Retorik

Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik, bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. Dalam penulisan pemujukan, penyampaian ideologi, atau berbentuk propaganda, retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi, sikap, dan pendirian orang ramai. Secara umumnya, kemahiran retorik melibatkan: 1. penguasaan tatabahsa 2. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. penguasaan corak dan bentuk penulisan.

Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang, maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. Retori k dikembangkan dengan empat cara, iaitu naratif (penceritaan), deskriptif (pemerian), eksposisi (pendedahan), atau penghujahan. Di samping itu, penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario.

Induktif Deduktif Analogi

Naratif - Gaya naratif boleh ditemui pada laporan akhbar, laporan aktiviti, minit mesyuarat atau ceramah syarahan yang menerangkan sesuatu.

Deskriptif - Menerangkan atau memerikan sesuatu.

Eksposisi

Penghujahan

- Mendedahkan - Cara penulis sesuatu isu, perkara. menunjukkan kebenaran pendapat sama ada - Menggunakan -Cara ini sesuai menentang, pemerhatian dan digunakan untuk pengamatannya menjelaskan konsep, menyookong atau menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan, berkecuali. sesuatu hal. Di tahap cadangan, proses, yang lebih halus, atau sejarah sesuatu,

penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya, di samping perasaan hati dan pandangannya. - Penulis menggambarkan peristiwa, contoh kiasan dan sebagainya. - Pengalaman seseorang, watakwatak dalam novel, drama dan sebagainya. - Dengan cara deksriptif ini, penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif, deduktif atau analogi.

dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif, induktif atau analogi.

-Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja.

Retorik (bahasa Greek: ; rhêtôr, pemidato, guru) merupakan seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan. Definisi retorik sudah diperluas sejak retorik dijadikan satu bidang kajian di universiti. Oleh itu, retorik klasik (iaitu yang didefinisikan di atas) berbeza dengan retoik komtemporari yang turut melibatkan analisis teks tulisan dan visual. Retorik klasik diajar dalam sastera liberal asal dan trgolong dalam trivium. Dalam zaman purba dan pertengahan, kajian tatabahasa menekankan penggunaan bahasa yang betul, tepat, memuaskan dan berkesan dalam pengkajian dan kritikan karya sastera. Logik pula menekankan ujian dan penciptaan ilmu baru melalui proses soal dan jawab. Manakala retorik menekanan kaedah memujuk dalam tempat awam dan politik, seperti Dewan Perhimpunan atau Mahkamah. Retorik banyak digunakan dalam masyarakat demokratik dengan prinsip kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan dan kebebasan politik. Konsep retorik telah diperluas daripada bidang politik, undang-undang, hubungan awam, melobi, pemasaran dan pengiklanan kepada bidang lain seperti kemanusiaan, agama, sains sosial, kewartawanan, sejarah ,kesusasteraan, kartografi dan seni bina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful