REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE

în instala iile electrice de medie i înalt tensiune - NTE 009/10/00 din 26 august 2010

EMITENT: AUTORITATEA NA IONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 01/10/2010 Elaborator: C.N. TRANSELECTRICA S.A. Executant: C.N.TRANSELECTRICA - UNO DEN Aprobat prin Ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al pre edintelui ANRE Înlocuie te PE 118/92 CAP. I SCOP ART. 1 Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modului de preg tire, organizare i efectuare a manevrelor în instala iile electrice din SEN, în vederea desf ur rii corecte a acestora, precum i a sarcinilor i responsabilit ilor persoanelor care particip la preg tirea, organizarea i efectuarea manevrelor. CAP. II DOMENIUL DE APLICARE ART. 2 Regulamentul General de Manevre este un act normativ care face parte din sistemul de reglement ri ce constituie legisla ia secundar pentru func ionarea SEN. ART. 3 (1) Prezentul Regulament se aplic la manevre în instala iile de producere, transport i distribu ie a energiei electrice ale sectorului energiei electrice precum i în instala iile electrice ale consumatorilor din SEN, în conformitate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN i Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autorit ii de conducere prin dispecer (2) Prezentul Regulament se refer numai la ma nevrele executate în instala iile de medie i înalt tensiune. (3) Dispozi iile locale, procedurile i instruc iunile privind efectuarea manevrelor în instala iile din Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; reglement rile/ normativele tehnice au prioritate fa de cele economice/organizatorice dac se pot evita pierderi de vie i omene ti, animale, deteriorarea mediului i a echipamentelor.

1

ART. 4 Regulamentul general de manev re în instala iile electrice (RGM) este elaborat de Compania Na ional de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. ART. 5 Regulamentul general de manevre se aprob prin ordin de c tre Autoritatea Na ionala de Reglementare în Domeniul Ene rgiei - A.N.R.E. (denumit în continuare Autoritatea Competent ). ART. 6 Prevederile acestul Regulament sunt în concordan cu Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie, Codul Comercial al pi etei angro de energie electrica i au prioritate fa de interesele individuale de natur economic sau financiar ale de in torilor i utilizatorilor re elelor electrice de transport i distribu ie. CAP. III

DEFINI II
ART. 7 În Regulament se folosesc urm toarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor con inute: - trebuie, este necesar indic obligativitatea strict a respect rii prevederilor în cauz . - de regul indic faptul c prevederea respectiv trebu ie s fie aplicat în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie s fie temeinic justificat . - se recomand indic o rezolvare preferabil , care trebuie s fie avut în vedere la solu ionarea problemei; nerespectarea unei as tfel de prevederi nu trebuie justificat . - se admite indic o solu ie satisf c toare, care poate fi aplicat în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei. S-au definit termeni i expresii utilizate în cuprinsul Regulamentului, dup cum urmeaz :

Autoritatea Na ional

Autoritatea Competent

de Reglementare în domeniul Energiei

- ANRE

Ansamblul atributelor cu care este investit un centru de conducere prin dispecer, în scopul conducerii o perative

Autoritatea de conducere operativ

Stare de func ionare rezultat dup pierderea unor surse de alimentare sau a unor instala ii importante ale re elei de transport caracterizat prin valori ale parametrilor de regim în af r limitelor admi sibile sau prin oscila ii de mare amplitudine care pot periclita func ionarea în sincronism

Avarie de sistem electroenergetic

Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect i întreruperea aliment rii consumatorilor dintr -o zon de sistem sau din întregul sistem.

Avarie extins

de sistem electroenergetic

2

Centru de dispecer

Structura organizatoric care este investit cu atributele autorit ii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente i instala ii din SEN. Codul comercial al pie ei angro de energie e lectric (Codul Comercial) Colec ie de reglement ri referitoare la rela iile comerciale pe pia a angro a energiei electrice (definirea participan ilor i a regulilor pie ei: înregistrare, ofertare, efectuare de pl i, încheiere de tranzac ii, constitui ri de garan ii, regulariz ri, penalit i financiare, etc). Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie (Cod RED) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la pia a energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i între inerea re elelor electrice de distribu ie. Codul Tehnic al Re elei Electrice de Transport (Cod RET) Colec ie de reglement ri cu caracter tehnic prin care se sta bilesc reguli i proceduri obligatorii pentru to i participan ii la pia a energiei pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea i între inerea re elelor electrice de transport Compania Na ional S.A. de Transport al Energiei Electrice TRAN SELECTRIC

Societate comercial de interes public i na ional care desf oar activit i specifice de Operator de Transport, Operator de Sistem (dispecer) Operator Comercial (burs a energiei) i coordonarea planific rii, dezvolt rii sistemului el ectroenergetic în baza politicii energetice na ionale.

Atribut al autorit ii de conducere prin dispecer cu care este investit un centru de dispecer prin care i se permite a efectua maneve de execu ie i reglajul parametrilor d e func ionare în instala ii utilizand un sistem teleinforma ional. Comanda de execu ie se poate considera comanda nemijlocita dac telecomanda este efectuata de personal operativ din alt punct decat centrul de dispecer sau camera de comanda a instala iei.

Comanda de execu ie

dispecer a SEN care const în comanda exercitat ierarhizat, în timp real de c tre un centru de dispecer referitoare la ac iunile asupra echipamentelor i instala iilor din SEN în scopul coordon rii acestora i men inerii SEN în stare normal de func ionare.

Comanda operativ a SEN Component a conducerii prin

Activitate tehnic specific sectorului energiei electrice care este efectuat de unit i specializate ce au rela ii de autoritate asupr a participan ilor la pia a energiei electrice, în scopul conducerii coordonate a instala iilor i echipamentelor componente ale SEN care necesit o comand unitar .

Conducere prin dispecer (Conducere operativ )

Ie irea din func iune ca urmare a unui incident a unui singur echipament din SEN, care poate fi un circuit de linie, o unitate de

Contingen

simpl

3

adm) = K[rez(%)] 1 + 100 unde P(f) = 1. K(rez) este procentul normat de rezerv de stabilitate static pe sec iune.SEN trece într -un regim sta ionar cu parametri norma li de func ionare. .nu sunt afectate contractele i conven iile încheiate privind transferul de putere prin SEN i intre SEN i vecini. în urma unei contingen e simple: . în schema cu (n) elemente în func iune.sistemul r mâne unitar. . Puterea maxim admisibil în sec iune care asigur o anumit rezerv de stabilitate static se calculeaz cu formula: *T* P(limita) . de 20% din puterea limit de stabilitate pentru fiecare sec iune.Schema complet a SEN (în cazul evalu rii siguran ei de func ionare în activitatea de planificare a dezvolt rii re elei).P(f) P(max. 2. . f r a ie i din limitele parametrilor st rii normale de func ionare.Schema în care se func ioneaz în momentul considerat (în cazul evalu rii siguran ei în func ionare în activitatea de conducere operativ ). Criteriul de stabilitate static Criteriu de dimensionare i verificare prin respectarea puterilor limit de stabilitate în sec iunile SEN astfel încât s fie asigurat rezerva de stabilitate sta ic : 1.4 Radical PC *ST* P(limit ) este limita de stabilitate static în sec iune. Evolu ia sarcinii în func ie de timp.nu declan eaz alte echipamente. . Observa ie: se consider c schema cu (n) echipamente este: . Criteriu (n-1) Criteriu de dimensionare i verificare a unui sistem electroenergetic care este satisf cut dac . . un grup generator sau un consum concentrat. Criteriul (n-1) este îndeplinit când puterea total generat întro zon poate fi transportat în condi ii de ie ire din func iune a unui element de re ea. De 8% din puterea limit de stabilitate în cazul unei contingen e simple inând seama i de puterea fluctuant P (f).Schema programat de func ionare (în cazul evalu rii siguran ei în func ionare în activitatea de programare a func ion rii). .nu au loc întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electric .transformare dintr -o sta ie electric . P(c) este puterea consumat în zona cu cel mai mic consum de o parte i de alta a sec iunii. Curb de sarcin 4 .

Instala ie electric de medie tensiune Leg tura electric sincron sisteme electroenergetice. Energizare (în vederea restaur rii func ion rii SEN) Procedura de punere sub tensiune a elementelor de re ea într -un traseu prestabilit de restaurare. s transporte electric Obiectiv energetic i echipamentul aferent. Interconectare (Interconexiune) sau nesincron între dou sau mai multe Limit de stabilitate static în sec iune Puterea activ maxim de calcul transferat pentru care se p streaz stabilitatea static . prescrip ii energetice. contracte sau alte documente oficiale.A.i îndeplini func ia pentru care au fost proiectate. coduri.Conducerea SEN cu luarea în considerare a program rii operative i cu respectarea condi iilor tehnice de siguran i calitate a func ion rii SEN. reglement ri. printr -o sec iune a SEN. Func ionare în paralel (func ionare în sincronism) Stare de func ionare a unui ansamblu de grupu ri generatoare interconectate printr -o re ea de curent alternativ. construc iilor este proiectat s produc . din grupuri generatoare cu capacitate de pornire f r alimentare din sistem (cu surse proprii de pornire) sau dintr -un sistem electroenergetic vecin. caracterizat prin faptul c fazorii tensiunilor electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron Dispecerizare Valoarea minim Gol de consum (gol de sarcin ) a sarcinii înreg istrat într-o perioad de timp.TRANSELECTRIC S. care i/sau s distribuie energie Compania Na ional de Transport al Energiei Electrice . hot râri i alte acte normative stabilite prin legi. regulamente. alte acte legislative. Ansamblul tuturor ac iunilor teh nice i organizatorice care se execut asupra instala iilor i componentelor acestora pentru men inerea sau restabilirea capacit ii de a . dar mai mic de 110 kV. Ansamblu de ma ini rotative destinat s form în energie electric Grup (generator) transforme energia de alt Este instala ia electric la care tensiunea de lucru a p r ilor active în regim normal de func ionare este mai mare decât valorile prev zute pentru instala ia electric de joas tensiune. inst ruc iuni. Norme Ansamblul instala iilor. Mentenan Standarde. care în baza licen ei de Operator de Sistem are misiunea de a asigura Operator de Sistem 5 .

care în baza licen ei de Operator de Transport de ine. Perturba ie Scurtcircuite. Pierderi tehnice de energie Integrala în func ie de timp. anual etc. Ordinul de investire a autorit ii de conducere operativ asupra instala iilor (Ordinul de inv estire) Documentul prin care se stabile te autoritatea de conducere operativ asupra instala iilor i modul de exercitare a acesteia. Operator de Transport (Transportator) Parametrii care respect simultan toate valorile limit de func ionare de durat impuse de: 1. modernizeaz i dezvolt re eaua electric de transport.dispecerizarea i func ionarea coordonat a instala iilor de producere. Planul de restaurare a func ion rii SEN dup r mânerea par ial sau total f r tensiune Documentul con inând toate m surile tehnice i organizatorice ce se iau în vederea revenirii la starea normal de func ionare dup un colaps al SEN sau al unei zone a SEN.TRANSELECTRIC S. Perturba ie major Activitate constând în planificarea de c tre Transelectric a schemei normale de func ionare pentru R ET i re eaua de 110kV din autoritatea s de decizie. Standardul de performan pentru serviciul de distri bu ie al energiei electrice. Parametri normali de func ionare SEN Modificare. pe un interval determinat. unit i de transformare sau grupuri generatoare care determin abateri semnificative ale parametrilor de func ionare ai SEN. dintr-o parte de re ea sau dintr -un element de re ea. între ine. cu rol de a împiedica extinderea avariilor în SEN i de a limita consecin ele acestora.A. exploateaz .) i în analiza siguran ei în func ionare a SEN. Standardul de performan pentru serviciul de furnizare al energiei electrice. componente ale SEN. Compania Na ional de Transport al Energiei Electrice . a diferen ei între puterea activ total la intrarea i respectiv ie irea dintr -o re ea. Planul de Ap rare a SEN împotriva perturba iilor majore Documentul con inând m suri tehnice i organizatorice. Parametrii tehnici de calitate pentru serviciul de transport al energiei electrice. 3. 2. de origine intern sau extern care apare la un echipament sau într-un sistem electroenergetic i care afecteaz starea normal de func ionare. a schemei de func ionare pe diferite orizonturi de timp (lunar. declan ri de linii. transport i distribu ie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice. Planificarea opera ional 6 ..

inând cont de situa ia energetic . comand proces tehnologic/instala ie. retragerile din exploatare i indisponibilit ile din SEN. dup caz. P(func ionare) . pentru zilele nelucr toare care o preced. în care se func ioneaz la un moment dat.puterea care tranziteaz o sec iune a SEN în momentul evalu rii. în regim normal. Schema de func ionare Schema de func ionare aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioad de timp determinat Schema normal de func ionare Schema de func ionare aprobat de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru ziua lucr toare urm t oare i.P(func ionare)] / P(func ionare)) x 100 [%] unde: P(limita) . în urma unei perturba ii mici oarecare. SCADA i achizi ie de date a unui Schema electric de conexiuni a echipa mentelor i aparatajului primar dintr-o instala ie. Scurtcircuit Totalitatea liniilor electrice care leag Sec iune (a SEN) dou zone ale SEN. inclusiv starea protec iilor prin relee i automatiz rile de sistem aferente. P(f) .puterea limit de stabilitate static într -o sec iune a SEN.P(f) .puterea fluctuant . Sistem informatic de monitorizare. Sisteme electroenergetice interconectate sincron Ansamblul de sisteme electroenergetice ce au un regim comun de functionare legaturile electrice intre ele fiind realizate prin linii de interconexiune in curent alternativ Stabilitate static (stabilitate la perturba ii mici) Capacitate a unui siste m electroenergetic de a ajunge într -o stare de regim permanent identic cu regimul ini ial sau foarte aproape de acesta. 7 . Schema programat de func ionare Leg tura galvanic accidental sau inten ionat printr -o impedan de valoare relativ redus între dou sau mai multe puncte ale unui circuit care. au tensiuni diferite. re ea sau sistem electroenergetic.Restric ii (de re ea) Situa iile care pot apare în exploatare când circula ia de putere între dou noduri sau zone ale re elei este limitat din punct de vedere al normelor privind siguran a SEN iar acest lucru are consecin e asupra modului în care urmeaz a fi dispecerizate grupurile generatoare din cele dou zone Rezerva de stabilitate static într -o sec iune R(st)[%] Se calculeaz cu formula: R(st) = ([P(limita) .

Telecomanda i reglaj din alt Structura operativ de instala iilor f r personal.a. Starea sigur de func ionare Starea de func ionare în care sunt satisf cute criteriul de siguran . autotransformatoare) Sta ie electric de conexiuni (nod de re ea) Instala ie electr ic a c rei func iune este de a transfera energia electric între dou re ele de tensiuni diferite. Starea normal de func ion are Stare de func ionare care îndepline te urm toarele criterii: 1. Vârf de consum (vârf de sarcin ) a consumului/sarcinii înregistrat într -o perioad de Un ansamblu de echipamente i instala ii legate între ele (o parte a unei re ele electrice). 13/2007. criteriul de stabilitate sta ic i condi iile de stabilitate tranzitorie. Zon (de sistem) 8 . Sta ie electric de transformare (nod de re ea) Ac ionarea de la distan a aparatelor de comuta ie loc decât camera de comand a unei sta ii / centrale.) Al i termeni utiliza i sun t defini i în Legea energiei electrice nr. opera ional s. cu modific rile i complet rile ulterioare. Starea critic Regim permanent în care instala ia electric sau Sistemul electroenergetic f unc ioneaz cu parametrii în afara limitelor normale. este starea sigur de func ionare Starea perturbat de func ionare Orice stare diferit de starea n ormal de func ionare. Zona de re ea Parte semnificativ a unui sistem electroenergetic format dintr -un ansamblu de linii i sta ii electrice grupate în concordan cu un criteriu stabilit (administra iv.Stabilitate tranzitorie Capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o st are de func ionare sincron dup una sau mai multe perturba ii majore. transformatoare. Instala ie electric a c rei func iune este de a realiza leg tura electric între dou sau mai multe echipamente energetice (linii. (n-1). operate de aceea i forma ie de personal operativ (excep ie f când doar elementele telecomandate pentru perioada când sunt pe telecomand ). parametrii de func ionare sunt parametrii normali de func ionare 2. geografic. Centru de telecomanda monitorizare i supraveghere instala ii i operare de la distanta a Valoarea maxim timp.

Abrevieri AAR Anclansare automata a rezervei ASS Automatica de sectionare la suprasarcina CTSI Centru de telecomand CEE Centrala electric CET Central CHE Central CTE Central CNE Central electric si suprave ghere instalatii eoliana de termoficare hidroelectric termoelectric nuclearoelectric a S arcinii la Frecven (sc zut ) DASF Deconectare Automat DASU Deconectare Automat a Sarcinii la Tensiune (sc zut ) DRRI Dispozitiv de rezervare la refuzul de declan are a întreruptorului LEA Linie electric LES Linie electric aerian subteran (în cablu) i S n tate în munc pentru IPSSM Instruc iune Proprie de Securitate Instala iile Electrice în Exploatare Grupa Grup de autorizare conform reglement rilor de s n tate în SM munc OC Operator Comercial OD Operator de Distribu ie i securitate 9 .

m sur ri PT Post de Transformare RCD Regulament pentru c onducerea prin dispecer în SEN( Cod RET partea I II-a) RABD Reanclansare automata în bucla deschisa RAR Reanclan area automat SD Sucursal ST Sucursal rapid operativ de distribu ie de transport SEN Sistemul Electroenergetic Na ional St Sta ie electric de t ransformare optic frecven TFO Transmisiuni prin fibr TIF Transmisiuni prin înalt 10 .OS Operator de Sistem OT Operator de Transport OTS Operator de Transport OUG Ordonan de Urgen i Sistem a Guvernului PA Punct de alimentare PE Prescrip ie energetic PCO Personal de comand PO Personal operativ PRAM Protec ia prin relee. automatiz ri.

zon de re ea electric etc. verificarea i aprobarea foilor de manevr de execu ie. Nominalizarea instala iilor sau echipamentelor care se afl în operarea unei forma ii se face prin decizia unit ii sau subunit ii de exploatare. . executarea opera iilor i manevrelor în mod nemijlocit (local sau prin telecomanda) într -o instala ie electric (sta ie. zone de re ea etc. regia autonom . verific i aprob foaia de manevr de execu ie .r spund pentru corectitudinea dispozi iilor privind manev rele de execu ie. În cazul instala iilor telecomandate. institu ia public . (5) Persoanele r spunz toare de desf urarea manevrelo r de execu ie sunt: a) persoanele care întocmesc. pentru perioada când sunt pe telecomand . societatea comercial . în baza conven iilor de exploatare. centrale electrice. (4) Personalul operativ al subunit ii de exploatare. sucursala i alte asemenea) c reia îi revine obliga ia prin Reg ulamentul propriu de organizare i func ionare sau prin Statut s exploateze ( s între in . r spunde de ordinea detaliat de execu ie pe opera ii a unei manevre în instala ia sau zona de re ea electric respectiv . filiala.r spund de corectitudinea foii de manevr de execu ie. numit în acest scop. s repare si/sau s asigure conducerea operativ ) în instala iile electrice pe care le gestioneaz /administreaz sau le -a preluat prin conven ie de exploatare(operare) de la proprietar/ administrator. IV DEFINI II GENERALE Exploatarea operativ ART. central electric etc. de corectitudinea foii de manevr de execu ie i corectitudinea dispozi iilor de execu ie pe opera ii a manevrelor. c) efectuarea operatiilor . uzina. În cazul inst ala iilor telecomandate. Personalul operativ face parte. fabrica. o aceea i forma ie de personal operativ poate comanda instala ii amplasate în ter itorii diferite. (3) Subunitatea de exploatare nemijlocit a instala iei sau zonei de re ea electric asigur desf urarea urm toarelor activit i operative: a) întocmirea. instala iile pot fi telecomandate de alt personal operativ care î i desf oar activitatea într -un punct de telecomand i supraveghere amplasat în afara instala iei. b) dispunerea manevrelor de execu ie. Echipamentele unei unit i de exploatare se atribuie în exploatare nemijlocit : . 11 .altor unit i de exploatare. asocia ia de orice fel.subunit ilor proprii. manevrelor de execu ie în mod nemijlocit de c tre personalul operativ di n instala ie sau zona de re ea respectiv (sta ii electrice de transformare si/sau conexiunii. divizia. c) persoanele care particip nemijlocit la executarea manevrelor r spund pentru executarea corect a manevrelor de execu ie. de regul .CAP. 8 Se definesc urm toarele no iuni privitoare la exploatarea operativ : (1) Unitatea de exploatare este entitatea organizatoric (organul de stat. din subunitatea care are instala ia respectiv în gestiune/administrare sau exploatare nemijlocit i î i desf oar activitatea în cadrul instala iei sau asupra instala iei.) sau într -un ansamblu func ional de echipamente i instala ii electrice ( grup de sta ii. (2) Personalul operativ este personalul care are ca sarcin de serviciu monitorizarea func ion rii echipamentelor.). b) persoanele care dau dispozi ii .). pe perioada când sunt în regim de operare prin telecomand .

(6) Pentru echipamentele telecomandate, responsabilit ile enumerate mai sus revin personalului care te lecomand instala ia, pentru intervalul de timp cât acestea sunt în regim de "telecomand ". Dup comutarea pe "comand local ", responsabilit ile revin personalului care opereaz nemijlocit echipamentul/instala ia respectiv. (7) În cazul în care o perarea unor instala ii sau echipamente se face prin cooperare de c tre personal care nu apar ine subunit ii de exploatare care gestioneaz /administreaz nemijlocit echipamentele/instala iile respective, responsabilit ile care revin subunit ii din care face parte acest personal se vor preciza prin decizii ale unit ii de exploatare sau prin conven ii de exploatare/operare scrise, respectându -se prevederile prezentului Regulament. Conducerea prin dispecer ART. 9 (1) Conducerea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic Na ional se efectueaz în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru conducerea prin dispecer în Sistemul Electroenergetic Na ional, prevederi ce sunt obligatorii pentru tot personalul de comand operativ i personalul operativ atât din cadrul sectorului energiei electrice, cât i al unit ilor economice ale altor ministere, regii autonome, societ i comerciale etc., ale c ror instala ii fac parte din SEN. (2) Toate no iunile referitoare la conducerea prin dispecer f olosite în prezentul Regulament sunt cele din COD RET partea III (Regulamentul de conducere prin dispecer a SEN). (3) Dispecerul de serviciu de la centrele de dispecer asigur func ionarea în condi ii de siguran a Sistemului Electroenergetic Na ional, în care scop în conformitate cu ordinul de investire: a) realizeaz regimurile de func ionare programate i dispune sau aprob modificarea operativ a schemelor de func ionare a instala iilor; b) asigur realizarea programelor de retragere i red are în exploatare a echipamentelor; c) coordoneaz efectuarea manevrelor de execu ie ce necesit coordonare; d) efectueaz manevre prin telecomand ; e) asigur întocmirea, verificarea i aprobarea FMC si FME proprii; f) dispune efectuarea m anevrelor de execu ie; g) dispune /regleaz parametrii de func ionare ai echipamentelor aflate în autoritatea de conducere prin dispecer proprie centrului de dispecer; h) coordoneaz activitatea de lichidare a avariilor; i) aplic Planul de ap rare a SEN împotriva perturba iilor majore; j) aplic Planul de restaurare a func ion rii SEN; k) asigur realizarea rezervelor de stabilitate a sistemului; l) asigur realizarea rezervelor de reglaj a SEN. CAP. V.

DEFINI II CU PRIVIRE LA SITUA IILE ALE ECHIPAMENTELOR I INSTALA IILOR

I ST RILE OPERATIVE

ART. 10 Pentru a exista o unitate de exprimare, în spiritul prezentului Regulament, în leg tur cu concep ia, coordonarea i executarea manevrelor, se definesc urm toarele: a) BARA COLECTOARE: nod electric extins în spa iu la care se racordeaz cel pu in 2 echipamente (prin celulele aferente) care au un regim comun i func ioneaz la aceea i tensiune. b) CELULA unui echipament: un ansamblu func ional de elemente - de aparate electrice (de comuta ie, de m sur etc.) - prin care se realizeaz :

12

- conexiunea unui echipament cu bara colectoare, - conexiunea barelor colectoare multiple între ele, - conexiunea nodurilor intre ele sau intre noduri i barele colectoar e. În spiritul prezentului regulament, celula se încadreaz în categoria echipamentelor c) CUPLA: echipamentul prin care se realizeaz conexiunea nodurilor sau barelor colectoare multiple între ele. (caz particular de celula) La denumirea cuplei se precizeaz obligatoriu si func ia sa sau echipamentele intre care realizeaz conexiunea în cadrul schemei. Exemplu:CT, CC,CLT etc CUPLA de NODURI : cupla prin care se realizeaz legatura electric între dou noduri (în schemele cu 1,5 întreruptoare pe circuit i poligon) d) DIAMETRU: conexiunea func ional între barele colectoare la o schem cu 1,5I/circuit e) ECHIPAMENT: ansamblul func ional al unei instala ii sau re ele electrice prin care se realizeaz produc ia, transportul sau distribu ia energiei electrice, în totalitatea elementelor sale (generator, compensator sincron, bar colectoare, linie, transformator de putere, autotransformator,cupl etc.) f) ELEMENT: entitate func ional care poate fi parte constitutiv a unui echipament ( Ex: un aparat, ma in electric , separator, întreruptor, transformator de m sur , desc rc tor, siguran etc.); g ) INSTALA IE: ansamblul de echipamente, i elemente legate func ional între ele, amplasate într -un teritoriu comun i care sunt operate, de regul , de aceea i forma ie operativ h) LATURA: legatura func ional printr -o cupl de noduri - ansamblu de elemente - (separator-întrerupator-separator) intre dou noduri dintr -o sta ie electric în schema poligon i) NOD( NOD colector): punctu l fizic în care se realizeaz (în cazul schemelor de sta ii electrice cu 1,5 I/circuit i poligon ); conexiunea f r celul - a unui singur echipament (linie,T, AT, G etc. cu excep ia cuplelor) j) SISTEM de BARE COLECTOARE : dou sau mai multe bare col ectoare la care accesul tuturor echipamentelor este permis la cel pu in doua. k) SEC II de BARE COLECTOARE : dou sau mai multe bare colectoare la care accesul fiec rui/unui echipament este permis numai la o singur sec ie de bare, cu excep ia Cuplei lo ngitudinale i Cuplei longo -transversale ART. 11 Pentru a preciza situa ia i starea operativ în care se afl un echipament, element etc., se definesc urm toarele: (1) Se consider "dat în operare" echipamentul care se afl în gestiunea/ administra ia unei unit i de exploatare, în autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer sau a personalului operativ, care a fost pus sub tensiune cel pu in o dat i care poate fi repus sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comuta i e, prin legarea cordoanelor la liniile electrice, prin montarea unor por iuni de bar sau prin legarea conductoarelor la aparataj. (2) Echipamentele "date în operare" pot fi: a) în exploatare b) retrase din exploatare. (3) "În exploatare" e ste echipamentul dat în operare care se afl în gestiunea/ administra ia unei unit i de exploatare, în autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer sau a personalului operativ, i a carui stare operativ se poate schimba în orice momen t la solicitarea/aprobarea unui centru de dispecer prin manevrarea aparatajului de comuta ie sau/si ca urmare a unor constat ri/confirm ri de natur tehnico- operative. (4) Echipamentele aflate "în exploatare" pot fi: "disponibile" sau "indisponibile"

13

a) "disponibil" se consider echipamentul care este sau poate fi utilizat în orice moment în func ionarea sistemului electroenergetic, re elei electrice sau instala iei. Echipamentele "disponibile" pot fi în "func iune" sau "în rezerv ". b) "indisponibil" se consider echipamentul care nu poate fi utilizat în func ionarea sistemului electroenergetic, re elei electrice sau instala iei ca urmare a unor defec iuni/neconformit i sau a altor cauze de natur tehnic care îl fac impropriu unei func io n ri normale. EXEMPLU: Trafo cu nivelul uleiului sub limita admis , cablu cu fazele gre it legate sau cu fazare neverificat , presiune sc zut a agen ilor de comand /stingere a arcului întreruptorilor etc. (5) retras din exploatare este echipament ul care pentru o durat determinat , în baza unei cereri aprobate de un centru de dispecer cu autoritate de decizie asupra sa, este supus unor lucr ri, probe etc., el nemaiputând fi folosit în orice moment în func ionarea sistemului electroenergetic, re el ei electrice sau instala iei. Redarea în exploatare a unui echipament se face conform timpului maxim (eventual conform condi iilor impuse de unitatea de exploatare sau de centrul de dispecer cu autoritate de decizie ) de redare in exploatare stabilit prin cerere sau la expirarea perioadei aprobate si numai dupa ce toate persoanele nominalizate prin cerere - carora le-a fost predat cu mesaj echipamentul confirma ca acesta poate fi redat in exploatare ART. 12 St rile operative ale echipamentelor "în exploatare": (1) St rile operative ale echipamentelor "disponibile": a) "în func iune" se consider echipamentul (generator, compensator sincron, bar , cupl , transformator, linie electric etc.) la care: - sunt închise separatoare (sunt bro a te întreruptoare) prin care se leag de alte echipamente sau elemente energizate(aflate sub tensiune); - sunt conectate întreruptoare prin care se leag de alte echipamente sau elemente energizate(aflate sub tensiune); - exist o leg tur continu normal între bar /nod (sau alt echipament) i echipamentul respectiv, pentru a permite circula ia curentului electric. În cazul sistemelor de bare multiple, se va indica pe care bar este în func iune echipamentul respectiv/sau pe care întreruptor, da c are mai multe întreruptoare, pe fiecare parte a sa, atunci când difer de schema normal de func ionare. În cazul schemelor poligonale, se va indica pe care cupl /cuple este în func iune echipamentul respectiv, atunci când difer de schema normal d e func ionare În cazul schemelor cu 1,5I/ circuit se va indica i starea operativ a cuplei i celulei aferente celeilalte bare, dac starea operativ difer de schema normal . EXEMPLU: Trafo 2 în func iune pe bara de 110 kV i pe bara 2 de 20 kV. Trafo 3 în func iune cu I1M deconectat. În cazul barelor, starea "în func iune" a acestora este definit de aflarea în func iune, la barele respective, a uneia sau a mai multor echipamente legate de bar sau când bara este legat de o alt bar , aflat în func iune, prin leg turi continue, care s permit circula ia curentului electric (spre exemplu, printr -una sau mai multe cuple care au separatoarele închise i întreruptorii conecta i). Se interzice folosirea expresiei "în func iune celula ....", pentru a indica starea operativ "în func iune" a unui echipament -cu excep ia cuplelor, pe acea parte. EXEMPLU: Nu se va spune "celula liniei electrice A în func iune pe bara 1 în sta ia electric B", ci "linia electric A în func iune pe bara 1 în sta ia electric B".

14

transformator.sunt închise separatoare (sunt bro ate întreruptoare) prin care se leag de alte echipamente sau elemen te. compensator sincron. re elei electrice sau instala iei. OBSERVA IE: În cazul în care un echipament nu are prev zut la unul din capete sau una din p r i întreruptor. Dac nu se precizeaz altfel.în starea solicitat de gestionar/ administarator/unitatea de exploatare în func iune în regim special de exploatare i pred at cu mesaj persoanelor nominalizate . starea "în func iune" este definit prin faptul c separatoarele adiacente întreruptorului cuplei sunt închise spre nodurile/ barele pe care le leag (este bro at întrerupto rul) i întreruptorul cuplei respective este conectat. prin starea operativ "în func iune" se în elege c automatiz rile prev zute s fie în func iune prin schema normal de func ionare sunt în func iune (RAR. deci spre care sunt închise separatoarele cuplei. RAR este anulat. Odata ce echipamentul a fost adus . cupl . f r întreruptor. al imentat din sta ia B.) la care: . EXEMPLU: LEA 220 kV A -B în func iune în regim special de exploatare cu RAR anulat în sta ia A i B cu interdictie de conectare în caz de declansare. prin schema normal de func ionare: prin expresia "linia electric A în func iune" se în elege c vor fi în func iune i RAR i DAS. Mesajul trebuie s con in toate m surile speciale solicitate de gestionar/ administarator/unitatea de exploatare necesar a fi luate de c tre personalul operativ sau de comand operativ .Pentru cuplele dintre bare sau dintre noduri/noduri i bare. c) în rezerv se consider echipamentul care nu este în fun c iune. bar . se va spune "li nia electric A în func iune cu RAR anulat i motivul anularii". se vor preciza barele pe care le leag . unde are prev zute RAR i DAS în func iune. La cuplele care pot lega între ele mai mult de dou bare sau sunt mai multe cuple i pot ap rea confuzii.) EXEMPLU: Linia electric A este o linie electric radial . c1) "în rezerv cald " se consider echipamentul (generator.în cererea de retragere din exploatare echipamentului nu i se mai poate modifica starea operativ decât numai dup ce se prime te confirmarea de la toate persoanele la care a fost predat cu mesaj. . iar dac . DAS. linie electric etc. dar care poate fi pus în func iune în orice moment. b) în func iune "în regim special de exploatare" se considera echipamentul aflat în func iune îns pentru care conform solicit rii gestionarului/administratorului/unit ii de exploatare . la cap tul sau partea respectiv echipamentul nu poate fi considerat "în rezerv cald " (nu exist 15 .AAR etc. EXEMPLU: Cupla X în func iune între bara 1 i bara 3. decât numai dup confirmarea de c tre admiten i c poate fi conectat .exist posibilitatea ca prin conectarea unui întreruptor echipamentul s fie adus în starea operativa "în func iune".abilitat prin ordinul de investire . pentru a ar ta c separatorul de cupl este închis.de c tre personalul operativ sau de comand operativ . c acesta poate fi adus în regim normal de exploatare.m suri speciale din punct de vedere a securit ii i s n t ii în munc nominalizate în cerere. .sunt deconectate toate întreruptoarele prin care se leag de alte echipamente sau elemente.prin cerere de modificare a st rii echipamentului au fost efectuate modific ri a st rii operative a protec iilor i/sau automatiz rilor i a modului de operare . spre exemplu. Se interzice folosirea expresiei "cupla în func iune" atunci când cupla între bare este realizat cu separator. pentru a fi folosit în func ionarea sistemului electroenergetic.

transformator. echipamentul s fie adus în starea "în rezerv cald ". astfel încât prin conectarea unui întreruptor de cupl s au a unui alt echipament la bara colectoare respectiv . se vor preciza barele colectoare pe care le leag .5I/circuit dac schema de func ionare a unui echipament difer de schema normal de func ionare se pr ecizeaz starea operativ a fiec rei celule . atunci când aceasta difer de schema normal de func ionare. linie electric etc.B este în func iune în A. . în cazul în care nu exist separatoare). trebuie s se men ioneze i dac automatizarea respectiv este sau nu în func iune. La întrerupatoarele la care func ia de separator este realizat în cadrul întrerupatorului aflat într -o pozi ie special . bara 2 de 6 kV. În cazul sistemelor de bare colectoare multipl e. aceast pozi ie este asimilat cu "separator deschis". c2) "în rezerv rece" se consider echipamentul (generator. în caz contrar. Nodurile colectoare nu pot fi în rezerva cald . În cazul barelor colectoare.dac nu sunt legate rigid .posiblitatea ca prin conectarea unui întreruptor s fie adus la cap tul respectiv. pentru a ar ta c separatorul de cupl este deschis. . Transformatorul/transformatoarele celulei de m sur a tensiunii (m sura barei) trebuie s fie disponibile cu separatorul de bar închis . bar .exist posibilitatea ca prin închiderea separatoarelor (sau bro area întreruptoarelor). starea "în rezerv cald " e ste definit prin faptul c separatoarele sunt închise spre barele/nodurile pe care le leag (întreruptorul este bro at) i întreruptorul este deconectat astfel ca prin conectarea întreruptorului s se realizeze leg tura continu între barele colectoare/no durile respective. în starea operativa "în func iune"). În cazul în care exist automatiz ri care pot tr ece echipamentul respectiv din starea "în rezerv cald " în starea "în func iune". Pentru cuplele dintre barele colectoare /noduri -noduri. se în elege c acestea sunt conform schemei normale. LEA 20 kV "A" în "rezerv cald ". Abaterile de la schema normal a acestora trebuie eviden iate i motivate tehnic dac echipamentele sunt disponibile (în rezerv sau în func iune).) la care: . iar în B este în rezerv cald cu AAR în func iune. cupl . Dac nu se precizeaz altfel . EXEMPLU: Cupla X "î n rezerv cald " între bara 1 i bara 2. Desc rc toarele de pe bar vor fi în func iune (c u excep ia perioadelor când desc rc toarele sunt scoase din func iune din motive tehnice: keraunicitate redusa etc). va fi precizat starea lor. Se interzice folosirea expresiei "în rezerv cald " atunci când cupla dintre barele colectoare este realizat cu separator f r întreruptor. aceasta s poat fi trecut în starea "în func iune". Starea automatiz rilor i protec iilor aferent e unui echipament trebuie s fie conform schemei normale.separat. se va indica pe care bar este în rezerv cald echipamentul respectiv atunci când difer de schema normal de func ionare. EXEMPLU: Trafo 2 în rezerv cald cu AAR anulat: linia electric A . deci spre care sunt închise separatoarele cuplei. compensator sincron. 16 . La cuplele care pot lega între ele mai mult de dou bare colectoare sau sunt multe cuple i pot ap rea confuzii.toate întreruptoarele sunt deconectate.de cupla. a unuia sau mai multor echipamente legate de bara colectoare sau cupla (cuplele) de leg tur cu alte bare colectoare. EXEMPLU: Trafo 1 "în rezerv cald " pe bara 1 de 110 kV. la bara respectiv .pentru a constata lipsa tensiunii pe bar i pentru ca odata cu punerea în func iune a barei s se poat constata prezenta tensiunii pe bar . În cazul sta iilor cu 1. pe bara 2 de 20 kV.separatoarele sunt deschise spre toate p r ile de unde se poate primi tensiune (întreruptoarele sunt debro ate. starea operativ "în rezerv cald " a acestora este definit de aflarea în rezerv cald .

Dac un echipament are la cap t celula prev zut numai cu întreruptor debro abil. se în elege c la toate capetele linia electric este în rezerv rece. nu se poate aduce în starea de rezerv rece la acel cap t chiar dac dupa deconectarea întreruptorului.OBSERVA IE: În cazul în care un echipament nu are prev zut la unul din capete sau pe una din p r i întreru ptor. se nominalizeaz starea respectiv .B "în rezerv rece" în A i cu întreruptorul deconectat i separatorul de linie deschis în B. "În rezerv rece" se pot afla i celulele unui echipament la care separatoarele sunt deschise atât spre bar . în rezerv rece" pentru a indica faptul c celula cuplei respective este "în rezerv rece". prin starea de "rezerv rece". La liniile racord adânc. spre toate barele/nodurile pe care le poate lega). În cazul în care la un cap t este în alt stare. Pentru liniile electrice. Excep ie fac celulele echipate cu întreruptoare care au o pozi ie special asimilat cu starea separat vizibil.. EXEMPLU: Linia electric A .trafo. cât i spre echipament... atunci când nu se poate defini o anume stare operativ numai pentru unul din echipamente. întreruptorul poate fi adus în starea "blocat". starea de rezerv rece a echipamentului la acel cap t se consider când întreruptorul este debro at. EXEMPLU: Linia electric A . iar întreruptorul acestora este deconectat. Când este deschis i separatorul de trafo al celulei de la cap tul respectiv (deci i celula este în rezerv rece).B "în rezerv rece" în A i B.. iar întreruptorul din celula respectiv este deconectat. Dac un echipament are la un cap t celula prev zut numai cu întreruptor f r separatoare de bare sau separator spre echipament (sau separatoarele de bare sunt comune pentru mai multe echipamente) sau este legat direct în nod i nu exist separator spre echipamentul respectiv. compensatoare etc. se nominalizeaz starea întregului linie .. "În rezerv rece" se pot afla i celulele cuplelor între bare/ nodur i la care separatoarele sunt deschise spre toate barele/ nodurile pe care le leag . în starea în "rezerv cald ". la cap tul sau partea respectiv echipamentul nu poate fi considerat "în rezerv rece" (nu exist posibilitatea ca prin închiderea separatoarelor sau bro area întreruptorului s fie adus la cap tul respectiv. La liniile bloc cu un singur trafo cu celula comun se nominalizeaz pozi ia elementelor de comuta ie având în vedere i configura ia sistemelor de protec ii ale celor dou echipamente. cât i separator de trafo se consider când este deschis se paratorul spre trafo/autotrafo sau sunt deschise separatoarele de bare. separatorul de trafo ramânând închis. se va preciza i starea celulei respective. nu poate fi "în rezerv rece". din punct de vedere constructiv. cât i spre echipamentul respectiv (în cazul cu plelor între bare/noduri. f r separatoare de bar e sau separator spre echipament (sau separatoarele de bare sunt comune pentru mai multe echipamente i nu exist separator spre echipamentul respectiv). Celula al c rei întreruptor nu are prev zute separatoare atât spre bare/nod. generatoare. Se admite folosirea expresiei "cupla .) se interzice utilizarea expresiei "în rezerv rece" pentru trafo/autotrafo i se va nominaliza obligatoriu pozi ia aparatelor de comuta ie care deservesc intregul ansamblu. La transformatoare/autotransformatoare starea de rezerv rece la capetele prev zute cu celule care au atât separatoare de bare. Dac în ter iarul trafo/ autotrafo sunt legate rigid alte echipamente (trafo SI. În acest caz trebuie s se men ioneze care separatoare sunt deschise. 17 .

care definesc starea operativ a echipamentelor indisponibile. Desc rc toarele de pe bar vor fi în func iune (cu excep ia perioadelor când desc rc toarele sunt scoase din func iune din motive tehnice: keraunicitate redusa etc). care au mai multe posibil it i de racord (liniile electrice între dou sau mai multe sta ii electrice i transformatoarele autotransformatoarele ). "indisponibile" vor fi anulate. EXEMPLU: Trafo 2 este "în func iune" la 110 kV. va fi precizat starea lor. cu men iunea c toate automatiz rile care pot provoca anclan area în treruptoarelor acestora (AAR. (2) St rile operative ale echipamentelor "indisponibile": b) în stare cald : starea operativ a echipamentelor "indisponibile" care se define te la fel ca i starea operativ "în rezerv cald " a echipamentelor disponibile.dac nu sunt legate rigid .pentru a constata lipsa tensiunii pe bara i pentru ca odata cu punerea în func iune a barei sa se poata constata prezenta tensiunii pe bara . Echipamentele aflate "în exploatare". În cazul barelor. elementelor. aceasta însemnând c linia elect ric A . c) în stare rece: starea operativ a echipamentelor "indisponibile" care se define te la fel ca i starea operativ "în rezer v rece" a echipamentelor disponibile. În aceste cazuri este obligatorie indicarea st rilor operative pentru fiecare cap t. legate de bara respectiv sunt deschise spre acea bar (întreruptoarele dinspre bar sunt debro ate la echipamentele care nu au separatoare). când nu exist între transformator i generator separator i întreruptor (sau întreruptor debro abil). a declan at prin protec ia diferen ial longitudinala. vor fi înso ite întotdeauna de precizarea c echipamentele sunt indisponibile. La ansamblurile generator . pot avea la capete st ri operative diferite. RABD etc. motoarelor sincrone) care au celule prev zute cu separatoare de bare i separator de generator (sau compensator . aceasta numai din punct de vedere a conexiunii electrice cu SEN.transformator.transformator. cât i în B . EXEMPLU: Linia electric de 110 kV A . OBSERVA IE: Pentru a nu exista nici un risc de confuzie. cu celula la 110 kV "în rezerv rece".B este în "rezerv cald ". în caz contrar. deoarece cuvântul "rezerv " desemneaz destul de clar disponibilitatea. Transformatorul/transformatoarele celulei de m s ura a tensiunii (m sura barei) trebuie s fie disponibile cu separator de bara închis . Expresiile "în rez erv cald " i " în rezerv rece" nu este obligatoriu s fie înso ite de precizarea c echipamentul este disponibil. celulelor.. se va preciza i starea celulei respective. nu poate fi considerat "în rezerv rece" decât ansamblul generator .B este "în rezerv rece" în A i "în rezerv cald " în B. motor sincron).în consemnarile/convorbirile operative se mentioneaza si in ce consta indisponibilitatea EXEMPLU: Trafo 2 este indisponibil "în stare rece". 18 . "în rezerv cald " la 20 kV i cu celula "în rezerv rece" la 6 kV . La fel se va defini i starea generatoarelor (sau compensatoarelor. "în rezerv rece" la 6 kV. trafo 3 este "în rezerv rece".Când sunt deschise i sep aratoarele de bare ale celulei de la cap tul respectiv (deci i celula este în rezerv rece). motor sincron compensator se poate rotii în gol fiind ac ionat de motorul primar. starea operativ "în rezerv rece" a acestora este definit de fapt ul c toate separatoarele echipamentelor. EXEMPLU: Linia electric A .B este "în rezerv cald " atât în sta ia electric A. expresiile "în stare cald " i "în stare rece". pentru c un generator.) i pot provoca punerea sub tensiune a echipamentului. trafo 2 este "în func iune" la 110 kV.

Verificarea pozi iei deschis a separatoarelor se face astfel: . "în stare cald " este o stare operativ a echipamentelor "în exploatare. .de la fata locului. pentru a admite la lucru.s ia m surile necesare de securitate în munc . Verificarea pozi ie i deconectat a întreruptoarelor se face astfel: . verificarea pozi iei lor este o manevr anterioar necesar realiz rii starii separat vizibil). indisponibile". dac ac ionarea s -a efectuat de la aparat . compensator. 13 St rile operative ale echipamentelor "retrase din exploatare": (1) În starea "deconectat" este echipamentul (generator.vizual. atât starea celulei cât i a echipamentului deservit de celula se consider men inute i pe perioada probelor chiar dac . . un echipament retras din exploatare "în starea deconectat" va putea fi pus în func iune numai dup ce persoana care a preluat echipamentul(in starea operativ solicitata prin cerere). un echipament "indisponibil.) la care sunt deconectate toate întreruptoarele prin care se leag de alte echipamente sau elemente i sunt anulate toate automatiz rile care pot provoca ancla area acestora (separatoarele fiind îns închise). transformator.printr-o cererere de retragere din exploatare. pe fiecare parte. din punct de vedere al conducerii operative. Trebuie f cut distinc ia net între aceste st ri operative. transformator. bar etc. sincron. iar "în starea deconectat" este o stare operativ a echipamentelor "retrase din exploatare".ART.) la care sunt deschise toate separatoarele (sunt debrosate întrerupatoarele) prin a c ror închidere (bro are întreruptoare) echipamentul poate fi adus în stare deconectat i sunt anulate toate automa tiz rile care ar putea conduce la închiderea lor (deconectarea întrerupatoarelor. dac ac ionarea separatoarelor s -a efectuat de la aparat . OBSERVA IE: La probe cu întreruptorul.cu ajutorul indicatorilor de pozi ie (hard. în stare cald " va putea fi pus în func iune numai dup ce persoanele desemnate de gestionar /administrator decl ar c acesta a devenit disponibil. în situa ii identice. întrerupatorul se conecteaz f r te nsiune pe echipament. bar etc. a fost adus în stare "separat vizibil". compensator sincron. automatiz rile etc. În conformitate cu prezentul Regu lament starea deconectat este o stare operativ . Modul d e verificare a pozi iei întreruptoarelor se detaliaz prin proceduri specifice fiec rui loc de munc de c tre gestionar/administrator/unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efectueaz telecomanda. Fiecare expresie desemneaz o stare bine definit motiv pentru care este interzis folosirea uneia dintre aceste expresii în locul alteia. atunci când difer de schema normal de func ionare.de la fata locului. când celula respectiv . pentru toate aceste st ri. OBSERVA IE: "În rezerv cald " este o stare operativ a echipamentelor "în exploatare. solicitat de c tre unitatea de exploatare . condi iile tehnice necesare ca persoana nominali zat prin cererea de retragere din exploatare .cu ajutorul indicatorilor de pozi ie a separatoarelor din camera de comand /telecomand a instala iei. cu toate c sunt cazuri când echipamentul respectiv poate avea aparatajul de comuta ie. În cazul sistemelor de bare multiple se va indica pe care bar se afl echipamentul în starea operativ deconectat. confirm c acesta se poate reda în exploatare. lini e electric . (2) În starea "separat vizibil" se consider echipamentul (generator. disponibile".vizual. pentru probe. ca urmare a unei cererei de retragere din exploatare. prin care se creeaz . Un echipament aflat "în rezerv cald " poate fi pus în func iune în orice moment. soft) a întreruptoarelor din camera de comand /telecomand a instala iei. Modul de verificare a pozi iei 19 . linie electric .

Verificarea pozi iei debro at a întreruptoarelor se face astfel: . cât i separatorul de bare (nu se justific efectuarea suplimentara de manevre ) dar se consemneaz ca atare. separarea vizibil se face prin deschiderea numai a separatoarelor de bare sau prin deschiderea atât a separatoarelor de bare cât i a separatorului de linie. Pentru liniile electrice prev zute c u întreruptor debro abil i separator de linie se va deschide separatorul de linie. se i ntroduce: St. condi iile tehnice necesare ca persoana nominalizat prin cererea de retragere din exploatare s ia m surile de securitate în munc necesare efectu rii lucr rilor conform cererii de retragere din exploatare PCO/ PO are obliga ia s aduc echipamentul solicitat în starea operativ men ionat prin cerere utilizând numai aparatele de comuta ie. Starea "separat vizibil". în conformitate cu prezentul Regulament. spre toate barele) nu poate fi adus "în starea separat vizibil". la capetele prev zute cu separatoare de bare i separator de linie. cât i separatoarele de bare deschise). Pentru linii electrice. r mân deschise atât separatorul d e linie. în cazul aparatajului de comuta ie întreruptoare de construc ie speciala. În starea "separat vizibil" nu sunt închise CLP -urile echipamentului. Dac . se considera "starea separat vizibil" cu separatorul de linie deschis. Modul de verificare a pozi iei întreruptorului se detaliaz prin proceduri specifice fiec rui loc de munc . . se consider . de c tre u nitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efectueaz telecomanda.de la fa a locului. O celul care nu este prev zut cu separatoare atât spre bare.de construc ie capsulat (SF6.) se consider realizat pe baza indica iilor elementelor mecanice/ electrice proprii aparatajului de semnaliz are a acestei pozi ii la fa a locului sau în camerele de comand /telecomand /teleconducere a instala iilor. OBSERVA IE: Dac la cap tul respectiv linia electric se aduce "în stare separat vizibil" din "rezerv rece" sau "stare rece" (având atât separatorul de linie.vizual dac ac ionarea întreruptoarelor s -a efectuat de la aparat . GIS etc. Starea "separat vizibil" a echipamentelor în cazul aparatajului de comuta ie . în succesiunea manevrelor dup aducerea liniei electrice "în stare separat vizibil". În cazul sistemelor de bare multiple se va indica pe care bar se afl linia electric "în starea separat vizibil". vid. este o stare operativ a echipamentelor solicitat de c tre unitatea de exploatare printr -o cerere de retragere din exploatare prin care se creeaz .separatoarelor se detaliaz prin proceduri specifice fiec rui loc de munc de c tre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efectueaz telecoman da. cât i spre echipament (sau în cazul celulelor de cupl . atunci când difer de schema normal de func ionare. din motive întemeiate. Ex: în sta ia B linia A este în stare "separat vizibil" având i separatoarele de bare deschise. Starea "separat vizibil" a echipamentelor. 20 . potrivit instruc iunilor fabricantului. OBSERVA IE: În FME. A verific pozi ia deschis i a separatorului barei de transfer a liniei. aceasta se consemneaz ca atare în evi den ele operative. La bara de transfer pozi ia separatorului barei de transfer la linia electric care a fost adus "în stare separat vizibil" este deschis. în conformitate cu recomand rile fabricantului.cu ajutorul indicatorilor de pozi ie a întreruptoarelor din camera de comand / telecomand /teleconducere a instala iei. starea deconectat i adus în pozi ia blocat a întreruptorului. din punct de vedere al conducerii operative. Modul de verificare a pozi iei debro at a întreruptorului se detaliaz prin proceduri specifice fiec rui loc de munc de c tre gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se efect ueaz telecomand .

Executarea acestor lucr ri se face în conformitate cu reglement rile interne ale unit ii de exploa tare elaborate pentru situa ii i locuri specifice din instala ii. unit ile de exploatare vor stabili cu acordul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie prin proceduri i instruc iuni tehnice interne. (5) În schemele poligonale cu 1. Exprimarea st rii operative "în starea legat la p mânt" trebuie s fie înso it de indicarea locurilor unde sunt închise CLP -urile. mai multe linii electrice pe acela i separator de bare dar cu întreruptor pentru fiecare linie. celulele car e nu pot fi aduse în starea deconectat i separat vizibil intrucât. eclise sau shunturi) pentru realizarea separ rii vizibile a unor echipamente fa de altele r mase sub tensiune. (3) În conversa ia i scrierile operative este interzis folosirea expresiei "în stare operativ nenominalizabil " pentru indicarea st rii unui echipament. denumirea exact a elementelor care în cadrul manevrelor de execu ie definesc st rile deconectat.printr-o cererere de retragere din exploatare. montarea mai multor întreruptoare sau separatoare în serie. linie electric . sunt considerate lucr ri i nu manevre: . nu se poate realiza schema/starea prin care se definesc st rile respective.sec ionarea c ilor de curent (demontarea. . Dac echipamentul nu este prev zut cu CLP -uri la toate capetele/elementele prin care se realizeaz starea separat vizibil. 14 St ri operative "nenominalizabile" (1) Exist cazuri în care st rile operative ale echipamentelor nu pot fi nominalizate clar i f r pericol de confuzie prin expresiile definite anterior în prezentul Regulament. m sur torilor etc.) aflat "în starea separat vizibil". se parat vizibil i legat la p mânt ale echipamentelor con inute în foaia de manevr de coordonare iar. bar etc. Starea leg at la p mânt este o stare operativ solicitat -de c tre unitatea de exploatare . starea operativ a echipamentelor este nenominalizabil i se procedeaz a a cum s -a men ionat mai sus EXEMPLU: Definirea st rilor în schemele poligonale: 21 . întreruptor pen tru legarea la fiecare bar în parte a unei linii într -o sta ie electric etc. acolo unde se pot produce confuzii. nu se exprim prin st rile operative anterior definite ci se consider "nenominalizabil " i se precizeaz separat pozi ia fiec rui element de comuta ie (care întreruptoare sunt deconectate sau conectate. transformator. care automatiz ri sunt anulate i care sunt în func iune). (2) În aceste cazuri starea operativ a echipamentului respectiv. definit anterior. i la care sunt închise toate CLP -urile aferente. În conformitate cu prezentul Regulament. probelor.5I/circuit. lipsa separatorului de linie la o celul de linie. din punct de vedere al conducerii operative. compensator sincron. st rile echipamentelor se consider "nenominalizate" i se precizeaz pozi ia aparatelor de comuta ie. OBSERVA IE: Pentru schemele poligonale/scheme cu 1. dotat cu CLP -uri la toate capetele/ la elementele prin care se realizeaz starea separat vizibil. atunci se va preciza separat starea operativ la toate capetele echipamentului. fie datorit concep iilor constructive ale sta iilor (scheme poligonale. condi iile tehnice ca persoana nominalizat prin cererea de retragere din exploatare . ART. prin care se creeaz . care separatoare sunt închise sau deschise. desfacerea unor cordoane.s ia m surile necesare de securitate în munc .5I/circuit.montarea/demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamânt i în scurtcircuit a instala iilor electrice. fie datorit unor particularit i în executarea manevrelor. din motive constructive.).(3) în starea "legat la p mânt" se consider echipamentul (generator.

.A. (2) Echipamentele "retrase din exploatare" pentru lucr ri se aduc obligatoriu în starea operativ stabilit de unitatea de exploatare i nominalizat în cererea de retragere din exploatare.hard/soft . cererea poate prevedea i alte m suri tehnice necesare (anularea RAR. Montarea /demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamânt i în scurtcircu it a instala iilor electrice nu face obiectul prezentului regulament ele nefiind aparate de comuta ie. Pe lâng starea operativ . deschiciurare. interdic ie de conectare f r avizul persoanei desemnate prin cerere 22 .a aparatelor de comuta ie special destinate de fabricant pentru comanda. A (poligon) retras din exploatare: pe partea de 220 kV cu separatorul de borne deschis i întreruptoarele cuplelor 1 .B este în rezerv rece în St.B este retrasa din expl oatare în stare separat vizibil în St. etc.în stare operativ nenominalizabil în în în în stare stare stare stare deconectat separat vizibil legat la p mânt operativ nenominalizabil în exploatare disponibile*1) indisponibile Retrase din exploatare - *ST* --------*1)Situa ia echipamentelor disponibile se poate indica prin "în func iune" sau "în rezerv ".A. B cu întreruptoarele I12 i I23 deconectate i separatorul de linie deschis. b) Probe (m sur tori în sarcin . Utilizarea unor dispozitive improvizate este interzisa.3 conectate i separatoarel e închise.AT 1 220/110 kV în St.). St rile operative ale echipamentelor se realizeaz de c tre PO i PCO prin manevrarea de la fa a locului sau din camerele de comand /teleco mand a dispozitivelor de ac ionare . etc. a a cum s-a men ionat anterior. lucr ri pregatitoare pentru probe. ART.2 i 2 . . iar în St.în stare cald . atunci când nu este necesar precizarea st rii operative sau aceasta urmeaz a fi nominalizat detaliat. iar în St. B cu întreruptorul I12 debrosat i I1M deconectat i blocat.Linia electric A .Linia electric A . probe de scurtcircuit pe viu.). retehnologizari.. Tabel recapitulativ cu privire la situa iile i st rile operative ale echipamentelor date în operare *T* Situa ia în care se pot afla echipamentele: St rile operative în care se pot afla echipamentele: în func iune în rezerv cald în rezerv rece în stare operativ nenominalizabil in func iune în regim special de exp loatare . modific ri de configura ie. iar pe partea de 110 kV în stare separat vizibil. 15 (1) Echipamentele pot fi "r etrase din exploatare" pentru urm toarele motive: a) Lucr ri (mentenan .în stare rece .

B este retras din exploatare "în stare deconectat" în A i "în stare separat vizibil" în B. anularea. scoatrea din func iune sau repunerea în func iune a protec iilor i automatiz rilor. scoaterea din func iune sau 23 . EXEMPLU: Linia electric A . care necesit coordonarea în timp cu grupe distincte de opera ii sau opera ii distincte. modificarea reglajelor protec iei prin relee. (8) Pentru elemente. (2) La executarea opera iilor. a elementelor de comuta ie secundar precum i executarea unor m suri speciale sau formalit i ce deriv din aceste ac ion ri. celul . CAP. în cadrul execut rii unei opera ii. (6) Se consider c starea operativ a unui echipament este identic la toate capetele dac nu se men ioneaz separat starea operativ la fiecare cap t. deschiderea sau închiderea unui separator. 14 (1) (2) ("st ri operati ve nenominalizabile") în func ie de situa ia concret a fiec rui element. deschiderea sau închiderea separatoarelor. anularea. (3) Echipamentele "retrase din exploatare" care au mai multe posibilit i de racord (linii între dou sau mai multe sta ii electrice. COORDONAREA I ART. blocarea aparatelor de comunica ie primar în anumite pozi ii. verifica rea parametrilor echipamentelor (tensiuni. EXEMPLE de opera ii distincte: deconectarea sau conectarea unui întreruptor. precizarea st rii (pozi iei) acestora trebuie s fie f cut a a cum este prev zut la Art. ART. transformatoare) pot avea la capete st ri operative diferite.B este retrasa din exploatare "în stare separat vizibil". care au loc în cadrul aceleia i manevre de coordonare. scoaterea din func iune sau repunerea în func iune a protec iilor prin relee. (5) În cazurile în care echipamentele au st ri operative diferite la capete trebuie indicat separat starea operativ a echi pamentului la fiecare cap t. anularea. EXEMPLU: Linia electric A . EXEMPLE DE OPERA II: Deconectarea întreruptoarelor. 16 Opera ie (1) Prin opera ie se în elege ac ionarea detaliat de c tre p ersonalul operativ sau de c tre personalul de comand operativ care efectueaz telecomanda elementelor de comuta ie primar i reglaj ale unui echipament.) cerute de unit ile de exploatare prin cererea de retragere din exploatare. Este interzis . personalul utilizeaz numai dispozitivele de ac ionare a aparatelor de comuta ie sau cheile de comand soft sau hard. (7) Starea operativ "legat la p mânt" la un cap t nu poate avea loc decât dac la toate celelalte capete echipamentul este "în stare legat la p mânt" sau "în stare separat vizibil" a a cum au fost ele definite mai sus. VI. DEFINI II CU PRIVIRE EXECUTAREA MANEVRELOR LA PREG TIREA. circula ii) verificarea pozi iei aparatelor de comuta ie primar .etc. debro area sau bro area întreruptoarelo r. scoaterea sau repunerea siguran elor. comutarea ploturilor transformatoarelor/ autotransformatoarelor. închiderea sau deschiderea CLP -urilor. element. scoaterea sau repunerea siguran elor. atingerea direct a p r ilor aflate sub tensiune sau destinate a se afla sub tensiune. 17 Opera ie distinct (1) Prin opera ie distinct se în elege opera ia din cadrul unei manevre de execu ie.

anularea automatiz rilor care au ca scop reanclan area întreruptoarelor în cazul declan rii acestora (RAR). 18 Grup distinct de opera ii (1) Prin grup distinct de opera ii se în elege ansamblul acelor opera ii din cuprinsul unei manevre. (5) Exemple de opera ii complementare: introducerea cheii (fi ei) de sincronizare. b) opera iile din grupa respectiv se execut în totalitate de c tre aceea i forma ie operativ sau de c tre acela i personal de comanda operativ care efectueaz telecomanda. se consemneaz î n registrele operative i nu constituie opera ie distinct în cadrul manevrei. instruc iuni etc. controlul lipsei tensiunii. (2) Pentru un echipament prev zut cu telecomand modificarea regimului de operare (comanda local sau telecomanda) se face la dispozi ia dispecerului care realizeaz telecomanda. ART. i care îndeplinesc simultan urm toarele condi ii: a) au o succesiune bine determinat în cadrul grupei respective. prin dispunerea sau înscrierea unei opera ii distincte de c tre persoana care are comanda de coordonare. d) opera iile din grup nu necesit coordonarea în timp cu alte operatii executate de alte forma ii operative sau personal de comand operativ care execut direct sau prin telecomand . Exemple de grupe distincte de opera ii sunt: e) ansamblul opera iilor pentru aducerea unei linii electrice din "starea deconectat" în "starea separat vizibil" la unul din capetele liniei. se în elege c personalul oper ativ sau care efectueaz telecomanda va executa. OBSERVA IE: În cadrul grupei distinct e de opera ii i opera ii distincte. scoaterea din func iune sau repunerea în func iune a bobinelor de stingere conform celor prev zute în proceduri. verificarea pozi iei aparatelor ac ionate în pozi ia respectiv .repunerea în func iune a automatiz rilo r. (3) În cadrul comenzii de coordonare. care nu au leg tur cu coordonarea. ce se execut la un echipament. în succesiunea lor normal i opera iile complementare. modificarea reglajului unei protec ii prin relee etc. respectiv înscrie. anularea automatiz rilor care pot provoca ac i onarea nedorit a altor întreruptoare la manevrarea întreruptorului (RABD). (4) Prin confirmarea execut rii opera iei distincte se în elege c au fost executate i opera iile complementare necesare. a a cum sunt indicate în prezentul Regulament i precizate în procedurile i instruc iunile tehnice interne ale instala iei sau zonei de re ea respective. anularea automatiz rilor care pot provoca anclan area accidental a întreruptoarelor. dar care sunt legate în mod nemijlocit de opera ia distinct respectiv i de scopul acesteia. personalul operativ va nota în FME ora la care s -a executat. efectuat ac ionarea fiec rei faze i va realiza blocarea i deblocarea ac ion rilor pentru fiecare faz . 24 . anularea automatiz rilor care au ca scop anclan area întreruptoarelor pentru trecerea echipamentului în starea în func iune (AAR). opera iile din alte grupe de operatii. pentru elementele de comuta ie cu ac ionare pe fiecare faz . închiderea (sau deschiderea) separatoarelor de legare direct la p mânt a nulului transformatoarelor pentru cazurile prev zute în proceduri i instruc iuni. repunerea în func iune a automatiz rilor. la echipamentul respectiv. c) succesiunea op era iilor din grup nu se afecteaz reciproc cu succesiunea opera iilor dintr -o alt grup . ce se efectueaz în acelea i timp de o alt forma ie operativ sau de alt personal de comand operativ care efectueaz telecomanda în cadrul manevrei.

tot personalul operativ i de comand operativ angrenat în preg tirea i executarea manevrelor trebuie s cunoasc scopul acestora. ART.) sau sunt determinate de schimbarea regimului de func ionare a sistemului electroenergetic (vârf de sarcin . 21 (1) Prin manevre programate se în eleg acele manevre care au drept scop modificarea configura iei sistemului electroenergetic. ART. (2) De o importan major este cunoa terea scopului manevrelor de c tre tot personalul operativ angrenat în preg tirea i executarea manevrelor. De aceea.f) ansamblul opera iilor pentru aducerea unei linii electrice din "starea separat vizibil" în "starea legat la p mânt" la unul capetele liniei (2) Toate opera iile din "grupa distinct de opera ii" trebuie s fie executate de c tre aceea i forma ie operativ sau de c tre acela i PCO care telecomand echipamentul. a a cum sunt indicate în prezentul Regulament i precizate în procedurile i instruc iunile tehnice interne referitoare la instala ia sau zona de re ea respectiv . ART. toate opera iile pentru aducerea echipamentului în starea operativ nominalizat . re elei electrice. gol de sarcin . reducerea unor circula ii de putere. respectiv înscrie. (5) În cadrul comenzii de coordonare. prin dispunerea sau înscrierea unei grupe distincte de opera ii de c tre persoana care are comanda de coordonare. se execut mereu în acela i fel i trec echipamentul aflat în exploatare din aceea i stare operativ A în aceea i stare operativ B sau invers. grupe distincte de opera ii. regimul de func ionare sau schema de conexiuni în care func ioneaz acestea. opera ii distincte.cu o periodicitate relativ constant .a regimului de func ionare a sistemului electroenergetic/al re elei electrice sau a unei instala ii (realizarea unor niveluri de tensiuni. f r ca aceastea s aib un caracter frecvent sau periodic. instala iei. va executa. sau a pozi iei elementelor ac ionate. reducerea pierderilor tehnice de energie etc. decât prin starea operativ a echipamentului înainte i dup executarea opera iilor din grupa distinct respectiv . (2) Nu se consider manevr curent aceea care are drept scop retragerea echipamentului din exploatare. 25 . Aceste manevre au un caracter frecvent. (3) Ordinea opera iilor din grupa distinct de opera ii nu trebuie s aib leg tur cu opera iile care încadreaz grupa respectiv . urmarirea curbei de sarcina). se în elege c personalul operativ sau personalul de comand operativ care efectueaz manevra prin telecomand . Manevrele se fac utilizand dispozitivele de ac ionare a aparatelor de comuta ie i telecomand sau cheile de comand hard/soft de c tre personalul operativ/de comand operativ f r s ating direct p r ile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune. în succesiunea lor normal . prin care se schimb starea operativ a echipamentelor. a a cum au fost definite în prezentul Regulament. 20 (1) Prin manevre curente se în eleg acele manevre care au ca scop modificarea . (4) Prin opera iile cuprinse în grupele distincte de opera ii trebuie s se realizeze st ri operative ale echipamentelor. a a cum este aceasta definit în prezentul Regulament. 19 Manevre (1) Prin manevr se în elege ansamblul acelor opera ii. (6) Prin confirmarea ex ecut rii grupei distincte de opera ii (confirmarea aducerii echipamentului în starea operativ indicat ) se în elege c au fost executate toate opera iile necesare aducerii echipamentului în starea operativ dispus .

ca urmare a avariilor (sau prevenirea avariilor). Coordonarea execut rii în timp a grupelor distinc te de opera ii sau opera iilor distincte se efectueaz telefonic sau prin radio. 26 . 24 Prin manevre de execu ie se în eleg acele manevre ale c ror opera ii se desf oar în cadrul unei instala ii (central . (3) În cadrul unei manevre de coordonare. s -a izolat defectul. ART. fiind executate în dou sau mai multe instala ii sau zone de re ea diferite de c tre dou sau mai multe forma ii operative diferite (direct sau prin telecomand ) sau de comand operativ prin telecomand . sau prin telecomand de c tre personalul de comand operativ aflat la distan fa de instala ie sau zon de re ea. (2) În cadrul unei manevre de coordonare pot avea loc multiple manevre de execu ie. refacerea rezervei de stabilitate. 23 Prin manevre cauzate de accident se în eleg acele manevre care au d rept scop scoaterea victimei de sub ac iunea curentului electric. (2) În tabelul de mai jos se prezint . de c tre acela i personal delegat special în acel scop. post de transformare etc. 26 (1) Expresiile utilizate la manevrele de execu ie sau d e coordonare. dup felul cum au fost cerute. Tot în aceast categorie se încadreaz i manevrele care trebuie executate f r amânare (in regim de urgen ) pentru prevenirea unei avarii sau pentru a impiedica deteriorarea parametrilor de func ionare a instala iilor/SEN. dar care sufer amânare (nu prezint un pericol imediat. ART.i manevra de execu ie. de c tre persoanlul de comand operativ care exercit comanda de coordonare. s -a restabilit alimentarea cu energie electric a consumatorilor) se consider "programate accidental". pentru exercitarea dreptului de competen sau autoritate de decizie. ART. 22 (1) Prin manevre de lichidare a avariilor se in eleg acele manevre care se execut cu ocazia apari iei unor avarii i au drept scop izolarea elementelor/ echipamentelor defect e. în mod sintetic.precum i acele manevre care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucr ri sau probe. modul de definire i clasificare a manevrelor. PCO care efectueaz manevra de coordonare a unui echipament poate efectua la unul din capetele echipamentului . Nu se consider manevre de lichidare a avariilor a cele manevre prin care se retrag din exploatare sau se redau în exploatare echipamentele pentru repara ii. m sur tori etc. repunerea în paralel a unor generatoare declan ate. restabilirea aliment rii cu energie electric a consumatorilor. ART. ART. (2) Manevrele legate de prevenirea unei avarii . 25 (1) Prin manevre de coordonare se în eleg acele manevre ale c ror grupe distincte de opera ii sau opera ii distincte afecteaz un ansamblu de instala ii (centrale. sta ii electrice) sau zone de re ea electric . sta ie electric . pentru indicarea opera iilor principale precum i alte expresii necesare s fie uniformizate sunt cele prezentate în Anexa 1. refacerea rezervelor de reglaj secundar si/sau ter iar. realizarea unor regimuri de func ionare stabile.el insu i .) sau zon de re ea i sunt efectuate (direct sau prin telecomand ) în totalitate nemijlocit de acela i personal operativ. b) Manevre programate accidental : cele care se programeaz în afar a intervalelor de timp stabilite prin proceduri i instruc iuni. (2) Manevrele programate. sunt de dou feluri: a) Manevre programate normal : cele care sunt programate la intervale de timp stabilite prin proceduri i instruc iuni.

.comand local . cabina de protectii) sunt permise numai pentru prevenire de: avarii. Manevrele de la fa a locului (aparat electric.prin cerere scris .f r foaie de manevr .manevrele pentru alimentarea seviciilor interne ale centralelor i sta iilor i/ sau prevenirea avariilor au prioritate fa de m anevrele de retragere din exploatare programate normal. . .cu foaie de manevr . .cauzate de accidente *ST* CAP.manevrele cauzate de accident au prioritate fa manevre.de prevenire i lichidare a avariilor.de execu ie. toa te manevrele se fac numai din camera de comand .manevrele programate normal în re eaua de transport au prioritate fa de manevrele programate normal în re eaua de distribu ie . i clasificarea manevrelor i clasificarea manevrelor Modul de ac ionare al aparatajului .Tabel sintetic privind definirea *T* Font 9* Criteriul de clasificare al manevrelor Num r de forma ii operative i amplasarea instala iilor Foile de manevr Definirea . Scopul manevrei . . . . (3) Manevrele în SEN se efectueaz cu o an umit prioritate.accidental. . încât s se asigure desf urarea corect a acestora. . . astfel: de orice alte .de coordonare i execu ie .comand de la fa a locului.telecomand .programate. . deterior ri de aparataj sau accidente umane. VII REGULI TEHNICE GENERALE PRIVIND CONCEP IA MANEVRELOR I EFECTUAREA ART. opera iilor distincte i opera iilor din cadrul manevrei în a a fel.normal. . .curente.daca efectuarea lor nu impune alta ordine (realizarea unor regimu ri de functionare impuse. 27 . .operativ . alimentarea cu energie electrica a consumatorulor etc). dac este cazul.comand de la distan . (2) În instala iile electrice dotate cu camer de comand i unde ac ionarea aparatelor electrice de comuta ie se face din panourile de comand /pupitru de comand sau display. . 27 (1) Prin concep ia manevrelor se în elege elaborarea unei succesiuni a grupelor distincte de opera ii. (4) Modul de efectuare a manevrelor de execu ie prin ac ionarea de c tre personalul operativ a aparatelor de comuta ie de la fa a locului se stabile te prin proceduri i instruc iuni interne emise de unitatea de exploatare având în vedere si instruc iunile proprii de securitate i s n tate în munc .de coordonare.

transformator (sau borne) i apoi cele de bare. ordinea opera iilor este: închiderea separatoarelor (bro area întrerupatoarelor) i apoi conectarea întrerupatoarelor . iar la închiderea acestora întâi se închid separatoarele de bare/nod i apoi cele de linie. încât contactele acestuia s se apropie cât mai rapid posibil. comanda accidental a conect rii etc. ART. (6) Pentru a se preveni ca în momentul ac ion rii unui separator (bro rii sau debro rii unui întreruptor) s se produc conectarea accidental a întreruptorului din circuit (spre exemplu . prin proceduri i instruc i uni tehnice interne. unitatea de exploatare trebuie s elaboreze proceduri i instruc iuni tehnice interne în care nomina lizeaz . În acest sens unit ile de exploatare vor lua m surile tehnice necesare evit rii unei astfel de si tua ii i vor stabili. se recomand urm torul mod de ac ionare: a) la deschidere . pentru ca în cazul unei eventuale ac ion ri gre ite (în sarcin ) s nu se afecteze barele colectoare/ nod.(5) Se recomanda efectuarea manevrelor programate normal înaintea sau vârful curbei de sarcina a SEN. tr ansformator sau borne. de la fa a locului .). (2) Ordinea opera iilor la întreruperea unui circuit este: dec onectarea întreruptoarelor i apoi deschiderea separatoarelor (debro area întreruptoarelor). atunci când aparatul permite aceasta. ART. trebuie continuat ac iunea de închidere.). autorit ile competente. prin proceduri i instruc iuni tehnice interne modul corect de executare a manevrelor în func ie de caracteristicile sau starea tehnic ale instala iilor (eventual dup 28 . caracteristicile circuitului care va fi întrerupt sau stabilit etc. (4) Inversarea ordinii opera iilor este permis numai în cazul în care ac ionarea gre it (în sarcin ). de transformator este mai periculoas pentru executant decât ac ionarea separatoarelor de bare/nod. (în func ie de tipul constructiv al aparatului. pentru instala iile proprii.separatorul se va ac iona în a a fel. condi iile i restric iile impuse de fabrica constructoare etc. iar în cazul în care se observ un început de arc. anclan area prin scheme de automatizare.separatorul se va ac iona în a a fel încât în prima faz a opera iei contactele acestuia s se îndep rteze lent. iar dac se observ arc electric. 29 (1) Întreruperea sau stabilirea continuit ii unui circuit cu ajutorul întreruptoarelor (separatoarelor de sarcin ) se va face respectându -se prevederile normelor/instruc iunilor tehnice emise de aut orit ile competente. Excep iile de la aceast regul sunt numai cele stabilite prin norme tehnice/PE emise de for urile în drept. în nici un caz nu se va incerca deschiderea sa. Unit ile de exploatare. locul de ac ionare. (3) Ordinea de ac ionare a separatoarelor: la deschiderea acestora întâi se deschid separatoarele de linie. acestea s se închid la loc cât mai rapid posibil. a unui separator de linie. În acest fel se pot diminua ef ectele unei eventuale manevre gre ite cu separatorul respectiv. b) la închidere . toate automatiz rile care pot provoca anclan area acestuia vor fi anulate. vor stabili condi iile i restric iile ce se impun la efectuarea manevrelor cu întreruptoare (separatoare de sarcin ) pentru toate cazurile care pun probleme deosebite. 28 Întreruperea i stabilirea curen ilor de sarcin în circuitele de înalt i medie tensiune trebuie s se fac utilizând întreruptoare sau separatoare de sarcin . iar la stabilirea continuit ii unui circuit. condi iile i modul de desf urare a manevrelor (5) La ac ionarea manual (de la aparat) a separatoarelor. Pentru astfel de situa ii.

anularea automatiz rilor care pot provoca anclan area accidental întreruptorului). procedându -se astfel: a) imediat dup ac ionare. dac aparatul este vizibil de la locul de ac ionare i nu este necesar deplasarea personalului. voltmetre etc. etc. cu ajutorul aparatelor de m sur . semnaliz rilor. (3) În cazul aparatajului de construc ie capsulat (GIS SF6. wattmetre.) verificarea pozi iei aparatelor de comu ta ie se va face prin indica iile semnaliz rilor prev zute în acest scop de aparataj sau de instala ia de telecomand . pe baza indicatiilor aparatelor de m sur i control. pentru fiecare tip de întreruptor. dac manevrele se efectueaz numai cu întreruptoare prin comand de la distan (camera de comand sau telecomand ) verifica rea pozi iei întrerupatorului se face trifazat. atunci când desf urarea manevrelor permite sau dup remedierea defec iunilor/neconformitatilor în sistemul teleinforma ional. telesemnaliz ri etc. telem suri. manevrele vor continua numai dup verificarea pozi iei la fa a locului. telem suri etc. b) atunci când desf u rarea manevrei permite deplasarea personalului la aparatul respectiv sau desf urarea manevrei în continuare necesit aceast verificare (trecerea de la o grup distinct de opera ii la alta) pentru aparatele ce nu sunt vizibile din locul din care se face ac ionarea. În cazul în care semnaliz rile nu sunt concludente pentru a stabili pozi ia întreruptorului. vid.). Pentru a preîntîmpina producerea unor avarii în timpul manevrelor este obligatorie verificarea vizual a pozi iei acestora dup fiecare ac ionare dac pozi ia aparatului de comuta ie nu poate fi precizat de la locul de ac ionare. (2) În timpul lichid rii avariilor. sem naliz rile care trebuie analizate pentru a stabili f r pericol de confuzie pozi ia lui. d) dac în cursul manevrelor programate efectuate de la distan (telecomand ) nu se poate preciza pozi ia aparatelor de comuta ie (semnaliz rile sunt defecte sau incerte) sau dac telem surile necesare evalu rii parametrilor regimului de functionare nu sunt concludente manevra se întrerupe pân la înl turarea neconformit ilor. aparate de m sur . verificarea pozi iei acestora la fa a locului se va face atunci când desf urarea manevrelor permite.) sau în cazul aparatelor telecomandate verificarea pozi iei aparatelor se va face prin indica iile i condi iile prev zute în acest scop de aparataj sau instala iile de t elecomand (semnaliz ri i telesemnaliz ri de pozi ie. La ac i onarea prin telecomand se accept verificarea cu ajutorul informa iilor din sistemul teleinforma ional . sau nu a ART.). Prin proceduri i instruc iuni tehnice interne întocmite de unit ile de exploatare/centrele de dispecer se vor putea stabilii i alte moduri de verificare a pozi i ei acestora. varmetre. afi ajelor electronice. nu se va ac iona un aparat de comuta ie cu care este interzis s se stabileasc sau s se întrerup curen i de sarcin pân nu se verific pozi ia aparatului respectiv i a celor prin care se stabilesc curen ii de sarcin : a) înaintea ac ion rii separatoarelor (debro rii sau bro rii întrerupatoarelor) se va verifica pozi ia "deconectat" a întreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele (condi ie care trebuie respectat 29 . La ac ionarea din camera de comanda a sta iei/ centralei.) telem surilor i telesemnaliz rilor sau semnaliz rilor de pozi ie ale acestora. ART.Unit ile de exploatare vor stabilii prin proceduri i instruc iuni interne. 31 (1) Ca principiu general. vid etc. 30 (1) La ac ionarea aparatelor de comuta ie se urm re te corecta lor func ionare prin mijloacele care permit aceasta din locul de unde se comand ac ionarea. sistemul teleinforma ional (semnaliz ri de pozi ie. aparate de m sur . c) în cazul aparatajului de construc ie capsulat (GIS. (ampermetre. SF6.

b) stabilirea i întreruperea curentului pentru punerea sub tensiune. în gol.). se va verifica continuitatea c ii de curent în paralel (manevrele de trecere de pe o bar pe alta a echipamentelor în sarcin ) .SCADA . f) În re elele de medi e tensiune. care au fost ac ionate în prealabil. e) dac se aduce în SLP prin telecomand o linie electric se admite verificarea lipsei tensiunii utilizând telem surile de la capetele liniei. dac CLP se ac ioneaz de la fa a locului (de la aparat) se verific vizual pozi ia deschis a separatoarelor adiacente.pot fi asimilate cu manevrele prin telecomand i se pot desfasura în acelea i condi ii cu acestea. La predarea cu mesaj a liniei trebuie f cut specificarea c starea legat la p mânt s -a realizat prin telecomand . în func ie de dimensiunile i tipul constructiv al separatorului.i în sistemul teleinforma ional). se admite (dac unit ile de exploatare nu stabilesc prin proceduri alt mod de ac ionare) s se fac urm toarele opera ii cu ajutorul separatoarelor normale: a) stabilirea i întreruperea circuitului de alimentare a transformatoarelor de m sur a tensiunii (reductori de tensiune) cu excep ia cazurilor prev zute în procedurile i instruc iunile tehnice interne întocmite de unit ile de exploatare. c) înaintea ac ion rii separatoarelor prin care se întrerupe (se stabile te) continuitatea unui circuit. telem suri etc. în cazul în care acestea nu sunt închise corect. Închiderea CLP-urilor se face numai dup deschiderea atât a separatoarelor de linie cât i a separatoarelor de bar i verificarea pozi iei deschis a acestora folosind sistemul teleinforma ional. pentru a preveni formarea arcului i distrugerea separatoarelor. b) înaintea ac ion rii unui întreruptor. 32 În cazul în care circuitul electric care trebuie întrerupt sau stabilit nu are întreruptor. a barelor colectoare i elementelor aferente acestora dup efectuarea unui control vizual al barelor. (2) În instala iile telecomandate. separatoarele liniilor electrice aeriene aflate la distan de por iunea de linie în care sunt programate a se efectua lucr ri i care în schema normal de func ionare sunt în pozi ia "deschis" se pot considera în aceast pozi ie dac prin inst ruc iuni tehnice interne nu este reglementat altfel. d) înaintea ac ion rii CLP în vederea aducerii în stare "legat la pamânt" a unui echipament se verific pozi ia deschis a separatoarelor adiacente sau starea blocat a întreruptoarelor de construc ie special prin care a fost adus echipamentul în star ea "separat vizibil "si lipsa tensiunii în instala ie utilizând aparatele de m sur i control precum i indicatorii de pozi ie din camera de comanda/telecomanda. se va verifica pozi ia "închis" a separatoarelor din circuitul respectiv. prescrip iile în vigoare sau instruc iunile/prescrip iile tehnice emise de autorit ile în drept. 30 . (3) Manevrele din camerele de comand dotate cu sisteme comanda control numerice . pentru a preveni ac ionarea î n sarcin a separatoarelor. valori preciz ate de fabrica constructoare. cu condi ia ca m rimea curentului s nu dep easc valorile maxime admisibile rezultate din calcule sau cercet ri experimentale. pozi ia aparatelor de comuta ie se va verifica utilizând indica iile i condi iile prev zute în acest scop de aparatura de telecomand din sistemul teleinforma iona l (telesemnaliz ri de pozi ii. c) stabilirea i întreruperea circuitelor liniilor electrice aeriene sau subterane. prin care se stabile te continuitatea unui circuit. atunci când s -a creat o alt cale de curent în paralel cu aceea care va fi întrerupt (stabilit ). precum i ale transformatoarelor de putere. în cazul în care întreruptorul nu este deconectat corect pe una sau mai multe faze. ART.

numai dac acestea sunt în func iune pe aceea i bar (sau cupla între barele respective este conectat ). unit ile de exploatare sunt obliga te s ia m surile tehnice necesare evit rii unei astfel de situa ii i s stabileasc . transformator sau cupl ) la care pe timpul manevrei s -a reglat protec ia corespunzator pentru proba cu tensiune (curent minim. condi iile tehnice i organizatorice în care se poate face aceasta i cu respectarea prevederilor circularelor tehnice emise de forurile în drept i ale prezentului Regulament. Stabilirea sau întreruperea leg turii între bare se va face numai cu ajutorul întreruptoarelor de cupl . Excep iile de la aceste reguli vor fi numai cele stabilite prin circularele tehnice emise de forurile în drept. f) închiderea sau deschiderea în bucl a separatoarelor se va face numai în condi iile prev zute în procedurile i instruc iunile tehnice interne ale unit ii de exploatare. e) închiderea i deschiderea separatoarelor de untare i ocolire. În aceste cazuri este interzis de asemenea. d) întreruperea i stabilirea leg turii la p mânt a neutrului transformatorelor. nedirec ionat etc. toate aparatele prin care se realizeaz calea de curent în paralel sunt conectate (închise) i sunt luate m surile tehnice necesare pentru a preveni deconectarea (deschiderea) a ccidental a acestora în timpul închiderii separatorului de cupl . cu protec ia reglat "pentru prob ". În cazul în care la neutrul acestora se leag dispozitive pentru stingerea arcului. Înainte de conectare se va verifica lipsa tensiunii pe bara respectiv . se face prin conectarea întreruptorului unui echipament legat la bar (linie electric . care a stat în rezerv sau a fost retras din ex ploatare. ) i care se afl sub tensiune.La stabilirea curentului de mers în gol al transformatoarelor. în cazul în care exist o punere la p mânt a unei faze în re eaua electric . a separatoarelor d e cupl . Pentru a preveni deconectarea (deschiderea) aparatelor din circuitul untat sau ocolit în timpul închiderii sau deschiderii separatorului de untare sau ocolire. stabilirea i întreruperea circuitului se fac numai când în re ea nu exist punere la p mânt i în conformitate cu procedurile i instruc iunile tehnice interne de exploatare ale dispozitivului respectiv. "incercare bare" etc. urmând ca. g) separatoarele de cupl între liniile electrice se pot închide sau deschide cu liniile în func iune. din bara pe care se afl echipamentul ce va fi trecut pe bara de transfer. modul corect de executare a manevrelor. ART. care vor fi întocmite în baza unor calcule din care s rezulte c acestea pot fi ac ionate în bucl . prin procedurile i instruc iunile tehnice interne. 34 (1) Punerea sub tensiune în gol a unei bare. 31 . s se închid separatorul la bara de transfer a echipamentului respectiv. închiderea sau deschiderea separatoarelor în bucl . la dispozitivul de ac ionare al separatorului se va monta un echipament de semnalizare sigur a apari iei punerii la p mânt în re ea. se va ine seama de dependen a între acesta i tensiunea apli cat pe plotul de func ionare. dac aparatele din circuitul untat sau ocolit de acestea sunt închise (conectate i tensiunile la contactele separatorului respectiv nu prezin t decalaj de faz i diferen de valoare între ele). ART. 33 Este interzis deschiderea sau închiderea unui separator prin care s-ar putea întrerupe sau stabili curen ii capacitivi. ocolire sau untare cu tensiune. timp minim. punerea sub tensiune pentru probarea acestora se va face prin cupla de transfer. În acest sens. (2) În cazul barelor de transfer. dup deconectarea cuplei.

. atunci când nu se conecteaz cu controlul sincronismului sau nu s -a verificat posibilitatea de conectare în bucl . caz în care cele dou frecven a tensiunilor la polii întreruptorului care se conecteaz pot s nu fie egale. (3) La conectarea la un cap t al liniilor electrice. iar unghiul fazorilor tensiunilor are o valoare constant i conectarea unui întreruptor cu efectuarea sincroniz rii precise (paralelului). por iunile de linie care au fost retrase din exploatare pentru lucr ri sau pentru care nu exist certitudinea c sunt corespunzatoare din punct de vedere a st rii tehnice (c nu au defec iuni ascunse. având la baz circularele tehnice emise de forurile în drept) de instruc iunile tehnice întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie. caz în care frecven a tensiunilor la polii întrerupatorului care se conecteaz sunt egale. unghi zero. 36 (1) La conectarea unui întreruptor.ART. este obligatoriu controlul prealabil al lipsei de tensiune pe linie. indecelabile care pot conduce la scurtcircuite). ART. Conectarea în condi iile de mai sus trebuie f cut numai dac frecven ele sunt egale i la o diferen de tensiune cât mai mic în modul i argument. Este interzis conectarea întreruptoarelor f r controlul sincronismului în re elele electrice de 220 -400kV . În cazul în care echipamentele sau zonele care se unesc prin conectarea întreruptorului respectiv nu sunt în sincronism. conectarea se va putea face numai dup ce se creeaz condi iile de conect are în sincronism (de efectuare a paralelului). 37 (1) La redarea în exploatare a unor linii electrice sau echipamente. care s asigure posibilitatea conect rii în bucl . bare le etc. chiar dac se încadreaz în cazurile admise prin prezentul Regulame nt sau prin circularele tehnice ale forurilor în drept. pentru care nu exist certitudinea c sunt corespunzatoare din punct de vedere a st rii tehnice (nu au defec iuni ascunse. Punerea lor sub tensiune se va face obligatoriu prin conectarea unui întreruptor. ART. În acest din urm caz. iar unghiul fazorilor tensiunii variaz în timp. sau în lipsa posibilit ilor de control al sincronismului. în limitele admise (diferen ele maxime admise se stabilesc prin proceduri i instruc iuni tehnice interne. nu se vor pune sub tensiune prin închiderea unui separator. OBSERVA IE: Trebuie s se fac diferen a clar . este obligatoriu controlul sincronis mului. 35 (1) Transformatoarele. având la baz procedurile i instruc iunile tehnice întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie sau circularele tehnice emise de forurile în drept. respectiv frecven e egale. tensiuni egale cu o diferen în modul cât mai mic . Se va verifica întotdeauna prezen a tensiunii la echipamentul di n care se face conectarea. chiar dac se încadreaz în cazurile admise prin prezentul Regulament sau prin circularele tehnice ale autoritatilor în drept. dup lucr ri în cursul c rora ar fi putut ap rea o modificare a leg rii fazelor (in circuitele primare) trebuie verificate succesiunea i 32 . conectarea se va face numai prin sincronizare precis a acelor zone de retea (paralel). care au posibilitatea de a fi puse sub tensiune i din alte capete. între conectarea unui întreruptor cu controlul sincronismului. indecelabile care pot conduce la scurtcircuite). p strat prin alte c i de leg tur (bucle). nu se vor pune sub tensiune cu ajutorul unui separator. cu tensiune din ambele p r i. (2) Liniile electrice. atunci când echipamentele (zonele) respective sunt în sincronism. atunci când echipamentele (zonele) respective nu sunt în sincronism . (2) Diferen ele maxime în modul i argument ale tensiunilor la care se admite conectarea întreruptoarelor se stabilesc prin procedurile i instruc iunile tehnice interne ale unit ii de exploatare. verificarea continuit ii altor circuite electrice în paralel.

este obligatorie verificarea parametrilor de func ionare ai tuturor echipamentelor afectate de opera ia respectiv (tensiune. cu excep ia cazului când prin acel separator se pune sub tensiune în gol (sau se scoate de sub tensiune. pentru prevenirea func ion rii intempestive a unor automatiz ri sau protec ii. (2) În cazul închiderii unor bucle. ART. realizat prin cupl . pentru prevenirea unor declan ri nedorite. s fie dublat prin separatoarele de bar men inute închise ale unui echipament. a c rui declan are nu ar perturba func ionarea re elei electrice sau la un echipament care urmeaz s fie deconectat dup închiderea buclei. În cazul în care exist protec ie diferen ial de bare. pentru prevenirea sc derii sensibilit ii unor protec ii sub limitele admise etc. conductoare. efectuarea manevrei în acest mod se impune. modalitatea de execu ie a mane vrelor de trecere a echipamentelor de pe o bar pe alta. (3) Atunci când leg tura între bare este asigurat printr -o cupl . se va ine seama în concep ia manevrelor de prevederile procedurilor i instruc iunilor tehnice interne ale unit ii de exp loatare. Atunci când sta ia electric are mai mult de dou bare colectoare se va urm ri ca atât pe parcursul manevrei cât i ulterior s r mân disponibil protec ia diferen ial de bare la cel pu in dou bare independent una de alta. 33 . elaborate în conformitate cu circularele tehnice emise de forurile în drept. ART. cu respectarea celor prev zute mai sus. ordinea opera iilor va fi în a a fel aleas . 38 (1) În cazul sistemelor de bar e duble. la trecerea unor echipamente de pe o bar pe cealalt . pentru a se crea condi iile de lucru la protec ia diferen ial de pe ambele bare.concordan a acestora. 40 La toate opera iile de conectare sau deconectare a întreruptoarelor unor echipamente. leg tura dintre bare.) s poat asigura trecerea unui curen t cât mai mare posibil. ART. In timpul manevrelor de separatori la barele colectoare se mentine obligatoriu în func iune protectia diferentiala de bare. Barele colectoare se probeaza cu tensiune numai prin conectarea unui intreruptor (2) Unit ile de exploatare vor stabili prin proceduri i instruc iuni tehnice interne.. prin verificarea vizual i prin m sur tori efectuate în celule de masur care nu au suferit modific ri nici în primar i nici în secundar. excep ie putând face numai cazurile când cupla este indisponibil sau retras din exploatare. se admite "sensi bilizarea protec iei" pe timpul manevrei la un echipament din re ea. se vor lua m surile tehnice necesare pentru a preveni declan area (deschiderea) aparatelor de comuta ie din circuitul cuplei în timpul manevrelor de trecere a echipamentelor i a se evita astfel întreruperea sau stabilirea leg turii între bare printr -un separator. 39 Pentru prevenirea apari iei unor supratensi uni de comuta ie periculoase la conectarea sau deconectarea liniilor electrice i transformatoarelor la manevre în re elele electrice care au legate dispozitive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din re ea. care prin leg tura respectiv (separatoare. la defect pe una din acestea. în detaliu. dac este sub tensiune în gol) una din bare i a cazului când în mod con tient separatorul respectiv se inchide sau se deschide in bucla. (5) Stabilirea leg turii între bare (întreruperea acesteia) este obligatoriu s se fac prin conectarea (deconectarea) întreruptorului cuplei. în vederea siguran ei maxime în execu ia manevrelor. etc. (4) De asemenea. manevra de trecere a echipamentelor va începe i se va termina cu separatorul acestui echipament.in conditiile prevazute in prezentul Regulament si in procedurile si instructiu nile tehnice ale unitatii de exploatare. se recomand ca. încât s nu se întrerup sau stabileasc leg tura între bare printr -un separator. pe toat durata manevrelor d e trecere de pe o bar pe alta.

i reglarea imediata a acestora p entru încadrarea în limitele normate. 43 De regul . Unit ile de exploatare trebuie s elaboreze procedurile i instruc iunile tehnice interne care s prevad condi iile în care se face conectarea întreruptorului (revizia lui înainte de conectare sau dup atingerea unui num r maxim de declan ri pe scurtcircuit) precum i m surile care se im pun (eviden a num rului de declans ri pe scurtcircuit. precum i m surile care trebuiesc luate. prin minimum de opera ii. In astfel de configura ii se evita efectuarea manevrelor de la aparatul de comuta ie. 41 (1) Pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electric a consumatorilor. ART. în vederea închiderii /deschiderii unei bucle. ART. dar strict numai pân la terminarea manevrelor de închidere / deschidere a buclei i în condi iile în care comunica iile operative sunt corespunzatoare sau manevra se efectueaz prin telecomand . atât înainte cât i dup executarea opera iei i compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv (curent. evitarea deconectarii unor generatoare sau pentru evitarea apari iei unor configura ii / regimuri de func ionare care s pun în pericol siguran a sistemului electroenergetic. a valorii curentului de scurtcircuit etc).). pentru un timp scurt (numai timpul necesar efectu rii manevrei. ART. se permite realizarea unor configura ii care. ART. 44 (1) Reconectarea unei linii electrice care a declan at se poate face. deoarece func ionarea cu cupla conectat ar conduce la dep irea curentului de scurtcircuit admis în re eaua electric se permite conectarea cuplei transversale.). cu condi ia ca manevra urm toare s se efectueze imediat i s se materializeze numai în deconectarea/conectarea unor întreruptoare. de regula f r sa se faca în prealabil controlul liniei electrice 34 . Unit ile de exploatare. de ordinul minutelor). 42 Un defect care poate provoca apa ri ia curentului de scurtcircuit sau de punere la p mânt se poate izola prin deschiderea unui separator numai dinspre partea de unde se tie precis c nu este tensiune i nu se poate primi tensiune (întreruptoarele spre p r ile cu tensiune sau de unde se poate primi tensiune sunt deconectate i sunt luate m surile necesare pentru prevenirea ac ion rii accidentale a acestora). vor stabili pentru cazurile deosebite modalitatea de efectuare a manevrelor. deoarece func i onarea cu cupla conectat ar conduce la un curent de scurtcircuit mai mare decât curentul de rupere a unor întreruptoare legate la bare. tensiune de plot etc. (3) a) Într-o sta ie electric de transformare sau conexiuni în care se func ioneaz cu cupla deconectat . prin proceduri i instruc iuni tehni ce interne. se admite conectarea întreruptorului cuplei în vederea modific rii configura iei în re eaua electric . cu condi ia de a nu prezenta pericol de accidentare pentru personal. un întreruptor care a declan at poate fi conectat f r a fi verificat. pentru reducerea curentului de scurtcircuit în limitele admise. b) Într-o sta ie electric de transformare sau conexiuni în care se func ioneaz cu cupla transversal /longitudinala deconectat . s se realizeze o configura ie care s nu conduc la curenti de scurtcircuit mai mari decât cei admisi de aparatul respectiv cu condi ia ca leg turile telefonice operative s fie corespunzatoar e i s nu conduc la timpi de func ionare în aceasta configura ie mai mari decât cei prev zu i mai sus. (2) Este îns interzis func ionarea într -o astfel de configura ie un timp mai mare decât cel a bsolut necesar manevrelor pentru ca.circula ii etc. conduce la dep ira curentului de scurtcircuit (mono sau tr ifazic) admis de anumite aparate sau dep irea puterii de rupere a unor întreruptoare.

starea i reglajele protec iei prin relee. 45 În cazul în care depistarea defectelor se face prin manevre. 35 . dac nu exist alte preciz ri în procedurile i instruc iunile tehnice interne ale unit ii de exploatare. procedurile i instruc iunile tehnice interne vor prevedea modul de efectuare a acestora. linii care alimenteaz anumi i consumatori. conform procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. (2) Prin proceduri i instru c iuni tehnice interne se va preciza în mod special modalitatea de efectuare a manevrelor prin telecomand . (3) În cazul în care în instala ia respectiv s -au produs avarii sau alte evenimente care o fac improprie de a primi imediat tensiune. ART. ART. aparate lor etc. încât s po at primi tensiune în orice moment.). compensatoarelor sincrone i motoarelor electrice. (2) Personalul operativ care este de serviciu în tur în instala ie trebuie s o preg teasc în a a fel. 46 (1) În caz de avarii. cât i ale sistemului teleinforma ional prin care se face telecomanda. specifice fiec rui echipament. caracteristicile i performan ele tehnice atât ale aparatajului primar din sta iile electrice. (2) La alegerea întreruptorului prin care se probeaz cu tensiune o linie electric declan at (în cazul liniilor electrice care au posibilitatea de a fi puse sub tensiune din mai multe capete) se recomand conectarea pentru prob din sta ia în care puterea de scurtcircuit este mai mare.numarul de manevre cat mai mic. regimul protec iilor i automatiz rilor precum i logica de func ionare a lor se stabilesc prin conventiile de exploatare dintre entit i cu avizul centrului de dispecer cu autoritate de decizie) asupra starii operative a liniei si manevrele care urmeaza a fi efectuate. Acestea vor trebui s aib în vedere specificul. care vor prevedea i condi iile în care se va face reconectarea acestora. în cazul lipsei leg turii telefonice cu dispecerul. f r nici o anun are prealabil .respective. linii în regim "s pecial de exploatare "etc. 48 (1) Prin proceduri i instruc iuni tehnice interne. conform procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. personalul operativ trebuie s ia imediat m surile necesare. 36. timpul propriu de ac iona re al acestuia. curentul de rupere. s fie minime. iar solicit rile echipamentelor. chiar f r preaviz. ART. precum i de siguran a în func ionare a sistemului electroenergetic si supratensiunile care pot ap rea etc. o instala ie care a r mas f r tensiune poate primi în orice moment tensiune. astfel încât alimentarea cu energie electric a consumatorilor s fie întrerupt o perioada cât mai. 47 Pentru punerea în func iune/paralel i scoaterea din func iune/paralel a generatoarelor. care vor ine seama în mod obligatoriu i de prevederile instruc iunilor proprii de s n tate i securitate în munc în vigoare i ale prezentu lui Regulament. Se va ine seama i de starea în care se afl întreruptorul respectiv. îns cu respectarea celor prev zute la art. ART. Excep ie fac liniile prev zute în procedurile i instruc iunile tehnice interne ale unit ii de exploatare (unele linii electrice în cablu. unit ile de exploatare vor face preciz ri privind concep ia i efectuarea manevrelor. se va respecta ordinea opera iilor prev zute în procedurile i instruc iunile tehnice interne ale unit ii de exploatare. ca urmare a probelor. mica. Dac prin linia declansat este racordat la SEN o centrala electric (un generator electric) PCO al centrului de dispecer cu comanda de coordonare asupra liniei respective informeaz personalul operativ al cen tralei (modul de informare i detaliile de ac ionare a personalului.

nesemnificative ART. CAP. f) consemn rile în leg tur cu dispunerea i îndeplinirea opera iilor. frecven . c) starea operativ ini ial a instala iei. în sta iile telecomandate. 50 Pentru efectuarea manevrelor. e) concep ia manevrei. Efectuarea manevrelor prin telecomand cu anularea sistemelor de interblocaj este interzisa. putere reactiv etc. b) efectuarea sigur i corect a comenzilor transmise de la punctul de comanda/telecomand . ce urmeaz a se efectua. stare cerut de unitatea de exploatare sau de centrul de dispecer prin cererea de retragere din exploatare sau dispozitia de modificare a schemei de func ionare. c) semnalizarea transmiterii sau a refuzului transmiterii comenzilor prin telecomand .. 52 Dup modul întocmirii. VIII REGULI PRIVIND FOILE DE MANEVR ART. ART. d) succesiunea opera iilor sau a grupelor distincte de opera ii i opera ii distincte. 49 La conceperea i efectuarea tuturor manevrelor se va ine seama în mod obligatoriu i de prevederile instruc iunilor proprii de s n tate i securitate a muncii în vigoare. 36 . Efectuarea manevrelor cu anularea sistemelor de interblocaj se poate face numai cu aprobarea unit ilor de exploatare/gestionare sau f r aprobarea acestora numai pentru evitarea unor accidente umane. b) scopul manevrei. e) masurarea credibil a parametrilor principali de regim (tensiune. d) verificarea sigur a pozi iei aparatajului telecomandat.) si/sau tehnologici ai echipamentelor f) securizarea si inregistrarea informa iei g) gestionarea eficient a semnaliz rilor i alarmelor far suprasolicitarea personalului cu informa ii parazite. putere activ . g) persoanele care au leg tur cu manevra i respo nsabilit ile acestora. ce se execut în baza procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. se pot utiliza func ii dedicate ale sistemului teleinforma ional care permit efectuarea automat a manevrelor sau a unor secven e de manevr . foaia de manevr poate fi: (1) foaie de manevr permanent . întelegând prin aceasta foaia de manevr al c rei con inut este prestabilit într -un formular sau în procedurile i instruc iunile tehnice interne i care se poate folosi la manevrele curente sau la manevrele programate i la manevre în caz de avarii. ART. Utilizarea func iilor de mai sus se face numai în baza unor instruc iuni interne elaborate de centrele de dispecer. 51 Prin foaie de manevr se în elege un document scris. echipamentului etc. prin care se stabilesc urm toarele: a) tema manevrei stabile te care este starea operativ final în care se va aduce echipamentul.(3) Sistemul teleinforma ional prin care se realizeaza conducerea prin dispecer a SEN indiferent de nivelul de la care se opereaza (instalatie sau centru de dispecer) trebuie s aib ca racteristici tehnice care s permit : a) respectarea regulilor tehnice generale de efectuare a manevrelor.

(2) foaie de manevr programat normal, în elegând prin ace asta foaia de manevr ce se întocme te pentru manevrele programate normal, având un regim de întocmire, verificare i aprobare normal; (3) foaie de manevr programat accidental, în elegând prin aceasta foaia de manevr ce se întocme te pentru manevrel e programate accidental, având un regim de întocmire, verificare i aprobare special. ART. 53 Dup personalul care o folose te i felul manevrei con inute, foaia de manevr poate fi: a) foaie de manevr de execu ie, în elegând prin aceasta foai a de manevr folosit de personalul operativ sau personalul de comand operativ când efectueaz manevre prin telecomand (sau personalul delegat special în acest scop), dup care acesta execut manevra într -o instala ie sau zon de re ea, aflate în exploa tarea sa; foaia de manevr de execu ie cuprinde înscrierea detaliat a tuturor opera iilor ce se execut i se întocme te, de regul , pentru un singur echipament; Atunci când foaia de manevr este folosit la executarea unei manevre care face parte din tro manevr de coordonare aceasta va cuprinde numai manevrele care necesit coordonare. Pentru alte manevre la echipamentul respectiv, care nu sunt cuprinse în manevra de coordonare, se vor întocmi alte foi de manevr de execu ie. b) foaie de manevr de coordonare, în elegând prin aceasta foaia de manevr folosit de personalul de comand operativ al unui centru de dispecer dup care acesta coordoneaz executarea în timp a grupelor distincte de opera ii i a opera iilor distincte. Foaia de manevr de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de opera ii i a opera iilor distincte ce urmeaz a se coordona. c) foaie de manevr de coordonare i execu ie în elegând prin aceasta foaia de manevr folosit de personalul de comand operativ al unui centru de dispecer dup care acesta coordoneaz executarea în timp a grupelor distincte de opera ii i a opera iilor distincte, manevrele de execu ie la cel pu in unul din capetele echipamentului fiind executate de el insu i prin telecomand . Foaia de ma nevr de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de opera ii i a opera iilor distincte ce urmeaz a se coordona. ART. 54 Întocmirea, verificarea, aprobarea i controlarea foilor de manevr se face astfel: (1) Foile de manevr de coor donare programate normal: a) se întocmesc de c tre o persoan din compartimentul de comand operativ al centrului de dispecer respectiv; b) se verific i se aprob de c tre eful compartimentului de comand operativ . În cazul în care în cadrul c ompartimentului de comand operativ sunt dou sau mai multe persoane de serviciu, foaia de manevr se verific i se aprob de eful de tur (dac nu a întocmit -o el). În cazul în care foile de manevr de coordonare, pentru manevrele programate normal, nu pot fi aprobate de persoanele numite mai sus, aprobarea lor se va face de c tre persoanele numite prin decizie de c tre conducerea unit ii de exploatare sau organului care tuteleaz centrul de dispecer respectiv, pentru a aproba foile de manevr în lipsa persoanelor care trebuie s le aprobe în mod normal. c) se verific existen a condi iilor pentru care a fost întocmit foaia de manevr i se accept de responsabilul manevrei de coordonare (persoana de serviciu care efectueaz manevra de coordonare). (2) Foile de manevr de coordonare programate accidental: a) se întocmesc de o persoan de serviciu din structura compartimentului de comand operativ al centrului de dispecer respectiv; b) se verific i se aprob de c tre o alt persoan di n structura compartimentului de comand operativ al centrului de dispecer respectiv

37

(de regul eful de tur ) dac sunt dou sau mai multe persoane de serviciu în tur . Dac tura este format dintr -o singur persoan cu autoritate operativ , se va pro ceda astfel: - în cazul în care exist timpul necesar i pot fi g site persoanele care pot aprob aceste foi de manevr , verificarea i aprobarea lor se va face la fel ca i la foile de manevr programate normal; - în cazul în care acestea nu pot f i g site în timp util foaia de manevr se aprob de aceea i persoan care a întocmit -o, care preia i responsabilit ile de aprobare; eful compartimentului de comand operativ / eful centrului de dispecer sau loc iitorul acestuia va controla i va viza periodic aceste foi, sub aspectul necesit ii de folosire i al corectitudinii întocmirii, dispunând m suri în consecin . c) se verific existen a condi iilor pentru care a fost întocmit foaia de manevr i se accept de c tre responsabilul manevrei d e coordonare (persoana de serviciu care coordoneaz manevra). (3) Foile de manevr de coordonare permanente: a) se întocmesc de o persoan de comand operativ din structura compartimentului de comand operativ ; b) se verific i se aprob de c tre eful structurii compartimentului de comand operativ (în lipsa acestuia, de loc iitorul s u). În cazul folosirii unei foi de manevr permanente, la o manevr programat normal, folosirea acesteia trebuie aprobat de c tre eful structurii compartimentului de comand operativ c) verificarea condi iilor pentru care a fost întocmit foaia de manevr i acceptarea foii de manevr se fac de c tre responsabilul manevrei de coordonare (persoana de serviciu care coordoneaz manevra). (4) Foile de m anevr de execu ie programate normal: a) se întocmesc de persoana de serviciu din cadrul personalului operativ pentru manevrele efectuate de c tre acesta sau de c tre personalul de comand operativ pentru manevrele efectuate de la centrele de dispecer prin telecomand ; în cazul în care instala ia sau zona de re ea electric este operat de o forma ie operativ format din mai multe persoane, foile de manevr se întocmesc de c tre eful forma iei ( eful de tur ). b) se verific i se aprob astfel: - pentru foile de manevr întocmite de personalul de comand operativ , de c tre eful structurii compartimentului de comand operativ (în lipsa acestuia, de loc iitorul s u) al instala iei (zonei de re ea) al centrului de dispecer respectiv; - pentru foile de manevr întocmite de personalul operativ al centrului de telecomand , de c tre eful centrului de telecomand ; - pentru foile de manevr întocmite de personalul operativ al forma iilor operative sau de personalul operativ din cadrul sta i ei, de c tre eful instala iei (zonei de re ea), sau de c tre loc iitorul acestuia. În cazul centralelor electrice care au ef de tur pe central (inginer de serviciu), pot fi aprobate de acesta, în func ie de reglement rile interne ale unit ii de centra le electrice. În cazul în care foile de manevr de execu ie programate normal nu pot fi aprobate de eful instala iei sau al zonei de re ea electric , de adjunctul acestuia sau de eful de tur pe central (inginerul de serviciu), aprobarea lor se va d a de c tre eful unit ii de exploatare din care face parte instala ia sau zona de re ea respectiv . Unit ile de exploatare pot numi prin decizie i alte persoane din unitatea sau subunitatea de exploatare respectiv , care s aprobe foile de manevr de execu ie , în lipsa persoanelor care trebuie s le aprobe în mod normal. c) În cazul în care manevra face parte dintr -o manevr de coordonare, foaia de manevr se controleaz de c tre dispecerul de serviciu de la

38

centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv i va conduce manevra sub aspectul concep iei de coordonare. În cazul în care centrul de dispecer care are comanda de coordonare nu exercit i comanda nemijlocit , folosindu -se centre de dispecer intermediare cu competen , foaia de manevr se va controla de c tre dispecerul de serviciu în tura de la centrul de dispecer cu competen a care exercit comanda nemijlocit în instala ie, în raport cu indica iile primite de la persoana care are comanda de coordona re. În cazul în care în exercitarea comenzii de coordonare se folose te un centru de dispecer f r competen , se aplic prevederile art. 147 din Regulamentul de conducere prin dispecer. d) se verific i se accept de c tre responsabilul manevrei de execu ie. (5) Foile de manevr de execu ie programate accidental: a) se întocmesc de c tre o persoan din cadrul persoanalului operativ de serviciu pentru manevrele efectuate de c tre acesta sau de c tre personalul de comand operativ pentru ma nevrele efectuate de la centrele de dispecer prin telecomand . În cazul în care instala ia sau zona de re ea este operat de o forma ie operativ (format din mai multe persoane), se întocmesc de o persoan de serviciu din cadrul forma iei (sau de eful forma iei, în func ie de preg tirea personalului din subordine). b) în cazul în care exist timpul necesar i pot fi g site persoanele care pot verifica i aproba aceste foi, aprobarea se va da ca i la foile de manevr programate normal. În cazul în care aceste persoane nu pot fi g site în timp util, foaia de manevr se verific i se aprob de aceea i persoan care a întocmit -o, care preia i responsabilit ile pentru aprobare, dac forma ia operativ este format dintr -o singur persoan sau foaia de manevr a fost întocmit de c tre eful forma iei ( eful de tur ). Dac forma ia operativ este compus din mai multe persoane i foaia de manevr a fost întocmit de o persoan din cadrul forma iei, se verific i se aprob de c tre eful forma iei ( eful de tur ). În cazul centralelor electrice care au ef de tur pe central (inginer de serviciu), foile pot fi aprobate (dac exist timpul necesar) de c tre acesta. eful instala iei (zonei de re ea) sau loc iitorul s u va controla i va viza aceste foi (cu prima ocazie) sub aspectul necesit ii de folosire i al corectitudinii întocmirii, dispunând m suri în consecin . c) se controleaz la fel ca foile de manevr de execu ie programate normal în cazul în care fac parte dintr -o manvr de coordonare. d) se verific i se accept de c tre responsabilul manevrei de execu ie. (6) Foile de manevr de execu ie permanente: a) se întocmesc, se verific i se aprob de subunitatea de exploatare care are instala ia sau zona de re ea în gestiune nemijlocit , prin persoane competente de exploatare i vor fi avizate de unitatea de exploatare de care apar ine aceasta. b) se controleaz de c tre centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentelor, prin eful compartim entului de comand operativ . c) in cazul folosirii unei foi de manevr permanente, la o manevr programat normal, folosirea acesteia va fi aprobat de acelea i persoane care aprob foile de manevr programate normal. d) in cazul folosirii unei fo i de manevr de execu ie permanente în cadrul unei manevre de coordonare, aceasta trebuie controlat (în limitele comenzii de coordonare), de c tre dispecerul de serviciu care are aceast obliga ie, e) verificarea i acceptarea foii de manevr respecti ve se fac de c tre responsabilul manevrei de execu ie.

39

ale regulamentelor de exploatare tehnic . în plus. (2) Persoana care verific i aprob foaia de manevr are acelea i raspunderi ca i persoana care o întocme te i. 56 Responsabilit i privind întocmirea. ale regulamentelor de exploatare tehnic . f) respectarea prevederilor prezentului R egulament privind aprobarea foii de manevr (va cere totdeauna celui care cite te foaia de manevr s precizeze cine a aprobat -o i data aprob rii). Al turi de semn tur . La controlarea foii de manevr . Cu prima ocazie persoana care a aprobat foaia de manevra prin telefon o va verifica. ale prescrip iilor. (1) Persoana care întocme te foaia de manevr r spunde de: a) corectitudinea concep iei acesteia (în cazul foilor de manevr de execu ie care fac parte dintr -o manevr de coordonare i de coresponden a concep iei acesteia în raport cu ind ica iile primite de la persoana care are comanda de coordonare). Persoana care controleaz foaia de manevr nu r spunde de corectitudinea i succesiunea corect a opera iilor care fac parte din grupa distinct de opera ii respectiv . aprobarea i controlarea foilor de manevr . d) utilizarea unor termeni i expresii corecte. în condi iile pentru care a fost conceput . b) corecta înscriere a punctelor în foaia de manevr i succesiunea lor corect .ART. (3) Persoana care controleaz foaia de manevr de execu ie r spunde de: a) concordanta concep iei acesteia cu concep ia foii de manevr de coordonare (sau de corectitudinea concep iei acesteia în raport cu coordonarea). ART. care s corespund prevederilor prezentului Regulament i limbajului tehnic actual. semna pentru aprobare i va d ispune m suri în consecin dac este cazul. verificarea. ale prescrip iilor.. b) corectitudinea grupelor distincte de opera ii i opera iilor distincte înscrise i succesiunea lor corec t . 55 Se va evita pe cât posibil aprobarea foilor de manevr prin telefon. de verificarea i a probarea la timp a acesteia. i nici de opera iile complementare opera iilor distincte. persoanei care o controleaz nu i se vor citi toate oper a iile. r spunde de corectarea eventualelor gre eli. c) respectarea prevederilor instruc iunilor proprii de s n tate i securitate în munc ale prezentului Regulament. procedurilor. Prin aprobarea foii de manevr se certific corectitudinea i posibilitatea folosirii acesteia. ci numai punctele la care sunt înscrise grupe distincte de opera ii i opera ii distincte. d) folosirea de termeni i expresii corecte. c) respectarea prevederilor instruc iunilor proprii de s n tate i securitate în munc ale prezentului Regulament. 40 . dispozi iilor etc. care s corespund prevederilor prezentului Regulament i limbaju lui tehnic actual. e) corectarea eventualelor gre eli ale punctelor controlate. instruc iunilor tehnice interne. e) întocmirea la timp a foii de manevr . instruc iunilor tehnice interne. a a cum au fost definite în prezentul Regulament. dispozi iilor etc. se înscrie i data când a fost f cut verificarea i contrasemnarea foii de manevr . g) controlarea la timp a acesteia. privind punctele co ntrolate.

a a cum este prev zut în instruc iunile proprii de s n tate i securitate în munc . conform prevederilor cap. verifica. Dac pentru o manevr programat normal exist o foaie de manevr permanent care corespunde întru totul manevrei respective. 41 . X din prezentul Regulament. acesta confirm c a f cut i verificarea i acceptarea foii de manevr respective. respectând prevederile prezentului Regulam ent. de completare sau de refacere a foilor de manevr va fi cel indicat în Anexa 2. (4) Pentru manevrele curente se folosesc foile de manevr permanente. va acorda o aten ie deosebit înscrierii corecte în foaia de manevr control at a temei manevrei. r spunde de verificarea con inutului foii de manevr în raport cu situa ia existent în momentul începerii manevrei i de posibilitatea desf ur rii normale a manevrei. (5) Manevrele de lichidare a avariilor se execut sau se coordoneaz f r foi de manevr .Persoana care controleaz .). ora la care a efectuat controlul i numele persoanei care o cite te pentru control. În Anexa 3 sunt prez entate câteva modele de foi de manevr de coordonare i de execu ie. modificarea singular a reglajului unei protec ii sau automatiz ri se poate executa f r foaie de manevr . scopului acesteia i st rii operative ini iale (pentru aceasta din urm . a a cum s -a prev zut mai sus pentru manevrele programate normal. IX PREG TIREA. (7) Ac ionarea singular a unui întreruptor sau separator. anularea (repunerea) singular a unei a utomatiz ri sau protec ii. 57 Modul principial de întocmire. ART. nu corespunde în acel moment. iar în Anexa 4 sunt prezentate schemele simplificate ale instala iilor pentru exemplificarea denumirii elementelor. cu excep ia cazurilor prev zute în prezentul Regulament. se va întoc mi. 58 Prevederi generale (1) Manevrele în instala iile i re elele electrice de înalt i medie tensiune se execut i se coordoneaz dup foi de manevr . numai atunci când acestea constituie o opera ie distinct pentru care ar trebui întocmit o foaie de manevr . (4) Persoana care verific i accept foaia de manevr (responsabilul manevrei). (6) Manevrele cauzate de accident se execut sau se coordoneaz f r foi de manevr . se poate folosi aceasta. aproba i controla o foaie de manevr corespunz toare manevrei respective. (2) Pentru manevrele program ate normal se folosesc foile de manevr programate normal. iar în anumite cazuri se pot folosi i foi de manevr permanente. la rubrica rezervat res ponsabilului de manevr . În cazul în care pentru manevra respectiv nu exist foi de manevr permanente sau foaia de manevr permanent . COORDONAREA I EXECUTAREA MANEVRELOR ART. Persoana care controleaz foaia de manevr de execu ie va înscri e în eviden ele operative num rul foii de manevr controlate. (3) Pentru manevrele programate accidental se folosesc foile de manevr programate accidental. CAP. din diverse motive (configura ia schimbat etc. fiind ultima persoan car e cite te foaia de manevr . în limita responsabilit ilor comenzii de coordonare) r spunzând de corectitudinea acestora. Prin semnarea foii de manevr .

se admite executarea f r foaie de manevre numai în cazul în care opera iile complementare respective nu afecteaz i alte elemente s au echipamente. Acestea t rebuie s fie în a a fel întocmite. accidental. starea tehnic a acestora etc. corespund exact cu cele prev zute în ghid. manevra se va executa dup f oaie de manevr . . chiar în situa iile când configura ia instala iei. în ordinea lor normal . conform prevederilor prezentului Regulament. Unit ile de exploatare vor stabili. prin proceduri i instruc iuni tehnice interne.. în func ie de complexitatea instala iiilor i re elelor electrice. de pericolul de executare gre it a manevrelor etc. Dup foaia de manevr permanent . i executarea opera iilor complementare legate de aceasta. per manente). punct cu punct. care nu sunt totdeauna identice cu situa ia real din momentul execut rii manevrei. cazurile (instala iile. re elele electrice). de obicei. Ghidul serve te pentru orientarea personalului care execut sau coordoneaz manevra. la executarea sau coordonarea manevrelor precum i la întocmirea foilor de manevr . de asemenea prev zut riguros i având un scop bine definit. (10) Manevrele în instala iile i re elele electrice de joas tensiune nu fac obiectul prezentului regulament. în general. con inând preciz rile necesare execut rii opera iilor etc. Manevrele care se execut folosind "un ghid de manevr " vor fi numai acelea pentru care se admite executarea (coordonarea) f r foai a de manevr . starea operativ final . în baza ghidurilor de manevr con inute în procedurile i instruc iunile tehnice interne. nu este cea normal . plecâ ndu-se de la o stare operativ ini ial a echipamentului respectiv. încât s ofere posiblitatea de orientare sigur a personalului operativ sau comand operativ . Dac deconectarea întreruptorului linie "A" ar necesita executarea unor opera ii care ar afecta alte ehipamente sau elemente (spre exemplu. a re elei electrice. f r foi de manevr . 42 .se verific pozi ia deconectat a I .se deconecte az I . bifând fiecare punct în momentul când a fost executat. punct cu punct. ceea ce implic efectuarea opera iei de deconectare a întreruptorului liniei i executarea opera iilor complementare legate de aceasta. schema instala iei. EXEMPLU: Sta ia electric "X" trebuie s deconecteze linia electric "A". opera iile distincte) sunt prev zute în succesiunea lor normal de executare pentru anumite situa ii. Ele se execut . astfel: . re elei electrice etc. decât în cazurile în care starea operativ ini ial . pentru care este necesar executarea manevrelor dup foi de manevr (programate normal. opera ie cu opera ie. manevrele se execut în mod identic ca i dup o foaie de manevr programat . dar nu poate înlocui foaia de manevr atunci când pentru manevra respectiv este necesar o foaie de manevr . i ajungându -se la o stare operativ final .Deoarece ac ionarea unui întreruptor sau separator comport . opera iile distincte) sunt prev zute exact a a cum se vor executa. aceasta neputându -se executa dup ghidul respectiv în mod riguros.20 LEA "A". Într -un "ghid de manevr ". de importan a acestora. sau la întocmirea foilor de manevr programate normal sau acci dental. Ghidul de manevr nu trebuie confundat cu foaia de manevr permanent . (8) Procedurile i instruc iunile tehnice interne pot con ine foi de manevr permanente pentru manevrele legate de lucr rile care se execut în baza acestora. Procedurile i instruc iunile tehnice interne pot con ine i ghiduri de manevr . riguros precizat . opera iile (grupele distincte de opera ii.20 LEA "A În acest caz deconectarea întreruptorului liniei electrice i opera iile complementare legate direct de aceast opera ie se pot executa f r foaie de manevr . pentru orientarea personalului operativ sau de comand operativ la executarea sau coordonarea manevrelor care se pot face f r foi de manevr . anularea AAR pe linia electric "C") sau ar trebuie precedat de conectarea întreruptorului liniei "B". (9) În foaia de manevr permanent . opera iile (grupele distincte de opera ii. a echipamentului.

analiza schemelor de func ionare a echipamentel or înainte i dup realizarea manevrei pân la trecerea efectiv la execu ie. re elelor electrice .. c) respectarea criterilui "n -1". în vederea schimb rii configura iei.(11) In preg tirea. pentru echipamentele aflate în exploatarea unit ii de exploatare din care face parte ( eful de sta ie electric . c) personalul de comand operativ al centru lui de dispecer. calcule de regim. în vederea retragerii din exploatare a echipamentului.). punerea în func iune a unui compensator sincron pentru reglarea tensiunii etc. de la ini ierea manevrei. (4) Personalul operativ. pentru manevrele necesare a se executa în alte instala ii sau zone de re ele electrice ca urmare a ini ierii unei manevre într -o instala ie. Din momentul 43 . personalul operativ i de comand operativ . trebuie s respecte întocmai prevederile instruc iunilor proprii de s n tate i securitate în munc . care are echipamentul în autoritate de decizie sau competen . schimbarea configura iei re elei electrice etc. (6) Manevrele programate normal pot fi ini iate de urm toarele persoane: a) personalul tehnico . eful de centru.. ART. (5) Personalul de comand operativ care coordoneaz o manevr curent de coordonare r spunde de folosirea la o manevr a unei foi de manevr de coordonare permanen t corespunz toare. b) personalul de comand operativ al centrelor de dispecer ca urmare a cerin elor de regim. compartimentul programare regimuri de func ionare al centrului de dispecer. d) stabilirea schemelor de probare cu tensiune a echipa mentelor care se va face în func ie de importan a echipamentelor probate. care execut o manevr curent de execu ie r spunde de folosirea la o ma nevr curent de execu ie a unei foi de manevr de execu ie permanent corespunz toare. EXEMPLU: Punerea în func iune a grupurilor. asigur rii unui regim de func ionare cât mai sigur i economic etc. compensatoarelor sincrone. EXEMPLU: Func ionarea la orele de vârf cu dou transformatoare în paralel. zon de re ea electric etc.. autoritate de decizie sau competen . a prevederilor procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. b) durata în care se va func iona în schema rezultat . coordonarea i executarea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucr ri/ probe. autoritatea de decizie sau competen a acestuia. care are echipamentele în comand de coordonare. eful de sec ie etc. (3) Manevrele curente pot fi ini iate de urm toarele persoane: a) personalul operativ ca urmare a unor cerin e de regim ale instala iilor. 59 Preg tirea manevrelor (1) Prin preg tirea manevrei se în elege ansamblul m surilor organizatorice care se iau.. legat de acestea. astfel încât acestea s se desf oare corect (2) Pentru reducerea riscurilor în operare se va urm rii diminuarea num rului de manevre având în vedere cel pu in urm toarele as pecte: a) schemele de func ionare în timpul desf ur rii manevrelor sau dup efectuarea lor s nu conduc la indisponibilizarea unor protec ii sau automatiz ri (Exemplu: în sta iile cu mai mult de 2 bare colectoare la trecerea echipamentelor de pe o ba r pe alta se va urm ri s ramân în func iune protec ia diferen ial de bare la 2 bare colectoare). a programului de func ionare a echipamentelor aflate în comanda de coordonare. ca urmare a prevederilor in struc iunilor tehnice interne.administra iv care coordoneaz administra iv personalul de servire operativ . b) personalul compartimentului de conducere operational . echipamentelor.. a unor programe de func ionare etc.

zone de re ea electric . conform prevederilor prezentului Regulament. (12) În cazul în care cererea de retragere din exploatare a unui echipament se aprob cu anumite condi ii. verificate 44 . foile de manevra de coordonare si de executie corespondente. centre de conducere prin dispecer trebuie s urm reasc desf urarea corect i la timp a procesului de întocmire. conform celor prev zute mai sus. dup întocmirea foii de manevr de coordonare. La primirea aprob rii. (8) Foile de manevr de execu ie. s le supun veri fic rii i aprob rii. au fost ref cute. re ea sau sistem electroenergetic. conform prevederilor prezentului Regulament. care fac parte din foaia de manevr de coordonare respectiv . dup caz. (7) Foile de manevr de e xecu ie se vor întocmi la indicatia efului instala iei (zonei de re ea) sau a loc iitorului acestuia. Personalul operativ trebuie s cear persoanei care are comanda de coordonare ( i aceasta este obligat s dea) orice l murire sau indica ie necesar întocmirii corecte a foilor de manevr . astfel ca a doua zi foaia de manevr s poat fi verificat i aprobat de persoanele în drept. re eaua electric sau sistemul electroenergetic i s refac sau s dispun refacerea foilor de manevr . când a fost primit ) se consider c s -a ini iat manevra i va începe preg tirea ei. conform prevederilor prezentului Regulament. OBSERVA IE: Se recomand ca persoana de comand operativ de serviciu în tura de dup -amiaz . acestea se vor reface conform celor prev zute în prezentul Regulament referitor la întocmirea. verificarea. s întocmeasc i s supun spre aprobare i verificare foile de manevr necesare. cu dou zile înaintea datei programate pentru executarea manevrei. s verifi ce dac foile de manevr de coordonare i de execu ie care se întocmesc la indica ia personalului de comand operativ . aprobare a foilor de manevr . în ziua premerg toare manevrelor. persoanele care au obliga ia de a indica întocmirea foilor de manevr vor dispune refacerea foilor de manevr conform celor prev zute în condi iile impuse pentru aprobarea cererii respective. precum si foile de manevra de executie c are se intocmesc la indicatia personalului de comanda operativa sunt întocmite. Se recomand ca persoana de comand operativ de serviciu în tura de dup . care implic refacerea foilor de manevr . s verifice dac . Recomandarea este f cut în scopul evit rii întârzierii sau neexecut rii manevrelor din cauza lipsei foilor de manevr . sau la indicatia personalului de comand operativ pentru manevrele ini iate de centrele de dispecer. zona de re ea. sau s solicite. verificate i aprobate. întocmirea foilor de manevr . Personalul operativ i personalul de comand operativ trebuie s urm reasc aprobarea manevrelor programate în instala ia. verificare. se vor întocmi la indicatia personalului de comand operativ care are comanda de coordonare.amiaz . OBSERVA IE: Se recomand ca întocmirea foilor de manevr s se fac de c tre personalul de serviciu în tura de dup amiaz .când a fost emis cererea (pentru centrele de dispecer. (11) efii de instala ii. dându -i toate indica iile i l muririle necesare pentru a corespunde concep ia foii de manevr de execu ie cu concep ia foii de manevr de coordonare.amiaz . Personalul operativ i personalul de comand operativ trebuie s urm reasc programarea manevrelor în instala ii. zon de re ea electic . sefului centrului de dispecer sau loctiitorul acestuia. va solicita person alului operativ întocmirea foilor de manevr de execu ie. pentru ca acestea s corespund aprob rii date. care fac part e dintr-o foaie de manevr de coordonare. (9) Persoana de serviciu în tura de dup . (10) Foile de manevr de coordonare se vor în tocmi la indica ia efului forma iei de comand operativ respective. în ziua premerg toare manevrelor. aprobarea sau refacerea foilor de manevr programate normal.

. m sur tori etc. în vederea retragerii din exploatare accidentale a unui echipament. verific ri. c) personalul de comand operativ . s le verifice i s le aprobe (sau s le supun spre aprobare. solicitat de persoanele abilitate.i aprobate. în concordan cu cele prev zute în conformitate cu condi iile impuse pentru aprobarea cererii . opera ii speciale etc. De consecin ele începerii execut rii manevrelor mai devreme sau mai târziu 45 . verifica. (17) Prin coordonarea manevrei se în elege coordonarea grupelor distincte de opera ii a opera iilor distincte precum i a unor controale. aproba i controla conform prevederilor prezentului Regulament pentru foi le de manevr programate accidental. în vederea retragerii accidentale din exploatare a unui echipament (prevenirea avariilor. Persoanele care ini ieaz manevra trebuie s solicite întocmirea foilor de manevr de execu ie. executarea manevrelor va începe la solicitarea efului instala iei sau zonei de re ea care s -a ocupat de organizarea lucr rilor. când este posibil) foaia de manevr de coordonare sau de execu ie proprie (pentru manevrele efectuate prin telecomanda). (21) Solicitarea de începere a manevrelor poate fi facut cu cel mult 1 or înainte de ora men ionat prin cererea de retragre din exploatare. a schimb rii imediate a configura iei. (18) Executarea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor în vederea execut rii de lucr ri. eful de sec ie. s solicite personalului operativ întocmirea foilor de manevr de execu ie necesare manevrei de coordonare i s le controleze în timp util. lucr ri în urma avariilor etc. (19) În cazul când persoana desemnat de c tre unitatea de exploatare (prin cererea de retragere din exploatare) s solicite retragerea din exploatare a echipamentelor este personalu l operativ din instala ia sau zona de re ea electric . (15) Foile de manevr se vor întocmi. b) personalul operativ. primirea cererii) se considera ca s -a i ini iat manevra respectiv i se va începe preg tirea ei. pentru echipamentele aflate în gestiunea unit ii sau subunit ii de exploatare din care fac parte ( eful de sta ie electric . (13) O manevr programat accidental poate fi ini iat de urm toarele persoane: a) personalul tehnico -administra iv care coordoneaz personalul operativ. ART. schimb rii configura iei etc. loc iitorul acestora etc. care ne cesit coordonare a a cum au fost acestea definite în prezentul Regulament. s verifice.) sau aducerii unui echipament care a devenit in disponibil într-o anumit stare operativ . iar personalul operativ s le întocmeasc . va începe la solicitarea persoanei desemnate de c tre unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare.). (20) Executarea manevrelor trebuie corelat cu îndeplinirea condi ii lor de începere a lucr rilor (echipamentul nu va fi retras din exploatare mai devreme decât este nevoie i nici mai târziu pentru a nu întârzia începerea lucrarilor). 60 Coordonarea i executarea manevrelor (16) Prin execu ia manevrei se în elege ex ecutarea opera iilor. în vederea retragerii din exploatare a unui echipament. (14) Odat cu emiterea cereri i (pentru centrele de dispecer. centru. când este posibil) f r întârziere. impus de condi iile de func ionare a instala iilor. Personalul de comand operativ trebuie s întocmeasc . s aprobe (sau s supun spre verificare i aprobare. aducerii unui echipament care a devenit indisponibil într -o anumit stare operativ . a a cum au fost definite în prezentul Regulament.

va raporta imediat acest lucru persoanei care d dispozi ia. iar eful de tur al forma iei operative a instala iei sau a zonei de re ea devine executant de manevre preluând sarcinile acestuia. dac nu se pune în pericol securitatea personalului. func ionarea sau parametrizarea a sistemului teleinforma ional se face numai cu cerere 46 . cu excep ia celor care consider c pun în pericol securitatea personalului. de serviciu de la centrul de dispecer cu comand de coordonare. personalului de comand operativa. dispozi iile personalului de comand operativ superior. cât i de întârzierea nemotivat a înde plinirii. Modificarea de configura ii/logica de operare. de serviciu la centrul de dispecer cu autoritate de decizie. Persoana respectiv devine responsabil de manevr . la efectuarea manevrelor. Persoana care a primit dispozi ia/aprobarea de execu ie a manevrei trebuie s confirme executarea acesteia. personalul operativ sau de comand operativ este obligat s o execute imediat. (23) Atunci când echipamentul este în comanda de coordonare a unui centru dispecer. eful de tur (in ginerul de serviciu) pe central . Dac aceasta repet dispozi ia. Pentru orice refuz nemotivat de îndeplinire a dispozi iei. imediat i f r obiec ii. logicii de func ionare i st rii operative a protec iilor prin relee. s preia sarcinile responsabilului de manevr din instala ia sau zona de re ea respectiv . superiorii ierarhici ai acestora. dac sunt îns rcina i de conducerea tehnic a unit ii de exploatare i dac îndeplinesc condi iile prev zute de IPSSM. r spund atât persoanele care nu au îndeplinit-o. privind problemele/aspectele care intr în competen a sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer. integritatea echipamentelor sau nu se creeaz premise pentru producerea iminent de avarii. precum i cei care întârzie nejusti ficat începerea unei manevre care le -a fost solicitat . în baza procedurilor i instruc iunilor tehnice interne) trebuie s se efectueze pe baz de cereri aprobate atât de c tre centrul de dispecer cu autoritate de decizie. (22) Atunci când echipamentul este în autoritatea de decizie a unui centru de dispecer. se vor executa numai cu aprobarea acestuia. manevrele se vor executa numai cu aprobarea dispecerului. cât i cele care au aprobat aceast neîndeplinire. Aceste modific ri (c u excep ia celor care se execut operativ. (28) Personalul din centralele i re elele electrice nu are dreptul s efectueze modific ri ale regimului. telecomenzilor. au dreptul. eful instala iei sau zonei de re ea. automatiz rilor. persoanei de la care a primit dispozi ia/aprobarea. cu anun area prealabil a centrului de dispecer care are echipamentul în comand nemijlocit . imediat dup executare.decât este necesar sunt r spunz tori cei care au solicitat aceasta în mod nejustificat. În cazul în care cel care a primit dispozi ia o consider incorect . reglajelor. (26) În cazul execut rii unor manevre mai complicate. (27) Personalul operativ i personalul de comand operativ este obligat s îndeplineasc . telem surilor i telecomunica iilor. În aceste cazuri este obligat s refuze executarea dispozi iei i s comunice acest lucru efilor lui ierarhici administrativi/operativi. (24) Persoana care d o dispozi ie/aprobare de execu ie a unei manevre o consider executat numai dup ce persoana c reia i -a dat dispozi ia/aprobarea confirm executarea manevrei. integritatea echipamentelor sau creeaz premise pentru producerea de avarii. (25) Dispozi iile personalului tehnico -administra iv ierarhic superior. configura iei. f r aprobarea acestuia. personalului de comand operativa. aflate în competen a sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer. manevrele se vor executa numai la dispozi ia sau cu aprobarea dispecerului.

se admite ca executarea comenzii s se fac de c tre responsabilul de manevr . responsabilul de manevr i atribu iile acestora prin fi a de post. respectarea succesiunii opera iilor prev zute în aceasta. Nu este permis executarea manevrelor de la fa a locului de c tre o singur persoan decât cu aprobarea conducerii unit ii de exploatare. indentificarea corect a acestuia i urm rirea opera iei pe care o va executa. atunci când comanda ac ion rii se face din camera de comand a instala iei. precum i în cazul când manevrele se execut de la fa a locului execu ia manevrelor se face obligatoriu de dou persoane. retragerea din exploatare. Conducerea unit ii de exploatare stabile te în cadrul forma iilor operative executantul de manev . În cazul opera iilor de ac ionare a aparatelor de comuta ie. corespunz tor cazului efectu rii manevrelor de o singur persoan . conform procedurilor i instruc iunilor tehnice interne sau indica iilor structurilor opera iona le în sarcina c rora este coordonarea protec iilor. iar persoana care are grupa SM superioar controleaz execut area fiec rei opera ii conform foii de manevr . Executarea manevrei în acest fel se va face numai dac între responsabilul i executantul de manevr exist o leg tur de telecomunica ii (prin radio sau telefon mobil) prin care responsabilul de manevr comunic executantului care element va fi ac ionat i opera ia pe care o va execu ta. competen a sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer precum i pentru cazurile prev zute în reglement rile în vigoare. iar executantul confirm modul de realizare a comenzilor date de c tre responsabilul de manevr (modificarea sau nu a pozitiei aparatului actionat). avarii) al activitatii operative în instala ii diminuarea controalelor/verific rilor operative în instala ii În cazul opera iilor de ac ionare a aparatelor de comuta ie prin telecomand .aprobat de centrul de dispecer care opereaz cu acel sistem teleinforma ional. În cazul modific rilor de configura ie. locul unde st executantul i cum face verificarea precum i alte detalii se stabilesc prin proceduri aprobate de conducerea unit ii de exploatare în func ie de condi iile locale din instala ie. Modul concret de desfasu rare a manevrei. Echipamentele din sistemul de protectii si automatizari precum si din teleinforma ional se supun aceluia i ordin de investire ca si cele din circuitele primare. personalul operativ este obligat s asigure reglajul protec iei prin relee. astfel ca la ac ionare s nu i se pun în pericol via a i va confirma responsabilului de manevr situa ia real (pozi ia corect sau incoret ) a aparatelor de comuta ie. conform procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. Persoana care are grupa SM inferioar execut manevra (fiind numit executant de manevr ). personalul de comand operativ al centrului de dispecer care are în autoritatea de decizie echipamentul respectiv este obligat s asigure reglajul protec iilor prin relee. modificarea de configura ie/ logica se face numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor din circuitele primare afe rente. (29) În cazul în care forma ia operativ de serviciu este format din dou persoane. atunci când comanda ac ion rii se face d e la camera de comand 47 . În cazul manevrelor care se execut f r foaie de manevr . Pentru echipamentele care nu sunt în comanda de coordonare. Se recomand . Pentru aceasta el va sta în apropierea apara tului manevrat la o distan corespunz toare de acesta. executantul de manevr efectuând verificarea pozi iei aparatului dup ac ionare. responsabilul de manevr este cel care indic executantului de manevr fiecare opera ie pe care acesta trebuie s o execute.pentru reducerea nivelul ui de risc (accidente. modul de executare a opera iilor i supravegheaz executarea corespunzatoare a manevrei de c tre executant (fiind numit responsabil de manevr ). în cazul schimb rilor de configura ie.

proceduri i instruc iuni tehnice specifice dac este cazul.executantul manevrei se opre te în fa a celulei. aparatului. responsabilul manevrei verific i el s fie în adev r cel prev zut. în condi ii normale de exploatare. Efectuarea manevrelor din camera de comand a unei sta ii electrice dotat cu sistem SCADA poate fi asimilat cu efectuarea manevrelor prin telecomand . . (30) În instala iile i re elele electrice se pot executa manevre de c tre o singur persoan numai dac sunt respectate integral prevederile instruc iunilor proprii de securitate i s n tate în munc pentru aceste cazuri. corespunz tor cazului efectu riii manevrelor de o singur persoan . Unit ile de exploatare sau de conducere operativ vor întocmi. cât i de c tre responsabilul de manevr i se face la locul de executare a manevrelor. de c tre responsabilul de manevr .. . Persoanei care este singur în tur i se permite s efectueze singur aducerea echipamentului în stare "legat la p mânt" numai prin închiderea cu itelor de legare la p mânt cu ac ionare mecanic sau prin telecomand . cheii de comand . . În cazul egalit ii de grup de autorizare. simbolului pe display (cu mouse -ul) sau panou etc. cât i ale executantului de manevr .. executantul este obligat s repete dispozi ia responsabilului de manevr pentru a co nfirma în elegerea corect a dispozi iei. punct de supraveghere i comand etc. spre executare. (32) Modul de executare a opera iilor. forma ia ac ionând în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si procedurile specifice ale unit ii de exploatare. În cazul în care manevra este executat de o singur persoan . 48 . persoana care execut manevra repet con inutul opera iei responsabilului de manevr . se admite executarea comenzii de c tre responsabilul de manevr . dup caz. Opera iile de montare i demontare a garniturilor mobile de scurtcircuitoare nu fac obiectul prezentului regulament. Conducerea unit ii de exploatare poate lua.a unui centru de dispecer.responsabilul de manevr cite te la fa a locului. se confirm verificarea i acceptarea foii de manevr i acceptarea execu iei manevrei dup foaia de manevr respectiv . elementului. manevrarea aparatului de comuta ie se va face a a cum este prev zut executarea manevrelor cu aparate care nu au comanda ac ion rii de la distan sau prin telecomand . toate manevrele în instala iile electrice se execu t de c tre acea persoan . Ambele persoane trebuie s cunoasc perfect manevra ce urmeaz s se e xecute i r spund solidar de corectitudinea execut rii acesteia.foaia de manevr se semneaz atât de c tre persoana care execut opera iile. aceasta îndepline te atât sarcinile responsabilului de manevr .executantului de manevr i se d . orice m suri suplimentare de s n tate i securitate în munc pentru a evita accidente umane sau deteriorari de echipamente în cursul efectu rii manevrelor. persoanei care execut . în acest sens. la care trebuie executat opera ia i verific s fie cel prev zut. opera ia care urmeaz a fi executat . . Dac aparatul de comuta ie respectiv nu func ioneaz corect i este necesar ac ionarea (sau comanda ac ion rii) de la fa a locului. (31) În cazul în care în tur este o singur persoan . numai o singur opera iei i abia dup executarea acesteia i se d spre execu ie opera ia urm toare. trebuie s fie urm torul: a) Manevra se execut de dou persoane: . responsabilul de manevr va fi persoana cu func ie superioar .prin semnarea foii de manevr de c tre responsabilul de manevr .

pentru a se men ine permanent leg tura prin radio sau telefon mobil cu centrul de dispecer sau cu eful forma iei operative. este cel prev zut. . fie chiar din instala ia respectiv . Denumirile elementelor i echipamentelor folosite în foile de manevr trebuie s fie unice pentru o instala ie i trebuie s corespund inscrip iilor din instala ii i nota iilor din schemele operative pentru a nu produce confuzii. (33) În cazul în care.la efectuarea manevrelor cu separatoarele din liniile electrice de medie tensiune de c tre forma ii operative alc tuite din dou persoane. d ispunerea execut rii grupelor distincte de opera ii sau opera iilor distincte nu se va face decât dup ce 49 . Se informeaz apoi centrul de dispecer care are comanda operativ nemijlocita în instala ie. Efectuarea manevrelor se va face cu aprobarea sau la dispozi ia personalului de comand operativ . la primirea unei dispozi ii (sau aprob ri) din partea persoanei de comand operativ . s verifice din nou c elementul la care va face opera ia este cel prev zut i apoi s o execute. în condi iile men ionate în prezentul Regulament i numai dup trecerea cheii pe pozi ia "comand local ". în situa ii deosebite. i se va consemna aceasta în foaia de manevr . simbolul pe display etc. Atribu iile persoanelor ce pot executa manevrele prin telecomand sunt stabilite de c tre unit ile de exploatare i centrele de dispecer prin proceduri i instruc iuni tehnice interne.la executarea tuturor opera iilor dintr -o grup distinct de opera ii sau opera ie distinct . în procesul execut rii manevrelor. încerc ri etc..responsabilul de manevra verific înc o dat dac executantul este preg tit s execute opera ia la elementul prev zut i. . m sur tori. Acesta este obligat ca la fa a locului s verifice c celula.executantul execut opera ia respecti v i confirm executarea acesteia. schemele instala iilor i re elelor electrice trebuie inute la zi i consultate la întocmirea foilor de manevr de coordonare sau e xecu ie. . execut ".responsabilul de manevr . alegând o situa ie în care se poate func iona de durat . apar îndoieli/suspiciuni în privin a juste ei/corectitudinii opera iilor care trebuie executate. este obligat s o repete i s o execute numai dup primirea confirm rii c dispozi ia sau aprobare a a fost în eleas corect i se poate trece la executare. dup specificul fiec rei instala ii. la care trebuie executat opera ia. manevra se poate efectua de c tre executantul de manevr aflat la distan de responsabilul de manevr . aparatul. în baza unei proceduri sau instruc iuni care trateaz condi iile specifice. îndeplinind i sarcinile acestuia. . . responsabilul de manevr este i executantul manevrei. sa . manevrele se vor întrerupe.manevrele vor decurge respectând cele prev zute mai sus dar. dac totul este corect.i citesc opera ia care trebuie executat . (34) Manevrele în instala iile telecomandate se execut fie prin telecomand . (35) Pentru realizarea corect a manevrelor. b) manevra se execut de o singur persoan : . în a c rui autoritate de conducere operativ se afl echipamentele afectate de manevre În cazul manevrelor de coordonare.responsabilul de manevr noteaz în foaia de manevr îndeplinirea opera iei. se face numai dup confirmarea din partea tuturor acelora c rora le -a fost predat echipamentul c echipamentul se poate reda în exploatare. (36) Efectuarea manevrelor pentru redarea în exploatare a echipamentelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucr ri. responsabilul de manevr noteaz în f oaia de manevr îndeplinirea acesteia. d dispozi ia "corect.

AT.aducerea. Liniile electrice se predau cu mesaj de c tre centrele de dispecer cu comand de coordonare prin centrele de dispecer intermediare la persoanele desemnate prin cererea de retragere din exploatare de c tre unitatea de exploatare. (38) Unit ile de exploatare care au în gestiune/administra ie echipamentele vor întocmi.anterior la echipamentul respectiv. Centrele de dispecer vor întocmi proceduri i instruc iuni de manevr / regimuri/lichidare a avariilor pentru echipamentele care sunt în autoritatea lor de conducere operativ în limitele sarcinilor i responsabilit ilor care decurg din exercitarea autorit ii de decizie. pe rând. d) numele celui care a primit mesajul i c ruia i se pred echipamentul i centrul de dispecer sau unitatea de care apar ine. chiar dac linia electric nu a fost adus "în starea deconectat" la toate celelalte capete. stare operativ care trebuie s fie cea precizat în cererea de retragere din exploatare. 61 Predarea echipamentelor pentru admiterea la lucru (1) Echipamentele (liniile electrice T. a comenzii de coordonare sau competen ei. cu respectarea celor prev zute în foaia de manevr de execu ie i aprobate de eful zonei de re ea. (37) Excep ie de la acea st regul se poate face în cazul în care manevrele se efectueaz de o singur forma ie operativ . proceduri i instruc iuni tehnice interne de manevre atât pentru cazurile normale. chiar dac linia electric nu a fost adus "în starea deconectat" la toate celalelte capete. ART. minutul pred rii -primirii mesajului. în starea operativ "în func iune" a fiec rui cap t al liniei aflate "în starea separat vizibil".aducerea. Mesajul trebuie s precizeze starea operativ în care se afl echipamentul. se permite: . care se deplaseaz succesiv la capetele unei linii. se va dispune la un cap t aducerea "în starea separat vizibil" numai dup ce linia electric a fost deconectat în toate capetele i se va dispune la un cap t aducerea "în starea legat la p mânt" numai dup ce linia electric a fost adus "în starea separat vizibil" la toate capetele sau sunt deschise separatoare de linie (la capetele liniei care nu are intreruptoare) separatoare de cupla. c) centrul de dispecer i numele celui ca re a emis mesajul i pred echipamentul. numerotarea se face continuu în tot cursul unui an i se reiau de la unu la începutul anului ce urmeaz . 50 . b) data. sectionare etc.toate forma iile operative respective au efectuat i au confirmat efectuarea celor dispuse. . bucla. Astfel. în starea "separat vizibil" a fiec rui cap t al liniei. a a cum se indic în paragraful (3) de mai jos. EXEMPLU: La retragerea din exploatare pentru lucr ri a unei linii cu mai multe capete. Predarea se face de c tre centrele de dispecer care au c omanda nemijlocit sau de personalul operativ pentru echipamentele la care manevrele de retragere din exploatare au fost facute integral de c tre el. pe rând. bare colectoare. cu condi ia ca manevrele necesare s poat fi executate cu lini a electric sub tensiune.) se predau cu mesaj numai persoanelor desemnate de unitatea de exploatare prin cer erea de retragere din exploatare. Aceste proceduri i instruc iuni vor servi ca baz pentru întocmirea procedurilor i instruc iunilor de lichidare a avariilor de c tre unit ile de exploatare la nivelul instala iilor i zonelor de re ea. cât i pentru cazurile de avarii.celule etc. Mesajul con ine: a) num rul mesajului dat de emitentul mesajului i num r ul mesajului cu care este înregistrat la primitor. accid ente. ora. incendii etc. pentru fiecare instala ie i zon de re ea electric .

emitentul mesajului confirm persoane i/persoanelor nominalizate în cererea de retragere din exploatare starea operativ a echipamentului . e) Centrul de dispecer cu comand nemijlocit pred cu mesaj echipamentele pentru admitere la lucru. Pentru fiecare echipament sau parte de echipament. pred echipamentul unui Cent rul de dispecer intermediar sau persoanelor nominalizate prin cerere d) În cazul în care manevrele pentru retragerea din exploatare a unui echipament au fost efectuate în totalitate de aceea i forma ie operativ care efectueaz i admiterea la lucru. a tunci admitentul nominalizat prin cerere este o persoana din cadrul aceleia i forma ii operative i nu se emit mesaje de c tre centrul de dispecer care are comanda nemijlocit în instala ie. când exercit comanda de coordonare. Mesajele se înscriu în registrele operative de la centrele de dispecer (sau centrele de telecomand ) i în caietul de mesaje al admiten ilor sau in registrul de tur al personalului operativ cu n um r propriu pentru fiecare registru/caiet. sau centru de telecomand personalul care a efectuat manevra de execu ie pred echipamentul cu mesaj numai persoanei/persoanelor nominalizate în cerere specificand clar c echipamentul a fost retras din exploatare "prin telecomand " confirmandu -i starea operativa a echipamentului potrivit indicatiilor din sistemul teleinformational. Pentru lucr ri efectuate în perimetrul sta iilor de cap t al liniilor predate cu mesaj persoana c ruia i -a fost predat linia cu mesaj va verifica starea operativ a liniei în sta ia respectiv .(2) La predarea cu mesaj a unui echipament. fiecare Centru de dispecer a unit ii de exploatare pred linia electric persoanelor nominalizate prin cerere din zona unit ii sale. la fa a locului. Liniile electrice cu denumiri diferite care se pot lega electr ic între ele printr-un întreruptor . c) Centrul de dispecer a unit ii de exploatare. în centralele i sta iile electrice. personalului operativ dac a efectuat coman da de cordonare la acele echipamente sau daca a primit cu mesaj aceste echipamente de la un centru de dispecer intermediar sau de la centrul de dispecer ce a efectuat comanda de coordonare. separator de bucl sau separator de cupl se predau fiecare cu mesaj separat i nu cu un singur mesaj. Similar se va proceda i cu echipamentele care au toate capetele în aceea i sta ie i la care starea operativ solicitat de c tr e unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare a fost realizat prin manevre efectuate prin telecomand 51 . În cazul liniilor în gestiunea mai multor unit i de exploatar e. în centralele i sta iile electricee) Centrul de dispecer cu comand nemijlocit pred cu mesaj echipamentele pentru admitere la lucru. b) Centrul de dispecer a unit ii de ex ploatare prime te liniile electrice de la un Centru de dispecer intermediar sau de la centrul de dispecer ce exercita comanda de coordonare i le pred persoanelor nominalizate prin cerere. f) Pentru echipamentele retrase din exploatare la care manevra de retragere din exploatare a fost efectuat prin telecomand de la un centru de dispecer. care trebuie s fie cea stabilita de unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare. (3) Predarea echipamentelor cu mesaj se face astfel: a) Centrul de dispecer ce exercit comanda de coordonar e pred liniile electrice unui Centru de dispecer intermediar (subordonat sau aflat la acelas nivel ierarhic) pân la centrul de dispecer al unit ii de exploatare sau direct persoanelor nominalizate prin cerere. bine delimitat fizic i bine definit -ca denumire pentru identificare -se emite câte un mesaj. Pentru manevrele efectuate prin telecomand se va sp ecifica în mod deosebit acest lucru în con inutul mesajului.

personalul operativ de serviciu face confirmarea posibilitatii de redare în exploatare a echipamentelor respective centrului de dispecer cu comand nemijlocit . ART. 64 Manevrele prin care se retrag din exploatare echipamentele pentru mentenan . precum i mane vrele prin care se redau în exploatare echipamentele se execut dup foi de manevr programate accidental. X MANEVRE ÎN CAZ DE AVARII ART. 62 Conducerea operativ a sistemului electroen ergetic în caz de avarii se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de conducere prin dispecer în Sistemul Electroenergetic Na ional. se admite ca manevrele de re tragere din exploatare a 52 . predat cu mesaj. se coordoneaz i se execut f r foaie de manevr . În cazul în care redarea echipamentelor în exploatare se face la intervale de timp în care este posibil întocmirea i aprobarea unei foi de manevr programate normal. (5) Confirm rile pentru redarea în exploatare a liniilor electrice se fac prin mesaje înscrise i numerotate de la admitent pân la centrul de dispecer cu comand de coordonare. Confirmarea trebuie s precize c echipamentul.prin telecomand sau centrului de telecomand de la care a primit cu mesaj echipamentul (7) În cazul în care unul din cei doi coresponden i. accidente.cu personal permanent. perturba iilor în func ionarea echipamentelor i aliment rii consumatorilor. incendii etc.. se va proceda în consecin . 65 În situa ii de urgen . pentru prevenirea deterior rii echipamentului. persoana nominalizat în cerere (admitent) face confirmarea posibilitatii de redare în exploatare a echipamentelor respective (prin mesa j scris i numerotat) centrului de dispecer cu comand nemijlocit . (6) Pentru echipam entele din centralele i sta iile electrice. din punctul s u de vedere. în care echipamentul respectiv este de o importan deosebit . probe etc. în urma avariilor sau pentru prevenirea deterior rilor de utilaje. ART. 63 Manevrele de lichidare a avariilor. nu a în eles complet sau par ial con inutul mesajului. ART. Pentru echipamentele din sta iile/centralele electrice f r personal permanent. iar în caz contrar se suspend predarea -primirea mesajului pân la stabilirea unei c i de comunica ii corespunz toare. se red în exploatare numai dup ce toate persoanele c rora li s -a predat cu mesaj echipamentul confirm c din partea lor se poate reda în exploatare acel echipament. în anumite condi ii tehnice. datorit c ii de comunica ii. se reia transmiterea lui pân ce este complet i corect în eles. parcurgându -se în sens invers acela i circuit ca la predare. dac este cazul. poate fi redat în exploatare. unde manevrele se efectueaz de la distan (prin telecomand ). Manevrele pentru retrager ea i redarea din/în exploatare a echipamentelor se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului de conducere prin dispecer COD RET partea III -a CAP.(4) Echipamentul retras din exploatare.

instruc iunile. Aceste manevre se coordoneaz i se conduc de c tre personalul de com and operativ în mod corelat i într -un cadru unitar. (2) Executarea detaliat . Procedurile i instruc iunile unit ilor de e xploatare se fac pe baza principiilor din procedurile i instruc iunile întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie. prescri p iile i normativele în vigoare. ART. avariile se lichideaz de personalul operativ în conformitate cu procedurile i instruc iunile de lichidare a incidentelor i avariilor în lipsa leg turilor de telecomunica ii întocmite de unit ile de exploatare. în baza procedurilor i instruc iunilor întocmite i a dispozi iilor sau aprob rilor date de centrul de dispecer ce exercit comanda nemijlocit . dispozi iile i aprob rile date de centrele de dispecer fiind în limitele ce decurg din exe rcitarea autorit ii de decizie. de c tre personalul de comand operativ ce efectueaz telecomanda instala iei sau de c tre personalul operativ ce asigur telecomanda instala iei. manevrele de lichidare a avariilor se efectueaz de personalul de comand operativ sau personalul operativ care efectueaz telecomanda în baza procedurilor i instruc iunilor întocmite i a dispozi iilor sau aprob rilor da te de centrul de dispecer ce exercit autoritatea de decizie transmise prin intermediul centrului de dispecer ce exercit comanda nemijlocit . personalul operativ intervine pentru restabilirea leg turilor de telecomunica ii. 70 (1) La nivelul instala iilor (centrale. 69 În aceast situa ie. 53 . manevrele de lichidare a avariilor se efectueaz de personalul operativ. ART. (3) Executarea detaliat pe opera ii a manevrelor de lichidare a avariilor la nivelul instala iilor telecomandate este sarcina personalul de comand operativ care efectueaz telecomanda sau a personalului operativ ce efectueaz telecomanda. 66 Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaz de personalul operativ din instala ii sau. Totodat . ART. ART. pe baza procedurilor i instruc iunilor de lichidare a avariilor. manevrele de lichidare a avariilor se efectueaz la dispozi i a centrului de dispecer ce exercit comanda de coordonare. în baza solu iilor date sau aprobate de centrul de dispecer cu autoritate de decizie. dispozi iile i aprob rile date de centrele de dispecer fiind în limitele ce decurg din exercitarea autorit ii de decizie . va repune echipamentele disponibile în func iune dând tensiune f r preaviz pe liniile stabilite. Aceste proceduri i instruc iuni se întocmesc în baza procedurilor i instruc iunilor corespunz toare întocmite de centrul de dispecer cu autoritate de decizie. a comenzii de coordonare i competen ei. sta ii electrice) i zonelor de re ea. în inst ala iile f r personal (telecomandate). personalul operativ al sta iei/centralei va preg ti instala ia s primeasc tensiune f r preaviz. întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie i de unit ile de exploatare. ART. a manevrelor de lichidare a avariilor la nivelul instala iei cu person al permanent este sarcina personalului operativ. 67 Pentru echipamentele care necesit coordonare. respectând procedurile. 68 În lipsa leg turilor de telecomunica ii între personalul operativ din instala ii i centrul de dispecer ce exercit comanda nemijlocit i dac leg tura telefonic nu se poate ob ine nici pe c i ocolitoare. sta ii electrice) i zonelor de re e a f r personal (telecomandate). La nivelul instala iilor (centrale. s se fac f r foaie de manevr .echipamentelor în urma avariilor sau pentru prevenirea cazurilor ar tate mai sus.a comenzii de coordonare i competen ei. pe opera ii.

75 În cazul efectu rii de probe în instala ii sau re ele electrice. 71 În timpul lichid rii avariilor. incendii. în conformitate cu sarcinile ce -i revin din "ordinul intern de investire". ART. Manevrele se vor executa de c tre personalul operativ cu aprobarea personalului de comand operativ care are comand nemijlocit în instala iile respective. care efectueaz probele. vor solicita responsabilului de probe efectuarea manevrelor. care nu sunt în autoritatea de conducere operativ a unui centru de dispecer. dou tipuri de m anevre: a) manevre de retragere din exploatare a echipamentului în vederea execut rii de lucr ri preg titoare pentru efectuarea probelor (montarea unor aparate de m sur i control. trecerea la efectuarea probelor propri u-zise se 54 . CAP. cu respectarea instruc iunilor proprii de s n tate i securitate în munc . sau personalul operativ care efectueaz telecomanda instala iei respective. 77 (1) În cazul în care la echipamente se execut lucr ri preg titoare pentru efectuarea probelor. catastrofe naturale. f r aprobarea dispecerului. unitatea de exploatare care are în gestiune/exploatare echipamentele afectate de probe întocme te un program de probe i nominalizea z un responsabil de probe din partea unit ii de exploatare pentru coordonarea probelor. în conformitate cu proc edurile i instruc iunile locale. Persoanele de specialitate. XII MANEVRE ÎN CAZUL EFECTU RII PROBELOR ART. ART. CAP. distrugere a utilajelor. se execut f r foaie de manevr .(4) Manevrele de lichidare avariilor la echipamentele. personalul operativ trebuie s urm reasc prioritar alimentarea serviciilor interne i s ia m surile ce se impun pentru realimentarea lor. 74 Manevrele cauzate de accident se pot executa f r anun area prealabil a centrului de dispecer care are echipamentul în autoritatea de conducere operativ . r mânând r spunz tor de decizia luat . dar cu anun area ulterioar (imediat ce este posibil) a acestuia. ART. de c tre personalul operativ. 72 În cazul în care men inerea în func iune a unui echipament aflat în autoritatea de decizie a unui centru de dispecer prezint pericol iminent de producere de accidente umane. acesta poate fi scos din func iune. ART. i în conformitate cu procedurile i instruc i unile întocmite de unit ile de exploatare . montarea de scurtcircuitoare pentru probe de scurtcircuit pe viu etc). 76 Pentru efectuarea probelor cu caracter deosebit. XI MANEVRE ÎN CAZ DE ACCIDENTE ART. ART. 73 Manevrele cauzate de accident. b) manevre necesare execut rii probelor propriu -zise. se deosebesc. se vor efectua de personalul operativ din instala ia respectiv .

.verificarea faz rii i sincronismului. la solicit ri intense ale echipamentelor etc. ART. 79 Efectuarea probelor care conduc la perturb ri importante în func ionarea instala iilor sau re elelor electrice. lucr rile i manevrele care se vor efectua sa fie înaintat la centrul de dispecer cu autoritate de decizie cu cel pu in 10 (zece) zile înainte de lansarea cererilor de retragere din exploatare. confirmarea c s -au terminat probele i echipamentul se poate reda în exploatare va fi f cut de personalul care a primit echipamentul cu mesaj la solicitarea responsabilului cu probele din partea unit ii de exploatare. se vizeaz de centrele de dispecer cu competen / comand nemijloc it i se aprob de centrele de dispecer.reducerea num rului de manevre. Redarea în exploatare a echipamentelor se va face numai dup c e responsabilul de probe confirm ca s-au terminat probele i persoana care a primit echipamentul cu mesaj confirm prin mesaj c echipamentul se poate reda în exploatare. 78 (3) subordonate administrativ. Aprobarea cererilor de retrager e din exploatare aferente se va face numai dupa aprobarea programului de probe. . configura ii i logici de func ionare ale protec iilor corespunz toare echipamentului i schemei de prob . trebuie aprobat i de conducerea tehnic a unit ii de exploatare care are în gestiune echipamentele la care se execut probele/sau au centrele de dispecer mentionate la art.incercarea cu tensiune progresiva. r spunderile persoanelor angrenate în coordonarea i efectuarea probelor. Aprobarea programului de c tre centrele de dispecer are în vedere regimul de func ionare al echipamentelor i coordonarea manevrelor. . . 55 . . . unde acest lucru este posibil. care au echipamentele în autoritatea de decizie. (2) În cazurile în care nu este necesar executarea de lucr ri pregatitoare pent ru a se efectua probele i a se reda în exploatare echipamentele dup efectuarea probelor. ART.reducerea impac tului unui eventual defect al echipamentului probat asupra sistemului/mediului.natura lucr rilor efectuate i impactul lor asupra echipamentului. (4) La intocmirea programeleor de probe i stabilirea schemelor de probare cu tensiune a echipamentelor se au în vedere cel pu in urmatoarele aspecte: . . lucr rilor i manevrelor. (2) În cazul probelor cu un grad de complexitate m ai mare este necesar ca programul privind probele.va face numai dup ce persoana care a primit echipamentul cu mesaj confirm prin mesaj c echipamentul poate fi redat în exploatare i pot începe manevrele pentru efectuarea probelor.importan a echipamentului probat..asigurarea redundan ei protec iilor i întreruptoarelor de p roba. 78 (1) Retragerea din exploatare a echipamentelor pentru efectuarea de probe se va face conform prevederilor prezentului Regulament.stabilirea/propunerea unor reglaje. (3) Programul se întocme te de unit ile de exploatare. .recomand rile fabricantului echipamentelor probate. În program sunt cuprinse i atribu iile.

re elei electrice. În cazul execut rii manevrelor în baza unor foi de manevr de coordonare. Atunci cand se anun sau se informeaz personalul tehnico administra iv ierarhic superior. nu este necesar înscrierea în eviden ele operative ale centrului de dispecer respectiv a dispozi iilor. cât i de persoana ca re le prime te. uniforme i care s evite apari ia unor confuzii prin asem nare atunci când sunt auzite (mai ales prin telefon sau radio)... func ia i ora în conformitate cu procedurile în vigoare. toate acestea operându -se în foaia de manevr .. notându -se ora constat rii.. a capetelor r mase în stare separat vizibil sau sunt numai 56 ... (2) În cazurile pentru care nu sunt definite expresii (termeni) în prezentul Regulament. func ionarea echipamentelor. accidente etc. cât i de persoana care le prime te. se va nota obligatoriu numele acestuia. pentru uz intern.. Este obligatorie men ionarea tuturor capetelor echipamentelor unde sun t închise CLP-uri.CAP. ART. dac nu se creeaz confuzie în în elegerea bilateral . pentru uz extern. starea operativ . expresive. se vor înscrie în eviden ele (registrele) operative atât de persoana care le constat (le com unic ). ora începerii i termin rii manevrei. Dispozi iile i aprob rile operative se vor înscrie în eviden ele operative atât de persoana care le d . toat documenta ia utilizat de personalul operativ i de comand operativ în acti vitatea de conducere prin dispecer a SEN se fac numai în limba româna. notându-se ora. conform foii de manevr nr. de comun acord cu partenerii. configura ia în care s -au adus echipamentele. avarii.cât mai scurte... XIII CONVERSA IA OPERATIV LA EFECTUAREA MANEVRELOR ÎNREGISTR RILE OPERATIVE I ART. (închiderea sau deschide rea unor separatoare prin care se întrerup sau se restabilesc circuitele etc. se vor folosi expresii care trebuie s fie :corecte din punct de vedere tehnic . cui i s -au comunicat sau de la cine s-au primit. se vor înscrie în eviden ele operative ale instala iei (zonei de re ea) executarea acesteia. configura ia în care s -au adus echipamentele respective. echipamentului respectiv. conform foii de manevr nr. Înscrierile/consemn rile. În conversa ia operativ nu este permis folosirea prescurt rilor. se vor pronun a cuvintele în intregime i corect. precum i orele la care s -au executat opera iile care prezint importan în func ionarea sistemului electroenergetic. .). Pentru uz extern se pot folosi i alte limbi str ine. Limba oficial în care se poart c onvorbirile operative este limba român . a confirm rilor f cute. toate acestea operându -se în foaia de manevr . Excep ie face documenta ia privind liniile de interconexiune i rela iile cu vecinii care poate fi în limba englez . (2) În cazul execut rii manevrelor în baza unor foi de manevr de execu ie. a opera iilor executate. de la cine s -au primit. informa iile. instala iei sau consumatorilor. comunic rii sau primrii. ora începerii i termin rii manevrei. cui s-au dat. Se vor înscrie executarea manevrei. starea operativ . aprob rilor date sau primite. 81 Înregistr rile operative (1) Constat rile. 80 Conversa ia operativ la efectuarea manevrelor (1) În conversa ia operativ legat de manevre este obligatorie folosirea expresiilor/termenilor defin ite/defini i în prezentul Regulament. i limba englez . . nu este necesar înscrierea în eviden ele operative a dispozi iilor sau aprob rilor primite.. Dup executarea manevrei. precum i orele la care sau executat opera iile care prezint importan în func ionarea sistemului electroenergetic. comunic rile i anun urile operative legate de manevre..

cui se transmit. între centrul de dispecer având comanda de coordonare sau comand nemijlocit i forma ia operativ . va preciza i în contul cui se va executa dispozi ia respectiv (notând aceasta i în eviden ele sale operative).separatoare deschise precum i a tututor pred rilor echipamentelor admiten ilor. Este obligatoriu. (4) Când se folosesc centre de dispecer intermediare. competen ei i autorit ii de decizie. În eviden ele operative ale centrelor de dispecer (dup cum centrul respectiv are echipamentul în comand de coordonare. a competen ei i a autorit ii de decizie. atunci când se pot folosi acestea f r pericol de confuzie. dispozi iilor. centrelor de dispecer (confirm rile acestora c se pot reda în exploatare). printr -un centru de dispecer intermediar va nota i centrul de dispecer intermediar prin care d dispozi ia. i a confirm rilor corespond ente c echipamentele se pot reda în exploatare. a usura accesul la informatii i a facilita prelucrarea statistica a informa iilor. (5) La înscrierile efectuate în eviden ele operative. Principiile de organizare a registrelor operative electronice trebuie s aib în vedere prevederile prezentului regulament. (3) In eviden ele operative din instala ii sau zone de re ea va fi consemnat starea operativ a echipamentelor prin expresiile definite în prezentul regulament. se poate efectua i prin intermediul personalului operativ din sta iile electrice sau zonele de re ea. pentru transmiterea informa iilor. competen sau autoritate de decizie) se vor folosi expresiile definite în prezentul Regulament. dar cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. înscrierea tuturor capetelor echipamentelor unde sunt î nchise CLP-uri (dac acestea nu sunt toate operate de aceea i forma ie operativ ) precum i a tuturor pred rilor cu mesaj a echipamentelor persoanelor nominalizate in cererile de retragere din exploatare. aprob rilor. sau de o alt persoan cu acelea 57 . fiind suficient nominalizarea st rii operative sau a situa iei echipamentelor printr -una din expresiile definite la nivelul comenzii de coordonare. la nivelul comenzii de coordonare. transmiterea dispozi iilor i confirm rilor. anun urilor. confirm rilor etc. care nu au în competen echipamentele. pentru exercitarea comenzii de coordonare. În situa iile în care condi iile tehnice ale sistemului de telecomunica ii o impun. blocajele efectuate la acestea automatiz rile sau protec iile anulate etc. atunci cand se pot folosi acestea f r pericol de confuzie in caz contrar se va enumera detaliat pozi ia fiec r ui element de comuta ie. minutul primirii/transmiterii. dispoz i ie pe care a primit -o de la centrul de dispecer în a c rei comand de coordonare. aprobare etc. Când centrul de dispecer intermediar d o dispozi ie personalului operativ. pen tru eviden ele operative. acestea se vo r înscrie complet în eviden ele operative ale centrului de dispecer intermediar. i ora. Persoana care d o dispozi ie. Se pot folosi. aprobarea etc. (6) Înscrierile din eviden ele operative vor trebui f cute cu cerneal sau past tu f r s se lase loc liber între rânduri. înscriindu -se la sfâr itul acestuia num rul de file con inut dac nu este în format electronic .. centrelor de dispecer. competen sau autoritate de decizie se afl echipamentul respectiv. a impiedica pe cat posibil consemnarile eronate. Filele registrului folosit vor fi numerotate. Modific ri ale înscrierilor nu se pot face decât de aceea i persoan care a f cut înscrierea respectiv . Scopul registrelor operative electronice este de a usura munca personalulu i de comanda operativ sau personalul operativ. notându-se i de la cine se primesc. se admite folosirea numai a acelora i prescurt ri ca i pentru înscrierile din foile de manevr . registre operative electronice.

se vor face într-o form simplificat care însa va eviden ia toate evenimentele. Manevrele pentru aducerea la configura ia prev zut de schema normal de func ionar e se fac prin foi de manevr programate normal. c orectitudinea dispozi iilor/confirm rilor date/primite etc. valabilitatea i circula ia sunt cele prev zute în RCD. întocmirea. (7) În timpul lichid rii avariilor chiar dac exist un sistem pentru înregistrarea convorbirilor. s se completeze încrier ile cu toate am nuntele necesare. informa iile. principale i relevante în desf urarea lichidarii avariei. Modul de înscriere precum i con inutul inscrierilor în evidentele operative (hartie sau electronic) trebuie s reflecte cronologic activitatea care s -a desf urat în respectivul loc de munc i se detaliaz 58 . 83 La predarea serviciului. (5) Orice modificare care apare în schema normal de func ionare în cursul perioadei de valabilitate se poate face numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie. aprob rile etc. la toate nivelurile de tensiune. acestea vor. urmând ca. aparatajul primar al instala iilor respective precum i automatiz rile figurate în mod simbolic (AAR. XIV SCHEMA NORMAL DE FUNC IONARE ART. În cazul existen ei instala iilor de înregistrare automat a convorbirilor operative. evi den a automatiz rilor i protec iilor prin relee precum i reglajele acestora. atunci când se timpul permite. Orice neconcordan între configura ia în care se afl ech ipamentele i noua schem normal de func ionare constituie abatere de la schema normal de func ionare. ASS etc.) car e trebuie cunoscute pentru desf urarea în condi ii optime a activit ii operative. dispozi iile. se vor face înscrierile necesare în eviden ele operative. Documentele aflate în instala ii trebuie s con in schemele operative ale conexiunilor electrice în curent alternativ i continuu. (3) Aprobarea schemelor normale de func ionare de c tre centrul de dispecer se refer numai la echipamentele care sunt în autoritatea sa de conducere operativ . (2) Schema normal de func ionare la nivel de instala ie va eviden ia toate elementele. RABD. CAP. 82 (1) Schema normal de func ionare a instala iilor sistemului electroenergetic. con inutul. fi utilizate pentru completarea înscrierilor din eviden ele operative. pân la aducerea echipamentelor în configura ia prev zut de noua schem .drepturi operative dar care a constatat eroarea Acestea vor fi f cute distinct i în a a fel încât s se poat citi clar înscrierea ini ial . (4) Schemele normale de func ionare vor intra în vigoare la data stabilit de centrul de dispecer cu autoritate de decizie. i. RAR. Personalul operativ trebuie s comunice personalului de comand operativ abaterile de la schema normal de func ionare. analiza desf ur rii evenimentelor/manevrelor. personalul operativ i de comand operativ din instala ii i centrele de dispecer va înscrie în registrul operativ abaterile de la schema normal de func ionare. dac nu se dispune de timpul necesar înscrierii compl ete. aceast configura ie va fi considerat abatere de la schema normal i se va consemna ca atare în documentele operative. aprobarea. în limitele sarcinilor i responsabilit ilor ce decurg din exercitarea acestora. Cel care face modificarea va semna i va trece data i ora la care a f cut modificarea. ART.

coordonarea. circulare tehnice. coordoneaz . vor nominaliza func iile pentru care cunoa terea i însu irea prezentului Regulament este obligatorie. 59 . i centrele de dispecer prin proceduri specifice CAP. ART. coordonarea. 88 La executarea. 89 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sanc ioneaz conform legilor în vigoare. particip etc. la preg tirea. manevrelor în instala iile electrice se vor respecta.de unit ile de exploatare fiec rui loc de munc . 84 Conducerile unit ilor de exploatare care gestioneaz sau exploateaz instala iile electrice. coordonarea i efectuarea manevrelor în baza prevederilor prezentului Regulament a atribu iilor i prerogativelor pe care le au. dispunerea. organizarea. ART. i prevederile instruc iunilor proprii de securitate i s n tate în munc . în af r prevederilor prezentului Regulament. ART. ART. efectuarea manevrelor în instala iile electrice trebuie s cunoasc i s aplice prevederile prezentului Regulament. 85 Orice persoan care execut ..4 fac parte integrant din prezentul Regulament. conducerea etc. 86 Periodicitatea verific rii cuno tin elor personalului privind prevederile prezentului Regulament se stabilesc de unit ile de exploatare i centrele de dispecer dar nu mai mare de doi ani. referitoare la preg tirea. Codurile RET i RED. conduce. aprobarea. ART. dispune. 87 Unit ile de exploatare care gestioneaz sau exploateaz instala ii electrice i cele care coordoneaza aceste unit i precum i cele de care apar in centrele de dispecer elaboreaz proceduri i i nstruc iuni tehnice interne. XV DISPOZI II FINALE ART. La examinarea pentru admiterea în func ia respectiv este obligatorie i verificarea cunoa terii prevederilor prezentului Regulament. 90 Anexele 1. principii generale etc. aprob . ART.

ANEXA 1

EXPRESII UTILIZATE LA PREG TIREA, COORDONAREA EXECUTAREA MANEVRELOR

I

1. Expresiile utilizate la manevrele de coordonare 1.1. Expresii utilizate pentru indicarea grupelor distincte de opera ii 1.1.1. "se aduce (adu).... în starea deconecta t", pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului respectiv în starea operativ "în stare deconectat" in st rile "în func iune", "în func iune in regim special de exploatare" în rezerv cald ", "în stare cald " i "în stare separat vizibil" Când echipamentul se aduce "în stare deconectat" din starea operativ "în starea separat vizibil", în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bar va fi adus echipamentul respectiv "în starea deconectat", atunci când difer de schema normal de func ionare. Dac nu se precizeaz altfel, se va aduce în configura ia prev zut în schema normal de func ionare. Prin dispozi ia de aducere "în starea deconectat" din st rile "în func iune", "în rezerv cald ", "în stare c ald ", s-a în eles, pentru forma ia operativ care a primit dispozi ia, retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. Din momentul deconect rii întreruptoarelor, pentru echipamentele care au fost "în func iune", din momentul anul rii automatiz rilo r care sunt prev zute pentru anclan area din rezerv a echipamentului respectiv (AAR etc.) pentru echipamentele care sunt "în rezerv cald " i din momentul primirii dispozi iei pentru echipamentele care sunt "în stare cald "sau"în func iune in regim speci al de exploatare", forma ia care a primit dispozi ia va considera echipamentul retras din exploatare. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu..... în stare deconectat" este " s-a adus..... în starea deconectat". 1.1.2. "se aduce (adu).....în starea separat vizibil", pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului în starea operativ "în starea separat vizibil", din st rile operative "în starea deconectat", "în rezerv cald ", "în rezerv rece", "în stare cald ", "în stare rece" i "în starea legat la p mânt". Prin dispozi ia de aducere "în starea separat vizibil" din st rile "în rezerv cald ", "în rezerv rece", "în stare cald ", "în stare rece" s -a inteles, pentru forma ia operativ care a primit dispozi ia, retragerea din exploatare a echipamentului. Din momentul primirii dispozi iei, pentru echipamentele care se afl "în rezerv rece", "în stare rece", "în stare cald " i din momentul anul rii automatiz rilor, care sunt prev zute pent ru anclan area din rezerv a echipamentului respectiv (ex. AAR), pentru echipamentele care se afl "în rezerv cald ", forma ia care a primit dispozi ia va considera echipamentul retras din exploatare. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii di spozi iei "adu.... în starea separat vizibil" este s -a "adus.......în starea separat vizibil". 1.1.3. "se aduce (adu)...... în starea legat la p mânt", pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului în starea operativ " în starea legat la p mânt", din starea operativ "în starea separat vizibil". Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu.... în starea legat la p mânt" este "s -a adus ..... în starea legat la p mânt". 1.1.4. "pune în func iune ....." pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului în starea operativ "în func iune", din st rile operative"în func iune in regim special de exploatare" "în starea deconectat", "în rezerv cald " i "în stare cald ". În cazul

60

echipamentelor care au mai multe posibilit i de racord , se va preciza capatul din care se va pune în func iune echipamentul, atunci când difer de schema normal de func ionare sau este necesar coordonarea pentru fiecare cap t. Dac nu se fac aceste preciz ri, se va pune în func iune la capetele prev zute prin schema normal de func ionare s fie în func iune. Expresia "pune în func iune echipamentul" trebuie s fie înso it obligatoriu de preciz ri privind automatiz rile acestuia (dac se pun în func iune, dac r mân anulate etc.) întotdeauna când difer de schema normal de func ionare sau necesit coordonare. Dac nu se fac aceste preciz ri, acestea vor fi aduse în situa ia prev zut în schema normal de func ionare. Expresia folosit pe ntru confirmarea execut rii dispozi iei "pune în func iune ......" este "s -a pus în func iune........... ". 1.1.5. "se aduce (adu)...... în starea în func iune în regim special de exploatare" pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducer e a echipamentului în starea operativ "în func iune în regim special de exploatare", din st rile operative "în func iune", "în starea deconectat", "în rezerv cald " i " în stare cald ". Expresia "adu în func iune în regim special de exploatare" trebuie s fie înso it obligatoriu de preciz ri privind modific rile aduse st rii operative a protec iilor i/sau automatiz rilor i a modului de operare - m suri speciale din punct de vedere a securit ii i s n t ii în munc nominalizate în cerere. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu în func iune în regim special de exploatare ......" este " s -a adus în func iune în regim special de exploatare ......". 1.1.6. "se aduce (adu)..... în rezerv cald " , pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului în starea operativ "în rezerv cald ", din st rile operative "în func iune", "în rezerv rece", "în starea deconectat", "în stare cald " i "în stare rece". Când se aduce echipamentul "în rezerv cald " , din st rile operative "în rezerv rece" i "în stare rece", în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bar va fi adus echipamentul respectiv "în rezerv cald ", atunci când difer de schema normal de func ionare. Dac nu se precizeaz altfel, se va aduce în configura ia prev zut în schema normal de func ionare. Expresia "se aduce ........... în rezerv cald " trebuie s fie înso it de preciz ri privind automatiz rile acestuia (dac se pun în func iune, dac r mân anulate etc.) în totdeauna când difer de schema normal de func ionare sau necesit coordonare. Dac nu se fac aceste preciz ri, acestea vor fi aduse în situa ia prev zut în schema normal de func ionare. Prin dispozi ia de aducere "în rezerv cald " din starea opera tiv "în starea deconectat", s -a inteles, pentru forma ia operativ care a primit dispozi ia, redarea în exploatare a echipamentului. Din momentul primirii dispozi iei pentru forma ia respectiv echipamentul va fi considerat în exploatare. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu.... în rezerv cald " este "s -a adus..... în rezerv cald ". 1.1.7. "se aduce (adu)..... în rezerv rece" , pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului starea operativ "în rezerv rece", din st rile operative "în rezerv cald ", "în stare rece" i "în starea separat vizibil". Prin dispozi ia de aducere "în rezerv rece" din starea operativ "în starea separat vizibil", s -a inteles, pentru forma ia operativ care a primit dispozi ia, redarea în exploatare a echipamentului. Din momentul execut rii dispozi iei, pentru un echipament care s -a aflat "în starea separat vizibil", pentru forma ia respectiv , echipamentul va fi considerat în exploatare.

61

Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu.... în rezerv rece" este "s -a adus.......în rezerv rece". 1.1.8. "se aduce (adu)....... în stare cald " , pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentului în starea operativ "în stare cald ", din st rile operative "în func iune", "în rezerv cald ", "în stare rece" i "în starea separat vizibil". Prin dispozi ia de aducere "în stare cald " din starea operativ "în starea separat vizibil", s -a inteles, pentru forma i a operativ care a primit dispozi ia, redarea în exploatare a echipamentului. Din momentul execut rii dispozi iei, pentru forma ia respectiv , echipamentul se consider în exploatare, dar indisponibil. Când se aduce echipamentul "în stare cald " di n st rile operative "în stare rece" i "în stare separat vizibil", în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bar va fi adus echipamentul "în stare cald ", atunci când difer de schema normal de func ionare. Dac nu se precizeaz altfel, se va aduce în configura ia prev zut în schema normal de func ionare. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu.... în stare cald " este "s -a adus ....... în stare cald ". 1.1.9. "se aduce (adu)......... în stare rece" , pentru a indica efectuarea ansamblului opera iilor de aducere a echipamentuluiîn starea operativ "în stare rece", din st rile operative "în stare cald ", "în rezerv cald ", "în rezerv rece" i "în starea separat vizibil". Prin dispozi ia de aducere "în stare rece" din starea operativ "în starea separat vizibil" s -a inteles, pentru forma ia operativ care a primit dispozi ia, redarea în exploatare a echipamentului. Din momentul execut rii dispozi iei, echipamentul se consider în exploatare, dar indisponibil. Expresia folosit pentru confirmarea execut rii dispozi iei "adu..... în stare rece" este "s -a adus ........ în stare rece".

62

care au ca scop anclan ar ea întreruptorului în cazul declan rii acestuia daca procedurile specifice prevad acest lucru. care nu necesit coordonare. AAR)." . Expresii utilizate pentru indicarea opera iilor distincte: 1. .stare rece .1.rezerv cald .. 63 ....starea separat vizibil starea deconectat rezerv cald stare cald in functiune in regim special de exploatar e func iune deconectat rezerv cald stare cald func iune rezerv rece starea deconectat stare cald stare rece in functiune in regim special de exploatare în func iune în regim special de exploatare rezerv cald rezerv rece .. care pot provoca anclan area întreruptorului respectiv (ex. dac sunt anulate automatiz rile.2. în elegând prin aceasta efectuarea opera iei de deconectare a întrerupatorului precum i executarea opera iilor complementare..anularea automatiz rilor.starea separat vizibil stare cald rezerv cald rezerv rece starea separat vizi bil stare rece *ST* 1.efectuarea verific rii.2. daca procedurile specifice prevad acest lucru.. "deconecteaz întreruptorul..*T* TABEL RECAPITULATIV privind aducerea unui echipament î ntr-o stare operativ din alte st ri operative St rile operative din care se poate aduce echipamentul în starea operativ din coloana 1: 2 func iune rezerv cald stare cald starea separat vizibil in functiune in regim spe cial de exploatare starea deconectat rezerv cald rezerv rece stare cald stare rece starea legat la p mânt Starea operativ în care se aduce echipamentul 1 starea deconectat starea separat vizibil starea legat la p mân t func iune .. legate îns în mod nemijlocit de opera ia de deconectare a acestuia: ..

AAR). în timp util. ".. i nu despre interdic iile cu caracter permanent prev zute în norme. 1.. în cazul echipamentelor care la cap tul respectiv au un singur întreruptor i deci nu exist pericol de confuzie.... verificarea existen ei condi iilor de sincronism. pentru a retrage din exploatare un echipament." în locul expresiei "deconecteaz întreruptorul . . sau rezultate din configura i a prev zut în schema normal de func ionare.anularea automatiz rilor.. dac r mân anulate etc... AAR). În cazul în care nu se precizeaz aceasta. . .2.. " deconecteaz linia A "în loc de "deconecteaz întreruptorul liniei A "). automatiz rile r mân anulate .. OBSERVA IE: Deoarece opera ia distinct de deconectare a unu i întreruptor.... la comanda de conectare (verificarea se face conform procedurilor specifice) astfel ca s se poat confirma. scopul acestora. "conecteaz întreruptorul . executarea dispozi iei de conectare a întreruptorului. . . În cazul în care întreruptorul se deconecteaz pentru aducerea în rezerv a unui echipament sau când prin întreruptorul respect iv se asigur rezerva în alimentare a unei instala ii. interdic ii pe care personalul operativ trebuie s le cunoasc necondi ionat).. Pentru simplificare se admite ca. conform procedurilor specifice. pentru a realiza o alt configura ie a re elei electrice.. pentru a executa ulterior manevre de separatoare.. fiind prev zut cu automatiz ri pentru anclan area sa din rezerv (ex. pentru întrerupatoarele care sunt cu tensiune de ambele p r i i au posibilitatea controlului sincronismului..verificarea ac ion rii corecte a întreruptorului... atunci când echipamentul nu este sub tensiune i exist posibilitatea controlului lipsei tensiunii.controlul lipsei tensiunii pe echipamentul care va fi legat la bar sau alt echipament cu tensiune..) se va preciza personalului operativ scopul manevrelor precum i interdic iile de folosire a întreruptorului respectiv (se precizeaz c este vorba despre interdic iile pe timp limitat. conform procedurilor i instruc iunilor int erne. astfel ca s se poat confirma în timp util executarea dispozi iei de deconectare a întrerupatorului.anularea automatiz rilor." ...) întotdeauna când difer de schema 64 .. Regulamente. pentru a reveni la schema normal de func ionare etc. Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este "s -a deconectat întreruptorul .2. în cadrul unei manevre de coordonare. care nu necesit coordonare. la deconectarea întreruptorului i repunerea acestora in functiune... legate îns în mod nemijlocit de opera ia de conectare a acestuia: introducerea fi ei de sincronizare/pu nerea in functiune a dispozitivului de verificare a conditiilor de sincronism. se va preciza punerea în func iune a automatiz rilor. " trebuie înso it obligatoriu de preciz ri privind automatiz rile acestuia (dac se pun în func iune. configura ia nou care se realizeaz etc.." pentru acel cap t (ex. în elegând prin aceasta efectuarea opera iei de conectare a întreruptorului precum i executarea opera iilor complementare. rezultate din concep ia manevrelor. care pot provoca ac ionarea nedorit a altor întrerupatoare. circulare.verificarea ac ion rii corecte a întreru ptorului la comanda de deconectare (verificarea se face conform procedurilor specifice ). în mod obligatoriu. poate fi f cut pentru scopuri diverse (pentru a aduce în rezerv cald un echipament. s se foloseasc expresia "deconecteaz . care pot provoca ac ionarea nedorit a altor întreruptoare la conectarea întreruptorului respectiv i repunerea acestora in functiune .anularea automatiz rilor prev zute pentru anclan area sa din rezerv (ex.. dispozi ii etc. Expresia "conecteaz întreruptorul .

.pune în func iune automatizarea . dispozi ii sau prin schema normal de 65 ... Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este "s -a repus protec ia (automatizarea).2.. Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este "s -a anulat protec ia /automatizarea ...executarea verific rii pozi iei deconectat a întrerupatorului... "anuleaz protec ia . .." în elegând prin aceasta punerea în func iune a protec iei sau automatiz rii.7..." . soft etc.. OBSERVA IE: Deoarece prin opera ii distincte de deconect ri de întreruptoare i deschideri de separatoare se pot retrage din exploatare echipamente care nu sunt în întregime in responsabilitatea unei singure forma ii operative. care la cap tul respectiv au un singur întreruptor i deci nu exist pericolul de confuzie. dispozi ii sau prin schema normal de func ionare).......luarea m surilor de prevenire a anclan rii accidentale a întrerupatorului în momentul debro rii (sau bro rii) acestuia... Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este "s -a deschis separatorul ..verificarea debro rii (sau bro rii) corecte a acestuia etc.".3. . dispozitive de deconectare (DD). care este prev zut s fie anulat în mod normal (prin proceduri. 1. 1.2.. 1...4. se va preciza personalului operativ scopul execut rii manevrei.. s se foloseasc expresia "conecteaz ..6. în elegând prin aceasta efectuarea opera iei de deschidere (sau închidere) a separatorului respectiv precum i executarea opera iilor complementare: .. acestea vor fi aduse în situa ia prev zut în schema normal de func ionare. "debro eaz întreruptorul..... instruc iuni." ." sau " s-a închis separatorul ...." .luarea m surilor de prevenire a anclan rii/declansarii accidentale a întreruptorului din circuitu l respectiv în momentul ac ion rii separatorului....executarea verific rii pozi iei deconectat a întreruptorului din circuitul separatorului (daca este cazul).... Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este "s -a debro at între rupatorul .normal de func ionare.".".2.. sau închide separatorul ." în locul expresiei "conecteaz întreruptorul ...... repune automatizarea . Dac nu se fac aceste preciz ri.... "pune în func iune protec ia... 1.".. " OBSERVA IE: Pentru simplificare se admite c în cazul echipamentelor." în elegând prin aceasta efectuarea opera iei de debro are/bro are a întreruptorului debro abil precum i executarea opera iilor complementare: . precum i interdic iile în folosirea separatorului.... .. Expresia prin care se confirm executarea dispoz iei este "s -a conectat întreruptorul ... persoana care are comanda de coordonare va trebui s informeze fiecare forma ie operativ de retragerea din exploatare a echipamentului în momentul în care consider necesar aceasta.. anuleaz automatizarea ... . 1. OBSERVA IE: Deoarece opera ia distinct de deschidere/închidere a unui separator în cadrul unei manevre de coordonare poate fi f cut pentru scopuri diverse...2. în elegând prin aceast repunere în func iune a protec iei sau automatiz rii.5......2...... instruc iuni. dar care este prev zut s fie în func iune în mod normal (prin proceduri... "deschide separatorul . la fel ca i pentru întreruptoare.sau bro eaz întreruptorul ... pentru acel cap t (spre exemplu "conecteaz transformatorul 2 pe 110 kV" în loc de " conecteaz întreruptorul de 110 kV al transformatorului 2").....verificarea pozi iei deschis (închis) a separatorului... "repune protec ia ...... în elegând prin aceasta anularea protec iei sau a automatiz rii prin mijloace prev zute pentru a fi întrebuin ate de persona lul operativ: chei.." sau " s -a bro at întreruptorul ..".... care a fost anulat anterior..

.. în elegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipamentîn starea operativ "în rezerv rece" din orice alt stare operativ .3..func ionare) i prev zut s se pun în func iune numai pentru anumite manevre. " . pentru a indica aducerea în starea operativ "în rezerv rece" a echipamentului respectiv din st rile operative "în func iune". "aprob închiderea separatorului . retras din exploatare.10.. Prin aprobarea aducerii "în rezerv cald " a unui echipament retras din exploatare se în elege c s -a aprobat si redarea sa în exploatare... în rezerv " . în elegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în rezerv din orice stare operativ . automatiz rile s fie sau nu în func iune etc. care este în func iune. "aduce (adu) . în cazul echipamentelor aflate în st ri operative nenominalizabile).. în elegând prin aceasta aprobarea conect rii unui întreruptor al unui echipament..... "aduce (adu) . se vor face preciz rile necesare privind automatiz rile. pentru a indica aducerea în rezerv a unui echipament sau element. 2. OBSERVA IE: Deoarece expresia "în rezerv " nu define te i starea operativ a echipamentului (starea operativ definindu -se prin expresiile "în rezerv cald "..2.. probe. Expresia prin care se confirm executarea dispozi iei este «s -a pus în func iune protec ia (automatizarea ).8. atunci când se dore te ca echipamentul s fie într -o anumit configura ie. configura ia dorit etc. în rezerv " .. conform schemei normale de func ionare sau prevederilor procedurilor i instruc iunilor tehnice interne. 2. 2. ci doar indic situa ia de rezerv a echipame ntului.» 2.7.. 2. pentru a indica aducerea în starea operativ «în rezerv cald »" a echipamentului din st rile operative «în func iune». configura ii (prin proceduri. 2..... Prin darea aprob rii de aducere în rezerv a unui echipament retras din exploatare se în elege c s -a dat i aprobarea pentru redarea sa în exploatare. în elegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativ "în rezerv cald " din orice alt stare operativ . " . "aprob aducerea ... se vor face preciz rile necesare privind automatiz rile...1. Prin darea aprob rii de aducere "în rezerv rece" a unui echipament.6. Dac nu se fac preciz ri centrul de dispecer subordonat care a primit dispozi ia (care ar e îns echipamentul în competen a sau comanda de coordonare) sau personalul operativ care a primit dispozi ia vor hot rî starea operativ în care va fi adus echipamentul (rezerv cald ... "în rezerv cald "... Când aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de func ionare. în elegând prin aceasta aprobarea deschiderii unui separator.. 2.. Când aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de func ionare.. "aprob deschiderea separ atorului ... 2. în elegând prin aceasta aprobarea închiderii unui separator... în rezerv rece" . "aduce (adu) .. rezerv rece). în elegând prin aceasta aprobarea deconect rii unui întreruptor al unui echipament. se vor face preciz rile necesare privind automatiz rile. "în rezerv rece" sau nominalizându -se detaliat. se în elege c s -a dat i aprobarea pentru redarea sa în exploatare.9....... 2. 2.5... «în rezerv rece»... î n rezerv rece" ... se vor face preciz rile respective.4. în rezerv cald " ... în rezerv cald " .. ". "aprob aducerea . instruc iuni i dispozi ii).. "aprob aducerea . " . configura ia dorit etc. "aprob conectarea întreruptorului .. 66 . Expresiile utilizate pentru exercitarea dreptului de competen sau autoritate de decizie 2. Când aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de func ionare.. "aprob deconectarea întreruptorului . configura ia dor it etc...

de interdic iile datorate realiz rii configura iei respective în alte condi ii 67 . "realizeaz confi gura ia . celula sau elementul respectiv s r mân retras din exploatare.." nu se în elege i executarea opera iilor de punere în func iune a echipamentului urmând ca punerea în func iune s se fac la primirea dispozi iei de punere în func iune.16.. redarea în exploatare s nu mai fie posibil conform preciz rilor f cute când s -a dat aprobarea de retragere din exploatare sau în configura ia prev zut în schema normal de func ionare). în elegând prin aceasta aprobarea punerii în func iune a unui echipament care este în rezerv . Redarea în exploatare se face conform condi iilor i timpilor de redare în exploatare... avarii. starea operativ etc.. Dispozi ia de realizare a unei configura ii dorite va fi înso it de preciz rile necesare privind automatiz rile (în cazul acestea când difer de schema normal de func ionare) i. a sistemului electroenergetic.. au ap rut situa ii neprev zute etc... în care va fi adus echipamentul. 2. starea operativ în care va fi adus echipamentul respectiv... pentru a indica realizarea unei configura ii dorite... automatiz rile etc. Dispozi ia "red în exploatare ... pentru a fi întrebuin at în func ionarea instala iei. prev zu i i aproba i prin cererea de retragere din exploatare. automatiz rile etc. "pune în func iune ." pentru a dispune aducerea echipamentului care este retras din exploatare într -o stare operativ premerg toare punerii în func iune. care nu mai permit ca echipamentul.. în care va fi adus echipamentul la redarea sa în exploatare... astfel ca acesta s poat fi pus în func iune în timp cât mai scurt. se vor preciza i condi iile în care se d aprobarea..". "aprob redarea în exploatare a .11. a tunci când este cazul. iar automatiz rile vor fi aduse în situa ia prev zut în schema normal de func ionare. Prin dispozi ia "red în exploatare . când este cazul.. avarii... 2.. Dispozi ia "red în exploatare . 2. Odat cu aceast aprobare.. se vor preciza i configura ia... "aprob retragerea din exploatare a . 2." în elegând prin aceasta aprobarea red rii în exploatare a echipamentului care a fost anterior retras din exploatare." . se va pune în func iune în configura ia prev zut în schema normal de func ionare. când este cazul. În cazul în care nu se fac aceste preciz ri." ... evenimente neprev zute etc." în elegând prin aceasta aprobarea retragerii din exploatare a echipamentului. se va preciza i configura ia... atunci când acestea difer de schema normal de func ionare sau de preciz rile f cute când s -a dat aprobarea de retragere din exploatare (fiind posibil ca în urma unor incidente.14. echipamentul se va aduce în configura ia prev zut în schema normal de func ionare i în starea operativ imediat premerg toare punerii în func iune." se d atunci când un echipament retras din exploatare.. atunci când acestea difer de schema normal de func ionare.15.... astfel ca s poat fi pus în func iune prin minimum de opera ii posibil... 2.12......" va fi înso it de preciz ri privind configura ia... De asemenea.. trebuie redat de urgen în exploatare. Dac nu se fac aceste preciz ri....2.. sta rea operativ etc. "red în exploatare . Dispozi ia de punere în func iune va fi înso it de preciz ri privind configura ia. în caz ul în care s-au produs incidente. pentru a indica punerea în func iune a echipamentului aflat în rezerv . a re elei electrice.13. "aprob punerea în func iune a . Când aceasta stare operativa a echipamentului difer de schema normal de func ionare se vor face preciz ri privind configura ia dorit .

"... în "rezerv cald ".. precizându -se la cât (sau cu cât) s fie înc rcat sau desc rcat grupul (unitatea dispecerizabila) sau compensatorul sincron. "bro eaz întreruptorul sau debro eaz întreruptorul ..17. "conecteaz întreruptorul . ramânând îns în continuare indisponibil.. precum i de interdic iile noi care vor rezulta în urma configura iei ce se creeaz . ceea ce ar duce la consumarea de putere reactiv din re ea de c tre compensatorul sincron. pentru opera ia de conectare sau deconectare a unui întreruptor.. compensator sincron..... în elegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativ "în stare rece" din orice stare operativ . sau anuleaz automatizarea ... în st are rece"....decât cele normale.... Dac se precizeaz numai durata. a compensatorului sincron.. r mânând îns în continuare indisponibil. "încarc la maximum cu putere reactiv ... Prin darea aprob rii de aducere "în stare cald " a unui echipament retras din exploatare." . se va func iona cu suprasarcina permis de grupul (grupurile) respective pentru durata indicat . "în stare separat vizibil". i condi iile in care se d aprobarea (în cazul în care apar interdic ii noi se vor preciza i acestea). atunci când este cazul. 3. 2..1. comanda de coordonare sau la cererea personalului operativ.." . pentru opera ia de închidere sau deschidere a unui separator.3. 2.... durata sa etc... pentru a indica înc rcarea sau desc rcarea unui grup (unitati dispecerizabile).. Când starea operativa in care va fii adus echipamentul difer de schema normal de func ionare se vor face preciz rile necesare privind configura ia dorit . sau deschide separatorul . 3. "închide separatorul . 2.. se în elege c s -a dat i aprobarea pentru redarea sa în exploatare. "încarc . la puterea maxima disponibila." ).4.. În ceea ce prive te puterea reactiv se va indica valoarea puterii reactive la care vor fi desc rcate (sau cu cât vor fi desc rcare).. Prin expresia "încarc la maximum" se în elege înc rcarea grupulu (unitatii dispecerizabile). dar f r a supraînc rca grupul (unitatea dispecerizabila).. Se va preciza separat pentru puterea activ sau reactiv înc rcarea sau desc rcarea grupurilor (unitatilor dispecerizabile): ex.18. "aprob aducerea . 3. Prin darea aprob rii de aducere "în stare rece" a unui echipament retras din exploatare. Odat cu aprobarea se vor preciza. în stare cald " ..20. Prin expresia "descarc la minimum" se în elege desc rcarea grupului (unitatii dispecerizabile) l a puterea minima tehnic." . sau deconecteaz întreruptorul .. dup care se va reveni în limitele stabilite pentru func ionarea de durat ... descarc ... "aprob aducerea . în elegând prin aceasta aprobarea realiz rii unei configura ii la cererea centrelor de dispecer subordonate care au echipamentul în competen a... 3. "aprob realizarea configura iei .. indic ânduse valoarea suprasarcinii... pentru opera ia de bro are sau debro are a unui întreruptor debro abil. în ceea ce prive te puterea reactiv ...19. "în stare rece". "anuleaz protec ia .... în elegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativ "în stare cald " din st rile operative "în func iune".. pentru opera ia de anulare a unei protec ii sau a unei automatiz ri (scoaterea 68 . Când sunt necesare înc rcarea i func ionarea cu suprasarcin se va preciza aceasta. se în elege c s -a dat i aprobarea pentru redarea sa în exploatare.". OBSERVA IE: Expresia "descarc compensatorul sincron la z ero" înseamn aducerea la valoarea zero a puterii reactive produse (curent statoric în jurul valorii zero) i nu dezexcitarea complet a acestuia." .2..... Expresiile utilizate la manevrele de execu ie pentru indicarea operatiilor principale 3. în ceea ce prive te puterea activ .. în ceea ce prive te puterea activ i la maximul permis.. 2..

. 3.. pe toate fazele.. instruc iuni.. care este prev zut s fie anulat în mod norm al (prin poceduri. cu itelor de legare la pamânt ale separatoarelor... Când expresiile respective se refer la un echipament care are mai multe posibilit i de racord. (sau pozi ia declan at. 3. "anclan at"... 3.....sau verific pozi ia închis.. "verific pozi ia deconectat...12. dispozi ii sau prin schema normal de func ionare). care a fost anulat anterior. pentru opera ia de verificare vizual a pozi iei debro at sau bro at a unui întreruptor debro abil.. Utilizarea expresiilor "DECLAN EAZ ". pentru a realiza dezlegarea de la p mânt i din scurtcircuit a fazel or instala iei. "blocheaz . "pune în func iune protec ia ... "a reanclan at" sunt rezervate pentru indicarea ac ion rii automate a întreruptorului respectiv sub ac iunea protec iilor pri n releee sau a automatiz rilor. pentru opera ia de blocare sau deblocare a dispo zitivelor de ac ionare ale separatoarelor.. configura ii etc..... pentru opera i a de verificare vizual a pozi iei deconectat sau conectat a unui întreruptor.. telecomenzilor etc.8." .acesteia din func iune prin mijloace prev zute pentru a fi întrebuin ate de personalul de servire operativ ). expresia semnific verificarea pozi iei "deschis sau închis" a unui separa tor sau a cu itelor de legare la p mânt ale unui separator pe toate fazele prin telesemnaliz ri sau a a cum este precizat în procedurile i instruc iunile tehnice speciale întocmite de unitatea de exploatare sau centrul de dispecer respectiv. "verific pozi ia deschis.. pentru opera ia de verificare vizual a pozi iei "deschis sau închis" a unui separator sau a cu itelor de legare la p mânt ale unui separator.. care declan eaz întreruptorul de 6 kV al trafo 2 i anclan eaz întrerupatorul cuplei»..sau verific pozi ia bro at" .. pentru indicarea opera iei de închidere a cu itelor de legare la pamânt ale unui separa tor. "repune protec ia .9.." . Expresiile "declan at"." . pentru opera ia de repunere în func iune a protec iei sau automatiz rii. pentru opera ia de punere în func iune a unei protec ii sau automatiz ri. "închide CLP spre.bara 2. pentru indicarea opera iei de deschidere a cu itelor de legare la p mânt ale unui separator. se va indica separat pentru fiecare cap t.) întrerupatoarelor respective.. "a declan at". 3... prin protec ia maximal de curent pe 110 kV" sau «lucreaz AAR la cupla dintre bara 1 .. Pentru instala iile telecomandate expresia semnific verificarea pozi iei deconectat sau conectat a unui întreruptor prin telesemnaliz ri i telem suri din sist emul teleinformational sau a a cum este prev zut în procedurile i instruc iunile tehnice speciale întocmite de unitatea de exploatare sau centrul de dispecer respectiv. 3. EXEMPLU: "a declan at lini a A-B în A i în B"..6.. "trafo 3 este declan at pe 110 kV i 6 kV". rezultat în urma actionarii automate a acestuia de catre protec ii sau a automatiz ri. 69 ... 3. "ANCLAN EAZ ".... "reanclan at" se vor folosi pentru a indica pozi ia întreruptorului.2.7.. pentru a realiza starea operativa «legat la pamant» 3. dar care este prev zut s fie în func iune în mod normal (prin proceduri. 4.1... "a anclan at".sau pune în func iune automatizarea ."... anclan at etc...11. instruc iuni.sau deblocheaz . pe toate fazele... sau repune automatizarea. 4. întreruptoarelor. "REANCLAN EAZ " 4. Pentru instala iile telecomandate.10... anclan area etc. "verific pozi ia debro at. declan area. EXEMPLU: "a declan at întreruptorul de 110 kV al transformatorului 2.. "a declan at trafo 2 pe 110 kV i 35 kV". 3.5. dispozi ii sau prin schema normal de func ionare) i prev zut s se pun în func iune pentru anumite manevre. "deschide CLP spre." ....".." .sau verific pozi ia conectat.

Se va folosi expresia "r mâne f r tensiune" i nu expresii de genul "vine la zero". separatorul prin care o linie electric se leag la întreruptorul s u.2. nu este a ezat la distan mic de linie. a unui autotransformator etc. "întreruptor de deriva ie" se definesc similar cu separatoarele respective. separatorul prin care se poate realiza leg tura.5.7. expresia prin care se arat c echipamentul nu este sub tensiune în momentul respectiv. 5. separatorul prin care se poate realiza o leg tur de ocolire a unui întrerupator. compensatorului sincron. 5. "în func iune" etc. separatorul montat în lungul unei linii.6. 5.9. nu poate fi socotit separator de deriva ie.. cuple se vor întrebuin a expresiile care definesc starea op erativ a acestora "în stare cald ".5I/ circuit se stabile te de catre unit ile de exploatare împreun cu centrul de dispecer cu autoritate de decizie.10. "separator de cupl " . în postul respectiv. se mai definesc urm toarele: 5. elementul ocolit având posibilitatea de a fi separat (prin separatoare care-l încadreaz . "în rezerv cald ". separatorul prin care un transformator se leag la întreruptorul s u. "întreruptor de sec ionare". coordonarea i executarea manevrelor. este montat la distan mic d e acesta i apar ine celulei liniei respective. anclan at. 5. separatorul montat la distan mic de bornele transformatorului. "separator de deriva ie ". Ace ti termeni (declan at. "întreruptor de ocolire". "separator de sec ionare" . celule.). Expresia 70 . montat în linia electric sau în deriva ie la distan mic de un post de transformare. fara intrerupator.. "conectat" pentru întrerupatoare. 5. "separator de racord" . iar pentru echipamente. "întreruptor de cupl ". Expresii de genul "este la zero " sunt interzise. "f r tensiune".11. este montat la distan mic de acesta i apar ine celulei transformatorului res pectiv (expresia este definit prin analogie cu «separator de linie»). folosite în concep ia. Ulterior. a ezat la distan mic de linie prin care deriva ia respectiv se poate separa de linie.12.1. OBSERVA IE: Denumirea elementelor de comuta ie pentru schemele poligonale si schemele cu 1. "separator de linie" .4. 5.3. Dac primul separator din deriva ie plecând de la linia electric din care se deriv . separatorul montat pe o deriva ie dintr o linie electric . "separator de ocolire" . 5. 5. Celelalte separatoare din lungul deriva iei sunt "separatoare de sec ionare din deriva ia respectiv ". se vor întrebuin a expresiile "deconectat. 5.4. denumirilor etc. "separator de transformator/ autotransformator" . separatorul. separatorul montat pe o deriva ie dintr -o linie electric care alimenteaz un post de transformare i care este a ezat la distan mic de linie. prin debro are etc. separatorul prin care un echipament se leag la bara respectiv . "separator de bar " .3. "separator de borne" .termen tolerat 5. "separator de post" . 5.8. Al i termeni utilizati pentru uniformizarea limbajului Pentru uniformizarea expresiilor. prin care se poate realiza sec ionarea acesteia. separatorul de bar prin care linia electric sau deriva ia se leag la bara postului va fi numit separatorul de bar al liniei (deriva iei). prin care postul respectiv se poate separa de linie (sau deriva ie). între dou bare sau doua linii 5. În cazul în care postul are bar . reanclan at) sunt întrebuin a i numai imediat dup producerea evenimentului care a dus la actionarea i ntreruptoarelor precum si in procesul de analiza si descriere a incidentului. generatorului.

1 2 ÷ 5.17 exprim numai regimul echipamentului. expresia prin care se arat c echipamentul este sub tensiun e dintr-un singur cap t.18. 5.. Nu se vor întrebuin a expresii de genul "este la zero". 5. tensiunea este zero kV. expresie care este definit clar în Instruc iunile Proprii de S n tate i Securitate a Muncii 5. expresii prin care se arat c echipamentul. în elegându-se prin aceasta unirea a dou extremit i ale unei re ele electrice. pot prezenta decalaj de faz i diferen de modul. expresia prin care se arat c aparatul de comuta ie respectiv se închide (se conecteaz ) pentru a uni dou extremit i ale unei re ele electrice. OBSERVA IE: Deoarece decalajul de faz al tensiunilor la extremit ile re elei electrice care se unesc în bucl prin aparatul de comuta ie respectiv poate ap rea fie din cauza conexiunilor i a grupelor de coneziuni diferite ale transformatoarelor prin care se închide circuitul buclei (decalajele de 30.. extremit i care r mân în 71 . "sub tensiune în gol" . la contactele întreruptorului sau separatorului de bucl . extremit i care r mân în sincronism dup separare (prin alte cai de legaturi electrice).14.. 5. la fiecare din celelalte capete fiind deschis (deconectat) cel pu in un aparat de comuta ie. în elegându-se prin aceasta separarea a dou extremit i ale unei re ele electrice. fie prin suprapunerea decalajelor men ionate mai sus.13. se va ine seama de decalajul respectiv i de cauzele care îl produc. "în sarcin ". EXEMPLU: Puterea reactiv este zero MVAr. activ sau reactiv . este sub tensiune în momentul respectiv. 5. Starea operativ a acestora trebuie îns exprimat prin expresiile prev zute la cap.15. "bar liber " etc. "linie liber ". "deschiderea buclei" . expresia prin care se arat c prin acel cap t al echipamentului exist circula ie de energie electric . extremit i care sunt în sincronism (prin alte cai de legaturi electrice) d ar ale c ror tensiuni. expresia prin care se arat c aparatul de comuta ie respectiv se deschide (s e deconecteaz ) pentru a separa dou extremit i ale unei re ele electrice. VI «defini ii cu privire la st rile echipamentelor i instala iilor» sau nominalizat detaliat. "închide (conecteaz ) în bucl " . "cu sarcin ". deconectarea (deschiderea) în bucl . OBSERVA IE: Expresiile de la pct.19. "sub tensiune sau cu tensiune" . 5.21. care depind exclusiv de caracteristicile elementelor respective).16. Se admite expresia "este zero" numai pentru a ar ta cantitativ m rimea unui parametru care se exprim în mod obi nuit prin cifre si unitati de masura. diferen a între tensiuni este zero kV etc. expresia prin care se arat ca prin echipamentul respectiv sau prin cap tul respectiv al unui echipament nu exist circula ie de energie electric activ sau reactiv .17. "f r sarcin " . 5. 5. dar ale c ror tensiuni dup separare pot prezenta decalaj de faz i diferen de modul. 60 grade etc."f r tensiune" nu trebuie în nici un moment confundat cu "scoas de sub tensiune". la conectarea (închiderea). extremit i care sunt în sincronism dar ale c ror tensiuni pot prezenta decalaje de faz i diferen de modul. fie din cauza înc rc rilor diferite i a caracteristicilor diferite ale ramurilor re elei electrice (decalaje care depind de regimul de func ionare i care pot chiar s nu existe). 5.20. 5. "deschide (deconecteaz ) în bucl " .expresia prin care se arat c echipamentul este în func iune i c prin el exist circula ie de energie electric activ sau reactiv . "închiderea buclei" . elementului etc.

EXEMPLU: "conecteaz pentru prob linia electric A" 5. dar acesta a declan at imediat. ancla ând întreruptorul. ci se va spune c "AAR a functionat" precizându-se i ce a ac ionat sau "AAR nu a func ionat". nu se observ nimic anormal. retele sau zone care nu se afl în sincronism i este necesar aducerea lor în sincronism 5. iar in cazul RAR-urilor nereusite se vor folosi expresiile "RAR nereu it ciclu 2" ."...26 Expresia "RAR reu it" se întrebuin eaz pentru a ar ta c RAR -ul a lucrat.28.. iar în func ionarea echipamentului. In cazul RAR-urilor cu un singur ciclu se va spune simplu "RAR reu it". a lucrat AAR -ul punând în func iune trafo 1 pe 110 i 6 kV" sau "a declan at trafo 1 pe 20 kV. ci se va preciza c "RAR -ul nu a func ionat". EXEMPLU: "a declan at trafo 2 pe 110 i 6 kV prin protec ia diferen ial . In cazul AAR -urilor nu se vor folosi expresiile «AAR reu it» sau «AAR nereu it». dar la conectare a Expresia se conecteaz i nu ine (nu prime te) nu trebuie folosit .. În cazul RAR-urilor cu dou cicluri se va preciza dup care ciclu RAR-ul a fost reu it sau nereusit (spre exemplu. 5. "realizarea paralelului între. sau "RAR nereu it". 5. diferenta intre modulele tensiunilor in anumite limite si unghiul dintre fazorii tensiunii in anumite limite in momentul conec rii 5. dup separare dar ale c ror tensiuni pot prezenta decalaj de faz i diferen de modul..30.". Nu se va folosi expresia "RAR nereu it" pentru cazurile când RAR -ul a refuzat s functioneze. "RAR reu it ciclul 1" . pentru a se explica clar ce s -a întâmplat. a lucrat AAR -ul cuplei 20 kV. "s -a conectat i a declan at f r s lucreze nici o protec ie". care s -a pus sub tensiune. a anclan at întrerupatorul. în elegându-se prin aceasta realizarea ulei legaturi electrice intre dou re ele electrice sau dou zone de re ea separate (sau a unui generator.25. compensator sincron si retea) care nu sunt în sincronism i prin conecta rea caruia se aduc partile de retea in sincronism. i. "RAR reu it ciclul 2" . Expresia "s-a conectat i a inut normal" se întrebuin eaz pentru a ar ta c întreruptorul s -a conectat pentru prob i nu a declan at. "conecteaz pentru prob " este expresia prin care se indic conectarea unui întreruptor pentru a proba cu tensiune (tensiune de serviciu) un echipament sau element.. central electric cu re eaua electric )." . 5. Se vor folosi expresii de genul: "s -a conectat i a declan at prin protec ia..29. 5. anclan ând 72 . în cazul în care ciclul 2 a refuzat s mai lucreze intrerup torul ramanând declan at dup ciclul 1). EXEMPLU: s-a conectat linia electric A ap rut punere la p mânt pe faza S la bara 1" i a inut..24. elementului. Condi iile de sincronizare precisa presupun frecvente egale.27.. în cazul în c are au lucrat ambele cicluri si intrerupatorul a ramas declansat sau "RAR nereu it ciclul 1".. 5. dar întreruptorul refuz s execute coma nda de conectare etc.22. În cazul în care se observ o anomalie. 5. deoarece nu exprim suficient de clar ce s -a întâmplat. "s -a încercat conectarea. se va preciza detaliat anomalia respectiv .sincronism. iar acesta a r mas anclan at. expresia prin care se indic conectarea unui întreruptor intre doua parti de retea (intre generator si retea.23. "sincronizarea (sincronizarea precisa)" . Expresia "RAR nereu it" se întrebuin eaz pentru a ar ta c RAR ul a functionat.

Se va preciza de ce a sc zut tensiunea i m rimea tensiunii în urma sc derii. Dac a revenit. Dac valoarea sarcinii a revenit.5. "varia ie brusc de tensiune ( oc de tensiune)". 5. 73 . 5. dac s-a putut observa mai precis fenomenul. pentru indicarea unor fenomene care au loc în func ionarea instala iilor electrice. În cadrul comenzii locale deosebim "comand de la fa a locului" i "comand de la distan . producerea avalan ei de tensiune. Dac scaderea tensiunii a fost înso it de alte fenomene.. se vor folosi urm toarele expresii: 5. urmând s se precizez e. cu preciz rile men ionate la "sc derea brusc a sarcinii sau a tensiunii". "trece pe comand local .34.33.31. 5. în elegându-se prin aceasta efectuarea comenzilor pentru ac ionarea aparatelor din instala ie chiar de pe teritoriul acestei instala ii. Expresia se folose te p entru a indica fenomenul calitativ. dar continu a tensiunii. pe ce i cum au fost aceste varia ii. de la cabina de protectii unde sunt centralizate comenzile etc. printr-un echipament etc. cre terea brusc a tensiunii". urmând s se precizeze.34. folosind un sistem teleinformatic. în elegându -se prin aceasta sc derea brusc in modul a m rimii tensiunii. dac s-a putut observa mai precis fenomenul. în general. în prima faz . cu rentului. 5.1." "Comanda de la fa a locului" se efectueaz de la locul de montare a aparatului respectiv. Se va preciza valoarea la care a ajuns sarcina în urma acestei sc deri bru te.34. posturi de transformare i linii elctrice se consiera ac ionare "prin telecomand " 5. Daca scaderea sarcinii a fost înso it de alte fenomene.34.cupla 20 kV. reactive. pe ce i cum au fost aceste varia ii. se vor preciza i acestea. deci foarte periculos pentru func ionarea sistemului electroenergetic). dar aceasta a declan at imediat prin protec ia maximal de curent". OBSERVA IE: Ac ionarea de la distan a unor aparate electrice montate în puncte de alimentare. "sc derea lent a tensiunii".34. "Comanda de la distan " se efectueaz de la distan fa de locul de montare al aparatului (din camera de comand a instala iei.2.4. în elegându-se prin aceasta fenomenul de sc dere lent . 5. de la distan . "sc derea brusc a sarcinii". dintr-un loc situat în afara perimetrului sta iei electrice/ centralei electrice . "telecomand " . "sc derea brusc a tensiunii ". Expresia se folose te pentru a indica fenomenul calitativ. în sensul sc derii valorii modulului tensiunii (fenomen care înso e te. "cre terea brusc a sarcinii. dac a fost înso it i de alte fenomene etc. se va preciza c a fost o sc dere brusc de tensiune. se va preciza c a fost sc dere brusc de sarcin . reactive.34. dar a revenit la valoarea ini ial (sau valoarea la care a revenit). ).32. dar aceasta a revenit la valoarea ini ial (sau valoarea la care a revenit). 5. 5.6. "varia ia brusc de sarcin " pentru a indica varia ia brusc a m rimii puterii active. dac a crescut sau a sc zut sarcina pe vreun echipament. în elegându-se prin aceasta ac ionarea unor aparate electrice.3. intensit ii curentului (observat la aparatele de m sur ale c ror indicatoare se mi c brusc). pentru a indica varia ia brusc a m rimii tensiunii (observat la aparatele de m sur ale c ror indicatoare se mi c brusc). 5.34. trece pe telecomand " sunt expresii prin care se indic efectuarea opera iilor de trecere a comenzii ac ion rii aparatelor de pe telecomand pe comand local sau invers. în elegându-se prin aceasta sc derea brusc a m rimii puterii active. "comand local ". se vor preciza i acestea. în elegându-se prin aceasta cre terea brusc a sarcinii sau a tensiunii.. dac a fost înso it i de alte fenomene etc.

34. 5. în elegându-se prin aceasta func ionarea unui generator. "controlul sincronismului" . Se va preciza valoarea la care a sc zut (sau crescut) frecven a. la sc derea brusc a puterii acti ve produsein cazul fuctionarii izolate. în paralel cu celelalte generatoare (centrale electrice) din sistemul electro energetic.35. "controlul prezen ei tensiunii".in interconexiune -si atunci fenomenul este general.5. în elegându-se prin aceasta controlul efectuat cu ajutorul aparatelor de m sur i control montate pe panou sau telem surilor (voltmetre. "sc derea brusc a frecven ei. 5. "pendula ii". care se efectueaz cu ajutorul aparatelor de m sur i control sau telem surilor. 5. "în paralel cu sistemul".9. "punerea focului". pentru a indica aprinderea focului la un cazan dintr-o central electric .34. Este interzis cu des vâr ire folosirea unei expresii în locul celeilalte. "sc derea frecven ei. 74 . Se va preciza. Nu trebuie confundat "controlul lipsei de tensiune".38. sensul i m rimea puterii active i reactive înaintea schimb rii sensului de circula ie i dup schimbarea acestuia. 5.37. În cazul în car e se dore te înc rcarea grupului la o sarcin anumit sau la sarcina maxim posibil . valori numerice etc.la pierderea de generare -putere activa. Se va preciza m rimea la care a sc zut (sau crescut) frecven a la momentul respectiv.41. în limite largi.10. 5.42. în elegându-se prin aceasta verificarea/controlul conditiilor care sa ateste functionarea in sincronism. "schimbarea brusc a sensului de circula ie".34. pentru a indica intrarea în paralel cu sistemul electroenergetic a grupului respectiv. în ritm mai lent. 5. în elegându-se prin aceasta fenomenele care înso esc uneori avariile în sistemele electroenergetice cu mai multe centrale electrice interconectate.) pentru a c p ta convingerea (atât cât pot s o dea aparatele respective) c echipamentul este "f r tensiune". în paralel cu sistemul electroenergetic i înc rcarea sa pân la sarcina minim admis . manifestându -se prin schimb ri repetate ale sensului de circula ie a puterilor i prin varia ia repetat a tensiunii. pentru a indica punerea în mi care independent a grupului (turbine -generator) în vederea ridic rii tura iei acestuia la valoarea nominal i intr rii în paralel cu sistemul electroenergetic. în elegându-se controlul efectuat cu ajutorul aparatelor de m sur i control. se va preciza aceasta. "controlul lipsei de tensiun e". care r mâne cu deficit (sau excedent) de putere activ fa de consum. 5.7. l mpi luminoase pentru prezen a tensiunii. dac s -a putut observa mai precis. fa de aceea consumat . 5. cu "verificarea lipsei de tensiune". 5. care se efectueaz cu ajutorul unor aparate speciale (indicatoare portative de tensiune) sau prin metode speciale.39. unei cen trale electrice. cre terea brusc a frecven ei" sunt fenomene care se produc la separarea de sistemul electroenergetic a unei zone de re ea electric . "lansarea grupului". "porne te grupul" pentru a indica trecerea unui grup din rezerv in starea de functionare. "intrarea în paralel a grupului".34.36.8. 5. în elegându-se prin aceasta schimbarea brusc a sensului în care circul puterea activ i reactiv (sau una din ele) pe o linie electrica (sau tras formator). a a cum se prevede în instructiunile proprii de sanatate si securitate in munc . 5. montate pe panou sau telem surilor pentru a c p ta convingerea c echipamentul este "cu tensiune" în limita în care pot s o dea aces te aparate. cre terea frecven ei" sunt fenomene care se produc când apare un deficit (sau excedent) de putere activ produs .40.

în cazul instala iilor f r supraveghere permanent / la fa a locului sau telecomandate. Registrul de foi de manevr se va afla: . Foile de manevr permanente vor primi num rul corespunz tor în momentul complet rii i introducerii în registru sau dosar. . ANEXA 2 MODUL DE ÎNTOCMIRE A FOILOR DE MANEVR 1. pentru centralele/sta iile cu personal permanent. Numerotarea va începe cu data de 1 ianuarie. Formularele completate de foi de manevr tipizate sau im primate de pe calculator se p streaz într -un dosar. f r corecturi. zonelor de re ea electric i va fi completat de c tre acesta. 3. Foile de manevr permanente sunt multiplicate în exemplare suficiente. ora zero a anului respectiv. 4. Foile de manevr (fie programate. Foile de manevr programate (normal sau accidental) se completeaz de persoana desemnat i se p streaz în registrul (dosarul) de foi de manevr (înregistrat i numerotat). oprirea cazanului bloc. echipamentului.în camera de comand a centralei/ sta iei i va fi completat de personalul operativ al instala iilor. starea operativ ini ial a instala iei. fie permanente). Num rul foii de manevr se scrie de c tre cel care executa manevra.completarea se face cu cerneal sau past . se va introduce în registrul de foi de manevr (sau dosar) exemplarul de foaie de manevr permanent necesar.în camera de comand a centrului de dispecer i va fi completat de personalul de comand operativ care este de serviciu 2. elementului. .).43. ters turi. tema. "opre te grupul" este expresia prin care se indic desc rcarea grupului i deconectarea acestuia de la re eaua electric (urmând ca în continuare s se execute opera iile necesitate de oprirea grupului din tura ie.5. si se gasesc in dosarul de formulare de foi de manevra alaturi de registrul (dosarul) de foi de manevr . Înscrierile din foile prezentat în continuare: de manevr se vor face conform tabelului 75 . scopul. aflate în acela i registru. ad ugiri etc. cât mai cite posibil. vor fi numerotate continuu într -un an. etc. În cazul în care este necesar folosirea foii de manevr permanente. care se va completa ca orice foaie de manevr programat . cu excep ia celor în scrise în prealabil (titlul.la personalul operativ al instala iilor. ordinea opera iilor).

... se înscrie i prin cine se primesc.. a) Foaie de manevr de coordonare nr. în ordinea execut rii.1: dispunerea execut rii (c tre responsabilul manevrei de execu ie respective).. prin telefon.. 1)Întocmit: numele.. zon de re ea etc. (când se primesc prin intermediar. a opera iilor distincte.... prin înscrierea orei (pentru punctele caracteristice) sau prin bifare cu "X" pentru 76 .. radio se va scrie în locul semn turii . 7) centrele de dispecer de la care se primesc aprob rile: denumirea centrului de dispecer (când se primesc prin intermediar.. semnatura 2) Aprobat: numele.. aceste date vor fi înscrise si pe coperta acestuia DATE PRIVIND INTOCMIREA..). sub forma: a) col. instala ia (zona de re ea).(cele care pot afecta efectuarea manevrei) 4) Responsabilul manevrei de execu ie: numele.1: dispunerea execut rii grupei distincte de opera ii sau opera ii distincte (de c tre persoana care coordoneaz manevra). data. radio i se va trece ora) 3) Foile de manevr permanente vor mai avea înscris cine aprob folosirea: numele. b) Conform schemei normale pe. data. semn tura (când se aprob prin telefon. denumirea centrului de dispecer sau a personalului operativ) TITLUL FOII DE MANEVRA (mijloc sus) DATELE DE BAZA PRIVIND MANEVRA (sub titlul foii de manevr ) 1) Tema 2) Scopul 3) Starea operativ ini ial a instala iei echipamentului etc.. se va scrie i prin cine se primesc: denumirea centrului de dispecer sau a personalului operativ) 7) centrele de dispecer de la care se primesc aprob rile: denumirea centrului de dispecer.. semn tura (când se aprob prin telefon. Centrul de dispecer etc.. semn tura (când se aprob prin telefon.. se înscrie i prin cine se primesc. data. CONTROLUL FOII DE MANEVRA (dreapta sus) Foile de manevr coordonare 2 1) Denumirea unit ii de care tuteleaz centrul de dispecer respectiv 2) Denumirea centrului de dispecer de Foile de manevr 3 1) Denumirea unit ii de exploatare 2)Denumirea subnunit ii de exploatare care executa manevra in instala ia sau zona de re ea 3) Denumirea instala iei sau zonei de re ea de execu ie 1) Întocmit: numele.. semn tura 5) Responsabilii manevrelor de execu ie..... data.... data. b) Conform schemei normale pe.cu urm toarele abateri..... prin înscrierea orei în dreptul punctului respectiv... a) Conform schemei normale pe. numele. prin radio i se va trece ora) 1) Titlul foii de manevr .. semn tura (când se aprob prin telefon.. radio se va înscrie în locul semn turii: prin telefon radio i se va trece ora) 1) Titlul foii de manevr : a) Foaie de manevr de execu ie nr. numele 6) centrele de dispecer intermediare folosite: a) denumirea centrelor de dispecer intermediare folosite... data.. ora 4) Foile de manevr permanente vor mai avea înscris cine aprob folosirea numele. VERIFICAREA... semn tura 2) Aprobat: numele. radio se va scrie în locul semn turii: prin telefon.. radio i se va trece ora) 3) Controlat: numele.. sub forma: a) col... a) Conform schemei normale pe.... denumirea centrului de dispecer sau a personalului de servire operativ ) 8) Data execut rii 8) Data execut rii 1) Înscrierea grupelor distincte de opera ii. b) denumirea instala iei i personalului operativ intermediar folosit ( ef de tur sta ie electric . APROBAREA.. data.. radio se va scrie în locul semn turii: prin telefon. (stânga sus) Not : În cazul folosirii registrului de foi de manevr .*T* *Font 8* Inscriere 1 DATE PRIVIND UNITATEA SUBUNITATEA.... 1) Tema 2) Scopul 3) Starea operativ ini ial a instala iei echipamentului etc. semn tura 5) Executantul manevrei: numele.. semn tura 6) Responsabilul manevrei de coordonare: denumirea centrului de dispecer (când se primesc dispozi iile sau aprob rile prin intermediar.. DESF URAREA MANEVREI (sub datele de baz ) 1) Înscrierea grupelor distincte de opera ii i a opera iilor distincte în ordinea execut rii.. Foaie de manevr de coordonare permanent nr. b) Foaie de manevr de execu ie permanent nr.(cele care pot afecta efectuarea manevrei) 4) Responsabilul manevrei de coordonare: numele.cu urm toarele abateri..

.35 kV. opera iile distincte). 3. trafo 1 . b) col. se fac urm toarele prescurt ri. sub forma: I I .4: num rul curent al grupei distincte de opera ii sau al opera iei distincte (1.110 kV.. 1. iar când exist pericol de confuzie i tensiunile sale. 6.110 kV etc. care nu fac parte dintr-o manevr de coordonare. ... c) col.care s nu dea l oc la confuzii prin asem nare atunci când sunt citite sau auzite (mai ales prin telefon sau radio).1.) Nota: În foile de manevr de execu ie. uniforme.trafo = transformatorul de putere Se va înscrie num rul sau denumirea acestuia. 4.I = întrerupator Se va preciza i tensiunea la care este folosit..2.TC =transformator similitudine de la TT . vor fi fol osite expresiile prev zute în prezentul Regulament...1.. 2.. c) col.2.. I . 1) Observa ii asupra desf ur rii manevrelor etc. Pentru simplificarea foilor de manevr .110/35/6 kV etc. Pentru opera iile care nu au fost prev zute în Regulament se vor folosi expresii care trebuie s fie corecte din punct de vedere tehnic i literar. .2. 2. cât mai scurte. prin înscrierea orei (pentru opera iile caracteristice. opera iile distincte) sau prin bifarea cu "X" (pentru celelalte opera ii) d) col. grupele distincte de opera ii.celelalte). La înscrierea opera iilor (grupelor.. dinsticte de opera ii. 5. sub forma: trafo 3.. prin preciz rile 77 .3: notarea execut rii opera iei (grupei distincte de opera ii sau opera ii distincte).4: grupa distinct de opera ii sau opera ia distinct b) col.TT = transformator de m surare a tensiunii Se va înscrie i denumirea acestuia. admi ându-se folosirea lor: ...5: grupa distinct de opera ii sau opera ia distinct (pentru care se indic i la dispozi ia cui se vor executa) i opera iile OBSERVA II (jos) *ST* 1) Observa ii asupra desf ur rii manevrelor etc. 3..3: num rul curent al grupei distincte de opera ii sau al opera iei distincte d) col. 2.. cu .. prin înscrierea orei (pentru punctele caracteristice) sau prin bifarea cu "X" (pentru celelalte).num rul curent al opera iei din cadrul grupei distincte de opera ii sau al opera iei distincte (1.2: confirmarea execut rii grupei distincte de opera ii sau opera ii distincte (c tre persoana care coordoneaz manevra).. sub forma: TT bara 1 ..6 kV etc.) .2: confirmarea execut rii (de c tre responsabilul manevrei de execu ie respective). pentru a se ob ine maximum de claritate i a se evita confuziile.. de m surare a curentului. prin înscrierea orei în dreptul punctului respectiv.AT = autotransformator (cu preciz rile de mai sus pentru trafo) .) e) col. .. expresive.. opera iile se vor numerota în ordinea simpl (1.

SL = separator de linie Se va preciza linia de care apar ine . LEA 110 kV A.N = nod intr -o statie cu 1. num rul sau i multiple de racord. LEA 20 kV.110 kV trafo 2. sub forma: SB1.. În cazul echipamentelor cu posibilit diferite.28" sau "se deconecteaz I . SBA .. SB1A.S bucl = separator de buc l i tensiunea la care este i dac este cazul i 78 . Se va preciza echipamentul de care apar ine i tensiunea la care func ioneaz . .SBTf = separator bar transfer Se va preciza echipamentul de care apar ine tensiunea. 28 trafo 2" i nu "se deconecteaz I .5 intreruptoare pe circuit sau poligonala EXEMPLU: . trafo 2. SB2. I .35 kV. pentru a nu exista pericolul de confuzie cu num rul. . EXEMPLU: SB1. EXEMPLU: I .20 nr.ST = separator de trafo Se va preciza trafo de care apar ine folosit. se va preciza echipamentul de care apar ine.S borne = separator de borne Pentru a se evita confuziile cu separatorul la bara (SB).N 1. de care apar ine.20 kV nr. EXEMPLU: ST 35 kV la trafo 2 . EXEMPLU: SO autotrafo. .De asemenea.6 kV trafo 3. se interzice a se denumi numai dup num r.LEA 35 kV B .SO = separator de ocolire Se va preciza tensiunea la care este folosit (în cazul echipamentel or cu posibilit i de racord la tensiuni diferite) i ce ocole te.110 kV. Se va preciza echipamentul. EXEMPLU: SC LEA 35 kV A . .SB = separator de bar În cazul sistemelor de bare multiple se va preciza i denumirea barei. EXEMPLU: "se deconecteaz I . În cazul în care sunt numerotate. se va preciza i tensiunea. iar la cifra care indic tensiunea se va ad uga kV. SBA. 28" etc. la tensiuni EXEMPLU: SB1 . A.2 = nodul 2 din diametrul 1 .. cuvân tul borne nu se va prescurta.. cupla etc. EXEMPLU: S borne 35 kV trafo 2 .SC = separator de cupl Se va preciza între ce i ce este montat..

de linie. .t. dup caz. . dac exist un singur sistem de bare sec ionat etc.SR = separator ..Pentru a evita confuziile cu separatorul de bar (SB).. .. În sta iile poligonale sau cu 1. f r a se indica dac sunt de bar ..sc. din LEA 20 kV. sec ia de bare 2) etc.5 intreruptoare pe circuit la denumirea aparatelor de comuta ie se urm re te ca denumire a acestora sa fie fara echivoc si sa poata fi identificat mai u or.. SB I.5 de racord de sec ionare deriva ia... bara 1.) se va scrie clar "scurtcircuitor de deschiciurare". sec ia 2).. Se va preciza între ce i ce este montat.LEA 20 kV .CLP = cu ite de legare la p mânt (cu ite de legare la p mânt i în scurtcircuit).... .... pentru a evita orice pericol de confuzie. bara A. În cazurile în care prescurtarea cuvântului separator prin litera S (de exemplu: SB = separator bare) ar putea produce confuzie (de exemplu: SB = separator bare s -ar putea confunda cu SB = sistem de bare).siguran ele j. S1. se va scrie îns "înalt tensiune".. "scurtcircuitor pentru proba de scurtcircut pe viu" etc.. în cadrul aceleia i celule . EXEMPLU: siguran ele de înalt tensiune ale TT. = siguran e de joas tensiune ale transformatorului de m surare a tensiunii. 27. Se interzice definirea separatoarelelor numai dup num r (în insta la iile în care sunt numerotate). . = scurtcircuitor ( garnitur mobil de scurtcircuitare i legare la p mânt) În cazul scurtcircuitoarelor cu alte destina ii (spre exemplu. f r a se preciza echipamentul de care apar ine. iar sec iile de bare ale aceluia i sistem cu cifra care indic sistemul i o liter latin majuscu l care indic sec ia. OBSERVA IE: Dac separatoarele nu pot fi definite clar prin expresiile de mai sus. sistem de bare 2). pentru s eparator (în locul prescurt rii S).. tensiunea la care este folosit etc. a a cum s -a indicat mai sus..SS = separator Se vor preciza EXEMPLU: SS nr.. pentru a se evita orice pericol de confuzie. sec ia de bare B. Trebuie s se respecte normativul care prevede ca sistemele de bare s fie numerotate cu cifre arabe.din LEA 20 kV..SD = separator de deriva ie Se va preciza deriva ia de care apar ine.. sistem de bare II ). . Nu este îns indicat ca sistemele sau sec iile de bare s fie denumite sub forma: SB 1... bara 2 = sistemul de bare 1...furc de separatoare = situa ie de func ionare cu ambele separatoare de bara închise. linia de care apar ine... bara B = sec ia de bare A. Pentru siguran ele de înalt tensiune.. TT. SB 2 (sistem de bare 1. .. sistemul de bare 2 (dac nic i unul nu este sec ionat). S2 (sec ia de bare 1. SB II (sistem de bare I. scurtcircuitor pentru deschiciurare etc. 79 . bara 2 B = sec ia de bare 2 B (sec ia de bare B a sistemului de bare 2).c. Spre exemplu: bara 1 A = sec ia de bare 1 A (sec ia de bare A a sistemului de bare 1). cuvântul bucl nu se va prescurta. se va scrie explicit între ce i ce se afl . SBAS 2 (sistem de bare A. se va folosi prescurtarea Sep. EXEMPLU: SD al deriva iei... de ocolire etc...SP = separator de post Se va preciza postul pe care îl separ EXEMPLU: SP al postului nr.

se va spune pur i simplu linie electric .DEC = Dispecerul Energetic Central . . liniile electrice respective având i por iuni aeriene i por iuni subterane. care are cu ite de legare la p mânt i în scurtcircut . spre linie".l.G = generator electric .DRRI = dispozitiv de rezervare la refuzul de declan are a întrerupatorului . scriindu -se întreg sau folosindu-se prescurtarea de mai sus .c. .DELC = Dispecerul Energetic Local al Consumatorului .CLT = cupl longotransversal . SL 110 kV A -B.5 I pe circuit . in statiile cu 1.CL = cupl longitudinal .DET = Dispecerul Energetic Teritorial .p.CI2M =cupla mediana din diametrul 2. fiind interzis folosirea ei în foile de manevr de execu ie. = controlul lipsei de tensiune Aceast prescurtare este ad mis numai în foile de manevr de coordonare.t.p.Se va preciza cui apar in cu itele de legare la p mânt respective i spre ce sunt montate cu itele de legare la p mânt daca nu sunt denumite astfel incat se se evite orce confuzie . = sta ie electric . pentru a indica închiderea cu itelor de legare la p mânt ale separatorului de linie al liniei electrice de 110 kV A -B spre linie: "se închid c. in statiile poligonale . = controlul sincronismului Aceast prescurtare este admis numai în foile de manevr de coordonare. fiind interzis folosirea ei în foile de manevr de execu ie.St.L = linie electric OBSERVA IE: Când nu se pot folosi în mod corect denumirile de LEA i LES.p.p.CTE = central termoelectric .CHE = central hidroelectric .la disp. = la dispozi ia .LES = linie electric . EXEMPLU: "se închid c. in c.l.CEE = central electrica eoliana .CD = centrul de distribu ie .C12= cupla intre Nod1 si N od 2.l.DLC = Dispecerul Energetic Local pe Central .s. . LES 6 kV N"pentru a indica închiderea cu itelor de legare la p mânt ale liniei electrice de 6 kV N.DHE = Dispecerul Energetic de Hidroame najare . la acel cap t.DD = dispozitiv de deconectare (a protec iei sau automatiz rii) .CTf = cupl de transfer subteran 80 . = punere la p mânt (se refer la punerea la p mânt accidental a unei faze a zonei de re ea electic ale c rei elemente sunt legate galvanic între ele). prin închiderea c rora se leag la p mânt linia respectiv .p.DED = Dispecerul Energetic de Distribu ie .c.c. in statiile cu 1. la fel se procedeaz când nu prezint importan faptul dac linia electric este aerian sau subteran .SI = servicii interne . .CT = cupl transversal .p.CI12 =cupla 2 din diametrul 1. .CET = central electric de termoficare .CS = compensator sincron .LEA = linie electric aerian . = punere la p mânt in curent continuu (se refer la punerea la p mânt accidental in circuitele de curent contin uu) .5 I pe circuit .

SOI = starea operativ ini ial ... unde este înscris ac ionarea unui aparat.. . Se va scrie: FMC permanent nr.110 kV. aducerea tensiunilor la o anumit valoare.. verificarea unor circula ii. OBSERVA IE: În cazul foilor de manevr permanente.... se va înscrie în foaia de manevr i condi ia cu care se poate executa. reglajele etc.TCA = treapta care aprob 7. i nota iilor de pe scheme.PT = post de transformare . grup distinct de opera ii) este condi ionat . Aceasta nu trebuie s fie înscris ca punct 81 . pentru anularea sau repunerea protec iei sau automatiz riii. la punctul respectiv se va înscrie i cum se face anularera (repunerea).. De asemenea. În foile de manevr se vor înscrie i toate verific rile.. .. trebuie s corespund exact inscrip iei din instala ie. .FME nr. Când se înscrie anularea (repunerea) unei protec ii sau automatiz ri. care sunt necesare pentru a putea executa sau dis pune în continuare opera iile (grupele distincte de opera ii.CC = cupl combinat Se va preciza si tensiunea cuplei respective sub forma: CC . schimbarea reglajului la bobinele de stingere etc. Modificarea reglajelor unei protec ii (sau automatiz ri) se va înscrie ca punct separat în foaia de manevr . ca punct distinct 11. re ea electric etc.B . a aparatului etc..EM = executant de manevr ... întotdeauna când opera ia respectiv comport manevrarea mai multor chei.. În foile de man evr de execu ie se va înscrie la puncte separate verificarea pozi iei aparatelor de comuta ie.PA = punct de alimentare . Denumirea echipamentului. se consider executat numai dup ce s -a verificat i pozi ia corect a acestuia dup ac ionare ... EXEMPLU: Aducerea transformatoarelor cu ploturi reglabile sub sarcin pe ploturi corespondente pentru a se putea pune în func iune în paralel. când o opera ie (opera ie distinct ... înscris în foaia de manevr . Verificarea pozi iei cu itelor de legare la p mânt trebuie intotdeauna înscris în foaia de manevr ... Punctul din foaia de manevr .RME = responsabil manevr de execu ie . Este interzis ca la un punct din foaia de manevr s fie înscrise mai mult de o singur opera ie (grup distinct de opera ii sau opera i e distinct ).... dispozitive de deconectare (DD-uri) etc..FMC nr. FME permanent nr. cuvâ ntul «permanent » nu se va prescurta..... În cazul instala iilor telecomandate verificarea pozi iei aparatajului se va stabili prin telesemnalizarea pozi iei i telem suri sau a a cum se prevede prin proceduri i instruc iuni tehnice speciale întocmite de unitatea de de exploatare. 10.= foaie de manevr de execu ie nr... aceste puncte vor fi trecute în foile de manevr de execu ie i de coordonare sau numai în cele de execu ie..RMC = responsabil manevr de coordonare . = foaie de manevr de coordonare nr.. opera iile distincte) prev zute. În raport cu importan a lor. 8. 9. ce dispozitive se manevreaz etc.Tif = treapta intermediar folosit se inscrie cu litere mici pentru a se deosebi de TIF: transmitere in inalta frecventa . dac nu necesit coordonare...

iar la numitor num rul mesajului la cel care îl prime te (centrul de dispecer sau admitent) -ex. cât i în cele de coordonare (spre exemplu: "se conecteaz I 20 LEA 20 kV X. cât i în cele de coordonare (spre exemplu: "cu controlul sincronismului se conecteaz I -110 LEA 110 kV". se vor scrie separat pentru fiecare: numele. opera ia distinct ) pe care o condi ioneaz . În cazul în care echipamentul se pred unei persoane de comand operativ . cât i num rul sub care este înregistrat mesajul centrul de dispecer care îl prime te. se vor înscrie i în foaia de manevr de coordonare. În cazul în care echipamentul se pred la mai mul i admiten i (sau la mai mul i dispeceri). num rul mes ajului (atât num rul mesajului de la centrul de dispecer sau centrul de telecomanda cât i cel din caietul de mesaje al admitentului în cazul admiterii pe LEA. denumirea centrul de dispecer). în foaia de manevr de coordonare se va î nscrie numele persoanei de serviciu din compartimentul de comand operativ (c reia i s -a predat echipamentul de c tre responsabilul manevrei de coordonare). prin care se închide o bucl (conectare în bucl ) se va trece i aceast condi ie la punctul respectiv. Atunci când necesit coordonarea sau sunt impuse prin manevr de coordonare. mesajul nr. în bucl "). la num r tor fiind trecut num rul mesajului la emitent (centrul de dispecer care pred echipamentul). se va trece i aceast condi ie la punctul respectiv. în bucl " "sta ia Y conecteaz I-20 LEA 20 kV X. Se va înscrie obligatoriu numele persoanei careia i s -a predat echipamentul.separat. predarea echipamentului (retras din exploatare cu foaia de manevr respectiv ) c tre persoana desemnata prin cerere.s. atât în foile de manevr de execu ie. EXEMPLU: La conectarea unui întreruptor (punerea în func iune a unui echipament la cap tul respectiv). la un punct separat. ca puncte separate predarea echipamentului catre persoana desemnata prin cerere precizandu -se starea operativa in care este echipamentul solicitat În foile de manevr de coordonare i în foile de manevr de execu ie pentru manevrele efectuate prin telecomand se va înscrie. Se va verifica întotdeauna c mesajul a fost bine în eles i se va stabili modul in care se poate comunica cu admiten ii(personanele carora le-a fost predat cu mesaj echipamentul). 12. 27/43. înscrise sub form de frac ie. ci se va înscrie la acela i punct cu opera ia (grupa distinct de opera ii. atât în foile de manevr de execu ie. atunci când este necesar verificarea existen ei condi iilor de sincronism. conecteaz I -110 LEA A"). cum s -a indicat mai sus) i ora pred rii (care trebuie s coincid cu ora la care e ste înregistrat mesajul în eviden ele operative ale centrului de dispecer care îl prime te). "sta ia B cu c. denumirea centrului de dispecer din care face parte acesta. În foile de manevr de execu ie din instala iile i zonele de re ea electric se vor înscrie. num rul mesajului (atât num rul mesaju lui de la centrul de dispecer care pred echipamentul. unitatea de exploatare de care apar ine (în cazul dispecerilor. 82 . unitatea de exploatare de care apar ine. OBSERVA IE: Aceste numere se vor scrie sub form de frac ie. La conectarea unui întreruptor (punerea în func iune a unui echipament la cap tul respec tiv). precizându -se starea operativa in care este echipamentul predat si numarul mesajului. respectiv în registrul de tur al personalului operativ admitent în statii/centrale) i ora pred rii (care trebuie s coincid cu ora la care este înregistrat mesajul în caietul de mesaje al admitentului sau în regsitrul de tur al personalului opera iv admitent în sta ii). num rul mesajului i ora pred rii.

EXEMPLU: DET "Z" pred linia de 110 kV A -B. de la DED "X". Pentru detalierea prevederilor generale de mai sus. c) Florescu D. confirmarea trebuie f cut obligatoriu de aceea i persoan c reia i s -a predat echipamentul. confirm ri care se fac prin mesaje. confirm rile c se pot reda în exploatare echipa mentele respective. La predare -primire. În cazul admiten ilor.. Linia se poate reda in exploatare din partea sa. terminarea lucr rilor (numele efului de lucrare i num rul autoriza iei de lucru). minute. 31(la DET "Z")/7 (la admitent Florescu D. . c) Florescu D. ca puncte separate..15.)/36 (la DET "Z"). 12. în mod similar cu pred rile . Pentru o linie de înalt tensiune a) persoana care pred : "Cu mesaj la mine nr.1. se înscriu la punct separat. pentru manevrele care sunt executate prin telecomand . b) Popescu I. din partea admiten ilor (sau dispecerilor) c rora li s -au predat aceste echipamente. privind modul de transmitere cu mesaj a echipamentelor între persoanele corespondente implicate în predarea -primirea unui echipament. ora 8. b) Popescu I... confirm rile c se pot reda în exploatare echipamentele respective. de la SD "M" SIT "N". În cazul dispecerilor sau în cazul când admitentul este personalul operativ de serviciu în tur .. ora 15. trecu i la punctul respectiv în foaia de manevr prin care s -au retras din exploatare acestea. la care s-au f cut admiteri la lucru sau pred ri. cu mesaj nr..predarea echipamentelor cu mesaj din partea admitentului caruia i s -a predat echipamentul . la ora 14. la ora 15. va predau LEA .30. de la SD "M" SIT "N".10. în mod similar cu pred rile..). de la DED "X". 8 (la admitent Florescu D. la ora 8. la ora i . subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). de la DED "Y".. c rora li s -au predat echipamentele. ora 8.40. În foaia de manevr prin care se redau în exploatare echipamentele.29 (la DET "Z")/27 (DED "X").30 (la DET "Z")/81 (DED "Y"). de la (unitatea de exploatare. retras din exploatare. confirm ri care se fac prin mesaje.1.. confirm c din partea lor se poate face redarea în exploatare a echipamentelor respective.20. trecute în foaia de manevr prin care s-au retras din exploatare acestea. cu mesaj nr. confirmându-se c linia este "în starea legat la p mânt" în sta iile A i B lui: a) Popescu N. de la DED "Y". 12. confirmarea se va face de c tre persoana care este de serviciu în acel moment la forma ia respectiv ( eful de tur ).în foile de manevr de execu ie.în foile de manevr de execu ie la care personalul operativ este atât executant de manevr cât i admitent se înscriu. se prezint mai jos exemple de schimb de mesaje. se vor trece obligatoriu: . cu mesaj nr. d in partea admiten ilor c rora li s-au predat respectivele echipamente. din partea: a) Popescu N.34 (la DED "X")/38 (la DET "Z"). în special pe ntru re elele de medie tensiune. la un punct separat. mesaj nr. 83 . Punctul respectiv din foaia de manevr de redare în exploatare a echipamentelor se va considera executat doar dup ce to i admiten ii (sau to i dispecerii).1. EXEMPLU: DET "Z" prime te confirmarea c linia de 110 kV A -B se poate reda în exploatare. domnule (numele i prenumele persoanei c reia i se pred ). mesaj 82(la DED "Y")/39(la DET "Z"). cu mesaj nr.în foaia de manevr de coordonare se înscriu.45..

" .. . la ora i . domnule (numele i prenumele persoanei c reia i se pred ). domnule (numele i prenumele persoanei c reia i se pred cea nominalizata in cererea de retragere din exploatare).. ..... Pentru o linie de medie tensiune a) persoana care pred : "Cu mesaj la mine nr.... .. la ora i .. . la ora i .... la ora i . .... (legat la p mânt) .. de la (unitatea de exploatare..în sta ia electric ..... 12... .. va predau LEA ....deschis i cu SS nr." 12.. minute. cu FMC nr.. i SS nr.. . (legat la p mânt) ....în sta ia electric . de la (unitatea de exploatare... i în sta ia electrica .1.. subunitatea sau 84 . .. . am în eles c îmi preda i po iu nea din LEA . .. de la (unitatea de exploatare. ..deschis cu FMC nr. .. am în eles c îmi preda i LEA . c) persoana care pred îi confirm : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a predat) i (dac este cazul) inem leg tura prin .....3.. în sta ia electric .. subunitatea sau treapta centrul de dispecer de care apar ine). minute. la dumneavoastr nr..kV (denumirea liniei electrice).. kV (denumirea liniei electrice)..... deschis i cu SS nr.. minute. b) persoana care prime te: "Cu mesaj la mine nr.. cu FMC nr. domnule (numele i prenumele persoanei care a predat). retras din exploatare cu SS nr... cu FMC nr.. retras din exploatare î n stare.. 12. domnule (numele i prenumele persoanei care a predat)... la ora i . La ora i ...".. am în eles c îmi preda i LEA ... kV (denumirea liniei electrice) cuprins între SS nr. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). Pentru o por iune de linie de medie tensiune a) persoana care pred : "Cu mesaj la mine nr." c) persoana ca re pred îi confirm : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a predat) i (dac este cazul) inem leg tura prin .. . i cu SS nr. deschis.. . . retras din exploatare în stare ...cu FMC nr. de la (unitatea de exploatare...... retras din exploatare în stare .. . .. i în sta ia electrica .. minute...... la dumneavoastr nr.... (legat la p mânt).." . i în sta ia electrica...... deschis . retras din exploatare în stare. .... cu FMC nr. . ..4 Pentru un echipament aflat integral intr -o statie / centrala la care retragerea din exploatare s -a facut prin manevre efectuate prin telecomanda de la un centru de dispecer sau un centru de telecomanda: a) persoana care pred : "Cu mesaj la mine nr. minute.. domnule (numele i pre numele persoanei care a predat).1." b) persoana care prime te: "Cu mesaj la mine nr.. . retras din exploatare cu SS nr...." .........2.... deschis. c) persoana care pred îi confirm : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a predat) i (dac este cazul) inem leg tura prin . (legat la p mânt).. i SS nr.. .".. subunitatea sau treapta de dispecer de care apar ine).1... . kV (denumirea liniei electrice)." .. va predau por iunea din LEA . kV (denumirea liniei electrice).... subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). i în sta ia electrica. i cu SS nr. de la (unitatea de exploatare. .... b) persoana care prime t e: "Cu mesaj la mine nr. ... la dumneavoastr nr. ..... kV (denumirea liniei electrice) cuprins între SS nr. . de la (unitatea de exploatare. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). în sta ia electric . domnule (numele i prenumele persoanei c reia i se pred ).. minute............ ..

si se poate (sau nu se poate din motivul ...... domnule (numele i prenumele persoanei care prime te confirmarea).. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine).. . MVA (denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum este nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire). subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). cu FME nr .. .. confirm c por iunea de LEA . 12...... ... la dumneavoastr nr.. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine)..2.. Pentru o linie de medie tensiune a) persoana care confirm : "Cu mesaj la mine nr.... la ora i .. confirm c la LEA ..kV este in starea.... i imi confirma i ca este retras din exploatare în star e.. de la (unitatea de exploatare. la ora i . . minute.. am în eles c .. si se poate (sau nu se poate din motivul ... în sta ia electric ...centrul de dispecer de care apar ine).. (legat la p mânt -asa a fost solicitat de unitatea de exploatare . subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine).... domnule (numele i prenumele persoanei care prime te confirmarea). ) reda în exploatare din partea dumneavoastr "....2.. 12. se poate (sau nu se poate din motivul . va predau AT.. daca starea prevede acest lucru)... La confirmarea de terminare a lucr rilor 12.2.. kV (denumirea liniei electrice) cuprins între SS 85 . ) reda în exploatare din partea mea"... Pentru o por iune de linie de medie tensiune a) persoana care confirm : "Cu mesaj la mine nr. m inute... la dumneavoastr nr. .. subunitatea sau treapta de dispecer de care apar ine)....... b) persoana care prime te confirmarea: "Cu mesaj la mine nr..... cu urmatoarele CLP inchise.. domnule (numele i prenumele persoanei care a predat).nominalizand CLP-urile inchise. c) persoana care confirm îi precizeaz : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a confirmat)". de la (unitatea de exploatare.2. este in stare... c) persoana care confirm îi precizeaz : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a confirmat)".. este în starea... la ora i . confirm c la LEA ..3. MVA (denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum este nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire) în sta ia electric . minute........... . b) persoana care prime te confirmarea: "Cu mesaj la mine nr..... kV (denumirea liniei ele ctrice)... la ora i .. . kV (denumirea liniei electrice). cu FME nr. Pentru o linie de înalt tensiune a) persoana care confirm : "Cu mesaj la mine nr....). la ora i . de la (unitatea de exploatare. manevra efectuata de dumnevoastra prin telecomanda" .. kV (denumirea liniei electrice).. ...2.. LEA. la ora i . (legat la p mânt. de la (unitatea de exploatare. ) reda în exploatare din partea dumneavoastr ". subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine).1. .si se poate (sau nu se poate din motivul .......... de la (unitatea de exploatare.. la dumneavoastr nr.. am în eles c îmi preda i AT... de la (unitatea de exploatare. minute. domnule (numele i prenumele persoanei care prime te confirmarea). domnule (numele i pr enumele persoanei care confirm ).. minute.. 12. minute. manevra efectuata prin telecomanda". domnule (numele i prenumele persoanei care confirm ). ) reda în exploatare din partea mea". b) persoana care prime te: "Cu mesaj la mine nr. este in starea.. ... am în eles c LEA . confirmand ca este retras din exploatare în stare..... .

. sau la dispozi ia cui se execut (în cazul grupelor distincte de opera ii. b) persoana care prime te confirmarea: "Cu mesaj la mine nr. ) reda în exploatare din partea dumneavoastr "... MVA(denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum a fost nomi nalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire). .. c) persoana care confirm posibilitatea redarii in axploatare îi precizeaz : "A i în eles corect domnule .. îns .. de la (unitatea de exploatare.. cuprins între SS nr. la înscrierea opera iei respective nu este necesar s se ind ice cine execut . ..2. este in starea legat la pamant si se poate (sau nu se poate din motivul .. centrului de dispecer din care fac parte persoanele care execut . când pentru executarea grupei distincte de opera ii sau opera ii distincte este necesar o aprobare. b) persoana care prime te confirmarea: "Cu mesaj la mine nr... În cazul centrelor de dispecer se va indica doar denumirea centrului din care face parte persoana care d aprobarea (dispecerul de serviciu). Este necesar s se înscrie.. Centrul X deschide SS nr.. c) persoana care confirm îi precizeaz : "A i în eles corect domnule (numele i prenumele persoanei c reia i s -a confirmat)".. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine)... ) reda în exploatare din partea mea".. domnule (numele i prenumele persoanei care confirm ).) reda în exploatare din partea mea".. este in starea legat la pamant i se poate (sau nu se poate din motivul ." (numele i prenumele persoanei c reia i s-a confirmat). înscrierea s a f cut la punctul prev zut special pentru aceasta. se va indica în primul rând cu aprobarea cui se execut ... .. subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine).. La ora i .. MVA(denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum a fost nominalizata in cererea de retragere din exploa tare si in ordinul de investire). . 12...... am în eles c . AT. pentru un echipament aflat inte gral intr-o sta ie/central la care redarea in exploatare se face prin telecomanda de catre un centru de dispecer sau de telecomanda": a) persoana care confirm : "Cu mesaj la mine nr.. este in starea.. i SS nr. ... când este necesar o aprobare. si se poate (sau nu se poate din motivul . ci numai a instala iei.. domnule (numele i prenumele persoa nei care prime te confirmarea).. domnule (numele i prenumele persoanei care a confirm ). . 28 din LEA 20 kV Y" De asemenea. este in starea.. minute.... la dumneavoastr nr. opera ia distinct ) r espectiv . la ora i . i SS nr..nr. În foile de manevr de coordonare... .... la ora i . cu aprobarea cui se execut opera ia (grupa distinct de opera ii..4. înscrierea numelui responsabilului de manevr i al executantului f cându -se la punctul prev zut în acest scop. la dumneavoastr nr.. confirm c AT..... zonei de re ea. . minute. Nu este necesar înscrierea numelui responsabilului manevrei. minute... 13.) reda în exploatare din partea dumneavoastr "... . de la (unitatea de exploatare.. de la (unitatea de exploatare...... subunitatea sau centrul de dispecer de care apar ine). kV (denumirea liniei electrice). În foile de manevr de execu ie. am în eles c por iunea de LEA . i se poate (sau nu se poate din motivul . EXEMPLU: "sta ia B deconecteaz I -110 kV LEA 110 kV A". se va indica în primul rând cine o va executa. .. la înscrierea grupei de opera ii sau a opera iei distincte.. . opera iilor distincte care se execut la dispozi ia 86 . ..

Se va înscrie numai denumirea centrului de dispecer din care face parte dispecerul de serviciu.. i în procedurile i instruc iunile tehnice interne sau instruc iunile de exploatare ale aparatelor i instala iilor. 16. care d aprobarea sau dispozi ia. instala iei. în cazul manevrelor ce se execut la echipamentele aflate în comanda de coordonare a unui centru de dispecer. grupelor distincte de opera ii) trebuie s se in seama de o serie de recomand ri speciale cu caracter provizoriu sau permanent. pentru a limita supratensiunile interne (ordinea de deconectare i conectare impus de existen a unor întreruptoare pentru care exist restric ii. iar starea operativ final pentru manevra de revenire este identic cu starea operativ ini ial pentru manevra respectiv sau identic cu schema no rmal de func ionare.dispecerului). ad ugiri sau ters turi. verificarea. În cazul în care este necesar refacerea unei foi de manevr . Se vor înscrie la puncte separate opera iile distincte i grupele distincte de opera ii. aprobarea i controlarea acesteia se vor face ca pentru orice foaie de manevr nou . deservite de o singur forma ie de servire operativ . în foile de manevr nu este permis s se fac corecturi. verifica. În ordinea de înscriere a opera iilor (opera iilor distincte.) vor ine se ama de ordinea impus de aceasta. accidente i chi ar s poat preveni consecin ele anumitor gre eli în executarea manevrelor sau func ionarea defectuoas a unor utilaje. Foile de manevr de coordonare vor fi citite pentru verificare i aprobare (când acestea se fac prin telefon) de persoana de serviciu în tur ( eful de tur ) din compartimentul de comand operativa al cent rului de dispecer respectiv. Ordinea opera iilor. Manevrele cu întrerupatoare. 87 . de eful de tur al forma iei de servire operativ .). întocmirea. elemente (generatoare. perturba ii în alimentarea consumatorilor. compensatoare sincrone etc. Manevrele legate de func ionarea tehnologic a anumitor echipamente. aproba i controla la fel ca i foile de manevr de execu ie care fac parte dintr-o foaie de manevr de coordonare. 17. vor respecta principiul ordinei prev zute în prezentul Regulament. atunci când starea operativ ini ial pentru manevra de revenire este sta rea operativ final în care s -a ajuns în urm manevrei respective (aceste st ri trebuie s fie identice). dar pentru care nu este necesar întocmirea de c tre centrul de dispecer respectiv a unei foi de manevr de coordonare (cazul echipamentelor dintr -o instala ie sau zon de re ea. re elei electrice etc. impus de modul de tratare a neutrului i felul întreruptorului etc. pentru a limita puterile de scurtcircuit etc. care este de serviciu. manevra executându -se în întregime de aceast forma ie i nefiind angrenate în manevr i alte forma i i) se vor întocmi. separatoare. Foile de manevr de execu ie . 14. Pentru manevra de revenire (la starea operativ ini ial sau la schema normal de func ionare) nu este obligatoriu s se întocmeasc o foaie separat . ordinea de deconectare i conectare la transformatoare. 15. siguran e. CLP-uri etc. defectarea sau distrugerea unor elemente ale instala iei sau re elei electrice. De regul .. indicându -se cu aprobarea cui se vor executa. privind ordinea de manevrare a unor aparate. a opera iilor distincte i a grupelor distincte de opera ii trebuie s fie astfel aleas i înscris în foaia de manevr . Foile de manevr de execu ie vor fi citite pentru verificare i aprobare (când acestea se fac prin telefon sau pentru control). încât prin executarea acestora în ordinea prev zut s nu se produc perturba iii in func ionarea sistemului electroenergetic. În aceste cazuri se vor înscrie separat pentru manevra de revenire toate datele care difer de cele înscrise la manevra de retragere din exploatare.

Modelul 3: exemplu de foaie de manevr de execu ie. a a cum este prev zut în prezentul Regulament. multiplicate. dar cu acelea i r spunderi). competen a sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer. manevra respectiv afectând un echipament care nu este în co manda de coordonare. aleas de exemplu pentru foile de manevr din modelele 2 (B) i 3. D. mai ales când schemele instala iilor reale difer de schemele avute în vedere la întocmirea acestor modele de foi de manevr . verificare i aprobare. .18. verificare i aprobare corespunz tor acestora. care sunt "foi de manevr programate". . f când parte din manevrele de coordonare pentru care sunt prev zute foi de manevr de coordonare. 19. În nici un caz modelele pr ezentate nu pot fi considerate argumente pentru justificarea unor foi de manevr întocmite gre it. . retragerea din exploatare a unei linii mai multe zile. Se permite pentru foile de manevr de coordonare programate normal sau accidental (în special) folosirea unor foi de manevr deja existente. manevra respectiv afectând un echipament care nu este în comanda de coordonare a centrului de dispecer dar es te în autoritatea de decizie sau competen a acestuia (în cazul prezentat. C. Aceasta va citi foaia de manevr . manevra repetându-se zilnic). ceea ce m re te operativitatea întocmirii acestei foi. ele nu sunt limitative. exemplu de foaie de manevr de execu ie efectuat prin telecomand de la camera de comand a DED pri n sistemul teleinforma ional propriu . cu foile de manevr permanente.DED). OBSERVA IE: Pentru în elegerea clar a exemplelor prezentate. având un regim de întocmire (cu excep ia unor înscrieri care se fac în prealabil.Model 5C. Persoana care trebuie s întocmeasc foaia de manevr este scutit în acest fel de opera iile de înscriere a punctelor respective în foaia de manevr . 20. .E): exemple de foi de manevr de coordonare Pentru modelul 1 (D) manevrele se execut la un cap t normal iar la cel lalt cap t prin telecomand de la camera de comand a DET. în autoritatea de decizie a dispecerului de distribu ie .B: exemplu de foaie de manevr de execu ie dintr -o re ea electric i care face parte dintr -o manevr de coordonare. Foaia de manevr se va verifica i aproba. În modelele de foi de manevr anexate s -au dat câteva exemple de foi de manevr de coordonare i de execu ie: Scopul acestor modele de foi de manevr este de a exemplifica modul de folosire a prevederilor Regulamentului General de Manevre în Instala iile Electrice. OBSERVA IE: Nu se vor confunda aceste foi de manevr .Modelul 1 (A. pentru manevrele care se fac frecvent i identic (spre exemplu. B i C): exemple de foi de manevr de execu ie.Modelul 2 (A. Foile de manevr (atât cele de execu ie. se face precizarea c în sta ia M.Modelul 5 A. B: exemplu de foaie de manevr de execu ie efectuat prin telecomand de la camera de comand a DET prin sistemul teleinforma ional al DEN(A) respectiv foaie de manevr de execu ie efectuat prin telecomand de la camera de comand a centrului de telecomanda prin sistemul teleinforma ional . întreruptoarele la 110 kV i 6 kV au comanda de la 88 .Modelul 4: exemplu de foaie de manevr de execu ie. cât i cele de coordonare) trebuie p strate timp de un an de la data efectu rii manevrei sau anul rii foii respective.Modelul 6 A. va semna de întocmire i va avea r spunderile precizate în prezentul Regulament pentru persoana care întocme te foaia de manevr . B. care au alt regim de întocmire. .

distan a ac ion rii.M. ci se va înscrie sub forma: 3. fiind perfect vizibile d e la locul ac ion rii.3 din LEA 30 kV "A" prin: 3. iar separatoarele la 110 kV i 6 kV au dispozitive manuale de ac ionare.1. care fac parte dintr-o manevr de coordonare. C. -Centrul dispecer intermediar folosit Centrul dispecer ce aprob Responsabil manevre coordonare Responsabil menevre execu ie 89 . rubricile respective completându -le pe acestea. Abrevieri utilizate în modelelele de foi de manevr : C.10/6 kV servicii interne TA . Trafo 1 servicii interne TA .1. i "în func iune" la cel lalt cap t.1 este în func ie.D.3 din LEA 20 kV "A".3 din LEA 20 kV "A" dac nu este necesar (conform prevederilor prezentului Regulament) înscrierea verific rii pozi iei deschis a separatorului respe ctiv etc.E. alimentând bara 6 kV servicii interne TA-1. Se deschide SS nr. pentru a c ror efectuare este necesar i executarea unor opera ii complementare legate de acestea. La dispozi ia DED "X" se deschide SS nr. Pentru modelul 4 se precizeaz c SOI este: trafo 1 . La dispozi ia DED "X" se deschide SS nr. la cap tul dinspre bara servicii interne TA .F. în aceste f oi se vor înscrie la puncte separate toate opera iile legate de opera ia distinct respectiv . ce trebuie înscrise obligatoriu în foile de manevr de execu ie. din categoria celor ce trebuie înscrise în foile de manevr de execu ie (care fac parte dintr-o manevr de coordonare).1 este "în rezerv cald " cu AAR " în func iune". S-au ales ca exemple foi de manevr scrise pe formulare tip rite.1 este prev zut pe 10 kV i 6 kV cu separatoare de bar (având dispozitive manuale de ac ionare i fiind perfect vizibile de la locul ac ion rii) i cu întreruptoare (având comanda ac ion rii de la distan ). R.C. a a cum s -a indicat în prezenta anex . iar linia 6 kV rezerv servicii interne TA . În cazul în care pentru efectuarea unei opera ii distincte nu este necesar i executarea unor opera ii complementare legate de aceasta.A.M.D. în aceste foi nu este necesar înscrierea acesteia sub forma: 3. OBSERVA IE: În cazul opera iilor distincte. R.I.

.Popa N.D anuleaz RAR pe L.N.: St.Coman. semn tura F. 10 iCLP.O.40 6.20 1.M. Nicolae N. 6. care se afl pe aceia i stâl pi cu linia retras St. Data execut rii: 18. confirmându-se c linia este retras din exploatare.N aduce LEA 400 kV M în starea legat la p mânt St _________ inchide CLP .I.M. T.F.50 6.C.2009.M. Totu M..: DET 2 Popescu Th. 14.: DEC.N cu FMC nr.27 6. vara 2009 A. 13. Se pred LEA 400 kV M -N.N.N aduce LEA 400 kV M în stare separat vizibil St.A..M... 2. L _____ la _________ St. Nr. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.N.N aduce LEA 400 kV M în starea deconectat St.06.40 6.06. REVENIREA R. FME 90 T.O.Bucur C.M. 9. 11. 90 .I. 12.C.F. Crt.I.: St. 4.M deconecteaz LEA 400 kV N Se verific circula iile pe liniile 400 C -D i G-H St. 16.. DISPECERUL ENERGETIC NATIONAL DISPECERUL ENERGETIC CENTRAL MODELUL 1 (A) Intocmit: Ionescu V. T.I. 3.M aduce LEA 400 kV N în starea legat la p mânt St.06. 10 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" in statia M si in statia N a LEA 400 kV M-N i revenirea la S.28 6..2009. care se afl pe aceia i stâlpi cu linia retras . 15. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DEC Nicolae N.400 kV D.C.E.: Ionescu V.: Piscu M.în stare legat la p mânt în St.30 6.16.M aduce LEA 400 kV N în starea deconectat St. 16.31 6. TRANSELECTRICA S.: Conform schemei normale de func ionare.27 6. 6. 8.C anuleax RAR pe L.M.A.M. Data execut rii: 18. 7. 17.: DEC. 3 DESF URAREA MANEVREI B. 10.. 5.A.Olteanu A.ANEXA 3 MODELE DE FOI DE MANEVR C..C. aduce LEA 400 kV N în stare separat vizibil St. FME 20 St.2009 Succesiunea 4 A.M. semn tura Aprobat Nicolae N.C. 400kV C. _______ (linia M -N este pe stâlpi comuni cu linia C-D) (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S. FME 20 St. semn tura R. FME 90 T.2009 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr.. DET 5 Ilie I. în St.48 x x x 6.: DET 5 Vianu I. semn tura R. DET 2 Ivan V.. aprob retragerea din exploatare a LEA 400 kV M -N Se verific circula iile pe liniile: 400kV C -D i G-H Se verific nivelul tensiunii în st: 400/220kV .M.06.E.G St ____________ anuleaz ___________ St ____________ conecteaz cu controlul _________ întrerupt. ________________ St.

30. 6.00 17.50.51. 9. cu mesaj 32/90 la ora 16. 8. 91 .DET 2.inchis ____ la: .N conecteaz LEA 400 kV M cu control sincronism St. M conecteaz LEA 400 kV__N ______ cu clt ___ Cu aprobarea DEC Ionescu St. 5. cu mesaj 62/91 la ora 16.00 17. 12. dispecerului Ivan N. 16.55 17. 7.50 16. _____ deconecteaz L ________ St ______ deconecteaz întrerup torul __ St. .cu mesaj 84/58 la ora 6..DET 5 dispecerului Vianu I.01 4. cu men iunea c s -au anulat RAR L.M aduce LEA 400 kV N în starea separat vizibil St.43 16.C r epune RAR pe L 400 kV D x x 16. St.44 17. 3.01 16.42 2. 13.400 kV C -D B.DET 5 dispecerului Ilie I.N aduce LEA 400 kV M în starea separat vizibi l St. 10.DEC Totu M.M aduce LEA 400 kV N în starea deconectat St.40.40 1. aprob redarea în exploatare a LEA 400 kV M -N St _________ deschide CLP. .D repune RAR pe L 400 kV C St.400 kV C -D . cu men iunea c s -au anulat RAR L. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 400 kV M se -N poate reda în exploatare din partea: -DET 2 dispecerului Popescu Th. 11. 16.N aduce LEA 400 kV M în starea deconectat Cu aprobarea DEC Ionescu A. L __ la _______ St.cu mesaj 83/29 la ora 6.

de la CD " R " mesaj nr. M aduce LEA 110 kV N "în starea deconectat" Cu aprobarea DET "Z" i c.A.. T.. semn tura Aprobat: Costin P. B. "Y" MODELUL 1 (B) Intocmit: Cristian N. R EVENIREA R.: St.M aduce LEA 110 kV N "în starea separat vizibil" St.42 2. St.M.N Popescu I. 37/53 la ora 16. 11. Data execut rii: 18. confirmându-se c linia este retras din exploatare în starea legat la p mânt în St.I.: Cristian N.D. 7.E.F.13 8.I.14. 12. C r epune RAR pe L 110 kV D St.C.A. FME 105 R.39 16. 257 D-lui Teodorescu D de la CD «R».17.. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE B.06. 3.03 8.06. FME 128 St. 7.C. D anuleaz RAR pe LEA ______ C _____ Se pred LEA 110 kV M -N. Crt. 2.F.I.M Ionescu P. vara 2009 A.M. mesaj nr. FME 128 T. ..O.12 8.2009 Data execut rii: 18. N aduce LEA 110 kV M în starea deconectat St. 8. 4.35 7.N St nescu D. M conecteaz LEA 110 kV N cu control sincronism St..25 16..16 16.02 8. T.M aduce LEA 110 kV N "în starea separat vizibil" St.10 8. 16.43 7. C anuleaz RAR pe LEA _______ D _____ St.40 x 7.42 7.41 *ST* 16.: Conform schemei normale de func ionare.42 7.13 1.M Petrescu.M.21 16. linia M -N este pe stâlpi comuni cu linia C -D (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S.C. semn tura R. N conecteaz LEA 110 kV M Cu aprobarea DET "Z" i c.06.A.s.. S..N aduce LEA 110 kV M "în starea separat vizibil" St. M deconecteaz LEA 110 kV N Se verific circula iile pe liniile ___ __C-D _____ St. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 110 kV M se poate -N reda în exploatare.15 16. 49/36 la ora 8. 4. 3. N aduce LEA 110 kV M "în starea deconectat" St.43 16. 92 . 16.40 16.M.2009 DESF URAREA MANEVREI *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr. 10. din partea: Dl.. SUCURSALA DE DISTRIBU IE "X" D.35 16. M aduce LEA 110 kV N în starea deconectat St.39 16.N aduce LEA 110 kV M "în starea separat vizibil" St. St. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DET "Z" aprob retragerea din exploatare a LEA 110 kV M-N St.44 7.40 16.t.I. D repune RAR pe L 110 kV C 16.C.N aduce LEA 110 kV M "în starea legat la p mânt" St.40 x 7. 8.S.2009.00 8.10 1.l. Teodorescu D.O. 257 TEMA: Retragerea din exploatare in starea "legat la p mânt" in statia M si in statia N a LEA 11 0 kV M-N i revenirea la S. 5.M.C.E. semn tura F.: DET "Z" Neagu D T. 5.44 8..E.: St. 6.03 x x 8.M aduce LEA 110 kV N "în starea legat la p mânt" St. Nr..24 16.2009..10 DET «Z» aprob redarea în exploatare a LEA 110 kV M-N St.14 16. A. FME 105 St.06. 9. 6. Succe siunea 3 4 7.15 7.: DET "Z" Dumitrescu M. cu FMC nr. M i N cu men iunea c s -au anulat RAR pe LEA 110 kV C -D.: Georgescu L. semn tura R. 9.45 8.C..

A T. "C" . la ora 12. A T.19 7.12 x 7.2006.A verific pozi ia deconectat a I.A.20 7.C. Nr. vara 2006 A. St. SUCURSALA DE DISTRIBUTIE "X" D. A i cu SS nr. Cr ciun N de la CD "C"..I.2006 DESF URAREA MANEVREI *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr. s emn tura F. "Y" MODELUL 1 (C) Intocmit: Preda V. DED Y Data execut rii: 17.C.E. B Popescu D.20 LEA 2 kV B 0 CD.05.: St.2006.M.F. B verific ca RAR LEA 20 kV A s fie anulat St. B deconecteaz LEA 20 kV A (f r întreruperea consumatorilor care au fost prelua i pe alte surse) St. între St.05.2006 Data execut rii: 18. 28/39. T.I. B verific pozi ia deconectat a I 20 LEA 20 kV A -B CD "C" închide SS nr.. RETRAGEREA D EXPLOATARE IN -------------------------St. semn tura Aprobat: Dobrescu.B verific pozi ia deconectat a I.: Conform schemei normale de func ionare. ef tur St.M. B Popescu D. confirmându -se c linia este retras din exploatare "în starea legat la p mânt" în St.20 LEA 20 kV A St.: Du A. St..M. A aduce LEA 20 kV B "în starea separat vizibil" St. 15.A Ilie V..:St.M.. 1 din LEA 20 kV A -B i îl condamn în pozi ia închis.I. FME 132 CD. A aduce LEA 20 kV B "în starea deconectat" CD "C" ridic condamnarea SS nr.A aduce LEA 20 kV B "în starea legat la p mânt" Se pred LEA 20 kV A -B..19 7.O. 7.17 12. la ora 7.2 3 4 5 6 *ST* 93 . A i SS nr.10 1 12. ef tur St. 1 se poate reda în exploatare..16 x 7.17 x x 7. 1 i revenirea la S. A i SS nr. B conecteaz LEA 20 kV A i pune în func ie RAR-ul liniei St. St. FME 132 R. FME 127 CD "C" Tudor N.A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE B.F. Crt. 1.E. . DED Y T.1 deschis a LEA 20 kV A -B por iunea dintre St.: Du A.E. A i SS Nr. mesaj n 31/40 r.1 1.18 x 7.O.cu mesaj nr. semn tura R..10.05. A aduce LEA 20 kV B " în starea separat vizibil" St. 1 din LEA 20 kV A în -B pozi ia deschis St.19 12.27 7. 1 deschis si condamnat in pozitie deschis cu FMC nr.. FME 127 St.19 12.I.A Ilie V.. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 20 kV A între -B St.26 7. "C" condamn SS nr.D.15 x 7.M. 1 din LEA 20 kV A -B CD.A. dl -lui Cr ciun N de la CD "C". (conform cererii unit ii de ex ploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S. 3 Succesiunea 4 A. S.C. deschide SS nr.05. 142 TEMA: Retragerea din exploatare starea "legat la p mânt" in sta ia A i cu SS nr. din partea dl.C. A deconecteaz LEA 20 kV B (f r întreruperea consumatorilor care au fost prelua i pe alte surse) St. REVENIREA R.45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. "C" Tudor N.36 7.S.C.. 45..16.1 din LEA 20 kV A -B St..C. 142.37 1.16 x 7. A conecteaz LEA 20 kV B cu clt. B. semn tura R..

manevrele în sta ia N s-au realizat prin telecomand .DET 2 dispecerului Ivan R. REVENIREA R. Nr.. semn tura R.C.: St.: DET 2: Ivan R. 10.C. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.M.31 6.2007 Succesiunea 4 A.31 6.A. 7.51 6. M aduce LEA 400 kV N în SLP. manevrele se vor executa prin telecomand de la DET 2.. 16. 14. 4.45 6.C. DISPECERUL ENERGETIC NA IONAL DISPECERUL ENERGETIC CENTRAL MODELUL 1(D) Intocmit: Giuca A.M.I. Data execut rii: 18. FME 90 Prin telecomand T.45 6.48 6. semn tura F. M. FME 90 Prin telecomand T.. Popa N. 6. 6. Se aduce LEA 400 kV M în St.I. aduce LEA 400kV N în stare separat vizibil Se aduce LEA 400kV M în Sta ia N în stare separat vizibil prin telecomand St.29 6. 9. Crt. FME 20 St. N.DET 5 dispecerului Vanea I. T.: Bobu M.52 x x 1.I. FMC nr. 3. vara 2007 A.O.. _______ (conform cererii unit ii de exploatare) Manevrele în Sta ia N se efectueaz prin telecomand de la DET 2 SCOPUL: Lucr ri pe linie S. (DET 2).._____anuleaz ___________ St. M. N în SLP prin telecomand Se pred LEA 400 kV M -N. 20 la: . în sta ia N.E.M. aduce LEA 400kV N în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M î Sta ia N în stare n deconectat prin telecomand St. Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220kV-G St._____conecteaz în controlul_______ St. Popescu F.I.06.2007. Ivan R. semn tura Aprobat: Vasiliu M.O.20 6.27 6. cu mesaj 83/29 la ora 6.F. de conecteaz LEA 400kV N Se verific circula iile pe liniile C -D i G-H St. semn tura R.2007. TRANSELECTRICA S.16.N. 5..C.45 6. M.: Bobu M.: Conform schemei normale de func ionare.40 6.M.06.50 .C. Se verific circula iile pe liniile 400kV C -D i G-H. cu mesaj 84/58 la ora 6. DET 5: Vanea I.06. T.: St.. N. FME 20 St. 8.31 6.C.2007 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr. M.59 94 . confirmându-se c linia este retras din exploatare în stare legat la pamânt în sta iile M i N. Vasiliu N.27 6.: DEC Oprea M.E.06. 12. (DET 2). DEC.M. M.F. 2. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DEC aprob retragerea din exploatare a LEA 400kV M -N.A. DET 5: Cucu I. 13.A. Data execut rii: 18. 20 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" la capete a LEA 400kV M-N i revenirea la S. Coman I.: DET 2: Popescu M. 11... 3 DESF URAREA MANEVREI B.

. A. St.. SOI: Conform schemei normale:.C......... 9....42 16...............RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.: DET...... A..C.... 8. prenume dispecer serviciu). TEMA: Aducerea LEA 110 kV A statia B i revenirea la SOI....52 3.......F. R.(Nume...... prenume)... 11... prenume dispecer serviciu) Data execut rii .. B...45 16...... ... C..E........(CD/ Nume....B in starea legat la pamant in statia A i SCOP: . ..49 16. ...30 -DET 5 dispecerului Cucu I..................A. R....A.....I.........(Nume ...47 16... Nr....................... St..... 12. 16.....35 1..I.. M aduce LEA 400 kV N în SSV Se aduce LEA 400 kV M în St... . Data Semn tura ...........M. .......16... 7.._____conecteaz /deconecteaza _______ MODEL 1(E) Unitatea gestionar :....... 6.(CD/ Nume.41 16............. .D... Întocmit Ap robat Nume i prenume ........(CD/ Nume. FME Nr.. A.......M.....44 16............... . prenume dispecer serviciu..._____anuleaz /repune ___________ St.... B..45 16... ....... St..49 16.... M conecteaz LEA 400kV N cu CLT Se conecteaz în sta ia N LEA 400kV M prin telecomand cu controlul automat al condi iilor de sincronism Se verific circula iile pe liniile 400kV C-D i G-H.. FME Nr...... St... prenume dispecer serviciu.. St.........42 16................ semnatura).. .. ..35 DEC aprob redarea în exploatare a LEA 400kV M -N. . 95 .. cu mesaj 59/90 la ora 16... 4.(CD/ Nume.....D. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 400kV M -N se poate reda în exploatare din partea sa: -DET 2 dispecerului Popescu M...M... ....REVENIREA R.E.(Nume... 5.C..M......44 16.. C..47 16...... M aduce LEA 400kV în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M în sta ia N în starea deconectat prin telecomand Se verifica nivel tensiuni in statia M Cu aprobarea DEC Ionescu A......50 16... C.(Nume....... cu mesaj 21/91 la ora 16................ 2.. C..... semnatura).. . prenume dispecer serviciu)..: DET... prenume dispecer serviciu) Data execut rii .... FME Nr.................. ..........51 16......F........ B.. Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220kV -G St.. 10.. Centru de dispecer: . .........D.. *ST* B. F............ pren ume)... ........ N în SSV prin telecomand St.. manevrele din sta ia N se vor executa prin telecomand St......D..... 8....M.

.DESF *T* Dispus executarea 1 URAREA MANEVREI Confirmarea execut rii 2 Nr. B... St. DET ...A cu aprobare DET.06. aduce LEA 110 kV A in functiune.. e St.l...........B aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil..2005.... St.... din partea: d-lui.ora./.....A...ora... buclari...A...M.aduce LEA 110 kV A in starea deconectat.06.N. St. debuclari......../.E.....B.. St. semn tura Controlat: A DET5...../........2005 prin telefon F...... Sandu I./. si c....A. REVENIREA ---------Se primeste confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A -B si ca linia aflata in stare legat la pamint in statiaA si statia B se poate reda in exploatare./. de la..N revenirea la S.. Crt... TRANSELECTRICA S.... PO din st..... Nr..... cu mesaj.. si c. cu mesaj..B cu aprobarea DET ..ora..t.O......deconecteaza LEA 110 kV B. cu mesaj.... St.ora./.............A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. 3 Succesiunea man evrelor 4 A... aduce LEA 110 kV B in functiune.I.2005..... RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------Se verific tensiuni.B aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant.... 18. Sucursala de Transport "X" Sta ia 400 kV M MODELUL 2 (A) Intocmit: Petrescu C.. PO din st. Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV: .....A cu aprobarea DET.....B... St..A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. PO din st.....ora.. St... Se verifica tensiuni circulatii in zona de re tea 110 kV Se comunica la DET........ St........A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat... semn tura Aprobat: Marinescu C....cu mesaj. St..B aduce LEA 110 kV A in starea deconectat.... cu mesaj..18... PO din st.. ...B cu aprobare DET.. circulatii in zona de retea 110 kV....... 21 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" a LEA 400kV .2005 prin telefon B DET5.... St.B aduc LEA 110 kV A in starea separat vizibil....A cu aprobarea DET ... cu mesaj... Se confirm c LEA 110 kV A .. 18.... St.....aduce LEA 110 kV B in starea deconectat St.........06... (sta ie poligonal ) (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie i 96 .. aproba redarea in exploatare a LEA 110 kV A-B.. Samir I.. de la.A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant.. 18.B este în starea legat la pamant în A si B i se pred : d-lui.terminarea manevrelor *ST* C.....s.ora.......06..

2 2.p.18 16.M. a SL LEA 400 kV N B.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DET 5 se aduce in stare deconectat LEA 400 kV N Se anuleaz RAR pe LEA 400 kV N Se deconecteaz I.C.2005 *T* Dispus executarea 1 6.3 2. semn tura: E. DE C Ducu M.: Avram H.: Conform schemei normale de func i onare.1 1.M.10 6.400 kV CT 1 -2 Se verific pozi ia deconectat a I.400 kV CT 1 -3 Se deschide SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia deschis a SL LEA 400 kV N Se blocheaz SL LEA 400 kV N în pozi ia deschis La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400kV N în starea legat la p mânt prin: Se identific LEA 400 kV N i se verific lipsa tensiunii pe LEA 400 kV N Se închid CLP SL 400 kV N spre linie.4 2.C.M.I. SL LEA 400 kV N de Se verific pozi ia deschis a c. 2. Crt.: Barbu E.3 Nr.3 2. semn tura: E.20 16.2 3.4 3.2 2.: Dobre N.07 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 1 1.3 2.M.06. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.31 16.400 kV CT 1 -2 Se deconecteaz I. REVENIREA ---------La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea separat vizibil prin: Se deschi c.3 3. 2. semn tura: R.2 1. Se verific pozi ia închis a c.A.M. DEC Ionescu v T.05 6.p.p. REVENIREA R.2 2. 1.20 6.27 *ST* 97 .1 2.2 3. vara 2005 A.16 x 1. Data execut rii: 19.: Opri E.4 3.25 x x x x x x x x x x x 16.l.17 x x x x x x 6.S.1 1.5 2.5 16. x x x 3. DET 5 Samir I. T.l.1 2. Data execut rii: 19.M.2005 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.1 3.6 3. 3.E.06. DET 5 Sandu N.1 3.C. 4 B.E.l. semn tura: R.A. LEA 400 kV N La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea deconectat prin: Se verific pozi ia deconectat a I -400kV CT 1 -2 Se verific pozi ia deconectat a I -400kV CT 1 -3 Se închide SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV N La dispozi ia DET 5 se conecteaz LEA 400 kV prin: Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV CT 1 -2 Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV CT 1-4 Se verific pozi ia conectat la I 400 kV CT 1 -2 Se ver ific pozi ia conectat la I 400 kV CT 1 -3 Se repune in functiune RAR pe LEA 400 kV N 6.C.400 kV CT 1 -3 La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în stare separat vizibil prin: Se verific pozi ia deconectat a I.O.10 16.

41 x x x 8.2 2.p.10 x x x x x Nr. 4 1.19 16.59 8.M.4 3..2005. 105 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" a LEA 110kV .48 7.03 8.l.1 3.2 4.2 2.S.12 8. semn tura Aprobat: Marinescu C.. DED "Y" Georgescu L.17. S.2005 URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A..Cristian N.1.. 1. pe LEA 110 kV N Se identif ic CLP SL LEA 110 kV N spre linie Se închid c.4 4. T.06. La dispozi ia DED "Y" se aduce LEA 110 kV N "în starea legat la p mânt" prin: Se identific LEA 110 kV N i se v.C. (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S..18. B..M.18. Data execut rii: 18. semn tura E.l.M.2005 prin telefon B DED "Y".I.4 3.25 16. 16. Sucursala de Distribu ie «X» sectia «C» Sta ia "M" MODELUL 2 (B) Intocmit: Petrescu C.41 x 7. vara 2005 A.3 2.06 8.: Dumitru V.2 3. SL LEA 110 kV N spre linie 7.l.5 4.l. semn tura R.E. 2.E.N revenirea la S. DED "Y" Georgescu L.40 7.2005.06.35 x x 1 1. DRRI La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110kV N «în starea separat vizibil» prin: Se verific pozi ia deconectat a I.5 i R.A. Data execut rii: 18.110 LEA 110 kV N Se identific SL LEA 110 kV N Se deschide SL LEA 110 kV N Se blocheaz SL LEA 110 kV N. Crt.: Petrescu C. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE B.1 2.06.1 98 .00 8.t.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DED "Y" se deconecteaz LEA 110 kV N prin: Se identific I 110 kV LEA 110 kV N Se deconecteaz I.. DED "Y" Cristian N.E.I.p.3 3.M. x x x x x 4. semn tura Controlat: A DED "Y".O.: Conform schemei normale de func ionare.: DED "Y" Cristian N. REVENIREA R.06. REVENIREA ---------La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110 kV N «în starea separat vizibil» prin: Se identific CLP SL LEA 110 kV N Se deschid c.41 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7. SL LEA 110 kV N spre linie Se verific pozi ia închis a c.C. SL LEA 110 kV N Se blocheaz c. semn tura R. Nr.Georgescu L.A.110 LEA 110 kV N La dispozitia DED Y se aduce linia 110 kVN in stare deconectat prin: Se identifica sigurantele de comanda Se scot sigurantele de com anda Se anuleaza din DD automatizarile RAR.p.M.1 4. Se verific pozi ia deschis i blocat a separatorului barei de transfer al liniei N. semn tura E.A.: Chiru I.O. SL LEA 110 kV N în pozi ia închis.1 1.C..06.p.M.3 4.: Ionescu P.C. în pozi ia deschis.2005 p rin telefon F. 3.M. T.2005 DESF *T* Dispus executarea 1 7.06.C.

La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110kV N «în starea deconectat».. 17. x x x *ST* 3. semn tura Controlat: A: Du B: Du A.05.05.3 2..M. SL LEA 110 kV N..B si LEA 20 kVC -B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC -B Se inchide S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA B - 99 .2 2.B intre SSnr1 si SSnr4 deschisi i revenirea la S.8 3. _______ (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie în por iunea SS Nr.05.2006.p.2006 prin telefon A.05.I.06.M.O. 17.. DED "Y" Du A.1 2. DED "Y" Du A.M. în pozi ia deschis..2 3.1 1..C.: Vasile D.49 1..: Tudor N.O. T. 4 1.2 B.6 2. Nr.. 1. Sucursala de Distribu ie «X» CD "C" MODELUL 2(C) Intocmit: Petrescu C. 6 dintre LEA 20 kVA.3 1. S.E....C.1 .1 3.A.: Vasile D.M. DED "Y" Du A.2006 prin telefon F.15 x x Nr.3 Se verific pozi ia deschis a c.E. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.I. T.SS Nr.M. REVENIREA R.E.A.5 2.C.p. prin: Se identific I 110 kV LEA 110 kV N Cu controlul sincronismului se conecteaz I 110 LEA 110 kV N Se verific pozi ia conectat a I 110 LEA 110 kV N S. semn tura E.: DED "Y" Du A.45 x x x x x x x x x 16..40 16. .. vara 2006 A. prin: Se veri fic pozi ia deconectat a I 110 LEA 110 kV N. Se identific SL LEA 110 kV N Se închide SL LEA 11 kV N 0 Se verific pozi ia închis a SL LEA 110 kV N Se blocheaz în pozi ia închis SL LEA 110 kV N Se identifica sigurantele de comanda Se pun sigurantele de comanda Se pun in functiune prin DD automatizarile RAR.2 1. Crt. semn tura E. Data execut rii: 17. semn tu ra R.C.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DED «Y» se inchide in bucla S bucla nr.M. DRRI La dispozi ia DED " Y " i cu controlul sincronismului se conecteaz LEA 110 kV N.46 16. semn tura R.06.7 2.x x x 16. semn tura Aprobat: Marinescu C.20 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7.M.2006 DESF URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A.. 4 S. 127 TEMA: Retragerea din exploatare a LEA 20kVA .C.2006.18 7.4 2.4 2 2. Data execut rii: 17. 17.: Tudor N.. SL LEA 110 kV N Se blocheaz c.A.: Conform schemei normale de func ionare..2006 *T* Dispus executarea 1 7.l.l.18.

6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC Se blocheaz Sbucla nr. 1.5 7. 4 din LEA 20 kV A -B.2 2.1 3.26 7.A.2 3.2 2.C. La dispozi ia DED «Y» se deschide in bucla S bucla nr. La dispozi ia DED «Y» se deschide SS nr. Se închide SS nr.. 1 din LEA 20 kV A-B.1 Se bloc heaz SS nr.4 2.3 3.5 3. în pozi ia închis.1 2. 6 dintre LEA 20 kVA. 4 din LEA 20 kV A -B. 1 din LEA 20 kVA B Se identifica SS nr.3 2.48 x x x x x 1. 4 din LEA 20 kV A -B Se verifica pozitia inchis a SS nr. 2.B si LEA 20 kVC -B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC -B Se ridica condamnarea SS nr.3 2.20 7. 100 . S. 4 Se blocheaz SS nr.x 7. 1 din LEA 20 kVA B Se deblocheaz SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B în pozi ia deschis B. 4 din LEA 20 kV A -B Se deschide SS nr. în pozi ia închis. 3.5 13.00 13. Se închide SS nr. REVENIREA ---------La dispozi ia DED «Y» se inchide SS4 Se identifica SS nr.46 12.1 Se condamn SS nr.. 1 din LEA 20 kV A -B Se deschide SSnr1 din LEA 20 kVA B Se verifica pozitia deschisa SS nr..44 7.48 si LEA 20 kVC -B Se verifica pozitia inchis a S bucla nr. 1 din LEA 20 kV A-B. 4 din LEA 20 kV A -B Se inchide in bucla S bucla nr 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC-B Se verifica pozitia inchisa S bucla nr.. 1 din LEA 20 kV A în -B pozi ia deschis. . 4 din LEA 20 kVA B Se verifica pozitia deschis a SS nr.2 1.47 x x x x x 1. 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC-B La dispozi ia DED «Y» se deschide SS nr. 3. 4 din LEA 20 kV B ASe ridic condamnarea SS nr.1 Se condamn SS nr.3 1.. 6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC în pozi ia închis -B 12.06 x x x x x 13.4 2..3 2.1 din LEA 20 kVA B Se ridic condamnarea SS nr.4 3.10 13. 4 din LEA 20 kVA B Se identifica SSnr4 din LEA 20 kVA B Se deblocheaz SS nr.1 1.49 12.07 13.3 3..1 3.16 x x x x x *ST* S.4 3.5 2 2. La dispozi ia DED «Y» se inchide SS1 Se identifica SS nr.24 x x x x x x 7. 1 din LEA 20 kV A -B Se verifica pozitia inchis a SS nr.4 1.5 3.2 3.1 2.17 13.

2. RETRAGEREA DIN EXPLOATAR E R..18 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7. Se deschide SB 1 .02 x x x x 7.RETR AGEREA DIN EXPLOATARE Se verific circula ia pe trafo 1 i 2 i se comunic la DED "Y" DED "Y" aprob aducerea trafo 2 în rezerv cald Se deconecteaz I 6 trafo 2 Se deconecteaz I 110 trafo 2 Se verific circula ia pe trafo 1 i se comunic la DED "Y" DED «Y» aprob retragerea din exploatare a trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 110 kV trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 6kV trafo 2 Se deschide SB 1 . ---------DED «Y» aprob redarea în exploatare a trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 110kV trafo 2 Se deblocheaz SB 1 .: Petrescu C.A.12 7.M.C. 2. semn tura E.2006 DESF *T* Dispus executarea 1 7.M.: DED «Y» Cristian N. 6. 11.16 7.E. 4. semn tura Controlat: _____________________________ F.: Petrescu C.13 7. 3. Crt.2006.: T.M. REVENIREA 17.E. «C») SCOPUL: Lucr ri la transformator S. 12.I.110kV trafo 2 Se închide SB 1 .16 x 7. 14.: Conform schemei normale de func ionare.25 x x x x x Nr.T.: Dumitrescu V.06. 15.. 5. REVENIREA R.18..M. Se veri fic pozi ia deschis a SB 2 6 kV trafo 2 Se blocheaz SB 2 kV trafo 2 în pozi ia -6 deschis. 4 1..110 kV trafo 2 Se verific pozi ia deschis a SB 2 110kV trafo 2 Se blocheaz SB 2 .O.06.I. B. Nr.C.Sucursala «X» . 8.I.110 kV trafo 2 Se deblocheaz . 10. 4.36 17.: DED "Y" Georgescu I. _______ (conform cererii S.17 7.06. semn tura E.M. semn tura R.2006 URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A.13 7.15 7. T.6 kV trafo 2 Se blocheaz SB 1 .06.. 13.. 3. SB 2. semn tura R. Data execut rii: 19. «C» Sta ia «M» MODELUL 3 Intocmit: Petrescu C.2006. 107 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "separa t vizibil" a Trafo 2 110/20 kV pe partea de 110kV si 20 kV i revenirea la S.110 kV trafo 2 în pozi ia deschis.110 kV trafo 2 101 .C.C. 5.6 kV trafo 2 în pozi ia deschis. 9.I.20 17.E. 17. Data execut rii: 19. 7.O. semn tura Aprobat: Marinescu C.T.110 kV trafo 2 Se blocheaz SB 1 . vara 2006 A. 16.M.M.S.: Stan M. B.18 8.A.35 x x x x 1.

3 2.I.. "Y" SECTIA ELECTRICA MODELUL 4 Intocmit: Miron V.M.M. 9. 11. vara 2008 A.E.05.05.C.A. semn tura R.E. B.O.A.1 2..: Dinu S. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. 4 1. 7. semn tura R. 145 TEMA: Aducerea în starea "legat la p mânt" la ambele p r i a trafo 1-10/6 kV servicii interne TA 1 i revenirea la S.45 17. Crt..: I nginer de serviciu Data execut rii: 13.E.05..M.C. T. semn tura Aprobat: Cristea A. S.12.C.O..13 x 8.2 2.I.4 2. 10.M.12 x x x 8.46 x 17. 16.: Inginer de serviciu Data execut rii: 13..E. 2.M. acela i ca al trafo 1 Se conecteaz I 110kV trafo 2 cu control lips tensiune Se conecteaz I 6kV trafo 2 cu control sarcin pe trafo 1 Se verific pozi ia conectat a I 110kV trafo 2 Se verific pozi ia conectat a I 6kV trafo 2 Se comunic DED «Y» c trafo 2 este în func iune.2008 *T* Dispus executarea 1 8. *ST* S.46 6. 17..T.C.37 17..C. 12.5 3. 8. 14.18 Nr. . semn tura Controlat: _____________________________ F.39 x x x x 17. Sucursala DE Centrale Electrice «Y» C.2008 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.05.x x x x 17.09 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 8. 13.: T. 12.SI rezerva Se anuleaz AAR pe I 6kV alimentare rezerv SI TA1 Se identificaI 6kV SI alim rez Se conecteaz I 6kV alimentare rezerv SI TA1 cu control continuitate bucl Se verific pozi ia conectat a I 6kV alimentare rezerv SI TA1 Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 6 kV 102 ...A..: Petre C.. Nr.6 kV trafo 2 DED «Y» aprob punerea în fun iune a trafo 2 c Se aduce trafo 2 pe plotul 15. _______ (conform cererii sec iei electrice) SCOPUL: Lucr ri la trafo 1 -10/6 kV __________ S.6 kV trafo 2 B Se închide SB 1 kV trafo 2 -6 Se deblocheaz SB 2 .2008..M. semn tura E.2008.: Dinu S. 2. 15.39 Se verific pozi ia deconectat a I 6kV trafo 2 Se deblocheaz S 1 .: Petre C.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Inginerul de serviciu aprob efectuarea manevrei SE trece alimentarea SI pe servic iile generale Se identifica cheie AAR SI TA1 .: Conform schemei normale de func ionare. semn tura E. REVENIREA R.10 8.M.

1 4. Se identifica I 6kV T1 10/6kVSI TA1 Se d econecteaz I 6kV trafo 1. 16. Se închide SB 10 kV trafo 1 SI TA1. 13.3 5 5. cu control continuitate bucl .x x 8. 11. Se identifica SB 10kv trafo 1 SI TA1. 6. 17.A. SI TA1 Se verific pozitia deconectat a I6kV T110/ 6 kV Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 10 kV Se identifica I 10kV T110/6kV SI TA1 Se deconecteaz I 10 kV trafo 1. 103 . 4.27 15. Se aduce in functiune in sarcina trafo 1 SI TA1 pe partea de 6 kV Se identifica I 10 kV trafo 1.25 x x x 8. TRANSELECTRICA S. *ST* C.1 3. SI TA1. Se verif ic pozi ia deconectat a I 6 kV alimentare rezerv SI TA1. Se identifi SB 6kV trafo 1 SI TA1 ca Se închide SB 6 kV. trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia inchis a SB6kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in functiune trafo 1 SI TA1 pe partea de 10 kV Se identifica I 10 kV trafo 1. REVENIREA ---------Inginerul de serviciu aprob efectuarea manevrelor de revenire la S.I.2 3.44 13. SI TA1 Se conecteaz I 10 kV trafo 1.1 5.3 6. Se verifica pozitia inchis a SB10kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare deconectat trafo 1 SI TA1 pe partea 16kV Se verific pozi ia deconectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1.19 13.2 6.2 5. 22. Se verific pozi ia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1. SI TA1 Se verific pozi ia conectat a I 10 kV trafo 1.3 7. 14.16 13.O.22 x 13. Se aduce in stare deconectat 10 kV trafo 1 SI TA1 pe partea 10kV Se identifica I 10 kV trafo 1 SI TA1.31 3.N. SI TA1 Se conecteaz I 6 kV trafo 1 SI TA1. B. 9. SI TA1 Se verific pozi ia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 10 kV Se identifica SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia deschis a SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 6kV Se identifica SB 6 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 6 kV SI TA1 S verifica pozitia deschis a SB 10 kV e trafo 1 SI TA1 Se anun ingi nerul de serviciu. Se deconecteaz I 6 kV alimentare rezerv SI TA1. Se verific pozi ia conectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1.20 x x x 8.3 4. 8. 8. 12.30 x x x x 8. Se anun inginerul de serviciu.1 6.2 4. 10. Se repune AAR pe I 6 kV alimentare rezerv SI TA1.

3 8.3 8.1 8.M. 4.. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.C.2 8. semn tura Vasile I.O.C. 2.27 x x 6.3 9. 8.: T.E.11 x x x x x 6.E. manevrele fiind efectuate prin telecomand . REVENIREA R.C. 9.M.Dispecerul Energetic Na ional Dispecerul Energetic Teritorial «3» MODELUL 5A Intocmit: Dobre V..: DET 3 R.4 10.1 9.2009 3 Vasile I. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DEC aprob retragerea din exploatare a LEA 400 kV M-N. semn tura E.1 4.. Se aduce in sta re deconectat LEA400 kV N în sta ia M prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV N în sta ia M Se deconecteaz I -400 LEA 400 kV N în sta ia M Se verific pozi ia deconectat a I -400 kV LEA 400 kV N în sta ia M Se verific circula iile pe LEA 400 kV C -D LEA 220 kV E-F Se verific nivelul tensiunii în sta iile C.O.2001. vara 2001 A. manevre executate prin telecomand (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S.A.16 x x x 6.4 9. 4.: DEC Data execut *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr.M..1 7. 6.: Conform schemei normale de func ionare. 13.M..A.: DET E.23 1. T.. 16. 7.M.E. semn tura Aprobat: Axente G h. 3.: Pop N.06.06.M.05 6. 13 TEMA: Aducerea în starea "separat vizibil" a LEA 400 kV M -N la ambele capete i revenirea la S.06.I.18 x x x x 6.: DEC Dinu M. Nr.2 4. rii: 18.: Pop N. 7.3 5. Crt. FME nr. E I F Se aduce in stare deconectat LEA400 kV M în sta ia N prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV M în sta ia N Se deconecteaz I -400 LEA 400 kV M în sta ia N Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV M în sta ia N Se aduce LEA 400 kV N în sta ia M în starea separat vizibil prin: Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M Se deschide SL LEA 400 kV N prin telecomand Se verific pozi ia deschis a SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia deschis a SBTf LEA 400 kV N Se aduce LEA 400 kV M în sta ia N în stare separat vizibil prin: Se identifica SL LEA 400 kV M in statia N Se deschide SL LEA 400 kV M Se verific pozi ia deschis a SL LEA 4 kV M 00 Se verific pozi ia deschis a SBTf LEA 400 kV M in statia N Se pred LEA 400 kV M confirmându-se c este -N retras din exploatare în starea separat vizibil în sta iile M i N. manevre executate prin telecomand Se verific circula iile pe LEA 400 kV C -D i 220 kV E-F Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220 kV C i 400/110 kV E i F. semn tura F.2001. 104 . semn tura I Dumitrescu A.20 x x x x 6.M.2009 DESF URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A.C. 6. Data execut rii: 18. 4 B.I.06.2 9..17. semn tura R.2 7.

1 3. Se aduce LEA 400 kV N în sta ia M în stare deconectat prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV N in statia M Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV N Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M.23.15 x x x x x x 17. 5.3 4.3 5.efului de sta ie M Ionescu I cu mesaj 101/99 la ora 6. Se închide SL LEA 400 kV M in statia N Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz LEA 400 kV N în sta ia M prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV N in statia M Cu control lips tensiune pe linie se conecteaz I-400 LEA 400 kV N in statia M Se verific pozi ia conectat a I -400 LEA 400 kV N in statia M Se verific prezen tensiuni pe LEA 400 kV N in sta ia M Se verifica prezenta tensiuni pe LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz LEA 400 kV M în sta ia N prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz I -400 LEA 400 kV M in statiaN cu controlul automat al condi iilor de sincronism Se verific pozi ia conectat a I-400 LEA 400 kV M in statia N Se verifica sarcina pe LEA 400 kV M in ambele -N statii Se verifica regimul rezultat x 1.19 x x x x x 2.1 5.1 6.1 4.01 17.2 5.5 6.Apostolescu V de la Sucursala Transport.00. Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV N in statia M Se aduce LEA 400 kV M în sta ia N în starea decone ctat prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV M in statia N Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV M in statia N Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M. . 3.4 3.55. 4.efului de tur sta ie M Stef nescu V cu mesaj 105/100 la ora 16. DEC aprob redarea în exploatare a LEA 400 kV MN manevrele fiind executate prin telecomand .2 6.Apostolescu N de la Sucursala Transport.00 17.4 4. cu mesaj 106/54 la ora 16. cu mesaj 102/53 la ora 6.2 6.4 *ST* CENTRUL DE TELECOMAND "X" MODELUL 5B 105 .3 3.2 4.02 x x x x x 17. 17.25.4 5. Se închide SL LEA 400 kV N in statia M.. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 400 kV M se -N poate reda în exploatare din partea: .1 5. . 6. B.5 5.3 6. 3.2 3.5 4.10 x x x x x 17.

08 x 1. Se ident ific CLP SL spre I 220 kV LEA "B".M. Se verific pozi ia deconectat a I 220 kV LEA "B".: Pop N.: Conform schemei normale de func ionare. 4. 6.C. Se v. 14.06. semn tura R.I. 10. 17.10 x x 6. manevre executate prin telecomand . Data execut rii: 18. Se deschide SL 220 kV LEA "B". Dumitrescu A.E.C. manevrele fiind efectuate prin telecomand . Se deconecteaz I 220 kV LEA "B". manevre executate prin telecomand (conform cererii unit ii de exploatare). Se verific circula iile pe LEA 220 kV "B". 16. 3.C. x 16. vara 2009. Dinu M.06. 8.. 7. Se verific pozi ia deschis a SB 220 kV LEA "B". D.: Vasile I. 6. S.. FME nr.admitentului M Ionescu cu mesaj 105/100 la ora 16:00.. semn tura E.16 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 Nr.2009. Data execut rii: 18.C. semn tura E. Cu aprobarea DET se aduce în func iune LEA 220 kV "B" în sta ia "P". 11.: T. 15. Se închide CLP SL spre I 220 kV LEA "B". 9. 2.M. Se verific pozi ia închis a CLP SL spre I 220 kV LEA "B".O.2009 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 C. Se identific CLP SB spre I 220 kV LEA "B".05 2. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Cu aprobarea DET se aduce celula 220 kV "B" din sta ia "P" în starea "legat la p mânt".: DET ing.O. Se închide CLP SB spre I 220 kV LEA "B". SCOPUL: RT la I 220 kV LEA "B".Intocmit: Dobre V.l. 13.E.2009. semn tura F.. manevrele fiind executate prin telecomand .. Se verific pozi ia închis a CLP S spre I B 220 kV LEA "B".admitentului M Ionescu cu mesaj 101/99 la ora 6:20. 10 TEMA: Aducerea în starea "legat la p mânt" a a celulei 220 kV "B" din sta ia "P" i revenirea la S.A. Crt.17.M.M.: DET ing..A. REVENIREA R. semn tura Aprobat: Axente Gh.E. Se identific I 220 kV LEA "B".I. semn tura R.06 6. 19. T. 106 .: Pop N. Se identific SB 220 kV LEA "B".t. A. B.M.06. între SL i I 220 kV LEA "B". RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. REVENIREA Se prime te confirmarea c celula 220 kV "B" din sta ia "P" este în starea "legat la p mân t" i se poate reda în exploatare din partea: .13 x 6. 16.06.M. 12.2009 *T* Dispus executarea 1 6. 5. Se verific pozi ia deschis a SL 220 kV LEA "B". 20. 18.05 x x 6..M.: Vasile I. 10: . 4 1. Se identific SL 220 kV LEA "B". Se deschide SB 220 kV LEA "B". Nr. Se comunic DET terminarea manevrei Se pred celua 220 kV "B" confirmându -se c este retras din exploatare în starea "legat la p mânt" în sta ia "P".07 x x x x x x x x 6.

....... 21... Crt... 4....... St... FME Nr. 19.(Nume .... ... SCOP: ..D. 6..(Denumire lucrare ce se executa). prenume dispecer serviciu)....... 8. Se identific I 220 kV LEA "B"....... Aprobat .... RETRAGEREA Succesiunea manevrelor 1.(Centru dispecer/ Nume.... R.. Se identific S 220 kV LEA "B".. Întocmit ... prenume dispecer serviciu.. DED.... 20. .C.. Se verific circula iile pe LEA 220 kV "B".. 7... prenume dispecer serviciu).E. .. F... L Se închide SL 220 kV LEA "B".(Centru dispecer/Nume. ...A.I... semnatura)......17 x 16. Se verific pozi ia deschis a CLP SB spre I 220 kV LEA "B"..x 16... Se închide SB 220 kV LEA "B".. C... 12..... Nume i prenume Centru de dispecer: .18 x x 3.... R.. FME Nr. St..C. prenume).F....F. buclari... 10. TEMA: Aducerea LEA 110 kV A . Se comunic DET terminarea manevrei *ST* MODELUL 5C Unitatea gestionara:.(Nume.(Centru dispecer/ Nume............in St.. A. 5..10 x x x x x x x x x 16..08 x x 16...aduce LEA 110 kV B in starea deconectat......: DET...... Se identific CLP SB spre I 220 kV LEA "B".. pren ume dispecer serviciu)..(Centru dispecer/ Nume. C.....A cu aprobare DET. St..M.. Se deschide CLP SB spre I 220 kV LEA "B".(Nume .. Se conecteaz I 220 kV LEA "B" cu controlul automat al condi iilor de sincronism. semnatura). St..... 15. prenume).... ..... 11. . Data executarii .. FME Nr. 4.16 x 16. Se verific pozi ia deconectat a I 220 kV LEA "B"... Data executarii .. 16.... (Nume.deconecteaza LEA 110 kV B.... Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV:.D.......... SOI: Conform schemei normale:. ......I.....M.. B. FME Nr.......... 4... i B.. Se deschide CLP SL spre I 220 kV LEA "B". B. R. 17.E... Se identific I 220 kV LEA "B".D.. R.. ....M.....C.. 13....B in starea legat la p mant in A si B revenirea la SOI. A.... Semn tura .. 2. prenume dispecer serviciu)...... Se verific pozi ia închis a SL 220 kV LEA "B".15 16.. Se verific pozi ia deschis a CLP SL spre I 220 kV LEA "B".. Se verific tensiuni circula ii in zona de retea 110 kV..... prenume dispecer servicu.. A.... Se identific SB 220 kV LEA "B"...... St..... St.... Se verific pozi ia închis a SB 220 kV LEA "B"...: DET ...(denuire centru dispecer)..... 14..B cu 107 . ....... . ..M.....A... 9.M... 3..D... debucl ri... A..... C..... Se identific CLP SL spre I 220 kV LEA "B"........ Se verific pozi ia conectat a I 220 kV LEA "B". *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr.. 18. Nr.A cu aprobarea DET..... Data. C......

cu mesaj .. DED..A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. B.... a. Se identific SL 110kV al LEA 110 kV A 6... ..3.. PO din st..3....... REVENIREA Succesiunea manevrelor 1.. St...... PO din st..2. astfel: Se identifica CLP 110kV al LEA 110kV A Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110kV A Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A Se inchide CLP 110kV al LEA 110kV A Se verifica pozitia inchis CLP 110kV al LEA 110kV A Se confirm c LEA 110 kV A ....... b.B...... d-lui.../... Data.. din partea: a....... 6..... Se prime te confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A-B si ca linia aflata in stare legat la pamint in A si B se poate reda in exploatare.in St.... aproba redarea in expl oatare a LEA 110 kV A -B. 3.....1....cu mesaj. 4...A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil.. Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 6.. Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 5. 8.. 7........... c.. St.t..C... DED... Aprobat .... Se identifica CLP 110kV al LEA 110 kV A 4...... St..in St. prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil.......3......B este în starea legat la pam ant în A si B i se pred : d-lui. c.....3.../. Observa ii: ..in St.... F... ..in St. prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil astfel: 4. Se deschide CLP 110kV al LEA 110 kV A 4...4....prin telecomanda..1.. PO din st.1 6.(denuire centru dispecer).... Unitatea gestionara:.. 6.... 4. Întocmit .....A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant DED.. cu mesaj.B.. 4.. cu mesaj. de la. Nr. Se verific pozi ia inchis SL 110 kV al LEA 110 kV A 7...M...... 8.../. aduce 108 ...4..A.... Crt.(denuire centru dispecer)........A......1..../.B........ b... astfel: Se identifica I 110kV al LEA 110kV A Se anuleaza RAR pe LEA 110kV A Se deconecteaza LEA 110kV A Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110kV A St.......... ......./....2....... DED....cu mesaj. de la.... 4.... Se inchide SL 110 kV al LEA 110 kV A 6.... astfel: Se identifica SL 110kV al LE 110kV A A Se verifica pozitia deconectat I 110kv al LEA 110kV A Se deschide SL 110kV al LEA 110kV A Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A St...5.3 8......... prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant.. prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea deconec tat....2..... si c.... 8.....(denuire centru dispecer)..2.1. *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr..cu mesaj...B... Nume i prenume Centru de dispecer: ..B........ 9.l...B... 8.1..... 8..A cu aprobarea DET .. A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat 6.... 6. 2. aduce LEA 110 kV A in starea deconectat.... astfel: 6..... DET ..(denuire c entru dispecer).. Semn tura . 5.4...2. 6...... PO din st./....4...... *ST* aprobare DET..

.... aduce LEA 110 kV A in functiune. 09.2009________ B...E. Brad.M.LEA 110 kV B in functiune.05.C...C. Se verifica pozitia conectat I110 kV al LEA 110 kV A 8...M.05. S....5.C.A.O.: Tudor N R.. Se conecteaza I110kV al LEA 110 kV A 8.M.. Se verific pozi ia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 8.2009. R. prin telecomanda si c. vara 2009 A..2.: formatia operativa.: Data execut rii: 11..3.D. Se a duce in func iune RAR al LEA 110kV A 9. 4 i SC B... RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. Se verifica pozitia inchis SL 110 kV al LEA110 kV A 8.: DED Budesti Ignat I. 5 TEMA: Retragerea din exploatare a L 20 kV Brad -Bujor intre statia Brad ....2009______ F.1.....: Conform schemei normale de func ionare.....I. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad Crin spre St..C. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------- 1 . Se identific I110kV al LEA 110 kV A 8.: închide în bucl bucl 114 dintre L 20 kV Brad -Bujor i S 109 ... T. telefonic 11..A. Cicoarea Centrul dispecer int ermediar folosit Centrul dispecer ce aprob Responsabil manevre coordonare R esponsabil menevre executie MODELUL 6A Intocmit: Radu M.E. Se verific tensiuni circula ii in zona de re ea 110 kV 10.05.C Nr.... Brad i revenirea la S...in St. Abrevieri: C. Neagu N. SS 113 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad -Crin _____________ S..E... semn tura Aprobat: Stoica I. RME: statia Brad: Vasilescu A. ELECTRICA S..M..M...(denuire centru dispecer). Se comunic la DE . DED Budesti... Ignat I.05.E.F.....M.2009 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A... Neagu I. _______(conform cererii C..2009. T.A..05.I.C.s.. Crt...M.2009 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 Nr.: formatia operativa..: statia Brad: Ionescu V R.I...M..D..O.4... telefonic 11... R.M.Cicoarea) SCOPUL: Revizia por iunii din L 20 kV Brad -Bujor între St. cu aprobarea DET ..M.B....C. semn tura Controlat: A.. Formatia operativa.05.: Tudor N.. REVENIREA R.E.E....10.. astfel: 8. SD Budesti C.: Data execut rii: 11..A.terminarea manevrelor T *ST* Observa ii: ..6. R. C... 8. DED....

.02. FMC nr... se poate reda în exploatare Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad -Bujor Statia Brad cu control lipsa tensine pe linie conecteaza L 20 kV Brad -Bujor Forma ia operativ ..: deschide. Brad.40 dl. SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor Formatia operativa . SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor confirmand ca este retras din exploatare în stare legat la p mânt în St...... în bucl . Ignat I. 5.. 1 2 3 4 5 6 7 *ST* MODELUL 6B 110 .20. 14/26 la ora 16.... 11/16 la ora 14. în bucl .. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV BradCrin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor. preda domnului.. de la .... de la . închide SS 113 din L 20 kV B rad-Bujor. verific pozi ia deschis. se V poate reda în exploatare Cu mesaj nr. Formatia operativa.. Brad i cu SS 113 i SC 115 deschisi. 7/15 la ora 9..... por iunea din L 20 kV Brad -Bujor cuprins între St. 5... REVENIREA ---------Cu mesaj nr. dl. Brad.deschide S bucl 114 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Tei-Mac .. de la DED Alexandria. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV BradCrin i SS 113 din L 20 k Brad-Bujor. confirma domnului Neagu I de la DED Alexandr ca por iunea din L 20 kV ia Brad -Bujor cuprins între St. . . Brad. a SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad -Crin Statia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad -Bujor Statia Brad aduce in stare legat la p mânt L 20 kV Brad -Bujor Cu mesaj nr.2 3 4 5 6 7 8 L 20 kV Tei -Mac. Cu mesaj nr...40 dl.... de la DED Alexandria. preda domnului. de la . SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor confirmand ca este retras din exploatare în stare legat la p mânt în St. 8/25 la ora 9. Ignat I. por iunea din L 20 kV Brad -Bujor cuprins între St.. confirma domnului Neagu I de la DED Alexandria ca por iunea din L 20 kV Brad -Bujor cuprins între St. FMC nr. Brad.. Brad i cu SS 113 i SC 115 deschisi. dl. Forma ia operativ .. de la . B..

......(Centru dispecer/ Nume. .. Nr... prenume dispecer serviciu)............A conecteaza LEA 20 kV Aa 15... DEDL .D conecteaza LEA 20 kV Dd 11. TEMA: Aducerea în stare legat la pamint a LEA 20 kV B -Bb din statie la SS1 revenirea la SOI SCOP: Lucrari in St..... R.. A........ prenume dispecer serviciu).. St.. 9. St.. A.. ... C..... semnatura)...... St....Aa si LEA 20 kV D .. semnatura).....I... B 19....... . Data. deschide SS1 din LEA 20 kV B -Bb 16............. R... F.E... PO Zona retea mt ..... C... St....... B.A.M..B aduce in stare separat vizibil LEA 20 kV Bb 17. prenume)......Dd 10. C.. A. inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A .(denumire reanclasator)... FME Nr.....inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV Cc si LEA 20 kV Bb 4. prin telecomanda inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A . inchide CLP la SS1 din LEA 20 kV B-Bb spre st....... Semn tura .... *T* Dispus executarea Confirmarea execut rii Nr.... RETRAGEREA Succesiunea manevrelor 1... FME Nr..... St.......M. prenume). Se confirm c LEA 110 kV A .D.. R. Semn tura 111 ......... A..B aduce in stare legat la pamint LEA 20 kV Bb 18. St........... DEDL.. St.... B.. R.. 3. DEDL ..B i se pred : a) PO din st. St......... ..(Centru dispecer/Nume.. prenume dispecer serviciu.. PO Zona retea mt... Aprobat .......cu mesaj.................. PO Zona retea mt ... Data executarii .....M...C....... FME Nr..(Denumire locatie)..C.B este în starea legat la pamant în St........ SOI: Conform schemei normale:. .(Denumire centru dispecer). Nume i prenume Data..(Nume. FME Nr.: DET........ prenume dispecer serviciu). .......... DEDL ../...Unitatea gestionara:.......D..B.. B si la SS1 spre St.D deconecteaza LEA 20 kV Dd 8. St. prin telecomanda deconecteaza R 25 ...... inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV B-Bb 14.Aa si LEA 20 kVE-Ee 7.........D.....C.. ... C..... Data executarii ........ Întocmit ... ......C conecteaza LEA 20kV Cc 5.... prenume dispecer serviciu)....A.. St..B...........A deconecteaza LEA 20 kV Aa 12... Unitatea gestionara:.B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb 13...M.(Nume.......E. St.M..(Denumire locatie)..(Nu me..... prin telecomanda deconecteaza R 33 ...... .I. prenume dispecer servicu......(Centru dispecer/ Nume.....(Denumire centru dispecer)........(Denumire locatie)..... .(denumire reancl asator). Crt.....: DET ..D.....C deconecteaza LEA 20 kV Cc 2..... St. *ST* Observa ii: .........(denumire reanclasator).(Denumire locatie)............... St..prin telecomanda deconecteaza R 25 .F... i B.. PO Zona retea mt ....(Denumire locatie)...(Centru dispecer/ Nume... 6....... .....(Nume.... PO Zona retea mt .......(Denumire centru dispecer)...(Denumire centru dispecer)..... Nume i prenume Centru de dis pecer: .....F.

.......B....B aduce în func iune LEA 20 kV Bb 10..C deconecteaza LEA 20 kV Cc 17...... Întocmit ..C...... .......Dd cu care se bucleaza prin S bucla care la schema normala sun t deschise....... St....(Denumire centru dispecer). prin telecomanda conecteaza R 33 ............ conecteaza R 20 ... Se primeste confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV Bb si ca linia aflata in stare legat la pamint in St...... prin telecomanda conecteaza R 25 . St..... PO Zona retea mt. St. B......C conecteaza LEA 20 kV Cc 19.......... ................ din partea: a) PO din st....... PO Zona retea mt....... F..Bb ce se retrage din exploatare se bucleaza cu LEA 20 kV A i LEA 20 kV C -Cc prin S bucla care sunt deschise la schema normal ...../... DEDL .... ..... *ST* Observa ii:..... . St.D deconecteaza LEA 20 kV Dd 11. DEDL .. *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr. ................ St.(Denumire centru dispecer)..B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb 5...B si la SS1 spre St...A conecteaza LEA 20 kV Aa 9....... închide SS1 din LEA 20 kV B -Bb 7......B se poate reda in exploatare...(Denumire centru dispecer)..........(Denumire locatie)........cu mesaj. 2...B 1 3.. PO Zona retea mt....... DEDL ..... Not : LEA 20 kV B ... St.... deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A .B aduce in stare separat vizibil LEA 20 kV Bb 4......Aa si LEA 20 kV D-Dd 12... DEDL .. 16.(denumire re anclasator)..M. Aprobat ........ PO Zona retea mt. Nr........... ............(denumire reanclasator)......Buhu i si LEA 20 kVD .....(Denumire locatie). REVENIREA Succesiunea manevrelor 1.. deschide CLP la SS din LEA 20 kV B-Bb spre St....... 13.........(Denumire centru dispecer)....... PO Zona retea mt.......Aa ANEXA 4 112 ..D conecteaza LEA 20 kV Dd 14.(Denumire locatie)...... St...... ....(Denumire locatie).. . Deoarece consumurile sunt mari preluarea LEA 20kV B -Bb din LEA 20kV A -Aa se va realiza cu descarcarea de sarcina a LEA 20 kV A -Aa din LEA 20 kV E -EE ..... St.(Denumire locatie )..(denumire reanclasator)... închide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV C -Cc si LEA 20 kV A-Aa 18..... prin telecomanda deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV E-Ee 15... Crt.. St.Centru de dispecer: ..A deconecteaza LEA 20 kV Aa 6.deschide S bucla 20 kV intre LEA 20kV A -Aa si LEA 20 kV B-Bb 8.. .

mesaj nr. N aduce LEA 110 kV M în starea deconectat St.10 DET «Z» aprobã redarea în exploatare a LEA 110 kV M-N St.40 x 7.s.15 7.44 8. 5. 4.. nr.39 16. 16. 8.42 7. confirmându-se cã linia este retrasã din exploatare în starea legat la pãmânt în St. 12. 11. 2.35 16. D repune RAR pe L 110 kV C 7.45 8. S.15 16.16 16.C. din partea: Dl.21 16.l.14. 113 .. 3.M aduce LEA 110 kV N "în starea separat vizibil" St.25 16.SCHEMELE SIMPLIFICATE ALE INSTALA IILOR PENTRU EXEMPLIFICAREA DENUMIRII ELEMENTELOR -------------NOT (CTCE) Anexa nr.N aduce LEA 110 kV M "în starea separat vizibil" St.44 7.40 16. S. 7. 3.00 8.M aduce LEA 110 kV N "în starea separat vizibil" St. 5. M aduce LEA 110 k N "în starea deconectat" V Cu aprobarea DET "Z" ºi c. 9. 6.43 16. REVENIREA ---------Se primeºte confirmarea cã LEA 110 kV M se poate -N reda în exploatare.02 8.42 2. la paginile 164 -166 (a se vedea imaginile asociate). 37/53 la ora 16.10 8.40 x 7. A... M conecteazã LEA 110 kV N cu control sincronism St. . M ºi N cu menþiunea cã s-au anulat RAR pe LEA 110 kV C -D. 8. 10. B. St. 4 se g se te în Monitorul Oficial al României. 49/36 la ora 8. M aduce LEA 110 kV N în starea deconectat St.40 16.35 7. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DET "Z" aprobã retragerea din exploatare a LEA 110 kV M -N St.03 x x 8.12 8.41 *ST* 16. N conecteazã LEA 110 kV M Cu aprobarea DET "Z" ºi c. de la CD " R " mesaj nr.A. Teodorescu D.13 1.N aduce LEA 110 kV M "în starea legat la pãmânt" St.13 8. D anuleazã RAR pe LE ______ C _____ A Se predã LEA 110 kV M -N.42 7.03 8. 9. cu FMC nr. 4. Parte a I. 7.14 16. C repune RAR pe L 110 kV D St. N aduce LEA 110 kV M "în starea deconectat" St.M aduce LEA 110 kV N "în starea legat la pãmânt" St. M deconecteazã LEA 110 kV N Se verificã circulaþiile pe liniile _____C _____ -D St..10 1.43 7. C anuleazã RAR pe LEA _______ D _____ St.39 16. 6. 16.N adu ce LEA 110 kV M "în starea separat vizibil" St. 671 bis din 1 octombrie 2010.24 16. St. 257 D-lui Teodorescu D de la CD «R»..t..

. B deconecteaz LEA 20 kV A (f r întreruperea consumatorilor care au fost prelua i pe alte surse) St.E.M.I.E. FME 127 CD "C" Tudor N. vara 2006 A. 1 din LEA 20 kV A în -B pozi ia deschis St. ef tur St. deschide SS nr. B.2006 Data execut rii: 18.D. T. (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S.16 x 7.M. din partea dl.10 1 12.: Du A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE B. mesaj nr.: Conform schemei normale de func ionare. FME 127 St.16 x 7. la ora 7.cu mesaj nr.M. "C" .A. A i SS Nr.10. B Popescu D. semn tura R. A T. B conecteaz LEA 20 kV A i pune în func ie RAR-ul liniei St. 1 i revenirea la S.C.: St. 142 TEMA: Retragerea din exploatare stare a "legat la p mânt" in sta ia A i cu SS nr. B verific ca RAR LEA 20 kV A s fie anulat St.05.17 x x 7.17 12. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 20 kV A între -B St.20 7.A. Nr.05. B Popescu D.I.. ef tur St.1 deschis a LEA 20 kV A -B por iunea dintre St.E. "C" condamn SS nr. A i SS nr.16. A aduce LEA 20 kV B "în starea separat vizibil" St. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------St. A aduce LEA 20 kV B " în starea separat vizibil" St.2006. dl -lui Cr ciun N de la CD "C".:St.M. FME 132 R.27 7.26 7..20 LEA 20 kV A St. DED Y T.2006 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr. A conecteaz LEA 20 kV B cu clt..F.19 12.C. 114 .C. 7. "C" Tudor N. A deconecteaz LEA 20 kV B (f r întrerupere a consumatorilor care au fost prelua i pe alte surse) St.C. "Y" MODELUL 1 (C) Intocmit: Preda V. A T. semn tura Aprobat: Dobrescu.N.12 x 7.45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.I. t 142.B verific pozi ia deconectat a I. 1 deschis si condamna in pozitie deschis cu FMC nr. semn tura R.18 x 7. DED Y Data execut rii: 17.I.05.A aduce LEA 20 kV B "în starea legat la p mânt" Se pred LEA 20 kV A-B. REVENIREA R.37 1. semn tura F. 31/40 la ora 12.19 12.2006.F.A verific pozi ia deconectat a I.15 x 7..SUCURSALA DE DISTRIBUTIE "X" D.1 1.A Ilie V.1 din LEA 20 kV A -B St.O.19 7. între St.O. 1 din LEA 20 kV A -B CD.. St. FME 132 CD. 3 DESF URAREA MANEVREI Succesiunea 4 A. Cr ciun N de la CD "C".C.05.20 LEA 20 kV B CD.19 7.M. 1 se poate reda în exploatare.. A i cu SS nr.A Ilie V.A. B verific pozi ia deconectat a I 20 LEA 20 kV A-B CD "C" închide SS nr.36 7. A i SS nr. 28/39. 15. St.45. Crt. 1.2 3 4 5 6 *ST* C. TRANSELECTRICA S. 1 din LEA 20 kV A -B i îl condamn în pozi ia închis.: Du A. A aduce LEA 20 kV B "în starea deconectat" CD "C" ridic condamnarea SS nr. confirmându -se c linia este retras din exploatare "în starea legat la p mânt" în St. St.

C. M. M.52 x x 1.O.M.: Conform schemei normale de func ionare.C.. deconecteaz LEA 400kV N Se verific circula iile p liniile C-D i G-H e St. vara 2007 A. Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220kV -G St.27 6.20 6.2007. aduce LEA 400kV N în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M în Sta ia N în stare deconectat prin telecomand St. FME 90 Prin telecomand T.. manevrele în sta ia N s-au realizat prin telecomand . 16.M. N în SLP prin telecomand Se pred LEA 400 kV M-N. Crt. 7. 2.48 6._____conecteaz în controlul_______ St.C.: St. cu mesaj 83/29 la ora 6. Data execut rii: 18..06.I. FME 20 St. REVENIREA 115 . semn tura Aprobat: Vasiliu M.I.: Bobu M. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DEC aprob retragerea din exploatare a LEA 400kV M-N. DET 5: Cu cu I.O. M.: DET 2: Ivan R. 6. _______ (conform cererii unit ii de exploatare) Manevrele în Sta ia N se efectueaz prin telecomand de la DET 2 SCOPUL: Lucr ri pe linie S. M. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. (DET 2)..: St.2007 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 4 A. 8. M aduce LEA 400 kV N în SLP. 14.E.45 6. 20 la: . Popa N.59 B. 10.M. 3 B. confirmându-se c linia este retras din exploatare în stare legat la pamânt în sta iile M i N.: DET 2: Popescu M.06..31 6. 5. Se verific circula iile pe liniile 400kV C -D i G-H. în sta ia N. manevrele se vor executa prin telecomand de la DET 2.DISPECERUL ENERGETIC NA IONAL DISPECERUL ENERGETIC CENTRAL MODELUL 1(D) Intocmit: Giuca A.F. Coman I. 11.A.06. Popescu F.2007 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr.C.: Bobu M.. Nr.40 6. (DET 2).45 6._____anule az ___________ St.M. 20 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" la capete a LEA 400kV M-N i revenirea la S.I. 13. semn tura F. Data execut rii: 18.5 0 . 4.F.I.16. semn tura R. Ivan R.29 6.31 6.DET 5 dispecerului Vanea I. Se aduce LEA 400 kV M în St. FME 90 Prin telecomand T.. 6. T. Vasiliu N. N. T.27 6.2007.E.DET 2 dispecerului Ivan R. cu mesaj 84/58 la ora 6. semn tura R. 9.A.31 6.45 6..06. 3.51 6. M.M.C. DET 5: Vanea I. aduce LEA 400kV N în stare separat vizibil Se aduce LEA 400kV M în Sta ia N în stare separat vizibil prin telecomand St. FME 20 St. REVENIREA R. DEC. N. 12. FMC nr.: DEC Oprea M..

.......RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.... .. 7... St......... 11......A..... TEMA: Aducerea LEA 110 kV A statia B i revenirea la SOI.. 5...... A........ Centru de dispecer: ....... *ST* ---------Se prime te confirmarea c LEA 400 M-N kV se poate reda în exploatare din partea sa: -DET 2 dispecerului Popescu M........ B......... 9. 8..C.. .: DET.... A..M... .... C..I.....42 16..._____anuleaz /repune ___________ St.F.... R...51 16.. prenume dispecer serviciu)................C. SOI: Conform schemei normale:............E...30 -DET 5 dispecerului Cucu I...(Nume .. .._____conecteaz /deconecteaza _______ MODEL 1(E) Unitatea gestionar :..D...... ..C...... prenume). Nr....: DET........(Nume...35 1...M...49 16.35 DEC aprob redarea în exploatare a LEA 400kV M-N. prenume dispecer serviciu) Data execut rii .... Întocmit Aprobat Nume i prenume ... ..F.D.D........(CD/ Nume.......41 16.....(Nume.52 3.. 116 . ........(CD/ Nume... FME Nr..... R. B.. C..... 4.(Nume. prenume d ispecer serviciu.. prenume)..B in starea legat la pamant in statia A i SCOP: . ..REVENIREA R.49 16. FME Nr.... prenume dispecer serviciu) Data execut rii ..........44 16....16.. 16... . ......... A...50 16.....M.45 16... .... M aduce LEA 400kV în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M în sta ia N în starea deconectat prin telecomand Se verifica nivel tensiuni in statia M Cu aprobarea DEC I onescu A.M.42 16... prenume dispecer serviciu. St... FME Nr.... N în SSV prin telecomand St......... St.... ............M........47 16. 6.......44 16. cu mesaj 21/91 la ora 16..A.. ...(CD/ Nume... St.. semnatura)...... 10......... 12.......... Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220kV -G St. ..(CD/ Nume.. C............... C......E........ St. 2....... manevrele din sta ia N se vor executa prin telecomand St..... . 8........ prenume dispecer serviciu).I. ............. M aduce LEA 400 kV N în SSV Se aduce LEA 400 kV M în St...... ...... F... cu mesaj 59/90 la ora 16..... M conecteaz LEA 400kV N cu CLT Se conecteaz în sta ia N LEA 400kV M prin telecomand cu controlul automa al condi iilor t de sincronism Se verific circula iile pe liniile 400kV C -D i G-H...................45 16........47 16....... Data Semn tura ..D....... semnatura)........... B..

..ora.terminarea manevrelor *ST* 117 ...B aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil..s.. St....A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat........ DET .......ora.../. St..A cu aprobarea DET ......B este în starea legat la pamant în A si B i se pred : d-lui... cu mesaj. de la..A...ora.... aproba redarea in exploatare a LEA 110 kV A -B..... cu mesaj.... aduce LEA 110 kV A in functiune...l........ora...... circulatii in zona de retea 110 kV.. St....A cu aprobare DET..B cu aprobarea DET ... din partea: d-lui. PO din st.. Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV: .B aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil.. cu mesaj.cu mesaj.. St. St.. St. aduce LEA 110 kV B in functiune.....t... Se verifica tensiuni circulatii in zona de retea 110 kV Se comunica la DET.*T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr. REVENIREA ---------Se primeste confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A si ca linia aflata in stare legat -B la pamint in statiaA si statia B se poate reda in exploatare..........A cu aprobarea DET.. PO din st....A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. B...A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil.....ora.... si c. cu mesaj.aduce LEA 110 kV A in starea deconec tat..../........... de la. Crt...B .B... St...../..... St.. si c...... debuclari.../.... St.....ora. buclari..deconecteaza LEA 110 kV B....B aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------Se verific tensiuni. PO din st.... St.. 3 DESF URAREA MANEVREI Succesiunea manevrelor 4 A.. PO din st........A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant...../. cu mesaj....... Se confirm c LEA 110 kV A .B aduce LEA 110 kV A in starea dec onectat.....A.....B cu aprobare DET./...... St.............. St.................aduce LEA 110 kV B in starea deconectat St.....

I.2 3. 4 i B. 18.: Opri E.400 kV CT 1 -2 Se deconecteaz I.. semn tura Aprobat: Marinescu C.2 2.l. TRANSELECTRICA S.E.1 16.5 2. semn tura: E.400 kV CT 1 -2 Se ver ific pozi ia deconectat a I.O. DET 5 Sandu N.6 3. 1. 2.M. DET 5 Samir I.2005 *T* Dispus executarea 1 6.05 6..N.A.2005. REVENIREA ---------La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea separat vizibil prin: Se deschide c.2005.M.2005 prin telefon B DET5.A. SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia deschis a c. semn tura: R.07 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 1 1.3 2.400 kV CT 1 -3 La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în stare separat vizibil prin: Se verific pozi ia deconectat a I.06. T. semn tura: R.3 Nr.31 16. Se verific pozi ia închis a c.16 x 1.06.p.C. semn tura: E.: Dobre N. DEC Ionescu v T. vara 2005 A.400 kV CT 1 -3 Se deschide SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia deschis a SL LEA 400 kV N Se blocheaz SL LEA 400 kV N în pozi ia deschis La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400kV N în starea legat la p mânt prin: Se identific LEA 400 kV N i se verific lipsa tensiunii pe LEA 400 kV N Se închid CLP SL 400 kV N spre linie. a SL LEA 400 kV N B.: Conform schemei normale de func ionare.25 x x x 118 .A. 21 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "legat la p mânt" a LEA 400kV .06.M. Samir I. Data execut rii: 19.: Barbu E.l. (sta ie poligonal ) (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S.10 16. REVENIR EA R.06.: Avram H.C.p.M. 2.E.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DET 5 se aduce in stare deconectat LEA 400 kV N Se anuleaz RAR pe LEA 400 kV N Se deconecteaz I.E. Nr.2005 prin telefon F.M. 18.4 2. LEA 400 kV N La dispozi ia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea decone ctat prin: Se verific pozi ia deconectat a I -400kV CT 6.1 2.18.C.10 6.l. Crt.M.p. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.C. Data execut rii: 19. semn tura Controlat: A DET5.C.O.17 x x x x x x 6. Sandu I. x x x 3.20 6.2 1.N revenirea la S.I.06.18 16.M. Sucursala de Transport "X" Sta ia 400 kV M MODELUL 2 (A) Intocmit: Petrescu C.2005 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.1 1.06. 18.1 1. DEC Ducu M..3 2.1 3.2 2.

110 LEA 110 kV N La dispozitia DED Y se aduce linia 110 kVN in stare deconectat prin: Se identifica sigurantele de comanda Se scot sigurantele de comanda Se anuleaza din DD aut omatizarile RAR. semn tura R.06. RETRAGEREA DIN EXP LOATARE R. 4 1.18.A.: Conform schemei normale de func ionare.27 1 -2 Se verific pozi ia deconecta a I-400kV CT t 1 -3 Se închide SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV N La dispozi ia DET 5 se conecteaz LEA 400 kV prin: Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV CT 1-2 Cu control sincronism se conecteaz I 400 kV CT 1 -4 Se verific pozi ia conectat la I 400 kV CT 1 -2 Se verific pozi ia conectat la I 400 kV CT 1-3 Se repune in functiune RAR pe LEA 400 kV N S.06.2005 *T* Dispus executarea 1 7.06.Georgescu L. Data execut rii: 18.A.I.41 x 7. T.C. semn tura E.C.C.M.06.1 1....3 2.I. semn tura E.2005 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.N revenirea la S. 2.06 Nr.M.00 8. Data execut rii: 18. T..2 3.M. semn tura R.20 16.E..18.48 7.1 2. semn tura Aprobat: Ma rinescu C. REVENIREA R.O.06. vara 2005 A. 3. DED "Y" Cristian N. 16. i B. DRRI La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110kV N «în starea separat vizibil» prin: Se verific pozi ia deconectat a I. DED "Y" Georgescu L.x x x x x x x x *ST* 2.2 2.1 3.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DED "Y" se deconecteaz LEA 110 kV N prin: Se identific I 110 kV LEA 110 kV N Se deconecteaz I.2 2.2005 prin telefon F.E.: Petrescu C. (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S. Nr. Sucursala de Distribu ie «X» sectia «C» Sta ia "M" MODELUL 2 (B) Intocmit: Petrescu C.40 7.4 3.2 2.2005.3 2.A.4 3. 105 TEMA: Retrag erea din exploatare în starea "legat la p mânt" a LEA 110kV ..59 119 .2005 prin telefon B DED "Y".: Dumitru V. S.17.2005.: Ionescu P.O.4 3.5 16.M..41 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7.M. 110 LEA 110 kV N 7. 1.M.E.: Chiru I..C.C.41 x x x 8.Cristian N.3 3.: DED "Y" Cristian N. DED "Y" Georgescu L.06.M. Crt. semn tura Controlat: A DED "Y".

06. SL LEA 110 kV N spre linie Se verific pozi ia închis a c..O.12 8.M.l.46 16. 16.5 2.2 3. 4 S.1..p. _______ (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie în por iunea SS Nr.4 2. Nr. vara 2006 A. SL LEA 110 kV N.t.25 16.1 4. DRRI La dispozi ia DED " Y " i cu controlul sincronismului se conecteaz LEA 110 kV N. semn tura Aprobat: M arinescu C.1 3. 17.5 Se identific SL LEA 110 kV N Se deschide SL LEA 110 kV N Se blocheaz SL LEA 110 kV N.. în pozi ia deschis.7 2.06.SS Nr.35 x x x x x 1 1.2 1. prin: Se identific I 110 kV LEA 110 kV N Cu controlul sincronismului se conecteaz I 110 LEA 110 kV N Se verific pozi ia conectat a I 110 LEA 110 kV N 16.p.p.03 8.I.45 x x x x x x x x x 16....1 3.05..2006 prin telefon F. Sucursala de Distribu ie «X» CD "C" MODELUL 2(C) Intocmit: Petrescu C. 17.O. B. S.49 x x x *ST* 3. La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110kV N «în starea deconectat»..2 4. Se verific pozi ia deschis i blocat a separatorului barei de transfer al liniei N.C.l. SL LEA 110 kV N spre linie Se verific pozi ia deschis a c.l.3 2. 127 TEMA: Retragerea din exploatare a L EA 20kVA. RETRAGERE A DIN EXPLOATARE B.4 3.A. . REVENIREA ---------La dispozi ia DED «Y» se aduce LEA 110 kV N «în starea separat vizibil» prin: Se identific CLP SL LEA 110 kV N Se deschid c. 17.. prin: Se verific pozi ia deconectat a I 110 LEA 110 kV N.4 2 2.8 3..6 2.p.E.3 1.1 2.8.l.2006. La dispozi ia DED "Y" se aduce LEA 110 kV N "în starea legat la p mânt" prin: Se identific LEA 110 kV N i se v.1 1.10 x x x x x 3.p. REVENIREA 120 .19 x x x x x 4.1 .2 3.05.3 S. SL LEA 110 kV N Se blocheaz c.p.5 4... pe LEA 110 kV N Se identific CLP SL LEA 110 kV N spre linie Se înc hid c.3 4.2 2. SL LEA 110 kV N în pozi ia închis.B intre SSnr1 si SSnr4 deschisi i revenirea la S.l.18. 8. SL LEA 110 kV N Se blocheaz c.40 16.4 4.l. semn tura Controlat: A: Du B: Du A. Se identific SL LEA 110 kV N Se închide SL LEA 110 kV N Se verific pozi ia închis a SL LEA 110 kV N Se blocheaz în pozi ia închis SL LEA 110 kV N Se identifica sigurantele de comanda Se pun sigurantele de comanda Se pun in functiune prin DD automatizarile RAR.: Conform schemei normale de func ionare.3 3. în pozi ia deschis.2006.I.2006 prin telefon A.

4 din LEA 20 kV A în -B pozi i deschis a B. 1 din LEA 20 kV A în -B pozi ia deschis. DED "Y" Du A. semn tura E. 6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC-B în pozi ia închis 7.20 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7. Se închide SS nr..C.1 Se condamn SS nr. 4 1.5 R.4 2.00 13.26 7.1 1. i La dispozi ia DED «Y» se deschide in bucla S bucla nr.48 x x x x x 1.1 Se condamn SS nr.48 12.16 x x x x x *ST* 121 .15 x x x 7. 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC -B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC -B Se ridica condamnarea SS nr.07 13..2 3. Crt. 1 din LEA 20 kV A -B Se verifica pozitia inchis a SS nr.M..20 7.24 x x x x x x 7.2006 URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A.47 x x x x x Nr.5 13.44 7.4 2. 4 din LEA 20 kV A -B Se deschide SS nr.10 13. 4 Se blocheaz SS nr.05.C.05.1 3.C. semn tura R. 1 din LEA 20 k VA. 4 din LEA 20 kVA B Se verifica pozitia deschis a SS nr.1 1.2 3.5 3.17 13.2 x x x 2.3 2.1 Se blocheaz SS nr. 4 din LEA 20 kV A -B Se verifica pozitia inchis a SS nr. în poz ia închis. 1 din LEA 20 kVA B Se identifica SS nr. 2.1 din LEA 20 kVA B Se ridic condamnarea SS nr. Data execut rii: 17. T. La dispozi ia DED «Y» se deschide SS nr.4 3.B e si LEA 20 kVC -B Se verifica pozitia inchis a S bucla nr. 4 din LEA 20 kV A -B Se inchide in bucla S bucla nr 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC-B Se verifica pozitia inchisa S bucla nr.: Tudor N.3 3.1 2.06 2 x 2.A. 1 din LEA 20 kV A -B Se deschide SSnr1 din LEA 20 kVA B Se verifica pozitia deschisa SS nr.1 3.. Data execut rii: 17.2 1.B Se deblocheaz SS nr. 1 din LEA 20 kV A -B.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispozi ia DED «Y» se inchide in bucla S bucla nr.B Se identifica SSnr4 din LEA 20 kVA B Se deblocheaz SS nr.2 1.: Vasile D.: Tudor N.M.M.5 13. 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC Se blocheaz Sbucla nr.R. semn tura E. Se închide SS nr.46 12. 1. 1.3 2. T.3 2.: DED "Y" Du A..C.4 1. 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC-B La dispozi ia DED «Y» se deschide SS nr.3 1.E.M.2 2.3 3. DED "Y" Du A.A.18 7. 1 din LEA 20 kV A -B. în pozi ia închis. 6 dintre LEA 20 kVA B si LEA 20 kVC-B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVAB si LEA 20 kVC -B Se inchid S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA. La dispozi ia DED «Y» se inchide SS1 Se identifica SS nr. 4 d LEA 20 in kV A -B. REVENIREA ---------La dispozi ia DED «Y» se inchide SS4 Se identifica SS nr.. semn tura R.2006 DESF *T* Dispus executarea 1 7.1 x 2. DED "Y" Du A. 4 din LEA 20 kVA B Se ridic condamnarea SS nr.4 3.M. 4 din LEA 20 kV A -B. 3. 3.5 3.M.: Vasile D.E. 4 din LEA 20 kVA.49 12.

: DED "Y" Georgescu I.E.02 x x x x 7.2006 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.13 7. 4. 6..M.16 7. «C» Sta ia «M» MODELUL 3 Intocmit: Petrescu C.: T. 12.: Petrescu C..: Petrescu C. vara 2006 A.12 7. S. semn tura R. 13. REVENIREA 17.I.M.A.110kV trafo 2 Se închide SB 1 . Data execut rii: 19.T.: Dumitrescu V. 17..M.O.18 8. 2.13 7. T. 11. Se deschide SB 1 .18 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 7.17 7. semn tura Aprobat: Marinescu C. Se verific pozi ia deschis a SB 2 6 kV trafo 2 Se blocheaz SB 2 kV trafo 2 în pozi ia -6 deschis.06. Data execut rii: 19. 2.: Conform schemei normale de func ionare. ---------DED «Y» aprob redarea în exploatare a trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 110kV trafo 2 Se deblo cheaz SB 1 . 8.110 kV trafo 2 Se verific pozi ia deschis a SB 2 110kV trafo 2 Se blocheaz SB 2 .18.06..36 17.E. 3.. 107 TEMA: Retragerea din exploatare în starea "separat vizibil" a Trafo 2 110/20 kV pe partea de 110kV si 20 kV i revenirea la S.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Se verific circula ia pe tr afo 1 i 2 i se comunic la DED "Y" DED "Y" aprob aducerea trafo 2 în rezerv cald Se deconecteaz I 6 trafo 2 Se deconecteaz I 110 trafo 2 Se verific circula ia pe trafo 1 i se comunic la DED "Y" DED «Y» aprob retragerea din exploatare a trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 110 kV trafo 2 Se verific pozi ia deconectat a I 6kV trafo 2 Se deschide SB 1 . semn tu ra E.A.25 x x x x x Nr.06.2006.6 kV trafo 2 în pozi ia deschis.E. Nr. semn tura R.110 kV trafo 2 Se blocheaz SB 1 .M.C.C.35 x x x 1.2006. B.C.M.I..S..O..: DED «Y» Cristian N. semn tura E.16 x 7.: Stan M.. 5. 10.6 kV trafo 2 Se blocheaz SB 1 .I.C. semn tura Controlat: _____________________________ F. 14. 4.20 17.I. REVENIREA R.S. 9.110 kV trafo 2 în pozi ia deschis.110 kV trafo 2 122 . 16. .15 7. 15. Sucursala «X» . _______ (conform cererii S.T. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.M. 3.M.. B. Crt.06. «C») SCOPUL: Lucr ri la transformator S. 7. 4 1.2006 *T* Dispus executarea 1 7..C.A.

I.: Conform schemei normale de func ionare.2008.. vara 2008 A. REVENIREA R.E. semn tura E. SB 2 110 kV trafo 2 Se verific pozi ia d econectat a I 6kV trafo 2 Se deblocheaz SB 1 .x x x x x 17.O.C..A..M. 17.M. Crt. 12. B. *ST* S. Sucursala DE Centrale Electrice «Y» C.: Inginer de serviciu Data execut rii: 13.. 11. 10.: Dinu S.09 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 8.C. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. T. S.5 3.05.39 x x x x 17.05.T.05.2008 *T* Dispus executarea 1 8. 8.10 8..13 x 8.I.SI rezerva Se anuleaz AAR pe I 6kV alimentare rezerv SI TA1 Se identificaI 6kV SI alim rez Se conecteaz I 6kV alimentare rezerv SI TA1 cu control continuitate bucl Se verific pozi ia conectat a I 6kV alimentare rezerv SI TA1 Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 6 kV 123 .M.: Petre C.05.1 2... semn tura Aprobat: Cristea A..E.C. 16.: Inginer de serviciu Data execut rii: 13. 7..45 17.12.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Inginerul de serviciu aprob efectuarea manevrei SE trece alimentarea SI pe serviciile generale Se identifica cheie AAR SI TA1 . 15. "Y" SECTIA ELECTRICA MODELUL 4 Intocmit: Miron V.E.M.. 145 TEMA: Aducerea în starea "legat la p mânt" la ambele p r i a trafo 1 -10/6 kV servicii interne TA 1 i revenirea la S. 6.: T... 2.6 kV trafo 2 DED «Y» aprob punerea în func iune a trafo 2 Se aduce trafo 2 pe plotul 15. Nr.C. 4 1. acela i ca al trafo 1 Se conecteaz I 110kV trafo 2 cu control lips tensiune Se conecteaz I 6kV trafo 2 cu control sarcin pe trafo 1 Se verific pozi ia conectat a I 110kV trafo 2 Se verific pozi ia conectat a I 6kV trafo 2 Se comunic DED «Y» c trafo 2 este în func iune. semn tura R.: Petre C. semn tura E.A.A.O.3 2.E. semn tura Controlat: _____________________________ F. 14.2008.46 x 17.M..M. . 9.12 x x x 8.M.2008 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A. 2. _______ (conform cererii sec iei electrice) SCOPUL: Lucr ri la trafo 1 -10/6 kV __________ S.: Dinu S.18 Nr.4 2.6 kV trafo 2 Se închide SB 1 kV trafo 2 -6 Se deblocheaz SB 2 .39 Se deblocheaz .37 17. 13.C.46 5. semn tura R. 12.2 2.

Se verifica pozitia inchis a SB10kV trafo 1 SI T A1 Se aduce in stare deconectat trafo 1 SI TA1 pe partea 16kV Se verific pozi ia deconectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1. Se anun inginerul de serviciu. 4.1 5. SI TA1 Se verific pozi ia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 10 kV Se identifica SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia deschis a SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 6kV Se iden tifica SB 6 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 6 kV SI TA1 Se verifica pozitia deschis a SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se anun inginerul de serviciu. Se repune AAR pe I 6 kV alimentare rezerv SI TA1.25 x x x 8.31 3.16 13. Se identifica SB 6kV trafo 1 SI TA1 Se închide SB 6 kV. 12.2 4. 17. Se deconecteaz I 6 kV alimentare rezerv SI TA1.1 6. 16. 10. SI TA1 Se conecteaz I 10 kV trafo 1. 14.1 3.30 x x x x 8. 6. Se aduce in functiune in sarcina trafo 1 SI TA1 pe partea de 6 kV Se identifica I 10 kV trafo 1. B.1 4. 8. Se închide SB 10 kV trafo 1 SI TA1. SI TA1 Se conecteaz I 6 kV trafo 1 SI TA1.22 x 13. SI TA1 Se verific pozitia deco nectat a I6kV T110/ 6 kV Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 10 kV Se identifica I 10kV T110/6kV SI TA1 Se deconecteaz I 10 kV trafo 1.2 3. 9.27 15. cu c ontrol continuitate bucl . SI TA1 Se verific pozi ia conectat a I 10 kV trafo 1.3 6. 13.x x 8. trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia inchis a SB6kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in functiune trafo 1 SI TA1 pe partea de 10 kV Se identifica I 10 kV trafo 1. *ST* 124 . SI TA1. 22. Se verific pozi ia deconectat a I 6 kV alimentare rezerv SI TA1.2 5. Se verific pozi ia conectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1. Se identifica SB 10kv trafo 1 SI TA1. Se aduce in stare deconectat 10 kV trafo 1 SI TA1 pe partea 10kV Se identifica I 10 kV trafo 1 SI TA1. Se identifica I 6kV T1 10/6kVSI TA1 Se deconecteaz I 6kV trafo 1.19 13.44 13.O.I. 8.3 7.20 x x x 8. 11.3 5 5. REVENIREA ---------Inginerul de serviciu aprob efectuarea manevrelor de revenire la S.3 4. Se verific pozi ia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1.2 6.

125 .C.3 8. manevre executate prin telecomand Se verific circula iile pe LEA 400 kV C -D i 220 kV E -F Se verific nivelul tensiunii în sta iile 400/220 kV C i 400/110 kV E i F. manevre executate prin telecomand (conform cererii unit ii de exploatare) SCOPUL: Lucr ri pe linie S.: DEC Data execut *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Nr.17. semn tura Vasile I.06. 7.A.O.1 7.M.27 x x 6.3 5.. 2.: DET E. Nr. 13 TEMA: Aducerea în s tarea "separat vizibil" a LEA 400 kV M -N la ambele capete i revenirea la S.2009 3 Vasile I..E.16 x x x 6.2 8.O.: T.. semn tura R. vara 2001 A.2 4.2 9.11 x x x x x 6.I.1 8. 4.A.23 1..C.1 9. rii: 18.C. E I F Se aduce in stare deconectat LEA400 kV M în sta ia N prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV M în sta ia N Se deconecteaz I -400 LEA 400 kV M în sta ia N Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV M în s ta ia N Se aduce LEA 400 kV N în sta ia M în starea separat vizibil prin: Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M Se deschide SL LEA 400 kV N prin telecomand Se verific pozi ia deschis a SL LEA 400 kV N Se verific pozi ia deschis a SBTf LEA 400 kV N Se aduce LEA 400 kV M în sta ia N în stare separat vizibil prin: Se identifica SL LEA 400 kV M in statia N Se deschide SL LEA 400 kV M Se verific pozi ia deschis a SL LEA 400 kV M Se verific pozi ia deschis a SBTf LEA 400 kV M in statia N Se pred LEA 400 kV M confirmându-se c este -N retras din exploatare în starea separat vizibil în sta iile M i N.4 9. T. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE -------------------------DEC aprob retragerea din exploatare a LEA 400 kV M-N.18 x x x x 6. 6. semn tura Aprobat: Axente Gh.05 6.M. Dispecerul Energetic Na ional Dispecerul Energetic Teritorial «3» Intocmit: Dobre V. 4.06.4 10.A.C.: Conform schemei normale de func ionare.06.E. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R.2009 DESF URAREA MANEVREI Succesiunea 5 A..1 4.3 9.M. 9. 16. TRANSELECTRICA S.: Pop N. Crt.06.I.3 8.: DEC Dinu M.N.M.20 x x x x 6.M.M. 8. 7.: Pop N.2 7. semn tura MODELUL 5A F.. semn tura I Dumitrescu A..E. 4 B.M. REVENIREA R.2001.2001. semn tura E.: DET 3 R. Data execut rii: 18. 3.C. manevrele fiind efectuate prin 6. Se aduce in stare deconectat LEA400 kV N în sta ia M prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV N în sta ia M Se deconecteaz I -400 LEA 400 kV N în sta ia M Se verific pozi ia deconectat a I -400 kV LEA 400 kV N în sta ia M Se verific circula iile pe LEA 400 kV C -D LEA 220 kV E -F Se verific nivelul tensiunii în sta iile C.

13.1 6.3 3. Se închide SL LEA 400 kV N in statia M. . 17. .3 5.Apostolescu V de la Sucursala Transport.5 4.1 4. DEC aprob redarea în exploatare a LEA 400 kV MN manevrele fiind executate prin telecomand .2 6.Apostolescu N de la Sucursala Transport. Se aduce LEA 400 kV N în sta ia M în stare deconectat prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV N in statia M Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV N Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M.00 17.efului de sta ie M Ionescu I cu mesaj 101/99 la ora 6. 4.00. B.3 6.1 5. 5.19 x x x x x 2.55.2 3. FME nr.02 x x x x x 17.01 17. Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV N in statia M Se aduce LEA 400 kV M în sta ia N în starea deconectat prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV M in statia N Se verific pozi ia deconectat a I -400 LEA 400 kV M in statia N Se identifica SL LEA 400 kV N in stat M.2 5. cu mesaj 106/54 la ora 16.efului de tur sta ie M Stef nescu V cu mesaj 105/100 la ora 16.5 6.4 *ST* 126 . ia Se închide SL LEA 400 kV M in statia N Se verific pozi ia închis a SL LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz LEA 400 kV N în sta ia M prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV N in statia M Cu control lips tensiune pe linie se conecteaz I-400 LEA 400 kV N in statia M Se verific pozi ia conectat a I -400 LEA 400 kV N in statia M Se verific prezen tensiuni pe LEA 400 kV N in sta ia M Se verifica prezenta tensiuni pe LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz LEA 400 kV M în sta ia N prin: Se identifica I -400 LEA 400 kV M in statia N Se conecteaz I -400 LEA 400 kV M in statiaN cu controlul automat al condi iilor de sincronism Se verific pozi ia conectat a I -400 LEA 400 kV M in statia N Se verifica sarcina pe LEA 400 kV M in ambele -N statii Se verifica regimul rezultat x 1.25.4 3. .23.1 3.10 x x x x x 17. 6.15 x x x x x x 17.2 4.1 5. 3. 3. REVENIREA ---------Se prime te confirmarea c LEA 400 kV M-N se poate reda în exploatare din partea: . cu mesaj 102/53 la ora 6.2 6.4 4.5 5.4 5.3 4.telecomand .

: Pop N. semn tura Aprobat: Axente Gh.C.t. Se v. 18. semn tura E.: DET ing.17.07 x x x x x x x x 6. Crt.06. 19. Se verific pozi ia deconectat a I 220 kV LEA "B".. Se identific I 220 kV LEA "B".A. manevrele fiind efectuate prin telecomand . Se deconecteaz I 220 kV LEA "B". semn tura E. FME nr. Data execut rii: 18. Se verific circula iile pe LEA 220 kV "B".M. 13. între SL i I 220 kV LEA "B". 12. Se identific SL 220 kV LEA "B". B. 4 1.C. 127 .C. 15.10 x x 6. REVENIREA R.M. 11. A. semn tura R.CENTRUL DE TELECOMAND "X" MODELUL 5B Intocmit: Dobre V.I. semn tura F. Se verific pozi ia deschis a SL 220 kV LEA "B".A. Se verific pozi ia închis a CLP SB spre I 220 kV LEA "B".M. Se închide CLP SB spre I 220 kV LEA "B". manevrele fiind 6..I. Nr. Se identific SB 220 kV LEA "B".2009. Se identific CLP SB spre I 220 kV LEA "B".M. 16.admitentului M Ionescu cu mesaj 105/100 la ora 16:00..: T.C. Dinu M. manevre executate prin telecomand (conform cererii unit ii de exploatare). x 16.: Vasile I. SCOPUL: RT la I 220 kV LEA "B".06.E.. S.admitentului M Ionescu cu mesaj 101/99 la ora 6:20. Cu aprobarea DET se aduce în func iu LEA ne 220 kV "B" în sta ia "P". 10 TEMA: Aducerea în starea "legat la p mânt" a a celulei 220 kV "B" din sta ia "P" i revenirea la S. Se deschide SL 220 kV LEA "B". 9.06 6. 8.08 x 1.16 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 Nr. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE R. 17. manevre executate prin telecomand .M.2009 *T* Dispus executarea 1 6. Se verific pozi ia deschis a SB 220 kV LEA "B". 20. RETRAGEREA DIN EXPLOAT ARE Cu aprobarea DET se aduce celula 220 kV "B" din sta ia "P" în starea "legat la p mânt". REVENIREA Se prime t confirmarea c celula 220 kV "B" e din sta ia "P" este în starea "legat la p mânt" i se poate reda în exploatare din partea: . 2. Se identific CLP SL spre I 220 kV LEA "B".E. Dumitrescu A.. 14.O. Data execut rii: 18. 10: . semn tura R..M.2009. 6.: DET ing. 4. vara 2009. 20 Se verific pozi ia închis a CLP SL spre I 220 kV LEA "B".: Vasile I.l.05 x x 6.. 10.: Conform schemei normale de func ionare. Se închide CLP SL spre I 2 kV LEA "B".O. 3. D.05 2.E.2009 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 C.13 x 6. T. 16.M. Se deschide SB 220 kV LEA "B".06.: Pop N. 7.06. 5. Se comunic DET terminarea manevrei Se pred celua 220 kV "B" confirmându -se c este retras din exploatare în starea "legat la p mânt" în sta ia "P".

.. 19.... Se identific SB 220 kV LEA "B"....(Nume.. Se identific I 220 kV LEA "B"...: DET.. Se deschide CLP SB spre I 220 kV LEA "B".(Centru d ispecer/Nume.(Denumire lucrare ce se exe cuta)... C..M... . Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV:............ St.. Se verific pozi ia conectat a I 220 kV LEA "B". A...... semnatura).. St. Se închide SB 220 kV LEA "B". .(Nume. Data executarii . prenume).08 x x 16.. B....C.. FME Nr... prenume dispecer serviciu).... 2. prenume dispecer servicu. C.. 3....A cu aprobarea DET..17 x 16... prenume dispecer serviciu... 10........ executate prin telecomand ... . Crt. A.. 21... 6....A cu aprobare DET......... buclari..(Centru dispecer/ Nume.......M.. Se identific SL 220 kV LEA "B".. Nr.: DET ..... 17.... St... .. ... C.... 20.......E... *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr. 14..aduce LEA 110 kV B in starea deconectat.. Se verific circula iile pe LEA 220 kV "B".. B.... 16.. 128 ......M.... SCOP: ...... 11..... 12.. semnatura).. 9. Se închide SL 220 kV LEA "B". C.18 x x 3..... 13... Se verific pozi ia deconectat a I 220 kV LEA "B" .A.......(Centru dispecer/ Nume......10 x x x x x x x x x 16.D.x 16. R...M.15 16.. St. 5.....A..... ...... ... 4.. SOI: Conform schemei normale:.F. Se verific pozi ia deschis a CLP SL spre I 220 kV LEA "B"....... Se verific tensiuni circula ii in zona de retea 110 kV..... Data executarii ..F..... Se identific I 220 kV LEA "B". Se comunic DET terminarea manevrei *ST* MODELUL 5C Unitatea gestionara:. A.I.. 7. 18. .. debucl ri..I. FME Nr..deconecteaza LEA 110 kV B....... Semn tura . R..(Centru dispecer/ Nume.........C.. Data. TEMA: Aducerea LEA 110 kV A ..E. 15.B in starea legat la p mant in A si B revenirea la SOI... 4.... Se deschide CLP SL spre I 220 kV LEA "B".. Se verific pozi ia închis a SL 220 kV LEA "B".. St.M....D... Aprobat .C.... St.. ....... A. Se conecteaz I 220 kV LEA "B" cu controlul automat al condi iilor de sincronism.. prenume dispecer serviciu)...D.. R.... Nume i prenume Centru de dispecer: .. Se verific pozi ia deschis a CLP SB spre I 220 kV LEA "B".(Nume .. 8.... Întocmit . prenume dispecer serviciu). prenume dispecer serviciu). prenume).D...... F. FME Nr...... Se identific CLP SB spre I 220 kV LEA "B".... i B..... Se verific pozi ia închis a SB 220 kV LEA "B".. Se identific CLP SL spre I 220 kV LEA "B". FME Nr. RETRAGEREA Succesiunea manevrelor 1.. . .. R..16 x 16..(Nume ...........

....cu mesaj. Se deschide SL 110kV al LEA 110kV A 6...... PO din st.... A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat 6../...(denuire centru dispecer)... Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 6.in St. Data.. ....A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant 8.. astfel: 8... *ST* Observa ii: ..(denuire centru dispecer).. DED..... c.....2... PO din st.. Se confirm c LEA 110 kV A .(denuire centru dispecer).2.... d-lui.....A.....cu mesaj.. aduce LEA 110 kV A in starea deconectat......./..B cu aprobare DET.....M.4. cu mesaj.in St.. Se identifica CLP 110kV al LEA 110 kV A 4... Întocmit ... .in St. astfel: 6.B......... Se identific SL 110kV al LEA 110 kV A 6..A.. DED. PO din st./.3..A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil astfel: 4. DET ...B este în starea legat la pamant în A si B i se pred : a. 6.......... F.... Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110kV A 5..cu mesaj........(denuire centru dispecer). Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A 7...... St......B.4.......cu mesaj. PO din st.....in St..... DED..1... B./.4.. Unitatea gestionara:..B... aproba redarea in exploatare a LEA 110 kV A -B......2.. astfel: 4.1....../. Se prime te confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A si ca linia aflata in stare legat -B la pamint in A si B se poate reda in exploatare... b... REVENIREA Succesiunea manevrelor 1..B.... Se deconecteaza LEA 110kV A 4.........in St. Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110k A V 8..... prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil.3..prin telecomanda... .... 2..B..... St.. Crt. Semn tura .... Se anul eaza RAR pe LEA 110kV A 4.... Se deschide CLP 110kV al LEA 110 kV A 4....5.. prin e telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea deconectat....1../........ Se inchide SL 110 kV al LEA 110 kV A 6.2... Se identifica CLP 110kV al LEA 110kV A 8.3 Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A 8.2... c. DED. 4. ....3.....B... cu mesaj.1. DED.. Se inchide CLP 110kV al LEA 110kV A 8. St..(denuir centru dispecer)...1......... 3.C......4... Aprobat .... astfel: 6.......3...... Se verifica pozit inchis CLP 110kV al LEA 110kV A ia 9..1 Se identifica SL 110kV al LEA 110kV A 6.... Se identifica I 110kV al LEA 110kV A 4. de la..... Se verifica pozitia deconectat I 110kv al LEA 110kV A 6... Nume i prenume Centru de dispecer: .. St...A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil.. b..... Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 5......... prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant.. din partea: a. d-lui... Se verific pozi ia inchis SL 110 kV al LEA 110 kV A 129 ....... de la. *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr.... Nr.....

..C..: formatia operativa...B...: DED Budesti Ignat I. Se aduce in func iune RAR al LEA 110kV A 9.2009________ B.Cicoarea) SCOPUL: Revizia por iunii din L 20 kV Brad -Bujor între St... telefonic 11. 5 TEMA: Retragerea din exploatare a L 20 kV Brad -Bujor intre statia Brad . în bucl .E. astfel: 8.. Brad i revenirea la S.M.... Neagu N.F. Se conecteaza I110kV al LEA 110 kV A 8.l. Cicoarea Centrul dispecer intermediar folosit Centrul dispecer ce aprob Responsabil manevre coordonare R esponsabil menevre executie MODELUL 6A Intocmit: Radu M. S..: Data execut rii: 11.....I....: Data execut rii: 11..05. semn t ura Controlat: A.1. R.05..05. 130 . RETRAGEREA DIN EX PLOATARE -------------------------- 1 2 .. DED.E. SS 113 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 k V Brad-Crin _____________ S. telefonic 11. Formatia operativa.t.. _______(conform cererii C...M.C.6. Se identific I110kV al LEA 110 kV A 8. Ignat I. 09.C.A. Se comunic la DET .05...A cu aprobarea DET ...A.: statia Brad: Ionescu V R.05.E. Se verific tensiuni c ircula ii in zona de re ea 110 kV 10..E. ELECTRICA S.D....2009...2009.M....C.. DED Budesti.(denuire centru dispecer).20 09 URAREA MANEVREI DESF Succesiunea 5 A.I.C Nr..E.in St.. Se verific pozi ia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A 8...O. T.: formatia operativa. 8.M. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad Crin spre St. vara 2009 A.. prin telecomanda si c..A..A. Formatia operativa. REVENIREA R.E.C..2..M...D..... cu aprobarea DET .: T udor N..... aduce LEA 110 kV B in functiune. St.5..s. 4 i SC R. T. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE B.. Se verifica pozitia inchis SL 110 kV al LEA110 kV A 8.... R.. Neagu I.3.I. Brad..C.: Conform schemei normale de func ionare..: deschide. si c..10....M...4. RME: statia Brad: Vasilescu A.7. Abrevieri: C..terminarea manevrelor *ST* Observa ii: .. Se verifi ca pozitia conectat I110 kV al LEA 110 kV A 8. SD Budesti C.M.: Tudor N R... aduce LEA 110 kV A in functiune. Crt.... R.05...2009______ F....: închide în bucl S bucl 114 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Tei -Mac.. C.M..O.2009 *T* Dispus executarea 1 Confirmarea execut rii 2 Executarea 3 Nr.....M. semn tura Aprobat: Stoica I..M.

. se poate reda în exploatare Cu mesaj nr... Brad. de la .. de la . preda domnului. Ignat I..20.02. FMC nr. de la DED Alexandria.3 4 5 6 7 8 SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor Formatia operativa . por iunea di L 20 kV Brad-Bujor n cuprins între St. confirma domnului Neagu I de la DED Alexandria ca por iunea din L 20 kV Brad-Bujor cuprins între St. REVENIREA ---------Cu mesaj nr.. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor confirmand ca este retras din exploatare în stare legat la p mânt în St. B.. în bucl .. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor confirmand ca este retras din exploatare în stare legat la p mânt în St.. închide SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor. Brad.. Brad i cu SS 113 i SC 115 deschisi..40 dl.... 5. de la DED Alexandria.. SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV BradCrin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor... 14/26 la ora 16..deschid S bucl 114 e dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Tei-Mac . dl. Ignat I... . Brad. confirma domnului Neagu I de la DED Alexandria ca por iunea din L 20 kV Brad -Bujor cuprins între St. 8/25 la ora 9.... por iunea din L 20 kV Brad -Bujor cuprins între St. 5.. Cu mesaj nr. 11/16 la ora 14.. 7/15 la ora 9. . Forma ia operativ ... de la . se poate reda în exploatare Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad -Bujor Sta tia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad -Bujor Statia Brad cu control lipsa tensine pe linie conecteaza L 20 kV Brad-Bujor Forma ia operativ . 1 2 3 4 5 6 7 *ST* MODELUL 6B 131 . SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV BradCrin i SS 113 din L 20 kV Brad -Bujor. Brad i cu SS 113 i SC 115 deschisi.... a SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor i L 20 kV Brad-Crin Statia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad -Bujor Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad -Bujor Statia Brad aduce in stare legat la p mânt L 20 kV B rad-Bujor Cu mesaj nr. Brad. dl. verific pozi ia deschis... preda domnului. de la .40 dl. FMC nr..

(Cen tru dispecer/Nume..A conecteaza LEA 20 kV Aa 15. DEDL........... 6...Aa si LEA 20 kV D ......... semnatura).. FME Nr....M. B. prenume dispecer serviciu.. PO Zona retea mt .............. B si la SS1 spre St.. Se confirm c LEA 110 kV A .. PO Zona retea mt ../.. St..C.B aduce in stare separat vizibil LEA 20 kV Bb 17... ........(Centru dispecer/ Nume... St..E. ....M.....(Denumire centru dispecer). St....I..........(Nume... R.. .. B.. St......D... *T* Dispus executarea Confirmarea execut rii Nr.D. PO Zona retea mt ........ prenume dispecer R.....D deconecteaza LEA 20 kV Dd 8. Nume i prenume Data. *ST* Observa ii: .......(Denumire locatie)..(Denumire centru dispecer).....B i se pred : a) PO din st. servicu........ C....A..........D...A..(Denumire locatie)... ........ B. St...(Centru dispecer/ Nume....... Nr......... prenume dispecer serviciu)..... Nume i prenume Centru de dispecer: .......B este în starea legat la pamant în St.... St. Unitatea gestionara:..... DEDL .....Dd 10...(Denumire locatie).(Centru dispecer/ Nume.. prenume).....(Denumir centru dispecer)... prin e telecomanda deconecteaza R 33 .. ............ ... Întocmit ..(Denumire locatie). R...... semnatura)...Aa si LEA 20 kVE-Ee 7.. PO Zona retea mt . Semn tura 132 .. St...: DET ....... St.. ....... C. DEDL ...... inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV B-Bb 14......(Denumire locatie)....... Aprobat .... inchide CLP la SS1 din LEA 20 kV B -Bb spre st....B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb 13. 9.... A... deschide SS1 din LEA 20 kV B -Bb 16....C deconecteaza LEA 20 kV Cc 2.C.D conecteaza LEA 20 kV Dd 11.. .(denumire reanclasator).. B 19. Data executarii .. R...inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV Cc si LEA 20 kV Bb 4...B...................... St.............. ........ A....F.. A..Unitatea gestionara:... St.....I......(Denumire centru dispecer)............. Semn tura ... SOI: Conform schemei normale:... C. inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A ......B aduce in stare legat la pamint LEA 20 kV Bb 18. ..........B.D... DEDL ... .... C...M.. TEMA: Aducerea în stare legat la pamint a LEA 20 kV B -Bb din statie la SS1 revenirea la SOI SCOP: Lucrari in St.(Nume.....(Nume.M. prin telecomanda deconecteaza R 25 . ...F... i A.... Data executarii ...C conecteaza LEA 20kV Cc 5.... FME Nr.. prin telecomanda inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A .... St...... Crt.... . prenume dispecer serviciu).prin telecomanda deconecteaza R 25 . 3... F.....E..(denumire reanclasator)...: DET.(denumire reanclasator). PO Zona retea mt. prenume dispecer serviciu)...C.... FME Nr. Data.. St..(Nume...... prenume). FME Nr. St..cu m esaj.. prenume dispecer serviciu). RETRAGEREA Succesiunea man evrelor 1...M...A deconecteaza LEA 20 kV Aa 12.

..............Aa si LEA 20 kV D-Dd 12./....(denumire reanclasator)............. ..Aa ANEXA 4 SCHEMELE SIMPLIFICATE ALE INSTALA IILOR PENTRU EXEMPLI FICAREA DENUMIRII ELEMENTELOR -------------NOT (CTCE) Anexa nr.. conecteaza R 20 ..Buhu i si LEA 20 kVD .......... St.... St.......... ............... ---------- 133 ...deschide S bucla 20 kV intre LEA 20kV A -Aa si LEA 20 kV B-Bb 8.......... Partea I.... prin telecomanda deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV E-Ee 15.......... Aprobat ...B 3...... . Întocmit ....... .(Denumire locatie). *T* Dispus executarea Confirmat executarea Nr...... deschide CLP la SS1 din LEA 20 kV B -Bb spre St.D deconecteaza LEA 20 kV Dd 11..... ... B....(Denumire locatie).A deconecteaza LEA 20 kV Aa 6... DEDL .. Nr. deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A .....(denumire reanclasator).. din partea: a) PO din st.. St.................(Denumire centru dispecer).Centru de dispecer: .... 16..... F......B.... 4 se g se te în Monitorul Oficial al României.. St...... nr........... .C......(Denumire locatie)....(denumire reanclasator)..B se poate reda in exploatare...(Denumire centru dispecer).. St...... St.........(Denumire locatie). . PO Zona retea mt. prin telecomanda conecteaza R 25 ..C deconecteaza LEA 20 kV Cc 17.. Not : LEA 20 kV B ...(Denumire centru dispecer)..D conecteaza LEA 20 kV Dd 14. *ST* Observa ii:. Crt.Bb ce se retrage din exploatare se bucleaza cu LEA 20 kV A i LEA 20 kV C -Cc prin S bucla care sunt deschise la schema normal . DEDL ...... PO Zona retea mt.. Deoarece consumurile sunt mari preluarea LEA 20kV B -Bb din LEA 20kV A -Aa se va realiza cu descarcarea de sarcina a LEA 20 kV A -Aa din LEA 20 kV E -EE .(Denumire loc atie).. Se primeste confirmarea ca s -au terminat lucrarile pe LEA 110 kV Bb si ca linia aflata in stare legat la pamint in St...... închide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV C -Cc si LEA 20 kV A-Aa 18.. PO Zona retea mt..... prin telecomanda conecteaza R 33 .C conecteaza LEA 20 kV Cc 19....... DEDL .A conecteaza LEA 20 kV Aa 9.B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb 5.. REVENIRE A Succesiunea manevrelor 1........B aduce in star separat vizibil LEA 20 kV Bb e 4.. St....... închide SS1 din LEA 20 kV B -Bb 7..B si la SS1 spre St.. la paginile 164-166 (a se vedea imaginile asociate)........B aduce în func iune LEA 20 kV Bb 10... 671 bis din 1 octombrie 2010......(Denumire centru dispecer)...... St. PO Zona retea mt....M.. DEDL . PO Zona retea mt..Dd cu care se bucleaza prin S bucla care la schema normala sunt deschise. 13.... ........... 2.. St.........cu mesaj...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful