JU UNIVERZITET U TUZLI

MASINSKI FAKULTET
ODSIJEK:PROIZVODNO MASINSTVO

Seminarski rad iz Masinske vizije
Tema: Termoviziia
Cerkezovic Armin ProIesor: Dr.sc. Salko Cosic.doc
Broi indeksa: II-244/07
2

&vod
Tek 1960. godine poiavio se prvi komerciialni termograIski sistem koii ie davao sliku u
realnom vremenu i predstavliao ie osnovu za razvoi novih metoda kontrole pri odrzavaniu i
metoda mierenia temperaturnih polia neophodnih u poiedinim istrazivaniima. Mogucnost
beskontaktnog i daliinskog snimania ukupnog temperaturnog polia povrsine posmatranog
obiekta daie ogromne prednosti u odnosu na klasicne nacine odredivania
temperature.Razviiaiu se metode za primienu termoviziie u masinskim disciplinama koie se
zbog svoie primienliivosti cesto koriste i interdisciplinarno.Danas naucniaci koriste moderne
IC sisteme koiima su mogucnosti istrazivackog rada bitno pobolisane.
Riesavania problema vodenia ili priielaza topline u nekim ie slucaievima olaksano primienom
termoviziie u kombinaciii s numerickim metodama. Preko snimlienih termograma i
postavlienih matematickih modela moguce ie dobiti temperaturnu raspodielu unutar tiiela ili
koeIiciiente priielaza topline na povrsini posmatranog tiiela.Potrebno ie puno
eksperimentalnog rada da bi se dobili kvalitetni izrazi za odredivanie koeIiciienta priielaza
topline.
2 Termovizija
Termoviziia (od grcke riieci termo - toplo i latinskog glagola video, videre - vidieti, gledati, u
bukvalnom prevodu: »gledanie toplote«, ie sistem snimania toplote obiekata.2Termovizijsko snimanje
Termoviziisko snimanie predstavlia nekontaktni metod koiim se u dielicu sekunde registruie
emitovanie toplote, odnosno inIracrveno zracenie. Sva tiiela emituiu inIracrveno zracenie, pa
cak i led. Pracenie emitovania tih zracenia naslo ie siroku primienu za pracenie razlicitih
poiava u razlicitim oblastima liudskog dielovania, kao sto
su elektronika, masinstvo, gradevinarstvo i arhitektura, ali i u medicini. U gradevinarstvu se
ovai metod koristi da bi se identiIikovala .losa¨ miesta, kao i da bi se dala gruba prociena
gubitka toplote. Kamere za termoviziisko snimanie su po spoliasniem izgledu slicne Iilmskim
kamerama, ali su posebno prilagodene da .vide¨ onai dio inIracrvenog spektra koii ie za
liudsko oko nevidliiv, te se zato nazivaiu ios i inIracrvenim kamerama.
22itanje termograma (termo slika)
Termoviziiske IotograIiie privlace pazniu zbog svoiih zivopisnih boia i cinienice da prikazuiu
sviiet koii ie liudskom oku nedostupan. Ipak, niihova svrha ie da realno prikazu postoiece
stanie emitovania toplote, a tek nakon niihove obrade mogu se izvoditi zakliucci. Svaki
termogram predstavlia sliku za sebe, ier poseduie sopstvenu paletu boia, i dva termograma se
ne mogu porediti po boiama, cak i u slucaiu kada se radi o istim obiektima. Stoga, uz svaki
termogram mora postoiati skala boia, koia boie dovodi u vezu sa temperaturom. Da bi se
precizno mogle odrediti temperature, termoviziiska kamera saciniava i temperaturni
diiagram koii prikazuie promienu temperature na obiektu i to samo duz liniie koia ie
povucena na termogramu. Sto su boie uiednaceniie na termogramu, to ie uiednaceniie
predavanie toplote, i obrnuto. Da bi se ustanovila okvirna miera kolicine toplote potrebno ie
uzeti u obzir razliku izmedu spoliasnie i unutrasnie temperature zida i vazduha (spoliasnii i
unutrasnii snimak). Svietliie i topliie boie (zuta, crvena) ukazuiu na topliia mesta, a tamniie i
hladne boie (plava, liubicasta) na hladna mesta.
2Termovizijski uredaj
Termoviziiski uredaii su nastali zbog potrebe povecania eIikasnosti pri posmatrania nocu i u
uslovima smaniene dnevne vidliivosti ili losih vremenskih prilika. Prva ispitivania senzora
koii miere sopstvena zracenia pozadine i obiekta vezana su za eksperimente u IR (InIra Red)
diielu spektra ios 1900.godine. Prve upotrebe IR senzora u voine svrhe zabiliezene su
u Prvom svietskom ratu, detektovaniem aviona na rastoianiu od 1,5 km, a covieka na 0,km.
Brz razvoi IR sistema izmedu dva rata doveo ie do niihove velike upotrebe u Drugom
svietskom ratu. Razvoi tehnologiie ie omogucio dobiianie IR slike na osnovu zracenia daleke
1919. god. a tek oko 190. godine razviieni su prvi uredaii za posmatranie zracenia u IR
obimu. Tokom ranih sezdesetih godina proslog viieka poceo ie razvoi uredaia koii su
sposobni da detektuiu vidliivu svietlost niskog intenziteta (miesecev siai, zviiezde) uz
primienu poiacivaca sviietlosti, do korisnog upotrebliivog nivoa za liudsko oko. Ovi sistemi
rade na detekciii reIlektovane radiiaciie izvora niskog intenziteta. Spektralna osietliivost ie
bila ogranicena na vidliivi dio spektra a povecanie granicne talasne duzine osietliivosti
omogucilo ie rad u podruciu (0,9 m). Tako su nastali multispektralni skeneri koii daiu IR
sliku terena iz vazduha. Razviiene su diode koie detektuiu nizak nivo termalne radiiaciie.
4

Tako ie nastao uredai za termoviziisku sliku, koia se Iormira na osnovu sopstvenog zracenia
obiekta. Zracenie terena u IR diielu spektra zavisi od temperature obiekta i pozadine, vrste i
Iizickog sastava obiekta i okoline, kao i zracenia sunca. IR senzori na principu liniiskog
skenirania, imaiu uglavnom dva obima rada: - od -5 m (nizi obim), i obim - od 8-14 m (visi
obim). Pri prostiraniu kroz atmosIeru slablienie elektromagnetnih talasa ie selektivno u
odnosu na talasne duzine i sastav atmosIere. Priiemna optika ima zadatak da sakuplia
elektromagnetnu energiiu i usmierava ie na detektor. Svaki obiekat na temperaturi
iznad apsolutne nule (-27
0
C) emituie termalnu energiiu u inIracrvenom
regionu elektromagnetnog spektra, ali nien veliki dio biva rasiian i apsorbovan u atmosIeri. U
okvirima ovih prozora apsorpciia ie minimalna i u niima se vrsi detektovanie i pracenie.
Detekciia i pracenie obiekata u ovim dugo talasnim regionima se zasniva na miereniima
temperature i emituie se izmedu obiekata i pozadine. Kliucna kola u ovim miereniima su
kvantni detektori. Kvant ie odredena kolicina energiie na datoi talasnoi duzini i kvantni
detektor ie sklop koii prima kolicinu toplote kvanta. Naizastuplieniii materiial ie kadmiium
merkuri telurid (CMT-Cadmium Mercury Telurid), koii mienia elektricnu otpornost kada
primi kvant toplote.
2snovne tehnike formiranja termalnih slika
Slika nastala termoviziiskim sistemom predstavlia obiekte i scenu u koiima ie kontrast slike
rezultat zracenia i emisivnosti tiiela na razlicitim temperaturama obiekta i pozadine. Sam
proces stvarania termalne slike se razlikuie od nacina Iormirania slike u vidliivom diielu
spektra. Termalno zracenie zavisi samo od temperature i emisivnosti tiiela i ako ie
temperatura tiiela veca od apsolutne nule (-27.16
0
C) po teoriiskom modelu zracenia crnog
tiiela, elektromagnetni spektar teoriiski obuhvata sve talasne duzine. Medutim, u praksi
obiekti se nalaze na pozadini koia miienia niihovu temperaturnu signaturu, i obiekti ne zrace
kao idealna crna tiiela. Ove cinienice ukazuiu da termalna slika nosi vise inIormaciia nego
standardna slika u vidliivom diielu spektra, dobiiena procesom reIleksiie zracenia izvan
samih obiekata. Svi postoieci termoviziiski senzori mogu se razvrstati po principu rada na
dviie osnovne vrste.
To su:
termoviziiski sistemi sa liniiskim skeniraniem (IRLS- InIra Red Line Scaning) i
termoviziiski sistemi sa detektorima u Iokusnoi ravni (FPA-Focal Plane Array).
Formiranie termalne slike, posmatrano sa tehnoloskog aspekta, prolazilo ie kroz cetiri
osnovne Iaze. U samom pocetku inIracrveni lik obiekta se Iormirao koristeniem inIracrvenog
detektora sa hladeniem.
5


Odraz na slici se Iormirao kretaniem skeniraiuceg ogledala po horizontalnoi i vertikalnoi
ravni na koii pada IR zracenie sa terena, analiziraiuci iedan po iedan element slike.
ReIlektuiuci se od ogledala, IR zracenie prolazi kroz optiku i pada na diskretni detektor. Ova
vrsta detektora nazvana ie elektomehanickim skenerima. Fotoprovodnik CMT ie veoma
osietliiv materiial za detektore i radi na veoma niskim temperaturama, gde ie odnos
signal/sum visok. Potrebno ie da se detektor hladi na temperaturi oko 80 K. Niegova
konstrukciia zavisi od metode hladenia, kao sto ie termoelektricna (Jull-Thompson) ili
koristeniem motora sa zatvorenim ciklusom hladenia, na primier koristeniem principa
Stirlingovog ciklusa. Poiavom liniiskih detektora, preslo se na skeniranie metodom liniia po
liniia (liniiski skeneri). Ovde se vrsi skeniranie terena liniiom od n detektorskih elemenata.
Jednoelementni CMT detektor se koristi za Iormiranie slike malom brzinom. U sistemima
koii rade sa brzinom od 25 Ips (Irame Ier second), i tamo gde ie potrebna velika rezoluciia u
realnom vremenu, koristi se detektorski niz. Elemenat detektorskog niza se opticki skenira i
stvara sliku. Nedostatak ovih metoda skenirania ie slozenost elektronskih uredaia potrebnih
za obradu signala. U poslednie vreme poiavom tzv. SPRITE (Signal Processing In The
Element) detektora, kao iedne vrste liniiskih rednih skenera, postize se bolii kvalitet slike, uz
maniu ciienu i vecu brzinu rada. Ovakav nacin Iormirania termalne slike nazvan
ie elektromehanicki. U ovoi metodi, ios uvek postoii skeniraiuce ogledalo koie se okrece po
horizontalnoi i vertikalnoi osi. SPRITE detektori predstavliaiu speciialnu vrstu termoviziiskih
senzora koia ie zasnovana na principu liniiskih rednih skenera. U SPRITE detektoru svaki red
"in-line" elementa slike se Iormira iz iedne trake CMT elementa. Drugim recima detektorski
niz Iotoosetliivih dioda zamienien ie ekvivalentnom Iotoosetliivom trakom. Sistemi za
Iormiranie termalnih slika sa SPRITE detektorima su manie kompleksni a vise eIikasni od
"in-line" detektorskih sistema. Dimenziie kvantnog detektora su ogranicene kompromisom
izmedu smanienia Iaktora termalnog suma i ciiene materiiala. Poiavom takozvanog
mozaicnog sistema za Iormiranie termalne slike, na naibrzi nacin se dolazi do inIracrvene
slike terena, bez skeniraiucih elemenata. Poslednie dviie metode koriste se pored
standardnih sociva i obiektiva, kolimator i svetlosni disperzer.
6

!rimjena termovizije
Termoviziia ie posebna primiena inIracrvene termograIiie kada niie potrebno precizno izraziti
temperaturne vriiednosti snimanog obiekta vec samo prikazati niegovu ic sliku. Ovakve ic
uredaie koristi voiska, policiia vatrogasne iedinice. IC uredaii termoviziie koriste se kao
zemaliski stacionarni ili mobilni, koii mogu biti ugradeni u posebno opremliena vozila.
Upotreba termoviziiskih uredaia iz zraka posieduie velike mogucnosti. Termoviziiom se prate
pozari i pozarista, osobe zarobliene u pozarom zahvacenom obiektu, prati se promet iz zraka,
nocna oku nevidliiva nezeliena kretania, kontrolira se sigurnost drzavnih granica i obiekata.
!rimjena u masinstvu
Osiguranie proizvodnog procesa u pogonu bez zastoia 24 sata na dan, 65 dana u godini,
izbiegavanie skupih kvarova, pobolisanie pouzdanosti kompletnog sistema to su danasnii
zahtievi ili problemi moderne proizvodnie. Kako bi osigurale neprekidnu operativnost
pogona, mnoge su se industriiske grane odlucile na izradu programa preventivnog odrzavania
predvidaniem. Jedan od naidragocienih diiagnostickih alata u programima za predvidanie
odrzavania ie inIracrvena termograIiia.
U mnogim industriiskim granama mehanicki sistemi su osnov svih operaciia. TermograIski
podaci mogu biti neprocieniivi izvori komplementarnih inIormaciia pri analizi vibraciia kod
proucavania mehanicke opreme. Obicno kada se mehanicke komponente istrose i postanu
manie ucinkovite, temperatura im raste iz minute u minutu. Kao posliedica toga temperatura
na neispravnoi opremi ili sistemima narasti ce priie nego sto dode do samog kvara. Tipicni
primieri mehanickih kvarova koii se mogu otkriti pomocu inIracrvene termograIiie su
pregriiani motori, tockici, preopterecene pumpe, pregriiane osovine motora, vruca lezista.
Pomocu automatske detekciie naiosietliiviiih miesta i preklapaniu preko ispravnog prikaza
mozemo lako usporediti temperature razlicitih motora, a onda zapoceti dalinia ispitivania
pregriianog motora.
Da bismo obavili potpunu inIracrvenu provieru pokretne opreme prikaz se treba skenirati na
Irekvenciii od 50 herca. Skenirania na nizim Irekvenciiama daiu neiasnu inIracrvenu sliku.
Mehanicki sistemi ce se pregriiati ukoliko na nekom miestu u sistemu dode do razdesenia.
Zahvaliuiuci karakteristici ic opreme, kao sto ie liniiski proIil , moze se odmah vidieti postoii
li kakav problem. Pokretne trake su ios iedan primier mehanickog pogonskog stania.
Ukoliko ie neki od lezaieva istrosen iasno ce se vidieti na inIracrvenom zapisu, pa se
iednostavno niegovom zamienom ponovno postize uredno stanie priienosa. Bilo da ie
podrucie vaseg interesa ispitivanie elektricnih instalaciia, mehanicke opreme, vatrostalne
opreme ili opreme za cievovode, detekciiu baklii i razine rezervoara, te puno, puno vise,
inIracrvena termograIiia savrseni ie alat za nadzor predvidania odrzavania. Na slikama su
prikazani primieri iz prakse.
7spitivanje temovizijom obuhvaca
VN postroienie

Spoievi provodnih izolatora, spoievi sabirnica, spoievi sabirnica i uredaia, spoievi kablova i
uredaia, unutarnii kontakti maloulinih prekidaca, zagriiavanie osiguraca, dosiedi rastavliaca,
nepravilna zagriiavania SMT i NMT-a, parciialna izbiiania na izolatorima, kablovima i
kablovskim glavama, slabo presane stopice kablova.

TransIormatori

Parciialna izbiiania na VN strani, Spoievi na VN i NN diielu, Spoievi stezaliki i provodnih
izolatora, unutarnii spoi provodnog izolatora, spoi uzemlienia, zagriiavanie kucista,
nepravilno hladenie, spoievi sabirnica.

NN razvod

Spoievi sabirnice ili kablova na sklopku, osigurace, SMT, stopice kablova, unutarnii kontakti
sklopki, dosiedi osiguraca, kablovske glave.8

Kompenzaciia

Spoievi kablova na sklopnike i postolia osiguraca, unutarnii kontakti sklopnika, dosiedi
osiguraca, zagriiavanie osiguraca, pregoreni osiguraci, kontakti bimetala, stopice kablova,
spoievi sa bateriiama, bateriie.

Razvodni ormari

Redne stezalike, spoievi na uredaie, grebenaste sklopke, stopice kablova, bimetali, sklopnici,
sklopke, razne izvedbe postolia osiguraca, releii, SMT, inverteri, zagriiavanie kablova,
nedovolina ventilaciia. Sinski razvodni ormari (zagriiavanie kucista i kablova).

MEHANIKA

Elektro-motori (pumpe)

- Zagriiavanie kucista motora, lezaievi elektromotora, razvodna kutiia motora,
- Spoike, reduktori, ventilatori, remenice,
- Termo izolaciia kotlova, ciievi
- Puknuca ciievi
- Zagriiavania u procesu ( temperaturne raspodiele)

Izviestai saciniava:

- Popis pregledane opreme
- Sazet popis svih kvarova i preporuke
- Poiedinacni izviestai za svaki kvar, sumniu ili reIerentni primierak

Poiedinacni izviestai sadrzi:

- Termoviziisku i realnu sliku
- Lokaciiu kvara, opis kvara
- Nominalna i trenutna struia uredaia
- Temperaturna razlika u odnosu na reIerentnu temperaturu pri trenutnom optereceniu i pri
nominalnom optereceniu i na temeliu toga preporuku o hitnoci
- Miesto za bilieske o izvrsenoi sanaciii

9


10

akljucak
Cili ovog rada ie bio upoznavanie sa disciplinom termoviziie, upotrebom opreme za
termoviziiu. Iz rada ie moguce zakliuciti svrhu, nacin primiene, miesta primiene, razloge
upotrebe i olakssania koia nam se pruzaiu pri primieni opreme za termoviziiu. Razmotrena ie
i primiena termoviziie u praksi. Jako bitna cinienica ie da treba imati sposobnosti i steceno
iskustvo za citanie termograma. U odrzavaniu sistema termoviziia ima iako bitnu ulogu.


11

iteratura

O http://www.huict.hr/index.php?page÷inIrared
O http://sr.wikipedia.org/sr/Termoviziia#Termoviziiskosnimanie
O http://www.inmes.hr/main.aspx?content÷service12

Sadrzaj
1.Uvod..................................2
2.Termoviziia................................2
2.2.Termoviziisko snimanie........................
2..Tumacenie termograma (termo slika)....................
2.4.Termoviziiski uredai...........................
2.5.Osnovne tehnike Iormirania termalnih slika................4
.Primiena termoviziie............................6
.1.Primiena u masinstvu.........................6
4.Ispitivanie temoviziiom obuhvaca ......................7
5.Zakliucak.................................10
6.Literatura................................11
7.Sadrzai.................................12
 .

4057203.574-02.039. 902507.9:70 #.53.347./.     .24: 00/4-9902507./.4.7 35482.54.. 401.3..2.570.::534902507.8 303.0390570./070 ..7. 382/8..2094/.:802094/0. 47.4 03.30454/3:540/32897./09 0/.9384..48:: 70.902.342570.. ..30 #0 ..0.:.70203:570/89.8:24: 3489897.3..0474230570/3489:4/348:3.3... ..4/70 .384832.4/: 0/...34 4-09.20703. .7 305482.345720342 90724. !4970-3405:34 085072039.032.97.4080 -48. 304/70 ...9.4.9 : -:.2. 94530  %0724.3: 2094/.83:207 22094/.934/.404834. 4/7 070 90724 9454.570.3907247.9:73:7..434.53.32./..0:2..54.: 3.48057.9454904-0. 4: 3489 -08439.57203:90724.3. !70483203907247../04 .9 24/0...3.734 ...4/ %0 4/3054.97.902507.. %0724.94530:30208: .83.2.9:73454. &.4789024/0730 88902042.-93454-4 .-80/4-.188890240/...9:7354.90937.30945490 088902832.3490.0:42-3..945303.790.4207.../.342.2.489 0894478903907/8.854/0::3:9.30401.439740574/7 .. 5489.

907247.::3. :8.57.47.4334.0308:/4/040/0909::3.. .7909:7.3.903.:7. 0303..4 7.307.4890 -.89.83489575482.032.30#803../. $..574.97.4 030/..3457.0347. %0724. .  9./.3.03.789.2089.90724.30945490 4/34834317.43...01.7...3.4:70 . . 924-..932094/4280:/0 :80:3/070897:0 0294.03:5.2.. .0 .0  .308:54854.0/ !7. 05..:70 . :/844430.307.0909450-40 :9.7.89.:: 8.:4 317.30570/89.098427.7.0.907247.30 %0724. %0724. 2..907247.73...80347.9:73 /. 0300294.4.0/0 : 57203:54.098427.0..7../3.09:-4.:80 4./48924-092.789.0/./30-40 5./. 30902507..:8.943.20 :/.54.. 3832.8:. 0.3.-80/03914. :- .2247./0909::.2./..9: /09094.49034400424: 4/4-.. 030 5.4#88902.98.57. 2 77. !7..80-0 075480/:084589.3 309. 907247.0940:/8424:30/489:5.-454970-054.3. 3020/:8 301282 .. 907247.0 54.3.4 4/30 !7.. .945490 .3.3803074/.-0 0308: :!7..:20/.8.#0/ /0:85097./024:80.:.3 5./090.094893843903909..2:985097.34.2570/89.7:-.4 . :-9. 389.9:70 90724..029::317.2: 948:-40:0/3./:.9:70/. ./.894.8014947.3 03. #.3843903909.4/9.9.84832. 030 570/..34 :: :84.830/: 304809.-4.../:.70203857. 03. 3.  %0724.0..82.54 0407..8...207.7. 34.0 .300294.3. .:/84/04.97.2070.8:5480-3457.207..4583-4.859.:/8444 .:7./4317..4/:.54894.30945490 4-73:94 .902507.03.8.8:3.7.7.230 . 030 $..2089.4 3094549054970-340 :09:4-77.4.3. .48:3.4834./.945.-80:89.807...90.4-09:948.4.4/. /. 03. 03..04-7.945490 ./4. 03.0.7..8:70 .2. 9 54..-40/4.9.9:703.9044 4/307.89..2457.3:4/ 2 .43.24/: 304. .040/434. $.-80/.2.49072.30.03485097.30907247.3 0/08094/3.:. 4207084589. .: 03. .428..3030/30.3.../03.302.88902 7. 854.307.3.84832.8:70 ./0 43.. 4.3..4308.8.0././...038:57./:54/7: : 2 %.0347.40. 303.342404/70/9902507. 3:-48.. 3.7..2: 940:0/3.70. 4 .892.47. 2089.0/. 2080 0.207.574 4. $5097.9: #../304-09.3.00:54970-0:7:42 8./485097.30439..: .0:8.2.:# 8:90703. $94.1057.. 40 74:57203:.54.:8: .9:742 .3.70. :.8:. 4.3.2094/4789/.5482. . :548940 0 89.307.207. 9080.3.2..3 &7. 3 :3:97.4809.:20 :854.-80 570.4894 ..48: 85484-3/.0850720390:# 317.97.7. 907248.4 94 8:009743..701094... 30:3:97.03.00 4/ . %0724.84832.:# 4-2: %4427.:0574203:902507..0:54970-0#80347.489 424: 407.8. 0.09489 /447834:54970-. 0307.902507.80 3024:5470/954-4.

348. 030.4430 ..0/4-.57447.89.9:704-09./2:2 207:790:7/ % .4074 097 4834./30 $.9:70029:08020 :4-0.30938509../.8:8: 4.028.42/0: 85097.9072... $..403.09.244/902507./.2.39.902507....4 3:945490.3./.:4.2.8. 03.348.24-0.0889.97..9..348990.04397. 03.88.9248107:8.2207032.5:7..8014727.8./.0 303.89.33 90724.7.. 009742.%./././0909472..:84589. %072..4.8.80.47.::. 030 090.9.830/: 30 0 :92 :57.393/090947 .4-2.7/3.:7%0:7/ 4203.:902507.7890 1 48.!.3:0307::317.72. 4/ 2 3 4-2 4-2 4/ 2 .9. 03.0347.90724.:#/0:85097. 3.301.9248107 & 4.0 .4-0..907..3093485097. 4727.9:73:83...7. .3:74.7..0:.8:3./30 : 3.4./34. 0304-0.3080807.. 0302  .54.:4.83270432.3.:04/3.4:70 .954573.4834.949.80.584:9303:0  029:09072.97.3 8.7 /09094.789.7.3 ! 4.73..::/.54. 4-2 !7574897.7.7890 %48:  90724.0 &8. 572.3:.303. 03090703...3.5:384 8037.8.89.8.42/0:85097.8509.4/0.83..30939./090947 $.3.4-0908.4/..57.08009.24254 09:317./.. /4-03.90..8: ...3828037.7904784-:.8889028.3080 5482.:14:8347. 4-09...9:70028.#0/30$.0.347.9:7.2/:49.3..:.9072..3077..93.834/: 3.30.203..7.3.40 902507.3.2 574.0232.7.034 /090947./2:207.830/: 308.0342 7043:009742.92481070 !7023.304 89..04834.. 902507.393 /09094708454572.14727.3/.4-09.3.3.-030009742. 92902507..3.548940 90724.5847-4.573./.88034724:807. $.89.3..9.3093:0307::8207.302 #$ 317. 009742..3. 031472..0097 3:495473489.8889028.348990.38. 574. .03::42.207032.3904/70 03..90.8980 70:9.9:7.9. 0 ./..9:7 3.84/902507.9.8014727..9:7: 4-09307.39945490  834.54.80:.4 3....8.8.90344 4.584:9303:0  54904784224/0:7.8 4-09803. 03..54..58475.34: 4/348:3.828890242570/89.3057.89:5032.447 90302317. /.08427010807..:5.309072.34.9072.030703. #803473.574.342/. 7../30 . 2.734 90..459.03.03.3.4-09..30903014727.. .:32. 03.034-09.90724..

/87093/090947 ./.789.: 0 40/.34 7. 4 5. /090947.907./ 3. 030574. 0009420.302 8037. 382 902507.3.3.3 002039 80 #0109:: 804/40/. 3. 8.74459:5. 2.: 0/. 3./...3.. #7.042.34 . 4809. 494574.3 2 803072. .7. 90703. /0 0 4/348 83.2.9:7.3 54 0/..3 3.# 7.4/3 % 0 .4 709. 0308.042. 80 14727. 54 47439. .. /0909470 7. .079.. . /7..

 0 01. 3. -0 8037. 14727.78903870/380307. 0 84 03489 0097438 :70 .: 040/. $9734. .3448 $!#%/090947570/89.3:.42 9./: 83.47032 .:8. 342 4/ 3 /0909478 00203.5:3870/380307. 2030 .24/0054970-3. 0/340020393% /09094780 4789 .-73424/158 17.34 :2.9:7 44   04.30 90703.3.0 : -73: 7.83 4/ 3 30 /0909478 88902. 8: 2..947.303.342 .704:.0%002039.834.3 &4. $!#% /0909472.:850..7/384 .. /4 317.. 3.4. 9072..0. 8./08.7020 54... :2 . !4. !74. 4-7.. 54970-3 .30 9072. 8... 8: 0/489..3 8.9.-7 3.5. .3934 /090947. 47.80459 8037.0548948037. 42. 3 14727..4-09./ 3.. 902507.30 80 3../0 80 .40/30. 38 80307 .43/ 9. 03.039342 14944809. .34 24.7.2010780.573.4. 1. 3 80 /4..54 3.. 43897:. !4.3/.42 9..42 $8902 .30 80 3..030 2. 8: 47.3 030 425742842 20 : 82.9.0 2094/0 47890 80 5470/ 89. 4..8037.4 2094/ 4 :. 7:270 2. &$!#%/090947:8. .. 14727..: 00203.8 80347. 03./0909478 3 14944809. 570 4803. : %425843  47 90302 24947.20303 0 0. .8 4/ 2094/0 .30 80 2.3.808014727.3 00097420. $!#% $3. 57207 47 90302 573.30 2094/423..70/ 3 30002039.7. .30 9072.079.9/090947843..4238/090947.9. 80 /090947 . 89.. .789:90724. & 5480/30 .34. 5489 080-4...9.44080470 054 47439.84 !4970-34 0 /. . !480/30 /.: 70.4. /4/.42 -7342 & 889022. 14727.42 97..70203: 478980 /09094783 0203. 34 88902.3.3: ./.7 8037. .09483/850707  .90980 : 2.0883 3 %0 02039 /090947.0.9478..3. 2094/.03: . 9072.030 80 90703.4 94 0 907240097 3.0/3097.:842 .907. 3.30 425083 . 8037...

7.902507.9:707.7331472.7./:5747.108: 5707.30574.754 .04789080. &440304/0 . 439747.9..0024: 3489 %0724.0.4.709.97489. &54970-. 54-4 ..30857.030570/3:4507..04789.7 9.24.7 030.344-09..8974 03.3:5704857.34304.45480/.89023:90:23:9: .9.:5747..:4/3 -0..03.74-030:54 . 389..3489 5443..3.2.3.574-02 !47093097..80 0/3489..3. 905:34 5:34..4:85470/9902507.3.2. !7203.0 :70 . . 20..3.3....43.0342.570.8300/3. $037.0 %0724.80970-.90 902507.90.48.7...302 0/.7.37.48024:49795424 :317..4/34574.5480/:0.4/0 /090.3. ..90 54 .742.7.4507.3 0457020 - 34.3.3 889028:4834..08:4 0/...30484.7..0 54/7: 0.:30.57203.:2..3. 03:5480-344570203.58: 5.27.5.94.3 454438489.18 54/.:5443:-0.980/090.907247. .324947 94  570459070 0305:250 5707.08.344/7 .8:70 ../.. 0390708.3 04254303908974 05489. ..030907247.:.22.345489 0:70/3489.8.859...05480-3.5495:3:317. 34 3.0 8.. &23423/:897827..35720757.7.3424947../7.317.9:7. 03424-09: 57.90724.4/ 07.80  .3 88902 0805707.9:443.457020 .: 8:7.43/.0317. 4/.0 9.203425434.8..3 2170.894.54 09/.4/7 . 3 .3 /.03:574.317. 924947.3 .4/30 .30: 34..07:547093045702057..4.4./0 03.300097 3389..7.7.3054970-34570.3054:/......7.9:7.039.1.9304.93.. 3.. 484-0.03.574-0224/0730574.03..7.03.4 02.  !7203.90789. 54. %5 3 5720720.30 003. 570/.2.03:8: 0.57..9 902507.:: .90724.9.7...3..42.24:-930574./093.-8244-. 0 317.34/3..90724..570/..834 080..2457.35720720.3..570.9805742097.8.308:5.808:73489/7 ..30570348. 24 024.74..304/: 03.9./47570/.3 0457020 .20.3. 5707..8: .347.70/3489832.1.30422089::88902:/4 0/47..03/.. 948:/...030907247..:942.4 940385741 24 0804/2..89 0570304 94/4 0/48..2089...4/ 574: ..7..889. %07247.0. !424 :. .3./. . .8037.3..3.3.4742502039.974..4809..428057.3489425093488902. 170. .-7....03.8020..4-0./.03.3457.9:730.3024947..8.7324-3 424:-9:7. :70 .4:30.83:317.3.8: 57.9.20..10.3.907247.307007. 23408:803/:897807./..3445702889022./0954894 .7: .30 4/7 .7.74./..3: 2.30 457020457020.4.:-.859.2.3489 .3.0.4-48:7.

/480/7. :70 .9472.0    .7. .  %7... 3057. ..4:3570/.-.-4...8.3.8... .-73. ..0...3.34.309024.30: 9.73439..7.3..3.. :3:9.890.-73.-45708. 8540.381472. 8540. 854:0203.7.947. 0 $% 8945.8.3.73854574.3.-73. 030 8540....7.. :3:9. '548974030 $540.7.-4..2.-4.80.9 845 /480/48:7.73439. .574.3.'/0: $540..4/3 4.947.0.845: 48:7..:70 ..574.3.$%% ..3048:7.3.-4...-.  859..4/34.2.'897..4/ $540.92.-4.4.89.308945.-4. . 3057. 8. 8540..3... .-4. .8.424-:.4/344.  7.82.947 !.947.-73.0. :3:9..3 $540.. . 5.

.0.:9.. .4/3..   0974 24947 5:250  . 700 $% 3.9:73.-4.30457020 $. 30/4.73439. :3:9..0 70-03..9:7:579703:9342459070 03:57 3423.8.. -..8.48:7.0 9. . .. 3...0097424947.9020:94. -209. 7.039..30.74.:70 .  .3. .7.3.0 8540..3.7 .7.7.0 9. %02507..947 70203..9070  #.42503.:.0 9.. $540.30: 9. .8908450 8945.24947.7. !4585700/.7.9:7307.:574.570547:0 !40/3. 0 .-4.... 458.. 387.7...-4.907.... 8450 7.7.0.342459070 03:3.570547::4934 0894.24947.2..3048:7../7  %0724.. . 8945.07907 .7.4/3472..039. 8540.. 0954588.7 0348.8..98453.. 570470348:7.. /480/ 48:7.30. .9-209. 439.0.. 3. 423..3..43.7 8:23:70107039357207.8:70. !40/3..494...3.:70 .0.48:7.4/3472.7 #0/30890. $540 70/:947 .0.-4.8453054894.-0 04.701070393:902507.08: 902507.30: 9. 8453..8.:4/348:3.0/-054894...-4. 3..9703:93..3:8: 4.0 %07244.-. !:3: .854/00  .897:...

    .

. 303.4.572030 7..0 57203. 90724.: #.0-4:543.: 98./.: .2..534290724.28057: . 9. .90724.40 :54970-04.30907247.:5757203457020.0:57. &4/7 ..90724.4-93.308.90724.4-93::4:              .2.7: 3..0/.: 7.4. 3572030 2089./8.3:88902.. 8.2.970-.3.8 .249703.47.024: 0./.985484-3489890 034 8:89. 4.0 :54970-42457020.3..

 O 995. 907.9:7.

.

9 7. :.

70/ O 995.3/0 555.0317.

.

87 50/. 47.

87.

%0724.84*832..30 O 995.%0724.

.

 3208 7.

0             .3 .85.439039807.2..

  834.424-:. .. 030907247. 907.0  !7203.:2..  %0724.9:7.30  %:2. !7203. $.: .309024. $.3./7 .84832./7 .2. 907248.           .8:70 . 389.: 859.38. .  %0724.9072..90724.30903014727. &.4/ %0724.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful