IRÁCTICAS CULTURALLS

URßANAS
EL CON5UMO CULTURAL

LI consuno Io podonos onlondoi cono Ia acción a liavos do Ia cuaI
accodonos a salisfacoi nocosaiia o innocosaiianonlo un dosoo
lioIógico, sociaI o cuIluiaI, quo so da sionpio v cuando oxisla aIgo
quo so ofioco poi pailo do olios Ln laI nodida oI hocho do consunii
oslá doloininado poi Ias ofoilas do lionos, soivicios, ovonlos o
accionos dadas on un nodio sociaI v poi Ias posiliIidados quo
lononos do iospondoi a dichas ofoilas Lslas posiliIidados puodon
soi do lipo naloiiaI (dinoio o ospocios paia inloicanliai),
inloIocluaIos (capacidad do iacionaIizai, ponsai, discoinii) o
sonsilIos (capacidad do oxpoiinonlai doloininadas sonsacionos
anlo doloininadas cosas o hochos) Consunii, puos, inpIica
oxigoncias do un giado navoi o nonoi do dificuIlad, dopondiondo
doI oljolo do consuno

Los jóvonos colidiananonlo so onfionlan a opcionos do consuno,
unos nás quo olios, Io cuaI dopondo do Ias condicionos
sociooconónicas doI socloi sociaI on oI quo oslon innoisos, do Ios
inloiosos v oxpoclalivas gonoiadas on Ias ioIacionos con sus anigos,
conpañoios do osludio o on oI lialajo, do Ias piáclicas significalivas
quo Ios idonlifica v do Ias piovocacionos ocasionaIos, opoiadas on oI
inconscionlo, poi Ia avaIancha do inágonos dosliIadas poi nodios
nasivos do conunicación, viliinas, vaIIas pulIicilaiias v oI noicado
on loininos gonoiaIos

Iaia aIgunos os conliaI Io quo puodon consunii, paia olios os
nonos inpoilanlo, poio do una u olia foina lodos oslanos
onvuoIlos on nocanisnos v disposilivos do consuno, va soa paia
soliovivii v iospondoi a Ias nocosidados lioIógicas v sociaIos, paia
piopoicionainos Ia lianquiIidad do Ia inlogiación a Ias convoncionos
cuIluiaIos quo cIasifican nuoslios osliIos do vida v onloncos
nosliainos on un Iugai do Ia caiioia poi oI asconso sociaI o paia
jugai a soi nosolios nisnos, si os posilIo v gonoiai Ias condicionos
piopicias paia conocoi v apiondoi solio oI nundo

Toniondo on cuonla osla dofinición v pailiondo doI inloios poi
indagai on oI consuno cuIluiaI quo so da on Ios jóvonos do socloios
popuIaios do ModoIIín, onlondoionos poi consuno cuIluiaI Ia
acción do uliIizai o oxpoiinonlai lionos, soivicios, ovonlos o
accionos cuvas caiacloiíslicas conliiluvon, do nanoia diiocla o
indiiocla, a anpIiai o nodificai oI nundo do significacionos v
sonsiliIidados do quionos Ios consunon, os docii quo afoclan Ios
conlonidos con Ios cuaIos so iopiosonlan Ia ioaIidad v oI vaIoi quo
Ios dan a oslos, v Ias facuIlados do oxpoiinonlai oI guslo, Ias
sonsacionos v Ios afoclos solio aIgo, oslando oslos pioduclos on oI
naico do Ia infoinación, Ia conunicación, oI ailo v Ia inagon


Solio osla úIlina aIloinaliva ofiocida poi oI consuno nos inloiosa
piofundizai, on Ia poispocliva doI consuno cuIluiaI poi pailo do Ios
jóvonos Los jóvonos no sionpio IIogan aI consuno do nanoia
iiiacionaI quo no soIocciona o oslalIoco ciiloiios v quo sóIo pailo do
una sonsación do guslo v aliacción LI inloios poi accodoi a un lion,
soivicio o a un ovonlo do cuaIquioi naluiaIoza puodo soi pioduclo
do una Ialoi do dopuiación v iofinación doI guslo, dopondiondo,
cono anolálanos, do Ias ciicunslancias quo oI onloino piofiguia v
do Ia voIunlad poi foilaIocoi una aclilud do lúsquoda poi pailo do
cada individuo

Nos inloiosa ospociaInonlo oslo lipo do consuno poi su inpoilancia
on Ia configuiación doI conocinionlo, do Ias acliludos do Ios jóvonos
iospoclo do su nundo coicano v poi Ia ioIación lan osliocha quo Ios
jóvonos oslalIocon con cada uno do Ios pioduclos ofiocidos on oslo
lipo do consuno


LO5 OÍDO5 Y LA PIEL A DI5PO5ICIÕN DE LA MÚ5ICA

Iaia Ios jóvonos Ia núsica consliluvo un hocho nuv ospociaI on
lodos Ios nononlos do su vida La núsica liono Ia capacidad do
iogaIainos viajos cada voz quo Ia oscuchanos Con Ia núsica Ias
fionloias so difuninan v Ia iguaIdad so haco posilIo Con oIIa so
viaja poi conlinonlos, puolIos v cuIluias divoisas v poi oIIa
conoconos quo puodo pasai on olios paísos Nos poloncia Ia
sonsiliIidad v Ia nuIlipIica on innunoialIos foinas o inlonsidados
Nos alio Ia inaginación v nos poinilo fIolai on un ospacio do
coIoios coIocados on nuoslias nanos paia pinlai con oI sonlinionlo
nuoslios dosoos LI coiolio funciona conpIolo on oI inloicanlio
soguio onlio sus honisfoiios La núsica so asionla on Ios nás
piofundos iocuoidos quo on súlilos lionpos ioapaiocon paia conlai
nuoslia hisloiia

Ioio adonás do poiniliinos oI ciocinionlo do nuoslia sonsiliIidad,
Ia núsica on nuchas do sus oxpiosionos nos aIinonla do
inloipiolacionos quo nos avudan a conpiondoi nojoi nuoslio
onloino, a onconliaiIo iospuosla a hochos dosafianlos v a oxpIicai, a
vocos con piofundidad v a vocos con vaguodad, siluacionos do
oxliono v oxcoso La núsica puos so consliluvo on una oxpoiioncia
sonsilIo quo ojoicila oI ponsanionlo Ioio oslo no so da sin una Ialoi
doI oscucha, quo puodo codoi aI podoi adoinocodoi v
lianquiIizadoi doI guslo iopioducido v asiniIado v onloncos hacoi
do osla oxpoiioncia una opoilunidad paia Ia poioza, oI lodio v Ia
honogonización DanioI os un jovon a quion gusla Ia núsica nolaI,
v solio oI iock acluaI oxpiosa una ciílica,


quo si lion os cioila on oI conloxlo do Ia ofoila iadiaI, osla ciílica no
oslaiía ioconociondo Ias accionos quo acluaInonlo dosaiioIIan
nuchos giupos nusicaIos do iock on oI nundo on loino a Ia
invosligación v Ia oxpoiinonlación do nuovos sonidos v fusionos,
oslo puodo oxpIicaiso poi Ias pocas faciIidados quo so lionon paia
accodoi a oslos pioduclos no conoiciaIos v lanlion poiquo no so
oslalIocon Ias ioIacionos piopicias paia lonoi Ia opoilunidad do
conocoi dicha núsica Do ahí Ia inpoilancia do quo so sociaIicon
olias posiliIidados do conocinionlo do Ia núsica iock, quo nuchos
va conocon, onlio Ios jóvonos doI laiiio Dico DanioI :

¨La núsica nolaI lo adionaIiza, lo dosahoga o cuando
nocosilas áninos lo da áninos, lo IIona do onoigía oI ospíiilu
() LI iock do ahoia no lo loca oI aIna, no lo dico nada, poi
oso os quo piofioio andai con nis casolos¨

Lns mcdIns µara aµrchcndcr !a músIca

Lxislon lios nodios piincipaIos a liavos do Ios cuaIos so puodo
accodoi aI consuno do Ia núsica : Ia iadio, Ios inloicanlios onlio
anigos do núsica poco o nada conoiciaIizada v Ia conpia do
pioduclos nusicaIos on Ios aInaconos do Ia ciudad A Ia iadio
gonoiaInonlo so puodo accodoi, Ios inloicanlios so dan on cíicuIos
do jóvonos quo piofioion doloininada núsica v son nás lion pocos,
adonás do quo lanlion so ioquioio do iocuisos nonolaiios v Ia
conpia do pioduclos nusicaIos os nás iosliingida paia Ios jóvonos
do socloios popuIaios Iudioianos docii quo oI accoso a Ia núsica
poi pailo do Ios jóvonos so da ospociaInonlo a liavos do Ia iadio
Lslo significa quo dopondiondo do Ias oslialogias do noicado quo so
quioian dosaiioIIai on Ias onpiosas do iadio Ios jóvonos oscuchan
una u olia núsica, conocon unos u olios canlanlos v apiondon do Ia
núsica do unos u olios paísos

Do osla nanoia oI conocinionlo nusicaI poi pailo do Ios jóvonos
liono un gian olslácuIo paia dosaiioIIaiso Adonás, oI hocho do quo
Ios jóvonos piofioian cioila núsica quo so liansnilo v pionuovo poi
Ia iadio no quioio docii quo conozcan do sus dosaiioIIos
pailicuIaios Iodiía dociiso quo oI consuno do Ia núsica on Ios
cíicuIos juvoniIos so da lásicanonlo a pailii do Ios guslos v
aliaccionos piovocadas poi Ia iosliingida ofoila nusicaI do Ia iadio
Ls puos un cíicuIo vicioso dondo oI onpiosaiio v pionoloi do Ia
onisoia Ianza un pioduclo nusicaI, cioa oI guslo on Ios jóvonos
quionos aI consunii ioafiinan Ia oslialogia do Ia onisoia LI jovon
oslaiá supodilado a Io quo oI nodio ofiozca v son pocos Ios jóvonos
quo lonan Ia inicialiva do piofundizaion oI gonoio nusicaI do su piofoioncia v do anpIiai Ias poispoclivas
do consuno hacia olios gonoios nusicaIos o a olias nanifoslacionos
do Ia núsica piofoiida Los guslos nusicaIos do Ios jóvonos oslán
nuv iosliingidos a Ia ofoila iadiaI Nos dico ßoaliiz :

¨a ni no gusla Ia núsica saIsa, disco, iap, do loda Ia núsica
oscucho La quo nás no gusla os Ia núsica disco Lscucho
Voiaciuz, CiislaI quo os Cios Ovoi, (ccnoinacicn dc dis|in|cs
gcncrcs nusica|cs) Lnoigía, Radio Acliva, La Moga Tongo
núsica discoloquoia, do ßon Iovi, MichaoI Iackson, Maná,
ViIna IaIna v Ioiiv Rivoia¨

v LIsa nos cuonla quo onisoias o núsica oscucha ioguIainonlo :

¨Toda cIaso do núsica no gusla, on Ias hoias do Ia nañana
oscucho Ia voz do CoIonlia Ln Ia nocho cuando no voo TV
oscucho núsica laiIalIo, OIínpica Lsloioo Tongo núsica do
Lios Ranazolli, AIojandia Cuznán, Viconlo Ioinándoz quo
no gusla nucho, Loonaido Ialio, laIIonalos, núsica vioja
Un canlanlo on ospociaI ßon Iovi no fascina Tongo loda Ia
coIocción do oI Yo osluvo on oI concioilo do oI oI año pasado
on ßogolá Viconlo Ioinándoz on sogundo Iugai¨

Iuan IoIipo so iofioio a Ia núsica quo oscucha con su giupo do
anigos, aI iododoi do jóvonos onlio v años, quo so ioúnon
ioguIainonlo v oI cuaI consliluvo su ospacio do anislados nás
coicano :

¨Lscuchanos núsica saIsa, anoiicana : iap, laIadas, cancionos
nuovas, iock on ospañoI, agiupacionos cono okinosvs v
kiakon, onisoias cono Voiaciuz, Radioacliva v Lalina
Lsloioo¨

Vonos puos quo oI guslo nusicaI do una significaliva polIación do
jóvonos oslá iofoiido a Io quo so puodo oscuchai on Ia iadio, no
significa quo oslo soa nogalivo do poi sí Lo quo so quioio iosoñai os
quo Ias onisoias do núsica nás conoiciaIos pocas vocos inlogian a
sus piogianacionos ospacios do ciílica nusicaI v poi pailo do Ios
jóvonos pocas vocos so lonan inicialivas paia conocoi nás solio su
núsica, inpIicando quo Ias condicionos on quo opoia oslo nodio
nasivo do conunicación so convioilan on un olslácuIo paia quo Ios
jóvonos no accodan a olias aIloinalivas nusicaIos con navoi caIidad
v ovoIución

Do acuoido a Ia núsica quo so oscucho, Ia oxpoiioncia sonsilIo os
nás o nonos conpIoja, nás o nonos inlonsa, so alio a olias foinas
do apiociai Ios sonidos paiaioIacionaiIos con Ias vivoncias colidianas v poinilo piolIonalizai o
ioducii Ios conlonidos liansnilidos quo a vocos so uliIizan paia
inloipiolai oI onloino pailicuIai on oI quo cada individuo halila La
núsica poinilo liansfoioncias do Ia suljolividad a olias condicionos
nás oxigonlos o nás sinpIificanlos do Ia sonsiliIidad Tanlion os
cioilo quo aunquo Ios guslos nusicaIos nuchas vocos so iosliinjan a
uno u olio gonoio v donlio do oslo a Io nás conoiciaI, oslos
poinilon quo so vava lojiondo Ia hisloiia do Ios sujolos v Ias
sociodados con nalicos v oIoios pailicuIaios, con osconaiios,
oxpoiioncias v anocdolas quo so consliluvon on Ia nonoiia cuIluiaI
Lo quo no olsla paia iocaIcai Ia inpoilancia do Ia divoisificación o
piofundización do Ios guslos nusicaIos on una sociodad
doloininada

Ln oslo sonlido, onconlianos quo Ios jóvonos apasionados poi aIgún
gonoio nusicaI on ospocífico luscan poi nuchos nodios accodoi a
Ias divoisas piopuoslas nusicaIos quo no so oscuchan poi Ia iadio,
paia Io cuaI oslalIocon conlaclos con jóvonos o poisonas do olios
socloios do Ia ciudad o do olios paísos, conpian iovislas o
docunonlos paia infoinaiso solio Ios nuovos iilnos, Ia ovoIución
nusicaI doI gonoio, Ios ailislas v Ias nuovas piopuoslas, alion
ospacios onlio sus anigos paia disculii v conpailii infoinación,
oslán aI lanlo do Ias nolicias ioIacionadas con Ia núsica do su guslo
v adquioion capacidad ciílica fionlo a Ias nanifoslacionos quo van
suigiondo cono aIloinalivas AIgunos jóvonos osciilon sus
ponsanionlos v sonsacionos do Ia núsica quo nás Ios gusla, olios
hacon cuadoinos con nolas lonadas do ailícuIos do iovislas o pionsa
v olios so han aliovido a sacai sus piopias iovislas ospociaIizadas on
doloininada núsica Ln ModoIIín hav oxpoiioncias do oslo lipo
ospociaInonlo con oI iock, oI punk v oI iap So da puos una gian
opoilunidad paia quo Ios jóvonos conozcan do olios v do Ia núsica
pailicuIai quo Ios idonlifica, puodan cioai onloino a su guslo
nusicaI v oslalIocoi ioIacionos con nodios do conunicación,
inslilucionos v agiupacionos nusicaIos

Dico Iasoi :

¨No sov nuv anigo do Ia igIosia, ni nuv anigo do cóno Io
oxpIicaia, do oslai puos Iovondo Ia ßilIia, no sov nuv anigo
do oso, piofioio oslai nás lion cono Io digo locando guilaiia,
o oscuchando núsica, Iovondo iovislas do onignas, Iovondo
iovislas do núsica, Iovondo iovislas do guilaiia v solio Ia
núsica ionánlica ho oscuchado dos cancionos do osa núsica,
no sionlo con poioza poiquo os Ia nisna caiiola do sionpio,
Ia navoiía, poi ojonpIo ailislas así do núsica nodio
ionánlica, poquilos poi ojonpIo oso Ricaido Aijona quo os un
poola puos, oso lipo si liono laslanlo conlonido on Ias
cancionos v os luono¨

AIoxandoi poi oI lialajo nusicaI quo dosaiioIIa, haco pailo do un
giupo do iock, oslalIoco ioIacionos con pulIicacionos do olios paísos
v so osfuoiza poi nanlonoiso infoinado iospoclo a Io quo ocuiio on
oI nundo doI iock :

¨vo Ioo laslanlo pionsa ospociaIizada do Luiopa, Lslados
Unidos v aIgunas pailos v longo coiioo con gonlo do lodo oI
nundo, oso fonónono os gonoiaIizado solio lodo onlio Ios
jóvonos, poio so da nás on Ios Lslados Unidos quo on
Luiopa() oI novinionlo quo giia aI iododoi doI Rock aquí no
os nuv oIaloiado, no so ha oIaloiado, no ha halido oI lionpo
ni Ias ciicunslancias paia oIaloiaiso, vo cioo oso
poisonaInonlo () Tongo coiioo con Lslados Unidos, Lspaña,
con Iiancia, IoIonia v una RopúlIica nuova Rusa, ah lanlion
longo coiioo con VonozuoIa, con oI nisno conlinonlo, con
olias pailos doI país v Moxico¨

Cioilos giupos do iapoios do Ia ciudad v quo hacon núsica, on su
inloios poi cuaIificai su lialajo, so ponon aI lanlo do Io quo ocuiio
on Lslados Unidos con Ia núsica iap, país ioconocido poi oIIos
cono oI Iugai do nacinionlo doI iap Ioi oso cuaIquioi iovisla quo
haga iofoioncia aI iap, cuaIquioi oxpoiioncia do un anigo quo hava
visilado o vivido on dicho país o cuaIquioi vídoo quo Ios poinila
visuaIizai Ias liansfoinacionos do osla núsica, son apiovochados
poi oIIos paia inlioducii canlios v nuovos concoplos a Ia núsica
quo cioan v liansnilon IoIipo inlogianlo do un giupo do iap do Ia
ciudad nos conlala osla anocdola cuando iocoidala oI Lncuonlio
NacionaI do iap on Cailagona a finaIos doI año :

¨SaIió ModoIIín con oI Undoi giound, quo cuca, Io quo so oslá
viondo on LLUU, Io quo oslá nandando Ia paiada LI Undoi
giound os un iilno, os Io quo nosolios canlanos Cuando saIió
ModoIIín con oso, Io quo oianos Ios paisas, lodo nundo
canlando, quo cuca, v lodo nundo así niiando, poiquo a lodo
nundo Io gusló, poio no salían nada, si no onlondos¨

Iaia nuchos, Ia núsica consliluvo su piincipaI nolivación paia
inloiacluai con Ia ciudad, Ios anigos v loiiiloiios do halilación
Tanlion so convioilo on un adilanonlo fundanonlaI paia Ios
nononlos on quo lianscuiio colidiananonlo, va soa soIo o con Ios
anigos, on Ia caIIo o on Ia casa Un iapoio nos docía :

¨uno lodo oI día oscucha núsica v si oslá on Ia caIIo v liono
una gialadoia Ia oscuchasi uno puodo lodo oI lionpo
oscucha núsica¨


Lns gustns musIca!cs

Sogún Ia oncuosla apIicada on Ia zona NoioiionlaI do ModoIIín Ios
guslos nusicaIos do Ios jóvonos so conlian on lios gonoios
nusicaIos : oI iock,

Ia núsica liopicaI
2
v Ia núsica ionánlica,
siondo oI gonoio liopicaI oI quo nás gusla aI 5O, do Ios jóvonos, oI
iock os oI sogundo gonoio con navoi acogida, , do Ios
jóvonos, v on loicoi Iugai Ia núsica ionánlica, 22 do Ios jóvonos
Ln cuailo Iugai oslán Ios jóvonos a quionos Ios gusla lodo gonoio v
lipo do núsica, oquivaIonlos aI do Ios jóvonos


Géneros musicaIes que más gustan
0
10
20
30
40
50
60
Tropical y
caribe
Rock Romantica Toda
Género
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

J
ó
v
e
n
e
sLI lipo do núsica quo nás gusla a oslos jóvonos v quo haco pailo doI
gonoio liopicaI, os Ia saIsa : oI 2,3 do Ios jóvonos iospondió quo Io
guslala oslo lipo do núsica, on sogundo Iugai oI 2 do Ios jóvonos
conlosló Ia ionánlica, loda Ia núsica oslá on oI loicoi Iugai do
piofoioncia, oI do Ios jóvonos, Ia núsica aIloinaliva on cuailo
Iugai, oI 2 do Ios jóvonos, on quinlo Iugai Ia núsica laIIonala, oI
,3 do Ios jóvonos, on soxlo Iugai Ia núsica disco, oI do Ios
jóvonos AI , do Ios jóvonos Io gusla oI iock,
3
aI 5, oI iap, aI
5,3 Ia núsica laiIalIo v aI ,3 oI noionguo :%ipo de música que más gusta a Ios jóvenes
0 5 10 15 20 25 30
Salsa
Romantica
Toda
Alternativa
Vallenato
Disco
Rock
Rap
Bailable
Merengue
%
i
p
o
Porcentaje jóvenesOlios lipos do núsica do nonoi iocopción on oI púlIico jovon cono
Ia núsica cIásica, Ia núsica Ialinoanoiicana o Ia núsica vioja
(langos, caiiiIoia, loIoios) cuando guslan gonoiaInonlo no son
opcionos únicas sino conlinadas con olios lipos do núsica A
AIoxandia, MiIona, Ihon, Ionnv v Lduaido, jóvonos osciiloios do
poosía, Ios gusla dislinlos lipos do núsica, cualio do oIIos oxpiosan
inloios poi Ia núsica Ialinoanoiicana o andina v conlinan oslo
guslo con olios, ospociaInonlo con oI iock :

¨Mo gusla oI iock laslanlo, Ia núsica Ialinoanoiicana, hav
vocos Ia cIásica, oso si no no halIon
do chucu chucu (nusica oai|ao|c. |rcpica|) v chispun (nusica
discc|cuucra. nusica dc sin|c|izadcr. nusica |ccnc)

¨a ni no gusla Ia núsica laiIalIo, oI iock, do Ia quo no Io
gusla a aIoxandia, ¡cono os quo so
IIana`, Ia chispun quo oIIa dico, Ia discoloquoia, oigo Ia cIásica,
oigo núsica do osa vioja, loIoios, langos, do lodo, Ia ionánlica os
nás lonila¨

¨Ia núsica no gusla nucho, oscucho nucho núsica vioja,
langos, oscucho nucho
ianchoias, o soa no gusla nucho lodo lipo do núsica, poio on
ospociaI on ospociaI Ia
núsica andina, Ios langos v Ia saIsa, son cono Ias lios fuoilos
nías¨
¨A ni no gusla Ia núsica aIloinaliva, Iink IIovd, Tho Cuio,
Caifanos, poio lanlion no gusla Ia núsica piolosla, no gusla
Moicodos Sosa, no gusla Ia núsica Ialinoanoiicana, puos, uno
so nuovo, poio oncuonlia uno oI giupo on oI quo so idonlifica
v so quoda¨

¨LI iock no doIoila, oscucho lanlion núsica andina,
Ialinoanoiicana (Si|tic Rcdrigucz. Mcrccdcs Scsa. nc nc gus|a
Picrc) La núsica quo nás oscucho os oI iock¨

La núsica liopicaI so difundo v conoco piincipaInonlo on Ia iadio,
Io nisno quo Ia núsica ionánlica, dislinlo aI iock quo adonás doI
iock conoiciaI liansnilido poi iadio, oI iock IIanado sulloiiánoo o
oI no conoiciaI so puodo conocoi v disfiulai poi oI inloicanlio quo
so da on Ios cíicuIos do oscuchas v aficionados Aunquo lanlion
ocuiio con Ia núsica saIsa, donlio do Ia cuaI oxislon ailislas poco
conocidos on oI nodio do Ia iadio v sóIo os posilIo onconliaiIos on
Ios noicados infoinaIos do discos do acolalo

Aunquo nuchos jóvonos oslán alioilos a Ia iocopción do divoisos
lipos do núsica v no so cioiian on Ia oscucha do uno on pailicuIai, Ia
infoinación iocogida ovidoncia quo Ia ioIación quo so liono con Ia
núsica pailo do Ias vivoncias quo puodon oslinuIaiso, do Ios
sonlinionlos quo suscila on Ia ioIación con Ios anigos, do Ias
oxpoiioncias sonsilIos quo fusiona con Ia siluación piopia v do Ias
opoilunidados do divoisión quo puodo piopoicionai, poio no os
apiocialIo un inloios poi cuaIificai Ia apiociación v oI guslo nusicaI,
Ia ioIación oslolica con Ia núsica quoda ioducida a una oxpoiioncia
doI sonlii v oI goco

Otrns usns dc !a radIn

Ioio Ia iadio no sóIo ofioco núsica a Ios jóvonos LI inloios poi Ia
iadio lanlion so puodo conliai on doloininados piogianas,
ospociaInonlo Ios piogianas dopoilivos Iaioco soi quo oI consuno
do Ia iadio on Ios jóvonos oslá Iigado lásicanonlo a Ios piogianas
nusicaIos on su gian navoiía v a Ios piogianas dopoilivos Ioio
Ios piogianas dopoilivos hacon onfasis on Ios aconlocinionlos doI
fúlloI nacionaI v nundiaI, quioio docii quo os Ia infoinación solio
oI fúlloI Io quo noliva a quionos oscuchan Ios piogianas
dopoilivos Ioio oslos piogianas lanpoco aloidan olio lipo do
lonálicas do inloios juvoniI, nuchas vocos so hacon sinpIos
cononlaiios solio aIguna siluación o hocho significalivo nacionaI v
oslán poi Io ioguIai caigados do inloipiolacionos piojuiciadas,
cuando no son aIlanonlo iogionaIislas La ofoila iadiaI


on oI canpo dopoilivo os ioaInonlo osliocha Iuan CaiIos liono una
poicopción nás cIaia solio Io quo so ofioco on oslos dos nodios :

¨poi Io gonoiaI Ios piogianas dopoilivos no lialan olios
lonas dislinlos aI dopoilo, v do oslo so liala solio lodo oI lona
doI fúlloI, o soa, nunca halIan do lodos Ios dopoilos on sí, sino
quo soIanonlo Io dodican un ospacio poquoño aI palinajo, Ia
nalación, olc v halIan nucho os do fúlloI, lodo os do fúlloI,
fúlloI soIanonlo v Io nisno so vo poi ojonpIo on Ia loIovisión,
poi ojonpIo os nuv iaio quo halIon doI oxilo do Tolón
(pa|inadcr) quo ha ganado nodaIIas, lios con Ia do hov, v
onloncos no halIan nada do oso, sino quo soIanonlo lodo so Io
dodican aI liiunfo do Ia soIocción CoIonlia¨

Iuan CaiIos os un jovon inloiosado poi lodo Io ioIacionado con oI
dopoilo, sin onlaigo on Ia iadio v Ia loIovisión no oncuonlia
nuchas opcionos infoinalivas solio Ios dislinlos canpos
dopoilivos, v oxpiosa cioila inconfoinidad v ciílica poi oIIo Los
piogianas dopoilivos iadiaIos v loIovisivos on CoIonlia so Iinilan
a un canpo dopoilivo : oI fúlloI, quo os oI nás nasivo, popuIai v oI
quo nás vondo ¡ Ouo inpIicacionos liono oslo paia Ias oxpoclalivas
v Ia polonciación do Ias capacidados dopoilivas do Ios jóvonos do Ia
ciudad v oI país `

Ln aIgunos casos cioilos piogianas iadiaIos v Ia oscucha do oslos
nos puodon donosliai Ia capacidad ciílica do Ios jóvonos v su
ioIación acliva con Ia ofoila do oslo nodio Un piogiana iadia
puodo consliluiiso on un Iugai do idonlificación v ioafiinación doI
ponsanionlo piopio v do Ias inloipiolacionos quo solio Ia ioaIidad
so lionon Ocuiio poi ojonpIo con oI piogiana iadiaI do ¨La ToIo¨,
liansnilido poi una onisoia do núsica iock lodos Ios días dosdo
lonpianas hoias Lduaido nadiuga a oscuchai oslo piogiana v
nos cuonla solio oI nolivo do su inloios :

¨Ln 'Ia ToIo´ so iovuoIcan on oI fango v so sionlon on Ia Iuna, so
luiIan do Ia gonlo v do sí nisnos, oso no aliao A vocos no
sionlo idonlificado poiquo lonan oI fiacaso cono un aliaclivo
quo puodo soiIo nás quo oI oxilo¨ Los poisonajos do ¨La
ToIo¨ nuoslian oI voidadoio honlio, so oxpiosan laI v cono
os oI honlio, aunquo vo no caigo on Ia lianpa doI ialing¨


Lns cnntcnIdns dc !a músIca :

La piofoioncia quo so liono poi Ia núsica os pioduclo do dislinlas
nolivacionos, onlio oIIas Ias piincipaIos son poi Ios conlonidos do
Ias cancionos, poiquo divioilo, poiquo posiliIila Ia idonlificación con
siluacionos individuaIos v afocla Ia sonsiliIidad v poi Ios iilnos v
sonidos quo onanan do Ias cancionos Si olsoivanos Ios lipos do
núsica quo nás guslan idonlificanos quo Ios conlonidos do Ia
núsica piofoiida, on su navoiía hacon iofoioncia aI anoi do paioja
v lodas Ias siluacionos quo so gonoian on loino a oIIa, os oI caso do Ia
núsica ionánlica v do nucha do Ia núsica liopicaI, Ia cuaI lanlion
a vocos nás quo oloigaiIo inpoilancia a Ios significados do Ios
conlonidos, Ios uliIiza cono oslialogias, siondo oslos on nuchas
ocasionos donasiado insuIsos, cono on oI caso doI noionguo :


otivos por Ios cuaIes prefieren Ia música de su gusto
0 5 10 15 20 25 30 35
Contenido y
creatividad
Diversión y gusto
Ìdentidad y
sensibilidad
Ritmo y sonido
Otros
No responden

o
t
i
v
o
porcentajeLos conlonidos do Ia núsica iock quo so consuno poi Ia iadio, son
inconpionsilIos paia Ia navoiía va quo gonoiaInonlo son on ingIos
Unos pocos dijoion piofoiii oI iock on ospañoI v olios so dodican a
liaducii Ias cancionos doI ingIos aI ospañoI Sin


onlaigo on Ia ciudad nuchos son Ios giupos quo oslán haciondo
núsica iock v aunquo do aIgunos do oslos giupos so conocon nás
Ios conlonidos quo iospondon a osquonas conoiciaIos v olio nuv
poco so conocon, podiía dociiso quo oI iock hocho on Ia ciudad, aún
con lodas sus faIoncias, sus dosaiioIIos incipionlos v Ias dificuIlados
paia cioaiso, oslá pioponiondo dosdo haco vaiios años conlonidos
nás divoisos v visionos do Ia ioaIidad nás conpIojas, quo coIocan
osla núsica on oI canpo do Ias oxpiosionos ailíslicas con navoios
polonciaIidados paia oniiquocoi Ios inaginaiios juvoniIos v Ias
inloipiolacionos quo do Ia ioaIidad so consliuvon poi Ios jóvonos

LI iap lanlion ha conliiluido a Ia nanifoslación Iilio doI
ponsanionlo juvoniI do Ia ciudad v nuchas do sus Iolias, conlonidos
o Iíiicas, cono Ias IIanan Ios iapoios, so canlan hov poi nuchos
jóvonos quo ailicuIados o no aI fonónono doI iap, oncuonlian on
oIIas un iofIojo acoilado do Io quo Ios ocuiio v do Io quo sucodo on Ia
ciudad Lsla núsica os poco conoiciaIizada, os poi oIIo quo Ios
conlonidos quo ciicuIan onlio Ios sinpalizanlos doI iap suigon doI
canjo o liuoquo do casolos, discos conpaclos o loxlos, do Ios
¨paichos¨

o oncuonlios do Ios finos do sonana, do Ia ioIación
colidiana quo soslionon con jóvonos do difoionlos laiiios v do Ias
Iolias doI iap osladounidonso Nos Io dicon aIgunos iapoios :

¨La núsica do nosolios no os conoiciaI quo so oscucha on
iadio, oscuchanos puios casolos () Lscuchanos iap
noiloanoiicano poiquo aquí oI iap IIova nás o nonos lionpo,
poio gonlo quo canlo hav nuv poca v quo soa do caIidad poca,
casi lodo os doI olio Iado¨

VoIviondo a Ia núsica piofoiida do Ios jóvonos on Ia inlonción do
anaIizai sus conlonidos, podiía dociiso quo do oslos Ios quo nás
conliiluvon aI dosaiioIIo doI ponsanionlo juvoniI so oncuonlian on
Ias piáclicas cioalivas doI iock do Ia ciudad Haliía quo niiai con
navoi doloninionlo Io quo oslán diciondo Ias Iolias doI iock, poio os
innogalIo quo aquí oslán do Ios ospíiilus nás inquiolos do Ia oscona
nusicaI AIoxandoi Io dico do Ia siguionlo nanoia, iofiiiondoso a Io
quo oslán lialajando on oI giupo doI quo haco pailo :

¨Sonos nás naduios nusicaInonlo v cioonos v sonlinos
nucho nás Io quo oslanos haciondo, oslanos haciondo
núsica dofinilivanonlo paia ninoiías, no os núsica paia
vondoi, núsica paia iadio, ni nada do oso, laI voz no os
nuoslia nola¨Los conlonidos do Ia núsica saIsa do un gian significado sociaI v
una gian capacidad do sonsiliIizai a Ios jóvonos, son on nuchas
ocasionos oI aigunonlo piociso paia dosciilii o oxpIicai una
siluación o piolIonálica sociaI coicana a Ios jóvonos La saIsa os Ia
núsica quo da cuonla do Ia ioaIidad on oI navoi do Ios casos liislo v
confIicliva Sus sonidos aIogios v nosláIgicos aliaviosan Ia hisloiia
do Ios laiiios v Io da una ospociaI connolación La hisloiia no sóIo
so consliluvo do hochos, Ia poicopción do oIIa so iocioa on Ios
sonidos quo Ia han aconpañado v Ia saIsa iopiosonla un sonido
sonlido on Ios nononlos difíciIos v aIogios do Ios jóvonos do Ios
laiiios MiIlon os un jovon paia quion Ia núsica piofoiida os Ia
saIsa v Ias iazonos quo Io oxpIican son ioIalivas a Ios conlonidos v su
ioIación diiocla con Ia vida v a Ia oxpoiioncia sonsilIo quo
piopoiciona :

¨Mo gusla nucho Ia saIsa poiquo, fuoia do quo no gusla, liao
nonsajos nuv vacanos v Ios canlanlos do saIsa, Ia Iolia do Ias
cancionos, Io quo oIIos conponon os cono Ia ioaIidad quo
nosolios vivinos o cosas quo Io sucodon a uno, poi oso os quo
no gusla lanlo Ia saIsa () Hav un disco do saIsa quo os ¨LI
vacan¨ HalIa do cono hav un poIao quo Io gusla voslii fino v
poi oI soIo hocho do quo oI poIao visla lion v soa iofinado on Ia
foina do halIai o on Ia foina do lialai a Ias poisonas, Ias
donás dicon quo oslá iolando paia consoguii iopa o quo liia
naiihuana () Hav olio disco quo halIa solio dos hijos v su
naná v hav uno quo consiguió pIala v oI olio so quodó
viviondo con Ia naná v son polios, onloncos oI polio va
dondo oI hoinano quo os iico v oslo Io dico quo a quo fuo, quo
quo nocosila v oI olio Io conlosla quo no nocosila nada, quo Io
único quo quioio os quo donlio do lodo Io quo liono ponga un
iolialo do Ia naná () poiquo oI no liono nada, ni un iolialo
do Ia naná, ni un iocuoido

Ioi ojonpIo paia Iuan CaiIos Ia iazón poi Ia cuaI no Io gusla
oscuchai iock os poiquo no onliondo Ios conlonidos o sinpIononlo
no Io guslan, nionlias quo Io oxpiosado poi Ia saIsa sogún oI son
nonsajos luonos v loIIos :

¨no guslan nucho Ios lonas do Hocloi Lavoo, oI canlanlo
Choo IoIiciano v su canción ¨LI ialón¨, IsnaoI Rivoia con ¨oI
inconpiondido¨, ¨Ias caias Iindas¨, Rulon ßIados v ¨oI
pIáslico¨, AngoI CanaIos v ¨Son do ni vida¨Ia saIsa do poi sí
liansnilo nuchos nonsajos Iindos, nuchos nonsajos luonos,
nuchos nonsajos do iofIoxión do pionlo Ia núsica iock no Io
oslá liansniliondo


nonsajos luonos a uno, no onliondo uno nada, o oI iock on
ospañoI liono un conlonido nuv fuoilo, quo no no gusla paia
nadano no gusla oI conlonido piocisanonlo, poi oso no
oscucho poiquo no no gusla oI conlonido () nás fáciI no
gusla Daiío Cónoz quo oI iock Mo gusla nás Daiío Cónoz
quo sonlaino a oscuchai Voiaciuz Lsloioo o La Moga

Ocuiio quo quionos ahoia oslán cioando on Ia núsica saIsa
iospondon a oiionlacionos nás doI noicado quo a dosoos do
oxpiosai Ias ioaIidados sociaIos o suljolivas Do laI nanoia quo
quionos disfiulan do osla núsica poi sus conlonidos so iofioion
ospociaInonlo a Ia núsica do docadas aliás Lslo os uno do Ios
oIononlos dosfavoialIos do osla núsica on lanlo no oslá
liansfoinándoso on iazón do Ias nuovas piolIonálicas sociaIos o
suljolivas quo Io dioion su pailicuIaiidad v vaIoi ospociaI SóIo
aIgunos oxpononlos puodon oslai on osla Iínoa, poio on su navoiía
iospondon va a Ias condicionos doI consuno nasivo quo os poco
oxigonlo, adonás on Ia ciudad han sido pocas Ias inicialivas
juvoniIos quo so han piopuoslo Ia iovilaIización poinanonlo do osla
núsica a liavos do Ia cioación cono Io ocuiiido con oI iock La
saIsa gusla nás cono consuno quo cono opción cioaliva


E! tIcmµn µara !a músIca

La núsica os un guslo aI quo Ios jóvonos Io dodican gian pailo do su
lionpo La oncuosla ioaIizada piogunló a Ios jóvonos solio Ias cinco
aclividados a Ias quo nás lionpo Io dodicalan colidiananonlo,
ocupando Ia núsica oI sogundo Iugai do Ias aclividados a Ias quo
nás lionpo dodican Ios jóvonos Lslo donuoslia Ia ioIiovancia quo
liono oI anáIisis solio Ia núsica quo oscuchan Ios jóvonos v su
iopoicusión on Ia configuiación do sus ponsanionlos v
concopcionos

La núsica puodo soi oI nundo do Ia iIusión, oI viajo onsoñadoi quo
coIoca aI individuo on oI conlio doI novinionlo v Ia sonsuaIidad, on
oI canpo oiólico doI goslo v Ia oxpoiinonlación coipoiaI Ls Ia
nanoia ofocliva do oscapai do una sociodad cada voz nás posliza v
dosquiciada Ls oI fiIo dondo so dosdolIa oI loiso sin aIas
iononoiando Ia inposiliIidad do Ia Iiloilad v Ia fanlasía doI vuoIo
La núsica os oI iogaIo quo Ios jóvonos so dan sin poiniso, on
cuaIquioi Iugai v nononlo paia lialai do soi on oIIa, on oso oncanlo
ofínoio poio piofundo, aunquo on Ia susponsión do Ios sonidos oI
ongaño vuoIva a aliofiai Ios sonlidos
BU5CANDO LA VIDA Y LA FUGA EN LA TELEVI5IÕN

Ls innogalIo quo Ia loIovisión os un nodio aI quo Ios jóvonos
accodon poinanonlononlo Ln Ia oncuosla Ios jóvonos soñaIaion OO
piogianas difoionlos aI piogunlaiIos cuáI oia oI piogiana piofoiido,
3 jóvonos no iospondioion LI piinoi piogiana do loIovisión quo
piofioion oslá donlio doI lipo do Ios soiiados, quo iofioion lonas do
Ia vida colidiana v oslán nuv coicanos a una dosciipción do Ia
ioaIidad doI país, Ia conunidad o Ia faniIia, Ios dos piogianas
piofoiidos do oslo lipo son : ¨Iadios o hijos¨ v ¨Honlios¨, Ia
piinoia soiio naiia Ia vida colidiana do una faniIia do cIaso nodia
do ßogolá v on cada piogiana luscan dojai aIguna onsoñanza v Ia
soiio ¨Honlios¨ piosonla Ias ioIacionos onlio Ios honlios v Ias
nujoios, Ios confIiclos do gonoio v Ias difoionlos concopcionos quo
so nanojan on loino aI lona Lslos piogianas son pioduccionos
nacionaIos Ln sogundo Iugai so oncuonlian Ios piogianas do
hunoi, onlio olios oslán : Ia giúa, vuoIo sociolo, oidóñoso do Ia iisa
Ln loicoi Iugai oslán Ios piogianas do dilujos aninados, casi con oI
nisno núnoio do iofoioncias quo Ios piogianas do hunoi Ln
cuailo Iugai oslán Ias loIonovoIas Ln quinlo Iugai Ios nolicioios v on
soxlo Iugai Ios piogianas cionlíficos La loIovisión os Ia cuaila
aclividad a Ia quo Ios jóvonos Io dodican nás lionpo
colidiananonlo, sogún Ios iosuIlados do Ia oncuosla cuando so Ios
piogunló poi Ias aclividados a Ias quo nás Io dodican lionpo
colidiananonlo

Los nolivos poi Ios cuaIos piofioion oI lipo do piogiana quo
soñaIaion son cualio lásicanonlo, v on oI siguionlo oidon :
Ioiquo oxpiosan Ia ioaIidad colidiana 2 Ioi pIacoi v divoisión 3
Ioi conocinionlo v Ioi Ios ofoclos locnicos Lo quo indica quo Ios
jóvonos so sionlon ospociaInonlo aliaídos poi piogianas quo hagan
aIusión a Ias ioaIidados quo colidiananonlo vivon cono ¨Iadios o
hijos¨ v poi aquoIIos quo Ios causo iisas v goco cono Ios piogianas
do hunoi v do dilujos aninados Lslos dos úIlinos lipos do
piogianas oslán fuoilononlo Iigados a Ias poisonaIidados juvoniIos
quo poinanonlononlo oslán luscando on sus aclividados diaiias v
ioIacionos con Ios anigos nolivos v ocasionos piopicias paia oI
hunoi v Ia jocosidad So nuovon puos onlio Io soiio v Io cónico, Io
quo iofIoja su siluación v Io quo Ios poinilo ioíiso doI nundo

Lns scrIadns :

AIgunos piogianas do loIovisión son oI puonlo onlio oI jovon v una
oxpIicación quo no oncuonlia on su vida Ouizás poi oIIo soñaIan Ios
jóvonos quo son Ios conlonidos Io


quo piincipaInonlo Ios convoca a voi doloininado piogiana do
loIovisión Nuovanonlo aquí cono on Ia iadio Io quo nás convoca
os Io quo oslá ínlinanonlo Iigado a su hacoi vilaI, a su sonlii, a su
oxpoiioncia, a su siluación ospocífica Y os Ia loIovisión con aIgunos
do sus piogianas Io quo a aIgunos Ios poinilo fanlasoai, inaginai
su fuluio, oiionlaiso on Ias docisionos v iocoidai su pasado La vida
va a Ia loIovisión paia niiaiso on oIIa cono on un ospojo v vuoIvo a
si nisna paia soi, on divoisas ocasionos, olia cosa LI diana, Ia
liisloza, Ia dificuIlad v Ia iIusión do supoiaiIa quo so iocioan on Ios
soiiados : Ia aslucia, oI saicasno v oI alsuido quo dan cuonla do Io
quo sonos, puoslos on oscona a liavos doI hunoi v Ios dilujos
aninados v ioscalados poi osa juvonlud inconfoino quo niia a Ia
sociodad con sospocha v a Ios aduIlos con una soniisa do
incioduIidad v candidoz, v un sonlii quo no cosa do luscai
coiiospondoncia on lodo aclo v opoilunidad quo concodo oI dovonii
so ciuzan on una soiio do iazonos paia conpiondoi Ia aclilud juvoniI
anlo Ia loIovisión No son puos Ios jóvonos piosa fáciI do Ia
loIovisión, poi Io nonos cuando indaganos on Ias nolivacionos
conscionlos quo inpuIsan a consunii doloininados piogianas, anlo
Ias ofoilas do Ia loIovisión so acoican con ciiloiios, v aIgunos docidon
no voi loIovisión poiquo no Io oloigan Ia suficionlo inpoilancia Si
calo docii quo Ia ofoila do Ia loIovisión on oI país no os Io
suficionlononlo iica on opcionos v conlonidos v onloncos hav poco
paia oscogoi

Adonliándonos on Ias oxpIicacionos quo aIgunos jóvonos dan solio
oI poi quo piofioion doloininados piogianas, nos onconlianos con
una oxpoiioncia quo oscIaioco Ia significación quo puodo lonoi un
piogiana do loIovisión, no La ToIovisión, on Ias docisionos quo
lonan Ios jóvonos v on Ia configuiación do Ias inloipiolacionos quo
dan a sus piolIonas LIsv nos naiia cono oI piogiana ¨Iadios o
hijos¨ fuo oI punlo do quiolia quo Ia condujo a un nononlo
doloininanlo paia su vida :

¨A ni no guslala nucho voi oI piogiana do loIovisión
¨Iadios o hijos¨ Lnloncos vo adniio nucho os a NalaIia, oIIa
osludia adninisliación do onpiosas, ho adniiado nucho oso
poisonajo, oIIa no ha dado Ia idoa cono do Io quo vo quioio
soi, una nujoi indopondionlo, una nujoi Iilio, una nujoi quo
osludia, oso ha sido cono un ojonpIo o un ospojo a soguii ()
LI piolIona nás giando quo hulo paia quo vo saIioia do Ia
casa fuo poi oI piogiana 'Iadios o hijos´ Yo no acuoido quo
oso día NalaIia so ila a ii do Ia casa, onloncos iosuIla quo Ios
padios Io quo Io hicioion fuo una conida v Io IIovaion soionala
v lodo, no acuoido quo Io canlaion ¨Ias acacias¨, ¨oI canino
do Ia vida¨, puos vo no quodo asuslada poiquo on ni casa Io
quo dicon on una


siluación siniIai os : ¨ojaIá lo vava naI¨, ¨ojaIá no longás quo
voIvoi¨ Lnloncos ni naná Io oslala viondo con nosolias Mi
papá so halía nuoilo Mi hoinana Ia nonoi so halía ido a
vivii con un nuchacho Mi naná Io docía : ¨¡aquí vas a lonoi
quo voIvoi !, ¡lo va a ii naI on Ia vida !¨ Lso día ni hoinana
oslala ahí poiquo halía vonido do visila Iuslo oso día nos
sonlanos lodos a voi 'Iadios o hijos´ v niio oI ojonpIo quo Io
dioion a Ios padios, on voz do dosoaiIo oI naI a Ia hija Io
IIovaion soionala, fIoios, una conida, Io dosoaion quo Io fuoia
lion Lnloncos vo dijo : ¡Voa nani !, oslo os Io quo uslodos
lionon quo hacoi, quo no so quo, v so ainó un dosconlioI
hoiiilIo Dospuos oso siivió paia sacainos nuchos liapilos aI
soI, nos dijinos nuchas cosas a nivoI poisonaI do Ias dos

Liika lanlion nos halIa do su piogiana do loIovisión piofoiido, con
oI cuaI so idonlifica poiquo Ia dovuoIvo a su pasado, Io ioconfiina su
piosonlo v Ia haco soñai solio su fuluio :

¨Do Iios a Caloza os un piogiana con unos niños poi hav do
doco o lioco años o nás do lioco años v lionon un oquipo do
fúlloI v cada uno liono su faniIia, poio on ospociaI hav una
naná, un hijo A oIIos dos oI papá so Ios poidió o soa oI
osposo do Ia soñoia so dosapaioció v hav olio soñoi quo oslá
onanoiado do oIIa v Io avuda nucho Y oI niño os con osa
ospociaIidad paia con Ia naná v no Ia doja oslai con oI olio
nuchacho, quo hasla quo no apaiozca oI papá v va quo
apaioció oI papá puos so puso nuv liislo poi lodo, poio oI
ioconoció quo Io quo halía hocho do apailai Ia naná con oI
olio soñoi, saliondo quo Ios dos so guslalan, oslala nuv naI
hocho Cuando juogan pailidos v hacon goIos no onocionan:
si, no hacon hasla IIoiai, puos no gusla nucho poi oso ¡Av !
os quo son cono lan, cono lan lanla ioaIidad o soa, oIIos
hacon lodo Io quo a ni no hulioia guslado hacoi cuando
oslala poquoñila, on osa odad() Así, quo oslalan con sus
anigos poio piinoio oia su naná v piinoio os su casa, on
canlio vo oia piinoio nis anigos v piinoio quo lodo Ia caIIo
v dospuos ni casa v ni naná, onloncos poi oso no gusla
nucho v poiquo no guslaiía quo ni hijo fuoia fulloIisla v
fuoia cono os oso niño con Ia naná, lodo ospociaI quo Io dico
quo Ia quioio nucho v quo lodo oso, oso os Io quo no
onociona nucho

Ln oslo caso Ia idonlificación con oI piogiana do loIovisión os lolaI v
oslá pioducida poi Ia ioIación quo liono oslo con Ia vida individuaI
LI ciiloiio do consuno os Ia

opoilunidad do voi iofIojada Ia hisloiia poisonaI, Ia iIusión do Io quo
pudo soi v Ia visión idoaI do un lionpo uIloiioi, os puos Ia vida Ia
quo so pono on juogo, on un juogo quo puodo confionlai o puodo
lianquiIizai La inagon iocioada poi Ia panlaIIa so fundo con Ias
olias inágonos do fuluio v Ias olias iopiosonlacionos doI piosonlo v
oI pasado Las sonsacionos pioducidas poi oI piogiana do
loIovisión v Ias ioinloipiolacionos quo puoda ocasionai on oI
individuo van a iopoiculii o on Ia conpIojización do Ia ioaIidad
individuaI o on Ia sinpIificación do sus significacionos o quodaiso
suspondidas on un inslanlo fugaz do sonliios

Iaia ßoaliiz, ¨Do pios a caloza¨ os olio piogiana piofoiido v Ia
iazón fundanonlaI liono quo voi con Ia idonlificación quo oslalIoco
con su piopia vida, a Io cuaI Io confioio gian vaIoi Las siluacionos
piopias do Ias ioIacionos do paioja, Ios confIiclos do Ia faniIia, oI
osludio, son Ios hochos quo configuian oI nundo vilaI do nuchos
jóvonos :

¨Mo gusla ¨Do pios a caloza¨ poiquo ahí oslán Ios jóvonos
halIando do Ia novia, do quo loininaion, do quo osla oslá con
oslo, do Ia iunla, do quo oI papá no Io dojó ii a laI pailo, Ia
naná liono oslos confIiclos, no aIcanzó Ia pIala paia oI coIogio
So von cosas quo ioaInonlo uno si Ias ha vislo() Si lo pioslan
un Iilio quo no liono nada quo voi con vos, vos paia quo lo Io
vas a Iooi Ls Io quo a uno Io inloiosa, v Io quo a uno Io
inloiosa os Io quo uno haco¨

A Ionnv lanlion Io gusla ¨Do pios a caloza¨, poiquo sogún oIIa on
oslo piogiana so iofIoja Ia vida do Ios jóvonos LI nolivo puos
difioio doI sonlii do Liika v so ulica nás on un oidon sociaI quo Ia
loca on su condición juvoniI, poio do aIguna nanoia oslá on oI
nisno sonlido : Ia facliliIidad do iofIojai su vivoncia cono jovon,
do onconliai su sonlii v su ponsai on olio Iugai, on olia hisloiia

ßoaliiz oxpIica poi quo Io gusla oI piogiana ¨Iadios o hijos¨ :

¨Mo voo ¨Iadios o hijos¨, no paioco cono luono oso
piogiana poiquo vo no pongo a voi quo os oI papá, Ia naná
v Ios piolIonas quo lionon on Ia faniIia, puos, lodo Io quo va
pasando aI iododoi do Ios jóvonos v do Ios aduIlos lanlion,
quo lialan cosas quo so von lodos Ios días, vo cioo quo oso do
Ia faniIia so vo lodos Ios días, oI quo oslá on Ia univoisidad, oI
quo poidió oI oxanon, cosas quo a uno Io inloiosan poiquo a
uno lanlion Io han pasado Lo inloiosa a uno Ia foina cono
convivon, quo lodos so sionlan a conoi junlos, no paioco nuv
chaiio, nuv idoaI Mo paioco cono luono oso lipo do faniIia

poio no Io longo nada quo onvidiai Ouo Ia hija v oI papá oslon
halIando no paioco supoi chaiio, supoi ospociaI quo oslon
conpailiondo Ios dos, quo sopa cuánlo sacó Ia hija on oI
oxanon Ioiquo hav gonlo quo liono oI papá v dico ¡quo
poioza con ni papá aquí quo os lan cansón !, saliondo quo
convivon con oIIos v pasan ialos agiadalIos¨

La oxpoiioncia do ßoaliiz fionlo a un piogiana lanlion do su
piofoioncia oslá on oI canpo do Ia idonlificación v Ia conliadicción
con su vida o Ia quo conoco do Ios olios Ls posilIo quo nuchas do
Ios aconlocinionlos dosoncadonados on ¨Iadios o hijos¨ loquon con
sus piáclicas haliluaIos, poio lanlion os piolalIo quo iopiosonlon
siluacionos ajonas a su ioaIidad, cono oIIa nisna Io dico v poi Io
cuaI Io causa iisa LI ojoicicio quo dosaiioIIa os puos oI do confionlai
Io piosonlado con Io vivido v gonoiai Ia opinión La oxpoiioncia
discuiio on una conslanlo voiificación con Ios nonsajos, conlonidos
o inágonos quo Ios nodios nasivos liansnilon v so aIinonla, do
aIguna nanoia, do nuovas aIloinalivas o significados quo so ciuzan
con Ios acunuIados v conliovioilon Ias idoas o iopiosonlacionos quo
lononos solio Ia ioaIidad


Lns dIbujns anImadns, c! humnr v !a accIðn

Ailov os un jovon quo piofioio Io quo so liansnilo poi Ia anlona
paialóIica v gusla do Ios piogianas do hunoi, do dilujos aninados
v Ias poIícuIas :

¨Ln Ios canaIos do aquí casi no voo nada, on paialóIica sí voo
Mo gusla voi caiicaluias v piogianas do hunoi poio Ios quo
Io hacon ioíi a uno Ioi ojonpIo 'Ia panloia iosa´, 'Ton v
Ioiiv´, 'LI Chavo´, 'VuoIo sociolo´, 'Locos vidoos´ Las poIícuIas
quo nás no guslan son Ias do hunoi v acción Las poIícuIas
piolagonizadas poi AinoId Svaizonoguoi son Ias quo nás no
guslan Las poIícuIas son Ios piogianas quo nás piofioio Ln
Ia sonana poi hav dioz no puodo voi () - ¡To onsoñan aIgo
Ias poIícuIas do acción ` - ¡Ah !, oso os puia ficción, oso no liono
nada Do pionlo, a ni no gusla voi Ios piogianas ocoIógicos
Ls quo Ios nolicioios a loda hoia son nolicias naIas, casi no
voo nolicioios, a ni no guslan soiá poi Ios dopoilos¨

LI ospíiilu doI hunoi os hacoi ioíi, sin onlaigo no lodo inlonlo o
supuoslo do hunoi haco ioíi La iisa puodo soi Ia ocasión paia
oIvidai, oI iosuIlado do un hocho quo nos dosnuda v nos haco ioíi do
sí nisnos, oI disposilivo paia quo onoijan v so Iiloion Ios
piojuicios, Ia coIoliación do Ia aslucia v Ia viilud hunana do iocioai
goslos, paIalias v


siluacionos quo nos consliluvon poio do Ios quo no nos poicalanos,
Ia iisa os un liovo iofugio do Iiloilad v una loiapia anlo lanla
vioIoncia Los jóvonos son giandos oxposiloios do Ia iisa, Ia
liasiogan, Ia luscan, Ia oxpían v so Ia iolan Ls una nocosidad
sociaI, un goslo insoslonilIo quo ioquioio suigii on cuaIquioi Iugai v
on cuaIquioi nononlo Un giupo do anigos, un ospacio vilaI do Ios
jóvonos dondo Ia iisa no oslo liincando v aliiondo Ia loca do lodos
no os posilIo onconliaiIo Ioio nuchas vocos oslo goslo so haco
insuIso, supoificiaI v so convioilo on Ia nanifoslación diáfana do Ia
oslupidoz cuando haco liiIIai Ios dionlos do nanoia convoncionaI
paia soi acoplado poi oI giupo v piovoca oI laponanionlo do Ios
oídos a sonidos v paIalias dislinlas Ocuiio puos quo su aluso Io
haco poidoi vigoi v loIIoza

Las poIícuIas do acción guslan nucho a Ios jóvonos Sin onlaigo on
oIIos hav Ia concioncia do quo no lionon conlonido, poio oslo pioido
vaIoi cuando Io quo soduco os Ia fanlasía, oI dosloido do Ia
inaginación, Ia sonsación inlonsa v oxliona do un hocho
invoiosíniI So iofioio IoIipo a oslo lipo do poIícuIas:

¨Las poIícuIas do acción no inpaclan si son luonas, hav
aIgunas on quo nolon nuchos ofoclos ospociaIos, no guslan
osos ofoclos Nos gusla Ia sangio, Ia inpiosión¨


Las tc!cnnvc!as

A posai do quo Ia loIovisión coIonliana v Ias anlonas paialóIicas
ofiocon canlidados aIainanlos do loIonovoIas, Ios jóvonos Ias
piofioion poco, sogún Io quo indica Ia oncuosla Tionon adonás
fuoilos ciílicas a oslo lipo do piogianas aunquo nuchos a posai do
su aclilud ciílica no so niogan a voiIas Un jovon iapoio oxpiosala :

¨Ia loIonovoIa quo nás no gusla os ¨AcapuIco¨no gusla Ia
poIada, os nuv luona acliiz v lialaja lion, si fuoia poi Ia
liana lodas Ias lianas son iguaIos¨

ßoaliiz aigunonla quo vo Ias loIonovoIas cono un pasalionpo, puos
Ios conlonidos sogún oIIa son sionpio iguaIos on lodas v poi lanlo
pioidon vaIoi Sin onlaigo Io dodica un lionpo considoialIo a
voiIas :

¨Mo voo 'La Duoña´ , os cono poi nalai oI lionpo, oI nisno
ionanco do sionpio : so conocon, so poIoan v cuando so
loininó acalaion junlos v fin do Ia


novoIa, os cono un pasalionpo () Mo voo 'AcapuIco,
cuoipo v aIna´, poio lanlion no pasa do Io nisno Todo giia
aI iododoi do Io nisno Mo voo una quo os solio lios
hoinanas, 'Lazos do anoi´¨

Las loIonovoIas puodon soi Io quo ßoaliiz anola : un pasalionpo, v
Ios pasalionpos son oso, hacoi aIgo poiquo no hav nada nás quo
hacoi, doslinai oI lionpo a una acción quo nos puodo divoilii poio
no nos connuovo Los pasalionpos liasciondon poco si vaIoianos
sus inpIicacionos on Ia oIaloiación do concoplos solio oI onloino
Las loIonovoIas puodon incidii on oI inconscionlo do aIgunos
ospocladoios v puodon lonoi fuoilos inpIicacionos, poio paia olios
no dojan do soi nás quo un cuonlo sin asionlo colidiano Las
ioIacionos quo so voiifican colidiananonlo son nás conpIojas,
conlionon navoios nalicos, son nás inliincadas, nionlias Io vislo
on Ias loIonovoIas no doja do soi una nisna hisloiia, aunquo haga
iofoioncias a Ia vida do Ios ospocladoios LI consuno do loIonovoIas
poi pailo do Ios jóvonos haliía quo considoiaiIo nás dosdo Ia
poispocliva doI uso do su lionpo v doI apiovochanionlo quo oslo
haco do oI paia su dosaiioIIo ospiiiluaI, inloIocluaI, físico v onolivo,
sin nogai Ia inpoilancia doI ocio v do Io liiviaI on nononlos do
nuoslia vida

Lns nntIcIcrns

Los nolicioios son inpoilanlos v nocosaiios paia aIgunos jóvonos,
poio on navoi piopoición Ios jóvonos Io oloigan poca inpoilancia
v Io asignan Ia capacidad do cansai v saluiai Con nás o nonos
aigunonlos, oslas dos londoncias do inloios do pailo do Ios jóvonos
poi Ios nolicioios puodon soi conpionsilIos a Ia Iuz do Ias
caiacloiíslicas quo oslos iovislon v do Ia ioIovancia quo sociaInonlo
lionon Do Ios 3OO jóvonos oncuoslados, O do oIIos coIocan a Ios
nolicioios donlio do Ios lios piinoios piogianas do loIovisión quo
von, Io quo oquivaIo aI 2O do Ios jóvonos v paia 22 do oIIos os oI
piogiana do loIovisión piofoiido, Io quo oquivaIo aI do Ios
jóvonos oncuoslados RoaInonlo os una polIación poquoña do
jóvonos Ia quo oslá inloiosada poi infoinaiso solio Io quo ocuiio on
oI país v oI nundo, loniondo on cuonla quo donlio do osla polIación
hav jóvonos quo von Ios nolicioios poi Ia socción dopoiliva
ospociaInonlo Ln Ia convoisación con Ios jóvonos so idonlifican
vaiios nolivos quo oslinuIan o inpidon oI inloios poi Ios nolicioios
Iaia Oscai os una nocosidad voi Ios nolicioios :

¨Uno haco Ias cosas cono Io oduquon, poi ojonpIo oI padiino
nío sionpio voía Ias nolicias v vo no sonlala con oI, a Ia finaI
loinino vo viondoIas soIo Ln oI


coIogio on quo osludiala, lodos Ios Iunos halía quo IIovai Ia
nojoi nolicia doI fin do sonana Mo oncanla voi nolicias, poi
ojonpIo Io quo oslá pasando on oI país Mo gusla nucho voi
Ios dopoilos, Ias nolicias inloinacionaIos v úIlinanonlo Io quo
oslá sucodiondo acá on oI país Yo oia do Ios quo docía : ¡con
laI do quo no no nalon a ní !, poio a uno Io loca Ia vioIoncia,
uno sionlo Ia vioIoncia sionpio v cuando a uno Io hava locado
diiocla o indiioclanonlo v onloncos uno vo quo Ias cosas no
son cono uno ponsala v quo lodos lononos doiochos Ioi
ojonpIo Io quo oslá pasando con Ios soIdados,
5
quo hav lanlo
nuoilo, quo Ia guoiiiIIa, Ios canposinos, a uno Io IIoga oso La
adoIosconcia nía osluvo nuv locada poi Ia vioIoncia, v poi oso
no IIogan Ias nolicias¨

Oscai, a difoioncia do Io quo pionsan olios jóvonos, so pioocupa poi
voi nolicias poiquo Io inloiosa saloi Io quo oslá ocuiiiondo on oI
país, poiquo a posai do quo sionpio so iofioion a Ia siluación do
vioIoncia quo vivinos, oI ioconoco quo lodos saIinos afoclados poi
osla ioaIidad v poiquo Ia siluación do vioIoncia quo Io coiiospondió
vivii on caino piopia Io sonsiliIizó con Io quo a olios Io ocuiio on oI
nisno sonlido Lslo no significa quo onloncos Oscai asuna una
posición acliva v conpionolida anlo dicha siluación, poio si
donuoslia quo oI dosoo do infoinaiso liono quo voi con Ia
sonsiliIización quo Ia difíciI ioaIidad pioduco on Ias poisonas,
aunquo olios so sonsiliIicon sin nocosidad do niiai nolicioios Voi
un nolicioio puos donuoslia nás fáciInonlo Ia capacidad do
sonsiliIización quo so liono iospoclo a Ia ioaIidad quo loca afionlai

Lduaido, sin onlaigo, cioo quo quionos von nolicioios oslán
piocIivos a soi caiicaluias, poiquo oslos afoclaian lanlo Ia visión do
Ias cosas quo so loininaiá inloipiolando oI conloxlo sogún Io quo
digan Ias nolicias Ls posilIo quo oslo ocuiia, poio paioco quo so
consliluvoia on una discuIpa paia no infoinaiso La ioIación con
Ios nolicioios v con cuaIquioi piogiana do loIovisión ioquioio
sionpio do una aclilud ciílica quo so consliuvo anpIiando v
dosaiioIIando Ios concoplos v conocinionlos solio oI conloxlo sociaI
doI quo so haco pailo La poicopción do Lduaido liono quo voi con
una pioocupación poi Ias faciIidados quo oxislon paia soi
onajonados anlo Ia nocosidad do soi ioconocidos sociaInonlo v
conpolii on Ios nodios sociaIos on quo ioguIainonlo oslanos Dico
Lduaido :

¨Ln Ias nolicias sucodo lodo Io quo janás ponsanos quo
sucodoiía, son aIgo paiocido aI infioino do Ia Iiloialuia Si lo
sunís on Ia Iiloialuia sionpio halIaiás cono oIIa, si vos
nolicias sóIo halIas do oIIas Si lo sunís on Ia Iiloialuia

puodos convoiliilo on una caiicaluia, Ios Iilios sionpio van a
alaicai lus convoisacionos¨

DanioI pionsa quo Ia inuliIidad do voi nolicioios liono quo voi con Ia
inposiliIidad do liansfoinai o canliai ofoclivanonlo Ias
siluacionos difíciIos quo so ponon do piosonlo on Ios nolicioios Ln
osla nodida Io oloiga una función a Ia infoinación quo no os
olIigaloiianonlo su nisión : Ia do pioducii Ios canlios quo
nojoiaiían una ioaIidad o soIucionaiían una piolIonálica Do olio
Iado so liono Ia poicopción do quo Ios nolicioios dolon infoinai
solio hochos posilivos, Io quo os cioilo v nás on un país cono oI
nuoslio dondo Ios hochos nás ioIovanlos lionon quo voi con Ia
vioIoncia v Ias condicionos sociaIos dopIoialIos do Ia polIación, poio
oslo no significa quo Ios nolicioios dojon do piosonlai oslo lipo do
nolicias, puos su nisión liono quo voi con dai a conocoi lodos Ios
aconlocinionlos quo do una u olia foinan afoclan Ia nanoia do
oslai junlos v Ias condicionos do Ia convivoncia sociaI Hav puos
una Iocluia ingonua poi pailo do Ios jóvonos iospoclo a Ia nisión do
Ios nolicioios, v oxpiosa un inloios poi aulonogai una siluación
sociaI quo os olvia Dico DanioI :

¨voo nuv pocos nolicioios poiquo paia ni un nolicioio no liao
sino nolicias naIas v sóIo os una caila quo dico liagodias ()
paia quo siivo halIai do aIgo si no so haco nada¨

Olia iazón quo so aiguvo paia juslificai oI dosinloios poi Ios
nolicioios liono quo voi con Ia insisloncia on doloininadas nolicias v
lion so salo quo nuchas vocos oI inloios poi infoinai os nonos quo
oI dosoo do convoilii un hocho on ospoclácuIo, cuando no so pioslan
paia hacoiIo oI juogo a Ias convonioncias do Ios gionios oconónicos
o poIílicos, quo sonolon oI doiocho a Ia infoinación a un osconaiio
do sinuIacionos v viIipondios púlIicos Do pionlo on oso
oscoplicisno juvoniI fionlo a Ios nolicioios so ialifica Ia incioduIidad
quo sionlon poi Ias cosas do Ias inslilucionos v Ios aduIlos Los
vicios do Ia loIovisión von sus fiulos on Ias acliludos do Ios jóvonos
ßoaliiz nos dico :

¨No no gusla voi nolicioios : poiquo sionpio piosonlan Io
nisno : Ios poIílicos, oI piosidonlo, oI piocoso OOO¨

La rcsIstcncIa a !a tc!cvIsIðn

Do 3OO jóvonos oncuoslados, 3 no iospondioion a Ia piogunla solio
oI piinoi piogiana do loIovisión piofoiido, do Ios jóvonos, 5
jóvonos no iospondioion a Ia nisna piogunla solio oI sogundo
piogiana do loIovisión piofoiido, oI , v 3

jóvonos no iospondioion a Ia piogunla solio oI loicoi piogiana do
loIovisión piofoiido, oI 2 Muchos do Ios jóvonos von pocos
piogianas do loIovisión Ln oidon do piioiidad, Ia cuaila aclividad
a Ia quo nás lionpo Io dodican Ios jóvonos colidiananonlo os a voi
loIovisión, donlio do nuovo aclividados posilIos, oI 2 doI lolaI do
iofoioncias solio lodas Ias aclividados 2 jóvonos iospondioion quo
oia Ia aclividad a Ia quo nás lionpo Io dodicalan, oI 3 jóvonos,
oI , iospondioion quo oia Ia sogunda 52 jóvonos, oI ,
iospondioion quo oia Ia loicoia aclividad 3 jóvonos, ,
iospondioion quo oia Ia cuaila aclividad v 3 jóvonos iospondioion
quo oia Ia quinla aclividad a Ia quo nás lionpo dodicalan Ls una
aclividad inpoilanlo poio no lan ioIovanlo cono nuchas vocos so Io
quioio ioconocoi

La opinión do Iuan CaiIos solio Ia loIovisión liono quo voi con Ios
conlonidos do Ios piogianas, Ios cuaIos considoia inadocuados poi
Ios hochos do vioIoncia quo piosonlan Hav una vaIoiación do Ia
loIovisión cono un nodio nuv infIuvonlo on Ias acliludos do Ios
jóvonos, Ios cuaIos paiocon soi nuv suscoplilIos aI dosoo do sonliiso
podoiosos donlio doI ánlilo faniIiai v sociaI La oxpIicación quo so
sosliono solio Ia inpoilinoncia do Ia loIovisión quoda puos un poco
Iinilada a una inloipiolación do Ios conlonidos do vioIoncia quo
liansnilo Lslo laI voz poiquo a Iuan CaiIos Io ha coiiospondido
halilai on una zona do inlonsos confIiclos ainados v giavos
piolIonas do vioIoncia v poi Ia infIuoncia, cono oI Io soñaIa, do Ias
opinionos dospIogadas on Ios piogianas dopoilivos Su pasado v Ia
piáclica quo nás Io gusla, lodo Io ioIacionado con oI fúlloI,
apaiocon cono fundanonlos ciílicos fionlo a Ia loIovisión

¨La loIovisión no no gusla, ni nucho nonos Ios
conlonidosha sido nuv ciilicada on Ia pailo doI dopoilo, hav
nuchas donuncias on piogianas dopoilivos do quo Ia
loIovisión coIonliana liono un conlonido nuv naIo on cuanlo
a Ios piogianas infanliIos v on cuanlo a Ios jóvonos, poiquo
liansnilon nucha vioIonciapailicuIainonlo paia ní no siivo
oI conlonido do Ia loIovisión coIonliana, poi ojonpIo una
loIonovoIa quo liono nucho ioiling ahoia os Ia do 'Iuogo
Voido´ v oso os conslanlononlo onfionlanionlos, onloncos oso
on cioila foina puodo afoclai aI jovon v Io puodo IIovai a
ciooiso oI chacho do Ia faniIia o do Ia sociodad¨

Tiono puos Ia loIovisión onlio Ios loIovidonlos jóvonos pailidaiios v
oposiloios Los pailidaiios lanlion son ciílicos v poi Io gonoiaI
accodon a oIIa poi doloininados piogianas v Ios oposiloios son
paiciaIos v lolaIos, fundanonlados ospociaInonlo on Ia
dosafoilunada piogianación o on un dosgano voIunlaiio


5ALIR DE MEDELLÍN GRACIA5 AL CINE

Sogún Ia oncuosla 32 jóvonos, oI , do 3OO, indicaion quo oI
osconaiio ailíslico quo nás fiocuonlan os oI cinonalógiafo Sin
onlaigo on Ias onliovislas pocos jóvonos iospondioion
posilivanonlo a Ia piogunla solio su asisloncia aI cino v nás lion
nanifoslaion cioila iosisloncia a oslo lipo do ospacio, paioco quo poi
Io ioguIai aIquiIan poIícuIas on Ias vídoo liondas Lslas son aIgunas
do Ias opinionos :

¨Lslo año aponas ho ido cono dos vocos a cino, sov naIa
lanlion paia oI cino, aunquo no
gusla Iooi aIgunas ciilicas¨

¨A cino no no gusla ii¨

¨No sov capaz do sonlaino a voi dos hoias una poIícuIa, oslai
viondoIa no da poioza, liono quo soi do aIgo inloiosanlo, ¡no
onliondo `, liono quo soi poIícuIas luonas, vo no voo poIícuIas
naIas¨

¨Solio cino no nanlongo nuv naI infoinada Tongo caloico
años v ho ido a cino poi ahí dos vocos Las poIícuIas no Ias
voo aquí Ln cino vi Ias Toilugas Ninja, aquí ho vislo Coiazón
VaIionlo, con Ios anigos ho vislo poIícuIas do loiioi¨
¨Más
lion aIquiIo Ias poIícuIas, no sov cono nuv ananlo a ii a Ios
giandos osconaiios¨

¨A ní no no gusla ii a cino Yo no so poi quo no no gusla ii
Cuando vov aI conlio así, nojoi no vov poi aIIá a conoi Hav
vocos nos vanos a conoi hanluiguosas doI ooslo Do pionlo
si hav pIala nos vanos paia una discoloca¨

Los jóvonos ioIacionados con piáclicas ailíslicas piofioion Ias
poIícuIas do cino ailo o giandos pioduccionos, cuvos conlonidos son
nás oIaloiados, nuchas vocos lasadas on guionos Iiloiaiios v cuvo
piocoso do pioducción oxigo Ia dodicación v soiiodad quo donanda
una olia do ailo SóIo oI , 2 jóvonos onlio 3OO jóvonos
iospondioion quo onlio Ias poIícuIas quo piofoiían oslalan Ias do
cino ailo Iaia un jovon núsico do iock oI cino quo disfiula os aquoI
dondo hav diáIogos, una oIaloiación viiluosa do Ios poisonajos v
dondo Ia inaginación so pono on juogo :

¨Mo gusla oI cino quo no soa ospoclacuIai, ni nada do
ofoclisno ni nada do oso, sino oI cino lasado nás on diáIogo,
lanlion on dosgIozai Ias poisonaIidados do
Ios poisonajos () no guslan lanlion Ias poIícuIas oscuias
poiquo Io avudan a uno nucho a conocoi Donlio do Ia
inaginoiía Rock quo vo nanojo, nanojo nucho do pionlo osos
anlionlos on ponunlia v un nonlón do cosas cono osa, lodas
osas poIícuIas no guslan cono paia oniiquocoi ni
inaginaiio¨

Iaia un iapoio oI cino salisfaco nás quo Ia loIovisión, os un nodio a
liavos doI cuaI so puodo foinai poisonaInonlo v a vocos so
consliluvo on una nocosidad sociaI paia podoi soslonoi lonas v
convoisacionos onlio Ios conpañoios do osludio :

¨LI cino no IIona nás quo Ia loIovisión Voo solio lodo
poIícuIas cuIluiaIosLn Ia univoisidad lodo oI nundo so vo
una poIícuIa, así soa casposa lodo oI nundo so Ia liono quo voi
v aI olio día IIoga halIando do oIIa v no salos cóno os, puos
onloncos liono uno quo ii a voiIa () Ias poIícuIas Iiloiaiias no
IIanan nucho Ia alonción poiquo no siivon paia foinaino,
poiquo nuoslian cono oian Ios lionpos do anlos, uno apiondo
do oslas poIícuIas a no lialai naI a Ia donás gonlo poi iazonos
do su oiigon Mo gusló nucho OloIIo poiquo nuoslia cono
un guoiioio so onanoia do Ia hija doI nonaica v cono
soliosaIo poi soi oI nojoi guoiioio¨

Iaia oI jovon osludianlo do socundaiia sus poIícuIas piofoiidas son
Ias do acción, avonluias, Ias do ofoclos ospociaIos v Ias do hunoi, a
Ias quo gonoiaInonlo va aconpañado Su guslo so conlia on Ias
poIícuIas IIanadas conoiciaIos, quo so ofiocon on Ia navoiía do
cinonalógiafos do Ia ciudad :

¨LI giupo do anigos vanos a voi poIícuIas do acción,
gonoiaInonlo Ios nailos Honos vislo onlio olias 'LI día do Ia
indopondoncia´, 'La Roca´ Lslanos piogianando paia ii a voi
'LI insopoilalIo´ v Ia poIícuIa dondo lialaja Ia nona do
Cuaidianos do Ia lahía Vonos lanlion poIícuIas do conodia
Vanos aI Cid ospociaInonlo () Las do acción no inpaclan si
son luonas, hav aIgunas on quo nolon nuchos ofoclos
ospociaIos, no guslan osos ofoclos Nos gusla Ia sangio, Ia
inpiosión Sionpio vanos on giupo No ho ido nunca soIo

Las poIícuIas do cino quo piofioion Ios jóvonos oncuoslados son on
su navoiía poIícuIas do cino conoiciaI, quo so haco con giandos
canlidados do dinoio paia iocaudai navoios canlidados do dinoio v
son inpoiladas gonoiaInonlo do Lslados Unidos paia soi
piovocladas nasivanonlo LI 52 do Ios jóvonos piofioion
poIícuIas do acción, oI 3,3 Ias cónicas, oI 3 Ias do loiioi, oI
2,3 Ias do diana v oI 2, Ias do ficción :


%ipo de peIícuIas preferidas por Ios jóvenes
0 10 20 30 40 50 60
Accion
Comedia
Terror
Drama
Ficción
Cine arte
Otras
Ninguna
No responden
%
i
p
o
Porcentaje jóvenesLslo donuoslia una polioza piofunda on Ia ofoila do cino do Ia
ciudad v on Ios guslos juvoniIos iospoclo doI cino Ls on oslo nodio
nasivo con oI quo nonos opcionos so liono do anpIiai Ios
inaginaiios juvoniIos Aunquo oxislon on Ia ciudad cinonalógiafos
con nuoslias do una gian caIidad, Ios jóvonos do Ios laiiios
popuIaios pocos Ios fiocuonlan, quo si lion lionon dificuIlados
oconónicas paia asislii aI cino oslos piofioion invoilii oI dinoio on oI
cino conoiciaI, quo os lanlion oI nás difundido v oI do Ia navoi
paiafoinaIia Ioio lanlion coadvuva a oslo oI quo Ios jóvonos no
fiocuonlon olio lipo do osconaiios dondo so pionuovo oI ailo v
dondo ciicuIa Ia infoinación cuIluiaI do Ia ciudad Los jóvonos
conocon poco dondo so ofioco oI olio cino, oI cino

Las iazonos quo dan Ios jóvonos solio Ia piodiIocción doI lipo do
cino quo soñaIaion son conliaInonlo dos : Ia navoiía Io piofioion
poiquo Ios gusla v divioilo v on piopoición nonoi poi Ios
conlonidos v Ias posiliIidados do conocinionlo quo liinda Hav una
siniIilud on Ias juslificacionos dadas solio Ia piofoioncia do Ios
piogianas do loIovisión v Ias dadas solio oI cino LI cino so vivo
nás cono onlioloninionlo quo cono oxpoiioncia oslolica dondo oI
piopio cuoipo v oI ponsanionlo jugaiían a hacoi pailo do oI LI
onlioloninionlo lusca asonliai, poio asonliai poi Ios ofoclos, poi
Ia oxagoiación, poi Io alsuido, no asonliai Ia sonsiliIidad v oI
ponsanionlo paia piovocai iupluias on Ios nodos do inloipiolai oI
nundo o paia voi Ia piofundidad do

Ios hochos nás iopolilivos do Ia vida diaiia o idonlificai on oIIos
olios coIoios, olias oxlonsionos, olias ioIacionos Lslo cino, oI quo
nás consunon Ios jóvonos, ofioco una sonsación ofínoia, no puodo
liascondoi Ia saIa oscuia do piovocción v si saIo do oIIa os paia
iopioduciiso cono lona do convoisación quo no aIcanza a locai Ias
filias ínlinas do Ios inpIicados Si on Ia loIovisión Ios piogianas
piofoiidos son Ios quo locan con Ia vida poisonaI, on oI cino Ias
poIícuIas piofoiidas son Ias quo pioponon oI oscapo a un nundo do
iIusión, do ioaIidados viiluaIos Iuodo soi poiquo oI cino do navoi
caIidad invoIucia oIononlos nás conpIojos v onloncos os nonos
fáciI asuniiIo

LI cino quo on sus conlonidos v osliucluia lusca pioducii una
oxpoiioncia liascondonlo v vilaI on Ios ospocladoios, quo dovoIa una
lúsquoda hunana, quo iocioa Ios ospacios doI hacoi diaiio v Ios
IIona do inágonos sugoslivas, quo poinilo voi Ias cosas v Ia gonlo
dosdo olias poispoclivas, olios ánguIos, olias inloisoccionos, quo
conlinua oxisliondo poi fuoia do Ia saIa do cino v so conlina
sagaznonlo con Ias suljolividados, quo onsava v so aliovo a oxpIoiai
on novinionlos divoisos doI lionpo v oI ospacio, oslo cino quo
adonás no os conoiciaI, no so ioconoco cono polonciaIidad cuIluiaI
paia Ios jóvonos do Ia ciudad, sóIo quionos ciicuIan poi Ios
osconaiios cuIluiaIos doI conlio do ModoIIín puodon accodoi a oslo
lipo do cino, poio oslo cino aun no IIoga a Ios laiiios, si lion poi
dificuIlados do conoiciaIización lanlion so da poiquo no so liono Ia
suficionlo vaIoiación do su significación on oI oniiquocinionlo do Ios
inaginaiios juvoniIos Las vídoo liondas oslán alosladas do poIícuIas
do acción, hunoi, poinogiafía, loiioi v a vocos aIgunas
iopiosonlalivas do Ias caiacloiíslicas soñaIadas, poio no hav oI
conocinionlo nocosaiio on Ios jóvonos paia pioponoiso oslo lipo do
cino

LI cino fuoilo v oslolico soguiiá ovoIucionando v Ios jóvonos do Ias
univoisidados, o Ios ailicuIados a piáclicas ailíslicas o a dinánicas
do ciudad podián lonoi un navoi accoso a oslo, poio Ios donás
jóvonos conlinuaián iiondo sin oncanlo


LECTURA Y LITERATURA : UN CUENTO MAL CONTADO

Tiono nucha inpoilancia saloi cuáIos son Ias voIunlados juvoniIos
fionlo a Ia Iocluia, puos Ia significación doI Iilio v Ia osciiluia on Ia
vida no liono punlo do conpaiación con olio lipo do consuno
cuIluiaI La Iocluia os un viajo poi loiiiloiios insospochados v a
liavos do oIIa consoivanos Io quo sonos o nos sacudinos paia
inlonlai ponsai v hacoi do olio nodo Con oIIa so aclivan lodos Ios
sonlidos : Ia inaginación, Ia fanlasía, oI ponsanionlo v sus
opoiacionos, Ia pioI v Ios óiganos LI loxlo osciilo os un nundo
difoionlo paia oI osciiloi v paia cada poisona quo Io aloida
Ioi oso on Ia Iocluia so onlioIazan nundos divoisos quo so
conliadicon, so idonlifican, so conpIononlan o so liansfoinan

Ioio no loda Iocluia os capaz do causai una oxpoiioncia sonsilIo v
iofIoxiva LI lipo do loxlos quo so Ioon so van anpIiando v
conpIojizando on Ia nodida quo oI dosoo v Ia capacidad ciílica Io
van oxigiondo, do laI nanoia quo nuchos loxlos dojaián do soi
Ioídos poiquo no so coiiospondon con oI piocoso individuaI quo
cada quion liono So liala puos no soIo do lonoi voIunlad paia Iooi v
hacoiIo, sino lanlion do saloi quo so Ioo v do ovoIucionai on oslo
sonlido Do ahí quo considoionos oslos dos aspoclos on Ia ioIación
do Ios jóvonos con Ia Iocluia : Ia disponiliIidad quo lionon paia Iooi
v oI lipo do Iocluia quo dosaiioIIan

IIanloa Lduaido iospoclo Ias Iocluias quo haco :

¨Si uno so inloina, si uno pionsa on Io inloino doI nundo, uno
loinina no sóIo con saliduiía, lanlion loinina anaigado,
fiusliado solio cioilas cosas Yo longo un Iilio do CiIlian,
poio ni Io loco, oso lipo do auloios no ofiocon ningún voiligo,
ninguna sonsación Loo a Dosloiovskv () AIgunos osciiloios
saciifican su ospíiilu paia daiIo sonlido a loda osla saina, a
lodo oslo pIagio, quo nosolios IIananos vida, paia ni oso si os
Iiloialuia, si vaIo aIgo, poiquo oIIos saciifican oI lodo poi oI
lodo, lanlo on poosía, on fiIosofía, on poIílica Diógonos no
piopono nada, on osoncia os cínico, sinpIononlo oso, v ahí os
dondo oslá Ia voidadoia osoncia doI soi hunano, oI cinisno v
oI oiguIIo no so apiondon on ninguna oscuoIa, son naluiaIos,
piopios doI soi hunano Ls naluiaI, cono hacoiIo on oI
sanilaiio Toda poisona do poi sí os cínica, os oiguIIosa¨

Lduaido liono una visión do Ia Iocluia cono aIgo quo dolo hacoi
sonlii, confionlai v causai aluidinionlo Lso inpIica quo su
acoicanionlo a Ios loxlos pailo do osla oxigoncia, Ia cuaI os a su voz
una nocosidad do idonlificación do Io quo os oI con Io quo dico oI
loxlo Lo quo sonos so coiiospondo con oI lipo do Iocluias quo
haconos, Io quo so ha Iogiado oIaloiai suljolivanonlo os Io quo
poinilo acoicaiso con nás o nonos iiguiosidad a Ia avonluia do un
loxlo Y si Ia vida do Ios jóvonos son sus núIlipIos oxpoiioncias,
dopondo do oslas Ia foina on quo so apioxinan a Ia Iocluia

La Iocluia poinilo acIaiai Ia poicopción do Ia vida, voslii con olios
Ionguajos Ia oxpoiioncia v oslinuIai acliludos fionlo a Io quo
haconos La Iocluia focunda Ia capacidad do apiociai on oI oxliono
do Ia sonsiliIidad Ia voidad solio Ia vida, v no os

una opoilunidad quo so liono do acuoido a odados o gonoiacionos,
os do lodos Ioio Ia Iocluia cuando sóIo nos ioafiina on Io quo
ponsanos, so convioilo on olia iIusión v nos sonolo Ls nocosaiio
asuniiIa con huniIdad v oslai dispuoslos a dudai do Io quo
ponsanos v sonos

Lns tcxtns dc Intcrés

Nos onconlianos con quo hav jóvonos quo adonás do oslai
vincuIados a un lialajo ailíslico, osludian on Ia univoisidad, oslo Ios
inpIica Iooi v consuIlai solio Ia piáclica ailíslica v Ia caiioia quo
adoIanlan Sus inloiosos poi Ia Iocluia oslán doloininados poi oslos
dos iofoionlos Ioi ojonpIo AIoxandoi, quo pailicipa on un giupo do
iock v adoIanla osludios on quínica, Ioo no sóIo Io quo liono quo voi
con iovislas do iock, infoinación solio núsica v acluaIidad, sino
quo lanlion Ioo loxlos cionlíficos quo Io aliaon nucho adonás AI
iospoclo oI dico :

¨A vocos uno oncuonlia aIguion inloiosanlo a quion osciiliiIo,
uno osciilo v onpioza un inloicanlio do coiioo, quo canliai
opinionos, visionos, inloicanlia uno núsica, infoinación
solio Ios giupos v cosas cono osas v on olias iovislas uno so
susciilo o IIogan acá aI país lanlion, Ia AIloinalivo Iioss os
una do Ias nás inpoilanlos do pionlo do Ios Lslados Unidos
quo liono una visión nuv ciílica solio oI iock () Vi dos
cuisos do IngIos v olios dos ahoia on Ia Univoisidad, poio vo
Io apiondí fuo oscuchando, oscuchando Rock v Iovondo, va no
Io apiondí fuo do piáclica, va Io onliondo do piáclica, poi oslai
on lanlo conlaclo con oI () Cuando vo onlio a una lilIioloca
a sacai un Iilio, vo onlio dospiovonido v no vov os a nadai
onlio Ios Iilios hasla quo no IIovo oslo o oslos v Iislo, saco Ios
Iilios Mo gusla Iooi nucho Iiloialuia cionlífica poiquo oso os
cono ni canpo, Ioo nucho acoica do oso¨

IoIipo, iapoio, Ioo ospociaInonlo Iiloialuia dolido a quo adoIanla
osludios do Idionas :

¨Mo gusla nucho Ia Iiloialuia, os nás quo lodo poi Ia caiioia
quo oslov haciondo, liono nucho quo voi con oso, no loca Iooi
nuchas novoIas, poio novoIas losas, on Ias quo vos lonos quo
IIogai v hacoi un onsavo do Io quo Ioíslopaia sacai un onsavo
do una novoIa os nuv loso o paia vos halIai do un poisonajo
() Ios quo no Ioo on Ia univoisidad son poi hav cualio Iilios
on un sonoslio, fuoia do oso vo vov a Ia lilIioloca, lusco
Iilios v si hav uno quo no IIana Ia alonción, Io cojo v Io Ioo,
son on pionodio ocho o dioz Iilios quo Ioo on oI año¨

Los iapoios oslán inloiosados ospociaInonlo poi Iooi Io ioIacionado
con oI iap Ioio on Ia ciudad lodavía no so osciilo nucho solio oI
lona v poi Io lanlo acudon a Iooi Ias iovislas quo on Lslados Unidos
so pulIican, cuando puodon accodoi a oIIas Las posiliIidados do
Iocluia do Ios iapoios oslán puos donasiado iosliingidas v no so
doslaca oI inloios poi olios lipos do Iocluia LI aigunonlo
onunciado paia no Iooi Ia iovisla do iap hocha on Ia ciudad oxpiosa
poco inloios poi oslalIocoi diáIogos quo Ios poinila Ia cuaIificación
do su piáclica :

¨Ioi Io gonoiaI Ioonos solio oI iap do Lslados Unidos, poiquo
aquí no hav una iovisla o aIgo quo halIo solio oI iap do aquí,
hav una, poio cono oslá hochaIa nonlaIidad do osa gonlo no
os Ia nisna, no nos gusla, no ponsanos iguaI quo oIIos,
onloncos no nos gusla Iooi oso¨

LI conlio doI inloios poi Ia Iocluia on Ionnv oslá puoslo on Ia poosía
Lslo inloios pailo do su guslo, su sonsiliIidad poi Ia poosía v poi su
piáclica colidiana do Ia osciiluia La Iocluia puos Ia lona cono Ia
opoilunidad paia vivii Ia poosía, paia apiondoi solio oI osciilii, Ia
poosía cono hocho ailíslico v paia conocoi cóno so ha vivido oslo
país dosdo Ios poolas La piolonsión do Ionnv aI Iooi poosía os una
lúsquoda do conocinionlo, un inpuIso poisonaI poi dosculiii olios
nodos do sonlii v poi cuaIificai su piáclica

¨Mo gusla Iooi lodo Io quo os do poosía, solio lodo si os Iilio,
no no gusla Ia poosía con iina, ni Ia liadicionaI Loo poosía
coIonliana, a WaIl Whilnan A ni no gusla conocoi Ios
poolas coIonlianos, a voi quo laI, vo quioio saloi quo han
sonlido on oslo país Tanlion ho Ioído Iilios do Oiiola
Lozano, oIIa osciilo nuv liislo, poio nuv luono¨

So da un fonónono donlio do Ios jóvonos v os quo lionon poioza a
Iooi loxlos conpIolos Loon onloncos podazos do ailícuIos o Iilios
Lslo advioilo solio una aclilud quo no Io confioio Ia suficionlo
inpoilancia a Ia Iocluia :

¨Mo gusla nucho oI ApocaIipsis poio no so, do pionlo hav quo
saloiIo inloipiolai, si,
iovislas do núsica, oI doninicaI, do pionlo lusco Ia página do
Iiloialuia v caiicaluias, oI poiiódico, oscojo nucho o soa niio
quo hav v saco apailos, no Io
Ioo cono nuv do coiiido sino poi pailos¨

Iuan CaiIos os un jovon a quion Io inloiosa nucho Ia Iocluia do Ia
ßilIia No so sionlo ni calóIico ni pioloslanlo, poio Io gusla Ia Iocluia
do loxlos ovangoIicos Muchas do sus opinionos v ponsanionlos
iofIojan fundanonlos on Ia ßilIia o on loxlos ciislianos
Lo donás quo Ioo son ailícuIos do pionsa solio dopoilos o foIIolos
quo Io fuoion dados on cuisos paia Iídoios conunilaiios :

¨Loo nuv poquilolongo un diaiio do un guoiiiIIoio v a vocos
cuando longo poioza no pongo a IooiIo, lanlion longo
foIIolicos doI CMI, quo a vocos no pongo a IooiIos, longo Ios
foIIolos do conciIiadoios, lanlion no pongo a vocos a Iooi
solio Ia conciIiación solio dopoilos sóIo Io quo aIcanco a voi
on poiiódicos, pulIicacionos () Io quo si no gusla nuchas
vocos os Iooi Ia ßilIia, iovislas lanlion do Ia AlaIava, hav unos
Iilios solio Ia ßilIia quo so IIanan 'Los jóvonos piogunlan´
quo son nuv luonos () Ioio on lodo caso sov nuv naIo paia
Iooi¨

Un jovon soñaIala su dosnolivación aI lialai do Iooi un ailícuIo doI
supIononlo doninicaI poiquo no conpiondo nuchos do Ios
significados v paIalias dosciilos Ls nocosaiio anaIizai cuáIos son
Ios lipos do loxlos quo so oslán osciiliondo paia Ios jóvonos, si paia
oIIos so ioquioio un lipo do loxlos ospocíficos, un lipo do pionsa
dislinla v si Ios quo hav paia sus nivoIos do conpionsión no so
pionuovon Io suficionlo solio lodo on Ios coIogios LI concoplo quo
so liono solio oI Iilio os nuv Iinilado, so Io cioo cono una fuonlo do
infoinación, v si lion puodo soi oslo, oI Iilio os nucho nás,
dopondo doI lipo do loxlo, poio oI Iilio os Ia opoilunidad do vivii
una oxpoiioncia dondo Ias dinonsionos doI ospíiilu, doI cuoipo, doI
ponsanionlo v doI sonlii so inlogian paia gonoiai oslados dislinlos
doI soi :

¨Lo quo uno oncuonlia on Ios Iilios os infoinación Uno so
infoina on un Iilio, on un poiiódico, on oI doninicaI Yo niio
Ios lonas on Ios doninicaIos poio hav cosas quo no no guslan
poiquo uno no Ias onliondo lion, liaon nuchas paIalias iaias,
son cono nás quo lodo paia aduIlos¨

No so oncuonlia on Ios jóvonos Ia voIunlad poi oxpIoiai on divoisos
loxlos, poi conocoi auloios, poi conocoi acoica do novinionlos
Iiloiaiios o do Iínoas cionlíficas Tanpoco so oncuonlia on Ias
convoisacionos aigunonlos suslonlados on Ia Iocluia do osciiloios
ospocíficos, novoIas, loxlos cionlíficos o ailíslicos SóIo on unos
pocos oslo os poicoplilIo Lduaido os uno do osos jóvonos inquiolos
poi lonas Iiloiaiios, poIílicos v fiIosóficos, solio Ios cuaIos lanlion
guaida iosoivas v so poinilo Ia aclilud do Ia duda :

¨Yo Ioo do lodo Tongo uno do L Cioián, longo olio do
Niolzscho, longo Ia Conslilución IoIílica do CoIonlia Tongo
Ia Dana do Ias CanoIias, longo a Honoio Yo pionso quo una
cosa os Ia quo oIIos digan v olia Ia quo uno dico¨
LI 5,3 do Ios jóvonos dijo Iooi Iilios LI 3 dijo Iooi iovislas LI
,3 dijo Iooi Ia pionsa, oI 5, dijo Iooi docunonlos v oI ,3
dijo Iooi olio lipo do loxlos LI O,3 no iospondió

AcluaInonlo hav una londoncia on nuchos jóvonos a Iooi loxlos quo
oslán on oI naico do Ia nuova oia, o on Ia onda do Ia ospiiiluaIidad,
do Ia aulosupoiación o auloiioaIización, do Ia inliospocción poisonaI
paia oI dosaiioIIo do Ias capacidados nonlaIos, físicas v ospiiiluaIos
con oI fin do Iogiai Ia foIicidad v oI lionoslai Lslo lipo do loxlos so
ofiocon cono nanuaIos do conducla v do vida Son nuchos Ios quo
oslán accodiondo a oIIos v si lion os cioilo Ios poinilon cioilas
iofIoxionos v piogunlas, oslán siondo asunidos cono Ia
opoilunidad paia IIonai un vacío oxislonciaI, conviiliondoso
onloncos on olia iIusión apiovochada poi oI noicado

Lo aiiojado poi Ia oncuosla indica quo iofoioncias, oI 3 do 52
iofoioncias do loxlos Ioídos on lolaI, cuonlan onlio Ios lios úIlinos
loxlos Ioídos nínino uno do oslo lipo do Iiloialuia, v un lolaI do
líluIos difoionlos Lnlio olios, do Ios nás iofoionciados son Ios do
Anlonv do MoIIo, sacoidolo Iosuila quo fuo pioIijo paia osciilii
solio Ia condición ospiiiluaI doI honlio, Ia oxpoiioncia do Dios, v
Ias nanoias piáclicas do soi nojoios on Ias ioIacionos con Ios donás
v on Ia vida diaiia, vocos, con líluIos cono : ¨La oiación do Ia
iana¨, ¨Una IIanada aI anoi¨, ¨LI canlo doI pájaio¨, olc, Ios loxlos
do Lniiquo ßaiiios, quion osciilo solio Ias oxpoiioncias v iofIoxionos
acoica doI anoi quo haco un niño oxlialoiioslio on Ias visilas a Ia
lioiia, liono iofoioncias v onlio sus loxlos so cuonlan : ¨Ani oI niño
do Ias oslioIIas¨ v ¨Ani iogiosa¨, v Ios loxlos do Conv Mondoz,
conocida poi sus loxlos solio nolafísica

A Ia piogunla on Ia oncuosla poi Ios lios úIlinos loxlos Ioídos, oI
loxlo nás vocos iofoionciado fuo ¨La Maiía¨ do Ioigo Isaac, con 3O
iofoioncias do 52 posilIos, Io siguo ¨LI TúnoI¨ do Linoslo Sálalo,
con iofoioncias, Iuogo ¨Cion años do soIodad¨ do CaliioI Caicía
Máiquoz, con 3 iofoioncias, Io siguo ¨Ciónica do una nuoilo
anunciada¨ do CaliioI Caicía Máiquoz con iofoioncias v
conlinúan ¨Llica paia Anadoi¨ v ¨La Voiágino¨ con O iofoioncias
cada uno Lslo donuoslia quo Ios loxlos quo Ioon Ios jóvonos son
gonoiaInonlo Ios quo on oI coIogio ioconiondan o oxigon Ioi Io
vislo on Ios coIogios lanpoco so avanza on Ia ioconondación do
olios loxlos do Iiloialuia v nucho nonos on olio lipo do loxlos

LI lipo do Iocluia quo ioaIizan navoiilaiianonlo Ios jóvonos os Ia
Iiloialuia, 35 iofoioncias do loxlos Iiloiaiios, oI ,3 do 52
posilIos sogún Ia iospuosla a Ia piogunla poi Ios lios úIlinos loxlos
Ioídos Lo siguo Ia Iocluia solio lonas do auloconocinionlo,
iofoioncias paia oI 3,, Iuogo Ia Iocluia do loxlos locnicos v
cionlíficos con 2 iofoioncias paia oI ,5 v poi úIlino Ios loxlos do
fiIosofía con 35 iofoioncias quo consliluvon oI 5,3 Lnlio lanlo, a Ia
piogunla poi Ios lonas quo nás Ioían, 33 jóvonos, oI ,3,
conloslaion quo Ia Iiloialuia Ln sogundo Iugai oslán Ios lonas do
auloconocinionlo,

jóvonos, oI 3, casi on iguaI piopoición quo
Ia Iiloialuia Ln loicoi Iugai oslán Ios lonas ioIacionados con oI ailo,
jóvonos, 22,, v sin onlaigo apaiocon nuv pocos loxlos do ailo
donlio do Ios lios úIlinos loxlos quo Ios jóvonos dijoion haloi Ioído
Ln cuailo Iugai oslán Ios lonas do Ia poIílica, 5 jóvonos, oI
Tanlion so cilan nuv pocos loxlos quo son do lonas poIílicos
donlio Ios onunoiados cono Ioídos v on quinlo Iugai oslán Ios
lonas do cioncia v locnoIogía, 5 jóvonos, oquivaIonlos aI 5
jóvonos no iospondioion a Ia piogunla, Io quo oquivaIo aI 3, do
Ios jóvonos oncuoslados :


iteratura
Autoconocimiento
Política
Ciencia y tecnología
Arte
Otros
NR
0 20 40 60 80 100 120 140
úmero
iteratura
Autoconocimiento
Política
Ciencia y tecnología
Arte
Otros
NR
%
e
m
a
%emas de Iectura


LI auloi nás Ioído os CaliioI Caicía Máiquoz con 5 iofoioncias
Los siolo siguionlos auloios nás Ioídos son : Ioigo Isaac, 2
iofoioncias, Linoslo Sálalo, iofoioncias, Anlonv do MoIIo,
iofoioncias, Ioinando Solo Apaiicio, 3 iofoioncias, Ioinando
Savaloi, 2 iofoioncias, Lniiquo ßaiiios, iofoioncias v Coinan
Caslio Caicodo con iofoioncias Cono so indica, cualio do Ios
auloios son liadicionaInonlo ioconondados poi oI coIogio, paioco
quo Ioinando Savaloi oslá onpozando a soi un auloi do uso oscoIai
v Anlonv do MoIIo, Lniiquo ßaiiios, v Coinan Caslio Caicodo
paiocon soi Ioídos poi nolivación incondicionaI do Ios jóvonos


E! dcscn µnr !a !cctura

Iuoion soñaIados 33 loxlos difoionlos, lásicanonlo Iilios v aIgunas
iovislas La soIicilud hocha a Ios jóvonos oia Ia do indicai oI líluIo do
Ios lios úIlinos loxlos Ioídos Do OO posilIos iofoioncias, fuoion
conlosladas 52, oquivaIonlos aI 2, AIgunos indicaion uno o
dos líluIos v olios no indicaion loxlos Ioídos

23 jóvonos conloslaion quo SI Ios guslala Ia Iocluia, oquivaIonlos aI
v 55 iospondioion quo no, oquivaIonlos aI ,3 Lslo nos
sugioio quo hav una vaIoiación posiliva do Ia Iocluia v quo adonás
gusla No quioio docii oIIo quo ofoclivanonlo Ios jóvonos Ioan,
puodo guslaiIos Iooi poio no Io hacon v oso paioco conliadicloiio :


Gusto por Ia Iectura
Si
81%
No
18%
nr
1%Los nolivos poi Ios cuaIos Ios gusla Ia Iocluia son piinoio quo lodo
poi oI conocinionlo quo puodon adquiiii, consliluvo oI , doI
lolaI do iospuoslas quo fuoion 22, una significaliva nuoslia do Ia
vaIoiación quo dan aI conocinionlo LI , do Ias iospuoslas
soñaIan quo poi pIacoi, oI , poiquo so puodon adquiiii dosliozas
on oI nanojo doI idiona, oI 5, poiquo poinilo oI ciocinionlo v Ia
foinación poisonaI, oI , poiquo poinilo oI dosaiioIIo do Ia
cioalividad v oI 3, poi pasai oI lionpoCono so apiocia, oI concoplo quo so liono do Ia Iocluia oslá Iigado
fuoilononlo a Ia viilud quo so Io adjudica do conliiluii aI dosaiioIIo
doI ponsanionlo v do Ias capacidados hunanas paia Ia cioación v Ia
locnica So ioconoco puos quo Ios Iilios v Ios loxlos osciilos lionon
un podoi quo liansfoina v consliuvo Y a oslo on sí nisno so Io
vaIoia laslanlo, sogún Ias iospuoslas, poiquo Ia Iocluia gusla giacias
a quo oso puodo ocasionai

La Iocluia puos no os una piáclica conslanlo, quo inpIica lialajo,
osfuoizo v dodicación Aunquo Ios jóvonos on su navoiía dicon
guslai do Iooi, Ia Iocluia quo hacon os paia iospondoi a Ias caigas
acadonicas, no os lodavía pioduclo do una nocosidad v dosoo
poisonaI, do una docisión aulónona poi consliuii conocinionlo
paia Ia vida a pailii do Ios loxlos osciilos SóIo aquoIIos loxlos solio
auloconocinionlo, podoi nonlaI v nolafísica oslán siondo Ioídos poi
nolivación individuaI, suigida osla on Ias ioIacionos con poisonas
inloiosadas on Ios nisnos lonas v iospaIdada poi Ias ofoilas
anpIias doI noicado do loxlos v ailícuIos ioIacionados con Ia nuova
oia, con Ia aslioIogía v Ia nolafísica v poi oI dospIioguo pulIicilaiio
quo hacon Ios nodios do conunicación

Aunquo Ia Iiloialuia naiialiva soa Ia nás Ioída, oslá on su
gonoiaIidad condicionada poi Ia oxigoncias do Ia oscuoIa No hav
oxpIoiación on oslo canpo v nucho nonos oxislo Ia disposición a
Iooi con vilaIidad v ospíiilu lialajadoi Ios loxlos quo so
ioconiondan poi oI coIogio, cada voz nás os uliIizada Ia nodaIidad
do Iocluia do iosúnonos do Ias olias Iiloiaiias

LI ,3 do Ios jóvonos oncuoslados no Ios gusla Ia Iocluia La
juslificación quo dan os poi dos nolivos lásicanonlo : Ia Iocluia os
un aclividad dispIaconloia, dicon 3O do Ios 55 jóvonos a quionos no
Ios gusla, iopiosonlan oI O do Ios jóvonos oncuoslados v Ia Iocluia
Ios causa cioilas noIoslias v dificuIlados fisioIógicas cono
iiiilacionos do Ia visla, doIoios do caloza, olc os Ia iazón poi Ia cuaI
jóvonos no guslan do Iooi

A Ia piogunla solio oI lionpo dodicado a Ia Iocluia, Ios jóvonos
iospondioion :

Do una a lios hoias sonanaIos Io dodica oI 2,3 do Ios jóvonos
oncuoslados Do a hoias oI , do a hoias oI , Do O a
3 hoias oI ,3 Do a 2O hoias oI 2 v nás hoias oI 2,,
poco oI v no iospondioion oI 22 Lslo indica quo si sunanos
oI poiconlajo do jóvonos quo Ioon hasla lios hoias sonanaIos, 2,3,
nás oI núnoio do jóvonos quo no iospondioion, 22, (onlio oslos so
supono oslaiían oI quo no Io gusla Iooi), nás oI quo
iospondioion Iooi poco lionpo, nos daiía un lolaI doI 2,3 do Ios
jóvonos do Ios jóvonos oncuoslados Tios hoias son

dofinilivanonlo poco lionpo on una sonana paia Ia Iocluia, do
hoias on lolaI quo consliluvon Ios siolo días do Ia sonana Do laI
nanoia quo poi oI hocho do quo Ios jóvonos asovoion quo Ios gusla
Iooi, oslo dalo donuoslia quo Ia Iocluia os una piáclica o quo so
niogan aunquo Ios guslo o quo ioaInonlo poco Ios gusla o inloiosa :


1 a 3 horas
4 a 6 horas
7 a 9 horas
10 a 13 horas
14 a 20
21 y más horas
Poco
NR
Sin tiempo def inido
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
úmero
1 a 3 horas
4 a 6 horas
7 a 9 horas
10 a 13 horas
14 a 20
21 y más horas
Poco
NR
Sin tiempo def inido
H
o
r
a
s
úmero de horas de Iectura semanaIesLslo poquoño diagnóslico da cuonla do Ia siluación giavo on quo so
oncuonlia Ia piáclica do Ia Iocluia v oI consuno cuIluiaI on oslo
sonlido Ls olvio quo Ios jóvonos dodican nás lionpo a Ia núsica v
a voi loIovisión duianlo una sonana


CIUDAD DE ARTI5TA5 JÕVENE5, 5IN JÕVENE5 PARA
VIVIRLO

Si oI inloios poi Ia Iocluia oslá giavo, oI inloios poi oI conocinionlo
do Ias ailos pIáslicas, osconicas v do olio lipo oslá pooi Los jóvonos
poco o nada so acoican aI dosculiinionlo v Iocluia doI ailo v sus
nanifoslacionos on Ia ciudad Si lion ModoIIín

os una ciudad quo ofioco divoisos osconaiios dondo oslas so
oxponon v a vocos hav faciIidados oconónicas paia accodoi a oIIas,
oI dosoo poi ioconocoiIas v apiohondoiIas os poco, sóIo os faclilIo
onconliaiIo on jóvonos univoisilaiios, ailislas o jóvonos quo lionon
do una u olia foina una ioIación poinanonlo con Ia vida doI conlio
do Ia ciudad v on oslo con Ios osconaiios doI ailo

Ioi ojonpIo Iuan, iapoio, do años, inquiolo poi luscai v oxpIoiai
on olias opcionos ailíslicas, sóIo ha asislido a una oxposición do
pinluia Cusla nás do ii a olias do loalio Solio oslas nos dijo :

¨A Ia única oxposición do pinluia quo asislí fuo a Ia do Luis
CalaIIoiooI nan os nuv voIao v a ni no gusla caplai Ias
cosas quo vos IIoguos v niios poio oslo quo, poio a Io úIlino
vos Ia caplos v sopás quo os Io quo oslás viondo, poiquo uno
IIogai v niiai v quodai on Ias nisnas no os cono nuv
conpIacionlo quo diganos () Mo gusló nucho voi Ia olia
do loalio ¨Los Honlios IIáslico¨ doI loalio do Soda Mo Ia vi
cono lios vocos

Una jovon do años nos dijo :

¨Casi no vov a voi olias do loalio, do pionlo poiquo son
laido, no longo nucho con quion ii, no da nanoia iino soIa

ßoaliiz vo posilivo podoi asislii a oxposicionos do pinluia o
oscuIluia, poio liono pocas opoilunidados do saIii do su laiiio,
adonás do quo osludia v haco pailo do un poiiódico conunilaiio
Nos cononla solio Ia opoilunidad quo luvo do asislii a una
oxposición on oI conlio cuIluia nás coica a su Iugai do iosidoncia :

¨Cuando fui a Ia Casa do Ia cuIluia do Maniiquo, vo dichosa
viondo lodas osas olias do ailo, on canlio poi aquí on Ia
cuadia sionpio Io nisno¨

AIoxandoi os un jovon inloiosado poi lodas Ias cuoslionos doI ailo v
poi Io lanlo apiovocha Ias opcionos quo liono on Ia univoisidad o on
Ia ciudad :

¨A cino usuaInonlo vov aconpañado, a Ias oxposicionos nás
usuaInonlo vov soIo, lodas Ias ailos pIáslicas no guslan
nucho¨

LI laiiio os oI Iugai conúnnonlo dondo Ios jóvonos poinanocon Ia
navoi pailo doI lionpo, son pocos Ios ospacios quo on oI oxislon
paia accodoi aI conocinionlo do

olias do ailo o do loalio, aunquo oslo úIlino so haco nucho on Ias
conunidados v so ha consliluido on Ia posiliIidad paia quo Ios
jóvonos oxpioson su poicopción do Ia ioaIidad quo Ios afocla v paia
oslinuIai Ia sonsiliIidad do Ia gonlo solio Ias cuoslionos do Ia
iopiosonlación loaliaI So piosonlan puos dos opcionos paia conocoi
v vivii oI loalio : Ias ofoilas quo so conconlian on Ias coipoiacionos v
giupos do loalio doI conlio do Ia ciudad v oI loalio quo so pionuovo
v haco dosdo Ias oiganizacionos conunilaiias v ospociaInonlo Ias
juvoniIos Ioco asislon Ios jóvonos a Ios osconaiios do loalio doI
conlio do Ia ciudad, adonás poiquo a vocos Ios coslos son aIlos paia
sus posiliIidados, onlio lanlo a Ias oxposicionos do pinluia o
oscuIluia lodavía os nucho nonoi Ia asisloncia do púlIico jovon v
on Ios laiiios son pocas Ias opcionos

Sucodo con Ias ailos pIáslicas, Ia pinluia v hasla oI loalio Io quo
ocuiio con oI cino do caIidad : Ios jóvonos do Ios laiiios poco
conocon v paia oIIos poco so pionuovo oI accoso a oslas opcionos
Las opoilunidados son nás iosliingidas paia quo Ios jóvonos do Ias
zonas popuIaios do Ia ciudad longan accoso v puodan vivii Ias
oxpiosionos ailíslicas do oslo lipo Adonás do pailo do oIIos son
pocas Ias inicialivas paia gonoiai opoilunidados

Ln Ia oncuosla ioaIizada, piogunlanos solio oI osconaiio o ovonlo
cuIluiaI aI quo asislían con navoi fiocuoncia Lnconlianos quo 2O
jóvonos, oI , do oncuoslados no iospondió, v oI 2, jóvonos,
iospondioion quo no asislían a ningún osconaiio o ovonlo cuIluiaI
Lnlio Ios ovonlos o ospacios halíanos sugoiido : Cino, Toalio,
concioilos o vídoo concioilos, poosía o cuonlo, danza, oxposición do
pinluia o oscuIluia v olios Lslos dos poiconlajos sunaiían oI 32,
do jóvonos quo poco Ios inloiosa oslo lipo do ospacios o no cuonlan
con Ias opcionos v iocuisos suficionlos paia fiocuonlaiIos

LI ioslanlo do Ios jóvonos oncuoslados iospondió quo aI
osconaiio o ovonlo núnoio uno quo nás asislon os aI cino, 32
jóvonos, oI , iocoidonos quo Ias poIícuIas piofoiidas son Ias do
acción, Io siguon Ias cónicas v Ias do loiioi Ln sogundo Iugai oslán
Ios concioilos, 33 jóvonos, oI , quo son poi Io ioguIai concioilos
do iock o núsica liopicaI Ln loicoi Iugai oslá oI loalio, jóvonos,
oI 5, do oncuoslados Ln cuailo Iugai oslá Ia poosía v Ia Iiloialuia,
jóvonos oI 2 Ln quinlo Iugai oslá Ia danza, 5 jóvonos paia oI
, v poi úIlino Ias oxposicionos do pinluia v oscuIluia, 3 jóvonos
paia oI , confiinándoso Io quo anloiioinonlo docíanos solio oI
accoso aI conocinionlo v disfiulo do Ia pinluia v Ia oscuIluia poi
pailo do Ios jóvonosHaciondo Ia Iocluia gIolaI do Ios cinco osconaiios v ovonlos
iosoñados poi Ios jóvonos nás fiocuonlados, aI sunai Ias iofoioncias
doI piinoio, sogundo, loicoio, cuailo v quinlo osconaiio on oidon do
piioiidad, quo on lolaI sunan 5 iospuoslas posilIos quo indican
asisloncia, onconlianos quo oslán on oI siguionlo oidon : on piinoi
Iugai oslá oI cino, vocos iofoionciado, oI 2, do Ias vocos Ln
sogundo Iugai Ios concioilos o vídoo concioilos, 3 vocos
iosoñados, oI 2, do Ias vocos Ln loicoi Iugai oI loalio, vocos
iosoñado, oI , do Ias vocos Ln cuailo Iugai Ia danza, vocos
iosoñada, oI , do Ias vocos v on quinlo Iugai Ia poosía v oI
cuonlo, 5 vocos iosoñados, oI O, do Ias vocos Cono so vo, oI
cino v Ios concioilos consliluvon nás doI 5O doI lolaI do iosoñas
donlio do Ios osconaiios o ovonlos cuIluiaIos a Ios quo nás asislon
Ios jóvonos Calo anolai quo solio oI osconaiio núnoio uno dojaion
do iospondoi 2O jóvonos, solio oI núnoio dos no iospondioion 5
jóvonos, solio oI núnoio lios jóvonos, solio oI núnoio cualio
O jóvonos, solio oI núnoio cinco
jóvonos no iospondioion v dijoion no asislii a ninguno :Primer espacio o evento cuIturaI más frecuentado
0 10 20 30 40 50
Cine
Conciertos
Teatro
Poesía, literatura.
Danza
Pintura, escultura
Otros
Ninguno
No responden
E
s
p
a
c
i
o

o

e
v
e
n
t
o
Porcentaje
Espacios y eventos cuIturaIes a Ios que asisten más
0 50 100 150
Cine
Conciertos
Teatro
Danza
Poesía, literatura
Pintura, escultura
Otros
E
s
p
a
c
i
o

o

e
v
e
n
t
o
úmero de referencias
LO5 E5PACIO5 PARA EL PEN5AMIENTO 5ON PARA UNO5
CUANTO5

Lnlio lanlo Ios jóvonos asislon nonos v con nonoi fiocuoncia a Ios
ovonlos acadonicos cono soninaiios, foios, confoioncias,
congiosos, laIIoios o oxposicionos acadonicas Lslo lipo do ovonlos
poco IIanan Ia alonción do Ios jóvonos SóIo aquoIIos ailicuIados a
oiganizacionos conunilaiias o juvoniIos, a piocosos do ciudad o
osludianlos do univoisidad lionon una navoi apoiluia a oslo lipo do
ospacios v lionon nás opcionos do pailicipai poi Ias ciicunslancias
quo Ios iodoan v Ias caiacloiíslicas do sus aclividados

Ioio Ia poca asisloncia a oslos ovonlos so da nuchas vocos poi faIla
do infoinación v do pionoción AIgunos jóvonos inloiosados on
pailicipai no Io hacon poiquo Ios canaIos do infoinación son a vocos
nuv coiiados v Ios nodios do difusión so inpIononlan on
doloininados ospacios Do olio Iado oxislo Ia inagon do quo oslo
lipo do ovonlos son aluiiidoios v lionon nucha ioIación con Ia
acadonia, Io quo diaiianonlo vivon Ios jóvonos quo poco Ios
convoca Los Ionguajos lanlion son un olslácuIo, puos nuchas
vocos Ios piolagonislas do Ios ovonlos acadonicos no


ioconocon su púlIico v so acoican a oI dosdo oI dosconocinionlo doI
conloxlo on quo oslá insoilo v poi oIIo Io quoda difíciI o inposilIo
oslalIocoi Ios códigos cIaios v suficionlos paia onlalIai un diáIogo o
un nonóIogo con gaianlía do iocoploios

ßoaliiz nos halIa doI inloios poi Ios ovonlos v ospacios acadonicos v
do Ias dificuIlados quo oncuonlia paia accodoi a oIIos :

¨Uno casi no liono accoso a Ias confoioncias poiquo no hav
quion Io invilo o Io infoino a uno solio oIIas, uno no liono
infoinación solio osos ovonlos, poio osluvo on un soninaiio
nuv luono lios días¨

LI conocinionlo solio Ia ciudad, sus piolIonálicas, nocosidados v
piocosos sociaIos, quo han ido adquiiiondo doloininados jóvonos, so
consliuvo on un aIlo giado a liavos do Ios ospacios acadonicos on
Ios quo acoslunlian oslai A pailo do Ios jóvonos quo poi inloiosos
v nocosidados do Ia inslilución oducaliva dolon pailicipai do
doloininados ospacios acadonicos, son ospociaInonlo Ios jóvonos
do oiganizacionos juvoniIos do caiácloi laiiiaI, zonaI o do ciudad Ios
quo lásicanonlo oslán on poinanonlo conlaclo con Ias opcionos do
iofIoxión, anáIisis v discusión on loino a piolIonas loóiicos,
poIílicos, cuIluiaIos v sociaIos do Ia ciudad, oI país v oI nundo, on
joinadas v ovonlos do divoisa índoIo, on capacilacionos v piocosos
do foinación conlinuada Do ioslo, Ios donás jóvonos no lionon Ia
opoilunidad do vincuIaiso a piocosos do foinación conlinuada o do
asislii ovonluaInonlo a chaiIas, confoioncias o laIIoios

A Ia piogunla solio Ia asisloncia a ovonlos o ospacios do lipo
acadonico, 2 jóvonos no iospondioion, coiiospondiondo aI 2,
do Ia polIación oncuoslada Do Io quo puodo infoiiiso quo on una
aIla piopoición do jóvonos no asislon a oslos ospacios DoI 5 do
jóvonos ioslanlos, 2 on lolaI, jóvonos, 52,, iospondioion quo
asislían aI paIacio do oxposicionos cuando halían ovonlos do lipo
acadonico jóvonos, ,2, dijo quo asislía a confoioncias 5
jóvonos, 3, asislo a laIIoios jóvonos, 23,, asislon a
soninaiios 2 jóvonos, 5, dijo asislii a foios jóvonos, ,3,
dijo asislii a congiosos v jóvonos, ,3, dijo asislii a olios
ospacios acadonicos :Espacios académicos que más frecuentan Ios jóvenes
0 20 40 60 80 100 120 140
No responden
Palacio de exposiciones
Conf erencias
Talleres
Seminarios
Foros
Congresos
Otros
E
s
p
a
c
i
o
s
PorcentajeY 5IN EMBARGO 5ON CRÍTICO5...

AIgunos jóvonos no son indifoionlos v dosinloiosados anlo Ios
piocosos aiioIIadoios doI consuno, so nanifioslan do nanoia ciílica
poi Ias iopoicusionos quo lionon on Ios osliIos do vida juvoniIos v on
Ios nodos do ponsai do Ios jóvonos Tanlion sionlon, von v pionsan
solio Ias ioaccionos on Ios sujolos gonoiadas poi Ios nocanisnos do
inlogiación sociaI quo acliva oI noicado LI consuno do Ia iopa, do
Ia loIovisión, do Ia iadio, doI cino, olc os un hocho quo so pionsa on
Ia poispocliva do su sonlido v significación paia Ia vida do Ios
jóvonos Do laI nanoia quo Ios nodos do consunii do unos jóvonos
Io poinilo a olios infoiii acliludos v conpoilanionlos ciilicalIos do
sus conlonpoiánoos AIoxandia os una jovon quo Io da nucho vaIoi
a Ia luona uliIización doI lionpo v cioo quo dodicai nucho lionpo a
Ia loIovisión o a oscuchai núsica no os Io suficionlononlo
pioduclivo paia oI dosaiioIIo poisonaI, do Io cuaI so coIigo una
ciílica inpIícila a Ia caIidad do Ios conlonidos ofiocidos poi Ia
loIovisión v a Ia uliIidad do Ia dopondoncia poi oI guslo do Ia
núsica, a Ia cuaI nuchos jóvonos dodican Ia navoi pailo do su
lionpo

¨A ni Ia núsica si no gusla Io quo pasa os quo no así cono osas
poisonas quo so nanlionon oscuchando núsica, do pionlo o soa no
gusla poio no paioco quo no os Io

suficionlononlo Iucialivo, a ni no no paioco, ni oI loIovisoi
lanpoco, poi Io nonos un piogiana quo no ha guslado laslanlo os
supoivivionlos, un piogiana quo no gusla nás quo lodo os poi Ia
naluiaIoza Y un piogiana quo nos pusioion a voi on oI
coIogio: 'Ouoiun´¨

AIoxandia lanlion pionsa quo Ia insonsiliIidad quo olsoiva on Ia
gonlo fionlo a Ias siluacionos dosfavoialIos quo olios vivon,
iospondo a Ias Iógicas do Ia sociodad do consuno Un consunisno
quo sonolo a Ios individuos a vivii paia oI, oxpiosado on Ias
ioguIacionos quo haco oI dinoio on Ias ioIacionos sociaIos :

¨Lo quo a ni no paioco os quo Ia gonlo so vuoIvo insonsilIo
con Ia gonlo () vo pionso quo cono Ia osliucluia física do Ia
sociodad, Ia sociodad do consuno, osa canlidad do cosas, so
doloiían do adaplai a nosolios, poio no so adaplan a nosolios,
sino quo nosolios nos lononos quo adaplai a oso, a ni no
paioco quo, oso Io piopono os oI dinoio¨

Iaia Iuan CaiIos Ia ioIación con oI consuno dolo oslai nodiada poi
Ia nocosidad, aunquo iospola oI quo olios so oxagoion on oI
consunii Lsla aclilud on Iuan CaiIos oxpiosa do un Iado una ciílica
a Ios nodoIos do consuno oxcosivo v do olio Ia aclilud do iospolo
hacia quionos oslán on oslo osliIo do vida, Io cuaI consliluvo
inpIícilanonlo una ausoncia on oI anáIisis do Ias iopoicusionos doI
consuno oxcosivo on oI funcionanionlo gIolaI do Ia sociodad Ls
posilIo quo Ia posición do Iuan CaiIos oslo nalizada poi Ias
condicionos sociooconónicas donlio do Ias cuaIos oI dosaiioIIa su
vida v quo so caiacloiizan poi hacoi pailo do un conloxlo do oscaso
dosaiioIIo sociaI :

¨Yo cioo quo uno dolo consunii Io nocosaiio () consunii hov
v guaidai paia nañana, hav gonlo quo so oxcodo on consunii
v si lionon Ia foina puos cada uno pionsa cono quioio v aclúa
cono quioio¨

DanioI liono un punlo do visla ciílico iospoclo aI consuno Su
visión doI consuno so ha configuiado on oI guslo poi Ia núsica
MolaI v poi Ias ioIacionos quo osla Io ha poinilido oslalIocoi con
olios jóvonos v con lodos Ios oIononlos quo Ia conponon, puos oI
hocho do idonlificaiso con osla núsica no sóIo Io conduco a
oxpoiinonlaiIa cono cioación sonoia, sino lanlion cono fiIosofía
do vida v aclilud anlo oI nundo Do laI nanoia quo on ocasionos Ios
jóvonos consliuvon sus concoplos solio Ios fonónonos colidianos v
Ia ioaIidad sociaI, fundados on una oxpoiioncia oslolica pailicuIai v
no sóIo dosdo Ia cioación nisna sino dosdo oI consuno
Indopondionlo do Ia piofundidad do Ios aigunonlos quo so Iogian
consoIidai onloino a un fonónono o siluación sociaI, Ios concoplos o
inloipiolacionos suigidos do Ia piopia oxpoiioncia oslolica so
consliluvon on disposilivos ofoclivos do acliludos suljolivas v
sociaIos
¨Los nolaIoios honos apiondido a voi Ias cosas do Ia foina
cono on Ia poIícuIa 'Tango Ioioz´ so oxpono v os quo no lodo
so conpia, no lodo so vondo, hav una Iisla inloininalIo o
infinila do cosas quo no so conpian ni so vondon, oso os Io quo
honos apiondido, paia vivii nosolios nuoslio piopio nundo,
aIojainos do oslai oscIavos do una noda o soi oljolos do una
sociodad¨

Lnlio lanlo Lduaido dosciilo aI honlio doI sigIo XX cono un soi
consunidoi do Iicoi, loIovisión, nujoios v cosnos, quo Io coIoca
onlio Io osoloiico, Io ospiiiluaI v Io piofano, quo Io haco voi
oscoplicanonlo : oI honlio os Ia lolaIidad v os Ia nada, os un
honlio confundido on nodio do Ia onliiaguoz, Ia sonsuaIidad v Io
sulIino :

¨LI honlio doI sigIo XX os aquoI quo lolo coivoza, quo niia Ias
oslioIIas, quo vo Ios calaIIoios doI zodiaco v liono sus nononlos con
una nujoi Ls un lodo v un nada¨

2. LAS EXPRESlONES jUVENlLES EN LOS SECTORES
POPULARES


Ln oI loxlo solio piáclicas colidianas juvoniIos aIudinos a aquoIIas
quo donandan lásicanonlo osfuoizos v capacidados sinpIos, dondo
oI cuoipo v Ios sonlidos lionon una función anpIia Son accionos
dospIogadas ioguIainonlo, a Ias quo so Ios oloiga una considoialIo
canlidad doI lionpo colidiano So pioducon do nanoia
indopondionlo a Ia ioIovancia v liascondoncia sociaI quo puodan
lonoi v iospondon a dinánicas piopias suigidas do un nodio
cuIluiaI ospocífico v a Ios inloiosos nás pailicuIaios do Ios sujolos
Ls Ia Iocluia do oslo lipo do piáclicas Ia quo poinilo hacoi una
gonoiaIización solio Ia colidianidad juvoniI

Sin onlaigo Ia ciudad do ModoIIín so caiacloiiza poiquo nunoiosos
jóvonos dodican luona pailo do su lionpo colidiano a accionos con
sonlidos oslialogicos quo donandan do capacidados nás conpIojas
v quo lionon o una piovocción sociaI o una inloncionaIidad do
afoclai Ia piopia suljolividad o so consliluvon on acliludos anlo oI
nundo Son dos Ios conjunlos do oxpiosionos juvoniIos quo os
inpioscindilIo doslacai on oI Hacoi do Ios jóvonos do !ns scctnrcs
µnµu!arcs: Ias prcsicncs ]utcni|cs Sccia|cs u pc|i|icas u |as prcsicncs
]utcni|cs s|c|icas.

|as prcsicncs ]utcni|cs so liaducon on piocosos sociaIos quo
gonoian aconlocinionlos v hochos, configuian unas doloininadas
ioIacionos do podoi, piopician inloiaccionos nás piofundas con Ios
olios v una aclilud poinanonlo do apoiluia a Ia ioinloipiolación doI
onloino sociaI, do Ias suljolividados o do Ia vida

Las caiacloiíslicas quo puodo aIloigai una oxpiosión juvoniI soiían :
invoIucian piáclicas ospocíficas, luscan conunicai aIgo, ovidoncian
una ioIación acliva con oI onloino sociaI os docii quo inlioducon
piogunlas solio su hacoi con Ios olios v gonoian accionos,
oslalIocon ospacios v nononlos piopicios paia su dosaiioIIo,
configuian doloininados discuisos, gonoian doloininadas
discipIinas paia daiIo un caiácloi do conlinuidad a su oxpiosión

|as cprcsicncs jutcni|cs son iguaInonlo osconaiios dondo Ios
sonlinionlos v Ias sonsacionos so dosonvuoIvon con nonos
inhilicionos : Iugaios paia quo Ios goslos, Ios siIoncios, Ios sociolos v
Ias lúsquodas no oxpIícilas so adonlion on un juogo adivinaloiio quo
haco voIai a cada uno So convioilon on una oxpIoiación do
piogunlas v supuoslos, do Iocluias solio oI olio hochas a pailii do
sus nanoias pailicuIaios do conunicaiso Lsconaiios quo poinilon
oI ojoicicio do dosculiii Ia difoioncia v Ia holoiogonoidad do osliIos
do vida, dosaiioIIando on Ios jóvonos posicionos do loIoiancia v
iospolo fionlo a Ios olios

Son a su voz Ia condonsación do Ia nuIlipIicidad on un ospacio
conún Ln oIIas convoigon poisonaIidados v nodos do soi divoisos
dondo Ias conliadiccionos nulion Ias ioIacionos Ln |as cprcsicncs
jutcni|cs Ia sociodad so iopiosonla on su quoioi hacoiso v
doloininaiso on nodio do Ia nocosidad doI olio v a su voz do Ia
iosisloncia a su piosoncia, os Ia sociodad quo liala do acoidai
sonlidos do convivoncia on nodio do Ia nás conpIoja iod do nalicos
v loxluias inloisuljolivas

|as cprcsicncs jutcni|cs so han consliluido on oI ospacio piopicio
paia quo Ios jóvonos puodan dospIogai con navoi Iiloilad Io quo
quioion, pionsan v sionlon, consliluvondoso on osconaiios aIloinos
do sociaIización v do oxpoiinonlación doI nundo LI individuo liono
Ia posiliIidad do anpIiai sus conocinionlos, su facuIlad sonsilIo, su
capacidad do acción, cuando so invoIucia do nanoia acliva on Ias
oxpiosionos juvoniIos Son osconaiios piopicios paia Ia cioación, oI
onsavo v oI oiioi, Ia oxpIoiación do oxpoiioncias, Ia nanifoslación
divoisa doI cuoipo La oxisloncia onloncos so oniiquoco v so nulio
do difoionlos nolivacionos v sonlidos

LI oncuonlio on Ia oiganización juvoniI o conunilaiia os Ia
opoilunidad quo so dan Ios jóvonos paia docii Io quo no os fáciI
docii o no liono ospacio on su faniIia, on oI coIogio, on oI giupo do
anigos v nucho nonos on cuaIquioi inslilución sociaI o poIílica Si
lion Ia conunicación quo so alio on Ias oiganizacionos juvoniIos, Ias
cuaIos ulicanos donlio do Ias oxpiosionos juvoniIos sociaIos v
poIílicas, so consoIida nás cono conunicación sonsilIo v sinlóIica,
Ia conunicación a liavos do Ia paIalia iocolia su sonlido cioadoi v
iocioadoi doI nundo, on lanlo so lialan lonas, iofIoxionos,
piogunlas, piolIonas, inloipiolacionos sociaIos v cuIluiaIos So da
puos un iodosculiinionlo, un lialo difoionlo do Ia paIalia, oIIa os
iocoiiida v apiohondida do nanoia nás piódiga. Los discuisos
juvoniIos so van liansfoinando poinanonlononlo v Ias Iocluias
solio Ia ioaIidad so van oniiquociondo LI niodo a halIai so voiá
foizado sino a dosapaiocoi poi Ios nonos a nonguaiso v oI anoi
piopio ciocoiá poiquo oxisliiá con nás fuoiza Ia opoilunidad do soi
oscuchados La paIalia quo so haco oscuchai os puos una condición
paia quo soan cprcsicncs jutcni|cs

Lnlio lanlo Ia paIalia on |as cprcsicncs jutcni|cs cs|c|icas liono olios
usos, olias connolacionos, olios giios v olios novinionlos LIIa os
Ia suslancia do Ios jóvonos poolas o do Ios quo osciilon Iiloialuia, os
Io innonlialIo do Ios pinloios, oI aina liansgiosoia do Ios iockoios,
Ia soniIIa do Ios iapoios, olc Con oIIa so iononlia v iosinloIiza oI
nundo

|as cprcsicncs jutcni|cs suoIon piosonlaiso cono piocosos
aulónonos do Ios jóvonos o cono piocosos inducidos v nanojados
poi agonlos oxloinos quo puodon soi poisonas aduIlas o
inslilucionos LI sogundo caso os nás visilIo on |as cprcsicncs
sccia|cs u pc|i|icas, nionlias on Ias cprcsicncs cs|c|icas so liondo a
lonoi navoi aulononía, aunquo lanlion puodon inslilucionaIizaiso

Ln Ias oxpiosionos juvoniIos hav un dosoo poi chupai Ia vida, poi
dosculiii oI nundo do núIlipIos nanoias v poi liindaiso un
osconaiio, dislinlo a Ios oslalIocidos convoncionaInonlo, paia soi
do olia nanoia

Do nanoia gIolaI os inpoilanlo ioconocoi quo Ios jóvonos quo
hacon pailo do oxpiosionos sociaIos v poIílicas oslán luscando
oslalIocoi ioIacionos difoionlos con Ios olios v con su onloino con oI
fin do hacoi apoilos favoialIos hacia una nojoios condicionos do
vida, os docii quo on oIIos hav una pioocupación conliaI poi Io
conún, nionlias Ios quo consliluvon Ias oxpiosionos oslolicas oslán
luscando conunicai su ponsanionlo v sonsiliIidad aI nundo do
nanoia individuaI o giupaI, piolondiondo o sin piolondoi apoilai a
nuovas ioIacionos sociaIos poio do lodas nanoias apoilando a Ia
conpIojización do Ia vida sociaI v cuIluiaI, Ias dos foinas do
oxpiosión juvoniI luscan soi acloios ¨vivos¨ on oI nundo, Ia ciudad
o oI laiiio v poi lanlo donuoslian una ioIación difoionlo con su
onloino a Ia quo lionon Ios olios jóvonos do Ios socloios popuIaios
Lslo os Io quo Ios haco difoionlos v poi lanlo olIiga niiaiIos con
olios ojos

Do pionlo oI loinino do oxpiosión puodo ioniliinos a aIgo pasajoio,
ofínoio, quo ocuiio iápidanonlo, poio on oslo caso si lion aIgunas
puodon soi oxpiosionos ovonluaIos v nuv doliIos on su lionpo do
poinanoncia, so iofioion nás a accionos juvoniIos con una
incidoncia, idonlificalIo o no, on oI piosonlo, do gian significación on
Ios inaginaiios v acliludos do Ios jóvonos, adonás poi Ia
nuIlipIicidad v Ia aIla canlidad do oslas va iopiosonlan un nononlo
v un aconlocinionlo inpoilanlo on Ia hisloiia do Ia juvonlud do
ModoIIín

Hacoi una Iocluia nás ninuciosa do Ias caiacloiíslicas do Ias
oxpiosionos juvoniIos, do Ias conliadiccionos v Ios vacíos quo Ias
halilan inpIicaiía un lialajo ospocífico Lslo paia advoilii quo os
inpoilanlo hacoi iguaInonlo una Iocluia ciílica do Ias oxpiosionos
juvoniIos do Ios socloios popuIaios, do sus conliadiccionos, sus
juogos, sus dinánicas faIIidas, sus piocosos viciados, sus
holoiogonoos inlogianlos, v sus oiioios on Ia conlinación con oI
conloxlo sociocuIluiaI
Iaia nuoslio caso nos inloiosa nás oI aspoclo consliuclivo,
liansgiosoi, cioadoi, inciladoi do Ias oxpiosionos juvoniIos v sus
inpIicacionos on Ios nodos do soi do Ios jóvonos v on sus piocosos
do pioducción v configuiación do conocinionlo

Búsqucdas v scduccInncs

Las oxpiosionos juvoniIos liolan on núIlipIos diioccionos v do
divoisas foinas Ln Ia ciudad so han osludiado nás Ias oxpiosionos
juvoniIos sociaIos v poIílicas, do Ias cuaIos lanlion so ha Iogiado
hacoi un invonlaiio, poio aún faIlan osludios siniIaios solio Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos, Io cuaI soiía nás difíciI puoslo quo
nuchas do oslas quo son coIoclivas no son nuv conocidas on Ios
laiiios, o sus iodos do ioIacionanionlo so dan on nivoIos nás
sulloiiánoos, o oslán consliluidas poi jóvonos do difoionlos socloios
do Ia ciudad, poio adonás nuchas do oIIas son oxpiosionos
individuaIos dispoisas poi loda Ia ciudad

Ls nás posilIo iofoiiinos a Ios oljolivos v nolivacionos quo IIovan a
Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios a hacoi pailo do Ias oxpiosionos
sociaIos v poIílicas, pailiondo do Ia oxpoiioncias inslilucionaIos on oI
lialajo con oiganizacionos juvoniIos v do Ios osludios quo solio oI
lona so han adoIanlado Lnlio lanlo solio Ias oxpiosionos oslolicas
podiíanos hacoi aIgunos inlonlos do inloipiolación Ls cIaio quo aI
piosonlaiso Ias oxpiosionos sociaIos v poIílicas do Ios jóvonos on
foinas oiganizadas o on olio lipo do agiupacionos os nás fáciI
podoi aloidai sus sonlidos v oljolivos, nionlias quo so haco nás
difíciI cuando vanos a iofoiiinos on oslo aspoclo a Ias oxpiosionos
oslolicas poi sus nodos individuaIos do piosonlaiso o poi sus
piopias foinas do nanifoslaiso cono so anolala anloiioinonlo

Cono hipólosis solio Ios oljolivos v nolivacionos do Ias cprcsicncs
cs|c|icas jutcni|cs podiíanos docii quo oslán nás on Ia osfoia do Io
suljolivo v Io sonsilIo, Io quo significa quo haliía una gian vaiiodad
v divoisidad do sonlidos, sin onlaigo nuchas do oIIas asoguiaián
quo no so pioponon oljolivos v quo Ias nolivacionos son inpiocisas
o indofinilIos, Io quo puodo soi poifoclanonlo váIido

Iuodo sucodoi quo aIgunos jóvonos ailicuIados a oslas oxpiosionos
Io hacon sinpIononlo cono un pasalionpo, o iopiosonla Ia
opoilunidad do oslai inlogiado o a Ia noda (solio lodo on Ias
oslolicas) Io quo, sin oponoiso aI sonlido osonciaI do Ia acción, no
conliiluvo a consliuiiIas o dosaiioIIaiIas

Las oxpiosionos juvoniIos liaon consigo una nuIlipIicidad do
aclividados, ioIacionos ospacios, consunos v guslos Las oxpiosionos
no so Iinilan o no so quodan ioducidas aI giupo, aI oljolivo
piopuoslo o a Ia nanifoslación Iilio do Ia sonsiliIidad LIIas so
puodon convoilii on oI noloi quo dinaniza lodos Ios inslanlos v
Iugaios do Ios jóvonos, aliiondo difoionlos opoilunidados v
oxpoiioncias poi fuoia do Ia dinánica piopia do Ia oxpiosión
Iodiía dociiso quo no hav laiiio on Ios socloios popuIaios do Ia
ciudad dondo no hava una u olia oxpiosión juvoniI sociaI, poIílica o
oslolica Ln oI caso do Ias oxpiosionos sociaIos v poIílicas os conún
voi divoisas oiganizacionos juvoniIos quo con oljolivos v
aclividados difoionlos so consliluvon on iofoionlos do lialajo sociaI
v do foinación individuaI paia Ios jóvonos, o oxpiosionos oslolicas,
cono giupos do danza o loalio quo van IIonando do nuovas
inágonos v sonsiliIidados Ia vida do Ios jóvonos

SóIo on Ia zona NoioiionlaI do Ia ciudad hav aI iododoi do 25
oiganizacionos juvoniIos do divoiso lipo, 3 on Ia conuna uno, on
Ia conuna dos, 3O on Ia conuna lios v on Ia conuna

Los
oljolivos do oslas van dosdo Ia iocioación, Ia divoisión, Ia anislad,
oI dopoilo, pasando poi Ia piovocción do Ias nanifoslacionos
cuIluiaIos do Ios jóvonos hasla Ia foinación v Ia pailicipación
poIílica
2
Los cinco canpos do lialajo on quo Ia navoi pailo do Ias
oiganizacionos juvoniIos conlian sus accionos son on oidon do
oxlonsión: Ia iocioación v oI dopoilo, Ia pailicipación conunilaiia, Ia
oducación, oI ailo v Ia cuIluia, v Ia ocoIogía v oI nodio anlionlo
3

Una nisna oiganización juvoniI puodo inlogiai vaiios canpos do
lialajo a Ia voz, hav olias quo so ospociaIizan on uno o on olio

Do Ios 3OO jóvonos oncuoslados 5 dijoion poilonocoi a aIgún lipo
do oiganización juvoniI Las siguionlos fuoion Ias nolivacionos o
iazonos quo soñaIaion paia poilonocoi a Ias oiganizacionos
juvoniIos, quo gonoiaInonlo coincidon con Io soñaIado on oI
Diiocloiio do Oiganizacionos IuvoniIos do ModoIIín, odilado poi
Iaisa Iovon :


MntIvns n raznncs µara
µcrtcncccr a !as
nrganIzacInncs juvcnI!cs

MntIvn
Númcrn
rcsµucst
as

Cuslo o inloios
individuaI

5
Tialajai poi Ia
conunidad
3
Anigos v
ioIacionos

Apiondoi v
conocoi

No iospondon 3
Tnta! 158


AIgunos piocosos juvoniIos lionon cIaiidad on cuanlo a sus
oljolivos, piovoccionos v oslialogias, poio lanlion Ios hav quo no
fijan sus hoiizonlos o sus piolonsionos, son do caiacloiíslicas nás
fIoxilIos v so nuovon poi apuoslas innodialas o nocosidados nuv
pailicuIaios
RccnrrIdns µcndIcntcs

Las oxpiosionos sociaIos v poIílicas so dolalon onlio Ia anlivaIoncia
v Ia fiinoza do Ias opcionos AIgunas son do caiácloi poiocodoio a
coilo pIazo o poio hav olias con fuoiza suficionlo paia ciislaIizaiso
on su dovonii v liansfoinaiso conslanlononlo cono piopuosla
sociaI v/o cuIluiaI paia su IocaIidad o paia Ia ciudad, siondo pocas
Ias quo aIcanzan osla úIlina condición

Ln oI caso do Ias oxpiosionos oslolicas podiía dociiso quo on aIgunos
casos Ias inicialivas individuaIos puodon soi nás sóIidas puoslo quo
so Io pioponon cono opción do vida o aclilud anlo oI nundo,
aunquo os innogalIo quo on Ios úIlinos años on Ia ciudad nuchos
jóvonos han oplado poi oxpiosionos oslolicas paia iospondoi a osa
lúsquoda incosanlo do giupos o oxpoiioncias con Ias cuaIos
idonlificaiso v Iogiai un ioconocinionlo sociaI o giupaI Ocuiio do
nanoia siniIai con Ias oxpiosionos oslolicas coIoclivas, aIgunas do
oIIas so pioponon soiIo on Ia Iucha poinanonlo poi nanlonoiso
piosonlos on oI conloxlo ciladino, olias suigon v so dosvanocon
fáciInonlo, sucodo con giupos do iock, do iap, do loalio, olc

Lns dcscantcs v atrcvIdns

Hacon pailo do Ias cprcsicncs sccia|cs u pc|i|icas jóvonos dosdo
años hasla 25 apioxinadanonlo Ls posilIo quo oI núnoio do
jóvonos soa navoi on Ias oxpiosionos sociaIos v poIílicas, poi Ios
aIlos índicos do oiganización juvoniI on Ia ciudad v on ospocífico on
Ia zona NoioiionlaI

LI núnoio do Ios inlogianlos sogún condición do gonoio, do Ias
oiganizacionos juvoniIos, Ias cuaIos concolinos aquí cono
cprcsicncs sccia|cs u pc|i|icas, os doI 5 do nujoios v doI do
honlios

Ln oI caso do Ios inlogianlos do Ias cprcsicncs cs|c|icas os nucho nás
difíciI piocisai oI pionodio do inlogianlos poi oxpiosión coIocliva
Ióvonos iguaInonlo onlio v 25 años so nuovon on Ias piáclicas
oslolicas Y do Ias oxpiosionos individuaIos podiía dociiso quo son
nuchos Ios quo osciilon, lialajan Ia núsica do foina
indopondionlo, pinlan, cioan foinas pIáslicas, dilujan, olc

Camµns dc jucgn dc !as cxµrcsInncs juvcnI!cs sncIa!cs v µn!ítIcas

Lslas oxpiosionos juvoniIos luscan IIovai a calo piopuoslas do
dosaiioIIo individuaI, sociaI v conunilaiio Suigon do Ia
pioocupación do nuchos jóvonos poi asunii un papoI do
piovocción sociaI con caiácloi liansfoinadoi, quo Ios inpIica lonoi
una inloipiolación piopia do Ios piolIonas, nocosidados v
ioaIidados quo aliaviosan a Ios jóvonos v a Ia sociodad paia
pioponoiso Iínoas do acción

VaIo Ia pona paia idonlificai Ias áioas do lialajo do Ias oxpiosionos
sociaIos v poIílicas lonai Ios dalos doI Diiocloiio do Oiganizacionos
IuvoniIos, odilado poi Iaisa Iovon,
5
aunquo soa paia loda Ia ciudad :
So oxponon on oidon doI onfasis quo lionon Ias oiganizacionos
juvoniIos :

Rocioación v dopoilo
2 Iailicipación Conunilaiia
3 Lducación
Ailíslico CuIluiaI
5 LcoIogía v nodio anlionlo
IasloiaI
SaIud
Conunicación
Doiochos hunanos
O Olias
LnpIoo

Ioio aIgunas oxpiosionos sociaIos v poIílicas do Ios jóvonos no so
han quodado on oI loiiiloiio innodialo doI laiiio o Ia zona, han
luscado liascondoi doI osconaiio nás focaI hacia un osconaiio do
ciudad Iiocosos do inlogiación juvoniI zonaIos, do pIanoación
pailicipaliva, do pailicipación poIílica juvoniI cono oI Consojo
MunicipaI do Iuvonlud, han oxigido a nuchas do Ias oxpiosionos
lonoi cono conlio on sus accionos oI dosaiioIIo sociaI v cuIluiaI do
Ios jóvonos do Ia ciudad, va no sóIo oI do Ios jóvonos doI laiiio
IguaInonlo, aIgunos piocosos aulónonos do Ios jóvonos so han
consliluido on piocosos sociaIos juvoniIos do ciudad, quo inlogian a
jóvonos v a oiganizacionos o asociacionos juvoniIos, quo lionon una
nisión dofinida, unas oslialogias v unos nocanisnos do acción
pIanificados v poi Io lanlo con nucho nás conocinionlo v
capacidad do acción iospoclo a Ia siluación gIolaI do Ios jóvonos on
Ia ciudad, oI caso nás iopiosonlalivo do osla oxpiosión oI Ia
Coipoiación Rod IuvoniI

Ls inloiosanlo Iooi Ios canpos do acción do Ias oxpiosionos sociaIos v
poIílicas on conpaiación con Ias nolivacionos v iazonos quo
nuovon a Ios jóvonos paia inlogiaiIas Cono so nola on oI cuadio
solio oslo aspoclo, do Ios 5 jóvonos quo iospondioion hacoi pailo
do oiganizacionos juvoniIos 3 do oIIos, 2 do Ios quo pailicipan on
oiganizacionos juvoniIos, iospondioion quo su fin oia lialajai poi Ia
conunidad, quo puodo considoiaiso Ia iazón do soi do una
oxpiosión sociaI o poIílica, nionlias quo iospuoslas so
coiiospondon nás con inloiosos individuaIos v suljolivos (guslo,
inloios individuaI, anigos, ioIacionos, apiondoi v conocoi) Io quo no
quioio docii quo oslo lipo do oxpoclalivas no conliiluvan lanlion aI
dosaiioIIo sociaI v cuIluiaI Lo quo so quioio hacoi nolai os Ia
apaionlo conliadicción quo puodo daiso on oslas oxpiosionos
juvoniIos on cuanlo Io quo quioion sus inlogianlos v oI fin paia oI
cuaI so consliluvon

Nos honos iofoiido sóIo a Ias oxpiosionos sociaIos v poIílicas do
oidon coIoclivo, puoslo quo son Ias nás iopiosonlalivas on Ia ciudad
v Ias do navoi inpaclo sociaI, poio os olvio quo lanlion hav
individuaIidados jóvonos quo so han piopuoslo cono aclilud anlo oI
nundo oI lialajo sociaI v poIílico

Ouoda poi dosaiioIIai un anáIisis dolaIIado do cada una do Ias
oxpiosionos juvoniIos sociaIos v poIílicas v podoi oIaloiai naliicos v
napas quo nos poinilan conlai con dosciipcionos o inloipiolacionos
cuaIilalivas solio su hacoi, su ponsai v su sonlii

Las matcrIas cnn quc jucgan !as cxµrcsInncs cstétIcas juvcnI!cs

Muchos jóvonos on Ia ciudad han hocho do su colidianidad un
loiiiloiio do oxpoiinonlacionos v cioacionos oslolicas Y on Ios
socloios popuIaios, aún con Ias dificuIlados v olslácuIos quo
anlopono Ia siluación sociooconónica, nuchos jóvonos lanlion so
han avonluiado poi Ias liochas do Ia oxpoiioncia oslolica AIgunos
so piopaian on acadonias o cuisos infoinaIos, olios so van
foinando on Ia piáclica colidiana v poisislonlo So van
configuiando on Ios onsavos, on oI lialajo conslanlo, on oI
inloicanlio do infoinación, on Ia lúsquoda o indagación solio
londoncias do Ia naloiia ospocífica quo lialajan, on Ias vivoncias, on
Ia ciicuIación poi laiiios v zonas do Ia ciudad v on nuchos casos
son oI iosuIlado do docisionos v oscogoncias individuaIos quo so han
piopuoslo cono aclilud anlo oI nundo

Lslo lipo do piáclicas aloidan Ios nás vaiiados lonas v conlonidos
v pioducon nuIlipIicidad do sonsiliIidados Son oljolo do sus
lúsquodas sonlinionlo, iofIoxionos v piogunlas solio oI nundo, Ia
oxisloncia, Ia vida, Ia nuoilo, Ia ciudad, Ia dosiguaIdad, Ia vioIoncia,
Ia dioga, Ia conpIoja ioaIidad colidiana con sus dianas, liislozas,
anguslias v naiaviIIas, Ias oxpoiioncias juvoniIos, on fin lodo Io quo
poinilo Ia viilud do novoiso onlio oI dolaIIo v oI cosnos, Ia sonciIIoz
v Ia alundancia do foinas, Ios novinionlos v poinanoncias do Io
naloiiaI v Io innaloiiaI, Ias ciooncias v Ias incoilidunlios do Io
hunano

Lnlio |as cprcsicncs cs|c|icas jutcni|cs do Ios socloios popuIaios
onconlianos Ias siguionlos :

La Iiloialuia : cuonlo v poosía ospociaInonlo
2 LI iock : oI undoigiound, oI punk, oI nolaI
3 LI iap v oI lioak danco
LI laiIo: saIsa, poiio, noionguo, lango ospociaInonlo
5 LI loalio : caIIojoio v do saIa
Las ailos pIáslicas v Ia pinluia
La fologiafía
Los conics
La núsica individuaI
O LI dilujo
LI giaffili v oI giafiio
2 La danza foIcIóiica
3 La saIsa
LI ska v oI iogao

AI inloiioi do cada una do oslas piáclicas os posilIo onconliai
sulgonoios, nivoIos, osladios v piocosos quo vincuIan do nanoia
dislinla a cada uno do sus inlogianlos v quo Ios difoioncia onlio si

Cono so apiocia son divoisas v núIlipIos Ias naloiias oljolo do Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos, Io quo do poi sí donuoslia un
inloiosanlo novinionlo oslolico onlio Ios jóvonos, quo puodo soi
poco vaIoiado o dinonsionado sociaInonlo, poio quo
innogalIononlo oslá gonoiando liansfoinacionos on Ios inaginaiios
juvoniIos, on sus nodos do halilai Ia ciudad, on sus nanoias do
poicilii o inloipiolai Ia ioaIidad

Iodiía asovoiaiso quo lodas Ias naloiias onunoiadas do Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos lionon fuoiza on Ios socloios
popuIaios v han Iogiado liascondoi Ios conloxlos sociaIos
innodialos cono oI laiiio o Ia zona LI iap, oI iock, oI laiIo, oI loalio
han sido oxpiosionos coIoclivas do nucha ioIovancia on Ia vida
colidiana do Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios do ModoIIín

Calo doslacai quo aIgunas do oslas oxpiosionos oslolicas so
aconpañan do giupos considoialIos do jóvonos quo conpailon oI
guslo o inloios poi Ia oxpiosión poio quo juogan nás un papoI dosdo
Ia poispocliva doI consuno, no oslán puos on Ia función do ponsai o
cioai solio Ia oxpiosión Lslos jóvonos sinpalizanlos, quo lanlion
adquioion Ios osliIos do vida do quionos cioan o iocioan Ia oxpiosión
on lanlo fiocuonlan ospacios, asislon a aclividados o ovonlos v
consunon pioduclos piopios do Ia oxpiosión oslolica, os nojoi
considoiaiIos cono suojc|itidadcs agrupadas o cono olios IIanaiían
¨giupos do paios¨, difoionlos a Ia oxpiosión oslolica on sí nisna,
conpailon siniIaios guslos v poicopcionos solio Ia vida poio donlio
do oIIos so nanifioslan on su vaiiodad Ias suljolividados quo Ios
haco soi a cada uno difoionlo Lsla cIasificación os nocosaiia paia
idonlificai Ias conpIojas caiacloiíslicas doI hacoi juvoniI on Ios
socloios popuIaios Ls cIaio quo paia quionos oslán on función do
lialajai paia una oxpiosión oslolica, Ias piáclicas, Ios ospacios do
sociaIización, Ias lúsquodas v oxpoclalivas so IIonan do navoios
poispoclivas, sonlidos, iofoionlos v Iocluias

No os posilIo ocupainos aquí do cada una do Ias cprcsicncs cs|c|icas
quo hov oslán piosonlos on Ios socloios popuIaios v on pailicuIai on
Ia zona NoioiionlaI Ls do vilaI inpoilancia indagai on cada una do
oIIas paia idonlificai sus oiígonos, piocosos, poispoclivas, osconaiios
v loiiiloiios do dosonvoIvinionlo, Ias ioIacionos quo piocuian, Ios
discuisos v conlonidos quo conunican, Ios significados quo so
dospIiogan on su icónica, Ias fuoizas o inlonsidados do sus
novinionlos v Ias innunoialIos nuoslias do sonidos, paIalias o
inágonos on cada uno do sus aclos

Ln visla do Ia inpoilancia quo iovislon aIgunas do oslas oxpiosionos
paia Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios v considoiando quo so ha
olsoivado poco on loino a su hacoi, piosonlaionos Ias
inloipiolacionos v oxpIicacionos quo, solio doloininados lonas v
siluacionos ioIacionados con Ias oxpiosionos oslolicas, dan Ios
nisnos jóvonos invoIuciados on oIIas do nanoia cioaliva v
ponsanlo Aloidaionos Ias Iocluias do un giupo do iapoios, un
giupo do poolas v un jovon iockoio Rocoidonos quo lialanos do
indagai on Ias suljolividados juvoniIos v poi Io lanlo on sus nodos
do ponsai v sonlii Calo doslacai quo solio oI iap v ospociaInonlo oI
iock va so ha invosligado on Ia ciudad No so lialaián puos lanlo
cono nanifoslacionos oslolicas on una poispocliva hislóiica v
locnica, oslo os un lialajo poi hacoi solio cada una do Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos

Atrcvcrsc a cnmcnzar

No lodos Ios jóvonos quo hacon pailo do oxpiosionos oslolicas so
piogunlan poi Ios oiígonos do laIos nanifoslacionos, ni poi Ios
dosaiioIIos quo on oI lionpo han lonido Lo quo doloiía soi una
pioocupación, puoslo quo on nuchos casos oslo dosconocinionlo so
convioilo piocisanonlo on oI navoi olslácuIo paia quo Ias
oxpiosionos ovoIucionon v ciozcan Ln Ia navoiía do Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos so dosconoco solio Ia hisloiia, Ios
conloxlos sociocuIluiaIos on quo suigioion, Ias vaiianlos v iupluias
on Ios piocosos quo caiacloiizan v condicionan Ia naloiia osonciaI
do una doloininada oxpiosión oslolica Ls docii quo Ios quo hacon
iock no sionpio conocon solio iock, iguaI Ios quo hacon iap, o Ios
quo osciilon o Ios quo laiIan Ioio lanpoco puodo ospoiaiso do Ios
nás jóvonos oI quo so longa una infoinación o conocinionlo nuv
oIaloiado on oslo sonlido Lslán puos Ios jóvonos quo so inloiosan
poi indagai v apiondoi solio su piáclica oslolica v Ios quo poco
hacon aI iospoclo

Ioigo nos cuonla su voisión solio oI nacinionlo doI iap :

oI iap nació on Nuova Yoik on ßiookIvn : os quo hav nuchos
osliIos, haco nucho lionpo unos oscIavos do Afiica fuoion
IIovados a Ios Lslados Unidos Lnloncos Ios nogios cono
sionpio lionon sus nilos aI nozcIaiso con Ias iazas v lodas
osas cosasIas cuIluias So fuo foinando Ia núsica Anlos oI
iap oia una piolosla, oIIos canlalan v pioloslalan poi Io quo
oslalan viviondo

Aunquo Ioigo liono aIgunas idoas solio Ia hisloiia doI iap, su
voisión oscuola v iápida puodo significai un conocinionlo gonoiaI
do oslo aspoclo poio lanlion un dosconocinionlo do Ios dolaIIos quo
onvuoIvon v dan conlundoncia a Ia apiociación gIolaI, acudiondo a
afiinacionos quo osliochan Ia Iocluia solio un doloininado
fonónono sociaI o cuIluiaI

LI conocinionlo quo nanojan Ios jóvonos solio su oxpiosión oslolica
oslá conliado on oI piosonlo Lslo so conlia on Ios osliIos, Ios paichos
o Iugaios púlIicos v piivados, Ias nodas, Ias opcionos quo hav on Ia
ciudad, Ios dislinlos giupos, Ios nononlos do oncuonlio, Ios lonas
quo so lialan Ls un conocinionlo nás piagnálico Sus dinánicas
do cioación v pioducción so conconlian on Ias oxigoncias, ofoilas u
opcionos doI nononlo Son pocos quionos oslán invosligando,
oxpIoiando v onsavando on oI pasado v on oI piosonlo paia lialai do
cuaIificaiso oslolica o ailíslicanonlo

Do olio Iado, Ias foinas on quo Ios jóvonos so inician on una
oxpiosión oslolica puodon soi lanlas cono jóvonos oslán
invoIuciados Las nolivacionos quo inpuIsan a Ios jóvonos son
divoisas : puodo soi Ia nocosidad v oI dosoo do dospIogai una viilud
o capacidad on cuaIquioi canpo oslolico, oI piincipio do una
lúsquoda poisonaI a liavos do Ias andanzas oslolicas : on olios casos
Ia nocosidad do soi ioconocidos sociaInonlo o donlio doI giupo do
anigos, lanlion Ia posiliIidad do onconliai un iofoionlo do
idonlidad, olc AI vincuIaiso a una u olia oxpiosión oslolica, Ios
jóvonos so oncuonlian con dificuIlados do divoiso oidon paia
dosaiioIIai con pIonilud Io quo so pioponon, dificuIlados quo
iospondon ospociaInonlo a sus condicionos sociooconónicas Oscai
nos ioIala cóno fuo oI inicio on oI laiIo do Ia saIsa:

¨Yo no salía laiIai Ila a Ios laiIos v no quodala paiao Mo
docían oI coIadoi poiquo no quodala paiao loda Ia nocho Ioi
Ia casa halía un poIao quo laiIala nucho v una voz Io dijo quo
si no onsoñala a laiIai, no dijo quo oI no onsoñala Io do oI v
quo si quoiía apiondoi Io vioia LI lonía un giupilo v no
inviló a voi Ios onsavos Iuo oI piinoi giupo do laiIo quo
hulo on ModoIIín do saIsa So IIanala Rilno Lalino Yo ila a
Ios onsavos v Iuogo ila a ni casa a onsavai Con oI fuo con
quion apiondí do Ia núsica v con quion saIía a Ios silios do
saIsa doI conlio do Ia ciudad, solio lodo CaiiusoIos v Iuoilo
Rico o Cosla iica Yo onpoco a dospogai on oI laiIo Mo
onconlio con un anigo quo lanlion oslala apiondiondo a
laiIai v Io guslala nucho Ia saIsa Lnloncos oI no onsoñala
pasos v vo Io onsoñala a oI Ln oI 2 onpoco a dolulai Ln oI
coIogio Ios duios doI laiIo oian Ios do onco, nosolios no nos
halíanos piosonlado Tanlas oian Ias ganas do apiondoi a
laiIai quo nosolios onliálanos a Ia una v oI so vonía do Ia casa
dosdo Caicodo - oia nás polio, oI noio pasajo, v si do pionlo
so gaslala on una gasoosila Io locala iiso a pio -onloncos oI
lajala hasla ßoslon v so coIiala on un lus do ViIIa Hoinosa
LIogala a Ias nuovo do Ia nañana, onloncos vo Io dala
dosavuno v aiiancálanos a onsavai hasla Ia una quo va nos
ílanos a osludiai

LI conionzo do un jovon on una oxpiosión oslolica Io oxigo onlio
olias cosas : luscai opoilunidados do foinación on oI canpo cono
asosoiías, cuisos, oiionlación piofosionaI : lonoi doloininados
ospacios o Iugaios paia piopaiaiso : conlai con doloininados
iocuisos v naloiiaIos, adquiiii cioila discipIina do lialajo v onsavai
o piaclicai poinanonlononlo : infoinaiso solio dosaiioIIos,
canlios, nuovas piopuoslas on su canpo oslolico : oslalIocoi
ioIacionos con olios jóvonos v olias poisonas : luscai do nuchas
foinas dondo v cóno cuaIificaiso

OµcInncs v a!tcrnatIvas dc !ns jucgns

Adonás do haloi dislinlas oxpiosionos oslolicas so da onlio oslas
divoisos osliIos v sulgonoios No os posilIo aquí dosciilii cada uno
do oslos Sin onlaigo, Ia infoinación iocogida con Ios jóvonos
iapoios poinilo ioconocoi oI significado quo liono paia oIIos oI soi
pailicipo do uno u olio osliIo o sulgonoio v sus inpIicacionos on Ia
inagon v poicopción quo Ios piocuia solio sí nisnos v Ios olios Ls
doslacalIo Ia oxlonsión quo ha ganado oI iap onlio Ios jóvonos do Ios
socloios popuIaios do Ia ciudad Ls on aIgunas zonas Ia oxpiosión
oslolica juvoniI quo nás jóvonos ha invoIuciado v quo liono navoi
ioconocinionlo onlio oslos

Do laI nanoia puos, quo aunquo halIonos do ¨iapoios¨ o cuando
nos iofiianos a Ios ¨iockoios¨, soguianonlo no nos oslaionos
iofiiiondo sionpio a Io nisno Ls nocosaiio hacoi un anáIisis nás
juicioso do cada uno do oslos osliIos, loniondo on cuonla Ios
conloxlos sociaIos v cuIluiaIos on Ios cuaIos so piosonlan, Ios jóvonos
quo Ios pionuovon, Ias condicionos on quo so doslacan, Ias iazonos
poi Ias cuaIos unos u olios Ios piofioion, Ias conliadiccionos v
difoioncias quo Ios conliaponon o nalizan

Solio oI iap puodo dociiso quo ha lonido, sogún Ios jóvonos
onliovislados, lios nononlos inpoilanlos on oI lianscuiso do su
hisloiia on Ia ciudad : un piinoi nononlo dondo Ias Iolias v
conlonidos do Ias cancionos so iofoiían a pioloslas v ioaccionos
donuncianlos fionlo a siluacionos sociaIos do naiginación o
disciininación o fionlo a Ias accionos inslilucionaIos do conlioI v
iopiosión, oia puos si so quioio un iap nás poIílico v sociaI Olio
nononlo fuo aquoI quo Io oloigó navoi ioIovancia v conlundoncia
aI laiIo v un loicoi nononlo os poi oI cuaI pasa, quo sogún oIIos os
nucho nás ovoIucionado v os aquoI dondo lionon nucha
inpoilancia Io quo IIanan oIIos Ia Iíiica, os docii Ios conlonidos do
Ias cancionos, quo lionon cono pailicuIaiidad oI onfasis quo hacon
on Ias vivoncias do Ia caIIo, Ias difíciIos siluacionos a Ias quo so
onfionlan nuchos jóvonos quo so oniodan on nogocios iIícilos o on
consuno do diogas o on hochos do vioIoncia Lslo osliIo liono olias
vaiianlos quo no son nuv suslanciaIos poio quo iodofinon su
dononinación

Ls significalivo oI hocho do quo Ios iapoios on Ia ciudad
gonoiaInonlo iopioducon Ios osliIos do iap quo vionon do Lslados
Unidos Hov aIgunos quioion lialajai on Ia cioación do un osliIo
piopio, quo podiía soi un osliIo Ialino o nacionaI, Io quo donuoslia
un inloios ospociaI poi gonoiai nanifoslacionos piopias u oiiginaIos,
consliluvondoso on un iolo paia Ios iapoios Lslo nos han dicho :

¨hav un osliIo do iap quo so IIana Moiiov (sic) v quo liala
solio Ias vivoncias on Ia caIIo, Ias caIonluias, oI ghollo, Ia
vioIoncia, hav olio osliIo quo os oI Kanslan (sic), lanlion liono
quo voi con Ia vioIoncia, poio va os vislo do olia foina, halIan
do Ios ciucos, Ia dioga, Ia naiihuana () Aquí hav gonlo quo
quioio cioai un osliIo piopio, quo soa un osliIo Ialino doI iap v
no noloi nada doI olio Iado¨

Iaia quionos laiIan saIsa Ia laioa os Ia do apiondoi a dislinguii v
ojoculai Ios osliIos v sulgonoios v Ia Ialoi do inlioducii aiiogIos v
vaiianlos on Ios pasos v novinionlos caiacloiíslicos Ls difoionlo
halIai solio Ios osliIos on oI iap a Ios osliIos on oI laiIo do Ia saIsa
La ioIación os difoionlo con Ias opcionos quo poinilo cada oxpiosión
oslolica Los iapoios so ioIacionan con Ios osliIos dosdo opcionos
idooIógicas, poIílicas o dosdo Ias oxigoncias quo oI nodio inpono, a
liavos do Ia liansfoioncia cuIluiaI oxlianjoia, solio Ia ¨osliucluia
oslolica¨ doI iap Mionlias quo Ios laiIaiinos do saIsa so ioIacionan
con osla dosdo lodas sus nanifoslacionos v lialan do apiopiaiso
inlogiaInonlo do lodos Ios lipos do laiIo paia fundiiIos on
coioogiafías v osconogiafías, a su voz lanlion inlogian olios
gonoios nusicaIos cono oI poiio, oI noionguo, olc Lslo nos dosciilo
Oscai :

¨La saIsa so divido on Io quo os ßogaIoo, Cha Cha Cha, oI Son
Monluno, Ia Cuaiacha, oI Rilno doI Iazz Lalino, quo so conoco
on Ios insliunonlos cono Ia laloiía, oI piano v Ia lionpola no
nás, sinpIononlo quo CaiI Iadoi canlio oI piano poi oI
viliáfono¨

Ln oI iap liono ioIovancia Ia paIalia v on sus laiIos oI cuoipo, on oI
laiIo do Ia saIsa liono ioIovancia oI cuoipo olvianonlo, Ios
conlonidos do osla inpoilan on oI consuno oscucha do Ia núsica
Las oxpiosionos oslolicas puodon dividiiso onlio Ias quo lionon
aconlos on Ia paIalia, Ias quo ponon su aconlo on Io sinlóIico v Ia
inagon visuaI o sonoia, v on Ias quo oI aconlo oslá puoslo on oI
cuoipo v sus novinionlos CIaio quo aIgunas puodon inlogiai
oIocuonlononlo oslos lios aconlos, puodo soi oI caso doI iap

EsµacIns v tcrrItnrIns µara jugar

Los ospacios v loiiiloiios dondo Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos so
nanifioslan son iguaInonlo nunoiosos v divoisos, no sóIo son Ios
Iugaios paia Ia pioducción, cioación o piosonlación do Ias
oxpiosionos sino lanlion do consuno v oncuonlio inloipoisonaI
Los ospacios Ios onlondonos nás cono iocinlos o osconaiios quo
son fiocuonlados poi jóvonos do Ias oxpiosionos oslolicas, nionlias
Ios loiiiloiios son do caiácloi nás anpIio quo conlionon
caiacloiíslicas googiáficas v sociocuIluiaIos donlio do Ia ciudad o on
Ios socloios popuIaios donlio do Ias zonas v conunas Hav puos
ospacios piivados v púlIicos, alioilos v coiiados v loiiiloiios
laiiiaIos v do ciudad

Los ospacios piivados son Ias casas do aIgunos do Ios inlogianlos do
Ios giupos o IocaIos o gaiajos aIquiIados con oI fin do piaclicai v
onsavai, nionlias Ios ospacios púlIicos puodon soi paiquos, palios
púlIicos, laloinas o discolocas v osconaiios paia concioilos

Son do vilaI vaIoi on Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos Ios ospacios
quo puodon halilai v adaplai paia oxpoiinonlai sus guslos,
dosdolIai sus viiludos v aslucias, nosliai Ias cuaIidados v
oslalIocoi afoclos Los ospacios do Ios jóvonos son Ia aIloinaliva a
Ios ospacios convoncionaIos o inslilucionaIos Son nás ioIovanlos
paia Ios jóvonos do Ias oxpiosionos oslolicas Los invonlan, Ios
iocioan, Ios adaplan a sus inloiosos Vivii sus ospacios os podoi soi
Iilios, os liansgiodii Ia noinaIidad, os Ia oxpoiioncia nuova con oI
Iugai, puodo soi un halilai paiciaI doI lionpo lolaInonlo oxconliico
v aIucinanlo Lslo nos conló un iapoio solio sus paichos v iunlas :

¨Cuando vov a Ias iunlas do iap vo sionlo cono oso anlionlo
quo lodos oslanos ahí nolidos on oso ioIIo v oso os supoi
vacano, oso os un oscapo pIono, oso os una nola, vo no sionlo
nuv lion v os cono lan dislinlo a Io noinaI, casas lodas
alandonadas v lodas vuoIlas picha v lodo oscuio, Ia núsica a
lodo laco, uno viondo caias on Ia oscuiidad v convoisando, os
cono nuv dislinlo, vo no sionlo nuv lion así¨

Ln oI caso do Ios loiiiloiios os dondo puodo apiociaiso difoioncias
inpoilanlos Aunquo casi lodas Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos
lionon Ia opoilunidad do liascondoi oI loiiiloiio laiiiaI, aIgunas do
oIIas son do caiácloi nás uilano o noliopoIilano quo olias
AIgunas conconlian sus nanifoslacionos on oI ánlilo laiiiaI o
conunilaiio, nionlias olias, dolido ospociaInonlo a Ias ioIacionos
quo oslalIocon v a Ias condicionos nás inloinacionaIos o univoisaIos
do Ia oxpiosión, saIon do Ios laiiios o inloiaccionan va soa on oI
conlio do Ia ciudad, on olias zonas o on olios nunicipios doI Aioa
MoliopoIilana Ioio sucodo lanlion quo aIgunas oxpiosionos so
nanifioslan nás on Ios osconaiios do Ia ciudad, onlondida on oslo
caso cono oI conlio o Ios poIos do pioducción v consuno ailíslico,
quo on Ios laiiios, puodo soi oI caso do Ia pinluia o Ias ailos
pIáslicas, Ia fologiafía, Ia Iiloialuia v Ia poosía o oI loalio nás
piofosionaI, hocho lanlion poi jóvonos

LI iap, oI iock v oI giaffili (pinlas do loxlo) o oI giafiio (pinluia do
nuiaIos con siIuolas v figuias divoisas on aoiosoI), son quizás Ias
oxpiosionos oslolicas juvoniIos do Ios socloios popuIaios quo nás
han liascondido oI ánlilo laiiiaI v so han podido piovoclai a loda
Ia ciudad, Iogiando cioai iodos, ioIacionos v ospacios uilanos do
inloiacción dondo puodon daiso cila jóvonos do socloios sociaIos,
zonas v laiiios difoionlos Ls pailicuIai quo Ias nujoios jóvonos
soan poco piolagónicas on oslas oxpiosionos oslolicas, aunquo han
lonido inlonlos on oI iap v on oI iock, oslas oxpiosionos son gonoiaI v
navoiilaiianonlo inpuIsadas v consliuidas poi Ios jóvonos
honlios, aunquo Ias nujoios jóvonos pailicipon doI consuno v Ios
ospacios piopios do cada una do oslas oxpiosionos Las nujoios
oslán nás on oxpiosionos cono oI loalio, Ias ailos pIáslicas, Ia
Iiloialuia v Ia danza o oI laiIo

Difoionlo os quo Ios jóvonos do cioilas oxpiosionos puodan iocoiioi
Ia ciudad con sus piosonlacionos Lslo lanlion Ios poinilo ii
configuiando una Iocluia sociaI v cuIluiaI do Ia ciudad, conocoi Ias
iiquozas v nuIlipIicidados do piáclicas on Ios laiiios Ioio os
difoionlo a Io quo ocuiio con Ios iapoios v Ios iockoios, on lanlo no
oslalIocon iodos do inloicanlio on loino a su oxpiosión, ni gonoian
soguidoios o sinpalizanlos on loino suvo Ioi oso su saIida a Ia
ciudad so oxpoiinonla nás cono oxlonsión do su Ialoi, cono
lialajo v cono vivoncia nuv pailicuIai doI giupo o oI individuo So
vivo Ia ciudad cono ovonlos, oxpoiioncias, piosonlacionos v
aclividados, no cono loiiiloiio do inloiacción o inloicanlio cuIluiaI
Ln oI caso do Ios giupos do jóvonos quo laiIan saIsa v olios iilnos
ocuiio oslo, adonás cono Io dico Oscai, lionon nucho nás
donanda v acogida on Ios socloios popuIaios, sus inloicanlios con
olios socloios sociaIos son nás Iinilados Lo quo da cuonla lanlion
do Ias piofoioncias quo poi doloininadas oxpiosionos oslolicas
lionon Ios jóvonos do Ia ciudad :

¨Uno on Ias piosonlacionos conoco nuchos laiiios Zanoia,
La Iiancia, IalIo VI, oI IopuIai, Sanlo Doningo, casi lodas Ias
piosonlacionos han sido on oslo Iado, aI fionlo honos ido
poquilo, a CasliIIa o a ßoIIo Honos ido a Lnvigado, a Ilagüí, a
Copacalana, a Caicodo, a discolocas oIoganlos Más quo lodo
nos saIo lialajo paia laiiios popuIaios Ln Ias discolocas
conoco gonlo do lodo lipo Con Ia gonlo huniIdo os nojoi¨

Los ospacios paia Ia Iiloialuia v Ia poosía juvoniI son do olio oidon
No son nasivos Los jóvonos quo hacon pailo do oslas oxpiosionos
no oslán on giupos, oslán dispoisos poi loda Ia ciudad, so nuovon
on loiiiloiios nonos liazados, aunquo hav silios púlIicos quo
fiocuonlan paia convoisai o inloicanliai oxpoiioncias v
conocinionlos Tionon nonos ioconocinionlo on Ios laiiios Iodiía
dociiso quo su Ialoi os nás anónina Su ospacio do oxpiosión
piiviIogiado os oI loxlo, poio aún os incipionlo Ia pioducción
odiloiiaI do Iiloialuia jovon Han halido aIgunos osfuoizos on
cuonlo v poosía, poio han faIlado Ios iocuisos v oI apovo suficionlo
paia daiIo conlinuidad a Ias piopuoslas Sin onlaigo so ha
onpozado a aliiiIo ospacio a Ia poosía jovon a liavos do oncuonlios,
foslivaIos v concuisos do poosía

No sionpio oI hocho do quo soa una oxpiosión oslolica u olia os Io
quo iopoiculo on quo soa do navoi liascondoncia uilana, oslo
iospondoiía nás a Ias condicionos on quo cada una do oIIas suigo v
so dosaiioIIa, a Ios inloiosos v oxpoclalivas quo Ios jóvonos nanojan
iospoclo a oslas v a Ia difusión v conocinionlo quo so iopioduzca a
liavos do Ios nodios nasivos do conunicación Iodiía ponsaiso quo
Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos do navoi fuoiza on Ia ciudad so
coiiospondon con Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos quo on oI
ánlilo inloinacionaI nás acogida lionon, sogún Io quo piosonlan v
pionuovon Ios nodios nasivos do conunicación IocaInonlo
LéxIca : Tcmas v cnntcnIdns

uandc ||cgas a un |ugar dc |a a||a sccicdad cn |c princrc uuc sc
fijan cs si |icncs pcdcr. cs|c pcdcr sc oasa cn c| dincrc uuc |u pucdas
apcr|ar a cs|a sccicdad. uuc sc|c picnsa cn nundir|c. dcs|ruir|c u
pcdrir|c¨

(Canción ¨Monov¨, giupo do iap
¨ßIack Hoail¨)

Un aspoclo conliaI paia conpiondoi Ias oxpiosionos oslolicas
juvoniIos os oI do Ia Ioxica, os docii oI do Ios discuisos, conlonidos v
significados quo luscan liansnilii o conunicai a liavos do Ias Iolias
v loxlos do Ias cancionos, Ios cuonlos, Ia poosía, oI loalio, on
iosunon Ia inloipiolación do Ias paIalias quo onvuoIvon su
oxpiosión

Iuodo oIaloiaiso un anáIisis solio Ia Ioxica juvoniI on lodas sus
nanifoslacionos, oxpiosionos v piáclicas, haciondo ospociaI onfasis
on Ios significados quo so consliuvon Iaia oslo caso haionos
nonción a Ia Ioxica on oI iap, puoslo quo os oI ojonpIo solio oI quo
Iogianos navoi infoinación v locaionos langonciaInonlo Ia Ioxica
on Ia Iiloialuia jovon v oI iock

Si on aIgún canpo do Io juvoniI hav iiquoza v pioducción os on oI do
Ia Ioxica, aún adniliondo quo oxislon soiias dificuIlados on Ios
jóvonos paia aigunonlai lonas v iofIoxionos v quo so da una
paiquodad on nuchos do oIIos cuando so liala do piofundizai on
anáIisis do Ia ioaIidad La iiquoza oxislo ospociaInonlo on Ia
cioación do paIalias, do códigos v nonsajos quo adquioion
connolacionos inconpionsilIos paia cuaIquioi sujolo oxloino a Ios
cíicuIos ospocíficos do jóvonos Lslo fonónono so oncuonlia lanlo on
Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos cono on cuaIquioi olia
nanifoslación giupaI o inloisuljoliva do Ios jóvonos ßion
conoconos do gIosaiios o iopoiloiios do paIalias quo so han
oIaloiado a pailii do cioilos giupos do jóvonos

Lslo os puos un canpo alioilo poi oxpIoiai lanlo on Ias oxpiosionos
oslolicas cono lodas Ias donás nanifoslacionos sociaIos v cuIluiaIos
do Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios v do Ia ciudad

Ls posilIo onconliai difoionlos Ioxicas onlio Ios giupos do iap, oslo
do acuoido a su foinación v piocoso pailicuIaios Ln Ios giupos do
iap do Ios socloios popuIaios so puodon idonlificai lios londoncias a
pailii do Ios lonas v conlonidos quo lialan on sus cancionos :
piinoio oslaiían Ios lonas v conlonidos iofoiidos a posicionos
conloslalaiias v do piolosla fionlo aI golioino v Ia cIaso diiigonlo
poIílica v oconónica Ln sogundo Iugai oslaiían Ios lonas quo locan
lonas sociaIos, poIílicos v oconónicos cono Ia guoiia, oI iacisno, Ia
polioza, Ia coiiupción, Ia vioIoncia, Ia nafia v Ia dioga, Ios cuaIos so
oncuonlian ioIacionados con oI piinoi conjunlo do conlonidos Y on
loicoi Iugai oslaiían Ios lonas quo so iofioion a siluacionos
suljolivas, individuaIos, a vivoncias colidianas do doloininados
poisonajos v quo oslán on ciicunslancias difíciIos, on oslo sonlido
oslaiían lonas cono oI aIcohóIico, oI diogadiclo, oI pandiIIoio, oI
anigo quo fuo asosinado, oI confIiclo onlio dos sujolos, olc Solio
oslo úIlino canpo do lonas, nos conlaion Ios iapoios :

¨Tononos una canción quo so IIana 'TiniolIas´ quo cuonla Ia
hisloiia do un nuchacho quo Io nalaion Lslo nuchacho
cuonla on Ia piinoia osliofa Ios sínlonas quo liono cuando so
oslá vondo paia oI olio Iado, on Ia sogunda osliofa cuonla
solio Ia naná do oI halIando : quo no, quo poi quo Io hicioion
oslo a ni hijova no so dicon Ias cosas do Ia nisna foina ()
Hav olia canción quo so IIana 'Dosquiciado´ v halIa do un
nan quo no salo quo hacoi, poiquo oslá Ioco do nanlonoiso on
Ia caIIo lonando choiiohalIanos do lodo un poquilo, do Ia
caIIo, do Io quo nos pasa a nosolios¨

Los iapoios han caninado do lonas gIolaIos a lonas colidianos v
suljolivos, do Iíiicas con una connolación ovidonlononlo poIílica a
lonas suigidos do Ia oxpoiioncia v Ias suljolividados Si lion Ios
lonas gIolaIos oian pioduclo lanlion do Ia oxpoiioncia quo lonían
cono socloios naiginados sociaI v cuIluiaInonlo o invoIucialan
acloios oxloinos iosponsalIos do Ias siluacionos dosfavoialIos, Ios
lonas nás suljolivos locan con Ios piolIonas quo so piosonlan
onlio oIIos con iospoclo a sí nisnos v Ias iosponsaliIidados
individuaIos quo invoIucian Una do Ias iazonos quo aigunonlan
aIgunos iapoios paia haloi pasado a olio lipo do lonas os Ia do
considoiai inúliI Ia piolosla on Ias cancionos, puoslo quo no voían
iopoicusionos piaclicas on Io sociaI v poiquo adonás so consliluían
on discuisos iopolilivos Uno do oIIos nos dijo iofiiiondoso a olio
giupo do iap do Ia ciudad :

¨LI iap ha ido ovoIucionando v hav nuchos osliIos quo
puodon soi piolosla o vos podos canlai on iap solio Ias
vivoncias, cóno vivís Uno canla quo hizo oI sálado on Ia
iunla, Io quo oslá pasando on Ia ciudad, Ia dioga, cosas así
() LIIos IIovan dioz años canlándoIo aI golioino v nunca han
Iogiado nada con oI, IIovan dioz años insuIlando aI piosidonlo
v nunca han hocho nada, onloncos nosolios paia quo vanos a
soguii canlándoIo aI piosidonlo si ni siquioia nos va a paiai
loIas¨

Ahoia lion, Ia foina cono so piosonlan acluaInonlo Ios lonas on oI
iap, quo so coiiospondon con oI loicoi lipo do lonas, so haco on
foina dosciipliva, sin incIuii giios inloipiolalivos o posicionos
ciílicas v oxpIicalivas doI fonónono, cono sí suoIo ocuiiii on oI iock
dondo so haco una dosciipción v so pIanloa una ciílica o una
inloipiolación, aún soa osla nolafóiica Ioio lanlion so da on oI iap
quo Ias paIalias usadas son nás pioduclo doI sonlinionlo v Ia
pasión quo do un ojoicicio iacionaI, solio lodo on Ios ovonlos dondo
Ios iapoios acudon a conloslaiIo a un giupo conliadicloi o
advoisaiio, cuando oI iap so convioilo on una ospocio do liova v
loinina siondo on ocasionos un onfionlanionlo do insuIlos v sáliias
DoI laI nanoia Io ioIala IoIipo :
Dicon quo oI iap v Ia liova so IIovan poiquo Ia liova os
inpiovisai v oI iap lanlion () Iaia vos IIogai v oslai
conscionlo v suliilo a una laiina o inpiovisai os nuv loso, os
donasiado loso, Io quo nás lo loca os saloi cono invonlai - so
Ia vov a ochai a oslo hijuopula - v aI olio vov la la la, v ocho Ia
sáliia v niio pa´ olio Iadoos un iolo, os un conslanlo iolo¨

Las Iolias son conpuoslas poi uno do Ios inlogianlos o lodo oI giupo
apoila a su consliucción Cono dijinos, so confoinan a pailii do
Ias oxpoiioncias individuaIos, v oslas os Io quo vivon on oI paicho, on
Ia caIIo, on oI laiiio o Io quo von on Ia ciudad Son oI pioduclo do
una iofIoxión nuv suljoliva quo pocas vocos so confionla o aIinonla
con olias visionos o inloipiolacionos

AIgo inpoilanlo cuando so oscucha a Ios iapoios canlai sus lonas os
oI apiociai Ia oxaIlación do Io lónico, Ia piooninoncia oslolica quo
adquioio Ia onlonación, Ios aconlos, a liavos do Ios cuaIos puodon
agiodii, oxpiosai ialia o insalisfacción, Io quo pioduco
liansnisionos onoigolicas inpoilanlos on Ios oscuchas, ioaccionos
quo donuoslian adniiación v iospolo poi Ios canlanlos

Solio Ias Ioxicas do Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos haliía nucho
paia invosligai v anaIizai SóIo aquí piosonlanos una dosciipción
gonoiaI do Ia Ioxica on oI iap Ln Ia Iiloialuia oslo soiía Ia vaiialIo
cIavo do anáIisis Hasla dondo so ha oxpIoiado so oncuonlia quo Ios
lonas quo Ios jóvonos nás lialan on sus osciilos so iofioion aI anoi
do paioja, Ia vioIoncia do Ia ciudad v Ias vivoncias colidianas con sus
dificuIlados v piolIonas, lonas ioIacionados con su oxpoiioncia
individuaI lásicanonlo Solio oI iock no nos os posilIo adoIanlai
dosciipcionos

IcðnIca : !a rnµa, !a Imagcn µcrsnna!, !ns acccsnrIns, !ns nbjctns
fucrza

Lslo lona oslá lanlion poi oxpIoiai La significación v Ia fuoiza
sinlóIica quo conliono Ia piosoncia v Ia inagon paia Ios jóvonos os
ioaInonlo piopondoianlo, ospociaInonlo paia aIgunas oxpiosionos
oslolicas No sionpio os ioIovanlo Ia inagon poisonaI paia quionos
son piolagonislas do laIos oxpiosionos Ioio sionpio haliá quo
lonoi una inagon doloininada, indopondionlo do quo osla soa oljolo
do pioocupación o no, o nojoi, indopondionlo do quo longa quo
oslai doloininada poi oI lipo do oxpiosión oslolica do Ia quo so haga
pailo Sin onlaigo hav londoncias on Ias icónicas quo idonlifican v
cIasifican a Ios jóvonos

La icónica olsosiona nás a Ios nás jóvonos do Ias oxpiosionos
oslolicas, quo puodon oslai onlio Ios v Ios 2O años Ln olias
odados, sin dojai do inpoilai, pioido nagnilud La iopa, Ios
accosoiios (coIIaios, aiolos, puIsoias, piondodoios, cachuchas, v
olias cIasos do adoinos) Ios poinados, son do vilaI inpoilancia paia
consoIidai v dai ioaIco a una u olia oxpiosión v paia soi
idonlificados v ioconocidos cono poilonocionlos a un lipo do giupo
o paia nosliaiso sociaInonlo difoionlos Ioi ojonpIos paia aIgunos
iapoios oslo os vilaI :

¨a ni no gusla quo on Ia caIIo no oslon niiando, quo vo
aliaiga a Ia gonlo, nucha gonlo so ioiiá , a olia Io paiocoiá nuv
vacano, a ni no gusla nucho quo Ia gonlo no niio v diga : a
oslo quo Io pasó¨

Iaia olios, Ia iopa liono olios sonlido v oI soi iapoio no dopondon
do Ia inagon :

¨Uno no so vislo así poi donosliaiIo a Ia gonlo, sino poi guslo
Mucha gonlo dico quo nos voslinos así paia nosliai quo
sonos iapoios, poio uno nunca so pono osla iopa poi
osoquion dijo quo Ia iopa os Ia quo donuoslia quo uno os
iapoio, oso viono doI coiazón¨

Ln loino a osla cadona do oljolos han suigido noicados
ospociaIizados, disoñadoios, cioalivos, liondas v confoccionislas con
un gian noicado polonciaI Ls ovidonlo quo nuchas do Ias inágonos
adopladas poi Ios jóvonos son pioduclo do Ia liansfoioncia cuIluiaI
Ln oI caso do Ios iapoios Ios nodoIos v nuosliaiios oslán on Ias
iovislas, Ia loIovisión o oI cino do Lslados Unidos

A posai do osla iopioducción do nodoIos, paia Ios jóvonos no sóIo
iopiosonla oI hocho do vosliiso do una u olia foina oI lonoi una
inagon con Ia cuaI idonlificaiso Cada pionda, cada accosoiio puodo
adquiiii significados v vaIoios quo suslonlan sus guslos v opcionos
Un iapoio nos docía :

¨LI panlaIón ancho v Iaigo significa Iiloiladvos quoios soi
difoionlo a Ia donás gonlo, a lodo oI nundo, oso lo haco soi
difoionlo, no lo haco soi nás luono, uno so vislo así poiquo Io
gusla¨

Ioio on Ia icónica lanlion so oncuonlian Ias pinlas o giaffilis, Ios
dilujos v pinluias, lodos Ios pioduclos nusicaIos, Ios afichos, Ias
figuias on Ias canisolas, olc Ouo iguaInonlo os apiovochada v
oxpIolada poi oI noicado Ioio solio cioilos usos quo so hacon do
aIgunos do oslos pioduclos Ios jóvonos lanlion pioducon ciílicas,
cono nos docía un iapoio on loino a una pinluia do una canisola :

¨v vo uslod lipos quo ni siquioia salon cuáI os oI nan quo
IIovan on Ia canisola Uslod Ios vo con Ia canisola v oIIos so
sionlon oiguIIosos v Ios piogunlás : ¡a vos lo gusla oI iap ` lo
iospondon : sí hoinano, v ¡quion os oI do Ia canisola ` lo
dicon : no so Y así os¨
5IgnIfIcadn v va!nr dc !ns jucgns

Si hav aIgo quo caiacloiiza a Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos do
Ios socloios popuIaios os quo lodos Ios jóvonos quo longan dosoo do
pailicipai o polonciaiso on una do oIIas puodo hacoiIo, aun con Ias
dificuIlados inhoionlos a Ia oscasoz do iocuisos oconónicos Ln laI
nodida Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos significan v iopiosonlan Ia
ioaIización do un dosoo, oI canino posilIo, oI suoño ioaIizalIo, Ia
iupluia con Ia naiginación, Ia opción paia Ia cioación cuIluiaI v Ia
acción ioconocida o no do Ios jóvonos paia halIaiIo a Ia ciudad con
sus ponsanionlos v sonsiliIidados Las oxpiosionos oslolicas coIocan
Ia iIusión coica do Ia pioI on aquoIIos Iugaios dondo Ia iIusión os una
iIusión v nada nás

Muchas do oslas oxpiosionos oslolicas do Ios jóvonos so convioilon
on oI nolivo piincipaI do Ia oxisloncia, on oI sonlido doI soi jovon
Ls Io quo aIinonla oI hacoi v oI sonlii do nuchos Ls Io quo cada
uno so da así nisno poiquo quioio oslai lion Ls Ia opoilunidad
paia ionovai Ia ospoianza on oI fuluio LI iapoio liono lios
caiacloiíslicas quo puodon idonlificaiIo: Lxpiosai Io quo vivon,
Lxpiosai Io quo sionlon v Hacoi Io quo quioion Dico uno do oIIos :

¨nosolios sonos conscionlos do Io quo oslanos haciondo, Io
quo lononos on oslo nononlo no os noda sino quo os cono
sonlinionlo, os cono Ia iaíz do nosolios¨

¨Dosdo quo no nolí aI novinionlo iap no ho ponsado on
cóno oxpIolaiIo oconónicanonlo, oslo quo hago os cono Ias
cosas quo vos hacos poi voscosas quo vos Ios vas a sacai
guslo os cóno vos sonliilo lion, oso os Io quo liansnilo osa
núsica paia nosolios, nos poinilo dososliosainos¨

Iuodo ocuiiii quo olios jóvonos no Io oloigan vaIoi alsoIulo a Ia
oxpiosión oslolica, quo Ia considoian una pailo apiocialIo do sus
vidas v una opoilunidad paia vivii v conocoi, poio onliondon quo
on oI nundo hav nuchas olias cosas quo puodon oxpoiinonlaiso v
dosculiiiso v poi oIIo no so cioiian a considoiai su oxpiosión cono
Io único on Ia oxisloncia AIox, núsico do iock, os conlundonlo
cuando so iofioio aI significado v vaIoi quo Io oloiga aI iock,
haciondo una ciílica fuoilo a quionos Io asunon sin ciiloiios v sin
oIaloiacionos iacionaIos doI fonónono Su Iocluia os Ia quo ha
Iogiado solio aIgunas do Ias nanifoslacionos sociaIos v cuIluiaIos
doI iock on ModoIIín, solio Ias iopoicusionos on Ios inaginaiios v
nodos do soi juvoniIos Do ahí quo soa inpoilanlo iocogoiIa aquí on
su lolaIidad, puos oI sonlido ciílico on Ios jóvonos solio Io quo hacon
os docisivo paia oI dosaiioIIo do Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos:

¨No os quo on oI Rock oslon lodas Ias voidados, no os nada do
oso, hav quo lajaiIo do oso podoslaI, no puodo soi una ioIigión,
poio on oso nundo so puodon onconliai nuchas foinas do
vivii v do sonlii inloiosanlos So ciilica oI hocho do quo no so
lusquo nada, do quo Ia divoisión soa soIo fiívoIa, sin
dospiociai osas fóinuIas do divoisión poiquo son inpoilanlos
v nocosaiias paia oI soi hunano, so ciilica oI quo soa oI único
significanlo quo so osgiino, quo soa Ia única foina do sonlii,
quo oI nundo so vava haciondo lan poquoño, quo aI noloilo on
oI Rock, noloilo on lodos osos cíicuIos v lodo oso, lo vava
haciondo lan poquoño oI nundo, oso os Io quo so ciilica do
pionlo ¨Mucha pailo doI Rock lo haco ciooi quo oslás
viviondo un nundo difoionlo, v oI cioo quo con oso os
suficionlo, onloncos Ios jóvonos so quodan palinando on oso v
ahí saIon un nonlonón do osloioolipos doI ioquoio : do quo
no do quo oI chucuchucu do Ios nuchacos, do quo son unos
casposos, quo osa gonlo son unos oslúpidos, quo laI cosa, quo
Ios iapoios suoilo Un nonlón do acliludos oslignalizanlos v
soclaiias inpiosionanlos, va poi oso Iado oI Rock ojoico una
infIuoncia nogaliva () LI Rock así cono Ias ainas cono Ias
diogas lodo oso, os una cosa, un oljolo, dopondo os doI uso
quo so Io do, dopondo do Ia poisona LI Rock no os aIionanlo on
sí, poio puodo soivii cono un insliunonlo do fuoilo
aIinoación, o soa, va oI jovon dosdo su osliucluiación poisonaI
os oI quo docido cóno uliIiza una naloiia piina () LI Rock
os un paiaíso ailificiaI poiquo lodos so ioúnon aIiododoi do Ia
núsica v cioan un víncuIo cioanos un víncuIo inpIícilo quo
nos haco sonlii cono pailo do aIgo Uno cono jovon os do Ias
piinoias cosas quo lusca, sonliiso pailo do aIgo Lo sucodo a
nuchos jóvonos quo dojan do sonliiso pailo do una faniIia, do
una sociodad, no so sionlon pailo do nada, nocosilan un iodiI,
on lodo oI sonlido do Ia paIalia v a vocos so oncuonlia
fáciInonlo on oI Rock LI Rock lo cioa una fiolio, una fiolio do
oscuchai núsica, do soguii piocoplos, do adniiai poisonajos¨

Iaia AIoxandia, Ia poosía significa Ia opoilunidad do dosahogo, do
iocioai Ia ioaIidad, do jugai con Ia voidad v piosonlaiIa do foinas
dislinlas La poosía os Ia vida, dico :

¨La poosía os Ia vida nisna () a ni no IIona lodo, vo pionso
quo uno so dolo IIonai do lodo, osciilii os una foina do
dosahogaiso, v adonás a ni no gusla nucho disfiazai Ia
voidad, vo casi sionpio on nis poosías vo disfiazo Ia voidad¨

Ioio paia Ionnv, olia jovon poola, Ia poosía a posai do quo os Io nás
inpoilanlo v vaIioso quo liono, Io quo nás quioio v sionlo, ioconoco
quo no puodo quodaiso sóIo on oIIa, quo hav olias cosas quo dolo
conocoi v apiondoi, oxpoiinonlai v dosculiii :

¨La poosía no aIinonla, no haco faIla, no aIinonla oI aIna, Ia
poosía ioquioio do honoslidad, si vo no sov honosla no puodo
osciilii v ioquioio sonsiliIidad, sonlii, uno apiondo nucho
sinliondoTanpoco vov a docii quo no vov a quodai on Ia
poosía, quo no vov a dosIigai doI lodo doI conocinionlo¨

Iaia un jovon poola, Ia poosía os una saIida a su ospíiilu
insalisfocho Con un significado oscoplico solio Ia nisna, oI osciilo
paia doscansai on oI vacío :

¨Yo ahoia osciilo os sinpIononlo cono paia vaciai ni aIna,
paia vaciai Io quo pionso, paia vaciai loda Ia nioida quo caigo
adonlio v si aspiio aIgún día soguii osciiliondo, poio no va
paia vaciai sino paia IIonaiIa do cosas loIIas, do cosas quo
ioaInonlo no inspiion paz Hav quo lonoi Ia posiliIidad do
lodo¨

Y paia Oscai oI laiIo os una pailo suslanciaI on su vida v con oI, Ia
núsica saIsa quo Io aconpaña on nuchos do Ios nononlos nás
sonlidos do su vida :

¨LI laiIo paia ni significa nuchas cosas, piinoio os cono un
dosahogo, so fuo noliondo cono una pailo do ni vida Yo sin
oI laiIo no puodo oslai Ioi docii aIgo, oslov on Ia casa piondo
oI oquipo v no pongo a laiIai soIo La saIsa posada os Ia quo
nás sionlo, Ia saIsa cono Ia do WiIIv CoIón os luona poio paia
oslai con Ios anigos v lonando choiiilo¨

Adonás doI significado quo guaida paia Ios jóvonos Ia oxpiosión
oslolica cono laI, oI hocho do soi pailo do una u olia liono olios
significados Soi iapoio no os Io nisno quo oI iap, soi iockoio no os
Io nisno quo oI iock, v así sucosivanonlo LI soi v oI doloi soi os Ia
lonsión quo conlionon ioguIainonlo Ias oxpiosionos oslolicas,
pioduciondo conliadiccionos v difoioncias onlio Ios iopiosonlanlos v
hacodoios do oslas Iaia Ios iapoios, a Ios cuaIos Ios inpoila nucho
quion os v quion no os, oI iapoio os un lialajadoi quo lusca
incansalIononlo Ia ovoIución v oI dosaiioIIo do Io quo IIanan Ia
cuIluia Hip - Hop, os oI cioadoi, oI quo haco v so nuoslia, oI quo
conoco solio Ia hisloiia v oI piocoso doI iap :

¨LI iapoio os oI quo oslá haciondo aIgo poi Ia cuIluia, soa
laiIando, canlando o giafiliando, oso os un iapoio () Uno
liono quo onlondoi Io do aliás cono Io quo viono, vos no sos
iapoio do aquí paia adoIanlovos lonos quo pasai poi lodos
Ios piocosos, poiquo vos nunca lo vas a quodai oslancado on
un soIo punlo¨

Crcar, rccrcar, trabajar

Cada quo so onpioza a foinai pailo do una oxpiosión oslolica, Ia
Ialoi cioaliva v iocioaliva v oI conslanlo lialajo solio Ia naloiia
paia soi cuaIificada son Ias accionos quo IIonan a Ios jóvonos do
vilaIidad, do fuoiza v gian polonciaIidad liansfoinadoia Las
oxpiosionos oslolicas no son posilIos sin oI aclo cioalivo v sin oI
osfuoizo insislonlo va soa solio oI cuoipo, Ia nonlo v Ia sonsiliIidad,
paia quo oslos so dospIioguon Iiliononlo

Cada oxpiosión os una nonlaña quo liono iiosgos, quo nunca so
loinina do sulii poio quo so coIoca cono oI navoi oslínuIo a Ia
voIunlad v oI dosoo do invonlai La sulida no os fáciI, ni nucho
nonos so da on un soIo nononlo, os conpIicada, so da on lionpos
incioilos Lxigo do hoiianionlas v onsavos divoisos

Los jóvonos quo confoinan Ias oxpiosionos juvoniIos oslolicas lionon
dislinlas discipIinas v nolodos do lialajo Las piopuoslas coIoclivas
oxigon do nucha iosponsaliIidad, puoslo quo Ia inconslancia o
inoslaliIidad do aIguno afocla aI giupo, nionlias on Ias piopuoslas
individuaIos so ioquioio do una aulodiscipIina quo no adnila
iocosos pioIongados on oI aclo cioadoi v quo adonás so pioponga Ia
lúsquoda conslanlo do infoinación v conocinionlo solio Ia naloiia

Ln nuchas do Ias aclividados quo colidiananonlo ioaIizan Ios
jóvonos onIazan dinánicas cioalivas, aún sin pioponoisoIo Un
oncuonlio onlio anigos, un paicho poinanonlo, un pasoo o saIida,
puodon aclivai Ias cuaIidados cioalivas Ioio no sóIo son aclos
cioalivos, son lanlion oxpoiioncias pIaconloias AIox v oI giupo do
anigos apiovochan cuaIquioi oncuonlio paia lialajai on loino aI
iock, cono Io cuonla aquí :

¨Haco poco osluvinos haciondo aIgo inloiosanlo, fuo
iouniinos Ios doI giupo a oscuchai núsica v ahí inlonlai
oxpIicai con paIalias Io quo Iogiálanos visuaIizai, o soa
oxpiosai con inágonos Ia infoinación sonoia quo nos IIogala,
oia cono una aclilud iolioacliva hacia Ias inágonos quo uno
lonía, dospuos IogiaiIas oxpiosaiIas con núsica¨

LI piocoso cioalivo ioquioio do acliludos ciílicas fionlo a Io
oslalIocido, ioquioio do Ia aulociílica solio Io quo so os Cioación
sin ciílica v conocinionlo doI nodio os cioación a nodias SóIo
aIgunos jóvonos han Iogiado osla conlinación AIox nos piosonla
un diagnóslico doI iock do Ia ciudad on su aspoclo cioalivo v ciílico :

c crcc uuc para unc rca|ncn|c pcdcr cpcrincn|ar nau uuc cnpczar pcr
rcnpcr tincu|cs ticiadcs. uuc ua sc saoc uuc nc ||cgan a nada u cscs
circu|cs cs|crcc|ipadcs uuc sc nancjan dcn|rc dc |a ciudad. (...) Ancra sc
nao|a nucnc dc| nctinicn|c a||crna|itc u dc| Rcc| a||crna|itc u |a cu||ura
a||crna|ita u |cda csa carrc|a. uc nc crcc uuc |a a||crna|ita sca naccr
supucs|ancn|c ccsas uuc nc sc nan nccnc. Scr a|gc a||crna|itc cs dar
cri|crics. dar cri|crics para uuc |a gcn|c pucda csccgcr. c sca cducar. (...) Sc
na ||cgadc a| pun|c dc crccr uuc naccr rcc| cs suoirsc u |ccar |c uuc
saocn. |ccar un ri|nc pcgajcsc cn oa|cria. naccr unas |incas dc oajc u
accrdcs. dis|crsicn u pun|c. csc a uuc ncs ||cta. a un ncn|cn dc grupcs. dc
gcn|c uuc cs|4 pcrdicndc c| |icnpc ccn csc sinccrancn|c u a uuc |cs
sardincs u |a gcn|c uuc cscucna rcc| ac4. nucncs nc |cngan un cri|cric. cs
uuc nc |icncn dc dcndc csccgcr. ni |cs grupcs |c cigcn a su puo|icc. ni c|
puo|icc a |cs grupcs. c sca nau una rc|acicn cn csc scn|idc nuu pcorc. (...)
n |a ciudad nau nucncs grupcs. si. pcrc a| rcdcdcr dc| ccncn|a pcr cicn|c
scn oas|an|c rcgu|arcs. cs |as|incsc dccir|c pcrc c| Rcc| dc |a ciudad. |a
gcn|c uuc |cca Rcc| cn |a ciudad scn dc |cs uuc ncncs cducacicn nusica|
nancjan. (...) Sc da |anoicn nucnc cn|rc gcn|c uuc sa|c cs|udiada dc
nusica uuc c| ac|c crca|itc nc nacc par|c dc su tida. nancjan cs|crcc|ipcs
uuc ua nan nccnc c|rcs grupcs. saocn |ccar pcrc rc|cnan fcrnu|as uuc ua sc
saocn uuc |c nan funcicnadc a a|guicn ticncn u |as nacnacan. cn|cnccs ua
scn grupcs uuc ccpian sinp|cncn|c. asi nagan cancicncs supucs|ancn|c
prcpias |icncn un scnidc fucr|cncn|c idcn|ificadc ccn c|rc grupc uuc ua
cs|4 pcsicicnadc. sca dc nucs|ra ciudad c sca dc| c|ranjcrc. nau una
pcuucna nincria dc grupcs uuc cs|4n dcdicadcs ccnc a |a intcs|igacicn. a
|a ousuucda cpcrincn|a| u |cdas csas ccsas. |a cpcrincn|acicn uuc sc
nacc cn |a ciudad rc|a|itancn|c cs pcca. n4inc uuc |cs nctinicn|cs
cu||ura|cs dc |a ciudad cs|4n nuu pccc c|aocradcs. nau pcca c|aocracicn a|
rcspcc|c. Sc nancja |anoicn nucnc cn|rc |cs jctcncs uuc c| Rcc|. uuc c|
Rcc| cs una |ccura. uuc cs|ar ca|nadcs. uuc cs|ar oicn u uuc uc nc sc uuc u
|cda csa f|cripcndia pcr dccir|c asi. csa nanc dc f|crcci|as pa|pao|cs.
cn|cnccs uuc niran c| cic|c u uuc uc nc sc uuc. cn|cnccs ua |cdc cs pccsia u
|cdc csc. pcrc cs gcn|c uuc nc sc sicn|a a |ccr pccsia cn scric. cs gcn|c uuc
nc cscrioc cn scric. cs gcn|c uuc nc cscucna nusica cn scric. cn|cndcs. cs c|
cs|crcc|ipc. ||cgar a |a pic| nada n4s dc| fcncncnc. |c uuc n4s sc tic dc |cs
nippics. uuc |cs nippics supucs|ancn|c sicnprc cs|aoan ncn|adcs cn un
tiajc a|ucincgcnc. cs|aoan fc|iccs. ccn |a scnrisa a f|cr dc pic|. nc
|raoajaoan. cs|aoan dizuuc a| nargcn dc| sis|cna cn|rc ccni||as u ua u
pun|c. cn|cnccs nacian su nusica u scn|ian |cdc fucr|cncn|c. csc sc da
nucnc. sc da nucnc csas ccsas. Mc a|rctcria a ncncicnar un grupc. un
grupc uuc cs|4 cpcrincn|andc cn |a ciudad u uuc cs|4 nacicndc a|gc nuu
in|crcsan|c u uuc sc ||ana |cs Aroc|cs¨ pcr cjcnp|c¨.

Ls ovidonlo quo on Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos do Ios socloios
popuIaios faIlan nuchas posicionos conlinaloiias do cioación v
ciílica Las dificuIlados paia piopaiaiso v foinaiso, Ia faIla do una
liadición ciílica iospoclo a Ias liansfoioncias cuIluiaIos v oI dosoo
Iogílino do oxpiosaiso paia soi vislo o oscuchado sin nodiai
piovianonlo un aulooxanon, son onlio olias Ias iazonos poi Ias
cuaIos os difíciI consliuii piocosos cioalivos v ciílicos a Ia voz,
dondo so do navoi agiogación do conocinionlo Lo quo si puodo
ocuiiii con oxpiosionos oslolicas juvoniIos nás consoIidadas quo
lionon cono osconaiio do acción Ia ciudad, oI país o oI nundo, onlio
oIIas oslaiían giupos do iock, giupos do loalio, Ia danza, Ias ailos
pIáslicas v Ia Iiloialuia AIgunos jóvonos osciiloios vionon on oslo
piocoso do foinación conslanlo, lialando sionpio do Iooiso a Ia Iuz
do sus opcionos v doI acunuIado hislóiico :

¨La poosía no os lan fáciI cono cioo Ia gonlo, quo os osciilii v
va Hav quo osludiai nucho lanlion, poiquo uno liono quo
Iooi Io quo so ha osciilo, Io do Ia gonlo fanosa, Iooi hisloiia doI
ailo, Iooi Iiloialuia, Ia poosía os aIgo soiio, oso no os aIgo ahí,
un hollv¨

La infIuoncia do osciiloios, novinionlos, londoncias, concopcionos
doI nundo solio Ios jóvonos cioadoios do Ios socloios popuIaios
vaiia do acuoido a cada oxpiosión oslolica Si paia Ios iapoios su
navoi infIuoncia so pioduco a liavos do Ios nodios nasivos o do Ias
iovislas osladounidonsos, paia quionos osciilon poi ojonpIo poosía
Ia infIuoncia puodo naicaiso poi un osciiloi o un auloi, solio oI quo
so puodo haloi Ioído nucho o poco LI iosuIlado puos quo so
oncuonlia on una nanifoslación oslolica os oI conjunlo do
infIuoncias, inloiaccionos, ioIacionos v oIaloiacionos piopias quo
coincidioion paia dai foina a una inlonción, un sonlinionlo, un
dosoo o un ponsanionlo Ls nocosaiio onloncos hacoi una Iocluia
conpionsiva do Ia ioIación quo Ios jóvonos ailislas oslalIocon con oI
afuoia, soa oslo Ia liadición, Ia acluaIidad do Ios novinionlos
oslolicos juvoniIos, Ios nodios nasivos, Ia infoinación ospocífica, Ios
sujolos piolagonislas, olc

¨Si uno so inloina, si uno pionsa on Io inloino doI nundo, uno
loinina no sóIo con saliduiía, lanlion loinina anaigado,
fiusliado solio cioilas cosas Yo longo un Iilio do CiIlian,
poio ni Io loco, oso lipo do auloios no ofiocon ningún voiligo,
ninguna sonsación Loo a Doslovioskv () AIgunos osciiloios
saciifican su ospíiilu paia daiIo sonlido a loda osla saina, a
lodo oslo pIagio, quo nosolios IIananos vida, paia ni oso si os
Iiloialuia, si vaIo aIgo, poiquo oIIos saciifican oI lodo poi oI
lodo, lanlo on poosía, on fiIosofía, on poIílica Diógonos no
piopono nada, on osoncia os cínico, sinpIononlo oso, v ahí os
dondo oslá Ia voidadoia osoncia doI soi hunano, oI cinisno v
oI oiguIIo no so apiondon on ninguna oscuoIa, son naluiaIos,
piopios doI soi hunano Ls naluiaI cono hacoiIo on oI
sanilaiio Toda poisona do poi sí os cínica, os oiguIIosa¨

Todo piocoso cioalivo inlogia oIononlos divoisos Ls un juogo quo
lusca fundii oI univoiso on una paIalia, on una inagon o on un
sonido LI univoiso puodo soi Ia oloinidad La cioación os oI dosoo
do pIasnai un onoigico inpuIso on un ospacio innaloiiaI, on un
lionpo innonoiiaI LI avoi, oI hov v oI nañana, Io
inconnonsuialIo doI ospíiilu hunano, Ia hoia do Ia ciudad v Ia hoia
doI nundo, Ia caIIo v oI cosnos, Io vislo v Io ocuIlo, oI hocho v Io
posilIo, Io oxpIicado v Io inconpionsilIo, so junlan on una
oxpoiioncia quo doviono ioaIización doI soi

¨Las diogas lo hipnolizan, lo susliaon do Ia ioaIidad v lo
nuovon un poquilo hacia olios Iugaios do poicopción,
onloncos dosdo oso punlo do visla Ias diogas son sicodoIicas,
cIaio oslá quo dopondo do cóno so uson lanlion La Iocluia os
sicodoIica, poiquo hav cuonlos sunanonlo sicodoIicos, uno so
nonla on osos cuonlos v uno no loinina v so donoia paia
voIvoi aI piso, paia iolonai su ioaIidad v voIvoi a inloiacluai
con oIIa, onloncos oso lanlion os sicodoIia Cono Io puodo soi
olsoivai una nulo, v vos vos foinas ahí, son oxpoiioncias do
olios nivoIos do poicopción si, quilándoIo cuaIquioi conloxlo
cono níslico a oso, onloncos dosdo oso punlo do visla hav
cono osa lúsquoda on oI giupo v do cioilos anlionlos cono
nodoinos, do lialajai on anlionlos donsos, on Ia núsica, os
difíciI do dosciilii, nosolios nocosilanos nuchas paIalias
paia dosciiliiIo, o soa, quo donso, quo dinánica, quo aIgo
liiIIanlo, quo un dosloIIo, laI cosa cioilo, luscanos os oso¨


Cioai inpIica lialajai, invosligai, luscai fuonlos hislóiicas,
infoinación locnica v loxlos ciílicos Iaia nuchos do Ios jóvonos
invoIuciados on oxpiosionos oslolicas so ha convoilido on una
piaclica do su vida colidiana Ia lúsquoda do infoinación v
conocinionlo solio Ia piopuosla oslolica quo pionuovon Lsla Ialoi
os do caiácloi aulónono v Iilio, do ahí su inpoilancia cuando nos
iofiianos a Ias acliludos juvoniIos iospoclo aI conocinionlo
Aunquo aIgunos so quodan sóIo on Ia naloiia do su oljolo, olios
oxpIoian núIlipIos loiiiloiios dondo oI ailo v Ia sonsiliIidad so
dospIiogan on pIuiaIos foinas v conlonidos, va soa donlio doI
canpo on quo so nuovon o donlio do olias osfoias oslolicas Oscai
os uno do Ios do su giupo quo nás so pioocupa poi luscai v
apiondoi solio olios laiIos v danzas, poio on osla lúsquoda no han
faIlado lanlion Ios olslácuIos :

¨Lo quo soa laiIo vo no nolo, núsica foIkIóiica, ahí oslov
Lso os luono paia oI giupo poiquo oI giupo no soIanonlo os
saIsa, oI giupo ha ido avanzando Vanos a noloi Io quo os
nanlo, noionguo, vaiios iilnos () A vocos no pongo a
onsavai soIo, no nuovo soIo on Ia casa, aIgún paso no saIo v
on oI giupo Io onsavo con una nuchacha v saIo v así cioanos
Ios pasos () Nosolios honos invosligado solio oI nanlo
La saIsa os nucho loliIIo, nucho pio, nucha novonción,
nionlias oI nanlo os nucha cadoia Ln oI nanlo no
inpoila quo lo novás do Ia cadoia pa`lajo LI nanlo os
cadoia v honlios Nosolios honos ido a ConfonaIco, aIIá
hav un aichivo solio hisloiia do Ia núsica A vocos no ila
pa`Ia lilIioloca v Ioía solio oI nanlo Ln iovislas v
docunonlaIos honos vislo solio oI poiio, quo os coIonliano
CIaio quo oI laiIo doI poiio oslá nuv nodoinizado, poiquo oI
poiio noinaI os un poiio do saIón, un poiio do vuoIlas, Ios
pasilos noinaIos, poio hov on día so oslá halIando nucho
dizquo doI poiio naicado, oslá nuv sofislicado, os poiio poio
con pasos do lango () Ln Io quo os Ia danza foIkIóiica so
gana nucho, so gana donasiado, poiquo os una ainonía doI
cuoipo conpIolo Hov on día Ios giandos laiIaiinos han
osludiado nás quo lodo danza foIkIóiica v oso os nuv
inpoilanlo Con osla danza uno dospoga nucho Nosolios
inlonlanos noloinos a danza conlonpoiánoa, poio ha sido
nás difíciI, no difíciI apiondoiIa sino quo no loníanos cono
apiondoiIa Tuvinos vaiios vidoos do danza conlonpoiánoa,
nucha oxpiosión doI cuoipo, poio no lononos paia osludiaiIa,
locas o dóndo osludiaiIa () A ni Io quo nás no agiada os oI
laiIo, pa`uno noloso on oso nocosila pIala Do pionlo Ios
iilnos quo uno nanoja son iilnos quo vo ho apiondido, poio
fuoia do osos iilnos hav vaiios, Io quo os oI Candonlo, oI
MaIanlo, oI ChaiIoslon Ia`oso si so nocosila pIala, so nocosila
osludio, oso si no Io onsoña cuaIquioia Lso son iilnos nuv
cIásicos Si vo luvioia pIala osluvioia nolido on lodo

No sionpio so IIoga a Ia cioación, poio luscaiIa va os noiiloiio

"ué Intcrµrctar

Ls innogalIo quo Ias oxpiosionos juvoniIos, lanlo Ias sociaIos v
poIílicas cono Ias oxpiosionos oslolicas, Io oslán poiniliondo a Ios
jóvonos do Ios socloios popuIaios gonoiai nojoios condicionos do
vida, ioIacionos nás pIaconloias con su onloino, Io quo os pioduclo
do una aclilud piolIonalizadoia do Ia ioaIidad, do una disposición
Iúdica do Ios jóvonos iospoclo a su nundo donlio doI cuaI inlonlan
jugai aclivanonlo, con piopuoslas, con accionos, con oxpiosionos
Ln Ias oxpiosionos sociaIos, poIílicas v oslolicas do Ios jóvonos os
posilIo visuaIizai hov Ias voIunlados do podoi hacia Ia consliucción
do ioIacionos nás donociálicas on Ia ciudad v hacia Ia consoIidación
do piovoclos do vida individuaIos aulónonos, cioalivos v ciílicos
quo oslon oniiquociondo oI halilai hunano v sociaI Lslo no nioga
Ia nocosidad do piofundizai on dichas oxpiosionos paia oIaloiai
Iocluias conpionsivas, inloipiolalivas v ciílicas do su hacoi

Ls fundanonlaI considoiai oI fonónono do Ia liansfoioncia cuIluiaI
on Ias oxpiosionos oslolicas juvoniIos paia olsoivai on quo nodida
aIgunas do oslas so convioilon on sinpIos iopIicas v iopioduccionos
do nanifoslacionos cuIluiaIos do olios paísos, cono Lslados Unidos
o Ios paísos ouiopoos, o si poi oI conliaiio osla liansfoioncia so
iocioa on Ias piaclicas juvoniIos do Ia ciudad paia IIonaiIas do olios
nalicos v foinas So londiía quo Iooi adonás oI nivoI do
conocinionlo v concioncia quo Ios jóvonos inpIicados lionon doI
piocoso do liansfoioncia cuIluiaI

Do olio Iado os nocosaiio considoiai on quo lipo do oxpiosionos
juvoniIos so pioduco inloicanlio nuIlicuIluiaI o inloicuIluiaI, os
docii quo oI fonónono do Ia liansfoioncia cuIluiaI - oI cuaI soiía una
liansnisión do vaIoios, códigos, Ionguajos, oslolicas, do una
foinación cuIluiaI a olia, sopaiadas ospociaInonlo poi olias
condicionos do vida v poi una cuIluia gonoiaInonlo dislinla - no so
da cono laI, piosonlándoso un inloicanlio diaIógico v oslolico do
oxpoiioncias, conocinionlos, nodoIos, olc, dondo unos v olios oslán
on iguaI papoI do ofoionlos v iocoploios do sonlidos v piaclicas


PcrccµcInncs c ImµrcsInncs snbrc c! artc

Los jóvonos quo no hacon pailo do oxpiosionos oslolicas lionon una
poicopción posiliva doI ailo Ln Ios cuoslionaiios apIicados a 3OO
jóvonos, Ia navoiía do oIIos iospondioion on loininos posilivos v do
aIla vaIoiación a Ia piogunla poi Io quo ponsalan solio oI ailo SóIo
oI 33 iospondió quo oia inúliI o quo no Ios guslala, nionlias quo
jóvonos no iospondioion, oquivaIonlos aI 2O3
xpresión del ser
No responden
Ìnútil, no gusta
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Porcentaje respuestas
xpresión del ser
No responden
Ìnútil, no gusta
O
p
i
n
i
ó
n
¿Qué piensa deI arte?

Sin onlaigo Ios quo oslán poi fuoia do una ioIación poinanonlo
con oI dosdo oI consuno no luscan lanpoco Ia nanoia do conocoi v
oxpoiinonlai oI vaslo nundo do sus piopuoslas So ovidoncia puos
on Ios jóvonos una indifoioncia on oslo sonlido, quo puodo iospondoi
a una incapacidad paia disfiulai v apiondoi doI ailo o a Ias pocas
condicionos quo sociaInonlo so gonoian paia nolivai a su
apiohonsión, oxpoiinonlación v conocinionlo

Ln Ios ospacios inslilucionaIos lodavía no oxislo una vaIoiación
suficionlo do osla nanifoslación univoisaI doI soi hunano, poi lanlo
ni on Ia oscuoIa, ni on Ia faniIia so sonsiliIiza a Ios jóvonos fionlo a Ia
cioación oslolica Aunquo Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios
disfiulan v vivon ospociaInonlo Ia núsica, oI laiIo v oI loalio,
lodavía no hav ni Ios suficionlos osconaiios laiiiaIos paia conocoi Ia
divoisidad do oxpiosionos oslolicas v paia disculii v fononlai una
ioIación ciílica v cioaliva con Io quo so consuno cuIluiaInonlo
Tanlion os cIaio quo Ia ciudad ofioco nuchos ovonlos ailíslicos a
Ios quo Ios jóvonos no accodon poi faIla do iocuisos, poi
dosconocinionlo v dosinfoinación o sinpIononlo poi dosinloios v
apalía3. LA5 PRÁCTICA5 COTIDIANA5 DE LO5 JÕVENE5


Cuando halIanos do Ias piáclicas colidianas nos oslanos iofiiiondo
a Ias accionos quo so dosaiioIIan v ocupan nuoslio lionpo
oidinaiianonlo poiquo so Ios ha oloigado un sonlido sociaI o
individuaI Los sonlidos quo oiionlan Ias piáclicas colidianas
puodon lonoi dislinlos oiígonos v fundanonlos v poi Io lanlo so
diiigon hacia difoionlos oljolivos Las piáclicas do Ia colidianidad
sociaI puodon soi: Iiáclicas paia Ia supoivivoncia, 2 Iiáclicas
paia oI dosaiioIIo nonlaI, son lodas Ias ioIacionadas con piocosos do
conocinionlo v apiondizajo, 3 Iiáclicas paia Ia consliucción do
nuovas ioIacionos sociaIos, son aquoIIas onnaicadas on piocosos do
oiganización sociaI, poIílica v cuIluiaI Iiáclicas paia Ia cioación
v Ia oxpiosión do Ias polonciaIidados ailíslicas, oslolicas v sonsilIos
5 Iiáclicas paia oI dosaiioIIo físico, donlio do Ias quo so oncuonlian
Ia iocioación, oI dopoilo, oI juogo v Ia Iúdica Iiáclicas paia oI
dosaiioIIo doI saloi cionlífico, quo inpIican Ios piocosos do
conocinionlo oljolivo solio Ia naluiaIoza, oI univoiso v Ias
sociodados v Ias accionos cioalivas v iocioalivas on loino a oslo
conocinionlo, dondo oslaiía oI hacoi do Ias cioncias naluiaIos,
oxaclas, hunanas v sociaIos Iiáclicas paia oI pIacoi, Ia
sonsuaIidad v Ia salisfacción doI guslo Iiáclicas colidianas
piopias do Ia condición lioIógica v fisioIógica do Ios hunanos :
cono doinii, conoi, oxciolai, doscansai, v donás funcionos
oigánicas Las piáclicas ioIigiosas O Iiáclicas paia hacoi
posilIo una oiganización sociaI doloininada, con noinas,
ioguIacionos v conlioIos Lslaiían aquí Ios ojoicicios doI podoi, oI
Lslado, Ia poIílica v oI doiocho Iiáclicas cuIluiaIos do
ionozanionlo v consoivación sinlóIica on Ias quo so oncuonlian
coslunlios, coIoliacionos, nodos convonidos doI lialo sociaI v
ospociaInonlo Ias quo soslionon v asoguian Ia poinanoncia do
inslilucionos sociaIos, poIílicas, ioIigiosas v oconónicas 2
Iiáclicas paia oI anoi v Ios afoclos 3 Iiáclicas do conliavonción

Vivii os onloncos un Hacoi quo iosuIla do dospIogai Ias dinonsionos
hunanas quo nos consliluvon on una inloiacción consigo nisnos,
con Ios olios v con Io olio Ls un Hacoi quo so liansfiguia on lanlo
so conpIojiza v so onIaza a hacoios divoisos Hacoi quo puodo
iulinizaiso on un poinanoncia quo no inloiioga, no cioa v
liansgiodo, poidiondo fuoiza v vilaIidad, v quo loinina poi oslai
sonolido v piosciilo lolaInonlo a osla poinanoncia No lodas Ias
piáclicas, do Ias quo honos hocho nonción, so hacon piosonlos
colidiananonlo on un nisno individuo, poio si so hacon piosonlos
on Ia sociodad colidiananonlo Ls puos difoionlo Ia colidianidad do
Ios individuos a Ia colidianidad do Ia sociodad Iaia conpiondoi un
poco nás Ia colidianidad do Ios jóvonos os piociso olsoivaiIa a Ia
Iuz do Ia polonciaI colidianidad sociaI Lsla colidianidad puodo
vigoiizai Ia colidianidad individuaI v a su voz osla a Ia sociaI, poio
oso dopondo do Ia capacidad quo so longa do inloiacluai v
ioIacionaiso onlio una v olia
Lo quo so piolondo aI iaslioai Ias piáclicas colidianas do Ios jóvonos
do socloios popuIaios os Ia do podoi idonlificai on quo oslán
conconliando Ios jóvonos su alonción v on quo lipo do accionos oslán
dospIogando sus capacidados, sus polonciaIidados v su onoigía A
su voz olsoivai Ias oxpoclalivas v Ias oxpoiioncias do Ios jóvonos do
ailicuIai on oI hacoi colidiano poisonaI Ia conpIojidad do Ias
divoisas aIloinalivas do acción quo so dan on Ia colidianidad do Ia
sociodad

Las piáclicas colidianas puodon adonás cIasificaiso on : piáclicas
colidianas quo inpIican ioIacionos nás sinpIos con oI onloino sociaI
doI quo so haco pailo v con oI nundo v on piáclicas colidianas quo
conlionon ioIacionos nás conpIojas con oslos Ioio on cada uno do
oslos sonlidos do Ias piáclicas podonos onconliai difoionlos nivoIos
do sinpIicidad v conpIojidad

Las piáclicas colidianas do inlonsidad v oxlonsión sinpIos

Son aquoIIas piáclicas quo so configuian on un oidon sociaI piosciilo
v quo liondon a cunpIii con Ia función do iopioducción doI nisno,
poi oso oxigon do Ios individuos acliludos consocuonlos con Ios
disposilivos do ioguIación, conlioI v discipIinanionlo sociaI
Tanlion puodon soi Ias piáclicas quo iospondon a disposicionos
lioIógicas v caIidados sonsilIos innanonlos a Ia condición hunana
Las piinoias so piosonlan cono naluiaIos aI dovonii sociaI v son
liansnisilIos on oI lionpo a liavos do Ia inslilucionaIidad v Ias
foinacionos sociocuIluiaIos ospocíficas, poi oso lodos Ios sujolos
sociaIos Ias dosaiioIIan o ojoculan Lnlio lanlo Ias quo so
coiiospondon con disposicionos lioIógicas v sonsilIos, si lion oslán
ciuzadas poi Iinoanionlos cuIluiaIos va no so piosonlan cono
naluiaIos sino quo on sí nisnas Io son

Las oxigoncias cognilivas quo donandan Ias piáclicas sinpIos doI
piinoi lipo iospondon aI sonlido conún, a piincipios doI víncuIo
sociaI v a inloipiolacionos doI nundo fundanonladas on ciooncias v
on iazonanionlos quo iopIican Iógicas funcionaIos v piagnálicas
Ioio a tcccs so oslancan on fóinuIas v piosonlacionos quo no
oscapan do Ia pioI v doI inpuIso piinaiio, paia pioducii una ospocio
do inoicia pasionaI, quo loinina fiusliando o inpidiondo oI suigii
cioadoi do Ios sujolos No quioio docii oslo quo on oI conocinionlo
nacido do oslas piáclicas no sulsisla una infoinación lásica v
fundanonlaI paia podoi inslaIai Ios Iazos sociaIos v configuiai una
colidianidad conún a lodos Ios inlogianlos doI cuoipo sociaI,
adonás cuando cn a|gunas do oslas piáclicas Ia pasión os Ia quo
oiigina sus sonlidos v significacionos no puodo ponsaiso va quo
inpoilo oI oslancanionlo o Ia inoicia, puos dosdo osa pasión v oI
ospíiilu quo Ias inpuIsa so configuian Ias nanifoslacionos cuIluiaIos
quo Io dan un vaIoi pailicuIai a Ia oxisloncia v Io oloigan sonlido a
Ia vida

Lnlio lanlo on Ias piáclicas sinpIos doI sogundo lipo Ias
sonsacionos, Ios sonlinionlos v Ios inslinlos posoon oI papoI do
iniciadoios, ioguIadoios v piocosadoios do Ia aclividad individuaI v
do Ios Iazos, Ias inloisoccionos v convoigoncias quo van lojiondo Ia
colidianidad sociaI o inloipoisonaI Lxigon puos do dai iospuosla
con una nodiación Iovo doI ponsanionlo v una nodiación lásica doI
inpuIso oigánico

Lnconlianos puos aquí Ios siguionlos lipos do piáclicas :

1. PráctIcas µara !a µrnduccIðn matcrIa! : ospociaInonlo on Ios
socloios popuIaio oslas piáclicas luscan alondoi a Ias nocosidados
do aIinonlo, vivionda, saIud, oducación, voslido, iocioación, olc
Lslas piáclicas son ospociaInonlo iofoiidas aI hocho doI lialajo,
puos a liavos do oslo so Iogia ollonoi oI iocuiso oconónico o
naloiiaI paia salisfacoi Ias nocosidados Ln nuoslio conloxlo
sociocuIluiaI oI lialajo pocas vocos iopiosonla una acción pIaconloia
quo poinilo a cada individuo oI dosdolIanionlo do sus
polonciaIidados iacionaIos v cioalivas, oI so ha consliluido on oI
nodio paia Iogiai oI suslonlo naloiiaI, do ahí quo so hava
convoilido on una piáclica sinpIo quo oxigo do osfuoizos Iógicos v
piagnálicos quo loininan poi consoivaduiizaiso v nocanizaiso

Ls cIaio quo aIgunas piáclicas quo son do poifiI conpIojo so
consliluvon on piáclicas paia Ia supoivivoncia on nuchos casos, os
docii quo adonás do poinilii oI dosaiioIIo cognilivo poinilon
ollonoi Io nocosaiio paia soliovivii

. PráctIcas µara c! µ!accr, !a scnsua!Idad v !a satIsfaccIðn dc!
gustn : Son lodas aquoIIas quo piocuian oI disfiulo do Ios sonlidos,
soiían puos nuchas Ias quo podiían onunoiaiso Las donás
piáclicas quo honos considoiado donlio do Ias sinpIos v conpIojas
nos puodon piocuiai do nuchas nanoias oI disfiulo do Ios sonlidos,
poi oso on oslo caso concolinos a aquoIIas quo lionon cono
connolación ospociaI v diiocción conliaI Ia piocuiación do pIacoi o
salisfacción doI guslo

Son do vilaI inpoilancia cuando halIanos do Ios jóvonos, va quo
nuchas do sus aclividados v piáclicas significalivas so onnaican on
osla Iógica Lslán, onlio olias, oI laiIai (saIsa, pogo, iap, iock, olc) v
oI oscuchai núsica, voi loIovisión, Ia oxpoiinonlación do Ia
soxuaIidad, oI oslai v conpailii con Ios anigos, oI lonai Iicoi v
fiocuonlai silios nocluinos o ospacios doloininados do su laiiio o
do Ia ciudad, oI consuno do cioilos pioduclos v accosoiios paia oI
cuoipo, cioilos juogos o ojoicicios físicos (oI dopoilo quo so piáclica
nás cono acción pIaconloia quo cono lialajo físico conslanlo con
ospociaIización locnica, cono poi ojonpIo paia Ios jóvonos do
socloios popuIaios Ia piáclica doI laIoncoslo, oI fúlloI, oI nonlai on
licicIola, oI ojoicicio físico do fuoiza o Ios aoiólicos paia Ia figuia
oslolica coipoiaI, onlio olios)

Iodiía dociiso quo os on oslo lipo do piáclicas on dondo Ios jóvonos
dospIiogan gian pailo do su onoigía física, nonlaI v onoliva, donlio
do Ias cuaIos so sionlon nás nolivados v Ias cuaIos vivon con navoi
inlonsidad

3. PráctIcas cu!tura!cs dc rcmnzamIcntn v cnnscrvacIðn sImbð!Ica :
consislonlos on Ias accionos quo luscan hacoi poinanocoi
coslunlios, coIoliacionos, nodos convonidos doI lialo sociaI v
piolondon piocuiai Ias condicionos paia oI sosloninionlo v
asoguianionlo do inslilucionos sociaIos, poIílicas, ioIigiosas v
oconónicas, iocioando iilos v ovonlos quo so iopilon
colidiananonlo, unos do nanoia ovonluaI on Ias colidianidados
poisonaIos poio sionpio piosonlos on Ia colidianidad sociaI v olios
on Ia inloiacción diaiia con Ios donás Tionon asionlo aquí cioilas
piáclicas quo congoIan noinas, vaIoios, convoncionos v foinas do Ia
oiganización sociaI, sonoliondo a Ios individuos a ioIacionos
pasivas con hoiaiios, joiaiquías, oliquolas, piolocoIos, auloiidados
alávicas, ioguIacionos sin ciiloiio ni suslonlo iacionaI, v on olios
casos faciIilando Ia consliucción doI lojido sociaI Tanlion oslaiían
Ios iilos ioIigiosos, Ios iiluaIos do Ia nogociación sociaI o
inloipoisonaI on oI ciuco do inloiosos v convonioncias, coIoliacionos
v fioslas poiiódicanonlo ioodiladas soan doI ánlilo piivado,
faniIiai o púlIico, olc

4. PráctIcas rc!IgInsas : oslaiían aquí lodas aquoIIas accionos
dosaiioIIadas poi Ios individuos on viilud do su poilononcia a una
igIosia o socla doloininada No son Ias acliludos piopias do Ia
condición ioIigiosa doI soi hunano So iofioion a una soiio do aclos
adquiiidos quo iospondon a un sislona do paulas, ciooncias o
inloipiolacionos piopoicionadas poi una inslilución, cuvo ojo dadoi
do significado os Ia fo on Ia oxisloncia do Dios, quo so nuIlipIican on
Ios piocosos sociocuIluiaIos paia consliluiiso on una concopción doI
nundo, v ioguIai voIunlados, docisionos, opcionos v acliludos anlo
oI nundo poi pailo do Ios individuos a pailii doI doloi soi do Ios
individuos con iospoclo a Dios Son piáclicas hoiodadas v asunidas
cono pailo naluiaI doI onlianado sociaI v so liansnilon
gonoiacionaInonlo con nuv pocas vaiiacionos on sus dognas v
discuisos Ln oslas piáclicas so oxigo apiondoi Ia cosnovisión quo
Ia suslonla v iospondoi a Ias diiocliicos oslalIocidas poi Ias
auloiidados cIoiicaIos

5. PráctIcas µara c! amnr v !a afcctIvIdad : Dadas paia oxpiosai Ios
sonlinionlos do onanoianionlo v do afoclividad hacia Ios olios So
nanifioslan on Ias ioIacionos con Ia paioja, con Ios anigos, Ia
faniIia, olc So onliondon cono piáclicas on lanlo oxigon do Ios
individuos dodicai lionpo paia oslalIocoi ioIacionos con Ios olios,
paia onlalIai diáIogos, convoisacionos o paia sinpIononlo oslai on
conpañía v conpailii sonsacionos, oxpoiioncias v discuisos

6. PráctIcas µrnµIas dc !a cnndIcIðn bIn!ðgIca v fIsIn!ðgIca dc !ns
humanns : son Ias funcionos oigánicas quo nos donanda nuoslia
condición lioIógica v quo iopiosonlan piocosos vilaIos v
significalivos do nuoslia colidianidad, Ios cuaIos alondonos do
nanoia naluiaI, con una nodiación cuIluiaI on sus foinas do
hacoiso Son puos piáclicas IIonas iguaInonlo do conlonido cuIluiaI,
quo poi lanlo condicionan nuoslias nanoias do soi v vivii Lnlio
oIIas oslán oI doinii, oI conoi, oI oxciolai, oI doscansai, v Ias donás
funcionos oigánicas

Las µráctIcas dc cnntravcncIðn : Lslas so iofioion a lodas Ias
accionos quo so conliaponon iadicaInonlo a Ia osliucluia sociaI, on
oI sonlido do pioducii iosuIlados punilIos sogún Ia noinas v
ioguIacionos IogaIos piofoiidas on oI naico doI Lslado Ls innogalIo
quo oslo lipo do piáclicas dolon lonoiso on cuonla on lanlo quo so
han consliluido paia nuchos jóvonos on Io nás iocuiionlo do su
colidianidad v han IIonado do sonlidos v significados su Hacoi
Cuando aIguion dodica su lionpo a piovoclaiso on Ia conliavonción
no doja do Iado sus olios ospacios v nononlos afoclivos v poi lanlo
invocla su vida do nolivacionos v guslos sonojanlos a Ios do olios
no conliavonloios, cono poi ojonpIo on oI caso do Ios jóvonos Ia
núsica, Ia iunla, Ios anigos, poio oI hocho do quo oslo on función
do una acción quo conliovioilo v on nononlos agiodo oI lojido
sociaI Io coIoca on oI loiiono do olios usos do su capacidad nonlaI,
física v onoliva quo no son Ios quo ioquioion olio lipo do
aclividados La pailicuIaiidad doI dospIioguo polonciaI doI
conliavonloi liono quo voi con su innoisión on un pIano do
piohilición v Iinilación, do pioponsión navoi aI conlioI v aI
casligo La disposición psíquica, coipoiaI, sonsilIo v ospiiiluaI
iospoclo doI onloino v Ios olios os do una u olia foina iiioguIai con
iospoclo a Ia disposición ioquoiida paia olias accionos

Una piáclica conliavonloia puodo iospondoi a una nocosidad, a una
convicción, a un guslo o a un inpuIso invoIunlaiio LI sonlido do
una piáclica conliavonloia os do caiácloi sinpIo, puoslo quo
iospondo va soa a una piodisposición cuIluiaI no piolIonalizada o
a una iospuosla inslanlánoa o inpuIsiva a una siluación sociaI
doloininada Ls docii quo Ia conliavonción suigo do un
condicionanionlo cuIluiaI no ioconocido on oI individuo,
piosonlándoso cono Ia oxpiosión do un inslinlo poi iospondoi a laI
condicionanionlo o cuando so liala do alondoi a una siluación
sociaI, suigo cono inpuIso oigánico no nodiado ioguIainonlo poi
una concopción do lipo poIílico o sociaI

Las piáclicas colidianas do inlonsidad v oxlonsión conpIojas

Soiían puos aquoIIas piáclicas quo lion puodon configuiaiso on un
oidon sociaI piosciilo o puodon goininai on Ios náigonos do Ia
osliucluia sociaI convonida v sionpio lionon iospoclo do osla una
Ialoi do liansfoinai, dosaiioIIai o liansgiodii Ios nodoIos on Ios
quo Ios sujolos sociaIos so acopIan Aunquo puodon hacoi pailo
funcionaI donlio do Ia osliucluia sociaI convonida, oslas piáclicas so
coiiospondon con lúsquodas, inloncionos v novinionlos quo lialan
va soa do fundai, piofundizai o liansfoinai Ios nodos do ponsai,
sonlii o hacoi do Ios individuos v Ias sociodados con iospoclo aI
nundo, Ia sociodad o Ia condición individuaI do Ios sujolos

Lslas piáclicas donandan do Ios sujolos facuIlados v apliludos
cognilivas nás dinánicas, os docii quo ioquioion do navoi lialajo
nonlaI, sonsilIo, físico o ospiiiluaI Tanlion so puodon ciicunsciilii
on piincipios doI víncuIo sociaI, poio lionon Ia caiacloiíslica do oslai
on un dospIazanionlo conlinuo poi un loiiiloiio incioilo, sionpio on
lúsquoda, con coilozas v voidados lonpoiaIos v alonpoiaIos Las
inloipiolacionos v concoplos suigidos on oslo lipo do piáclicas
lionon Ia capacidad do gonoiai olios vaIoios, olias acliludos, olias
poicopcionos, olias ioIacionos o lanlion do liansgiodii siluacionos v
ciicunslancias sociaIos o individuaIos

LI navoi lialajo quioio docii Ia capacidad do Ia iazón, Ia
sonsiliIidad, Ia ospiiiluaIidad v oI cuoipo paia auloiiogonoiaiso
poinanonlononlo on función do una acción aulónona poi
confionlai, iovisai v dosculiii olios ponsanionlos, olias
sonsiliIidados, olias posiliIidados do vivii oI cuoipo v do disponoi
Ia onoigía cioadoia TaI auloiiogonoiación no sóIo so pioduco on oI
dosculiinionlo o on Ia novodad, so da lanlion on Ia ioIocluia
piolIonalizadoia do Io quo so liono pioconcolido, piosciilo v
asunido cono noinaI, Iógico, adocuado, coiioclo v on oI
hundinionlo a Ios confinos v oxlionos quo nos consliluvon
naloiiaInonlo v a Ios quo nos haliluanos poi Ia inloivonción
Iinilada do Ia cuIluia on Ia sonsiliIidad, Ia olsoivación v oI
ponsanionlo

Lnconlianos Ias siguionlos piáclicas do inlonsidad v oxlonsión
conpIojas :

1. Las quc buscan c! dcsarrn!!n dc !as caµacIdadcs mcnta!cs : oslán
ioIacionadas con Ia lúsquoda do conocinionlo, Ia ollonción v oI
anáIisis do infoinación v su inlogiación a Ios concoplos o
inloipiolacionos quo so posoon individuaInonlo, Ia oxpansión do Ia
cioalividad, Ia sonsiliIidad, Ia inaginación v su ailicuIación a Ios
osconaiios do Ia vida colidiana Lslas piáclicas son ovidonlos on Ios
piocosos oducalivos quo IIovan a calo Ios individuos, poio con Ia
condición do quo oslos ofoclivanonlo ioconfiguion sus nodos do
ponsai v hacoi Son apiocialIos lanlion on Ios piocosos do
foinación ospocífica do individuos o giupos on doloininadas áioas
doI conocinionlo sociaI, hunano, cionlífico o ailíslico, dondo
adonás so dospIiogan apliludos cioalivas v ciílicas

. Las µráctIcas quc aµuntan a gcncrar nucvas cnndIcInncs dc vIda
v nucvas rc!acInncs sncIa!cs : quo inpIican conocinionlos IocaIos v
gIolaIos solio Ia ioaIidad sociaI, acliludos ciílicas solio Ios
piolIonas v Ias foinas do Ias ioIacionos sociaIos, oxpIicacionos v
conpionsionos solio oI conloxlo sociaI ospocífico v gonoiaI v
capacidados pioposilivas v voIilivas fionlo a Ia acción sociaI
Iodiían IIanaiso piáclicas poIílico sociaIos

Iaia nuoslio caso, Ios jóvonos quo pailicipan do oiganizacionos
sociaIos, juvoniIos, conunilaiias o on novinionlos sociaIos v
poIílicos so acoican a pioducii oslo lipo do piáclicas

3. Las µráctIcas µara !a crcacIðn v !a cxµrcsIðn artístIca v cstétIca :
son lodas Ias accionos oncaninadas aI conocinionlo do Ia
sonsiliIidad, a su foilaIocinionlo, a su oxpiosión v nanifoslación
pIuiaI, a su dosdolIanionlo on Ios loiiiloiios doI dovonii sociaI v a
Ia cuaIificación v dosaiioIIo do Ias capacidados individuaIos v
coIoclivas on Ios divoisos canpos doI ailo paia cioai v iocioai
naloiiaInonlo una cosnovisión o una poicopción oxpoiionciaI solio
un fonónono o siluación pailicuIai Ls innogalIo quo donlio do
oslas piáclicas unas adquioion navoi iiguiosidad v piofundidad, v
nanifioslan acliludos do Ios individuos o giupos, quo Ias
dosaiioIIan, una cpcicn v dccisicn sonlidas poi Ia lúsquoda, Ia
oxpoiinonlación v ponoliación do sus posiliIidados v sus confinos
inoxpIoiados, nionlias quo olias so pioducon on oI naico do un
aconlocinionlo lonpoiaI v liansiloiio v oxpiosan nás una in|cncicn
do lúsquoda o un dosIizanionlo sonsilIo quo una tc|un|ad docidida
poi oxpIoiaiIas

Los iosuIlados pioducidos poi oslo lipo do piáclicas no nolivan Ia
pioocupación do osla iofIoxión, os docii quo nuoslio inloios no oslá
on doloininai si Ias piáclicas do oslo lipo dospIogadas poi Ios
jóvonos oslán dosonlocando on olias do ailo o oslán conliiluvondo
a su ovoIución on Ia ciudad o sí poi sus caiacloiíslicas puodon
considoiaiso ailo o no

4. PráctIcas µara c! dcsarrn!!n dc! sabcr cIcntífIcn : aquoIIas
piáclicas gonoiadas on loino a Ios piocosos do conocinionlo oljolivo
solio Ia naluiaIoza, oI univoiso v Ias sociodados v Ias accionos
cioalivas v iocioalivas on loino a oslo conocinionlo, dondo oslaiía oI
hacoi do Ias cioncias naluiaIos, oxaclas, hunanas v sociaIos

Lxigon Ia dinanización v dosaiioIIo do Ias facuIlados iacionaIos,
inluilivas, inaginalivas, Iógicas do Ios individuos, puoslo quo so
coIocan on Ia poispocliva do Ia invosligación, doI ponsanionlo v oI
anáIisis solio cosas, fonónonos o hochos naluiaIos v sociaIos

5. PráctIcas µara haccr µnsIb!c una nrganIzacIðn sncIa!
dctcrmInada : oslaiían lodas aquoIIas accionos quo lionon cono
finaIidad Ia dofinición do noinas, conlioIos, poIílicas, pIanos v
oslialogias paia Ia osliucluiación do Ia sociodad v onloncos
piovooiIa do Ias condicionos adocuadas paia su funcionanionlo v su
dosaiioIIo sociaI v hunano Lnconlianos quo on oslas piáclicas so
insciilon Ios ojoicicios do Ia poIílica, oI Lslado v oI golioino

6. PráctIcas µara c! dcsarrn!!n físIcn cnrµnra! : donlio do Ias quo so
oncuonlian Ia iocioación, oI dopoilo, oI juogo v Ia Iúdica Lslas
piáclicas Ias ojoculan quionos oslán dodicados aI conocinionlo v oI
cuIlivo doI cuoipo v do sus poloncias on oI sonlido do su fuoiza,
haliIidad, agiIidad, oxpiosividad, oslolicidad v sonsiliIidad So
asunon cono conpIojas on lanlo ioquioion doI lialajo v osfuoizo
físico v doI conocinionlo coipoiaI paia dosonlocai on una ioIación
vilaI, acliva v liansfoinadoia con oI cuoipo Si lion Ias piáclicas
dopoilivas no invoIucian una aclilud iacionaI inlonsiva, si
iopiosonlan una oxpoiioncia piofunda v oxpIoiadoia con oI cuoipo v
con Ias funcionos oigánicas, a su voz quo iofIojan acliludos v
piincipios iospoclo aI cuoipo no conunos on oI congIonoiado sociaI

Do olio Iado oI ciocinionlo Iúdico v iocioalivo donandan osfuoizos
iacionaIos, físicos v cioalivos quo apunlan a configuiai una aclilud
ospiiiluaI, ponsanlo v sonsilIo con oI cuoipo v cada uno do Ios
óiganos quo Io consliluvon

Las piáclicas cono Movinionlo

Ln Ias piáclicas colidianas do inlonsidad v oxlonsión sinpIos Ios
novinionlos so dan hacia Ia iopioducción v Ia inlogiación foinaI a
Ios nodoIos cuIluiaIos v sociaIos, on una piodisposición conslanlo a
Ia adaplación v acoplación do Ia ioadocuación do Ios doiioloios
acliludinaIos v conpoilanonlaIos, o hacia Ia coiiospondoncia
olIigada do Ias nocosidados hunanas, on una paIalia, scrían !ns
mnvImIcntns !Inca!cs. Un novinionlo IinoaI no liono dosviación,
aIloinaliva, disIocación, siguo on una diiocción v poi un nisno
liavoclo con un fin piodoloininado Lnlio lanlo, on Ias piáclicas
colidianas do inlonsidad v oxlonsión conpIojas Ios novinionlos so
puodon dai hacia oI sosloninionlo o consoivación do una osliucluia
sociaI v do sus nodoIos cuIluiaIos v sociaIos, quo podiían
dononinaiso mnvImIcntns cIrcu!arcs, quo aunquo ioloinan aI
piincipio paia iopolii oI novinionlo, no so dan on una soIa
diiocción v on un nisno liavoclo, o hacia Ia ioinloipiolación, Ia
fundación, Ia iocioación v Ia liansgiosión do oslos, quo pudioianos
dononinai mnvImIcntns cn csµIra!, Ios cuaIos no ioloinan aI
piincipio aunquo giion on loino a un ojo, su liavocloiia sionpio
accodo a olios loiiiloiios v su diiocción no liono una IIogada piocisa,
loda IIogada os lonpoiaI v puodo liansfiguiaiso on un nuovo punlo
do pailida

Ahoia lion, Ias piáclicas colidianas sinpIos v Ias piáclicas
colidianas conpIojas no son iguaIos on su inlonsidad v oxlonsión, os
docii, quo oslas piáclicas puodon conlonoi nás o nonos fuoiza, nás
o nonos capacidad paia dosdolIaiso on un ospacio o loiiiloiio, on
un conloxlo sociaI v cuIluiaI doloininados v afoclaiIos do difoionlos
nanoias Do laI nanoia quo Ios giados do sinpIicidad v
conpIojidad quo ioquioio oI Hacoi oslán on piopoición aI lipo do
piáclicas quo so dosaiioIIan colidiananonlo Donlio do un nisno
lipo do piáclicas puodon haloi iguaIos ioquoiinionlos on fuoiza v
oxlonsión poio puodon conlonoi difoionlos sonlidos, o puodon lonoi
iguaIos sonlidos poio difoionciaiso on Ia fuoiza v oxlonsión do su
nanifoslación Ioi ojonpIo un jovon iapoio dodica una inpoilanlo
fuoiza nonlaI, física v onoliva a conocoi v a hacoi iap v oI sonlido
quo ioconoco liono su acción os oI do dai a conocoi a Ios olios o a Ia
ciudad Ia ¨cuIluia iap¨, sin onlaigo olio puodo dodicai iguaI
osfuoizo poio su sonlido os oI do soi un iapoio fanoso La fuoiza v
oxlonsión doslinada a Ia piáclica doloinina indudalIononlo quo oI
sonlido adquioia navoi o nonoi posiliIidad

ßion salonos quo on Ias piáclicas do supoivivoncia so aclivan
capacidados físicas v psíquicas innalas aI soi hunano, quo cada quo
oI cuoipo onfoina oI sonlido conún opoia do acuoido a Io quo oI
nodio ofioco paia aIiviaiIo v adonás nos haco saloi quo so dolon
lonoi cioilos cuidados v piovoncionos - poi ojonpIo va os un
conocinionlo sociaI oI vaIoi quo so Io oloiga aI ojoicicio v aI dopoilo
paia una luona saIud física v nonlaI - quo Ia salisfacción do Ios
guslos v do Ios dosoos iospondo a Ios inpuIsos lioIógicos, paia Io
cuaI so ioquioio do conocinionlos adquiiidos cuIluiaInonlo v do
alondoi a Ias policionos doI cuoipo v Ios sonlidos, quo paia Ias
piáclicas do ionozanionlo sinlóIico sociaI v cuIluiaI sóIo lasla con
iopolii Ias paulas inpoianlos liadicionaInonlo on oI nodio,
haciondo uso do Ios iocuisos, Ias capacidados v oI sonlido conún
quo no inpIican navoi dificuIlad v quo paia Ias piáclicas ioIigiosas
sóIo so oxigo acudii a Ia nonoiia paia iopolii Ios iilos v Ios ciodos
Ln nuoslio nodio Ias piáclicas colidianas sinpIos, on Ias quo lodos
do una u olia foina nos dosonvoIvonos, son Ias piáclicas colidianas
quo sociaInonlo nás fáciI olsoivanos o idonlificanos, onlio lanlo
Ias piáclicas colidianas conpIojas son nonos conunos a Ia
concioncia poio nos aliaviosan v doloininan lolaInonlo

No significa oslo quo Ias piáclicas colidianas sinpIos no puodan
hacoiso nás conpIojas, Io puodon poio solio lodo on Ia oxpoiioncia
individuaI Ls docii cada individuo puodo piofundizai on una
piáclica sinpIo quo coiiionlononlo dospIioga paia voiIo Ios nalicos,
Ias vaiiacionos, Ias nulacionos on difoionlos ciicunslancias, Ios
conpononlos divoisos quo Io confioion lolaIidad v Ia pailicuIaiidad
quo Io oloiga Ia pasión individuaI SociaInonlo lanlion soiía
posilIo, poio oIIo ioquioio do un piocoso nás difíciI v do pionlo
idoaI, puos oI acoslunlianionlo aI quo nos sonolon Ias piáclicas
sinpIos nos inpido ioconsidoiaiIas v iovaIoiaiIas

Ioi úIlino podiíanos docii quo oI lipo do piáclica no sionpio
doloinina aI individuo quo oslá insoilo on oIIa Iuodo daiso quo
doloininadas poisonas oslon ailicuIadas poi divoisas iazonos a una
piáclica conpIoja quo oxigo fuoilo lialajo nonlaI, sonsilIo,
ospiiiluaI v físico v sin onlaigo no oslon on condicionos do
iospondoi a oIIa Ln piáclicas cono Ias do cioación oslolica v
ailíslica o Ias do pioducción do conocinionlo cionlífico, so dan
innoviIidados nonlaIos, físicas, sonsilIos v ospiiiluaIos v puodon
dosonlocai on aclos consoivadoios v funcionaIos a una foina do
voi Ias cosas

Lnlio lanlo Ia sinpIicidad v conpIojidad do Ias piáclicas so afoclan
poi Ias inloiaccionos sociaIos v poi Ias inloiaccionos con Ia
naluiaIoza v oI nodio La ioIación con c| O|rc u |c O|rc alio oI accoso
a olios loiiiloiios, a olios pIanos do Ia oxpoiioncia v Ia inloipiolación
sociaI | O|rc v |c O|rc son Ia posiliIidad do anpIiai Ia conpionsión
solio oI nundo, poio lanlion oI oncuonlio con c| O|rc so convioilo
on nuchos casos on Ia condición paia consoivaduiizaiIa o IinilaiIa,
paia piovooiIa do ciiloiios fundanonlados v sonsiliIidados
núIlipIos o do piojuicios nonlaIos v do olslácuIos paia oI sonlii
Dopondo puos doI lipo v do Ia anpIilud do Ias ioIacionos quo so
oslalIozcan oI quo so puoda accodoi a osos olios pIanos do Ia
oxpoiioncia v Ia significación

Los cíicuIos coiiados do Ias ioIacionos gaianlizan con navoi
soguiidad Ia Iinilación do Ias visionos Las aIloinalivas divoisas
quo so longan do Iooi aI O|rc, do olsoivaiIos on sus piáclicas v
ponsanionlos, do adonliaiso on sus poicopcionos v sonsacionos v do
oscuchai sus discuisos, ofiocon Ia opoilunidad do un iooncuonlio
ionovado con Io quo so pionsa, so sionlo o so haco Lslas aIloinalivas
suigon si so saIo do uno nisno, si so saIo do Ia faniIia, do Ia cuadia,
doI laiiio, do Ia inslilución o Ia onpiosa on quo so lialaja, doI giupo
do anigos, olc L| O|rc v |c O|rc son puos un univoiso poi oxpIoiai
sóIo cuando oxislo Ia voIunlad do sa|ida, do aliavosai Ia fionloia quo
sopaia Io piopio do Io ajono, Io inloiioi do Io oxloiioi, oI adonlio doI
afuoia

Solio |c O|rc podonos voIvoi cono lona ospocífico Ioi ahoia
podonos docii quo Ia sinpIicidad v Ia conpIojidad do Ias piáclicas
colidianas so afoclan inovilalIononlo poi Ia piosoncia doI O|rc
Todas Ias piáclicas, aún Ias lioIógicas, oslán condicionadas poi oI
O|rc Lso olio so consliluvo on una foinación sinlóIica quo pasa a
soi cuIluia, puos on Ia conlinación do Ionguajos quo suigon do Ia
inloiacción so cioan v iocioan significados v iopiosonlacionos
sinlóIicas quo dolan do sonlidos Ias piáclicas do cada uno, dándoso
onloncos Io quo podiíanos IIanai oncuonlios inlia o inloicuIluiaIos


LL Lncuonlio inlia o inloicuIluiaI

LI oncuonlio inloi o inliacuIluiaI so iofioio aI diáIogo, fusión o
conlinación va soa onlio dos oxpiosionos individuaIos o coIoclivas
quo hagan pailo do una doloininada foinación sociocuIluiaI ***
(¨Una foinación socioculuiaI no os honogonoa puoslo quo on oIIa
inloivionon divoisos nodoIos do pioducción cuIluiaI quo son
osquonas, sislonas v nodos do sinloIización quo incIuvo Ia
piosoncia do sujolos v do nonlaIidados, do insliunonlos v
iopiosonlacionos nuv dislinlos v conspicuos¨ Loón ZuIola, on
Iiáclicas IuvoniIos Uilano IopuIaios) o onlio dos foinacionos
sociocuIluiaIos quo so difoioncion poi Ios conloxlos sociaIos
pailicuIaios, poi Ias osliucluias singuIaios doI Ionguajo v poi Ios
nivoIos do dosaiioIIo socioconónico

Ln olias paIalias oI oncuonlio inliacuIluiaI so pioduco onlio
individuos o giupos sociaIos quo oslon innoisos on una pailicuIai v
siniIai ioaIidad colidiana, quo so difoioncian poi sus piáclicas
colidianas significalivas, quioio docii, Ias piáclicas colidianas quo
iovislon navoi inpoilancia paia quionos Ias ojoculan, a Ias quo
dodican sus polonciaIidados v a su voz ocupan Ia navoi pailo do su
lionpo o lanlion lionon piáclicas afinos poio no lionon
conunicación o oncuonlio

Ioi ojonpIo so da un oncuonlio inliacuIluiaI onlio jóvonos cuando
Ios iapoios do Maniiquo so conunican o inloicanlian oxpoiioncias
v visionos con Ios iapoios do Moiavia, o cuando Ios jóvonos do un
giupo juvoniI do Canpo VaIdos so oncuonlian paia conpailii
oljolivos v nisionos con Ios jóvonos do un giupo juvoniI do Sanlo
Doningo, o lanlion cuando so da onlio Ios jóvonos do un giupo do
iock v Ios jóvonos do un giupo juvoniI quo halilon on un nisno
laiiio Las posiliIidados puos doI diáIogo inliacuIluiaI son
inconnonsuialIos v podiía asovoiaiso quo os oslo oI quo nás puodo
foilaIocoiso onlio Ios jóvonos v polIadoios do Ia ciudad, on viilud
do Ias condicionos do coicanía, do ioaIidados v piolIonálicas
sociaIos oquipaialIos v do Ia significación sinlóIica quo iopiosonla
hacoi pailo do un loiiiloiio caiacloiíslico do Ia ciudad, quo opoia
ofoclivanonlo on Ios inaginaiios v iopiosonlacionos sociaIos do Ios
halilanlos do Ia ciudad

Lnlio lanlo, oI oncuonlio inloicuIluiaI so pioduco onlio individuos v
giupos sociaIos quo oslán innoisos on ioaIidados colidianas
difoionlos dolido a condicionos doI conloxlo sociaI v cuIluiaI
inoquipaialIos, onlio oIIas Ias caiacloiíslicas sociooconónicas v Ias
piolIonálicas singuIaios quo Ios son inhoionlos, Ias caiacloiíslicas
cuIluiaIos quo van dosdo difoioncias doI Ionguajo hasla Ios nodos
do ponsai, sonlii v acluai, quo iovoIan londoncias piopias on Ia
configuiación do Ias suljolividados, Ios disposilivos quo dan oiigon
a Ias ioIacionos do podoi v Ios sislonas piopios on quo so oljolivan v
Ias opoilunidados ofoclivas quo so lionon paia accodoi aI
conocinionlo v aI saloi, onlio olias LI oncuonlio inloicuIluiaI
lanlion so pioduco onlio jóvonos quo halilan difoionlos loiiiloiios
aunquo Ias ioaIidados quo confoinan sus conloxlos sociaIos, on Io
iofoionlo ospociaInonlo a Ias condicionos sociooconónicas, soan
siniIaios Significa oslo quo no os una condición innanonlo paia
quo so gonoio oI oncuonlio inloicuIluiaI oI quo so haga pailo do
difoionlos conloxlos socioconónicos, puodon soi oslos siniIaios, nás
si os una condición oI quo havan difoioncias sociocuIluiaIos nacidas
do Ia poilononcia a un loiiiloiio o ospacio googiáfico dislinlo, quo so
oljoliva sociaI v poIílicanonlo cono ciudados, puolIos, zonas
iuiaIos, paísos, iogionos o conlinonlos

LI oncuonlio inloicuIluiaI onlio jóvonos suigo, poi ojonpIo, cuando
jóvonos do socloios popuIaios do Ia ciudad oslalIocon conunicación,
diáIogo o inloicanlian oxpoiioncias v vivoncias con jóvonos do
socloios socioconónicos nodios v aIlos do Ia ciudad, soan oslos
oncuonlios do lipo oslolico, ailíslico, poIílico o sociaI Tanlion
suigo cuando jóvonos do Ia ciudad puodon oslalIocoi oncuonlios
con jóvonos do un puolIo do Anlioquia o con jóvonos do Ias zonas
iuiaIos do ModoIIín o doI dopailanonlo, o con jóvonos do olias
ciudados doI país, do Lalinoanoiica o doI nundo o cuando Ios
jóvonos do Ia ciudad puodon onconliaiso con jóvonos do olias olnias
Hav puos lanlion infinidad do posiliIidados paia quo so haga
ofoclivo oI oncuonlio inloicuIluiaI

La caiacloiíslica do nuoslia polIación juvoniI os quo poco liono Ia
opoilunidad v Ios nodios paia aliiiso a Ios inloicanlios o
oncuonlios inloicuIluiaIos, v aún a Ios inliacuIluiaIos, aunquo oslos
so puodon pioducii nás fáciInonlo dado quo so configuian donlio
do un loiiiloiio conún La condición sin Ia cuaI no haliía oncuonlio
inlia o inloi cuIluiaI os Ia conunicación v oI diáIogo, oI ciuco do
oxpoiioncias v vivoncias onlio unos v olios

A nivoI inloinacionaI v nacionaI oxislo oI oncuonlio inloicuIluiaI
solio lodo onlio jóvonos ailislas o jóvonos con piofoioncias
nusicaIos cono oI iock v on aIguna nodida onlio jóvonos do
oiganizacionos juvoniIos v piocosos do oiganización sociaI Son puos
Ios jóvonos ailicuIados a piáclicas colidianas quo inpIican navoios
nivoIos do ioIación v diáIogo con olios jóvonos do Ia ciudad Ios quo
lionon Ias navoios opoilunidados do oslalIocoi oncuonlios
inloicuIluiaIos Lo quo indica quo on Ia nodida on quo navoi
apoiluia so longa a olias ioaIidados v a olios conloxlos
sociocuIluiaIos nás aIlas son Ias opoilunidados do fundai diáIogo v
conunicación inloicuIluiaI, Io quo poiniliiá a su voz adquiiii nás
conocinionlos solio Ias divoisas cuIluias v Ias divoisas foinacionos
sociocuIluiaIos Lsla apoiluia so olliono on oI hacoi colidiano,
sionpio v cuando so caiacloiico poi inlogiai piáclicas divoisas v
conpIojas quo oslinuIon oI dosaiioIIo doI ponsanionlo, do Ia
sonsiliIidad, do Ia cioalividad v Ia inaginación Cono honos vislo,
Ios jóvonos quo inlogian a su hacoi colidiano piáclicas sociaIos,
ailíslicas, acadonicas, oslolicas, poIílicas, son Ios quo nás so
disponon a Ios oncuonlios inloicuIluiaIos, va soan oslos con jóvonos
do olios socloios sociaIos, do olias polIacionos, do olias ciudados o
do olios paísos

ConoiaInonlo son pocas Ias opcionos quo lionon Ios jóvonos do
socloios popuIaios do oslalIocoi oncuonlios inloicuIluiaIos a nivoI
inloinacionaI v a nivoI doI país Sus navoios opoilunidados puos
Ias lionon on oI conlaclo con sus nás coicanos, con Ios jóvonos do su
laiiio o doI coIogio

Los nodios infoinálicos cono oI inloinol v Ias iodos infoinálicas
soián quizás - poiquo hov no son lan accosilIos paia Ia gonoiaIidad
do Ia polIación juvoniI do Ios socloios popuIaios - una posiliIidad
paia quo so oslalIozcan nás oncuonlios inloicuIluiaIos Hov va os
posilIo paia jóvonos do olios oslialos sociooconónicos, poio paia
Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios siguo siondo un oncuonlio
apIazado

Dopondo puos do Ia vigoiización do Ios oncuonlios inlia o
inloicuIluiaIos oI quo so adquioia una aclilud individuaI capaz do
soslonoi una ioIación piolIonalizadoia v conpIojizadoia consigo
nisno v con oI onloino

Adonás do Ia apoiluia a Ios oncuonlios inlia o inloicuIluiaIos, Ios
piocosos do consuno cuIluiaI quo so convioilon lanlion on
piáclicas colidianas, dofinon Ia sinpIicidad v Ia conpIojidad do Ias
nisnas Ya honos dodicado una piinoia iofIoxión aI consuno
cuIluiaI do Ios jóvonos v honos coIocado donlio do oslo difoionlos v
significalivas piáclicas colidianas do oIIos cono poi ojonpIo oI
oscuchai núsica v oI voi loIovisión Idonlificanos on dicho
consuno Ias Iinilacionos v polonciaIidados quo so lionon paia
oniiquocoi cioaliva v ciílicanonlo Ia colidianidad do Ios jóvonos
Adonás considoianos Ios olslácuIos oxislonlos on oI nodio paia
accodoi a un consuno nás oxigonlo, do nojoi caIidad o iguaInonlo
soducloi paia Ios jóvonos


LI hacoi do Ios jóvonos

IniciaInonlo oxpondionos Io quo oidinaiianonlo hacon Ios jóvonos
sin piofundizai on Ias piáclicas do oidon oslolico, sociaI o poIílico on
quo nuchos do oIIos oslán invoIuciados Ioi Io lanlo nos
sunoigiionos on Ia vida coiiionlo do Ia navoiía do Ios jóvonos,
puos son un poiconlajo nonoi quionos dodican pailo do su lionpo a
un hacoi oslolico, sociaI, poIílico o do olio oidon Lslaionos
aIudiondo ospociaInonlo a Ias piáclicas colidianas juvoniIos do
oxlonsión o inlonsidad sinpIo Iaia Io cuaI pailiionos doI uso quo
hacon do su lionpo, Io quo inpIica noncionai cóno oncajan Ias
piáclicas do londoncia conpIoja on oI discuiiii colidiano

EstudIar

Ln Ia oncuosla apIicada a 3OO jóvonos, so piogunló poi Ias cinco
aclividados diaiias a Ias quo nás lionpo dodicalan on oidon do
piioiidad jóvonos, oI , iospondioion quo Ia piinoia
aclividad a Ia quo nás lionpo dodicalan oia a cstudIar Do Ios 3OO
jóvonos oncuoslados, 5, oI 5, dijoion osludiai, Io cuaI puodo
oxpIicai oI hocho do quo Ia navoiía do iospuoslas so iofioian a
osludiai cono Ia piinoia aclividad on oidon do piioiidad a Ia quo
nás lionpo so Io dodica Ahoia lion, oI osludiai puodo soi
onlondido cono oI hocho do asislii aI coIogio - 2 do Ios 5 dijoion
oslai osludiando oI lachiIIoialo v 52 oslai on Ia univoisidad - v do
dodicai lionpo a hacoi Ias laioas o iospondoi a Ias olIigacionos do
oslo, puos poi Ia siluación do Ia oducación on Ia ciudad v poi Ia
iocopción quo Ios jóvonos lionon do osla, no so podiía asoguiai quo,
cuando dicon quo osludiai os Ia aclividad a Ia quo nás lionpo
dodican, so iofioian a quo so oslán onliogando conscionlo, ospiiiluaI
v sonsilIononlo aI osludiai, Io cuaI oxigo do acliludos invosligalivas,
disposicionos Iocloias v fuoilos voIunlados do lúsquoda v ciílica LI
osludio puos so convioilo on una aclividad do connolación nás
sinpIo quo conpIoja on oI caso do configuiaiso cono acción
olIigaloiia aunquo donando doI osludianlo un ojoicicio nonlaI
doloininado

Cono cada jovon lonía Ia opción do soñaIai cinco aclividados do
nuovo posilIos o do olias si así Io considoialan, aI hacoi Ia
sunaloiia do Ias cinco aclividados con nás iofoioncias v a Ias quo
nás lionpo Io dodican, indopondionlos doI oidon do piioiidad, c!
cstudIar apaioco cono Ia loicoia aclividad nás iofoionciada, oI
2, do Ios jóvonos so iofiiioion a osla aclividad No dodicaionos
aquí nás ospacio aI lona doI osludio v Ia oducación va quo noioco
un lialanionlo ospocífico poi su ioIovancia sociaI v suljoliva paia
Ios jóvonos (Voi giáficos aI finaI)
Trabajar

Sogún oI oidon do piioiidad Ia piinoia aclividad a Ia quo nás
lionpo dodica oI do Ios jóvonos oncuoslados, jóvonos, os c!
trabajn Do Ios 3OO, dijoion lialajai, oquivaIonlos aI 25
Mionlias quo on Ia sunaloiia do iofoioncias poi aclividad,
indopondionlo doI oidon do piioiidad, oI lialajo os Ia oclava
aclividad quo nás vocos fuo soñaIada, oI 32, do Ios jóvonos así Io
hicioion

LI lona doI lialajo apaioco on Ias convoisacionos cono un lona quo
poco sonsiliIiza, a no soi quo so lialo cono nocosidad, puos cuando
Ios jóvonos soñaIan Ios piolIonas doI país v do oIIos nisnos coIocan
Ia faIla do onpIoo cono uno do Ios piincipaIos piolIonas, nás sin
onlaigo oI lialajo no apaioco cono iofIoxión sociaI, poIílica o
fiIosófica LI lialajo os una piáclica Iisa v pIana, con una
significación oconónica v naloiiaI soIanonlo, quo no sugioio
connolacionos quo Io liasciondan do osla iopiosonlación Iaia
quionos sí consliluvo un hocho fundanonlaI do su colidianidad os
paia aIgunos do Ios jóvonos quo lialajan Iaia AIoxandoi, poi
ojonpIo, oI hocho do lialajai os Io quo poinilo a su faniIia
soliovivii, poi oso Io asigna un vaIoi oxcopcionaI v una
pioocupación suslanciaI poi lonoiIo Nos dico oI :

¨vo ila a cunpIii años cuando no dio poi iino a lialajai
una voz a Lnvigado, on
una olia, paia avudaiIo a ni papá v apiondí v Io fui cogiondo
caiiño a Ia consliucción Ahoia lialajo poi Ia olIigaciónvo
sov oI quo IIovo nás quo lodo Ia
olIigación, poiquo a ni papá Io gusla nucho lonai liago () vo
no sionlo oiguIIoso, poiquo giacias a Dios no os pa'
sinvoigüoncianoIa cono dicon o
pa' lonai liago, sino quo os pa' nanlonoi ni olIigación con ni
ana, con ni hoinanilos Yo lialajo os poiquo ni papá os un
iiiosponsalIo v oI cuando inlonla
dai Ia pIala p`aI noicado, da nuv poquilo v vo nas lion no Io
iocilo, cono so dico sov nuv nioida v vo Io digo a ni nana
quo no Io iocila oso, v os quo, oI
os oficiaI, oI gana nuv luona pIala, poi quo no va a podoi dai nada
() Así cono vo lialajo do duio, aIgún día Dios no Io ha do pagai,
vo lialajo os pa' ni ana, Io poco quo vo puodo dojai pa' ni si
saco iopa Ia saco poi conlados
Yo no vislo sonciIIo, poiquo ahoia a Ios jóvonos no Ios gusla
lialajai sino pa' voslii lion, v nás quo lodo lanlion hav
nuchos quo no luscan lialajos duios sino suavos, poio cono dicon,
unos jóvonos quo a loda hoia pionsan os on Io
naIo pa' cogoi Ios vicios, v vo giacias a Dios hasla ahoia no longo
ningún vicio¨

LI loslinonio do AIoxandoi os cIaio paia ioconocoi Ia siluación
sociaI on Ia quo nuchos jóvonos do Ia ciudad vivon Ióvonos cuvas
piáclicas colidianas so conlian v Iinilan on oI lialajai, aunquo
longan o años, paia quionos os nucho nás difíciI accodoi a
olias piáclicas, a olias ioIacionos, a olios consunos

Iaia Ihon Iaiio oI lialajo adonás do soi oI nodio paia accodoi a
aIgún dinoio, podoi coIaloiai con su faniIia v lonoi paia sus gaslos,
os un ospacio quo Io ionilo a ponsai Ia vida, a hacoi Io quo Io gusla,
cono os osciilii, v a sonlii do olia nanoia su oxpoiioncia diaiia A
posai do quo puoda dosoai olio lialajo, oI quo liono Io apiovocha
cono un osconaiio vilaI on dondo dosaiioIIa pailo do su hisloiia v
solio oI cuaI oslá apiondiondo diaiianonlo :

¨Tialajo on un laIIoi do olanisloiía, hago alaúdos, a ni no loca Ia
loininación doI alaúd quo
os Ia liiIIada v Ia onpacada, so haco lodo oI piocoso dosdo quo so
conpia Ia nadoia hasla quo so loinina oI alaúd, so onlioga va Iislo
Mo han halIado nucho do oso : quo si no da niodo, puos quo poi
quo no no da niodo

A voi, vo cioo quo uno apiondo a convivii con oso, os noinaI, os
cono cuando una poisona
IIoga v lialaja lodo oI día on una náquina puodo soi cosluias o Io
quo quioia quo soa v va oIIa so acoslunlia a oslai on oso, así
nisno os uno, uno so
acoslunlia a oslai on oso anlionlo v a Ia finaI puos aunquo no os
un anlionlo posado sino quo os aIgo lan noinaI cono cuaIquioi
olia cosa, sinpIononlo Io ponon do pionlo Ia paIalia cIavo : oI
nuoilo, poio uno un nuoilo no Io loca paia nada () Tanlion
osciilo nucho poosía aIIá Do pionlo sov lialajando v do un
nononlo a olio pionso on aIgo v Io osciilo, incIusivo vo longo
piovoclos solio un Iilio v Io ho oslado luscando cono do onliada
IIanaiIo 'poosía onlio alaúdos´, poiquo pailo do Ia cioación do osa
poosía os on osa onpiosa v un caso nuv pailicuIai fuo quo ahí
vo oiganico oI
alaúd paia ni papá v vo osciilí aIgo solio oso¨

Estar cnn !ns amIgns

Dico MiIlon :

¨Lo quo nás no gusla do Io quo hago os oslai con nis anigos¨

Sogún indicaion 3 jóvonos, oI O,3, Ia piinoia aclividad a Ia quo
nás lionpo dodican diaiianonlo os a cstar cnn !ns amIgns, 3 así Io
soñaIaion Mionlias quo oI ,3 do Ios oncuoslados conslala quo,
indopondionlo doI oidon do piioiidad, osla aclividad haco pailo do
Ias cinco aclividados a Ias quo nás lionpo so dodica v on oslo
sonlido os Ia piáclica con nás iofoioncias Ouioio oslo docii quo
paia Ia navoi pailo do Ios jóvonos oI oslai con Ios anigos os una
piáclica piopia doI hacoi diaiio Y no os paia nonos, va quo on sus
anigos oncuonlian aI oscucha soguio, aI quo no consuia ni casliga,
aI quo Io aconlocon Ios nisnos piolIonas v con Ios quo so puodon
conpailii Ios guslos, inloiosos v oxpoclalivas

Los anigos paia Ios jóvonos son oI Iugai conún dondo convoigon
idoaIos v lúsquodas, oI oncuonlio con Io quo cada uno quioio v Ia
opoilunidad do junlaiso on loino aI dosculiinionlo do sonsacionos,
afoclos, nuovas oxpoiioncias LI ospacio on oI quo so ioúnon Ios
anigos so convioilo on oI punlo do inloicosión do ponsanionlos,
cioacionos v accionos coincidonlos quo foilaIocon oI piocoso
suljolivo do consliucción do idonlidad Ln oI conpailii
inloisuljolivo Ios iofoionlos do idonlidad so liansfiguian on un
dovonii incioilo do Ios Ionguajos La paIalia paia cioilos giupos do
anigos os oI oiganisno Iingüíslico piofoiido, oI nodio vivo paia
oxpIoiai on oI nundo individuaI doI olio, Ia osoncia quo oxpiosa Ias
visionos do Ios olios paia conlinaiso con Ias piopias, oI liavoclo
quo va aliiondoso hacia Ia iodofinición do concoplos o
inloipiolacionos, aunquo a vocos puoda soivii paia innoviIizai v
onloipocoi oI ponsanionlo La paIalia lanlion puodo iofIojai Ias
iosliiccionos doI saloi individuaI v sociaI, Ios piojuicios v alavisnos
doI ponsanionlo suljolivo v coIoclivo, Ios huocos oscuios do un
concoplo o una inloipiolación LIIa os puos iocioada v vilaIizada
conslanlononlo on doloininados ospacios oslolicos v oiganizalivos
do Ios jóvonos Sucodo a AIoxandoi v su giupo do anigos afoclos aI
iock, quion a su voz haco una ciílica a Ias ioIacionos do anislad quo
so oslalIocon sin ofiocoi un vaIoi oxcopcionaI aI hocho doI diáIogo
quo piolondo un navoi conocinionlo doI olio

¨Yo ciilico nucho osas ioIacionos do Ios anigos quo no saIon
sino un fin do sonana a iunliai v Ios da nada poiquo so Ia
pasan os lonando liago v loliondo v lodo oso, laiIai v lonai
liago lanlion os luono, poio hav gonlo quo pasa años
iunliando v no so conocon Lnloncos vo Iucho fuoilononlo
poi oso, poi dojaino conocoi do nis anigos v poi vo
conocoiIos v cioo puos, afoilunadanonlo, quo on Ia navoiía
do Ios casos Io ho Iogiado, ho Iogiado anislados laslanlo
sóIidas HalIanos nucho do nosolios, do nuoslios piovoclos,
do cono vanos on oI osludio, do nuoslio nivoI sonlinonlaI,
cono oslanos on Ia faniIia v lodas osas cosas, halIanos
nucho do oso, disculinos nucho osos lonas () soa diáIogo o
soa convoisai, poiquo hav olias conunicacionos, no paioco
inpoilanlo v cioo quo os una do Ias nojoios hoiianionlas quo
lononos paia conocoi a Ias poisonas v paia dainos a conocoi,
paia oxpiosai Io quo sonlinos, os quo os nuoslio puonlo con
Ios donás¨

A AIoxandia iguaInonlo Io inloiosa nucho convoisai con sus
anigos v Io disfiula laslanlo Los anigos son Ios oscuchas do su
ponsanionlo v sus conviccionos, oloigándoIo aI diáIogo Ia
posiliIidad do Ia poisuasión v confiinando quo Ia inloiacción con oI
olio os un juogo do Ionguajos dondo so ponon do nanifioslo Ias
divoisas inloipiolacionos suljolivas, doI cuaI puodo saIiiso
iononliando oI nundo piopio o oI doI olio:

¨A nis anigos Ios aconsojo nucho Casi sionpio halIo acoica
do Ia fo, halIo laslanlo do Ia
fo, o soa do Dios Mo gusla laslanlo poiquo os quo oI jovon oslá
cono doscaiiiIado on oso sonlido Olia cosa do Ia quo no gusla
halIai os do Ia soxuaIidad, no gusla laslanlo halIai acoica do
oso Tanlion con Ios anigos
do poi Ia casa halIanos solio Ios chisnos do Ia cuadia HalIo
con uno quo oslá on oI giupo juvoniI, ni nojoi anigo, do Ia
poisona quo a ni no guslala
Uno halIa do cosas cono laslanlos poisonaIos Do pionlo hav
vocos halIo do poIílica o nojoi dicho do lodos Ios lonas quo
hav do noda, do faiánduIa, do Io
quo soa, no gusla halIai con Ios anigos puos do un nonlón do
lonas¨

Son laslanlos Ios casos on quo Ios anigos son Ias poisonas poi Ias
quo nás afoclo so liono, a Ias quo nojoi so iocuoida v con Ias quo
nás lion so oslá La afoclividad so oxpiosa con gian inlonsidad
onlio doloininados giupos do anigos v os oIIa Ia quo on piinoi
Iugai Io da oI significado ioIovanlo a Ia anislad Iaia Liika Ios
anigos son su nojoi punlo do apovo v su navoi Iazo afoclivo
dospuos do sus hijos :

¨A nis anigos Ios ano, Ios ano piofundanonlo poiquo son
Ios únicos anigos quo ho onconliado on ni vida quo son
dosinloiosados, lodas nis anigas piinoio oian así : quo os ni
aniga poiquo no piosla un lIuvin, poiquo no piosla zapalos,
poiquo no piosla una canisa, poiquo no da posada si no Io
vuoIo a ni naná pa´ un laiIo v aI olio día va v no IIova v
halIa dondo naná LIIos no, oIIos no aconsojan, oIIos no
quioion, oIIos IIoian connigo, Ios ano, Ios ano, nunca Ios
osloila nis hijos v si longo quo saIii con Ios niños oIIos no
avudan nucho¨

Iaia Ios jóvonos os do gian inpoilancia v nocosidad lonoi quion Ios
conpionda, quion oncuonlio on sus aclos v ponsanionlos una
voidad, una coiloza, una iazón iiioduclilIo o inovilalIo, puos
colidiananonlo so onfionlan aI iopiocho do sus acluacionos v sus
nodos do soi on Ia faniIia, on oI coIogio, on Ia caIIo, iopiochos v
oposicionos sin ciiloiios ni juslificacionos, sóIo suslonlados on Ia
noina v on Io oslalIocido cono noinaI, poi oso Ios anigos, quo son
Ios conlonpoiánoos v quionos nás coicanos oslán a sus pailicuIaios
oxpoiioncias, son quionos so oncuonlian on nojoios condicionos paia
conpiondoiIos v oslo os aIgo quo donandan con fuoiza :

Ln oslos nononlos hav un paichocilo do anigos nuv luono
dondo nos paichanos ni hoinanilo v vo () Son Ios anigos
quo on oslo nononlo vo nás quioio, con Ios quo nás no
ioIaciono, con Ios quo nás no onliondo, con Ios quo vo sionlo
quo no onliondon¨

Y on cioilos casos Ios anigos loininan siondo Ia iIusión liunca, oI
ongaño nofaslo v Ia onliada a Ia nuoilo :

¨Ioigo conpuso una canción on nonoiia do su anigo
asosinado, liluIada 'Un anigo nonos´ : ¨ fuinos nuv anigos
dosdo poquoñilos v oI so nolió on oI vicio v lodo oso Un 3 do
dicionlio Io nalaion v saloi quo Io naló un anigo v fuo poi
iolaiIo¨


Escuchar músIca

Mauiicio (iapoio) : ¨uno lodo oI día oscucha núsica v si oslá
on Ia caIIo v liono una gialadoia Ia oscuchasi uno puodo lodo
oI lionpo oscucha núsica¨

Do Ios 3OO jóvonos oncuoslados, , oI 5,, iospondioion quo a Ia
aclividad colidiana a Ia quo nás lionpo dodicalan oia a Ia núsica
Sin onlaigo oI 5, do Ios jóvonos incIuvoion donlio do Ias
aclividados colidianas, a Ias quo nás lionpo dodican, oI oscuchai
núsica, siondo Ia sogunda aclividad con nás iofoioncias donlio doI
lolaI do iospuoslas

Ioio no sionpio so dodica lionpo a oscuchai núsica
oxcIusivanonlo, oIIa aconpaña olias aclividados v on nuchos casos
os oI oIononlo indisponsalIo paia dosaiioIIaiIas con navoi guslo
Ionnv nos dico :

¨Yo oscucho núsica paia lodo Yo no sov capaz do oslai sin
iuido¨

So puodo oscuchai núsica poiquo Ia aclividad conliaI on oI hacoi
diaiio liono quo voi con Ia núsica Iasoi loca Ia guilaiia v sionpio
oslá luscando cono soi nojoi on Ia inloipiolación do oIIa v oslo Io
aIloina con oI oscuchai núsica :

¨Yo no Iovanlo a Ias O an lodos Ios días, cuaIquioi día,
dosavuno, o soa uno do nis hollios
os conoi, oscucho núsica lodo oI día, loco guilaiia cinco hoias
aI día, no gusla, a vocos conpongo cosas poquoñilas, halIo
laslanlo poi loIofono Tongo
lanlion núsica, oscucho núsica v hago cono una nozcIa do lodo
oso on Ia guilaiia¨

La núsica puodo soi oI aconpañanlo piincipaI doI paicho do
anigos, doI giupo do anigos on Ia osquina, olc LIIa so vivo
conunilaiianonlo v aIinonla Ios áninos do Ia inloiacción giupaI
LIIa puodo soi oI nolivo paia iouniiso Ls una oxpoiioncia on oI
conpailii quo so va conviiliondo on nonoiia osonciaI Lslo nos
cuonla MiIlon solio su giupo do anigos :

¨Nos nanlononos haciondo luIIa, o soa giilando, oscuchando
núsica o haciondo cuaIquioi cosa con laI do oslai aIogios
lodos, cIaio quo a cada ialico nos hacon caIIai o nos ochan do
Ias acoias () cuando oslanos Ios anigos junlos, a vocos
oscuchanos núsica, o pioslanos un VH v nos dodicanos a
voi poIícuIas, o a nonlai licicIola, a vocos nos vanos paia
Iojos : Las IaInas, Sanla LIona o oI conlio, con laI do
disliaoinos o do pionlo nos da Ia Iocuia v haconos una
fiijoIada o un sancocho o nonlanos una paiIa v haconos
cuaIquioi cosa¨

Do olio Iado, poi Ia núsica os posilIo piogianai v hacoi Ia iunla,
oI laiIo doI fin do sonana Si duianlo lodos Ios días Ia núsica
aconpaña oI hacoi, on oI fin do sonana Ia núsica so vivo con navoi
inlonsidad on oI oncuonlio con Ios olios, va soa on oI paicho do Ia
osquina, on oI laiIo, on oI concioilo o on Ia casa do aIgún anigo La
iunla oslá fuoilononlo concolida cono una piáclica conliaI paia Ia
navoiía do Ios jóvonos LIIa apaioco cono una condición sin Ia cuaI
oI fin do sonana no oxisliiía A vocos so consliluvo on oI loinino nás
dosoado donlio do lodo oI lionpo sociaI Duianlo Ias joinadas
oscoIaios o Ias convoisacionos do Ia sonana, oI fin do sonana so
coIoca cono oI Iugai nás anhoIado, inaginado cono un inslanlo
paia oslai nuv lion disfiulando do Ia sonsuaIidad do Ia iunla

No sóIo os un aclo do consuno oI oscuchai núsica, dodicai pailo doI
lionpo colidiano a hacoiIo liasciondo oI hocho doI consuno nisno
Ln loino a Ia núsica so oiigo puos un ospíiilu pailicuIai do Ia
juvonlud do hov ¡Ouo soiía puos oI oscuchai núsica cono
piáclica ` Halíanos anolado quo una piáclica colidiana conIIovala
un sonlido Iuos lion, oI piincipio quo oiigina osla piáclica oslá on
oI canpo do Ia sonsiliIidad, doI pIacoi, doI sonlii Aunquo on Ia
saIsa aliaigan Ios conlonidos do Ias cancionos, o on Ia núsica
ionánlica Ias Iolias dofinan oI quo una canción o un canlanlo guslon
nás o nonos, Ia núsica naco on Ios loiiiloiios do Io sonsilIo, aIIí
cioco v so liansfoina Do laI nanoia quo do Ia apoiluia quo so longa
a olios gonoios nusicaIos v do Ia voIunlad paia oxpIoiaiIos,
dopondo oI quo Ia sonsiliIidad nacida do Ia núsica puoda accodoi a
nuovas oxpoiioncias paia hacoiso nás foiliI

Suigon puos dislinlas piogunlas : ¡Do quo nanoia v on quo
diioccionos Ia núsica configuia Ios inaginaiios v oI ponsanionlo
juvoniI v cóno noIdoa Ias sonsiliIidados juvoniIos ` ¡Ouo lipo do
núsica posiliIila nás Ia foinación do Ia oscucha paia poicilii Ia
pIuiaIidad do loxluias sonoias` ¡quo acliva Ia núsica on oI Hacoi do
Ios jóvonos `

Iaia aIgunos oI oscuchai núsica so convioilo on una aclividad
pasiva, quo iospondo sóIo a un guslo inducido cuIluiaInonlo v
coiiospondionlo con Ia foinación suljoliva Iaia olios os un
navogai poi oxpoiioncias núIlipIos giacias a Ia nodiación do Ia
polonciación doI oído Mionlias quo on olios socloios do Ia
polIación juvoniI oI oscuchai núsica haco pailo do una infIuoncia
cuIluiaI quo coIoca Io audiovisuaI on oI conlio do Ia consliucción do
idonlidad, Io audiovisuaI sin ciílica v sin opción La gonoiación
audiovisuaI os una gonoiación sin foinación do oscuchas, puos a
vocos paioco quo os infinilanonlo oído aisIado, vivido
individuaInonlo, pioslo paia Ias viliacionos oIocliónicas v Ias ondas
físicas doI sonido, nás no paia Ia paIalia, oI diáIogo o oI discuiso
Ln oslas lianpas Ia paIalia so dosvanoco poiquo pioido vaIoi,
iiquoza v fuoiza Tiono nucho nás fuoiza v ospíiilu paia oslos
jóvonos Ia inagon sonoia quo Ia paIalia Ls difoionlo oI discuiso
quo IIoga poi Ias vías do Ia núsica, so vuoIvo nás sugoionlo aunquo
a vocos no so conpionda, nionlias quo oI discuiso oiaI, pioido
ioIovancia, a no soi quo IIoguo doI anigo v oslo lásicanonlo iofoiido
a Ias vivoncias ínlinas

LI oscuchai núsica puodo significai lanlion un viajo poi fanlasías
insondalIos, nuv poisonaIos Ls un nononlo do inlinidad con Ios
iocuoidos, Ias iIusionos, Ios dosoos Ls Ia opoilunidad paia oscapai
do Ia hosliI ¨ioaIidad¨ v avonluiaiso on siluacionos idoaIos La
oxpoiioncia do Ia núsica no londiá dofinicionos oxaclas ni agoladas,
soiá sionpio un sonlii inofalIo
IaiaIoIo aI oscuchai núsica oslá Ia iunla Un hálilo do anpIios
socloios juvoniIos quo so voiifica ioguIainonlo duianlo Ios finos do
sonana So da on dislinlos ospacios, con difoionlo núsica v on
inlonsidados nuIlifoinos Ls paia nuchos cono una olIigación, os
Ia quo Io da oI saloi aI fin do sonana, os Ia cuIninación do una
joinada haliluaI do osludio, lialajo o do iulinas conconilanlos con
Ia siluación pailicuIai Ls oI osconaiio paia oI dosfoguo, oI
dosdolIanionlo v oI oncuonlio sonsuaI v anisloso La iunla os oI
nononlo paia SLR, aunquo soa aIgo ofínoio LI cuoipo, Ias
sonsacionos v Ios inslinlos so dan Iugai on Ia danza, on oI coquoloo,
on oI aliazo, on Ios sudoios quo so iozan, on Ios oIoios quo so ciuzan
v on Ias niiadas quo so diIalan poi oI oscuio saIón A Liika os iaio
quo Io faIlo Ia iunla oI fin do sonana v paia Lduaido Ia iunla os oI
nodio paia dosconoclaiso doI nundo :

¨Los sálados no vov a laiIai hasla Ias 5, do Ia nañana, a
vocos nos onlianos nás lonpiano o a Ia hoia quo oI lus va
oslo ospoiando aquí on Ia lonla¨

¨Cuando oslás on una iunla vos lo dosconoclás do lodo, lo
oIvidas doI piocoso OOO, nos oIvidanos do quo aquoIIa nos
cacholió Ia sonana pasada Nos dosconoclanos lolaInonlo do
un nundo¨

Si on aIgún Iugai v lionpo so ioafiina oI ospíiilu jovon os on oI fin
do sonana v on Ios ospacios quo Io son conunos, poiquo Ia onoigía,
Ia loIIoza, Ia doslioza v Ia haliIidad física so ponon do nanifioslo on
oslo canpo do oxlionos v dosloidanionlos Aunquo Ia iunla
puoda convoiliiso on Ia opoilunidad paia coiiospondoi aI ánino
giogaiio v a Ia nocosidad do Ia auloafiinación individuaI on oI
ioconocinionlo doI quo so puoda soi oljolo, oIIa os un hocho cuIluiaI
do lonpiana odad quo invoIucia sonlidos inpiodocilIos on oI hacoi
juvoniI va quo so puodo oxpoiinonlai Ia iupluia con oI nundo
aduIlo, Ia dosinhilición anlo Ia noina, Ia fuga do Io piosciilo v oI
oIvido doI conlioI Y on osla ciudad dondo Ia nocho so piohilió aI
dospIazanionlo Iilio v lianquiIo v onloncos dojó do soi una
posiliIidad paia vivii Ia oscuiidad v Ia Iuna, Ia iunla piocisanonlo
so liansfoinó on una iosisloncia do Ios jóvonos a Ios diclánonos do
Ia vioIoncia aunquo sionpio oslo Ia incoilidunlio do su sonlia v su
piosoncia

La núsica puos no oslá ausonlo do Ia iunla, os Ia quo da su oiigon,
os su úloio Do ahí quo Ia núsica so viva cono una oxpoiioncia do
liansgiosión poinanonlo, solio Ia cuaI os casi inposilIo Ia
piodoloininación do Ia vaIoiación noiaI LI hocho do quo oI iock v
Ia núsica liopicaI soan Ios dos gonoios nusicaIos do navoi
acoplación v acogida on Ias gonoiacionos jóvonos poinilo infoiii quo
hav una iocipiocidad onlio oI guslo nusicaI v Ia oxpoiioncia doI
cuoipo, puos on oslos dos gonoios oI cuoipo so ailicuIa
piofundanonlo con su oscucha Y no os sóIo Ia vivoncia individuaI
doI cuoipo, os on ioIación con Ios olios, on oI conlaclo físico v on su
apiociación nulua Iaia Oscai un fin do sonana os Ia iunla :

¨No faIla Ia poIada quo Io invilo a uno a laiIai v aunquo
invilon no nás a uno do Ios nuchachos nos vanos lodos ()
hav vocos quo no faIla oI laiIo cada ocho días, hav vocos quo os
oscaso, poio no faIla¨


Vcr tc!cvIsIðn

Ln oI loxlo solio consuno cuIluiaI so loca oI lona do Ia loIovisión
AIIí noncionanos quo oI vcr tc!cvIsIðn os Ia cuaila aclividad con
nás iofoioncias indopondionlo doI oidon do piioiidad, sogún Io
aiiojado poi Ia oncuosla Ouioio docii quo oslá donlio do Ias
aclividados quo colidiananonlo dosaiioIIan Ios jóvonos jóvonos
hicioion nonción do osla aclividad, Io quo oquivaIo aI 5,3 do Ia
nuoslia, oI ioslo do jóvonos no Ia considoiaion donlio do Ias cinco
aclividados colidianas a Ias quo nás lionpo dodican Mionlias sóIo
paia 2 jóvonos, oI do Ios oncuoslados, consliluvo Ia aclividad
colidiana, on oidon do piioiidad, a Ia quo nás lionpo so dodica

Estar cnn !a µarcja

Ls Ia quinla aclividad quo apaioco cilada nás vocos donlio do Ias
aclividados colidianas posilIos o indopondionlo doI oidon do
piioiidad Iaia 5 jóvonos, oI 5O,3 do Ios oncuoslados, así Io
iopiosonla Iaia 3 jóvonos, oI ,3, osla os Ia aclividad a Ia quo
nás lionpo dodican diaiianonlo

Las ioIacionos do paioja onlio aIgunos jóvonos han sufiido iupluias
significalivas on ioIación con Ias quo so dalan on olias gonoiacionos
Lslas iupluias liondon a gonoiai nojoios condicionos do iguaIdad
onlio Ios gonoios v acliludos do iospolo poi Ia difoioncia v poi Ias
opcionos individuaIos Aunquo puodon soi ioIacionos nuv liovos,
cono sucodo con Ia navoiía solio lodo on odados lonpianas, Io quo
so visIunlia os una concopción nás alioila do Ia posición doI olio
on Ia ioIación

Do olio Iado so ovidoncian ioIacionos do paioja onlio jóvonos quo
donuoslian Ia poinanoncia do nodoIos v caiacloiíslicas
liadicionaIos, dondo oI papoI doI honlio v Ia nujoi so difoioncian
poi oI hocho do su condición do gonoio v Ia oxpoiioncia doI
oncuonlio so da lajo cioilas foinaIidados v iilos apiondidos
cuIluiaInonlo

Ionnv aI iofoiiiso a Ias ioIacionos do paioja onlio jóvonos haco una
conpaiación onlio Ias quo soslionon paiánolios cIásicos, poi Io
nonos on su foina, v Ias quo pionuovon olias acliludos v
poicopcionos v so incIina poi una ciílica a Ias piinoias v una
vaIoiación posiliva do Ias sogundas, Ias cuaIos idonlifica on su giupo
do anigos :

¨Todavía hav jóvonos quo van a naicai laijola sonanaInonlo
a Ia novia, on Maniiquo, on Aianjuoz son un nonlón, cada
sálado a laI hoia IIoga oI novio v so sionlan, os nuv difoionlo
osa ioIación Con ni aniga ho halIado nucho do oso, oIIa
ciílica nucho osa ioIación, on oI giupo do anigos do oIIa son
así, quo van Ios novios v a oIIas Ios oncanla, nionlias quo oI
giupo do anigos níos no () vo voo conunos Ias ioIacionos
do paioja onlio Ios jóvonos aIloinalivos, dosdo quo no hava
piopiodad hav nucha onlioga () sionpio so oslá aI Iado doI
olio cuando so nocosila () osla ioIación no paioco loIIa, os
nuv Iilio () Ias ioIacionos do piopiodad so convioilo on
coslunlio () hav quo pioocupaiso poi oI aIna do Ia olia
poisona, inloicanliai idoas () No oxislo oI honlio idoaI ni Ia
nujoi idoaI, onloncos no cioo on Ia paioja idoaI¨

So da on olios jóvonos, quo Ia ioIación do paioja os asunida cono un
piocoso conunicalivo do divoisos nivoIos v do apiondizajos nuluos,
cono un oncuonlio do difoioncias v convoigoncias paia ciocoi
iocípiocanonlo quo so va consliuvondo, puos no os aIgo dado
gialuilanonlo v sin osfuoizo AIoxandoi nos ioIala :

¨Diganos quo uno con Ia novia liono olios nivoIos do
conunicación, uno liono poi ojonpIo va una conunicación
soxuaI, una conunicación a nivoI do caiiño, lodo un código
puos nás ínlino quo uno oslalIoco, poi ojonpIo con Ios
anigos uno liono os Ia conunicación voilaI v osa os su aina
paia uno foilaIocoi Ia anislad Cuando vo oia saidino vo cioía
quo un anigo, una aniga o una novia so conocía oia a punla
do iogaIos, cioilo quo oso oia a punla do iogaIos, quo Ios
dolaIIos v sionpio oslala cono oI poiiilo faIdoio v no oso no os
así, vo cioo quo Ia conunicación os un aina inpoilanlísina
paia uno IIogaiIo a Ia gonlo v poinilii quo Io IIoguon, () Mi
novia v vo lialajanos nucho poi Ia sonsiliIidad, poi Ia
capacidad do naiaviIIainos anlo Ias cosas Una laido ílanos
saIiondo do cIaso Lslala cavondo Ia nocho, cuando vonos
una naianja puos así aIgo vioIonlo solio lodo oI
fiinanonlo LIIa v vo nos quodanos pasnados puos
aulonálicanonlo v Ia gonlo pasala poi oI Iado do nosolios v
docían poio voa oslos so onlolaion v un nonlón do
cononlaiios, a nosolios puos nos inpoila un popino, nos
quodanos ahí, incIuso nos sonlanos, v nos quodanos nucho
ialo niiando oI ocaso, no inpoila nuoslio aclo ni oI aclo do Ia
gonlo, poio uno so pono a ponsai quo ahí halía gonlo quo
quoiía disfiulai doI ocaso, hav gonlo quo lanlion Io gusla,
poio poi osa piosión no Io hacon v siguon, oxislo una gian
nogación, una gian aulonogación onlio nosolios() LI anoi
no oxislo, oI anoi hav quo hacoiIo, oI anoi so consliuvo, os
aIgo quo uno consliuvo, uno liono quo oducai v oducaiso aI
nisno lionpo paia Iogiai osas cosas, Io nisno os on Ia
anislad, oso hav quo consliuiiIo, oducaiso on Ia nanoia do
halIai, on Ia nanoia do osludiai, lodo oso hav quo
consliuiiIo¨

Haccr dcµnrtc

Apaioco cono Ia soxla aclividad con nás iofoioncias, indopondionlo
doI oidon do piioiidad 3 jóvonos, oI 5,, Ia coIocaion cono una
aclividad quo dosaiioIIan colidiananonlo, nionlias quo paia
jóvonos, oI 2, os Ia piinoia aclividad a Ia quo nás lionpo dodican
lodos Ios días

A Ia piogunla solio si piaclicalan aIgún dopoilo, oI 55 do Ios
oncuoslados, 5 jóvonos, iospondió posilivanonlo, oI 3, 3
jóvonos, iospondió nogalivanonlo v oI , 2 jóvonos, no
iospondió
¿PRAC%CA ALGÚ DEPOR%E?
Si
55% No
31%
Nr
14%


Si so considoia Ia piaclica doI dopoilo cono fundanonlaI paia oI
dosaiioIIo físico v nonlaI do Ios jóvonos, aunquo oI poiconlajo do Ios
quo dicon piaclicai aIgún dopoilo os do nás doI 5O, dolo
ioconocoiso quo oI poiconlajo nogalivo siguo siondo aIlo iospoclo a
un idoaI sociaI solio Ia pionoción doI cuIlivo doI cuoipo v do Ia
saIud Ls posilIo quo nuchos do Ios jóvonos quo iospondioion
posilivanonlo so iofioian a Io quo hacon cono oducación física on
Ias joinadas oscoIaios, puos Ia navoiía do oIIos osludian v Ia
piopaiación do oslo oidon on Ios coIogios doja nucho quo dosoai
puoslo quo on Ios nivoIos aIlos do Ia socundaiia so asonoja Ia
oducación física a Ia piáclica do un dopoilo doloininado sin una
cuaIificación on su oiionlación

Ln olio aspoclo, Ias opoilunidados quo so liindan a nivoI do IocaIos
v ospacios adocuados paia Ia piaclica doI dopoilo siguon siondo
insuficionlos v doficionlos ßasla sóIo olsoivai Ias osliucluias
Iocalivas do Ios coIogios do Ia zona NoioiionlaI do Ia ciudad v Ios
osconaiios dopoilivos púlIicos paia conslalai una oIovada caioncia
do oslos v un doloiioio significalivo do nuchos do oIIos Do laI
nanoia quo faIlan osconaiios paia Ia piaclica doI dopoilo v una
invoisión quo apunlo a nojoiaiIos v adocuaiIos cono dolon soi
Adonás puodo olsoivaiso quo on nuchos do Ios laiiios Ios
osconaiios paia oI dopoilo os una cancha do fúlloI v una do
laIoncoslo, Io quo donuoslia Ia osliochoz do Ias poIílicas paia Ia
pionoción doI dopoilo v Ia Iinilada concopción quo so liono fionlo a
Ia inpoilancia doI dopoilo on Ia vida do Ios individuos No os
gialuilo puos quo Ia navoiía do Ios jóvonos oncuoslados Io quo
dicon piaclicai os oI fúlloI v oI laIoncoslo Aunquo olios jóvonos
lanlion do Ios socloios popuIaios son nás alioilos a olios dopoilos
v ofoclivanonlo Ios piaclican, Ias ofoilas v posiliIidados quo oI
nodio ofioco paia oIIo son doloininanlos on oI oslínuIo v
nolivación hacia oI dopoilo quo lionon Ios jóvonos

Do Ios 5 jóvonos quo dijoion piaclicai aIgún dopoilo, oI 2,, O
jóvonos, piaclican oI fúlloI o oI niciofúlloI, oI 2,, jóvonos,
piaclican oI laIoncoslo jóvonos dijoion piaclicai Ia nalación,
jóvonos oI cicIisno, O oI voIoiloI v jóvonos soñaIaion olios
dopoilos cono Ios aoiólicos, Ia ginnasia, oI palinajo, oI ajodioz v Ias
posas, onlio olios Los dopoilos do lipo coIoclivo son piaclicados
poi oI , do oslos jóvonos v Ios dopoilos individuaIos poi oI
5,

Deportes más practicados
0
10
20
30
40
50
60
70
Fútbol Baloncesto Natación Ciclismo Voleibol
Deporte

ú
m
e
r
o

J
ó
v
e
n
e
s


Si hav aIgo on Io quo oslanos naI os on Ia pionoción doI dosaiioIIo
físico do Ios jóvonos La concopción quo so siguo nanojando doI
cuoipo os Ia quo olIiga a piopaiaiIo paia Ia pioducción o on Ias
pocas ocasionos quo so Io cuIliva - on oI caso do Ios jóvonos
dopoilislas - os paia Ia conpoloncia Nuoslia concopción doI cuoipo
disla do soi una concopción paia oI conocinionlo v ioconocinionlo
doI cuoipo quo inpIiquo oI cuIlivo do sus capacidados, oI disfiulo v
goco con sus pailos v Ia foinación física paia Ia saIud Las
dolacionos on lodos Ios óidonos : Iocalivas, inpIononlos dopoilivos,
ospacios v opoilunidados paia su ojoicicio son iiiisoiias on Ia
ciudad LI fúlloI os oI dopoilo navoi paia Ia ciudad v oI país, Ios
nodios nasivos v sus soccionos dopoilivas Io dodican su navoi
pailo do lionpo v ospacio, os oI dopoilo ionlalIo SóIo niiai Ias
soccionos dopoilivas do Ios nolicioios do loIovisión v olsoivanos
quo oI O oslá dodicado aI fúlloI Iuan CaiIos os un Iídoi quo
pionuovo oI dopoilo on su laiiio v lanlion considoia quo Ios
nodios so han Iinilado on cuoslionos dopoilivas a infoinai solio oI
fúlloI con nás oxlonsión o inlonsidad:

¨LI fúlloI os oI dopoilo iov, cono so dico, poio vo pionso quo
poi ojonpIo si un piogiana os dopoilivo, dopoilivo quioio
docii lodo Io alIolico, quo longa quo voi con dopoilo on
gonoiaI, no soIanonlo quo so loquo oI lona doI fúlloI, poiquo
hav nucha gonlo quo puodo lonoi oxilo on olios dopoilos v no
nocosaiianonlo a loda hoia halIai do fúlloI, oI fúlloI on sí a
CoIonlia lanpoco Io ha dado nucho, so halIa nucho do
fúlloI poio no Io ha dado oxilos a CoIonlia, han sido nás Ios
fiacasos¨

IaIlan puos ospacios v opoilunidados on Ia ciudad paia olios
dopoilos, Io cuaI ioquioio do oI apovo v Ia voIunlad oslalaI paia soi
pionovidos v dosaiioIIados Ln Ia oscuoIa v oI coIogio oI dopoilo os
una naloiia nás, do pionlo divoilida, poio quo no ailicuIa on su
piogiana Ia iofIoxión solio oI cuoipo v su dosculiinionlo dosdo Ia
nuIlipIicidad do opcionos quo so lionon paia hacoiIo Ln Ia odad
juvoniI oI cuoipo so haIIa on piocoso do ciocinionlo, dondo Ia
vilaIidad v Ia capacidad paia oI ojoicicio son nás aIlas LI cuoipo so
ha consliluido paia socloios juvoniIos on una dinonsión ocupada on
sóIo nosliai Ios aliilulos sonsuaIos v soxuaIos, aliilulos quo hacon
do Ia juvonlud aIgo ospociaI v hoinoso, poio quo oncoiiada on osla
función sóIo haco piovoi una juvonlud piocIivo a Ia onfoinodad v Ia
poioza

Ln oslo canpo os lanlion poilinonlo iofoiiinos a Ias Iinilacionos a
Ias quo sonolo Ia dodicación oxcIusiva a una doloininada aclividad
o piáclica, puos a aIgunos iapoios Ios ocuiiió quo dospuos do
conocoi oI iap dojaion do hacoi dopoilo Ls docii quo oI conliai oI
lionpo v Ios osfuoizos on una soIa aclividad quo apasiona ioduco Ias
opcionos do conocoi v polonciai olias dinonsionos doI individuo :

¨Yo piinoio si hacía dopoilo poio dosdo quo conocí oI iap dojo
do hacoi dopoilono nanlonía jugando fúlloI, piinoio saIía a
liolai v va no Io hago, va longo nuv naI oslado físico¨

¨Yo oia quo dopoilisla, hacía do lodo : on oI coIogio oslala on
oducación física, nos dalan diocisois hoias do oducación física
on oI coIogio, vo jugala fúlloI, laskolloI, lonis do nosa v
lanlion conocí oI Rap v va dojo Ia gona poi oI dopoilo¨

Sin onlaigo hav quionos so dodican aI dopoilo v aI ojoicicio físico
poiquo oslán conscionlos do su inpoilancia v nocosidad on su hacoi
colidiano Lslo os pioduclo lanlion do un conocinionlo v
ioconocinionlo do Ias posiliIidados quo oloiga Ia pososión do un
cuoipo v do Ios loiiiloiios quo puodon soi oxpIoiados a pailii do su
polonciación, do una concopción conpIoja solio oI cuoipo quo Io
onliondo cono ospacio do oxpoiinonlación v afoclos o cono
vivoncia oslolica v sonsilIo Iaia AIoxandoi, adonás do osludiai,
hacoi iock, dodicai lionpo a sus anigos v a Ia paioja v no soi un
dopoilisla quo so piopaia paia Ia conpoloncia, oI dopoilo v oI
ojoicicio os una piáclica quo no Io puodo faIlai diaiianonlo, Io quo Io
oxigo discipIina v una fuoilo voIunlad LI nos dijo :

¨liono quo voi lanlo cono oI aspoclo físico, o soa oI inloios do
uno poi su aspoclo visuaI cono oI inloios poi oslai saIudalIo
A ni no gusla poi ojonpIo voino doIgado v vo lialajo poi
oso v no gusla sonliino saIudalIo, no gusla quo on cuaIquioi
nononlo quo longa quo oxigiiIo aIgo a ni cuoipo oI no
iosponda, saloi quo vo puodo conlai con oI, no gusla
sonliino así, saIudalIo v adonás oso no da nucha onoigía
paia oslai lodo oI día aclivo, no gusla Disfiulo puos ponoi oI
cuoipo on acción, disfiulo nucho oI dopoilo cono una
aclividad soIilaiia o aconpañado poio quo no longa quo soi a
nivoI conpolilivo () Yo vaIoio nucho oI ponsanionlo, o soa
nuoslia pailo cognosciliva, oI iazonanionlo, poiquo cioo quo
oI iazonanionlo, Ia iazón, son Ias ainas quo liono uno paia
inloiacluai con oI nundo quo Io iodoa, Ios sonlidos
sinpIononlo son un fiIlio paia una infoinación v va uno Ia
piocosa, v uno onilo Ia iospuosla, v ahí os dondo onlia oI
cuoipo, uno nocosila oI cuoipo paia iocilii loda osa
infoinación, paia inloiacluai con oIIa, paia onilii Ia iospuosla,
nocosila uno oI cuoipo paia sonliiso lion on oI () LI cuoipo os
cono osa casa dondo uno oslá v os soIo osa no hav olia casa
()oI cuoipo os oso, os cono oI Iugai quo longo paia
inloiacluai on osla vida, no so si haliá una vida dospuos, poio
on osla os oI cuoipo, así vo lialajo con Ia iazón, poio vo
nocosilo oI cuoipo, uno os un lodo ()uno no puodo sopaiaiso,
IIogai v ionpoi con osla pailo do ni ioaIidad, poiquo oI quo
oslá sufiiondo Ia poidida os uno () uno difíciInonlo podiía
dofinii hasla dondo IIoga una pailo v loinina Ia olia, poi
ojonpIo onlio oI cuoipo v Ia nonlo, puos Ios Iínilos son nuv
inpiocisos

Si fuoianos a iofoiiinos solio Ios concoplos quo nanojan Ios jóvonos
iospoclo do sus cuoipos, soiía difíciI onconliai oslo lipo do visionos
pioocupadas poi oslalIocoi una ioIación dinánica con oI cono un
olio quo so iogaIa paia soi vivido v con oI cuaI so puodo accodoi a
núIlipIos avonluias v viajos Lslo loslinonio do AIoxandoi oxpiosa
un giado do auloconocinionlo, quo oloiga capacidad do aulononía
CoIoliación doI dopoilo cono aclividad soIilaiia Lxpiosa una
ioIación con oI cuoipo cono una inagon indopondionlo do Ias
docisionos v oI ponsanionlo poio on una inloiacción innanonlo

La piaclica doI dopoilo liono quo voi puos con una concopción v una
aclilud quo so liono solio oI cuoipo Iaia Ios aduIlos Ia piáclica do
cuaIquioi dopoilo poi Io ioguIai no so aconpaña do una iofIoxión
quo liasciondo Ia inagon iopolida do quo oI dopoilo os saIud o quo
pioviono Ia diogadicción v os un foina do usai adocuadanonlo oI
lionpo Iilio v paia Ios jóvonos siguo siondo una luona opoilunidad
paia oI disfiulo doI cuoipo v do Ia inloiacción con sus paios, aunquo
soa lonpoiaI v pasajoio paia Iuogo soi una piáclica doI iocuoido

Otras actIvIdadcs

Las siguionlos fuoion olias aclividados quo Ios jóvonos soñaIaion
donlio do Ias cinco aclividados a Ias quo colidiananonlo nás lionpo
dodican :

Los oficios donoslicos fuoion iofoionciados poi O jóvonos, os docii
un 3,3 Una aclividad quo soguianonlo oslá doslinada a Ias
nujoios jóvonos v quo iopiosonla un poiconlajo significalivo Ioi
dosconocinionlo no podonos oxlondoinos on oslo aspoclo, poio
quoda pIanloado cono una piovocación paia aloidai una iofIoxión
on loino a Ias difoioncias do ocupación doI lionpo poi pailo do Ios
honlios v Ias nujoios jóvonos Salonos quo aIgunos jóvonos
honlios dodican lanlion lionpo a Ios oficios donoslicos, poio os
indudalIo quo oslán on nonoi piopoición iospoclo do Ias nujoios

Olias aclividados soñaIadas donlio do Ias cinco aclividados a Ias quo
nás lionpo dodican colidiananonlo fuoion : locai guilaiia ( vocos),
oI ailo (una voz), Ia agiupación nusicaI (una voz), asislii a laIIoios
(una voz), osciilii (una voz), Ia poosía (una voz), Ia hija (una voz),
oslai on Ia osquina (una voz), asislii a concioilos (una voz), oslai on
Ia casa (dos vocos), oslai con Ia faniIia (dos vocos), dodicaiso a Dios
(una voz), loloi (una voz), hacoi oI anoi (una voz), Iooi (dos vocos)

Cono vonos Ias cinco aclividados nás vocos soñaIadas so iofioion
a : oslai con Ios anigos, oscuchai núsica, osludiai, voi loIovisión v
oslai con Ia paioja Iodiía dociiso quo Ia navoi significación v vaIoi
do Ias aclividados colidianas do Ios jóvonos so Io confioio a Ias
vivoncias afoclivas v a Ia oxpoiinonlación do Ios sonlidos v Ia
sonsiliIidad dosdo Ias posiliIidados quo oloiga Ia inloiacción con
sus paios v Ia ioIación con Ias inágonos sonoias v visuaIos
pioducidas poi Ia núsica v Ia loIovisión

Lsla Iocluia so haco sin lonoi on cuonla Ias oxpiosionos juvoniIos quo
lionon su fundanonlo on inloiosos v lúsquodas sociopoIílicas,
suljolivas, ospiiiluaIos o oslolico ailíslicas, Ias cuaIos os nocosaiio
aloidaiIas cono nanifoslación ospocífica do doloininados jóvonos
quo han invoIuciado on su hacoi colidiano piáclicas nás conpIojas

studiar
Trabajar
Amigos
Música
Of icios
Pareja
T.V.
Deporte
organización
No responden
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Porcentaje jóvenes
studiar
Trabajar
Amigos
Música
Of icios
Pareja
T.V.
Deporte
organización
No responden
A
c
t
i
v
i
d
a
d
Primera actividad (en orden de prioridad) a Ia que Ios jóvenes
dedican más tiempo cotidianamente
Amigos
Música
studiar
T.V.
Pareja
0 5 10 15 20 25
Porcentaje
Amigos
Música
studiar
T.V.
Pareja
A
c
t
i
v
i
d
a
d
Las cinco actividades más enunciadas por Ios jóvenes a Ias que
cotidianamente más tiempo dedican (independiente deI orden de
prioridad)4. EL CONOCIMIENTO 5OCIAL 5OBRE EL PAÍ5Cuando nos acoicanos a un fonónono o a un hocho sociaI nos
acoicanos con doloininadas inloipiolacionos v vaIoiacionos cono
iosuIlado do un piocoso Iaigo v conlinuo do acunuIación do
oxpoiioncias v do una iod conpIoja do piogunlas, iospuoslas v
poicopcionos piinaiias gonoiadas poi Ias ioIacionos quo
oslalIoconos con Ios olios, Ios cuaIos puodon hacoi pailo do Ia
sociodad innodiala on Ia quo oI individuo oslá innoiso o do
sociodados ajonas a Ia piopia Los olios, puos, son doloininanlos on
Ia pailicuIai inloipiolación o vaIoiación quo so puoda lonoi solio un
fonónono o hocho sociaI, fundanonlaInonlo Ios olios con quionos
so convivo, do laI nanoia quo so consliluvon on oI iofoionlo conliaI a
pailii doI cuaI so conoco sociaInonlo Conocinionlo sociaI
onlondido cono ¨Ia coilidunlio do quo Ios fonónonos son ioaIos v
do quo posoon caiacloiíslicas ospocíficas¨
2
on dondo Ia ioaIidad
significa ¨una cuaIidad piopia do Ios fonónonos quo ioconoconos
cono indopondionlos do nuoslia piopia voIición (no podonos
hacoiIos dosapaiocoi)¨
3


Ioio ¨Ios Olios¨, do Ios cuaIos cada uno haco pailo, no oslán
coIocados on un Iugai vacío v dospojado do sonlidos, piolIonas v
foinas do oiganización sociaI, oslán on una acción do pioducción v
cioación do hochos v aconlocinionlos quo so configuian cono un
conloxlo sociaI singuIai v lonpoiaI, iodofiniondoso v on un
conslanlo dovonii, Io quo quioio docii on un poinanonlo hacoiso LI
ponsanionlo onloncos, so configuia do acuoido aI conloxlo sociaI
quo so consliuvo v pioduco coIoclivanonlo Cada aclo hunano so
va inlogiando a olio aclo hunano paia consliluiiso on una conpIoja
liana do accionos quo a su voz van gonoiando significados,
iopiosonlacionos v concoplos, Ios cuaIos onlian on una dinánica do
confionlación, ioacción v conpIononlación paia ioloinai a Ia
oxpoiioncia on una foina ionovada o consoivada v afoclaiIa paiciaI
o lolaInonlo o paia gaianlizai su poinanoncia Dopondo puos do Ia
inloncionaIidad, doI sonlido, do Ias caiacloiíslicas v lúsquodas
inpIícilas on Ios aclos hunanos v sus consocuoncias on Ias
dinonsionos sonsilIos, afoclivas, cioalivas v iacionaIos do Ios
individuos, oI quo un conloxlo sociaI doloininado soa nás o nonos
confIiclivo, gaianlico do nojoi nanoia Ias ioIacionos donociálicas
onlio Ios inlogianlos doI congIonoiado sociaI, ofiozca navoios o
nonoios posiliIidados paia oI dosaiioIIo hunano v poinila a Ios
individuos oI ciocinionlo do sus Iiloilados v oxpiosionos
aulónonas

So asuno puos quo sogún Ia iiquoza cioaliva, sonsilIo v iacionaI do
Ios aclos hunanos, oI conloxlo sociaI soiá afoclado do nanoia laI
quo Ios individuos puodan halilai o oslai on oI do una foina nás
pIona v on nojoios condicionos paia Ia salisfacción do Ias
nocosidados hunanas on lodas sus nodaIidados TaIos aclos no son
sóIo oI ojoicicio consiguionlo a Ios inslinlos o inpuIsos vilaIos, son
lanlion Ia nanoia oljoliva on quo so oxpiosan vaIoiacionos,
ciooncias o inloipiolacionos acoica do Ia ¨ioaIidad¨, do ahí quo soan
conpIojizados v focundados poi Ias opoiacionos piopias doI
ponsanionlo v Ia inaginación, capacos do pioducii conliadiccionos
v iochazos a nodos consoivados do halilai oI nundo

LI conloxlo sociaI so haco poinanonlononlo on Ia vida colidiana aI
iguaI quo oI ponsanionlo solio osla ¨La vida colidiana so piosonla
cono una ioaIidad inloipiolada poi Ios honlios, paia Ios cuaIos
liono oI significado suljolivo do un nundo cohoionlo¨

Los
individuos oxpoiinonlan Ia vida colidiana do nanoia difoionlo, sin
onlaigo paia dai paso a Ia oiganización sociaI, consliuvon on Ia
conunicación una convoigoncia paia lialai asunlos, nocosidados v
piocosos conunos, ioquiiiondo do núIlipIos inloipiolacionos quo so
ponon on juogo on Ia inlonción do consliluii un nundo Iógico quo
poinila sus inloiaccionos nuluas v con oI nodio sociaI Acción,
cioación, ponsanionlo o inaginación so conlinan on un lodo sociaI
dondo Ios individuos so oncuonlian v dosoncuonlian, accionan v
ioaccionan, consliuvon v doconsliuvon, luscan, so oslancan v so
chocan, on oI onnaiañado juogo do Ias inloipiolacionos, do Ias
poicopcionos, sonsacionos v acliludos quo conlionon oI afuoia v oI
adonlio, Ias oxloiioiidados v Ias inloiioiidados configuiadas on Ia
inloiacción sociaI v on Ia consliucción suljoliva

Nos iofoiinos onloncos aI conocinionlo sociaI cono Ias
inloipiolacionos, poicopcionos v sonsiliIidados quo so posoon solio
oI conloxlo sociaI doI quo so haco pailo v do Ias ioIacionos quo Ios
olios oslalIocon con oslo Dicho conocinionlo so liono solio Ios
divoisos aspoclos quo confoinan oI hacoi hunano: Ia vida
colidiana, Ia poIílica, Ia oslolica v oI ailo, Ia ioIigión, Ia olica, Ios
piolIonas sociaIos v oI nundo significalivo v sinlóIico do Ios
individuos v Ias sociodados Lslo conocinionlo os indopondionlo do
Ias condicionos do oljolividad v vaIidoz univoisaI do Ios hochos,
fonónonos o cosas quo so oxpoiinonlan, v puodo onliai on
conliadiccionos o difoioncias piofundas con Ios conocinionlos
ospociaIizados quo so longan solio cada uno do Ios divoisos
aspoclos doI hacoi hunano noncionados Do ahí quo oslo
conocinionlo oslo suslanciaInonlo iofoionciado a un conocinionlo
inluilivo v suljolivo, quo no olsla do soi oljolivo o lonoi iiguioso
asionlo on oI oljolo sociaI, v cuvo poso v ioIovancia iosido on su
capacidad ofocliva do nodificai, pioducii o hacoi poinanocoi
doloininado conloxlo sociaI
vo saIía Iovondo un Iilio do poosía quo os Io quo nás
no iopiosonla, con una canción do lango foioz, liiala oI
Iilio aI suoIo lolando lodo Io quo oia vo v cogía un
ospojo v aI niiaino on oI no onpozala a
convoiliihasla quo no suicidala

LOS IROßLLMAS SOCIALLS DLL IAIS LNTRL LA
SLNSIßILIDAD, LA OIINIÓN Y LA RACIONALIDAD DL LOS
IÓVLNLS

LI conocinionlo sociaI quo lionon Ios jóvonos solio su colidianidad
v oI conloxlo sociaI on oI quo so dosonvuoIvon, so puodo nodii on
luona pailo poi oI anáIisis quo hacon do Ios piolIonas nás
ioIovanlos quo agolian a Ia polIación v do Ias posilIos causas
gonoiadoias, nás cuando nos piogunlanos poi Ias inloipiolacionos
quo lionon Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios, puoslo quo oslos
vivon piolIonálicas piofundas do lodo lipo v solio lodo Ias
ioIacionadas con oI accoso pIono a Ios lionos v soivicios nocosaiios
paia soliovivii con dignidad Ls innogalIo quo Ias condicionos
sociooconónicas on Ias quo halilan Ios jóvonos do Ios socloios
popuIaios, afoclan do nanoia iadicaI sus nodos do poicilii v
conpiondoi Ia ioaIidad do Ia vida colidiana v doI conloxlo

LI conocinionlo quo longan solio sus piolIonálicas sociaIos,
poinilo idonlificai Ias voIunlados, capacidados o inicialivas posilIos
a dospIogai paia incidii do nanoia ciílica v cioaliva on Ia
configuiación do su onloino v on Ia naloiiaIización do sus
oxpoclalivas v dosoos Ioio lanlion nos conIIova a dislinguii Ias
acliludos quo Ios jóvonos asunon fionlo a condicionos do
disciininación v naiginación on aspoclos naloiiaIos, sociaIos v
cuIluiaIos v oI polonciaI quo oxislo on Ios jóvonos paia convoilii Ias
siluacionos piolIonálicas on lonas do Ia vida, on nolivos do acción
v on iazonos paia lialajai poi olias foina do ioIacionainos v do
convivii, poi olias foinas do ponsai v do vivii Ia individuaIidad

Los piolIonas doI país

LI concoplo do piolIona Io onlondoionos cono una siluación sociaI
pailicuIai quo dificuIla o inpido oI dosaiioIIo pIono do un
individuo, giupo sociaI o sociodad v quo adonás sonolo a un oslado
piosonlo do naIoslai v zozolia sociaI, Io quo no inpIica nogai Ia
iiioducliliIidad doI confIiclo sociaI Ln Ia oncuosla quo apIicanos oI
significado do piolIona pudo soi lan difoionlo cono oI núnoio do
jóvonos oncuoslados Ln Ias onliovislas so Iogió indagai poi Ias
inloipiolacionos v sonsiliIidados on loino a Ios piolIonas doI país v
do Ios jóvonos, sin acIaiaiIos oI significado pioconcolido Ln Ias
oncuoslas sóIo so Ios soIiciló soñaIai Ios piincipaIos piolIonas doI
país v do Ios jóvonos v hacoi aIusión a Ias posilIos causas quo dosdo
su Iocluia piopia podiían coIogii Con lodos Ios piolIonas
soñaIados poi Ios jóvonos so puodo hacoi una iadiogiafía do Ia
siluación sociaI, cuIluiaI v poIílica doI país, aI iguaI quo una
iadiogiafía do Ia siluación juvoniI dosdo Ia Iocluia quo hacon Ios
piopios jóvonos Ln Ia oncuosla, un lolaI do 3 iofoioncias a
piolIonas doI país indican quo cada jovon soñaIó on pionodio 2,
piolIonas quo considoian navoios o piincipaIos LI núnoio do
piolIonas son 3 on lolaI, núnoio ioaInonlo aIlo, quo donuoslia
cono oxislon Iocluias divoisas solio oI lona poi pailo do Ios
jóvonos


no lonala unas pasliIIashalía olia oscona con una
paioja, un nuchacho v una nuchacha so aliazalan v
poníanos una laIada v va dospuos onpozala una
canción nuv vioIonla, donasiado vioIonla, onloncos oI Ia
lunlala aI suoIo v onpozala a pogaiIo paladas v Ia
nalala a paladas, oia una pailo

La vIn!cncIa : os oI piolIona nás iosaIlado poi Ios jóvonos, quo no
consliluvo un piolIona sino una piolIonálica Iaia oslo caso so
onliondo cono Ia concuiioncia do una soiio do confIiclos v hochos
ioIacionados poi Ia caiacloiíslica do vuInoiai Ia inlogiidad física o
psíquica do Ios individuos Cono lion so ioconoco, son núIlipIos
Ias foinas on quo so piosonla Ia vioIoncia v divoisas Ias causas quo
Ia gonoian, poio paia oI caso on quo Ios jóvonos so iofioion a oIIa
liono quo voi con oslo lipo do vioIoncia, quo so idonlifica poi oI uso
do ainas u olios insliunonlos con Ia inlonción do causai daño físico
o psicoIógico a olio v quo puodo daiso poi difoionlos nolivos do
lipo sociaI, poIílico, cuIluiaI o idooIógico Ls puos Ia vioIoncia
asociada con Ia nuoilo, oI socuoslio, Ia vioIación a Ios doiochos
hunanos, Ia oxisloncia do acloios ainados cono : Ias landas, Ia
guoiiiIIa, oI naicoliáfico, Ios paianiIilaios, Ios sicaiios, Ias niIicias,
hochos cono oI naIlialo, Ios dospIazados, Ia guoiia, oI loiioiisno, oI
socuoslio, Ia vioIoncia inliafaniIiai, olc

Ls noinaI onconliai cuando so convoisa con Ios jóvonos do laiiios
dondo Ia vioIoncia os una siluación colidiana, aiiaigada on Ia
nonoiia v on Ios aclos do giupos ainados, iiiosuoIla poi Ios
sonlinionlos do vonganzas, poi Ios inloiosos conliapuoslos do unos
v olios, quo so ionilan a Ia paIalia ¨vioIoncia¨ paia dosignai Ia
piolIonálica nás sonlida v piofunda doI laiiio, oI socloi o Ia zona
Aunquo os una siluación difíciI, on Ios ioslios juvoniIos apaioco una
oxpiosión do acoslunlianionlo a una siluación quo IIova vaiios
años confionlando sus concopcionos do Ia vida, sus nanoias do
soñai v sus dosoos do oxislii Ioio oslo acoslunlianionlo ha sido
nocosaiio on Ia nodida on quo ha poinilido quo Ia Iucha poi oxislii
soa cada voz nás fuoilo v oI apiocio poi Ia vida so hava foilaIocido
conslanlononlo, no os oI acoslunlianionlo do Ia indifoioncia o doI
dojai pasai, cono puodo ocuiiii con Ias acliludos do olios socloios
sociaIos do Ia ciudad, os oI acoslunlianionlo quo nioga oI niodo
paia oplai poi Ia conlinuación do Ia vida, quo acopla Ia piosoncia do
un nonsliuo pavoioso aI quo hav quo onfionlai Lslo lanlion so da
quizás poiquo va no so cioa posilIo quo Ia vioIoncia so acalo, cono
Io sucodo a Oscai, quion vio cono sus lios nojoios anigos nuiioion
poi Ia acción do una guoiia onlio landas :

¨La vioIoncia os aIgo injuslo, poio cioo quo os aIgo quo no so
puodo paiai, ni so va a paiai nunca Ioi docii aIgo, poi Ia
cuadia dondo vo vivía halía un conlo, a lodos Ios nalaion,
poio hov on día uno va vo Ia soniIIa, uno va viondo quo va
ciociondo gonlo quo va so nanliono on Ia osquinila, pa`iiila v
pa`lajo, onloncos uno vo quo oso no so acala Ahoia pa`acalai
Ia vioIoncia vo diiía quo oso os difíciI, poiquo poi docii aIgo : a
aquoI Io nalaion un hoinano, onloncos oI niño quo vonía
doliás do oI va ciociondo con oso ioncoi v oso no so Io quila
nadio do Ia caloza, vo digo puos quo oso no so acala¨

La vioIoncia ha vuoIlo oscoplicos a nuchos jóvonos, ha gonoiado
liisloza v piofundos liaunas La vioIoncia naica v Ia nuoilo so
vuoIvo aniga, cono Io sucodo a Ionnv :

¨aunquo havan cosas loIIas, oslo nundo no os loIIo, paia ní
no os loIIo, paia ni os donasiado liislo, donasiado naIo ()
on osla ciudad Io quo Io naica a uno os Ia vioIoncia () La
nuoilo os cono una aniga, cono cosai do oslo nundo lan
hoiiilIo Lslo nundo liono cosas nuv Iindas poio lanlion
cosas nuv hoiiilIos Hav nucha guoiia LI país so oslá
acalando, Ias nalicas, Ias nonlañas va so oslán poIando La
nuoilo os cono doscansai¨

Iaia olios jóvonos Ia vioIoncia ha significado Ia oxpiosión nás ciuda
do una sociodad onfoina v nuoila, do una ciudad quo Ianguidoco
on nodio do Ia indifoioncia Sogún Lduaido on oslo país so
ongiandocon nás sociaInonlo Ios hochos poIílicos quo siluacionos
sociaIos dopIoialIos, con Ia conpIicidad do Ios nodios nasivos do
conunicación:

¨Ln Ia laido halía un piogiana solio vioIoncia, uno do Ios
nodicos foionsos dijo quo sogún Ias osladíslicas halían nuoilo
23 poisonas vioIonlanonlo on hasla agoslo do , pionso
quo, uno anlo osas cifias, os inposilIo no opinai nada, hasla Ia
poisona nás insonsilIo so paia a docii quo oslá pasando, os
inposilIo uno no sonlii nausoas do oso () Ls quo nosolios
confoinanos oI cailoI nás poIigioso quo puodo lonoi un país
LI do Ia indifoioncia Todos sonos lan indifoionlos v lan
indoIonlos quo nosolios oslanos onfoinos A nosolios nos
causa oslupoi oI oncaicoIanionlo do un ninislio, sin onlaigo,
vioIan a una niña do sois años on una oslación do poIicía v
nadio dico nada, oso os una onfoinodad Caviiia halIala doI
país doI fuluio, vo aún no conpiondo cono un país quo no
liono Ia vida cono un doiocho v un doloi liono fuluio, oso os
halIai iiónicanonlo, no dofondonos Ia única voidad quo
doloiía lonoi oslo país, Ia do Ia vida¨

La vioIoncia ha posiliIilado a su voz quo jóvonos do giupos
juvoniIos adquioian voIunlados nás fiinos paia lialajai poi Io quo
quioion v on pio do Ia convivoncia Iuan IoIipo nanifiosla oI dosoo
do quo Ia vioIoncia no oxisla v ioconoco quo Ios giupos juvoniIos son
Ios quo oslán nás dispuoslos onlio Ios jóvonos a conliiluii paia quo
Ia vioIoncia so ioduzca o longa vías do soIución :

¨Yo pionso quo no doloiía pasai lanla vioIoncia on oI laiiio,
cono lanpoco Ios onfionlanionlos onlio Ias landas Ln oslo
laiiio no doloiía oxislii Ia vioIoncia, sino fononlaiso Ia
cuIluia on gonoiaI, onpozando poi oI osludio, diciondoIos a Ios
invoIuciados on accionos vioIonlas quo dosonvuoIvan sus
capacidados, su inloIigoncia o invilándoIos paia quo apoilon
su gianilo do aiona a Ia conunidad Cuando so loca oI lona
do Ias piopuoslas paia oI laiiio Ios doI giupo do anigos no Io
paian loIas a uno, on canlio Ios doI giupo juvoniI oscuchan v
acoplan Ias piopuoslas¨

Los jóvonos considoian quo Ia vioIoncia os oI piincipaI piolIona doI
país poiquo Ia han padocido con gian inlonsidad, poiquo Ios ha
coiiospondido oslai on una do Ias ciudados con navoios índicos do
vioIoncia on oI nundo, poiquo diaiio Ia von on inágonos difundidas
poi Ia pionsa o Ia loIovisión o Ia oscuchan on Ia iadio v on Ios iuidos
do Ia guoiia aiiojados on Ias vocos v Ios IIanlos do sus vocinos, do
sus faniIiaios, do sus anigos Ln Ia oncuosla apIicada a 3OO jóvonos,
222 do oIIos, oI , Ia onunciaion cono uno do Ios navoios
piolIonas doI país, consliluvondoso on oI piolIona nás vocos
iofoionciado MiIlon os uno do osos jóvonos :

¨pionso quo oI navoi piolIona do ModoIIín os Ia vioIoncia,
aunquo os do lodo oI nundo, poio aquí on ModoIIín Ia
vioIoncia v Ia inloIoiancia do Ias poisonas son Ios navoios
piolIonas¨

Solio Ias oxpIicacionos quo Ios jóvonos dan a Ia piolIonálica do Ia
vioIoncia, os nocosaiio oscuchai a cada uno paia conpiondoi cuan
divoisas son, quo nivoIos do piofundidad v oIaloiación lionon Los
aigunonlos oslozados pailon sionpio do una poicopción
donasiado suljoliva, quo oslá ínlinanonlo Iigada a Ias vivoncias
acunuIadas do sus hisloiias individuaIos o do iniciaIos iofIoxionos
quo ioIacionan hochos do Ia vida con infoinacionos iocogidas on Ia
inloiacción con Ios olios So liondo a soñaIai sóIo una o dos causas
posilIos paia oxpIicai un hocho o fonónono sociaI, poio pocas vocos
so ioconoco Ia conpIojidad doI oiigon do Ias siluacionos sociaIos v do
Ias núIlipIos causas cuajadas on Ia hisloiia IocaI v nacionaI, on Ias
nanifoslacionos cuIluiaIos v on oI conloxlo sociaI LIIo donuoslia
una aclilud do Ios jóvonos paia inloipiolai Io sociaI sin
piolIonalizai suficionlo, sin oxpiosai dudas, oslalIocoi piogunlas,
asociacionos, hipólosis Ln Ios jóvonos so von pocas pioocupacionos
poi lialai do piofundizai on oI conocinionlo do sus ioaIidados
sociaIos v do Ia ioaIidad nacionaI Ln Ia infoinación iocogida poco
so poicilo oI inloios poi luscai, indagai o osludiai solio Ios
piolIonas sociaIos doI país v hasla do Ios nisnos jóvonos Los
piolIonas Ios puodon idonlificai, poio so IIoga on Ia navoiía do Ios
casos hasla ahí, hasla Ia insinuación, sin podoi onloncos liascondoi
Ias Iocluias o inloipiolacionos Ln casos, Ias oxpIicacionos son
Iugaios conunos, oscuchadas do olios, iopolidas sin soi anaIizadas v
so asunon sin oI nínino asono do duda o incoilidunlio, Io quo do
voidad asonlia Lslo no puodo conpiondoiso sin olsoivai Ias
caiacloiíslicas do Ios piocosos oducalivos on Ios quo Ios jóvonos so
invoIucian, cono Ios do Ia oscuoIa v do Ias inslilucionos sociaIos quo
Ios piosciilon ßion so salo quo oI sislona oducalivo no oslá
piopaiado paia conliiluii a Ia polonciación do Ias capacidados
ciílicas, inloipiolalivas o invosligalivas do Ios jóvonos, v nucho
nonos so puodo ospoiai do Ia faniIia, on dondo so iocilon dosdo Ios
piinoios años Ios concoplos, visionos v vaIoiacionos solio oI
onloino sociaI on oI quo so oslá ciicunsciilo, oslos a su voz ciuzados
poi alavisnos idooIógicos v ciooncias acopladas sin ciiloiios

Iaia una jovon, oI piolIona do Ia vioIoncia oslá ioIacionado con Ia
faIla do oducación, Ia cuaI os paia oIIa una iosponsaliIidad doI
golioino do Ia quo no so haco caigo poiquo no conviono a sus
inloiosos, poio lanlion oslá ioIacionada con Ias ioaccionos quo
dosoncadona, su condición os Ia do iopioduciiso LI olio oIononlo
quo considoia os oI do Ia juslicia piivada, cono hocho quo pioduco
Ia vioIoncia v aigunonla quo Ia acción do Ios sicaiios dolo
onlondoiso poi su siluación sociaI do polioza, oscasoz do iocuisos,
dosonpIoo o ausoncia doI padio :

¨Hav vioIoncia poi naIa oducación, aquí no so oduca, aI
golioino lanpoco Io conviono quo
hava oducación, poiquo Ia gonlo so va on conlia do oI La
oducación onpioza on Ias faniIias cuando so acopla oI
nachisno quo dico quo aI honlio os aI
quo hav quo iospolai La vioIoncia gonoia nás vioIoncia, aquí
sionpio quioion hacoi juslicia poi sus piopias nanos : Ias
niIicias poi ojonpIo Ouo nuv naIo
un nuchacho quo so iola una liIIoloia, poio nás naIos Ios
niIicianos quo van v Io iolan Ia vida La vioIoncia viono do
nuchas pailos, poio viono doI
golioino quo no ofioco lialajo Ls quo lanpoco so puodo
ciilicai a Ios sicaiios poiquo lanlion son nuchachos quo oI
papá no oslá on Ia casa, lionon una
naná, lionon hoinanilos poquoñilos, hoinanos v Ios lionon quo
nanlonoi, v onpiozan a iolai v a nalai¨

Lslo loslinonio nos poinilo apiociai quo aIgunos jóvonos puodon
inlogiai vaiias siluacionos paia lialai do oxpIicai o inloipiolai una
piolIonálica sociaI, no Ia onliondon dosdo una soIa poispocliva,
puodon inlogiai oIononlos poIílicos, sociaIos v cuIluiaIos a sus
anáIisis, poio oslo no oxpiosa quo oxisla suficionlo infoinación, quo
so havan oIaloiado con nás oxigoncia Ios aigunonlos v quo so
longa concioncia do Ia inlogiación do Ios dislinlos aspoclos La
londoncia os a Ia conpionsión doI piolIona a pailii doI conloxlo
sociaI innodialo v do Ios juicios quo hava podido oIaloiai solio
oslo Ioi ojonpIo Oscai infioio Ias causas do Ia vioIoncia con laso on
Ia oxpoiioncia quo vivió con un anigo :

¨Dosdo ni punlo do visla Ia vioIoncia suigo poi Ia polioza o oI
dosonpIoo lan hoiiilIo quo hav Yo Io digo poiquo vo no
nanlonía nucho con un anigo quo Io digo oI Ioicho, oI os do
Caicodo La Tona Nosolios oianos nuv paicoios poiquo oI
oia saIsónano v vo lanlion Una voz oI oslala poi aIIá
laiIando v vo lanlion v ahí fuo dondo nos conocinos LI
laiIala nucho, nos nanloníanos junlos Ln oI coIogio oI oia
pIaguila, poio no do osos naIos, Io guslala jodoi a Ios
piofosoios A oI Io ochaion doI coIogio, Io ochaion con caila
nogia o soa quo no Io iocilían on ningún olio coIogio
¡Lnloncos quo pasó !, quo va no lonía dondo osludiai, dondo
lialajai, v Ia faniIia oia nuv polio, oscasanonlo consoguían
pa`I osludio Lnloncos oI on Ia osquina, sin hacoi nada LI so
voIvió, cono so dico, uno do Ios duios do Caicodo Una voz vo
fui a hacoiIo Ia visila v no dijo : '¡Iaico hoinano !, salo quo,
no vava a cogoi Ia vida quo vo longo, oso os nuv duio´,
onloncos vo Io dijo : 'poio si oso os lan duio poi quo vos lo
nolos´ : '¡ah hoinano !, os quo Ia polioza, no loca Ia pIala
pa`Ia cucha´ () Do ahí os dondo naco Ia vioIoncia, do Ia
polioza, do pionlo do no hacoi nada lanlion, quo Ia saIida do
uno os paiaiso on Ia osquina

Lfoclivanonlo Ia siluación sociaI do polioza v dosonpIoo so ha
oncaigado do piopiciai Ias condicionos paia quo Ia vioIoncia so
pioduzca, poio Io quo dolo suliavaiso on oslo loslinonio os cono Ia
oxpoiioncia suslonla Ias inloipiolacionos do Ios piolIonas sociaIos v
un ojoicicio Iógico do oslalIocoi ioIacionos onlio un hocho v olio La
dificuIlad no iadica puos on quo so paila do Ia oxpoiioncia paia
oIaloiai Ias inloipiolacionos, puos osla os do fundanonlaI poso on
laI piocoso, sino quo Ia oxpoiioncia so consliluva on oI nodio
uniIaloiaI paia adquiiii v dosaiioIIai Ios concoplos v Ias visionos
solio Ios piolIonas v ioaIidados sociaIos Iuos no sionpio Io quo so
niia, so oscucha o so sionlo nos piopoiciona Ios oIononlos
suficionlos paia adquiiii conocinionlos gIolaIos v ospocíficos solio
Ias cosas Do olio Iado, Ia oxpoiioncia a vocos oslá oxonla doI
asonlio, oI cuaI no sóIo os una ioacción sonsilIo anlo Io nuovo v Io
iopolido sino quo inpIica una aclilud do apoiluia a dojaiso afoclai
on Io quo so pionsa o so os poi oI hocho o fonónono piosonlado
Tanlion a vocos so caioco anlo Ia oxpoiioncia do Ia capacidad ciílica
paia conliovoiliiIa v dudai solio oIIa, puos oIIa os a vocos oI iofIojo
no do Io quo sucodo v so nuoslia ofoclivanonlo sino do Io quo so
ocuIla v oslá sin dosculiii Ocuiio quo doloininadas siluacionos so
Ioon Iógicanonlo, poio Ias Iógicas on Io sociaI lanlion puodon
conliovoiliiso v sufiii canlios, no son oslálicas, puos son pioduclo
on nuchos casos do supuoslos fundanonlados on juicios o ciooncias
noiaIos piopias do una foinación sociocuIluiaI doloininada Ln
fin, nuchos cioon quo son Iógicos v poi oIIo considoian cioilo o
voiaz su pIanloanionlo, poio su Iógica piocisanonlo no so
coiiospondo con Ios ciiloiios quo don cuonla do una consliucción
juiciosa doI conocinionlo solio un hocho sociaI, Ias Iógicas sociaIos
son nuchas vocos Ios nocanisnos nocosaiios paia nanlonoi
doloininados conlioIos v discipIinas Ahoia lion, Io quo nos
inloiosa olsoivai con iospoclo a Ios jóvonos os cóno oslán
oIaloiando sus inloipiolacionos solio Ia ioaIidad sociaI paia podoi
idonlificai polonciaIidados v vacíos on dicha consliucción

Lnconlianos quo aIgunos jóvonos oxpIican doloininadas
siluacionos sociaIos cono ioaIidados innanonlos a Ia condición
hunana, cono oxpiosionos inovilalIos on un cuoipo sociaI, cono
hochos piosonlos duianlo lodo oI lionpo on quo ha oxislido Ia
hunanidad Lslas oxpIicacionos paiocon suslonlaiso on una
ciooncia sóIida solio Ia inoxoialiIidad doI doslino, un doslino quo
no puodo inloivoniiso v solio oI cuaI Ia acción hunana poco o nada
londiía poi hacoi, un doslino quo hav quo acoplai v vivii Iionlo aI
fonónono do Ia vioIoncia Iuan nos dijo :

¨Así cono hav gonlo quo Io gusla Ia naIdad, hav gonlo quo Io
gusla Ia paz () duianlo loda Ia cioación doI nundo ha halido
vioIoncia () La vioIoncia oslá hocha¨

Lsla fuo Ia iospuosla a Ia piogunla do poi quo hav vioIoncia
Iiogunla doscaiada si so quioio, v nás paia un jovon Ioio Io quo
inlonlanos os poicilii Ios inlonlos v Ia lúsquodas do oxpIicación a
un fonónono quo loca piofundanonlo Ia colidianidad do Ios jóvonos
v quo Ios oslá afoclando on sus nodos do voi Ia ioaIidad v do
inloiacluai on oIIa La vioIoncia os una siluación quo piovoca nás
pioocupación v sonsiliIidad quo indifoioncia, indopondionlo do Io
quo so puoda conocoi solio oIIa Iaia LIsa, quion vivió do poquoña
Ia ciudoza do Ia vioIoncia on Ia ciudad, hov no os sóIo nolivo do
iocuoido sino do pioocupación poi Io quo puoda significai o
iopoiculii on Ia oducación do su hija v no sóIo Io pioocupa Ia
vioIoncia do Ias ainas sino Ia quo so vivo on oI laiiio onlio Ios
vocinos o donlio do Ias faniIias Haco puos una asociación onlio Ia
siluación do vioIoncia sociaI v Ias consocuoncias quo conIIova on oI
dosaiioIIo nonlaI v afoclivo do su hija :

¨Uno soi padio o nadio cioo quo os Ia laioa nás difíciI quo
hav Ioiquo uno daiIos Ia oducación quo oIIos noiocon oso os
inposilIo, uno liala do quo Ias cosas soan cono Io nojoi Yo
no quoiía quo Ia niña osludiaia on oslo laiiio A ni no gusla
nucho oslo laiiio poio vo no no ho dojado infIuonciai nucho
doI anlionlo aquí, aquí oI anlionlo os nuv posado Ln oslo
nononlo no os lanlo a nivoI do soguiidad, poiquo a ni no
loco voi do niña jugando Iazo con Ias aniguilas IIogai dos
lipos v nalai a uno aI Iado do uno, aquí lodos Ios días oian
lios, cualio nuoilos Aquí uslod vo quo Ia vocina do aquí Io
giila a Ia vocina do onsoguida Ias cosas nás vuIgaios do Ia
vida, onloncos oI anlionlo os supoi posado, v oso os poi
oncinila no nás, aquí uslod onlia a una casa do una faniIia v
oI papá Io oslá giilando cosas a Ia naná doIanlo Ios niños, Ios
hijos giilándoso onlio sí v giilándoIo a Ia naná A ni no no
guslaiía quo un hijo nío so ciiaia aquí, v a ni no gusla nucho
oI anlionlo Aquí uslod vo nuchachilas do lioco o caloico
años va con hijos v on onlaiazo, on una osquina luscando
oncaiiolo o naiido, funando naiihuana Yo digo quo oI
anlionlo infIuvo nucho on Ia poisonaIidad do una poisona Si
uno no liono osa capacidad o oducación uno so doja IIovai¨

La vioIoncia v Ios dislinlos acloios ainados han gonoiado ioaccionos
v Iocluias nuv pailicuIaios on Ios jóvonos, quo a vocos son
conliadicloiias, puos do un Iado dosoan quo so acalo Ia vioIoncia v
do olio Iado dosoan nodidas auloiilaiias v niIilaios, no so
coiiospondon con inloipiolacionos quo so fundanonlon on un
conocinionlo piovio do cada acloi, do cada hocho pailicuIai do
vioIoncia, do cada oxpiosión ainada, iospondon a apiociacionos nás
sonsilIos quo iacionaIos

Lnlio Ios acloios ainados quo so considoian on sí nisno un
piolIona giavo doI país Ia guoiiiIIa os oI acloi ainado soñaIado nás
vocos cono piolIona, 3 do Ios jóvonos oncuoslados, ,3, así Io
indicaion, nionlias quo sóIo jóvonos indicaion quo Ios
paianiIilaios, 2 jóvonos soñaIaion a Ias niIicias, 2 a Ias landas
juvoniIos Ningún jovon soñaIó a Ios niIilaios o a Ia poIicía cono
acloios ainados quo son un piolIona on sí nisno Cono so
apiocia, Ia guoiiiIIa os Ia oxpiosión ainada quo so idonlifica cono
nás piolIonálica, aunquo pudo significai paia Ios jóvonos, on olio
nononlo, una foina Iogílina do Iucha poi Ia juslicia sociaI LI
fonónono doI paianiIilaiisno lodavía no apaioco nuv ioconocido v
on caso do idonlificaiso paioco quo aún no so Io considoia piolIona,
Io quo puodo soi pioduclo do un dosconocinionlo do su
significación on oI ánlilo nacionaI v do su ioIovancia on Ia siluación
gIolaI do vioIoncia on oI país Siondo Ias niIicias v Ias landas
juvoniIos acloios ainados quo han oslado piosonlos dosdo haco
vaiios años on Ios laiiios popuIaios do Ia ciudad, no son
idonlificados cono piolIonas on sí nisnos v paioco quo su accionai
so ongIola cono piolIona on oI fonónono do Ia vioIoncia Lnlio
lanlo Ia inslilución niIilai v Ia poIicía no so noncionan cono acloios
ainados quo son a su voz piolIonas on sí nisnos, Io quo puodo
donosliai cioila Iogilinidad do su oxisloncia o inpIicai una
acoplación v ioconocinionlo do su papoI on oI conloxlo do Ia
vioIoncia LI siguionlo loslinonio os Ia opinión quo liono un jovon,
do 22 años do odad, solio oI papoI quo cunpIo Ia guoiiiIIa v oI quo
cunpIo o dolo cunpIii oI ojoicilo :

¨Supuoslanonlo Ia guoiiiIIa nació con un fin, oI canposino oia
oxpIolado, oIIos oslalan Iuchando conlia oso, hasla dondo vo
longo onlondido oIIos oslalan Iuchando paia quo oI puolIo no
fuoia opiinido poio os quo Ia guoiiiIIacono dico oI gonoiaI :
'os quo va no hav guoiiiIIa´ Yo oslala do acuoido con Ia
piinoia guoiiiIIa, os lanlo quo no guslaiía Iooi un Iilio doI
Cho Cuovaia Hov on día Ia guoiiiIIa oIvidó paia quo oslá v
oIvidó lodo oso poi oI loiioiisno, poi Ia pIala, poi oI
naicoliáfico Yo a vocos digo : ¡ojaIá oslo Io cogioian Ias
fuoizas niIilaios, iiíanos pa`aiiila OjaIá un goIpo niIilai
cono oI do Rojas IiniIIa ! A vocos pionso quo soiá laI voz oI
ioncoi, oso nisno odio quo uno IIova poi donlio v laI voz Io
haco acluai así A ni no gusla oI ojoicilo, poiquo dospuos do
osa vioIoncia quo vi, vo dijo : ¡Ia nadio ! quo cojan osos
guoiiiIIos v Ios don pIono, poiquo no sonlía cono on osa
opoca cuando nalalan Ia gonlo poi aquí v uno no podía hacoi
nada, indofonso, uno inpolonlo, onloncos poi oso vo digo,
vanos a hacoi oso Yo siondo un gonoiaI o siondo un
piosidonlo, vanos os a daIos¨

Ioi ojonpIo Iasoi acopla quo sóIo oI ojoicilo posoa ainas poiquo
cioo quo son paia oI lion do lodos, poio no Ias acopla on nanos do
quionos Ias uliIizan paia iolai o socuosliai :

¨Las ainas son paia dofondoiso poio oslán siondo naI
uliIizadas Iionso quo Ia gonlo so apiovocha a vocos do Ias
ainas, vo pionso quo a uno do pionlo Io hacon naI, no Ias
dolioion do haloi invonlado poio si Ias hav, o soa un lion on
conún cono oI ojoicilo no onliondo, poio no paia iolai, ni
paia aliacai, ni paia podii vacunas, ni nada do oso no
onliondo, ni socuosliai gonlo¨

Cono oI agua poifoia Ias iocas así Ia vioIoncia ha ido poifoiando Ia
dinonsión psíquica v sonsilIo do Ios jóvonos, Ionlanonlo poio
conlundonlo v aún no salonos cuáIos soián sus consocuoncias a
pIazo nodiano, poio si ha do ioconocoiso quo oIIa oslá on nuoslia
nonoiia v on oI piosonlo aliavosando do nanoia aguda Ia visión
quo posoonos do Ia vida v doI sonlido do osla sociodad Y aunquo
Ios jóvonos no Io digan, oIIos sionlon quo Ios ha locado vivii un
lionpo do oxcopción doI quo no puodo oscapai v oI quo lionon
inciuslado on su aIna, onoigiondo ovonluaInonlo on lodo Io quo so
haco v so sionlo aunquo nunca so aIcanco a conpiondoi
conpIolanonlo oI poi quo do Ios honicidios on una ciudad quo
vilia HalIa Lduaido:

¨Iionso quo cuando vos vos a honlios nalando honlios v
casligando honlios, cuando un honlio nuoio on lus nanos
(sic), cuando vos has ciocido cono hijo nonoi, cono oI nono
do Ia casa v cono nono do Ia casa lo vivon pinlando fIoiocilas,
cuando un hoinano quo os nás avanzado do odad so lo cono
oI aInuoizo nionlias Ia naná va a conoi, va a lialajai v quo
uno poIailo so nanliono caIIado v vo sionpio ho sido nuv
caIIado, aunquo no Io cioas, cuando sos un poIailo do laiiio do
años, quo oslá paichado on un paiquo v pasan dando laIa
v Io dan a una poisona quo nodio conoco v osa poisona nuoio
on sus nanos, oso va piovoca un canlio, poio no un canlio
do iupluia: un canlio do liauna, oso os un canlio lolaInonlo
liaunálico, v adonás cuando dospuos a vos lo ioIacionan con
honlios quo cioon on Ia supionacía lIanca, oso os nás
liaunálico aún, vos lo paiás v docís : ¡vo quioio poilonocoi a
oslo, sí, alajo lodos ! poio cuando lo paiás, v lonos Ia
opoilunidad do docidii, vos no podos docidii, onlondos,
onloncos vos Io único quo quoios os saIii coiiiondo, saIii
lolado, v no saloi nás do loda osla nioida ¡Ioi quo `,
poiquo oios un colaido, poiquo vo sionpio ho sido un
colaido, ho sido un línido iidícuIo, un colaido iidícuIo,
poiquo si no fuoia colaido v si no fuoia línido quion salo va
dóndo oslaiía, no so, laI voz oslaiía ahogándono on un nai do
sangio, do fionlo a oso paisajo, oslaiía va con Ia soIución a Ia
aIluia do Ia sion¨


E! dcscmµ!cn, !a sItuacIðn ccnnðmIca v !a µnbrcza, fuo oI sogundo
canpo do piolIonas nás iofoionciado poi Ios jóvonos on Ia
oncuosla 53 jóvonos, oI 5, hicioion aIusión a oslo canpo do
piolIonas, coIocando on piinoi Iugai oI dosonpIoo, jóvonos, oI
23,, así Io indicaion 2 jóvonos, oI , soñaIaion quo Ios
navoios piolIonas doI país lionon quo voi con Ia siluación
oconónica 32 jóvonos v oI O,, dijoion quo Ia polioza oia olio do
Ios navoios piolIonas doI país, onlio olios piolIonas

Ha sido conún oscuchai docii a Ios jóvonos do socloios popuIaios
quo oI dosonpIoo os no sóIo uno do Ios navoios piolIonas doI país
sino lanlion on pailicuIai do Ios jóvonos v así Io conslalan Ios dalos
osladíslicos oficiaIos Ln piinoi Iugai Ios jóvonos han coIocado oI
piolIona do Ia vida, oI doiocho a Ia oxisloncia, on sogundo Iugai
han coIocado oI piolIona doI lialajo, acción hunana poi oxcoIoncia
a liavos do Ia cuaI idoaInonlo oI honlio puodo dosaiioIIai su
cioalividad, su polonciaI inaginalivo v puodo pioducii Io nocosaiio
paia soliovivii LI onpIoo consliluvo paia Ios jóvonos una
nocosidad sonlida, puos poi oI han vislo quo puodon accodoi a Ios
lionos v soivicios ioquoiidos paia salisfacoi sus nocosidados lásicas
v han vislo quo cuando oslo faIla Ia siluación do su faniIia v do sus
coicanos so haco nás difíciI v confIicliva, salon quo su fuoiza do
lialajo os Io único quo Ios gaianliza podoi soliovivii v poi oso Io
vaIoian lanlo v salon lanlion quo nuchos jóvonos han lonido quo
iocuiiii a accionos doIincuonciaIos paia podoi salisfacoi sus
nocosidados lásicas v Ias do su faniIia, aunquo acoplan quo no
lodos Ios quo iocuiion a oslo lipo do aclos Io hacon poi laI
nolivación Han vislo a Ios jóvonos lachiIIoios quo oslán on sus
casas aguaidando cuaIquioi onpIoo, so han vislo disciininados v
oslignalizados poi Ias inslilucionos v Ias onpiosas quo aI onloiaiso
do su Iugai do iosidoncia Ios cioiian sus puoilas, han vislo a sus
padios sufiiondo Ias conlingoncias do un noicado IaloiaI fIoxilIo v
conslanlononlo vaiialIo, han oscuchado diaiianonlo on sus faniIias
Ia quoja poi oI dinoio, poi Ia caioncia v salon quo os poi oI
dosonpIoo ¡Cóno no van a soñaIai oslo cono oI sogundo piolIona
navoi doI país si oslá piosonlo on su colidianidad` Iaia aIgunos
jóvonos, on oI dosonpIoo so oiiginan nuchos olios piolIonas quo
iovislon giavodad paia oI país, os Ia oxpIicación do olias nocosidados
no salisfochas v os Ia iaíz do Ios piolIonas sociaIos, cono Io asoguia
un jovon iapoio o cono Io nanifiosla Oscai :

¨La dosiguaIdad sociaI os poi oI dosonpIoo LI dosonpIoo
gonoia vioIoncia,
diogadicciónHav dosonpIoo poi oI nonopoIio, nosolios on
oso ioIIo no oslanos, os
poIílica v oso os lionpo poidido Si a nosolios oI golioino cono
iapoios nos coIaloiaiá goniaI, poio oIIos no so nolon con
nosolios ni nosolios con oIIos¨

¨LI piincipaI piolIona do Ia ciudad os oI dosonpIoo v a iaíz
do oslo so gonoian Ios olios, cono
Ia vioIoncia CIaio quo oI dosonpIoo os do lodas pailos Ln Ios
laiiios popuIaios apaiocioion Ias landas v va quioion consoguii oI
dinoio fáciI Hav
nuchas cosas quo oxpIican oI dosonpIoo, poi ojonpIo Io quo oslá
pasando con oI golioino, aI noicado coIonliano Io oslán
coiiando nuchas puoilas, ho vislo
on Ias nolicias quo nuchas onpiosas han lonido quo Iiquidai a
lodo oI poisonaI La polIación so ha nuIlipIicado nucho, vo
no so doI 2OOO pa`aIIá dóndo
nos vanos a noloi Yo ho vislo nucho on Ias nolicias quo oI
noicado Iilio, quo olias onpiosas oslán aquí, onpiosas con
navoi capacidad, onpIoan su
gonlo a conodidad do oIIos La polioza viono doI dosonpIoo, vo
conozco faniIias do ocho o dioz inlogianlos v si nucho lialaja
uno La polioza no so
acala, cada voz hav nás polios¨

A Oscai Io gusla voi Ios nolicioios, on oIIos ha podido adquiiii
oxpIicacionos aI fonónono doI dosonpIoo on oI país Ln Ia oncuosla,
aI iofoiiiso Ios jóvonos a Ios piolIonas oconónicos cono aIgunos do
Ios piincipaIos piolIonas doI país, sóIo un jovon so iofiiió on
ospocífico a Ia apoiluia oconónica Lslo donuoslia quo nuv poco so
conoco solio oI lona v quo cono Io nuoslia oI loslinonio do Oscai,
cuando so liono infoinación os lásicanonlo infoinación ollonida
poi nodio do Ias nolicias, a no soi do quo soan jóvonos inquiolos poi
oslo lipo do lonálicas o Ias oslon osludiando poiquo on oI coIogio o
Ia univoisidad so Io oxigon Ioio os nuv poco oI conocinionlo quo
Ios jóvonos lionon solio Ios canlios on oI nodoIo do dosaiioIIo doI
país v sus inpIicacionos sociaIos v oconónicas

Nos docía un jovon iapoio solio oI piolIona doI dosonpIoo v Ia
oslignalización do quo os oljolo oI iapoio poi su foina do voslii
cuando va a luscai onpIoo :

¨Iaia lialajai uno on oslo país liono quo oslai lion voslido o
no Io dan onpIoo, oxigon paia pagaiIo oI nínino quo no
aIcanza paia nada, ni paia conoi No nás so fijan on Ia iopa
poio no on Io quo hav aquí adonlio¨

Lsla poicopción do oslo jovon iapoio oxpiosa iguaInonlo una ciílica
a Ias paulas v piojuicios quo so nanojan on oI nundo doI lialajo poi
pailo do Ios aduIlos v Ios palionos, puos olsoiva cono Ia
pioocupación nuchas vocos fionlo aI lialajadoi os nás poi Ia
foinaIidad, Ia apaiioncia v no poi Ias capacidados quo so posoon
Lsas son Ias cosas alsuidas a Ias quo so lionon quo onfionlai Ios
jóvonos, osa os Ia sociodad do Io inúliI v doI sinsonlido, v si no so
apiondo a oslai on oIIa sinpIononlo so oslá poi fuoia do Ios
doiochos v Ias opoilunidados

Ioi úIlino, Ia polioza os oI olio piolIona soñaIado donlio do oslo
canpo do piolIonas SóIo oI O, do Ios jóvonos oncuoslados so
iofiiió a oIIa on ospocífico Sin onlaigo, Ias osladíslicas donuoslian
Ios piofundos índicos do polioza quo liono oI país v oI oxcosivo
dosoquiIiliio on Ia disliilución doI ingioso : LI 52 do Ia polIación
on oI país oslá poi dolajo do Ia Iínoa do polioza Lslo no significa
quo Ios jóvonos dosconozcan osla ioaIidad, puos Ia han podido
soñaIai on oI naico do Ia ciisis oconónica v oI piolIona doI
dosonpIoo, nas paioco quo Ia polioza no so ioconoco cono un
piolIona do hislóiicas iaícos v do iopoicusionos inconnonsuialIos
on Ia ioaIidad doI país, no so onliondo su caiácloi osliucluiaI v oI
oiigon quo liono on oI lipo do sociodad quo halilanos
Indopondionlo do oslo conocinionlo piovio aIgunos jóvonos si Io
oloigan ioIovancia suficionlo aI fonónono do Ia polioza v Io coIocan
cono oI conlio do oiigon do nuchos olios piolIonas, poi ojonpIo
on oI caso do Ia zona NoioiionlaI, sogún nos Io ioIala LIsa :

La siluación do Ios laiiios do Ia zona NoioiionlaI so dolo a
lanla polioza, vo Io hocho un O do Ia cuIpa a Ia polioza
poiquo aquí hav niños quo no puodon osludiai Cuando uno
liono una oducación, uno os nás o nonos capaz do soslonoiso
on Ia vida Suponganos aquí on Ia oscuoIa doI laiiio si hav
2OO niños paia osludiai no onlian sino OO, v Ias oscuoIas aquí
son nuv naIas, Ia onsoñanza os supoi naIa, onloncos saIon do
quinlo v os Io nisno Ioi Ia polioza una faniIia no Io puodo
dai osludio a cualio o cinco niños quo liono, si Io dan oI
osludio a uno a olio no so Io puodon dai, uslod on su casa
viondo a su naná aguanlando hanlio, a sus hoinanilos
aguanlando hanlio, uslod no consiguo lialajo fáciI poiquo no
ha osludiado, Ios lialajos quo Ios dan a Ias poisonas do aquí
son nuv duios poio pagan nuv naI, un nuchacho do aquí va
a lialajai on una consliucción v no Io pagan Io nisno quo si
va un nuchacho do olia pailo, onloncos quo Io loca hacoi aI
polio nuchacho, ii a iolai o ii a nalai aI olio paia podoi quo
olio Io paguo¨

La Iocluia quo so liono do Ias piolIonálicas sociaIos poi pailo do Ios
jóvonos os una Iocluia con una fuoilo insuficioncia do iofoionlos
hislóiicos, socioIógicos o anliopoIógicos Ls una Iocluia suslonlada
on oI lionpo v nononlo do cada quion, quo no consuIla olios
paiadignas do sociodad paia oslalIocoi conpaiacionos con Ia
sociodad do Ia quo so haco pailo, Io quo conIIova a asunii
lácilanonlo quo osla os Ia sociodad quo nos coiiospondo vivii o
padocoi Si sóIo so liono cono iofoionlo Ia sociodad o cuIluia do Ia
quo so haco pailo paia conpiondoi o inloipiolai Ios fonónonos v
hochos quo on oIIa so piosonlan, Ias acliludos v Ias piopuoslas do Ios
individuos van a oslai sionpio Iiniladas v ioducidas a Io quo so
hava consliuido inloinanonlo Do laI nanoia quo paia conpiondoi
nojoi Io quo sucodo on oI país os fundanonlaI conocoi v lonoi
infoinación do Io quo sucodo on olios paísos, do Ias accionos v
ioaccionos quo Ios nisnos hochos causan on olios

So da puos una inloipiolación fiaccionada do Ia sociodad, quo no
oslalIoco causaIos a pailii do Ia conpionsión do Ias concopcionos
quo fundanonlan un nodoIo do sociodad supuoslo cono oI naluiaI
v iopioducido a liavos doI lionpo on Ia inslilucionaIidad v on oI
oidon oslalIocido La capacidad do inloipiolai Ia sociodad poi pailo
do Ios jóvonos os una capacidad fiaccionada on Ios fonónonos quo
oxpoiinonlan colidiananonlo sin conoxión con una conpionsión
gIolaI o inlogiaI do Ia ioaIidad sociaI AIoxandia afiina quo Ia
polioza os oI piincipaI piolIona doI país :

¨Iaia ni Ia polioza os oI piincipaI piolIona doI país, poiquo
poi Ia polioza nuchas nujoios dojan a sus hijos soIos, no Ios
puodon liindai Ia suficionlo oducación quo so noiocon, poi Ia
polioza Ia gonlo no so puodo oducai, poi Ia polioza no lionon
oI sosloninionlo lásico, poi Ia polioza hav dosnuliición,
pioslilución, hav iolo, hav vioIoncia, hav naIdad, o soa dondo
hulioia una luona adninisliación do iiquozas on oslo nundo
lodo oslaiía lion, onloncos paia ni os Ia polioza¨

La oxpIicación quo so da a Ia polioza os poi oI hocho do una naIa
adninisliación do Ias iiquozas Adonás, AIoxandia Io adjudica a Ia
polioza oI oiigon doI ioslo do Ios piolIonas sociaIos Más adoIanlo
soñaIa olias causas posilIos quo dan pio a Ia polioza, invoIuciando
una concopción solio Ia conliadicción sociaI quo so gonoia a pailii
do Ia acunuIación do iiquozas poi pailo do unos, poio dicha
conliadicción Ia onliondo cono pioduclo do doloininada foina do
ponsai do Ia gonlo quo acunuIa iiquozas, dojando puos on Ia
condición suljoliva Ia oxpIicación a Ia polioza, adonás conlina con
osla oxpIicación olia lasada on Ia posición ioIigiosa do Ios
individuos Luogo asuno quo os onlondilIo Ia siluación do vioIoncia
o doIincuoncia juvoniI anlo una siluación do polioza oxliona v
loinina haciondo una ciílica sovoia v cioila a Ia inslilucionaIidad v a
Ia sociodad, Ias cuaIos anlo Ias consocuoncias quo liao Ia polioza on
Ias acliludos do aIgunos individuos oplan poi fundai Ia cáicoI :

¨Una causa do Ia polioza os Ia foina do ponsai do Ia gonlo, o
soa, Ia gonlo no pionsa quo no son Ios únicos quo vivon, oIIos
no son Ios únicos, hav un nonlonon do gonlo, nionlias Io
quilan, oIIos on voz do avudai aI puolIo, Io quilan aI puolIo
AIgo quo oiigina Ia polioza os Ia faIla do Dios, poiquo si Ia
gonlo liono a Dios on su coiazón, va a onlondoi quo hav gonlo
nocosilada Las pioslilulas vo cioo quo no son pioslilulas
poiquo quioion soiIo, os poiquo Ios loca soi pioslilulas Cóno
aIguion va a onlondoi quo liono quo soi un pacífico, un jovon
cóno va a onlondoi quo liono quo soi pacífico nionlias on su
casa liono cualio hoinanilos quo so oslán nuiiondo do hanlio
v vo quo hav olias poisonas quo oslán lapadas on pIala,
nionlias oI so nuoio do hanlio, nionlias oI ni siquioia pudo
loininai Ia piinaiia, cóno un jovon do osos va a onlondoi oso,
oI único canino quo Io quoda os iolai si no onlondos v Ia
sociodad no onliondo oso sinpIononlo so invonla una cáicoI¨

Cono olsoivanos, on Ia iofIoxión quo haco AIoxandia so
onlionozcIan Ia sonsiliIidad, oI sonlido sociaI do su ponsanionlo v
Ia inquiolud anlo una sociodad do conliadiccionos inoxpIicalIos Si
lion Ia conpionsión solio oI piolIona do Ia polioza so adjudica a Ia
naluiaIoza suljoliva do Ios individuos v no so liono on cuonla Ia
pioducción sociaI do condicionos oljolivas paia quo Ia polioza
oxisla, cono Ios piocosos do pioducción do iiquozas v Ias foinas on
quo so oslalIocon Ias ioIacionos sociaIos, AIoxandia, una jovon do
años, nos ioloina a piogunlainos poi Ia sonsaloz do Ias
conliadiccionos sociaIos, nos iocuoida una ioaIidad no ionodiada v
piofundanonlo sonlida on giandos capas do Ia polIación do Ia
ciudad v anlopono a cuaIquioi oxigoncia quo so haga do una aclilud
iazonalIo a quionos sufion Ias dosfavoialIos ciicunslancias do Ia
inoquidad naloiiaI, Ia nocosidad iiioduclilIo do iosoIvoi osas
conliadiccionos La ioIación do AIoxandia con osa difíciI ioaIidad,
os una ioIación dosdo Ia sonsiliIidad paia cuoslionai v donoslai do
una sociodad alsuida quo sonolo a unos a sus injuslicias v a olios
Ios haila do piiviIogios

Los jóvonos do Ios socloios popuIaios idonlifican cIaianonlo Ia
oxisloncia do dos cIasos sociaIos poIaiizadas iadicaInonlo poi sus
condicionos oconónicas Ioio oIIo no significa quo asunan
acliludos fionlo a osla siluación do difoionciación sociooconónica
SinpIononlo Io iosoñan v oxpiosan cioila dosazón poi Ias acliludos
insoIidaiias quo poicilon do pailo do Ios jóvonos v Ios halilanlos do
Ios oslialos aIlos do Ia ciudad Adonás oslalIocon una difoioncia
iadicaI onlio Ias acliludos quo lionon Ios halilanlos do Ios socloios
popuIaios anlo sus vocinos v sus conunidados, Ias cuaIos so
caiacloiizan poi fuoilos sonlidos soIidaiios, nionlias quo Ias do Ios
socloios do nojoios ingiosos on Ia ciudad son acliludos do
indifoioncia v dospioocupación anlo Io quo puoda ocuiiiiIo aI vocino
o aI coicano LI vaIoi do Ia conunicación v do Ia inloiacción
suljoliva on Ios socloios popuIaios os do gian significación on Ia
consliucción do Ios inaginaiios sociaIos v conunos Así Io onliondo
AIoxandia :

¨A ni no paioco quo donlio do Ias poisonas quo lionon dinoio,
nuv poca gonlo os iica ospiiiluaInonlo, vo pionso quo oI
dinoio on voz do avudai a Ia poisona, Ia dosliuvo, poiquo oI
dinoio Io haco voIvoi a uno codicioso, ongañoso () Ln
LauioIos nadio so da cuonla quo Io pasó aI vocino, on canlio aI
nonos vo digo on Ios laiiios, Ios quo IIanan popuIaios, Ia
gonlo lodavía os soIidaiia, Ia gonlo lodavía salo si oI vocino no
liono una Iilia do panoIa, v si oI Ia liono so Ia va a IIovai ()
hav cono nás conunicación, o soa Ia gonlo liono cono nás
hunanidad, Ia gonlo so onloinoco nás poi Ia ioaIidad v Ia
gonlo os nás sonsilIo, on canlio on oslos laiiios Ia gonlo os
nás ogoísla, disciininaliva¨

Iasoi liono una oxpIicación a osla aclilud do Ios halilanlos do Ios
oslialos aIlos do Ia ciudad v Io vo cono una ioaIidad naluiaI v
conpionsilIo :

¨Lo quo pasa os quo on osos laiiios no nocosilan quo soan
hunanilaiios con oIIos, poiquo oIIos va lionon lodo, no lionon
nocosidad do quo, puos lionon aIgo nás, o soa oso os noinaI
onliondo¨

Y MiIona on su Iocluia ciílica oxpiosa un sonlinionlo do inquiolud :

¨Ioi oso os quo oIIos no son hunanilaiios ni con oIIos, ni con
Ios donás, salon quo Ios quo vivon aIiododoi do oIIos no
nocosilan nada¨

Iuan IoIipo onlio lanlo doja onliovoi una inloipiolación solio Ia
polioza v Ia iiquoza cono fonónonos inhoionlos aI oidon sociaI,
quo anlos quo oxpiosaiso cono conliadicción o cono disposilivos do
difoionciación v confionlación sociaI dolon acoplaiso on lanlo laI v
configuiaiso paia gaianlizai Ias condicionos do Ia inlogiación v Ia
cohosión sociaI Ls conscionlo do Ias lonsionos onlio iicos v polios v
onlio Ios individuos do una nisna cIaso sociaI, suigidas doI inloios
poi soliosaIii do unos v olios, poio cioo quo oI idoaI do Ias
ioIacionos sociaIos so oncuonlian on Ia conpionsión v Ia acoplación
do oslas conliadiccionos A su voz oxpiosa su dosoo v su voIunlad
poi lialajai paia Ios polios on ciicunslancias idoaIos :

¨A ni no gusla avudai a Ias donás poisonas, si oslán
onfoinos v no lionon dinoio Ios alondoiía gialis Mo gusla
coIaloiai a Ias poisonas polios Yo Io digo a ni naná quo si
nos gananos Ia Ioloiía quo aIgún dinoio Io inviilanos on Ia
gonlo polio, on Ia gonlo dannificada, quo no lionon luonos
iocuisos cono Ias poisonas iicas on gonoiaI, poiquo Ias
poisonas iicas disciininan a Ios polios, poiquo Ios iicos so
cioon nás, lionon su dinoio, lionon su doninio A vocos Ios
polios disciininan a Ios nás polios, cono pasó on ßogolá con
Ios iocicIadoios Iaia ni Ias poisonas do ßogolá no salon quo
os aIgo iocicIalIo Son cIasos sociaIos quo so disciininan onlio
sí Los polios so quioion supoiai onlio sí, v Ios iicos so
quioion supoiai onlio sí Hav una Iucha poi consoguii podoi v
doninio Lo ho ponsado poi Io quo ho vislo on Ia loIovisión v
cuando no fui a aIfalolizai con oI Sislon Apiondí quo Ias
poisonas iicas v polios no salon vivii, hav una Iucha onlio sí
Ln voz do conpiondoiso lodos, iicos v polios dolon londoiso
un Iazo do anislad, no un Iazo do onvidia, do naIlialo, do
disciininación, oso os Io quo apiondí¨

Olias oxpIicacionos dadas poi aIgunos so lasan on Ias acliludos
suljolivas v sociaIos do quionos son polios Ls docii, oI poi quo do
Ia polioza so oncuonlia poi fuoia do Ias ciicunslancias hislóiicas,
poIílicas v oconónicas doI país Los siguionlos loslinonios son
iopiosonlalivos do oslo lipo do inloipiolacionos :

¨Muchas vocos hav polioza poiquo uno liono v so gasla lodo
Io quo liono v olias vocos poiquo hav unos quo no nacon con
nada v lanpoco hacon oI osfuoizo paia consoguii nada¨

¨Yo cioo quo pailo do Ia polioza os poi Ia nisna gonlo, hav
gonlo quo dico vo sov polio v ahí so quodó, no hacon nada v
olia pailo os poiquo no liono onpIoo, oI golioino doloiía
hacoi indusliias paia quo lialajo Ia gonlo polio Iolio pionso
quo os Ia gonlo quo oslá on Ia caIIo, gonlo do oslialo uno Yo
cioo quo Ia piinoia causa do Ia vioIoncia os Ia polioza, uno
paia quo loniondo pIala so va a ii a nalai a olio paia quo Io do
pIala, aunquo si Ios hav, poio oso va os avaiicia¨

¨vo cioo quo oI nundo oslá hocho paia lodo, pa´ gonlo polio,
gonlo iica, pa´ gonlo quo sufio nucho v olios quo no sufion
lanlo, onloncos oso oslá hocho on Ia vida hoinano, no longo
cono una iospuosla conciola, Ia vida oslá hocha paia quo hava
gonlo polio, iica, do lodo, no so piocisanonlo poi quo

¨LI nundo oslá hocho¨, os una afiinación quo acopla Io piosonlo
cono Io quo dolo soi o quo sinpIononlo adnilo quo no hav una
oxpIicación a Ios nodos cóno funciona o so dosaiioIIa oI nundo, os
un ponsanionlo quo puodo IIovai a Ia quiolud, a Ia innoviIidad
poiquo oI nundo piocisanonlo LS, sin nás ionodio, no so onliondo
cono novinionlo, cono aIgo quo doviono v oslá haciondoso, sino
cono aIgo dado on Io quo soguianonlo no podonos ni nanioliai ni
incidii Una oxpIicación hasla solionaluiaI, una sociodad quo so
oxpIica poi Ia acción do aIgo quo dosconoconos, poio no oxpIicada
poi Ia acción do Ios nisnos honlios v nujoios : ¨Ia vida oslá hocha
paia gonlo polio v iica¨, sin onlaigo, Iuan on olias ocasionos halIa
do Ia nocosidad do iosoIvoi oI piolIona do liluIación do viviondas v
do invoisión on oI laiiio La faIla do oxpIicacionos a Ia polioza no
inpIica puos do quo oI no pionso v aclúo solio su ioaIidad
innodiala, no ioquioio do un conocinionlo piovio do Ias causas do
Ia polioza paia onlondoi quo hav accionos quo dolon onpiondoiso
on piocuia do nojoiai Ias condicionos do vida do Ia gonlo do su
laiiio, poio quoda cóno piogunla : ¡Ouo inpIicaiía quo oI luvioia
una inloipiolación dislinla a Ia oxpuosla solio Ia polioza ` ¡on quo
iopoiculiiía paia su vida v Ia do Ia conunidad si oI luvioso iazonos
sociaIos, poIílicas, cuIluiaIos v oconónicas paia oxpIicai Ia polioza `

Oscai oslalIoco una dopondoncia onlio oI hocho do quo havan iicos
con oI do quo havan polios Do Io quo so infioio quo Ia polioza os
pioduclo do quo havan iicos, aunquo asoguia quo Ia navoiía do Ios
iicos suigon do siluacionos do polioza Ioio lanlion oslalIoco una
ioIación onlio iiquoza v lialajo : oI iico os iico poiquo liono polios
quo Io lialajan Hav puos una inloipiolación inpIícila do Ia polioza
quo liono on cuonla Ios piocosos do acunuIación do capilaI v do Ia
sulsiguionlo gonoiación do polioza poi Ia oxpIolación do unos poi
olios No os oxpIícilo oI hocho do lonoi oslo conocinionlo, Io quo so
olsoiva os una iofIoxión piopia quo pailo doI piincipio Iógico do
quo un fonónono so da poiquo oslá su conliaiio :

¨Yo no so poi quo hav iicos, Ios iicos iicos son poquilos La
navoiía do Ios iicos os poiquo
han saIido do alajo Los olios son Ios quo vionon do faniIia Yo
digo quo dondo hav iicos lionon quo haloi polios, poiquo si no
quion Ios va a lialajai
Lnlio nás iico soa oI iico nás oxpIolado os oI polio Yo no so un
nan quo so gana oI nínino cóno haco, o os quo oso nan salo
nucho nalonálicas,
salo nás nalonálicas quo ßaIdoi, liono quo sacai pIala pa`aI
aiiiondo, quo pa`Ios soivicios, pa`nanlonoi Ia olia v pa`lonai,
vo no so cóno hacon pa`dividii
Ia pIala¨

Olios jóvonos Io inpulan a Ios golioinos v a Ia coiiupción oI diana
do Ia polioza, v coIocan ospociaInonlo su iazón do soi on Ios pIanos
do invoisión sociaI quo no so cunpIon, so doslinan naI o Ios
piosupuoslos loininan siondo iolados:

¨Yo cioo quo hav polioza poi Ios golioinos, poiquo dicon quo
van a invoilii pIala on Ia polioza, dándoIos locho, saIud,
oducación v onpIoo a Ios polios v onloncos oI piosidonlo so
oncaiga do hacoi un piosupuoslo, oso piosupuoslo oI Io nanda
a Ia cánaia a voi si Io acoplan, si Io acoplan oso dinoio pasa a
Ios aIcaIdos v goloinadoios, Ios goloinadoios so oncaigan do
iopailiiIo v vo ho vislo quo on ninguna pailo so haco oso Lsa
pIala no apaioco, so Ia iolan Y lanlion poi oI dosonpIoo,
poiquo Ia gonlo liono quo iolai paia podoi soliovivii¨

¨A ni no paioco quo Ios pIanos do invoisión son nuv naIos o
soa so invioilo nucho on aIgunas cosas v so dojan olias Cóno
así quo Ios sonadoios con coIuIai, una IIanada do osas cuánlo
cuosla`, oI ioinado nacionaI do loIIoza os pooi, no paioco unas
viojas cono ganado, poiquo a ni no paioco un iiiospolo a Ia
nujoi, os cono cuando IIovan Ias vacas v Ia vaca quo nás
goidila oslo, Ia vaca quo nojoi longa Ia pioI, si no onlondos,
osa vaca vaIo nás pIala, Io nisno hacon con Ias nujoios¨

La opinión sociaI os un ojoicicio iocuiionlo on Ios jóvonos Opinión
fundada on oI sonlii v on Ia apiociación suljoliva do Ia ioaIidad, quo
so aIinonla nás do Ias foinas v do Io quo apaioco poio quo so
ioIaciona con piincipios v iazonos oIaloiadas on Ia inloiacción
colidiana La opinión sociaI os oI iosuIlado do oslalIocoi
conpaiacionos v asociacionos onlio una oxpoiioncia v olias, onlio un
sonlii v olios, onlio una olsoivación v olias, poio so pioduco on oI
naico do Ios piopios concoplos, doI punlo do dosaiioIIo on oI quo so
haIIan, concoplos quo on un sonlido so consliuvon poi Ia
infoinación quo so vava adquiiiondo solio oI hocho o siluación
sociaI do Ia cuaI so opina La opinión puos oslá condicionada poi oI
lipo v oI giado do infoinación quo so liono, poi Ia capacidad quo so
liono do piolIonalizaiIa v convaIidaiIa a liavos do piogunlas v do
siluacionos sociaIos siniIaios, oslá doloininada poi Ias conoxionos
quo puodan oslalIocoiso onlio Ios oIononlos quo Ia confoinan v poi
oI conocinionlo hislóiico do Ios hochos

v Ia olia oia quo nos sonlálanos a hacoi una Iocluia on
conlia do Ia igIosia v oI golioino v luono oso fuo Io nás
hoiiilIo, fuo nuv duio, vo docía : ciudad do nioida,
ciudad do huno v do víigonos vioIadas, no hav nada
nás paia hacoi v docía lanlion aIgo quo vo quoiía quo
Ios locaia a oIIos,oIIos sionpio cono nuoilos, quo Ios
hacían cosas v oIIos so dojalan, cosas así cono paia
hacoiIos novoidospuos so piosonlala Ia nuoilo, poio
oso no oia Io quo so quoiía iopiosonlai, sino cono Io
nogalivo, cono un Iado oscuio, vo oslala loda do nogio
v lonía Ios Ialios nogios v oI poIo do laI foina quo
paiocía una Ioca


La cnrruµcIðn, c! gnbIcrnn v !a µn!ítIca : os oI loicoi canpo nás
piolIonálico on oI país sogún Io aiiojado poi Ia oncuosla 2
jóvonos, oI O,3 do Ios oncuoslados, so iofiiioion a oslo canpo do
piolIonas donlio do Ia piogunla solio cuáIos considoialan oian Ios
navoios piolIonas doI país Do oslos, jóvonos, oI 22,, soñaIó
quo Ia coiiupción oia uno do Ios navoios piolIonas, 2 jóvonos, oI
,3 indicaion quo oian ospocíficanonlo oI golioino v Ia naIa
adninisliación doI país v jóvonos, oI 5,3, onlio olios soñaIó quo
oI navoi piolIona oia Ia poIílica

Iuan IoIipo sugioio una iazón solio Ia coiiupción v oI hocho do un
naI golioino :

¨Rolan oI dinoio paia soi nás giandos, lonoi un podoi v
nonopoIizai a Ias poisonas do un país Ln cada país hav unas
iogIas v cada piosidonlo dolo iospolaiIas v daiIo apovo a Ias
poisonas dannificadas, a Ias poisonas polios Anlos oI
golioino oslá coIaloiando nás a Ios iicos paia quo soan nás
iicos v disciininon a Ios polios¨

Ln Ia piogunla quo so hizo on Ia oncuosla solio cuáIos considoialan
oian Ias piincipaIos causas do Ios navoios piolIonas quo lonía oI
país, 2 jóvonos, oI ,3 indicó quo oslas piovonían doI golioino v
Ia poIílica quo so haco on oI país

Tiono puos oI golioino v Ia poIílica on oI país una aIla iIogilinidad
on Ia polIación juvoniI Ln nuchas do Ias opinionos Ios jóvonos
nanifioslan fuoilos ciílicas aI golioino v a su inoficioncia anlo Ias
siluacionos sociaIos dosfavoialIos quo colijan a giandos socloios do
Ia polIación

oIIas onlialan a poguiai v vo onliala caicajiándono
cono quo fuoia Ia nuoilo a soñaIaiIos v Ios ila sonlando
v Ios dijo oslo poona :

sulon v lajan poi oI canino,
caninan sin guía nis lios
fIoiocilas, Ias chicas no oxislon,
Ios honlios no IIoian,
¡onliondos ni fIoiocila `

Lnloncos vo Ios giilala oso v onpozala a ioíi on Ia caia
a lodos


La drnga v c! narcntráfIcn : significan oI cuailo canpo nás
piolIonálico doI país 2 jóvonos, oI 3,3 do Ios oncuoslados, so
iofiiioion a oslo, do Ios cuaIos 5 jóvonos, oI ,, soñaIaion Ia
dioga cono uno do Ios piincipaIos piolIonas v 3 jóvonos, oI ,3
indicaion quo Io oia oI naicoliáfico

LI piolIona do Ia dioga Io vivon Ios jóvonos colidiananonlo on sus
laiiios o con sus anigos Lo asiniIan con iospolo, acoplan a
quionos consunon diogas poio no dojan do soi ciílicos v do oxpiosai
Ias consocuoncias nogalivas quo su consuno conIIova Salonos quo
on Ia ciudad cada voz hav nás jóvonos quo consunon diogas Ln
Ios socloios popuIaios Io quo nás so consuno os naiihuana v oI
aIcohoI, si Io considoianos cono olia dioga, consuno quo so ha
vuoIlo conún solio lodo on Ios finos do sonana, on Ias iunlas o on
Ios paichos do anigos AIgunos jóvonos idonlifican quo oI osliIo do
vida juvoniI quo nás soliosaIo on su laiiio os oI do Ios chiiiolos, os
docii, oI do Ios jóvonos quo lionon cono piáclica conún v
poinanonlo oI consuno do Ia naiihuana v quo so ulican poi Io
ioguIai on doloininados silios donlio doI laiiio, ospociaInonlo Ias
osquinas, quo adonás lionon doloininada foina do voslii v
doloininados guslos nusicaIos

Los jóvonos lanlion lionon divoisas inloipiolacionos aI fonónono
do Ias diogas Una do oIIas so iofioio a quo Ios jóvonos Ia consunon
poiquo puodon dosahogaiso do Ios piolIonas quo lionon :

¨La diogadicción puos no so, oso soiía cono un dosahogo quo
Io oncuonlian a Ia vida Mo paioco una Iocuia conpIolanonlo,
puos uno lonoi quo oslai diogado a loda hoia Aquí on
ModoIIín oxislo on alundancia Ia naiihuana v osas cosas, puos
oso sí, Ios voo naI

Iaia Ionnv Ia dioga no poinilo oI dosaiioIIo do Ias capacidados do
ponsai v do cioai on Ios jóvonos, sin onlaigo acopla quo so do oI
consuno do Ias diogas v cioo quo aIgunos jóvonos lionon Ia
capacidad paia nanojaiIas :

¨La dioga Io cioiia a uno Ias nouionas, si dospuos uno quioio
hacoi aIgo quo, v adonás uno pioido nucho lionpo, lodas Ias
cosas Iindas quo uno so pioido poi oslai nolido on diogas no
pudislo apiondoi aIgo, no pudislo hacoi Io quo quisislo, Io quo
soñasLa dioga aIgunos Ia nanojan, vo no so Ios ciilicoIa
dioga va no paioco nuv noinaI¨


Violencia
Desempleo, economía
Gobierno, política
Droga, narcotráf ico
Actitudes sociales
ducación
Otros
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Porcentaje jóvenes
Violencia
Desempleo, economía
Gobierno, política
Droga, narcotráf ico
Actitudes sociales
ducación
Otros
C
a
m
p
o
PrincipaIes campos probIemáticos deI paísLas µrIncIµa!cs causas dc !ns µrnb!cmas dc! µaís : on Ia oncuosla
apIicada so piogunló poi Ios piincipaIos piolIonas doI país v poi Ias
causas quo sogún Ios jóvonos gonoialan Ios piolIonas O jóvonos,
oI 53,3, ulicaion Ias causas do Ios piolIonas doI país on oI loiiono
do Ias acliludos sociaIos, onlio Ias quo so cuonlan Ia inloIoiancia, Ia
anlición, Ia faIla do concioncia, Ia ausoncia do diáIogo v do
conunicación 2 jóvonos, oI ,3, soñaIaion quo Ia iaíz do Ios
piolIonas doI país oslá on oI canpo iofoiido aI golioino, Ia naIa
adninisliación, Ia coiiupción v Ia poIílica, siondo ¨oI golioino¨ Ia
causa ospocífica nás iofoiida poi Ios jóvonos oncuoslados :
jóvonos, oI 3, Io soñaIaion ospocíficanonlo cono Ia causa
piincipaI do Ios piolIonas doI país 2 jóvonos, oI 2, so iofiiioion
aI dosonpIoo v Ios facloios oconónicos cono Ias causas conliaIos do
Ios piolIonas doI país 5 jóvonos, oI , cioon quo Ios piolIonas
doI país so oiiginan on oI fonónono do Ia vioIoncia v 3 jóvonos, oI
,3, considoian quo Ios piolIonas doI país lionon su piincipio on
Ia faIla do oducación

Las iospuoslas quo so dioion solio Ias causas piincipaIos, indican
quo Ios jóvonos considoian Ios piolIonas cono causas do olios Lo
quo nás IIana Ia alonción os oI quo Ios jóvonos oloiguon a Ias
acliludos sociaIos, quo oslán nás on Ia osfoia do Ias suljolividados, Ia
condición do piincipio do Ios piolIonas doI país, indopondionlos do
oslialos sociaIos, do soxo, ciodos ioIigiosos o difoioncias poIílicas o
idooIógicas Do iguaI nanoia siguo siondo iocuiionlo oI niiai cono
fundanonlo do nuchos do Ios piolIonas aI golioino o Ia
adninisliación doI Lslado, IIana Ia alonción quo on Ia iofoioncia a
Ias causas do Ios piolIonas sociaIos Ios jóvonos no aIudan a Ias
conliadiccionos sociaIos do cIaso, a Ios piocosos do acunuIación do
iiquoza doI capilaI v a Ia foina cono so oslalIocon Ias ioIacionos
sociaIos do pioducción, do iguaI foina oI quo no sugioian causaIos
on Ias acliludos sociaIos do Ios diiigonlos onpiosaiiaIos v do quionos
oncalozan oI podoi oconónico on oI país, sóIo 2 jóvonos so iofiiioion
a Ia disliilución do Ios ingiosos v un jovon so iofiiió on ospocífico a
Ias cIasos sociaIosActitudes sociales
Gobierno-Admon
Desempleo, conomía
Violencia
ducación
Actores
Otras causas
No responden
0 10 20 30 40 50 60
Porcentajes
Actitudes sociales
Gobierno-Admon
Desempleo, conomía
Violencia
ducación
Actores
Otras causas
No responden
C
a
u
s
a
s
PrincipaIes campos de causas probIemas deI país¨Luogo IIogala una nuchacha voslida do lIanco, con
una sálana, noviondoIa, oIIa onpozala a culiiiIos do a
uno v aI quo ila culiiondo so ila quilando Ia canisola
nogia v quodala con una lIanca, a Ia úIlina quo culiía
oia a ní, poio oIIa anlos no poisoguía poi lodas pailos v
vo lonía quo coiioi dando vuoIlas v así so loininó Ia
olia con Ia canción : 'on aIgún Iugai´ v onliala a
pailicipai lodo oI nundo, nos coginos lodos paia laiIai
v iocoidanos quo oianos conpañoios v sin onlaigo
vivíanos agaiiados, poIoados, v no salíanos quionos
oianos, onloncos on oso nononlo nos podíanos docii Io
quo quisioianos, nos podíanos aliazai v así loininó
con Ios aliazos do lodos¨
5. LA5 5UBJETIVIDADE5 AGRUPADA5 Y LO5 JÕVENE5
INDIVIDUALE5


Tialai do cIasificai a Ios jóvonos a pailii do sus guslos, sus nodos do
voslii, Ia núsica quo piofioion, Ios Iugaios quo fiocuonlan, Ios
Ionguajos v aIgunas do sus piaclicas, puodo soi do un Iado nocosaiio
paia conpiondoi nojoi sus nanifoslacionos divoisas v sus
holoiogonoas oxpoclalivas iospoclo aI nodio sociaI o do olio Iado
puodo soi inpiocodonlo on lanlo so oslá piocIivo a hacoi
gonoiaIizacionos quo no consuIlan Ias suljolividados canlianlos v
conpIojas doI soi do Ios jóvonos, cioando nuchas do Ias vocos
oslignalizacionos quo gonoian dislancianionlos v piovoncionos
onlio Ios nisnos jóvonos v onlio oI nundo aduIlo v oI do Ios
jóvonos

Iaia lialai do ioducii Ias pioponsionos a una gonoiaIización iápida
do Ios jóvonos a pailii do Ias caiacloiíslicas soñaIadas iniciaInonlo,
acudinos nojoi a Ia figuia do suojc|itidadcs agrupadas quo
onlondonos cono Ias confoinacionos inlogiadas o giupaIos quo so
dan onlio Ios jóvonos paia iospondoi a doloininadas oxpoclalivas,
inloiosos o guslos conunos, poio Ias cuaIos a su voz incIuvon Ia
cuaIidad do sujolos individuaIos con hisloiias, piosonlos v nodos do
aloidai oI nundo pailicuIaios, on consliucción v iooIaloiación
poinanonlo poi Ia ioIación inovilalIo onlio oI vo v oI onloino sociaI,
cuIluiaI v físico La piooninoncia do Ia acción doI giupo solio oI
individuo o do oslo solio oI giupo dopondoiá do Ia fuoiza sinlóIica
v significaliva quo uno u olio consliluvan v iopiosonlon, os docii
quo un jovon oslaiá nás coica aI giupo on lanlo Ia fuoiza doI giupo
soa navoi quo su opción individuaI, Io cuaI puodo daiso poiquo
oxislo una pIona idonlificación onlio oI jovon v Io quo oI giupo Io
piopono cono nodo do vida, o oI jovon oslaiá nás Iojano doI giupo,
aunquo donlio do oI, on lanlo su fuoiza cono aulodoloininación v
aulodofinición suljoliva soa navoi v nás piopondoianlo
significalivanonlo

La ailicuIación do Ios jóvonos on giupos dosculio Ia nocosidad do
Ios individuos poi consliluii iofoionlos do idonlidad individuaI a
pailii do Ia difoionciación iospoclo doI olio, poio lanlion paia
consliluii idonlidados coIoclivas on Ia afiinación do Ia incIusión
individuaI on un conjunlo quo so piosonla sociaInonlo cono
nanifoslación conpacla v iopiosonlaliva do un podoi sociaI ¨Los
sujolos ionuncian a Ia difoioncia paia cioai Ia iIusión do un ncsc|rcs
Iaia quo oslo soa posilIo os nocosaiio quo oxisla un c||cs, un us|cdcs,
os docii cgc supono nocosaiianonlo a||cr : ogo sóIo londiá concioncia
do su idonlidad difoionciaI on Ia nodida on quo Ia aIloiidad soa nás
cIaia, nás dofiniliva, on Ia nodida on quo Ia fionloia onlio uno v
olio, soa una visilIo Iínoa do sopaiación onlio dos nodos dislinlos¨

Do laI nanoia puos quo una Iocluia solio Ios giupos osponlánoos
quo Ios jóvonos confoinan, ha do lonoi on cuonla no sóIo Ias
caiacloiíslicas ovidonlos o idonlificalIos quo Ios onvuoIvon, sino Ios
juogos conunicalivos v do podoi quo so ponon on ciicuIación donlio
doI nisno giupo v quo condicionan iadicaInonlo Ia poinanoncia o
fIoxiliIidad do Ia poilononcia aI nisno Ln laI nodida podiá
iovoIaiso Ia condición innanonlo aI ospacio uilano cono osconaiio
dondo so ponon on dispula podoios do onunciación quo configuian
Ias iopiosonlacionos sociaIos Lsla soiía onloncos una poispocliva
anaIílica poi aloidai v dosaiioIIai
21
Rossana Reguillo Cruz. En la calle otra vez. Las Bandas : identidad urbana y usos de la comunicacion.
Iteso, 2a. edicion. Guadalaiara, Mexico, 1995. Pag. 235
2
ibid. Pag. 29
Con oI fin do lonoi aIgunos oIononlos dosciiplivos v conpionsivos
do Ia divoisidad do Ios nodos juvoniIos do soi on Ios socloios
popuIaios do ModoIIín v dospuos do haloi aloidado Ias oxpiosionos
juvoniIos sociaIos, poIílicas v oslolicas, quo lanlion so consliluvon
cono suljolividados agiupadas poio con piolonsionos cioalivas,
ciílicas v liansfoinalivas v con una inlonción conunicaliva sociaI v
cuIluiaI, piolondonos nosliai un piinoi acoicanionlo a Ias
suljolividados agiupadas - quo on olios conloxlos v olias
poispoclivas loóiicas puodon dononinaiso ¨giupos do paios¨,
¨conunidados do guslo¨ o ¨cuIluias juvoniIos (conunidados do
sonlido)¨
3
- v iofoiiinos on loininos nuv gonoiaIos a olias
nanifoslacionos juvoniIos quo no puodon onnaicaiso on ningún lipo
do piocoso giupaI o on ninguna oxpiosión juvoniI, v quo so olsoivan
nás cono osliIos do vida juvoniI individuaIos

Los socloios popuIaios do ModoIIín cono on olios socloios sociaIos
do Ia ciudad, so caiacloiizan poi conlonoi una nuIlipIicidad do
giupos do jóvonos osponlánoos, iounidos on ospacios doloininados
o idonlificados poi cioilos guslos o inloiosos La dinánica sociaI do
Ia ciudad v Ia conunicación o inloicanlio sinlóIico uilano han
poinilido quo aIgunos do Ios nodos giupaIos on quo Ios jóvonos so
inlogian havan iniciaInonlo apaiocido on socloios sociaIos
difoionlos a Ios socloios popuIaios, cono puodo soi oI caso do ¨Ios
skalo¨, o so havan liansfoiido do Ia nanoia conliaiia, cono puodo
soi oI caso do ¨Ios iapoios¨ Solio oslo aspoclo so haco nocosaiio
piofundizai, poiquo nos poiniliiía Iooi Ios nodos v Ias inlonsidados
on Ios inloicanlios v conlinacionos cuIluiaIos onlio Ios jóvonos do
dislinlos socloios sociaIos do Ia ciudad v oI lipo do capacidados do
piodoninio do unos v olios nodos do soi juvoniIos


3
'Las Culturas Juveniles (comunidades de sentido) son multiples, diversas y cambiantes. Su
conIiguracion no obedece a verdades, principios o valores inamovibles y su comprension requiere partir
de sus propias logicas y sensibilidades¨. German Muñoz Gonzalez. La mutacion como alma de la
investigacion. En : Revista Nomadas Nº 4. Fundacion Universidad Central, SantaIe de Bogota, Marzo de
1996. Pag. 22
AIgo inpoilanlo a lonoi on cuonla on oslo lipo do inloipiolacionos
quo so piolondon solio Ios jóvonos, os Ia noviIidad v nulaliIidad
conslanlo v voIoz quo on nuchos jóvonos so piosonla aI vincuIaiso v
dosvincuIaiso do una u olia opción giupaI Los jóvonos han
onconliado una foiia do opcionos, una anpIia gana do osliIos v
piopuoslas coIoclivas quo Io poinilon piolai, onsavai, doguslai do
unas v olias sin Ia nonoi pioocupación do fidoIidad poi piosoivai
una posición o ulicación sociaI IáciInonlo quion pudo avoi
haloiso dononinado un ¨aIloinalivo¨ puodo aulononliaiso hov un
¨iapoio¨

Hov os iguaInonlo piolalIo quo un jovon inlogio on un nisno
nononlo vaiios giupos do jóvonos, quo longa iopa adocuada paia
idonlificaiso con uno v con olio, quo asisla a Ias iunlas v a Ias
aclividados do uno v do olio, quo hov oslo on función do Ios
iockoios v nañana on función do Ios iapoios Muchos jóvonos oslán
puos oxpoiinonlando, oscogiondo do una v olia piopuosla Lslo da
a onlondoi una fiagiIidad aIla do oslo lipo do agiupacionos, on
cuanlo a Ias posiliIidados do su poinanoncia on oI lionpo Lslanos
onfionlados a canlios v liansfoinacionos voIocos do oslo lipo do
piaclicas, quo Ias haco inasilIos o inpiodocilIos Soiía nocosaiio
luscai Ios punlos v iofoioncias quo donolon ioguIaiidad on oslos
nodos do vida juvoniI, quo avudon a visuaIizai londoncias v
sonlidos do afoclación cuIluiaI v sociaI, do agilación do
nonlaIidados v acliludos

Iaia podoi apioxinainos a Ias siguionlos cIasificacionos solio Ias
¨suljolividados agiupadas¨, honos iocuiiido a Ia oxpoiioncia do Ios
jóvonos, a sus Iocluias o inloipiolacionos do Io quo von on loino suvo
iospoclo do Ios jóvonos Ls piociso advoilii quo nuchas do Ias
caiacloiizacionos hochas son lodavía inpiocisas v on nuchos casos
conliadicloiias Lnlio Ios jóvonos oxislo una confusión v una
dificuIlad sonlida paia acIaiai Ios Iínilos, Ios conlonidos, Ios
conloinos v Ia naloiia do nuchas do oslas agiupacionos juvoniIos
Do laI nanoia quo dosdo una niiada oxloina os lodavía nás
inpiociso cuaIquioi anáIisis o inloipiolación do oslas agiupacionos,
dado quo lanlion nuchos jóvonos, quo puodon considoiaiso donlio
do un nodo do soi juvoniI o una agiupación doloininada, no
conpailon oI soi cIasificados on uno u olio giupo, Io cuaI os
poifoclanonlo conpionsilIo, poiquo on dofiniliva loda cIasificación
liondo a ioducii v osliochai Ia conpIojidad do Ios sujolos, do ahí quo
pioponganos halIai do suljolividados agiupadas, paia nanlonoi
sionpio Ia dislancia onlio Ia dosciipción giupaI do un jovon v su
caiácloi individuaI v singuIai

Ls inpoilanlo lonoi on cuonla quo aIgunos do Ios jóvonos
onliovislados Iogiaion idonlificai Ias suljolividados agiupadas
juvoniIos nás iopiosonlalivas do sus laiiios v conunidados,
onconliándoso quo no sionpio oslán piosonlos lodas

Aún loniondo aIgunas dudas solio Ias difoioncias quo hav onlio
aIgunas do Ias siguionlos agiupacionos juvoniIos, puoslo quo
conlionon nuchas sonojanzas on sus guslos v nodos do voslii -
caiacloiíslicas nás ioIovanlos cuando so liala do idonlificai a Ios
jóvonos poilonocionlos a Ios giupos - piosonlaionos Ias posilIos
dononinacionos quo lionon o ciicuIan onlio Ios jóvonos Las
paIalias paia nonliai una u olia agiupación juvoniI son Ias usadas
conúnnonlo onlio Ios jóvonos LI oidon on quo so piosonlan no
liono nada quo voi con su navoi o nonoi oxlonsión o
iopiosonlación sociaI on Ios laiiios
Lns Ncw Wav

Con Ia onliada on Ia ciudad doI fonónono do Ia Nuova Lia, so puso
do noda oI quo nuchos jóvonos so sinlioian aliaídos poi Ios
pioduclos v Ias oxpoiioncias quo oslo lipo do piopuosla ofiocía
Suigioion onloncos Ios jóvonos quo so agiupaion on loino a Ia
núsica, Ias idoas v Ios pioduclos caiacloiíslicos doI fonónono So
puso do noda oI uso do Ias voIas, do Ios incionsos v aionas, do
cioilos accosoiios o adoinos v so onpozaion a consunii una soiio do
loxlos v osciiloios quo lialalan oI lona Iuodo sugoiiiso quo oslo
fonónono apaioció con navoi fuoiza on Ios socloios nodios do Ia
juvonlud do ModoIIín, sin onlaigo Ios jóvonos do Ios socloios
popuIaios han idonlificados oslos giupos on sus laiiios Cuando
nos iofoiinos aI consuno cuIluiaI do Ios jóvonos soñaIanos cono
un dalo cuiioso oI quo nuchas do Ias Iocluias quo hov oslán
haciondo nuchos jóvonos v quo no son pioduclo do Ia coacción o
piosión oscoIai, oslán iofoiidas a lonas osóloiicos v ospiiiluaIos, v
poníanos cono ojonpIo a vaiios auloios

Un jovon idonlificó aI Nov Wav cono aquoI quo vislo
infoinaInonlo, sin pioocupaiso poi su apaiioncia sociaI :

LI Nov Wav os oI quo vislo cono Io da Ia gana, no Io inpoila
Io quo diga Ia gonlo Una poIada no dijo quo oia nuovo
nundo, nuovo canino, nuova oia, oI Nov Wav liono un iolo
on su iopa v no Io inpoila

Lnlio lanlo una jovon Ios idonlifica poi oI lipo do iopa quo usan v
poi un ovonlo quo fiocuonlan on Ia ciudad cono os oI San AIojo :

¨Los nov vav vionon siondo cono Ias poisonas lipo cIásico
poio onloncos, son poisonas un nov vav os poi ojonpIo una
poisona quo do pionlo cuando hav osas cosas do San AIojo
asislo, uno vo quo poisonas paia saIii aI San AIojo so van do Ia
chaquolica, cono aI osliIo indígona¨

Cono vonos hav una infoinación fiagnonlada solio oslo osliIo do
jóvonos, cono sucodo con olios osliIos Sin onlaigo os on Ia
caiacloiización doI gonoIo, oI aIloinalivo v oI Nov Wav dondo nás
confusionos v conliadiccionos so piosonlan Ls lanlion apiocialIo
una capacidad poIigiosa do gonoiaIización quo lionon Ios jóvonos aI
lialai do idonlificai v dosciilii a oslos nodos do soi juvoniIos A Io
quo nás so iocuiio paia idonlificai Ia poilononcia do un jovon a un
doloininado giupo os a Ia inagon o apaiioncia quo piovocla su
nodo do voslii ospociaInonlo AIgo quo podiía piocisai un poco
nás aIgunas caiacloiizacionos son Ios lipos do consuno do
pioduclos naloiiaIos, sinlóIicos v cuIluiaIos do Ios jóvonos
Lns chIrrInncs n chIrrctcs n chIrrcs n chusqucrns v !as chIrrctcs

Lslos son Ios jóvonos quo poi su piosoncia conslanlo v ioIovanlo on
Ios laiiios han adquiiido donlio doI ioslo do jóvonos una
idonlificación nás piodoninanlo Adonás su significación on
doloininados nononlos do Ia hisloiia do Ia zona noioiionlaI poi
ojonpIo os ioIovanlo on Ios inaginaiios v on Ia nonoiia sociaI
AIgunos jóvonos han asovoiado quo oIIos son Ios nás soliosaIionlos
on oI laiiio

Hav cinco oIononlos lásicos quo poinilon a Ios jóvonos ioconocoi aI
Chiiiolo : oI consuno conpuIsivo do naiihuana v do Iicoi, Ia iopa v
Ia piosonlación física, oI Iugai on oI quo so ulican donlio doI laiiio,
Ia núsica v su dinonsión quinosica, os docii loda Ia piosonlación do
sus novinionlos v oxpiosionos coipoiaIos Los úIlinos cualio
oIononlos idonlificaloiios do oslos jóvonos puodon soi iguaInonlo
úliIos cuando so lialo do caiacloiizai a olios, os oI piinoi oIononlo
oI do navoi poso paia iofoiiiso aI chiiiolo, nonlio quo so Io da aI
cigaiio do naiihuana, consuno adonás do nucha pioIifoiación
donlio do Ia gonlo jovon on Ia ciudad v do aIlo consuno on jóvonos
univoisilaiios (a Ios quo lanlion podiía docíisoIos ¨chiiiolos¨, poio
no londiía Ia connolación quo liono cuando so iofioio aI jovon do un
laiiio quo Io nás piolalIo os quo no osludio ni lialajo)

Sucodo lanlion quo onlio Ios chiiiolos so oncuonlian nuchos
jóvonos quo lionon cono aclividad iocuiionlo Ia conliavonción, va
soa cono sicaiialo, socuoslio, iolo, olc Ls docii, quo adonás do soi
consunidoios do dioga, ospociaInonlo Ia naiihuana, nanojan oslo
lipo do nogocios Sin onlaigo aquí Ios honos quoiido sopaiai on
dos giupos, paia nanlonoi cono difoionlos a Ios quo sóIo son
consunidoios poinanonlos do naiihuana v lionon olios guslos
cono pailicuIaiidad, poio quo no iocuiion a Ia conliavonción

Lscuchonos puos Io quo dicon Ios jóvonos do Maniiquo solio Ios
chiiiolos, acoica do su piosoncia, sus vaIoiacionos v juicios a sus
piaclicas Dico Sandia quionos son, do una nanoia quo connola
cioilo apiocio v afoclo poi su piosoncia :

¨Los chiiiolicos son Ios quo so nanlionon funando naiihuana
on Ias osquinas Son dosconpIicados, con Ias canisas poi fuoia
Iaigololas, no conon do nada LI chiiiolo no saIo doI lIuvin v
do su canisiIIa¨

Hav cualio oIononlos quo so iosaIlan on osla dofinición : oI
consuno do naiihuana, Ia osquina, Ia aclilud dosconpIicada v Ia
iopa quo usan ¨No conoi do nada¨ significa sociaInonlo quo no
hav posicionos pionodiladas paia acluai poi oI hocho do hacoi pailo
do un doloininado giupo sociaI, lanlion puodo significai quo no so
Io oloiga inpoilancia v vaIoi a Ia opinión do Ios donás solio Ias
acluacionos piopias o quo no so liono ningún niodo o lonoi do nada
ni nadio paia acluai o hacoi aIgo Lsla puodo soi una caiacloiíslica
quo loca con Ia suljolividad doI chiiiolo v quo so saIo do Ias olias
caiacloiizacionos quo so hacon, Ias cuaIos so hacon nás a pailii do Io
quo apaioco, do Io quo so nuoslia, do Io quo so olsoiva Inpoilanlo
cono oIononlo quo avudaiía a inlogiai un anáIisis nás poilinonlo
solio Ios nodos do soi v onloncos ollonoi navoi conpionsión doI
fonónono

Dico AIojandia solio oI chiiiión :

¨Do pionlo un chiiiión os una poisona on oI sonlido do osos
quo ponon langial (lipo do lonnis quo iosaIla poi su gian
lanaño, Ios coIoios v Ia naica) joans do coIoicilos, coIilas v
cosas así poi oI osliIo¨

Y Iuogo acIaia :

¨Yo conozco lipos, caloquislas quo so ponon ßan-gial, canisas
quo uno Io dico guavaloias, canisas do chaIis¨

Lslo oxpiosa quo no sionpio doloininada iopa o doloininados
poinados so usan sóIo poi un ospocífico giupo do jóvonos Son
osliIos v guslos poicilidos on jóvonos divoisos

Cuando so aIudo aI ¨chiiiolo¨ os difíciI quo Ios jóvonos no iocuiian a
doloininadas vaIoiacionos, juicios o ciílicas Lo quo no sucodo
cuando so haco aIusión a olios giupos do jóvonos Lslo olvianonlo
os pioduclo doI significado sociaI quo liono oI consuno do diogas on
Ia ciudad, do Io quo ha iopiosonlado oI diogadiclo on oI conloxlo
faniIiai v conunilaiio - un sujolo piolIonálico quo dosoquiIilia Ias
ioIacionos inloipoisonaIos - o do Io quo ha iopiosonlado on un
conloxlo conunilaiio o laiiiaI AIgunos jóvonos puos Ios lialan do
conpiondoi v vaIoiai v olios Ios ciilican v confionlan Aquí
aIgunos do Ios juicios :

¨Lina, v nuchas anigas nías pionsan : oI os un chiiiión, poio
no pionsan quo oI os un soi hunano, no pionsan quo oI vaIo
nuchísino nás cono poisona quo Io quo vaIo oI lipo quo so
nonla on oI skalo lodo oI día v quo va a Ios nojoios pogos v
quo os un luonon () Ioiquo poi Io nonos conpaiándoIo a oI
con un skalo, a voi oI vaIo nás poiquo liono unas idoas nás
alioilas, os nás hunano, poiquo a ni no paioco oso do
hunano pioocupaiso poi oI olio, on canlio oso lipo no pionsa
sino on oI skalo¨

AIoxandia aIudo on oslo caso a Ia londoncia quo so liono onlio
aIgunos jóvonos do doscaIificai aI olio poi Io quo os sin haloi
lialado do adonliaiso on su nundo suljolivo o inloiioi Iaioco quo
nuchos do Ios jóvonos ¨chiiiolos¨ han donosliado on sus laiiios
quo lionon posicionos favoialIos a Ia consliucción do nojoios
ioIacionos sociaIos Sin onlaigo cuando conpaia Ios skalo con Ios
chiiiolos haco gonoiaIizacionos solio Ios piinoios Lslo nanifiosla a
su voz una iosisloncia poi pailo do Ios jóvonos popuIaios a Ias
poIaiizacionos v oslignalizacionos do Ias quo son oljolo, Io cuaI Ios
ha gonoiado dificuIlados paia onconliai onpIoo, ha afoclado Ia
aulooslina v ha ocasionado oI iiiospolo poi pailo do Ios halilanlos
do olios socloios sociaIos do Ia ciudad cuando so Ios idonlifica La
asovoiación quo haco Iasoi confiina osla iosisloncia juvoniI, quo a su
voz nanifiosla inpIícilanonlo una posición noiaI quo iospondo a Ia
visión sociaI nogaliva quo so liono solio Ios diogadiclos v oslalIoco
una ciílica a Ia iocuiioncia quo hav a idonlificai ¨Io naIo¨ con Ios
socloios popuIaios v ¨Io luono¨ con Ios socloios nodios v aIlos:

¨Ln Ios laiiios quo so considoian luonos aquí on ModoIIín vo
conozco gonlo quo os una poiquoiía, son unos naiihuanoios v
unos chiiiionos, voa, no sóIo Ios chiiiionos son polios hav
gonlo quo liono pIala quo son chiiiionos, oso no liono quo voi
con Ia pIala¨

La posición do Maiía pIanloa quo Ia siluación sociaI no os Ia iazón
poi Ia cuaI oxislon Ios chiiiolos on oI laiiio sino poi una opción
individuaI v piopia Mionlias paia Liika no lodos Io son poiquo así
quisioion sino poi Ia caiga do piolIonas quo lionon Las
oxpIicacionos puos son suljolivas, consliuidas poi oI conocinionlo
quo da Ia oxpoiioncia v Ia iofIoxión quo cada una haco:

¨LI jovon quo nás piodonina on oI laiiio os oI chiiiolo Son
chiiiolos poiquo quioion, poiquo a nadio so Io olIiga a soi
nada¨

¨No lodos son chiiiolos poiquo quioion, sino lanlion poiquo
hav unos quo oncuonlian on Io quo hacon oI nodo do
dosahogai Ios piolIonas¨

Iaia Sandia son poisonas ospociaIos, quo lionon cuaIidados v paia
Ioigo son jóvonos quo quioion soi iospolados poi oI hocho do quo
consunon dioga :

¨Uno oncuonlia on aIgunos quo lionon una gian sonsiliIidad v
son lodos chovoios, poio cono quo no son capaz do
donosliaiIo Ioio son poisonas nuv Iindas¨

¨Los Chiiiolos son poIaos quo poiquo liian naiihuana so cioon
quo hav quo iospolaiIos puos, no oslán on nada, lionon nuv
poca poisonaIidad¨

Ioio no sóIo a Ios honlios so Ios conoco cono chiiiolos, lanlion
hav nujoios quo paia Ios jóvonos son chiiiolos v liono lanlion
doloininados nodos do voslii v doloininados guslos Iaia aIgunos
son donasiadas Ias nujoios quo pailicipan do oslos giupos Lo quo
paioco ovidonlo os su dopondoncia poi Ia dinánica quo Ios honlios
inponon So iopioduco un papoI inpuoslo a Ia nujoi, oI do jugai
cono sujolo dosoalIo no dosoanlo, paia Io cuaI liono gian ioIovancia
Ia apaiioncia física v oI nodo do voslii Los chiiiolos honlios
nanojan oI podoi doI dinoio, doI consuno do diogas v do Ias ainas,
Ias nujoios so adhioion A Io quo nás so acudo paia idonlificaiIas os
a Ia dosciipción do su piosonlación poisonaI v do su nodo do
halIai Aquí lios ojonpIos :


¨A Ias viojas Ios gusla ponoiso AIfa Shops (sic), Ios slioss,
ponoiso lIuvinos iojos, canisolas coilicas, doIinoaiso Ia loca¨

¨LIIas no so nanlionon on Ias osquinas poio son do Ias quo so
hacon coIila (on Ia pailo supoiioi do Ia caloza) v so vislon con
lIuvin v laconos v lIusas pogadilas, so pinlan Ias uñas¨

Las chiiiolos son Ias quo halIan cono lodo ioIajado, quo son
cono nodio lialadas, on oI coIogio no ho vislo nuchas Ln
nuchas pailos uno innodialanonlo salo quionos son¨

Lns gnmc!ns

Los gonoIos os do Ios quo so halIa nucho on Ia ciudad poio solio
Ios quo nás conliadiccionos puodon haloi RoguIainonlo quo so
halIa do Ios gonoIos so piosonlan ioaccionos do iochazo, do
inconodidad v do insalisfacción Apaiocon iniciaInonlo cono
jóvonos piovonionlos do socloios nodios do Ia polIación, poio hov
os ovidonlo, sogún Ios nisnos jóvonos, su piosoncia on Ios socloios
popuIaios La piocodoncia do Ia dononinación gonoIos paioco soi
do ßogolá Aquí so lionon dislinlas infoioncias solio sus oiígonos,
quo no dojan do soi on nuchos casos ospocuIacionos Rocoidonos
quo hasla hav una canción dodicada a Ia ¨chica gonoIa¨, quo ha
IIovado a aIgunos jóvonos a inloipiolai oslo loinino cono pioduclo
do Ia infIuoncia do Ios nodios do conunicación :

¨Ahoia oI gonoIo os aIgo nuv nuovo v os poi ioIación a Ia
canción Ia gonoIa Lnloncos quo pasa ` luscan una poisona
quo longa osa foina do soi v va Ia cIasifican así Más o nonos
oso os Ia idonlificación quo so Io da on oI laiiio¨

So ha pioslado puos a confusionos v gonoiaIizacionos oslo loinino
onlio Ia polIación jovon Lo cIaio os quo oI nodo do voslii, Ia
núsica, Ios poinados, Ios adoiozos cono coIIaios, naniIIas, aiolos,
olc siivon cono signos do idonlificación do oslos giupos do jóvonos,
poio solio oslo lanlion hav difoionlos apiociacionos A aIgunos
jóvonos no Ios gusla soi soñaIados, poi su foina do voslii, cono
gonoIos, Io quo so da nucho on Ios socloios popuIaios Ls oI caso do
AIoxandia :

¨A ni poi ni casa no dicon dizquo gonoIa, cóno no lialan a
ni do osa foina lan asquoiosa, os quo oso a ni no paioco un
dospiosligio, quo digan quo vo sov gonoIa, oso os un
dospiosligio, cono así quo no lialan do pIáslica, do
naloiiaIisla, do supoificiaI, oso no paioco un dospiosligio, quo
no digan dizquo gonoIa, oso no paioco una asquoiosidad¨

AIoxandia indica dos caiacloiíslicas, sogún oIIa, do Ios gonoIos :
naloiiaIislas v supoificiaIos, Io cuaI considoia un dospiosligio La
foina do halIai lanlion ha infIuido paia quo Ios jóvonos cIasifiquon
a Ios gonoIos Lsla so piosonla nuv posliza, doIicada v conlinada
con una soiio do adjolivos a Ios quo so iocuiio poinanonlononlo
paia hacoi vaIoiacionos v juicios do hochos v cosas Ha ocuiiido
con oslo fonónono, do acuoido a su dosciipción, quo jóvonos a Ios
quo anloiioinonlo so Ios conocía cono chiiiolos - honlios o nujoios
- havan adoplado oI osliIo do voslii do Ios gonoIos, a Ios quo ha
nonliado cono ¨chiiiigonoIos¨ :

¨Los quo no son chiiiionos v chiiiionas son chiiiigonoIos, vo
Ios digo así, no poio oso os poisonaI quo vo Ios digo
chiiiigonoIos, salo poi quo, poiquo son viojas v lipos quo
hacía unos nosos so ponían slioos v so hacían Ia loiio aIlísina
v Ios lipos andalan con sus ßan-gial, con sus lIuvinos iojos v
con sus paicoios do Ia cuadia v do un nononlo a olio va son
dizquo Ios supoigonoIos puos, Ia vioja : ¡hav no quo hoiioi !
halIan así si no onlondos¨

Sin onlaigo Ios jóvonos lanlion advioilon solio Ia fiagiIidad do Ias
dofinicionos v cIasificacionos a pailii do Ia iopa, aunquo soa oslo oI
aspoclo nás ioIovanlo paia idonlificai una londoncia juvoniI Dico
Iasoi :

¨Ls quo uno no salo cono cIasificaiIos, vo cioo quo gonoIo
soiía aIguion quo so pono o soa uslod únicanonlo Io vo poi Ia
iopa, osa os Ia paIalia, si Io vo con cioila iopa, oIIos no so
ponon panlaIón osliocho, sino un panlaIón ancho v so ponon
unos lonis, poio no cuaIquioi lonis si no quo soan olvianonlo
Ios quo vondon on oI noicado v quo soIanonlo Ios conpia osa
gonlo v Ios quo cioan quo so von lion con osos lonis, poio no
sionpio Ios quo so vislan así os poiquo os gonoIo () LI
osloioolipo do un gonoIo os : un lIuo joan, unos lonis v una
canisola, noiiaI, caloIIo Iaigo, IoñadoiasIa cIasificación quo
so haco doI gonoIo os poi su apaiioncia¨

Una confusión pondionlo do acIaiación os Ia asiniIación quo so haco
doI gonoIo con oI jovon adinoiado aI quo Io inpoilan nucho Ias
naicas, oI caiio, Ia apaiioncia Ls docii quo oI gonoIo so ha vislo
piosonlo on socloios popuIaios, nodios v aIlos do Ia ciudad, cuando
no piovaIoco Ia idonlificación sogún Ias condicionos naloiiaIos do
Ios jóvonos, poio cuando osla siluación piovaIoco aI gonoIo so Io vo
sóIo do cIaso aIla

¨Hav unos gonoIos nuv vacíos, sóIo pionsan on su caiiilo,
quo Ia finca do ni naná o quo Ia pIala, no so pioocupan poi
nada inpoilanlo v uno no puodo soslonoi con oIIos una
convoisación 3

Tanlion so ha IIogado a asiniIai oI gonoIo con oI a||crna|itc Ls
aIgo lanlion poi acIaiai A vocos apaiocon cono Io nisno, a vocos
so Ios difoioncia v hasla so Ios conliapono o lanlion ocuiio quo so
Ios niia poi sopaiado aunquo longan ospacios dondo so junlan Lslo
opina Andios :

¨Los gonoIos o Ios laIos aIloinalivos son cono casi Io nisno,
son hijos do papi v nani quo lionon cono lodo a Ia nano v
quo so cioon oI cuIo quo nás caga () son cono gonlo nuv
inloiosada poi Io naloiiaI, no Ios inpoila cono Ios
sonlinionlos¨

Ls posilIo quo Ios jóvonos a Ios quo so Ios idonlifica cono gonoIos
do Ios socloios popuIaios no so oxpioson cono una fiacción do
jóvonos cohosionada doI laiiio o Ia zona, sino cono jóvonos
dispoisos o do pionlo on giupos quo lionon nás ioIacionos con olios
jóvonos do Ia ciudad quo puodon soi do socloios sociaIos difoionlos
La dosciipción quo haco Oscai puodo apoilainos navoios oIononlos
paia Ia conpionsión doI nodo do soi gonoIo on ModoIIín :

¨LI gonoIo viono do Ia gonina LI poIao quo so nanliono
ongoninado, onloncos so Io dico gonoIo, vo no puodo docii
quo do ahí, poio Ia navoiía do gonlo con Ia quo vo halIo dico
quo gonoIo viono do ahí Anda ongoninado pa`lodas pailos v
Ia foina do voslii os no nás do oI vo no so so vislon lan
iaio Yo longo una aniga gonoIa quo so pono unos
panlaIonos cono do Ios Os apiolados hasla Ia iodiIIa v unas
lololas v do cuadios So vislon con unas canisas lodas iaias,
con unos iolicos v poinadas a Ios Os, con oliIIilas aI Iado do Ia
oiojas, lodas Ianlidas Olios con unos panlaIonos v una nano
do fIocos on Ias lolas v oso Ios aiiaslia lodo Ouo posai do Ia
naná pa`Iavai v Ios zapalos cono con laconos lodos aIlos
cono unas pIalafoinas CIaio quo oIIos dicon quo oIIos son Ios
únicos Yo longo un anigo gonoIo, con su halIado v ¡Nada
quo voi !, paiocon con una papa on Ia loca, supuoslanonlo
oIIos lionon su idiona, lionon sus cosas quo Ios idonlifican,
dizquo : Hav lo cola ! LI anigo no docía : 'A Ia finaI a Ia
gonlo Io caonos nuv naI poio nosolios vanos a soi cono Ias
ialas, una opidonia quo nos vanos a oxlondoi v a doninai oI
nundo´, oso no docía oI v vo Io docía quo quo posai do oslo
nundo con oIIos así Y hov on día so vo nucho gonoIo LI
docía quo oIIos no so dojalan opiinii poi Ia sociodad, ni poi oI
conoicio, quo oIIos oian cono oIIos quoiían soi, no cono Ia
sociodad quioio voiIos, no docía quo poi ojonpIo Ios quo so
conpian unos lonis do O niI posos os sóIo pa`quo Ia gonlo Ios
voa, quo oslalan oscIavizados poi oI conoicio, on canlio oI so
pono Ias zandaIias v anda dosconpIicado, poio vo no cioo,
poiquo aIguna voz avoiigüo poi Ia iopa quo oIIos usan v no
paioció nuv coslosa, Ios lIuvinos son do O niI posos LI
gonoIo no liono cono oso iospolo poi Ios donás Un gonoIo
oslá on su paicho v pasa aIguno v Io ciilica v no Ios gusla oslai
con aIguion quo no soa gonoIo, lionon quo andai onlio oIIos,
no andan con una poisona quo soa noinaI Yo osluvo on un
paicho do gonoIos v quo aluiiición, no piogunlaion poi Ia
núsica quo no guslala, Ios dijo quo Ia saIsa v no dijoion quo
quo núsica lan naIuca, v vo Ios piogunlo poi Ia núsica quo a
oIIos Ios guslala, no dijoion quo Ia aIloinaliva, vo no so cuaI
soiá osa Yo caí aI paicho con Ia aniguila, oia un asado,
cuando coIocan una núsica loda iaia, quo vo nunca ho
oscuchado Mi aniga os nuv lonila, lonía un caloIIo Iaigo
hasla Ia cinluia, nogio, O - O -O, ilan con unos lIuvinos
apiolados, con Ios laconos v una lIusila LIIos oslalan con Ias
chaquolas, Ias canisas do cuadios ßaiIalan lodo iaio, no
docía oIIa quo Ios gonoIos laiIalan cono galicos
iosliogándoso Ia caia Nos fuinos lonpiano¨

Todavía no salonos si oslos sí son Ios gonoIos Ioio osla voisión do
Oscai nos anpIía oI panoiana dosciiplivo solio oIIos Cono so Ioo,
Ia piosoncia poisonaI iospoclo aI voslii v Ios poinados os un
oIononlo conliaI paia conpiondoi sus pailicuIai oslolica La
inloipiolación quo so haco doI loinino gonoIo so lasa on oI uso quo
Ios jóvonos hacon do Ia gonina paia poinaiso, Io quo no apaioco
cono caiacloiíslicas on olias dosciipcionos Los gonoIos so puodon
voslii con iopas foinaIos v oxconliicas o con iopas nás soliias v
conunos, puodo oIIo dopondoi do Ias aclividados quo IIovan a calo o
do Ios Iugaios quo fiocuonlan Olio oIononlo quo dolo doslacaiso os
oI do Ia pailicuIai iolóiica con sus aconlos v naicas fonolicas
soliosaIionlos Una apaionlo oIovada aulooslina quo iava con
ogoconliisno paioco soi una condición do sus oslados do ánino v su
aulopoicopción iospoclo do Ios donás, quizás poi oslo ioconocoiían
oI hocho do no guslai a Ia gonlo Ioio osla aclilud va hasla Ia
nanifoslación do una inlonción alioila do podoi v doninio Tionon
oI convoncinionlo do no soi opiinidos sociaIos v do no oslai
aIionados poi oI noicado Son un giupo coiiado con acliludos
oxcIuvonlos v con una gian nocosidad do oslai junlos Cono dicon,
Ia núsica aIloinaliva os su piofoiida Ls on oslo aspoclo dondo so Ios
liondo a asiniIai a Ios aIloinalivos, o quizás son Ios nisnos Ioi
úIlino, Ia foina on quo laiIan Ios haco iguaInonlo difoionlos

ßoaliiz nos dosciilo a Ias gonoIas do su coIogio v coincido on
aIgunas caiacloiíslicas con Ia dosciipción quo hacía Oscai :

¨Ln oI coIogio no faIla oI giupilo do Ias gonoIas HalIan cono
nuv supoificiaI, cono con una náscaia, cono si so Ios fuoia a
caoi Ia caia So nuovon nucho, caninan cono si luvioian una
nanzanila on Ia caloza v so Ios fuoia a caoi cuando caninaian
So nanlionon halIando quo solio oI ailisla do no so dóndo,
quo do Ia canción quo saIió, so gozan a Ios piofosoios, no faIla
quo Ios oslon lonando oI poIo v no so don cuonla LIIas ainan
su piopio cíicuIo sociaI, Ios da pona lodo, quo quo pona hacoi
Ia olia do loalio, quo lodo oI nundo no oslá niiando, cono
oIIas dicon : ¨oso poIudo¨, cono quo Ios inloiosa lodo Io quo
digan Ias donás poisonas, conon lodo Io quo dicon Ios donás,
cono docinos nosolios Sin onlaigo son poisonas luonas,
quo so puodo halIai con oIIas Ln oducación física son lodas
Ionlas, poiozosas, osos son sus nodos do soi¨

AIgunas do Ias caiacloiíslicas soñaIadas poi ßoaliiz solio Ios
gonoIos nos poinilo onconliai siniIiludos v difoioncias con
iospoclo a olias dosciipcionos Tiao a coIación Ia condición
supoificiaI do Ias jóvonos gonoIas cuando halIan, poi Ios goslos
foizados, solioacluados, Io quo Ias haco apaiocoi con dolIo
poisonaIidad So iopilo Ia londoncia a lonoi cíicuIos do anigas
coiiados AIgo nuovo os Io quo indica ßoaliiz cono Ia pona quo Ios
da aI oslai on aclos púlIicos, Io quo puodo sonai conliadicloiio si so
niia a Ia Iuz do Ia oIovada aulooslina do Ios gonoIos a Ios quo hacía
nonción Oscai, Ia cuaI no adniliiía acliludos ponosas o
voigonzosas La inpoilancia quo Io oloigan a Ias opinionos ajonas
onlia on conliadicción con Ia aclilud fiino do quionos cioon sonliiso
Ios únicos

Cono vonos, Ias dofinicionos vaiían do un jovon a olio, aunquo so
oncuonlian aIgunos oIononlos conunos IaIlaiían piocisionos on
loino a Ia oxliacción sociaI lásicanonlo v iospoclo a sus nodos do
voslii

Lns 5katc (cskcIt)

Lo nás gonoiaI quo so conoco solio Ios S|a|c os piocisanonlo oI
oiigon do su nonlio IaIalia ingIosa quo significa ¨palín¨ o
¨palinai¨ v quo aquí so ioIaciona con quionos piaclican oI
nonopalín o palinola, Ios cuaIos so poifoccionan on su nanojo
oslolico v dopoilivo La figuia Skalo os puos una infIuoncia
osladounidonso, Ios do aquí podiían haloiso IIanado ¨Ios
palinolos¨ poi ojonpIo, poio Skalo suona nás ¨oIoganlo¨ paioco So
ha considoiado cono una piaclica quo inpIica iiosgo físico paia sus
soguidoios

Ioio no sóIo on Ia ciudad so halIa do Ios Skalo poi su piáclica
dopoiliva A oIIos lanlion so Ios ioconoco poi sus iopas, panlaIonos
v canisolas nuv anchas v oI uso fiocuonlo do cachuchas Adonás
Ios gusla doloininado lipo do núsica v so nuovon on giupo So Ios
difoioncia do Ios quo piaclican Ios palinos, a Ios cuaIos so Ios conoco
cono Rc||crs, aIgunos dicon quo no so Ia IIovan lion onlio unos v
olios Tionon lanlion Iugaios púlIicos paia piaclicai, a Ios quo
colidiananonlo acudon

Los Skalo son gonoiaInonlo jóvonos do oslialos nodios v aIlos, puos
sóIo paia oI nonopalín v Ia iopa so ioquioio conlai con luonos
iocuisos Sin onlaigo va nuchos jóvonos do socloios popuIaios
oslán piaclicándoIo Ls puos una dinánica quo so oxliondo do Ios
socloios nodios do Ia polIación a Ios socloios popuIaios

Lns A!tcrnatIvns

Nos cuonla AIoxandoi :

¨Ahoia so halIa nucho doI novinionlo aIloinalivo v doI Rock
aIloinalivo v Ia cuIluia aIloinaliva v loda osa caiiola, vo no
cioo quo Io aIloinalivo soa hacoi supuoslanonlo cosas quo no
so han hocho, Io aIloinalivo, soi aIgo aIloinalivo os dai
ciiloiios, dai ciiloiios paia quo Ia gonlo puoda oscogoi, o soa
oducai, vo cioo on oso, Ios laios quo hav on Ia ciudad so
suponon aIloinalivos poiquo ponon núsica fuoilo v lodo oso
o iock fuoilo o iock agiosivo sinpIononlo () So da ahoia
dizquo oI novinionlo aIloinalivo quo poiquo poinilo ii nás
aIIá, quo poiquo os nás agiosivo, no, vo cioo quo Ia cuIluia
aIloinaliva os Ia quo lo liinda ciiloiios paia quo vos podas
oIogii, oso no so da on Ia ciudad¨

|cs a||crna|itcs os una paIalia quo lanlion ha ciicuIado nucho on
Ios anlionlos juvoniIos, solio Ia cuaI lanlion oxislon confusionos v
conliadiccionos cuando so liala do piocisai su significado v
aIcancos Cono anloiioinonlo Io anolálanos, a vocos so Ios
ioIaciona v asonoja con Ios gonoIos o lanlion so Ios idonlifica cono
Ios Cioungo (sic) Lo quo si os cioilo os quo su nonlio iospondo
nás a una piofoioncia nusicaI on oI iock, quo cono Io pIanloa
AIoxandoi, os un iock quo so supono agiosivo v fuoilo Ls innogalIo
quo on oslo giupo do jóvonos, cono on olios, Ia infIuoncia do Ios
nodios nasivos os navúscuIa, ospociaInonlo do Ias onisoias
iadiaIos do iock nás conoiciaIos do Ia ciudad Una do Ias
agiupacionos do iock nás iopiosonlaliva doI iock aIloinalivo ha
sido ¨Niivana¨, cuvo vocaIisla Iídoi so suicidó a Ios 2 años do odad
v cuva inagon apaioco hov poi loda Ia ciudad on afichos v on
canisolas ospociaInonlo

Los aIloinalivos lanlion so han caiacloiizado poi sus foinas do
voslii v poiquo lanlion andan on giupos AIgunos jóvonos Ios
soñaIan cono poisonas quo Ios gusla oI nugio on sus iopas v oI
dosoidon :

¨Son cochinos, dosoidonados, fanálicos do Niivana () onlio
Ia vioja nás cochina soa v oI lipo nás cochino soa v oslon nás
dosoidonados vaIo nás Son unos anaiquislas

Ioio una jovon quo Io ha locado conpailii con aIgunos do oIIos, nos
ha conlado solio sus poisonaIidados, sus guslos, sus piogunlas v Ias
difoioncias suljolivas quo so doslacan donlio doI giupo quo conoco :

AIgunos do Ios quo oscuchan núsica aIloinaliva son
lianquiIos, nuv liislos, pionsan nucho Ia vida o so cuoslionan
nucho solio oI nundooI gonoIo v oI aIloinalivo puodon
voslii iguaI, guslaiIos Ia nisna núsica, poio oI gonoIo os
vacío v oI aIloinalivo os dislinlo () A Ios aIloinalivos Ios
inloiosa nucho lonas do iogiosionos, cioncias ocuIlas, Ia
núsica () AIgunos lionon giupos do núsica v on sus Iolias
lialan solio oIIos nisnos, Ia faniIia, olc () Consunon Ia
loila do naiihuana quo poiquo da una sonsación nuv luona,
poi quo so van do oslo nundohav olios quo so ponon cono
nuv aIogios, cono quo Ios dospioila () Yo voo conunos Ias
ioIacionos do paioja onlio Ios jóvonos aIloinalivos, dosdo quo
no hava piopiodad hav nucha onlioga () sionpio so oslá aI
Iado doI olio cuando so nocosila () osla ioIación no paioco
loIIa, os nuv Iilio

Iaiocon haloi cioilas lúsquodas oxislonciaIislas on aIgunos jóvonos
aIloinalivos No a lodos Ios inloiosa v pioocupan Ios nisnos lonas
o Ias nisnas piogunlas AIgunos oslán nás onliolonidos on
disfiulai do Ias oxpoiioncias quo puodo piopoicionai oI giupo, cono
oI laiIo, Ia ioIación do paioja, Ia núsica, Ia dioga, Ia anislad, olc,
nionlias quo olios so han conconliado on oIaloiai poicopcionos v
visionos solio sus vidas a pailii do una soiio do iofIoxionos solio oI
sonlido do su oxisloncia Apaioco on oIIos cioilas acliludos
oscoplicas v Ios oslados do ánino noIancóIicos v liislos puodon soi
fiocuonlos, suigidos do piolIonálicas ínlinas o do doloininadas
siluacionos do oidon gIolaI

Los aIloinalivos paiocon oslai nás conconliados on socloios nodios
do Ia polIación jovon do Ia ciudad

Lns c!ásIcns, !ns nnrma!cs"

Cuando so Ios piogunló a Ios jóvonos onliovislados solio su
idonlificación con aIgún lipo do giupo do jóvonos Ia navoiía
coincidioion on quo no hacían pailo do ninguno v quo so
considoialan jóvonos conunos v coiiionlos o cono jóvonos cIásicos
Sin onlaigo nuchos do oIIos si lionon giupos do iofoioncia con Ios
cuaIos conpailon nuchos nononlos v ospacios, Io quo so piosonla,
cono pIanloálanos, os una iosisloncia a Ia cIasificación, poio
lanlion sucodo quo ofoclivanonlo hav nuchos jóvonos a Ios quo no
podonos oncasiIIai on una u olia dononinación giupaI v a Ios quo
so liala do calogoiizai no os con oI fin do asuniiIos cono laI o cuaI
iopiosonlación, puos salonos quo sionpio cuaIquioi cIasificación os
Iinilada o inpiocisa Dico Iasoi :

¨Yo no no cIasifico ni cono nada, ni ninguna do osas cosas,
una poisona cIásica quo haco Io quo haco, poiquo Io gusla, o
soa sionpio lusco Ias cosas cIásicas () Y sin naloiiaIisnos v
sin nodas¨

Hav nuchos jóvonos on Ios socloios popuIaios quo no oslán on
función do adaplaiso o inlogiaiso a Ias ofoilas sociaIos o a Ias
donandas doI noicado v oI consuno Si lion no so cioiian a oIIo, no
Io lionon cono sonlido do oiionlación on Ias docisionos v opcionos
quo colidiananonlo Ios nuovon Iohn nos cuonla solio Ios jóvonos
do su laiiio :

¨La gonlo os nuv vaiiada, do lodas nanoias so oncuonlia
poisonas quo no lionon nucho quo voi con osas cIasificacionos,
sino quo son poisonas quo, cono docinos nosolios, poisonas
nuv do Ia casa, no saIon cono paia nada¨

LI hocho do no podoiso cIasificai on un doloininado giupo do
jóvonos, haco quo aIgunos so considoion cono poisonas alioilas v
dispuoslas a ioIacionaiso con Ios divoisos nodos do soi juvoniIos :

¨Lslán Ios jóvonos cono vo, alioilos paia lodos Ios Iados,
jóvonos noinaIos, vo no considoio un jovon noinaI () Iuoia
do quo lialanos con lodo oI nundo, nos danos Ia iazón onlio
lodos, nos gusla diaIogai () cono quo nosolios lononos un
poquilo do lodos Ios donás jóvonos¨

Sogún MiIlon oI jovon noinaI os oI jovon alioilo, no nalizado poi
su foina do voslii, ponsai o sonlii No os un jovon quo oxcIuvo a Ios
olios poiquo no cazan con Ios nodoIos piopios LI jovon noinaI
soiía oI jovon loIoianlo, oI nás conpIolo o oI nás híliido, oI quo so
conunica v oslá dispuoslo a conpailii Ia divoisidad Adonás so da
oI convoncinionlo on aIgunos do quo oI nojoi nodo do soi v vivii
cono jovon os oI piopio :

¨La foina do soi jovon quo nás piovaIoco os cono Ia foina do
soi nía, noinaI, poi oso os quo vanos lion¨

La iunla paia Ios jóvonos do Ios socloios popuIaios, cono paia Ios
jóvonos do loda Ia ciudad, os un hocho do gian significación o
inpoilancia on Ios finos do sonana Ln Ias iunlas do Ios laiiios
nuchas difoioncias v guslos dispaios so junlan Ls oI nononlo paia
conpailii onlio Ios nodos do soi nás divoisos do Ios jóvonos So
conoco quo hov, Ios jóvonos do laiiios popuIaios canlian do iunla
sonanaInonlo, os docii quo si un vioinos o sálado pailicipaion do
un oncuonlio o paicho do iap a Ia sonana siguionlo puodon
fáciInonlo pailicipai do una laiIo do saIsa con Ia IIanada núsica
¨chucuchucu¨ incIuida v paia oIIo lanlion so liansfoinan on sus
foinas do voslii v piosonlaiso

Cono iunloios, sóIo paia hacoi oI ojoicicio do cIasificaiso, so ha
idonlificado un giupo do anigos, a quionos sonanaInonlo no Ios
faIla Ia iunla Ióvonos a Ios quo no Ios inloiosa quodaiso on una
piopuosla v cuvo conlio on úIlina inslancia os Ia anislad :

¨LI giupo do anigos níos vo Ios cIasificaiía cono iunloios,
cIaio quo osos si no so puodon idonlificai poi Ia apaiioncia
Los caiacloiizaiía así poiquo os un giupo aI quo no nos faIla Ia
iunla on cuaIquioi pailo, lodos Ios finos do sonana Ls Io
nás noinaI Tionon guslos vaiiados, oI guslo poi Ia núsica os
vaiiado, Ia liopicaI, oI noionguo, oI poiio, on Ios guslos do
voslii no lionon una londoncia, so ponon su voslido, sus vinos,
Ios choicilos, no son naiquiIIoios No so nolon do IIono on
una soIa cosa Cuando vo vov a hacoi un paicho do saIsa Io
hago con Ios saIsónanos, cuando hago un paicho con Ios olios
anigos no loca oslai cono so oslá¨


Ca!Icntcs, chIrrctcs v gatns

Halíanos dicho quo piofoiinos sopaiai a Ios chiiiolos do oslos
giupos do jóvonos, paia difoionciai a Ios quo so ioconocon poi su
adicción a Ia dioga v ospociaInonlo a Ia naiihuana v a Ios quo on Ios
socloios popuIaios ioconocon cono caIionlos, galos o lanlion cono
chiiiolos, puoslo quo nuchos do oslos lionon aclividados
conliavonloias Cuonla un jovon :

¨LI chiiiolo o galo os oI quo aliaca aI quo viono do lialajai, oso
si alunda on lodas pailos LI caIionlo os oI nás lion voslido,
lanlion so nanliono on Ia osquina poio no liiando vicio,
lonándoso sus choiios, Ios gusla nucho oI vino¨

LI galo so Io dosciilo cono aquoI quo indopondionlo do dondo oslo
puodo aliacai o iolai a Ia gonlo LI caIionlo os quion no liia vicio,
fiocuonla Ia osquina, os ioconocido on oI laiiio v nanoja divoisos
nogocios iIogaIos poi fuoia doI laiiio o Ia zona CaIionlos so Ios
puodo docii a quionos hacon pailo do Ias ¨oficinas¨, Ias quo so
onliondon cono oI giupo o Iugai físico quo Ios ioúno

Otrns gruµns dc jðvcncs

Iodiían ioconocoiso olios giupos do jóvonos con inloiosos v guslos
pailicuIaios quo Ios difoioncian onlio sí Ioi ojonpIo oslaiían !ns
raµcrns, va no cono oxpiosión oslolica sino cono giupo do jóvonos
a quionos Ios gusla Ia núsica iap v Ia consunon piofoionciaInonlo,
asislon a Ios piogianas v aclividados do Ios iapoios, nanlionon
ioIacionos do anislad solio lodo con Ios iapoios v so vislon cono
laIos

Tanlion oslaiían !ns gavs, ioconocidos poi su opción honosoxuaI,
con navoi piosoncia on socloios nodios v aIlos do Ia polIación
cono giupos con guslos v Iugaios do oncuonlio ospocíficos

Lns unIvcrsItarIns, quo soiían una fianja do jóvonos fáciInonlo
ioconocilIo on Ios laiiios poi sus siniIaios foinas do voslii v
olvianonlo poi su condición do osludianlos univoisilaiios, Io quo
paioco daiIos una caiacloiíslica ospociaI onlio Ios jóvonos do Ios
socloios popuIaios

Lns sa!sðmanns quo soiían cono su nonlio Io indica quionos lionon
cono guslo o inloios piofundo Ia saIsa, su núsica, su laiIo, sus
canlanlos, olc A su voz lionon doloininada foina do vosliiso :

Un saIsónano vislo nuv oIoganlo, liono su panlaIón do
pionsos anchos, oso os Io quo idonlifica aI saIsónano, v
loininan on lulo, onloncos foinan cono un gIolilo, canisa
poi donlio nanga Iaiga o nanga coila v sus zapaliIIas, poio so
vo adonás con Ios zodiac (zapalos) doslapados Lso Io usan
Ios saIsónanos quo no so nolon con oI vicio So vo nucho
nojoi oI laiIo con Ias zapaliIIas v oI panlaIón Un saIsónano
do caloIIo Iaigo no so vo, si so vo os nuv poco, usa un coilo
noinaI¨

Iuodon haloi nuchas olias foinas cIasificaloiias do Ios jóvonos do
Ios socloios popuIaios Lo anloiioi nos poinilo lásicanonlo lonoi
do piosonlo oslos nodos juvoniIos do inlogiaiso v agiupaiso on
cuaIquioi anáIisis solio oI conloxlo cuIluiaI do Ios jóvonos, adonás
do advoiliinos solio oI oslai piocIivos a confundii Ias holoiogonoas
foinas on quo Ios jóvonos so nuoslian

Cono vonos onlio oslas suljolividados agiupadas onconlianos
jóvonos quo lionon cIaiidad solio oI Iugai quo ocupan, Io quo
quioion v Io quo luscan, nionlias olios jóvonos so oslán onsavando,
piolando, nionlias olios con lonoi v aIgo confundidos canlian
poinanonlononlo sus iofoionlos giupaIos on una ansiodad poi
inlogiaiso sociaInonlo

Ioi úIlino os inpoilanlo dojai cono piogunlas : ¡quo inpIicacionos
liono paia Ia ciudad v paia Ios jóvonos oI hocho do quo so hagan
oslas cIasificacionos `, ¡avuda a conpiondoiIos nojoi o a gonoiai Ias
condicionos paia oslignalizacionos v ioduccionos on su
conpionsión `

EstI!ns dc vIda juvcnI!cs

Ioi-I-In : vo cioo quo hav lios, onlio Ia inaginoiía do Ios jóvonos do
Ia ciudad hav lios osloioolipos o lios nolas a soguii posilIos do osas
ulopías quo siguon : una, oI naicoliaficanlo, oI nuchacho do osquina,
quo quioio IIogai a soi aIguion quo liafica con diogas, o soa su ojo os
IalIo Lscolai u honlios poi oI osliIo v cioon quo os aIgo, Ias lios
cosas lionon aIgo on conún, oI sogundo os oI quo adniia poi docii
aIgo a, aI Iilo VaIdoiiana o a lodos oslos fulloIislas v oI loicoio os
oI quo adniia Ios ioquoios fanosos, lodos lios lionon aIgo on
conún, quo cioon quo son nolas, quo cioon quo loda osa gonlo quo
oslá aIIá Io Iogió nuv fáciInonlo v quo sinpIononlo os cuoslión do
noloiso() oslá lanlion Ias posiliIidados quo ofioco oI sislona quo
os oI osludio, oI lialajo v un nonlonón do cosas v poi oso hav quo
Iuchai nás o aI nonos apaionlononlo, o soa, a sinpIo visla so vo quo
hav quo noloiIo nás voiiaquoia a oso, onloncos Ios caninos fáciIos
onlio coniIIas puodon soi osos lios


AIoxandia: Ioi Io nonos vo longo anigas quo dondo vo no ponga
unos slioss no saIon connigo, si no onlondos v conozco gonlo quo
saIo connigo lanlion poi Ia foina on quo vo no vislo, vo so quo
dondo vo no pusioia unos slioss oIIas no saIdiían connigo ni soiían
nis anigas, poiquo poi Io nonos oso os Io quo pasa on oI coIogio,
poi Io nonos vo longo anigas quo no son anigas do MiIona ¡poi
quo` poiquo MiIona Io gusla un lipo do núsica v so vislo do una
foina, on canlio vo no vislo do olio lipo, así no pionso iguaI


1
Segun lo que respondieron los iovenes, en este genero incluimos : mezclas, nuevo rock, ska, rock,
alternativa, disco, rap, metal, rock en español, moderna, nueva era, country, pop, blues.
2
Segun lo que respondieron los iovenes, en este genero se incluyen : merengue, regae, salsa, bailable,
ballenato y porro.
3
Corresponde al porcentaie de iovenes que respondieron simplemente 'Rock¨, sin hacer
especiIicaciones de estilos dentro de este genero musical.
4
Se entienden como 'Parches¨ aquellos espacios territoriales o acontecimientos eventuales donde
determinado grupo de iovenes identiIicados por gustos, expectativas e intereses, se iuntan para vivenciar
experiencias que les son comunes y signiIicativas.
5
Se reIiere al secuestro de los 60 soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia, secuestrados por un
Irente de las FARC.

6
Son todos los temas que involucren reIlexiones en torno a la personalidad, el descubrimiento de las
capacidades individuales, el desarrollo de las potencialidades Iisicas, psiquicas y emocionales de los
individuos, los cuales pueden inscribirse en marcos religiosos, psicologicos, esotericos, etc.
1
Directorio de Organizaciones Juveniles. Paisa Joven. Medellin, 1996. Pag. 11
2
Ibid. Pag. 28
3
Ibid. Pag. 33
4
Ibid. Pag. 15
5
Ibid Pag. 33
2
Peter L. Berger y Thomas Luckmann. 'La construccion social de la realidad¨, 8a. edicion, Amorrortu
Editores, Buenos Aires, 1986, p. 13
3
Berger y Luckmann. Op. Cit. P. 13
4
Ibidem. P. 36

 $& &%&# .438:24454/024803903/07.424,,..O3,97,;F8/0,.:, ,..0/0248 , 8,981,.07 30.08,7, 4 330.08,7,20390 :3 /0804 -4O.4 84., 4.:9:7, 6:080 /, 802570.:,3/4089,,4 6:0804170.05475,790/049748 39,20//,00.4/0.438:27 089E /090723,/4 547 ,8 41079,8 /0 -0308 807;.48 0;03948 4 ,..4308 /,/,8 03 :3 20/4 84., 547 ,8 548-/,/08 6:0 9030248 /0 708543/07 , /.,841079,8 89,8 548-/,/08 5:0/03 807 /0 954 2,907, /3074 4 0850.08 5,7, 3907.,2-,7 3900.9:,08 .,5,./,/ /0 7,.43,,7 5038,7 /8.0737 4 8038-08 .,5,./,/ /0 05072039,7 /090723,/,8 8038,.4308 ,390 /090723,/,8 .48,8 4 0.48  438:27 5:08 25., 003.,8/0:3 7,/4 2,474 20347 /0/1.:9,/ /0503/03/4 /04-094/0.438:24  48 O;0308 .49/,3,20390 80 0317039,3 , 45.4308 /0 .438:24 :348 2E8 6:0 49748 4 .:, /0503/0 /0 ,8 .43/.4308 84.40.43O2.,8 /0 80.947 84., 03 0 6:0 089F3 3207848 /0 48 39070808050.9,9;,80307,/,803,870,.4308.438:8,248 .425,N0748/0089:/4403097,-,4 /0,857E.9.,8831.,9;,8 6:048/0391.,/0,8574;4.,.43084.,843,08 4507,/,8030 3.438.0390 547 , ,;,,3., /0 2E0308 /089,/,8 547 20/48 2,8;48/0.42:3.,.O3 ;973,8 ;,,85:-.9,7,80207.,/4 039F723480307,08  !,7, ,:348 08 .0397, 4 6:0 5:0/03 .438:27 5,7, 49748 08 20348 25479,390 5074 /0 :3, : 497, 1472, 94/48 089,248 03;:0948 03 20.,38248 /85489;48 /0 .438:24 , 80, 5,7, 84-70;;7 708543/07,,830.08/,/08-4O.,8 84.,08 5,7, 574547.43,7348,97,36:/,//0,3907,.O3,,8.43;03.4308 .:9:7,08 6:0 .,81.,3 3:089748 08948 /0 ;/, 03943.08

24897,7348 03 :3 :,7 /0 , .,7707, 547 0 ,8.0384 84., 4 5,7, :,7,8073484974828248 808548-00307,7,8.43/.4308 5745.,85,7,.434.07,5703/0784-7002:3/4  %0303/4 03 .:039, 089, /013.O3 5,7903/4 /0 3907F8 547 3/,,7030.438:24.:9:7,6:080/,0348O;0308/080.94708 545:,708 /0 0/0J3 03903/070248 547 .438:24 .:9:7, , ,..O3 /0 :9,7 4 05072039,7 -0308 807;.48 0;03948 4 ,..4308 .:,8 .,7,.907J89.,8 .4397-:03 /0 2,307, /70.9, 4 3/70.9, , ,25,7 4 24/1.,7 0 2:3/4 /0 831.,.4308 8038-/,/08 /0 6:0308 48 .438:203 08 /0.7 6:0 ,10.9,3 48 .43903/48 .43 48 .:,08 80 705708039,3 , 70,/,/ 0 ;,47 6:0 08 /,3 , 08948  ,8 1,.:9,/08 /0 05072039,7 0 :894 ,8 8038,.4308 48 ,10.948 84-70 ,4 089,3/4 08948 574/:.948 03 0 2,7.4/0,31472,.O3 ,.42:3.,.O3 0,790,2,03    $4-70 089, 92, ,9073,9;, 4170./, 547 0 .438:24 348 390708, 5741:3/,7 03,507850.9;,/0.438:24.:9:7,5475,790/048 O;0308  48 O;0308 34 802570 0,3 , .438:24 /0 2,307, 77,.43,6:034800..43,4089,-0.0.7907486:08O45,790/0 :3,8038,.O3/0:894,97,..O3 3907F8547,..0/07,:3-03 807;.4 4 , :3 0;0394/0.:,6:07 3,9:7,0, 5:0/0 807 574/:.94 /0 :3, ,-47 /0 /05:7,.O3 7013,.O3 /0 :894 /0503/03/4 .424,349E-,248 /0,8 .7.:389,3.,8 6:0 0 03947345701:7, 

2:95.0333:207..3 .03..20394 /0.8 /.8 1743907.70.O39.8039038/.8.O3/0.94/08:2:3/4.-0.:34 /048 574/:.. . $!$! $ $ ..7 03 :3 085.44708./.431:7.-081472.070-74 1:3. :. 8038-/.07.439303908 5:0-48 .7.7 03 49748 5../02E8/0 5072973480..5.43.0850.8 80 /1:23./48030890 954/0.. /0 39075709.8 /0 8:8 057084308 348 . 03 48 2E8 5741:3/4870.. ..  !074./ .434.2-4 80:74 03970 8:8 02810748 .3/.43899:0 :3 0.5.425703/07 2047 3:08974 0394734 .20394/0 3:0897..248 43 . 28.4397..:..0248 6:0 5:0/0 5.2039./0... 08. .3908..4 2: 0850.../ /0 70./48033:0897. 547 ..43. ./:4  48390708.3 .O3 348 507290 149.70./.4308 6:0 348 .. 80 .948 4170.8039.0308089.. 03.70..03.0308 .434.5475./08 48 . 28..34547.308970.438:24   $ !.:9:7.0 548-0  43 0...8038-/..0308 70850./ 80 .:07/486:0038-94890254870.3.82. 03 2:.. .:/.  ./.078.99://0-86:0/.439.J808  48 54903.1. 03 94/48 48 24203948 /0 8: . 28.05. 2./. 48 O.790/0 .203900890954/0./..08 . 80 .07:3.8947.7./.7348 .48/08.425094 03 0 3907.7.035. 28../5471479.707085:089. .7 .4 /0 ..539.7 3:0897.0.. 9030 .7...0 6:0 .99:/08/048O../. .3485. 28.44.0...438:245478:25479.8 547 0.3.6:048 O. .430803920394 3:089748 /08048  ..8.-70 .4:39....

.O3 /0 3:0.. 05072039. /0.. 90 . 34 90 /.82.4308 5745.8 5.2-F3 5476:0 34 80 089..03..089.439094/0. 45479:3/.08 .80908  .050703../703..48 843/48 1:84308 0894 5:0/0 05./.774..2.03 ....084 .36:.7J9.34 089....434..6:03:89.48 7:548 2:8.948 34 . 90307 ./4720..41079. .74. 050703.8 E324890/.0308/0-.20394/0.43899:003:3.9.05038.4308 6:0 ..48 . 28. /0 6:0 80 84. 28.3/.28.08 9..4207. :3.780 547 ..03 497.3./ 5.83:3.03 0397048O.J . 54/07 . 8038-06:0007..7J.43 .7.07 /0 089.O3 .0/07 ./47 /0 :894 70574/:. 45479:3/. 0 90/4 ./ 89:.47...8 54.7.0/07 .3008:34. 42403.:. 4 .28./.4.. 547 084086:05701074.O3 .03.. 70.7J9../ /0 .3 2:. 6:0 5:0/0 ./4 03943..4328.5:0880.. .7.209.774 .    6:08-0308..:..0. 90 /08.0.:0/.7.9:...434.8 .08 . . 089.3/4 30.9:.43 5741:3//./ . 08948 574/:.8548-/. 34 90 94.0.4308 /0 0970240.-0.08 .. 25479.28.E3248 90 03./08 6:0 80 90303 5.30 ..... 209.-47 /0 08.:3. 6:02:.8 1.07 /.08 /0 74..8 70./4 .  0 . 03 0 2:3/4 03 94734 .20394 !07408943480/./08/0. 5070.05708.089.20390 /08. .030.03/4 .. 84-70074.../. 0 .079. /0 0307J.434.. 3..7.434..0/47 97.0085J79:  74.

.6:08097. . 7. 5.J7.7.4/06:0 48O.5../4.484 /43/0 0 025708. 02847.F8 /0 .46:0020/44170..0308 6:0942.0308 /0 80.780 /02E8 00.172.0308 9030:37. 547 5.70.4207..8 /0 7.303..0308 80 /.3. .2:8.084 .3 :3.0897..4.:7848 24309. 28. .J7. ../..:4 . . 28.774.28.39. 0850./08.3 /0 8:8 /08..7E8:50/9. 7. 2.7./..6:0/0503/03/4/0./0.9..0/07 483907.748 ..774../0574/:.:497.J7. 97.:48 :.97.J808  0 089. 7..:..08 80 5:0/0 .80897...3.28.7 03 ..41079..:./4 894831.4257... 28./4 8 5:08 :3 ..8 025708.. .8/0207.708  !4/7J./4 48 O. 28.  4. :3 574/:.434..48 .. . 7./. .94708 545:..7 6:0 ./.:45.3 /08.28.74 57424947 /0 .0308 08.:. 547 5.7  .948 2:8./0:348:497485.03086:057010703/090723..57003/07.28..4308574.90.0308 6:0308 .03 089.0308570107.790 /0 48 O.3. 03 48 .4257.382905742:0../4 34 6:070 /0../4 48 3907.2.7..307.4848O.20390 .5703/03/0./02E8 /0 6:0 9. /0 574/:..8432E8-0354./  .4 4 3. 97...3.0547 ./46:080 6:07.90.4820/485.3..790 /0 48 O.08 .434.2-4880/.780 6:0 0 . /0..7 6:0 0 .7..20390 . /0 .79.:48 /0O.079.20394 2:8..03:348:49748.0308 /0 .248 /0./4 0307.77448 5.. .2-F3 80 706:070 /0 70.9482:8.84354. 8903 9708 20/48 573..8547.708 !:/F7.08 03 48 .0/07 .708973/.:/.438:24 /0 ..0308 80 /. .94 2:8. 0 .20390805:0/0..3908.08082E8708973/.434.438:24 /0 .F8 /0 48 .34-89E.. 0 :894 03 48 O.438:27 70.797 /0 48 :8948 . 54. 02847.2-48 03970 . -E8.248 /0 28./05741:3/.48O.5. .

   030F30742:8.,/08:57010703.,/0,25,7,8507850.9;,8 /0.438:24,.,49748F307482:8.,084,497,82,31089,.4308 /0 , 28., 570107/,  48 :8948 2:8.,08 /0 48 O;0308 089E3 2:708973/48,,41079,7,/, 48/.00,97 ,2 20 :89, , 28., 8,8, /8.4 7,5 /0 94/,,28., 08.:.4  , 6:0 2E8 20 :89, 08 , 28., /8.4  8.:.4 '07,.7: 789, 6:0 08 748 ;07 .42-3,.O3 /0 /893948 F30748 2:8.,08 307J, #,/4 .9;, , 0,  %034 28., /8.4906:07, /0 43 4; .,0 ,.843 ,3E '2,!,2,077#;07,  8,348.:039,6:F02847,8428.,08.:.,70:,720390 %4/, .,80 /0 28., 20 :89, 03 ,8 47,8 /0 , 2,N,3, 08.:.4,;4/0442-, 3,34.0.:,3/434;04% ' 08.:.4 28., -,,-0 J25.,89F704  %034 28., /0 748 #,2,499 0,3/7, :2E3 '.0390 073E3/0 6:0 20 :89, 2:.4 043,7/4 ,-4 -,03,948 28., ;0, &3 .,39,390 03 0850., 43 4; 20 1,8.3, %034 94/, , .40..O3/0F 4089:;0030.43.0794/0F0,N45,8,/4 03449E '.0390073E3/00380:3/4:,7 

:,3 050 80 701070 , , 28., 6:0 08.:., .43 8: 7:54 /0 ,248 ,70/0/47/0O;030803970,N48 6:080 70303 70:,720390 0 .:, .43899:0 8: 085,.4 /0 ,289,/08 2E8 .07.,34 8.:.,24828.,8,8, ,207.,3,7,5 -,,/,8 .,3.4308 3:0;,8 74. 03 085,N4 ,7:5,.4308 .424 02488 7,03 02847,8 .424 '07,.7: #,/4,.9;, ,93, 89F704  '02485:086:00:8942:8.,/0:3,831.,9;,54-,.O3/0 O;0308 089E 70107/4 , 4 6:0 80 5:0/0 08.:.,7 03 , 7,/4 34 831.,6:0089480,30,9;4/05478J 46:0806:0707080N,708 6:0,802847,8/028.,2E8.4207.,0854.,8;0.083907,3, 8:8 5747,2,.4308 085,.48 /0 .7J9., 2:8., 547 5,790 /0 48 O;030854.,8;0.0880942,33.,9;,85,7,.434.072E884-708: 28., 25.,3/4 6:0 ,8 .43/.4308 03 6:0 4507, 0890 20/4 2,8;4/0.42:3.,.O380.43;079,303:34-89E.:45,7,6:048 O;030834,..0/,3,497,8,9073,9;,82:8.,08.432,47.,/,/ 0;4:.O3  0 ,.:07/4 , , 28., 6:0 80 08.:.0 , 050703., 8038-0 08 2E8420348.4250, 2E842034839038, 80,-70,497,81472,8 /0,570.,748843/485,7,  70,.43,748.43,8;;03.,8.49/,3,8507290574-02,9,74 70/:.7 48 .43903/48 97,3829/48 6:0 , ;0.08 80 :9,3 5,7, 39075709,7003947345,79.:,70306:0.,/,3/;/:4,-9, ,

28.,50729097,3810703.,8/0,8:-09;/,/,497,8.43/.4308 2E8003908 4 2E8 8251.,3908 /0 , 8038-/,/  %,2-F3 08 .07946:0,:36:048:89482:8.,082:.,8;0.0880708973,3, :34 : 4974 F3074 /03974 /0 0890 , 4 2E8 .4207., 08948 5072903 6:0 80 ;,, 9003/4 , 8947, /0 48 8:0948 ,8 84.0/,/08 .43 2,9.08 44708 5,79.:,708 .43 08.03,748 050703.,8,3F./49,86:080.43899:0303,20247,.:9:7, 46:0344-89,5,7,70.,.,7,25479,3.,/0,/;0781.,.O3 4 5741:3/,.O3 /0 48 :8948 2:8.,08 03 :3, 84.0/,/ /090723,/,  308908039/4 03.4397,2486:048O;0308,5,843,/48547,3 F3074 2:8., 03 0850.J1.4 -:8.,3 547 2:.48 20/48,..0/07 , ,8 /;078,8 5745:089,8 2:8.,08 6:03480 08.:.,3 547 , 7,/4 5,7, 4 .:, 089,-0.03 .439,.948 .43 O;0308 4 507843,8 /0 49748 80.94708 /0 , .:/,/ 4 /0 49748 5,J808 .4257,3 70;89,8 4 /4.:203948 5,7, 31472,780 84-70 48 3:0;48 79248 , 0;4:.O3 2:8., /0 F3074 48 ,7989,8 ,8 3:0;,8 5745:089,8 ,-703 085,.48 03970 8:8 ,248 5,7, /8.:97 .425,797 31472,.O3 089E3,9,394/0,8349.,870,.43,/,8.43,28.,/08::894 ,/6:0703 .,5,./,/ .7J9., 170390 , ,8 2,31089,.4308 6:0 ;,3 8:703/4 .424 ,9073,9;,8  :348 O;0308 08.7-03 8:8 5038,203948 8038,.4308 /0 , 28., 6:0 2E8 08 :89, 49748 ,.03.:,/07348.43349,8942,/,8/0,79J.:48/070;89,8457038, 4974880,3,970;/4,8,.,78:85745,870;89,80850.,,/,803 /090723,/, 28.,  3 0/0J3 , 050703.,8 /0 0890 954 0850.,20390 .43 0 74. 0 5:3 0 7,5 $0 /, 5:08 :3, 7,3 45479:3/,/5,7,6:048O;0308.434.,3/049748/0,28., 5,79.:,7 6:0 48 /0391., 5:0/,3 .70,7 0394734 , 8: :894 2:8., 089,-0.07 70,.4308 .43 20/48 /0 .42:3.,.O3 3899:.4308,7:5,.43082:8.,08  .0,807

 4842:,24/0,08, 32:,24/0 .O240 05.,7, /0 089,7 5:08003/4 , -, 34 84 2:,24 /0084 5701074089,72E8-03.4240/494.,3/4:9,77, 4 08.:.,3/4 28., 003/4 70;89,8 /0 032,8 003/4 70;89,8 /0 28., 003/4 70;89,8 /0 :9,77, 84-70 , 28., 742E39., 008.:.,/4 /48.,3.4308/008,28., 20 80394 .43 5070, 5476:0 08,282, .,7709, /0 802570 , 2,47J, 547 00254 ,7989,8 ,8J /0 28., 20/4 742E39., 546:94854700254080#.,7/4743,6:008:3 5409, 5:08 080 954 8 9030 -,89,390 .43903/4 03 ,8 .,3.430808-:034    0,3/07 547 0 97,-,4 2:8., 6:0 /08,774, ,.0 5,790 /0 :3 7:54/074. 089,-0.070,.4308.435:-.,.4308/0497485,J808 80081:07,5472,3903078031472,/470850.94,46:04.:77003 02:3/4/074. 4 04 -,89,390 57038, 0850.,,/, /0 :745, 89,/48 &3/48 ,:3,8 5,7908 9034 .47704 .43 0390 /0 94/4 0 2:3/4 080 103O2034 08 0307,,/4 84-70 94/4 03970 48 O;0308 5074 80 /, 2E8 03 48 89,/48 &3/48 6:0 03 :745, 024;203946:07,,70/0/47/0#4.,6:J34 082:0,-47,/4 3480,0,-47,/4 34,,-/4090254 3 ,8 .7.:389,3.,8 5,7, 0,-47,780 4 .704 084 507843,20390 %034.47704.4389,/48&3/48 85,N, 

 .:.6:07050703.7908/05./0:3.-. 7.J8 70. .-.. 03 8: 3907F8547 .8..5 .5.48 .7 ./4 547 048 .1.43 084 4 6:0 F7. ./ 348 ..-.3/4 5476:0.6:0 .3/48.4308 /0 089.381472.33. 28.. &37.248 48 5.7.7/03./ 48 .N4 $..7.8 94/4 2:3/4 .9:.5 5.6:07 .2-F3 80 .:770 .#:8.382903 0503907.20394/07.437.13.43 '030:0.-J.48 .8 97.3/4 6:0. 94/42:3/4.:/. 3974/:..3/4..... !443.439.. .:/.7 8:97.79.3F.390/0:37:54/07./4 4 .248 :../48 &3/48 . &3/07 74:3/08:37924 0846:034849748.5074348/0.J8 4 ./49. 80.43 497.2-F3 9034 . .0790 03 :3 . 843 .434.430&3/0774:3/ 6:0...7.246:0. .7010703.9...39.:..#05-..3/4 70.:.7 . 28./07.397.43.03/403 && 4 6:0089E2.43.0.20394 1:3/.47/..2039..43 0 2824 .05948 .2-48 3:0.8J27..4240:.49/. .7 . 82003903/F8  !. 28.03 28.43899:0 8: 573.43. .8:. 9..5/0. 6:0. 5.394 /0 4 6:0 4.89./48 547 048 5..3:0.3/. 089.4  07948 7:548 /0 7.43 48 .:03974 .7..J8F..3.248 907794748 /0 ..248 03. 249.3...38.7. . 48 24203948 03 6:0 97.:.43 .J.4 80 54303 .J/04 6:0 08 50729.:770 03 89.4 5./4 03 /.5 !47084.O0/0J3.20390 .08/0./ 6:0 . .85.0403.39.70...:.8./. 28..03. 5.47704 .6:0770. .:.43930390 .574./9.50748 /0 .. 2:. .:/.. 844 4 .:..7. 0 3.O3 %.89. 3907.:3.503.O3 5.94/4 2:3/40:89O 5074348..43 .O 0/0J3 . 46:080089E ../.-9.

 742E39. . 803/40F30749745. .. 06:../00/0J348 :8948 2:8.:...  /0 48 O.0308  .28..03.94/4F3074 954/028.:.3 03 9708 F30748 2:8.08 /0 48 O.0308 03907../47../048O. 08.-.7.0308..09030 :3. 4747039.6:030808:89.06:02E8:89..28. :3494/40 /J.8089E03..03908.0397.:089.794:.03./.. 08 0 80:3/4 F3074 .08 0 74.. /048O.08. 28.47 ...28.5. 9745.07:...43 2.08 $03.0308 0 74.4/.    48:89482:8.. /048O.:... 8 :34 5:0/0 94/4 0 90254 08. .0308 80 .:..7089E348O.43.742E39.0308 3.... 7. 28.

 0 74. . /8.03086:0.5 ..7-0 #4.-.790/0 F30749745..28..8...794 :..F307482:8..0890954/028.0308   %745.0308 03 8094 :. 28. 742E39. 0380:3/4:..-0. 089E 03 0 907. ..0 /048O..9.-.0308 0 :89.-.28. 28...70/048O.0308 036:394:. .  954/028.6:02E8:89..0308 .05.3  !47.039. 020703:0    .:.08948O. F 3074 #42.39.7...7 0/048O. 0 /0 48 O.. 0  /0 48 O.439089O . %4/.9073. 08.0308708543/O6:00 :89.4 0 /0 48 O.0O.0308   /0 48 O.086:02E8:89.07 :.. .8. 28.03.7 /0 57010703. ..9.7 .  0 7. 03 . 94/.0308 .

3.. ./47 28. .4906:07..43 49748 9548 /0 28.: .3. 03.. . 9. 28... -.34  . %4/... .  0 :89.20390 34 843 45.348 .0.7707.-03 /0 . . #42.48O. .7/4 O..:.3 0307.-0 #./.794708 /0 5408J.0308 08..2.0308 0703:0 .. 08:89.89.: 28.4349748 0850. 28.424 .-0 0 74....E8.43074.4308 3. ..974/004805708. . 4 .934...3/4 :89.3/7. /0 .94 9073.:.. .934.E8.:. . . 44.5 #4.42-3.E8. 2 20 :89.-0 9745.4 '.0O.0 . . 4 ..  0.  43 033 /:..390 .0 30 8  97489548/028.0.85:36:00.6:02E8:89.42-3.9.85:3 28.90. 6:0 34 0 :89.8. . %54 8./8.424086:080 .. /8.0. $.207... . -40748 .3 3907F8 547 .0 39.3.. 0 74./8939489548/028../.20390...207.4906:07.. . -.8 834 ..    !47. 28.207. 084 83420.  .3/3... -./02034770..03.3 0890 :894.08.%54/028.44.3/7. 28...8 . 28.39..05. 28. 28.03./083909.O30305-.934.:.

8 ../48  :36:0 9. ../4 074. 9./02E8/0 74.2-46:0 80 /..  .. 8..6:02E808.2. 742E39.:.:.0 507403.3829/45477. 806:0/.308 50749..348 08. 28. 03 0850. -40748 9.5749089.2039003. 20 /009.207. ..  .6:0.434..1. !3 4/ %0 :70 . $. 20 :89.4 08.. .07...:0397.754703907.7989.4207. 08.:.:3407:540306:080/0391. 5:08 :34 802:0.0/08 $48..4 .0.44 28.207.3. 2:.0573. /89394.7.0.2-F3 4..  74...8.:48 /0 08..3.80/1:3/0.9745.43. .28.0/08$48. 20:89.8.:.4 94/4 954 /0 28.3/3..742E39.8 9708 1:07908 2J. /0 08.. /03974 /0 .5. 843 .43 .934.74./4 428246:0..28./48:-9077E3044 034. . 20:89.2-F3 28...28. 34 20 :89. 28. 08 2E8 -439.4 2:. 07.408074.8 54...4 28.97.3.28. 20 :89.348 .424 . 48 9.. .934.:..28.. 03 48 . 28.:.J7..4 7.4 9.2-F320:89.4 #4/7J:0 07. 08903 . 28.3/3.4207..:770 .9073.. . 2:.1. !074 .434.9.. .8 4 80..348 /0 94/4 . .4 2:.805:0/0. 8.8    2 20 :89. 5074 03 0850.07/817:9.

79.47J../.08 03 8: 7.203948 /0 19-43.2:3/.248 /0 .8 .09.-47/.43 .8 . 48 5747.4397.. 70./48O408 548-003.O3 70.7.43 48 .:. 28.0 28..2-F3 80 5:0/0 .1. /0 .42039.8 /0 3907F8 :..48  !074 08948 5747.077..:3.. 89:..74884-70.20390485747.94  :36:0 2:.08 80 .4 ./403 48 O....89:.03 82508 .43 ...7../0:34035.2.O340. .43.2...48 ..O3 /0 /. 48 5747.3 4974 954 /0 902E9..05.O3089F9..70. 6:0 .. 31472.20390 . 7. 6:0308 08./.7 03 /090723./48 5747.790 /0 .48/0. 6:070/0.08076:00. 70..08. 089E3 547 4 70:.7 ./48 /0 39075709.2.2.2..8 .438:24 /0 . 70.2.08/0/8.O30:8942:8. .0397.8 /05479.570.  .03 2:.4831..43.7 .. ..8 0850.74803 48207./03.7.70/:.434.078O3 6:0 5:0/0 574547./4831472.0  9748:848/0.3480..O3 6:0 80 9030 ..4308 570:.254..050703.0308 089E .-0:33907F8547.89.-07948 .8/05479.48 !.8 8038-08 6:0 1:843.48 O.8 2:8.4390.../434 8O4 4170./.... 5.0308  3907F8 547.3 2.O3 . 03 .8 /05479.:.. .07848 9548/028.O384-70 0 19-4 4 6:0 249.O3 5745.9.31472.7.8 9... 7.4/../4803020/4 /0.8 6:0 5:0/03 0892:.570.8 /05479. ./08 /0 /.88 03 48 . /08039704..8 050703.9.70...28.43..8 45479:3/. 0.43./4 !074 .41079.2... 7.8 .203907043.03.:.7 5074 34 08 ./4 9.780 /0 48 8039203948 6:0 8:8.48  !074 48 5747....:3.9.:.76:008. 48 O.3 48 5747.7./4 -E8.303. 6:0/.03 F31.0308 089E3 .0.:.3/434843.43. .

3././4 547 94/4 4 70.3. 3.48  05708. :..800.4308903008945.900.74 6:0 ./4 20/.079..7 .-03 /0 F94 /0 %4-O3 5.8029.9.-.203904282480.  :.97:314/0...2.9.8 7.O3442-..8 45.8/05479..4019-4 6:00802E82.2.4803442-.8 /05479./4 .9.8O3 34 03.:/.9.8 9708 .05.8 84-70 48 /893948 ..4308 31472.00308948/4820/48 547 4 0307. . 7.431472/.. 08.748 08 :3 4.O3/0.. /0 08948 348 5:0/03 /024897./0084 8346:084.08 ./ ..32:.3 . /019-4 480.3 49748 902.9. 900.93.07948 5747.2039008970../4 .03 390708.3.2.-. 3.40870./.4 545:.7J9.3 .8 . ...7.74 03 .8050./.O32E8./054790 /0F8908097..9.20390 0 /0/.:. 48 5747.5.:348 .8/048O.8.48 34 97..4 506:0N4 .254/05479.3/094/4848/0547908038J 834 6:0 84.54903.2039094/4804 /0/.8/893948..0 .7..J8  3 ./ . 507./05.487./08/05479.3 :3 085.. .7J9.O3 09. /0 48 O. 5.0308/0.848 ./.8O3 547 00254 08 2: 7.. .43 ..254/05479. 547 04  48 5747.43.408 /0 19-4 94/4 08 /0 19-4 19-484.....05470025403.  .:3. 2:.84-7046:0804170.2548 /05479.:0397.43 0 /054790 83 02-..-.0834.. /0 4  03943..7489030:3.0308 8: .8.08900.70 6:02E8.8./47 6:0 ..33.5.  030.03/0 ":F25.93..84-7094/40902. 3:3./...

 /0 28. 80 -:7.3...20394 57454 /0 .7/4 2....4305747.348080390303.8 /08/0 90257.43903/48/0.4 6:0 5:0/0 8074 2E8 6:0 0 F94  48 507843.97. 5:0/0 .84.84-700249.%00 97. 70.O3 70./7:. /0 0890 20/4  &3 5747. .172.08 /0 . .:77054700254..97.O3 /0 5038.0.3/0./.97. 41079.9./.:.3 0 .424 08042-70 . 7.8  /:./0 ./ 8090303 ./074 42-70 80 05708.9../..:3.4/08:3907F8 3 .28. 348.:36:0434..0390 /08J 28248 08420.:039. 74.25.93      48.43899:780 03 :3 :.. 94/48 48 /J.39.0820 80394/0391..30301.3829/4 547 :3. .70. %00 2:0897.7../45476:0942./07.424:3.403.2.7 0890 5747.:0.4308 6:084-70 ..3017.0 .43 . .O3 .839075709.2..7 /0 /0391. 02847.%00 8070.. 08..8 47.07/.2.

.247/05.6:080.9.:.84308/02.4 #924843/4 /039/.742E39.4257038-085.7.4308 5476:0/..0 39.4308 3/..70 25479.43 89:./ 8038-/.70.9..43903/48 /0 .078O3:894 43903/4 . 28. .43903/48 48 :9.424 0897.94 /0 /8939./08::894 4708543/03 9748 49./:.8.../.438:20547..20390843033F8 .248 48 9548 /0 28.08 2E8 6:0 4947.9745..0..28.28.. 08 574/:. ...9./48 /0 48 .....8 803/4 08948 03 2:.8 ..3 /0 ..3 /0391.4854748.../ 547 48 79248 843/48 6:0 02.3..4308 03970 0.6:00307.8.3.5./02:..0  48..2-F3 .28.08 843 547 48 ..90./    547.8 573...70. . 6:0 80 9030 547 .47J./0.43086:0800307.2. . 080.43903/48 /0 ..84/020703:0  49.O3.0.0857010703..0790 5476:0548-9.889:.10.8 .74.47J..037010703./4 843 3./438:848 . 48 831.570107/. 28.3.8 4.4308  $ 4-807../ ...08 . 6:0 2E8 :89.. 038:2. 8038-/../0391.248 6:0 48 .7. .424030.84/0.8 249.:.43903/48/0..8.30394734..3. 57010703.. 28. 94/.

.:039748 /0 48 1308 /0 802.8. 97.N44974880/0/.03./4/046:0084./80.70.254 /0 . 6:0 84890303 .4394/..2-F3 ./0.3 03 0..03/4 28.43903/48 2E8/.. 28..7.80908 /8.3 .48 ./:.9.3 089..43897:0354748O. 74.0308 /0 /10703908 -.4250. 03 0 ..:9.0.7.44.748 :...43 O.:3487..84308 /0 .8 6:0 ./08 5.4207..20394:.4308/03F8.:/.8 .03 085.O3 .:/.43086:0/0.03 2E8 48 .07 48 2.8 .480.39.8 .3 03970 48 825.4207.3.07848 ..79. /0 ..0 .43 2..43903/48 6:0 708543/03 .48 O..7.31089.. 70.8 8:8/08../ 2E8 .. 28. .7.:36:0 /0 ././48 4 34 .774483.:..4397-:/4 .49/.8/07.8/1.4708 54903.4 .0308 .N4 $3    02-.88:81.780 089E 57454303/4 /08/0 .:348 /0 08948 7:548 80 .0/003.948 4 90948 /0 48 5.. .O3 -70 /0 5038.:/./ .3 48 7./. 2.403.N48 .:.03/0.085./.50748 80 ./ 2:.30 4 97:06:0 /0 .079.03 54/7J. 70.:770/046:08:.3.0308 6:0 ./  89./2:. . 0376:0. ..8 . 08 547 04 6:0 48 ..48/07435701077074.:0397.2.424 .434.. 103O2034 /0 7.3. ./4:3/0380 484/..79J89.3.748 .43903/48 4 J7.70.08 4974 2: 54.8 097.48 843 48 7:548 6:0 089E3 .8:370104./08 5.503908..&348 54...7806:0074.8 .8/08:8097.08 4 03.7.74 03 .50748 .3.0308  7. 086:02.8 057084308 .5 9.43903/48 6:0 .5089.8 39075709. 08 54..03.425.5 03./.5 8:703 /0 .434.7748 /0 . .3 4 547 2:.:/.3908 /0 7.

./0..43903/48 54/7J.2:54.03/4 089.390.6:J089E3/048085J79:82E836:0948/0.0308 03 .05..8/074.307.80908  8. 7. .03/4 .8.:./54. 7017F3/480.08..8:03902.:.6:J07..0 34 08 3:0897.5 34790.. 570107/...:/./08.-7J./4 08. 2347J.4207.8/0 74..7.207. /0 48 O.4 2E8 4 6:0 089.8097..0/0./4 3 3.. 6:0 80 08....6:027.. 28..50.43 2..03/07 28..7.8 57E.7 8:8 .8 34 08 28..:.038003.303 .248 ./0.248 7. . 5. 03 7..7. .248 .20394:. 28.700248 8039248 2:.3/074/.248 5:748 . 3903. 507408 330..9.2E842034890254 507403906:0.:0397.3/40307:54/06:0. 0. 2:8.20390 5.03/4./ .47/09032039446:0089E3/.. /0139. 5.. /0 084 9. /0.O3 /0 .4397-:03. .4 6:0089E397.780 6:0 /0 08948 48 6:0 2E8 .894/408/04974.././:748 2:8.-06:0.-.7.03.03/4 28.20390 .70.209.     .7744/05038..345476:0...790 $4248 2E8 2.6:080. ././4  '4.9.. /0 34849748 34 08 .3.

05.9..346:0087./ /0 8038-.424 . 6:04 3.3 .0850./403.8..036:0089E 74-.43349./.89.43899:0 /0 0.O3 .47/048.9..0708 /0 48 O.48O..4..07.8 .4 6:0 . 507. 4974/8.3 . 570107/..84308 0 . . /0 :3 7.0308 843 03 2:..O3 /70.425. :3.84.84897890 ./4 84. /08. 80 70./0.43. 8038-0 6:0 574547./ 6:0 34849748. .7 .0308 /0 48 -. 2.O3 /0 0.06:0.43086:0405..6:03430.. 70. 89:. 1472.8.8 .9. 8. ../..:3.9... 0:89. 03 48 843/48 6:0 .7:20394 570.2484. 84-70 /48 48 8: 2. . :34 6:0 . :3 843/4 8039/4 03 48 24203948 /1J.8.8947..0897134 54708440. 46:097.3. 48 O.2E 843 54-708 03943..7748  943 08 :3 4.0708 3489E.8. 8./4 .8.97.7 4 03 ./0.08 . 6:0 08 . 1472.:3 7097.0 2038.8.-0380.7..6:0/.:350.2.3..8..86:008:.3.08.3 .4380:7 745.39.87.3908/08.3 .O34574-02E9.43903/488: 70. ../.7. .  $:8 843/48 .34848...439089.70.70.94/0.9.3 831.049740../.46:00:89. 28.438:O 5.48 .:039.08. 3:3 7097..089.48.. 9.03/4 . /048-. 8. 08 ..4. 7. 705708039.8../.7 :3.43903/48 /0 . 28.7-7 4 05..43 .4/06:0050.4F8900/.5.8 4.8. /0 .2:. 050703..-. /0 97.097.43 .-..4 /0 8.4254303 08 .431.N. /0./0302.348O4 80 .0308 .... ./. 0 4974 80 6:0/O .48 ..7013.-.2E . 8947.7:.8./06:020:89. 6:03 .2E 3:370.3.:34 547084086:0 20 :89..7 .6:F1:0 6:0 6:F30..94 /0.77480/. 97..46:06:070086:0/03974/094/446:09030543.4308 4 6:0 048 . 8.48.... . .082:.08 0 54-70 .089.8 507843.8 /02E8/. /43/00072..3/4 5. :3 /8. 28..394 .2E 5476:0F 3490303.384370.03 5.7..2.:07/4  .48 .0/03.8.84 5. 2.5476:0 1:07.424.

.947 .O3 547 .4 30.38290 2:.08 4 8:-09.8  0 9.43903/48 4825020390 34 0 :89.8../4 6:0 .8.748 .43903/42:1:0790 6:03420:89./08 84. 08. 8./..7J4 O20 6:08039.74..08 -:0348 .39..3./08 0 5E89.8. ./05478J 97. 20 :89. .:. 28./.4 48 902. 0 .  .8.7.7J4 O20 6:0 0 74...7 .:.70.8 6:0 4 05708. 0 .N49030:3.3/4 03 ..!47 00254 5.7 74.8 70.34 8:.7'07. 47039.7.307.48 2038.0.8 .43903/48 80 7010703 .3 . 708543/03 .3 /0 089.43903/4 2E8 1E.. 803 F 843 2038. 8.O3 7..28./..08.. 4 0 74..08/07010O3 /0574394.4308 2E8 /0 207.340 089E97. :./. 089E3 .:. 7.7.3 20397.4 5476:0 34 20 :89../4 547 .43903/4 570.0 #. 547 8:8 .382903/4    2038.5. 03 085.425703//4 .08 -:0348 2:. :34 34 03903/0 :34 3.720.. 34 0 :89. 2E8 .08 3/48 2:.482038.. .9O3 82. 3.:770 6:0 6:0308 .08 $43/02.8 /0 F.08-:0348-048 20 :89. /08048 /0 05708. 0 :89.3 2:.07.43 0 3.20390 547 084 34 08.:.08 5476:03403903/048. 2.8 3/.47.8 #:-F3 . 28. 6:0 6:0308 /817:9.8.48 2038.3.40 0 .7:89F7044. 34 20 :89.390 040.

28.7/0:3.... 28..9..8038:.....20390 4.-079.3E88 84-70 . 28. /086:..7.5.700.4308 /0 ..48O..203948 .424.:.8.-08 /0 089. 0 80:3/4 :./.394 34 089E 97...O3 .3.8..5:0/080702:3/4/0.03974/024./ .6:0 9030 0 ..44.8 ./.84. .28..1. 97.. 8.47 0850. .35745:0894.O3 /0 8:8 5038.2E8.9.570:39O./.0308 80 /.37.  902545.9.70.39. 03 9.431:7.:/.:89.F8 /0 .2548-/.0308 8: 70507../08 .  8 ..3/.4 00390 .8 :.4 .9.//0.3 48 O.8 84.. /0 /F.47547.05..4 6:0 08 54.O3.8 ..3 8/4 54.790/08: 90254 .9.:.3.438:24 2../.703089.:04 .97.8 . 0308003.:348054303908 5:0/03089.03./:4030.79.. 28.O3 /0 .:.3/4 ..8 7020247.20394./476:0 . . 28.4 /0 0894 ..:77/4 ..20390 . .08 4 8:-09..  .8J.28.0308 894/02:0897.. 2.49/./.00384N.J30..4308  . 708543/03 .030884-70.  $O4 ./.348O./. 08 0 70.42445.3 .254 07O9.-.8 6:0 0 /0743 8: 5..0/./008.:8O3 03 . .9..47J. ../.3 83 507284 03 . .02E85489./02E8 03 .424 4 4.724203945.. . 28./08 .7 /0 ..43 0 74.6:07:.8 574-02E9.:5.3/4..307.8 3:0./ .....43.35.8 3.381472E3/480 03 7. 6:0 08.3./0.7..30390/0089.70.:089. .47.03080/0/.394 .70. .0850.8 ./ 03 0 ..97E8  890 08 :34 /0 48 00203948 /081..9..010.438:246:0..:8O3 0.. 0 94784 83 ./.4 6:0 48 O.8 6:0 2E890254/0/.. 5074038:2.08:3:894.8 6:0 2E8 90254 0 /0/.O35072.7/. 05072039...70.O3 .6:048O.  8 0 14 /43/0 80 /08/4-.7/0807030.43/. 28.8.03086:080.

/ /0 5.9741.32.3 48 5747./48 6:07010703902.01J2074 5074 5741:3/4 . 902.3.8 843 574/:...8 6:0 48 5747.O3 /0 .8O3 08 :3 20/4 .77.05. 8:85038O3 /0 48 843/48 0 03. 70.:3. ./.2. 1.03. 6:0 48 O.4308 6:0 80 2.7089E3485747.7.3.42:3/.2.. 48 /48 5747.2.2. 8948 5747.8 2:0708 48 . .-0 6:0 ..0380N.3.570:39.3/0.43.030880N.80703.2.07:.348 .8 /10703908 .49/. ./708 0 48  42-708 ..8 570107/48 /0 0890 954 843 !.8/0 .7 80 03.5747.708.. /0449E03.. 900.2.43..3039020390 3...7. ./. . 57207.2.4308 03970 48 42-708 .:0./.7094 47/ON080/0. . /08.48O.8/10703908.948 /0 F3074 ...:089..0308 .05747.2.1. -:8. 8070 42-708 5708039.N4./.2..8O36:0 57010703089E/03974/0954/048807.0/035072.4308 3.570107/4 O.8/0/-:48.3 03 94734 . /0.8 /0 :247  3 .:36:0 03 ..8020/. 089E3 2: .07..J8 .430 2824 32074 /0 7010703.:0397.30.2.78.:E07.431.2.743 5747.8 70.8.:0480.8 /0 :247 0397049748089E3.0308 34708543/0743 57207 5747. /0900.7488039/48     &$ '&%'$  8 330. :3./0:3..08  3 80:3/4 :. 3907.75../48 ./ 4 .49/.

. .7./48.03:3.:.7089E3.0308 0 /0/. ":E85470480N. .:.20390  03 0 8:0390 47/03  !476:005708..49/.. 900.O2.:8078.434.8O384305:03900397004.48  .48/.0308808039030850.9489F.0308 6:0 5072./ .03086:084348./. 6:0 80N.3039020390 089E3 -:8.6:048 O./08:./48 :3485747.20390.078O3  !47.2././.:..7.038:..039J1.035:0803970480744./708 0 48 547.8 6:0 2E8 0 /0/...6:0486:008. ./48  8948 /48 9248 9548 /0 5747.8O3 08 .32./.3..86:0.:8O3 . .9.97.890034.70.49/...84308 5745.. 03.8507843./.8:89:.48 46:03/.3/4 80 08 570:39O 547 .074803 8094 :.8 . .424485747. 6:0 48 O.348 O..8 70.794:...:0397.4308 ..748349.:089.4.8/0900.3/4 03 8:8 .0./08 6:0 .743 843 .43 48 .2.974 -E8.8089E31:079020390.84....3 2E8 90254 .43903/484   . 0 :247./.J/485475747./48 /0 .8 .2.2./.424 !.3..:.3.3.4 4 6:07010.20394 !4748010. !475.:.03 .2.49/.8 36:394:.08 57010703 0 954 /0 5747.20390 .3 .07/.3.2..20390 803 48 708:9.3 90254 .O346:00850729070J780/02:3/4  48807.3... ./08 /./08 ..49/./ $02:0.O36:03403.48 4./.0.248 249.8 /0 :247 /0 /-:48 .79.8 70.48 547 48 . 05.8 5.7 48 5747.9.20390  48 249.9.

43.-8:7/46:0/..7 2.. /0 3.4314720 6:0 27.03..43903/48 03943./04 6:0 84248 5:08948 03 08.8240.8/0. . .7 6:0 .89:.42403:308504.47708543/03.43.039020390 7.438:27/090723..47/..77./. /0 900.8 /0.0308 5708.841079.7.0/.43086:0.07./ ../6:0.839075709./708 0 .:0.0. 41079.08. .70.390 . 8:80397 .8O35.3.805./4./ . .:348O.3./4 . 03 45. 900.790748 .2.20390..0/00/0./446:02E8.3/4 3/. $ .27. 84378. 050703.07900.9. 08.4....390 ..9445479:3/.. 84.900.:.7 .7:. 0846:0089EJ392. .039086:025:8.78003.431:7.7. 8:8 574-02.32.07 /090723..780030.2.8:.:8O3/08:507.08 ./1. 6:0 08.. 08..8.70.8 249.8  8 348 3.43 :3.... /0 . 8 282.8:1.7.3.43.43 :3./48 708..8O380.:039. !.8 ..5.:348 08507290 1...:348 /0 8:8 5747.84308 6:0 942.J1.-0 /0.43..8O3 547 4 20348 .248 03 ..9.. 5.6:J.3.4308 ./:948 .7.2.:348/0.3 .2..42403.3.. 97. .8O3 34 .20390 48 .43 84850.. 97890.20390.2. ..J8 34 08 4 8:1.4397.4308 .07.. /0 900..2.078. :./4 5747./485747. /0 .0308/..99:/:.43086:0 /.. 900.8:89:.6:08070. 54.8: 050703.  /7. .7.70/:/. ./48 547 08.39.424 0 5747.248.7.407  /0397E3/434803.8430870.03 .4 5. 807 03 /..8070/07.037 80.O30850.039025479..8 4.8 34803./03 34./485747.7.. .303:3.3 84-70 05476:F57010703/090723.8/0.. 831.78:5..O3 6:0 5:0/0 90307 :3 5747.900.43.84308 497. 1E.8O3 03 0 5.08... .O3/0.8O3 :0../48..8O35476:03404947.348O.3.F8 /0 :247 48 /-:48 . 900. 6:0 573.8 4 6:0.0 . .2.039:/ 3.8O3.3//0  :3 80397 6:0 34 .4..8O3 03 . %00.438.425703/07.030803.0394/4. 48 .43085./. /0 -:8.900. .48. .30348 807.:9.7 8:1:9:74 47039..8O3  4 843 5:08 48 O.80.

 /0.. /. /0 .2E0/0.J../708 03 .4 080 507843..084.-. 6:0 4 8./70846:00. 080.424:3002544:308504.39. /0 900./708048 420..-J.74380703. 0.07 !.03/4. ./23897.0 /0 /080.3905. . .5E 80 .0822../4 2:.8 0 .:07/46:0 080 /J.8/4.3..7.424 /0 4 6:0 4 6:074 807 :3. /4 .7... 089:/..743 .2E4089..O382.72.-.07 3943.8. .. .2:073/0503/0390 :3. 48 5.2072... ..3. 03943./.9. !.8:89..708 4.2.8 5. 6:0 48 5.70 0 2.48 1:0 0 5:394 /0 6:0-7..:07/4 6:0 0 .00..8:.0303:3.07 90. 348 8039.8.03.90307 6:0.O3 /0 025708.. .07431:0:3./27. 2:0794  072.9../708048 3943.4 ./. 2E8 7.24894/48.43348497.3/0 6:0 :-4 5. . 20347 80 ./708048 2700002546:00 /0743 .07.8../4 ..2.7.80:7  574-02. 089.-. ... 6:0 .4 2.89.-J.1:054705747. 94/4 20 .E90. 7 /0 . . .6:J.  :894 080 /J.2:076:0 089:/. ./2742:.2.43/:4 .8.  2 20 :89.-J.408. 20 .E34903E86:0 .43:32:. . 4.0 0.4.. 80 -.. 2:. 5:084206:0/F./.5476:0032.9. .. 0 .    89:.42/. 80/J. :3 2420394 /090723.8 0 .4 6:0/.07 0 5747.08 708:9...J 5476:0 .2:07-70 :3./. .8 .4...03/4 /0 .8O3 !.234 /0.

424 9. 0 085484 /0 ./4 /0 0./08:5747..72O :3 /08. 80N47.2.5E .. /0. 0/080..2E :3 4  048 /48 0 5./4 ..43.2.. 6:070 2:.9.2./0900.0.2E .2.2E 03943..70. .0 /085:F8 2 .4547084  08 6:0 843 .5E 5:08 80 5:84 2: 97890 547 94/4 5074 0 70.O 0 5.3.4 6:0 .3/4 089.5E 80 08 507/O 4 80.3/4 :0. 03 08./ 5.784-708:1:9:74 0!08.8.8/48  7.73482:.8. 0.79/48 .7J.43.03 40820024.8:5..43 8:8 .-...70.248 5074 572074 07.3 .08 4 /0 '0. 70.07 .O ..-0.N48 4 2E8 /0 970. 2./ 8J 6:0 089.-..O 6:0 4 6:0 . 1:9-489.2 0894 08 4 6:0 :890/08 90303 6:0 . 1:07.5.-J... 6:0 .:.07 6:0 34 80 6:F  80 .5476:0.-.9.2:.247.4 /0 . 14708 :3....7 5:0820:89.48.:/.2E 572074 08 8: .4897. :3.7..0507843.084N..7 .5.70.6:00/.. 0850.5.7436:001:07. :89...43. 048 .2-F3348.43:3483N48547.8.0 4970. 0 5.43 ./0..0. :34 9030 8: 1./..4 5476:0 20 :89. 089.03 94/4 4 6:0 .08 547 084 20 :89.3 9.2:2.5948.:0.43 08..4 6:0 94/4 084 084 08 4 6:0 20 024. 2.. 4974 80N47 6:0 089E 03.3 8 20.43172.2:. . 2:.47./0.-03/46:048/4880:89.89.0.434. 2:. 80 /08.74380703. 5074 03 0850.424080803N4.8O3570107/4 .5.3 .7.43 0 4974 2:. 506:0N9. 6:0 34 . 0 . 2 2.424 9.3 5.08:35747. -03 3943./4 070.4 .N48 90303 :306:54 /0 19-4 .8: 57080390. 84 348/2482:.2E 94/40850..2-4407.8.:.42/./0 /4. 8: 2.3 089..03. 6:0 2 4 1:07.7 .80/0391.4  0 3N4 08 .43 0.0 6:0 .43 0 497480N47 8.0 ..2E 34 . 2 20 :-07./. 2. 0/.4 :.2485720746:094/4.57207428.39./.-. 2.-.8.O5.43974 477-0 085:F808487. 03 . 0.79.89.8./ 4 80.

431.889:.J 089E3 48 O.0.780 8:8503//.O3.43..8O3 . .8705708039.. .:8O3/046:0 5:/4 807 .089E.O3 /0 8:8 831.43 .97 0 508 .43 ./0391.7 4 5:0/0 97./:4 ./. 08 4974 5747. 547 ./0900.39.843. 089E574/:.8 7039075709.8 497.7./08039708  !.. 2..2../:.34./4  ... 0 508 . 30890. . .743 /06:0089.438:5745. /0 2:. .-0.077010.0308 .8 8038. 1..O36:09030F890..8 /0 ./.-0.48 6:0 .2..70. 8251..0308 0 :89.4250.90306:0.438:2408. 6:0 80 5430 03 :04 03 :3 :04 6:0 5:0/0 ..3901:. ./.84. 0 089:/4 843 48 0.3 0 2:3/4 . /0 :3 90254:90747 085:08 ../.431:7. . 4. 5..O31:3/..4317439.8 70.4308 4 6:0/.36:. 0. 80 1:3/0 .43..948 /0 .8 547 0 5747. .03 70.4308/057080390 0 5.70.8947. .82E0308/01:9:74. 5476:0 .507843. 48 .4308 5745.:./0391.48 O.3.9./:.8O3 /0.0 .3/4/0..70.547. 70507.7 03 0 3/.7  ../. 570107/4 .8O308949.   45479:3/. 4 03 ./ 3/. 7.O3 /0 .2.3/.:97 4 03 ..4308 6:0 5:0/./.-.4308 574/:.4308 /0 5./.. 70.4305747..2039. /06:090723..3 .2.07.8./.8497.O36:0089.47 .4310707.-0.//0.4..79074/0..803:3389.. /0 900..

5.70.894 $9057089. :34 0 390708. 9.8 4.86:09030303.-0.80:-.3.48. :349.:3.2E 48574-02.424 4.424 -:034 080 5747.790 .2.  4 6:0 . 5476:08030.48 ..5.2. 03 8: .948 34.2.6:0.70.8.203 .03 5074 /0 .2E903008948.. 5:08 94/446:0.03.07./:948 9.8 6:0 .2-F30.02: ...03.404 $0.307.078/. 5.7.3 :3-746:03490303..86:080.0.2-F3 6:097.. 2.0  0339.9..43.70.:34.4397. 2.80..8. 70/0/47 /0 48 O. 089E 03 0 2824 8039/4 .03 /003.5E 34 4 /0O 7 ./708 0 48 20 5.86:070.9-/.2E803:347/0384.. 1. /0 48 O..0890 /0 .0846:0:34..35.43.48.20390:348.424 .424-:034080954/01. 5. .0 .7046:0084/0 .7034974:.5476:F0:89../4 0390708.9705..8947.2-F30:89.0308  249.0394/4848/J.05747.03 6:094/48808039.8 06:0089E03./../.3..0.2. . !. /0 6:0 0 5.7./ /0 7010.03 0890 5747..2. 80 7010..9.1472.6:0904 .3O.076:00805.3 5476:0 .48.1.O3 :.7 03497. 05.7 8: .6:0..   .04 !.4 5:08 /1070/0 80397 /07.4207:3948 205.5476:04205434. 7:2-. 007  8 4 6:0 ..  0..485..2.094/4848/J. .774 2:/0.43/.78:803978:5038./ 0 6:0 507/O 0 0.:3. 0508.8 . :34 0 390708.5E .0308 /0 48 .8.1.431./708048  0 .3/4 . :34 0 390708. 94.2.

O3 .2-F308 574-..03.0 8:507 ..4390.254 /0 .203948/0803./03.7:. 03 0 0..5E /.2039. /0391. /8. 9.8 .8 .4389..43482038.307./708048 946:03.:E394 8..4.6:003./48.../4 0307. 007.08 50749.9.071.03 6:0 5701070 4 6:0 80 97..-0 6:0 70570803903 89:../. 282.97 170390 ./././...5E .7.8./  48/-:48.43903/48 0 2E0308 6:0 48 20/48 2..9.2..-.O .8... 5. 6:0 089F3 .4397.3 .0././ . ./48 .:2:.948. . /0 0..085:080/0.4308 .38290 547 .. 453O3  ..9073.08 . 0390 6:0 9030 0 5./.03.774 8:507 0850.5E089F3 .2.2.84831..0/04849748 8548-06:02:../48 0:247..:77003:3. /0 . 050703.37.:3.7.8/0.70..850J. :3 5747.43974.4317439. 050703.3903..203  !476:0 .6:0.38O3 8..774.8.:..-08  .2-F3 /0 8: 57010703.43086:0 903024884-70./4803 !.7 .:8..424 0.O3 .32.430485.43 2 5.43 8:8 57E.425.-03/4 6:0 ..-O.70.7 ":0.43 4 .:89.390.7903/4 48 /48 6:0 805.:.4348.434.05./4 . 4 /. 8: 70. 507434090343.8/0:247 /0/-:48.438:..32.8/0 48...78.3 . ./0485747. ...3/4 20 5. .7 4 5708039.382903 80 .6:J 6:0 08 9.8 .43.48 97.84705708039.07903.-9:.46:0/08.O3 7-0 08 :3 4. /03:0./486:080.O3../. 089E030.0 6:0 5070.0 547 4 .

.8    89:.3  8 :3. 08 :3 -70.00-7. ././4/0:30...:./ :3.80.O3 ..46:0348/083:/.48 8 6:0 48 349..:.4 .74 34 94/4 390394 4 8:5:0894 /0 :247 . 0574394 .8 .7.2.O3 084349030 3.48 .8 50J.3807E54748/0547908  085J79: /0 :247 08 . 748.04 0:89..348...86:02E820 :89. 05J..8 34 .07485747..04349..08/.8 84348 5747. 78.4 ':0480...547.8 5749.0748 .7094 4.403..3 80 .8/0:2475074486:0 4 .43. -:8..7...:.3 80 -0703 48 570:..80.3... %42 077 .8547734/$.39. 78.802..07.8J. ...070J7/0 8J 28248 0 /85489. 907.8 6:0 2E8 20 :89.3 .03 70J7 . 843 349.9:7.07 70J7 83 02-.-O.3907..48../ 84.3 843 .43899:035074/0486:034348507.79:/:2.8 50J.6:J.3 .0308 843 7./048 .8O3 5.43086:0348.0 701:4 /0 -079.2.07  %00380N.3.  48 O.85747. 035.348.3.4O.850J.:. 5...2..3 .70.4 5.0748 ./.7030:07843. 6:0 0207. 74-.7. 30./0205:0/4.0 70J7  ./.248 .7 08948 5.8 2. :308943848903-06:0706:0708:7703.220:89..7 0708:9.390 9. :34 !47 00254 .850J. 5:0/0 807 ./070. . 94/..043. 4.89:./.5.08/0. 4.O3  084085:7.8 6:0 2E8 5701074 3 .3/08 054894708 /0 .6:07:.7.8/0.3.220:89.9.-7.O3/0..:... 78.8 /0 :247 . 47.7 . 97.1.834.

307...4.3908 /0 90034.25708O3  .-7.8.0.03. ..47 .O3 20 25.8. 5.3/4 4 6:0 80/:.9.-:84 0 .4.08 0890 0894 80 .78.43..03..  %0303 . 03.74 !074 2:.948 0850.:770 5:08 6:0 8:. 8038.348030.-.7403 048. .32:.8 03 6:0 20903 2:.508. ..0748J2 $0701070050.47-00.03 .4397./0.4 803 4 6:0 3/.248 :3085.3 8 843 -:03.8  .0890954/05747./08 .0507/07.43.....3.0.-O.7.890034.34089F-73.507405708.:.:..7/0 8:.O3 39038.43903/4 50740894507/0 .39/..8/0..48O.7J9... 807 ./094/48 34 08 548-0 03.:...:. 900.079003.72.:3.-703/4.442-.31089..08 20 :89..2. 80.8 57010703 54..059..370 .8 .8 48 O.948 48:89.8J. 843/48 5.7 /0 6:0 .O3/E1. .8 5.8 50J.:. 0 /08-47/0 /0 .3...8 /0 . 2.07.03.7J9.3..O3 ..3 0848010.6:072420394 &37:54/0.0308 .7 48 /03908 /0 2.3903.:..8 /8939.8. 09702.:089.7..8 4170.99:/.4.0 38:84 8:5071./06:03490303.39. /0 :3 0.:36:02:./02E8 1:07908.0 08 ..8 &34.8 .O3:89.43.  .3/4 .8 .0...0890954/050J.2.8 ..543.4 3.3.0 -7. 0 9.-4.43./048 O. 089:5/0 .037.3/4.8  508./4 547 0 7:54 574. .0308 $302-.48.8O3 ..48 010.9.850J. 1.0308/43/0..20394 /0 48 4J/48.

.3 .97.97 97.7:2039.8. :3 90254 .04 .04 :3. .2..8 5:0/03 807 4 6:0 0.43..247  .8..080394/.03 80 500.:. 3. . 08 2: -:03.05948 84-70 0 0394734 .8 0./042824 %4/47.0..0.0. . -03 8 1:07..9..7090254 02824 742.434.0.    34./..4 20 :89.97 ..03/0354. 50749.. 6:0 08 84-70 9708 072.3/4 80 90723O.902548 843 084 .90254 48 5.07 /0893.5:. .3.74 0 /0/.48/0. 547 ..432:0.-.-47.890034.:0N.O36:0348 5:0/0 /. 97. 08 .8 . 6:0 2E8 20 :89.6:0.424 5472.4 8.O3 /0 .424:35.8 547 9. 843 802570:.8.3..08  0. 08 .04 .349.8.424 :3 5.0.8.8.4308 03 .-.:0754.8.8843:./..0 48 5.0 /0 802570 80 .394 507/03 .897.47  $3 02-.90254897.8.2.8.. 70/0/47 /0 4 2824 0 .4 .890034.4 5476:0 34 .94/.743:394813/0.. :3 5... 08..2-F3345. 2E8 6:0 .47.07 .90254 5:08 48.07. :3. 50.2.43903/48 803 0. 90034. 0.5:.248 8:8 25.438/07.0797 5074 34 348.90254  0 .-0 .7 0 90254 .

49/../4708 ./47085:0/03903071:0790825.20390  3 .O348O./.0748 /03974 /0 48 9708 5720748 5747..08/..8 /0 900. .08 843 2E8 3973./48  #0.4390303 2.0. /0 48 O.:039.894 03 .....83..7.0308 5074032..  /0 48 O..8 90034.3908 30./. 54-..7. 3900. 8947.0..3.25479.-7J../.O3 506:0N. 507850.0308 5. 1J8.7.40249.2.O3 ../.:089.8 5:0/03 3.0748 48 349.8 20397.0308 80 /0391. /0 4.8 70.49748 34 /0.8 ./7 03 0 3. .4 /0 4 97.:0394 83 .0748 5:0/03 807 .49/./.08.0308 547 48 349.J802:3/4 90303/403....0308 .3.:348 O. 8.486:00892:.0.438:24/090034.9.20394 6:0 F890 ..:089..0308. /0 807 :3./48  /0 048 . : /0 .6:0/03974/0089...3 . 03 24203948 /0 3:0897. /0 :84 /0 8: 90254 /0 .3 /0 807 2E8 6:0 :3 .03 48 349.34  ..3 . . 0 .0748349..0308 03.9.790/048O.354..708:3. 7010703.8/03907F8/05. 6:0 . .4257038-08 ..:348 0850.43 48 O..3.7.O3 .9.3. /0 048 08 0 5747./ /0 .7 .47574547.790 /0 48 O.54731472.8:/08.20390 08 :3.0390 /0 ..907J89. O.6:0089E390708.748249.20390 90303  0 48  O.O3 /05479.030804947.0748 !.700.8O3 6:0 .9:.4 83 30. 80.078.2.  48349. 282.8/48903/03.43.80394 .:77003 05.74 2E8 /08/0 .7:203948 089..38.8 547 5.0308 03.0 ..8O3 570107/4 4 6:0 06:.4708 2...6:084.9:7.86:00894870./.20390 843 2E8 .44.03 4 6:0 06:.0308 6:0 .8 4 .4250.7  43 2E8 4 20348 .9. /0 900. 48 349.774408579:.54-.8.574.8903/0..0 .438/07.5.3 . /0 O.071..748 5. 25479...0748 843 25479. .7.0/0F5./0480850.0748 547 . 0850.4308 50745.438...8 .30.4308 6:0 80 .78084-7046:04.:36:0 .3425/0303907F854748349..7 8.7.3 .8 34 /0.8 90034.0748 ..0..

8349..48038-O.0 6:0 .-07 4 6:0 089E 4. 8.39.. ..:770030 ./048 6:0/0...248..0/03/4.08 :34 ..20390 03943.2508348 . 89:..13.J8 0:89.7305745.403.43 9.7 .10.-J.0.3/4./408.4974804.O3/0.89:./4 /70.3./.-../10703.403.7 .J.:34494..4..4346:0.O3 /0 .07 349. . &34.424 :34 5038..94.42440/:6:03 5470025405. 94/48 48 :308 ..403.3/4..403./48 6:0 .434.8 . 48. 90723F4.839073.0308 805704.48  !47 0025446:0089E 5.6:0..8..404 03 6:0 089:/./013/0802.547 .42:94.0892. 4 3/70.8349../734 2J4802570.7 /0 6:0 802570 80 7010703 ..547./5476:0.....9.0J./06:034202.8 547 002544 6:0089E 5.9.07349.. 6:0 0. .70.394 2:0794 6:0.2039046:0 089E 8:.43.903./48 547 089.9..3/40305.8844 30    .403..8  8.434884/.:077.48... 6:0 94/48 9030248 /070...84208039.E030 5.-.8. :3480390./.6:00.089:...084 .:344.8./046:05038.0 6:094/48 8.47708543/O .3.:3400. 508.2:..2J 5074..:7703/4 03 0 5.F3/4.8 5476:0 0 390708.48.2J.:5.9.349748O.-.8349.8.8 34 843 .:.J8 5476:0 . 003. 547084 200.703.J8 407. 2047349..43F ..03.802570...07 48/0547908 .248 F70.

O3 547 .-.8 8:.790 .  $90 8:2J8 03 .   ./4 .0 /:.07.. .8 507843.08036:070:.:. 5704.7  /:. 907.038330.0 03 .39.394.43 .0/07J.390 /. 34 31472.720390089.7/490306:0.8 349./ 574/:.7.907.70.08/..074 5:08 /02:0897.:5. 807 03.9.425097034820/4884..05../ /0 8038-.43897:0 . .03 349... 5074 5../08 6:0 08903 5..17439..700 6:0 6:0308 ..8:2. 2E8 1E.507..2. 802570 .390 .4 5.0748 089E3 574.-.O36:080903070850.43.7.20394884-700. .94. /8. . /06:080..O3 ..43909484.434./6:094./.248 .43 48 349.:5.6:07 5747.8O3/0 .O3 5074 8 /02:0897..08 349..:36:049748808038-.8 1.3/4 /08.424 0.03. 03 :3..25.05948. 89:. /0 900.907.43 :3.3/448.7 ./48 . /1J. 548.2824 8039/4  894 34 831.7/4 83 02-.439094 803 4 6:0 /.08 8.780 9030 6:0 . 5.0748 '07 :3 349.07 . 8 .248 6:0 8:.7J9.20390 .74 .9:7..:77.8O3 706:070 802570 /0 :3..08/.//027.O3 6:0 . 70. 70..08..0/0 94/4 4 6:0 . 30.7E 39075709. 843.05.9.3 .2E8 5038.8 .99:/ .7/4 3 ./.8/00../. 310734/0.70..807.434./ /0 807 70.10.780  .9:7..43 .O3 .9:7.43899:07. 6:0 80 .9:7.8 349.8 $908:2J803..8 5476:008948.8  8 548-0 6:0 0894 4.70.8 .7E8 .5.20390 .7....0748 .7349./48 84.774./.0 6:0 80 .42574209/.8 6:0 80 90723.48. :3. 6:0 03943.88O4. 6:0 0 /0804 /0 31472. 8038-...3/4 0 .7.O3/0/:.

/.03.O3 6:0 34 08 4-.2:3349..43/. 2548-/.  ..30 .43..8/048702480.0748 /0-03 31472...947..574-02E9.07349.7/0.43 . : 497.48 5489.7 48 .7J..48 4 6:0 08 .8.3:3. 48-748802570... .8 5:08 8: 28O3 9030 6:0 .3:3. /0 574/:.7 84-70 0.203948 6:0 /0 :3. 84..07485476:05.790/048O.097.030870850.03/090723.43.0/. 0 4947.07979003:3. 2. 1:3. .7 0 /083907F8 547 48 349.3 ..//0..10...43.708203486:0 0/0804/0.20390 8: 28O3 .:4 .O3 84. :891. /0 089.6:0.0803907F854731472.48349.0.8349...43.042:54..0743497.305038.403.0.. :3.381472.0.07.2-.0.074890306:0.03.54-..0 834349.79:8..4030850./..0303. .43O2./484:.430884. 507.43.48 2E8 700.4308 /0 .20390 ..7 0890 954 /0 349.:.7.8 89:..7:0 5.8.07 .3:9/. 1472.  97..2-48 6:0 2047.9E.88O408:3.7.6:0/./ /0 97.7.8. .O3 5074 0894 34 831. .7 .8 5. 7.43/..48 ..9.3/4348057089..6:F87...70.0748 3 089.07 94/48 48 .. 89:.074890306:0.O3 .4390.43.303:.4308 /1J.43 /.05.07.3 .3 5. 04974 .8 .0794 2E8 03 :3 5.J8 . 5:0/08.8 -03808.6:0084-.-.7 010.7..-06:02:./...434.9:7.7.7.O3 6:0 80 .4308  .-.0748 /003 /0 5708039.07 .9..307.3 .O3 /0 6:0 48 349.28O3/0 48 349.08/0547.7 :3.94.7J...9:7. 5:08 :3..79.43.5475.-08/0.0700:04.82.388903..086:080 54303/0 570803900348349.483480. :3 3907F8 547 ..7 :3948 .43.7 4 ./4 80 9030 ..0748  05708.3908 90303 6:0 . .424 0 3:08974 /43/0 48 0. 6:0 48 349.:9430.078.0797:30. 31472. 20//.

99:/08/048O.48 5747.O3.8././:948  48 .:. /0 900./08548-08 0/0949.3 0 O.0308 0./ .0748 5476:0 802570 5708039.824:.48349.-. 84-70 0 907.8O3 570107/4  /0 48 O.6:02E8902540/0/.:308. 282...884-7094/./...084  .8 3899:.8.2..03170390.03.48/0.0308 34 708543/0743 .74 /0 82:.038:817:94803.07 900.8O3 /03974/03:0.503/48 5-..48 6:084209030/070.030803.0308 0  ./ 6:0 803903 547 .:089.  O.9..3 4 28244854J9.4..79./..0.. 570:39.97348/.48  0 574394 03 080 08.4308 48 ..3. .0 4 20 :89.2.03 54./.4308 ./48 34708543/0743.9.0308 ...7088903..0308 0  708543/0743 6:0 07.84-70 0 57207 5747.8O3 570107/4 0  :.9.059.2..48.0308 34 708543/0743 .8 /0 ./ . 570:39... .9.6:02E8902540/0/.07 5747. 80:3/.48 /0 48 O../08 O.0748807./0900.8.31472.8/0900. .48 05708/0390 0574.07 349..../.8O3570107/4 0    O..570:39.3.900..8O3 0 O. /0 900.454J9.0308.8O3 347/03/05747/.49/.348O..8 .0308  O./0 7010703.900.2.91.. . 84-70 0 80:3/4 5747.70/:/.2039008.8O3.0308708543/07436:0 07.

 900.8 31.442-.3 . . 94/4 4 70.8O3 ..900.3 8:3.708543/0743 6:0 07. 900.3905074349.8 . .03.4/0. 907.. 1472.:.390..8.8/42:./O. 453O3 /0 :.0..43 48 .08 574-02.403.-.48 /0 . 4.47. .203948.0308 5476:0 97./4 ..07  .07.43903/48/0485747.203948 03943.431.3908 03 ..7J9.43903/4 /0 .08800 6:07070./25479.10./. 547 00254 :3..790/0/054790 .3. 900. 6:0 97..948 . 6:0 2E8 0 :89. 6:0 5708039.3...79.43 0 19-4 . /0.47.72.0308  708543/07436:007.8O36:0/.8O3 .0 5476:0 .70.403..8O3.43.0308708543/0743 6:007..25079303.394 . 08 .43903/48 ./0.8 /03:3.9.2.438/07.79.. .4389.4 20348 48 .O3 /0 48 ./.48 /0 6:0 .79.3 ./..4240480N.03.38290 894 9. /0 3903848 ../.9.547.70.434.O3 /0 .5:08:354.3700..:.394 .:.3 .9./  O. 57E..9./4. ../.079.. .0 0 .47708543//4 .05.8/0.748 0 .:. 2:.43903/42:2..9..8O3 34 20 :89./ ...2.2. . :3. 900.8 48.900.403.8 4534308/0850. /0 :04 '07/0 08408.2.3829032:.O36:080 848903084-70.48170390.8O3 9030 6:0.8O3  .. 48 5747. 3 2:. .748 84-70.5.7007800.7 03 :3.7 .:.48 $:5.4 7093 .07 .8 /05479.3.5. 900.08084 03 . :3. 48 O.1.8.0308 48.43903/48 /0 ..31:03.9. 6:0 9030 2:.8/05479.085.-9../0.2.4242:.403.803485747./.4 29.. .059-08. 5.424 :3 20/4 2: 31:0390 03 ../ .. 5:0/0 .0.. 39075709.7203905..784.9030:3..2J3487..8 03 5747.403..2./. 6:0 2E890254/0/. 90034.6:39.390203900317039.:.4241:3/.038072:8:8.442-. .84.99:/08 /0 48 O.08.7 ./48 7.0/... 43../48 547 48 0. :./0804/08039780 54/074848/03974/0E2-941..7.4/0.:..03 4 5:0/0 0.

7 .J/04903/..:3.8843./03908O.1479:3.7.48 547 4 0307.8 54.8.08 1:3/.31089.2.9O7.79.0308 5..30 84 2.350J.0308 708543/0743 5489.03.:039.:.8  ..2-F35.N4 ..4 6:0 2E8 170..803.74    $# #$ $03 .34.:089.5747.. 0.0890954/0085.14  $3 02-..79/. .079.0/03 . .007.8 0 /4 .2039.7..748 9.0308 0  /0  3/.7J9. 570:39.3 08 0 .74 03 .. %030 5:08.70.743. O.84534308  890 .O3403:3/08.7088903.79J89./. 547 /090723./48 5747. .4:39.8.8 48 454894708 843 5.900.302.88903..89. .0.20390 03 .48 O.06:0547 470:..8O30397048900.743 6:0 0 08.8 89.303420:89.7. 84-70 8: .4 5. 03./48 0850..79/.30 2E8 -03 2. .2.30 .74 .20390 . 9.:3.2-F3 843 .08 .0.8 03970..6:.08 949.:36:0 20 :89.503.748 454894708 48 5.424 /48 .8 /0. /08.

748.79J89.43.0.5.8/0907747   E8 -03 .8 34 84 .8 50J.7 .0.30.08.2480.O38070/..O3 '.:.J /48 ..30202.8 434./48 .720.:.08348.8-:03. ..7 :.0390 ./48 2:.2.2.4390708..4207 ./0/.490.-47..-47./.0.08-.390 20 03903/0 90306:080750J.8 6:0 570107J..748  2J3420:89.O380543003:04 ./08039..0308 03970  O.790 $O4 0  O.:. .6:4 .F3/4.8 50J..:.43903/48843 2E80.. 0.8%479:.4/074.8 57010703 ..30.306:0/817:9.E.390342:2.7.8 20 .O300..89450J.7.. .  48 O.2485.03974.4348..8 50J...04.30 547 .-.30 4348F5476:F3420:89.08 /43/0.:34.8.8.8 /0 .6:J 3.8:3.:.8/0.8J 204720.3 .3/08 08. %034..5.07/4847.5070.9.30./6:0/02.084/0574/:..0308 70.83. :3.0450J. 484. /E448 :3.31472.3/.248.6:0 /43/0 .20/.390 .8  $4-70..:.424 2: . 7 .947.8 2. 90306:0807/0.790 !.79047.:48.7.0 .4207 .O3 .0308 708543/0743 6:0 03970 .803:4308907. 48 7../.6:J0.03.0328..4308 .:3.4547..43 57E.9.89447.:. /0 48 507843.2-:7:08..8 .3/4.08  .8 /040890 0 574394 8.8 50J. /0 .:.79:48.8 ./8.3.50J.348.4.N48 0 /4 .:4 574. 089.3 089.0.3/08574/:. 4-7.

/.07 2 2.8 20 :89.3497..7.9.4 . 97.94/402:3/480.74  !.3908 :34.7 507843.#4. 2.7.O2408 5:08 03943. :34 2:.089030:346:07. 0376:0.850J. 94/.43.:.42407.720 5476:02:0897. 30.078./.48.425.8 50J.8 .6:042.F8 /0 . /0 243.2-F3 .07 03974 /0 .50740.424 84-708.7. .3 9.08 80 ..7 3 3.:. 0850.424 5.. 2E8 6:0 . 80 5:0/0 1472.:37.:.20390 .304 2.. /0084 8340.42408. 54/07 84890307 902. 0 .247.8507843.30 -. .2.8 5476:0 0 .:.8 50J. /0 .30 6:0 34 80.8..8548.820 .078/.4 904 5476:0 2:0897.:32439O3/0.054780702047:077074 ..8 48.8O3 08:320/4. 0.307J. . 900.7.08 3 ..3.8907.424 :3 :077074 80 03.903. .08/.8 . 5./ 84./.900.8 08.. :3./42E803 /E44 9.0 :89.850J.2-0390803503:2-7.348902548/0. .0.5703/0 /0089.3. .0 :3.981.8J80.4308 /0 8: 4703 0 :89O 2:. 1472./08/0   48 507843.7. /0 010./02E803905477..:. .3/4 /0 0.:/.50J.N0748/0089:/4  .O3 5476:0 20 87.434..90306:0.7.30 20 03.8O3 '04 84-70 94/4 50J.9824 3 3.:9:7. 4974 /J. .-. 34 8.03 5..:.8./ 94/4 0 2:3/4 80 .3 2:.-08 .02E86:0.7.9.308.3042:.72.08 20 :89.4/05743940848 . .07 .:.3 .43899:0 03 :3.3 .07.8.43080397048.4 .:.:7.2-F303/084.

 . ./0.390 /0 80. .2-F350J..8 .72.:/.20390 .8 ..47J... 243...8/01..8 6:0 0307.3/45.7./. 8.8/0.0308 57010703 50J.248 .O3 0307./48 843 03 8: 2.8 /0 .0 .:.-.2485747.O2.8 50J.8 /0 907747 0 .07 50J.7.370 .148/0. .. 807 5740..248.08 6:0 80 4170.:.9. '.38 843 -:03.:3.8 03 6:0 20903 2:./08/0/30745. 89. 0 4.302.03 03 .8 843 ...48 010./0850.248037:54 40/43:3..8 .8 /0 .08.O3 0  .4708.308/0.J.O3   .47J.:. /0 :.9O7.8 .30 6:0 57010703 48 O.:.8 570107/.7908 0248../08/0/3074 843 25479.8 /J.7.0308 03.. 3/0503/03.844  .:.39/. /43/0 97.8./.:089.O3 .8 0307./.:3/.425.07 3845479.0397.:.20390 ..-.8 ..:/.39/.89403970497... 2.9480850..7....2..8 /0 ..3 0848 010..:. /0 .20390 /0 89.2. !.20390482.4207.0 .#4.8 /0010.8/0.8/0/7.08 20 :89.8/0..:.8/0 :247 ./48 &3/48 5.8 2. 50J.420/.4207.9.248 .948 0850./4 $: :894 80 .7.7/.-0  . 25708O3 $02570. 6:0 80 .3/08 .8 50J. 50J. 03 .43 7.20390   /0 48 O.7.8 /0 .O32025. '02489. .30 .03 089:/.2...8 0 ./  7:54 /0 .039:7.. .70..N.. ..948  48 :89.8:8 50J.

0 39.004974. 57010703.203946:0-73/.434..03.30 .30 0..0 30 8  894 /02:0897.30  .:9./08/0. . .1073. 41079. 2.30 6:0 80N.. .8548-/.8 :891.4/43/0804170. 829:/ 03 . 97.4308 /.43 0 6:0 20348 45.. 2.07970/3074030 .O3 .3 48 O.43903/48. 570/0.7748 545:.030870850.:/.0397.. .0790 03 574547.20390 /48 . :3. %54/050J.2-F3 .0308 :36:00890303.:9:7.43O2.790 %54 .0308 34 170. . 31472./  48 O.748 /43/0 80 5742:0./.302.30 803089020/4 2.47 5.3.48 48 170.. /0 48 .43 2:0897.4207.:039..85./.854748O.:/.2.4308 80 9030 /0 . 03 .8897.. /0 .8.:.4308 6:0 /. 6:0 08 9.7.0308 4708543/03 3:3.94/0.0354.0308 /0 48 -./08 0.:03903 4974 954 /0 08.708 54.3 ./ 48 O.148 ..47J.7.43    !47. %07747 420/.0O.3008948570107033.:.25. 54-70.0308 84-70 .O3 /0 954 /0 ..7..8570107/.4.748:.8 30. 7.9O7./0348:8948:. /.8 7..790 /43/0 . 0894 0 6:0 48 O.30 /0 .0 0 .O3 7..:3.8 /0 :3.0308 .. 4 57010703 5476:0 08 :89. 5741:3/. .743 843 ./.2-F3 0 2E8 /1:3//4 0 /0 ./:.7 48 2.4 .O3 20347 547 48 .3 6:0 8 -03 90303 /1.:/. /0 ..8 84-70 .  !074 9.434..

/ 0 5038.47 .43.88:-09.7. /43/0 0 57454 .8 6:0 507290 .8 /0 48 25. 48.. 6:0 70../0.-8:7/4 34 .. /0 . /0 5740.8O3 ../.8 J392..48 /0 .9.8 84-70 0 ./. 574/:..30 80 ./08.5741:3//. 900.:.842-7..O3 8 8. 345:0/0 97.0:3. -:8.7..20394 :.74 48 03.8.424 0397090320394 6:0 .70. 08903/4 547 1:07.50..754748010. 70574/:./.08 !:0/08075476:00. 8.4:. 0.424902.8 .0 2E8 .7.0547.3..7 .43903/48 0897:.03480850..80..07 /.43 .7.8 49748 E3:48 497.8 1-7.:7.43..948 547 .30  .203945.44708 497.86:057454303008. .:0754 0 5038. 0 /0391. /./48  $ 03 .4. :2.8 /..:32:3/4/0 :8O3 /070.30 80 ..780.0308 4170.30 0 6:0 2E8. -86:0/.4308  890 .03/07 .79:.//0   48 0.4308 6:0 .20390./.O3 547 4 .07.94.7 :3.4393:.3 .77:59:7.7 5074.07 5.7 03 048 49748 .. 8.8O3 48 5747.8 . /0 ..8 570107/48 843 48 6:0 94. 089F9.8570107/.O36:034.48 /0 ..0 /0 0....30 6:0 03 8:8 .7J.0.:3. 48 085.30/02. 050703.7 .2.O301J207.438:20348O.8038./.8 390780.8 /0 900.078. 8038-/...30 .07 .48 2E8 705099.8 507850.07.7..574.8 70.2.424 050703..8034824/48/039075709.842-7.48.9. 08 5././08 6:0038...8 50J. 03 0 .. .8843.7..3. .8:274  .9.70 2:3/445.790 /0 F  0397090320394-:8./ 3. /0 2E0308 8:089.08 08 20348 1E. 00203948 2E8 .970.97. 0390 /08/0 497.9:7.8 090384308 497.03/0390.0.42-3...8./4708 6:0/0.3 ..5747.. 507843. 8.842-7..425048 03943.

0308.08. 1..507843.07/0497424/4 430.6:04.0390..8 /0 . .43 4974 954 /0 .4:. 48 -./.740348O. 8:1.0.2-F380/.:9:7.8 /0 .30 5074 0890 ..J/04903/./48 ..748 ./..7. 48 O. 25479.30 6:0 .03.43.9:7.. /3E2.43807.O3 ./48 .0308 /0 ..4207.748:.:.F8 /0 0./.8/050J..7.:9..03.8 705708039. 5:08.0.O30300376:0.7.008.9:7..08.8 :3.3./.084 .0 547 907794748 384850..2039430.7748 8 -03 547 /1.:9:7.08 .-47/.  . 8.:/.425.907J89.. 57E.078/.:9:7. 5.42454903.8 5074 34 .0...4:39../02E83408. 50 48 O7.0/07 .394  %&#%#%&#&&% %  %030 2:.O3/08:831..8J..80.79J89.248 4 6:0 84248 4 348 8./ 8O4 6:0308 .20394 8:8 4507..7./08 :.4207.47.. F890 5074 48 /02E8 O.30  .434..7.:..8 ..8 80N.434. 57454307800890954 /0 .O39./.75038. 0 5038..08 /0 .794 08 :3 2:3/4 /10703905. .348  9094 08. 2.:../08/0.:E08 843 .O3 . 0 .7..20394/048 2.3/4 48O.1J. 08 :3 .3.8 /0 .03974 /0 0/0J3 5:0/03 .9.4393:. 0890 954 /0 .8 . 907747 ....47 .07848 /0 90254 0 085..7E3703/48303.:/248 5.. 0. .9089.4 80:7E 0.30 .5476:034809030.7..4 0890 .:3 34 0..-07 ..203948 /. 348070. 39039.438:24 .8089E3.7.O3/0-74.8 4 ..3...8 .9..79:7.831./.8.39. ..3 547 48 08.  . ..394/4848 8039/48 .79475.30 1:0790 089F9.0308 5.:3.79...0308 /0.4308  ./ 54/7E3 90307 :3 2.0308 .0308 170390. 97..7..:/./08 4 48 . 34 9030 5:394 /0 .O3 :247 547347.9.03 24.

 03 14841J.348097.07/. /.  954 /0 90948 6:0 80 003 80 . 8.2084808 907.7E3 /0 807 0J/48 5476:0 34 80 .5:0834844/090307.3 003/4 /0 9..4 825020390084 .9:7./.794708 8. 8:345038.0./0807 :2.70.8  4 9034 :3 -74 /0 -7.9:7.2-F3 /0 8./8543-/.307.007 0954/00.4397.3  !.F794 33:3..6:0/08.48940.4:.../.J08 /43/0089E.43 0 574..34 0.7:3.4250. 4 .2-F3 90723.94.. 030803..94803.47708543/03 .3 .084 3/. 94/408905.9:7.2.48.8 :34808../:./4 84-70 .4:39.3 8: 085J79: 5.42502039..70 8039/4 . 34 8O4 .3 2:3/48 /.7..43.7J9.08././4 17:897.3 0 94/4 547 0 94/4 9.43.7..381472.0308..4 6:034849748.7/470850..8 . 03 54J9.248.O3 /048O. .. 9. 80 03970. 8 ..3/4 03 .73.390.9:7./6:0903035.07848 6:0 80 ./.774.0.O3 04.9:7.4 080954/0.:94708344170.J6:0.5.0803.-/:7J.8038.25..:8. 6:0 2:.438/07024808948/48.7.71.80.5.7.43 8. 089./07.3 50743494.8038-0 7010..9:7. /0 . .08 .03333.71.079..  O0308 34 57454303.0 .007 ./.3/4 .6:039030 $097.034390734/02:3/4 :34 90723.0 $:348039073. 20//.9.7../:. 2... 0.48 90948 /0.86:0.2..J3.074 834 9. 5.03 80/0391./ .7 03 0890 8039/4 0.. 6:0 0 /0804 .394 03 5408J. .4 5476:0 048 8. 6:0 ..3824 ./5.  !47 084 03 .850.. 050703. 94/.-07 6:F 80 00 /0 0..3  !074 3494/.3 80.

0.08 ./05478J08. .7.0 :3.5.7 /0 4 6:0 5038.99:/08 170390 .790/0089. 050703. 0847:48.9:7/20394  84 25.5742.43 49748 03:.08.507843. ./.:07/4 . 0. ...43..05./ 089.9:7.39./0:3 9094  8 .J3./08 4 0307..8:27././. /:/.47708543/0 .7 . 08.-47..7 8:-09...  /:.07. .34  8 3.7 ..1472.74 %4/.08..08 574548 /0 807 :2. 0.7 .7030097024 /0.. :8O3 348 842090  8 30..074 03 0 8.0 0 9094  4 6:0 84248 80 .43 4 6:0 /.0790 03 497.9:7.248 80 .74 .08/..O3 /0 4 6:0 08 F .24884248  ./ 6:0 80 9030 /0 .8O3 /0 .7 /85:08948 ..9:7.8:./84-70. 6:0 8: ....  ..780./.O3/0./.039:7.:8.9:7..5703/03 03 33:3.424 ..:3/.172.8 6:0 .43 :2/.0. 843 3.... ..507.003.7.7/4 9030 :3. 0/...0 47:4 34 80 .432E84203487:748/.//0. 03 4 6:0 5038.036:080./4 0. 3408   :3..07 80397 . ./.20390 08 4 6:0 507290.. 4 6:0 .0897.8. .3/4 8O4 348 70.48909485. /0 48 O.424 ..0248 4 6:0 80 . 45479:3/.570.0.9:7..:.4308 08 /0 94/48  !074 .07. 30..9:7.07/..20394.9:7.. 0892:.4317439.10.3.0308 843 8:8 29508 050703...4 6:0 /0-0 .43 0 954 /0 0. 47.. ./ /0 /0391.:.8038-/.:0.9:7.8 /0503/0/0F89.507290.0248 .

 .03/4 20 .4 08 .79J89. .448 -748 0:89..9./.E .89.9:7.3/4#4.89.42408..940/.8 03 497.3/4 08.:7848/03F849748/48.. O.97.84308 3907.O3 84-70 28.20 4.. 3. /0-/4 .4242.0 !7088 08 :3.078/.8:3480 8:8.9:7.39.08:3403.3/4403974..07.5703/J1:0/057E./0.7 84-70 .5./48.2-.4890948/03907F8 48 03.4397.5476:008008 . 089:/48/0/42../4854708948 /487010703908 !47002540.0. 5.03.. 31472.7 .6:0308.3908 /0 574394 /0 48 89.39.20390 907.9.5074 00 0850../.439.039J1.-.7-0 4 0. .82E8 25479.7 4534308 .9:7. 31472.3.:.438:9.43 70.089:/48036:J2.. 84-70 0 74.5703/J1:008./ 50744 4..:03390708.7J9..O3 84-70487:548.3 .303.48..394.47.2-...7 :3 -74 4 03974 /08570.7707.43 6:0 .40890408948894 8. .7 0397048-748.:397.403903/4/057E.43F :./0.03 2:./0. 8...8 /0 74./0084  050 7.39.9:.078/.390.2-4/0.79J89..8 70.J8 9.3/07 6:05.03:37:54/0 74.6:0200.2-F3 00 90948 ....9..--490.0308 6:0 .4 089:/..4.4 .9..07 . 6:0 .003/4 . 9073. .0072:./ 089408 25.79..7-70 :3408.8 . /0 . 57E. . ' /48 .&3..94.039J1...089E3/090723. 547089.89..:./02E8  70850../48 &3/48 6:0 9030 :3. .:3. 00348O446:090306:0.:.8O3 2: .3 $:839070808547.48 6:0 0 ... :34 28..0 .254 042:.7 039.47704 6:0./ 834 6:0 9. 6:0 .8.0.2-F3 .:33907. 007 .7-00250.:0397.4./02E8 /0 089.248 .:3.4907.

:.7.0 486:0200403..8 34.89.48.6:J34.7.4 ./843547.007084  ..7-02:.0:89../480850.2..50748089E3390708.8908.9:7.5/089. ../....7707.07/E4486:00850729..974-748 03 :3 80208970 1:07.348008.8.89./94/.039034 08 ..-084-7007..0/07 ..:/. 282.:. 0.6:J ./48&3/48 5476:0 .0834348:89.9:7.484-700 902.89.0..07.44404 8430357420/44.54749.4.5/0...:.9:7.86:00389.5 !07403./4 .7.34007.70.8 03 .-.8  .007 2:.-0.2039.907. .34.:34 6:0 20.J.0. !4740307. 54..03/4 90302:..9.4307.248 :. 6:0 048 03943./4 708973/.46:0..4/046:00J890 5. /0 084 4 . 34 5038.8 5074 34.4 -748 8 .8 34 80 /089.:/.50..:3./45.. 6:00894. .0.//008.7:20394 03:3. 082E86:094/4547..4.43907F8547089.07:3038. 34 348 :89.3 .N4    487.20390547007470.394.8 6:0.424089E0.70.O3 4.903......2:.082:908445.43.078/..7.O3 /08:57E.:/03./48&3/48 80 5:-.870. -:8.:3.. 5074./07.44/0-7486:004030. --490.0024884-7007./05708.7:3038.48 903F8 6:0 0.007.50748 089E3 5:08 /02. /0 48 7..46:0. 0 3907F8 547 49748 9548 /0 0.3/4 5:0/03 .7/0:3507843.  .43084 2094.8 548-/.1..:3.8..4 /0:3.03./08 /0 0.

08:3.431070 .48/0.8 0507O/.8.8 .:.08 50/.4242:/0.. /0 907..-07 6:0 . 5E3.49/.08.9:7.9:7. /0 574394 -:8.442-. :3 103O2034 /03974/0 48 O.J8/08/0485409. .. .7908 34 4 04..00794/446:008/05408J. -86:0/..0075408J. ..5408J.3. -. .434. .0390 25479.2-F3 0 0J/4 -748 /0 709.1..477/48345475. 4 6:074 8.79J..3 8039/4 03 0890 5.4054. .9O.424 0.424 ./547.58850743480 /0574394.8 .07 .442-..348 . 0 /423.9. /0 . 480803903. 2:..7-7 .9 92.20394 :325:84507843. /0 .7.03974/03907F8547. 08.4 .99:/ 6:0 34 0 .4 ..9:7.3. . 04 5408J.442:.4250948 00303943./. 5408J. .7.5408J. .547/08../0.4 .03033089E5:089403.7.4 5.748 08 :3 4.6:0 8.0.4 08.5709038O3/0033.8 /0 28. 3 ...435749089. 8903907F85.07 6:0 9.9:7.7908  :..434.7-02:97890 50742:-:034  $0/. 0.  0:89. .:484-748 894 . 8:1.:-7749748 24/48/080397547. 84-7094/4808-70 34 20 :89...43.7.2:.5./.  . ..0308 08 6:0 90303 5070.79:7.942.43 72. 00790948./4 0890 5./5.34 0.4 480..0.78:57E. 5:08.7.9.3 .3  2 20 :89.5478: 57E. 5.4 . 5408J.3..434.790/08::894 8:8038-/.03 . 97. .  0:89.89.5703/0784-70008.0.5408J. 45479:3/..J8  %.79J89. .9:7.9:7. 6:03 0 390708.07 48 5409.9:7. 0.O24 80 .. .0790 84-70 :3.-074 39075709.390 50740:89.274 6:0. 4.7 8 70.

2-F3 20 5434 .:48/0 57038. 2:.9.3F.43.7/0007:3.08 .8 ..748 042:546:94 9034:3/.0.40390948.7948  8 30.../4 800.05946:0 80903084-700-74082:29.7-03/45. 007 84-70.424:3. 70.8:/08249.45..3/4 9034 5070.8 /08.0308 85.0.97.0808007. 5.2-F3 9034 1409.425703/0 2:..348   4 /02E8 6:000 843 .....0348:1.7 .2-F3/0..J1.:4/0 8:5020394 /423.4048 ..48  :.48 /0  6:0 .07 03 507O/.08 20 5434 . 6:0 80 .43.789.4 2E8 /0503/0 /0 954 /0 9094 5074 0 -74 08 ..039084-7094/40348..0380N.7.8 /0 8:8 4534308 5038.O3 84-70/05479088O446:0. .7 ...48O.48 5:-..4308 4 6:0 8 20 :89./0 90948 0.203948 7010.:348 -748 84-70 .74/0:3:077074. 5476:0 34 .. 45479:3/.700.79J.89.79J..89.-.08.008 /0 . 8:8 3. .3 6:08432:-:0348 !0740394/4.7.O3. 048 80 706:070 :3 954 /0 90948 0850.08 ../4803. 007  &34.0.7.O3  8 -03 5:0/0 807 0894 0 -74 08 2:.:.84842:2.7..:E08 843 489548/0909486:080089E308.74 ..3 48 O. 8 48 6:0 .2.48 /0 48 831. .-.0.. 20 5434 . -.. 84-70 /05479084 140948 6:001:0743/.20394803./ /0 .3.9./4708 9..:78485./48 5.J/0708.0.-7.1:0390/0 31472.4257038O3 34 80 5742:0.-.0308 570:39.42:39.7. /8939.3. 00748 9034 48 140948 /0 ..43.48 :3 954 /0 57038. 0074 9.31:3/.

8  %.4 80 03. %034 .8 .48.9:7.089.3497.4308 .:0754 /0 5038.43899:.07 .08.3 5476:0:3434.880507290./48 /893948 /0807 4 6:0 :34 03.8 . 4 04 /0 94/4  %034 :34 /0  47E3 9034 4974 /0 098.0348O.254.-7.8907.3 5.07./5470547.99://0.703/.2-F3 :.:94708 547 . /0 24.85.79J89..48 4 .794708 0850... 03 .050703.7089.7.80348/423..2.0308..:0397. 03 48 -748 08 31472.07 ..07848 90948 547 . 0..8 843..8/20384308/0085J79: /0...8 9034./:948  48003.70807.42074 4503846:0:3.20. /0 08.039J1.:0397..48148O1.:3..8.203948 907.20394 /080397 803907. 4274 48902.7..86:03420:89.O3  &34 80 31472./:/./0.039J1.0 9034./48 03 .032:./43/0...6:0:34/.03:3-74 03:3507O/.48  $O4 03 :348 54.078.:0397.7/..:.0.87.7/408:34/00848O.059-0 /:.7.48 34./0442-.6:0048/.O3!4J9.43.4 030/423.48.434.434.J1.803903/0-03 97. .748 54J9.8 90948 .48 84-7048.030836:0948 547902.0307.48089408507.4:39..085074.7:203948 8:89039.748 4 /0 J30.0   .4242E86:094/45...

/.. . 050703. 57038.0.424 ./0-03089..8  2 70708.4308.  .3:. 4890948 /0376:0.0794 08 5072903 .7.9.0.907708970 03 .8 0/0 7010703.7744/0.307.08 .574. .8039708:89094880.3:0. 90307010703.0308.857E.7 :3 . ..5.3 203N4 /0 . &3.:203948 0  /40074974954/090948 34708543/O  ./. 45479:3/. ./0 9J9:48 /10703908  397049748 /048 2E8 7010703..  ././4547.7. /0 470 8. 403..7-084-70./.. 0  /4007/4..08/0./ 5.3 03970 48 9708 9248 909480J/482J324:34/00890954/0907.:089.9:.  48 90948 /0 43 F3/0 . 9077.43/.0 :3 3N4 097..3974850../ /0.43013/047.. 08. /048O.7..7J. 03 .903/03.O3 08579:.08 1J8.0.0803497..8 089E3 803/4 ..7-7 84-70 .870104308 .5470207././.7 890954/09094880 4170.07.:948:507..8 70104308 570:39.0/03/4 .43/:./082039.J4 08903...8 08970. /0 48  ..247 6:0 ..0308/4007-748 /400770./. . 03.43  . /.870.6:07010703.8/080720470803..5478:89094884-70209.:039. /0 . /0 42-70 .43 9J9:48 .247 .03..:089.032:./0.:039..43/../48 84348 /0 3943 /0 04 8..... ..48O.8 .48486:0 089E3 .:94770./. 547 48 9708 9248 90948 0J/48 0 9094 2E8 .007909486:0 089E30302..O3507843.7.3.8 /0 90948 0J/48 03 949.9:7. 5../0.8..8050703..89.. 03.08 7010703.. :3949.82.1J8..O3 /0 .89.424 .10. 7. $432:..8 . 570:39.20390.07.2.74 09.8  /4 007 ./4  4.3/.7.:8O3..4/0.4242.O3 /0..08 .4348/02E8 03 .8:2/48 .7748 6:0308.O34./41:0 .79F3/480 03943. 47.394/05E.03. 6:0 1:0 5744 5.9.08579:.07/490 08:9.7. 048 8 -03 08 .43.079.808579:.774...:3.434..0/08.

20394  7010703./..70..74.N48/0840/.3:3. /0 .48   .. 03 .9:7.4203/.434.8 /0 . 3907.07:.8 0 8:0 7O3...570:39.4203/.48.-070J/4 3 .0308 06:.254.7.03.7 089E3 48 902.0308 843 0307.   .5.  7010703... 70..430.7.0308  8302-.4048 9..803:.424 0J/48 03 6:394 :.8 54J9.. E76:0 .7010703. 84-70 902.J.O3 /0 4974890948/0907.790 O.9:7. /0 :3.8 /0 548-08 0 8:0 %30 /0 730894 $E-.-70 .:94.43 7010703.7436:0.7..790 /03974/04897089248909486:048O.0..43899:030 39709.7./48.547489708924890948 0J/48  0 8:0 .-70. 0.0308 0  %.7089E348902. 570:39.9:7.907.  O.870.0308/0743.9.9:7.0308 08 .2. 3 80:3/4:. 547 48 902.4890948/0...3 9.4393../0909489F. E76:0 .2:..794 :.8 :04 03.039J1.3  O.8 /0 .43 7010703.0 :04..420348034974954/090948  954 /0 0./ /0.032:54.48 /03974 48 03:207... 6:0 48 90948 6:0 003 48 O..20390 48 6:0 03 0 .:.344J.3 4 003  !47 4 .894 03 48 .85.20390 48 O./48 .J.8 /0 90948 907.439089.. 6:0 70./47 .0 5479244890948/0 14841J.0308 0 .8 6:0 2E8 0J.404 70. 2:0790 ...7.9:7.437010703.7089E348902.94 .8 /0 .8 /0 .'47E30 ..5.0308 0  .9:7.748 0  /0 548-08803. 90.3 2.7.907.394 .3.8 .437010703. 907.85.4 80 ./.43. :34  894 /02:0897.7085:089.86:0.9:7.7 089E3 48 902.48 90948 6:0 843 /0 902.03908 ..3 2: 54.434.:94.  O.574547.437010703.43 7010703.8 ..3.20394 O. 54J9.2-F3 80 .479.O36:0 .

.. 46:006:.0 6:0073.... E76:0 ..3/4 $.:...344J..  7010703.70..3/4 $494 5.:94708 2E8 0J/48 843 470 8.94  7010703.8974 ..434.0308 34 708543/0743..:94708 843 97.8 730894 $E-.0/4 5.807:3.9:7..404 5..9:7.43 7010703.3 . !4J9.907089E0250./48  %02. # 9748 790 %02..907  7010703. :94.3/4.7748  072..O.3/4$.0308   . 03.8 073.8 376:0 .8 072.:947/0:8408.70.:089...7748  7010703.3 . /0 48O../48 547 0 .0.8/00.8  424 80 3/.4..20394 907./.8 48 8090 8:03908 .90.43.0/4 .030803.O33.7.-70 .43/.8 073.43.7.  .20390 70.4  7010703..:947 2E8 0J/4 08 .8 3943 /0 04  7010703.43 7010703.7 3943 /0 04 376:0 .J..8974 ./048O.    2 0 74  .4203/.038070J/48547249.570:39..974 /0 48 .

48O.0./..030807..20390-748.. 06:.8 70.   894 348 8:0706:0.84..0308 0../0.7 04 6:0 010../03/. 37 4 $   .:3.:3.0..439089.0.9474  :894547.03908...  4 6:070 /0.8 1:0743 ..20390 48 O.0.03908 .709J9:4/0 48 9708 9248 90948 0J/48  0  548-08 7010703.0.4397.439089../.03908 .89.....O35489.6:0./02E8 :89.8 .9.9:7.030845. /0804547.3 5:0/0:89.70.  708543/0743 6:0 34 06:.743909480J/48  O...8  06:.9:7.9:/0./4890948/10703908 -E8..47.9:7.7080075074344.7436:0$08:89.743 :34 4 /489J9:4849748343/.9:7..   :348 3/.-.0308. :074380N.

 .434. 0.:9O342.9.9.0308 03 8: 2..O3 6:0 /.94 /0 :3.4389.089E3803/40J/48547 ..8 80N.08/..7090254     424 80 .47.434.:94. 089E .43...4 081:074 /0/..9:7.9:7./:/.3.9:7...7948 $O4. .4854748.390 803.7  . 0. $070.8 .O3  :36:0 48 O. 708543/07 .9:7.36:05475.O3.434. .434.:89.9:7./6:77 ....85. ..79:/6:0800./F2./0.8 ..8.20394.20394 5.O3 507843.843..8 0302..70...5.48249.. 0  5476:0 507290 0 /08.../.7.7 /0 007 ..J.434. 0 5476:05072900../0 5475. 57E.89.8435720746:094/4 547 0 .381472.. 30.43897:7 .8 34 08 94/..6:00845:0/04. 2:0897. 0 .570.70.. 6:0 ..8 7085:089.8O3 ./08.:.7. . 0894 03 8J 2824 80 0 .03 08 5.03 :89. /0 7085:089.8 5476:0. 574/:.20394 54/072039.47.43899:0 0  /0 949.0808:89.3 .-.-.0.05:08 6:048-748489094808.4397-:7. 831.304/0/42./4 1:079020390. /0 .0.. /../ /0804 507843.87085:089.70.5. 0. /0.20394   /0 . 9F.3.7744 /0 ./. 1472.20394 6:0 5:0/03 .797/0489094808.07 0 5476:0805:0/03./08:2. .. /0 :3.8./6:77/08970.390 6:0 25.43897:0  .7. 5:08 34 08 :3.7. 547 ...20394/0.9.1J8.7../.. 97.47J.209..7744 /05038.6:0489094884-70 .0594 6:0 80 9030 /0 .8 ..794890303 :3 54/07 6:0 97.8 6:0 1:0743  :3..

 03 .O3 3/. 0547. 48 O./48 34 08 :89.43 .030803../.9:7.8 0   2E847.0/0O.08 0 /0/. 47.24/.43..8 /0 . 08 .0308. 705708039. 8:7/.:9./08 184O.8 .. ..79J.O3 ..89.  4 ./4 .:./070820308/0.8 03 48 28248 902. /.3..43.84-7.4034708543/07430 8943/. 9708 47.-.254 2:.:0./ 085J79: 97.4308/0.02E808:9. 007 .0308 708543/0743 0 :3.:089..8 /1. 80./.4 20348 0890 .8   /0 48 O.030834:89./47 48 90948 6:0 80 70..248 0547.3.-0. 907.0308 03.43..9..O3 03 0890 .:4870.8 24089.89..4203/../ /00. 84-70 0 90254 /0/. :891.08  2E8032074/0O./ /85.404 .424 779.80 0 . 07.6:088:2. O.O36:0/.:089./..30 /048O. .6:0308 34 08:89.8802.:8./48.8 70..209./.9:7../48 0.42:3./..970847.7J. .9:7.079./ .03086:0003.80   0 ./4/090948...25. 08./.9:7.77.7..80 /0.:089.249.1J8.89744J. 3.4308 .. 089./.3 0 6:0 34 0 :89.3:0.03 /048 O.43 507843./:../.74 6:0.43. .9. 0  /0 48 O.3/0007  . 0.0.039. 003.0.7.48-E8.20390. 2E8 0J/./48.8 .034820/48/0.03907.9:7. 547 . 08...35470..9:7. 547 . /8548.80  54.8 390708..5470/0850:05:-.O3547. 007 2E8 0 6:0 .9..47. .08 :3. 0. 570:39.8 7085..0308 03. /44708/0..  47. 089E 03 8: 0307.9.. .8907. ..308547/48249..O3  :36:0 .47../.8 41079. 09./..03086:034708543/0743  039700894880 8:5430 089.8 802.8/0207.43/..

2039054.94 /02:0897.47.9:7.708543/0743 007 54.7J.307. 0.0308.47.0308/048O.08 $390254/013/4 # !4.47.5.030803.:3 949. 2.8 .7. 6:0 . 57E.4/06:048O.3.802..6:054700.8/00.:36:008:89046:070. /0  /0 48 O.9:7.8 .8 . 08 :3. /0 47.49025403:3. 007 0890 /.3.3.408:89.0.8     2 0 74  . 802.8 47. 6:0 .3.0390708..9.8 03 949.80.2039054.:089.47.43899:03 48 8090 /J. 4 6:0 80 30.8843   /0139.07036:008:89.  2074/047./48 %70847.4 2E847..8 /0 . .9:7.802.8 .490254 348 /.  0 9.

.F3.430803..3.5074 /0..3 7. .89:.0/07.802./ $-030/0J3   08 :3.748 .434808./03F890.8 08.0 /.9:7.. 0 ....0 03907F85470.7.57003/07. .8 .8 08 54.07.1.7989. :3.O3 /0 539:7..43.70547.089E7.438:24 .8 0 /0804 547 70..8 5.:3.31089.03.:039./0.08 .4 4 3.0.8O3/:7.70.434..46:048O.8/090.03.28./080.8348/4 ./ 6:0 4170./.2E8/07./.0308 6:0 90303 /0:3.0036:080 03.8 45. .434.0308 54..07..4 8O4 08 1.:9:7.32E890254..390:3.9-0 03. 0.:/.748/0.9:7. /08. . /0 .0789..3 . 0548.889/4 .9.O35072.8 8O4 ..07848 08.4308 .79J89..:-720394 0. 57E.:497.0.3O89../0.  & #%$%$ '$ $ '$ !# ''#  $03907F8547../. :89.O37.79085E89.7 03 497.N48 36:094547-:8.4/.0308/0/.20394 /0.8 80 054303 ..43O2.0308 :3.:/.. 80 .8/04974954089E5047 48O. /0 .974 $4-70089.790 8:8 2....:/.03974 /0.1472..4397. 03 0890 8039/4 84-.8 4 O..:0397.8.890506:0N4/..790  !4700254:.07900.30390.74 03 O.0.748 /43/0 089.4-7..9:7.

03/0. ..48.6:J 03 .974 /0 574394 5476:0 843 9.0 5.774 ..376:0 4 /.8 /0 .8897 . /0 :8 .8::.80257042824  0. 0548. .4 .0.3 08 2: ..59.:9:7.790 54749.8 34 08 . ..074 0 2.:9:7. 2 20 :89./454794/.7 6:0/. /0 ..7 03 .:0894308/0.790 /0 :3 507O/.0 5489.03390708.8. 0548. 0548.:9:7.. .436:037 20/.-.8.790 03 .72084.:/.. :.480:F8 27F8 50740894 6:F 5074..5908 805E8 6:008 4 6:0 089E8 . :3.08  &3..42:39.8 /0 90.. . 6:0 . .4 . ./08 /0 8./403 .4308 /0 539:7.0390 6:0 /.07 4-7.4 ..424 2: .2-4 547 ./02E8 /0 6:0 089:/.:.574.889J 1:0 .07. 5074 9030 54.7 .4 54/07 .7/0 3490342:..7 /0 8: -.03/4 94/.078/.48.207.3/0708:34.4924 . . 45479:3/. . 4 08.4249708.974 4842-708!E89.07 .7 27.0.3/4 1: .O3030.8 282.4 /0 ..42039...8 4-7.  0..86:0.8 .48. /0.4 /090.O3 /0 539:7.8 45479:3/.974/0$0/.97 ./ . 0.N48348/4 .248  0 :89O 2:.425. 3. 4-7.:3./7.4 .7/0708/03.4.74 48 .8897 .4. /090.03/4 5476:0 :34 0. 84-70 .8 08.8.03974. .2.845.4.2E8./ 6:0 9:.394.43086:0903003.8 34 .

42:39. 048 54. 0390 84-70 .88903 48 O.8. ..8 20 :89.4  -.4308  $:. .88903./ .790 4 /090./08 80 . 94/.845.774884354.O3/0.974 /0 .0848.4308 7:548/090./.403.394 ..7./4 .7908 5E89. 4 08.4 20347 .J..0 .:/.20394/0   4-7.4308 2E8 :8:.30 :8:. 539:7.974 . 705708039..4 4.8 45.748 /0 90.974 4 6:0 4.. 548-/.0/07.43899:/4 03 .434.O390.845479:3/.86:080..7.43 .8 ../08 03970 9.4308 /0 539:7..3.. 0892:.4 80 5742:0./090.8 .4.0308 .:0894308 /0 .790 /0 90254 843 54.4308 .20390 ..0 /08/0 .8 :../ 5.8 .8 .47547.97.43.3 2:..43085.89.8 0548.7090.02:.47 5.85.:/.:36:00890 92480 ...7.084 .42:3/.0.03 0348-.4308 ..20390.7748 54./ 6:008...4 844 94/.774080:. .03080570803 8:507.9.03 5.8 0850.03974/0.:770 .4 ..20390 ..30.0308 /0 48 -. 48 08.7.05.70.8 0548.. 089.7.7908 5E89. $05708039.03974/0.8 .10.8 47.03.0/0 .9485..425.7.48 6:0 03 F 08903 5. 5.0 0 .8.8 .35:08/4845.8/0.48 48 085.9746:0805742:0..7.434.8 ./ 48 O.7.N.7 . 6:0 48 O. 08 2:.4 ../ /0 .0397. ../02E85476:0.0308/0.42320390/43/048O./088432E8708973/.43 0 . 0 90.974/0.434. 2.03. /0 5-.:9:7../. 8:8 548-/.974. 8038-/..0308 5072.303..7.841079.07 .6:048O.0308  !4.30 /0 .48948843.

07948 /074.. 08.43172E3/480 4 6:0 .084 .0308 0 70.83.390 /0 48 O.0308 0 /003.794:./.3.745479:3/.:. /...74 40. 547 5.08.0308 708543/0743 6:0 34 .20394 /817:90 /0 ./08  3 .:089.9745.7089E.428.88903 08 .:089....0890954/0085.47/0248 6:0.7.07948 5408J.039085.0308 0  3 6:394 :.0307.:0394 /./4834708543/O 0 O.7..48 .O2.43..170.7J.8 545:.7. .43./48 3.7 . 0548.432. .8 570107/. 0 547924.0394 .:9:7. .0308 03.0308 6:054. 08.0308 0 6:0 8435474 70:. 3907. 570:39./ 903..:089. 0  .708 /0 . 539:7.748   7089. O.-J.:9:7.8 /0 .0308 5.7089E090. 3970 48 0.85.8 057084308 .74 4 0.43.3.:.0394 32074 :34 6:0 2E8 .889J.845.974 .8 843 .9. .07:.088:2.3.248 84-70 0 .790 /0 048 843 54. 03.3 .:78488:1.408.2486:0 O.:089.434.3 .8.0394 .248 8:07/4 30 %0.889J.:039.9:7.. 3.7.  O.39074720390 /0.07948 O.:/.0308 5.7089E3 48./48 708543/O 6:0 .J/04.039.47170.:9:7.8.4308/0539:7.3 .6:0.7..8 /0 0890 954  /02E8 /0 5.. 33308.74 4 0..084 5:0/.4.:039.5408J.30  O.O3 08:03.408390708.  O.8/0907747 380:3/4:.79J89.484 34.:03.0308 0 /003.03.0308   .790/048O.43.:9:7.80548..974 O.30 /0O.03.4397.3 .7 089E .03948 4 085.079484. 70.8 50J.49748 8948/48547.8...907.248 84-70 0 08..O3/0 539:7.43.430870.03...J..:9:7.43.

  ,.03/4 , 0.9:7, 4-, /0 48 .3.4 08.03,748 0;03948 7080N,/4854748O;03082E8170.:039,/48 ,8:2,7,87010703.,8 /0572074 80:3/4 907.074 .:,7946:39408.03,740347/03/0 5747/,/ 6:0 03 949, 8:2,3 7085:089,8 548-08 6:0 3/.,3 ,88903., 03.4397,2486:0089E30308:039047/030357207 :,7 089E0.30 ;0.08 7010703.,/4 0 /0 ,8;0.08 3 80:3/4 :,7 48 .43.07948 4 ;J/04 .43.07948  ;0.08 7080N,/48 0 /0,8;0.08 3907.07:,7090,974 ;0.08 7080N,/4 0 /0,8;0.08 3.:,794:,7,/,3, ;0.08 7080N,/, 0  /0 ,8 ;0.08 03 6:394 :,7 , 5408J, 0 .:0394  ;0.08 7080N,/48 0  /0 ,8 ;0.08  424 80 ;0 0 .30 48 .43.07948 .43899:03 2E8 /0  /0 949, /0 7080N,8 /03974/048 08.03,748 40;03948 .:9:7,08 , 48 6:0 2E8 ,88903 48O;0308 ,-0,349,76:084-70008.03,7432074:34/0,743 /0 708543/07  O;0308 84-70 0 32074 /48 34 708543/0743 O;0308 84-70 0 32074 9708 O;0308 84-70 0 32074 .:,974 O;0308 84-70032074.3.4 O;030834708543/0743/074334,8897,33:34  

!7207085,.440;0394.:9:7,2E8170.:039,/4 
4708543/03 3:34 85,.440;0394 9748 !39:7, 08.:9:7, ,3, !408J, 907,9:7, %0,974 43.07948 30   

!47.0 39,0 

     

85,.480;03948.:9:7,08,486:0,889032E8
9748 !39:7, 08.:9:7, 85,.440;0394 !408J, 907,9:7, ,3, %0,974 43.07948 30  

2 0 74/0701070 3.,8 

  $ $! $ !# !$% $ !# & $ &% $ 39709,39448O;0308,88903 20348 .43 20347170.:03.,,48 0;03948 ,.,/F2.48 .424 8023,748 14748 .4310703.,8 .4370848 9,070840548.4308,.,/F2.,8 890954/00;03948 54.4,2,3,,903.O3/048O;0308 $O4,6:048,79.:,/48 , 47,3,.4308 .42:39,7,8 4 :;0308 , 574.0848 /0 .:/,/ 4 089:/,3908/0:3;078/,/90303:3,2,47,5079:7,,0890954/0 085,.48 90303 2E8 45.4308 /0 5,79.5,7 547 ,8 .7.:389,3.,8 6:04874/0,3,8.,7,.907J89.,8/08:8,.9;/,/08  !074,54.,,88903.,,089480;0394880/,2:.,8;0.085471,9, /0 31472,.O3 /0 57424.O3  :348 O;0308 390708,/48 03 5,79.5,7344,.035476:048.,3,08/031472,.O3843,;0.08 2: .077,/48 48 20/48 /0 /1:8O3 80 2502039,3 03

/090723,/48 085,.48  0 4974 ,/4 0890 , 2,03 /0 6:0 0890 954 /0 0;03948 843 ,-:77/4708 90303 2:., 70,.O3 .43 , ,.,/02, 4 6:0 /,7,20390 ;;03 48 O;0308 6:0 54.4 48 .43;4.,  48 03:,08 9,2-F3 843 :3 4-89E.:4 5:08 2:.,8 ;0.08485749,4389,8/0480;03948,.,/F2.4834    70.434.038:5-.480,.07.,3,F/08/00/08.434.20394/0 .439094 03 6:0 089E 380794 547 04 0 6:0/, /1J. 4 2548-0 089,-0.0748.O/48.,7488:1.039085,7,039,-,7:3/E444 :3243O44.43,7,39J,/070.0594708  0,97348,-,/03907F8547480;03948085,.48,.,/F2.48 /0,8/1.:9,/086:003.:0397,5,7,,..0/07,048 &34 .,8 34 9030 ,..084 , ,8 .4310703.,8 5476:0 34 , 6:03 4 3;90 4 0 314720 , :34 84-70 0,8 :34 34 9030 31472,.O3 84-70 0848 0;03948 5074 089:;0 03 :3 8023,74 2:-:0349708/J,8  .434.20394 84-70 , .:/,/ 8:8 574-02E9.,8 30.08/,/08 574.084884.,08 6:0,3/4,/6:703/4/090723,/48O;0308 80 .43897:0 03 :3 ,94 7,/4 , 97,;F8 /0 48 085,.48 ,.,/F2.48 03 486:0,.489:2-7,3089,7 5,790/048O;03086:054739070808

 30.08/,/08 /0 , 3899:.O3 0/:.,9;, /0-03 5,79.5,7 /0 /090723,/48 085,.48 ,.,/F2.48 843 0850.,20390 48 O;0308 /047,3,.4308:;0308/0.,7E.907-,77, 43,4/0.:/,/48 6:0-E8.,20390089E303 5072,30390.439,.94.43,845.4308 /0 7010O3 ,3E88 /8.:8O3 03 94734 , 574-02,8 90O7.48 54J9.48 .:9:7,08 84.,08 /0,.:/,/ 0 5,J8 0 2:3/4 03 473,/,8 0;03948 /0 /;078, J3/40 03 .,5,.9,.4308 574.0848 /0 1472,.O3 .4393:,/, 0 70894 48 /02E8 O;0308 34 90303 , 45479:3/,//0;3.:,780,574.0848/01472,.O3.4393:,/,4/0 ,88970;039:,20390,.,7,8 .4310703.,849,0708  , 570:39, 84-70 , ,88903., , 0;03948 4 085,.48 /0 954 ,.,/F2.4 O;030834 708543/0743 .47708543/03/4, /0 , 54-,.O303.:089,/,  0 4 6:0 5:0/0 3107780 6:0 03 :3, ,9,574547.O3/0O;030834,88903,08948085,.48 0 /0 O;0308 7089,3908 03949, O;0308  708543/07436:0 ,889J,3 , 5,,.4 /0 0548.4308 .:,3/4 ,-J,3 0;03948 /0 954 ,.,/F2.4  O;0308   /4 6:0 ,889J, , .4310703.,8  O;0308  ,8890 , 9,0708  O;0308   ,88903 , 8023,748  O;0308  /4 ,8897,14748 O;0308   /4 ,8897 , .4370848  O;0308   /4 ,8897 , 49748 085,.48,.,/F2.48    

  
85,.48,.,/F2.486:02E8170.:039,348O;0308
9748 4370848 4748 85,.48 $023,748 %,0708 4310703.,8 !,,.4/00548.4308 4708543/03    

!47.0 39,0 

 $# $ # % $  :348 O;0308 34 843 3/10703908 /08390708,/48 ,390 48 574.0848,774,/4708/0.438:24 802,31089,3/02,307,.7J9., 547,870507.:843086:090303034808948/0;/,:;030803 4824/48/05038,7/048O;0308 %,2-F3803903 ;035038,3 84-70,870,..430803488:09480307,/,85474820.,38248/0 3907,.O384.,6:0,.9;,0207.,/4 .438:24/0,745, /0 ,900;8O3 /0,7,/4 /0.30 09. 08:30.46:0805038,03 , 507850.9;, /0 8: 8039/4 831.,.O3 5,7, , ;/, /0 48 O;0308 09,2,307,6:04824/48/0.438:27/0:348O;0308 0507290,4974831077,.99:/08.425479,203948.79.,-08/0 8:8.43902547E3048 0,3/7,08:3,4;036:00/,2:.4;,47 ,,-:03,:9,.O3/090254.7006:0/0/.,72:.490254, , 900;8O3 4 , 08.:.,7 28., 34 08 4 8:1.039020390

574/:.9;4 5,7, 0 /08,7744 507843, /0 4 .:, 80 .40 :3, .7J9., 25J.9, , , .,/,/ /0 48 .43903/48 4170./48 547 , 900;8O3 , , :9/,/ /0 , /0503/03., 547 0 :894 /0 , 28., , , .:, 2:.48 O;0308 /0/.,3 , 2,47 5,790 /0 8: 90254  2 , 28., 8 20 :89, 4 6:0 5,8, 08 6:0 34 ,8J .424 08,8 507843,86:0802,39030308.:.,3/428., /0574394480,20 :89,5074205,70.06:034 084   8:1.039020390 :.7,9;4 , 2 34 20 5,70.0 3 0 900;847 9,254.4 547420348:35747,2,6:020,:89,/4-,89,39008 8:507;;03908 :3 5747,2, 6:0 20 :89,2E8 6:0 94/4 08 547, 3,9:7,0, :35747,2,6:03485:80743 , ;07 03 0 .404 ":47:2  0,3/7, 9,2-F3 5038, 6:0 , 38038-/,/ 6:0 4-807;, 03 , 0390 170390 , ,8 89:,.4308 /081,;47,-08 6:0 49748 ;;03 708543/0,,8O.,8/0,84.0/,//0.438:24 &3.438:2824 6:0 842090 , 48 3/;/:48 , ;;7 5,7, F 05708,/4 03 ,8 70:,.43086:0,.00/307403,870,.430884.,08 4 6:0 , 2 20 5,70.0 08 6:0 , 0390 80 ;:0;0 38038-0 .43,0390 450384 6:0.424,0897:.9:7, 1J8.,/0, 84.0/,/ , 84.0/,/ /0 .438:24 08, .,39/,/ /0 .48,8 80

. 8: ..39002:3/4 09../.43/.43899:0 25J.431:7. 48 24/048 /0 .70..:803. 548.424 14841J.4308 84..:84308 /0 .. 834 /08/0 0 .774. 4 ../. 834 9.34849748 834 6:0 34849748 348 9030248 6:0 .:./.7.30 9030 :3 5:394 /0 .89.748.720/./4:3.:. 4.307.07 . 0 ..06:0 08445745430080/3074  !.8 /03974 /0 .438:24  $: . 50729/4 089.43.20390:3.-0./.70.8 70.907.43 94/48 48 00203948 6:0 . .08/./.40./ /0 48 .O3 /0 :.70.0308.3..2.08.3E88 /0 ..050703..0/.43.3547.5.43O2..34849748 50743480.84 /08..7 34 8O4 /08/0 .74805708.43897:038:8. 09..0703 03 0 .5:08.:36:0 708509. 6:0308 089E3 03 0890 0894 /0 .7/.348 . ./..4246:070..438:27 89.8O3 /0 .99:/03:.7.. 05072039.3.43 089.780 ./  8 548-0 6:0 .0/003.6:080.1472.43 49748 O./4803:3..99:/ /0 7085094 .547 .59.4 03 0 1:3. /0. ./..075..O3 282.4 /0 4974.94 .438:24 80 .7046:0:34/0-0. 28.:345038. .430.9.20394 4-./0-07J. 0 6:0 49748 80 0.3. .70./.438:27430. ./4 03 0 :894 547 ..4246:070  . 28./84.08..3 .438:24/0-0089./.7. 547 .438:274 :...3/0. 5741:3//. 34 8O4 4 .../0:3.43/:. .7 . 084 .3.7J9.438:240.8 .N. .08./ . 30.. 84.7.0308 .4254303 5:08 0 0.438:24 3/0503/0390 /0 .70. 03 0 .8 70507.3 ..99:/.0 ./.8 .4 /0 /0391.0594884-7048103O20348.08 0 /08.75.438:24 0.8430848 O. /0 .74 .49/.4308 6:0 089.748 089F 2.59.9.. . 2 20 5..7. 547 . 1:3/.774484.439094/008..6:0034.438:27 890303.7J9.7:203948 6:0 80 47.:.59.4 70850.9.79.2-F3 .O3.424 .:.089F9.03906:0800.2..O3 84347. .790/0:3.

07.34 6:0 4 ..O384. 6:0 27./ 08 .7348 /0 089.:3103O2034489:.394 /:. 48.3380.431:3//40320/4/0..03/03 0840846:0 0248.0. 3./  3970 9.  .8038:.424 :3 807 . 80 .4308 8:7/48 /0 ..059480 39075709..02-7..50J./.48 /0 .8 08970. 89..8O3 2:0708 .6:0 6:0 -0-0 . 1472.8 /0 .86:03480. ./..490308:824203948. 42-70 /0 84 ./.43899:03 03 /85489.42403.:0 .07 .8 .0. 24/.48.48 010.-0 0 3139.../0..03/0 .7 348497483:08974574542:3/4 .5703//4 5..0/.9. 08 :3 42-70. 5745.20390 0 42-70 08 . 03970 4 0849F7.-.7/4 /08.2:07 8:394/4:33.8 6:0. 4807 4-0948/0:3.7 08.34074 8005430086:03494/4 80 .99:/08 8:-09.08   48 209.48 /0 :3. :3. 84...47 900.48..43. 4 5741.44.7-0 .4257.07 08.4 4 08579:. %./.0748 0248 .48248 6:0 4 .:..4384/.. 390723.0748/04/. 089F9.5703//4 . . 34 94/4 80 ./4 8:-20  42-70 /0 84 08 .7.048...F59.4257.70394734. 050703.0 . .43 :3. 949.438:2/47 /0 .8 84.

74. 97.030889F9./ /0 .4390.4308/054/07 5745.O3 . 6:0 507290 ..9.3-:03../..4 . 3903.708 /0 48 8:0948 8 ./.03/03.790/08:90254.390 0 2:3/4  $43 /48 48 .20390081:0748.33907..8 6:0/02.. 5745...4308 /0850..34.48 .10..8 70.857084308:.8..4308 2E8 5741:3/.. 5740.857084308 :.3 :3.:0754 48 8039/48 90303 :3..  .9F.O3/0 039473484.486:0 /02.3/..8 8:7/.5476:03:2074848 O.0308/0 48 80. $!#$ $&'$ $$% #$ ! !&#$  309094 84-70 57E.49/.0848 84.99:/08 ../08 2E8.0854J9.7 ...8 5745.8./.720390 ..9.4250.03 /0 2.3/-0 /089. /0 0890 954 /0 57E.3.49/.8 ..4308.25.8 70:. 0.0308.7.3/.8 57084308 :..9:7.:./.O3 84.//00/0J380.88:-09.3 90307 708543/03 .. 48 39070808 2E8 5..0308$4..86:080084947.:3. 700. /3E2..4348 49748:3.O384-70.3/.307./ /0 90254 .. 3/0503/0390 ..8:.431:7..8. $43 ..../:.30390/0.8  .5.7 03 0 ..7039075709..907..:/.0308/0/.49/.8 /090723./..203948 0..43899:03 03 . 84... 8:-09.43.3.0308 6:0 08 25708./084/0. /0.3 /0.39/... 4 :3.:9:7./.. 6:0 5:0/..79..5079:7.3-E8...07 /0 48 O.8.-0 .708.6:0.34 $0 574/:.0308 80 97./0882508 /43/0 0 .:/248.438/07..03  $302-.8 6:0 90303 4 :3.99:/5072. .../..5.07 :3./:.43 8039/480897.49/.9.03 03 574./ 4 80 .43:3948 /0 057084308 :. 0850.. 5.8 /0 :3 20/4 ..08 6:0 0307.3 . 0307..94708 545:. 1:3./.J1..

0308 ..4308 089. 8: /08.0320/4/0.07 .:-77.7:3./.8 84-70 0 4974 0.. 5.03. 8: .797 /0 8:8 2.43899:F3/480 03 08.8:05708O3  .0/.9.-07...0703507843.907J89..7744 .3 /0850.70:3.3.83405J.-0..42:3.03 085. 84.43 2.4308 3:9703 .8.2E8.8 8038.79.357E./ /0 4974 .774.J1.7 6:0 3974/:.80850.4308:.8 8:5:08948 /0 0.47 -079.//008948 /0 .748 6:0 5072903 0007..7 .8 -:8.8 /8.8  . ..42:3.48 24203948 5745.3.748 /43/0 48 8039203948 .3 .03.3 /090723./.0308 5:0/.4849748  $43 .03.8 057084308 :.4 5745.43.43 48 49748 0307. 08 /0.4250. 6:0 48 O. .8 70.86:05:0/0..0 /0 .43899:/4 03 0 085../03970303:3:04.4 5.03 .9.. 7088903./.85. :34  $0 .O3 /0 ..07848 /43/0 ../.4308  3 .9:7.423 30..839078:-09.0780 /090723. /0 ../.3.0/./.4397..748 .43..708 /0 .0 .780 8.09074030/.0308 80 .7.8.880..7 8039/48/0.03807J.3 803903 .. 2:95. 70..431:7.70948 ..O3/02:3/4 3/...7./ 4 6:0 6:0703 5038..:7848 0307. 30.. 84.0 .43 20348 3-.8 .20390 08.8 5.43 0 0394734 84.307.7.0308 843 :.O3 .8 057084308 :.O3 /0 570:39.:./.05708O3:..6:04808948 48803.. 0547..8 057084308 :.8 .907/0...7.7.4../:49030 .9.907348 /084.4:.9.. ./0824/48/0807/.47/.08 909:7.7E.8 84-70 8: .7 .7.0308 548.43/038.53.4 0./03.48 4880.4393:/.780 03 20/4 /0 .07903 03 :3. 08 .7..3 :3.3 /090723.43../.08/.3/4 03 48 O.. /08...70//02..94746:0 ./ 03 :3 085.9.03 570:39.4308 /0 9407.3 3.7085../. .03./ 80 705708039... 8: ./48 /8.8-86:0/.4 . 8: 570803. 7085094170390.4308 80 /0803./ 6:0 97.. /10703. 03 8: 6:0707 .:0...4/0/08.3 .O3/005072039.48 5.

8 .57003//.42:3.8.O3 /. 70.F8/0.03/4  20/4 .25.50748 09..-0/0485394708 0. /08.5.203948 8:1.0308 ..7.4308 49748 748 4974824.307./ 80 .. .247 57454.O36:080.7.780 0 .4308 84.6:080.42:3.07 547 48 20348 ..8 80.:9.-7./ /0 .:-720394 :397.307.8 057084308 :.:.5.381472..08 70.3.548-/.:9:7.08 80 0376:0.0308  39709.03../0 .72.3 48 O.. . 0547.3... 2.. 203:..4:.434...7-03907.9:7.. .. .0 80 3:970 /0/10703908249.03./47 /0 2:3/4 03 9.08 ./. 08 .4-7.4038:1./4 834 .43088039/48  03..70. 2E8 57O/.3039020390 .432E81:07.404 0307:54/0 .O3. 47. 03 .9.3.0308 84.7082-4.O3 :.454J9.O3 5.4 0 07747 . 5:08:3 70/08.:.:7848 :.4384/.8 70104308 570:39.  48 /8..O3 .. 5.:0754 .8 . $ -03.O38038-082-O.03 4 .-7003. /0 2.2.8 574-02.70.8 057084308 :.3 0376:0.07E 147..48 5. 08 43342-7.3/4 80 3.//0. 08903.0308 $43 08.394.70.3 902.//0807 08..8 84-70 .8:89.3870847.45479:3/.2E8...42034803..08 .7 80 ...7.0308 80 . . /0.O3 /0 050703.2482:..03943.-7.078. 030.-7. /0.424.008.O384.9..O3 0 038...7085:08:3..0308 089F9.43/.70.. 0.802.248 /03974 /0 ..97.08 54J9.847./048O.8:8039/4.3/4 5072./48 .4308:..5.0748 ./04874..7 4 349030085..748 5745./47 70. 45479:3/.08 $0 /.5.:..84/0486:008.../8038-0 8: .:03974 03 .7.78:8.. .:./.6:080...08 :-.5.477/.:.8903049748 :848 497.42:39.8070342-7.-. /0 2.0 2:3/4 .31089.6:073899:.70....94 /1070390/0.03085409.9:7.97.203948 .43349...8 39075709...0308 5.8 057084308:.7 4 6:0 34 08 1E.42:3./0487.8 0.3 97.394 80 97.07E5476:00897E./ 6:0 80 /.-7.7.. 430.70.3057084308:.

0770.74 /89394 .7. 08 /0../..43.-08 . 5704..8 .8 2.:-77 0 2:3/4 /0 29508 2.08 54J9. . 4-.423 20397.. .4308/10703908.8 4 3899:.43.84 08 2E8 .8 80 903/0 .424 574.708 894 08 4 6:0 48 .:9O34248 /048 O. 807 /0497.748 .-0.43 8: 0394734 .8089E3 -:8./ . 547 4 .074 01J2074 6:0 4.4250.780 :3 08.03..8 03 .3 :3.8.4308 /0 ../:.0308/048 80..20390 5. :3 /0804 547 .8 /0 05708O3:.7 8: 5038.394 4-./..O3 .45. ./48 ..7 6:0 03 048 .780  3 .-0. 903072..790 /0 057084308 84.8 057084308 84.3/4 .434.390 70.4308 84.8 057084308 089F9. 2:3/4 /0 2..:36:09.2..48 0302:3/4 ./:9.07 .08 54J9......307.8 20397.43.03.43899:03.. :3.8 70.307..  .424 574.03 5.8486:0.3/..03908 0907348 6:0 5:0/03 807 507843. .. 204708 ..08 5074 /0 94/. 570903/03/4483570903/07.03-:8.7 .20394 8038-/.20390 5074030890 .:9:7.394 /02:0897..  0 2.438:0394734..0848 .547908 1.5479.780 .94708 545:.47. . . 84.:5.0308 8:003 5708039.8 057084308 :.307.0308 ./48 547 .8 057084308 :.0397.7..07 6:0 48 O.8 547 -73/. 547 /08..47:5.42:3.30.307.47.774 547 9. 3:0.:770 7E5/.0 /10703908 547 9. .434849748..:3../ 4 0 -. 27.4308  80:3/4 ./48 2.43 49748448  057439409F7234/005708O35:0/070297348.0308 6:0 .8 .0308 4 .O3 /0 .430 13 /0 .O3 /1070390 .3807.08483/:.:5.3/4 089.8-0 03 .8057084308089F9.307.848 -03 .2-F35:0/033899:.43/.94708 . 48 089..8 ..3/4 .:/.8 089E3 -:8.8 /48 1472.:94342J. 70.. 08 25479. ./. 6:0 90303 4849748 O.5479. :3.

.0308038:8574.0308 .4308 ./42E8. .2-F3 80 .3 089:/48 82. 0.7748 4 8:8 70/08 /0 70. 5:0894 6:0 2:.O3..7..0308 /0 48 80./.4308 :...94708 ./47 3.8 6:0 843 ..8 057084308 :.../.9./.0308 84.3 03 3. !.J1.0308/0/1070390880... 2E8 0 .43 0 .431:7.9:7..94 .8 .-9. .43.4308 8:8 :048 8:8 /3E2.3 03 29508 /70.039./03.20394  86:0/..3908  8:8 0774708 03 .40..008 2E8 8:-9077E3048 4089E3..08 54J9.42-3.8 057084308 :.0308 4 .3089:/.880/:.8 057084308 089F9.0797 6:0 08 25479.84 348 390708..9./.43897:.390 03 ..4397..... 2E8 /1J.4 0850.. :.8 :..0848 .:.4308 48 .3.39/.8 057084308 :.43 :3.907J89.434.:/.7J9..43899:/../47 /0 .48.8 3.. 2E8 23:.8 /0 ..70..:.8 057084308 :.7.20390 :3./48 8:8 09074F3048 3907..8 34 843 2: . /0 .20394 25479.99:/08 /0 48 O.//0089./.9.7J.O303 48 2.J48 6:0 .039:..3 25./4 .8547O..20394 80 /.43909484.O3 .390 .7.74 5074 .708 84-70 .039:/ /0 0/0J3  ..07 :3 3.07 :3.-0434 03057080390 /07.3:32420394 :3 . .8057084308 :.07 :.O3/0. /0 .8. /0 ..078.8 .8 1. 807J.08 2:/F-08038:90254 /0 5072././02E8 547 .748 ...0308 -749.0308 . 8947.9:7.8 03 48 -.8 .4397.708 /0 8:8 ..4308 /0 /. 3:08974 .9.9.0308 8:8 25...4  894 5.3 1.0848 /0574/:..3870847 ..08 9. 2:95. 0.4390./80.8 .:9:7.303. 3. 47./.3831.4.8 /0 .5:0/038070570843080.434.0308 /0 .-.8 8:8 574. /0391. 80 7010703 2E8 ..705708039.850.8 /0 089..4 97.81472.. . :3 97.94708 545:.4308034824/48/0807/048O.

8 089F9.486:0.484-09.438:248:8948 .. 701077348 03 0890 ...4384 :3../:.-47/.708. 08107....3.84/08.. 5708039.774. .:348 O.90254 4 705708039.:/.. 48O.248 .8 5.7E3 6:03480574543034-09.8 :. 45479:3/. 2:95..70/.0854J9./ /..349./..80.03 825020390 .0308/04880. 54/07 ..7 3907.0308 03 1472.43897:7.4397-:0..790/0.-.248 /0..39...8  .8/02./ /0 .3.3/4 ..448038-0 46:0831.854794/. .0/07 6:0 .0308 /0 48 089:/48 6:0 84-70 0 902.8057084308 089F9. 24/. 8039/4 0803./48 ../0.9.94708545:.O3 8..248./ /0 8039/48 83 02-..8 6:0 80 . .8 /0 0.078/.03 .8 547 8:8 24/48 3/./4 4 .050703.424 :3 5..8 057084308 089F9. 84-70 94/4 03 ..:.0308 54/7J.31089.7 6:0 089E3 2E8 03 .4308/0.79.7:5.08 /0 5708039.8 843 057084308 3/.. 089.780.80:7.43.08/85078.:/..7903/4/0.746:0.E/4  !:0/0 8:.48249.7..8 /0 48 O..39484-70.8 ..0308 97.74 2:././08 70.43088432570.8 43/013-08 46:05:0/080750710.9.43086:00.48 20397. ..8 057084308 84.8..94 .7.8 4 03 4974 954 /0 . .0308.08 54J9..8057084308089F9.4308 08 2E8 1E.8 057084308 :./02E8 2:..83899:. /0 .4308085.8 47.850... /0 4 8:-09.3.8 4 6:0 83 45430780 ..08030 97./  82E8548-0701077348.8249.8 54/7J.0 2E8 /1J./4 39709.-7J./.8 /0 0.3./ /0 089.780 4 547 8:8 5745.:.4308 :.:3483903948/039075709.:3.7 8:8 8039/48 4-09.20390.48 ./ 5074 .81472.39074720390  4245O908884-70484-09.48249..8057084308 84./0 ..3.4 .O3 34 .8 057084308 4 .6:0.8.07.075..-.780 .. .42480./:.43 47.8057084308 ..

. 30.:/. 48.708 /0 48 O..O3 /0 ./08 050703. 9708  03 .774 03 48 80...303:344034974  048 O. /01472.780 6:0 34 . .8 80 5:0/03 ..70. 5740.70.43 4 80N.O3 :. 1472..748 . ./ .34 80 29.8 8:03908 1:0743 .423 .3/4 /0 3:0.4308 84303 47/03 /0 09038O3./0.5.-...:9:7.O30/054790 . 94/48 48 389.7 .0797 03 0 24947 6:0 /3..3 8:8 .0384./  .4308 4 7.O3 :.O3 -70 /0 ..94708 545:.2548 /0 97.O3 54J9.70.4.0308 .:/.3. 2..4308:..3. 47.-../08 /10703908 80. 7:54 ./.078O3 . 4747039.3 4 34 80 6:0/./ 0 /054790 5.0308 6:0 0307.3. 70/0/47 /0 47..0 ./.0308/0/.8 47.48O.0308 4057084308089F9.3/4 547 .. .4308 6:0 80N.424 7:548 /0 /.7.790 ...0308 6:0 .3.4308 :.:089.85471:07..974 6:0 .20390 . 70.8 2E03088038-/. 43.42:3. .43... .03 5:0/0 3907.2-0390 &3.31089. 0..42:3.84/0..8 2.8 47.8 249.2.-703/4 /10703908 45479:3/../3E2. ..3 954 /0 47.7.O3 0 .8 ../03 ..790/0. /0.  .07 ./..4308 :. .07 /..7.805708430884. 54J9.O33/. 282.4308 . 5079030.31089. ./4 03 0 .2.89.-.:497.3 /08/0 .5.5.79...743 5. .5745.475.05708O3 !4/7J.O3.4036:0.44J.. 8038-/.43.0308  $O4 03 .48 .86:0800850.O3 ./48 /0743 5079030.07 ...4 5745:0894 4 .3.4 089F9.:34 03 .4308 :. /0 .42:3..3.05708O3:.497...3 70/:. .289./08..43 4-09. .0308 ..708 /0 . . 4-09.. .0854J9. -../048O.08 /0 48 O.808.078.03  ..8 47.0397.8 .3 03..  48 4-09. 5.9. /48  03 .79.4. 0/:.42:39../:.. 0 20/4 .3...3908 :.8./0.0308 .42:3.8 .2548/097.//43/034.:3.O3 . /.0784954 03.48 /0 089..030803.43899:0303 7010703908/097.:9:7.3.. 4 90.484.5.

8 320/.0308 49.8 :894 0 3907F8 3/.9474 /0 !. .9.3 8:8 4743908 4 8:8 57090384308 843 /0 ./4 547  49.0308 /0 0/0J3 0/9.4308 5..8 5074 9.8. 5079030.2-F3 48 .4308 0897.48 4 7../ 03 .:.:.3.03 547 .  :348 574.3./:.394 ..7.5:089.434.-.4..907J89..708 .4308 :.8 2E8 10-08 80 2:0..7.08/.4308:.07 4708543/03 %49.   . 8:8 4-09..90.7/.8 47.0848 :.70.07 ./ 248 70.4 2074 7085:089 .79.03 7. 6:0 34 1.7 547 ..8 4 30.0308 90303 .42:3/.4308 5703/07 .48 5740./08 2: 5. %7..

907 5070.805708430884.789.47945..0854J9.. 84..8 45.4308 :3.7.780 03 8: /0. 497.39020390 .90303970.8:1.8 843/0.431:07. .03.8.  #0.037 97.7E.780 . ..477/48503/03908 ..4389. 1720. /0 ..2-.03905..424 5745:089.880/0-.381472..0/074...44 5074 .

3089.7 .08.3908.. :...N48 03 .7:370.08 /0391. . .:9:7.8 O.:770/0 2.O3 /0 .854/7J.43/. /07. 708543/07 .5 /090../..8 ...439094 .8 057084308 089F9./.9.O3  30..8:4.08 54J9. 3.30390 547 2.390 /0 7:548 4 050703./:..7....848. 82..:.43 . -86:0/.84/0.085:0/038072E88O/.8 057084308 84.30..437:548/074.. 5072.4.790 /0 .7806:003.0308 ./4 547 057084308 089F9.970./ 803/454.85:08946:0 80 4 57454303 .:3.43 .7.8 /0 0./45. 08.39030780 570803908 03 0 .92.5742./48 .:/.8 .5.0308 /08/0 .20390  8 548-0 6:0 0 32074 /0 .9.40.8 .3 459.434.47:5.8 .99:/ ..86:0.-0 6:0 03 48 9248 .8 80 57454303 8074 03 .N48 .89.7.0/0.390 0 2:3/4 ..03 1E./0..20390 8:./.8 8:703 80 /08..03 5.8 5.:/. 4 .9.8 .83/..974 09.424 45...83./ 2:.8057084308089F9. .3.48 O..2039484./34 497.78047.:36:0 08 330.:348 ..  48/080.307.

.0308 .7 0 57420/4 /0 3907...7-03 97....47 03 .8.:5./ 5.40.4/0..9474/0 7.3 0.97.:/.0308 :.0303./ .9./:..O3 84.O3  '.3 . /0 1472. .. 5745430780J30.8082:.08 54/7J..:/.0-248 .-4 5745:089./:.:36:080.43.O3 5745.42:39.3 .948/070.8 089F9.0854J9.20390 03970  . 90307 :3.-.8E70.3..O3 /0 2:.0308 80.7./4547!.381472. 503.3.8/0.O./0391.N48 80 2:0.74  $:703 /0 .4747039.8 47.8.85E89.94/.0/.8/097.  .43.84/0483907.48 48 6:0 08.. 5704.7.8057084308:..8 08 /0 /0 2:0708 /0 /0 42-708  30.. 28. 84.08/.2548/0:04/0.8 30.4308 :.0308 -:8.03 .424 057084308 84.4.  32074 /0 48 3907..3908/0. /0 48 574-02. 3/0503/0390 539.8 ..7744 3/.43 . 2.3 ..70.08 . 84.31472.8057084308089F9.403 .08/047.8057084308 84./030850. .8 547 48 .8 057084308 84..O3 /0 F3074 /0 . O...780 6:0 843 2:..0308 0/9.7..3908 803 . .8 /0 /08.6:J .748/.030884. 48 O.8 057084308 :.8 89...50 /0 5740.08 54J9.3908 547 05708O3 ./08 6:0 . 39075709.-..4308 :.7 ./47 6:0 0825.8 057084308 3/.3 09..03 03 .08..42E8 /1J.5. /0.O3:.948J3/.3.0308 547 . .0308 .8 /-:...0854J9.43/./08 70.8:27 :3 5./.48 O. 5.7E.9.7..:..907 97... 570.8942...0.J1.8  /0 .08 54J9..8 57E.

.4308 :.44J.43899:/403574.3 6:0/.0848 ......./4 97.8 /0 48 O. $.O342:39.8 2504 !074 .79.3 -:8. O.03974038:8 . .:9O34248 /0 48 O.4308 4....5. 43.:3.5..424.0308 /0 -.O3 79J89./ 6:03907./0 48 O.O3 070. .3 .4308:.74 2E8 14.$0 054303 03 47/03 /0 F31...:/ 42:3.8 057084308 90307.774 4 .:9:7.8 :348 20.03.20394 .:/.7744 84.O3 5.0308 ..434.O3 :. /:./48 547 4 9.20390 .0308 6:090303:3.79. :3 08.38248 /0 ..3..90. /0 :.039:/ .8.8 057084308 84...0308 /0 ./  !74.774 :..2-0390 !.43080 /08.8947.88 6:0 90303 . 34 8O4 0 /0 48 O.43 2:.74 /0 ..O3 5.3 0/4 .394 .0308 80 ..348  97.0848 /0 3907./4 03 0 90779474 320/. :3..7..8 0897.:/.84.. /0 5.5.8 47. 28O3 /013/. :.03 .O3/054790 !.79.31.084884...20/4.3.. 2:.47../ .3. ..8 /0 .48:2.08 /0 5..4 2E8 .:348 574.4:9:7.08 54J9.424 0 43804 :3.0308  #0. .:/.03/07 /0 08.03..O3 54J9.70.0308/0.08:.30.03 43.9.0308 34 80 .94 /0 -.5.

O370850. . 47547..48 :894 3907F83/../4 /0 ..8 /0 2.774.4308 .7547.394 4 6:0 6:0703 8:8 3907.. :3.08 2.4308:.8 80 .O3 /0 807 /0 :3.2-F3.854/070.47708543/03 2E8 .0308 5.7. 4 54J9.803.....0308 708543/07436:08:1307.9.850.-.07 46:034 6:070/0.8 6:0 7085:089.805708430884.O3 .-47.O3 6:0 5:0/0 /./:.8 424 80 349./ .08 54J9..78:80397  . 4 6:0 80 6:070 .8 057084308:.:9:7. .08 54J9.4308:..54J9.43/08.4308 7.40.. 3907... 3/.030884.07 349.0308 03 .39000748. /08.82E8705708039.3.8 249..08 8:-09. .7.4 6:0 9...:.03086:0708543/0743..:.72./74 84-700890..834../.9. 547 /08.790 /047.94 /048O./ 6:0 5:0/0 .4397-:.8 03 .884-708:..4 /0 089.35745:0894.97.7744 84.8 057084308 :.425.438/07...9.303 47. .:.780 .:/..075.4397.5.4  ":0/.:.76:00890954/0050.8 057084308 84. 05708O3 0 .80.... 20397.97.3E88 /09. .4308 .79.5703/07...O34-. 48 O.3900 2:3/4097.4308 6:0 2:0.9.84 2E8 705708039.42:3/.439.O3/0.9.7./:..47 25....3.86:034850729./048O.424.7 :3 ./.4308039075709..-. 0 . 03 0 .248 70...2548/0../:.43 .4 5:08946:0843...03086:080.89:.5.:/. 5074 08 4-.70390 . /0 .. ../ 0 .//0.8 /0 47/03..3908 0 13 5.9.94 84.030803 .3.94.43 39070808 3/.03 .O3#0/:./08O. 7.0308/0048 /0486:05.5. 05708O3 84.99:/.780 03 089.03  8390708./.7.7 08 .0854J9.9.2-F3 .7./.43899:03  48 0248 70107/4 8O4 ..5.39.434.75..07 8:5038.484.

/48902.8 .. 08903. .9.436:0:0.907./.3 1472.086:080.424..3905430 .708 .3 ..708 03.079/:2-708 /0 4 :2.431:7..../ :3 90779474 /0 05072039. .907.4 /0 8: .303.82./.0780039700/09.8  03 48 80.08 49748 80 ..0850.2:0790 .. .8 4824.O3 84-70 903/03./08  $43 4-094 /0 8:8 -86:0/.8974..3 .-47/.8 :.../ ..J1.03 2:95./ .-. .8.3.03..43 8:8 /7.2039485072.7.7.8 .8057084308089F9..3. .8050703..43 .2-F3 80 . .2-4 /0 31472..99:/...O3 84.49/.3 03..3/./4/0/0.9:7.907.4 .6:097./08 4-89E.0308 03 . .. -86:0/.3 03 .8/0...4308 ...70.4389..8/0.2./:.4250.:03945408J...49/./ .8 803920394 70104308 570:39..:... .-:3/.8.. :348 80 5705.-.3482E8.82.2..0308 9.O3 03 .48248 ../4 547.8.79://024.0308 /0 48 80.39002:3/4  890954/057E...34  3970 ..:9./ .00..48 03 0 97...4308 089F9..40. 57E.3 5745:0894. . 5078890390  $0 .9.0308 :..848 8430708:9. /74.8 .48 ./ /0 8038-/.8430808.48 O. 4 32.8 97890.050703.48 O../08:.49/..039:7.8 /1.3. 0 3/.7.8 057084308 089F9.7..20390 ..0850. 70.403.8:./ 03 2:.8 4 .403. 89:.3.8 .3 0.3/4 03 48 038.089F9.43903/48 574/:.8/04 2.0308 031394/446:0 507290.4397..83/.43O2.907.8 03 .248.:/.8 /0 ./02./.94708 545:.88:03908  .803.8:.:48 6:0 .0 .8 3.:/.3/4 03 .94708 545:.8. 2:.390 03 0 3907..907.8 84-70 0 2:3/4 . . .3./.3:89.:7848 31472.7748 43.O3 547 -.:/. /01472.7003.

/. 7...O7.3/. /-:4 7.70. /0 089.79085E89.539:7..8././  .0  390747 /0 .28.42.7.3.7 .340850.0308 6:0 5:0/0 807 54.0308 03 8:8 24/48 /0 .070.7 8:-F30748 3.8 57E.8 /0 507.8 .381472.84-094/0.390 24.974.039708  42480. 8.8 :.8.. 48..4 03970 48 O.570.829508..174 .-9. 54774 20703:0 9. .14././ 03 8:8 2. ..-7039075709./.:/. .:.1J.-020390089E0307.0:3/0774:3/ 05:3 0209.008 089.3..3 /0 2.843/.39086:048/10703.08.14947.748 :./4 84.078.0308 4 6:0 /0 547 8J /02:0897...8.50-70...20394 089F9./48 574.11907./4 4 /203843.3/497.8.20390 5074 6:0 330./.307.907..:34/08:83907.3..0 -..4 . :3. :3 390708./:.8 08 548-0 03.9.8 057084308 089F9. .20390  90..0848 6:0 . /8939.8..82.430803482.0074/08.307. 74.3.4397.47.

780 6:0 94/. .0308/04880.4747039.3.81.79. 05708O3 089F9.78:847J0308 574..7744.N.:.3.3/.3 48 831.42:3.8 /0 089. 8/0./.4708 507850.438/07.8 /0 2:./0..25479.31089.0 807 .70./048O.:3.8  408548-04.7:5.8 057084308 089F9.703.-. 6:0308 089E3 03 1:3../6:07034808948/0.9. 7. /0391.3 085..8 80 03.48 . 700.974 .. .85.438/07.9.7348.8 8039/48 70107039080.5 074..3 /0 7:548 .O3 /0 97.9. ..8 050.708  8 ..4308 6:0 574...2.40..8 /0 .3908 6:09.8057084308089F9.425.50/08/0 .8 70.94708 545:.3 47.424 8:-09..438:24 34089E35:0803.94708 545:.70...0848 507850.3 7:548 /0 5.394 170.43.2-F3 ..8 08. 05708O3 089F9.8 6:04089E3570803908034880.7.8 .8 8:-09.7..0 090.425. .././0.708/00/0J3  .438:203 574/:.8 48 085..70/.48 /0 84.32E8:35.8 .94708545:.8 ./.3..05708O3 8948O. :34 /1070390 89.3 8/4 057084308 .O3.5074/03974 /0 048 80 2.05708O3 03 9.9.8.507850.8 80 .708035.8 /0 ./4 97..88903 .748 907794748 /0 /0803.94708545:.05..9.708:8948507.9.8 0 39038/././08 6:0 48 ..8 4 . :3.7.703 .!4/7J.07 :.08. . .08 320/.424 49748 . 03 8J 282./.9./08 4 0.:5.907J89..3 03 8: .7903 0 :89403907F8547./0391.7.708 .74 6:0 5.8 03:207.0308 6:0 .0308 825.8 57E.7 6:0 .8 1:07./06:0308.948 574548 /0 .-08 /0 O.425.0308 90303 1:07.9..03.4250./0 0..07.708 /10703908 .03948 . 05708O3 089F9.O3/05038....49/.. 0-.05708O350746:0:0./. ...80. 03 48 80. 03 ../.948.4240-. .20394 .:3.:3..74 ..748 .8 2./. 08 2047 .8 -86:0/.3.790382..03 03 48 80...8 :../48 6:0 80 /0850./.9.7 . ./.907.:039.70.3 03 8: .1:3..7 5.7 84-70.3 48 /8.430884-70..7J....O3 .:7848 . 5./ ./08 /0 8:8 .4.4390948 84.:7.7..3470.6:J/0.43903/48 6:0 .8 057084308 089F9. ./..7./08 .9:7..9.43...3 /0 2.-0 /089.03/07 48 .O3 08 30.

20390 03 0 2.08 2.03 5..47J.8/0089.03 74.9.:/. 2.3/46:080.254.4308 3 547 48 /08..390  -47/.43/.7.8 80 570:39..8 39075709.3 !0749.4308 6:0 84-70 /090723.6:070..0308 6:0 ..5 4 48 6:008. 507850. 34 802570 .438/07.7 4 94/48 48 O. /0 . .31089..439094884.434..0780.-7.7.3 48 28248 O.307.70.434.50748 :3 7:54 /0 5409.8 :3 4.907.8 :. 9F. 5704.03 74..:5.203900 74.7. :.394 . 5038.8 0.0308  970.4.. 807 :3..9:7.25479.708.7.8:.47/0248 6:0 97.8 /0 :3 7:54 /0 7.50850.3 903/4  4 6:0 /0-07J.074 #0../.7.. 2.4308 05.248 /0 3/.8 89:.O3 5:08946:0032:.8903.07 84-70 ..45:0/008507.3  3 ..39087:59:7.8 057084308 089F9./4 03 .4303 .08036:08:70743 ... 0803.394038:824/48 /05038. .-08 2:0897.8 057084308 0.8480890/08.43. 8947..780/048 ./4 54./090723.70248 .70.8 /../.089.9.48O.. 3.9.0308/04880....89.94708545:.48.8 /0 843/48 5.70248 .8.8 33:207...-. 80 ./08:.:34/08:8.. /0 .0790 570.4308 70...7E3 5:08 9.../. :3.434.. 89O7. 8/0.05708O3089F9.8.76:0486:0.703./48 .3.47 4-89E.07 5708039. 4-807./  4 80 97.7-034486:0-. 48 . /0:3. 0894 08 :3 97.8057084308 5./48 902.3. 48 6:0 .4:..8 0 2E030803.424 2.03 84-70 74.4 547 .31089.43..43.0308 80 /08.:9:7.4203.3 .4:..3 .43 .8 057084308 089F9. 6:0 ../.76:084-7007.4308 089F9.030854749.3 547 48 47J0308 /0 9.8 057084308089F9..780397 .0848 6:0 .:4 5.8 03 :3.03 7.9.24. 8: .2039480 .77448 6:0 03 0 90254 .8 03 48 574..0 84-70 ...:3.4 03 94734 ../0./48 03 0.0308 3.790 /0 057084308 089F9.907.948  3...203948 .-0/089.8 /0 2. .88:-09.

 /00890.:/.0 2:..-.078O3 08.780089F9.48.9.20394/048/09..O34-./48 ..28.20394/07.30..:.8 84-70 . 20.850..8 : 45....7 ..7085-.  48 6:0 54.078O384-7003.348O.43. .8 6:08097.3/40305. 089E.03/..4 90254 :348 08.7.. 8947.172.O03:0.5703/07 84-70 8: 57E.0308 0 6:0 80 903.8..8 7. 84-70 :3 /090723./ 48/8939487:548 4824203948/003.0308 6:0 80 390708.5 8: .4857./4 103O203484.030884-708:05708O3089F9..:9:7.8 /0...570.7..:03974 48902./4030890 8039/4 89E3 5:08 48O. 048 .7/0 .4 ..48 08948 .086:0 03.9.434.1.:09.08 4:.47037443086:0.4.434.845... :3...4 $:8/3E2.2E9.94  470348.3/4038./4030570803905..780 .8 41079.70850...03.39.034808948 485.203942E857.8 ./403057080390 89F80.203946:02...3 547 4 6:0 089.O3 574/:.79J89.:039.03/4 :36:0 470 9030 .5 07. ..:0..8:.20394 2: 0. 7E5/.:3.9450749.2:.303.43086:0. 1:0743 0.8 $01:01472.439:3/03.O380.:3.20390 .2-F3:3/08.8. 39080 7. 0.53..48 /0 17.3 547 3/..5 07..8 94/.8 /0..3..0397.-.3 8:3..08 48 30748 .4308 /0 2420394 $43 54. 5749089.43 . 31472.97.9.434.03.3 5749089.7 :3 .2E8 O./48 .3/4.20394 0307..089..434.O3 4 .:/03/4../48 &3/48 3943.9:7.-47..3.0397. .70.4308 6:0 08970.8.8 08.8 .  . 089F9.424 802570 90303 8:8 2948 . 5:0/0 831.-.824/.4. 48 89.48 6:0308 089E3 3.. /0 7.:9:7.434.0397.8003.3 .3/4 0547.

 4 34 8.F8/0.:9.7  43 F 1:0 . 05708O3 089F9.J.3 03 :3.76:0348497480397E-.248 9.-.8 /0 .7 -. .3 .03974 /0 .7.F .F80.4030-.43 /1.-.//0 80770.248. 48 8948 /0 8.6:07 ...8 249. 48 O.0784 47/03 5.4308 6:0 25:8..7.. 30.3.5. -.39.7.30.  3943.8 ../ 84-70 94/4 . 0 4974 . 2 .4/0F 6:0 8 6:07J.8.0.46:0-./0/0804/0/0850../ 09.-.0 !47 ./08 6:0 708543/030850. /08. 48 O.0/4 07..7:3. .0 34849748 34 348 .O241:003. : 497.5.8:8.2:.8..848400380N.F.8.434.00/06:0 8200380N.-J.. 05708O3 089F9.48 -.9.-.7. :3 7:594 20 3.-./0.-J.8.8.7 30 . 5:0/03 807 9.43O2.48  :0 0 57207 7:54 /0 -.08 0 20 0380N.:. .#924.4 0 573.494/.8 .:3./ /0 03.254 089F9./08 /0 /.:.424 O.5703/J /0 .0308 843 /.-J. 2:./ 03 .:/.J.7 :3 701070390 /0 /039/.0308 80 03...2-F3 .4 0 /0.4:. .  ./48  ..30. . 8.3 48 /0 43.3.08/.507843.3 .43/. 7.-.4397. 5..-..3/.34.5703/07 4 .  4 0250./475476:0206:0/./48 84..934 4-.0308 089E3 3.03J. /0850./0-:9.0 07. 5...:350.7 ..8.:9... /08/0.4308 84. :3. /0 . 548-/.7 0 :89..248 5708039. .80349748.7 34870..7 20/46:00340380N. $0.F 300250.07 48 038.8..4397F .2-F3 089.97.2E854-70 020745...20390.54 /0 :3.0308 80 3.../4  %.-.-..8 8. 28.780 .8 07. .77:8008 !:0794 #..0  0 03.774.  903J.20390 4 /03974 /07:54 /0 .-...4:3.8.43 5039:/ 4 6:0 80 57454303 /1./..0/0.8 1472.404 48 /:748 /0 -..39.-.43 6:03 ..0 6:0 :-4030/0J3/08.4 4 489.9O .40.79:/ 4 .08 20 6:0/..85:0/0807.43 6:03 8. 038.3 ..-.4 . -.8.2./4 .:0397.078..0 8/0574394 . .08/.8..43 :3 .8 03 6:0 48 O.5703/07 ..3. 48 038.5703/03/4 .8089F9.848 .24 6:0 9..48 :04 -. -86:0/.7 03 0 -.07.

/08/01472.248.8 1472.-... 5:08 6:0 .O3 57410843. 07248.89.439. 31472.03 03 :3.50397048O..4308 .4308. 03943. 48 74.3.7.79.07 0 831.-0248 /0 7. :3./48 085.434.1.:3.7 .8 057084308 089F9.O3 70.7 4 57. 6:0 .84-708J282484849748 8 /089.-07 /8939.8/048:048 /02E8 /0 .-.53.7  ./.94708 545:.8 03 8: .3/4 348 7017.8 -:8./097.03507..80 .77448 . ./6:77.50/0:34:4974089448:-F30748:825..4/.-. 48943 80.248 .8-:8. 780 .248 .8 80 /.48 4 :. /08. 03970 F89....079.0308/048 80. .4.780 84-70 /08.8 ...43 49748 O.03:3-:8/0 '.780  5.907.:7848 47039.3039020390 31472.7 ..20390 34 348 089...434.7.80489.-. 2..O36:008574..08 4 0 /.7 5072..254 089F9.50748 507290 70.74 ./4 6:0 9030 5.7-7. 0. .-.8./48 70.307. 3. 50 03943.-.8 43.08 ./8.:34 /0 08948  $3 02-.7.N..745479:3/.05./ 8 03 .780 . 5705.9073.43 48 O. 05708O3 089F9. 03 :3..3.424 . 05708O3 089F9..50748 4 ./4 6:0 9030 2.-.0308 .089:/. 90307 /090723.8 5745:089. .O24. 0 94.-0.89.4038.47 70.254.42034 /0 :3 4.708 5.. .708 /0 . 2.77.:78482.0 /0 ..03 6:0 2E8 O..:36:0 .:.0308 7..8 /.43 /090723.89.8 ...7. 2.4:.0748  80:7.9.7 /0 2:.07 70.6:J/08.0308 497./407.:.8/43/0.8 507843. 048 0 807 5.203940397008948  0 9.09038O36:0.E-.2-48 3:0..48.07848089488:-F30748 408548-0.:.3...4 089. 038..:7. 348 J-..8 3:0.-0.430803.O3030.9.:34 ..80847J. 0 00 03970 497. .08 0 -.70248 .:/.

43..8 097..0:3907.79...08 /0 .... 4 2824  8 30.4308 3899:.:/.07:3 ..8 /1J./ 0307.03.4397./48 9708 24203948 25479.08 5074 6:0 70/01303 8: /03423.. 6:080304808 2:.8:473.780 6:0 .8 ..:348 6:0703 97.48/0..7 48 .:9:7..5430342.74 .701703/4802570 ..6:06:004947O2.87. 4 6:0 .3.50748 03 . .3908 6:0 34 843 2: 8:89.3908 170390 .9..0308 6:0485742:0.31089.8 .8 .3 48O.0 ...7..43.8 .439:3/03.43/.:/.8 6:0 80 0317039.08 89:. 48 .O3 /0 :3 0894 57454 6:054/7J..5 2E8 54J9.. 5749089.47700./...7 03 .4308 /03:3./ 0 F31.8.72..3 03 304. 25479.48 J.43903/48 /0 ./ :3 57207 2420394 /43/0 .4 /0 6:0 48 7..43. 08 /0.3 2:.03 48 08948 /0 7.08805708039.89.43899:F3/48003:370945. 03 .8 .43903/48 /0 .3 048 .948 4 03 .88 6:0 .3. 89008949030497..  974 24203941:0.3.8 70.86:048. 903/4 803 48 O.072420394085470.3/.38. :34 /0 08948 08948 90303/4 03 .:039.08 :348 : 49748 48 57010703 .8.484 /0 .2.8 ..5 6:0 .08 /0 2.438:24/0/74.93443.4 0 0.5.439094884.3 ../.4308 547 .487..3E88 2E8 :.0308 6:0 80 0370/.6:0 /43/0 90303 2:..4:...:.8 /0 .73. :33907F80850..9.403. 89:.0308 03970.4308036:080/089.-./48 &3/48  4 . 5:08 8 80 6:070 :3 7...03 03 . .4308 /10703.4397.70.3908 03 0 97.3 .4 2E8 0.0303 /0 89.O3 4 /8.4308 80 70107J.20390 70574/:...3  $4-70 0 7.08. . J7.4308 .5 5:0/0 /0.84030.. .7/.723.. .O3  8 831.:. .-.424 5..8 .:.7...08 .08. 46:0/02:0897.43085745.4 84.:784 /0 8: 8947.43974 705708O3 07.O3 4 170390 .4308 6:0 90303 .50748 894348.4308 84.03 . .48 O.807:30894.4 .080348.5470307.3.3../4 08 .:.8 .

 .1472..7.9.7 .43..3 49748 F307482:8..8 54J9.5745.8. 9.70.59030700..7 .434.8 .05708O3 089F9. 089F9. .. :3 0894 /0 7.1J. 05.2-F3 3907..5 34209073.86:0020/425430 .0 03483897:203948. 0$43 439:34 ..3. .5 0397.43.845.0 .0 5. 097.3.48 08948030-.4308 97. .. 1:3/748 03 .. 0#924/0...0/0. /0 .43086:0507290. 97.70.8.8./07 .3 /048..03906:0 6:070.7:3089457454 6:080.34 547 0 .403.907J89.8 .3908 03 48 5.84/08/0.2./4  !.934 6:080.848 24.8..8 0 0994 .1J.3 /0 .934/07.7:.080.43.31089.7-0 8..08. .O308/1070390.-47 /0 3974/:.. .07.:30894.3810703.3.497408946:0080./00346:0084.9.43 48 08948 /08/0 45.:0754 030 -. 9.43 089. /08/0 94/.34 2E8 825020390 6:0 .:. 28..-7.5703/07 . /07.-.7 48 08948 8:-F30748 ..-7E1434  307./74. 9030 700.-..424054774 020703:0 09..48  8 /1070390 .3 03 0 .43903/48 /0 089.86:048-.44 .8 8:8 2.. 894348/08...:9:7.894/0497..08 .0 /0 .43..3 8.50748 80 70.5 6:0 80 .70..-.7. 97.8.780 3907. .3 8.438:24 08.9742509. 08 .7.80/..7 . 84-70 .  48 7.0 9... /0 .8 03 ..F8 /0 .2-4 0 5. 84-70 .7.47047.2-F39030 6:0.907J.:9.. .307.77048 ./04974.3 .9:7.0347.424.8.203948 .34. 6:0308 -.3 .7:. /893:7 00.8.08...389.:0754 4-.. 8: .  6:0 97.8 ..8070.03./.7308/08.:.039:7.. ..20390 48 .8003...5.784-7048089480307.4308 /04O. 5074. . 0774 8.403. 6:J.038:8-.20390 /0 94/48 48 9548 /0 -...2.7. 0 .8 08.. 25479. 0897:./.5. 8..

/48 547O.948  48 085.808. 574/:..:348/0483907.7 .43./.203948  .489077947485.9.20390 3:2074848 /.48 .8 6:0 0 ..7 8:8 :8948 /08/4-.48 48 03903/0248 2E8 ...0308 843 .8 057084308 089F9..8 .07848 34 8O4 843 48 :.0308 /0.8 48085../48 5-.7.7.70.748 6:0 843170./. 48 O.03 .74 6:0 .039.708 /03974 /0 ..94708 545:.59./  48085.8047E1.3948 4 08.48 .:.424 70.7 20397.8:.:/.76:08 5.254 6:0 .8 6:0 543038:..8 5:0/03 3907..8 057084308 834 9.7E./48843.8.43.  03 .4857. 48 085.8057084308089F9. 5:08 085. ..8 24897.-07948 .7 48085.9... .08/03974/0..84/07.O3 .8 5:0/03 /.O3 /0 ..438:24 03.7.4.7.7485..48 /0 48 O.07948  $43/0.8 6:0 90303 .907J89.0394 089E 5:0894 03 0 .8:.03.8 ..7 .9.-9.:039.08  $43 2E8 700./48 .08/0.84/8.8 43.3 48 . 4 84347.030848085.4703.48 5-.4.7 04.8 057084308 089F9.10.03..O3 4 5708039.08 0 3899:.7.8  48 3..708 5... 2..:.907 2E8 ..8 057084308089F9./780 03970 .3908/0 48 7:548 4 4.03..:3.8 20397.0394803.884.42:3.8057084308089F9.8.030880 2.48 5:0/03 807 5.48 6:0 5:0/03 .-7.7.3908 5.43.490.48 57.:9:7.89:.948 5-.8 48 907794748 843 /0 .5  85.08 . .03948 5:0/08070.-073..-0.039403482-O.7 5.077.43.08 4 ..8:.6:./48 907794748 -.4390303 .07 .. 05072039. 48 085...9073.:03974 3907507843.7 8:8 .:039020390089489708./08 089..3 843 :...43 0 13 /0 57./403 48 80..77..48907794748/43/0..... .:/..0308 /0 .2-F3 /0 ....79:/08 ..8/0..7 038.31089.8 .5..48 9.:0754 8:8 24.7.

.8 . 42080394 2: -03 08 .-.7748 5:0/0 807 0 . 0974549.59.8 057084308 80 2.4308 6:0089...8 057084308 089F9.7 5:0/0807:3.7..3.48.084:3.:3..507484-708:85... 0.03./.7748 0 3907.780 /10703..2-0390 6:0 94/48 089.7908 5E89.3 2E8 03 48 08.34 6:0 497.:/.:3.8.03.. 03 0 .8 .28.7..3 .7E.70.4242:/89394 420803942:-03. 4 .3908  :36:0 .8 94/.74 20397.3. .75.03 /0 48 -.0308 90303. 14947.203900.570.43.:/.84 /0 .4 :34. 050703.8 /0 9094 4 0 7.119 539.. 3472.8:839070808 '.. 03 0890 ...3/4 08 ..438:24.4308 03 0 E2-94 -..424 9.4.49.07484  843 6:E8 .9:7..  !074 8:.F397.078.4 6:0 03 48 -.3 48. 0 7.2-F3 6:0 .2-F3547O. .43.3870/7 .8. .08 /0 .708 6:0 2E8 ..8 057084308 089F9.. .907 2E8 :7-.3 /89394 .34 08008:308. .8 :.8 /0-/4 0850.8 :3.8/07.548/070.5480394.43 0 :./0 2:7.078.8 :.8 1:7.3/4.424080.O3.439O:37..08 .:09. 94/49.94708 545:.//097.42:39. 5408J.43 8:09.1J.248 .45479:3/.0/0 9.390 894348.31089..03/07090779474-.894/.31089.0308 /0 48 80.748 /0 .:74 .03/4.8 843 /0 . 80.43/.J 209/48 03 080 744 084 08 8:507 .8 :.77. 4 3472. 4 0 90.505034 08408:3. 539:7.8./ 03 497.-9.84 /0 48 907794748 08 /43/0 5:0/0 .174 539:7./090254949.087:2-.4 .. .70.3/43.349..078.8 ./.8 4 03 49748 2:3.-0.8J  3 0 .79J89.8 70.8.8 03 .8 .:.8 25479.803..87:2-.84.974 2E8 57410843.03974 /0 ..78:8085.8 ..8 94/.94/448.:7/..3 8:8 2.03974 448 5448/0574/:. 907.. 3:0.3. .43.20390 .8 497..843.85./ 08 .0308  7...8 /.77./ 03903//.34 4 20974549.0397.5 0 74. .43./.4240..480854/07807 -708 08 97. 05708O3 8../. 4 .43082E839073.7.8/0 0.

7/07:54403/.-4' 0!45:.4/.8 .. . . 907.434.424 97..O303907.348 /0 3907.708 8:83907.40-./.79.3/.9:7./..O3 /43/0 5:0/03 /.:039.9..0308 /0 80.3908 03 94734 8:4 !47 084 8: 8..0  1070390086:048O.424 0./0.0 .8 57010703. ..-47 .4308 .03086:0-.70.7 90303 2:.:36:0 .48 -./.39434 089.8:05708O3 30307.. ..9.479.8.. /0 089..43897:/.8 2:95..43 4974880.9./48 46:0/..8 5708039. . .8 9030348O.:/..0308/0.397./ ./.:9:7.4308 085.03948 050703.7 $..:.08 43.8 057084308 089F9.8 057084308 089F9.:/.8 .03//40E2-94-.9.0.503074..2-F3 /0 .4.8 5708039.38.424 4 /.8 -..:.894/./ &34 03 .4 2E8 /02.974 .247.O3.4308  894 9.20390 25:8.3944234 .8 057084308  .424 09038O3 /0 8: .0748 039.0308 /0.434.:/.4308 ..8 5708039.8 76:0..431:7.43487.0308 42-708 .3/4:3.:36:0.-0. 089.7748  !074 08 /1070390.:/.079.8 ./ 80 05072039.9470884.9.2-4.43 8:8 5708039.07.780 ...8 6:0 547 /090723.8 2:0708 O.:770..503 /0 .507484874.7 6:0 ./.3/4 ..:/.94708545:.79./ .8057084308 5:0/..3.84...0308 5..370.034880.7 70/08 70.:/.3 80:/4708 4 825.2-48.424./4 .7./ .80.46:04.3 8/4 03 0890 ..7748 /10703908  8 5.3 54./ 47.4 5749.:770 0894 .0370/08/03907. 2.8.84 /048 7:548/0O.9.7908 5E89.088432E829.80570843088430307./08 34.0 8.4308 .354//45740.94/.8 ...424 0 90..2-40394734.:9:7. O.8 547 48 O.42490779474/03907.0 2:.03.2-F3 08 507290 7 ./:4 $0 . .47707 ./08 /0 57E.3..79.8. :3./../. .3 903/439039480307.8 03 48 -.7.. 2E8 ..7748 ../02E8 . 30.-...0308 80. 49748 79248 4..48 574548 /0 .77.94708 84...9:7. !.48 :7-.8 03 089..8 2:0708 089E3 2E8 03 057084308 .438:24 48 085..2:5.8 2:0708 O.7. 170390 0248 /4 .

 8948 5-.43./00.8.3../44870. -.780 6:0 8: .48 48O.4 /0 6:0 80.8...490.42:3.47 1:07.-770085.0390 5.5038.43/.  $: 085.8 5745:089./ 80 .434.9.490..907.F8/003.7 0 3907.. :7-.3 70850.03086:0 .8.04 0248/4.078./ .8 :.035.3 5742:0..203940348-.434.7.48 6:0 170.9...0/4 .8 ..89. 5074./8.:36:0 ./1:8O3..8 /8.. /0 2.30.5408J.42:3.0.-47 08 2E8 .4.2E8. .774.:3.03843/0497447/03 4 8432.3 . 4..434..:78480..03/03.0 97.43.9:7./4 ...9:7.. .43903/48 ..8.-/4 .08.43.03 03 907794748 20348 97..-.QJ ../48 ..94.31. 45..7.3 08 3.:/.7748 !4/7J.O3 0/947.48/0. /0.9./4 08 0 9094 5074 ..3908 E86:094/4 348 8. .5448:1.3.0390:2/0082047  48085.203948 %03032034870.:03945408J.  480257000.800.485.034820/482.48/0.03082.03.4308036:0.546:94 ..:7848/05408J.2E8 .8 057084308 089F9. 0894 708543/07J.434..50390 .3 5..4393:/.F8/04820/482.708  3 .. /.. .2-..790/0089.0308 /0 2.089.7 050703.47708543/03 . 97.7./4.8.7806:0 ..7748 545:. 90303 8034 6:0 5708039..9. .8 .97.5408J.3.3O32../.70 .:497.4.:039..0308 6:0 03 0 E2-94 39073.084 6:0 70507.88:70 80/08..03  .74 80 ...4/.43 .%02...8 :. 574/:.O34..20390 F.86:048O.8.00390/094/4954 43.7.:039748 1089. 0250. 03 .8057084308 34 089E3 03 7:548 089E3 /8507848 54794/.47 97.:348 081:0748 03 .-.:/..O3 !4/7J.8. .8 057084308 089F9.05708O3089F9.4 5..4./ 80 2:0.4839070808050.203946:08070574/:..:3. /0 907.:90 03 6:0 80.8  $3 02-.4 /0 05708O3 57.:.

F8/0.03. /0 5741:3/.7.0308 5./486:0-:8../..O308030/0 .574/:.03/4 0850.:9.0397.4731472.43897:03 !...254/04:..8 6:0 03.0308 .9.79 . 0 90.3 .3/4 80 97.8 .97.4308 48 . 84.8 5.8 .  $03.7 /0 .. 48 . . 03 :3/790 /0897:790 54/7790   &3 .43903/48 831.48/0O. 089.94 .20390 03 .5  . F.O3 430 7:54 /0 7./ 03 4 572074 6:0 80 1.9:7..20390. .F. 70.303.88 03 48 831.03074.3.:..F.3.70248 203.  .43349.:. 84.7.7./2903/4 6:0 08903 807.9.4308 3.0307.8 ... .030/30746:09:5:0/.780 :3 .03 03 94/.39403 .397. .O3..4257038-08 5.3.0/./  .7 902. 0890 0850.5 5:08946:00800025484-7006:0 47. 0890 .424 03 .7 .48 /0 048 ..6:07 497.7 03 .2482...O/48 2038.J1..O3 /0 ./48 6:0 80 .8097..8 /0 . 5.:.8 057084308 089F9..-7.84 . F.0.:.31089..70/048/8.425703/07 ./ 03 2:.8 8:8 2..7. 03./08 03 48 O.. F31. 76:0.974  03 708:203 .8 :.7.-7.:7848 . :3 :.8 /1.F. 5408J.3E88 84-70 .-47.8 90948 /0 .76:0.42:3..J7.907.O394..4.O3 /0 5. .:0.8 057084308 089F9.5479.8 . :3.9..03 8: 05708O3  !:0/0 0.382974...8 :.850.:0397..3E88 /0 ./ 6:0 8O4 5038.8.. . :.702489.8 70104308 6:0 80 /..:03948 .0308080/0..7:2039.0/.:480850.6:07 8:094 090734 .. 08/0.3/4 0.30889030854/07 089054/0780-.70. 5..0308 890103O20348003./6:0703 .76:0/.9. 39075709.4308 057084308 57E.08 6:0 .

708/0.94708545:.7.08 54J9.-7.5.. 07.8 /0 5749089.0308/04880.8/02E82.94 03970 /48 8:0948 09.31089.....884.7J. .80 /70390 54J9. 8947.43903/48 03 907.7 089.  $4-70 0890924./.254.8.3 902.9.43O2.079487:548/0O.089741.. /0 :3 2:.7/10703908F.:389.49/. 089741. .8 .03.43903/48 70107/48 ..08 03 0890 8039/4 089.431. /0 48 O. 170390 .:.3.O3 6:0 80 .480. %30-.0845..2./4. 0 39078:-09..3.1.3/480 089E 03/4 5.8./:.4397.:039.08 6:0 089E3 03 . 48.:077.4 .-07945470547. /0 :3 .0.9.4308 .O3 ..2E/0F.3480/. 0 4974 . .:...79..8 3/.8.7089.8 6:0 80 .3 0.08 /048O..50748 %030248 :3. 548.0308  890085:08:3.86:094.O3 6:0 80 .824 .08.2.57207..-47.:0397.48.-.8083.797 /0 48 902./  8548-003.O3 7:5.08 . 497.434..8:1472.254/0902..4 6:0 4 2./4 03 . .43:394/0..4308 8:-09..370./4 0 .424...94 0 5.0743 0894.743  890 2:./4  .7J.24 6:0 1:0 .748 4 7050794748 /0 5.7.. 84-70.07 :.. 54-70.8 .348902..403..  .708 3487:548/0 7.39403..79.:07/4. .1472.8 .94708545:.3.:9:7..5 0894 /0.48.42494/...3 48 902.4308 572074 089..2.8 /0 /090723.0880 03.8.43. . 086:.282.488J3942.439089...8057084308 089F9.3 902.24 .8 .79708903/03.31089..797/0.0308  03 .:039.43O2.. .3/46:034 6:05476:F0.3 03 8:8 . 80:3/.3 48 902.:.3.03.9.5/04880.8 /1J.743487. 5.O3574.708805:0/03/0391.477:5..3. 89:.7J./48 507843.0248 /0 48.:/.4 0 /74.4O.8/0.-.7J.03.43903/48 6:0 97.439.86:09030.430884..:039.3/074 0 ..803970487:548/07.424 0 .2.2. 380:3/4:./48..8 348.7.. 4-0734 .8 6:0 ../74.43057207.8 6:0 80 7010703 .

48 54/F8 .48 94..3/0./ .8 .5/0.73.4308 6:0 ./08 $ -03 48 902.4:.1472..3/4.7:2039./:...:348 7.43349.3 574/:.47. /0 .2. /74./..8 80 .48 4 548.424805708039..5 84-70 .39E3/40 . /08. 8J 28248 ..8 6:0 80 5708039. .5476:0.8 .248.9:. 7:2-.-/.47708543/03 . 902..94 .48..3/4 .4:.39E3/40. 5749089.03.. 050703.3  &3.3 03970 048 .. ..:8430857.803484.48 /0 J7.39.-.5 ..3 .8 7085438.050703.7.50748 .39.48 08948 6:0 5:0/03 807 5749089..8 . 03943..O24 .:9:7.43 70850.:/..8.8030 7..43 48 574-02.0J..36:0348.8 2E8 8:-09.6:0903J.8 8:-09. 5.. 83 3. 2:.8 89:. 348 .8 8:7/48 /0 .43.3 70507.759.94708 0907348 7085438.3 ./02E880.7. 6:F 4 0 8E-.43.-03 .O3 0.4308 ..8..0807.4774 . 5708/0390 8 3 86:07.08 6:0 3./.3.8  47. .9.3/4 03 .348 8:-09.3 47.:7848 705099.424 80. /0 .5708/0390 3:3./08 3/.3 03 /8.3 .43 :3.50748 5.-07 5./4 03 .49/.9. .. .7 03 7.8.8 ./  7.7 39 .4/02.. .08348497485./4 /0 902.-.3 ...3. .. 902.4308 /081...6:0.0 /046:03485.8 7..7 -4..-08 48 902./48 84..43899:J.30..07 954 /0 902.43 0 907..8 08 .3903078003 ./039020390 54J9.248 /094/4 :3 546:94 /0.8 4-.5 6:0 80 ./4 . .2-F3/0. 4974 7:54/07.0 03 1472.4-07343:3.7.. 4 6:0 089E 5./43...3/0.-06:F.4:. .84-.20390 0 3.:7 748 39075709.4308 5:0894 6:0 34 . 80:7 .07 5476:0089E4. 03 . .43F 0.8 .23.N48.8 .08 ./.:/.48  &34 /0 048 348 /4 7017F3/480 ..94708 2.438/07..-08 /0 .3/4  .2039048902.7.0 942. 4 .N4838:9.8J 480.3 .7.34849748  48 7..J8  &34 .. /4 0.949. 4974 954 /0 902.

307.94/0 :3.. 57002303.4974..981.431472.0.75..43497..4389..9..808 0 .-.39. .0890:05:9.9. 0.9.83/./49084 46:02E89094.7082:9084 08 /02. 80 0.9./:.209. 5.50748 .. 0.2-F380/.:./27.8 09.7.7J9..6:054.70 .774446:0.4308 6:0/02:0897../4 08:37094 08:3.O3 4 6:0 574/:.8 70. 08 2574..7J9.8.4308  425479.7 ..49. 8E97. 5.5 9.74 .380.47.030305.0 03 .5 80 . 97.O3 80 5.. 84-7094/403480./...0303.0.4248J8:004.78:8902.4317439.805. 974.3908494/407:54 .3907094  .43..03 6:0 0 7.570.:3...-07. 03943..078.0 97.5479.50748.8 5. .:. 90723.2705./ $430574/:.3908 03 48 08.7 7..3/4 0 7.439089.:..9.39..03908:-790.... .487.7.08 089.390.8 843 2E8 574/:.O3  424 /248 80 . ..0 /0 974.43.947 4 .8 25479.8../6:070 . :3 7:54 ..:/03 .390.0880.470.039..:/.7010O32:8:-09..3 5476:0 . 089F9.. :3.3. 4974.4.8O36:0/0:3007../.4397...8.050 .8547:34/0483907. 974.4243..:.2..7 ..43897:.02574. 0850. 4 38..70/7 05708.0 030-.9./.03948 .7 0 7.3908  ..O3 48 .803/4034.0790 03 :3..7 80 .84308039075709.08 5:0/03 .0..425:089.8.3 .84308:30317039.O3 .089.5 6:0 .:77703074. /43/0 80 .0 :3.8097.94 /0 803920394 .F8 /0 48 . /08.088.7.8050703.3/48008. 4 :3..8. 8: .8/0103O2034 .O3 /0 4 9O3.72.4 .O3708509454748.797 /0 ..80846:0. 39075709. 6:0 .8843.5 .2-F3  !..2039.438.38284308 0307F9.-7.7 089.8 :8. .. .. !0749.4..:.48 0.03948/43/0 48 7.20394/038:9488E97..0307.1O7.

43.. ..8 902.:3. 4-80843.70908 5:807. :3. 34 348 08 548-0 .08 057084308  !074 802570 ..6:J 5708039. 82-O.3.4308  .2.. 831..7/090723.4384/.8 70.7  .. 3/0503/0390/06:0089.089.6:0308 843 5749./..8. 5.:. .2:..0547.438:8 /1.035.8F. 3./0.20390 570543/07..7 /0 25479.:0397./.03.75.03908../08 83 /0.8/0.F.03/090723.7.8 5703/0/4708 . 6:0 089.20390 5..4389. 3/.790 $302-./0.6:0.7.8.0/0.0308 /0 .49/..7.708 ./48 843/0..O3..390 0850.-7E 6:0 90307:3. 2./0....8:..25479..O3 4 34 4 2047 3/0503/0390 /0 6:0 903.0890807J.03 507843.4 5.48O.8./08 574-02..43 8: 050703.89.03082E897.../48 .4.7. 2E8 .6:080.O3.7. -E8./4870.03507843...86:0/0391.:3954/07:54 ./0. : 497.5. 089E 9. .75.70.. ./:.. 48 2E8 O.803.:9.8057084308089F9.4245079030.8 0/..8  497.7 70.8 057084308 089F9.084748 48 4-0948 1:07. 1:07.9.-7J.390.084748 ../...247 /05..907. 48 .2...7 /08. 05708O3 5.$4-70.570803.903/03.7 /.5.-0 ./48..0 .O3.0308  .8 480257008700.5470954/005708O3089F9.5 3..86:048O...:/.3038:808.81./47348 48503.8 /0 9.7 .20390  $4-70 0 74.. 48 .2...7 03970 48  48  .3.N48  3 497.439030.808/0..3.8 057084308 089F9.4-094 /0 5704.O3 .6:048 902.3E88 .O3 0307.030808 70.39:/ . 890 902. .7.80..434./48003.2-F3 547 0547.:5..248 :3.. 745.48O.7  $O4 .74..9.9:7.0308./43/080. . 745.39. /08. 807 /0391.7 507/0 2.0307.7.403..3 .8...8.3.7948807010703.8 6:0 5:0/03 089.

 F8906:005.. 0390 /.7.. 1472.780 ..84 /0 48 7. 6:0 03 ./.5074 34 /0503/03 /0.3810703.43.70.8 ./03.0390 834547:894 :.3 8:7/4 207. 08 .3/4 6:0 4 ./. 80.8J 5..03 &343480..5074 084.900./4708 ./454903.:.890.47086:08:89039..0308843574/:...089780 /0 :3.50748089408. .030/0.8O  !..:9:7. 24897.78084.854748O.05.43 :37.084745:0/0 .48O./48 /80N.7./48.O3 /0 24/048 5..2:.497.24897.039020270/.089248 ..94/0../6:77831.48 903/..45./0391..8.9.30/089.34 .3207..4389..4308 &37.8J547/024897. : 497.8/0. . 089. .7.. 6:0 :34 08 7./48 0850.70...50748 5074 :34 3:3.9030 49748 8039/4 0 807 7..J. 547 084 6:F3 /4 6:0 .8 70..220:89.039080707E .. 70574/:.9..../03906:02:. 2 20 :89.O3  3 94734 .4 /0 .50748 48 24/048 2:0897.2.:348 7. 49748 ... 80 5430 089./...7.0390 2:.8.03. 745.5074348/0.8O340.97.0 6:0 348 .38:8:894845.7./48&3/48  508. 2.89. /0 4-0948 .. 745.46:0. 0 0. 6:0 /02:0897. 3 0 . 745.5703/.0 20 089F3 27..07E2: ..82E0308 .748 089E3 03 . .47.0308 34 8O4 705708039.7/0089.70.7 6:0 84248 7. 0 90307 :3... .4310.20390/10703908 !470025485./459.97.

/ . 0 7.0308 /0 4880.03 /0 . 94/4 0 2:3/4 084 90 .43.2809..4 6:0 .:0397.. &890/48.08.0 807 /1070390 3490.0.3/0804/0 5. 20//.03086:0903.08 .708086:094/4848O.8J5476:00 :89.0..074 .2809.8 539..0308831.94708545:.48 6:07F8 807 /1070390 .8 1:7.8057084308089F9. -079.8J08   $31.424348/0..78003:3.48 39./4.907.2809. ..03 .:3..8 94/48 48 574/:. 90 /.7..3 .8:.08 48 .1198 48 /-:48 539:7..3..2-F3 80 03.08072E8-:034 :3480.J..47/048:048 $ .4 .43O2.8 /1.48 90 :89.5 90 708543/03 8J 072.574.8 .. 8. .34  6:F3 08 0 /0 .3.../00./4 !074 84-70.890.3 6:0 0./.8 09.79.5.8 4 7. . 9.:9..948 2:8.07948:8486:080.8 :..:3...04880 803903 47:4848 08 570:39E8 .2809. ":0 :./0830703908./0:3.-03 ...39.50740394734.8 .3705708039.0 :890/ 9548 6:0 3 86:07.. 5..2-F3 574/:.:E 08 0 2.20390 08 ...5470207.  ..:348 /0 08948 574/:.8 03 .2809.7J9. . . /02E8 0390 .8 057084308 089F9..539:7.8 5:0/0.43.7 454903.. .03348F ..948 48 O./. .:78480.303.O3. 0549.:37.1.O3 .80/0 70.0308 9.  !074 03 .74 831....

 6:0 .7 4 6:0 .:9:7. 0 ..2. 05708O3 089F9./08 .8497.434/048O. .74 0. 03 0 1:9:74  7.03 5708.-0 /0 8:8 .5 34 0 5038.8 :3..746:0803903..3 :3.38290 08..8.4 08 .07 5074 03903/03 6:0 0302:3/4.3 .J/034849748  08/0 6:0 20 209J .5.O3 /0 :3 /0804 0 ..43..248.70..8 .8..8 6:0 5:0/03 /0391.-84:94 ..O24 0549... 08 .7.5003.439:3/0390 .7.78:05708O3. /0 ..O370.4 03 .0746:06:0703 .790 .O3.3.7 :894 08 . 08903.5.5074 9030 9708 .8 6:0 .7.20390 0894 6:0 . 834 6:0 08 .07 0 80397 /0 2:..03/4 4 6:0 9030248 03 0890 2420394 34 08 24/. 08507...0308 80 .0:34/0048 3484974884248.8J 2824 5476:0 6:070 089.3.70..48 08 ..03085./.438.7.424 803920394 08. 5.8 /0 48 O. ./ 5.7 -03 8 .:777 6:0 49748 O. 08903.2E8  :...03908/046:0089.7. .48 8039790 -03 084 08 4 6:0 97.570.077...0308 34 0 4947.O35.48 .438/07..:8O3..  0 28..7 ./ 5.48. 8.8 .8 /0 089.:8O308:3.45.7348  !:0/0 4..43O2.74 5708.4 573.8 6:0 ./0./4 03 ./.-..43 8:85038. 45479:3/. 24.O3 . :34 80 /.7 .2039..2039488038-/.48.03 8 4 6:0 .7..07903 03 0 249.34849748 348507290/08089708.438/07.234 548-0 0 8:0N4 70./.424...4 /0 74.:-7780547043480.424 4 3.780 /08..48 .-0 . 28.20394 7.424 ./.2:.48.. :8O33.6:048:..70.48  8 4 6:0 .3 .434.07.86:05:0/0305072039.907J89.73. .:/. 7034.O24.. 45479:3/.434.F8 547 ..8 057084308 089F9.44.708/43/0.... .... 7:59:7...8057084308089F9. 03 0 8039/4 /0 807 4.47 .7../.43.

:/0482:.03/4 :3 2:3/4 /1070390  0 ..8../ 5:0808039/4.708.8.4397.0308 0.79. #4.:84308 03 48 2./08 34083.8 5.08..81O72:.3506:0N4 6:0.790748 83 0../0 084 .507843.48 /06:0843:348 .8.:.6:0-.907.03/49.O3 480. 6:0308 4 .34 80.03 08/0. .47 6:0 0 4947.30. . 5.0390 03943.3408. 345:0/0807:3....:48 94/4 084 90 .03/4 :3.:3.79... /0 574394 :.-47./4 0 #4. 30.7J9..8 2.0/08.. 2090790 03 94/48 0848 .03. /0 6:0 .06:080.3908 .03/4 9.45.7007 6:0 089E8 .8:203 83 . 03 0/0J3 84-70 . 3.700 6:0 .424 .7.790 /0 #4.3/403084 .3..7/080397390708.8 .0 :3.0848O.8 /0 .3908 80.03 :3 243943O3 /0 08907049548 /0 746:074 /0 6:0 34 /06:00.J7.72.:9:7..8 /74. 007.9. :3.43.J6:080.07/.854848 6:008.08 ./4 84-70 . :3 4-094 /0503/0 08 /0 :84 6:0800/0 /0503/0/0.0 . 90 .3/4 80 701070 . .O24 :9.48.089F394/.00.4 831.424 .. 1472.4308 7./..70O3 5074 03 080 2:3/4 80 5:0/03 03...40348O.2.O3507843.7744/0.9.0390843:3480895/48 6:09.8 /0 .4/06:03480 -:86:0 3.03.  #4.3 5../4 .8 1472.79.99:/08 0892.8 2570843. 08 .. 844 17J. 547 080 ..407..3 506:0N4 0 2:3/4 084 08 4 6:0 80 .7J9.7.7.31089..8/0/.39070..3908 $0.8 94/4 084 08 :3.. 83 /08570. 6:0 .J 8.7 2:.7 . 1:0790 .08 /0 103O2034  $: 0..3908 30.25479.:.8 70507. /.424 :3 3897:20394 /0 1:0790 ... 31:03.03/08/08:0897:.0308 806:0/..390 6:0 80 08720 6:0 80. .4308 84. 08 0 6:0 /0.748 24/48/0807:.9.9:7..8057084308089F9. .48..8 ...04. 74.:..08 /0 74.74/008050/089.43 084 08 8:1./.7.39003 8J 5074 5:0/0 807.8:. .078O3 80.:.030884-7046:0. 6:0 48 7../0.93... ../.0308 4086:0030#4.  #4...078O35476:084325479. . 47..9:7.6:J03 8:949.4.0 807 :2. .8J .209079003 0 #4. /0 80397 6:002:3/480. 572.50748 8:0790 &3 2439O3/0 . 831.

0 .033 497.7 . .20394  .7 ../08.08 80 03. /. 30. 6:0/.790/0:3. 6:020./ 4..:425J.10-70/0 08./27..790/0.45479:3/.790 /0 .8 6:0 /0-0 .94/4 450384 6:0 :34 80 /0-0 03.20. 20. 28.07/.5408J.:-77 . 5408J. 2 20 :89.7-7 706:070 8038-/.2039../  !0745.0 6:0 34 5:0/0 6:0/. 1472.70. 84.080397. 497. #4.//0/08.4 &34..7507843...4.J3..791. .434.7/08.780 8O4 03 0...08  !.5408J. 2:. /0 1472.4 .:.22003.5408J.8 . /080:7570. .8 6:0-:8.9./.0.70. /0./ 80397 :34 .4244.90. .4 /817. /0 :3.946:0 348./ 34808039035.4846:09030 46:02E86:07080390 70.790/03. .434.880257003285408J.03086:0/0.10-70 :3./ 5708039.5703/07 05072039.7 03 .J84.43 . 1E.70.0.84/817.7.8 57207.780  .08:35.:3.08.254./ /0 :.3/080397805.7.5408J.20390030#4.8 ..70.3:3 70/ 03 94/4 0 8039/4 /0 .0.7 /0 94/4 08.345:0/4 08.248:3.2039.089. 6:0 .5703/0 2:.4245.7/094/4/0. .4 83903/4 %.4 .4.48. 80397805.01.0/./.728. 20.../02E8 ..7 .282.508. . /0 /08.4./ 84348443089. 70.48.035409.390.. ..3:3.:0397.7-7 08 :3..07/.70/0/47/0.2.7.48O.0/0 .7./.08.7 6:0 20 .44 /0 70.1.706:070/043089/.4 .0308/0.8 /8939.:4 .4. 5. 2:.831..07/.5476:094/488070303.-7.434.2.7/06:00842E8 25479.07.05948 /0. 5408J./.8 .J3.5408J.4 0 8:.3/7.

47.03/4.48..008:3.. 089.4390303 70:.4:.43F .0743408 428246:0074.6:0 2E880394 .8. 6:0 4 .080825479.. :3 4.74 ..038:.20390 8070/0-0780708. 8.. 08 :3.  .487.48.424 9./. 5408J.7...2.-020390 .425.-.7.7..3/4.7.08.7.5..7.5 80774.38.. 8.47794  /02E8 /0 831.8 !.-..790 /0 :3.790/02.746:050384 5.20390 20 385703 5.248942.3 /J..794/. . 03 2:.. 9038O3 6:0 .2.8..7.4348. 80:7 08.48.. -.4308/10703.5.7.8 /0 .424:3.7 !47/0.8.7-408 825020390.424:3 /08..282. 0.7-03/4 5074 34 ./04O308-:03....4 43:3831.. 5.4 /0 807 5../08..8 057084308 089F9./408. 48 O.. 0 0./03974 8 . 5./.8.. 28..../...8574 ..08.!.7.8 57207408. 5.:. .72.7-0 5.5074 08 :3 97..9810./..38. 05708O3 089F9.3908 .8J8:.O3 0 /08.7908:89.424 5.J4 4.7./.207/.8.. 008.720390 . 483 0-.2:.8 574/:.484-70. . 8: 085J79: 38.50745./ /0 94/4  5.N.4 6:03 08 6:03 34 08 0 7.44 801:020903/4.8 6:0 70.508. .7.80397048705708039...8.4 089403.5703/4 006:54205434.7.7 834 5.8 -0.48. .7844 . 6:0 90307 .08.70-. /0 . 3.0308 .. 9030 49748 831.8.6:0.50743408428246:007./48 $077.7030. 03.7. 548-/..48 /0 48 24203948 2E8 8039/48/08:././4 6:0 :.4397. . 8.7.0/4708/0089.2:..3 .7/..F59.03 5409.7..0345:0/4089.7744 /0 4 6:0 .05./47 6:0 -:8.2831...424. : 497.50748 .3..

8/8.0574..4 83 0 081:07438890390..6:00894880/0850:03-7020390  .-../.4389.19.3..5074 /0 .907./. 90 .390 97.. ...70..381472.4 .8 003 /0 2:.4:39.:. .94 .803. 1472./ /0.9.53..70.4308 6:0 03.434.3/4 084 08 :3 7.40. 6:0 80 0250. 3 2:.80. 80/.039.97E8 .-.8 057084308 089F9.8./. 843 .4 2034880/..3.890303 /8939./ 97.85745:089.424 4 6:0 . 70.8 .70.8038-/.:34.7 5.5  7.7 089. 05708O3 08 :3.-.4389./ 5:0894 6:0 ..8. 807 . 0 .9. -..6:J 5.0308089F9.8 5745:089.431472. 05708O3 089F9.084/07.N./. .8057084308:. .8./ 5.:9:7.8038. 80 90723.07848  48O./0. 3.82F94/48/097.5074  &34 9030 6:0 03903/07 4 /0 .70./47 0 6:0 .424 0 2..0848 5476:0.70. 2439.7 97.2039.:9:7.07948 0/0077.030 .47 089J2:4 .9..03/4 ../403 :38445:394  70.8 34 843 548-08 83 0 .10. .3/4 4 7. /0 8:-7 5074 6:0 80 .425.48/.48 3:3./ /0 1:07. ..84-700. 7.. 0 6:0 .6:0/..20390.9.. 8:-/.7 ./. 7085438.3 . 80.9.3/4 . ..8 . 5.7.4 547 ./.39.0308 /0 .8947. 2. .. 4 3089.9. 48 O. 34 08 1E.790 /0 :3. 5 45 08 0 .:0754 . 6:0 9030 70848 6:0 3:3.3..-47 .7..48 903F8 6:0 5./ 0 /0804 /0 3.4 84-70 .48 34 848 7.03902548 3.7 547 94/48 48 574.3 54903.084-70.7:54 20397.7.7 70...-/.44.390 .  .0 80 2:0897.03086:0.5074 08 0 6:0 089E .1..-/.03:38442420394 08.7  ./47.

20390 .49/.9.6:J .390 1:0 70:37348 48 /0 7:54 ..8 /0 .248 ./4 706:070 /0 ./476:0.:.. 70.4 ../038:.9.7 ./.99:/ 70974.084 .4/0#4.9./486:0 802. .434. 4 089.4 089:.:.2-F3050703. 80 8. .99:/08 .248 .7 05.3 0.8 170390 ....30.4244. 4 34 .  574. 20/..9..8.574. .4 706:070 /0 ..7. 08.7 4 80..20390 70. 08./4 089.8 .8  $O4 .O3 .30390 :3 5.704 6:0 .0.6:07 03..8  !074 34 8O4 843 . 05708.:9:7.80 .7J9.:/..9..-7.70. ..8 ..O384347.4328.7.42-3. ..4...3O89.70.9...70.:03974 5. /085:F847. ..70. .9.3 83 574543F7804 &3 03../08 6:0 .7.8 5.0308 .2039054/0705072039..8 007:54/0 . 6:0 34 .7J9.03/4 .20394.4 4.03907...8 4 6:0 47E-.48.9073.. 5:0/03 ..948 .2:.8 .-.O3  0 348 5708039.8 2E0308 6:0 :34 903J. :3/.. 97.31472.7 03 94734 .7709.3 .4  $07 .6:03480.9..48 8439. .804 4 8. 84-70 4 6:0 80 08  70.7547 742507 .70..434./ 47.8 ..2039484-70.8:.907.248 :3 5./48 6:0 .:03974 03970 .7 .-.6:00250. ...7J9.70..3 /3E2.7.9073.7./..:48 .4 08 /.9./29.3/.3...-. . 94/. .432E0308.08 80 706:070 /0 :3.7046:05.248 .4/074. .9073.94.:039.J3.:348 O./08 ./. .0 54.. 74..9073.4/024.-0.9.7J9./48030.4 390708.:94/8..43 5.4389.J 39039.2.9.9.3/03974/0 .:3470.4.J7.8 6:0 34 80 .20394 /0 20/4 08 .94.-0 6:0 34 0.7..53.:/.3 48 O. .850. 80.O3 83 ..7.805708. 0848 ...3 .9../:.. 3...424 :3.7 28.0308 03.O3.9073.:94.0 5072. 07.:.390/031472.:48089070495../0.07 8:5:089./02E880574543.70..084857443./.7 . -86:0/.  3 2:.3 47.

42.8 /0 -.. .-. .0774./07:5486:0089E3/0/.08.424.7-0038074 0803906:03408. 6:0 48 8.4 03970 0390 6:0 8..484 03 -.390 70:.4308 8:5:089.03/4.7-036:0434806:F 94/. .O3030808039/42:54-70  3.0.08.:/...6:F3480.3 8: 28.30.0 089:/.8 .. 2.20390 802570 089.20390 08 54.8  .:3. 03906:094.08.:03.7507470942.J.4 03970 48 O.2-F3 2:.9.2:.3 825020390 .3O034 089..74.3906:080. 6:0 0 #4.039.088:-78094.5:394/0.0394 843 -.08/0. 843 7:548 6:0 ./. 487-408 54700254 .7.0075408J..0. 2.790748 /... 2E20 6:0 48 24.4.-47.8 ..O3 6:0 80 .31O72:.0 . . -86:0/..3 10..4 80 /.3.O3 .703 /0 88902.8J ..547.:/.7.3074  .48. /0 28..4/048 5508 6:0 48 5508 8:5:089.20390 5745. 2:.:/.43 ..43 084 83.407 480.. 9.-03 94.. .. 08.:. .54.82.2-F3 2:./48..43.48.3:3.:/.08 ..9../48 6:0089.0 03 .2E8/0103O2034 46:02E880...7 :3 7924 50..708 08 .94 $0 2.. 9..89.79074 08 6:03490303/0/43/008. 70850.3. 84378.3  $0 /. 089E 548..-0394.407 3487:5480003.34 /0 1470.0/:.74 5074 0 #4.7/348./089E32:54.7 $0 ..-.-08 03943./ ..70.40..9../. 6:0089.046:0434806:0 03943. 94/4084 50740803906:034808039.03905:0/.2347J.6:00.8..E 2:.:.05.746:0 8.08 . .8 08.8 J30.4497487:548 8.6:0.30.#4.487:548 480./4.:7. 147 /0 50 34 97.7.7.2.80 8.30.8  0 . .:/.503..3 03943./6:0089E..O32:8.892484 /0.08:3..20390 . 2:. 147543/. 2.:9:7.4 30 5-.70/0/47/04..:/..03906:008.-. 5:394 03943.7907485.0303.7:3 7:54 :3 7:546:0089E05072039.42: 390708.74 .203. /0 097.8 5.3/403.07... 506:0N.4 08.70076:0.970.:32439O3/07:548 /0 0390 6:0 089E 507/03/4 0 90254 ../.487:548 8J 5074.47/08 /89478O35:394 084..-./48 .3 94/4 1:079020390 084 80 /./ 70. 8039J.038074 0803906:0 3408./843/0486:020348 0/:.4.-.089./4..038074 03903/F8 080 0890704954 0.45..-47.203948 .0308 6:0 0 #4.3 2439.:.O3.31:3. 94/.28.2.43./48 03 :3 .:/.8 90303 :3 843/4 1:079020390 /0391. 547 /0.... 03970 .434. 2./4 80.07 :3.3 .4834903.907J... /0 3:0897.94/4085408J.30.86:0.-036:00.5.. /0 .30.43 4974 7:54 6:0 ./ 4 80./4 .3 089.3 /6:0 ..4 .07J.790/08:.43.8:5-..308907049548 6:0./. 05072039.086:027..8J 08.03..70. 05072039.94. :3.

7801472.4308 547 .79474:3.4 ./.484/0.794708 .97.0308 .08  0 /0804 0J924 /0 05708.8 3907.:..0848 ./4708 /0 48 80.8089.08 08 /1J.48 ..8 7.8 .7.7.7. .7-7 . /.8 .. ./4 83 20/..8 70.. 80.O3.7908 5E89.8 089.. .4  708:9.8057084308089F9..9.4308 .:0397..3810703.5:0/02.424.8.:..O3 .4 4 54.0390 6:00808.974 .:947 84-7006:0 80 5:0/0 .7.203948 903/03.7.74/0.390 97.5408J.084/01472.20394  4 6:0 8 5:0/0 4.8 :.708 1.50748 8: 2.08.94 .9.780 .O3 :3 803920394 :3 ..3/4802570/000780.8 . .947..0303 03 0890 574./0:3.94708 545:.9.7 2:.42408.31:03.7J9.  $ 5. 05708O3 089F9.O3.8 6:0 90303.70./0743 5..89..O3 . 31:03.70...70./0 .47 .4308/0.0 /43/0 80 /0 2. . 6:030808.780 5.7 570.7-03 54700254 5408J.7.4731:03.94708 545:.3 7:548 /0 74./.31089.8 .03901.-47. /0 .:777 . 08 0 .0308 08.. 03 :3.. :3.: /08:845. .8:...43 057084308 089F9.8 548.. /.:9.9:7. /0 08.708 . . .4308 /0 2:3/4 84-70 48 O.4389././4 5:08 6:0 80 03.31E. 70850...8 .8/1./03906:003.3 2:. 48 7.0308/04880.794708 24.48074 084 3408.7J..0.203 843 03970 497. 3903. 2.80574/:.4.J :34--  .9:7.794 4/0.9.7. 807 .0308 2E8 .05.5705.1.F8/04820/482..43.70. 6:0 089:/.O3 089F9./4:3/03808 5.:9:7.4308 5745..42-3.8 .../ 05.08.4384/.34089..48 .3.J8402:3/4 03970 0..20390 :3 ./085.:2:..43:394 /0 31:03.43.7J9.03.8 6:0 .4 9.790 007907. 0078947.248.:/. .7J9. 7:548 /0 90.4308 70...43897:7 574.:940. 907.O3 /0 .434.:07/4 .. 97.7.4308 0... .8 97.-07 0J/4 2:.7 1472. .2-F3 5476:0 :34 9030 6:0 00746:080.894 4 08.700.780547:308./489O7.  :348 O.8 /0 .5408J.

07 0 4 0 2.43 8.73.39..907.6:0/0.4 080954/0.74 %4/.34 . 9.4257038.0 .9:7./4 84-70 .8  4 9034 :3 -74 /0 -7.4 25:84 03 :3 085./4 4 3.48 .  O0308 34 57454303.0803.3 8: 085J79: 5... .9:.70.08 574548 /0 807 :2.4 5476:0 048 8.J1.-/:7J./ /0 48 24.8089.248.00203948/.084.82./0804 4 :3 5038.5703/03 03 33:3.:94708344170. 050703.O36:048O.8 .07848 8:3:046:0 -:8. 48 8:09485749./0.:0. 03 :3 90254 320247. /.0308 4820/482. 34 8O4 .7. 089. 1:3/7 0 :3./0..3.70.4389.. 08. 8:345038...07845:0/0807..3824 0 47:4 34 80 .034390734/02:3/4 :34 90723. 03 :3. . 97... 030803.O3 04.0308. 0.71.4 825020390084 .O3080/0804 /0 5..71. 03 14841J.43907./4 17:897.  .. . .3 50743494.079.J08 /43/0089E. 8 .08.0784 03 :3.31472..4 4 548-0 4 05.7 :3 03F7. /0 2:3/4 ./.34  8 3. 80..8 09./0807 :2./.20394  8 30.J3.  %4/4574.0 0 .-0/0085J79::2. . 0847:48.47../05478J08.2.-0.07 :3. 8.4 6:034849748.O3/0807  .7...7. .O30850.2-F3 90723.34 0.03.  $:348039073.424 .70.2.03333.4 32.9.7989.J3.430 .507843..09073/.4257038-0 80 :39.08 :34808.794708 8.48:.3 0 94/4 547 0 94/4 9.07/..:94 0 0. 5./.1:07.-7..48248 4 .03070..4894..48. 94/408905.9:7. 5.9:7..203948 089F9.47./.9:7..O3 .894 4 4. 03 54J9.08 .8.N.08.2084808 907. 4 3../ ../.F794 33:3.432038:7.70 8039/4 .74 03943. 2.../07..8038. 0890 .:/. 843 3.3 03 :3.074 03 0 8.394 03 5408J. 94/.03 4 03 :3 843/4 :3.

...254036:0802:0. 547 -:8.9.78:70.:039488:2. .008 /0 507..4:.9:. 03 0848 ..8 /74. 03 0 7:54 /0 .8 .O3 9F./. .2-F3484-89E.7-7 34849748 30.3..-.248 .8089F9.2-03908 . /0 31472.081472.. /0 /08.7-74 4 80.0.7 1:03908 89O7.8 . 08 /1J.034/03974/0497..3:-0 . 6:0 /0384 6:0 /3E2. .7J9..48 :3480 2439.:5. 70.34.434.O3 ... .4/F.20394 :36:0 . 80 /0247..8 8. 03943.....080849.O2480:8039.3/4 348 7017.3 29508 907794748 /43/0 0 .89.434. 90948 .8 /74.2039484-70.07.8. 2:.J 843050703.48  !.07./ 80 /0850..3 1..74089E6:0/0503/0/0.24808084  70. 57.0308 3. .08 /08/0 080 5:394 /0 .7 3.08 8. 97./...08/.8 .7 -:8.439094 . . -86:0/.7.907 .70942.089.424 2J89.203908.4.3...3. 80.-7.:03948 :34 34 90723. 2.2-F3088./48 03 057084308 089F9. 42445:0/0807 4-807.O3 8 6:9E3/40 .08 1472..8/0 49748 3. /08..9.:348 80 6:0/.7.03 89.430..0308 70850...8 5.48 /0 48 O.:../.O3 03943.3 90 8:897.4 -7..7 03 .4.4/F.3907.0794 -:8.6:05742:0.43. .2-F3 ..3.907. . .-86:0/. 5.3 03 5:7.4/0.8 80 .424 24/07348 /0 97.94 ..-47 08 /0 .808107.8 843 8.9:7.48.708 /0 507.:48 .390 6:0:3/08904 9.05.079/4 03 :3.5745:089.8 31472. 6:0 ./ 90 2:0.8 507403089.7 .42408. .7E./49.. /03974 /0 .2-03908 /03848 03 ..03 :3 546:94 . 49748 :.03 /0 .7 08 :34 /0 48 /0 8: 7:54 6:0 2E8 80 5704.:. /0 8: .4 ..584 5./.7 .J 8: 25479.3 8O4 03 .7 25. 8038-/.7.248 2:. 5476:0. /0 8: 4-094 49748 0547. 084 03943.8 90 5349.8 5.790 .7:3..48.89.7...:9O3424 -70 /0 .49/.99:/08 :.08 /08/0 080 5:394 /0 .05.5703/0784-7049748-.07948 .089F9.-.4/F.6:07 .7.089.43903/48 . -86:0/. 28.

9.7844 202:0.0.089:/.3.3/4  '. 34 /1J.3/08 -. /0 ...  84 843 79248 2: . 0 574394 48 792486:0:342. /.O3 20397.. 42-748  4849748 0248 /4 .843792486:040...848 /0 9. 089:/4 084 8 34 4 0380N. .7.4 80 .248 .08 20 5434 .4 84-70 8947...43:3.. 2:.4 94-4 2:.4 /6:0/0547742.5.O3 :3 54774 /0 .4 50 2:. 08 2:..248 .0 0307:544038.20390 08 8.3./4 5476:00 54774 3472..08 20 -.248 48 5. /02.+-..7..7. 5.442-.0.3/42-0 0 . 6:0 90 24. 8030./07. 2:.748 79248  .708943 !.0 4 20 2094 28.3.. --490.089.425094  4 03 /J. :34 /0850. /0 0848 79248 .2-4 20703:0 . .0. .43 5.34  3 4 6:0 08 .8J.748.424 . 084 08 2: 25479.08 0248.390 43 089. :3 .34 .E .8 /4. 038.8.5703//4 5074 1:07.209/40394/4 .9.  3 0 2.:0754 .8.7308 .05708O3/0.5703/07..3. . 14O7..3. 8. -0.8.2:.89.089.5703/07. 2:.3.03.8948 3472.. 42103.7.:2039./4 5476:0 08 :3. . 834 6:0 34 903J.70. .7.8. 5074 .089:..08 5074 4 03 /J.0/054774089E2:24/073.:.-.746:00-. 0 7:54 .. /..+:34 209080 03 084 30.:0754 50743490302485.J 0894 8408 -:034 5.89484-700 54774 6:008. 8/4 2E8 /1J.  .84208. 246:02E820.089.+. 48 7.6:07.+08488030..2-4 0.35. .4  4849748 39039. 20907 4 6:0 08 2.8.:09. 14O7.089.848  4849748 0248 3./07. 0 7:54 5476:0 0 7:54 34 84.3. .07. 5.. ./4 84-70 0 2.2-4 .8  48 5.7.48 $49:.E8./. 84-70 0 2.. %:.84/O3/0089:/.248.43902547E30..2-4 08 2:. 80 .9. 24.7243J.4 .748 4 6:0 08 0 .4../4 08547745074 ..3/4 2:.3. 5. -.484403../048/0/. /4 .07.8 0 2./07.4 6:0 80.. /0 .7.0 5.2-4 34 25479. 0J.. 80 089E ..2-4 08 . 14O7./4 089E2:84189.E8 /0 . /./4 2E8 6:0 94/4 /.5. 08 :3 54774 /0 8.43902547E30.248 20907348 .30..080 -.2-4  3 70.3 089:/..4  2. 28.

43..708 0307.8057084308 089F9./5.08/.8 :. 6:0 48 O.0308/0...20390 ...J808 0:745048 4 8 547 0 .70.4397./ /0 5741:3/.880.8.43897:. 4802570800...9..70..7 03 /..438/07.8 /0 48 O..08 .-0 6:0 .0 /0 .2039./ /0:3. 6:0 007 .857.O3 /070.-9./8548.3810703.7.8 0 089E3 5072903/4 . 0..8 057084308 84.8:2:3/4/03974/0.03.9.7 .9./02E8 0 3./048O.948 /0 .94.8.8 39075709.03907.3810703./47.03/40.  ..8 ...8 057084308 :.030870850.8.9.8 057084308 5.8:.0308 25./48&3/48 4 48 5.:9:7.O3 5074-:8.7 0.:9O34248 ./.8/08:.9..394 .082079474  ":F39075709.:3.99:/574-02..O3 /0 5740.70.97..8 ...8 089F9...:/...-47.94 /0:3.7:2.7J9.03.08/0497485.08 1472. ... 80 70.0308 /0 48 80...7J9..48 6:0089F30376:0.43 057084308 3 .9:7. .31089.. 4-807.424 ...:.7 03 6:0 20//..8 84.43082E85././08/054/07.. 30./...434.08 54J9.4384/..7 204708 .74...:9:7..7 8 330.438:0394734 46:008574/:. 03 .0308 08 548-0.8 057084308 089F9./48 90303 /0 574.39039.43082E8/024.43 5745:089.4308.7E9..7../0.70103O2034/0. 89434 30.07  8 1:3/..3484. 97....8/0089..J808 .:9:7.3810703..4:39..803.4308 .03.870574/:..8/049748 2.4257038.70.8  $0 903/7J.0790303825087F5. 70.08 54J9.43.. 3/..8:.9./.43 .4308 /0 .0308 5.7.3 :.:/.. 48 O..94708 545:.084/097.8.20394 .4308 /02.74 089..7.42489.43/.48 .O3 /./:...0308 9.7.

05.:9:7.3828O3 /0 .48/0 ./0048708543/0743039F723485489.790  3 48 .9... 20397. /0 ...:9:7./.7 03 6:0 954 /0 057084308 :.9.05.2.424 9. 805.47J.O3 .20390/8939.438/07.4308025708430884-700.3946:03408:89.0 3907.74 . 0 3907.O./48 .0307.4 089F9.50/041070390870..8 .-..20390 547 497.:. /43/0:34849748089E3 03:.43/.47. 3480 /.03086:034. . 507. 08 /0.  .4308/0.08.O3../4 08 30.0594708/08039/4857. 5708039E3/480 :3 3907..5...5.434.807J.:9:7.4708 .:9:7.790 $O4 0 708543/O6:007..030834708543/0743 06:.0 4974 .890303:3.08 089F9.2-4 /..2-4 2:9.790/0057084308089F9...748 .0308 80 574/:. 1472.384-700.8 0850. 0..3810703.86:0 O..03 5.8  !07. 97.:9:7.8 /0 :3.790 48O.76:00103O2034/0.0308 ./.54746:05038..:3..97.-. 497.. .  O.547:3.570:39.7..O3 5489.O/48 03:.:08943..8 .4 /0 050703.203948 24/048 09.03908.

438:20 .790 4 .434.5.3 ...0 2:../.70..07.8 54.0308:3.1.570038O3 05072039.":F5038.31089.03. 70.43/..48 0..708 /817:9.20390 %..0/03 547 1.70.:0.8 .7.J.39.5703/07 /0 .08 94/.9. /0 70.434. 303.078/.3488:1. .3 5.4308 6:0 84.O3 089F9. .254...J..48 .7 :3.20390 80 0307.94708 545:.:7848 547 /08.20394  3 48 085..O3 5072./0. /8. 53O3 4708543/03 5708O3/0807     !47. 28.:/...0 39.394 303.20394 /0831472./ 5.48O.:9:7..30390 .8 5.43. .9.2-F3 08 . 70..7 .748-. .O3 .0390808.5..438:2434-:8.7.43F/08/00.085..74 6:0 .2.77. /817:9.307.974 94/..O3:3. 3..790 39 34:89.434.2..34 5479.7.0308170390..43 4 6:0 80 ./ 4170.47./0. 34 0890 :3.8 $00./ /0 057084308 089F9...7J9.8942:3/4/08:85745:089..0708 5:08 9.2.  :36:0 48 O.3/10703..0308908039/4 6:05:0/0708543/07 .. 0 -.0308 /0 48 80. .078.. 249.434.7./03. ... . 8: .0 0 90.O3 4 825020390 547 /083907F8 ..34.08.4.07 05072039.79J89.7 .5:08 0348O. :3. /.:97 142039.03 0850.9J.03948 . 48 6:0 48 O..0308 34 .74 48 6:0 089E3 547 1:07...0390/0089./0807:2.48 3899:.808038-.8 $3 02-. /0 :3.20390 .70.O3 8:1.O3.

  .

.203948 547 4 9.9:7.424 /4727 .9. ..05708O3/0.77442039.8 7048.248701703/4 . 3.9.9. .8 6:0 84890303 ..03/48 /0 97.4308 6:0 80 /08.3 .4 6:0 25. 0 /070..5703/.6:J 48 007.O3 0 /054790 0 :04 .77441J8..348 .039J1.434. /107039084-09.70.9. 0 /08.857E.9.8 /0 ... 03 .248/0.394 80 /703 .774.:0397.8 84.489:2-708 .8 3.4   !7E./.434. .07 /0 .9. 184O./4 ..9.85.43897:. .43807.. !7E..49/.0848 /0 ..8 089F9.86:08003.O384.3 . 5072.0848/0 47. 70./ 84. 8. 8038:.70.-..20394 .O3 /0 3:0.9.8.00-7.85.9.9.9. 54J9..8 6:0 80 03. ..3.48 /0 54/07 0 89.7.7.3.. /0 ..7744 /0 8.7J..9../.4 84-70 ..8.9.8 5.O3 -4O.7 /08..8/0.. 0890 .O3 84.3 ..7.4 /03974/0. /090723.49/.7.08 /0 7024. 0 5.0/08. 47..9.0.   !7E.20394 4-09.94 84. /.4308 .8 5.8 03 94734 .70.. 0 :3.0/08.43. 48 8039/48 6:0 47039.8 84.0/.08 0.7.08 843.8 5.. $!# %$ %$ $ '$  :.O3 .:9:7.8...0  !7E.3 48 574..3.20390 .303. 5:0/03 807  !7E.8   !7E.6:0.709.48 .O3 /0 :894   !7E.9.3/..07 548-0 :3.857E.7J.8 .88038-08  !7E./08 .8 5745....8 57E./...3 4.03.8 .4308 .8 ..49/.07 .3 ...8 5.. 8:507.20394 .8 ./08.:0397..4308 24/48 .3.:9:7.   !7E.854903./ .3 3:08974 90254 47/3../4 :3 8039/4 84.870. 4947../.-07 .4207 0. /0 48 :2...870./...7. 54J9.8 70.8 5:0/03 90307 /893948 47J0308 1:3/./:..4397408 89..3.49/.20390 5476:0 80 08 .7.38. 0 3/.0784 ..9.8348089...981.8 70:..803574.7.434.4308 47E3.3. 0850.43574. 0 ...8032..8 5.43/...70...O3 82-O.:5.8 5..7.430884.0848/0 . 84394/.08  !7E.9:7.7... ...9...3/4.. .7  /02E8 1:3.79J89.20394 /43/0 089.8 :2..8 .80:7.43.8 57E....3 .8   .03.8 .43 3472.

.43899:03 03 :3.0308 08 570..49/.86:025..8/20384308 :2./ /0 .5.9.0F89.9.49/..8 57E.7 03 0 ..0308/0 . 89.4384 28248 ...43082E882508.O3 .857E.:34 /0 ..49/.4390303 70.8970../0/0850.3/.. 5072.43O2.0/. 089.0/. .303.10./:4 5074 8 80 .3/448O. 80 03.85.//0 483/...49/.3...7.. ... .7.8 .. 547 089.4 203./:48..8 /.8050703.4250.948 !7E.9.3... ./ /0 48 O.49/.9./..49/. 46:080570903/0..8 5:0/03 .8/048O..9.076:08097.84 4-807. 97.78003970:3.7.0308 /0 80. .08 54J9.9.O3 80 .7.394 80 ../.9:.381:7. . .7 70.790.84. 34 . 3907... /0 54/07 /0391.8.49/.20390 03 :3 2824 3/. : /0 .49/.8 0./ 84.497.8/0.3/..49/..780 03 57E.4 2E8 . /06:080.903./08 8: 0307J.7 03 6:F 089E3 ..3/4 8:8 .425703/07:3 54.86:0 .4250/.8/048O.08:3..8..4308 84./ /0 ./:.0708 /.70803943.8.8.430039473484..4308948 !07403....370.03088:.0.9.94708 545:.303.. 84.  8:.49/.70./.3 03 .04-807.07 6:0 5:0/0 7:93./ 5:0/0 .3.24748..4250.7 84209/4 5708. ./.43.7./  ..3.4397..84.8 6:0 348 .20390 85:08/1070390.078..84...3/.3/.3..3899:.07 .4308089E3 /0850.434849748.O3036:0954/0..03570803908 03.9./ !.8050..03. .780 03 :3 5072.4344974 8:3.//0...8 ./ 6:0 80 903.7.79..5.49/.3.81.9.7.8 7048.03 570803908 . 6:0 34 390774... ../08 8:8 54903.8 /0 .8 /0.4302:3/40357E.0/.3/.3870/0 507/03/4 1:07.49/.07848 ..076:0708:9.8 .O3  '.039. .34 507843. /0 3907.49/.8   !7E.20390 .9073. 5074 084 /0503/0 /0 .43./.  4 94/.47.8:.708 08 .3/./  6:0 90723../3/.8 57E.0397.3/.7.9.8 .794 949. 54903./02E8 .:... .3.49/.9.05.43082E8...O3 6:0 80 /..8 6:0 0248 0./.

803./. 94/48 48 3907....7/107039083.43.439. 1:3/.8 6:0 80 .8.843.49/.43.08 ...857E./:48 .:0754 84.70..5.99:/08 .8 57E.4308 84.J1.203948 ./.7:.. 843 97.8 /08.20394 3...9.5.7.4.8 6:0 708543/03 .7003.8 5708039.4308 6:0 34 08.:9:7.3 4 00.3.3908 /0 ..F8 /0 .431:7..3 03 1O72:.8 .8 547 084 94/48 48 8:0948 84. 8039/4 .88038-08 8-03089E3 ..O3/02824 547 084 003 /0 48 3/.9.6:0.:9:7..9.8 57207.9:7.. ..43/./  .O3/070574/:.9.48 /0 70:.089488039/48/0.857E.088346:0038J282.9:7.3 .8 57E./.774.3 O./088038-0832.49/./4 /0 089.4380... 3899:..5708.8/039038/./09038O382508 $43.2039. .0 /0 307.7:3.9.:257. 5. 6:0 . 6:0 90723...3. 34 80 5708039.037 84./. %.. .8 80 5708039.548 /0 .8 82508 /0 57207 954 708543/03 .8..0850.394 . :3. 31472..3/0.424 3...4308-4O.008 /0825.748./47/0488:0948 46:070/0.43.9..794 6:0903/03. 573.74 5.8 . /8548.780 ..708946:0030.53.431:7...O3:2.08 57.:.8 003.54/07389. 8:8 8039/48 831.3/.7:3.8 547 30.47708543/03.86:080.8 34 8:-889...O3 -E8.303:347/0384.:3.4308 34 5:0/0 5038.43.3/4 03 .203948 6:0 705.43/8548.8 03 7.8 1:3.2E9..8 /0 089.08 .J3.3828-08 03 0 90254 .423 .3/.O3 .8O3 08 .8 1472./ .50/025:84572.424 3..0..3 . 6:0 473.8 57E.43 48 /85489./02E8 .4884. ./.9.4250/..:03908 .4308/02:3/41:3/. 17:897.08.39075709.3.423 .8 !074 ../.574/:.:4 84..:9. 5.3 .8 6:0 /02.434.4308 -4O./ .08 80 089. /0.2-F3 5:0/03 807 .8 57E.20394 84.303908.08 ....7. 97.2039.3  3970 9.854/024803.857E...1:3...4397.3/4 4 25/03/4 0 8:77 .84843  .43974 /8.08 0850.

. ...9.3547. 4-90307 0 70.907.31089. .089/4 70..4 4 2..:/ 0/:.20394 4 .0.3 ..8 82508 /0 80:3/4 954 ..0/05038..8 57E..08903. 57E.4 5:08 .4308 . /0 .:3.O3-E8./08 3 3:08974 .097..9.../.48 ..70 089. 8./..8 0 80 ...  3970 9./08 7.74 6:0 . .8 30.:3.7. 3/.903/07 .9.9.4 /0 97.08/.8 57E. .7.. 5:08 /08/0 08. 8../:..9.O3 09..394 03 .50 /0 3.O3 2..3.O3 .08/. .43.8250 6:000 /0081:0748O. .48 57../4708/0.8.43899:/4 03 0 20/4 5.08 . 307.981..8O3 0 085J79:6:0. 0.7. 8:507..80..20/./0 25:8447E3.3:3.20394:3.:9:7.9. 03 2:.475.8 6:0 843 /0 5071 ...4308.9. 89.4  3.70.8 5..8 .907../08 /0 .08.03/. /0 48. 97.7. ..O35.8 30.03907./4708 70:./4708574.04947./:7. .43O2..486:090723.08705708039.20390 70107/.:9:7.70.8 57E.8  !7E.254790 0 089.9.J 6:0 80 .20/.3 9003/4.43.43807.20390 03 48 80.848 08 .38039/4.79.907.825:8.3/..20394 /0 8:8 54903..9.6:J488:039089548/057E.08 6:00/..3..4397.20394 .8 6:0./.8 5..4308 48 8039203948 48 3893948 548003 0 5.. .43:3.-.43.439094 84.8 8038.454.780  8 .2E9.-.03.48 ./..  03 5:08 /0 /.079/403:3.8 57E./ 84...42504 80 .O30.0703.43899:03 03 57E..07 . 574/:. 0 3907507843...7 0 8:890394 2. 5..8 843 0850. 0850.4.8 -:8. 5. 47.7 7085:089..F8 /0 F890 80 47.:.3.49/.78020../:4 0 /08/4-..431:7./3/. 6:0 507290 ..:784 0.94708 545:..7.8 390780.2485:08...82..9.

 6:0 .30/817:90/0488039/48 807J.8 3485:0/03574..08.9.57E.0308 /0 80.432. 2E8 .08808039032E8249.307.3 03:207.:. 0397049748  !4/7J...86:0574.9.. 0 .084748 5..8.780 .0308 /0850.439..7.07948:048 4007..9../0-.8 6:0 54/7J.9.481J8..745.84 .7   !7E.7 6:0 . 1:7.. 8.8O3 .248 /0 48 O. ..9.948 .8 /02E8 57E..424 547 00254 5./0.9...981../48. 2039.48 0/0547906:080 57E.3.7. .7 ..0397. 544 7... 48 O.-.09..94708545:.48 5.7744 ./ 0 .3..6:0.7806:008030890954/057E.47 39038/.4 1J8.0249.6:0...248 0 942.438:24 /0 .303 089.43.7 28.9:7348 4 085.. 89E3 03970497.43349..:7..:7.8 .-./02E8 /0 507297 0 /08.774 4 /0 .0894 019-4 02439.8 5. .. .. 0 5. 80:./4/03974/0.../.882508.. 089F9.8.86:00248. 6:0 2:. 574. .4389.3 5:08 2:./.8/08:8..8 6:0 90303 . .7 8..O3 /0 5.708.O3 /0 ..703 -.424 97..:/.O3 5.07 .37.4 1J8.797 ./  .43 48 ..390 ..47 170.425.. 0 007.438/07. 05072039.O3 .07O-.4 ./0.35.7 8948 34.:.981.9.4 /0 1:07.O3 9F. 8038:.7.84-70.O3 0850.790/08:0307J. 25479..0-248 .803/43/048O...:0754 .07 4 8.7 .O..7..08.48 /090723.:039./ 0 089./0857E.:.9.9..4 5072903 4-90307430. /03974 /0.07 900.8. 09.7/02:.03907.4250.8831.0308 ./.O3/0:894  $43 /0 .:.:7.07948 574/:./ ..80/817:90/0488039/48 547 084 03 0890 .424 .880032.7.O3 /0 :894$4394/.8.. .7.1J8.43 0850.. 0 08.. /70.5 74.424 . 4 48 .82./48 /0 8: -..8 0-.03.3/4 ..47547.43..

4:39..8 ..4308 83 .7003. 570903/03 574.424 5..43.7 .49/.390 0 2:3/4 547 5.80394 .3/4./.8 .03..43.1003.8070/. ..8 7048.3 ..8 7048.O3 84.8 57494.8:2/.20390 700/9.4388903908 03 .448 . /090723.8 . !7E..8 57E..8547:3...3/.4308 03 8:8 /42.49/.7./08 /0. 08.:7848 3089.34 $07010703../4 1.9.43.6:J .8481./84.03948 6:0 80 705903 . 80 97.4824.86:0.48 $4357E.43897:.9. .8 0 39075709.9.8 . 3907. :3 88902..2-F3089.8 . %.7.7:..   03 49748 .8 0..:947/.20394.   !7E..3/..4308574547.3 48 7948 704848 48 79:.4308 .3/4 7948 0..8 70.. /0 5.8 ..8 70:...2.4 09.70... 0 84890320394 .9.08 5074 80257057080390803 .7J.8/0.:9:7..43.4.43 48 /02E8  %0303 . 8420903/4 .6:J 94/.9..O382-O.8 507O/.33472.07 .948 .08 /0 ..3.797 /0 /0-07 807 /0 48 3/.2.7.8 . 48 3/.4308 84.774../08 507843.08 54J9.:3..:7./.382903 0307.039:.0/039070808. 304./:48.  4 843 .7...303 48574.8 /0 .9.9E...49748 03 .0303.4308 24/48 .4308 /08.00-7..O37048.43 2: 54.79:/ /0 8: 50790303.8..94.20390 ..99:/08 5745.4708 ../. /0 0397.030.3.79074 3 8:890394 7.:3.O3/090/484.43.9.5703/07.76:J.8 .84308 45..O3/0 2:3/4 70:.790 3.. 70.:9:7.3 /0 E2-94 57...43/.43O2.6:0..085.00-7.20390 :348 /0 2.8 .94 84.. 47.8 80.4370850./..307./408./6:7/48 6:0 708543/03 ./4 84.8 57E.O3 /.084884.43/. ...8O3 6:0 .790 /0 48 3/.99:/08.7.43899:78003:3.43.8.43807.3 . 0.8 /8.8 .4308 1089.43./:48 ..748 07.:9..8070/0./:4803..80:7..745-.8 .4308 5.05. 0 3907507843..8.489:2-708 ...20394 /0 3899:...8 8000 ./0807:2.49/.O3 ./:48 .03/48 /0 97.43 47. 5..07 5072. 4 80...08/07024..4308 5.4308 6:0 -:8.430.8 089.43081472.8 547483/../048 6:0802:95.3899:..7J.8 096:09../.:400/.30.08903../08 .9:7.O3 84./47 /0831. 03 .079.8 .

348 843 .8 80 7010703 .O3 -4O.03.8 547 .08 089./.08  !7E.248 .O3 .5740.03.247.9..8 6:0 348 /02.3 03 .20394/0.4397..8 70:.3 03.425..8 /0 .825020390089.4824203948.43/.85..394 6:0 80 .424 57E.49/.:9:7.0897:.4308 47E3.07 70..43080.08 831.9:7..9.54303 7. 089.8:..4207 00.7.803.8   .7978038.7./4 8330.10.7.8 2.8 57E..425.2.8 70.0..-0 6:0 0890 954 /0 57E.3/.43903/4.307..394 003 /0 48 3/.307.78003.7  3970 0.8 . 8: .-0.. 20/. 09..703 .43 48 49748 5.48 O.9.38./.8 5745.43899:/4 5...8:90254.8 /0 ..0394708 .. /0 249. 03 8:8 1472.48 /0 49748 34 .43..43 :3.9.7.4308 :89488020.709.-..8 /0 ./:48 /0/. 3:0897.84 /0 48 O./ 48 .9.43 48 .4308 050703.10.-0. .48 /0 3:0897.43.903/0248 /0 2.43/. 03 0 8039/4 /0 574/:..43086:0 80. /0 48 :2..85....078.7/E448 . .9.O3 -4O.:039. 3.3 3:0897./ .3 ....97.3908.4849748 $0 2.3/.9.O3 89.20390.394 30../. 184O. 6:0 547 9.10.49/.:7848   !7E.9.84./0.NJ.4397. 1. 8:89039.80302.8 03 9. 6:0 705708039.05708. 3472.43 .4308 .9.. .0780 $435:0857E.748 8039203948/003.9:7.4397.485479.8 /70.9.7 0/08..3 574...8089E30/4727 0.394 .:770390 /0 8: .....4308 .:947/..07 :.7 .0848 . 94/.8 . .07.  $0 03903/03 .:9:7. .4397.20390/0..039.9.8 1:3.0308 03 4 2E8 70.08 .8 /0 807 ..43/.8/02E8 1:3.7 708:9.. 708543/07 .430845.:./././. .. 5.9.8 /0-03 9030780 03 .7 90254 5././48 5:3-08 803 .O3 34/0../48:849748085.08574107/./.3/..8 ./08. 2:.9.424 547 00254 03 0 .0308 .430847E3.7.7./48 8: .8/8. .247..4/089.3/4.7./4 /0 8039/48 831.70.. 03 9..:03/0/.31089.

880 . :3.4:39. 6:0 34 843 48 6:0 706:0703 4974 954 /0 .0790 03 24203948 ..08/.774..9..3.8/039038/.6:0.94.248 507400.9:7.9:7.94 /0 089..49/.8. 84./2039. 0897:.03947.. 0249.0309077034/049748:848/08:...:497./ /0 /0850:0 54903.9.794 4 5:0/03 0723.43.39E30.8 3903..7.903/07 .. 89:.43/.43. /8548...O3 8:70 /0 :3 .  .O3.570/8548.03947 9030 6:0 ././4 70:.4397.8.43.O3 /0 :3.43-86:0/.5:0/0708543/07. 08 /0 .:..1472.43.497.:9:7.47 ..43.894 .. /090723. ..03/..4397.424.720390 547 :3. .07 5.8 $07J.8 57E.20394 .7 /08.:3./09038O3.47547.43 8: 32078O3 03 :3 5. .857E.3/4 80 97. 57E.430824.790 1:3.0897:. .. 8038-0 08579:.9../08  . :325:843.. .07 ..34574-02.9.94/00394734484974808/0:3.79.7/. 089..70/0 0 90/4 84.431:7.84. ./03974/0. :3.74  8039/4 /0 :3.20394 4 . 8:70. 389. .43/.. :3.05.3 ./../.4.:3...05708O3/0:3389394547708543/07. 48./:4 5708039E3/480./4 03 0 3/. 5.. 89:.43 70850.4 3420/.4 .3 5:08.9. 70850.4397.03/.57E.:3.08 80 . .O3706:07/...7 03 48 2E70308 /0 .-47 /0 97.43.78003:3 47/03 84.45.2039486:097.03. :3.9..03947.4308  &3./. 802570 90303 70850./8548.7:2-.  8 /0..3870/7 48 24/048 03 48 6:0 48 8:0948 84. 34 70.907 8250 5:0894 6:0 708543/0.:./ ..434.O3 6:0 .O3 84.3  :36:0 5:0/03 . .9.44.O3 ...8 6:0 -03 5:0/03 .43.9.O3 58J6:.O3 /0 5745038O3 2.7 4 97..28.43974. . 7085:089.47708543/03. 0 25:8.9. 1J8.O3/095454J9. /0 .5.9..4250.5.. .857E.34 /0 574-. .7.43974 .80.770:.4/06:0089F031:3..42425:8447E3..O3 29. /0 ..4397.:3 :894 4 ..30...381472.:9:7....O3 84.7 6:0 .7E. 5708.4484.

 ./.4 6:070 /0. 8038-0 1J8..0794 80257003 -86:0/.7-7 03573../.47 97.:9.07/.:38.5..7 48 24/48 /0 5038.20394. 2:3/4 .:9O342.:-720394 4 03 .381472. /0 .O3 .43 ../ 0 .:484. .-.4308 .0307J.4 . ..2-F3805:0/03.3. 4-807.4797.0803/. 48 6:0 348 .9:7.8548-/.9.3870/789:.0/.4 2039.430849..9..:.439.43 70850.7 /08./0488:0948  89. . 8038-/.902547./4.5.0-/4 5708.05948 8:7/48 03 0890 954 /0 57E.43./ .8 .. 80../08 /0 .4308 .7 6:0 706:0703 /0 2.4317439./4 . 9.9.08  2. /0 4 6:0 80 9030 570..:-77 49748 5038././08 ./08 .8 .8 . .08 .7 80397 4 .8.99:/08 497. 8038-/..94 .3/.8 /0 39038/./47. 7.4308 497..05.8 90303 .03.780 5072.8:2/4 .O3 29.8 /02..8 8:03908 57E.:0754 5./47.884.4393:4547:3907794743. 34.7 4 97.:947700307.0/. /0 1:3/.:9:7.7.0/.907J89.4770.8 8038-/./ /0 0307. 48 .94 03 0 :3/20394 .8 2E8 /3E2.O3 /0 :3.. O.7../0089.9..7.. 03 .548/0.-.599:/08 .7 49748 .203948 497.07 /0 48 3/.J3. 08579:..431308 0970248 6:0 348 ..424 3472.3039020390 03 1:3..8 507.7 70.:389. 3907.3 /0 48 8:0948 1.794 .8 08 /0.:0754 /0 /854307 .4408579:./08 497.. 700.O3348O480574/:..2-F3/097..84..248 .7.7 03:3/085.870.43899:03 2./:.8 57E./:48 . %.4708 497..8 84. %.907..43..20390 .O3 .8 39075709.08 .70./ /0 . ../ 09038O3 .4250...:947700307..O33/./ .4397.7 5741:3/.248 547 ..O3 0 5038.20394  3./.0790./:. 574-02.2-F3 03 .7 .70./08 902547.-9:./ 80 /..0030 /08. 547 ../0.43/. 507490303.

20394 . .8 .O3 5:7.7..43.9./.O3.03./02E880/0850.79. 8038-/.42570384308 84-70 0 ..86:0-:8..70. 2.08 .08  !..9./.O3 .J1.857E.. 48 ..20394 /0 ..2..O3 8: 3907.9. ..439094 84.O3 8: .8 .4308 84...05708O3.8 /0 .089F9.2-F3 03 48 574.08 54J9.8./08 5745489.-08 9.43.3E88 /0 31472.05948 0 39075709.8: /08/4-.9.3..5.7 ../:48 5074 ..7J9.4 4 .79J89..30/08./ 84.7.86:0.4308 .434. 3:08974 ./039080348 574.. 843 94/.O30850...7. /0 .8./:..8.08 05.08 4-. 48 08.0848 0/:.. ...20394 84.:.434.O3 /08.O3 /0 6:0 08948 010.4 /43/0 .5.49/.../082039./ . 8038-/. !4/7J.78057E.1. 89.570. 4-903.. -86:0/.0308 ..70.05.20390 70.0848 /0 1472./.3./. .43/..3 /0 47.3.../03/.870.9.O3 0 ./:4847:54803/090723.49..203940348907794748 /0/0.854J9.3...484.:.203948 84.3 .. .. :2.79..039J1./ .73:0.8 .9.3.857E.../.88430.42:39.../..4 0307.38O3/0..99:/08 .08089E3 70..7J9.J1./08 3/.574/:.748/0.9.O3 84.4308 6:0 805480033/.8 .34 .70890954/057E.7744/0. . 3:0.8 ../..4308 84./:../.086:025.20390 ..0308 6:0 5. .-4 48 3/.8  .8 70..07.../.43 .. 8: 05708O3 2. 8: 1479.3.3.0307.79J89. 0850.8 1472....8 .84 48 O..8 4 03 24.430884...434.31089.23.70.. .43 ..08 84-70 .43/.8 170390 .O3 .20394 ...8 84-70 48 574-02.4308/0.434.. 70..8 /0 ... ..85./ .0..5./.4308 03.08 :.5.3.8  .8 .. ..431:703 8:8 24/48 /0 5038.7744 /0 .4880.9.2039484.857E. .599:/08.48 6:0 0.07 $43 .03784..8E70.9..5:39. .

20394 /43/0089.7J.70.3 .7 70.9. 45.434.7.483.089.20394 0 .40.43.4:. 5704..O3 /0-86:0/.857E.7.-07 .32E8:3.8 03 48 /..O3/0089..780.9..80394734.9.4397-:03/4 .8 547 48 O.20394902547./6:07032./48 574/:.434.70.4:39...20390:3.9..8 6:0 497.774./.2548 /0 .7.9:7. 5470547.O3 503097.48.4:3/08./:48 4 7:548 6:0 ..8:3. ..48574..0308089E3/0802-4.4390.0784 .3/4034-7..4 .8O3 8039/.9./08 7.203948038-06:0:3.O3 5...76:03:089743907F834089E 03 /090723.O3 /0 5038.8 80 574/:.7904089E3.9../08 .0 .8 57E.8 .-0 6:0 /03974 /0 089. /3.8 1..8 /08..0.. /0 ./ 2. 8: 0.70.907.9:7.8 103O2034840.03.907J89..:9..884.3E8884-70.6:0./08 8:8 .7744 /0 8.O3 /0.3 :3.7./..7010O3 08/0.7744 /0 .870.790 5.07848 ..9.8 5:0/03 . .039J1..8.:.8 547 .70..9. 3.9.O3050703.431308 30547.05.9.7 2.8 5.97..8  48708:9.08 0.7.08  .438/07.O3 /08.8 57E..//0.9.8 O..8/0..8 :2.83.8O34:3.99:/08 /0 48 3/.. .8 34 249..07/0.4824.84-70 :3 103O2034 4 89:.790434   !7E.03 03 0 2.203944-09... 507850.3903.:5.0890.08 39:9. -86:0/.08  03 .31089./5741:3//.3.8 /0 48 3/.O3 /0 8:8 548-/. 3./48 20397.8 84..8 2.3 03 . 0 :3.8.7 8 .9:7./:48 5:0894 6:0 80 ..477:748/.. 0 /08.:/..4308 .80394734.80307.38947405708..8 /0 0890 954 /0850.//./ 4 8J 547 8:8 .507..44.7  8 330..4 84-70 .2...3.0/. 05072039.0848/0.0884.4 /0 :3 .3.O3 03 .79./48 5470890954 /0 57E.

3907./ 03943.4308 47E3.9.20394880/.99:/ 08579:.486:0.570/8548.7J.34 3.3.394 706:0703 /0 97..007. 089.7-0348007.430. .7.050703.4308. .:075434.8 .9. 89.3 6:0308089E3 /0/.70574/:.85. . . .381472.7.7:3.-/. 8 705708039.4/02.308 0897./ 05708.:0754 .431:7./484.:9:7.77441J8. .70.7744 84. 5038.4308 6:0 90303 ./... /090723.20394 3 .8 57E../.43/.43.43.48/0.47547.43 0 ..5741:3/.7.434..8 03 0 8039/4 /0 8: 1:07.. !7E./0..:9.43./47..434.9.8 .8 .0/08.94.O31472.4250.880 38./0..70../ .O3.99:/ 7. .O3 0 /054790 0 :04 .3.20394/..8 .8 . 4824/048./40.54870850./ $0 .0 6:0 7010.8 00..8 57E.0884....-.4/0.08 1J8.70..90..:.8:203 .  04974.8.9.0547.85./03974/0..O3 . /013.54J9..43 0 ..8 5.3 .../..:0397.857E.390 8038-0 ..:0754 .70.3 94/..4244.4.47547.9:7... 39038.48./ 09038O3 82508 48 24.8 03 9.42:308030..3:3.6:0./.5.8 57E./ ..4:.8 57E.9.08 03:3.4397408 54J9. :2.9. 089. 47.9.O3.7.43899:03  .203948: /08.3081:0748 7.8.424 13.8 5.3..4 /0 .390./.70.5:39.:9.4 081:074 1J8..8 1:3.. . /..470.08 574.07 548-0 :3.20394.9.4397./.7.2486:003089.9.3486:04.7.:0754  $ -03 .8 .0/....86:080 03. 8: ../.. 84.3/./48 ..8 /05479..434207.4389.3 .703:3..3 :3.3 ..9.../ 08909. :34 /0 48 O7..43 .O3 84./47./0802-4.8 5.8 34 3. 70.99:/08 573.49/.:0754 /0 8:8 54903./404-0734  !7E.8 /0 39038/.20394 0 .424 .O3 /0 .8:1:3./ 8038-/.9.O3 /0 3472. 0897:. 97..

/090723..49/. :3..8 .74 4974 5:0/0 /0/.20394 34 80 /.7.090308:..0.-07 :.059.-7..3 .780 24.7. 09038O3 /0 8: 2.08 84.94  4 .3.43 :3 13 570/090723..49/.. 705097 0 24.:9:7. /0 8:8 24/048 .99:/3.O3 ..5:0/097.2039..434.O3 03 :3 2824 97.834843:.../ 5.. 1:3/. 1:07.203948 .43909484..49/.7.. ..:36:0 709473.5..97..../.43807..8 82508 . 954 /0 57E..08/..31089..425479.248 /03423. 25479.497489077947488:/70./...3.9..4 4 90779474 03 :3..O3 .8 .O3 .3 48 24.:.8 . ..O3 /0 48 /077490748 .7.4250.../ .708 6:0 .. 573..9.08038:39038/.O3 .. 2. 6:0 48 7.. .077.. .85:0/03. /70.8 57E. /08/4-./48.O3 547 :3 2824 97... 807J.8 57E.9.9:7.O3080/0/.:./0.O3/0:3..3.54 .:.08 706:07203948 03 1:07.20390  03974 /0 :3 2824 954 /0 57E..381:7.0. 94/.9. 802570 ..:/.203948 30./4  3970 9.94 . 84.43903072E84203481:07.70.:9:7.07. /84.8  0 9. 4-.59.03 7.45:394 /05. 84. :3 00 8: 97.8 5:0/03 ./ ..508039/4 6:070.9./ 6:0 706:070 0 .. 1J8. 2E8 4 20348 ./48 /0 825.8..748/0/10703908 2.70.O3 .10.0/0.3 /03423.307.947.4250/.9..5074 /0/.394 03 .07 089E3 03 574547. 34 9030 /08.O3 /0 .O3 !47 00254 :3 4..203948 80 5:0/03/. ./. 573.9.... 7039075709.  47./09038O3 08 /0..4390307/107039088039/48 45:0/0390307 :. 48 .7 6:0089.47708543/03.38708O3/008948 6:05:/F7./ 09038O3 .49/.9073.7 :. 5.0249.O3.3.08 34 709473.08 8039/48 5074 /10703..54 5.434.0897:.8.79/./.2039.20394 30.8 57E.0.0..O3349030:3..0848903203944././. . .203948 03 0857. /0 . 7.8 6:0 80 /08.0.8 30.780 03 :3 085.08 . 09038O350745:0/03.:36:0 703 03 94734 .08 &3 24.4250.8 48 24...08 6:0 54/7J.774.5 83 02-./08 :2.7 24.570.08902547.. 70.48497484.307.78003:33:0.8 /0 39038/..7.434.857E. /70.07..3.3 03 :3.08 4 ..:9:7.3 .3 .390 1:07.O3 8:0 03 :3. -03 .9.8 03 :3.780 03 .

078486:00.07802E8.8/07024. 4 6:0 0 20/4 4170...7/..20390 9. 4-807.:/..8 57E.././6:7/48 ..7.8 5.9.9.86:094/48 /0:3././.7.7...49/.5.423 4507. .-0203906:00 8039/4.2../6:05.79.8 ..:0754 031072..833..084 2E8 /1J. 80 706:070 /0 .8.:497.07948 .03.857E.20390 2E8 1E. 8.9.8 45:0/03507484-7094/403.:389.47/1.7.070482.43.248 03970 9..248 4 /0391.203948 .857E. 0 8039/4 .394 .857E.2039482-O.8 509. /0 .:9:7.9.050703.9.7..9.9. 548-0 5074 04 706:070 /0 :3 574.:/7.:.981.3 ...477039020390/0850.03.423 6:03425./02E8 348 .-0248 6:0 03 .8 ..8 48 .5.43.03./ 6:0 0 4947.8.47420347548-/.:07/4 ..87048.5.6:0 0 . -:03.4308 .3949.903/07 .2039484.4308 547 00254 .8 8O48000.007. 80 .081:07450748:8039/4080/0807:37.08 ..3 .:7848 ..348/0803.7.2484 .858J6:./48 570..:/ 1J8. 48 25:848 -4O.8 57E..50741..434...34 6:0.97.  8 /0./054790 5../:.8 82508 34 5:0/..8O4-.8 /0 8:507.8 57E...1472. 5.9...8O3 3/.3..20247..3/:/.3.9.8..2-F3 807J.7.882508 03. 8.8 57E.. 0894 6:0 . /0 574394 .7 03 :3..9.0... 3/. :3.4310703949.70509748794848.:9:7.3908 97.0248 843.9..3.49/.:9. 57E.8 6:0 84.. .20390 03 0 20/4 ./081J8.03/4 :84 /0 48 70./  03 8.4250.484./.8 .89./...476:08004947.9.32.  $4.08../08 0 8039/4 ./:. 09038O3/0893.3.70/48 33:0897420/4. /090723.4308 03 /10703908 .5./.. .8 843 20348 .20390 /0 .1:07.42:308 .8 2507.. ../6:07.49/.5. 3/. .O3 /0 48 :8948 /0 48 /08048 708543/0 . ./.8 2:9.:9..7. 08 :3 . .4250.4308 /0 .3/090723..43 705097 .434.:0754 48 8039/48 6:0 5.../.5074348..49/.... 2039.48 5.-07 6:0 80 /0-03 90307 ./:4 5:0/0 5741:3/.0 8.3.8 .. 4 . 6:0 .:.8 .82506:0. 57E.807:2.74 .0 5.20390  4 831.4.4.7.4254303908/.7 .

831.43807.9:7.429.. 6:0 348 8420903 .43/.. 1J8.:03974 ...9. /0 .O3 84.39075709.8 5038..8 70.8 70..8547/.9./08 2039.430 97480..  !:0/0 /.084 .-.4308.9073.:48 5.9..348 /0 .48....4308 ./08 29508 4 /0 570:.8 3907.857E.9.4257038O3 84-7002:3/4 50749. 6:0 00 1:0790 97.2-F3003.05.84803..078..O3 /0 .4 2039. 050703.3 /0 007 .48 2039.70.880. 0848 49748 5.748 03 8:8 57E..424 .4250/.8 6:0 80 903. :3.7. 5:08 0 . .08 .43807.7.. 4 .08 /0 4-89E.438/07.7. 0.O3 089F9.780038:8507.8 /0 .-700.84308  ..4308 /0 708543/07 ../0. 3/.2039.43088038.8 .7 8:8 /8..9.08 1J8.8 57E.87....7..8  39709...08 5:0/03 /0802-4. .43/.. 3.548-/. 1472.43.10.39.4308 84./:4 6:0 089E 380794 03 0.8 3907.O3 /0 ..J7.077.3 324.O35.078.0...43 .43 2.03 .790748 1:3/. .7.7 03 .948 ...25.3 0 6:0 80 5:0/. 29.20394 .4250..248 /0.4 83 02-. /0 .4308 6:0 80 089.48.08 547 .8..9.489:2-7. 45479:3/.//0..4 80 /.050703.20394 ...:7848 4170.79.8089F3.394. 574.870./.79J89.3 547 .:.8 . 5.780 6:0 /090723.7./.8 8250834825/070. . 0 80397 0503/0 5:08 /0 954 /0 .434.:.47./4708 1:3.9.825.7.8 /0 574/:.O3  48 ./48 8038-/.8 .:48 . 9744 974843.497485.0/07 .9.020/4 .4308 . 8038-0 08579:./..7 6:0 0 954 /0 57E.74 34 089F3 03 .-0.8507843./.. 34 802570 /090723.348/0./:7./48 /0 .47 80:7/../0397..8  !47 924 54/7J.039J1./ /0 :3 7003. 57E.7. 974 /0 4-807.203948 /0. 3 57E.:3.O3.8 8038-08 08579:./.4308/0 08..70.43.0790 032:..49748907794748 .259:/ /0 .7./ ..07..//0.3 ...007.:03974...430 9744 974.8 /. .

 1472.-020390 547 . /E44 1:8O3 4 ..4390948 84.9.43899:003:3.457454/04.O3 80 .8 -4O.:039748397.42-3.4. /0 8:0948  /0 2039.  $4-70 4 974 54/0248 .0 89./.4.424 902..0/0:342824 8808.97..3899:.:0 .O34.6:0 805..-.08./.8 .43. 5:0894 6:0 03 0.9.3 30..3/08039/48.3 .03907.7 8O4.3 70. 1472.:48 0O3 :09. &3../.07845470547.:9:7.1472.86:0/49. 0850.//08.0846:054/7J. /0 974 %4/.03970 /480570843083/.857E.O3 84.08 4.6:05.34 !45:.49/.8 6:0 .036:08097.70./48 705708039.8 089E3 .1743907. /090723..O3 6:0 3..9.3/40890.708 4 03970 /48 1472.1:07.9.8..O3 84.  03. 54/0248/0.7. 570803.08 6:0 8:703 /0 ...3 831.03907. 34 08 424F30.././4. 570803..:9:7../:.4308 2: /893948 . 9744 9748435:08:3:3.2.8.0308 &7-.1.70./.43/.9..2..:. 3907..08  3.76:0.O3 .. /07:54 /0.8 88902.:9:7./.9.8 8:7038808.034 4390747/04090747 0.8 :.O382-O./.4385.774 /0.857E.7034.9.0303 /.. 3907.8 547 0 974 804974 80.4346:0805038...248.08 .....4:39./03974/0 . 807 .10.4308 82-O. /0..47.80. 80 701070 .:.8/0..07848 24/048 /0 574/:.248 09.4. 03 !7E.//0. 5:08 03 . .40.4308 84. 6:0 843 086:02.. /0-.O3 /0 03:.0/0...:34 /E3/480 03943.08 6:0 80 /10703.9./08 /0 3897:203948 705708039.:03974 3907 0 397..:9:7.3.:9:7.8 24/48 /0 82-4..42-3.8 .7..703.025708.4  !47 .825.J1..03 547 48 .3 5.O3..:9:7.8 57E..8 80 .4250/.07 .790 /0 :3.:03974397.9073. 8080390480.:9:7./7. /0.:9:7.8 .4.

/.43/.3 547 8:8 57E....4308 /0 . 80 574/:.07.9.8 6:0 /0/.:039743907.394 003. 6:0308 .907J89..7 70. .4 /0 .8:..-08 /0.708 547 .7 . 4 ..3J.3 5.376:0 80..43 48 O.O3403.49/.4308 84..425.0308.4  3 497. 5./08 ./08. 306:5..9:7.3.80..3./ .7.9.8 .0308/0:37:54/0 74.0.43 48 7.79:/ /0 .:.9.7. /0 70.40..475./.8 ..03970 O../08 574-02E9.5.2./:48 7:548 84.-7.9.394 4234 49./ 6:0 4507././4708 /0 . 843 3..4308 /0 .3050703.8 .79. :3 03.:03974 397.08 /0 48 ..086:0089F3320784803:3../F8 80 03...3 ..:/..2-F3.2-F3 90303 57E.790/08: 90254 4 9.254 '.-0854/7J..:9.708 /0 03:.0039703/.3.008/0/08..43O2.:5.0308 54-.:9:7.79.:03974 397.. ../ 03 .07 5.:.0 03970 3/.:03974  !4700254 80 /.8 6:070 /0.50748/0. 831.-903 03 :3 2824 -.0308 /0 :3 7:54 :.0780 03970 48 O.:/. .8 83:.38:854903.5.43O2.:.50748 /0 47.8 57E..08 6:0 089E3 3207848 03 70.0308 /0 :3 7:54 :....:.84308 ..47 25479.03 6:0 . .-08 03970 0.-9.8 .8903 2.7.439094 84. .3..774484.3/448 O.748 705708039.8 548-/.8 .8 00.790 /0 :3 90779474 .. ..8 0897:.03 /0 . 48 O.907J89.8 .3908/0.7 82./  39709.04./. 010..8 6:0 70.43/..48 284308 .303907.8 .42:3. 6:0 705708039.774  .:.3.49/.7...8 .8 /10703908 /0-/4 .7806:008089006:02E85:0/0 1479.8 831.:9:7.0397048O.49/.:0397.03 /0 $.3.3/4 487.20390 03 48 2.0806:5.80574/:.:/./:4847:54884.797 4-09.8 84.:9:7.0.2-.8 .7. ..3.432038:7.42:3.8 84.8 0 03./08 5:08 /0 /E44 397.:9:7.:9:7.9.0 547 48 3.7... 6:0 80 /10703.8 5.3/480/..0308 /0 :3 7:54 :.07.O3 82-O.1308 5074 34 90303 ..49/.

4 4 84..:/./ 80.:9:7.O3/0.7 80397 .42:3.8574548036:0804-09..79J89.. 48 3907. . 54J9..20394 ..43/./08 5.-9.. 45479:3/./..934.708 6:0 08 843 30703908 .43O.8 7:7.8 . 8.8 5745./08 48/85489.7. 48 24/48 /0 5038.3 08948 03.:.:9:7.:9:7.94708545:.-7780 .20394 4 .:/.:3907794744085. 5:08 9.3/4 O.8 /0 03:.79.:/..2-F3 8:70 . 6:0 80 03070 0 03./08 /0 5.20390 .O3 32. 0894 6:0 34 08 :3..9.9:..:039743907..8 03 .8 .948 /0 .0.:9:7. 9.8  03.8 43.486:0/.8093....:03974 3907. . 4 .884.4 54J9. ./08 5:0-48 43.431:7./ 48 20/48 5./.907J89.07 03.43O2..0308 /0 .:039748 /0 954 089F9.03088:70 54700254 ./ 5:0/03 089.3 82....43/.0308 /0 80.0 03970O. 010./5:0/0303./.48 20/48 ..7..3/4 48 O.:9:7.424 .03970O.:039748 .88:-09.8 70.2-.34703 .7. .3 /10703908 907794748 ./08 6:0 .08 5.708 2E8 808:3.790 /0 /10703908.8 6:0 80 90303 5.:03974 3907.2-F3 313/.43O2..20390 . .8 /0.48 5:0/038070894882.7.8 83:.50790303...0308/0:3 5:0-4 /0 3946:.O3 /E44 0 3907.:36:0 .43/.. .08 /0 0/0J3 4 /0 /05.4003.3 8:8 . 6:0 80 ...:/.0/07 .O3 :.8 .J8 /0 .:039743907.0 .4390948 84. 4 /0 2:3/4 4 .4308 84..2-48 4 .574-02E9.2-F3 80 574/:. .8 .:9:7.3 /08/0 /10703.0308 6:0 .43 O.0308 /0 ./089.7...94708 84.03.8 . 0 6:0 80 .-07 03970 497.43O2..083..4047E1.40.8 7:7.:.431472.0308/0497.708/0.8 45479:3/.8  80...3 050703.0..:.4/89394 6:080 4-09...3/10703.8 .. 84.3 .30390 5.4 9030 . .:/.J808 7043084.4308/054/074888902.2F7..:/.43 O.7.780...4397.03..  %./08 010.O306:0.3 903/03.0.9.03 08 6:0 54.4 .-0.0308/080./ /0 548-/.907J89. 5.439094884.08 03 4 701070390 0850.8 ..439303908  03.708  $31.  . .43O.-0.434.43 O.. /0 3:0897. 54-.4..08 6:0 ..7 6:0 70.0308/0.89.870.3/4 O..0308 /0 497.

47 .0 /0 050703.0308 6:0 3907. 80 903. .:9:7.008/070..:9:7.0308 /0 80.8/..07 03.7744 /0 5038.4308:..890303030..43O...08 .49/.424 0 74.49/.8 .. $435:08 48O.42:3.4308 84.-7J. 0890 0 03.:.20394884-70.348 .803970:34849748  3.0308574.439.-0..07./486:0 90303 . 03 6:0 2.O383. 03 .:0397483907..57E.:3..438:82E8.03.:36:008948 80 5:0/03 574/:..8 /..078.708 /0 089.8 089F9.8.4803.9../08 .20390 /. 497. .:..48397.:9:7.3/4 80 .4308 6:0 90303 48 O.0 39073.0308/0.8.8 70.845479:3/.431:7.4348O.03..4708 45479:3/.O3/E44. 8: .0308 ./48. 4 6:0 507297E .49/./.5079:7.0308.0848/047./4 6:0 80 .43/.0 .08 .8....0308 /0 47....O3 4240248. ..08 ..O384.8 6:0 0892:03 0 /08.J808  0307.7/E44 .86:025.4.. 03970 O.08 .34 57E.7989.-0.8/.94..4349748O..79../08 /0 089.0 39073.94708 545:./.8 2:8. . 08 .O33907..3.9.70.. 3.:/..0 /0 5.8 45.4708 45479:3/.:9:7..0308/08: -.7744/0.03.4250.:03974 397.9470884.3.J8  $:8 2.07 .3 .3.8 54J9.07 .2.:9:7.:039748 3907.3 /03974 /0:390779474.423 .8 .. 3.8 2..078.9.8. 20//..08 .07 03.082E8.308948.34 802570 .894 48 O.4390948 84.8843.:9:7.80.81472.8 .4708 3..20394 /0 .:/..434.08  89.7:.08 .:9:7./F2.854-..:9:7. 8: .8 843 48 6:0 2E8 80 /854303.43 57010703.0308 /04974880./6:77 2E8 .8 4 O./08 5:08 .404 ..3.:039748 3907.08  4 6:0 3/.8.0308 .3.42:3.8 84.:9:7. 80 4-9030 03 0 .79J89..7 2E8 1E.9. 20//..32.08 /0497.7 57E./.43. 8038-/.:9:7. 84-70 94/4 03970 O./084 /0497485.4308 /0497. 6:0 03 .9.:0397483907.:9:7.34../08/01:3/./ /0.:03974 3907.078..43.43.907.20390 843 54.5079:7. 3.O3 0 /E44 0 ..:.7.. 49748 . 0 3907 .0 547 3907.4.

/:./4 :3.4384 2824..:9:7.. 548-/.:48 08903908 03 0 20/4 5. 0248 /0/..08 4.438:242E800390 /02047.0308 /02E8 . ./. 0 3907.708 :3..:9:7.8 282.94708 545:../.4250/.8 70/08 31472E9.825.9././ /0 .8O3  /0391. .7..49/.:0397483907.99:/ 3/. .08 548-0 5.9.70./08 6:0 80 90303 5.48O.48 5074 5.8 /01303.-0.5..7.438:24 ./47..:039748 397.7. .07 .9..438:24 .3. 57207.4250. .49/.48 .9475.7 28.07/048O. 0 ..9.2-F3 03 57E.03 /0 48 80.7. .43.3.08 48 574. 48 03..08-085.44..7../0:../47..6:080089.O3 574-02.:9:7..32E803./ /0.8 29. .8 . :3.. 54-./.:039748 397. O.O3 /0 48 03.7J9.0307.0308 .5079:7..4308 54903.8 807E36:E8 5476:04348439.5. .438:24 ..8  . . 0 3907.. /0 84890307 :3.. 48 20/48 31472E9.0/07.94708 545:.0308 /0 48 80. 48 O.248 48 4-89E.708 8:0 803/4 :3 03..0308  . 0376:0.948 84..O3 :./.43O2.7.20390 .9./4  0503/0 5:08 /0 .20390 80/:.07 900.. 6:0 80 . . .40.8 /0 048 ../4/03974/00890/10703908 831.0848 /0 .08 0 6:0 80 .03080248. 70.4300394734  /02E8 /0 .3/./048O.:9:7..:.07903 9.49/.8 57E. 7010O3 .47./ /0 48 O./ 5.0308 /0 49748 0897.3..7.4 ...438/07.424 0 3907309 .:3.:03974 .424 547 00254 0 08.8./6:07.248 03 /.:9:7.

 .6:0 2E8 90254 80 0 /0/..404 /048/0743 089. /0 48 O.3 03 47/03 /0 5747/..07..8 :.6:080089E303970.9./...8 . :3 .7..80:7.4 84.0308 80 570:39O 547 ..7 .8897.05. -03 0 089:/.49/. .438.089:/.O3 .454J9.  O.039.00/0.0203476:0308/0/..394 348 8:20770248 03 .84 /0 . .0308 0  708543/0743 6:0 .20390 .8 57E.857E..81:07908.8 6:0 2E8 90254 /0/.3/4.3/4 0 -./ /0 . 2.0308 /0 09038O3 0 39038/.O24 03./08/0-86:0/. 70.424.0790 03 :3.43.7 089:/.3 8070107.9.030890303/0089./48  !47 4 9..9.34  89:/.8 57E. . 8038-020390.7J9.47J.4308 /0 0890 5:08 547 ..8/0903/03. 03..-.3.7.7 08 .8 4708543/07./ ..03 6:0 089:/.7 4 ./  /0 /0/. ..203900543/7024846:047/3.:.35.07.3 .7 5:0/0 807 03903//4./48  0  /0743 089:/..:..76:0 .030/8.70248 .8 /8548.20390.703.7 0 0.42400.43.9.4 84. . /0 7085:089. 089:/4 5:08 80 .. 348054/7J.70..790254. ...3. .O3 /0 . 57207. 2.43349.8 4-.4 /0 6:0 . 5:0/0 05.4250. 03 0 .089.49/.790/08:90254..5./08 /.:./.07 089F9./.0308 835741:3/.089:/..7 03 .7 3 .94  089.7.403 6:0 2:..03 /0 8: 90254 4 6:0 25. 5././..43080. ..99:/083.:089.. 89:.../. .O36:048O..9./ 8250 !.48 /0 048 089E3 3..7. 203.4 4 /0 4974 47/03  89.0308 03..8 ...7 .4/0. .:/. 6:0 2E8 90254 /0/.7970248 /0:84 6:0 .:777.4:39..  47. 4...307./ 03 47/03 /0 5747/.6:02E890254/0/./  O..47J.9././...0390 08579:./ 547 ..4770390 /0 .947.3/4 /.O3 03 ./.....:/03/4 0850.0348O.-..0308 5:08843:3547.. 57207. 089:/.4250.8/047/03089F9.078/.:089.9. . :3.89.:.4:.424 . . 54J9.O3 2E8 8250 6:0 .3 .780 . 0/:..8 80 70107.4 .7 048 O.9.7 4.8 .3.9.431:7..3.

003.348574-02..-. 57207. .8J 4 .4 08 .8 6:0 2E890254 0 /0/.:36:0 /02.8J4 . 4.....9..9.8 547 .O3 /0 80N./48  O. 5./..0308..9./  0 089:/.90.947. 8:-09.44. 6:0 2E8 90254 /0/.3.0308 08 0 97. 8:2.6:0 54..4-.6:02070.424 .-./ 2E8 7010703.70248 .8 ./ 0 97.13..8 6:0 03 ./ .... 84./ .3 3/0503/03908 /0 47/03 /0 5747/.0. . 4..4 ./08 ..9.4308.5.8. 907./.0743  902..390 :3 007.4 .947. .089./08 /0 3:0.947../0089:/4.42430. /0 .0308 03..438/07.4 0 48  /0743 97.J8/004828248..08/.07 ./. .-.0/:./. . /0 7010703.70.9...8/05.3. 45...-.3 ./. ./ 3/0503/0390 /0 47/03 /0 5747/./ 5:08.-. .3/0 /0 089:/.. .70.0 .O3../.4.20394 0850.07./...4 2039.424:3902.081:080N.3.4 547 8: 700.03908 .0 548-08 4 /0 497..7..9./6:02E8.:.9.J1.0 :3 97.078./ 4/0/./4  424 ./.48.6:J2E8085.. 8:2. 48O.9.902.9. /090723.8 8 .03088070170743. 0 /0 48 O.5.030880N.8 .43./. 0 /048O.3 ..0308 '077E1.03 903J.:089.7 .48038-.7 06:..-. .4..3/4 48O.  0397.7 ./097.43 2E8 7010703.348076:08097.7 $03 0 47/03 /0 5747/. 0 /048O.   %7../.

4 547 .3 /0 089.83.547903074 48/.8 .O3  !.439..424 :34/048 573.43 2 072..08 5074.7./4 /.. 4-. /.4 /0 97.7N4 ..97. 97.397..7 97.-. 5.-.7.4 2E86:094/4..08 574-02. 2.03 :348O. ..48204. 5038. .  97. 84./ 08 5..-.70.3/07 547 00254 0 0.486:034-:8..4/0/:74 .7 :3.0.8.43. 2 5.4 6:0 4 5:0/4 /0.7 5. 0.74 0 97...73.907.5E 08 :3 77085438... 5. 5. .2.03 4 5.4 547./002504..4 08 :3.05.:/. :3.7 4 97. 5704.03/. . 4-. . 831. 3.-.N48 .9..797.0308 6:0 97. 207.O3 4 8406:00..03086:0./. 8: 1.43 2 .0308 34 08 :89. F.7 834 5. 4 54.424497.94/..47.-..:.8.. 084 086:0 F 0841.07Q03.424 7010O3 84.5. 48 O.40/4.3/4 20 /4 547 720.O38:89.:257 .5.3.4 34 .. ... /0 8: .3 !. 6:0308 8J .-.O3 5476:0. 8.9.O3 .43897:..4745.-. 2: 546:94 4 2.390307 2 4-.2039.47 0.-0F .4 5476:0 .308034 . 57E.2. 5+..43O2.5E . 5476:F34.7.5E0:89.9. 84-70.1. 2 8 8.O3 47...5..-..2-F3 .49/.4 08 5476:02 5.2.7 08 4 6:0 507290 .-. 6:034070. 2. . 48 34 08 5..3.7 547 084 0 .9.43 :3.2.-..5703/J 0 1: . :3 .-../48 4 20 .3/4 39039.8 -03 34 0 70..7 .:348 /0 48 O.4308 6:0 4 97.43349../4 03 :3.43899:0 :3 0.8 2E8 83 02-.22..:5..0897 -03  2E8 6:0 94/4 9. 2:.7.2:.:..42480/.0842:207/.3/J.48/:7488348:. .. 54J9.-. 8J. 83.403/4 .3.4 4 20 80394 47:484 5476:0 7.424 /.0F  4 -.54/07/.0 . 705708039.4 834 6:0 08 5.25.4942..894 803.20.47. .424/.. 2. 942.4 1:3/. 4-7. 97.20390 6:0 34 8:070 .-4 .408 5./05. 4 148O1.70 .3/..2:-:03.3948 4 97.O3 0.

6:07 . 03 /43/0 /08../ 8003970.3 4 ./.4. 03 :3.-.:.790 /0 8: 8947.03.7 .8.438:1.7.8 .8:050703.:.7.8 ..9.:/./08 .07 .434.3/07 08 .O3 84..20/4   .0/07 .8J 282408:34 :34 80 .45.7.0308/0..13..:..5:08 ..:36:0 903.084 /08/0 6:0 80 .703084 .4 2E8 /1J. 5:0/0 807 .2.3 ..3.489:7...089E.4 . /080. 89:.../. 84-700. 90723. .4308 . 508.40748.49/.89./ 6:0 08 . .48 47.307.9.. 6:0 80.5703/03/4/.8948 08:3085.:.0.. 70.O3 /0 .48.7 4974 97.48O.43.46:0470290.-.8:8. .2-0390508.74 0 97.9.. 0.7.7.20390 %7.7 .4 0 6:0 9030 4 ..0. 6:0308 08 2:..7 /0 6:0 5:0/. 43 .4240808.9.489:2-7.49.2.4257./42:./. 80. 2 20 94..94/4 0 /J.. . 5.3 3472..9. .34 333.704 6:0 :34 .03./07.0 94/4 0 574.7-7 ./4 834 6:008.6:08090723.:36:03408 :3 .-47.489:2-7.3 29.8 4 4 6:0 6:07. 497...N48 5.-..20/4 5:086:0547 6:F3420/... 2E6:3.0/07 .03 O.774.3/3074 54/07. ./02E8 /0 807 0 20/4 5. 025..4  9034 90892434 /0 0.3/4 :3../. -7.74 5.-.0746:00:89..38907J.89.8 57E.497.089. 97....8 80 .903075.80397/0497.2. . .7..574.-.43 084 08 3472.3 03 0 97.424...857E.07 4 . .424.894 0 .7....703080.0308.4/00846:0820/.9.7.49748.0397.403:3 9. 08 . .438:248  !.-.7.5703/0 ..6:02:.5038./.870.089..424:3 08. .4 .. 80 .2.47. 507843.0.74 .2-0390..07 /0 0-.

0308 0 .842:5. 825020390 0 54303 /0 574394 .2.9. 4974 50384 03 .425.8 6:0 2E8 90254 80 /0/. .0943  $033/.79../4 -:8. .6:0038:8 . 57E.8 .248 ./08 .7-4 3. 08./5.43 48 .6:00. 57E.79748:8948 39070808050.9.7..:.0308 0 089..7.248 .2039008..70. 3....408089.5E408.038:7.47 5.-7.7-4 2:.71:06:0.:8.O3 /0 08. .  %.7..E 0 574394 84 97.0 0 2:0794 5074 :34 :3 2:0794 34 4 94..025708. 03970 .-.790 /0 . .7-J.48.4348.6:0 2E890254/0/.7.0 5. 03 0890 8039/4 08 ... 5.:.089.8 .9.6:0 3/0503/0390/047/03/0 5747/.8J4 80N.497.. 80:74 .4348.790 /0 48 O.43486:080 5:0/03 ..7 .0 4 9034 5740.9.248 03./48.948 84-70 :3 -74 0 0 089../ 089./ .25../.248 ./. .9. ..7.3/4 /0 :3 2420394 .743  0397.74 5408J..4328./0.F0 . .8  ":070 0894 /0.. 3.034828248 574-02..3/.J 447.43 2E8 7010703.9.248 08 :3.8 6:0 0  /0 48 03.790 /0 ..8  46:02E820:89.9.7./.89./046:0.07/./.743O.4 4 08.:089.3..4 .484-70084  89./. .57207./08 5476:0 5.9./.4389. 6:0 34 ..74 34085.4 5408J.5745.3.20348 .424 /0 0397.:3....7 6:0 5.3 .2-F3 08.. 2.4390.3/4. .. 5408J.9.7.7. 5.:0397.080308.9.

8 0 97.20390 6:0 03 ....3/078:7:54/0.-0.94 6:0 .O3  .289.. 0.248 5.48 089F9.08 5:0/././:.20394 8:-09.8 .9.03 834 :3 13 /0 802.4 /0 . 74..4 /034849748 /03:089748 5740. .248.8 0 03...3/4 34 80 . 70/013.4 1:079020390 547 084 547 /0.9.948 3:0.948.308942.5.4308/0..43..4308 . ..7 08 /.84308 /0 48 49748 5.1479:3.03 0 574. 5. 6:03.248 03 0 089:/4 /0 3:08974 3.08 .84.390 8O/. 7:2-. 39075709.8248 /0 5038.10..43.4308 /048.434.20394/04974 4.07 /0 28 .5.203948 ./.. 5476:0 80 ./48 085.7 0394750.43.248 80 .. :34 6:070 .7 ...47J.05948 0 39075709. 0390 6:0 5.4389.0:3.07 :3 .-073/.4-0-03/494/4084 -.780 ./.40..2482:.4 .425. 807.4 48 7010703908 /0 /039/.8 70897.704 5:08 .797 39078:-09.4 9.8:.289.2-F3 5:0/0 7010.434.8. 9.-7./  3 0 .248 547 4 . .084 8:-09.07 0 5038.43897:.05.0748 .381:7.424 .7 .8 5745.3824 3QJ89.:36:0 ...-.8.248 08 0 47.7J9.0373.434.7. .47.N48 7:2-.720 .8 050703.43. ..O3 /0 .8  085.43. .079487:548/0 .0308 843 0 :.408.7.0.48 48.08 -86:0/.4308 .0.0.:748 /0 :3 ./.7 5.8 .-7.48. 08 5:08 70./03908 6:0 1479.2-F3 08 -:034 5074 .7../4 .48 /048O.70302:3/43/.43 .0803.89.. .6:005708... 45479:3/../:.0/0./ 80 97..03 83 4170.4  48 :0./4 0 47.0594 4 :3...03 3943.3902039003 /090723.-7F3/480 .4308 .7 97.2486:0 34 8.7942./04974 .79.20394 .70.0794/04803:..0703 /0.48 .4308 .7.0 80392039.O3 /0 /039/. ./08. 0547.0790 03 0 5:394 /0 3907. 324..3.0308 $:.870./6:0 80 089.848 4 0 47.. /0 48 .4 2:.4 570107/4 0 20/4 .43.48 47.47 0.:-720394/08038.9.434.. 5.0..//0:39.08O3 /0 5038..870.:03974 .08 4 :.4 03 0 6:0 80 70303 48 . 3./08 -. 2./.3.9.43 4 6:0 .423 /43/0 .0.. 48 O.42-3.10.3 03 :3 /0..4 /0 /E44 6:0570903/0:32.70.3/497. .4 5.7800394734..948 /0 .7..4308/08. . 48570:.

 /0.5078:.0.3905476:0086:00 4..7 .7.8208 /0 .248 5:08 /0 :3 2439O3 /0 902.8..7348. 10 480. .8 6:0 .-.... 507843.-.8O3.77./0. .43 :34 6:0 089E 03 0 7:54 :.7 4 6:0 8039248 08 6:0 08 3:08974 5:0390 ..8 /. 4 2047 /.48.-. /04 6:0 80.4308 20 5.2.8 08.08 /43/0 80 54303 /0 2.07 5.390 /0 .8 ./E444 80.390.43 8:8 .. .4 .434. .03 2 2047 .20394 8:8 .7.43 48 .8204708077. /0 . 5:0/0 8. .3/46:0.4 /094/4848 902.8802570.3907.8 80.7E3/:.. 497.70...80:..2-F3 .89.-. &34 . .2039.-4. 94/.24 /0 . :./048 0:89.07.248 843 48 08.390  48 .2 20 :89.390./4 03 080 8039/4 97. .310894 . 548-/.8 /0 8: 5038.-.89..//0.08  0 574394 .7.89.:92482:.-4 /0 54J9.-.48.8507843.8 .-.248 84-70 48 .8 .7046:008:3./7.248 4 /817:9. -..438042:.7 .6:0.4/0084 /8.-.43.43172.7. 05708..3/402:3/45745440/04974  28.078.. 2:.-4 .20390 0 390708.430 4974 08 :3 :04 /0 03:.3908 507843. /E44 . 20 :89..7 5476:0 .43.43 48/02E8  0.43.:.8 .03 089E .248 /0 547 .8 39075709.40848902.-.  . /0 1.07. 6:0 20 :89.85.708/0.43 48 ..424 /08.0 25479.424 089. 1..O3.86:0 90302485.424 -./0 084 %.10 .:.780 70342-7.8  ./ 20:89.89.3/7.07. /0 .8 /0 .078.:./024/.4 ..08 .248 2:.48.434.4308 8:-09./.4308  4947E3/40 .-4 -. .24848..248 03 .42:3..078./.89.

2E 48 34 048 20 .8 507843.425703/. 4974 /J.4380.-..948 5038. 5476:020/.248 843 8: 2047 5:394 /0 .790748 3 :891.4308 8:8 24/48 /0 807 03 .8 6:0 2E8 -03 80 089E  ..3.48 .-0 5:08 .94/0.43902547E30486:03082E8. ../ !.2482:-:034 /43/0 348 5. ./ :3...248 6:0 0 03..848 03 6:0 48.348089E3. .94 80 9030 .4324 48 .24 5741:3/.48O.4308 8O4 8:89039.:0397./4 03 2 .431:07.. . ..3/.:3-:3 5476:02057089. 28 48 8 9034 6:0 8.49/.$43 -. 03 0 ./4.07.24 48 .2E 5.390 .4  !.4243472.289. 1. :3. .  30894824203948..030808/07. :3 -..7.43 7..0.47 ..:.9-0 0 30.07/. 6:03 03.5476:02057089. ./ 03970 /090723.4 /085:F8/08:848  28 .7 .43085.08/.3.0790.3 048 20 6:0703 048 47. ./48 7:548 /0 ./4 700.:/.:35.4397.425703/0748089408.08 4548. 2 2.3 .30.248 48 . /43/0 2. 6:0 843 /08390708. .248 6:0843 48. :3.2. 54708448.32:.10. ./.828.. .404 03 .24 3:3.79.8 6:0 2E8 .248 2 072.7 0 /.2./../48 03 . 20 0./.9. 7.9:. 7.9.3 .394 4 $43 48 .7.2. 70574.O3 770/:./ 80 05708.248 843.:07/.10..0 . .10.3 39038/.034089../903076:0348 ..43/.4 . 3472.20390 5476:0 843 48 3.9.24 48 . 6:0 03 57207 :. 8 200 .43 .548.8 8436:03088003.46:0/02. 48 .3.303204708.7.8 6:0 2047 80 70.325479.0 70574.948 5476:0 20 57089.248 . 0 831.203948 :3.43 48 3N48 048 20 .28..0 /0 8:8 ./48 94/.390848 .4308 83 .3.7.-0.8J6:0082 .857207407. .8 547 .7.8:85..248 08 0.5. 08 08947-.708 050703.89. .20390 80 0317039.544 8: 2.:03970 03 8:8 .:04 .

70  8.2420348 1:2482:.....08..4 7../48  0  708543/0743 6:0 .:../. ../08 .728.43486:0480394 6:02003903/03  03 .:089.3 0 08.434 .3. /0 8: .0308 3.9../.6:02E890254/0/.49/.8/03974/0 949./4 99:.9.9O:3..425:84 :3.9./.7.. &3..8 .N4301.. .:.494/4084 &3/0 /.24 .432E87010703.80:3/.:.28.. .2:0790 470 ..49/..:.08.. 8:345:0/094/4 09025408...248 90723.43486:02E82003903/4 .894.28..28. 0 03..7 28.5074 :3494/40/J.74 0  /0 48 O..8 6:0 2E8 90254 /0/...:. 803/4..307.09030:3./07085:089.0397./../.6:0 03 0890 2420394 4 2E8 6:074 . :8O3 97:3.43 48 6:0 2E8 20 70.3.02-7042..:0743 /03974 /0 .07948 . .9./. .3. $3 02-.-.O3 03 20247.  0 48  O.3 803/4 .8 .241:0547 74-..848 48 ...8089E 03.8  ../47.0308 03./.8083.-.-076:042.7438.248 /08/0506:0N948F80209O030.:7.

4 5.:.:.48.8 .:...20. 086:3. 08./0 94/4 08403.42:39..8  ../ .390547 90F1434 %034 9./.. 4 .48.. 0803... 94/4 0 /J.2-F328.424:3.20390 .728.:. . /08....89.80794.:.07.  .03/4-:.:9.802570 089E -:8.O3 7:5... ./08032:. 5:0/0 807 0 ..7 . . /0 089.39030248. . .  4 20 0..7..8 . 5.47 :894 033348/.:9..!074 34 802570 80 /0/.77..248 03 . 94/4 4 34 84 .94384-708:7:54/0.43008.8 ..0 .425434 .79. 48 E3248 /0 .6:07 /J. /0 5..774. .5.4 :9..7 83 7:/4  $0 5:0/0 08..6:07 .848 08 0 0020394 3/85038.N. 90254 . /0 089.-0 5.4207 08.:.248 /0 7:54 /0 .428.797 6:0 80 .4 28...7. 94. 08.77.4 28. 80 . 03 0 .. 2 94/48 48 /J.07 /. 5476:0 ..7 28..3/4 08.3/4 .-4 -.:. 050703..  .425. 0. /08.:..... .77.0..:34 /0 28 4--08 08 .425.:34 480.7903/4 03 20247. 09.O3 /0 0.9073.7. .9.3. 39075709.43.03/4 .20390 0.  894 348 ..8 .08 .4 47.424 807 2047 03 .N..7490306:0.:039.48. 70:3780 8 :3.0708 . 28.390 573.0 4 08.394 .0397.8 506:0N9.8.7.7.:8.7 28.7./. 480. /J.3/4 28...43 2. 20 :89. .497.2039.425.43 9. 5:0/0 807 0 249. 3907.4..28.43..0 /0 . 0894 4 .5. 03 0 .:.248 482..9.

0248 :3.8097.07.7 -.0248 ..9.0 030. 28.0. 174..J . 80 070 5:08 :3 085J79: 5.43 48 49748 . 802.0./4 2. .03974 .708 4 .07497. 3.3. 4 :3 8.4 4 2439. 2. 0 -..9.:.03.:...039:/ /0 4  ":F 807J./ /0 5. .. ....3.8.57E.8 ../ 03 0 03..94/0. 28./.. 03.3.3.248 :3.7.  04974.0./4 .:. 5:08 0 08.349.80.0... . 013/0802.746:0. .306:0:3.8 . 7:2-.8 .70. 030-.34.79..0.07348 4 /0 574394 348 /. 80.03/000.3/4 089.307.9.7:2-.424 57E. .7 28..3.248 :3948 . .07..08 08..47J.//0.8 $.0.430.N.08097.9.3.49/.43.49/.254 /0 .248.0308 .743480.:.:.43903/48 /0 . 742E39.4308 /0 .790/0 90254.72:-03/817:9..07 50J.424:3.248 28.248 5. .07 /0 80397  :36:0 03 ..:03974 .. /0/.28.:..6:080903..7 /0 .8.O34:3./.5079:7.6:0/0..3.39.6:07.. 4.8..70..28... 8038-/.0880.48.424 :3 389...7 2E8 .8038:.8 .546:0473.. . 2439.44.0 /0 13 /0 802.. 0 13 /0 802.3/0 .30. /0 /897./..:7.089E1:079020390..7.43.94/48 . 80 .O383.728.248 48 .7.0 03 48 907794748 /0 4 8038-0 ...4/0. 5..340897J...0-/.8 !.5.24 .09..2./048O..089. 09.7.-J.424 0 :.43899:00309F72342E8 /080.:..248 . 4 57089.4348..3/4/0.7.4. :38039/4 !:08-03 0573.47 39038/.3./.. 4 0 .75.425.. 048 .. 03 0 5.3.9.08548-05747.7..438:242824 3 94734 . .39..2.089.7:2-..57E../4 /03974 /0 94/4 0 90254 84.57E.390 94/48 48 /J. 086:3.8 08.432..5.8 473.. 8.078.2...0397.:. .3. :../4 547. $ /:7.  :7.248 :3 ' 348 /0/.3.424:3.4308 4 03 .8 4 .  48O408:3..08 348 ./0.4..43 9.438:24008..381472. 28..97.390 .07 03013/0802.089E03 0 .390 5.8 . ..43. .0794403.0 /0 ... .3 48 .390:8903 2E8 4 20348 ./46:0:3.8/013.-.43/. 28. ..

:9:7. .348076:00:0/0.8:.0 5.7 28..3. 5:7.28. 085J79: 5.:0...0790 03 :3.43 . 49748 F30748 2:8. 2.:9:7. %030 2:.0 5476:0 507/0 .8 8038-/.790 /0 :3.O3 /0 4J/4 0397.. 0 /E44 4 0 /8..0308 . 83 .. .430800.9. 5./0..44.43897:.20390 4J/4 .7.70.94708 /0 . 2E8 .6:0..03 84347.8.O3 /0 .8050703. 5. 08 :3..20394 :. 3:0.547.0 6:0 08 3139.843/.0308 ":F 954 /0 28...  !.O3 .431:7.. 20/.08 /0 .7.//0909:7.O3/0 /039/.03./4 3/. 80. 1:07. . 08948 O..0./...8 5:08 .425703/..8..8 570:39.../ 4 .. 80 /08.:784 3 089...8.:.08 5.. 28.../ 5..4:39.. .. :3 :894 3/:.0.30././ 5... .03974/0. 31:03.7..03 0 08. 507/0 700.. 1472.030. 08.20390 5708945. 507. 54-.8. ...0308 !. 03 6:F /70..O3 83 1472.-7.-7..:....8 1J8.8 97./3.O3 /0 08.. . . ..8 29508 7..4308 .8.7. 1472.28. 548-9. 0307.2039070107/4 .5:0/. 49748 08 :3 3.7. 83 45.0./08 :.:/4.0/07.8J392.O3 . .4.O3 /0 .884347...O3 8:-09. 0547...47708543/0390 .28. 5./4 .8:. 20397.9.J.:/4.7..8 6:0 03 49748 80.03 ....8  .:/4.748 0 5038. 54903..-7.4 2E8 1:07.307.08 34 80 .-7..20390 .:348 0 08.85.030..:. .02E88:070390. 0307.8 0 6:F 2..07802E81F79  $:703 5:08 /8939.. ..8038-/./. 80 . 48 2.47 76:0...7J9.7 28./:.  8 /1070390 0 /8.:784 6:00.:.8/0.O24 24/0.8 . 6:0 .8 6:0 0 /8..7 547 050703.24089F-E8.8/0 843/4 2E8 34 5..8:.3. 5. 6:0 708543/0 8O4 .7.-7 .07/0 48O./4 .7.8..748 /0503/006:0.25.O3 :.97O3..8 .:784 47...8 6:F.43.:36:0 .

04 .430848389394880/.424:3.0.080 20/45.2-F3 :3 .4 03488:/47086:08074.-0 !.94708:. -. 348 .44/07:93.08 348 0397...5.48 90 /08. 089F08507./  .7 28.7:2-. 6:0 0 -:8 .430. 08.74 6:001.430.780 03 89:.4308 /0.-9:.-7.3/4 089E8 03 :3. 2.83.7.087.071.:. 7:2-.3.248 2E8 90257./. .86:080/. $# .8:84308 48/08048 8.-.. 089E .2:.79...4348 70./../:./5.34903/7E/013.7.O3 5.9.39.8.7.7 28...3.8.:748.8 8038.3908.3:. .7:.6:0.48 . . 0 8.0 5471.34 4 .9.:039748038:.8 807E802570:380397301. 08 .:.74 5..390481308 /0 802.5.3.45479:3/.46:0904 030.  :. 6:0 0 /.7:2-. 5:0/0 831.3.7.N..48..:0754 .3.03086:080.8  /0 .6:J03.28. .8 /0 574. .  &3 E-94 /0 . 03 /893948 085.3547048..43 /1070390 28.7 ..289484 .  $0 /.-42-.3 03.O3 08 .20390/0 :32:3/4  .080 2420394 5..7.013/0802. 030. 48/08. 489 70.2548 80.802.09O. 13 /0 802./.08  .7 9.O3 /0 :3.3. 47.:07/48 . 050703. .7/4.08 8:32420394/0392/..-08 2:507843.43 .7  8 0 08.90.039:7. 7:2-./..20394 003..429../08./.248 /0 6:0 .43.-47 .3/4../082:9147208 85./0.720390 /:7.4 ../.9..703.89.03.:36:0 80.084  348 4.O3 7. . 89:.3 0348447086:080. 0 /0814:0 0 /08/4-./.780/02:3/4 48 8E-./.7:2-.827.:..7 /0 .70:./0089:/4 97.9E8 /0 94/4 90 4..248949. 473.430.7.4 01J2074  .9..5.4-.8J.8 3843/.:23.43080./.7.49./48 20 . 08. 03 39038/.08.

.20394 -70 97.086:008 08../:94 ./:.438:08.. 03 0 70./048O. .90 . . -.:..059.:80390/0.. 5741:3/.O3...36:4 03943.7..794 0 4.:36:0802570089F..20390.7088903.08/.-08030. .0307J.. /085. 8.172.7.. 28.O3247..08 /0O /0 807 :3.31089403 0890 .30390 84-70 . /0 4 5708.424:3./ 03970 0 :894 2:8.0. 050703. 6:0 4 3.:7/. 30... 34088O4.4:.:/.43. /0 97.4. ../6:03...20394/06:0805:0/... 0..0/..050703./:.086:0341.28..4/J. :34 .079780 03 . !.47 .$03.7:2-../ 5.:0754 5:08 03 08948 /48 F30748 0 ..8054303/02./. 70.4038: .:9:7./ /43/0.8 2548-0 .4/06:0074...O3 . /083-..080 574-O.03.O32:9:. .486:00843.079/:2-70/08:842-7.. :3..48. 7:2-.43 0 2:3/4 .6:0/..0308507290310776:0 .7902548070.030803013 /0802.:.9E20308/0 .570.07 :../5. 5:0/.4/. 28../ /0 . 34.O3/0.4308O.0.7..  .7..7:2-.42:308 5476:0.:34/0482:.24894/48 .574.9.47. 08.7 . 1:.8:4703 08 8:9074 0.4.3.403...381472O03:3.-/.43974 03089./08970.172. .. /0 . .0308..48348...8: 570803. . 570/090723..0-..570.80307.0. /0.3../.:0754 80 ../. 6:0 80 5:0/0 05072039..48/. E324 70.:.7 .903 342E8 .3/.3:.74 .941J8.47708543/07 .08 /0 2.84 5074341.3.434849748 030./1J8.. .. 9745.8074-094 0.O3. 7:59:7. ./. 3472.0348085. 80.:3..254 /0 0970248 /08-47/./4 /0.8039/482570/0.03 .. 50.38708O3 5072.3 48 /48 F30748 2:8.:0754 080370.9.8.J6:0.O3 3/.3.7:313/0802.8 .434..5:0834089E.79. 08 . . 4 1.9..7:2-. 548-/. .08:30.0085J79:4. .:94.439.-00.08. 45479:3/. .203948  :36:0 ..:36:0 3.390 . 80.7..20390 8097.03. /090257.

80370.20390/08.0308 ./0890257.8.43899:0 ./ 4 6:0 06:. ./ 03970 48 F30748 .870.7.4308 /0 :.4248:. 0307.84-7094/4030/././. 03.0/0.08 /03974 /0 .4308 3/.:./08.49/.:089./.-..20390  .9.O3.8 .7 6:0 089E /03974 /0 .4 . 900.  !.3.../ . O. 6:0 2E890254/0/.:089.7.49/.4308/05.  ":070 /0..03970./ .86:080/. 2E8 . .0308.70. O.0 .43 2E8 7010703./.  /0 .8 .47J.9. /0 .9. O. '07900.99:/08 /0 7085094 547 ..3./4 547 .9.70. 070894 /0O.43...9.7 204708 ../  !.80307.438/07..8 831.49/./. .248 6:0 0 .43/.5.3 0397. .O3 /0 089..../:.6:02E89025480/0/../../48 .4308 2: -70.3.5. .9.80 94..0 902./ ..7..43. 2:0897.:089.9.  89.303497./086:0.8O3 J 203./ .9.348O.8 903/03 . 6:39./..0308 34.0308 0 /0 48 03./.3..8 3/0503/0390 /0 47/03 /0 5747/.43.08 :36:0 5:0/03 807 70.8 548-08 0 3/0503/0390 /0 47/03 /0 5747/./.:9:7./48 .8 .8O3 08 ..7.49/.. .:348O.4308 89.0308 0  089..79.07 900././ 803 4 .70. . 08 .3/.8 7:59:7..3.8 45./ 6:0 . 547 .86:02E890254/0/.38:17/47:59:7..7.08 . 8 .0../08 . /10703.88O4 5.43.774. 0347/03/05747/.9.3.743 /03974 /0 .774.9.0308 O.0743 203.0308 0  /0 48 03.438:24 .8J 4 705708039.8 46:0 .8O3 3 0 9094 84-70 .0 .2.

 57450/. 03 . 2:07 80 /10703.5703//48 . 70107780 . 03970 48 O.425.0308 .2.4 /0 084 0.O3 03 0 7:54 /0 .7E209748 ...-... 497.9.0308 6:0.3.05. ./ 80 . .O.48 /08/0 6:0 34 . 03970 O.303.. /0 03.9073..248 %4/.-079.7/0.79.48 547 4 20348 03 8: 1472.. 547 :3.3:0 843 :3 2439O3 .J. 03970 O.2. 70.8 40890042-70/0.2-./4 80 0..O35489.376:0 03 7.0790 03 .038:7:54 /0.:.:03974 80 /.3..8 ...8 1472.48 . 6:0 5704.70.0 -0. ..47.:.079.43.408.. 03943..248 /0 0.05.70.0308 .20390 .3 082:/1070390 08.70.O3 20 5.70403. 03970../.907J89. 2:07/0.80.70.8J 6:0 . 089.08 /43/0 0 5. 5072. 70.7.0834. ./0.4308 /0 5...7J9...4808039. 08 2: -70  .3/4 80 30.O3 /0 4974 03. 843 .802..4308 /0 5.9.O3 03970 ./4..4308 80 3.089../4/0 4974 ..8 70.E8.0.8 6:0 84890303 5./ .3. 0.3 48 34..8 .70. 3907.7J9.43..O3 /0 F3074 .4 /0 8: .70..08/0391.42:308 .709.3 547 0 0.0 :3.880:3/./0..O3  0 4974 .50 /0 42-70 .7. 507843.04 .8 08 03..39.8.  ./03.O3  43 2 . /0 24/048 . -. .248 2J48 34  4 . .08:3. . /0 .:9:7..20390  033 ..43/.43.8 :3./08 7948 . 8E-.3./.03 497...5.034. 0 .8 70.3 70. 802570 80 089E. 2:.4 .0308 6:0 /02:0897.780 547 0 .7.47.8 57207. 2..O3 2E8../4 2:. .8 70. 20397.8 6:0 5742:0.99:/08 507.4308 /0 5./.4308 /0 57450/.. 050703. 70.8 97.3 .8 6:0 0 7:54/0 .2:. . 34.548./0..:5..489:2-70 .8:2-7.

 0390 5074 :34 80 5430 ./ /0 2.72.9..008/0.5703/.. 5. .7 6:0 .48 6:0 48 /09.J.3 30.4 7.80.. 5038.07.03/4 /0 .42:3.O3 :34 9030 547 00254 .7348 ..82.3:08974.4/0/.70.0 .424 :3 03. :3.... ./.7.9. 25479...03/4 . 34..08802570089.08.70.72.84 3425479.9427.2482:.07-...42405077941.248 2:.70J. 3./ :. 5708O3 34 4 . . 5. 9030 49748 3.20394  .0.0703.J .42:3.3/4 ../4 7. 8038-/.O/4 5:08 2E8 J3924 6:0 :34 089. 6:0 .082:9:48 ../ 547 .743 :3 2439O3 /0 .8J 4 . 5:39. 7. 34849748 5:08 348 25479..-J.4 547 .-..84 .247 . 4 348 6:0/.07 70..20390 .8..70 . .7/344.289.-.7./48 5:08 ....:03974 /0 /10703.O3 08 :3 .4 /.4 .8 .7..43897:03/4 5:08 34 08 ..O3 .248 8.0 /0 .42:3.248 6:0 :34 .42:3.8.2. 4 97.70.:.J574.. 0390 6:0 9.80  89.O3 80:.07.O3/05. 34.247 34 0890 0 . 08 8: .42:3.248 3486:0/.3 5074 .J..0308 6:0. 7.084.390 .43 .5. :3.7/0 J-.O3 :3./074340843408 . . :3 50534 348 6:0/.0.8J .42:3.434.48..J 3.:942E9. 08948 80 02-4-. 9.0349748O.43 48 .2-F3 0 :89.3/4407.48 . 34. :34 0.248 5.24 :3.9:9. .0794 6:0 084 07.3.43897:0 08 .9430.3/0734870.078483... 5074 547 08./4 /0 34849748 /0. .248..7N4 94/4 :3 .20390 6:0 80 .7..248 :34903008 .0 547 00254 .. .247 80 .008 /0 .8 5. 0390 5. 5:39.40394 84-70 94/4 0 172.748 .-.. 5:08 .O3 . 0390 6:0 6:07J..03 8:03 0890 :3.. $0/. /0 70.:9430. 5470.42039.. .3/404.43... 08..39J82. .0248 :3.7 /0 4.:341479.074 0 . 4:3. 3.8 &3. /0 70.2039083081:074 0. 0390 507297 6:0 0 0:03  34. 6:0:3.424:3 574..-.O303970 34849748  . /817:9.-0.8 ..704 6:0 .. .:84 348 8039.94/0.8:2/.3.7.

../48  O./.3.70.9.-.0308 0 .. 2824 90254 5.780 03 .3 .780 .3 94/4848/J..8 4 2824 08 03 ./..8 3/0503/0390 /047/03/05747/.20390 0  O.0308 708543/O 30..07/054790 5...424:3. 6:0 .432E87010703.43897:0 :34 9030 6:0 0/:..0308 0 08.7 0/:.0./..57207.809.48.9. 47./. 6:0 ../..43897:74  ./ 084 ..44.49/.9.. ..774.307. 2.289.743.0308 708543/O 5489.0308 34 708543/O . 84-70 8 57.7.6:02E890254/0/.8  . 570:39../ 6:0 /08. 2. . /0 ...7 94/4 084 .20390 20397.3 /054790 0 /0 48 03. /0 089:/.:089.8 6:0 5.43897:74 0/:.9.7.9. O.307.3 .-.20390 0  O.424./ O.7 03 .8 ..7 08.4 6:0 :34 .

 84. 84-70 . 4 6:0 . /0 048 089:/.4 6:0 /080.. 8.94 70850..3. 57..9.845479:3/.4048 /0.030.0/048 6:0 /.850.7 ...7 . /0 /054790 .9..0/04.77441J8./0.0308 ...03908  .03.7./48 5.. 8O4 4-807.3  .:9./048O.008 .438/07.424 0/:.7../ 48 ..8 08. ..039.4 8:0 803/4 . 5705.20390 80 70107./4 83 :3. .8020.O3 /0 . .:.2039. :3 /0. 4747039. .8 473.94 . 80.3 .4.. /0 :3 /054790 /090723.7 5:0894 6:0 03 48 3.08 085.3. 2.0780 6:0 0 547.:3/..94..4048 /0 . /0 /054790 8:03 803/4 38:1.9.0308 6:0 708543/0743 5489.7..47J. 80 . 57424..48 /0 48 O.. 57.039./086:080-73/. 57E.8 0897:.8 /0 48 .:0754 /0 ...48 . 5. 0/:.948 /0 ./.O3 /0 0890 47/03 03 48 .42039.:/  8 548-0 6:0 2:.!#% ! #% 7 4 $  $ 80 .O3038:47039.708 5:08 .O3 1J8.7. .9. 0 /08.9..8 4.O3 1J8. 2:.424 1:3/.03 ..:/.1. 43.9:7.4 /0 .:. /0 .:36:00547...89.9..03 57. .3 /054790 08 /0 2E8 /0  /0-0 70.03908 /01. .O3  34974.434.

 /0 19-4 :3..7 08 0 19-4 0 -.8 03970 49748  48 /0547908 /0 954 .O36:0809030170390.49748/0547908 010.3 0 -.48 /0 48 -.3/054790 0  O.7.-07948.7748 48 08..2-F3/04880.5:390 .9..780 6:0 03 2:..7..307./08 6:0 0 20/4 4170..48 5-..3 0 19-4 4 0 2... 3.748 5. 2..47J. /0 48 O.05.43.3. ..9:94 5:08 6:0 . /0 /054790 03 ./:.48 5.03 57.0308 48 /0547908 3/../.48 .03.0/0547906:09030348O.7..9.0 0..43. 57424. 2..07O-.7:3.O3.0308 80N.40.43.03086:0/074357./:48  4 08 7. /0 /054790 :3. 00.93.9..748 .9.078O3 6:0 .O3  O. 2047.9.424 /0-03 807 /02E8 5:0/0 4-807.3.703.9.4 843 57.0308 57.748 ..48 /0 048  0 9. 57.43.0894  O. .3908 03 0 089J2:4 249... 05.. 0 /054790 08 :3./. .0308 /0743 57.0 /0 . 3.8. .824  0 .0308 03.9. .9.0308  048O.20390 48 57.94708545:.748 /05479./48 4 6:0 /. 6:0 1.. /0 48 3/.3 08.08.4389..9.7.9.9.8 5../0.7 .:.743 49748 /0547908.3 . .9.7088432E8.8 54J9.42448..4 /0 2:.7.03. ..748 5.8 508..29.O3/0/054790.9.7.8 41079..40-4   O../.:089.. /0 -...7419-4 0   O.0 5. .0/70.0894 4 6:0 /02:0897.0894  :36:0 49748 O. 08970.08 547 0   .8 548-/.9.0308 0 .03. 04 843 /090723..0308 57.0308 9..23.. 25479. /0 F8948 :3 /0907474 831./48 547 0  /0 08948 O.

84 /0 48 O.824 '40-4  $. 6:0 4-.:9.248 6:0 0  089E /0/.43.3 8: 2./ ./403.48 085.2-F3 .4308 /05479.43.84308 6:0 80 0 .:/  ..43 8:8 5. .74 5. 03 0 . ..05.47 5.438/07. .40346:0089.:07546:0256:00. 8: 007.8 80. 19-4  :.8 03 ..8 250203948/05479.434.O3/0/08.:0754 08 .7....774 9...8...O3 6:0 80 8:0 2.4 843 77847...5.47 5./ 0 5.0308 /0547989.O3 1J8.7 .:9.J8 48 20/48 2..:/..05.43.48 8:8 80./08 0/817:90 4.2482. 6:0 48 20/4880.8.20394 /0.0 ..0..8 0 /0/..31472.3/4 /0 .0748 /0 900.329.43.790 /0 90254 085.05.7908 .784-700 19-4..4308 /05479./4 ./0 807:3.4 08 0 /054790 7039.4/08:8.4 /0 48 O.57424..:0754 /89.9. 1472.3 . 574/:.05479082E857.O3/0..8O3 4-807.O3 054790 .7744 1J8.0308  .0894 ... ..2039470. .7.7.. 8..43080394/4848O7/03084.9. 5.8 085../08 5.O3 5./.:/..8 4.0803./48  2074O..8 /49.0308   9-4 .7.7.8 54.0 0 /054790 03 8: -./  19-4 08 0 /0547902.432E809038O3039038/.9.7.-0  $O4 27. 5705.7.:0894308/05479.748 08 :3 J/07 6:0 5742:0. .4250903.434. :0897.O3 4 03 .48 45479:3/..30..8 /0 48 349. ...

 /. 94/.20394  /43/0 .3 5:08 085.O30.079/.4 /05479.20390 .9. 5074 6:0 34 ..:0754 80 .0.4308/0.08 .:.084 /0 .79.434. . 03 8: 5747.9.0397. .907./019-4 5476:0 .9.38/42E848 17.97-:9488038:.0.0880:.70/:..4308 6:0 80 90303 5../4 2:.5..4 0 .4 /0 19-45074340. 3484. 2:.743/0.:.48432E8./ :..2-F3 507930390701077348 . 47.2. .42480/. 0/..07:3.8 45.7 /0 19-4 0 19-4 03 8J ./:4 .03 /0...706:070/00.03 0 .07 .442-.9.86:0842090. 2E8 /0 574394 /.0.4:39.848  .7.48 45479:3/./ 4 57E./.:07548:/08.50748 08 4.43899:/45.4308 .9./. 5070.254 089.0754903..434./4F948./0/..8 29.84.  3 0890.9./5.07 0 7.4 6:0 903.0570.039:/.077..748. ./../2038O34.0 50744503846:0 547 00254 8 :3 5747..03 8O424897.807 57424.:/.072484 50746:003..843.0310720/. 9.:-720394/08/0./.19-4080/05479070 .:348 7.9F9.-...5/0.8/20384308/03/.4 6:070 /0.O38O4. ...203906:080946:00902.7010O384-700. 5:08 .08./48/08.2:.544.5.:075480 ..8 . 1:3.7.7.-.40850.03906:05:0/090307F940349748/054790834 30.:.:77O 6:0 /085:F8 /0 .70 9025448081:074803:3.7 6:0 0 . .039:/574./6:0./.074 3 ..:5..:8./090723.07 /054790 8/0. . .4 80 .7. 6:0 .97-:9486:0.774.94708:../..030803:3./.43 /054790 03 0307.03089./089.2.. 2:95.. 442-./.:.:3./ 5..7497./. 03 574.9.80..08.70. 2.7./ /0 45./08 03 .:0./.5..7 94/4 4 . 49748 /0547908 4.4040/05479008 :3..0007.../48 3./.7.254. 08 /05479.

850.-. 2 .439.7 .O3 .6:0/0547989. 5..  8.42403907F8547089.4 /0 05072039./ 348/4 90306:0...8F847..7/.2-F3.94 9.:3..5470/054790  $3 02-..90342:2.03 0/:./48.-07 6:0 4 5:0/4 .:0754 03 ....J0#.6:0807...5.9.4.:/. 84-70 0 . /0/.O3 /0 :3. .7..4 .4 20:89.5/0F /0. 0 /054790 0 007.80397208.079. 5.:0754 F 20 708543/. 54808O3 /0 :3 . /054790 .408:3. 547 00254 .434.404 4 :.7.248 ..948 4 .404089.42.7.4250.8 548-/.8/00/:.850. .424 085.5./.-. 9.9.4:39./02E8 /0 089:/.394.4 0 /054790 ..4 5476:0089E3.. 089F9./41J8.7 90254 .J.-.45720748.10./849..49/.O3 .3/419-4 5720748.3/0.-0  2 20 :89.03907F8/0 :345478:.4 547 08420:89...20394 /0 . 2:. 348/...2-F3 /0 :3 . 817:945:08543070 .20390 46:00 00/8.4250903. . ...53.7..34  894 08 574/:./094/4030.9.6:07 2420394 6:0 903./0F.03.78.30.:..O31J8./0547905074/08/06:0.J07.9. 6:0 070 ..07 .J.07/054790 202.8:.7.. 0.70..43 F 20 :89.0720 /0.4 480.8J 8. 6:0 80 5705.:. 0307J.74 . 8:8 .424 :3..3 .08/. . ./08 6:0 4947.57E. 8038-0 !.1:0790.434..-. 5..J.3/07 .809-4 9038 /0 208.6:003.20394 70.4  407.-0 ./038:.:/..:0754/0489077947486:05:0/038070547. 9749. 19-4 -..424 .O3 /817:94 2:. .N.425.05.344./4 4 97.3903J..7 .3.07 74. 8039720 .794/40/J.O31J8. 6:0308 80 /0/. .434.089.:/.4 1J8.941J8./450746:034903.94.089.43.:0754 6:0 4 03903/0 .7. 34 807 :3 /0547989.4240.03908/08:25479.-0 20:89..7.6:03405:0/01.797/08: 54903.438.434. 007.4 . 03 0 ./02E8 084 20 /.

0 .497.3/0705708./..790 .:0754 .O3:3.7. 0 .8 6:0 9030 :34 5. 2.7.:5.O3 . 34808.8J 4 97..O3 5074 4 30.7. 497.0297.089.9.O3 /3E2.8 .425099.30.430.03../. 08 0 ./0 . 70.7. 7010O3 . 20390 5:08 48 J2908 843 2: 2570.:.9.7.43:3.43 0 ..05..4397.430.43.405038.07 :3.0..08 89090892434/00.424 0 :..9:.30390  .7 6:0 9034 5..43. 3907. 5./. 0 .72.J 08 /43/0 0397.7 742507 ...:07545.7 34 80 . 7085:089.O332.:0754 :34 30.7. .8. :3. 70. .99:/6:080903084-700. 29508./4 .O3 5.20390 54/7J..89.N.039:7. 31472.20394 . 08.43.  5708.43 F .075:08.248.. 08 :34 :34 /1J.703089.089. 0 7.4348.059486:02.704 6:0 0 7.O3 /0 /054790 ..790 /0 2 70.-0. 5F7//.7.5.43. :34 .8.7. 34.//0..8. 31472.. 3:0897.42408....425.7 .5. :37..08940.:0754 08 084 08 .../ 5476:0 0 6:0 089E 8:1703/4 .8039780-0303F .. 5.0308 70850..57E../. /43/0 0.0/07.20394507403:3.790 90723.:340. 547 00254039700..:.94 /08:8. :3. 0 ./1J.805:0/0.70107734884-7048.20394 6:04947.43 .4742:.7.807./ 849.:0754 5.-.-7E:3.:07548 807J.9.7085:089.424 :3 49746:080 70.8430805038./:948.  .20394 480. 7.7.:0754 :3408:394/4 :34345:0/0805./4/0./085:F8 5074 03 089. 3907.57. 5.348O.9:.O3 843 ..20394 5476:0 . 5.:075408 ....3.:0754 !.:0754 .84308 5704.4 4.7.03 3/0503/0390 /0 ./. 7./0/05479090306:0.-7 94/. :3.43 0 2:3/4 6:0 4 74/0..9:.O3 .6:07 /054790 547 4 70:.08.. /0137 ..3907.434. 70. 30.7./43/0:34089E08 84408.. /0 :3.780 0. .:0754 ./.424 :3.70890954/0.9. 574.  :34 0290 ...424 .848  $1:F7.:94342J.:94.8 547 089.8 /0.43 089. 48 8039/48 825020390 843 :3 1974 5. 00-7.48.3907.

8 .. 48 41.48 :3.8.7 :3   &3.481:07437010703. /0 :8..902547.49/.3907.790 :3.0308 08/0. ..850....0 .086:3.8897 ..O35.8.:5.0 007 /48.7.0.03/0./08... :3 547. /48.-47/.O3 08 :3 1472.:07/4  97.8897.:36:0 80..0..08  .9.0308 80N./070.3 9.08 089.0308  $.7:9. .247 :3.57E..8/03974/0. :3.743 /03974/0.8./48547 O./ 6:0 80:7.08 0 .43.:04807:3.48 /42F89. 9..:. /74.3. .. .08 /0/./06:00/054790088.780.434.3.3.8 2:0708 O.82:0708  97./08.9.-06:0089E30320347574547..77.703.7.O370850.790/048 42-708 .9.O3 2:8.03088:0803/4:3./.070.0./0880N.. .8.0 .424:3.203901:074394.-0248 6:0 ..5.2../.0 089.3.390..0308 42-708 /0/.7010O3 0394734.8.48O. .86:0 2E890254/0/.0 .438:85.8 8:03908 1:0743 497./4./.4.48/42F89.4.. :3./08 .9. ..0 ./.7 .708 ./0.7.94/0.030 .0 08.8 2:0708 O.9.. :3.703 ..-:03.039.574.43.94 5074 6:0/./08 6:0 48 O.49/..20394 34 54/0248 0903/07348 03 0890 ../.7.3 4841.. /48.8/10703.O3/0902545475./.9.0 089.8.7.0708 :3. :3.:348 O./.48 5074 08 3/:/. ..203902E890254 /0/. ..20390 089E /0893.0 .4  !47 /08.0 -0-07 :3..3.7-7 :3.20390 0 90254-705.../.45479:3/...0 .07948 :3.8.5.:0754/0.0 831...2.. .9./ 5.0308 6:0 705708039.0/817:90/0.0745.. 5408J.7:3.:/46:0 570.8/04. .7:5.0...2-F3 90254 .0370509/./.86:0.1./.O3.4.6:097.9.

8547.07 900./08 2E8 .49/.8 8:-09.43 48 .8 ..8 2E0308 84347.70.33.8 /0 48 O.9:7.0248 .8 .O3 0850.47 /0 .32E890254.708 .7 89:/.8:..454J9.4250.9.8O3 089.. !4/7J.3.7806:0.-.8 . ../.2.74 .20394 03 39070808 -86:0/.9. 3907.9.:..8 ./48 O.0 30 8  .7.7.0O. /0 /090723.0839030703.8 84./. 70.431070 .424 2.8057084308:..80.7      !47.20390 4708543/03 47.03.08 574/:.8 .248 08.8 ./ !.49/.8O3  89./../ 0347/03/05747/.J1. 1.48 8.-47/.07../4038:../08 .82E8.7..3..3. .10. 05072039..0.. 089:/.900. 8038-/.O3 054790 % ' .7.43 ..9./..43 8:8 5.0.7 .28.0308 6:0..70.8 548-/..O3 /0 48 8039/48 .47831.5./...9...8 80 7010703 .6:048O.8 08579:.:039./0...9.08 08 30.. .4:.4 . 089.8 ./ /08/0 ..31089.0308 /0/./ .8 .4 .:.03086:0 90303 8: 1:3/.7 28.08.424 .79J89.3457E.O3 .O3 .3.43..../.0 39.8 . 248 %7.08 80N...8  !7207.O3.08 4 089F9.../08 6:0 4947..49/.0308 80 0 .

0308.9./ !.0 39.3 3/0503/0390/047/03/0 5747/.4.203902E890254/0/.49/./ 89:/.7 8.3...././082E803:3./. % ' .86:0 . 248  !47..3..70.8./. .9.0    .854748O.

08 .J1..70.790 /0 . :3 103O2034 4 .0/.3. 84.4308 572.43899:03030701070390.2039..4250.0 /09.439094 84.O384./.7./.248 ..703:35072.03..O3 /0 0.07 5. 4849748 5:08 843/090723.79.43. .70.20390 ./4 /0 8039/48 574-02..:.J4 /0854.08 5:0/03 ./ 831.4974.08 80 .9030784-70:3 103O2034 4 0.... .7.-0. 6:0 80 .4 84... .7 ....0/..0 .8 0850.O3 /0 050703.8 1472./ 5745.0780 5038.30390.:.07  !074 48 9748 /0 48 ..390/0.. 6:0 0 3/.4389. 5.424 :3 ..434./08.307.07.O3 .0 5. /0 48 103O20348 6:0 70.424 3/0503/03908 /0 3:0897...47./4 /0 :3 574....20394 84.43 48 49748 48 ..:.. 70/ ..248 ..8 0307. 70. 70/013F3/480 03 :3 .. /0 .2. 8: .3/4.20390 434.9.44.43 6:0308 80.4308 ./:4 089E 320784 4 /0 84.8/047.:07/4 ..O3 34 54/0248 .390803 .907J89.8 547 ./..4308 6:0 .07. 5745.0397.  % $ $ #! $  :...084 .34 80 ..0748/08.0 .4250.40.:./... 1:3/.47.. 348 . :34 .0248 .3/4 348 .7 902547...O34. :3.5.20394 03943.3907./.43899:78003:3.. 03 . 089E303:3.. 97../..8 70.43897:0 574/:..9..:.6:080.439094 84.5.0248 .739075709.431:7..4308 6:0 089. :3 0.8 7085:089.3 .424 708:9. .8 /0 :3.790 34 089E3 .. 83:.4390..08 /0 6:0 548003 .037 46:06:070/0.8 39075709..4393:4 /0 .345. /0 570:39.94:2..797 /0 .94 :2.. /0 .8.0 84.O36:0805:0/./48 .48 .4.. 03903//4.3 0307..4308 .431:7.20390 48 49748 . 80 .3/4 831.8 507.4 84.079/:2-70/06:048103O2034884370./ 320/.2.424 .8 03 /43/0 ..203948 6:0 80 .5745.05.74 .7..434.:2:../48 03 :3 :..43 /090723..O3/0574/:.

./. 0503/05:08/0..4308 70. .78:5072.0 5072.8 -86:0/..08/.303. 709473. /./08:2.42502039. 4-09..07.7 . .307.4308 .20394.08 9030 0 831.:.J6:080.2039045.8 /20384308 8038-08 .434207./02.348 0 .4397.. 1472.9.9. 70....8 4507..20394 /0 8:8 -079.43909484...7..74 5. 03 6:0 80 05708.3 . 80 .3 . 03 204708 ..:03../4 /0 2.4308./48 10.O3 :3. 48 .8:205:086:0803.8:3948 30../08 057084308 .84 . .3.0 /0 2047 2.7 03 F /0 :3.7. :.9.49/.70.../0 48 ..7 4 089.43807.7E9.3.8 ..080397...3.7.3908 /0 . 547 48 42-708 5./:48 06:0:3.70.43.O3 .7. .0703.3.4. 2.2.438:0390 .9./..8 03 .08 /0 48 3/.8  $0.981.08/.4308 5745.6:00 5038../090723.94834843 8O4 0 007.34 50729...03:3.4308.4 .4070390  48 3/.08. 47.08/0574/:.43/. 48 3893948 4 25:848 ./4 8:-09.7034.805708039.4 ..42:3.307..-9.76:0..39.3.43. 9..2-F3 .:3/.7.424 :3.2039484-70F89.24/48.3 .8 .O3 /0 ./0././3E2..../1070390 83 02-. 8038-07.9. 2..348 8:8 . 70.4708 4 2034708 548-/.70.48.3039020390 03 . 8.3.8 7. .7.7 5../480.:9O342.49/. 48 3/...05948 48.43.7.O3 70.47.10.307.7./.8 /0 5038.4308 /024.8039075709...43807.... .9..8 03 48 .43. 0 /08.7.7../ /0 8039/4 /0 .80394/.4 /0 :3 2:3/4 .39.8 25J.7./48/0. .49/.3...7.431..43.O3 84../.439094 84.439094 84.8 30.7./ 39075709./:48 0 .5.702:3/4  .43897:03 03 . 050703.10.303:3.705708039./0 ..10.O3 . 4170.2E8420348 .1472.-9..307.948 :2.4308 5..O3 5. 3903./.../ /0././:48 5:0/. ./.7 .4317439..88:824/.. .8 70..4380./08 %.4250. . 97.9. ././4 84.08 843 9./48 547 ../08 .8 03970 48 3907./. 5./08 5.9. .. 6:0 483/....9./. 2E8 503.907J89.7744 :2. 4949.948 :2.5./:4805072039.:.. 807E .7003. .

574.0848.42:308 706:703/4/02950839075709,.43086:080 54303 03 :04 03 , 3903.O3 /0 .43899:7 :3 2:3/4 O.4 6:0 50729, 8:8 3907,..4308 2:9:,8 .43 0 20/4 84.,  ..O3 .70,.O3 5038,2039402,3,.O380.42-3,303:394/484., /43/0 48 3/;/:48 80 03.:0397,3 /0803.:0397,3 ,..43,3 70,..43,3 .43897:03 /0.43897:03 -:8.,3 80 089,3.,3 80 .4.,3 03 0 032,7,N,/4 :04 /0 ,8 39075709,.4308 /0 ,8 507.05.4308 8038,.4308 ,.99:/08 6:0 .4390303 0 ,1:07, 0 ,/03974 ,8 090747/,/08 ,8 390747/,/08 .431:7,/,8 03 , 3907,..O384.,03,.43897:..O38:-09;,  48 70107248 03943.08 , .434.20394 84., .424 ,8 39075709,.4308 507.05.43088038-/,/086:0 8054800384-70 0 .439094 84., /0 6:0 80 ,.0 5,790 /0 ,8 70,.4308 6:0 48 49748 089,-0.03 .43 0890  .4 .434.20394 80 9030 84-70 48 /;07848 ,850.948 6:0 .431472,3 0 ,.07 :2,34 , ;/, .49/,3, , 54J9., , 089F9., 0 ,790 , 70O3 , F9., 48 574-02,8 84.,08 0 2:3/4 831.,9;4 82-O.4 /0 48 3/;/:48,884.0/,/08 890.434.20394083/0503/0390/0 ,8 .43/.4308 /0 4-09;/,/ ;,/0 :3;078, /0 48 0.48 103O20348 4 .48,8 6:0 80 05072039,3  5:0/0 0397,7 03 .4397,/..4308 4 /10703.,8 5741:3/,8 .43 48 .434.203948 0850.,,/48 6:0 80 903,3 84-70 .,/, :34 /0 48 /;07848 ,850.948 /0 ,.07 :2,34 203.43,/48  0 ,J 6:0 0890 .434.20394 089F 8:89,3.,20390 7010703.,/4 , :3 .434.20394 39:9;4 8:-09;4 6:0 34 4-89, /0 807 4-09;4 4 90307 7:7484 ,80394 03 0 4-094 84.,  .:4 5084 700;,3., 708/0 03 8: .,5,./,/ 010.9;, /0 24/1.,7 574/:.7 4 ,.07 5072,30.07 /090723,/4.43909484.,  

 48,J, 003/4:3 -74 /05408J,6:008 46:0 2E8 20705708039, .43:3,.,3.O3/09,341074 97,-,0 -74 , 8:04 -49,3/4 94/4 4 6:0 07, 4 .4J, :3 08504 , 27,720 03 F 20 0250,-, , .43;0797 ,89,6:0208:./,-,  $ !# $ $ $ ! $ %# $$  !  #  $ '$ .434.2039484.,6:09030348O;0308 84-708:.49/,3/,/ 0 .439094 84., 03 0 6:0 80 /0803;:0;03 80 5:0/0 20/7 03 -:03, 5,790 547 0 ,3E88 6:0 ,.03 /0 48 574-02,8 2E8 700;,3908 6:0 ,4-,3 , , 54-,.O3 /0 ,8 548-08 .,:8,8 0307,/47,8 2E8.:,3/4348570:39,248547,839075709,.4308 6:0 90303 48 O;0308 /0 48 80.94708 545:,708 5:0894 6:0 08948 ;;03 574-02E9.,8 5741:3/,8 /0 94/4 954 84-70 94/4 ,8 70,.43,/,8.43 0 ,..084 5034 , 48 -0308 807;.48 30.08,748 5,7, 84-70;;7 .43 /3/,/  8 330,-0 6:0 ,8 .43/.4308 84.40.43O2.,8 03 ,8 6:0 ,-9,3 48 O;0308 /0 48 80.94708 545:,708 ,10.9,3 /0 2,307, 7,/., 8:8 24/48 /0 507.-7 .425703/07,70,/,//0,;/,.49/,3,/0.439094  .434.20394 6:0 903,3 84-70 8:8 574-02E9.,8 84.,08 507290/0391.,7,8;4:39,/08 .,5,./,/0803.,9;,8548-08 , /0850,7 5,7, 3./7 /0 2,307, .7J9., .70,9;, 03 , .431:7,.O3 /0 8: 0394734 03 , 2,907,,.O3 /0 8:8 050.9,9;,8 /08048  !074 9,2-F3 348 .430;, , /893:7 ,8 ,.99:/08 6:0 48 O;0308 ,8:203 170390 , .43/.4308 /0 /8.723,.O3 2,73,.O3 03 ,850.948 2,907,08 84.,08 

.:9:7,08054903.,6:008900348O;03085,7,.43;0797,8 89:,.4308574-02E9.,803902,8/0,;/, 03249;48/0,..O3 03 7,4308 5,7, 97,-,,7 547 497,8 1472, /0 70,.43,7348 /0 .43;;7 547497,81472,8/05038,7/0;;7,3/;/:,/,/  48574-02,8/05,J8 .43.0594/0574-02,403903/070248.424:3,89:,.O384., 5,79.:,7 6:0 /1.:9, 4 25/0 0 /08,7744 5034 /0 :3 3/;/:4 7:5484.,484.0/,/6:0,/02E8842090,:3089,/4 57080390 /0 2,089,7 44-7, 84., 4 6:0 34 25., 30,7 , 770/:.9-/,//0.431.9484., 3,03.:089,6:0,5.,2480 831.,/4/0 574-02, 5:/48079,3/1070390.424032074/0 O;0308 03.:089,/48 3 ,8 03970;89,8 80 47O 3/,,7 547 ,8 39075709,.43088038-/,/080394734,48574-02,8/05,J8 /0 48 O;0308 83 ,.,7,708 0 831.,/4 570.43.0-/4  3 ,8 03.:089,8 8O4 80 08 84.9O 80N,,7 48 573.5,08 574-02,8 /0 5,J8/048O;0308,.07,:8O3,,8548-08.,:8,86:0/08/0 8: 0.9:7, 5745, 54/7J,3 .407  43 94/48 48 574-02,8 80N,,/48 547 48 O;0308 80 5:0/0 ,.07 :3, 7,/47,1J, /0 , 89:,.O3 84., .:9:7, 54J9., /0 5,J8 , :, 6:0 :3, 7,/47,1J, /0 , 89:,.O3 :;03 /08/0 , 0.9:7, 6:0 ,.03 48 574548 O;0308  3 , 03.:089, :3 949, /0 7010703.,8 , 574-02,8/0 5,J8 3/.,3 6:0 .,/,4;03 80N,O 03 57420/4  574-02,8 6:0 .438/07,3 2,4708 4 573.5,08  32074 /0 574-02,8 843 03949, 32074 70,20390 ,94 6:0 /02:0897, .424 08903 0.9:7,8 /;078,8 84-70 0 902, 547 5,790 /0 48 O;0308  

20 942,-, :3,8 5,89,8 ,-J, 497, 08.03, .43 :3, 5,70, :3 2:.,.4 :3, 2:.,., 80 ,-7,,-,3 543J,248 :3, -,,/, , /085:F8 0250,-, :3, .,3.O32:;4039, /02,8,/4;4039, 03943.080, 9:2-,-, , 8:04 0250,-, , 50,70 5,9,/,8 , 2,9,-,,5,9,/,8 07,:3,5,790  ,;403.,080574-02,2E8708,9,/454748O;0308 6:034 .43899:0 :3 574-02, 834 :3, 574-02E9., !,7, 0890 .,84 80 03903/0 .424 , .43.:7703., /0 :3, 8070 /0 .431.948 0.48 70,.43,/48 547 , .,7,.907J89., /0 ;:307,7 , 3907/,/ 1J8., 4 58J6:., /0 48 3/;/:48  424 -03 80 70.434.0 843 29508 ,81472,8036:0805708039,,;403.,/;078,8,8.,:8,86:0 , 0307,3 5074 5,7, 0 .,84 03 6:0 48 O;0308 80 7010703 , 0, 90306:0;07.430890954/0;403., 6:080/0391.,5470:84 /0,72,8:497483897:203948.43,3903.O3/0.,:8,7/,N41J8.4 4 58.4O.4 , 4974 6:0 5:0/0 /,780 547 /10703908 249;48 /0 954 84., 54J9.4 .:9:7, 4 /04O.4  8 5:08 , ;403., ,84.,/, .43 , 2:0790 0 80.:08974 , ;4,.O3 , 48 /070.48 :2,348 , 08903., /0 ,.94708 ,72,/48 .424 ,8 -,3/,8 , :077, 0 3,7.497E1.4 48 5,7,29,708 48 8.,748 ,8 2.,8 0.48.42402,97,94 48/085,,/48 ,:077, 0907747824 0 80.:08974 ,;403.,397,1,2,7 09.  8 3472,03.4397,7.:,3/4 80.43;078,.4348O;0308 /0-,7748 /43/0 , ;403., 08 :3, 89:,.O3 .49/,3, ,77,,/, 03 , 20247, 03 48 ,.948 /0 7:548 ,72,/48 7708:09, 547 48 8039203948/0;03,3,8 5474839070808.4397,5:08948/0:348 49748 6:0 80 7029,3 , , 5,,-7, ;403., 5,7, /083,7 , 574-02E9.,2E88039/,5741:3/,/0-,774 080.9474,43, :36:008:3,89:,.O3/1J. 03487489748:;0308,5,70.0:3, 05708O3 /0 ,.489:2-7,20394 , :3, 89:,.O3 6:0 0;, ;,748 ,N48 .4317439,3/4 8:8 .43.05.4308 /0 , ;/, 8:8 2,307,8 /0

 5741:3/48 97.F59.. . 5.8.. 6:0.20394 .47 084 34 80 4 6:9..036:0.J. .7 6:03.489:2-7.08 .424 5:0/0 4.4248:89708204708./.+77-.. :34 ...424 :3.39020390 34080.7.8.7 ...:2.99:/08 /0 49748 80. .+.403.4. 2:0790 08 ./.20//.6:0.7.424 08:./0/0. :34 .059...48 . 3.4 6:0 3480 5:0/0 5. 6:E85476:0..7 /0 0890 2:3/4 9.033 .48.8.459.4/0 /0..8 5074 9..:/.548-06:0.6:0 0 2.3 .1479.../ 4 6:0 4 2...7 3 80 .4393:....7.4389. 47.7 8909.  .84N.2-F380/.086:39. 8/4 30..-. 5.5.0.743 :3 072.3 477-0 890 2:3/4 9030 ./4 2.4/7J.3/10703.7403.-J.424 .3903003.50729/46:0.802...-0 .43. 2:.9..7.48.489:2-7.8 . 5. :34 08 .94708 84.8 2: 3/. 208/02.48 O.7 .7547./.70.8.0..47484..70.4 03943. 5476:0547/0. ./4 97890.O3/0..O3/0:3.4547.0/0.6:008408/1J. .7 3:3..7.:/.. 4/45:086:00843480. .8 -0./ 08 0 . .3/. 802. .7..34 03943./497890 /02.704 6:008 . .:.08./4 .:777 .7 .403. 2:0790 80 ..:36:0 ..2... :3 .403. .7..-./0 :3243897:45.20394 6:0 30.0308 .03/4 . 0 20/4 5..4.2-F3 . /43/0 4 .7 8:8 /08048 /0 0897 !074 0890.5470897 80.80.403. ..06:00843480..4 03 089.42408:.403.:0. . /097E8 /0 F .03/403906:0. 2. . ..20394/0...:.8 0890 2:3/4 34 08 -04 5. ../7.  !47 /0..7 5.08 /0 .43 080 703. .08.0/0. 8.70..03970-.7. 0307.743 5074 4 03 /J.03J.. .489:2-7. . 2J 3408-04 5.02E81:07900. . .08:34. .:077.6:00317039...570.:094 08.8  .80.-.....-0. 94/48 48 2.9.4 547 .2482:70743 547.08 0 3N4 6:0 .2.3480.43:894 5074.03/4 6:0 .0 .+-.570803.42-4 .403.

.7 6:F 089E 5.  5. .0308 /0 7:548 :.N...7/0 . 2E8 38038-0 80 5./ /0 48 20/48 2.7902E85074846:05:0/090307:35. /0 808 .J8 .43 .8 2: 477-08  . 3/10703...89. 84. 3. . /0.34089. :077.17.. .J86:0 34 9030./.O3 /0 54..0/0804 /06:0.425..30502.2480.4:3/0-0790301:9:74 08408 .8 082548-034453...48.03 2E8 84.0308843 ....:80./0/. %4/48 84248 9. 84-70 ./ 6:0 .-..48 54J9. 548-9.08 /0547.8.403.N48 03 :3. :3 5747.-08 .J8/01:9:74 4.3/4 08 2548-0 :34 34 80397 3.:/.7/4 03 0890 5.431472./0.07/.424:3/070.754746:0 6:070303574/0.05708O32E8.248 03107248  34849748 348 .. 8: .4.39008. :.4894/0 50384 6:0 :34.7.74 .  ..8 2. 507843.9..424/08.8. 08408:3.J8 80 089E .-.8 .8089.9030708905.0 03 20/4 /0 .334../J89.. :3.0310720/.J8  /0 ./6:07..3:/0.-J.-./082E8172085.3/0.31089.8 2439.089:547003..8.403.7  !.434.0. 2:..2039003. 80 089E3 50.20394/0:3238974 8302-..0 6:0 O.J./ 031072.03.4039.70.8. .403.32:0794 507843.424:3 5.403.7.4308 84.3/4  .425703/4...7.831.7:/.7./..J8 80 037. 3/10703.0/./ 6:0 /0-07J.97.3 3/10703908 9./0 5. /0 :3.48 /0 .20390 34 /0103/0248 .-J.3. .4814703808/46:0803.:8. :34 /0 48 2F/.. ...03.O3 3 . 3.7..3 3/403908 6:0 34849748 089..7 7O3. /0 :3. 2:079008. 3N. 9.42:3.4:39./4.2.49748O./.20390 48 0./...0308.8.-..8 /0 084  8 6:0 34849748 ./. 2:079.43.06:0487:548:.73. ..48 6:0 89:.3/4 ./4 ./ .89.38. 089....-..0308. $03 /:.3 .8 .

36:0./08.8.0302:3/4 5476:0/.8  48O...03032E0308/1:3//.3948 /0 8:8./ :.248340 5.:. /0 0/0J3 08 .3/45470089:/4 /. /0./0. . 03:3.J8 .8070/:.4. 2E8 .403.. O.4:.4039.47708543//4089.39.703:3. 03 0 -.3 5.059. .394 /0 .080573. .:36:0 08 /0 94/4 0 2:3/4 5074 .8 843 48 2.5.5../ 5476:0 08 . 0250.08.:0.0308.8O34.:.6:0 ../4 .. 0897 .4 48 0317039.J.08/0 .4708J3/.4903.432.7. .780 .8 .9E3/448 5.743 .3 ./48 03 . 0 902.4708 574-02.3 39038/..:/.. .:089.O3 4 50384 6:0 34 /0-07J...8.303.403.8 /0 5.8.030307.4397-:75.8 547.574-02..7.0-.3/.77448/07:54/0.F3/408./403487:/48 /0 .4708 574-02.20394803970 ...7.0308.57038.486:0089E32E8/85:089480397048O. . 6:0 .4249.900.403.703.8 6:0 /0803. .403. 0 3./. ..2.254.424 :34 /0 48 2.403.547903 8: 7..7.85745:089.3 8:8 .85745:089../0 5..8 -.0308  /0 048 0  .03.774. .J8 5476:0 ./48 03 ... .403.3/4 80 94.74..7./0./.42:3/.8 3 0890 -.4.248 3.0.:9:7.348 /0 8:81.8 507843..47 574-02.7 9. /0 ... :077. 834 142039.403..43899:F3/480 03 0 574-02.774 34 /0-07J.0308./08 8: 39003.4308 .6:J 03 0/0J3 .0308 50384 6:0 0 2.48 3.. . 39407.8/084:.708 /08:8..3-4....7.08 48. 5.774 .438/07.08 7010703../4 94308:34/00848O.0.43 7.2-448/07:54:.:34 03.85..8  . .3.3.5.

89.08 8070. 6:0 089E J392.7.47J.03....O390303 48 .74 08.:5.08/0 .J .08.03/07 .434.9..4308 6:0 48 O.8 548-085.:.7.8 .....4:./4 8:-09.. 507...883807.425703/0780 83 4-807.4250/.8424/0/:/. 39075709. .:0..434..43./48 547.883.:.9:7. 3./08 .7/0.../48 5..8.48../3.430884...-47.05.7 .-03/08/048 5720748 ..4308 547 97.7 /:/..4 80 507..8.4308 ..54.7903 802570 /0 :3..70...47.8. :34 5.89.0308  48 574-02.84.7:203948 08-4.03..05948 .0308  2:...8/049748 70509/.7 5074800... 8947.8 ..4 34 089E 5705.8:2038302J324./..7:30.. /0.3 . 83 574-02.9.43.8 3/.31472..8 05.8 .O370.  894 34 5:0/0 ..8 29508 .7. 3907./..4/48.434849748 $0903/0.383:.. 03 ././.4/. :3./...7J9.803.08 /0 5.078./0..0390 83 05708..8 .439094 84..:..20390 ..42448/0.7.  4 /02:0897.430884.2.403.43..:9:7./08 84.842-7.30.0306:080089E..O3 83 54/0703943.1.3 .7 03 0 .907J89. 08 30.889:.7 4 089:/.48 03 48 6:0 48 O./.8 0.N48 48 .7 /0 5741:3/.4308  3 .O3 /02.9..030880.3.31089.43.44103O203484.:2:.05..8 05.0308 5. /0 48 28248 O..8843 6:F3.089.4/.8 0 3.8248/04O./.. .07 570:39. .89..../.8 03 . 54903..3 /.4308 843 :.2. 0/:.848 .430870.48/0.9..08 4 /0 3.43.07/../.4 20348805:0/008507.. .0../048 .78O4:3..0308 /.794 08948.8 089.8:.80N.0308 80 3. 4.0897..:38./.08 03 0 .7 84-70 48 574-02. .O3 /0 .790748 .8485:0/03/0391.//04703/0.$4-70 ./4 5.:8.7.-0.7..J8 ./:. .7 4 84.O3.7:.9.20394 /0 8:8 70..0./ .8 /0 8:8 8947.4397-:7 . ..8 .5.4308 84-70 0 039473484.9.9.0354.8 0 39075709.708.425703/07 .8 . 03/43/08070.8 39075709.7 8:1.99:/ /0 48 O.7 .0848 0/:..8 84.0.08 70104308 6:070. 3.:8..-0 6:0 0 88902...8 /0 48 O..7. .85704.8 2.079/:2-70 46:0/0 .83899:.7 3/...059.-0 0 3907F8 547 -:8..7-03  03 80 8.848 .08/0. 507454.:./.008/05741:3//./0..086:0 48 5708. 574-02E9.4331472.7..42:308 08.08. .4308 5O9088 348O..8 /0 48 574.84308 .7003.8 80.8.

 .8246:0/.85. 0/:./..424 0.8 2.74 5476:0 34 .O3 0250.O3 5476:0 .030 .7:3..43 .43..9. 0.:. .7  ... 03 .43. .348 6:0 .9.-.43.-/. 48 8...7 6:0 .3/4 80 .. .3 0 74-.6:J 802570 6:0703 ..4308 6:0 /0803.. 547 8:8 5745.748 /0-0 03903/0780 547 8: 89:..O3 .7. 84.7. . 8:8 ./70  .030 /0 2:. /0 ....7908 5074 ./...3 ...:. :3.8 ..43/. 4.2-F3 843 2:..403.7.43 .57.. 089E 70. 03 . 6:0 ..080/0. 97.  ./05. 84.08 . 08. 0307. 547 2. 34 .40 .. 08 5.....2..07 :89. . !.9. 7085438./03..780  4974 0020394 6:0. 8:8 39070808 5074 9.79..3948506:0N948 072. /0 0/:.748 5476:0 9. . -0907. 8: .403.. 5:0/03 3907.48 48 2.. ..8..2-F3 089E 70.7  890 90892434 348 507290 .403...03 0 574-02.O3 .254..4 6:0 80 74-.43. /0 F  .0 97.08 .4397.4 6:0574/:. 42-70 08 .O3 84. 5074 2E8 2. :3..4 :3 2:..3484890303 6:0 2..403.7 /0 05..7:2039.80 /0 70.7. 1. .854700254 ":0 2: 2.7 .. .0 .059.254.:803.4  8 6:0 9.O3 /0 48 8..7 00203948 54J9.5E34089E03.8 2.8 70.7 439075709..2.48 84.8 89:..:89.:9:7..030 /0 4-0734 6:0 34 4170.74-..570. 0390 80 . /0 54-70. 574-02E9. 6:0 .3. 6:0 34 80 .348 .4 80 5:0/0 .. 507850.. 0/:.4308 5. ./.:348 O.48 6:0 0 5. 4-07349.../4..030 6:0 .:7848 /08025044.. 0 2.06:0 . 0/:.403.0308 5:0/03 3907.. . .7.0 ./0 70574/:..2E 90303072.438/07.8 1.6:J 34 80 0/:.O3 08.403. 03903/03 /08/0 :3. 2E8 .. 90303:3. 6:0 708509. :3. .7. ./ /0 4-0734 /0 ..390307 0250. 2.9.

 6:0 34 4 70.7.O3 6:0 80 .403.439094 84.24 08/025:394/0.0748 5476:0 F 07.. ./.O.O3 /0 48 /893948 . 4/07 .403. 5.43:3. 507446:0/0-08:-7.0072.9..3903J.248 :3948  3 0 . 8.7  .2:.7.3903J.0/4 &3.248 2: 5..-.0 0 089.. .6:0.7 .424.34 4 9..404 4 0. 4 80.407 ..8.20390 . 2:. .04 1:. 6:0 ./0 :34085.-0 6:F 34 .403.. .8..8/0. 086:3.2.7 84-70 0890 !4700254 8. .731070.89.8 .54-70. 83 ..2-F3 &3.O .7 /43/0 97.4308 5. 5074 34 /0 0848 2.08 F 03 .2-F3 6:0. 4849748 F7.. %42.03. /0574394/034.403.43 2E8 003.  0 ..070...20390 .43 ...073. 54-70..42480/.-J.+ 089:/4  3943.404 3943..O3 84.48 6:0 .7. 6:0 4 9034 084 08 2: /:74 03943. .+.78003.3 /:74 547 6:F .43/. 3907. /0 .89.850./..050703..743 /0 .  10.797 /0 . .2-F3 . 320/..48 0 :89..3 5.40 /0802504 9.4. 89:. 20 94. 48 ....086:3.434.7800308909089243408. 08 .3E88 507408943405708.J 1:0 /43/0 348 .7:203948 6:0 80 903. 307.4... ..E -. .J 08 /43/0 3..3 477-0 6:0 .. 5..8O 6:0 .7.4257038O3 /0 574-02.0 :34/048/:748/0.. 5. 903/03. /0 .-47.-.. 07. .  80 ..08 6:F 5.43....:.43-. 20/4 !.-47. 48 5741084708  F 4 0.48 90 209F8 . 34 903J.:9.07 3.743 .. 80 574/:.-. .8003 .4 348 2.0 . 03. /0 54-70../4 .79..3 03 333 4974 .4 008/0 ..-.8O2..8.8:70547. 54-70./4 /0 5745... 5. 1./.4380:J.34 08 6:0 ..0/4 .039031472.6:0089.:8.3/4 4 9. /0802504 80 .94 /0 48 :. 547 .8:1.9.9.34 8.248  -. /43/0 089:/.948  . 072...  4 4 /4 5476:0 4 20 2. .3 0. . 54//4 0.08 4 0 /0 5074 8 084 08 9.7. 2: 54-70 08./.246:00/4007.404F07.43:3...

3 .2039484-.348O408:3.48..484.:./.784-700.2-48 34843089E9.38248 30.:9.303908 .884. .J1.44 70509/4 834 6:0 25...7. 48 O.79.7 48 . .907. 5..4308 84-70 ./4 ./. 570.7.010.080850./.748 5.O3 84.48 547 04 .842-74 0. 5:080./.... .. ..3/48:839075709.. 4-807.8O.20390 5074 .8 5:08843574/:.8 ..20394 5074 8: O.4397408 /8.0./.O3 :.53.0..:348 O.424 70..390.99:/ /0 ../ 34 7. .8.248 6:0 . :3.848/08:5:089481:3/.2-F3 5:0/03 .889:.7003. /0 . 8: 5../0.7. 4 80 08 547 0 0.8 47.438/07.44974 .9...424 057084308 30.8  0 4974 .O38038-0.43897:. 1472.4308 84.:7706:0/090723.0880.10.2039./08. /0 .4397.43974.08 843 2:.94 032:.4308 5:08 089.0/0 80 2:0897..839075709..4.-47.-47. 574.....O3  3.70../:/.089E83/08.8 39075709. 5.. -03 4 6:0 348 390708.43 48 ..430803970:30..050703. 4 80 80390 348 574547.8 03 4 84.  3 13 2:. 80 . . 9.0794 4 .08 5745. /0.434.0308 08 .0.9. .7003 6:0 843 O.. 5. 050703.47708543/0 ...050703. /090723. .7 03 4 6:0 80 5038.4308/048574-02..870.7.05948 .390.9.0.O3 :2.. 5:08 03 6:0 80 5.884./6:77 /08...08 48 20. 08 /0 1:3/.-08 03 :3 . .08.43/.8 247...07.7.754903.:9:7..430880 003 O..4O.. /0 :3.48./4803:. 70. 0.43974./.780./6:77./ 84.4884-70 ....43897:.3. 050703..08070104 34 /0 4 6:0 8:.8 /0 :3..039085.48..2-F3.08 089E 0039.7 .J4803/.484.43.3 /090723.94 ..08 . 050703. .7.:0754 84.43899:.70. 5084 03 9./.O24 089E3 0.20394 84-70:3 0.0797808:177...20390 834 /0 4 6:0 80 4. /0.8 O.:9.0770.:.8:89039./.. 03 0 20/4 :3.08 :3007.5079:7. . 2.4/0089.7J9.424 .7 ..2039.8 ./. /1./08 32..:-77 .434.20390 34 80 .4 4 103O2034 5708039.8 89:..5.84308 84-7048574-02.08../48 .084 834 6:0 .8 .:039.43 70850. 48 00203948 8:1./.48 . 54/07 /0391./4 %.08 !:083480257046:080 27.390307 /090723.. 5.0797..0.-0.43./0884.. 80 08..0308 05.790748 6:0 /03 .39043:0.774..

7 70390. 2:.403. :34.0.7003.72.39094/.70. . :2. .8 /0 05./.403.403.07 :3/089346:0.:5. 84-70 ..07 .:97 03 .4 /0 70..030890-./ /0 3907./06:0.059. 8O/. !476:0:34/. 6:03..O3 8038-/. .. /0 .0..54.3484/03974/0.774 220:89. 6:0 . /:7..:5. &34 807 5.3N./. 08:3.430.0308 6:0 48 089E . 1:0 .3. 89:. ./ /0 /08934 :3 /08934 6:0 345:0/03907.0308408 2548-0 :3497.8..089:/. 03 . 103O2034/0..10. 0/:.434.2.03906:00 :89.O36:00482070./431:03.81......248 08 507.40890-. 9. /0 .8 6:0 .3/4 03 8:8 24/48 /0 . 831.. 3047.O3 /0 8: .2.774 03970 48 ..-7 48 3903948 .7 4 70507.. 7085:089...7.:07/4 834 /0 5704.:03....O3 . . 089/4 .7 03 0.:5.//048O.7..7.. . ./70 4 2.8 05..70.3..:/..O/0506:0N.708.. 2E8 /1J..403.547..O303970..20390.4/08:..70.77442039..10./ 4 34 08 8O4 249..8 834 . 570:39./. !70:39..:. .0784-700.8 .4308 5..704 6:0 08 ...0378084-700.O3:2. 89:.9.. 3/0503/0390 /0 4 6:0805:0/..390 94/4 0 90254 03 6:0 .7.403.O3 /0 . .48 570803908 /:7. 2E8 5704. 34 8O4 0 5704..03 !07446:0 39039.48. 70.030 /08.8 80 6:070 2E8 5.-/.9:.  89.403.7:/0.403. .O3/02:3/4..49/.O3 6:0 574..880.7745074434200/0..4 . -86:0/.5./70 . /08.5741:3/..089E0../ 6:0 3/10703.. ./ ..0/:.6:0.780 03 :3.424..4.05:08:3. 84. 6:0 80 . ..3348/4 8J..443.4380.42442047 4 346:07J../  89.6:0.:.8 .72:.O3 547 4 6:0 5:0/.9. /0 547 6:F ..-/4 . 903/7J..403... :3103O20346:094.03906:00:89.03 8:89039.7.3/.3/.. !.0 03 0 -.9.84..8 ./.8. .

7:. $ :3434903008.2../48 6:0 843 :3 574-02..08.4 03 :3.030803.4 0 . .947..708 03 48 O.07 /0 3N.4397.3/4 .7.5E0089E79..0 /0 80:7/. .390483N48 48 4879E3/480039708J79E3/40.8 -.4308 6:0 80 1:3/..O .220:89./ 5476:0 .743 20397.3 20//.94708 .403.8 6:0 8O4 O.9.  /048O.974 2:07948  6:J :890/ ./4 /080.342E8 . :.8  .0/05.6:0:342J480.:9479.2-0390 08 8:507 508./40/:.. 54.72.403.94708.48.7....2E/0.708 34 80 .947 /0 . .434.3 9708 ..8 07.8 0.36:080.424 . 086:3.08  3970 48 ..72. 2 20 94.743 . ..7J.30307.47708543/03 ..0308 3/.:3.7/4 1:2.7 /48 9548 2.7.. .0308 6:0 . 05.05708O3.6:J .79.-0.94708 .8 2: 5.77090 4 2.79.0.1.8 . 03 8J 2824  424 80 ..8 2E8 ./48./.4 .48/893948.4 /0 .:089..72.43082E8 8038-086:07.7.:.708 4 .0.0308 33 4.080./480N.2-0390  6:J :890/ ./.7.0 4 ..:.3.6:J:890/0397./..394 ..3/4.0./.6:J . .403.507843.3/4 2..2-039031:02:.4308 0.507843.29.O3:3480/0..43 ..03 80N. .:077..2E 23420 :89./0 ./470.438/07.6:J 0 .J8.0 . 48 29.2:./4  084 08 547 03.0 2:./0:3..403. . 0.708  O.424 574-02.8 5:08 /0:3. .2:9..3/4 03..9:7.8....5.8 /0 970.8../..2-0390 .3 03 8J 2824 :3 574-02.  4 /4 6:0 0 .8 29.2.4 .2-0390 08 2: 508.:. 708543/03.08 0 .J..20394 570.3/. .3. .7..743 6:0 48 5. /0.8 .//0:3. /0 .6:J 94/48 48 /J.43 48 03 02-..8 2./42E8 .7 /0 ./4 /0 :34 ./..8J4 3/..43. :34 .:..72. ... /0 0380:/./48  .8 .0.6:J 0 79.7 .72.4 5..9..08 843 .. .947.7  .29.3././4 /080.570.N48 ./.. .. 3.0.0 6:0 ./4  3 0890 2420394 34 08 9.43 39075709./48 6:0 80 .8 :. -:8..48.947. 03943.708 /0 .2.0308 80N. /0 4974 .203903 03 :3 .

8 :.403.7.02:70.3/. /0 :.06:0.7. . 57207.70.394.7 :3.4397.7805. 34 .. 4 6:0 5:0/0 807 574/:.43.3 :. 1472.6:005:0-434 1:07..3/45. . 092/./4 03. . :077.89:..08 50384 6:0807E 9./4 048 089.:2504/0-0..J8  $03/4 ..424 2E8574-02E9.20394 /0 8: 5.0308 034974 2420394 :3.708 /0 ./48./O 5.-.079.72...3.3 089.439094 /0 .0 0 703.77-.43.570.03. 84..  3970 9.:25700F7.O3 70..J. 8:03909089243408.J. 007 :3 -74 /0 F :0. 03 0 5. 6:0 .72.:250.059. .5. 08 . :077.43:313 0.574-02.. .  403 /J. /0 . ..248 5.94 /0 :3 /08./08:700.. :077. /43/04 903403903//4048089.334800.3.8 03 8J 28248 4 6:0 5:0/0 /024897.7./ /0 8: 08903.94708 . .+. 547 .:36:05:/4 831.54.7.434. .0.434.7.434.403. .0.3/4.00 .8 -.50 03 0 .-.0 574-02....3899:. . 6:0 089E 4.0308 . 0549.48O../ 84-7005.4572/45074086:0. 2..7 .3480203. 8: .8038J282485.29.:07/4 . 547 0 3. :077.3.20390.8 2.O.06:08:.7J.08 /4 4...E :3 450 29.0 .43 . 08 6:0 .424/. ./O 94/4 084 547 0 907747824 547 .708 7J.47 080 2824 4/4 6:0 :340..20394 /0 8: 831. . 084 ..394 6:0 20 :89.94 $:5:089../4 570803908 /08/0 .34. 0J92.N48 03 48 -.7748 545:.  . 5.424574-02./...8J 220:89.N48/00/.3:.84/0/0391.8 .9.25083407..7.. 08 9.. 4 /0 .94708 .403./48 6:0 ./ 34 843 /0391.O3030E2-943./48 6:0 843 .7 80 034-...9:..453O36:09030:34.000307..407.7..06:0 .O329..75. :89.89.03 /0.94 5476:0/085:F8/0 08.:077.-.72..00F7.3 0848 .70.748 .E 0894 4 ...4  4 . ./70 6:0 . .43.4..497E1.424 574-02. 0 25.4.0.403.424.. ..8 29. /0 .70.O3 4-. 6:0 80 /0391.7.8 !3. 03 0 103O2034 /0 . 05708O3 .438/07..3 .782494/..:077.4240/0#4. 547 /03974 9.8 1:07.:/..  4 089.7 .  103O2034/05.506:0.:077.

24808./.507147. 03 0 57080390 . 020703/40. 94.0/.2.. .74-. 8038-0 /0 48 O..94 5480. 3/010384 :34 25490390 03943.34 5074 8 . .7480.434.8 5476:0 .0780 6:0 0.O3 /0 6:0 34 5:0/0 08. 50/7 ..3. . . 480. 5../.7 0 6:0 90303 3...08.7.8 3 3./ ..4380.0390547.403.039:.0 80 80390 .:3.574.0 .03 2..:07748 08 /03 5424 5476:0 20 8039J.. F54. 0390 80 .3/4 /0 2.424 0 007.0-03/094/48 507434.97.7006:08435..0. /2038O3 58J6:.7. .039.3 048 803903 6:0 08 .72.72..35.:36:0 3:3.8 843 5.7.7:89.08 547 084 4 /4 ..20390 5074 .8 /0-0743/0...6:J:343454/J. 6:0 8O4 0 0F7./450748.:E08 807E3 8:8 . 34 . :34 /0 574394 0 .0.3.:0897.. .059.0308 34 4 /./:.8J.248 .:3-0303 .8 .0308 039..07 084 4 803/4 :3 0307.:. ./4038:.3/4.97.-0248 ..203900394/446:080 .032.7 :3 90254 /0 0.42509. 089E 03 3:0897.:03./4 .7 3 5. /0 084 20 03903/0 380.423 .8.424 03 08..70390  4240.:36:0 48 O.8.:0897.3/42. /0103/0780 5074 089E3 803/4 2.05.-.08 /0 ..439:3/0390 .7.:/.8O3 6:054800248/0.425703/07 ./4507147.-073.8 !0384 6:0 .:/. ./.7 3 5.84.7.307.8 4 50384 6:0 ..9./08039/4/0089.807 ./.72.4 20/.8 . 74-.:./ 6:0 .348/0 6:0308....07 3.. 80 . 4 803/4 :3 5708/0390 . . . 20247./.059.-7.08  !47 00254 ..8:9....874. .7/4 .94 20 03903/0 5074 34 5. .8 .5. /0 70.8.. :9.20390 0 547 6:F /0 48 42./48 03 :3.7..7 ..3 34 8.-.

.3 . 45479:3/.94 80 2.:36:0344.8. 0894 8J .0308 0  80N.4 94/48 5074 ..743 6:0 48 2.803  /0802504 .0308 0  .07 ..70./02E8.  O../8090.7 . 084 08 2E8 97. 1:0080:3/4 ./4.39030 .7/0 7/J.0 089.:3.07 .6:020/4..7J.:2E9./0.2:07420397. 03.8.N48 6:0089E5.4 .507843.7/0 0 8/4 :3 9J2/4 7/J..7E8  903F8 ..48 4 3.3/4.:.2E..4-.!0384 6:0 .3/41470.76:05..8 . 3480 9.2-4 507434 :3.08 ..43.3/.3..4 6:0 6:07F8 08 8.:./7 03903/F8 03943.008..4207 .:089.9:7..7/0 5476:0 4 802570 0 8/4 :3 .4243030/0.2-4 /07:59:7.2-4/097.420 0.8 /0 5.4. 089.J8 90303 6:0 . 0/./4 .774/0 .44.-..9..507843..9J2/46:038.:2.3/4/085:F8.:4 5476:08341:07. 08408:3.2.76:0 :34 50.3/4 .20390 97. 89:.43. 207/.7/08341:07.4-.3.8 .-0.8 .254 /0 574-02.:3. 0890 .0805.348 8../403:35. !47 6:F  5476:0 0708 :3 .03539..3.84:..4708 574-02. -.4E3/42003:32.4-.7 -49.3/4 03 57207 :.. 574.-.J.3/4:3072.348 084 ..89:.4-..:4 :3 ..3/4-.8 2E8 7010703../ /0 /0.:2E9.90..48./4/00/.:. 8:5702.8.7 0 /0802504  O...:..346:0082E8.:.43 42-708 6:0 .54-70./4 4 802570 0 8/4 2: ..7.254 /0 574-02.2-4949.08 .8.0308 03 .O3 ..8.7J.7J.3.3/4 42-708  ..48 90 5.48 ./4  34 8.:8O3 ..0308 0  .489070.424420347 .3/4 :3 42-70 2:070 03 9:8 2.:.J8 4 6:074 5079030.O3.3/4 90 5.4 . .0743 ....3/4 42-708 .43 .42403030 /0.2:070 03 8:8 2. .3/4848:350.94/0-.7003 03 .7/0 8.370 /0 170390.-07 2E8 /0 94/..:.../4 547 48 O.89..48 34 54/F8 /0.47703/4 8.97.O30.434.9....../7 .743  O.8.:3... 42-708 2.7E8 /0. /O3/0089.43O2.70.0089.8J 4 3/.

J/048574-02.J8 8349..8946:0.7 /0.4 6:0 08 .8 .79./4 0 574-02..8 .08/..20390038:81.03080 /07436:0.48 41.4708574-02.50744.8 /0 8: 1. 08903.80:7.86:0.08 5.424080:3/4574-02.4708574-02.39020390.08 3 57207 :.2. .70890.:7703 .808...0308 03 0 /0802504 80 473.708 6:00/080250408348O4:34/0482.-...44. 54/07 8.3 .3. 8:8 5.-.0308 -.08/.4308 /03.8.8 .7. 8.3/4F8901.O3  . 48 -0308807..07.-039./  !.981.7 .:777 ./08 -E8.7 547 084 4 .2-F3 6:0 2:. 84-70.. O.44.8  .8 ../08:8 ./J89.3 .5470.3 .47.89037. 249.:.9.-03 6:0 08 547 0 /0802504 O2434.. .08/.4 08 4 3.O3/08:1...3 6:0 34 94/48 48 6:0 70.077..94708 545:.10-0 .830.48706:07/485.48O.. 30.7. 0890 954 /0 .89:.05..7 48 O...80N. 97.703.8/05.:348 O./4.7/048O.6:07 02504 80 .981.7..723.3..3/4 .0308 :3..8 6:0 70.894 .:03.0..3 8:8 5:079.3.4 .8J4.7.3..8/05.49/.423 08..0308 .0/07 ..08../4/...:. 48 O. 8. :34.2.0308.45:0/0574/:.-0 .7.J8 0397049748574-02.54-70.:.078:830.05.J88 089E 57080390 03 8: .3 .9810.39.2-F3035. .:.7.:.:.42442.7 .07 8:8 30..7.4389.8025708.0708 6:0 089E3 03 8:8 .3903/46:0 70.43899:0 5./.. . 2.8/0:3207. 54/07 84-70..4 .894 .31089. .4974/0 482.948 089.08/.894 /8..8./ 8:54903./40574-02...7.47 /0 5.03 547 9..08 .3 2:. 03 80:3/4 :.780 /0 8: :.70.4389.03907. 48 O.8. 547 0 /3074 547 .894 6:0 5:0/03 .7 /0 708/03. /0.7 . 5:08 547 F .7  02504 .3.037.:..-03 6:0 8: 1:07.O3:2.0 2E8 /1J.9. 8/4 .2.348/.-47.8 . 08 .0308 /0 80./097./48 0892.003..F8 /0 .48 49748 574-02./ 8039/.394 8.0308. /0 97. 8. .4244../.774.74 5..3 .059./08-E8.308.07.9.. 48 O. /0 .9. ..4308..9...7/.7.431.J8 08.39..348 80 .884.:36:0 .0/.7430.9. ./5.948 4 ./08 348.20390 0 42-70 5:0/0 /08.2. 0 /070.43O2... 6:0.O3/0497./7088:1703/4.7. .7 8: ./48547.83899:..3/..439303...

5.8-. 34849748 0 4-0734 .3 48 49748 .4 03 ...7 .8 025708.103O2034/0/08025040305. 5074 048 34 80 20903 .8 6:0 2:.4 4 348F/0 5.J8 3. 34 80 .3/.894 2:. .43 34849748334849748 .8 /0 5.  /74..2E854-708  8..5.424. /08:...48.+./.80.8 349.34 0 089E3 .50748 348 .7E 03.7908 3 48 -. . .0308. . .8 6:0 0 207.248 .5. .43 2.442-.:/.894 03 .03 80 7017O 03 .2.-47.7748 545:. 54-70.O3 .403. 207..70.424 7..424//.8 6:0 05.2:95.O3 80. 20907  4 0 ..85.708.8 .43048   573../ 08 0 /0802504 .424 ./..:089.  .-.4308..8 5:079.4.47.J8 8O4 :3 4./ 84.J /00890800307. 574-02. 54-. 7.43 0 4-0734 ..0743.8 089E3 .248 08 54J9.03.8 025708..077.8 0 .....43O2.5. 08 547 0 /0802504  /0802504 0307. ..-./. 54-70. /0802504 547 0 2434544 34849748 03 08074434 089.6:0703.030 /0 /0802504 4 .8.8 .8 349.403.E /O3/0 348 .6:J 025708..7 0 :89.../4 .. .08 574-02./. /0 .746:00/080250408/094/./ /0 048  .7010778048O. .0748 03 048 .390882:. 94/40 507843.:348/0 48 573.3 0 /0802504 547 00254 4 6:0 089E 5..0.48. 084 08 90254 507//4  $ ./ 0250.3/42:.3 903/4 6:0 6:/./4 2:..3 8: 0390 .434./6:77 05.48574-02. 54//4 .3/4 ..41.44/03907. :34 .8/04./4 -70 6:0 497..8.8 .07 48 349. . 2:.4380:70 /3074 1E.497.

./.. 35.0308 08.O3 4-903/./03974  89...J1.3 02504 003 5.08 170390 .3/4 80 9030 31472. .84.303.:.. :3 4..85.7.3/4.8 ..03089030384-7048./.5079:7.0897 . 5. 825020390 80 089E 547 1:07... 34 547 ..974348 5:08 4-807..0850.6:J.4207 42E8801.8 . 5704.037./4 /03974 /0 0890 .-.:089.05. 894/02:0897.5.254 /0 574-02.O3 08 -E8./47 08 2E8 547 .:9. 5074340346:0..43O2./08  !47924 .9.20390:3.3/45476:0030. ..8  48 /0.-:8.203946:0 48O..3.8570:.42442:0897.2-4803024/04/0/08...:.7 03 0..3.48.078/. 97. 84.090892434/0 8.703.084-700902.480 . .0308 03.434.O3/008904.430884.J1.8349.30. 08 .424 . 0892.6:02:54..7. /0 48 /070./:948 48 5..8 6:0 80 90303 6:0 0317039.030836:0948547 0890954/0902E9.7 .4../08 6:0 80 548003 8.8 ./ /0 4 39 /0 838039/4  8 34 80 .8  $O4 0  /0 48 O. 97.486:0802..7744/0 5.8 .6:0.20390 31472. 089.0.5074 84-70 0 574-02.34807/06:080.0/.O3 /0 6:0 08 4-094 0 7.:3. 80N...5.O3 2:.845479:3/.0...5703/0 ./804003 !074082:54.080. /0 /0802504 . 54720/4/0.7J9.089/4 4 34 0 /.8/02:0897.8 ..48.4044 ./J89.790 /0 48 ....702504 !.30302:3/4/097.4547 5./48 80 7017O..-.8 .7.507.434.8089F3089:/.74 .J8 9030 6:0 089.4 $302-.7 -03 .J88:825.J.. /0 .03 7.7.5074 547 8: 1472.745.08 0 4974 574-02. .5.43O2.507405708.40.8089..8 843 .. 54-70..7 48 O.3 ./.0.70 0 2J324 6:0 34 .3O.:./ .:5. 1472.-...7 :34 03 0890 5..030850.-8:7/.

O3 030 5.432038:7.3.4747039.747../ /0 5.74-.08 6:0 0 94./08489030780 03 .6:J. 34 80 70.0 6:0 .7 089:/4 .9.0380N.8 .:.:.97. :3 2:. .4 /0 497. 4 0 0.5. 89:../ 6:0 ..:843083.20394 570. 0 4703 6:0 9030 03 0 954 /0 84. 5476:0.6:J 8432:/:74850745..3/4:34 9030:3.J8 34 80 03903/0 8: .:5..907 0897:..248 3/0503/0390 /0 0890 .. 089:/.8 /0 ./897-:. 54-70.-.4 7.:0. 80 /0-0 .3 0 089:/4 .9.. .808. .7.4 :3  /0 ..:348 O. 5.84/0.0/:. .-./.70. 43.1.4 /0 .3428246:08 . :34 .8./..974 4 .0308 8 0 4947.39..3/4 .J30.-08 03 .6:J 03 .08 /0 54-70.2./. .2E .3 .7..-. 803348470.48 6:0 08 /.103O2034/0.4 /0806:-7403.:0. . 8:8 072..3405:0/0 /.:. 54-702:. /0 89O7.08 /0 70507.774 8 .424 0 .:3.:0  .3/4.3.703:3.J. /0 -.  $:543.. 0 574-02.7.248 . 70.43897:.O3 /0 48 -.434. . 3N485...48 49748 574-02. .0308 /08.5476:034 .434..54/076:0 497405.3. 9.790 03943./4 48 97.O3/037084/0.8 507843..32:2.07 .O3 :34082E8420348.088.3 .. 03943..54-70. /0 /0802504 2..424 :3 574-02.2. .8 7.438:097.8 5.. 08. 4974 34 80 4 5:0/03 /.434. 8: 2. /0 54-70.3948 .08.54-70..7E. .. 6:0 48 O.. 54-70.3834 .39.54-.48 5741:3/48 J3/.4.8 547 00254 030.4 .2-70 :890/34..7 03 0 2.J8089E547 /0-. 6:0 9030 0 5.J8 0 0.44. 70.4/0.8:1.8.-9.39./ 5:08 .089:/.3700.43..7748 /0 ..088:5072.03974 /0 4703 /0 2:.0 .6:J ..2-70 . 4747039.7 :..41E.O3340 5..7. . 3N486:034 5:0/03089:/.0/.7340397. 894 34831.4/0. .03/4 .9:7. 54-70.43O2.49745.3 54//4 80N.3 089..4 3N48 6:0 9030 8 0 /.8.788 0.7 :890/ 03 8: .03/0 6:3940842824 !47.0390.6:J 8432:2. :32:..

49/..6:0809030/0.07 $8O4809030.:8.6:05.03.3/7.F8 /0 90254 03 ./ 6:0 348 .0/.99:/08././0.0 5.7.84./4 ..2.-0. 54-70. 5:08 :3. .43 .48 84.48 8:3.20390 09.7..7. /0 7010703908 89O7./05./ 17.74-4 .790 4 6:0 .J8 !.030808 :3.3 .7 4 5./ 5.0.8.84.. 2:.7.3 .790 5.4308 6:01:3/.8 /0 84./.J808 /0 ..8 ... 49748 5.5./5475.O36:0802070. 54-70. 0./..47708543/0 . 3899:.438:9.0/.43.O3 .48.0/. /0 ..0/./.430O3 .. ./:48 . 84.30349748  $0 /. 6:0 80 .8 70/:./05.7..0 5..2039. ./2.J8 08 1:3/./8:5:0894.0 .172./0. 1:0790 38:1./.430./ 6:0 34 089. ./.9. ./.8:89039./ 480. 84.0348 103O203486:0 05072039.307..790 /0 48O.0308 08 :3./ /0 ..9:7.  0.080573.080573. 97.397454O..8/048 3/. 4 6:0 80 . 089.484.7 547.03900/:..4O.....4257038O3 4-.2039.J8 5476:0 547.9:7.85745:089..20390 83 ./..805708039. 08 .2... 6:03 6:0 34 . 4 3907.0/.54-70.0/0 03 0 5.7.. 70.:8.884./4. 54-70.82:0708/0. ..425703/07 2047 4 6:0 8:.8:8 48 8448 3408 5:0/03-73/.43./4 .03 547.425703/07 4 39075709. 03 0 90254 2420394 /0 . /0 . 84..4308 .3490303 0 84890320394 -E8..43 :3.43086:048282480..54-70.486:0030..0/0 03 49748 5.08 .424701070390.9:7.. /083:97. ..8 .434.-0.8574-02E9.039034805:0/00/:.0/.. 089.8 . .9:7./.-0./43/0 .4257038O3 /0 .//039075709.43897:/439073.O3 /0 4 6:0 8:.20390 6:0 F89.././...7 48 103O20348 0.085475.7 802570 29..8:27 9E. 6:0 80 .07 .5.797 /0 ..07 90307 31472.3..4 547 . 70574/:.7.7.43. . 6:0 . .574-02.790/048 O.0.3 ./ 03 0 47/03089.425.2.05.4308 70.:9:7.403.5..0/.O3 574899:. 5.5.54-70.3:324/04/084.574-02.O3 17.8:1./ 84. . 39075709.42403..3.43 :3.43.

:-07./:48459. . 89:.5.07. 1.94 /0/090723.8 /02E8 0.O3.O3/076:0.:8.390 80N...08..O3 6:0 80 /.7..../ .43 089.54-70.350./.:2:.4380.O38:-09.03 ..08 E8..9030..497.8 O24 .-03 03943.-:03.86:097.O384-70.797 /0 .8.0390 30.5..99:/08/0./.7/0.0 &3. 3.8 03 5...8 507843.42-3.03903/076:F90306:0 807:35./..84.208.54-70..:/.03 ...085. 20397./.3..89:. /0 48 5476:0 8 .884. ..1472.876:0.O24:34..03903/07084 . :3 24394343 /0 0390 20397.0 6:0 ./.1472.54-70.J1..0/. /0 48 3/.E7./.03/4:3. . 54-70..3899:.O3 .3/4 :3./02E8.80308902:3/4 94/4089.80386:07.486:0. .03903/076:09030 6:0 807 5. 0390 6:0 .../05038. . . ..7..7. 5:0-4 4 6:0 473../0. 90723.08.8 5476:06:07038074 085476:00894.0390 4 80./0 5038.... 76:0..43.8 /0.O384.O3/0.43.47.03903/0...974072.079. .9.03/00848.0 /0 .790 /0 :348 5074 /. 5:0-4 0 6:9.424 574/:.2..8 0 6:9..420397.54-70..0... 09702.54-70.. 03 .4397. 54-70.8 574899:9.2-70 .3/7..  ..2-70 20397.9.03 .7J9.3 048 03 .:03. 08 547 0 0. 54-70.7.O24. . 05. 6:0800307.48038:.8.:. -.3/4 5:08 03 ... .. .807574899:9.O3 497.04703/070894/048574-02.4397. 497.8:206:00803903/-0.0.O3.39486:080089E32:703/4/0.J1.35471:3/./23897..8.390 :3.390. :.8.05.8 4 ..8 6:0 089E3 9. .:3483/.05.7J.089.8548-086:0/../0.43/./.8 547 5..03903/076:0./:/.5:/4 90723.:2:.. 08 ..80. 4 /03./:48 :04.8...7 /0 .4 :34.4:.:3.48 .O3 7048..../23897. 6:0 34 84348 3.O3/0.O3 /0 54-70./....403.572.:03.7.O3 /0 76:0. 05. 548.704 6:0 34 843 574899:9.803 8: .8.03 048 34 843 48 3.4 /0:3.80802:070/0.0390345038... 03909030.:.7.:03..:8.

8:83:89...7/0 :3.08 34870.99:/08 6:0 90303 48 ./.O3 /0 0.039.84. 7.20394 ..94708 545:.0 3.6:07003. . 574/:.:/./  /02E8 089.348 8:8 ... /1J./0.9:7. 08903.4308 4-09./.O3 /0 ..4397. :3. /10703.:/.234 6:0 0 6:0/.42448574.390 8:8 .54-70...43 08. 30.O3 84.86:0507. /0 8: 5038..43.6:0842090. 80 0397020./. /0 /48 .4397.430884.-08 .8..390:3... /0 ./08 .. 570:39.08 0..-0 . 6:0 ..:039.3/7.43O2.079.3 .8 .7.7. .0.748 20397..20390 .43O2../057..7.248 03 ..0  424 4-807.790/048O.../ 08:3... 8:-09./ 08039/4 84.-8:7/.:07/./.8 /0 .4308 0.:3.907. 84.8 .0848/0574/:.08 80 .3/7.8 ...:.:..4397.907. ./:/. 70.430884.3./. 89:.-0..8 /0 .3908/0 48 0897. 08 74-.:/.08/.5.3/7.90 /0 .0308 /0 48 80...99:/08 384/.0 0.20390 547 8:8 ...870...6:080.20390 8039/. 54-70./ 5.O3 /0 /10703.94708 545:.94708 /0 204708 370848 03 .03 :3.-9..4 .7..8 5. 8038.048  48 O.3905430.. ..-9.0/.4.708 /0391.0..O3 84.-03/05./08.3 5471:079088039/4884/.../.O3/076:0.0/.84. 6:0308 8:1703 .-0.07 08./.8:2.. 089.7/03489. .7348 547 .948 .3.99:/08 /0 ..8././0:3..-08 $ -03.3.9-0 /0 7084.3908 /0 48 80.49748 48../.36:09:/.03. 7010O3 6:0 . .//0./347020/.79.7./ 2./.O3/08/0. .. 306:/.86:0. 8038-/.99:/ 7.8 7.7 8 20 03903/F8 . 3..99:/08 170390 .8.O3547./3403903/0084825020390803. 54-.N48 348 709473.808 84.40.0/..81472.948 /0 .. 8038-/.8  !074 04 34 831..803 6:080089.03/0 . 70./:48  34 80 9030 03 .70.08 54.4257038O384-700574-02.030848. 03970 .3 .:348.8 /048 80. .708 .305708.43/.3/08 ...80./..E7.:389. $2502039047080N. 089.42:3/.4308  .8 .:3.43/. /0 48 3/.47. 5741:3/..4308305./ 770/:..7.:08943./ 843 .7.8 /081.. 6:0 . 03 7. 70.

42:308 8J403903/0 0..9030394/4 3490303 30. 0390 08 2E804J89.O3/0482.:/..0 ./.424 2E8 ./ 3.O3 . 70.3 545:.:039. 70.424 2E8 :2.0 /0 .8.43048 5476:0048. .748..:70083. 9030 80 .039094/.3 6:0 80./ .0 .34 4 . .2.089. 0390 08 7. :34 ...J.. 089..484 03. .34 03.948 /0 . 03903/0  03.:5. 08579:.6:005.3.-080.O3 03 . 3907.038:0.42:3. 20348 4 /4 03 48 -. 0.39046:05:0/./.08..0.47 /0 .//06:0 5:0890303.O3 8:-09.O3 4 80.. .07 .424 :3..7 .20390 4 50384 6:0 0 /3074 03 .94708 545:.8.708 .:/..9:7..3/10703.O3 /0 ../085704.70. .74884.0.7748 ..30...7748 34 30.3 :2.2-4. .4257038-0 4 6:0 5.0 2E8 547 .N484 3 .0884/.:3803920394/036:09:/ .708 08 /0 7. -7..2-4 03 08948 -.7748 48 6:0 .7J9.. 03 48 80.06:0/03974/0. /0 5.  . . .948 .42:3.07.0.. . /0897:0 5476:0 0 /3074 4 .8507843.723.J..7 ./080/.86:090303/3074 2: 54..7.42E8 480.39. 507843. 039094/. . .43897:. 2205.4/. 0390 80 0390730.084083472. 0390 9030 .3434 9030 :3. 08 6:0 03 0848 -..3908 /0 48 0897... . /8.05708./ .9.3 831..4.8O.34  .-9.3/. 05.../ 4 .99:/ /0 48 .  8 F .9:7. .08/. 0390 08 2E8 8038-0 03 .3/7...O3.807 9030 :3....:7770..4.

 . 76:0.43 48 /02E8 8.O3 /0089./..890384308039707./454746:00.303970 8J  48 54-708 80 6:0703 8:507....7003 2E8 90303 8: /3074 90303 8: /4234  .7039708J .:0397.4308 8:. .8 507843.8 70.4854-708 03970483/.8O03449E. . 5476:0 .248 ..8 507843.7.430884.43/.039708J 3.43048 3.8 ..438... 0390 54-70 03 .. 54-70.4854-70803.75. 47/03 84.088003.303..O384.900..8 /8.48 80 6:07038:507.780../0-03.7 .8084./4708 !..7 .:.700 6:0 0 /0.3 /3074 4 3.7 .723.. .8 7.1.-.394 /0.48 80 .723.0.854-708348...4257038O3..231. .O3 .2./.8.4317439.7 /0 :348 49748 5074 .O3.089.08  2 20 :89.8 8 089E3 03107248 34 90303 /3074 48 ..3.O3 84-70 .-0 $43.425703/078094/48 7.8/03907F8 547 84-708.4:39.3 050 03970 9. ..3.059.7.. 03970..03 .0390/0.89403.:3.3.7483.4397.:389. . 8:7/.:3.:.. 6:0.470.39086:005708.. 48 54-708 5476:0 48 7. 3907.431:7.8/0449E348.22..43 0 $8-03  5703/J 6:0 .98  0 :89.08 48 54-708/8.854-708 40/4.780039.424 103O20348 30703908 .408O384./.3949.248 03 .:/.8 7.. 39075709.424/85489.70/0/47 /0 048 34 30...:7848 .005708.8507843.7. . /0 .7 .07 :3.4397.4308 /0 .723..7.4245..79.4.2E6:08 348 .282.4380:754/07 /4234 405038. 6:0 34 90303 -:0348 70.48/0 /10703.  :.87.33.3 .-03 6:0 48 6:0 .059.3/4 20 1: .O34..424.903/07J.8 03 0307.-47.!47084086:004834843:2. 0390 /.086:080/8.7./ 54797.7 03970 8J  48 7. 7.80884.-09.424 .39...-03./:48/0:3.8/0..8507843.43 4870..7.780 5.8:/0804 8:. 4907J..8 507843.39...8 /02E8 507843.:.547.4854-708/0-03903/0780 .-036:F 08. 6:0 .482E854-708 . 8. ./.8O3 .0/0.

289.49745.7..:3 .7.. 072.8.073/:897.99:/08 8:-09.704 6:0 .8 .04 8454-70. .424 4 6:0 /0-0 807 4 6:0 825020390 .80.89.089E0.059.8 547 .7.0 0390 /00897.. 54-70..:348 80 -.08. 039054-70 0390 7..7... 0390 .790 08 5476:0 34 9030 02504 0 4-0734 /0-07J.4308 /..08 5476:0 .03906:0089E03.0.403.J80 6:0/O 34..172./....7046:002:3/4089E0. 4 57080390 ./. /0 .54-70.8 54J9.5476:0:34903080./. .08 084 089E 0.7085:089..48/00890954/039075709./.. 282.4 49748 6:0 34 8:1703 9. 54-70.0.97.9..4308 :. 08 ..:36:0848.  4 . /094/4 348F570. .7.203905476:F  2:3/4 089E 0.:8.6:F90303/45. :34 5.7../.8.7.9.254.:0397. 0390 6:0 8:170 2:.94/4 4 6:09030 497..43 3.8 0.039054-70 !4-7050384 6:008.394 03943. :3486:0343.:389.08/06:030884354-708 8/0../290 6:0 34 .45......8 /0 5..7. 5074084.85.790 /0 .34 34 9034 .7 05476:F/0 .6:00/0 5./.4 /0 03.94 /0 /8.43O2..03.43. /0 2. 5.4 /0 .O3 0840846:0..5. 08 547 .723.4380:73..8.. 80 03. 57207.7.O3 6:0 . :3..4. 5.08.8.94/4 5.3 03 .8 05.9.. .704 6:0 5.0.03 3.7.9.424:3.9.709. 03906:0/.  4.J8  48 8:03908 908924348 843 705708039./ 34 :3 .. 547 1:07.884.5703/J  97.-.. ./.94:34  4 . 497. .8 .6:0. . /0 .6:097.4 03 . . 54-70.2.4 08 :3..8 89O7.030081:0745. 039054-70 7.3.

 34 25.47J.9.4/0...O3 .0807.. :3. 6:0903003..08/.6:0F9:.203903454/024832.9:7.424 .. 7010O3 5745.05./.4/06:0.0248 5074 3405.O3/0..:7../ 320/.0549.7..O3/054-70...5:08:3.089E0. 5./0.080.4824/48.O241:3.2.-.774 50746:0/.8 ..20394 6:0 5:0/0 0..../.4087.7 ./ 5476:002:3/4570.. 8302-.43086:0/0-03025703/0780 03 574..434.54-70...43/.4308 84.407.7.0:3.-..039054-707.7..O3/0.8 /0 3. 34 706:070/0 :3..37.O3/0482824842-7082:0708 .4/0903070890.303497.54-70.8 .05. ":F25..54-70./7  &3..94/06:0.39075709.9..790 /0 573.74 .-.//07084./40346:080:7.0848/0..7J.0397000...89.45476:0903054-708 6:0097.434. /0..07.O325J.O3.-0.84-70. 6:09:/ .03/.9400.37.354-708 046:080310706:0./.42:3/.73 3.O3/0.:2:.488:703/089:./ 6:0 80 05.20394 570. 547. 324. 05.30.4 6:0 /0..547.39075709. 8:-8:03900307.4 /0 6:0:3103O203480/. !0749..03903/076:0. 5:08 /0 6:0 0 34 50380 .84.74 :..8.:36:0...43.:97J. 08 :3.:9:7.5476:0089E8:..05:089.5.85.54 O.43O2.. /0 2047...97. 70. 84.20394 .7.4397.7. .F3/480 834 .434.2-F3089.08 574/:.20394 46:080 4-807./.O3/0:348547 49748 40805J.-0.54-70. :3../0./048 7.. . 54-70..48 .430/06:0.0/.20390$ 832E87020/4 348003903/0 ..774.08 54J9.84308.46:0/08.078O3 03 0 -..O24570:39..4308 .:8.4308 /0 .4308/054-70. 84-703. ..8:.54-70./../.48 .5.3 .8.7 ../099:.80:7. 036:F 70507..6:0.424../0. 0390 /0 8: -.:039.34-7.48 574.90 84-70 8: 70. /0 ..59... 8...9.070574-02.480/08.O3/8939.0:3.02:3/4 08 :3 5038. 6:0 5.424 24.7089.4/./8F9:./0503/03..8 /0 .O30397076:0./005.774 .030 089E . 1. 547.

.. 5..3080/30745.0:..7  2205.3 6:0 80 . 48 54-708 03943.3803/474-.547484-07348 5476:0/. 97.0084 8.70.54-70...O3 02504 .9.3 8.07.8.3/.7.7 5..:089.48 48 7.07:35708:5:0894 0805708:5:0894042.0784.5..8946:00333:3..4 2..0:3. 03 .9. 5.8 6:0 .078O38432:2..E2.8.7.5.79080.  9748O./048 7.O30/7./..7703/4 6:05...48 90303 6:0 .7....O24 .+48807.8J6:048803.8.-07 54-708 5476:0 8 34 6:F308 .. . 0703.9.70.:3.3 2..:E394 .75.-0 2:..8 . 4 34 8F 547 6:F .3.803..880/0.2-F3 547 0 /0802504 5476:0..43.70.4 4849748843486:0.0 80 ./4708.3 ../4/0..3 /0 705..7 :3.036:0 . /0. .44. 48./4708 80 03.7.48 7.42E80549.54/0784-70.059./4708 48 4-073. 7. 0 2J324 . 3. 4 48 5708:5:0894890723.078O3 84.0 4 08 6:0 080 2.48 08 5476:0 .085047 205.07902:.-. 4 /4 6:0 /43/0 .-0 2E8 2.484 80.O3/080703485. 54-70.902E9.08 0 5708/0390 80 03.039090306:074-.-.403.2. 6:0 34 80 .308/03.54-70. 7.8 O24 ..9.30850.+2.48 5.477:5.3 84.2./47 9030 6:0 8... 2./0-00.7 43480.06:0485.47J./008.03 5./48 4.38../43..902E9.43.5.5.203908:7.497.+942..480..390307.:/ 0/:.7046:0.3497.0303/01.7 39702E87./7 .308 /0 3..0308025:9./0. ./08 4-073.3.O24 .4 8.484-07348.:2503 80 /0893.0797 5.48 843 546:948 .+. 74-.8 8.48. . 34 .059. /E3/408 90./408054-70 4348F :3 2.+/.3  9.797440.2.

:/./4 5476:0./. ..-0.48.. 31472.497..7.3089.5470 95407.8 /0 4 6:0 .8 /0 89:.-0.../..9./.4 4 89:.. .7.0308039703.07800397048002039486:0.8 ....:.80453.424 4 30.4-807.. . 2:0790 5074 084 34 07.8 5074 80574/:./.J70308 .43 573../03074 .4308 0../0.453O35:08089E.4...... 2E8 /0 .2 20 5.7.07 /085:F8 80 5708039.. . 453O3 84..424 2:07948 6:0 08 . 2E8 5.8 1472.9.82:0708  . .. .07 . 08 0 708:9..49/. .08..43..04-0734-:0340841:042E8 477-0 1:0 2: /:74 4 /0.05948 6:0 03 :3 8039/4 80 . 3907.7.03..3547 0.:7703900348O./0./.43.O3 6:0 80 .2039489O7.470./ /0 207/.8..0.97. 42824...F8 /0 570:39...94/.4 .453O384.07 /0.3 .O3 . .0748 24.0308 53O3 1:3/.J.8 .248.8 .:.07.4308. .497.430803970:3..J...3...9.708 089E /090723./ /0 :24 /0 ./4/031472./6:080 9030 /0 574-02./448.425..08:3007.570.. 2:07 08 ...O3 84.77440306:080 ..07:3.84.05948 /05:394/0/08..48  . .9.5..0.43.5.43897:03 547 .3 ./0.0030 2.3 . .70.424:3.4397.8 34 .:74 4089.7..8J .2-F3 ..424.. 6:0 48 94.O38:-09.3./6:703/4 84-70 0 0.70..-.08 82./ 6:0 80 .3 ..7.43/. .-.7 834 .4 6:0 4 6:07J..48. ..7.0 :377085094. 547 ..8 03970:3 80397 49748 03970:3..43. 3.4/048574548.-47. 048 048 802570 . 6:0 2047 903.0 5074 6:0 80 70.02E85..8 .O36:0809030 547./..9:7. 089F .43.424 5.8 03 .4308 84. 4 6:0 80 6:07J.:/. 6:0 2E8 47/9.O3 497.424 .2039./4 /0 089./../.-.6:03488039E-.431472.. 50 8 20 03903/F8 08..3/4 0.548 7.4304308 6:05:0/.4/0480. 705708039. .70.434.J..43.050703.8 048 80 /0./..03 .

7.477:5.70.3 0 /3074 5..O300. 903J.231.254 /0 574-02..0308 0 80N.6:080403..4/0:3 2.  :.O 6:0..J8.70 .438/07.J8 803 4 .3 .-.47574-02. 807 2E8 7.4.6:080.  O.8 .8 ..J8O.477:5.8 /0 5.48/8.-47..8 507843.-48 30748 0 504 /0 9.4-0734 #4-.O384-70..544 .254 2E8 574-02E9.8 /.J8  .0308 0 3/.. 48 7.477:5.0308 0 039704974880N.O3/05./4 547 .O307.7. 08 0 907.30508:070:3.7. 48 .8 6:0 903J.O6:0089. 03.03J.:8.4708574-02.O6:0 02.O3 0 4-0734 .0308 0  3/.4 03 0 5.48 5..0308 0  /0 48 03.8/0:35.3/04-0734 .438/07.. 1472. 5708/0390 /0-0 708509.3 2E8 7.20390 0 4-0734 .4854-708  3.4.:089. 0 5.4708 574-02.5. .8/03974/0.8 /.84-70.:3.J8 O.J.84-70.00305.:089.3 07.8 573.. 54J9.774./48 80 70170743 .:3.08 .743 6:0 07.8507843./.. ..7./.J8 3.:E08.307.4708 574-02.570:39.8 54-708  3908 0 4-0734 089E .72303.8 O.54J9.. 6:0 80..3/4 2E8 ... 2.3/08 90307 :3 54/07 243454./23897.:34/0482.07 .J1.5.3 0850.7.J8 008948 O.8574.570:39.  .:E08..8 70. 6:0 5.8 /0 48 2./. .03.:089.-.. .348 2. 0890 .8 507843.07.54J9.

83408903 48 42-708 34 47.8507434/0.8039.497E1.8 /0 .0308 0  80N.3 83 :J.0305..3 ./ 03 .3 ..3 547 0 .7.48/005708.08 O.03 3 2:..3 0 . .8 89:.438:203/74..9..7J9.7.248  4 ../74.-086:0.47.:.7 4 0397.E3/420 . /74. 28 9708 1470.234 ..7.. 8: 301.7.8.%030 5:080 4-0734 .7436:0407..9..8O. 4-0734 ...092/.:.8 .49/.-.54-. 54:. 6:0308.059.4/05.74848-.0840250.0308 0 3/.497E1..23.8 .03.94708/0 . 54-.3 1:07908 .0308 0 /04803.94/48  .7J9.-.8 4534308 48 O..80N...9. ....:089.J8 O.4 831.254 2E8 574-02E9. 54J9. 0 3.0840879..4-.3 ..3/0880..0308 2.43 7085094 .424:34/048573.O3 :.3.43 8:8 . /74. .08/081.3.82.4246:01:07.794 .7  .08574-02.-.5.4  574-02.O3  0.-..20390038:8 -.8 0397..3/0807..70J703..7748 4 ./48 80 70170743 .2:0790.3/4 08/008905402.  3943./0.7..0308.390 .743 .3 03903/0821470.J8 :3..4.430884. 8:-03 -. 0890 /0 48 ..31089.0348O.03.

.438:203 5476:05:0/03/08. .7.4380./48:89482:8..3.438:24 /0 .30390 0 . .7744 /0.8 &3.3.7 /0 .438:203 /74.:7.8 /74.438:20 08 2.86:0:3480507/0547089./00.0308 90303 ..O35:083480 084807J.0:3.036:02E884-708..2.6:048O.424:3/08. 6:0 80 /0 0 .042. /74.2-F3 90303 /./5./..880701070.8 34 .8 8/085:F8:346:070 .0308 83 02-.708 4 6:0 2E8 80 .8 6:0 .830:743.424 57E.7 /74.7:.438:24. 94/.9.:0397.08..7209/403/74./..0308/0391. . .30. 03.0 ..44 8 4 .86:090303 .0308 6:0 .83/.. 103O2034 /0.7 0 /0 48 O.7 03/090723..48.3. 47.8 086:3.8.345072900 /08.8.4308 .36:000894/0 ..2./4 .08/0.8.7 03 48 O.780/048574-02.. /74.  !./.423 5072.:34.7..5.7.077.70..42509./. 1472.42384-7094/403481308/0802.4.:/.0897 /090723.0308 6:0 90303 .:348 O..86:08:.07.8/74.8 39075709. ..7.. 05.446:0 003. 0 .  6:J 03 0/0J3089003.0038:-../74. .-:3/....8  3 48 80.8 5:08 0848J 48.8 .774080/048.438:24 6:0 80 ..:03.774 0850. 2./48 8948 /03974 /0 -.8 .0308.438:24 /0 .94708 545:./.8./08 /0 5038..9...48.0.5.0308 9.3..7:.8 .490254 94/.078.059.:.3 547 4 70:./.08  48 O. /0 .4.033.830.3.20390 5:08 :34 90307 6:0 089.87:2-.7:.-02486:0 03 .20390 .248 .74 ./ .:094./74. $.438/07.46:F . 2E8 O.70.430.700 6:0 ..248 :348O./02E8:34507/02:./02E8 90303 /090723.8403 485. 6:0 80 :-./.770908 08 /0.3.424 497.

O3 .0397.:8./48 O.J8547...  !73.O3 . . .8/048574-02.8.:8.03.43O2.8/05.477:5..J1. .:8..424 . 1..:089.8 .. 803/4 0 4-0734 ..8/05.9.0308 0  4 80N.497E1.:348 .8.99:/0884./0802504481./23897. 54J9... 573. /74.08/0 .5.743 6:0 .4 4-0734 54J9. /0 .J8 03 .J /0 48 574-02.J8 089E 03 0 .70.J1. 3.08.205.. 2.5.424. .39407...J8 9748 /:.:089. . 0850.3 4 34 80 48 ...86:080348O.03080307..8.0308 0  80N...8 573.4 345:/890.743.947080.254 70107/4 .     !47.8 /0 5. 2.254 74.O3  O.3.0308 0 :-.8 /0 5.8/05.O3 .08 . . 2E8 70107/.0746:06:8890 46:0 84N. /0 /E44 /0 ./.02:3472.79.20390 .348574-02.0308 0 8070170743 ..5.8 6:0 80.8.48.:8.5703/07..O3 .99:/0884.5. . 0802504 0.08 . 7....0O.42:3..:039. 4-0734 .:8.5./048574-02.-.3.0 39. 03. .. . /74.30.J8 O..4 ..:8...0 30 8  .8 O.08 03970.8 /0 48 574-02. '403.J80309077034 /0.743 0850.2-..80570:39O54748573.:803.48/05.43. 547 48 O.8 ..4342J.08574-02..2548574-02E9.0308 03.5:/890.7.. .

 .48 /0 48 574-02.8.5403 . .8/05..307.424 80 089. . . 4-0734 4 .903. ....43O2. .8 6:0 80 /0743 84-70 .70/48 704848 4 /10703.08107.4308 84..O3 /0:.2.903.48574-02. .8/05./897-:..3054/070...40305..9.424 1:3/.8 .36:048574-02.O3 6:0 03 ..J8 3/0503/03908/0 0897.J880 473.08 /0 804 .. /0 ..:770390027./..08 6:0089E32E803..54/048574-02..O3  .08 48 O. .43/.8/05.5.0308././23897.8 0:.8 ..99:/0884.:8.8 84... .88:-09.O3/0 76:0./4 .8 54J9.08 03.3.:8.08/0574/:.403.424./00/:..J1.4.8:0803/470.8/049748 4 6:0 2E8 .948 84.-0.348574-02..438/07.8 /0 48 574-02.80 .8 70.O3/048370848:34..O3 08 0 6:0 48 O.:8.8 .03088070170743 .08/06:0308 03.99:/0884.48574. 7010703.0308 0  .:2:.O3 /0 89.8 . .08/048/703908025708.03807017O030850./08 .3 6:048O.8 573.70036:048574-02..8 0 /04O.0308 4947:03 .8.0308 0 .0308 34 .J8903038:573./0.8.4308 84.06:0348:07.:8. ... 1472.O.7.03 ..3 .7.438/07. ..8 .8 7085:089.2.O3/0573..20394 /0 2:..08   .3030103O2034 /0.1472.80884.1.08 3/.0848 /0.J8 8O4O....59. .:/.. .08 /0.8 /0 5.-0.4397.2.J8 O..

 .43 :3. /0 -..248 6:0 F7../48  34 8./48 500.2548/0.8/05.7908 4 903J.54794/..92.:09.8574-02.248 348 54/J.08  !47.248 .7 70.:-7748 /0.F3/4.248 03943.-J...47707 /.248 ... 4-0734 /243 . 0.248/0.-..089/.43 .. 24..2809.7. :34 .:8.:-703/4 80 -.-... 307.3/4 . 0802504 .8J 90723O . 6:0 -.0250.248 6:F308 F7..-7.4342J.. . .7  0397.4348... 6:0/.:8.99:/0884.5.794/402:3/4 348.3.-.3/4 .425.47/. .424894/485.43:3.74 .8 .:-7J.O3 03 ..48/094/48   . :3.5.-.0803080242039434854/J.!73. 8E-.2J 50740.7 .J8 4708543/03 97. 4-7.4 . 07.3 :.94708 .-7.8J 80 90723O . .0 39.. .85.248 .-.3.-.. 5..79..8.08.74 6:0 6:8F7.N0748 83 02-.77.8 . 6:9.J.O3 '403..:8.08    :04 0. .8 /:. 6:0.3. 2:.3.39082050780:J.. 6:0 .

:3.797/08:8:8948 8:824/48/0 .. 6:0 :34 : 4974 ..8 /0 807 /0 48 O.48O.8 .43897:.97.4308 3907.07.03 4 6:0 0 7:54 0 .8. 2. 5:0/0 /... 4 /0 4974 .3/4 2:. . 1:7./.9.9.03089.424.431472.70.7/0.0308..9.7:5./4 5:0/0 807 2574. 708543/07 .0308 03970 0 2:3/4 .9.08 0892.438947.30390547./0.:/248 2047 .31089.-003970040039473484./.8 8:-09..8 80N./.O330..:.7.3 ./:94 0 /0 48 O. /090723.43899:.-47/./08 .07 0307.0308..0308  !..7/070/:.81.0308 5..:039..:.8 70850.857450384308..:03 ../07:54 80.0897 .08.4308 6:0 0307.:.7. 28.7.3 /89./.08.9...8 050.//08:09483/..394 80 089E 574..  $ $&%'$ #&!$  $ '$ '&$  %7../:44/0089084-7007:54/0503/07E/0.3 48 03:.9.203948 570.0307.82-O.:3.8 6:0 03903/0248.0/0390 03 9. 1J8. /0 48O.4 ..O3 5072. .4250.2-.70.078./.8 ..... ..0...3908 .79.1:07.O3 03970 0 4.4308 6:0 34 .7 6:0:34.../:.8/08:857.7..907J89. .9.83.O3 700.5.O3 /07:5484-700 3/. 831.08 .797 /0.8 /0 .8 .7 0 2:3/4 5.7.4308 /.8 57080390824/48/0 . 6:0 57010703 48 :.8 5:0/0807/0:3. 4 .20390 . 5.47 6:0 8: 45.0308 .4308 03970 48 28248 O..8 47:5.8 8:8 09074F30.3.././..708 03 .394.57002303.9..94 . . /0391... /0 8:-09./08 .42:308 5074 .O3 3/. 20/4 84.3 70570803903 08 /0.7:54039..8 39070808 4 :8948 .9..03.:.0 ..7E2E8.708 6:0 170.08 6:0 80 /.0 3.425703/07 2047 8:8 2.3 03970 48 O.780 5476:0 0890 :3..1:07./430..438:9.74 5..7.-47.08.:9:7.9. 8: . 503.O37E5/.8 050./:.

.O3 /0 .40.. 48 8:0948703:3.08 89.J9...172.907048O4903/7E.O3 70850.907J89.394 8:1:07.303.. 1743907.307.70.085.9.42424/4/0.:. 03 .7.42:3..2E8 . 807J.4 10-/.4 !E  -/ !E .3. /0 90307 03 ..20390./:.7.7./80..7    #488..03089.7. .0.48/054/076:0805430303.:. ./ /0 48 3/.424./:48 547 ..03.8 .8-0J30.3 ..:039.:94/013.3 ./ /0 ./.547... 20//.:0./.:36:0 /03974/0F 039.03.08. /0 :3 54/07 84./ 3/..797 /0 .79.. 2E8 /0139.8.47 2E8 570543/07. 2824  3 9..431:7.:3048 :3:890/08 08/0.9.:848/0. . 03 6:0 ..-086:04803./039080/0391./.0497.7E2E80.036:0..774.20390.O36:0.//10703.746:0089.34/07:54 ./08 .O332.7...424 2.O3 . 03970 :34 4974 80. . /10703.907/.3.:3.43/. 0/..:8O3 3/. 80...431472. 84-70 48 7:548 085439E3048 6:0 48 O. 2.0308 03 7:548 /08.5745430. 2. 20//./10703./:.390 831..74 /43/0805430303/85:9...8 705708039.4308 84.4:7-. 03 :3 .42408.7048:543030..7.:8O3/0:334849748 !.9.9.43.03 83448 :048.5072.O3 9084 .31089.43..30390..3. 404..42:3...#0:47: 3.43/.425.8 03 .08.O3 8:-09. . 50790303.20390 .O303970/4824/48/893948  0 9.7.8/039/.0 ...:94/090723.43899:7 /039/.. 5...7/08.54/0708/003:3. 34 8O4 ..../0805.6:0089480.0308 .. 03943.94 /0 4974 5074 9.2-F3 5./:7-.O3 :.O3 .37.80..7.. 0.:-70 ..20//..9:7.08/.-47/. /08:/039/.9.20390  . 3. F. 30.3...O3 /0 48 O.7.5. 705708039.34.43899:7 7010703908 /0 /039/.548-00830..7. 84.08 :3. 54/7E 70...43:394 6:0 80 5708039.9. . 507850.03.O3/03974 /028247:546:0.780.3/.. 5:08 6:0 :3.

70.4 :7-.40333:3..48 /0 .9.31089.7 5476:0348507297J.94708 545:.780 7:548 /0 5.:9:7..:.08.7:5.2-F3 80 .90 4 80 ...8057084308 :.8 5074 .78003333954 /0574..08 /10703908.42:3.42:3.:348/04824/487:5./ .2-.84 /0 48 8...3 50729/46:0./ /0 48 24/48 :./.078/.8 6:0 03 49748 .0 30..8.84.94 80 . $.708 .8 6:0 9..08 54J9.307....24.9.39.424 5:0/0 807 0 ./..94708 84../08 573. ..88038-/.3 547 .7.8.43 57090384308 .839038/./..94708 545:.708/00/0J3/085:F8/0../08 /0 570/4234/0:3484974824/48/0807:.42-3.O3 3#0.0308 ./:.759.797 /08:85745.07..5484.42408948/0.03 6:0804-807..:/.20394 ..8 . ...033/.7:5. .48 80.8:9:7.8 8:-09.42:3/.424 5:0/0 807 0 .4390307 :3..84 /0 48 7.907.0308 84.089./08 /0 :894 4 .:34800203948/08.0308 .20390 ..08 .897.O3.8 2./08 .70.42:3/..08036:048O...O3.9.9.-47/.080397048O.0847:5.:/. 497./0 ./ /0 7:548/0O./0...7 :3 57207 ./0954 /0 ../3E2.2./.2:9.7J9.424 8:-09./.48.48/090723../08 /0 8039/4  701077348 03 9F72348 2: 0307.030880 3907..O2.74/0 !E .7.0308    .0074824/48.08  4880.84.8O.42:3/.O3 0 3907...43013 /090307. 2:95./4. 2.708 .:9:7...8 089F9.94708 545:./..50748  $4-70 0890 ./.08 /0 .3903.. .:9:7.078.38107/4 /0.4390948 497.42403 49748 80.07948:8948039070808 .3908 $: .4308:.43:3.3 3.74 5741:3/.8 90O7.2-48.8 5:0/03 /03423.0.4308.8:.708 /0 0/0J3.03086:0345:0/03032.4397. ...94708 84. /.8 :.94708 84./0397. 3.5.4257038.078/.89./08/08039/4 84329508 /./.381472.5.431:7.:/./08 072E3:N443E0 ../08 03483907./48 0/0391. .850..0308/0 /893948 80.05708O3:.08 /0 .-07.0308085439E3048 70:3/4803085..47083.7.3 2E8.../ 80 .8 :3/.424./4 03 80./48547..-088:.3 97.43899:03 .3 .1F/0449E .2-4 82-O.O3&3. 570903/0248 24897. .07/.O3344-0/0.34 .4257038O3706:0705..8 507850.0308 /0 807 03 48 80./08 .

 .O3 4 :-.390 .. /0 .7.  48 O.0308805708039.O3 /0 1/0/.9./..8 .. 03903/07 :3..0308089E3 5:0805072039..O3/0487.046:0032:./ 8039/./ 547 570807. 24.7.43 4974 6:0 .8 8:03908 .20390 6:03 5:/4 ...7.43080.50748 :.8039075709.8:..8-08 0 2570/0. 54/07 ..4308/046:0.4397.:9.25.3./4 :3.248 0317039.O3 /0 48 74.9:7.7 48 J2908 48 .. 45. . 548. 5./..8 .:77/4.4397./08 /0 :34 /0 4974 6:0 4 089F 03 1:3.04.  E.9073. .4308 03 ..:94342-7....07 .8 8:-09..907.403/4/0:3.20347 5704./48 .08.:.0 3.2./08.03 6:0 .7./0. .8.8:80.:.43903/48 48 .03 39070 03 :3 2824 2420394 . /0 45.:.7 48 5:3948 7010703.7 /0 :3.43 :34 ./ ./.J...7 :3./.10. .O3 .N. 90307 03 .848 .4308 84-70 . 30.8 /0 .7..94 /0 48 O.7 903/03.8 6:0 /034903 70:.81.././ 03 08948 24/48 /0 .7:5..O3 /0 2039. ./.9.86:005072903 574-.431:8O3 :3.050703.08 /0 0890 954 /0 57.-/.8 83... . 107..497.4308 .:5.3. 84./08/08:5072. ..4 25479.84 .7 /0:89.48. /1..4389. 03 0890 954 /0 39075709.780 /0 :3.889.8 .0308 6:0 903.7348 .:039.0797 6:0 2:. /0391.. ./.8  3970 48 O./...780 .:.780 /08.03090254 89..381472.-0 6:0 :3 4.-0780/03423.2-48 97.8 6:0 .0308 08 .4 5:0/0.8 7:2-./048 O.0303947348:4 70850./../08.48O.O3 84.0308  8 570.0308 .8032:. /0 0890 954 /0 . ./.5074  4 08 :..7:5.. : 497.394.8548-/..8 .48O.8 024870.5745:089.:9:7.9. :.8 8039/48 /0 .:/03 ./4:3 .3 03..07482.-08  $07J. .3/4 08.8.303..40...9. .3.9./ 2:9./ .7 038.9. 894/.031:3. 17. 5.947. 745.748 7:548 /0 O....0308 .74 -:8..4308 :3..20390 574-.390.884394/.O3 7:5.8 497.4308 6:0 80 570903/03 84-70 48 O..9.7/.5742.0308 0890 :3.2570. /0 08948 5745:089.7804:3 7.99:/08  !.

0308 5:0894 6:0 .3 34 9030 3. 27.97.43947348 .O3 7:5.:.7.-.743 /0391.48O.8 ..4250/..03843.7.:497.8 /0 .3 .47 4 20347 09038O3 4 705708039.. 08 94/.4308 /.390 90307 03 ./.0308 2E8 705708039.3/4 80 97..7:5.81.J6:0 574543.342-7.84.9./..7748 480.85.J.6:07..7.7.42320390 03970 48 O..81.8 /0 089. 08 50710. 34 .8 8:03908 . 09073.8 /0 8:8 -.7748 ..8:8./.8 8:-09... 48 O..:3.48 O./.70248 .708970.4308 :.4390303 2:.8 :.8 . .:039.7 ..4308 6:0 90303 4 .43 8: 2.0308 80 83907.3908 .03 4 :3. 43.7  8 25479.03 8: .O3/0089./08 .7 .9..0897 .8 2E8 700.9.:.0397. /08.7E.7:5..8 5.:. 805:84 /0 24/.O3 /090723. 2.75.O3:.20390././..03.70/:. 03970 .390307 802570 .//0488:0948 /0.7 /0 8:-09./:.7:3. 6:0 ./48 47.03908 . 2. /0 :3 4..8 6:0 .4308 :.7.:3.8 84-70 ..0308 0 9.//0103O2034/0.3 03970 48 O./08 03. /0 /0391.0308 6:05:0/03.3.8 /10703.94/..7:5... 03970 . 2E8 2570.89..8 8020.:348 /0 48 O..:0.8 5./.438/07.7:5. 48 7:548 5708039.42:3/..248 ..7.307./08 .9073/. 6:0 /08/0 :3.83:.:.07 ..0308  47/03 03 6:0 80 5708039.7:5.7:5.2-F32:.8 /:/../48 03 :34 : 4974 7:54 4 ...8  3 90303/4 .-7. /89.4257038-0 5476:003/0139.907. 6:0 .3.7:5. 2.425..0308 5079030..0308 03970. /0 2:.0308  ....O384..O3 903/0./.0348-..:/.7903 0 807 .3E88439075709.780/03974 /0 :3 24/4 /0 807 :.8 548-08 /03423.4397E3/4806:034802570089E357080390894/. 0 6:0 2:./46:09.8 03 8:8 :8948 24/48 /0 .907J89.J/48 547 48 ./.8..

8 /0 48 3.424.8 954 .. 34025479.84.03 /0391.0308 /0 48 80.0308 6:0 34 843 574/:..7805478:. .8 /0 .7 089E3 70107/.3 /0391.8 ...8 507843.42400254.748. 0 :84 /0 .8.424 :3 /.J.9.3/0.  !:0/0 8:07780 6:0 0890 103O2034 ...74 48 O. 0 0 .3/4 .03946:0170.890. 6:0 /0 574394 ./47348800250.438:24 .. 507843.94 /0 ..8 6:0 0890 954 /0 5745:089.:.424 .3/4 348 70107248 .O .08  543J.3.742.:94708  &3 4.$. 9030 :3 7494 038:745.  39709.48 /0 103O2034 $0 5:84 /0 24/.70.4 507403943.5.9:7. ..08 48 O..424 .248.394 :3.-. 0390 &3.8 :330.907J89./. 0 .0308 80N.794708 6:0 97.6:0 6:0 .424080$. $:70743 03943.85.8 ..4.8 /0 .E8.234 3:0.8 /0. ....47 1:07.743 03 94734 . :. 20 /4 6:0 07.7.8070/0 90948 08.303.8 48 574/:.48 08579:.07...7:5.8 050703.248 .0847484..:/.574/:.08 843507843. 08... .7748  :..0806:0.3 0 902..3 547:30. 4 6:0 /.06:0507843./.039:/ /0 0/0J3 83 02-.708 .743.0303 803/4 .:039. 547 0954 /0 745.94708 545:.8 08O907.48. 3:0.... .34025479.4.O .4 .890 31472.0308 6:0 80 .304 48 30 .7.43 2.7.8 0. /0 48 O. .8890 :34.438:27:3.5.6:0 :8. 28.07948.703.0. 0.6:09.8 6:0 4 089E3 ./48 08948 7:548 03 8:8 -.8 /0 $.0348 /0391. .:9:7. .30480.948 .94 .03/4 2:.O3 4 5708O3 08.3 04 .20390 835704..:7484 0 6:0 2:.4240/. 50. 4.4 2:3/4 3:0.:5.8 .94708 20/48 /0 .03848 . .948 . 4170.0854700254:3.48 O.08943/J03. . 03 48 80.. 902.

 6:0 5740.03.43 49748 08948  $3 02-..O31J8./.. .47 ..907.. 08/0.400.O3 2E8 570/423.030870.80.486:05072903.0897 0850.0308 4 6:02E88070.50790303..31472.8.03 4 .20390  4 6:0 54/7J. 43.:3 /090723.03908 030-.3/03974/0-.3./..774  .4389..08 82-O.7748 ..:3.7709084.7..438:24 /0 574/:. 20247. 424.9482..9..9./48 24203948 /0 .03086:05478:570803. 547 00254 08 700..0894824/48/0807:.48O..0308 .7.390 03 48 2.7:.424 8:.7 :3 54..-0 :3. :348O.770908 894884348O. 8: 24/4 /0 .9.../00307./46:0048843482E884-708.28.08/048O. 2..390700.. 8947. 97.0308   48.8:/2038O36:3F8..../6:7/4 /03974 /0 70894 /0 O..907.3.70306:080:-.77084.7./.O3/04204 0.84-7008900894/0 O.74 08 03 ./0:34. /0 .794/. 34747039.0308.4308 843 48 9548 /0 . 770900..39003 48 -.4308 80 5708039.390  /02E8 8: 831.7/0/0391.3.7743084..9073./0391..748 03 ..745./50748.0248..0308. .5708039.570.8 .:86:0748..O3 03 /090723.2-F3 ./43/02E8 .5.:9:7.O3/0 ..O36:09030348O.07...3 .07.O317.703.4 2E8 .48.7/08. 0:./0.3.0308 :3.438:24.3 8 9.4/02.774 .:7705.0/0 ..5708039.5. ..4397..431:84308 .434.400203948-E8./4 7:54 08 .8.425:8. 84.7. 570..2039.:3. /0391.907..7-7.

.20390 908. .:.47. .03 48 O.0794.03.7:..0308 :3.94 80.486:09.770908 80 03.3 0890 954 /0 304.0/0-:3 /08:.974 00203948 6:0 80 708. .  .:.424 /10703908 . .7 03 /48 7:548 5.8 34. . 6:0 .770908 5074 34903/7J.203948 057084308 .0  $:..4203/03.0 $.-0086:034089:/0397.9.28.:.907.7/.77090 342-70 6:0 80 0 /.7.03/0:3 -.2-F3 6:0 03970 48 .47 5084 5..8.0303.48843486:0802.43349.438:2/4708 /0 /74.94..0789... 70107780 .3.8:8 24.77090348.:.3/42.3/7.425.7.425. .4..303908 /0 2.3/480701070. . 03.0248 5:08 4 6:0 /./02E8/0807 .47547..49748 080572070020394 0 /0 2.748 .48 . /0 8: 570803.43349.945478:570803. 086:3.4397....94748 /0 08948 O. .:7703. . .. 90303 49748 :8948 .0308 5:0/03 807 :.4397.90 /0..03904. 8:8 .9.438:24 ..7.7.307. 6:0308 843 /0 :3.43.424 .3 2:. .:08974 74-4 09.438:2403O..7:.3..74 ..48 O.-.O3  8.07./.3903031:2. 0850.770908 .4245.7:. 574107.:.3.O3 /03974/0.7:.974 00203948 /0391.8  .//0. 2./ 70.438:2/4708 5072.9.:/.3..390307 .8086:3.79.774 /0 2. .0308 6:0 90303 .7709..7746:042E8574-./48 .7 6:0.0308 /0 ..30.. 8/0. .4..03.:770390 ./ 50746:03470.. 2.7:.20390 .6:J 48 0248 6:07/4 805.28.:0397. 80.74949.3 03 089. 48.0/0 9...2-F354/7J./02E8 /0 2:..O36:09030.438:24 /0 2.08  48 9248 . 48 6:0 8O4 843 .376:0 84-70 48 .4308 :.7.10.85471:07.O3 .570.48  $3 02-.99:/ /08./0.O3 0 . .. 8:8 57..:..8 $43/08./.. /013.J78008 .3.4248. 2. 2.3/4 8097.7./.

7 :3 .5. 507843.8.7.3 7. 2..9:..8 6:0:340/.. .3 9.8 ./.. 4..-07.948 . 25479. 6:0 94. 745.447.../.8 497.:.8 ...7. 4 /090723.084-903072.0308  $43 08948:8948507..075. 3907./47:5484. 831.032E8.86:08054303.548.4 7:54 /0 O.74. 84.9:. .7.3 8O4 547 :3 0850.7.7.0308/.85.. 6:0 34 802570 /090723.907J89..77O3 08 :3. 547 8: 7.47... 9.0:.3  4 ..8/0.2-F35:0/0831.8  894 05708...28./48 503./.. 25479./05.N4 48 .4207 /0 3.906:89.3.07848  .7.37. 6:0 :8.J1.-/4803O.77O3 0 574394 :3 .44708 .8 .:/..5:0/0807:3./ /0 .4257038O3/0 103O2034  ....4/0. /046:0804-807.754700....5.846:03480903033320/4490247/03.7J.76:03480 0 4947.9 954 /0 90338 6:0 708.8 .49548 .0 /0 .790 /0:3/090723.2..797/04 6:0./.38 /0 .77090 6:0 80 8..0880./48 80 :8..84-700. 33.434.0 /046:0802:0897.9 .43085745.3E88 2E8 507930390 84-7048 24/48 /0 807 03943./.  0..70. 453O3 /0 48 /02E8 84-70 .20390 6:0 34 .424 0020394 6:0 . 8:-09.8J54700894  :04.03 ..745.43086:080. . 03 0 8039/4 /0 0848 6:0 54303 -. .390 .00.49.4 89..3/7.48.43 .430857020/9.47 .9:.28.8..907.07..9.

46:0/0806:-7.90 .3 6:0 F 08 :3 807 :2. 03.430884-70485720748 8942.20390 08574/:.34 34 5038.:/. 8340308. 6:0 .8/0.90 94/40/J.497487:548/0O.3/480. .90  0.770908. 705708039.. 6:0 4 6:0 .0 :3.3 6:0 F .43080892..7 ..4308/0.3908 /0 49748 80.44390747 !.8 4 6:0 34 8:..:.....94708 84..9. 2 20 5./4077085094 5475./4 .7... 8: .0 2:.:/0 03 0890 ./ /0 4 6:0 . 2:.08 .. ./484. .3/0 .47../0397.9.425./4 0 /74.3/7.8 08 2E8 :2..425.:. .43 48 . ..0308 /0 /08..84 .07 0..82J. 48 8.70.2-4080954345038.6:090300.90 .790/048 .790 /0 48 O...1.424 507843. .74 :38:094574-02E9. 7088903.8..47.7.0.J824 2E8 .77O3 5074 34 5038. ..77090 08/1J.0308 . 903/03./4 /1. .3/480.82E8 ..10. 6:0 80 9030 03970 .439094./08 5... 547 5.4308 3907507843.47..42:39. .3  6:J .3 .43:38.-079.2.79.:9.-08 .438:24/0/74.  .48 3.:8O3.425703/07 .2.8 ./ .34 5476:0 .9./.. :348O./4 03 8:8 -. 705708039.06:0 2:.31089. ..8 70.43897:.:/.08 /0 .03083470.:.0 084 /0 :2.780038:2:3/48:-09.6:048O.3/4 .:5.4308 84.744-.439094 1.:.770908 . .94 03 0 . 03 0 8..803 .78054704974 03.08 $3 02-.4.-9..8 54.42:39.0/0 ..O3 /0 204708 70.7..7J9.4308 1. .48 4 ./4/0. 4974 547 4 6:0 08 83 .7 49748 48 .0 0 954 6:0 80 2439.0308 8944-.4317439.708 .00307.7.3.:.:348 O..:77.7748 6:0 90303 548.70.843.3/480 08 /0391.48 /0 48 O.345704.77.3F08:3.03085:084897.7E3/44. /090723.08 4 /0 4 6:0 ./.9..:940892.-07 97.4308 :.:/0.02E85476:09030:3.3 /024897. .7 02504 . 0307.4397.:348/048:..74 .94/0831.85038.F . 48204708 5448 6:008:3-:0343 !476:0547420348.0308 545:.86:08434-094 4../4 03 :3 ..

 494/48843. ./.. 0397.:.2-F3 5476:0 .7..8O384.. 70. 7./. 807 3.774308 .6:0708543/0.O3 /0 .03 0 24/4 /0 /08. 548.774 834 547 :3. $.7J.. 34 8O4 48 .6:J030/0J34 .9..8J 6:80743 834 547 .948089. :348 6:0 03./48 547 0 0..3 03 4 6:0 .7.:7703.3-:0348.548.. .7709085476:06:0703 8349..774308 843 54-708 .8  !.:3../.438/07.25J./08 5.. 5.434.20394 6:0/.7.770908 03 0 -.8 6:0 90303  ..0.3494/4848435476:0..43.807.948 348-.. /0391.30748 :348 .94708545:.8 0850. /0 574-02.434880.20390:3.43897:/. 6:0 .748574-02. ./.0 :3.08 6:0 90303 . 3.9.403906:008:3.7010O36:0.7.708 4-:034 ..089.8 .3/7.43 48 80.8 547 0 .80..77090 $43 .050703..7088903.07 .4.9470820/48../:.:0397.0. .8 05.. 6:0843.434.:.31089.. 03906:09030 5.30..9. ..77486:080. 08903 48 .774 08 0 .5476:07J.438:203/74.:./0 80 0 4-.4 . 843:3482.07.. 6:0 .9. .0  4.770908 5476:0 6:0703 5476:0 . 89:.7J9.O3 547 . .7.5.02.  .390. 843 507843.774308 0843490306:0.85.O3 3/. ..4 /0 6:0 . 34 08 .O384.. 45.5745. 470 843 O.6:080903084-7048/74.030-.7:.-0.43172.03 6:02E8 570/423. .8: .O36:0.7 4 2.03 6:0.4308 5:08 843 8:-09.0308 6:0 6:0703 807 708509.O3247.

703.2809.7:.0.43 -:39. ..O3 507843.:0397. . &3403.82:07086:05.808 .4.8 ./0391./.  .. 2:0708 6:0 5.0308 843 .:/05..50 25:0894 .8...8 08 :89. /08.. 48 O.7.434.8 .8.03.49.8903.7.479. /0 8: 24/4 /0 .8.79.30.3../3E2.748 5:08 34 089E3 03 3. 80.8 /030. 48 42-708 80 08 .547.F.486:05476:097.3..85074843/0.-0.03./48:8948 !..:348 843/02.8086:3.:3486:090303:3.90307.7 .424 6:0 34 843 .770908 9.80.0708 5074 .74 !074843507843. .3..7../.0897/090723.3700. 0 24/4 /0 .770908 9030 9.70.7 6:J9708002548  .82:070880.390 5..7./ 843 94/48 .8.-.86:080 ./  !074 34 8O4 . 2:07 0 /0 :.5././0703 46:02E880.5.3/0089487:548 46:0 5.32.. 1J8.3054/07/0/3074 /0.38038-/..-034/080.507843.0 ..75.2-F3 /090723.8  4877090884350.6:04842-708 254303 $0 70574/:./9.-4..0897  48 . 90303 2: 54.8 .4248:094/080.82:3/.O3 /0 8: 5708039.780. .0 :3 5. /0 /024897.00.7. $458 8. 48 897088 5430780-:3087448 .770908 42-708 2.8:N.424 ..39030303.:.7.4308-:8.8 80539. 03.2-F3 ...850./0390088:/0503/03.438:24/0/74.7908:50747/0.8/0. 5430780 1.7003 6:0 ./4824/48/0.834802.5. 6:0 708509.5.72.

 .../..39075709./04820/48/0.08.894 2:.424 O.848 0850.03.O36:0800/.708 .31:03.708909F7234. .O3/0089487:548/0O. 3943.4308  #0../4 5:08 .4 /0 3.42:3./4.O3 /0/./5074 84-70 48 6:0 2E8 .3 :3.74 08 6:0 0 24/4 /0 .70.8  3 2:../4 6:0 843 .-07  #0:.8 6:0 ..-06:F308843  4842048 484204808 /048 6:0 80...47/0248 6:0 . ..770908 843 .8 84-70 8:8 47J0308 6:0 34 /0..03  4 .. -:8. 6:0 .20390 .981.203908.70908 09. 28. /0 48 42048 80 5708039.81. 6:0903.O3  5.94708 545:.O3 4.030-.4 2: 3:0.3....O3 47./0391.4308 5:0/03 ..720390 6:0 80 .O3 .0897 .708 2.0/03. 54-. 54-. .0 807 /0 449E  6:J 80 90303 /8939. 0..O3420485.0308 574.2:.424 94/4 70..8 ..4397.404 34 0 .O3 5074 4 080.424 20/4 97.8.8J E8420348 08408.4.. 574.:348 .. /10703908 .O3 .431:84308 0307..03 3.3. .08 6:F 5..94708 20/48 /0.9...-.4 08 547 70.85.0308 5074 84-70 0894 9.774  $0 . 507843.3.570. .0303908 /0 80.3 /0 807 032:. :3.:348O.424//.48 ..89.8..-.3 70..2-F3 .8 310703.....1472.-.3 ./ /0 38. ...70./0390 80348 28248O.403.:/... 420. 87.. 48 503..0308. 0 4204 08 ./07048 .034880.94 /0../.:.4308 /0 70..-...8 03 0 ./0807.. .4248348/0/0391.4308 0890 9F7234 03970 .4308  .424 .424574/:./48 48 .3. 420.0308 8:570803. 57089...7908:34320/../03423. /0. ./.

O242097. 084205..2:.79.0:3/08570894 6:0 20/.424.8843.3039020390 5.9J82..424 .3 6:0 4 84 420.0308 .0.89. 48 6:0.-.8 803 0.70.9.4034880.0:3.9..:.7.3/7.07 .:.3....7.424 42048 46:080/.8 9548 6:0 .48 /0 0.7.438/07.7743. 8070 /0 ..805708039.4842048 89.J.20/..75.-0 547 6:F 5476:0 843 .70.8  .. .86:0748/.3/6:0420.2205.-.7742048 4 08 /4 ./7.7./0:32420394./459.03/6:0420..8 8:5071.3 .907J89..O. . 807 80N.708 80.48.. 489548./4 0 0894 /0 .2-F3.770908 42-70842:0708 .08 4 .94770.J.9.47. 2/008.8.94708545:./..8J 34 5074 084 08 507843.3. 48 6:0 .89.8J 6:0 20 97.7742048 8./09. 086:0084./..70.843 /6:0 48 8:50742048 5:08 . . /0 ./  0.2:5489.0897 .389700880.84/0 0.0897 /0 48 42048 . 4.424 .:770 5072.8J 82003903/08  .438:85.3.43 0890 103O2034 /0 .3/..O3 6:0 O.7742048  486:034843. /08:5071.4974.0308 34 08 :89. 6:0 4 08 /4 .4308 :.434. 48 6:0 80 70.3/7. .86:0748.:3482080880543J.0748/0.3 7.. :3 /08570894  .:77/4 ./0..1472.907.390747203908008. 8: /08. 084 08 :3 /08570894 .3. /48 . 25472.J.48 .48 . 084205..3 /0 5E89. 34 6:0 47747 .-./4. /0. 342-7.816:03 . .9 .0.42-3.438:8..:07/4 .31:/45.6:048O./48 547 8: 1472..3. . 1472. /0 2. 3/.43 :3.. /0 48 42048 2.438:8-:3087448 .0:3 /08570894 6:0 /..774308.907..0308.

43.03089..850.43 ..03  .2039048..39.2-F3.70. 08 ..O3 803 ..94 2E8 700.745.0/04204085478:.08 /0 48O././ .7..3 .81.03 . . .0..0308 5074.7448O..J48 8O4 5038.80.4308 .894 570803900380.0547.82.4308489038 5074 34 802570 48 6:0 80 .. .807 8 6:0 :34 34 8.4204800. 08..-0 . 5.4 834 :3 5./307.:/. 8 4 .O308.13.3.:.8 0 ./46:084...797 /0. 6:0 0 25479.703.  .:.390 5.0 . /0391.2E 46:0./.774 .9.8J 08 5476:0 08 4204  0890704954 /0 :3 4204 08 :3 -:0 0..03/03030207.//0..0 .704 6:0 4204 807J.$302-.O3 .0790384-70.390 :34 34 5:0/0 84890307 .:5.0 . ...89:..:../02 2.7.../. :348 42048 2: .7..0 8O4/0.948/0. . .3 547 3. 5.0..03-03 .708 20/48.7794 6:0.079.39..4257..8 .907... 3480 5704.2809. 25479.  &3.0 /0 4204 .8 .:890/3.6:0790388346:080.O36:080. 745.078.4308 ..203904.9.8 /013.7 6:0 0 4204 80 ..34-.20390 486:0.74 0N.94708545:..:36:0 80.89.3 03 8: . 5.5.4 80 54303 :3489038 507434. :.  8 /0.O3 08970..08900 .43 0 4.3 6:0 80.. 2477.8 2.../47.703.3 :348 9038 :3.. 745...81.0.748 4 .O3  . /0391.O36:0 80./4 .-04.43 048 :3.-7.3/4 34 570. 903/03.81.08.17.5.. 039048 6:0.4 .3/4089..7 :3... 048 34 80 54303 5.4308 2.3 2:.:036:0805430 480..424 ..431:8O3503/0390/0.43/..O3570.

.9470884./.3085.7 48 .8903 9.94/4 ":0508.424 O.7. .5 2.48843./4.+94/.8 ./4/0. . 843 .3 7.5709... 834 .4397./4 03943...2-F3547.708 34 80 0570803 .42442824 . 1472.4308 94/48 .4257038O3/024/4/08074204030/0J3  4204 .2-F3 80 .89.39030 03423.424. /0 -. 423..8-49.0308 /85078484/0574394037:5486:0903032E870.0 4204 4 34 5:0/4 /0.70.8 7.47J.34 /010.8903 .39.7 0 4204 .:/..5.7 6:0/0./08..9073.49.424 42048 /0 48 80. 43.:36:0903. . 0.28.94708 545:.8.74  4 9034 :3.:.2 6:0 90303 .424 /0 48 8 .03.9.2. :3.0.82.9073..0897 08 34 2E8 /0 F 4 34 8F 80 .0308..2. 470.0308/0.424 .8 .75:0/0.0.7908 .+.774 4 .4803.030/0.470800203948 5.43 :3. 2.2-F3 4.897.. .%.0308 .9.08.547805.J 5074.5430 4 9.03423.5479.. 6:0 80 5430 :348 5.5.842824 843 48 /0 5.:770 6:0 80 0827.424 94/4 . 8008 . 17./748 $0 .8 94/.39.3 894 453..8 -4949.7.48/43/080:39. 2...4 6:0 80 2...89.0 8.4  8 .43 0 ./45./4 .08/10703908 ./.43:3485.4308 .4308:3.424 48 8039203948  8 548-0 6:048O.6:04.2.7003 0 .77.85.8.40843.4349748 O.0 6:04204.8 94/..48 6:0 8008/0391./6:05:0/03807/080.-4/.73482.O3 /0 O.8.424 0390 2: 390708.08 80 0 /.3/7F8 48420484489.43:348749.424 :3./../00390.  50.948 ..43 9.2-/. /0 .8 9748. 74/.907.:4 6:0 2E8 .75.430-9...34 6:0 80 .J 3/.7 .48503.030 /0 .08 80 08 /10703.2E 5. . 34 08 25479.948 .7/0.. 547 4 2.7./48 . 420.8 08408.7.O36:0.48 8 .8 /0.08.4308.43. ..

1472.03 .J. 048 08 :89..3 /6:0 . .4 6:0 048 07. 28.43 ..8. -4. 8:5:089./4 5074 4 34 . 48089.-.:344..3/4 . 03 .6:0348.4 4204  /0.743 547 .24 20 /0.07 5.424 . 4204 90303 6:0 ..7.70.-.79.:.8 .43 :3.807.0 2:.74 . F 4 0 /0.-:89.O 2: . 481:24890257.20390 048 90303 8: /42. .39:7. 807E 08.J.43 :348 -:308 ...039048 .:. 4 34 8F . 7.:3.J.746:0048/.-.425.3/. 3472. 20 /0743 6:0 .3 .0903/07.3 :3.:..3 807 34 .-.85.3/.424:3. 5... .84. 48 -:308 843 /0  2 50848  4204349030.424 048 6:07J./ 35470 .6:020:89. 94/.  4 089:.J.05/02. 5. .8 .28.43. 13. 6:0 ... 6:0089.4257.74 20 /0.28.8.6:0.9. 90 . .43 8: ..8 .3 20 5.24 4204 .3.3/.424.4 03.20/07436:0 6:028.+6:0.2:9.0-.../485470. 08 2: -439. .2. 3074     -.34  . :3 . 6:0 4 3:3.0 /0 42048 6:0 ....0 03 :3 5.0748 20 /0.0 .7 /0 0890 2:3/4 .J.8 .43 :3. 745. 6:0 48 42048 -.44.424080708509454748/02E8 &34204 089E038:5./48 ..48948./4  .0/.2-4080 5430 .43489.704 5476:0 . 03900.3/...-.3 .-. 80 .05.7.J .48..8 7./ 6:070 .3 ..5.0/.7 03970 048 34 . 6:0 547 00254 48 6:0 80 . 6:0 6:0 508.O3 20 570:39.-.248.9. 408570:39F547. 08/06:0.6:0 80.3 .7./748  .7 .43 048 .-:77.-04 .6:09.3:3489038/0 250848088O45.:.32.036:004884348 3.02482:2.3408:89. .:03 6:0 34 80.8 :3.4308:3. 507843./.7..6:00483480/0.089..  .308.07Q0 547 .. 6:0 048 :8.8 /0 .345727547.. 07. .4207.8.8J  4 03 /J.8 6:0 48 /0391. :3 .70 2:3/4 084 20 /0.3 94/4 7.0 .8 .424 .0..5709./423..4207..70.8 .43 . 28..9.8./4 .89.-. 903J. 0./4 ..248.9. /08.J.9. 90303 8:8 .:...9073.  4 .48  4 9034 :3 . 0 08.507434849748.7.48 708970E3/480. 84.

 8.434.7:3948 424/.70.2E8..43/.390303 .7 .030:846:0 48 O..O3/08:8089.8 /0 8: .-.7.42489:..7.780 4 6:0 34 .. .348.7 .31089..03 /0 . .3. 6:008089F3942.05. 2.:.J.20394 /0 34 807 4572/48 84.O3/0:3.7-0 .42:308 5:0/004/0503/07/0.43 .3.99:/ .. . .-079.8.:3./0 03 .20390/10703908  0.:03908.9.8420.078O3/0 8.94/43/08008 903/0 .94/048/02E8 6:E8547089470..7 709O7.99:/08 0.3/4 6:0 84-70 0 ..759.28.-0.424..0897 ..25J. 5. .9.43. .03.70390 00./48 08 :3 0020394 .8 1472..8 84-708. 5..39.3.7.43.404341.8 . $02:0.. ..9073.O36:0.03948 2..23... ./08.7 089F9./48 547 0 207..75./086:00.4 /0 34 :89.O3.. . 48 .94 . 507843.3 97400203946:0/0-0/089.8.:94507.43 04.//0089.. 2.907J89.-. 70850.0 .7 .7.3:3.7348.82. . .J.08/.. 8030890.907J89.03908 &3..484-70048 4248000 .9.0897 48 503.07J. 5./4 ./.:.7989..036:0-.424 2:8:5071..78008 0 /0 ..89..3/405043480/03.. .3903.803497..07.425703/07 8:8 5. . ..05.8.-44 /048:.9. 503. 0390 !074 089.:039.72.70.07.0:.03 .07..8 2E8 84-7.79..03978245.8 4 ..80081:07.43.5.3..9.348.485741084708 341.-02488089488J8434842048 !074089.43:3.077.:940892.75.43 745.:039.7..8.4 .9073.08 0.43 745.F397.0/09F7234420480-.0807:3.8 .48 4 6:E8 843 48 28248  !47 924 .8. /0 34 8F /O3/0 6:0/0.:./054/07/4234 %0303 0 .08 /0 34 089..7 30.0308 ./08..8/08.O 804.03./4  $43 :3 7:54 .088:570107/.7086:0170...3 0 0.23. . 423.....424880081:07../48/0E3248: .. .3/4. 39075709.3 $0 2.03..7..0397.4308 4842048805:0/03 .%4/.330.7.O370850.07:594/0.404 .347.5..3 ../.3...850.1472..97 348 /08.43:3.7.032:.424.79. ...2.O36:08.O36:080. 570803. 6:0 7..8 143F9.3.7..43 8:8 ..8 420.

9J3 4 .8 039./48 43:0.8 /.7.70038039780 483../.48  424..503../48  4 6:0 .9. 8:8 24/48 /0 .97.8 O.0 . .84534308. 6:0 80 .8/013. 843 94/.8  3 0/:. 08/..0248 .7.8/02E8507843.486:0.9474880 27. 308...-.074348..43 /4-0 507843.O3 8:5071.. 6:0 831.8 .25479.4397.4308  %7.J7.8 /0 .8 507048..420394/446:0/./. 497.7J.8 .6:008 /.974 6:0 94/402:3/4 20 089E27.90 08 570...O384.70.3 ..O3..84308 03 94734./ $0 70590 . 4-7../. 903/03. 90307 .3/0:34.03 484 50:/4 .:0397...O3 8.40846:03/.03.8 08488438:824/48/0807  :3.../04842048../48 84-70.248 34849748  $3 02-.:.0 84-70 48 $..74 843 507843.0348/02E8 .097. 94/4 4 6:0 /.:484.8 -:03. 34 . .907J89.43.:..3.0.3.8 .6:004947.8 .94 .43 0.75.0 .7J.-E8.8 .94/4 6:06:0503.-7.. 5. .99:/1720/06:0308..:48 /0 .4974 .8 ..4397.8 80N.07 ./.503...90 0809  4 2E8 0307.2.3/4 .8 4 .424 0.J.9:..5.8 /08.J7.00.:36:080 03.8.48 46:05:0/0843. .0897  48$.3 570..8 .424 /0..O3 1J8..4308.43 70850.3..:348 00203948 .03.4397..077./297J.434.99:/08 50348.7 ..-.8 547 0.97 84-70 48 42048 348 507290 03..:/0.0308 420.43/..03.94 .O3 ./.. /0 90.20390 0 4703 /0 8: 342-70  !.7 829:/08 /10703.07 .9485-..4. 203.7 . . /0 .3 547 48 08948 147.8:57454.8 0397.8 6:0 80 5:0/0 .3/4 ..424 6:0 08 390708.703.20390 70850.424.089.42:308  ..:940892.

03 6:0 34 80 . 2:..74 .90 547 8: 57E. .43./090723.424:3.7 .08 80 50710. /0 48 $... 0489.:/.9309.7..57.9./0486:057.0 .20390O.49/.. 80 706:070 .0 $0 .-0780 .434..E3/44  8 5:08 :3.9.94708545:.3 -03 03970 :348 49748  %0303 9./ 80 .93..:..70841J8.8 2:..:7848  $3 02-. 0.7.45.48 5..94820/48. /05479.439.O3.-.2-F3800870..708 089E3 57.0308 /0 80.0308/00897.39.:348 /.3..908:03.:0390 /0 .7.434. 31:03.48 . 0 24345.6:J 54/7J.43 -:0348 70.438/07.43.9.. 745.390 5.948 5:08 8O4 5.5.088008.:/03  48$.9.20390.6:025...4880.424 #4078 . .43 6:0308 57.9.2-F3 :.8 0:84 170.3 .7 .9J3 4 5. 57. 6:0 80 0903/0 /0 48 80...3485. 1:7.7  6:0 ...48 O.2E8 00.8  /02E8 08:89.:.54-. 089. /3E2./4.3.03037:54 $008 /10703..3 0 24345.4 /05479.304 089F9.48.4 .90 08 5:08 :3.05478:8745.9308 ..4308 .8:8 80:/4708  !074 34 8O4 03 . 48 .9J3 .908430307. 48 6:0 .6:J 80 70...2..9.9470820/48/0.94708 545:.. $.2809..70.9.3 03 8: 2.8 5./4954/028.802:0./4 48 5./4:3/0380 48 /0 .708 5-.708    489073.:..930948 54700254 5074$.

6:0808:5430.2:.9073.9073.E 6:0 5476:0 08 2E8 .J/07808:.../4 2:. 0850. 03 ..4308 /0 74.4 .9073...3.43..:9:7.47..708.. .08 /0 .708 6:0 ..4/0#4. 94/.708.790748 /. .4 03 48.8.485476:054303 28..9.7046:04.20390.9. . 08. 31:03.03 .:/.7.9.20394. /0 74. .N48/00/.80850.80.0.:..20390 /0 .3/07 47.4 .4 6:0 5476:0 507290 7 2E8 .. 5. 0/:. 57010703..:9:7. ./  &3. .:.9.48.9073. .48 08 :3. 6:0 90 -73/.424 4 5. 03 0 74.48 54/. .-7.2-F3 .08  424 ./4 .424 03 49748 . 1:0790 4 74. /6:0 0 24.349E-. /0 .20390  .431:84308 .41:0790 8330.39074720390 4 .3 0./ 03 .0794 08 6:0 8: 342-70 708543/0 2E8 . 6:0 ..9.5..3/07 08:374./ .790748 5..:039.2-03908:.7709./O.4 34 4 . .9. 4 34 .9073.9073. 2E8 .0 4 547 94/. .4397.4207. .9..0308 84-70. .424 48 74:30 8..08 80 08 70.7 .9073. :3.48.9073.:/.7:5.8 .704 6:0 .9073.0308 . 0.08 03 . /0 570.9.8 02847. 8/4 7.9.4.9073. 08.:/.. 6:0 .1..48 08 2.4308 . .3/4 80 97.9./ 80 8:54303.  4 6:0 8 08 . .4 4 .7 .70.248 .078:5:089. .-. 6:0 ..20394 ./  48 . 6:0 9.:. .4 08 /.:.8 7.8 007 0843480/.8.86:0 34 80 .7 8: 831.89..2809. 2.7 4 ...7.1:079094/4084 4 74. .:/.48..8.43484204849.708.2-F308903.790748 5.0././.:4.407 4 80.9.9..4 825020390 $0 /.4 .9. 2:8.2-F38008/0391. 0390 5:0/.:.8020.. .4 80.08 /0 74. 2E8 705708039. /0 48 20/48 2.3.-0 6:0 03 0890 7:54 /0 O. 08 .9.704 03 084 48 -.03..7.4 807 .390.9073.4/024..

9073.8 4.8 0 /0847/03 $43 .03.9073.3/4 80 30.708 .0308 .70..4 902.089F32E8 /0847/03.3 ...3...348 /0847/03. 03 8:8 097..8 .8.:08943..9.4.9. .48 4.3 /00890 2:3/4 .8 70. .7:.02E8 $43:348. 5476:080. 70.8 /0 707084308 .3 84-70 048 28248 ..2E8./48.43.70./.3./02.4 5:0/03 .4./.6:05476:0/.424 507843.3/03974/07:546:0. 2:.9073.  438:203 . 09.0308 .9073. 082:-70 !...4308 /0 5.J4 0 . 9479....808903.9073. 57450/.32:.O3 20 5.3E9.8 6:0 08 :89.803.5704. 03970.7.04. 843 97.42:308. 03970 48 O.:. 1.9.0.8038.480./4.424 2:..0 :348 /0 48 6:0 08. 802570 80 089E.3 . 5074 0 4204 08 .9.4..09542E8.:.03..4 08 /89394  48 .0897 5476:0 9.:348/0048 348 .2.48 /08/0 6:0 34 .. 282.89.36:48 2:978908 5038.9..425../ .48 08 390708.0 -0.  :348 90303 7:548 /0 28.797.9073.8 .88:-09../484-708:8507843.0308 48 80N.70..9./48 1. 4.089.:348O.4.9. 0 2:70 03 8:8 745.439.9073.34828248902..48 /0 7.3..497486:080 54303.8 /10703. 03970 .94..0897 :. :89.9.079.:3.-07.3.80.3/..3 28.48 .3 03 7:548  :348 O.4 84-70 0 2:3/4 0 4204 0 . 2:.3480. 28.76:89.:5.3 2:.86:080/089.8 97.0708 ./4 /0 4974 ..036:00.434. 28.48 9.907.O32:-:03.:9.8  !074:3.8-86:0/./08 8:8:8948 8:8570:39.2-F3 .8 /0 ./4 547 8:8 1472..4.. 089..94/4808390708.4246:048/085079.2-F3 80 .

0 03 048 .425. 6:0 .8.9.O3 /0 5.81.:/./4 03 0.48O.485. 20397./03423.9..6:07.8 570:39.289./ 09.8 J392.4308/047/034-.3 954 /0 7:54 /0 O.8050703.477039084.9470820/48 /0. ...  5./.:.43.99:/08 08.3/4 80 08 570:39O .8 89:.4249. 4 ./0.3 .48 $302-..72E8.05.43.-.8.:03908 8:7/48 /0 574-02E9.O..8 . 2. ..8 4 /0 /090723.47J.-47.08. .70. 507843.8 6:0 49748 80 .8070/07010430884-700 8039/4 /0 8: 08903. /74.424 0 -.  48.8430884-708:8.9.7 507.. ./  48.. .9073.J.8 :3.424O.248 08 :3.48 46:0805708039...079.0308 .8:2748.73408.797/0:3.70./0743 03 6:0 34 .48 6:0 8097..790 /0 33:34 6:0 80 . 705708039.8 .E8.7/0./480380./48 84-70 8: /0391.4.O308 29..48 48 3472.707:54 .4 ./48/0E32420.. ....424 5.43013/0.42:308./..2:...703:3..0/06:0010..20390....0308.742:.4824203948085. ..E8.81.0308.848089...81.:..O34.0397.0 4 6:0 .4 3 .8 282.70..9047.3 5.43.F59.54-.390E-.2-F38:.48/00488903037:548/07010703.O3 5:088. .0397. . 7088903.0./..486:034 54/024803.03089.0 .4348 .3.3O.0308. /0 08.89.8. . ./.43. 48 O.8  :348 089E3 2E8 03970903/48 03 /817:9.43 .48..:497. 70.424 3.4308 .86:05:0/0574547.48978908 5:0/03 807 170.03/0.O3 .:.5.08  :.79032:.02570..0 5476:0 0 :89.-02486:0802570.807 4 34 20 .O37:5.0308 03970.E8..438/07.O3 5074 9. 28. 3 33:3.

/48 O.8.0897 5038. . /.O303970 94/48 348 :89.04.424 /0. /0 94/.0308  $03 94304.438:24 $-033480.077.43. .4394/402:3/4 348/..8 .0308 /08:-.4348/..907.8 2:/0.708 6:0 34 089E3 03 1:3.-079...8 2.438/074:34.4.08 0 4.7. 807J.:0./. 348.E8..8 6:0 ./4 547 8:1472.424 4 ./.8 41079.8.8  .84308 45.425094402E8J-7/4 06:080 .797.86:034903032:.0308 ./.03 .:0397.O3 03 ...4245..036:00... /06:097.:039.7.0 6:0 .94708 545:. 94/48 48 .8248 8324/./.0308 .774 .3 .089E/85:0894.03 3472.0308 03 48 80.8/0207.4.780 .039407.70./40.8 84.-07948 5.424 8039/4 /0 47039.81.48 49748 5476:0 34 ..43 48 24/048 574548  4.03 43 348.4 /0 34 54/0780 ..-0794 34 2. :07. 84-70 48O.4308.46:0.424 507843.390 02E8..48 O.8 /02.8 80 03..4308 834 6:0 843 507843.248 34849748 507843./4 7:54 /0 O.7 .7480397 408:34.780 4 3907.08 4 ./0. 0390 08 2: .078/.248.8.9..424 6:0 34849748 9030248 :3 546:94/094/4848/02E8O.  0.7 03 :3 /090723.307. 507843.8 /0.08 420.0308 89E3 48 O./ /02E880/.7.42:3. .07.20390 48 2:0.802570-:8. 2:.8.8.49/.8 /85:089.7..03.425.8 832..04 34 4 90303 .3.9.03 3472.438/0703 .3/.:348 80 .3.48..780.80.59.03083472.033472.0784824/48/0807:.4308 6:0 .81.O3 /0 .248.3.

.3.79.:. 48 6:0 34 08 390708.743 /0 :3 03. 802.8.0 /0 7.3.8/0.  8 4 2E83472. ./  7:54 /0 ../4 5.20390 08 /0. 8:0390 5:0/03 1E.7..089/4 8:8308 48. 6:0308 802. 7:2-.1472. . .1472./. 5745:089.5.2-.28.0 /0 8. 04 9.703.06:04 48O.036:02E8570.7748545:.5. 547084086:0.  3 .4245. 3472...790 94/48 48 1308 /0 802.8J5476:008:37:54.4244.389.7.780 80 .8 /0 48 -.6:07 5.48 O.7.3 03 8:8 1472.81..... 802.780  424 7:2-0748 8O4 5.81.8/10703..:.:.903/03.08973490303:3.039740392..94708545:. 28.. 0 20703:0 0 54774 03 48 :8948 /0 .. .03. 6:0/.780 03 :3.7748 2:.907...0308 /0 94/.20390 34 08 1..797 03970 48 24/48 /0 807 2E8 /.:/.08 . ...9.8:8948/85..7 6:0 8:3 .248-03  ..70880:39. 03 .7 /0 :3.7.381472.:4.3/07:2-.7:2-.0308/04880.3.20394 03 .: 3.3.:348 /0 6:0 0 2047 24/4 /0 807 . 9745.425./08074.07 0 007.3.948 34 8432..2-F3 80 97./4 :3 7:54 /0 . -.0308/0-.4 /0 .  O.7..6:0343481.7./4 .3 831.248 2J48 4 48 .5./48 0:894547.3.:/.7 .43 . .3 8024203945.0308057454 .7.073084 8E-.248 .708..7J. ..48O. . .07848 /0 48 O.7.74 6:0 0848 8 34 80 5:0/03 /0391.20390 5. 48..8 7:2-. ..76:0748  4 80 20903/0 03403 . .3.0308  $0 .008.0..7J.5. %0303:8948.0 ..2.79.08975708039..424 7:2-0748 .O3 0 25479. 80543038:./0 8072J.434.9.708 ..289./ 08 :3 0.08.424. /0391. 03 48 1308 /0 802.:.47.7 547 ...:03974 4 5.7.0308 .43.4 /0 7. 7:2-. 5.5 .

03 5.71J8.8 .0850.774 2./.7 .0308 5.07848 304.42480089E  ..770908 /0 08948 7:548 /0 O.97.7. 086:3.03947.:3..70870..0308 .  :.7 080 8.94800/08.08 547 1:07. .2482094.47748 08:89.2-F3..3/4.424..770904.4 170.48...0390080 2E8-03..089/4 9. 08 70.07 :3 5.03908 .3.-.7. 48 .40.434849748 .34  .03908 80 08 5:0/0 /0.7 4 74-.0390 . 48 6:0 80 70.48 0.7.4.4397..8.7 ./.-:3/.348 .48 /0 08948 90303 .6:06:03/0503/0390/0/43/0089F 5:0/0.434.:34.8 5. 84.039008 6:03 3497.3/4 4.0 /0 8. /0 -.948 .3/4 .2:.7:.4:35.43488.20390. 086:3./4 03 0 -.03908 ..6:0. /10703.03 .0394/.424 .790 /0 . 43.42407:544:..770908.7.:039..46:0487030  97487:548/0O..7.486:00348 80. 6:0308 ..94708545:.8O2.30.7908 .O3..8 41.7-0.4.770908 5:0894 6:0 2:..0..03 547 8: .424.:.940806:0. .774 4 .2..434...94849..8 6:0 80 03903/03.  ..3./08 .2-F3 80 2.434...39030 03 . /.9.03.97. 5074 34 97.4 942E3/4808:8.-J../74.7 .030/097.7.248 /. 4 .089.4 6:0 570107248 805.8 :039.

8:.4  $0 .390303 70.43/. .708  488.708 6:0 48 /10703.708 1472.348 6:0 34 80 20903 .34  90723..3 48 8.O3 /0 089:/.8O2.28.79. .70.748 4 6:0 5..0308 1E.434.. 8.O3 .-04 ..8 .42..4247:548.890 2: 00.8O2.907J89.42405708O3089F9.289.0 /.43:8948:./. :3.9.2-F3 089. /0 O.47 570803. .6:030808:89.34.3 48 .6:030890303 .3 03970 8J  !47 00254 089.1472.20390 547 8: ..7.43./02E8 ..7.8 /0 .479./.3.94708 20/48 .2..948 /089.424 :894 0 3907F8 5741:3/4 .39.-0 03 48 -.28./48 547 8: 45./ 84-70 94/4 .0308 /0 48 80. 0850.7.3908 :3. 03970 48 O.!4/7J.8.74 3480 . 8: -.0.43 48 4/.8 507480 .3486:0807J.3 .3.0 8 80 .8903 .4 20470-. 17..090303/090723. 48 5747. 8: 28.5.5.5..7J.3 48 7.43 0 .708/003.089780 &3 8.4247:54/0O..8 70.3.88903 .0308 .8O2. 03 80.0 2:..948 /0 .20390 .9.8.0789.390 9030 8: 5.48 084 08 4 6:0 /0391..O3 /0 5703808 . .J1.50748 .9.20390 70.0 .0780497487:548/0O.4790 3472.O3 &3 8.5..0308../0.39../08 /0 48 7.8:8.4 :8.0897 4-.43 2. .424 9.0789.708 :3.:.434..4248:342-7043/.438:20357010703.08  %.3.50748 80 ./48  84 4 :8.34 ..834.4339070808:8948 5.0 08 2: 54.8O2.8O2.80 5.5.43 48 7..7J.3908 09. 547/039742. 54-.3 :3.0 8:8 .94708545:.3.370.50748 2..4308 /0 .39..:039740850.O3 42480:.34 /0 .7748 547 8:8 82.424 :3 4-94 .434.08 1472..3 03 9:-4 03943. 8...48  48 :3.748 6:0 807J..

4.380/.0308 ..94/48089481:9-489.4 .3 4 6:0 6:070346:0-:8..8./ 84-70 0 :.307J.0308 !07 34.0308 /0 3907.4397. .4257038O3  8948/0./048O..:.9. ../ 547 3907.849748O.:/./ 5.4308 .8.8 ..07408 .7.807.4 /0 6:0 80 .20390 90307 /0 57080390 08948 24/48 :.7003 6:0 08 .:/..0308/0 ..780 .80:7548-08/008.3/4 574-.81472.-072:.:9:7..3 20397.0308802:0897. .. 547/0.7. !:0/03 .7046:0.8036:048O./08 .86:08:03:3.4.8 497.1..3E88 84-70 0 .4308 5.7..4/0086:3...425703/074820474.4-.80907./.2-..20390  !479240825479.8.4308 9030 5.:.8 9708 .8:0008 !..7.708  4 .3 5072.2.403.9708 03970.!-0'.497.079734884-700089.3 089.7 : 42-708 547 0 0894 .7.8 8:-09.78084.81. 03.4 ..08./27.:5. /0 48O..947.431:3//48 .0308/0 48 80.431:3/7.390/0.7574.8 :945J.97080890704954849708209.890303.8 1472.43/74.7 6:0 4.390 02:..7:5../.:036:097.4308 03 8: .:/.8 03.../02E8 /0..8/048O.3039020390 8:8 7010703908 7:5.0308 0 0.423 080:3/40806:0...81.8 6:F25.030880089E3038./.7.7./077. 6:06:0700.43/.4308 70/:./.424570:39.248 O.780 03 .08 03 :3.8 49748 . 0892..0307..1.-4 8.390747 348 507290 -E8..3  424 .94708 545:. .7/.6:07 .439094./. 48 O.2.0308 6:0 90303 .43 90247 .7:5.809074F30.7 .0248 03970 089.48.8 480.3/4 20397.

42.8 3:0....3 28 .43243807J.8. :3 954 /0 28.08 03970.20348.8  $0701070./48/0.      $0346:0708543/074348O.80. 03 6:0 4 20 .86:008843.0/0O..0848.2-4420.2.6:0 :. 74. 1472.4 03906:0 8. .03.872.8250.0308/0391.894/04974954 . 03 0 . 83. 3:0. 0 :89.8:07.. 547 6:F 5476:0 03.42:308831.03085.9..8J3450380:. 80.0308 030890F3074803.08.424 !..890 /0 :3.2.3.03 .4:3243943O3/0.08/43/0 /090723.9.084.. /8.3/7.!4742034849034.86:0/43/0420543./48547:3 170390/0./086:04170.. .85:0/0380708489708  0.5 209.N4 24/073.6:07...8348.434.. :348 897088 34 8./27.0088902.547.5.8 6:0./7J.8# .:08974/048 84/.4390.7039020390 480.24848 94/48 9708 90303 .2039480.35.9073..06:0 .7.2-F3 547 .039.077. 03.8 6:0 34 843 . 48 746:0748 1.:24820.:0320703:0 70...894 4 80 6:0 /43/04205:807.7 050703.8.404 547 4 20348 4 9034 .07.0 8.:089O3/0 2090780 089E9.03906:0 089E. 80 .89.7.03086:0708543/0743825020390 #4.6:048085.084 03943.. 8..4:397 545 -:08  $0346:0708543/074348O.2.039:.70036:094/.:3488970880..23481E.72E84./. 74.9..489077947.E447O2:1E.4324 82003903/08 .8 547084.4308/008948/03974/00890F30742:8./48547:8948 050.423 6:0. -..4324 9.8 /0 03.4 03 .474.48.1..03.2-F3. .-0 -.70036:0843209.8 5476:0 547 4 20348 084 08 4 6:0 5. 1472./47:54/0O.8039070808 80:39.07 0850.  $003903/03.6:02090702E8..203906:082502039008.:0897.0308 030890F30743.8548-/.08 .9454774  47708543/0..2.9.80.-.4 7.8/0442-.6:0 080089:/4 097.0 .0 6:0 .

48704848 58./.:.4:.././ .08 0/08.03 0/0J3 !E  -/ !E  -/ !E  -/ !E  -/!E  !0907 0707%42..703701043080394734./.O3 2477479: /94708 :0348708 5  0707:.   $4394/4848902..0308 !.5..2...8./:48 48./083/..7.33 5 9 !  -/02 ! ./.4308:.3..08/048 3/./081J8.085:0/0338.854903.4O./:.:-720394/0.2./0.4.8024.43897:.70.O384.8:.86:03.9474/0 7.8 58J6:. 0/.48 09.507843.43.7744/0.  70./ 0/08.7-780032..33 .48 0849F7.8 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful