ISI KANDUNGAN PERKARA 1.0 PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 Tujuan Asas Rujukan Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Keperluan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Matlamat Dan Objektif Kajian 1.4.1 Matlamat Kajian 1.4.2 Objektif Kajian Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB MUKASURAT 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 18

KAWASAN KAJIAN 2.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 2.1.1 Tapak Kajian 2.1.2 Lokasi Tapak 2.1.3 Masalah Dan Potensi Tapak Rumusan Dasar-Dasar Berkaitan Kawasan Kajian 2.2.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) 2.2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) 2.2.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) 2.2.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 2.2.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Faktor-Faktor Utama Pemilihan Tapak

2.2

2.3 3.0

BIDANG KAJIAN 3.1 3.2 Aspek-Aspek Kajian Kepakaran Perunding Yang Diperlukan 3.2.1 Ketua Perunding 3.2.2 Perancang Bandar 3.2.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek 3.2.4 Jurukur Tanah / Perekabentuk Plotan Semula 3.2.5 Jurunilai 3.2.6 Jurukur Bahan 3.2.7 Jurutera (Awam) 3.2.8 Jurutera (Utiliti)

4.0

PENGURUSAN KAJIAN 4.1 4.2 Tempoh dan Jadual Kajian Rangka Kerja Kajian 4.2.1 Semakan Kajian-Kajian Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada 4.2.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan, Pemilik Tanah dan Perihal Tanah

i

4.3 4.4 4.5 5.0

4.2.3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci 4.2.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Data Primer 4.3.1 Kajian Lapangan 4.3.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan 4.4.1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan Skop Perkhidmatan

19 20 20 20 21 22 24 24 26 26 26 26 27 27 28 28 28 30 30 30 30 32

STRUKTUR ORGANISASI 5.1 5.2 Jawatankuasa-Jawatankuasa 5.1.1 Jawatankuasa Pemandu 5.1.2 Jawatankuasa Teknikal Pasukan Kajian 5.2.1 Pengurus Projek (JPBD SM) / Pasukan Teras 5.2.2 JPBD Negeri Johor 5.2.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) 5.2.4 Perunding

6.0

PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN 6.1 6.2 6.3 Anggaran Kos Perunding Jumlah Peruntukan Kajian Jadual Pembayaran Kepada Perunding

7.0

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK

ii

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Rajah 2.1 : Rajah 2.2 : Rajah 2.3 : Rajah 5.1 :

Proses Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Pelan Kunci Pelan Lokasi Pelan Tapak Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB

3 5 6 7 27 17 23 31

SENARAI JADUAL Jadual 4.1 : Program Kerja Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB Jadual 4.2 : Laporan-Laporan Yang Perlu Dihasilkan Jadual 6.1 : Jadual Bayaran SENARAI LAMPIRAN Lampiran 1 : Surat Dari JPBD Johor Bertarikh 16 Mac 2006 Lampiran 2 : Surat Dari Johor Corporation Bertarikh 21 Februari 2006 Lampiran 3 : Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu Lampiran 4 : Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal Lampiran 5 : Senarai Pasukan Kajian Lampiran 6 : Anggaran Kos Perunding

35 36 37 38 39 40

iii

JOHOR 1. Sebahagian lagi tanah dijadikan sebagai tanah kewangan dan dijual di pasaran bagi menampung sebahagian kos pembangunan projek. Penyertaan Pemilik Tanah. Pelaksanaan projek PTB hendaklah memenuhi elemen-elemen penting sistem PTB seperti berikut: i. ii. Johor. Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana.1 PENGENALAN TUJUAN ASAS RUJUKAN Laporan Asas Rujukan ini disediakan untuk tujuan sebagai panduan kepada penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) Kg. pemilik tanah akan menerima pulangan dalam bentuk hartanah. SKUDAI KIRI. Pelaksanaan projek melalui sistem PTB dapat mengurangkan beban kewangan yang perlu ditanggung oleh kerajaan terutamanya melibatkan kos pengambilan balik tanah. Skudai Kiri. Johor Bahru. iv. 1. Sebagai balasan kepada sebahagian tanah yang disumbangkan.2 SISTEM PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) adalah satu kaedah pembangunan tanah di mana sekumpulan lot tanah yang berjiran disusun semula melalui kerjasama dan persetujuan pemilik-pemilik tanah mengikut pelan susunatur yang terancang dengan penyediaan kemudahan infrastruktur dan masyarakat yang mencukupi. PTB merupakan satu pendekatan bagi membangunkan kawasan – kawasan yang mengalami kemerosotan fizikal. Plotan Semula. v. vi.0 1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN TANAH BERSEPAKAT (PTB) KG. Kebanyakan kawasan–kawasan ini melibatkan tanah-tanah milik persendirian di pusat atau di pinggir bandar. dan Perkongsian Kos Pembangunan. 1 . JOHOR BAHRU. Sumbangan. iii. kesesakan dan tertinggal dari arus pembangunan tetapi berpotensi untuk dibangunkan. Tanah Kewangan.

iv. Johor Bahru. vi. Untuk meningkatkan penglibatan pemilik tanah. iv. 2 .4. Bagi memastikan cadangan pembangunan mendapat persetujuan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Bagi merancang pembangunan Kawasan Kajian secara menyeluruh. 1.4 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN 1. Untuk mengaplikasikan elemen-elemen penting Sistem PTB dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB.3 KEPERLUAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB bagi sesuatu kawasan yang telah dikenalpasti adalah sangat penting berdasarkan alasan seperti berikut:i. pelan kewangan.4. Untuk mengenalpasti kehendak penduduk dan pemilik tanah ke arah mendapatkan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek PTB. Untuk menyediakan cadangan pelaksanaan yang ‘feasible’ dari aspek kewangan dan pulangan semula kepada pemilik tanah yang optima dan dipersetujui. Bagi mengenalpasti aspek-aspek perkongsian kos yang boleh disumbangkan oleh kerajaan dan agensi-agensi utiliti. penduduk dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sesuatu kawasan tersebut selaras dengan Agenda 21 Tempatan. Untuk menyediakan pelan-pelan susunatur dan pelan-pelan asas kejuruteraan berdasarkan persetujuan pemilik tanah. Bagi memastikan pulangan yang optima kepada pemilik tanah.2 Objektif Kajian i. Skudai Kiri. v. Bagi memastikan projek adalah feasible dari aspek kewangan iaitu hasil penjualan tanah kewangan boleh menampung kos pembangunan projek. Untuk menyediakan anggaran kos projek. ii. ii. Johor dengan berpandukan elemen-elemen penting Sistem PTB dan mengambilkira dasar/langkah dalam Rancangan Pemajuan serta dasar-dasar terkini Kerajaan Negeri Johor. iii. v.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. program kerja dan jadual terperinci pelaksanaan projek.1 Matlamat Kajian Matlamat kajian adalah untuk menyediakan secara terperinci Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) bagi Kg. iii.

5 PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Proses penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti di dalam Rajah 1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 1. 4.1 :- RAJAH 1. 3. 2. 6. 4. 3. Pembentangan Sistem PTB Pembentangan Cadangan Pelan Susunatur Pembentangan Cadangan Kos Pembangunan dan Cadangan Pulangan Faedah Soalselidik Impak Sosial Mendapatkan Persetujuan Awal Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah (JPPT) LAPORAN DRAF AKHIR (Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu) (Perkhidmatan Perunding tamat) LAPORAN AKHIR (Dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) PERINGKAT PELAKSANAAN 3 . 5. PELAWAAN PERUNDING (Pelantikan Perunding) PENGUMPULAN MAKLUMAT AWAL LAPORAN AWAL (Jawatankuasa Teknikal) LAPORAN TEKNIKAL (Jawatankuasa Teknikal) PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN (PPP) MESYUARAT-MESYUARAT BERSAMA JPPT MENYEMAK PERSETUJUAN TERKINI PEMILIK TANAH PENENTUAN FASA PEMBANGUNAN (Sekiranya perlu) PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN DAN PERANCANGAN SEMULA (Sekiranya perlu) Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Ulasan-ulasan teknikal diperolehi dan diambilkira Maklumat Awal Pemilik Tanah dan Penduduk Soal Selidik Profil Komuniti Dan Mengesan Pemilik Tanah Maklumat Asas Tapak Maklumat Asas Pemilikan dan Perihal Tanah 1. 2.1: PROSES PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Aktiviti Awal Yang Perlu Dimulakan 1.

1. (rujuk Rajah 2. Kg. Keluasan kawasan kajian berjumlah 30.18 hektar (35 ekar) meliputi 172 lot mengikut pecahan milikan seperti berikut :• Bilangan lot milik persendirian : 101 lot (dimiliki oleh seramai 101 pemilik) : 29 lot • Bilangan lot tanah kerajaan • Bilangan lot yang tiada rekod : 42 lot pemilikan Sementara itu seluas 16. Kawasan ini terletak di antara pembangunan besar-besaran dan utama di sekitarnya seperti berikut (rujuk Rajah 2.13 hektar (39.3). Johor Bahru.1 Tapak Kajian Kawasan kajian bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ialah di Kg.2 dan 2.1.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2.31 hektar (74. Skudai Kiri. 2. 2.83 ekar).2 Lokasi Tapak Kg. Skudai Kiri terletak kira-kira 16 km dari pusat bandaraya Johor Bahru dan mempunyai kemudahsampaian yang tinggi di mana boleh dihubungi melalui Jalan Skudai (132’).0 2. Seluas 14. Skudai Kiri terletak dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB).2) :• Teluk Danga di Tenggara dan Selatan • Bandar Baru Uda 2 di Utara • Taman Perling di Barat • Taman Tampoi Utama dan Taman Tampoi Indah di Barat Laut 4 .83 ekar) merupakan tanah kerajaan yang pada masa kini dipenuhi oleh lebih kurang 390 rumah setinggan.1 KAWASAN KAJIAN LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 2.1. Johor.

SKUDAI KIRI Taman Perling Teluk Danga Tanpa Skala .RAJAH 2.1 PELAN KUNCI U Plentong TAPAK CADANGAN KG.

Skudai Kiri Ke Jalan Taruka Ke Taman Tasek Ke Pusat Bandar Taman Tasek Ke Istana Bukit Serene TAPAK CADANGAN Teluk Danga Tanpa Skala Ke Pusat Bandar .RAJAH 2.2 PELAN LOKASI U Ke Skudai Ke Maju Jaya Ke Taman Sutera Utama Taman Tampoi Utama / Indah Ke Pasir Gudang Ke Taman Seri Bahagia Ke Kawasan Perindustrian Tampoi Bandar Baru Uda 2 Taman Perling Kg.

Skudai Kiri (74.83 ekar) JA LA N SK UD AI TANAH MILIK PERSENDIRIAN/ DIBAHAGIKAN MENGIKUT LOT 35 EKAR Ke Pusat Bandar TANAH KERAJAAN 39.83 EKAR PEMBANGUNAN TELUK DANGA .RAJAH 2.3 PELAN TAPAK Ke Skudai BANDAR BARU UDA U TANPA SKALA TAPAK CADANGAN Kg.

Kawasan tanah kerajaan juga telah di bangunkan dengan padat oleh perumahan setinggan. Tambahan pula kedudukan Kg. pemuliharaan alam sekitar serta agihan pertumbuhan ekonomi yang sama rata di kalangan penduduk tempatan.2. Skudai Kiri yang terletak dalam kawasan MBJB merupakan sebahagian daripada Kawasan Pembangunan Wilayah Selatan Johor (SJER) yang telah diumumkan oleh YAB. Kedudukannya yang terletak di antara kawasan pembangunan utama.1.1 Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) telah menggariskan strategi bagi membangunkan Wilayah Selatan Johor (SJER) sebagai wilayah metropolitan dalam tempoh 10 tahun lagi membabitkan kawasan seluas 2. Kawasan ini juga mempunyai kekurangan kemudahan asas seperti sistem perparitan dan pembetungan yang tidak terancang serta jalan utama yang sempit dengan kelebaran 20-26 kaki.2 RUMUSAN DASAR-DASAR BERKAITAN KAWASAN KAJIAN 2.3 Masalah dan Potensi Tapak Kg. 8 .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 2. 2. Kawasan yang akan dibangunkan ini dijangka akan menikmati pembangunan dan permodenan yang pesat serta membantu memacu ekonomi negara pada masa hadapan. Keadaan rumah-rumah yang padat memberi gambaran yang buruk terhadap suasana persekitaran. Kawasan ini telah dibangunkan dengan rumah-rumah yang kebanyakkannya berstatus separa kekal dan tidak kekal.200 kilometer persegi merangkumi segi tiga dari Serkat di Pontian di sebelah Barat sehingga ke Masai di Timur dan Kulai di bahagian Utara. Perdana Menteri pada 30 Julai 2006. Pelan Induk yang sedang disediakan oleh Khazanah Nasional Bhd. Skudai Kiri merupakan salah satu perkampungan tradisi di kawasan MBJB yang hampir keseluruhannya didiami oleh orang Melayu. (Khazanah) dan dijangka akan dilancarkan menjelang akhir tahun 2006 akan memberi penekanan kepada pembangunan mampan. terutamanya pembangunan mega Teluk Danga yang terletak bersempadan dengannya memberi tekanan pembangunan yang mendesak dan memerlukan pembangunan segera kepada kawasan ini.

Skudai Kiri seharusnya dibangunkan dengan seberapa segera supaya tidak terlalu jauh ketinggalan berbanding kepesatan pembangunan disekitarnya dan juga pembangunan SJER yang akan dimulakan pelaksanaannya dalam masa terdekat. Ia dibahagikan mengikut zon perancangan yang mana Kawasan Kajian terletak dalam Zon Perancangan Selatan (Kornurbasi Johor Bahru).84 juta orang menjelang tahun 2020. ii.3 Rancangan Fizikal Negara (RFN) Rancangan Fizikal Negara (RFN) mengenalpasti kawasan kajian terletak di dalam Konurbasi Pertumbuhan Wilayah – Konurbasi Johor Bahru di mana ia menjangkakan penduduknya akan mencapai 1.2. kawasan kajian di Kg. hiburan dan persekitaran berkualiti yang perlu bagi menyokong sektor K-ekonomi. rekreasi. tidak terancang dan terpinggir dari arus pembangunan.4 Rancangan Struktur Negeri Johor – 2020 Strategi pembangunan Rancangan Struktur Negeri Johor adalah selaras dengan strategi pembangunan seimbang yang digariskan dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN).2. Penumpuan 9 . 2. Salah satu dasar RFN yang digariskan adalah menyokong pertumbuhan Konurbasi ini.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Berkaitan peranan Johor Bahru. Di antara langkah-langkah dalam DPN 7 yang dicadangkan adalah seperti berikut:i. Membangunkan semula kawasan-kawasan kampung yang sesak.2. Antara langkah di bawah dasar ini ialah mempertingkatkan penyediakan infrastruktur dan kemudahan seperti perumahan. 2.2 Dasar Perbandaran Negara (DPN) Dasar Perbandaran Negara (DPN) telah menggariskan strategi dengan memberi penekanan kepada integrasi pembangunan kampung-kampung dalam bandar. Dalam konteks ini. Menggalakkan pendekatan Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) sebagai kaedah alternatif dalam membangunkan kampung dalam bandar. 2. tumpuan akan diberikan kepada industri pelancongan sebagai pusat membeli belah dan rekreasi melalui pembangunan sedia ada di Teluk Danga dan pembangunan pesisir pantai sepanjang Selat Johor.

dan iii. Di antara dasar utama berkaitan Kawasan Kajian ialah dasar perumahan HO 5. cadangan pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar serta cadangan kawalan pembangunan pinggiran sungai.2. Tradisi. kebudayaan serta estetika untuk dipulihkan seterusnya dijadikan kampung warisan atau model perkampungan percutian pelancong. Mengawal pembangunan perumahan baru di kawasankawasan kampung bagi menghindari kesesakan dan peningkatan kepadatan. institusi dan kemudahan. 2. Kampung Baru. Kampung Petempatan Pertanian dan Petempatan Orang Asli”. Mengenalpasti kawasan perkampungan yang berpotensi dan mempunyai nilai. perniagaan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB pembangunan bagi zon ini ialah sebagai pusat perdagangan dan perkhidmatan bertaraf antarabangsa. Melaksanakan program memperbaiki kawasan-kawasan kampung dengan perancangan dan pembangunan semula menerusi penyediaan infrastruktur dan utiliti serta kemudahan awam yang mencukupi . Di bawah dasar ini dinyatakan terdapat kampung tradisi dan kampung baru di Negeri Johor mengalami kesesakan akibat daripada pembangunan yang tidak teratur dan ini menyebabkan pihak berkuasa tempatan menghadapi masalah untuk menyediakan pelbagai kemudahan.0 iaitu :“ Mempertingkatkan kualiti perumahan dan persekitaran di Kg. Langkah-langkah yang dicadangkan di bawah dasar ini ialah seperti berikut :i. Keadaan ini juga akan mengakibatkan sesetengah kawasan tersebut sering dilanda banjir kilat akibat kekurangan atau kelemahan infrastruktur. Kawasan kediaman yang dibenarkan adalah kawasan kediaman yang mempunyai kepadatan sederhana (antara 25-40 unit/ekar) 10 . Skudai Kiri dengan zon gunatanah utama yang dibenarkan ialah cadangan pembangunan kawasan kediaman.7 – Presin Kg. ii.5 Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 Kawasan Kajian terletak dalam Blok Perancangan Khusus 10.

sesebuah.B. Skudai Kiri.7) yang melibatkan Kawasan Kajian (dan juga Kg. Johor Corporation telah menyatakan amat berminat untuk turut serta dalam pelaksanaan cadangan pembangunan projek PTB samada dibuat terus oleh Johor Corporation atau melalui anak syarikatnya iaitu Johor Land Berhad. ii. apartment. 2. Skudai Kiri oleh JPBD Semenanjung Malaysia dengan kerjasama JPBD Negeri Johor dan MBJB (surat JPBD. Mesyuarat JPN Johor Bil 1/2006 pada 13 Februari 2006 pada dasarnya bersetuju Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB dijalankan di Kg.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB dengan jenis bangunan yang dibenarkan seperti kondominium. Usaha Jaya) yang terdapat petempatan setinggan dengan cadangan pembangunan terancang berkepadataan sederhana (40 unit/ekar). Sehingga kini 4 taklimat mengenai Sistem PTB dan penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB telah diberikan kepada Y. Skudai Kiri (BPK 10. Dari segi cadangan pembangunan khusus. berkembar dan teres dari kategori kos tinggi dan kos sederhana.3 FAKTOR-FAKTOR UTAMA PEMILIHAN TAPAK Di antara faktor-faktor utama pemilihan Kg. Johor Corporation juga menyatakan kesediaan untuk memberi sumbangan dalam bentuk maklumat dan idea dari peringkat penyediaan kajian lagi. Skudai Kiri bagi penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB adalah seperti berikut:i. Surat Johor Corporation (2) JLB/PBR/A65/2006 bertarikh 10 Februari 2006 adalah berkaitan Lampiran 2). Rancangan Tempatan juga mencadangkan Kawasan Kajian hanya terlibat dengan kawasan perniagaan yang berfungsi sebagai pusat kejiranan. 11 . Datuk Bandar dan pegawaipegawai kanan MBJB iaitu pada tarikh-tarikh seperti berikut:• 15 September 2004 • 12 April 2005 • 8 Februari 2006 • 16 Jun 2006 iii.J1/74/00620 bertarikh 10 Mac 2006 adalah berkaitan – Lampiran 1). Yang Berhormat Datuk Bandar MBJB dan pegawai-pegawai kanan MBJB sangat berminat menggunapakai kaedah PTB khususnya untuk membangunkan semula Kg. Rancangan Tempatan mencadangkan pembangunan semula (redevelopment) bagi Presin Kg.

0 BIDANG KAJIAN 3. Terdapat lapan (8) bidang kepakaran perunding yang diperlukan dengan setiap satunya perlu melaksanakan bidang tugas seperti berikut :• Ketua Perunding • Perancang Bandar • Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek • Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula • Jurunilai • Jurukur Bahan • Jurutera (Awam) • Jurutera (Utiliti) 3. • Rancangan berkaitan pampasan dan program penempatan semula setinggan oleh Kerajaan Negeri. Mengetuai dan menyelaraskan pasukan perunding. ii. • Aspek sosial termasuk kajian soal selidik lapangan dan strategi serta program-program pembinaan persetujuan. • Aspek penilaian tanah termasuk penilaian sebelum dan selepas projek. • Rancangan berkaitan pampasan dan penempatan sementara pemilik tanah. Pasukan Perunding yang dilantik akan diketuai oleh firma perancangan bandar yang berdaftar. • Aspek kewangan dari segi kos pembangunan. • Pembinaan kapasiti (capacity building) dan institusi. pelan kewangan dan aliran tunai.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3.1 Ketua Perunding i.1 ASPEK-ASPEK KAJIAN Untuk menyediakan perancangan keseluruhan Pelan Pelaksanaan Projek PTB. 12 .2. Mengumpul / menyemak dan menyelaras penyediaan semua laporan dan output kajian. di antara aspek-aspek utama yang perlu dilaksanakan dalam kajian ini ialah seperti berikut :• Aspek perancangan fizikal. • Pelan-pelan sokongan kejuruteraan.2 KEPAKARAN PERUNDING YANG DIPERLUKAN Berdasarkan aspek-aspek kajian yang telah disenaraikan. 3. • Perancangan keseluruhan dan penyediaan program kerja pelaksanaan. • Pengukuran tanah dan rekabentuk plotan semula.

Menyediakan bahan taklimat dan membuat pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras.2. 3. Sentiasa berhubung dan berunding dengan JPBD Semenanjung Malaysia.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iii. sirkulasi lalulintas dan keperluan tempat letak kenderaan. iv. Mengendalikan projek dengan memastikan projek siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. Menganalisa maklumat lalulintas sediada dan mengkaji keperluan rangkaian jalanraya. iv. vi. Mengenalpasti struktur organisasi pelaksanaan projek dan memperincikan tanggungjawab Jabatan dan agensi terlibat. Menyediakan perancangan untuk penempatan sementara pemilik tanah dan menyelaraskan tindakan 13 . ii. 3. Menjalankan kajian soalselidik Profil Komuniti dan Penilaian Impak Sosial dan membuat analisis ke arah mendapatkan persetujuan bagi menyertai pelaksanaan projek PTB. v. ii. Mengkaji dan mencadangkan struktur organisasi Badan Pelaksana dan keperluan tenaga kerja untuk melaksanakan Projek PTB. vi. Menyediakan Strategi Pembinaan Persetujuan keseluruhan dan merancang pelaksanaan strategi dan Program Pembinaan Persetujuan serta mendokumenkan semua hasil program tersebut.2 Perancang Bandar i.3 Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek i.2. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. Menyediakan aspek perancangan fizikal tapak termasuk konsep perancangan dan pelan-pelan susunatur. Mencadangkan keperluan dan program latihan kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan Projek PTB. iii. iii. iv. Pasukan Kajian dan lain-lain jabatan teknikal dan agensi berkaitan. v. Mengkaji pembangunan semasa dan sekitar kawasan kajian. Membantu Pasukan Teras dengan menyalurkan maklumat-maklumat teknikal sekiranya diperlukan.

Menyedia pelan plotan semula secara terperinci setiap lot berdasarkan hasil perundingan bersama pemilikpemilik tanah. iv. Menjalankan kajiselidik bangunan dan hartanah untuk menetapkan nilai pampasan/gantirugi. iv. ii. Menyediakan kos. v. 3. 3.2. Menjalankan kerja-kerja ukur tanah terkini termasuk semua struktur bangunan di kawasan kajian. Mengkaji sumber kewangan untuk pelaksanaan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Kerajaan Negeri berkaitan penempatan semula setinggan serta bayaran pampasan. Menilai cadangan kewangan oleh pemaju. 14 . Membantu sesi taklimat bersama pemilik-pemilik tanah berkaitan pelan plotan semula.4 Jurukur Tanah dan Perekabentuk Plotan Semula i. Mengkaji perancangan tanah kewangan termasuk penilaian dan pasaran tanah kewangan serta analisis aliran tunai. pendapatan projek dan cadangan pulangan faedah. iii.5 Jurunilai i. v. Mengkaji dan mencadangkan prinsip/ garispanduan penilaian hartanah. Menyediakan pelan kewangan untuk pelaksanaan projek iii.6 Jurukur Bahan i.2. iv. Mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip dan garispanduan plotan semula. 3. Menterjemah semua maklumat dalam bentuk digital dan menggunakan aplikasi GIS. ii. ii.2. Mengkaji penilaian hartanah sebelum dan selepas projek. iii. Menyediakan perancangan keseluruhan dan program serta jadual pelaksanaan projek secara terperinci.

8 Jurutera (Utiliti) Menyedia dan mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan terutama untuk menentukan permintaan dan jenis kemudahan-kemudahan berikut: a. Gas d. Teknologi maklumat dan komunikasi 15 . Pembetungan c. Sisa pepejal d. Kerja tanah 3.2.2. Bekalan air b.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 3. Jalan f. Telekomunikasi c. keratan rentas. ‘section height and typical structures’ ke atas kemudahan-kemudahan dan menganggarkan keperluan untuk:a.7 Jurutera (Awam) Menyedia serta mengkaji rekabentuk asas dan kajian perancangan kejuruteraan berkaitan pembangunan tanah dan aras ketinggian. Perparitan e. Bekalan elektrik b.

pemilik tanah dan perihal tanah. ii.0 4. membuat perancangan semula (jika perlu) dan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. Pulau Meranti. Skudai Kiri. Semakan Kajian / Dasar berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada. Perunding juga perlu menyenaraikan dan mengkaji semua projek-projek pembangunan yang telah dicadangkan oleh semua Jabatan/Agensi melibatkan Kawasan Kajian. langkah dan garis panduan dalam rancangan pemajuan iaitu Rancangan Struktur Negeri Johor dan Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru. iv.2.1 menunjukkan program kerja penyediaan kajian secara terperinci.1 Semakan Kajian / Dasar Berkaitan dan Cadangan Projek Pembangunan Sediada Pada peringkat ini perunding perlu menyemak semua kajiankajian dan dasar-dasar terlibat yang memberi kesan kepada pembangunan Kawasan Kajian. Johor akan mengambil masa 10 bulan termasuk beberapa siri mesyuarat bersama pemilik tanah sehingga mendapatkan persetujuan terkini. Mendapatkan maklumat penduduk setinggan. 16 . iii. Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci.2 RANGKA KERJA KAJIAN Rangka kerja keseluruhan kajian terdiri dari peringkat-peringkat seperti berikut:i. 4. • Dasar-dasar. Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci. Rajah 4. Johor Bahru. Di peringkat ini semakan yang perlu dibuat meliputi aspek-aspek seperti berikut :• Pembacaan mengenai Sistem PTB dan rujukan kepada kajiankajian Projek Perintis PTB iaitu Kajian Persediaan di Rezab Melayu Puchong (RMP) dan Kajian Pelan Implementasi di Zon C1-Kg.1 PENGURUSAN KAJIAN TEMPOH DAN JADUAL KAJIAN Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di Kg.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 4. 4.

Malaysia Lap. PEMILIK TANAH DAN PERIHAL TANAH • Maklumat awal penduduk. kos dan pulangan LAPORAN DRAF AKHIR • Program-program Pembinaan Persetujuan • Program dan Jadual Pelaksanaan Projek • Cadangan 'Pembinaan kapasiti' • Program pelaksanaan keseluruhan • Rumusan hasil penemuan PERINGKAT KEEMPAT MEMUKTAMADKAN LAPORAN DRAF AKHIR PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI PROGRAM PEMBINAAN PERSETUJUAN 3 (3 bulan) (4 bulan) 4 (2 bulan) 5 6 LAPORAN DAN JAWATANKUASA MELULUSKAN Lap. Draf Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. Awal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem. pelan susunatur. pemilik. Malaysia (10 bulan) Lap.JADUAL 4.1: PROGRAM KERJA PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JANGKAMASA/BULAN BIL 1 PERINGKAT PERTAMA SEMAKAN KAJIAN / DASAR BERKAITAN DAN CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN SEDIADA • Sistem dan Projek PTB • Rancangan-rancangan Pemajuan • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan projek pembangunan AKTIVITI 1 2 3 4 TAHUN PERTAMA 5 6 7 8 9 10 (1 bulan) 2 PERINGKAT KEDUA MENDAPATKAN MAKLUMAT PENDUDUK SETINGGAN. Draf Akhir J/K Pemandu Pengerusi Bersama: KSU KPKT SUK Negeri Johor . Malaysia Lap. maklumat asas tapak dan perihal tanah • Strategi / Pendekatan Pembinaan Persetujuan dan Cadangan Soal Selidik • Maklumat lanjut perihal tanah • Maklumat lanjut penduduk dan mengesan pemilik tanah • Soal selidik penduduk / pemilik tanah • Taklimat Awal PERINGKAT KETIGA PENYEDIAAN DRAF PELAN PELAKSANAAN TERPERINCI LAPORAN TEKNIKAL • Cadangan pelaksanaan projek • Cadangan konsep perancangan. Teknikal J/K Teknikal Pengerusi : KP JPBD Sem.

4. lokasi dan spesifikasi oleh Kerajaan Negeri. Maklumat-maklumat penduduk dan pemilik yang perlu diperolehi antaranya ialah seperti berikut :• Senarai nama penduduk. Semua hasil semakan pada peringkat ini hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. waris-waris yang boleh dihubungi. Selain itu maklumat-maklumat terkini pemilik yang berdaftar perlu diperolehi melalui pelbagai pendekatan. pemilik dan bilangan ahli keluarga • Alamat perhubungan terkini • Lot/rumah yang dimiliki • Sekiranya telah meninggal dunia. PBT dan Jabatan serta Agensi lain di Kawasan Kajian dan kawasan sekitarnya.2 Mendapatkan Maklumat Penduduk Setinggan. Ini adalah sebagai persediaan untuk memudahkan tindakan menghubungi semua penduduk dan pemilik untuk mengadakan taklimat awal dan program-program pembinaan persetujuan (PPP). Ini termasuklah bilangan pemilik tanah yang telah meninggal dunia dan waris-waris yang boleh dihubungi. Pemilik Tanah dan Perihal Tanah Pada peringkat ini perunding dikehendaki mendapatkan maklumat-maklumat mengenai penduduk termasuk keluarga setinggan dan juga penduduk yang mendiami lot-lot persendirian. Di samping itu maklumat-maklumat perihal tanah hendaklah diperolehi termasuklah antaranya maklumat-maklumat seperti berikut :• Pemilikan Tanah (bilangan lot dan keluasan) • Taraf Pegangan • Jenis Geran • Tanggungan • Sekatan Kepentingan • Topografi • Pelan Ukur Tanah • Gunatanah Semasa 18 .2. berdasarkan kaedah dan elemen-elemen sistem PTB. Peringkat semakan ini adalah bertujuan sebagai rujukan dan untuk disesuaikan dengan cadangan pembangunan kawasan kajian.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • Pelan-pelan pembangunan dan cadangan senarai projek beserta kos.

Maklumat profil penduduk.Cadangan awal konsep perancangan. 19 .3 Penyediaan Draf Pelan Pelaksanaan Terperinci Terdapat dua (2) jenis laporan yang perlu disediakan di peringkat ini iaitu Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir.2. Penemuan kajian soal selidik profil penduduk dan pemilik tanah. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci pula haruslah mengandungi aspek-aspek berikut :i. vii. iv. penilaian tanah. v.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB • • • Pembangunan Sekitar Nilai Tanah Penilaian Bangunan Maklumat-maklumat awal penduduk setinggan. pendapatan. viii. ii. “proportional ratio”. Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. Laporan Teknikal yang antaranya aspek-aspek berikut :i. Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. Pembangunan sediada dan sekitar kawasan kajian. iv. pelan kewangan dan cadangan pulangan. ii. xi. Cadangan pembangunan keseluruhan. vi. Laporan ini akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. Penemuan kajian penilaian hartanah sebelum projek. Cadangan organisasi pelaksanaan projek. pembetungan. Maklumat fizikal dan maklumat asas perihal tanah. anggaran kos. pemilik tanah/waris dan perihal tanah hendaklah dilaporkan dalam Laporan Awal. kadar sumbangan. utiliti dan lain-lain kemudahan. Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. pelan susunatur. jalan. perparitan. 4. Cadangan-cadangan awal pembangunan. ix. pemilik tanah dan status pemilikan . Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) iii. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. tanah. x. iii. Penemuan kajian lapangan semakan ukur tanah. Aspek sosial strategi dan program pembinaan persetujuan.

4. Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan.2.3. viii. Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan. ix. Laporan Teknikal dan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci akan dibentangkan untuk kelulusan Jawatankuasa Teknikal. Struktur organisasi pelaksanaan projek. Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. Soalselidik mengenai persepsi sosiologi : Soalselidik Profil Komuniti termasuk persepsi penduduk (termasuk setinggan) dan pemilik-pemilik tanah terhadap projek PTB. 4. Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula.1 Kajian Lapangan Kajian lapangan yang perlu dijalankan ialah seperti berikut :i. Kajian ini turut mengambilkira pemilik-pemilik 20 . Rumusan hasil penemuan.4 Memuktamadkan Pelan Pelaksanaan Terperinci Pada peringkat ini perunding hendaklah memuktamadkan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci dengan mengambilkira pindaan-pindaan yang perlu dilakukan hasil daripada keputusan mesyuarat Jawatankuasa Teknikal. xi. vi. 4.3 DATA PRIMER Data Primer akan melibatkan kajian-kajian lapangan dan programprogram pembinaan persetujuan. x. Salah satu kaedah ialah dengan mengadakan taklimat awal melalui Program Perundingan Awam bersama penduduk dan pemilik tanah.Aspek perkongsian kos. vii. Laporan Draf Akhir perlu mengandungi pengiraan terperinci kepada semua perkara di atas dan perlu disediakan dengan perundingan yang aktif bersama pemilik tanah dan semua pihak yang berkepentingan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB v. Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci yang telah dimuktamadkan akan dibentang untuk kelulusan Jawatankuasa Pemandu.

Di masa yang sama usaha-usaha mengesan pemilik-pemilik tanah yang tidak tinggal di kawasan kajian dan meyakinkan pemilik-pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan Projek PTB hendaklah dijalankan. Usaha mendapatkan persetujuan dari pemilik-pemilik tanah perlu didokumenkan.2 Program Pembinaan Persetujuan (PPP) Perunding perlu menyediakan strategi dan langkah-langkah dalam mendapatkan persetujuan. Selain itu soal selidik Penilaian Impak Sosial juga perlu diadakan untuk mendapatkan pendapat penduduk tentang draf pelan susunatur dan persetujuan pemilik tanah untuk menyertai projek PTB. iii. Satu program khusus untuk mengadakan mesyuarat perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Pemilik Tanah hendaklah diadakan. tetapi perundingan seperti berikut: tidak terhad kepada siri-siri i. mendapatkan kerjasama dan untuk mencapai seberapa banyak persetujuan daripada pemilik-pemilik tanah. Kajian Bangunan dan Hartanah untuk menentukan cadangan pampasan : Kajian terperinci terhadap struktur bangunan dan hartanah perlu dilakukan untuk menentukan setakat mana nilai gantirugi/pampasan perlu dibayar sekiranya pelaksanaan berdasarkan draf pelan susunatur yang dicadangkan. 4. Sesi PPP bersama pemilik-pemilik tanah : Program untuk mengadakan PPP perlu di adakan sekurang-kurangnya 2 sesi bersama pemilik-pemilik tanah. Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi: Sesi taklimat bersama Jabatan/Agensi bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas kawasan kajian. ii. 21 . ii. Perunding juga perlu menyediakan perancangan program PPP serta menyediakan maklumat dan bahan yang lengkap untuk membantu Kerajaan melaksanakan PPP. Sesi taklimat bersama Ketua Masyarakat : Sesi taklimat hendaklah dijalankan bagi memberi pemahaman tentang sistem PTB serta perancangan yang akan dijalankan ke atas Kawasan Kajian.3. Objektif utama adalah untuk memberi pemahaman tentang pelaksanaan projek PTB. PPP akan termasuk.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB tanah yang tidak menetap di kawasan kajian.

4. iii.4 LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Sebanyak 3 laporan utama perlu dihasilkan oleh Perunding seperti berikut :i. Sesi Taklimat Bersama Agensi Utiliti : Sesi taklimat hendaklah dijalankan untuk membentangkan tentang cadangan pembangunan dan aspek perkongsian kos yang kemungkinan boleh diperolehi dari agensi-agensi tersebut. ii.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir 22 .

Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Laporan ini mengandungi: • Cadangan pembangunan keseluruhan. • Aspek perkongsian kos. pemilik dan perihal tanah • Pendekatan dan metadologi kajian • Strategi dan pendekatan PPP • Cadangan kajian-kajian lapangan dan borang soal selidik • Keperluan data • Program kerja Laporan Teknikal Laporan ini mengandungi: • Profil Kawasan Kajian. Memuktamadkan Laporan Draf Akhir (Kelulusan Jawatankuasa Teknikal) Tarikh Serahan Minggu pertama terakhir bulan 2. • Cadangan organisasi pelaksanaan projek. Peringkat Kajian Laporan Awal Laporan ini mengandungi • Latarbelakang Sistem dan Projek PTB • Latarbelakang kawasan kajian • Objektif kajian • Semakan kajian / dasar dan cadangan projek pembangunan sediada • Maklumat awal penduduk. • Rajah dan pelan-pelan yang berkaitan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 4. • Program dan jadual pelaksanaan projek keseluruhan. tanggungjawab dan pembinaan kapasiti. tanah. “proportional ratio”. pembetungan. • Anggaran bayaran pampasan dan rancangan penempatan semula. • Pelan asas kejuruteraan untuk kerja tanah. penilaian tanah. pemilik tanah dan perihal tanah. • Struktur organisasi pelaksanaan projek. anggaran kos dan pulangan. penduduk. • Rumusan hasil penemuan. • Rumusan penemuan dan isu-isu pelaksanaan. • Penemuan kajian-kajian lapangan dan soal selidik • Aspek sosial-strategi dan program pembinaan persetujuan. Minggu kelapan terakhir bulan Minggu terakhir kesepuluh bulan 23 . perparitan. • Aspek sosial dan hasil-hasil Program Pembinaan Persetujuan (PPP) • Perancangan terkini berdasarkan kaedah PTB melibatkan transformasi gunatanah. utiliti dan lain-lain kemudahan. • Pelan tanah kewangan dan pelan plotan semula. Minggu keempat terakhir bulan 3. plotan semula (pulangan) dan pelan kewangan. • Cadangan arah konsep perancangan. • Cadangan pembinaan kapasiti. jalan. • Cadangan awal pembangunan. kadar sumbangan.2 : LAPORAN-LAPORAN YANG PERLU DIHASILKAN Bil 1.

mesyuarat.Versi Bahasa Malaysia .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Laporan Draf Akhir dan Ringkasan Eksekutif perlu disediakan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.( bersama Ringkasan Eksekutif) . Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. sesi pembinaan persetujuan. Jabatan / Agensi. 4.4.Versi Bahasa Inggeris . Walaubagaimanapun untuk pembentangan kepada Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Pemandu. iii.5 SKOP PERKHIDMATAN Skop perkhidmatan perunding merangkumi aspek berikut : i. Perunding perlu menyediakan laporan seperti berikut:• • • Laporan Awal Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir .1 Salinan Laporan yang perlu diserahkan. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumat-maklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. Perunding perlu mengumpul. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. perunding hanya perlu mengemukakan salinan asal laporan (hardcopy) dan dalam bentuk digital (softcopy). ii. 4. cadangan dan program.( bersama Ringkasan Eksekutif) Bagi Laporan Draf Akhir Versi Bahasa Inggeris (bersama Ringkasan Eksekutif) perlu disediakan selepas kelulusan Jawatankuasa Pemandu Perunding perlu menyediakan salinan yang mencukupi draf-draf laporan untuk perbincangan dengan Pasukan Teras dan Pasukan Kajian. kajian lapangan dan soalselidik. Pasukan Teras akan membuat salinan untuk edaran kepada ahli-ahli mesyuarat. Semua laporan dan pelan akan diserahkan dalam bentuk dokumen (Hard Copy) dan digital iaitu CD ROM. 24 . sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras.

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB iv. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. pengetahuan. vi. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. v. kemahiran dan teknologi berkaitan. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. 25 . Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat.

iii. Senarai Ahli Jawatankuasa Pemandu adalah seperti di Lampiran 3. 5.1. meminda ataupun menolak cadangancadangan Laporan Draf Akhir Pelan Pelaksanaan Terperinci Projek PTB.1 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA 5. Untuk melaporkan kemajuan dan hasil kajian kepada Jawatankuasa Pemandu. ii. Untuk menyelaras semua cadangan dari kajian supaya selaras dengan dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Jabatan/Agensi. 26 . Jawatankuasa Pemandu dipengerusikan secara bersama oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Senarai Ahli Jawatankuasa Teknikal adalah seperti di Lampiran 4. iii. ii.1 Jawatankuasa Pemandu Fungsi-fungsi Jawatankuasa Pemandu adalah seperti berikut : i. analisis dan laporanlaporan. 5. Untuk menilai data-data teknikal. iv.2 Jawatankuasa Teknikal Fungsi-fungsi Jawatankuasa Teknikal adalah seperti berikut : i. Untuk memandu kajian agar selaras dengan dasar-dasar di peringkat kebangsaan.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5.1.0 STRUKTUR ORGANISASI Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini akan diketuai oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Semenanjung Malaysia dan akan dipandu serta diselaras oleh Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal. Untuk meluluskan. Untuk membantu Pasukan Kajian dalam pengumpulan maklumat. negeri dan juga tempatan. Untuk menyediakan garis panduan dan ketetapan dasar-dasar ke atas perancangan dan pelaksanaan projek PTB. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal ialah Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia.

ii. Membimbing dan menyelaras perunding untuk memenuhi keperluan kajian. Johor Bahru. dan Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) (Rujuk Rajah 5.2 PASUKAN KAJIAN Kajian Pelan Pelaksanaan Projek PTB ini disediakan secara bersama oleh JPBD Semenanjung Malaysia. Rajah 5.1). Johor Majlis Bandaraya Johor Bahru .dibantu oleh Ahli Pasukan Kajian lain dan Perunding Tugas-tugas Pasukan Kajian yang utama ialah seperti berikut:5. Pasukan Kajian akan diketuai oleh Pengarah BRFN. 27 .2. Bertanggungjawab dalam memandu arah penyediaan pelan pelaksanaan selaras dengan sistem dan elemen PTB. iv.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Skudai Kiri.1 Pengurus Projek (JPBD SM)/ Pasukan Teras i. JPBD Negeri Johor. Mengetuai perjalanan keseluruhan kajian dan memastikan kajian siap pada waktu dan peruntukan yang ditetapkan. JPBD Semenanjung Malaysia dan ahli Pasukan Kajian yang lain adalah seperti di Lampiran 5. Meneliti semua laporan dari perunding agar memenuhi kehendak Asas Rujukan. iii.1 : Gambarajah Kerjasama Agensi Utama yang terlibat dalam penyediaan Pelan Pelaksanaan projek PTB JPBD Semenanjung Malaysia JPBD Negeri Johor Pelan Pelaksanaan Projek Pembangunan Tanah Bersepakat (PTB) – Kg.

Mengemukakan hasil kajian untuk kelulusan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Mesyuarat MMKN. v. Bertanggungjawab menyelaraskan tindakan-tindakan Kerajaan Negeri dengan Kajian Pelan Pelaksanaan PTB berkaitan perancangan dan Program Penempatan Semula Setinggan di Kawasan Kajian. Memandu proses dan langkah pelaksanaan projek berdasarkan peraturan perundangan semasa. ii. vi. ii. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan rumah. iv. perihal tanah dan nilaian tanah kawasan kajian.2.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 5. Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan. iv. iii. Memastikan kajian agar memenuhi keperluan dasardasar di peringkat Negeri termasuk selaras dengan Rancangan Pemajuan. penduduk dan keluarga setinggan. 5. Membekalkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada Rancangan Pemajuan. Memastikan kajian agar memenuhi keperluankeperluan perancangan di peringkat PBT.2 JPBD Negeri Johor i.2. Membekalkan maklumat-maklumat berkaitan profil pemilik tanah.2.4 Perunding Perunding terdiri dari perunding-perunding dalam bidang yang dikenalpasti dan diketuai oleh Ketua Perunding. v. iii.3 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) i. vii. 5. Memastikan penglibatan dan kerjasama semua pihak dari peringkat Jabatan dan Agensi dalam negeri. 28 . Membantu dalam pelaksanaan PPP dan semua perbincangan dengan penduduk dan pemilik tanah termasuk sokongan dari aspek tenaga kerja dan kewangan. Mengenalpasti corak pembangunan yang bersesuaian bagi kawasan kajian.

cadangan dan program. Perunding perlu berunding dengan Pasukan Teras dalam keseluruhan proses penyediaan kajian. polisi-polisi serta objektif kerajaan / pihak berkuasa tempatan. ii. Antara tugas-tugas perunding adalah seperti berikut :i. vi. rajah dan pelan mengikut keperluan kajian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Perunding perlu berhubung dan berunding dengan pegawai kerajaan/separa kerajaan atau pihak berkuasa/agensi berkaitan yang terlibat secara langsung atau tidak dengan kajian ini. Perunding perlu mengubahsuai dan membuat pindaan semua laporan. mesyuarat. v. 29 . sesi dialog/taklimat dan menyediakan serta menyampaikan pembentangan seperti yang ditetapkan oleh Pasukan Teras. Perunding perlu mengumpul. Perunding perlu membantu Pasukan Teras dalam menguruskan latihan-latihan dan bengkel-bengkel berkaitan dengan projek PTB dengan menyampaikan maklumat. kajian lapangan dan soalselidik. Perunding perlu menghadiri semua perbincangan. pengetahuan. mengesahkan dan menganalisis semua data-data atau maklumatmaklumat yang berkaitan dari kajian-kajian perancangan. kemahiran dan teknologi berkaitan. iv. iii. sesi pembinaan persetujuan. Jabatan / Agensi.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Ketua Perunding bertanggungjawab ke atas semua hasil kerja perunding dan bertindak sebagai penyelaras kepada semua laporan yang dihasilkan oleh perunding.

ii.1 PENGURUSAN KEWANGAN KAJIAN ANGGARAN KOS PERUNDING Anggaran keseluruhan kos kajian ini melibatkan tiga komponen utama iaitu:i. Anggaran kos untuk bayaran perunding berjumlah RM 610. Pengagihan peruntukan mengikut tahun ialah seperti berikut :Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 : : : RM250.000 RM 610.135. Kos Professional Kos Sub.760 491.000 RM400.565 515. Pada tahun 2007.865 6. JPBD Negeri Johor akan memperuntukkan sebanyak RM20. C.000.00.0 6. 6.000. Bayaran Imbuhan Balik.540 104.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 6.00. dan iii.865 mengikut pecahan seperti berikut (rujuk Lampiran 6) : A. Professional Cukai Perkhidmatan (5%) Jumlah Fee Perunding Imbuhan Balik Jumlah Kos Perunding RM RM RM RM RM RM 386.300 24. D.22 juta. Kos Pengurusan Pasukan Teras. Bayaran Fee Perunding dan Khidmat Sokongan.020 Kos pengurusan Pasukan Teras adalah berjumlah RM609.2 JUMLAH PERUNTUKAN KAJIAN Jumlah peruntukan untuk Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB di bawah Program Rancangan Khas berjumlah RM1.00 manakala Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) sebanyak RM20.865 95. B.000 RM570.3 JADUAL PEMBAYARAN KEPADA PERUNDING Pembayaran kepada perunding dicadangkan penyerahan laporan-laporan seperti berikut:mengikut peringkat 30 .

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB JADUAL 6.1 : JADUAL BAYARAN PERATUS (%) 20 30 40 10 JUMLAH 100 BIL. PERINGKAT PEMBAYARAN 1 Laporan Awal 2 3 4 Laporan Teknikal Laporan Draf Akhir Yuran ‘Retention’’ 31 .

iii. mundur dengan persekitaran yang tidak memuaskan dan menghadapi kekurangan kemudahan asas dan kemudahan awam. Bagi pemilik tanah yang tidak bersetuju. Oleh itu dengan secara langsung menyelesaikan masalah setinggan yang menduduki tanah kerajaan di Kawasan Kajian. untuk keseluruhan Kawasan Kajian dapat Menyelesaikan masalah Kg. Pembangunan dirancangkan. Penyediaan Pelan Pelaksanaan Projek PTB akan dapat mengenalpasti persetujuan pemilik tanah untuk menyertai pelaksanaan projek. iv. x. Merancang untuk penyediaan perumahan dan penempatan semula penduduk setinggan. Tradisi dalam bandar yang didiami oleh orang Melayu yang telah dibangunkan dengan keadaan yang tidak teratur. v. viii. kawasan MBJB dan sebagai sebahagian dari kawasan SJER. Output kajian secara langsung dalam bentuk laporan yang dihasilkan ialah: .Laporan Awal . Merealisasikan hasrat perancangan kerajaan dalam rancanganrancangan pemajuan. ix. vii.Laporan Draf Akhir .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB 7. Meningkatkan penglibatan penduduk dalam membuat keputusan perancangan pembangunan selaras dengan Agenda 21 Tempatan. Membangunkan Kawasan Kajian supaya selari dengan pembangunan pesat di kawasan sekitarnya. keputusan boleh dibuat mengenai tindakan lanjut yang perlu dilaksanakan iaitu samada pemaju perlu membeli tanah-tanah tersebut ataupun kerajaan terpaksa mengambil balik tanah-tanah tersebut supaya Kawasan Kajian boleh dibangunkan secara komprehensif. 32 .Laporan Akhir (dimuktamadkan oleh Pasukan Teras) vi. ii.0 OUTPUT DAN FAEDAH YANG DIJANGKA DARIPADA PROJEK i.Laporan Teknikal . Mengurangkan peruntukan kerajaan untuk kos pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960.

. . xii. Penglibatan aktif semua jabatan dan agensi kerajaan . Hasil-hasil penemuan kajian berdasarkan elemen-elemen penting Sistem PTB iaitu: . 33 .Sumbangan.Penyertaan Pemilik Tanah. kerajaan dan agensi utiliti termasuk dalam aspek perkongsian kos pembangunan.Perkongsian Kos Pembangunan.Kuasa Perundangan Kepada Badan Pelaksana. xiv. .Plotan Semula. xiii. dan . Perkongsian pintar diantara pemilik tanah.Tanah Kewangan. .ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB xi. Pemilik tanah tidak kehilangan hak pemilikan ke atas tanah tetapi masih mengekalkan hakmilik dalam bentuk hartanah. syarikat swasta dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kawasan Kajian.

ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 34 .

.

.

Pengarah. Pentadbir Tanah. Ketua Pengarah. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 9. JPBD Semenanjung Malaysia 5. Pengarah. 15.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 3 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMANDU 1.Pengerusi Bersama .Pengerusi Bersama 3. Kerajaan Negeri Johor . Datuk Bandar. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 14. Ketua Pengarah. Pengarah.Setiausaha 37 . Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 8. Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 7. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 2. 11. Pengarah. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 4. Setiausaha. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor. Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia 6. Negeri Johor 10. Pengarah. Pengarah. Pengarah. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia 12. Jabatan Kerja Raya. JPBD Semenanjung Malaysia . Pegawai Daerah. Ketua Setiausaha. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 13. Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Datuk Bandar. Ketua Pengarah JPBD Semenanjung Malaysia 2. Pengarah. Timbalan Ketua Pengarah 1. Jabatan Kerja Raya. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor 5. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru 12. Pengarah. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Johor 11. JPBD Semenanjung Malaysia . Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Johor 4. Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Johor Bahru 14. Pengarah. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor 10. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. Pentadbir Tanah. Pengurus Projek Bahagian Rancangan Fizikal Negara.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 4 SENARAI AHLI JAWATANKUASA TEKNIKAL 1. Pengarah. Negeri Johor 9. JPBD Semenanjung Malaysia 3. Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor 8. Pengarah. Pengarah.Pengerusi 7.Setiausaha 38 . Pengarah. Majlis Bandaraya Johor Bahru 13. Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia . JPBD Semenanjung Malaysia 6.

Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Pentadbir Tanah. 6. Pengarah. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. 2. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Pejabat Tanah dan Daerah Johor Bahru Perunding Pengurus Projek. Majlis Bandaraya Johor Bahru Pengarah. JPBD Semenanjung Malaysia.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 5 SENARAI PASUKAN KAJIAN 1.Pengerusi 39 . Unit PTB. 4. Bahagian Rancangan Pembangunan Pejabat Projek Melaka. JPBD Semenanjung Malaysia Pegawai Daerah. 7. 3. Bahagian Rancangan Fizikal Negara. Negeri Johor Pengarah Jabatan Perancangan. JPBD Semenanjung Malaysia .Setiausaha . 5. 8.

00 KADAR ASAS (RM) 11.00 36.520.480.00 8.000.00 22.000.800.800.520.0 2.8 1.050.0 PEKALI 1.000.0 4.220.00 14.00 73.00 11.000.0 2.2 2.520.8 JUMLAH 33.00 104.0 24.2 2.00 3.00 MANMONTH 6.300.0 19.800. KOS SUB PROFESIONAL JAWATAN Pembantu Teknik 1 Pembantu Teknik 2 Juruteknik 1 Juruteknik 2 Juruteknik 3 Jumlah Kecil (B) KADAR ASAS (RM) 3.00 10.00 2.720.2 2.00 386.00 1.600. KOS PERUNDING PROFESIONAL: SEKTOR Ketua Perunding Pakar Pembinaan Kapasiti dan Pengurusan Projek Perancang Bandar Jurukur Tanah/ Perekabentuk Plotan Semula Jurunilai Jurukur Bahan Jurutera (Awam) Jurutera (Utiliti) Jumlah Kecil (A) B.0 PEKALI 2.0 4.00 40 .400.8 1.0 6.00 10.300.0 4.0 2.0 4.0 3.760.8 1.00 38.100.8 1.00 8.800.00 MANMONTH 2.2 2.00 72.400.2 2.0 2.00 8.00 21.00 12.00 47.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB LAMPIRAN 6 ANGGARAN KOS PERUNDING A.00 5.600.00 2.540.00 47.00 22.2 JUMLAH 48.100.960.0 2.040.320.2 2.2 2.

000.00 D.00 515.300.ASAS RUJUKAN PENYEDIAAN PELAN PELAKSANAAN PROJEK PTB Jumlah Kos Perunding (A+B) Jumlah C – 5 % daripada (A) +(B) RM RM RM 491. fax.865. Kerja-kerja Kajselidik Lapangan tidak boleh dimulakan kecuali terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis kerajaan. courier. talipon yang dibenarkan secara ‘lump-sum’.00 95.000. * ** Dengan andaian Perunding yang akan dilantik adalah beroperasi di Johor Bahru.000.565.00 41 .Pos dan Courier Kajiselidik Lapangan ** Jumlah Kecil (D) Nota : Semua tuntutan imbuhanbalik adalah berdasarkan kepada perbelanjaan sebenar disokong dengan resit kecuali bagi perkara yang dibenarkan di bawah pekeliling Perbendaharaan 3/95 iaitu urusan pos.865.00 Tuntutan Perjalanan dan Penginapan * Percetakan dan Menjilid Laporan Pembeliaan dan Penyediaan Pelan.00 5. D : Jumlah Keseluruhan A + B + C + D = RM 610. ANGGARAN PERBELANJAAN IMBUHAN BALIK PERKARA KOS TIDAK MELEBIHI (RM) 25.000.000.000.00 5.Gambar dan Fotokopi Telefon.00 10.Faks.00 24.00 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful