You are on page 1of 8

မီးမလင္း တဲလ

့ က္နွိပ္ဓါတ္မးီ !

ဒီတစ္ပတ္ေတာ.က ပံုေတြခ်ည္းပဲတင္ရတာညီးေငြ.လာလို.
က်ြန္ေတာ္ေဘာ္ေဘာ္တို.ၾကိဳက္မယ္ထင္တဲ.ပစၥည္းေလးတစ္ခုအေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းတင္ဆက္လိုပါတယ္
အဂၤလိပလ
္ ို Adult Toys ကို ၿမန္မာလို. တဲ.ထိုးပဲဘာသာၿပန္လက
ို ္တယ္
အဲဒါကေတာ.လက္နပ
ွိ ္ဓါတ္မီးပါ …..အဲ ……ဓါတ္မီးဆိုေပမဲ.မီးေတာ.မလင္းဘူးဗ်ွ …ဟဲဟဲ
Flesh Light လို.ေခၚပါတယ္ ၊ ဓါတ္မီးပံုစံလုပ္ထားတဲ.ေစာက္ဖုတ္အတုပါ ….
ရွင္းသြားေအာင္တင္ထားတဲ.ပံတ
ု ြင္ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါသည္။ ၄င္း၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ …..
၁။ဘာသာေရးရွဳေထာင့္မၾွ ကည္လ်ွင္ ကာေမသုမိစၱာကံမထိုက္ၿခင္း
(မိမိ၏ကိုယ္ပိုငလ
္ ိင္ေဖ်ာ္ေၿဖမွဳသက္သက္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာေမသုမိစၱာကံမထိုက္ပါ)
၂။ေစာက္ဖတ
ု ္နွင္တူေအာင္နူးညံ.ေသာအသားတုၿဖင့ၿ္ ပဳလုပ္ထားသၿဖင့္လက္ၿဖင့္ဂြင္းတိုကသ
္ ည္ထက္ပိုၿပီးအရသာရွိၿခင္း။
၃။ဓါတ္မီးပံုစံၿပဳလုပထ
္ ားသၿဖင့္သယ္ရလြယ္ကူၿပီးလူမရိပ္မိနိုင္ၿခင္း
၄။အခ်ိန္ကန
ု ္သက္သာၿခင္း (ဖာၿဖစ္ေစ၊မိမိရည္စားၿဖစ္ေစ အခ်ိန္အထိုက္အေလ်ွာက္ရင္းနွီးရပါသည္)

၅။ေငြကုန္သက္သာၿခင္း (ဖာၿဖစ္ေစ၊မိမိရည္စားၿဖစ္ေစ ေငြအထိက
ု ္အေလ်ွာက္ရင္းနွီးရပါသည္)
၆။ေဘးထြကဆ
္ ိုက်ိဳးမရွိၿခင္း (ၿမန္မာနိုင္ငံၿပည့္တန္ဆာမ်ားတြင္
က်ြန္းမာေရးစနစ္တစ္က်ေစာင့္ေရွာက္မွဳမရွိၿခင္းေၾကာင့္အခန္.မသင့္လ်ွငေ
္ ရာပါရနိုင္ပါသည္)
၇။တစ္ၿခားမလိုလားအပ္ေသာလူမွဳေရးၿပသနာမ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်ေစၿခင္း
(ၿပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္တရား၀င္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္အဖမ္းခံရနိုငၿ္ ခင္း၊လူသိလ်ွင္မိမိသိကၡာက်နိုင္ၿခင္း၊
မိမိရည္စားၿဖစ္က အခန္.မသင့လ
္ ်ွင္ဗိုကၾ္ ကီးနိုင္ၿပီး အဆင္သင့္မၿဖစ္ေသးေသာအခ်ိနတ
္ ြင္အိမ္ေထာင္က်ၿခင္း၊
အထူးသၿဖင့္မၿပစ္မွားထိုက္ေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအတြက္ဤပစၥည္းၿဖင့္အစားထိုးေၿဖသိမ္.နိုင္ၿခင္း …….စသၿဖင့္ းD)

အထူးသၿဖင့္ပညာသင္ယူေနဆဲၿဖစ္ေသာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။
မိမိဘ၀တြင္အဆင္သင့္မၿဖစ္ေသးခ်ိနတ
္ ြင္လက္နွိပ္ဓါတ္မွီးၿဖင့္နွစ္ပါးသြားနိုင္ၿပီး မိမိအခ်ိန္ေတြ၊ေငြေတြ၊အရင္းအၿမစ္ေတြ
အတတ္နိုင္ဆံုးေၿခြတာနိုင္ၿပီး ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ၿမင္ေပါက္ေၿမာက္နင
ို ္ၾကပါေစဗ်ား !!!!
(မိန္းမမရေသး။မယူခ်င္ေသးေသာလူပ်ိဳၾကီးမ်ား၊မိန္းမရွိၿပီးမိန္းမနွင့္ေ၀းေနသူမ်ားလည္းလိုသလိုအသံးုၿပဳ
နိုင္ပါသည္) က်ြန္ေတာ္ေတာင္စမ္းသံုးၾကည့္မလားလို.! ဟီးဟီး

အသံုးၿပဳပံုကိုေအာက္ပါလင့္တြင္ေဒါင္းလုပ္နဳိ င္ၿပီးမူရင္းကုမၸဏီ၏ဗီြဒီယိုတြင္ၾကည္ရွဳနိုငပ
္ ါသည္။
ၿမန္မာနိဳင္ငံတြင္ေတာ.အခ်ိဳ.ေသာေဆးဆိုင္မ်ားနွင့္လမ္းေဘးလိငပ
္ စၥည္းေရာင္းေသာဆိုင္မ်ားတြင္ရနိုင္ပါသည္။
USAေအာ္ရီဂ်င္နယ္ရမရေတာ.မသိပါ၊တရုတ္တို.ထိုင္းတို.မွာလာေသာပစၥည္းမ်ားေစ်းသက္သာစြာရနိုင္ပါသည္။

ညမင္းသားဖိုရမ္မွ လူႀကီးကစားစရာမ်ား(သတိ! ကေလးကစားစရာမဟုတ္)
ပို ့စ္ကိုကူးယူေဖာ္ျပသည္။