UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS, GALATI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA : FINANTE SI BANCI

Student , Danaila Violeta GRUPA 1

1

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul îşi în deplineşte funcţiile şi rolul. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, precum şi în alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin intermediul sectorului public. Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ desfăşurarea anumitor activităţi. O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al lor. Instituţiile publice în sensul Legii 273/2006 privind finanţele publice cuprind „autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”. O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari. Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "non profit". Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului, ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private.

2

Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel: I. După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în : a) Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice şi instituţiile din subordinea lor directă. b) Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive. II. După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în: a) Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie. b) Instituţii publice fără personalitate juridică, unităţi ai căror conducători nu au calitate de ordonatori de credite. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau pe lângă instituţii cu personalitate juridică, nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc contabilitate proprie (grădiniţe, şcoli generale, dispensare medicale etc.) III. După nivelul ierarhic, instituţiile publice se grupează în: a) Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat) care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare aprobate unităţilor ierarhic inferioare. b) Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhic superioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii. IV. După regimul de finanţare, instituţiile publice pot fi : a) Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetele locale, după caz . Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice în corpul ordonatorilor principali de credite.

3

La partea de venituri întâlnim "alocaţii de la bugetul X", iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate după criteriul economic al clasificaţiei bugetare. În cazul în care aceste instituţii încasează venituri, acestea vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finanţate. b) Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul de stat din bugetele fondurilor speciale, sau din bugetele locale. Majoritatea instituţiilor publice se încadrează în această categorie. Subvenţiile primite (care apar la partea de venituri) vin în completarea veniturilor proprii obţinute din activităţile specifice desfăşurate. Ordonatorul de credite superior stabileşte cuantumul subvenţiei, dar nu şi destinaţia acesteia (cheltuieli materiale, cheltuieli de personal, etc.) Conducătorul instituţiei face defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subvenţii) pe categorii de cheltuieli, urmând ca bugetul să fie vizat de ordonatorul superior. c) Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii (autofinanţate). Sunt similare instituţiilor publice prezentate anterior, cu diferenţa că acestea nu beneficiază de nici o subvenţie de la ordonatorul superior de credite. Instituţia nu este autonomă câtă vreme este în subordinea unui ordonator de credite superior, iar bugetul propriu trebuie vizat de ordonatorul superior. d) Instituţii publice finanţate din credite externe sau fonduri nerambursabile. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile de care beneficiază instituţiile publice din ţara noastră vin, cel mai adesea, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi a veniturilor proprii ale instituţiilor respective. V. Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice este domeniul în care îşi manifestă autoritatea. Distingem, astfel: a) instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ: - Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul); - consiliile judeţene, consiliile locale. b) instituţii care acţionează în domeniul executiv: - Guvernul; - ministerele; - Banca Naţională a României; - prefecturile; - primăriile. c) instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc: - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

4

- Consiliul Superior al Magistraturii; - instanţele judecătoreşti; - tribunalele; - parchetele. 1.3. Categorii de instituţii publice O caracteristică a instituţiilor publice este faptul că ele produc bunurile publice care sunt distribuite în cea mai mare parte gratuit sau la preţuri care se regăsesc sub nivelul costurilor. Prin serviciile oferite de către instituţiile publice se urmăreşte asigurarea unor servicii către contribuabili care ar necesita costuri ridicate dacă ar fi produse de sectorul privat, precum şi asigurarea satisfacerii nevoilor sociale ale contribuabililor. Deoarece sunt axate pe furnizarea unor anumite bunuri publice, instituţiilor publice le este caracteristică specializarea, ele urmărind scopul pentru care funcţionează. Pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce-i revin, statul organizează o vastă reţea de instituţii cu scopul de a presta servicii publice în vederea satisfacerii interesului general al populaţiei. Prin intermediul acestor instituţii publice, statul desfăşoară acţiuni în diferite domenii, aşa cum rezultă ele din legile bugetare, astfel : I. Acţiuni privind serviciile publice generale desfăşurate de către autorităţile publice (administraţia prezidenţială, autorităţile legislative, autorităţile executive, autorităţile judecătoreşti, alte autorităţi). II. Acţiuni privind apărarea naţională III. Acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională. IV. Acţiuni social-culturale: 1. 2. 3. 4. 5. Învăţământ; Sănătate; Cultură şi religie; Sport şi tineret; Asistenţă socială.

V. Acţiuni de dezvoltare publică, locuinţe şi servicii: 1. 2. 3. Dezvoltare publică; Locuinţe; Protecţia mediului şi gospodărirea apelor.

5

VI. Acţiuni economice: 1. 2. 3. 4. Industrie; Agricultură şi silvicultură; Transporturi şi comunicaţii; Alte acţiuni economice .

VII. Alte acţiuni: 1. Cercetare ştiinţifică.

Conducătorii instituţiilor publice sunt ordonatori de credite bugetare. În funcţie de subordonarea instituţiei, conducătorul acesteia poate fi:
• • •

ordonator principal de credite; ordonator secundar; ordonator terţiar.

1. Ordonatorii principali de credite – sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice centrale, conducătorii instituţiilor publice autonome şi primarii. În categoria celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se includ, printre alţii, conducătorii Consiliului Legislativ, Curţii Constituţionale, Consiliului Concurenţei, SRI, SPP etc. Conducătorii instituţiilor publice autonome sunt conducătorii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale etc. Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. Astfel de situaţii se întâlnesc, de exemplu, la Camera Deputaţilor şi Senat. 2. Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz. Diferenţa dintre un ordonator secundar de credite şi unul terţiar este aceea că ordonatorul secundar mai are la rândul său ordonatori de credite în subordine. Deci, un ordonator terţiar de credite poate fi în subordinea directă a ordonatorului principal de credite (cazul cel mai frecvent întâlnit) sau în subordinea unui ordonator secundar de credite. Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora. Ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare, după reţinerea a

6

10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru; Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile acestora;. Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de: angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate; • realizarea veniturilor; • angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; • integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc; • organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; • organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; • organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; • organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.

Institutii in subordinea/coordonarea Guvernului
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Agentia Romana pentru Investitii Straine 7

Agentia Nationala pentru Sport Agentia Nationala Anti-Dopping Agentia pentru Strategii Guvernamentale Agentia Nationala pentru Romi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Autoritatea Nationala de Comunicatii Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Oficiul Registrul National al Informatiilor Secrete de Stat Oficiul Roman pentru Adoptii Oficiul National pentru Cultul Eroilor Comisia Nationala de Prognoza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului Inspectoratul de Stat in Constructii Institutul National de Statistica Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 Ministerul Afacerilor Externe Agentia Nationala de Control al Exporturilor - ANCEX Comisia Fulbright Institutul Diplomatic Roman Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni Redactia Publicatiilor pentru Strainatate Secretariatul Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (finantare) Secretariatul Asociatiei Internationale de Studii Sud-Est Europene (finantare) Secretariatul Casei Americii Latine (finantare) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Agentia Domeniile Statului Agentia Nationala de Consultanta Agricola Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproducere in Zootehnie Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura Autoritatea Hipica Nationala Institutul de Bioresurse Alimentare Regia Nationala a Padurilor Oficiul National al Viei si Vinului Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte produse Viniviticole Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor Ministerul Apararii

8

Colegiul National de Aparare Universitatea Nationala de Aparare Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala Regia Autonoma Compania Romana de Aviatie aRomaviaa Muzeul Militar National Biblioteca Militara Nationala Cercul Militar National Compania Nationala aRomtehnicaa Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii Societatea Nationala de Radiocomunicatii RADIOCOM S.A. Unitate de Management de Proiect aKnowledge-Based Economya Ministerul Culturii si Cultelor Administratia Fondului Cultural National ARTEXIM Biblioteca Nationala Centrul Cultural Sala Palatului Centrul Cultural Toplita Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene Centrul de Cultura Arcus Centrul de Cultura George Apostu Centrul European de Cultura Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Centrul National al Cinematografiei Centrul National al Dansului Centrul National de Arta Tinerime Romana Centrul National de Cultura al Romilor Editura Video Filarmonica George Enescu CIMEC - Institutul de Memorie Culturala Institutul National al Monumentelor Istorice Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc Institutul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania aElie Wiesela Oficiul National al Monumentelor Istorice Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor aRomaniafilma Studioul de Creatie Cinematografica Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

9

Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului Agentia Nationala pentru Locuinte Compania Nationala de Investitii C.N.I.S.A. Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala Agentia Nucleara Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat Biroul Roman de Metrologie Legala Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Agentia Romana pentru Conservarea Energiei Unitatea de Management a Proiectului UMP - inchideri de mine Unitatea de Management a Proiectului UMP - RSE - ANDZM Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) Palatul National al Copiilor din Bucuresti Corul National de Camera Madrigala Centrul National pentru Bursele de Studii in Strainatate Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic Oficiul National pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date ROEDUNET Federatia Sportului Scolar si Universitar Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Centrul pentru Formarea Continua in Limba Germana (C.F.C.L.G.) / Zentrum fŸr Lehrerfortbildung in deutscher Sprache Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica) Secretariatul National Roman al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra Regia Autonoma Editura Didactica si Pedagogica

10

Institutul de Stiinte ale Educatiei Centrul European UNESCO pentru Invatamantul Superior (CEPES) Centrul de Cercetari Biologice din Jibou Institutul Limbii Romane Institutul de Medicina Comparata (I.M.C.) Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica Autoritatea Nationala pentru Tineret Ministerul Internelor si Reformei Administrative Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Oficiul Roman pentru Imigrari Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala Inspectoratul de Aviatie Agentia Nationala Antidrog Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Institutul National de Administratie Agentia Nationala a Functionarilor Publici Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane Administratia Nationala a Rezervelor de Stat Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice Societatea Comerciala COMICEX S.A. Ministerul Justitiei Institutul National de Expertize Criminalistice Administratia Nationala a Penitenciarelor Oficiul National al Registrului Comertului Regia Autonoma Multiproducta Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Garda Nationala de Mediu Administratia Nationala de Meteorologiei Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea Administratia Nationala Apele Romane Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta Administratia Fondului pentru Mediu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale Inspectia Muncii Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului

11

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap Agentia Nationala pentru Protectia Familiei Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati Inspectia Sociala Ministerul pentru IMM, Comert, Turism Si Profesii Liberale Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Centrul National de Invatamant Turistic Centrul Roman pentru Promovarea Comertului Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Ministerul Sanatatii Publice Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti Compania Nationala Unifarma S.A. Bucuresti Societatea Comerciala Sanevit 2003 S.A. Bucuresti Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar Bucuresti Oficiul Tehnic De Dispozitive Medicale Bucuresti Ministerul Transporturilor Aeroclubul Romaniei Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare Agentia de Sanatate Publica a MT Scoala Superioara de Aviatie Civila Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara Autoritatea Navala Romana Autoritatea Feroviara Romana Autoritatea Rutiera Romana Casa Asigurarilor de Sanatate a MT Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane S.A. Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A. S.N. CFR Calatori S.A. S.N. CFR Marfa S.A. Societatea de Administrare Active Feroviare S.A. S.C. Metrorex S.A. Compania Nationala Aeroportul Henri Coanda Bucuresti S.A. Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Baneasa - Aurel Vlaicu S.A. S.N Aeroportul International M. Kogalniceanu S.A. S.N Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia S.A. Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA Regia Autonoma Autoritatea Aeronautica Civila Romana S.C Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM S.A. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta S.A. Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale Radionava S.A.

12

Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii FluvialeS.A. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. Regia Autonoma Registrul Auto Romana Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina S.C. Maritime Training Centre Television S.A. S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi S.A. S.C. Stard S.A. Fetesti S.C. Via Star S.A. Bucuresti Societatea Feroviara de Turism S.F.T. - CFR S.A.

13

• • •

http://www.presidency.ro/?_RID=htm&id=6&exp1=president www.parlamentulromaniei.ro www.guvernulromaniei.ro

▪ Drept administrativ şi administraţie publică ’’Suceava: Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2006 ▪ Mihail Constantin Eremia, Ierarhia actelor juridice cu putere normativă în sistemul de drept în România, în Revista de drept public nr.2/2001 ▪ Antonie Iorgovan, Regimul juridic al decretelor prezidenţiale şi al răspunderii Preşedintelui României pentru emiterea acestora, Revista de drept public nr.1/2005

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful