Ellen White

ÎNDRUMAREA COPILULUI
Traducere: Valentin Rusu

Titlul în original: Child Guidance (1954) Coperta: Liliana Dincă Tehnoredactare: George Toncu Corector: Florica Gheciulescu Copyright © 1954 by Review and Herald Publishing Association Copyright © Editura „Viaţă şi Sănătate”, Bucureşti 2007

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României WHITE, ELLEN Îndrumarea copilului / Ellen White; trad. Valentin Rusu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2007 ISBN 978-973-101-047-2 I. Rusu, Valentin (trad.) 37.018.1

CUPRINS
Prefaţă .......................................................................................7 Cuvânt către cititor ................................................................... 9 Secţiunea I — Căminul, prima şcoală 1. Importanţa şcolii din cămin .................................................11 2. Primii profesori .....................................................................14 3. Când să începem educaţia copilului ....................................18 Secţiunea a II-a — Metodele şi manualele 4. Metodele de predare ............................................................20 5. Biblia ca manual ....................................................................27 6. Cartea naturii ........................................................................30 7. Învăţăturile practice din cartea naturii ...............................36 Secţiunea a III-a — Profesorii pregătiţi corespunzător 8. Pregătirea este necesară .......................................................42 9. Un apel pentru dezvoltarea personală ................................48 Secţiunea a IV-a — Ascultarea – lecţia cea mai importantă 10. Cheia fericirii şi a succesului ..............................................53 11. Învăţătura în frageda copilărie...........................................56 12. Ascultarea trebuie să ajungă un obicei .............................58 Secţiunea a V-a — Alte învăţături fundamentale 13. Stăpânirea de sine ...............................................................61 14. Liniştea şi respectul ............................................................65 15. Grija în tratarea proprietăţilor ..........................................68 16. Principiile sănătăţii .............................................................70 17. Curăţenia .............................................................................73

18. Grija, ordinea şi simetria ....................................................76 19. Curăţia morală ....................................................................79 Secţiunea a VI-a – Învăţături cu privire la virtuţile practice 20. Utilitatea ..............................................................................82 21. Hărnicia ...............................................................................85 22. Sârguinţa şi perseverenţa ...................................................90 23. Renunţarea la sine, altruismul şi înţelepciunea ...............92 24. Economia şi cumpătarea ....................................................95 Secţiunea a VII-a — Dezvoltarea calităţilor creştine 25. Simplitatea ...........................................................................98 26. Politeţea şi atitudinea reţinută ........................................101 27. Voioşia şi mulţumirea ......................................................103 28. Sinceritatea ........................................................................106 29. Cinstea şi integritatea .......................................................108 30. Dependenţa de sine şi simţul onoarei .............................111 Secţiunea a VIII-a — Dezvoltarea caracterului este sarcina principală 31. Importanţa caracterului....................................................113 32. Cum se formează caracterul.............................................116 33. Responsabilitatea părinţilor în formarea caracterului ..120 34. Căile prin care este ruinat caracterul .............................125 35. Cum pot părinţii să clădească în copii un caracter puternic .. 131 Secţiunea a IX-a — Elementele fundamentale ale clădirii caracterului 36. Avantajul primilor ani .....................................................136 37. Puterea obiceiului .............................................................141 38. Legătura între vârstă, înclinaţii şi temperament ............145 39. Voinţa – un element pentru succes .................................149 40. Exemplificarea principiilor creştine ................................154

Secţiunea a X-a — Disciplina şi administrarea ei 41. Scopurile disciplinei ..........................................................159 42. Timpul pentru a începe disciplina ...................................164 43. Disciplina în cămin............................................................168 44. Administrarea disciplinei pentru corectarea greşelilor ...177 45. Cu dragoste şi fermitate ...................................................188 Secţiunea a XI-a — Disciplina greşită 46. Daunele îngăduinţei .........................................................196 47. Rezultatele unei discipline lipsite de exigenţă ...............200 48. Reacţia copilului ...............................................................204 49. Atitudinea rudelor ............................................................211 Secţiunea a XII-a — Dezvoltarea capacităţilor intelectuale 50. Ce cuprinde adevărata educaţie? ....................................214 51. Pregătirea pentru şcoală ...................................................220 52. Alegerea şcolii ...................................................................223 53. Responsabilitatea bisericii................................................230 54. Profesorii şi părinţii sunt în parteneriat ..........................235 55. Unitatea în disciplină ........................................................239 56. Educaţia din facultate şi colegiu ......................................243 Secţiunea a XIII-a — Importanţa principală a dezvoltării fizice 57. Exerciţiul fizic şi sănătatea......................................................................................250 58. Educaţia pentru viaţa practică .........................................255 59. Învăţarea meseriilor folositoare ......................................263 60. Cunoaşterea şi respectarea legilor vieţii .........................267 Secţiunea a XIV-a — Păstrarea condiţiei fizice 61. Gospodina în bucătărie ....................................................274 62. A mânca pentru a trăi .......................................................280 63. Cumpătare în toate lucrurile............................................292 64. Căminul şi cruciada pentru temperanţă..........................298

Secţiunea a XV-a — Îmbrăcămintea corespunzătoare 65. Binecuvântările îmbrăcămintei potrivite ........................306 66. Învăţarea principiilor fundamentale cu privire la îmbrăcăminte .....................................................................311 67. Puterea fascinantă a modei ..............................................321 Secţiunea a XVI-a — Păstrarea integrităţii morale 68. Predominanţa viciilor degradatoare ................................325 69. Efectele practicilor dăunătoare .......................................329 70. Avertizări şi sfaturi ............................................................333 71. Vigilenţa şi ajutorul părintesc ..........................................339 72. Lupta pentru reformă .......................................................345 Secţiunea a XVII-a — Dezvoltarea puterilor spirituale 73. Responsabilitatea pentru interesele veşnice ..................349 74. Fiecare cămin este o biserică ...........................................357 75. Să-i conducempe copiii mici la Hristos ...........................362 76. Pregătirea pentru a ajunge membru al bisericii .............368 Secţiunea a XVIII-a — Menţinerea experienţei religioase 77. Biblia în cămin ...................................................................375 78. Puterea rugăciunii .............................................................384 79. Sabatul – Ziua cea mai plăcută ........................................392 80. Respectul faţă de cele sfinte ............................................400 81. Coordonarea între cămin şi biserică................................408 Secţiunea a XIX-a — Ziua răsplătirii 82. Ora este târzie ...................................................................412 83. Răsplătirile ........................................................................416

PREFAŢĂ
Când căsătoria uneşte două inimi şi continuă în dragoste şi când se întemeiază un cămin, una dintre primele preocupări ale celor căsătoriţi este să-i crească bine pe copiii cu care sunt binecuvântaţi. Când privesc chipul darului preţios şi neajutorat care este încredinţat în grija lor, părinţii din zilele noastre cumpănesc cu atenţie întrebarea lui Manoah: „Ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut?” Semnificaţia învăţăturilor cu privire la îndrumarea copilului este înţeleasă cel mai bine, dacă observăm locul important pe care îl ocupă Cuvântul lui Dumnezeu şi referinţele frecvente şi detaliate la acest subiect în scrierile Spiritului Profetic. În numeroasele ei cărţi, dar mai ales în articolele ei cu privire la viaţa creştină practică, apărute săptămânal în diferitele publicaţii ale bisericii, Ellen White le-a adresat părinţilor numeroase sfaturi. Pe lângă acestea, ea a adresat mai multor familii sute de mărturii personale, în care a tratat, într-o modalitate specifică, problemele cu care se confruntau. În aceste articole şi mărturii personale, ea a descris principiile care trebuie să-i călăuzească pe părinţi, precum şi procedeele pe care trebuie să le aplice în conformitate cu lucrurile care i-au fost descoperite în viziune. În ultimii ani ai vieţii, Ellen White şi-a exprimat dorinţa de a publica o carte pentru părinţii creştini, în care să se explice clar „datoria mamei şi influenţa ei asupra propriilor copii”. Acea dorinţă este împlinită acum, prin publicarea recentă a cărţii Căminul adventist şi prin această carte. Numai o parcurgere atentă şi cu rugăciune a sfaturilor semnificative ale acestui volum poate să descopere influenţa uriaşă şi vastă a unei educaţii corespunzătoare a copiilor, în conformitate cu responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o părinţilor. Faptul că Ellen White a fost mamă a patru băieţi [6] a făcut-o în stare să prezinte, într-o modalitate înţelegătoare şi plină de simpatie, învăţătura care i-a fost împărtăşită. Experienţa ei în aplicarea practică a principiilor pe care le-a prezentat altora inspiră încredere în inima cititorului.

8

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

Pentru pregătirea cărţii Îndrumarea copilului au fost folosite, ca surse, toate materialele publicate şi nepublicate, scrise de Ellen G. White. La sfârşitul fiecărui capitol sunt prezentate referinţele complete. Deoarece cuprinsul acestui volum a fost alcătuit dintr-o serie de materiale scrise ocazional, pe parcursul unei perioade de şaptezeci de ani, pe măsură ce sunt asociate declaraţii numeroase aflate într-o succesiune firească în legătură cu subiectul, apare o schimbare inevitabilă a modalităţii de gândire şi exprimare. Compilatorii s-au limitat să aleagă, să ordoneze diferitele declaraţii şi să pună titlurile. Îndrumarea copilului a fost pregătită sub conducerea consiliului de administraţie a publicaţiilor lui Ellen G. White, în birourile din Washington, D.C. lucrarea a fost făcută în armonie cu instrucţiunile pe care Ellen G. White le-a dat consiliului de administraţie, în vederea tipăririi de compilaţii din manuscrisele şi scrierile ei publicate. Nevoia de a avea această carte este mare. Sunt implicate interese veşnice. Sfaturile detaliate cu privire la disciplină, formarea caracterului şi educaţia fizică şi spirituală vor fi preţuite de orice părinte înţelept. Fie ca, alături de Căminul adventist, Solii către tineret şi alte cărţi scrise de Ellen G. White, în care sunt adresate sfaturi pentru părinţi şi tineri, să le fie de folos taţilor şi mamelor, ca îndrumare în lucrarea lor cea mai importantă. Aceasta este dorinţa sinceră a editorilor şi a membrilor Consiliului de administraţie a publicaţiilor Ellen G. White.

CUVÂNT CĂTRE CITITOR Părinţii au privilegiul de a-i duce cu ei pe copiii lor pe porţile cetăţii lui Dumnezeu. Totuşi. Porţile sunt închise pentru copii. al căror caracter nu a fost schimbat prin supunerea faţă de voia lui Dumnezeu. Pentru astfel de părinţi. spunând: „Am încercat să-i învăţ pe copiii mei să-L iubească pe Domnul. Ei trebuie să-i educe pe micuţii lor. Nu aţi reuşit să îndepliniţi lucrarea care ar fi făcut ca sufletul vostru să fie pregătit pentru căminul din ceruri. Ei trebuie să-şi dea seama de situaţie şi să-şi asume lucrarea îndelung neglijată (Mărturii. 5. Dumnezeu le cere părinţilor să-i crească pe copiii lor spre a-L cunoaşte şi respecta cerinţele Sale. nu toţi pot intra. aşa încât să aibă un caracter frumos şi un temperament plăcut. O mână se ridică. Aceste fapte trebuie să fie întipărite în mintea părinţilor. şi sunt rostite cuvintele: „Aţi neglijat datoriile căminului. Lumina a strălucit atât din Cuvântul lui Dumnezeu. p. Voi nu puteţi să intraţi”. aşa că nimeni nu trebuie să dea greş cu privire la datoria lui. porţile se vor deschide larg şi vor intra împreună. deoarece nu au învăţat să împlinească voia lui Dumnezeu. 325. Prin neglijarea datoriei lor şi prin faptul că le îngăduie copiilor lor să greşească. Unii sunt lăsaţi afară împreună cu copiii lor. cât şi din mărturiile Duhului Său. iar pentru părinţi. [12] . ca pe nişte membri mai tineri ai familiei Domnului. să împlinească voia Sa şi să-i aducă slavă”. deoarece au neglijat responsabilităţile pe care le-au avut. vol. părinţii închid pentru copii porţile cetăţii lui Dumnezeu. ca să fie pregătiţi spre a străluci în curţile cereşti. 326).

.

Satana îl va educa prin mijloacele pe care le alege el. ci o lucrare care cere o gândire şi o rugăciune serioasă. stăpânirii de sine. iată cât de importantă este şcoala din cămin. aduceţi-vă aminte că în cămin se află şcoala în care copiii voştri trebuie să fie pregătiţi pen1 Sfaturi pentru părinţi. Aici. de şlefuire şi de desăvârşire. . – Toţi părinţii au obligaţia de a le acorda copiilor educaţia fizică. Dacă un copil nu este învăţat corect în cămin. 107. – Părinţi. să continue lucrarea de zidire. precum şi mult efort perseverent şi răbdător. Aici este prima lui şcoală. p. ele sunt tăcute şi treptate. dar. Prin urmare. 108. vor avea o influenţă cu efecte vaste în favoarea adevărului şi a neprihănirii. PRIMA ŞCOALĂ CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞCOLII DIN CĂMIN Educaţia începe în cămin. educatori şi elevi. intelectuală şi spirituală. Aceasta nu este o lucrare de mică importanţă şi amploare. copilul trebuie să înveţe lecţiile care îl vor călăuzi de-a lungul întregii vieţi – lecţiile respectului. – Căminul este locul în care trebuie să înceapă educaţia copilului.2 Interziceţi-i copilului tot ce nu este corect. zi de zi. Influenţele educaţiei din cămin au o putere hotărâtoare – spre bine sau spre rău. iar apoi. dacă sunt exercitate spre bine. să fie ridicată o structură puternică şi fermă. avându-i pe părinţi ca educatori. p. ascultării. 107. Scopul fiecărui părinte trebuie să fie acela de a-i asigura copilului său un caracter echilibrat.SECŢIUNEA I CĂMINUL. În multe privinţe.1 Aici sunt puse bazele. 2 Idem. Este necesar să fie pusă o temelie corectă.

1903. Copiii urmau să fie învăţaţi de taţi şi de mame cu inimi iubitoare. Acela care vede educaţia dată în fiecare cămin şi care evaluează influenţa acestei educaţii a spus: „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui. – Educaţia din cămin să nu fie considerată ca având o importanţă secundară. făcând ce este drept şi bine”. [18] Învăţaţi-i să fie atenţi cu ceilalţi. Nu îngăduiţi nici un cuvânt iritat. Taţilor şi mamelor li s-a încredinţat lucrarea de modelare a minţii copiilor. Învăţaţi-i pe copiii voştri să fie buni şi răbdători. Ea se află pe primul loc în orice educaţie adevărată. [19] Căminul şi şcoala erau una. vreţi voi să vă aduceţi aminte că lucrarea de a-i educa pe copiii voştri încă din primii lor ani vă este încredinţată ca o răspundere sfântă? Aceşti pomi tineri trebuie să fie cultivaţi cu atenţie.1 Căminul trebuie să fie o şcoală în care copiii şi tinerii pot fi pregătiţi spre a-I sluji Domnului şi spre a intra în şcoala mai înaltă din Împărăţia lui Dumnezeu. El a cultivat religia în cămin. Ea este legată de un mare scop.12 ÎNDRUMAREA COPILULUI tru căminul ceresc. 6 iunie 1899.5 Dumnezeu le-a poruncit evreilor să-i înveţe pe copiii lor cerinţele Sale şi să-i familiarizeze cu lucrările pe care le-a făcut pentru poporul lor. şi nu de nişte străini. Avraam a fost numit părintele celor credincioşi. 2 Manuscris 7. îi pregătiţi pentru o slujire mai înaltă în lucrurile religioase. 4 Manuscris 84. Printre lucrurile care l-au făcut să fie un exemplu remarcabil de evlavie a fost atenţia strictă pe care a acordat-o poruncilor lui Dumnezeu în căminul Său. Acest proverb să fie aplicat în educarea copiilor noştri. Lucrările minunate prin care Dumnezeu l-a eliberat pe poporul Său erau repovestite cu elocvenţă şi cu respect. ca să poată fi transplantaţi în grădina Domnului. Aceia care o neglijează vor neglija o datorie religioasă. În felul acesta. Interziceţi-le orice este în contradicţie cu educaţia pe care trebuie să o primească în primii lor ani. 1899. 1897.3 Cât de tulburător este proverbul: „Ziua bună se cunoaşte de dimineaţa”. Gândurile despre Dumnezeu erau asociate cu toate evenimentele vieţii de zi cu zi din cămin. după el. 3 Review and Herald. să ţină Calea Domnului. 5 Scrisoarea 9. Părinţi. 1904. Marile adevăruri cu privire la Providenţă şi la viaţa 1 Manuscris 102.4 Marele scop al educaţiei din cămin.2 Educaţia din cămin nu este de o importanţă secundară. . – Educaţia din cămin înseamnă mult. Educaţia din cămin nu trebuie să fie neglijată în nici o situaţie.

erau întipărite mai bine în memorie. 4 Divina Vindecare. îi vor pregăti pe copiii lor să intre în treapta a doua. 95. 2 Review and Herald. în felul acesta. Mama Sa a fost primul Său învăţător dintre oameni. când vor primi învăţături de la profesor. un Fiu iubitor şi ascultător. p. Ei se familiarizau cu adevărul. cu Iosif. El a învăţat despre lucrurile cereşti de pe buzele mamei şi din sulurile cu scrierile profeţilor. – Isus Şi-a primit educaţia în cămin. micuţul era iniţiat încă din fragedă copilărie în cunoaşterea tainelor. Prin aceste imagini simbolice. Dacă vor căuta să-şi cunoască şi să-şi împlinească datoria cu atenţie şi cu rugăciune. cu binele şi cu frumosul. Părinţii au în cămin o şcoală – o primă treaptă.4 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine.1 Şcoala din cămin precede şi pregăteşte pentru şcoala de mai târziu.3 Educaţia în căminul din Nazaret. Acela care fusese Comandantul cerului era acum un slujitor de bunăvoie. . El a trăit în [20] căminul unui om de la ţară şi a luat parte. p. PRIMA ŞCOALĂ 13 viitoare erau întipărite în mintea celor tineri. 1898.2 Şcoala din cămin modelează caracterul.CĂMINUL. cu credinţă şi voioşie. 3 Manuscris 136. 13 iunie 1882. – Căminul poate să fie o şcoală în care caracterul copilului este format cu adevărat după modelul unui palat. – Lucrarea părinţilor o precede pe aceea a profesorului. la sarcinile gospodăriei. a înţelepciunii şi a speranţelor părinţilor lui şi era îndrumat pe calea unei gândiri. 399. simţiri şi anticipări care ajungeau dincolo de lucrurile văzute şi trecătoare. la cele nevăzute şi veşnice. Lecţiile erau ilustrate prin imagini şi simboluri şi. El a învăţat o meserie şi a lucrat cu propriile mâini în atelierul de tâmplărie.

1 Taţii şi mamele trebuie să înţeleagă răspunderea pe care o au. energiile lor sunt irosite şi milioane de oameni sunt ruinaţi atât pentru lumea aceasta. p.4 Părinţii să nu desconsidere lucrarea de a-i educa pe copiii lor şi nici să nu o neglijeze din nici un motiv. spre a înţelege cum să-i educe pe copiii lor cel mai bine pentru o viaţă folositoare şi fericită aici şi pentru o slujire mai înaltă şi o bucurie mai mare în viaţa de apoi. Chiar înainte de naşterea copilului ar trebui să înceapă o pregătire care îl va face în stare să lupte cu succes împotriva răului. 13 septembrie 1881.2 La fiecare pas.3 Educarea copilului este o parte importantă a planului lui Dumnezeu. Părinţii au responsabilitatea solemnă de a-i educa pe copiii lor aşa încât. Prin îngăduirea apetitului şi a pasiunii. – Tatăl şi mama trebuie să fie primii profesori ai copilului. [22] Ei trebuie să investească mult timp într-un studiu atent al legilor care conduc fiinţa lor. . părinţii au nevoie de o înţelepciune mai mare decât cea omenească. atunci când vor merge în lume. Părinţii ar trebui să-şi amintească faptul că şi copiii lor trebuie să întâlnească aceste ispite. 4 Signs of the Times. 2 Divina Vindecare. 399.CAPITOLUL 2 PRIMII PROFESORI Părinţii să-şi înţeleagă responsabilitatea. Ei nu pot vedea primejdiile ascunse sau capătul înfricoşător al potecii care li se pare a fi calea fericirii. 25 septembrie 1901. să le facă doar bine acelora cu care se asociază. – Educarea copiilor constituie o parte importantă a planului lui Dumnezeu. 3 Review and Herald. Lumea este plină de capcane puse pentru picioarele celor tineri. Să facă un prim scop 1 Manuscris 67. cât şi pentru cea care va veni. de a demonstra puterea creştinismului. Mulţimi de oameni sunt atrase de o viaţă de plăceri egoiste şi senzuale. 1903.

3 Signs of the Times. părinţii nu au gândit aşa. ca un lucrător competent. Dumnezeu Se va îngriji de el.3 Cum şi-a îndeplinit o familie responsabilităţile. dacă părinţii nu cooperează cu El. Dar. ca părinţi. iar apoi îi vor lăsa pe copiii lor să facă tot ce le place? Dumnezeu nu poate să-i păzească pe copii de rău.2 Dacă vor considera că nu sunt eliberaţi niciodată de răspunderea de a-i educa pe copiii lor pentru Dumnezeu. Ioan a fost fiul bătrâneţii lor. ci s-au mutat într-un loc retras. de a modela caracterul copiilor lor în aşa fel. Ei şi-au făcut partea în dezvoltarea unui caracter care să-l facă în stare pe copilul lor să împlinească în toate privinţele scopul pe care îl rânduise Dumnezeu pentru viaţa lui… Ei şi-au împlinit obligaţia cu sfinţenie. PRIMA ŞCOALĂ 15 din a ajunge inteligenţi cu privire la modalitatea corespunzătoare de a-i trata pe copiii lor. În calitate de părinţi. 2 Review and Herald. cooperând cu Dumnezeu printr-o muncă şi o rugăciune serioasă.CĂMINUL. – Hristos nu I-a cerut Tatălui Său să-i ia din lume pe ucenici. – Un înger din cer a venit la Zaharia şi Elisabeta spre a-i învăţa cum să-l crească şi să-l educe pe copilul lor. Aceasta este rugăciunea pe care taţii şi mamele trebuie să o înalţe pentru copiii lor.1 Cooperarea cu Dumnezeu este necesară. . Părinţii trebuie să-şi asume lucrarea cu curaj şi bucurie. iar părinţii ar fi putut să creadă că. 16 aprilie 1896. aşa încât să lucreze în armonie cu Dumnezeu în pregătirea unui sol [23] care urma să anunţe venirea lui Hristos. 4 Signs of the Times. încât să aibă puterea morală de a rezista ispitelor numeroase care prind în capcană picioarele tinerilor.4 1 Pacific Health Journal. 9 aprilie 1896. unde fiul lor nu avea să fie expus la ispitele vieţii de oraş sau să fie abătut de la sfaturile şi învăţăturile pe care urmau să i le dea ei. aprilie 1890. părinţii vor avea succes în a-i creşte pe copiii lor pentru Mântuitorul. se vor ruga ei lui Dumnezeu. Totuşi. Ei nu înţeleg importanţa sfântă a răspunderii pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu. ci să-i păzească de răul din lume. dacă el avea de făcut o lucrare specială pentru Domnul. ducând-o mai departe cu un efort neşovăitor. la ţară. 9 iulie 1901. oare. să-i păzească de căderea în ispitele pe care le vor întâlni la fiecare pas. … Mulţi dintre cei care se declară a fi urmaşi ai lui Hristos manifestă o neglijenţă dureroasă în împlinirea datoriilor căminului. ei trebuiau să coopereze cu credincioşie cu Dumnezeu pentru a forma în Ioan un caracter care să-l facă potrivit spre a îndeplini partea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu. dacă îşi vor face lucrarea. un copil născut printr-o minune. ca să le poată asigura minţi şi trupuri sănătoase.

Voi trebuie să-i învăţaţi pe micuţii voştri să-L cunoască pe Hristos şi să faceţi această lucrare înainte ca Satana să semene seminţele lui în inima lor. care înseamnă aşa de mult. treziţi-vă din somnul vostru spiritual şi înţelegeţi că prima învăţătură pe care o primeşte un copil îi este dată de voi. comportându-se într-o manieră în care să se poată respecta reciproc. vor fi consideraţi vinovaţi. Ei vor considera că educarea copiilor lor este o lucrare sfântă.6 O educaţie mai vastă decât simpla învăţătură. 1903. Ei trebuie să fie buni şi curtenitori unul faţă de celălalt. 9 octombrie 1900. . Aceasta este disciplina pe care Hristos doreşte ca ei să o primească. iar copiii trebuie să fie îndrumaţi la El. 2 Manuscris 103. Să fie foarte amabili şi atenţi în vorbire. mama. Deşi tatăl are îndatoriri serioase şi importante.4 Unitatea între părinţi este necesară. care le-a fost încredinţată de Cel Preaînalt. 1902. îndeosebi în timpul primilor ani. – Părinţii trebuie să înveţe lecţia ascultării necondiţionate de glasul lui Dumnezeu. 5 Scrisoarea 272. prin care Satana să intre şi să câştige biruinţă după biruinţă. este neglijată într-o mare măsură. educaţi să-şi formeze obiceiul [24] hărniciei. Să nu aibă păreri diferite în prezenţa copiilor lor. care le 1 Ibid. al curăţeniei şi al ordinii. Hristos îi cheamă pe copii. ianuarie 1890. 6 Pacific Health Journal. – Mama trebuie să aibă permanent un loc de seamă în lucrarea de educare a copiilor. prin faptul că îi însoţeşte aproape continuu pe copii. – Lucrarea părinţilor. 1895.5 Îndrumătorul special al fiecărui copil. 3 Review and Herald. Educaţi-i pe copii în temere şi în dragoste de Dumnezeu. 4 Manuscris 38. – Soţul şi soţia trebuie să fie strâns uniţi în lucrarea lor din şcoala căminului. pentru că „temerea de Domnul este începutul înţelepciunii”. ca nu cumva să deschidă o uşă a ispitei.2 Părinţii să se califice spre a fi nişte învăţători creştini. – Părinţii trebuie să considere că Dumnezeu le-a încredinţat copiii cu scopul de a-i pregăti pentru familia cerească. trebuie să fie întotdeauna îndrumătorul şi tovarăşul lor special.3 Dacă părinţii nu se califică spre a ajunge nişte învăţători creştini înţelepţi şi siguri. Părinţi. Demnitatea creştină să fie menţinută fără încetare. Fiecare să-l ajute pe celălalt să aducă în cămin o atmosferă plăcută şi sănătoasă.16 ÎNDRUMAREA COPILULUI A-i privi pe copii ca pe o răspundere încredinţată.1 Aceia care sunt credincioşi faţă de Dumnezeu Îl vor reprezenta în viaţa de cămin.

ci în tabăra nimicitorului. dacă învaţă această lecţie. 1897. Părinţii creştini trebuie să combine credinţa şi faptele. 3 Good Health. de slava vieţii viitoare.2 Părinţii să-şi examineze lucrarea. în cele din urmă.3 1 Manuscris 84. – Sunt dispuşi părinţii să-şi examineze lucrarea pe care o fac în educarea copiilor lor şi să se întrebe dacă şi-au îndeplinit întreaga datorie cu credinţa şi speranţa că aceşti copii pot să fie o cunună de bucurie în Ziua Domnului Isus? Au lucrat ei pentru binele copiilor lor în aşa fel încât Isus să-i poată privi din ceruri şi să sfinţească eforturile lor prin darul Duhului Său? Părinţi. Aceia care procedează astfel se vor ridica pe o treaptă mai înaltă. Această educaţie înseamnă mult mai mult decât simpla învăţătură. . Orice altă cale nu conduce la cetatea lui Dumnezeu. ei trebuie să le poruncească acelora din casa lor să ţină calea Domnului. înţelegând că trebuie să-i ridice şi pe copiii lor. – O lucrare făcută la întâmplare în cămin nu va fi aprobată la judecată.1 [25] Lucrarea făcută la întâmplare nu este acceptabilă. PRIMA ŞCOALĂ 17 vorbeşte în Cuvântul Său şi. Asemenea lui Avraam. ianuarie 1880.CĂMINUL. vouă vă revine lucrarea de a-i pregăti pe copiii voştri pentru a fi cât se poate de folositori în viaţa aceasta şi pentru a avea parte. Aceasta este lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în cămin. Standardul la care trebuie să se ridice fiecare părinte este: „Să ţină Calea Domnului”. îi pot învăţa şi pe copiii lor ce înseamnă respectul şi ascultarea în cuvinte şi fapte. 30 martie 1897. 2 Review and Herald.

1 Părinţii îşi trimit copiii la şcoală şi. care este învăţătorul principal în cămin. 27 iunie 1899.2 Începeţi educaţia când mintea este cel mai uşor impresionabilă. 5 Manuscris 84. educaţia trebuie să înceapă. 1877. deoarece atunci mintea este cel mai uşor impresionabilă şi poate să ţină minte lecţiile primite.CAPITOLUL 3 CÂND SĂ ÎNCEPEM EDUCAŢIA COPILULUI Educaţia începe din frageda copilărie. din leagăn până la maturitate. în braţele mamei. educaţia are o amploare mai mare decât îşi dau seama mulţi oameni. iulie 1880. Mama îi educă pe copii. după ce au făcut lucrul acesta. 1897. În felul acesta. mama îndeosebi. Ea cuprinde întregul proces prin care copilul este instruit din fragedă copilărie până la tinereţe. ei cred că i-au educat. Îndată ce un copil este în stare să gândească. copiii pot să primească un spirit bun de la părinţii lor.5 1 Good Health. şi din tinereţe până la maturitate. povestea veşnicei iubiri [27] a lui Dumnezeu le va fi repetată micuţilor din şcoala căminului. – Cuvântul „educaţie” înseamnă mai mult decât un curs de studii la un colegiu. Totuşi. . mai 1890. trebuie să înveţe lecţiile cele mai valoroase din viaţa ei. atunci când modelează şi şlefuieşte caracterul lor. – Lucrarea educaţiei trebuie să înceapă încă din fragedă copilărie. părinţii trebuie să înveţe în şcoala lui Hristos de la Acela care îi iubeşte.3 Copiii trebuie să fie educaţi efectiv în şcoala căminului. 4 Pacific Health Journal. Aşa cum. 3 Scrisoarea 1. profesorii înşişi obţin o cunoaştere importantă.4 Datoria unui părinte este aceea de a rosti cuvinte potrivite… Zi de zi. 2 Review and Herald. Apoi. Educaţia începe din frageda copilărie. în şcolile obişnuite. încă înainte ca raţiunea lor să fie dezvoltată pe deplin.

2 Tinerii trebuie să fie educaţi cu atenţie şi înţelepciune. 2 Manuscris 126. părinţii şi educatorii trebuie să-şi păstreze ei înşişi curăţia inimii.CĂMINUL. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înţelegem necesitatea de a începe corect. formate în copilărie şi în tinereţe. Dacă sunt îngrijiţi de persoane zgomotoase şi turbulente. 5 Educaţia. [28] Cel care a spus această parabolă a creat sămânţa minusculă. vor ajunge zgomotoşi şi aproape de nesuportat. Apoi. răscumpărată cu un preţ. a devenit un prunc în Betleem şi. 107. după aceea grâu deplin în spic” (Marcu 4. ca profesori în cămin.5 1 Review and Herald.1 Începeţi corect. 24 decembrie 1902. rămân adesea de-a lungul întregii vieţi. În copilărie. Maiestatea cerului. . Este „întâi un fir verde. o parabolă pentru educarea copilului. Împăratul slavei. 1899. 3 The Gospel Herald. pregătindu-i pentru moştenirea nemuritoare. pentru că mântuirea lor depinde într-o mare măsură de educaţia care le este dată în copilărie. 1897. ca să-i trataţi pe copii asemenea lui Hristos. cinstindu-Şi părinţii şi împlinindu-le dorinţele. Adevărurile prezentate prin parabolă s-au manifestat şi în viaţa Sa. i-a dat proprietăţile vitale şi a hotărât legile care îi guvernează creşterea. apoi spic. putem să-i educăm pe copiii noştri. aflat în grija mamei Sale. Încă de la prima rază de conştiinţă de sine. deoarece el îi va educa pe următorii. a fost un nou-născut neajutorat. taţi şi mame. – Educaţia timpurie a copiilor este un subiect pe care toţi trebuie să-l studieze cu atenţie.3 Importanţa educaţiei acordate primului copil. Oh. fiţi foarte atenţi. deoarece obiceiurile greşite. 4 Manuscris 64. – Îndeosebi primul copil trebuie să fie educat cu o mare grijă.4 Planta. PRIMA ŞCOALĂ 19 Studiaţi cu privire la educaţia timpurie. În calitate de taţi şi mame. p. 8 septembrie 1904. – Dezvoltarea treptată a plantei din sămânţă este o parabolă pentru educaţia copilului. Copiii cresc sub influenţa celor care sunt în jurul lor. Dacă doresc să aibă copii cu inima curată. El a crescut neîncetat în har şi în cunoaşterea adevărului. fiind de ajutor în diferite moduri.28). noi trebuie să ne educăm şi să ne disciplinăm. 106. pentru un timp. – Copiii voştri sunt proprietatea lui Dumnezeu. El a vorbit şi S-a purtat ca un copil. Este necesar să facem din educaţia copiilor noştri o preocupare principală.

să fie foarte atenţi spre a vedea datoriile mărunte care trebuie să fie îndeplinite. Trebuie să cauţi fără încetare cea mai înaltă cultură a minţii şi a sufletului.. să fie folositori în cămin. în aşa fel încât să educaţi înţelept voinţa şi impulsurile copiilor voştri? Învăţaţi-le pe mlădiţele voastre să se prindă de Dumnezeu pentru a fi susţinute. Pregătiţi calea pentru copiii voştri. – Părinţii îşi îndeplinesc rareori lucrarea aşa cum ar trebui. … Învăţaţi-i pe copii să-I ceară Domnului să-i ajute în lucrurile mici ale vieţii.1 Îndeplineşte-ţi sarcina cu un spirit liniştit şi cu o inimă iubitoare. aşa încât să poată rămâne pe calea Domnului. iar apoi să fiţi întru totul indiferenţi cu privire la ce aţi cerut. ţi-a încredinţat Dumnezeu responsabilităţile de mamă?. să le poţi inspira ţinte curate şi să poţi cultiva în ei o dragoste faţă de tot ce este curat şi sfânt. învaţă în şcoala lui Hristos şi caută fără 1 Manuscris 5. va fi cineva care îi va educa. Ca un copil umil al lui Dumnezeu. aţi studiat voi cum să vă conduceţi familia.SECŢIUNEA A II-A METODELE ŞI MANUALELE CAPITOLUL 4 METODELE DE PREDARE Studiaţi cum să vă conduceţi familia. Învăţaţi ramurile tinere să se prindă de Isus. – Sora mea. . Trebuie să înveţi bine metodele şi să deprinzi tactul de a-i educa pe micuţii tăi. Nu este suficient să spuneţi: Fă aceasta sau fă aceea. aşa încât să asculte cu voioşie de poruncile voastre. 1896. pentru că Satana urmăreşte ocazia de a semăna neghina în inimă. Dacă nu-i educaţi.. … Părinţi. şi copiii să nu aibă grijă să împlinească poruncile voastre. ca să poţi manifesta în educaţia copiilor tăi un spirit liniştit şi o inimă iubitoare.

mintea activă va acorda atenţie lucrurilor pe care le va sugera Satana. Dacă este lăsată neocupată cu gânduri mai bune. Domnul rânduise ca toţi copiii să fie învăţaţi încă din pruncie despre bunătatea şi măreţia Sa. cei credincioşi din Israel acordau multă atenţie educaţiei. 2 Pacific Health Journal. Să arate că. în timp ce un comportament blând tinde să liniştească nervii micuţului. 3 Signs of the Times. Să-i înveţe pe copii că li se cere ascultare. – Puţini îşi dau seama de efectul unui comportament blând şi statornic.3 Metodele folosite în timpurile străvechi. în calitate de părinţi. 1882.4 Învăţaţi-i pe copii cu bunătate şi dragoste.METODELE ŞI MANUALELE 21 încetare să-ţi dezvolţi însuşirile. 9 februarie. 442. cât şi prin exemplu. cât şi în cămin. de asemenea. nici recomandările cele mai valoroase ale altora să nu fie adoptate fără raţiune şi discernământ. iar sulurile de pergament [33] ale Vechiului Testament erau la îndemâna lor pentru studiu. aşa cum sunt descoperite în Legea Sa şi arătate în istoria lui Israel. p.1 Efectul unui comportament liniştit şi blând. Mama să cerceteze cu atenţie experienţa altora. rugăciune şi lecţii din Scriptură. ei sunt cei care trebuie să stabilească limitele. . Ele pot să nu fie la fel de potrivite pentru situaţiile fiecărei mame sau pentru înclinaţia şi temperamentul aparte ale fiecărui copil din familie. ianuarie 1890. majoritatea învăţăturilor erau date pe cale orală. Prin cântare. Totuşi. şi nu să fie conduşi de copiii lor. 5 Scrisoarea 104. – Încă de timpuriu. să observe deosebirea dintre metodele lor şi ale ei şi să le verifice cu grijă pe acelea care par a fi de o valoare reală. pe măsură ce primesc în inimă principiile Legii. adaptate unor minţi deschise.5 Spiritul neliniştit este înclinat din fire spre răzvrătire.2 Teoriile să fie verificate. Mama sau infirmiera nerăbdătoare şi iritată îi stârneşte copilului din braţele ei o stare de agitaţie. Copiii trebuie… să fie învăţaţi. Atât în şcoală. 15 septembrie 1891. însă tinerii învăţau. să fie călăuziţi 1 Review and Herald. ca să poţi îndeplini [32] o lucrare deplină şi desăvârşită în cămin. 4 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. atât prin învăţătură. chiar şi în îngrijirea unui copil mic. taţii şi mamele trebuiau să-şi înveţe copiii că Legea lui Dumnezeu este o expresie a caracterului Său şi că. chipul lui Dumnezeu se formează în minte şi suflet. – Lucrarea specială a taţilor şi a mamelor este aceea de a-i învăţa pe copiii lor cu bunătate şi cu dragoste. să citească scrierile ebraice. 1897. să conducă. – Studiul cărţilor nu va fi de prea mult folos. dacă ideile obţinute nu pot fi puse în practică în viaţa de zi cu zi.

voi aveţi de îndeplinit o lucrare solemnă.22 ÎNDRUMAREA COPILULUI pe căi sigure. vol. duioşie şi dragoste. pe cât posibil. 5 Idem. p. 146.3 Diversificarea metodei de instruire.1 Taţi şi mame. pot fi adăugate şi lecţii din cărţi. Cum veţi avea succes în educarea copiilor voştri? Nu prin cicăleli. 1909. … Puţini sunt cei care înţeleg nevoile cele mai importante ale minţii şi felul în care trebuie [34] să fie îndrumată dezvoltarea intelectului. să fie păziţi de viciu. pe măsură ce mintea lor se dezvoltă. lăsaţi-vă micuţii să se joace în aer liber. – În educarea tinerilor trebuie să se exercite grija cea mai mare pentru a diversifica metoda de instruire în vederea stimulării capacităţilor lor intelectuale nobile. . 1. 390. 2 Manuscris 33. să le corecteze greşelile şi să-i înveţe cu răbdare calea cea dreaptă. 3 Mărturii. Ea îi pune în legătură directă cu natura şi cu Dumnezeu. … Această schimbare va fi bună îndeosebi pentru copiii şi tinerii agitaţi.5 Cultivarea pământului este o activitate bună pentru copii şi tineri. evoluţia gândurilor şi a sentimentelor tinerilor. lăsaţi-i să asculte cântecele păsărelelor şi să afle dragostea lui Dumnezeu. 4 Sfaturi pentru părinţi. exprimată în frumoasele lucrări ale mâinilor Lui. trebuie. Mântuirea copiilor voştri depinde de comportamentul vostru.2 Luaţi-vă timp pentru a gândi. Studiul în natură va fi sănătate şi fericire pentru ei. Spuneţi-le că Dumnezeu doreşte ca ei să fie educaţi spre a fi conlucrători cu El. Ca să poată beneficia de acest avantaj. educatori şi elevi. 1890. pentru că nu vor avea nici un rezultat bun. puteţi să aveţi încredere că Domnul Îşi va face şi El partea Sa. iar impresiile create nu li se vor 1 Scrisoarea 28. Apoi. Trataţi-i cu bunătate. Dacă voi vă îndepliniţi partea. să fie câştigaţi prin bunătate şi încurajaţi în facerea de bine. 73. Spuneţi-le ce doreşte Dumnezeu de la ei. p. O educaţie în astfel de condiţii este în concordanţă cu îndrumările pe care le-a dat Dumnezeu cu privire la instruirea tinerilor. Vorbiţi cu copiii voştri ca şi când aţi avea încredere în inteligenţa lor. ca şcolile noastre să dispună de grădini de flori şi de terenuri de cultivat. – Mamelor.4 Prezentaţi primele lecţii în mijlocul naturii. – Fiecare mamă trebuie să-şi ia timp să gândească împreună cu copiii ei. Învăţaţi-i lecţiile simple din cartea naturii şi din lucrurile din jurul lor. p. pentru care lecţiile din cărţi sunt epuizante şi greu de ţinut minte.

p. ci. p. 186.2 „Spuneţi puţin şi în ocazii repetate” – Cei care îi învaţă pe copii tre. p. prezentându-le copiilor poruncă după poruncă şi învăţătură după învăţătură.2. 13 august 1896. ci să înţeleagă faptul că este important să-i educe şi să-i îndrume în direcţii corecte şi potrivite. Dacă nu sunt îndrumate spre suporturi potrivite. Vorbirile lungi împovărează mintea copiilor. întrebaţi-i de ce a îmbrăcat Dumnezeu câmpiile şi pădurile cu nuanţe atât de variate şi de frumoase. în natură. vor trece peste orice rădăcini şi desişuri şi se vor prinde de suporturi joase. – În timp ce dobândesc o cunoaştere a faptelor de la învăţători şi din manuale. întrebaţi-i ce învăţăminte trag din îngrijirea plantelor. mlădiţele îşi vor irosi energiile 1 Idem. Prea multă vorbărie îi face să le fie silă chiar şi de învăţătura spirituală. Când se ocupă cu grădinăritul. copiii şi tinerii trebuie să înveţe să descopere învăţăturile şi să discearnă ei înşişi adevărul. 119. – Când părinţii îşi îndeplinesc partea cu atenţie. Minţile oamenilor pot fi sătule de prea multă vorbărie. altele mai apoi. 4 Educaţia. învăţându-i nu numai prin cuvinte.3 Încurajaţi gândirea independentă. dimpotrivă. . ci şi prin exemplu. Aceste impulsuri active sunt asemenea mlădiţelor care. dacă nu sunt cultivate. exact după cum mâncarea peste măsură împovărează stomacul şi micşorează apetitul. dovezile că Dumnezeu Se gândeşte la noi. buie să evite observaţiile plictisitoare. Învăţaţi-i să observe pretutindeni. prin lecţii scurte şi interesante. – Părinţii nu trebuie să considere că este necesar să restrângă activitatea copiilor lor. vor fi asociate cu lucrurile pe care ei le văd mereu.1 Lecţii scurte şi interesante. 420. Dacă trebuie să se spună mult. să observe minunata adaptare a tuturor lucrurilor la nevoile şi fericirea noastră. 2 Signs of the Times. Domnul va conlucra cu eforturile lor şi îi va face să fie nişte profesori eficienţi. Remarcile scurte [35] şi la subiect vor avea o influenţă binefăcătoare. Când admiră un peisaj superb. spuneţi puţin şi în ocazii repetate. Câteva cuvinte interesante acum. ducând chiar la situaţia de a nu mai putea suferi hrana. 187.METODELE ŞI MANUALELE 23 şterge din minte. vor fi mult mai folositoare decât a le spune toate deodată.4 Îndrumaţi activitatea copiilor. ajutaţi-i să se gândească la motivul pentru care ne-a lăsat să avem frumuseţea acestor plante care vin din Eden. De ce nu a fost totul zugrăvit într-un brun sumbru? Când culeg florile. vol. 3 Mărturii.

căutaţi să modelaţi caracterele lor după modelul caracterului lui Hristos. Îi va învăţa că nu trebuie să-şi centreze gândurile asupra lor înşişi spre a-şi face propria plăcere sau spre a se amuza. Faptul acesta le va oferi experienţa cea mai valoroasă. să folosească ocaziile de a-şi încuraja şi ajuta fraţii. 2 Divina Vindecare. 516. el ar trebui să primească însărcinări în cămin. când sunt favorizaţi. Activităţile lor trebuie [36] să fie îndrumate în direcţia corectă. deoarece acestea ar frânge lăstarele delicate. să pună fericirea şi bunăstarea altora mai presus de fericirea şi bunăstarea proprie. Tot aşa este şi cu copiii. 3 Review and Herald.1 Copilul să înveţe de timpuriu să fie folositor. Prin atingeri delicate. des repetate. 4 Hristos. – Părinţi. cu atât se va dezvolta mai mult în viaţa copiilor. El vă va spune [37] că nu prin atingeri aspre sau prin eforturi violente. des repetate.3 Modelaţi caracterul prin mici atenţii. – Copilul trebuie să fie învăţat foarte de timpuriu să fie folositor. Ei vor învăţa să găsească plăcere în slujirea şi jertfirea pentru binele altora. o lucrare care să-i dezvolte spre realizări fizice şi intelectuale. Lumina lumii. urmaţi metoda grădinarului. El a umezit pământul şi a ferit planta în creştere de vânturile puternice şi de arşiţa soarelui. Să fie încurajat să încerce să-şi ajute tatăl şi mama. îngăduiţi şi răsfăţaţi! Ei 1 Signs of the Times. 401. p. ajutându-i cu iubire. p. ci prin mici atenţii. cum aţi proceda? Întrebaţi-l pe grădinar cum face el să crească aşa de frumos fiecare ramură şi fiecare frunză. să renunţe la sine şi să exercite stăpânirea de sine. surorile şi prietenii de joacă şi să manifeste bunătate faţă de cei în vârstă. În purtarea faţă de copii. Cu cât spiritul de slujire adevărată este dat pe faţă mai mult în cămin. ajutaţi-i pe copiii voştri să împlinească voia lui Dumnezeu. Daţi-le mâinilor şi minţilor lor ceva de făcut. iar Dumnezeu a făcut-o să înflorească şi să crească în mare frumuseţe. un trandafir sau un crin. cei bolnavi şi cei nenorociţi.4 Acordaţi atenţie lucrurilor mici. – Ce mare greşeală se face în educaţia copiilor şi a tinerilor. ca să se dezvolte în simetrie şi frumuseţe. pentru creşterea copiilor voştri. 17 noiembrie 1896.2 Părinţi. Îndată ce puterea fizică şi capacitatea de a raţiona sunt dezvoltate îndeajuns. .24 ÎNDRUMAREA COPILULUI fără nici un scop. studiaţi învăţăturile pe care Dumnezeu le-a dat în natură! Dacă aţi vrea să cultivaţi o garoafă. Educaţi-i cu răbdare să-şi îndeplinească partea în cercul familiei. ca să fie credincioşi în îndeplinirea datoriilor care le aparţin cu adevărat ca membri ai familiei. 13 august 1896.

METODELE

ŞI MANUALELE

25

ajung să fie egoişti, ineficienţi şi lipsiţi de energia necesară pentru lucrurile mărunte ale vieţii. Ei nu sunt pregătiţi pentru a dobândi tărie de caracter prin îndeplinirea datoriilor de fiecare zi, oricât de umile ar fi acestea. … Nimeni nu este calificat pentru o lucrare mare şi importantă dacă nu a fost credincios în împlinirea îndatoririlor mărunte. Caracterul se formează în mod treptat şi în acelaşi fel este pregătit şi sufletul pentru a depune eforturi şi energie în mod proporţional cu sarcina ce urmează să fie îndeplinită.1 Copiii talentaţi cer o grijă mai mare. – Trebuie să întipărim în mintea copiilor noştri gândul că nu sunt liberi să plece, să vină, să se îmbrace şi să se poarte cum le place… Dacă au calităţi atrăgătoare şi abilităţi naturale rare, în educaţia lor va fi necesară o grijă mai mare, ca nu cumva aceste înzestrări să se transforme într-un blestem şi să fie folosite în aşa fel, încât să-i descalifice pentru realităţile serioase ale vieţii şi, prin flatare, vanitate şi dragoste de paradă, să-i facă nepotriviţi pentru o viaţă mai bună.2 Abţineţi-vă de la atenţii sau flatări necuvenite. – Nu le acordaţi copiilor voştri prea multă atenţie. Învăţaţi-i să [38] se joace singuri. Nu-i expuneţi în faţa vizitatorilor ca pe nişte fenomene ale inteligenţei sau înţelepciunii, ci lăsaţi-i să rămână, pe cât posibil, la simplitatea copilăriei lor. Unul dintre motivele serioase pentru care mulţi copii sunt îndrăzneţi, obraznici şi impertinenţi este acela că li se acordă atenţie şi sunt lăudaţi prea mult, iar spusele lor inteligente şi isteţe sunt repetate în auzul lor. Străduiţi-vă să nu-i mustraţi pe nedrept, dar nici să nu-i copleşiţi cu laude şi flatări. Satana va semăna mult prea repede seminţele rele în inima lor tânără, iar voi nu trebuie să-l ajutaţi în lucrarea lui.3 Citiţi-le copiilor voştri. – Taţi şi mame, folosiţi-vă pe cât posibil de ajutorul studierii cărţilor şi publicaţiilor noastre. Luaţi-vă timp să le citiţi copiilor voştri… Formaţi un cerc de lectură al familiei, în cadrul căruia fiecare membru să lase la o parte treburile şi să se alăture celorlalţi, în studiu. Îndeosebi tinerii care s-au obişnuit să citească romane şi povestiri ieftine vor obţine beneficii din participarea la acest studiu familial, de seară.4 „Învăţaţi” nu „spuneţi” – Părinţilor le este încredinţată marea lucrare , . de educare a copiilor lor pentru viaţa veşnică viitoare. Mulţi taţi şi mame par să creadă că, dacă îi hrănesc şi îi îmbracă pe micuţii lor şi dacă îi educă
1 Mărturii, vol. 3, p. 46, 47. 2 Signs of the Times, 9 decembrie 1875. 3 Signs of the Times, 9 februarie 1882. 4 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 138.

26

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

în conformitate cu standardul lumii, şi-au făcut datoria. Ei sunt ocupaţi mult prea mult de afaceri sau plăceri şi nu mai au timp să facă din educarea copiilor studiul vieţii lor. Ei nu caută să-i educe pentru a-şi folosi talentele spre cinstea Mântuitorului lor. Solomon nu a spus: „Spune-i copilului calea pe care trebuie să meargă şi, când va îmbătrâni, nu se va îndepărta de la ea”, ci: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”.1 [39] Educaţia pentru deprinderea stăpânirii de sine. – Nici o lucrare întreprinsă vreodată de către om nu presupune mai multă grijă şi dibăcie ca instruirea şi educarea corespunzătoare a tinerilor şi a copiilor. În primii ani ai vieţii, suntem înconjuraţi de influenţele cele mai puternice… Fiinţa umană are trei componente, iar instruirea pe care Solomon o cere imperios cuprinde dezvoltarea corespunzătoare a puterilor fizice, intelectuale şi morale. Pentru a duce la îndeplinire cu succes această lucrare, părinţii şi profesorii trebuie să înţeleagă ei înşişi „calea pe care trebuie să o urmeze copilul”. Aceasta înseamnă mai mult decât o cunoaştere dobândită din cărţi sau învăţarea din şcoală. Aceasta înseamnă a ne deprinde să exercităm cumpătarea, bunătatea frăţească şi evlavia, să ne îndeplinim datoria faţă de noi înşine, faţă de semenii noştri şi faţă de Dumnezeu. Educarea copiilor trebuie să fie călăuzită de un principiu diferit de cel care stă la baza învăţării animalelor necuvântătoare. Animalul nu are altceva de învăţat decât să se supună stăpânului său, însă copilul trebuie învăţat cum să se stăpânească pe el însuşi. Voinţa trebuie învăţată să asculte ce dictează raţiunea şi conştiinţa. Un copil poate fi disciplinat astfel încât să nu aibă o voinţă proprie, asemenea unui animal, individualitatea lui pierzându-se în cea a învăţătorului său. O astfel de învăţare este neînţeleaptă, iar efectele sunt dezastruoase. Copiii educaţi astfel vor avea deficienţe în privinţa luării deciziilor şi puterea de a fi hotărâţi. Ei nu sunt învăţaţi să acţioneze din principiu; puterile raţiunii nu sunt întărite prin exerciţiu. Pe cât este cu putinţă, fiecare copil trebuie educat astfel încât să cultive încrederea în sine, să poată fi independent. Prin punerea la lucru a diferitelor sale capacităţi, el va învăţa unde este mai puternic şi unde este deficitar. Un educator înţelept va acorda atenţie specială dezvoltării trăsăturilor mai slabe, astfel încât copilul să-şi poată forma un caracter echilibrat, armonios.2
1 Review and Herald, 24 iunie 1890. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 57.

CAPITOLUL 5

BIBLIA CA MANUAL

Primul manual al copilului. – Biblia trebuie să fie primul manual al copilului. Din această carte, părinţii trebuie să-i ofere copilului o învăţătură înţeleaptă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie regulă de viaţă. Din el, copiii să înveţe că Dumnezeu este Tatăl lor, iar din frumoasele lui lecţii, să dobândească o cunoaştere a caracterului Său. Prin fixarea principiilor acestui Cuvânt, copiii vor învăţa să judece şi să aleagă ce este drept.1 O carte a făgăduinţelor, binecuvântărilor şi mustrărilor. – Mama trebuie să-şi păstreze mintea limpede şi plină de făgăduinţele şi binecuvântările aflate în Cuvântul lui Dumnezeu şi, de asemenea, să cunoască interdicţiile din acest Cuvânt, pentru ca, atunci când copiii ei greşesc, să le poată prezenta cuvintele lui Dumnezeu ca mustrare şi să le arate cum întristează ei pe Duhul lui Dumnezeu. Învăţaţi-i că aprobarea şi zâmbetul lui Isus sunt de o valoare mai mare decât laudele, flatările sau aprobările celor mai bogaţi, mai înalţi şi mai învăţaţi oameni din lume. Conduceţi-i la Isus Hristos zi de zi, cu iubire, duioşie şi stăruinţă. Să nu îngăduiţi nici unui lucru să se interpună între voi şi această mare lucrare.2 Studiul Bibliei zideşte caracterul. – Când sunt aplicate în viaţa practică, învăţăturile Bibliei au o influenţă morală şi religioasă asupra caracterului. Timotei a învăţat şi a practicat aceste învăţături. Marele apostol a vorbit cu el adesea şi i-a pus întrebări cu privire la istoria Scripturii. El i-a arătat necesitatea de a evita căile rele şi i-a spus că binecuvântarea îi va însoţi cu siguranţă pe cei care sunt credincioşi, făcându-i să fie nişte bărbaţi credincioşi şi nobili. [42] Un bărbat matur, nobil şi echilibrat nu ajunge astfel printr-o întâmplare. Acest fapt este rezultatul procesului modelator al zidirii caracterului în primii ani ai tinereţii şi al aplicării Legii
1 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 108, 109. 2 Review and Herald, 14 aprilie 1885.

28

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

lui Dumnezeu în cămin. Dumnezeu va binecuvânta eforturile credincioase ale tuturor celor care îi învaţă pe copiii lor, după cum le-a poruncit El.1 Biblia prezintă iubirea lui Dumnezeu ca pe un subiect atrăgător. – În fiecare familie, copiii trebuie să fie crescuţi în mustrarea şi învăţătura Domnului. Însuşirile şi predispoziţiile rele să fie stăpânite, iar copiii să fie învăţaţi că sunt proprietatea Domnului, cumpăraţi cu sângele Său, şi că nu pot să trăiască o viaţă de plăceri şi vanitate, nu pot să-şi împlinească voinţa şi ideile proprii şi, în acelaşi timp, să fie în rândul copiilor lui Dumnezeu. Copiii să fie învăţaţi cu bunătate şi răbdare… Părinţii să-i înveţe despre dragostea lui Dumnezeu într-o modalitate în care să fie un subiect plăcut în cercul familiei, iar biserica să-şi asume responsabilitatea de a-i hrăni pe mieluşei, ca pe oile turmei.2 Povestirile Bibliei îi inspiră siguranţă copilului timid. – Numai simţământul prezenţei lui Dumnezeu poate alunga teama care ar face viaţa copilului timid să fie o povară. El trebuie să-şi fixeze în memorie făgăduinţa: „Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie” (Psalmi 34,7). Să citească acea povestire minunată despre Elisei, în care se relatează cum, atunci când s-a aflat în cetatea de pe munte, a fost apărat de oştirile vrăjmaşilor de un cordon puternic de îngeri cereşti. Să-i citească despre felul în care i s-a arătat îngerul lui Petru, când era întemniţat şi condamnat la moarte, şi cum l-a condus în siguranţă pe slujitorul lui Dumnezeu, [43] trecând de gărzile înarmate, de uşile masive şi de marea poartă de fier, cu toţi drugii şi zăvoarele lor. Să citească despre acea scenă de pe mare, când Pavel, obosit de muncă, veghere şi post îndelungat, a rostit aceste cuvinte măreţe de încurajare şi nădejde pentru soldaţii şi marinarii aruncaţi încoace şi încolo de furtună: „Acum, vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri... Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi noapte şi mi-a zis: ‘Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine’”. În credinţa făgăduinţei sale, Pavel şi-a asigurat tovarăşii de drum: „Nu vi se va pierde nici un păr din cap”. Aşa s-a şi întâmplat. Pentru că în corabia aceea exista un om prin care Dumnezeu putea să lucreze, toţi cei de la bord, soldaţi păgâni şi marinari, au fost cruţaţi. „Au ajuns toţi teferi la uscat” (Fapte 27,22-24.34.44).
1 Scrisoarea 33, 1897. 2 Review and Herald, 25 octombrie 1892.

METODELE

ŞI MANUALELE

29

Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca să le citim şi să ne minunăm, ci pentru ca aceeaşi credinţă care a lucrat în slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să poată lucra şi în noi. El va lucra şi astăzi, ca şi atunci, oriunde se vor afla inimi ale credinţei, care să fie nişte mijloace de manifestare a puterii Sale.1 Fiţi puternici în credinţă şi învăţaţi-i pe copiii voştri că toţi suntem dependenţi de Dumnezeu. Citiţi-le povestirea despre cei patru tineri evrei şi întipăriţi în mintea lor gândurile cu privire la influenţa spre bine, care a fost exercitată în timpul lui Daniel prin rămânerea strictă la principii.2 Prezentaţi învăţăturile biblice cu simplitate. – Părinţii trebuie să-i înveţe pe copiii lor lecţiile aflate în Biblie, prezentându-le aşa de simplu, încât să poată fi înţelese cu uşurinţă.3 Învăţaţi-i pe copiii voştri că poruncile lui Dumnezeu trebuie să ajungă regula vieţii lor. Pot să apară situaţii [44] care să-i despartă de părinţi şi de căminele lor, dar învăţăturile primite în copilărie şi tinereţe vor fi o binecuvântare pentru ei pe tot parcursul vieţii.4

1 Educaţia, p. 255, 256. 2 Manuscris 33, 1909. 3 Scrisoarea 189, 1909. 4 Manuscris 57, 1897.

CAPITOLUL 6

CARTEA NATURII
Un izvor sigur de învăţătură. – Alături de Biblie, natura trebuie să fie marele nostru manual.1 Pentru copilul mic, incapabil încă să înveţe din paginile tipărite sau să fie dus la şcoala obişnuită, natura prezintă o sursă inepuizabilă de instruire şi încântare. Inima care nu s-a împietrit încă prin contactul cu răul poate recunoaşte rapid Prezenţa care domneşte asupra tuturor lucrurilor create. Urechea care nu a surzit încă din pricina zgomotului lumii este atentă la Vocea care Se exprimă prin şoaptele naturii. Nici pentru cei care sunt mai mari, care au o nevoie continuă de semnele ei tăcute de aducere aminte cu privire la cele spirituale şi veşnice, învăţătura primită din natură nu va fi o sursă mai puţin importantă, de plăcere şi de educaţie.2 Natura folosită ca manual în Eden. – Întreaga natură este destinată să fie un interpret al lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru Adam şi Eva, în căminul lor din Eden, natura era plină de cunoaşterea lui Dumnezeu şi de învăţăminte divine. Urechile lor atente erau familiarizate cu glasul înţelepciunii. Înţelepciunea vorbea ochiului şi era primită în inimă, pentru că ei comunicau cu Dumnezeu în mijlocul creaţiunii Lui.3 Cartea naturii, care îşi desfăşura lecţiile vii înaintea lor, oferea o sursă de instruire şi desfătare inepuizabilă. Pe fiecare frunză din pădure şi pe orice piatră din munţi, pe fiecare astru strălucitor, pe pământ, pe mare şi pe cer, era scris Numele lui Dumnezeu. Locuitorii din Eden [46] se întreţineau atât cu creaţia vie, cât şi cu cea lipsită de viaţă – cu frunza, cu floarea şi copacul şi cu orice făptură vie, de la leviatanul din ape până la particula minusculă din raza de soare – adunând secretele vieţii fiecăruia. Slava lui Dumnezeu din ceruri, lumile fără număr în rotirea lor ordonată, „plutirea norilor” (Iov
1 Mărturii, vol. 6, p. 185. 2 Educaţia, p. 100. 3 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 186.

METODELE

ŞI MANUALELE

31

37,16), tainele luminii şi ale sunetului, ale zilei şi ale nopţii – toate erau subiecte de studiu ale elevilor primei şcoli a pământului.1 Noi învăţături după cădere. – Cu toate că pământul era lovit de blestem, natura rămânea manualul pentru învăţătura omului. Acum nu mai putea să reprezinte doar bunătatea, căci răul era prezent pretutindeni, întinând pământul, aerul şi marea cu atingerea sa murdară. Acolo unde cândva era înscris doar caracterul lui Dumnezeu, acum era gravat şi caracterul lui Satana – cunoaşterea răului. Din natură, care descoperea acum cunoştinţa binelui şi a răului, omul urma să primească neîncetat avertizarea legată de rezultatele păcatului.2 Natura ilustrează învăţăturile Bibliei. – Scriitorii Bibliei folosesc multe ilustraţii din natură şi, dacă observăm lucrurile din lumea naturală sub îndrumarea Duhului Sfânt, vom fi aduşi în situaţia de a înţelege mai bine lecţiile Cuvântului lui Dumnezeu. În felul acesta, natura devine o cheie pentru vistieria Cuvântului.3 În lumea naturii, Dumnezeu a pus în mâinile copiilor cheia vistieriei Cuvântului Său. Cele nevăzute sunt ilustrate prin cele văzute. Înţelepciunea divină, adevărul veşnic, harul infinit, sunt înţelese prin lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu.4 Copiii ar trebui să fie încurajaţi să caute în natură obiectele care ilustrează învăţăturile Bibliei şi să descopere în Biblie asemănările cu lucrurile din natură. Ei ar trebui să caute, atât în natură, cât şi în Sfintele Scripturi, fiecare obiect care-L reprezintă pe Hristos şi, de asemenea, pe acelea pe care El le-a folosit pentru ilustrarea adevărului. Astfel, ei pot învăţa să-L vadă în copac [47] şi în viţa-de-vie, în crin şi în trandafir, în soare şi în stea. Ei pot învăţa să-I audă glasul în cântecul păsărilor, în foşnetul copacilor, în tunet şi în muzica mării. Fiecare obiect din natură va repeta pentru ei lecţiile Sale preţioase. Pentru cei care fac în acest fel cunoştinţă cu Hristos, pământul nu va mai fi niciodată un loc singuratic şi pustiu. Va fi casa Tatălui lor, plină de prezenţa Aceluia care a trăit odată printre oameni.5 Biblia interpretează tainele naturii. – Când intră în contact cu natura, copilul va găsi motive pentru a fi nedumerit. Nu va putea să nu descopere lucrarea unor forţe antagoniste. În acest punct, natura are nevoie de un
1 Educaţia, p. 21. 2 Idem, p. 26. 3 Idem, p. 120. 4 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 187. 5 Educaţia, p. 120.

32

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

interpret. Privind asupra răului manifestat până şi în lumea naturală, toţi au de învăţat aceeaşi lecţie tristă – „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta” (Matei 13,28). Învăţătura naturii nu poate fi citită corect decât în lumina care străluceşte de la Calvar. Prin povestirea Betleemului şi a crucii, să se arate cum binele urmează să biruiască răul şi cum fiecare binecuvântare pe care o primim este un dar al răscumpărării. În tufele de mărăcini şi spini, în scaieţi şi neghină este reprezentat răul care întinează şi murdăreşte. În cântecul păsării şi în bobocul care se desface, în ploaie şi în razele de soare, în adierea de vară şi în roua cea delicată, în zeci de mii de lucruri din natură, de la stejarul din pădure până la violeta care înfloreşte la rădăcina lui, se vede dragostea care reface. Natura încă ne vorbeşte despre bunătatea lui Dumnezeu.1 Lecţiile primite în sala de clasă ideală. – Aşa cum cei care locuiau în Eden învăţau de pe paginile naturii, aşa cum Moise descoperea scrisul de mână al lui Dumnezeu în câmpiile şi munţii Arabiei, iar copilul Isus a învăţat pe coastele dealurilor Nazaretului, [48] tot aşa pot învăţa despre El şi copiii de astăzi. Cele nevăzute sunt ilustrate prin cele văzute.2 Cultivaţi dragostea de natură. – Mama… să-şi găsească timp să cultive în inima ei şi a copiilor ei dragostea faţă de lucrurile frumoase din natură. Să îndrepte atenţia copiilor spre slava cerurilor, spre miile de forme ale frumuseţii, care împodobesc pământul, şi să le vorbească despre Acela care le-a creat. În felul acesta, ea poate să îndrume mintea lor tânără spre Creator şi să inspire în inima lor respectul şi dragostea faţă de Acela care oferă toate binecuvântările. Câmpiile şi dealurile – camera de audienţă a naturii – trebuie să fie sala de clasă pentru copiii mici. Comorile naturii să fie manualul lor. Lecţiile întipărite în felul acesta în mintea lor nu vor fi uitate curând. … Părinţii pot să facă mult pentru a-i pune pe copiii lor în legătură cu Dumnezeu, încurajându-i să iubească lucrurile din natură, pe care li le-a dăruit El, şi să recunoască mâna Dăruitorului în tot ce primesc. În felul acesta, solul inimii poate să fie pregătit din timp pentru semănarea seminţelor preţioase ale adevărului, care, la timpul potrivit, vor răsări şi vor aduce un seceriş bogat.3 Alăturaţi-vă păsărilor în cântecul de laudă. – Îndeosebi copiii mici trebuie să se apropie de natură. În loc să-i încătuşăm în corsetele modei,
1 Idem, p. 101. 2 Idem, p. 100. 3 Signs of the Times, 6 decembrie 1877.

inima nu poate fi decât plină de respect şi Îl vor adora pe Dumnezeul naturii. vor dezvolta mintea. – Slava lui Dumnezeu este arătată în lucrarea mâinilor Sale. nesecatele bogăţii ale luminii solare. Arătaţi-le în natură caracterul lui Dumnezeu şi. 188. aşa cum este descoperit în lucrările create de El. Preţioasele perle de lumină care împodobesc cerurile spre a face ca noaptea să fie frumoasă. în plante şi flori. solemnele splendori ale lunii. în munţii cei înalţi. Pe măsură ce dragostea lui Dumnezeu le câştigă inima. în felul acesta. frigul iernii. ei îşi vor folosi capacităţile spre binecuvântarea altora şi spre slava lui Dumnezeu. Întrebarea care ar trebui să preocupe mintea părinţilor este: Cum aş putea să-i învăţ cel mai bine pe copiii mei să-I slujească şi să-L slăvească pe Dumnezeu? Dacă tot cerul este interesat de binele neamului omenesc. educatori şi elevi. în maiestuoşii copaci ai pădurii. Contemplarea şi studierea caracterului lui Dumnezeu. să se alăture păsărilor cerului în cântări de mulţumire. Toţi pot găsi subiecte de studiu în frunza cea simplă a copacilor pădurii. oare nu ar trebui noi să fim sârguincioşi în a face tot ce ne stă în putere pentru binele copiilor noştri?2 Studiul naturii dezvoltă mintea. Învăţaţi-i pe copii şi pe tineri să se gândească la realizările [49] Marelui Artist şi să imite graţia naturii în formarea caracterului lor. să se joace sub dulcea şi înviorătoarea mângâiere a soarelui. schimbările periodice ale anotimpurilor. aşa încât să se familiarizeze cu frumuseţea. stăpânite de puterea nemărginită. când inima lor tresaltă de bucurie şi dragoste plină de recunoştinţă.METODELE ŞI MANUALELE 33 mai bine să-i lăsăm liberi ca mieii. viaţa lor va primi frumuseţea sfinţeniei. Învăţaţi-i să vadă înţelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu în lucrurile create de El şi. Arătaţi-le pomii şi florile. umila iarbă şi arborii falnici. Minţile care au fost amăgite şi deformate prin lectura ficţiunilor pot găsi în natură o carte deschisă. 2 Manuscris 29. dacă sunt cercetate. 1886. Aici sunt taine care. în ordine şi în armonie desăvârşită. în stâncile de granit sau în oceanul agitat. în care să citească adevărul în lucrările lui Dumnezeu din jurul lor. se vor familiariza cu Creatorul. . sunt subiecte care solicită o cugetare adâncă şi dezvoltarea imaginaţiei. p. [50] Dacă cei uşuratici şi căutători de plăceri vor îngădui ca mintea lor să stăruie asupra a ceea ce este real şi adevărat. vor deschide un domeniu de cugetare care va îndepărta mintea de la 1 Sfaturi pentru părinţi. căldura verii. Astfel. – Copiilor trebuie să li se dea învăţături care vor dezvolta în ei curajul de a se împotrivi răului. delicateţea şi varietate de forme ale naturii.1 Caracterul lui Dumnezeu în natură.

p. 581. 2 Divina Vindecare. El [51] a găsit resurse în natură.2 Cunoaşterea profundă a Sfintelor Scripturi arată câtă stăruinţă a depus El în anii tinereţii pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu.3 Natura folosită de Isus în învăţătura Sa. p. – Educaţia Sa era câştigată din sursele indicate de cer. lui Isus I s-a dezvăluit importanţa Cuvântului şi a lucrărilor lui Dumnezeu. – Marele Învăţător i-a adus pe ascultătorii Săi în contact cu natura. a fost stăpânit de o singură ţintă: să trăiască pentru a-i face fericiţi pe alţii.34 ÎNDRUMAREA COPILULUI distracţiile josnice.1 Natura şi Biblia au fost manualul lui Isus. în timp ce Se străduia să înţeleagă cauza lucrurilor. El creştea necontenit în har spiritual şi în cunoaşterea adevărului. Chiar din anii tinereţii Sale. aşa cum a dobândit Isus. El era ajutat de fiinţe cereşti şi cultiva cugete şi legături sfinte. iar după ce inimile lor s-au sensibilizat şi mintea lor a devenit receptivă. umplând inima cu recunoştinţă şi mulţumire. Studiul va fi continuat însă pe parcursul veşniciei. înjositoare şi incitante. Atunci când căutăm să-L cunoaştem pe Tatăl ceresc din Cuvântul Său. vol. De la prima scânteiere de inteligenţă. din munca folositoare. În faţa Lui se desfăşura marea bibliotecă a lucrurilor create de Dumnezeu. Pentru lucrul acesta. pline de învăţături pentru toţi cei care le deschid cu o mână binevoitoare. p. mintea ne va fi întărită. El a studiat viaţa plantelor. Dumnezeu a pus la dispoziţia omului subiecte de cugetare care vor pune în acţiune fiecare capacitate a minţii. Fiecare copil poate dobândi cunoştinţe. 400. . Lumina lumii. din studiul Scripturilor. 70. … În felul acesta. Cunoaşterea lucrărilor şi a căilor lui Dumnezeu doar începe în această lume. îngerii se vor apropia de noi. viaţa animalelor şi viaţa omului. cu un ochi atent şi cu o inimă înţelegătoare. 4. pentru ca aceştia să poată asculta glasul care se face auzit în toate lucrurile create. El i-a ajutat să interpreteze 1 Mărturii. iar caracterul nostru va fi înălţat şi înnobilat. Acela care făcuse toate lucrurile studia acum învăţăturile pe care mâna Sa le scrisese pe pământ. Fiecare nerv şi simţ vor răspunde expresiilor iubirii lui Dumnezeu în lucrările Sale minunate. Departe de căile nesfinte ale lumii. El a adunat comori de ştiinţă din natură. pe apă şi pe bolta cerului. în timp ce studia viaţa plantelor şi a animalelor noi idei de căi şi mijloace Îi veneau în minte. din natură şi din experienţele vieţii – manualele lui Dumnezeu. 3 Hristos. Noi putem descifra caracterul Creatorului în cerurile de sus şi în pământul de jos.

METODELE

ŞI MANUALELE

35

învăţătura spirituală din scenele pe care le vedeau. Pildele, prin care Îi plăcea atât de mult să-i înveţe lecţiile adevărului, arătau cât de deschis era spiritul Său la influenţele naturii şi cât de încântat era să adune învăţătura spirituală din circumstanţele vieţii de zi cu zi. Păsările cerului, crinii de pe câmp, semănătorul şi sămânţa, păstorul şi oaia – prin aceste lucruri, Hristos ilustra adevărul nemuritor. De asemenea, El prezenta ilustraţii din evenimentele vieţii, fapte desprinse din experienţa familiară ascultătorilor – aluatul, comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preţ, năvodul, banul pierdut, fiul risipitor, casele de pe nisip şi de pe stâncă. În lecţiile Sale exista [52] ceva care stârnea interesul fiecărei minţi, care făcea apel la fiecare inimă. Astfel, activitatea zilnică, în loc să fie doar o corvoadă incapabilă de a fi subiectul unor meditaţii superioare, a fost iluminată şi înălţată prin elemente care să aducă neîncetat aminte de cele spirituale şi nevăzute. Aşa ar trebui să prezentăm şi noi învăţătura. Copiii să înveţe să vadă în natură o expresie a iubirii şi înţelepciunii lui Dumnezeu, gândul despre El să fie adus de legătura cu păsările, florile şi copacii, toate lucrurile văzute să devină pentru ei călăuze către cele nevăzute şi toate evenimentele din viaţă să fie un mijloc de învăţătură divină. Astfel, pe măsură ce învaţă să studieze lecţiile din toate lucrurile create şi din toate experienţele vieţii, arătaţi-le că aceleaşi legi care guvernează lucrurile din natură şi evenimentele vieţii trebuie să aibă stăpânire asupra noastră, că sunt date pentru binele nostru şi că numai în ascultare de ele putem găsi adevăratul succes şi fericirea.1

1 Educaţia, p. 102, 103.

CAPITOLUL 7

ÎNVĂŢĂTURILE PRACTICE DIN CARTEA NATURII
Vocea lui Dumnezeu în lucrarea mâinilor Sale. – Oriunde ne-am întoarce, auzim glasul lui Dumnezeu şi admirăm lucrarea mâinilor Sale. De la solemna rostogolire a glasului puternic al tunetului şi de la vuietul necontenit al bătrânului ocean până la trilurile vesele care umplu pădurile de muzică, zecile de mii de voci ale naturii Îi aduc slavă lui Dumnezeu. Pământul, marea şi cerul, cu minunatele lor culori şi nuanţe, variind în contraste uimitoare sau armonizându-se perfect, ne arată slava Lui. Munţii cei neclintiţi ne spun despre puterea Sa. Copacii, unduindu-şi coroanele verzi în lumina soarelui, şi florile, în frumuseţea lor delicată, arată spre Creator. Verdele viu, care acoperă ca un covor cenuşiul pământului, spune despre grija lui Dumnezeu faţă de cele mai neînsemnate dintre creaturile Sale. Adâncimile mării şi ale pământului descoperă bogăţiile Lui. Cel care a pus perle în ocean şi ametist, sau criolit, printre roci este un iubitor al frumosului. Soarele care răsare pe cer este o reprezentare a Celui care este viaţa şi lumina a tot ce a creat El. Toată strălucirea şi frumuseţea care împodobesc pământul şi luminează cerurile vorbesc despre Dumnezeu. Să-L uităm atunci pe Dătător, bucurându-ne în schimb de darurile Sale? Să ne îndreptăm mai bine spre contemplarea bunătăţii şi a iubirii Sale. Fie ca tot ce este frumos aici, în casa noastră de pe pământ, să ne amintească de râul de cristal, de câmpiile verzi, de pomii unduitori şi de fântânile vii, de oraşul strălucitor şi de cântăreţii îmbrăcaţi în alb din căminul ceresc – acea lume a frumuseţii pe care nici un pictor nu o poate picta, nici o [54] limbă muritoare nu o poate descrie. „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2,9).1 Despre iubirea şi caracterul lui Dumnezeu. – Mamele… să nu fie aşa de ocupate cu lucruri neimportante şi aşa de împovărate de griji, încât
1 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 54, 55.

METODELE

ŞI MANUALELE

37

să nu aibă timp să-i înveţe pe copii din marea carte a naturii lui Dumnezeu, impresionând mintea lor fragedă cu frumuseţea bobocilor care se deschid şi a florilor. Pomii înalţi, păsările frumoase, care intonează triluri fericite pentru Creatorul lor, le vorbesc copiilor despre bunătatea, mila şi bunăvoinţa lui Dumnezeu. Fiecare frunză şi fiecare floare cu diferite culori parfumează aerul, învăţându-i că Dumnezeu este iubire. Tot ce este bun, tot ce este frumos şi vrednic de iubit în lumea noastră vorbeşte despre dragostea Tatălui nostru ceresc. Ei pot să discearnă caracterul lui Dumnezeu în lucrurile create de El.1 Despre desăvârşirea lui Dumnezeu. – După cum lucrurile din natură îşi arată preţuirea faţă de Marele Creator, făcând tot ce pot mai bine pentru a înfrumuseţa pământul şi a reprezenta desăvârşirea lui Dumnezeu, tot aşa făpturile omeneşti trebuie să se străduiască să reprezinte desăvârşirea lui Dumnezeu în sfera lor, îngăduindu-I să aducă la îndeplinire scopurile Sale cu privire la dreptate, milă şi bunătate.2 Despre Creator şi Sabat. – De la cine primim lumina soarelui, care face pământul să aducă roade? De la cine primim ploile roditoare? Cine ne-a dat cerurile şi soarele, şi stelele? Cine ne-a dat raţiunea şi ne păzeşte zi de zi?... De fiecare dată când privim pământul, ni se aduce aminte de braţul puternic al lui Dumnezeu, [55] care le-a adus la existenţă. Bolta cerească de deasupra capului şi pământul acoperit de covorul verde de sub picioare, ne aduc aminte de puterea şi de bunătatea iubitoare a lui Dumnezeu. El ar fi putut să facă iarba maro sau neagră, dar Dumnezeu este un iubitor al frumosului, prin urmare, ne-a dat lucruri frumoase, pe care să le privim. Cine ar fi putut să picteze florile în culorile delicate cu care le-a înveşmântat Dumnezeu? ... Nu putem să avem nici un manual mai bun ca natura. „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei”. Îndreptaţi spre Dumnezeu gândurile copiilor voştri. Acesta este motivul pentru care El ne-a dat ziua a şaptea şi a lăsat-o ca un memorial al lucrurilor create.3 Respectarea Legii. – Aceeaşi putere care susţine natura lucrează, de asemenea, în om. Aceleaşi legi măreţe, care călăuzesc deopotrivă astrul şi atomul, controlează şi viaţa omului. Legile care guvernează acţiunea ini1 Signs of the Times, 5 august 1875. 2 Scrisoarea 47, 1903. 3 Manuscris 16, 1895.

38

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

mii, care reglează fluxul curentului vieţii în corp sunt legile Inteligenţei supreme, care are autoritatea de a dispune de sufletul omului. De la El provine viaţa a tot ce există. Adevărata ei sferă de acţiune poate fi descoperită doar în armonie cu El. Pentru tot ce a fost creat, condiţia este aceeaşi – o viaţă susţinută prin primirea vieţii lui Dumnezeu, o viaţă dusă în armonie cu voinţa Creatorului. Călcarea Legii Sale în domeniul fizic, mintal sau moral, presupune plasarea acelei persoane în afara armoniei cu Universul, introducerea disonanţei, a anarhiei şi a ruinei. Pentru cel care învaţă să-i interpreteze în acest fel învăţăturile, natura se luminează, lumea este un manual, viaţa este o şcoală. Comuniunea omului cu natura şi cu Dumnezeu, domnia universală a Legii, rezultatele călcării [56] acesteia nu pot să nu impresioneze mintea şi să nu modeleze caracterul. Acestea sunt lecţiile pe care trebuie să le înveţe copiii noştri.1 Alte învăţături din legile naturii. – În cultivarea pământului, lucrătorul grijuliu va descoperi că înaintea lui se deschid comori la care abia dacă visase. Nimeni nu poate reuşi în agricultură sau grădinărit, fără să acorde atenţie legilor implicate acolo. Trebuie să fie studiate nevoile specifice fiecărei varietăţi de plantă. Soiurile diferite cer soluri şi moduri de cultivare diferite, iar condiţia succesului este respectarea legilor care le guvernează pe fiecare în parte. Atenţia cerută de mutarea plantelor, pentru ca nici măcar un firişor al rădăcinii să nu fie înghesuit sau pus greşit, grija pentru plantele tinere, curăţarea şi udarea, ferirea lor de ger în timpul nopţii şi de soare în timpul zilei, de buruieni şi de atacuri ale unor insecte, pregătirea şi aranjamentul nu numai că ne învaţă lecţii importante privind dezvoltarea caracterului, ci şi munca în sine este un mijloc de dezvoltare. Cultivarea grijii, a răbdării, a atenţiei la detalii şi a ascultării faţă de Lege oferă o educaţie de prim rang. Contactul constant cu taina vieţii şi splendoarea naturii şi, de asemenea, gingăşia arătată în slujirea acestor minunate obiecte ale creaţiei lui Dumnezeu tind să învioreze mintea, să rafineze şi să înalţe caracterul, iar lecţiile învăţate îl pregătesc pe lucrător să se ocupe cu mai mult succes de alte minţi.2 Învăţături din semănarea seminţei. – Parabola semănătorului şi a seminţei conţine o adâncă lecţie spirituală. Sămânţa reprezintă principiile semănate în inimă, iar creşterea ei, dezvoltarea caracterului. Predaţi această învăţătură practic. Copiii pot pregăti pământul [57] şi pot semăna
1 Educaţia, p. 99, 100. 2 Idem, p. 111, 112.

METODELE

ŞI MANUALELE

39

sămânţa. Pe timpul lucrului, părintele sau educatorul le poate explica analogia cu grădina inimii, cu seminţele bune sau rele care vor fi semănate în ea. Aşa cum grădina trebuie pregătită pentru semănat, tot aşa şi inima trebuie pregătită pentru semănarea seminţei adevărului. Pe măsură ce planta creşte, analogia între semănatul în grădină şi semănatul spiritual poate fi continuată.1 Când sămânţa este pusă în pământ, ei pot să înveţe lecţia morţii lui Hristos, iar când se iveşte firul de iarbă, adevărul învierii.2 Grădina inimii trebuie să fie cultivată. – Din cultivarea pământului se poate învăţa fără încetare. Nimeni nu se îndreaptă către o bucată de pământ necultivat, aşteptându-se să dea dintr-o dată recoltă. Trebuie să fie depusă o muncă stăruitoare şi perseverentă în pregătirea solului, în semănat şi cultivarea recoltei. Tot aşa trebuie să fie şi în semănatul spiritual. Grădina inimii trebuie să fie cultivată. Solul trebuie să fie zdrobit prin pocăinţă. Plantele rele care sufocă grânele cele bune trebuie să fie smulse din rădăcină. Aşa cum terenul năpădit o dată de mărăcini poate fi recăpătat numai prin muncă stăruitoare, în acelaşi fel tendinţele rele ale inimii pot fi biruite numai printr-un efort serios în Numele şi în tăria lui Hristos.3 Creşterea în har. – Spuneţi-le copiilor voştri despre puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Studiind marele manual al naturii, Dumnezeu va impresiona mintea lor. Agricultorul îşi ară ogorul şi seamănă sămânţa, dar el nu o poate face să crească. El trebuie să depindă de Dumnezeu, care va face lucrarea pe care nici un om nu o poate face. Domnul pune puterea Sa de viaţă în sămânţă, făcând-o să încolţească. Sub grija Sa, germenul vieţii străpunge scoarţa care-l ţine închis şi răzbate afară pentru a purta rod. Mai întâi [58] un fir, apoi spicul, şi după aceea bobul plin, în spic. Aflând despre lucrarea pe care Dumnezeu o face cu sămânţa, copiii învaţă şi secretul creşterii în har.4 A ne ridica deasupra împrejurărilor. – În America avem nuferi frumoşi. Aceşti nuferi răsar curaţi, desăvârşiţi, fără nici o pată. Ei cresc în mlaştină. I-am spus fiului meu: „Vreau să faci un efort să-mi aduci tulpina acelui nufăr şi să o rupi cât mai aproape de rădăcină. Vreau să înveţi ceva cu privire la lucrul acesta”. El a adus mai mulţi nuferi şi ne-am uitat la ei. Erau plini de vase deschise, iar tulpinile adunau elementele hrănitoare din nisipul curat aflat
1 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 142. 2 Educaţia, p. 111. 3 Ibid. 4 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 124, 125.

40

ÎNDRUMAREA

COPILULUI

dedesubt, iar acestea duceau la dezvoltarea nuferilor curaţi şi fără pată. Nufărul refuza orice reziduuri. El refuza orice lucru dezgustător şi în acele condiţii ajungea să fie curat. Aceasta este modalitatea prin care trebuie să-i educăm pe tinerii noştri în lume. Mintea şi inima lor trebuie să înveţe cine este Dumnezeu, cine este Isus Hristos şi care a fost sacrificiul pe care l-a făcut El pentru noi. Curăţia, virtutea, harul, amabilitatea, iubirea şi răbdarea trebuie să le obţină de la Izvorul puterii.1 Lecţiile încrederii şi ale perseverenţei. – „Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune... şi peştii mării îţi vor povesti”. „Du-te la furnică, ...uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!” „Uitaţi-vă la păsările cerului”. „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi” (Iov 12,7.8; Proverbele 6,6; Matei 6,26; Luca 12,24). Nu trebuie doar să-i spunem copilului despre aceste creaturi ale lui Dumnezeu. Animalele însele ar trebui să fie [59] învăţătorii lui. Furnicile îl învaţă lecţia muncii răbdătoare, a perseverenţei în depăşirea obstacolelor şi a prevederii pentru viitor. Şi păsările sunt învăţători ai plăcutei lecţii legate de încredere. Tatăl nostru ceresc are grijă de ele, dar şi ele trebuie să adune hrana, să-şi construiască singure cuiburile şi să-şi crească puii. În fiecare clipă, sunt expuse unor vrăjmaşi care încearcă să le nimicească. Cu toate acestea, cu câtă voioşie se duc la lucrul lor! Câtă bucurie răzbate din cântecele lor! Cât de frumoasă este descrierea psalmistului cu privire la grija lui Dumnezeu faţă de creaturile pădurii: „Munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri” (Psalmi 104,18). El trimite râurile să curgă printre dealuri, unde îşi au păsările cuibul şi „fac să le răsune glasul printre ramuri” (Psalmi 104,12). Toate creaturile pădurilor şi dealurilor sunt o parte a uriaşei Sale familii. El Îşi deschide mâna şi satură „după dorinţă tot ce are viaţă” (Psalmi145,16).2 Insectele ne învaţă despre hărnicie. – Albina cea harnică le dă oamenilor, cu inteligenţă, un exemplu pe care ar fi bine ca ei să-l imite. Insectele acestea păstrează o ordine perfectă şi nici un leneş nu este îngăduit în stup. Ele îşi fac treaba cu o înţelepciune şi o activitate care întrec priceperea noastră… Înţeleptul ne atrage atenţia la lucrurile cele mici ale pământului: „Du-te la furnică, leneşule, uită-te cu băgare de seamă
1 Manuscris 43 a, 1894. 2 Educaţia, p. 117, 118.

METODELE

ŞI MANUALELE

41

la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de-ale mâncării în timpul secerişului”. „Furnicile, care nu sunt un popor tare, îşi pregătesc hrana vara”. De la aceşti mici învăţători putem învăţa lecţia credincioşiei. Dacă am fi cultivat cu aceeaşi hărnicie capacităţile pe care ni le-a atribuit [60] un Creator atotînţelept, cât de mult ar fi crescut ele spre a fi de folos! Dacă privirea lui Dumnezeu este asupra celor mai mici creaturi ale Sale, atunci nu va privi El la omul făcut după chipul Lui şi nu va cere de la el un venit corespunzător pentru toate avantajele pe care i le-a dat?1

1 Mărturii, vol. 4, p. 455, 456.

SECŢIUNEA A III-A

PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR

CAPITOLUL 8

PREGĂTIREA ESTE NECESARĂ
Pregătirea mamei este neglijată inexplicabil. – Primul învăţător al copilului este mama. În perioada în care este cel mai impresionabil şi se dezvoltă în ritmul cel mai rapid, educaţia lui se află într-o mare măsură în mâinile ei. Ea este prima care are ocazia de a-i modela caracterul pentru bine sau pentru rău. Ea ar trebui să înţeleagă valoarea şansei pe care o are şi, mai presus de oricare alt profesor, ar trebui să fie pricepută să o folosească în modalitatea cea mai bună. Cu toate acestea, educaţiei ei i se acordă mai puţină atenţie decât pregătirii oricărui alt învăţător. Tocmai pentru persoana care are influenţa cea mai puternică în educaţie, cu consecinţele cele mai vaste, se depune cel mai mic efort sistematic.1 Pregătirea atentă şi cuprinzătoare este urgentă. – Cei în grija cărora este încredinţat copilaşul sunt prea adesea neştiutori cu privire la nevoile sale fizice. Ei ştiu prea puţin despre legile sănătăţii sau despre principiile dezvoltării şi nu sunt pregătiţi suficient pentru a-l îngriji în vederea creşterii sale mintale şi spirituale. Este posibil ca aceştia să aibă calităţile necesare pentru a conduce afaceri sau pentru a străluci în societate şi este posibil să fie autorii unor realizări demne de laudă pe tărâm literar sau ştiinţific, dar despre educaţia unui copil au puţine cunoştinţe. … Asemenea mamelor, taţilor le revine responsabilitatea pentru educarea timpurie a copilului ca şi pentru cea de mai târziu, iar necesitatea unei pregătiri atente şi cuprinzătoare a ambilor părinţi este cât se poate de
1 Educaţia, p. 275.

Acest simţământ ar trebui să-i facă mai prevăzători.2 „Cine este potrivit?” – Părinţii. din care pot scoate toată cunoştinţa necesară în această privinţă. îmbrăcămintea. de asemenea. Înainte să-şi asume statutul de tată sau de mamă.PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR 43 urgentă. ca să poată respecta legile Împărăţiei Sale. să înţeleagă legile dezvoltării intelectuale şi ale educaţiei morale…. 275. şi nu caută ajutorul şi sfatul Său. mai calmi. ei pot avea un succes minunat în împlinirea acestei datorii importante. cu consecinţele influenţelor prenatale. şi totuşi mai fermi. prin studiul Bibliei şi prin zel serios. vol. părinţii nu au nici o scuză. p. Ei ar trebui să înveţe despre organismul omenesc. sarcina lor este. 276. p. – Dacă dau greş în a ajunge la o înţelegere clară a voinţei lui Dumnezeu. atunci când au grijă de aceste suflete. 198. iar dacă ei Îl lasă pe dinafară. Numai în felul acesta pot să-i conducă pe copiii lor la ceruri. Educaţia nu va realiza ce ar putea şi ce ar trebui până când nu este recunoscută pe deplin importanţa lucrării părinţilor şi până când părinţii nu dobândesc o pregătire pentru responsabilităţile ei sfinte. voi aveţi datoria de a înţelege cerinţele lui Dumnezeu. 2 Divina Vindecare. Ei ar trebui să studieze legătura dintre puterile intelectului şi cele ale trupului şi condiţiile necesare funcţionării sănătoase a fiecăreia dintre ele. inima poate fi punctul de a cădea în descurajare. bărbaţii şi femeile ar trebui să se familiarizeze cu legile dezvoltării fizice – cu fiziologia şi igiena.4 [65] Educarea copiilor necesită înţelegerea voinţei lui Dumnezeu. dar un simţământ puternic al pericolelor care ameninţă fericirea prezentă şi viitoare a celor iubiţi trebuie să-i determine pe părinţii creştini să caute mai stăruitor ajutorul de la Izvorul puterii şi al înţelepciunii. p. 4. Fraţii mei şi surorile mele. într-adevăr. 380. . A-ţi asuma răspunderea de părinte fără o asemenea pregătire este un păcat. Cum puteţi 1 Idem. 4 Review and Herald. ei ar trebui. legăturile dintre ele şi interdependenţa lor. pe drept. pentru că vor trebui să dea socoteală. mai hotărâţi. pot să întrebe: „Cine este potrivit pentru aceste lucruri?” Numai Dumnezeu este Acela care poate să-i ajute. 30 august 1881. Să înţeleagă funcţiile diferitelor organe.3 Uneori. 3 Mărturii. este deschis. exerciţiul fizic şi tratarea bolilor. fără nădejde. fiind răsplătiţi de o sută de ori pentru tot timpul şi purtarea lor de grijă… Izvorul înţelepciunii.1 Părinţii ar trebui să studieze legile naturii. cu legile [64] eredităţii . Prin rugăciune.

Tot ce se face în viaţa căminului şi în şcoală trebuie să fie făcut cu decenţă şi ordine. Dumnezeu aşteaptă de la părinţi să-i educe pe copiii lor în conformitate cu principiile Cuvântului Său. o viaţă sfinţită va uni inimile părinţilor şi copi1 Manuscris 103. 198. dacă vor studia cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu. … Nu poate să existe nici o abatere de la regulile pe care Dumnezeu le-a dat spre îndrumarea părinţilor şi a copiilor. 8 aprilie 1886. Zi de zi. dacă nu cunoaşteţi mai întâi voi înşivă ce este corect şi ce este greşit şi dacă nu vă daţi seama că ascultarea înseamnă viaţă veşnică. trebuie să fie manualul lor. o carte bogată în învăţătură. nu numai că îi îndrumă pe tineri pe calea cea dreaptă. Ei trebuie să fie nişte elevi ai Marelui Învăţător. p. – Dacă se doreşte ca lucrarea educaţiei din cămin să îndeplinească tot ce intenţionează Dumnezeu. legea iubirii şi a bunătăţii să fie pe buzele lor. Viaţa lor să dea pe faţă harul şi adevărul care au fost văzute în viaţa Exemplului lor. Copiilor nu trebuie să [66] li se îngăduie să creadă că îşi pot împlini propriile dorinţe.44 ÎNDRUMAREA COPILULUI să-i educaţi pe copiii voştri în lucrurile spirituale. 3 Mărturii. Atunci. părinţii nu-şi pot îndeplini corespunzător responsabilităţile. Dacă îi educă pe copiii lor în conformitate cu preceptele ei. 2 Biblia. Aceste reguli trebuie să fie respectate cu stricteţe. aşa încât. Credinţa şi faptele să fie asociate. vol. ci se educă şi pe ei înşişi în cele mai sfinte îndatoriri ale lor. iar neascultarea moarte veşnică? Înţelegerea voinţei lui Dumnezeu trebuie să fie lucrarea vieţii noastre. fără să ceară sfatul părinţilor lor. să poată primi viaţa veşnică. .3 Lucrarea părinţilor este importantă şi solemnă. putem să-i educăm corect pe copiii noştri. vor constata că este plin de învăţături şi de numeroase făgăduinţe preţioase. este necesar ca părinţii să fie nişte cercetători sârguincioşi ai Scripturilor. iar îndatoririle care decurg din ea sunt mari. Numai dacă procedăm aşa.5 La Lege şi la mărturie. – Dacă nu adoptă Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a vieţii lor. 1897. 2 Manuscris 84. 5 Scrisoarea 9. 4. 1904. în cele din urmă. – Dumnezeu a dat reguli pentru îndrumarea părinţilor şi a copiilor. 4 Signs of the Times.4 Reguli pentru părinţi şi copii. 1902. dacă nu-şi dau seama că trebuie să educe şi să modeleze caracterul fiecărui copil.1 Manualul lui Dumnezeu este plin de învăţături. cu condiţia să-şi îndeplinească datoria bine şi cu credincioşie. care este o comoară iubită. care le sunt adresate. Totuşi.

educaţi şi stăpâniţi. Nici părinţii.1 Dacă aţi fost neglijenţi. Aceasta nu este o lucrare care poate fi tratată în glumă sau lăsată deoparte. vor simţi pace şi bucurie. 4Review and Herald. – Dacă există o datorie care cere mai presus de oricare alta o cultivare a minţii. Dar. cercetaţi Cuvântul lui Dumnezeu în prezenţa Aceluia care cunoaşte inima şi toate lucrurile tainice şi întrebaţi-vă: Ce a spune Scriptura? Aceasta trebuie să fie regula vieţii voastre. fericire sau linişte în suflet. când temerea de Dumnezeu domneşte în inimă şi este asociată cu dragostea de Hristos. 1905. 1907. în loc să facă aşa.PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR 45 ilor. răscumpăraţi timpul! – Părinţii trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei înşişi şi pentru familiile lor. cercetaţi Scripturile! Nu fiţi doar nişte ascultători. Satana nu va fi în stare să câştige stăpânirea asupra minţii lor. . Aceia care îi iubesc pe oameni nu vor tăcea. onora şi asculta pe Dumnezeu. 3 Manuscris 57. 1897. nici copiii nu pot să aibă pace. 2 Manuscris 76. Când voinţa şi căile Domnului ajung să fie voinţa şi căile părinţilor adventişti de ziua a şaptea. Totuşi. Părinţii ar trebui să facă acum tot ce le stă în putere spre a-şi răscumpăra neglijenţa [67] şi spre a-i duce pe copiii lor acolo unde se vor afla sub influenţele cele mai bune.4 Pregătirea individuală. Suntem asiguraţi că nimic în afară de adevărul lui Dumnezeu nu îi poate face pe părinţi înţelepţi şi nimic nu-i poate păstra înţelepţi în lucrul cu mintea omenească. Nu suntem chemaţi să hotărâm calea pe care trebuie să meargă alţii sau modalitatea în care putem să ne descurcăm mai uşor. iar tinerii vor creşte întemeiaţi în credinţă şi înrădăcinaţi în dragostea lui Dumnezeu. atunci când îi vor vedea în pericol. Părinţi. dacă merg pe o cale greşită. ci să facem „Ce a spus Domnul”. părinţi. 30 martie 1897. fără a stârni nemulţumirea lui Dumnezeu. Atingeţi standardul lui Dumnezeu în educarea copiilor voştri!3 Regula călăuzitoare: Ce a spus Domnul? – Lucrarea tuturor părinţilor este aceea de a-i învăţa pe copiii lor calea Domnului. copiii lor vor creşte spre a-L iubi. ci şi nişte împlinitori ai Cuvântului. o datorie în care capacităţile intelec1 Scrisoarea 356. pentru că ei au fost educaţi să considere Cuvântul Domnului ca fiind mai presus de orice şi vor verifica orice experienţă prin Lege şi mărturie. mulţi copii sunt lăsaţi să crească fără a fi învăţaţi.2 Prin urmare.

Să caute cu stăruinţă. Păzeşte-ţi cuvintele cu cea mai mare atenţie. . fie că beţi. vor fi imitate de copiii ei. Ca să fii pregătită pentru această lucrare.2 Mamă. Trebuie să staţi în lumină şi să cereţi înţelepciune de la Dumnezeu. deschideţi-vă inima pentru a primi învăţătura lui Dumnezeu. Dacă îşi va începe lucrarea [69] cu înţelepciune. 3 Scrisoarea 47a. va primi putere spre a-şi îndeplini partea. răbdare şi curaj să-şi dezvolte propriile aptitudini. fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”. ca să-şi poată folosi corect însuşirile cele mai înalte ale minţii în educarea copiilor ei. deoarece. trebuie să trăieşti în ascultare de toate învăţăturile Sale. 2 Pacific Health Journal. aceasta este educarea copiilor. Inima voastră să fie atrasă de contemplarea lucrurilor cereşti. – Mamelor. nerăbdarea îl va ajuta pe vrăjmaşul să facă viaţa căminului neplăcută şi respingătoare pentru copiii tăi. Ţinta ei cea mai înaltă să fie aceea de a-i da copilului ei o educaţie care va fi aprobată de Dumnezeu.3 Lucrează în parteneriat cu Dumnezeu.46 ÎNDRUMAREA COPILULUI tuale şi fizice necesită un tonus sănătos şi vigoare. Lucraţi inteligent şi „fie că mâncaţi. iunie 1890. 5 Signs of the Times. fiecare femeie trebuie să-şi dezvolte o minte echilibrată şi un caracter curat. să Îl recunoaşteţi pe Dumnezeu ca Învăţător şi să vă daţi seama că sunteţi colaboratoare cu El. aceasta este lucrarea ta sfântă. care să reflecte numai adevărul. 9 aprilie 1896. Mama poate să-i lege pe copiii şi pe soţul ei de inima sa printr-o iubire continuă. cu siguranţă. dacă se manifestă. Hristos ţi-a încredinţat lucrarea sfântă de a-i învăţa pe copiii tăi poruncile Sale. 4 Signs of the Times. ca să ştiţi cum să vă purtaţi.1 Având în vedere responsabilitatea individuală a mamelor. Veghează asupra cuvintelor şi a faptelor tale. [68] arătată în cuvinte blânde şi un comportament amabil care. binele şi frumosul.4 Mama trebuie să se încredinţeze pe sine şi pe copiii ei în grija Mântuitorului Celui plin de îndurare. Biruieşte orice trăsătură nerăbdătoare din temperamentul tău.5 1 Pacific Health Journal. aducându-vă aminte mereu de faptul că trebuie să vă faceţi partea în conformarea cu voinţa lui Dumnezeu. 3 aprilie 1901. septembrie 1890. 1902. – Sora mea. Exercitaţi-vă talentele primite de la Dumnezeu în împlinirea datoriilor pe care Dumnezeu vi le-a poruncit să le împliniţi ca mame şi lucraţi în parteneriat cu Dumnezeu.

aş dori să le spun: Nu disperaţi! Aveţi nevoie de o convertire înaintea lui Dumnezeu. cerându-I stăruitor lui Dumnezeu harul şi discernământul spiritual de a descoperi defectele lucrării din trecut. … Pocăiţi-vă adânc şi deplin înaintea lui Dumnezeu. Curând va veni ziua când veţi da socoteală. Trebuie să faceţi reforme hotărâte în obiceiurile şi practicile voastre. 2 Manuscris 12. Domnul să vă găsească lucrând şi ajutându-L în urmărirea scopurilor Sale. p.PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR 47 Mama trebuie să simtă nevoia călăuzirii Duhului Sfânt. 1898. Prin rugăciune. o zi a responsabilităţii şi o zi în care trebuie să lucraţi. Dacă veţi proceda aşa. Apoi. Arătaţi-le copiilor voştri că au privilegiul de a primi [70] în fiecare zi botezul Duhului Sfânt. blând şi iubitor al copiilor ei. poate să fie un educator înţelept. conformându-vă viaţa cu principiile mântuitoare ale Legii lui Dumnezeu. Credinţa adevărată în meritele lui Hristos nu este o fantezie. Pocăiţi-vă înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea neglijată ca misionari în căminul vostru. 131. prin harul lui Hristos. adevărată. pentru că Îl veţi iubi pe Dumnezeu şi veţi recunoaşte Legea Sa ca fiind o transcriere a caracterului Său. Este foarte important să aduceţi atributele lui Hristos în viaţa şi caracterul vostru şi să-i educaţi pe copiii voştri cu un efort perseverent. educatori şi elevi. în supunerea faţă de calea şi voinţa Domnului. 3 Sfaturi pentru părinţi. – Părinţilor care au început greşit educaţia.1 Dacă aţi început greşit. care este împlinirea Legii. .3 1 Review and Herald. 10 mai 1898. aşa încât să fie ascultători de poruncile lui Dumnezeu. veţi avea acea neprihănire a lui Hristos. puteţi obţine o experienţă care va face din lucrarea cu copiii voştri o reuşită deplină. Îndepliniţi-vă lucrarea cu rugăciune stăruitoare şi eforturi credincioase. Începeţi anul. ca să aibă o experienţă personală.2 Aceasta este ziua care v-a fost încredinţată. Aveţi nevoie de un adevărat spirit al ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Un „Aşa zice Domnul” trebuie să vă călăuzească în toate planurile voastre de educaţie.

dacă nu din alt motiv. mamele trebuie să se obişnuiască să gândească şi să cerceteze. au o responsabilitate mai mare decât regele pe tronul lui. [72] Acelea care perseverează 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. Satana face planuri pentru a câştiga atât sufletele ambilor părinţi. intrând în viaţa de căsătorie. mai 1890. mama trebuie să-şi disciplineze strict şi să-şi cultive toate însuşirile minţii şi simţămintele inimii. unilateral. deoarece. pentru a împlini bine datoriile pe care şi le-au asumat de bunăvoie. încât necesită o dezvoltare continuă în viaţa personală. La început. spre a înţelege necesitatea categorică a unei schimbări în scopurile şi în caracterul lor. ca să-i poată conduce pe copiii ei la realizări tot mai înalte. Puţine mame înţeleg importanţa lucrării care le-a fost încredinţată şi puţine înţeleg succesul pe care îl pot avea printr-un efort răbdător şi cuprinzător în vederea dezvoltării personale. Posibilităţile unei femei de a fi folositoare pot fi extinse. în lucrarea lor. – Dacă doresc să crească în înţelepciune şi eficienţă mai presus de orice. 2 Pacific Health Journal. Multe mame trebuie să fie sensibilizate. iar influenţa ei poate fi mărită într-o măsură aproape nelimitată. – Lucrarea mamei este de aşa manieră. Mamele sunt distrase de la datoriile căminului şi de la o educare atentă a micuţilor lor la o slujire a sinelui şi a lumii. În ciuda acestui fapt. p.1 Mamele trebuie să-şi cultive intelectul. .CAPITOLUL 9 UN APEL PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ Necesitatea dezvoltării continue. cât şi pe cele ale copiilor. ca să nu aibă un caracter deformat. cel puţin pentru binele copiilor lor.2 Creşterea continuă a înţelepciunii şi a eficienţei. 60. dacă va acorda atenţia cuvenită acestor lucruri care afectează destinul neamului omenesc. care va lăsa semnele deficienţei sau ale exceselor ei asupra copiilor.

p. p. Ele trebuie să înţeleagă faptul că au o lucrare de făcut pentru El. Rezultatul efortului şi al atenţiei în această lucrare se va vedea în ascultarea. să-i poată învăţa voinţa Sa pe membrii mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. Îndepliniţi-vă lucrarea cu toată inima. – Mamele au datoria să îşi cultive mintea şi să-şi păstreze inima curată. 5 Christian Temperance and Bible Hygiene. Dumnezeu doreşte ca mamele să caute fără încetare să-şi dezvolte atât mintea. Dumnezeu vă cheamă să priviţi lucrarea aceasta cu ochii unşi cu balsamul divin. – Părinţii nu au reuşit încă să înţeleagă puterea uimitoare a educaţiei creştine. 2 Mărturii. 4 Signs of the Times. 3 Signs of the Times. cât şi inima.PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR 49 pe calea aceasta îşi vor da seama curând că dobândesc însuşiri în privinţa cărora s-au considerat deficitare. nu vreţi să renunţaţi la lucrurile inutile şi lipsite de importanţă.2 Părinţii să fie nişte elevi permanenţi în şcoala lui Hristos. iar Dumnezeu va coopera cu voi. şi Dumnezeu vă va ajuta să faceţi progrese. 161. Totuşi.4 Acum. unde veţi fi nu numai în tovărăşia îngerilor sfinţi. cu cât îşi pot dezvolta mai bine propriile capacităţi. 3 aprilie 1901. pe măsură ce adevărul lui Dumnezeu îşi exercită influenţa asupra voastră.1 Părinţii trebuie să se dezvolte din punct de vedere intelectual şi moral. 9 februarie 1882. simplitatea. dar care au fost neglijate inexplicabil. prin educarea copiilor lor şi. ne aflăm în atelierul de lucru al lui Dumnezeu. pentru ca. Asumaţi-vă [73] lucrarea îndelung neglijată.3 Puterea uimitoare a educaţiei creştine. Părinţi. având simplitatea lui Hristos. 3. 25 septembrie 1901. modestia şi curăţia lor. spre a fi calificate să cultive mintea copiilor lor.5 Ţinta este desăvârşirea. ci şi a Împăratului cerurilor. Mulţi dintre noi sunt nişte pietre aspre aduse din carieră. fiecare nedesăvârşire este îndepărtată. – Mamelor. Există mine ale adevărului în care trebuie să se lucreze. Această indiferenţă nepăsătoare nu primeşte aprobarea lui Dumnezeu. iar voi sunteţi pregătiţi să străluciţi ca nişte pietre vii în templul ceresc. pentru că lumea aceasta va fi nimicită? Nu 1 Signs of the Times. Până acum aţi căutat doar la suprafaţă. cu atât mai eficiente vor ajunge în lucrarea lor ca părinţi. 147. Ei au nevoie de prospeţime şi de putere. . Ele ar trebui să profite de orice mijloc pe care-l au la îndemână pentru progresul intelectual şi moral. vol. Acest rezultat va răsplăti din plin toate eforturile făcute. Începeţi prin a aduce Evanghelia în viaţa de cămin. Ele învaţă să formeze corect caracterul copiilor lor.

294. Ei înşişi sunt departe de curăţie şi de sfinţenie. 1 iulie 1886.2 Succesul în viaţa de cămin. – În loc să se afunde într-o muncă ingrată de cenuşăreasă. Îndeplineşte-ţi îndatoririle esenţiale. neinteresante. Influenţa căminului ar fi pentru părinţi şi copii aşa cum a intenţionat Dumnezeu – o binecuvântare de o viaţă.50 ÎNDRUMAREA COPILULUI vreţi să căutaţi să vă apropiaţi de Dumnezeu. să-şi facă timp [74] pentru a merge împreună cu copiii săi la iarbă verde.1 Cum să ajungi o mamă ideală. Să-şi folosească înţelept ocaziile pe care le are acum spre a-i influenţa pe cei dragi pentru viaţa de sus. Studiază modalitatea în care poţi să îndeplineşti cu promptitudine îndatoririle simple. pentru a fi tovarăşa soţului ei şi pentru a păstra legătura cu minţile în continuă dezvoltare ale copiilor ei. Astfel. p. Multe fete vor fi salvate de prietenii frivole şi corupătoare. 2 Divina Vindecare. … Încearcă să faci un succes din viaţa ta de cămin. prin frumuseţea lucrărilor Sale. Lucrul acesta înseamnă mai mult decât ai gândit în îndeplinirea rolului de soţie şi de mamă… Ai nevoie de cultură şi de experienţă în viaţa de cămin. şi nu văd defectele copiilor lor. dar care sunt foarte necesare în legătură cu viaţa de cămin. fiind atentă şi de folos. Fii o binecuvântare pentru el în toate lucrurile. aşa cum le-ar vedea. dacă ochii lor ar contempla şi ar admira desăvârşirea caracterului lui Hristos. – Sfatul dat unei mame este: Nu-ţi urma propriile înclinaţii. unde pot învăţa despre Dumnezeu. Nu uitaţi că numai astfel de copii Îl pot vedea pe Dumnezeu. Să-şi facă timp pentru a studia Cuvântul Său. În loc să petreacă fiecare moment îndeletnicindu-se cu cusutul interminabil. Fii necesară pentru soţul tău. Mulţi băieţi vor fi feriţi să stea pe străzi sau la barul din colţ. pentru ca înţelepciunea Sa să vă călăuzească şi pentru ca harul Său să vă ajute într-o lucrare care va rezista veşnic? Ţinta voastră să fie aceea de a avea nişte copii cu un caracter desăvârşit. Trebuie să fii foarte atentă pentru a da un exemplu bun în toate lucrurile. Să-şi facă timp pentru ca scumpul Mântuitor să-i fie prietenul cel mai apropiat şi un tovarăş zilnic. de reuniune familială după îndatoririle din timpul zilei. Să-şi păstreze voioşia şi optimismul. . Să nu fii lipsită de activitate. să facă din clipele serii un timp plăcut de părtăşie. mulţi bărbaţi vor fi atraşi să aleagă compania celor din familie în locul societăţii vreunui club sau vreunui local. casnice. … Mulţi părinţi neglijează lucrarea care le-a fost încredinţată de Dumnezeu. Ai nevoie de varie1 Signs of the Times. soţia-mamă să-şi facă timp să citească pentru a fi bine informată. Pune-ţi la lucru energiile latente.

6* – Dumnezeu v-a încredinţat lucrarea cea mai sfântă. Satana seamănă în inima copiilor seminţe care vor răsări şi vor aduce un seceriş al morţii. părinţii se supără când sunt sfătuiţi cu privire la greşelile lor. de interesul. copiii lor nu sunt şi copiii lui Dumnezeu? Cum priveşte El neglijarea nelegiuită a datoriei lor? Ce scuză vor prezenta. încât nu le mai rămâne deloc timp pentru a-i învăţa şi educa pe fiii şi fiicele lor [75] pentru viaţa practică sau pentru a-i învăţa cum pot ajunge nişte mieluşei în turma Domnului Hristos.5 Beneficiile întrunirilor pentru sfătuire reciprocă. ca să putem fi pregătiţi în vederea îndeplinirii acestei lucrări… Trebuie să ne întâlnim şi să primim atingerea divină. 3. pentru a-i lăsa apoi să fie jocul ispitelor lui Satana?4 Fiţi pregătiţi să ascultaţi sfatul primit de la alţii. 1899. vol.3 Părinţii să primească bine sfaturile. 5 Manuscris 27. de efortul cel mai stăruitor. ca să putem înţelege lucrarea pe care o avem de făcut în cămin. dar le vor transmite durere şi tot felul de nenorociri şi rele copiilor lor. p. Părinţii au nevoie să înţeleagă [76] felul cum pot să trimită din sanctuarul căminului fii şi fiice educate în aşa fel. 1911. 145. p. încât să fie pregătiţi să strălucească în lume ca nişte lumini.PROFESORII PREGĂTIŢI CORESPUNZĂTOR 51 tatea. . Ei se poartă ca şi când ar dori să-i întrebe pe aceia care îi sfătuiesc: Ce drept aveţi să vă amestecaţi în treburile legate de copiii mei? Totuşi. pe care le aduce viaţa aceasta. 7 Mărturii. – Mulţi părinţi se scuză că au aşa de multe de făcut. Adesea. Avem de învăţat multe lecţii cu privire 1 Scrisoarea 5. 4 Signs of the Times. 6∗ Notă: Referinţa este cu privire la un grup de studiu dintr-o adunare de tabără. Printr-o educare proprie. vol. 32. 3 Scrisoarea 86.2 Părinţii nu trebuie să neglijeze a-şi înarma mintea împotriva păcatului spre a se păzi de lucrurile care nu numai că îi vor ruina. părinţii trebuie să-i înveţe pe copiii lor că Dumnezeu este Acela care stăpâneşte. de cultivarea puterii voinţei. când El îi va întreba de ce au adus copii pe lume.1 Părinţii care sunt prea ocupaţi. corectă. 2 Mărturii. iar noi trebuie să ne adunăm pentru a primi învăţături.. 3 aprilie 1901.6.7 Putem să plecăm de la adunarea de tabără cu o înţelegere mai bună a îndatoririlor noastre din cămin. Nu consideraţi că felul în care îi trataţi pe copiii voştri sau felul în care se poartă copiii voştri nu este treaba fraţilor sau a surorilor. 33. – În timp ce părinţii se complac într-o indiferenţă lipsită de evlavie. 1884.

. Mulţi nu se gândesc la nevoia de a le vorbi amabil copiilor. în care ascultarea nu este obţinută prin certuri şi ameninţări. Taţii şi mamele să-şi dea seama că au obligaţia de a face din cămin un loc plăcut şi atrăgător.52 ÎNDRUMAREA COPILULUI la lucrarea pe care Domnul doreşte ca fraţii noştri să o facă în căminul lor. Mulţi părinţi încă mai au de învăţat că prin izbucnirile de ceartă nu se realizează nici un bine. Ei uită că aceşti micuţi sunt răscumpăraţi cu un preţ şi că sunt proprietatea Domnului Isus. 1908. Să studieze modalitatea în care pot să contribuie pentru a aduce pe fiecare membru al familiei la supunerea faţă de Dumnezeu. când vorbesc cu soţul şi copiii.1 1 Manuscris 65. Ei trebuie să înveţe cum să cultive politeţea în vorbire.

3 Review and Herald. Copiii să înveţe că libertatea lor deplină se află în supunerea faţă de legile familiei. Atâta vreme cât Legea lui Dumnezeu este respectată în căminele pământeşti. 1901. dacă sunt disciplinaţi corespunzător. Când Legea divină a fost călcată. – Taţii.3 Voia lui Dumnezeu este Legea cerului. la începutul istoriei acestui pământ. . familia va fi fericită.2 Ascultarea continuă şi promptă a regulilor înţelepte stabilite de părinţi va promova fericirea copiilor. mamele şi educatorii din şcolile noastre să-şi aducă aminte că a-i învăţa pe copii ascultarea constituie o ramură mai înaltă a educaţiei. 2 Manuscris 49. toţi cei din familia lui Dumnezeu au fost fericiţi şi sfinţi. Acestui domeniu al educaţiei i se atribuie o importanţă prea mică. decât dacă sunt lăsaţi să facă după cum le sugerează impulsurile lor necontrolate. 1899. invidia. a fost prezentată 1 Manuscris 92. Creştinii vor învăţa aceeaşi lecţie – că în ascultarea faţă de Legea lui Dumnezeu se află libertatea lor deplină.1 Copiii vor fi cu mult mai fericiţi.SECŢIUNEA A IV-A ASCULTAREA – LECŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ CAPITOLUL 10 CHEIA FERICIRII ŞI A SUCCESULUI Fericirea este dependentă de ascultare. gelozia şi cearta au pătruns în ceruri şi o parte dintre locuitorii lui au căzut. Atâta vreme cât Legea a fost regula vieţii lor. 30 august 1881.4 Neascultarea a fost cauza pierderii Edenului. 4 Ibid. – Istoria neascultării lui Adam şi a Evei. onoarea lui Dumnezeu şi binele societăţii.

Aceea a fost încercarea cea mai mică la care Dumnezeu a putut să supună perechea sfântă din Eden. Lucrarea voastră este aceea de a întipări în mintea copiilor voştri. Neascultarea şi călcarea Legii Sale sunt întotdeauna o mare ofensă pentru Dumnezeu. – Părinţii au datoria sfântă de a-i îndruma pe copiii lor pe căile unei ascultări stricte. o vedem gemând sub nelegiuirea şi violenţa oamenilor care au desconsiderat Legea lui Dumnezeu. 1899. Totuşi. Când privim lumea. Dumnezeu îşi prelungeşte mila datorită celor neprihăniţi. între ascultare şi neascultare. fericirea noastră. Dacă nu este corectată.3 1 Manuscris 92. Fericirea adevărată în viaţa aceasta şi în viaţa veşnică depinde de ascultarea de „Aşa zice Domnul”. 1899. [81] Domnul Hristos a venit în lumea aceasta spre a le da un exemplu viu cu privire la felul cum trebuie să fie. Fapta lor a fost aşa de mică! Totuşi. pentru că. iar părinţii care pretind a crede adevărul pentru timpul acesta trebuie să-i înveţe pe copiii lor să-L iubească pe Dumnezeu şi să respecte Legea Sa. Aceasta este lucrarea cea mai mare şi cea mai importantă pe care o pot îndeplini taţii şi mamele… Planul lui Dumnezeu este ca până şi copiii şi tinerii să înţeleagă bine ce anume cere Dumnezeu. încă din primii lor ani. Satana va concepe orice mijloc posibil pentru a doborî acest standard înalt de evlavie. noi nu citim Cuvântul lui Dumnezeu spre a ne familiariza cu termenii binecuvântării care le va fi dată tuturor celor ce respectă cu sârguinţă Legea lui Dumnezeu şi o prezintă cu toată silinţa în familiile lor. modelul vostru să fie viaţa lui Hristos. gândul că sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu. 2 Manuscris 64.1 Temelia prosperităţii trecătoare şi spirituale. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este viaţa noastră.2 Îndrumaţi-i pe copii pe căile ascultării. necredincioşia în lucrurile cele mai neînsemnate va duce repede la o neascultare în lucrurile însemnate. 3 Manuscris 67.54 ÎNDRUMAREA COPILULUI pe deplin. El nu şi-ar fi oprit judecăţile. – Prosperitatea trecătoare şi cea spirituală sunt condiţionate de ascultarea de Legea lui Dumnezeu. . El Şi-a retras binecuvântarea asupra livezilor şi viilor. spunând că este întru totul prea strict. 1909. micile fapte de neascultare s-ar fi înmulţit. ca să poată face deosebire între neprihănire şi păcat. primii noştri părinţi au pierdut frumosul cămin din Eden. dar neascultarea în sine este păcat. avem motive să [80] fim recunoscători că nu a fost o problemă mai mare. care Îl iubesc şi se tem de El. Dacă pe pământ nu ar fi trăit poporul Său care păzeşte poruncile. Prin acea singură faptă de neascultare. Părinţi. dacă ar fi fost aşa.

Ei trebuie să se bazeze pe puterea divină.1 1 Manuscris 36. – Părinţii trebuie să-i educe pe copiii lor. fără a îngădui nici o desconsiderare a Legii sfinte a lui Dumnezeu. poruncă peste poruncă. dându-le învăţătură peste învăţătură. Dumnezeu doreşte nespus să reverse asupra bărbaţilor şi femeilor valul bogat al iubirii Sale. cerându-I Domnului să-i ajute să-şi păstreze copiii credincioşi faţă de Acela care L-a dat pe singurul Său Fiu pentru a-i aduce înapoi la El pe cei necredincioşi şi neascultători. puţin acolo.ASCULTAREA – LECŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ 55 Ascultarea ajunge să fie o plăcere. . El doreşte nespus să-i vadă împlinind voia Sa cu plăcere. puţin aici. 1900. folosind în slujba Sa fiecare iotă a puterii care le-a fost încredinţată şi învăţându-i pe toţi aceia care ajung în sfera lor de influenţă că modalitatea în care pot fi trataţi ca nişte neprihăniţi prin meritele lui Hristos este aceea de a respecta Legea.

din cauză că se tem să-i disciplineze. să respecte cuvântul lor şi să se supună autorităţii lor. . în tot acest timp. când vor creşte. 2 Scrisoarea 75.4 Lucrarea mamei trebuie să înceapă din fragedă copilărie. Învăţaţi-l să asculte. 16 iulie 1895. Însă. iar apoi. caracterul irascibil şi înclinaţiile copilului. dar aceasta este o greşeală. părinţii amână doi sau trei ani începerea educaţiei. p. dacă sunt trataţi cu bunătate şi 1 Review and Herald. 5 Signs of the Times. Ea trebuie să supună voinţa. De obicei. se vor înţelege cu ei. eul ajunge să fie puternic în mica făptură şi. crezând că sunt prea mici pentru a învăţa să asculte. 13 martie 1894. 4 Educaţia. 26 februarie 1880. iar când copilul creşte mai mare. 1898. El poate fi învăţat să fie ascultător înainte de a fi suficient de mare pentru a gândi abstract.2 Copiii să fie învăţaţi din anii cei mai timpurii să asculte de părinţii lor. – Una dintre primele lecţii pe care trebuie să le înveţe un copil este aceea a supunerii. Copiii pot să înţeleagă de la o vârstă foarte timpurie lucrurile care li se spun într-o modalitate simplă şi. Începeţi să-i învăţaţi ascultarea din fragedă copilărie… Cereţi ascultarea în şcoala din căminul vostru.1 Unii părinţi cred că pot să-i lase pe copii să facă tot ce vor. cu fiecare zi care trece. – Puţini părinţi încep suficient de timpuriu să-i înveţe pe copiii lor să asculte. continuaţi să va comportaţi în acelaşi fel. când sunt mici. părinţilor le este tot mai greu să câştige controlul asupra copilului. 287. – Ascultarea de autoritatea părintească trebuie să le fie inspirată copiilor şi să fie cultivată din fragedă copilărie.3 Înainte de dezvoltarea gândirii abstracte.5 Înainte ca voinţa nestăpânită să ajungă puternică. 3 Review and Herald.CAPITOLUL 11 ÎNVĂŢĂTURA ÎN FRAGEDA COPILĂRIE Începeţi învăţarea de timpuriu.

pe care nu L-au văzut. Dacă îi reprezintă cu credincioşie pe părinţii lor. – Tinerii şi copiii ai căror părinţi obişnuiesc să se roage au fost privilegiaţi într-o mare măsură. Dacă trăiesc în lumină încă din copilărie. acest lucru va fi din cauză că au învăţat în lumea aceasta să respecte poruncile lui Dumnezeu. Aceia care nu vor fi ascultători de Hristos aici nu vor asculta de El nici în lumea cea veşnică. până când. va fi greu să le supuneţi unei discipline sănătoase. Binele viitor al copiilor cere o disciplină blândă. şi nu-i va plăcea să fie sub controlul părintesc. dar fermă. aprilie 1890.1 Niciodată [copiilor] să nu le fie îngăduit să arate lipsă de respect faţă de părinţii lor. pe care i-au văzut. 3 The Youth’s Instructor.4 Dacă părinţii sau copiii vor fi bine primiţi vreodată în locaşurile cereşti. În respectarea părinţilor şi în ascultarea de ei. la maturitate. ei vor fi buni şi amabili. Însă. şi astfel vor fi mai bine pregătiţi să-L iubească pe Dumnezeu. 1903. 15 iunie 1893.5 1 Pacific Health Journal. Copilul tinde să fie supărăcios. egoismul şi lipsa stăpânirii de sine îl vor lăsa în voia relelor care se dezlănţuie în ţara noastră.ASCULTAREA – LECŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ 57 înţelepciune. 4 Counsels on Sabbath Work. [83] ei pot fi învăţaţi să asculte… Mama nu trebuie să-i îngăduie copilului să profite de ea nici măcar într-o singură situaţie şi. 5 Manuscris 60. O atitudine statornică şi bunătatea. 2 Sfaturi pentru părinţi.3 [84] Numai cei ascultători intră în ceruri. 112. îi va plăcea să facă tot ce vrea. pentru că au ocazia de a-L cunoaşte şi de a-L iubi pe Dumnezeu. cât şi prin exemplu. iubitori şi respectuoşi faţă de părinţii lor. Aceste înclinaţii rele se dezvoltă o dată cu creşterea. mânia şi voinţa nestăpânită să-şi urmeze calea în primii trei ani de viaţă ai copilului.2 Ascultarea de părinţi conduce la ascultarea de Dumnezeu. care îl vor convinge pe copil de dragostea ei. dacă îngăduiţi ca egoismul. – Părinţii şi profesorii să întipărească în mintea copiilor gândul că Domnul le dăruieşte viaţa aceasta spre a vedea dacă vor asculta de El cu dragoste şi respect. . pentru a-şi menţine autoritatea. Încăpăţânarea nu va trebui să fie tolerată niciodată. aplicând adevărul prin ajutorul dat de Dumnezeu. vor realiza acest obiectiv. iubitoare. nu este necesar să apeleze la măsuri aspre. 79. că sunt ai lui Dumnezeu şi Îl vor onora printr-o viaţă ordonată şi printr-o conversaţie evlavioasă. p. vor recunoaşte atât prin învăţătură. p. copiii pot învăţa cum să-L respecte pe Tatăl lor ceresc şi să asculte de El. educatori şi elevi.

care fac să apară în mintea tinerilor înstrăinarea şi supărarea faţă de părinţi şi educatori şi. ei trebuie să înveţe lecţia ascultării… Acest obicei va fi format printr-un efort blând şi perseverent. Neascultarea nu trebuie să fie îngăduită. dacă au învăţat lecţia ascultării de părinţi. 26 februarie 1880. 110. iar copiii vor dori să-şi împlinească propria voinţă. 111. Copiii să fie învăţaţi încă din primii ani să asculte necondiţionat de părinţii lor. Păcatul stă la uşa părinţilor care le îngăduie copiilor lor să fie [86] neascultători… Copiii să înţeleagă faptul că trebuie să asculte. Ca urmare. educatori şi elevi. Astfel pot fi prevenite.4 1 Sfaturi pentru părinţi. – Prima grijă a părinţilor trebuie să fie aceea de a institui o bună conducere în familie. părinţii trebuie să se asigure că regulile nu sunt călcate… Dacă le îngăduie să continue în neascultare. – Copiii trebuie învăţaţi că toate capacităţile le-au fost date pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. 2 Pacific Health Journal. – În calitate de învăţători în propria familie. totuşi. prea adesea. preîntâmpinând toate contrazicerile şi eschivările. educaţia primită în copilărie influenţează experienţa religioasă şi modelează caracterul omului. împotrivirea faţă de orice autoritate omenească sau divină. ianuarie 1890.CAPITOLUL 12 ASCULTAREA TREBUIE SĂ AJUNGĂ UN OBICEI Un efort blând şi perseverent.1 Nu îngăduiţi contrazicerile sau eschivările. În acest scop. 3 Signs of the Times. acele conflicte de mai târziu dintre voinţă şi autoritate. 4 Manuscris 82. . Copiii trebuie aduşi la supunere şi ascultare.3 Nu îngăduiţi nici o excepţie. părinţii vor da greş în a exercita o disciplină corespunzătoare. p. 1901. disciplina strictă poate să provoace nemulţumirea. vor fi mai bine pregătiţi să se supună cerinţelor lui Dumnezeu. într-o mare măsură. Cuvântul părinţilor să fie lege.2 Uneori.

– Copiii trebuie să fie învăţaţi să asculte de conducătorul familiei. educatorii.3 Să fie prezentate motivele pentru ascultare. fără cicăleală sau vânare de greşeli. – Cerinţele părinţilor trebuie să fie întotdeauna rezonabile. am dovedit că ei nu-şi vor iubi mai puţin părinţii şi educatorii pentru că i-au împiedicat să facă răul. ci printr-o conducere înţeleaptă. ura faţă de lu1 Manuscris 18. Plăcerea de a face lucruri nesăbuite. 10 mai 1895. Asemenea părinţi sunt mustraţi de Dumnezeu. respectând legea din viaţa de cămin. cu toţii trebuie să exercite o influenţă educativă. – Dacă nu cer de la copiii lor o ascultare promptă şi deplină. Părinţii să-i înveţe pe copiii lor cu blândeţe. aşa încât să respecte Legea lui Dumnezeu… Îndată ce pot să înţeleagă natura Legii lui Dumnezeu. . care sunt sub stăpânirea voastră. Ei au dat greş în a-i învăţa prima lecţie a creştinismului: „Temerea de Domnul este începutul înţelepciunii”. neascultători. părinţii vor da greş în a pune temelia corectă a caracterului celor mici.1 Cerinţele să fie rezonabile. Părinţii creştini trebuie să-i educe pe copiii lor. Bunătatea nu trebuie să fie manifestată printr-o indulgenţă nesăbuită. nerecunoscători şi nesfinţi. 5 Review and Herald. Ei îi pregătesc pe copiii lor pentru a-i dezonora când vor fi în vârstă şi vor aduce durerea în inima lor când se vor apropia de mormânt. 2 Sfaturi pentru părinţi. 1897.ASCULTAREA – LECŢIA CEA MAI IMPORTANTĂ 59 Cereţi o ascultare promptă şi deplină. [87] ca să ştie ce trebuie să facă şi ce trebuie să nu facă. dorinţa de a face răul. Să-şi formeze un caracter echilibrat. pe care Dumnezeu poate să-l aprobe. 19 septembrie 1895. Înţeleptul spune că „nebunia este lipită de inima copilului”.5 Mulţi părinţi creştini nu le poruncesc copiilor lor să le urmeze exemplul. prin şnururile de mătase ale iubirii. 1891. Taţii şi mamele. p. trebuie să fie făcuţi să vă asculte. 158. căutând să-şi lege inima de inima lor. educatori şi elevi. Ei au neglijat să-i crească pe copiii lor „în mustrarea şi învăţătura Domnului”. 3 Review and Herald. în mintea copiilor pot fi întipărite motivele pentru ascultare şi respect. iar apoi se miră că aceşti copii sunt perverşi.2 În educarea copiilor noştri şi în educarea copiilor altora. 4 Manuscris 126. care-i va ajuta pe cei mici să crească în temere de Domnul. Cuvântul vostru să fie lege pentru ei. care să promoveze orice interes spiritual şi să aducă în cămin şi în şcoala de acasă o atmosferă sănătoasă.4 Cuvântul părinţilor să fie lege. – Copiii voştri. fraţii şi surorile mai mari. 159.

Dacă le îngăduiţi copiilor voştri să desconsidere dorinţele voastre [88] şi să nu acorde nici o atenţie legilor casei. 4 Manuscris 24b. Acest fel de lucrare îndeplinită în familie va avea o mare influenţă spre bine şi nu numai copii vor fi reţinuţi de la rău şi determinaţi să iubească adevărul şi neprihănirea.2 A-i face cu ochiul păcatului.3 Obiceiul de a asculta se formează prin repetare. aceeaşi lipsă de respect şi dragoste de sine chiar şi în viaţa religioasă şi în biserică. – Învăţaţi-i pe copiii voştri să vă cinstească. 1894. Voi îi îngăduiţi diavolului să facă tot ce vrea. şi totuşi fără nerăbdare şi pasiune. Să nu-i lase pe copiii lor să ghicească în legătură cu ce este bine. ci să le arate calea în termeni inconfundabili şi să-i înveţe să meargă pe ea. 14 aprilie 1895. părinţii trebuie să înceapă să le poruncească fiilor şi caselor lor să urmeze calea Domnului. îi faceţi cu ochiul păcatului. 2 Review and Herald. Ei trebuie să înveţe să reprime greşeala cu fermitate. . Începutul tuturor acestor rele este scris în cărţile cerului ca fiind cauzat de neglijenţa părinţilor.1 Influenţa unui copil neascultător. 4 mai 1895. 3 Review and Herald. iar copiii vor duce cu ei aceeaşi nesupunere. Părinţii nu pot să îndeplinească lucrarea cerută de Domnul fără să gândească serios şi fără să studieze mult Cuvântul lui Dumnezeu. pentru că Legea lui Dumnezeu le cere copiilor să îndeplinească această datorie.60 ÎNDRUMAREA COPILULUI crurile sfinte sunt câteva dintre dificultăţile cu care părinţii trebuie să se confrunte în câmpul misionar din cămin. … Prin puterea lui Dumnezeu. ci şi părinţii vor beneficia în aceeaşi măsură. ca să-i poată învăţa pe copii în conformitate cu îndrumările Sale. 13 martie 1895.4 1 Review and Herald. – Un copil neascultător poate să le facă un mare rău acelora cu care se asociază. – Lecţiile ascultării şi ale respectului faţă de autoritate trebuie să fie repetate adesea. pentru că îi va influenţa şi pe alţi copii să-i urmeze exemplul.

Copiii voştri învaţă repede ce să se aştepte de la voi. Mamelor. copiii mici aud şi înţeleg ce se vorbeşte despre ei şi ştiu în ce măsură le este acordată îngăduinţa. ei ştiu când voinţa lor o învinge pe a voastră şi vor profita cât mai mult de biruinţa lor. trebuie să câştigaţi în acest punct. a lăsa legea în mâinile copilului şi a-i da voie să conducă este cea mai mare cruzime. de a-i califica să ocupe o poziţie onorabilă în lume. marele scop al educaţiei lor? Este acela de a-i pregăti pentru viaţă şi pentru datoriile ei. p. mai 1890. trebuie să-i educaţi pe copiii voştri să se supună dorinţelor voastre.2 A îngădui dezvoltarea obiceiurilor greşite. pentru că nici un om nedisciplinat şi încăpăţânat nu poate spera să aibă succes în lumea aceasta sau vreo răsplată în cea viitoare. în cele din urmă. 16 martie 1891. .68. – Când se uită la copiii care i-au fost încredinţaţi în grijă.SECŢIUNEA A V-A ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE CAPITOLUL 13 STĂPÂNIREA DE SINE Pregătiţi-i pe copii pentru viaţă şi pentru datoriile ei. să facă binele. 2 Signs of the Times.3 1 Pacific Health Journal. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. să obţină răsplata celui neprihănit? Dacă este aşa. Dacă doriţi să vă păstraţi controlul asupra copiilor voştri şi să vă păstraţi demnitatea ca mamă. să-i binecuvânteze pe semenii lor şi. – Înainte de a ajunge la vârsta de un an.1 Educaţi-i pe copii să se supună. mama ar face bine să se întrebe cu o adâncă îngrijorare: Care este marea ţintă. atunci prima lecţie pe care trebuie să o înveţe copiii este stăpânirea de sine.

dacă vor câştiga o dată biruinţa prin plâns. el nu este stăpânul. fără a lua în considerare faptul că le inspiră copiilor lor spiritul egoist. Copiilor să nu li se îngăduie să-şi manifeste furia. dar oare va trebui să-i îngăduim noi să-i modeleze după voinţa lui? Aceşti micuţi nu pot discerne spiritul care îi influenţează.62 ÎNDRUMAREA COPILULUI Nu satisfaceţi dorinţele egoiste. caracterul copilului va fi modelat greşit. ei se vor aştepta să o câştige din nou. Acesta este timpul să fie mustrat spiritul rău. mai târziu. – Una dintre lecţiile preţioase pe care mama va trebui să le repete adesea este că nu copilul este cel care conduce. vor constata cât de dificil va fi să contracareze influenţa educaţiei din primii ani ai copilăriei. să nu li se permită să se arunce pe jos. când voinţa lui a fost contrazisă în vreun fel. pentru că. prin acest fapt. strigând şi plângând pentru că li s-a refuzat ceva care nu a fost spre binele lor. – Dacă nu sunt atenţi. dacă sunt motivate de egoism. chiar dacă inima voastră duioasă doreşte tot aşa de mult să facă aşa.3 [93] Când să fie mustrat spiritul rău. încât îi vor determina să pretindă o atenţie şi privilegii care îi vor obliga pe părinţi să renunţe la ei înşişi pentru a le face pe plac micuţilor lor. A doua oară. În felul acesta. iar datoria părinţilor este aceea de a-şi exercita judecata şi înţelepciunea pentru ei. Mamele par să considere aceste izbucniri de mânie ca fiind ceva ce trebuie suportat şi par indiferente faţă de comportamentul copilului. 3 Signs of the Times. Copiii trebuie să înveţe de timpuriu că dorinţele lor nu pot să fie satisfăcute. Obiceiurile lor trebuie să fie supravegheate cu 1 Signs of the Times. Am fost tulburată. ea îi învaţă stăpânirea de sine. – Adesea am văzut că micuţul se aruncă pe jos şi ţipă. 2 Manuscris 43. iar părinţii vor ceda dorinţelor lor. părinţii îi vor trata pe copiii lor într-o asemenea modalitate. când am văzut cât de mulţi părinţi le îngăduie copiilor lor manifestarea furiei pătimaşe. ci voinţa şi dorinţele ei sunt cele care trebuie să fie mai presus de orice. . În felul acesta.2 Nu îngăduiţi niciodată manifestarea furiei pătimaşe. Nu le daţi nici un lucru după care plâng. lupta va fi mai aprigă. Vrăjmaşul va încerca să ţină în stăpânire mintea copiilor noştri. 16 martie 1891. iar repetarea acestui comportament va duce la formarea unui obicei. – Printre primele sarcini ale mamei este aceea de a înfrâna pasiunea micuţilor ei.1 Nu le daţi copiilor nici un lucru după care plâng. 1900. 13 august 1896. Totuşi. părinţii le fac un rău copiilor şi. Copiii le vor cere părinţilor [92] să facă pentru ei unele lucruri spre a le satisface dorinţele.

părinţii ar vedea că. 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. – Temperamentul pervertit trebuie să fie reprimat la copil cât mai curând cu putinţă. Dacă tinerii ar fi fost educaţi corespunzător în cămin. Înclinaţiile rele să fie înfrânate. îndelunga răbdare. 4 Pacific Health Journal. Defectele lui se vor întări o dată cu trecerea anilor. în timp ce vor căuta să-şi îndeplinească datoria în aşa fel încât să primească aprobarea lui Dumnezeu. ca urmare nu-şi pot educa propriii copii cu privire la renunţarea la pofte şi nu-i pot învăţa stăpânirea de sine. 2 Manuscris 9. 5 Signs of the Times. aflaţi în braţele lor. Îngăduinţa manifestată faţă de un copil cu un temperament pătimaş şi pervertit va duce la ruina lui. ianuarie 1890. p. în conformitate cu principiile şi obiceiurile corecte. Cu cât această datorie este mai amânată. nu am fi văzut starea îngrozitoare a răului care există în rândul lor.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 63 atenţie. Ei ar învăţa răbdarea. Dacă şi-ar asuma lucrarea încredinţată de Dumnezeu şi i-ar învăţa. cu atât va fi mai dificil de îndeplinit. Ei trebuie să fie trataţi cu o bunătate deosebită. vor încetini [94] dezvoltarea minţii lui şi vor inhiba toate trăsăturile bune şi nobile ale caracterului său. 1893. 61. dar cu fermitate. părinţii trebuie să-şi formeze acest obicei mai întâi ei înşişi. ar învăţa lecţii preţioase în şcoala lui Hristos. iar mintea să fie stimulată în favoarea binelui.3 Exemplul de stăpânire de sine al părintelui este vital. octombrie 1897. 24 noiembrie 1881. Trăsăturile de caracter care ar opri în mod natural dezvoltarea defectelor lor specifice trebuie să fie cultivate şi întărite. 3 Pacific Health Journal.1 Începeţi cu „cântecele Betleemului” – Mamele să-i educe pe copilaşii . Copilul să fie încurajat în orice efort de stăpânire de sine. – Părinţii preferă confortul şi plăcerea într-o măsură prea mare pentru a-şi îndeplini lucrarea care le-a fost rânduită de Dumnezeu în viaţa de familie. Să nu le îngăduie să se izbească de podea cu capul… Mamele să-i educe încă din fragedă copilărie. Începeţi cu cântecele Betleemului.5 Nu şovăiţi în facerea binelui. Cântaţi-le aceste cântece liniştite despre Hristos şi iubirea Sa. Ei nu-şi controlează poftele morbide sau temperamentul pătimaş. . Cearta şi căutarea de greşeli din partea părinţilor încurajează un temperament iute şi pătimaş la copiii lor. cât şi prin exemplu. fără nici o şovăială sau nehotărâre. – Unii părinţi nu au nici un control asupra lor înşişi. Tonurile blânde au o influenţă liniştitoare. stăpânirea şi renunţarea la sine. în zilele noastre. atât prin cuvinte. Copiii cu un temperament iute şi pătimaş au nevoie de o îngrijire specială din partea părinţilor lor.2 Fără şovăială şi nehotărâre.4 Dacă doresc să-i înveţe pe copiii lor să se stăpânească.

A rosti cuvinte mânioase este ca şi când a-i izbi o cremene de alta: sentimentele de ură se aprind îndată. – Trebuie să nu ne pierdem niciodată controlul asupra noastră înşine. şi tocmai acestea sunt lecţiile pe care trebuie să le prezinte copiilor lor. ei au căzut – unul ca „victimă a necumpătării. să faceţi posibil ca El şi îngerii să locuiască împreună cu voi. În cămin. 10 iulie 1888. noiembrie 1880. decât să se învingă pe ei înşişi. Trebuie să trăim în chip vrednic. şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi”. an după an. Când constată că necesită un efort istovitor. care a condus vreodată o armată în luptă şi la biruinţă. celălalt ca victimă a unei ambiţii nebune”. sfinţirea Duhului lui Dumnezeu şi frumuseţea sfinţeniei. Primiţi neprihănirea lui Hristos. sunt mai presus decât generalul cel mai renumit. Să nu renunţaţi şi să nu vă lăsaţi familiile să alunece într-un comportament dezlănţuit. Este păcat să vorbim nerăbdător sau iritat. 1901. până când caracterul copilului vostru este format şi până când se formează obiceiuri corecte.64 ÎNDRUMAREA COPILULUI dragostea şi blândeţea. în acelaşi timp. o aptitudine tot mai mare. Alexandru şi Cezar au constatat că este mai uşor să învingă lumea. În ochii lui Dumnezeu şi ai îngerilor. şi după ce încep. doar una îmi aduce o mângâiere acum. Să păstrăm mereu în atenţia noastră Modelul desăvârşit. 3 Good Health. Prea mulţi obosesc în facerea binelui. o stăpânire de sine continuă. reprezentându-L corect pe Hristos.3 1 Review and Herald. iar aceasta este biruinţa pe care am câştigat-o asupra temperamentului meu furtunos” [96].1 Nu vă pierdeţi niciodată controlul asupra voastră înşivă. cu o energie înnoită. . bărbatul sau femeia care îşi păstrează echilibrul minţii. Trebuie să-L invitaţi pe Oaspetele ceresc să vină în casa voastră şi. Lucrarea continuă zi după zi. sau să ne simţim mânioşi – chiar dacă nu vorbim. 2 Manuscris 102. După ce însuşirile morale ale părinţilor sunt sensibilizate. precum şi cunoştinţa pentru a întâmpina urgenţele neaşteptate [95] care apar. ei ajung să se descurajeze. când sunt ispitiţi să-şi îngăduie pasiunile. Nu fiţi niciodată ca o castană spinoasă.2 Înţeleptul spune: „Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz. „Dintre toate biruinţele mele. să nu vă îngăduiţi cuvinte aspre şi certăreţe. ca să le puteţi descoperi Lumina vieţii acelora care se află în jurul vostru. După ce au cucerit naţiune după naţiune. să-şi îndeplinească lucrarea neglijată. lună după lună. să nu se descurajeze şi nici să nu-şi îngăduie să se lase împiedicaţi în lucrare. să renunţe la luptă şi să-l lase pe vrăjmaşul sufletului să-şi împlinească voia.

dacă le este îngăduit. – Copiii trebuie să fie învăţaţi să-i respecte pe cei ce au o judecată cu experienţă. 4 Sfaturi pentru părinţi. Acestea trebuie să fie împiedicate. 75. ei trebuie să fie liniştiţi şi respectuoşi. – Mama să nu îngăduie ca mintea să-i fie ocupată cu prea multe lucruri…. Să fie învăţaţi că. educatori şi elevi. pentru ca frumuseţea vieţii de cămin să nu fie stricată. au privilegiul de a face în casă orice fel de zgomot doresc. 25 septembrie 1901. Ei trebuie să fie educaţi aşa încât mintea lor să fie în armonie cu aceea a părinţilor şi educatorilor şi să înţeleagă necesitatea de a urma sfaturile acestora din urmă. învăţaţi-i pe copiii voştri că trebuie să se supună legii. Cu sârguinţa cea mai mare şi vegherea cea mai atentă. Dacă aceste trăsături de caracter discutabile nu sunt reprimate în primii lor ani. p. 1899. vor urma orice impuls care vine din inima lor necunoscătoare şi fără experienţă. Copiii vor fi tot aşa de fericiţi.2 Părinţii le fac o mare greşeală copiilor lor. Să fie formulate şi impuse reguli înţelepte. – Taţi şi mame. când le îngăduie să strige şi să plângă. Astfel.4 1 Manuscris 64. deoarece sunt copii.1 În cămin trebuie să domnească liniştea. caracterul lor nu va fi ca o trestie plecată în voia vântului. ei vor face gălăgie şi tulburare în cămin. Copiii vor fi la fel de fericiţi. În spiritul lor exuberant. 3 Ibidem. Nu le îngăduiţi să creadă că.. ea trebuie să aibă grijă de micuţii care. când se vor depărta de mâna călăuzitoare a celor care i-au educat. dacă sunt învăţaţi să fie liniştiţi în casă. întărite şi dezvoltate. Ei nu trebuie să fie lăsaţi să fie neglijenţi şi obraznici.3 [98] Învăţaţi-i pe copii respectul pentru cei care au o judecată cu experienţă.CAPITOLUL 14 LINIŞTEA ŞI RESPECTUL Împiedicaţi gălăgia şi tulburarea necuvenite. atunci când vin vizitatori. 2 Signs of the Times. dacă sunt educaţi să nu facă astfel de lucruri. copiii le vor lua cu ei. în viaţa religioasă şi profesională.. .

iar dacă nu are. [99] conducători ai lui – şi care admite să se supună restricţiilor căminului. părinţii sunt consideraţi cei vinovaţi. mângâietori şi. „Respectul faţă de ce este sfânt”. Aceşti soli sunt alungaţi din multe cămine în care abundă nelegiuirea şi lipsa de politeţe 1 Scrisoarea 104. să-i respecte. 1897. 111.5 Respectul să fie cultivat cu atenţie6*. neascultători şi capricioşi acasă. – Manifestaţi respect faţă de copiii voştri. cu biserica şi cu familia. Spuneţi copiilor voştri exact ce vreţi de la ei. pentru ca îngerii să le poată vorbi. Poate că veţi întreba: „Ce vrei să spui.2 Dacă părinţii nu-şi menţin autoritatea.1 Mama… trebuie să-şi guverneze regatul cu înţelepciune şi demnitate. 236. p. Tatăl şi mama au fost pe aceeaşi treaptă cu copiii. vol.66 ÎNDRUMAREA COPILULUI Îngăduinţa părinţilor încurajează lipsa de respect. 5 Mărturii. 308. – Când copiilor li se îngăduie să fie lipsiţi de respect. 6∗ Pentru o tratare mai amplă a acestui subiect. când vor merge la şcoală. ea va impune respectul copiilor ei.7 Domnul doreşte ca noi să înţelegem că trebuie să-i facem pe copiii noştri să aibă o relaţie corectă cu lumea. şi nu le îngăduiţi să vă adreseze cuvinte lipsite de respect. să-l respecte pe cel pe care îl consideră tutorele lui sau pe cei cu care locuieşte – ca fiind nişte sfătuitori. vezi capitolul 80. aflată sub controlul lui Dumnezeu. în unele privinţe. Influenţa ei în cămin trebuie să fie absolută. care simte că este datoria lui. p. 4 Manuscris 114.3 Rezultatul unei obrăznicii nedisciplinate. 1894. 2 Sfaturi pentru părinţi.4 O atitudine înţeleaptă a tânărului. – Înţelept este acel tânăr mult binecuvântat. . când declari că trebuie să-i învăţăm să fie politicoşi cu Dumnezeu?” Vreau să spun că trebuie să fie învăţaţi să-L respecte pe Tatăl nostru ceresc şi să preţuiască sacrificiul măreţ şi infinit pe care Hristos l-a făcut pentru noi… Părinţii şi copiii să păstreze o legătură strânsă cu Dumnezeu. Fiecare copil să fie învăţat să manifeste un respect adevărat faţă de Dumnezeu.2. copiii nu vor avea nici un respect faţă de profesorul sau directorul şcolii. cuvântul ei să fie lege. 1903. dacă are părinţi. 7 Profeţi şi regi. – Respectul… este un dar care trebuie să fie cultivat cu atenţie. Să-i învăţăm să fie politicoşi unii cu alţii şi să fie politicoşi cu Dumnezeu. educatori şi elevi. p. 3 Manuscris 14. Dacă este o mamă creştină. Relaţia lor cu familia este primul lucru care trebuie să fie luat în considerare. Ei nu au învăţat niciodată în cămin respectul pe care ar fi trebuit să-l manifeste.

Să preluăm spiritul cerului din Cuvântul Său şi să-l aducem în viaţa noastră de aici. – Copiilor să le fie arătat că adevăratul respect este manifestat prin ascultare. aşa cum sunt descoperite în Cuvântul Lui şi în lucrările creaţiunii. educatori şi elevi. când te vei culca şi când te vei scula” (Deuteronom 11. p.2 Respectul este manifestat prin ascultare. Dacă vor să-i câştige pe fiii şi fiicele lor pentru Cuvântul lui Dumnezeu. decât ascultarea – să faci tot ce El a spus. 1902. când vei merge în călătorie.3 1 Manuscris 100. despre slava şi puterea Lui. mai plăcută Lui.1 Cum să-i învăţăm pe copii respectul. . [100] Aceia care doresc ca fiii şi fiicele lor să-L iubească pe Dumnezeu şi să-L cinstească trebuie să vorbească despre bunătatea Lui. 504 3 Sfaturi pentru părinţi. – Părinţii pot şi trebuie să-i cointereseze pe copiii lor în diferitele cunoştinţe aflate pe paginile Sfintelor Scripturi. p. Dumnezeu n-a poruncit nimic nesemnificativ şi nu există altă cale de a-ţi manifesta respectul. Ei trebuie să fie buni cunoscători ai învăţăturilor lui şi să le vorbească despre ele. 111. 2 Patriarhi şi profeţi.19). aşa cum a poruncit Dumnezeu lui Israel: „Când vei fi acasă. trebuie să aibă ei înşişi interes pentru el.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 67 faţă de Dumnezeu.

dacă li se îngăduie să umble cu toate lucrurile pe care le văd. Mamelor. [102] Copiii nu vor fi mai fericiţi. învăţaţi-i pe copiii voştri încă din primii ani că nu trebuie să considere toate lucrurile din casă ca şi cum ar fi nişte jucării. dar educaţia lui îl va face să aducă multe neplăceri şi să distrugă.1 Învăţaţi-i pe copii respectul pentru proprietatea altora. 2 igns of the Times. să fie dezvoltată şi cultivată. Copiii să fie învăţaţi că nu au voie să ţină casa într-o dezordine continuă. – Educaţia trebuie să fie cuprinzătoare şi uniformă. E posibil să nu fie un copil rău. Să refuze cu fermitate a le îngădui copiilor să umble nestingheriţi cu toate lucrurile din casă şi să le arunce pe podele sau în noroi. nu îngăduiţi ca înclinaţia de a distruge. . şi să fie categorici. 25 septembrie 1901. Pentru confortul şi fericirea familiei. se învaţă ordinea. Fără să-şi piardă stăpânirea de sine. Prin aceste mici observaţii. ei trebuie să înveţe să respecte legile proprietăţii. Fiecare mamă să fie sârguincioasă şi să nu îngăduie ca mintea să-i fie abătută de nimic. părinţii să le spună copiilor: Nu. Dumnezeu spune „Să faci” şi „Să nu faci”.2 1 Manuscris 64. Indiferent cât vor protesta copiii. umblând cu lucrurile pentru propriul amuzament.CAPITOLUL 15 GRIJA ÎN TRATAREA PROPRIETĂŢILOR Reprimaţi înclinaţia de a distruge lucrurile. Ea trebuie să nu le îngăduie copiilor ei să-şi urmeze voia nestăpânită în tratarea lucrurilor din casă. Copiii să fie învăţaţi că nu au voie să umble cu lucrurile care le aparţin altora. Aceia care îi îngăduie copilului un astfel de comportament îi fac un mare rău. Dacă nu sunt educaţi să fie grijulii. dar cu hotărâre. 1899. care este mare în primii ani ai copiilor. – Unii părinţi le îngăduie copiilor să fie distrugători şi să folosească drept jucării lucruri pe care nu ar avea voie să le atingă. vor creşte cu trăsături de caracter neplăcute şi distructive.

educatori şi elevi. îi învăţaţi să fie distrugători. Daţi-le jucării puţine. – Nu le daţi copiilor jucării care se strică uşor. Aceste sugestii. dar bune şi rezistente.1 1 Sfaturi pentru părinţi. înseamnă mult în educarea copilului. p. . Dându-le.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 69 Jucării rezistente şi durabile. oricât de mărunte ar părea. 123.

Orice faptă nepăsătoare. 3. De la cea mai fragedă vârstă. – În educaţia timpurie a copiilor. caracter şi importanţă divină. orice abuz asupra minunatului mecanism al lui Dumnezeu. p.3 Fericirea viitoare a familiilor voastre şi bunăstarea societăţii depind într-o mare măsură de educaţia fizică şi morală pe care copiii voştri o primesc în primii ani ai vieţii. . Fiecare lege care guvernează maşinăria omenească trebuie să fie considerată de aceeaşi origine. când se înfiripează priceperea. 4 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. vol. însă corpul omenesc este cel mai uimitor. Noi putem privi şi admira lucrarea lui Dumnezeu în lumea naturală. 156. dacă omul va asculta de legile Sale şi va coopera cu El.4 1 Lucrarea misionară medicală. mulţi părinţi şi profesori nu reuşesc să înţeleagă faptul că trebuie să fie acordată cea mai mare atenţie condiţiei fizice şi că este posibil să obţină o stare de sănătate a trupului şi a minţii. – Creatorul omului este Cel care a făcut să funcţioneze maşinăria vie a corpurilor noastre. constituie o călcare a Legii lui Dumnezeu. p. Iehova ne-a lăsat o imagine despre Sine Însuşi. p. 3 Health Reformer. 142. prin desconsiderarea legilor Sale specifice pentru corpul omenesc.1 Primul studiu al tinerilor trebuie să aibă scopul de a se cunoaşte pe ei înşişi şi de a şti cum să-şi păstreze sănătatea trupului. 221. ca şi Cuvântul lui Dumnezeu. mintea omului trebuie să cunoască structura fizică. În aceasta. Fiecare funcţie a acesteia a fost minunat întocmită.2 Învăţături de o importanţă principală. 2 Mărturii. lipsită de atenţie. căci omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu.CAPITOLUL 16 PRINCIPIILE SĂNĂTĂŢII Începeţi de timpuriu educaţia cu privire la sănătate. iar Dumnezeu S-a angajat să păstreze această maşinărie omenească în stare de sănătate. decembrie 1872.

dezvoltarea trupească. copilul îşi asigură în mod natural vigoarea şi dezvoltarea fizică necesară.1 Vieţuirea sănătoasă trebuie să fie o problemă de familie. Joaca. [105] În condiţii normale favorabile. Dacă în efortul vostru nu puteţi vedea nici o îmbunătăţire specială. Dacă prin mijloacele acestea aţi reuşit să uitaţi de voi înşivă. semănatul. Ei cunosc numai puţin despre maşinăria vie. Masa locuitorilor lumii. ei pot fi ajutaţi să înţeleagă că. educatori şi elevi. Totuşi. spre a-i educa pe scumpii lor copii. dacă 1 Mărturii. suferind de boală. instruiţi cu răbdare.14). Nepăsarea privind sănătatea corporală tinde spre nepăsare faţă de caracterul moral. 370. trebuie să plătească pedeapsa. Să studieze principiile reformei sanitare şi să-i înveţe pe copiii lor că drumul renunţării la sine este singurul drum pe care pot merge în siguranţă. dacă vor călca legile fiinţei lor. 2 Idem. munca la câmp. – Dacă părinţii înşişi ar avea conştiinţă şi ar simţi importanţa pe care o are punerea ei în practică. 536. Copiii trebuie [104] să fie instruiţi cu privire la corpurile lor. 3 Sfaturi pentru părinţi. prin dispreţuirea legii fizice distrug puterea lor de stăpânire de sine şi ajung nepotriviţi pentru a aprecia realităţile veşnice. p. şi în aspectele fizice el trebuie pregătit cu atenţie. Stăruiţi în continuare până ce veţi obţine biruinţa finală. 6. – Vieţuirea sănătoasă trebuie să fie o problemă a familiei. punct cu punct. 108. puţin aici. să nu vă descurajaţi. Neştiutori cu bună ştiinţă ai propriei făpturi. David spune: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată” (Psalmi 139.3 Ascultarea de legile naturii conferă sănătate. este mult mai uşor de asigurat decât pregătirea spirituală.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 71 Părinţii trebuie să înţeleagă fiziologia şi să-i înveţe pe copii. Părinţii trebuie să fie conştienţi de responsabilităţile date de Dumnezeu. aţi făcut un pas în direcţia cea bună. printr-o educaţie răbdătoare. adunarea recoltei – toate acestea asigură dezvoltarea fizică.2 Pregătirea fizică trebuie să fie asigurată. . activitatea în aer liber. p. – Pregătirea fizică. am vedea o ordine diferită a lucrurilor printre tineri şi copii. vol. pregătindu-le astfel calea pentru a suferi pedeapsa pentru călcarea legilor naturii. poruncă peste poruncă. Arătaţi-le că. Încă de la o vârstă timpurie. Continuaţi să-i învăţaţi pe copiii voştri cu privire la corpul lor şi cum să se îngrijească de el. ei îşi conduc copiii pe cărarea satisfacţiilor personale. 537. vol. Învăţaţi-i pe copiii voştri să judece de la cauză la efect. Există puţini tineri care au o cunoaştere precisă despre tainele vieţii omeneşti. p. puţin acolo. – Copiii noştri trebuie să fie învăţaţi că pot să-şi cunoască propriul organism. 2.

trebuie să respecte legile sănătăţii. Ei trebuie să înţeleagă faptul că viaţa lor nu poate fi folositoare. . decembrie 1872.1 1 Health Reformer. dacă sunt schilodiţi de boală. dacă aduc boala asupra lor înşişi. De asemenea. ei nu pot să fie pe placul lui Dumnezeu. prin desconsiderarea legilor sănătăţii.72 ÎNDRUMAREA COPILULUI doresc să nu sufere dureri şi boală.

– Murdăria în casă este o mare greşeală. cât şi trupeşte. iar acel Dumnezeu care a fost aşa de atent la detalii. când va trece printre ei. îi învăţaţi nişte lecţii spirituale. să vadă murdăria lor. . 1899. Oare nu ar trebui să facem o reformă mai bună. pentru că ea are un efect educativ. Învă1 Manuscris 32. iar influenţa ei este vastă. Ei vor înţelege că Dumnezeu doreşte să fie curaţi atât în inimă. este inacceptabilă pentru Dumnezeu. p.2 Curăţenia să ajungă o a doua natură. – Domnul le-a poruncit copiilor lui Israel să-şi spele hainele şi să îndepărteze orice necurăţie din tabăra lor.1 Dacă Dumnezeu a fost aşa de atent la detalii.CAPITOLUL 17 CURĂŢENIA Dumnezeu este atent la detalii. 82. care trăim în încăperi închise. Dumnezeu v-a încredinţat lucrarea de a-i educa pe copiii voştri în această privinţă. iar când îi învăţaţi pe copii să-şi formeze obiceiul curăţeniei. Dumnezeu trece prin casele noastre astăzi şi Se uită la condiţiile lipsite de igienă ale familiilor noastre şi la obiceiurile îndoielnice. 2 Counsels on Health. atunci nu cere cu nimic mai puţin de la noi. Vouă vi s-au încredinţat copilaşii Domnului. Dumnezeu v-a făcut slujitorii Săi. ca nu cumva. încât să le poruncească să fie curaţi acelora care călătoreau prin pustie şi erau în aer liber tot timpul. gândurile şi obiceiurile copiilor trebuie să fie orientate corect… Arătaţi-le că murdăria. şi vor fi conduşi la o înţelegere a principiilor pe care Dumnezeu le-a rânduit să motiveze fiecare faptă din viaţa lor. cerându-le copiilor lui Israel să-şi formeze obiceiul curăţeniei nu va aproba nici o murdărie în casele din zilele noastre. Chiar şi în copilărie. [107] indiferent dacă este murdăria trupului sau a îmbrăcămintei. ca să inspiraţi principii corecte în mintea copiilor voştri. şi fără întârziere? Părinţi. unde murdăria este mai uşor de observat şi are o influenţă mai nesănătoasă.

141. Învăţaţi-i pe copii să urască orice este murdar. dacă toţi ar înţelege faptul că aceste mici datorii nu trebuie să fie neglijate! Toată viaţa lor viitoare va fi modelată de obiceiurile şi practicile din copilărie. . 2. ca pe nişte păpuşi. Să fie exercitată o vigilenţă continuă.74 ÎNDRUMAREA COPILULUI ţaţi-i să mănânce în condiţii de curăţenie. s-au descoperit multe epidemii de friguri. Nu ar trebui să se accepte prezenţa resturilor vegetale sau a grămezilor de frunze căzute în apropierea casei. neglijate. în resturile care putrezesc. prin faptul că nu li se îngăduie dezordinea. Hainele lor să fie confecţionate dintr-un material rezistent. 5 Scrisoarea 108. pentru ca obiceiul curăţeniei să ajungă o a doua natură pentru ei… Murdăria să fie dispreţuită aşa cum trebuie. Starea perfectă de curăţenie.3 Energia care este folosită acum – plănuind inutil ce veţi mânca. … Oh. Să nu mă înţelegeţi greşit în această privinţă. 1901. Microbi aducători de moarte abundă în colţurile întunecoase. – Familii întregi ar putea să fie ajutate şi binecuvântate. Păstraţi-le plăcute şi curate. 1899. ce veţi bea şi cu ce vă veţi îmbrăca – să fie orientată spre a le păstra trupul şi hainele curate. Nu este nimic murdar în nisipul curat şi pământul uscat. În unele oraşe. le pot fi oferite cunoştinţe sanitare. 1 Manuscris 32. care înseamnă aşa de mult pentru sănătatea fizică şi spirituală? Băieţii [108] şi fetele din familie trebuie să simtă că sunt membri ai casei. ci secreţiile trupului sunt cele care murdăresc şi fac necesar ca hainele să fie schimbate şi trupul să fie spălat. 66. dacă părinţii ar găsi să le dea ceva de făcut copiilor lor. p. În acest domeniu este nevoie de învăţături. lumina soarelui din belşug. De ce pastorii şi profesorii nu sunt mai expliciţi cu privire la acest subiect. 1901. atribuite materiei în stare de descompunere. Copiii sunt deosebit de susceptibili la impresii şi. mici sau mari. considerate ca fiind perfect sanitare. 3 Manuscris 79. Eu nu spun că trebuie să-i ţineţi pe copii în casă.2 Îmbrăcaţi-i pe copii simplu. în umezeală.5 Orice formă de murdărie duce la boală. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. ca să putrezească şi să otrăvească aerul. Să se străduiască să păstreze camerele curate şi cu un aspect plăcut. – Trebuie să cultivaţi o dragoste de ordine şi curăţenie strictă. mucegai şi putregai. p.4 Păstraţi-vă casele curate.1 Învăţaţi-i pe copii dragostea de curăţenie şi ura faţă de murdărie. vol. 2 Mărturii. de lângă locuinţa vreunui gospodar neglijent. Nimic murdar sau în stare de putrefacţie nu ar trebui să fie admis în cămin.

în cele mai mici amănunte. [109] Baia este un calmant pentru nervi. dacă este făcută cum trebuie. Dormitorul copiilor voştri să fie curat. dacă nu sunt schimbate şi spălate frecvent. Ea ajută intestinul.1 Curăţenia personală este esenţială pentru sănătate. Acesta va fi un mijloc de a-i educa să aleagă curăţenia. totuşi. 142. dacă nu sunt curăţaţi prin băi frecvente. în timp ce alte lucruri de o importanţă mai mare sunt neglijate. impurităţile vor fi reabsorbite. încât duhoarea care venea de la ele continuu mi s-a părut insuportabilă. p. mila şi dragostea de Dumnezeu. Cele mai multe persoane ar putea să se bucure de binefacerea unei băi zilnice. reci sau călduţe.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 75 acordarea întregii atenţii şi în cele mai mici detalii igienei vieţii din cămin sunt esenţiale pentru a scăpa de boală şi pentru voioşia şi vigoarea membrilor familiei. şi asigură o bună digestie. o baie fortifică organismul împotriva răcelii. – Curăţenia. Păstraţi curat şi sănătos orice lucru care ajunge sub ochii copiilor şi care intră în contact cu corpul lor zi şi noapte. Este de asemenea important ca îmbrăcămintea să fie păstrată curată.3 Păstraţi un echilibru corespunzător. este esenţială atât pentru sănătatea mintală. – Adesea. Hainele purtate absorb materia reziduală care este eliminată prin pori. Impurităţile sunt eliminate continuu din corp prin piele. oricât de lipsit ar fi de mobilier scump. pentru că ameliorează circulaţia. p. iar impurităţile care ar trebui să fie evacuate prin piele ajung o povară în plus pentru celelalte organe excretoare. . chiar şi acestea pot fi duse prea departe şi pot fi făcute să fie nişte datorii esenţiale. fie dimineaţa. 4 Idem. 68. am văzut paturile copiilor într-o asemenea stare. intelectul mult mai strălucit. în timp ce neglijează lucrurile mai importante din Lege – dreptatea. regulată. seamănă cu aceia care dau zecime din chimen şi mărar. dând sănătate şi energie fiecăruia. 276. Muşchii devin mai elastici. Cei care neglijează binele copiilor lor din aceste considerente. 2 Ibidem 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. Mintea şi corpul sunt deopotrivă fortificate.2 Împrejurimile curate ajută la curăţenie. În loc să mărească probabilitatea unei răceli. fie seara. cât şi pentru cea fizică. stomacul şi ficatul.4 1 Divina Vindecare. Milioanele de pori se astupă repede. sângele este adus la suprafaţă şi este obţinută o circulaţie mai uşoară. – Curăţenia şi ordinea sunt datorii creştine. p.

2 Formarea obiceiului grijii şi al ordinii. părinţii îi vor educa pe copiii lor să fie la fel. nu uitaţi că voi contribuiţi la mântuirea copiilor voştri.. Învăţaţi-i pe copiii voştri lecţia nepreţuită de a-şi păstra îmbrăcămintea curată. sfinţirea sufletului. 2 Manuscris 79. În calitate de supraveghetori şi profesori ai copiilor voştri. Aveţi o obligaţie faţă de Dumnezeu de a fi întotdeauna nişte modele de bună cuviinţă în căminul vostru… Nu uitaţi că în cer nu există dezordine şi că propriul cămin trebuie să fie un cer pe pământ. 3 Manuscris 24.CAPITOLUL 18 GRIJA. pentru că aceasta este calea cea mai uşoară. dacă dau pe faţă grijă şi ordine. Păstraţi-vă propria îmbrăcăminte curată. aveţi datoria de a pune fiecare lucru mic din casa voastră cu rafinament şi în ordine. 1901. murdari şi dezordonaţi. printr-o fermitate iubitoare.1 Părinţi.3 1 Scrisoarea 47a. virtute şi neprihănire.. trebuie să-i arătăm lumii că principiile adevărului şi ale neprihănirii nu-i fac pe oameni aspri. 1994. 1902. Noi. Iubirea adevărată nu-i va lăsa să alunece în lenevie şi neglijenţă. – Fiecărei familii i se cere să-şi formeze obiceiul grijii. . totuşi. Dacă obiceiurile voastre sunt corecte. plăcută şi respectabilă. – Cultivarea ordinii şi a bunului gust constituie o parte a educaţiei copiilor. ORDINEA ŞI SIMETRIA Cultivaţi ordinea şi bunul gust. Aduceţi-vă aminte că în îndeplinirea credincioasă a micilor treburi de zi cu zi în cămin. a trupului şi a spiritului. . cei care pretindem a crede adevărul. desăvârşindu-vă un caracter creştin. al ordinii şi al meticulozităţii. prin exemplul lor curat. dar neclintită în cultivarea obiceiului hărniciei. … [111] Dragostea de Dumnezeu va fi exprimată în familie prin dragostea faţă de copiii noştri. voi sunteţi împreună lucrători cu Dumnezeu. veţi corespunde cuvintelor Mântuitorului: „Voi sunteţi lumina lumii”.

memoria şi înclinaţiile.1 Păstraţi-vă propria cameră în ordine. se aduce scuza: „Nu pot să-mi termin munca. când toţi trebuie să fie în mişcare.2 Ore regulate de somn. 3 The Youth’s Instructor. ei nu numai că risipesc ocazii preţioase. nu ar fi mai bine să renunţăm la obiceiul de a schimba noaptea în zi şi orele proaspete ale dimineţii în noapte? Dacă îşi vor forma obiceiul ordinii. Am ceva de făcut. 2 Idem. iar momentele pierdute în inactivitate dimineaţa devreme stabilesc cursul lucrurilor pentru întreaga zi. – Dacă au o cameră pe care o consideră a fi camera lor şi dacă sunt învăţaţi să o păstreze în ordine şi să o facă plăcută. Aceşti tineri ard lampa la miezul nopţii. la orele potrivite. Aceasta este lucrarea mamei. să fie învăţaţi să împăturească fiecare articol cu grijă şi să-l pună la locul lui. – Începeţi de timpuriu să-i învăţaţi pe cei mici să-şi îngrijească îmbrăcămintea. va lua câte puţin timp în fiecare zi.3 Unii tineri se opun serios ordinii şi disciplinei. Mama va trebui să inspecteze munca lor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii şi El doreşte de la copiii Săi să-şi ordoneze viaţa şi să fie disciplinaţi. deşi ar trebui să se trezească o dată cu păsările cântătoare şi să fie activi când toată natura este deşteptată. copiii vor avea un simţ al proprietăţii – ei vor simţi că au în casă o cameră a lor şi vor avea satisfacţia de a o păstra curată şi frumoasă. folosiţi o cutie pentru materiale textile. Dacă nu puteţi să vă permiteţi nici măcar un dulăpior ieftin. Să aibă un loc unde să-şi pună lucrurile. 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. Prin urmare. . dar fac şi o cheltuială suplimentară. – Cât de predominant este obiceiul de a face din zi noapte şi din noapte zi. Învăţarea grijii şi a ordinii. 142. dar va fi răsplătită în viitorul copiilor voştri. starea de spirit. Procedând astfel. trezindu-se la [112] o oră regulată. depinzând de lumina artificială care înlocuieşte lumina oferită de natură. Mulţi tineri dorm adânc dimineaţa. 143. Ei zac în pat câteva ore după ce se luminează de ziuă. cu un imprimeu frumos. iar în cele din urmă.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 77 Învăţaţi-i pe copii să îngrijească îmbrăcămintea. Nu pot să mă culc devreme”… Obiceiul preţios al ordinii este călcat. p. În aproape fiecare caz. să le facă recomandări şi să-i înveţe. confecţionaţi-i rafturi şi acoperiţi-o cu un material textil deschis la culoare. 7 septembrie 1893. tinerii îşi vor îmbunătăţi sănătatea. p. vă va scuti de multă grijă şi timp pierdut. Ei nu respectă regulile casei.

munca pe care trebuie să o îndepliniţi pe parcursul zilei. păstraţi un carnet în care să scrieţi lucrurile pe care trebuie să le faceţi şi stabiliţi-vă un timp în care să vă îndepliniţi munca. pe cât posibil. Dacă este necesar.1 1 The Youth’s Instructor. luaţi în considerare. .78 ÎNDRUMAREA COPILULUI Toţi au datoria de a respecta reguli stricte în obiceiurile vieţii. Dragi tineri. Când vă treziţi dimineaţa. acest lucru este spre binele vostru fizic şi moral. 28 ianuarie 1897.

părinţii şi tutorii trebuie să-şi păstreze ei înşişi curăţia vieţii şi a inimii. Aceste lecţii vor fi asemenea unor seminţe semănate într-un pământ fertil. iar ele vor aduce un rod care vă va face să fiţi fericite.1 Pentru a-şi feri copiii de influenţe degradatoare. [114] impresii noi care rămân asupra inimii lor. Ei trebuie să prezinte învăţătura necesară şi.2 Vegheaţi fără încetare. Acei copii care se obişnuiesc în cămin cu ascultarea şi cu autocontrolul vor avea mai puţine dificultăţi în timpul şcolii şi vor evita multe dintre ispitele care-i asaltează pe tineri. să vegheze fără încetare. În fiecare zi. Tovărăşiile pe care le întemeiază. ci pentru binele nostru final. 1994. încât să aibă o constituţie sănătoasă şi principii morale. Ei vor fi un sprijin pentru profesori şi un exemplu şi o încurajare pentru colegii lor.CAPITOLUL 19 CURĂŢIA MORALĂ Învăţaţi-i pe copii principiile curăţiei. Ei trebuie să creeze în jurul lor influenţe ce duc la fortificarea caracterului. Întipăriţi în mintea lor fragedă adevărul că Dumnezeu nu are în plan ca noi să trăim doar pentru satisfacţia prezentă. Creşteţi-i în aşa fel. Părinţii să-şi educe copiii în aşa fel. 2 Sfaturi pentru părinţi. – Mame creştine. cărţile pe care le citesc. Cu o astfel de educaţie. în mintea tinerilor apar gânduri noi. lăsaţi-vă îndemnate de o mamă spre a vă da seama de responsabilitatea pe care o aveţi. părinţii trebuie să-i educe în principiile purităţii. la şcoală. educatori şi elevi. obiceiurile pe care le cultivă – toate trebuie să fie supravegheate. pe lângă aceasta.3 1 Manuscris 44. 150. . 3 Signs of the Times. când vor fi trimişi departe. p. Învăţaţi-i pe copii încă din leagăn să practice renunţarea la sine şi stăpânirea de sine. – Dacă doresc să aibă copii cu inima curată. 25 mai 1882. copii nu vor fi o pricină de tulburare sau de nelinişte. încât să fie credincioşi lui Dumnezeu în orice împrejurare şi în orice loc.

Apoi. 1901. nu lăsaţi să mai treacă nici o zi.80 ÎNDRUMAREA COPILULUI Păstraţi casa curată şi atrăgătoare. – Casa trebuie să fie păstrată curată. organizând camerele lor într-o modalitate curată. obraznici şi i-am îndemnat să-şi găsească ocupaţia în a face din casă un loc voios şi fericit. – Dacă doresc să aibă copii cu inima curată.2 Câtă grijă trebuie să manifeste părinţii spre a-i feri pe copiii lor de obiceiurile neglijenţei. în timpul călătoriei. trebuie să ştiţi unde se află şi ce fac? Au ei obiceiuri curate? I-aţi învăţat voi principiile curăţiei morale? Dacă aţi neglijat să le prezentaţi învăţătură peste învăţătură. ei nu au mai avut timpul sau dispoziţia de a se juca pe stradă cu alţi copii şi de a primi o educaţie de stradă. ci mărturisiţi-le neglijenţa voastră. Aici este o încercare şi o alegere pentru voi. eu nu le-am îngăduit să doarmă în acelaşi pat sau în aceeaşi cameră cu alţi băieţi şi. 2 Idem. Rugaţi-i să vi se alăture în această reformă. Mamelor. 143. 3 Manuscris 119. voi sunteţi educatorii copiilor voştri şi. 56. plăcută şi atrăgătoare.1 Supravegheaţi tovărăşiile copiilor. de a risca [115] să-i ofensaţi pe vecinii voştri. p. părinţii trebuie să-i înconjoare cu tovărăşii pe care Dumnezeu poate să le aprobe. ca să ştiţi ce fel de educaţie primesc? Nu trebuie să le permiteţi să fie singuri cu alţi copii. p. nestăpânirii de sine şi imoralităţii! Taţi şi mame. Pentru a-i feri pe copiii mei să ajungă la imoralitate. Păstrându-le mintea şi mâinile ocupate. trimiţându-i pe copiii lor acasă. 4 Un apel solemn.3 Este posibil ca vecinii să le îngăduie copiilor lor să vină în casa voastră pentru a petrece şi noaptea cu copiii voştri. vă daţi seama de importanţa responsabilităţii voastre? Le îngăduiţi copiilor voştri să se asocieze cu alţi copii. veţi realiza mult. 142. . Acordaţi-le grija voastră deosebită.4 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. Am încercat să-i feresc de întovărăşirea cu băieţi prost crescuţi. fără să fiţi prezenţi. puţin aici. poruncă peste poruncă. expunându-vă astfel copiii la învăţarea unor lucruri care vor fi un blestem pe viaţă pentru ei. decât să-i las să doarmă cu alţii. puţin acolo. spuneţi-le că acum intenţionaţi să vă faceţi lucrarea rânduită de Dumnezeu. Colţurile murdare şi neglijate în casă vor înclina să creeze colţuri murdare şi neglijate în suflet. sau să le faceţi pe plac. am făcut un pat pentru ei pe podea. p. dacă începeţi de timpuriu să le inspiraţi gânduri curate. când ocazia a făcut necesar acest lucru. 142. În fiecare seară.

pentru că au fost cumpăraţi cu un preţ. iar imaginaţia lor nu va fi coruptă şi întinată cu uşurinţă. se va forma un gust pentru lucrurile curate şi nobile. – Aceia care au în grijă proprietatea lui Dumnezeu. prin învăţătură şi prin exemplu. chiar cu sângele preţios al Fiului Său drag. dacă în conversaţia lor se manifestă trăsăturile discutabile ale caracterului. inimă şi fapte. care sunt create după chipul Său. Părinţi. Însă. curăţiei şi bunătăţii. s-ar vedea că pot fi puse pe seama ignoranţei taţilor şi a mamelor care sunt indiferenţi cu privire la subiectul acesta. Aşa cum un singur mărăcine căruia i se îngăduie să crească pe câmp va produce un rod după soiul lui. cei mici vor învăţa din cuvintele şi expresiile de nemulţumire şi vor urma exemplul lor dăunător.2 Dacă mintea copiilor este umplută din fragedă copilărie cu imaginile plăcute ale adevărului. Învăţaţi-i că trebuie să fie cumpătaţi.ALTE ÎNVĂŢĂTURI FUNDAMENTALE 81 Ridicaţi bariere împotriva senzualităţii. iar lecţiile date. Seminţele semănate în frageda copilărie de către o mamă atentă şi temătoare de Dumnezeu vor ajunge nişte pomi ai neprihănirii. să fie curaţi în gândire. care ruinează sănătatea fizică şi morală a mii de oameni. dacă îşi formează obiceiul de a se plânge de comportamentul altora. dacă daţi greş în a le acorda copiilor voştri educaţia pe care Dumnezeu v-a făcut datori să le-o acordaţi. 3 Good Health. 145. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. p. trebuie să ridice bariere împotriva senzualităţii veacului acestuia. – Viaţa creştinului este o viaţă de continuă renunţare la sine şi de stăpânire de sine. 27 iunie 1899. de către un tată temător de Dumnezeu vor aduce din nou şi din nou un rod îmbelşugat. .3 1 Review and Herald. Dacă s-ar cerceta cauza multora dintre crimele din acest timp. Acestea sunt lecţiile pe care copiii trebuie să le înveţe încă din primii ani. dacă mintea părinţilor stăruie asupra unor scene josnice. care vor înflori şi vor aduce roade. dacă este urmată calea opusă. Urmele răului se vor lipi de ei asemenea urmelor de lepră. ca în cazul lui Iosif. va trebui să-I daţi socoteală pentru rezultate.1 [116] Umpleţi mintea copiilor cu imagini ale curăţiei morale. Aceste rezultate nu se vor limita doar la copiii voştri. că Îi aparţin lui Dumnezeu. Sănătatea şi viaţa însăşi sunt sacrificate din cauza acestei nepăsări lamentabile. şi anume sufletul şi trupul copiilor. ianuarie 1880. tot astfel păcatele care rezultă din neglijenţa voastră vor duce la ruina tuturor celor ce intră în sfera lor de influenţă.

pe care ei să le rezolve zilnic. Oare mama nu-şi aminteşte că ea însăşi a trebuit să înveţe iotă cu iotă pentru a ajunge să fie folositoare? A refuza să-i înveţe puţin câte puţin este o greşeală faţă de copii. Mă încurcaţi prea mult. copiii trebuie să fie învăţaţi să poarte răspunderi din ce în ce mai grele. Ea este cea care trebuie să-i înveţe pe copiii ei să rezolve treburile gospodăreşti rapid şi cu îndemânare. pentru zidirea caracterului lor. – În şcoala căminului. p. Să nu uite că în şcoala căminului ea este profesorul.1 Treceţi cu vederea greşelile copilăreşti.SECŢIUNEA A VI-A ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE CAPITOLUL 20 UTILITATEA Învăţaţi-i pe copii să fie folositori. Mai degrabă fac lucrurile acestea eu. 122. De mici. copiii trebuie învăţaţi cum să îndeplinească îndatoririle practice de zi cu zi. Mama spune: „Sunt prea multe încurcături. Lăsaţi-i să pună întrebări şi răspundeţi-le cu răbdare. trebuie să aşeze temelia utilităţii. ajutând plini de înţelegere în activităţile familiei. mă deranjanţi”. dar să nu uite că. Ţineţi-i pe aceşti copii lângă voi. Cât mai timpuriu cu putinţă. – Mii de oameni rămân aproape lipsiţi de educaţie în căminele lor. De mici. copiii trebuie învăţaţi să participe la treburile gospodăriei. educatori şi elevi. 1 Sfaturi pentru părinţi. mama trebuie să le dea sarcini uşoare. . Îi va lua ceva mai mult timp să-i înveţe pe copii cum să facă o treabă decât să o facă ea. Daţi-le micuţilor câte ceva de făcut şi îngăduiţi-le să fie fericiţi crezând că vă ajută.

în acelaşi timp. ca pe o şcoală în care trebuie să fie pregătiţi spre a aduce un serviciu credincios şi eficient. p. 700. Unora dintre aceşti copii.4 Un izvor de experienţă şi de plăcere. [121] Când vor creşte. Domnul le descoperă de timpuriu voia Sa. trebuie să fie educaţi să-şi împlinească partea din sarcinile căminului. pentru a fi pregătiţi să fie folositori atât în viaţa aceasta. Ei trebuie să-şi găsească plăcerea cea mai mare ajutându-i pe mama şi pe tata. pentru ca vrăjmaşul să nu facă din mintea lor un atelier propriu.2 Încă din primii ani. cât de plăcută şi de onorabilă li 1 Scrisoarea 104. ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o va da Domnul Dumnezeul Tău”. vol. aşa cum voi le îndepliniţi pe cele mai mari. Această educaţie va fi de cea mai mare valoare pentru ei în anii de mai târziu. nu-i acuzaţi. 3 Signs of the Times. [120] Toată viaţa lor viitoare depinde de educaţia pe cere le-o daţi în anii copilăriei. începeţi de timpuriu să-i învăţaţi pe copii să cultive însuşirile primite de la Dumnezeu. – Faceţi plăcută viaţa copiilor voştri şi. consacrat pentru slujirea Sa. să fie învăţaţi să lucreze repede şi ordonat. 1897. 2 Manuscris 62. 2. Părinţi şi tineri. .3 Fiecare membru al familiei trebuie să-şi înţeleagă exact partea care se aşteaptă să fie realizată de el împreună cu ceilalţi. 4 Mărturii. – Cât de important este ca taţii şi mamele să le ofere copiilor învăţături corecte încă din fragedă copilărie. îndeplinind sarcinile mici. încât să-şi formeze obiceiul hărniciei. 11 decembrie 1901. Începând de la copilul de şase ani şi mai mare.ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 83 Nu trebuie să-i respingeţi pe copii când încearcă să facă lucruri bune. ceva de făcut. învăţaţi-i să fie ascultători şi folositori.5 Cea mai umilă ocupaţie poate fi atractivă. 5 Manuscris 129. 1903. Dacă greşesc. copiii vor aprecia grija părinţilor lor. Să fie învăţaţi că obligaţiile sunt reciproce. Educaţi-i în aşa fel. – Dacă părinţii i-ar fi învăţat pe copii să privească şirul umil al datoriilor de zi cu zi ca pe o cale trasată de Domnul pentru ei. Daţi-le copiilor voştri ceva de gândit.1 Copiii să ia parte la sarcinile căminului. dacă se întâmplă accidente şi se strică obiecte. toţi trebuie să înţeleagă că li se cere să poarte partea lor de poveri în viaţă. 1901. Să-i înveţe să respecte porunca: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. De asemenea. cât şi în viaţa veşnică. Învăţaţi-i că toate însuşirile trupului şi ale minţii le-au fost date spre a le folosi şi că totul este al Domnului.

84 ÎNDRUMAREA COPILULUI s-ar părea munca. 11 octombrie 1910. Noi trebuie să ne îndeplinim datoriile în locul care ne este rânduit cu tot atâta credincioşie ca şi îngerii din sfera lor înaltă.1 1 Signs of the Times. . Îndeplinirea oricărei datorii ca pentru Domnul face să fie atractivă cea mai umilă ocupaţie şi îi pune în legătură pe lucrătorii de pe pământ cu făpturile sfinte care împlinesc voia lui Dumnezeu în ceruri.

se vor vedea necazuri serioase. copiii trebuie să fie educaţi să facă lucruri potrivite cu vârsta şi capacitatea lor. în viaţa veşnică. Copiii învăţaţi cu obiceiuri practice. lăsându-i pe copii să nu aibă nimic de făcut. – Părinţii nu pot să săvârşească un păcat mai mare ca acela de a neglija responsabilităţile pe care li le-a încredinţat Dumnezeu. – Una dintre cele mai sigure protecţii pentru tineri este ocupaţia folositoare. 125. 4 Review and Herald. 122. 3 Signs of the Times. . Pericolul ca ei să-şi formeze obiceiuri şi tovărăşii rele este mic. pentru că aceşti copii vor învăţa curând să le placă lenevia şi vor creşte spre a fi nişte oameni nefolositori şi lipsiţi de iniţiativă. 13 august 1896. părinţii să-i încurajeze pe copii să ajungă mai independenţi. nu sunt tentaţi să se plângă de mulţimea treburilor şi nici nu au timp de lenevie şi de visări la lumina zilei. 2 Idem. încât să fie în stare să le întâmpine. Copiii trebuie să fie învăţaţi să facă o lucrare folositoare. – Încă din primii ani.3 Învăţaţi-i pe copii să fie folositori.2 Stabiliţi sarcini potrivite cu vârsta şi capacitatea copiilor. să îndeplinească sarcini potrivite vârstei lor.1 În muncă există o valoare nespusă. educatori şi elevi. 24 iunie 1890. Părinţii au nevoie de o înţelepciune mai mult decât omenească spre a înţelege cum să-i educe pe copii cel mai bine pentru o viaţă folositoare şi fericită aici şi pentru o slujire mai înaltă şi o bucurie mai mare. astfel încât tot timpul lor să fie folosit în mod util şi plăcut. În curând. Când vor ajunge [123] suficient de mari spre 1 Sfaturi pentru părinţi.4 Rezultatul leneviei. obiceiul de a lucra va ajunge să fie a doua lor natură şi nu vor considera niciodată munca drept o activitate neplăcută. astfel. p.CAPITOLUL 21 HĂRNICIA Protecţie pentru tineri. Acum. p. pe pământ. iar copiii trebuie să fie educaţi într-o asemenea modalitate.

1900. 7 Manuscris 24. 5 Manuscris 117. Dumnezeu a lăsat un plan pentru educarea copiilor.2 Folosirea înţeleaptă a timpului. 1894. plini de râvnă cu duhul. 1899. 1901.3 Copiii să fie educaţi aşa încât să-şi folosească timpul cât mai bine pentru a fi folositori părinţilor lor şi pentru a fi încrezători în sine. Ei trebuie să-i înveţe pe copiii lor să biruiască orice obicei al nepăsării. indiferent dacă sunt bogaţi sau săraci. iar părinţii trebuie să urmeze acest plan. . Ignoranţa nu este admisibilă la Dumnezeu şi nici favorabilă lucrării Sale. slujindu-I Domnului”. ei vor lucra indolent. vor fi plătiţi la fel ca şi când ar fi lucrat cu conştiinciozitate. 2 Sfaturi pentru părinţi.1 Dacă sunt bine educaţi acasă. 149. Oricare ar fi domeniul de lucru în care se vor angaja. – Când există o lipsă de activitate. Părinţii care-şi iubesc copiii cu simţ de răspundere nu-i vor lăsa să crească formându-şi obiceiul leneviei şi al nepăsării faţă de treburile casei. educatori şi elevi. tinerii sunt în pericol. şi vor crede că. 3 Manuscris 43. pentru că acela care este necredincios în lucrurile mici va fi necredincios şi în cele mari. Tinerii care nu sunt apăraţi de principii tratează timpul ca pe o comoară preţioasă. deoarece Satana va găsi pentru ei o ocupaţie după cum vrea el. Timpul risipit nu mai poate fi recuperat niciodată… Folosirea cât mai bună a clipelor risipite este o comoară. 6 Manuscris 98.5 [124] Biruiţi orice obicei al nepăsării. primind la întâmplare educaţia pe care o primesc aşa de mulţi.86 ÎNDRUMAREA COPILULUI a-şi câştiga existenţa şi vor fi angajaţi. Fiecare copil să fie învăţat că are de făcut o lucrare în lume. 1888.6 Lenea şi nepăsarea nu sunt roade care cresc în pomul creştin.7 1 Manuscris 117. Copiilor să nu li se îngăduie să se considere mai presus de orice fel de lucrare necesară. o răspundere încredinţată de Dumnezeu. dacă vor pierde timpul. Între această categorie de muncitori şi aceia care îşi dau seama că trebuie să fie nişte ispravnici credincioşi este o mare deosebire. pentru care fiecare făptură omenească trebuie să dea socoteală. – În Cuvântul Său. 4 Scrisoarea 11. Dacă nu sunt educaţi pentru munca folositoare.4 Valoarea timpului nu poate fi măsurată. 1899. copiii nu vor fi găsiţi pe stradă. p. ca nişte trântori. tinerii trebuie să fie „fără preget. Satana îşi foloseşte ispitele spre a distruge viaţa şi caracterul.

îmi vei mulţumi”. 1899. aducându-şi aminte de cuvintele apostolului: „În sârguinţă. ca să te ferească să nu faci rele. în ordine şi repede. şi nu vă opriţi să citiţi ziarele şi cărţile care vă atrag privirea. iar acestea nu trebuie să fie lăsate să se deterioreze din cauza lipsei de activitate. 1887. În timp ce veţi contribui la prosperitatea casei. 3 Manuscris 19. calculaţi cu atenţie şi acordaţi-vă tot timpul necesar pentru a găti mâncarea spre a o pune pe masă în ordine şi la timp.2 De ce muncă înainte de joacă? – Mama mea m-a învăţat să muncesc. 1894. I-am răspuns: „Vrei să-mi spui cum au învăţat bunicile să împletească?”„Ei bine.1 Copii. încă un lucru.ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 87 Nepăsarea este un mare blestem. ci să fie fortificate şi păstrate sănătoase prin exercitare. rapizi şi energici. A nu avea nimic de făcut este o mare nenorocire. să nu vă dovediţi niciodată a fi nişte ispravnici necredincioşi în cămin. fiţi fără preget! Fiţi plini de râvnă cu duhul! Slujiţi Domnului!” Dacă vă revine sarcina de a pregăti masa. voi veţi aduce binecuvântarea cea mai îmbelşugată asupra voastră înşivă. pentru că lipsa de activitate a fost şi va fi întotdeauna un mare blestem pentru familia omenească. Faceţi o listă cu diferitele datorii care [125] aşteaptă să le acordaţi atenţie şi puneţi deoparte un anumit timp pentru a îndeplini fiecare datorie. este bine să vă gândiţi ce trebuie să realizaţi pe parcursul zilei. Dumnezeu a binecuvântat făpturile omeneşti cu nervi. Fiecare lucru să fie făcut cu atenţie. – Pe cât posibil. Să nu vă daţi înapoi de la împlinirea datoriei.3 Valoarea unui program zilnic. . au început când erau fetiţe”. Munca serioasă întăreşte muşchii şi tendoanele. Pregătirea mesei cu cinci minute înainte de timpul sta1 Manuscris 60. 2 Manuscris 117. iar când vei ajunge mare. asiguraţi-vă că încăperile sunt bine aerisite şi că aşternuturile de pat sunt expuse la lumină. Acordaţi-vă un număr de minute pentru a îndeplini lucrarea. Obişnuiam să o întreb pe mama: „De ce întotdeauna trebuie să muncesc aşa de mult înainte de a mă juca?”„Ca să-ţi educi mintea pentru o muncă folositoare şi. ci spuneţi-vă: „Nu. Aceia care sunt înceţi din fire trebuie să se străduiască să ajungă activi. am doar atâtea minute în care să-mi fac lucrarea şi trebuie să-mi îndeplinesc sarcina în timpul stabilit”…. Când una dintre micuţele mele [o nepoată] mi-a spus: „De ce trebuie să împletesc? Numai bunicile împletesc”. Dacă vă revine multă muncă în interior. organe şi muşchi.

Faceţi-i să simtă că iau parte la răspunderile familiei. Exercitaţi-vă voinţa în acest sens. Asociaţi munca fizică cu cea intelectuală.3 Îngăduiţi-le să vă ajute pe orice cale pot şi arătaţi-le că preţuiţi ajutorul lor. Nu este mai grea pentru ei. În loc ca mama ta să se scoale dimineaţa şi să-ţi pregătească micul dejun. 2 Manuscris 19. Copiilor să le fie date mici parcele pentru a le cultiva. Ne vom ocupa noi de aceste treburi şi vom îndeplini aceste datorii’. 7 septembrie 1893. . Când spală vasele. aşa încât să poată avea ceva de oferit ca dar de bunăvoie. – Părinţii trebuie să facă planuri şi să prevadă mijloace pentru a-i ţine pe copiii lor ocupaţi cu o activitate folositoare. eu le-am răspuns: „Ei bine. nu! Mama nu vrea să plătească mai mult pentru mine”. aceşti copii spun: „Mama spune că nu vrea ca eu să muncesc”. 1901. dacă sunteţi înceţi. Învăţaţi-i să-şi folosească mintea cât mai mult cu putinţă. iar aceia care sunt înceţi au datoria de a face o reformă şi de a ajunge mai expeditivi. ei pot să biruiască obiceiul leneviei şi al încetinelii. decât pentru mamele lor. Învăţaţi-i să fie prompţi şi energici în 1 The Youth’s Instructor. veţi face dintr-o lucrare scurtă una de lungă durată. iar apoi îi trimit la şcoală pentru a o vicia…. Asemenea mame sunt nesăbuite. Munca este disciplina cea mai bună de care pot beneficia ei. Ele îi răsfaţă pe copiii lor. 1887. ar trebui să fii cel care spune: ‘Mamă. iar însuşirile minţii se vor dezvolta mult mai bine.2 Faceţi planuri. Ar trebui să-i laşi pe cei ai căror peri încărunţesc să se odinească dimineaţă. Dumnezeu nu a dorit niciodată ca tu să fii servit de noi. nu te scula dimineaţa.88 ÎNDRUMAREA COPILULUI bilit este un fapt mai demn de laudă decât a o pregăti cu cinci minute mai târziu. iar ei au spus: „Mama nu vrea ca eu să spăl vase”. – Când în familia mea au fost trimişi copii spre a fi găzduiţi. să facem lucrul acesta pentru tine şi să-ţi [126] cerem un dolar în plus pentru găzduire?”„Oh. ca să-şi plănuiască munca aşa încât să o facă repede şi complet.1 Asociaţi munca fizică cu cea intelectuală. Totuşi. pot să facă acest lucru atent şi repede. iar mâinile se vor mişca repede.” De ce este aşa? Care este problema? Problema este a părinţilor care îşi lasă copiii să crească fără a purta nici o răspundere în familie. am spus. 3 Manuscris 67. Când merg la şcoală. „Ei bine”. Dacă doresc. „poţi să te trezeşti dimineaţă şi să-l faci singur. în timp ce tu stai în pat. dacă aveţi obiceiul leneviei.

ca să nu se piardă nimic din orele alocate muncii lor. că ea a fost rânduită omului de către Cer. să economisească timpul.2 1 Manuscris 60.1 [127] Munca este nobilă. Întipăriţi în mintea lor faptul că munca este nobilă. 1903. ca fiind esenţială pentru dezvoltarea sănătoasă a minţii şi a trupului lor. Să-i învăţăm că plăcerea nevinovată nu este niciodată nici pe jumătate aşa de satisfăcătoare ca atunci când vine după o muncă făcută cu hărnicie. că le-a fost poruncită lui Adam şi Evei în Eden. – Să-i învăţăm pe cei mici să ne ajute cât mâinile lor sunt încă mici şi nu au multă putere. .ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 89 munca lor. mai 1890. 2 Pacific Health Journal.

din lipsa cuvintelor de încurajare şi ceva ajutor în eforturile lor. Dacă li se arată împotrivire. Astfel. şi astfel trec de la un lucru la altul. se pot descuraja şi pot renunţa la ele. chiar după ce au ajuns la vârsta maturităţii. Ei nu ar trebui să fie prinşi atât de mult cu alte lucruri.1 Obiceiul nepăsării este dus la vârsta maturităţii. şi astfel ei duc o viaţă agitată. 3. Aceeaşi dispoziţie se va vedea pe tot parcursul vieţii lor. pentru că nu au avut o disciplină corectă când au fost tineri. . Ei vor fi neajutoraţi şi se vor baza întotdeauna pe sprijinul altora. ajung descurajaţi şi trec de la un lucru la altul. iar dacă aşteptările lor nu sunt împlinite.CAPITOLUL 22 SÂRGUINŢA ŞI PERSEVERENŢA Satisfacţia sarcinii îndeplinite. ei pot trece prin mai multe lucruri. Părinţii nu ar trebui să îngăduie ca iubirea de schimbare să pună stăpânire pe copiii lor. Educaţia primită în copilărie şi tinereţe influenţează întreaga viaţă matură. Câteva cuvinte de încurajare sau o mână de ajutor la momentul potrivit îi pot călăuzi şi trece peste necazul şi descurajarea lor. 148. viaţa multora se dovedeşte un eşec total. îi va stimula la eforturi mai mari. fără a duce nimic până la capăt. În acest fel. ei socotesc că sunt maltrataţi. Ei nu reuşesc să aibă succes în nimic din ce se apucă să facă. văzând că lucrul pe care şi l-au propus a fost îndeplinit. doresc o schimbare şi se apucă de ceva nou. iar satisfacţia pe care o vor avea. iar viaţa lor religioasă poartă acelaşi semn. p. Astfel de copii poartă cu ei acest trist defect până la maturitate. pentru că nu au fost învăţaţi să persevereze când sunt confruntaţi cu împrejurări descurajante. 147. ei sunt dezamăgiţi şi se descurajează. Mulţi copii. purtându-şi 1 Mărturii. – Copiii care au fost alintaţi şi răsfăţaţi aşteaptă întotdeauna [129] acest lucru. încât să nu mai aibă timp să disciplineze cu răbdare mintea aflată în dezvoltare. dar. – Copiii încep adesea cu entuziasm o mică lucrare. aşteptând onoruri de la alţii. vol. ajungând încurcaţi sau obosiţi de aceasta.

3 The Youth’s Instructor. educatori şi elevi.ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 91 sarcinile cu greu. munca lor rămâne în urmă. Acestea au o legătură importantă cu întregul.5 1 Idem. Dumnezeu nu desconsideră infinitele lucruri mici aflate în legătură cu bunăstarea familiei omeneşti. 9 martie 1893. vol. orice dificultate învinsă este o punte spre lucruri mai bune şi mai înalte. Prin asemenea experienţe. fie spre a ajunge asemănătoare cu cel rău. Vrednicia şi isprăvnicia vor fi o nespusă binecuvântare pentru tineri în şcoala mai mare a vieţii. – Copilul şi tânărul să fie învăţaţi că orice greşeală. nevrednice de atenţie. lucrurilor mici. 1. În timp ce fetele sunt atente la conversaţie. 5 Sfaturi pentru părinţi. p. – Un alt defect care mi-a provocat multă nelinişte şi îngrijorare este obiceiul pe care îl au unele fete de a vorbi nestăpânit. Aceste lucruri au fost considerate minore. educatori şi elevi.123. de a vorbi şi de a acţiona în aşa fel. au ajuns la succes toţi aceia care şi-au făcut vreodată viaţa demnă.2 Sfat special pentru fete. sufletul este educat fie spre a creşte în asemănarea cu Hristos. p. 122. – De la mamă. Mulţi sunt înşelaţi cu privire la lucrurile mici. Prin ele. 4 The Youth’s Instructor.3 Importanţa„lucrurilor mici” – Să nu subestimaţi niciodată importanţa . 2 Sfaturi pentru părinţi. încât să le dovedească tuturor celor din jur că am fost cu Isus şi am învăţat de la El!4 Faceţi din greşeli o punte. în care vor trebui să intre când vor creşte. Dumnezeu să ne ajute să cultivăm obiceiul de a gândi. 60. 393. A lăsa copilul să piardă o oră sau două pentru o treabă ce ar putea fi făcută uşor în jumătate de oră înseamnă a-i permite să-şi formeze obiceiul tărăgănării. grija şi promptitudinea. risipind timp preţios în conversaţii despre lucruri lipsite de valoare. murmurând adesea şi fiind nemulţumiţi că nu toate lucrurile le sunt pe plac. copiii trebuie să înveţe ordinea. 392. Lucrurile mici asigură [130] adevărata disciplină a vieţii.1 Dezvoltaţi obiceiul grijii şi al promptitudinii. 7 septembrie 1893. p. .

9. 314. învăţaţi-i pe copiii voştri să facă economie. 3 Mărturii.131..2 Sacrificiul să ajungă un obicei. să fim uniţi în iubire. cei goi să fie îmbrăcaţi. ca să lucrăm aşa cum a lucrat El. Acum. 6. vol. adevărul pentru aceste timpuri trebuie să le fie spus celor ce nu-l cunosc. Domnul mi-a dat o lumină cu privire la 1 Mărturii. ci o casă veşnică. mărinimia şi sprijinirea pe puterile proprii. p. dacă vrem să avem o casă care nu e făcută de mâini omeneşti. Taţi şi mame. Oricine are un caracter adevărat va fi pregătit să facă faţă dificultăţilor şi va fi gata să urmeze un „Aşa zice Domnul!” Oamenii nu vor fi pregătiţi să-şi înţeleagă obligaţia faţă de Dumnezeu. 130. vol. învăţaţi renunţarea la sine. El S-a făcut sărac pentru noi.. 2 Solii către tineret. p. – Prin cuvânt şi exemplu. Sacrificiul trebuie să ajungă un obicei în formarea caracterului în viaţa aceasta. Încurajaţi-i să-şi strângă bănuţii pentru lucrarea misionară. Lecţiile necesare în fiecare cămin. . să jertfim aşa cum a jertfit El şi să iubim ca nişte copiii ai lui Dumnezeu. p. în ceruri. Hristos este Exemplul nostru. Sacrificiul este adevăratul început al lucrării noastre pentru a duce mai departe adevărul şi pentru a înfiinţa instituţii. este necesar tot ce poate fi economisit prin renunţarea la sine. până nu au învăţat în şcoala lui Hristos să poarte jugul Său de restricţii şi ascultare. ar trebui să fie date lecţii de renunţare la sine. prin sărăcia Lui.3 [132] O cutie a renunţării la sine. Odată.1 Învăţaţi lecţia renunţării la sine şi învăţaţi-i şi pe copiii voştri. pentru ca. 214. în lucrarea care trebuie făcută. economia. – În fiecare familie. Suferinţa trebuie să fie alinată. când vorbeam în Nashville. El este o parte esenţială a educaţiei.CAPITOLUL 23 ALTRUISMUL ŞI ÎNŢELEPCIUNEA RENUNŢAREA LA SINE. cei flămânzi să fie hrăniţi. – Copiii să fie educaţi să renunţe la ei înşişi.

p. În loc să le fixaţi atenţia asupra oricărei dureri sau suferinţe neînsemnate. iar copiii să fie învăţaţi să pună în cutia aceea bănuţii pe care i-ar fi folosit pentru dulciuri şi alte lucruri inutile. . învăţaţi-i să treacă uşor peste micile supărări sau necazuri. 22 iunie 1905. 13 august 1896. 237.ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 93 acest subiect. Dintre toate virtuţile caracterului. fie în tovărăşia altor copii. aceasta este printre cele mai frumoase. Ei trebuie să fie învăţaţi să-şi supună ieşirile 1 Review and Herald. 3 Divina Vindecare. copiii vor obţine o mare binecuvântare… Fiecare membru al familiei. Încă de la prima apariţie a acestor trăsături egoiste de caracter. Tinerii trebuie să fie obişnuiţi de timpuriu cu supunerea. Astfel. Ei ar trebui să fie învăţaţi să suporte curajos [133] micile lor dezamăgiri şi încercări. dacă îşi pun bănuţii în aceste cutii. Părinţii să-i înveţe lecţiile renunţării la sine şi să nu-i trateze niciodată într-o asemenea modalitate. încât să-i facă să creadă că sunt centrul şi că totul se învârte în jurul lor. – Una dintre caracteristicile care ar trebui să fie cultivate în mod deosebit în fiecare copil este acea lipsă de egoism care atribuie vieţii un farmec natural. 4 Educaţia. Ea a străfulgerat asupra mea cu o mare putere. – Copiii de la doi la patru ani să nu fie încurajaţi să creadă că trebuie să li se dea tot ce vor cere.1 Copiii să nu fie centrul atenţiei. iar pentru fiecare lucrare adevărată a vieţii ea reprezintă una din calităţile esenţiale. 389. ei vor învăţa să fie mulţumiţi cu plăceri foarte simple. p.3 Frumuseţea renunţării la sine. să-şi exerseze propria ingeniozitate şi îndemânare. să practice renunţarea la sine. arătându-mi că în fiecare cămin trebuie să fie o cutie a renunţării la sine. 2 Signs of the Times. dar părinţii aceştia trebuie să se străduiască să smulgă din firea copiilor fiecare înclinaţie rea de acest fel. îndreptaţi-le mintea în altă parte.4 Căutaţi cum să-i învăţaţi pe copii să fie grijulii cu alţii. Veţi constata că. părinţii trebuie să caute să le reţină şi să le dezrădăcineze. fie că se manifestă în prezenţa lor. Domnul Hristos le-a adresat multe mustrări acelora care erau lacomi şi egoişti.2 Unii părinţi acordă mult timp şi atenţie amuzamentului copiilor lor. Mulţi copii au moştenit egoismul de la părinţii lor. însă copiii ar trebui să fie obişnuiţi să se joace singuri. cu renunţarea la sine şi cu grija pentru fericirea altora. de la cel mai vârstnic la cel mai mic.

2 1 Sfaturi pentru părinţi.1 Cât de atent trebuie să-i trateze părinţii pe copii pentru a contracara orice înclinaţie spre egoism! Să sugereze continuu căi prin care copiii lor pot fi atenţi faţă de alţii şi să înveţe să lucreze pentru taţii şi mamele lor.94 ÎNDRUMAREA COPILULUI necontrolate. care fac totul pentru ei. 2 Signs of the Times. să-şi reprime cuvintele mânioase. 13 august 1896. p. amabilitate şi autocontrol. 123. . 124. educatori şi elevi. să manifeste o blândeţe continuă.

căci sunt banii lui Dumnezeu şi vă vor fi ceruţi înapoi.CAPITOLUL 24 ECONOMIA ŞI CUMPĂTAREA Renunţaţi la obiceiurile extravagante. veţi falimenta pentru veşnicie. Dacă nu veţi face aşa. Tot ce au le este dat doar în grijă. în Numele lui Hristos. Renunţaţi la plăcerile egoiste. chiar şi în lumea aceasta. . Fiecare trebuie să aibă o parte de îndeplinit în lucrarea Domnului. 1898. ca să nu cheltuim banii pe ceva ce nu ne este de folos.2 Dragostea să nu fie exprimată prin extravaganţă. Multe lucruri pot fi pe gustul nostru. Părinţi. nu cheltuiţi bani pentru a vă înfrumuseţa casele. dar noi trebuie să fim precauţi. pentru a dovedi dacă sunt ascultători sau nu. Unii au nevoie de darurile voastre de bunăvoie… Dacă aveţi obiceiuri extravagante. hărniciei şi seriozităţii sunt. aşa încât membrii mai mici ai turmei să poată învăţa să ia parte la responsabilitatea de a susţine lucrarea lui Dumnezeu în timpul acesta. 2 Scrisoarea 4. Îndepărtaţi idolii voştri.1 Învăţaţi-i pe copii să facă economie. 1911. o parte mai bună decât o zestre bogată. Pentru a înainta cu hotărâre în lucrarea noastră din oraşe. – Învăţaţi-i pe copiii voştri că Dumnezeu are un drept asupra tuturor lucrurilor pe care le deţin ei şi că nimic nu va putea să anuleze vreodată acest drept. vom avea nevoie de mulţi bani. – Practicaţi economia în căminul vostru. Nu-i învăţaţi să caute moda şi parada pentru a câştiga influenţă în lume… 1 Manuscris 139. pentru voi şi copiii voştri. îndepărtaţi-le din viaţă cât mai curând cu putinţă. Mulţi îndrăgesc unii idoli şi li se închină. – Lumina pe care mi-a dat-o Domnul acum este că trebuie să fim atenţi pentru a nu irosi neînţelept banii şi timpul nostru preţios. Părinţii să-i înveţe pe copiii lor lecţia economiei. Însă obiceiurile economiei. Vă rog. vă adresez apelul [135] să nu folosiţi banii Domnului spre a împlini plăcerile copiilor voştri. Banii sunt o comoară necesară şi nu trebuie să fie risipită pentru aceia care nu au nevoie de ea.

1893.4 Ei nu au învăţat niciodată să economisească. 294. ca să nu se piardă nimic”. Mi-a fost arătat că incapacitatea de a economisi în lucrurile mici este unul dintre motivele pentru care multe familii suferă de lipsa celor necesare vieţii. care este valoarea şi utilitatea banilor. 2 Manuscris 3. Deşi avea toate resursele cerului la dispoziţie. păstrând o evidenţă a propriilor cheltuieli. – Lucrarea care trebuie să fie făcută pentru Domnul este mare. cărţi şi alte lucruri necesare şi. – Fiecare tânăr şi fiecare copil să fie învăţaţi nu doar să rezolve probleme imaginare.3 Nu aruncaţi niciun lucru folositor.6 1 Manuscris 139.96 ÎNDRUMAREA COPILULUI Nu-i învăţaţi pe copiii voştri să creadă că dragostea faţă de ei trebuie să se exprime prin îngăduirea mândriei. 1888. – Nici un lucru care poate fi folosit să nu fie aruncat. ci şi să păstreze o evidenţă corectă a veniturilor şi cheltuielilor. aşa cum nu ar putea să înveţe pe nici o altă cale. dar oameni care ar fi putut să ocupe astăzi poziţii înalte în lucrarea lui Dumnezeu au dat greş din cauză că nu au învăţat niciodată să economisească. Să înveţe să folosească banii. fie că sunt propriile câştiguri. Nu este timpul acum să inventăm căi de a cheltui banii. 4 Manuscris 3. Fie că le sunt daţi de părinţii lor. vor învăţa. Acest fapt va necesita înţelepciune.2 El le-a spus ucenicilor: „Strângeţi firimiturile cari au rămas. băieţii şi fetele să înveţe să-şi aleagă şi să-şi cumpere îmbrăcăminte. 1898. . – În hrănirea celor cinci mii de oameni se află o lecţie pentru noi. 5 Scrisoarea 48. Însuşirile voastre creative trebuie să fie exercitate în scopul de a vedea cum puteţi să economisiţi. După ce a făcut minunea şi a satisfăcut foamea mulţimii. ei nu şi-au limitat dorinţele la venituri. p. Domnul Hristos nu a îngăduit să se risipească nici măcar o bucăţică de pâine. a extravaganţei şi a plăcerii lor de a face paradă. Domnul Hristos a fost atent ca hrana rămasă să nu fie risipită. 6 Sfaturi pentru isprăvnicie. prevedere şi grijă continuă.5 Cum să-i învăţăm pe copii să folosească banii corect. 1912. o lecţie care are o aplicaţie specială în acele timpuri când vom ajunge în situaţii dificile şi vom fi nevoiţi să facem o economie strictă. 3 Scrisoarea 20a. iar obiceiul lor de a cheltui mult [136] le-a ruinat capacitatea de a fi folositori pentru Domnul.1 Lecţia de economie dată de Hristos. 1912. mânuindu-i. Când au intrat în lucrare.

1 Învăţaţi-i pe copii să păstreze o evidenţă. educatori şi elevi. Ei pot să progreseze. Acest lucru îi va face în stare să fie corecţi. p. 1888. 169.ÎNVĂŢĂTURI CU PRIVIRE LA VIRTUŢILE PRACTICE 97 Valoarea păstrării unei evidenţe. va ajunge o femeie de acelaşi fel. prin ei. Fata egoistă.2 1 Sfaturi pentru părinţi. – Când sunt foarte mici. Dacă îi educăm pe copiii noştri spre a-şi forma obiceiuri corecte. 168. Să nu uităm că sunt şi alţi tineri pentru care vom da socoteală. copiii să fie învăţaţi să citească. . înaintând pas cu pas în această cunoaştere. Băiatul cheltuitor va ajunge un bărbat cheltuitor. preocupată doar de sine. 2 Scrisoarea 11. vom putea să-i influenţăm şi pe alţii. să scrie şi să înţeleagă cifrele pentru a-şi păstra propria evidenţă.

cu atât este mai favorabilă dobândirii unei vigori fizice şi mintale şi a tăriei spirituale.SECŢIUNEA A VII-A DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR CREŞTINE CAPITOLUL 25 SIMPLITATEA Simplitatea firească a copilăriei. – Cei mai plăcuţi copii sunt aceia care se comportă natural. Nu este înţelept să-i scoatem în evidenţă… Nu trebuie încurajată nici vanitatea lor. fără a-şi da importanţă. folositoare şi cu plăcerile şi experienţele normale pentru anii lor. 2 octombrie 1884. lăudându-le înfăţişarea. . care stă în împletitura părului. Învăţaţi-vă copiii că adevărata podoabă nu este exterioară. părinţii să încurajeze formarea obiceiului simplităţii şi să-i atragă pe copiii lor departe de viaţa artificială. Cu cât viaţa copilului este mai liniştită şi mai simplă. Copilăria corespunde firului verde din parabolă. Copiii nu ar trebui să fie forţaţi să se maturizeze de timpuriu.1 Prin exemplul lor. în schimb. Ar trebui să fie educaţi să fie mulţumiţi cu îndatoririle mici. – Cei mici ar trebui să fie învăţaţi în simplitatea firească a copilăriei. 107. „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. 2 Signs of the Times. Acest lucru le încurajează mândria şi stârneşte invidie în inima colegilor. şi nici nu trebuie îmbrăcaţi costisitor sau pentru a atrage atenţia. în purtarea de scule de 1 Educaţia. şi firul de iarbă are o frumuseţe specifică. spre o viaţă naturală. p. vorbele sau faptele. ar trebui să păstreze cât mai mult posibil prospeţimea şi farmecul primilor lor ani.2 Copiii care se comportă natural sunt cei mai atrăgători. cu cât este mai lipsită de entuziasmul artificial şi cu cât se armonizează mai mult cu natura.

Cel care îi priveşte 1 Sfaturi pentru părinţi. Înclinaţia formată prin acest fel de educaţie nu poate fi lăsată la o parte până când copilul creşte şi va avea o judecată mai matură. bunătate şi dispoziţia de a face bine şi de a suferi pentru alţii. Aceasta se datorează faptului că li s-a îngăduit să jignească în tinereţe. pe măsură ce vor înainta în vârstă. destul de des.4). – Fetele să fie învăţate că adevăratul farmec al feminităţii nu constă doar în frumuseţea formei sau a trăsăturilor. să se încreadă în Dumnezeu. să se teamă de El şi să-şi respecte părinţii. Micile lor cuvinte şi comportarea drăgălaşă sunt comentate şi lăudate în prezenţa lor şi repetate altora cu exagerări. decembrie 1877. El nu va încuraja în tineri dorinţa sau efortul de etalare a capacităţilor sau competenţelor lor. Ei îşi permit să interpreteze conversaţiile şi ajung îndrăzneţi şi neruşinaţi. Micuţii observă lucrul acesta şi se umflă de mândrie. – În multe familii. inclusiv pe tată şi pe mamă. vol. simpatie şi încurajare.3 [141] Nu le favorizaţi plăcerea de a fi lăudaţi. vor creşte cu o inimă curată. (1 Petru 3.3. 4. Flatarea şi îngăduinţa hrănesc vanitatea şi încăpăţânarea lor până când. 2 Health Reformer. dacă cineva refuză să se supună dorinţelor lor. Ca urmare. în răbdare. vor depinde de ele însele şi vor fi iubite. 142. să studieze şi să trăiască pentru un scop. Ea va evita ispitele şi încercările care au fost spre ruina multor femei.2 Seminţele vanităţii. necesară pentru a suporta greutăţile şi muncile vieţii. – Copiii au nevoie de apreciere. educatori şi elevi. O astfel de femeie va fi imposibil de înjosit. în loc să fi fost învăţaţi renunţarea la sine. ci să fie omul ascuns al inimii.DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR CREŞTINE 99 aur sau în îmbrăcarea hainelor. cel mai tânăr conduce întreaga familie. p. Ei caută să stăpânească asupra colaboratorilor lor şi. Ea se dezvoltă odată cu el şi ce părea a fi drăgălaş ajunge vrednic de dispreţ şi păcătos când va fi bărbat sau femeie. se consideră jigniţi şi insultaţi. dar ar trebui să avem grijă să nu le favorizăm plăcerea de a fi lăudaţi… Părintele sau învăţătorul care menţine în atenţie adevăratul ideal al caracterului şi posibilităţile de realizare nu poate nutri sau încuraja spiritul de îngâmfare. 201. nici în faptul de a avea talente. care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”. în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit. seminţele vanităţii şi ale egoismului sunt semănate în inima copiilor aproape din fragedă copilărie. Ele să fie învăţate să lucreze. .1 [140] Secretul adevăratului farmec. p. generozitate. 200. 3 Mărturii. 141. ci într-un spirit blând şi liniştit.

să fie mulţumiţi cu o hrană simplă şi cu haine nepretenţioase. mai mult decât bijuteriile. O. dar care nu este îndrăgit. p. educatori şi elevi. 3 Review and Herald. şi totuşi a fost blând şi smerit cu inima. să se teamă de El şi să-L asculte. Dumnezeu preţuieşte un duh blând şi liniştit. dacă ne-am mulţumi cu mai puţine dorinţe ale inimii. În orice cămin. – Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri lecţiile simplităţii şi ale încrederii.3 Învăţaţi-i pe copii simplitatea şi încrederea. Cu toate acestea. Darul simplităţii. 158.2 Oh. 622. Răscumpărătorul nostru. – Părinţii au de îndeplinit datoria sfântă de a-i învăţa pe copii să participe la purtarea răspunderilor gospodăriei. 4. va avea o demnitate care nu va fi tulburată sau făcută de ruşine de parada sau măreţia omenească. p. – Isus. 4 Review and Herald. Să-i învăţăm să-L iubească pe Creatorul lor. În toate planurile şi scopurile vieţii.1 Încurajaţi simplitatea în alimentaţie şi îmbrăcăminte. cu mai puţină străduinţă pentru lucruri [142] greu de obţinut. locul principal trebuie să-l aibă slava Sa. iar dragostea Sa să fie motivaţia fiecărei fapte. Este mai bine să înduri cu veselie orice neplăcere decât să te desparţi de pace şi mulţumire. p. dacă mamele şi taţii şi-ar da seama de responsabilitatea lor şi de faptul că vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu! Ce schimbare ar avea loc în societate! Copiii nu ar fi răsfăţaţi prin laude şi alinturi. 13 iunie 1882. dar îngrijite.4 Hristos este Exemplul nostru.5 1 Educaţia. 13 aprilie 1897. cu care să ne împodobim căminele şi să vedem că. şi nici făcuţi să fie înfumuraţi prin îngăduinţa în îmbrăcăminte. nădejde şi curaj. . 237. al blândeţii şi al adevăratei afecţiuni ar face un paradis din cel mai umil cămin. 5 Mărturii.100 ÎNDRUMAREA COPILULUI pe ceilalţi ca fiind mai presus de sine însuşi va fi umil. a trăit pe pământ cu demnitatea unui rege. El a fost o lumină şi o binecuvântare pentru că a adus cu Sine voie bună. vol. 2 Sfaturi pentru părinţi.

lecţiile politeţii. nici în casă. ea se găseşte pe calea neprihănirii” (Proverbe 16. 5 Manuscris 60. despre locuri care 1 ∗ Notă: Vezi Căminul adventist. învăţaţi-i pe copiii voştri… cum să se poarte în casă. Această cunună vorbeşte despre bătăliile purtate şi victoriile câştigate. Fiecare copil trebuie să fie învăţat să se poarte politicos. Nu îngăduiţi egoismului să-şi găsească loc nici în inimă. 1896. prin cuvânt şi prin exemplu. 4 Manuscris 100. – Atât copiii. 421-429.1∗ – Părinţi. 2 Manuscris 74. Părinţii nu şi-au dat seama de importanţa răspunderii lor. 1899. – Principiile cerului trebuie să fie aduse în cămin. capitolul intitulat „Curtenia şi bunătatea”. care se apropie de odihna lor. Fiecare membru al familiei va căuta să facă din cămin un loc plăcut pentru toţi ceilalţi membri.2 Tinerii care au un comportament şi un vocabular neatent şi aspru dau pe faţă caracterul educaţiei din căminul lor. 1902. despre poverile duse şi ispitele cărora li s-a ţinut piept. El spune: „Perii albi sunt o cunună de cinste. 3 Manuscris 117. milos. – Dumnezeu a poruncit să se arate un respect plin de gingăşie faţă de cei vârstnici.3 Principiile cerului să predomine.31). 1903. cât şi cei în vârstă sunt expuşi la ispite. iar membrii mai vârstnici ai familiei trebuie să-i înveţe. aceea au cules. Educaţi-i să-şi arate unii altora bunătate şi duioşie.4 Când toţi sunt membrii familiei împărăteşti.5 Învăţaţi prin cuvânt şi exemplu. iubitor. manifestând o politeţe adevărată. p. voioşiei. în viaţa căminului se va manifesta o politeţe adevărată. . 6 Manuscris 27. curtenitor şi duios. dragostei şi ale îndeplinirii conştiincioase a datoriilor zilnice. iar ce au semănat. Ea vorbeşte despre picioarele obosite.CAPITOLUL 26 POLITEŢEA ŞI ATITUDINEA REŢINUTĂ Politeţea începe în cămin.6 [144] Respectul faţă de cei vârstnici. 1900.

4 Adevăratul farmec. – Mândria. Aceasta vă va păzi virtutea… Mă simt inspirată de Duhul Domnului să le îndemn pe surorile mele. să luaţi aminte la învăţătura pe care o spun? Tinerii să primească avertizarea. cât şi la Şcoala de Sabat.1 Modestia şi atitudinea reţinută. 10 mai 1898.102 ÎNDRUMAREA COPILULUI vor rămâne curând vacante. dar înceţi în a vorbi. 3 The Youth’s Instructor. – Cultivaţi preţiosul şi nepreţuitul mărgăritar al modestiei. – Adevăratul farmec al unui copil constă în modestie şi ascultare – în atenţia cu care ascultă îndrumările. p. 2. 4 Mărturii. 2 Counsels on Sabbath School Work. Adevărata bunătate a unui copil îşi va aduce răsplata chiar şi în viaţa aceasta. să cultive modestia în comportament şi o rezervă potrivită… Am întrebat: Când se vor purta surorile tinere cu bunăcuviinţă? Ştiu că nu va fi nici o schimbare hotărâtoare spre mai bine. cei cărora vă adresez aceste cuvinte.2 Vreţi voi. 11 iulie 1895. Învăţaţi-i să se poarte cu modestie şi o atitudine rezervată.5 1 Educaţia. p. 458. să nu fie îndrăzneţi în conversaţie. . p. iar ei vor netezi cărarea celor vârstnici prin politeţea şi respectul lor şi vor aduce farmec şi frumuseţe în vieţile lor tinere când ascultă de porunca: „Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân” (Levitic 19. Ajutaţi-i pe copii să se gândească la aceasta. Manifestaţi-vă umilinţa printr-un comportament modest. cu excepţia faptului că vor vorbi pentru a-L prezenta pe Isus şi pentru a mărturisi despre adevăr.32). ci să fie modeşti şi reţinuţi. înălţarea de sine şi obrăznicia sunt caracteristicile marcante ale copiilor din ziua de azi şi constituie blestemul veacului… Copiii trebuie să înveţe lecţiile cele mai sfinte ale modestiei şi umilinţei.3 O pază pentru virtute. 46.244. Să fie ageri în a asculta lucrurile care vor fi de folos pentru sufletul lor. în bunăvoinţa de a merge pe calea datoriei. 5 Review and Herald. 459. vol. până când părinţii nu-şi vor da seama [145] de importanţa unei griji mai mari în educarea corectă a copiilor lor. care mărturisesc a fi evlavioase. atât în cămin.

Căminul în care locuieşte dragostea şi în care aceasta este exprimată în priviri. amabilitate şi iubire. mulţumitor şi [147] să exprime recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru marea iubire pe care a arătat-o faţă de noi…. disperaţi şi trişti. Manifestaţi un spirit de blândeţe şi răbdare şi încurajaţi acest spirit şi în copiii voştri. Voioşia creştină este însăşi frumuseţea sfinţeniei. înviorătoare. Ei trebuie să fie serioşi şi să arate lumii o voioşie pe care numai harul o poate oferi. susţinând sănătatea şi vigoarea minţii şi a trupului. 2 Review and Herald.4 1 Divina Vindecare.1 Înfăţişarea voastră să fie voioasă. să cuprindă căminul vostru. senină. Părinţi. 11 iulie 1895. despre care apostolul spune că nu sunt cuvenite. – Mai presus de orice altceva.2 Copiii sunt atraşi de o înfăţişare veselă. 387. în Isus există o pace şi odihnă plăcută. . p. 4 The Youth’s Instructor. glume şi neseriozitate. Atmosfera astfel creată va fi pentru copii ceea ce sunt aerul şi soarele pentru lumea vegetală. părinţii să-şi înconjoare copiii cu o atmosferă de voioşie.CAPITOLUL 27 VOIOŞIA ŞI MULŢUMIREA În cămin să predomine o influenţă plăcută. cuvinte şi fapte este locul în care îngerii sunt încântaţi să-şi manifeste prezenţa. Deşi orice uşurătate. 240. Creştinii nu pot fi deprimaţi. şi ei vor manifesta acelaşi spirit faţă de voi şi unul faţă de celălalt. 3 Educaţia. voioşiei şi mulţumirii bucuroase trebuie să intre în inima voastră. trebuie să fie evitate cu atenţie. 15 aprilie 1884. razele luminoase ale iubirii. Arătaţi-le bunătate şi amabilitate. iar influenţa lor gingaşă.3 Educaţi-vă sufletul să fie voios. 386. care vor fi exprimate de înfăţişare. p. cultivând toate calităţile care vor aduce strălucire în viaţa de familie. – În religia lui Isus nu este nimic posomorât.

2 Copiilor nu le place întunecimea norilor şi a tristeţii. 28 aprilie 1859. Unele dintre cele mai valoroase însuşiri ale minţii şi inimii sunt îngheţate până la moarte.104 ÎNDRUMAREA COPILULUI Adresaţi cuvinte plăcute şi voioase. Ei sunt reci. 21 martie 1882. trebuie să le câştigaţi dragostea. de asemenea. profesori! Dacă inima voastră este tristă. părinţi. acesta este creştinul dacă există cineva care se bucură de fericire. adaptaţi-vă la nevoile copiilor şi faceţi-i să vă iubească. Zâmbiţi. aduceţi în cămin o evlavie practică.1 Încurajaţi o stare de spirit fericită. Dacă doriţi să întipăriţi adevărul religios în inima lor. Comportamentul glumeţ este tratat ca un păcat grav. Dumnezeu nu poate să fie slăvit. zâmbiţi! – Unii părinţi şi. – Faceţi ca munca voastră să fie plăcută prin cântece de laudă. părinţi. voioşie şi dragoste. când copiii Săi trăiesc continuu sub un nor şi răspândesc umbre oriunde merg. chiar şi în viaţa aceasta. 2 Review and Herald. Râsul sau îndărătnicia copilărească şi starea de neastâmpăr a tinerilor nu-şi găsesc nici o scuză în ochii lor. Copiii trataţi în felul acesta se tem de părinţii sau de profesorii lor. ca o plantă firavă în faţa unui vânt de iarnă. Strălucirea unei inimi iubitoare şi pline de recunoştinţă să vă lumineze înfăţişarea. Ei trebuie să încurajeze o stare de spirit fericită. Inima lor răspunde la strălucire. acesta este urmaşul credincios al lui Isus Hristos.3 Zâmbiţi. 3 Counsels on Sabbath School Work. Ceilalţi simt rana usturătoare… Părinţi.4 O rugăciune potrivită. zâmbiţi. Copiii lui Dumnezeu sunt datori să fie voioşi. Creştinul trebuie să răspândească lumină în locul umbrelor… El va avea o înfăţişare voioasă. p. nu 1 Review and Herald. dar [148] nu-i iubesc. – Dacă există cineva care ar trebui să fie recunoscător fără încetare. Îngerii nu sunt atraşi de un cămin în care domneşte discordia. demni şi lipsiţi de simpatie… Înfăţişarea lor poartă de obicei o expresie solemnă şi mustrătoare. Vă displace să vi se adreseze cuvinte aspre? Aduceţi-vă aminte de lucrul acesta când rostiţi astfel de cuvinte. Ei nu le împărtăşesc experienţele lor copilăreşti. Educaţi-i pe copiii voştri să adreseze cuvinte care vor aduce lumină şi bucurie. nu îngăduiţi ca faţa să arate lucrul acesta. – Cuvintele plăcute şi voioase nu costă cu nimic mai mult decât cuvintele neplăcute şi supărătoare. 31 decembrie 1901. O asemenea disciplină nu este asemenea celei aplicate de Hristos. . 98. Renunţaţi la demnitatea voastră de fier. unii profesori par să uite că şi ei au fost cândva copii. Dacă doriţi să aveţi un raport curat în cărţile cerului. 4 Review and Herald.

– „Să te bucuri… de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul.1 Învăţaţi-i pe copii să fie recunoscători. am vedea harul divin manifestându-se în familiile noastre. recunoscând că toate lucrurile bune vin de la Dumnezeul cel bun. Dacă acum Cuvântul Domnului ar fi împlinit tot aşa de strict cum li s-a poruncit celor din Israelul din vechime. Participanţii din sanctuarul în care Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său vor manifesta respect pentru toate rânduielile închinării şi Îi vor adresa laude şi mulţumiri pentru toate darurile providenţei Sale. viaţa voastră va fi umplută de strălucire şi recunoştinţă… Să facem tot ce putem mai bine. Dumnezeu doreşte ca fiecare familie pe care o pregăteşte spre a locui în locaşurile veşnice din ceruri să-I dea slavă pentru comorile bogate ale harului Său. . iubitor şi grijuliu şi că El este Marele Izvor al mângâierii. iar tinerii care vor ieşi din astfel de cămine vor duce cu ei un spirit de [149] respect în sala de clasă şi în biserică. taţii şi mamele le-ar da copiilor lor un exemplu de cea mai înaltă valoare… Fiecare binecuvântare pământească ar fi primită cu recunoştinţă şi fiecare binecuvântare spirituală ar ajunge de două ori mai preţioasă. Învaţă-mă cum să fac o lucrare mai bună. 1907. înaintând cu voioşie în slujba Domnului. pentru că înţelegerea fiecărui membru al casei Domnului va fi sfinţită prin Cuvântul adevărului. ţie şi casei tale”. 15 noiembrie 1903. cu inima plină de bucuria Sa. Dacă în viaţa de cămin copiii ar fi fost educaţi spre a fi recunoscători faţă de Acela care le dăruieşte toate lucrurile. Rugăciunea voastră zilnică să fie: „Doamne. Să ne exprimăm recunoştinţa şi lauda faţă de Dumnezeu pentru binecuvântările trecătoare şi pentru toate bunurile pe care ni le dăruieşte El. Voioşia s-ar vedea în viaţa de cămin. Dumnezeul tău. Sursa inepuizabilă a harului. Atunci.DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR CREŞTINE 105 fiţi niciodată iritaţi şi aspri. 2 Manuscris 67. Dă-mi putere şi voioşie”… Aduceţi-L pe Hristos în tot ce faceţi.2 1 Australian Union Record. învaţă-mă să fac tot ce pot mai bine. Domnul Isus este foarte aproape de aceia care preţuiesc în felul acesta darurile Sale pline de bunătate.

efectul primei înşelăciuni este îngrozitor! Oare cineva care pretinde a fi fiu sau fiică a lui Dumnezeu se va ocupa cu practici înşelătoare sau cu minciuna? Niciodată copiii voştri să nu aibă nici cel mai mic motiv să declare: Mama nu spune adevărul. fiţi credincioşi faţă de Dumnezeu. . Pe buzele voastre să nu fie viclenie.1 [151] Nu ocoliţi niciodată adevărul. părinţii trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a păstra o simplitate lipsită de viclenie. se va scrie în dreptul numelui vostru: A fost un înşelător? Vor fi odraslele voastre pervertite de exemplul acelora care ar fi trebuit să-i călăuzească pe calea adevărului? În locul acestui fapt. – Părinţii să fie nişte modele de sinceritate. Tata nu spune adevărul. Oricât de neplăcut vi s-ar părea la un moment dat. pentru că aceasta este lecţia de zi cu zi. printr-o tratare neînţeleaptă. părinţii să nu le dea nici cea mai mică ocazie de a semăna seminţe care se vor dezvolta în amăgire şi falsitate şi vor ajunge nişte obiceiuri care îi vor face să fie nedemni de încredere. căile voastre. care trebuie să fie întipărită în inima copilului. Viaţa voastră să fie lipsită de practici înşelătoare. părinţii să nimicească francheţea care ar trebui să caracterizeze experienţa unui copil.CAPITOLUL 28 SINCERITATEA Părinţii să fie modele de sinceritate. există pericolul ca. oare nu ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să schimbe inima mamei şi a tatălui? Nu ar trebui să i se îngăduie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să Îşi lase amprenta asupra copiilor lor? De la copii nu se poate aştepta să fie întru totul sinceri. 13 aprilie 1897. Pe măsură ce copiii înaintează în vârstă. Prin cuvinte şi fapte. Când veţi fi judecaţi în curţile cerului. Oh. Principiul consecvenţei trebuie să-i guverneze pe părinţi 1 Review and Herald. cuvintele voastre şi faptele voastre să fie corecte în ochii unui Dumnezeu sfânt. Totuşi. – Părinţi şi profesori.

1 O mamă căreia îi lipseşte discernământul şi care nu urmează călăuzirea Domnului. 4 Manuscris 2. Fiţi direcţi şi consecvenţi. nu le vorbiţi cu asprime. încât pentru ei a minţi poate să fie ceva la fel de natural ca a respira. ianuarie 1880. Trăsăturile de caracter cultivate în felul acesta pot să ajungă aşa de persistente. 1897. – Nu fiţi nerăbdători faţă de copiii voştri când greşesc. Dacă doriţi ca un copil să fie corect. .4 1 Good Health. 3 Manuscris 126. 13 aprilie 1897. Acest lucru îi încurcă şi îi face să le fie teamă să spună adevărul. Prefăcătoria va fi considerată sinceritate şi realitate. Să nu fie îngăduită nici chiar o mică ocolire a adevărului. poate să-i înveţe pe copiii ei să fie nişte înşelători şi nişte ipocriţi. 1903.3 Cuvintele aspre încurajează lipsa de sinceritate. îndeosebi în educarea copiilor lor.DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR CREŞTINE 107 în toate treburile vieţii. Nu spuneţi niciodată un neadevăr în învăţătura sau în exemplul vostru. 2 Review and Herald.2 Părinţi. copiii le urmează exemplul. nu ocoliţi niciodată adevărul. „Copilul lasă să se vadă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană”. Pentru că mamele sunt obişnuite să ocolească adevărul şi să fie nedemne de încredere. Dacă îi corectaţi. fiţi corecţi voi înşivă.

cel care va manifesta o integritate neînduplecată. . aşa încât buzele lor să nu rostească nici un cuvânt care să semene cu minciuna. p. faptele să fie într-un totul de aşa fel. cu care unii caută să-şi promoveze interesele în lume. falsitatea şi necredincioşia pot fi acoperite sub o aparenţă înşelătoare şi ascunse de ochii omului. Faptul că Dumnezeu este martor la toate faptele noastre este un adevăr de care puţini îşi dau seama. încât Dumnezeu să le poată lăuda.2 Aceia care îşi dau seama de dependenţa lor faţă de Dumnezeu vor înţelege că trebuie să fie cinstiţi cu semenii lor şi că. Greutăţile înşelătoare şi cântarele false. cei aflaţi sub stindardul Său. Ochiul divin este îndreptat mereu asupra noastră. mai presus de toate. trebuie să fie cinstiţi cu Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu. Noi trăim sub privirile unui Dumnezeu sfânt. ochii să fie cinstiţi.CAPITOLUL 29 CINSTEA ŞI INTEGRITATEA Cinstea să fie practicată şi învăţată. care declară solemn: „Ştiu faptele tale”. 2 Scrisoarea 41. care 1 Scrisoarea 41. 77. Nu putem ascunde de Dumnezeu nici măcar o singură nedreptate.3 Greutăţi şi măsuri corecte. după măsura lui Hristos. să aibă un caracter mai presus de orice suspiciune. Limba să fie cinstită. sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu… Integritatea fermă străluceşte ca aurul în mijlocul zgurii şi al gunoiului lumii. 1888. 1888. dar nu de ochii lui Dumnezeu. de la care vin toate binecuvântările vieţii. Neîmplinirea poruncilor clare ale lui Dumnezeu cu privire la daruri şi zecime este scrisă în cărţile cerului ca fiind un act de jefuire a Sa. – Un om cinstit este.1 Cerinţa standardului lui Dumnezeu. 3 Sfaturi pentru isprăvnicie. să fie cinstiţi cu stricteţe. – Dumnezeu doreşte ca oamenii din slujba Sa. [153] Înşelăciunea. – Este esenţial ca mama să fie cinstită în toate detaliile vieţii ei şi este important să-i înveţe pe copii să nu ocolească niciodată adevărul şi să nu înşele nici în cele mai mici lucruri.

constataţi că i-aţi favorizat pe ceilalţi spre pierderea voastră. Dacă veţi declara că veţi face un anume lucru şi. chiar în lucrurile cele mai mărunte. nu le va îngădui să-şi administreze timpul incorect şi neînţelept. El este un prieten şi un binefăcător al tuturor. El nu va profita de semenii lui. nu vă abateţi de la principiu nici cât un fir de păr. 310. prin urmare nu are nimic de ascuns sub o aparenţă înşelătoare. veţi dovedi că nu sunteţi demni de încredere. după aceea. fiţi de o cinste strictă. El nu urmăreşte să înşele. vol.2 Creştinul este exact ce doreşte să creadă alţii despre el. înregistrează în cărţile din cer aceste mici tranzacţii care descoperă caracterul. 25. – În fiecare relaţie de afaceri. nu înşelaţi şi nu ocoliţi adevărul nici în cel mai mic lucru.1 Cinste în administrarea timpului şi a banilor. spunând: Nu am fost înţeles. – Este nevoie de bărbaţi al căror simţ al dreptăţii. dovedind prin credincioşia lor că nu caută doar să fie pe placul oamenilor. vol. un creştin va fi exact ce doreşte să creadă fraţii lui despre el. – În orice tranzacţie de afaceri. nişte slujitori care lucrează bine numai sub supraveghere. p. 3. Dacă veţi căuta să vă schimbaţi planurile. 3 Scrisoarea 3. 1878. îndeplinind ce este corect nu pentru lauda venită de la oameni. bărbaţi care vor fi la fel de credincioşi şi metodici. Uneori. un impuls firesc poate să aducă ispita de a vă abate de la calea dreaptă a cinstei. oneşti. bărbaţi care îşi vor da seama că se ocupă cu mijloace care aparţin lui Dumnezeu şi care nu şi-ar însuşi pe nedrept nici un cent spre folosul lor. 4. cu scopul de a-şi umple punga.DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR CREŞTINE 109 supraveghează dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea morală. Cuvintele mele au fost interpretate mai mult decât am intenţionat. Dacă daţi înapoi de la îndeplinirea micilor obligaţii. 2 Idem.3 [154] Nu vă îngăduiţi nici o abatere de la o cinste strictă. Comportamentul lui este călăuzit de principii serioase. Aduceţi la îndeplinire înţelegerea făcută. iar semenii lui îşi pun încrederea în sfatul lui… Un om cu adevărat cinstit nu va profita de slăbiciunea şi incompetenţa altora. veţi da înapoi şi de la cele mai mari. În asemenea circumstanţe. p. ci nişte lucrători conştiincioşi. . ca în prezenţa acestuia. ci pentru că le place şi aleg să fie corecţi dintr-un înalt simţământ al obligaţiei lor faţă de Dumnezeu. unii sunt ispitiţi să înşele. Oricât de ispitiţi aţi fi. dar nu vă abateţi nici cât un fir de păr. credincioşi. Adevărul este că ele au 1 Mărturii. atenţi şi sârguincioşi în muncă în absenţa patronului lor.

1878. să iubim mila. – Principiile cele mai stricte ale cinstei trebuie să fie păstrate în toate detaliile vieţii… Abaterea de la corectitudinea deplină în relaţiile de afaceri poate să pară un lucru mic în ochii unora. 2 Scrisoarea 3. Cuvintele Sale cu privire la acest punct sunt clare şi explicite: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri.110 ÎNDRUMAREA COPILULUI însemnat exact ce au spus. va profita şi într-o măsură mai mare.1 Păstraţi principii stricte. dar Mântuitorul nostru nu o consideră aşa. 3 Sfaturi pentru isprăvnicie. 142.2 Cinstea trebuie să-şi pună amprenta pe fiecare faptă din viaţa noastră. în cărţile cerului se va scrie „găsit prea uşor”. dacă va fi ispitit. este o dovadă de necinste tot aşa de mare în ochii lui Dumnezeu ca şi când ar fi cu privire la un lucru mai mare. ca să nu se dovedească a fi o pierdere pentru ei.3 1 Scrisoarea 103. Domnul ne cere să facem dreptate. 1900. şi apoi au vrut să se retragă din înţelegerea făcută. . dar ei şi-au pierdut buna motivaţie. este credincios şi în cele mari”. Omul care profită de semenul său într-o măsură mică. p. dacă are loc o îndepărtare de la principiile adevărului. [155] Îngerii cercetează lucrarea care ne-a fost încredinţată şi. cu privire la un lucru mic. O reprezentare falsă. adevărul şi neprihănirea.

pe calităţile lor.CAPITOLUL 30 DEPENDENŢA DE SINE ŞI SIMŢUL ONOAREI Educaţi fiecare copil să se bazeze pe el însuşi. Acei copii pentru care părinţii înfăptuiesc cele mai multe lucruri se simt adesea cel mai puţin obligaţi faţă de ei. – Dacă părinţii. 3 Idem. – Pe cât este cu putinţă. ar face mai bine decât dacă le-ar lăsa multe averi la moartea lor. economie şi valoare morală. Copiii lăsaţi să depindă de resursele proprii pun preţ. . – Obstacolele îi fac pe oameni puternici. Un educator înţelept va acorda atenţie specială dezvoltării trăsăturilor mai slabe. Ei trebuie să păstreze mereu în atenţie 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. 495. ci dificultăţile. 2 Mărturii.3 Încă din anii timpurii. care stau la baza succesului în viaţa de creştin. p. fiecare copil trebuie educat aşa încât să se bazeze pe el însuşi. pentru ca tinerii să poată atinge standardul cel mai înalt al maturităţii. îşi folosesc bine privilegiile şi îşi cultivă şi îşi orientează însuşirile pentru a atinge un scop în viaţă. Copiii care sunt lăsaţi să se bazeze în principal pe propriile străduinţe ajung bărbaţi şi femei mai înzestraţi şi sunt mai bine pregătiţi pentru viaţa practică. p. cât trăiesc. armonios. împotrivirile fac oameni cu tărie morală. el va învăţa care sunt trăsăturile lui cele mai puternice şi care sunt cele mai deficitare.1 Prea mult confort va dezvolta slăbiciuni. conflictele. este necesar ca în caracter să fie întreţesute principiile unei integrităţi neînduplecate. cu putere morală şi cu o puternică musculatură spirituală. Adesea. 123. 122. astfel încât copilul să-şi poată forma un caracter echilibrat. 3.2 Obstacolele dezvoltă puterea. Nu ajutoarele. p. îşi dezvoltă caractere marcate de hărnicie. vol. 57. în general. decât acei copii care au depins de averea tatălui lor. Prin punerea la lucru a diferitelor sale capacităţi. i-ar sprijini pe copii să se ajute singuri. Prea mult confort şi evitarea răspunderii au făcut nişte neputincioşi [157] din aceia care ar fi trebuit să fie oameni responsabili.

295. au un simţământ puternic al onoarei. Tinerii să se gândească serios care va fi scopul şi lucrarea vieţii lor şi să pună o temelie aşa încât obiceiurile lor să fie lipsite de orice urmă a degradării. de a face lucrarea care trebuie înfăptuită. şi nu este mai puţin adevărat că în această lume. că lucrează pentru fericirea noastră şi că. Cum să o întâmpinăm cu înţelepciune reprezintă o lecţie care ar trebui expusă cu claritate fiecărui copil şi fiecărui tânăr. Suspiciunea demoralizează. – În afară de disciplina din familie şi de la şcoală.2 Dezvoltaţi simţul răspunderii. Dacă vor fi într-o poziţie din care îi vor influenţa pe ceilalţi. să se poarte ca nişte bărbaţi. iar acesta este un drept al lor. 2 Educaţia. chiar dacă acest lucru nu va aduce nici o răsplată sau recunoaştere pământească. chiar şi dintre cei micuţi. 289. Este adevărat că Dumnezeu ne iubeşte. fiecare viaţă este asaltată de suferinţă. toţi trebuie să întâlnească disciplina severă a vieţii. Putem să le facem copiilor şi tinerilor un bine care să dureze toată viaţa. Copiii şi tinerii au de câştigat. învăţându-i cum să întâmpine curajos aceste necazuri şi poveri. 5 ianuarie 1893. în aşa fel încât să-i încurajăm să-şi plângă singuri de milă. dacă li se acordă încredere. trebuie să se bazeze pe ei înşişi. ca nişte soldaţi buni. – Educatorul înţelept va căuta să încurajeze încrederea şi să întărească sentimentul onoarei elevilor de care se ocupă. nu trebuie să facem niciodată acest lucru. ci un câmp de bătaie. ca urmare a păcatului. Mulţi.112 ÎNDRUMAREA COPILULUI faptul că au fost cumpăraţi cu un preţ şi să aducă slavă lui Dumnezeu în trupul şi spiritul lor. Deşi este datoria noastră să le arătăm compasiune. de a ocupa un loc greu. Ei trebuie să fie puternici. Ei au nevoie de ceva care stimulează şi întăreşte mai degrabă decât de ceva care slăbeşte. care sunt ale Sale. p. dacă Legea Sa ar fi fost întotdeauna respectată.3 1 The Youth’s Instructor. nu ar fi trebuit să cunoaştem vreodată suferinţa. p. producând tocmai relele pe care caută să le împiedice… Faceţi-i pe tineri să simtă că li se acordă încredere şi veţi vedea că nu vor fi decât puţini aceia care nu vor căuta să se dovedească vrednici de această încredere. Ei nu ar trebui făcuţi să simtă că nu pot face un pas fără a fi supravegheaţi. necazuri şi poveri. 3 Idem. Ei ar trebui să fie învăţaţi că această lume nu este un loc de paradă. . 290. Să fie învăţaţi că adevăratul test al caracterului se găseşte în dispoziţia de a purta [158] răspunderi. toţi doresc să fie trataţi cu încredere şi respect. Toţi sunt chemaţi să suporte asprimile.1 Pregătiţi-i pe copii să întâmpine problemele cu curaj.

Adevăratul caracter este o calitate a sufletului şi se dă pe faţă prin comportament. pentru a se împotrivi răului şi pentru a suporta necazul. Cei care sunt conduşi de învăţăturile Domnului Hristos în lumea aceasta vor lua cu ei în locaşurile cereşti fiecare reuşită spirituală. fermitatea şi perseverenţa sunt calităţi pe care toţi trebuie le cultive stăruitor. cât de importantă este formarea caracterului în viaţa aceasta. iar. Iar în ceruri. Prin urmare. El nu este afectat de panică sau nereuşită. Integritatea. – Un caracter format în conformitate cu modelul divin este singura comoară pe care o putem lua din lumea aceasta în cea viitoare. deoarece ele îl înzestrează pe cel care le deţine cu o putere irezistibilă – o putere care îl face puternic pentru a săvârşi binele. educatori şi elevi. 3 noiembrie 1893. 225. vom continua să ne dezvoltăm neîncetat. 332. 2 The Youth’s Instructor. p. pentru că acestea sunt deţinute adesea de oameni care au un caracter foarte rău. Reputaţia nu este caracterul.1 Adevăratul caracter este o calitate a sufletului. – Capacitatea intelectuală şi geniul nu sunt caracterul. 3 Sfaturi pentru părinţi.2 Un caracter bun este un capital cu mult mai valoros decât aurul sau argintul. acest caracter va aduce o răsplată bogată. în ziua când toate proprietăţile pământeşti vor fi spulberate.3 1 Parabolele Domnului Hristos.SECŢIUNEA A VIII-A DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ CAPITOLUL 31 IMPORTANŢA CARACTERULUI Singura comoară luată din lumea aceasta. 226. . p.

va exista un progres neîncetat.1 Mai necesar decât aspectul exterior. Mulţi tineri consideră greşit că pasiunea puternică şi necontrolată sunt tărie de caracter. – Recolta vieţii este caracterul. Tot aşa este şi cu trăsăturile de caracter pe care le cultivăm. 105. şi acest lucru determină destinul. Adevărata măreţie şi nobleţe a omului se măsoară în funcţie de puterea lui de a-şi controla simţurile şi nu în puterea simţurilor [162] lui de a-l subjuga. tot aşa după cum există tendinţa de a imita moda lumii în îmbrăcăminte şi comportament. dar 1 Idem. Recolta este o reproducere a seminţei semănate. cât şi pentru cea viitoare. ar fi sute. iar rezultatul ei este pentru veşnicie. 106. p. – Germinarea seminţei reprezintă începutul vieţii spirituale. 4 Educaţia.2 Dezvoltarea caracterului este o lucrare de o viaţă. ce schimbare ar avea loc! Cât de diferit ar fi ocupat acest timp de probă şi cât de diferite ar fi caracterele care umplu lumea noastră!3 Dezvoltarea şi creşterea. înălţarea propriei persoane. tot aşa este şi creşterea caracterului.4 Caracterul este recolta vieţii. Viaţa noastră poate fi perfectă la fiecare treaptă de dezvoltare. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Adevărul este că acela care e condus de propriile pasiuni este un om slab. Egoismul. acolo unde azi este doar unul pregătit pentru o viaţă activă. 222. va secera din firea pământească putrezirea. Dacă toţi şi-ar da seama de lucrul acesta. dar continuă. – Tăria caracterului constă în două elemente – puterea voinţei şi puterea stăpânirii de sine. 69. Nu poate exista viaţă fără creştere. „Cine seamănă în firea lui pământească. 3 The Youth’s Instructor. atât pentru viaţa aceasta.114 ÎNDRUMAREA COPILULUI Cele două elemente esenţiale. totuşi. După cum creşterea ei este tăcută şi imperceptibilă. sensibil la nedreptate. oh. . [163] iubirea de sine. iar dezvoltarea plantei este o reprezentare a dezvoltării caracterului. în stare să exercite o influenţă înnobilatoare asupra societăţii. p. îşi reprimă totuşi mânia şi-şi iartă vrăjmaşii. dacă ar fi sensibili la gândul că fiecare dintre noi îşi hotărăşte propriul destin pentru viaţa veşnică sau pentru ruina veşnică. p. – Formarea caracterului este o lucrare de o viaţă. îngăduinţa de sine se reproduc. – Dacă ar fi considerat important ca tinerii să aibă caractere frumoase şi un fel de a fi binevoitor. iar sfârşitul este nenorocire şi ruină. Planta nu poate decât să crească sau să moară. pentru ca planul lui Dumnezeu pentru noi să fie împlinit. 19 februarie 1893. Fiecare sămânţă dă rod după soiul ei. Cel mai tare om este cel care.

Iubirea. iunie 1890. – Făpturilor muritoare nu le-a fost încredinţată niciodată o lucrare mai înaltă ca aceea de formare a caracterului.8). care are dragostea şi teama de Dumnezeu întreţesute în caracterul lui.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 115 cine seamănă în Duhul. care nu poate fi estimată. Copiii trebuie nu numai să fie educaţi. – Dacă îi vor prezenta societăţii copii cu un caracter integru. simpatia şi bunătatea dau roada binecuvântării. şi cine poate să spună viitorul unui copil sau tânăr care creşte? Cultivarea copiilor voştri să fie tratată cu grija cea mai mare. 3 Signs of the Times.1 Cea mai mare dovadă a creştinismului. Un copil educat corespunzător în principiile adevărului.2 Influenţa unui copil educat corespunzător. 13 iulie 1888. 2 Pacific Health Journal. Copiii lor bine educaţi pentru a-şi ocupa locul în societate sunt dovada cea mai mare de creştinism care poate să-i fie oferită lumii. mamele creştine îşi vor fi îndeplinit partea cea mai importantă din toată lucrarea misionară. p. o recoltă care este nepieritoare. ci şi bine instruiţi. va secera din Duhul viaţa veşnică” (Galateni 6. cu principii ferme şi o moralitate sănătoasă. va deţine o putere de influenţă spre bine în lume. 109.3 1 Idem. .

construcţia se apropie de final.2 Prin cultivarea capacităţilor primite de la Dumnezeu. fiecare este arhitectul propriului caracter. dar şi într-o viaţă mai bună. Vine timpul când se va dovedi cum este construcţia noastră. Cu fiecare zi. – Caracterul nu apare la întâmplare. de apoi. 27 iulie 1899. ci pentru că nu-şi dau seama încă din tinereţea lor că Dumnezeu vrea să facă tot ce pot mai bine. spre slava lui Dumnezeu. ca să fim în stare să facem binele cel mai mare de care suntem capabili. Repetarea unei fapte o face să ajungă un obicei şi modelează caracterul fie spre bine. să le corectăm şi să dezvoltăm ce este excelent în caracterul nostru. fie spre rău. a fiecărui talent şi a fiecărei capacităţi cu care am fost înzestraţi. 1 The Youth’s Instructor.CAPITOLUL 32 CUM SE FORMEAZĂ CARACTERUL Caracterul se formează printr-un efort perseverent şi neobosit. În loc de a proceda aşa. prin dezvoltarea. un singur pas într-o direcţie greşită. El nu este determinat de o singură izbucnire a temperamentului. Acest lucru nu se întâmplă din cauză că sunt lipsiţi de un material bun. Pentru a ne curăţi şi înnobila caracterul. aprilie 1890. Acum este vremea ca toţi [165] să-şi cultive capacităţile pe care li le-a dat Dumnezeu. Caracterele corecte se formează numai printr-un efort perseverent şi neobosit. Fiecare însuşire cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie să fie cultivată până la desăvârşire. – În mare măsură. avem nevoie de harul care ne este dat de Hristos şi care ne va face în stare să vedem defectele. pentru a-şi forma caractere folositoare aici. 2 Pacific Health Journal. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează să avem grijă cum construim. mulţi îşi îngăduie să se lase duşi în derivă de fiecare impuls şi de fiecare circumstanţă. .1 Prima noastră datorie faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri este dezvoltarea de sine. să vedem dacă la temelia clădirii noastre se află stânca veşnică.

oricât de neînsemnată. ca Mântuitor personal. . trebuie să cultive fiecare capacitate a făpturii lui. pentru ca. 222. 657. În caracterul nostru se văd adesea fisuri. trebuie să clădim pe Hristos. să poată prezenta o zidire simetrică. iar lucrarea de a-l forma este cea mai nobilă în care se pot angaja oamenii. El doreşte ca fiecare copil al Său să clădească un caracter nobil. 3 The Youth’s Instructor. – Dumnezeu aşteaptă de la noi să clădim un caracter în conformitate cu modelul care ne este arătat. pentru ca noi să ne clădim caractere asupra cărora să-Şi poată pune [166] sigiliul aprobării Sale. când va veni furtuna încercărilor asupra noastră. Caracterul se poate dezvolta armonios numai prin folosirea corectă a talentelor. capacitate de a raţiona şi timp.1 Influenţa fiecărei fapte. În zidirea caracterului nostru. prin săvârşirea unor fapte curate şi nobile. cinstit de oameni şi de Dumnezeu. adăugând har după har. găsindu-ne punctele slabe şi corectându-le în conformitate cu îndrumările primite. Trebuie să punem cărămidă cu cărămidă. El este temelia sigură – o temelie care nu poate fi clintită niciodată. p. Posesorii lor n-au o ţintă înaltă sau un scop în viaţă. 2 Mărturii. vor fi calmi. Când se vede o fisură în zidul unei case. educatori şi elevi. p. că Judecătorul tuturor oamenilor le cântăreşte valoarea morală. la sfârşit. ajungând o clădire frumoasă pentru Domnul. pline de contradicţii. 223. un templu frumos.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 117 Credinţa în Hristos. Aceia care au o credinţă sinceră în Hristos. noi zidim pe temelie o clădire pe care Cuvântul o reprezintă ca fiind făcută 1 Sfaturi pentru părinţi. vol. îşi are influenţa în formarea caracterului. va da tărie şi consistenţă caracterului. ştim că în acea construcţie este ceva greşit. Ei nu au o influenţă înnobilatoare asupra caracterelor altora. Acela care se va dezvolta. – Fiecare faptă din viaţă. casa va cădea. Furtuna ispitei şi a încercării nu poate să mute clădirea care este întemeiată pe Stânca veşnică. că făpturile cereşti veghează să vadă ce fel de caracter dezvoltă. Dacă aceste defecte nu sunt remediate. Ei sunt fără rost şi fără putere. Caracterele formate de împrejurări sunt schimbătoare şi discordante.3 Dumnezeu ne dă putere. 25 octombrie 1900. ştiind că ochiul lui Dumnezeu este asupra lor. 4.2 Caractere desăvârşite prin copierea modelului lui Dumnezeu. În felul acesta. Un caracter bun este mult mai de preţ decât averea lumească.

– Viaţa lui Daniel constituie o ilustraţie inspirată cu privire la ce înseamnă un caracter sfinţit. Este un exemplu pentru noi toţi. Ca rezultat al acestei învăţături. că mâncarea şi băutura aveau o influenţă directă asupra naturii lui fizice. deoarece le avea ca un dar din partea lui Dumnezeu şi nu trebuia să le pipernicească sau să le prejudicieze prin nici un comportament. când viitorul lor a depins de propriul comportament. 1901. care urma [167] să-l familiarizeze cu grandoarea de la curte. mintale şi morale. aşa cum a rezistat Daniel. Domnul nu vrea ca ei să rămână nişte novici.1 Ispita trebuie să fie biruită. A venit timpul când au trebuit să hotărască singuri. Ei îl învăţaseră că trebuie să se conformeze legilor sănătăţii în toate obiceiurile lui. tinerii vor înţelege necesitatea de a-şi face partea în aşa fel. care este începutul înţelepciunii. Duhul Său a întărit fiecare scop corect şi fiecare hotărâre nobilă. de pe ea. să păşească în Împărăţia lui Dumnezeu. ei au hotărât să fie credincioşi faţă de învăţăturile primite în copilărie. a fost temelia măreţiei lor. Daniel a trecut printr-o experienţă serioasă. cât şi a minţii. În zidirea caracterului. cu ipocrizia şi păgânismul. tinerii de astăzi trebuie să exercite la maxim fiecare nerv şi fiecare muşchi spiritual.2 Părinţii lui Daniel îl educaseră în copilărie spre a-şi forma obiceiul unei cumpătări stricte. 80. pentru ca.3 Ţinta trebuie să fie înaltă. O ascultare strictă de cerinţele lui Dumnezeu este benefică atât pentru sănătatea corpului. Temerea de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu s-a aflat pe un loc înalt în mintea lui şi a fost respectată în inima lui. hărnicie şi credincioşie! Şi totuşi. În timpul primilor ani ai robiei lui. Atunci. . 27 iulie 1899. Daniel şi tovarăşii lui s-au bucurat de beneficiile unei educaţii corecte din primii ani de viaţă. 4 The Youth’s Instructor. şi că era răspunzător pentru toate capacităţile lui.118 ÎNDRUMAREA COPILULUI din aur. argint şi pietre preţioase – un material care va rezista încercării focului curăţitor al lui Dumnezeu. exemplul nostru este Hristos. dar numai aceste avantaje nu i-ar fi făcut să fie ce erau. 3 Manuscris 132. încât să treacă testul 1 The Youth’s Instructor. dar în special pentru tineri. el a trăit neîntinat de atmosfera răului de care era înconjurat.4 Dacă apreciază corect lucrarea importantă a zidirii caracterului. p. – Dacă doresc să reziste ispitei. A fost cu adevărat o şcoală care avea să-l pregătească pentru o viaţă de seriozitate. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. 16 mai 1901. El doreşte ca ei să atingă treapta cea mai înaltă a scării.

vom fi ca nişte pietre care nu sunt cioplite şi şlefuite şi care. până când ajunge o piatră încercată şi preţioasă. Nu trebuie să fiţi surprinşi dacă Dumnezeu taie cu ciocanul şi dalta colţurile ascuţite ale caracterului vostru. p. potrivită pentru locul ei în clădirea Domnului. pentru că sunteţi ca o piatră aspră care trebuie să fie tăiată şi şlefuită. este necesară o veghere continuă. Fiţi siguri că El nu va aplica nici o lovitură inutilă. El cunoaşte nedesăvârşirile voastre şi lucrează pentru a reface. 3 Mărturii.3 1 The Youth’s Instructor.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 119 cercetării înaintea lui Dumnezeu. Totuşi.1 Sfatul şi mustrarea să fie ascultate. 264. Nici o făptură omenească nu poate să îndeplinească această lucrare. cel mai umil şi mai slab poate să atingă înălţimi care acum i se par imposibile. în cele din urmă. Lumea aceasta este atelierul lui Dumnezeu şi fiecare piatră care poate să fie folosită în Templul ceresc trebuie să fie cioplită şi şlefuită. 31 august 1893.2 Este posibil să fie nevoie de multă muncă în clădirea caracterului vostru. 2 The Youth’s Instructor. Tinerii pot să aibă putere morală. Aceste realizări nu pot veni fără o hotărâre categorică de a fi credincioşi în împlinirea micilor îndatoriri. până când veţi fi pregătiţi să ocupaţi locul pe care l-a prevăzut El pentru voi. 7. Numai Dumnezeu este în stare să o facă. – Aceia care au defecte în caracter. . cât şi tuturor celorlalţi. pentru fericirea voastră veşnică. vol. Printr-un efort perseverent în împotrivirea faţă de ispită şi în căutarea înţelepciunii care vine de sus. pentru că Domnul Isus a venit în lume. Fiecare lovitură este dată cu dragoste. dacă refuzăm să fim educaţi şi disciplinaţi. de orice vârstă. Pentru ca trăsăturile deformate ale caracterului să nu fie lăsate să se dezvolte. nu pentru a nimici. comportament. 3 noiembrie 1886. înainte să poată ocupa un loc în Templul lui Dumnezeu. obiceiuri şi practici trebuie să asculte sfatul şi mustrarea. vor fi aruncate ca fiind nefolositoare. ca să [168] fie Exemplul nostru şi să le dea ajutorul divin atât celor tineri.

sau a oricărui fel de afacere ori comerţ. Această lucrare trebuie să se afle pe primul loc. va fi nevoie de un efort răbdător şi sârguincios şi. de fermitate şi hotărâre. niciodată tinerii şi tinerele nu au fost confruntaţi cu primejdii aşa de mari cum sunt cele care îi ameninţă în aceste zile.CAPITOLUL 33 RESPONSABILITATEA PĂRINŢILOR ÎN FORMAREA CARACTERULUI O misiune divină încredinţată părinţilor. 3[170] 1 Signs of the Times. 10 septembrie 1894. în aceeaşi măsură.2 Iată care este lucrarea voastră. pentru a îndruma voinţa şi pentru a înfrâna pasiunile. Prin harul Său. 225. 2 Educaţia. apoi să sape tinerele vlăstare. 3 Signs of the Times. părinţi – să dezvoltaţi caracterul copiilor voştri în armonie cu învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu.1 Formarea caracterului este cea mai importantă lucrare care a fost încredinţată vreodată făpturilor omeneşti şi studierea lui cu sârguinţă nu a fost niciodată mai importantă ca acum. îndepărtând buruienele şi desţelenind pământul. iar plantele preţioase vor înflori şi vor răsplăti cu îmbelşugare grija şi munca lui. dar. mai esenţială decât construirea caselor de locuit. Zidirea caracterului copiilor voştri este de o importanţă mai mare decât cultivarea fermelor voastre. pentru că sunt implicate interese veşnice. ei pot îndeplini această sarcină. 24 noiembrie 1881. . Un teren lăsat nelucrat produce de la sine doar spini şi pălămidă. Nici o generaţie din trecut nu a mai fost chemată să facă faţă unor dificultăţi aşa de însemnate. – Dumnezeu le-a încredinţat părinţilor lucrarea de a forma caracterul copiilor lor după Modelul divin. p. Cel care doreşte să obţină o recoltă folositoare sau plante frumoase trebuie să pregătească mai întâi solul şi să semene sămânţa.

– Părinţi. cât de important este ca tinerii să meargă pe calea cea dreaptă. 5. mai bine decât prin oricare altă modalitate. nu greşiţi în cea mai importantă lucrare a voastră. Dacă influenţa lor este în întregime de partea Domnului Hristos.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 121 Căminul. nici colegiul nostru nu pot asigura condiţiile pentru a clădi caracterul copilului pe o temelie bună. p. 1901. aceea de a modela caracterele copiilor voştri pentru prezent şi veşnicie. în timp ce copiii ei erau lăsaţi să alerge pe 1 Sfaturi pentru părinţi. Oh. dar copii needucaţi. Ei sunt proprietatea Domnului Hristos şi sunt cumpăraţi cu sângele Său. 3 Mărturii. nu precupeţiţi timpul şi munca. atunci modul tău neînţelept de disciplină îi aşază în categoria celor care îi alungă pe oameni de la Hristos şi întăresc împărăţia întunericului. – Nici şcoala. Viitorul copiilor voştri va fi o mărturie cu privire la caracterul lucrării voastre. 39. – Aceia care nu-şi corectează în viaţa aceasta caracterul deformat nu pot avea parte de viaţa veşnică. nu daţi greş aici. 162. Părinţii au de îndeplinit o parte importantă în această privinţă. Nu vă temeţi de necazuri. [171] ajutându-i pe alţii să descopere calea vieţii. Ei au răspunderea sfântă de a-i educa pe copiii lor pentru Dumnezeu. atunci ei sunt colaboratorii Lui. aşa cum o poate face căminul. care nu vă lasă să vedeţi defectele şi vă împiedică să le impuneţi restricţiile cuvenite. sau în indulgenţa acelei afecţiuni neînţelepte. Purtaţi-vă cinstit şi cu credincioşie cu copiii voştri.2 Părinţi. Ea făcea curăţenie adesea cu preţul sănătăţii fizice şi spirituale. locul cel mai bun pentru clădirea caracterului. se va dovedi a fi spre ruina lor. p.3 O casă curată. Voi hotărâţi pentru ei ce vor fi şi ce vor face pentru Hristos. de dragul Domnului Hristos. 2 Scrisoarea 78. Lor le-a fost încredinţată lucrarea de a-i ajuta pe micuţi să-şi formeze caractere care le vor asigura intrarea în curţile cereşti. vol. O greşeală din partea voastră în neglijarea unei educaţii credincioase.1 Caracterele deformate trebuie să fie corectate. pentru oameni şi pentru propriile lor suflete. Credincioşia voastră faţă de Hristos poate fi exprimată prin caracterul echilibrat al copiilor voştri. 40. . Lucraţi curajos şi cu răbdare. Dacă neglijezi lucrarea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. educatori şi elevi. Felul vostru de purtare poate să imprime o direcţie greşită pentru toată cariera lor viitoare. – Am văzut o mamă ai cărei ochi critici puteau să observe orice era imperfect în potrivirea mobilierului din casa ei şi care era foarte meticuloasă în a-şi păstra casa întru totul curată şi la timpul exact pe care îl stabilise. povara sau suferinţa.

– Mamelor. aşa cum doreşte Dumnezeu. În fiecare clipă. 5 august 1875.122 ÎNDRUMAREA COPILULUI stradă şi să primească o educaţie de stradă. El va asculta rugăciunile lor şi va conlucra cu eforturile lor. nedisciplinat şi needucat. pentru că. Prin puterea Sa şi în Numele Său. 1895. – Vom considera noi că suntem în stare să ne modelăm viaţa şi caracterul spre a intra pe porţile slavei? Nu putem face lucrul acesta. ar fi înţeles necesitatea de a modela mintea şi comportamentul copiilor ei şi de a-i educa în aşa fel încât să aibă un caracter echilibrat şi un temperament plăcut. aduceţi-i pe copiii voştri la Isus şi mijlociţi pentru ei cu o credinţă stăruitoare. suntem dependenţi de lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra noastră şi asupra copiilor noştri. 1897. veţi fi dezamăgiţi. mama ar fi considerat că educaţia fizică. 1 Signs of the Times. iar Domnul va concepe căi şi mijloace prin care să aibă loc o schimbare în casele lor. mama a fost prea angajată în treburile casei ca să-şi permită timpul pentru a-i educa pe copiii ei.2 Dacă doresc să vadă o stare de lucruri diferită în familia lor. – Părinţi creştini. altfel. obraznici. 13 septembrie 1881. Dacă ar fi lăsat pe locul al doilea aceste lucruri cărora le-a îngăduit să-i ocupe atenţia.4 Creatorul vă va ajuta. 2 Manuscris 12. Femeile care îşi asumă responsabilitatea de mame trebuie să simtă că au obligaţia cea mai solemnă faţă de Dumnezeu şi faţă de copiii lor. nu uitaţi că veţi fi ajutate de Creatorul Universului în lucrarea voastră.3 Partea lui Dumnezeu şi partea voastră.1 [172] Numai prin Duhul lui Dumnezeu. El va conlucra cu eforturile voastre. 4 Review and Herald. Ea i-a lăsat să crească având un caracter deformat. dar Dumnezeu nu propune să facă lucrarea pe care le-a încredinţat-o părinţilor. de a-i educa în aşa fel încât să aibă o fire prietenoasă şi iubitoare şi să fie curaţi din punct de vedere moral. Deşi a avut nevoie de ajutor. Nu putem decât să considerăm că gustul rafinat al mamei nu a fost exercitat în direcţia cea bună. 3 Manuscris 151. părinţii să se consacre întru totul lui Dumnezeu. aşteptând ca Domnul să facă lucrarea voastră. vă îndemn să vă treziţi… Dacă vă neglijaţi datoria şi vă daţi înapoi de la asumarea răspunderii voastre. veţi câştiga biruinţa… Când părinţii vor manifesta un interes pentru binele copiilor lor. . să aibă gusturi nobile şi un caracter plăcut. mintală şi morală a copiilor ei este de o importanţă aproape infinită. Domnul va fi ajutorul vostru. După ce veţi fi făcut cu credincioşie tot ce puteţi. Aceşti copii creşteau aspri. egoişti şi neascultători. Prin puterea Sa.

şi apoi ei vor [173] avea puterea de a se împotrivi celei mai puternice ispite. – Este posibil ca părinţii să facă tot ce le stă în putere spre a le oferi copiilor lor toate privilegiile şi învăţăturile. prin nepocăinţa lor. lumina şi privilegiile pe care le-au avut se vor întoarce împotriva lor la judecată. pacea. care îi iubesc şi a căror inimă doreşte nespus mântuirea lor. dar nu o ascultă. veţi avea o influenţă asupra copiilor voştri. Învăţaţi-i să exercite o influenţă înnobilatoare şi înălţătoare. bunătatea. Ele sunt coroana şi scutul creştinului.2 Un cuvânt de încurajare pentru cei care au greşit. Dragostea. Când vă conformaţi obiceiurile cu principiile mântuitoare ale Legii sfinte a lui Dumnezeu. dezonorându-i şi făcându-i de ruşine în faţa oamenilor neevlavioşi din lume. 1 Review and Herald. îndelunga răbdare. prin comportamentul lor rău. De asemenea. Să se întoarcă la Dumnezeu şi să caute adevăratul spirit al ascultării. 9 iulie 1901. şi totuşi. şi atunci vor fi făcuţi în stare să realizeze o reformă categorică. 3 Signs of the Times.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 123 voi puteţi să-i conduceţi pe copiii voştri spre a fi nişte biruitori. După aceea. dar vedeţi că ei sunt mai răi decât copiii mei. 17 septembrie 1894. aduc un reproş la adresa părinţilor lor.3 Unii copii vor refuza să asculte de sfatul părintesc. Învăţaţi-i să aştepte putere de la Dumnezeu. gata să asculte rugăciunile voastre şi să vă acorde ajutorul de care aveţi nevoie în lucrarea vieţii.1 Răscumpărătorul cel milos veghează asupra voastră cu dragoste şi simpatie. credinţa şi facerea de bine sunt elementele caracterului creştin. ei vor primi răsplata celui biruitor. iar eu nu mă declar a fi creştin”. dacă refuză să-şi supună voinţa faţă de Dumnezeu şi continuă să meargă pe calea păcatului. [174] iar ei ajung să fie remarcaţi de cei din lume. Oamenii vor spune: „Priviţi la acei copii! Părinţii lor sunt foarte religioşi. pentru că nu au umblat în lumină şi nu au ştiut încotro se îndreaptă. Satana este acela care îi ispiteşte pe copii să meargă pe o cale a păcatului şi a neascultării… Dacă refuză să meargă în lumină. copiii care primesc o învăţătură bună. pentru ca ei să-I dăruiască lui Dumnezeu inima lor. să lase o impresie nefavorabilă despre părinţii lor. Aceste însuşiri preţioase sunt roadele Duhului. – Aceia care şi-au educat greşit copiii nu trebuie să dispere. Spuneţi-le că El ascultă rugăciunile lor. În acest fel. Satana îi conduce. septembrie 1890. bucuria. 2 Pacific Health Journal. . Învăţaţi-i să biruiască răul prin bine. copiii ar putea să refuze să meargă în lumină şi. Îndemnaţi-i să se unească cu Dumnezeu.

aceasta este lucrarea voastră. Voi le inspiraţi principii pe care. 10 august 1893. într-o zi.124 ÎNDRUMAREA COPILULUI prin comportamentul lor rău.2 1 The Youth’s Instructor. consecvenţa şi o iubire adevărată. Efectul eforturilor voastre bine orientate se va vedea în modalitatea în care îşi vor conduce familiile pe calea Domnului. Când îi trataţi corect pe copiii pe care vi i-a dat Dumnezeu.1 Părinţi. ei aduc un reproş la adresa religiei lui Isus Hristos. lucrarea voastră este aceea de a dezvolta în caracterul copiilor voştri răbdarea. – Părinţi. 2 Review and Herald. . 6 iunie 1899. voi îi ajutaţi să pună temelia pentru un caracter curat şi echilibrat. le vor respecta în familiile lor.

4 1 Mărturii. sau spre rău. – Părinţii greşiţi îi învaţă pe copiii lor lecţii care se vor dovedi nimicitoare pentru ei. Părinţii seamănă sămânţa care va răsări şi va aduce roadă spre bine. 1893.1 Prin îngăduinţă sau printr-o lege de fier. 4. Dar. 2 Idem. 1.CAPITOLUL 34 CĂILE PRIN CARE ESTE RUINAT CARACTERUL Părinţii pot să semene seminţele ruinei. vol. 4 Manuscris 34. voioase. Nici unul dintre aceştia nu urmează îndrumările Bibliei. Ei modelează mintea copiilor lor şi trebuie să dea socoteală în ziua lui Dumnezeu despre felul cum au făcut această lucrare. – Adesea. 393. vol. 368. 3 Manuscris 12. Veşnicia va descoperi rezultatele lucrării făcute în această viaţă. fie simetric şi frumos. ci atât unii. părinţii ţin în propriile mâini fericirea viitoare a copiilor lor. de apreciere. cât şi ceilalţi fac o lucrare înfricoşătoare. fie pentru nenorocire. să săvârşească acele lucruri [176] pe care le-a poruncit El. Altora li s-au căutat greşeli şi s-au descurajat. p. părinţii neglijează o datorie solemnă.2 Prin nereuşita în a-i educa pe copii pentru Dumnezeu.3 Unii copii au fost lăsaţi să facă tot ce le-a plăcut. 369. Prin felul lor de educare. Ei îşi pot pregăti copiii fie pentru fericire. în timp ce unii sunt prea îngăduitori. alţii merg în extrema opusă şi îşi conduc copiii cu un toiag de fier. Lor le este încredinţată lucrarea importantă de formare a caracterului acestor copii. şi astfel sădesc spini pentru propriile picioare… Într-o mare măsură. – Prin faptul că nu au reuşit să-i înveţe pe copiii lor să meargă pe calea Domnului. Lor nu li s-au spus decât puţine cuvinte plăcute. . 1898. p. Părinţii au îndoit pomişorul. copiilor li se face pe plac încă din copilărie şi obiceiurile rele se întăresc. Învăţămintele pe care le primesc în copilărie îi vor urmări toată viaţa. caracterul se dezvoltă fie deformat.

cum Îi vor răspunde părinţii lui Dumnezeu pentru această neglijare îngrozitoare a datoriei lor!1 Prin neglijenţa care glumeşte cu păcatul. mii de copii cresc cu caractere deformate. Chiar dacă nu sunt mulţumiţi cum se dezvoltă caracterul copiilor lor.126 ÎNDRUMAREA COPILULUI Oh. p. ci se dovedesc a fi spre ruina a mii de suflete. 4. 5. prin faptul că aceste talente sunt neglijate. 53. însă ruinarea multora poate fi urmarea directă a greşitei conduceri a părinţilor. Înfricoşătoarea stare a tinerilor din acest veac constituie unul dintre cele mai puternice semne că trăim în zilele din urmă.4 1 Mărturii. şi ce scuză Îi vor prezenta ei lui Dumnezeu. însă au dovedit că le sunt cei mai mari duşmani. Le-au îngăduit copiilor să iubească păcatul. din cauza faptului că părinţii au neglijat să-i disciplineze corect pe copiii lor şi să-i înveţe să se supună autorităţii încă din tinereţe.200. 2 Idem. 52. nelegiuirea şi nepăsarea care împiedică descoperirea prezenţei Sale în familiile pretinşilor creştini. 92. cât de mult păcat ar fi înlăturat încă din faşă şi cât de multe dificultăţi din biserică ar fi evitate!. părinţii nu reuşesc să vadă greşelile care i-au adus în această stare… Dumnezeu condamnă neglijenţa care cochetează cu păcatul. cu timpul şi puterile lor intelectuale. p. 4 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. vol. p. ai cărui slujitori sunt. 3 Idem. lipsiţi de moralitate şi cu puţină educaţie în îndatoririle practice ale vieţii.2 [177] Prin lipsa restricţiilor. ceea ce este acelaşi lucru cu a îndrăgi şi mângâia o viperă. 326. cu calm şi hotărâre. care va înţepa nu doar victima care o îndrăgeşte. Ei sunt lăsaţi să facă ce vor cu impulsurile lor. vol. . Multe suflete vor fi pierdute pentru veşnicie.. – Pentru că nu le impun restricţii şi nu îi conduc aşa cum se cuvine. Spiritul de murmurare împotriva mustrării a prins rădăcini şi îşi aduce roada lui de nesupunere. dar şi pe toţi cei cu care este în legătură. pentru că au fost însărcinaţi cu datoria sfântă de a pregăti sufletele pe care le au în grijă spre a-şi dezvolta puterile pentru slava Creatorului lor?3 Părinţii socoteau că-i iubesc. 199. dacă mamele ar lucra cu înţelepciune.. ca niciodată mai înainte. spre a educa şi spre a supune înclinaţiile fireşti ale copiilor lor. Tolerarea greşelilor şi liniştirea izbucnirilor nu înseamnă a înfige toporul la rădăcina răului. Taţii şi mamele sunt consideraţi vinovaţi pentru pierderea adusă cauzei lui Dumnezeu. – Copiii au nevoie de îngrijire şi călăuzire atentă. Oh. pentru că Satana se străduieşte să pună stăpânire asupra minţii şi inimii lor şi să alunge Duhul lui Dumnezeu. p. Ei au permis ca răul să ia amploare.

Seminţele vanităţii sunt semănate cu uşurinţă în inima omenească de către părinţii şi tutorii nechibzuiţi. Acest fapt tinde să-i facă înfumuraţi. fără să-şi dea seama ce fac. copiii trăiesc pentru a se 1 Mărturii.1 [178] Prin răsfăţarea copiilor şi prin îngăduinţa arătată faţă de ei. ei caută să-i înduplece pe alţii să le împlinească voia şi.3 Prin faptul că părinţii ajung nişte sclavi ai adolescenţilor. Pătimaşi. trataţi cu îngăduinţă şi lăudaţi fără înţelepciune. care îi laudă şi îi tratează cu îngăduinţă pe tinerii de care răspund. Dacă părinţii şi-ar face datoria. ale căror înclinaţii necontrolate s-au întărit în adevărate vicii. p. Mulţi dintre aceşti părinţi au căzut de la credinţa în Dumnezeu. mulţi părinţi îşi liniştesc conştiinţa spunând: „Copiii mei nu sunt mai răi decât alţii”. ianuarie 1890. îndrăzneţi şi plini de sine. am vedea o stare diferită de lucruri. vol. vor aduce ruşine şi dezonoare asupra lor înşişi şi asupra familiilor lor. – Cât de mulţi părinţi trudiţi şi împovăraţi de muncă au ajuns nişte sclavi ai copiilor lor. – Oriunde mergem. care apar cu putere în inima lor. 2 Idem. Ei caută să ascundă relele evidente pe care Dumnezeu le urăşte. în conformitate cu educaţia lor. pentru că nu reuşesc.2 Prin semănarea seminţelor vanităţii. 650. Ei n-au înţelepciune de la El. Dacă în inima lor este duhul răzvrătirii. Totuşi. aroganţi. . 651. nedisciplinaţi. părinţii îi educă sistematic pe copiii lor spre a fi nişte slujitori ai lui Satana. 3 Pacific Health Journal. 201. Este ceva păcătos să te sustragi astfel de la răspundere. Totuşi. 4. ca să nu fie jigniţi copiii lor şi să ia vreo cale disperată. – Adesea. părinţii îi răsfaţă pe copii şi îi tratează cu îngăduinţă. se consideră trataţi rău de lume şi se întorc împotriva ei. ca să observe urzelile lui Satana şi să reziste capcanelor lui. Mândria şi încăpăţânarea sunt relele care i-au transformat pe îngeri în demoni şi au închis porţile cerului în faţa lor. insuficient de puternici pentru a îndura încurcăturile şi necazurile. şi în loc să lucreze cu toată inima şi cu tot sufletul în temere de Dumnezeu pentru a corecta defectele copiii lor. – În loc să li se alăture celor care poartă răspunderile spre a ridica standardul moral. p. Ei pornesc în munca grea din viaţă nepregătiţi pentru ispitele ei. vedem copii răsfăţaţi.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 127 Prin trecerea cu vederea a greşelilor evidente. pentru că aceasta pare a fi o cale mai uşoară decât să-i mustre pentru înclinaţiile lor nesupuse. în timp ce. pentru că va veni timpul când aceşti copii. fără să se gândească la viitor. decât să crească şi să se întărească prin satisfacere. acest procedeu este laş. cu mult mai bine este să fie supus acum.

2 Slăbiciunea în a cere ascultare şi falsa iubire şi simpatie. 324. 1901. 3 Mărturii. vol. totuşi copiii aceştia deprind în căminele lor trăsături care le otrăvesc viaţa. Îndrumaţi de această dragoste. [179] doisprezece sau şaisprezece ani. ei nu ascultă de Dumnezeu. dar îl încântă pe Satana. 5. – Concepţia falsă că a fi îngăduitor şi a nu pune restricţii este înţelepciune duce la un sistem de educaţie care îi întristează pe îngeri. Dragostea de plăceri le stăpâneşte mintea. Când desconsideră în felul acesta poruncile lui Dumnezeu. – Părinţii pot să-şi îngăduie dragostea faţă de copiii lor cu preţul ascultării de Legea sfântă a lui Dumnezeu.3 Prin nereuşita în a cere ascultare. Tinerii răi să nu fie trataţi ca şi cum ar fi buni şi ascultători. le amorţeşte simţurile şi face ca mintea să le fie confuză. ascultători şi gata să-şi asume răspunderi. iar egoismul. pentru că aduce sute şi mii de copii în rândurile lui.128 ÎNDRUMAREA COPILULUI amuza. fără să fie corectaţi. De aceea. Ei văd că fiii şi fiicele lor nu sunt plăcuţi. p. 4 Manuscris 119. atrăgători. copiii se consideră foarte înţelepţi. Părinţii seamănă în inima copiilor lor seminţe care aduc o recoltă de care nu le pasă. în timp ce li se îngăduie să fie astfel. Ei acceptă insinuările lui Satana şi cultivă o ambiţie nesfântă de a face mare paradă în lume. el orbeşte ochii părinţilor. În acest veac al nelegiuirii. părinţii îşi pun în pericol propriul suflet şi sufletul copiilor lor. fiecare creştin trebuie să condamne cu fermitate răul şi faptele satanice al copiilor neascultători. ei vor fi încurajaţi să continue pe calea [180] lor rea. În urma acestei educaţii. 2 Review and Herald. 20 iulie 1893. ci să fie trataţi ca nişte tulburători ai păcii şi corupători ai tovarăşilor lor. la vârsta de zece. părinţii şi tutorii lor sunt părtaşi la faptele lor rele. 6 aprilie 1897. le umplu inima de necazuri şi îi adaugă la numărul celor pe care Satana îi foloseşte pentru a aduce sufletele la nimicire. mândria şi răzvrătirea aduc rezultate amare în viaţa lor. Astfel de copii ar merge mai bine printre nelegiuiţii a căror cale ticăloasă aleg să o urmeze. îşi imaginează că sunt genii şi se cred întru totul prea cunoscători pentru a se supune părinţilor lor şi prea sus pentru a se coborî la datoriile vieţii de zi cu zi.1 Printr-o iubire şi simpatie greşit orientate. a-şi plăcea şi a se slăvi pe ei înşişi.4 1 The Youth’s Instructor. Atâta vreme cât îi favorizează în acest fel şi nu le cer ascultare. pentru că le îngăduie copiilor lor să-şi aducă la îndeplinire impulsurile greşite şi nu le oferă învăţătura şi disciplina pe care le-a poruncit Dumnezeu. . – Dacă nişte copii nerecunoscători sunt hrăniţi şi îmbrăcaţi. decât să rămână în căminele creştine spre a-i otrăvi pe ceilalţi.

Majoritatea acestor tineri greşit disciplinaţi trec prin viaţă neînţelegându-se cu lumea. fiind obligaţi să se supună altora. – Lecţiile din copilărie. nu sunt învăţate în zadar. un blestem pentru ei înşişi şi pentru toţi cei din jurul lor. dansuri. pentru că nu-i flatează şi nu-i mângâie. faţă de care s-a supus toată autoritatea familiei. mai devreme sau mai târziu. ci să ajungă nişte membri ai familiei Domnului. 4 Review and Herald. Să nu fie jertfiţi lui Moloh. iar ei se revanşează cu ciudă faţă de lume şi desconsiderând-o. Mintea lor să nu fie întunecată de moda şi practicile lumii. împrejurările îi obligă să se prefacă umiliţi. le pot câştiga ataşamentul. dacă satisfac dorinţele copiilor lor şi îi lasă să-şi urmeze propriile înclinaţii. dezamăgiri şi o evaluare clară din partea superiorilor lor. Prin eşecuri. vol. vol. deşi nu sunt. având eşec unde ar fi trebuit să aibă succes. 2 Mărturii. 13 martie 1894.1 Ei [părinţii] gândesc că. în lume însă fiecare stă prin propriile merite. În cămin. Cei răsfăţaţi. 202. Ce greşeală! Copiii care sunt îngăduiţi astfel cresc cu dorinţele neţinute în frâu. caracterul se dezvoltă spre bine sau spre rău. Părinţii trebuie să fie plini de mila lui Hristos. p. – Copiii nu trebuie să fie educaţi să fie nişte iubitori ai întrunirilor sociale.4 1 Solii către tineret. Să nu-i înveţe pe copiii lor să participe la petreceri. prin aceste lecţii practice din viaţă. La tineri. încât să fie în război cu cei cu care vin în contact?3 Prin a-i educa pe copii să fie iubitori ai întrunirilor sociale. 393. exigenţi şi aroganţi. concerte. [181] Dar această încercare prin care trec este aspră şi nenecesară şi ar putea fi evitată printr-o pregătire corectă în tinereţea lor. dar aceasta nu îi înzestrează cu un dar natural şi. 1. p. 374. 3 Idem. Ei socotesc că lumea are ceva cu ei.2 Prin îngăduirea atitudinilor greşite. adevăratele lor caractere vor fi date pe faţă… De ce vor părinţii să-şi educe copiii în aşa fel. . 201. sunt expuşi zilnic la umilire. pentru că Neamurile fac la fel. 373. p. – Influenţa predominantă în societate este în favoarea îngăduinţei tinerilor de a urma înclinaţia firească a minţii lor. adesea ei descoperă adevăratul lor nivel şi sunt umiliţi spre a înţelege şi a accepta locul care li se cuvine. egoişti. să organizeze şi să participe la serbări. 4. bune sau rele. poate să fie lăudat şi măgulit greşit. fără să cedeze.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 129 Prin a li se îngădui copiilor să-şi urmeze înclinaţia firească a minţii lor. Mulţi învaţă abia atunci. care este locul pe care trebuie să-l ocupe. Uneori. ca să lucreze pentru salvarea sufletelor care sunt aduse sub influenţa lor.

ei au fost educaţi spre a ceda înclinaţiei de a fi îndărătnici şi spre a căuta să-şi placă lor înşişi. din cauza greşelii părinţilor în a-şi conduce familia cu înţelepciune. ca să cunoască fiecare precizare şi restricţie din Cuvântul lui Dumnezeu. cât şi pe cea viitoare. nerecunoscători şi nesfinţi. în felul acesta. în loc să fie conduşi de raţiune şi de [182] principii. 20 iulie 1893. 6 iunie 1899. – Domnul nu va aproba conducerea greşită a părinţilor. dacă se mulţumesc să atingă un standard ieftin şi mic? Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus numai asupra celor care au un caracter asemănător caracterului lui Hristos. nu s-ar vedea starea de lucruri nefericită. cât şi pentru cea viitoare este dintre cele mai descurajatoare. prin faptul că trăiesc şi lucrează departe de scopul lui Dumnezeu. .2 Dacă părinţii ar fi fost ascultători de Dumnezeu. unde se presupune că taţii şi mamele sunt nişte cercetători sârguincioşi ai Scripturilor. Ei sunt neascultători. 21 mai 1895. Totuşi. Cum pot taţii şi mamele să reprezinte caracterul lui Hristos în viaţa căminului. îngăduindu-şi plăceri egoiste şi crezând că. [183] care există acum în aşa de multe familii.1 Prin lipsa de evlavie în cămin. vor obţine fericirea. mulţi tineri ar fi putut să fie o binecuvântare pentru societate şi o onoare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aşa-zişii părinţi creştini dau greş în a practica evlavia în cămin.130 ÎNDRUMAREA COPILULUI Prin îngăduirea căutării egoiste a plăcerilor. Dacă părinţii ar fi fost ascultători de Conducătorul nevăzut al oştirilor lui Israel. ei pierd atât lumea aceasta. – În cămine care se declară a fi creştine. Ei au dat greş în a-şi atinge scopul. Ei sunt nefolositori în societate şi nefolositori în lucrarea lui Dumnezeu. – Dacă ar fi început drumul vieţii cu idei corecte cu privire la succes. Părinţi creştini. Perspectiva lor atât pentru lumea aceasta. 2 Review and Herald. 3 Review and Herald. mii de copii pier în păcatele lor. deoarece a căuta fericirea pe calea egoismului va aduce numai necaz.3 1 The Youth’s Instructor. Sute de copii din zilele noastre înmulţesc rândurile vrăjmaşului. pentru că. se manifestă o neglijare în a urma învăţătura Cuvântului şi în a-i creşte pe copii în temere de Domnul. dar cei care vor fi consideraţi vinovaţi sunt părinţii lor. a cărui slavă a fost învăluită de stâlpul de nor. prin dragostea egoistă de plăceri.

Să fie în stare să-i crească în condiţii de sănătate fizică. Dragostea de plăceri le [185] stăpâneşte mintea. – Lecţiile învăţate.2 Evitaţi superficialitatea. intelectuală şi morală. Renunţarea şi stăpânirea de sine nu au fost formate în caracterul lor. – Aţi adus pe lume copii care n-au putut să se pronunţe în legătură cu aducerea lor la 1 Signs of the Times.CAPITOLUL 35 CUM POT PĂRINŢII SĂ CLĂDEASCĂ ÎN COPII UN CARACTER PUTERNIC Dedicaţi timpul cel mai bun şi cea mai mare atenţie acestei lucrări. iar copiii sunt flataţi şi trataţi cu îngăduinţă spre ruina lor. Ei ar trebui să înţeleagă principiile care stau la baza îngrijirii şi educaţiei copiilor. mai mare decât vor avea învăţătura şi toată pregătirea din anii următori. Înţelegeţi principiile implicate. 3 Health Reformer. Ei au fost răsfăţaţi şi trataţi cu îngăduinţă. 380. până când au ajuns incapabili pentru viaţa practică.3 Întăriţi caracterul copiilor prin rugăciune şi credinţă. Din cauză că educaţia primită de copii încă din leagăn este superficială. ca pe o povară neajutorată. când vor vedea că ea implică interese veşnice. El este clădit pe nisip mişcător. – Părinţilor li se încredinţează în mâini copilul. părinţii vor simţi că trebuie să dedice acestei lucrări timpul lor cel mai bun şi atenţia cea mai mare. – Trăim într-un veac în care aproape totul este superficial. să fie crescut „în mustrarea şi învăţătura Domnului”. El trebuie să fie modelat în conformitate cu modelul divin. 16 martie 1891.1 Când vor înţelege importanţa lucrării de educare a copiilor lor. Părinţii trebuie să ia în considerare acest lucru. 2 Divina Vindecare. caracterul oamenilor nu este stabil şi ferm. obiceiurile formate în anii de copilărie au o legătură cu formarea caracterului şi cu stabilirea unei linii de urmat în viaţă. . decembrie 1872. El nu ştie nimic şi trebuie să fie învăţat să-L iubească pe Dumnezeu. p.

aceea va şi secera”. Dacă.4 1 Mărturii. 1. Aceasta este lupta cea mai importantă. – „Ce seamănă omul. prin rugăciune şi credinţă. un caracter care să poată lucra în via Domnului şi să poată câştiga multe suflete pentru Isus. prin eforturile răbdătoare. viaţa voastră nu va fi în zadar. grijă şi trudă. Construiţi în jurul copiilor voştri un zid de apărare. Voi nu sunteţi siguri nici o clipă împotriva atacurilor lui Satana. lucrarea voastră este aceea de a câştiga încrederea copiilor voştri şi de a semăna seminţele [186] preţioase cu o iubire răbdătoare. Sunt implicate consecinţe veşnice. – În general. fără a vă plânge niciodată de greutăţi. mustraţi-i. părinţii îşi pun prea mult încrederea în copiii lor. la sculare şi la culcare. poruncă peste poruncă. Încurajaţi-i mereu pe copiii voştri să atingă un standard înalt în toate obiceiurile şi înclinaţiile lor. fiţi înţelepţi. Păstraţi-vă speranţa şi răbdarea. Ei nu iau poziţia fermă şi hotărâtă pe care ar trebui să o aibă în privinţa copiilor. Încurajaţi-i pe copiii voştri să adauge la realizările lor virtuţile care le lipsesc. „învăţătură peste învăţătură. puţin acolo”. Nu trebuie să dormiţi în postul vostru nici o clipă. adeseori. fie că o simţiţi sau nu. Voi singuri v-aţi făcut răspunzători. pentru fericirea lor viitoare şi pentru bunăstarea lor veşnică. Ele înseamnă viaţă sau moarte pentru familia voastră. ca să aduceţi roade spre slava Sa. 398. În mâinile voastre se află lucrarea de a clădi. – Taţi şi mame. vol. sfătuiţi-i. Voi nu aveţi timp să vă odihniţi de munca vigilentă şi serioasă. 2 Idem. în mare măsură. 3 Manuscris 136.2 Sădiţi seminţele preţioase cu răbdare. Fiţi răbdători cu nedesăvârşirile lor. puţin aici. p. copiii ascund nelegiuirea. vegheaţi asupra copiilor voştri cu prudenţă. 2. 1898. cu ajutorul lui Dumnezeu. şi exercitaţi o supraveghere atentă. aşa cum Dumnezeu este răbdător cu nedesăvârşirile voastre şi veghează asupra voastră. deoarece. vol. 156. p. Învăţaţi-i pe copiii voştri că trebuie să se supună faţă de Lege. de a urmări cu grijă prima apropiere a vrăjmaşului celui viclean şi de a fi pregătiţi să ridicaţi steagul împotriva lui este asupra voastră.3 Învăţaţi-i pe copii supunerea faţă de Lege. Îndemnaţi-i. .132 ÎNDRUMAREA COPILULUI existenţă. 397. Mulţi părinţi neglijează în mod trist acest lucru.1 Adoptaţi o poziţie fermă şi hotărâtă. creştineşti. pline de bunătate. puteţi să înfăţişaţi un suflet desăvârşit în Hristos Isus. Părinţi. când părinţii sunt încrezători. Îndepliniţi-vă lucrarea cu mulţumire. Faceţi-i să vă asculte când sunt mici. 4 Manuscris 49. Nu îngăduiţi ca în atitudinea sau pe faţa voastră să se vadă descurajare. Răspunderea de a-i educa pe aceşti copii pentru Dumnezeu. Părinţi. 1901. la venire şi la plecare.

Părinţii să-şi educe copiii spre a-şi forma obiceiuri corecte în privinţa mâncării. Acest lucru îi pune pe copii şi pe tineri într-o poziţie favorabilă. 197. 4. să ajungă puternici şi plini de înţelepciune. – Însuşirile fizice. Copiii să fie supravegheaţi şi disciplinaţi pentru a îndeplini cu succes această lucrare. Dacă sunt sănătoşi şi au o inimă curată. orientată corect şi la timpul potrivit este cea mai importantă. aşa încât să fie pusă o temelie bună pentru o viaţă sănătoasă.4 Sănătatea are legătură cu intelectul şi moralitatea.3 Constituţia fizică a Domnului Isus şi dezvoltarea Sa spirituală ne sunt prezentate în aceste cuvinte: „Pruncul creştea şi se întărea”. ci să se dezvolte pe deplin. Organismul trebuie să fie îngrijit cu atenţie. asemenea lui Hristos. 4 The Youth’s Instructor. 1893. p. a îmbrăcămintei şi a exerciţiului fizic. mentale şi spirituale trebuie să fie [187] dezvoltate în aşa fel. Ce fel de iubire este aceea care îi îngăduie copilului vostru să dezvolte trăsături de caracter care îl vor face un nenorocit? La o parte cu o asemenea iubire! Adevărata iubire va căuta binele prezent şi veşnic al sufletului. şi a neglija să-l corectaţi pe motiv că îl iubiţi prea mult ca să-l pedepsiţi nu înseamnă milă şi bunătate.2 Coordonaţi însuşirile fizice. 198. 3 Mărturii.1 Ce drept au părinţii să aducă pe lume copii pentru a-i neglija şi pentru a-i lăsa să crească fără o cultură şi o educaţie creştină? Părinţii trebuie să fie responsabili. – Pentru ca însuşirile morale ale copiilor voştri să fie sensibile faţă de cerinţele lui Dumnezeu. 2 Manuscris 9. învăţaţi-i că ei sunt cei care trebuie să fie conduşi. vor fi mai bine pregătiţi să trăiască spre a fi o binecuvântare în lume. . Învăţaţi-i ce înseamnă stăpânirea. cât de important este ca mintea părinţilor să fie cât mai liberă cu putinţă de grijile dificile şi istovitoare faţă de lucrurile inutile. În copilărie şi în tinereţe. pentru ca puterile trupului să nu ajungă pipernicite. a băuturii. Lucrarea făcută pentru ca mintea lor să fie echilibrată. nu să conducă. să fie acordată atenţie dezvoltării fizice. deoarece sănătatea are o mare legătură cu intelectul şi moralitatea. aşa 1 Review and Herald. 27 iulie 1893. 16 iulie 1895. mentale şi spirituale. să se lase condus de ea. împreună cu o educaţie religioasă corespunzătoare. încât să formeze un caracter echilibrat. pentru ca. deoarece de acest lucru depind foarte mult hotărârile luate în momente critice. vol. trebuie să întipăriţi în mintea şi în inima lor învăţăturile care arată modalitatea de a respecta legile lui Dumnezeu cu privire la organismul lor.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 133 A-i îngădui unui copil să-şi urmeze propria voinţă. Prin urmare.

3 Trăim într-un timp când tot ce este fals şi superficial este înălţat mai presus de ce este real. . p.5 Ţintiţi spre culmile dezvoltării caracterului. le agită continuu pasiunile animalice şi le slăbeşte însuşirile morale şi intelectuale. 5 Review and Herald. Asemenea trupului. pentru că lenea 1 Health Reformer. decembrie 1872. 2 Pacific Health Journal.1 [188] Părinţii se miră că este aşa de dificil să-i stăpânească pe copiii lor aşa cum obişnuiau în trecut.134 ÎNDRUMAREA COPILULUI încât să poată gândi şi acţiona cu o consideraţie calmă. Ea n-ar trebui să fie împovărată cu poveşti fără nici o valoare. jumătate din pericol este depăşit. cu înţelepciune şi iubire. Căutaţi să ocupaţi mintea lor în aşa fel încât să nu fie loc pentru gânduri şi îngăduinţe josnice şi degradatoare. care nu întăresc puterile mintale.2 Hrana curată este esenţială pentru minte. punând pe primul loc în atenţia lor sănătatea fizică şi morală a copiilor. deşi. – Educaţi însuşirile şi gusturile celor dragi. Voi sunteţi cei care puteţi să alegeţi dacă mintea copiilor voştri va fi ocupată cu gânduri curate şi necorupte sau cu relele care există pretutindeni – mândria şi uitarea de Mântuitorul. Mintea trebuie să fie păstrată liberă de tot ce ar putea să o ducă în direcţii greşite. acesta va lucra împotriva scopurilor lui Dumnezeu. dacă nu se află sub conducerea unei inimi sfinţite. Mintea care trăieşte într-o atmosferă curată şi sfântă nu va ajunge frivolă. Harul lui Hristos este singurul antidot sau singurul mijloc de prevenire a răului. spre a fi sănătoasă şi puternică. 23 aprilie 1889. 544. 3 Scrisoarea 27. – Poate că sunteţi mulţumiţi de intelectul strălucitor al copiilor voştri. cât şi în cea viitoare. 1890. o minte pătrunzătoare şi o înţelegere adâncă a lucrurilor esenţiale pentru a avea succes atât în lumea aceasta. în majoritatea cazurilor modul lor vinovat de a-i conduce i-a făcut să fie aşa. 5. – Dacă îi învăţăm pe copiii noştri să fie harnici. Calitatea hranei pe care o pun pe masa lor. mintea are nevoie de o hrană curată. octombrie 1897.4 Un intelect strălucitor nu este suficient. Numai un înalt simţ de răspundere faţă de [189] cerinţele lui Dumnezeu ne poate da stabilitatea corespunzătoare a caracterului. natural şi durabil. 4 Mărturii. egoistă şi îngâmfată. Gândurile vor fi de aceeaşi natură ca şi hrana pe care o dăm minţii. vol. Daţi-le copiilor voştri ceva la care să se gândească şi care să fie mai presus de propria persoană. dar. încurajându-i pe copii să o mănânce.

îmbracă veşmântul frumos al caracterului Său. Grija lor să nu fie aceea de a-i educa pe copiii lor spre a fi lăudaţi şi onoraţi de lume. acel „in subţire. p. Mai presus de toate. strălucitor şi curat” (Apocalipsa 19.4 1 Pacific Health Journal.8). 249. să manifeste sacrificiu de sine fără extravaganţă şi să fie economi fără a ajunge avari. să nu neglijeze micile amabilităţi ale vieţii. să nu fie obraznici. că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice şi să-i iubească pe semeni. 2 Health Reformer. – Părinţii să mediteze şi să se roage cu stăruinţă pentru înţelepciune şi pentru ajutorul divin de care au nevoie pentru a-i educa pe copiii lor. 75. să-i învăţăm ce anume cere Dumnezeu de la ei şi faptul că au datoria de a duce religia în fiecare domeniu al vieţii. mai 1890. Această haină îi va face frumoşi şi iubiţi aici şi va constitui în viitor dreptul pe baza căruia vor fi primiţi în palatul Împăratului.DEZVOLTAREA CARACTERULUI ESTE SARCINA PRINCIPALĂ 135 duce la tot felul de ispite. o vor primi şi purta aici. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. care sunt esenţiale pentru fericire. Să-i educăm pe copiii noştri să aibă un comportament simplu. Este nevoie de multă rugăciune şi studiu spre a primi înţelepciunea cerească necesară pentru a şti cum să ne comportăm cu mintea tinerilor. este oferită fără plată oricărei făpturi omeneşti. să fie buni.2 Să fie acordată o călăuzire morală şi spirituală. pe care Dumnezeu să-l poată aproba. Copiii să fie învăţaţi că. – Tinerii şi copilaşii să fie învăţaţi să aleagă pentru ei înşişi acea haină regală făurită în războiul de ţesut al cerului. decembrie 1872. ca să dezvolte un caracter pe care Dumnezeu îl va aproba. pe măsură ce îşi deschid mintea spre gânduri curate şi pline de iubire şi săvârşesc fapte de ajutorare şi dragoste.1 Rugaţi-vă pentru înţelepciunea cerească. Dar toţi aceia care vor s-o primească. pe care îl vor purta toţi cei sfinţi de pe pământ. caracterul nepătat al lui Hristos. Aceia care îşi încep viaţa activă cu principii ferme vor fi pregătiţi să rămână curaţi în mijlocul murdăriei morale a acestui veac corupt. 4 Educaţia. – Părinţii trebuie să fie impresionaţi de obligaţia lor de a trimite în lume copii cu un caracter bine dezvoltat – copii care vor avea puterea morală de a se împotrivi ispitei şi a căror viaţă va fi o cinste pentru Dumnezeu şi o [190] binecuvântare pentru semenii lor. Această haină. . ci de a-i educa să-şi formeze un caracter frumos. p. deoarece de îndrumarea pe care părinţii o dau minţii şi voinţei copiilor lor depinde foarte mult.3 Învăţaţi-i pe copii să aleagă pentru ei înşişi.

3 Review and Herald. Pe de o parte. 25 septembrie 1901.2 Lucrarea părinţilor să înceapă încă din primii ani de viaţă ai copilului. fie ele bune sau rele. 1903. 132. – Oricât de multă importanţă aţi acorda educaţiei timpurii a copiilor. cunoştinţa sănătoasă sunt valori pe care aurul de Ofir nu le poate cumpăra. poate fi acumulată multă informaţie fără valoare.1 Caracterul copilului trebuie să fie modelat în conformitate cu planul divin încă din fragedă copilărie. Preţul lor este mai presus de aur şi argint. Virtuţile trebuie să fie întipărite în mintea lui aflată în dezvoltare.SECŢIUNEA A IX-A ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI CAPITOLUL 36 AVANTAJUL PRIMILOR ANI Primii ani de copilărie sunt perioada cea mai importantă. . Puterea intelectului.4 1 Manuscris 2. educatori şi elevi. se înaintează sigur. 30 august 1881. tot nu este suficientă. – Primii ani ai copilului sunt aceia în care mintea lui este receptivă la impresii. 4 Sfaturi pentru părinţi. înainte ca lumea să-şi pună amprenta în mintea şi inima lui. Lecţiile pe care copilul le învaţă în primii şapte ani de viaţă au o legătură cu formarea caracterului. fie în direcţia bună. multă cunoaştere de valoare. iar pe de altă parte. 2 Signs of the Times. mai mare decât tot ce învaţă în anii următori. p. ca să primească impresiile corecte asupra caracterului. fie în cea rea. Pe parcursul acestor ani.3 Vârsta cea mai receptivă.

– Mamelor. asiguraţi-vă că îi disciplinaţi corespunzător pe copiii voştri în primii trei ani ai vieţii lor. Primii trei ani constituie timpul în care vlăstarul firav trebuie să fie legat de suport. cum se presupune în general. Primele lecţii întipărite în mintea copilului sunt rareori uitate…. nici tinerii nu trebuie să audă nici un cuvânt nerăbdător de la tata. 4. [195] după cum nu este drept nici să abuzeze de ei.1 Temelia este pusă în primii trei ani. chiar dacă va fi mult mai greu. p. [194] Impresiile lăsate asupra inimii în primii ani de viaţă se văd în anii de mai târziu. căutaţi să faceţi acest lucru imediat. 313.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 137 Primele impresii sunt rareori uitate.4 Când le-am atras părinţilor atenţia cu privire la obiceiurile greşite pe care le încurajează la copiii lor mici. Dacă primele lecţii au fost greşite. pentru Numele lui Hristos şi pentru binele viitor şi veşnic al copiilor voştri. unii au părut total indiferenţi. 3 Pacific Health Journal. Mama să fie minte pentru copilul ei. pentru că. aprilie 1890. – Mulţi îşi neglijează datoria în primii ani ai vieţii copiilor lor. . să-l înveţi pe copilul mic să-şi înfrâneze izbucnirile de temperament şi să-i supui pasiunile. Atunci se pune temelia. Nu este bine ca părinţii să-i răsfeţe sau să le satisfacă toate capriciile copiilor lor. Dar timpul potrivit când să facă această lucrare este atunci când copiii sunt în braţele lor. asupra lor rămân anumite impresii şi. – O mare parte din grija şi necazul părinţilor ar putea să fie evitate. dacă nu le-ar fi fost împlinite capriciile întotdeauna. căutaţi să reparaţi greşelile făcute. 1899.3 Nu amânaţi această lucrare. mama sau de la vreun alt membru al casei. pentru a începe abia atunci să-i învăţaţi stăpânirea de sine şi ascultarea. Un comportament hotărât şi cinstit va produce rezultatele cele mai bune. – Nici copiii mici. Dacă aţi aşteptat până când copiii voştri au ajuns la vârsta de trei ani. dar rareori vor fi şterse. alţii au 1 Manuscris 57. încă din perioada cea mai timpurie a vieţii. dacă şi-ar fi învăţat copiii încă din leagăn că voia lor nu trebuie să fie lege şi. poimâine şi răspoimâine. Mamele trebuie să înţeleagă importanţa atribuită acestei perioade. aşa cum sunt foarte des. 4 Mărturii.2 Nu este aşa de dificil cum se presupune în general. ceea ce fac părinţii din ei astăzi aceea vor fi mâine. Nu este aşa de dificil. vol. Ele pot să fie îngropate. 1897. nici cei mai mari. 2 Manuscris 64. Nu le îngăduiţi să-şi urmeze propriile dorinţe. socotind că atunci când vor fi mai în vârstă ei vor fi foarte atenţi să reprime răul şi să se instruiască în cele bune.

1 Împotriviţi-vă efortului lui Satana de a pune stăpânire pe copiii mici. Mamelor.4 [196] Moştenirea lui Napoleon. iar mintea lui ascuţită şi activă s-a umplut de scepticism şi filo1 Manuscris 43. 11 octombrie 1910. umplând inima lui tânără cu spiritul Evangheliei.138 ÎNDRUMAREA COPILULUI spus cu un zâmbet: „Dragii de ei! Nu suport să-i supăr în niciun fel. Hume a studiat cu seriozitate şi perseverenţă.3 Pregătirea pentru viaţa practică. 1900. cât de diferită ar fi putut să fie istoria lui. pentru ca Satana să nu câştige stăpânirea asupra copiilor voştri şi să nu-i îndepărteze de voi chiar înainte de a pleca din braţele voastre. trebuie să aveţi grijă ca nu cumva puterile întunericului să pună stăpânire pe micuţii voştri. 1900. – Caracterul lui Napoleon Bonaparte a fost influenţat într-o mare măsură de educaţia din copilărie.5 Hume şi Voltaire. 2 Review and Herald. Ei se vor dezvăţa singuri de aceste obiceiuri de a minţi. Într-adevăr. Încă din aceşti ani de început ai vieţii. 14 aprilie 1885. Vor face ei mai bine când vor creşte. Să vă hotărâţi să nu-l lăsaţi pe vrăjmaş să-şi înalţe steagul întunericului în căminul vostru. – Prea puţini sunt aceia care îşi iau timp să gândească atent ce fel de cunoştinţe pot fi obţinute de copii în primii doisprezece sau cincisprezece ani. scepticul. dacă daţi greş în a vă începe lucrarea suficient de timpuriu. – Se spune că Hume. atât cu privire la lucrurile trecătoare. dar în felul acesta nu împlinesc voia lui Dumnezeu. Îndrumători neînţelepţi i-au inspirat dragostea de a cuceri. 5 Signs of the Times.2 Aveţi de făcut o lucrare. Dacă aceeaşi grijă şi acelaşi efort ar fi fost depuse în scopul de a-l face un om bun. de a înşela. semănând seminţele primei recolte. – Părinţi. ci să şi înveţe îndeletnicirile esenţiale pentru viaţa practică. Atunci se vor ruşina de aceste ieşiri pătimaşe. El a fost pus în legătură cu o societate în care aveau loc dezbateri şi i s-a încredinţat sarcina de a prezenta argumente în favoarea necredinţei. . 22 iulie 1889. 4 Manuscris 43. de a fi nepăsători şi egoişti”. alcătuind armate în miniatură şi punându-l să fie comandantul lor. Nu este bine să fii prea meticulos şi nici prea strict cu cei mici. îl lăsaţi pe Satana să se ocupe de inima copiilor voştri. Aici a fost pusă temelia carierei de războaie şi vărsare de sânge. cât şi cu privire la cele veşnice. este o cale foarte uşoară pentru mame să scape de această lucrare. copii trebuie să obţină nu numai cunoştinţe din cărţi. a fost în copilărie un credincios conştiincios în Cuvântul lui Dumnezeu. iar aceste cunoştinţe să nu fie neglijate în favoarea celorlalte. 3 Signs of the Times.

ea l-a încredinţat în grija lui Eli.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 139 zofie. virtuoase şi serioase. el a ajuns să creadă în învăţăturile lui amăgitoare şi întreaga lui viaţă de după aceea a purtat amprenta întunecată a necredinţei. Obiceiurile corecte. Când s-a aflat în încercarea cea mai aspră. el a privit spre Tatăl său ceresc.1 [197] Răsplata Anei. Prin gândurile şi simţămintele cultivate în primii ani ai vieţii. . cu o mare renunţare la sine. 8 septembrie 1904. În timpul de criză. Mii de oameni se vor ridica la judecată şi îl vor acuza pe necredinciosul Voltaire pentru ruina sufletului lor. Când a fost de cinci ani. Voltaire a memorat un poem al unui necredincios. marele preot. formate în tinereţe. – Lecţiile primite de Iosif în copilărie. spre a fi educat pentru slujirea în casa lui Dumnezeu… Educaţia din primii ani l-a determinat să aleagă păstrarea integrităţii. fiecare tânăr decide istoria propriei vieţi. prin fiecare obiect familiar din jurul său. după cum aleg. Iosif a pus în practică aceste învăţături. de la Iacov. vor marca drumul fiecărui om în viaţă. Impresiile timpurii lăsate în mintea lui i-au apărat inima în ceasul celei mai înverşunate ispite şi l-au determinat să exclame: „Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”3 1 Ibid. vor ajunge o parte a caracterului şi. mama lui l-a învăţat cu atenţie să facă deosebire între bine şi rău. El a ajuns unul dintre slujitorii cei mai plini de succes ai lui Satana spre a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu. În primii ani de viaţă ai profetului Samuel. pana inspiraţiei nu ar fi scris niciodată pe paginile istoriei sfinte povestirea despre integritatea şi virtutea care strălucesc în caracterul lui Iosif. 3 Good Health. prin exprimarea încrederii lui ferme în Dumnezeu şi prin relatarea repetată a dovezilor preţioase ale bunătăţii Sale iubitoare şi ale grijii Sale neîncetate. – Fiecărei mame îi sunt încredinţate ocazii de o valoare inestimabilă şi interese de un preţ infinit. În cele din urmă. au fost tocmai lecţiile de care a avut nevoie în exilul lui printre oamenii idolatri. Ea a căutat să conducă gândurile lui spre Dumnezeu. iar influenţa dăunătoare nu s-a şters niciodată din mintea lui. Ce răsplată a primit Ana! Ce încurajare la credincioşie este exemplul ei!2 Cum a fost apărată mintea lui Iosif. ianuarie 1880. Pentru a-şi împlini legământul că îl va dărui Domnului pe fiul ei. de obicei. Dacă învăţăturile şi exemplul tatălui lui Iosif ar fi avut un caracter opus. 2 Review and Herald. Tinerii pot să ajungă vicioşi sau virtuoşi. Ei pot fi remarcaţi pentru faptele lor nobile şi corecte sau pentru mari crime şi pentru nelegiuire. în care învăţase să se încreadă.

.2 1 Manuscris 133. fie pentru moartea veşnică! Copiii sunt receptivi la impresiile morale şi spirituale. chiar dacă vor greşi uneori. Oh. Domnul ar coopera cu ei şi i-ar binecuvânta atât pe părinţi. dar părinţii care pretind a fi creştini nu par să deosebească greşeala modalităţii în care îi tratează. îndemnându-i să continue în a-şi urma înclinaţia. 1898. iar aceia care sunt educaţi cu înţelepciune în fragedă copilărie. cât şi pe copii. şi atunci ispititorul lucrează [198] în mintea lor.1 Copiii ajung să fie receptivi la influenţele imorale încă de la o vârstă foarte timpurie.140 ÎNDRUMAREA COPILULUI Roadele unei educaţii înţelepte. 2 Signs of the Times. 16 apilie 1896. Dacă părinţii ar cultiva calităţile pe care trebuie să le folosească în educaţia corespunzătoare a copiilor lor. dacă le-ar prezenta cu claritate copiilor regulile pe care trebuie să le urmeze şi nu ar tolera ca aceste reguli să fie călcate. dacă ar înţelege că predispoziţiile care îi sunt transmise unui copil în primii lui ani îi conferă caracterului o anumită înclinaţie şi îi modelează destinul fie pentru viaţa veşnică. nu se vor rătăci de pe cale. – Este un fapt trist că orice slăbiciune şi lipsă de hotărâre din partea mamei este observată repede de copii.

acestea pot fi modificate printr-o educaţie aspră. Intelectul se formează acum. dar rareori pot fi schimbate. iar preferinţele se orientează şi se întăresc. dar tinerii sunt receptivi. 6 august 1912. p.2 Timpul pentru formarea obiceiurilor bune. 4 Good Health. dar gândurile şi simţămintele cultivate pregătesc calea pentru fapte de acelaşi fel. 2 Signs of the Times. – Lucrurile pe care copilul le vede şi le aude lasă în mintea lui fragedă urme adânci. cei ajunşi la maturitate sunt insensibili ca o piatră dură faţă de impresiile noi. cu atât îşi vor ţine mai strâns victimele în sclavie şi cu atât mai sigur vor înjosi standardul lui de spiritualitate. dacă în tinereţe se formează obiceiuri corecte şi virtuoase. sau nişte pitici din punct de vedere intelectual. ianuarie 1880. – O singură faptă. se va constata că aceia care Îl respectă pe Dumnezeu şi onorează binele în viaţă au învăţat această lecţie înainte ca lumea să-şi lase amprenta păcatului asupra sufletului. ele vor marca drumul unei persoane prin viaţă. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. nu formează caracterul. dar rareori pot fi schimbate. Obiceiurile formate atunci au o influenţă mai mare decât orice însuşire naturală pentru a-i face pe oameni nişte uriaşi. În general.1 Prin repetarea faptelor se formează obiceiurile şi se consolidează caracterul.4 1 The Youth’s Instructor. bună sau rea.3 Obiceiurile pot fi modificate. – Caracterul se formează într-o mare măsură în primii ani de viaţă. În majoritatea cazurilor. . deoarece talentele cele mai bune pot să ajungă pipernicite şi slabe. Faptele [200] repetate într-o anumită direcţie ajung să fie obiceiuri. Pe de altă parte. din cauza obiceiurilor greşite. 45. Cu cât sunt deprinse mai de timpuriu. pe care nici o situaţie de mai târziu în viaţă nu le poate şterge în totalitate.CAPITOLUL 37 PUTEREA OBICEIULUI Cum se formează obiceiurile. Mai târziu. 15 decembrie 1886.

stăpânindu-te şi cultivând adevăratele virtuţi. nu sunt educaţi cu perseverenţă şi răbdare într-o modalitate corectă. obiceiurile ajung tot mai ferm întipărite în caracter. Saul nu-L iubise pe Dumnezeu şi nu se temuse de El în tinereţea sa. era gata întotdeauna să se revolte împotriva autorităţii divine. vom fi mai capabili să le facem din nou. când vor să se schimbe. Este mult mai uşor să ajungi imoral şi degradat. prin practici degradante. 4 Review and Herald. al perseverenţei. care au ajuns josnici prin influenţele de acasă. decât să biruieşti defectele. al conversaţiilor sănătoase şi înţelepte. Aceste obiceiuri se vor dezvolta în viaţa lor de mai târziu şi îi vor corupe şi pe alţii. – Părinţii care sunt temători de Dumnezeu vor plănui în aşa fel încât să-i educe pe copiii lor să-şi formeze obiceiuri corecte. p. va fi nevoie de eforturi perseverente. al răbdării şi al adevăratei politeţi nu este dobândit fără o veghere atentă asupra sinelui. al stăpânirii de sine. ca pe nişte răzvrătiţi.4 Regele Saul. 24 iunie 1890. Aceia care în tinereţe dovedesc un respect sfânt faţă de voinţa lui Dumnezeu şi îşi îndeplinesc cu credincioşie datoriile în locurile lor din viaţă vor fi pregătiţi pentru răspunderi mai mari în viaţa de mai târziu. în primii ani de viaţă. Dar nu se poate ca oamenii să abuzeze ani de zile de puterile pe care Dumnezeu li le dă. Intelectul este modelat continuu de ocaziile şi avantajele folosite bine sau rău.3 Dacă. pe care nu-l deprinsese din tinereţe cu supunere. 5 Patriarhi şi Profeţi. sau sub steagul prinţului întunericului. 3 Review and Herald.142 ÎNDRUMAREA COPILULUI Odată formate. copiii îşi vor forma obiceiuri greşite. 1897. iar spiritul acela furtunos. 2 Mărturii. p. 4. 622 . ca pe nişte soldaţi disciplinaţi. un exemplu trist. Zi de zi. noi formăm caractere care îi vor aşeza pe studenţi sub steagul Prinţului Emanuel. Ei vor alege tovarăşii copiilor lor. Obiceiul seriozităţii. Dacă vrem ca virtuţile creştine să ajungă vreodată desăvârşite în viaţa noastră. vol. vor avea obiceiuri rele tot restul vieţii. – Lucrurile pe care îndrăznim să le facem odată. 30 martie 1897. 452.5 1 Manuscris 69. în loc să-i lase să şi-i aleagă singuri. şi apoi. aceste obiceiuri se vor da pe faţă în viaţa lor religioasă. în lipsa lor de experienţă.2 Copiii imorali îi pun în pericol pe ceilalţi. al economiei. Ce vor fi?1 Efortul perseverent este necesar. Cei a căror minte a fost modelată greşit. Dacă vor ajunge [201] să adopte o religie. – Istoria vieţii primului împărat al lui Israel ne înfăţişează exemplul dureros al puterii deprinderilor rele cultivate în tinereţe. să găsească aceste puteri proaspete şi la îndemână pentru a porni pe o cale cu totul opusă.

Viaţa celor care îşi formează obiceiuri corecte şi care sunt credincioşi în îndeplinirea fiecărei datorii va fi 1 Mărturii. profesorii sau tutorii îngăduie ca în caracterul său să fie cultivate înclinaţii rele. micile zburdălnicii şi greşeli pot să pară amuzante şi pot să fie îngăduite şi încurajate. 1877. dar. dar pe care vor trebui să le dezveţe şi pentru care vor trebui să fie corectaţi când vor fi mai mari. – Atât pentru prezent. dacă nu îl vor birui. 5 Review and Herald. fie religioasă. – Toată învăţătura pe care o pot dobândi nu va contracara niciodată răul rezultat dintr-o disciplină slabă în copilărie. după motivul care îl determină. . pe măsură ce copilul creşte. septembrie 1897. dacă părinţii. vol.6 Obiceiurile deprinse de timpuriu hotărăsc biruinţa sau înfrângerea viitoare. ajunge un obicei. de asemenea. 396. copiii mici învaţă mai repede ce este rău decât ce este bine. 6 Pacific Health Journal. Obiceiurile rele sunt mai uşor de format decât cele bune. ele ajung să fie dezgustătoare şi ofensatoare. p. Obiceiurile rele se potrivesc cel mai bine cu inima firească. cât şi pentru veşnicie. 5. extravaganţa şi plăcerea de a face paradă. El este virtuos ori vicios.4 Obiceiurile rele sunt mai uşor de format decât cele bune. – Fiecare comportament are un caracter şi o importanţă dublă. p. 53. iar lucrurile pe care le văd şi le aud în fragedă copilărie sunt întipărite adânc în mintea lor. O faptă greşită pregăteşte calea pentru alta. 1. 5 decembrie 1899. Să nu-i înveţe – şi nici să nu le îngăduie să înveţe – micile zburdălnicii [202] aparent isteţe ale copiilor mici. o faptă greşită lasă o impresie permanentă asupra minţii făptuitorului şi. 3 Mărturii. dar.3 Când copilul este mic.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 143 Un copil poate să primească o educaţie religioasă sănătoasă.5 Dacă sunt lăsaţi să-şi împlinească propria voie. acel obicei va ajunge o putere predominantă. asupra minţii acelora care sunt în orice fel de legătură cu el. Printr-o repetare frecventă. repetată adesea. 8 septembrie 1904.1 Faptele mici sunt importante. Părinţii sau profesorii care nu acordă nici o atenţie micilor fapte rele înrădăcinează în caracterul tinerilor acele obiceiuri. fiecare dintre noi va fi ceea ce fac obiceiurile din el. fie nereligioasă. iar copilul va fi pierdut. printr-un obicei greşit.2 Părinţii trebuie să trateze cu credincioşie sufletele care le-au fost încredinţate în grijă. O neglijenţă. 2 Review and Herald. Să nu încurajeze la copiii lor mândria. corect ori greşit. 4 Scrisoarea 1. vol.

2 1 Mărturii.1 Caracterul este cel mai receptiv în copilărie şi în tinereţe. când familia se adună. 101. p. dacă un om va fi biruitor sau va fi înfrânt în lupta vieţii. dacă este îngăduit obiceiul necredincioşiei. răspândind raze luminoase pe calea celorlalţi. p. sunt exercitate influenţe ale căror rezultate vor dura veşnic. dacă obiceiul neglijenţei şi al neînfrânării este lăsat să se dezvolte. perspectivele vieţii acesteia vor fi întunecate de un nor mai adânc decât miezul nopţii şi îl vor lipsi pentru totdeauna pe acel om de viaţa veşnică. 452. 2 Hristos Lumina Lumii. [203] Obiceiurile formate în primii ani vor hotărî mai mult decât orice însuşire naturală. . În această perioadă. La gura sobei şi la masă. vol. dar. trebuie să fie dobândită puterea stăpânirii de sine.144 ÎNDRUMAREA COPILULUI ca o lumină strălucitoare. 4.

Atât în natura Sa spirituală. să reprezinte frumuseţea corespunzătoare perioadei respective. În copilărie. Împăratul slavei. era plin de înţelepciune. având acea credinţă simplă. nu a unui om matur. Învăţăturile care li se oferă trebuie să le inspire în inimă scopuri nobile. pentru un timp. a fost o făptura neajutorată.2 Una dintre parabolele cele mai frumoase şi mai impresionante. acea candoare şi acel caracter demn de încredere care îi vor pregăti să intre în Împărăţia cerurilor.CAPITOLUL 38 ÎNCLINAŢII ŞI TEMPERAMENT LEGĂTURA ÎNTRE VÂRSTĂ. în fiecare etapă a vieţii. spuse de Domnul Hristos. aflată în grija mamei Sale. 107. El a fost desăvârşit. şi harul lui Dumnezeu era peste El”. următoarele: „Pruncul creştea şi se întărea. în fiecare etapă a dezvoltării Sale. Nu-i grăbiţi pe copii să iasă din copilărie.1 Există o frumuseţe corespunzătoare fiecărei perioade. Deşi era Maiestatea cerului. cinstindu-Şi părinţii şi împlinind dorinţele lor într-o modalitate folositoare. martie 1880. Raportul sfânt spune despre copilăria Sa. – Părinţii nu trebuie să-i grăbească niciodată pe copii să iasă din copilărie. El a urmat rânduiala divină a creşterii. dar lăsaţi-i să fie copii şi să crească. cât şi în cea fizică. – Ţinta părinţilor şi a profesorilor trebuie să fie aceea de a cultiva înclinaţiile tinerilor în aşa fel încât. aşa cum doreşte să crească toţi tinerii. El S-a întrupat ca un copilaş în Betleem şi. p. Totuşi. Iar 1 Good Health. El a vorbit şi a acţionat cu înţelepciunea unui copil. dând pe faţă naturaleţe. . [205] cu frumuseţea simplă şi naturală a unei vieţi fără păcat. 2 Educaţia. asemenea plantelor din grădină. ilustrată de plantă. este parabola semănătorului şi a seminţei… Adevărurile pe care le prezintă au fost o realitate vie în viaţa lui Hristos. pe măsura abilităţii unui copil. Isus a săvârşit faptele unui copil ascultător.

5 Signs of the Times. 2 Signs of the Times.3 Lucrul cu mintea omenească este foarte minuţios şi precis. fiecare membru al familiei trebuie să respecte cu sfinţenie simţămintele şi drepturile celorlalţi. pentru că restricţiile care trebuie să-i fie impuse unuia. iar împletirea diferitelor temperamente poate să fie benefică pentru fiecare. educatori şi elevi.2 Studiaţi gândirea şi caracterul individual. Când se întâmplă aşa. În această lucrare. iar datoria lor este să-i educe pe copii spre a-şi forma obiceiuri şi un mod de gândire corecte. nu este nevoie de violenţă şi de asprime. Prin acest respect. 1898. Studiaţi înclinaţia pe care fiecare o dă pe faţă în legăturile cu ceilalţi copii. dar nu-i lăsaţi să observe că sunt supravegheaţi continuu. 9 septembrie 1886. Ei trebuie să înveţe de timpuriu că fericirea nu se află în 1 Sfaturi pentru părinţi. în statură. – Adesea. – Fiecare copil adus pe lume măreşte responsabilitatea părinţilor… Înclinaţiile copiilor şi trăsăturile lor de caracter trebuie să fie studiate. şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Luca 2. 1899.146 ÎNDRUMAREA COPILULUI despre tinereţea Sa scrie: „Isus creştea în înţelepciune. deoarece părinţii sunt vinovaţi de neglijarea datoriei lor de a stimula trăsăturile nedezvoltate şi de a le reprima pe cele greşite.40. deoarece rânduiala lui Dumnezeu este ca persoanele cu temperament diferit să se asocieze.4 [206] Stimulaţi trăsăturile nedezvoltate şi reprimaţi-le pe cele greşite. Armonia poate fi obţinută. p. prejudecăţile vor fi atenuate şi părţile aspre din caracter vor fi cizelate.5 Studiaţi înclinaţia fiecărui copil. – Puţini oameni au o minte echilibrată.1 Diversitatea înclinaţiilor membrilor unei familii. Ei nu-şi aduc aminte că au obligaţia cea mai solemnă de a veghea asupra înclinaţiilor fiecărui copil. 140.52). că este rezultatul eforturilor. atenţia şi răbdarea vor fi cultivate. – Copiii trebuie să fie îngrijiţi fără încetare. 141. 4 Manuscris 32. există deosebiri evidente în privinţa înclinaţiilor şi a caracterului membrilor ei. . aşa încât să fie în stare să reprime înclinaţiile greşite şi să încurajeze impresiile şi principiile corecte. 31 ianuarie 1884. şi apoi căutaţi să le corectaţi greşelile. Copiii să fie învăţaţi că dezvoltarea puterilor fizice şi mintale depinde de ei. Nu toţi copiii pot să fie trataţi în acelaşi fel. 3 Manuscris 12. într-o familie. încurajând trăsăturile bune. Stăpânirea de sine să fie cultivată şi făcută să-şi lase amprenta în mintea şi inima copilului. Părinţii să-şi dezvolte cu foarte mare atenţie capacitatea de a observa. ar putea să zdrobească inima altuia.

ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 147 satisfacţia egoistă. Ei pot avea vederi sau sentimente greşite. iar acestea trebuie să fie studiate cu rugăciune spre a fi modelate în aşa fel. Aici ei fac o mare greşeală. mai prietenoşi. Pretutindeni în jur este agitaţie şi toţi se simt nefericiţi. … luaţi-vă timp pentru a vă familiariza cu copiii voştri. 9 februarie 1882. încât să împlinească scopul prevăzut de Dumnezeu. [207] Sărmanii copii se molipsesc de acelaşi spirit.1 Nevoile sufleteşti sunt la fel de importante ca şi cele fizice. 2 Mărturii. În acelaşi timp. Cât de mulţi sunt lipsiţi de dragostea prietenilor şi a tovarăşilor lor. iar părinţii nu pot să îi aplice întotdeauna şi fiecăruia aceeaşi modalitate de disciplină. Unii copii au nevoie de mai multă atenţie ca alţii. Este nevoie de multă iscusinţă pentru a administra remediile potrivite pentru vindecarea unui suflet rănit. Studiaţi înclinaţiile şi temperamentul lor. iulie 1880. iar ei cedează în faţa ispitelor lui. ci vine doar dacă merg pe calea datoriei. vol. pe care ar fi putut să o aibă. 384. dacă ar fi fost mai amabili. când. Părinţii aruncă vina asupra copiilor lor. p. Chiar şi părinţii nu au mereu aceleaşi simţăminte. Lucrarea lor de-abia a început. Fiecare are însuşiri diferite ale minţii. Copiii au necazuri tot atât de greu de suportat şi tot atât de dureroase ca şi adulţii. de fapt. 1. nervozitatea. . – Sunt unii copii care necesită mai multă răbdare şi blândeţe decât alţii în procesul de disciplinare şi edu1 Signs of the Times.4 Mamelor. temperamentul pripit. invidia sau gelozia poartă amprenta neglijenţei părinţilor. într-un mod care stârneşte mânie în copiii lor. socotindu-i foarte neascultători şi nesupuşi. p. Uneori. totul pare că merge rău. 3 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Satana îi loveşte. mama să caute să-i facă fericiţi pe copiii ei. Cât de mulţi creează probleme oriunde merg şi în orice sunt implicaţi!3 Temperamentele diferite au nevoie de o disciplină diferită. cei mai răi copii din lume. 9 iulie 1901. 5 Review and Herald. şi uneori sunt severi şi iritaţi. Vorbesc nervos. – Unii părinţi se ocupă cu toată grija de nevoile vremelnice ale copiilor lor. iar părinţii nu sunt pregătiţi să-i ajute pentru că ei înşişi au cauzat necazul. Mintea lor este adesea neliniştită. Aceste trăsături rele de caracter aduc multă nefericire celor care le deţin. – Mintea dezechilibrată. cauza tulburării se găseşte la ei înşişi.2 Încurajaţi amabilitatea. 4 Good Health. Trebuie să fie împlinite şi nevoile sufleteşti. ca să ştiţi cum să-i trataţi. îi îngrijesc cu bunătate şi duioşie când sunt bolnavi şi socotesc că şi-au făcut datoria.5 Lucrul cu copiii nepromiţători. 67. – Copiii au temperamente diferite.

tăciunele descurajării să le însemne viaţa… Ajutaţi-i printr-o manifestare de îngăduinţă şi simpatie. nu lăsaţi ca. Dacă aveţi copii cu temperament aparte. pentru a le înfrânge defectele de caracter. Voi puteţi să educaţi înclinaţiile copiilor mult mai mult decât credeţi. Numele preţios al lui Isus poate fi un nume familiar în casă. aceşti copii capricioşi pot fi pregătiţi pentru un loc în lucrarea Domnului. încă din primii lor ani de viaţă.1 Puteţi să-i educaţi pe copii mai mult decât credeţi. Ei au moştenit trăsături de caracter nepromiţătoare şi. o dată stimulate. [208] Printr-o lucrare perseverentă. p. din această cauză. . – Îndată ce ajunge să-L iubească pe Isus.2 1 Sfaturi pentru părinţi. Este posibil ca ei să aibă capacităţi latente care. educatori şi elevi. 1893. de la care se aştepta mai mult. au nevoie de mai multă dragoste şi simpatie. din această cauză. să-i facă să poată ocupa în lucrare locuri mult mai înalte decât alţii.148 ÎNDRUMAREA COPILULUI care. mama va dori să-i educe pe copii ei pentru El. 115. 2 Manuscris 17. Întăriţi-i prin cuvinte iubitoare şi fapte blânde. 116.

Voinţa este… puterea de decizie sau de alegere. 3 Ibid. 2 Educaţia. Nu 1 Mărturii. se poate să nu fie preţuită atât de mult ca munca celui care ţine mintea şi voinţa copilului în stăpânire absolută. Se poate ca persoanei care priveşte cu superficialitate să nu i se pară că munca acestuia prezintă cele mai mari avantaje. El ar trebui să fie călăuzit să vadă cât de mare este responsabilitatea implicată în acest dar. printr-o asemenea instruire. însă. puterea de a-şi forma un caracter integru şi de a duce o viaţă folositoare. Daţi-i însă voinţei o direcţie bună. îl învaţă pe copil stăpânirea de sine va fi de cel mai mare folos şi va avea mereu succes. poate alege să se supună Lui şi. 5. p. Trataţi voinţa înţelept şi blând. aducând toate celelalte însuşiri sub stăpânirea ei. 513. În fiecare experienţă a vieţii. cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi” (Iosua 24.CAPITOLUL 39 VOINŢA – UN ELEMENT PENTRU SUCCES Fiecare copil trebuie să înţeleagă puterea voinţei.15). Fiecare îşi poate pune voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu. după mai mulţi ani. vol. Părintele sau educatorul care. – Voinţa este puterea ce guvernează natura omului. ci îndrumaţi-o. 289. p. ci puterea de decizie care lucrează în fiii oamenilor spre ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu. – Fiecare fiinţă umană înzestrată cu raţiune are puterea de a alege binele. unindu-se astfel cu puterea divină.2 Succesul vine când voinţa este supusă lui Dumnezeu. se vor vedea rezultatele celei mai bune metode de educare. – Păstraţi întreagă puterea voinţei. cu ajutorul lui Dumnezeu. Voinţa nu este gustul sau înclinaţia.3 [210] Nu slăbiţi voinţa copilului.1 Fiecare copil ar trebui să înţeleagă adevărata putere a voinţei. pentru că omul are nevoie de ea în întregime. În fiecare tânăr sau copil există. poate rămâne pe un teren unde nimic nu-l poate forţa să facă răul. ca pe o comoară sfântă. .

Copiii educaţi astfel vor fi întotdeauna deficitari în ceea ce priveşte tăria morală şi responsabilitatea personală. p. dar nu-i forţaţi niciodată. Efortul de a „înfrânge voinţa” unui copil este o greşeală îngrozitoare. nu zdrobită. 4 Mărturii. ci.2 Voinţa să fie îndrumată. 1899. [211] Chiar identitatea lui poate fi înghiţită de a aceluia care îi controlează formarea – voinţa lui este întru totul subjugată voinţei educatorului. 116. . 74. Când nu le dăm suficientă libertate este la fel de rău ca atunci când ne ocupăm prea puţin de ei. potrivit capacităţilor şi particularităţilor lor intelectuale. pentru ca. 2 Manuscris 119. profesorul ar trebui să facă ascultarea faţă de cerinţele sale cât mai uşoară cu putinţă.4 Exercitarea voinţei dezvoltă şi întăreşte mintea. copiii trebuie să fie educaţi spre a-şi supune voinţa şi înclinaţiile faţă de voinţa şi autoritatea părinţilor lor. pregătindu-i pentru a fi membri ai familiei lui Hristos. Fiecare minte are o constituţie diferită.1 Încă de timpuriu. Încercaţi întotdeauna să-i conduceţi.3 Conduceţi. iar mintea nu le-a fost solicitată. – Îngăduiţi-le copiilor aflaţi în grija voastră să aibă o individualitatea proprie. 5. ca să se poată dezvolta şi instrui prin exerciţiu. p. părinţii îi educă spre a se supune voinţei lui Dumnezeu şi spre a asculta de cerinţele Sale. cât şi educatorul ar trebui să caute să supravegheze dezvoltarea copilului. prin sfat şi exemplu. nu ignorată sau zdrobită. vol. Voinţa ar trebui să fie călăuzită şi modelată. fără a o împiedica printr-un control excesiv. 5 Sfaturi pentru părinţi. – Copilul poate fi educat în aşa fel încât… să nu aibă voinţă proprie. educatori şi elevi. 288. dar nu forţaţi niciodată. Voinţa lor a fost controlată de altcineva.5 1 Sfaturi pentru părinţi. p. p. până ce copilul atinge vârsta responsabilităţii. Ei nu au fost învăţaţi să acţioneze din raţiune şi din principiu. la fel ca voi înşivă. modelaţi-o în chip înţelept. 653. să le folosească cât mai bine. rezultatul obţinut în cazul multor copii va fi acela al unei răzvrătiri mai ferme a inimii. atunci când va fi nevoie. 3 Educaţia. educatori şi elevi. Când îi învaţă această lecţie pe copiii lor. – Atât părintele. Deoarece supunerea voinţei este mult mai dificilă pentru unii elevi decât pentru alţii. Chiar dacă părintele sau educatorul ar reuşi să obţină controlul pe care-l doreşte. efectul nu va fi mai puţin vătămător pentru copil. Deşi folosirea forţei poate asigura o supunere exterioară. Ei n-au fost îndrumaţi şi disciplinaţi.150 ÎNDRUMAREA COPILULUI o sfărâmaţi în bucăţi. 289.

va vedea că aceeaşi putere care lucrează în ea va lucra şi în copilul ei. de la 1 Scrisoarea 55. când hotărârea mamei intră în conflict cu hotărârea copilului. Să nu se facă nici un gest care va dezvolta în copil un spirit de răzvrătire. Atunci. Ea are o lumină nouă şi o experienţă mai mare. fiecare faptă răbdătoare. cât şi copilul vor avea dificultăţi mari. Trebuie exercitată o mare grijă pentru a se evita un asemenea conflict. Ea nu va trata voinţa lui ca pe ceva care trebuie să fie zdrobit. deoarece. fie voinţa nedisciplinată şi imatură a copilului o va predomina pe mamă. Această experienţă este ca liniştea după furtună. a supus voinţa ei. printr-o obligare aspră. iar lupta va fi câştigată. mama. Mama a câştigat o biruinţă mai preţioasă decât poate fi exprimată în cuvinte. cât şi pentru cea veşnică. Mama trebuie să-şi dea seama că Dumnezeu este ajutorul ei. copilul trebuie îndrumat să se supună înţelepciunii superioare a părintelui. În loc de a fi constrâns. Dacă este o creştină înţeleaptă. [212] Să nu adreseze porunci cu un ton aprins. este nevoie de multă înţelepciune. – Prea puţini îşi dau seama de importanţa faptului de a se abţine. ca strălucirea soarelui după ploaie. Mama să cerceteze cu atenţie modalitatea în care să-l trateze pe copil în aşa fel încât să fie atras la Isus. pe cât posibil. fiecare restricţie rostită cu înţelepciune sunt ca nişte mere de aur într-un paner de argint. – Când un copil este încăpăţânat. Mama să-şi stăpânească pe deplin cuvintele. când voinţa matură şi fermă a mamei intră în conflict cu voinţa iraţională a copilului şi când fie mama predomină. „Adevărata Lumină. din cauza avantajului experienţei şi al vârstei. 1902. Fiecare gând bun. Totul poate fi pierdut din cauza lipsei de înţelepciune. copilul va fi îndrumat şi va ajunge să fie mai blând. Îndată ce apare conflictul. care luminează pe orice om venind în lume”. copilul poate fi prejudiciat atât pentru viaţa aceasta. în asemenea situaţii. pentru că atât mama. printr-o tratare neînţeleaptă. că dragostea este puterea ei şi mijlocul de a ajunge la succes. . Aceasta este o criză care nu trebuie lăsată să apară. Uneori.1 Părinţii să se abţină de la simţămintele copilăreşti.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 151 Când are loc un conflict între voinţe. Îngerii cerului privesc la această scenă. dacă îşi înţelege responsabilitatea. în acest timp. Se va ruga şi. ea nu va încerca să-l supună pe copil prin forţă. îşi va da seama că această trăsătură este o parte a moştenirii pe care i-a transmis-o. Să se roage cu credinţă ca Satana să nu fie biruitor asupra voinţei copilului. va căuta cu conştiinciozitate o înnoire a vieţii ei spirituale.

înţelepciunea şi maturitatea. 1897. În încercare.3 Viaţa nefericită a copilului răsfăţat. Prin acest fapt. până când inocenţa şi deschiderea încrezătoare [213] a copilului au fost schimbate cu teama. 1897. Un copil răsfăţat va purta o povară foarte grea de-a lungul întregii vieţi. Totuşi. martie 1880. până când şi-a format obiceiul de a proceda aşa. . aşa încât caracterul să se ar1 Good Health. în trei săptămâni i-aş fi schimbat comportamentul. De asemenea. până când copilul şi-a dat seama că se poate face înţeles plângând. pentru că nu ai început-o mai devreme. simplitatea şi prospeţimea vieţii de copil. se face o mare greşeală. 2 Manuscris 126. care este puterea voinţei.152 ÎNDRUMAREA COPILULUI propriile simţăminte copilăreşti şi de a nu ajunge să aibă o fire aspră şi lipsită de simpatie. Din nou şi din nou. i s-a îngăduit să plângă după tatăl lui. Dacă ar fi fost copilul meu.2 O mamă care a cedat la plânsul copilului ei. Tu ai de făcut o lucrare în această privinţă şi ai pierdut mult. Ei nu s-au bucurat de libertatea. Unii nu au avut parte niciodată de o copilărie adevărată. lucrul acela minunat. 3 Scrisoarea 5. dezamăgire şi ispitire. umiliţi. Au fost certaţi. Eu nu mi-aş fi supus voinţa faţă de cea a copilului. – Când copilul este lăsat să conducă. s-a procedat aşa şi va continua să se procedeze. să domine şi să aibă controlul în casă. lipsiţi de discernământ şi de înţelepciune. gelozia şi înşelăciunea. asemenea oameni au caracteristicile care pot să facă fericită copilăria celor dragi ai lor.1 O mare greşeală. Inima nesupusă nu are linişte şi mulţumire. 1884. în auzul său. – Copilul tău… are nevoie de o călăuzire corectă şi înţeleaptă. încât Domnul nu-l va putea primi în familia Sa din cer. primeşte o direcţie necuvenită. pentru că părinţii sunt orbi.4 Copiii cărora li se îngăduie să aibă propria cale [214] nu sunt fericiţi. Dumnezeu ar fi mulţumit ca părinţii să asocieze simplitatea frumoasă a unui copil cu puterea. Lui i s-a îngăduit să plângă pentru lucrurile pe care le dorea. Mintea şi inima trebuie să fie disciplinate şi aduse sub restricţia cuvenită. invidia. 4 Manuscris 126. – Fiecare copil care nu a fost disciplinat cu rugăciune şi cu atenţie va fi nefericit în timpul său de probă şi va deprinde trăsături de caracter aşa de neplăcute. mi-aş fi adus la îndeplinire scopurile. cu bunătate. Rareori. dar ferm. L-aş fi făcut să înţeleagă că vorba mea este lege şi. el îşi va urma voinţa nedisciplinată şi greşit îndrumată. celorlalţi li s-a spus că plânge după tatăl lui. mustraţi şi bătuţi.

vol. când inima era uşor de influenţat spre bine şi era supusă voinţei unei mame iubitoare! Educaţia nesatisfăcătoare a copiilor se află la temelia unui mare număr de nenorociri morale. câte păcate săvârşite sub influenţa unei patimi care a apărut brusc şi care putea fi stăpânită din copilărie. apar de obicei dintr-un spirit nesupus şi răzvrătit. 4. 202. Neliniştea şi nemulţumirea sunt roadele răsfăţului şi ale egoismului.2 1 Mărturii. p. care se dovedesc atât de primejdioase pentru prosperitatea bisericii şi care îi fac pe cei necredincioşi să se poticnească şi să se îndepărteze cu îndoială şi descurajare. ca rezultat al indulgenţei părinteşti din primii ani ai copilărie. – Tristele încercări grele. Câte vieţi sunt naufragiate.1 Originea multor încercări. 2 Ibid.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 153 monizeze cu legile înţelepte care guvernează fiinţa noastră. . când mintea era receptivă.

asemănându-se lor în aceste particularităţi. de aceea părinţii ar trebui să se aibă o mare grijă pentru a fi nişte modele corecte. copiii lor educaţi în acelaşi fel nu vor uita să-I slujească. iar copiii voştri sunt elevii. 5. reprezentându-le copiilor lor caracterul lui Isus Hristos. atitudine şi fapte. Să dea pe faţă că sunt conduşi de Duhul Sfânt. 320. 13 martie 1894. Ea trebuie să pună în practică învăţăturile pe care le oferă copiilor ei 1 Signs of the Times. 2 Mărturii. aflaţi în perioada în care această însuşire este cea mai activă. iar copiilor şi tinerilor. prin cuvinte. taţii şi mamele trebuie să le înfăţişeze fără încetare copiilor lor exemplul pe care doresc să-l imite. – În educarea copiilor ei. ea însăşi învaţă zilnic. În timp ce îi învaţă pe copiii ei.CAPITOLUL 40 PRINCIPIILOR CREŞTINE EXEMPLIFICAREA Copiii îşi vor imita părinţii. Influenţa imitării este puternică. dar categorici şi hotărâţi în acelaşi timp.2 În familie. copiii lor vor fi exact la fel. Dacă sunt respectuoşi şi se închină lui Dumnezeu. p. mama se află într-o şcoală continuă. .3 Învăţaţi prin cuvânt şi exemplu. 11 martie 1882. Să manifeste unul faţă de celălalt un respect delicat.1 Copiii îşi imită părinţii. vol. 319. Părinţii care sunt buni şi politicoşi în cămin. 3 Review and Herald. cinstiţi şi onorabili. trebuie să li se prezinte un model desăvârşit. Copiii să aibă încredere în părinţii lor şi să primească lecţiile pe care aceştia doresc să le transmită. voi sunteţi profesorii. comportamentul şi spiritul vostru sunt copiate de cei mici. Tonul vocii voastre. Dacă sunt drepţi. – Taţi şi mame. vor vedea aceleaşi trăsături de caracter manifestate în copiii lor.

ea cultivă darurile Duhului în propriile cuvinte şi în propriul comportament.4 O biruinţă câştigată asupra ta va fi de o mare valoare şi o încurajare pentru copiii tăi. altfel. Aceasta este o disciplină atât pentru ea. Mă aşez sub mâna Sa pentru a fi modelat în conformitate cu modelul divin. 3 Manuscris 127. această educaţie continuă fără încetare. Atitudinea binevoitoare. 1898. Poate că stai pe un teren avantajos. dar nu vă îngăduiţi să le vorbiţi neglijent. În felul acesta. 2 Review and Herald. pentru că nu este de folos. În timp ce lucrează cu un interes delicat solul inimii lor. Mamelor. 1900. ea se educă pe sine spre a fi un model pentru copiii ei. mama să fie calmă şi fără grabă. cât şi pentru copilul ei. ca să supună înclinaţiile lor fireşti păcătoase. spunând: eu sunt ogorul lui Dumnezeu. Aceşti copii sunt foarte sensibili şi. [216] În lucrul cu diferitele minţi şi stări de spirit ale copiilor ei. 27 iunie 1899. dar exemplul vostru va realiza mai mult decât orice alte mijloace. ca să pot fi un 1 Pacific Health Journal. mama are nevoie de însuşiri perceptive sensibile. 4 Manuscris 43. ajutaţi-i cu blândeţe şi duioşie. va fi în pericolul de a judeca greşit şi de a-i trata cu părtinire pe copii. Dacă doreşte să aibă copii amabili şi buni.2 Aveţi grijă să nu fiţi aspri cu copiii voştri… Cereţi-le ascultare. prin urmare. Nu certaţi niciodată. . să aplice legea bunătăţii în viaţa de cămin. lecţiile vor fi repetate zilnic. puteţi să le afectaţi întreaga viaţă. prin asprime. În timp ce îi învaţă [217] pe cei mici lecţia renunţării la sine. Conversaţia voastră.1 Profesorii de la şcoală vor contribui într-o anumită măsură pentru a-i educa pe copiii voştri. Prezenţa voastră să le facă inima voioasă. În această perioadă a vieţii. toate contribuie la modelarea caracterului. atât prin cuvinte. preferinţele şi repulsiile pe care le exprimaţi. liberă de orice iritare şi grabă agitată. iar scopul acestei şcoli de zi cu zi să fie acela de a-l face pe copil să fie aşa cum trebuie. modalitatea în care vă administraţi afacerile. – Copiii să fie feriţi cât mai mult cu putinţă de iritare. stăpânirea de sine şi amabilitatea pe care copilul le vede la voi vor fi nişte lecţii zilnice pentru el.3 Părinţii să fie modele de stăpânire de sine. deoarece comportamentul şi cuvintele voastre sunt manualul lor. Asemenea timpului. pentru că. iunie 1890. cât şi prin exemplu.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 155 prin stăpânirea de sine. eu sunt clădirea lui Dumnezeu. aveţi grijă.

tocmai pentru că aşa de mulţi părinţi şi învăţători mărturisesc credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. .1 Roadele stăpânirii de sine. Îngerul raportor scrie fiecare cuvânt nerăbdător şi neatent rostit cu nepăsare sau în glumă în faţa copiilor. Roadele stăpânirii de sine. cât de puţin puteţi să suportaţi când sunteţi acuzaţi. Ei văd că unii fac mărturisiri pretenţioase. vol. – Unii dintre copiii păzitorilor Sabatului. care fac binele. în vreme ce vieţile lor îi tăgăduiesc puterea. Aduceţi-vă aminte cât de sensibili sunteţi. 10 aprilie 1882. tinerii sunt aduşi în situaţii în care simt puterea Cuvântului.4 Învăţătura Scripturii nu are un efect mai mare asupra tinerilor. 1898. Ei compară părerile şi faptele lor cu aceste pietre de poticnire şi. aşa încât să le fie mai uşor să meargă pe calea Domnului… Taţi şi mame. care au fost învăţaţi din tinereţea lor să respecte această zi. şi le notează ca pe o pată în caracterul vostru creştin.156 ÎNDRUMAREA COPILULUI conlucrător cu Dumnezeu în modelarea minţii şi a caracterului copiilor mei. sunt foarte buni. Aceştia se află într-o stare primejdioasă. Vorbiţi-le cu bunătate copiilor voştri. ale atenţiei şi efortului depus de voi vor fi însutite. credincioşi faţă de datorie. deoarece nu există păcate izbitoare în viaţa lor. păcătuiţi împotriva lui Dumnezeu.2 Dacă doresc să aibă copii buni. dar nu sunt creştini conştiincioşi. 4. părinţii trebuie să fie ei înşişi buni în teorie şi practică. în măsura în care este vorba de problemele vremelnice. Din când în când. Ei văd 1 Scrisoarea 75. 3 Good Health. de fiecare dată când vă pierdeţi stăpânirea de sine şi când vorbiţi şi acţionaţi nerăbdător. 2 Signs of the Times. pentru că ei sunt mai slabi ca voi şi nu pot să îndure aşa de mult. Ei privesc la comportamentul şi eforturile celor care se declară a fi creştini. le place să creadă că sunt aproape bine. 4 Mărturii. şi nu puneţi asupra lor o povară pe care nu pot să o poarte. veţi obţine biruinţe mari în stăpânirea copiilor voştri. dacă vă veţi putea stăpâni voi înşivă. – Părinţi. p. ianuarie 1880. 40. fiecare cuvânt care nu este decent şi nobil. dar nu simt o adevărată convingere de păcat şi nevoia de pocăinţă. Cuvintele voastre plăcute şi voioase se fie întotdeauna asemenea razelor de soare în familia voastră.3 [218] Copiii sunt influenţaţi de comportamentul celor care se declară a fi creştini.

1896. ca să rostiţi cuvinte curate şi să aveţi conversaţii sfinte. conducând cuvintele şi faptele voastre. Totuşi. Fiţi atenţi. 2 Review and Herald. dacă doriţi să aveţi copii capabili să spună „Nu” ispitei. 4 Scrisoarea 28. 1909. – Părinţi. 259. voi puteţi să le prezentaţi copiilor voştri un exemplu de credincioşie faţă de Dumnezeu şi de a-i învăţa să spună „Nu” ispitei. cât şi la tonul vocii. p. fie spre răul copiilor lor. dacă doriţi să vă faceţi datoria faţă de copiii voştri. Este tot aşa de necesar ca omul matur să spună „Nu”. iar ei vor învăţa să fie amabili.ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE CLĂDIRII CARACTERULUI 157 cât de preţioasă este dragostea lui Hristos. aspru sau pătimaş să nu scape pe buzele voastre.5 1 Educaţia. dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească. voi înşivă trebuie să fiţi capabili să spuneţi „Nu”. posibilităţile unei vieţi în slujba Sa.3 Fiţi atenţi atât la cuvinte.1 Părinţii trebuie să spună „Nu” ispitei. 5 Scrisoarea 8a. îi învăţaţi pe copiii voştri să vorbească în acelaşi fel. 3 Manuscris 97. dacă sunt poruncitori. – Niciun cuvânt iritat. Harul lui Hristos aşteaptă să fie cerut de voi. prin faptul că nu urmaţi practicile lumii. cum este şi pentru copil. 1890. Cuvintele pe care le rostesc şi tonul cu care vorbesc sunt nişte lecţii fie spre binele. Văd frumuseţea caracterului Său.2 Exemplificaţi amabilitatea. de critică şi căutare de greşeli. Eu consider că mărturisirea de credinţă care nu este exemplificată în viaţa de cămin prin bunătate. Nu vă pierdeţi niciodată respectul de sine prin cuvinte grăbite şi necugetate. fiţi buni şi amabili cu copiii voştri. răbdare şi dragoste este lipsită de valoare. iar înfăţişarea să vă fie voioasă. Daţi-le copiilor voştri un exemplu cu privire la ce anume doriţi să fie… Cuvintele voastre să fie liniştitoare şi plăcute. Ei nu trebuie să manifeste un spirit de dominare. ei văd că viaţa celor care mărturisesc a respecta învăţăturile lui Dumnezeu este în contrast cu ele. dacă de pe buzele voastre ies cuvinte tăioase. . Taţi şi mame. – Mamelor. Duhul Său vă va lua în stăpânire inima şi conştiinţa. Învăţaţi-i pe copiii voştri însemnătatea învăţăturii: „Fiule. nu te lăsa câştigat de ei!” Totuşi. Continuarea răbdătoare în facerea de bine este esenţială. iar efectul influenţei înnobilatoare a Duhului Sfânt este anulat.4 Părinţii nu pot fi în siguranţă. 31 martie 1891. Să [219] demonstrăm în căminul nostru că suntem nişte creştini.

iunie 1890. în mormânt. poate. – Când îi învăţaţi. 2 Signs of the Times.2 1 Pacific Health Journal. aduceţi-vă aminte fără încetare că [220] înfăţişarea. – Intelectul copiilor voştri. sentimentele şi caracterul lor sunt modelate. 25 mai 1882. ci de a pune asupra sufletului omenesc amprenta chipului lui Dumnezeu.1 Amprenta chipului lui Dumnezeu. lucrarea pe care au lăsato în urmă va rămâne şi va mărturisi dacă a fost bună sau rea. îi avertizaţi şi îi sfătuiţi pe cei dragi. Lucrarea voastră nu este doar de a picta o formă frumoasă pe pânză sau de a o sculpta în marmură. Când ei vor fi. cuvintele şi faptele voastre au o înrâurire directă asupra viitorului lor. .158 ÎNDRUMAREA COPILULUI Părinţii sunt cei prin care Dumnezeu modelează caracterul copiilor. Dar după ce model? Părinţii să nu uite că ei sunt cei prin care are loc această lucrare.

287. Ei nu pot face un rău mai mare decât acela de a le îngădui copiilor să-şi satisfacă 1 Educaţia. de îndată ce este capabil să priceapă. Ajutaţi-l să vadă că fiecare lucru este guvernat de câte o lege şi că nesupunerea duce. la dezastru şi suferinţă. Când se realizează acest lucru. – Scopul disciplinei este acela de a-l învăţa pe copil autonomia. din iubire.SECŢIUNEA A X-A DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI CAPITOLUL 41 SCOPURILE DISCIPLINEI Stăpânirea de sine este scopul suprem. 291. îndrumaţi-l spre izvorul iertării şi al puterii. .3 Corectarea obiceiurilor şi a înclinaţiilor rele. 3 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Ori de câte ori ne ocupăm de el. – Lucrarea părinţilor este aceea de a-i înfrâna. ne atrage atenţia. De aceea. p. El ar trebui să înveţe să se stăpânească şi să depindă de el însuşi. raţiunea sa ar trebui să fie îndreptată către supunere. în cele din urmă. de a-i călăuzi şi de a-i conduce pe copii.2 Aceia care îi învaţă pe elevi să înţeleagă faptul că puterea de a ajunge nişte bărbaţi şi femei onorabili şi folositori se află în ei înşişi vor avea succesul cel mai durabil. p. Când Dumnezeu spune: „Să nu”. 2 Idem. 58. p. – Adevăratul scop al mustrării este atins numai când acela care a greşit este determinat să-şi înţeleagă greşeala şi să-şi folosească puterea voinţei spre a o corecta. să o facem în aşa fel încât să arătăm că supunerea este un lucru corect şi rezonabil. asupra consecinţelor nesupunerii pentru a ne scuti de vătămări şi pierderi.1 Folosirea puterii voinţei.

– Copiii… să fie educaţi şi disciplinaţi până când vor ajunge ascultători de părinţii lor. prin cuvintele: „Ferice de cei ce îşi spală hainele. ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!” Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este preţul cerului. multe suflete să poată fi salvate prin intermediul lor. În felul acesta. În acest fel. – Spuneţi-le copiilor voştri exact ce vreţi de la ei. în acest fel. Nu fiţi descurajaţi. Apoi. 16 iulie 1895. 5 Manuscris 12a.1 Dărâmaţi fortăreaţa lui Satana. disciplina voastră conştiincioasă şi exemplul vostru evlavios pot să-i conducă la Hristos. 13 martie 1894. – Mamelor. Să-i corectăm cu milă pe cei dragi ai noştri şi să-i ferim de puterea celui rău. . decât aceea de a lăsa în mintea lor impresia că trebuie să trăiască pentru a-şi face pe plac şi pentru a se amuza. 1896. faceţi-i să înţeleagă faptul că vorba voastră este lege şi trebuie să fie respectată. Pe de altă parte.6 1 Manuscris 12. Educarea copiilor şi a tinerilor poate să aibă un asemenea caracter. destinul copiilor voştri se află într-o mare măsură în mâinile voastre. 2 Signs of the Times. şi nu din obligaţie.2 Să privim cu atenţie şi să începem să prindem ochiurile scăpate.4 Acela care este izvorul cunoaşterii a afirmat condiţia pregătirii noastre pentru a intra în binecuvântarea cerului. 9 februarie 1882. 15 septembrie 1904. 6 Review and Herald. 1998.3 Învăţaţi respectul faţă de autoritatea părintească şi divină.5 [225] Ascultarea din principiu. Dacă daţi greş în îndeplinirea datoriei.160 ÎNDRUMAREA COPILULUI dorinţele şi capriciile copilăreşti şi de a-i lăsa să-şi urmeze propriile înclinaţii şi nu pot săvârşi faţă de ei o greşeală mai mare. iar educaţia din familie va fi o pregătire pentru familia din ceruri. iar ascultarea de părinţii lor în Domnul este lecţia cea mai importantă pe care trebuie să o înveţe copiii. respectul faţă de autoritatea divină va fi sădit în inima lor. nu din obligaţie. îi vor disciplina şi vor corecta obiceiurile şi înclinaţiile lor greşite. pentru a-şi alege propria cale şi pentru a-şi găsi propria plăcere şi propria societate… Tinerii au nevoie de [224] părinţi. puteţi să-i puneţi în rândurile lui Satana şi să-i faceţi să fie slujitorii lui pentru ruinarea altor suflete. 4 Review and Herald. care declară deschis: „Să nu”. la rândul lor. încât copiii să fie pregătiţi să-şi asume datoriile religioase şi. îi pregătiţi să respecte poruncile lui Dumnezeu. ei să-i influenţeze pe alţii şi. respectându-le autoritatea. Este cu mult mai bine pentru băiatul vostru să asculte din principiu. Să dărâmăm fortăreţele vrăjmaşului. să ajungă pregătiţi spre a intra în curţile cereşti. care îi vor educa. în felul acesta. 3 Review and Herald.

suntem învăţaţi că nu avem nimic prea scump pentru a-I fi dat lui Dumnezeu. plin de compătimire. voioşie şi o atmosferă fericită. – Există multe familii cu copii care par a fi bine educaţi când se află sub disciplină. care să-i înconjoare pentru a-şi păstra sănătatea fizică şi a-şi dezvolta un caracter simetric. Ea ne învaţă marea lecţie a încrederii în cerinţele lui Dumnezeu. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Prin ascultarea lui Avraam. aceste lucruri îi vor demoraliza. însă când sistemul care i-a ţinut sub controlul unor reguli stabilite încetează. deoarece el crede în integritatea tatălui său… Această faptă de credinţă a lui Avraam este raportată pentru folosul nostru. – Isaac este legat de mâinile tremurătoare şi iubitoare ale tatălui său. 114. oricât de aprige şi dureroase ar putea fi. să discearnă dincolo de aparenţa lucrurilor şi să înţeleagă ce se petrece în mintea fără astâmpăr a tinerilor. această supraveghere continuă nu este normală şi produce tocmai acele rele [226] care se caută a fi evitate. Sănătatea tinerilor necesită mişcare fizică. Dacă elevilor li se dă impresia că nu pot pleca sau veni. plăcută. Caracterul lor nu este stabil. încât nu au deloc încredere în ei înşişi spre a acţiona după propria judecată şi nu au o părere personală. Ei au un simţ al demnităţii şi trebuie să fie respectaţi. ei par să fie incapabili de a gândi. Aceşti copii s-au aflat aşa de mult timp sub regula de fier. Fiul se supune jertfirii. criticaţi. ei sunt uşor conduşi în direcţia greşită de către judecata altora. pentru că Dumnezeu a spus aşa. Conştiinţa faptului că sunt supravegheaţi continuu este pentru ei mai mult decât tutela părintească şi înseamnă ceva mult mai rău. şi vor face planuri care să contracareze răul. 3.2 Autonomia versus autoritatea absolută. vol. Totuşi. căci părinţii înţelepţi pot. 368. neîngăduindu-li-se să gândească şi să acţioneze ei înşişi în acele lucruri în care era imperios necesar s-o facă.1 Tinerii vor răspunde la încredere. .DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 161 O lecţie a încrederii necondiţionate. din dorinţele pe care le au aceştia sau din înclinaţiile lor. acţiona şi decide singuri. şi îi învaţă pe copii supunerea desăvârşită faţă de părinţii lor şi faţă de Dumnezeu. Când pleacă de la părinţii lor pentru a se descurca singuri. iar timpul de recreere nu va mai constitui o plăcere pentru ei. cu tact. că nu se pot aşeza la masă sau oriunde în altă parte. pentru că acesta este dreptul lor. Nu li s-a solicitat propria judecată aşa de mult 1 Mărturii. p. urmăriţi. nici măcar în camerele lor. – Tinerilor trebuie să li se acorde încredere. fără a fi supravegheaţi. p.

– Acei părinţi şi profesori care se laudă că au control total asupra minţii şi voinţei copiilor aflaţi sub îngrijirea lor ar înceta să se mai laude. . educatorii copiilor şi ai tinerilor şi-ar schimba planul de educaţie. vol. În loc să fie călăuzită. 133. încât se bazează total pe aceştia – părinţii lor sunt minte şi judecată pentru ei. [227] caracterul lor nu va fi asemenea trestiei legănate de vânt. a simţământului respectului de sine şi a încrederii de a acţiona după propria destoinicie. pentru ca. 132. dacă ar putea întrezări viaţa viitoare a copiilor care sunt aduşi la supunere prin forţă sau prin teamă.162 ÎNDRUMAREA COPILULUI şi de rapid pe cât era posibil şi. Când se vor desprinde din mâinile călăuzitoare ale părinţilor şi profesorilor. Aceştia sunt aproape complet nepregătiţi să-şi asume răspunderile aspre ale vieţii. mintea lor nu a fost dezvoltată şi întărită cum se cuvine. nu educate. încât mintea lor să fie unită cu mintea părinţilor şi a învăţătorilor şi instruiţi într-un mod în care să poată vedea oportunitatea ascultării sfatului acestora. Instruirea severă a tinerilor. Ei nu vor încununa viaţa aceasta cu succes şi aceleaşi lipsuri se văd în viaţa lor religioasă. Când aceşti tineri nu mai sunt conduşi de părinţii şi profesorii lor şi sunt nevoiţi să gândească şi să acţioneze singuri. aceste persoane vor da la iveală faptul că au fost dresate ca animalele. să poată avea loc o creştere a gândirii. Când ies în lume pentru a acţiona singure. prin acest mijloc. 3. fără a-i îndruma corect să gândească şi să acţioneze singuri după cum le permite propria capacitate şi particularitate a intelectului. va da naştere întotdeauna unei categorii de persoane slabe în ceea ce priveşte tăria intelectuală şi morală. cei tineri nu ar trebui lăsaţi să gândească şi să acţioneze independent de judecata părinţilor şi a învăţătorilor lor. Ei s-au aflat aşa de mult timp sub controlul absolut al părinţilor. de aceea.1 Rezultatele rele ale faptului că o minte domină altă minte. Pe de altă parte. deşi pe moment aparenţele pot fi măgulitoare. p. [228] 1 Mărturii. Copiii ar trebui să fie învăţaţi să respecte judecata bazată pe experienţă şi să fie călăuziţi de părinţii şi învăţătorii lor… Ei ar trebui să fie educaţi în aşa fel. Acea categorie de profesori care sunt satisfăcuţi că au un control aproape total asupra voinţei elevilor lor nu sunt profesorii cu cel mai mare succes. voinţa lor a fost silită să se supună prin disciplina aspră a părinţilor şi învăţătorilor. Dacă ar putea să vadă rezultatele disciplinei greşite pe care au practicat-o. vor urma aproape sigur o cale greşită şi vor ceda puterii ispitei.

aceşti elevi pot trece drept soldaţi bine instruiţi.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 163 Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca o minte omenească să se afle complet sub stăpânirea alteia. ca rezultat direct al păcatelor părinţilor lor. 133. 138.1 Prin abilitate şi efort răbdător.2 1 Idem. altfel scopul dorit nu va fi atins. când constrângerea este îndepărtată. Responsabilitatea părinţilor este grea. – Pentru a-i modela pe tineri într-o modalitate corectă. În anumite ocazii. 134. Aceia care fac eforturi ca individualitatea elevilor să fie înghiţită de individualitatea lor şi să fie minte. Totuşi. se va vedea că le lipseşte discernământul de a acţiona independent. Îndeosebi copiii care au venit pe lume împovăraţi de o moştenire a răului. p. Copilul să fie încurajat în încercarea de a se stăpâni. într-adevăr. din principiu. este nevoie de abilitate şi efort răbdător. voinţă şi conştiinţă pentru ei îşi asumă răspunderi înfricoşătoare. Înclinaţiile rele trebuie să fie înfrânate cu atenţie şi mustrate cu delicateţe. p. . 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. Mintea să fie stimulată în favoarea binelui. au nevoie de cultivarea cea mai atentă pentru a dezvolta şi întări însuşirile lor morale şi intelectuale. Toate aceste lucruri trebuie să fie făcute cu înţelepciune.

Dacă părinţii neglijează să-i supună pe copiii autorităţii care se cuvine aici. cum pot spera că vor fi socotiţi nişte tovarăşi potriviţi pentru îngerii cei sfinţi într-o lume a păcii şi armoniei?3 Aceia care nu au avut nici un respect pentru ordine sau disciplină în viaţa aceasta nu vor avea nici un respect pentru ordinea care se observă în ceruri. iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. nepoliticoşi. – Unul dintre semnele zilelor din urmă este neascultarea copiilor faţă de părinţi. Nu este nici voia. încăpăţânaţi. vol.1 Copiii sunt moştenirea Domnului şi. 2 Signs of the Times. Caracterul for1 Review and Herald. nesfinţi.2 Părinţii îngăduitori îi descalifică pe copii pentru cer. 19 septembrie 1854. Ei nu vor putea fi primiţi niciodată în ceruri. nerecunoscători. obraznici. 4. 199. . p. nici scopul lui Dumnezeu ca aceşti copii să ajungă aspri. deoarece toţi cei vrednici să intre acolo vor iubi ordinea şi vor respecta disciplina. Scriptura afirmă că această stare a societăţii va fi un semn al zilelor din urmă. dacă nu îi educă în aşa fel încât să-i facă în stare să rămână pe calea Domnului. 17 septembrie 1892. – În cer există ordine desăvârşită. îngâmfaţi. părinţii îşi neglijează datoria solemnă. 3 Mărturii. Îşi dau seama părinţii de responsabilitatea lor? Mulţi par să piardă din vedere atenţia cu care trebuie să vegheze asupra copiilor lor şi le îngăduie acestora să cultive pasiuni rele şi să fie neascultători.CAPITOLUL 42 TIMPUL PENTRU A ÎNCEPE DISCIPLINA Copiii neascultători sunt un semn al zilelor din urmă. armonie şi înţelegere perfectă.

3 Manuscris 43. înseamnă a le face răul cel mai mare copiilor. Aceasta poate să fie denumită educaţie neconştientizată. Învăţaţi-i să-şi supună voinţa faţă de voinţa voastră. Dacă această voinţă nu este supusă unei autorităţi mai înţelepte decât dorinţele nestăpânite ale copilului. 1900. până când aceasta nu se va mai împotrivi. iar copiii cresc încăpăţânaţi. 2 Scrisoarea 9. cu blândeţe. .DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 165 mat în viaţa aceasta va determina destinul veşnic. 1900. a educaţiei. răspunderea cea mai mare îi revine mamei. Ea este prima care îngrijeşte copilul şi trebuie să pună temelia unei educaţii care îl va ajuta pe copil să dezvolte un caracter echilibrat şi puternic… Adesea. p. Prin urmare. În această lucrare. 1. ca să nu-i dea lui Satana nici o şansă de a pune stăpânire pe mintea şi înclinaţiile micuţilor. până când o înclinaţie ajunge să fie puternică. trebuie să înceapă o educaţie conştientizată şi influentă. – Părinţilor.1 Când trebuie să înceapă disciplina. pretenţioşi şi neplăcuţi.4 1 Idem. p. Satana va prelua controlul asupra minţii şi va modela înclinaţiile în armonie cu voinţa lui. – Educaţia şi disciplina trebuie să înceapă din clipa în care copilul îşi alege propriile preferinţe. vol.3 Reprimaţi prima apariţie a răului. chiar şi copiii foarte mici dau pe faţă o voinţă cât se poate de categorică. 429. încăpăţânare care creşte odată cu vârsta şi puterea lor. dar totuşi cu fermitate. pentru că vor creşte egoişti. Ei nu se pot bucura de propria persoană cu nimic mai mult decât ceilalţi. Lucrarea mamei trebuie să înceapă la o vârstă timpurie.2 Neglijarea disciplinei. Prima manifestare a temperamentului nu este supusă. să supună voinţa copilului. Când va veni. Părinţii trebuie să fie stăpâni pe ei înşişi şi. acceptând dorinţele acestora. 4 Mărturii. 218. Mai târziu. [231] Părinţii nu încep la timp. Acest lucru se poate realiza fiind nepărtinitori şi manifestând hotărâre. trebuie să începeţi primele lecţii de disciplină încă de când copiii voştri sunt nişte bebeluşi în braţele voastre. Hristos nu va schimba caracterul nimănui… Părinţii să nu-şi neglijeze datoria de a le face bine copiilor lor. Ei trebuie să-i educe [230] aşa încât să poată fi o binecuvântare pentru societate şi să primească răsplata vieţii veşnice. vor fi mereu plini de nemulţumire.

Prin acest fapt. ştiind că nu este spre binele lor. spunând: „Sunt prea mici pentru a fi pedepsiţi. aceia care sunt în situaţii mai puţin favorabile nu mai au nici o speranţă de succes. ca pe o moştenire. astfel de părinţi oferă societăţii copii lipsiţi de o minte echilibrată. ei aduc lumii un prejudiciu care anulează tot binele pe care îl realizează munca lor. Nu putem să credem că vreun om.166 ÎNDRUMAREA COPILULUI „Prea mici pentru a fi pedepsiţi?” – Eli nu şi-a condus familia după principiile pe care le dăduse Dumnezeu pentru cârmuirea familiei. Aşteptaţi până se fac mai mari ca să li se poată înfăţişa lucrurile în aşa fel. El ţinea cont de propriile păreri. Mulţi săvârşesc aceeaşi greşeală şi astăzi.1 Puneţi educaţia din cămin mai presus de celelalte preocupări. ajungând robii voinţei lui Satana. oricât de mare ar 1 Patriarhi şi profeţi. o învăţătură credincioasă şi restricţii corespunzătoare? Tocmai din cauza unei neglijări a acestor lucruri esenţiale. ca să priceapă”. p. dacă aceşti oameni care au avantaje superioare dau greş în conducerea familiei. 578. Ei îşi închipuie că ştiu o cale de educare a copiilor mai bună decât aceea pe care o dă Dumnezeu în Cuvântul Său. copiii pierd orice respect faţă de părinţii lor. Ei cultivă tendinţe greşite în copii şi se scuză. amăgindu-se cu gândul că pornirile lor rele se vor pierde de la sine cu trecerea vremii. Când părinţii fac acest lucru şi împlinesc fără discernământ toate poftele copiilor. . 579. Tatăl duios trecuse cu vederea greşelile şi păcatele fiilor în copilărie. curând. Acei copii le transmit copiilor lor. ai profesorilor şi ai altor oameni cu reputaţie pentru învăţătura şi evlavia lor şi declară că. orice respect faţă de autoritatea lui Dumnezeu şi a oamenilor. nerăbdători când li se pun restricţii şi neştiutori cu privire la datoriile vieţii practice. Întrebarea la care trebuie să se răspundă este: [232] Le-au dat aceşti oameni copiilor lor ce era necesar – un exemplu bun. Nu este un blestem mai mare pentru o familie decât de a-i lăsa pe tineri să aibă propriul lor drum. propria perversitate a caracterului şi. exemplul şi influenţa lor rea corup societatea şi devastează biserica. – Mulţi arată spre copiii pastorilor. Astfel. obiceiurile rele sunt lăsate să prindă putere până când ajung trăsături de caracter. în acelaşi timp. care sunt toată viaţa un blestem pentru ei şi care vor fi reproduse în alţii.

9 februarie 1882. – Dumnezeu va binecuvânta o disciplină dreaptă şi corectă.2 1 Signs of the Times. acea minte firavă. când timpul lui este dedicat altor preocupări.1 Cooperarea cerului este făgăduită. 2 Manuscris 126. . neglijându-şi propriii copii. Îl slujeşte pe Dumnezeu sau nevoile lumii. Inteligenţele cereşti nu pot coopera cu taţii şi mamele care neglijează a-şi educa copiii şi îi îngăduie lui Satana să se ocupe de acea făptură mică. nu puteţi face nimic”.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 167 fi abilitatea şi capacitatea lui de a fi folositor. Domnul Hristos spune: „Fără Mine. Totuşi. ca de un mijloc prin care poate să lucreze spre a contracara lucrarea Duhului Sfânt. 1897.

.CAPITOLUL 43 DISCIPLINA ÎN CĂMIN Familiile ordonate şi disciplinate. Când părinţii vor căuta să aibă în atenţie judecata şi temerea de Domnul. Mulţi părinţi au o repulsie clară faţă de principiile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. de a fi independenţi. În ciuda acestui fapt. Prea mulţi părinţi. Standardul prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte de părinţii cărora nu le place. Prin urmare. iar unii s-au şi exprimat astfel: să folosească o cămaşă de forţă în educaţia copiilor lor.1 A-i educa pe copii cu înţelepciune nu este o lucrare uşoară. în loc de a-i pedepsi pe copii pentru aceste greşeli. nu este o sarcină uşoară pentru părinţi să le pună restricţii copiilor lor şi să-i instruiască în conformitate cu regula 1 Review and Herald. 30 martie 1897.2 A le pune restricţii copiilor nu este o sarcină uşoară. aşa încât să nu vadă ce este dincolo de suprafaţă şi nici să nu discearnă adevărata semnificaţie a acestor lucruri. priveliştea de mai târziu. copiii îşi continuă practicile amăgitoare. se vor ivi dificultăţi. – În starea prezentă a lucrurilor din societate. 13 aprilie 1897. arată că. şi ura faţă de restricţii şi disciplină. totuşi. căile lui Dumnezeu sunt cele mai bune şi că singura cale a siguranţei şi fericirii se află în ascultarea de voinţa Sa. formându-şi un caracter pe care Dumnezeu nu poate să-l aprobe. Ei amăgesc şi spun minciuni. – Datoria acelora care pretind a fi creştini este aceea de a-i înfăţişa lumii nişte familii ordonate şi disciplinate – familii care vor dovedi puterea adevăratului creştinism. 2 Review and Herald. din cauză că principiile acestea le atribuie o responsabilitate prea mare. Copiii vor da pe faţă că în inima lor se află perversitate. pe care toţi părinţii sunt nevoiţi să o vadă. Ei manifestă plăcerea de a face lucruri nesăbuite. îşi închid ochii.

– Păcatul neglijenţei părinteşti este aproape universal. 17 aprilie 1884. Această dragoste este exagerată şi nu este echilibrată de înţelepciune şi temere de Dumnezeu.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 169 Bibliei. asemenea lui Avraam în vechime. În loc de a ţine cont de înclinaţia şi plăcerea copiilor. Trebuie să fie făcute şi impuse reguli înţelepte. Dragostea părintească oarbă este obstacolul cel mai mare în calea educaţiei corespunzătoare a copiilor. Părinţii înţelepţi nu le vor spune copiilor lor: „Urmaţi-vă propria alegere. procedaţi asemenea lui Avraam.2 A-i îngădui unui copil să-şi urmeze impulsurile fireşti înseamnă a-i îngădui să se degradeze şi să ajungă priceput în a face răul. Principiile care i-au fost imprimate în viaţă l-au determinat să-i trateze pe copii în aşa fel încât şi ei să fie imorali. – Părinţi. părinţii par a fi lipsiţi de raţiune. Părinţii lui Acan îl educaseră pe fiul lor în aşa fel. O minte acţionează şi reacţionează asupra alteia. educatori şi elevi. 1887. 2 Scrisoarea 53. Reprimaţi răul şi încurajaţi binele.3 De ce a pierit familia lui Acan? – V-aţi gândit vreodată de ce toţi aceia care aveau legătură cu Acan au suportat pedeapsa lui Dumnezeu? Pentru că nu fuseseră educaţi în conformitate cu îndrumările care le-au fost date în marele standard al Legii lui Dumnezeu. 3 Sfaturi pentru părinţi. ci „ascultaţi învăţătura Domnului”. din cauza acestei iubiri. 4 Manuscris 67. să poruncească fiilor lor şi casei lor să ţină Calea Domnului. Uneori. Când vor intenţiona să-i [234] educe pe copiii lor în armonie cu învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu şi.4 Dragostea părintească oarbă este obstacolul cel mai mare în educaţie. 1894. iar pedeapsa care a venit asupra rudelor lui Acan odată cu el arată că toţi au fost implicaţi în nelegiuire. 112. mergeţi unde doriţi şi faceţi ce vreţi”. sunt necesare şi unele porunci. încât s-a simţit liber să nu respecte Cuvântul Domnului. dacă doriţi binecuvântarea lui Dumnezeu. p. . Ea este asemenea faptelor de milă duioasă a celor 1 Signs of the Times.1 Idei false cu privire la restricţii. Ea împiedică disciplina şi educaţia cerute de Domnul. pentru ca frumuseţea vieţii de cămin să nu fie deteriorată. Dragostea oarbă faţă de [235] cei aflaţi în legături de rudenie există prea adesea. copiii vor crede că părinţii lor sunt prea grijulii şi exagerat de severi.

5 Nu faceţi niciun compromis cu răul. Ca urmare. îi vor considera pe copiii lor ca fiind superiori altor copii. Pentru a le plăcea copiilor lor. Copiilor noştri le facem un mare rău. Deşi este firească. . îngăduindu-le să-şi satisfacă dorinţele egoiste şi nesupunându-i autorităţii lui Dumnezeu spre a mustra păcatul şi spre a corecta răul. Şi noi suntem la fel de răspunzători pentru relele pe care am fi putut să le împiedicăm prin exercitarea autorităţii părinteşti sau pastorale. care îi duce pe copii la ruină. – Trebuie să se prezinte cu claritate că guvernarea lui Dumnezeu nu acceptă nici un compromis cu 1 Review and Herald. Îndeosebi. mulţi părinţi îngăduie fapte pe care Dumnezeu le interzice. 15 septembrie 1904. în calitate de educatori în cămin.1 Părinţii sunt într-un pericol continuu de a-şi îngădui înclinaţiile fireşti cu preţul ascultării de Legea lui Dumnezeu. decât să-I fie pe plac Domnului… Aceia care au prea puţin curaj pentru a mustra greşeala sau care. ca şi când faptele ar fi fost ale noastre. 578. Este un curent adânc şi periculos. această părtinire este nedreaptă şi necreştinească. 2 Review and Herald. Ei sunt mai grijulii să-şi apere propria reputaţie. – Este foarte firesc pentru părinţi să fie părtinitori faţă de copiii lor. 6 aprilie 1897. dovedesc că îi onorează pe copiii lor nelegiuiţi mai mult decât pe Dumnezeu. decât să-I dea slavă lui Dumnezeu.4 Niciun loc pentru părtinire. – Dacă. 4 Patriarhi şi Profeţi.170 ÎNDRUMAREA COPILULUI nelegiuiţi – o cruzime deghizată în haina aşa-zisei iubiri. le îngăduie copiilor să preia conducerea şi să ajungă neascultători. 29 ianuarie 1901. dacă îngăduim ca greşelile lor să rămână necorectate.2 Părinţii sunt responsabili pentru ceea ce ar fi putut fi copiii lor. ca şi cum ar fi o dovadă de isteţime. 3 Review and Herald. p. din nepăsare sau din lipsă de interes. 24 noiembrie 1881. tatăl şi mama sunt consideraţi responsabili pentru ce ar fi putut fi copii lor. 5 Signs of the Times. o mare parte din lucrurile care ar fi putut fi mustrate aspru la alţii sunt trecute cu vederea la copiii lor. dacă părinţii consideră că au o abilitate superioară. nu fac nici un efort stăruitor pentru a curăţi familia sau biserica lui Dumnezeu sunt consideraţi responsabili pentru răul care poate să rezulte din [236] neglijarea datoriei lor. mai doritori să le fie pe plac copiilor lor.3 Cei care îşi urmează propria înclinaţie în dragostea lor oarbă faţă de copii. în condiţiile unei educaţii diferite.

care stârneşte relele cele mai grave în atitudinea copiilor. în timp ce. tocmai atunci când o învăţătură corectă. Nici un părinte sau profesor care are pe inimă binele celor aflaţi în grija lui nu va face compromis cu acea voinţă încăpăţânată care sfidează autoritatea sau apelează la subterfugii spre a evita ascultarea.2 [237] Părinţii nu înţeleg principiile corecte. în cele din urmă. acceptă un înlocuitor în schimbul lucrului cerut. p.5 1 Educaţia. 2 Scrisoarea 75. – Prea adesea. pentru că părinţii s-au îndepărtat de planul divin pentru a-şi urma propria imaginaţie şi a-şi dezvolta idei greşite.1 În prea multe familii de astăzi se manifestă o îngăduinţă excesivă. Nu dragostea.3 Asupra familiei omeneşti a venit suferinţa cea mai mare. 4 Manuscris 49. Ei dau greş în a le acorda învăţătura. 1901. Ei uită că binele prezent şi viitor al copiilor lor necesită o disciplină inteligentă. vol. un exemplu evlavios şi o hotărâre fermă sunt cele mai necesare pentru a conduce pe căi drepte mintea lipsită de experienţă şi neştiutoare cu privire la influenţele amăgitoare şi periculoase pe care trebuie să le întâmpine pretutindeni. mamă. 3. nici în şcoală. Mulţi părinţi îşi urmează impulsurile. dacă ar fi adoptat un comportament corespunzător.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 171 răul. 532. 1898. iar neascultarea este ignorată. 290. ci sentimentalismul este cel care se tocmeşte cu greşelile. Neascultarea să nu fie tolerată nici în cămin. 3 Manuscris 119. copiii şi-ar fi format un caracter bun şi armonios. 533. sau se manifestă un spirit despotic şi asupritor.4 Dumnezeu nu acceptă nici o scuză pentru conducerea greşită a copiilor. încât viaţa lor este făcută nefericită şi îşi pierd orice respect faţă de tată. p. fraţi şi surori. 1899. 5 Mărturii. – Este trist să vedem lipsa de înţelepciune a părinţilor în exercitarea autorităţii care le-a fost dată de Dumnezeu. răzvrătirea este înrădăcinată în inima copiilor printr-o disciplină greşită din partea părinţilor. fără a fi corectă. Oameni care în orice altă privinţă sunt consecvenţi şi inteligenţi nu reuşesc să înţeleagă principiile care trebuie să fie aplicate în educarea micuţilor lor. încearcă să linguşească sau să mituiască pentru a obţine aprobarea şi. Părinţii îi corectează uneori într-o modalitate aşa de neînţeleaptă. .

fără greşeli şi fără abateri. El nu va scuza în nici un fel conducerea greşită a copiilor. ca părinţi. – Unii copii sunt din fire mai încăpăţânaţi decât alţii şi nu se vor supune disciplinei. – Copilul vostru să nu vă audă niciodată spunând: „Nu pot să fac nimic cu tine”. ar trebui să ne fie ruşine.1 Biruiţi spiritul firesc de încăpăţânare. 3 Review and Herald.2 Nu-i spuneţi copilului niciodată: „Nu pot să fac nimic cu tine”. 1891. Dacă mama nu are înţelepciunea de a se ocupa de această parte a caracterului. 13 aprilie 1897. 16 iulie 1895. Atâta vreme cât avem acces la tronul lui Dumnezeu. Strigaţi către Isus. cât de înfricoşător este ca un copil să cultive un spirit de încăpăţânare nu numai în copilărie. la maturitate ei dezvoltă amărăciunea şi lipsa de bunătate faţă de mama care a dat greş în a pune restricţii copiilor ei.172 ÎNDRUMAREA COPILULUI Atâta vreme cât au autoritatea de a-i disciplina şi educa pe copiii lor. El cere de la ei o ascultare deplină. nici recomandările cele mai valoroase ale altora să nu fie adoptate fără cugetare şi discernământ.3 Conducerea familiei să fie studiată cu atenţie. Poate că ele nu sunt potrivite pentru situaţiile în care se află fiecare mamă sau nu sunt potrivite cu înclinaţia şi temperamentul fiecărui copil din familie. Dumnezeu nu va îngădui nimic altceva. să observe deosebirea dintre metodele lor şi ale ei şi să le încerce cu atenţie pe acelea care par a fi de valoare reală. Cu toate acestea. părinţii trebuie să o exercite ca pentru Dumnezeu. ci şi în anii mai maturi. Mama să studieze cu atenţie experienţa altora. 1 Review and Herald. să fie încercat un alt plan. să rostim astfel de cuvinte. iar efectele să fie observate cu atenţie. Dacă o modalitate de disciplină nu produce rezultatele dorite. Ca urmare. 2 Manuscris 18. va urma o stare de lucruri cât se poate de nefericită. ajung să fie foarte indezirabili. Acelea care îşi dau seama de deficienţa lor în această privinţă trebuie să facă din conducerea familiei un subiect de studiu cât se poate de atent. deoarece astfel de copii vor merge pe calea propriei nimiciri. – Am auzit mame spunând că nu au abilitatea de a conduce. iar Domnul vă va ajuta să-i creşteţi pe micuţii voştri pentru El. aşa cum o au alţii. . Totuşi. Din cauza unei lipse de înţelegere în copilărie. că acesta este un talent deosebit pe care ele nu îl deţin.

mamele să se obişnuiască să gândească şi să cerceteze. cuvinte plăcute şi chipuri voioase. Dumnezeu vă cere să-i educaţi pe copii şi să exercitaţi disciplina cu abilitatea unui învăţător înţelept. îi învăţaţi să fie la fel. în simplitatea. . copilul va înţelege ce i se cere. Să nu fie părtinire părintească. dacă el crede că mama este prea strictă şi consideră că trebuie să compenseze asprimea prin răsfăţ şi îngăduinţă. 1. care se află sub conducerea lui Dumnezeu. Influenţa combinată a dragostei şi a autorităţii va avea un efect bun asupra familiei. Totuşi. Părinţii care săvârşesc acest păcat împotriva copiilor lor sunt răspunzători de pierderea sufletului lor. nu este acea duioşie care încurajează păcatul prin îngăduinţa neînţeleaptă şi care le permite copiilor să conducă şi să facă din părinţi nişte robi ai capriciilor lor. copilul va fi dus la ruină. dar lipsiţi de orice patimă. El va înşela curând. 11 martie 1886. 547. atunci când ajungeţi aspri şi nerezonabili faţă de micuţii voştri. – Lumina harului ceresc să radieze în caracterul vostru.3 Influenţa combinată a dragostei şi a autorităţii. şi va răsplăti din belşug toate eforturile făcute. prin cuvinte sau fapte.2 În mintea copilului trebuie să fie înrădăcinate principii corecte. 4 Review and Herald.1 Părinţii să fie uniţi în disciplină. şi va învăţa curând că poate să facă tot ce-i place. Să fie pace. fiţi hotărâţi. Aceasta nu este o dragoste oarbă. Un tată iubitor să nu-şi închidă ochii la greşelile copiilor lui. Nu uitaţi că. [239] vor constata că deprind abilitatea cu privire la care s-au considerat deficitare şi că învaţă să formeze bine caracterul copiilor lor. modestia şi curăţia lor. 3 Manuscris 58. Dacă părinţii sunt uniţi în această lucrare de disciplină. aşa încât să strălucească în cămin. că nu aprobă disciplina dată de mamă. p. Rezultatul muncii şi al atenţiei acordate acestei lucrări se va vedea în ascultarea lor. [240] nici asuprire. din cauză că nu este plăcut să corectezi. Dacă vor persevera în această privinţă.4 Reprezentaţi caracterul lui Dumnezeu în disciplină. 2 Mărturii. simpatizându-şi părinţii. Dacă puterea de convertire a lui Dumnezeu se exercită în 1 Signs of the Times. fiţi fermi. vol. dacă tatăl arată. 15 septembrie 1891. – Tatăl să coopereze întotdeauna cu mama în eforturile ei de a pune temelia unui bun caracter creştin la copiii lor.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 173 Mai presus de orice. 1899. – În aplicarea învăţăturilor Bibliei.

trebuie să li se supună. din acest motiv. trebuie să înveţi din propriile greşeli. – În vechime. ca să nu fugă de acasă. Când vei dori să vii înapoi în casa tatălui tău şi să te supui autorităţii lui.2 [241] Dacă neascultarea intenţionată se manifestă nestăpânit. Nu neglijaţi niciodată lucrarea care trebuie să fie făcută pentru membrii mai tineri ai familiei Domnului. se temeau de ei şi le arătau respect. prin tonul liniştitor al vocii. Dacă crezi că lumea va fi mai prietenoasă decât părinţii care te-au îngrijit din copilărie. – Unii părinţi îngăduitori şi comozi se tem să exercite o autoritate corespunzătoare asupra fiilor lor neascultători. luaţi măsuri extreme. 2 Mărturii. iar eforturile voastre în această direcţie vor fi pe placul lui Dumnezeu.1 Nicio abatere de la principiile corecte. 1 Manuscris 142. vei fi binevenit. noi nu te vom împiedica. rugându-vă lui Dumnezeu să vă dea stăpânire de sine. ordinea s-a inversat. Educaţia pe care o acordaţi copiilor va avea o influenţă puternică în lume. dacă eşti hotărât mai degrabă să pleci de acasă. Părinţii să-i spună băiatului care ameninţă că va fugi de acasă: „Fiule. Părinţi. p. depinzând de ei. însă. călcând în acelaşi timp în picioare orice autoritate. veţi învăţa fără încetare. Unii părinţi sunt supuşi copiilor lor. Ar fi mai bine ca unii să facă aşa. pentru că vor vedea lumina voastră.174 ÎNDRUMAREA COPILULUI căminul vostru. în aceste vremuri din urmă. Astfel. voi sunteţi lumina căminului vostru. 1898. Părinţii trebuie să acţioneze cu hotărâre. decât să te conformezi regulilor drepte şi corespunzătoare. îngerii vor fi în casa voastră. vol. . Evitaţi orice cuvânt înţepător. şi să înveţe că pentru a trăi este nevoie de eforturi. Ei se tem să treacă peste voinţa copiilor şi. ar fi o experienţă mai folositoare să ajungă la independenţa deplină. Prin urmare. Atâta vreme cât ai mâncare. Pentru aceşti copii. cerându-le să urmeze concepţiile lor cu privire la ce este bine. pe care o consideră aşa de vrednică de dorit. se acorda atenţie autorităţii părinteşti. 217. îmbrăcăminte şi îngrijire părintească. copiii erau supuşi părinţilor lor. Obligaţiile sunt reciproce. faceţi lumina voastră să strălucească prin cuvinte plăcute. 216. 1. venind din căminul vostru bine condus. cedează în faţa lor. decât să rămână în casă şi să trăiască din bunurile asigurate de părinţi. atât divină. cât şi omenească. Veţi reprezenta caracterul lui Hristos. Atâta vreme cât copiii sunt sub acoperământul părinţilor. eşti obligat ca.

2 Copiii care respectă Sabatul pot ajunge nerăbdători din cauza restricţiilor şi pot crede că părinţii lor sunt prea stricţi. . ajungând în vârful muntelui dintr-un salt. pe care au manifestat-o în anii lipsiţi de experienţă. prea adesea. Ei sunt dornici să facă lucruri mari. 400.1 Nu obosiţi în facerea binelui. Astfel de părinţi. de la învăţătura. 1. prin îngăduinţa lor neînţeleaptă. mustrările şi încurajările adresate puţin câte puţin. – Lucrarea părinţilor este continuă. Nu trebuie să fie îndeplinită cu seriozitate într-o zi şi să fie neglijată în ziua următoare. vol. 2 Signs of the Times. Casa mea nu poate să fie poluată de mirosul de tutun. Dacă eşti pe deplin hotărât să-i slujeşti lui Satana. şi nu prin paşi succesivi. 3 Mărturii.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 175 în schimb. de la educarea şi îndepărtarea înclinaţiilor îndărătnice. îi încurajează pe copii să fie risipitori şi [242] să Îl dezonoreze pe Dumnezeu. dacă nu vom cădea de oboseală”. ei se descurajează. Mulţi fii răzvrătiţi exaltă din cauză că părinţii lor nu au curajul de a le pune restricţii… Ei nu impun ascultarea. copiii îi vor binecuvânta pentru acea veghere strictă şi credincioasă.3 1 Review and Herald. să te supui regulilor casei şi disciplinei sănătoase. Mulţi sunt gata să înceapă lucrarea. Totuşi. Pentru că speranţele lor nu se împlinesc imediat. dar nu sunt dispuşi să persevereze în îndeplinirea ei. Un asemenea comportament va împiedica decăderea a mii de copii. Doresc ca îngerii lui Dumnezeu să vină în casa mea. Ei vor să-i vadă pe copiii lor corectându-şi greşelile şi formându-şi un caracter bun dintr-o dată. Totuşi. de blasfemie şi de obiceiul de a bea. dacă părinţilor li se vor mai îngădui câţiva ani de viaţă. 24 noiembrie 1881. p. căci la vremea potrivită. amintindu-şi de cuvintele apostolului: „Să nu obosim în facerea binelui. Ei pot să cultive gânduri neplăcute împotriva acelora care lucrează pentru binele lor prezent şi viitor. Aceşti tineri răzvrătiţi şi imorali sunt cel mai dificil de stăpânit în şcoli şi colegii. după cum este nevoie. 13 iunie 1882. să facă sacrificii. dar se dau înapoi de la grija şi efortul neîncetat în lucrurile mici ale vieţii de zi cu zi. copiii ştiu că pot să facă relele cele mai mari şi că mama neînţeleaptă va mijloci pentru ei şi le va ascunde nelegiuirile. vom secera. Toate aceste persoane să prindă curaj. În inima lor se pot ivi chiar supărări serioase şi nemulţumiri. te vei simţi ca acasă în compania acelora a căror societate îţi face plăcere”.

ca să fie pregătiţi pentru viaţa veşnică.176 ÎNDRUMAREA COPILULUI Citiţi avertismentele aflate în Cuvântul lui Dumnezeu.1 1 Review and Herald. iar învăţăturile adevărului divin sunt întipărite în inimă. încercaţi sau descurajaţi. părinţii să-şi ia timp spre a le citi cu duioşie din Cuvântul lui Dumnezeu acele avertismente care se aplică îndeosebi situaţiei lor. părinţii pot să modeleze zi de zi caracterul copiilor lor. Când copiii [243] sunt ispitiţi. pşărinţii să le citeze cuvintele preţioase de mângâiere şi să-i îndemne cu blândeţe să-şi pună încrederea în Isus. În felul acesta. . mintea tânărului poate să fie condusă spre ce este curat şi înnobilator. – Când copiii greşesc. judecata este pusă la lucru. Când le sunt explicate marile probleme ale vieţii şi lucrările lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În felul acesta. 13 iunie 1882. puterile raţiunii sunt exercitate.

Ca urmare. învăţaţi-i prin cuvânt şi exemplu că nu puteţi să îngăduiţi dorinţele lor greşite. – Domnul vrea ca inima acestor copii să fie dedicată slujirii Sale din frageda lor copilărie. – Cereţi ascultare în familia voastră. iar când ajung mai mari.CAPITOLUL 44 PENTRU CORECTAREA GREŞELILOR ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Rugaţi-L pe Domnul să intre şi să domnească. Învăţaţi-i cu răbdare. dacă părinţii ar fi ascultat sfatul Domnului în educarea copiilor lor. dacă îi trataţi cu spiritul lui Hristos. când procedaţi aşa. retrageţi-vă singuri şi rugaţi-L pe Domnul să sensibilizeze şi să supună inima copiilor voştri şi să vă dea înţelepciune spre a şti cum să-i trataţi. Printr-un asemenea comportament nu veţi face decât un rău mai mare. dar nu faceţi niciodată lucrul acesta într-o modalitate în care să simtă că sunt pedepsiţi cu mânie. Să-I mulţumim Domnului că a deschis o cale prin care putem să ajungem la fiecare suflet. 1909. faceţi tot ce puteţi spre a le abate gândul de la rău.2 Învăţaţi-i pe copii cu răbdare. 2 Manuscris 27.3 1 Manuscris 21. va fi necesar să fie pedepsiţi. 3 Manuscris 93. Această metodă nu a dat greş niciodată. . Atât este suficient. 1909. dar. va fi necesar să fie corectaţi… Înainte de a-i corecta. Multe conflicte nefericite [245] din cercul familiei ar fi putut fi evitate. se vor umili înaintea Domnului şi îşi vor recunoaşte greşeala.1 Când copiii voştri sunt neascultători. vă vor îmbrăţişa. nu mai trebuie să fie pedepsiţi. Nu puteţi face un copil să înţeleagă lucrurile spirituale. Uneori. Când copiii voştri fac un lucru care necesită pedeapsa. 1911. atâta vreme cât în inima lui este stârnită mânia. rugaţi-vă Domnului împreună cu copiii voştri şi cereţi-I să intre şi să domnească. Când încă sunt prea mici spre a gândi. în nicio situaţie pe care am cunoscut-o.

dacă încercaţi să-i conduceţi fără a exercita stăpânire de sine. Căutaţi să-i câştigaţi pentru Hristos. Copilul va considera că. vor stârni simţămintele cele mai rele ale inimii omeneşti. . în loc să-l remedieze. Credeţi că Dumnezeu nu observă modalitatea în care sunt corectaţi aceşti copii? El o cunoaşte şi. 1903.4 Când sunteţi nevoiţi să corectaţi un copil. 1912. ştie care ar putea să fie rezultatele binecuvântate ale unei lucrări de corectare făcute într-o modalitate care să câştige dragostea. nu vorbiţi pe un ton aspru… Nu vă pierdeţi stăpânirea de sine. – Mamelor. smerit şi curat. atunci când corectează un copil. Învăţaţi-i cu răbdare şi dragoste. Când 1 Scrisoarea 272. Nu-i lăsaţi să facă tot ce vor. de asemenea.178 ÎNDRUMAREA COPILULUI Părinţii să se supună disciplinei lui Dumnezeu.1 Totuşi. în loc să provoace respingere… Vă rog. Disciplinaţi-i numai dacă voi înşivă sunteţi sub disciplina lui Dumnezeu. O asemenea corectare nu va face decât să întărească răul. Dacă veţi învăţa de la Acela care este blând. 17 februarie 1904. Apoi. în ignoranţa lor. şi veţi vedea că o putere mai înaltă decât cea pământească va coopera cu eforturile voastre. Hristos va fi biruitor în viaţa copiilor voştri. 4 Manuscris 53. Fiţi hotărâte faţă de ei. şi apoi să-i pedepsiţi. Părintele care. până când ajungeţi să vă enervaţi.2 Nu corectaţi niciodată cu mânie. 19 septembrie 1854. prin manifestarea bunătăţii şi a iubirii. fără gândire şi rugăciune. 2 Signs of the Times. 5 Signs of the Times. dă curs mâniei. oricât de provocatori ar fi copiii voştri.3 Manifestarea mâniei faţă de un copil care greşeşte va spori răul. nu l-aţi trata aşa. este mai vinovat decât copilul însuşi. – Cuvintele aspre şi furioase nu sunt de origine cerească. Va stârni pasiunile cele mai rele ale copilului şi îl va determina să simtă că nu vă pasă de el. Cearta şi iritarea nu vor ajuta niciodată. dacă v-ar păsa de el. nu-i corectaţi pe copiii voştri cu mânie. [246] să îngenuncheaţi împreună cu copiii şi să-I cereţi iertare Domnului. Acesta este timpul cel mai important când trebuie să acţionaţi cu umilinţă. nu daţi curs nerăbdării. În schimb. Nu-i îngăduiţi lui Satana să-i ia în stăpânire. răbdare şi rugăciune. 9 februarie 1882. fără a avea un sistem de educaţie. 3 Review and Herald. – Trebuie să-i corectaţi pe copiii voştri cu iubire.5 Cearta şi iritarea nu vor ajuta niciodată. veţi suporta cu siguranţă nişte consecinţe amare.

vor da pe faţă acelaşi spirit. părinţii nu-şi păstrează un spirit calm. . calmi şi să vorbească frumos. în ziua judecăţii lui Dumnezeu. a pregătit pentru noi o cale potrivită puterii şi capacităţii noastre. Cei din jurul lor sunt afectaţi de spiritul pe care îl manifestă ei şi. când sunt obosiţi de muncă sau apăsaţi de griji. Sistemul vostru nervos nu va mai fi aşa de sensibil… Domnul Isus cunoaşte nedesăvârşirile noastre şi El Însuşi a împărtăşit experienţa noastră în toate lucrurile. Uneori. 3 Signs of the Times. Credeţi că. în timp ce adevărata cauză a tulburării este la ei înşişi. Dumnezeu le cere să-şi exercite stăpânirea de sine. Prin exercitarea stăpânirii de sine. 1903. 1. Ei trebuie să-şi dea seama că. încât să otrăviţi întreaga familie cu această nervozitate periculoasă. va regreta cineva că a fost răbdător şi bun cu copiii lui?1 Nervozitatea nu este o scuză pentru nerăbdare. Părinţi. În asemenea situaţii.2 Uneori. se amăgesc şi îi fac pe plac lui Satana. Prin urmare. îi fac şi pe ceilalţi să sufere. Daţi-le ocazia să gândească şi lăsaţi iritarea voastră să se liniştească. totul pare să meargă pe dos. Dumnezeu le cere acest lucru. copiii vor primi binecuvântarea Domnului. vol. 17 aprilie 1884. Ei pot şi trebuie să fie stăpâni pe ei înşişi tot timpul. Părinţii dau vina pe copiii lor răi şi cred despre ei că sunt foarte neascultători şi neastâmpăraţi. 2 Mărturii. veţi ajunge mai puternici. [247] nu faceţi un păcat aşa de mare. atunci când cedează nerăbdării şi nervozităţii. în cercul familiei. ci manifestă o lipsă de răbdare care nu este pe placul lui Dumnezeu şi aduce un nor întunecat asupra familiei. părinţii îşi scuză comportamentul greşit.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 179 copiii voştri greşesc şi sunt plini de răzvrătire şi când sunteţi ispitiţi să le vorbiţi şi să vă purtaţi cu asprime. vegheaţi de două ori mai atent asupra voastră înşivă şi hotărâţi-vă să nu scape de pe buzele voastre decât cuvinte plăcute şi voioase. 385. la rândul lor. când vă simţiţi iritaţi. Ei sunt nervoşi şi cred că nu pot să fie răbdători. p. care tresaltă că harul lui Dumnezeu nu este socotit îndestulător pentru a birui defectele fireşti. spunând că nu se simt bine. – Uneori. În acest fel. aşteptaţi un timp înainte de a-i corecta. cu excepţia păcatului. Pretutindeni se manifestă iritare şi toţi par să fie foarte supăraţi şi nefericiţi. copiii cei mai răi din lume. Dacă îi trataţi cu bunătate şi duioşie. iar răul se măreşte.3 1 Manuscris 114.

Datoria copiilor este să-i asculte pe părinţi. mai întâi. 1899. îl educaţi pe copil să-şi formeze obiceiul neglijenţei şi al lipsei de conştiinciozitate.1 Stabiliţi reguli puţine şi cereţi ascultare. – Mamele să fie atente să nu stabilească nişte cerinţe nenecesare pentru a-şi manifesta propria autoritate în prezenţa altora. [248] încât să ajungeţi tot mai neglijenţi. problema este că părinţii nu sunt consecvenţi în modalitatea în care îi tratează. iar el răspunde: „Da. în tăcere se află putere. În tăcere se află o putere minunată. faptul că sunt certaţi pentru greşelile lor îi va face să fie încăpăţânaţi şi secretoşi. – Aceia care doresc să-i stăpânească pe alţii trebuie.180 ÎNDRUMAREA COPILULUI Uneori. Nu obosiţi în educarea copiilor voştri. îl voi face”. ca nişte mânji neastâmpăraţi. nu-i scutiţi de îndeplinirea lucrurilor pe care li le-aţi cerut. trebuie să nu lăsaţi lucrurile aşa. Dumnezeu a făcut din fiecare copil un ispravnic. – Când greşesc.2 În disciplinarea copiilor voştri. pentru că ei uită şi fac exact ce le-aţi interzis să facă. Părinţii să caute să le abată atenţia într-o altă direcţie.5 Rezultatul unei discipline grăbite şi neregulate. să se stăpânească pe ei înşişi… Când un părinte sau un profesor ajunge nerăbdător şi este în pericolul de a vorbi neînţelept.4 Cum să te ocupi de un copil neglijent. iar când neglijează să-şi facă lucrarea stabilită. Nu îngăduiţi ca mintea să vă fie aşa de absorbită de alte lucruri. ci acţionează mai degrabă din impuls. să tacă. să fie traşi la răspundere şi să li se ceară să o îndeplinească. Dacă treceţi cu vederea. 4 Signs of the Times. dar asiguraţi-vă că sunt respectate. 9 februarie 1882. iar apoi verificaţi ca ele să fie respectate. copiii înşişi sunt convinşi de păcatul lor şi se simt umiliţi şi tulburaţi.3 Asiguraţi-vă că toate poruncile voastre sunt pentru binele copiilor. . 13 septembrie 1910. Să-l trageţi la răspundere pe copil pentru neglijenţa lui. Energia şi hotărârea voastră să fie fără şovăire. p. 1899. iar cearta nu le va face niciun bine. şi totuşi în supunere faţă de Duhul lui Hristos. Adesea. 292. – Dacă îi cereţi copilului să facă un anumit lucru. Totuşi. Ei trebuie să contribuie la sarcinile şi responsabilităţile din cămin. iar apoi neglijează să se ţină de cuvânt. decât din princi1 Educaţia. 3 Manuscris 32. 2 Signs of the Times. Stabiliţi reguli puţine. 5 Manuscris 127. Ei par hotărâţi să facă necaz.

indiferenţa faţă de lucrurile veşniciei trebuie să fie tratate cu atenţie. În felul acesta. acela care se hotărăşte să meargă pe calea lui Satana va căuta continuu să-i atragă şi pe alţii. iar acum sunt recunoscătoare că am avut privilegiul de a face o astfel de lucrare. aşa de lipsiţi de mânie. încă din primii ani de viaţă. 1909. plăcerea îngăduinţei de sine. încât am adoptat copii. I-am spus: „Dacă nu te vei enerva niciodată astăzi.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 181 piu. Ei se lasă conduşi de pasiune şi nu le dau copiilor exemplul pe care ar trebui să-l dea nişte părinţi creştini. dacă nu i se împlinea dorinţa. În loc de a-i pedepsi când au greşit.2 Uneori. 4 Scrisoarea 166. înţelepciune. am preferat să le promit că vor fi recompensaţi dacă vor face binele. – Neascultarea trebuie să fie pedepsită. Nelegiuirea care este în inima unui copil [250] trebuie să fie înfruntată şi biruită de părinţi şi profesori. nu pot să ierte pedeapsa aspră şi nerezonabilă pe care nu au meritat-o. Am folosit această metodă cu copiii. Unii copii vor uita repede greşeala făcută de tata sau mama faţă de ei. fermitate şi hotărâre. unchiul White şi cu mine te vom lua cu trăsura şi vom petrece o zi frumoasă la ţară. sufletul lor este rănit şi mintea lor este înstrăinată. pentru că nu-şi păstrează stăpânirea de sine şi nu manifestă o atitudine echilibrată în comportamentul şi cuvintele ei. 1895. sufletul va fi pierdut. care au o altă constituţie. – Am avut un interes aşa de adânc în acest domeniu al lucrării. 1901. înţelepciune şi fermitate. Repulsia faţă de restricţii. Ei nu merg pe calea Domnului spre a face dreptate. . chiar dacă îi pedepsiţi. dacă te vei trânti o singură dată pe podele. Adesea. Săvârşirea greşelilor trebuie să fie corectată. Mama pierde ocaziile de a întipări în mintea copilului principiile drepte. O fetiţă avea obiceiul de a se trânti pe podele. 3 Manuscris 95. vei pierde dreptul la această plăcere”. recompensele sunt mai bune decât pedeapsa.1 Fiţi aşa de calmi. 1903. iar mâine nu manifestă nicio răbdare [249] sau stăpânire de sine.3 Trataţi greşeala cu promptitudine.4 1 Manuscris 38. Dacă răul nu este smuls din rădăcini. Mai mult decât atât. pentru ca ei să poate fi educaţi corect. Greşeala trebuie să fie tratată cu promptitudine. Azi trec cu vederea greşelile copiilor lor. sunt mai vinovaţi decât copiii lor. 2 Manuscris 2. Dar. încât copiii să fie convinşi că îi iubiţi. Trebuie să ne străduim să supunem spiritul lumesc din copii. dar alţii.

Am trecut prin experienţe ca aceasta şi ştiu… Sunt recunoscătoare că. dacă veţi vorbi cu bunătate cu copiii. p. o astfel de corecţie va fi suficientă pentru viaţa întreagă. – Niciodată să nu-i daţi copilului o palmă pătimaşă. am avut curajul să-i tratez cu fermitate. răbdare. atunci când au greşit. Când ajunge să fie necesară. veţi constata că. pedeapsa care să-l facă pe copil să-şi vină în fire trebuie să fie aplicată cu dragoste. 1911. În multe cazuri.1 Ca ultimă soluţie. – Este posibil ca mama să întrebe: „Să nu-mi pedepsesc niciodată copilul?” Bătaia poate fi necesară atunci când celelalte metode eşuează. Vor veni la voi şi vă vor spune: Am greşit azi [251] într-o anume situaţie şi doresc să mă ierţi şi să-L rogi pe Dumnezeu să mă ierte. . educatori şi elevi. Chiar când măsurile mai blânde se dovedesc ineficiente.2 Nu loviţi niciodată cu patimă. dacă nu vreţi să înveţe să se bată şi să se certe. voi staţi în locul lui Dumnezeu pentru copiii voştri. 116. 3 Manuscris 32. Ei vă vor face să fiţi confidenţii lor. să mă rog cu ei şi să le îndrept atenţia la standardele Cuvântului lui Dumnezeu. aşa încât să am înţelepciune.182 ÎNDRUMAREA COPILULUI Nuiaua este uneori necesară. El trebuie să fie învăţat că orice greşeală necorectată îi va aduce nefericire şi-l va face neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Uneori. mama să nu folosească nuiaua. dacă este posibilă evitarea ei. Întrebaţi-vă: Mi-am supus eu comportamentul şi voinţa faţă de Dumnezeu? M-am pus eu în locul în care Dumnezeu să mă poată conduce. şi trebuie să fiţi atenţi. 117. 1901. 4 Manuscris 79. lucrul acesta este esenţial. O asemenea metodă de a-i trata îi va determina să aibă încredere în voi. 1899. dar amânaţi orice hotărâre de a proceda aşa. Sub astfel de disciplină. – De multe ori. copiii vor găsi cea mai mare fericire în supunerea voinţei lor faţă de voinţa Tatălui lor ceresc. Totuşi. copilului să-i fie bine întipărit în minte că pedeapsa nu este aplicată pentru satisfacţia părintelui sau pentru îngăduirea unei autorităţi arbitrare. Mă bucur că le-am prezentat făgăduinţele adresate celui biruitor şi răsplătirile oferite celor credincioşi. până când vă veţi clarifica în sinea voastră. 2 Manuscris 27. ci pentru binele lui.3 Poate că va trebui să-i pedepsiţi cu nuiaua. bunătate şi dragoste în felul de a-i trata pe copiii încăpăţânaţi din casa mea?4 1 Sfaturi pentru părinţi. Ca părinţi. nu va fi necesar să-i bateţi. spre a-i arăta copilului că nu face bine.

Să nu laşi impresia că ei trebuie să se supună autorităţii. şi acest fapt solicită energiile lor nervoase pentru activitatea stomacului şi nu au vitalitatea necesară în alte direcţii. 259. ai luat în considerare ce este un copil şi încotro merge? Copiii tăi sunt membri mai tineri ai familiei Domnului – fraţi şi surori daţi în grija ta de Tatăl ceresc spre a-i instrui şi educa pentru cer. ei manifestă aceleaşi nedesăvârşiri care sunt văzute în copiii lor. Aceasta nu-l va supune. Când îi tratezi atât de aspru. p. continuă s-o conduci prin brutalitate şi vei reuşi cu siguranţă. Un copil nu este un cal sau un câine pentru a-i porunci după voinţa ta dictatorială sau pentru a fi stăpânit în toate împrejurările de un baston sau bici. pentru că ei sunt slabi. ori prin loviri cu palma. vol. 365. Dacă vrei să-ţi ruinezi familia. iar tu eşti puternic. – Mai întâi. discutaţi cu copiii voştri. Dacă un copil este rău. p. Ei nu pot să-i stăpânească în mod corespunzător pe copiii lor. .DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 183 Avertisment adresat unui tată impulsiv. dacă nu poţi să faci aşa având conştiinţa curată înaintea lui Dumnezeu şi dacă nu poţi să-I ceri binecuvântarea asupra pedepsei pe care eşti gata s-o aplici.2 Mai întâi. cum ai făcut adesea. încât este [252] necesară aplicarea unei pedepse. ţii tu seamă că Dumnezeu îţi va cere socoteală pentru acest comportament? Tu nu trebuie să te porţi atât de aspru cu copiii tăi. – Frate L. Încurajează iubirea în inima copiilor tăi. bătaia îl va face mai rău. iar ei copiii.. în timp ce scoţi afară pe unul. 2 Idem. din cauza propriei nerăbdări. 260. discutaţi şi rugaţi-vă. 2. pentru că tu eşti tatăl. dar prin acest fel de disciplină foarte multe cazuri ajung şi mai rele… Niciodată să nu ridici mâna spre a-i lovi pe copii. ci şi împotriva lui Dumnezeu. Poate că se poartă cu ei cu asprime şi îi lovesc cu nerăbdare. arătaţi-le cu claritate greşelile şi întipăriţi-le în minte că nu au păcătuit doar împotriva voastră. şi nici nu-i pot învăţa calea cea dreaptă. Unii copii au o fire aşa de defectuoasă. Ei mănâncă nepotrivit. Eu am spus că a-l ameninţa pe un copil înseamnă a băga două duhuri rele în el. rugaţi-vă cu ei. Adesea. Înainte de a-i corecta. având inima plină de milă şi tristeţe pentru copiii voştri 1 Mărturii.1 Nu ameninţa un copil care greşeşte. – Părinţii n-au dat copiilor lor educaţia cea mai bună. Prezintă-le motive înalte şi corecte pentru cumpătare. pentru că aceasta este voinţa ta despotică.

nu-i ameninţaţi cu mânia lui Dumnezeu.14). Eu însămi. vom lăsa lucrul acesta în pace acum. dacă şi-au 1 Signs of the Times. dar nu le-am îngăduit niciodată să creadă că pot să o rănească pe mama lor.2 Eficienţa rugăciunii într-o criză provocată de disciplină. nu vom mai spune nimic despre el. ci dintr-un simţ al datoriei. educatori şi elevi. să creadă că mă pot răni.3 Înainte de a-i produce copilului neascultător suferinţă fizică. iar ei vă vor iubi şi vă vor respecta.1 Acea rugăciune va avea o asemenea impresie asupra lor. conducându-l la Hristos. spre seară. Când copiii îşi dau seama că părinţii lor încearcă să-i ajute. Dacă văd că sunteţi rezonabili. Aceasta este lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în cercul familiilor din zilele de pe urmă. înainte de a sta de vorbă cu ei. iar dacă le-a părut rău.4 Experienţe personale în disciplină. 3 Manuscris 27. 1893. . Vei îngenunchea împreună cu el înaintea lui Dumnezeu şi Îi vei prezenta Răscumpărătorului celui plin de compasiune cuvintele Sale: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi. Când spiritul îmi era tulburat sau când simţeam că sunt provocată. Ei nu au reuşit nici măcar o dată [254] să mă provoace să fiu furioasă. Copilul nu va uita aceste experienţe. nu mi-am îngăduit să adresez cuvinte aspre sau să fiu nerăbdătoare şi iritată faţă de copiii mei. 4 Sfaturi pentru părinţi. ci aduceţi-i înaintea lui Hristos în rugăciune. De asemenea. p. 10 aprilie 1884. 2 Manuscris 73. pentru că v-au deranjat sau pentru că vreţi să vă descărcaţi nemulţumirea asupra lor. După tot acest timp de reflecţie. dacă eşti un tată sau o mamă creştină. 117. ei vor înţelege că nu îi pedepsiţi [253]. va trebui să-i arăţi dragostea pe care o ai pentru el. După ce ne liniştim. căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei” (Marcu 10. încât vor înţelege că nu sunteţi nerezonabili. copiii se linişteau şi puteam să-i tratez foarte bine…. când erau mici. îşi canalizează energiile în direcţia cea bună”. spre binele lor. – Dacă greşesc. vom vorbi”. iar binecuvântarea lui Dumnezeu va marca acest gen de educaţie. 118. – Eu nu le-am îngăduit niciodată copiilor mei.184 ÎNDRUMAREA COPILULUI greşiţi. veţi câştiga o mare biruinţă. am adus în casa mea copii care veneau din alte familii. spuneam: „Copii. 1909. Această rugăciune va aduce îngerii în preajma voastră. Apoi. Nu am ridicat niciodată mâna la copiii mei. Există o modalitate bună şi una greşită.

nu mi-am îngăduit nici măcar să-mi schimb tonul vocii. Când mă rugam cu ei. Trebuie să vorbim cu bunătate şi răbdare.1 Luaţi-vă timp pentru rugăciune. „vom aştepta până deseară”. mă îmbrăţişau şi plângeau… În corectarea copiilor mei. atunci am avut controlul asupra lor. – Când m-am simţit iritată şi am fost ispitită să rostesc cuvinte de care mi-ar fi fost ruşine. părinţii. atât celei timpurii. ei se ruşinau. ne rugam împreună şi.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 185 înţeles greşeala (şi întotdeauna au făcut aşa. când am procedat astfel). după aceea. puteţi să-i învăţaţi să-L respecte pe Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa. Putem să procedăm în felul acesta. când le-am explicat şi m-am rugat cu ei) şi dacă au fost supuşi (şi întotdeauna au fost aşa. După ce îi lăsam singuri un timp. Acest lucru se aplică oricărei discipline. Apoi. În felul acesta. pentru că le veţi acorda o călăuzire excelentă. Atunci. Nu vorbeam cu ei imediat când greşeau. 1887. le spuneam că şi-au rănit propriul suflet şi L-au întristat pe Duhul lui Dumnezeu prin comportamentul lor greşit. [255] am preferat să tac. iar copiii voştri vor fi cei mai buni copii. Eu mergeam întotdeauna deoparte şi mă rugam. Neglijarea educaţiei copilului când 1 Manuscris 82. Dacă procedaţi aşa. veţi creşte pentru societate nişte copii care vor fi o binecuvântare pentru toţi cei din jurul lor. veţi fi cei mai buni elevi în şcoala lui Hristos. aducându-ne aminte fără încetare cât de îndărătnici suntem şi cum dorim să fim trataţi de Tatăl nostru ceresc. 1901. iar după ce le ofeream posibilitatea să reflecteze şi se ruşinau. şi după ce le veţi învăţa. Nu s-au purtat niciodată altfel. spuneam eu. .2 Durerea disciplinei poate să fie urmată de bucurie. ca să nu-i provocăm pe copii la mânie. Dacă le acordam o oră sau două să se gândească la aceste lucruri. să stau de vorbă cu ei şi să le spun că nu trebuie să repete această greşeală. Acestea sunt lecţiile pe care trebuie să le învăţaţi voi. cât şi celei de mai târziu. Când vedeam ceva greşit. – Modalitatea corectă de a înfrunta încercarea nu este aceea de a căuta să o evităm. am putut să mă întorc. „Ei bine”. Îi veţi pregăti să fie colaboratori cu Dumnezeu. ei veneau să stea de vorbă cu mine. 2 Manuscris 19. mă ocupam de ei. le părea nespus de rău pentru greşeală. ci aceea de a ne folosi de ea. să ies imediat din cameră şi să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea răbdare pentru a-i învăţa pe copii. aşteptam până trecea „agitaţia”.

Dumnezeu le va arăta îngerilor şi oamenilor că va ridica un zid de apărare în jurul poporului Său. Părinţii să-i înveţe cu atenţie pe copiii lor ce spune Domnul. 2 Pacific Health Journal. Acestea sunt experienţele prin care au ajuns la succes toţi aceia care şi-au făcut viaţa vrednică de trăit. Prin urmare. folosindu-vă toate puterile. 1897. şi apoi 1 Educaţia.3 Dumnezeu nu poate să ia nişte răzvrătiţi în Împărăţia Sa. p. Spuneţi-I că v-aţi făcut partea. 295. Ei vor şti că trebuie să le poruncească acestor copii să meargă pe calea cea bună. după ce v-aţi îndeplinit datoria cu conştiinciozitate.5 După ce v-aţi făcut datoria faţă de copii cu credincioşie. având în vedere o bucurie mai mare. puteţi să-I cereţi Domnului cu credinţă să facă pentru copiii voştri lucrul pe care voi nu puteţi să-l faceţi. părinţii vor folosi mai adesea pedeapsa. ajunge o treaptă spre lucruri mai bune şi tot mai bune. pentru a acţiona cu pricepere în toate lucrurile legate de disciplina din cămin. la temperamentul lor pervertit şi în loc de a fi atenţi doar la calităţile lor. – Părinţi. . El face din ascultarea faţă de poruncile Sale o condiţie specială. În loc de a fi orbi la greşelile lor. Copilul şi tânărul să fie învăţaţi că fiecare greşeală corectată sau fiecare dificultate învinsă. 296.2 Biblia este un îndrumător în tratarea copiilor. Astfel. 3 Manuscris 57. durerea trebuie să fie trecută cu vederea. Dacă doresc. 9 februarie 1882. 4 Manuscris 64. fac disciplinarea lui să fie mult prea adesea un proces dureros. în loc de a le acorda o îngăduinţă nelimitată copiilor lor. aşa încât să nu facă nicio greşeală… Când acest manual este urmat. 5 Signs of the Times. părinţii pot să găsească o cale pentru educaţia şi creşterea copiilor lor. aduceţi-i la Dumnezeu şi cereţi-I să vă ajute.4 Partea voastră şi partea lui Dumnezeu. Oricât de dureros ar fi pentru firea lui să i se refuze dorinţele şi înclinaţiile fireşti. 1899.186 ÎNDRUMAREA COPILULUI e mic şi întărirea în timp a tendinţelor greşite fac mult mai dificilă educarea lui de mai târziu şi. ianuarie 1890. de asemenea. – Părinţii care îşi cresc copiii corespunzător au nevoie de înţelepciune din cer.1 [256] Urmaţi manualul divin. vor avea un discernământ clar şi vor vedea lucrurile în lumina Bibliei.

prin Duhul Său Sfânt. În Cuvântul Său. iar Cuvântul Său trebuie să fie respectat în această privinţă. . să-i facă blânzi şi duioşi. El va asculta rugăciunea voastră.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 187 cereţi-I lui Dumnezeu cu credinţă să-Şi facă partea. 19 septembrie 1854. El v-a poruncit să-i corectaţi pe copiii voştri. pe care voi nu sunteţi în stare să o faceţi.1 1 Review and Herald. Lui Dumnezeu îi place să răspundă la rugăciunile voastre. „să [257] nu cruţaţi nuiaua”. Cereţi-I să stăpânească înclinaţiile lor.

– Există două căi de a-i trata pe copii – ele diferă mult din punct de vedere al principiului şi al rezultatelor.2 Greşelile necorectate aduc nefericirea. îngăduinţa neînţeleaptă. p. în timp ce datoria este neglijată. care este datoria. Dacă datoria neînduplecată nu este susţinută de iubirea care îmblânzeşte şi câştigă sufletul. – Ori de câte ori este necesar ca dorinţele copilului să fie refuzate sau este necesar să se treacă peste voinţa lui. 3 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. în conformitate cu învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. 4 Review and Herald. . Astfel disciplinaţi. îi va face pe copii încăpăţânaţi. ruina pentru copii şi dezamăgire şi necaz pentru părinţi.4 1 Review and Herald. se va obţine un rezultat asemănător. lipsa restricţiilor şi a corectării nebuniilor tinereţii vor avea ca rezultat nefericirea şi. unite cu înţelepciunea şi fermitatea. neascultători. capricioşi şi îndărătnici. Neglijarea datoriei. vor pierde viaţa veşnică.3 Tinerii care îşi urmează impulsurile şi înclinaţia [259] nu pot avea fericirea adevărată în viaţa aceasta. în cele din urmă. El trebuie să fie învăţat că fiecare greşeală necorectată îi va aduce lui însuşi nefericire şi nu-I va fi pe plac lui Dumnezeu. p. ci numai pentru binele lui. Manifestarea iubirii. 3.1 Iubirea are o soră geamănă. Datoria şi iubirea trebuie să se întrepătrundă pentru o bună disciplinare a copiilor. Credincioşia şi dragostea. 30 august 1881. Iubirea şi datoria stau umăr lângă umăr. iar în cele din urmă. 68. 27 iunie 1899.CAPITOLUL 45 CU DRAGOSTE ŞI FERMITATE Două căi şi sfârşitul lor. 2 Mărturii. vor aduce fericire în viaţa aceasta şi în viaţa veşnică. vol. 195. el trebuie să fie convins cu seriozitate că acest lucru nu se face pentru a le da satisfacţie părinţilor sau pentru a exercita o autoritate arbitrară. copiii vor descoperi că fericirea lor cea mai mare constă în supunerea propriei voinţe faţă de voinţa Tatălui lor ceresc.

3 Copiii nu deosebesc întotdeauna binele de rău. iar când greşesc.6 Regula Mântuitorului. Inima părinţilor să fie sensibilizată de harul lui Hristos. .1 Luaţi în considerare ignoranţa copiilor. 5 Scrisoarea 8a. Nici părinţii şi nici educatorii nu trebuie să admită ca nerespectarea cuvântului lor să fie ignorată. Blândeţea să fie legea în cămin şi în şcoală.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 189 Bunătatea să fie legea căminului. dar buni. adesea sunt trataţi cu asprime. 21 aprilie 1904. a asupririi părinteşti sau a neascultării copiilor. În lucrarea Domnului. Nu uitaţi că aceşti copii sunt mici şi fără experienţă. Totuşi.31) – trebuie să fie regula tuturor celor care îşi asumă lu1 Sfaturi pentru părinţi. – „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii. 2 Manuscris 79. fiţi fermi. Atât în viaţa căminului. educatori şi elevi.5 [260] Simpatia faţă de un copil nepromiţător. în loc de a fi învăţaţi cu bunătate. mulţi părinţi dau pe faţă un spirit rece şi nemilos. – Văd că este necesar ca părinţii să-i trateze cu înţelepciunea lui Hristos pe copiii lor greşiţi… Tocmai cei nepromiţători sunt aceia care au nevoie de răbdarea şi bunătatea cea mai mare şi de simpatia cea mai duioasă. dar nu printr-o furtună de cuvinte. 4 Manuscris 12. încât copiii voştri să se simtă atraşi de voi. iar această iubire va găsi o cale spre inimă. Legea lui Dumnezeu izvorăşte dintr-o inimă plină de o iubire infinită. – Metoda de guvernare a lui Dumnezeu este un exemplu pentru modul în care trebuie să fie educaţi copiii. – Taţi şi mame. Dumnezeu le va cere socoteală pentru această neglijare. voi trebuie să reprezentaţi atitudinea lui Dumnezeu în cămin. Trebuie să fie însă atenţi la admonestări. Dacă ei nu-i îndreaptă pe copii atunci când fac rău. nici în şcoală. 3 Review and Herald. Când îi stăpâniţi şi îi disciplinaţi. Abţineţi-vă să rostiţi vreun cuvânt care să stârnească un temperament nesfânt. 1898. Trebuie să fiţi aşa de plini de simpatie. 1890. 1896. 6 Manuscris 22. nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri”. Să cereţi ascultare. Copiii să fie învăţaţi să respecte Legea Domnului. p.2 Fiţi plăcuţi în cămin. 1901. Porunca divină este: „Părinţilor. faceţi-le şi voi la fel” (Luca 6. care nu-i va conduce niciodată la pocăinţă pe cei greşiţi. şi să fie împiedicaţi de la săvârşirea răului printr-o influenţă iubitoare. 155.4 În Cuvântul lui Dumnezeu nu se află nici o aprobare a asprimii. ci într-o modalitate binevoitoare şi iubitoare. nu există oprimare şi nu trebuie să existe nici în cămin. cât şi în guvernarea popoarelor.

6 Taţi şi mame.2 Lăudaţi ori de câte ori este posibil. Ei sunt membri mai tineri ai familiei Domnului. când greşesc. asiguraţi-vă că tonul vocii voastre nu trădează nici o iritare. fără nici o urmă de patimă. El vrea ca ei să câştige biruinţe în fiecare zi. Vorbiţi aşa cum doriţi să vorbească ei. mulţumindu-le şi apreciindu-i pe copiii voştri pentru ajutorul pe care vi-l dau. 6 Scrisoarea 69. Fiţi atenţi la ce influenţe îi expuneţi. fiţi fermi. Nu rostiţi cuvinte pătimaşe.4 Fiţi exact ce doriţi să fie copiii voştri când vor avea în grijă propriile familii.5 Stăpâniţi-vă tonul vocii. – Dumnezeu are o grijă duioasă faţă de copii. Aceasta nu este necesară pentru a obţine ascultarea promptă. 5 Manuscris 42. 2 Manuscris 47.1 Ajutaţi-i pe copii să biruiască. cu voce puternică. 1903. Încurajaţi-i să-şi facă datoria ca membri ai familiei. 7 Manuscris 47. manifestând politeţe creştină. Exprimaţi-vă preţuirea pentru eforturile pe care le fac spre a-şi stăpâni înclinaţia de a greşi. încât copiii voştri să fie întărâtaţi la mânie.190 ÎNDRUMAREA COPILULUI crarea de educare a copiilor şi tinerilor.3 Fiţi plăcuţi. 4 Manuscris 22. trebuie să fie disciplinaţi şi corectaţi cu credincioşie. Acest lucru nu vă va ajuta să-i educaţi şi să-i pregătiţi pe copiii voştri pentru viaţa veşnică. Totuşi. [261] Când îi disciplinaţi pe copiii voştri. Fiţi buni şi duioşi. pentru că o apreciere înţeleaptă le este de un ajutor la fel de mare. p. – Lăudaţi-i pe copii când fac binele. Să ne străduim cu toţii să-i ajutăm pe copii să fie biruitori. Oricare ar fi provocarea. – Vorbiţi întotdeauna cu o voce liniştită. împreună moştenitori cu noi ai darului vieţii. Nu vă pierdeţi capacitatea de a-i influenţa spre bine. 1896. 1908. ca şi celor mai în vârstă şi mai înţelegători. mai mici şi mai defectuoşi. şi chiar faţă de cei greşiţi şi răzvrătiţi. Nu îngăduiţi ca propriile fapte şi cuvinte să fie de aşa natură. 1905. nu să le stârniţi patimile. 1908. 3 Manuscris 14.7 1 Educaţia. serioasă. punându-le restricţii. Voi trebuie să-i îndrumaţi. din cauza certurilor şi a nervozităţii. 292. dar buni. 1904. voi sunteţi responsabili pentru copiii voştri. 293. Nu îngăduiţi să fie ofensaţi de fiecare membru al propriei familii. Regula lui Hristos trebuie să fie respectată cu sfinţenie faţă de cei mai neascultători. . Nu-i lăsaţi pe copii să vadă la voi o manifestare a lui Satana.

3 Autoritatea părinţilor trebuie să fie absolută. Mântuitorul vostru cel bun. 30 august 1881. dreaptă şi bună şi trebuie să fie respectată atât de părinţi. dreptatea şi pacea se sărută”. răbdarea şi iubirea manifestate faţă de copii vor fi reflectate înapoi asupra părinţilor. ca să aveţi un caracter pe care Dumnezeu să-l poată aproba. „Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc. Domnul. Bunătatea. El nu greşeşte doar faţă de copiii lui. – Dacă nu sunt amestecate cu iubirea. – Dumnezeu este Legiuitorul şi Împăratul nostru. . cât şi de copii. 4 Review and Herald. Ce seamănă aceea vor culege… Când vă străduiţi să faceţi dreptate. Legea Sa este sfântă. Când îşi îngăduie să fie controlat de propriile trăsături aspre de caracter. Domnul este plin de bunătate. 23 august 1899. Dreptatea are o soră geamănă – dragostea. iar ajutorul lui Dumnezeu va coopera în mod sigur cu eforturile voastre. Familiile care se supun [262] acestei discipline vor merge pe calea Domnului spre a face dreptate şi judecată. Cele două stau umăr lângă umăr şi nu trebuie să fie separate. înăbuşind în inima lor tânără dragostea care ar putea să se reverse prin cuvinte şi fapte afectuoase. nu uitaţi că ea are o soră geamănă – mila. 2 Review and Herald. Observaţi cât de repede este stârnit în ei spiritul de luptă. doreşte să vă binecuvânteze şi să vă dea gândul Său. 3 Scrisoarea 19a. În conducerea copiilor săi. 30 august 1881. Dragostea şi dreptatea să-şi dea mâinile în tot ce faceţi pentru a-i conduce pe copii. totuşi. Sfat adresat părinţilor aspri. Regulile care trebuie să reglementeze viaţa părinţilor şi a copiilor vin dintr-o inimă plină de iubire infinită. ci şi faţă de sine. 1891.2 Asprimea stârneşte spiritul de luptă. iar binecuvântările îmbelşugate ale lui Dumnezeu vor veni peste părinţii care aplică Legea Sa în căminul lor şi asupra copiilor care o respectă. ci de standardul Bibliei. iar părinţii trebuie să se supună conducerii Sale. Influenţa combinată a milei şi a dreptăţii trebuie să fie simţită. să nu se abuzeze de ea. tatăl să nu fie stăpânit de capriciu. milă şi adevăr. Această conducere interzice orice oprimare din partea părinţilor şi orice neascultare din partea copiilor. harul Său. Există o cale mai bună decât constrângerea pentru a-i conduce.4 1 Signs of the Times. el ajunge un despot.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 191 Dreptatea să fie împletită cu mila.1 Părintele care îngăduie ca modalitatea lui de a conduce să ajungă despotică săvârşeşte o greşeală îngrozitoare. mântuirea Sa. asprimea şi dreptatea nu-i vor determina pe copiii voştri să facă binele.

miloşi. părinţii să-i liniştească prin săruturi sau să le facă rău prin satisfacţii dăunătoare. despre care se spune că era „temător de Dumnezeu. – Copiii au o fire sensibilă. dar nu pot vedea nici un rezultat bun. Copiii care doresc cu adevărat să facă binele pot să dea greş din nou şi din nou şi. Printr-o disciplinare blândă în cuvinte şi fapte. amabili. duioşi. ci să fie iubitori. Viaţa voastră să fie de aşa fel. Ei sunt uşor de mulţumit şi pot fi făcuţi fericiţi cu uşurinţă. atrăgători şi prietenoşi. Unii părinţi vă vor spune că ei le vorbesc [263] copiilor lor şi că îi pedepsesc. tot aşa de adesea. Îngăduinţa excesivă şi asprimea necuvenită să fie evitate în aceeaşi măsură. când impulsurile se schimbă. Deşi vigilenţa şi fermitatea sunt de nelipsit. au nevoie de încurajare la perseverenţă şi hotărâre. 1895. Învăţaţi-i pe copiii voştri să asculte. 4 Signs of the Times.1 Nimeni dintre cei care se ocupă de tineri să nu aibă o inimă de piatră. Părinţi. Conduceţi-i prin influenţa combinată a dragostei şi autorităţii creştineşti. împreună cu toată casa lui”. tot aşa sunt şi simpatia şi duioşia. [264] Întăriţi fiecare îndemn bun şi încurajaţi fiecare faptă nobilă. pentru ca apoi. – Fără îndoială că veţi vedea greşeli şi îndărătnicie la copiii voştri. În conducerea familiei. şi totuşi să ştie că mustrările trebuie să fie adresate şi că până şi cearta este necesară pentru a întrerupe săvârşirea unui rău. nici îngăduinţă excesivă. 2 Manuscris 68. – Nu avem nici o simpatie faţă de acel fel de disciplină care îi va descuraja pe copii prin mustrări aspre sau care îi va irita prin corectări pătimaşe. Vegheaţi cu atenţie şi rugăciune asupra lucrurilor care se petrec în mintea lor tânără.2 Sunt îndrumată să le spun părinţilor: Ridicaţi standardul de comportament din căminele voastre. şi totuşi să fie neclintiţi ca o stâncă în susţinerea principiilor corecte. 1897.192 ÎNDRUMAREA COPILULUI Mustraţi. dar cu o duioşie plină de dragoste. încât să se vorbească despre voi cuvintele de apreciere care au fost vorbite despre Corneliu. O fermitate constantă şi stăpânirea de sine 1 Manuscris 38. nu uitaţi că aveţi de a face cu nişte copii care luptă cu ispita şi că le este tot aşa de greu ca şi adulţilor să se împotrivească acestor îndemnuri rele. mamele pot să-i lege pe copii de inimile lor.4 Păstraţi o fermitate constantă şi un control lipsit de patimă. să împletească bunătatea şi dragostea. .3 Nu exercitaţi nici asprime. 3 Review and Herald. 24 noiembrie 1881. 21 aprilie 1904. iubitoare. Aceşti părinţi să încerce metode noi. Este o mare greşeală să arăţi severitate şi să fii pretenţios cu copiii.

1911. 3. – El [Hristos] S-a identificat cu cei umili. p. . bucuriile şi întristările lor. Dacă autoritatea nu este susţinută printr-o severitate fermă. le-ar arăta că îi iubesc şi ar manifesta interes faţă de tot ce fac ei. Fermitatea. – Există pericolul ca. [265] v-aţi gândit vreodată de câte ori faceţi voi altfel decât v-a poruncit Domnul?4 Cum să câştigaţi dragostea şi încrederea. câştigându-le dragostea şi încrederea. 532. dar nu reuşesc să intre într-o relaţie de comuniune cu copiii sau elevii lor. totuşi. lipsită de simpatie. 76. uneori chiar fiind ca nişte copii printre ei. El i-a luat în braţele Sale pe copilaşi şi a coborât la nivelul tinerilor. 5. 5 Sfaturi pentru părinţi. Marea iubire a inimii Sale a putut cuprinde necazurile şi 1 Mărturii. Aşa-numita bunătate şi indulgenţa manifestate de părinţi şi educatori faţă de tineri sunt cel mai mare rău care poate veni asupra lor. poate că vă deranjează când copiii voştri fac altfel decât le-aţi spus. p. vol. acţionează după ce ai gândit în prealabil şi împlineşte neabătut ce spui. 2 Idem. educatori şi elevi. atât părinţii. cât de uşor sunt stârniţi la invidie. Ei trebuie să înveţe din propriile greşeli să-i trateze cu blândeţe pe copiii lor care greşesc.5 Căutaţi să-L imitaţi pe Hristos. Nu-i respinge prin lipsa de simpatie faţă de joaca. Deşi pe calea lor a strălucit o mare lumină şi au o experienţă îndelungată. iar copiii vor învăţa mai repede să le respecte şi să le iubească autoritatea.3 Uneori. 45. nevoiaşi şi suferinzi. Totuşi. vol. care nu poate cuceri inima copiilor şi a elevilor. – Tatăl şi mama să nu uite că ei înşişi sunt doar nişte copii mari. Ei sunt adeseori prea rezervaţi şi îşi exercită autoritatea într-o modalitate rece. sau să-ţi scape de pe buze un cuvânt aspru. nedatat.2 Aduceţi-vă aminte de propriile greşeli. 3 Manuscris 53. Spune ce ai de spus cu calm. Va merita să arăţi afecţiune în relaţiile cu copiii tăi. va fi întâmpinată de mulţi cu batjocură şi împotrivire. 4 Manuscris 45. Nu lăsa niciodată să ţi se strângă încruntarea pe frunte. p. inclusiv faţă de jocurile lor.1 Chiar şi bunătatea trebuie să aibă limitele ei.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 193 lipsită de patimă sunt necesare pentru disciplina oricărei familii. hotărârea şi cerinţele pozitive sunt esenţiale în fiecare familie. 77. cât şi educatorii să dicteze în exces. gelozie şi bănuială rea. educatorii i-ar face foarte fericiţi. Dacă i-ar strânge pe copii în jurul lor.

El nu i-a refuzat niciodată în prezenţa Sa. invitându-ne să ne întoarcem şi să ne pocăim de păcatele noastre. îl veţi ajuta să primească 1 Mărturii. El a greşit şi tu ştii acest lucru. nimic să nu te împiedice să ai dragoste şi duioşie faţă de cel greşit. 141. care ne-a dăruit şi continuă să ne dăruiască dragostea Sa. Spiritul Lui obosit de forfota şi învălmăşeala oraşului aglomerat. ca nişte copii ai lui Dumnezeu. ca să-i mai acorzi vreodată încrederea şi să-i ierţi nelegiuirile. … Nu vorbi despre descurajare şi disperare. nici un comentariu rostit de buze omeneşti. El a sădit seminţele adevărului în tânăra lor minte aflată în dezvoltare. acum i s-ar părea ca o lipsă de bunătate şi ar fi tăioase ca un cuţit… Ştiu că părinţii simt ruşinea greşelii unui copil care i-a dezonorat foarte tare. .1 [266] Un tânăr care a greşit are nevoie de simpatie. nici o insistenţă exercitată prin faptele acelora care cred că fac dreptate să nu te determine să ai un comportament pe care fiul tău poate să-l interpreteze ca şi când te-ai simţi prea dezonorat şi înjosit. Aş dori să-ţi spun că fiul tău are nevoie acum de un tată. el are nevoie de tine şi vrea ca tatăl şi mama lui să-l ajute să scape din capcana lui Satana. amintindu-i că există [267] Cineva care este interesat de el. ca tată şi mamă. ca să ne ierte? Nu-ţi retrage dragostea acum. Vorbeşte despre curaj. spre a veni în întâmpinarea înţelegerii lor copilăreşti. chiar mai presus de tine. oare tatăl şi mama nu ar trebui să se străduiască plini de duioşie şi milă să îndrume paşii lui pe căi sigure? Nu cunosc caracterul păcatelor fiului tău. Nimic să nu te facă să-ţi pierzi speranţa. care aveau să răsară şi să producă o recoltă bogată în anii de mai târziu. Cuvintele pe care i le-ai adresat pe când era nevinovat. aşa cum nu a avut nevoie niciodată mai înainte. a găsit odihnă şi pace în societatea copiilor nevinovaţi. fără a fi în pericolul de a avea rezultate rele. Tocmai pentru că a greşit. – Am citit scrisorile tale cu interes şi simpatie. p. 4. extenuat de asocierea cu oameni vicleni şi ipocriţi. El are nevoie de acea dragoste şi simpatie mai mult ca niciodată înainte. dar sunt sigură că oricare ar fi. dar oare cel greşit răneşte şi îndurerează inima unui părinte pământesc mai mult decât rănim noi.194 ÎNDRUMAREA COPILULUI nevoile lor şi S-a bucurat de fericirea lor. Spune-i că poate să-şi revină. inima Tatălui ceresc. Cuprinde-l cu legăturile iubirii şi ale credinţei şi adu-l la Mântuitorul cel milos. că voi. iar el ştie că tu ştii. Când alţii îl privesc cu răceală şi interpretează în sensul cel mai rău greşelile băiatului tău. Maiestatea cerului a binevoit să răspundă la întrebările lor şi a simplificat învăţăturile Sale importante. vol.

care sunt îndelung răbdători. – Aş dori să-i spun fiecărui tată şi fiecărei mame: Dacă aveţi un temperament repezit. Hristos Isus. mergeţi în cămăruţa voastră. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 1909.DISCIPLINA ŞI ADMINISTRAREA EI 195 ajutorul ceresc pentru a-şi pune picioarele pe Stânca neclintită. [268] Părinţii să se gândească la interesele veşnice ale copiilor lor mai mult decât la confortul lor prezent. încât să-i determine să reflecte chipul divin. 3 Signs of the Times. când spuneţi că nu aveţi putere să vă împotriviţi ispitei. ci de la un alt stăpân. 4 Review and Herald. Isus spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră.2 Mamelor. să-i educe şi să-i disciplineze într-o asemenea modalitate. voi nu învăţaţi de la Hristos.4 1 Scrisoarea 18e. Când constataţi că lucrarea voastră este grea. îngenuncheaţi şi cereţi-I lui Dumnezeu să vă ajute să aveţi o influenţă bună asupra copiilor voştri. şi învăţaţi de la Mine. 16 iulie 1895. fiţi siguri că nu purtaţi jugul lui Hristos. Ei trebuie să înveţe aceste atribute în modalitatea în care îşi tratează familiile. că nu puteţi să biruiţi nerăbdarea şi că viaţa de credinţă este o lucrare anevoioasă. – Biserica are nevoie de oameni cu un spirit blând şi liniştit. 22 iulie 1889. Voi purtaţi jugul unui alt stăpân. Când sunteţi provocaţi la nerăbdare. presiunile exercitate continuu asupra fiului tău nu-l vor ajuta. este nevoie de un comportament corect. 2 Manuscris 33. spre a găsi în Isus o susţinere sigură şi o putere care nu dă greş. când vă plângeţi de dificultăţi şi încercări. căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. când cedaţi nerăbdării şi îi trataţi cu asprime pe copiii voştri. Dacă greşeala lui ar fi chiar aşa de gravă. 1890.3 Copiii să reflecte chipul divin. . cereţi ajutorul lui Dumnezeu spre a-l birui. Să-i considere pe copiii lor ca fiind nişte membri mai tineri ai familiei Domnului. şi sarcina Mea este uşoară”.1 Cereţi ajutorul divin pentru a birui un temperament repezit. Căci jugul Meu este bun. Pentru a-i salva sufletul de moarte şi a-l feri să săvârşească o mulţime de păcate.

Dragostea cea mai serioasă. neclintite şi neabătute. lucrul acesta nu înseamnă că trebuie să-i trataţi cu îngăduinţă. răbdarea. virtutea.SECŢIUNEA A XI-A DISCIPLINA GREŞITĂ CAPITOLUL 46 DAUNELE ÎNGĂDUINŢEI Adevărata iubire nu este îngăduitoare. Totuşi. deoarece părinţii lor nu au fost nişte împlinitori ai Cuvântului. cu atât conducerea este mai dificilă. Voinţa şi înclinaţiile lor sunt tratate cu îngăduinţă… Mulţi fii risipitori ajung astfel din cauza îngăduinţei din cămin.1 Prea multă libertate produce fii risipitori. îi va face în stare pe părinţi să exercite o autoritate înţeleaptă şi să ceară ascultare promptă. care izvorăşte din dragostea lui Isus. aşa încât. 24 iunie 1890. – Părinţi. 2 Scrisoarea 117. – Motivul pentru care copiii nu ajung evlavioşi este acela că li se acordă prea multă libertate.2 Cu cât îngăduinţa este mai mare. Consecvenţa şi dragostea să fie întărite printr-un exemplu iubitor şi consecvent. cu atât vor fi mai greu de condus şi cu atât mai 1 Review and Herald. să poată fi un mijloc prin care să se reverse înţelepciunea. dar iubirea care îi determină pe părinţi să fie îngăduitori cu copiii lor în împlinirea dorinţelor lor păcătoase nu este o iubire care va contribui la binele lor. bunătatea şi iubirea. Scopul şi voinţa părinţilor trebuie să fie susţinute de principii sfinţite. . faceţi din cămin un loc fericit pentru copiii voştri. ca familie. – Iubirea este cheia inimii unui copil. Cu cât îngăduinţa este mai mare. Inima părinţilor şi inima copiilor trebuie să fie sudate. 1898.

. Copilul să fie ţinut sub stăpânire. curăţia şi trăsăturile plăcute ale caracterului lor vor dispărea repede. Elisei a arătat că nu trebuia să fie luat în bătaie de joc de bătrân sau de tânăr în 1 Manuscris 2. îngăduiţi şi distraţi. Lucrarea ei este să-l respingă pe diavolul. Tot ce nu-i place este încurajat să nu-i placă. nemulţumit şi nesatisfăcut de nimic. [272] Acest lucru ar putea să pară că le aduce o mică nefericire acum. Chiar la începutul lucrării sale. 1906. Dacă le îngăduiţi să facă tot ce le place. pentru o folosire simplă şi sănătoasă a timpului. Se presupune că aceste îngăduinţe îl vor face fericit.DISCIPLINA GREŞITĂ 197 dificil va fi pentru ei să trăiască o viaţă nobilă şi curată. să facă exact ce doreşte. iar satisfacerea dorinţelor va tulbura caracterul atât pentru viaţa aceasta. dar Duhul lui Dumnezeu l-a obligat [273] să pronunţe un blestem asupra acestor batjocoritori. copiii lor se vor obişnui cu ideea că trebuie să fie aşteptaţi. Îngăduinţa îi strică apetitul pentru o hrană simplă şi sănătoasă. când vor pleca în lume.5 Elisei a mustrat lipsa de respect. dar îi va scuti de multă nefericire în viitor. nedatat. 1897. 1896. Elisei a fost batjocorit şi luat în derâdere de tinerii din Betel. cât şi pentru veşnicie. ea îl lasă pe Satana să-şi înfigă steagul demonic în casa ei. dar tocmai ele îl fac să fie neliniştit. 4 Manuscris 70. – În unele familii. 2 Scrisoarea 144.3 Oare [mama] nu ar trebui să-l lase pe copil să-şi împlinească voia din când în când. Tot ce doreşte îi este dat. să-i îngăduie să fie neascultător? Cu siguranţă nu. – Ideea că trebuie să ne supunem căilor perverse ale copiilor este o greşeală. Ei cred că dorinţele şi voinţa lor vor trebui să fie satisfăcute. pentru că.1 A-l trata cu îngăduinţă pe copil când este mic şi greşeşte este un păcat. 5 Manuscris 126. Faceţi-i să înţeleagă faptul că autoritatea voastră trebuie să fie respectată. Învăţaţi-i să asculte. 1903.4 Îngăduinţa provoacă nelinişte şi nemulţumire. El a fost un om de o mare bunătate. Ea trebuie să ducă lupta pe care copilul nu poate să o ducă singur. 3 Manuscris 27. Ei auziseră de luarea la cer a lui Ilie şi au făcut din acest eveniment solemn un subiect de batjocură. tot aşa de sigur. să-L caute pe Dumnezeu cu stăruinţă şi să nu-l lase niciodată pe Satana să-i ia copilul din braţe. dorinţele copilului sunt lege.2 Dacă li se îngăduie să facă tot ce vor. îngrijiţi.

Copilul astfel frustrat are un greu handicap de trecut în viaţă. 13 aprilie 1897. dar mulţi sunt pierduţi pentru totdeauna.4 Moştenirea unui copil răsfăţat. în copilăria şi tinereţea lor. aşa încât refuzul să fie primit cu un spirit bun şi acceptat ca fiind definitiv. Este posibil ca. Când spuneţi. leneşi şi desfrânaţi. părintele să nu considere că drepturile lui sunt călcate şi că este ofensat personal. Comportamentul greşit al unui tânăr îi poate duce pe mulţi pe o cale rea. – Este imposibil de zugrăvit răul ce rezultă din faptul de a-l lăsa pe copil în voia lui. – Părinţii să nu treacă uşor peste păcatele copiilor lor. Când unii prieteni credincioşi le arată aceste păcate. 44. unilaterală. 2 Pacific Health Journal. Mulţi le satisfac orice dorinţă nerezonabilă. Elisei n-a mai avut nici un necaz în misiunea lui. 5. dar nimeni nu şi-a mai bătut joc de el sau să râdă de poziţia lui de profet al Celui Preaînalt. mai 1890. ispite. el a intrat şi a ieşit pe poarta cetăţii Betel şi a umblat încoace şi încolo. trecând prin mulţimi de tineri dintre cei mai obraznici. 13 iunie 1882. Un copil trebuie să fie educat. îi cred pe copiii mei [274] mai mult decât pe aceia despre care am dovezi că sunt copii ai lui Dumnezeu. În încercări. mai târziu. au primit doar o educaţie parţială. voi îi încurajaţi să-şi formeze obiceiul de a minţi. – În ziua judecăţii. de la o cetate la alta. . întâlnind realitatea. unii dintre cei care s-au rătăcit din cauza neglijării lor în copilărie să-şi vină în fire. Teribila judecată care a venit asupra lor a fost de la Dumnezeu. Când i-au spus că ar face mai bine dacă ar urca aşa cum a făcut Ilie. vol. el va urma propria voinţă nesupusă şi greşit 1 Mărturii. părinţii vor avea mult de dat socoteală pentru îngăduinţa nelegiuită manifestată faţă de copiii lor. Timp de cincizeci de ani. 3 Review and Herald. p. dezamăgiri.198 ÎNDRUMAREA COPILULUI chemarea sa sfântă.2 Nu-l credeţi pe copilul vostru mai mult decât pe alţii.3 Nu le îngăduiţi copiilor voştri să vadă că voi credeţi declaraţiile lor mai mult decât pe cele ale creştinilor mai în vârstă. pentru că în acest fel este mai uşor să scape de insistenţele lor supărătoare. Obiceiurile fiecărui tânăr şi ale fiecărui copil afectează bunăstarea întregii societăţi. După aceasta. pentru că. Nu puteţi să le faceţi un rău mai mare ca acesta. el i-a blestemat în Numele Domnului. 4 Review and Herald.1 Nu cedaţi la insistenţe.

112. Ei caută să se impună.1 1 Sfaturi pentru părinţi. pentru a-şi corecta obiceiurile proaste sau pentru a-şi supune dorinţele necontrolate. impulsive. Ei nu au putere morală pentru a-şi stăpâni pornirile rele. 113. educatori şi elevi. Copiii care n-au fost niciodată învăţaţi să asculte vor avea nişte caractere slabe.DISCIPLINA GREŞITĂ 199 orientată. dar nu ştiu să fie supuşi. . Mintea astfel pervertită poate foarte greu să discearnă între adevăr şi minciună. Neajunsurile datorate unei copilării lipsite de disciplină ajung moştenirea omenirii. p.

au de dus o luptă grea.2 [276] 1 Review and Herald. este adresat un blestem. perpetuează greşelile copiilor lor. – Împotriva părinţilor care nu şi-au educat copiii să fie temători de Dumnezeu. 2 Manuscris 33. Ei pot să aibă un caracter schimbat. ei nu şi-au biruit pasiunile cărora li s-a permis să conducă în inima lor când erau copii.CAPITOLUL 47 REZULTATELE UNEI DISCIPLINE LIPSITE DE EXIGENŢĂ Educaţia greşită afectează întreaga viaţă religioasă. în felul acesta. Iar copiii lor vor trebui să sufere din cauza educaţiei lor deficitare. Au un temperament defectuos şi conduc cu patimă. 1903. 9 octombrie 1900. asemenea lui Eli. la care au fost supuşi în anii copilăriei. cu siguranţă că Dumnezeu îi va duce în situaţia în care să vadă că nu au distrus doar propria influenţă. Lucrarea cea mai dificilă este aceea de a îndepărta impresiile lăsate asupra copilului. ci şi influenţa tinerilor pe care ar fi trebuit să-i disciplineze… Ei vor avea de învăţat lecţii amare. deoarece amprenta greşelilor lor se transmite până la a treia şi a patra generaţie. Dacă astfel de părinţi primesc adevărul. Chiar şi după ce L-au primit pe Hristos. lor li s-a îngăduit să-şi manifeste pasiunea şi îndărătnicia şi să acţioneze din impuls. În timpul propriei copilării. dar întreaga lor experienţă religioasă este afectată de disciplina lipsită de exigenţă. pentru că ziua bună se cunoaşte de dimineaţa. iar ei aduc acelaşi spirit în căminul lor. Ei poartă în întreaga lor viaţă religioasă rezultatele educaţiei din copilărie. – Când părinţii aprobă şi. . ci le-au îngăduit să ajungă la maturitate nedisciplinaţi şi nestăpâniţi.1 Elii din zilele noastre.

pe care le-au lăsat să se dezvolte în propriul caracter. de a le pune restricţii şi de a-i corecta pe copii! Părinţii şi tutorii care trec cu vederea şi scuză păcatul celor aflaţi în grija lor să-şi aducă aminte că. care nu sunt educaţi să asculte şi să respecte se alătură lumii şi îi 1 Signs of the Times. iar El nu a vrut să accepte nici o jertfă pentru păcatul lor. nu cu pasiune.1 Neglijenţa lui Eli îi este înfăţişată cu claritate fiecărui tată şi fiecărei mame din ţară. din cauza modalităţii neînţelepte în care au fost educaţi în copilărie. În felul acesta. dacă Elii din zilele noastre. în felul acesta. 24 noiembrie 1881. ei ajung să fie un blestem pentru societate. obiceiurile şi temperamentele lor greşite. Dacă. p.3 Nelegiuirea care există în lumea de astăzi îşi are originea în neglijenţa părinţilor de a se disciplina pe ei înşişi şi pe [277] copiii lor. cât şi copiii care au săvârşit-o au fost vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. 324. 5. în locul unei îngăduinţe nelimitate. scuzând îndărătnicia copiilor lor. – Oh! Când vor fi părinţii înţelepţi? Când vor vedea şi îşi vor da seama de urmările neglijenţei lor în a cere ascultare şi respect în conformitate cu învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu? Rezultatele acestei educaţii lejere se văd la copiii care merg în lume şi îşi asumă rolul de conducători ai propriilor familii. 4 Manuscris 49. Dumnezeu mustră cu asprime această educaţie greşită.2 Societatea este blestemată prin caracterele deficitare. Ca rezultat al iubirii lui nesfinţite sau a lipsei lui de dispoziţie pentru a face o datorie neplăcută. – Copiii care sunt conduşi greşit. Trăsăturile lor deficitare se manifestă fără nici o reţinere. 4 mai 1886.DISCIPLINA GREŞITĂ 201 Oh. iar ei le transmit altora gusturile. contribuie la aceste greşeli. el a cules un rod al nelegiuirii în fiii lui perverşi. am vedea familii mai fericite şi o stare mai bună a societăţii. 1901. 2 Review and Herald.4 Slăbirea controlului asupra copiilor. . şi-ar afirma cu promptitudine autoritatea dată de Dumnezeu. în loc de a fi o binecuvântare. vol. 325. ci cu dragoste şi rugăciune. Mii şi mii de oameni ajung victime ale lui Satana. nuiaua ar fi fost folosită mai des. Atât părintele care a îngăduit nelegiuirea. 3 Mărturii. care se află pretutindeni. Ei perpetuează greşelile părinţilor lor.

1 Îngăduinţa faţă de copiii mai mari. Prea adesea. petrecerile cu dans şi jocul cu mingea să-i câştige pe copiii lor pentru lume. dar îi tratează cu toată cinstea pe copiii lor neascultători. prezentând o mărturie cu privire la semnificaţia adevăratului creştinism. Aceşti părinţi. Deşi unii pastori ai Evangheliei pot să aprobe acest fel de religie. părinţii încetează să-i ţină în frâu. ele îi dăruiesc cu propriile mâini pe copiii lor lui Satana.202 ÎNDRUMAREA COPILULUI subjugă pe părinţi. asemenea iudeilor apostaziaţi. 13 aprilie 1897. consecvente şi neclintite în respectarea principiilor şi în păstrarea simplităţii şi a credincioşiei ajung să fie îngăduitoare pe măsură ce fiii şi fiicele lor se apropie de maturitate. cât de mult vor trebui să-I dea socoteală lui Dumnezeu astfel de părinţi! Ei Îl dezonorează pe Dumnezeu. determinându-i să facă tot ce doresc ei. . dezonorându-L şi desconsiderând cerinţele Sale. o evlavie la modă nu va avea mare valoare în ceasul morţii. Părinţii care au purtat crucea lui Hristos şi au păstrat cu toată hotărârea trăsăturile caracterului Domnului Isus ajung să fie conduşi de copiii lor pe căi discutabile şi nesigure.2 Dezonorarea lui Dumnezeu pentru a obţine favoarea copilului. 1899. care până atunci au fost nişte exemple strălucite de evlavie consecventă. Ei au îngăduit ca jocul de cărţi. cu scopul de a câştiga favoarea copiilor lor. În perioada când influenţa lor asupra copiilor ar fi trebuit să fie cea mai puternică. Totuşi. tocmai în perioada când copiii ar trebui să arate un respect şi o ascultarea necondiţionată faţă de sfatul părinţilor lor. 2 Manuscris 119. care îi treceau pe copii prin focul lui Moloh. Fermitatea lor dispare. în trecut. asemenea lui Eli. – Taţii şi mamele îngăduie să se dezlănţuie înclinaţiile copiilor lor necredincioşi şi îi ajută cu bani şi bunuri să facă paradă în lume. părinţii vor constata că renunţă la cununa de slavă pentru a obţine 1 Review and Herald. Mamele care au fost hotărâte. Din dragoste pentru paradă. le-au condamnat din principiu. ei se aşază sub blestemul lui Dumnezeu. Voinţa copilului este o lege recunoscută. [278] Oh. ajung să fie conduşi de copiii lor. deschizându-le uşa pentru amuzamente pe care. – Taţii şi mamele care ar trebui să-şi înţeleagă responsabilitatea încetează să exercite o disciplină strictă spre a se potrivi înclinaţiilor copiilor lor care cresc.

. Dumnezeu să-i ajute pe taţi şi pe mame să-şi dea seama de datoria lor!1 Fiţi aşa cum doriţi să fie copiii voştri. 2 Signs of the Times. şi astfel.2 1 Review and Herald. Prin propria învăţătură şi propriul exemplu. Temperamentul schimbător şi cuvintele nepoliticoase şi aspre se întipăresc în copii şi în copiii copiilor lor. părinţii le-au transmis urmaşilor lor amprenta caracterului lor. defectele de educaţie ale părinţilor mărturisesc împotriva lor din generaţie în generaţie. 13 aprilie 1897. – Fiţi aşa cum doriţi să fie copiii voştri.DISCIPLINA GREŞITĂ 203 lauri care nu au nicio valoare. 17 septembrie 1894.

care s-a încheiat. aceste resentimente urmează să reapară şi să se consolideze. pentru a face impresie. Apoi. cu aplicarea unei pedepse dureroase. copiii să nu fie lăsaţi într-o stare sufletească de disperare. Ea nu a gândit de la cauză la efect. O greşeală serioasă trebuie să fie prezentată în adevăratul ei caracter păcătos. a urmat o ceartă între părinte şi copil. iar copiii sunt încurcaţi cu privire la deosebirea din1 Manuscris 38. – Copiii sunt îndemnaţi să-i asculte pe părinţii lor în Domnul. în orice ocazie asemănătoare. Acţiunea ei nechibzuită şi violentă a stârnit cele mai rele simţăminte în inima copilului ei şi. Mama a acţionat neînţelept. şi în acest caz trebuie să fie urmată o cale hotărâtă pentru a o împiedica să apară din nou. – Oh. ci să li se inspire curajul că pot fi mai buni şi pot câştiga încrederea şi aprobarea voastră. 10 aprilie 1884. dar au nevoie de ajutor şi de încurajare. – Nu aveţi nici un drept să aduceţi un nor de tristeţe peste fericirea copiilor voştri. ca să nu se descurajeze”.1 Adeseori. cât de mult este dezonorat Dumnezeu într-o familie în care nu se înţelege corect [280] ce anume constituie disciplina. mai mult îi provocăm decât să-i câştigăm pe copii.2 Faţă de critică.CAPITOLUL 48 REACŢIA COPILULUI Faţă de provocare. 1895. s-a simţit ofensat. 2 Sfaturi pentru părinţi. dar şi părinţilor li se porunceşte: „Nu-i întărâtaţi la mânie pe copiii voştri. 3 Signs of the Times.3 Faţă de disciplinarea prea aspră. în mod natural. 117. Am văzut o mamă smulgând din mâna copilului ei ceva ce acestuia îi făcea o deosebită plăcere. . Copiii pot dori să facă binele şi îşi pot propune în inimă să fie ascultători. Totuşi. prin faptul că sunteţi critici sau îi pedepsiţi aspru pentru greşeli neînsemnate. p. Copilul nu cunoştea motivul acestui fapt şi de aceea. dar această bătaie a lăsat în frageda minte o urmă greu de şters. educatori şi elevi.

DISCIPLINA

GREŞITĂ

205

tre disciplină şi îndrumare. Este adevărat că o disciplină prea aspră, critica peste măsură, regulile şi legile nenecesare conduc la pierderea respectului faţă de autoritate şi, în cele din urmă, la desconsiderarea acelor reguli pe care Domnul Hristos le-ar fi cerut.1 Când părinţii manifestă un spirit aspru şi despotic, în copii este stârnit un spirit de încăpăţânare. În felul acesta, părinţii dau greş în a exercita asupra copiilor lor acea influenţă liniştitoare pe care ar putea să o exercite. Părinţi, nu puteţi voi să înţelegeţi că vorbele aspre provoacă împotrivire? Ce aţi face, dacă aţi fi trataţi la fel de neînţelept, cum îi trataţi voi pe copiii voştri? Datoria voastră este să gândiţi de la cauză la efect. Când i-aţi certat pe copiii voştri, când i-aţi lovit cu furie pe aceia care erau prea mici să se apere, v-aţi întrebat ce efect va avea un asemenea tratament asupra voastră? V-aţi gândit cât de sensibili sunteţi faţă de cuvintele de mustrare sau de acuzaţie? Cât de repede vă simţiţi voi răniţi, dacă credeţi că o persoană nu vă recunoaşte capacităţile? Voi sunteţi doar nişte copii mai mari. Prin urmare, gândiţi-vă cum trebuie să se simtă copiii voştri, când le adresaţi cuvinte aspre şi tăioase, mustrându-i sever pentru greşeli care nu sunt nici pe jumătate aşa de grave în ochii lui Dumnezeu, faţă de cât de gravă este modalitatea în care îi trataţi voi.2 Mulţi părinţi care se declară creştini nu sunt convertiţi. Hristos nu locuieşte în inima lor prin credinţă! Asprimea lor, nechibzuinţa şi temperamentul lor nestăpânit îi dezgustă pe copiii lor şi îi fac să fie ostili faţă de orice educaţie religioasă.3 Faţă de mustrarea neîncetată. – În eforturile noastre de a îndrepta răul, ar trebui să ne ferim de tendinţa de a căuta mereu greşeli [281] sau de a critica. Mustrarea neîncetată tulbură, dar nu reformează. Pentru multe minţi, şi adesea chiar acelea care sunt cele mai impresionabile, atmosfera de critică lipsită de compasiune zădărniceşte toate eforturile depuse. Florile nu se deschid sub bătaia unui vânt aspru. Un copil certat adesea pentru o greşeală anume ajunge să privească acea greşeală ca pe o trăsătură definitorie a sa, ca pe un lucru împotriva căruia este zadarnic să lupte. Aşa se ajunge la descurajare şi deznădejde, ascunse adesea sub masca indiferenţei sau a bravadei.4
1 Review and Herald, 13 martie 1894. 2 Manuscris 42, 1903. 3 Scrisoarea 18b, 1891. 4 Educaţia, p. 291.

206 ÎNDRUMAREA

COPILULUI

Faţă de poruncile aspre şi ceartă. – Unii părinţi stârnesc furtuni prin lipsa lor de stăpânire de sine. În loc să le ceară frumos copiilor un anumit lucru, ei le poruncesc pe un ton cicălitor şi pe buzele lor sunt cuvinte de critică şi de ocară, pe care copiii nu le merită. Părinţilor, o astfel de purtare faţă de copiii voştri le distruge optimismul şi ambiţia. Ei nu fac din dragoste ce le porunciţi voi, ci pentru că nu îndrăznesc să facă altfel. Ei nu pun inimă în ce fac. Pentru ei este sclavie, şi nu plăcere, şi acest fapt îi determină adesea să nu vă asculte în totalitate, lucru care vă sporeşte şi mai mult iritabilitatea, iar pentru copii situaţia devine şi mai rea. Din nou se caută greşeli, purtarea lor rea le este prezentată în culori vii, până ce îi cuprinde descurajarea şi nu le mai pasă dacă lucrurile pe care le fac vă sunt sau nu pe plac. Sunt cuprinşi de un spirit de nepăsare şi vor căuta departe de părinţi plăcerea şi bucuria pe care ar fi trebuit să le găsească acasă. Ei se amestecă printre cei de pe stradă şi ajung curând tot aşa de răi ca şi aceştia.1 Faţă de comportamentul arbitrar. – Voinţa părinţilor trebuie să fie supusă disciplinei lui Hristos. Dacă sunt modelaţi şi conduşi [282] de Duhului Sfânt şi curat al lui Dumnezeu, ei pot să exercite o stăpânire necontestată asupra copiilor. Însă, dacă sunt aspri şi exigenţi în disciplina lor, părinţii fac o lucrare pe care nu o vor mai putea corecta niciodată. Prin comportamentul lor arbitrar, ei stârnesc un simţ al nedreptăţii.2 Faţă de nedreptate. – Copiii sunt sensibili chiar şi faţă de cea mai mică nedreptate, iar unii se descurajează în urma acestui lucru şi nu vor vrea să asculte de vocea mânioasă, răstită, poruncitoare şi nici nu le va păsa de ameninţări şi pedeapsă. Prea adesea, printr-o disciplină greşită, părinţii înrădăcinează răzvrătirea în inima copiilor, pe când, dacă s-ar fi urmat o cale corectă, copiii şi-ar fi format un caracter bun şi armonios. O mamă care nu are o desăvârşită stăpânire de sine nu este pregătită să se ocupe de copiii ei.3 Faţă de loviturile bruşte. – Când mama îl scutură pe copil sau îl loveşte brusc, credeţi că îl face în stare să vadă frumuseţea caracterului creştin? Nicidecum. Acest fapt nu va face decât să stârnească simţăminte rele în inimă, iar copilul nu va fi corectat în niciun fel.4
1 Mărturii, vol.1, p. 384, 385. 2 Manuscris 7, 1899. 3 Mărturii, vol.3, p. 532, 533. 4 Manuscris 45, 1911.

DISCIPLINA

GREŞITĂ

207

Faţă de cuvintele aspre şi lipsite de simpatie. – Domnul Hristos este gata să-i înveţe pe tată şi pe mamă să fie nişte educatori adevăraţi. Aceia care învaţă în Şcoala Sa… nu vor vorbi niciodată pe un ton aspru şi lipsit de simpatie, pentru că acest comportament irită, oboseşte nervii, cauzează suferinţă mintală şi creează o stare a minţii care va face imposibil de stăpânit temperamentul unui copil căruia i se adresează astfel de cuvinte. Adesea, acesta este motivul pentru care copiii vorbesc nerespectuos cu părinţii.1 Faţă de ridiculizare şi batjocură. – Ei [părinţii] nu au voie să-şi ironizeze copiii care au [283] trăsăturile rele de caracter, transmise chiar de ei înşişi. Acest mod de disciplinare nu va trata niciodată răul. Părinţi, folosiţi învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-i sfătui şi mustra pe copiii voştri încăpăţânaţi. Arătaţi-le un „aşa zice Domnul” pentru cerinţele voastre. O mustrare care vine ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu este mult mai eficientă decât una rostită cu asprime şi mânie de părinţi.2 Faţă de nerăbdare. – Nerăbdarea părinţilor stârneşte nerăbdare în copii. Patima manifestată de părinţi stârneşte patimă în copii şi stimulează trăsăturile rele din firea lor… De fiecare dată când îşi pierd stăpânirea de sine şi vorbesc sau acţionează cu nerăbdare, ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.3 Faţă de mustrările alternate cu linguşiri. – Am văzut adesea copii care, atunci când li se refuza ceva ce doreau, se trânteau pe podea, lovind şi ţipând, în timp ce mama lipsită de înţelepciune îi mustra şi apoi îi linguşea, sperând să-i facă pe copii să se poarte bine. Acest tratament nu face decât să favorizez patima copilului. Data viitoare, el se va purta la fel şi cu o îndărătnicie mai mare, convins că va câştiga la fel ca în ocazia precedentă. Astfel, nuiaua este cruţată, iar copilul este răsfăţat. Mama nu trebuie să-l lase pe copil să câştige un avantaj asupra ei nici măcar o singură dată. Pentru a-şi păstra autoritatea, nu este necesar să recurgă la măsuri aspre. O atitudine fermă şi constantă şi o bunătate care îl va convinge pe copil de dragostea voastră vor duce la împlinirea acestui scop.4 Faţă de lipsa fermităţii şi a hotărârii. – Prin lipsa fermităţii şi a hotărârii se săvârşeşte un mare rău. Am cunoscut părinţi [284] care spuneau: „Nu
1 Scrisoarea 47a, 1902. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 67, 68. 3 Mărturii, vol. 1, p. 398. 4 Pacific Health Journal, aprilie 1890.

208 ÎNDRUMAREA

COPILULUI

poţi avea aceasta sau aceea”, iar apoi le părea rău, crezând că au fost prea stricţi şi le ofereau copiilor tocmai lucrul pe care îl refuzaseră. În felul acesta, copiilor li se face un rău pe viaţă. Există o lege importantă a minţii – una care nu trebuie să fie trecută cu vederea – şi anume că, dacă un obiect dorit este refuzat cu atâta fermitate, încât se pierde orice speranţă de a-l obţine, mintea va înceta curând să-l dorească şi va fi ocupată cu alte dorinţe. Totuşi, atâta vreme cât există vreo speranţă de a obţine obiectul dorit, se vor face eforturi spre a-l obţine… Când este necesar ca părinţii să adreseze o poruncă directă, pedeapsa pentru neascultare trebuie să fie tot aşa de neschimbătoare precum sunt legile naturii. Copiii care se află sub această conducere fermă şi decisivă ştiu că atunci când un lucru le este interzis ori refuzat, nici o cicăleală sau altă metodă nu le va asigura atingerea scopului lor. Ca urmare, ei vor învăţa curând să se supună şi vor fi mult mai fericiţi în ascultare. Copiii unor părinţi nehotărâţi şi prea indulgenţi speră continuu că, prin linguşeli, plâns ori supărare, pot să-şi atingă scopul, sau că pot îndrăzni să fie neascultători fără să sufere pedeapsa. În felul acesta, ei sunt ţinuţi într-o stare de dorinţă, speranţă şi nesiguranţă, care îi face să fie neliniştiţi, iritabili şi nesupuşi. Dumnezeu consideră că astfel de părinţi sunt vinovaţi de distrugerea fericirii copiilor lor. Această educare greşită este cauza lipsei de pocăinţă şi religiozitate la mii de oameni. Ea s-a dovedit a fi ruina multora care au pretins că poartă numele de creştini.1 Faţă de restricţiile nenecesare. – Când părinţii ajung în vârstă şi au de crescut copii mici, tatăl înclină să creadă că şi copiii trebuie să meargă pe calea aspră şi dârză pe care a mers el însuşi. Lui îi este greu să înţeleagă faptul că aceşti copii au nevoie ca părinţii lor să le facă viaţa plăcută şi fericită. [285] Mulţi părinţi le refuză copiilor o plăcere care este sigură şi nevinovată şi le este foarte teamă să-i încurajeze în cultivarea dorinţelor după lucruri păcătoase, încât nu le vor îngădui copiilor lor să aibă parte de bucuria care li se cuvine. Din teama de rezultate rele, ei refuză să le îngăduie unele plăceri simple, care i-ar salva tocmai de răul pe care caută să-l evite şi, în acest fel, copiii cred că nu are nici un rost să aştepte vreo favoare, iar ca urmare nici nu o cer. Ei fură plăcerile despre care cred că le vor fi interzise. Astfel, încrederea între părinţi şi copii este nimicită.2
1 Signs of the Times, 9 februarie 1882. 2 Signs of the Times, 27 august 1912.

DISCIPLINA

GREŞITĂ

209

Faţă de refuzul unor privilegii echitabile. – Dacă taţii şi mamele nu au avut o copilărie fericită, de ce să umbrească viaţa copiilor lor, din cauză că ei au suferit o mare pierdere în această privinţă? Tatăl poate să creadă că aceasta este singura cale sigură de urmat, dar să-şi aducă aminte că nu toate minţile sunt la fel şi, cu cât sunt mai mari eforturile făcute pentru a pune restricţii, cu atât mai de nestăpânit va fi dorinţa de a obţine lucrul refuzat, iar rezultatul va fi neascultarea de autoritatea părintească. Tatăl va fi întristat de comportamentul fiului său, pe care îl consideră greşit, şi va suferi din cauza răzvrătirii lui. Totuşi, nu ar fi bine să se gândească la faptul că motivul principal al neascultării fiului său a fost lipsa dispoziţiei lui de a-i îngădui lucruri în care nu era nici un păcat? Părintele crede că simplul fapt că i-a interzis copilului un lucru este un motiv suficient ca el să se abţină să-l facă. Totuşi, părinţii trebuie să-şi aducă aminte că aceşti copii sunt nişte făpturi inteligente şi că trebuie să-i trateze aşa cum ei înşişi ar dori să fie trataţi.1 [286] Faţă de severitate. – Părinţii care exercită un spirit de dominare şi o autoritate care le-au fost transmise de la propriii părinţi şi care îi determină să fie exigenţi în modalitatea de disciplinare şi învăţare, nu-i vor educa bine pe copii. Prin asprimea cu care tratează greşelile lor, ei le stârnesc în inimă pasiunile cele mai rele şi îi fac pe copiii lor să fie lipsiţi de simţul nedreptăţii şi al greşelii. Astfel de părinţi întâmpină din partea copiilor tocmai atitudinea pe care ei înşişi le-au inspirat-o. Aceşti părinţi îi îndepărtează pe copiii lor de Dumnezeu, vorbindu-le despre subiecte religioase, pentru că religia creştină este făcută să pară neatrăgătoare şi chiar respingătoare prin reprezentarea greşită a adevărului. Copiii vor spune: „Ei bine, dacă aceasta este religia, eu nu vreau nimic din ce are legătură cu ea”. În felul acesta, în inimă este creată adesea vrăjmăşia împotriva religiei şi, din cauza unei impuneri arbitrare a autorităţii, copiii sunt determinaţi să dispreţuiască legea şi guvernarea cerului. Părinţii au stabilit deja destinul veşnic al copiilor lor prin felul greşit în care şi-au exercitat autoritatea.2 Faţă de comportamentul liniştit şi amabil. – Dacă părinţii doresc să aibă copii plăcuţi, să nu le vorbească niciodată cu severitate. Adesea, mama îşi îngăduie să fie iritabilă şi nervoasă. Ea se răsteşte la copil şi îi vorbeşte cu
1 Signs of the Times, 27 august 1912. 2 Review and Herald, 13 martie 1894.

210 ÎNDRUMAREA

COPILULUI

asprime. Dacă un copil este tratat într-un mod liniştit şi amabil, acest fapt va contribuit mult la a-l face să păstreze un temperament plăcut.1 Faţă de îndemnul iubitor. – Ca preot al familiei, tatăl trebuie să-i trateze cu răbdare şi blândeţe pe copiii lui. Să fie atent, ca să nu stârnească în ei un spirit dornic de luptă. El trebuie să nu lase nici o nelegiuire necorectată, şi totuşi există o cale de a corecta, fără a stârni în inima omenească pasiunile cele mai rele. [287] Să stea de vorbă cu copiii lui cu dragoste, spunându-le cât de întristat este Mântuitorul din cauza comportamentului lui, să le prezinte pe Hristos, rugându-se ca El să aibă milă de ei şi să-i îndrume să se pocăiască şi să ceară iertare. O asemenea disciplină va sensibiliza aproape toate inimile încăpăţânate. Dumnezeu doreşte să-i tratăm cu simplitate pe copiii noştri. Suntem înclinaţi să uităm că aceşti copii nu au avut avantajul anilor îndelungaţi de educare pe care i-au avut oamenii mai vârstnici. Dacă micuţii nu se poartă în toate privinţele în conformitate cu ideile noastre, uneori credem că merită să fie certaţi. Totuşi, cearta nu va corecta lucrurile. Aduceţi-i la Mântuitorul şi vorbiţi-I despre întreaga situaţie, apoi, credeţi că binecuvântarea Sa va veni asupra lor.2

1 Review and Herald, 17 mai 1898. 2 Manuscris 70, 1903.

CAPITOLUL 49

ATITUDINEA RUDELOR
Rudele îngăduitoare sunt o problemă. – Fiţi atenţi la modalitatea în care le încredinţaţi altora educaţia copiilor voştri. Nimeni nu vă poate elibera corespunzător de responsabilitatea pe care v-a încredinţat-o Dumnezeu. Mulţi copii au fost întru totul ruinaţi prin intervenţia rudelor sau a prietenilor în modalitatea în care era condusă familia lor. Mamele să nu le îngăduie niciodată surorilor sau propriilor mame să intervină în tratarea înţeleaptă a copiilor lor. Deşi este posibil ca mama să fi beneficiat de educaţia cea mai bună din partea propriei mame, totuşi, în nouă din zece situaţii, ca bunică, ea îi va alinta pe copiii fiicei ei, prin îngăduinţă şi laude neînţelepte. Tot efortul răbdător al mamei poate să fie anulat de acest mod de tratare. Este proverbial faptul că bunicii, de obicei, sunt nepotriviţi pentru a-şi creşte nepoţii. Bărbaţii şi femeile trebuie să-i trateze cu tot respectul şi consideraţia cuvenite pe părinţii lor, dar, în domeniul educaţiei propriilor copii, să nu îngăduie nici o intervenţie, ci să ţină frâiele conducerii în mâinile lor.1 Când râd fără respect şi cu pasiune. – Oriunde merg, sunt îndurerată de neglijarea unei discipline şi a unor restricţii corespunzătoare în cămin. Copiilor mici li se îngăduie să răspundă înapoi, să manifeste lipsă de respect şi obrăznicie, folosind un limbaj care nu ar trebui să-i fie permis niciodată unui copil când vorbeşte cu superiorii lui. Părinţii care îngăduie folosirea unui limbaj nepoliticos sunt mai vrednici de a fi învinuiţi decât copiii lor. Obrăznicia nu trebuie să-i fie îngăduită copilului nici măcar o singură dată. Totuşi, taţii şi mamele, unchii, mătuşile şi bunicii râd de manifestarea pasiunii [289] micilor făpturi în vârstă de un an. Exprimarea neîndemânatică a lipsei de respect, încăpăţânarea lui copilărească sunt considerate amu1 Pacific Health Journal, ianuarie 1890.

212 ÎNDRUMAREA

COPILULUI

zante. În felul acesta, obiceiurile greşite se întăresc, iar copiii cresc pentru a fi un obiect al dezgustului pentru toţi cei din jurul lor.1 Când descurajează corectarea corespunzătoare. – Tremur îndeosebi pentru mame, când văd că sunt aşa de orbite şi că simt aşa de puţin responsabilităţile care le revin ca mame. Ele văd că Satana lucrează în copilul îndărătnic de numai câteva luni. Copilul este plin de o încăpăţânare pătimaşă, iar Satana pare să fi pus stăpânire deplină asupra lui. Totuşi, este posibil să fie în casă o bunică, o mătuşă, ori alte rude sau prieteni, care vor încerca să-l facă pe părinte să creadă că ar fi o cruzime să-l corecteze pe copil, în timp ce valabil este exact opusul, şi ar fi cea mai mare cruzime să-l lăsăm pe Satana să ţină în stăpânire acel copil firav şi neajutorat. Dacă este necesară corectarea, fiţi credincioşi şi consecvenţi. Dragostea lui Dumnezeu şi adevărata milă pentru copil îi va determina pe cei credincioşi să-şi îndeplinească datoria.2 Dificultăţile unei comunităţi alcătuite din familii înrudite. – Nu este cea mai bună cale de urmat ca toţi copiii din una, două sau trei familii, care sunt unite prin legături de căsătorie, să se stabilească la o distanţă de câteva mile unii de alţii. Influenţa nu este bună pentru nici una din părţi. Treaba unuia este treaba tuturor. Încurcăturile şi necazurile prin care fiecare familie trebuie să treacă într-o măsură mai mică sau mai mare şi care, pe cât posibil, ar trebui păstrate în limitele cercului familial, sunt extinse prin legăturile dintre familii şi îşi pun pecetea asupra adunărilor religioase. Există lucruri care nu ar trebui să fie cunoscute de o a treia persoană, oricât de intime ar fi prietenia şi legăturile cu aceasta. Ele trebuie să fie păstrate personale şi în familie. Totuşi, legăturile strânse dintre mai multe familii care [290] vin neîncetat în contact prelungit au tendinţa de a risipi demnitatea care ar trebui să fie păstrată în fiecare familie. Când împlinim datoria delicată a mustrării, dacă acest lucru nu este făcut cu extrem de multă precauţie şi afecţiune, va exista pericolul de a răni simţămintele. Cele mai bune modele de caracter sunt predispuse la greşeli şi ar trebui să se manifeste multă grijă, ca să nu facem o tragedie din lucruri minore. O astfel de relaţie între familii şi în comunitate… este foarte plăcută pentru sentimentele fireşti, dar, dacă luăm în consideraţie toate lucrurile, nu este cea mai bună pentru dezvoltarea echilibrată a caracterului
1 Signs of the Times, 9 februarie 1882. 2 Review and Herald, 14 aprilie 1885.

DISCIPLINA

GREŞITĂ

213

creştin… Toate părţile ar fi mult mai fericite, dacă ar fi separate şi s-ar vizita ocazional, iar influenţa uneia asupra alteia ar fi de zece ori mai mare. Pentru că sunt legate prin căsătorii şi pentru că se amestecă fiecare în societatea celorlalte, fiecare familie este atentă la greşelile şi nedesăvârşirile celorlalte şi se simte datoare să le corecteze. Pentru că se îndrăgesc reciproc, aceste familii sunt îndurerate din pricina unor lucruri mărunte, pe care nu le-ar observa la aceia cu care nu au legături atât de strânse. Ele îndură suferinţe crunte, pentru că au sentimentul că unii nu au fost trataţi cu nepărtinire şi cu toată acea consideraţie pe care o meritau. Uneori, apar suspiciuni şi, dintr-un muşuroi de cârtiţă, se face un munte. Aceste mici neînţelegeri şi disensiuni aduc o suferinţă sufletească mai mare decât cea provocată de încercările venite din alte surse.1

1 Mărturii, vol. 3, p. 55, 56.

SECŢIUNEA A XII-A

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE

CAPITOLUL 50

CE CUPRINDE ADEVĂRATA EDUCAŢIE?

Adevărata educaţie este cuprinzătoare. – Adevărata educaţie înseamnă mai mult decât urmarea anumitor studii. Ea este cuprinzătoare şi include o dezvoltare armonioasă a tuturor capacităţilor fizice şi mintale. Ea învaţă dragostea şi temerea de Dumnezeu şi este o pregătire pentru împlinirea cu credincioşie a îndatoririlor vieţii.1 O educaţie bună include nu numai pregătirea intelectuală, ci şi acea pregătire care va avea ca rezultat o morală sănătoasă şi un comportament corect.2 Prima mare lecţie în orice educaţie este cunoaşterea şi înţelegerea voinţei lui Dumnezeu. Pentru a obţine această cunoştinţă, este necesar să depunem un efort zilnic. A învăţa ştiinţa doar prin intermediul interpretării omeneşti înseamnă a obţine o falsă educaţie, dar a învăţa de la Dumnezeu şi de la Hristos înseamnă a învăţa ştiinţa cerului. Confuzia în educaţie a apărut din cauză că înţelepciunea şi cunoaşterea lui Dumnezeu nu au fost onorate.3 Exercită o influenţă opusă rivalităţii egoiste şi lăcomiei. – Care este orientarea educaţiei în vremuri ca acestea? Care este motivaţia la care se face apel cel mai adesea? Egoismul. O mare parte a educaţiei date nu
1 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 64. 2 Idem, p. 331. 3 Idem, p. 447.

îi învăţa când stăteau împreună pe un povârniş de munte. Fiecare dintre noi are datoria de a-şi folosi talanţii [294] la maximum.12). Ucenicii erau cu El în casă. . ca pentru Domnul. sunt fără pricepere” (2 Corinteni 10. Îi împărtăşeau încercările şi greutăţile şi. a fost întemeiată o şcoală model. slujirea şi educaţia dobândită sunt preţioase! Dar cât de diferită este educaţia dată acum! Din primii ani de viaţă ai copilului. lăcomia de putere. p. [295] Uneori. natura era manualul. Ei Îl însoţeau în călătorii. Când se aplică aceste principii.1 Modelul a fost dat în Eden. iar credincioşia în această lucrare. 226. de-a lungul veşniciei. p. slujind nevoilor acestora intrau în legătură cu ei din timp în timp. Acel lucru trebuie să fie făcut „din toată inima.23. indiferent dacă darurile sunt multe sau sunt mai puţine. – Sistemul de educaţie instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om. se face un apel la întrecere şi rivalitate. în măsura în care aveau pe inimă lucrarea. Ca o ilustrare a principiilor educaţiei. Tot ce facem trebuie să fie făcut „după puterea pe care o dă Dumnezeu” (1 Petru 4. ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. nu ca pentru oameni. Stăteau 1 Educaţia. pe câmp. 20. 2 Idem. În adevărata educaţie. ambiţia egoistă. Voi slujiţi Domnului Hristos” (Coloseni 3. nesocotirea drepturilor şi a nevoilor omului – care sunt un blestem pentru lumea noastră – găsesc o împotrivire fermă. la masă. iar acestea hrănesc egoismul.11). rădăcina tuturor relelor. au alcătuit familia lui Isus. Creatorul Însuşi era profesorul.24). Mântuitorul a urmat sistemul de educaţie stabilit la început. Grădina Edenului era sala de clasă. Ori de câte ori vorbea mulţimii. alteori lângă mare sau în barca pescarului şi alteori când erau pe drum. Primii doisprezece aleşi. împreună cu alţi câţiva care. 225. – În pregătirea ucenicilor Săi. Cei care „se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi. Planul lui Dumnezeu pentru viaţă include fiecare fiinţă omenească.2 Exemplificată de Marele Învăţător. iar părinţii familiei omeneşti erau elevii. în Eden. căminul primilor noştri părinţi. în aceeaşi odăiţă. În planul lui Dumnezeu nu există nici un loc pentru rivalitatea egoistă. ucenicii formau un cerc în jurul Său.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 215 este altceva decât o pervertire a denumirii. conferă dreptul la cinste. participau la ea.

Totuşi. 85.216 ÎNDRUMAREA COPILULUI cât mai aproape de El. trebuie combinate învăţăturile practice cu cele teoretice. potrivite vârstei lor. dornici să înţeleagă adevărurile pe care urmau să le propovăduiască în toate ţările şi în toate timpurile. În formarea obiceiului de a fi folositori în cămin. p. Copiii trebuie învăţaţi să-şi facă partea în treburile din gospodărie. Să fie învăţaţi să-i ajute pe tata şi pe mama în lucrurile mici pe care le pot face. 221. p. Învăţaţi-i că adevăratul ţel al vieţii nu este acela de a-şi asigura cel mai mare câştig posibil pentru ei înşişi. tinerii nu aleg acel gen de educaţie care îi pregăteşte pentru viaţa practică. 368. slujirea pentru Hristos prin lucrurile mărunte ale experienţei de fiecare zi are puterea de a modela caracterul şi de a îndrepta viaţa pe făgaşele unei slujiri altruiste. iar memoria să fie deprinsă să-şi aducă aminte lucrarea încredinţată. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine.1 Adevărata educaţie este practică şi teoretică. 4 Educaţia. părinţii vor simţi că Dumnezeu le-a încredinţat responsabilitatea de a-i călăuzi cu grijă pe tinerii lipsiţi de experienţă. împlinindu-şi partea de muncă în lume şi ajutându-i pe cei mai slabi sau mai neştiutori. educatori şi elevi.2 Nu este o alegere firească a tinerilor – Din fire. p.4 Educaţia să cultive spiritul de slujire. 84. ca să nu piardă nimic din învăţătura Sa. ei trebuie să fie învăţaţi să îndeplinească lucruri practice. Nu li se poate încredinţa o lucrare mai importantă. 222. de a-l încuraja şi călăuzi corect. prin învăţarea unor metode mai bune şi a unor idealuri mai înalte. Mintea lor să fie învăţată să gândească. ci acela de a uşura munca. – Mai presus de oricare alt mijloc. Ei urmează propriilor dorinţe. Erau nişte ascultători atenţi. preferinţe şi înclinaţii. trebuie depozitate cunoştinţe…. 1 Idem. dacă au concepţii corecte cu privire la Dumnezeu. . Spiritul de slujire este spiritul cerului şi îngerii se vor alătura fiecărui efort de a-l dezvolta şi încuraja. ci de a-L onora pe Creatorul lor. iar în minte. 3 Sfaturi pentru părinţi.3 Nu este o metodă de a scăpa de greutăţile vieţii – Tinerii să fie pătrunşi de gândul că educaţia nu are scopul de a-i învăţa cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieţii şi de poverile ei. la adevăr şi la influenţele şi tovărăşiile copiilor lor. 132. 369. p. Lucrarea părintelui şi a învăţătorului este aceea de a cultiva acest spirit. – În copilărie şi tinereţe.

46. Pregătirea pe care o recomandă Solomon are menirea de a îndruma. cultivarea. – Există o vreme pentru pregătirea copiilor şi o vreme pentru educarea tinerilor şi este esenţial ca. iar când va îmbătrâni. – Copiii au mare nevoie de o educaţie corectă spre a putea fi folositori lumii. p. Totuşi. educa şi dezvolta. cât şi a educatorilor. educatori şi elevi. Cunoaşterea esenţială este o cunoaştere a lui Dumnezeu şi a Celui pe care L-a trimis El. care le va oferi o cunoaştere practică a căilor lui Dumnezeu şi care le va preda lecţiile pe care Isus le-a dat ucenicilor Săi despre caracterul de Tată al lui Dumnezeu. ambele să se împletească într-o mare măsură. Ea presupune tot ce este bun. 3 Idem. virtuos.3 Este o pregătire care îndrumă şi dezvoltă. drept şi sfânt. bunătăţii frăţeşti. Copiii pot fi pregătiţi pentru a sluji păcatului sau pentru a sluji neprihănirii. dragostea de Dumnezeu şi a 1 Divina Vindecare. 85. Aceasta cuprinde mai mult decât a avea o cunoaştere desprinsă din cărţi. evlaviei. Înalta educaţie este aceea care îi va învăţa [297] pe copiii şi pe tinerii noştri ştiinţa creştinismului. Solomon spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze. nu se va abate de la ea”. Această afirmaţie este categorică.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 217 O asemenea educaţie trebuie să fie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. p. Instruirea. Educarea timpurie a tinerilor le modelează caracterele în viaţa laică. Pentru ca părinţii şi învăţătorii să facă această lucrare.1 Aşază pregătirea morală mai presus de cultura intelectuală. Biblia ar trebui să fie temelia studiului şi învăţăturii. dar şi în cea religioasă. 84. în şcoală. – Cel mai înalt nivel de educaţie este acela care va asigura cunoştinţa şi disciplina care determină cea mai bună dezvoltare a caracterului şi pregăteşte sufletul pentru o viaţă comparabilă cu viaţa lui Dumnezeu. Implică practicarea cumpătării. trebuie să înţeleagă ei înşişi „calea” pe care trebuie să meargă un copil. . 45. 401. 2 Sfaturi pentru părinţi. Veşnicia nu trebuie să fie pierdută din atenţia noastră. p.2 Scopul ei este formarea caracterului. orice efort care pune cultura generală deasupra educaţiei morale este un efort greşit orientat. şlefuirea şi înnobilarea tinerilor şi a copiilor trebuie să constituie atât sarcina părinţilor. Numai aici sunt date principiile ei în toată plinătatea lor.

– Educaţia care durează cât veşnicia este aproape în întregime neglijată. 132. 545. 3 Review and Herald. până când ajung departe de Dumnezeu. În nici un caz. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Pentru a atinge acest obiectiv. neimportantă. Să nu le permită copiilor să alunece din mâna lor în mâinile celor necredincioşi. intelectuale.3 Mulţi o consideră ca fiind demodată. . când Îşi va duce copiii 1 Mărturii. 111. – Lucrarea vieţii noastre de aici este o pregătire pentru viaţa veşnică. Mântuitorul va dărui bogăţii ale cunoaşterii. pregătindu-se atât pe ei înşişi. Înţelepciunea şi iubirea lui Dumnezeu în planul de răscumpărare vor fi descoperite din ce în ce mai mult. p. timpul şi talentele în aşa măsură. Să-i înveţe să ajungă nişte colaboratori ai lui Dumnezeu. Ca să vă puteţi vedea copiii intrând pe porţile cetăţii lui Dumnezeu ca biruitori. pentru pacea şi fericirea lor şi de a le călăuzi paşii pe cărarea pregătită pentru cei răscumpăraţi ai Domnului. 131. ea va continua în toată veşnicia – progresând neîncetat şi nefiind vreodată încheiată. ca atare. Educaţia copiilor. trebuie să se acorde atenţie educaţiei fizice. dar niciodată încheiată.2 Învaţă dragostea şi temerea de Dumnezeu.1 Pregăteşte lucrători pentru Dumnezeu – Taţii şi mamele au răspunderea de a le da o educaţie creştină copiilor care le-au fost încredinţaţi. morale şi religioase a copiilor. [298] Ei trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a-i împiedica să se lase pătrunşi de spiritul lumii. cu scopul de a-şi forma un caracter pentru binele lor prezent. să vă examinaţi dorinţele şi ţintele pe care le aveţi pentru copiii voştri şi să vedeţi dacă vor corespunde testului Legii lui Dumnezeu? Educaţia esenţială este aceea care îi va învăţa să-L iubească pe Dumnezeu şi să se teamă de El. este considerată demodată şi. Educaţia începută aici nu se va termina în această viaţă. p. nu vreţi voi. 3. vol. ei nu trebuie să le îngăduie ca vreo activitate să le absoarbă mintea. de dragul lui Hristos. cât şi pe copiii lor pentru o viaţă fără sfârşit. 4 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine.4 Este într-un progres continuu. Să fie mâna omenească a lui Dumnezeu. aceştia trebuie educaţi să se teamă de Domnul şi să ţină poruncile Sale în viaţa de acum. – Părinţi creştini. p. 24 iunie 1890. încât să le permită copiilor lor să hoinărească.218 ÎNDRUMAREA COPILULUI unuia faţă de celălalt. fiind socotită demodată şi indezirabilă.

minunatele lucrări ale lui Dumnezeu.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 219 la izvoarele de apă vie. În lumina care străluceşte de la tronul divin. 466. [299] mărturiile puterii Sale. tainele vor dispărea şi sufletul va fi umplut de uimire.1 1 Divina Vindecare. se vor deschide înaintea minţii cu o nouă frumuseţe. care a creat şi care susţine Universul. văzând simplitatea lucrurilor neînţelese până atunci. Zi după zi. p. .

cel mai bun manual.CAPITOLUL 51 PREGĂTIREA PENTRU ŞCOALĂ Primii opt sau zece ani. trebuie să fie singurii învăţători ai acestor minţi fragede. sănătatea lui ar trebui privită ca fiind mai importantă decât cunoştinţele dobândite din cărţi. 208. cât şi intelectuale. atât fizice. Ar trebui să aibă în jurul său condiţiile celei mai favorabile dezvoltări. ei vor pune întrebări pentru a cunoaşte lucrurile naturii. liberi de griji şi de necazuri. Ei vor întreba cu privire la 1 Educaţia.1 Există obiceiul de a-i trimite pe copii la şcoală încă de când sunt foarte mici. 416. . În general. să se acorde o atenţie specială educaţiei lui fizice. zburdând şi sărind. îndeosebi mama. cea mai bună învăţătoare. se poate acorda atenţie ambelor educaţii. mai degrabă decât educaţiei intelectuale. Copiii să nu fie educaţi din cărţi. cu un spirit voios. Li se cere să studieze din cărţi lucruri care le împovărează mintea lor fragedă… Această cale nu este înţeleaptă.2 Programul copilului în primii ani. p. Părinţii. Pentru primii opt sau zece ani din viaţa unui copil. Prima copilărie se întinde până la vârsta de şase sau şapte ani. Un copil nervos nu trebuie să fie suprasolicitat în nici o privinţă. iar natura. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. mama. Până la această vârstă copiii ar trebui să fie lăsaţi să hoinărească asemenea unor mieluşei în jurul casei şi în curte. p. După această perioadă. – În primii şase sau şapte ani din viaţa copilului. câmpul sau grădina este cea mai bună sală de clasă. dacă starea lui fizică este bună. – Copiii nu ar trebui să fie închişi mult timp între patru pereţi şi nici nu ar trebui să li se ceară să se dedice îndeaproape studiului înainte de a se aşeza o bază solidă pentru dezvoltarea fizică. Chiar şi când are vârsta care să-i permită să meargă la şcoală.

2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. semănând seminţele bune în inima lor şi nelăsând nici un loc în care răul să prindă rădăcini. lăsaţi-i să asculte cântecul păsărelelor şi să înveţe dragostea lui Dumnezeu. Mamelor. să fie folositori. Mamele pot să-i amuze pe copiii lor. 416. – O asemenea educaţie este de o valoare nespusă pentru copil şi nu trebuie să fie un proces istovitor. septembrie 1897. p. trebuie să-şi aibă partea lor în purtarea poverilor casei şi că trebuie să caute să fie utili în îndeplinirea îndatoririlor din cămin. iar căminul. pot fi adăugate lecţii din cărţi şi fixate în memorie. Însă ei trebuie să înveţe. 417. 67. iar părinţii trebuie să folosească ocazia de a-i învăţa. mama însăşi va obţine o disciplină şi o educaţie preţioasă. Învăţătura iubitoare pe care mama o acordă la această vârstă fragedă este tot ce au nevoie copiii pentru formarea caracterului. ei trebuie să deprindă obiceiul de a fi harnici. ca să nu le mai stea în cale şi să scape de gălăgia şi încurcăturile pe care le fac. mici îndatoriri ale casei. chiar din anii cei mai fragezi. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. răspunzând cu răbdare la întrebările lor. Mama să fie atentă la felul în care le încredinţează altora modelarea minţii copilului ei. Învăţaţi-i că. şcoala în care fiecare copil să primească primele lecţii.4 Multe mame consideră că nu au suficient timp pentru a-i învăţa pe copiii lor şi. când îi învaţă să îndeplinească mici lucrări de iubire. aşa cum este ea exprimată în minunatele Sale lucrări. – Mama trebuie să fie învăţătorul.3 Moralitatea pusă în pericol de tovărăşiile de la şcoală. 1902. 3 Scrisoarea 55. Prin aceste lecţii. lăsaţi-i pe micuţi să se joace afară. p. – Nu vă trimiteţi copiii la şcoală prea de timpuriu. oferindu-le învăţătură cu învăţătură. fiind şi ei membri ai gospodăriei.2 Nu trebuie să fie un proces istovitor. În felul acesta. pe măsură ce mintea lor se dezvoltă. puţin aici. de asemenea. [302] În îndeplinirea acestei lucrări. Ea poate fi acordată în aşa fel încât copilul să simtă plăcere învăţând să fie folositor. Învăţaţi-i lecţii simple din cartea naturii şi din lucrurile care îi înconjoară şi. . ei pot câştiga un avantaj împotriva vrăjmaşului şi să întărească mintea copiilor lor.1 Învăţături în perioada de tranziţie. Aceasta este lucrarea mamei – să-i educe răbdător pe copiii ei.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 221 [301] lucrurile pe care le văd şi le aud. în aer liber. puţin acolo. îi trimit la şcoală… 1 Pacific Health Journal.

p. fură şi înşală. 130. care mint. 132. Dacă sunt lăsaţi în voia lor.1 1 Solemn Appeal. . înjură. ci au avut loc pierderi din punct de vedere moral.222 ÎNDRUMAREA COPILULUI Prin faptul că au fost trimişi la şcoală într-o perioadă prea timpurie. Ei au fost trimişi în societatea unor copii aspri şi nepoliticoşi. iar seminţele rele semănate în inima lor tânără vor prinde rădăcini şi vor ajunge nişte spini ascuţiţi care vor răni inima părinţilor lor. nu doar că a fost pusă în pericol sănătatea fizică şi cea mintală a copiilor. Obiceiurile rele se potrivesc cel mai bine cu inima firească. şi cărora le place să-i înveţe viciul pe cei mai mici decât ei. Copiii au ajuns să se familiarizeze cu alţii care nu aveau un comportament manierat. copiii mici învaţă ce este rău mai repede decât ce este bine. iar lucrurile pe care le văd şi le aud în primii ani ai copilăriei se întipăresc adânc în mintea lor.

Toate capacităţile lor sunt supuse lui Dumnezeu. după ce au părăsit familia. p. punct cu punct. Primii contemplă caracterul lui Dumnezeu şi cresc în cunoaşterea lui Isus. prin puterea lui Isus.CAPITOLUL 52 ALEGEREA ŞCOLII Noi suferim pierderi îngrozitoare. 8. 225. Această categorie se dedică [304] întru totul acelor lucruri care aduc iluminare cerească. depinde în cea mai mare măsură de influenţa pe care o întâlnesc la aceia de la care se aşteaptă să primească o educaţie creştină. şi în care atmosfera spirituală este o mireasmă de viaţă spre viaţă… Dacă tinerii care au primit o instruire şi ocrotire înţeleaptă de la părinţii evlavioşi vor continua sau nu să fie sfinţiţi prin adevăr. . iar cealaltă este formată din cei pe care Satana îi foloseşte ca slujitori ai săi. noi suferim pierderi îngrozitoare în fiecare ramură a lucrării.2 Ce fel de educatori? – În lume există două categorii de educatori.1 Întâmpinarea unei probleme importante. 1899. când i-a arătat ce trebuie să facă pentru a-şi creşte copilul. – Părinţi şi tutori. mi-aş dori ca Dumnezeu să le vorbească părinţilor cu o voce tot aşa de auzibilă cum i-a vorbit soţiei lui Manoah. 226. Dacă poate fi făcut ceva pentru a contracara răul cel mare. iar gândurile lor sunt sub 1 Manuscris 119. 2 Mărturii. vom face. trimiteţi-i pe copiii voştri să înveţe în şcoli unde influenţele sunt asemănătoare cu cele ale bunei educaţii din cămin. – Uneori. şcoli în care profesorii îi vor conduce mai departe. care ştiu să facă răul. pe care Dumnezeu L-a trimis în lume. vol. înţelepciune divină şi care înalţă sufletul. Prima categorie este constituită din cei pe care Dumnezeu îi face nişte mijloace de răspândire a luminii. Din cauza neglijării educaţiei din cămin. Acest fapt ne-a convins de nevoia unor şcoli în care să predomine influenţa religioasă.

Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale”. Asemenea israeliţilor. când te vei culca şi când te vei scula. noi trebuie să-i ţinem pe copiii noştri separaţi şi deosebiţi de lume. p.1 Alegeţi şcoli în care Dumnezeu Se află la temelie. care este tot timpul în alertă spre a găsi prilejul de a-i învăţa pe alţii lucruri păcătoase. 2 Sfaturi pentru părinţi. Orice părinte creştin are obligaţia solemnă de a le oferi copiilor săi o educaţie care să-i conducă la cunoaşterea Domnului şi la părtăşia cu natura divină. trebuie să faceţi pregătiri spre a le oferi copiilor voştri posibilitatea de a fi educaţi în domeniul principiilor Bibliei. Fără a ţine cont de acest plan de învăţătură. Domnul i-a îndrumat pe izraeliţi nu numai să-şi ţină copiii în casă. tot aşa. 3 Manuscris 100.224 ÎNDRUMAREA COPILULUI conducerea lui Hristos. nici să înveţe principiile ei.3 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Dumnezeu le adresează [305] părinţilor din zilele noastre următoarele: „Poruncile acestea… să le ai în inima ta. Părinţii trebuie să trateze Cuvântul lui Dumnezeu cu respect şi să asculte de învăţăturile lui. În şcolile acestea. unii din poporul lui Dumnezeu le îngăduie copiilor lor să frecventeze şcoli publice. educatori şi elevi. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi. 205. şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. părinţii ar trebui să-şi dea seama că nu mai este sigur să-i trimită în şcolile publice şi să se străduiască să-i trimită în acele şcoli unde pot obţine o educaţie bazată pe Scriptură. când vei pleca în călătorie. unde se amestecă printre cei imorali. în acest timp de pericol. şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă. Să le legi ca un semn de aducere-aminte la mâini. prin ascultare de voinţa Sa şi urmând pe calea lui Dumnezeu. 174. p.2 Luaţi în considerare sfatul dat de Dumnezeu lui Israel. Aceia care le vor respecta nu vor imita practicile călcătorilor Legii lui Dumnezeu. – În timp ce judecăţile lui Dumnezeu cădeau peste ţara Egiptului. copiii lor nu pot nici să studieze Biblia. Cei din cealaltă categorie s-au aliat cu prinţul întunericului. ci şi să-şi adune vitele de pe câmp… Aşa cum israeliţii şi-au ţinut copiii în case în perioada când judecăţile lui Dumnezeu erau în ţara Egiptului. 1902. Părinţi creştini. Să-i învăţăm că poruncile lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât ne dăm seama. . – Când plănuiesc educaţia copiilor lor în afara căminului.

şi totuşi să continue a fi sub supravegherea atentă a mamelor lor şi să aibă ocazia de a pune în practică lecţiile slujirii. – Este cât se poate de important să se înfiinţeze şcoli ale bisericii. educaţia tineretului? Nu ar fi mai bine pentru tineret să crească oarecum necunoscători cu privire la lucrurile acceptate de obicei. 194. 193. cum va putea fi zădărnicită influenţa acestei educaţii? Să ne mai mirăm că. – Primesc copiii noştri de la profesorii din şcolile publice idei care sunt în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu? Este păcatul prezentat ca o ofensă la adresa lui Dumnezeu? Este propovăduită ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu ca fiind începutul înţelepciunii? Noi îi trimitem pe copiii noştri la Şcoala de Sabat pentru a fi învăţaţi cu privire la adevăr. energiile lor sunt închinate distracţiilor care nu le fac bine. educatori şi elevi. . Faptele acestea nu arată îndestulător nevoia de a ocroti. unii dintre tinerii din mijlocul nostru nu apreciază avantajele religiei? Să ne mai mirăm că ei cad în ispită? Să ne mai mirăm că. 6. şi apoi. p. în asemenea împrejurări. [306] aşa cum au fost. neglijaţi. Aceste şcoli. înfiinţate în diferite localităţi şi conduse de bărbaţi şi femei. Este cât se poate de important ca profesorii să fie pregătiţi pentru a-şi face bine partea în importanta lucrare de educare a copiilor celor care păzesc Sabatul.2 Şcoli ale bisericii în oraşe. din anii cei mai fragezi. când se duc la şcoala din cursul săptămânii.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 225 Adevărul Bibliei este combătut. după caz. iar viaţa lor spirituală e umbrită? Mintea va avea acelaşi caracter ca materialul din care se hrăneşte. vol. pe care Dumnezeu le-a prevăzut să fie învăţate în cămin… 1 Mărturii. iar copilul este încurcat. 2 Sfaturi pentru părinţi. ca fiind educaţie. li se dă să înveţe lecţii care conţin neadevăruri. recolta va fi de acelaşi soi cu sămânţa semănată. p. cu temere de Dumnezeu. vor fi întemeiate după aceleaşi principii cu şcolile profeţilor. Dacă tinerii primesc idei care denaturează adevărul. unde copiii să poată fi trimişi. iar profesorii din aceste şcoli să fie nişte misionari. nu numai în cultura generală. 168. – În toate bisericile noastre trebuie să existe şcoli. ci şi în Scripturi. Lucrurile acestea zăpăcesc mintea şi nu ar trebui să se întâmple. decât să ajungă nepăsători cu privire la adevăratul Dumnezeu?1 Şcoli în toate bisericile noastre. că aspiraţiile lor religioase sunt slăbite.

2 În localităţile unde credincioşii sunt puţini. se mută acolo unde au fost înfiinţate şcolile noastre cele mari ar face un serviciu mult mai bun pentru Domnul. – Pe cât posibil. părinţii ar trebui să se unească pentru a pune la dispoziţie un loc în care să se ţină cursuri şcolare şi în care copiii şi tinerii lor să poată fi învăţaţi. p. acolo unde este necesar. dacă ar rămâne acolo unde se găsesc. planurile vrăjmaşului copiilor noştri vor fi zădărnicite. pentru ei înşişi şi pentru lucrarea lui Dumnezeu. unde. toţi copiii noştri trebuie să se bucure de privilegiul unei educaţii creştine. Această problemă este vrednică de eforturile noastre cele mai mari. [308] În acest scop. Oriunde sunt câţiva păzitori ai Sabatului. cooperând spre a face lucrarea pe care o doreşte Domnul pentru timpul acesta. Ei ar trebui să angajeze un învăţător creştin care.4 Şcolile de cămin. Biblia fiind temelia şi viaţa oricărui studiu. Să fie angajaţi învăţători care vor oferi o educaţie completă în obiectele de studiu obişnuite. în loc de a merge în comunităţile mai mari. Să fie înfiinţate şcoli ale bisericii pentru copiii din oraşe. p. 2 Mărturii. 6. 1908.1 [307] Înfiinţaţi şcoli pentru bisericile mici. 3 Idem. 4 Manuscris 33. Ar fi mult mai bine pentru copiii lor. iar în legătură cu aceste şcoli. 109. 17 decembrie 1903. există o continuă ispită de a cădea în inactivitate spirituală. unde ajutorul lor este necesar. vol. să-i educe pe copii în aşa fel. – Multe familii care. dacă ar rămâne în comunităţile mai mici. . să se facă pregătiri pentru înfiinţarea unor instituţii de învăţământ superioare. Ei ar trebui să-i încurajeze pe membrii comunităţii să înfiinţeze o şcoală în care copiii din vecinătatea lor să poată primi o educaţie creştină deplină şi practică. Ar fi bine dacă mai multe familii 1 Review and Herald. pentru a le asigura copiilor lor o educaţie. 198.3 Dacă părinţii îşi vor da seama de importanţa acestor mici centre de educaţie. pentru că nu sunt necesari. încât să-i determine să ajungă misionari.226 ÎNDRUMAREA COPILULUI Se poate face mult mai mult pentru a-i salva şi pentru a-i educa pe copiii acelora care nu pot să plece acum din oraşe. ca un misionar consacrat. sunt cazuri când trebuie să înfiinţăm şcoli de cămin. două sau trei comunităţi să se unească spre a construi o clădire modestă pentru o şcoală de comunitate.

2 Mărturii. ar trebui să se înfiinţeze şcoli în multe localităţi. 199. [309] chiar dacă nu sunt mai mult de şase copii care să meargă. decât aceea adoptată uneori de a-i trimite pe copii departe de casă. . Taţii şi mamele ar trebui să conlucreze cu învăţătorul.1 O problemă pentru membrii izolaţi.2 Lucraţi pentru mântuirea copiilor. care va considera o plăcere să lucreze pentru Domnul în orice calitate şi care este dispus să se îngrijească de oricare parte a viei Domnului. care să le ofere părinţilor acel ajutor necesar pentru educarea copiilor lor. Căminul creştin bine organizat este locul cel mai bun în care tinerii pot primi o educaţie de la părinţi. Lucraţi pentru a vă salva copiii. – În unele ţări. ca pentru viaţa voastră. părinţii ar trebui să se străduiască să angajeze un învăţător religios exemplar. În ţările acestea. 6. lucrând sârguincios la convertirea copiilor lor. În felul acesta. 158. ca să nu fie înecaţi în influenţele murdare şi imorale ale lumii. În loc să fie concentrate aşa de multe clădiri mari în câteva locuri. p. – Unele familii de păzitori ai Sabatului locuiesc izolat sau la o depărtare foarte mare de alţii de aceeaşi credinţă. ca şi cum aţi lucra pentru propria viaţă. unii nu-şi pot trimite copiii departe de casă pentru a fi educaţi. În asemenea cazuri. Totuşi. În multe locuri. Aceştia şi-au trimis uneori copiii la şcolile noastre cu internat. şcolile ar fi trebuit să funcţioneze de mulţi ani. care ar fi dat prestigiu lucrării Domnului. educatori şi elevi. p. vol. părinţii sunt obligaţi prin lege să-şi dea copiii la şcoală. ar trebui să fie înfiinţate şcoli. temător de Dumnezeu. Iar copiii pot fi de mare ajutor părinţilor. unde au primit ajutor şi s-au înapoiat spre a fi o binecuvântare în propria familie. Aceste şcoli să înceapă sub o îndrumare înţeleaptă.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 227 vecine s-ar asocia şi ar angaja un profesor credincios. după încheierea orelor de clasă. conform cu porunca Domnului. multe localităţi ar fi avut reprezentanţi ai adevărului. Micile noastre grupe de păzitori ai Sabatului trebuie să înalţe lumina înaintea vecinilor lor. pentru a frecventa una dintre şcolile noastre mai mari. Suntem cu mult în urmă faţă de datoria noastră în această importantă problemă. 198. Aceasta va fi o mare binecuvântare pentru multe grupe izolate de păzitori ai Sabatului şi o iniţiativă mult mai plăcută Domnului. în localităţile unde este o comunitate. în aşa fel încât copiii şi tinerii să poată fi educaţi în propriile biserici. Este o ofensă gravă la 1 Sfaturi pentru părinţi.

să fie salvaţi. – Cu mulţi ani în urmă.2 Pentru a-l ajuta pe copilul neascultător şi neastâmpărat. 1899. nu şcoli mari. ar fi trebuit să fie construite şcoli şi în alte locuri. Disciplina şcolii trebuie să completeze 1 Idem. Poate părea că influenţe adverse conspiră împotriva şcolii. a căror minte a fost înjosită de obiceiurile senzualităţii. iar lecţiile din Cuvântul Său le vor fi prezentate în permanenţă tinerilor. Biblia să fie pusă la temelia educaţiei. 200. dacă e posibil. Prin această lucrare. Isus Hristos. p.1 Nici o şcoală înfiinţată să nu fie abandonată. 3 Idem. p. Răscumpărătorul. profesorul nu trebuie să se descurajeze.3 Pentru a-i converti pe tinerii lumeşti. – Caracterul lucrării îndeplinite în şcolile bisericii noastre trebuie să fie de cea mai înaltă calitate. schimbând mersul lucrurilor. 2 Sfaturi pentru părinţi. 4 Manuscris 150. Copiii care nu au primit o educaţie bună acasă provoacă multă tulburare şi. Încercările aduc experienţă. Copiii ai căror părinţi au neglijat să-i educe şi să-i disciplineze trebuie. – Uneori. în care copiii şi tinerii să poată primi o educaţie adevărată. – Acolo unde a fost înfiinţată o şcoală a bisericii. în şcoală există câte un elev dezordonat.4 Pentru a menţine standardele cele mai înalte.228 ÎNDRUMAREA COPILULUI adresa lui Dumnezeu faptul că s-a dat pe faţă o neglijenţă aşa de mare în acest domeniu. p. prin obrăznicia lor. 153. Manualele folosite ar trebui să fie astfel făcute. 199. care face lucrarea foarte dificilă. este singurul remediu pentru o educaţie greşită. în afară de ______. 157. dar. să nu se renunţe niciodată la ea. cu ajutorul lui Dumnezeu. încât să aducă în atenţie Legea lui Dumnezeu. este cu atât mai multă nevoie de efort susţinut. . Totuşi. ci nişte clădiri potrivite pentru o şcoală a bisericii. când Providenţa ne-a pus la îndemână mijloace aşa de abundente cu care să lucrăm. Tinerii din lume. Tocmai faptul [310] că există astfel de elevi este unul dintre motivele pentru care au fost înfiinţate şcolile noastre. cu excepţia faptului că Dumnezeu arată clar că trebuie să se procedeze aşa. profesorul poate să facă o mare lucrare de salvare. vor veni la aceste şcoli şi vor fi convertiţi… Sunt învăţată că acest fel de lucrare misionară va avea influenţa cea mai categorică în extinderea luminii şi a cunoaşterii adevărului. întristează inima profesorului. Dacă elevii sunt neascultători şi nesupuşi. lumina şi puterea adevărului vor fi sporite. educatori şi elevi. sub forma cea mai atractivă.

Daţi-le copiilor voştri Cuvântul lui Dumnezeu ca bază a întregii lor educaţii. 6. simplitatea şi evlavia să fie menţinute.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 229 educaţia de acasă şi. p.2 Dumnezeu a pregătit mijloacele. – Dumnezeu le dă părinţilor avertismentul: „Aduceţi-vă copiii în casele voastre. educatori şi elevi. 3 Sfaturi pentru părinţi. p. 195. Ieşiţi cât mai repede cu putinţă din oraşele mari. – Şcolile noastre sunt mijlocul special prin care Domnul îi califică pe copii şi pe tineri pentru lucrarea misionară. educatori şi elevi. atât în cămin. vol. p.3 1 Sfaturi pentru părinţi. 2 Mărturii. 149. vor fi pregătiţi pentru şcoala superioară din ceruri. ţineţi-i departe de aceia care dispreţuiesc poruncile lui Dumnezeu. 174. cât şi la şcoală. [311] Înfiinţaţi şcoli ale bisericii. . care propagă şi practică răul.1 Pentru a-i pregăti pentru şcoala superioară din ceruri. dacă elevii fac din el studiul lor în şcoala primară de aici. Acesta este plin de învăţături frumoase şi. Părinţii trebuie să-şi înţeleagă responsabilitatea şi să-şi ajute copiii să preţuiască marile privilegii şi binecuvântări pe care Dumnezeu le oferă prin aceste instituţii.

Ea doarme în post. Lumea este plină de nelegiuire şi de nepăsare faţă de cerinţele lui Dumnezeu… Bisericile protestante au acceptat sabatul fals. În acest timp de primejdie. Lucrarea noastră este aceea de a le spune cu claritate copiilor noştri că prima zi a săptămânii nu este adevăratul Sabat şi că respectarea duminicii. mergând la şcoală sau fiind în orice alte legături. – Biserica are de făcut o lucrare specială de educare şi creştere a copiilor ei pentru ca. – Atât individual. odrasla papalităţii.CAPITOLUL 53 RESPONSABILITATEA BISERICII Biserica este un străjer. 2 Idem. Totuşi. vol. 167. nu cumva. după ce am primit lumina cu privire la adevăratul Sabat. .2 Legea lui Dumnezeu trebuie să fie înălţată. 193. biserica trebuie să ia în serios lucrarea şcolară şi să o îndeplinească aşa cum doreşte Domnul.1 Dumnezeu a desemnat biserica drept străjer. este o contrazicere directă a Legii lui Dumnezeu. trebuie să facem eforturi mai mari [313] spre 1 Sfaturi pentru părinţi. să fie influenţaţi de aceia care au obiceiuri imorale. p. educatori şi elevi. De aceea. 3 Mărturii.3 Este necesar să fie educaţi lucrători talentaţi pentru Hristos. – Domnul va folosi şcoala bisericii ca un ajutor pentru părinţi în educarea şi pregătirea copiilor lor pentru vremea ce ne stă înainte. care să manifeste o grijă geloasă pentru tinerii şi copiii ei – o santinelă care să vadă apropierea inamicului şi să dea semnalul de avertizare. deoarece astfel mulţi dintre tineri vor fi pierduţi pentru veşnicie. p. şi l-au înălţat mai presus de sfânta zi de odihnă a lui Dumnezeu.6. cât şi ca biserică. p. 165. taţii şi mamele trebuie să se trezească şi să lucreze ca pentru viaţa lor. biserica nu îşi dă seama de această situaţie.

dacă îi neglijăm pe aceia care sunt chiar lângă noi. dar care nu sunt în stare să se întreţină singuri la şcoală. trebuie să fie creat un fond destinat înfiinţării de 1 Sfaturi pentru părinţi. pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să nu sufere din lipsă de slujitori pricepuţi. – Bisericile din diferite localităţi ar trebui să simtă că asupra lor se află responsabilitatea solemnă de a-i pregăti pe tineri şi de a-i educa pe cei talentaţi pentru a fi angajaţi în lucrarea misionară. educatori şi elevi. . p. disciplinate şi înnobilate după cel mai înalt standard. Dacă sunt tineri care ar putea beneficia de şcolile noastre. fără un ajutor material. p. membrii să-şi asume răspunderea de a-i trimite la una dintre şcolile noastre. care să-şi facă partea cu seriozitate şi credincioşie. biserica trebuie să-şi arate generozitatea. dar mulţi sunt prea săraci pentru a putea obţine educaţia necesară. 69. Biserica să aibă grijă ca aceia care trebuie să aibă parte de beneficiile ei să participe la şcoală.3 Un fond şcolar pentru educaţia în învăţământul superior. care se află la vârsta cea mai critică şi au nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi asigura cunoştinţele şi experienţa care îi vor pregăti pentru slujba lui Dumnezeu. 217. Atunci când în biserică se află tineri care sunt promiţători ca viitori lucrători. determinându-i şi pe alţii să le urmeze exemplul. p. ajutându-i. pentru ca minţile inventive ale celor talentaţi să poată fi dezvoltate. Domnul doreşte să se facă eforturile cele mai mari pentru educarea copiilor noştri. 6. vol. 43. – Prin contribuţii generoase. [314] Aceia care au adevărul în inimă sunt totdeauna dispuşi să ajute cu generozitate acolo unde este nevoie. dar nu pot plăti în întregime taxele. Să stabilim planuri înţelepte. 2 Mărturii. Familiile sărace să fie ajutate. Există persoane care ar putea sluji bine în via Domnului. Comunităţile trebuie să simtă că a contribui la susţinerea materială a acestor tineri este un privilegiu. 3 Sfaturi pentru părinţi.1 Toţi să suporte cheltuielile. În comunităţile noastre se află tineri cu aptitudini excelente. Nu putem să ne numim adevăraţi misionari. care trebuie să fie puse la lucru. educatori şi elevi. – Toţi trebuie să suporte cheltuielile.2 Contribuiţi la cheltuielile pentru educarea tinerilor merituoşi.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 231 a-i pregăti pe tinerii noştri pentru a fi mai buni în diferitele ramuri ale marii lucrări încredinţate mâinilor noastre.

California] trebuie să punem baze corecte pentru lucrare. 44. El ne va deschide căi pentru a înfiinţa [315] mici şcoli în locuri izolate. p. cât şi educatorii trebuie să imprime principiile adevărului şi dreptăţii în mintea şi inima tinerilor. atât părinţii. 204. că trebuie să-i adunăm în şcoli în care pregătirea lor religioasă nu va fi neglijată. 5 ∗ Notă: Aceasta este o parte dintr-o cuvântare rostită în 14 iulie 1902. prin nelegiuirea ei şi prin desconsiderarea poruncilor lui Dumnezeu? Îi întreb pe aceia care plănuiesc să-i trimită pe copiii lor la şcoli publice. Din cauză că sunt multe solicitări pentru bani. Aici sunt copiii noştri. pentru că Dumnezeu va deschide căi. oricât de mult am lucra în acest sens. pare dificil să obţinem mijloace destule sau 1 Idem.3 Rugaţi-vă cu credinţă. rium. pentru ca tinerii noştri să fie educaţi nu numai în Scripturi şi în ştiinţe. dacă ne rugăm cu credinţă şi Îl lăsăm de Domnul să lucreze pentru noi.4 „Să ne ridicăm şi să construim” 5∗ – Aici. 217. pentru a îndemna la construirea unei şcoli a bisericii. p. dar nu-i neglijaţi pe tinerii de acasă. în Cristal Springs [Sanato. Să le îngăduim noi să fie întinaţi de lume.232 ÎNDRUMAREA COPILULUI şcoli pentru înaintarea lucrării de educaţie. 4 Idem. – Să dea oare membrii bisericii mijloace pentru înaintarea cauzei lui Hristos printre alţii şi să-i lase pe propriii copii să facă lucrarea şi slujba lui Satana?2 Deşi trebuie să facem eforturi susţinute pentru mulţimea de oameni din jurul nostru şi să avansăm lucrarea din străinătate. – S-ar putea ca unii să întrebe: „Cum să înfiinţăm aceste şcoli?” Nu suntem oameni bogaţi. p. aproape de casa ei. 165. 6. 45. Prin învăţătură şi exemplu. astfel încât să ajungă bărbaţi şi femei tari ca şi oţelul pentru Dumnezeu şi lucrarea Sa. Ei trebuie să fie pregătiţi pentru a ajunge lucrători pentru Dumnezeu. dar. care să slujească interesele şcolii. bine educaţi. ci şi în multe aspecte ale lucrărilor practice. nu putem fi scuzaţi pentru neglijarea educării copiilor şi a tinerilor noştri. . educatori şi elevi. 3 Sfaturi pentru părinţi. p. vol. 2 Mărturii. Avem nevoie de oameni bine pregătiţi.1 Dăruiţi pentru centrele misionare. unde sunt predispuşi să fie întinaţi: Cum puteţi să vă asumaţi un asemenea risc? Dorim să construim o şcoală pentru copiii noştri. Ei trebuie să arate că nu-i putem lăsa pe tinerii noştri să meargă la şcoli care aparţin altor denominaţiuni.

dar toţi pot să contribuie cu ceva pentru a-şi arăta interesul de a face posibil ca aceşti copii să fie educaţi într-o şcoală unde pot să fie disciplinaţi şi educaţi spre a-I sluji lui Dumnezeu. Temerea de Domnul – prima lecţie care trebuie să fie învăţată – este începutul înţelepciunii. Ne aşteptăm ca toţi aceia care pot să ni se alăture să dorească să ia parte la construirea acestei clădiri. I-am spus comitetului şcolii că le voi concesiona un teren pe întreaga durată cât îl vor folosi în interesul şcolii. Aceia care au timp sunt rugaţi să dedice câteva zile spre a ajuta la construirea acestei şcoli. . Nu este nici un motiv pentru a întârzia această lucrare. perseverând cu un interes neşovăitor. un om a spus că.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 233 să stârnim un interes suficient de mare pentru a construi o şcoală mică. cartea care se află la temelia oricărei educaţii adevărate. masă şi cazare. Totuşi. Sper că va exista un interes suficient pentru a ne face în stare să construim o clădire în care copiii noştri să poată învăţa Cuvântul lui Dumnezeu. unii pot să înceapă munca la construcţie. – Ştim că toţi sunt interesaţi de succesul acestei întreprinderi. ne-ar ajuta. Încă nu s-au adunat suficienţi bani nici măcar pentru a plăti materialul necesar. Ne aşteptăm să pregătim o armată de lucrători pe acest deal. dar acum le cerem tuturor să se preocupe de această lucrare. în care să fie înălţate rugăciuni către Dumnezeu şi în care copiii să poată învăţa [316] principiile Bibliei. Îndată ce se face ziuă. dar corespunzătoare. eu îmi încep munca înainte de această oră.1 Ajutaţi atât cu bani. eu nu vreau oferte de acest fel. Alţii probabil că nu pot să facă lucrul acesta. Unii pot să se trezească dimineaţa la ora patru pentru a ajuta. până când construcţia va fi încheiată. Fiecare să contribuie cu ceva. dacă i-am da trei dolari pe zi. Ne aşteptăm să avem o şcoală în care Biblia să poată fi învăţată. care este sângele şi trupul Fiului lui Dumnezeu… Nu vreţi să participaţi la construirea acestei şcoli unde să fie învăţat Cuvântul lui Dumnezeu? Când a fost întrebat cât este dispus să primească pentru a munci la şcoală. dedicând o oră sau două înainte de micul dejun. 1902. De obicei. cât şi prin muncă. El va binecuvânta cu siguranţă fiecare efort de acest fel… 1 Manuscris 100. ca să putem avea în curând un loc în care copiii noştri să poată studia Biblia. Suntem bucuroşi pentru ce s-a dat. Vom fi ajutaţi. Fiecare să vină în ajutor.

o binecuvântare. să avem această şcoală. vom avea curând o şcoală în care copiii noştri să înveţe calea Domnului.234 ÎNDRUMAREA COPILULUI Fraţi şi surori. Dumnezeu ne va binecuvânta. Oare să nu construim?1 1 Ibid. . ce veţi face pentru a ajuta la construirea unei şcoli a bisericii? Noi credem că fiecare va considera că este un privilegiu. spunând: Ne vom ridica. Să împărtăşim spiritul lucrării. Dacă vom fi uniţi în această lucrare. Când facem tot ce putem mai bine. [317] şi vom construi.

156. 2 Idem. .3 [319] Lucrarea de colaborare începe în cămin.1 Părinţii trebuie să nu uite că prin lucrarea şcolilor noastre se va realiza mult mai mult. – Lucrarea de cooperare ar trebui să înceapă chiar cu tatăl şi mama. – Un spirit de dezbinare cultivat în inima câtorva se va transmite şi la alţii şi va nimici influenţa spre bine care ar fi exercitată de şcoală. iar faptul de a acţiona împreună ar trebui să constituie strădania lor neîntreruptă. străduindu-se împreună pentru binele fizic. 155. 157. răbdare şi îngăduinţă. ei au o responsabilitate comună.2 Dezbinarea poate să anuleze influenţa cea bună.CAPITOLUL 54 PROFESORII ŞI PĂRINŢII SUNT ÎN PARTENERIAT Nevoia de înţelegere plină de simpatie. fiecare pentru munca celuilalt. p. Dacă nu sunt doritori să conlucreze cu învăţătorul pentru mântuirea copiilor lor. p. educatori şi elevi. Ei trebuie să conlucreze armonios. dacă sunt conştienţi de avantajul de care se vor bucura copiii lor în aceste şcoli şi vor colabora din toată inima cu profesorul. În educarea copiilor lor. părinţii pot anihila mult din răul produs de lipsa răbdării şi de indulgenţa neînţeleaptă. părinţii nu sunt pregătiţi pentru a se înfiinţa o şcoală în comunitatea lor. 202. mintal şi spiritual al copiilor şi pentru formarea unor caractere ce vor rezista la încercarea ispitei. 3 Mărturii. în viaţa de familie. Prin rugăciune. Să se supună lui Dumne1 Sfaturi pentru părinţi. – Educatorii din cămin şi educatorii din şcoală trebuie să aibă o înţelegere plină de simpatie. vol. p. Părinţii să nu uite că ei înşişi vor fi ajutaţi de prezenţa în comunitate a unui profesor serios şi temător de Dumnezeu. Părinţii şi profesorul trebuie să lucreze împreună. 6. plini de acelaşi spirit misionar.

5 Manuscris 45. lucrarea de reformă care se face în şcoală se poate extinde în 1 Educaţia. Mulţi se opun acestui gen de lucru manual în şcoli. iar Dumnezeu este slăvit. 6 Sfaturi pentru părinţi. Lucrarea învăţătorului ar trebui să o suplimenteze pe aceea a părinţilor. Să-şi înveţe copiii să fie credincioşi lui Dumnezeu. 146. dar nu are menirea de a-i lua locul.2 Dacă părinţii sunt aşa de absorbiţi de ocupaţia lor şi de plăcerile vieţii acesteia. p. p. educatori şi elevi.236 ÎNDRUMAREA COPILULUI zeu. profesorul trebuie să conlucreze cu părinţii. Vor fi un sprijin pentru învăţătorii lor şi un exemplu şi o încurajare pentru colegii de şcoală. – Dacă [profesorul] lucrează cu răbdare. iar pregătirea practică să continue ca o parte a studiilor şcolare. 13 iunie 1882. Ei consideră că munca folositoare – de pildă. ci adesea întru totul neroditoare. încât neglijează disciplinarea corespunzătoare a copiilor lor. Părinţii şi profesorii trebuie să coopereze în efortul de a face totul pentru bunăstarea copilului. 1912. 4 Educaţia.6 Căminul poate fi binecuvântat prin intermediul şcolii. – În formarea caracterului. 2 Scrisoarea 29. 283. copilul trebuie să primească o învăţătură care să-l ajute pe profesor. 3 Review and Herald. Talentele cultivate în cămin sunt folosite în biserică. 1902. dar au o idee greşită despre adevărata demnitate.3 Lucrarea profesorului este suplimentară.5 Când copilul este destul de mare pentru a fi trimis la şcoală.1 Copiii vor duce în clasă influenţa educaţiei pe care le-aţi acordat-o. nu vor fi un motiv de tulburare sau nelinişte când sunt trimişi la şcoală. învăţarea unei meserii – este umilitoare. credincioşi principiilor şi credincioşi faţă de ei înşişi şi faţă de toţi cei cu care au legături. a ordinii şi a atenţiei. nici o altă influenţă nu contează aşa de mult ca aceea a căminului. . Când părinţii şi profesorii evlavioşi lucrează în armonie. 283. inima copiilor este pregătită pentru a manifesta un interes adânc faţă de lucrarea lui Dumnezeu în biserică.4 În cămin. p. În cămin. [320] copilul să înveţe importanţa curăţeniei. lucrarea profesorului este făcută nu doar dificilă şi grea. urmând îndrumările lui Hristos. iar aceste lecţii trebuie să fie repetate în şcoală. seriozitate şi perseverenţă. Cu o asemenea pregătire. căutând ajutor de la El pentru a se sprijini reciproc.

p. Părinţii ale căror inimi sunt pline de iubirea lui Hristos se vor abţine să caute greşeli şi vor face tot ce le stă în putere pentru a-l încuraja şi ajuta pe acela pe care l-au ales ca educator pentru copiii lor. cât şi în activitatea şcolară. 5 Scrisoarea 356. Aceasta este cu adevărat o lucrare misionară la cel mai înalt nivel. părinţii vor fi nişte sfătuitori înţelepţi în şcolile noastre şi în activităţile de învăţământ. 213. .2 Părinţii pot uşura munca profesorului. se va obţine un câştig dublu. 157. 157. p. – Trebuie să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu în familiile noastre şi să o prezentăm în şcolile noastre. 1907. profesorilor le va rămâne mult mai puţin de făcut. – Dacă părinţii îşi fac partea cu credincioşie. Cei mai mulţi părinţi manifestă un interes scăzut. educatori şi elevi. Astfel de părinţi [321] vor fi dispuşi să aibă încredere că educatorul este la fel de conştiincios ca şi ei în lucrarea cu copiii lor. 4 Idem. 148. lucrarea educatorului va fi mult uşurată. Speranţa şi curajul lui vor creşte. profesorii şi părinţii trebuie să colaboreze cu Dumnezeu în lucrarea de educare a tinerilor pentru ceruri. p. deoarece experienţa lor în educaţia din cămin îi va învăţa cum să vegheze împotriva ispitelor care îi asaltează pe copii şi pe tineri.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 237 familiile copiilor. 2 Educaţia. aducând în ele o atmosferă mai curată. p. cerească. dacă părinţii îi vor împărtăşi lucrurile pe care le cunosc despre caracterul copiilor şi despre particularităţile lor fizice sau anumite neputinţe. Respectul şi cooperarea părinţilor va uşura lucrarea educatorului şi îi va lumina pe cale. 3 Sfaturi pentru părinţi. În felul acesta. Recomandarea plină de bunătate va acţiona şi asupra celui care a făcut-o. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu să fie aplicate atât în cămin. Orice sugestie cu privire la modalităţile în care pot să fie de ajutor în cămin. Dacă îşi înţeleg pe deplin datoria de a se supune voinţei descoperite a Domnului. 1 Idem. Îndeosebi copiii mici îşi privesc educatorul cu o încredere şi un respect aproape neţărmurite.4 Părinţii pot fi sfătuitorii profesorului.5 Profesorului îi va fi de folos.3 Când părinţii îşi înţeleg responsabilităţile care le revin. În felul acesta. la credincioşia în împlinirea datoriilor zilnice şi la ajutorarea celor bolnavi şi săraci va avea succes şi va aduce roade.1 Profesorul atent va găsi multe ocazii de a-i îndruma pe elevi spre faptele de ajutorare. Este regretabil că aşa de mulţi nu reuşesc să-şi dea seama de acest lucru.

El va constata că unii simt că responsabilitatea lor este o povară grea. 270.3 1 Educaţia.1 Părinţii trebuie să-şi înţeleagă datoria de a colabora cu profesorul. este cu atât mai important ca profesorul să caute să-i cunoască pe părinţi. Când se interesează personal de educaţia din cămin. p. absorbiţi de muncă şi griji. El ar trebui să viziteze familiile elevilor săi şi să se informeze cu privire la influenţele şi mediul în care trăiesc aceştia. el poate întări legăturile [322] cu elevii săi şi poate descoperi cum să se raporteze cu mai mult succes la diferitele lor temperamente şi înclinaţii. Adesea. deoarece doresc aşa de mult să-şi vadă copiii ajungând bărbaţi şi femei bune şi folositoare. 284. de a încuraja disciplina înţeleaptă şi de a se ruga mult pentru acela care îi învaţă pe copiii lor. Prin faptul că intră în contact cu familiile şi vieţile lor. . cât şi părinţii vor fi încurajaţi şi întăriţi. profesorul îi poate ajuta pe aceşti părinţi să-şi îndeplinească răspunderea şi. atât profesorii. p. Profesorul poate face mult pentru a-i conştientiza pe aceşti părinţi cu privire la posibilităţile şi privilegiile pe care le au. 285. p. 284.2 Profesorii pot fi nişte sfătuitori ai părinţilor. 3 Educaţia. învăţătorul le oferă o binecuvântare dublă. pierd din vedere ocaziile de a influenţa în bine viaţa copiilor lor.238 ÎNDRUMAREA COPILULUI fie în ce priveşte destoinicia învăţătorului. Mulţi părinţi. sfătuindu-se împreună. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. – Deoarece părinţii îl cunosc rareori pe profesor. fie legat de cooperarea cu el în lucrarea sa.

88. Acestea trebuie să fie puţine şi bine gândite. vol. prea îngăduitori. Profesorul trebuie să instituie reguli pentru conduita elevilor săi. 89. 5. se va manifesta neplăcere şi chiar dispreţ faţă de regulile corespunzătoare. [324] Totuşi. iar părinţii lor. în timp ce alţii vor arăta o indiferenţă sfidătoare faţă de consecinţele nelegiuirii. până când caracterul lor s-a deformat. iar odată ce au fost stabilite. este necesar să fie făcuţi să înţeleagă faptul că trebuie să asculte. dacă într-o şcoală sunt unii care se împotrivesc cu încăpăţânare la orice sfat şi îndemn. . care a dezvoltat în ei un spirit de îndărătnicie şi sfidare. la fel ca şi în cămin. – Subiectul disciplinei trebuie să fie înţeles atât în şcoală. Unii îşi vor folosi toată ingeniozitatea pentru evitarea pedepselor. educatori şi elevi. p. 153. Să sperăm că în sala de clasă nu va exista niciodată ocazia de a folosi nuiaua. să fie impuse. Adesea.CAPITOLUL 55 UNITATEA ÎN DISCIPLINĂ Profesorul are nevoie de tact în tratarea tinerilor. Pentru a se ocupa cu succes de aceste minţi diferite. p. – Printre tineri se va găsi o mare diversitate de caractere şi educaţie. 1 Mărturii. Unii au trăit într-un mediu de restricţii şi severitate arbitrare.2 Profesorul trebuie să impună ascultarea. Fiecare principiu implicat în aceste reguli trebuie să-i fie prezentat elevului în aşa fel. cât şi în cămin. Alţii au fost răsfăţaţii familiei. Fiecare defect a fost scuzat. după ce s-au făcut pentru ei rugăciuni cu toată inima. precum şi fermitate în conducere. – În şcoală. încât să fie convins de justeţea lui. profesorul trebuie să exercite tact şi îndemânare în tratarea lor. Toţi aceşti copii au nevoie de multă răbdare şi de o atenţie mai mare din partea celor cărora le este încredinţată educaţia lor. le-au permis să-şi urmeze propriile înclinaţii. 2 Sfaturi pentru părinţi. trebuie să existe o disciplină înţeleaptă.1 Regulile să fie puţine şi bine gândite.

Totuşi.1 Profesorul are nevoie de cooperarea părinţilor. bunătatea. ei îşi lasă copiii să facă tot ce vor. Totuşi. 3 Mărturii.240 ÎNDRUMAREA COPILULUI Unii profesori nu cred că este cel mai bine să impună ascultarea. 5. deoarece decăderea tineretului este tot mai mare. Ei cred că datoria lor este doar aceea de a educa.3 Părinţii să-i susţină pe profesorii credincioşi. În loc să adopte în cămin principiile ascultării. Părinţii trebuie să-l încurajeze pe educator. 153. p. p. fără nici o restricţie. chiar dacă aceştia sunt vinovaţi. Ei nu trebuie să rostească niciodată un cuvânt sau să facă un lucru care ar încuraja nesupunerea copiilor lor faţă de profesor. Orice influenţă care îi înconjoară pe tineri trebuie să fie de partea cea bună. 15 septembrie 1904.2 [325] Când încep să justifice plângerile copiilor lor împotriva autorităţii şi disciplinei din şcoală. . Poate că profesorul nu a făcut decât să-şi împlinească o datorie dureroasă. – Părinţii care nu au simţit niciodată grija pe care trebuie să o simtă pentru mântuirea copiilor lor şi care nu le-au impus niciodată restricţiile corespunzătoare şi nu i-au învăţat aşa cum ar fi trebuit sunt tocmai aceia care manifestă împotrivirea cea mai înverşunată. 4 Idem. eu ştiu că mulţi părinţi nu cooperează cu profesorul. ce folos au copiii de educaţie. 51. Dacă profesorul îşi exercită autoritatea. acei părinţi care sunt aspri cu copiii sunt cei mai nerezonabili când aceştia sunt disciplinaţi la şcoală. învăţate în şcoală. dar părinţii le dau dreptate copiilor. Unii dintre aceşti copii sunt o ruşine pentru biserică şi o ruşine pentru numele de adventist. 112. a felului în care au fost trataţi. părinţii nu văd că fac să crească puterea demoralizatoare care predomină acum pe o întindere înspăimântătoare. când copiii lor sunt mustraţi. în timp ce ei desconsideră principiile care le sunt prezentate. conlucrarea şi dragostea fiecărui membru al bisericii. 154. corectaţi şi supuşi unor restricţii la şcoală. El are nevoie de simpatia. educatori şi elevi. Este adevărat că ei trebuie să educe. Ei nu întreţin în cămin aceea influenţă bună exercitată în şcoală. deformată.4 1 Review and Herald. vol. copiii vin la părinţi cu o relatare exagerată. arătând că-i apreciază eforturile. – Profesorul nu trebuie lăsat să poarte de unul singur povara lucrării sale. 2 Sfaturi pentru părinţi. să umble de colo-colo. cerând ascultare. profesorul nu consideră că are dreptul să exercite autoritatea. p. dacă. De multe ori.

– Părinţii pot să creadă că sunt iubitori. 4 Mărturii. va creşte şi nesupunerea lor. p. . Profesorii pot să încerce să-i corecteze. să-l susţină şi să-l cinstească pe acela care împărtăşeşte responsabilitatea lor. după reflecţie. Ar fi mai bine pentru copii. Să nu se spună şi să nu se facă nimic spre a micşora respectul copiilor faţă de cineva de care depinde într-o măsură aşa de mare bunăstarea lor. trebuie să-i fie spuse în particular. şi totuşi. p. vol. 4. dar prea adesea părinţii trec de partea copiilor. când profesorul de la şcoala bisericii se străduieşte să-i educe şi să-i disciplineze pe copiii voştri în aşa fel încât să poată câştiga viaţa veşnică. de un întuneric al amăgirii şi mai adânc decât înainte. faţă de ei înşişi şi faţă de toţi cei cu care sunt în legătură… Părinţii care îi educă în felul acesta pe copii nu vor fi printre aceia care îl critică pe profesor.2 Dacă critica şi sugestiile cu privire la lucrarea profesorului ajung să fie necesare. Ceilalţi copii sunt duşi în rătăcire prin comportamentul greşit al acestora. 1 Educaţia. dar acest fel de purtare înseamnă o adevărată cruzime. iar răul continuă să crească. colaboraţi cu eforturile profesorului pentru mântuirea lor. dacă le îngăduie copiilor să facă tot ce le place. dacă este posibil. să audă de pe buzele mamei cuvinte de apreciere cu privire la munca profesorului. 161. iar sufletul lor este rănit printr-o bunătate neînţeleaptă. 429. p. oricât de potrivită ar părea această bunătate în ochii părinţilor. în loc de a auzi critica. ar înţelege cât de dificil este să disciplinezi şi să conduci o şcoală de sute de elevi de toate nivelele şi cu diferite mentalităţi şi ar putea. p.4 Nesupunerea începe adesea în cămin. să vadă lucrurile diferit. problema să-i fie încredinţată aceluia care este răspunzător de conducerea şcolii. 3 Idem. Când copiii vor creşte. 2 Sfaturi pentru părinţi. Asemenea cuvinte lasă [326] impresii durabile şi îi influenţează pe copii să-l respecte pe profesor. 162. 155. Ei simt că este bine atât în interesul copiilor lor. acoperit. educatori şi elevi. dacă. 154. nu-i criticaţi faptele în prezenţa lor. Copiii sunt capabili să gândească. 283. cât şi pentru justeţea cerinţelor şcolii. Dacă doriţi să-I dăruiască inima lor Mântuitorului.3 Dacă părinţii ar fi în locul profesorilor. faţă de principii. chiar dacă sunteţi de părere că este prea aspru. – Părinţi. Când se dovedesc a fi ineficiente.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 241 [Părinţii] să-i înveţe pe copiii lor să fie credincioşi faţă de Dumnezeu.1 Nu-l criticaţi niciodată pe profesor în prezenţa copiilor.

1 Munca profesorului este de două ori mai grea din cauza părinţiilor care nu cooperează cu el. 20 ianuarie 1901. 9 octombrie 1900. Profesorii au destul de mult de luptat cu influenţa copiilor şi nu mai au nevoie să se confrunte şi cu influenţa părinţilor. – Neglijenţa părinţilor în educarea copiilor lor face munca profesorului de două ori mai grea.242 ÎNDRUMAREA COPILULUI părinţii nu pot să înţeleagă greşeala. aceşti copii îi vor influenţa pe ceilalţi prin caracterul lor deformat şi indisciplinat… Binele de care copiii ar putea să beneficieze în şcoală pentru a contracara educaţia deficitară de acasă este subminat de simpatia pe care părinţii o arată faţă de greşelile lor. ca să nu mai aducă la îndeplinire planurile lui Satana. 2 Review and Herald. Dacă nu sunt supravegheaţi cu atenţie. Copiii [327] poartă amprenta trăsăturilor nestăpânite şi neplăcute date pe faţă de părinţii lor. ei consideră că disciplina şcolii este asupritoare şi severă. Pentru că este neglijată acasă. Oare părinţii care cred în Cuvântul lui Dumnezeu vor continua comportamentul lor reprobabil şi vor dezvolta însuşirile rele ale copiilor lor? Taţii şi mamele care pretind a crede adevărul pentru timpul acesta ar face mai bine să-şi vină în fire şi să înceteze a fi părtaşi la acest rău. Ei pun cuvintele copiilor lor mai presus de cuvintele profesorilor care deplâng greşeala. dând ascultare minciunilor copiilor lor neconvertiţi.2 1 Review and Herald. .

îndepărtează mintea de la adevăratele ţinte ale vieţii şi strică moralitatea. cu cei iubitori de plăceri şi cei imorali. la şcoli unde vor fi înconjuraţi de influenţe care vor fi asemenea seminţelor de neghină semănate în ogorul inimii. Ei pierd din vedere scopul pentru care au început şcoala. Apoi. 403. – Voi vă rugaţi: „Şi nu ne duce pe noi în ispită”. Educaţi-i şi disciplinaţi-i pe copii în şcoala din cămin din primii ani ai vieţii. fiţi [329] atenţi. Niciun motiv promiţător 1 Divina Vindecare. .1 Influenţele religioase de acasă sunt şterse. se formează obiceiuri care duc la ruină viaţa atât pentru lumea aceasta. Nu-i trimiteţi departe. pe care taţii şi mamele lor creştine le-au cultivat şi le-au apărat printr-o învăţătură atentă şi rugăciune serioasă. Venind în contact cu cei necredincioşi. mulţi tineri îşi pierd simplitatea şi curăţia. Ei sunt cuprinşi de ambiţia de a câştiga premiul reprezentat de burse şi de a obţine poziţii şi onoruri în lume. iar dragostea de Dumnezeu să fie scoasă din inima lor. în temere de Dumnezeu. predomină influenţe care formează greşit caracterul. cât şi pentru lumea care va veni. ca nu cumva să-i trimiteţi într-un loc unde impresiile pe care le-au primit să fie şterse. sunteţi de acord să vă trimiteţi copiii într-un loc unde vor întâmpina ispite inutile. Apoi. unde tinerii sunt trimişi spre a obţine cultură şi disciplină intelectuală. p. iar viaţa este jertfită prin urmărirea unor ţeluri egoiste şi lumeşti. Adesea. – Este un lucru îngrozitor şi încă unul care ar trebui să facă să tremure inima părinţilor.CAPITOLUL 56 EDUCAŢIA DIN FACULTATE ŞI COLEGIU Mulţi îşi pierd moralitatea în instituţiile lumeşti. că în aşa de multe şcoli şi colegii. credinţa în Dumnezeu şi spiritul de jertfire de sine. Mulţi care încep studiile cu scopul de a se pregăti pentru o ramură anume de slujire altruistă ajung să fie absorbiţi de învăţătura laică.

Ea ar trebui să fie dusă într-un loc unde se exercită continuu o influenţă statornică şi hotărâtă. 419-422. Obiceiurile practicate ani de zile nu pot fi întrerupte aşa de uşor. 4 Idem. Acest cămin poate să nu corespundă înclinaţiilor unora. ei se vor pregăti să-I slujească mai eficient. nu trebuie să faceţi o lucrare pe jumătate. – Când îngerul lui Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să fie înfiinţată o instituţie pentru educarea tinerilor noştri. În timp ce vor fi angajaţi în cultivarea însuşirilor cu care au fost înzestraţi de Dumnezeu. însă în multe cazuri acest lucru se va dovedi mai degrabă o piedică. din cauză că ei 1 Manuscris 30. 1904.2 Tinerii să fie încurajaţi să frecventeze şcolile noastre. până când mrejele lui au prins-o asemenea unor lanţuri de oţel. – Într-o mare măsură.244 ÎNDRUMAREA COPILULUI legat de salarii mari sau de aparentele mari avantaje în domeniul educaţiei să nu vă determine să-i trimiteţi pe copii departe de influenţa voastră. Internatul este condus după un plan care să-l facă să fie un cămin bun.1 Colegiile noastre sunt în planul lui Dumnezeu. dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8. 313. dacă ar fi despărţiţi de cercul familiei în care au primit o educaţie greşită. – Vrăjmaşul a făcut ce a vrut cu fiica voastră. Şcolile noastre au fost întemeiate de Domnul. 2 Mărturii. care trebuie să se asemene tot mai mult cu şcolile profeţilor. Ar putea să fie necesar ca unele familii să se aşeze în locuri unde îşi pot întreţine şi găzdui copiii acasă. am înţeles că va fi unul dintre cele mai mari mijloace rânduite de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor… Dacă influenţa colegiilor noastre este aşa cum trebuie să fie. „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea. şi va fi necesar un efort puternic şi perseverent pentru a o salva. p. într-un loc unde vor fi expuşi la ispite mari.36. Dacă vreţi să aveţi succes în cazul acesta. vol. Ea trebuia să fi fost acolo de ani de zile. copiii care trebuie să primească o educaţie în şcolile noastre ar face progrese mult mai mari. tinerii care sunt educaţi în ele vor fi făcuţi în stare să-L vadă pe Dumnezeu în toate lucrările Sale şi să-I dea slavă. . decât o binecuvântare pentru copiii lor. 4. 3 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. p. 489. şi astfel să facă economie de bani. Vă sfătuiesc să o trimiteţi la colegiul din_______ şi să beneficieze de disciplina de la internat.4 [330] Şcoala din cămin pentru o fiică neascultătoare.3 Avantajele experienţei obţinute în şcoala din cămin.37). p.

beneficiind de educaţia corespunzătoare primită de la părinţii lor. Înclinaţiile. Eu consider că aceasta este o idee nouă şi ciudată. despărţindu-i de părinţii lor pe aceia care locuiesc în apropierea şcolilor noastre… Dacă părinţii nu sunt convinşi că ar fi mai bine pentru copiii lor să fie supuşi disciplinei din internatul şcolii. Totuşi. draga mea soră. decât dacă locuiesc împreună cu profesorii în internatul şcolii. conduse de propriii părinţi… Pentru tinerii care au o vârstă potrivită pentru a merge la o şcoală cu internat. Totuşi. În unele locuri.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 245 au fost educaţi în conformitate cu teorii false şi învăţaţi cu îngăduinţa de sine şi satisfacerea plăcerilor. se pot bucura de grija şi disciplina unei familii religioase. În familia unor tineri au existat asemenea influenţe. să evităm a impune reguli arbitrare şi inutile. Cuvântul lui Dumnezeu este standardul nostru. 5. noi ne apropiem de sfârşitul timpului şi nu dorim acum să corespundem gusturilor şi practicilor lumii. părinţii care stau în apropierea şcolii pot să considere că este mai bine pentru copiii lor să locuiască în internatul şcolii. iar apoi să trăim în armonie cu lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. unde. şi toate obiceiurile lor au fost orientate greşit. Pentru aceia care locuiesc departe şi sunt nevoiţi să plece de acasă spre a se bucura de privilegiile şcolii. încât ar fi mult mai bine pentru ei să locuiască un timp într-un internat şcolar bine organizat. internatul şcolar [331] este o mare binecuvântare. să nu se ceară ca toţi copiii să fie despărţiţi de părinţii lor spre a beneficia de avantajele vreuneia dintre şcolile noastre…. Totuşi. să înţelegem ce spune Scriptura. – Se pare că unii profesori cred că nici unul dintre copiii sau tinerii ai căror părinţi locuiesc în apropiere de şcoală nu ar trebui să beneficieze de privilegiile şcolii. 506.1 Studenţii care locuiesc în apropiere de şcoală. acel cămin părintesc în care Dumnezeu este respectat constituie şi va trebui să constituie locul cel mai bun pentru copiii mici. . p. obiceiurile şi practicile noastre nu trebuie să fie prioritare. vol. atunci să li se îngăduie să-i păstreze sub controlul lor cât mai mult cu putinţă. Părinţii sunt ocrotitorii de drept ai copiilor lor şi au responsabilitatea solemnă de a supraveghea educarea lor. unde pot primi învăţături pe care nu ar putea să le primească la fel de bine în propriul cămin. 1 Mărturii. ci să împlinim voia lui Dumnezeu.

2 Review and Herald. şi să le acordăm atenţia cuvenită. 13 februarie 1913. Dorinţele şi înclinaţiile celor tineri ar trebui să fie ţinute în frâu. categoric nu… Tuturor tinerilor noştri trebuie să li se îngăduie să aibă parte de binecuvântările şi privilegiile unei educaţii în şcolile noastre. pentru ca diferitele părţi ale minţii să poată fi la fel de dezvoltate. Dacă se îngăduie unei calităţi să rămână inactivă sau dacă este deviată de la cursul ei normal. Să i se acorde atenţie fiecăreia. punctele slabe din caracter să fie întărite. cu preţul neglijării datoriei. scopul lui Dumnezeu nu este [333] împlinit. deoarece fiecare are o înrâurire asupra celorlalte şi toate trebuie să fie exer1 Scrisoarea 60. – Însuşirile intelectuale au nevoie de cultivare pentru a putea fi exercitate spre slava lui Dumnezeu. ca să fie pregătiţi spre a ajunge folositori şi calificaţi pentru poziţii de răspundere. Nu va împlini această cale toate cerinţele esenţiale?” Eu răspund: Nu. 1910. atât în viaţa particulară. ca să fie inspiraţi să ajungă nişte conlucrători cu Dumnezeu. cât şi în cea publică. şi nu este necesar ca toţi tinerii noştri să fie aşa de bine educaţi. „este nevoie să fim aşa de interesaţi de o educaţie avansată a tinerilor noştri? Mie mi se pare că este suficient să alegem câţiva care au hotărât să urmeze o şcoală spre a-şi cultiva talentul literar sau pe alţii care au înclinaţii spre o anumită disciplină. care au vegheat ani de zile la creşterea copiilor lor sunt aceia care cunosc cel mai bine felul de educare de care trebuie să beneficieze pentru a stimula şi cultiva trăsăturile cele mai bune ale caracterului lor? Eu recomand ca acei copii care locuiesc la două sau trei mile de o şcoală să fie lăsaţi să frecventeze cursurile.246 ÎNDRUMAREA COPILULUI Oare nu putem să înţelegem că părinţii. „De ce”. fiecare în domeniul ei distinct. spune cineva. Toate însuşirile trebuie să fie dezvoltate. . caracterul lor va fi format după acest tipar şi nu vor fi competenţi pentru nici un fel de poziţie de răspundere în viaţă. dar să locuiască acasă şi să beneficieze de influenţa părinţilor. Toţi au nevoie de educaţie. iar tendinţele lor excesiv de puternice să fie reprimate. Dacă părinţii le îngăduie copiilor lor să-şi urmeze înclinaţiile minţii şi tendinţele spre plăceri. familia să rămână împreună.1 [332] Toţi copiii să aibă privilegiul de a învăţa. Ar trebui să fie acordată o mare atenţie cultivării intelectului.2 Un program şcolar echilibrat. – Biserica este adormită şi nu-şi dă seama de importanţa educaţiei copiilor şi a tinerilor. Ori de câte ori este posibil.

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 247 citate. 3 Idem. la fel de importante. Asemenea lui Eli. profesorii sunt blamaţi şi şcoala este acuzată. iar pentru mulţi. p. copiilor li se îngăduie să urmeze propria voinţă. studiul cărţilor ajunge să fie chinuitor. atunci când erau dispuşi să se lase învăţaţi. În multe cazuri. . Ei nu mai simt plăcere să gândească. – Să nu se aştepte ca profesorul să facă lucrarea părinţilor. Mulţi dintre ei par aproape lipsiţi de o viaţă intelectuală. iar apoi şi-au trimis copiii nedisciplinaţi la colegiu pentru a primi educaţia pe care ar fi trebuit să le-o dea acasă. s-a dovedit greşită în multe cazuri. 84. Aceşti copii ajung la rutina unui studiu mecanic. educatori şi elevi. p.1 Daunele învăţării continue pe tot parcursul anului. pentru ca mintea să fie echilibrată. iar mintea şi inima lor erau uşor de impresionat. Ideea părinţilor şi a educatorilor. din cauză că influenţele greşite au împiedicat dezvoltarea intelectului. Ei vor fi capabili şi puternici într-o direcţie. Ei au avut prima şi cea mai favorabilă ocazie de a-i călăuzi şi educa pe copiii lor. că studiul neîntrerupt fortifică mintea. dar cu mari deficienţe în altele. Dar. nu mai au ambiţia de a obţine cunoştinţe şi nu-şi cultivă obiceiul de a medita şi cerceta… Oamenii care gândesc atent şi logic sunt puţini. Deficienţele lor vor fi observate şi vor prejudicia tot caracterul. 91. vina le aparţine părinţilor. cu preţul neglijării altor capacităţi ale intelectului.3 1 Mărturii. Prin nepăsarea părinţilor. ei au dat greş în a le pune copiilor restricţii corespunzătoare. 26. pentru că este alegerea copiilor voştri de a folosi puterea minţii într-o direcţie.2 Adesea. 2 Sfaturi pentru părinţi. Dacă reuşesc să-i schimbe pe aceşti tineri îndărătnici. 85. până când ajung imposibil de întors de pe calea răului. Dacă una sau două părţi sunt cultivate şi folosite neîncetat. dar nu reţin ce învaţă. nu li se recunoaşte meritul. Monotonia unui studiu neîntrerupt le istoveşte mintea şi le micşorează interesul faţă de lecţii. rezultatul aplicării ei fiind opus aşteptărilor. 3. Profesorii au o misiune pe care puţini o apreciază. vina le aparţine chiar părinţilor. – Mulţi părinţi îşi pun copiii să înveţe aproape tot timpul anului. p. dacă tinerii aleg societatea celor rău intenţionaţi şi merg din rău în mai rău. vol. ei vor ajunge la maturitate cu minţi neechilibrate şi cu caractere ce nu vor fi dezvoltate armonios. [334] Mulţi părinţi au manifestat o neglijare înspăimântătoare a datoriei. Nu vor fi femei şi bărbaţi competenţi.

după care s-au întors acasă cu o educaţie neterminată. călăuzi şi înfrâna pe copiii lor. Îi vor susţine aceşti părinţi pe profesori în lucrarea de disciplină sau vor fi dispuşi să creadă o mărturie mincinoasă?2 Părinţii să susţină disciplina şcolii. 1899. Ei trebuie să lucreze cu o grijă neîntreruptă pentru a-i instrui. Ce autoritate mai poate fi exercitată asupra acestor copii. [335] Dacă părinţii au o încredere aşa de mare în profesori şi în sistemul de educaţie adoptat de şcoală. încât să-şi trimită copiii acolo. fiind lipsiţi de experienţă. 5. vol. – Una dintre cele mai mari dificultăţi cu care se confruntă profesorii este lipsa cooperării părinţilor în aplicarea disciplinei în colegiu. dacă ei consideră că orice formă de disciplină este o restrângere iraţională a libertăţii lor? În multe cazuri. tinerii vor fi supuşi instituţiilor societăţii. atunci să dovedească bun simţ şi curaj moral şi să susţină profesorul în impunerea disciplinei… Părinţii înţelepţi vor fi foarte recunoscători că există şcoli în care nu va fi tolerat nici un fel de nelegiuire. ei vor considera că acest fapt este iraţional şi o călcare a drepturilor lor şi că nimeni nu trebuie să le afecteze independenţa. Dacă vor primi o astfel de educaţie.248 ÎNDRUMAREA COPILULUI Părinţii să susţină autoritatea profesorului. p. Unii părinţi îşi propun să-i trimită la şcoală pe copiii lor imorali. iar dacă profesorii şi supraveghetorii le cer să dea socoteală. Ce fel lecţie este aceasta pentru copii! Cum pot ei. dacă li se cere ceva nerezonabil. ca să aibă libertatea 1 Mărturii. Părinţii trebuie să le ceară copiilor lor să respecte autoritatea legitimă şi să i se supună.1 Nu copilul este acela care trebuie să hotărască dacă disciplina din colegiu este echitabilă sau nu. până când obiceiurile corecte vor fi bine formate. pentru că sunt de nestăpânit acasă. aceşti tineri au rămas doar o perioadă scurtă în şcoală. . şi unde asupra lor se vor exercita influenţe bune. 2 Manuscris 119. să decidă ce este rezonabil şi ce nu este rezonabil? Poate că vor dori să lipsească în timpul nopţii. Dacă părinţii s-ar angaja să susţină autoritatea profesorului. viciul şi nelegiuirea ar fi împiedicate într-o mare măsură. fără să ştie nimeni unde sunt. indiferent ce ar li s-ar cere. să nu se supună. şi nu pentru îngăduinţă de sine. 89. în care copiii vor fi educaţi pentru ascultare. nesupunerea. – Unii părinţi care şi-au trimis copiii la ______ le-au spus că. precum şi restricţiilor generale ale obligaţiilor morale.

2 The Youth’s Instructor. Ei pot să cerceteze de la cauză la efect.2 1 Manuscris 119. Ei pot să înveţe ceva în fiecare zi despre lucrurile pe care trebuie să le evite şi despre cele pe care să le aplice pentru a fi înnobilaţi.1 Educaţia în afara programului şcolar al colegiului. iar pierderea mântuirii lor va fi pusă în seama părinţilor.DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE 249 de a-şi urma dorinţele lor needucate şi nedisciplinate pe care nu [336] au putut să şi le împlinească în şcoală. – Copiii şi tinerii trebuie să cultive obiceiul de a fi minuţioşi în domeniul educaţiei. Colegiul nu cuprinde toată educaţia pe care trebuie să o primească. Dacă îşi încep educaţia fără a avea scopuri clare. De aceea. 21 aprilie 1866. întărindu-şi caracterul şi făcându-i statornici în principiile care se află la temelia maturităţii. învăţând din situaţiile vieţii. . Lecţiile îngăduinţei de sine pe care le-au învăţat de la un tată sau de la o mamă neînţeleaptă şi-au adus rezultatele pentru viaţa aceasta şi pentru veşnicie. mulţumiţi să treacă mai departe fără vreun efort personal. 1899. este bine să înveţe fără încetare din lucrurile pe care le văd şi le aud. nu vor atinge standardul pe care îl doreşte Dumnezeu pentru ei.

Adu în ajutorul tău puterea voinţei. Exerciţiul zilnic moderat va da putere muşchilor care.3 Exerciţiul fizic şi aerul curat. să aibă un bun echilibru între muncă şi relaxare. 97. 4.2 Copiii trebuie să aibă o ocupaţie. – Aceia care nu-şi folosesc membrele în fiecare zi.SECŢIUNEA A XIII-A IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE CAPITOLUL 57 EXERCIŢIUL FIZIC ŞI SĂNĂTATEA1∗ Echilibrul între muncă şi relaxare. p. Venele şi muşchii lor nu sunt în măsură de a-şi îndeplini lucrarea şi de a păstra organismul într-o stare sănătoasă. Prin folosire. vă veţi da seama de beneficiul 1∗ Vezi Căminul adventist. Munca folositoare şi o cunoaştere a tainelor întreţinerii gospodăriei vor fi folositoare pentru fetele voastre. educatori şi elevi. Secţiunea a XVII-a – „Relaxarea şi recreaţia”. membrele se vor întări. – Pentru a fi sănătoşi. voioşi şi plini de viaţă. 3 Mărturii. 83. 493-530. ajung moi şi slăbiţi. de asemenea. . în care fiecare organ să-şi facă partea în trup. bine dezvoltaţi fizic şi intelectual. p. 2 Sfaturi pentru părinţi. ficatul. tinerii şi copiii trebuie să stea mult timp în aer liber. întăriţi spre a-şi îndeplini lucrarea. care va rezista frigului şi va da energie sistemului nervos. îşi vor da seama de slăbiciunea lor când vor încerca să facă exerciţii. rinichii şi plămânii vor fi. Prin exerciţiul zilnic în aer liber. p. În scurt timp. vol. Munca mintală potrivită şi exerciţiul fizic în aer liber nu vor frânge organismul băieţilor voştri. iar unele ocupaţii de afară sunt categoric necesare pentru organismul şi sănătatea lor. fără exerciţiu.

o altă perioadă va fi petrecută în activitate fizică. 1881. Creierul primeşte prea mult sânge. iar însuşirile lor. în aşa măsură. al atenţiei şi al grijii. – Lipsa de activitate slăbeşte organismul.4 Planificaţi varietatea şi schimbarea în activitate. aşa cum o face exercitarea corespunzătoare a tuturor muşchilor printr-o muncă folositoare. iar extremităţile prea puţin.1 Studenţii au o nevoie deosebită de activitate fizică. 1 Idem. . fără un exerciţiu fizic corespunzător. Nepăsarea şi lipsa de activitate constituie blestemul cel mai mare pentru copiii din veacul acesta. după care. – Copiii şi tinerii care sunt ţinuţi numai în şcoală şi ocupaţi numai cu lectura cărţilor nu pot avea o constituţie fizică robustă. dacă nu sunt îndrumate spre sarcini folositoare. Dacă obiceiurile lor alimentare. 19 august 1875. Folosirea minţii în studiu. 2. se vor întări prin exercitare. tinde să concentreze sângele la creier. Într-adevăr. cât şi pentru intelect. tinerii pot ajunge nişte ajutoare eficiente în marea lucrare la care îi va chema Domnul mai târziu… Puţini sunt aceia care au fost educaţi spre a-şi forma obiceiul hărniciei. dezechilibrând circulaţia lui în organism. 533. ei vor găsi o ocupaţie care le va aduce daune atât pentru trup. care să le dezvolte şi să fie o binecuvântare pentru alţii.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 251 exerciţiului [340] şi al aerului curat. promovând formarea obiceiurilor bune şi a unui caracter nobil. încât nu veţi mai putea trăi fără aceste binecuvântări. Plămânii voştri lipsiţi de aer sunt ca o persoană înfometată şi lipsită de hrană. – Mintea şi mâinile active ale tinerilor trebuie să aibă o ocupaţie şi. noi putem trăi mai mult fără hrană. 4 Review and Herald. Trebuie să existe reguli care să potrivească timpul de studiu la anumite ore. Dumnezeu i-a făcut pe oameni spre a fi activi şi folositori. vol. 3 Sfaturi pentru părinţi. 30 august. Nimic nu poate spori puterea unui tânăr.3 Copiii să fie învăţaţi încă de mici să îndeplinească responsabilităţile mai uşoare ale vieţii. 2 Signs of the Times. ei pot obţine educaţia fără sacrificiul sănătăţii fizice şi intelectuale. Munca folositoare şi sănătoasă [341] va fi o mare binecuvântare. vestimentare şi cele referitoare la odihnă sunt în armonie cu legea sănătăţii.2 Toate însuşirile sunt întărite prin exerciţiul fizic.83. p. Astfel. decât fără aerul care este hrana prevăzută de Dumnezeu pentru plămâni. p. folosite în felul acesta. educatori şi elevi.

p. Când este solicitată prea aspru.252 ÎNDRUMAREA COPILULUI Tinerii să ia parte cu voioşie la răspunderile vieţii. nu exisă nimic care să conducă la un rău mai mare decât a le scuti pe fiicele voastre de greutăţi şi a nu le da nimic deosebit de făcut. şi astfel îşi vor păstra o conştiinţă curată. mintea va înceta să fie puternică şi se va degrada. Dacă sunt implicaţi multă vreme în acelaşi fel de ocupaţie. cât şi făgăduinţa fericirii şi a slavei viitoare vin de la acelaşi scaun de domnie şi ambele sunt nişte binecuvântări. – Mamelor. vol. alături de părinţii lor. 371. care este foarte necesară pentru sănătatea fizică şi morală. Grija 1 The Youth’s Instructor.4 În multe cazuri. deoarece îi împiedică pe copii şi pe tineri să se ruineze prin inactivitate. lăsându-le să-şi aleagă singure ocupaţia. cât şi cele intelectuale trebuie să fie cultivate şi dezvoltate corespunzător. – Bogăţiile şi lipsa de ocupaţie sunt considerate de unii ca fiind o adevărată binecuvântare. dar cât de dulce este odihna. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. 2 Mărturii. până când aceasta ajunge istovitoare. Când se procedează aşa. . 10 aprilie 1884.3 De ce sărăcia este adesea o binecuvântare. Atât puterile fizice. mijlocul plăcut de refacere a organismului. p. Sănătatea şi puterea pot să fie păstrate printr-o schimbare de activitate. 2. sărăcia este o binecuvântare. 97. Lăsaţi-le să-şi exerseze membrele şi muşchii. se va realiza mai puţin decât s-ar fi realizat printr-o schimbare de activitate sau un timp de relaxare. [342] după un timp corespunzător de muncă. deoarece amuzamentele egoiste sunt periculoase pentru moralitate. 3 Signs of the Times.2 Poate că vor fi obosiţi. cu excepţia faptului că sunt suprasolicitaţi. 1893. Somnul. Ce dacă munca le oboseşte? Voi nu obosiţi în lucrul vostru? Oare oboseala le va face vreun rău mai mare copiilor voştri decât vouă? Nicidecum. Le puteţi da să croşeteze sau să se ocupe de broderie artistică. ei trebuie să nu fie solicitaţi mult timp în aceeaşi direcţie.1 Oboseala este un rezultat normal al muncii. Să nu se renunţe la ce este folositor pentru ce este nefolositor. 27 iulie. înviorează trupul obosit şi îl pregăteşte pentru îndatoririle zilei următoare. dar aceia care sunt mereu ocupaţi şi care îşi îndeplinesc cu voioşie sarcinile zilnice sunt oamenii cei mai fericiţi şi se bucură de sănătatea cea mai bună… Atât pedeapsa ca omul să trudească pentru pâinea cea de toate zilele.

încât să nu aibă timp pentru educaţia fizică. . rangul sau bogăţiile!. 196. p. 195. virtuoase. La tot pasul. decât sunt multa învăţătură. nu-şi dau seama de valoarea energiei lor deosebite. Dacă vor să aibă caractere curate. 3 Educaţia. atracţia pe care o exercită lumea către lăcomie şi îngăduinţă de sine îi abate de la calea deschisă pentru 1 Mărturii. iar mintea studentului va fi înviorată. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. ci îndrumată.3 Activitatea să nu fie împiedicată.1 Activităţile intelectuale şi cele fizice să fie echilibrate. p. dacă nu se dedică o parte a fiecărei zile pentru efortul muscular în aer liber. În studiul fiziologiei. care să pună la lucru toţi muşchii. Satisfacţia pe care o vor avea copiii pentru faptul că sunt folositori şi renunţă la ei înşişi spre a-i ajuta pe alţii va fi cea mai sănătoasă plăcere de care s-au bucurat vreodată.2 Energiile tinereşti sunt risipite cu uşurinţă. vol. – Studenţilor să nu li se îngăduie să se ocupe cu studii aşa de numeroase. 83. chiar dacă nu este o necesitate din punct de vedere al nevoilor. adesea. p. exerciţiul fizic va ajuta organismul să-şi redobândească starea normală. Dacă este bolnav. Să fie [343] stabilite ore precise pentru orice fel de muncă manuală care va pune în mişcare toţi muşchii trupului. Sănătatea nu poate fi păstrată.. elevii trebuie să fie îndrumaţi să înţeleagă valoarea energiei fizice şi cum poate fi aceasta păstrată şi dezvoltată în aşa fel. Acest ţel este imposibil de atins fără exerciţiu fizic. Sănătatea să fie păzită cu tot atâta sfinţenie precum caracterul. copiii ar trebui învăţaţi să lucreze.. Când pleacă de la colegiu. studenţii trebuie să aibă o sănătate şi o înţelegere a legilor vieţii mai bune decât au avut înainte de a veni. încât să contribuie în cel mai înalt grad la succesul în marea luptă a vieţii. care este mai importantă pentru creşterea personală. Cu câtă lipsă de înţelepciune o risipesc. Echilibraţi solicitarea puterilor fizice şi a celor intelectuale. 3. 151.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 253 principală şi constantă a părinţilor ar trebui să fie aceea de a se asigura că fiii şi fiicele lor au o constituţie solidă pentru a putea fi femei şi bărbaţi sănătoşi. Pentru propria sănătate fizică şi bunăstare morală. cu câtă uşurinţă o tratează – o comoară mai preţioasă decât aurul. 82. ei trebuie să se supună disciplinei unei munci echilibrate. – Tinerii aflaţi în perioada de prospeţime şi vigoare a vieţii. – Copiii noştri se află la o răscruce de drumuri.

ci îi dă o direcţie corectă. depinde de alegerea pe care o fac. fie spre rău. Prin harul lui Dumnezeu. voinţa nestrămutată. dornici să-şi pună la lucru calităţile neîncercate încă. 396. Dumnezeu nu-i îndeamnă pe tineri să fie mai puţin cutezători. p. Ei vor fi activi fie spre bine.254 ÎNDRUMAREA COPILULUI răscumpăraţii Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu nu împiedică activitatea. [344] Elementele de caracter. Dacă viaţa lor va fi o binecuvântare sau un blestem. care fac ca un om să fie cu adevărat plin de succes şi onorat printre oameni – dorinţa de neînfrânt de a realiza un mai mare bine. ei trebuie să găsească un făgaş în care să reverse preaplinul vieţii lor. Plini de energie.1 1 Divina Vindecare. zelul înfocat şi perseverenţa neobosită – nu trebuie descurajate. ei trebuie să fie călăuziţi către atingerea unor obiective care sunt tot atât de departe de obişnuitele interese egoiste şi lumeşti. cum este cerul faţă de pământ. .

diferitele părţi se îmbinau perfect. 1894. altfel Domnul nu le-ar fi încredinţat-o. El a învăţat meseria de tâmplar şi a muncit cu propriile mâini în micul atelier din Nazaret… Biblia spune despre Isus: „Iar Pruncul creştea şi se întărea. înainte de a exista lumea. . – În viaţa Sa de pe pământ. El nu Îşi folosea nechibzuit puterile fizice. 417. a fost desăvârşit tot aşa cum a fost şi în ce priveşte caracterul. 378. s-a plănuit ca Domnul Dumnezeu să sădească o grădină pentru Adam şi Eva în Eden şi să le încredinţeze sarcina de a îngriji pomii fructiferi şi de a cultiva vegetaţia. Munca folositoare trebuia să fie pentru protejarea lor şi să continue de-a lungul generaţiilor până la încheierea istoriei pământului.4 [346] 1 Manuscris 24b. 418. Pe măsură ce lucra în copilărie şi tinereţe. 4 Evangelism. Ca lucrător. pentru a fi în stare să îndeplinească lucrarea cea mai bună în orice domeniu. – Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi pe Eva şi i-a aşezat în grădina Eden pentru a o lucra şi a o îngriji pentru Domnul. astfel încât să le poată menţine în stare de sănătate. El nu voia să greşească nici măcar în mânuirea uneltelor. era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El”. p.CAPITOLUL 58 EDUCAŢIA PENTRU VIAŢA PRACTICĂ De ce a rânduit Dumnezeu ca Adam şi Eva să lucreze. ci le punea la lucru. 3 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Faptul că au avut o lucrare de făcut era pentru fericirea lor. pentru ca obiectul să corespundă verificării. mintea şi corpul Său se dezvoltau. p. 13 august 1896. Domnul Hristos… a fost ascultător şi harnic în cămin.2 Exemplul lui Isus ca lucrător desăvârşit. 2 Signs of the Times.3 Fiecare obiect pe care l-a făcut a fost bun.1 Când a avut loc sfatul cu Tatăl.

256 ÎNDRUMAREA COPILULUI El a muncit zi de zi cu răbdare. care obişnuieşte mâinile să fie folositoare şi îl învaţă pe tânăr să-şi facă partea în îndeplinirea responsabilităţilor căminului asigură putere fizică şi stimulează orice însuşire. . – Prin exemplul Său. El nu Şi-a folosit puterea divină pentru a-Şi micşora dificultăţile sau pentru a-Şi uşura munca. Hristos a trăit într-o casă ţărănească şi a fost îmbrăcat cu haine umile. a mers pe străzi. El avea aceeaşi putere pe care a avut-o când a săvârşit minunea de hrănire a cinci mii de oameni flămânzi pe plaja din Galileea. Pentru îngeri a fost o taină faptul că Hristos. El a făcut lucrul acesta spre a ajunge asemenea oricăruia dintre noi.1 Isus a locuit multă vreme în Nazaret. responsabilitate. Cu toate acestea. trăind în prezenţa lui Dumnezeu. Maiestatea cerului. Ei au nevoie de o pregătire care îi va face oameni 1 Health Reformer.2 Ambiţia pentru realizări folositoare. p. Isus a sfinţit căile umile ale vieţii omeneşti… Viaţa Sa s-a caracterizat prin hărnicie. nu numai pentru a-Şi asuma natura umană. octombrie 1876. Exemplul Său ne arată că datoria omului este să fie harnic şi că munca este onorabilă. mergând şi venind de la munca Sa umilă. durerile şi oboseala copiilor oamenilor. El Îşi asumase chipul naturii omeneşti cu toate bolile lui şi nu S-a dat înapoi de la încercările lui aspre. ci şi datoriile ei grele şi muncile cele mai umilitoare. când mergea să-Şi ajute familia prin munca Sa zilnică. Exerciţiul care dezvoltă mintea şi caracterul. îmbrăcat în hainele simple ale unui muncitor obişnuit. Acela care era Maiestatea cerului. trebuia să Se umilească. 2 Ibid. 3 Sfaturi pentru părinţi. ca să Se poată familiariza cu munca. există o răsplată pentru hărnicie. ca să-i poată învăţa pe oameni cum să îşi îndeplinească datoriile umile ale vieţii. purtare de grijă. pentru cultivarea obiceiului de a trăi pentru a face bine. De asemenea.3 Tinerii trebuie să fie învăţaţi că viaţa înseamnă muncă serioasă. S-a amestecat printre oamenii simpli şi a muncit zi de zi cu răbdare. 147. Totuşi. urcând şi coborând pe cărările muntoase. – Copiilor şi tinerilor trebuie să li se inspire ambiţia de face eforturi spre a realiza ceva [347] benefic pentru ei şi folositor pentru ceilalţi. El a trudit. fără a fi onorat sau cunoscut. educatori şi elevi. Îngerii nu au fost trimişi spre a-L purta pe aripi în urcuşul Său obositor sau pentru a-I da puterea lor în îndeplinirea sarcinilor Sale umile.

p. vol.1 Munca fizică nu este înjositoare. avocaţi şi pentru a ocupa aproape orice post ce nu cere muncă fizică. dar şi ca un ajutor pentru o dezvoltare cuprinzătoare. şi nici nu-l câştigă pe al altora. 3 Health Reformer. 590. şi anume aceea că ei privesc munca fizică drept înjositoare. nefericiţi. mintea poate fi înălţată şi înnobilată prin gânduri curate şi sfinte. decembrie 1877.4 Tinerii să fie nişte stăpâni. educatori şi elevi. este esenţială nu numai ca o apărare împotriva vicisitudinilor vieţii. 214. 4 Mărturii. Ei trebuie să fie învăţaţi că disciplina unei activităţi sistematice. şi totuşi ele caută o educaţie care să le pregătească spre a fi profesoare sau funcţionare. el are menirea de a promova sănătatea. desfăşurând o activitate sedentară. Tinerele privesc muncile casnice drept umilitoare. bine organizate. 291. Toţi îşi fac datoria şi cinstesc religia la fel de mult când spală rufe sau vase. Asemenea caractere sunt o pată pentru societate şi o ruşine pentru părinţii lor. . prea adesea. p. nu-şi păstrează respectul de sine. – Există o greşeală populară pe care o împărtăşeşte o mare categorie de oameni. funcţionari. – Tinerii să fie ajutaţi să înţeleagă adevărata demnitate a muncii. dacă nu este prea solicitant. nu din alegere. 5 Educaţia. Pregătirea practică ar trebui să îndrepte această greşeală. În timp ce mâinile sunt ocupate cu cea mai obişnuită muncă. nu nişte sclavi ai muncii. Munca este înnobilatoare. leneşi. p. p. 4. risipitori şi neprincipiali. oricât de neînsemnată şi umilă poate să pară. De aceea. sau învaţă vreo meserie care le ţine închise între patru pereţi.2 Lumea este plină de bărbaţi şi de femei care se mândresc cu faptul că nu ştiu să facă nici o muncă folositoare şi sunt. frivoli.3 [348] Nici unuia dintre noi să nu-i fie ruşine de muncă. tinerii sunt foarte dornici să înveţe pentru a ajunge profesori. 2 Sfaturi pentru părinţi.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 257 practici – bărbaţi şi femei care se pot descurca în situaţiile critice. Muncitorul nu pune inimă în ce face. să dezvolte obiceiul de a fi 1 Educaţia. Ea este făcută din obligaţie. nemulţumiţi şi. 215. ca şi atunci când merg la biserică. aproape fără deosebire. doritori de paradă. Toţi aceia care muncesc cu capul sau cu mâinile sunt oameni muncitori. Deşi pentru îndeplinirea acestor munci este nevoie de exerciţiu fizic.5 Un motiv important pentru care munca fizică este privită cu dispreţ este modalitatea înţeleaptă în care este împlinită adesea. negustori.

chiar dacă n-au nici măcar un dolar. p. o va găsi cu adevărat o povară.258 ÎNDRUMAREA COPILULUI atent şi scrupulos. 150. Ei nu văd că. în cazul vreunei nenorociri. aşa încât să fie pregătit pentru orice situaţie de criză! Bogăţiile sunt cu adevărat o capcană. Dacă iau parte la muncă alături de mama lor. . ştiind cum să-şi folosească mâinile. 2 Mărturii. este necesar să-i facă să înţeleagă cu claritate importanţa muncii utile. Aceasta este o datorie faţă de copiii lor. părinţii bogaţi nu înţeleg importanţa de a le oferi copiilor o educaţie atât în îndatoririle practice ale vieţii. 3. Mulţi dintre cei care s-au aflat în împrejurări favorabile în tinereţe pot fi deposedaţi de toate bogăţiile. – În multe cazuri. Dacă au putere. Ţelul lor să fie acela de a-şi face munca într-un mod aşa de desăvârşit. copiii vor învăţa să considere că munca folositoare este esenţială pentru fericire şi înnobilatoare. ca să cunoască viaţa practică. Ea îi va învăţa să ia parte la îndatoririle gospodăreşti. Va uşura viaţa celui care trudeşte şi va înnobila chiar şi cele mai umile ocupaţii. nu pot fi săraci. 222. având părinţi. O asemenea pregătire va face din tineri nişte stăpâni ai muncii. când aceia care le au îi împiedică pe copiii lor să înveţe să practice o muncă folositoare spre a fi pregătiţi pentru viaţa practică.1 [349] Bogăţia nu este o scuză pentru educaţia practică. Elevii ar trebui să înveţe să aibă tact şi să lucreze organizat. satisfăcând capriciile copiilor ei şi scutindu-i de muncă. să-şi economisească timpul şi să facă doar mişcări folositoare.2 Copiii să ia parte la îndatoririle gospodăreşti. nu nişte robi ai ei. Dar cei care vor recunoaşte ştiinţa chiar şi în cea mai umilă dintre munci. cât şi în ştiinţe. aceştia să poată rezista cu nobleţe în independenţă. vor vedea în ea nobleţe şi frumuseţe şi vor găsi plăcere în a o îndeplini cu credincioşie şi eficienţă. fraţi şi surori care depind de ei pentru întreţinere. Acela care consideră că munca nu este decât o corvoadă şi se apucă de ea cu o ignoranţă în care se complace. dar nici nu va fi o sclavă în gospodărie. pentru ca. p. pentru binele minţii şi al moralităţii copiilor lor şi pentru eficienţa lor viitoare. Ei ar trebui să înveţe metodele cele mai bune şi să li se insufle ambiţia de a se perfecţiona continuu. – O mamă credincioasă nu va putea fi dedicată modei. vol. pe cât le este cu putinţă mâinilor şi creierului omenesc. nu înjosi1 Idem. cât de important este ca fiecare tânăr să fie învăţat să muncească. Prin urmare.

voioase. A păstra o organizare corespunzătoare. cât şi profesorii să-i educe pe copii în domeniul îndatoririlor practice ale vieţii de zi cu zi. ele merg pe o cale care le va face în mod sigur să fie slabe şi ineficiente. iar copiii cresc obişnuiţi să poarte responsabilităţi potrivite pentru ei. le încurajează să fie nepăsătoare.4 [351] Gătitul şi cusutul sunt nişte lecţii elementare. . fericite şi curajoase pentru a întâmpina diferitele încercări care tulbură viaţa aceasta.2 Încredinţaţi-le copiilor sarcini folositoare. Fetele – şi chiar băieţii care muncesc în aer liber – trebuie să înveţe cum să-şi ajute mama. Scuza pe care o aduc uneori aceste mame este: „Fiicele mele nu sunt puternice”. Încă din copilărie. 3 Review and Herald. – Mamele trebuie să-şi ia fiicele în bucătărie şi să le înveţe să gătească bine. Totuşi. 2 Signs of the Times. O muncă bine îndrumată este exact ce au nevoie spre a le face să fie puternice. nici un membru al casei nu va fi suprasolicitat şi totul se va desfăşura uşor şi plăcut în cămin. le va învăţa să o trateze ca pe o servitoare şi vor ezita să facă lucrurile pe care ele ar trebui să le facă. Faceţi-i să înţeleagă faptul că mâinile lor pot să ajungă tot aşa de îndemânatice în munca gospodăriei. punând în pericol viaţa multor tineri şi prejudiciind dureros capacitatea lor de a fi folositori. 8 septembrie 1904. Mamelor. cum sunt mâinile voastre. 19 august 1875. băieţii şi fetele trebuie să fie învăţaţi să îndeplinească responsabilităţi din ce în ce mai mari. dacă mama îşi educă fetele pentru a fi nepăsătoare. 1 Pacific Health Journal.3 Fiecare copil din familie trebuie să aibă o parte de îndeplinit în munca gospodăriei şi să fie învăţat să-şi îndeplinească sarcina cu credincioşie şi voioşie. [350] Mama trebuie să-şi păstreze întotdeauna demnitatea.1 Unele mame greşesc prin faptul că îşi scutesc fiicele de muncă şi de griji. Încurajaţi hărnicia. De asemenea. – Faptul că părinţii au neglijat să le ofere copiilor lor o ocupaţie are ca rezultat un rău nespus. pentru că fiecare va cunoaşte şi va fi implicat în detaliile căminului. iunie 1890. Dacă munca este împărţită în felul acesta. 4 Signs of the Times. 23 august 1877.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 259 toare. Procedând aşa. în timp ce ea poartă poverile grele ale vieţii gospodăreşti. Dumnezeu doreşte ca atât părinţii. ajutând cu înţelegere în munca familiei. arătaţi-le cu răbdare copiilor voştri cum să-şi folosească mâinile. Totuşi.

. a-şi face ordine în camera lui. 4 Health Reformer. grebla şi sapa.260 ÎNDRUMAREA COPILULUI ele trebuie să le instruiască în arta croitoriei. cu economie. le-aţi învăţat pe fiicele voastre să îndeplinească aceste datorii zilnice?. 217. atât bărbaţii. a spăla vasele. cât şi fetele. procedând aşa.4 [352] Înţelegeţi privilegiile obţinute prin păstrarea puterii mamei. A-şi face patul. pentru că nu ştiu să facă aceste lucruri. Dacă fetele. deoarece. a pregăti o masă. p..1 Educaţi atât băieţii. dar principiile sunt aplicabile şi astăzi. 5 Manuscris 129. în viaţa de mai târziu. Daţi-le o ocupaţie folositoare. cât şi femeile au un rol în gospodărie. îi păstrează puterea şi îi prelungesc viaţa. să facă exerciţiu cu un scop util. 216.3 Faptul ca fiicele să înveţe să folosească bine timpul este la fel de important ca şi pentru fiii noştri. În loc să facă exerciţiu fizic sărind. Multe mame obosite au ajuns în cele din urmă în mormânt doar din cauză că propriii copii nu au fost învăţaţi să facă o 1 Appeal to Mothers. – În fiecare zi. a spăla şi a-şi repara îmbrăcămintea reprezintă o pregătire care nu ar trebui să-l facă pe băiat să simtă că este mai puţin bărbat. Arătaţi-le cum să-şi facă munca bine şi uşor. Viaţa ne este dată pentru folosirea înţeleaptă a talentelor pe care le avem. 3 Educaţia. jucându-se cu mingea sau jucând crochet. unele mame preferă să facă singure totul. . pentru că îl vor face mai fericit şi mai folositor. Totuşi. băieţii şi fetele ar trebui să înveţe cum să îndeplinească îndatoririle casnice. măturatul şi ştersul prafului. În loc de a-şi asuma această sarcină dificilă de a le învăţa cu răbdare pe fiicele lor fără experienţă. ar putea învăţa să înhame un cal şi să-l conducă. ar fi mai bine pregătite pentru a înfrunta greutăţile neaşteptate ale vieţii. 1898. p. 15 2 ∗ Aceste sfaturi au fost scrise în 1903. iar ele sunt la fel de răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu pentru modalitatea în care îşi ocupă timpul. în gospodărie sunt munci de făcut – gătitul. ele neglijează ramurile esenţiale ale educaţiei şi săvârşesc o mare greşeală faţă de copiii lor. Să le înveţe cum să croiască haine.5 Învăţaţi-i pe copii să ia parte la răspunderile gospodăriei.2∗ să folosească fierăstrăul şi ciocanul. la rândul lor. ei se vor simţi stânjeniţi. Ajutaţi-i să înţeleagă faptul că prin uşurarea muncilor mamei lor. Mamelor. decembrie 1877. – Întrucât. Muşchii lor au nevoie de exerciţiu. şi să le coasă frumos. spălatul vaselor.

1903. Meditaţiile sunt plăcute. Influenţa aceasta divină este necesară. ca roua picurată pe plantele delicate. pentru că sunt sfinţite.1 Un experiment pentru fericire. Cu timpul. Aceştia sunt nişte paşi pe scara unui progres care îi va pregăti pe copii să primească o educaţie mai înaltă. – Copii. . pe care îl poţi avea. voinţa este orientată şi stăpânită cum trebuie şi este mai hotărâtă şi totuşi liberă de perversitate. Calmul sufletesc. care este întruparea altruismului. aşezaţi-o pe mama voastră pe un scaun comod şi întrebaţi-o ce ar fi făcut ea mai întâi. Mulţi lasă neînvăţate lecţiile cele mai folositoare. Prin încurajarea spiritului de slujire neegoistă în cămin. pentru că nu au învăţat [353] adevărul că aceia care sunt fericiţi sunt aşa. îi va binecuvânta pe toţi cei cu care te asociezi. 2 Manuscris 129. Pacea interioară şi o conştiinţă lipsită de păcat înaintea lui Dumnezeu vor înviora şi vor întări intelectul. În ea este pace şi bucurie sfântă. – Îndeplinirea cu credincioşie a sarcinilor din cămin. Ce surpriză va fi aceasta pentru multe mame istovite şi suprasolicitate! Copiii şi tinerii să nu se simtă niciodată mulţumiţi. este cu adevărat înălţătoare. Ea are o putere vindecătoare şi va alina tainic şi pe nesimţite rănile sufletului şi chiar suferinţele trupului. Îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor de zi cu zi îi aduce adevăratului muncitor din cămin pace şi satisfacţie.2 Răsplătirile credincioşiei în împlinirea datoriilor din cămin. a căror înţelegere este esenţială pentru binele lor viitor. care nu lasă energiile morale într-o stare de amorţeală. va da tuturor organelor corpului un elan nestânjenit şi viguros. această pace va ajunge o stare naturală şi va reflecta preţioasele ei raze asupra tuturor celor din jurul tău. care vine din motive şi fapte curate şi sfinte. până când nu vor ajuta mâinile. Ca urmare. Aceia care neglijează să ia parte la responsabilităţile din cămin sunt apăsaţi de singurătate şi de nemulţumire. cu atât ea va creşte.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 261 parte din munca ei. pentru că iau parte la munca de zi cu zi pe care o fac mama şi ceilalţi membri ai familiei. Cu cât guşti mai mult din această linişte sufletească. ocupând o poziţie care aduce avantajele cele mai bune. fie ea oricât de simplă şi umilă. părinţii îşi apropie copiii de Hristos. Ea este o plăcere înviorătoare. Pacea sufletească. 1898. ci le 1 Manuscris 70. inima şi mintea obosită a mamei printr-o îndeplinire conştiincioasă a îndatoririlor căminului. spre a se reflecta din nou asupra ta.

p.2 1 Mărturii. Ei Îi slujesc lui Dumnezeu lucrând pentru oameni. iar acela care merge pe această cale sfântă este în siguranţă.1 În ceruri va fi activitate. 327. care aşteaptă să meargă într-un cer al lipsei [354] de activitate au idei greşite cu privire la ce anume este cerul. Pentru aceşti lucrători energici. o stare de nepăsare veşnică va fi supărătoare. deoarece vor avea tinereţea şi puterea nemuririi şi nu vor mai trebui să lupte împotriva păcatului şi împotriva lui Satana. p. 2. Calea plină de trudă care i-a fost rânduită creştinului pe pământ poate să fie grea şi obositoare. Pacea desăvârşită este un atribut ceresc pe care îl au îngerii. . Acei slujitori leneşi. vol. – Îngerii sunt nişte lucrători. Cerul nu va fi un loc plăcut pentru ei. 99. pentru cei care au dus lupta cea bună a credinţei.262 ÎNDRUMAREA COPILULUI trezeşte pentru o activitate crescândă. va fi un loc al unei odihne pline de slavă. 326. pentru cei obosiţi şi trudiţi. dar este onorată de urmele paşilor Mântuitorului. Creatorul nu a pregătit nici un loc pentru satisfacerea unei nepăsări păcătoase. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. Cerul este un loc de activitate intensă. şi totuşi.

1 Din stâlpul de nor. ei se vor dovedi nişte elevi buni în a învăţa să folosească uneltele. 2 Manuscris 24b. 1894. – Taţii să-i înveţe pe fiii lor să li se alăture în practicarea meseriilor. 4 Manuscris 45.CAPITOLUL 59 ÎNVĂŢAREA MESERIILOR FOLOSITOARE Fiecare copil trebuie să înveţe o meserie. aşa încât. cuvinte ale Scripturii.3 Învăţaţi copiii să folosească uneltele. – Când ajung la o vârstă potrivită. Este o mare greşeală a li se îngădui tinerilor să crească fără să înveţe o meserie. Domnul Isus i-a îndrumat pe evrei. punând în pericol viaţa multor tineri şi prejudiciind într-o mare măsură capacitatea lor de a fi folositori. să-i înveţe pe copiii lui să construiască. – Neglijenţa părinţilor în a le da o ocupaţie copiilor pe care şi-au asumat responsabilitatea de a-i aduce pe lume a avut ca rezultat un rău nespus. prin Moise. în care Domnul îi compară pe oameni cu o zidire a Sa. . Oamenii spun că solul nu răsplăteşte munca investită şi deplâng soarta aspră a acelora care mun1 Manuscris 121. 3 Signs of the Times. 19 august 1875. Dacă munca lor este făcută să fie interesantă. Agricultura trebuie să progreseze prin cunoaşterea ştiinţifică. să-i înveţe diferite meserii.4 Învăţaţi-i pe fii să practice agricultura.2 Trebuie să-i ajutaţi pe copiii voştri să înveţe o meserie. să poată trăi din munca lor. Învăţaţi-i pe tineri să fie hotărâţi în îndeplinirea datoriilor. dacă va fi necesar. copiilor să li se dea unelte. 1912. introducând mereu în învăţătura lui lecţii din Biblie. Dacă tatăl este tâmplar. 1901. aşa încât nici unul să nu fie lipsit de ocupaţie. să-i educe pe copiii lor să muncească. Fermierii să nu creadă că agricultura nu este o ocupaţie suficient de nobilă pentru fiii lor. [356] S-a declarat că agricultura nu este profitabilă.

i s-a dat o grădină pentru a o cultiva şi că mulţi dintre cei mai mari conducători ai lumii. cu adevărat floarea nobilimii ei. Dacă oamenii ar cunoaşte valoarea produselor pe care le aduce pământul – pe fiecare la timpul lor – s-ar face eforturi mai sârguitoare pentru cultivarea lui. au fost lucrători ai pământului.1 O educaţie de o valoare remarcabilă.3 Şcolile să ofere învăţătură în domeniul meseriilor folositoare. că primului om.2 [357] Produsele proaspete sunt de o valoare specială. Ar trebui să se întemeieze şcoli în care. 3 Dietă şi hrană. iar ei să înveţe că. conducătorul întregii lumi. – Familiile şi instituţiile ar trebui să înveţe să facă mai mult în ceea ce priveşte cultivarea şi ameliorarea solului. aşa cum este cazul celor ce lucrează pământul. . nu trebuie să ajungă nişte oameni aspri din fire… Să înveţe să semene la timp. – Nici o ramură a pregătirii practice nu este mai valoroasă ca agricultura.264 ÎNDRUMAREA COPILULUI cesc pământul… Totuşi. Iar în aceste zile ale trusturilor mamut şi ale competiţiei în afaceri. 312. s-ar vedea rezultate mult mai încurajatoare. să se ofere cele mai bune posibilităţi 1 Signs of the Times. Plugurile lor să facă brazde mai adânci şi mai largi. Toţi ar trebui să cunoască valoarea deosebită a fructelor şi legumelor proaspete din livadă şi din grădină. – Pregătirea practică merită o atenţie mult mai mare decât cea pe care a primit-o până acum. 13 august 1896. p. 2 Educaţia. dacă nişte persoane cu abilitate corespunzătoare s-ar ocupa de acest domeniu. Mulţi spun: „Noi am încercat agricultura şi ştim care sunt rezultatele”. Arătaţi-le ocaziile pe care le au printr-o asemenea viaţă… Cel care-şi câştigă existenţa prin agricultură scapă de multe ispite şi are nenumărate privilegii şi binecuvântări de care sunt lipsiţi cei a căror muncă se desfăşoară în oraşele mari. prin cultivarea pământului. 219. pe lângă cea mai înaltă cultură mintală şi morală. şi totuşi tocmai aceştia trebuie să înveţe cum să cultive solul şi să aplice în munca lor cunoştinţele din domeniul ştiinţei. p. să acorde atenţie vegetaţiei şi să urmeze planul pe care l-a rânduit Dumnezeu. ar studia solul şi ar învăţa cum să-l cultive şi să obţină recolte. Învăţătorul să atragă atenţia asupra declaraţiilor Bibliei despre agricultură: că a fost planul lui Dumnezeu ca omul să lucreze pământul. numai puţini se bucură de o independenţă atât de reală şi de o siguranţă atât de mare că vor fi răsplătiţi din belşug pentru munca lor. Ar trebui făcut un efort mai mare pentru a crea şi încuraja un interes în iniţiativele agricole.

tratarea celor bolnavi şi alte ramuri înrudite. Dacă una din cele două ar trebui să fie neglijată. fiind pregătite astfel pentru îndatoririle practice ale vieţii. cât şi puterile minţii. 83. 1887. p. 3. Aceşti copii şi tineri doresc educaţia cea mai bună. ar trebui să existe instituţii în care să poată deprinde diferite meserii care să le solicite atât musculatura.3 Poate că unii au avut parte de o educaţie greşită şi au avut idei greşite cu privire la educarea copiilor. p. care să le înveţe pe tinerele domnişoare cum să gătească. să repare hainele.4 1 Educaţia. anume. ateliere şi săli de tratament. 3 Mărturii. 84. este obligatoriu să ajungă foarte priceput în măcar una. Dacă tinerii ar trebui să aleagă un singur fel de educaţie. artă culinară sănătoasă.1 O educaţie de o valoare dublă. 156. sau ocupaţie. 4 Manuscris 19. cusut. iar fiecare gen de activitate să se afle sub îndrumarea unor instructori pricepuţi. educatori şi elevi. când părăseşte şcoala. confecţionarea de îmbrăcăminte igienică. în economie familială. p. Tinerele fete ar fi trebuit să fie învăţate să confecţioneze articole de îmbrăcăminte. Deşi fiecare om are nevoie de cunoştinţe generale în diferite meserii. şi cunoaşterea unei meserii pentru viaţă. să croiască. în acelaşi timp cu dobândirea unei culturi a minţii. iar voi trebuie să asociaţi munca fizică şi efortul intelectual – cele două trebuie să meargă împreună. cu toate dezavantajele pentru sănătate şi viaţă. 218. Pentru tineri. al manufacturii – acoperind cât se poate de multe tipuri de meserii – şi. – Ar fi trebuit să existe profesoare experimentate. vol. pentru ca elevii lor să poată beneficia de exerciţiul necesar pe [358] lângă orele de clasă… Astfel s-ar fi putut ajunge la o cunoaştere practică a vieţii. Fiecare tânăr. între cunoaşterea ştiinţelor. care ar fi alegerea care va aduce mai multe foloase? Răspundem fără ezitare: cea din urmă. Ar trebui să se ofere învăţătură în domeniul agriculturii. de asemenea. Ar trebui să se asigure grădini. Munca trebuie să aibă un ţel clar şi să fie efectuată cu conştiinciozitate. să fie neglijat studiul cărţilor. prin care să-şi câştige traiul. 2 Sfaturi pentru părinţi.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 265 pentru dezvoltarea fizică şi pregătirea practică într-o meserie. – Ar fi trebuit ca şcolile să fie în legătură cu diferite întreprinderi.2 Cunoaşterea unei meserii este mai valoroasă decât cunoaşterea ştiinţifică. . trebuie să fi dobândit cunoştinţele legate de o meserie.

. El nu a atras nici o atenţie asupra Sa. ca fiind o persoană remarcabilă. munca trebuie să fie făcută ca şi când Cel Infinit ar cerceta-o personal. în calitate de mecanic. încă mai trebuie să fie învăţată într-o măsură mai mare de urmaşii lui Hristos. octombrie 1876.1 1 Health Reformer. În cei treizeci de ani ai Săi de retragere în Nazaret. Isus a muncit şi S-a odihnit. prin acest fapt. aplicând învăţăturile creştinismului în ocupaţiile obişnuite ale vieţii. jumătate din dificultăţi sunt înlăturate. negustor. Dacă nu există nici un ochi care să critice munca noastră. unde poziţia lucrătorului este înţeleasă şi. – Este nevoie de mult mai mult har şi disciplină aspră a caracterului spre a lucra pentru Dumnezeu. sfinţind detaliile vieţii de zi cu zi şi aducând ocupaţiile lumeşti la standardul creştinismului biblic.266 ÎNDRUMAREA COPILULUI Isus a fost un exemplu de hărnicie. la fel ca şi contemporanii Săi umili. Să fim credincioşi în micile detalii ale ocupaţiei noastre. sau să învinuiască. Este nevoie de multă putere spirituală pentru a duce religia în atelierul de lucru [359] sau la birou. săptămână după săptămână şi an după an. a mâncat şi a dormit. Această lecţie esenţială de hărnicie în îndeplinirea datoriilor necesare ale vieţii. la fel cum am fi în treburile mai importante ale vieţii. nici o voce care să laude. şi totuşi era Răscumpărătorul lumii. decât spre a lucra într-o activitate misionară directă. oricât de umile ar fi. Cel adorat de îngeri. avocat sau fermier. îndeplinind tot timpul lucrarea Tatălui Său şi exemplificând o învăţătură care trebuia să rămână pentru omenire spre a fi imitată până la sfârşitul timpului.

p.2 Sănătatea să fie ocrotită. 2 Educaţia. îşi au sursa în minte. bune sau rele. ar trebui ca atenţia să fie îndreptată spre minunata adaptare a mijloacelor pentru atingerea ţelurilor. ghidând mişcările maşinăriei vii. Pe măsură ce interesul studentului creşte şi este îndrumat să înţeleagă importanţa cultivării fizice. 425. Toate organele fizice slujesc minţii.CAPITOLUL 60 CUNOAŞTEREA ŞI RESPECTAREA LEGILOR VIEŢII Minunile organismului omenesc. p. Tot ce promovează [361] sănătatea fizică promovează şi dezvoltarea unei minţi puternice şi a unui caracter bine echilibrat. Mintea este cea care se închină lui Dumnezeu şi ne leagă de lucrurile cereşti. activitatea armonioasă a diferitelor organe şi dependenţa care există între ele.1 Când mecanismul corpului este studiat. pentru ca acolo să locuiască Duhul Său cel Sfânt. – Deoarece mintea şi sufletul se exprimă prin intermediul trupului. . cât şi cea spirituală depind într-o mare măsură de activitate şi de tăria fizică. Ea este „în mod tainic lucrată”. nimeni nu poate înţelege tot 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. iar Cuvântul Său spune că noi suntem „o făptură aşa de minunată”. În lipsa sănătăţii. 198. atât vigoarea mintală. Cu toate acestea. – Noi suntem lucrarea iscusită a lui Dumnezeu. 426. profesorul poate face foarte mult pentru asigurarea unei dezvoltări bune şi a unor obiceiuri corecte. un templu pe care Domnul Însuşi l-a pregătit. El a pregătit această locuinţă vie pentru mintea noastră. sunt atât de mulţi care petrec toată viaţa fără a învăţa despre organismul care conţine această comoară. Mintea controlează omul în întregime. iar nervii sunt mesagerii care transmit comenzile sale tuturor părţilor trupului. Toate faptele noastre.

197. 1 Idem. p. Mulţi. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. chiar şi în ţările cele mai civilizate şi mai favorizate. – Învăţaţi-i pe copii să judece de la cauză la efect. 5 Divina Vindecare. ar trebui să li se acorde mult mai multă atenţie decât primesc ele de obicei. p. Conştiinţa trebuie să fie sensibilizată faţă de datoria de a aplica principiile reformei adevărate.4 Studierea măsurilor de prevenire. Rasa umană degenerează… Cele mai multe dintre relele care provoacă nenorocirea şi ruina rasei umane pot fi împiedicate. – Mulţi nu sunt dispuşi să depună efortul necesar pentru a învăţa legile vieţii şi mijloacele simple care pot fi folosite pentru refacerea sănătăţii. 380. ei nu caută să-şi corecteze aceste greşeli. 112. sunt jalnic de neştiutori cu privire la sănătate şi temperanţă. aşa cum se aplică ele în alimentaţie. Când boala este rezultatul călcării legilor naturale. 4 Educaţia. [362] boala şi degenerarea care există în zilele noastre. ca şi când nu ar fi esenţial. 117.268 ÎNDRUMAREA COPILULUI atât de clar şi nici nu-şi poate împlini tot atât de bine îndatoririle pe care le are faţă de sine. p.2 Trebuie să ne educăm nu numai pentru a trăi în armonie cu legile sănătăţii. puţin aici.5 Învăţaţi-i pe copii să judece de la cauză la efect. ci şi pentru a-i învăţa pe alţii o cale mai bună. 195. puţin acolo. Ei trebuie să fie educaţi şi să primească învăţătură după învăţătură. – Prea puţină atenţie este acordată cauzelor care duc la moartea. . Ca urmare. faţă de semenii lui şi faţă de Creatorul său. îngrijirea copiilor. Arătaţi-le că. tratamentul celor bolnavi şi în multe lucruri asemănătoare. Acest domeniu nu trebuie să fie trecut cu vederea. dacă vor călca legile fiinţei lor. iar puterea de a lupta împotriva lor depinde într-o mare măsură de părinţi. La temelia întregului efort educaţional ar trebui să se afle cunoaşterea fiziologiei şi a igienei. chiar şi dintre aceia care pretind a crede adevărurile speciale pentru timpul acesta. Ei nu se aşază într-o relaţie corectă cu viaţa.1 Mulţi nu sunt dispuşi să studieze legile sănătăţii. mişcare fizică.3 Principiilor de igienă. sănătatea ar trebui păzită cu tot aşa de multă credincioşie ca şi caracterul. p. 3 Idem. 113. p. pentru că fiecare familie are nevoie să fie atenţionată cu privire la subiectul sănătăţii. iar apoi să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu.

– Există lucruri care nu sunt incluse în studiul fiziologiei. tinerii ar trebui să fie învăţaţi că legile naturii sunt legile lui Dumnezeu – sunt divine. muşchi şi fibră a corpului. nu vă descurajaţi. 196. Fiecare călcare a acestor legi. Pe măsură ce elevii cresc. p. învăţăturile în acest domeniu trebuie să fie continuate. Dumnezeu a scris legile care guvernează organismul nostru pe fiecare nerv. În acelaşi fel poate fi înţeleasă necesitatea curăţeniei şi pot fi furnizate utilităţile necesare.4 Cunoaşterea legilor naturii este necesară. din neglijenţă sau cu bună ştiinţă. dacă nu sunt aplicate. până când sunt pregătiţi să aibă grijă de trupul lor. prin păstrarea puterii fiecărui organ. este un 1 Sfaturi pentru părinţi. – Cel care studiază fiziologia ar trebui să fie învăţat că obiectul studiului său nu este doar acela de a dobândi o cunoaştere [363] a teoriei şi a principiilor.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 269 vor trebui să plătească cu suferinţă. p. dacă nu-şi va folosi corect plămânii. Dacă nu veţi observa o îmbunătăţire aşa de rapidă pe cât doriţi. educatori şi elevi.2 Învăţătura să fie progresivă. dar care ar trebui să fie luate în consideraţie – lucruri care au pentru student o valoare cu mult mai mare decât numeroasele detalii tehnice. Lucrarea trebuie să fie începută de mamă în cămin şi dusă mai departe cu credincioşie în şcoală. dar. dar totul va fi fără folos. 3 Educaţia. Dacă se rezumă la atât. Cerinţa legată de predarea acestor principii este ca elevul să fie convins de importanţa lor.3 Cunoaşterea teoretică nu este suficientă. – Prin lecţii simple şi uşoare. şi să fie învăţaţi cum să facă faţă bolilor obişnuite şi accidentelor. copiii ar trebui să fie învăţaţi de timpuriu noţiunile elementare de fiziologie şi igienă. cât şi spiritual. . 2 Idem. insistând până ce veţi obţine biruinţa. p. Ei trebuie să înţeleagă importanţa feririi de boală. 4 Idem. O înţelegere a ştiinţei sănătăţii este o protecţie faţă de multele rele care cresc fără încetare. Poate că înţelege importanţa ventilaţiei. Ca principiu fundamental al educaţiei în aceste ramuri. 126. va suferi consecinţele respiraţiei defectuoase. care se predau în mod obişnuit în cadrul acestui subiect.1 Aceia care studiază şi aplică principiile unei vieţuiri corecte vor fi mult binecuvântaţi atât fizic. 200. 138. astfel încât să le pună conştiincios în practică. ci învăţaţi-i în continuare cu răbdare. iar camera este aerisită. nu-i va fi de mare folos. p. în aceeaşi măsură ca poruncile Decalogului.

Profesorul trebuie să-i înveţe pe studenţi despre acest lucru prin exemplu şi învăţătură. 24 august 1893. 197. se află o poziţie corectă atât când stăm jos. Elevii să nu-şi formeze obiceiul de sta până la miezul nopţii şi [364] a dormi ziua. p. demnitatea şi stăpânirea de sine. – Trebuie să se insiste asupra obiceiurilor corecte cu privire la mâncare. 205.6 1 Idem. sau care va istovi puterile noastre în vreun fel. la şcoală trebuie să-şi corecteze acest obicei. 3 Sfaturi pentru părinţi. Mesele părinţilor creştini nu trebuie să fie încărcate cu alimente care conţin condimente. 126. de curajul şi încrederea în sine. Întrucât lucrarea de refacere a trupului are loc în timpul orelor de odihnă. Dacă aşa au fost obişnuiţi să facă acasă. mai cu seamă în tinereţe. Atunci ei se vor scula dimineaţa învioraţi şi plini de putere pentru activităţile zilei. ci şi de cele intelectuale şi morale. . p. 196. p. Trebuie să facem totul pentru a ne menţine sănătatea. băutură şi îmbrăcăminte.3 Înţelegerea obiceiurilor corecte pentru sănătate. 2 Idem. este esenţial. şi El doreşte ca omul să beneficieze nu numai de avantajele fizice. cât de necesar este să se ofere o cunoaştere temeinică a acestor legi!1 Regularitate în mâncare şi dormit. de harul. care sunt ale Sale. cât şi când stăm în picioare. 198. – Printre primele lucruri pe care ar trebui să le urmărim. ca să avem o atitudine plăcută. Arătaţi ce înseamnă o poziţie corectă şi insistaţi ca aceasta să fie menţinută. p.5 Importanţa unei poziţii corecte. p. Copiii trebuie să fie păziţi de îngăduirea apetitului şi îndeosebi de folosirea stimulentelor şi a narcoticelor.2 Programarea orelor de odihnă să nu fie făcută la întâmplare.4 Să nu îngăduim nici un obicei care va slăbi puterea fizică sau mintală.270 ÎNDRUMAREA COPILULUI păcat împotriva Creatorului nostru. ca somnul să fie regulat şi îndestulător. Prin urmare. pe care tinde să le promoveze. mergând la culcare la o oră potrivită. 297. 6 Educaţia. Dumnezeu l-a făcut pe om vertical. 5 The Youth’s Instructor. educatori şi elevi. o minte limpede şi capabilă să facă deosebirea între sfânt şi profan şi ca să-L cinstim pe Dumnezeu în trupul şi spiritul nostru. – Nu ar trebui să fie trecută cu vederea regularitatea timpului de masă şi de culcare. 4 Idem. Obiceiurile rele îi fac pe tineri mai puţin sensibili faţă de învăţătura Bibliei. printr-o ţinută verticală. în mare măsură.

33) este o lecţie de care 1 Idem. Astfel trupul este reîmprospătat. [365] să respire corect. stimulează pofta de mâncare. [366] igienei din dormitor şi bucătărie. liniştit. În acest fel.1 Trei elemente esenţiale pentru fericirea familiei.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 271 Respiraţia şi cultivarea vocii. fie în picioare. mai bine decât ar face-o mobilierul scump din salon. profesorul sârguincios se va folosi de orice ocazie pentru a arăta necesitatea curăţeniei desăvârşite atât în obiceiurile personale. 198. 199. o bucătărie desăvârşit de curată şi o masă aranjată cu gust şi cu alimente hrănitoare şi sănătoase vor asigura fericirea familiei şi aprecierea oricărui oaspete raţional. fie aşezat. Este mai probabil ca o persoană care stă cu spatele drept. şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea” (Luca 12. să se acorde atenţie razelor de soare şi aerisirii. pot fi prevenite oboseala excesivă şi bolile serioase ale gâtului şi plămânilor. după poziţia corectă. Ar trebui să se acorde o mare atenţie articulării distincte a cuvintelor. – Următoarele ca importanţă. cât şi în mediul ambiant. Acest lucru nu numai că va favoriza sănătatea. Învăţaţi-i pe elevi că un dormitor sănătos. De asemenea. dar va contribui mult la eficienţa şi modul agreabil în care se va desfăşura munca studentului. ajută digestia şi provoacă un somn profund. a pericolului de îmbolnăvire. iar mintea este calmată şi odihnită. Pentru a asigura un flux verbal corect când vorbiţi sau citiţi cu glas tare. Ar trebui să se insiste asupra părţii practice în timp ce se arată importanţa respiraţiei profunde. bine modulat. Arătaţi cum acţiunea sănătoasă a organelor respiratorii promovează circulaţia sângelui. în acest fel. Muşchii abdominali să fie cei solicitaţi. nu cei ai gâtului. Faptul că „viaţa este mai mult decât hrana. – În studiul igienei. aveţi grijă ca muşchii abdominali să participe în procesul respiraţiei şi organele respiratorii să nu fie jenate în nici un fel. sunt respiraţia şi cultivarea vocii. Să se facă exerciţii care o promovează şi să se urmărească deprinderea obiceiului… Cultivarea vocii are un loc important în educaţia fizică. Dar profesorul ar trebui să procedeze astfel încât elevii lui să fie convinşi de importanţa respiraţiei adânci. . Să fie subliniată valoarea băii zilnice pentru favorizarea sănătăţii şi stimularea activităţii intelectului. înviorează întregul organism. unui ton vocal blând. p. întrucât are ca efecte întărirea şi dezvoltarea capacităţii pulmonare şi înlăturarea. şi să se evite un flux verbal exagerat.

Cel care a cedat îngăduinţelor dăunătoare trebuie să facă sacrificii. Cei care perseverează în ascultarea de legile naturii vor culege răsplata în sănătate trupească şi mintală. exerciţiul fizic. Fiecare om ar trebui să aibă cunoştinţe despre mijloacele de refacere ale organismului şi despre modul în care să le folosească. încrederea în puterea divină – acestea sunt adevăratele remedii. Trebuie să am înţelepciunea de a fi un bun apărător al corpului meu. iar celui nerăbdător i se pare lent.2 Un cod cuprinzător. Nu mă voi lipsi de mişcare fizică şi aer. există un punct care necesită consideraţie atentă şi deplină. 2 Divina Vindecare. Folosirea remediilor naturale necesită un efort şi o îngrijire. lucru care îl va ajuta pe cel cunoscător să folosească într-o modalitate corectă aceste informaţii. Trebuie să mănânc acele lucruri care îmi vor face bine din punct de vedere fizic şi să am o grijă deosebită. pe care mulţi nu sunt dispuşi să le exercite. chiar esenţial. 200. Trebuie să mă cunosc bine pe mine însumi. dacă voi lăsa ca picioarele şi mâinile să-mi fie reci şi astfel sângele de la extremităţi să fie condus înapoi la creier şi organele interne. cumpătarea. care va produce un sânge de 1 Idem. Voi mânca regulat hrana cea mai sănătoasă. Voi fi neînţelept. ca să-l pot păstra în cea mai bună stare de sănătate. p. cât şi să ai o pregătire practică în acest scop. folosirea apei. dacă îmi voi îngădui să mă aşez în curent de aer. Trebuie să vreau să învăţ mereu cum să am grijă de această clădire. 127. expunându-mă eu însumi răcelii. alimentaţia corespunzătoare.1 Străduiţi-vă să înţelegeţi remediile naturii. mă voi dovedi un ispravnic necredincios. odihna. – Cu privire la ce putem face pentru noi înşine. trebuie să-mi protejez întotdeauna picioarele. trupul pe care mi l-a dat [367] Dumnezeu. îşi duce până la capăt lucrarea cu înţelepciune şi eficienţă. Pe vreme umedă. se va vedea că organismul. lumina solară. .272 ÎNDRUMAREA COPILULUI este nevoie astăzi tot aşa de mult ca şi acum optsprezece secole. nestingherit. Voi folosi din plin lumina soarelui. până la urmă. – Aerul curat. pentru ca îmbrăcămintea să-mi asigure o circulaţie sănătoasă a sângelui. Voi face un lucru neînţelept. p. dacă voi intra într-o cameră rece atunci când sunt transpirat. Procesul de vindecare şi de refacere a organismului este treptat. Este foarte important. să înţelegi principiile implicate în tratarea celor bolnavi. Totuşi. când a fost dată de Învăţătorul divin.

Toţi cei care înţeleg legile sănătăţii ar trebui să-şi dea seama de obligaţia pe care o au de a respecta aceste legi pe care Dumnezeu le-a aşezat în făpturile lor. 310. – Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată de Hristos şi nu avem libertatea de a face tot ce dorim cu ele. Dacă voi călca legile pe care le-a pus Dumnezeu în fiinţa mea. apa curată şi lumina soarelui. şi nu voi munci necumpătat. p. trebuie să mă pocăiesc şi să o iau de la început. Să răspundem individual înaintea lui Dumnezeu pentru obiceiurile şi practicile noastre. aşezându-mă sub călăuzirea doctorilor pe care mi i-a lăsat Dumnezeu – aerul curat. cea preţioasă şi aducătoare de vindecare. . 230 2 Divina Vindecare. p. dacă stă în puterea mea să fac acest lucru. Ascultarea de legile sănătăţii trebuie să fie considerată ca o datorie personală.1 Suntem responsabili faţă de Dumnezeu. Noi înşine trebuie să suferim rezultatele călcării Legii. întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nu este: „Care este obiceiul lumii?”. ci „Cum voi trata eu templul trupului pe care mi l-a dat Dumnezeu?”2 1 Lucrarea misionară medicală. Prin urmare.IMPORTANŢA PRINCIPALĂ A DEZVOLTĂRII FIZICE 273 cea mai bună calitate.

Dacă este necesar. apetisante şi gustoase. p. Printr-o mâncare nesănătoasă şi preparată necorespunzător. cât şi dezvoltarea copilului. – Nu poate exista o ocupaţie mai importantă decât aceea a treburilor casnice. fericirea în viaţă este strâns legată de credincioşia în îndatoririle obişnuite. prin pregătirea unor alimente potrivite pentru nevoile trupului. 158.3 [372] 1∗ Notă: Dietă şi hrană prezintă sfaturi detaliate cu privire la subiectul alimentaţiei sănătoase. . Astfel. să croiască veşminte potrivite şi să-şi îndeplinească eficient numeroasele datorii care ţin de gospodărie. fiind în acelaşi timp. 2 Mărturii.2 Este esenţial ca fiecare tânăr să cunoască îndeaproape îndatoririle de zi cu zi. Pe de altă parte. ea poate realiza tot atât de mult în direcţia binelui. 3 Educaţia. a algebrei sau chiar a pianului.SECŢIUNEA A XIV-A PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE CAPITOLUL 61 GOSPODINA ÎN BUCĂTĂRIE1∗ Înalta chemare a gospodinei. dar este indispensabil ca ea să înveţe să facă pâine bună. 3. cât poate realiza şi în cea a răului. în multe privinţe. 216. vol. Este nevoie de inteligenţă şi experienţă pentru a găti bine şi a pune pe masă o hrană sănătoasă. ea poate să împiedice şi chiar să ruineze atât capacitatea de a fi folositor a unui adult. Cea care pregăteşte alimentele care vor intra în stomacul nostru spre a fi transformate în sângele care hrăneşte organismul ocupă o poziţie dintre cele mai importate şi mai înalte. p. Nu este nimic mai important pentru sănătatea şi fericirea întregii familii decât priceperea şi cunoaşterea celei ce găteşte. într-o modalitate îmbietoare. o tânără se poate dispensa de cunoaşterea limbii franceze.

pregătite în acelaşi fel. dar pentru a le face să fie gustoase şi hrănitoare este nevoie de talent. chiar dacă aş avea patruzeci de ani. La temelia păstrării sănătăţii oamenilor este lucrarea misionară medicală a gătitului corect. Aş urma acest curs. Multe mame trebuie să ia lecţii de gătit pentru a putea pune pe masa familiilor lor o mâncare bine pregătită şi servită atrăgător. Aceleaşi feluri de mâncare. trebuie să fie remediată lipsa de cunoaştere în domeniul bucătăriei sănătoase. Să nu credeţi că timpul dedicat [373] obţinerii unei cunoştinţe şi experienţe cuprinzătoare în domeniul pregătirii unor alimente sănătoase şi gustoase este un timp pierdut. dacă este necesar. – Adesea. să pună în practică tot ce au învăţat.3 Atât varietatea. femeile trebuie să studieze. cu răbdare. până când aş ajunge stăpână pe meserie – o bucătăreasă îndemânatică şi pricepută. Pentru a învăţa cum să gătească.1 Căutaţi să ajungeţi nişte maestre ale artei gătitului. căci pentru a produce un sânge bun. le-aş spune: Este timpul să aduceţi la viaţă energiile voastre latente şi să începeţi să învăţaţi. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. Oamenii suferă din cauză că nu se preocupă de acest lucru. – Alimentele să fie pregătite simplu şi sănătos. – Ştiinţa gătitului nu este o treabă măruntă… Această artă ar trebui să fie privită ca fiind cea mai valoroasă dintre toate artele. 263. este datoria voastră să învăţaţi cum să-i purtaţi de grijă corespunzător. 370. reformarea sănătăţii devine deformarea sănătăţii prin prepararea unei mâncări lipsite de gust. p. Adesea. timp de o săptămână. . Acestora le-aş spune: Eu aş merge la cea mai bună bucătăreasă pe care aş putea s-o găsesc în ţară şi aş rămâne acolo. Înainte de a avea succes în reforma sănătăţii. Ar trebui să primească mai multă atenţie. – Hrana ar trebui să fie variată. Indiferent cât de îndelungată ar fi experienţa pe care o aveţi în domeniul gătitului.2 Studiu şi practică. 49. Bucătăresele bune sunt puţine. 2 Mărturii. vol. surorile noastre nu ştiu cum să gătească. nu ar trebui 1 Dietă şi hrană.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 275 Ştiinţa gătitului este o artă esenţială. dacă încă mai aveţi responsabilităţile unei familii. Unor asemenea oameni. cât şi simplitatea sunt esenţiale. Este datoria voastră să ştiţi cum să gătiţi şi să le învăţaţi pe fiicele voastre cum să gătească. 2. p. pentru că este aşa de strâns legată de viaţă. organismul cere o hrană bună. şi apoi. p.

. 73.3 Rezultatele unui gătit necorespunzător. moda şi parada îşi exercită influenţa dăunătoare. pentru a avea ţesuturi de bună calitate. dar obiceiul acesta este distrugător pentru sănătate. 48. pier mai mulţi decât îşi dau seama. Servirea unei mari varietăţi de feluri de mâncare consumă timp. fără a avea nici un rezultat bun. 302. Astfel. p. Pe multe morminte. Dacă faceţi aşa. Acest fel de gătit răvăşeşte organismul [374] şi produce boli. 300. iar aceasta să fie pregătită cu o asemenea îndemânare.4 Hrana săracă şi gătită necorespunzător strică sângele.5 Învăţaţi-i pe copiii voştri cum să gătească. – Nu neglijaţi să-i învăţaţi pe copiii voştri cum să gătească mâncarea.2 Chiar şi în aranjamentul de pe masă. le împărtăşiţi principiile de care au nevoie în educaţia religioasă. 49. cât şi prin exemplu… Ar fi mult mai bine pentru sănătatea familiei.276 ÎNDRUMAREA COPILULUI să apară pe masă zi după zi. 4 Idem. slăbind organele care îl produc. lucrurile cereşti nu pot fi înţelese cu uşurinţă. p. – Gătitul necorespunzător al alimentelor epuizează energiile a mii de oameni. În starea aceasta. trebuie să avem o hrană bună. ar putea fi scris: „Mort din pricina hranei necorespunzătoare”. aducând odată cu ea o stare de iritare nervoasă şi o dispoziţie neplăcută. încât să se adapteze cel mai bine nevoilor organismului. Felurile de mâncare sunt consumate cu mai multă plăcere. cât şi sănătoasă. p. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. Cei care gătesc au o datorie religioasă de a învăţa să pregătească o hrană sănătoasă şi într-o varietate de modalităţi. Este o modă pe care oamenii inteligenţi ar trebui să o condamne atât prin învăţătură. „mort din cauza stomacului epuizat”.1 Trupurile noastre sunt construite din ce mâncăm şi. Când le predaţi copiilor 1 Divina Vindecare. 5 Divina Vindecare. Puţini îşi dau seama cât de mulţi pier din această cauză. Pregătirea sănătoasă a hranei ajunge să ocupe un loc secundar. aşa încât să fie atât gustoasă. şi la fiecare masă. 49. Victimele gătitului necorespunzător se numără cu miile şi zecile de mii. p. bani şi muncă obositoare. p. Poate că este la modă să avem şase feluri de mâncare la o masă. 3 Idem. Ea deranjează organismul şi provoacă boala. dacă pregătirile pentru masă ar fi mai simple. iar organismul este mai bine hrănit când hrana este variată.

684. al cuvintelor voioase. Deja descurajarea îşi face lucrarea şi le ispiteşte să spună: „Este inutil. iar munca să fie făcută cât se poate de plăcută. p. Ele trebuie să fie instruite cu răbdare. în loc să-şi dea silinţa să-i înveţe pe copii şi să le suporte greşelile din perioada în care învaţă. pline de speranţă. Când fiicele lor greşesc. de două ori. – Mamele trebuie să-şi ia fetele cu ele în bucătărie încă de când sunt foarte mici şi să le înveţe arta de a găti. cu iubire. de felul: „Nu contează [375] ce greşeli ai făcut. de trei ori.4 1 Mărturii. 684. şi eu pun la îndoială religia acelei categorii de persoane care sunt prea nepricepute şi prea nepăsătoare pentru a învăţa să gătească. ele le trimit în altă parte. ele preferă să facă singure totul. 2. p. Aici mama a greşit mult. Mamele nu pot aştepta ca fetele să înţeleagă tainele gospodăriei fără a le învăţa. Într-o bună pregătire a mâncării există religie. 4 Idem. Fii foarte atentă şi vei reuşi cu siguranţă”. Voinţa ajunge să slăbească. 537. Se cere pricepere spre a face o pâine bună. Gândeşte-te la ce faci. p. – Multe mame nu îşi dau seama de importanţa acestei ramuri a educaţiei şi. astfel încât ele să poată obţine. cu vorbe de încurajare şi aprobare. sunt respinse cele dintâi străduinţe ale celei care vrea să înveţe şi primul eşec îi nimiceşte interesul şi zelul de a învăţa într-o asemenea măsură. lucru care să se vadă pe chipul voios al mamei. 685. nu le criticaţi. nici cealaltă. . vol. Ea ar fi trebuit să-şi înveţe fiicele cu răbdare. dar să nu gătească. Încearcă din nou. Nu poţi să faci nici aceasta. 2 Idem. Eu nu pot face asta”.2 Dacă fetele greşesc o dată. Ea are nevoie de stimulentul încurajării. vol. 3 Idem. 685. încât este îngrozită să mai încerce şi îşi va propune să coasă. voi puneţi temelia pentru cele mai folositoare ramuri ale educaţiei. Acum doar înveţi şi te poţi aştepta să faci greşeli.1 Învăţaţi-le cu răbdare şi voioşie. spunându-le: „Nu are rost. să tricoteze. Acum nu este timpul pentru critică. Mai mult mă încurci şi îmi faci necazuri decât să mă ajuţi”. În acest fel. să se ocupe de curăţenia în casă – orice altceva. acea experienţă care să îndepărteze stângăcia şi neîndemânarea şi să îndrepte mişcările lipsite de iscusinţă ale bucătăresei neexperimentate. p. 1.3 Cum pot fi nimicite interesul şi zelul. prin practică.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 277 voştri lecţii de fiziologie şi îi învăţaţi cum să gătească simplu şi cu pricepere.

302. economie şi tact reprezintă o comoară. voi ridicaţi în jurul lor o barieră care le va feri de nesăbuinţa şi viciul în care ar putea fi ispitite să cadă. educatori şi elevi. dacă ştiu să gătească. 2 Idem. multe fete care se mărită şi au în grijă familiile lor au doar o idee vagă despre îndatoririle care îi revin unei soţii şi mame. 370.5 Atât tinerii. Folosiţi mai mult alimente uscate. aceste cunoştinţe sunt folositoare în practică. p. ocupă locul cel mai important printre ajutoarele familiei mele. p. – În orice sector al artei culinare. 2. p. aceste resturi să nu fie pierdute. – Tinerele trebuie învăţate în amănunţime în domeniul gătitului. o apreciez pe dactilografa mea. – Bărbaţii trebuie să înţeleagă pregătirea simplă şi sănătoasă a alimentelor la fel ca femeile. din acest motiv. 313. 6 Sfaturi pentru părinţi. 684. 683. – Când le învăţaţi [pe fiicele voastre] arta gătitului. vol.4 Bărbaţii trebuie să înveţe să gătească la fel ca femeile. p. 3 Divina Vindecare.1 Eu o preţuiesc pe croitoreasa mea. şi atunci. 323. 5 Divina Vindecare. Această abilitate. 370. cât şi tinerele trebuie să fie învăţaţi cum să gătească economic şi cum să se renunţe la orice fel de alimente din carne.6 Învăţaţi să faceţi economie şi să evitaţi risipa. care ştie bine cum să pregătească hrana spre a întreţine viaţa şi a hrăni creierul. dar bucătăreasa mea. pot folosi această cunoştinţă într-un scop bun. într-un anume fel. ridicaţi o barieră împotriva viciului. p. Este o ramură a educaţiei care are o influenţă directă asupra vieţii omeneşti. Treburile îi cheamă adesea acolo unde nu pot găsi o hrană sănătoasă. p. . vol. 2. 4 Mărturii. oasele şi muşchii. pregătiţi mai puţină mâncare. În anotimpurile mai calde. Oricare ar fi împrejurările vieţii. 1 Idem. Urmăriţi ca.2 [376] Tinerele cred că este înjositor să găteşti şi să faci tot felul de alte lucruri legate de gospodărie şi. aspectul care trebuie să fie luat în considerare este: „Cum ar trebui pregătită mâncarea într-un mod natural şi mai puţin costisitor? Să se caute cu grijă ca resturile de la masă să nu fie irosite.278 ÎNDRUMAREA COPILULUI Pregătirea cea mai necesară pe care tinerele o pot realiza pentru viaţa practică. Există multe familii sărace care.3 În felul acesta. îndeosebi asupra vieţii celor mai dragi.

fie că mâncaţi. Sunt risipite aşa de multe lucruri mărunte. 2 Mărturii. 258. fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru [377] slava lui Dumnezeu”.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 279 deşi abia dacă au ce mânca. p. 360.1 Întrebări serioase pentru reflecţie. 2. vol. Procedaţi voi aşa. când pregătiţi mâncarea şi vă invitaţi familia la masă? Puneţi voi înaintea copiilor voştri doar alimentele despre care ştiţi vă vor produce sângele cel mai bun? Vor păstra acele alimente organismul lor în starea cea mai bună? Îi va pune acea mâncare în relaţia cea mai bună cu viaţa şi sănătatea? Sau. p. fără a ţine cont de binele lor viitor. fie că beţi. 359. pot fi adesea luminate în privinţa motivului pentru care sunt sărace. . – „Deci. le oferiţi o hrană nesănătoasă. stimulatoare şi iritantă?2 1 Dietă şi hrană.

Mana cu care i-a hrănit în pustie era de o aşa natură. Când sunt conduse de o minte sfinţită.3 [379] Începeţi prin a corecta hrănirea copilului mic. iar atunci când i-au fost date omului. . Este un proces minunat. Dumnezeu a căutat binele lor cel mai înalt. 2 Educaţia. aşa încât acestea să contribuie la fericirea noastră. 3 Divina Vindecare.CAPITOLUL 62 A MÂNCA PENTRU A TRĂI Dumnezeu a plănuit înclinaţiile şi gusturile. dar acest proces continuă fără încetare. Fiecare organ al corpului îşi cere partea lui. 38.. Ţesuturile corpului se distrug neîncetat. p. nervii le cer pe ale lor. Intenţia lui Dumnezeu a fost ca raţiunea să domine gusturile. 12. – Educaţia israeliţilor includea toate obiceiurile lor de vieţuire. – Nu vom putea preţui niciodată îndeajuns importanţa formării unor obiceiuri corecte de 1 Temperanţa. care este reparată din hrana noastră. mintală şi morală… În ciuda greutăţilor vieţii duse de ei în pustie. muşchi sau ţesut. nu era nici unul anemic în vreunul din triburile lor.. 295. au fost rânduite de Dumnezeu. erau curate şi sfinte. încât să le sporească puterea fizică. chiar şi atunci când S-a îngrijit de mâncarea lor. – Trupul nostru este construit din alimentele pe care le consumăm. oasele.2 Trupul este construit din alimentele pe care le consumăm.1 Un subiect al grijii divine. muşchii. p. p. Tot ce era legat de bunăstarea lor era subiectul grijii divine şi intra în sfera de acţiune a Legii divine. – Înclinaţiile şi gusturile noastre naturale. fiecare mişcare a fiecărui organ are ca rezultat degradarea. ele Îi sunt închinate Domnului. dând viaţă şi tărie fiecărui nerv. care transformă hrana în sânge şi foloseşte acest sânge pentru a reconstrui diferite părţi ale corpului. Creierului trebuie să i se dea porţia.

2 Capacităţile spirituale.1 Educaţi gusturile şi pofta. Copilului ar trebui să i se dea să mănânce numai la intervale regulate şi din ce în ce mai rar. cât şi cele intelectuale şi fizice suferă sub influenţa hranei nesănătoase. pe măsură ce creşte. fructele. Micuţii au nevoie să înveţe că mănâncă pentru a trăi. trebuie să studiem planul originar al lui Dumnezeu pentru alimentaţia omului. trebuie să se aibă mare grijă în educarea gusturilor şi a poftelor lor. Atât puterile spirituale. dar vor pune şi temelia obiceiurilor care vor fi o binecuvântare pentru ei în anii următori. fără a ţine cont de sănătatea lor.4 1 Idem. Ele îşi văd copiii crescând [380] cu o minte şi un caracter nepotrivite pentru a îndeplini un rol nobil şi folositor în societate sau în familie. p. 4 Divina Vindecare. – Mamele care satisfac dorinţele copiilor lor cu preţul sănătăţii şi al bunei dispoziţii seamănă seminţele răului. p. Grija şi regularitatea meselor pentru cei mici nu numai că le vor asigura sănătatea şi vor avea ca rezultat faptul că vor sta cuminţi şi liniştiţi.3 Alegeţi alimentele cele mai bune. urmată de boală… Părinţii ar trebui să educe poftele copiilor lor şi să nu le îngăduie folosirea alimentelor nesănătoase. . 2 Idem. – Când copiii trec de perioada prunciei. Pregătirea ar trebui să înceapă când copilul este încă sugar. în braţele mamei sale. 296. li se permite să mănânce tot ce doresc şi când doresc. Osteneala şi banii atât de des aruncaţi pe dulciuri nehrănitoare îi aduc pe cei mici la concluzia că obiectivul cel mai înalt în viaţă şi lucrul care oferă cea mai mare fericire este acela de a putea să-ţi satisfaci pofta. Adesea. el nefiind în stare să le digere. Conştiinţa este inhibată. Nu ar trebui să i se dea dulciuri sau alimentele pe care le consumă cei mari. p. Rezultatul acestei educaţii este lăcomia. care vor creşte şi vor da rod. 384. nu trăiesc pentru a mânca.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 281 alimentare la copii. Acela care l-a creat pe om şi îi înţelege nevoile a stabilit şi hrana pentru Adam… Cerealele. – Pentru a şti care sunt cele mai bune alimente. Mamele care procedează aşa culeg cu amărăciune roadele seminţei pe care au semănat-o. 3 Dietă şi hrană. 383. p. 295. iar receptivitatea faţă de impresiile bune este prejudiciată. 230. iar vigoarea intelectuală şi cea fizică sunt sacrificate. Îngăduinţa de sine creşte o dată cu creşterea copiilor. intelectuale şi fizice sunt influenţate de alimentaţie. nucile şi legumele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru.

92. binevoitorul nostru Părinte Ceresc spune că putem mânca după plăcere. El a desfăşurat înaintea lui roadele pământului – o varietate bogată de alimente care sunt bune la gust şi hrănitoare pentru organism. alimentaţia cea mai sănătoasă. felii de şuncă acoperite cu piper negru. 295. La masa de prânz. iar ei ajung să poftească alimente din carne. cafea 1 Dietă şi hrană. Era pâine din făină albă. dacă nu aveau carne şi prăjitură. alături de lapte sau smântână. apetitul a ajuns pervertit. stimulatoare. temându-se că dragii de copii nu vor reuşi să mai termine masa. pofta nu este o călăuză sigură.2 [381] Copiii care şi-au satisfăcut un apetit needucat. – Dumnezeu i-a oferit omului mijloace abundente pentru satisfacerea unui apetit nepervertit. pregătite într-un mod simplu. Acestea hrănesc corpul şi dau intelectului o vigoare şi o putere de rezistenţă care nu sunt produse de o alimentaţie excitantă. Prin obiceiuri greşite de alimentaţie. Despre acestea. în general. deoarece pofta cere felul de mâncare de care are nevoie organismul”. constituie. p. în loc să aducă tărie… Boala şi suferinţa care se întâlnesc la orice pas sunt cauzate. – Ar trebui să fie alese alimentele care furnizează cel mai bine elementele necesare construirii corpului. am auzit părinţi afirmând că poftele copiilor lor erau delicate şi. iar eu îi las să mănânce tot ce doresc. Doi dintre aceşti copii au observat copii dintr-o altă familie mâncând brânză împreună cu alte alimente şi n-au mai avut nici o poftă să mănânce. El cere adesea o hrană care dăunează sănătăţii şi provoacă slăbiciune.1 Pofta nu este o călăuză sigură. – Când călătoream cu trenul. 2 Divina Vindecare. de greşelile populare cu privire la alimentaţie. nu puteau să mănânce. În această alegere. am observat calitatea alimentelor date acestor copii. prăjituri şi dulceţuri. Părinţii care şi-au învăţat copiii să mănânce toată viaţa o hrană nesănătoasă. până când gustul a fost pervertit. până când mama lor îngăduitoare nu a cerşit o bucată de brânză pentru copiii ei. Fructele. p. Înfăţişarea palidă a acestor copii arăta clar la ce abuzuri era supus stomacul lor. murături picante. Există un apetit natural şi unul denaturat. .282 ÎNDRUMAREA COPILULUI Pregătiţi alimentele într-un mod simplu şi atrăgător. fără condimente şi fără nici un fel de grăsimi. cerealele şi legumele. Acest lucru poate fi corect dacă apetitul nu a fost niciodată pervertit. Mama a remarcat: „Copiilor le place cutare sau cutare lucru aşa de mult.

1 Ce putem spune despre alimentele cu carne? – Noi nu trasăm nici o linie precisă de urmat în dietă. zaţ de ceai. Am fost instruită că alimentele de carne au o tendinţă de a animaliza natura. alune şi nuci. Elementele sensibile ale stomacului au fost stimulate şi tocite până când şi-au pierdut sensibilitatea delicată. Cei care consumă alimente din carne ştiu prea puţin ce mănâncă. scorţişoară.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 283 prăjită. 313. cereale. în ţările unde sunt din abundenţă fructe. Viaţa care era în cereale şi legume trece la consumator. nu pot susţine că apetitul cere ce îi este necesar organismului. deoarece rata bolilor la animale creşte aşa de rapid. grăsimea şi toate condimentele. 9. Adesea. şi de a da pasiunilor inferioare stăpânire asupra puterilor mai înalte ale fiinţei. dar folosirea ei este acum de două ori discutabilă. vol. p. 3 Divina Vindecare. Cu cât mai bine ar fi să o obţinem direct. dacă ar putea vedea animalele cât sunt încă în viaţă şi ar cunoaşte calitatea cărnii pe care o consumă. deoarece animalul primeşte din aceste lucruri elementele nutritive care produc creşterea. Oamenii mănâncă neîncetat o carne care este plină de germeni tuberculoşi şi canceroşi. până s-a denaturat. gustul nu ar fi fost prejudiciat.2 Motive pentru respingerea alimentelor cu carne. . păstrându-i-se proprietăţile naturale cât mai mult posibil şi evitând [382] carnea. dar spunem că. cancerul şi alte boli fatale. acum nu este sigură. dacă nu este forţat prin substanţele cele mai stimulatoare. 159. p. 239. Stomacul de care s-a abuzat nu-şi va mai împlini lucrarea ce i-a fost dată. Apetitul a fost educat greşit. În starea lui naturală. consumând hrana pe care Dumnezeu a hotărât să o folosim! Carnea nu a fost niciodată cel mai bun aliment. s-ar întoarce de la ea cu dezgust. 2 Mărturii. hrana de carne nu este cel mai bun fel de hrană pentru poporul lui Dumnezeu.3 1 Dietă şi hrană. Astfel se transmit tuberculoza. Dacă vreodată consumarea de carne a fost sănătoasă. cuişoare şi condimente aromate. Noi o primim mâncând carnea animalului. pregătită în modul cel mai simplu. – Cei care consumă carne nu fac altceva decât să mănânce legume şi cereale la mâna a doua. de a-i jefui pe bărbaţi şi pe femei de acea iubire şi simpatie pe care ar trebui să le simtă pentru oricine. p. Dacă aceşti copii ar fi fost educaţi din pruncie să consume doar hrană sănătoasă. Hrana simplă şi sănătoasă li se pare lipsită de gust. gustul ar putea indica într-o mare măsură care sunt alimentele cele mai potrivite pentru nevoile organismului.

şi anume să nu mănânce din carnea animalelor. Ar trebui să avem mereu în vedere acest ţel şi să ne străduim să lucrăm cu statornicie pentru împlinirea lui. p. – Cei care aşteaptă venirea Domnului vor renunţa în cele din urmă la consumul de carne. p. în curând va fi aşa cum a intenţionat Dumnezeu la început. deşi cauza reală nu este bănuită nici de ei. nucile şi legumele au toate proprietăţile nutritive necesare pentru a face un sânge bun. 2 Idem.1 Întoarcerea la alimentaţia naturală sănătoasă. nobili şi sfinţi. 315. Nu pot să cred că. Nevoile organismului pot fi împlinite mai bine şi ne putem bucura de o sănătate mai bună fără folosirea acesteia. 4 Idem. dar acest lucru nu este [383] o dovadă că nu este dăunătoare. dacă gustul este educat în această direcţie. 381. împreună cu fructele. să continue să folosească drept aliment ceva ce are un efect aşa de dăunător asupra sufletului şi a trupului? Cum pot lua viaţa creaturilor lui Dumnezeu. . dacă este încurajată plăcerea de a mânca fructe şi cereale. Carnea va înceta să mai facă parte din dieta lor. suntem în armonie cu lumina pe care Dumnezeu a binevoit să ne-o dea. 3 Dietă şi hrană.4 [384] Învăţătură cu privire la o schimbare în alimentaţie. prin obiceiul de a consuma carne. Aceste elemente nu sunt furnizate atât de bine sau pe deplin prin1 Idem. – Este o greşeală să presupunem că tăria musculară depinde de folosirea cărnii. 82. – Oare nu a venit vremea ca toţi să caute să renunţe la produsele din carne? Cum pot cei care caută să ajungă curaţi. ca să le poată consuma carnea ca pe o delicatesă? Să se întoarcă mai bine la hrana sănătoasă şi delicioasă care i-a fost dată omului la început. El doreşte ca noi să-i învăţăm pe oameni o cale mai bună. Cerealele. Puţini pot fi convinşi să creadă că tocmai carnea pe care au mâncat-o este cea care le-a otrăvit sângele şi le-a produs suferinţă. spre a fi în stare să stea în compania îngerilor cereşti.3 Înapoi la planul lui Dumnezeu. Dacă se renunţă la consumul de carne. 380. p. Mulţi mor de boli cauzate întru totul de consumul de carne.284 ÎNDRUMAREA COPILULUI Efecte de care nu ne dăm seama imediat. nici de alţii.2 Comportamentul acelora care aşteaptă revenirea lui Hristos. 317. Cei din poporul Său nu vor folosi deloc carnea. – Efectele unei diete pe bază de carne pot întârzia să se arate. p. – Mi-a fost arătat iarăşi şi iarăşi că Dumnezeu Îşi aduce poporul la planul de la început.

2 Scrisoarea 60a. Când se întrerupe folosirea cărnii în alimentaţie. fără nici o variaţie. 63. 1896. vol. iar acestea trebuie să fie bine gătite. Hrana este pregătită fără să se depună efort şi este întotdeauna aceeaşi. totuşi cu un gust care să stimuleze pofta de mâncare. să fie pregătite alte feluri de mâncare. [385] încât stomacul nu o poate suferi şi ei mi-au spus că reforma sanitară nu li se potriveşte. pentru că înfierbântă sângele şi excită nervii. Acesta este un motiv pentru care unii n-au avut succes în eforturile lor de a-şi simplifica hrana. la una care slăbeşte sănătatea. 2.2 Cunosc familii care au trecut de la o alimentaţie cu carne. Dacă folosirea cărnii ar fi fost esenţială pentru sănătate şi tărie. dar schimbarea le va face mult bine. – Persoanele care s-au obişnuit cu o alimentaţie bogată. nuci. cum îi este beţivului să se lase de păhărelul lui. În locul cărnii. care vor fi nutritive şi gustoase. Va fi nevoie de timp. există deseori un simţământ de slăbiciune. p. Acest lucru este necesar mai cu seamă în cazul celor care sunt slăbiţi sau împovăraţi de o muncă continuă. Ei au o dietă săracă.316. legume şi fructe. Când carnea este înlăturată ca aliment. îndeosebi acolo unde carnea nu constituie un articol principal al alimentaţiei. 3 Mărturii. pentru ca 1 Divina Vindecare. dar situaţia aceasta este cauzată de faptul că alimentele de acest gen sunt stimulatoare. foarte excitantă. o lipsă de vigoare. p. alimentele din carne ar fi fost incluse în dieta hotărâtă pentru om la început. – O pregătire bună a mâncării este o cerinţă esenţială. au un gust denaturat şi nu pot găsi dintr-o dată plăcere într-o hrană simplă.1 Înlocuitorii cărnii. bine pregătiţi.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 285 tr-o alimentaţie cu carne.3 Biruirea unui apetit denaturat. Mulţi prezintă acest lucru ca dovadă că hrana animală este esenţială. . sunt de folos. La o masă nu trebuie să fie multe feluri de mâncare şi nu toate felurile să conţină aceleaşi componente. de aceea li se simte aşa de mult lipsa. aşa încât carnea să nu fie dorită. Mâncarea lor este pregătită aşa de greşit. locul ei ar trebui să fie suplinit de o varietate de cereale. pentru că scădeau în putere fizică. Hrana să fie pregătită simplu. Unii vor constata că le este tot aşa de greu să renunţe la alimentele din carne.

trebuie să li se explice lămurit că ei se abţin numai de la ceva ce le-ar face rău. decât ar putea să ofere delicatesele nesănătoase. sau care necesită un efort intelectual intens. se dovedesc cele mai potrivite pentru propriile necesităţi. 299. nici supraîncărcat. aceia care perseverează în folosirea alimentelor hrănitoare le vor găsi gustoase după un timp. dar nu ar trebui să manifestăm indiferenţă faţă de calitatea hranei sau modul ei de pregătire. p. Alimentele ar trebui să fie alese cu grijă şi pregătite inteligent şi cu îndemânare. 300. potrivite perfect pentru persoane cu ocupaţii diferite. p. Tot astfel. 296. Se găteşte o mare varietate de mâncăruri.286 ÎNDRUMAREA COPILULUI gustul să revină la normal şi stomacul să se refacă de pe urma abuzurilor la care a fost supus. Vor fi apreciate aromele delicate şi delicioase ale acestora şi vor fi consumate cu mai multă plăcere. corpul nu va fi atât de bine hrănit. 2 Idem. o hrană care poate fi folosită spre avantajul celor angajaţi în muncă fizică grea este nepotrivită pentru persoane care au ocupaţii sedentare. Masa să fie atrăgătoare şi apetisantă.2 [386] Luaţi în considerare anotimpul. căci este plină de lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit cu atâta generozitate. Totuşi. 3 Idem. . cu climatul în care trăim şi cu ocupaţia pe care o avem. – Este greşit să mâncăm numai pentru a ne satisface apetitul. p. – Nu toate alimentele sănătoase sunt la fel de potrivite pentru nevoile noastre în toate împrejurările. Dumnezeu ne-a dat o mare varietate de alimente sănătoase şi fiecare persoană ar trebui să le aleagă pe acelea care. 298.3 Pregătiţi alimentele cu inteligenţă şi îndemânare. nefiind nici iritat. Dacă nu găsim plăcere în ce mâncăm. Deseori.4 „Putem să mâncăm orice” – În multe familii se fac pregătiri mari . pentru vizitatori. îşi poate împlini sarcina fără efort. 385. Acestea sunt 1 Divina Vindecare. 297. – Deşi copiii trebuie să fie învăţaţi să-şi stăpânească apetitul şi să mănânce ţinând seama de sănătate. Ar trebui să avem grijă când alegem alimentele.1 Alimentaţia sănătoasă nu este un sacrificiu. Alimentaţia noastră trebuie să fie potrivită cu anotimpul. Ei renunţă la lucruri dăunătoare pentru a avea ceva mai bun. în urma experienţei şi a judecăţii sănătoase. există alimente diferite. Unele alimente care sunt potrivite pentru un anotimp sau un anumit climat nu sunt potrivite în altul. 4 Idem. p. Stomacul sănătos. clima şi ocupaţia.

Stomacul cere mâncare la ora la care este obişnuit să primească. „Ne descurcăm cu orice”. p. 3 Scrisoarea 19.4 În nici un caz nu ar trebui ca mesele să fie neregulate. exprimând gânduri plăcute care să aducă voioşie. vitalitatea organismului scade şi ajunge în cele din urmă la un nivel aşa de scăzut. 1876. – Mâncatul la ore neregulate distruge tonusul sănătos al organelor digestive. – Timpul mesei să fie o ocazie pentru înviorare şi contact social plăcut. mâncarea este rece şi nu se face nici un efort pentru a o face atrăgătoare. Dacă momentul este întârziat. Tot ce poate împovăra sau irita să fie îndepărtat.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 287 ispititoare pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu o asemenea varietate de mâncăruri bogate… Cunosc comportamentul acelora care fac asemenea pregătiri excesive pentru vizitatori. 206. Mesele nu ar trebui nici întârziate cu o oră sau două. Încrederea. iar conversaţia să fie voioasă.1 Faceţi din timpul mesei o ocazie plăcută. Fericirea soţului şi a copiilor nu este luată în considerare. 2 Educaţia. aducându-şi aminte că aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu şi ascultă de El vor lua parte la ospăţul Mielului în Împărăţia lui Dumnezeu. cu efect asupra sănătăţii şi stării de voioşie. iar Isus Însuşi îi va servi. pentru că nu s-a debarasat încă de alimentele consumate la masa precedentă şi nu are forţă vitală pentru o nouă lucrare. masa este aşezată lângă perete. În familia lor nu se respectă nici o ordine.2 Masa nu este un loc în care să se cultive răzvrătirea copiilor printr-un comportament neînţelept al părinţilor. familia să fie voioasă şi plină de recunoştinţă. .3 Regularitate în mâncare. bunătatea şi recunoştinţa faţă de Dătătorul tuturor bunurilor să fie cultivate. „Aceasta este pentru noi”. Când mănâncă. 1892. Deşi pentru vizitatori se face o asemenea paradă. în funcţie de împrejurări sau pentru a îndeplini mai întâi un anumit volum de muncă. [387] „pentru noi” se consideră că este bun orice. Adesea. p. Mesele sunt pregătite pentru a se potrivi comodităţii soţiei şi mamei. stomacul nu este pregătit pentru o nouă povară. Dacă prânzul este luat cu o oră sau două înainte de timpul obişnuit. 4 Divina Vindecare. 384. organismul este suprasolicitat. Astfel. încât pofta de mâncare dispare [388] cu 1 Manuscris 1. spun ei.

iar aceştia s-au dezvoltat şi s-au întărit pe parcursul anilor. stomacul este incapabil să se ocupe de ea aşa cum se cuvine. 179. 179.2 [389] Nu mâncaţi niciodată între mese. Ei nu au înţeles necesitatea de a ţine în frâu poftele şi pasiunile copiilor lor. Prin această practică. prăjitură şi pâine cu unt. – În general. Lor li se îngăduie să-şi satisfacă fără reţineri gusturile. însuşirile morale par tocite şi este dificil să li se stârnească un simţ al ruşinii şi al naturii grave a păcatului. Dacă se ia masa atunci. iar acestea. iar forţa vitală este luată de la creier pentru a veni în ajutorul stomacului suprasolicitat. să servească fructe oricând le ispitesc privirile. Mamele pregătesc cu mâinile lor şi pun înaintea copiilor lor o mâncare care are înclinaţia să le dăuneze fizic şi mintal. Nici o fărâmă de mâncare să nu fie introdusă în stomac până la masa următoare. Abia dacă mai pot fi scăpaţi din vedere de părinţii lor. nerăbdători când li se pun restricţii. 3 Dietă şi hrană. şi astfel puterile mintale sunt slăbite. Organele digestive sunt ţinute într-o funcţionare continuă. p. mai 1890. Părinţii deplâng aceste lucruri la copiii lor. stomacul este deranjat şi se pun ba1 Dietă şi hrană. 2 Pacific Health Journal. În multe cazuri. Hrana nu poate fi schimbată în sânge bun. p. 173. Dacă ar mânca toţi la ore regulate. cum şi ce să mănânce. îi face nişte gurmanzi şi nişte dispeptici. de a înşela şi adesea de a minţi pe faţă. . Stimularea nefirească şi epuizarea puterilor vitale îi face nervoşi. cum şi ce să mănânce. ar fi pregătiţi pentru mesele lor şi ar găsi în mâncare o plăcere care i-ar răsplăti pentru efortul lor. Ei alunecă uşor în obiceiul de a ocoli adevărul. mâncate aproape întotdeauna cu plăcintă. copiii nu sunt învăţaţi cu privire la importanţa câtorva aspecte cum ar fi: când. stomacului ar trebui să i se îngăduie cinci ore de odihnă. Stomacul îşi va face lucrarea în acest interval şi după aceasta va putea primi iarăşi hrană. – Stomacul trebuie să se bucure de o grijă atentă.1 Învăţaţi-i pe copii când. fără a gusta nimic între mese. Să nu fie ţinut într-o activitate continuă.288 ÎNDRUMAREA COPILULUI desăvârşire. dar nu-şi dau seama că propria administrare greşită a adus răul. încăpăţânaţi şi iritabili.3 Mamele fac o mare greşeală îngăduindu-le [copiilor lor] să mănânce între mese. şi ajung slăbite. linişte şi odihnă acestui organ folosit greşit şi îndelung maltratat… După ce este servită masa obişnuită. să mănânce la orice oră. Daţi pace. ca o moară.

ar înţelege că necazul este cauzat de greşelile lor în alimentaţie. p. Însă. iar dimineaţa. tulburarea care se produce este de cele mai multe ori începutul unei boli care sfârşeşte prin moarte. fără să-i asigure hrana corespunzătoare… Să nu o laşi niciodată să plece la şcoală fără să servească micul dejun. Cina târzie este dăunătoare în special pentru persoanele cu obiceiuri sedentare. 303. – Un alt obicei dăunător este acela de a mânca imediat înainte de culcare. este atât de bine fixată. dacă ar exercita doar puţin bun simţ. La masa de 1 Christian Temperance and Bible Hygiene.1 „Gustările” la ore târzii sunt un obicei dăunător. procesul digestiv continuă în timpul orelor de somn. nu acesta este modul cel mai bun de a trata stomacul. Totuşi. ei mănâncă din nou. iar El te va ajuta să aduci toate dorinţele tale în armonie cu cerinţele Sale.2 O mamă sfătuită că micul dejun este important. chiar dacă stomacul lucrează fără răgaz. în timp ce. Să nu-i îngădui să aleagă felurile de mâncare care îi vor satisface gustul. Ea le dă micuţilor suferinzi o bucăţică de prăjitură sau alte lucruri plăcute pentru a-i linişti. – Copila ta are un temperament iritat şi trebuie să fii atentă la alimentaţia ei. dar mama crede că nu are timp să gândească bine situaţia şi să-şi corecteze greşeala. În cazul lor. încă nedigerată. mamele se plâng de sănătatea fragilă a copiilor lor şi consultă medicul. persoana se trezeşte fără a fi odihnită şi fără prea mare poftă pentru micul dejun. 3 Scrisoarea 69. din pricina unei senzaţii de „leşin”. dar acestea nu fac decât să sporească răul… Adesea. 61.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 289 zele pentru o suferinţă viitoare. Iritarea lor poate fi cauzată de o mâncare nesănătoasă. încât se crede că este imposibil să dormi fără să mănânci. adesea. Ea nu se poate opri nici pentru a linişti îngrijorarea lor nerăbdătoare. Aşază-te pe deplin sub conducerea lui Dumnezeu. însă. Poate că mesele au fost servite regulat. pentru ca toate celelalte organe ale corpului să se poată bucura de odihnă. Nu îndrăzni să dai curs înclinaţiilor tale în această privinţă. stomacul trebuie să-şi fi terminat toată lucrarea. Când ne culcăm. p. Somnul este adesea tulburat de vise neplăcute. 1896. Ca rezultat al faptului că se mănâncă la ore târzii.3 Este în practica şi obiceiul societăţii să se servească un mic dejun lejer. lucrarea sa nu este bine [390] înfăptuită. Prin îngăduinţă. această practică greşită ajunge un obicei şi. 2 Divina Vindecare. . 304.

dacă nu sunteţi atenţi la acest aspect.3 Părinţii.2 Mâncaţi cu moderaţie. Ei trebuie să primească alimente sănătoase din abundenţă. Moderaţia. Faceţi în aşa fel. O alimentaţie corespunzătoare şi hrănitoare va fi unul dintre mijloacele cele mai bune prin care poate să fie păstrată o digestie sănătoasă. .4 Nu-i lăsaţi pe copii să rămână cu impresia că. părinţii fac o greşeală dându-le copiilor prea multă mâncare. chiar şi în consumul unor alimente bune. pur şi 1 Dietă şi hrană. pentru că puterea care ar trebui să meargă la creier este folosită pentru digerarea mâncării excesive care împovărează stomacul. nu viguroşi. p. – Adesea.1 Obţineţi alimentele cele mai bune şi din abundenţă. doar pentru că nu se potriveşte gusturilor lor denaturate. Nu este bine să-i lăsaţi să dicteze ei ce anume vor mânca. Obiceiul de a mânca un mic dejun sărac şi un prânz copios este greşit. 1892. 173. 3 Manuscris 155. să fie mulţumiţi cu alimentaţia simplă pe care le-o dă Dumnezeu. pentru că acestea au o influenţă [391] importantă asupra stării mintale şi fizice. 1899. Voi sunteţi aceia care să le dicteze ce este cel mai bine pentru ei. dar nu înseamnă că este bine să li se ofere prăjituri şi produse de patiserie. încât micul dejun să fie masa cea mai consistentă a zilei. Nu-i lăsaţi să mănânce cât de mult se vor simţi înclinaţi… Părinţi. puneţi înaintea copiilor voştri cantitatea de mâncare pe care ar trebui să o mănânce. Să facă exerciţiu fizic şi să li se ofere ce este mai bun de mâncare. pentru că sunt copiii voştri. – Copiii şi tinerii să nu fie supraalimentaţi până la maximum. 4 Scrisoarea 23. dar nu vor fi în stare să înveţe cât ar trebui. – Învăţaţi-i pe copii să-şi stăpânească pofta. 2 Scrisoarea 19. Părinţi. Părinţii trebuie să fie educaţi spre a înţelege că prea multă mâncare dată copiilor îi face să fie slabi. 1888. copiii voştri vor avea capacităţi intelectuale scăzute. trebuie să li se îngăduie să aleagă şi să-şi împlinească dorinţele. nu copiii să dicteze aici. Să nu li se permită să aleagă alimentele care nu sunt bune pentru ei. Ei vor merge la şcoală. A le îngădui copiilor voştri să murmure şi să se plângă de mâncarea bună şi sănătoasă. Copiii trataţi în felul acesta cresc dispeptici. este esenţială.290 ÎNDRUMAREA COPILULUI dimineaţă. este un păcat. stomacul se află într-o condiţie mai bună pentru a se ocupa de mai multă mâncare decât la a doua sau a treia masă a zilei.

Această influenţă se vede în familie.3 Efectele vaste ale unui apetit pervertit. Fiecare tânăr trebuie să aleagă felul în care îi va fi modelată viaţa şi să nu se cruţe nici un efort pentru a fi făcut să înţeleagă puterile cu care se confruntă şi influenţele care îi modelează caracterul şi destinul. nu sunt în armonie cu legile sănătăţii şi ale vieţii şi. Ea îi împiedică să înţeleagă adevărurile pentru aceste zile din urmă. Îngăduinţa apetitului îi influenţează în toate relaţiile din viaţă. p. – Fiecare dintre noi va hotărî daca viaţa îi va fi condusă de minte sau de trup. în adunările de rugăciune şi în comportamentul copiilor lor. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. Ascultarea de legile sănătăţii să fie un subiect de studiu serios. . 5 Manuscris 47. pentru că neştiinţa intenţionată cu privire la [393] subiectul acesta este păcat. aceste obiceiuri trebuie să fie conduse de raţiune şi intelect. – Ceea ce mâncăm şi bem are o influenţă importantă asupra vieţii şi caracterului nostru.1 [392] Respectaţi preferinţele copilului.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 291 simplu pentru că le sunt pe plac. dacă sunt rezonabile. p. tinerii trebuie să aibă ţinte şi motive mai înalte decât simpla satisfacţie animalică în mâncare şi băutură. 3 Good Health. băutură şi îmbrăcăminte.2 În educarea copiilor şi a tinerilor. în biserică. Fiecare trebuie să simtă că este o obligaţie personală să respecte legile vieţuirii sănătoase. pe care şi le-au format în conformitate cu standardul lumii. Trebuie să înţelegem obligaţia noastră faţă de Dumnezeu în acest domeniu.4 Vieţuirea sănătoasă este o obligaţie personală. Pentru a atinge scopul acesta. Ea este blestemul vieţii lor. 202. Experienţa părinţilor trebuie să conducă în viaţa copiilor. iulie 1880. iar creştinii trebuie să-şi aducă obiceiurile în mâncare şi băutură la conformarea cu legile naturii.5 1 Signs of the Times. 151. 13 august 1896. ca urmare. aceştia să fie învăţaţi că obiceiurile în mâncare. Puterea poftei şi a obiceiului să nu fie lăsată să domine cerinţele raţiunii. – Unii nu sunt convinşi de necesitatea de a mânca şi a bea spre slava lui Dumnezeu. 1896. 2 Educaţia.

Acţiunea armonioasă sănătoasă a tuturor puterilor corpului şi ale minţii are ca rezultat fericirea şi.CAPITOLUL 63 CUMPĂTARE ÎN TOATE LUCRURILE Necumpătarea cauzează majoritatea bolilor din viaţă. – Îngăduinţa excesivă în mâncare. Nu vorbim despre cumpătare ca fiind limitată doar la folosirea băuturilor alcoolice. Ea nimiceşte anual zeci de mii de oameni. aprilie 1890. noi îi dăm o semnificaţie mai largă. 236. iar întrebarea pe care trebuie să şi-o pună fiecare este: Cum pot să-mi investesc viaţa în aşa fel. 5 Pacific Health Journal. p. Nimic din ce este legat de sănătatea omului nu trebuie să fie privit cu nepăsare. Adevărul adus în sanctuarul sufletului va duce la îngrijirea corpului. mintale şi morale şi ajung nişte jucării pentru duşman. cu cât aceste puteri sunt mai înnobilate. încât să aducă folosul cel mai mare?5 [395] 1 Pacific Health Journal. băutură. dormit şi îmbrăcat este unul din marile principii ale vieţii religioase. p. vol. 2 Solii către tineret. 6.2 Îngăduinţa excesivă este păcat. – Cumpătarea în toate lucrurile vieţii acesteia trebuie să fie practicată şi prezentată altora. . aprilie 1890. 4 Mărturii. Cumpătarea în mâncare. p.3 Cumpătarea este un principiu al vieţii religioase. 44. 3 Dietă şi hrană. – Necumpătarea se află la baza unei mari părţi din bolile vieţii. 375. puterea şi influenţa noastră. unii sacrifică o jumătate.1 Prin necumpătare. incluzând îngăduinţa dăunătoare a oricărui apetit sau pasiuni. Binele nostru veşnic depinde de felul cum folosim în viaţa aceasta timpul. băutură.4 Nouă ne este încredinţată aici doar o scurtă perioadă de viaţă. cu atât fericirea este mai curată şi neumbrită. iar alţii două treimi din puterile lor fizice. dormit sau privit este un păcat.

[396] asemenea lui Daniel. 206. Îndeosebi în marile noastre oraşe.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 293 Prima noastră datorie faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni este dezvoltarea personală. prin suprasolicitare sau abuzând de vreo parte a acestei maşinării vii. ei trebuie să gândească rapid. În acest domeniu nimic nu este la voia întâmplării sau 1 Signs of the Times. – Oameni care au poziţii de încredere au de luat zilnic hotărâri de care depind rezultate de mare importanţă. o nouă vigoare vine cu fiecare solicitare. Mintea se întăreşte în urma tratării corecte a puterilor fizice şi mintale. 2 Educaţia. În acelaşi timp. vom fi nevoiţi să suferim consecinţele negreşit. 17 noiembrie 1890. Obiceiurile corecte în activitatea fizică promovează superioritatea intelectuală. Adesea. – Respectarea cumpătării şi a regularităţii în toate lucrurile are o putere uimitoare. 3 Divina Vindecare. ca să fim în stare să facem binele cel mai mare de care suntem capabili. 309. refuză să se întineze vor culege răsplata obiceiului lor de a fi cumpătaţi. Puterea intelectuală. cea fizică şi longevitatea depind de legi neschimbătoare. fiecare formă de satisfacere a plăcerii este făcută să fie uşoară şi atrăgătoare.3 Obiceiul de a fi cumpătat aduce răsplătiri bogate. care contează atât de mult pentru netezirea cărării vieţii. p. Nu putem să ne permitem să prejudiciem.1 Cumpătarea are o putere uimitoare. De aceea.2 Un ajutor pentru a gândi limpede. iar acest lucru nu poate fi făcut decât de aceia care practică o cumpătare strictă. Puterea lor fizică mai mare şi capacitatea sporită de a rezista sunt ca un depozit bancar din care pot să scoată bani în situaţii de urgenţă. Dacă efortul depus nu este prea mare. Fiecare însuşire cu care ne-a înzestrat Dumnezeu trebuie să fie cultivată până la cel mai înalt grad. Dacă vom face aşa. Nu vor fi suficiente doar împrejurările sau calităţile native pentru a dezvolta acea dispoziţie senină. p. Aceia care. – Generaţia care se ridică este înconjurată de atracţii menite să ispitească pofta. timpul folosit pentru întărirea şi păstrarea sănătăţii fizice şi mintale este un timp bine folosit. să pipernicim nici o singură funcţie a minţii sau a trupului. . puterea stăpânirii de sine astfel dobândite se va dovedi una dintre cele mai importante înzestrări pentru a da piept cu succes cu îndatoririle aspre şi realităţile pe care orice fiinţă omenească le va întâlni.

– Poporul lui Dumnezeu trebuie să înveţe însemnătatea cumpătării în toate lucrurile… Orice îngăduinţă de sine trebuie îndepărtată din viaţa lor. 4 Sfaturi pentru părinţi. se împiedică şi cad în întuneric. asemenea beţivului. 139. educatori şi elevi. 5 Temperanţa. dar trebuie să fie o excepţie.3 În studiu. îmbrăcăminte. .5 1 Christian Temperance and Bible Hygiene.294 ÎNDRUMAREA COPILULUI a sorţii. Uneori. p. Nu este datoria noastră să lucrăm în locuri unde vom fi suprasolicitaţi. pentru ca aceia care iubesc curăţia şi sfinţenia să ştie cum să folosească înţelept lucrurile bune pe care li le-a oferit El şi pentru ca. muncă şi în toate lucrurile. ci să-şi păstreze prospeţimea şi vigoarea tuturor capacităţilor spre a se angaja în lucrarea la care l-a chemat Domnul – aceea de a ajuta sufletele să găsească drumul neprihănirii. 28. p. rătăcesc de la cărările sigure. Să fim cumpătaţi în toate lucrurile. – Necumpătarea în studiu este un fel de beţie. fiţi cumpătaţi în toate lucrurile. p. Dacă Îl vom cinsti pe Domnul făcându-ne partea. 275. unii se pot afla acolo unde este necesar lucrul acesta. Prin cumpătarea în mâncare. Înainte de a putea înţelege cu adevărat semnificaţia adevăratei sfinţiri şi în conformitate cu voinţa lui Hristos. 52. exercitând cumpătarea în viaţa de zi cu zi. 405. p. iar cei ce îşi îngăduie să fie necumpătaţi în această privinţă. 3 Lucrarea misionară medicală. – Pentru păstrarea sănătăţii. p. El Îşi va face partea spre a ne păstra sănătatea. putem să facem pentru noi înşine lucrul pe care nu poate să-l facă nici un medic. prin colaborare cu Dumnezeu. Dumnezeul naturii nu va interveni pentru a-i feri pe oameni de consecinţele călcării legilor naturii. băutură. 2 Idem. nu o regulă.1 Pentru o sănătate deplină.2 Cumpătarea precede sfinţirea. Domnul vrea ca orice elev să ştie că singura lui ţintă trebuie să fie slava Sa. 406.4 În muncă. Să nu-şi risipească resursele intelectuale [397] şi fizice în căutarea obţinerii întregii cunoaşteri posibile a ştiinţelor. ei trebuie să obţină. Să exercităm un control înţelept asupra tuturor organelor noastre. – Trebuie să fim cumpătaţi în muncă. stăpânirea asupra obiceiurilor şi practicilor lor greşite. este necesară cumpătarea în toate lucrurile… Tatăl nostru ceresc a trimis lumina reformei sănătăţii spre a ne păzi de relele care rezultă dintr-un apetit decăzut. să poată fi sfinţiţi prin adevăr.

Ambele sunt susţinute printr-o îmbrăcăminte sănătoasă. 154. p. nu invers. Dacă noi vom epuiza cu nepăsare această forţă printr-o suprasolicitare continuă. adesea vor pierde mult mai mult decât câştigă. uneori vom ajunge să pierdem. dar nu realizează despre ce este vorba. 153. 2 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. capacitatea lor de a fi folositori în această lume şi cu destinul lor veşnic. 288. Trebuie să fim împreună lucrători cu El. Apetitul trebuie să se afle continuu sub stăpânirea puterilor intelectuale şi morale. munca zilei să nu fie prelungită în timpul nopţii… Mi-a fost arătat că aceia care procedează aşa. Când vor avea nevoie de această energie pe care au irosit-o cu atâta nepăsare. Hristos ne-a avertizat împotriva mândriei. iar ei lucrează într-o stare de agitaţie. 4 Temperanţa. nu însă împotriva farmecului şi a frumuseţii naturale din viaţă. – Îmbrăcămintea trebuie să fie sănătoasă din toate punctele de vedere. caracterul lor. Puterea fizică s-a dus. 138. în viitor. Aceasta ar trebui să aibă farmecul. Sunt puţini cei care-şi dau seama aşa cum trebuie cât de mult au de-a face obiceiurile din alimentaţie cu sănătatea. pentru sănătatea sufletului şi a trupului deopotrivă. ei se prăbuşesc pentru că nu o au. p. . 289. Nevoia a venit.2 În îmbrăcăminte. însă resursele lor fizice sunt epuizate. „Mai presus de toate lucrurile”. pentru că energiile lor se epuizează. Ei îşi dau seama că au avut de-a face cu o pierdere. Dumnezeu ne-a înzestrat corpul cu puterea de care avem nevoie în diferite perioade din viaţa noastră. tăria mintală nu mai există. Trupul trebuie să fie supus minţii. p. frumuseţea şi caracterul adecvat al simplităţii naturale. p. în ciuda faptului că raţiunea le spune că ar trebui să se odihnească. 99.1 Cei care fac eforturi mari pentru a munci mult într-o anumită perioadă şi continuă să muncească.3 În mâncare. Dumnezeu doreşte „să fim sănătoşi” – sănătate trupească şi sufletească.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 295 Ca o regulă.4 1 Counsels on Health. nu câştigă niciodată. Ei îşi irosesc forţa vitală de care vor avea nevoie cândva. Ei trăiesc dintr-un capital împrumutat. 3 Divina Vindecare. Oricine calcă [398] legile sănătăţii va trebui să sufere cândva într-o măsură mai mare sau mai mică. dar îşi subminează negreşit sănătatea. Poate că nu-şi dau seama de prejudiciul imediat. – Adevărata temperanţă ne spune să renunţăm la tot ce este dăunător şi să folosim cu chibzuinţă ce este sănătos.

p. El nu a murit pentru noi. este mai periculos să mănânci prea mult. Persoanele care sunt slăbite pot să mănânce moderat şi chiar puţin. care sunt ale Sale. trebuie să-I dăm slavă lui Dumnezeu în trupul nostru şi în duhul nostru. iar o mare parte din suferinţă va fi evitată. Ei cred că. Aceasta este o mare greşeală. deteriorează creierul şi perverteşte judecata. ci pentru a ajunge nişte fii şi fiice ale lui Dumnezeu. calmă şi sănătoasă. 155. Păcatul necumpătării în mâncare – prea multe mese şi o cantitate prea mare de alimente cu grăsimi şi nesănătoase – distruge funcţionarea sănătoasă a organelor digestive.4 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. Prin urmare. decât prea puţin… Mulţi bolnavi nu suferă de nici o boală. 214. Dar. p. 2 Manuscris 1.1 [399] O atenţie deosebită. 3 Scrisoarea 166. împiedicând o gândire şi o activitate raţională. Cauza suferinţei lor este îngăduinţa apetitului. 4 Temperanţa. Astfel. fericiţi şi utili. Ei nu distrug proprietatea lui Dumnezeu. ei trebuie să-şi pună voinţa de partea voinţei Sale. . slujidu-L cu toate puterile noastre. ca să nu ne supraalimentăm. 1903. vorbesc şi se comportă iraţional. – Noi am fost cumpăraţi cu un preţ. El doreşte ca ei să fie sănătoşi.2 Nu-L negaţi pe Dumnezeu nici măcar printr-o faptă de necumpătare. organismul va fi făcut în stare să funcţioneze mai uşor şi bine. Să nu-L negăm pe Dumnezeu nici măcar printr-o singură faptă de necumpătare. pentru că singurul Fiu al lui Dumnezeu ne-a cumpărat cu un preţ infinit. – În nouă din zece cazuri.296 ÎNDRUMAREA COPILULUI Cei care mănâncă şi lucrează necumpătat şi iraţional. îngăduindu-şi obiceiuri nepotrivite în a mânca şi a bea sau în îmbrăcăminte. conştienţi că trebuie să facă lucrul acesta pentru a lucra în cooperare cu Dumnezeu. ca să putem ajunge nişte sclavi ai obiceiurilor rele. pot să mănânce cât de mult le place. dacă mâncarea este sănătoasă. chiar cu sacrificiul vieţii Sale. pentru a fi aşa. Ei vor avea mare grijă de maşinăria umană. 1876. Nu este necesar să consumi băuturi alcoolice spre a fi necumpătat. dar care afectează organele digestive.3 Aceia care îşi dau seama fără încetare că se află în această relaţie cu Dumnezeu nu vor introduce în stomacul lor alimente care plac apetitului.

– Îndemnăm ca temperanţa să fie exercitată în toate [400] detaliile vieţii de cămin.2 1 Review and Herald. reformator de obiceiuri. . 2 Temperanţa. 165. 23 septembrie 1884. copiii să fie învăţaţi şi să li se impună renunţarea la sine şi stăpânirea de sine încă din primii ani. temperanţa creştină să fie pusă la loc de frunte. înclinaţii şi caractere.1 În familie şi în biserică.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 297 Fiţi cumpătaţi în toate detaliile vieţii de cămin. p. Să fie un element viu şi activ. pentru ca exemplul părinţilor să fie o lecţie de cumpătare.

Să nu uităm că braţul lui Hristos poate să ajungă până la cele mai mari adâncimi ale blestemului şi degradării omeneşti. Nelegiuirea de orice fel stă ca o barieră solidă în calea progresului adevărului şi a neprihănirii. p. cu obiceiurile rele şi pasiunile nesfinte. dar avem un Ajutor puternic. p. 234. Cu mâinile noastre slabe nu putem să facem mult. Nimic altceva decât un efort serios şi continuu nu va reuşi să întrerupă acest curs pustiitor. Cel biruitor [402] va fi cel onorat. 3 Idem. El ne poate ajuta să biruim chiar şi acest demon îngrozitor al necumpătării. Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri că. pentru a fi nişte adevăraţi bărbaţi. p. Nedreptăţi sociale. iar numele lui nu va fi şters din cartea vieţii. . Dumnezeu ne-a arătat în ce constă adevărata bărbăţie. de a-l ridica pe cel căzut şi de a-l apăra de ispită pe cel slab nu este prea mare. a berii şi a băuturilor tari.2 Abstinenţa totală este răspunsul.3 1 Temperanţa. în ciuda eforturilor făcute pentru a o stăpâni. în loc să descrească. 37. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. – Singura cale prin care putem să fim siguri împotriva puterii necumpătării este abţinerea totală de la folosirea vinului.1 Necumpătarea este în creştere. va fi aprigă şi mortală şi numai aceia care vor trăi potrivit principiilor pot să obţină biruinţa în acest război. născute din ignoranţă şi viciu. – Necumpătarea încă îşi continuă ravagiile. Imoralitatea în rândurile tinerilor creşte.CAPITOLUL 64 CĂMINUL ŞI CRUCIADA PENTRU TEMPERANŢĂ Necumpătarea este dezlănţuită. Nici un efort de a încerca să-i împiedicăm progresul. produc încă nenorociri de nedescris şi îşi aruncă umbra nefastă asupra bisericii şi asupra lumii. 21. Lupta cu interesele egoiste şi apetitul. este nevoie să se ferească de lucrurile acestea.

– În ţara noastră se fac eforturi mari pentru a învinge necumpătarea. trebuie să mergem dincolo de folosirea alcoolului sau a tutunului. Le urăm succes tuturor lucrătorilor din domeniul temperanţei. independenţa morală de a înfrunta furtuna împotrivirii care îi va asalta cu siguranţă pe aceia care iau poziţie pentru reforma adevărată. dar se constată că este greu să stăpâneşti şi să pui în lanţuri un leu în putere. Copiii nu trebuie lăsaţi în voia lor. 4 Mărturii. 215.2 Pentru a ajunge la rădăcina necumpătării. Oricine îşi va îngădui să mănânce prea des şi alimente care nu sunt sănătoase îşi va slăbi puterea de a se împotrivi în alte privinţe la tentaţiile poftei şi pasiunii în măsura în care şi-a întărit înclinaţiile către obiceiuri incorecte de a mânca. 3. părinţii pot construi în jurul copiilor lor un zid care să-i apere de mizeriile şi crimele produse din cauza necumpătării. lipsa unui ţel sau tovărăşiile rele pot fi cauza acestei predispoziţii. 2 Review and Herald. 3 Educaţia. dar îi invităm să privească mai adânc la cauza răului împotriva căruia luptă şi să fie mai consecvenţi în reformă. creat de o alimentaţie nesănătoasă. slăbeşte [403] controlul minţii asupra trupului şi predispune în acest fel la necumpătare. 214. p. ar fi rezultat un bine de o mie de ori mai mare decât este în situaţia actuală. ea se găseşte la masa din cămin.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 299 Printr-un efort perseverent şi serios. dezvoltându-şi trăsături care ar trebui să fie înăbuşite din faşă.4 1 Temperanţa. 563. ci să fie disciplinaţi cu grijă şi educaţi să ia poziţie de partea cea bună. p. Căderea multor tineri promiţători poate fi găsită într-un apetit anormal. 202. stricând echilibrul dintre puterile mintale şi cele fizice. a reformei şi a abstinenţei. . Tot ce deranjează digestia şi creează o excitaţie anormală a minţii sau slăbeşte în vreun fel organismul. Adesea. Dacă o jumătate din aceste eforturi ar fi fost îndreptate spre a-i lumina pe părinţi cu privire la responsabilitatea lor în formarea obiceiurilor şi a caracterului copiilor lor. în orice criză. fără a fi influenţaţi de obiceiurile vieţii mondene.3 Mesele americanilor noştri sunt în general pregătite pentru a forma beţivi. 203. în familiile care se consideră abstinente. Lenevia. 23 septembrie 1884. vol. Pofta este principiul conducător pentru o categorie numeroasă. Ca urmare. p.1 Necumpătarea este adesea rezultatul îngăduinţei din cămin. ei vor avea.

Sub influenţa acestor otrăvuri. – Folosirea tutunului este un obicei care afectează adesea sistemul nervos mai [404] puternic decât folosirea alcoolului. aşa încât mintea nu mai poate să discearnă cu claritate lucrurile spirituale şi îndeosebi adevărurile care ar înclina să corecteze această plăcere respingătoare. s-a creat o stare nesănătoasă care a dus la pofta după alimente mai stimulatoare. Sistemul nervos a împrumutat putere din resursele viitoare spre a le folosi în prezent. p. o otravă insidioasă. În felul acesta. decât prin aceea a băuturilor alcoolice. 562. Ceaiul şi cafeaua au un efect imediat. Aceia care folosesc tutunul în orice formă nu sunt curaţi înaintea lui Dumnezeu. trupul şi mintea sunt mai intoxicate prin folosirea tutunului. le este imposibil să-I dea slavă lui Dumnezeu în trupul şi duhul lor. . – Prin necumpătarea care a început în cămin. iar consecinţa este o daună adusă organismului. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. iar obiceiul este mai greu de biruit. şi orice afectează trupul va afecta şi mintea. 2 Mărturii. Un stimulent poate mobiliza pentru un timp energiile şi poate să producă o activitate fizică şi mintală. Folosirea lui stârneşte dorinţa după băuturi tari şi. Înviorarea imediată obţinută prin consumul de ceai şi cafea este o dovadă că aparenta putere este doar o excitaţie nervoasă.1 Tutunul. dar când influenţa 1 Christian Temperance and Bible Hygiene.300 ÎNDRUMAREA COPILULUI Ceaiul şi cafeaua sunt factori favorizanţi. p. El leagă victima în lanţuri mai puternice decât o face paharul de băutură ameţitoare. care sunt ale Sale. pune bazele obiceiului de a bea. deoarece tutunul este o otravă insidioasă. vol.4 Efectul stimulentelor şi al narcoticelor. în unele cazuri.3 Tutunul slăbeşte creierul şi îi paralizează însuşirile perceptive. 81. dar întotdeauna are loc o reacţie. 3. 17. intelectul pare a fi înviorat şi imaginaţia mai vie. în foarte multe cazuri. pentru o vreme.2 Tutunul… afectează creierul şi toceşte însuşirile perceptive. 3 Counsels on Health. – Efectul stimulentelor şi al narcoticelor este acela de a micşora puterea fizică. Din cauză că aceste stimulente produc rezultate plăcute. p. 31. În multe cazuri. iar această înviorare temporară este urmată de o cădere ulterioară. sistemul nervos este excitat şi. mulţi trag concluzia că au nevoie de ele. p. Prin această practică murdară. organele digestive au ajuns să fie slăbite şi curând mâncarea obişnuită nu a mai satisfăcut apetitul.

4 Mărturii. cu atât firea omului va ajunge mai brutală. Cu cât aceste otrăvuri sunt folosite mai mult. Ei trebuie să studieze modalitatea de a-şi feri stomacul de orice abuz. puterile nervilor 1 Signs of the Times. nu numai prin faptul că slăbesc trupul şi ameţesc mintea. 27 iunie 1899. cu credinţă şi cu nădejde!5 Gusturile trebuie să fie educate. 568. Când conducerea raţiunii este înlăturată. – Părinţii ar trebui să considere ca primă obligaţie înţelegerea legilor vieţii şi ale sănătăţii. 3. cu cât hrana este mai puţin excitantă. ce responsabilitate înfricoşător de solemnă apasă asupra lor de a contracara tendinţele rele pe care le-au dat copiilor lor! Cu câtă seriozitate şi sârguinţă ar trebui să lucreze părinţii pentru a-şi împlini datoria faţă de vlăstarele lor ajutorate. . 561. 3 Review and Herald. vol. 17 noiembrie 1890.1 Învăţaţi-i pe copii să deteste stimulentele. – Învăţaţi-i pe copiii voştri să deteste stimulentele. p. Cu câtă atenţie ar trebui mamele să studieze modalitatea de a pregăti mâncărurile cele mai simple şi mai sănătoase. p. 5 Idem. Pe mesele părinţilor creştini să nu fie niciodată alimente care conţin condimente. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. atât mintea. – Este posibil ca părinţii să le fi transmis copiilor lor înclinaţii spre poftă şi pasiune. cât şi trupul vor fi într-o stare mai rea decât înainte. ca să nu facă nimic prin pregătirea mâncării sau prin oricare alte obiceiuri care să dezvolte înclinaţiile greşite ale copiilor lor.4 O cerinţă dificilă pentru părinţi. care vor face mai dificilă lucrarea de educare şi pregătire a acestora pentru a fi strict cumpătaţi şi a avea obiceiuri curate şi virtuoase.3 În acest veac al grabei.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 301 excitantă trece. pentru ca organele digestive să nu fie slăbite. pasiunile animalice preiau controlul. cu atât este mai bine. Cât de mulţi favorizează din neştiinţă pofta copiilor după aceste lucruri!2 [405] Dumnezeu le cere părinţilor să-i păzească pe copii de îngăduirea poftei şi îndeosebi de folosirea stimulentelor şi a narcoticelor. p. 567. Băuturile alcoolice şi tutunul s-au dovedit un blestem îngrozitor pentru neamul omenesc. Dacă pofta pentru mâncare nesănătoasă şi pentru stimulente şi narcotice le-a fost transmisă de părinţi ca o moştenire. ci şi pentru că degradează moralitatea. Cumpătarea în toate lucrurile şi tăgăduirea fermă a poftei este singura cale sigură. 155.

p. punând pe mesele lor numai alimente sănătoase. 2 Ibid. în cel dedicat folosirii tutunului… şi în cel care consumă alcool vedem rezultatele unei educaţii greşite. Ele îşi pot întrebuinţa timpul preţios educând gusturile şi poftele copiilor lor. cumpărată cu preţ de sânge. 568. fie întăreşte organele [406] stomacului şi are o mare legătură cu păstrarea sănătăţii fizice şi morale a copiilor.3 Părinţii neglijenţi sunt răspunzători. se ridică îndată întrebarea: Cine i-a educat pe tineri? Cine a favorizat aceste pofte nestăpânite? Cine a neglijat responsabilitatea solemnă de a le forma caracterul spre a fi folositori în viaţa aceasta şi pentru societatea îngerilor din viaţa viitoare?4 [407] Adevărata lucrare începe în cămin. astfel încât sistemul lor nervos să fie echilibrat şi sufletul să nu le fie pus în primejdie!2 Surorile noastre pot face mult în marea lucrare de salvare a altora. – Mulţi părinţi. Ei doresc să-şi satisfacă gustul. aceşti copii răsfăţaţi sunt conduşi de impulsuri şi sunt nişte sclavi ai poftei. pentru a evita sarcina unei educări răbdătoare a copiilor lor spre a-şi forma obiceiul renunţării la sine. de a păzi constituţia fizică şi morală a copiilor lor. şi anume să-i ajute pe copiii lor să-şi formeze obiceiuri co1 Idem. . Pe măsură ce cresc. iar această înclinaţie spre satisfacere nu se micşorează odată cu trecerea anilor. formându-le obiceiuri de cumpătare în toate lucrurile şi încurajând tăgăduirea de sine şi bunăvoinţa pentru binele altora. p. Când îşi vor ocupa locul în societate şi vor începe să trăiască pe cont propriu. 76. ei vor fi lipsiţi de puterea de a se împotrivi ispitei. 489. 3 Idem. Aici este o lucrare pentru mame. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. Când auzim lamentarea creştinilor pentru daunele îngrozitoare ale necumpătării. care sunt proprietatea lui Dumnezeu. Aceia care se ocupă de educarea tinerilor lor au cea mai mare răspundere pentru formarea caracterului lor. p.302 ÎNDRUMAREA COPILULUI să nu fie dezechilibrate şi învăţăturile date copiilor lor să nu fie zădărnicite prin alimentele pe care le pun înaintea acestora! Această hrană fie slăbeşte. le îngăduie să mănânce şi să bea oricând le place. – Adevărata lucrare trebuie să înceapă în cămin.1 Ce îndatorire sacră le este încredinţată părinţilor. În cel necumpătat. hrănitoare.

[408] Din pruncie. 3 Divina Vindecare. să aibă o bună zestre fizică la naştere. 4 Signs of the Times. Nu era de ajuns ca Samson. Învăţaţi-i pe copii că nu trebuie să fie conduşi de alţii. el trebuia să fie obişnuit cu o viaţă de strictă cumpătare. p. . – Mulţi fac din subiectul temperanţei un subiect de batjocură. p. 13 septembrie 1910. ci să-i influenţeze pe alţii spre bine. Învăţaţi-i că. să-i înnobileze şi să-i înalţe pe aceia cu care se asociază.5 Îndrumările date cu privire la adunarea copiilor evrei ne învaţă că nu trebuie neglijat nimic din ce influenţează bunăstarea fizică a copilului.4 Instrucţiunile pe care le avea îngerul pentru părinţii evrei prevedeau nu numai modul de vieţuire al mamei. Nimic nu este lipsit de importanţă. Fiecare influenţă care afectează sănătatea trupului are efect şi asupra minţii şi a caracterului. 22. ea o poate îndeplini cu succes. dacă Domnului nu I-ar fi păsat de lucrurile acestea. Acest lucru trebuia să fie urmat de o educaţie atentă. ci şi educarea copilului. Dacă îndrumările lui Dumnezeu ar fi fost respectate cu credincioşie. 372. 2 Temperanţa.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 303 recte şi gusturi curate. 233. 380. 6 Review and Herald.1 Temperanţa nu este un subiect de batjocură. 1 Idem. 379. p. 21. Ei pretind că Domnul nu este preocupat de astfel de probleme minore. cum ar fi felul nostru de a mânca şi a bea. ajutată de tată. 234. să dezvolte puterea morală şi adevărata virtute. copilul care trebuia să-l elibereze pe Israel. 9 iulie 1901. Nu este aceasta o dovadă suficientă că Lui îi pasă de aceste lucruri?2 Reforma începe cu mama. vor avea de la El puterea de a se împotrivi celor mai înverşunate ispite. p. – Grija cu care mama ar trebui să vegheze asupra obiceiurilor ei de vieţuire este învăţată în Scripturi.6 Cumpătarea şi stăpânirea de sine trebuie să fie învăţate din leagăn. Răspunderea acestei lucrări o are în mare parte mama şi. necumpătarea nu ar fi existat. că nu trebuie să cedeze influenţelor greşite. Totuşi. El nu i S-ar fi descoperit nevestei lui Manoah cu instrucţiuni clare şi nu i-ar fi atras de două ori atenţia ca nu cumva să nu le respecte. dacă se află în legătură cu Dumnezeu. 5 Divina Vindecare.3 Reforma trebuie să înceapă cu mama înainte de naşterea copilului ei.

Când îi educăm pe tineri. întunecă mintea şi fac sufletul să fie înclinat spre plăceri. rezultatele nu vor fi simţite doar de tineri. p. Oh. dacă am putea să găsim cuvintele care să sensibilizeze şi să pătrundă în inima fiecărui părinte din ţară!4 Părinţii pot pune temelia pentru viaţa sănătoasă şi fericită a copiilor lor. Mamelor. Influenţa lor se va extinde şi va salva mii de bărbaţi şi femei care se află chiar pe marginea ruinei. vol. nu robi. Tinerii şi copiii ar trebui să înţeleagă efectul alcoolului.2 [409] Explicaţi cu claritate efectul micilor abateri. merită să folosiţi ceasurile preţioase pe care vi le-a dat Dumnezeu pentru a forma. – Este un lucru extrem de dificil să te dezveţi de obiceiurile pe care ţi le-ai îngăduit în viaţă şi care ţi-au educat apetitul. 204. 3 Idem. Ei le 1 Mărturii. Ar trebui să se arate clar că nici o persoană care foloseşte aceste lucruri nu-şi poate păstra pentru mult timp întreaga putere a facultăţilor fizice.1 Instruirea în acest domeniu ar trebui să existe în fiecare şcoală şi în fiecare cămin. şi astfel pot spera să aibă succes. – Pentru a birui răul tot mai mare al necumpătării este nevoie de un efort individual. Demonul necumpătării nu este uşor de biruit. Părinţii să înceapă o campanie împotriva necumpătării încă din familie. 567. – Trebuie să ne ferim de acest rău încă de la începuturile lui. Tinerilor să li se întipărească în minte gândul că trebuie să fie stăpâni. Ei îi pot trimite din căminele lor cu puterea morală de a se putea împotrivi ispitei şi cu tăria şi curajul de a lupta cu succes cu problemele vieţii. învăţându-i pe copiii lor principiile pe care trebuie să le să urmeze chiar din fragedă copilărie. educa şi dezvolta caracterul copiilor voştri şi pentru a-i învăţa să adopte cu stricteţe principiile de cumpătare în mâncare şi băutură. Când asemenea instrucţiuni sunt date cu credincioşie. şi trebuie să-şi exercite autoritatea împărătească pe care le-a conferit-o cerul. 3. la gura sobei. tutunului şi al altor otrăvuri similare. p. 4 Pacific Health Journal. mai 1890. 202. mintale sau morale. 2 Educaţia. p.3 Dezvoltaţi puterea morală de a vă împotrivi ispitei. care distrug corpul. Dumnezeu i-a făcut domni peste împărăţia din interiorul lor. .304 ÎNDRUMAREA COPILULUI Continuaţi lecţiile la gura sobei şi la şcoală. 203. El are o putere uriaşă şi este greu de învins. ar trebui să arătăm foarte clar efectul pe care-l au micile abateri aparente de la ce este bine.

1897. . băutură şi îmbrăcăminte.PĂSTRAREA CONDIŢIEI FIZICE 305 pot inspira scopul şi pot dezvolta în ei puterea de a face ca viaţa lor să fie spre onoarea lui Dumnezeu şi spre binecuvântarea lumii. 352. 2 Manuscris 86.2 1 Divina Vindecare. fie vreme bună. către lucrurile slăvite de sus. p. Părinţi. nu vreţi voi să înţelegeţi răspunderile pe care vi le-a dat Dumnezeu? Studiaţi principiile reformei sănătăţii şi învăţaţi-i pe copiii voştri că renunţarea la sine este singura cale sigură. fie vreme rea. Ei pot face cărări drepte pentru picioarele lor.1 Dumnezeu ne cheamă să stăm pe platforma vastă a cumpătării în mâncare.

p. în general. 96. El doreşte nu numai ca hainele noastre să fie curate şi sănătoase. Îndrumările cu privire la veşmintele lui Aaron erau foarte precise. ar trebui să fie caracterizată prin simplitate. îmbrăcămintea urmaşilor lui Hristos trebuie să fie simbolică. farmecul modest.SECŢIUNEA A XV-A ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE CAPITOLUL 65 BINECUVÂNTĂRILE ÎMBRĂCĂMINTEI POTRIVITE Potrivită şi cu bun gust. – Îmbrăcămintea şi felul în care este purtată de o persoană este. ca şi în orice altceva. – Prin lucrurile din natură [flori.4 1 Educaţia. un indiciu cu privire la un bărbat sau o femeie. 4 Review and Herald. simplitatea. deoarece veşmântul lui era simbolic. . în toate privinţele.3 Caracterul poate să fie judecat prin felul îmbrăcămintei. care fac să-I fie plăcută îmbrăcămintea noastră. crini]. Pentru serviciul de la sanctuar. p. ci şi de bun gust şi potrivite. Dumnezeu a precizat fiecare amănunt al veşmintelor acelora care slujeau înaintea Lui. 30 ianuarie 1900. 6. Tot aşa. 289. Înfăţişarea noastră.1 Ar trebui să facem tot ce se poate mai bine pentru înfăţişarea noastră. suntem învăţaţi că El are o preferinţă cu privire la îmbrăcămintea celor care Îi slujesc. În felul acesta. avem privilegiul de a-L onora pe Creatorul nostru. 3 Divina Vindecare. vol. p. – În îmbrăcăminte. Hristos ilustrează frumuseţea pe care o preţuieşte Cerul. curăţia şi armonia. 248. modestie şi curăţenie.2 Ilustrată prin lucrurile din natură. 2 Mărturii.

iar îmbrăcămintea lor să fie conformă Cuvântului lui Dumnezeu. decent şi sănătos. Creştinii trebuie să-L urmeze pe Hristos.2 Respectaţi obiceiurile predominante. 2 Manuscris 167. Cât de încântătoare şi de interesantă este simplitatea în îmbrăcăminte. Să aibă o înfăţişare modestă. sănătoase şi decente. Purtaţi haine cu1 Review and Herald. . dacă sunt modeste. Ei trebuie să evite extremele. 458. Surorile noastre trebuie să se îmbrace simplu. Un gust rafinat. Surorile noastre să se îmbrace simplu. având haine dintr-un material bun. care este în acord cu Biblia. descoperă că sunt demodaţi. Să urmeze o cale neabătută. p. Oferiţi-i lumii o ilustraţie vie cu privire la harul lui Dumnezeu care împodobeşte omul dinăuntru. vor fi date pe faţă prin alegerea unor veşminte simple şi corespunzătoare… Femeia care este simplă şi nepretenţioasă în îmbrăcăminte şi comportament dovedeşte că înţelege faptul că o femeie adevărată [414] este caracterizată de virtute. 17 noiembrie 1904. – Nu vă ocupaţi timpul cu străduinţa de a urma toate obiceiurile mondene absurde în îmbrăcăminte. îmbrăcându-se diferit de lume. 3 Mărturii.3 [415] Evitaţi extremele. Dacă lumea introduce un mod de îmbrăcăminte modest. 1897. o minte cultivată. 1.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 307 Noi judecăm caracterul unei persoane prin felul de îmbrăcăminte pe care o poartă. O femeie modestă şi evlavioasă se va îmbrăca modest. pentru că este bine. Ei trebuie să dea dovadă de independenţă nobilă şi curaj moral pentru a fi oameni aşa cum se cuvine. care poate să fie bine comparată cu florile de pe câmp.1 Principiile călăuzitoare sunt enunţate. vol. 459. Respectaţi obiceiurile în îmbrăcăminte în măsura în care se conformează cu principiile sănătăţii. – Îi rog pe oamenii noştri să trăiască atent în prezenţa lui Dumnezeu. – Creştinii nu trebuie să depună eforturi speciale pentru a atrage atenţia asupra lor. aşa cum fac multe. urmând propriile convingeri cu privire la datoria de a se îmbrăca modest şi sănătos. serioasă şi cu bun simţ. Însă dacă. a adopta un asemenea mod de îmbrăcăminte nu ar afecta relaţia noastră cu Dumnezeu sau cu lumea. rezistent. nu trebuie să-şi schimbe îmbrăcămintea pentru a fi ca lumea. chiar dacă toată lumea ar fi diferită de ei. potrivit acestui veac. care nu ţine seama de aplauze sau de critică şi să rămână la ce este bine. şi nici o problemă legată de îmbrăcăminte să nu le ocupe mintea.

nici nu ţes. Ei confundă decenţa şi curăţenia cu mândria. 1912. – Există o categorie de oameni care critică fără încetare mândria şi îmbrăcămintea.3 Hristos a rostit o avertizare. totuşi vă spun că nici chiar Solomon.9. 2 Review and Herald.10: „Vreau.3-5: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. că trăiţi fiind aprobaţi sau dezaprobaţi de Dumnezeu. nici cu haine scumpe. care stă în împletitura părului. 1 Manuscris 53. 1 Petru 3. 23 ianuarie 1900. nu cu împletituri de păr. Hainele lor sunt murdare şi totuşi asemenea oameni vorbesc mereu împotriva mândriei.2 Aceia care sunt neglijenţi şi dezordonaţi în îmbrăcăminte vor avea rareori conversaţii nobile şi vor fi lipsiţi de rafinament în simţăminte.308 ÎNDRUMAREA COPILULUI rate şi cu bun gust. Adesea. nici cu mărgăritare. p. nici cu aur. a perlelor sau a hainelor scumpe. Comportaţi-vă ca şi când aţi şti că privirile cerului sunt îndreptate asupra voastră. ei consideră că asprimea şi lipsa de politeţe sunt umilinţă. care sunt neglijenţi cu privire la propria înfăţişare. cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase”. 94. 93. Cât de mică este valoarea aurului. 1 Timotei 2. – Am fost îndrumată spre următorul pasaj din Scriptură. ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios. în comparaţie cu umilinţa şi frumuseţea lui Hristos!4 [416] Învăţătura Bibliei pentru poporul lui Dumnezeu. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. cu ruşine şi sfială. nici printr-o îmbrăcăminte neîngrijită şi dezordonată. în toată slava lui. 3 Review and Herald. Uneori. îmbrăcămintea lor arată ca şi când ar flutura şi ar atârna pe ei. – Hristos a observat dedicarea pentru îmbrăcăminte şi i-a avertizat şi chiar le-a poruncit urmaşilor Săi să nu se îngrijoreze prea mult cu privire la aceasta. care cred că este o virtute a fi murdar şi poartă haine dezordonate şi lipsite de gust. nu s-a îmbrăcat ca unul din ei”… Femeile sunt înclinate spre mândrie şi extravaganţă. dar nu vă faceţi un subiect al remarcilor nici printr-o îmbrăcăminte exagerată. „De ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc.1 Grija în îmbrăcăminte să nu fie confundată cu mândria. . Îngerul a spus: „Acesta este pentru instruirea poporului lui Dumnezeu”. în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor. de asemenea. 30 ianuarie 1900. ci cu fapte bune. totuşi aceste îndemnuri li se adresează direct.

p. vol. 189. – Recomandarea pentru surorile mele tinere este aceasta: rochii simple. 376. 3 Solii către tineret. În această epocă. bătătoare la ochi. 645. ca să mai ţină seama de ele. p. El vede că îmbrăcămintea costisitoare înăbuşă dorinţa de a face bine. 3. nesofisticate şi nepretenţioase. 5 Idem. Vom lua noi seama la avertizare şi vom fi înţelepţi?2 Aceia care caută cu adevărat să-L urmeze pe Hristos vor avea conştiinţa sensibilă cu privire la hainele pe care le poartă. 345. Nu există nici un mod mai bun de a face lumina voastră să-i lumineze pe alţii. Fac apel la voi. vol. 2 Idem. Virtutea şi modestia sunt rare. Ei se vor strădui să împlinească toate cererile acestui îndemn rostit aşa de clar şi complet de Domnul.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 309 ci să fie omul ascuns al inimii. Aceasta vă va păzi virtutea. încurajează adesea pofta trupească în inima celei care o poartă şi stârneşte patimi josnice în inima privitorului. plină de imoralitate. p. nu sunteţi în siguranţă dacă nu vegheaţi cu atenţie. comparându-le cu lucrurile veşnice. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei”. Îmbrăcămintea extravagantă. care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.5 Modestia vă va apăra de o mie de pericole. – Surorile mele.3 Pericolele iubirii de îmbrăcăminte.1 Multe femei socotesc aceste îndrumări prea demodate. vol. în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit. 346. vol. 4 Mărturii. 458. ca urmaşe ale lui Hristos. – Iubirea de îmbrăcăminte primejduieşte morala şi face din femeie opusul unei femei creştine distinse. 6 Idem. dar Acela care le-a dat ucenicilor Săi a înţeles primejdiile care vin din iubirea de îmbrăcăminte din timpul nostru şi ne-a trimis o avertizare. Dumnezeu vede că ruina caracterului este precedată adesea de satisfacerea mândriei şi a vanităţii în îmbrăcăminte. Puteţi arăta tuturor că estimaţi corect valoarea lucrurilor din viaţa aceasta. . caracterizată de modestie şi seriozitate.4 [417] Mărturia simplităţii în îmbrăcăminte. 2. 1. p. vol. care faceţi o mărturisire de înaltă ţinută. 4. 376. să cultivaţi preţiosul mărgăritar al modestiei. decât acela al simplităţii cu care vă îmbrăcaţi şi vă purtaţi.6 1 Mărturii. evitaţi orice aparenţă rea. p. p. 3.

3 1 Educaţia. înconjurând-o pe tânără cu acea atmosferă de reţinere sfântă. Ei au ambiţia de a concura cu semenii lor şi de a avea o aparenţă favorabilă în ochii membrilor bisericii de care aparţin. învăţaţi-i pe copiii voştri. iar numele lor nu vor fi şterse din cartea vieţii. . trebuie să se roage: „Zideşte în mine o inimă curată. ei vor fi îmbrăcaţi foarte curând cu neprihănirea lui Hristos. p. Mamele. p. cât şi pentru veşnicie. mamelor. Această curăţie a inimii şi acest duh nou sunt mai preţioase decât aurul. – Există o îmbrăcăminte pe care fiecare copil sau tânăr o poate căuta fără a fi vinovat. 95. simplitatea decentă în îmbrăcăminte va avea un mare efect. – Se consideră că a-i învăţa pe copii să umble pe calea îngustă a curăţiei şi sfinţirii este o idee întru totul învechită şi demodată. puţin acolo. prin îmbrăcămintea lor şi a copiilor lor.10). Prin urmare. 248.2 Singura îmbrăcăminte admisă în ceruri. pune în mine un duh nou şi statornic!” (Psalmi 51. care o va apăra de o mie de pericole. Dumnezeule. 10 septembrie 1894. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. vor împlini continuu în viaţa aceasta îndatoririle care Îi vor aduce slavă lui Dumnezeu. dacă vor fi înveşmântaţi cu ea.310 ÎNDRUMAREA COPILULUI Când este unită cu modestia comportamentului. Această idee predomină chiar şi printre părinţii care pretind că I se închină lui Dumnezeu. că neprihănirea lui Hristos este singura îmbrăcăminte cu care pot să fie admişi în ceruri şi că. atât pentru viaţa aceasta. Dacă vor fi tot aşa de dornici şi de perseverenţi pentru a obţine această îmbrăcăminte. dar faptele lor dovedesc că sunt nişte închinători ai lui Mamona.1 O idee învechită. Ea este neprihănirea sfinţilor. 2 Signs of the Times. cum sunt pentru a-şi adapta hainele în conformitate cu standardul [418] societăţii lumeşti. Numai cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu. puţin aici. asemenea tinerilor şi copiilor.

5 Solii către tineret. Chiar dacă este o pânză de numai zece cenţi. 1897. 6. – Tinerii trebuie să fie încurajaţi să-şi formeze deprinderi bune în ce priveşte îmbrăcămintea.CAPITOLUL 66 ÎNVĂŢAREA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA ÎMBRĂCĂMINTE O parte necesară a educaţiei. dacă nu învaţă principiile adevărate cu privire la îmbrăcăminte. ne va determina să avem o îmbrăcăminte simplă şi să fim aşa de zeloşi ca buni lucrători.3 Îmbrăcămintea să fie potrivită şi cu bun gust. p. 642. ei [creştinii] evită excesul şi parada. 4 Idem. ea trebuie să fie bine îngrijită şi curată. p. 246.5 Bunul gust nu trebuie dispreţuit sau condamnat. modeste şi aranjate plăcut şi cu bun-gust. Să fie învăţaţi să-şi păstreze hainele curate şi îngrijit reparate. 3 Mărturii.4 Ordine şi bun gust. p. 4. vol. – Nimeni nu mi-a recomandat un stil precis ca regulă pentru îmbrăcămintea lor. Credinţa noastră. Iubirea hainelor şi devotamentul faţă de modă se numără printre cei mai teribili rivali ai învăţătorului şi printre cele mai eficiente piedici. . lucrarea de educaţie este adesea întârziată şi pervertită. dacă este aplicată în practică. Fără o asemenea învăţătură. p. – Nici o educaţie nu poate fi completă.2 Îmbrăcăminte plăcută şi atrăgătoare. încât să-i facă un ajutor şi o mângâiere pentru alţii. 349. 170. Toate deprinderile lor să fie de aşa natură.1 Nu este recomandat un stil precis. Hainele lor vor fi simple. – În îmbrăcăminte. nebătătoare la ochi. pentru ca înfăţişarea lor să fie plăcută şi atrăgătoare. încât să putem fi consideraţi ca 1 Educaţia. vol. 2 Scrisoarea 19.

şi nu după acela al paradei. – Hainele noastre. când pierdem gustul pentru ordine. p. noi părăsim realmente adevărul. podoabele excesive nu sunt necesare. descrisă în Proverbe. ar trebui să fie de bună calitate. să fie evitate imprimeurile mari şi viu colorate. 120. 17 noiembrie 1904. să fie luată în considerare şi complexitatea. 301. când cumpăraţi şi când vă confecţionaţi hainele proprii sau pe ale copiilor voştri. p. pentru satisfacerea eului. – Să se manifeste bun-gust în alegerea culorilor. Să fie căutate culori modeste. care încă aşteaptă să fie făcută. căci toţi cei din casa ei sunt îmbrăcaţi cu veşminte căptuşite” (Proverbe 31. Totuşi. – Să ne îmbrăcăm îngrijit şi cu bungust.3 Luaţi în considerare durabilitatea. iar îngăduirea lor înseamnă a cheltui. banii care trebuie să fie investiţi în lucrarea lui Dumnezeu. – Este bine să cumpăraţi un material bun şi să fie confecţionat cu atenţie. Când este folosit un material cu imprimeuri. Citat în Healthful Living. fie în favoarea lumii.5 Nu uitaţi nevoile viei Domnului. îmbrăcămintea voastră vorbeşte fie în favoarea lui Hristos şi a adevărului sfânt. 3 Health Reformer. Totuşi. p. Cum este ea?2 Bunul-gust în culori şi imprimeuri. deşi modeste şi simple. . Femeia înţeleaptă.312 ÎNDRUMAREA COPILULUI având ceva special. Prea multă fantezie în asocierea culorilor nu este bună. „nu se teme de zăpadă pentru casa ei. Aceasta este economie. 5 Sfaturi pentru isprăvnicie. dar. Ele ar trebui să fie alese mai degrabă după criteriul durabilităţii. Totuşi. Aparenţa 1 Idem. ci înnobilează. Totuşi.6 Cei lumeşti cheltuiesc mult pe îmbrăcăminte. de culoare potrivită şi rezistente. pentru că adevărul nu înjoseşte. 288. în măsura în care este convenabilă. grijă [420] în îmbrăcăminte şi simplitate distinsă. 4 Divina Vindecare. p.21 – versiunea engleză). 6 Ibid. 353.4 Cumpărarea unui material bun este economie. Domnul [421] i-a chemat pe cei din poporul Său să iasă din lume şi să fie deosebiţi.1 Surorile mele. gândiţi-vă la lucrarea din via Domnului. Să asigure căldură şi o bună protecţie. surorile mele. uniformitatea este de dorit. care arată vanitatea şi mândria celor ce le poartă. 2 Review and Herald. În această privinţă.

împodobindu-vă cu fapte bune. 17 noiembrie 1904.3 Pentru a ţine pasul cu moda absurdă. – Simplitatea în îmbrăcăminte va face o femeie înţeleaptă să arate în aşa fel încât să fie spre avantajul ei cel mai mare. ca nişte femei înţelepte şi evlavioase. Nu risipiţi pentru îmbrăcăminte banii care sunt foarte necesari în altă parte. amintiţi-vă că Împăratul slavei a purtat o haină simplă. . 3 Review and Herald. vol. 1904.1 Simplitatea în îmbrăcăminte este o recomandare pentru religia celui ce o poartă. 376. trebuie să vă îmbrăcaţi simplu. aur şi podoabe pentru a face paradă nu va recomanda altora religia voastră sau adevărul pe care-l mărturisiţi. din cauza păcatelor lor. înclinaţia de a vă îmbrăca după modă şi de a purta dantelă. p.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 313 stridentă şi costisitoare nu este potrivită pentru aceia care mărturisesc a crede că trăiesc în zilele din urmă… Practicaţi economia în cheltuirea banilor pentru îmbrăcăminte. Nu uitaţi că hainele voastre exercită o influenţă continuă asupra acelora cu care intraţi în legătură. mulţi îşi pierd gustul pentru simplitatea naturală şi sunt încântaţi de ce este artificial. a renunţării la sine şi a jertfirii de sine pentru a-i binecuvânta pe cei aflaţi în suferinţă şi pe cei nevoiaşi… Din cauza lor.5 Să nu fie o paradă nepotrivită. capul Mântuitorului a purtat ruşinoasa coroană de spini. Ei sacrifică timpul şi banii. – Aş vrea să le reamintesc tinerilor care folosesc podoabe şi poartă pene la pălărie că. Acele lacrimi au fost vărsate şi chipul Mântuitorului a fost umbrit de tristeţe şi 1 Manuscris 24. 5 Mărturii. Nu cheltuiţi banii Domnului spre a vă satisface gustul pentru îmbrăcămintea costisitoare.4 Dragi tineri. 6 decembrie 1881. 4 Health Reformer. El Şi-a revărsat rugăciunile către Tatăl Său cu strigăte puternice şi lacrimi. Voi. Când petreceţi timp preţios aranjându-vă înfăţişarea [422]. care vă osteniţi să vă împodobiţi. care nu avea nici o cusătură. vă rog să ţineţi minte că Isus era adesea obosit din cauza muncii neîncetate. Oamenii cu discernământ vor considera încercările voastre de a vă înfrumuseţa exteriorul ca fiind o dovadă a unor minţi slabe şi inimi vanitoase. 3. 2 Review and Herald. puterea intelectului şi adevărata nobleţe a sufletului şi îşi dedică întreaga viaţă cerinţelor vieţii mondene. aprilie 1872.2 În calitate de creştini.

380. Când am menţionat gulerele. culori stridente.1 O împodobire inutilă. puneţi deoparte banii economisiţi în felul acesta. 302. pe care unii păzitori ai Sabatului le purtau şi încă le poartă de dragul paradei şi al modei. – Pastorii noştri şi soţiile lor să fie un exemplu de simplitate în îmbrăcăminte. din material de bună calitate. p. 135.6 Biblia ne învaţă modestia în îmbrăcăminte. 135. „Vreau. 136. deoarece toate aceste lucruri sunt în dezavantajul nostru. 5 Testimonies to Ministers and Gospel Workers. – Am fost întrebată adesea dacă este greşit să se poarte gulere simple din pânză. ornamente abundente. Mi-au fost arătate gulere scumpe. 1.314 ÎNDRUMAREA COPILULUI suferinţă mai mult decât oricare dintre fiii oamenilor. nu am vrut să spun că nu trebuie purtate nici un fel de panglici. – Adevăratul rafinament nu este manifestat prin împodobirea trupului spre a face paradă. pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Unii au interpretat extremist ce am scris eu despre gulere şi au susţinut că este greşit să porţi gulere de orice fel. 4 Mărturii.3∗ Răspunsul meu a fost întotdeauna „Nu”. Ei trebuie să poarte haine curate şi confortabile. 93. . Tinerii să fie educaţi pentru simplitatea. p. 301. p. educatori şi elevi. 6 Christian Temperance and Bible Hygiene. chiar dacă preţul lor este infim. p. – Nu vă împodobiţi inutil. eu nu am vrut să se înţeleagă că nu trebuie să se poarte nici un fel de guler. modestia şi curăţenia în îmbrăcăminte. 135. 3 ∗Notă: Vezi Mărturii. iubirea de plăceri şi deşertăciunea în care trăim acum şi care alungă din suflet iubirea lui Isus. 136. vol. 379. vol.7 1 Idem. ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios” (1 Timotei 2.9). de asemenea. Orice mijloc de a atrage atenţia către cel care le poartă. tocmai pentru a ne salva pe noi de mândria. 302. p. p. chiar dacă nu sunt costisitoare. 7 Sfaturi pentru părinţi.2 Un aspect clarificat. cu panglici şi dantele inutile. 136. iar când am menţionat panglicile. ci.4 Podoabele extravagante şi extreme. Aceste cuvinte interzic parada prin îmbrăcăminte. p. sau de a stârni admiraţia nu corespunde modestiei poruncite de Cuvântul lui Dumnezeu.5 Nu pentru paradă. Să se renunţe la podoabele excesive. Învăţaţi lecţia renunţării la sine şi prezentaţi-o copiilor voştri. dar în acelaşi timp să evite extravaganţa şi podoabele. 2 Sfaturi pentru isprăvnicie. 1.

ei nu vor avea nevoie de podoabe artificiale. El înalţă şi înnobilează omul şi reflectă asupra altora raze de slavă. 3 Review and Herald. 643. vol. 644.3 Atractivitatea unei frumuseţi autentice. Aceasta este podoaba unui spirit blând şi umil. care va promova fericirea pretutindeni în jurul nostru în viaţa aceasta şi va străluci cu putere în viaţa veşnică. 366. Frumuseţea naturală [424] constă în simetrie sau în proporţia armonioasă a părţilor componente. Din perspectiva acestui fapt. renunţarea la sine şi să aibă independenţa nobilă de a alege ce este bine. a perlelor sau a podoabelor costisitoare. Un asemenea farmec este ca o culoare vie. 3. pentru că acestea sunt întotdeauna expresia absenţei podoabei interioare a adevăratei valori morale. 4. p. – Există o podoabă care nu va pieri niciodată. vol. chiar mai preţios decât aurul de Ofir. dar nu va duce în rătăcire.2 Cât de mică este valoarea aurului. Un caracter frumos este de valoare în ochii lui Dumnezeu. decât practici. ei vor avea adevărata frumuseţe pe care o pot arăta cu un har divin. Aceasta îl va face pe cel credincios mai preţios ca aurul curat. 4 Signs of the Times. O asemenea frumuseţe va atrage.4 1 Mărturii. care nu va păli niciodată. 6 decembrie 1881. Îmbrăcămintea simplă şi abţinerea de la etalarea bijuteriilor şi a podoabelor de orice fel sunt în armonie cu credinţa noastră. 2 Idem. – Toţi au o înclinaţie naturală de a fi mai degrabă sentimentali. în comparaţie cu frumuseţea lui Hristos. Ca urmare. să depunem un efort stăruitor pentru a ne asigura acea înţelepciune care este de o valoare mai mare decât aurul curat. Dumnezeu ne-a poruncit să purtăm veşmântul cel mai bogat al sufletului… În loc de a căuta podoabe de aur pentru exterior. este important ca în educarea copiilor lor. datoria. 9 decembrie 1875. Harul lui Hristos este cu adevărat o podoabă de o valoare nepreţuită. dar frumuseţea spirituală constă în armonia sau asemănarea sufletului nostru cu Isus. Ne numărăm noi printre aceia care văd nesăbuinţa celor lumeşti care îşi îngăduie extravaganţă în îmbrăcăminte şi iubirea de distracţii?1 Podoabele nepieritoare versus aur şi perle. chiar dacă majoritatea va alege ce este rău… Dacă îşi păstrează o sănătate bună şi un temperament plăcut.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 315 Renunţarea la sine în îmbrăcăminte este o parte a datoriei noastre creştine. atrâgându-i la Izvorul luminii şi al binecuvântării. p. părinţii să-i îndrume şi să-i înveţe să iubească adevărul. .

să nu împiedice nici circulaţia sângelui. În calitate de popor care se pregăteşte pentru venirea apropiată a Domnului Hristos. chiar şi în răcoarea dimineţii sau a serii. 4. Micuţul va avea o sănătate mai bună.4 Trupul să nu fie stânjenit. putem face exerciţiu fizic în aer liber. vol. Hotărâţi-vă să fiţi călăuziţi de principii mai înalte decât sunt concepţiile şi dorinţele copiilor voştri. Îmbrăcaţi în felul acesta. p. 1911. 89. 2 Manuscris 45. într-un fel care să stea bine pentru vârsta şi poziţia ta în viaţă.5 Îmbrăcămintea copiilor mici. pentru că lucrul acesta ar fi jignitor pentru respectul lor de sine… Este întotdeauna bine să fii curat şi îmbrăcat potrivit. [426] 1 Mărturii. 3. – Sora mea. una dintre cauzele principale ale nervozităţii şi neliniştii va fi eliminată. noi trebuie să-i prezentăm lumii un exemplu de îmbrăcăminte modestă. 4 Mărturii.2 Dacă inima noastră este unită cu inima lui Hristos. vol. p. fără să ne temem că vom răci.316 ÎNDRUMAREA COPILULUI Religia curată a lui Isus cere de la cei care o urmează simplitatea frumuseţii naturale şi strălucirea rafinamentului natural şi a purităţii elevate mai degrabă decât artificialul şi falsul. – Să fim credincioşi în îndeplinirea datoriilor din viaţa căminului. 5 Christian Temperance and Bible Hygiene. sau după căderea ploii ori a zăpezii. . Vorbiţi despre aceste lucruri şi plănuiţi cu înţelepciune ce veţi face. 90. 142. în contrast cu moda predominantă a zilei. – Dacă îmbrăcămintea copilului oferă căldură. 3 Testimonies to Ministers and Gospel Workers.3 Oferiţi haine cu bun-gust. iar mama va constata că îngrijirea copilului ei nu este o solicitare aşa de mare a puterii şi timpului ei. leagă-i pe copiii tăi de inima ta prin dragoste. protecţie şi confort. ca să nu fie înjosiţi prin înfăţişarea lor. p. Apoi. Învăţaţi-i să facă deosebire între ce este înţelept şi ce este nesăbuit în domeniul îmbrăcămintei şi [425] să li se ofere haine îngrijite şi simple. potrivite cu vârsta şi poziţia în viaţă.1 Învăţaţi-i pe copii să recunoască o îmbrăcăminte înţeleaptă. Acordă-le atenţia cuvenită şi poartă-le de grijă în toate privinţele. p. … nu vom purta nimic care să atragă atenţia sau să creeze controverse. Oferă-le haine cu bun-gust. Picioarele să fie protejate de frig şi de umezeală. 375. 131. nici respiraţia liberă şi naturală. – Îmbrăcămintea trebuie să se potrivească bine. Copiii voştri să înţeleagă faptul că acolo trebuie să domnească ascultarea. puneţi-vă planurile în aplicare în familiile voastre.

cauzând indigestie. întrerupând circulaţia şi provocând boala. pentru că şi-au lipsit copiii de sănătate. Îmbrăcămintea tuturor copiilor să fie suficient le lejeră. . de asemenea. 2 Mărturii. Părinţii care lasă copiii cu extremităţile goale. sau stomacul are prea mult sânge. sau aproape goale. încât să le permită o respiraţie liberă şi deplină şi să fie aranjată în aşa fel ca umerii să susţină greutatea ei.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 317 Curelele strânse. nu sunt îmbrăcate corespunzător. încât nervii şi venele să se contracte şi să nu corespundă scopului intenţionat de Dumnezeu. chiar şi viaţa este sacrificată zeului modei. încât să stimuleze circulaţia sângelui spre extremităţi. vene mari şi nervi pentru mâini şi picioare spre a asigura o circulaţie bună a sângelui. p. sângele este trimis spre cap. Acei părinţi care urmează moda. iar sângele este răcit şi înapoiat organelor interne. 531. Părinţii se închină la altarul modei şi îi îmbracă pe copiii lor în aşa fel. circulaţia nu este egalizată. [427] Satana a inventat moda care lasă membrele dezgolite spre a abate curentul de viaţă de la cursul lui normal. 382. cum a fost faţa. Nici o parte a trupului să nu fie făcută să se simtă neconfortabil din cauza îmbrăcămintei care presează vreun organ sau îi împiedică libertatea de mişcare. p. Adesea. producând tuse ori palpitaţii. De obicei.2 1 Divina Vindecare. cauzând dureri de cap sau hemoragii nazale. care se află departe de organele vitale. vol. ca ele să poată fi tot aşa de îmbrăcate ca pieptul şi regiunea de deasupra inimii. rezultatul este acela că picioarele şi mâinile sunt reci. unde este cea mai mare cantitate de căldură. sau creează o senzaţie de presiune la nivelul pieptului. din cauză că în acea zonă se află prea mult sânge. Pentru a fi în pas cu moda. sacrifică modei sănătatea şi viaţa copiilor lor. 532. Ele trebuie să fie încălzite la fel de bine ca trupul. Când extremităţile. 2. încât membrele rămân aproape goale.1 Extremităţile să fie îmbrăcate corespunzător. – O atenţie specială să fie acordată extremităţilor. mamele îi îmbracă pe copii în aşa fel. care împiedică activitatea inimii şi a plămânilor să fie evitate. Membrele nu au fost făcute de Creatorul nostru spre a fi lăsate dezgolite. Dacă aceste părţi nu sunt încălzite ca şi corpul. Să fie îmbrăcate în aşa fel. în locul raţiunii. vor avea de dat socoteală lui Dumnezeu. Domnul a prevăzut.

când vin în adunarea sfinţilor spre a se închina lui Dumnezeu. – Nimeni să nu dezonoreze sanctuarul lui Dumnezeu prin înfăţişarea lui.9). dar să nu-şi îngăduie acea împodobire care este întru totul nepotrivită pentru sanctuar.318 ÎNDRUMAREA COPILULUI O deosebire în îmbrăcămintea bărbaţilor şi a femeilor. Aceste persoane se adună în Sabat. a penelor şi a podoabelor din aur şi argint este un fel de idolatrie şi este întru totul nepotrivită pentru slujirea sfântă a lui Dumnezeu. având îmbrăcămintea prăfuită şi murdară.2 Toţi să fie învăţaţi să fie ordonaţi. 3 Ibid. Dumnezeu trebuie să fie subiectul gândurilor şi al închinării. Atenţia oamenilor este atrasă adesea asupra unui articol sau altul de îmbrăcăminte aleasă. cu ruşine şi sfială” (1 Timotei 2. pentru a aplica despărţirea de lume pe care o cere Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se facă paradă prin înfăţişare. Unii bărbaţi care mărturisesc a fi creştini înţeleg subiectul îmbrăcămintei în acelaşi fel. . 5. pe care le poartă neglijent. ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios. a încreţiturilor. p. vol. trebuie să fie neglijenţi cu privire la înfăţişarea lor. p. Există o categorie de surori care cred că principiul neconformării cu lumea este împlinit prin portul unei singure bonete şi a aceloraşi haine purtate în cursul săptămânii şi în Sabat.3 Unii au ideea că. vol. „Vreau. – Există o tendinţă tot mai mare ca femeile să se îmbrace şi să arate cât mai mult cu putinţă asemenea bărbaţilor şi să îşi modeleze îmbrăcămintea foarte asemănător cu aceea a bărbaţilor. a panglicilor. deoarece. Dumnezeu a plănuit să fie o deosebire clară între îmbrăcămintea bărbaţilor şi cea a femeilor şi a considerat că acest lucru este suficient de important pentru a da îndrumări explicite cu privire la el. [428] şi orice abate gândurile de la serviciul religios solemn şi sfânt este o ofensă la adresa Lui.1 Îmbrăcămintea pentru biserică. 2 Idem. şi astfel sunt inspirate gânduri care nu ar trebui să-şi găsească locul în inima închinătorilor. 499. 1. pentru că aceasta încurajează lipsa de respect. de asemenea. se va crea confuzie şi o creştere a nelegiuirii. 1 Idem. dacă ambele sexe vor purta aceeaşi îmbrăcăminte. 457-460. împreună cu poporul lui Dumnezeu. şi chiar cu hainele rupte. dar Dumnezeu spune că aceasta este o urâciune. Parada fundelor. curaţi şi îngrijiţi în îmbrăcăminte.

ci să dea un exemplu vrednic.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 319 Dacă ar fi trebuit să întâlnească un prieten onorat de lume. când se întâlnesc în Sabat spre a se închina marelui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca aceşti oameni să coboare de pe scaunul de judecată. Vorbiţi despre iubirea şi umilinţa lui Isus. 122. printr-o respectare credincioasă a acelor învăţături. Fiecare să cerceteze învăţăturile clare ale Scripturii cu privire la simplitatea în îmbrăcăminte şi.4 Inima trebuie să fie corectă. caută ceva de criticat. ei încep să considere că trebuie să ajungă sfătuitorii bisericii. îndată ce văd vreun frate sau vreo soră. dacă ar apărea în prezenţa lui cu părul nepieptănat şi cu hainele murdare şi dezordonate. trebuie să-L urmăm pe Hristos. – Să nu încurajaţi acea categorie de oameni care îşi centrează religia pe îmbrăcăminte. pentru că El nu i-a pus niciodată acolo. deoarece acel prieten s-ar simţi insultat. 2 Evangelism. Dumnezeu nu vrea ca vreo persoană să fie conştiinţă pentru alta. – Dacă suntem creştini. 272. chiar dacă drumul pe care trebuie să mergem se intersectează 1 Review and Herald. de care ar dori să fie favorizaţi într-o modalitate deosebită. [429] Vorbiţi despre Hristos. 30 ianuarie 1900. p. iar când gândurile sunt abătute în direcţia aceasta. p. . tot ce nu este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu va fi înlăturat. amabilitatea în vorbire şi atenţia acordată altora sunt lucrurile preţuite de Dumnezeu. Împodobirea interioară. Acesta este unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a ajunge înguşti la minte şi cu o viaţă spirituală pipernicită. – Să nu faceţi din îmbrăcăminte un punct important al religiei voastre. 4 Historical Sketches of Seventh-day Adventist Foreign Missions.3 Nimeni să nu fie conştiinţă pentru altul. darurile Duhului. 301.2 Nu îmbrăcămintea voastră vă face să aveţi valoare în ochii Domnului. Ei se urcă pe scaunul de judecată şi. p. iar când inima este convertită. să se străduiască să dea un exemplu vrednic pentru cei din lume şi pentru cei nou veniţi la credinţă. Totuşi. Unora le place această lucrare. 3 Sfaturi pentru isprăvnicie.1 Îmbrăcămintea să nu fie un subiect de controversă. 123. Există lucruri mai importante despre care trebuie să vorbiţi. cei din această categorie s-ar strădui să aibă cea mai bună înfăţişare cu putinţă. dar nu-i încurajaţi pe fraţi şi pe surori să se angajeze în a-şi căuta unii altora greşelile în îmbrăcăminte sau înfăţişare. aceste persoane cred că nu contează ce îmbrăcăminte poartă sau care este starea lor.

534. să poruncească hotărât casei lor să-I slujească Domnului. Prezenţa şi puterea lui Dumnezeu – retrase de la cei care formau grupuri iubitoare de lume – sunt descoperite la categoria închinătorilor umili. 2 Solii către tineret. care este de o importanţă vitală. renunţând la simplitatea lor. Rezultatul a fost mereu acelaşi – îndepărtarea de învăţăturile Evangheliei. diferitele denominaţiuni s-au ridicat şi. majoritatea celor care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos au desconsiderat acele învăţături care promovau renunţarea la sine şi umilinţa. legaţi-i de Dumnezeu. Una după alta. care cereau simplitatea şi modestia în conversaţie. comportament şi îmbrăcăminte. directe. asemenea lui Avraam. În loc să-i uniţi cu lumea. ar trebui. ale Cuvântului lui Dumnezeu. p. a obiceiurilor şi a principiilor lumii. – Înţelepciunea omenească s-a gândit mereu să evite sau să lase deoparte învăţăturile simple. Moda a fost zeiţa care a dominat lumea de afară şi adesea se strecoară în biserică. pentru că. 5. Această cale a fost urmată în generaţii succesive. – Toate problemele în legătură cu îmbrăcămintea ar trebui să fie tratate cu stricteţe. 10 mai 1892. dacă în inima voastră se află dragostea faţă de aceste lucruri zadarnice. a fost înlocuită de un formalism rece. Asemănarea cu Dumnezeu. care conduce la adoptarea modei. [430] renunţarea la podoabele voastre va fi asemenea tăierii frunzelor unui pom. vol.1 De ce multe denominaţiuni şi-au pierdut puterea. Nu este de nici un folos să vi se spună că nu trebuie să îmbrăcaţi aceasta sau aceea.320 ÎNDRUMAREA COPILULUI cu înclinaţiile noastre fireşti. 499. care sunt dispuşi să se supună învăţăturilor Cuvântului Sfânt. Înclinaţiile inimii fireşti vor apărea din nou de la sine. Aceasta trebuie să facă din Cuvântul lui Dumnezeu standardul pe care să-l urmeze. Fiecare să fie conştiinţă pentru sine. şi-au pierdut într-o mare măsură puterea de la început. . 3 Mărturii.2 Cuvântul lui Dumnezeu este standardul. Când îşi văd copiii înclinaţi să urmeze moda lumii. iar părinţii trebuie să se gândească inteligent la acest subiect. p.3 1 Review and Herald. urmând îndeaproape rânduiala biblică. În fiecare epocă.

CAPITOLUL 67 PUTEREA FASCINANTĂ A MODEI Moda este o domnitoare tiranică. Moda taxează fără raţiune şi adună fără milă. 85. obligându-şi adesea închinătorii să se supună la disconfortul cel mai mare. p. povara ajunge aproape insuportabilă.1 Cei bogaţi se ambiţionează să se întreacă unul pe altul în conformarea cu stilurile ei mereu schimbătoare. vol. În cele mai multe cazuri. nu contează cât de bine le stă o haină sau cât de frumoasă este. În cazul multora. totul trebuie refăcut sau aruncat. Dacă moda s-a schimbat. 246. p. p. 6. Clasele de mijloc şi cele sărace se străduiesc să se apropie de standardul stabilit de cei despre care se presupune că le sunt superiori. El triumfă. 85. – Moda conduce lumea şi este o domnitoare tiranică. pentru că planurile lui au un succes aşa de mare. 3 Christian Temperance and Bible Hygiene. 2 Educaţia. Acolo unde mijloacele materiale sau puterile sunt limitate şi ambiţia de a fi la modă este mare. Fericirea şi favoarea lui Dumnezeu sunt puse pe altarul ei.3 Idolatria îmbrăcămintei este o boală morală. supunerea faţă de cerinţele Evangheliei va cere o hotărâtă schimbare în îmbrăcăminte. Moartea râde că nesăbuinţa care nimiceşte sănătatea şi zelul orb al celor care se închină la altarul modei îi aduce aşa de uşor sub domnia ei. p. Ea are o putere fascinantă şi este gata să-i critice şi să-i ridiculizeze pe toţi cei care nu merg pe făgaşul ei. . 4 Mărturii.2 Satana este instigatorul şi motorul principal în stilurile mereu schimbătoare şi niciodată mulţumitoare ale modei şi este mereu ocupat să conceapă ceva nou care se va dovedi dăunător pentru sănătatea morală şi fizică. Ea nu trebuie să fie adusă în viaţa cea nouă.4 [433] 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. 96.

– Dacă sunt ajutate de harul lui Hristos. 1900. pentru că a reuşit să o înrobească pe mamă.3 Copilaşii aud mai multe despre îmbrăcăminte decât despre mântuirea lor… pentru că mama este mai familiarizată cu moda decât cu Mântuitorul. inima şi simţămintele chiar şi ale mamelor care se declară a fi creştine. Idolatria îmbrăcămintei nimiceşte orice umilinţă. p.290. Cât de multe… ar fi fost declarate ca nepotrivite pentru o femeie distinsă. pentru ca plăcerea de a face paradă să absoarbă mintea. demnă şi cu frică de Dumnezeu… Multe fete sărace. Satana este pe deplin conştient cât de mult a reuşit să obţină. mulţi bărbaţi sunt împinşi să facă delapidări sau ajung la faliment pentru a îndeplini cererile extravagante ale soţiei sau ale copiilor. Din acest motiv. el câştigă devotamentul întregii familii faţă de îmbrăcăminte şi paradă frivolă.2 Plăcerea de a face paradă înjoseşte căminul. În nouă cazuri din zece. 31 martie 1891.322 ÎNDRUMAREA COPILULUI Preţul pe care îl plătesc unii. Când ocupă timpul şi sentimentele mamei. blândeţe şi frumuseţe a caracterului. – Mândria şi vanitatea se manifestă pretutindeni. 2 Review and Herald. aşa încât să nu aibă timp pentru a-i educa pe copiii lor [434] sau pentru a-şi cultiva mintea şi caracterul propriu. Satana lucrează prin mijloacele lui spre a inventa îmbrăcăminte la modă. El îi numără pe copii printre urmaşii lui. s-au lipsit de îmbrăcămintea de corp călduroasă şi au plătit cu viaţa pentru aceasta. ca să poată fi nişte exemple pentru copiii lor şi nişte modele în privinţa faptelor bune. râvnind la pompa şi eleganţa celor bogaţi. fără a-şi pune în pericol mântuirea. cercetării de sine şi studiului cu rugăciune al Cuvântului lui Dumnezeu… Nici un creştin nu se poate conforma modei înjositoare a lumii. femeile sunt în stare să facă o lucrare grandioasă. . au fost ademenite pe cărările necinstei şi ale ruşinii. – Cât de opuse sunt multe din tipurile de îmbrăcăminte pe care le prescrie moda faţă de principiile prezentate în Scripturi! Gândiţi-vă la stilurile care au predominat în ultimele câteva sute de ani sau chiar numai în ultimele câteva zeci de ani. dar aceia care sunt înclinaţi să se privească în oglindă şi să se admire vor fi mai puţin înclinaţi să se privească în marea oglindă morală a Legii lui Dumnezeu. 3 Manuscris 43. 4.4 1 Divina Vindecare. vol. 643.1 Mântuirea este pusă în pericol de idolatria îmbrăcămintei. p. Multe altele. de dragul unor rochii stilate. Multe familii sunt lipsite de bunurile necesare. Ea consumă orele preţioase care ar trebui sa fie dedicate meditaţiei. 4 Mărturii.

prin rugăminţile lor. aveţi grijă! – Adesea. mintale şi morale este îngrozitor. femeile îngăduie valului de păreri populare să le atragă pe făgaşul lui… Prea adesea.1 Nu sunt suficient de curajoase pentru a se opune valului.2 Părinţi. cu multe podoabe.ÎMBRĂCĂMINTEA CORESPUNZĂTOARE 323 Părinţi şi copii deopotrivă sunt lipsiţi de ce este cel mai bun.4 Rezultatele plăcerii de a face paradă. ei nu vor face acest lucru… Moda din lume adoptă adesea o formă ridicolă. Oare le veţi îngădui să obţină acest lucru de la voi. dar despre care ştiţi că nu ar fi în conformitate cu credinţa voastră. dar ele nu sunt suficient de curajoase pentru a lua o poziţie hotărâtă împotriva greşelii. iar apoi admiră deschis efectul înfăţişării lor şi le fac complimente. – Dragostea de îmbrăcăminte şi plăceri spulberă fericirea a mii de oameni. Conştiinţa lor protestează. poate că doresc o rochie diferită decât cele pe care le văd la celelalte fete. 1912. părinţii îi îmbracă pe copiii lor cu haine extravagante. Pentru că le lipseşte curajul de a rămâne statornice de partea binelui. iar voi trebuie să luaţi o poziţie fermă împotriva ei. 4 Manuscris 53. Să-i învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să-i educăm să meargă pe căile Sale. Aceşti părinţi nesăbuiţi ar fi plini de consternare. 17 noiembrie 1904. dacă ar putea să-l vadă pe Satana cum susţine eforturile lor şi cum îi îndeamnă la o nesăbuinţă şi mai mare. Unii dintre cei care mărturisesc 1 Divina Vindecare. lăsându-le să vă influenţeze. care face din modă zeul ei. Efectul modei asupra sănătăţii fizice. . 291. 3 Pacific Health Journal. ianuarie 1890. unele aşa-zise mame creştine sacrifică principiile pentru dorinţa lor de a merge pe calea mulţimii. Aveţi privilegiul de a-i învăţa pe copii să trăiască în aşa fel. De dragul modei. cel mai plăcut şi cel mai valoros în viaţă. p. fiicele voastre sunt înclinate să dorească o rochie la fel ca aceea. dacă vom fi credincioşi în a le acorda o educaţie corectă. – Când văd o rochie diferită de cea pe care o poartă ele. 2 Review and Herald. în conformitate cu principiile Evangheliei? Copiii noştri sunt foarte preţioşi în ochii lui Dumnezeu.3 [435] O problemă cu care se confruntă multe mame. Sau. – Multe dintre dificultăţile mamei sunt rezultatul efortului ei de a ţine pasul cu moda zilei. încât să fie aprobaţi de Dumnezeu… Să nu-i încurajăm pe copiii noştri să urmeze moda din lume şi. în loc de a le influenţa voi înşivă. ei sunt amăgiţi şi îndepărtaţi de la pregătirea pentru viaţa viitoare.

tot aşa cum a lucrat Hristos în sfera Sa înaltă pentru binele omului. pentru că Îi era foame şi ar fi trebuit să le găsească. aşa cum a simţit şi Răscumpărătorul lor.3 1 Mărturii. vor simţi povara răspunderii de a trăi o viaţă mai înaltă. pot fi asemănate cu smochinul pe care l-a văzut Domnul Hristos de departe. 483. . ca să mai irosim clipele preţioase pentru împodobire sau paradă. Fiicele Împăratului ceresc. cu priceperea şi ocaziile pe care le au în sfera lor. 2 Manuscris 67. p. 1. vol. pentru a face paradă.2 [436] Nesatisfăcător pentru fiicele lui Dumnezeu. a găsit doar frunze. El căuta roadele.324 ÎNDRUMAREA COPILULUI că iubesc şi respectă poruncile lui Dumnezeu imită această categorie de oameni cât mai fidel cu putinţă. numai ca să-şi poată urma dorinţa după vanitate în îmbrăcăminte şi după satisfacerea plăcerii. 3. 1903. p. Vor simţi împreună cu Hristos şi vor lucra pentru salvarea sufletelor care pier. dar când Hristos a venit să caute fructele. după ce a cercetat de la ramura de sus şi până la cea mai de jos. vor fi părtaşe ale naturii divine. Dacă sunt cu adevărat fiicele lui Dumnezeu. Cele angajate în această lucrare nu vor fi mulţumite de modele şi nebuniile care absorb mintea şi sentimentele femeilor din aceste zile de pe urmă. vol. membre ale familiei regale. Acest smochin îşi etala ramurile înfrunzite. 484. 189. – Este nevoie de prea multă muncă folositoare şi importantă în această lume a lipsurilor şi a suferinţei. aşa încât să ajungă într-o legătură mai strânsă cu Cerul şi să lucreze la unison cu Răscumpărătorul lumii. 3 Mărturii. deşi păstrează numele de creştini. vor simţi mila cea mai adâncă. Când vor vedea influenţele corupătoare din societate. Unii tineri sunt aşa de dornici să facă paradă.1 Familiile care petrec mult timp cu îmbrăcămintea. încât sunt dispuşi să renunţe şi la numele de creştin.

din cauza nelegiuirii care abundă. Poveştile captivante de dragoste şi imaginile imorale au o influenţă corupătoare asupra lor. – Mulţi tineri sunt dornici să citească. Pofta ochilor şi pasiunile imorale sunt stârnite prin privire şi lectură. imaginaţia lor ajunge să fie întinată. Faptul că iubirea lor faţă de Dumnezeu se răceşte. 2. în vreun fel. 1 Mărturii. altfel ea n-ar fi influenţat iubirea lor faţă de Dumnezeu şi zelul şi înflăcărarea lor pentru cauza Lui. . Cuvântul „multora” se referă la cei care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos.1 Influenţa cărţilor şi a imaginilor degradatoare.SECŢIUNEA A XVI-A PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE CAPITOLUL 68 VICIILOR DEGRADATOARE PREDOMINANŢA Un veac al nelegiuirii abundente. Aceasta este o epocă în care imoralitatea abundă peste tot. vol. Cauza acestei decăderi este că ei nu sunt întru totul despărţiţi de această nelegiuire. Ei sunt influenţaţi de nelegiuirea care există şi de abaterea de la Dumnezeu. Aceste imagini dezgustătoare se găsesc şi în atelierele foto şi sunt atârnate chiar pe pereţii celor ce se ocupă cu gravuri. adesea sunt oferite spre vânzare fotografii cu femei goale. Inima este coruptă prin imaginaţie. Pentru că nelegiuirea abundă. iubirea multora se răceşte. p. Ei citesc orice pot să obţină. ei sunt părtaşi la această nelegiuire. – Trăim în mijlocul pericolelor din zilele din urmă. ca rezultat. Romanele sunt citite cu nesaţ de mulţi şi. arată că. În trenuri. 346. dar n-ar trebui să fie influenţaţi astfel.

În familiile păzitorilor Sabatului există păcat şi viciu. 410. 1 Idem.18-32. 390. Niciodată viciul nu şi-a ridicat capul lui sluţit cu atâta îndrăzneală ca acum. de orice vârstă şi [441] din orice poziţie socială. poate să conducă la fapte necurate. degradează moralitatea şi pregătesc fiinţele înşelate şi orbite să dea frâu liber [440] patimilor păcătoase. ca fiind o descriere corectă a lumii dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. ci păcatul este lucrul care Îl desparte pe Dumnezeu de poporul Său şi face sufletul incapabil să se bucure şi să-L slăvească. şi astfel toate însuşirile nobile ale minţii vor ajunge să fie degradate. .3 Nu încercarea şi suferinţa. 2 Idem. Păcatul este cel care nimiceşte sufletele. 2. 391. Păcatul specific acestui veac este imoralitatea sexuală. Aceste imagini ruşinoase. p. Foarte mulţi oameni. p.326 ÎNDRUMAREA COPILULUI Mintea găseşte plăcere în contemplarea scenelor care stârnesc cele mai josnice pasiuni. – Lucrarea specială a lui Satana în aceste zile din urmă este aceea de a pune stăpânire pe mintea tinerilor. sunt lipsiţi de principii şi de conştiinţă. iar el va putea să le controleze spre a se potrivi scopurilor lui. ei se adâncesc în viciu şi corup societatea. ce speranţă putem să avem pentru viitor? Majoritatea sunt mulţumiţi de amuzamente şi au aversiune faţă de muncă… Ei nu au capacitatea stăpânirii de sine şi ajung să se înfurie şi să se agite în ocaziile cele mai uşoare. Oamenii par să fie ameţiţi. puterea şi răspândirea lui. p. 346. urmează păcate care înjosesc făpturile făcute după chipul lui Dumnezeu. – Tinerii din zilele noastre sunt un indiciu sigur cu privire la viitorul societăţi. Din cauza obiceiului lor de a fi lipsiţi de ocupaţie şi risipitori. deoarece el ştie că. – Mi-a fost prezentat un tablou despre starea lumii. văzute printr-o imaginaţie întinată. 27.4 Atacul lui Satana împotriva tinerilor.1 Imoralitatea sexuală este un păcat specific. p. procedând aşa. 5 Christian Temperance and Bible Hygiene. iar iubitorii de virtute şi de adevărată bunătate sunt aproape descurajaţi de îndrăzneala. aducându-le pe aceeaşi treaptă cu animalele şi cufundându-le în cele din urmă în pierzare. de a le degrada gândurile şi de a le instiga pasiunile. Apoi. 136. Imoralitatea abundă peste tot. 4 Mărturii.5 Un indiciu cu privire la viitorul societăţii. 3 Un apel către mame. p. vol.2 Am fost îndrumată spre Romani 1. După cum îi vedem.

Omul. – Unii dintre cei care fac mare caz de mărturisirea lor nu-şi dau seama de păcatul masturbaţiei şi de rezultatele lui inevitabile. Copiii se nasc cu înclinaţii senzuale mult dezvoltate. încât sensibilităţile lor morale nu pot fi făcute să înţeleagă că este păcat şi că.4 Înclinaţiile păcătoase sunt moştenite. Fiecare creştin trebuie să înveţe să-şi înfrâneze pasiunile şi să fie stăpânit de principii. p. vol. Ea a fost adusă de călcarea grosolană a legilor naturii. 3 Ibid. până ce devine un obicei care se dezvoltă pe măsură ce cresc. În foarte multe cazuri. consideră naturale obiceiurile dezgustătoare 1 Idem. găsesc uşurare de moment mânuindu-le. 4 Idem. se transformă într-un animal! El ajunge carnal şi imoral. lucru care nu face decât să mărească [442] excitarea şi duce la o repetare a faptei. fiind născuţi cu o excitabilitate naturală a organelor sexuale. Ea este practicată pe o întindere alarmantă şi aduce boli aproape de toate felurile. părinţii nu bănuiesc că propriii copii nu înţeleg nimic în legătură cu acest viciu. iar pecetea caracterului părinţilor este pusă asupra lor… Copiii acestor părinţi. Ei nu-şi dau seama de păcătoşenia excesivă a acestui păcat degradant. Spiritualul a fost predominat de animalic. 391. dacă obiceiul este continuat. 45. prin îngăduinţă. facultăţile intelectuale şi morale au slăbit. care nimiceşte sufletul şi trupul. Dumnezeu nu a plănuit niciodată să existe starea de lucruri îngrozitoare de acum. 347. p.1 Problemele masturbaţiei. Când acestea s-au întărit. societatea ar fi arătat foarte diferit.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 327 până când lumea ajunge o a doua Sodomă. p.2 Tineri şi copii de ambele sexe se angajează în practicarea acestui viciu dezgustător. Mulţi pretinşi creştini sunt aşa de ameţiţi de aceeaşi practică. adevăraţii păcătoşi sunt părinţii. aproape inevitabil. Ei au abuzat de privilegiile căsătoriei lor şi. Chiar şi copiii mici. Obiceiul practicat timp îndelungat le-a întunecat înţelegerea. au întărit pasiunile lor senzuale. 2 Mărturii. nu este vrednic de numele de creştin. – În general. 2. rezultatul sigur va fi degradarea completă a trupului şi sufletului. Dacă poftele şi pasiunile ar fi fost ţinute sub controlul gândirii şi al religiei. Dacă nu face acest lucru.3 Întinarea morală a făcut mai mult rău decât oricare altă nelegiuire în degradarea neamului omenesc. . fiinţa cea mai nobilă de pe pământ. creat după chipul lui Dumnezeu.

şi totuşi au continuau păcatul lor amăgitor şi preferat. i-am rugat stăruitor. ei ar fi fost în stare să se angajeze într-o lucrare bună. în timpul unei vieţi întregi.1 O sclavie amăgitoare. decât pot multe alte minţi să scoată din rădăcini. – Am fost adânc mâhnită când am văzut influenţa puternică a pasiunilor senzuale în exercitarea controlului asupra bărbaţilor şi a femeilor cu o inteligenţă şi capacitate deosebite. p.328 ÎNDRUMAREA COPILULUI ale viciului secret… Păcatele părinţilor se vor transmite la copiii lor. Dacă nu ar fi fost înrobiţi de pasiuni josnice. care păreau să le aducă în faţa tribunalului lui Dumnezeu. pângărindu-şi trupul. rareori pot găsi tihnă până când subiectul răului ascuns nu le este împărtăşit celor cu care se asociază. 2 Idem. pentru că părinţii au dat frâu liber propriilor lor înclinaţii păcătoase. Încrederea mea în omenire a fost teribil de zdruncinată. 3 Idem. forţa obiceiului păcătos a câştigat supremaţia şi păcatele acestea au continuat să fie săvârşite. Noi am lucrat serios pentru unii. . Au ascultat cele mai solemne şi impresionante cuvântări despre judecată. să exercite o influenţă puternică. 468.2 Cunoaşterea viciului este răspândită chiar de victimele lui. răul rezultat. încât păreau lipsite de puterea de a-şi stăpâni patimile. făcându-le [443] să se teamă şi să se cutremure. p.4 1 Ibid. – Cei care s-au obişnuit pe deplin cu acest viciu distrugător al trupului şi sufletului. erau vinovate de practicarea în taină a viciului. până când cu greu se poate găsi un necunoscător al practicării acestui păcat degradant. Curiozitatea este stârnită de îndată şi cunoaşterea viciului este trecută de la tânăr la tânăr. aproape în fiecare zi din viaţa lor. p. Erau atât de înrobite de acest păcat îngrozitor. de la copil la copil. 392. am plâns şi ne-am rugat pentru ei. 469. Ele nu s-au abţinut de la acest păcat teribil nici în timpul celei mai solemne adunări în sesiune. 4 Idem.3 O singură minte coruptă poate semăna mai multă sămânţă rea. Mi s-a arătat că anumite persoane cu un comportament aparent bun. 403. în ciuda tuturor eforturilor noastre serioase şi a profundei întristări. care nu îşi îngăduie libertăţi nepermise faţă de celălalt sex. şi totuşi ştiam că. într-o scurtă perioadă.

fapt care dezechilibrează organizarea fină a corpului şi. Persoanele care aduc asupra lor o degradare sigură. p. cum ar fi cele ale ficatului şi plămânilor. O parte din maşinăria delicată a organismului va ceda. – Practicarea obiceiurilor ascunse va nimici negreşit puterile vitale ale organismului. care lasă organismul fără apărare faţă de bolile de tot felul.3 Şi cei cu gânduri curate sunt supuşi bolii. prin dureri numeroase şi diferite boli. 23. 3 Idem. adesea. vor suferi pedeapsa aici şi. dar sigur.4 1 Un apel către mame. p. fără o pocăinţă deplină. 2 Idem. – Noi nu spunem că toţi tinerii care sunt slabi sunt vinovaţi de obiceiuri greşite. La tineri. şi îi va face pe oameni să suporte pedeapsa pentru călcarea legilor sănătăţii.1 Temeliile puse pentru diferite boli care apar mai târziu în viaţă. ale rinichilor şi tumori canceroase. reumatism. Orice acţiune vitală inutilă va fi urmată de o depresie pe măsură. prin greşelile lor. 26. încât apare o stare de slăbiciune şi de epuizare. 4 Idem. – Dacă practica este continuată încă de la vârsta de cincisprezece ani. [445] Voia lui Dumnezeu stabileşte o legătură între cauză şi efecte.2 Porunca a şasea este călcată cu nesăbuinţă. este aşa de solicitat de la o vârstă timpurie. îndeosebi între vârstele de treizeci şi patruzeci şi cinci de ani. p. creierul. decât să o distrugi treptat. nu este un păcat mai mare să iei instantaneu viaţa cuiva. lăsând o sarcină mai grea asupra celorlalte părţi. are loc o cădere neaşteptată a stării de sănătate. . nu vor fi primite în cer cu nimic mai uşor decât acela care ucide pe loc. – În ochii cerului. capitalul vital.CAPITOLUL 69 EFECTELE PRACTICILOR DĂUNĂTOARE Energia vitală este epuizată. nevralgii. boli ale măduvei. p. iar rezultatul este moartea. 28. organismul va protesta împotriva abuzului pe care l-a suferit şi continuă să-l sufere. Unii care au gânduri curate şi sunt conştiincioşi suferă din diferite cauze asupra cărora nu au nici un control. 18.

vol. Aceasta este o recunoaştere teribilă pentru orice persoană care rosteşte Numele lui Hristos. . 25. 97. Ei pot să păstreze o formă de religie. spunând că nu-şi pot birui patimile.3 Religia poate să fie formală. Aceia care sunt stăpâniţi de pasiunile lor nu pot să fie nişte urmaşi [446] ai lui Hristos. în calitate de ucenici ai Săi.2 Puterea voinţei şi viaţa spirituală sunt nimicite. 2. străduinţa de formare a unui caracter religios bun. nu trăiesc pentru slava Sa. Este adevărat că nu se recomandă ca mintea tinerilor să fie încărcată cu studii prea multe şi prea grele. Toţi aceia care înţeleg cu adevărat ce înseamnă a fi creştin ştiu că urmaşii lui Hristos.4 Puterea stăpânirii de sine pare pierdută. 2 Idem. Ei sunt prea dedicaţi în slujirea stăpânului lor. nu se încred în El. au obligaţia de a aduce toate pasiunile lor şi toate însuşirile lor fizice şi mintale la o supunere deplină faţă de voinţa Sa. p. „Oricine rosteşte numele Domnului. 361. Ei nu sunt dedicaţi slujirii Sale. pe care ar fi putut s-o aibă.330 ÎNDRUMAREA COPILULUI Puterile mintale sunt slăbite. p. – Părinţii iubitori şi indulgenţi vor avea simpatie faţă de copiii lor. p. să se despartă de fărădelege” (2 Timotei 2. – Uni vor recunoaşte răul îngăduinţei păcătoase şi totuşi se vor scuza. încât ei nu au decât o jumătate sau o treime din strălucirea intelectuală. a autorului oricărui rău. p. pentru a părăsi obiceiurile lor imorale şi pentru a alege să-I slujească lui Hristos. De ce există această slăbiciune? 1 Mărturii. nu simt plăcere faţă de rânduielile Sale şi faţă de El. dar nu au harul lui Dumnezeu în inimă. 3 Un apel către mame. dar este lipsită de putere. – Viciul ascuns este cel care nimiceşte puterea voinţei. – Unii care pretind că sunt urmaşi ai lui Hristos ştiu că păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu şi îşi ruinează sănătatea. Ei au risipit-o prin masturbaţie. 10.1 Mintea unora dintre aceşti copii este aşa de slăbită. dacă ar fi fost virtuoşi şi curaţi.19). 4 Idem. şi totuşi ei sunt sclavi ai pasiunilor lor imorale. Ei se simt vinovaţi şi au o înclinaţie tot mai mică de a-I vorbi lui Dumnezeu în rugăciune tainică. Totuşi. părinţilor. pentru că îşi închipuie că lecţiile lor sunt o sarcină prea mare şi că dedicarea la un studiu prea aprofundat le ruinează sănătatea. 9. 97. v-aţi gândit voi la această problemă mai adânc decât pur şi simplu să adoptaţi ideea sugerată de copiii voştri? Oare nu aţi dat crezare prea repede motivului aparent al indispoziţiei lor? Se cuvine ca părinţii şi tutorii să caute cauza acestui rău mai adânc.

vol. se vor simţi degradaţi în propriii ochi şi îşi vor pierde respectul de sine. pentru că şi-au satisfăcut poftele fireşti un timp aşa îndelungat. Conducerea a fost preluată de patimile josnice ale firii lor şi ce ar fi trebuit să fie putere conducătoare a ajuns sclavul patimii corupte. 348. Sufletul este ţinut în cea mai josnică robie. p.1 Comunicarea cu cerul este întreruptă. Totuşi. ei vor suferi adânci simţăminte de remuşcare. iritabili şi geloşi. care mărturisesc evlavia. Gândurile necurate exercită stăpânire asupra imaginaţiei. iar ispita este aproape irezistibilă. 2 Idem. până când au obţinut stăpânirea asupra capacităţilor lor mai înalte. Nervii sensibili ai creierului şi-au pierdut vigoarea. – Puterea morală este foarte slabă. Mintea ar fi întărită împotriva ispitelor. dar respectul de sine este pierdut. dacă ar fi obişnuită să contemple subiectele înălţătoare şi dacă imaginaţia ar fi educată să se 1 Mărturii. – Efectul unor astfel de obiceiuri josnice nu este acelaşi asupra tuturor tinerilor. Nervii care comunică cu întregul organism sunt singurul mijloc prin care cerul poate să comunice cu omul şi prin care îi poate influenţa viaţa lăuntrică.3 Mintea poate să fie întărită împotriva ispitei.2 Unii au remuşcări. Bărbaţii şi femeile sunt lipsite de principii. 392. efectul asupra unora ca aceştia va fi acela de a-i face să fie melancolici. p. şi rezultatul este paralizarea sensibilităţilor minţii. Ei mor spiritual. Tot ce tulbură circulaţia curenţilor electrici din sistemul nervos micşorează vigoarea puterilor vitale. p. Uneori. încât puterea lor de stăpânire de sine pare să fie pierdută. să se păstreze curaţi şi nepătaţi de acest viciu degradator de suflet.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 331 Pentru că înclinaţiile animalice au fost întărite prin practicare. Senzualitatea a stins dorinţa după sfinţenie şi a nimicit prosperitatea spirituală. Când iau în considerare aceste fapte. . 3 Idem. Sunt copii care au puterile morale dezvoltate în mare măsură. prin excitarea lor bolnăvicioasă spre a satisface o dorinţă senzuală nefirească. asociindu-se cu copiii care practică masturbaţia. şi care. când intră în conflict cu obiceiurile înrădăcinate. se iniţiază în acest viciu. 347. Adesea. – Soliile solemne din ceruri nu pot impresiona cu putere inima [447] care nu este întărită împotriva satisfacerii acestui viciu degradant. aceştia pot să nu-şi piardă respectul pentru închinarea religioasă şi pot să nu arate o necredinţă specială cu privire la lucrurile spirituale. 2. cât de important este ca pastorii şi poporul.

intelectuală şi morală? Dumnezeu v-a dat un lăcaş de care să vă îngrijiţi şi pe care să-l păstraţi în starea cea mai bună pentru slujirea şi slava Sa. De ce nu citesc bărbaţii şi femeile. pentru că se tem că vor vedea păcatele pe care nu sunt dispuşi să le părăsească.17).1 Trebuie să cercetaţi spre a cunoaşte aceste lucruri. 2 Mărturii. 352. – Îngăduinţa faţă de pasiunile josnice va face ca mulţi să închidă ochii faţă de lumină. [448] Mintea s-ar ocupa de lucrurile curate şi sfinte din cer. Dacă aleg întunericul mai degrabă decât lumina. 3.20.2 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. .16. dacă doresc. 2. „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu. 135.332 ÎNDRUMAREA COPILULUI ocupe cu lucrurile curate şi sfinte. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru. Toţi pot să înţeleagă.19. p. şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu. căci Templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi şi voi” (1 Corinteni 6. Trupurile voastre nu vă aparţin. şi nu ar mai fi atrasă de cele josnice şi imorale. vinovăţia lor nu va fi nicidecum mai mică. care sunt ale lui Dumnezeu”. 353. pe acela îl va nimici Dumnezeu. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt. vol. p. spre a ajunge să cunoască lucrurile care afectează aşa de categoric puterea lor fizică. care locuieşte în voi.

când am văzut viaţa lor interioară. Nu trebuie să cedăm nici un pas obiceiurilor şi modei acestui veac degenerat. Păcatele care îi caracterizau pe sodomiţi există şi printre ei.CAPITOLUL 70 AVERTIZĂRI ŞI SFATURI Multe cazuri au fost descoperite. Ei le-au permis să plece de acasă şi să vină când voiau şi să se asocieze cu cei lumeşti. 5. 78. 2. . – Mi-au fost descoperite multe cazuri şi. vol. pentru că nu şi-au educat copiii să-L iubească şi să-L asculte pe Dumnezeu. nefăcând nici un fel de compromis cu practicile corupte şi idolatre. Părinţii poartă răspunderea. prin înfăţişarea şi distracţiile lor. sufletul meu a fost bolnav şi dezgustat de stricăciunea inimii unor oameni care pretind că sunt evlavioşi şi vorbesc despre mutarea în ceruri. Singura noastră siguranţă este aceea de a sta ca un popor deosebit al lui Dumnezeu. – Indiferent cât de impresionantă este mărturisirea de credinţă a unei persoane. 2 Idem. Părinţii nu ştiu că vicii ascunse distrug şi şterg chipul lui Dumnezeu în copiii lor. Aceste influenţe lumeşti. Ei nu i-au ţinut în frâu şi nici nu i-au învăţat cu atenţie calea Domnului. ei se înconjoară cu o atmosferă care este potrivnică Domnului Hristos. Mulţi nu cunosc 1 Mărturii. Adesea m-am întrebat: În cine mă pot încrede? Cine este fără păcat?1 Sunt plină de groază. Prin îmbrăcămintea lor. care se opun învăţăturii şi autorităţii părinteşti. aceia care vor să se angajeze [450] în satisfacerea poftelor trupeşti nu pot fi creştini. când mi se descoperă starea unor familii care mărturisesc adevărul. p. ci să avem o independenţă morală. p.2 Cel neştiutor să fie iluminat. se află în mare măsură în aşa-numita societate bună. vol. Imoralitatea tinerilor şi chiar a copiilor este aproape incredibilă. 349.

334 ÎNDRUMAREA COPILULUI caracterul păcătos al acestor obiceiuri şi nici rezultatele lor sigure. Ne-am rugat stăruitor. Ei trebuie să fie iluminaţi. omul a venit să ne rugăm pentru el. A vorbit exprimându-şi simţământul marii lui pierderi. începând din copilărie până acum. ca să putem cunoaşte voia lui Dumnezeu cu privire la el. Acest frate credea că. că soţia lui era bolnavă. . Noi eram obosiţi peste măsură. – Soţul meu şi cu mine am luat parte o dată la o adunare. ele erau învinse… Aici era un om care se înjosea zilnic şi totuşi îndrăznea să se aventureze în prezenţa lui Dumnezeu şi să ceară o creştere a puterii pe care el a risipit-o 1 Un apel către mame. fraţii ne-au atras atenţia asupra cazului său. Mi-a fost arătată viaţa lui. El era palid şi slăbit. şi faptul că. încât atunci când veneau în conflict cu satisfacerea unei dorinţe de mult timp înrădăcinată. El a practicat masturbaţia din timpul copilăriei şi a continuat s-o practice şi în timpul vieţii de căsătorie. Voia Domnul să ne rugăm pentru acest om suferind? Am lăsat povara asupra Domnului şi ne-am retras pentru odihnă. p. pe care l-a recunoscut că era adevărat. Eu mă hotărâsem să nu mă rog pentru nimeni. A solicitat rugăciunile poporului lui Dumnezeu. unde simpatiile noastre au fost atrase spre un frate care suferea grav de tuberculoză. După ce s-a încheiat adunarea. Cazul acelui om mi-a fost prezentat cu claritate într-un vis. resimţind povara muncii din timpul adunării. Fraţii s-au adunat la casa lui şi s-au rugat pentru familia suferindă. avea să fie vindecat. L-am luat deoparte şi i-am spus că regretăm. iar copilul lor murise. El a spus că. În dimineaţa următoare. El era de vârstă mijlocie. cu excepţia cazului că Duhul Domnului mă va îndruma în această direcţie… În acea seară. Tot ce doream era ca Dumnezeu să poată fi slăvit. Domnul [451] nu urma să ne asculte. Ei au spus că biserica îi ajuta. dacă ne-am ruga pentru el. dacă ei se vor ruga pentru el. A spus că familia lui era bolnavă şi că a pierdut un copil. pentru că suntem nevoiţi să-i refuzăm cererea. I-am povestit visul meu. aşteaptă să-i vadă pe fratele şi pe sora White. Bărbatul acesta avea de învins un obicei de mult timp înrădăcinat. dar a spus că va încerca să termine cu ea.1 Cineva care a cerut să se facă rugăciuni pentru vindecare. de un timp. Principiile lui morale erau aşa de slabe. ne-am plecat în rugăciune şi am prezentat cazul lui înaintea Domnului. aşa că am dorit să fim scuzaţi. pentru că el preţuia păcatul în inima lui. 25.

Dumnezeu nu a ascultat rugăciunile lui. vol.4. După aceea.1 Un sinucigaş. dar apoi se întorcea la obiceiurile lui vechi. Din fire. era un om inteligent şi avea aptitudini deosebite. în timp ce el practica păcatul. – Un domn_____ pretindea că este un urmaş devotat al lui Hristos. 24-28. Am avut simţăminte de simpatie pentru el… [452] Cazul lui mi-a fost arătat în viziune.5)… Acesta nu este un caz izolat. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi. El practicase masturbaţia. Nici chiar legătura de căsătorie n-a fost suficientă spre a-l apăra pe acest bărbat de obiceiul stricat al tinereţii lui. a murit. dar ştiu că ele sunt numeroase. . El I-a cerut lui Dumnezeu ceva ce avusese puterea să facă singur. 3∗ Notă: Acestea sunt extrase dintr-o scrisoare adresată unei fete care practica un viciu ascuns. El a fost un sinucigaş. până când ajunsese să se ruineze.3∗ – Mintea ta nu este curată. Îndatoririle 1 Mărturii. încât părea să fi fost părăsit de Dumnezeu. 2 Un apel către mame. toate aceste puteri ale trupului şi minţii i-au fost supuse lui Satana şi aduse ca jertfă pe altarul lui! Acest bărbat mersese aşa de departe. Aş dori să pot fi convinsă că astfel de cazuri. p. 349-351. Ai fost absolvită de grijă şi muncă timp mult prea îndelungat. ca să poată birui acest mare păcat. Curăţia cerului nu va fi niciodată întinată de prezenţa lui.2 Un apel adresat unei fiice răsfăţate. ca acela pe care l-am prezentat sunt rare. 2. El Îi făcuse juruinţe lui Dumnezeu din nou şi din nou. cine ar putea trăi în faţa ochilor Lui? Ce s-ar întâmpla dacă am fi fost mai puţin prudenţi şi am fi adus cazul acestui om înaintea lui Dumnezeu. dar tot aşa de adesea le călcase şi se întorsese la pofta lui imorală. Am văzut că se amăgea cu privire la sine şi că nu era într-o situaţie favorabilă înaintea lui Dumnezeu. ne-ar fi auzit Domnul? Ne-ar fi răspuns El? „Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Acest viciu mi-a fost arătat ca fiind o urâciune în ochii lui Dumnezeu… El practicase aceste obiceiuri aşa de multă vreme.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 335 în mod josnic şi care. încât părea să-şi fi pierdut stăpânirea de sine. până când Dumnezeu îl lăsase să-şi producă propria ruină. El avea o stare de sănătate foarte precară. ar fi consumat-o în patima lui trupească. Totuşi. dacă i-ar fi fost acordată. Tu îi urăşti pe cei ce fac fărădelegea” (Psalmi 5. p. Câtă îndurare are Dumnezeu! Dacă ar fi ca El să-l trateze pe om în conformitate cu căile lui nelegiuite. El mergea în pădure şi petrecea zile şi nopţi în post şi rugăciune.

pentru că eşti chiar pe punctul de a-ţi sacrifica interesele veşnice pe altarul pasiunii. Tu eşti în primejdie. Ai nevoie de ani de experienţă mai înainte de a fi calificată să înţelegi îndatoririle şi să iei poverile vieţii de căsătorie. În puterea lui Dumnezeu. modestă sau cu bun simţ. iar lucrul acesta a fost foarte potrivit [453] cu înclinaţia ta de a fi în compania băieţilor.. vei sacrifica propriul caracter şi vei pierde cerul şi slăvita viaţă nemuritoare. care îţi va fi soarta?. Încetează să mai visezi cu ochii deschişi şi să construieşti castele de fum. Dacă vei continua cu încăpăţânare pe calea ta. . Te-a stricat citirea poveştilor de dragoste şi a episoadelor romantice. dacă nu te opreşti acolo unde eşti. ispitele tale ajung serioase şi puternice... Un val de ispite se ridică şi îţi umplu pieptul. Oboseala nu ţi-ar fi făcut rău nici a zecea parte din cât ţi-au făcut rău gândurile tale lascive şi comportamentul tău. virtutea feminină şi adevărata modestie. „Căci din prisosul inimii vorbeşte gura”. Opreşte-ţi gândurile din alergarea pe calea nebuniei şi a imoralităţii. Stai departe de băieţi. Tu nu eşti pregătită din nici un punct de vedere pentru ea. Eşti îndrăzneaţă. iar şi tu ai învăţat să înşeli. având tendinţa de a dezrădăcina principiile. pentru ca să-ţi realizezi scopurile [454] şi să-ţi împlineşti dorinţele. Scoate-ţi din cap căsătoria. iar mintea ta a fost fascinată de gânduri care nu erau curate. stiloul meu n-ar scrie aceste rânduri. vei amărî viaţa părinţilor tăi. Adesea. nimicitoare. Draga mea fată. Obiceiurile au ajuns puternice pentru a te stăpâni. Pasiunea a obţinut un control categoric asupra întregii tale fiinţe – ce fel de pasiune? De natură josnică. în faţa ta se află cu siguranţă ruina. Supunându-te ei. Imaginaţia ta a ajuns imorală. În societatea lor.. Tu nu eşti în siguranţă în tovărăşia băieţilor. dacă l-aş considera. Tu nu ai avut în atenţie temerea de Dumnezeu. vei aduce tristeţe şi ruşine surorilor tale. te-ai prefăcut spre a-ţi aduce la îndeplinire planurile pe care le-a conceput conştiinţa ta călcată. până se părea că nu mai ai putere să-ţi stăpâneşti gândurile.336 ÎNDRUMAREA COPILULUI gospodăriei ar fi fost cele mai mari binecuvântări pe care le-ai fi putut avea. Îţi plac băieţii şi îţi place să-i faci subiectul conversaţiei tale. Nu consider cazul tău fără speranţă. Satana te-a înrobit cum i-a plăcut… Purtarea ta n-a fost decentă.. Eşti tu gata să faci acest lucru?. Tu nu eşti curată în inimă şi în cuget. tu poţi răscumpăra trecutul. Tu ai primit idei greşite cu privire la asocierea fetelor şi a băieţilor.

559-565. tinerii sunt înnebuniţi de diavol şi se dedau la practici netrebnice. Ai face o faptă necurată în prezenţa tatălui tău? Desigur că nu. Părinţii sunt adormiţi şi nu ştiu că Satana a înfipt steagul său diabolic chiar în familiile lor. înţelegerea ta poate fi clară şi matură. ca să ia lecţii de modestie şi comportament. Nu le degrada. ca să slujească poftei. Care este efectul acestei confuzii? Măreşte ea decenţa tinerilor. să meditezi. 2. conştiinţa ta [455] poate fi iluminată. Dacă vrei să faci o schimbare. mai curat.1 Satana lucrează în timp ce părinţii dorm. când ar trebui să fie la grădiniţă. modestă şi virtuoasă. Am fost îndemnată să întreb. voinţa ta poate fi integră şi sfinţită. iar după astfel de întâlniri. Numai El. ageră şi curată. supusă controlului Duhului lui Dumnezeu. prin puterea harului Său. Numai El poate aduce în stare de sănătate puterile tale morale şi mintale. părinţii sunt adormiţi. Tu poţi face tot ce alegi să faci. Tu trebuie să te întâlneşti cu cele mai tainice lucruri din viaţa ta… Te avertizez din nou. care se adună astfel împreună? Desigur că nu! Ea măreşte prima poftă păcătoasă. vol. Tu poţi să ajungi o fată înţeleaptă. ca pe una care va trebui să întâlnească aceste rânduri în acea zi în care va fi hotărât cazul fiecăruia. atunci vei fi fericită cu adevărat. dar nu fără un efort serios. şi adevărul nu are putere să corec1 Mărturii. să te rogi. . „Alege astăzi cui vrei să slujeşti”. fără să ţii seama de lumina şi avertizările care ţi-au fost date. Da. să cercetezi motivele şi acţiunile. îţi corupi trupul în prezenţa îngerilor curaţi şi fără păcat şi în prezenţa lui Hristos şi continui să faci acest lucru fără să ţii seama de conştiinţă. pasiunile şi afecţiunile. Analizează-ţi minuţios simţămintele şi faptele. Adu-ţi aminte că despre toate faptele tale se face un raport. care este cu mult mai înălţat. Trebuie să veghezi. ce vor ajunge tinerii din acest veac stricat? Repet. – Aceasta este o epocă grăbită. vei avea succes în luptele vieţii şi vei fi la înălţimea slavei şi a onoarei într-o viaţă mai bună decât aceasta. Ridică-te la curăţenie. te mai poate salva de la nimicire. Supune-te fără întârziere lui Hristos. Dar tu faci acest lucru în prezenţa Tatălui tău ceresc. Băieţei şi fetiţe încep să-şi acorde atenţie unii altora.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 337 Păzeşte-ţi categoric gândurile. să încetezi să mai faci răul şi să înveţi să faci binele. consacră-te lui Dumnezeu. Copiii sunt zăpăciţi de un sentimentalism bolnăvicios de dragoste. Inima ta poate fi încălzită de iubirea lui Dumnezeu. p.

până nu va fi prea târziu ca relele să fie îndreptate. iar amestecul de băieţi şi fete nu face decât să mărească răul de douăzeci de ori. Dacă o fată care de-abia a ajuns să intre în vârsta adolescenţei este acostată necuviincios de un băiat de vârsta ei sau mai în vârstă. problema aceasta este pusă în faţa voastră într-o lumină exagerată. 401. încât astfel de apropouri să nu mai fie repetate niciodată. ea trebuie să fie învăţată să se simtă atât de jignită. începeţi o cercetare a vieţii şi caracterului vostru.1 Imaginea nu este colorată. până când părinţii lor nu se vor trezi. . Acea fată are nevoie de o mamă care să-i arate care este locul ei. iar voi şi copiii voştri să pieriţi în nimicirea generală. dar pe care n-aţi cultivat-o. ceva este rău. 406. p. Ce poate fi făcut spre a opri valul răului? Părinţii pot face mult. să o ţină în frâu şi să o înveţe ce se cuvine unei fete de vârsta ei. din punct de vedere al sănătăţii. 3 Idem. Eu nu am colorat tabloul. 483. p.3 1 Idem. care s-a răspândit şi care susţine. p. – Să nu vă înşelaţi cu părerea că. care a strălucit pe cărarea voastră. la urma urmei. cu ajutorul luminii care străluceşte acum. ci am vorbit despre fapte care vor trece testul judecăţii. dacă vor.2 Nu există nici o speranţă pentru copii.338 ÎNDRUMAREA COPILULUI teze răul. că sexele trebuie să se amestece. Treziţi-vă! Treziţi-vă! Vă implor. această asociere de sexe ar putea să fie aproape inofensivă. Învăţătura degradatoare. Aşa cum stau lucrurile. 2 Idem. Dacă părinţii şi tutorii ar manifesta doar a zecea parte din iscusinţa lui Satana. Începeţi lucrarea cea solemnă şi aduceţi în ajutorul vostru orice rază de lumină pe care o puteţi aduna. Când compania unei fete este căutată frecvent de băieţi sau tineri. şi-a făcut lucrarea ei vătămătoare. ca şi când aţi fi înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. 482. Satana are cel mai mare succes în efortul de a fermeca mintea tinerilor. şi.

să fie păstraţi aşa. încă din primii lor ani. 10. iar el creşte o dată cu ei şi se întăreşte de-a lungul timpului. – Cât de important este să-i învăţăm pe copiii noştri stăpânirea de sine. iar noi trebuie să lucrăm cu hotărâre şi credincioşie ca să-i salvăm.1 Păstraţi-i curaţi şi întăriţi-le mintea. 3 Idem. Dacă sunt curaţi. . ele sunt nişte vrăjmaşi şi nişte slujitori ai lui Satana.3 1 Un apel către mame. încât să înveţe obiceiuri greşite. Este mai uşor să împiedici învăţarea răului. Mulţi ar fi putut să fie salvaţi.CAPITOLUL 71 VIGILENŢA ŞI AJUTORUL PĂRINTESC Părinţii să-i înveţe pe copii stăpânirea de sine încă din primii ani. decât să-l dezrădăcinezi după ce a fost învăţat. şi de asemenea să-i învăţăm să se supună voinţei noastre. Trebuie să le arătăm că oricare ar fi mijloacele de convingere pe care le vor folosi unele persoane pentru a linişti temerile şi pentru a-i determina să continue să-şi îngăduie acest obicei dăunător. Întăriţi mintea lor tânără şi pregătiţi-i să deteste acest viciu distrugător al sănătăţii şi al sufletului. p.2 Satana are influenţă asupra minţii tinerilor. p. Ei nu au cunoscut faptul că aduc multă suferinţă asupra lor… Mamelor. ei pot să fie schimbaţi apelând la raţiunea lor şi convingându-i că astfel de obiceiuri le ruinează sănătatea fizică şi le afectează mintea. Copiii foarte mici practică acest viciu. Dacă vor fi aşa de nefericiţi. – Faptul că mamele îşi îngăduie să rămână neştiutoare cu privire la obiceiurile copiilor lor este un păcat. p. până când fiecare însuşire nobilă a trupului şi a sufletului este degradată. oricare ar fi pretenţia lor. 11. 2 Idem. nici o grijă nu este prea mare pentru a-i împiedica pe copiii voştri [458] să înveţe acest obicei josnic. 13. dacă ar fi fost învăţaţi cu atenţie cu privire la influenţa acestei practici asupra sănătăţii lor. fără a cunoaşte toate rezultatele rele. 10.

şi care i-a deschis lui Satana posibilitatea de a-i duce pe copiii voştri în ispitele lui. Încercaţi să-i convingeţi pe copii că îngăduirea acestui păcat le va distruge respectul de sine şi nobleţea caracterului. mamelor. mama trebuie să le prezinte subiectul cu credincioşie şi în lumina adevărată. Apoi. Totuşi. trebuie să o învăţaţi voi înşivă. cu simţăminte de simpatie adâncă şi de milă. Este necesară folosirea unei raţiuni sfinţite. El a făgăduit că o va da cu generozitate. 14. Aţi neglijat o datorie importantă. cum puteţi să păreţi echitabili pentru copiii voştri. Nu poate fi aplicată aceeaşi regulă în fiecare caz. Poate că vă pare foarte rău din cauza unei căi greşite pe care aţi mers. vina vă aparţine. 2 Idem. O veghere hotărâtă şi o cercetare atentă. Sănătatea şi sufletul acelora pe care îi iubiţi sunt în pericol. şi să le prezentaţi cu credincioşie faptul că. Mama să continue pe calea aceasta. 21. în ciuda încercărilor de a ascunde lucrurile. această problemă este de cea mai mare importanţă. p. 20. iar murdăria lui va şterge din suflet adevărata iubire faţă de Dumnezeu şi frumuseţea sfinţeniei.1 Evitaţi graba şi critica la început. – Înainte de a începe să-i învăţaţi pe copiii voştri lecţia stăpânirii de sine. Dacă sunteţi iritabili şi vă pierdeţi răbdarea. până când are dovezi suficiente că practica a încetat. Dacă nu i-aţi învăţat cu privire la călcarea [459] legilor sănătăţii. le va ruina sănătatea şi însuşirile morale. când îi învăţaţi să-şi stăpânească pasiunile? Trebuie să-i abordaţi pe copiii voştri greşiţi cu stăpânire de sine. Când îi abordaţi pe copiii voştri spre a-i mustra. Rugaţi-vă mult şi cu zel pentru ajutorul divin. apelaţi la Dumnezeu. . Să nu lăsaţi în pace subiectul.2 Învăţătura dată cu stăpânire de sine şi simpatie. dacă vor continua comportamentul pe care l-au început. nu trebuie să vă liniştiţi cu uşurinţă şi să încetaţi cercetările. ale cărei rezultate pot fi văzute în practicile greşite ale copiilor voştri. ei pot fi în pericolul de a vă spune minciuni pentru a vă înşela. nu fiţi grăbiţi sau agitaţi. – Poate că vă întrebaţi: Cum putem să remediem relele care există deja? Cum să începem? Dacă vă lipseşte înţelepciunea. vor da pe faţă adevărata situaţie. până când nu sunteţi pe deplin mulţumite. p.340 ÎNDRUMAREA COPILULUI Vegheaţi cu hotărâre şi cercetaţi cu atenţie. arătând tendinţa acestui obicei de degradare. Un asemenea comportament nu va face decât să-i provoace la răzvrătire. de aceea. 13. îşi vor 1 Idem. de obicei. – Dacă aveţi copii care practică acest viciu.

în nici un caz. 3 Un apel către mame. ci vor vedea caracterul grav al practicilor păcătoase şi vor fi determinaţi să le mărturisească lui Dumnezeu fără reţineri şi să le părăsească. că Acela care le cercetează inimile este nemulţumit de comportamentul lor şi că nimic nu-I este ascuns. deoarece L-au supărat pe Dumnezeu. lucrarea va fi deplină şi schimbarea va fi sigură. fără să ştie. curatul şi sfântul Dumnezeu. atunci copiii voştri să fie vizitaţi de ei în prezenţa voastră şi.1 Vegheaţi asupra întovărăşirii cu alţi copii. unde li se îngăduie să facă tot ce le place. şi nici chiar în aceeaşi cameră cu copiii voştri. – Dacă mintea copiilor voştri nu este bine ancorată în principiile religioase. Satana se foloseşte de toate aceste ocazii şi pune stăpânire pe mintea acestor copii ale căror mame îi expun.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 341 ruina sănătatea – că. 14. . să-şi facă propriile cunoştinţe şi chiar să plece departe de grija părintească. … Părinţii îi lasă pe copii să-i viziteze pe prietenii lor tineri. Păziţi-i ca pe nişte mărgăritare preţioase de influenţa degradatoare a acestui veac.3 1 Idem. să nu-i lăsaţi pe acei tovarăşi să doarmă în acelaşi pat. Va fi mult mai uşor să împiedicaţi un rău. 21. dacă este posibil.2 Ca nişte mame credincioase. 13. Dacă puteţi să-i impresionaţi pe copiii voştri. decât să-l trataţi după aceea. la capcanele lui iscusite. ci şi împotriva lui Dumnezeu. moralitatea lor va ajunge să fie coruptă de exemplul vicios cu care vin în legătură. Dacă sunteţi într-un loc în care legăturile cu alţi copii nu pot fi controlate întotdeauna aşa cum aţi dori. la o distanţă de casă. sfântă şi plăcută lui Dumnezeu. Ei vor fi întristaţi pentru comportamentul lor greşit. p. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. p. care lucrează o pocăinţă ce duce la mântuire. în aşa fel încât să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu şi să simtă acea tristeţe sfântă. au păcătuit împotriva Sa şi şi-au dezonorat trupul înaintea Aceluia care i-a creat şi le-a cerut să-şi înfăţişeze trupul ca [460] pe o jertfă vie. însuşirile morale simt decăderea. feriţi-i să nu fie contaminaţi prin întovărăşirea cu orice alt copil. că Acela împotriva căruia au păcătuit este Dumnezeu. p. atunci când îşi degradează trupul şi mintea. Ei nu se vor simţi trişti doar pentru că păcatele lor sunt cunoscute. 22. iar ei păcătuiesc nu numai împotriva lor înşişi. Trebuie să-i faceţi să simtă. 134.

atâta vreme cât nu alegeţi cu atenţie alimentaţia lor. 2. Învăţaţi-i pe cei micuţi că Dumnezeu nu este mulţumit când îi vede murdari şi cu hainele dezordonate şi rupte. Tatăl nostru ceresc ne-a trimis lumina reformei sănătăţii spre a ne păzi împotriva relelor care rezultă din îngăduirea poftei. Spuneţi-le că El doreşte ca ei să fie curaţi în exterior şi în interior. – Păstrarea hainelor curate şi ordonate va fi un mijloc de a păstra gândurile [462] curate şi plăcute. Din iubire. excită sistemul nervos şi prea adesea tocesc sensibilitatea morală. aşa încât raţiunea şi conştiinţa sunt dominate de impulsurile senzuale. iar ca rezultat sunt stârnite [461] pasiunile. sau dimineaţa la sculare. ca o persoană necumpătată în alimentaţie să exercite răbdare şi stăpânire de sine. eliberând creierul.342 ÎNDRUMAREA COPILULUI Alimentaţia este importantă. p. este de o importanţă deosebită să le îngăduim copiilor. vol. fără o împodobire inutilă.4 Îmbrăcămintea curată şi lejeră. . îndeosebi seara. – Baia frecventă este foarte benefică. 2. 400.2 Dacă a fost vreodată un timp când alimentaţia trebuie să fie cea mai simplă. Tocmai mâncarea pe care o pun înaintea lor le irită stomacul. 2 Christian Temperance and Bible Hygiene. p.3 Curăţenia este importantă. Mâncarea pe care o pregătesc de obicei părinţii pentru copiii lor este o cursă pentru ei. ci şi mintea. – Nu puteţi să dezvoltaţi sensibilitatea morală a copiilor voştri. vol. 3 Mărturii. Acest lucru aduce sângele la suprafaţă. p. 142.1 Părinţii indulgenţi nu-şi învaţă copiii să renunţe la sine. 141. p. al căror caracter nu este încă format. ca să poată locui alături de ei. 134. Nu este nevoie decât de câteva clipe pentru a le face o baie copiilor şi pentru a-i freca până când trupul lor este înviorat. 352. aşa încât 1 Mărturii. chiar înainte de culcare. şi va exista o înclinaţie mai mică pentru îngăduirea practicilor imorale. Alimentele stimulatoare înfierbântă sângele. Prin urmare. Carnea să nu fie pusă pe masa copiilor noştri. Fiecare articol de îmbrăcăminte să fie simplu. Excitaţia produsă este transmisă creierului. să consume doar alimente sănătoase şi nestimulatoare. Niciodată nu este prea des să repetăm că orice este introdus în stomac afectează nu numai trupul. acela este acum. Influenţa ei este aceea de a excita şi de a întări pasiunile josnice şi are tendinţa de a amorţi însuşirile morale. şi adesea aproape imposibil. Este dificil. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene.

mintale şi morale. Îndeosebi. 142. 19. Lipsa de activitate duce la îngăduirea obiceiurilor imorale. 18.1 Nu-i scutiţi de exerciţiu fizic. Ea deschide uşa şi îl invită pe Satana să intre. pentru a pune în mişcare nervii şi muşchii lor. cu o hotărâre fermă. vol. p. că există ceva. îi va ispiti cu mai multă putere şi va căuta să-i determine să continue acest viciu amăgitor. Trupul copiilor să nu fie atins de nimic iritant. iar îmbrăcămintea să nu-i stânjenească în nici un fel. 349. ar fi mult mai puţină imoralitate. care irită sistemul lor nervos şi produce o senzaţie de oboseală continuă.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 343 să nu fie dificil de spălat şi călcat. Suprasolicitarea este ceva rău. dar îngerii lui Satana pun stăpânire pe întreaga citadelă a minţii şi [463] constrâng conştiinţa să se supună pasiunii rele. Totuşi. – Mamelor. 2. ei trebuie să se împotrivească ispitelor lui Satana de a-şi îngădui pasiunile animalice. iar el foloseşte ocazia şi îi atrage pe tineri în capcană. Părinţii poartă greutăţi pe care ar trebui să le poarte copiii lor. Să nu se 1 Idem. 348. daţi-le copiilor suficient de lucru… Lenea nu va fi favorabilă sănătăţii fizice. Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri obiceiul de a fi harnici şi răbdători. pe lângă munca lor. Când Satana vede că pierde controlul asupra minţii copiilor voştri. 3 Un apel către mame. fiţi siguri. p. Dacă o muncă simplă şi bine organizată îi oboseşte pe copiii voştri. Oboseala după o astfel de muncă va micşora înclinaţia lor de a-şi îngădui obiceiuri vicioase. p. Prin lene. Dacă acestui subiect i s-ar da mai multă atenţie. nu numai că puterea morală este micşorată şi impulsul pasiunii este sporit. Hărnicia nu oboseşte şi nu epuizează nici o cincime cât obiceiul dăunător al masturbării.3 Dumnezeu nu-l va lăsa pe cel pocăit să piară. fiecare articol care intră în contact cu pielea să fie curat şi lipsit de orice miros deranjant. – Trebuie să-i încurajaţi pe copiii voştri. de teamă că vor fi suprasolicitaţi.2 Lenea deschide uşa ispitei. părinţi. Daţi-le copiilor voştri să facă o muncă fizică. spunându-le că un Dumnezeu milos va primi pocăinţa sinceră şi va binecuvânta eforturile lor de a se elibera de orice murdărie a trupului şi a spiritului. – Ei [tinerii] sunt scutiţi într-o mare măsură de exerciţiu fizic. . dar rezultatul nepăsării este mult mai înspăimântător. pentru că acest lucru este un păcat împotriva lui Dumnezeu. 2 Mărturii.

Dumnezeu nu i-a lăsat să piară în păcatele lor. . Dacă Îl vor ruga cu umilinţă pe Dumnezeu să le dea gânduri curate şi o imaginaţie nobilă şi sfinţită. unde Satana poate să pretindă stăpânirea asupra lor.1 1 Idem. dacă se bazează pe El cu credinţă. ci îi va ajuta pe cei slabi şi neajutoraţi. El îi va asculta şi le va împlini cererile. 23. 22. p.344 ÎNDRUMAREA COPILULUI aventureze pe un teren interzis.

Aceasta nu va fi o sarcină uşoară şi nu vei putea să o îndeplineşti fără un efort intens şi chiar sever… Dacă te laşi în voia imaginaţiilor amăgitoare. 27. 2 Idem. Va trebui să ajungi un paznic al ochilor. . Tot ce împiedică fapta este lipsa ocaziei. este nevoie de un efort hotărât pentru a se împotrivi ispitei şi a refuza această îngăduinţă păcătoasă.1 Dacă pun vreun preţ pe sănătatea lor de aici şi pe mântuirea din viaţa veşnică. care practica un viciu ascuns. singura speranţă pentru aceia care practică obiceiuri imorale este aceea de a le părăsi pentru totdeauna.3∗ – Tu trebuie să-ţi stăpâneşti gândurile. – Aceia care şi-au corupt propriul trup nu se pot bucura de favoarea lui Dumnezeu. Când aceste obiceiuri au fost practicate o perioadă lungă. 3∗ Notă: Acestea sunt alte extrase dintr-o scrisoare adresată unei tinere încăpăţânate. A visa zi şi noapte şi a clădi castele imaginare sunt obiceiuri extrem de primejdioase.4 [465] 1 Un apel către mame. tot aşa de vinovată înaintea lui Dumnezeu. 29. săvârşind reformă deplină şi ducându-şi până la capăt sfinţirea în temere de Domnul. este aproape imposibil să întrerupi astfel de obiceiuri şi să îndrepţi gândurile spre subiecte înalte. O dată ce s-au înrădăcinat. ca şi când gândurile tale ar fi fost puse în practică. într-o anumită măsură. vol.2 Gândurile trebuie să fie ţinute sub stăpânire. care este cea mai de dorit. p. dacă vrei să-ţi stăpâneşti mintea spre a-ţi împiedica gândurile amăgitoare şi corupte să-ţi păteze sufletul tău. 4 Mărturii. p. tu eşti. până când nu se vor pocăi cu sinceritate. 2. 561. Numai puterea harului poate îndeplini această lucrare. urechilor şi al tuturor simţurilor tale.CAPITOLUL 72 LUPTA PENTRU REFORMĂ Necesitatea unei pocăinţe sincere şi a unui efort hotărât. p. îngăduindu-i minţii să stăruie asupra subiectelor care nu sunt curate. curate şi sfinte.

Aceasta este singura cale de a fi în siguranţă. ele sunt nişte mijloace puternice spre ruina ta şi te vor lăsa ca pe o epavă nefericită. ca să nu spună cuvinte necurate şi minciuna să nu se afle pe buzele lor. 1 ∗ Notă: Vezi nota de la p. . Dacă sunt aplicate greşit.2 Închideţi-vă organele de simţ faţă de tot ce este rău. 2. 561-563. prin creşterea fluxului de sânge în creier. dacă sunt greşit orientate.3 Evitaţi să citiţi şi să vedeţi lucruri care vă vor sugera gânduri necurate. vol. creează o excitabilitate bolnăvicioasă. 3 Un apel către mame. trebuie să-ţi stăpâneşti imaginaţia cu hotărâre şi perseverenţă… Dacă nu exerciţi stăpânire asupra gândurilor. Dacă doreşti să-ţi supui pasiunile şi sentimentele faţă de raţiune. dacă sunt puse în mişcare din motive rele. 410. Ei trebuie să-şi închidă ochii. este deschisă uşa înaintea necurăţiei. traiul îmbelşugat şi liniştea nepăsătoare sunt vrăjmaşi de moarte ai progresului omului în această generaţie. 452.4 Evitaţi inactivitatea asociată cu studiul excesiv. Ei trebuie să-şi astupe urechile. fără Dumnezeu şi fără nădejde. ca şi atunci când au dus la nimicirea Sodomei. p. Citeşte în Biblia ta cu atenţie şi cu rugăciune. Ei trebuie să vegheze asupra limbii lor. 31. De folosirea greşită sau nefolosirea puterilor fizice depinde în mare măsură valul de imoralitate care ia cu asalt lumea. – Studiul în exces. Pasiunile şi sentimentele sunt nişte mijloace puternice. – Aceia care doresc să aibă înţelepciune de la Dumnezeu şi să ajungă înţelepţi trebuie să ajungă nişte ignoranţi cu privire la cunoaşterea păcătoasă din acest veac. 4 Mărturii.346 ÎNDRUMAREA COPILULUI Supunerea pasiunilor şi a sentimentelor faţă de raţiune. ci şi pasiunile şi sentimentele. Astfel. 2 Idem. conştiinţă şi caracter. Cultivaţi puterile morale şi intelectuale. cititului şi cuvintelor tale. p. p. aşa încât să nu vadă şi să nu cunoască nici un rău. Îngâmfarea. ca să nu audă nici un rău şi să nu obţină acea cunoaştere care le va întina gândurile şi faptele. care are tendinţa de a slăbi puterea stăpânirii de sine şi deseori dă cale liberă impulsului [466] sau capriciului. imaginaţia ta se va îmbolnăvi iremediabil.1∗ – Dumnezeu nu-ţi cere să-ţi stăpâneşti numai gândurile. şi condu-te după învăţăturile ei.

dacă doresc. Toţi au puterea pentru de a-şi stăpâni faptele. tinerii să strige cu sinceritate spre cer: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? (Psalmi 119. p. vol. Satana îşi caută prada ca un leu care dă târcoale. şi-l ţin în stăpânire”. Dacă sunt slabi din punct de vedere al virtuţii şi al curăţiei gândurilor şi faptelor.2 Atâta vreme cât ne aflăm în lumea aceasta şi suntem în timpul de probă. 2.1 Nici un timp pentru şovăire. p. Nu te aventura nici o singură dată pe teren interzis. prin Acela care ne-a iubit”. Fără ajutor divin. în toate aceste lucruri. 409. El încearcă vicleniile lui asupra fiecărui tânăr nebănuitor… Satana le spune tinerilor că mai este încă destul timp. p. Puteţi spune împreună cu apostolul: „Totuşi. toţi pot să biruiască. dacă o caută cu umilinţă. ca să aveţi viaţa!” În Hristos. când ademenirile spre viciu şi corupţie sunt peste tot. O persoană care şovăie nu va reuşi să ajungă la desăvârşirea creştină. – Curăţia vieţii şi un caracter format după Modelul divin nu se obţin fără efort serios şi principii precise. Ajutorul foarte necesar se află în Hristos. 2. Când a fost pe pământ. că se pot lăsa în voia păcatului şi viciului numai de această dată şi apoi nu-l vor repeta niciodată. le va da puterea de a birui ispitele cele mai puternice. Urechile lui să fie deschise şi inima să-i fie înclinată spre ascultarea de învăţătura dată ca răspuns: „Îndreptându-se după Cuvântul Tău”.3 Unica siguranţă pentru tinerii din acest veac al nelegiuirii este să-şi pună încrederea în Dumnezeu. 2 Mărturii. 3 Un apel către mame. dar acea singură îngăduinţă va otrăvi întreaga lor viaţă. Spuneţi-le studenţilor că vieţuirea corectă depinde de justeţea gândirii şi că activitatea fizică este esenţială pentru un cuget curat. toţi sunt răspunzători pentru faptele lor.4 1 Educaţia.409. vol. dar cât de puţini vor să vină la El după acel ajutor. Isus a spus: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine. Toţi pot să obţină această putere. ei pot să primească ajutor de la [467] Prietenul celor neajutoraţi.PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MORALE 347 Învăţătorii ar trebui să înţeleagă aceste lucruri şi să-şi instruiască elevii în aceste direcţii. Asemenea oameni vor fi cântăriţi şi găsiţi prea uşori. Domnul Isus este obişnuit cu toate slăbiciunile naturii omeneşti şi. Şi iarăşi: „Mă port aspru cu trupul meu. 4 Mărturii. p. noi suntem mai mult decât biruitori. dacă este rugat.9). 408. . În aceste zile periculoase ale răului. 209. 31. ei nu vor fi în stare să-şi stăpânească poftele şi pasiunile omeneşti.

sufletul este adus în prezenţa sfântă a lui Dumnezeu. Ei vor găsi mărgăritarul de mare preţ. ci va linişti. El spune: „Oile mele aud glasul Meu… şi vin după Mine”. îi va apăra de toate pericolele. În Hristos. Într-o asemenea experienţă. va înnobila şi va sfinţi inima. iar sufletul lor va fi plin de pace. Comuniunea cu Dumnezeu şi dragostea faţă de El. Ele nu lasă în urmă reflecţii dureroase şi remuşcări. toate sunt plăcute. vor obţine putere şi speranţă şi nu vor mai fi tulburaţi de dorinţe neliniştite după ceva care să le distragă gândul şi să le satisfacă inima. nimicirea păcatului. Ce privilegiu înalt! Prin mijlocirea lui Hristos. Citirea [468] Cuvântului lui Dumnezeu nu va fascina imaginaţia şi nu va agita pasiunile asemenea unei cărţi de ficţiune. practicarea sfinţirii. Când se vor afla în necaz. ei vor avea privilegiul rugăciunii. când vor fi atacaţi de ispite înverşunate. . făpturile limitate. nobil. este înnoit prin cunoaşterea şi sfinţirea adevărată şi este întărit împotriva atacurilor vrăjmaşului. sunt primite în camera de audienţă a Celui Preaînalt.348 ÎNDRUMAREA COPILULUI Adevărata plăcere poate să fie găsită în El. – Singura cale prin care copiii noştri pot să fie în siguranţă împotriva oricărei practici vicioase este aceea de a căuta să fie primiţi în staulul lui Hristos şi să fie luaţi sub supravegherea atentă a Păstorului credincios şi adevărat. Plăcerile lor au un caracter curat.1 1 Un apel către mame. din praf şi ţărână. 23. Asemenea plăceri nu prejudiciază sănătatea şi nici nu tulbură mintea. liniştit şi ceresc. 24. ei vor găsi păşunea. p. ci sunt sănătoase. El îi va feri de orice rău. dacă vor asculta vocea Sa.

2 1 Mărturii. 397. care îi tulbură pe cei din poporul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna conformarea cu zicalele şi obiceiurile lumeşti. Un curent puternic duce în jos spre pierzare şi este nevoie de mai mult decât experienţa şi puterea unui copil pentru a se împotrivi acestui curent şi a nu fi purtat de el. vol. În timp ce el caută să-i ruineze pe copiii lor. tinerii par a fi robii lui Satana. 13 iunie 1882. iar el şi îngerii lui îi conduc spre pieire sigură.1 Niciodată nu am avut nevoie de o legătură mai strânsă cu Dumnezeu ca în zilele noastre. – Noi trăim într-un veac nefericit pentru copii. Îndeosebi tinerii sunt într-o primejdie continuă. Unul dintre pericolele cele mai mari. p. . Satana şi oştirile lui luptă împotriva conducerii lui Dumnezeu şi vor încerca să-i tulbure şi să-i ia în stăpânire cu ispitirile lor pe toţi aceia care au dorinţa de a-şi supune inima lui Dumnezeu şi de a respecta cerinţele Sale pentru a-i face să ajungă descurajaţi şi să renunţe la luptă. 2 Review and Herald. În general. Taţii şi mamele trebuie să vegheze împotriva amăgirilor lui Satana. în timp ce interesele mai înalte şi veşnice ale copiilor lor sunt neglijate. Să nu acorde atenţie lucrurilor din lume.SECŢIUNEA A XVII-A DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE CAPITOLUL 73 PENTRU INTERESELE VEŞNICE RESPONSABILITATEA Trăim într-un timp periculos pentru copii. părinţii să nu se flateze cu gândul că nu există nici un pericol deosebit. 1.

ţesută în caracterul copiilor şi. dar nu au dobândit cunoaşterea esenţială pe care ar fi trebuit să o aibă.3 Poate că mamele au învăţat multe lucruri. este de neimaginat. ci aleg mai degrabă propriul lor drum şi urmează închipuirea lor pervertită.5 1 Signs of the Times. care exclud respectul faţă de El şi care determină ascultarea [473] de sugestiile lui Satana. 2 Pacific Health Journal. 3 Sfaturi pentru părinţi. părinţii sunt indiferenţi. 17 septembrie 1894. Atunci. 325. [472] de a-i învăţa pe copii să rămână pe calea Domnului. – Pentru că bărbaţii şi femeile nu ascultă de Dumnezeu. vol. în detrimentul lucrării celei mai importante – îndrumarea răbdătoarea şi plină de bunătate a copiilor lor pe calea Domnului. încă din primii ani. când li se va cere să aleagă între bine şi rău şi când vor fi asaltaţi de ispite puternice. Vocea şi voinţa lui sunt exprimate prin voinţa nesupusă. – Este un fapt trist că. lui Satana i se îngăduie să-şi înfigă steagul demonic în familiile lor şi să-şi facă simţită puterea prin copii şi tineri. deşi ar fi trebuit să fie puternici. Ei vor şovăi faţă de principii şi faţă de datorie. 5 Mărturii. 4 Signs of the Times.1 În general. şi anume cunoaşterea lui Hristos ca Mântuitor personal. ianuarie 1890. Dacă Hristos Se află în cămin. pentru dificultăţile care îi vor înconjura în viitor. el exercită o putere care controlează şi aduce la îndeplinire planurile lui. prin ei. copiii vor fi găsiţi slabi.4 Lui Satana i se îngăduie să stăpânească. Păcatul săvârşit de părinţi. prin faptul că i-au îngăduit lui Satana să-şi exercite puterea şi influenţa. educatori şi elevi. p. 129. părinţii nu-şi dau seama de responsabilitatea înaltă care le revine. mamele i-ar învăţa pe copii. principiile religiei adevărate. 5. dacă L-ar face să fie sfătuitorul lor. iar omenirea va suferi din cauza slăbiciunii lor. 22 iulie 1889. atunci când viaţa lor spirituală se răceşte şi că evlavia şi dorinţa de consacrare faţă de Dumnezeu scad.2 Lucrarea cea mai importantă este neglijată. părinţii fac tot ce pot pentru a-i face pe copiii lor să fie nepregătiţi pentru realităţile aspre ale vieţii. . Dumnezeu este dezonorat prin manifestarea temperamentelor perverse. p.350 ÎNDRUMAREA COPILULUI În general. – Una dintre cauzele pentru care există astăzi aşa de mult rău în lume este aceea că părinţii îşi ocupă mintea cu alte treburi.

DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 351 Prin educaţia lor. – Copiii care au crescut fără disciplină vor trebui să înveţe totul atunci când vor dori să fie urmaşi ai lui Hristos. Adesea apare aceeaşi ambiţie. li se va îngădui să vadă. Puteţi să-i educaţi în aşa fel. p. Singura speranţă pentru copii este să-i înveţe să-şi nege şi să nu-şi îngăduie manifestarea eului. Care este rezultatul? Copiii şi tinerii stau sub steagul celui răzvrătit. precum şi influenţa pe care faptele lor o vor avea asupra vieţii lor veşnice.2 [474] Dezvoltarea puterii de a se împotrivi influenţelor degradatoare. Puteţi să-i învăţaţi să poarte răspunderile vieţii şi să-şi înţeleagă obligaţiile faţă de Dumnezeu. 3 Signs of the Times. – Părinţi. Prin înclinaţia de a nu asculta de legile lui Dumnezeu.3 1 Scrisoarea 17. ci vor fi hotărâţi să-şi urmeze voinţa proprie. În lume există atracţii care îi fascinează şi îi ademenesc. încât să le dezvoltaţi puterea de a se împotrivi influenţei ei degradatoare. aceeaşi indolenţă. sau de a fi influenţaţi de judecata altora. Satana poate să-şi exercite stăpânirea asupra întregii făpturi. şi sunteţi responsabili pentru viaţa şi mântuirea lor. fără ca ei să-şi fi spus părerea. din cauza lipsei unei educaţii corespunzătoare în copilărie şi a faptului că nu au învăţat în copilărie să fie supuşi. 220. Este posibil ca unii să fie biruitori. dacă reuşesc să fie biruitori în cele din urmă. aceeaşi iubire de sine şi lipsa dispoziţiei de a căuta sfatul altora. 2 Mărturii. . prin îngăduinţa lor neînţeleaptă şi favorizarea gusturilor şi a poftelor. înainte de a fi ridicaţi la cer. Ei nu vor exercita stăpânirea de sine. Întreaga lor experienţă religioasă este afectată de felul cum au fost crescuţi în copilărie. care este necesară în vederea formării unui caracter creştin! Cu toate acestea. cât de aproape s-au aflat de prăpastia pierzării veşnice.1 O luptă aspră pentru copiii indisciplinaţi. mulţi părinţi se fac răspunzători pentru căile şi înclinaţiile deformate ale copiilor lor. asemenea lui Avraam. dar cât de grea este bătălia! Cât de dură este lupta! Cât de greu le este să treacă prin disciplina severă. Părinţii nu poruncesc casei lor. faţă de adevăr şi datorie. evitare a greutăţilor şi lipsă de asumare a responsabilităţii. vol. să ţină calea Domnului. Toate aceste lucruri se văd în relaţia lor cu biserica. 9 decembrie 1875. 1898. voi v-aţi asumat responsabilitatea de a-i aduce pe copiii voştri pe lume. 219. aceeaşi nerăbdare când este vorba de mustrare. 1.

Prin urmare. – Din cauza indiferenţei părinţilor lor. Nu ar trebui să fie aşa. Dacă părinţii vor coopera cu mijloacele divine. Satana îşi începe lucrarea asupra lor încă din primii ani ai vieţii şi le stârneşte dorinţe după lucruri interzise de Dumnezeu. trebuie să vă treziţi din somnul vostru de moarte. p. necesitatea religiei în cămin. aşa încât copiii să poată fi conduşi pe căile neprihănirii. 25 octombrie 1892. 3 Sfaturi pentru părinţi. Copiii merg spre nimicire sub ochii lor. Părinţi. 2 Review and Herald. mulţi copii sunt făcuţi să simtă că părinţilor nu le pasă de mântuirea lor.1 Trebuie să fie exercitată o vigilenţă necontenită.2 Părinţii să nu îngăduie nici unui lucru să-i împiedice să le acorde copiilor tot timpul necesar pentru a-i face să înţeleagă ce înseamnă să asculţi şi să te încrezi pe deplin în Domnul. să nu intervină nici un lucru care [475] ar putea să micşoreze influenţa părinţilor în a-i îndruma pe copii spre Hristos. prin învăţătură şi exemplu. la sculare şi la culcare. Trebuie să-i învăţaţi pe copiii voştri să-L iubească pe Isus. 26 februarie 1880. Siguranţa copiilor depinde într-o mare măsură de vigilenţa. 129. Lucrul acesta va birui spiritul de fariseism şi împotrivirea aşa cum nu o poate face nimic altceva. 4 Review and Herald. părinţii trebuie să fie vigilenţi în aceste timpuri periculoase. să lucreze cu perseverenţă şi sârguinţă pentru a alunga vrăjmaşul încă de la prima încercare de a se apropia. şi să fie curaţi în inimă. Ei trebuie să-i înveţe pe copiii lor când se află acasă. . 13 martie 1894. dar aceia care au copii trebuie să-şi organizeze treburile profesionale şi pe cele din gospodărie în aşa fel încât. treziţi-vă din somnul vostru de moarte. ori merg pe drum. vegherea şi grija părinţilor lor. Domnul va lucra asupra inimii copiilor. Îndemnaţi în acest sens familiile din comunităţile voastre. între ei şi copii. iar Domnul doreşte ca solii Săi să-i prezinte poporului. educatori şi elevi.3 Părinţi. Întipăriţi în conştiinţa lor convingerea cu privire la aceste datorii solemne şi aşa de multă vreme neglijate. dar El nu va îndeplini partea care le-a fost rânduită lor în lucrare. Religia din cămin este 1 Signs of the Times. – Părinţii sunt adormiţi.352 ÎNDRUMAREA COPILULUI Tinerii din zilele noastre sunt necunoscători cu privire la mijloacele de amăgire ale lui Satana.4 Marea noastră speranţă este religia în cămin. comportament şi conversaţie….

3 Părinţii au cel mai nobil domeniu misionar. puţin acolo. Păcatul i-a despărţit de Dumnezeu. Exemplul desăvârşit al lui Hristos şi harul lui Dumnezeu îi sunt date omului spre a-l face în stare să-şi educe fiii şi fiicele pentru a fi copii ai lui Dumnezeu. lucrarea vieţii voastre. Dumnezeu vrea să răscumpăraţi timpul. 1910. care L-a dăruit pe Fiul Său pentru lumea pierdută. – Faceţi din formarea caracterului copiilor voştri. Copiii moştenesc păcatul. Luaţi aminte la lucrarea care vi se cere astăzi. Copiii să nu audă nici un cuvânt nerăbdător de pe buzele voastre. va fi din cauză că i-aţi educat cu perseverenţă să iubească învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu şi să caute aprobarea lui Isus mai presus decât aprobarea lumii.4 În calitate de slujitori ai lui Dumnezeu.2 Taţi şi mame.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 353 marea noastră speranţă şi aduce perspective strălucite pentru convertirea întregii familii la adevărul lui Dumnezeu. rugaţi-vă pentru fiii şi fiicele voastre.1 Puterea lui Satana este înfrântă. 4 Review and Herald. lucrarea noastră este să începem cu cei care se află cel mai aproape de noi. Dacă vor avea vreodată acea podoabă interioară a unui duh blând şi umil. cu privire la modalitatea în care să-şi supună [476] inima şi voinţa faţă de Domnul Hristos. Să începem în propriul cămin. Domnul Isus Şi-a dat viaţa ca să poată reface legătura ruptă cu Dumnezeu. oamenii moştenesc de la el doar vinovăţia şi sentinţa morţii. 9 octombrie 1883. Nu există un domeniu misionar mai important ca acesta. 2 Scrisoarea 68. 1894. în conformitate cu Modelul divin. 1899. 3 Scrisoarea 66.5 1 Manuscris 21. – Părinţii au o răspundere mai serioasă decât îşi imaginează. puterea lui Satana este înfrântă. puţin aici. suportând orice încercare în locul omului…. Taţi şi mame. ca să poată primi cu toţii iertarea de păcat…. Pentru că sunt înrudiţi cu primul Adam. cu asigurarea deplină a credinţei. oferindu-le învăţătură cu învăţătură. care le-aţi îngăduit copiilor voştri să-şi facă rău în diferite feluri. Totuşi. . 1900. Hristos a intervenit şi a păşit în locul în care Adam a căzut. 5 Manuscris 19. Dacă este necesar. mărturisiţi-le cu toată inima greşeala de a le fi îngăduit să meargă pe calea vanităţii şi să-L nemulţumească pe Domnul. Dacă îi educă.

– Domnul Hristos a fost cândva un copilaş. p. . [477] părinţii trebuie să trudească spre a-i modela şi şlefui pe copiii lor după modelul oferit lor de Isus Hristos. lucrează şi face planuri pentru a obţine rezultate tot mai bune în munca lui şi părinţii trebuie să considere că timpul ocupat cu educarea copiilor lor spre a trăi o viaţă folositoare şi spre a-i pregăti pentru Împărăţia veşnică este un timp petrecut bine.3 Ţinta voastră să fie desăvârşirea. Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu aşteaptă de la noi desăvârşirea pe care Domnul Hristos a dat-o pe faţă în natura Sa umană. într-o lume viitoare fără păcat. spre a binecuvânta omenirea sau spre a o blestema. Cât de mulţi sunt aceia 1 Manuscris 101. – Zi şi noapte sunt apăsată de gândul marii noastre nevoi de a avea părinţi convertiţi. 1900. ca să le putem prezenta Cuvântul vieţii membrilor familiei noastre şi să-i conducem să caute un cămin în Împărăţia lui Dumnezeu. Lucrarea artistului este mică şi lipsită de importanţă în comparaţie cu lucrarea părintelui. Aşa cum artistul răbdător studiază. Taţii şi mamele au o nevoie deosebită de a înţelege metodele cele mai bune de a-i educa pe copii în aşa fel. 6. dar al doilea lucrează cu o făptură omenească a cărei viaţă poate să fie modelată pentru bine sau pentru rău. 205. Domnul cere desăvârşirea de la familia răscumpărată de El. – Cât de serios şi perseverent lucrează artistul pentru a-i transfera ţesăturii asemănarea desăvârşită cu modelul lui şi cât de serios dăltuieşte şi şlefuieşte sculptorul piatra spre a o face identică modelului său! Tot aşa. vol. 4 Manuscris 19. Cinstiţi-i pe copii de dragul Său. Priviţi-i ca pe o răspundere sfântă. 1908. 2 Mărturii. Domnul îi iubeşte şi vă cheamă să cooperaţi cu El. încât să poată coopera cu Dumnezeu. ci pentru a-i învăţa să ducă o viaţă curată şi nobilă. spre a ieşi din întuneric sau spre a trăi veşnic.2 Părinţii sunt asemenea unor artişti care modelează lutul viu. din care modelează forme frumoase. 3 Pacific Health Journal. mai 1890. nu pentru a-i alinta şi idolatriza.1 Îndrumarea şi instruirea copiilor este cea mai nobilă lucrare misionară pe care o poate întreprinde un bărbat sau o femeie. învăţându-i să-şi formeze un caracter desăvârşit.354 ÎNDRUMAREA COPILULUI Trebuie să manifestăm zel misionar în cămin.4 Este nevoie de părinţi convertiţi. Primul lucrează cu un material fără viaţă.

întrebaţi-L pe Domnul: „Ce să fac acum? Dacă refuzaţi să vă enervaţi sau să vorbiţi cu asprime. 1911. Învăţaţi-i că Isus nu a trăit pentru Sine. 2 Manuscris 27. după cum Hristos este în lumină. ei trebuie să ştie ce să facă spre a moşteni viaţa veşnică. încât pacea şi dragostea vor domni în cămin. El vă va ajuta să vă folosiţi darul vorbirii într-o modalitate aşa de creştinească. veţi 1 Manuscris 53. Umblaţi în lumină. Prin exemplul propriu. Dificultăţile vor apărea. – Părinţi. învăţaţi-i stăpânirea de sine şi altruismul. Când vor înţelege nevoia de a-şi investi toate energiile în lucrarea de a-şi educa copiii pentru Dumnezeu. veţi avea de întâmpinat piedici. asupra voastră vor veni încercările cele mai dificile. Domnul [479] vă va arăta calea. Să primească zi de zi lumina [478] cerului în sufletul lor. Printr-un comportament consecvent. 1912. .DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 355 care trebuie să-şi umilească inima înaintea lui Dumnezeu şi să ajungă într-o legătură corectă cu cerul.2 Priviţi la Isus fără încetare. dar Dumnezeu va înălţa pentru voi un stindard împotriva duşmanului. dacă doresc să exercite o influenţă mântuitoare asupra familiilor lor. Ei vor considera că nici un sacrificiu şi nici un efort nu sunt prea mari pentru a-i face în stare să se pregătească de a-L întâlni pe Domnul cu bucurie. Aceasta este partea cea mai preţioasă din slujirea lor. … folosiţi-vă orice capacitate în efortul de a vă salva mica turmă. Când vor apărea situaţii dificile. învăţaţi-i pe copii să vină la Dumnezeu ca la un Tată ceresc. El spune: „Dacă vor căuta ocrotirea Mea. ca urmaşi ai lui Dumnezeu. dar priviţi la Isus fără încetare. vor face pace cu Mine. Cu blândeţe şi duioşie. Ei trebuie să primească zilnic Cuvântul adevărului şi să-i îngăduie să le conducă viaţa. Adunaţi razele luminii divine. Dacă doresc să-şi educe copiii pentru a primi moştenirea celor răscumpăraţi. ci bazaţi-vă pe Isus.5). şi una pe care nu-şi pot îngădui să o neglijeze.1 Părinţii au responsabilităţi mari şi trebuie să se străduiască serios să-şi îndeplinească misiunea încredinţată de Dumnezeu. Rugaţi-vă mai mult. care strălucesc pe calea voastră. dar să nu vă pierdeţi curajul. Puterile iadului se unesc pentru pieirea ei. să primească zi de zi impresiile Duhului Sfânt în inimă şi în minte. Când vă îndepliniţi lucrarea de a vă ajuta copiii să-I slujească lui Dumnezeu. da. vor face pace cu Mine” (Isaia 27. o mare parte din frivolitatea şi pretenţiozitatea inutilă care se văd acum vor fi înlăturate.

9 iulie 1901. puţin acolo. p. 157. această lucrare merită. – Pentru a-i creşte pe copii pe calea lui Dumnezeu trebuie să fie plătit un preţ. o învăţătură plină de răbdare. Părinţii pot să ridice în jurul copiilor lor baricade care îi vor apăra de răul care inundă lumea noastră. . Ea cere un efort neşovăitor. puţin aici.1 Această lucrare merită. 2 Review and Herald. educatori şi elevi.156. pentru copiii voştri. nişte slujitori ai harului.356 ÎNDRUMAREA COPILULUI putea fi nişte evanghelişti în cămin. Această lucrare se îndeplineşte cu preţul lacrimilor mamei şi al rugăciunilor tatălui. Totuşi.2 1 Sfaturi pentru părinţi.

1897. să se încreadă în ei şi să-i asculte.2 Religia biblică este singura cale de a fi în siguranţă. învăţându-l pe copil să-i iubească.1 Dacă părinţii şi profesorii neglijează însuşirile morale ale copiilor. Mulţi copii au învăţat să fie căutători de greşeli. dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi care. 23. 24. Ferice de părinţii a căror blândeţe. – Fiecare familie să fie o biserică.CAPITOLUL 74 FIECARE CĂMIN ESTE O BISERICĂ Părinţii să fie reprezentanţii lui Dumnezeu. dreptate şi îndelungă răbdare ilustrează pentru copil dragostea. tinerii au puţină tărie morală. certăreţi şi pătimaşi. 3 Mărturii. 5.3 Ferice de părinţii a căror viaţă este o reflectare fidelă a celei divine. p. astfel încât făgăduinţele şi poruncile lui Dumnezeu să-i inspire copilului recunoştinţă şi respect. acestea se vor perverti în mod sigur. să se încreadă şi să-L 1 Scrisoarea 104. vol. un simbol frumos al bisericii lui Dumnezeu din ceruri. – Vorbind la modul general. nu i-ar fi certat şi nu i-ar fi înfuriat în nici o circumstanţă. Acesta este rezultatul neglijării educaţiei din copilărie. Religia Bibliei este singura cale de a fi în siguranţă pentru tineri. Dacă părinţii şi-ar fi dat seama de responsabilităţile lor faţă de copii. din cauză că li s-a îngăduit să fie aşa în cămin. 30 martie 1897. să încurajeze orice principiu corect şi să reprime orice gând greşit. Nu acesta este felul de educaţie pe care trebuie să-l aibă un copil. . îl învaţă să-L iubească. 2 Review and Herald. Părinţii trebuie să se gândească la faptul că se află în locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. O cunoaştere a caracterului lui Dumnezeu şi a obligaţiilor noastre faţă de El nu ar trebui să fie socotită ca având consecinţe neînsemnate.

Faceţi ca atmosfera să fie plăcută. 4 Signs of the Times. Harul lui Hristos îl face în stare pe cel credincios să transforme căminul într-un loc fericit. Creştinismul vostru este măsurat prin caracterul din viaţa de cămin. plin de pace şi linişte. 3 Signs of the Times. şi-au format un caracter care emană atmosfera cerească. 2 Signs of the Times. Copiii voştri trebuie să îndeplinească un 1 Profeţi şi Regi. 245. pentru că dau greş în a cultiva religia în cămin.2 Lucrurile care fac un caracter să fie plăcut în cămin sunt cele care îl vor face să fie plăcut în locaşurile cereşti. nu sunteţi ai Săi şi nu-i veţi vedea niciodată pe sfinţii cei răscumpăraţi din Împărăţia Sa. 1908.3 Lucrarea de sfinţire începe în cămin. nici un cuvânt lipsit de bunătate să nu iasă de pe buzele acelora care alcătuiesc cercul familiei. printr-o atenţie duioasă faţă de ceilalţi.1 Mărturisirea de credinţă este lipsită de valoare fără o religie în cămin. p. Aceia care sunt nişte creştini în familie. vor fi nişte creştini în biserică şi în lume. – Le vorbesc taţilor şi mamelor. În ceruri vor intra numai aceia care. . mărturisirea de credinţă este lipsită de valoare. Prin urmare. care vor fi una cu El în binecuvântarea cerului. Dumnezeu doreşte să vă consacraţi Lui pe deplin şi să reprezentaţi caracterul Său în cercul familiei.5 Consideraţi instituţia familiei ca fiind o şcoală de pregătire pentru îndeplinirea datoriilor religioase. 14 noiembrie 1892. – Faptele vieţii de zi cu zi arată dimensiunile şi forma înclinaţiei şi a caracterului nostru. Aceia care vor fi sfinţi în ceruri trebuie să fie mai întâi sfinţi pe pământ. Mulţi nu cresc în har. Voi puteţi să fiţi nişte educatori şi nişte misionari evlavioşi în biserica din căminul vostru.358 ÎNDRUMAREA COPILULUI asculte pe Tatăl din ceruri. 17 februarie 1904. 14 noiembrie 1892. nevoia de a păstra în cămin o atmosferă [482] liberă de influenţa unei vorbiri pripite şi nepoliticoase şi de a face din şcoala căminului un loc în care îngerii lui Dumnezeu să poată veni spre a binecuvânta şi a face pline de succes eforturile depuse. în timpul de probă. Acolo unde religia din cămin lipseşte. Dacă nu aveţi Duhul lui Hristos.4 Părinţii ca educatori în biserica din cămin. 5 Manuscris 33. Părinţii care dau copilului un astfel de dar l-au înzestrat cu o comoară [481] mai preţioasă decât bogăţia tuturor veacurilor – o comoară care dăinuieşte cât veşnicia. Taţii şi mamele să simtă nevoia de a fi nişte misionari în cămin.

vol. Astfel.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 359 rol în cadrul bisericii şi fiecare însuşire a minţii. 1897. Ei se gândesc să le asigure copiilor lor binefacerile Evangheliei. căminul poate să fie o şcoală în care sunt pregătiţi lucrători pentru Hristos. într-o perioadă ulterioară din viaţa lor. Membrii familiei să manifeste bunătate şi iubire duioasă. ca să le poată dezvăţa. o viaţă pentru care verdictul Aceluia care este adevăr trebuie să fie „nu te cunosc”? Mii de oameni fac acest lucru. Copiii vă studiază înfăţişarea. în timp ce îi tăgăduiesc spiritul. 621. Copiii trebuie să vadă în viaţa părinţilor acea consecvenţă care este în conformitate cu credinţa lor. 1898. – Oare putem să ne educăm fiii şi fiicele noastre pentru o viaţă de convenţionalism respectabil. pentru că suntem răspunzători faţă de Dumnezeu să reprezentăm caracterul lui Hristos cât mai bine cu putinţă în viaţa noastră. p. Crucea să fie purtată zi de zi. 4. fiecare capacitate fizică să fie păstrate puternice şi active pentru slujirea lui Hristos. Taţii şi mamele irascibile îi învaţă pe copii lor nişte lecţii pe care. părinţii pot modela caracterul copiilor lor. Aceia care resping privilegiul tovărăşiei cu Hristos în lucrare resping singura pregătire care îi face vrednici să fie părtaşi cu El la slava Sa. 2 Mărturii. 1 Manuscris 12. spre a stabili dacă sunt pregătiţi să intre în şcoala superioară din cer. sunt influenţaţi de tonul vocii şi vă imită comportamentul. . Să veghem asupra fiecărui cuvânt.1 Ei trebuie să trăiască o viaţă consecventă.2 Educaţi-i pe copii spre a fi lucrători pentru Hristos. să ajungă membri ai familiei împărăteşti şi copii ai Împăratului ceresc. În felul acesta. – Aceia care sunt uniţi prin legături de sânge au influenţa cea mai puternică unii asupra altora. Printr-o viaţă consecventă şi exercitarea stăpânirii de sine. [483] Căminul să fie considerat un loc sfânt… Să ne consacrăm lui Dumnezeu în fiecare zi din viaţa noastră.3 O greşeală fatală pe care o fac mulţi. Nu trebuie să se întâmple aşa. dar căreia îi lipseşte jertfirea de sine a lui Hristos. pentru că este adevăr. o viaţă pretins creştină. putem să obţinem un ajutor special şi biruinţe zilnice. să fie sfinţiţi prin adevăr. ca să poată rezista marii cercetări care va avea loc în cele din urmă. ar da lumea întreagă. Cuvintele rostite şi faptele săvârşite să fie în conformitate cu principiile creştine. Să fie învăţaţi să iubească adevărul. 3 Manuscris 140. – Orice lucru îşi lasă amprenta asupra minţii tinere.

Ei trebuie să primească o educaţie care îi va ajuta să stea de partea lui Hristos. 2 Profeţi şi Regi. viaţa veşnică. ianuarie 1890. dar pentru aceasta trebuie să avem o încredere continuă în Dumnezeu.3 Mântuirea asigurată prin încredere. dar toţi sunt chemaţi în aceeaşi măsură să fie misionari pentru Dumnezeu. 264.1 Nu ştim în ce domenii de activitate vor fi chemaţi copiii noştri să slujească. p. Ei le-au pecetluit ruina. 4 Signs of the Times. Legătura cu Izvorul înţelepciunii le va da lumina şi puterea de a deosebi între bine şi rău. ne sfinţesc judecata. au învăţat prea târziu că îi lăsau pe mâinile vrăjmaşului lui Dumnezeu şi al omului. p. slujitori ai harului către lume. Mulţi taţi şi mame. S-ar putea să-şi petreacă viaţa în cercul căminului. iar îngerul raportor va alcătui un raport voios şi fericit. … Restricţiile pe care ni le impune Cuvântul lui Dumnezeu sunt pentru binele nostru. lipsindu-i pe copiii lor de crucea lui Hristos. Dacă sunt învăţaţi să se bazeze pe ajutorul divin în dificultăţile şi pericolele prin care trec.4 Duhul lui Hristos va fi o influenţă continuă în viaţa de familie. nu numai pentru viaţa viitoare. în cele din urmă.2 [484] Învăţaţi-i să se bazeze pe ajutorul divin. ci şi pentru cea de acum. 245. 17 aprilie 1884. … Îngerii slujitori vor rămâne în locuinţele noastre şi vor duce cu bucurie la cer vestea bună cu privire la progresul nostru în viaţa religioasă. aduc pace sufletească şi. ca durere şi ruşine pentru cei ce le-au dat viaţă. – Dacă doriţi ca fiii şi fiicele voastre să aibă capacităţi sporite de a face binele. Ele înnobilează preferinţele noastre. Ele sporesc fericirea familiilor noastre şi a tuturor celor din jurul nostru. vor avea concepţii mai clare şi o judecată mai bună chiar şi cu privire la lucrurile trecătoare. învăţaţi-i să se gândească la lumea viitoare. – Noi putem să avem mântuirea lui Dumnezeu în familiile noastre. să se angajeze în ocupaţiile obişnuite ale vieţii sau să plece ca învăţători ai Evangheliei în ţările păgâne. într-o slujire neegoistă. Au crescut ca un blestem pentru lume. nu vor fi lipsiţi de puterea de a-şi birui pasiunea şi de a-şi ţine în frâu ispitele interioare spre facerea răului. 3 Pacific Health Journal. .360 ÎNDRUMAREA COPILULUI Ei resping pregătirea care oferă putere şi nobleţe de caracter în această viaţă. 265. Ispitele i-au biruit. Aceia care sunt înzestraţi în acest fel vor ajunge puternici din punct de vedere moral şi intelectual. Dacă bărbaţii şi femeile îşi vor deschide inima faţă de influenţa cerească a 1 Educaţia.

1898. înviorându-i pe toţi să facă să apară prospeţime acolo unde acum este doar pustiire. [485] iar ei vor duce influenţa voastră în sala de clasă a şcolii. Domnul va fi slăvit. . aceste principii se vor revărsa asemenea unor râuri în deşert. În felul acesta. 2 Manuscris 142.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 361 adevărului şi a iubirii. în primii ani ai vieţii copiilor.2 1 Manuscris 142.1 Copiii voştri vor duce mai departe influenţa preţioasă a educaţiei din cămin. şi acea influenţă va fi simţită de mulţi alţii. lucraţi în cercul familiei. Prin urmare. 1898.

Ei pot avea o inimă blândă şi dispusă să primească impresii durabile. încrederea şi liniştea sunt calităţi conforme cu natura copilului. mintea este impresionată şi modelată cu uşurinţă. Isus va fi prietenul Său iubit şi onorat”. 2 Sfaturi pentru părinţi. p. părinţii pot fi prea precauţi în a prezenta învăţătura şi exemplul pentru acei ochişori şi acele simţuri ascuţite? Religia noastră [487] trebuie să fie prezentată din punct de vedere practic. Răspunsul a fost: „Vârsta nu are nici o legătură cu aceasta. să fie adoptat în familia Sa.2 Vârsta nu este importantă. ci ceva de ocolit şi de urât. 1903. Îndată ce poate să iubească şi să se încreadă în mama lui. – Un profesor de religie eminent a fost întrebat cândva cât de mare trebuie să fie un copil înainte de a exista o speranţă rezonabilă de a fi creştin. 169.CAPITOLUL 75 SĂ-I CONDUCEM PE COPIII MICI LA HRISTOS Cât de timpuriu pot copiii să ajungă creştini? – În copilărie.1 Dumnezeu vrea ca orice copil de vârstă fragedă să fie copilul Său. Hristos va face din ei mici misionari. educatori şi elevi. Oricât de mici ar fi. copiii pot fi membri ai familiei credincioşilor şi pot avea o experienţă cât se poate de valoroasă. şi acesta este timpul când băieţii şi fetele trebuie să fie învăţaţi să-L iubească şi să-L onoreze pe Dumnezeu. În lumina acestei declaraţii demne de încredere. Întregul curs al gândurilor lor poate să fie schimbat şi păcatul nu le va mai apărea drept ceva de dorit. Ei pot avea inima plină de încredere şi iubire faţă de Isus şi pot trăi pentru Mântuitorul. Ea este necesară în căminul nostru la fel de mult ca în 1 Manuscris 115. Dragostea faţă de Isus. copilul poate să-L iubească pe Isus şi să se încreadă în El ca Prieten al mamei lui. .

DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 363 casa de închinare.5 Ei au nevoie de mai mult decât unele observaţii ocazionale. . Mai mult decât atât. Părinţii să înţeleagă faptul că sunt răspunzători faţă de Dumnezeu să-i familiarizeze pe copii lor cu Tatăl ceresc… Faptul că Dumnezeu este dragoste să fie prezentat în fiecare învăţătură. Să le arate copiilor ei. 13 februarie 1913. Să nu fie nimic aspru. 6 Review and Herald. să arătăm că avem o inimă caldă şi iubitoare. 9 octombrie 1900. 2 Review and Herald. Isus să fie Oaspetele onorat în cercul familiei. deoarece membrii bisericii nu i-au tratat cu duioşie şi simpatie. Mama să le vorbească în cuvinte simple despre viaţa lui Hristos pe pământ.6 1 Good Health. – Copiilor şi tinerilor noştri le-a fost acordată întru totul prea puţină atenţie.1 Dragostea lui Dumnezeu să fie prezentată în fiecare învăţătură. 1903. 4 Signs of the Times. 3 Review and Herald.2 Taţii şi mamele trebuie să-i înveţe pe cei mici. Să vorbim cu El. ci. rece şi respingător în comportamentul nostru. Mintea celor mici poate fi învăţată să se întoarcă spre Isus. iar ei au dat greş în a se dezvolta aşa cum ar fi trebuit în viaţa creştină. dorind să facă progrese în viaţa spirituală. prin exemplul propriu. aşa cum floarea îşi întoarce petalele deschise spre soare. Această lecţie trebuie să le fie prezentată încă din primii lor ani. că viaţa aceasta este o pregătire pentru viaţa care va veni. o perioadă acordată făpturilor omeneşti spre a-şi forma [488] un caracter prin care vor obţine dreptul de a intra în cetatea lui Dumnezeu. prin bunătate şi simpatie. 9 februarie 1882. ianuarie 1880. Ce lecţie pot da zilnic părinţii evlavioşi.4 Încă din primii săi ani. Purtătorul poverilor. copilul să fie familiarizat cu lucrurile lui Dumnezeu. când aduc toate necazurile lor la Isus.3 Hristos să fie asociat cu toate învăţăturile prezentate copiilor. în loc de a se plânge şi a fi iritaţi din cauza grijilor şi încurcăturilor pe care nu le pot rezolva. – Prima lecţie pe care trebuie să o înveţe copiii este că Dumnezeu este Tatăl lor. pe copii şi pe tineri despre iubirea lui Hristos. despre harul Său şi despre desăvârşirea caracterului Său. să aducem la El toate dificultăţile noastre şi să conversăm despre iubirea Sa. Primele şoapte ale bebeluşului să fie despre Hristos. să aducă în viaţa ei de zi cu zi învăţăturile despre Mântuitorul. 6 iunie 1899. 5 Manuscris 2.

voi aveţi de făcut o lucrare sfântă în educarea copiilor voştri. Căci jugul Meu este bun. în aparenţă. 2 Review and Herald. 30 martie 1897. Educaţia voastră să fie de aşa fel. ca să strălucească în curţile lui Dumnezeu”. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Mintea lor să fie plină de istorisirile despre viaţa Domnului. Unul dintre primele sunete care trebuie să le atragă atenţia copiilor este Numele lui Isus. 5 Review and Herald.2 Ei pot să aibă o experienţă creştină în copilărie. – Ajutaţi-i pe copiii voştri să se pregătească pentru locaşurile pe care Hristos a plecat să le pregătească pentru aceia care Îl iubesc. 19 februarie 1895. şi sarcina Mea este uşoară”. 4 Scrisoarea 104. nu va fi ocupaţia principală a vieţii părinţilor. 77. Când sunt binecuvântaţi să aibă copii. Domnul nu este slăvit… Ei au nevoie de mai mult decât unele observaţii ocazionale. 3 Manuscris 138.364 ÎNDRUMAREA COPILULUI Când copiii sunt neglijaţi şi trecuţi cu vederea.1 Isus spune: „Educaţi-i pe aceşti copii pentru Mine” – Părinţii să se . Ei au nevoie de o muncă atentă. 1897. şi încă din primii ani să fie învăţaţi să îngenuncheze pentru rugăciune. căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. Când sunt mici. şi învăţaţi de la Mine. Ajutaţi-i să împlinească scopul lui Dumnezeu pentru ei. inima şi mintea lor sunt cele mai receptive pentru impresiile bune… Învăţaţi-i că au de îndeplinit o parte în lucrarea lui Dumnezeu şi au de obţinut o experienţă creştină chiar şi în copilăria lor. – Oare să nu-i învăţăm pe copiii noştri că ascultarea de bunăvoie de Dumnezeu dovedeşte dacă 1 Counsels on Sabbath School Work. Inima care este plină de dragoste şi de simpatie va ajunge la inima tinerilor care sunt. copiii vor alege calea greşită în locul celei drepte. p. Învăţaţi-i să răspundă la invitaţia: „Luaţi jugul Meu asupra voastră. este ca şi când Hristos i-ar pune în braţele lor şi ar spune: „Educaţi-i pe aceşti copii pentru Mine. încât să-i ajute să fie o cinste pentru Acela care a murit spre a le asigura viaţa veşnică în [489] Împărăţia lui Dumnezeu. încă din primii lor ani. 1903. străduiască să înţeleagă faptul că trebuie să-i educe pe copiii lor pentru curţile lui Dumnezeu. iar imaginaţia lor să fie încurajată să descrie slava lumii care va veni.4 Dacă lucrarea de a călăuzi paşii copiilor pe calea neprihănirii. neglijenţi şi fără speranţă.5 Ascultarea de bunăvoie este testul convertirii.3 Fratele meu şi sora mea. serioasă şi cu rugăciune. . mai mult decât de un cuvânt de încurajare.

economie. demnitate şi o relaţie echitabilă între oameni. 1900. când profesorii nu mă urmăreau. El este doritor să li Se descopere copiilor. Eram leneşă la şcoală şi adesea lipseam de la ore. Noi trebuie să-i prezentăm lumii în propoziţii clare şi distincte nevoia de a asculta de Legea Sa. – Religia îi ajută pe copii să studieze mai bine şi să îndeplinească o lucrare cu mai multă credincioşie. Trebuie să-i învăţaţi să-şi formeze un caracter asemănător celui divin. 1900. La şcoală. Marea mişcare de reformă trebuie să înceapă în cămin.2 Învăţaţi-i pe copii Legea lui Dumnezeu. Acum. 3 Manuscris 62. ci doar să mă joc. într-o modalitate simplă. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este marele imbold spre hărnicie. p. 5 Counsels on Sabbath School Work. Părinţii au obligaţia cea mai solemnă de a trăi în ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. . 4 Manuscris 59. dovada că era o creştină. eram egoistă. O fetiţă de doisprezece ani exprima. „Nu mi-a plăcut să studiez. eram răutăcioasă şi îi făceam pe copii să râdă. învăţ bine fiecare lecţie. 1912. în fiecare cuvânt pe care îl rosteşte. 2 Scrisoarea 74.1 Legea lui Dumnezeu este temelia reformei. stabilind pentru copiii lor un exemplu de integritate strictă… Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. Acasă. Acum. vreau să-I plac lui Dumnezeu. Acum.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 365 aceia care pretind a fi creştini sunt cu adevărat creştini? Domnul spune exact ce intenţionează. 1900..5 1 Manuscris 10. ca să-I plac lui Dumnezeu. comportându-mă bine şi respectând legile şcolii. 79.4 Mărturia unui copil convertit.. – I-aţi învăţat voi pe copii să respecte poruncile lui [490] Dumnezeu încă din frageda lor copilărie?. Noi ştim lucrul acesta din istoria lui Iosif. a lui Samuel. a lui Daniel şi a tovarăşilor lui. pentru ca Domnul Hristos să li se poată descoperi. nu îmi plăcea să fac treburi gospodăreşti şi mă supăram când mama mă chema de la joacă pentru a o ajuta în munca ei. este o adevărată bucurie pentru mine să o ajut pe mama în orice fel şi să-i arăt că o iubesc”. Nu putem noi să înţelegem din raportul vieţii lor ce aşteaptă Dumnezeu de la copii şi tineri?3 Părinţii… au obligaţia faţă de Dumnezeu de a-i prezenta pe copii înaintea Sa pregătiţi de la o perioadă foarte timpurile să primească o cunoaştere inteligentă cu privire la ce înseamnă a fi un urmaş al lui Isus Hristos. – Legea lui Dumnezeu trebuie să fie mijlocul de educaţie în familie.

366 ÎNDRUMAREA COPILULUI Fiţi atenţi la amânare.1: „Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale. 15 septembrie 1904. – Părinţi. până nu vin zilele cele rele şi nu se apropie anii când vei zice: ‘Nu găsesc nici o plăcere în ei’”. puneţi-vă o întrebare solemnă: „Ne-am educat noi [492] copiii în aşa fel încât să se 1 Mărturii. 2 Idem. Eclesiastul 12. să poată ajunge creştini… Aveţi grijă cum îi legănaţi să doarmă în groapa pieirii. 400. 1. vol.3 Îndrumaţi din fragedă copilărie şi până la tinereţe. Nu-i învăţaţi pe copiii voştri având în vedere vreun timp în viitor. iar când tânărul ajunge la maturitate. p. 396. pentru ca.1 Copiii de opt. Marele Păstor al lui Israel încă spune: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi. şi de la tinereţe la maturitate. chiar copiii cei mai mici pot avea concepţii corecte cu privire la starea lor păcătoasă şi la Planul de Mântuire prin Isus Hristos. 397. voi trebuie să începeţi să-i disciplinaţi pe copiii voştri încă de când sunt foarte mici. p. – Părinţilor. – A-i îngădui unui copil să-şi urmeze impulsurile fireşti înseamnă a-i îngădui să se degradeze şi să ajungă iscusit în facerea răului. Proverbe 8. păcatul creşte. Dacă sunt învăţaţi corespunzător. Temperamentul egoist se dezvoltă încă de timpuriu.4 Pregătiţi-i pe copii pentru încercările viitoare.17: „Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc şi Mă caută cu tot dinadinsul”. Învăţaţi-i pe copii că anii copilăriei sunt cei mai buni ani pentru a-L căuta pe Domnul. Încă din fragedă copilărie şi până la tinereţe. în cele din urmă. p. având ideea greşită că nu sunt destul de mari ca să dea socoteală. zece sau doisprezece ani sunt destul de mari [491] pentru a discuta cu ei subiectul religiei personale. 4 Review and Herald. O asemenea cale spre decădere poate să fie împiedicată doar înconjurându-i cu influenţe care vor contracara răul. nu sunt suficient de mari ca să se pocăiască de păcatele lor şi să-L mărturisească pe Domnul Hristos. Copiii cărora li s-a îngăduit să meargă pe calea aleasă de ei sunt o mărturie continuă împotriva neglijenţei părinteşti.2 Atenţia mi-a fost spre numeroasele făgăduinţe preţioase raportate pentru cei care Îl caută pe Mântuitorul încă de când sunt tineri. 3 Idem. . când ei vor fi suficient de mari ca să se pocăiască şi să creadă adevărul. un copil trebuie să fie influenţat spre bine. Rezultatele educaţiei greşite încep să se vadă în copilărie. căci Împărăţia cerurilor este a unora ca ei”. 396.

ei nu vor avea putere morală şi vor ceda în faţa autorităţilor lumeşti care au îndrăznit să se înalţe mai presus de Dumnezeul cerurilor.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 367 supună autorităţii părinteşti şi i-am învăţat noi să asculte de Dumnezeu. 23 aprilie 1889. copiii voştri vor fi nevoiţi să dea lupte decisive pentru Domnul în ziua conflictului. ca fiind călăuza supremă a comportamentului şi a vieţii? I-am educat noi spre a fi misionari pentru Hristos? Să trăiască făcând binele?” Părinţi credincioşi. ei vor triumfa pentru ei înşişi. iar atunci când vor câştiga biruinţe pentru Prinţul păcii. să-L iubească şi să privească Legea Sa.1 1 Review and Herald. dacă nu-L cunosc pe Hristos. nu au legătură cu cerul. dacă nu au fost crescuţi în temere de Domnul. Totuşi. instituind un sabat fals în locul Sabatului lui Iehova. .

p. Învăţaţi-i pe copii să facă dreptate şi să fie corecţi. atenţie. Spuneţi-le că Isus trăieşte spre a face ispăşire pentru ei. perseverenţă şi milă. Spuneţi-le că nu le puteţi îngădui să meargă pe o cale rea. Încurajaţi-i să-şi formeze caractere modelate după chipul divin. dar adevărata educaţie este însăşi religia.2 Definiţi experienţa religioasă practică. 2 Sfaturi pentru părinţi. 108. Educaţia fizică pentru dezvoltarea trupului este mult mai uşor de realizat decât educaţia spirituală. Să fie educaţi cu răbdare. Cultivarea sufletului. Cerinţele lui Dumnezeu să le fie prezentate mereu copiilor. Să-i învăţăm pe copiii noştri lecţiile minunate ale Cuvântul lui Dumnezeu. cere un mare efort. în Numele Domnului Isus Hristos. – Părinţii creştini trebuie să fie pregătiţi să le prezinte copiilor lor o învăţătură practică în experienţa 1 Review and Herald.1 Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Hristos este fundamentală.10). mintală şi spirituală. – Învăţarea copiilor trebuie să se desfăşoare aşa cum a poruncit Dumnezeu. Toţi părinţii au obligaţia de a le oferi copiilor lor o educaţie fizică. educatori şi elevi. Educaţia spirituală să nu fie neglijată în nici o situaţie. 15 septembrie 1904. care conferă curăţie şi nobleţe gândurilor şi o influenţă plăcută în cuvinte şi fapte. [494] Unii aşază educaţia pe aceeaşi treaptă cu religia. Pentru a dezrădăcina mereu orice motiv rău din grădina inimii este nevoie de răbdare.CAPITOLUL 76 PREGĂTIREA PENTRU A AJUNGE MEMBRU AL BISERICII O pregătire echilibrată. . la tronul harului. pentru că „frica de Domnul este începutul înţelepciunii” (Psalmi 111. Acesta este un lucru esenţial. Înfăţişaţi-i înaintea lui Dumnezeu. Să-i ajutăm să înţeleagă faptul că nu trebuie să facă nici un rău. pentru ca prin acestea să poată ajunge să-L cunoască. – Educaţia spirituală să nu fie neglijată în nici o situaţie.

Cuvântul lui Dumnezeu este clar în privinţa aceasta. Învăţaţi-i să-I ceară iertare zilnic pentru orice greşeală făcută şi spuneţi-le că Isus ascultă rugăciunea simplă a inimii pocăite şi că îi va ierta şi îi va primi.4 Prezentaţi învăţături scurte şi frecvente. – Aceia care au înţeles adevărul.2 Învăţaţi-i pe copii despre pocăinţa zilnică şi despre iertare. 1896.. 1893. în acelaşi timp. Copiii să fie învăţaţi că greşelile lor trebuie să fie aduse la Isus încă din fragedă copilărie. lecţiile să fie potrivite cu creşterea capacităţii lor. aşa cum au fost chemaţi copiii lui Israel. vol. vol. o naţiune sfântă. pe măsură ce cresc. 1 Mărturii. Învaţă-i că nu pot să-I slujească lui Dumnezeu şi. să fim un popor deosebit. dar nu-i lăsa să cultive gândul că nu trebuie să muncească şi că pot să-şi petreacă timpul în lenevie. – Cei care se ocupă cu învăţarea copiilor şi a tinerilor ar trebui să evite remarcile plictisitoare.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 369 religioasă. Învaţă-i pe copiii tăi cu privire la metodele alese de Dumnezeu pentru a-i disciplina şi cu privire la condiţiile succesului din viaţa creştină. Învăţaţi-i pe copiii voştri despre viaţa. Trebuie să ne rugăm ca niciodată mai înainte ca Dumnezeu să-i păzească şi să-i binecuvânteze pe copiii noştri.42. – Nu este esenţial ca toţi să fie în stare să precizeze cu certitudine când au fost iertate păcatele lor.330. 3 Manuscris 5. p. [495] aşa cum i-a primit pe copiii care au fost aduşi la El când era pe pământ. Dumnezeu cere această lucrare de la tine. cu motivele pentru care suntem adventişti de ziua a şaptea – de ce suntem chemaţi. moartea şi învierea Mântuitorului.. au simţit importanţa lui şi au avut o experienţă în lucrurile lui Dumnezeu trebuie să le prezinte copiilor o învăţătură temeinică. separată şi distinctă de toţi ceilalţi oameni de pe faţa pământului. – A-L cunoaşte pe Dumnezeu este viaţa veşnică. Aceste lucruri trebuie să le fie explicate copiilor într-un limbaj simplu. 4 Mărturii. Îi învăţaţi voi acest lucru pe copiii voştri? Sau îi învăţaţi să corespundă standardului lumii? Vă pregătiţi voi pentru casa pe care Dumnezeu vi-o pregăteşte?. să aibă mintea ocupată de o grijă exagerată pentru lucrurile acestei vieţi. Învăţaţi-i să studieze Biblia… Învăţaţi-i să-şi formeze caractere care vor dura de-a lungul veacurilor veşniciei.5.1 Cunoaşterea lui Dumnezeu. 2 Manuscris 16. . Copiii să fie familiarizaţi cu marii stâlpi ai credinţei noastre.3 Prezentaţi o învăţătură temeinică.5. iar dacă dai greş în a o îndeplini. până când temeliile adevărului sunt puse adânc şi amplu. uşor de înţeles şi. îţi neglijezi datoria. p.

. părinţii să-i înveţe zi de zi ce înseamnă a fi copii ai lui Dumnezeu şi a-şi supune voinţa în ascultare de El. Să considere că scumpii lor copilaşi. faceţi din copii prietenii voştri. care va fi dedicat educării copiilor pe calea neprihănirii. 48. spuse din când în când. p. vor fi mai folositoare decât dacă prezentaţi toată învăţătura o dată.2 Reamintiţi făgăduinţele lui Dumnezeu. 94. ci într-un spirit de voie bună şi fericire. 4 Mărturii. 209. Cu un interes plin de iubire. tot aşa cum mâncatul peste măsură împovărează stomacul şi scade apetitul.4 Prezentaţi învăţăturile spirituale în îndeplinirea sarcinilor din cămin. p. Dacă este mult de spus. p. Aceasta nu ar trebui să le fie prezentată într-un spirit de condamnare. În calitate de prietenii cei mai buni ai acestor copii lipsiţi de experienţă. sunt membri mai tineri ai familiei Domnului şi să aibă un interes viu de a-i ajuta să meargă pe calea ascultării de Dumnezeu. se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile sfinte. Mamele trebuie să vegheze continuu. care caută să facă binele. 208. vol. Învăţaţi-i că ascultarea de Dumnezeu cuprinde în sine ascultarea de părinţi.370 ÎNDRUMAREA COPILULUI Prezentările scurte şi la subiect vor avea o influenţă benefică. – Trebuie să-L recunoaştem pe Duhul Sfânt ca luminător al nostru. 93. – Dumnezeu le-a dat părinţilor şi profesorilor lucrarea de a-i educa 1 Slujitorii Evangheliei.1 Serile sunt un timp preţios.3 Faceţi plăcută învăţătura religioasă. şi nu un loc de muncă monotonă. provocând dezgustul faţă de mâncare. ca nu cumva asupra copiilor lor să vină ispita într-o formă pe care să nu o recunoască. Prea multă vorbire îi va determina chiar să deteste învăţăturile spirituale. Cuvântările lungi obosesc mintea tinerilor. 2 Counsels on Sabbath School Work. – Căminul trebuie să fie o şcoală. împărţiţi materialul în mai multe prezentări concise. – Copiilor trebuie să li se ofere învăţătura religioasă încă din primii ani. care va fi ca o baricadă împotriva ispitelor vrăjmaşului. În mintea lor receptivă. 3 Sfaturi pentru părinţi. pentru că a fi biruitori înseamnă totul pentru ei. ei trebuie să-i ajute în lucrarea biruinţei. vegheaţi şi rugaţi-vă. Duhului Sfânt [496] Îi place să Se adreseze copiilor şi să le descopere frumuseţile şi bogăţiile Cuvântului. p. Părinţilor. Făgăduinţele rostite de Marele Învăţător vor captiva simţurile şi vor înviora sufletul copilului oferindu-i o putere spirituală divină. Serile să fie considerate ca un timp preţios. 172. Aceasta trebuie să fie o lucrare zilnică şi de fiecare oră. educatori şi elevi. 6. Părinţii să-i apere pe copiii lor prin învăţături plăcute şi înţelepte. Câteva remarci interesante.

Tot aşa. – Este bine ca tinerii să simtă că trebuie să atingă cea mai înaltă dezvoltare a puterilor lor mintale. dar. Metodele cele mai pline de succes pentru a asigura mântuirea lor şi pentru a-i feri de ispită sunt acelea de a-i învăţa continuu din Cuvântul lui Dumnezeu. să dobândim cunoştinţa lumii în care trăim. Ei nu vor închide uşile şi ferestrele spre a lăsa în cameră vreo substanţă curăţitoare. Ei au fost cumpăraţi cu un preţ. Noi trebuie să veghem şi să ne rugăm. credinţa şi activitatea vor creşte.2 [498] Beneficii reciproce. prin săvârşirea micilor îndatoriri. 171. ferestrele impulsurilor şi ale sentimentelor trebuie să fie larg deschise către cer. o evlavie de formă în mărturisirea de credinţă şi ruptă de realitate. iar ei pot să primească învăţături spirituale din fiecare faptă a vieţii lor. Pe măsură ce vor învăţa împreună cu copiii lor. Totuşi. şi. 1 Idem.1 Educarea inimii versus educaţia din cărţi. În timp ce [497] îi educăm spre a-şi forma obiceiurile curăţeniei fizice. . vol. Noi nu vom îngrădi o educaţie căreia Dumnezeu nu i-a pus nici o limită. dacă nu vor fi folosite pentru cinstea lui Dumnezeu şi binele omenirii. dacă pierdem din atenţie veşnicia. părinţii vor constata că propriul progres în cunoaşterea adevărului va fi mai rapid. Dezordinea şi lipsa de rânduială în îndatoririle zilnice vor duce la uitarea de Dumnezeu. vom ajunge la o cădere din care nu ne vom mai putea reveni niciodată. 2 Idem. realizările noastre nu vor avea nici o valoare.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 371 pe copii şi pe tineri în direcţia aceasta. O credinţă vie ar trebui să străbată experienţele vieţii de fiecare zi ca nişte fire de aur. 170. cunoaşterea noastră este fără valoare… Educaţia inimii este mai importantă decât educaţia dobândită din cărţi. În timp ce mătură o cameră. chiar esenţial. trebuie să-i învăţăm că Dumnezeu doreşte ca ei să fie curaţi atât la inimă. – Copiii noştri sunt proprietatea Domnului. cu un efort sârguincios. Harul lui Dumnezeu trebuie să măture prin odăile minţii. p. şi fiecare element al naturii trebuie să fie curăţit şi vitalizat de Duhul lui Dumnezeu. Este bine. Gândul acesta să fie motivul principal al eforturilor noastre pentru ei. p. 8. iar praful egoismului şi al firii pământeşti să fie îndepărtat. 311. Dacă nu este o treaptă spre atingerea unor scopuri mai înalte. cât şi la trup. Necredinţa va dispărea. ca nu cumva să ne uităm la formă şi să pierdem esenţa. ci vor deschide larg uşile şi ferestrele. ei pot să înveţe cum curăţă Domnul inima. vor îndepărta tot praful.

de multe ori. p. El ne va auzi şi ne va răspunde. după ce citea un pasaj din Scriptură şi se ruga. sunt ispitiţi prin intermediul tatălui şi al mamei. Sentimentele rele.4 Când sunt copiii pregătiţi pentru botez? – Să nu le îngăduiţi copiilor voştri să presupună că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu. Ei vor demonstra valoarea unei educaţii şi discipline corecte.1 Cum pot părinţii să fie nişte pietre de poticnire. 1901. 424.2 Dacă mijloacele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru călăuzirea fiecărei familii sunt folosite în temere de El şi cu iubire. băieţii şi fetele pot să dea pe faţă de timpuriu o evlavie adâncă şi echilibrată. Cum putea Dumnezeu să răspundă la rugăciunea pe care o făcuse? Dacă. ele nu au nici o valoare.372 ÎNDRUMAREA COPILULUI siguranţa şi încrederea se vor adânci. Totuşi. 3 Manuscris 49. Prezentaţi această făgăduinţă când vă rugaţi. Dacă trăim contrar lor. sunt piedica principală în calea unei convertiri adevărate printre copii. oare rugăciunea aceea le face bine copiilor? Nu. vol. . Botezul nu-i face pe copii să fie creştini. cereţi orice veţi vrea. 4 Manuscris 114. chiar dacă este îndărătnică. Dacă părinţii nu cooperează. uşor de corectat şi. mai presus de orice. 1903. exprimate de părinţi neînţelepţi. până când nu ajung suficient de mari spre a fi botezaţi. 2 Mărturii. va fi impresionată adesea de adevăr. 5. spre a respecta lucrurile religioase şi pentru a simţi importanţa cerinţelor lui Dumnezeu. aproape îndată ce se ridica de pe genunchi. – „Dacă rămâneţi în Mine. Inima sensibilă a copiilor. adesea.3 [499] Trăiţi în armonie cu rugăciunile voastre. care arată că înţeleg fap1 Review and Herald. un tată se roagă. noi trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile noastre. pe măsură ce vor continua să-L cunoască pe Domnul. El este doar un semn exterior. şi vi se va da”. 6 mai 1909. şi dacă rămân în voi cuvintele Mele. Când Îi cerem cu sinceritate să îngăduie ca lumina Sa să strălucească asupra noastră. este aproape imposibil ca picioarele copiilor să fie aşezate pe căi sigure. şi nici nu-i converteşte. dar. Totuşi. cu excepţia faptului că este o rugăciune de mărturisire a păcatului înaintea lui Dumnezeu. impresiile lăsate de cuvintele educatorului asupra minţii copilului sunt contracarate adesea de cuvintele şi faptele părinţilor. după ce îi ceartă pe copiii săi. şi cad pradă capcanelor lui Satana. – Ce exemplu le daţi copiilor voştri? Ce fel de rânduială aveţi în casă? Copiii voştri ar trebui să fie educaţi spre a fi buni. amabili. Aveţi privilegiul de a veni la El cu o îndrăzneală sfântă. atenţi cu ceilalţi. Am văzut un tată care. începea să-i certe pe copii.

vol. amabilitate şi umilinţă creştină şi să se consacre pe deplin lui Hristos. Dacă sunteţi de acord cu botezul copiilor voştri. 1 Manuscris 5. Înainte de a primi botezul. Ea înseamnă pocăinţă de păcat şi începutul unei vieţi noi în Isus Hristos.DEZVOLTAREA PUTERILOR SPIRITUALE 373 tul că trebuie să fie copii ai lui Dumnezeu. Ei îşi iau angajamentul de a-i apăra cu un interes deosebit pe aceşti miei ai turmei. să fie botezaţi. copii ai Împăratului ceresc. Botezul este rânduiala cea mai sfântă şi mai însemnată. spre a-i călăuzi în formarea caracterului lor.1 Părinţii ai căror copii doresc să fie botezaţi au o lucrare de făcut. iar semnificaţia lui trebuie să fie înţeleasă pe deplin. Cooperaţi cu Dumnezeu. 2 Mărturii.2 Datoria părinţilor după botez. dacă sunt convertiţi. Nu trebuie să se manifeste nicio grabă necuvenită pentru a primi botezul. aşa încât să nu dezonoreze credinţa pe care o au… Când a sosit perioada cea mai fericită a vieţii lor. atât în ce priveşte cercetarea de sine. a face exact ce porunceşte Cuvântul Său. 6. curajul şi interesul pentru adevăr. mai întâi pregătiţi-vă voi înşivă să lucraţi ca nişte păstori credincioşi spre a călăuzi pe calea îngustă a ascultării paşii lipsiţi de experienţă. Când sunt de acord cu botezarea copiilor lor. fără a simţi nici o datorie deosebită de a le păstra picioarele pe calea cea dreaptă. p. Totuşi. iar apoi îi lăsaţi să facă tot ce doresc. 1896. 94. prin faptul că îşi recunosc credinţa în Isus Hristos ca Mântuitor al lor şi vor începe să trăiască pentru Hristos. Primele lecţii înseamnă foarte mult. 93. 95. . Dumnezeu trebuie să-i ajute pe părinţi să le ofere copiilor lor un exemplu corect de iubire. Explicaţi-le ce înseamnă a renunţa la ei înşişi pentru Domnul. voi înşivă sunteţi cei răspunzători. Atât părinţii. cât şi copiii să-şi facă bine socotelile. trebuie să fie trataţi cu credincioşie. şi dacă ei îşi pierd credinţa. Apoi. 94. repet. – După o lucrare conştiincioasă. fiind sfătuiţi de părinţii lor creştini. 3 Idem. spuneţi-le cum să înceapă. cât şi în instruirea cu credincioşie a copiilor lor. când copiii Îl iubesc cu toată inima pe Hristos şi doresc să fie botezaţi. întrebaţi-i dacă scopul principal al vieţii lor este acela de a lucra pentru Dumnezeu. Faceţi ca lucrarea să fie cât mai uşor de înţeles cu putinţă. părinţii [500] se angajează cu solemnitate să fie nişte ispravnici credincioşi pentru aceşti copii. Învăţaţi-i cu simplitate cum să îndeplinească primele lucrări de slujire pentru Dumnezeu.3 Dumnezeu vă cere să-i învăţaţi pe copii pentru a-i pregăti să fie membri ai familiei regale. dacă sunteţi mulţumiţi cu modalitatea în care copiii voştri înţeleg semnificaţia convertirii şi a botezului şi. p.

4 Mărturii. şi totuşi fac greşeli. Pregătirea pentru mâncare şi îmbrăcăminte să aibă o importanţă secundară. p. Totuşi. 6. Rugaţi-vă de trei ori pe zi şi. Nu-i tachinaţi.1 Pregătirea pentru adunările speciale. Învăţaţi-i că nu este aşa de important să apară îmbrăcaţi în haine frumoase. sau între ei şi voi. aşteptându-se să o adune înmulţită într-o recoltă bogată. Dacă procedaţi aşa. – În această privinţă este o lucrare pe care familiile trebuie să o îndeplinească înainte de a veni la adunările noastre sfinte. El nu poate înţelege taina germinaţiei şi a creşterii seminţei. – Lucrarea semănătorului este o lucrare a credinţei. 1901.2 Semănaţi seminţele adevărului cu credinţă. p. iar lumina şi prezenţa lor vor îndepărta întunericul îngerilor răi. 2 Mărturii. Rugaţi-vă aşa cum nu v-aţi rugat niciodată. vom fi făcuţi în stare să-i conducem la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. părinţii şi învăţătorii trebuie să lucreze. vol. veţi invita prezenţa Domnului în căminul vostru. iar apoi să-L luaţi cu voi la adunare. p. pentru Hristos şi pentru ceilalţi. spunându-le că au fost botezaţi. Puneţi-vă casa în rânduială. iar convingerea dată de Duhul Sfânt va pune stăpânire chiar şi pe cei micuţi. 164. 3 Educaţia. dar are încredere în mijloacele prin care Dumnezeu face ca vegetaţia [502] să înflorească. 105. cum puteţi să vă aşteptaţi să simţiţi prezenţa Domnului şi să vedeţi manifestarea puterii Sale. 105. Zdrobiţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu. 5.374 ÎNDRUMAREA COPILULUI lucrând cu sârguinţă pentru [501] mântuirea lor. aşteptându-se la o recoltă de la seminţele pe care le seamănă. Cât de preţioase vor fi orele petrecute acolo. nu-i certaţi. fiţi insistenţi. Pregătiţi-i pe copiii voştri pentru acea ocazie. asemenea lui Iacov. Căminul este locul în care trebuie să-L găsiţi pe Isus. Tot aşa. iar îngerii sfinţi vă vor însoţi la adunare. dacă pregătirea individuală pentru acest timp este neglijată? Pentru binele vostru. Aceasta este o lucrare de cea mai mare însemnătate pentru membrii mai tineri ai familiei Domnului. Dacă exercităm credinţa în Dumnezeu. 165. . dar cercetarea inimii să înceapă acasă. vol. El îşi aruncă sămânţa.3 Noi ar trebui să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra seminţei semănate. pe cât este de important să apară înaintea lui Dumnezeu cu mâini şi inimi curate. Nu uitaţi că ei au mult de învăţat cu privire la datoriile unui copil al lui Dumnezeu. Îndepărtaţi orice obstacol care ar putea să fie în calea lor – toate neînţelegerile care au fost între ei. lucraţi în cămin. Dacă greşesc.4 1 Manuscris 80.

1 Educaţia. fiecare subiect are o semnificaţie nouă. Privit în lumina acestei idei. iar părinţii trebuie să le scoată din cufărul lor şi să le prezinte copiilor lor în adevărata lor strălucire… În Cuvântul lui Dumnezeu. 10 septembrie 1894. biografiile cele mai apropiate de viaţa reală. Biblia are ceva care să stârnească interesul fiecărei minţi şi să facă apel la fiecare inimă.1 Cuvântul lui Dumnezeu este plin de mărgăritare preţioase ale adevărului. 2 Signs of the Times. Ea conţine filozofia cea mai adâncă. ele au un orizont incomparabil mai mare. . cea mai emoţionantă şi mai plină de pasiune. p. principiile de administrare a bunurilor – principii pe care înţelepciunea omenească nu le-a egalat niciodată. principiile de guvernare a statului. Domnul ne-a pus înainte o masă bogată. poezia cea mai delicată şi sublimă. 125.SECŢIUNEA A XVIII-A MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE CAPITOLUL 77 BIBLIA ÎN CĂMIN Biblia este o carte multilaterală. În paginile ei. – Prin faptul că ne oferă privilegiul de a studia Cuvântul Său. chiar şi când se crede contrariul. Scrierile biblice sunt infinit superioare ca valoare operei oricărui autor. – Prin diversitatea de stiluri şi subiecte. se găseşte cea mai veche istorie.2 În Biblie. În adevărurile declarate cu cea mai mare simplitate sunt implicate principii care sunt tot aşa de înalte ca şi cerul şi cuprind veşnicia. Dumnezeu oferă o masă bogată. de o valoare infinit mai mare. dar când sunt privite în relaţia cu marele lor gând central. aveţi o vistierie din care puteţi să scoateţi comori preţioase şi să vă îmbogăţiţi pentru orice lucrare bună.

vol. iar noi creştem în har şi în cunoaşterea adevărului. atât tinerii. 13 septembrie 1877. 8. prin Cuvântul Său?2 Ea este standardul corectitudinii. Educarea trebuie să fie realizată. puterea noastră spirituală sporeşte. 1890. 13 noiembrie 1888.1 Învăţăturile frumoase ale povestirilor şi parabolelor Bibliei şi învăţătura curată şi simplă a Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu sunt hrana spirituală pentru voi şi copiii voştri. iluminându-le şi călăuzindu-le gândirea. reprezentat de El ca fiind carnea şi sângele Său. perseverenţă şi rugăciune. Nedesăvârşirile copilăriei – capriciile. despre care s-a spus că sunt „sfinte. încăpăţânarea. Subiectele tratate 1 Sfaturi pentru părinţi.3 Dacă sunt primite. ce lucrare se află în faţa voastră! Vreţi voi să o îndepliniţi cu dragoste şi temere de Dumnezeu? Vreţi voi să intraţi în legătură cu Dumnezeu. 207. egoismul. oamenii ar fi ajuns să aibă un intelect puternic. – Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prezentat cu înţelepciune pentru a influenţa minţile tinere şi pentru a fi standardul corectitudinii. îndreptându-le greşelile. 5 Review and Herald. trebuie să formeze standardul [507] tuturor lucrărilor din cămin.376 ÎNDRUMAREA COPILULUI Multe sunt beneficiile care derivă din hrănirea cu Cuvântul Său.5 Ea întăreşte intelectul. . Se formează şi se consolidează obiceiuri ale stăpânirii de sine. duhul şi viaţa Sa. cât şi cei în vârstă ar avea un spirit al dreptăţii şi o tărie a principiilor. drepte şi bune”. cuvintele pripite. – Dacă Biblia ar fi fost studiată aşa cum ar fi trebuit. faptele pătimaşe – toate dispar. Când ne împărtăşim [506] din Cuvântul Său. decât cuvintele aspre. 3 Signs of the Times. chiar dacă unele lucruri din casă sunt neglijate. educatori şi elevi.4 Sfântul lui Israel ne-a descoperit rânduielile şi legile care trebuie să-i guverneze pe toţi oamenii. adevărurile Bibliei vor înălţa mintea de la cele pământeşti şi josnice. iar acest fapt va fi mult mai eficient pentru stăpânirea temperamentului lor impulsiv. Aceste porunci. Dacă acest Cuvânt al lui Dumnezeu ar fi preţuit aşa cum ar trebui. Orice îndepărtare de la ele este păcat. Oh. care provoacă mânia. p. 2 Scrisoarea 27. iar în locul lor se dezvoltă darurile maturităţii creştine. p. Acest fel de educare a copiilor pentru a corespunde standardului Bibliei va cere timp. care i-ar face în stare să se împotrivească ispitei. 319. pentru că ele sunt temelia religiei creştine. 4 Mărturii.

şi nici nu poate spera să obţină viaţa viitoare nemuritoare. 4. În Biblie. temele nobile pe care le prezintă minţii dezvoltă însuşiri ale omului. – Învăţătura Bibliei are o influenţă vitală asupra prosperităţii omului în toate relaţiile din viaţa aceasta. p. dacă adevărurile ei ar fi fost înţelese mai bine. 3 Mărturii. pentru care învăţătura Bibliei să nu fie o pregătire esenţială. sufletul primeşte putere. 126.2 Cunoaşterea Scripturilor este o apărare sigură. După contemplarea marilor ei teme.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 377 în Cuvântul lui Dumnezeu şi simplitatea demnă a exprimării lui. Motivul pentru care avem aşa de puţini oameni cu o minte puternică şi o moralitate stabilă şi temeinică este acela că Dumnezeu nu este temut şi nu este iubit. iar principiile religiei nu sunt aplicate în viaţă aşa cum ar fi trebuit. iar cunoştinţa lui a fost o apărare sigură pentru el împotriva influenţelor rele care îl înconjurau şi a ispitei de a alege plăcerea şi satisfacţia egoistă înaintea datoriei.1 Ea este temelia prosperităţii căminului. p. se deschide un teritoriu nelimitat pentru imaginaţie.3 1 Christian Temperance and Bible Hygiene. care nu ar putea fi dezvoltate altfel. a societăţii şi a naţiunii. 2 Patriarhi şi profeţi. De o asemenea apărare au nevoie toţi copiii noştri. cercetătorul va avea o gândire şi simţăminte mai curate şi mai nobile decât dacă ar fi petrecut timpul citind orice altă lucrare a cărei origine ar fi fost doar omenească. Nu există nicio poziţie în viaţă şi nicio etapă a experienţei omeneşti. p. Dacă tinerii neglijează izvorul cel mai înalt al înţelepciunii – Cuvântul lui Dumnezeu – mintea lor nu va reuşi să ajungă la dezvoltarea ei cea mai nobilă. – Timotei cunoştea Scripturile din copilărie. ca să nu mai spunem nimic despre lucrările cu caracter superficial. Prin cercetarea paginilor ei. . 599. Dumnezeu doreşte să folosim orice mijloc de cultivare şi de întărire a capacităţilor noastre intelectuale… Dacă Biblia ar fi fost citită mai mult. vol. am fi ajuns să fim nişte oameni mult mai luminaţi şi mai inteligenţi. Părinţii şi ambasadorii lui Hristos au datoria de a se asigura că propriii copii primesc o învăţătură corespunzătoare din Cuvântul lui Dumnezeu. 398. fericit şi onorat în viaţa aceasta. Ea descoperă principiile care sunt piatra de temelie a prosperităţii – principii de care este legată [508] bunăstarea societăţii şi care sunt apărarea familiei – principii fără de care nici un om nu poate să ajungă folositor.

2 Sfaturi pentru părinţi. ca îndrumător al familiei. iar plăcerea de a citi Biblia şi dragostea de adevărurile ei sfinte nu vin de la sine. mintea tinerilor nu reuşeşte să atingă dezvoltarea ei cea mai nobilă. Această credinţă trebuie să fie învăţată zi de zi. copiii observă. Mulţi dintre ei găsesc timp să citească alte cărţi. Cuvântul lui Dumnezeu. prin cuvânt şi exemplu. Povestirile ieftine sunt citite cu atenţie. 139. – În calitate de popor care a avut o mare lumină. . 138. – Atât cei în vârstă.3 Aşezaţi Cuvântul pe locul său onorat.2 Desconsiderarea manifestată de părinţi este reflectată de copii.1 Îndeosebi tinerii neglijează studiul Bibliei. Aşezaţi Cuvântul pe locul său onorat. Din cauză că neglijează izvorul cel mai înalt de înţelepciune.5. cât şi tinerii neglijează Biblia. – Tinerii sunt necunoscători şi lipsiţi de experienţă. Răscumpărătorul nostru. regula lor de viaţă. p. Faptul că suntem în lumea făcută de Dumnezeu. că suntem făcuţi după chipul Său. – Chiar de când sunt încă destul de mici. 3 Manuscris 49. Îndeosebi tinerii se fac vinovaţi de această neglijare. noi trebuie să avem obiceiuri şi o vorbire nobilă în viaţa de familie şi în tovărăşiile noastre. Dacă nu se depun eforturi pentru a ridica în jurul lor bariere care să-i apere de înşelătoriile lui Satana. că ne aflăm în prezenţa Creatorului. p. 1898. fac tot ce vreau” va fi manifestat de copiii lor. Ei nu fac din ea studiul lor. vol. educatori şi elevi. Cuvântul să fie considerat un sfătuitor în orice difi1 Idem. pentru curăţirea de petele păcatului. că El veghează peste noi. Cel care îşi deschide mintea şi inima pentru analizarea acestor subiecte nu va găsi plăcere în subiecte mărunte şi lipsite de importanţă. în timp ce [509] Biblia este neglijată. dacă desconsideră soliile care le sunt adresate. Tinerii ar declara că este cartea cea mai interesantă pe care au citit-o vreodată.329. după cum voieşte. iar dacă părinţii arată că nu fac din Cuvântul lui Dumnezeu călăuza şi sfătuitorul lor. copiii trebuie să fie învăţaţi să cunoască Legea lui Dumnezeu şi credinţa în Isus. ne iubeşte şi ne ocroteşte – acestea sunt teme minunate pentru meditaţie. el îi va supune ispitelor sale şi îi va face robi ai săi.378 ÎNDRUMAREA COPILULUI Plăcerea de a citi Biblia nu este firească. În primii ani. dacă imaginaţia lor nu ar fi fost pervertită prin lectura ficţiunilor. acelaşi spirit nepăsător de „Nu-mi pasă. dar cartea care arată calea spre viaţa veşnică nu este studiată zilnic. Această Carte este ghidul nostru spre o viaţă mai nobilă şi mai sfântă.

Indiferent ce s-ar învăţa în familie sau la şcoală. Aceasta este lucrarea pe care v-aţi angajat să o faceţi când aţi fost botezaţi.4 [511] Studiaţi sârguincios şi sistematic. fie că au ajuns membri ai familiei voastre prin adopţie. fie că sunt os din oasele voastre şi carne din carnea voastră.2 Faceţi din Biblie manualul căminului. Nu-i lăsaţi să facă tot ce vor. dacă îi veţi educa pe copiii voştri spre a-I sluji lui Dumnezeu şi spre a face binele în lume. iar părinţii trebuie să se învinuiască singuri. detectorul care ne face în stare să deosebim adevărul de minciună. În această carte sfântă. Faceţi tot ce vă stă în putere pentru a salva sufletul copiilor voştri. Prezentaţi-le copiilor adevărul cu o atitudine plăcută şi fericită. dacă adevărul lui Dumnezeu. . vol. Ea este marele înălţător al neamului omenesc. Dacă i se acordă acest loc. Dumnezeu este onorat şi va lucra pentru voi convertirea copiilor voştri. Neglijaţi orice lucru trecător…. manifestând în viaţa de zi cu zi răbdare. Biblia să aibă primul loc. standardul fiecărei practici. 1896. Învăţarea adevărului biblic este lucrarea cea mai mare pe care poate să şi-o asume orice părinte. puţin acolo. voi puteţi fi o pildă pentru copii. respectaţi un program de studiu. bunătate şi iubire şi legându-i de inima voastră. – În familia voastră. ca şi când le-ar fi adresat de Dumnezeu.1 [510] Părinţi. nu conduce? Taţii şi mamele să depună toate eforturile pentru a renunţa la obiceiul leneş de a privi slujirea lui Dumnezeu ca pe o povară. p. prezentaţi-le copiilor voştri îndrumările conţinute în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. 5. 1896. fiind marele educator. dacă nu o fac să fie foarte interesantă pentru copiii lor. 3 Mărturii. Puterea adevărului trebuie să aibă o influenţă sfinţitoare în cămin. puţin aici. înţelepciunea neprihănirii. cel care mustră şi corectează relele morale.3 „Stă scris” – a fost singura armă pe care a folosit-o Hristos când ispititorul a venit cu amăgirile lui.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 379 cultate. În calitate de părinţi. Ea prezintă vicleniile lui Satana. faceţi din Biblie manualul vostru. Nici un lucru lumesc să nu vă împiedice să faceţi această lucrare. – Părinţi. 2 Manuscris 70. Vor fraţii şi surorile mele să fie convinşi că nici un suflet nu va fi vreodată cu adevărat prosper în cercul familiei. 1898. ci arătaţi-le că lucrarea voastră este să practicaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să-i creşteţi în temere de Domnul. oferindu-le învăţătură după învăţătură. dar nu uitaţi să vă 1 Scrisoarea 107. 322. 4 Manuscris 5. se află o mină bogată de adevăr şi frumuseţe.

Rezultatele bune ale unei ore sau chiar ale unei jumătăţi de oră pe zi. Dacă este nevoie. atât părinţii. este o datorie sfântă. dar prin exerciţiu ea va ajunge tot mai bună şi. Ei trebuie să-i educe pe copiii lor acasă şi ei înşişi să manifeste interes faţă de lecţiile Şcolii de Sabat. adunând tot ce spune cu privire la un anumit subiect în ocazii şi în contexte diferite.380 ÎNDRUMAREA COPILULUI hrăniţi sufletul cu pâinea vieţii. sunt imposibil de estimat. educatori şi elevi. Faceţi să se vadă că voi consideraţi studiul pentru a obţine o cunoaştere a lui Dumnezeu mai important decât câştigurile sau plăcerile lumii. Părinţi. vor beneficia de pe urma acestui studiu. 3 Sfaturi pentru părinţi. 138. referitoare la lecţie. dedicate unui studiu voios al Cuvântului lui Dumnezeu.1 Dacă studiem Biblia cu sârguinţă şi rugăciune în fiecare zi. . Nu vă întrerupeţi ora de studiu pentru solicitări sau vizitatori. ei arată că acordă importanţă adevărului exprimat în lecţii şi contribuie la formarea unui gust pentru cunoaşterea Bibliei.2 Toţi să înveţe lecţiile Şcolii de Sabat. – Şcoala de Sabat le oferă părinţilor şi copiilor o ocazie de a studia Cuvântul lui Dumnezeu. renunţaţi mai degrabă la o vizită decât să sacrificaţi timpul dedicat lecţiilor istoriei sfinte. 23. memoria poate fi deficitară. p. Faceţi din Biblie propriul interpret. p. Totuşi. nu ca o obligaţie.4 1 Review and Herald. invitaţi-i să ia parte la el. ci ca un privilegiu. 111. asemenea [512] copiilor. căutând să obţină o cunoaştere deplină a faptelor prezentate şi a adevărurilor spirituale pe care aceste fapte sunt menite să le înfăţişeze. cât şi copiii trebuie să consacre timp pentru studiul lecţiei. stabiliţi zilnic un timp pentru a studia cu copiii lecţia Şcolii de Sabat. vom înţelege zilnic un adevăr frumos. 2 Counsels on Sabbath School Work. 4 Testimonies on Sabbath School Work. Cele mai importante pasaje ale Scripturii. Dacă vin în timpul studiului. Prin faptul că studiază cu copiii.3 Părinţii să considere că datoria de a-i învăţa pe copiii lor poruncile şi cererile lui Dumnezeu. 9 octombrie 1883. Acest obicei se va dovedi ajutorul cel mai valoros pentru creşterea spirituală. p. pentru a beneficia de Şcoala de Sabat. într-o lumină nouă. 137. trebuie să-i facem să înţeleagă importanţa căutării semnificaţiei depline a pasajului biblic aflat în studiu. precum şi profeţiile. vă va face plăcere să reţineţi cuvintele adevărului. trebuie să fie memorizate. Îndeosebi pe copii. după un timp. La început. clară şi convingătoare. Părinţii.

139. Ei nu-şi pot permite să depindă de un pastor pentru mântuire. 3 Manuscris 33.4 1 Sfaturi pentru părinţi. şi stârnindu-le curiozitatea de a vedea ce are Biblia de spus despre ele. Părinţii nu trebuie să încredinţeze sufletul lor şi pe al copiilor lor unui pastor. cât şi ale exprimării. să-i îndrume să desconsidere Cuvântul lui Dumnezeu vor trebui să se confrunte cu rezultatul comportamentului lor. 1900. La judecată. Cel care ne-a creat. 188. Încurajaţi-i pe copii şi pe tineri să caute atât comorile gândirii. chiar şi pastorului. o tărie şi o profunzime a semnificaţiei. p. pentru că ea conţine cunoaşterea de care avem nevoie mai presus de orice. Părinţii să cerceteze Scripturile pentru ei înşişi. capabilă „să dea înţelepciunea care duce la mântuire” şi să-l facă pe „omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3. ci să căutăm să aflăm pe deplin înţelesul cuvintelor adevărului. care sunt inepuizabile. pline de respect. 4 Review and Herald.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 381 Nu fiţi mulţumiţi cu o cunoaştere superficială. 9 octombrie 1883. „Insuflată de Dumnezeu”. deoarece au un suflet de salvat sau de pierdut. – Mamele şi taţii au o responsabilitate mare faţă de copiii lor. Când elevii văd că lecţiile Bibliei [513] se aplică propriilor vieţi.3 Faceţi studiul Bibliei interesant pentru copii. p.1 Aplicaţi învăţăturile la experienţa copilului. ci lui Dumnezeu. – Când îi învăţăm pe copii despre Biblie. educatori şi elevi. putem câştiga mult. cu aptitudinile noastre diferite. învăţaţi-i să o considere ca fiind un sfătuitor… Biblia are o plinătate. Nu trebuie să ne mulţumim cu o cunoaştere superficială. Primul loc în gândurile şi simţămintele noastre să-i fie acordat Cărţii cărţilor.2 Fiecare trebuie să studieze pentru sine. pentru că sunt ai Săi prin creaţiune şi prin răscumpărare. Acei părinţi care cred şi studiază Scripturile îşi vor da seama că trebuie să respecte poruncile lui Dumnezeu şi că nu trebuie să trăiască în contradicţie cu Legea Sa sfântă. a oferit în Cuvântul Său câte ceva pentru fiecare. lucrurile de care sunt interesaţi. – Tinerii să fie învăţaţi să le placă să studieze Biblia. – Importanţa străduinţei de a cunoaşte bine Scripturile cu greu poate fi estimată.15-17). 2 Educaţia. observând înclinaţia minţii lor. Să studieze adevărul pentru ei înşişi. pentru a sorbi adânc din spiritul Scrierilor Sfinte. aceia care îngăduie cuiva. Biblia este cea mai nobilă solicitare a atenţiei noastre. .

părinţii înşişi trebuie să se familiarizeze cu Biblia… În loc de a le adresa cuvinte zadarnice şi de a le spune poveşti ieftine copiilor lor. 109. Cuvântul va ajunge să fie din ce în ce mai de dorit. care nu se învecheşte niciodată. Prin lecţii simple din Cuvântul lui Dumnezeu şi din propria experienţă a copiilor. ceva care să fie aşa de bine adaptat pentru a stârni interesul celor mici. p. îi puteţi învăţa cum să-şi conformeze viaţa celui mai înalt standard.2 Părinţi. ei pot învăţa să trăiască o viaţă atentă şi serioasă. . Lecţiile pe care le învăţaţi din Cuvânt trebuie să le prezentaţi minţii lor tinere aşa de clar. El va fi pentru copii ca pâinea vieţii. p. unde mai poate fi găsit ceva care să aibă o asemenea influenţă asupra inimii. părinţii şi profesorii pot începe foarte de timpuriu să împlinească îndemnul lui Dumnezeu cu privire la poruncile Sale: „Să le întipăreşti în [515] mintea copiilor tăi şi să vorbeşti despre ele 1 Signs of the Times. Prin lecţiile din istoria şi doctrina biblică. Cu un instructor înţelept. Tatăl nostru ceresc nu i-a trecut cu vederea pe cei micuţi. care va aduce un seceriş bogat al binelui. 2 Sfaturi pentru părinţi. 171. aşa cum sunt povestirile biblice? În aceste povestiri simple. încât să le poată înţelege. Ei pot găsi în Biblie fântâna harului şi a iubirii. Cartea aceasta nu a fost destinată numai pentru teologi. învăţătura pe care le-o daţi copiilor voştri trebuie să fie simplă şi asiguraţi-vă că este înţeleasă cu claritate. Prin ilustraţiile cel mai bine alese pentru puterea de înţelegere a copilului. cu explicaţii [514] potrivite. Ea a fost scrisă într-un stil simplu şi clar pentru a corespunde înţelegerii oamenilor obişnuiţi şi. pot să fie descoperite cu claritate marile principii ale Legii lui Dumnezeu.3 Prezentaţi ideile în modul cel mai atrăgător şi folosiţi metodele cele mai bune.1 Să nu credeţi că Biblia va fi o carte plictisitoare pentru copii. tinerii şi copiii vor afla că toate celelalte cărţi sunt inferioare Scripturii. Chiar din copilărie şi tinereţe.382 ÎNDRUMAREA COPILULUI Pentru a face această lucrare. În Biblie. se află o prospeţime şi o frumuseţe care îi atrag şi îi încântă pe copii şi pe tineri. şi totuşi nu se epuizează niciodată. 8 aprilie 1886. În tot ce au scris oamenii. educatori şi elevi. Ea este ca soarele care străluceşte peste pământ. oferindu-şi lumina şi căldura. o mare parte din ea poate fi făcută să fie interesantă şi folositoare chiar şi pentru copiii foarte mici. – Când a dat Cuvântul Său. le vor vorbi despre subiectele Bibliei. 3 Idem.

185. Dacă este îngăduită de părinţi şi necorectată de profesori. citiţi-le ce a spus Domnul cu privire la păcate asemănătoare. În această lucrare este nevoie de o atenţie continuă. Când greşesc.2 1 Educaţia.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 383 când vei fi acasă. a hărţilor şi a imaginilor va constitui un ajutor în explicarea acestor lecţii şi memorarea lor. Ei au nevoie de ajutorul lui Hristos. Viaţa şi caracterul lui Hristos să fie prezentate drept model pentru ei. . când te vei culca şi când te vei scula” (Deut.7). Părinţii şi profesorii ar trebui să caute neîncetat metode mai bune. când vei pleca în călătorie. că trebuie să-şi formeze gusturi noi şi să fie inspiraţi de motive noi. 6. folosind metodele cele mai bune şi cu eforturile cele mai serioase. a tablelor de scris. Predarea învăţăturilor Bibliei ar trebui să fie făcută în modul cel mai atrăgător. o singură trăsătură greşită poate să deformeze şi să dezechilibreze întregul caracter. 2 Signs of the Times. p. să cunoască bine caracterul lui Dumnezeu. 25 mai 1882. trebuie să faceţi din Biblie călăuza voastră. aşa cum este descoperit în Cuvântul Său. Folosirea parabolelor. Învăţaţi-i pe copii că trebuie să aibă o inimă nouă. 186.1 Biblia să fie călăuza voastră. – Dacă vreţi să-i creşteţi pe copii în temere şi ascultare de Domnul.

Ei nu-şi pot face lucrarea într-o modalitate bine primită de Dumnezeu. unii care pretind că sunt creştini nu au un altar familial. 27 iunie 1899. omul merge acolo unde îl conduce arhirăsculătorul. Dacă sunt în lume oameni care au nevoie de puterea şi încurajarea pe care o dau religia. trebuie să-L căutaţi pe Dumnezeu dimineaţa şi seara la altarul familiei. Taţi şi mame.CAPITOLUL 78 PUTEREA RUGĂCIUNII Nevoia rugăciunii în familie. ei nu se vor pregăti pentru veşnicie. adică fără Dumnezeu. Mulţi s-au despărţit de El aşa de mult. Ei nu se pot apropia „cu deplină încredere de scaunul haru1 Review and Herald.1 Închinarea în familie este neglijată. . iar părinţiilor li se va cere socoteală pentru pierderea mântuirii lor. – Fiecare familie să se adune în jurul altarului ei de rugăciune. duioşie şi iubire. Sufletul ajunge jucăria ispitelor lui şi. puterile morale se află sub tirania lui Satana. Copiii lor vor muri aşa cum au trăit. Ei nu Îl cinstesc pe Dumnezeu în cămin şi nu îi învaţă pe copiii lor să-L iubească şi să se teamă de El. Dacă îi educă pe copiii lor pentru a trăi doar pentru viaţa aceasta. ca să învăţaţi cum să-i educaţi pe copiii voştri cu înţelepciune. în timp ce exemplul lor de zi cu zi îi învaţă pe aceia care îi caută pentru călăuzire că pot să trăiască fără Dumnezeu. dacă nu se întinde un braţ puternic care să-l scape. în acest timp de primejdie îngrozitoare. Cu toate acestea. Nelegiuirea abundă. atunci timpul acela este acum. încât se simt osândiţi [518] când se apropie de El. – Dacă a fost vreodată un timp când fiecare casă trebuia să fie o casă de rugăciune. Robite de păcat. Imoralitatea curge prin curenţii vitali ai sufletului. înţelegând ca temerea de Dumnezeu este începutul înţelepciunii. Necredinţa şi scepticismul predomină. atunci aceştia sunt cei răspunzători de educarea copiilor. iar răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu se manifestă în viaţă.

de propoziţii în care spiritul nevoii recunoştinţei şi simţământul nevoii nu-şi găsesc nici o exprimare. recunoaşterea dependenţei noastre depline. Domnul nu acceptă o asemenea slujire. vol. Domnul este deosebit de preocupat de familiile copiilor Săi de pe pământ. Tatăl. Ei nu au o legătură vie cu Dumnezeu. Adevărata rugăciune este deschiderea inimii către Tatăl nostru ceresc. 7 august 1884. 144. să aşeze pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineaţă şi de seară. fără mânie şi fără îndoială” (Evrei 4. – În multe cazuri. în timp ce soţia şi copiii se unesc cu el în rugăciune şi laudă.5 Membrii fiecărei familii să nu uite că sunt aliaţi îndeaproape cu cerul. dacă nu ar fi pentru speranţa de a-i ajuta pe părinţi să-şi dea seama de nevoia lor şi de neglijenţa lor tristă. Copiii arată rezultatul acestei neglijenţe. aceia care declară că Îl iubesc pe Dumnezeu ar trebui să ridice un altar Domnului oriunde îşi înalţă cortul… Taţii şi mamele să-şi înalţe adesea inimile la Dumnezeu în cereri umile pentru ei şi [519] pentru copiii lor. 42. Într-o asemenea casă.1 Ideea că rugăciunea nu este importantă este una dintre înşelăciunile cele mai pline de succes ale lui Satana pentru a ruina suflete. ca preot al familiei. p. 1 Timotei 2. Prin urmare. al păcii şi al fericirii.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 385 lui”. dar nu va dispreţui cererile unei inimi umile şi ale unui spirit smerit. nu mă simt în siguranţă nici măcar o singură noapte şi nu aş rămâne. 5 Patriarhi şi profeţi. 2 Ibid.8). exprimarea nevoilor noastre şi omagiul iubirii pline de recunoştinţă.2 Tragedia unui cămin fără rugăciune. o repetare monotonă. 3 Signs of the Times. 1 iulie 1886.3 Rugăciunea de formă nu este bine primită. Izvorul înţelepciunii. „înălţând mâini sfinte. – Asemenea patriarhilor din vechime. p.4 Fiecare casă ar trebui să fie o casă de rugăciune. al puterii. Isus va zăbovi cu plăcere. rugăciunea fiecărei familii trebuie să se înalţe la cer atât dimineaţa. Evlavia lor este doar o formă lipsită de putere.16. – Nu ştiu niciun lucru care să-mi aducă aşa de multă tristeţe cum o face un cămin fără rugăciune. . Într-un astfel de cămin. 4 Signs of the Times. rugăciunea de dimineaţa şi seara este doar cu puţin mai mult decât o simplă formalitate. pentru că temerea de Dumnezeu nu se află în atenţia lor. Rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu. Îngerii aduc jertfe plăcute de tămâie pentru sfinţii care se roagă. rece. cât 1 Mărturii. 7.

2 Mărturii. primele gânduri ale creştinului trebuie să fie îndreptate spre Dumnezeu. 398. – Înainte de a pleca de acasă la lucru. Veniţi cu umilinţă. Ei trebuie să-i educe cu răbdare. Psalmistul spune: „Veniţi să cântăm cu veselie Dom1 Manuscris 19. părinţii şi copiii să se adune încă o dată înaintea Lui spre a-I mulţumi pentru binecuvântările zilei care a trecut!4 Nu vă lăsaţi conduşi de circumstanţe. întreaga familie trebuie să se adune.386 ÎNDRUMAREA COPILULUI şi seara. 43. 7. Îngerii slujitori îi vor ocroti pe copiii care sunt consacraţi lui Dumnezeu în felul acesta. de asemenea. conştienţi de pericolele şi ispitele care vă aşteaptă pe voi şi pe copiii voştri. Copiii să fie învăţaţi să respecte ora de rugăciune… Părinţii creştini au datoria de a ridica un zid de apărare în jurul copiilor lor. implorând grija Domnului pentru ei. învăţându-i cu bunătate şi neobosit cum să trăiască pentru a fi pe plac lui Dumnezeu. p. . p.3 [520] Ore precise pentru închinare. Dacă procedaţi aşa. 3 Ibid. rugându-se stăruitor şi cu o credinţă perseverentă. iar tatăl. Nu trebuie să vă rugaţi ocazional. vol. – În fiecare familie ar trebui să fie stabilit un timp pentru altarul de dimineaţa şi cel de seara. călăuzire şi ocrotire pentru timpul zilei! Cât de potrivit este. – Dimineaţa. dimineaţa şi seara. 4 Idem. 1. iar jertfele de mulţumire ar trebui să se înalţe spre Dumnezeu dimineaţa şi seara. cu o inimă plină de duioşie. vol. ca. trebuie să se roage cu stăruinţă lui Dumnezeu să-i ocrotească familia pe parcursul zilei. sau mama în absenţa tatălui. Cerul ia aminte la fiecare familie care se roagă.2 Rugăciunile ridică un zid de apărare în jurul copiilor. Aduceţi-i la altar cu credinţă. Cât de bine este ca părinţii să-i adune pe copii în jurul lor înaintea mesei de dimineaţă spre a-I mulţumi Tatălui ceresc pentru ocrotirea Sa din timpul nopţii şi spre a-I cere ajutor. îi determinaţi pe copiii voştri să considere că rugăciunea nu are nicio importanţă deosebită. Rugăciunea înseamnă foarte mult pentru copiii lui Dumnezeu. atunci când vine seara. 1900. – Închinarea în familie să nu fie condusă de circumstanţe. şi să neglijaţi rugăciunea când aveţi o zi de muncă încărcată.1 Îngerii veghează asupra copiilor consacraţi lui Dumnezeu. Dimineaţa şi seara. prezentându-I lui Dumnezeu meritele Mântuitorului. 397. Lucrul vremelnic şi interesele proprii trebuie să fie pe plan secundar.

Amintiţi-vă că iubiţii voştri copii sunt expuşi ispitelor. Nu vorbiţi şi nu vă amuzaţi până când ajungeţi să fiţi prea obosiţi pentru a vă bucura de ora de rugăciune. să facem să răsune cântece în cinstea Lui!”1 Taţi şi mame. să li se ceară să se scoale în fiecare dimineaţă pentru a fi prezenţi la rugăciunea de dimineaţă a familiei. Seara. nu trebuie să uităm de obligaţiile pe care le avem faţă de Dumnezeu. 5. A face acest lucru înseamnă a-I oferi lui Dumnezeu o jertfă schilodită. blânzi. acest serviciu preţios ajunge să fie obositor.4 Faceţi ora de închinare interesantă. 4 Mărturii. Dumnezeu este dezonorat.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 387 nului. care este preotul familiei. oricât de presante ar fi treburile voastre. pentru că sunt obositoare şi lipsite de interes. să respecte lucrurile religioase şi să înţeleagă importanţa cerinţelor lui Dumnezeu. 3 Solii către tineret. devreme. – Tatăl.3 Copiii să respecte ora de închinare. 424. p. Aceste ocazii de rugăciune exercită o influenţă înălţătoare asupra tuturor celor care participă la ele. să conducă ora de închinare de dimineaţa şi de seara. 342. urmat de explicaţii şi de o rugăciune lungă. 393. Nu faceţi în aşa fel încât copiii sau un alt membru al familiei să se simtă îngroziţi de ele. Ele aduc pace şi o odihnă binemeritată sufletului. cea mai sfântă şi cea mai fericită oră din zi. Ora de rugăciune nu trebuie să fie neglijată pentru niciun motiv. p. vol. atenţi cu ceilalţi. Ei trebuie să fie învăţaţi să respecte ora de rugăciune. uşor de îndemnat şi. 1 Manuscris 12.2 În eforturile noastre de a asigura confortul şi fericirea oaspeţilor. 2 Divina Vindecare. Toţi cei care îi vizitează pe creştini să înţeleagă faptul că ora de rugăciune este cea mai preţioasă. Să mergem înaintea Lui cu laude. p. când ne rugăm fără grabă şi inteligent. nu uitaţi să vă adunaţi familia în jurul altarului lui Dumnezeu. – Copiii voştri ar trebui să fie educaţi să fie buni. . şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. iar când se încheie. [521] ar trebui să prezentăm rugăminţile noastre şi să înălţăm vocile noastre în laude pline de fericire şi recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu. 1898. iar dacă aceasta ajunge seacă şi plictisitoare. este o uşurare. Cereţi paza îngerilor sfinţi în căminul vostru. Când este citit un pasaj lung. Nu există nici un motiv pentru care închinarea să nu fie activitatea cea mai interesantă şi mai plăcută din viaţa familiei. mai presus de toate. Ocaziile de închinare ale familiei să fie scurte şi inspiratoare.

Orele de închinare de dimineaţă şi de seară ar trebui să fie cele mai plăcute şi mai folositoare din toată ziua. Să fie cântate cel puţin câteva versuri dintr-un cântec inspirator.388 ÎNDRUMAREA COPILULUI Preocuparea de a face ora de închinare cât se poate de interesantă ar trebui să fie scopul deosebit al fiecărui părinte. – Învăţaţi-i pe copii. Pot fi puse câteva întrebări. 1898. cei mici să ia parte la rugăciune şi să participe la cântare. când venim în prezenţa lui Dumnezeu. câteva texte vor fi suficiente pentru a oferi o lecţie care poate să fie studiată şi practicată pe parcursul zilei. . potrivite ocaziei şi variate din când în când. Cel care se roagă să nu amintească toate lucrurile posibile. Când perioada de închinare nu este prelungită. care este interesant şi uşor de înţeles. 186. Învăţaţi-i să nu stea cu capul pe scaun şi să nu-şi acopere faţa cu mâinile. prin propriul exemplu. Puneţi-le întrebări în legătură cu pasajul şi îngăduiţi-le să pună întrebări. repetând în cor Rugăciunea Domnească. Prin puţină atenţie şi o pregătire minuţioasă a acestei ocazii. dacă li se va permite uneori să aleagă ei pasajul care va fi lecturat.2 Rugaţi-vă cu claritate şi inteligibil. ca ilustraţie. ei pot să înalţe [523] rugăciuni simple.3 1 Signs of the Times. să se roage cu o voce clară şi inteligibilă. Serviciile de închinare să fie scurte şi pline de viaţă. 2 Educaţia.1 Stârnirea şi dezvoltarea dragostei faţă de studiul biblic depind de folosirea orei de închinare. Interesul copiilor va fi sporit. că nu trebuie să intervină gânduri lipsite de bunătate. Menţionaţi orice lucru care va sluji la ilustrarea înţelesului lui. închinarea familiei poate să fie plăcută şi plină de rezultate pe care numai veşnicia le va descoperi. Să se înţeleagă faptul că aceste ore nu trebuie să fie tulburate. că părinţii şi copiii se adună pentru a se întâlni cu Isus şi pentru a cere prezenţa îngerilor sfinţi în cămin. Toţi să participe la citirea Bibliei. iar rugăciunea să fie scurtă şi la subiect. p. chiar dacă vor cânta doar o strofă. Tatăl să aleagă [522] un pasaj din Scriptură. 7 august 1884. 3 Manuscris 12. o întâmplare scurtă şi la subiect. ci să-şi exprime nevoile în cuvinte simple şi să-L laude pe Dumnezeu cu recunoştinţă. În felul acesta. pot fi făcute câteva remarci serioase şi interesante sau să fie relatată. să înveţe şi să repete adesea Legea lui Dumnezeu.

de profesorii lor şi mai aproape unul de altul.1 Muzica instrumentală şi vocală. Dacă este învăţat să-şi dea seama de lucrul acesta. copiii să poată învăţa să cânte 1 Educaţia. cântând în cor cântecul poruncilor lui Dumnezeu. . speranţă şi bucurie. şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă. 167. menit să înalţe gândurile spre teme înalte şi nobile. dacă este folosită corect. p. uitata povară a vreunui cântec din copilărie – iar ispitele îşi pierd puterea. să inspire şi să înalţe sufletul… Ea este unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual. viaţa primeşte un nou înţeles şi un nou scop. Cât de adesea. adunaţi-vă împreună cu copiii voştri pentru a vă închina lui Dumnezeu. iar elevii vor fi aduşi mai aproape de Dumnezeu. muzica este pervertită spre a sluji scopurilor răului şi. în timp ce mărşăluiau prin pustie. cântarea este tot aşa de mult un act de închinare precum este rugăciunea. Ca parte a serviciului divin. citind din Cuvântul Său şi cântând spre lauda Lui. Învăţaţi-i pe copii să repete Legea lui Dumnezeu. multe cântări sunt rugăciuni. De fapt. ei au păstrat în memorie cuvintele Legii pe care le învăţaseră în copilărie. memoria aduce în atenţia sufletului apăsat şi gata de disperare un cuvânt al lui Dumnezeu – demult. vor fi mai puţine cuvinte de critică şi mai multe de voioşie. ajunge să fie unul dintre mijloacele cele mai amăgitoare ale ispitei. când te vei culca şi când te vei scula”. pentru ca. În timp ce copiii mai mari cântau la instrumente. Moise i-a îndemnat pe israeliţi să compună cântece pentru cuvintele Legii. ea este un dar preţios de la Dumnezeu. – Istoria cântecelor din Biblie este plină de indicii legate de folosul şi beneficiile muzicii şi ale cântecului. cei mai mici mărşăluiau. Cântaţi în şcoală.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 389 Influenţa muzicii. Totuşi. copilul se va gândi mai mult la sensul cuvintelor pe care le cântă şi va fi mai receptiv la influenţa lor. în felul acesta. iar curajul şi bucuria sunt împărtăşite şi altor suflete! Valoarea cântecului ca mijloc de educaţie să nu fie pierdută din vedere niciodată. Dacă veţi cânta în cămin cântece plăcute şi curate. Adesea. Cu privire la porunci. când vei pleca în călătorie. În conformitate cu această îndrumare. Dacă a fost important ca Moise să transpună poruncile în cântec sfânt. israeliţii au fost [524] îndrumaţi astfel: „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi. – Seara şi dimineaţa. 168. În anii de mai târziu.

iar apoi mă rugam cu ei. Să facem tot ce ne stă în putere. Toţi să-şi aducă Bibliile şi fiecare să citească un verset sau două. 500. Apoi. spuneţi-I Domnului nevoile voastre şi exprimaţi-vă recunoştinţa pentru îndurările Sale. 259. După aceea. Hristos ne-a dat un model în acest sens. atunci cât de important este să-i învăţăm pe copiii noştri Cuvântul lui Dumnezeu! Să venim în ajutorul Domnului. urmat de rugăciune. Faceţi ocazia să fie plină de interes şi bucurie. ci este o ilustrare cu privire felul cum trebuie să fie rugăciunile noastre – simple. p. Inima lor era sensibilizată şi înduioşată de Duhul Sfânt care venea ca răspuns la rugăciune. p.3 Beneficiile rugăciunii în singurătate. să-şi înalţe inima către Dumnezeu. p. Tinerii să urmeze exemplul Său. 357. vorbeam cu ei cu bunătate. Când copiii mei greşeau. La fiecare pas pe care-l facem pe calea noastră. 6.13). Dumnezeul tău. din timpul vieţii pe pământ. vol. Printr-o rugăciune simplă. Eu îţi vin în ajutor!’” (Isaia 41. 358. se află o mare putere şi binecuvântare. – La altarul familiei [în Sabat] să participe şi copiii. El spune: „Căci Eu sunt Domnul. Isus a primit înţelepciune şi putere. – Ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu mai mult decât o facem. 499. Rugăciunile lungi şi pentru subiecte îndepărtate nu-şi au locul în familie. Îl invitaţi pe Isus ca pe un oaspete binevenit în casa şi în inima voastră. . În felul acesta. – În orele de rugăciune în singurătate. 2 Mărturii. Rugăciunea Domnească nu a avut scopul de a fi repetată ca o formulă. Ele fac ora de rugăciune să fie obositoare. stăruitoare şi cuprinzătoare. învăţându-i pe copiii noştri să respecte poruncile până la ultima literă. În rugăciunea pe care o facem împreună cu copiii noştri. care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu te teme de nimic. în ciuda faptului că ar trebui să fie privită ca un privilegiu şi o binecuvântare.2 [525] Mai multă rugăciune înseamnă mai puţină pedeapsă.1 Ora de închinare specială pentru Sabat. ca să creăm o atmosferă plăcută în căminul nostru. 4 Educaţia. să se cânte un imn cunoscut.390 ÎNDRUMAREA COPILULUI Legea vers cu vers. nu am constatat niciodată că este necesar să-i pedepsesc. 3 Manuscris 47. Dacă ar putea învăţa copiii noştri aceste lecţii în primii lor ani. şi pentru ei. pentru ca Dumnezeu să poată fi prezent în el. ce prospeţime şi putere. Pe parcursul întregii zile. căutând dimineaţa şi seara un timp liniştit pentru comuniune cu Tatăl lor din ceruri. ce bucurie şi voioşie ar fi aduse în viaţa lor!4 1 Evangelism. 1908.

2 Review and Herald. asemenea unui porumbel din aur curat. în marea zi a conflictului final. Ce semnificaţie are lucrul acesta pentru voi? El arată cerurile deschise pentru rugăciunile voastre. 22 iulie 1889. . El spune că Domnul Hristos a îmbrăţişat omenirea cu [526] braţul Său omenesc. şi S-a rugat pentru omenire. – Când Domnul Hristos a îngenuncheat pe malurile Iordanului. Voi sunteţi primiţi prin Cel Preaiubit. care L-a trimis pe Fiul Său pe pământ pentru a răscumpăra un popor care să fie al Său. El nu-Şi va întoarce spatele faţă de cererile voastre. iar cu braţul Său divin S-a prins de tronul Celui Infinit. iar din cer s-a auzit o voce spunând: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”. iar Dumnezeu va întări lucrarea mâinilor voastre.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 391 Porţile cerului sunt deschise pentru fiecare mamă. unind omul cu Dumnezeu şi pământul cu cerul.1 Rugăciunile mamelor creştine nu sunt desconsiderate de Tatăl tuturor.2 1 Signs of the Times. după botezul Său. cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu. lăsându-vă pe voi şi pe ai voştri în voia atacurilor lui Satana. Voi trebuie să lucraţi cu simplitate şi credincioşie. Porţile sunt deschise pentru fiecare mamă care îşi pune povara la picioarele Mântuitorului. 23 aprilie 1889. a înconjurat făptura Mântuitorului.

aceşti tineri pierd orice respect pentru Sabat şi nu au nici o plăcere pentru adunările religioase sau pentru lucrurile sfinte şi veşnice. voi înşivă trebuie să vă aduceţi aminte de ziua Sabatului. – Mi-a fost arătat că foarte mulţi dintre părinţii care mărturisesc a crede solia solemnă pentru acest timp nu şi-au educat copiii pentru Dumnezeu. căutând satisfacerea plăcerilor lor în ziua cea sfântă a lui Dumnezeu. Ei nu au simţit nici o mustrare de conştiinţă. Dacă procedaţi aşa. 1897. Ei nu au exercitat stăpânirea de sine şi s-au supărat pe oricine a încercat să le pună restricţii. în timp ce nevoile sufletului trebuie să primească o atenţie deosebită. iar părinţii lor se tem aşa de mult că nu le sunt pe plac. . Multora dintre aceşti tineri li s-a îngăduit să calce porunca a patra. Ei nu şi-au adus zilnic copiii la altarul Domnului.CAPITOLUL 79 SABATUL – ZIUA CEA MAI PLĂCUTĂ Desconsiderarea predominantă a Sabatului. vol. Ea este o zi când mâinile trebuie să se odihnească de munca lumească. – „Adu-ţi aminte” este aşezat chiar la începutul poruncii a patra. deoarece ziua aceasta trebuie să fie dedicată slujirii lui Dumnezeu. iar ei vor respecta ziua sfântă a lui Dumnezeu… În căminele noastre este nevoie de educaţie religioasă. le oferiţi copiilor voştri învăţătura corespunzătoare. 5. lucrurilor trecătoare nu li se va îngădui să se extindă peste cele spirituale. Părinţi. În cele din urmă. Sabatul Domnului să fie avut în atenţie pe întregul parcurs al săptămânii. p. încât nu îndrăznesc să le poruncească. ca să o sfinţiţi. când hoinăreau pe străzi în ziua Sabatului pentru propria distracţie. 36. cu credinţă vie. 2 Manuscris 57. Mulţi merg acolo unde le place şi fac tot ce le place. Nicio înda1 Mărturii.1 Ascultaţi primul cuvânt din porunca a patra. 37. imitând atitudinea lui Eli.2 [528] Atunci când ne aducem aminte de Sabat în felul acesta.

gătitul mâncării. 356.3 Mai este şi o altă lucrare care trebuie să primească atenţie în ziua pregătirii. pentru că aceste toate aceste treburi mici nu au fost făcute vinerea. energiile noastre nu vor fi istovite cu lucrări trecătoare. Ei nu şi-au „adus aminte de ziua Sabatului. – Înainte de apusul soarelui. explicaţi-le copiilor voştri lucrarea voastră şi scopul ei şi puneţi-i să ia parte la pregătirea pentru a respecta Sabatul în conformitate cu porunca. 534. şi se fac reparaţii la îmbrăcăminte. În ziua aceasta. hainele trebuie să fie puse bine chiar de copii. fie în comunitate. noi să fim prea obosiţi pentru a ne angaja în slujba Lui. 3 Manuscris 57. 6. 356. În cursul săptămânii. p. vol. Părinţi. .5 1 Mărturii. Pe parcursul săptămânii. aşa încât să le poată îmbrăca în linişte. Aici este nevoie de o reformă. pentru a cânta şi a se ruga. 537.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 393 torire care aparţine celor şase zile de lucru nu va fi lăsată pentru Sabat. Asiguraţi-vă că toată îmbrăcămintea este pregătită şi gătitul hranei este încheiat. Ghetele să fie lustruite şi baia să fie făcută.2 În multe familii. 355. Trebuie să ne mărturisim greşelile faţă de Dumnezeu şi unul altuia. deoarece mulţi au fost neglijenţi. 4 Mărturii. ca s-o sfinţească”… Vinerea. – Vinerea. organizând lucrurile aşa încât fiecare membru al familiei să poată fi pregătit să cinstească ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. îmbrăcămintea copiilor trebuie să fie pregătită. 2 Idem. vol. sub îndrumarea mamei. căutarea de plăceri sau pentru oricare altă ocupaţie lumească. pregătirea pentru Sabat să fie încheiată. în ziua în care Domnul S-a odihnit. fără încurcături şi fără grabă şi cuvinte pripite. aşa încât. p. Să începem din nou. orice ocupaţie lumească să fie lăsată deoparte şi toate ziarele lumeşti să fie date la o parte. p. p. ghetele şi pantofii sunt făcuţi şi lustruiţi [în Sabat]. 1897. membrii familiei să se adune pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu. 5 Idem. Înainte de apusul soarelui. Acest lucru este posibil. trebuie să fie îndepărtate orice fel de neînţelegeri dintre [529] fraţi. puteţi să-l realizaţi. 6. fie în familie. Sabatul să nu fie folosit pentru repararea hainelor.1 Vineri să fie ziua de pregătire.4 Sabatul să fie început cu altarul familial. 536. Dacă faceţi din el o regulă.

p. îmbulzeală şi nerăbdare. să nu mai aibă nici putere.1 Când începe Sabatul. Porunca a patra este călcată realmente prin conversaţii [530] despre lucrurile lumeşti sau prin conversaţii uşuratice. trebuie să veghem asupra noastră. Să nu ne îngăduim nici nouă. ci ale lui Dumnezeu. De asemenea. 2 Mărturii. timpul poate fi dedicat pregătirilor necesare pentru Sabat. Vineri este ziua de pregătire. Niciun lucru pe care cerul ar putea să-l privească drept o călcare a sfântului Sabat nu trebuie să fie spus sau făcut în Sabat. 13 iunie 1882. 3 Review and Herald.394 ÎNDRUMAREA COPILULUI Orele Sabatului nu sunt ale noastre. în familie apar simţăminte nesfinte. să facem vreun fel de muncă pentru a ne câştiga existenţa sau orice ar fi putut fi făcut în cele şase zile de lucru. nici energie pentru a-I sluji lui Dumnezeu. În această zi. Dacă se scoală prea târziu. Dacă ajungem incapabili să ne închinăm Lui în ziua Sa sfântă. rămânând în pat. . ca să nu-L jefuim pe Dumnezeu. 1879. în Sabat. 703.3 Orele preţioase ale Sabatului să nu fie irosite. – Dumnezeu ne-a dat şase zile în care să ne facem lucrarea şi a păstrat doar una pentru Sine. noi Îl jefuim pe Domnul de lucrarea care I se cuvine. 2.2 Timpul Sabatului este prea preţios pentru a fi petrecut dormind. cât şi de puterea care poate fi obţinută din înţelepciunea şi experienţa celorlalţi creştini. – Nimeni să nu-şi îngăduie să fie aşa de absorbit de interesele trecătoare în timpul săptămânii şi să ajungă aşa de istovit de eforturile pentru câştigul lumesc. nici copiilor noştri. ne jefuim pe noi înşine. A ne deda la flecării înseamnă a vorbi despre tot ce ne trece prin minte. familia ar trebui să se trezească mai devreme. Fiecare abatere de la ce este drept ne duce în robie şi la condamnare. de dimineaţă. pentru că avem nevoie atât de căldura şi bucuria tovărăşiei. ci şi să ne disciplinăm mintea spre a stărui asupra subiectelor sfinte. are loc dezordine şi grabă în pregătirea pentru gustarea de dimineaţă şi pentru Şcoala de Sabat. Sabatul 1 Manuscris 3. vol. Ca urmare. încât. folosind în interesul propriu timpul care este în întregime al Său. În Sabat. dar şi gândurilor şi discuţiilor despre el. 702. Dumnezeu ne cere nu numai să ne abţinem de la munca fizică în Sabat. Se manifestă grabă. asupra faptelor şi cuvintelor noastre. Aceasta trebuie să fie o zi de binecuvântare pentru noi – o zi în care să lăsăm deoparte lucrurile trecătoare şi să ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu şi spre cer.

dacă sunt învăţaţi corespunzător. Noi trebuie să fin curaţi şi bine îngrijiţi. 6. 4 Mărturii. 13 iunie 1889.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 395 profanat în felul acesta ajunge să fie o povară. noi avem datoria de a porunci casei noastre să ţină calea Domnului. şi o vor privi aşa. să nu considerăm că aceasta este o lucrare împovărătoare. 1879. Asemenea lui Avraam. cât şi prin învăţătură. Fiecare ascultător să se străduiască să înţeleagă prezentarea adevărului Bibliei ca pe o solie a lui Dumnezeu pentru el. vol. Toţi aceia care au făcut legământul botezului s-au consacrat solemn în slujba lui Dumnezeu. o zi pe care Dumnezeu a sfinţit-o. dar cei care le ascultă au o responsabilitate la fel de sfântă.1 Participaţi la închinarea publică împreună cu copiii. – Taţii şi mamele să le ceară copiilor lor să participe la închinarea publică din Sabat şi să le impună această regulă prin exemplul propriu. 2 Review and Herald. însă fără podoabe. – Pastorii sunt angajaţi într-o lucrare solemnă şi sfântă. 3 Manuscris 3. – Mulţi au nevoie de învăţături cu privire la felul în care trebuie vină la adunare pentru închinarea din Sabat. p. vol. Atât prin exemplu. Ei trebuie să asculte cu hotărârea de a urma învăţătura care le este necesară tuturor în vederea obţinerii vieţii veşnice. Sabatul Domnului trebuie să fie o binecuvântare atât pentru noi.3 Purtaţi îmbrăcăminte decentă în casa de închinare. Ei trebuie să privească Sabatul ca pe o zi plăcută. Ei nu trebuie să vină în prezenţa lui Dumnezeu în hainele obişnuite pe care le poartă în cursul săptămânii. să nu fim nepăsători cu privire la înfăţişarea exterioară. . 357. 6.2 Când ne închinăm lui Dumnezeu. [531] Ei sunt obligaţi prin legământ să se aşeze împreună cu copiii lor în poziţia în care pot să primească toate încurajările şi îndemnurile posibile pentru viaţa de credinţă. 355. să întipărim în mintea copiilor importanţa învăţăturii religioase. Deşi nu trebuie să ne conformăm modei lumeşti. cât şi pentru copiii noştri.4 Explicaţi-le copiilor predica din Sabat. p. care urmează să fie primită prin credinţă şi aplicată în practică în viaţa de zi cu zi. iar sosirea lui este mai mult temută decât dorită. Copiii lui Dumnezeu să fie curaţi şi pe dinafară şi pe dinăuntru. Părinţii să le explice copiilor cuvin1 Mărturii. Toţi ar trebui să aibă un costum special pentru Sabat. care să fie purtat când participă la serviciul divin în casa lui Dumnezeu.

Cele mai valoroase cuvinte pot fi auzite. ei pot să facă din Sabat o plăcere. 4 Review and Herald. 357. educându-i să respecte ziua Sabatului şi să o petreacă în conformitate cu porunca. la cer sau la lucrurile cereşti. Totuşi. p. Părinţii trebuie să petreacă o mare parte din timpul acesta împreună cu copiii lor. deşi simple. nu e necesar să mâncăm hrană rece. 1903. ceva ce familia nu mănâncă în fiecare zi. mâncarea pregătită cu o zi înainte trebuie să fie încălzită. Inima firească nu simte plăcere să se gândească la Dumnezeu. hrana ar trebui să fie mai simplă şi să se mănânce mai puţin. – Şcoala de Sabat şi adunarea pentru serviciul divin ocupă numai o parte din Sabat. deoarece mintea este tulburată de o dietă necuvenită. Pentru că au mâncat peste măsură în Sabat. mulţi au contribuit mai mult decât îşi închipuie la dezonorarea lui Dumnezeu. Mâncarea peste măsură înceţoşează creierul.4 1 Manuscris 41. aduce pace şi har îmbelşugat. 2 Mărturii. ca şi ei să poată înţelege şi să aibă cunoştinţa care. 14 aprilie 1885. – Noi nu trebuie se pregătim pentru Sabat o cantitate mai îmbelşugată sau un număr mai mare de feluri de mâncare ca în alte zile. . Dimpotrivă. pentru ca mintea să poată fi limpede şi puternică spre a înţelege lucrurile spirituale. – Sabatul să fie petrecut în aşa fel. Mâncărurile. p.396 ÎNDRUMAREA COPILULUI tele rostite de la amvon. dacă se vor comporta corespunzător.1 [532] Pregătiţi o masă de prânz deosebită.2 Restul zilei este preţios. 358. citindu-le pasajele cele mai atrăgătoare din istoria Bibliei. Lucrarea aceasta nu poate să fie îndeplinită. Interesul copiilor poate fi [533] stimulat printr-o lectură bună sau prin conversaţii despre mântuirea lor. încât să fie ziua cea mai plăcută şi binecuvântată a săptămânii… Părinţii pot şi trebuie să le acorde atenţie copiilor lor. dacă este pusă în practică. dar nu pot fi apreciate. Chiar dacă pregătitul mâncării trebuie să fie evitat în Sabat. să fie gustoase şi atrăgătoare. Pe vreme rece.3 Plănuiţi o lectură şi o conversaţie potrivite. Valul de spirit lumesc şi înclinaţia spre rău trebuie să fie respinse continuu pentru a lăsa să pătrundă lumina cerească. Partea care îi rămâne familiei poate să fie făcută partea cea mai sfântă şi cea mai preţioasă a orelor Sabatului. va fi nevoie de o educaţie. 6. Pregătiţi o mâncare care să fie socotită ca o delicatesă. Totuşi. dacă părinţii nu simt nici o răspundere de a se interesa de copiii lor. vol. 3 Idem.

iar dacă le îngăduiţi copiilor voştri să hoinărească şi să se joace în Sabat. p. – Am constatat că mulţi sunt indiferenţi în ziua Sabatului şi nu ştiu unde sunt copiii lor şi ce fac. Învăţaţi-i că El a făcut legile care guvernează toate fiinţele vii. 516. 3 Manuscris 3. 517. jucându-se în casă ori afară.3 Alte învăţături din natură – parabolele. Lumina lumii. pomii înalţi şi firele frumoase de iarbă şi pot să-i înveţe că Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri în şase zile. Acestea sunt învăţăturile care trebuie să fie întipărite în mintea copiilor. – Învăţaţi-i pe copii să-L vadă pe Hristos în natură. 19 septembrie 1854. ci. Prin faptul că îi lăsaţi pe copii să calce Sabatul. Dumnezeu vă consideră nişte călcători ai Sabatului. îşi vor aduce aminte de Marele Creator. mai presus de orice. în Sabat. 2 Review and Herald. Nu le îngăduiţi să calce ziua sfântă a lui Dumnezeu. aveţi grijă de copiii voştri. 14 aprilie 1885. decât petrecând o parte din tim1 Review and Herald. învăţaţi-i să asculte de Legea lui Dumnezeu. Luaţi-i sub cerul liber. Predicile Sale din Sabat nu au fost rostite întotdeauna în încăperi. voi înşivă îl călcaţi. că El a făcut legi pentru noi şi că aceste legi sunt pentru fericirea şi bucuria noastră.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 397 Nu fiţi indiferenţi faţă de activităţile copiilor. . că este greşit să iasă afară. Hristos Şi-a dus ucenicii pe malul lacului în ziua Sabatului şi i-a învăţat. – Cum pot copiii să primească o mai bună cunoaştere despre Dumnezeu şi mintea lor să fie mai bine impresionată. Nu-i obosiţi cu rugăciuni lungi şi îndemnuri plictisitoare. – Părinţii îşi pot lua copiii în aer liber pentru a-L vedea pe Dumnezeu în natură. Ei le pot arăta florile şi bobocii care se deschid. nu. Să nu-i învăţăm pe copiii noştri că nu trebuie să [534] fie fericiţi în Sabat. 1879. În felul acesta. iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a sfinţit-o. aşa încât. părinţii pot face legătura cu învăţăturile pe care le prezintă copiilor lor. Gândurile lor vor fi purtate spre natura făcută de Dumnezeu – spre creaţiunea lumii noastre.2 În aer liber împreună cu copiii. Oh.1 Părinţi. atunci când vor vedea lucrurile din natură. prin pilde din natură. sub copacii falnici din grădină şi învăţaţi-i să vadă expresia iubirii Sale în toate lucrurile minunate ale creaţiunii. 4 Hristos. când a fost pusă temelia Sabatului şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie.4 Prezentaţi o concepţie corectă despre caracterul lui Dumnezeu.

tatăl. splendid colorate în desăvârşirea lor. ca preot al casei lui. frumuseţii şi atracţiei. Puteţi să le îndreptaţi atenţia spre păsările frumoase. spre a le prezenta copiilor noştri o concepţie corectă despre caracterul Său? Cei care sacrifică simplitatea pentru modă şi se ţin departe de frumuseţile naturii nu pot fi evlavioşi. aşa cum sunt descoperite în lucrurile create de El. Dragostea 1 Mărturii.1 O zi în care să trăim viaţa Edenului. Toate acestea proclamă iubirea şi iscusinţa Maestrului ceresc şi slava lui Dumnezeu. tatăl abia dacă vede feţele copiilor săi în cursul săptămânii. ne este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. vor fi conduşi să-L vadă ca pe un Tată blând şi iubitor. împiedicând într-o mare măsură asocierea lor. – Valoarea Sabatului ca mijloc de educaţie este mai presus de orice apreciere. iar mama şi tata deopotrivă ca învăţători şi tovarăşi ai copiilor lor. iar ele sunt legate indisolubil în planul lui Dumnezeu. Orice ar cere Dumnezeu de la noi. în închinare şi recreare. Ei vor înţelege că interdicţiile şi poruncile Sale nu sunt date doar pentru a-Şi arăta puterea şi autoritatea. de ce să nu folosim lecţiile preţioase pe care ni le-a dat Dumnezeu în cartea naturii. spre firele de iarbă. ci pentru că El are în vedere fericirea copiilor Lui. Rezultatele păcatului au schimbat condiţiile de trai. în lucrurile create de El. 2. În această zi. De aceea. vol. ci însoţiţi de părinţii lor? Mintea lor tânără să fie pusă în legătură cu Dumnezeu. atenţia lor să fie îndreptată spre semnele iubirii Lui faţă de om. care parfumează aerul. Când caracterul lui Dumnezeu îmbracă aspectul iubirii. care umplu văzduhul de ciripitul lor fericit. Ei nu pot să înţeleagă iscusinţa şi puterea lui Dumnezeu.398 ÎNDRUMAREA COPILULUI pul lor afară. nu tresaltă de iubire şi interes şi nu este plină de veneraţie şi respect când Îl văd pe Dumnezeu în natură. [353] ei sunt atraşi să-L iubească. . mai mult ca în oricare alta. 584. ci. al bunăvoinţei. iar ei vor fi atraşi şi interesaţi. cât şi familia au fost instituite în Eden. ne dă înapoi îmbogăţit şi transformat de propria slavă… Atât Sabatul. El este aproape complet lipsit de ocazia de a fi împreună cu copiii săi [536] şi de a-i învăţa. p. 583. inima lor nu este înviorată. Părinţi. Adesea. văzând lucrurile frumoase pe care le-a creat El pentru fericirea omului. Planul lui Dumnezeu era ca membrii familiei să fie asociaţi în muncă şi studiu. nu la joacă. Ei nu vor fi în pericolul de a asocia caracterul lui Dumnezeu cu tot ce este aspru. în peisajul frumos al naturii.

ca fiind ziua zilelor. Putem să ne plimbăm cu ei în aer liber. ziua cea sfântă şi onorată a Domnului. 2 Mărturii. conversând cu ei despre lucrările lui Dumnezeu. inspirându-le iubire şi respect şi atrăgându-le atenţia asupra frumoaselor lucruri din natură. şi a membrilor familiei unii cu alţii. să fie sfinţit şi onorat. El păstrează pentru familie ocazia comuniunii cu El. desăvârşirea caracterului creştin şi obţinerea vieţii veşnice. 251.3 1 Educaţia. adică ziua cea mai plăcută a săptămânii. decât aceea de a căuta mijloace prin care să le împărtăşească familiilor lor învăţătura adevărată. încât revenirea lui săptămânală să fie salutată cu bucurie. Părinţii nu pot înălţa şi cinsti mai bine Sabatul în nicio altă modalitate. vol. căutându-şi plăcerea în păcat şi distracţii interzise. În felul acesta. 250. [537] invitând prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul grijilor unei săptămâni de lucru. 2. prezentându-le o concepţie corectă despre caracterul lui Dumnezeu şi despre cerinţele Sale. El Îşi pune mâna milostivă asupra Sabatului. încheierea orelor sfinte să fie marcată de vocea rugăciunii şi de imnul de laudă. vol. Ei îi pot face pe copii lor să considere Sabatul ca pe o plăcere. 584. Ei nu pot face lucrul acesta. – Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să facă tot ce pot ca Sabatul să fie o plăcere. Să consacrăm mai mult timp spre a-i face pe copiii noştri să înţeleagă importanţa acestei zile. Totuşi.2 Un climat potrivit pentru rugăciune şi cântec. pot să facă mult pentru a înălţa Sabatul în familiile lor şi pentru a-l face să fie ziua cea mai interesantă din săptămână. să stăm cu ei în crânguri şi în lumina strălucitoare a soarelui şi să oferim minţii lor neliniştite o ocupaţie. p. 585.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 399 lui Dumnezeu a pus o limită cerinţelor muncii. să le stârnească interesul faţă de lucrurile spirituale. 6. 359. Sabatul trebuie făcut aşa de interesant în familiile noastre. p. În ziua Sa. p. – La apusul soarelui. părinţii pot face Sabatul să fie aşa cum ar trebui. 3 Idem. .1 Faceţi din Sabat o plăcere. cu natura. O schimbare va avea o influenţă fericită asupra lor.

care ar trebui să fie cultivată cu grijă. Inima fiecărui copil ar trebui să fie impresionată adânc de acest sentiment al prezenţei Celui Infinit. p. 3 Educaţia. să se manifeste respect faţă de Numele lui Dumnezeu. încât să înalţe lucrurile sfinte şi să încurajeze devotamentul deplin faţă de Dumnezeu şi casa Sa. Mulţi dintre aceia care mărturisesc a fi copii ai Împăratului ceresc nu preţuiesc cu adevărat sfinţenia lucrurilor veşnice. Scriptura să nu fie citată în glumă sau [539] parafrazată pentru a sugera o vorbă 1 Educaţia. 496.9). 242. Numele Său să fie respectat. p. „Numele Lui este sfânt şi copleşitor” (Psalmii 111. Când Îl rostesc. Să arătăm respect faţă de volumul tipărit şi să nu-l punem niciodată printre lucrurile de rând sau să-l mânuim neglijent. 242. Chiar şi în rugăciune. repetarea lui frecventă şi inutilă ar trebui să fie evitată. – Adevăratul respect faţă de Dumnezeu este inspirat de un simţământ al infinitei Sale măreţii şi o conştientizare a prezenţei Sale. îngerii îşi acoperă faţa.3 „Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor. vol. .2 Dumnezeu trebuie să fie tratat cu respect. p. 243. este respectul. 4 Idem.CAPITOLUL 80 RESPECTUL FAŢĂ DE CELE SFINTE Calitatea preţioasă a respectului. Cu cât respect ar trebui să-l pronunţăm noi. Acest nume nu ar trebui să fie rostit niciodată cu uşurinţă şi neatenţie.1 Educaţia şi pregătirea tinerilor trebuie să aibă un asemenea caracter.7). 5. – O altă calitate preţioasă. 2 Mărturii. şi de temut pentru toţi ceice stau în jurul Lui” (Psalmi 89. – De asemenea. care suntem căzuţi şi păcătoşi!4 Cuvântul Său este sfânt. – Trebuie să manifestăm respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. p.

243.5 Mulţi… nu preţuiesc cu adevărat sfinţenia lucrurilor veşnice.20).1 Copiii să fie învăţaţi să respecte fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. ea va schimba caracterul cu siguranţă. 6 Mărturii. Aproape toţi au nevoie să fie învăţaţi cum să se comporte în casa lui Dumnezeu. ci şi să le poruncească să intre în sanctuar cu seriozitate şi respect. după ce a văzut locul în care se aflau îngerii. Părinţii nu trebuie numai să-i înveţe pe copiii lor. 242. p. Iacov. – Ar fi bine ca tinerii şi cei vârstnici să studieze. Domnul este în locul acesta. trăind ei înşişi sub conducerea lui Dumnezeu.5. educatori şi elevi. Părinţii să manifeste atenţie faţă de Legea lui Dumnezeu în prezenţa copiilor lor. să mediteze şi să repete adesea acele cuvinte ale Sfintelor Scripturi. şi eu n-am ştiut. ca „un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţit de şapte ori” (Proverbele 30. vol. 10 mai 1898. [540] „Domnul. Dacă părinţii sunt stăpâniţi de un simţământ al sfinţeniei Legii. care arată cum ar trebui să fie privit locul marcat de prezenţa specială a lui Dumnezeu. simţământul care îl inspiră se va adânci.4 Casa lui Dumnezeu – Templul Său sfânt. 5 Idem. .. Când respectul este manifestat în atitudine şi comportament. Psalmi 12. pentru că Dumnezeu este acolo. 244. 3 Sfaturi pentru părinţi. însă. p. 2 Review and Herald.5). 243. aici este poarta cerurilor!” (Geneza 28. p. „căci locul pe care calci este un pământ sfânt” (Exodul 3. p. a exclamat: „Cu adevărat.2 Locul pentru rugăciune – Dumnezeu Se află acolo. Copiii să fie învăţaţi să respecte acest timp al rugăciunii.6). 496. Aici este casa lui Dumnezeu. 5. „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat”.17). „Scoate-ţi încălţămintea din picioare”.16. 4 Educaţia. i-a poruncit El lui Moise la rugul care ardea. arătând că ascultă de ea. p. convertind sufletul. Dumnezeu să fie onorat prin jertfele de dimineaţă şi de seară ale rugăciunii şi ale slavei..6 1 Idem. 110. – În fiecare cămin creştin.3 Copilul ar trebui să fie învăţat să considere ca fiind sfinte ora şi locul rugăciunii. precum şi serviciile divine publice. Tot pământul să tacă înaintea Lui” (Habacuc 2. este în Templul Lui cel sfânt.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 401 de duh.

să se joace. copiilor li se îngăduie chiar şi să alerge în jurul casei. cei peste care străluceşte lumina adevărului celui plin de slavă. să vorbească şi să-şi manifeste trăsăturile rele de temperament în adunările în care sfinţii ar trebui să se închine lui Dumnezeu în frumuseţea sfinţeniei. ci spre rău. în cadrul serviciilor sfinte. a avut loc o mare schimbare. care ne leagă de Dumnezeu îşi pierd foarte repede influenţa asupra minţii şi a inimii noastre şi sunt coborâte la nivelul lucrurilor obişnuite. – Din sfinţenia care a fost atribuită sanctuarului pământesc. 2 Review and Herald. un loc al confuziei. Locul care ar trebui să fie sfânt şi unde ar trebui să domnească o linişte sfântă. Lucrurile preţioase şi sfinte. înălţându-l cu mult mai presus de orice este de natură trecătoare. creştinii pot să înveţe cum ar trebui să privească locul în care Domnul Se întâlneşte cu poporul Său.402 ÎNDRUMAREA COPILULUI Vegheaţi împotriva neglijenţei crescânde. Nu există oare o cauză pentru lipsa unei evlavii fierbinţi în familiile voastre? Nu se întâmplă aşa din cauză că stindardul înalt al religiei este lăsat să se târască prin praf? Dumnezeu a dat poporului Său din vechime porunci şi reguli perfecte şi exacte. – Este prea adevărat faptul că respectul pentru Casa lui Dumnezeu aproape că s-a stins. pentru ca noi.1 Casa lui Dumnezeu este profanată adesea. cele sfinte şi înălţate nu mai sunt apreciate. În unele cazuri. p. Lucrurile şi locurile sfinte nu mai sunt recunoscute. decât au avut evreii.2 [141] Noi avem mai multe motive de respect. unde ar trebui să existe ordine. Respectul pe care oamenii l-au avut din vechime pentru sanctuarul în care se întâlneau cu Dumnezeu. Acest fapt este suficient pentru a-L nemulţumi pe Dumnezeu şi pentru a alunga prezenţa Sa din adunările noastre. 19 septembrie 1854. curăţenie şi umilinţă deplină este făcut să fie un adevărat „Babilon”. S-a schimbat oare caracterul Său? Nu este El Dumnezeul cel mare şi puternic care conduce din înaltul cerurilor? Nu ar fi oare bine pentru noi să citim adesea îndrumările pe care Dumnezeu Însuşi le-a dat evreilor. Cu toate acestea. iar Sabatul este călcat de copiii celor care îl respectă. În obiceiurile şi deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. Dumnezeu Însuşi a rânduit serviciul Său. . a dispărut în mare măsură. dar nu spre bine. să urmăm exemplul lor de respect faţă de Casa Domnului? Noi avem motive abundente… să fim chiar mai serioşi şi mai respectuoşi în închinarea noastră decât 1 Idem. 491.

p. gelozie. sunt nerespectuoşi şi neatenţi. dar Casa de rugăciune este sanctuarul comunităţii. sfinţit. aceasta este Casa Sa. Acest lucru a fost neglijat grav. Învăţaţi-i să aibă cel mai mare respect pentru Casa lui Dumnezeu şi să înţeleagă faptul că. priveşte asupra mea. taţii şi mamele n-au avut concepţii înalte cu privire la acest lucru. pastorii şi membrii. 496. îmi cercetează inima. invidie. Importanţa lui a fost trecută cu vederea şi. p. 5.4 A fi serios şi liniştit. p. Totuşi. Eu trebuie să am gânduri curate şi motive sfinte. ce putem aştepta de la nişte copii fără experienţă? Ei sunt găsiţi adesea în grupuri. – Simţul moral al celor care se închină în Sanctuarul cel sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie înalt. iar Dumnezeu a fost dezonorat. Cel Preaînalt şi Sfânt. Nu trebuie să am nici un fel de mândrie. cămăruţa sau dumbrava sunt locurile cele mai retrase pentru închinare personală. ei sunt uşuratici şi neserioşi. dezordinea şi lipsa respectului au ajuns predominante. Trebuie să existe reguli cu privire la timpul. 4 Idem. Cu toate că se află în prezenţa lui Dumnezeu şi ochii Lui privesc asupra lor. notând faptele 1 Mărturii. [542] ură sau amăgire în inima mea. Când conducătorii bisericii. – Casa este sanctuarul familiei. Aici este locul în care Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său şi-l binecuvântează.2 Învăţaţi-i pe copii să intre cu respect.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 403 au fost iudeii. care locuieşte în veşnicie. Ajutaţi-i să-L aibă pe Isus în experienţa lor. şoptesc între ei şi râd. 497. locul şi modalitatea de desfăşurare a serviciului divine. curăţit. 496.3 Copiii să rămână împreună cu părinţii lor. 3 Idem. înălţaţi standardul creştinismului în mintea copiilor voştri. pentru că vin înaintea unui Dumnezeu sfânt. p. un vrăjmaş a fost la lucru pentru a distruge credinţa noastră în sfinţenia închinării creştine. 494. încât să discuţi cu unul şi cu altul în timpul predicii? Dacă ar putea să-i vadă pe îngerii lui Dumnezeu privindu-i.1 Biserica este sanctuarul comunităţii. departe de părinţii care. 2 Idem. de fapt. ar trebui să aibă grijă de ei. – Să nu ai aşa de puţin respect pentru casa şi închinarea lui Dumnezeu. vol. să intre cu inima supusă şi sensibilizată de gânduri ca acestea: „Dumnezeu este aici. îmi citeşte până şi cele mai tainice gânduri şi fapte ale vieţii”. 491. atunci când intră în Casa Domnului. bănuieli rele. – Părinţi. . 495. ca rezultat.

3 Review and Herald. 1886. asemenea sanctuarului din vechime. 2 Manuscris 23. ci în locul în care Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său. egoismul şi invidia. Dumnezeu vrea ascultători atenţi. copiilor să li explice unde se află – că nu sunt acasă. Ei trebuie să stea liniştiţi. iar puterea lui Israel slăbise. p. Când fac şcoala în aceeaşi încăpere în care se adună spre a se închina în Sabat. sau cu viaţa profesională. pentru că este locul în care Dumnezeu Îşi descoperă prezenţa. mândria şi pasiunea. să nu se joace. pentru că poruncile lui Dumnezeu fuseseră călcate.404 ÎNDRUMAREA COPILULUI lor. Dacă sunt aduşi la adunare. adevărul va avea un efect mai bun asupra tuturor celor care îl ascultă. încât sunt greu de deosebit. ci doar pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu. de zi cu zi. Lucrurile sfinte şi cele obişnuite sunt aşa de amestecate. stăpânindu-le toate pasiunile şi trăsăturile rele ale temperamentului. Este camera de audienţă a marelui şi veşnicului Dumnezeu.3 1 Solii către tineret.2 Să nu se manifeste un spirit de uşurătate. 266. În unele locuri. Când intră în sanctuar. . 19 septembrie 1854. copiii nu pot fi făcuţi să simtă că locul este sfânt şi că trebuie să intre plini de respect. – Părinţi. datoria voastră este să-i ţineţi pe copiii voştri într-o supunere deplină. sanctuarul consacrat lui Dumnezeu. Din acest motiv. ca să vă întâlnească şi să vă binecuvânteze. neînţelegerea şi orgoliul. pe care Dumnezeu le consideră o idolatrie. chivotul lui Dumnezeu părea a fi înlăturat din biserică. iar Dumnezeu Îşi va întoarce faţa spre voi. Va fi încurajată o solemnitate aşa de necesară.1 Să nu ne purtăm ca şi când am fi într-un loc obişnuit. ori birou de afaceri. Cei credincioşi şi cei necredincioşi vor fi influenţaţi de adevăr. – Locul în care Dumnezeu Se întâlneşte cu poporul Său ar trebui să fie sfânt. Sfinţenia lui să nu fie confundată cu simţămintele obişnuite. Locul acela nu ar trebui să fie folosit [543] ca sală de mese. nu îi va cuprinde amorţeala de moarte [544] pe cei care îl ascultă. cei care săvârşesc această greşeală s-ar umple de ruşine şi silă faţă de ei înşişi. închinătorii să manifeste un respect solemn şi să lase în urmă toate gândurile obişnuite şi lumeşti. iar adevărul va avea o putere care va atinge adâncimile sufletului. Prin urmare. Timpul în care oamenii dormeau a fost momentul când duşmanul a semănat neghina. sunt nepotrivite într-un asemenea loc. să nu fie tratat ca un loc obişnuit. Astfel. Dacă în adunările sfinţilor este respectată ordinea.

Totuşi. ele ar putea să vă păzească paşii. cuvintele voastre vor avea importanţă când copilul va fi neliniştit în Casa lui Dumnezeu. Dacă le ascultaţi. 5. 5. 266. ca să nu rătăcească pe cărări greşite. copilul trebuie scos afară din biserică îndată şi să nu fie lăsat să abată atenţia ascultătorilor. . dar să nu poarte podoabe care sunt cu totul nepotrivite în sanctuar. dacă părinţii simt că efortul necesar este prea mare.4 Nimic din ce este sfânt şi aparţine închinării lui Dumnezeu să nu fie tratat cu indiferenţă şi nepăsare. Moda a fost zeiţa care a dominat lumea de afară şi adesea se strecoară singură în biserică. de bun gust. aşa cum se cuvine unor copii ai lui Dumnezeu. Dacă acest standard este păstrat. iar părinţii să se gândească bine la acest subiect. ar trebui să vă amintiţi că ascultaţi vocea lui Dumnezeu prin slujitorul pe care l-a desemnat. p.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 405 Ieşiţi afară cu copiii care tulbură adunarea. vol. Biserica trebuie să facă din Cuvântul lui Dumnezeu standardul ei.2 Arătaţi respect faţă de pastori – reprezentanţii lui Dumnezeu. El este onorat prin respectul arătat acestor persoane. 499. Dumnezeu este dezonorat din cauza neglijenţei cu care părinţii îşi tratează copiii în biserică. 2 Mărturii. pentru că aceasta încurajează lipsa de respect… Toate lucrurile aflate în legătură cu îmbrăcămintea ar trebui să fie tratate cu stricteţe. Nu pierdeţi aceste cuvinte din cauza neatenţiei. 5 Solii către tineret. că solia pe care o aduce este unul dintre mijloacele lui Dumnezeu pentru salvarea sufletelor şi că. vol.5 1 Scrisoarea 1. p. – Trebuie să se arate respect faţă de reprezentanţii lui Dumnezeu – faţă de pastorii. 497. învăţătorii şi părinţii care sunt chemaţi să vorbească şi să lucreze în locul Său. – Copilul vostru trebuie să fie învăţat să asculte. Nu trebuie să aibă loc nici o etalare a podoabelor şi a îmbrăcămintei. dacă nu poate fi stăpânit. p. 500. curată şi în ordine. solia va fi o mireasmă de viaţă spre viaţă sau de moarte spre moarte. 1877. 4 Mărturii.3 [545] Ei [copiii] sunt foarte rar învăţaţi că slujitorul Evangheliei este solul lui Dumnezeu. pentru toţi aceia care au privilegiul de a fi aduşi în legătură cu el. – Toţi trebuie să fie învăţaţi să aibă îmbrăcămintea simplă.1 Lipsa de respect încurajată prin parada podoabelor. urmând îndeaproape rânduiala biblică. vorbind şi alergând prin preajmă. 3 Educaţia. p. Când este rostit Cuvântul vieţii. 244.

Simţurile lor morale sunt determinate la o predispoziţie greşită. . – Părinţi. solia lui Dumnezeu pentru oameni este criticată. Mulţi capi de familie fac din serviciul divin un subiect de critică acasă. [546] Copiii văd şi înţeleg aceste lucruri mult mai repede decât sunt părinţii capabili să gândească. Numai cărţile cerului vor descoperi ce impresie este lăsată asupra tinerilor prin aceste comentarii uşuratice şi nerespectuoase. p. 498. Ei nu au fost în armonie cu cerul sau cu lucrarea cerului. despre ideile bune pe care le prezintă şi pe care voi trebuie să le ascultaţi ca venind prin omul folosit de Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie să fie prezentate cu respect. cărţile din ceruri înregistrează totul şi se poate vedea fără greş adevărata cauză a acestei situaţii.406 ÎNDRUMAREA COPILULUI Responsabilitatea părinţilor critici. Părinţii se plâng din cauza împietririi inimii copiilor lor şi a greutăţii cu care sensibilitatea lor morală este făcută să răspundă cerinţelor lui Dumnezeu. pe care timpul nu o va putea schimba niciodată pe deplin. p. temeţi-vă să-l faceţi cunoscut. aveţi grijă ce fel de exemplu şi ce idei le transmiteţi copiilor voştri. În felul acesta.1 Minţile delicate şi sensibile ale tinerilor apreciază lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu. aprobând unele lucruri şi condamnând altele. Mintea lor este maleabilă. Părinţii nu au fost convertiţi. ca să le poţi arăta tuturor acelora cu care te asociezi că primeşti solia slujitorilor lui Dumnezeu ca pe un mesaj personal din partea Lui. un defect. pusă sub semnul întrebării şi făcută subiect de glumă.2 1 Mărturii. după felul în care părinţii tratează acest subiect. 2 Idem. Ideile lor obişnuite şi înjositoare cu privire la sfinţenia slujirii şi a Sanctuarului lui Dumnezeu au fost ţesute în educaţia copiilor lor. Cu privire la serviciile de la sanctuar. Se poate vedea foarte repede de ce copiii sunt aşa de puţin impresionaţi de prezentarea Cuvântului şi de ce au aşa de puţin respect pentru Casa lui Dumnezeu. iar impresiile se formează foarte repede şi uşor. dacă vorbitorul are o lipsă. vol. Educaţia lor a fost deficitară din acest punct de vedere. 497. Vorbiţi numai despre lucrarea bună pe care o face. Nu se ştie dacă o persoană care a fost ani de zile sub această influenţă vătămătoare în educaţia din cămin va mai avea vreodată un respect şi o înaltă consideraţie cu privire la slujitorii lui Dumnezeu şi la instrumentele pe care El le-a stabilit pentru salvarea sufletelor. 498. cu un limbaj corect şi cu o sensibilitate deosebită. Totuşi. 5.

până când ajunge să fie un obicei. – Tinerii din acest veac au o mare nevoie să înveţe să fie respectuoşi. acest obicei se va dezvolta şi îi va influenţa şi pe ceilalţi. distrăgându-le atenţia celor din jur.1 1 The Youth’s Instructor. iar acestea sunt scrise în cărţile cerului. alţii şoptesc şi râd. Sunt alarmată când văd că tinerii şi copiii unor părinţi religioşi sunt aşa de nepăsători cu privire la ordinea şi decenţa care trebuie să fie manifestate în Casa lui Dumnezeu.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 407 Manifestaţi respectul. Dacă este lăsat necorectat. El spune: „Ştiu faptele tale”. depuneţi toate eforturile pentru a-l corecta şi dovediţi că aveţi respect de sine. 8 octombrie 1896. Copiii şi tinerii să nu simtă niciodată că [547] a fi indiferent şi neatent în adunarea unde I Se aduce închinare lui Dumnezeu este un lucru de care să fii mândru. Dumnezeu vede fiecare cuvânt şi fiecare faptă lipsită de respect. . până când va ajunge o parte din voi înşivă. Manifestaţi respectul. În timp ce slujitorii lui Dumnezeu le prezintă oamenilor cuvântul vieţii. unii citesc. Ochii lor păcătuiesc. Nimic nu este ascuns de ochii Săi cercetători. Dacă v-aţi format într-o oarecare măsură obiceiul de a fi neatenţi şi indiferenţi în Casa lui Dumnezeu.

Faceţi căminul să fie cât mai mult cu putinţă asemenea cerului.1 Aceia care îşi conduc familiile într-o modalitate corectă vor aduce în biserică o influenţă a ordinii şi a respectului. deoarece numai aceia care Îl descoperă pe Hristos în lumea aceasta pot să intre în curţile din ceruri”. dar nu cedaţi. Asiguraţi-vă că sunteţi convertiţi în fiecare zi. Îngerii vor fi nişte ajutoare puternice. începeţi lucrarea harului în biserica din căminul vostru. Le vor descoperi copiilor lor caracterul lui Hristos. Ei vor reprezenta atributele milei şi ale dreptăţii ca fiind mână în mână. Când se adună la altarul familial. comportându-vă în aşa fel încât copiii voştri să vadă că voi cooperaţi cu îngerii. iar cerinţele lor vor fi ascultate. Lăsaţi-l să locuiască în inima voastră.2 1 Manuscris 93. .CAPITOLUL 81 ÎNTRE CĂMIN ŞI BISERICĂ COORDONAREA Începeţi lucrarea harului în cămin. 2 Review and Herald. pentru că în şcoala de aici trebuie să-mi formez un caracter care să-mi acorde intrarea în şcoala superioară din ceruri. Nu rostiţi nici un cuvânt de care poate să profite vrăjmaşul. Adevărul este curat. membrii familiei să nu uite să se roage pentru oamenii aflaţi în poziţie de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu. Satana vă va ispiti. 19 februarie 1895. 1901. Legea bunătăţii şi cea a iubirii nu vor face poruncile pe care le adresează să fie slabe [549] şi lipsite de autoritate. Trebuie să fac pentru alţii aşa cum doresc să îmi facă ei mie. Educaţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri pentru viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu. Hotărârea fiecărui membru al familiei să fie: „Voi fi un creştin. – Părinţi.

în viaţa de familie se va manifesta o politeţe adevărată. Prima atenţie a părinţilor să fie acordată mântuirii copiilor lor. Ce influenţă ar avea biserica asupra lumii. Îngerii lui Dumnezeu. ea va fi adusă şi în biserică. Pastorii îşi pot face datoria cu credincioşie şi bine. Părinţii care îşi fac lucrarea pentru Dumnezeu au o mare influenţă spre bine. Lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată într-o mare măsură. deşi îşi au numele scris în registrul bisericii. vă vor ajuta să faceţi din familia voastră un model al familiei cereşti.1 Comportamentul cuvenit în biserică se învaţă acasă. dacă părinţii îşi neglijează lucrarea. sunt lipsiţi de evlavie şi de Hristos. Această experienţă preţioasă adusă în biserică va fi mijlocul de a inspira o dragoste plină de bunătate unul faţă de altul. din cauza lipsei de evlavie şi sfinţire în cămin. 2 Manuscris 60. dacă toţi membrii ar trăi ca nişte creştini adevăraţi!2 [550] De ce este slăbiciune în biserică. Este adevărat că biserica trebuie să aibă pastori şi îndrumători credincioşi. Când le pun restricţii copiilor lor şi când îi încurajează. crescându-i 1 Manuscris 25. 1903. va fi dificil ca tinerii să fie conştientizaţi de datoria lor. trec întru totul de partea lui Hristos. . 1903. Dacă în cămin este pace. Dacă toţi sunt membri ai familiei împărăteşti. Dacă religia domneşte în cămin. – Mulţi par să creadă că lipsa de curăţie din biserică şi iubirea de plăceri tot mai mare sunt din cauza lipsei lucrării pastorale. Fiecare membru al familiei va căuta să facă din cămin un loc plăcut pentru toţi ceilalţi. Pastorii trebuie să lucreze cu seriozitate pentru tinerii care nu s-au consacrat lui Hristos şi. – Căminul este o şcoală în care toţi pot învăţa cum să se poarte în biserică. şi totuşi nu va avea prea multă valoare. Această influenţă bună se va simţi în biserică şi va fi recunoscută de fiecare credincios. Certurile vor înceta. de asemenea. în cămin va fi exercitată o influenţă bună. – Fiecare familie este o biserică pe care o conduc părinţii. Lipsa de putere din biserică este cauzată de lipsa de creştinism în viaţa de cămin. Când tatăl şi mama. Adevărata politeţe creştină se va vedea între membrii bisericii. pentru alţii care. Lumea va cunoaşte că au fost cu Isus şi au învăţat de la El. care le slujesc moştenitorilor mântuirii.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 409 Familiile model alcătuiesc o biserică model. Nici un om nu poate să exercite în biserică o influenţă pe care nu o exercită în viaţa familiei şi în relaţiile profesionale. Până când părinţii nu-şi vor asuma lucrarea. ca preot şi învăţător al familiei. va fi pace şi în biserică.

iar cei care fac aceste lucruri suplinesc o mare lipsă şi fac pentru Dumnezeu şi mântuirea sufletelor o lucrare asemănătoare cu a pastorului la amvon.2 Spiritualitatea poate să fie nimicită prin spiritul de critică. veţi rosti aceleaşi cuvinte şi în ceruri. 1903. 30 martie 1897. în situaţii speciale. Această binefacere dezinteresată în lucrarea pentru binele tinerilor nu este mai mult decât cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi. din cauză că s-a îngăduit pătrunderea bârfelor.410 ÎNDRUMAREA COPILULUI în temere de Domnul. iar cel căruia i s-a [551] îngăduit să fie răzvrătit în cămin va fi ultimul care va asculta cerinţele Cuvântului lui Dumnezeu. vor fi convinşi de Evanghelia lui Hristos. Cât de serios ar trebui să lucreze creştinii cu 1 Signs of the Times. Biserica este întărită prin lucrarea lor credincioasă. inima copiilor va fi plină de împotrivire faţă de conducerea lui Dumnezeu. Influenţa familiei trebuie să fie de aşa fel. încât să ajute şi să binecuvânteze biserica. li s-a îngăduit să înşele pentru a-şi împlini voia. 3 Manuscris 21. Biserica a trebuit să sufere deseori din cauza educaţiei greşite pe care membrii ei au primit-o în copilărie. Aduceţi-vă aminte că. urmează biserica. ei vor avea de dus lupte serioase pentru a-şi aduce voinţa necredincioasă la supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu. părinţii sunt o binecuvântare pentru semenii lor. Rămâneţi tăcuţi. spiritualitatea este aproape nimicită. rugaţi-vă pentru harul de a rezista tentaţiei. Dacă. – Tinerele şi tinerii care nu sunt sub influenţa căminului au nevoie de cineva care să le poarte de grijă şi care să dovedească interes faţă de ei. Puterea Duhului Sfânt se va dovedi ineficientă în supunerea şi sensibilizarea inimii lor. – Dacă în viaţa de familie este îngăduită neascultarea. 3 aprilie 1901. . Adesea. dacă le adresaţi cuvinte tăioase membrilor din biserică. dacă vi se va îngădui să intraţi acolo… După familie. Când erau copii. De ce adresăm cuvinte de acuzaţie sau critică? Tăcerea este mustrarea cea mai puternică pe care o puteţi adresa unuia care vă vorbeşte cu asprime şi lipsit de amabilitate. Nu rostiţi niciodată un cuvânt de lamentare sau critică. – Când sunteţi ispitiţi să rostiţi cuvinte tăioase. 2 Review and Herald.1 Părinţii neglijenţi nu pot înălţa biserica. tăcerea este elocvenţă. Voi îi educaţi prin exemplul vostru. Nu uitaţi că propriii copii vor vorbi aşa cum vă aud vorbind.3 Grija faţă de copiii nefericiţi. în anii de mai târziu. În unele biserici.

.2 Fiţi la fel de credincioşi în cămin ca şi în ocaziile de închinare. 2 Slujitorii Evangheliei.1 Pastorul are o ocazie deosebită. Manifestaţi un caracter bun faţă de toţi cei aflaţi în cămin. Fiţi la fel de credincioşi în viaţa de cămin. 3 Manuscris 84.MENŢINEREA EXPERIENŢEI RELIGIOASE 411 experienţă pentru a împiedica formarea acelor obiceiuri care dăunează [552] pentru totdeauna caracterului! Urmaşii lui Hristos să facă atractiv pentru tineri Cuvântul lui Dumnezeu.3 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. cum sunteţi în ocaziile de închinare. Îngerii lui Dumnezeu sunt prezenţi şi notează modul în care sunt trataţi membrii mai tineri ai familiei Domnului. Prin urmare. lăsaţi un mic loc pentru un cuvânt adresat în folosul copiilor. Dacă sunt familiarizaţi de timpuriu cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. va fi ridicată o barieră împotriva necredinţei şi copiii vor fi în stare să înfrunte vrăjmaşul. 208. prin cuvintele: „Este scris”. p. p. determinând fiecare cuvânt şi fiecare faptă. – Părinţi. În fiecare predică. 51. 1897. adevărul trebuie să aibă o putere conducătoare asupra conştiinţei şi minţii voastre. Aceasta va face mai mult decât ne dăm seama pentru a împiedica planurile lui Satana. în calitate de învăţători ai celor dragi. repetaţi-le copiilor povestiri despre viaţa lui Isus. Slujitorul lui Hristos poate lega prietenii durabile cu aceşti micuţi. – În fiecare ocazie potrivită. să nu piardă nicio ocazie de a-i ajuta să cunoască mai bine Scripturile. Religia din cămin va fi adusă negreşit în biserică.

Poporul lui Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru evenimentele care vor veni asupra lumii asemenea unei surprize copleşitoare. mi s-a părut că îmi vesteam mărturia înaintea oamenilor.1 Pregătiţi-vă pentru o surpriză copleşitoare. – Nelegiuirea aproape că şi-a atins limitele. Timpul nostru este preţios.SECŢIUNEA A XIX-A ZIUA RĂSPLĂTIRII CAPITOLUL 82 ORA ESTE TÂRZIE Satana mărşăluieşte în fruntea oştirii lui. aşa încât Dumnezeu să fie scutul şi adăpostul nostru în timpul conflictului. . Domnul mi-a dat o solie hotărâtă pentru oameni. Eram îngrijorată 1 Review and Herald. Sfârşitul este foarte aproape. în care trebuie să ne pregătim pentru viaţa veşnică nemuritoare. 2 The Youth’s Instructor. ca să poată sta fermi şi neclintiţi în fiecare situaţie legată de principii şi datorie? Mă rog ca toţi să înţelegem semnele timpului şi să ne pregătim împreună cu copiii noştri. 30 martie 1897. care era plin până la refuz.2 Multe familii sunt nepregătite. Avem doar foarte puţine zile de probă. 8 octombrie 1896. – În viziunile de noapte din Sabat şi duminică. mi s-a părut că eram într-un cort uriaş. În ambele ocazii. Confuzia umple lumea şi o mare groază va veni curând asupra făpturilor omeneşti. – Satana mărşăluieşte în fruntea oştirii lui. Oare ne pregătim noi pentru conflictul îngrozitor care se află în faţa noastră? Ne pregătim noi şi familiile noastre pentru a înţelege poziţia vrăjmaşilor noştri şi modalităţile lor de luptă? Îşi formează copiii noştri obiceiul de a fi hotărâţi.

1 Întrebări solemne pentru părinţi. [557] Spuneţi-le că acum ne aflăm într-o criză periculoasă şi că dorim ca ei să ştie cum să deosebească adevărata evlavie. 3 Mărturii. a cuvintelor şi a faptelor. iar bărbaţii şi femeile sunt convinşi de datoria de a asculta. – Aceia care vestesc ultima solie a harului pentru lume trebuie să înţeleagă faptul că au datoria de a-i îndruma pe părinţi cu privire la religia din cămin. . să le arătaţi pericolul în care se află? Le-aţi arătat voi pericolul căii pe care au ales-o? Mamelor. – Acum este timpul şi ocazia de a lucra pentru tinerii noştri. cum este raportul vieţii voastre? Aţi fost voi credincioşi faţă de datoria voastră? Când i-aţi văzut pe copiii voştri înclinaţi să meargă pe o cale al cărei rezultat va fi necurăţia gândurilor. – Taţi şi mame. când judecăţile lui Dumnezeu vor cădea asupra celor necuraţi şi nesfinţi. 30 martie 1897. 5. Arătaţi că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este singura apărare sigură împotriva relelor care duc lumea la pierzare. ci şi pe copiii lor. 1 Scrisoarea 1.ZIUA RĂSPLĂTIRII 413 pentru familiile noastre care erau nepregătite să-L întâmpine pe Domnul. 498. Tinerii noştri trebuie să fie ajutaţi. încurajaţi. aţi neglijat voi lucrarea încredinţată de Dumnezeu – cea mai mare lucrare care le-a fost încredinţată vreodată muritorilor? Aţi refuzat voi să vă îndepliniţi responsabilităţile încredinţate de Dumnezeu? În timpul de necaz care se află chiar în faţa noastră. 2 Review and Herald. 1877. vol. ridicaţi.3 Tinerii noştri au nevoie de ajutor şi încurajare. aţi încercat voi. arătaţi-le că responsabilitatea deciziei lor nu îi priveşte doar pe ei. p. vă vor blestema oare copiii voştri din cauza faptului că aţi fost îngăduitoare cu ei?2 Părinţii nou veniţi la credinţă au nevoie de îndrumare. Când le sunt prezentate cerinţele Legii. Marea lor mişcare de reformă trebuie să înceapă prin a le prezenta părinţilor şi copiilor principiile Legii lui Dumnezeu. cerând mai întâi ajutorul lui Dumnezeu. Simţeam o răspundere deosebită de a-i arăta poporului nostru nevoia de a se ruga Domnului cu o cercetare de inimă adâncă şi cu o dorinţă stăruitoare… [556] Părinţii care sunt cu adevărat convertiţi vor dovedi în căminul lor că îşi aduc viaţa sub disciplina Cuvântului lui Dumnezeu… Cea mai importantă lucrare a vieţii mamelor şi taţilor este aceea de a-i educa bine pe copiii lor.

414 ÎNDRUMAREA COPILULUI însă în modalitatea potrivită – poate că nu cum ar dori ei. Învăţaţi-i să-L iubească pe Dumnezeu şi să fie loiali faţă de principiile binelui. o conştiinţă sensibilă şi un discernământ limpede. Adunaţi-i pe copii în jurul vostru şi recunoaşteţi-vă neglijenţa. Citiţi-le îndrumările aflate în Cuvântul lui Dumnezeu.1 Nu întârziaţi. ca să înţelegeţi greşelile şi nereuşitele. [558] puteţi să începeţi o lucrare de reformă. Ei au nevoie de o religie bună. Nu amânaţi nici măcar o singură zi.3 Poate că este necesară mărturisirea păcatelor. 51. ci pe o cale care îi va ajuta să aibă minţi sfinţite. mărturisiţi-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu. care să-i sfinţească mai mult decât orice altceva. Ea trebuie să însoţească 1 Principiile fundamentale ale educaţiei creştine. Aceasta a fost lucrarea lui Moise. Taţi şi mame. p. 3 Manuscris 84. Cereţi lumină şi călăuzire. Dumnezeu va asculta rugăciunile venite dintr-o inimă umilă. 1897. Rugaţi-vă cu ei şi cereţi-I lui Dumnezeu să le cruţe viaţa şi să-i ajute să se pregătească pentru un cămin în Împărăţia Sa. Începeţi o lucrare cuprinzătoare pentru copiii voştri. – Evenimentele care vin îşi trimit umbrele pe calea noastră. îndrumată de influenţa divină a Duhului Sfânt. 4 Ibid. – Lucrarea specială a părinţilor este aceea de a prezenta cu claritate legile lui Dumnezeu şi de a-i îndemna pe copii să le asculte. Acordaţi-le o învăţătură religioasă zilnică.4 Daţi-le copiilor un exemplu de ascultare strictă. . umiliţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu. iar apoi să continuaţi a rămâne pe calea Domnului.2 Faceţi o lucrare cuprinzătoare. ca să înţeleagă importanţa ascultării de Dumnezeu în toate zilele vieţii lor. Cu o credinţă înaltă şi stăruitoare. Spuneţi-le că doriţi să faceţi o reformă în cămin şi cereţi-le să vă ajute să faceţi căminul aşa cum ar trebui să fie. neglijând să-i învăţaţi pe copii calea pe care trebuie să meargă. 30 martie 1897. nici chiar o oră. – Dacă aţi dat greş în îndeplinirea datoriei faţă de familiile voastre. El trebuia să le poruncească părinţilor să le dea copiilor lor un exemplu de ascultare strictă. În felul acesta. vă adresez apelul de a face acum eforturile cele mai serioase pentru copiii voştri. 2 Review and Herald. Aceasta este lucrarea care trebuie să fie îndeplinită astăzi în viaţa de familie mai presus decât oricare alta. lucraţi chiar acum. Rugaţi-L pe Domnul să ierte faptul că aţi desconsiderat Cuvântul Său. – Părinţi.

Strigaţi către Dumnezeu zi şi noapte. ca făuritori de caractere. dacă ei sunt reci şi indiferenţi. de influenţa altarului de dimineaţă şi de seară.3 1 Scrisoarea 1. 110. Să nu fiţi mulţumiţi niciodată să-i creşteţi pe copii despărţiţi de Hristos. ei au învăţat să se supună lui Dumnezeu ca Învăţător al lor şi sunt gata să-I ofere o slujire de bunăvoie. 3 Sfaturi pentru părinţi. Tinerii de acest fel sunt pregătiţi să reprezinte lumii puterea şi harul lui Hristos. Îndrumaţi de educaţia sfântă din cămin. – Părinţii adventişti de ziua a şaptea ar trebui să fie pe deplin conştienţi de responsabilităţile lor. de exemplul consecvent al părinţilor care Îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El. Ea este izvorul principal. 2 Review and Herald. 1877.2 Fiţi făuritori de caractere. Necunoaşterea nu este o scuză pentru faptul că părinţii neglijează să-i înveţe pe copiii lor ce înseamnă a călca Legea lui Dumnezeu. El doreşte să vadă adunată din căminele noastre o mare armată de tineri care. datorită influenţelor sfinte de acasă. nimeni nu este nevoit să rămână în neştiinţă. şi toţi au obligaţia cea mai sfântă de a respecta legile Sale.ZIUA RĂSPLĂTIRII 415 solia îngerului al treilea. şi-au supus inimile înaintea Sa şi sunt hotărâţi să-I acorde cea mai înaltă slujire a vieţii lor. 30 martie 1897. ei vor da greş în a îndeplini marele scop al creaţiunii. Fără temerea de Domnul. este centrul de echilibru al caracterului. . educatori şi elevi. Dumnezeu le pune înainte privilegiul de a-I sluji prin pregătirea şi consacrarea copiilor lor. ca fii şi fiice credincioase. Lumina este abundentă şi nimeni nu este nevoit să meargă în întuneric. Dumnezeu este cu adevărat Învăţătorul nostru astăzi. „Temerea de Domnul este începutul înţelepciunii”. p. la fel cum a fost Învăţătorul copiilor lui Israel. – Învăţaţi-i pe copii că inima trebuie să fie educată spre a exercita stăpânirea de sine şi renunţarea la sine. Rugaţi-vă şi lucraţi pentru mântuirea copiilor voştri. Motivele vieţii trebuie să fie în armonie cu Legea lui Dumnezeu.1 Rugaţi-vă şi lucraţi pentru mântuirea lor. Să nu vă simţiţi niciodată confortabil.

eu nu sunt pregătit”. deşi a fost îndelung amânată. pentru că tot ce este ascuns va fi vizibil. cerul s-a înnegrit. aceia care şi-au bătut joc de lucrurile solemne legate de judecată vor fi pe deplin serioşi când vor vedea realitatea ei îngrozitoare. Ne vom confrunta noi în ziua aceea cu neglijarea şi dispreţul faţă de Dumnezeu şi faţă de mila Sa. Va fi o descoperire generală a tainelor şi motivelor inimii. O parte dintre oamenii aflaţi în acea mulţime au fugit cuprinşi de agonie. S-a pus întrebarea:„De ce nu eşti pregătit? De ce nu ai folosit ocaziile pe care ţi le-am dat cu atâta bunătate?” M-am trezit cu strigătul acela răsunând în urechi: „Nu sunt pregătit. Când vor sta în faţă. cu respingerea adevărului şi a iubirii Sale? În adunarea solemnă din ziua cea din urmă. ca să înţelegem ce trebuie să facem pentru a le îndeplini. Trâmbiţa Arhanghelului îi va chema curând pe cei vii şi îi vor aduce la viaţă pe cei morţi. . pentru că. s-a auzit tunetul. În ziua aceea. să medităm la viitor. strigând:„Oh. Pentru prima oară. Aceia care au dispreţuit Cuvântul lui Dumnezeu vor sta faţă în faţă cu Autorul scrierilor inspirate. Copiii vor vedea cât de multe greşeli au săvârşit împotriva părinţilor lor. – Odată. Nu putem să ne permitem [561] să trăim fără să luăm în considerare ziua judecăţii. deodată. în auzul Universului. se va citi motivul condamnării celui păcătos. spunând: „S-a isprăvit”. fulgerele au luminat şi o voce mai puternică decât tunetele cele mai puternice a răsunat în cer şi pe pământ. ea este acum chiar la uşă şi vine în mare grabă. părinţii vor afla care a fost viaţa ascunsă a copiilor lor. Sunt nemântuit! Sunt pierdut! Pentru totdeauna pierdut!” În lumina responsabilităţilor solemne care apasă asupra noastră. am avut un vis în care am văzut o mare mulţime adunată într-un loc şi.CAPITOLUL 83 RĂSPLĂTIRILE O imagine sugestivă a zilei judecăţii.

atenţie. nepotrivite pentru cer. pe mine şi copiii pe care mi i-ai dat Tu”? Cerul observă neglijenţa părinţilor. 1901. Doamne. p. Atunci. . Ea este scrisă în cărţile cerului. vor sta faţă în faţă cu părinţii care au făcut din ei ceea ce sunt. ce scenă se va arăta! Mii de copii care au fost robi ai poftei şi ai viciului înjositor. Cum veţi putea să-I spuneţi lui Dumnezeu: „Iată-mă. 3. Alţii vor vedea că nu le-au acordat copiilor lor timp. ale căror vieţi sunt nişte epave morale. tot aşa de sigur pe cât este sigur că există. dacă pierdeţi ocazia. 2 Mărturii. cu frumoasa Mea turmă?”… Să presupunem că ajungeţi în ceruri şi nici unul dintre copiii voştri nu este acolo. va spune: „Ce ai făcut cu turma Mea.ZIUA RĂSPLĂTIRII 417 cei nelegiuiţi vor fi despărţiţi de cei drepţi.1 Când întreabă Dumnezeu: „Unde sunt copiii?” – Părinţii care au neglijat răspunderile date de Dumnezeu se vor întâlni cu acea neglijenţă la judecată. trebuie să poarte această înfricoşătoare responsabilitate? Domnul i-a stricat pe aceşti tineri? [562] O. Dumnezeu să aibă milă de voi. Atunci cine a înfăptuit lucrarea înfricoşătoare de formare a caracterului pentru viaţă? Cine le-a schimbat caracterul astfel încât să nu poarte pecetea lui Dumnezeu şi să fie alungaţi pentru totdeauna din prezenţa Sa. p. într-un cer sfânt? Au fost păcatele părinţilor transmise copiilor prin pofte şi pasiuni stricate? A fost lucrarea aceasta realizată de mama iubitoare de plăceri.3 Familiile vor fi revizuite înainte lui Dumnezeu. 569. 568.2 Părinţi. 3 Manuscris 62. vol. pentru că în ziua judecăţii. Cine. nu! El i-a făcut după chipul şi asemănarea Sa. vol. iubire şi gingăşie.4 1 The Youth’s Instructor. fiind prea necuraţi ca să-şi găsească vreun loc alături de îngeri. 4. iar neglijarea datoriei lor i-a făcut pe copii să fie aşa cum sunt. 424. cu puţin mai prejos decât îngerii. – Când părinţii şi copiii se întâlnesc la judecata finală. Domnul va întreba: „Unde sunt copiii pe care ţi i-am dat să-i creşti pentru Mine? De ce nu sunt ei la dreapta Mea?” Mulţi părinţi vor vedea că iubirea nechibzuită le-a orbit ochii faţă de greşelile copiilor lor şi au îngăduit ca aceştia să-şi dezvolte caractere deformate. 21 iulie 1892. prin faptul că a neglijat să-i educe aşa cum se cuvine. 4 Mărturii. cum desparte păstorul caprele de oi. conform modelului ce i-a fost dat? Toate aceste mame vor fi cercetate înaintea lui Dumnezeu. dacă nu părinţii.

Aceasta trebuie să fie lucrarea cea mai importantă pentru fiecare dintre noi. vol. ci şi gândurile noastre alcătuiesc imaginea care arată cum suntem. Prin urmare. Dumnezeu reţine imagini cu cei din poporul Său. Dumnezeu să ne ajute ca raportul care este alcătuit în familia noastră să fie acelaşi pe care l-am dori să fie şi raportul ceresc. Imaginea care se formează cu privire la voi să fie una de care să nu fiţi nevoiţi să vă ruşinaţi. contra lui Hristos? N-am neglijat noi datoria noastră de părinţi şi nu am sporit noi numărul supuşilor împărăţiei lui Satana?2 Dacă mamele neglijează să-i educe bine pe copiii lor. 1901. din cauză că le-am îngăduit copiilor noştri să-şi folosească talentele. 2 Mărturii.. 430. când moartea va veni. – Părinţii şi copiii să nu uite că îşi formează caracterul zi după zi şi că trăsăturile acestui caracter sunt scrise în cărţile cerului. făcându-le dificultăţile şi poverile mai grele decât ar fi fost. dacă părinţii ar căuta cu rugăciune şi grijă fericirea veşnică a copiilor lor! Să se întrebe singuri: Am fost noi nepăsători? Am neglijat noi lucrarea aceasta solemnă? Am îngăduit noi ca propriii copii să ajungă jucăria ispitelor lui Satana? Nu vom avea noi de dat o socoteală serioasă lui Dumnezeu. timpul şi influenţa. 429. 6. răspundeţi la întrebare! Ce imagine a voastră o va păstra Marele Maestru în rapoartele cerului?. În fiecare zi. dacă ar fi dedicat timp şi o atenţie răbdătoare spre a-i educa pe copiii ei să fie ascultători şi supuşi. După aceea. Trebuie să hotărâm lucrul aceasta acum.418 ÎNDRUMAREA COPILULUI În ceruri este un raport detaliat. neglijenţa lor se va întoarce asupra lor din nou şi din nou. Fiecare simţământ pe care îl cultivăm îşi lasă amprenta asupra înfăţişării noastre.1 Aţi fost neglijenţi? – O. Ce fel de imagine doreşti să produci? Părinţi. fiecare suflet trebuie să fie bun şi să facă binele. Fiecare să spună: „Astăzi sunt evaluat”. imaginea chipului nostru este preluată şi păstrată pentru totdeauna. lucrând împotriva adevărului. Întrebaţi-vă în fiecare zi şi în fiecare oră: „Cum vor suna cuvintele mele pentru îngerii din ceruri? Sunt ele ca nişte mere de aur într-un paner de argint sau sunt ca un vânt tăios.. va 1 Scrisoarea 78. În cele din urmă. . la fel de precise cum sunt imaginile bărbaţilor şi femeilor ale căror trăsături artistul le transferă pe placa fotografică. care răneşte?” [563] Nu numai cuvintele şi faptele noastre. nu va mai fi timp să îndreptăm trăsăturile deformate ale caracterului. p.

Învăţăturile şi rugăciunile ei au fost o binecuvântarea pentru salvarea mea veşnică”. vol. iar sângele lor se va cere din mâna părinţilor necredincioşi. rob bun”. Falsa iubire şi iubirea oarbă îi determină pe părinţi să treacă cu vederea greşelile copiilor lor şi să nu le corecteze şi.2 Copiii le vor aduce recunoştinţă părinţilor credincioşi. vor trebui să stea faţă în faţă cu necredincioşia lor. când va veni judecata. vor spune: „Ea m-a făcut tot ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Unii sădesc sămânţa de pe urma căreia. – Blestemul lui Dumnezeu va cădea cu siguranţă asupra părinţilor necredincioşi. p. dar. mulţi vor ridica aceste coroane în faţa întregului Univers adunat acolo şi. în consecinţă. Dar cât de puţin din rezultatele celei mai nobile lucrări din lume poate vedea făptuitorul ei în viaţa aceasta! Cât de mulţi trudesc altruist şi neobosit pentru unii îndepărtaţi şi necunoscuţi! Părinţi şi învăţători se întind pentru ultimul lor somn şi se pare că au muncit degeaba toată viaţa. Numai prin credinţă îi pot vedea pe copiii educaţi de ei ajungând o binecuvântare şi o inspiraţie pentru semenii lor. deasupra mormintelor lor. când cărţile vor fi deschise. când marele Judecător va rosti: „Bine. copiii lor sunt pierduţi. – Toţi aceia care au lucrat într-un spirit lipsit de egoism vor vedea rodul străduinţelor lor. Mulţi copii se vor scula [564] la judecată şi îşi vor condamna părinţii. iar influenţa aceasta se va repeta de o mie de ori….3 Rezultatele unei educaţii conştiincioase vor fi vizibile.1 Copiii îi vor condamna pe părinţii necredincioşi. arătând spre mamele lor. iar coroana slavei veşnice va fi pusă pe fruntea celui biruitor. pentru ca spinii să nu prindă rădăcini şi să nu aducă un seceriş abundent. 330. [565] pentru ca alţii să le mănânce 1 Signs of the Times. . 219. Se va vedea efectul fiecărui principiu corect şi al fiecărei fapte nobile. p. Ei nu doar că plantează spini în care se vor înţepa aici. Vedem ceva din toate acestea aici. 2 Mărturii. Ei nu ştiu că prin credincioşia lor s-au eliberat râuri de binecuvântare care nu vor seca niciodată. – În ziua judecăţii.ZIUA RĂSPLĂTIRII 419 merita ca mamele să facă din formarea caracterului copiilor ei preocuparea lor principală şi cea mai înaltă. Ei plantează pomi. 5 august 1875. pentru că nu i-au ţinut în frâu şi îi vor învinovăţi de ruina lor. alţii culeg recolte binecuvântate. 3 Solii către tineret. 1.

Cuvintele lui Hristos sunt răspunsul tău: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. 22 noiembrie 1906. Îi vom vedea din nou pe copiii noştri. Pune-ţi încrederea în Domnul şi nu te teme. O mulţime de îngeri strălucitori Îl vor însoţi. Adu-ţi aminte de profeţie: „Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt [566] se aude la Rama. copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!’ Această făgăduinţă este pentru tine.5 1 Educaţia. El va veni pentru a-i cinsti pe aceia care L-au iubit şi au respectat poruncile Sale şi pentru a-i lua la Sine. puteţi să spuneţi: „Iată-mă. şi iată copiii pe care mi i-ai dat”. căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei”. 1894.420 ÎNDRUMAREA COPILULUI rodul. În lumea cea nouă. ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului. Doamne. căci truda îţi va fi răsplătită. zice Domnul. în acelaşi timp sunt copiii voştri. El nu i-a uitat şi nu a uitat nici făgăduinţa Sa. zice Domnul. – Isus vine pe nori cu o mare slavă. 2 Signs of the Times. până când au ajuns nişte biruitori. „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Opreşte-ţi plânsul. opreşte-ţi lacrimile din ochi. 5 Scrisoarea 196.2 Voi doriţi o familie pentru Dumnezeu. 306. Doriţi să-i luaţi pe cei din familia voastră pe porţile cetăţii şi să spuneţi: „Iată-mă. – Dumnezeu a îngăduit ca lumina care vine de la tronul Său să strălucească pe întregul parcurs al călătoriei vieţii. Un stâlp de nor ziua şi un stâlp de foc noaptea se deplasează înaintea noastră. Doamne. 305. Este nădejde pentru urmaşii tăi. – Întrebi dacă micuţul tău va fi mântuit. Poţi să fii mângâiată şi să ai încredere în Domnul. 4 Review and Herald. 1899.4 Mângâiere pentru o mamă îndoliată.3 Legăturile rupte ale familiei vor fi refăcute. 3 Manuscris 49. Acum. Legăturile rupte ale familiei vor fi refăcute. El m-a învăţat adesea că mulţi micuţi trebuie să fie trecuţi la odihnă înainte de a veni timpul de necaz. p. . iar educaţia pe care le-aţi dat-o şi vegherea asupra lor au fost binecuvântate de Dumnezeu. părinţii creştini au astăzi privilegiul de a-i lua cu ei pe copii în Ţara Făgăduită. Ei pot fi bărbaţi şi femei care au ajuns la maturitate.1 Părinţii îşi pot lua cu ei copiii în Ţara Făgăduită. şi iată copiii”. dar. se vor vedea munca şi rezultatele tuturor acestora. Asemenea poporului lui Dumnezeu din vechime. plângeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie pentru copiii ei…”. Îi vom reîntâlni în curţile cereşti. 24 noiembrie 1881. şi nu-i opriţi. Sunt mulţumiţi aici să ştie că au pus în mişcare forţe pentru bine. ca în vremea Israelului din vechime.

Nu trebuie să ne aventurăm aici. 67. 149.2 Cerul va fi suficient de ieftin. copiii credinţei au aşteptat venirea Celui Făgăduit [567] pentru a doborî puterea nimicitorului şi a-i aduce iarăşi în paradisul pierdut.1 O zi mult aşteptată. 3 Early Writings. de la o margine a cerului. Nu trebuie să ne asumăm nici un risc în această privinţă. se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu. m-am rugat să putem fi botezaţi în suferinţele lui Hristos. până la cealaltă”. noi să putem fi îmbogăţiţi. p. dar niciodată înţeleasă pe deplin. care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25. – O. cu cântări de bucurie. mult aşteptată. – Din ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul. Copilaşii sunt purtaţi de îngerii sfinţi şi daţi în braţele mamelor lor. ei au fost glorificaţi. ştiind ce a suferit Isus pentru ca. ci să le suportăm cu răbdare şi bucurie. El are haine albe pentru cei neprihăniţi. p. Neprihăniţii cei vii sunt schimbaţi „într-o clipă. Toţi aceia care vor intra în Cetatea lui Dumnezeu vor intra ca nişte biruitori.ZIUA RĂSPLĂTIRII 421 Copiii vor fi aduşi în braţele mamelor. 645.3 Cerul merită totul! – Cerul merită totul pentru noi.4 1 Tragedia Veacurilor. ci va intra ca un fiu al lui Dumnezeu. împreună cu sfinţii înviaţi. Prieteni multă vreme despărţiţi prin moarte sunt uniţi pentru a nu se mai despărţi niciodată şi. Nimeni nu va intra ca un nelegiuit condamnat. într-o clipeală din ochi”. p.34). 299. El are o lume de slavă veşnică pentru cei care caută slava. 2 Idem. minunată mântuire! Mult discutată. sunt răpiţi să-L întâlnească pe Domnul lor în văzduh. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în marea lucrare a biruinţei. 4 Christian Temperance and Bible Hygiene. Îngerii îi „adună pe cei aleşi din cele patru vânturi. acum sunt făcuţi nemuritori şi. dacă îl vom obţine prin suferinţă… Când am văzut cum trebuie să fim pentru a moşteni slava şi când am văzut apoi cât de mult a suferit Isus spre a obţine pentru noi o moştenire aşa de bogată. Trebuie să ştim că paşii noştri sunt rânduiţi de Domnul. . El are coroane pentru cei biruitori. cinstea şi nemurirea. Toţi aceia care vor intra acolo vor fi întâmpinaţi cu un bun venit: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia. La glasul lui Dumnezeu. să nu ne dăm înapoi de la încercări. p. contemplată cu o anticipaţie înflăcărată. prin sărăcia şi suferinţele Sale.

Îi va aduce lui Dumnezeu un omagiu de laudă şi adorare. Acum ne confruntăm cu o lume aflată în întuneric. scene zugrăvite de mâna lui Dumnezeu.1 Ziua plină de slavă a biruinţei. iar îngerii păstrează pentru veşnicie numele mamelor ale căror eforturi i-au câştigat pe copiii lor pentru Isus Hristos. Iată copiii voştri. . Aceste imagini ale slavei viitoare. ar trebui să le fie dragi copiilor Săi… Trebuie să păstrăm neîncetat înaintea ochilor această imagine a lucrurilor nevăzute. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. în frumuseţea ei de neegalat. Acest lucru ne va da putere să-i influenţăm pe alţii pentru o viaţă mai înaltă. vom fi în stare să preţuim corect lucrurile veşniciei şi pe cele trecătoare.422 ÎNDRUMAREA COPILULUI Părtaşi ai bucuriei lui Hristos. 2 Divina Vindecare. Lumina lumii va fi asemenea celei a soarelui. p. stelele dimineţii vor cânta împreună. Isus spune: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia. cucerită aproape în întregime de idolatrie… Dar vine ziua când se va încheia bătălia şi se va câştiga victoria. aşa cum este înfăptuită în ceruri… Toţi vor fi o familie fericită. care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii”. care v-a prezentat datoria. Multor părinţi. taţilor. – De o parte şi de alta a porţii vedem un alai de îngeri şi. Cununa vieţii [568] este pe capul lor. dar ce înseamnă aceasta? Este bucuria de a vedea munca sufletului vostru. 504-508. La această privelişte. – Acum biserica este angajată în luptă. Unii vor auzi… [569] cu toată claritatea: „Cântărit şi găsit prea uşor”. înveşmântată în haina laudei şi a recunoştinţei – haina neprihănirii lui Hristos. unită. iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare decât este acum. lucrarea voastră se va vedea aşa cum este ea. în timp ce Dumnezeu şi Hristos Se vor uni spunând: „Nu va mai fi păcat şi nici moarte nu va mai fi”. Este bucuria de a vedea că eforturile voastre sunt răsplătite. Cărţile se vor deschide şi raportul fiecărei vieţi va fi făcut cunoscut. De ce nu aţi respectat învăţăturile lui? Nu ştiaţi că aceea 1 Manuscris 12. iar fiii lui Dumnezeu vor scoate strigăte de bucurie. Voia lui Dumnezeu urmează să fie înfăptuită pe pământ.2 Va spune Dumnezeu: „Bine rob bun”? – Când veţi sta înaintea marelui tron alb. Toată natura. Anii se vor scurge în bucurie. În felul acesta. Mulţi din acea adunare vastă sunt nepregătiţi pentru descoperirile care vor fi făcute. El vă invită să luaţi parte la bucuria Sa. 1895. mamelor. când intrăm. Judecătorul le va spune în ziua aceea: „Aţi avut Cuvântul Meu.

cu cununa pe capul lor.ZIUA RĂSPLĂTIRII 423 era vocea lui Dumnezeu? Nu v-am poruncit Eu să cercetaţi Scripturile. cu ramura de palmier a biruinţei în mâini. Zilele de trudă necontenită. rob bun şi credincios. în cele din urmă. dar secerişul ei este cules. Ei aud cu lacrimi de bucurie şi recunoştinţă recomandarea Domnului. ca să nu vă rătăciţi? Nu aţi ruinat propriul suflet. i-aţi dus în rătăcire pe mulţi alţii. haina şi harfa le sunt date copiilor lor. O altă categorie de oameni stau palizi şi cuprinşi de tremur. Acolo se află oştirea celor răscumpăraţi. Plecaţi. cu bucurie. intră în bucuria Stăpânului Tău”. Cu o bucurie de negrăit. Lucrarea de o viaţă pe care au îndeplinit-o pe pământ este recunoscută în curţile cereşti ca fiind bine făcută. rosteşte cuvintele: „Bine. mai plăcută decât muzica harfelor îngereşti. plecaţi”. Sămânţa semănată cu lacrimi şi rugăciuni păruse a fi zadarnică. . încrezându-se în Hristos. de purtare a poverilor şi de teamă şi groază sunt uitate. prin pretenţiile voastre de evlavie. Zilele de speranţă şi teamă s-au încheiat. vocile copiilor vor tresălta în cântecul bucuriei în ziua aceea?1 1 Signs of the Times. părinţii văd cum coroana. ci. Copiii lor sunt mântuiţi. şi totuşi apăsaţi de simţământul nevredniciei lor. Aceştia sunt cei care s-au pregătit pentru cer printr-un efort credincios şi stăruitor. 1 iulie 1886. Taţi şi mame. Voi nu aveţi nici o parte cu Mine. când vocea aceea.

Casa de Editură „Viaţă şi Sănătate” str. 29 Tel. 323 00 20 . Valeriu Branişte nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful