Lascia ch'io pianga

Text och musik: Georg Friedrich Händel Arr: Eva Toller 2004

Soprano 1

## 3 j & 4 œ œ ‰ œ œ œ. # 3 & # 4 œ œ ‰ œj œ œ . # # 3 La - scia ch'io pian - ga ‰ j & 4 œ œ œ œ œ. # # 3 La - scia ch'io pian - ga ‰ j & 4 œ œ œ œ œ.
La - scia ch'io pian - ga La - scia ch'io pian - ga

‰ œ œ. ‰ œ œ.
la du

-

ra

j œ œ œ. j œ œ œ.
sor - te,

‰ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ
e che so
3

-

Soprano 2

Alto 1

‰ ‰

la

la

œ œ.
du

du

-

ra

-

ra

Alto 2

la

œ œ.
du

j œ œ œ.
sor - te,

‰ ‰

-

ra

j œ œ œ.
sor - te,

sor - te,

œ œ œ
e

e

che so

-

che so

-

œ œ œ
e

che so

-

6

S1

&
6

## ## ## ##

S2

&
6

spi - ri

œ œ œ ‰ J œ. œ œ œ œ ˙ j œ ‰œ ˙ œ
la li -

ber - tà,_

j‰ œ œ j‰ œ œ
e e

œ
che

A1

&
6

spi - ri

A2

&

spi - ri

œ œ

spi - ri

‰ j œ œ œ œ œ œ
la li la li -

‰ j œ ˙
la li

-

ber - tà,_

œ œ

˙ ˙ ˙

ber - tà,_

ber - tà,_

j‰ œœ œ œ œ e che_ so j‰ œ œ œœœ
che e_ che

œ

‰ œ #œ J
so

œ œ #œ
-

so - spi - ri,

œ Œ
ri,

œ œ

spi

spi

œ

-

œ œ #œ œ œ œ
ri,

e che

‰œ J œ

so -

so

-

spi

œ œœ œ
-

-

œ œ œœ œ œ
e che_

e che

so -

so -

ri,

e che

so -

œ

© Eva Toller 2004

ber tà.scia œ œ œ œ ‰ œj œ ‰ ch'io ch'io La . ber - tà._ S2 & 22 tà. du la A1 & 17 la œ œ du œ. œ œ œ e e che so - che so - œ œ œ e che so - © Eva Toller 2004 .ra S1 & 22 œ œ sor .ri œ œ œ ‰ œ œ. ‰ œ œ._ j ‰ œ œ ‰ œj œ œ .ga la du La . ‰ œ œ œ œ che œ œ œ œ so - spi . J la œ œ la œ œ œ li - ber - tà. A2 & 17 spi - S1 # & # œ 17 spi .ga S2 & 17 ## ## ## ## ## ## ## œ._ ˙ ˙ ˙ j ‰ œ œ ‰ œj œ œ . ‰ œ œ.scia ch'io pian . J j œ œ œ. sor . La .scia j œ œ œ pian . sor .te. sor .ri_ œ œ œ ˙ œ la_ li la œ œ œ li - li - ber - tà._ la_ œ œ œ œ œ œ œ. - ra sor . ‰ œ œ.te. ‰ ‰ 3 - ra j œ œ œ.ri so - spi .scia ch'io pian . œ œ œ œ ˙. - œ œ œ œ che so - spi ._ ‰ ‰ j j‰ œ œ.ga_ La .ga œ œ œ Œ Œ œ pian . La .12 S1 & 12 ## ## ## ## Lascia ch'io pianga S2 & 12 spi œ #œ œ œ œ œ - A1 & 12 spi œ œ ri ri ri ‰ œ œ._ œ œœ œ œ A2 & 22 la du . œ œ œ œ œ œ. œ La . œ œ œ.ra œ sor ._ j œ.ri ra œ œ œ.ga la du œ ‰ J e_ œ œ.scia ch'io pian .te.te.te.ga la du - ra j œ œ œ.ri œ ‰ j œ ˙ la li - ber - œ œ du .scia_ Œ œ œ e e e œ œ œœ œ che œ œ œ œ œ 3 ch'io pian .te.te. œ La .ga la du - ra tà.ga_ œ œ œ œœ sor . œ La . sor . œ œ œ ‰ j œ œ la li la li - ber - œ ‰ œ œ e - œ œ ber - ‰ œ œ œ œœ che so - A2 & -2- tà. œ - ra j œ œ œ œ j œ œ œ œ #œ œ ˙._ A1 & 22 tà. œ œ œ œ ˙.te. J œ j œ ‰ œ ˙ la li ber - che so - spi .scia ch'io_ œ œ pian .scia ch'io pian .

te - fran - ge ques .scia j œ œ Œ Œ j œ œ ‰ œ ch'io per pie ˙ ˙ - tà.te œ œ œ.ti .te de' miei mar - œ ti - œ ri ri S1 S2 A1 A2 ## œ œ œ œ #œ œ œ nœ ‰ œ & J 39 # # de'_ miei_ mar .ri la li - œ ‰ œ œ.scia La - ch'io per pie - tà._ œ œ œ. œ sì.ri sol œœ ‰ j & œ œ œ œ œ 39 # # de' miei mar .ti ._ ‰ j œœœœ œ œ œ œ œ œœœ La . œ œ œ._ - œ #œ œ._ La ._ tà. œ ˙ J - œ.ri sol tor .ri la li ber # ‰ j & # œ œœ œ œ œ œ & spi .te ri - - j œ ‰ œ œ ri sol ri per_ pie A2 & 39 tor . - œ #œ #œ œ œ œ œ œ ge_ ques ._ œ J ‰ œ œ. œ œ œ pie pie per œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj tà. per pie - tà.ri A1 A2 œ ‰ œj œ œ œ œ 28 spi .28 S1 & 28 ## œ ## ## œ œ ‰œ ˙ J la li Lascia ch'io pianga S2 & 28 spi .scia tà. œ.ti . La . ‰ ‰ per pie œ #œ - tà._ ‰ j œ œ œ scia ch'io ch'io -3- © Eva Toller 2004 .tà.te œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ de' miei_ A1 & 34 tor .ri sol ‰ j & œ œ œ œ œ œ 39 # # de' miei mar .ge œ #œ œ J fran Œ œ œ .tà. Il Il ber . J œ œ œ œ œ œ ri - ri - - ge ques ._ j‰ œ œ œ œ duol in . œ ˙ ber .tà. ‰ tà.te ri - - fran œ œ ti ti tor . per_ œ #œ œ. ‰ sì.te de' miei œ œ œ mar œ œ œ - j #œ œ ‰ œ œ œ œ.ri sol ‰ j & œ œ œ œ #œ #œ de' miei mar ti .ri la li - ber ._ ˙ ˙ S1 # & # œ œ œ Œ 34 34 spi . sì. sì.tà.te de' miei mar - #œ ti - ‰ j œ œ œ sol sol ‰ j œ œ sol per pie œ œ ˙ - œ œ œ #œ œ._ S2 & 34 ## ## ## œ #œ œ œ œ œ œ œ mar j‰ œ œ œ œ Il duol in j‰ œ œ œ œ duol in Il duol in œ œ œ œ ques .fran .

te. La . sor . j œ œ œ. sor . œ œ. œ œ œœ œ œ e che_ che so œ ‰ œ œ #œ œ J so . œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ . du j œ œ œ.ri œ œ œ œ œ e che so - spi .ga œ œ. sor . œ œ e ‰ j œ œ œ œ œ œ la li la li - ‰ j œ ˙ la li - ber - œ œ ber - ber - S1 ## œ . sor . Lascia ch'io pianga ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ. œ œ.scia œ œ La . ‰ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ & 55 j‰ œ œ œ œ e_ che_ œ œ œ œ spi so spi œ - #œ œ e e che che so œ œ - spi œ œœ œ œ ‰ J - - ri.ga la - ra S1 S2 A1 A2 # & # ˙ tà.44 S1 & 44 ## ## ## S2 & 44 pian ._ 50 ## & ˙ 50 # # tà.scia La . ‰ ‰ ‰ la la A1 & 44 pian ._ & ˙ 50 # # tà. ch'io pian .te. ber - tà.ga la du œ œ. La ._ œ . œ Œ œ œ œ œ ri. sor .ri - ra A2 # & # 50 pian .te.ga œ œ.ga la du ‰ j ‰ œ œ œ.ri ‰ j œ œ œ ˙ la li - ber - che so - spi . œ œ. © Eva Toller 2004 .te. du du du - ra j œ œ œ.ri j‰ œ œ j‰ œ œ j‰ œ œ e e e œ che che œ ‰ œ #œ J so œ œ #œ - so .te. œ œ œ e e che so - spi .spi . sor .ri. J œ œ j œ œ œ._ ber - tà.te. ‰ œ œ . ˙.scia ‰ ‰ j œ œ œ œ œ. sor . ch'io pian . œ J œ œ œ 3 ‰ œ œ œ e che so spi . sor . œ œ. œ œ. œ œ.ga la œ œ.spi spi œ œ œ - - œ œ ri ri ri ‰ œ J la œ œ la so - spi - ri.te. ‰ ‰ - ra j œ œ œ. œ œ œ œ la_ la ‰ ‰ ‰ ‰ A2 & -4- ˙ li - #œ œ ˙. - ra œ .scia ch'io pian .ga la du ch'io pian . - ra j œ œ œ.ga la du - ra - ra j œ œ œ.te. ‰ œ œ._ 55 pian . che so œ - spi - ri_ S2 & 55 ## ## ## A1 & 55 œ œ œ œ œ œ li li - li - ber - tà. ber tà._ & ˙ tà.

tà. ber la A1 & 61 A2 & œ e e che so che so œ œ - spi - la - spi œ - la œ e che so - spi œ œ œ ri j œ œ j œ œ li œ œ ber œ. ber œ œ ˙. -5- © Eva Toller 2004 . tà. - tà. œ ˙. œ œ li li li - œ. ˙.61 S1 & 61 61 S2 ## œ & e ## œ ## ## œ che œ so - œ spi - Lascia ch'io pianga œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œ ri ri ri ‰ œ J ‰ œ J ‰ ‰ ˙ œ. la - ber - tà. œ ˙.