}.

9 (917), Rik XLIII 5 VERESNJ 2010

CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD

No. 9 (917), Vol. XLIII SEPTEMBER 5, 2010

Marij Klum]ak

≤VSI MU MYSUMO VUSTYPUTU JK ODUN YKRA{NS+KUƒ NAROD V OBORONI NAWO{ SVJTO{ POMISNO{ CERKVU, DER¬AVNOSTU I NAWUX PRAV"
– Patrijrx ƒosuf Slipu√

Y veresni vwanovy≈mo dni pam'jti Patrijrxa, Verxovnoho Arxu≈puskopa, kardunala i Mutropoluta ƒosufa Slipoho. Svjto[ pam'jti Bla^enniwu√ Verxovnu√ Arxu≈puskop ƒosuf Slipu√ byv svidkom podi√ ma√^e ciloho stori]]j. Vin pru]unuvsj do rozvutky Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu ta ykra[ns=koho narody same v ty pory, kolu [xn≈ byttj perebyvalo pid na√bil=woΩ zahrozoΩ, i tum samum yvi√wov y [xnΩ istoriΩ. Jk kardunal i odun iz na√vuzna]niwux my^iv Vselens=ko[ Cerkvu dvadcjtoho stori]]j, vin yvi√wov v [[ istoriΩ jk my]enuk-ispovidnuk i v'jzen= zaradu Xrusta ta zaradu virnosti Svjti√ Apostol=s=ki√ Stoluci. Im'j nezlamnoho borcj, virnoho pasturj, velukoho naykovcj i hymanista nazav^du pov'jzane z istori≈Ω parafi[ ta soborom sv. Volodumura i Ol=hu v }ukago. Svitli√ pam'jti Patrijrxa prusvj]y≈t=sj dobirka materialiv, jki proluvaΩt= svitlo na spravy √oho proslavu y luky bla^ennux.
(Prodov^ennj na stor. 3)

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

V E R E S E N +
YKRA{NS+KUƒ KALENDAR

2 0 1 0
CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD
(USPS 901-960) is published monthly by Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209 Editor-in-Chief – Rev. Oleh Kryvokulsky Periodicals postage paid at Downers Grove, Illinois
POSTMASTER: Send address changes to: CERKOVNYJ VISNYK – CHURCH HERALD 2245 W. Superior St. • Chicago, IL 60612-1327 Typesetting and printing by aka S&C.

S E P T E M B E R

Prosumo korustatu iz parafijl=noho vebsa√ty:

w w w. s t s v o . o r g

2

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

<VSI MU MYSUMO… >
(Prodov^ennj iz stor. 1)

11 kvitnj 1945 roky po]alasj Holhota hrekokatolukiv Ykra[nu. MetoΩ karal=no[ radjns=ko[ vladu bylo znuqutu spo]atky kerivnuctvo HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu, a potim ostato]no rozpravutusj z narodom okypovanoho kraΩ. Pro po]atok rozpravu z Hreko-Katoluc=koΩ CerkvoΩ ta [[ virnumu ƒosup Slipu√ zhady≈ y svo≈my ≤Zapoviti". Perelomnum momentom v istori[ YHKC stav 1946 rik. Same y c=omy roci bylo ≤skasovano" yniΩ Bereste√s=koho sobory, na jkomy Ykra[ns=ka Hreko-Katoluc=ka Cerkva ofici√no po]ala cerkovno ≈dnatusj z Apostol=s=kum prestolom ta nasul=no [[ pru≈dnano do Rosi√s=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu. Vlasne, pislj c=oho ≤vozz'≈dnannj" i rozpo]avsj masovu√ teror protu YHKC, jku√ i zmysuv [[ pere√tu na nelehal=ne stanovuqe. Represuvni orhanu komynistu]no[ vladu dijlu wvudko i, jk pravulo, efektuvno. Odrazy ^ bylo zaarewtovano √ represovano 10 ≈puskopiv, 1400 svjqenukiv, 800 monaxiv i monaxun= YHKC, vklΩ]no z todiwnim hlavoΩ Cerkvu mutropolutom ƒosupom Slipum. Paralel=no provodulusj represi[ protu cuvil=noho naselennj – peredysim tux, xto revno dotrumyvavsj hnano[ viru. Kardunal Slipu√ naroduvsj 17 lΩtoho 1892 roky v seli Zazdrist= na Ternopil=quni, a vidi√wov po vi]ny nahorody 7 veresnj 1984 roky v Rumi, i

mi^ cumu dvoma datamu vpusana drama √oho ^uttj, jke malo til=ku odny mety – virnist= Xrustovi navit= i na bolΩ]omy wljxy na Holhoty. Nedaremno √oho ^utt≈vum klu]em byv vuraz: ≤}erez terni do zirok", ad^e v oboroni svo≈[ Cerkvu √ narody vin ne vahavsj pitu ternustum wljxom. Jk skazav y ^alibni√ propovidi nad √oho domovunoΩ Vladuka Muroslav Marysun, todiwni√ Sekretar Svjqenno[ Kongregaci[ dlj Sxidnix Cerkov: ≤Vid sxody do zaxody soncj slavne √oho im'j, bo ^ vin yprodov^ visimnadcjtu rokiv nosuv ka√danu imeni Isysovoho radu. Za Xrusta, za svjty Cerkvy, za virnist= svjti√ Apostol=s=ki√ Stoluci √oho razom z inwumu ≈puskopamu kvity]o[ todi Haluc=ko[ cerkovno[ provinci[ povelu na nespravedluvu√ syd. Mutropolut ƒosuf vzjv todi na svo[ ple]i xresne znameno i podibnu√ Bo^omy Sunovi ponis √oho na

3

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Holhoty po]erez tΩrmu i zaslannj, taboru va^ko[ praci i znyqannj, v holodi ta xolodi, sered nedyh i boliv. A do c=oho vs=oho doly]yvalas= posti√na ^yrba pro svjti Bo^i Cerkvu". 26 rokiv tomy, daleko vid Ykra[nu, perestalo butus= serce Verxovnoho Arxu≈puskopa, kardunala ƒosufa Slipoho, Hlavu YHKC, jku√ keryvav neΩ i z katorhu, i na voli. Sam Xrustovu√ Namisnuk, svjto[ pam'jti Papa Ivan Pavlo II osobusto prubyv todi do sobory Svjto[ Sofi[, qob viddatu velukomy poki√nukovi ostannΩ wany √ pomolutus= za ypoki√ √oho dywi. Vidxodj]u, Papa zi smytkom pocilyvav √oho v ryky i ]olo. Vro]ustu√ poxoron Bla^enniwoho ƒosufa Slipoho vidbyvsj y Rumi 13 veresnj 1984 roky. 17 veresnj 1984 roky, y 40-u√ den= pislj smerti Bla^enniwoho ƒosufa Slipoho, y vatukans=ki√ bazulici Svjtoho Petra, Papa Ivan Pavlo II o]oluv zaypoki√ny Svjty LityrhiΩ, pid ]as jko[ vuholosuv propovid= itali√s=koΩ movoΩ, sered inwoho, movuvwu: ≤Pam'jt= pro n=oho nikolu ne zatret=sj, a zaluwut=sj v annalax cuvil=no[ √ cerkovno[ istori[. Mu nikolu ne zmo^emo zabytu √oho postati – asketa ta i≈rarxa, syvoroho √ velu]noho;

nikolu ne zmo^emo zabytu tux pov]an=, jki vin dav ysim svo[m ^uttj". Dali Svjtiwu√ Otec= Ivan Pavlo II naholosuv, qo kardunal Slipu√ ^uv z perekonannjm toho, qo, jk pusav svjtu√ apostol Pavlo: ≤stra^dannj nuniwn=oho viky ne hidni ma√bytn=o[ slavu, jka ma≈ nam z'jvutus= ≤ (Rm 8,18). Vin viruv v ty osnovny blahovist=, jka nas zakluka≈ matu ≤sul=ny viry v Xrusta, viry osj√ny, ale prosty √ dovirluvy… Ce ta vira, jka stra^da≈ i stohne, odnak, ne zalomlΩ≈t=sj, bo vpevnena, qo velukoΩ ≈ nahoroda na nebi". Ykra[ns=ku√ narod zberih v pam'jti ti velu]ni √ zvorywluvi xvulunu, kolu 27 serpnj 1992 roky bylo vukonany ostannΩ volΩ Bla^enniwoho Patrijrxa ƒosufa Slipoho – √oho tlinni ostanku yro]usto perevezeno do v^e nezale^noho L=vova. Pered √oho svitloΩ pam'jttΩ molutovno sxululas= vsj Ykra[na, bezperervnum potokom pro√wlo pered √oho domovunoΩ v sobori svjtoho åra ponad mil=√on pro]an, molj]us= za dywy c=oho velukoho suna Ykra[nu – ispovidnuka svjto[ viru. A 7 veresnj toho ^ 1992 roky vidbylos= √oho yro]uste poxovannj same tam, de vin zapovidav: ≤Jk voplotut=sj nawe vudinnj i vosstane na voli nawa Svjta Cerkva i naw ykra[ns=ku√ narid, zanesit= moΩ domovuny, v jki√ spo]uny, na ridny ykra[ns=ky zemlΩ, i pokladit= [[ y xrami svjtoho åra y L=vovi, bilj hrobnuci Slyhu Bo^oho Andrej". 28 veresnj 1969 roky v Rumi vidbyvalosj osvj]ennj sobory sv. Sofi[, na jkomy do √oho bydivnu]oho – ƒosupa Slipoho – zvernyvsj todiwni√ prezudent itali√s=ko[ posol=s=ko[ palatu Andreotti. Vin, zokrema, skazav: ≤Y 1948 roci, Eminenci≈, vu√wla knu^ka... pro stan xrustujnstva v Sov≈ts=komy SoΩzi. Y ci√ knu^ci na storinci 282√ skazano: ≤11 kvitnj 1945 roky dejkux ≈puskopiv zaarewtovano: mutropolut Slipu√, pro jkoho zahal=no hovorulosj, qo vin pomer, na pidstavi na√noviwux vistok mav bu qe perebyvatu mi^ ^uvumu". Oce√ teperiwni√ svit, jku√ vidva^uvsj robutu zakudu Pi≈vi XII za te, qo vin v]asno ne dovidavsj pro vse, qo pota√ku dijlosj v koncentraci√nux taborax, ce√ samu√ svit pislj zakin]ennj vi√nu i pislj toho, jk nastav mur, y 1948 roci vse qe ne mih znatu, Eminenci≈, ]u Vu mo^e v^e vmerlu, a ]u qe ^uvi. Na preveluke qastj, Vu ≈ ≤vmerlu√", qo... tvorut=".

4

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Mune qe dva desjtulittj, i v yxvali Sydovo[ kolehi[ v kruminal=nux spravax Verxovnoho Sydy Ykra[nu vid 11 veresnj 1991 roky byde dano ]itky politu]ny ocinky sydovoho procesy 1945 – 1946 rokiv, sprostovano vsi obvunyva]ennj, vusynyti protu kerivnuctva YHKC: ≤Vuxodj]u iz sykypnosti zibranux y spravi dokaziv, sydova kolehij vva^a≈, qo Slipu√, }arnec=ku√, Verhyn i Bydka za v]unennj kontrrevolΩci√nux zlo]univ vi√s=kovum trubynalom zasyd^eni bezpidstavno, a represiΩ do nux zastosovano jk do kerivnuctva HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu z politu]nux motuviv. Za takux obstavun zasyd^eni pidljhaΩt= reabilitaci[ jk neobhryntovano zasyd^eni". ...Zahalom ƒosup Slipu√ vidbyde y radjns=kux konctaborax, peresul=nux pynktax a^ 18 rokiv. Naykovo-bohoslovs=ka dijl=nist= ƒosufa Slipoho rozpo]alas= todi, kolu Mutropolut Andre√ Weptuc=ku√, ba]a]u zdibnist= molodoho seminarusta, stydenta L=vivs=ko[ dyxovno[ seminari[, vidislav √oho na nav]annj do Insbryka (Avstrij). Tam ƒosuf Slipu√ prov]uvsj kil=ka rokiv i svo[ stydi[ zakin]uv doktors=koΩ dusertaci≈Ω na temy ≤Ponjttj vi]noho ^uttj y Svjtoho ßvanhelusta Ivana" ta habilitaci≈Ω pro trunitarne v]ennj vizanti√s=koho Patrijrxa Fotij. Y ce√ ]as vin otrumav svjqenu]i svj]ennj i qe na dva roku prodov^uv nav]annj v Rumi. Y 1922 roci ƒosuf Slipu√ poverta≈t=sj do L=vova

i sta≈ vuklada]em dohmatu]noho bohoslov'j y L=vivs=ki√ dyxovni√ seminari[. A v^e 1925 roky Mutropolut Andre√ Weptuc=ku√ pruzna]uv √oho rektorom L=vivs=ko[ dyxovno[ seminari[. Z 1929 roky ƒosuf Slipu√ sta≈ rektorom HrekoKatoluc=ko[ Bohoslovs=ko[ Akademi[ y L=vovi. Y 1939 roci, kolu rozpo]alasj perwa radjns=ka okypacij Halu]unu, Andre√ Weptuc=ku√, bydy]u dosut= xvorum, poklopotavsj zazdalehid= v Rumi, qob ƒosufa Slipoho pruzna]ulu √oho koadΩtorom. Vidtak y hrydni 1939 roky z dozvoly Rumy Mutropolut Weptuc=ku√ razom iz qe dvoma ≈puskopamu ydiluv ƒosufy Slipomy ≈puskops=ki svj]ennj, pro jki qe vprodov^ 2 rokiv nixto ne znav, okrim vyz=koho kola lΩde√. I luwe pislj po]atky Dryho[ svitovo[ vi√nu, y 1942 roci, ofici√no povidomulu pro te, qo ƒosuf Slipu√ ≈ ≈puskopom i nastypnukom Mutropoluta Weptuc=koho, a v^e pislj smerti Weptuc=koho – 1 lustopada 1944 roky – vin ofici√no stav Mutropolutom Haluc=kum i o]oluv Cerkvy. Z arewtom 11 kvitnj 1945 roky rozpo]avsj novu√ etap ne luwe v biohrafi[ Mutropoluta Slipoho, ale √ y ^utti Cerkvu. Perwumu, xto ofici√no zvernyvsj na zaxust Mutropoluta ƒosufa Slipoho, byla hrypa francyz=kux naykovciv. Y 1960-ux rokax, pid ]as tak zvano[ ≤xolodno[ vi√nu" mi^ Radjns=kum SoΩzom i AmerukoΩ, Papa Ivan XXIII svo[m

5

5

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

avtorutetom namahavsj vtrytutusj v ci podi[ i prumurutu obudvi storonu. Y kinci 1962 roky Prezudent SWA Kennedi vidislav svoho duplomata Normana Kazensa na perehovoru do Xryqova y ci√ spravi, qob ne di√wlo do vubyxy jderno[ vi√nu. Sutyacij byla nadzvu]a√no napry^ena. Kazens, pered tum, jk po[xatu do Moskvu, za[xav do Rumy. V odni√ iz rozmov do n=oho zvernylusj predstavnuku Rums=ko[ kyri[ i zaputalu, ]u mih bu vin zatorknytu y rozmovi z Xryqovum temy zvil=nennj ƒosufa Slipoho. ƒwlosj pro te, qo v Rumi rozpo]una≈t=sj II Vatukans=ku√ Sobor – ce velu]ezne zibrannj vsi≈[ Katoluc=ko[ Cerkvu, na jku√ traduci√no zaproweni vsi [[ ≈puskopu. Proxannj bylo takum, qob Mutropolut ƒosuf Slipu√ tako^ mih prubytu jk Hlava HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu. Kezens zhady≈, qo vin mav 5-hodunny rozmovy z Xryqovum y Moskvi i zatorknyv temy zvil=nennj ƒosufa Slipoho, skazav, ]u ne mohlo b ce bytu znakom dobro[ voli zi storonu Radjns=koho SoΩzy, ]u znakom toho, qo v Radjns=komy SoΩzi tako^ ≈ svoboda virospovidannj, qob dozvolutu Mutropolutovi vzjtu y]ast= y II Vatukans=komy Sobori. Xryqov spo]atky byv dovoli nepruxul=nu√ do ci≈[ ide[, √oho ljkav, jk vin sam vuslovuvsj, ≤veluku√ smorid", jku√ z'jvut=sj, jkqo Mutropolut pru[de na Zaxid i po]ne rozpovidatu pro svi√ dosvid perebyvannj y radjns=kux taborax. A z inwo[ storonu, Xryqov navit= ne znav to]no, ]u Mutropolut qe ^uvu√.

Y hrydni 1962 roky – na po]atky 1963 roky pru√njlu riwennj zvil=nutu ƒosufa Slipoho ta dozvolutu √omy po[xatu do Rumy na II Vatukans=ku√ Sobor. ƒomy, qopravda, ne dozvolulu za[xatu do L=vova ]u vzahali v Ykra[ny. Sperwy √oho pruvezlu do Moskvu, vidhodyvalu, qob vin kraqe vuhljdav, a potim vidpravulu do Rumy. Mutropolutovi vdalosj qe v Moskvi y hoteli vusvjtutu svjqenuka Vasulj Velu]kovs=koho na ≈puskopa. Vin pere^uvav, qo mo^e bytu problema z nastypnuctvom, z ≈rarxi≈Ω v YHKC, namahavsj zabezpe]utu te, qob navit= y pidpil=ni√ Cerkvi zberehlasj tjhlist= ≈rarxi]no[ stryktyru. Vidomo tako^, qo ƒosuf Slipu√ ne xotiv vu[^d^atu do Rumy... I luwe vid]yttj poslyxy Papi Rums=komy sponykalo √oho vu[xatu do Vatukany. Cikavo, qo do kincj ^uttj vin ne zdav svoho radjns=koho pasporta, nadali vva^avsj hromadjnunom Radjns=koho SoΩzy. Spodivavsj na te, qo pru perwi√ nahodi √omy vdast=sj povernytusj do radjns=ko[ Ykra[nu, do svoho narody, ale ce bylo nemo^luvo. Tako^ byla duplomatu]na domovlenist= mi^ Kremlem i Vatukanom, qo ƒosuf Slipu√ ne byde rozpovidatu pro svi√ dosvid perebyvannj y taborax, pro metodu povod^ennj z v'jznjmu... I vin dotrumavsj c=oho slova. Zahalom, zberehlosj kil=ka vustypiv ƒosufa Slipoho na II Vatukans=komy Sobori, ale na√bil=w promovustum ≈ vustyp y ^ovtni 1963 roky. Todi Mutropolut vperwe vzjv y]ast= y zasidanni Sobory, i holovnoΩ temoΩ √oho vustypy byla idej Patrijrxaty dlj YHKC. Vin spo]atky zrobuv istoru]nu√ ekskyrs pro Hreko-Katoluc=ky Cerkvy, a potim poprosuv otciv Sobory, qob vonu nadalu YHKC Patrijrxal=nu√ statys. Ce√ vustyp mav wuroku√ vidhomin y toho]asni√ presi, cerkovni√ i necerkovni√. Nasturluvi sprobu dosjhnytu Patrijrxal=noho ystroΩ rozpo]alusj bluz=ko 1969 roky, kolu v^e po]alu ofici√no v dokymentax hovorutu pro potreby c=oho statysy z odnoho boky, a z inwoho – Sunod ≈puskopiv YHKC i ƒosuf Slipu√ napusalu kil=ka zvernen= do Papu Pavla VI z proxannjm nadatu YHKC statys Patrijrxaty.

6

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Y 1975 roci otec= Ivan Hrun=ox na Lityrhi[ vperwe nazvav todi v^e Verxovnoho Arxu≈puskopa ƒosufa Slipoho Patrijrxom YHKC. Vid 1975 roky ƒosuf Slipu√ pidpusy≈ dokymentu jk Patrijrx i kardunal. Slid tako^ zhadatu, qo √oho pidneslu do hidnosti kardunala v 1965 roci. ƒosuf Slipu√ vva^av, qo neobxidno ^utu patrijrxal=noΩ hidnistΩ, qob vona byla vuznana Rumom i inwumu Cerkvamu. Vin zastosovy≈ ne cerkovno-pravovu√, a istoru]nu√ arhyment, qo Cerkva spo]atky mysut= dozritu jk stryktyra do Patrijrxal=no[ hidnosti, po]atu vva^atu sebe CerkvoΩ Patrijrxal=noΩ, vidtak inwi vuznaΩt= [[ Patrijrxat. Vuxodj]u iz pevnoho istoru]noho konteksty, mo^na luwen= yjvutu sobi sutyaciΩ Mutropoluta ƒosufa Slipoho i √oho Cerkvu. Z odnoho boky, v Radjns=komy SoΩzi, de cj Cerkva ≈ zaboronena, ≈ nelehal=na, ≈ pereslidyvana, vona di≈ y pidpilli, ale nixto ne ≈ vpevnenu√, jkum byde [[ ma√bytn≈. Z inwoho boky – dryha ]astuna YHKC rozvuva≈t=sj v diaspori, tobto na riznux kontunentax – Pivni]na, Pivdenna Ameruka, Zaxidna ßvropa, Avstralij. Na cux kontunentax stvorΩΩt=sj svo[ hrekokatoluc=ki stryktyru. SpecufikoΩ tux stryktyr ≈ te, qo ƒosuf Slipu√ jk Hlava Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu ne mav dostatn=oho Ωrudu]noho prava vpluvy na nux. Zhidno z cerkovnum pravom vin ne mih bezposeredn=o pruzna]atu ≈puskopiv. Ci spravu znaxodulusj v kompetenci[ Rums=ko[ kyri[, i ce √oho nadzvu]a√no bolilo, tomy qo ce √oho pastva, na jky vin ne ma≈ bezposeredn=oho vpluvy. Ce byla odna iz pru]un, ]omy ƒosuf Slipu√ namahavsj dosjhnytu Patrijrxal=noho statysy. Vin bojvsj, qo z ]asom ykra[ns=ki hromadu bez centralizovanoho vpluvy Hlavu Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu mohlu dy^e wvudko asumilΩvatusj z tum seredovuqem, v jkomy vonu perebyvalu. Mutropolut dovhu√ ]as borovsj z tum, qob ne zaprovadulu Hruhorians=ku√ kalendar v ykra[ns=kux hromadax Pivni]no[ Ameruku. Vin dovhu√ ]as borovsj za movy, jkoΩ sly^at= Lityrhi[, vva^aΩ]u, qo mova ≈ va^luvum ]unnukom zbere^ennj vlasno[ identu]nosti, – i cerkovno[, i nacional=no[. Bahato ≈puskopiv,

znaΩ]u, qo ƒosuf Slipu√ ne ma≈ bezposeredn=oho Ωrudu]noho vpluvy na nux, mohlu zaprovad^yvatu svo[ osobluvi pravula y svo[x ≈parxijx. I ce, zvu]a√no, bolilo ƒosufa Slipoho. }astuna ≈rarxiv pidtrumyvalu √oho pohljdu, ale bylu √ taki, jki kazalu, qo mu mysumo realistu]no duvutusj na te, jka ≈ sutyacij. Ne vsi rozymiΩt= ykra[ns=ky movy, tomy, mo^luvo LityrhiΩ sly^utu anhli√s=koΩ. Vsj Ameruka svjtky≈ Rizdvo 25 hrydnj, ]omy mu ma≈mo svjtkyvatu 7 si]nj i tak dali. Tomy mu ne mo^emo duvutusj na prahnennj Patrijrxaty jk na jkis= osobusti ambici[ ƒosufa Slipoho. Ce bylo nadzvu]a√no kompleksne i skladne putannj. Vin duvuvsj na Cerkvy, na [[ rozvutok i na [[ ma√bytn≈. Vin vva^av, qo za dopomohoΩ Patrijrxal=noho statysy √omy i √oho nastypnukam vdast=sj zberehtu oci dva ster^ni – nacional=ny i cerkovny identu]nist=. Y tvorax ƒosufa Slipoho proste^y≈t=sj posti√na veluka tyrbota ne luwe pro Cerkvy, ale √ pro naciΩ. Dekolu va^ko rozdilutu ci dvi temu, tisno pov'jzani. Mutropolut nikolu ne hovoruv pro cerkovny identu]nist=, ne zhadyΩ]u nacional=no[. Vin zdi√snuv kil=ka podoro^e√ do Ameruku i do inwux kra[n, ale pislj 1975 roky, vidkolu vin po]av vukorustovyvatu tutyl Patrijrxa, taki vizutu bylu konfliktohennumu. ƒoho skriz= vitalu ykra[ns=ki hromadu jk Patrijrxa. Stvoruvsj patrijrxal=nu√ ryx svjqenukiv i murjn, jki pidtrumyvalu i na riznux rivnjx lobiΩvalu ce putannj. I tomy y Rums=ki√ kyri[ dy^e ]asto taki pasturs=ki vizutu vuklukalu pevni ypered^ennj, vonu bojlusj, qo ce√ patrijrxal=nu√ ryx byde nekontrol=ovanu√ i, mo^luvo, navit= pruzvede do vnytriwn=oho

7

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

podily y Cerkvi, ad^e bylu √ protuvnuku Patrijrxaty. Tomy v Rums=ki√ kyri[ dy^e obere^no stavulusj do takux vizutiv, xo], zvu]a√no, ykra[nci dy^e xotilu – dlj bahat=ox ce bylo podi≈Ω ^uttj – poba]utu Verxovnoho Arxu≈puskopa, jku√ byv 18 rokiv yv'jznenu√, na zaslanni. Ce byla vidoma istoru]na postat=, lΩdu dy^e rado √oho pru√malu na riznux kontunentax, ale z ohljdy na cerkovno-politu]ni podi[, ci vizutu vuklukalu poboΩvannj. Mutropolut ƒosuf Slipu√ mav dvi osnovni ide[. Z odnoho boky vin xotiv, qob √oho Cerkva stala povnocinnum y]asnukom ekymeni]noho dialohy. Tomy dosjhnennj Patrijrxal=noho statysy dlj YHKC bylo dy^e va^luvum y c=omy vumiri. Z dosjhnennjm Patrijrxal=noho statysy Cerkva otrumy≈ bil=we avtonomnux prav. Vin tako^ xotiv, abu √oho Cerkva stala svid]ennjm toho, qo mo^na ^utu y sopru]asti z Rumo- Katoluc=koΩ CerkvoΩ, ne vtra]aΩ]u svo≈[ vlasno[ cerkovno[ samobytnosti. Dlj ƒosufa Slipoho ce bylo nadzvu]a√no va^luvo. Vin stverd^yvav, qo ynij z Rumom ne pov'jzana z tum, qo Cerkva, jka vxodut= y sopru]astj z Rumo-Katoluc=koΩ CerkvoΩ, povunna qos= vidkunytu ]u vtratutu i luwe pidporjdkyvatusj Rumovi. Taka Cerkva mo^e zaluwatusj avtentu]noΩ, zberihaΩ]u svo[ traduci[, svoΩ dyxovnist= i svoΩ LityrhiΩ... Patrijrxat ≈ serednukom, jku√ mo^e dopomohtu y dialozi z pravoslavnumu Cerkvamu. Jkqo pravoslavna Cerkva poba]ut=, qo Hreko- Katoluc=ka Cerkva, bydy]u v ≈dnosti z Rumom, ne vtra]a≈ svo≈[ samobytnosti, to ce ≈ dy^e dobrum svid]ennjm dlj ekymeni]noho dialohy.

Z inwoho boky, vin naholowyvav na ekymenizmi my]enuctva jk na spil=nomy terpinni za Xrusta, jke zblu^y≈ nas, na vidminy vid akademi]noho ekymeni]noho dialohy. Vuxodj]u z vlasnoho visimnadcjturi]noho dosvidy, vin po]av pereosmuslΩvatu te, qo pere^uv, v osnovnomy pro ce svid]at= √oho spohadu, jki qe, na ^al=, ne opyblikovani. Powtovxom y pereosmuslenni pohljdiv ƒosufa Slipoho bylo napevno zaslannj, tam vin po]av muslutu hlobal=no i bahato ]oho pereosmusluv, i, zvu]a√no, II Vatukans=ku√ Sobor, jku√ pidtverduv pevny zminy akcentiv y bohoslovstvyvanni. Otci Sobory naholosulu, qo Cerkva rozvuva≈t=sj y mno^unnosti [[ form. Cerkva ne ≈ yniformi]na, ≈ rizni obrjdu, rizni traduci[, rizni sposobu osmuslennj bohoslovs=kux istun, i ≈dnist= Cerkvu zabezpe]y≈t=sj [[ mno^unnistΩ. Tomy y putanni Patrijrxaty YHKC v^e deqo zhodom ƒosuf Slipu√ posula≈t=sj same na riwennj II Vatukans=koho Sobory, zokrema na dokyment pro Sxidni Katoluc=ki Cerkvu, ka^y]u, qo v c=omy dokymenti zakladena mo^luvist= stvorennj novux patrijrxativ. Inwe – ce vwanyvannj svjtux, jki bylu odni≈Ω CerkvoΩ vuznani, a inwoΩ, navpaku, vva^alusj lΩd=mu kontroversi√numu. Y 30-ux rokax ƒosuf Slipu√ vva^av ce odni≈Ω z vahomux problem y dialozi mi^ pravoslavnumu i katolukamu. Y 1970 roci do ƒosufa Slipoho zvertaΩt=sj z Konhrehaci[ y spravax viru qodo mo^luvosti vwanyvannj pravoslavnoho svjtoho Hruhorij Palamu y Katoluc=ki√ Cerkvi, i vin da≈ pozutuvny vidpovid=. Ce byla lΩduna, jka ni]oho ne bojlasj, ni zovniwnix vuklukiv, syspil=nux, ni vnytriwnix, cerkovnux, vin tverdo stojv na dvox nohax, kolu byv y ]omys= perekonanu√. Vin do kincj dotrumyvavsj svo[x pozuci√ i nikolu ne zdavavsj. Same zavdjku c=omy stil=ku lΩde√ todi zarjdulosj enerhi≈Ω i nadali pracΩvatu dlj Ykra[nu. (za materialamu interv'Ω z otcemdoktorom Andri≈m Muxale√kom, durektorom Instutyty istori[ Cerkvu YKY, ≤L=vivs=ka hazeta") Narod stavuv ƒomy putannj: jk i qo robutu. }asom vuhljdalo tak, na]e [x Svjtist= mav rozv'jzatu vsi problemu. Jkos= vin hljnyv na vsix i skazav: ≤Ma≈te holovu, to dyma√te". Dyma√mo i di√mo jk hidna nacij v Bo^omy sviti. >

8

8

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

9

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

BLA¬ENNIWUƒ PATRIJRX LåBOMUR: ≤ZA KNJZJ VOLODUMURA BYLA ODNA CERKVA"
Za knjzj Volodumura byla odna Cerkva. I ]erez nawy lΩds=ky nemi] vona isny≈ s=ohodni v ]otur=ox hilkax. Ale, naholowyΩ, to ≈ odna Cerkva". Taky dymky vuslovuv Hlava YHKC Bla^enniwu√ LΩbomur v interv'Ω hazeti ≤Holos narody", qo vuxodut= y m.}ortkiv Ternopil=s=ko[ oblasti. Y vidpovid= na zaputannj hazetu pro perspektuvu ob'≈dnannj ykra[ns=kux hilok pravoslav'j y ßduny Pomisny Cerkvy Hlava YHKC zayva^uv, qo y vuriwenni c=oho putannj slid vraxovyvatu ykra[ns=ky sutyaciΩ i ba]utu √oho na daleko wurwomy foni: ≤Mu zna≈mo, qo ≈ 15 avtokefal=nux avtonomnux pravoslavnux cerkov y sviti rizno[ velu]unu. Ska^imo, Moskovs=ka – na√bil=wa ]usel=no, ≈ zna]no menwi. Ale y nawomy vupadky, kolu mu hovorumo pro odny pomisny Cerkvy v Ykra[ni, mu vidkluka≈mosj do nawo[ istori[, a nawa istorij ≈ davn=oΩ", – skazav Bla^enniwu√Patrijrx LΩbomur. PojsnΩΩ]u svoΩ pozuciΩ, Perwoi≈rarx Cerkvu zvernyvsj do vsim vidomo[ datu – 988 roky, kolu z dory]ennj rivnoapostol=noho knjzj Volodumura dlj todiwn=o[ Ku[vs=ko[ Rysi bylo yvedeno xrustujnstvo jk der^avny relihiΩ: ≤Mysumo pam'jtatu, qo Volodumur perwe xotiv ob'≈dnatu v^e veluky todi Ku[vs=ky der^avy pru pomo]i pohanstva. Vin navit= zburav y Ku≈vi riznux peryniv i inwux idoliv. Ale dy^e skoro perekonavsj, qo narid v^e toho ne pru√me! Doba pohanstva munylasj!, – naholosuv Bla^enniwu√ LΩbomur. – Za num stojla babynj Ol=ha – xrustujnka. Za num stojv knjz= Askol=d. Za num stojla istorij, jka sjhala dvox tusj] rokiv, kolu na terutori[ Ykra[nu, ne z nawo[ vunu, zahunyv my]enuc=koΩ smertΩ papa Klumenti√ I". Jk zayva^uv Bla^enniwu√, ≤xo]a mu i ka^emo: ≤tru pravoslavni i odna hreko-katoluc=ka", – ce ne ≈ pravul=no. ß odna Cerkva. Til=ku mu, lΩdu, [[ podilulu. I teper nam treba wykatu wljx do to[ pervisno[ spil=notu. Ale ne v to√ sposib, qob itu nazad. Mu mysumo wykatu nawo[ spil=no[ ≈dnostu, vuxodj]u iz nawux koreniv, ale duvlj]us= vpered: jk bu mu mohlu zna√tu spil=ny dorohy; jk bu mu mohlu zna√tu dorohy odun do odnoho", – skazav Hlava YHKC. ProhnozyΩ]u wljx do ≈dnosti, Perwoi≈rarx hreko-katolukiv zayva^uv, qo ≤lehko vono ne ide. Z riznux pru]un. Zna≈te – v^e sam podil Cerkvu, to ≈ trahedij. Lehko rozkolotu, ale dy^e trydno zliputu". Jk zazna]uv Hlava YHKC, ≤dexto ka^e, qo to vzahali fantazij, ytopij – dymatu pro jkys= odny Cerkvy v Ykra[ni. J tak ne dymaΩ. Treba til=ku dy^e c=oho xotitu. NaholowyΩ, dy^e xotitu. I todi podolatu samux sebe". Na dymky Bla^enniwoho LΩbomura, ≈dnosti nema≈, bo ≤mu ne mo^emo samux sebe podolatu. Mu vpura≈mos=, wyka≈mo opravdannj, ]omy mu ma≈mo bytu neob'≈dnani… I hovorj]u pro ßduny Pravoslavny Pomisny Cerkvy, nexa√ v^e navit= jkbu cux tru hilku zi√wlusj razom – to v^e byde kolosal=nu√ krok vpered. Ale mu nuni, meni zda≈t=sj, mysumo √tu malen=kumu kro]kamu. Potrowku, potrowku. Krok za krokom. Potrowku& I pru Bo^i√ pomo]i, ne za nawumu lΩds=kumu sulamu, ale pru Bo^i√ pomo]i – povertaΩ]us= nazad ]u vid stvorennj znovy otoho, qo bylo pervisno. I to ≈ cilkom mo^luvo", – skazav Hlava YHKC Bla^enniwu√ LΩbomur ]ortkivs=ki√ hazeti ≤Holos narody". Nahada≈mo, qo 12-14 lupnj Hlava YHKC Bla^enniwu√ LΩbomur perebyvav z dywpasturs=kum vizutom y }ortkovi, de vzjv y]ast= y svjtkyvannjx z nahodu 10-ri]]j vid ytvorennj By]ac=ko[ ≈parxi[ YHKC. Tako^ tumu dnjmu y }ortkovi vperwe vidbylosj zasidannj Mutropolu]oho Sunody YHKC. >

Slyxa√te radiopereda]y

Parafi[ Sv. Volodumura i Ol=hu
ko^noho vivtirka o hod. 8:00 ve]. iz radiostanci[ WSBC 1240 AM (na pivno]i) WCFJ 1470 AM (na pivdni) 10

10

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

}UM POVUNNA PRUKRAWATU SEBE XRUSTUJNKA
Kolu Reveka byla pruvedena slyhoΩ Avraama, qob statu ^inkoΩ Isaaka, zdaleky poba]uvwu svoho ma√bytn=oho ]olovika, vona ≤vzjla namitky i nakrulas=" (Byh. 24. 65). Taki ]esnotluvi ^inku pidkorjlu sercj ]olovikiv na cile ^uttj. Svo≈Ω ]ustotoΩ, skromnistΩ, sorom'jzluvistΩ, mov]aznistΩ, muloserdjm, spiv]yttjm, ni^nistΩ, dobrotoΩ, samopo^ertvoΩ zadlj inwux ^inka zdatna rozvunytu vusoki po]yttj krasu i moral=no[ doskonalosti v ]olovika, brativ, dite√, posly^utu dobrum prukladom dlj blu^nix. Ne daremno navit= na√bil=w prostakyvati i hrybi parybku z velukoΩ povahoΩ stavljt=sj do ≤nedotorkanux". Vsix svjtux ^inok prukrawalu taki ]esnotu i vid nux narod^yvalus= veluki lΩdu. Xrustujns=ka vira zrostula prekrasni kvitu nevunnosti. Ce divstvennuci, jki zberehlu svoΩ cnoty a^ do smerti. Svjtu√ ƒoan Zolotoystu√ prurivnΩ≈ divstvennucΩ (i po tily i po dywi) do soncj, vdovy – do misjcj, a zami^nix ^inok do zvizd, jki v riznux stypenjx zasjΩt= v Nebesnomy Carstvi. I jk zvizda vid zvizdu vidriznj≈t=sj v slavi, tak v riznomy stypeni prosij≈ i podry^^j v ma√bytn=omy ^utti, v zale^nosti vid √oho ]ustotu. Na√vuqo[ bohopodibnosti dosjhla Presvjta Diva Bohoroducj. Svjqenomy]enuk Ihnati√ Bohonosec= svid]ut=, qo ≤po {[ svjtosti v {[ zovniwnosti z'≈dnalas= anhel=s=ka pruroda z lΩds=koΩ". Bahato div]at i ^inok √wlu v pystelΩ, ysamitnΩvalus= y monasturjx, qob svo≈Ω krasoΩ ne spokywatu ]olovikiv. Podibnumu prukladamu perepovneni ^utt≈pusu i tvoru Svjtux. Virni Bohy v malomy, vonu zaluwulus= virnumu ƒomy i v velukomy – za viry Xrustovy pereterpilu myku. Ale, o hore! S=ohodniwni ≤xrustujnku" beryt= sobi za pruklad ne ^uttj svjtux Divuc= i ¬inok, a aboruhepok Afruku, Avstrali[ ta Indonezi[. Nawy Bat=kivquny Ykra[ny i vsΩ terutoriΩ Ku[vs=ko[ Rysi kolus= nazuvalu Svjta Rys=. A teper [[ peretvorulu v syspil=stvo ≤cuvilizovanux dukyniv". Odjh sly^ut= ^inci luwe dlj toho, qobu bil=w spokysluvo vustavutu svoΩ nahoty ]u pruxovatu dejki vadu tila. }omy Rys= nazuvalu SvjtoΩ? }u todi ne bylo hriwnukiv? Bylu. Ale idealom lΩde√ byla ≈vanhel=s=ka svjtist=. S=ohodniwni√ ideal, ≤zahal=nolΩds=ka kyl=tyra", – ce sposib ^uttj lΩde√, jki vtratulu viry v Boha. Ci lΩdu ypodibnulus= do tvarun, qo ne soromljt=sj svo≈[ nahotu i amoral=nux v]unkiv. S=ohodniwni nawi spivvit]uznuku maΩt= sebe za kyl=tyrnux lΩde√. Ale zamist= toho, qob nestu temnum narodam svitlo xrustujns=ko[ kyl=tyru, vonu namahaΩt=sj ]um skoriwe ≤skunytu z sebe pere^utku seredn=ovi]]j", ≤rozkripa]utusj", ≤vernytusj do pervozdanno[ prurodu". Vtim, qo vonu znaΩt= pro pervisni ]asu? Do hrixopadinnj perwux lΩde√ Adama i ßvu, tila [xni bylu bezsmertni, vil=ni vid xvorob, vtomu i vid hrixovnoho tilesnoho potjhy, qo vlastuve lΩds=komy tily teper (prp. Makari√ Veluku√). V bezposeredn=omy spilkyvanni z Bohom perwi lΩdu vid]yvalu veluke bla^enstvo. Ce vid]yttj ne mo^na porivnjtu z nijkum zemnum i vid n=oho tila [x sjjlu podibno, jk sjjlo tilo Mo√sej, kolu vin zi√wov z horu Suna√. Tomy ≤bylu obudvo≈ nahi, Adam i ^inka √oho, i ne studalus=" (Byt. 2, 25). Vusoty [x dyxovnoho stany mu mo^emo ]astkovo zrozymitu iz tvoriv i ^uttj svjtux Otciv, jki o]ustulu sebe retel=num i dovhotruvalum pokajnnjm, to]num vukonannjm Bo^ux zapovide√. Svjtu√ Sulyan Afons=ku√ puwe: ≤Xto boret=sj z pohanumu pomuslamu, to√ po svo[√ miri lΩbut= Boha... Xto peremih prustrasti, to√ v^e ne boret=sj, a til=ku pul=ny≈ sebe, qob ne popovnutu hrixa; y c=oho blahodat= bil=wa i vid]ytna. Ale xto vid]yva≈ blahodat= i v dywi, i v tili, to√ ]olovik doskonalu√ i, jkqo zbere^e cΩ blahodat=, to tilo √oho osvj]y≈t=sj i bydyt= moqi, jk... y velukux Svjtux... Xto perebyva≈ v ti√ miri, toho ne zvabut= lΩbov div]unu, jkoΩ nasolod^y≈t=sj ves= svit, tomy qo vid solodosti Bo^o[ lΩbovi dywa zabyva≈ pro vse zemne". ≤Dy^e pomuljΩt=sj, – puwe sv. Ihnati√ (Brjn]anunov), – pomuljΩt=sj na svoΩ pohubel= ti, jki pruznaΩt= tilesni po^adluvosti nevid'≈mnumu vlastuvostjmu lΩds=koho tila, a [x zadovolennj – prurodnoΩ neobxidnistΩ. Ni! LΩds=ke tilo znuzulos= do rivnj til tvarun z pru]unu hrixovnoho padinnj Tilesni po^adannj ≈ prurodnumu dlj ypavwo[ prurodu, jk vlastuvosti nedyhu xvoromy. Vonu protuprurodni lΩds=ki√ prurodi v tomy stani, v jkomy vona byla stvorena". Ci tilesni po^adannj lΩduna zdatna zahnyzdatu z Bo^oΩ dopomohoΩ, abo obme^utu me^eΩ dopystumoho v podry^^i.

11

11

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Svjtu√ ƒoan Zolotoystu√ v ≤Slovi pro divstvo" puwe, qo jkbu perwi lΩdu ne zhriwulu, Boh mih bu rozmno^utu lΩds=ku√ rid i bez tilesnoho ≈dnannj, jk rozmno^uv anheliv, rtvoruv ßvy toqo. Pislj toho, jk Adam i ßva skywtyvalu zaboronenoho plody, v nux zminulus= i dywa, i tilo. Y nux z'jvulasj tilesna ]ytluvist= i vonu po]alu soromutus= svo≈[ nahotu, tomy opojsalu sebe smokovnum lustjm. Potim Boh dav [m wkirjnu√ odjh. Ba]umo tyt, qo stud vlastuvu√ ko^ni√ psuxi]no normal=ni√ lΩduni. Ot^e, tu prukrawa≈w svo≈ luce i vustavlj≈w tilo na pokaz. Zna√, qo z toboΩ v serci s=ohodni bahato zhriwulo prelΩbodi√stvom, xo]a tilom z toboΩ v hrisi ne bylu. Tu zhybula s=ohodni bahato dyw, za jki Xrustos proluv SvoΩ Krov. Tu svo≈Ω ]ustotoΩ povunna qe √ ]olovika vberehtu vid amoral=nux ^inok, a tu s=ohodni dala pidstavu do blydy-rozpystu bahat=om ]olovikam. Tu stala prukladom dlj rozbeqennj div]atam, nedosvid]enum v ^utti, i vonu, duvlj]us= na tebe, bydyt= naslidyvatu tvo≈ bezstudstvo. ≤Ale hore ti√ lΩduni, ]erez jky pruxodut= spokysa" (k. 18. 7). ≤Tomy kraqe bylo b, jkbu √omy povisulu ^ornovu√ kamin= na wuΩ i kunylu √oho v more" (Mk. 9, 42). Kolu Jkiv, ≈puskop Nybi√s=ku√, odnoho razy proxoduv ]erez zystri]nu√ potik, tam dekil=ka divuc= z vusoko oholenumu nohamu, pralu odjh. Poba]uvwu nezvu]a√no odjhnenoho pystel=nuka, vonu ne posoromulusj ni √oho pova^noho vuhljdy, ni svo≈[ oholenosti. Vonu ne pokrulu svo[x holiv, a nahlo stojlu pered num i bezsoromno duvulusj na n=oho. Poba]uvwu taky bezsoromnist=, svjtu√ prohnivavsj i Boh vusywuv d^erelo, a bezstudnux divuc= pokarav raptovoΩ staristΩ: vonu zminulus=, a [x ]orne volossj na holovax odrazy posuvilo. Zi straxom div]ata vse ce rozpovilu potim lΩdjm y misti. Za proxannjm mewkanciv mista ]ydotvorec= povernyv vody do d^erela. Ale divuci ne pru√wlu do svjtoho z rozkajnnjm i vin ne vidminuv pokarannj. Os= jku√ veluku√ Bo^u√ hniv na bezstudnux ^inok. Kolu sv. Vasulij Velukoho prosulu provestu nayky Ωnum slyxa]am Afins=koho y]uluqa, vin dokladno vuklav [m pravula skromno[ zovniwn=o[ povedinku, znaΩ]u, qo dobroporjdnist= √de vid tila do dywi i blahoystri√ tila nadast= blahoystroΩ dywi. Div]una, qo odjha≈t=sj jk povij (do re]i, povi[ ne nava^yvalus= tak bezstudno odjhatus=),

postypovo di√de do rozbeqenosti vylu]nux ^inok. Moral=no rozklavwu ^inky, dujvol cilkom zavolodi≈ lΩdstvom: i teper, i v ma√bytn=omy. Xto svo≈Ω bohobojznΩ i blaho]estjm zasoromut= bezstudne oko, jkqo ne xrustujnka, jky ne til=ku vira, a sama ^ino]a pruroda zobov'jzy≈ berehtu podry^nΩ ]ustoty i virnist= ]olovikovi? Xto todi svo≈Ω terpeluvistΩ i ni^nistΩ yhamy≈ ^orstokist= i brytal=nist= svity? Xto zbere^e sime√ne vohnuqe? Y vs=omy, qo ne protuvut=sj Bohy, ≤^inku pidkorj√tesj svo[m ]olovikam, qob navit=, jkqo dejki ne virjt= slovy, [x pruvabulo bez slova povod^ennj ^inok, kolu poba]at= vawe ^uttj y ]ustoti i povazi. Xa√ vawa okrasa byde ne nazovni – zaplitannj volossj, nakladannj zolotux obry]ok ]u pruburannj v watu, ale v sereduni lΩds=koho sercj, v netlinni√ krasi dyxa, lahidnoho ta mov]aznoho; os=, qo mnohocinne pered Bohom" (1 Pt. 3, 1-4). Xrustujns=ki div]ata i ^inku! Dba√te ne til=ku pro krasy tila, jke ziv'jne, zotli≈ i stane po^uvoΩ ]erviv, a bil=we dba√te pro krasy dywi, qob podobatusj Hospody Bohy, i pislj zahal=noho voskresinnj i Strawnoho Sydy vam razom z voskreslumu ta prekrasnumu tilamu i dywamu spodobutusj vi]noho nebesnoho qastj! >

MOLUTVA ZA PROSLAVY SLYHU BO¬OHO PATRIJRXA ƒOSUFA ISPOVIDNUKA
Presvjta Tro√ce, slava i xvala Tobi za lasku ydileni PasturΩ Ykra[ns=ko[ Katoluc=ko[ Cerkvu, Slyzi Bo^omy ƒosufy Slipomy, i za te, qo v n=omy Tu dala nam svitlu√ zrazok nepoxutnostu y viri i hero√s=ko[ vutruvalostu oboroncj Tvo≈[ pereslidyvano[ Cerkvu i pravduvoho svidka rozp'jtoho Xrusta, vprodov^ 18 dovhux rokiv subirs=ko[ katorhu. }erez √oho zaslyhu i poserednuctvo, da√ nam suly √tu slidom za Xrustom xresnoΩ dorohoΩ i dopomo^u nam oder^atu lasky, jko[ dy^e potreby≈mo i pro jky s=ohodni proxa≈mo … (skazatu jky), qob cj vuprowena laska stala sponykoΩ pidnesennj na Prestolu Tvoho dobroho, sul=noho, virnoho suna tvo≈[ Cerkvu. Bo Tobi nale^ut= ysjka slava, ]est= i poklonennj, OtcΩ, i Suny, i Svjtomy Dyxovi, nuni i povsjk]as, i na viku vikiv. Amin=.

12

12

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

ßvhen Ivankiv

ßDUNUƒ NAW PORJTYNOK – BOH I RIDNA YKRA{NS+KA CERKVA
≤Xrustos dlj voli nas vuzvoluv. To^ sti√te v ni√ ta ne piddava√tesj znovy v jrmo nevoli!" Ap. Pavlo, Hal.5;1 Ykra[na znaxodut=sj s=ohodni spravdi v dy^e krutu]ni√ sutyaci[: holovoΩ der^avu stav vuslannuk Moskvu Viktor Jnykovu], jku√ totalitarnumu zasobamu pravlinnj vurazno prjmy≈ do likvidaci[ nawo[ der^avno[ syverennostu, samosti√nostu i stvorennj kolonijl=noho stany povno[ zale^nostu vid Moskvu. Ykra[na, na ^al=, ne zymila vprodov^ 19-ri]no[ nezale^nostu sformyvatu povnopravny, svidomy, politu]no zrily ykra[ns=ky naciΩ, jka stala b solidnoΩ pidvalunoΩ nawo[ der^avnostu. Ale na√bil=we zavelu nawi nadi[ ykra[ns=ki Cerkvu. Ykra[ns=ka der^ava dy^e potreby≈ ≈duno[ Ykra[ns=ko[ Pravoslavno[ Cerkvu, jka vuzvolula b nas z dyxovno[ nevoli ]y^ux, nepruxul=nux nam Cerkov nawux imperijlistu]nux sysidiv ta vulikyvala b poraneny dywy ykra[ns=koho narody. Ale tak ne stalosj! Ykra[ns=ki Pravoslavni Cerkvu qe √ s=ohodni ne mo^yt= po≈dnatusj, nadiΩt=sj na pomi] ]y^ux cerkovnux centriv, jki nas ne luwe ne po≈dnaΩt=, ale qe bil=we porozdilΩΩt=. A v^e na√bil=we roz]aryvala nas teper Ykra[ns=ka Hreko-Katoluc=ka Cerkva Halu]unu, cj slavna kolus= Cerkva Mutropoluta Andrej i Patrijrxa ƒosufa, jka v^e vid polovunu 19 stolittj stala sprav^n=oΩ nacional=noΩ Ykra[ns=koΩ CerkvoΩ, xo] dijla pid ]y^umu okypacijmu, avstri√s=koΩ i pol=s=koΩ, i nara^ena na veluki sprotuvu, perewkodu i pereslidyvannj zi storonu pol=s=kux rumo-katolukiv. Ale, nezva^aΩ]u na vsi ti trydnoqi, pru Bo^i√ dopomozi ta zavdjku revni√ praci nawoho ide√noho, hluboko viryΩ]oho i patriotu]noho dyxovenstva, nawa Cerkva peremohla vsi ti voro^i nastypu i vrjtyvala ne til=ku sebe, ale i haluc=ky vitky ykra[ns=koho narody vid cilkovuto[ dyxovno[ i nacional=no[ zahubeli. Blahorodnu√ vpluv ci≈[ Cerkvu powuruvsj ne luwe v Halu]uni, ale i pere√wov [[ me^i i pru]unuvsj te^ y veluki√ miri do nacional=noho vidrod^ennj Naddniprjnqunu, v jki√ cars=ku√ yrjd zaboronjv y^uvannj ykra[ns=ko[ movu. Tomy i Halu]una oder^ala nazvy ≤P'≈mont Ykra[nu". ¬orstoka moskovs=ko-komynistu]na nevolj, cilkovuta likvidacij Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu v 1946 roci, zavedennj moskovs=koho pravoslav'j bylo va^kum ydarom jk dlj Ykra[ns=ko[ Hreko-Katoluc=ko[ Cerkvu, tak i ciloho ykra[ns=koho narody. Dyxovne ponevolennj bylo qe bil=we nebezpe]num vid fizu]noho, bo mi^ lΩd=mu po]alo wurutusj balamytstvo, pojvljlusj rizni lo^ni ide[. Bahato nawux lΩde√ po]alo xodutu do pol=s=kux kost=oliv i postypovo latunizyvatusj ta pol=onizyvatusj. Zahal=no powurΩvavsj nepravul=nu√ pohljd sered narody, qo nawy Cerkvy zlikvidovano tomy, qo vona byla v ≈dnosti z Rums=kum Apostol=s=kum Prestolom, xo] ce byla veluka nepravda, bo i pol=s=ka RumoKatoluc=ka Cerkva, a tako^ i inwi RumoKatoluc=ki Cerkvu, qo perebyvalu pid komynistu]numu re^umamu, mohlu svobidno dijtu. Nawy Cerkvy zlikvidovano tomy, qo vona byla sprav^n=oΩ ykra[ns=koΩ. Ale lΩdu c=oho ne rozymilu i dymalu, qo [x pereslidyvalu za katoluc=ky viry. I ce pruvelo do vunuknennj v Halu]uni jkohos= dosi qe ne]yvanoho syperkatolucuzmy i hostrux konfliktiv mi^ hreko-katolukamu i pravoslavnumu. Vse ce dy^e vmilo vukorustovyvalu poljku v Ykra[ni dlj skriplennj svo[x vpluviv ta z velukoΩ wkodoΩ dlj nas. Ale Boh ma≈ svo[ pljnu. Pru√wov rozpad Sov≈ts=koho SoΩzy i vidrod^ennj Ykra[ns=ko[ der^avu. Nastala dobra nahoda dlj nas zvil=nutusj z ysix naslidkiv ]y^oho ponevolennj, statu na vlasni nohu, bytu soboΩ, po]atu dijtu jk sprav^ni vil=ni Bo^i ditu, hluboko viryΩ]i xrustujnu ta ide√ni, xarakterni, svidomi ykra[nci. Bahato nadi√ pokladalu mu todi na vidrod^eny, zvil=neny Ykra[ns=ky Hreko-Katoluc=ky Cerkvy, Cerkvy Mutropoluta Andrej i Patrijrxa ƒosufa, znany zi svoho ykra[ns=koho patriotuzmy, jk bahato dobra zrobula vona dlj ykra[ns=koho narody kolus=, pid ]y^umu voro^umu okypacijmu,

13

13

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

jk bahato bil=we mo^e vona zrobutu nawomy narodovi teper i dopomohtu tako^ i Ykra[ns=ki√ Pravoslavni√ Cerkvi statu soboΩ, teper y vlasni√ Ykra[ns=ki√ der^avi.Na ^al=, tak vono ne stalosj! Pravdopodibno, na dory]ennj Vatukany, nawa YHKC po]ala dijtu teper v dysi jkohos= vurazno antuykra[ns=koho katoluc=koho yniversalizmy, v jkomy nema≈ v^e miscj dlj ykra[ns=kux patriotu]nux ide√, dlj zaklukiv do zbere^ennj i plekannj ykra[ns=ko[ movu i kyl=tyru, lΩbovu ridnoho ykra[ns=koho narody, Ykra[ns=ko[ Cerkvu, zbere^ennj ykra[ns=ko[ der^avno[ nezale^nostu, a v^e osobluvo zaboroneno svjqenukam vuholowyvatu v cerkvax patriotu]ni propovidi. Zate na nawux sunodal=nux naradax ]asto pojvljΩt=sj zakluku do blu^]o[ spivpraci z poljkamu ne luwe v cerkovni√ diljnci, ale te^ politu]ni√, syspil=ni√ i vklΩ]atu tako^ i molod=, qob takum sposobom zmiwatu nas z poljkamu. Wkidluvi, nebezpe]ni naslidku takoho antuykra[ns=koho katoluc=koho ≤yniversalizmy" sposteriha≈mo v^e vsΩdu. Os= nedavno, qe pid ]as ≤spil=nux" sunodal=nux narad hreko-katoluc=kux i rumo-katoluc=kux ≈puskopiv, po]alu vidpravljtu ≤spil=ni" Sly^bu Bo^i z y]astΩ vsix ≈puskopiv: latuns=ky LityrhiΩ v rumo-katoluc=komy kost=oli, a vizanti√s=ky y hreko-katoluc=ki√ cerkvi. Teoretu]no ce ma≈ dovestu do stvorennj ≈duno[ katoluc=ko[ Cerkvu ≤dvox obrjdiv", a v di√snosti ce√ proces zaverwut=sj povnum zluttjm nawo[ YHKC z RumoKatoluc=koΩ CerkvoΩ. Pruhada√mo sobi, qo v ^ovtni 2007 roky pol=s=ku√ ≈puskop Mar'jn By]ek vurazno zajvuv na veb-konferenci[, qo nawa Cerkva ne ≈ nijkoΩ okremoΩ pomisnoΩ odunuceΩ, ≈ luwe obrjdovum varijntom odni≈[ katoluc=ko[ (tobto Rumo-Katoluc=ko[) Cerkvu v Ykra[ni. Tako^ nedavno pojvulasj v presi stattj LΩbomura Belej z nepru≈mnumu vistkamu pro nawy cerkovny sutyaciΩ na Zakarpatti ≤Zakarpats=ku√ kazys sui juris – vupadkovu√ anaxronizm ]u znarjddj antuykra[ns=ko[ polituku?" (≤Homin Ykra[nu", ]. 18. 11 travnj 2010 roky). Idet=sj pro te, qo Vatukan qe dali vva^a≈ nawy Zakarpats=ky Cerkvy okremoΩ CerkvoΩ sui juris, jka ne pidljha≈ provodovi Ykra[ns=ko[ HrekoKatoluc=ko[ Cerkvu. Ce ne ≈ qos= vupadkove, ]u pomulkove. Vse ce robut=sj pljnovo i docil=no, zhidno z priorutetamu Vatukans=ko[ ≤ostpolituku", qob nawy Cerkvy podilutu ta oslabutu. Avtor

puwe: ≤Vatukan takum ]unom abo ne vuzna≈ Zakarpattj ]astunoΩ Ykra[nu, abo ^ miscevux hreko-katolukiv ne vva^a≈ ykra[ncjmu. Tertium non datum". Inwum prukladom tako[ duskruminaci√no[, antuykra[ns=ko[ polituku Vatukany ≈ nawa cerkovna paradoksal=na di√snist= v takux katoluc=kux kra[nax, jk Italij, Espanij i Portyhalij. Bahato ykra[nciv pru[xalo tydu na pracΩ, ba^aΩt= zorhanizyvatu svo≈ cerkovne ^uttj, qob matu svo[ Bohosly^bu, svjtkyvatu svo[ svjta, rozvuvatu orhanizaci√ny dijl=nist= toqo. Do nux pru[xav z Ykra[nu naw vladuka, Preosvjqennu√ Dionisi√ Ljxovu], qob zaopikyvatusj numu i stvorutu naw ykra[ns=ku√ hreko-katoluc=ku√ ekzarxat. Ale Vatukan nijk ne xo]e na ce dozvolutu. Vladuka ne mo^e korustyvatusj svo[mu pravamu. Nawi lΩdu pidljhaΩt= rumokatoluc=kum ≈puskopam, [m hrozut= relihi√na i nacional=na asumiljcij. A Ykra[ni tak dy^e potribno svidomux, rozymnux, pidpru≈mluvux lΩde√. Ale Vatukanovi ce ba√dy^e. Tam probyΩt= dohodutu Moskvi i pol=s=kum rumo-katoluc=kum imperijlistam. Prut]y pro muloserdnoho Samarjnuna cilkovuto zihnorovano. A v^e verwkom ne luwe nawux cerkovnux anomali√ i paradoksiv, ale i nawoho nacional=noho ponu^ennj maΩt= bytu zapljnovani pol=s=kumu cerkovnukamu vro]usti svjtkyvannj y L=vovi y 2012 roci z y]astΩ papu z nahodu 600-littj perenesennj rumo-katoluc=ko[ stoluci z Halu]a do L=vova. Cj istoru]na podij vidbyvalasj v ^axluvux dlj ykra[nciv ]asax. Pislj za√njttj Halu]unu poljkamu po]alusj ^orstoki pereslidyvannj ykra[ns=koho narody i nawo[ ykra[ns=ko[ Cerkvu. Pol=s=ka RumoKatoluc=ka Cerkva po]ala dijtu na ykra[ns=kux zemljx ne jk sprav^nj Xrustova Cerkva dlj osvj]yvannj i vi]noho spasinnj bezsmertnux lΩds=kux dyw, ale dopomahala pol=s=komy yrjdovi v dyxovnomy ponevolenni i vunuqyvanni ykra[ns=koho narody i nawo[ svjto[ Cerkvu. Sprav^n≈ peklo na zemli nastalo dlj ykra[ns=koho narody pislj za√njttj Halu]unu pol=s=kum korolem Kazumurom 1340 roky. Mo^na b pusatu cili tomu pro vsi ti zlo]unu i straxittj. Tyt navedemo til=ku dejki podi[ zi storinok istori[ Ykra[ns=ko[ Cerkvu.

14

14

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

≤V 1375 roci bylu zabrani ma≈tku ykra[ns=ko[ haluc=ko[ mutropoli[ i peredani latuns=komy mutropolutovi. 1379 roky osad^eno latuns=ke ≈puskopstvo v Peremuwli... 1412 roky pol=s=ku√ korol= Jha√lo zaharbav y Peremuwli ykra[ns=ky katedry i podaryvav [[ latuns=kum ≈puskopam... Ot^e, na po]atky XV stolittj pol=s=ka latuns=ka mutropolij v Ykra[ni byla sformovana... byla stvorena z politu]noΩ metoΩ: znuqutu dyxovny tverdunΩ ykra[ns=koho narody – √oho Cerkvy... Dal=wi pljnu poljkiv poljhalu v tomy, qob ]erez latunizaciΩ spol=onizyvatu ykra[ns=ku√ narod, aneksyvatu ykra[ns=ki zemli ta zakriputu [x nazav^du, jk ]astuny Pol=qi..." (pidkreslennj nawe) – (O. Kost= Panas, Istorij Ykra[ns=ko[ Cerkvu, L=viv, 1992, st. Cikavo tako^, qo rumo-katoluc=ku√ arxu≈puskop M≈]uslav Mokwucki povidomuv 20 travnj pro ci pljnu vro]ustux svjtkyvan= 600-littj perenesennj ≈puskops=ko[ stoluci z Halu]a do L=vova z y]astΩ papu pid ]as I robo]o[ zystri]i vsix katoluc=kux ≈puskopiv Ykra[nu, 11 rumokatoluc=kux ≈puskopiv ta 16 hreko-katoluc=kux. Dy^e duvno, qo nawi vladuku nijk ne zareahyvalu na ce povidomlennj. A treba bylo skazatu, qo cj rumo-katoluc=ka ≤mutropolij" v Ykra[ni byla stvorena nezakonno vnaslidok politu]noho ponevolennj, riznux nasul=stv i pereslidyvan=. I qo 600-litnj istorij nijk ne yzakonΩ≈ c=oho akty i qo ykra[ns=ku√ L=viv nijk ne mo^na vva^atu jkums= holovnum pol=s=kum rumo-katoluc=kum centrom. I qo teper y vil=ni√ Ykra[ns=ki√ der^avi mu ≈ te^ hospodarjmu v nawi√ ykra[ns=ki√ Cerkvi, ot^e poljku ≈ til=ku hist=mu i povunni povodutusj jk hosti. I qo papa povunen y perwi√ miri vidvidatu v Ykra[ni holovny Ykra[ns=ky Cerkvy, a ne jkys= fiktuvny nezakonny rumo-katoluc=ky t. zv. ≤mutropoliΩ" (bo v Rumo-Katoluc=ki√ Cerkvi nema, vlastuvo, ≤mutropolutiv" i ≤mutropoli√"). Sered ysix tux anomali√ i duskruminaci√nux aktiv y nawomy cerkovnomy ^utti nijk ne mo^emo mov]atu, ale treba holosno protestyvatu i domahatus= spravedluvostu. Na ^al=, nawi vladuku mov]at= i toleryΩt= ce veluke zlo. Nawa Cerkva qoraz bil=we po]una≈ zatra]yvatu svoΩ induvidyal=nist=, pidmetnist= samobytnist=, zate pol=s=ka Rumo-Katoluc=ka Cerkva po]una≈ qoraz bil=we pereburatu inicijtuvy i provid v zahal=nocerkovnomy ^utti.

Ce stvorΩ≈ veluky nebezpeky ne luwe dlj nawo[ Cerkvu, ale tako^ dlj nawo[ Der^avu i nawoho ykra[ns=koho narody, jk sprav^n=o[ zrilo[ naci[. Tomy i ykra[ns=ki patriotu, jki orhanizyΩt= ryx v oboroni nawo[ Der^avu, povunni tako^ statu v oboroni ridno[ Ykra[ns=ko[ Cerkvu, bo bez Ykra[ns=ko[ Cerkvu ne byde Ykra[ns=ko[ Der^avu. Pruhada√mo sobi tako^ slova sv. Apostola Pavla v Poslanni do Halativ: ≤Xrustos dlj voli nas vuzvoluv. To^ sti√te v ni√ ta ne piddava√tesj znovy v jrmo nevoli". PracΩ√mo i mu v c=omy dysi, jk vil=ni Bo^i Ditu i svobodolΩbni ykra[nci, a Hospod= Boh nam dopomo^e y vil=ni√ Ykra[ni matu vil=ny Ykra[ns=ky Cerkvy. >
Himn dovir'j Ce odun z na√bil=w lΩbumux psalmiv. }ydovu√ psalom. Hidne poduvy zapevnennj Bo^o[ bezpeku dlj tux, xto viry≈ i dovirj≈t=sj Bohovi. }uta√te ce√ psalom ]asto.

PSALOM 90 Xto ^uve v pomo]i Vsevuwn=oho, pid krivleΩ Boha nebesnoho poselut=sj. Ska^e Hospodevi: Zastypnuk mi√ ≈s√ i prubi^uqe mo≈ – Boh mi√. I nadiΩsj na N=oho. Bo Vin vurjty≈ tebe vid siti lovcj i vid slova truvo^noho. Ple]uma Svo[mu tebe zakru≈ i pid krulamu ƒoho bydew nadijtusj. Jk zbroj, oto]ut= tebe istuna ƒoho, ne zljka≈wsj straxy ni]noho. Ni strilu, qo lita≈ yden=, ni maru, qo i v pit=mi blyka≈, ani napasti i bisa polydennoho. Vpade pobi] tebe tusj]a, i desjt= tusj] – pravory] tebe; do tebe ^ ne prubluzut=sj. Odnak, tu o]uma spohljnew i vidplaty hriwnukiv poba]uw. Bo Tu, Hospodu, ypovannj mo≈. Vsevuwn=oho poklav tu, jk prubi^uqe tvo≈. Ne pru√de do tebe zlo i rana ne dotorknet=sj tila tvoho. Bo anhelam Svo[m zapovist= pro tebe, qob xoronulu tebe na vsix pytjx tvo[x. Na rykax viz=myt= tebe, qob tu ]asom jespitknyv ob kamin= nohy tvoΩ. Na haspuda i vasuliska nastypuw, i potop]ew l=va i zmij. Bo na Mene vin ypovav, i vurjtyΩ √oho; pokruΩ √oho, bo piznav im'j Mo≈. Vizve do Mene, i po]yΩ √oho; z num j y skorbi, i vuzvolΩ √oho, i proslavlΩ √oho. Dovhum vikom obdaryΩ √oho i jvlΩ √omy spasennj Mo≈.

15

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

BOJHYZSTVO
Malo jkomy z nedolikiv vupalo na dolΩ stil=ku va^kux narikan= i zvunyva]en=, jk bojhyzstvy. }asom lehwe byva≈ skazatu pro sebe ≤j nehidnuk",ni^ vuznatu bil=w vidpovidaΩ]e di√snosti ≤bojhyz". Ne duvuna, bo bojhyzstvo ≈ ta rusa dywi, jky mu vuzna≈mo na√va^]e; ta i jk vidva^utusj na taky vidvertist=, jkqo same bojhyzstvom pojsnΩ≈t=sj nezdatnist= vuznatu svi√ nedolik... ad^e take vuznannj ljka≈! Z osobluvum spiv]yttjm do nezasly^eno pereslidyvanoho, rozpo]una≈mo mu vuv]ennj c=oho stany dywi. Bojhyzstvo ne mo^e oboronjtusj, tomy √oho v ys=omy mo^na zvunyvatutu. Ale qo vono take? Bojhyzstvo – ce pidkorennj straxovi: povnu√ kor] orhanizmy, jkomy skorΩ≈t=sj vsjku√ poryx dywi i ploti. Vsepronuknu√ kor] nahady≈ to√ peredsmertnu√, v moment, kolu dywa pokuda≈ tilo. Bojhyz ]erez svi√ strax zav^du, nena]e v momenti smerti, perebyva≈. Smert= num volodi≈, a vin – [√ skorj≈t=sj. Odnak slid zayva^utu, qo smert= ne na√hirwu√ volodar. }umalo lΩde√ skorjΩt=sj kydu menw mohytnim sulam – korusluvosti, apetuty, zazdrosti, zlosti, lestoqam toqo. Poryxu ^ bojhyza skorjΩt=sj pruvudy smerti, qo, ska^imo, v]unj≈ √oho trahi]num, xo]a √ ne nadto pruvabluvum. Bojhyzstvo po]atkovo vujvlj≈t=sj v neriwy]osti i nesmiluvosti, jki osobustist= vid]yva≈ vstypaΩ]u v kontakt iz zovniwnim svitom ]u zanyrΩΩ]us= v jkys= spil=ny spravy, po≈dnany spivpraceΩ iz inwumu lΩd=mu. Vid c=oho vunuka≈ nezdolannu√ potjh bojhyza do ysamitnennj; v n=oho qoraz sul=niw zrosta≈ potreba zaluwutus= naodunci, ykrutusj vid vs=oho zovniwn=oho. Tomy bojhyz ne konkyryvatume iz vidva^num, smiluvum, ne voΩvatume za ≤misce pid soncem", ne vidwtovxyvatume liktjmu slabkoho. Vin xovatumet=sj v tini, prunosj]u tuxo korust=, a jkqo √ ni, to v ko^nomy razi ne wkodutume. }erez namahannj ysamitnutusj, ]erez posti√ne vid]yttj zranennj oto]yΩ]um svitom, bojhyz zamuka≈t=sj v sobi. Zvuka≈ do mri√luvosti, oto]y≈ sebe knu^kamu, lahidnumu tvarunamu, pru≈mnumu kra≈vudamu i zatuwnumu miscjmu. Tam bojhyz rozvuva≈ vrod^eny ni^nist= i vrazluvist= svo≈[ dywi. Nedarma taku√ sposib ^uttj porod^y≈ natyru navduvovu^y vusokodyxovni, bahatohranni i cikavi. Jkqo bojhyzstvo, cj vrod^ena lahidnist= i sorom'jzluvist=, roziv'≈t=sj i vuzri≈, to navit= ysamitnennj i pasuvne spilkyvannj peresta≈ rjtyvatu bojhyza. Y vlasni√ samotnosti, v svo[x bezmovnux spivbesidnukax vin vid]yva≈ nejsny zahrozy svo≈my isnyvannΩ i, ne v sulax samoho sebe znosutu, naljkanu√ samotoΩ, de √oho ljka≈ navit= vidbutok vlasnoho oblu]]j, – vin vtika≈... Kydu? Qobu ytektu y svit zovniwni√, v xaos bez^alisnux obstavun, voro^ux oblu], potribna vidvaha – same te, qo ]oho dolj bojhyzy ne dala. Stanovuqe zda≈t=sj bezvuxidnum, poku bojhyz iz radistΩ ne zna√de ^adanoho spoki√noho miscj. Yprahnenum sxovuqem sta≈ svit, jku√ sam sobi bojhyz stvorΩ≈. Tyt vse vlawtovano tak, jk ba^ano ljkluvi√ natyri, qo ^axa≈t=sj vs=oho nevidomoho i brydnoho. Tyt, v tuxomy prutylky, stvorenomy vlasnumu zysulljmu, bojhyz znaxodut= blahodatne seredovuqe i porjtynok. Ce√ zatuwnu√ malen=ku√ svit pozbavlj≈ √oho vid potrebu straxaΩ]oho kroky y svit zovniwni√, zvil=nj≈ vid potrebu pidkorennj voro^um zakonam, ystojm, protu kotrux vin ne protesty≈, ni! ale jkux strawut=sj i jkum, ]erez svi√ strax, ne zdaten pidkorjtusj. Vlasnu√, malu√ svit, navpaku, stvorΩ≈t=sj num cilkom vidpovidno do √oho natyru i prahnen=, tomy vin ≈ nadzvu]a√no zry]num i intumnum. V c=omy vlasnomy sviti vin rjty≈t=sj vid ljkaΩ]o[ samotnosti. Ad^e teper vin volodi≈ ne til=ku nevidstypnum ≤j", ale svitom! Cilum svitom! Jkqo bojhyzy prutamanni qe √ prac=ovutist= i sxul=nist= zobra^atu svi√ svit v formax, qo mo^yt= statu vahomumu – a taka sxul=nist= ma≈ z'jvutusj, jkqo osoby bojhyzstvo hluboko pohlunylo: ad^e strawnyvato ^utu y prudymanomy sviti! Oto^, jkqo y bojhyza rozvunet=sj zdatnist= vidobra^atu svi√ svit, to velukomy zovniwn=omy svitovi mo^e raptom jvutusj veluku√ v]enu√, pus=mennuk, ridkisnu√ ma√ster svoho remesla, mydru√ muslutel= ]u yva^nu√ vuxovatel=, qo ]ytluvo stavut=sj do svo≈ridnosti dutunu. Ale nikolu veluku√ i wuroku√ svit ne zrozymi≈, zvidku v n=omy z'jvulusj ci nespodivani postati, jki vin mutt≈vo sobi prusvoΩ≈, na]e sam [x sotvoruv. A, prusvo[vwu, svit po]una≈ bez miru puwatusj soboΩ, ale mu z obyrennjm vidvernemosj vid vukrada]a ]y^ux nadban= i vosslavumo istunne d^erelo obdaryvannj – bojhyzstvo. >

16

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Do Sado]ka ≤Dzvino]ok" pruxodut= bahato dite√ jki maΩt= pru≈mnu√ ]as razom z dryzjmu. Zystri]aΩt=sj ko^noho vivtirka, ]etverha ta sybotu z 9-o[ ranky do 1-o[ p.p. v Ykra[ns=komy Kyl=tyrnomy Oseredky. Tyt vonu malΩΩt=, spivaΩt=, hovorjt= ta dry^n=o zabavljΩt=sj. Sado]ok ≤Dzvino]ok" pru√ma≈ dite√ vid 3 do 5 ro]kiv. Prosumo zvernytusj do v]utel=ku, pani Oksanu Petriv, na ]uslo telefony 773-322-8943 abo do Parafijl=no[ Kanceljri[ 312-829-5209 za informaci≈Ω.

17

17

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Jroslav Stex

DO 120-ri]]j ZASLY¬ENOHO DYWPASTURJ Z PEREMUQUNU – o. IVANA LEBEDOVU}A
Otec= Ivan Lebedovu] naroduvsj 2 veresnj 1890 roky v Hora√ci, na LΩba]ivquni v sim'[ Teodora √ Annu z rody Lebedovu]. Roduna cj ridkisna v Halu]uni, svo[m korinnjm sjhala mabyt= sxidn=o – ykra[ns=kux zemel=. Kolu vona sΩdu prumadryvala – nevidomo. V ko^nomy razi slidu [[ znaxodulus= v arxivax y Varwavi, ale nezva^aΩ]u na poxod^ennj, cj roduna, a osobluvo o. Ivan Lebedovu], zaslyhovy≈ na nawy zahal=nonacional=ny yvahy √ wany. Ce spravdi dy^e jskrava osobustist=, na ^al= ne dostatn=o vuv]ena √ vidoma v Ykra[ni. Jkos= tak yklada≈t=sj istorij ^uttj ykra[ns=koho narody protjhom vikiv, qo nezav^du mu spromo^ni vudobyvatu na jv tux, slavnux √ zasly^enux bydivnu]ux, qo zverwyΩt= netlinni soboru, ^uvopusciv, kompozutoriv, vo[niv, poetiv, pedahohiv i svjqennosly^uteliv. Istorij tusj]olitn=o[ borot=bu lΩde√ za svobody √ hidne ^uttj, ce naw holovnu√ fyndament byttj, pro jku√ mu povunni znatu. Istorij ne povunna bytu Terra Incognita: ce nawa vidpovidal=nist= pered naqadkamu, pered ma√bytnim. Tomy xulim nawi holovu pered velukumu zaslyhamu nawoho Ωviljta i prunahidno pizna√mo √oho dyx i epoxy ta bahatohranne ^uttj i povny posvjty praci, jka vpovnistΩ byla prusvj]ena Ykra[ni. Pam'jt= va^luva v konteksti podi√, qo zaverwyΩt=sj v istori[ narody. Nawum obov'jzkom ≈ pruhadatu spadko≈mstvo, jke mu otrumalu vid poperednix vuzna]nux postate√, a v tomy i vid o. Ivana Lebedovu]a. Naw Ωviljt zakin]uv po]atkovy wkoly v ridnomy seli, krim toho √oho v]uv dodatkovo rodu], y]utel= – Hruhori√ Lebedovu], jkoho pol=s=ki bandu 6 kvitnj 1945 roky zamordyvalu. Zhodom Ivan v]uvsj v Ykra[ns=ki√ der^avni√ ]olovi]i√ gimnazi[ v Peremuwli, jky yspiwno zakin]uv v 1910 roci. V^e jk gimnazust Ivan byv aktuvnum molodi^num dij]em. Zasnyvav vin y ridnomy seli Hora√ci sportuvne Tovarustvo ≤Si]", jke dijlo na statyti ≤Sokola". Do jkoho masovo hyrtyvalas= nawa molod=. Xlopci √ div]ata za√malusj sportom, a tako^ robulu vpravu na vi√s=kovu√ lad, pid provodom pidstarwun, jki sly^ulu y avstri√s=komy vi√s=ky. Sam Ivan byv tako^ odnum iz

peredovux sportsmeniv, vin z molodux rokiv za√mavsj sportom. Ale za rodunnoΩ traduci≈Ω vuriweno, qo Ivan ma≈ statu svjqenukom. Od^e pislj seredn=o[ wkolu postypuv vin na teolohi]ni stydi[. Tru roku stydiΩvav v Dyxovni√ Seminari[ y L=vovi, i ]etvertu√ rik y Peremuwli. Ci roku nav]annj pro√wlu √omy dy^e skoro. Ce byv 1914 rik, po]atok I-[ svitovo[ vi√nu – same todi proholoweno v Avstri√s=ki√ imperi[ zahal=ny mobilizaciΩ. Putomciv do vi√s=ka ne bralu, ale ]umalo svjqenukiv sly^ulo v armi[, vukonyΩ]u relihi√ny ta dopomi^ny misiΩ. Ale tyt slid pruhadatu, qo za pidstypnoΩ inicijtuvoΩ poljkiv, v tomy ]asi ma√^e ysix ykra[ns=kux svjqenukiv i svidomy intelihenciΩ v Dunivquni ta y veluki√ miri Peremuquni, Lemkivquni todi yv'jzneno. V Selus=kax zaarewtyvalu napered o. Teodora Savo√ky (ma√bytn=oho testj o. Ivana Lebedovu]a), vidtak dvox √oho starwux suniv, Romana i LΩbomura, a vkinci rewty rodunu, navit= dvo≈ malolitnix dite√. Zaskrupilu v'jznu]ni klΩ]i za svjqenukamu: z Lybno[ o. Kopustjns=kum Orestom, z Kins=koho o. Pere^ulom, z YlΩ]a o. Soltukevu]em Orestom, z Hlydna o. ¬ars=kum – dekanom, z Pavlokomu o. }a√kovs=kum, z Dobro[ Wljxets=ko[ o, Ha√dykevu]em ta in. Na miscjx zaluwulusj v cili√ okoluci – po livim boci Sjny

18

18

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

– o. Kaly^njc=ku√ Orest v Izdebkax, a po pravim boci o. Sikora Nukola√ v Dobri√ Rystukal=ni√. ¬orstoko povodulusj z yv'jznenumu, zaboronΩvano yv'jznenum navit= zi soboΩ provadutu rozmovy, moreno holodom. Odnak vi√na rozhorilasj, rosi√s=ki vi√s=ka nastypalu, front posyvavsj do peredy. Bahato svjqenukiv ta ykra[ns=ko[ intelehenci[ pid pretekstom moskvofil=stva bylo dodatkovo yv'jzneno i vuvezeno [x do tabory y Tal≈rhof. V tomy ]asi na cily }esaniwquny byv luw odun svjqenuk, v Daxnovi, o. åri√ }erkavs=ku√. Vsi inwi z riznux miscevoste√ bylu vuvezeni do Tal≈rhofy, abo inwux taboriv. V seli LΩblunci, qo nepodalik s. Hora√cj, za ]asiv rosi√s=ko[ okypaci[, paroxiΩ obnjv pravoslavnu√ svjqenuk. Dlj svj]en=, do jkux zholosulos= bil=we bohosloviv, todiwni√ Kapityl=nu√ Vikari√, o. mitrat Karol= Volowuns=ku√, zaprosuv Preosvjqenoho Hruhorij Xomuwuna zi Stanuslavova. Kincevi svj]ennj vidbylusj 5 hrydnj 1915 roky v katedri sv. Ivana Xrestutelj v Peremuwli. Pislj vusvj]ennj perwy dywpasturs=ky pracΩ o. Ivan vukonyvav v Sjnoci, de v]uv relihi[ y p'jt=ox wkolax. Z dnem 1 lustopada 1916 r. byv pruzna]enu√ na administratora do parafi[ Pavlokoma, Dunivs=koho dekanaty, povit Bereziv. Zvidtu v travni 1917 roky zholosuvsj na pol=ovoho dyxivnuka pru avstri√s=ki√ armi[ i byv prezna]enu√ do I-√ Armi[, qo znaxodulasj v Semuhorodi, v misti Marowvawarhel=. Tam jk svjqenuk spovidav i vidpravljv bohosly^ennj dlj poodunokux ]astun i za√matus= pidfrontovumu ]utal=njmu, tak zvanumu ≤Zol=datenha√m". Zhodom byv vidpravlenu√ na front na zminy o. Muxa√lovi Komarnuc=komy, katexutovi z Peremuwlj, jku√ vidi√wov z fronty. Rann=oΩ vesnoΩ 1918 roky, pere√wov do ≤fel=dsyperioraty" do Peremuwlj i pislj dvox tu^niv vuslano √oho dal=we na itali√s=ku√ front do 77ho polky pixotu, qo rekrytyvavsj z okoluc= Sambora, Drohobu]a ta Peremuwlj. V polky starwun ykra[nciv ma√^e ne bylo, a bylu ]exu, poljku, xorvatu, nimci √ inwi. Zblu^alas= tak zvana trunadcjta ofenzuva protu itali√civ. Bylo ce v travni 1918 roky. Na fronti bylo obmal= xar]iv. Vrewti nadi√wla 13-ta avstri√s=ka ofenzuva na itali√s=komy fronti. Bi√ byv zavzjtu√, ale y berezni 1919 r. o. Ivan byv zvil=nenu√ zi svo[x obov'jzkiv. }erez Viden= vin dista≈t=sj do Ykra[ns=koho yrjdy i √oho pruzna]eno do Stanislava, de stav polevum dyxovnukom I-ho Haluc=koho

Korpysy, jku√ v to√ ]as kvaturyvav v m. Redexovi. Pere√wov vin v YHA bo√ovu√ xrest i v lupni 1919 r. pere√wov z YHA za Zbry], v bo√ovux sytu]kax ]astuna v jki√ sly^uv o. Ivan di√wla do Vinnuci. Tam pere^uv svo≈ridne ≤prumurennj" z bol=wevuc=kumu zahonamu. Ale nezabarom pere√wov do 5-to[ Sokal=s=ko[ bruhadu pid komandyvannjm Mukolu Arkasa. Same ce√ polk y kvitni 1920 r. byv vukorustanu√ v protupol=s=ki√ borot=bi v okolucjx Lituna na Podilli. Kolu z inicijtuvu sotnuka ålijna Holovins=koho ta inwux byv ostato]no zirvanu√ ≤soΩz" z bol=wevukamu, todi ]astunu YHA po]alu ob'≈dnyvatusj z vi√s=kamu YNR. Na ^al= poljku ponad nawi holovu piwlu na zmovy z ]ervonoΩ MoskvoΩ i pidstypno po]alu rozzbroΩvatu ykra[ns=ki vi√s=kovi ]astunu i osad^yvatu [x v taborax polonenux. Y tomy periodi o. I. Lebedovu] zaxvoriv i zavdjku likarj Barvins=koho byv vidpyqenu√ na volΩ i povernyvsj z po]atky do Selus=k v Berezivs=ku√ povit, a zhodom pereprovaduvsj do s. Vi^omli bilj Sydovo[ Vuwni. PracΩΩ]u v cerkvax o. I. Lebedovu] rozkazyvav virnum pro borot=by i posvjty ykra[ns=koho vo[na. Osobluvumu bylu √oho propovidi, jki y virnux bydulu hluboki po]yttj. Hore spitkalo roduny – 11 ^ovtnj 1921 r. pru polohax do]ku Romu-Lidi[ pomerla Otcj dry^una Natalij. Cj trahi]ny smert= dry^unu o.I. Lebedovu] bolisno pere^uv. Y tomy ]asi vin pereprovad^y≈t=sj do Pavlokomu, a zvidsu v nedovzi, tobto z 1922-1944 rr. byv pruzna]enu√ na paroxa do m. Bir]a na Peremuquni. Svo≈Ω napolehluvoΩ praceΩ aktuvizyvav ykra[ns=ky dijl=nist= na tomy tereni. Z nablu^ennjm sov≈ts=koho fronty o. Ivan z do]koΩ podavsj na emihraciΩ. V 1948 r. do]ka pozna√omulasj z d-r M. Navroc=kum v Inzbryky i z num odry^ulasj. Razom roduna pere[xala do Filjdel=fi[, de o. Ivan po]av pracΩvatu v cerkvi sv. Mukolaj, a zhodom perenissj do cerkvu y Fort Suti ta }esab. Krim toho o. Ivan aktuvno vklΩ]uvsj v syspil=no-hromads=ky ta naykovy pracΩ v ykra[ns=kux orhanizacijx. Vin pracΩvav v NTW, y rysi ≤Za Ykra[ns=ku√ Patrijrxat", zemljctvi ≤Peremuquna" ta inwux ykra[ns=kux orhanizacijx. Ditu stvorΩvalu √omy dohidni ymovu praci. Vin po]av tvor]o pracΩvatu nad ykra[ns=koΩ tematukoΩ, doslid^yvatu relihi√no-nacional=ne
(Zakin]ennj na stor. 22)

19

19

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

Ko^no[ Nedili v 10-i√ rano

Katedral=na wkola sv. o. Mukolaj ≤74 roku vusoko[ jkosti nav]annj i vuxovannj" St. Nicholas Cathedral School “Excellence in Education more than 74 Years”

Katedral=na wkola sv. o. Mukolaj ≤Vkladannj kapitaly y ma√bytn≈ vawo[ dutunu" St. Nicholas Cathedral School “An Investment in your Child’s Future”

Registration Open For 2010-2011 • Call 773-384-7243 • 2200 W. Rice St. • Chicago, IL • www.stnicholascathedralschool.org

20

20

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

PO¬ERTVU
Nedil=ni zbirku
11.VII.2010 $ 1284.00 konvertamu $ 888.00 bez konvert $ 2172.00 razom $ 1122.00 konvertamu $ 836.00 bez konvert $ 1958.00 razom $ 1403.00 konvertamu $ 848.00 bez konvert $ 2251.00 razom $ 1422.00 konvertamu $ 944.00 bez konvert $ 2366.00 razom

15.00 – Brodu] B, Vil=]uns=ku√ åN, Halanuk RO, Herjvenko BH, Zvaru] K, Stadnuk IA; 10.00 – Balaban MO, Berezec=ku√ VM, BerezΩk ßO, Hyduma LS, Kluw M, Koval= NN, Kondruwun MV, Krav]yk VL, Kruvduk IM, o. Kruvokyl=s=ku√ OL, Kyxaruwun M, Matvi[v T, Muxa√luwun V, Myxa AA, Oharenko IN, Ol=xovu√ MO, Protunjk ƒK, Proxna H, Sav]yk åO, Steliha VO, Stril=]yk SM, Tel=vak VO, Jrmola B; 8.00 – Rewevs=ku√ RT;

18.VII.2010

7.00 – }a√kivs=ku√ Tß; 5.00 – Bo^uk åA, Vlasenko PD, Vasuluk TD, Duda IL, Docjk MP, ¬yk MI, Ivanulo MM, Kliw I, MartunΩk ßL, Mar]yk OM, Marcinkovs=ku√ ßR, Sem'jniv IL, Sen=ko V, Skomorox PM, Trojn A, Wkibera RN, Cumbala VO, }ornjk M, }y]yk M; 21.00 – menwumu po^ertvamu; 599.00 – bez konvert.

25.VII.2010

1.VIII.2010

7
Po^ertvu zlo^eni pid]as Xramovoho Praznuka 25.VII.2010
Pam'jtnuk Patrijrxovi ta Remont Ploqadu
1,000.00 – Kasa ≤Samopomi]"; 500.00 – Zvaru] S; 200.00 – Kramnu]ka ≤Symlinnj", Troqyk V; 100.00 – Bratstvo sv. Arx. Muxa[la, Harasovs=ka I, Dobrovol=s=ku√ MO, Mel=nuk AM, xor ≤Promete√", Sadkova S; 75.00 – Karavan OI; 50.00 – Babi√ O, Kalin VL, Matvi[v T, Savun O, Tel=vak I, Farion J.

7
Zbirka v cerkvi 25.VII.2010
Pam'jtnuk Patrijrxovi ta Remont Ploqadu
100.00 – Elijwevs=ku√ AV, Kyzu] åT, Lon]una VR, Tverdoxlib JO; 80.00 – Kylukivs=ku√ HT; 60.00 – Kopulciv VY; 50.00 – Bys=ko VS, Koverko OL, Kosa] M, Kosteluna LM, Kyljs åL, Nadzikevu] PL, Rydavs=ku√ OA, Sendyn= AM, Smuk RM; 40.00 – Bele√ I, Bila å, Ma√xer MM, Tyrwun I √ O, Waleva A; 33.00 – Bodnaryk BV; 30.00 – Daxnivs=ka R; 25.00 – Vunnu]enko M, Hon]arov VM, Dankevu] IZ, Dragan]yk I, Save]ko PT, Teljtuns=ku√ AL; 20.00 – Bilanu] S, Bybniv O, DzΩk O √ I, Il=]una M, Karavan OI, Il=]una Ka]or O, Karawevs=ka S, Kolodze√ AS, Kolom≈c= L, Kyl=matuc=ku√ VL, Lavriv P, Lotoc=ku√ åN, Marunec= ZA, Mywtyk AX, Nahornjk A, Overko IL, Pod=o BI, Sene]ko L, Skryps=ku√ MN, Skryps=ku√ PL, Slobodjn PA, Soxan= BN, Tel=vak I, Troqyk V, Fiqyk OL, Wev]uk L, Jrumovu] AH, Jrmola HL;

7
Zbirka v cerkvi 8.VIII.2010
Pam'jtnuk Patrijrxovi ta Remont Ploqadu
50.00 – Brodu] B, Kyzu] åT; 40.00 – Koverko OL; 30.00 – Karavan OI; 25.00 – Bodnar BL, Boz=o åO, Vunnu]enko M, Hon]arov VM, Mel=nuk AM, Nadzikevu] PL; 20.00 – Hruhor]yk N, Daxnivs=ka R, Ivanys= I, Il=]una M, Il=]una Ka]or O, Kolomu≈c= L, Kopulciv VY, Kylukivs=ku√ HT, Smuk RM; 11.00 – Bodnaryk BV;

21

21

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010
10.00 – Bila å, Bybniv O, Duka D, Dragan]yk I, Kluw M, Kokorydza K, Kondruwun MV, Kosa] M, Qerb'Ωk-Krucyn IV, Savka å, Skomorox M, Soxan= BN, Soxan= MI, Tom]yk I, Txoruk Olena, Fedak O, Fiqyk OL, Fol=varko IP, Xutra V, }yrma M, Jrowevu] MD; 5.00 – Bedka LM, Berezec=ku√ VM, Bo√ko PM, Bo^uk åA, Bruk N, Vasuluk TD, Vlasenko PD, Halanuk RO, Dankevu] IZ, Duda IL, Docjk MP, ¬yk MI, Kazanivs=ku√ OS, Karawevs=ka S, Kliw I, Koval= NN, Kyluk J, Kyxaruwun M, Labazevu] RR, Lywak JH, Malunka JH, MartunΩk ßL, Mikoljw S, Oharenko IN, Proxna H, Sendyn= AM, Sen]uwak Mß, Sen=ko V, Skomorox VE, Skomorox PM, Slobodjn PA, Sobewkevu] RH, Stadnuk IA, Teljtuns=ku√ AL, Tom]yk M, Txoruk Ol=ha, Xlopas= AN, Wva]yk M, }aban MO, }ornjk M, }y]yk M, Jrumovu] AH; 23.00 – menwumu po^ertvamu.

Seminari√nu√ Fond
15.00 – Bihyn Z.

Patrijrwu√ Sobor v Ku≈vi
50.00 – Wkrobyt IO.

Ykra[ns=ku√ Katoluc=ku√ Yniverustet
50.00 – Save]ko PT.

Z nahodu...
Pam'jtnuk Patrijrxovi ta Remont Ploqadu
330.00 – ƒast ƒ i Krovic=ka H z nahodu vin]annj. 200.00 – Vo√tuxiv VM z nahodu vin]annj don=ku Melani[ √ Andrij.

7
Zibrano v kanceljri[ do 23.VIII.2010
Pam'jtnuk Patrijrxovi ta Remont Ploqadu
900.00 – Bindas Masonry, Inc.; 125.00 – Pavers VH;

o
V pam'jt= ...
Pam'jtnuk Patrijrxovi
1000.00 – Wala√ MS v pam. bat=kiv Ivana √ Annu Kondruwuniv. 200.00 – Bihyn Z v pam. ]olovika Romana. 25.00 – Savun O v pam. Irenu Kamins=ko[.

100.00 – Bratstvo sv. Arx. Muxa[la, Stril=buc=ku√ O; 50.00 – Andrywko RN, }orna M, }ornjk M, }y]yk S, Weremeta L; 40.00 – Ryquc=ku√ OX; 25.00 – Mydra O; 20.00 – Dankevu] IZ.

Surotu v Ykra[ni
50.00 – Halibe√ TA v pam. Irenu Kamins=ko[

Ykra[ns=ku√ Katoluc=ku√ Yniverustet
20.00 – }u^uk M v pam. Irenu Kamins=ko[.

<DO 120-RI}}J … >
(Zakin]ennj iz stor. 19)

^uttj. Otec= Ivan ≈ avtorom ]uslennux state√ ta knu^ok. Vusta]ut= nazvatu √oho knuhy ≤Z marturolohi[ dyxovenstva Zaxidn=o[ Ykra[nu – materijlu do istori[", ≤Bir]una – stra^dal=na zemlj". Odnak do na√bil=w popyljrnux nale^ut= naykovodoslidnuc=ka knuha ≤Polevi dyxovnuku Ykra[ns=ko[ Haluc=ko[ Armi[", qo vu√wla drykom y Vinnipezi 1963 roky v jki√ viddzerkaleno velu]eznu√ vklad 38 kapeljniv, jki borolusj za volΩ Ykra[nu 1917-1921 rr. Otec= Ivan Lebedovu] nale^ut= do na√slavniwo[ kohortu nawux dywpasturiv, jki svo≈Ω nevtomnoΩ relihi√no-nacional=noΩ ]esnoΩ praceΩ, proslavljlu im'j Ykra[nu y wurokomy sviti. Pomer vin 24 ]ervnj 1981 r. y Filjdel=fi[ i tam byv poxoronenu√. Nexa√ cj stattj byde kutuceΩ kvitiv na mohuly slavnoho suna – Ykra[nu. >

Dlj yrjd^ennj vesil= ]u inwux pru√njt= i hostun prosumo zamovljtu

P A RAF I J L + N U ƒ K YL + T Y R N U ƒ OSEREDOK
2247 West Chicago Ave. • Tel: (773) 384-6400 email: uaculturalcenter@att.net

22

22

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010

<SVJTI LITYRHI{> (Zakin]ennj iz stor. 24)
Sybota, 18 veresnj 8 rano Rod za bl. pam. Jroslava Dukoho (10 ri]n) ( ) O Annu] za bl. pam. Antoniny, Muxa√luny, Ivana i Valentuny ( ) 9 rano Rod za bl. pam. MariΩ Bodnaryk (3 ri]n) ( ) I Kyzuk za bl. pam. årij Kyzuka (15 ri]n) ta MariΩ √ Muxa√la Sarabuniv ( ) O Xi] z rod za bl. pam. KsenΩ Xi] (20 ri]n) ( ) M Kolodi√ i ß Dydu] z rod za bl. pam. Zaxarij Kolodij (23 ri]n) ( ) S i X Kosa] za bl. pam. Vasulj ( ) Rod Kavka za bl. pam. Teofilj √ Mari[ Kavkiv ( ) IP Maksum]yk za bl. pam. Anny AbramΩk ( ) V Byrbela za bl. pam. Bohdana, Anny, Volodumura, MariΩ, Oleksij √ LeoniΩ ( ) MD Jrowevu] za bl. pam. Oleksandra √ Iruny ( ) ∫ M }ornjk za zdorov'j Ivana √ ParaskeviΩ Maksum]ykiv Na tu^den= vid 20 do 25 veresnj Ponedilok, 20 veresnj Rod za bl. pam. NataliΩ Lozuns=ky (30 ri]n) ( ) Rod Kalin za bl. pam. Ivana Fedunjka ( ) 6:30 ve]. Veluka Ve]irnj z Luti≈Ω Vivtorok, 21 veresnj RIDZVO PRESVJTO{ BOHORODUCI 8 rano BI Vrys=ku√ za bl. pam. Niny PavlΩk 10 rano Rod za bl. pam. Anny Hyb]ak 6:30 ve]. T Mel=nu]yk za bl. pam. Tetjny Re√narovu] Sereda, 22 veresnj B Kyl=ba za bl. pam. Ivana Hyluka ( ) }etver, 23 veresnj Rod AbramΩk za bl. pam. Volodumura Matkovs=koho ( ) MS Wala√ za bl. pam. Ivana Kondruwuna ( ) P'jtnucj, 24 veresnj S }y]yk za bl. pam. Stefana, MariΩ i Stefana ( ) I Kliw za dywi v ]ustuluqi P'jtnucj, 1 ^ovtnj Rod za bl. pam. Alena Xomu (40 den=) ( ) Rod za bl. pam. Oksany Cjpalo ( ) Sybota, 2 ^ovtnj 8 rano Rod Cjpalo √ Savun za bl. pam. Petra ( ) 9 rano VM Vo√tuxiv za bl. pam. Volodumura Kinalj ( ) 29-tu√ Viddil SYA za bl. pam. pomerwux ]lenkun= ( ) Sybota, 25 veresnj 8 rano VM Qerb'Ωk za bl. pam. Ivana Bodnaryka (40 den=) ( ) 9 rano å Savka za bl. pam. Romana (5 ri]n), MariΩ i Muxa√la ( ) M Horodus=ka za bl. pam. OlΩsΩ (16 ri]n) i ålijna (23 ri]n) Sem√onuku ( ) DƒA za bl. pam. Oresta (17 ri]n) ( ) Rod za bl. pam. Oleksandra Fariona (20 ri]n) ( ) AS Hrunevu] za bl. pam. MariΩ Nu^nuk ( ) Na tu^den= vid 27 do 2 ^ovtnj Ponedilok, 27 veresnj VOZDVU¬ENNJ }ESNOHO XRESTA 8 rano VM Qerb'Ωk za bl. pam. LΩbomury Oharenko 10 rano O Txoruk z rod za bl. pam. Bohdana-Petra 6:30 ve]. VR Lon]una za bl. pam. Bohdana Lon]uny Vivtorok, 28 veresnj M Slobodjn za bl. pam. NadiΩ Slobodjn (6 ri]n) ( ) ∫ AI Sybota za zdorov'j rodunu Sereda, 29 veresnj Rod AbramΩk za bl. pam. James Stavropoulos ( ) }etver, 30 veresnj I Kliw za bl. pam. ViktoriΩ (15 ri]n), Andrij, Bohdana i pro]ux ( ) Rod za bl. pam. LΩbomury Oharenko ( ) R Daxnivs=ka za bl. pam. Murona ( ) I Kliw za bl. pam. Oleny, Muxa√luny i pro]ux0 ( ) ∫ X Kosa] v namirenni Sofi[

KALENDAR PARAFI{
11-12 veresnj 19 veresnj 21 veresnj 27 veresnj 16-17 ^ovtnj Parafijl=nu√ Festun Holodomor Rizdvo Presv. Bohoroduci Vozdvu^ennj }esnoho Xrusta Svjto-Pokrovs=ku√ Praznuk

23

23

CERKOVNUƒ VISNUK – 5 VERESNJ 2010 YKRA{NS+KUƒ KATOLUC+KUƒ SOBOR SVJTUX VOLODUMURA I OL+HU V }IKAGO DYWPASTURI o. Oleh Kruvokyl=s=ku√
Rev. Oleh Kryvokulsky – Administrator 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-6805 email: romava@comcast.net

SVJTI LITYRHI{ (ko^noho ranky o hoduni 8:00)
Na tu^den= vid 6 do 11 veresnj Ponedilok, 6 veresnj DEN+ PRACI 10 rano Parafij za proslavy slyha Bo^oho Patrijrxa ƒosufa Slipoho Rod za bl. pam. NatalΩ Lozuns=ky, Jroslava √ Adrijna Komaruns=kux ( ) Vivtorok, 7 veresnj Rod za bl. pam. Borusa Savuna (10 ri]n) ( ) L i D }ykla za bl. pam. MariΩ }ykly ( ) M årevu] za bl. pam. Tomy √ SofiΩ Vorobciv ( ) P Weleme√ za bl. pam. MelaniΩ, Hruhorij, ParaskeviΩ, Ivana √ Iruny ( ) ∫ S Ystijnovs=ka za zdorov'j Stefani[ Ostap]yk Sereda, 8 veresnj DN Pasika za bl. pam. Ivana Hyluka ( ) L Weremeta za bl. pam. Oresta, Prokopa, StefaniΩ √ Marijna ( ) ∫ S Ystijnovs=ka za zdorov'j Valeri[ }u]ylu }etver, 9 veresnj K Kokorydza z rod za bl. pam. Volodumura (9 ri]n) ( ) I Kliw za dywi v ]ustuluqi ∫ Rod Skybjk za zdorov'j Viru Ivanuc=ko[ P'jtnucj, 10 veresnj N Jrem]yk za bl. pam. Stefana (40 den=) ( ) L Koltyn za bl. pam. Stefana, Antoniny, Omeljna, årij, Muxa√la, Anny, SofiΩ, Anny, åstuna √ TeodoziΩ ( ) ∫ I Bra≈n za zdorov'j Ivana √ Stefani[ Wala√ ta Gayle McCullough 6:30 ve]. Veluka Ve]irnj z Luti≈Ω Sybota, 11 veresnj YSIKNOVENNJ HOLOVU IVANA XRESTUTELJ 8 rano ∫ M }ornjk za zdorov'j Muxa√la, Svitlanu, Xrustunu, Maksuma, Moniku √ Danula Maksum 10 rano M Horodus=ka za bl. pam. åliΩ KostΩk (31 ri]n), Anny, Lyky, Kateruny, MariΩ, Dmutra i Stefana ∫ M Horodus=ka za zdorov'j ƒosufa, Iruny i Romana Basarabiv z rod. Na tu^den= vid 13 do 18 veresnj Ponedilok, 13 veresnj S Moquc za bl. pam. Lyky, Volodumura, Petra, FenΩ, MariΩ, Vasulj, Matrony, AnastaziΩ, Ivana, Oleny, Il=ka, Kateruny, ßvy, Ol=hy, MariΩ √ Romana ( ) I Kliw za dywi v ]ustuluqi Vivtorok, 14 veresnj M }ornjk za bl. pam. Vasulj }ornjka i Stefana Verbovoho ( ) L Wilk za bl. pam. Tetjny Re√narovu] ( ) Sereda, 15 veresnj S Moquc za bl. pam. Petra, FenΩ, MariΩ, åstuny, Vasulj, Anny, Pavliny, Volodumura, MariΩ √ Volodumura ( ) }etver, 16 veresnj L Rowkevu] za bl. pam. Volodumura Kluwa ( ) P'jtnucj, 17 veresnj M }ornjk za bl. pam. Petra, Kateruny, Muxa√la, Anheluny, Stefana √ Andrij ( ) ∫ Rod v namirenni LΩbomuru Lykoms=ko[

o. arxumandrut Ivan A. Krotec=
Rt. Rev. Archimandrite Ivan A. Krotec – Pastor Emeritus 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 455-0178 email: ikrotec@sbcglobal.net

o. Ihor Kowuk
Rev. Ihor Koshyk 2328 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (773) 276-1493 email: koshykihor@yahoo.com

o. Stepan KostΩk
Rev. Stepan Kostiuk 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (708) 583-9875 email: koshykihor@yahoo.com

PARAFIJL+NUƒ YRJD
Sts. Volodymyr & Olha Ukrainian Catholic Church 2245 W. Superior St. Chicago, IL 60612 Tel. (312) 829-5209 Fax: (312) 829-4113 email: stsvo@sbcglobal.net Parafijl=nu√ vid ponedilka do p'jtnuci – v syboty – vid hod. v nedilΩ – vid hod. Yrjd vidkrutu√ vid hod. 9 ranky do 5 po pol. 9 ranky do 12 v pol. 9 ranky do 1 po pol.

Y Parafijl=nomy Yrjdi mo^na polahodutu spravu re≈straci[, vplatu na rizni potrebu √ in.

SVJTI LITYRHI{
v nedili: 8:00, 9:30 i 11:30 ranky y svjta: 8:00 i 10:00 ranky ta 6:30 ve]ora v ponedilok – p'jtnuci: 8:00 vranci v syboty: 8 i 9 vranci Ve]irni v syboty o 5:00 ve]., a v nave]er'j svjt o 6:30 ve].

SOBOR SVJTUX VOLODUMURA I OL+HU
739 N. Oakley Blvd., Chicago, IL 60612 Telefon do avdutori[: (773) 276-3990

PARAFIJL+NUƒ OSEREDOK
2247 W. Chicago Ave. Chicago, IL 60622 Tel. (773) 384-6400 email: uaculturalcenter@att.net

YKRA{NS+KUƒ KATOLUC+KUƒ MISJ}NUK <CERKOVNUƒ VISNUK>
Vuda≈ parafij Svjtux Volodumura i Ol=hu v }ikago Sklad i dryk – aka S&C PO Box 52, Downers Grove, IL 60515-0052 (630) 964-4600 Fax: (630) 322-7922 email: semkiw@aol.com

(Zakin]ennj na stor. 23)

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful