatan Perancangan. 6. Majlis Bandaraya Johor Bahru Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia. 7. 4. JPBD Semenanjung Malaysia Pegawai Daerah. Unit PTB. 2. 3. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Perunding Pengurus Projek.Setiausaha .Pengerusi 39 . Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 5 SENARAI PASUKAN KAJIAN 1.

220.0 4.00 2.00 47.0 2.8 1.8 JUMLAH 33.0 2.00 47.00 72.520.0 2.0 4.960.00 MANMONTH 6.00 386. KOS PERUNDING PROFESIONAL: SEKTOR Ketua Perunding Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek Perancang Bandar Jurukur Tanah/ Perekabentuk Plotan Semula Jurunilai Jurukur Bahan Jurutera (Awam) Jurutera (Utiliti) Jumlah Kecil (A) B.00 14.2 2.520.8 1.00 10.00 MANMONTH 2.00 73.2 2.000.00 40 .000.00 5.8 1.300.00 21.000.00 22.00 KADAR ASAS (RM) 11.520. KOS SUB PROFESIONAL JAWATAN Pembantu Teknik 1 Pembantu Teknik 2 Juruteknik 1 Juruteknik 2 Juruteknik 3 Jumlah Kecil (B) KADAR ASAS (RM) 3.040.2 2.2 2.320.000.050.540.2 2.0 PEKALI 1.100.00 10.00 8.0 2.300.00 1.800.00 38.0 4.100.800.0 3.00 12.2 2.00 22.760.0 PEKALI 2.00 8.00 8.600.2 JUMLAH 48.720.00 3.800.400.480.800.00 2.00 104.8 1.0 4.00 11.0 19.2 2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 6 ANGGARAN KOS PERUNDING A.400.00 36.0 24.0 6.0 2.600.

000.00 10. courier.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Jumlah Kos Perunding (A+B) Jumlah C – 5 % daripada (A) +(B) RM RM RM 491.00 5. * ** Dengan andaian Perunding yang akan dilantik adalah beroperasi di Johor Bahru.000.00 24.00 41 .Pos dan Courier Kajiselidik Lapangan ** Jumlah Kecil (D) Nota : Semua tuntutan imbuhanbalik adalah berdasarkan kepada perbelanjaan sebenar disokong dengan resit kecuali bagi perkara yang dibenarkan di bawah pekeliling Perbendaharaan 3/95 iaitu urusan pos.865.000.Faks.Gambar dan Fotokopi Telefon.00 50. fax.00 Tuntutan Perjalanan dan Penginapan * Percetakan dan Menjilid Laporan Pembeliaan dan Penyediaan Pelan.300. talipon yang dibenarkan secara ‘lump-sum’.865.00 5. ANGGARAN PERBELANJAAN IMBUHAN BALIK PERKARA KOS TIDAK MELEBIHI (RM) 25.00 D.000.00 515.565.000. Kerja-kerja Kajselidik Lapangan tidak boleh dimulakan kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis kerajaan. D : Jumlah Keseluruhan A + B + C + D = RM 610.00 95.000.