ELEMEN 1

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

ELEMEN 2

MEREKOD FAKTA SEJARAH

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 3 2009

BAGUNAN BERSEJARAH MUZIUM SUNGAI LEMBING

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah tingkatan tiga yang bertemakan bagunan bersejarah di Negara kita.

Terlebih dahulu , saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggitinggi penghargaan saya yang tidak terhingga kepada Pengetua Sekolah Menengah

Kebangsaan Abdul Rahman Talib, iaitu Puan Hajah Normah Bt Haji Abu Bakar yang telah banyak memberi sokongan sepanjang saya menjalankan kajian. Ribuan terima kasih diucapkan kepada En. Saravanan Murugan a/l Sri D Krishnan , guru sejarah saya kerana telah banyak memberi maklumat dan panduan untuk menjalankan kajian ini .

Saya juga ingin turut merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua ibubapa saya iaitu Encik Haji Abdul Halim bin Haji Mansor dan ibu saya iaitu Puan Hajah Ezizah binti Haji Hashim kerana telah memberi bantuan dari segi kewangan mahupun dorongan kepada saya.

Selain itu , saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun secara tidak langsung dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya iaitu Nurul Murshidah binti Johari, Nurul Zatil Athirah binti Karim dan Anis Syazwanie binti Wan Abdullah yang telah memberi galakkan dan kerjasama kepada saya untuk melaksanakan kajian ini . Mereka menjadi motivasi kepada saya .

OBJEKTIF KAJIAN
Melalui kajian ini,saya telah berkesempatan untuk memenuhi beberapa objektif kajian antaranya termasuklah :

Mengetahui lebih mendalam tentang bagunan bersejarah di neagara kita iaitu tentang Bagunan Muzium Sungai Lembing .Aspek-aspek yang dikaji merangkumi tentang latar belakang,nama lain bagi wau,cara membuatnya,dimain oleh generasi mana,dan lain -lain lagi.Oleh itu, saya dapat mengatahui tentang wau dengan lebih lanjut dan mendalam.

Dengan menjalankan kajian ini, saya dapat menambah pengetahuan saya tentang bagunan bersejarah di nergara kita. berpeluang memahami dan menghargai bagunan bersejarah yang terdapat di Negara kita iaitu bagunan Muzium Sungai Lembing yang dibina pada zaman dahulu hingga ke zaman yang serba moden ini dengan lebih terperinci ,terutamanya dari segi mengenali permainan,asal usul cara membuatnya dan cara bermain.

Saya juga berpeluang cara untuk mamahami tentang permainan tradisional kehidupan zaman nenek moyang kita dahulu,untuk mengekalkan keindahan permainan tradisional serta mewujudkan perpaduan antara satu sama lain.

Melalui kajian sejarah tempatan ini,saya juga dapat menguasai kemahiran mencari,mengumpul,dan menganalisis maklumat yang berkaitan dengan wau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful