TEORI GESTALT Bahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secara ringkas mengenai salah satu pendekatan teori

dalam amalan kaunseling iaitu teori GESTALT . Di akhir bab diharapkan anda akan dapat : 1. mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , serta konsep utama teori GESTALT 2. memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlaku yang bermasalah 3. mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunseling serta peranan kaunselor dan klien menurut terapi GESTALT dalam amalan kaunseling. PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT

Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt Awalnya berkefahaman kewujudan atau “existentialism” Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestalt

antaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER.  Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan  Istilah Gestalt itu sendiri dalam bahasa Jerman yang membawa takrif sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya.  Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi itu akan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagianbahagian yang menjadikannya.  Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yang menonjol dan yang menjadi tumpuan perhatian di atas suatu latar atau layaran.  Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri dan bagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi serta kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.  Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranya ia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyai kesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasai sesuatu pengalaman. Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidak menumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberi penekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana “ atau proses.  Pandangan umum yang dibincangkan di atas jelas memberi gambaran

bahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis. Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan psikoanalisis yang mengatakan bahawa tingkah laku dan personality manusia adalah ditentukan (deterministik) dan dikawal oleh faktor-faktor dalaman dan luaran> PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA  Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh  Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran, perasaan dan tingkah laku  Teori gestalt itu berpendapat bahawa : 1. asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurus

mental dan spiritual yang bersatu 3. c. Memberi perhatian kepada pola-pola bahasa klien dan struktur ayat yang digunakan. b. b. iaitu samada seseorang itu merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari persekitarannya tersebut. Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimen atau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri. Baginya. setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri 6. “ego” merujuk kepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya. teori ini juga menekankan kepada persoalan “ego” . Teori ini juga membuat individu akan lebih berdikari. jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakan mereka sendiri. dalam diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk mencapai perimbangan atau homeostasis 4. tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalam perhubungan menolong. Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaranya. tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalam hidupnya. Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada sebarang teknik khusus atau aktiviti. maka bantal atau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau bentuk utama.bagai perkara. MATLAMAT TEORI GESTALT a. Untuk mengelakkan kesan negatif atau sebarang akibat yang tidak diingini. manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal. segala cadangan jangan berbentuk Arahan atau perintah kepada individu itu. . ia tidak berjaya hidup dengan sempurna. TEKNIK-TEKNIK DALAM PENDEKATAN GESTALT Teknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teori gestalt. klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan be rlaku di dalam terapi gestalt ini> Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah : a. tidak akan bergantung kepada orang lain.diri 2. Contohnya : Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk. manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat 5. pendekatan ini percaya bahawa manusia sentiasa berinteraksi dengan persekitarannya 7. Seterusnya individu akan mencari atau mendekati bantal atau tilam walaupun sehingga perlu menggunakan kekerasan atau rela cedera kerananya. Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi . Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor tadi seterusnya bebas membuat keputusan samada menerima atau menolak. memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman mereka masing-masing e. dan menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai. d.

B. mentafsir mimpi. Satu rahsia 5. manakala teori perlakuan pelaziman operan diasaskan oleh B. Antara teknik. PENGENALAN TEORI PERLAKUAN  Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal. Jika klien menerima . dan lain-lain KESIMPULAN  pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan kepada kesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang.c. matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah ke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinya sendiri . Sebaiknya kaunselor mempunyai pengalaman. “Making the Round” 3. mengekal perasaan 9. aktiviti atau treatment yang sering diamalkan oleh kaunselor berpendekatan gestalt ialah seperti berikut : 1.F.  Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan kuantitatif. Ivan Pavlov dan Joseph Wolpe mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik.  Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekat perkembangnnya dan bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikian sehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan pada masa sekarang. pengetahuan dan kemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt. permainan raptai 8.  Oleh yang demikian.Watson. - Antara pengasas teori ini . kaunselor sebaiknya meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusan untuk menolak. d.  Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang boleh mempengaruhi tingkah laku manusia.  Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balas yang tertentu.Skinner dan J. maka beliau mempunyai pilhan untuk meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila-bila masa sahaja. e. Teknik Simetrikal 7. hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas dan merdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segi perasaan. Aktiviti berdialog 2. Jika klien membuat keputusan menolak. - Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi dengan . Lafaz Ikrar 4. teori ini menggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan penilaian yang sangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling. Permainan projeksi 6.

teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura. Eksistensi semiotika . sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep. dipelopori oleh SKINNER - Teori-Teori Visual by Kiani Azalea dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur. fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur. Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yang lebih mencabar dan berkesan. Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan penarapan tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif. Penghujung kontinum pendekatan akan menumpukan ke arah analisis penerapan tingkah laku.

Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. Gambar 1. Tanpa kode.” (Sobur. Littlejohn (1996) menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotikan yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. 2006). dan dalam pengertian yang paling radikal tidak berfungsi secara linguistik. Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier. bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. tak dapat dipisahkan.5 Dalam berkomunikasi. disebut signifier atau penanda. 4.Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi. Objek bagi Saussure disebut “referent”. Eco kemudian mengubah konsep tanda menjadi konsep fungsi tanda. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Begitulah. Menurut Saussure. 2006). Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified). melainkan suatu tempat Komunikasi Visual| 6 Teori-Teori Visual by Kiani Azalea pertemuan bagi unsur-unsur independen (yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda yakni ungkapan dan isi. dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar. Eco menggunakan “kodes” untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. menurut Saussure. Umberto Eco Stephen W. Kode-s bisa bersifat “denotatif” (bila suatu pernyataan bisa dipahami secara harfiah). tanda-tanda suara atau grafis tidak memiliki arti apapun. seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. disebut signified. teori Eco penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih mendalam (Sobur. dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean”. dan ingin memusatkan perhatian pada modifikasi sistem tanda. biasa disebut dengan signifikasi. Penggunaan istilah ini hampir serupa dengan karya Saussure. atau “konotatif” (bila tampak kode lain dalam pernyataan yang sama). tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar. Eco menyimbulkan bahwa “satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar. “Signifier dan signified merupakan kesatuan. Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajahi hutan. seperti dua sisi dari sehelai kertas. namun Eco ingin memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis . Menurut Littlejohn.

mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). menghasilkan makna eksplisit. tidak langsung. interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Komunikasi Visual| 7 . dalam teorinya tersebut Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan. langsung. dan pasti. dan tidak pasti (Yusita Kusumarini. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of signification”.daripada yang ditemukan dalam teori Saussure. di samping itu sangat terkait dengan teori linguistik masa kini. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas.2006). Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Roland Barthes Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes (1915-1980). 5. tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Di sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifier-signified yang diusung Saussure. yaitu tingkat denotasi dan konotasi.

.

jadi setelah terbentuk sistem signsignifier-signified.Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan.Mengumpulkan data atau informasi. 5. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara cermat dan lengkap. 8. sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga harus dapat merumuskan 2. apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. 3. 5.Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif. sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah pemecahan masalah. 7.Mengambil kesimpulan.Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar.Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak dari kecil sampai dewasa. Jadi. 4.Realisasi adanya masalah.Belajar hanya berhasil. Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. dengan bacaan atau sumber -sumber lain. tidak hanya secara intelektual.bagiannya. emosional. ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi. Pada tahap ini. tetapi juga secara fisik. “pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos. Teori medan ini mengibaratkan pengalaman manusia sebagai lagu atau melodi yang lebih daripada kumpulan not.Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi ynag lebih luas. demikian pula pengalaman manusia tidak dapat dipersepsi sebagai sesuatu yang terisolasi dari lingkungannya.6 Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. motivasi memberi dorongan yang mengerakan seluruh organisme. 6. Keseluruhan ini memberikan beberapa prinsip belajar yang penting. Hal ini nampaknya juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu pengamatan. antara lain : 1.Mengajukan hipotesa. maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Dewey ada 5 upaya pemecahannya yakni: 1. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek . 3. sosial dan sebagainya 2. Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu prinsip dasar bahwa pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat fenomena keseluruhan lebih dari pada ba gian. lengkap dengan segala aspek -aspeknya. Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol pohon beringin. bukan ibarat suatu bejana yang diisi.Menilai dan mencoba usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan -keterangan yang diperoleh. tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah menurut J. 4. Dengan kata lain berbeda dengan teori asosiasi maka toeri medan ini melihat makna dari suatu fenomena yang relatif terhadap lingkungannya. Belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan masalah.Belajar akan berhasil kalau ada tujuan.Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan.Teori-Teori Visual by Kiani Azalea Gambar 1. membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan soal itu.

Manusia mempersepsi lingkungan secara selektif. yaitu hukum Pragnaz. tidak semua objek masuk kedalam fokus persepsi individu. http://rumahbelajarpsikologi. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok. sebagian berfungsi hanya sebagai latar. Perilakunya akan dinilai cerdas atau dungu tergantung kepada pandai atau tidaknya pemahamannya akan situasi. http://id.shvoong. dan empat hukum tambahan (subsider) yang tunduk kepada hukum yang pokok itu. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah pada bidang berlatar belakang hitam pekat.html 2. ketertutupan.com/journal/item/5 5. dan kontinuitas. kesamaan. http://asnaldi. http://id. yakni menangkapbagian bagian dan detail suatu objek pengalaman. Belajar melibatkan proses mengorganisasikan pengalaman -pengalaman kedalam pola-pola yang sistematis dan bermakna.com/index.org/wiki/Gestalt 4. D AFTAR PUSTAKA 1. http://hariadhi. Seseorang beraksi terhadap lingkungan sesuai dengan persepsinya terhadap lingkungan pada saat tersebut.jika objek lain lebih panjan g.yaitu hukum ± hukum keterdekatan. Tekanan ke-2 pada psikologi medan ini adalah sifat bertujuan dari prilaku manusia.multiply. Belajar menurut paham ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yakni mengorganisasikan persepsi kedalam suatu struktur yang lebih kompleks yang makin menambah pemahaman akan medan.php/gestalt. lambat laun terjadi proses diferensiasi.com/2008/01/17/gestalt -harta-karun-yang-terlupakan/ .com/social-sciences/psychology/1854950 -teori-belajar-gestalt/ 3.wikipedia. Belajar bukan merupakan penjumalahan (aditif). maka persepsi awalakan keseluruhan objek yang semula masih agak kabur menjadi semakin jelas. Warna abu -abu akan terlihat biru pada latar berwarna kuning. Individu menetapkan tujuan berdasarkan tilikan (insight) terhadap situasi yang dihadapinya. sebaliknya belajar mulai dengan mempersepsi keseluruhan. Medan diartikan sebagai keseluruhan dunia yang bersifat psikologis. Dengan memahami bagian / detail.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful