You are on page 1of 215

2

רובדהו הארמה

ידוהיה ןירותסמבו תדב היווחה לש העבטב ןויע

הלבקה תורפסב םירקחמו תורוקמ סמרבא לאינד תכירעב יעישת רפס

4

רובדהו הארמה

ןירותסמבו תדב תולגתהה תיווח לש העבטב ןויע ידוהיה

הידפ הביבח

בורכ תאצוה א"סשת סל'גנא סול

Haviva Pedaya Vision and Speech: Models of Prophecy in Jewish Mysticism

© Copyright 2001 by Cherub Press

בורכ תאצוהל תורומש תויוכזה לכ

לכב ונממ םיעטק וא הז רפס ץיפהל וא קיתעהל ןיא בורכ תאצוהמ בתכב רושיא אלל אוהש יעצמא וא הרוצ םיימדקא םירמאמב םילולכה םירצק םיטוטיצ טעמל רפס תורוקיבבו

Cherub Press, 10736 Jefferson Blvd., #518 Culver City, Ca 90230-4969 [Fax (310) 839-2354]

6

םינינעה ןכות

רבד חתפ

תיתדה היווחב הנומתה לש היגולונמונפה :אשונב ןוידל תומדקה :'א קרפ

.היווחהו הרכהה יכילהתב תיתוזחה הסיפתה דמעמב ינורקע ןויעב קסוע קרפה

םיבותכהו רובדה תדב םירבד ירויצ :'ב קרפ

.ילולימה רויצה לש ועבטב רושקכ תודהיב סותימה לש דוסי ירואיתב קסוע קרפה

ךרדהו הנומתה הרישה :'ג קרפ

תיתדה היווחה תא ןיימנ םתועצמאב רשא םייגולודותמה תונורקעה

תשירפב קסוע קרפה

.

תודהיב תיטאטסקאה

הריש הליפנ היאר :'ד קרפ

הארמו תולכיהה תורפסו תיטפילקופאה תורפסה

,ארקמה ןיב ףצרה תניחבב קסוע קרפה

ףסל דע תינוזחה תייאר העיפומ הב

,תיתד היווח לש העובק תיתד תינבת לש המויק לע

 

.העימשהו רובדה בצמ אב וירחאלש עוזעזה עיפומ יזאו תלוכיה

הבכרמה תעפוה :'ה קרפ

, הבכרמה תנומת השגפוה םהב רשא םילבוקמה ינושאר לצא תוטיש תניחבבב קסוע קרפה םה ןוידל תודמוע םהיתורות רשא םילבוקמה .תולכיהו תורוא תכרעמ םע הילגלגו הינפוא . : ןואל יד השמ 'רו רהזה לש ןיתינתמה ,החונמ תירב רפס ,ןויעה גוח יבתכ ,ןהכה בקעי 'ר

תורותמ לודג קלח

.ג קרפב ועצוהש ןוידה ילכ הז קרפב םימגדומ תיגולודותמה המרב

ןוידל םימיאתמה םילכה חותיפ ידכ ךות תיטוורטסקא הקיטסימ לש סופיטכגצומ הלא םלוה וניא תדה רקחב הכ דע עצוהש המ ןכש ) תידוהיה הקיטסימה תרגסמב וז העפותב

 

.ג קרפב ועצוהש םיפסונ םילכ םע בוליש ידכ ךות תאזו (הלבקה יבתכב ןוידה תא

רובדב םיזוחא :'ו קרפ

תיווח אוה רתויב טלובה טבהה ובש יטאטסקא יתד יתויווח בבצמ תניחבב קסוע קרפה לאירזע 'רו ארזע 'ר םילבוקמה ינושאר יבתכ ןיב האוושה תכרענ הז קרפב .יופכה רובידה ם "במרה ןב םהרבא 'ר יבתכ ,תובבלה תובוח ןוגכ תודהיב יפוצה סופיטה ןמ םירוביח ןיבו

היווחה ןכותו יפוא ןיבו הרשכהה ךילה ןיב המאתהה תקדבנו

,החלצהב םיקרפ ,וגוחו

 

.

האישב תיתדה

בכעתמה חישמה םירבעו דגנמ : ז קרפ

תילבק השרד לש ןפואכ שרדמה ןמו ארקמה ןמ תונומת תבלצהב ןד קרפה

דוגרפהו דובכה :ז קרפ

ללוכ המודקה דוסה תורפסל דעו ארקמה ןמל השודקהו דובכה יפנע תא

ללוכ המודקה דוסה תורפסל דעו ארקמה ןמל השודקהו דובכה יפנע תא רשקמ קרפה ןחבנ ךכ ךותב ,העימשה סופיטמ תולגתהו הייארה סופיטמ תולגתה יפנעל ,ןארמוק יבתכ תולגתהב ךסמה למס לש הקיטקלאידה תנבהל ןויסנ עצומו דוסה תרוסמב דוגרפה גשומ

עצומו דוסה תרוסמב דוגרפה גשומ . ןכשמב תכורפל םייתימה

.ןכשמב תכורפל םייתימה ויתודוסיב רושקכ לאה

רבד חתפ – יפוסוליפ ןויד לשו רובדהו הארמה אשונב יתו דובעמ םיתש

רבד חתפ

יפוסוליפ ןויד לשו רובדהו הארמה אשונב יתודובעמ םיתש לש ףורצ הווהמ הז רפס הקיטסימה ריצב קדבנ הנומתה אשונ .הלבקב םדמעמו רופסהו הנומתה אשונב יגולונמונפ .סותימה ריצבו .העימשבו הייארב תורושקה תויתד תויווחו תועפות לש םיטבה המכב ןויד עיצמ רפסה ינייפואכ תרפוסמה הנומתה אשונב יתוהמ יגולונמונפ ןויד ;םירושימ המכב ררבתמ אשונה תיטסימה היווחה ידכ ךותב העימשו הייאר ןיב םיפלחתמ םיסחי תניחב .תידוהיה תדל העבטב םינויע .רובדה םרוג יזכרמ הב תיטסימה היווחה לש םיסופדב ןויע .תיטאטסקאה םיסופדל םירושקכ םיסותימו תורופאטמ תניחב ידי לע תאזו תיתנומתה הפשה לש לש םיגוס ןוימל הפיקמ השיג תעצומ רפסב .תדה לש םייטרוורטסקאו םייטרוורטניא רקחמה ,תינורקעה תילארוטקרוטסה המרב .תיטאטסקאה היווחל םירושקה םיטסקט :הלא תוינבת עקר לע העימשהו הייארה תקידבבו תויראניב תוינבתב ידוסי ןינע הלגמ ןה תוקדבנ הלא תוינבת .םימילשמכ וא םידגונמכ ,הזל הז םיליבומכ העימשו הייאר םיקסועה םיטסקטב ןהו תויטאטסקא תויטסימ תויווחל תוכיישכ תורדגומה תויודעב םרוגה אוה רקחמה תא ןינעמה ףסונ יגולונומונפ טבה .תונומת לש תוירופיס הריסמב .תויראניב תוינבתב םידמצ ןיב עצממה ,טרפב תודהיבו ללכב תדה ךותב תוידוסי תורדגהב םיקסוע םייגולונמונפה םיקרפה הדובעה ילכ תא םיבלשמה םיקרפה .הלבקב תולגתה יבצמל תועגונה תורדגהבו עקר לע המודקה ןירותסמה תורפסל דחאה םישדקומ םיבותכב ןויד םע םייגולונמונפה תרדגומה תורפס לש םיגוסל דחאה ,םילבוקמה ינושארל דחאה ,הקיטפילקופאהו ארקמה דחאהו .םינהכה םיחאה ,החונמ תירב רפס ,רהז ה תורפס :הבכרמה תורפסב הרושקכ תורפסב םיללכנה םיווקה חותיפב וכישמהו דחוימב ועפשוהש םירחואמ םיילבק םיבתכל .רפסה םויסב אבומ ףסונ םכסמ יגולומונפ ןויד .וז םשרג לש ורכזל תיתנשה האצרהה תאישנל הנמזהה ןמ אב רפסל ינושארה ןוברדה תא חתפל ימושקבו םיתימעו םידידי ילא ונפ ירמאמ תובקע ב ןכו האצרהה תובקעב .םולש .ולא םיגשומב ןוידה לש יטרואתה טבהה טולק וניא הנבמה .תידוהיה הקיטסימב תועפותב ןוידל םלש הנבמ תאזב עיצהל יתיסינ הקיטסימה רקחב תונוש תונחבאל הקיז םייקמ אוה תורחא תותדב םינוידמ ותומלשב ססבתמה הנבמ תיאמצע הרוצב ןוידל דימעהל ןויסנ והז רבד לש ודוסיב םלוא ,סותימהו לע תדסוימה תיגולודותמ העצהב אוה שגדה .ילבקה רמוחה לש םיידוסי םינויפא לע .דודעהו המזויה לע סמרבא לאינד ר"דל יתדות .תורוקמה תוקקותשה - הריש ,הליפנ ,הייאר' :סופדב רוא ואר רבכ רפסה יקרפ ךותמ םיינש ;זער-זלר 'מע ,(ה"נשת) ט תופוסא ,'םודקה ידוהיה ןירותסמב יחורה דוסיהו לאה תייאר הס ץיברת ,'םילבוקמה ינושאר לצא לעפתמ-יאובנה סופדה לש ורוריבל :רובדב םיזוחא'

'מע ,(ו"נשת)

.רוא ואר םרט םיקרפה ראש לכ ,

565-636
565-636
: אשונב ןוידל תומדקה :' א קרפ תיתדה הי ווחב הנומתה לש

:אשונב ןוידל תומדקה :'א קרפ תיתדה היווחב הנומתה לש היגולונמונפה

.תומדקה תכרעמ תרוצב וירחאלש קרפב אבויש ןוידה תודוסי תא הנמנ הז קרפב תרדגהל רובענ הכותמ ;יתנומת רופיסכ סותימה לש חתפמה תרדגהמ הנחתפת וניתומדקה סותימה .הבשחמב תקזחומו םילמב תרייוצמה הנומתכ והרידגנ :תודהיל ידוחיה סותימה

והז .יתנומת דקומ אוה תיתדה הפשב ןדיקפתש םילמל רושקו תילולימ הרוצב עבומ רוסיא תא ללוכו םיבותכב חצנומה רובדב לאה תולגתה לע תדסוימה תדב עיפומה סותימ .לאה תנומת תעיבק וא תישחומה היישעה

יוצימב דקמתהל יתרחב םלוא

תידוהיה תדב אקווד סותימה תעפותב ןוידל ליעומה ילככ וז הנחבאמ עמתשמש המ לש הצובקב קר דקמתנ ןוידה ךותב םגו .תידוהיה הקיטסימה וינדא לע תדסוימ וב ןפואבו

יתיווהה טבהב אופיא אוה וננינע .סותימ לש הז יפיצפס סופיטב תורושקה תויתד תוריצי

דמעמב רושקה יביטנגוק ילאניצומאה טבהב וננינע :רחא ןושל ,הנומתה לש יתרכההו .הנומתה ,וז ךותמ וז הנחתפתת תומדקהה ןמ קלח ,תומדקה תרוצב ןוידה תשירפ ןכ םא עיצנ תומדקהה תוצובק .השדח תומדקה תצובק עיצנ תחא תומדקה תצובק שורפנש רחאל ךא הלמה דוקפית תרדגהו יתנומת רופיסכ סותימה תרדגה .א :אוה ןנינע ןלהל הנעצותש רציו ןאכמ שגר תכילומכ הנומת ידי לע תולעפיה .ב .יתנומת דוקפיתכ יתימה רשקהב תנייפאמכ תוינש ךותמ תודחאל הפיאשה .ד .תיתדה תוישיאב תיראניבה תינבתה .ג .ןאכמ םינוש םירושיקל .תיטסימה היווחה לש םיסופיטב הנומתה דמעמ .ה .תויגולואית תוכרעמ .רפסה ךרואל ןוידה שדקומ תוצובקה תוכרעמ ןיב :תומדקההה תיינמב אופיא ליחתנ וז תולגתהל םדאה תוקקותשה תניחבמ ןהו לאה לש תולגתהה ינפוא תניחבמ ןה תוארמה וליאו העימשו רובד לע הרקיעב תדסוימ תולגתהה הבש תיתד העפותב רבודמ .םיזומרו םיטעומ ךא ול תינייפואה תועפות תצובק םע עיפומ העימש וא הייאר תודוסיה ינשמ דחא לכ .והנשמל דחאה תלבוהו תופלחתהו הכימת יסחי תוצובקה יתש ןיב םימייקתמ םיתיעל

1 .סותימל הדיחיה הרדגהה ןבומכ הניא תאזה הרדגהה

-

השיגל תוסחייתה םג ךכ ךותבו תונוש תויתד תויוברתבו תוצובקב סותימה תודוא דוסי תונחבאל 1

S. Kirk, Myth – Its Meaning and Functions in Ancient and :ןייע תיטסילארוטקורטסה ושדקוהש םיבושח םירקחמב םג ןייע ;Other Cultures, Berkeley and Los Angeles 1970 O.E James, The Ancient Gods, London 1960; H. and H.A. :חרזמה רוזאל תיפיצפס Frankfort, John Wilson, Thorkild Jacobsen H. and H.A. Frankfort, John Wilson, Thorkild Jacobsen, The Intellectual Adventure of Man: An Essay on Speculative .Thought in the Ancient Near East, Chicago and London 1972

2

ןתינ הייאר ןיבו העימש ןיב םיקד תופלחתה יסחי םימייקתמ וא העונת תמייקתמו הדימב .לאה יפלכ בושו אוצרה תעונת תא םיאטבמכ םתוא חתנלו תוסנל רתיה ןיב :תוצובק עבראל קלחל ןתינ שדוקה יבתכב םיעיפומה םייתנומתה םירופסה תא תונוזח ,ןורכז לש תיגוצי תיצמת תווהמה תווצמ ,תויומד לע םירופס ,לאה לע םירופיס .םיאיבנה דיב תורופאטמו םילמס לש תולגתה םלועה לש םידוסיה ויביכרממ דחאש ךכב ןייפאתמ שדוקה יבתכ לע ןעשנה סותימ תירב לש יתוהמ קלח הווהמ אוהו ומצע בותכה אוה יתימה םדאה לש ותעדותב יתודחאה .דוסב םיאבה הפש יהוז :תודהיב 'שודקה רופיס'ה תניחב סותימה לש ילולימה טביהל ןאכמ 'תינוציח' הפשב םג שורד ןתרהבה ךרוצלו תוזכורמ דואמ ןהש םילמ תודמוע הדקומבש 'טפשמ'ב בור יפ לע ןימאמה תעדותב הרושק היהת 'תימינפ' הפשבו ,םלש טפשמ תוחפל

2 .הנומת 'תוא' 'תומד' :הנייהת הרותב תעצומה תימינפה הפשה ךותמ דקומה תולמל תואמגוד .'תודע' 'הדע' 'דובכ' 'חור' 'תירב' ןניאש תוחנה ,דוסי תוחנה לש תפסונ הצובקל רובענו .תאז תומדקה תצובק בוזענ

לש ילאטנמ יביטינגוקה רואיתה תניחבמ .תומדוקל הקיזב וז בג לע וז תונבנ חרכהב

:םיאבה םינייפאמה תא דימענ תיתנומתה הסיפתה תשש ןב בקעי 'ר ,ן"במרה יפ לע) הנומא :םיישגר םיטבה הב םיכורכש הסיפת יהוז .(עדמה רפסב ם"במרה יפ לע) הבהא ;(הנומתה רפסו

3 .הריכזל הטישכו ילככ החתפל ןתינ תונומת ךרד הסיפת יבלשב תיחרכהו תישונאה העדותה תוחתפתהב ינויח בלש איה תונומת ךרד הסיפתה .תודליה ליעפהל יושעה הרכה ןפוא איה תונומתל הקיזב תולעפיההו הטילקה ,ליבקמב תולעפיה תימייניב ימיה שפנה תרות לש םיגשומב .תוינפוג תושוחת הרתי תורהמב

.םדאה לש תימהבה שפנה לש הריהמ םהל שי הנומתב םירושקה הרכהה ינפואש םידמל ונאצמנ םינורחאה םיפיעסה ינשמ ידיל אובל םילוכי ךכ ךותמו םדאה ןינבב םיכומנה תוחוכב םירושקכ םיספתנה םיטבה

4 .םידדונ םירצי ידי לע םיענומ תויהל םייושע םה ןכש םתליספל וא םתותיחפב הרכה

ןאכ

-

וז היגוס ביבסש שי ינושל ןויע ךותמ תיתימה העדותה ישרוש לע תוקחתהל עגונ רבדהש לככ לש ותשיג תא ריכזנ ןאכמ .םייגולופורתנא םינויע הביבס ובסנש שיו םייפוסוליפ םינויע ובסנ 'מ :ןייע) סותימ תיראשכ הפשה לע ,היגולותימה לש היפוסוליפל אובמ ורוביחב ,גנילש ךירדירפ וינויע תא ריכזנ ןאכמו ;(176-155 'מע ,ז"כשת ביבא לתו םילשורי ,תונמא ,סותימ ,הפש ,ץרווש 'מע דחוימב ,ג"לשת ביבא לת ,תיארפה הבישחה ורפסב םשב האירקה לע סוארטש יול דולק לש .201-171 'מע ;45-13

2

.F. Yates, The Art of Memory, Chicago 1966, pp. 1-26

3

תקדצומה תוננוגתהה לומ סותימל קדצומה ךרוצה' :(סותימה לש ותוחכונ) יקסבוקלוק קשל בתכ תא ,ונלש היצזיליביצה לש יגלאריונה תמוצה תא תרצוי תאז תושגנתה ה סותימה תנכס ינפמ

4

ליכהל םילוכי םניא םנכות יפל םיסותימה

תמלכנה האולחתה תא ,הלש תלערומה המקרה

.'תוצירעו יוכיד ירישכמל םתוא וכפהיש םישוריפ דגנכ תובורע

הלש

3

ןיבל סגו ךומנ ןיב ןאכ ןיחבהל שי .סותימל רשקב םיירקיעה לובלבה ידקוממ דחא ץוענ .דימת ץוחנ ךכ ךותמו יאמקו ,יתלחתה ,ינושאר אוהש המ וא דליה ךוניח ,ךוניחל יעבט ןפואב רושק ינושארה וא ךומנה טבההה יבויחה ןבומב

ךכ ,הנומת ץומיא ידי לע ךוניחה השעמל אוה אמגודו תוגהנתה ידי לע ךוניחה ,הצובקה ןעשהל איה םג הייושע תודימה תרות תשיכר ומצעל וניב םדאה ךותבו ;םידליל םירוה ןיב תא רידגהש העשב וז הדוקנל רע היה ,לשמל ,טנאקו .הנומת וא יומיד לע יתרכהה ןבומב

5 .תילכתב םלשומה ירסומהו בוטה לש 'תואנקויד'כ הנובתה לש םיירסומה םילאידיאה לבא תיגשומ תונמוא םג תמייקש ןבומ .תיתונמואה הפשה אוה ףסונ יבויח ןבומ .םולחהו ןוזחה תפש המעו יומידה לע תנעשנ היגוסל תונמואה םיהובגה היטבהב הליחתכלמ קסוע תיתנומתה הרכהה לש הביטב יגולואיתה ןויעה :ל םינווכתמ ונא 'םיהובג םיטבה' יוטיבב םישמתשמ ונא רשאכ .תיתנומתה הסיפתה לש אלו .ימינפ לולכשב עדומב םיקסועה םידיחי לש םתרכהב סותימה דוקפתב קוסיע .א יתוהמ קלח תשמשמ הנומת ךרד הרכההה וב ןפואב קוסיע .ב .תוצובק לצא ודוקפתב .תוהלאהו היווהה תודוא םינויע םע תודדומתההו הרכהה הגשהה ךילהתב :האבה תינורקעה תישילשה תוחנהה תצובקל הנפנ התע

םייתד םיסופט ינש ןיב הנחבאה

הקיטסימ וא חרזמה לש הקיטסימ ןיב וניחבה .םיבר םירקוח לצא העיפומ ינורקעה ןבומב יטרוורטניאה סופיטה ןיב וא דחאמה סופיטה ןיבו דירפמה סופיטה ןיב וא ,ברעמה לש

.יטרוורטסקאה סופיטה ןיבו תרעה הליחת ;תיראניבה תינבתב םירושקה םידמצה תא גיצהל הסננ ןלהל םילוכי הלא םידמצ יביכרמ ;םידמצ תניחב תוחוכה לכ תא תראתמ ינא :תוגייתסה

לכש :םה וללה םידמצה :ליעפה דוסיכ וא חנה דוסיכ םדא לכ לצא הנוש הרוצב ןגראתהל דוחיא ,העימשו הייאר ,יביסרוקסידו יבוטיאיטניא ,ליכשמה חכהו המדמה חכה ,שגרו חרכהב םניא וללה םידמצה יקלח ינש .תויביסאפ וא תויביטקא ,השעמו הבשחמ ,הדרפהו ךכ םתדמעה לש ןינעה רקיע תמאבו ,םידמצה לש האוושמ םיכרוע םא הזל הז םילוקש םג דומעל םילולעה םינוש םיצורע ינש םיאטבמ ולא לכ םינוש םינפואב יכ הנבהב אוה

6 .תיתדה תוישיאל תינייפוא איה תיראניבה תינבתה

חנ יסחי םגו ;חצנמ ענכומ ;תמ יח יסחי הלא םיקלח ינש ןיב םייקתהל םילוכיו םידגונמכ

תיתוהמ תינבת איה ,תיראניבה תינבתה

יתד סופיט דימעהל תיעבטה הייטנה תורמל .ללכב תיתדה תוישיאבו םדאה תוישיאב ינויחה רבדה יתד סופיט לש םגד תדמעה לכב ונתעדל ירה ,רחא יתד סופיט דגנכ םייוסמ

8 .שוטילו המלשה לש םינוש םינפואב ליעפו

-

-

7

םא .םיעלקה ירחאמ יוצמל המבה תמדקב יוצמה ןיב סחיה תלאש אוה רתויב עירכמהו

.הרוהטה הנובתה תרוקב ,טנאק 'ע

5

.147-145 'מע ,יאתבש ,תבש ,הידפ :םג ןייע

6

.E. Neumann, The Great Mother, New York 1955 :ןייע תאזכ הדמעה תרוצל

7

םויקה ידוגינב ימוחת ןיב ןויע תודחאו םידוגינ ,'הקיסומב תוידוגינ' ,ןהכ הילד :לשמל האר .98-140 'מע ,1998 םילשורי ,ןהאק דיויד תכירעב ,ותודחאבו ישונאה

8

4

רבדה

רידגהל שי רשא םינפואו תורוצ םניה ליעפהו חנה לוכיבכ יכ ןיבהל אוה קתרמהו ןינעמה דצל ולצא םירשקנה םינכתה םהמ לואשל שי ;תוננובתהלו הניחבל ןותנה יתד סופיט לכב םהיניב םימקרנה םידחוימה םיסחיה תא רידגהל ,ליעפה דצל םירשקנה םינכתה םהמו חנה יפל יתד סופיט לכב תודחאה לש הרוטקורטסה תכרעהל םוקמ שי ,ךכ ךותמו ,זא קרו .םינוש םייתד םיסופיט ינש תאוושהל סיסב ךכ ךותמו היביכרמ ןיב סחיה תניחב המדמה חכה יסחי לש תונוש תומרבו םינוש םינפואב תמייקתמ םג תיראניבה תינבתה םיצורע ינשב תוחתפתהה ,תוחתפתהל תרתוחה תיתדה תישיאה ךותב ליכשמה חכהו תשדוחמה ותעפוהל הריתח ידכ ךות המדמה חכה תענכה העמשמ תובורק םיתיעל .רתוי םיקדו םינדועמ םינפואב תודחאל תפאושה תוינש לש םירקיעה םיטבהה תא םיגדת האבה תוחנהה תצובק .תידוהיה תדב תיגולואית הטישל תיתוהמכ

םיטפשמ

9 .ליעפל חנה ןיב סחיה רומא הצרת םא ךא יומסל יולגה ןיב סחיה רומא הצרת

11 ;'יתעמש וז םייתש םיקלא רבד תחא'

10 ;'ורמאנ דחא רובדב רומשו רוכז'

.'דחא הנקב תוחוכ ינש תאלעה' אוהו תדה לש חתפמה יווקמ דחא ריהבהל ואב הלא

םלשומה עוציבה

יהוז .וכותב םיצורע ינש תרישק ךרד יתודחא אוה םדאה רשאכ אוה תיתדה הלועפה לש וא םיטסילאנויצר :היגולואיתה ינפוא לכ ןיב תרשקמ ילארוטקורטסה ןבומב רשא העפות .םייטסילובמיס תמייקמה הכלהל :וא םירושק תויהל םייושע םידקומ ינש ןיב העונתה יריצ תודהיב תונשרפ ןוגכ םינוש עדי ימוחתל התקיזב הרותל תונשרפה םצעמ וא ,השעמו הנווכ תוינש .היפוסוליפה ידי לע וא הלבקה ידי לע הרותה דבכנ קלחש םימכח תושרדב יוצמ םידקומ ינש ןיב העונתה לש רתוי םודקה טבהה 'רמוא דחא בותכו רמוא דחא בותכ' :הרותה ידי לע הרותה שוריפכ רדגיהל ןתינ ןכותמ רוניצה תויהל ותעדות תאו ומצע תא רסומ ןשרדה רשאכ ,השרדה השעמ איה השגפהה

12 ,הווחמהו הנווכה ,היישעהו הריכזה תוחוכל םינווכתמ ונא הז יוטיבב

13 .רשקמהו ריבעמה אוה תודהיב המודקה תיתשתל ףסונה םידקומ ינש ןיב העונתה לש ףסונ םודק טבה םא .תידוחיאה ותעבהל תאז לכב הפיאשהו בתכנה םשה ןיבו ארקנה םשה ןיב הנחבאה

15

14

.םילבוקמה ידי לע הנווכב םאו שדקמה תפוקתבכ העלבהב

הקימעמ הרוצב החתופש הנחבא איה טרפב תיתד תוישיאו ללכב תוישיא יסופיט ינש ןיב הנחבאה 9 ;ברעמ חרזמ ,ל"נה ;השודקה ,וטוא 'ר :דחוימב ןייע םינוש םירשקהבו םינוש םירקחמב תנינעמו

.W. T. Stace, Mysticism and Philosophy, London 1961, pp. 85-133

.א"ע ז"כ ,הנשה שאר ,ילבב לשמל האר

10

.ב"י ,ב"ס םילהת

11

.ט"נשת םילשורי ,הליפתה לש תילולימ אלה הפשה ,'הנרמאת יתמצע לכ' ,ךילרא 'א לשמל ןייע

12

.א קרפ ,א קלח ,ן"במרה ,הידפ םג ןייע

13

.114-102 'מע ,ו"לשת םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ :ל"זח ,ךברוא א"א :ןייע

14

.(סופדב) שדקמהו םשה ,הידפ :ןייע

15

5

םא .תונומת תבלצה לש הנבמה אוה תרפסמה תיתנומתה הלבקל יתוהמ יתורפס הנבמ תוארקמ ינש לש דחי ןפוריצ אוה ל"זח לצא השרדהו שרדמה לש יתרוסמה הנבמה רופיס דימעמ השעמל ךא תוארקמה ןמ דחא תא ראבל רומאה ןפואב הזב הז םרושרשו גוזימו רושרש אוה התוהמ תילבקה תינשרדה הבישחה םילבוקמה לצאש ירה ישילש יתש לש תינאטלומיס המירז :הלבקב תיתולגתהה השרדה .ליבקמב םייתש וא הנומת .הז תא הז םיראבמכ הרותב םיבותכ ינש לש הליבקמ תיתוזח הייאר םיתיעלו ,תונומת רשא רוהט עצמכ 'דחא'ה תריצי העמשמ ליכשמה חכו המדמה חכ שוטיל לש השיגה ם"במרה :םה וז השיגל תוטלובה תויומדה .ינשה חכה לש תדקוממ העפוהל שמשי תורושקה תויגשומה תורדגהה לש יברימ שוטילו המדמה חכ תענכהל הפיאשל אמגודכ

המדמה חכה תענכה לעבכ םג וגיצהל ןתינ היפעלובא םהרבא 'ר

17 .רתוי ההובג היווה תגרדב תשדוחמה ותעפוהל הפיאשהו ויה תיביטקלפרהו תימצעה העדותה ןבומב רשא םיפוסוליפ םגו םילבוקמ םימייק

הנמנ םהיניבו לאה תודוא תייומידהו תיגשומה הפשה ןיב םיסחיה תלאשל דחוימב םירע

18 .ורבודרוק השמ 'ר תאו םשה רוא ורפסב שקשרק יאדסח 'ר תא

'רש דועב יכ רמול ןתינ

ירה 'חנ עצמ' הל תשמשמ תינומימה היפוסולפהש תילבק הביתכ בתוכ היפעלובא םהרבא תובורקה תוימינפ תוידוהי תויגולואת תוסיפתש יפוסוליפ רפס בתוכ שקשרק יאדסח 'רש .חנ עצמכ הל תושמשמ הלבקל הברק תא ריבענ םייתדה םיבתכה אשונל תיתדה תוישיאב ליעפהו חנה דוסיה תינבת םושיב הדימה וקכ שמשמ המו םלג רמוחכ עצמכ שמשמ המ הלאשל ןוידה לש דבוכה תדוקנ .ףוריצה תכאלמ אוה יטיונמרהה העבט היגולואיתה ליעלש ונתרדגה יפ לע ןכש השעמל וזש הפשל ןולמה תגצה שוטילה לש השיגה ;ליעלד השיגל תואמגוד יתש םייומידה ןמ דחא לכל עיצמ אוה רשאכ ,םיכובנ הרומל ותמדקהב ם"במרה לש השיגה ףסוי 'ר דגנמו .וב הרושקה תיגשומה הפשה תא לאה תולגתהב םירושקה םייתוזחה הרושקה תונומתה תפש לכ תא ילבק 'גשומ' לכ ביבס עיצמ הרוא ירעש ורפסב הליטקי'ג

16 .תיתנומת הלמ לכב

הב שי רבכ הנומת תגצה םצע ןכש 'ינכט'ה ןבומב ןולימכ וגיצהל קייודמ הז ןיא ןכל) .וב .(רבד לכל יאמצע רוביח תדמעה םושמ ונתריתחל ךשמהב םיבותכה תדכ תודהיה לש העבט תודוא הנושארה ונתרדגהל רוזחנ .םילמב רויצכ הב רושקה סותימה תא ןייפאל

טבהב זכרתהל שי .תודהיב םינוש םימרז ןיב רשקמה טבהה אוה יטאופ ותימה טבהה

םימרזה ןיבו םינושה םישרפמה ןיב תורבדיהה יצורעו םירשקה תאיצמל חתפמכ הז

-

ןולמ והז .יפוסוליפ ןולמ תבצהל םיכובנ הרומ לש א קלח תשדקה תנבהל םיכרדה תחא יהוז 16

.תיתנומת הדוסיב תויהל היושעה הלמ לכ דגנכ גשומ עיצמה רפס לש הלבקה ,םולש 'ג :ןייעו ותנשמב 'םירשקה תרתה' לש יומידה תרהבהל םיכרדה תחא יהוז

םהרבא לצא תיטסימה היווחה ,לדיא 'מ ;137-132 'מע ,היפעלובא םהרבא 'ר לשו הנומתה .107-128 'מע ,היפעלובא םילשורי ,ק"מר לש תוהלאה תרות ,המלש ןב 'י ןייע ותנשמב היפוסוליפו הקיטסימ ןיב ןוידל 18 ירעשב ,קז 'ב :ןייע ,ותנשמב סותימה דממ תא טילבמה ן וידל ;331-294 ןכו 29-23 'מע ,ה"כשת

17

.רפסה ךרואל ,

?????
?????

ורבודרוק השמ 'ר לש הלבקה

6

םירמוש רשאכ תידוהיה הבשחמב תויגוסב יגולואית ןויד חתפל רתוי לק .ת ודהיב םינושה עקרמו תולוקה לולצמ לכ לע םירמוש םה ךכ םרז לכ תעדותב םיימינפה חתפמה יחנומ לע הלבקב המודקה תידוהיה דוסה תרותב ןוידה ףצרל תטלוב אמגוד .םהב רושקה תונומתה .דובכה גשומ אוה היפוסוליפבו תוסומע ןה שדוקה יבתכב חתפמ תולמש ךכל ונסחייתה םדוקמ :רקחמה תפש הנווכ ךותמ תויזעול םילמל הלא לש ןמוגרתש ירה ,םיוולנ םירושיקבו תונומת תכרעמב תא רידגמ םוגרתה ומצע הלבקה םוחת ךותב :תואצות המכ ול שי ירקחמה ןבומב קיידל תינטשפ הדח הנומת הריתומו הדיצה תונומת ברמ תאה תקחודה הדח הרדגה אשונה ןוצרה תלעפה ךכו תילבקה עבמה תרוצב הכורכה הקיטקלאידה תא תדבאמה תימשגו םגו ,הזאטסקאל תולעפתה ,הקיטסימל תוקבד ,היגרואיתל תכפוה דסחב הייכז םשל היה םיירבעה םייוטיבה םירמשנ ויה וליא ,םינוש םימוגרתמ םימוגרת לבקמ דוחי חנומה םייחה ןוידה יקיפא םילעפומ ויה ךכ ךותמו םהב ךורכה ינשרדהו ינושלה בחרמה רמשנ ,תיגולואית המרב ךכל םיסחייתמ ונניא ,היפוסוליפל הלבקה ןיבו הלבקל שרדמה ןיב המרב.חרכה תניחב הז ירה תודהיה לש שדוחמ שרדמ תמרב ,תיגולואיתה המרבש ןבומכ תיתדה העפותב ללוכ שדוחמ ןוידל ליבוהל הייושע הז אשונל תדמתמה תועדומה תירקחמ תימינפ הפשל תועדומב הרושק תודהיב םינושה דומילה ימוחת ןיב תורבדיהה .תידוהיה ,הקחרהו דוביע ךילהת רובעל םיכירצ תורוקמה לש םימינפה םיגשומה .החותיפב ךרוצהו תורוקמה לש ימינפ גשומ רשאכ .תעלוקה איה םייזעול םיחנומ לש הריחבה דימת אל ךא היצננמא ןוגכ תיזעול תיעוצקמ הפשל םוגרת רבוע תוא וא חור ,תוקבד וא ,דובכ ןוגכ הלבקה ךותב ותנבה תא דדחמ חרכהב הז ןיאש קר אל לובמיס תוילאוטיריפס הקיטסימ

19 .תידוהיה הבשחמה ךותב םייבחרמה וידוביר תנבה תא םסוח הז םיתיעל אלא :הנורחאה תומדקהה תצובקל רובענ ושכע תונומת .ומצע לאל אלו לאה ביבסש םלועל ללכ ךרדב הרושק הייארה תוקקותשה .לאה תא ףיקמה תוארמה םלועל ללכ ךרדב תורושק העדותב רוזחשל תונתינה תוילולימ דליל ינייפואה הרכה ןפואכ סותימה תא ונראת תונושארה תומדקהב .תונומת תכרעמ

20 .'לכשה תומדק' דמעמ תא הז הרכה ןפוא רואיתמ תולדל הסננ ושכע

חככ סותימה

ךרעמב ולצא תוגראנ ןהו תונומת גפוס דליה ,דליה לצא רתויב ליעפה אוה המדמה תרצויה המודק הרות תמאב אוה סותימה וז הניחבמ .וילאמ ןבומ וניאש םירבסהו םירושיק הפש יהוז .הלא םימודק העדות ידבר הניזמה איה לכשה תומדקו ,לכשה תומדק תא .םלש טפשמ ץוחנ ןהמ תחא לכ תרדגהלו תונומת תווהמה תומייוסמ םילמ הזכרמבש .תידוהיה הבשחמה לש םינושה םייגולואית םיחותיפה םיגח הלא דבוכ תודוקנ ביבס

וז םיחנומ תכרעמש ריכזהל ךירצ קוידל הליבומ תיזעולה םיחנומה תכרעמש השוחתל רשאב 19

יאשומב תיתרוקב תיביטקיבוא הרוצב ופצש םינעדמ תצובק ידי לע המקוה אל לודגה הבורב ,ח"נשת םילשורי ,השודקה לע ,ןד 'י ןייעו .םה םתדל הקיזב םיירצונ םיגולואית ידי לע אלא רקחמ .23-20 'מע לת ,וגב םירבד ,'תידיסחה תורפסב לכשה תומדק גשומו עדומ יתלבה' ,םולש 'ג לש ונויע האר

20

.360-351 'מע ,ב"ח ,1990 ביבא

7

רושיקה ינפואש אלא תונומת תכרעמ לש המיקר םג םה ןימאמה רובע שדקה יבתכ

ןיב איה ןימאמה רובע תיתולגתהה הגשהה .םייביטקיבוא ןימאמה ידי לע םיספתנ םהיניב טעמכ ןיאש אצמנ הנומת תראבמ הנומת .תונומתה תוכרעמ ןיב רושיקה תגשה םג רתיה תכרעמ יוליג איה דוסה תרות דוס תרות וב הרושק אל םיחתופמה ויטבהבש סותימ .םיטפשמכ םילמה תנבה .םירשקה המרב .סותאו סותימ יסחי שדחמ תננוכמו הנוב הקיטסימה וב סחיל םג ןאכמ רוזחש .תיתדה הרכהה תוחתפתהל ילככ שמשל הייושע הלא םיגשומ תכרעמ תיגולואיתה דוס תנבהב קסועה םדאה לצא םג השק המישמ אוה ןתנבהו תונומתה ןיב םירשקה תכרעמ תכרעממ תוררחתשה איה ישיאה ןורכזל תעגונה םירשקה תכרעמ קוריפ ותוימצע ויגשומב שמתשהל םא עבטומה יחרכהה תרתה העמשמ ,'ינא' לש דוסי הב שיש תונומתה 'תינוציח' איהש תונומת תכרעמל תורבחתהה האב ןכמ רחאל ,היפעלובא םהרבא 'ר לש תא אוה ותנבה יפ לע ,תמצמוצמה המרב םא .הילא הקיזב ומצע ןווכמו הנוב אוהו םדאל תוינשרד שדוקה יבתכל תוכוותמ תויונשרפל הקיזב תבחרומה המרב םאו שדקה יבתכ .שדקה יבתכ תא הלבקה תנבה יפ לע וא תויפוסולפ לע םג דומלל ןתינ העדותה תוחתפתההו הלידגה יבלשב סותימה לש ותוינויחמ ועטינש תולדגד ןיחוממ תקנויו דימת תחכונה העדות תבכשכ םויקה ךרואל ותוינויח .ולש (תודליה=) תונטקה ןמזב םדאב סותימה לא הייטנ תלעב תיתד תוישיא .עדומ יתלבה סותימהו ומצעל עדומה סותימה תיתוגהה הדמעה ילעב םתוא .סותימה לא סחי לש םינוש םיסופיטב הרושק תויהל הייושע הפיאשה תא גיצהל םיושע סותימה לש ויתולבגמל תעדומו המצעל תעדומה תיטסימה וא

22 .'יביטקיבואה ןורכז'ה לא רובחלו בושל הפיאשכ תונומתל

תוישיאה תמייק םתמועלו

ינוציחה 'רופס'ה לש תיביסנטניא תומלגתהה תניחב הרופיס תא הייחה ,אפוג תיתימה .ימואלה וא ,ימסוקה ,יזיפאטמה רופיסה הז אהי ,הילא לש העבט תנבהב ןכ םא וננינע .תוארמ תייארל הריתח תיתולגתהה הקיטסימה םירבד ירויצ וא תוארמ תייאר .תוארמו תונומת תייארל תרתוחה וז תיתולגתהה הקיטסימה ךפוה םדאה לאה לש הביטקפסרפל םדאה תרבעהכ השעמל תספתנ תותואה תייאר איה העמשמ הייארה ןכ לע .יביטקיבואה ןורכזל ףתוש תויהל ךפוה ,דוגרפב הפוצה תויהל אלא תידוחיא הקיטסימ וז ןיא .לאה תעדות ןיבו םדאה תעדות ןיב תופרטצה ,תוקבד ,רשק .תרשקמ הקיטסימ ןיימל אופיא םיסנמ םא .via-mistica ה ןמ קלחכ ,הרשכה ךילהב בלשכ הנומתה יפואש רמאנ ,היווההו הרכהה תמרב הנומתה לש העפותל םסחיב םילבוקמ יסופיט המרבו ,הבהאו הנומא לע ונרבד ליעל .תושגר ידי לע ועבטמ הוולמ הנומת ידי לע הגשהה הנומתהש קר אל ךא .םיזע תולעפתה יבצמ לע רבודמ אהי ןירותסמה סופיטמ תויווח לש הווהמ הנומתה ךפיהל םגש אלא רובדב ןכמ רחאל תעבומה הזע תישגר תולעפיה תררועמ ןתינ ונייהד .םייאובנה םילבוקמה ידב טוקנ היהש יפכ גרדומ הרשכה ןפואל הליבקמה תא

21

-

.סותימל התקיזב הקיטסימה תעפוה יבלש תא םידקהל םג איה םויה תירקחמה הייטנה

21

.417-402 'מע ,תישש הדאנא :לשמל האר ,סוניטולפ לצא תאזה הדמעה לש יסאלקה גוציה 22

.(לגיפש תרודהמ ,1981 םילשורי ,ב"ח ,תודאנא ,סוניטולפ)

8

תולכתסהה רמולכ .הבשחמב תקזחומה הנומתב הייפצ ךותמ תוקבדה בצמל סנכהל

לע תיתד היווחל ליבומה הרשכה ךילהמ קלח תויהל הדבועש שי תיתבשחמ הנומתב

23 .הזאטסקא ןיבו סותימ ןיב רשק לש ןפוא והז םייזעול םיחנומב .תישוח

תחתפתמ תיתימה תוישיאה

.ונעמל הייח זול תא הדימעמ איה .תוהלאה רופיסלו היווהה רופסל המצע תרישק ךותמ תענכהלו ימצע רוהיטל סיסבכ תודימה תרות לש ףוריצ .תודימ תרותל סיסבכ ןקוידה וא הגשהו הרוצ לכ לוטיב םשל םימשר תקיחמ לש ןוויכ םייק הז ךלהמב .הוואתמה חכה ידי לע הפוריצו תמייקה הנומתה ךוכיז וא רתוי ההובג המרמ תונומת תעפוה םשל לוטיב .תירוקמה הנומתל תוהבגתה ןיעמ לע תונושו תובר תועפות הננכתית תידוחיא תויהל תיתימה המגמה לש הייטנה ללגב בצמ לש ושוריפ .תודימה דוביע יא לש העפותה איה רתויב הכומנה הייטנה .המלוס יבלש היד תרהוטמ אלה תוישיאה לע הז בצמב ישיאה ןורכזה לש םימשרה ןמ תוקתנתה יא הז הביא האנש דחפ ומכ תושגרמ תודרפיהה יא .'ינוציח'ה ןורכזה טלקנ עצמכ תשמשמהו ידי לע םיתיעל תומצעומ הלא תועפות .רופיסה תמצעהלו תטילקל עצמ תשמשמ הואגו .תוצובקל היינפ קר הווהמ וניא תונומתה ףוריצ אשונ .לאה תמשגה תייגוסל ותקיזו תונומת ףוריצ ןכש ,הנומתכ לאה תייארו תמשגהה תיגוסל רושק אוה אלא תיטאופ תיתורפס הנחבא לכ תנומת ןיב סחיה .תונומת לש רובצמ איה ונרמאש יפכ התוהממ תיתנומתה הלבקה לכ העבצה וא תמייוסמ המשגה ותוהממ רשפאמ וניא תוינטרפה תונומתה ןיבו תונומתה .לאה ינפ לע איהש םיטבהה .רשקל ורחב ןתוא תונומתה תוכרעמ יפל הלבקב םיגוח ןוימ עיצהל ןתינ טבהה לש תיתוהמה הנחבאה ידי לע םהמ קלח דדחל ןתינ הלבקל םינייפואה םייתורפסה םע תיתנומת הבישח לש ףוריצ אוה תילבקה הריציה לש ינורקע יתורפס טבה .יתנומתה הייושע תמייוסמה תינבתה םע תמייוסמה הנומתה ףוריצל תועדומ .תויתטיש תוינבת .םינוש םיילבק םיגוח ןיב הנחבאל ילכל ךופהל גוזימ ןוגכ םינוש םיילבק םיגוחל םייתוהמ םניהש גוזימ ינפוא לע עיבצהל םילוכי ונא לש תונומת ,ןויעה גוחב לשמל וניצמש ומכ תומשו תויתוא םע דחי תולכיהה לש תונומת תויתוא לש תונומת ,החונמ תירב רפסב ומכ תומשו תויתוא םע דחי םיכאלמהו תולכיהה רפס גוחב ונאצמש ומכ תוריפסה רשע תטישו הייוהה תודוא ללוכ יתנומת רופס םע דחי תונומת םע דחיו םוקיה לש תונומת םע דחי םירבא לעב םדא לש תונומת ,הנומתה תווחמה לש תונומת ,רהז ינוקית רפסבו רהזה רפסב ונאצמש ומכ ,ארקמה ןמ תוירקיע .רהז ינוקית רפסב ומכ ,תונוש תויטאמכס תוינבת םע דחי תווצמ םויק לש תוישממה םינבמ םע דחי תוינורקע תונומת תרדס שולש ףא וא םייתש לש םיגוזימה ,רוציקב .תילבקה הבישחל יתוהמ אוה םייתטיש

24 .רופס םה םייחה .רופס אוה םדאה :הנומתכ רופיסה

.ןלהל ,ו קרפ תמיתחב ןוידה ןייע

23

.םזילאיצנטסיזקא -סותימ יסחי לש ףסונ יסופיט סופדל סיסבה ונתכרעהל ןאכ

24

9

תינבתו הנומת תורצוי רשא תוילולימ תוינפוג תווחמ תובורק םיתיעל ןה ןמצע תווצמה ךכ ךותמ תושמשמו הרשכהה ךרדב הכילהה תא תווהמ התלעפהו השומימ ידי לע רשא הנווכ רקיעב אלו קר אל טלחהבו ,תוקבד וא תולעפתה לש היווחלו תיתד הגשהל ילכ

25 ,החלצהב םיקרפ רפסב רבכ רפושב העיקתה אמגודל םה הלאכ .תוריפסה דוחיו ןוקיתל

26 ,הווקמב הליבטה תונווכ

ןפואב עיפשהו רהז ינוקית רפסב ואישל ובוציע עיגהש יפכ ,הרשע הנומש תליפת לש

לש תולכיהב תלעפתמה הלפעהה ךילהתל הרשכה ילככ בוט םש לעבה לע עירכמ

םייתורפסה םילכה דחא איה תוליבקמה תונומתה לש הבוט חונעפ תלוכי

.תילבקה תורפסב ןייעמה ןמ םישרדנה םיירקיעה הניחבמ עיתפמ רשועב ,תויבקעב ,תוקדב ןתיווט ,תוליבקמ תונומת לש הובג רובצמ םייתורפסה םינמיסה דחא ללכ ךרדב הווהמ ,עצמאב םיימואתפ םיללח אלל ,תילובמיס יקלחמ המכ ןוגכ ,דחוימ העדות בצמב הרושקה הגשה ךותמ ובתכנש םיבותכל םיירקיעה דיגמה יבתכמ קלחו בלסרבמ ןמחנ 'ר תושרדמ הברה ,רהז ינוקת לכ טעמכ ,רהזה הייטנ תלעב התוהממ איהש העבה רתאנ הלא םירקמב .תואמגוד קר ןה הלאו ,שטירזממ

תויווח לש רצות איה תובורק םיתיעלו המוצע הפונתב תעבומה ,תיטפוניס ,תינטלומיס

.יאובנ יטאטסקאה סופיטה ןמ תויווח לש ףאו תוזע תויתד בצמ םיתיעל יכ הלוע 'םירבד ירויצ' לש וא תונומת לש ףסואכ הלבקה רואיתמ השגירה תמצוע ךותמו התריסמ םצע ךותמ רבעומ תילגנה הנומתב הפוצה לש תולעפתהה .הרצי איהש הרישהו יגיגחה יפואה ךותמו התרבעה לש הלולצה תוכיאהו קהובה םילבוקמ ידי לע תולגתהו הגשה יבצמ ךותמ ובתכנ הלבקה יבתכ לש םילודג םיקלח םה ,םהיניעב ובשחנ אל הב םהיתושוחתו היווחל םהיתונכה לש םיטרופמ םירואיתש ךותב עיבצהל םילכ םימייק םלוא ,םהיתויולגתהו םהיתוגשה לע רפסלו בותכל ופידעה לש טבה דוע ךכב .וז הנחבאל םיעייסמה םידחוימ םיעטק לע הלא םיטסקט רובצמ

28 .יטרוורטסקאל יטרוורטניאה ןיב הנחבאה ובס יפמ תרוסמכ בוקילדוסמ םירפא 'ר ואיבמ הז רופס ,ןוידה םויסל היצארטסוליאכ :בוט םש לעבה

27 .הלעמ

הכלהמ לכ ןבומכו תומשנה וליאב רושקה תבש יאצומב סדהה

-

לודג תוברעו תוקיתמב דואמ הפי רמז ילכב ןגנמ דחא היהש גונעתהו תוקיתמה לדוגמ קפאתהל ולכי אל םיעמוש םהש םתואו תוקיתמהו תומיענהו גונעתה לדוג תמחמ הרקתל דע טעמכ םידקור ויהש דע רמז ילכה עומשל ומצע ברקמ היהו רתוי בורק היהש ימ לכו דואמ דע דקור היהו גונעת רתויב ול היה ברעה רמז ילכ לש לוקה ללכ עמוש וניאש שרח דחא אב ךכ ךותבו םיעגתשמכ ויניעב םהו דאמ דע םידקור םישנאש האר קר השוע הז המ החמשל יכ ובילב רמואו

.609-608 'מע ,רובדב םיזוחא ,הידפ

25

.םייח וארקנ םימ ,ל"נה

26

.תודיסחה תישאר ,ל"נה

27

.ה קרפב ןלהל תאז םיגדנ

28

10

לש לוק תומיענהו גונעתה לדוג תמחמ אוהש ןיבהו עדיו םכח אוה היה וליא תמאבו רמז ילכ םש דקור ןכ םג אוה היה

ןבומ לשמנהו

29

תא האור אוה ובש בצמב םיתיעל יוצמ סותימה לש ותויח תא שדחמ חנעפל שקבמה .הניגנמה תא רזחשל םג וילעו דוקירה

.ג"יק 'מע ,ג"כשתה םילשורי ,םירפא םייח השמ 'רל םירפא הנחמ לגד

29

םיבותכהו רובדה תדב ' םירבד ירויצ ' : ב קרפ ךותמ םודקה ילבקה

םיבותכהו רובדה תדב 'םירבד ירויצ' :ב קרפ

ךותמ םודקה ילבקה סותימה לש יטאופה ועבטב ןוידה תא חתפל וננוצרב םיאבה םירבדב רובדב לאה תולגתה לע תדסוימה תדב עיפומה סותימכ ידוהיה סותימ לש ודוחיל הקיז תחאכ ונל שמשי ן"במרה לש ותפשמ לואשה 'םירבד ירויצ' חנומה .םיבותכב חצנומה תואיצמה תא הווח ,רובידה ידי לע רייוצמ :הז ןיעכ סותימ לש ועבטל תוירקיעה תורדגהה םירופיסבו םירויצב תוננובתה ידי לע םירבד תגשהל עיגמו רבידב ףקתשמה רבד תניחב .תותואל תומתוחל ,םירויצל םיתצמותמה םילבוקמה ינושאר לצא סותימה לש ודמעמו ותסיפת ןפואל ונמצע תא ליבגנ הליחת יווק חותמלו ,ד"באר ,תשש ןב בקעי 'ר ,ן"במרל עגונה ןויד חתפל םיפידעמו דבלב העדותל םגדכ י"שרלו תיפוסוליפ העדותל םגדכ ם"במר ןיבו םניב הוושמ ןוידו האוושה ונא .סותימ יסופיט ןיב הלבקה ךותב הנחבא תפקשמ וז הריחב ךכל ףסונב .תינשרד ומרת םג םהינויעב םילבוקמה ינושארש אלא ,אדירג תיתורירש הנניא וז הריחבש םירובס תמייקמו תינשרדה העדותב הזוחא םתעדות :תודהיב סותימה לש ועבט תנבהל הברה לש ועבטב יפוסוליפ ןויד לש ותשירפ םשל דאמ היירופ ךכ ךותמו ם"במרה םע רע גולאיד .ידוהיה סותימה .י"ראה תלבקב ןוידל אל ףאו רהזה רפסב ןוידל תוסחיתמ ןניא אופיא וניתונחבא סותימה לש ויפואב ןויעל ןוידה יווק יכ ראבתי םינושאר תלבק תודוא חתפנש םגדה ךותמו .ןיטולחל םינוש םקלחבו ןאכ םיעצומה הלאל ךשמה םקלחב םניה י"ראה תלבקו רהזה לש .תודהיב סותימה לש ויפואל םיווק המכב ןכ םא חתפנ הנודנ תד לש העבט תרדגה ךותמ תיסחי הרדגה עיצהל שי סותימל :תודהיב סותימה .םירבדמ תד לש סופיט הזיאב לואשל שי סותימה לש ודמעמב ןודל םיאב רשאכ ןפוא לש ותלעפה איה סותימה לש ותמגמ .המגמ ,הרוצ אלא ןכות וניא ומצעלשכ סותימה אקווד ואלו תונומתו םירופיס ךרד תועפות ןיבמו הווחה המדמה חוכל יוטיב ןתונה הרכה תישחומה הנומתהו יטרקנוקה רופיסה תובישחב הרכה יהוז .םייגשומ םיחוסינ ךרד תואיצמה תודוא הנבות תעפוש וכרד ,ילכה םה תימוימויה תואיצמבש תיטסילאירהו .תינחורה תועפותל הפקת תויהל הייושע רשא סותימל רתויב הבחרהו תיללכה הרדגהה יהוז תולודגה תותדה ןמ תחאב רבודמ םא ןיבו חדינ יביטימירפ טבשב רבודמ םא ןיב תונוש .םזיהדוב םאלסא תורצנ ,תודהי ןוגכ תודסוממהו .עגמב האב איה המיעש תדה תרוצב רושק םייוסמה היפואש הרוצ אוה סותימה רמולכ תא ,דחא לאב הנומא לש םינייפאמה תא הליכמ עגמב האב איה המיעש תדה תרוצ רשאכ יבתכ לש לודג ףוג הליכמ תדה תרוצ רשאכ ,לאה לש הנומתו לספ תיישע לע רוסיאה ירה תווצמו םיקוח לש הלודג תכרעמ םיליכמ וללה שדוקה יבתכ םדיצמ וללהו שדוק

12

' לש יגולונמונפ רואיתל רותחל ןכ םא שי .הרומאה תדה לש ףסונ דוסי ןייפאמ והזש

1 .תודהיב 'תיארפה הבישחה

םייתנומת העדות יבצמ

העדות יבצמ :הזככ תודהיב סותימה לש ותוהמ תא םיבשוח ונא ,הלא ונירבד יפלש ןבומ םלועלו הבשחמב םיקזחומה הנומת יבצמ .שדוקה יבתכב םירופסל םיסחייתמה םייתנומת הייושע רשאו םתוא תדכלמה רחא וא הז ןמא ידי ישעמ תימשג הנומת היהת אלו ןיא םימייקמה הנומת יבצמ .םישנא תוצובק ידי לע ההז הרוצב ספתיהל תימשגה התרוצב תותדב לספה לש ירקיעה ודיקפתש ןויכ .תווצמב םירושקה םיינחלופה םימצעל תוקיז לספל ליבקמה הז אוה םדאה תודהיבש ירה לאה חכ תכישמבו גוציב רושק היה תומודק ןויכ .בוציעהו רויצה ,לוסיפה ילכל תוליבקמ תווצמהו (תועטב םיבשוחש יפכ !לאה אלו) תדובע לש ילילשה רשקהב וא דבלב םירשקה ינשב םלצ הלמב תשמתשמ הרותה רבכש יוטיבה הז ידי לע ראבתמ םלצב םדאה תיישע לש יבויחה רשקהב וא םיליספ יבגל םילילא טשפ תאירק ידי לע רבכ והזו לאה חורו המדאה חכמ וב שיו תומדב יושעה רבדכ םלצ הברה לדיא השמש םימצע ךותל תוינחור תכישמ לש ןויערה ונתנעטל רמולכ .הרותה סותימה לש דוסי ןויער אוה תידוהיה הקיטסימה לכ ךרואל תונוש תורוצב וילע דומעל דמעמ םע גולאיד ךותמ םלצכ םדאה ןויערב שמתשהל ןווכמב תרחוב הרותה .ידוהיה

2 .רמיח יושע ץפח אלו לאה חור תא ליכמה ילכה אוה םדאה :ילילאה םלועב םלצה תריצי תרסואש שדוקה יבתכ לע תססבתמה תד לש ללוכה ףוריצה :רמאנו רוזחנ םקלחש םיוויצ תכרעמ הליכמה ,דחאה לאה תומדל םיילוסיפ םייוטיבו תוישחומ תונומת ורקיעש סותימכ ידוהיה סותימה לש ויפואל ונתוא ליבומ שחומ ץפחב הזיחא ילעב םה םילמבו .ןוצר תניחב ץפחל םצע תניחב ץפחה ןיבו רובדל רבדה ןיב רושיקה יטוח תכישמ טבהכ סותימה לש םינוש םירקוח ידי לע שגדומה סותימה לש טבהה תא שפחנ םא תורחא ותזיחאו םירופס יעטקו תונומת םילמ לע לעפומ אוה ונינפלש תדבש רמאנ ,היצזיטרקנוקה המצועל אופיא רושק תודהיב יתימה בצמה לש ומוכחת .תושממכ הוצמבו הלמב איה בורל הדיצמ תלעפומ (myth