You are on page 1of 40

ORDINtER· NUMMER!

SOMMER· TIDER!

Sure oppstet fra redaksjonen : darllge tilstander pa nettet : kritikkverdige baker : internt fanzinepjatt : kommersialisering av hobbyen : mer mas om Arcon

Matthijs Holter

HVOR GAR VI HEN?

Illlagonenl hlc i sin tid startct ut av flere ;'\rsaker. Et onskc om ;'\ sc Illeg sclv p;! trykk, et onskc 0111 ;'\ hindc sanuucn spillmiljoct i Stavangcr og Norgc, ct onskc 0111 ct intcrcssant norsk spillblad. Og ct onskc 0111 ;'\ p;,virkc spillmiljoct i hcstcmtc rcrningcr. Ettcrhvcrt liar Il11agonel11 hlitt en litcn f:lktor i spillmiljoct i Norge; vi liar vrcrt 5;' heldigc ;\ ITt knyttct til

oss folk I11cd idccr og mcningcr, aktivc spillinrcrcsscrtc ressurspersoner - ell sjcldcnhct. Ogjeg foler dct cr pOI tide :j klart f:lstsctte

mine pcrsouligc vyer omkr ing spillmiljoct generclt og det norskc spillmiljoct i srerdclcshct.

JEG C2JNSKER MEG .•.

Jeg onskcr fiJrst og ficmst at £()Ik sk.rl spillc. At dc skal tr ivcs mcd dct de driver l11ed.Jcg cr ikkc intcrcsscrt i nocn (;)1"111 for folkeopplysning; dcttc rcflcktcrcs hI. a. i Iinagoncllls rcdaksjoncllc linjc - vi trykkcr SOl godt som alt vi ITtr inn i blader. Ell av gnlnllcne er at jcg ikkc tror spillmiljoct er tjcnt av den fi-ak~oneringen som .mtomatisk viI konuuc fra ell ovcnfra- og ncd-holdning: vi cr alleredc splitter nok, SOI11 dcltakcr i mange forskjclligc roller inncn miljoct scrjcg viktighctcu i :, s.unlc sp illcr nc s:\ l11ye SOI11 mulip; - det viI ncmlip; aldri bli noc i nrerheten av et homogcnt spillmiljo.

Jeg onskcr ogs;' at det sk.il vrcrc plass for nytcnkning. Det er s;'\ altfor Illange SOI11 ncktcr ;'\ spil!c rollcspill p;"1 andre Ill~ter enn de scclv.inligc ("ordinxre", som Audun k.ilrc tradisjoncn i en s.untalc mcd en potensiell fhnzinc-kundc). Dette virker p:' l11eg megct mcrkclig, Rollespillere kallcr seg krc.itivc og intclligcnte. De liar 111ed apnc oyne gatt inn i en hobby som krcver personlig utlcvcrclsc, en ny m.ite :'\ tcnkc p;'\, .iktiv inns.rts og bruk av tid og rcssurscr, Ingen av oss haddc vrcrt borti noe ligncndc for, 111en vi tok sjanscn 1';' a prove p;' - og fortscttc 111ed - noc nytt, noc som slctt ikkc alltid var akscptcrt av almucn,

H vorfor cr sa mange .rv oss rcddc for ;, forsoke

noc .umcrlcdcs n;'\?

Spill med Ilcrc spilledere, urvisking av gn:nsenc mcllom spiller og rolle, spill p.'\ interne personligc konfliktcr, spilling av hclc land og bcfolk ningsgruppcr, alhuck tigc spillfigurcr. m.iktlosc spillfigurcr. strengt hicr.ukisk orclncdc spillgruppcr. stcrk t bundnc roller, 11Il'get fi'ie roller, politisk oricntcrtc rollespill, rollespill l11ed hudsbl" sccnaricr 11](:d stcrkc inrcrtckstucllc

rcfcrcnscr, l11cgct uintclligcntc roller. roller I11cd stcrkt fi';1Vikemlc sosialc normer, spill hvor spillcr nc s:II11.1es i s.unmc Kropp. spillcrc SOI11 spiller hvcr.mdrc, flere spillere SOli I tolker sammc rollc, Et utsnitt av nlldighctenc. I31ir dc i det hclc tatt vurdcrt S0l11 mulighctcr av de fleste?

Jeg ouskcr at man holder seg nrindrc til clct puhliscrtc, Spillcnc 50111 l1tgis .mscs som rcvolusjoncrcndc h.rrc de hl.uulcr to forskjcLligc klisjcbcfcngtc ~jangerc. Det cr mindrc og mindrc Ioruyclsc i hobbycn. Megct ITt puhliscrtc rollcspill forsokcr ;'\ for.uulrc solve formcu og strukturcn p;'\ spillcnc; Thcatr ix, Evcrw.iy, Wraith, Aria:

Worlds, Khaotic, V~gcn. Enkclte trekker inn vissc Iornycudc clcmcntcr: Underground. Vampire, Amber, Price or Freedom. Dragonraid, Og!, Paranoia, Muu, Det cr store mcugdcr godt h~lldvcrk i sp illhr.insjcu, masscr av fortcllcrglcdc finncs, Men den stagncrer.

Jeg onsker at spillcrc forsokcr ;\ n:\ ur til hvcr.mdrc. Meget G i Norge har forsokt :1 dele spillcnc sine I11cd andre, For l11ye .ulicid, mcncr m.m. For lite pcnger :1 tjcnc. Hvis vi slutrcr :l tcnkc p;' pengcr og utsccuclc n:1r clct gjelder rollespill liar vi kommct utrolig langt. Dc G utgivclscnc 50111 dukkcr 01'1' 1110tcS ofte l1egativt, stort sctt rued hl.mk respol1s. Dct virkcr SOIIl Olll man .insrrcngcr seg lItL'I10111 dct vanligc for :'\ rr.ikke P;l enhvcr SOI11 stikkcr ut nakkcn, j.mtclovcn cr sterk i Norge.

Tnkk for oppmcrksomlictcn.

>;1·:···.· .. ' .. -: .

, ':': . '~".'

.,' " .;

'. ····Innhold '.' '.,

. " . ; ..

, '

I , , .;.' • ,..... j'

" .. :

",mRgonem 16, RUgust 1997

1 2 3 4 7 8

J ADDA DET ER FORSIDEN DET! Leder

Innhold, legal

Pc Ski over Nettet Det Hviskes del I Siaktebenken

IMAGONEM er et blad av folkct, for folkct og til tolket 50111 danscr med

1I1v! ulv! Vi gis lit .umcnhver IlI;lllcd onitre ntlig! Vi handler 0111 spill og spillerc og tillg SOIll hal' ined spill a p;jorc! Vi kan abouncres pi! ved ;[ sette inn 150 kroner pa konroen v;lr SOIlI er notert lcnger nedc! N;lr det er natt, plcicr vi ofie ;'\ sove, ug 0111 dagcll jobber vi ellcr studerer eller driver clank alt cttcrsom hvem vi er for eyeblikket. Det er fint ii scndc oss post. l.eserbrev cr det ikkc sa forferdelig Inallgc avo

Alt 50111 star i bluclct cr copyright de respcktivc forfrttcre og illustrarorer,

Matthijs !-loiter, Smalgangcn 16, 0188 Oslo,

l'ostgirokonto 0807~21262c).

14 Fra Trykkpressa

20 Arcon - Himmel og Helvete 22 M0rkets Tre Bredre

27 Det Hviskes del II

28 Trykksverte er tykkere enn Blod 33 Fra Kjellerbiblioteket

35 META -THE GAME OF ROLEPLAYING 40 ze UNReadabel serte

Undel'Vllniene l-ollespill:SPACE 1889 C~Hnpfin!: The

F;1111011S

L;1 S t

The

of L);1rkness: ]_)lllllll1Y

U 1- a i n d e a d

n, C

H

World

Word s W 0 I-I d 0 f I::> a 1- k II e s s : W () rr i l» a t

Marshlllallo,-v

Mag i c 1\ d vall c e d I) 1I 11 g e () I I S & I ~ () Il I i 11 i a

A

A

A

A

I~

E 11 dan e 1- e fa n z i n e a 11 III e Ide I s e r Z 0 111 b i e :

I\tlas

(~a III'_' s·

I-ledge

3

Pa ski

over

nettet

Likevel kommer dct orp en liste p:1 rundt 300 resultatcr n:1r jcg sokcr p:1 «rollespill». Dct viscr scg raskt at de flcstc kan lukcs ut av forskjcUige grunncr:

Jcg cr pa jakt cttcr uorskc rollcspillrclatcrtc hjcuuncsider. Et sjeldent dyr.

Artikkclcn bk: skrcvct tid":~ ijllli. 11I1i, kan v,,'n' II/,/,.,/("r/.

NOJl{c: Lite /;'/1(1 Rollcspill: Litcn subkultur Ncttbrukcrc: Liten gruppe

• /{ol/e"l'il/» het<"f,'1J('r her IlOrdml/e"l'il/. Lcvcndc ml/esl'il! k;Jlles «live».

NSSF info'

INFORMASJON OM NSSF

Hva erHSSF1

NSSF lIlt for Norgrs Sunul~ringsSpdl Forbund Det er et forsek rIA orgeanere splllmilJO'tl i Horae I etlandscmlenende forbund HSSF har pi cktober 1995 36 spillkJubber I spillkortgrcsscr 11.ln..Jsforeninger 10m medlemmer (for medlemshste SI! }TSSF bullenn III 2·95), NSSF crganiserer klubberog foreninger. ikke enkeltmedlemmer. AlIe klubber som dnver med brettspdl. roDe'Plll.lennde rcllespill, miniatyrer eller kortspLli (Magic 0.1) er velkcmne 10m medlemmer Te i 51 fall konlakJ

met! et lIIV sryremedlemrnene .

Helld..Jl{olm1s. LTF·F

PB 8126 Dep OOJ20SLO

Johannes Berg Tuengen J\Ue 10 03260110

NSSF - ct ekscmpel pJ hjetnnieside gJtt i dvalc, en rcise tilbakc i tid

At.mi - andre spilltorcuingcr 1101' fn~!?e dcrcs ckscinpcl!

MATTHljS HOLTER

1) Flcrc rctcrcrcr til S;JIJIIJIC side

2) Enkcltc cr uintcrcssnntc (trjeg cr ell glltt ,,:1 1.1:11' SOIJl spiller rollcspill nicd kort») 3) Eli clel cr heft Irrelevance (enmktrollcspillct i Iittersturkritikkcn»)

4) Flere cr utdsterte, spcsiclt sider for live-srmngcmcnt S0111 hnr vicrt .

Rtanl http://home.sn.no/-aklavene/atani/ main.htm

5ist oppdatert 17. Januar 1997

En 5 !ir ganuuel klubb i Sandefjord, tcllcnde 35 rncdlcnuner, som bcskjeftiger scg rued rollc-, kort- og brcttspill. Atani liar cn vcldcsignct hjcnnncsidc 1I1cd finc bildcr, og et meget imponercndc sccnariebibliotck. I tillegg liar de en side mcd linker til forskjclligc norske spillforcningcr, biidc rollespill- og livcrclatcrtc - absolutt pluss!

o

CD e rn

006()O 006() 006()

00

u

I

L

Hexagon http://www.pw.ntnu.no/hexagon/ 51st oppdatert 2. Rpril 1997

Hexagon er SOIll kjcnt dcn Trondhcimskc spillklubb sorn fostrer mutantbrodrc met! skrckkinngytcndc brettspillgcner, Sidcn scr mcgct kcisam ut - hcxagoncnc som bakgrunn gjor dCII faktisk cnda mer uintcrcssant elm Olll tekstcn kUII var svart pa hvit - men her cr mcngder rued klubbinfo, alt fTa motctider og adrcsscr til forskjelligc mailing lists og komplctt (konuncntcrtl) ovcrsikt over klubbcns spill. Ell del litt utdaterte links.

0 CD 006
u © 00
I ra 006()O
L <If" 006() N55F http://www.pw.ntnu.no/-martinn/nssf/

4

Sist oppdatert 22. Januar 1996

NSSF, Norsk Simuleringsspillforbunds hjellllllesidc. Svart tekst pa hvit bakgrunu, som et standort Word-dokulllent. F;'\ links, kun gamic bulletiner og Ham Torvatns email-adresse. Man tar inntrykk av at foreningen ikke cr spesielt aktiv, mildest talt, For nullsparagraf og snnilmail-adrcsser.

0 CD 0
(J © 00
I ill 006
L qr 00 Nordhordaland Spillforening http://gudmund.vgs.no/-frodefl/ nsf2.htm

Sist oppdatert ?

6 gutter i Knarvik med store .unbisjoner - meget bra. Forcningcns form;)l er a skupc ct srort niiljo inncn rollcspill/Iircnspill, arraugerc spillckongrcsser, og ;1 f:i Ilye (sxrlig jcnter) til a spille rolle- og brettspill. De 6 forsoker a samle Nordhordalendingene til strukturert spillaktivitet, Linker til «The Livemakers» hjemmeside, hvor det star at de konuner til a begynne med live.

o u

CD 006
e 0060
ill 0060
<ir 00 I L

Rena Brett- og Rollespillekiubb http://effie.oslr. hlhm. no/-rbrkl Index2.html

Sist oppdatert 19. Clktober 1995

Sannsynligvis dod. En annonsetavle som er under konstruksjon(!), en liste over sryrciucdlenuner, klubbinfo (4 stud enter sorn spiller av og til) og bittelitt Avalou-rcklame (rabatter, vet derc). Ingen re, o eller 5.

0 CD 0
u © 00
I ill 006
L qr 0 LIVE-EORE[\IINGER

Unlversltetets Hnllasplllfnrenlnq, Levende http://url.ulo.no/slash/lndex.html

Sist oppdatert 17. Junl1996 [Kalendarlum 13. Junl 1997. linker 25. Februar 1997)

URL har som form;il ,i skape er bra LRI'miljo for studenter i Oslo. De arrangerer ikke egne lives, men har links til alle kjente norske

Bergen Frie lmorovtsaslons'Ieater http://www.iI.uib.no/-magnus/ ratatosk.html

Sist oppdatert senvinter 1996

Inneholder Ratatosk, DFITs medlemsskriv,

Ot=crap I=sividt 2=IJ]J"dde/rJddig .1=OK -t=bm 5=exceptiolMI

live-foreninger. Smakfull og sober hjemmeside, utrolig godt oppdatert kalendarium - anbefales MEGET sterkt, Ogs:\ info om live og avarter, sarnt programovcrsikt for 1997 - hoyt aktiviretsnivd farste halvar, hvis alt ble gjellnornf0rt. En del av dell internasjonale nettbaserte «LRP-ring».

RATING:

OppdatL'riJlg Utseellde III torn ias]. on L1iJks

CD e rn

00600 0060 006000 00600

o

U I L

"'.:'. -.-". ''i~ ~',

',,-,,.,','.: "':''.f,,/':' ... ,,!;:;'Ir~CA'~'::<-~)'''''';!::';';:i; : i;::' ,

.' 'J". "U riiyt;;rsitetetsRollespill[drehillg,Lbvende'i:;'

mu: ~ ~ f~ for ~d'rm~r ved Or.veurt~~l·t·1 CMo'og .v;·dr~·~~d iAtt(f:nc for Icve~~e roUuvill VllkaI fr~~'I1~

IWUt!uen f?r. og ~.UlIlU~~ Q~ levende roDcsp\ll b~ 1~4(nler. " .' . " "

. .i~

, -':'. ,', .

URLs lijemmcside er et must lOr allc 111ed ct SlWV ;IV interesse tor live

Soria Moria - E11 verden skapes suktc pJ nettct

5

tkk« !,Inll st /r1l://-,'YlIICIII tiunc» I'J ucttct! Vii'r U/{L cr:

Iut] '://

I VII'I v.stud. his. 111'/ r-stciu» r/i) llil!")/ 1<'111/ index. htm!

I t.ol!« 'Sl' illin tc n 'ss, -rtc bor "p'ii·sfi!.ke innom Ilyhet"'I'n'I'/'CIJ

I II I..\l'ill. n ,II, 'sl'il/

saint links til andre livc-rclatcrtc sider, info om kommcndc liver (helt utdatert na), og snuiiufo (billigc rcinskinn 0, L.) Mcgct basic utsccndc, ingcn bildcr, men i hvcrt f.111 Icsclig.

0 CD 00
u e 00
I rn 006()0
L <ir 006 Yggdrasll http://home.sol,no/wennenvo/yggdrasil/ Sist oppdatcrt 29, Mars 1997 Ell liten liveforcning mcd 15-20 medlemmcr og hoyt aktivitctsniva. De rcgner mcd a arrangcrc 5 live i 1997, i tillegg til flcrc cndags-foretcclser (blant annet en «harvc-live»), Har allcrcde lagd 2 stk. «Nattcns Klor», Helt OK side med cngclskspr:iklig altcrnativ, Lite info am de forskjelligc arrangcmcutcnc, myc om det fastc vampc-nrrangcmeutct Dcn 6, Tradisjon, som ogs:l har dcn dcsidcrt mcst stilige sidcn.

Cl) e m

006 006 006

middelaldernorsk.
0 CD 00
u © 006()
I rn 006()0
L Cir 006()0 LRS Norge http://home,sn,no/-alejohan/lrs,htm Sist oppdatert ? (en god stund siden). Logo og en side am hva LRS skal drive mcd, LRS tar siktc pa ;'\ bli en landsdckkcndc liveforcning, men virkcr litc aktivc. Ingcn links, kun info am innmclding og planer for framridcn, litc konkrct. Noc usikkcrt hvorvidt disse stadig cksistcrcr.

CD © ill

o

00

o

U I

L

o

006

U I

006()

Ravn http://www.ifi.uio.no/-kJetim/ravn/ 51st oppdatert 26. Mars 1997

Ravn bur vel vrcrc kjcnt gjcnllom media og word-of-mouth. En star Oslobasert liveforening, ansvarlig for en del store arrangcmcnt, Sidcn er cnkel og grci, mcd en god struktur - men lite innhold; under artiklcr om live, f. Eks., finnes ett brev og en kart artikkcl. En del links til utlandct, egen mailingliste, oversikt over dc beryktede Lovcnc

(klubbregl er).

CD e rn

006 00 006() 00f)()0

L

o

o u

I L

Soria Moria http://www.ifi.unit.no:8o/-espenstl sorialindex.html

Sist oppdatert 30, Oktober 1996

Fint hildc, men litt lang tid a lastc inn, Soria Moria er Trondhcims livc-fcrcning, sam basercr de flcste av (kanskje aile?) sine live i riket Allfirda. Myc informasjon (dog myc uferdig!) om Allfirda og Soria Moria, cn del links til andre klubber, arrangementer og rclatertc sider (innenlands og utenlands). Fargevalgct cr mcgct klcdclig

6

.

o e t n VIS K e S

Tins som har kornrnet ut

~ollespill

t\rs Magica: Hedge Magic I=all of Cthulhu: Secrets

~all of Cthulhu: Dreamlands 4. .dition

~astle Falkenstein: The Memoirs 0 I\uberon of Faerie

I=hangeling: The Enchanted I=hivalry & Sorcery: Gamcmasrer's Handbook

I=hivalry & Sorcery: Gamemaster's ~hield

I=yberpunk: Firestorm: Stormfront )eadlands: Independence Day Jime Novel

)eadlands: Book 0' the Dead ~verway: Hero Sheets Sxilllll~ng~

Extreme Vcnge.urce cr c' rollcspill livor mcnn cr M-E-N N og verden cr ti! for ;T rcddc om og om Igjen Ir, int crn asjonnlc tc rror ist cr, narkotik nssnuglerc og .nidrc trusler.Arnold Schwarzcncggcr action h clc vel en. Ut et prctcnsjoner, utcn dill, ut et urcniug. Morsouit.

~ading Suns: Priests of the Celesial Sun

~ading Suns: Weird Places :®g~gical Medley

Fu dg c: A Milgic,1l Medle} dckkcr Ilcr« hoyst variercndc typer m.wi !hI, vilr egell og andre vcrdcner. Spcsielt [ntcrcssant c k.ipitlet om Atrikensk magi. Anbi:f7,}es.

::;URPS: Mecha

Cult: Purgatory Sourcebook .&ge(](j of the five R.in~

Legend of the Five Ring springer lit ;IV kortspillct. Mcg« god [,akgrwlIJ, sics clct, og CI tyk]: luirdb.rck-bok. Scr bra lit, sidcnc fj'llcs ikk» 01'1' ordcntlig.

In 1T~ Haker Street

Et Sherlock Holmcs-brcttspil. son) ser lit son} en mellomtint sncllom Cluedo og Consulting Detective.

r.1I Quiet on the Western Front V\,SL: Action Pack

r.SL: Armored Stand

V\,SL: Gembloux - the Feint L

ASL: Defeating Enemy Armor

ASL: All-American: 82nd Airborne

Mod. 1

--'<:-1--

~_J/

I'"

~attletech Field Manual vol. 2Caniibal - Burma 1942-43

Pr;nrp« Rvan's Star Marines

Fr.1 Avalon Hill. Kort/brcctspil. for 1-6 marines som sknl reddc prinsesscn. 1 tlllegg hur alle ct egen nillsctning. Scr intcrcssant, men dyrt lit.

In Id

Timjim. Bnsert P" S;lmJJH b akgru nn sons dcres T'im c Agent-spill, men dcttc spille lumdlcr om ;/ krige ruudt gnlakscn og koloniscre pl.utctcr:

Twilight Imperium

fuiligltLIrn periu uu.Ilcrderlands Ogs// et sci-Il-spill, faktisk ltg( sv danskcr (men .1Inerik;I/JSA selsknp). Forsok " bli den nics nv.urscrte og politisk domincrendc ruscu mens dl k aprcr planctcr til lioyrc op vcustrc. Forskjcllig brett h Vel g;l/Jg, 2-6 spillcrc. Virker mege I}}~/ etta J-.J spill; anbcthlcs.

Sunnsynligvis godt.

Mage: Euthanatos Tradition Book vI .. n In Rb .. k

Men In Black cr sclvsagt baser pJ Iilmen som er 90-:irenes SV.11 p;T Ghostbustcrs. Dct er de forste rollcspillct til WEGs D6 system. Hvortor j .111 verden blc ik kc Gh ostbustcrs-systcmc brukt j stedet?

rvtERP: Arnor: The Land rvtERP:The Northern Waste Neverworld: Culture Book:

Neuonians

>endragon: Lordly Domains ~hadowrun: Target: UCAS

~tar Wars: Fantastic Technology:

Droids

~tar Wars: Hives of Scum &Villain} ~tar Wars: The Black Sands 0 pocorro

~tar Wars: Mos Eisley Boxed Adventure Set

[Iraveller: Pocket Empires ruavclkr.:....An.rulJ..ali~

Traveller spyr lit tillegg mskerc cnn nocn gidder ;/ f(Jlge rued. Kvnliteten c r ck strcm varicrcnde, men dct Iinnes Iny' brn oppi her. !ijckk bokcnc fol du kjopcr:

~ampire: City of Darkness vol. 1 rv'ampire Dark Ages: Dark Ages ~ompall.ion

~ampire Dark Ages: Lord. Liege uid Lackey

Werewolf: Silver Fangs Tribebook

IBrettspill

7

Min forstc tankc cia jeg s;'\ dette spiller var:

"Hvorfor sajeg ikke dette p;'\ Arcon?" Min andre taukc var: "Forrcstcn. Knnskjc like greit." Dette cr kanskjc ikke det bcstc a vise ITam til den gemene hop, spcsiclt ikke hvis det er en viss sjansc for at ikkc-gamcre eller andre lett stotte grllpper dukkcr opp. Likevel: Haddc Varg forst dukkct opr pa Arcon (hvis de da ikke var dcr), haddc de garantcrt solgt en god bunko av dette spill ct.

UrSEENDE

Forsidcn er mcgct ioyncfallcndc. Et fotografi .iv tre oppsk lruc kropper, i forskjellig grad av fi>rratnclse. Meget smaklost, men bildet gir ct godt inntrykk av innholder. En (muligeus utilsiktet) aura av undergrunn og subversjon omgir det tynllc heftet (som forevrig ikkc er ryggbrcttct, men bcstfir av en bunke A4-ark stifict sammcn).

Innsidcn er ikkc fullt like spcuncnde. Et noe halvhjcrtct forsok pa avis-layout, dessverre utfort i Word (s:'ividt jeg kan sc), et program som ikke cr cgncr til dcttc; i tillcgg liar forfattcrnc valgt litt fcil fonter, etter min smak. Heldigvis (?) liar ingcn gjort noc forsok pa a illustrcrc: bildcnc cr fotografier fra aviscr og ukcbladcr, med forskjcllige motivcr:

Sericmordcre (kjente og ukjente), dodc menneskcr (til tider svrert grafiskc bildcr), kart over norskc smibycr og bygninger (kopiert fra kartbokcr), og (som tillegg) et kart over Norge mcd oversikt over kjente uoppklartc mord de sistc :'irene.

Hva kan man si? Hvcrken smakfullt eller stilig, holler ikkc ovcrdrcvent originalt, men likevcl cfTektivt nok - ncstcn for cfTcktivt: Utsccndet

bringer spillcts innhold kanskjc litt for nrert tillesercn.

INNHOI..D

Dct er ikkc mye man far plass til i ct slikt hefte. Introduksjonen cr noc av det Illest interessante, hvor Vargeruc forklarcr om spillcts utvikling - de liar holdt pa halvannct ar, og hatt en del problcmer underveis; ikke . bare har foreldrcne deres (forst;'\e1ig nok) rcagcrt svrcrt negative, noc som har tvungct dem til a holde pa i dct skjultc, IIIcn cttcr et politibcsok i den lokale rollespillklubben ble de ckskludcrt pa livstid!

Mcningen med spiller er at en av spilJerne setter opp en sericmordcr (en del ckscmplcr fra virkeligheten gis), og wr 2 spillukcr pa seg til a reise rundt i verden (sclv 0111 kun norsk gcografi beskrivcs) og rett og slctt drcpc folk pa grLlsomllIe m;lter. Deretter konuncr de andre spillerne inn; de ska] forsokc a finne og stanse mordercn, Idccn virkcr faktisk gauskc intcrcssanr, i og mcd at spillcrne kommcr i en direkte konkurransesituasjon, og morderspillcrcn sannsynligvis viI job be en del

hardcre cnn en spilledcr-styrt sadan; men den er dessverre utdypet alt for lite, og ckscmplcne som gis er ikke spesiclt gode. Det ovcrlatcs til en stor del til spillcdcrcn ;i bestcmrnc hva som skjer nar grllppene motes - eller om de klarer det.

Innholder, lite nom forsidc, baksidc, innhold og lcdcr, er delt opp i:

23 sider regler (hvordan sette opp

scr icmordcr/politi, hvord.m sllss, panikkregler os v) - ikke myc nytt her: cnkclt D lOO-basert system, megct Cthulhuligncnde, mcn med et par morsonunc regler for psykologiske effekter, lost bascrt pa Sanity ITa CoC.

8 sider bakgrunn 0111 forskjellige mordere, deres vanligste drapsmetodcr, psykologi og foretruknc offer. Ikke spesiclt dyptployende .. og man kan vclnesten rcgnc mcd at den snevre Ill:'ilgruppell for dette spiller kjenner sine forbilder; men greit ;i ha med.

8 sider spillcdcr-tips; hovedsaklig om hvordan man beskriver blod og gorr ckstra grusolllt, 1IJen ogsa et par lose ideer om hvordan man kan strukturcrc en kampanjc: interessante vrier som at morderen jager p:'i de andre spillerne, og 0111 mulighctcn til a br inge det ovcrnaturligc inn i spillct.

5 sider med kart og omradcovcrsiktcr i Norge.

R

Al..T I Al..T

Detre er et meget vanskelig spill :! forholde seg til, ag det gimes ikkc enklere vcd at forfattcrne har tatt et uklart standpunkt. Tar man dct sam det er, er det rctt ag slett ell oppfordring til a lckc mordcr - basert pa virkelighereu. Og det cr akkurat her problernet ligger: A holde fantasi og virkelighet .ulskilt er en av de viktigste ferdighetcnc man l.crer innen roJJespill, men her kan det [Iktisk bli en smule vamkeligere - spesielt hvis mall fulger forfatternes spekefulle r:hl am :! plukke ur "en skikkelig drittsekk dere kjenner", finnc ut masse om ham, og bruke ham som offer.

Jeg velgcr :! ta det sam et spill. Slik sett er det rydclig en amarorutgave, med cn tcmatikk SOIII aldr i kunne konuuet gjenIlalll maskenc hos er spillselskap, Der virker spillbart og til dcls underholdcnde. Men personlig er jcg lei av den store fokuseringcn p:! serie- og masscmorderc, sam har g:!tt s:! langt at cnkelte faktisk idoliserer dem, skriver brev til dem, utgir magasiner om dem og kjoper kunsten (!) Jeres. Temaet har mister sin fascinasjon, og n:!r det forsviuncr, cr det lite igjen av spill ct. Morsomt sam kur iosiret, forferdelig d:1rlig far spillmiljoets ansikt urad, og i gnumen alr for dyrt tatt i betraktniug at man kan finne pa det mestc like raskt selv.

NORGES SIMULERINGSSPILLFORBUND

NSSt cr <'II 1IIIlilsddkellde liJl"t'IIJit< Ii)}" spillintcrcssert« iIV Ii/It: sIlt'? J"fl1Iellt: a IIllllt'?" - blan! 11II/Ie'11i Iii sumlct .,:,1 1II1I/IXe norsl«: spittcrc 1I11t1<'1" dcnnc Pltrl/ply"rSI/llisil~i)J/ell, III dll'IIIIIlt:1I VIII sllllsMlle knn bli rculiscrt.

IIvem IGIIl bli medlem? Klubber OZ enkellpersoner som sysler med "spill" av et eller cnnel slag, del v.ere seg rollespill, leveude rollespill, strategispill, minialyrspill eller kortspill

llva koster del'/l'riser for mcdlcmsskap lit 19970(; 1998 er som fl~lg('r: - Klubber: 250 kr, pJuss 100 kr ekstra for hvcrt ckslra "abonncmcnt" p,\ lmagoncm, som Iungercr som mcdlcmsblad. l'rivatpersoner: 150 kroner for individuclt mcdlcmsskap.

llva far lIIan? Aunenhvcr maned far man tilsendt spillfanzinet Imagonem, Hvert nummer er pa 50-70 sider, fyll Iii randeu med norsk spillstoff; artikler, debatt, scenarier, anmcldelser, reportasjcr, intervjuer, you name it.

Alk medlcnuuer fiir O'I,sa lilsendt NSSI'-blliktincn; cl lilt torrerc OZ mer informativt forum, oppdarert 0'3 mcd de sisle nyhcter om norske spillevcnemcnter OZ NSSl's arbcid,

AIle medlenuner, cnkcltindividcr savcl SOIll klubber, £iir 10% rabatt hos Dreamlands-butikkene, Avalon, Valhall O:~ r.gil Cruusknllcs &~eslllic (Live-verkstcd).

Ilva &ior NSSI'? Styret i NSSr utarbeider i disse dager fire forskjellige brosjyrcr, bl. a. En dyptgaende, forklarcnde Iorsvarsbrosjyre, av typen: "Rollespill cr ikke satanismcl", ment SOIll el clfeklivt motgiftsmiddel del' hvor det skulle behoves.

Vi arrangera Norgesmcsterskap ifor~kjelIige spill,

Distriktsrnsvarlige blir for tiden forsokt rekruucrt, Nylig fikk vi slike i Tonsberg OZ Bergen, OZ inleresserlc Ira andre steder kau meldc Sl'g.

Seminarcr o:~~ kurs av farskjelli:-;c typcr er p,\ tapctcn. Aktuellc cmncr: l.ivc·arrall:~erin~~, kasIYllll'syill:~, 'zinl',"t~ivill~, spillc.k-rkurs. Nar medlemsmassen blir mel' slabil OZ storre, regner vi rued fast statsstottc. Vi SCI' far oss reisestotte IiI cons, livcarrnngcmcnt, NSSI'· aruu gcment OZ ligucnde til medlcnuner fra distriktene, stotte til 'zine-prosjekler, cons 0'1, andre rclevarue saker, fasl pcngcstettc IiI alit' mcdlemsklubber, dcltagl'lsc pil fritidsmesser, osv, osv,

Vcdlcklcr, ulfyllcnd« illllllllall'ril'lIl':.~ illnh:talill:-;sslipp f,\s wd Iorcsporscl elkr illlllllddill;~.

Adresse: Hans Torvatn, Kirkegata 38, 7014 Trondheim

l)

Pierced Heart cr en roman. Bakgrunncn cr Ii'a rollcspillct Over the Edge, bokcn cr ut~itt av s.unme sclskap som utgir OtE, forfattcrcn cr mcdforfattcr av OtE. Men det cr alts;'\ en

roman.

Pierced Heart omhandlcr Alcx. Alex' tvillingsostcr jonna, bcromt kristcnrockstjcruc, dor under mystiskc omstcudighetcr. Alcx o~Jonnas h.ilvbror Patrick onskcr ;1 gravlegge jonna snarest utcn ;1 fly hennc tilbakc til statcuc forst. V;'\r hcltinnc forst.ir ikkc hvorfor, men sidcn Patrick var JOl11las mallagcr og nrcr mcstc vcnn, g;'\r hun mcd P;I onsket og drar avg;lrde til bcgravclscn,

Og her begynner problcmcnc,

Regravelsen firmer steel pa Al Amalja.

Dct cr vel ikke a nevnc for mye hvis jcg fortcllcr at det oppstir problcmcr med booking; mcrkvcrdighetcr ved toll- og inuuigrasjonsintcrvjuet; og forvirring n;'\r Alex forsoker a finnc ut akkumt hvordan og hvorfor jonna dode. Erfarnc tanketurister til Al AllIarja vii ogs;'\ nikke gjcnkjcnncndc til ct par stcder og pcrsonlighcter - sorn dcn eldre br itiskc

herren Alex sitter vcd sidcn av p;! flyct, cllcr den astrologi-fikserte vikingspircn av en gjengleder. Det dukkcr ikke opp Illallge nyc clcm enter i boka, spcsiclt ikkc for de ;1\' oss som ogsa liar spilt kortspillet.

Det cr ikke en kr iminalroman. dcttc her: forfattcrcn har i stcdct forsokt ;1 giorc dct til ct drama, hvor dc forskjclligc pcrsonelles indre liv trer tydelig fram. Dcssverrc liar han giort litt for myc av dct godc; Laws plJScr pa med folclser og indrc konfliktcr, og pcrsoncnc hans g;'\r og gna~cr og gnager p;'\ scg selv og liar sa myc tvil og diverse inni scg at huff. For all del, de st.lr fr.un SOlll troverdigc, spcsielt Alcx, men litt mer av anrydningcns kunst had de ikkc vrert dumt. Alt for litc ovcrlatcs til lcscrcn.

Bokcn er ikkc sa humoristisk som Illyc av Otli-matcr ialcr har vrcrt, Logisk nok, ettcrsom den handler 0111 ct tragisk dodsfall og langvar igc familickonfliktcr. Likcvcl glimtcr dct til hcr og der, spcsiclt i IlIOtCIlC mcd Dincsh Rajpnl. Og dct cr f.,ktisk til cn stor grad bipcrsoncnc SOIlI gior bokcn bra; en Arics over sin bcstc alder, en ncvrotisk bcgravclscsagcnt som sclgcr vcrdcns mcrkcligstc uarkotikum, og ikkc minst jesus Kristus gior icsningen spcnucndc,

Motcr.javjcg ncvntc tidligcrc kortspillct On the Edge, Til tidcr cr dct vanskclig a frigiorc scg fra forcstillingcn om at Laws faktisk har tatt ct slag OntE og skrcvct ned hva SOlll skjcddc underveis. Folk trdfer hvcrandrc i hytt og pincvrer, sL'\ss en gang i blaut, blackmailer litt her og der, bcstikkcr hvcrandre og sa vidcrc. Slett ikke uvanlig i bokcr, dctte, men likcvcl: N;'lr tankcn forst dukket opr, bet den seg fast, Muligens bare fordi kortspillct fungerer S3 bra til a fortelle Al Amarjanskc historier mcd?

Alt i alt er Pierced Heart grei lewing. Den er ikke noc must for Ot E-fautastcr - faktisk tror jeg den vii fungere bcdrc for folk som ikke har vrcrt S3 mye borti spiller for, da de vii ha litt Iller moro av a oppdage den underlige eya. Ingcn bancbrytcndc littcratur, dette her. Men grci lesning.

10

SKJERM

Som aile spill uren respekt for seg selv liar

ogs;1. Ars Magica en spillederskjerru. Den liar s.uume for- og bakside som rcgelboken (med det unnt.ik, s;1. klart, at dct spesifiseres at det her cr snakk om en Parma Fabula, nee som s;1.vidt jeg kan forst;1. betyr "beskyttcr av fortelling", selv om det er muligjeg er helt p;"\ viddene her). De to resterende delcne p;1. utsidcn hcsdr av tabcllcr for s.ir og slirsomhcr, s.unt for l.iboruroriske forctcelser. lnnsiden er trykket svart og gdtt p;1. livitt, og har tabcller for s;1. m.mgt: V;lpen, rustniug, k.unpstuts, skyting, sl.issing, kiving, kumpsekvens, avst.mder, initiativ, reruingoversikr, ferdigheter man ikkc har, distruher iug, forskjellige realms' gjcnsidige p;"\virkning, formelsikting, ord og gester, kjappe magiske forsvar, reiser, magiske 11a ndl in gc r, stundnrd-nvsranderv' va ri gh cter / 111;1.1. Akkurat det m.m kunne vente scg.

HEFTE

l nni ligger det et hefic som er delr opp i tre seksjoner: Fabulous Treasures, Library og Mercenary Groh"" Om disse liar jeg folgende ;1 si:

Fabulous Treasures forsoker a giore ska~ter og r ikdonuuer til noc Iller mytisk og intercss.uu, i stedet for bare ;1. vrerc hauger rued verdisaker, Det forkl.ires hvorduu man kan fortrolle v.ipcn (s3nn helt ut av det bL1.). Og en del gjensrandcr bcskriv .. s; noen magiskc, nocn hare vakre og dyktig lagd. Disse er interessante nok, og h.ir til rider ganske spcnnende virkninger, men det gis uvcntct lite bakgrunll om de

forskjelJige tingene: bakgrunn er slikt soru "This two handed executioner's sword was forged by a master", eller "Enhantrix of Verditius created this whetstone to simplify the job of looking after the weapons of her covenant". lkke seers inspirercnde, og gjenstandene blir akkurat det: gjenstander - ikke en del av en storre helhet. Et par beker beskrives i litt (litt!) mer detalj.

Library konuner med litt £lere baker - arkane og mundane, sumrnae og libri quaestionum, saint en del forrnels.uulinger, Her har det blitt gjort meget fa og sparsolllme forsek pa ;'i bringe inn no en form for atmosfiere; det er en oppramsing av titler, forfattere og stats som en hvilken 50m heist tulling kunne slengt i hop - med fa unntak. Library-kapitteler er ment a representere et standardbibliotek for en covenant, og er slik sett brukbart; men som lese- og spillcstoff er det uhyrc tdkig.

Mercenary Grogs er en liste over 10 forskjelJige grogs fra Aragon. De gis 3-4 setninger med beskrivelse hver, og er ellers en samling met! statistikker, Introduksjoncn forteUer meget lite nytt om hvcrken grogs eller leiesoldater. Man har med vilje ikkc gitt grogscne nocn spesialiteter innen ferdighetene, for ;1.la spillcrnc selv slippe til. Hva er egelltlig meningen med disse stakkarne? At man skal spare inn de 10 minuttcne det tar a snekre ihop sin egen grog?

ALT I ALT

Anbef:tles rett og slctt ikke. Sclvsagt et must hvis mall syns man trenger ell skjerm, og slik sett helt OK gjennomf0rt, men det som f0Jger mcd inni er sapass tafatt og tynt at jeg personlig ikke ser noen spesicll bruk for dct. Argumcnrct er sannsyuligvis at dette cr ct skjelett spillcruc kan bygge videre p;1.; sant nok, men skjelettet er S3 tyllt at det gcdt kunne fltt plass i regelboken, Soin sagt: Kjep hvis du trellger en skjerm, ullnga ellers Par rna Fabula.

II

~.L;-<~\.

, ~ ,.// ~~\

~. ''''- ~.:'~

• ./','{: '!'l; I .j 2' ,,. "'-:' _::

•. t ~ " '" ~ ._d, '. \ ......... ' ~ Spillct g;'\r ut p;'\ ;'\ vrcrc

':it'" .ij'II(" ~

( 1J) .~" ..• '-l....,...__._;~, "I

"'_ ,.1;, l' -'~~': .:' . forstemann(kvinnc(rcptil)) tt

IllrU~ 1':.,::3:::> Imperium Rex, galakscns

. .. ~ "" ~ /. hersker. For a oppnf dcttc

",:,:'. ';.;f\l·\. ": ~-.,.l··· / lila man kommc scg

'~_J;, !i',,::::;, .~.(/ gjcnnolll flcrc stadicr, SOIll

S . ,'r" .' - har hoycrc og hoycrc krav til

.; r·',,· t c k n 0 I 0 gi, rcssurscr og innflytclsc.

~ Rcssurscr og innflytclsc far man vcd a kaprc plancter (og i vissc tilfcllcr SOlll spcsiellc egenskaper fra sin cgcn rase), Teknologi liar man mulighet til a kjopc liver runde, safrclllt man liar r;'\d; i bcstc Civilization-inaner far man spcsicllc mulighctcr cttcrhvcrt SOIll man hlir mer fralllskrcdcn - inncn Propulsion, Wca pons og General,

Enda ct godt nytt brettspill! Vi cr inne i en god trend for tidcn, folkens; fl'lrst kommcr Agc of Renaissance, sa konuncr dcttc her landende. Ikke dct at dc to spillene er like - langt dcrifra. Twilight Imperium cr ncmlig ct science-fiction-spill SOIll tar for scg militrcr, tckuologisk og politisk konflikt mellom flcrc intclligcntc raser, Ikkc dct forste, og sikkcrt ikkc dct sistc - h;'\dc gallllc Stellar Conquest og nye Throneworld tar for scg noe av det samme, Mcn nok 0111 demo

Dct som fikk meg til a tvilc pa 0111 jcg skullc kjope spillct var i grunncn kun en ring:

Forsidcn. Illustrasjonen utcnpa boksen er gjort i cn standard tcgncscriestil jcg

godt kan spare meg for, og sclvc eskcn er av lav kvalitct, litt for myk og usauuncnhcngcndc cttcr min smak. Innholdct SCI' litt bcdrc ut, sclv om

allc iliustrasjonene cr av sanune tyro Brikkcnc cr enkle og adckvate (forskjclligc farger for forskjclligc rascr, og forskjcUige tegningcr for forskjclligc skip); dct cncstc taller som star pa dcm bcskriver antallct skip SOlll cr i en fl.itc, Sclvc hcxcnc (hcx = hcxagon, sekskant), som

brettct scttcs s.unmcn av, hal' en bchagclig stjcrncspckkct bakgrunn og planetenc cr fine (sclv 0111 dc gjcIltas litt for oftc). Men kortcnc cr kjcdclige! Ingcnting liar blitt gjort for ;'\

livne 01'1' tckstsidcn, Hjclpcmidlcnc - tcknologimattc og hjclpcark - cr holler ikkc besynderlig interessante, Dct viktigstc cr nok likevel brett og brikkcr, som fungcrcr helt utmerkct, sa la rcstcn vrcrc rcstcn.

SPIL.L.ETS GANG

Her advarcs - SOlll cnkclte gangcr fl'lr -

< •• _ i 0111 at jcg ikkc har spilt uhyrc

~ .' =: i mangc ganger; 3-4 spill liar jcg ~. spilt, og ingcn av dcm ble ferdigc - jcg vii rcgne mcd at total spilltid er rundt 10 timer,

For a kapre planetcr lila man ha noc ;'i kaprc mcd. Hver rundc kan man, pi! tilgjcngeligc

12

spacedocks, bygge et visst antall romskip, bakkemannskap og planetforsvarssystem. Antallet er avhengig av planetens ressurser. (Disse nybygde brikkene konuuer ikke i spilJ for runden ettcr, sa det gjclder a planlegge framover!)

Selve sllssingen er enkel og grei; man triller en teming for hvert skip i sin fHte og ser hvilke som tre!fer - de forskjellige skipsrypene har forevrig forskjellig angrcpssryrkc. Hvert treff fjerner et av motstanderens skip. Ndr man har knust en IHte, kan man overta planeter i systemet ved ;'l slenge ned bakkemannskap og forsake a overvinne den stakkars invaderte.

Hver runde har, foruten de sedvanlige flytte, kjope og sl:\ss-relaterte f.lsene, ogsa en politisk fase, Her konuuer den politiske stokken i spill; man trekker et kort derfra, som viser et forslag sorn skal tas stilling til. Hver rase stenuner med sin innflytelse (rett og slett summen av de individuelle planeters innflytelse - her er det om ;'l gjore ;'l ha den sentrale planeten, Mecatol Rex!). Hvorvidt forslaget trer i kraft eller ikke, og i sa £Ill mot hvem, avgjer flcrtallet.

KOHHENThRER

Spillet har en del nye vrier. Spesielt Iegges det vekt pa at brettet er forskjellig

liver gang: Mecatol R~x er i midtcn, men spilleme £ir etter tur legge ut hexer i sterre og storre sirkler for :\ forsoke :1 n planerer i sin

nrerher, og asteroidcfclt og supernovaer nrer

andre spillere. Dette er en god ide, og gjar at man ilia tenke strategisk hclt fra starten, E\r man et d:\r1ig lltgangspunkt, er det bare :\ forsokc seg med diplomati. (Sclv om det ikke alltid virker, er diplomati uhyre viktig i Twilight Imperium).

Men det meste er ikke nytt. Ncstcn aile clemcntene har v.ert sett for. Og det deilige er at det

I~antasy Flight h.rr planer 0111 .1 kouuue IIIL'd IkrL' Hcxpl.ry-spil] cttcrhvcrt: "B.uth-uust" sbl i rcor icu kouuue I',r jill! ICIII bli v.mskvlig, cttcrsom dl' 0h",:i sk.rl lItgi to tilll'gg til TI i hosr/vintcr. ..

slett ikke gjor noenting: Det er golle elernenter, plukket fra bra spill, satt sanunen til en ordentlig hellier. Spillet flyter intuitivt og virker stort sett fornuftig.

Enkelte uklarheter forekonuner likcvel underveis. Det er et par ting som skurrer litt, og noen som ikke er beskrevet utforlig nok, Litt Iller regelforklaring hadde vrert greit. (Utrolig IIVor mange selskap som ikke er gode nok til dette!) Jeg har sendt avglrde et brev til Fantasy Flight med sporsmdl, men liar i skrivende stund ikkc £itt noe svar; )!Vis de dukker opp, trykker jeg dem i Imagonem.

ALT IALT

I alt erTwilight Imperium et meget bra brettspill - det er tross alt derfor jeg gidder :\ skrive 0111 det. Lett a spille er det absolutt, uten a vrere simpelt; vanskelighetsgrad omtrent sorn Civilization, vii jeg si, kanskje noe enklere. Det cr god flyt, £i regelproblerner (unntatt den nevnte uklnrheten), og alreit utseende, Hvorvidt dette virkclig er en klassiker, gjenst:'ir a se (ma nok spille det en del flere ganger); inntil videre vii jeg sterkt nnbefrle at man fors0ker TI - det er nok et av de bcste sci-fi brettspillene som eksisterer.

13

Fra

Trykkpressa # 11

Arcon v a r cn v cr i t ab e l s e i c r for fa nz i n c flb r a e n i norsk

sp i l l mi ljo. Vi ha dd e cgcn stand, cgcn brosjyrc of mangc ivrigc pro-propagandcrcr, i tillegg til noe sann sorn s ks forskjcllige

fanzincr mckk a fcrdig d crn siste dagenc fer Arc pn , Det er jrev li

bra! I (jor var dct bare Hcxnytt, Gudcncs Inngripen og

FCWATT sorn mcttc opp (cllcr cksistcrte), m on ting har altsa

skjcdd s i a sist, Ncstc ;lr planlcggcr vi 'zinc-wo kshop og enda

nocn tus cn i omsctning. Mcn for a holdc oss bortc fra de

mctafysiske spckulasjoncnc og framtidsskvallcr: ncsten allc

fanzincne her blei offentlig spredt forste

gan1~ pa Arcon 13. der cn nfi, gjennom

Om du ikke skaffa dem da, cr muligheta

postvcrkcts r aske brcvpost cllcr cnkcltc av em eksellcnte

spillforhandleria varc.

og Journal

Fortsctt ;'\ scnd fanzincr til anmcldclsc i Ima

Ka - a d rcss e n cr Audun Lindholm, Eidsvo Isgt. l b, 7016

Tr o n d h c i m . Ko m m c n t a r e r ellcr brev k n sendes til

liv _lcll@hotmail.colII.

A u dun

Lindhol111

HI':XAGONNYTT #70

juni 97; 52 A4; 150 kriG nr: -vI T Husvik, Rlngcegen 1, 7028 Tr.h.;leirb<lkk@slucl.unil.no.

Ei tjukk sonuuerblckkc derma gangcn. For dem som liar fulgt mcd i Hcxnyttlcircn cr dctta nunuucrct intcrcssant lesuing:

Leirbakk, som nestcn sa lenge jeg liar fulgt blader totalt liar domincrt blckka mcd sine varicrtc skrivcricr, har satt 1';1 trykk ci sa k

han liar kalt Leirbakks testamento - ;'\ forbannc market. Han okkcr scg over de sedate ikke-skrivcnde hcxagoncrnc: "dct cr ikke fritt for at jcg av og til foler jcg skrikcr for dove orcr". Derma folclscu liar na naga ham sa lcnge at han kastcr inn h;'\ndklc: "Na cr jeg [ei. Na gidder jcg ikkc ;'\ provc mer, Etter at jcg liar lcvcrt era IIlcg de scdvanligc par-fem-ti sidcnc mcd rollcspillting, sa cr dct slutt for meg." Dcttc cr ell rcaksjon p;'\ IIOC han oppfattcr 50111 manglandes klubbkultur og cnga~jcmang i klubben og

mcdlcmsbladct. N;'\ vii han alts;'\ ikkc skrivc Iller. Liksom for a si: n;'\ Gr dcrc ha dct s;'\ godt. Trist, men vi Gr hapc

langcidsaktivistcn finncr rilbakc, cvt. andre marker (gjennom Rcplicant og Imagoucm Gr man badc oppmcrksomhet og res pons, hint hint ... ). Detta bor ogsa vrcrra ct notabcnc til aile kiubbfolk: ta yare pa dc engasjcrte folka i klubben, vis dcm at dcrc setter pris pa innsatsen deres! Folk brenner ut Olll de slitcr og sliter uten tilbakemcldingcr og skryt. Ellers finncr vi karaktcrcr til kampspill (hvilket spill cr ikke skrivi), magiske dingser til AD&D, skipsrcgler til Birthright, idccr til cn "klubbsaga" (kampanje med flcrc roilespillgrupper som spiller i sauunc verden samtidig), brcttspillet 1811 (om slagct ved Albua, designa av Harald Torvatn - liar ingcnting med de vederkvcga/populxrc

l Bxx-togspill a gj0rra), nocn grcier om Annwyn (ikkc sper), historisk tilbakcblikk

pa dcn anglosaksiske invasjonen av Britanin, en Hdm-writcup, en artikkel Olll 1870 (opptrykk fra Imagoncms brettspillhjornc)

og - heldigvis - Andcligc kanapecr, tilbakc i storfonn. Blader trekkes ned av den tiln.erma kjedeligstc layouten jeg liar sctt pa lcnge, men innholder er samtidig svrcrt ovcrbevisandes, Om ikke oppramsinga imponerte deg, finnes det ingcn annen vci enn a kjopc og sc Sj01.

14

~ ... ~ CI

' ~.\>'(. V .')1.

~,~"N &-5,,;

_._, lllJl·/\Il.n.JI/"" Jrolf.IOUrJrIlIJlMUJliU',,,ftll l1,flUru:Oij t1IJnI.l1I1 om I,

. . ~glll41 I.

St prp IIr I

H&Smag- #1

Iuni ~rt; 24 A4; vi Hack and slash, Knul Norlun, Melb-y GilI'd, 2270 Flisa; Gra1is (seinere nU1l1111er 10 kr eller breo).

Delvis crudzine ', og jeg trur det halvveis er meint som medlemshlad for Spk Hack and slash, halvveis som alr anna. Riktig godt lesestoff, spesielt verdt :l nevnc er "Flerc grunncr til a ga Ira forstandeu", ct supplement til Call of Cthulhu, sorn omtaler klubbens medlemmer og deres Illest frarntredundes tabber eller karaktertrckk. Egne sports, sosietets- og sladderspalter. Funki (men ikke fimkis) layout; klipp, lim og sett litt pa skeive ser ut til a ha veert et motto. Langt stykke om Knuthulhus fmtasyvcrden Skathur (jepp - den heter sa), svrert intcressant og skrivi pa folkeuull. Skal vi snart oppleve dct srorste aret sia 1848 og 1850, og fa det forste nynorske rollespillet? Ogs;'\ ei novelle, "Ein indianar", bra, spesielt p;'I grunn av det svrert gjeullomf0rte fortellerspr:'iket og en deilig avslappaudes, gjennorngdandes "felelse". H&Smags heading er "Distingvert organ for kultur, politikk, Sport, rollespill, anarkisme, Anti-antisme og allmen opplysning", Alts;'I et sanunansatt tverrsuittsmagasiu for livets gleder og enda litt mere.

I I PC Hvldstcns Fanlcx i Algernon nr. Xl/1993 srlr dcmm detinisjoncu pJ crud: "verdiles smoijc ... ". Dctte cr uok ;/ tn noc hardt 1;' en bcdre dctinisjon ville vsen: 110e slnt sam "preik, skitprat og irrelevant tullball: Coy lcll; spesiclt am du luir S;JIlseJ1 ior

1iJ tcrluuu or. "Crudsinc-Iornm cr i scg sjo! noc ironisk 1iJJJsoJt, pg;/ ;IV si uprctcnsiose torm og J.1VSUJ.

Nittenniltis~v #2

luni ~rt; 20A4; v/Kal1as [abelprosaiske eleosamfund, Marlin Bull Gudmundsen, Seilduksgl. 28, 0553 Oslo; 10 kr /nr,

Gud Of!; Gixvels f;lbelprosa fyller Nittennittsyv med mye rart; spcnnvidda cr svrcr, h;ldc tcmatisk, tcknisk og kvalitctisk. "Nittcnnittisyv er IIICIIt SOIll et cksponcringsorgan for rcdaktorcncs novella, tegninger Of!; krcativistiske utslipp." Ride Ole Peeler og Marrin h.rr ctterhvert J.';jort seg bcmerka mcd produksjoucnc sine i ynlsc .mdre funzincr, s;'IllIle SOli I llllagonelll, SnH!Jlja og journal Ka, men tlt'llna gangcn har de valgt freuunersr :I skrive fireheudig: mao er novcllene kreert i ektc s.uuarbeid, i forskjcllige var ianter, Inreressant konscpt, mcd leseropplevelser gade SOIll vonde. Noe for mange

fjollete sf-konstruksjoner ("RolIIgjokCll"), Ogs;1 ikke helt ovcrbeviscndc meiningsnoveller ("I3lunk"); men i dessa tilfella trekker skribcntencs relative fcrmdvkrighct noc opp. Dcraljbcdouminga wr konuna scincre (lcs Journal Ka og Replicnut). Blekka k.m jaf[t! vrerra venit en kikk.

ZineScene #2

Mai ~Y(; mange lusen legn; gratis ved overgioelse ac eposlaclresse; vi Hilkan Aldengran, c196haka@lIlh l.hh.se Undcrtittclcn til derma clekrroniske publikasjonen er "ett f;lllsin alii f;lllsin", og det sier vel masse. Merazinc Irems: mcd svcnskc deltagere, men fra og med neste utgave met! ja£[lll bade Deres kjrere og Matthijs. Delma puolikasjoneu wr du helst i den elekrroniske postkassa di, men er du dcsperat kan Hiikau skrive den ut og sonde den p;'I sneglenulten til dcg. Dct er mcininga at det skal bli en del debatt ag ideurveksling rcdakterer og andre inreresserte irucllom i

siinsii •. ; 0111 f;ll1ziner, samarbeid og utvikling, ag 0111 disse forhdpningauc g3r i oppfyllelse (dct ser lovandcs lit med dctta ag # I) vii detta v.crra ~ regnc SOIIl ct av de mest prisverdigc og £lottc tilskudda i nordisk spillmiljo de sistc ;'Ira. Dct er llelltiig ell hcl del konstruktivc dehattilllllcgg her, og "det fokuscres spesiclt p;1 forholdet mellom Svcrok og sveusk e 'zincs - hvor lIIye skal Sverok srotte sm.ibladenc, og hvordan skal de disrribueres?" Allc som intcresserer seg for ziuekultur og syns metaziuer er raffc greier: oppfordring til deltagelse er med dctta skrivi, trykb op; understreka.

15

Journ81 K8 utg'8ve II

Iuni 9?; 60 A5; 80 krl4 eks.; pg 0504.303 5?60 (AL); vi Auclun Lindholm, Biskop \'Vei'\elsens gl. 2, ?O 16 Trondheim; Uv_1ell@holmai1.com; anmekll a\l Johannes Foss Sie-urclsol1.

KA - ct medium for dc Ilcstc mcd tilboyelighcter til krc.uivismc. Et tankcncs bcgcr, dcr en mcngdc idccr, innfall og hcnclclscr, s.unlcs pa ct stcd, rorcs rundt og scrvcrcs son I en bcsk men forfiiskcndc sjcnk. Dct litter.ere tnukcpar.rdisct frcmst;lr dennc gangen i ravnsvart, cksklusiv form mcd et lite klippct bildc i plastlonuuc, i forstc olllgang i J 50 forskjclligc cks. - " om ct bildc sicr mer cnn tuscn ord, ma vel cu bit av ct si ct ord ellcr to." Noktcrn "strcit" men stilfiill layout mcd vissc unntak, dcr Sci backs h;lndskrcvnc "Television", og Langcs samt Nordos kunststubbcr

friskcr opr. ldcalistisk og uavhcngig P;1 allc matcr.

" E t t c r s m a k "av Matthjis: "_ 0ycn var 0(Je. Ikkc som jcg haddc {orcstilt meg cn odc 0y, spcuncndc og utfordrcndc, typcn ode flly hvor skjultc indiancrc cllcr prius Edmund kunnc tassc rundt - dcnnc var ode oclc."

" Pro sj e k til c t ", av Martin Bull Gudmundsen.t'Hun LI og tenkte, men det var ikkc mye a tenkc over, for hun haddc ingcn bcgrcpcr a tenke med."

Simon Hagcrups " S c c n c t c P pet r a k ncr I d r itt d r itt d r itt (T 0 1II W a its - gj c n d i k t 11 i n g c r) ": " Dct gikk dritt dritt drittl det gikk skikkelig drittl det gikk drittl det gikk dritt, dritt, dritt ( ... ) men jcg hapcr iallr.l11 dc her trvktc gjcndiktningcnc cr nrcrmcrc verdi cnn dct Henriksen klarcr a prcscntcrc."

" T c g n c t s uti I f red sst i I I c n d c r 0 ", Audull Lindholm: "0, bokstavcn, bokstavcn 0, som for ;1 strykc den ut"

16

" S c x s c c n c i n E n ric 0 "s I i v i n g roo m ", Lena Sclbaek: "at least I haven't slept around sucking cvcry FUCKEDUP PIMP-dick in town!!"

Auduns " A v s I o r i n g ": "De var ikkc lager for a vckkc opp nocn, si noc mcningsfylt som uansctt var sagt av mange andre; dc var skrevct for a imponerc heunc, som ct signal: legg mcrkc til mcg, jcg cr ct spcnncndc bckjcntskap."

Ole Peder Gi:-cver," I n g e n t i J1 g r o r t esc g : "Han tcnktc P;1 fandcn, som sto bak ham og Ilira. Han kunnc nestcn kjennc pusten hans i nakkcu. Du cr mill i natt, hviska fauden i oret hans. Snu dcg, se hvor vakkcr jeg cr. Nei, hviska Roger til natta."

Og sa mye mer; visjoner, felclscutbrudd - kunst, littcratur og anmcldclscr av fanzincr i et og sanunc blad, utcn at man kan ncvnc alle cllcr alt; det g;\r utover min evnc, min innsikt og ellers vii dct mctte din leselyst . Den bar du holler bruke pa dette undcrgrunnsoricnterre litterrerc magasin, kalt Ka og stole av dct. :anbefales altsa!!

Journal Ka #2

Iuni 9?, 60 sider A5, kr 20. Konlakl: Audun Lindholm. Anrneldl av Mallhijs UTSEENDE

Sa har altsa Ka kommct til det kritiskc andre nununerct. Og dct scr sa mye, Illye bedre ut en det gulaktige og humpetc nr, I. Ell svart forside, mcd et pastiftet bildefragmcnt (collcctablcl) og pateipct intro ("Om et bildc sier mer cnn tuscn ord, m;\ vel en bit av et si iallfall et ord eller to"). Classy og nysghcrrighetsvckkcndc. Intern layout er veldig OK; cnkcl og sober, rued en tittelside og en blank side {or hvcrt IIYC innslag, ct oppbrudd som forbcrcdcr lcscrcn p;l ct nytt inntrykk. Guttorm Nordos billcdkunst kunnc gjcrnc vrcrt plasscrt mer samlct, som ct cget kapittcl, framfor a sprcs ut som n;'i.

INNHOL..D

Innholdsmcssig viscr bladet ogs!i en avgjort forbedring. Diktcnc som irritcrtc meg krafiig i # 1 liar stort sctt forsvunncr, og igjcn star

hovcdsakelig noveller Gcg liker novcller) og fauzi ncanmel J e Iscr.

Min cgcn novelle kommcnterer jcg ikke (bortsett fra :1 takke Audun for at jeg fikk vrere forst). Audun Lindholms "Avsloring"

er et kjapt lite sm.ierotisk utsnitt fra en lristorie som hverken p:1begynnes eller avsluttes, helt i tdd rued hans ovrige for[;ttterskap og - ikke minst - mcd "Tegncts utilfrcdsstillcndc ro", en s:llllJing eksistcnsiulistiskc one-liners uten oycnsynlig sanuuenheng ellcr mening. "Avsloring" fungerer, etter 11Iin mcning, mens "Tegncts ... " blir sa altfor abstrnkt; det virk er ncsten som 0111 forfrttercn bevisst skriver i g:'\ter og nekter lescren det miuste hint 0111 hV;1 han driver mcd. Martin Dull Gudmundsens "Prosjcktiler" krever litt konseutrasjon n~r man leser den; ogsa ell g:'\teskrift, deune, 11Ien lag" for at man skal kunne forst:l hva den handler 0111 - kau ikke rope for myc her, les sclv, Simon Hagerup st:.r for poesi ogsa dcnne gangen, 11Ied sine gjendiktninger av T011l Waits - .unbisiost og interessant, 0111

ikke helr i Waits' :'in"; en k.rssett med Hagcrups innspillinger av disse tekstenc h.idde v.ert spenncnde, da Waits tross alt ikke uttrykkcr seg ruellllolll skrifi, 11Ien gjel11l0nl sang. Ole Pcder Girevcrs "lngcntillg rorte scg" er en forbloffende rerr-fr.uu og jordn.er krigsuovclle, 11Ied noe 5:. uv.inlip; som ct slutrpocng; litr Roald Dahlsk, men met! et maserc "rudikalr" spr.ik. Lelia Sclbacks "Sex scene ill Enricos livingroorn" voldte 11Ieg litt problcmcr: Akkurat hvcm cr "jeg" -pcrsoncn? Nok ell scene tatt firllsrcudig ut av enhvcr suuuncnheng, uten noe tydelig poeng unntatt muligens bcskrivclsen av ell livssril urenom det v.uilige. Selbaeks "Telcvisiou'I-tekst ser ut som 1I0e Ki11l Gordon kunile skrever (selv h:indskriften minncr}; hoklb.rrc pocng, men dell spout.uic gjenll0lnfi1rillgell odclegger innrrykket litt.

Til shut k011l11ler [;llIzinean11leldelsene. For meg sOln (llIzineredaktor 3 alllllelde (llIZine<llllneldelselle til den redaktoren S011l skriver (1IIzinea1l1l1e1delser i Illitt eget [;lIIzille blir litt vclmeta. De som leser 111Iagonelll har sect AlIdlins :lIlnleldclser for.

ALT I ALT

Grei lemillg, alllbisimt prosjekt; ingenting stikker seg virkclig lit, men zillet gj(1res illtcrcssallt gjenllolll dell mcget brede variasjollen. Her er mer elln nok :\ forarge seg over, og 1I0en Slll:'ibiter man kall like.

GIG#2

luni 97; 32 AS; 10 kr leks; vi Mester Lindholm, Biskop \,VeKelsens gl. 2, 7016 Trondheim: liv_lel1@holrnai1.com; anrneldl ac Johannes Foss Sigurdson.

Igjen har AuduIIS tankespinn manifestcrt seg p:l papiret i form av GIG, ct prosjekt som cr en mutant av dell velkjente blckka Cudcncs Inn Cr ipen (SOIJl hur synkopert seg incd den hitti! kun p/:Jni:Jgtc mctazinen Metrstron -ALs aum.). Slcktskapet er stort b:\de i innhold og layout, men la oss dukke litt nrermerc inne i dettc :llIddige medium for folket. Denne gang SL\r GIG i fete, svrert store typer p;\ forsiden mcd en red glorete bakgrunu, Som rauunc rundt er d ct diverse profesjoncllc tegninger mcd kcntaurer, rorucbusker og andre uintcressante bildcr, dog fcngcnde og innbydende til ell titt (noc

som innebrerer at du m;\ betale 10 kr til eders allcs rcd.) Viderc cr layoutcn sva-rt uregelmessig og anarkistisk anJagt, forordct er for cksempel p:'l seks-syv skrifttyper. Velformulert og ellers svrert 11101'0 og interessant, uteri atjeg orker 3 nevne Iller enn at du Eir inublikk i Auduns sondagsmorgcner allcrede £i-a srarten, S:'i kommcr Matthijs' novelle, som legger grllnll for mesteparten av luyoutarb cidct (?) i

GI G. Et eller annet ukeblad ;IV typen KK som underl.rg urerl gjerne et oppklippet arbeid i forgrunnen, Det er ovcrraskcnde lIlange lettklcdde dallier i bakgrunnen, noe SOIll kanskje sier no e om det det pubertale niviiet til redaktercn ... vent litt! den trekker jeg tilb.ike: ctter f ha lest Matthijs Holters "4", skjonner jeg at det 111:\ vrcre han som cr overpofllolayoutll!esteriandre. Ryktcnc sicr visstnok at han liar provd a tjenc penger p:i griscricr, S3 da ma det jo vrere grci t. Den felgcndc logikk lila vrere; hvem er verst: "the madm.ui" ellcr de SOli I folger h.un? N:\r aile rcisemlc h:1r cr vannkjenuuct til ovcruuil, fortsctrer mall sclvsugt :1 lese vidcre. Oct cr flcre interessante artiklcr i blader, blunt annet Zenrerfroken Vilde Grovolds "ct reisebrev fra bygda Haug i Allfirda", ell reportasjc fra liven '" gode og onde dagcr". Noe ovcrraskcnde er ogs:\ Auduns Arcon 9-referat, og en artikkcl fra Adrcsscaviscn, dcr cu (for meg) ny salllll!enligning av rollespill og andre aktivitetcr som er like uskyldige, mel! SOli! h.rr den fcllcsncvnercn at de refscs av media og andre uvircuclc ~jeler, cr fort i pennon av Terje Eidsvdg. SOli! i aile Auduns publi kasjoncr cr anmeldelscne tilstedc, godt skrevne og mcd en viss teudcus til profetier og sp ldonuuer, advart med "pa grllnn av tidlig deadline matte aile ElIlzinene anmcldes for de var lItgitt". Det cr ogs:l et tilbakeblikk p:t Thot, JlIssi og Lauges mcstcrverk , Bull Guduuuulscn bidr.ir mcd ell av sine mange bcsjelingcr i fonu av ell tegneserie, spillkluhbcn Oblivion met! informasjon osv. Alt i .ilt ct mutuyuig eksemplar som ikke sveller over rued intcruhumor, selv om den absolutt ikke er uteblitr. Vii du invcstcre ell tier sa invester den i "den Iille rode" for rollespillcre.

17

Sho18ri

Tale-oind Prlnl &. Produclion, PO Box 1263 I, Berkele.y, CA 94~( 12-2631, USA Anmekll ,,-J Mnllhijs

"Sholari" cr ct [;lIIzinc dcclikcrt til Skylt.calms of jorunc, ct briljant rollcspill soru forcg;h ct par tuscn ;,r fram i tidcn p;' planctcn jorllnc. jorunc cr bcfolkct ikkc bare :IV iuufodtc raser, men ogsa av ettcrkonuncrne :IV Cll jord-koloni som strandet dcr cttcr at Jordcn sprcngtc scg [ fillcbitcr. [ tillcgg finnes gcnmanipulertc jord-dyr SOIll liar C1tt intclligcns - samt Cll mystisk sistc katcgori mcd skapningcr ... Spillct liar CII mcgct sofistikcrt og gjcllllomprovd hakgrulIll, og anbcfrlcs mcgct stcrkt,

Ordct "sholar i" hctcgncr CII vis og kunnskapsr ik person, en l;ercr,og cr ordct for sp illcdcr i jorunc. Fanziuct skificr litt m;\lsctllillg cttcr hvert; nununcr en cr "Thc magazine for gamcmastcrs of Sky Realms of'jorunc", nU1I1111cr to cr "A journal for gamc1l1astcrs of Skylt.ealms of jOfllllC", og nummcr tre cr rett og slctt "The Fanzinc for SkyRcalms of jOfunc".

# 1, AliSS 1993 ($4,00):

A5ish, gull papir, 36 sider

... har en litt diffus logo, og illustrasjoncr som rallgcrcr fra godc til clcndigc. Layoutcn cr grci, uicd nocn sm;, bonuncrtcr,

Enkclrc anmcldclscr, som mall slctt ikkc kan p;'ist;'\ cr viclcrc objcktivc, da de cr skrcvct til dcls av folk som cr stcrkt involvertc I design av spillct. Ell rask historisk ovcrsikt ovcr solve spillcts utvikling cr mcgct intcrcssant for oss med srcr intcrcsscr. Intcrcssnnt cr ogs;' artikkclcu 0111 Zaunir, cn oy sor for den kjcnte verden - pcrfckt fau-mnterinlc, da Zannir cr grovt bcskrcvct, l11Cd en del story ideas, og lctt kan koblcs til cn kampanjc utcn viderc bortforklaringcr. Lilt diktning ogs;'i; en dcl av dc 73 vcrscnc I "The Song of Kct jamool and Pars Qanteh ", en obskur ga1l1111c1 tckst mcd rcfcr.mscr til Zanuir, "The Ca-Du Shantha" gir mer innhlikk I en av de syv scktcnc til dc mvstiskc Shantha, mcd sine d.msc-disiplincr og hcftigc knmpkunstcr son) kombincrcr dysha (cncrgi-kuler) og svcrdk.imp. "Character Generators" cr t.ibcllcr mcd ovcrsikt over rase- og jobbdistribusjon I forskjclligc omr.idcr, saint cnkcltc nyc yrkcr og fcrdighctcr. Ell kort artikkcl 0111

Th ivin-utviklcd c pr imitivc krystallpistolcr folgcr, s;,\ en lcdcr nr. 2, ct kjapt system for ;, trillc opp NPCcr, navnctradisjoncr hos Corastin, og en morsom cn-sidcrs-scric 0111 Thriddlc I milit.cr trcning. Alt I alt ct vclfylt og intcrcssant blad, 1I1ed (tor jeg si det?) noe for cnhver smak.

"--~"HOLARI~~~~ #2, AliSS 1994 ($4,00)

S . Ogsil omlrenl A5, blilll papir, 32 sider

111'4'" lOYI'"

IlInO"TOr Tl'IIG""'"

... liar en myc kjcdcligcre forside - men forbcdrct logo. lliustrasjonenc er gcncrelt sctt bcdrc, men ogs:' her cr dct cn del rrcl, Layoutcn cr noc ryddigcrc.

Mcr om spillcts historic, mcd masse praktiske problcmcr og vidcrevcrdighctcr. En amucldclsc, dcnne gang litt mer troverdig (men alt dette cr skrevct av jorune-f.111S cxtraordiuairc). En artikkcl Oil) nryntcuhctcr (omskrcvct fra Sarcccn's Knowledge, ct dodt Jorllnc-zinc) inncholclcr akkurat slikc dctaljcr S01l1 kan gi litt ckstra trovcrdighct til en verden. Evcntyrct "The Art Lovers" sender dumdristige spiUerc for a s~ele malcrier fra borgcrmestcrcns sonn, og kan brukcs sorn cn unnskvldning til :1 tvinge gruppen ut av bycn cttcrp i. Evcntvrct ettcr, "The S01l1ar", cr bctraktelig lengrc; spillcrnc plukkcs rued av ct par Ilysgjcrrigc Thriddle S01l1 trcnger cskortc RASKT til cn nylig avdckkct struktur utcnfor .illfarvci: cvcntyrct gir innblikk i en mcgct intcressant, men hittil hcnunelig del av Jorunes historic, Et gallcri folgcr, mcc] fire i"lIstra~joncr av scdvanlip; var icrcndc interesse, "The Crystal Tarro " cr ganske cnkclt ct vcrtshus, og "Nnmcs filr jorunc" cr akkurat dct, "The Gull Dyshas" cr en Sm;IIl)OrSOln t:,pclighct 0111 dyshas som "Whoopcc Cushion" og "Slapstick" (Gufi indeed). Alt i alt uok cn god blanding, mcd mer vekt p:1 evcntyr og mindrc P;I ckstra bakgrunn (skjont "The S01l1ar" inncliolder en ny by).

#3, Summer 1995 ($4,95)

ca. A4, brunl/hvill papir, 40 sider

... har nok cn logo, litt mindrc Jorullisk. Illustrasjoncr grovt varicrcndc, gcncrclt d:lrligcrc cnn nunuuer 2; layout klart forbcdrct.

Hcr liar Hcridoth Play-by-Mail-bmpanjcn startet, og blader b.ercr stcrkt prcg av dct; 1l1yc bakgrunns1l1atcrialc clukkcr opp - clct gjorcs oppmcrksom 1';1 at k.unpanjcn fiuncr steel FOR "the energy wcapolls war", en av de mcst turbulence tidcnc i liisror icn, "Koistr.m Notes" fortcllcr 1l1yc 0111 foydalstatcn Koistras politiskc klima, "Ellcmin Notes" fortcller om bon debystatcn Ellcrnin og olllcgn, "Hcridothian Fashion" skisscrcr trc antrckk for dcn stilhcvisstc bybocr. "Additional Occupation Classes" - ah, dissc tvetydigc og obskurc tit!CIlC, fYlt av spcllning og mystikk! Nok

18

en .uuueldelse fulger (se kommentarer over). Eventyret "Slam Desti, Boy Yord" cr et luftig og morsomt evcntyr, hvor spillcrnc skal finne igjcn en gutt SOIll liar stukkct av hjcmmefiu; Colem.m tar seg frihcter mcd atmosfieren vccl ;! introduserc ting SOIll trashy pulp-baker til Jorune, men det fungerer, og en del bakgrunn Olll York finnes 0h~a. "Shnnrhic Skills and Structures" gir mer Shantha-info lignende det man firmer i #1, saint litt om bygningcne dercs - absolutt et atmosfiercpluss, dctre siste. Galleriet cr bcdre deune gang. "Rami.ui Social Structure" - s;\ de har alts;\ noe slikt? Hnun ... Til slutt en kort, luunoristisk ovcrsikt over bedriftene til Jack Ho Thr id - "The Terror of Heridoth", ell rhriddle med guts s;\ det holder! Alt i alt lIIye interessant bakgrunn, stappings med godt steff for Jorunister.

Leseren viI sikkerr ha forst;'\tt av beskrivelsene at bbdene, tross sin beskjedne storrelse, inneholder s1pass mye interessant materiale at det er vanskelig ;\ klare seg uten hvis man spiller dette akk s;"\ lite utbredte spiller, Hvorvidt blader cnn.l er akrivt vires ikke, men jeg tvilcr en del; rcdakteren liar visst sterke finansproblemer og er plaget av lite tid ...

Anmelclelse nv anmeldelsen nv anmeldelsen 8V l"C'\,\)ATT #2 i Imagoncm # 1 1

Spdkkul1llSkapel1C tydligvis pa et ia v 111;"\ I - Age lmagonem, hva slags navn cr dct da h v.i? Og fu nt o me t h e t e r Kit Walker; l lundcn Ulv; ]-kstell hero; K viuncn Sala. Kunne SaLl levd mcc] en svoger sorn i all offcutlighet kaller seg Age IlllagoncllI? Liknva-l: hva annet kan man vente, fi-a en gjeng v e s t l a n d sr Ln c re s o m aile h a r clobbclrn.ivn SOIll ik ke passcr s.unmcn? Hehehehch ... Mcn nok ot n det.

Oct forste frimcrkct rrykka av det norske postverker kom i ]885 eller no s;!nn. Hans Ingar s;l S;\ ung og hipp ut p;\ ;lrets Arcon at jeg nok vii tr ekk e p.isr.unlcn om ham ovenuenucskcligc alder i evil, Han kan ikke vrerc postfrisk s;l Iwge cttcr produksjon! J v.i rt tilfellc sier vi: Icnge for Audun ble fodt, [lilt den 1101-ske stat cller en eller anna anna myndighc: p:i at mau skulle systcmatiserc sivilisasjonen ytterligere, ved :i la folk bo i gater, og gi gatenc navn, s.inn for ckscmpcl nuvnct til kuhurpersonlighetcr og andre dauinger. Riktignok bor HaIlS Ingar rvdelig n.cr en kirkc, og Gud cr som kjent clod, men her h.ir tydlig sivilisasjoncn somla noe. Bor du p;! en ll.unnfarm, Hans? i viudcns fa vut a k? i b re vorm c ns Illage? "Nei ... v.ers.isnill .iudun ... jeg bor bare n.er en slik kirke.jcg ... mcn menigheren teller dessverrc [CITe enn -W zinere ... "

Har d u p rob l c m c r llIed relativiserinl-,,,begrepa llIine? Hap;! er godt, men har ingeming llled L~cvler :i gjolTa. Ei eller anna gang skal jeg sentie deg et psykoanalytisk lescrbrev. N;tr dct komlller til stokke gidder jeg f:lktisk ikkc finnc ut aliI jeg likte FCWATT2. Jeg Gr jo s;lllne greier gratis lIansett. Selv ikke dopapir er gratis s;!nn ellers.

FC\,\)ATT #3

juni 97; 26 A4; -vI Hans Ingar Johansen, 2260 Kirkeneer og [jern: opli<.:@e<1sl.no.

Ekspundert utgave i forhold til numra for, blant annet fordi Frankenzine har inllgJn ell kongiomeratkonstruksjon mcd Fate Certainly Weaves A Twisted Tapestry, S3nn at alt arbcid kau legges inn i derma siste. Flcre bidragsyrere - hele 5 pers. Vanlig klipp-og-Iim-p.iFa nri l i c n-wts c c nd c , m e d en del variasjoncr i skrifityper og oppsett. SOIll vanlig er Hans' ill user venit en kikk, og som cllers cr dct skrcvne onl vxlrepresentert !'Jellnolll a ls k c ns tullball, ironi og svadu. "Killing me softly" er nunuucrcts pornonovelle, in e n kanskje ogsa d e n b est e produksjouen i blckku. Tegneser ien Stu pet er cntcu svrcrt prctcnsios og mislykka, ellcr sa subtilt ironisk at jeg ikke 10 i det helc tatt. +++:Stykket 0111 fand our-eu k er og Shaun Hu tso ns Lucy-bok av Tonje kan nevnes (du k.ui ikke bli cuke uten ;! vrerra ei konc, alts!! gift mcd en mann - finncs dct virkclig m c n n i fandolll m e cl kvinnetekke?), der s.unmc Ole Rogers Nixou-pastisj 1999 (du visste vel at n av n e t v a r b r u k t for, hx?). I lescstvkkct "Grewe g.llllie ghuder - del I" (om Oddjborn ... ) fmt jeg folgende:

"Oddjborn kjorte inn PJ g;"\nlsplassell, og uungikk s.ividt de storste steincne i hagell, 50111 forovrig ikkc s:i ut til ;l Ita vxrt klippet p5 llIange k" Hold llled andrc ord sakser og andre klipperedskaper Iangt vekk fra Solor [lndom-folka; det later til at de har enkelte v;lIIer SOIll kan fortone seg noc ulllierlige for oss andre.Jeg tror f:lktisk vi kan foye FCWATT -Illekking til dissa vanelle.

Sl1'8P8lS #46

Juni 97; 28 A5; 60 sek/ 4 nr.; pg- 6 1649 01-8 ON); -vI Jonas Nelson, <1\eje-viig-ell 22nb, S-I72 79 S u 11 cl b ~ b erg, S-Verige.

Fortsatt opprettholder Jonas p l.ut e n om ;1 la StrapatS nr. 50 bli sisre utg.lve: det cr litt trist, u.ir vi veit at clct hcnder vi rtr S;!lInc sua d d e rs p ck k a numrc SOIlI dctta i hvert [til av og til. En artikkcl om "Vampvrmordcu" i USA (clere vcit, hu der Heather Wendorf sou i dreptc foreldra sine og visstnok gjorde d et pa grunll av Vampire: TMspill i ng), en kj ;11) p, ryktehasert gj cun o mgaug a v souuncrcns store Liver (Rowin blei utsutt, fi-ex, og det st.ir dct litt om}, en a r t ik k c l 0111 FNrollespill, "Forvirringens m o rk e r ell sorts Iajvrapport ;IV JOllas Nelson", oppskrift P;l hvordan mall herder lrer, ell masse "skroucr" fi-a diverse lives, p luss ;dt del valllige: debatt, IllaSSe allnonser, kortc lIotiser, kalcllLhri L1111 og foreningsoversikt. Mye stoff pa f:\ sider, og absolutt det beste IIUlllllleret palellge.

19

himmel og he(¥:'~f£l

A I{ C'( )N-cleb;tttell cr st./(/~i!; i lidl glllg. /«()llIi,,'ell ar livcrt ;;'r kritikk, 11/('11 ."""if; lite konstrukriv kritikk, 1-1.11" du I,J/:\''''f; til hvonlan ("S( ivulcn k.'I/J torhcdrcs? Id,'er du

S)'IIS bor gjellll()lIt1illn/ Selld inn til oss! V;CI" sikkcr 1';;' ut ",';-de ;lrr;llIgorer;

spillcn: (~~ - ikkc nunst - A I{ (;( )Nk()lIIit,'clI lesel" It 1I;1g< II /('J /I!

Arcoll cr ~tadig clct S;lIl1ll1C, mcncr 1l0CI]' For IIIcg er hvcrt Arcon noc hclt Ilytt. SanllSyllligvi~ fordi jeg hvcrt ;1r har en Ily inufallsvinkcl, CI1 l1y 111:1tc ;1 forhoklc IIIcg til fcstivalcn p;'i. De forstc Arcou jcg var pa forcgikk lIIel1S jeg boddc i Stavangcr: det var de rene kjopcorpjcr, og alt var nytt og start og spcnucndc. Ettcrhvcrt forsto jcg IIIcr 0111 dct hclc, og begynte savidt ;1 delta p;1 turncringcr. Litt scncrc finsnktc Il1eg SOI1l gopher for ;1 sc hvord.m dct fiingcrtc. I fjor val' jcg mcd i sauuncuhcng mcd Drcamlands-st.mdcn. I ;11' haddc jcg hovcdansvarct for Dreamlands, Dct cr hoyst forskjcllipc siclcr av fcstiv.rlcn m.u i [ir sc p;1 clcnnc mltcn - og ikkc minxt av galllernc. Spor IIIcg Cll gangjeg har god tid, noc ;1 dr ikkc og er i d;1rlig lnunor fi-a for, s;1 skaljeg fi>rtclle 0111 gal1lC1"lle.

I ;Ir bcgyritc Arcon S;11111 rundt juletider.Jeg hadde bcstcmt meg for ;1 lage vcrclcns hestc Over the Edge-scenario. Og for ;1 arrangcre Age of Rcnuiss.uicc. Forbcrcdclscne hcgyutc tidlig nok - I1ICIl oppfolgingell utcblc tot.rlt. Runclt den tidcn da allc dcrc andre satt fcbrilsk og skrev sccnar iocr for ;1 treffe sistc utsattc deadline holdt jeg p;1 ;1 rillge rundt for ;1 fillile ut hvorfor aile varcnc vi skullc ha til Arcon var scndt til Troudhcim.j cg fikk plutsclig to-trc mincdcrs tcgncscr icscndingcr inn i hutikkcn p;'\ en dag. Rnsmuss haddc en god idc til standcn var: Vi skullc bvggc en borg. Jcg Iagde rcklamcr for Drcamlnuds til Imagoucm. N;1 SOIll vi er inne p;1 tcmact lagdc jeg faktisk Iiuagoncm ogs;l - dvs. jcg layoutct og distribucrtc: skrivingcn tok l1Iallge andre scg avo Ogjcg forsoktc ;1 lrerc l1Ieg ;1 leke tbglig lcdcr mens jostcin (SOI1l cgcntlig styrcr butikkcu) Val' i Lib.mon. En r imclig travel tid.

MEMORY SCAN

Men hva skjcddc cgcntlig p;1 solve fcstivalcn? Dct hclc hvilcr i gele i hodet l1utt;jeg klarer ikkc hclt scttc tillg i s.m uncuhcng, men cnkcltc bcgivellhctcr st;1r tydclig fralll:

En morgcnvakt p;'\ sondag fra 02:00 og utovcr, Jeg kOI11 rctt fi-a f.'llzille-festell til Arcoll og var i ell egell;lI"tet forf;ltl1illg. Ell del av tidell gikk hen p;1 pbkatkrig med alldre sellli-v;1kne

mcnucskcr (11];11lgc fiJl'skjellige tcknik kcr hie tatt i bruk, ikkc minst den cflckrivc Drunken Master). Etterhvcrt 50111 cncrgicn hcgynte ;1 .rvta s.uik jeg hell i en stol hak kaSS;1 og lcstc Dilhcrts fr.uuridsvisjoncr. En llIetafYsisk opplcvclse, Dct v.ir ingcn til ;'\ ovcrt.i, IIICII hcldigvis var Monica villig til ;'\ steppe inn, og jeg fikk lllCg ell lircn dose SOVll i ct hcnunclig 1'0111 lallgt oppe i ctasjcue (inntil Torgr im

v.ik nct og hcgYllte ;\ sn.ikkc I11cd Sill

rciscfcl I c).

Rcplicant-fcstcu, cllcr f;lIlzinc-festell 0111 man vii, val' plalllagt ;1 finnc steel P;l I'uhhell lonLlg k vcld. Allc f;lllzille-illteresscrte og involvcrrc v.ir invitert, og dct val' 111;11lge av dcm 1';1 concn, Dcssvcrre v.ir cnkcltc ;]V oss litt for ungc, og vi bcstcmtc oss f()r :; dra ut til Audun i stedet. Etter ;'\ ha strcvct h:lt mcd ;1 finnc bussholdcplnsscn fikk vi kjopt inn CII del 01. S;1 venter vi 1';1 busscn. SOIll ikkc gikk P;l lordagcr i dct hclc t.itt. Vi (Audun. Johalll1l:s F. S. ogjeg) cndtc 0PI' mcd ;1 t.t drosjc til Groul.md (hvor jeg hor) og pl.isscrtc oss dcr, (Hackle vi bare tcnkt s;'\ langt til ;1 bcgynnc I11cd - T -b.mcn [ra Illindcrn st.mscr dircktc under lcilighctcn min, og dct cr butikkcr bare 10 meter dcrfra ... )

Ettcrhvert dukkct folk ol'P; tilstcde var (s;lvidt jeg husker) jeg sclv, Audun L., Simon 1-1., johannes F. S., Aanund A., Jon ?, Ynhrvild E., Olc Peeler G., Martin B. G. (SOI11 jeg forovrig dromtc blc intcrvjuet i Dagbladct i forbindclsc mcd sin nyutgittc bok), og ettcrhvcrt Monica E Forvcntct, men .rbscnt, val' Olc B., Christopher S. ogTorgril11 H. (s.unt flere jeg ikkc kon uncr p.1 i fll-tcll). Dct hclc utviklct seg dcssvcrrc ikkc til ell hcidundrcndc fest; muligcns val' lokalcnc fcil, muligcns var folk for trottc - sikkcrt cr i livert f;1Il at de flcstc plutsfeldig dro rundt 24:00-tidell. End of story. Dcttc n", gjores bcdrc ncstc :lr!

To turucr ingcr arraugcrtc jeg i ;11': Over the Edge og Age of Renaissance - dct cue ct rollespill, det .urdrc ct hrettspill, bcgge IIlCgCt gode, hegge oll1talt i tidligere Il11agol1elll. OtE-turl1cringen val' begredelig 1';1 l11angc

20

in.iter: For del forstc val' sccnar ict alt for rask: k.rstct i hop. For det andre var det 30 p:illlcidte - ikke lUrlig. men INGEN av dcm h.uk!c Icdcl spillc]. Simcn k astct seg hcltcmodig ut i dct (og improviscrtc fullstelldig fritt rundt sccnar ict, hjulpet av ell god sp illcrgr uppc ), og etter ell stund fikk jeg hcstuk kct en ukjcut stakk.ir (SOIl1 aldri ell gallg haddc spilt spillct) til ;i ledc. l ngcn hruktc turncr ingsskjcmacnc, SOIlI faktisk var dct mcst gjl'llilollltl'llkte Illed hclc turucriugcu. MCIl tilhakcllleidillg (i·a hcggc !agclll' var at det var mcgct morsomt: rcsult.uct hie alts;\ godt! AoR-turllerillgell klartc .\ fyllc J bord akk urat; dct var ell god del nybcgynncrc (takkct v.crc at Arconkomitccn haddc klart :\ forkludre bcskr ivclscn, S;I dct i hrosjyrcn sto tegn for BADE rcgclkunusk.rp nodvcndig OC innfor ing i rcglcn« fill" start - dcnnc illJlforingell skullc [iuuict steel I':i Dreamlands kvcklcn fi)r,lllen det sto ingcn stcdcr ... ) Her hadde Avalon Hill vcnnlig nok steppet inn mcd et ckscmplar av spillct SOIll prcmic til vinncrcn, som jcg tror var I-Iar;dd Torv.im. Ncste Arcou MA noc gjorcs mcd clisse rroudernc! Er dcre kl.ir over hvor mange turncr ingcr som vinncs bare av Torv.un-klaucn? Det haddc v.crr cnda flcre hvis de ikkc haddc konkurrcrt mot hvcrandrc

i s.umuc spill hell' tidcn! Er brcttspilhniljoct i rcstcn av LlIldct s;i l.1hert?

Mens vi cr innc P;! turucriugsvinning: Nils Ellillg Wisth stakk av mcd

sp illcdcrmcstcrskupct i ;Ir igjcll. Cratulcrcr! I tillcgg k l.irt c hall ;\ bli valg! til bcstc spillcdcr i J Iorskjclligc puljcr, Du verden for ell mann ... Nils Ellillg, du utfordrcs hcrvcd til ;'\ skrivc ell art ikkcl 0111 god spillcdclsc for Irn.igouctu! Dct norskc spillllliljo trcngcr deg!

NSSF halide 0h~;! sitt ;irSlllote. Jeg var ikke tilstcdc, IllCIl harte r.rskt ryktcnc 0111 den mcrkcligc spillklubhcn SOIll p:i dod og liv ikkc ville ha Imngoncui. Lilt scncre var de innom Drc.unl.inds-st.mdcn og taltc for sin sak ; hcrrcnc mente at s;! lellge NSSF ikke ville sclge mccllcmskap utcn Imagoncm ville de

ik kc lIleltie sej!; inn, OJ!; sidell de da ikke fikk autom.itiskc rab.ittcr hos oss ville de h.uidlc 11m Avalou. Jcg rcpliscrtc at hvis de haddc tatt seg bryct mcd ;1 sporre kunnc de sikkcrr Ott orduct ell kluhbrnb.ut lios Dreamlands. oj!; pcrsonlig sYIlS jeg gollt folk kan 0 v.crc mccllcm h;lde her og dcr urcn ;1 lese

l magoncru. Dcrimot filrsL!r jeg ikke hvorfor de S;! hardnakkct ikke ville lese blader; savidt jeg filrsto var klubbcn intcrcsscrt kun i f.1cl~. l m.igoncru inncholdcr cia h;!de [lctS og rubbish? Kan mall ik kc lese clct m.in Iiker og la v.crc ;1 lese reston? NSSr:-llytt ville de

ncrnlij; gjerne h;l.Jeg skullc onskc nllc SOl11 ikke lcste lmugoncm skrcv inn og fortaltc hvorfor de ikke lcstc det. ..

POST CON

I skr ivendc stund sitter jcg og inntar en Lysholmcr Double Ice som st;'\r i?;jell ctter fanz inc-vorspiclct. Det blc en del til overs; ncsrc ;!r wr nok folk kjopc sine egne ... Dct var mange feil ;\ lrcrc av for min del, ikkc

mj nst .SOIlI "rr;ll1gor: Scen;Jrielle MA va-rc ferdige i slutrcn av april, heist for. Og clct cr sikkcrt lurt ;! ovcrtalc kjente og vcnncr til ;! spillcc!c p;i forh;!nd. Mange klagct i ;lr 1';1 Arcon, OJ!; ifi)lge rvkrcnc var dot rundt 200 f..:rrc deltakerc cnn i Oor. Pcrsonlig syns jeg festivalcn blir Iller intcrcssaut hvcrt ;!r; dct er cnor mc mulighctcr til ;'\ trefTe folk, delta p;! (og ikkc minst initicrc) aktivitctcr, spillc masscr av spill, plukke opp billigc produktcr - ncvntc jcg trefTe fi)lk? l-Ivis mall kjcder seg p:l AITOIl, cr dct et tcgll p;! ekstrom dovcnskap; for mill del strakk ikkc tidcn til til en

fjerdedcl av tingcnc jcg haddc lyst ;\ gjorc. Og jeg gleder Incg .rllcrcdc til ucsrc ;lr. Da skaljeg vinnc et cllcr annct. ..

Hvi» till cr mtrrcssrrt i en klllltillller/il-[ '/e";I(( oll/k,.illg dctr« (~!.,'" ;IIJdn' {'IIJIJ(,/~ ./IJ"e/,j/C,. vi "';1; .j' t.1 ell (itt i 1I1;1.~ .. t ... .inct "rcplicnnt ", ct dts]: /I.~iolls- 01-[ cfe";IU/i>rtl/lI 0111 .,/>illllO"hyclI (~I;

V..,t!,·11 p·IICIl"Ir. Skri,· iI/II til oss, '~I; 1"1. vi! scru lc: '/';1; ct /-[1;11':" ckscmpl.n: i !'"stell.

21

CARDONA n. FUHZJRIZg

Det V;II- mill fCllltcll-;lrillg at Cardouail n red er sverd , ell slitt rillgbrYltic, en hesr, litt mat og 1l0Cll bronsestvkker Ia i vci £i-a Harad i Iy av

nunulrcr, br.ik og oppror. Cardon.iil hadde hatt en LlIIg og god, dog ku.illhard utd.uuiclse i militrcrskolcn og soktc 11;1 jobb SOIlI soldat i Gonder p;i_jakt crter sine rottcr og f:lIllilie. Cardonail hadde alielTlIc !tarde trek]; i fjeset og dog Sill lave alder var jevllStor mcd ell voksen m.mn.

I Goudor ble hall tatt inn i G;mlell i Minus Tirirh hvor 1t;111

haddc stor sukscss og hlc sn.irt scrsj.u it og scucre ofliscr i Ha-ren. Dct var i ell alder .iv

syvogtyve at Curdouail var Kuptcin, under krigell IlIOt Oster] illgelle og Vognryucr: Il·. Hall va r dell hoycsre i halve (;olldor, err til to hodcr over de [lcstc, og kraftig SOIlI ell oksc over nakkcn, f-;I i Gonder kuunc 11I."llc scg rued Cardonail i sverdk.uup og det gikk !-tietord i aile h.cravdcliugcuc 0111 Kuprciu Cardon.iil's to-l i.inds-svcrcl, like lallgt SOil I ell manu, SOIIl lian kunne willgc £i-;I hestcryggell lik dcrcs Iicudcr £i-;I OS!. Dct v.ir mcd Canlonaib klokt og kunnskup Olll stLltcgi ;It h.ms cgell ha:ravdclig urslcttct ell sror g!"lIl'l'e 111l'l1 Osterlingcr innc i clcrcs eget lalld ureufor CII l.uidsby, Cardonails t;IP V;IIminimale og slaget vur korrvar ig, s;'i dvpt inne i Cardonnil v.ikuet ell Il.uumc. [II 11111l1lle SOIIl S;llIJ"OIl h;ldllc tent for lellgc: sidcu I'~I Numcnor da Iolkct der tilba dell morkcsre sclv, Blodet SOIlI hanker i hans ;In.:r v.ir ;IV de galllie prestelles .ctt, hcrskcruc, ell dr,ipc .iv Saurons eget, og Cardon.iil husker 11Il'l1 ctt

sitt .ette n.rvn «Fuhzirizg .. SOIlI 1';1 sv.nun.ilct bctvcldc -crkcondsk.ipeu .» Og slik hie erk~olldsbpcll tent i Cardonails hjerte lik

aile hailS ;cttlillgc:r ridligerc, og dct v.ir mccl c t suiil at at ga orclrcn 0111 :i drcpc kviuucr og barn i Osterlillge lalllishyell og hrcunc dell sidell. MCIl det V;II- mcd oyn« mill ild og L'II

neve av st.il SOIlI sin skallcn inn P;I dell Iorstc .iv solclatcnc SOIlI ncktct ordrcn, og sidell ncktct illgCll ICllgcr. Hjcnunc i Tirith hlc Curdonail Iyst i li.mu og crklcrt krigsforhryrcr da gcncralcuc fikk horc hva hall haddc giort. Cardonail romrc bycn og bruktc de ncstc tre ;'\relle av sin liv 1':1 ;'\ tjcnc penger pa sitt svcrd. Hall v.ir sjom.inu ell litcn stund for han skjontc at det var mer pellgcr og 1l10rO i s.iorovcri. N;lr tillg hadde roct seg ned i GO/HIOI', og h;IIlS uavn \'.lr glclllt .1V de flcstc rcistc hall tilhake for !i lctc ettcr slckrningcr, og flllt til slutt to andre ;IV sitt eget blod i Minas lrhil.

Cardon.nl cr cldstc hror i FlIhzirizg {;lIlliliell, 11:111 cr fyilt .iv sinnc mot COlldor og Duucdain SOIlI tok 1i';1 hall sold.ucnc hans, og hall gjor .rlt fi)r ;1 hcvnc scg. Cardonai I cr hard, likcr Cll god bill!" clskcr ;i knusc fil'lldell,og cr en lcdcrskikkclse. Hans klokt ligger dog i stratcgi OJ!; t.iktikk. og hall gjor ofic rillg SOIll cr korttcnktc og til rider rcrt og slctt dunuuc Il;'\r hall blir sint, Hans sinnc cr ham storstc ficudc, hall liar ell kort luntc og ryr 50111 regel til vold for ,I lose problcmcr sclv om dct cr andre ring, SOIll ;ll'ellhart, ville vert

klokere.

Cnrdonails drom er ;1 s.uulc Cll stor hrcr og knusc (;011.101' fill' sidell ;1 hli hcrskcr, Dct cr ogs;i dcrfor han er en stor tilhcngcr av Sauron, og gior Illyc for ;'\ oppnf hans gunst. Hall har ct stort h!ip og teukcr hoyt om scg sclv, han ville urvilsomt bli en Ircmragcudc gClleral. Cardonnil er en (;1I1t:lstisk svcrdkjcmpcr, og brukcr tung rustuing, liclst plate rustning clicr r ingbrynjc s.unmcn mcd ct dij!;erl lo-h:llldssvcrd, Han cr en yppcrlig stratcg og taktikkcr og liar cvncn til ;1 ledc Illallge mcuu, og rir i tilegg ncsrcn likc bra SOIll ell av Rohalls ryttcrc. Cardonail rager godt over to meter, og han liar alldri mott nocn SOIll cr stcrkcrc cnu hall hittil. Eldstc l-ror Fuhzir izg cr valigvis i tint en rillghrYllje, og en Jallg svart kappc mcd svcrdct fester til ryggell. 1',1 hl)yre h'Illd hal' han ell g.uurncl jcruh.mske SOIlI 11:111 har knusr IJlalJgt ct kjcvchcin rued. Cardon.iil liar ct str.nut og (iu'et utsccudc, har hustcte svart har og har ell mcngde arr i fleset, blaudr annct ct over hoyre oyc. Cardouail liar i de flcstcs oync ct stygt og fryktinngydcndc utsccnde.

C:()I')'r~iht /1)1)7 (.\';/.\'III.:III(h I'll ulu«: tions, C'hl'i,"ol,h,'1' ,\'11","'/111 Zibell,:," 11 /'III Christi.n: M,,""'IC'/i.

DEIIDUWJ\TII FUI1/IIRJZg

Dclduw.uh cr dct u.ivuct allc liar Ixrt ;'\ fi'ykte, sidell kun to kjcnncr til dct navnct han tildligere bar: Koriuth. Korinth vokstc opr hos cn prostitucrt kvinne i SIUIlIlIlCII i

I'clargir. og hun 1!;jordc kn.ipr anuct cnn ;i kjcfic 1';\ hall og 51:'\ hall til hall ell dag slo ip;ien. Korinth lcvdc av ;\ stjclc fr;1 skip, og fi'a butikkcr i Pclargir, cllcrs drcv hall mcd

IOIllIlIC Ilappillg og nask iug 1';1 torgct. Han var ell dyktig tyv, lang og tvnn, og v.ir stille b;'\de .iv ma-le og gallge.

Dct haddc scg slik at i en alder av tjucfcm h.uldc Korinth hygd scg opp ct navn i l'c1argirs unclcrvcrcicn, fi)r Kor inrh var ikkc hare ell fi'clllragcndc tyv, men kunnc o),~,,\ svingc sabclcu, oj!; hall hackle flcrc gangcr tatt livct .iv livv.iktcr og nndrc fielldcr mccl ett hugg SOI11 kUII mintc cvcntucllc rilskucrc Iller 0111 Iyn cnn st:ll. Dct val' ell pell ulIg ilia II II som vccl ct slumpc trefT fikk oyc poi dCII vakrc In;ltc I':i nl;trkcdct ell dag. HlIll v;lr llattc:rell ;IV en IIlcktig halldclsf:ullilic i hyclI. og hadde allercde blitt lovet hort til ell av kOllgclig hlod i Arthedaill, IIlCIl i det hun fikk oyc 1';1

Koriuih SOIlI stocl mcd clcn cue h.iudcn LUlgt ncdc i vcskcn hermes sa hun ingcnting, holler ikkc [i.m kunnc gi(')rc noc annct cnn ;1 stoppc opp ;1 stirrc inn i de to vakrcstc I)Ylle hall haddc sett.

Oct hclc utviklcr scg til en kjrcrlighcts

historic som cndcr I11Ct! at Kor inth og lnatc Cll natt ronuncr til CII L'\ve utcufor Pclargir hvor dc blir f.lkket av In.itcs {;u' og hermes fijrlovcdc SOIll h.ir Gtt SllllSCII i hva de liar drcvct mcd. Rnscndc over a ha

III istct Ilia tcs uskyld blir Kor inrh kustct i

et f.lllgehull og piskct i gapcstokk pa torgct ncstc morgen,

Hjcnuuc hos lnatc hlir hUll Illish;lIHllctt og voldtatt av sin forlovcde og i fr!lstra~ioll og sorg

Fllhzirizg brodn-uc cr uten (vi/ ell ;IV Mlt/g,II:\' (1I1ig,;(e triocr, og de byr sell' de bcsr« cvcntyrvrc I~I;

hOI ":It ",a(' 1';1 store prob/elller sci ... ell I~I; ell, .'>;IIII1IJ<'1I lI(hior de ('II ;/1' hovcdtrusslcnc fi)r (;"111/111:" cksistcns

01' kOlllbill;I.~jollell d, 'III i II ",1/0111 cr nestcn IIklJ/lsdig. 1'0/ d,,,, .WII/ "I'il/eda ITi (i/;i' li,r,wdn' I',J hrodtvnc S;/ Illye du onskcr sclv 0111 dct«: cr den-s or~i.:ill;J/(,

historic, Hnnlrcm: cr YI'I'er/ige ill"I'il;I~iollki"'er (i/ IJ},'/lJ.t:<' cvcntyr cute-r .'011/ N I 'C" cr cllcr SO/J) /J(." cr. (~t.: de J,:,UI utvilsomt gi de 11, -sn: spillpcrsoncr 1I1,lIlg ell .\'01'11/".,·

11,"'( ...

k.ister hun seg ut av viuduer og drukner seg i sjecn II;Ir hun £ir here at Korinth er dod, en legn fra henncs rasendc f:.lr. Korinth som er like i n.erhcten f~JIger srrenuuen av mennesker sam samler seg for ~ se p~ liket sam flyter i vannet, I det Korinth ser Inares bLi nnsikt som blir fisket opp av vannet sl.ir Iynet ned inne i hodet hans og han leper sin vei og faller am i et smug.

Inne i hjertet 1';1 den opphovuc, slitnc, ydmykte, fortvilte, og sorgflille Korinth hlir en liren fl.unme tent. Deu sanune flanuncn som pl sauuue tidspunkt blir tent iune i hjertet p~ Cardonail, erkeondskapens flnnuue, Saurons blod banker i hans ;'irer og en stemme hvisker hans sanne navn «Puhzirizg.» Erkcondskapcns tlamme smir en lenke av pure og inteust hat, nreret av sorgcn over tapt kjxrlighet, rundt Korints hjerte og forvamllcr det til sten. Over lnates ).;rav swrger Kor inth en ed S;l dyr og s;1 inreus ved Saurons ;'isyn over hevn, hevn over Inates forlovede, hans f:.IlHilic, hermes (Illlilie, over hele Pelargir, over hcle Condor, over helc Midganl. Korinth svcrgcr P;l at s:i lenge han lever s;1 skal han vie livet sin til ;1 clrcpe, drcpe for hcvn, drepe for Iuate, aile skal do for Iuute, rilogmed Korinth. Korinth dar av smcrtc og sorg og igjell st;!r ell Fuhzirizg, oppk.ilt ctter «Eredduwath,» «Morkcfjellcnc,» cller «nuttskyggen» p;'i Adunaic, Korinth er blitt til ,~emskyggell,l> Dclduw.uh,

Dckluwath sniker seg til ell v'Ipen h.uuller fra Hnrad i nattcns mulm og morke, og stikker ham ned met! sine eglle to Falchions, selve kronen i v.ipcnsamlingen hans, Ncstc Illorgcn blir hcle lnates f:.1l11ilie funnet dode i sellgcne sine, aile rued halseu sk iret over og en lillefiuger skircr avo

Delduwath reiser rundr i Miclgard i trc 'lr hvor han forst dreper halve kougsslcktcu i Artheidain alene, ingen vet hvem SOIll er mordcreu, aile vet bare at likene mangler en lillefinger hver. Siden reiser han rundt og selger seg SOIll snikmorder, og fir etterhvert et rykte P;l seg som bid, grusolll, og Iydlos. Han reiser ostover og studerer kanlpkunst med to sverd i Khand, og bar has Wosclle i skogen hvor han lxrer :; klatre, SIlike scg, og skytc med hLlserllr,

Etter tre ;'ir er Dclduwath tjudtte og mange lillcfingre rikere, til slutt finner hall sinc to br0dre, begge med et rykte like ille som Dclduwaths eget i byen Minas Ithil.

Dclduwath FlIhzirizg har utvilsolllt levd opp

til uavnet sin Ocrnskyggen av

Erkeondskapen) siden han i lopct av de tre ;Irene han liar tilbrakt i evig sorg og Iortapelsc har hall blitt kjent sam den bestc snikmordcr i hele Condor. Han topper og cuersokt listene i de Oeste storre bycr i landct s.uumeu met! sin bror Canlonail, forskjellcn er at Delduwath's fjes er kjent av svert fi

personer. Mellomste bror Fuhzirizg er en bid, kynisk og forknytt person (gal li.iddc vert en Iller korrekr tcr minologi.}, hvis oylle er btl, kalde sam sdl, ansikrct cr hlekt og stramt.

Delduwath viser aldri folelser, fi-ykt og glede likcs.i, og begrenser seg kun til den Illest nodvendigste talc. Det som gjellllolllsyrer dennc manneus sinn er clet intense hatet og dell endclose sorgcn, uoc hall alklr i viser i den tro at rolclser svekker hans cvner som dell pcrfekte snikmordcr,

Delduwath liar ell oppfarninp; av svake mcnnesker og sterke mennesker, Et svakt mcnneskc er i hans llyllC paretisk, yukclig og hvis hall ikke tar seg tid til ;1 drcpe perSOIlCll vii han sl.i den ned. Srerke mcnneskcr er store krigcre (Cardonail f.eks.) cller dyktige jcgcre og sloser ikke bon tid pI tull SOIlI lck , fcst, eller andre underholdcndc tillg (mye lik ham sclv). Sterke menncsker fortjencr Dclduwatlis respckt og han vii ikke skade t!CIll mcd minclre hall ftr betalt for dct eller de er h.uis fiender.

Delduwath er lang og relativt spinkel, (';1 I ()() em hoy og liar lange, sterke scncte musklcr, Hall bcveger seg mcd ell uvanlig clcgausc og smidigher og illgenting vcd hans oppforscl viser tcgn P;I sloser i hvcrkcn vcd bevcgclscr, prat eller andre uttrykks former. Hall cr ifort en gd kappe rued herte 50111 cr foret mcd svart silke slik at dell k.ui kouuuc Iii Ilyne om nattcn, Hall liar ellers svarte stovler og bukser og ell matt svart lrer rustuing SOIlI hindrcr bevcgc lighctcu minimalt. Runclt

h;lndleddelle har hall spisse naglearmb'Illd i Ia:r SOIll pryder hcndene sonl alldri be\'cgcr seg Iller elUI nodvelldig fi-a de to svcrdelle SOIll hellger ved sidelle. Fjcset hans er blckt og lIttrykslost, oynene bide og hanle, han har en solvring igjellllom nesebcinct og kun ell kart stripe med svart h:ir over hodet.

Delduwath er en fremragendc krigcr og st1ss med to sahler samtidig i kalllP, sclv om han ikke er like god sonl ston:bror cr det den overlllenneskelige hurigheten og hans llEmelige sclvdisiplill SOIll II;1n Ijellcr I"" Sverdslagcne konllller raskere og oflerc ellll hos de aller £leste svcrdlllestcre, J)clduwath

liar i tillegg cvn ell til .i snikc seg stillere og bedre cnn natten sclv ved hjclp av hlandt anuct 1I0CII magiskc tatovcr ingcr SOIl1 hall fikk av WOSCIIC 50111 kan kamuflcrc ham og gjore hall ncstcn usynlig (dcttc hal' IIIcr cfTckt jo mindrc kroppcn cr dckkct av klrer.) og hall k.in ta dc lit og inn av hudcn vcd .i konscntrcrc scg slik at dc ikkc vckkcr unodig oppsikt liar hall ikke brukcr dcm, Dclduwath er oppl.crt av Wosene selv mcd bl!iseroret og kan ogsa kastc knivcr JIIed stor trcffsikkerhct. Hall liar ;Irelallg crfaring II1ct! dirkcnc og dct er knapt dell mur han ikke kan klatrc opp, dettc gior Dclduwath farligcre cnn en sort cuke, en tiger og en cobraslangc tilsammcn.

Dctduwath har to svakhcrcr, den cnc cr at han er totalt inhabil i en hvilken som heist sosial situasjon utcnom ;i iutimidcrc, 1I0e han klarer yppcrlig, Ell mann lItCII rolclscr kan ikkc bortforklarc cllcr overtale 1I0en 50111 hclst. HaIlS andre svakhet er vakrc kvinncr mcd langt svart l!3.r, hvis ansiktstrckkcne kun cr rclativt lik hans tapte kjrcrlighct lnarc, vii han huskc tilbakc og ncktc ;i gjorc dcnnc kvinncn 1I0e sorn hclst, Hvis kvinncn oppsokcr ham vii han stirrc kaldt pa hcnnc til hun g;ir, han har ikke Icngcr behov for hverkcn et sex- cllcr kjrerlighccsliv siden han kun trcnger to ting i livct: a ovcrlcve, og hcvn.

Kul-Arill vokste 01''' i Minas Ithil hos sin galc Onkcl Palvano, en mcrkclig ganuncl mann SOIll tidlig bcgyntc ;) lrcrc den iuncsluttcdc, og skjore guttcn 0111 magi. Kul-Arill var en liten, spinkcl, krokboyd og svak gutt. Han var ofic syk, og haddc store rode fedscls mcrkcr i ansiktct. Etter en litcn stund kunnc ikke Palvano lrcrc Kul-Ar ill mer, og han blc tatt op!, i lrcrc hos en snill og dyktig magiker 50111 jobber for CII hcrrc i bycn. Kul-Arill val' badc flink og £littig, og bruktc dct meste av tidcn p;! bibliotckct sidon han var stygg, og aUc sa cttcr h'1I1 i gatcnc.

Kul-Arill bic ikke pcncrc JIIed arene, men han hie flinkcrc, og ettcrhvcrt 50111 hans lrcrcmcstcrs undcrvisning blc kjcdclig, tok han scg inn i den hcnuncligc dclcn av bibliotekct 0111 nattcn og lcsre bokcr om forbudt magi.

Longe lotte han og mcd tidcn, da han var trcogtjuc ;Ir gamlllcl f.1nt han dct han Ictte cttcr. Mccl formularcuc han hadde funnct skaptc han scg 0111, mcktig lIlagi blc tatt i bruk, han rcttct opp ryggen, Gcrnct vansiriugcnc pa kroppcn og former dcn i vakrc flottc hucr IIICt! musklcr og ansiktstrckk. Rcsult.itct var f.1ntastisk. Poi gatcn snuddc mcnncskcne scg cttcr ham, enda II1cr na cnn for, II1cn de sparker ikkc stein cttcr han, og de roptc ikkc «yukrygg» og «froskctrync» cttcr hall. K vinncnc stopper opp og kunnc ikkc sluttc ;1 stirrc og allc SOIl1 cu rodruct og fikk hjcrtct i halscn dOl blikkct hans for over ansiktcnc dcrcs, Mcnncuc sa pa hall i undr ing, 1I0CII mcd misunnclsc i "YIlCIlC II1cd, de slo blikkct ned og sa CII anncn vci (iJ hans ;IsYII svcicpct over dCIl1. For allc visstc dct at dc haddc alldri sctt en SOIl1 var S;I vakkcr. Folk hegyllnte 5 pratc 0111 alver, og dc 50111 f;lktisk

haddc sctt en alv mente at sclv II1:Ulgc av fcfolkct blckuct i skjonnct og utstr;llillg sanuucnliknct II1cd dClIlIC manucn, Kul-Arill clskct dct, han vandrct rundt I'a en sky .iv glcdc og sclvforhcrligelsc, han sn.ikket IIIcd de g.nnlc mcnucnc utcnfor kroa som virkct oppslukt av alt han haddc !i si, han 510 av ell vits mcd kjopmauncn og brodrcnc hans, og aile 10 hoyt og lcngc, og hall slll;}f]ortct mcd jcntcnc hos bakcrcn hvor CII bcsvimtc og dc to andre blc rode som tomatcr og fikk ikkc ut ct ord.

Kul-Aril' s lrercmestcr motte han til undervisningen 50111 vanlig og nar han sa hva hall haddc gjordt blc han rascndc og kjcftct han ut i mange timer. Han prater om balanscn i naturcn, godt og vondt, stygt og pent, han ostc ut om kvantefysikk og 0111 kraftuivdcr, Kul-Arill kunne alt fra for. Mestcrcn grcp plutsclig CII fjcrn Kul-Arill i armen og bcgynntc a inane pa ct krafiig «fjcrnc-lIlagi» formular. I dct oycblikkct blc fJall1111CIl tent. I

hodet hans kunne han sc for seg allc de gangcne folk haddc h;lnct hall pa gatcu, allc sykclcicne hall hadde hatt I~CIllIIIC hos Paiva no, alle dc IICttCIIC hall haddc gr;1tt scg i SOVII over sitt grusonuuc utsccnde. Et vcll av hat og sinuc flonuuct opp igjcnuom hl()(L'ircllc hans og fikk ham mcd ctt til a sl:l mcstercns h;lml vckk fra skuldcrclI. UrctfcrdighctclI og

25

sinnet tok overhand og med et psykotisk smil sendte han avg:'irde et farlig dodsformular han hadde Irert en stormfull Batt i hcmmelighet. Han grep rak i mesterens hals og han kunne kjenne magi en brenne i hele armen, mater med sinne og drevet av erkeondskapen som bodde i ham. I det han sugdc ut den siste del av livskraft fia sin overrumplede mester gikk det opp for ham: Han var en Fuhzirizg, han var en del av erkcondskapen.

De neste tre arene brukte han pa a konuue seg unna Gondor og hcksejegerue som lrhilieus andre magikere sendte etrer ham. Han lrerte seg glemte hemmeligheter og ny magi bade i S13r, nord, est og vest, og han not fruktene av sitt utseende, han svernte i villige kvinner, og aile stolte pa ham og ga han gjerne gratis Iy og mat, og nesten alt han ba om, det fikk han. Tilslutt hadde ring roet seg ned i Ithilien og han reiste tilbake etter rre ar p:i reisefot til sin like Spf0 onkcl Palvano, Men i Ithilien kunne han merke et nrervser, mer ondska p, ct merkelig kall trakk ham mot to personer, og han kunne se sine egne trekk idem beggc, og han vistc at de var hans brodre som skjebnen hadde fort ti I ham.

Person liohe l:

Kul-Arill er den yngstc av Fuhzirizg bredrcne og i tilegg til :'i vrere en stor og flittig tilbedcr av Sauron en kraftig magiker. Hans magi dreier scg for det meste 0111 udelcggclse og Nekromanti, manipulasjon og reanimering av dude kropper. Kul-Arill liar ell morbid sans for kuust og skjennhct, og i hans oyne er dod, blekher, forrdrnelse og oudskap vakkert, Hall har gjennomfert inngdeude studier i dedsmagi og har en fantastisk kunnskap om menncskekroppen, noe SOIll gjor ham til en dyktig lege og helbreder. Kul-Arill cr fantastisk pen, og han liar ogsl en utrolig ursmlling og kar isma. Han er alltid .!pen og hyggelig mot de flesre, er en hinunelsk diplomat og kan forforc selv den mest u.!ppn:\elige prinsesse. Hofligheten og hans hyggelige vescn cr kun et skalkeskjul, for inne

i hjertet hans brenner crkeondskapen like srerkt som hos sine brodre. Han vet at et :ipent sinn og gode manerer viI bringe ham leugre eun sverd og jernnever, og hvis ikke sjarm hjelper sa er dct sjeldent noe magi en hans ikke kan bote. Kul-Arill hater GonJor og Dunedain med hele sitt luertc men liar f.--erre kortsiktige mal om edeleggelse cnn sine to brodre, Han lever mer i nu-et og liker .! ha ell Iller lossluppeu holdning inn til videre. KulArill's m.'il cr forclobig ;'\ oppn.l evig liv, noe han Illest sannsynligvis vii finne i Mordor, a bli

enda kraftigere koste hva dct kostc vii, .! nyte kjodets gleder med vakre kvinner overalt i Midgard, og til slutt .! herske over verden sanunen med sine brodre,

Kul-Arill har en svakhet som han frykter stort: han cr veldig s.!rbar n.ir det gjelder kamp, Han liar ingcn problemer med :\ hamle opp med en atte til ti motstandere s1 lenge han er klar over hvor de er og at de skal angripe. Kul-AriU liar forrnularer som kan meie ned soldater i rustning sam korn for Ijaen, men hvis han blir ovcrrasket av en mcd dolk, vii han ncppe rekke ., rcagcrc far angriperen har £Yilt mellomgulvct hans med en fot stll. I frykt for ;'\ bli overrumplet p:i dcnne maten har han bundet en mcktig and eller spekelse inne i staven sin. Ndr brodrene hans ikke cr i nrerheten slipper han .!ncien ut av sitt fangenskap i hodcskalle staven, og den vokter over han cnrcn SOIll en gd t;ikc cllcr usynlig.

Kul-Arill er en hoy og stank mann, Col 180 em, mcd en kropp som en gresk olympianer. Han er kledd i det dyreste silke, SOIll regcl morke farger, og brerer no en 11 men eleganre solvsmykker p;i fiugrcne, rundt halscn og pa armcne. Kul-Arill er snobbete, er alltid velstelt og elegant, og stror am seg med pengcr. I beltet brerer han en dolk OJ!; har i lilegg en veskc/ bag med formula r koruponenter. I hand en liar han en svart stav av muhogny med en stor hvit hodeskalle p.! toppen som han skjuler for offentligheten med en svart lrerpose, Kul-Arill' s f:IVOritt formular mot ficnder cr en slags gmnn/gul t.!ke SOIll han skyrer ut av IIIUIIII, uese og oyne. Denne dkell er livsf.lr1ig og beveger scg i en rett linje mot motstandcren som forh.ipentligvis viI do med forferdcligc krampcr hvorpf 13ynene hans prettcr ut og tungen smelter.

26

e

th

d

ct cr myc kjop og salg av sclska ticlcn. Mayfair har SOIll kjc olgt scg sclv;TSR har blitt solgt ti zards of the Coast; nylig blc Fi tings Publishing ogs;'1 solgt til Wi

hclc spill-linjcr selgcs.

il lc nn i um Entcrpriscs scl nc til sitt Conspiracy X ti i d l igcrc art dircctor Gcorg . lakos. Dct nyc sclskapct hal

ctcr Eden Studios. De lover r ingc ut Cryptozoology IIIcgc nart, sidon dct cr "nearly COIll rl c t c"; Acgis Han db o ok tkastct klart pa, og bo ncr visstnok ut i september. IIc!;),; vii Eden trykkc 01'1' igjcll ti

for tidcn cr utc av trykk (son pi llcdcrh indbokcn}, og fakti cgynllc ;'\ utgi Bodyguard of gjcn! Nunuucr 3-6, SOIll skullc bli tgitt i ;Ir, dukkct ncmlig aldri opp ..

iakkcr vi 0111 hclc spill-linjcr? S iyt t 0111 AD&D cr, kor ippsuuuucrt, folgclldc: Priscnc

)1'1' pa hovcdb o kcn e

ovcdbokcnc, Forgotten Rcaln )ragonlallcc ut v id cs st ad ig 'Iancscapc og Ravcnloft holdcs gang. Birthright, Spcllfirc, Drago:

Jicc droppes hvis dc ikkc bcgynn

sclgc. Grcyhawk ko nun c nuligcns inn igjen. Altcrnity cspillct) konuncr i 1998. )ungcon og Polyhedron konuncr Ig igjen. Romancr fordsctter

tv id cs , Og Do m i n ia , Magi kanskjc

tulcrcr, Piet og Aslak!

hon GallIing, SOIll snckrcr N cspillet (sc forrigc Gnomc-mai) orsokcr ;1 trckkc dc yndi »kcbarna inn i spillhobbycn. D '01' dc vcd ;1 gi allc kvinncli lopcrc av dcrcs produktcr 5% raba

k

1 S

e S

orr cr rollcspill, SOIll tidligcrc nevn lop og kjop! ("All right, wh ght this book?" - "He did! H d! uh, she did! Shc did!")

heldig cicr av ctt av de store J Cap-kortcnc klartc ;1 trcflc

ichard Garfield, og gurue igllcrtc faktisk kortct hans - nok mcd det; Garfield rtct, strok over "NOT FOR

LAY USE" 1';'1 baksidcn og sk 'It's all right. - Richard" ...

ny utgivclsc som scr lovcndc Parker Brothers' "Lionhcart" - rcttspill II1ct! masse finc Sill astbr ik kcr, designed av Lar arr is (Axis & AlIics). Hostens r?Vi !?Ir sc.

Arcane" R. I. l~! Nummcr 20 cttc godc blad, ncttopp komn

il Norge, vii ogsa vrcrc dct allcr . runuucr, Inntcktcnc levdc ikkc 01' '1 Future Publishings hardc clskapct lager masscr av magasi nncnfor vidt forskjcllige sjangcre)

o

a

andman Sourcebook til DC H Kontakt Harald Norli trandvn. II, 6400 Molde

'27

'1 ty

JOHANNES H. BERG

(I)CII//C spnltcn sku] ;lIt,if EGENTl.I(; lict«: "Trykksvcrtc el" tykken- cnn blocl", Allc tcoricr 0//1 nt clct cr vorr I'0hey .r cndrc {i{{cll';I dell 11I'er

g<IIIK dCII konuncr 1/(, uvvisc» Iu-rvcd. Allc ovni,>t.' tittclwrsjoncr CI" IIIcd JC{{C "rerun-

1J;J(cd without prcjudic«: ".}

TYKT? JA. GODT? TJA.

Jeg har klaget tidligere (i den aller Iersre inkarnasjonen av denne spalren, helt til bake i ASGARD 1) over besrselger-herreveldct som forekommer stadig vckk hos forlagsbransjen, sxrlig i den grad dette liar det med l gi seg utslag i tommerykke "mursreiner". Innen denne spaltes dekningsomrdde er det kanskje forst og fremst i fanrasygcnrcn at dette etterhvert har begynt ;"\ bli elJ virkclig pbge, Det finnes selvsagt bestselgere p;"\ batle 600 og 800 sider eller Iller innenfor science fiction, skrekk eller t.O.III. historisk litteratur. Ja, sistnevnte type fagbeker har jo ogs;\ forsdvidt en PLIKT til ;"\ bli riktig lange nar det behoves, Man skriver ikke en utfyllende historiebok uten at den fort blir pa en god tid sider, Men da er der vanligvis snakk Olll en solid mengde fakra SOIll 111;"\ IIIcd, ellcr en omfattende anal yse som krever plass, Det blir noe helt annet cnn der som av og til rett og slett virker som iuanglcnde evne til a korte seg i fatthet.

RItYMOIID €·F€IST SHADOW OF ADHRKQUeell

Pantasyforfattere er spesielt utsatt her fordi aile forleggere som utgir slnt stadig liar Tolkien og hans 1200+ siders LORD OFTHE RINGS i tankcue. Nilr sl en forfatter selger nok til a bli iuunun 1II0t redaksjonell inngripen, kan resultatct bli boker som virker Iller

oppbl istc cnn velskrevne.

Et ekscmpcl pl detre er Raymond E. Feist. Han har jo skrevet ting tidligere 50m har vrert riktig lange; hans debutronian THE MAGICIAN var sa tykk at den ndtte deles i to nlr den skulle konuuc ut i amer ikansk paperback, i likhet med det Tiden her i Norge har sett seg nedt til ;"\ gjore med Robert Jortlan. Men de pafolgende titlene i den forste Midkemia-rrilogien var jo ikke ftdlt s;l fete, og Feist har faktisk klart a skrive noen Iller eller miudre frittsdende ting etrerpa som

ikke virket direkte inflaterre de heller, S;"\ kornmer altsa en ny, lengrc Midkcmiasekvens, "The Serpentwar Saga". Her dukker det for det meste opp nye hovcdpersoncr, for det er ght lang tid siden den tidligere handlingen. Vi folger stort sett Roo Avery og Erik von Darkmoor p;'i eveutyr i disse to tykke bindenen (flere er 1'1 vei). En ny (Ire truer Midkemia: selv Olll kontakten med den andre verdencn Kelewan er gltt tapt, er det fortsatt onde, ekstradimcnsjonalc krefter involvcrt,

1';"\ et fjernt, ovcrsjoisk kontinent er den orulc "Serpent Queen" i ferd med a bygge opp et imperium bygget 1';"\ de reptiloide skapningcnen i verdcncn, b;\de de tidligere velkjcnte panrathianerne og de transdimensjonalc innvanderne SOIll kallcs Sam - et imperium SOIll etterhvcrt skal konuue til a true de frcdeligere midkemiske landene vi kjenner fra tie tidligere bokene. Erik og Roo blir frcdlose i sin egen hjembygd, og blir involvert i kampcn pl et tidlig tidspunkt som rvaugsinnrullerte solderer. Den fersre boken er nestcn bare "action" av noksf omfattenclc karaktcr: Krig, beleiringer og voldsomme magiske hcndelser, I den andre folger vi forst og fremst Roo p;"\ hans lopebane gjcluJom en del ;\r, og dermed blir dcune Iangt Iller ovcrsiktlig, sclv om jcg syncs Feist har problemmer nied 1 n kronologicn sill til ;\ hellge ihop, I det hcle tart liar jeg vanskclig for ;"\ bli begcistret for disse bekene,

28

DET SOM VEL ER PROBLEMET FOR MEG MED FEISTS FORFATIERSI«AP, ER AT HELE HANS FANTASlVERDEN SA ALTFOR APENBART ER AVLEDET FRA EN AD&D-l«AMPANJE.

Dct som vel cr problemet for meg mcd Fcists forfartcrskap, ihvcrtfall nar han ikkc samnrbcidcr mcd Janny Wurts (som i Kclcwan-sckvcnscn), cr at hclc hans fmtasivcrdcn sa altfor apcnbart cr avlcdct fra en AD&D-kaml'altic. Kanskjc ikkc dcn sterkcstc innsigclscn man kan mobiliscrc ovcrfor lcscrc SOIll sclv i stor grad cr rollcspillcrc, mcn la mcg utdypc litt: Spillcrc (og spillcdcrc ... ) cr slctt ikkc alltid flinke til f.cks. a finne pa plausible navn, bakgrunncr for karaktcrcr, ctc. I Pcists bokcr har man vel latt slikc dctaljcr som lite kreativc navn liggc, revet mcd av den frodigc fanrasicn hans i andre snmrncnhcngcr. Mcn n;'\r han n;'\ vartcr 01'1' mcd ct kontincnt sorn rctt og slctt hctcr "Novindus", og til forveksling ligncr India losrcvct fra rcstcn av Asiakartct, til og mcd mcd de store clvcnc p;'\ sauunc stcd (dct cncste man savncr cr Ccylon/Sri Lanka) cr dct tcmrnclig clcndig. Og dcssutcn kan jcg ikkc forclra navncnc pa hovcdpcrsoncnc: Erik "von Darkmoor"! Snakk om ;'\ avcrtcrc sin AD&Dtilknytning ... Og "Roo" Avcry!! Sott, hva ...

At navn i Midkcmia cr bcslckrct mcd jordiskc, hnr til n;'\ vrcrt "forklart" mcd at mcnncskcnc der cr kommct via dimcnsjousportalcr fra Jordcn. Mcn dcn s;IJigc blandingcn som Fcist oppviscr cr yttcrst litc plausibcl, om man ikkc forutscttcr null sproglig urvikling sidcn

~ ElSE 011 A :MERCHADT PRInCE

jordboernc dukkct opp. Dcssutcn cr han alt for glad i bare a smckkc opp dct farstc og hcstc cngclskprogligc kallcnavn som faller ham inn: Nar cn helt kan hctc "jimmy", sa venter man scg snart a St0tC pa en som hctcr "joe nob"! Og dct cr altsa myc av ucttopp den sortcn dustc-uavn som man cr vant til ;i sc lite oppfinnsonuue spillcrc komme mcd. Nar sa i tillcgg handlingcn, sserlig i bok nr. to, cr tildels sterkt fragmcntert, og rent dramatisk og kronologisk ikke hcngcr pa grep (Roo blir en mcktig handclsfyrstc pa null konuna svisj, rclativt sett) , sa cr dct vanskclig a se fi-cm rued nocn srcrlig cntusiasmc til kommcndc bind i dcnnc scricn. Dct virkcr dcssutcn uklart pa meg hvordan man skal 0. alle disse plotttr!idcnc til a hcnge sammcn, langt mindrc bringc krigcn til nocn avslutning, uten a m;lttc brcic scg over bind pa bind pa bind i bcstc jordan-sri l. Dissc grcicnc her kan na bare anbcfalcs for dc scriost Pcist-avhcugigc, og til og mcd de viI nok oppdagc at

kvalitctcn pa stoffct virkcr uttynnct, for ;'\ si dct mildt!

R.'YIlH>Ild E. Feist:

SHADOW OF A DARK {~UEEN "Volume One of the Scrpcntwnr Sa._:;." Ilarl'l'rColiills. I ()()5

5(,1) + xi ,ida

£S.9()

Omsl.rgskunstucr ikkc all~itt ISBN ()-(){)-Mll()2(,-H

Raymond E. Feist:

RISE Of A MERCHANT PRINCE "Volume Two or the Scrpcntwar Sa~a" HarpcrCollins, 1995

47') + x sidcr

£5.')<)

Omslagskunstncr ikke all~itt ISBN ()-(){)-(,4'J7{) 1-2

DEBUT MED ET SMELL

Av og til har man glcdcn av :'\ kunne folgc hclt nyc sf-forfatterc av bcrydning fra dc dcbutercr, dct vrcre seg mcd en roman cllcr mcd fortcllingcr i ct cllcr annct magasin. Svrcrt oftc betyr dcttc at forf.lttcrcn byggcr scg opp gr.idvis, ctablcrer ct ryktc: kanskjc samlcr nok novcllcr over en del ar til :1 utgi en forstc samling i bokform, cllcr ihvcrtfall blir sa kjcnt at et storrc bokforl.ig bcstillcr en roman, Men av og til dukker det 0PP cn romandcbut 50111 sl:lr sa godt an at forfattcrcn oppnar 1H.'lY status ncstcn mcd dct sanuuc, Dct

29

BOKEN ER PREGET AV ORIGINALE IDE ER, ETTERTANKE OG l'vlER PLAUSIBLE PERSONSKILDRINGER ENN DET MANGE SF-FORFAITERE KLARER GJENNOM EN HEL KARRIERE.

later til a vrere tilfelle med Sarah Zettel. Hennes farste bok, RECLAMATION, kom ut ifjor, og er en aldeles g1imrende sf-roman. Bok Ill. to, FOOL'S WAR, er nettopp konunet, og ser ut til a vrere like sterk (se etter omtale av den i konunende IMAGONEM).

Oct er ikke lenger hverdagskost med nye, kompetente science fiction-forfattere. Selvsagt kommer det mengder av debutanter innen fantastisk litteratur, men en god del av dem skriver bare fantasy, mens andre havner rett i den digre sumpen av media-relarerte fortellinger, der man en gaug for alle er begrenset av rauunene som en gang ble satt av [Illtasicn til f.eks, Gene Roddenberry eller Gary Gygax. S;l enhver nye sf-forfatter med talent bor forh:'ipentligvis kunne regne med en del oppmerksomhet. Jeg tror imidlertid det er annet enn bare kontrasten til den traurige virkeligheten rundt henne som fJr Sarah Zettel til a virke sa strdlende, Hun kjenner vikrelig sf, vet hvordan det skal skrives, og kan i sine beste eyeblikk minne om utmerkede forlepere som Poul Anderson, Robert Silverberg og Sheri

Ikke bare er RECLAMATION en spennende sf-fortelling, med en handling son) er minst like kosmisk og storpolitisk som de flerste romoperaer pleier a vrere, men boken er ogsi preget av originale idecr, ettertanke og Iller plausible personskildringer enn det mange sfforfancre klarer gjennom en hel

karr iere. Zettel skildrer ikke bare en enkelt underlig kultur, men en hclt fremtid av ekstoiske, men plausible verdener i satdig samspill og konflikt. Hovcdpersoucne i fortellingen, Aria Stone og Eric Born, stammer bcgge fra en mystisk, primitiv planet som kalles The Realm of the Nameless Powers. Men dcr Eric flyktet av egen fri vilje, og har hatt

mange ir pa seg til ;1 til passe seg den galaktiske sivilisasjonen de befinner seg i, s,"\ begynner historien i denne boken mcd bortferelsen av Arb, som er uvitende om alt annet enn sin egen srerepregede verden.

Deretter felger i forrykende tempo en dramatisk handling som forer de to opp mot den meget spesielle interstellare kulturcn som kalles for Rhudolant Vitae, inn i en konfrontasjon av nrermest kosmiske proporsjoner,og tilbake til deres opprinnelige hjenwerden. Forfatteren handterer thrillerplotter pa en glimrende nuite, og dcttc er utvilsom en av de mest speunnedc fortalte sfboker jeg har lest p;"\ ar og dag, Kombinasjonen av velutformede fremmede kulturer, fantastiske psi-krefier og hoyreknologi kan utgj0re et meget krafiig heksebrygg nar det er en dyktig magiker som rerer gryten, og jeg for min del er villig til ;"1 utrope Sarah Zettel som en forsrerangs trollkvinne bare ut fra deune ferste smakspreven!

Sarah Z<·ttd:

I~ECLAMATION WJrIl"r Asp"c[,jlllli I')'!(, 453 1+ viii] sider

S5.'!')

()lllSlah"hild<' uv Donato ISBN 1l-44(,-W2'!2-2

EN TILFREDSSTILLENDE FORTSETTELSE (og avslutning?)

I min sistc bokomtale-spaltc lor lMAGONEM anbcfalte jeg varmt LUCK IN THE SHADOWS, av lynn Flewelling, som en utmerket fantasydebut. N:I er fortsettelsen konuuer, og det drcier seg 0111 en bok man ogs;\ trygt kan be folk am ;\ go\ OJ!; kjope. Faktisk er dct vel grllnn til !i tro at de fleste som kjopte bind I ogs;"I vii ha 2'ern, for Flewelling cr jo urvilsomt blitt svrert godt mottatt, oh'Sa av andre enn undertcgucde. Ja, det drcier seg helt sikkert Olll ell av de Illest positivt omtalte debuter i dennc gemen p;t flcre ar.

STALKING DARKNESS har de flcste av forgjengerens sterke sider: Dell er lang, faktisk litt lenger, men sa goclt ((malt at

30

V1 M0TER EN LANGT MER GRUSOM OG SINNRIK ONDSKAP ENN DET SOM ER VAN LTG I FREMSTILLINGER AV DEN "SVARTE" SIDEN I EN

r: A N~ll\SY KO N F IJ l<:r

sidcnc flyr ~vg;inlc, og m~1I onskcr scg mer n;lr bokcn cr utlcst, Hovcdpcrsoncnc cr st~dig Scrcgil og Alec, og myc av vcktcn i hisroricn liggcr 1';1 forholdct dcm imcllom; samtidig cr dct som skjer, cn viktig ingrcdicns i en storre konflikr, og dct cr nok grunn til a tro at filr(;lItcrCII hyggcr opp til ct lallgt mer omfatrcndc drama som kan hjcmsokc dcnnc r.llltasy-vcrdcllcll fi-cmovcr. Vi motor dcssutcn som i den Iorstc bokcn cn laugt IIIcr grusom og sinnrik ondskap enn dct som cr vanlig i frcmstillillgcr av den "svartc" sidcn i en r.llltasykollflikt,og Cll form for magi SOIll hlir skildrct h;ldc ovcrbcviscnclc og or iginalt. Ogs;'I her kau mall Iinuc nok av sckvcnscr sorn ivrigc rollcspillcrc (ikkc minst GM' cr) burdc vitc ;1 scttc pris I'a. Skildr ingcnc av forskjelligc miljocr, alt fr~ den rikt deltaljertc bycn Rhimince til villmark og grensctraktcr Icnger lit i bokcn, cr sv.crt s;i plausible; hva cntcn dct cr adclsmcnns villacr, srorbycns hordellcr cllcr ville k1ippekystcr ut 1II0t storhavet, sa skildrcr Iorfrttcrcn dct mcd imponcrcndc klarhct,

N;ir bokcn slutrcr, cr krigcn mcllom de to storiuaktcnc, Skala og Plcnimar, bare savidt kommct ig~ng. Likcvcl lar frktisk Flewelling hok nr, 2 utgjore ell tCllllllclig dcfinitiv avslutning p;1 dct "ovcrordncdc" plottet SOIll vi ante omrissct av i dell forstc bokcn: her cr

dct langt fra snakk 0111 noc forsok p;i a tv.ere ut handlingcn i p ivcntc av muligc

fortscttclscr, nci. Tvcrt imot ancr vi at avslutningcn pa dcnnc bokcn mcdfcrcr ct noksa dcfinitivt vcndcpunkt i den overordncdc konflikten, At bokcn s;i liar ct visst potcnsialc til ;\ vidcrcforcs likcvcl, cr vel ikkc mer cnn dct k~1I kan forvcntc fi-a en dyktig historicfortcllcr. Mcn l1;i utgjer faktisk dissc to bokcne ct sluttct hclc, og dct cr cgntlig imponcrende nok i scg sclv, i disse tri, tctra-, pcnta- og hcksalogi-tidcr, Dct skal bli spcuncndc a sc hvor Lynn Flewelling tar vcicn vidcrc SOli I forfattcr,

Lynn Fbwllillg:

STALKIN(; DARKNESS

B;llIt;l1ll Srl'ctr" Books. mars I <)()7 5021+ x] sidcr

S5.'),)

OlllSbh"hildc ;IV (;;lry Rudde] ISBN 1l-55,1-S754J-II

SPORENE SKREMMER VIRKELIG

For dc av dcrc som liar Icst science fiction en stund, vii S.M. Stirling kanskjc vrcrc ct ganskc kjcnt navn. Han debutcrtc for over ti ;ir sidcn med fautasy-ligncnde fortcllingcr inncn dct 50111 oftc kallcs "Fifth Millennium"sckvcnscu, IIIcn cr forst og frcmst blitt kjcnt for paraiiciivcrdcn-historicnc om "The Drab". Dcttc er en imperialistisk, ~ggrcssiv, industriell Coydalkultur SOIll oppstdr for 200- 130 ar sidcn ved at tapcndc parter i amcrikanskc indrc konflikter, forst torylojalistcnc, og dcrcttcr "die-hards" fra Sydstatcnc, (samt diverse andre flyktningcr, bl.a. dc flcstc islcndinger, cttcr odcleggcndc vulkanutbrudd pa 1700-tallct!) slar seg ned i Sor-Afrika. Dcn "fll:tiollskulturcn" av bcinhardc, clitistiskc og rasistiske supcrmcnncskcr som oppstiir bibeholdcr i rcalitctcn slaveriet, og nar vi ferstc gang stotcr pa dem, i MARCHING THROUGH GEORGIA (1988), er de pa cgcuh lnd istand til a bankc ct mcgct sukscssrikt NaziTyskland.

Altsa drcicr dct seg om en verden som later til ;i vrcre planlagt som noe i rctning av den hevisstc motsats til alt som kan kallcs politisk korrckthct i v.irc dagcr: en verden som blir bcskrevct mcd en viss, om cnn tvisynt,

31

SO!V~ MAL BAR HUN INTET MINDRE ENN A GJENSKAPE DET "MIN1- VERDENSHULCET" HUN FALT GJEN NOM, FOR A A PN E EN PORTAe OVER TIL SIN EGEN VERDEN - MED TRISTE KONSEI<:vENSER FOR OSS.

entusiasme i den farste boken. Men allerede i den andre, UNDER THE YOKE (1989), er det lielt apenbart at draka'enes :lk ikke akkurat er noe forfatteren synes noe videre 0111; han gj0r likevel sitt beste for ;'\ skildre den uungiielige konfliktcn mellom dem og de overlevcnde frie nasjonene (selvsagt ledet av USA, selv 0111 Stirling selv er kanadier) fra begge sider. Etter bind tre, THE STONE DOGS (1990), der Draka-imperiet pa sett og vis gar av med seieren, kom Jet ikke Ilere Draka-fortellinger, Stirling var opptatt med Here samarbcidsprosjektcr, bl.a. i Niven & Pournelles "Kziuti Wars"-serie, og en rekke rornaner sanuuen med David Drake (sid).

Men Id kom det altsa nylig en selvstendig Stirling-roruan igjen, DRAKON, og SOIll en cntusiasisk filii av ser icn kastet jeg meg straks over den - og ble ikke skufTet. Sclv om dette faktisk er noe helt annet! Riktignok er lItgangsplinktet greit nok: Hovedpersonen er IT;I Draka-universer. Men hun havner, gjennom et av disse hendige ckspcrimentene som stir feil, i var egen verden. Alts;'\ et sted der forholdene kanskje ikke skulle ligge s;i alt for godt til rette for en enslig draka?VeI, n;'\ er altsa druka'cne noe litt Iller enn mennesker, og dessutcn sitter Gwendolyn ingolfsson (islands innflytelse ... ) inne med masser av high-tech viten SOIll savnes i v;'\r samtid. SOIll 111;'\1 liar hun inter mindre cnn ;'\ gjeuskape det

"min i -verdensh ullet' hun fillt gjellnolll, for ;'\ ;'\pne en portal over til sin egen verden - med triste kousekvenser for ass.

DRAKON blir dermed en riktig medrivende thriller, der vi pa mange ndter wr belyst

.. overmcnneskcne "s sterke og svake sider, sclv 0111 vi ikke opplevcr .mnct cnn hcnryduingcr til hvordan det g;'\r videre med den lanj,~iktige konfliktcn i deres cgct uuivers mellom dem og andre, vanlige H.

sapiens. New York-dcrektivcn Henry Caflnaggio er vant tillitt av hvert av void OJ!; underlig adferd, men har aldri sdtt overfor et mysterium :IV det kaliber SOIll hall boksravclig talt 1110ter her.jeg kan ikke huske ;'\ ha lest s;'\ lIlange bedre hybrider av sf og politithr illergellren; ikke minst burde dette va:re av interesse for rollespillere, 50111 s1 ofte har

intr iger SOIll kan minne 0111 dctte i eventyrene sine (f.eks. i TORG og SHADOWRUN). Og for en gang skyld er det langt fra s;'\ helt k1art i utgangspunkrct hvem som kommer til ;'\ go'\ scirendc lit av rvekampen: [ parallellverdencn er dct jo Draka SOIll liar vunnct herredonuuct p:i Jordell! Spcnnendc er det ihvertfall, og aubefalclsesverdig hva enten mau har lest 1I0e av Stirling tidligere cller ikke.

S.M. Stirlillg:

DIl..AKON

Bucn Books, ,i:hrllar 1,)')(, J'J'J 1+ viiil sidcr

S5.')')

Olllsl"h"hildl' av Stephen Ilickm ... , ISBN O-(,71-H7711-<J

32

Sk.1/ 111.111 forst morr.1 noe undcrgrunnsstils i et mi!io for Icttvint ungdomsskultur; bor m.1I1 gjorr.1 dct I11cd stil. Sin egen sti/. Liksoiu for /i viseat dctte vcit du cr tJpe/ige greier, men du mcincr pubertal undcrhokining hsr si sjarm, du likcr o,l,rsJ /i runkc mens du scr /,.1 naknc darner rued store /,upper, du dig,l{cr tollC solbri/ler 0.4" t:mt.1!Crer am gll/JIlere S()111 du skytcr 1J1110CCllt by'p.1.uers rued, s.int k.111 vrcrra goy. o!j dcrtor likcr du rollcspill, sdnt k.1JJ 1I/;1lJ gjorra i spills, dct s~~te bor CI1 ikkc gjorm i rcal liti; dct torstc k.111 W.1Il godt gjorr.1 i rcal liti: men i spills k.1JJ W.11l gjorr.1 det p.f ell 'c/?el1 nultc. Og du ken skrivc om dct, og u~lji dct du lmr skrivi i blader sam handler om akkumt dctta. Fulle .11' Sex og

VoId og vulgnritcter, men r.1!linerte. Med

sclvironi, l'rol'oserellde og wed g/ilJlt i Oy.1.

Men pastisjcr er liksom ikkc s;r:r1ig bra.

Og That liar mort .11t dctts for deg.

/

nw 1111 1'1!l4'J..IQ[ TO lliF. OJlfFll ~f[lE

"Hingsten blandt fanziner - Thot (the unholy)!"

"v.AnA INTE DIN STIL? HORRU, ANTINGEN An DU MEn MIG ELLER !MOT MIG!"

September 1991 blci forsteutgava av Thot prcscntcrt for det svcnskc folket, med folgende a fiune pa side to: " THaT ar ett oberoandc och idee It fanzine av OCII for rollspclare. THaT liar till syftc att tillgodosc grundJaggendc miinskliga driftcr sorn v;'\ld, sex etc. ( ... ) THaT gor inte ansprfik pa att kunna nagot om Yare sig layout elJcr fontcr, intc smak ellcr kvalitct hcller fOr dcn dclcn, TI-lOTs illllclr;111 bchovcr intc nodvcudigtvis vara en manifcstation av Rcdaktorcns pcrvcrsa fantasicr," Dct

siste pocnget kan vrerra vanskclig a ta rued ei klype

salt fi}r oss som scincrc cr blitt kjent mcd den allhcrskcndc utgivcr og rcdaktor,Jussi Hyvoucn - den berykta telcfonterrorisercudc finna (i svensk sprilkdrakt). am fanzineiuaking uttaltc den sanuna blasfcmikeru i lcdcrn til nummer to: "Roligt ar det i alia f.111 om nagon rcagcrcr, sa lange man slipper Guds fuktiga finger

riitt upp i roveu ellcr en tv;'\ meters bjiissc som ska krossa ens kniiskalar bara for att man varit lite ohclig." Klartckstig og st0te~ldc inllhql? :altsa: cgoistiskc niciningcr, provoscrcudc uttalclser. og ukritisk (kjrcrlig) omgang mcd v;'\ld. og sj;lvistisk scxl var hclc tida Thot~ greicr.

"DR FLESHRIPPER HAR GJORT ETT UTVAL ... "

Nummcr en (44 sider) cr kanskje dct strcircste .

nununcrct, mcd tcmavinklinga si pa Runcquest og oppti] flcrc artiklcr med scnsibclt og brukandcs matcrialc. Kultfigurcn Dr. Flcshr ippcr blci imidlcrtid bcherig prcscntcrt, og mcd hall IIlOttOCt "Kill - Maim - M utilatc" og spalta Sanity 0, SOIll st:lr igjcn SOIlI ell av de stcrkcstc sidcne vcd Thot i dag. Ell dcl grotcske og pervcrsc tcgncscricr og illustrasjoncr horrc mcd fra f0rstc nunuucr

33

- men i nummer to dukka Lange, Henrik opp, seinere rikskjendis op; redakter for ELRAK-journalen opp. Entia Iller perversjoner og galskap. Ikke sa mye spillsto£f, men masse utklipp &a Livers Ord sitt medlcmsblad Magazinet og generell splatterhumor. Ledersitat: "Ndgon sa de att gora ett £lI1zine ar en egotripp och det iir jag benagen att h;'\Ila med om. ( ... ) det iir knutat till olika psykologiska motiv som tv;'\ngsforestillingar, mauodepression och patologiskt sjalvbedrageri pa en omedveten niva." 44 sider.

"Der fiihrer spricht", heter ledern i nurnmer tre. Ingen midler, sprdk eller konnotasjoner skys nar man utgir Sverige sin Illest omdiskuterte vold-Zspillfanzine. 60 sider og hoydepunktet i Thots karriere. Mye spillsto£f, med bade scenario, eventyrskonstruksjonsguide (les, her, Iyd!), Runequest-ruatcriale og reportasjer fra forskjellige saker. Heydepunkter er rapportene fra Uppcon 92 - den ferste av jussi fra spillklubben Rectum Diabolicus, den andre av Ulf Eclunan, forstander i Livets Ord ... Her harscllerer ] ussi (jon, greia er sjolsngt fingert) rued idiotiske fraser op; kvasireligiose oppfatninger hos Carola-sekren, op; aldri liar noen spillfrnzine vsert s,'\ guddommelig god. Ogsd i nurnmer tre er Jet splatter, blasfemi og Magazinet-utklipp i mengder: pa forsida sager Bamse huet av skilpaddemannen Skalle - bcgge smiler, og under presenteres "era guider genom det helvete manskligheten skapat": sjelsagt de selsomme herrer Lange og Hyvonen.

Forelopig siste kapittel, "julkul" -nununerct 3.5 fra desember 92, har et kledelig rosa omslag met! en koslig julenisse og ei yppig husmor, Mest tegneserier og ikke et fuJJverdig nummer, men g0y g0y likavrcl, S;crJig "Thots skitroliga julmobil", et kunstvcrk (uren sidestykke) rued separa te bi ter sam henges opp i taker i trader (et oppheng), med kollasjer av Thot-bakmenna og Langemonstresiteter. Noen telcsexannonser, Sanity 0, et personlig jussi-essay ("Varfcir jag hatar julen"), og et antall tips til spillere er det ogsa funnet plass til pa blader sine 16 sider,

"VA, AR DE'!' Hi.R ALLTII?"

Dessverre, jepp. Ingenting mer enn 3.5 utgaver av Thot kom, Imidlertid har radarpnret Langeed-Iyvonen ogsa produsert tegneseriebladet The Unholy, jussi har sin faste utklippsspalte i Elrakjournalen, og med jevne mellomrom clukker han opp mellom andre blader sine permer. Olorin, Imagonem og Gudenes Inngripen, for ;'1 nevne kremen. I lengre tid har ogs;'l ei utgave nummer fire vrerr varsla, men ingenting har konuner enn.i, Hap er i [0lge Thots filosofi bare to v, men lell: kryss alle tabuorganer. Enkelte ting er verdt a vente p;'i...

jussis last words: "Niir det bultar p;'I din dorr iir det kanske jag som iir utkliidd till tomte, ... och vet du vad? ] ag har yxan med mig ... !"

De utkomne utgavene av Thot bestilles fra Jussi Hyvonen, Ektor psvagen 9, S-131 45 Nacka, Sverige, for no sant som en tier per eks. (bytt gjerne med egne fanziner).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~ETA

-

E

OF ROLEPLAYING

Dcttc spillct blc opp r iunclig dcsignct til Oslospillklubbcn Arcs' "Hcnuuclig rollcspill"turncring 13/3 1990. Hcnuucligc rollcspill var CII stuud 1I0C av dct IIICSt vcllykkcdc Arcs haddc p;'\ prograllllllct: Opplcgget var kort & gcdt at m a n stiltc opp til en klubbtur ncr ing, hclt uvitcndc 0111 hva SOIll skullc spillcs; i de flcstc tilfcller til ;'\ bcgynnc mcd (1989-90) var dct snakk 0111 HELT NYE spill. ..

Sclvsagt var dct som rcgcl snakk 0111 forholdsvis ukompliscrtc sakcr, og mangc av dissc spillcnc fikk aldri 1I0CII lcngrc Icvctid. Mcn det allcr forstc hcnuucligc rollcspillct, TERRORIST, cr jo blitt cu av Arcs' store dcsign-sukscsscr, oj!; g;'Ir fortsan av stabclcn mcd (u)jcvllc mcllomrom i forcuingcn, sarnt p;i ARCON. Og s;i har vi altsa META.

Dcttc spiller haddc sin forhistoric; i likhet IIIcd ct av dc andre "hcllllllcligc",ARCON - THE ROLEPLAYING GAME, var dct blitt diskutcrt s o m CII mu li gh e t lcngc for vi lagct dct. Hovcdpartcn a v d cs i gn arb c i d ct faIt p;i undcrtcgncdc, mcn idccn bak byggct ogs;i pa cn kollcktiv proscss blant dc aktivc i Arcs. Man kan ncvnc folk SOIll Jon Vcnbakkcn, Trond janscu.Tomas Morkrid og Kim Strandcbo som allc til en viss grad ga input.

Riktignok har ikkc META vre r t av dc hcmmcligc rollcspill SOIll har fltt allcr sterst gjenbruksgrad (har vrert forsokt kjort pa ct par scucrc "hcnuueligc" opplcgg og vcd nocn andre aulcdningcrr.mcn sclvc idecn viljcg fa fasrholde SOIll r imclig genial. Den er imidlertid kun cgnct for folk SOIll har CII viss - c ller hclst CII omfattcnde - kjcnnskap til trollcspill fra fIJr avo

l-Iva cr dct sa cgcntlig META* g;'Ir ut pa? Vi sitcrcr fra den opprinncligc omtalcn av farste VC~SJOII:

"HI'.l cr META? META cr spillct der mall K.ir 0f'!' i rollcn SOIl/ il'n:1J rollcspillcr; dcltagcr i ell .11' dct 20. Jr!1II11dres mest sicrpregcde liobbycr. I ct rollcspill g;ir dct Ionnelt sett lit p.l J [eve seg inn i pcrsottlighctcn til ClJ pcrSOli om er 1I0ksJ ulik dcg sclv; 11;[ vi sse m;il sotn cr satt opp .1V spillsystcntct, og cllcrs klan: seg S01/l best 111.111 k an. Men de nullene

o

ar,

in norvidsjn:

I~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

et~-

spillcrnc i virkclighctcn har sntt seg, cr otic noc helt annct, og hv» de gjor i praksis, i Iorhold til dct systcnict sier de ska! morc, vii ofte bli sv.crt avvikcndc. Ell rollcspillcr sam i sillct Sk.l/l,;t--re "lovlig" og "god", vii sotu odtcst liggc n.crrucrc opp 01 den uotlisicllc ".1Ii/?lJ1/ICllt" A !V[1I1 Greedy. Iniidlcrtid Iinucs dct .111e slags spillcrtypct; fi-.l de sam gjor .11t fOr at perSOlJCll de spiller skn! virkc rcalistisk, til de sam bore er opptntt <IV .1 s a mlc gull, v;i!,cJI, utstyr, mystiske g.111llC t ck ster ellcr erf.uiJlgspoeJlg, For ikke ..; snakkc 0111 de inspirerte spillcruc S0111 later til J dclts forst <'t' fh'lJIst for ;i Icgge vauskclighctcr i vcicn for de andre.

folunnes H Berg

META gir dcg muliglicten til sclv ;i velge SPILLER TYPE. DliJ TYPE I'll bcstcnuuc hY.1 du fir pocug for, og dcrcttcr er dct ut i ct simulcrt cvcutyr; mcd otugivclscr. Dct bctyr nt 111.111 .wgir i scennrioct hvor dct spilles, livcm S0111 er 111ed (dette k.1JJ opJ rsndonuscres), hvilkct/hv» sl.7p spill SOlJl spillcs, og ell gencrcll oppsummcring ;,1' Iivordan spillet gJr undervcis. Dct cr ikke mcning cn at b clc sp illscsjoncr sk al

*N;lI'lIet META cr (n·d sidcII ;/1' at drt ,,'c1I'.\";/l<t g;i'r 1I0/.:S;i'

dire]: tc /',)' 111';/ ''1,llIilwell g,i'r lit {'oi') IIIl1ligl'lI'" ikkc licit IItCII S;/11I1I1CIIII(,lIg IJ /Cd det ('11('.\"/(' norskc li,r,m/.;ct {'J J (J' lit ct c/If.,',·l"/.:..I'd'/';/~i ml/c"1'1I1, M[X;I1, .1'0111 ;"'"I,/c konuuct lit ct {','/I';)"r tid/~t.;crt· ...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3S

• • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..

• • • • • • • • • • • • • •
• "1-l!e don 't


• retrain tiom
II
• violence -

• were out to

• g<1inEXPE-

• RJ.bNCE!"
• (Ukjcut /i)ruttcr,
• J-!CX;/ljOJ/-rrytt)..


"
• "Reality is Ior people who call 't handle

• • • • • • • • • II

• • It

It

• • • • • • It

• • •

" • ..

e

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"R .. C',1JiSI11, bell - let's KlLL

something!"

gjcnnomspillcs som 0111 dcttc V.1r et vanlig rollcspill; rollenc g;;r ut pJ ;/ v;ere spillerc, ikkc rollcpcrsoner: Mens noen k;1IJ fJ poeJ/g for J v;ere saklig« og tlink«, k;1IJ andre I;:; pOCJ/g for ;/ 111.1SC~ pJ spillcder; rote, sole potetgull etc. "

S p

LLSYSTEMET

E

R

Denne spilleren vet ikke stort, kan ikke reglene srerlig godt, og liar provd spiller hoyst et par ganger for. Er rorete, spiller dolrlig, men kan evt.Irerc av sine fei!. Gjor ofi:e "opplagtc" tubber. Den mest kaotiske subrypen av denne rollcn hcter"ER-MED-EN-VENN",og k.m absolurt ingenring, skjouner ingcnting, men lurer f.-clt pol hva derte er for noc rart. Nybcgynnere Dr pocng for utvist uerfrrcnhet, dunuue sporslldl til SUs, hand linger som skaper bry for de andre, og "originale" p:lfunn som de andre har hert hundre g;lIIger for.

META spilles i form av en serie Avsnitt, styrt av Overspillederen (OSL). Hvert Avsnitt gjengir en del av den lange prosessen det er :I spille et rollespill. Forst har man Innledning, Venting og Oppsta r t, s:l folger selve Eve nryr et , m e d tilherende aktiviteter (alt fra Kjedcreyking til nrc k kill g-a v -nl e ta II k a n t-pii - brusskru kor ke r). Hver av spill erne er pol forlulnd satt opp med en "Spillerrypc", som bestenuner 'hva de far poeng for a gjore. Man m5. hele tiden huske pol at man tar poeng for det man gjor SOIll spillcrc . Rollepcrsoncne og deres handlinger blir derimot h;lndtert pa en forenklet, halvabstrakt nl5le; under hvertAvsnitt kan ~pljlen}(:v;jore hvcr sin hand ling, og rollcp crso nc nc d eres u t fo re si n rollespillhandling (GoI, lete/lytte, angripel forsvare seg, £lykte etc.). Spillernes hand linger kan formes noksf fritt, men menge ting ma sjekkes 'med terningkast mot hovcdcgenskapene deres (Regelkunnskap, (Terning)Flaks, Veltalenhet, Organisasjon og orden, Utholdenhet, Fingerferdighet og Arviikenht:t. Dessuten viI man i en del av METAsesjonene ha en av (Over)Spilierne som Spilleder-i-spillet (SUS) - i andre sceuariocr viI han/hun vrerc en NPC. Uansctt blir det i mange tilfe.ller interaksjonen mellom spillernc og SLiS som skaper situasjoner, spenning, humor - og som gir poeng,

S

p

l

L

E

R

T

Y

p

p;'LVil sjelden eller aldri gjore noe pa egen h.lnd, annet enn de Illest opplagte ting. Foretrekker kjente & kjrere situasjoner, Elr po eng for a slovc, slurve, seple og v.ere i veien for de andre.

c:U ROlllSPILLEREN"

Denne spilleren gar inn for at alt skal voere S3 realistisk som mulig.med mindre det gar utover 110en spillers innlevelse i sin rolleperson. Han kan ofte lIIye om reglenc og spillsystcmet, men er Illest opptatt av at alt sk a l vre re sa ovcrbcvisende og ckresom mulig, Elsker J rvrere ut de mest tilfeldige og opplagte moter med alskens prat & tull, Far poeng for a leve seg inn i rolleu sin, for a fa andre til a gjore det, og for 3 Iinne pa annet elm hacking & slashing.

O:UKOllEKTIVISTEN"

Denne spilleren er ofte den som er fredcligst anlagt, og vii gjerne lese konflikter rued prat og forhandlinger istcdet for enkel & grei void. Er ofte pratsorn internt i gruppell, 01', vcldig for air som smakcr av avsrcnminger, allmorer etc, Gar of test inn for jevn fordeling av funne skatter. Far poeng for 1 prate om fred, fordragelighet og jevnlikhet, og for hver gang han far presser gjennom kollektive beslutninger,

E: uMATERIAlISTEN"

Denne spilleren er forst & fremst opptatt av a samlc. Han samler po'i alt: Penger, XI~ v.ipen, lItstyr, magiske gjellstander, henchmen ... Kan forveksles med A, men er lett ;1 kjeune igjen pol sin eksklusive opptatrhet av mater iclle verdier ; heder, rere, status og t.O.III. levels er ikke Sol viktig, Far poeng for gr;Idighet, og for penger/ gjenstander/XP ervervet.

Denne spilleren liar SOIll 1II0ttO: "Dette er jo bare et spill!" og kaster seg (og partiet) ut i de mest h;'irreisende, livsfarlige situasjoner uten ;1 blunke, Dodcn er ingen trussel; inter monster er for farlig til ;\ angr i pes, ingcn felle for enkcl til a utloses. Elr poeng for urvist dumdristighet, for a drepe (monstre, NPCer, PCer - dcr spiller ingen rolle ... ), og for 3 skape trubbcl for partiet. Samt selvsagt for a bli drept, under de rctte omstendigheter ...

G:UNYBEGYNNEREN"

(Overjspillerne kan velge hvilken spillcrtype de vii at spilleren deres i spillet skal ha. De far poeng ettersom de gjl'lr forskjellige ring, po'i en vellykketl overbevisende mate. Spillerrypcne de har a velge mellom er folgende:

A: uon VIKTIGSTE ER A VINNE"

En spiller SOI11 er pagaende, ofte kau mye 0111 reglene, kan prate for seg, og SOIll mener at samarbeid for a oppnf resultarer er vel og bra, men at det viktigste er folclsen av at b.111s rollepcrson kommcr best ut av det (Dr mest XPI gull/grcnne skoger/magiske gjenstaudcr/hedcr & xre/makt erc.), Liker gjernc action, void, (Irt & spenning, Sol lenge det ikke er uocn fare for skinner til rollepersonen. Far poeng for frekkhet, selvhevdclsc, cgoisme, groidighet og for a ga opp i level.

B: uRU1'INESPILLEREN"

Denne spilleren opprrer 50111 0111 dette rollespillet er minst like spcnnende som a sittc i ventev.erelsct hos rannlegcn. Han henger med, gjor sine terningkast og folger vanligvis det de andre finncr

• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DET S"I~RE

FANTASISPILLET

s

T

E

o

... OgS8 kjent som:

o

Sondag 1205.

.!!S~ __ ___!T --..!!A!...._ __ ___..!R!...._ __ __.!T HI! Stnv; dolk, scrollcr, spcllbok.

SCENARIO 0(,"

I'OENG

I dClIlIC limite /,mvcscsjoncn utcd META. vii ,die /J' ct bcstctut s/,ill J Ii'rli,,/dc S(:IJ til, Dct Storr f';llIt"simllcs/,illct, .WIII hillcr {iJrb.'III.l'C'lIdc 111)1.' /,.-1/,O/,IIl.'l'It',

{II It'IS)4>;I.\'{ -rtc hulcspill nocn k;III.\'~ie J..ji'lJIwr kl Ii,r. 1'()i'IW VII hli gift cttcr regia .WIII blir dclvis kjcnt "if IiJr/JJII<I, I/]CII mcd

CII rilllchi I//Cligr./c "lose" til OSL.\' "gclI limlclillg. SOIll .wgt cr clct viktigstc J . {hr/IO/Jc scg til dell ,Si,illertyl'c 1//;/11 h.u: v;i/gt.

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

·0 •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l-ljcuunc has Hugo Clupvatuc (2), Ell lurvctc J-roIllS lcilighct (anncn ctasjc) i cu fircctasjcs rchabilitert g;ird pa Griincrlokka. Trikkcn (linjc 2 og II) gar ctt kvartal unna.

T

2 pcrsoncr ringer pa: SigfreJ Slask (3) og Amulf Fcrsking (7). De liar mett 01'1' tcuunclig noyaktig til avtalt tid for a spillc - dvs. at dc cr alt for tidlig ute. Hugo har ikkc st;'\tt opr cnnd, IIIcn tar pa scg fillcne IIICIIS de

venter,

Vcntingrjonstcin Fcttmyr (4) kouuner 1240.

Mer vcntingj Tromas Virrcstad (5) konuncr 1310.

Euda Iller venting: Torgeir Hiscvag (6) kouuncr 1400 ("Var dct ikkc 2 vi sa, da? A, bcklagcr,").

Enda, cnda IIIcr venting; SL har ikkc tclcfon. 1515 ankommcr SL, Bjornar Gromlcvoll (1) - i bakrus. Etter ca 1-2 timers souuncl, forbercdelser og krangling er spillet igang.

SPILLERE & ROLLEPERSONER 111 811rnar GrOml8VolJ, sus,

42 ar, ingcnior, crfarcn spiller, har holdt pa som SL i 10 ar. Tror han kan alt og vet alt om spillsystemct,

Sials:

RE(;ELKUNNSKAI': H5')!"

(TERNINC;)FLAKS: 57%

VI~LTAI.I~NIIET: 4H%

OIU;. &: ORDEN: (,(,%

UTHOLI)ENI-IET: <)0%

flNC;ERFERDIC;HET: 54%

ARVAKENHET: 7H%

Pcrsonligc cicndelcr her: Dokumcntrnappc, 750 kr.

lQ 135.

(2) HUIe Glupvalne

Rollcpcrsou ORLlN, M-U6; STR 10; INT 17; WIS 1/; DEX 16; CON 1.1; CHA IS; 21

29 !ir, akadcmikcr, crfarcn spiller og SL .Kan spillsystcmet forlcngs og baklcngs, utcnat og i sovnc (og elskcr a skryte av det). Eicr stcdct der fcstlighctcnc firmer stcd. Forsiktig med rollcpcrsoncn sin. Kan vclge !i vrcre spillcrtypc A t.o.m. E.

Sials:

REC;[LI<UNNSKAI': ')<)%

(TERNINC;)FLAKS: S(,')!,.

VELTALENH ET: (,<)%

OR.G. s: ORDEN: 78%

UTHOLDENH ET: H<)%

FIN(;ERFERDIC;I-IET: 34%

AIl...VAKENI-IET: 28%

Pcrsonligc cicndeicr her (bortsett fi-a alt innholder i Icilighctcn): Uil, skuklcrvcskc, 200 kr. Snacks: Pcanotter, saltstenger, Pils (3 halv£l.), Cola Light (2 x 1 I), Solo Light (2 I),

Troika, marsipanbrod.

Rcgel I: Ikkc la

dcm rorc

37

e 0 0 0 • • • • • 0 $ 0 .0. 0 0 • 0 eo. • • 9 • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e •

• • • o

• • ~

GO e; .,

It II

• • e

.. e o 8 t1> 8 ~ It

• • II

• • II

.. ..

" • ..

II

• • II

• o

• e

41 ..

" It

" o

• • • o

• • • ..

• • •

'" e

• • • e

e e o I!o e

• • • • e

..

• • • • e

• It

• • 6

• ..

• • • •

Ill/liver liklu-t II/"d cksistcn-mk- I'CTS()IICr cr n-ut lill<-"'(", 'W bor ikkl' II/j,/cJI:aJ,· SOil/ olldsk:ll' Jr;1 li)r/.11IC/t·IJ.'· side.

IQ: 140.

(3) Slgfrlld Slask

Rollcpcrson ARNCRIM (den gm.wJJlJJle), F7;STR. 18;INT11;WIS9;DEX 16; CON 17; CHA 8; 53 HP. Plutc + skjold; J.lIlgsverd +3; buc JJl. 30 + 1 -pilcr; rcscrvcsvcrd + 1, Ok.I· ogdolk.

31 ;'ir, selvstendig nreringsdrivende, erfaren spiller. Frekk og dristig. Kan velge ;'\ vrere spillertype A, C ellcr E.

Stats:

R~(;ELKUNNSKAl': 75'X,

(T~Il...NIN(;)I:LAKS: H4%

VELTALENHET: 5H%

ORC. &: ORDEN:

UTIIOLDENHET: (,I)·X.

FINCI:IU'I:H.DI(;IIET: 21%

ARVAI<ENIIET: 7:1':1 u

Persoulige eieudcler her: Bil, strcsskoffert, 900 kr. Snacks: Potetgull (Icksmak), Solo (2 x I I), Dajill.

IQ: 120.

(4) Jonstilin FIIUmvr

Rollcperson CUR.. GULF, DII: F5; 5TR 17; !NT 9; WI5 12; DEX 12; CON 18; CHA 7; -18 HI! Clui) 111 Wf + skjold; h.uulnx« + I; heavy crossbow &- 25 quarrels.

22 ar, student, selvsikker, men liar ikke spilt Iller enn er par ar. Kan velge ;'\ va-re spillerrype A t.O.IlI. R

Slats:

REGELKUNNSKAl': (TEIl...NING)FLAKS:

VELTALENHET:

Oll...(;. &: ORDEN:

4m!" 55'11J 70':;" 53%

UTI-I()L1)ENHET:

H2%

f-I NCEIl...FERDI(;1-I ET: 72%

ARVAKENHET:

()'J%

Personligc cicndclcr her: Skulderveske, 130 kr. Snacks:

Potetsticks, Cola (0,5 I)

IQ: 125.

(5) Tromas Vlrresrad Rollcpcrson HUNGLfM Prest; C-I; 5TR 11; INT 1-1; WI5 16; DEX 10; CON 16; CHA 1-1;:!(} 1m Chsimnail + 1; Mucc + 2; hell~fj symbol +

.mti-lykuntroti-utsryr:

24 ;'\r, student, forholdsvis fersk SOIll spiller, men vcklig entusiastisk. «all vclge :'I vrere spillerrype A, C, D, E eller F.

Stats:

RE(;ELKUNNSKAI': 32,){,

(TERNIN(;)FLAKS: 'lO'.v.,

VELTALENHET: I'J%

ORC. &: OI~.J)EN: (,H%

UTHOL])ENHET: 53,}(,

l'IN(;EIU'EIl..])IC;IIET: 33%

ARvAKENHET: 'Jl%

Personlige ciendcler hcr: Plastposc, 50 kr. Snacks: Frossenpizzn, Cola (2 I)

IQ: 155.

[61 TarOlllr Flbevio

Rollcperso/J CL@GGO; Hfl. T6:STI{ I:!; INT 15;W!5 7;DEX 17; CON 12;CI-IA 16;:!9 HR Lirrrustning, tyvcsctt, svcnl, 3 dolker; slynge + 30 prosjcktilcr.

20 ar, nettopp ferdig met! miliner tjcnestcn, hal' spilt i syv :'Ir (alltid h-ryver). Skip, frckk og dyktig. Kan velge Ii vrere spillerrype A, E eller F.

Slals:

Il...EGELKUNNSKAI': (TEIl...NINC;)FLAKS:

VELTALENI-IET:

OR(;. &: ORDEN:

UTI-I OLDEN I-I ~T:

FINGEIU'EIU)I(;I-lET:

ARVAKENHET:

77% (8X, (,'J% 20% (,2% HO% 72%

• • • • • • • • • • o

• • • • • • • • • • o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o

• o

• • • • • • • • • • • • • • • • • ...

• • • • • • • • • • • •

• •

: 38 :

• • • • • • 0 _ e _ • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Personlige eiendeler her: 140 kr. Snacks:

Ingell ved start,

IQ: 130.

m Arnulf Fllrsklng

Rollcperson TAMETHIEL, ElF F/M-U 2/2; 5TR 1-1; INT 17; WI5 9; DEX 15; CON

. 12; CHA 17; 12 HP. Chniunuul, skjold, J.1JJgsl't:~rcl, langbuc + 40 piler: Spcllbok.

16 ;'ir, skoleelev, Nykomling til rollespilleues vidunderlige verden; syncs alt virker veldig rart, men spcnnende. K;1Il velgc ;'i vrerc spillerrype A, FeHer G.

SlalS:

RE(;ELKUNNSKAI': (TERNIN(;)FLAKS:

VElTAI.ENIIET:

OR(;. &: ORDEN:

UTHOLDENI-IET:

1 (,'X, ·J(,'X, 11% 2H%. .J(,'Yu

1:IN(;EIU:EllDIGI lET: 52%

All... VAKENIIET: 37%

Persouligc cicndcler her: 20 kr. Snacks: lugen vcd start.

IQ: 105.

J

my ears?"

I LOOK INTO THE

EYES OF THIS RAB- ze

BIT. FIND IT

HARD .TO BEll EVE

THAT ONLY TWO

YEARS AGO HE WAS

ON THE VERGE OF

BREAKING THROUGH

UN

COMMERCIALLY WITH

HIS QUIRKY OWBEAT

bel

COMPANIED BY A

VIDEO THAT - FOR

BARTENDER

ONCE - DIDN'T FEA-

GLOWERING AND CURSING. I C

THE TAP E TO SEE W HE THE R THE NO I, S E HAS MADE THE REPLY TO

QUESTION

DISNEY-

YOU KNOW WALT WAS AN

FROM A

S SLACK FROM

S

T OF GOD?

o G E R.