EUGEN CIZEK ISTORIA VOL.

II

LITERATURII LATINE

SOCIETATEA „ADEVĂRUL" S.A. 1994

*685529Z

685529-i"*
© Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin Societăţii .Adevărul" S.A. I.S.B.N. 973-9128-l8-l

TABLA DE MATERII
Cuvânt înainte la volumul al doilea.................................389 Abrevieri................................................................................390 XX. Societatea şi cultura în secolele 1—II d.C..................393
Renaştere şi stabilitate, - Viaţa economică şi socială, - „Categoriile" sociale, -Contextul politic intern, Politica externă, - Mentalităţile, religia, filosofia, - Artele plastice şi arhitectura, - Educaţia, cultura şi literatura, - Noua retorică şi curentele literare, - Bibliografie, - Note.

XXI. Poeţi ai secolului I d.C: Manilius, Fedru şi alţii ...416
Poemul lui Manilius, - Un Anti-Lucreţiu, - Arta lui Manilius, - Poemul Aetna, -Fedru şi apariţia fabulei, Biografia lui Fedru, - Opera, - Universul lui Fedru, -Strategia literară, - Receptarea lui Fedru, Calpurnius Siculus şi alte egloge, -Caesius Bassus şi alţi poeţi, - Tragicii minori şi Octavia, Bibliografie, - Note.

XXII. Proza de erudiţie şi istoriografia secolului I d.C.....431
Gramatici şi filologi, - Celsus, Pomponius Mela şi Scribonius Largus, - Columella, - Pliniu cel Bătrân, - Frontinus şi alţi erudiţi, - Dezvoltarea istoriografiei, - Istoriografii „pierduţi", - Viaţa şi opera lui Velleius Paterculus, - Digresiunile lui Velleius şi implicaţiile lor, - Stilul lui Velleius, Valerius Maximus, - Curtius Rufus, - Receptarea lui Curtius Rufus, - Bibliografie, - Note.

XXIII. Seneca.......................................................................449
Viaţa, - Opera, - Proza şi poezia lui Seneca, - Sistemul filosofic al lui Seneca, -Stoicismul lui Seneca, Concepţiile politice, - Arta observaţiei şi parenezei, - Arta tragediilor, - „Poetica" lui Seneca, - Scriitura lui Seneca, - Receptarea lui Seneca, - Bibliografie, - Note.
385 ISTORIA LITERATURII LATINE

XXIV. Poeţii stoici: Persius şi Lucan...............................475
Viaţa lui Persius, - Opera lui Persius, - Mesajul, - Structura satirelor, - Scriitura lui Persius, - Concluzii şi receptarea lui Persius, - Viaţa lui Lucan, - Opera, - Alcătuirea Pharsaliei, - Mesajul Pharsaliei, Evoluţia concepţiilor iui Lucan, - Tonul oratoric şi vocaţia romantică, - Revoluţia artistică a lui Lucan, Miraculosul „laic", - Limbajul lucaneic, - Concluzii şi receptarea operei lui Lucan, - Bibliografie, - Note.

XXV. Petroniu.......................................................................497
Enigmele Satyricon-ului, - Subiectul, - Tipare romaneşti şi non-romaneşti, -Structura Satyricon-ului, Ţara romanului, - Realităţi socio-moraie, - Probleme şi polemici cultural-estetice, - Personajele romanului, - Umorul extravagant şi exuberant, - Scriitura, - Concluzii, - Receptarea Satyricon-ului, Bibliografie, - Note.

XXVI. Poeţi clasicizanţi şi Marţial.....................................519
Valerius Flaccus, - Silius Italicus, - Iliada latină, - Statius. Viaţa şi opera epică, -Silvele şi arta lui Statius - Marţial. Viaţa, - Alcătuirea epigramelor, - Universul imaginar al epigramelor, - Arta lui Marţial, - Scriitura epigramelor şi receptarea lui Marţial, -Bibliografie, - Note.

XXVII. Quintiiian şi Pliniu cel Tânăr.................................535
Quintiiian. Viaţa, - Opera, - Mesajul lui Quintiiian, - Critica literară a lui Quintiiian, - Strategia stilistică şi receptarea lui Quintiiian, - Pliniu cel Tânăr, - Opera. Panegiricul lui Traian, Tematica epistulelor pliniene, - Stilul corespondenţei literare pliniene, - Receptarea şi concluzii asupra lui Pliniu, - Bibliografie, - Note.

XXVIII. Tacit:.........................................................................553
Importanţa lui Tacit, - Viaţa, - Opusculele lui Tacit, - Istoriile, - Analele, - „Fără mânie şi părtinire", Cauzalitatea istorică, - Filosofia şi mentalitatea lui Tacit, -Politica Romei şi observaţia socio-politică, Observaţia psihologică şi umanismul, - Spaţiul şi timpul, - Strategia literară, - Tipurile de discurs şi procedeele compoziţionale, - Scriitura taciteică, - Sinteza stilistică, - Receptarea, - Concluzii, -Bibliografie, - Note.

XXIX. Suetoniu, Fiorus şi alţi prozatori...........................598
Suetoniu. Viaţa, - Opera. Despre bărbaţii iluştri, - Vieţile celor doisprezece Cezari, - Mesajul suetonian, - Maliţiosul Suetoniu, - Macrosintaxa textului sau compoziţia, - Scriitura şi imagistica suetoniană, - Receptarea şi concluzii asupra lui Suetoniu, - Fiorus. Viaţa şi opera, - Mesajul operei istorice a lui Fiorus, - Strategia literară retorico-dramatică, Iustin, - Granius Licinianus şi alţi istoriografi, - Dreptul şi Gaius, - Bibliografie, - Note.

XXX. luvenal şi poezia secolului al doilea d.C..............622
Viaţa lui luvenal, - Opera, - Frustrare şi indignare. Problematica satirelor, - Opţiunile politice şi filosofia, - Strategia artistică, - Scriitura lui luvenal, -Concluzii şi receptarea lui luvenal, - Poeţii celui de-ai doilea neoterism, - Bibliografie, - Note.

XXXI. Fronto şi adepţii săi. Aulus Gellius......................643
Viaţa şi opera lui Fronto, - Ideile şi arta lui Fronto, - Mişcarea frontoniană, - Viaţa lui Aulus Gellius, Nopţile Atice, - Receptarea lui Gellius şi concluzii, - Bibliografie, - Note.

XXXII. Apuleius.....................................................................652
Viaţa, - Opera, - Floridele şi operele filosofice, - Apologia, - Metamorfozele, - Izvoare şi modele, Bivalenta structurală a Metamorfozelor, - Strategia literară în Metamorfoze, - Scriitura Metamorfozelor, - Receptarea, - Concluzii, - Bibliografie, - Note.

XXXIII. Societatea şi cultura în secolele III-VI d.C.........676
Crizele Imperiului, - Civilizaţia romană, - „Categoriile" sociale, - Contextul politic intern: Principatul târziu şi Dominatul, - Politica externă, - Microunităţile sociale şi mentalităţile, - „Căderea" Imperiului roman, - Religia şi filosofia, - Arhitectura şi arteleplastice, - Renaşterea constantino-theodosiană. învăţământul şi educaţia, -Literatura, - Curentele literare, - Bibliografie, - Note.

XXXIV. Poezia secolului al Hl-lea d.C...............................702
Peruigilium Veneris, - Pentadius, - Alţi lirici şi dezvoltarea teatrului, - Poezia didascalică, - Concluzii, Bibliografie, - Note.

XXXV. Poezia clasicizantă a secolelor IV-V d.C.............711
Trăsături generale şi exponenţi secundari, - Ausonius. Viaţa şi opera, - Mesajul şi strategia literară ale lui Ausonius, - Claudian. Viaţa şi opera, - Mesajul lui Claudian, - Strategia literară a lui Claudian, - Receptarea şi concluzii asupra lui Claudian, -Rutilius Namatianus şi poemul său, - Structura elegiei rutiliene, - Bibliografie, -Note.

XXXVI. Dreptul, erudiţia şi oratoria..................................728
Dreptul, Papinian si Ulpian, - Dreptul în vremea Dominatului, - Erudiţia filologică şi Donatus, - Servius, - Macrobius. Viaţa şi opera, - Martianus Capella şi Fulgentius. Alţi erudiţi, - Elocinţa şi panegiriştii, Symmacbus. Biografia şi elocinţa, -Corespondenţa lui Symmachus, - Bibliografie, - Note.

XXXVII. Istoriografia secolelor III-V d.C...........................741
Trăsături generale, - Marius Maximus şi alţi istorici, - Aurelius Victor. Viaţa şi opera, - Mesajul fui Aurelius Victor, - Strategia literară a lui Aurelius Victor, - Eutropiu, - Festus, - Alţi epitomatori şi Nicomachus Fiavianus, - Istoria Augustă şi geneza sa, - Ideile şi mesajul Istoriei Auguste, - Structura Istoriei Auguste, - Bibliografie, -Note.

XXXVIII. Amian.....................................................................765
Viaţa, - Opera, - Poetica şi critica istoriografiei, - Mesajul istoricului, - Arta informării cititorului, Strategia literară, - Scriitura, - Receptarea şi concluzii, -Bibliografie, - Note.

XXXIX. Literatura creştină..................................................784
Trăsături generale, - Minucius Felix, - Tertullian, - Ideile şi arta lui Tertullian, - Alţi prozatori ai secolului al lll-lea, - Commodianus, - Lactanţiu, - Scriitori ai secolului al IV-lea: Hieronymus, Ambrosius şi alţii, Poezia creştină: Prudentius şi alţi autori, - Augustin. Viaţa, - Opera lui Augustin, - Doctrina lui Augustin şi bazele sale, -Strategia literară a lui Augustin, - Receptarea lui Augustin şi concluzii, - Orosius şi alţi autori creştini ai secolului al V-lea d.C, - Boetius şi deschiderea spre un nou umanism, - Bibliografie, - Note.

XL. Scurte concluzii generale...............................................817

Table des matieres................................................................821

Cuvânt înainte la volumul al doilea
Acest volum a fost redactat şi publicat în funcţie de principiile care s-au aflat la baza celui anterior. Am numerotat paginile în continuarea volumului întâi, pentru a înlesni citirea - şi eventual citarea - întregii cărţi. Volumul al doilea are un număr de pagini mai mare decât volumul întâi, nu din pricina unor criterii valorice, deşi cel mai important scriitor roman, adică Tacit, figurează în tomul care urmează. Dar din timpul Imperiului s-au păstrat mai multe opere literare decât din perioadele istorice anterioare. Pentru a nu prelungi excesiv acest volum, am renunţat la indicele general al cărţii. Dar cititorii vor afla la sfârşitul fiecărui capitol o bibliografie esenţializată, precum şi note. Faţă de volumul anterior, am modificat îndeobşte sistemul de citare al articolelor apărute în revistele ştiinţifice, pentru a ne alinia normelor internaţionale. Ca şi în volumul precedent, o parte din text va fi publicată în caractere mici, „petite", în limbajul de specialitate. Ne referim la biografiile scriitorilor, la subcapitolele istorice ale introducerilor la epoci, la unele pasaje de interes filologic sau mai puţin important. în acest fel am încercat să reliefăm partea din text consacrată laboratorului intern al scriitorilor, pe care însă ne-am străduit să-l analizăm în relaţie cu evoluţia mentalităţilor şi a principalelor opţiuni culturale. Documentarea în vederea alcătuirii acestui volum s-a încheiat în 1987, ca şi în cazul tomului anterior. Totuşi am încercat s-o completăm cu lucrări apărute înainte de această dată sau chiar publicate ulterior, când am revizuit manuscrisul, în vederea publicării. Cartea se adresează atât specialiştilor, cât şi marelui public.

EUGEN CIZEK
389

ABREVIERI
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum (Corpul inscripţiilor latine) ILS = Inscriptiones Latinae Selectae (Inscripţii latine alese), ed. H. DESSAU, 1892-l916 COD. THEODOS = Codex Theodosianus AM. MARC. = Ammanus Marcellinus, Res Gestae Anth. = Anthologia Palatina APUL. = Apuleius; Apoi. = Apologia; Met. = Metamorphoses; Fior. = Florida AR IST. = Aristoteles; Poet. = Poetica AUG. = Augustinus; Conf. = Confessiones; Ciu. Dei = De ciuitate Dei (Despre cetatea lui Dumnezeu) • -

AUR VICT = Aurelius Victor, Caesares AUS. = Ausonius; Mos. = Mosella; Ep. = Epistulae; Ord. = Ordo nobilium urbium (Ordinea oraşelor nobile);

De rapt. = De raptu Proserpinae (Despre răpirea Proserpinei) BOET. = Boethius; Cons. = Consolatio CAL. SIC. = Calpurnius Siculus; Ecl. = Eclogae (Egloge) . . w„ » '.« Carm. Eins. = Carmina Einsidlensia ' a CLAUD. = Claudianus; De consul. Stlic. = De consulatu Stilichonis (Despre consulatul lui Stilicho); In Ruf. = In Rufinum (împotriva lui Rufinus) 390 ISTORIA LITERATURII LATINE COLUM. = Columella; De re rust. = De re rustica COMOD. = Commodianus; CA. = Carmen Apologeticum DIO = Cassius Dio, Historia EUTROP. = Eutropius, Breuiarium ah urbe condita FLOR. = Florus; VOAP = Vergilius orator an poeta (Vergiliu orator sau poet); Tabel. = Tabella HIER = Hieronymus sau sfântul Ieronim; Ep. = Epistulae; Chronic. = Chronicon HIST. AUG. ■ Historia Augusta; Hadr. = Hadrianus; M. Ant. Phil. = Marcus Antoninus Aurelius Philosophus; Alex. = Seuerus Alexander; Hei. = Heliogabalus; Max. = Maximinus Thrax.; Gord. = Gordianus; Tyr. Trig. = Tyranni Triginta (Cei treizeci de tirani) Aur. = Aurelianus; Tac. = Tacitus; Quadr. Tyran. = Quadrigae Tyrannorum; Car. = Carus HOR. = Horatius; Ars = Ars Poetica (Arta Poetică) JOS. = Josephus Flavius; Ant. lud. = Antiquitates ludaicae (Antichităţi Iudaice) LACT. = Lactantius; De mort. persec. = De mortibus persecutorum (Despre morţile persecutorilor); Diu Inst. = Diuinae Institutiones (Instituţii divine) LIB. = Libanios; Ep. = Epistulae LIV. = Titus Livius, Ab urbe condita LUC. = Lucanus; Phars. = Pharsalia MACROB. = Macrobius; Saturn. = Saturnalia MART. = Martialis; Spect. = Liber spectaculorum; Epigr. = Epigrammata (Epigrame) MIN. = Minucius Felix, Octauius Oct. = Octauia OROS. = Orosius; Adu. Pag. = Aduersum Paganos PERS. = Persius; Sat. = Satirae; Chol. = Choliambi H. PETER, H.R.R. = Hermann Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae PETR. = Petronius; Sat. = Satyricon
391

ABREVIERI PHAED. = Phaeder (Fedru); A. = Appendix Perottina PHILO, Leg. ad Gai = Legatio ad Gaium (Ambasadă către Gaius) PLIN. = Plinius; Nai. Hisî. = Naturalis Historia (Istoria naturală) PLIN. = Plinius; Pan. = Panegyricus; Ep. = Epistulae PROB. = Probus, Vita Perşii (Viaţa lui Persius) PRUD. = Prudentius; Contra Sym. = Contra Symmachum (împotriva lui Symmachus PS-AUR. VICT. = Pseudo-Aurelius Victor; Epit. = Epitome QUINT. - Quintilianus; Inst. Or. = Institutio Oratoria RUTIL. = Rutilius Namatianus, De reditu suo (Despre întoarcerea sa) Schol. ad. luu. = Scholiae ad luvenalem (Scolii la luvenal) SEN. = Seneca; Controu. = Controuersiae; Suas. = Suasoriae

SEN. = Seneca; Ad. Marc. = Ad Marciam consolatio; De ira; Ad Polyb. = Ad Polybium consolatio; De breu. uit. = De breuitate uitae; De prou. = De prouidentia; De const. sap. = De constantia sapientis; Apok. = Apokolokytosis; De ci. = De clementia; De u.b. = De uita beata; De benei. = De beneficiis; Nat. Ouaest. = Naturales Quaestiones; De otio; Ep. - Epistulae ad Lucilium; Herc. fur. = Hercules furens; Phoen. = Phoenissae; Med. = Medea; Phaedr. = Phaedra SERV. = Servius; Ad Verg. Aen. = Ad Vergilium Aeneis SIL. ITAL. = Silius Italicus; Pun. = Punica STAT. = Statius; Theb. = Thebais; Silu. = Siluae SUET. = Suetonius; De gram. = De grammaticis et rhetoribus; Vita Luc. = Vita Lucani; Caes. = lulius Caesar; Aug. = Augustus; Cal. = Caligula; CI. = Claudius; Ner. = Nero; Otho; Vesp. = Vespasianus; Tit. = Titus; Dom. = Domitianus SYM. = Symmachus; Rel. = Relatio ad aram Victoriae (Raport la altarul Victoriei); Ep. = Epistulae VACCA, Vita Lucan. = Vita Lucani Vita luu. - Vita luuenalis

392

ilustrat de o stabilitate relativă. până în 1453. dar şi anumiţi cercetători moderni din secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea. Imperiul roman va dura până la sfârşitul secolului al V-lea d. Totuşi producţia de export viticol a unor zone din Italia cunoaşte anumite dificultăţi. întreruperi în relaţiile economice şi de altă natură dintre părţile Imperiului. Secvenţa istorică desfăşurată între 14 şi 96 d.C. în anii 96-98 d. cea mai stabilă şi. adevărate burse. cel al acestei Renaşteri din secolul I d. instaurat.C). din dinastiile lulio-Claudienilor (14-68 d. iar în Orient. un veac de tip renascentist. Ele înfloresc în centrul peninsulei şi mai ales în nord. însă convulsiile prilejuite de acest moment istoric dificil au fost rapid calmate şi repetarea lor. va fi urmat de un SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. Expansiunea economică se realizează chiar mai rapid şi mai spectaculos în provincii. cărămizii. menite să interzică plantarea viţei de vie în provincii şi să diminueze dezvoltarea ei chiar în Italia3. survenit în 117 d. îndeosebi înfloreşte fabricarea ceramicii. care urmau să intervină. ci şi producţia artizanală în Hispania. în Occident. pe un adevărat platou.C. în opoziţie cu cel de aur. prin intermediul „răsplăţilor pentru creşterea copiilor".dar fără eficacitate reală . care s-ar fi realizat la sfârşitul Republicii şi în epoca lui August. care însă se dezvoltaseră mai modest şi în secolul anterior. a fost evitată. Totodată. în vederea creşterii a cât mai mulţi copii. Dimpotrivă. s-a susţinut recent că şi ultimul veac al Republicii ar fi constituit o secvenţă de tip renascentist. unde creşte producţia de export. Luptele politice acute. De altfel.C. se ajunsese la o veritabilă supraproducţie viticolă. Flavieniior (69-96 d.C. de căutări febrile şi multiple.C. caracterizată de făurirea lentă a unor noi mentalităţi. inclusiv în domeniul geografic. căci. unde se puteau îmbogăţi cu rapiditate. îndeosebi occidentale. De altfel. pe care îl ating în secolul al ll-lea d. ca angajate între puterea imperială şi forţele ce i se opuneau. la un înalt nivel de dezvoltare. n-au afectat în profunzime provinciile romane şi. Antoninilor (96-l92 d. a destabilizat puternic statul roman.C). SOCIETATEA Şi CULTURA ÎN SECOLELE I-II d. acordă împrumuturi agricultorilor italici.C ca un veac de argint al literaturii latine. de cele mai multe ori.C). ritmul şi nivelul calitativ din Italia. secolele I şi al II-lea d.C. După sfârşitul lui Traian. inclusiv pe cel literar1. în condiţiile unui progres lent. a celor din secolul I î.C. Dar mulţi italici emigrează în provincii.C. Nu poate fi deci considerat secolul I d. cel puţin până în 238 d. între anumite limite. traume psihice serioase.192 d. atât societatea. când Domiţian s-a văzut obligat să adopte măsuri protecţioniste severe. Viaţa economică şi socială Economia Italiei se menţine prosperă în secolul I d.C.C. civilizaţia romană nu-şi potenţează expansiunea. Vârful acestei expansiuni se înfăptuieşte de altfel în primul deceniu al acestui al ll-lea secol d. Cunosc dificultăţi numai zone din sudul peninsulei.. împăratul Traian interzice . Şi precum secolul al XVI-lea. care s-au desfăşurat în capitală şi în cursul secolului I d. în pofida lamentelor unor scriitori romani. în agricultură prosperă mai ales olivicultura şi viticultura. dar subzistă. Dezvoltarea istorică a fost sinuoasă. cât şi cultura romană progresează spre apogeul lor.şi se ştie că moralizarea excesivă reclamă critica prezentului pe toate planurile şi elogierea trecutului -. Veacul Antoninilor constituie fără îndoială cea mai „fericită" perioadă din istoria antichităţii. Se dezvoltă nu numai agricultura. Iar dobânzile sunt vărsate ca subsidii. în Gallii şi în Africa. producţia manufacturieră a provinciilor atinge la jumătatea secolului I d. a precedat o secvenţă istorică în care civilizaţia antică a atins maxima ei expansiune.C.C. Renaştere şi stabilitate Perioada respectivă. pe lângă vechile centre economice din Orient. Ulterior şi Grecia beneficiază de alimenta. de August şi continuat ae urmaşii acestuia. coincide cu cea mai mare parte a istoriei aşa-numitului Principat. în agricultură şi în industria artizanală. aşa-numitele alimenta. Adică marcată de crize de creştere şi de adaptare. Dar această expansiune nu a fost realizată liniar şi lin. pe care ajunge uneori s-o . sau altfel spus anii 14 e. până în 1922-De fapt. secolul I d. după pauza benefică a „secolului" augusteic. prelungire. cum apreciau unii dintre scriitorii antici.emigrarea italicilor spre provincii. în vederea stimulării lor. constituie o adevărată Renaştere ante litteram.C. cum am văzut în alt capitol. Chiar în jumătatea meridională a Italiei se dezvoltă simţitor agricultura şi producţia manufacturieră din Campania.C în orice caz. aceste crize nu sunt de tip crepuscular. Secolul I d. Antoninii. Ne aflăm desigur în prezenţa unui semn al înfloririi şi al stabilităţii. Această perioadă nu implică un regres socio-istpric şi cultural. Doar războiul civil din anii 68-69 d.C. destinată pieţelor danubiene: încât se creează aici o adevărată placă turnantă" a comerţului roman.C. sticlăriei. nu se produce nici o recesiune generalizată. se deosebeşte destul de mult de veacul subsecvent. părinţilor italici. cea mai prosperă. înflorirea sa continuă şi în deceniile următoare. veac de tip clasic. moment de schimbare dramatică a dinastiei.C.n.XX. spre sfârşitul secolului I d. până la sfârşitul veacului respectiv. nici restul Italiei. postavurilor. pe toate planurile. întocmai ca în vremea Renaşterii propriu-zise.C.C.C. sub impactul orientărilor moralizatoare profesate de ei . deoarece a implicat considerabile mişcări militare. .

mediocritatea medicinei. Aceştia se întruneau şi cu prilejul unor adunări generale şi îşi alegeau conducători. foşti militari peregrini şi urmaşii lor etc.C. secerătoarea. industria grea avea mai ales un caracter artizanal şi se realiza prin excelenţă în spaţii economice rurale4. în vreme ce alte cetăţi au frontiere şi teritorii proprii. pentru transportul vinului. Se difuzează masiv concepţii universalizante şi ecumenice. dar şi de o trezorerie proprie. anli-ciuitas. în scopul omogenizării şi stimulării circulaţiei banilor. care oscila între câteva zeci de persoane şi peste o mie de inşi. aflate acum într-o expansiune accelerată. pe care se întemeia de regulă stăpânirea romană. ci. profund stratificată. ţesătorilor. pentru a le spune că. Apar adevărate colegii familiale. Dacă în vremea Republicii şi chiar sub August iocuitorii înstăriţi ai oraşelor trăiau în imobile mici şi modeste. Desigur. în Dacia. Bacchus etc. De altfel. Sărbătorile colegiilor figurau în calendarul oficial al oraşelor. la cercurile cultural-politice. Societatea romană consuma mai mult decât producea. de fapt se dezvoltă. sclavii domestici. care se manifestau concomitent ca organizaţii de întrajutorare. Cele mai relevante asociaţii erau structurate sub forma unor „colegii". cluburi şi confrerii religioase. De altfel. sub Antonini.concureze chiar pe pieţele peninsulei. în Imperiul puternic urbanizat. Aceasta din urmă este. de vin. de altfel. în vreme ce palatul lui Hadrian. sodalităţi de diverse tipuri. homo Romanus. de conducători proprii şi organizau banchete. obiceiul căsătoriei tardive. asemenea asociaţii se întruneau mai aîes pentru a celebra sărbătorile zeilor. spectacole şi jocuri sau întreceri sportive etc. poate. ca structură mentală. dintre care aproximativ 10% erau cetăţeni romani.C. ulterior mici funcţionari. după moartea lui Traian. magistri sau praefecti. care erau privilegiaţi. în virtutea unui ajutor dozat cu abilitate. încât se dezvolta considerabil economia liberei întreprinderi sau „economia de piaţă". să limiteze proliferarea lor. în schimbul sprijinului acordat cu prilejul alegerilor din oraşul respectiv. se aflau între şase sute de mii şi un milion de oameni. negustorilor de grâu. se construiesc numeroase vile şi locuinţe elegante. apărute anterior. încheierea acestui proces de trecere şi triumful unei noi mentalităţi. pe baza unor precedente mai vechi. alimentată de cotizaţiile membrilor. într-adevăr. ale cărei limite nu mai sunt zărite nici cu ochii minţii. în Africa romani toţi membrii unei anumite asociaţii care locuiau pe o rază de zece kilometri erau obligaţi să aciste \a funeraliile confraţilor defuncţi (CIL. collegia funeatida. a lui Nero. pergamentul ca material de scris (de fapt implantat în lumea Mediteranei la sfârşitul secolului I î. SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. de untdelemn. la asociaţiile spontane ale celor ce locuiesc acelaşi cartier.14683). nu dă rezultate pe termen lung. relaţiile cândva foarte strânse între cetăţi . în ansamblul ei. se adresează romanilor în greceşte. care nu se puteau compara cu somptuoasele clădiri publice. ca şi a Galliilor. Sunt inventate acum sau difuzate rapid anumite cuceriri tehnologice precum: plugul greu. în virtutea unei mode mai degrabă decât a unei origini etnice reale. purtau nume greco-orientale. acelaşi imobil de raport (insula) sau care frecventează aceleaşi localuri de ' Se estimează la opt milioane populaţia Italiei. 8. echivalează cu o foarte suplă reţea de cetăţi reale5. Spre mijlocul secolului I d. dimpotrivă. care erau considerate îndeobşte a face parte din hinterlandul oraşului apropiat şi unde condiţiile de viaţă erau mult inferioare celor din centrele urbane. împăraţii priveau cu neîncredere proliferarea colegiilor. Concomitent. populaţia Imperiului atinge. mutaţiile climatului mental. Cu alte cuvinte. Emerg astfel veritabile ghilde. amuzament . după părerea noastră. constituie primul jalon al tranziţiei spre noi structuri mentale. inflaţia se va accelera. la cinci cea a Siriei. Masa sclavilor continuă să nu fie omogenă. 59-61). ca urmare a cuceririi traiane. diversele forme de civilizaţie s-au dezvoltat întrun ritm impresionant. La Roma. chiar pe militari şi în mod special pe cei care aveau o anumită meserie. collegia. Entropia Cetăţii şi emergenţa anti-Cetăţii implică aşadar pierderea solidarităţii cu oraşul natal. De altfel de ele beneficiau chiar şi locuitorii lor de condiţie modestă. în secolul I d. activităţile sociale şi chiar politice6.C. din care făceau parte clienţii. iar la Alexandria peste trei sute de mii de locuitori. în cursul secolului I d. în provincii. anti-ciuilas. butoiul. tind să dispară. „Categoriile" sociale Creşte considerabil numărul sclavilor născuţi în casa stăpânilor. am observat că. însă muîi mai modeste.C. regrupau pe cei care practicau aceeaşi artă sau acelaşi sport. Se elaborează o nouă scară de valori. Ne referim la grupurile de prieteni. mortalitatea infantilă ridicată. stinghereau o demografie. cetăţenia romană se va extinde considerabil.C. înfloritoare'. Dar. Totuşi. de asemenea. şi asocieri categoric mai structurate. îndeosebi în secolul al ll-lea d. colegii ale brutarilor. alimente la preţ redus sau chiar gratuit. iar banderolele lor străbăteau străzile cetăţilor. Ei se romanizează destul de rapid. ciuis Romanus. în Dacia romană. Avem în vedere diferite amicale.C. sub Republică şi în Italia. Din colegii făceau parte mai ales oameni de condiţie modestă. în sfârşit s-au organizat si colegii ale celor care se asociau în vederea funeraliilor membrilor. Imensul parc-palat-paradis. favoritul unor împăraţi din secolul al ll-lea d. ci de „antiCetate". uneori chiar sclavi. o vocaţie mai ales religioasă. prioritatea forţei umane ca instrument de muncă stânjenesc difuzarea invenţiilor tehnologice. O dobândeau provincialii înstăriţi. cetăţenia romană tinde să se generalizeze la ansamblul populaţiei. uilla Hadriana. Ele dispuneau de săli de reuniune. ca Isis. şi încercau. deşi. aşa-numiţii uernae. grupurilor umane. densitatea populaţiei nu era importantă. sentimentul că individul făcea parte dintr-o populaţie instalată pe un teritoriu foarte vast. ilustrează. dar şi negustori bogaţi. ce . Romanizarea populaţiei Imperiului s-a realizat mai ales ca epifenomen al urbanizării şi al municipalizării. Pe de altă parte. deşi în principiu aveau.căci plăcerile Oraşului se dezvoltă în chip manifest -. căile de comunicaţie. Asemenea asociaţii regrupau un număr variabil de membri. Unele colegii îmbrăcau forma unor confrerii sacerdotale. moara cu apă. Aelius Aristide. în secolul al ll-lea d. Notabilităţi locale erau patroni ai colegiilor. la origine slujitori în casa împăratului. potentaţii locali sau administraţia imperială le acordau gratificaţii în bani. în veacul următor. economia a înflorit în aceste două secole şi s-a dezvoltat pretutindeni o puternică infrastructură rutieră şi portuară. ciuitas. Totuşi. Mentalităţile dependente de „cetate". Iar solidarităţile între indivizi se refac în interiorul microunităţilor sociale. domus aurea. care a fost „casa aurită". Intervenţionismul statului era limitat.C. sclavii şi liberţii capului de familie. dar generalizate sub Imperiu.C). Dar dificultăţile comunicării invenţiilor. întreprinsă de împăratul Nero în 64 d. teascul perfecţionat. care moştenesc şi dezvoltă vechile raporturi clientelare. economia. acum. cărora. precum şi cea a femeilor care năşteau. Colegiile dispuneau de serbări specifice şi de divinităţi ocrotitoare. un sat cuprindea aproximativ o sută de locuitori. fierarilor şi chiar scribilor. ca şi sclavii publici de altfel. La sate. care se simţeau solidari cu sodales mai săraci. Printre diversele categorii de sclavi se detaşează sclavii principelui. pe tineri sau pe veterani.slăbesc în chip manifest. inclusiv şi mai ales în zonele elenofone.simţite ca unităţi social-morale integratoare şi indivizi . dorinţa de a păstra secretul profesional. Sodalităţile au influenţat substanţial viaţa cotidiană a oraşelor Imperiului. cu prilejul unor procesiuni specifice. Roma are ca limite şi ca sol întreaga lume locuită (Laus Romae. sub Imperiu. Le dăruiau bani şi clădiri. reforma monetară. care substituie vechea amforă. năzuieşte să-l substituie pe cel de „cetăţean roman". legată nu de civitate. Nu trebuie crezut că oamenii vremii respingeau categoric 394 VIAŢA ECONOMICĂ Şl SOCIALĂ progresul tehnologic. cincizeci de milioane de locuitori. Desfătările şi amuzamentele Oraşului îmbrăcau forme multiple. Se produc fenomene inflaţioniste. constructorilor. Fenomenul asociativ se dezvoltă cu pregnanţă în Imperiul roman. în cadrul căreia conceptul de „om roman". Sub Claudiu şi sub Flavieni. Fiinţează. care nu vor putea fi stăvilite niciodată până la sfârşitul Imperiului roman. însă altele. cu prilejul sărbătorilor religioase. pe care le controlau cu dificultate. de altfel în zadar. Dimpotrivă.C.

începând de la domnia împăratului Claudiu. între 18 si 13 Î.C. care de multă vreme se ocupau de administrarea domeniilor aristocraţilor romani. Sicilia şi în Egipt. pe baza dezvoltării funcţionarismului imperial. împăratul Claudiu şi urmaşii săi acordă puteri foarte largi liberţilor casei imperiale. Ele generează competiţii permanente între exponenţii burgheziei citadine. era latin. deoarece împăraţii doreau să dezvolte economia provincială.C. Decurionii erau îndeosebi oameni bogaţi. numiţi de împărat. lucrătorii din ateliere. plebs. dintr-o categorie de financiari opulenţi. masa cetăţenilor romani şi a peregrinilor romanizaţi se împarte în trei categorii sau ordine prevalente . mai ales în anii 69-70 d. care ajunge să se separe definitiv de cel ecvestru. în vreme ce cavalerii nu aveau drept decât la „banda îngustă".C. uiri eminentissimi. prin adlecţiune. status. în secolul al ll-lea d. Chiar dreptul roman are tendinţa să consfinţească această dihotomie7. cavalerii reprezintă 1% din populaţie. Mulţi senatori nu au urmaşi. oamenii înstăriţi. însă şi sclavii rurali. urmaţi de cei „foarte desăvârşiţi".C. Unii sclavi eliberaţi.3. ecvestru. sau de senat.000 sau 200. cavalerii tind să devină o pepinieră de funcţionari imperiali. perfectissimi. adică marii proprietari. mai ales sub Antonini şi îndeosebi începând cu domnia lui Hadrian (117-l38 d. cele mai vechi şi intens romanizate. după ce August. decurional . încă din secolul al ll-lea d. Pe de altă parte. romanii se bizuiau în centrele urbane provinciale şi italice pe ordinul decurionilor. ca medici. Dar ulterior. numiţi şi „mai onorabili". Decurionii. La Patavium. Se creează.C. qu'rh erau pe vremea Republicii. în general. mici negustori. africane şi orientale. a statornicit censul senatorilor la un milion de sesterţi (SUET. Le revin poziţii esenţiale din administraţia civilă şi militară. în provinciile imperiale. căci erau obligaţi la cheltuieli importante pentru stimularea vieţii oraşelor şi trebuiau să exercite profesii onorabile. fără pământ. care formau un consiliu sau un senat local. şi „mai modeşti" sau „mai umili". dar şi ale celor care le înlocuiesc. care vărsau proprietarilor o arendă în bani şi ulterior în produse agroalimentare. cooptează diverşi cavaleri în rândurile feluritelor categorii de senatori10. ordine. S-au dezvoltat numai categorii socio-profesionale..senatorial. burghezia urbană în general.şi în mulţimea pestriţă a plebeilor. senatul. şi „stări". Spre sfârşitul secolului I d. De altfel s-a exagerat considerabil ponderea reală a sclavilor. 59. sau sprijinit pe anumite categorii de cavaleri. pe care îl deţineau stăpânii lor. statrst pile atestă că 50% din cavaleri proveneau din Italia. societatea romană tinde spre polarizarea masei oamenilor liberi. în vreme r° funcţionarii mijlocii şi oamenii de afaceri erau „bărbaţi distinşi". dar în alte cetăţi şi zone ale Imperiului ei sunt mai puîin numeroşi. Puterea guvernatorilor nu se mai exercita abuziv. se formai'zează o carieră ecvestră tipică. iar. recrutaţi ■ a şi din provinciile hispanice. sub August. pentru prosperitatea şi desfătările lor. devin independenţi faţă de stăpânii lor. în confruntarea SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE Ml d. întrucât birourile conduse de ei controlează administraţia statală. laticlauus. însă când în provincii se produc mişcări insurecţionale.. Căci rândurile senatorilor şi ordinului senatorial evoluează rapid: dispar vlăstarele familiilor de viţă veche. de către cavaleri. în întreg Imperiul sunt câteva zeci de mii de cavaleri. ele sunt reprimate cu maximă severitate. mulţi plebei trăiau din munca lor şi practicau felurite meşteşuguri.C. Itali. şi ulterior chiar provinciali. de purpură. adică de procuratori. iar 30% din Orient.000 de sesterţi. al doilea oraş al Italiei ca importanţă. 54. ţăranii.vor inversa în secolul următor.).C. Raporturile clientelare cunosc o dezvoltare remarcabilă8. 9. 5). 3). Ulterior.. ofiţeri ai armatei imperiale. Unii împăraţi ca Domiţian şi Hadrian. astfel un complex echilibru al vieţii urbane9. Unii liberţi independenţi acumulează averi uriaşe şi exercită la mijlocul secolului I d. Oricum. Aug. sunt mai ales ţărani liberi. înrâurirea 396 „CATEGORIILE" SOCIALE exercitată de liberţii bogaţi diminuează simţitor. în schimb. Calitatea de cavaler nu sra in principiu ereditară şi se obţinea pe baza unui brevet imperial şi a unui cens de 400. liberţii. (D10. încă din secolul I d. pedagogi ai copiilor şi chiar preceptori sau profesori. efortul financiar destinat binelui public. angustusclauus. scribi. Plebea. scrinia. D10. Anumiţi sclavi domestici beneficiau de un statut special. Ei erau utilizaţi mai ales pe marile domenii agricole şi în exploatările manufacturiere cele mai importante. La sfârşitul secolului I d. Vechea aristocraţie de sânge este substituită de o . care nu erau numeroşi decât în Italia. 17. coafori.000 de sesterţi. însă procentaje'0 : . mâi ales sub Antonini. procesul de sărăcire a plebei se încetineşte simţitor. N-a existat nici un fel de orânduire sclavagistă. sporeşte masiv frecvenţa eliberărilor de sclavi. încă August a stabilit un adevărat sistem de proteguire a provincialilor. Provinciile erau administrate de guvernatori. prefecţii pretoriului şi prefecţii-guvernatori ai Egiptului. ca sub Republică. împăraţii promovează în senat iniţial italici. De fapt. care se întrec între ei pentru a-şi înzestra somptuos oraşele. iar plebea cetăţenească din capitală . pictori. ceilalţi prefecţi şi înalţii funcţionari. nobilitas din vremea Republicii. bucătari de lux.C. Păt'rtfnd in rândurile ordinului ecvestru decurioni.deoarece la Roma şi în Italia imigrau mulţi provinciali săraci. importanţa cavalerilor creşte în mod relevant şi se ajunge la o ierarhizare a condiţiei ecvestre. Oricum. Domiţian şi ulterior Antoninii supun unor reglementări stricte relaţiile dintre patroni şi clienţii săraci sau de condiţie socială medie. promovare. 41. Fii de senatori şi cavaleri care urmau să devină senatori purtau pe tunică „banda lată. De altfel. care se distinseseră în administraţia şi în armata lor. azi Padova.C. în oraşe. gallice. honestiores. în colegiile augustaiiior aveau acces şi liberţii înstăriţi. în secolul al ll-lea d. care formau o categorie specifică de plebei . birocraţi. erau practic constrânşi să cheltuiască pentru împodobirea oraşelor. unde se aflau forţe militare importante.. potentes. Mani proprietari de pământ din senat formau vârful piramidei sociale. în schimb devine ereditară apartenenţa la ordinul senatorial.locuiau împreună cu stăpânul şi sfârşeau îndeobşte prin a fi eliberaţi. lor cu senatul. cei mai mărunţi dintre funcţionari. procuratelele şi prefecturile. care se produc de regulă când ei aveau 30-40 de ani. care ajung să formeze un „cabinet ministerial". binefacerile devin moralmente obligatorii. Procesul structurării desăvârşite a ordinului senatorial s-a încheiat definitiv în 38 d. conducerea birourilor imperiale centrale. liberţii sunt înlocuiţi în fruntea birourilor sau serviciilor imperiale.C. El era alcătuit din foştii magistraţi municipali. Ordinul ecvestru sau al cavalerilor comportă o ascensiune rapidă şi un prestigiu sporit. uiri egregii. Magistraţii moşteniţi de la Republică şi promagistraţii dispuneau de o relativă libertate în gestionarea cotidiană a misiunii lor. spre divizarea lor în . sclavajul rural începe să fie concurat de colonat. apare şi o altă cale de completare a rândurilor senatului şi a ordinului senatorial: împăratul. Antoninus Pius recomanda insistent tratarea cu îngăduinţă şi blândeţe a sclavilor. Dacă nu se moştenea calitatea de senator. Anumite servicii private ale primilor împăraţi sunt conduse de liberţi. n-au existat niciodată clase sociale în sens modern. pentru că anumiţi plebei dispuneau de venituri sau censuri anuale de 300. adlectio. atestat de edictele de la Cyrene. între decurioni şi masa plebei municipale se situau colegiile augustaiiior. ordines. care. datorită everghetismului.C. în fruntea ordinului se aflau bărbaţii foarte însemnaţi".C.C. Şi nu numai din pricina persecuţiilor iniţiate de împăraţi.. alţii nu obţin o autonomie completă. Everghetismul.puternici". humiliores. împăraţi ca Hadrian şi Antoninus Pius limitează simţitor dreptul de viaţă şi de moarte asupra sclavilor. funcţionarii şi ofiţerii. nu era nici ea omogenă. Un brevet oficial şi dreptul de a purta laticlavul asigurau împrospătarea ordinului senatorial. devine italic la sfârşitul secolului I d. o influenţă socială puternică. în perioada care ne interesează. Iar colonii. dedicate cultului imperial neoficial şi ajungând să configureze o adevărată treaptă socială intermediară.devine o categorie socială privilegiată. La Roma. în provinciile senatoriale. Dar şi guvernatorii senatoriali erau controlaţi atent de împărat şi de funcţionarii lui.

orientalii constituie jumătate din totalul senatorilor. princeps. Hadrian a reorganizat dreptul şi a reformat profund statul roman. Cu prilejul sufragiului secret.C. Vespasian (69-79). clarissima puella. Ei au statuat o propagandă universalistă. cele mai importante posturi de comandă în armată.). până la un punct. colaborarea. 16. împăratul Marcus Aurelius au legitimat pe plan ideologic politica Antoninilor. Vespasian. Gaius. Au domnit în ordine din următoarele dinastii: Tiberiu (14-37 d. Commodus (180-l92). Traian. în prima parte a domniei. Vitellius (69). status. ci. după stingerea dinastiei Antoninilor. Alţi împăraţi ca Tiberiu. 8. Nero (5468) din dinastia lulio-Claudienilor. Domiţian. însă în general ei n-au avut moştenitori drecţi. situate mai ales în Italia. Cariera senatorială se cristalizează cu stricteţe. Senatul se provincializează treptat şi ajunge să fie populat de romani originari -in provinciile occidentale şi apoi chiar din Orient. capitală a unui imperiu mondial şi a lumii civilizate. 5) au pledat cu fervoare pentru înlocuirea eredităţii prin adoptarea ca succesor la puterea imperială a celui mai bun cetăţean. cum era celebrat . cu senatul şi mai ales cruţarea prestigiului său. în virtutea faimoasei auctoritas. supranumit Caligula (37-41). Otho. este monarhia absolută. De fapt. adică sub Severi. destinaţi acestei cariere. dar nu erau dispuşi să accepte total despotismul teocratic: „vei domni peste oameni. (Hist. Teoretic. Vitellius. capacitate de a creşte şi de a face să crească. în ultimă instanţă.C. Teoretic statul roman continua să fie o republică. ca fii. despot înverşunat. într-un discurs atribuit lui Galba şi destinat succesorului acestuia. 16. confiscarea unei părţi dintre bunurile materiale enorme de care dispunea ordinul senatorial. iar vlăstarul lui devine „copil foarte strălucit". Hadrian. Claudiu (4l-54). se impune un nou ordin senatorial. preeminenţă morală. împăraţii care au fost adepţii concepţiei antoniene. în direcţia centralizării accentuate a administraţiei. care erau contemporani operelor sale. Pe de altă parte. din .C. în locuinţe de închiriat şi în vile elegante. tolerant şi conciliant. dar numit uneori chiar „rege". Hadrian (117-l38). puterea tribuniciană şi pontificatul maxim. 1. însă în realitate adresat împăraţilor. A funcţionat. dar îndeobşte împăraţii şi-au desemnat din vreme succesorii din propria familie şi le-au transferat chiar o parte dintre competenţele lor. dar este încă departe de a fi divizat în castele închise care vor lua naştere în ultimele secole ale Imperiului. din dinastia Flavienilor. După 69 d. senatorii uitaseră să-şi îndeplinească rolul politic şi că nu se redresaseră nici în vremea lui Traian. Romanii n-au acceptat uşor un autoritarism. de fapt pregătirii tranziţiei spre dominat12. Marcus Aurelius. precum Caligula.C. mai ales la sfârşitul domniei sale. Galba. inspirate fiecare de modele cândva elaborate respectiv de August şi de Marcus Antonius. de la un împărat la altul. şi averilor senatoriale. în care principele să fie considerat stăpân şi zeu. sub Domiţian. 6. ca împăraţi efemeri.. 1. tex curtata de imperio. Galba (68-69).C.desigur oficios şi nu oficial . aflat la dispoziţia ordinului senatorial. din dinastia Antoninilor. antinomia între concepţia augusteică şi cea antoniană despre monarhie. încât ordinul însumează cel puţin două mii de persoane. dar senatul şi poporul roman transferau cele mai relevante competenţe ale lor unui singur om. chiar în timpul domniilor acestor împăraţi. Claudiu. autoritarismul n-a diminuat. Prin intermediari abili. printr-o „lege curiată despre imperiu". nici deplina sclavie. în păşuni vaste. dimpotrivă. n-a redus în profunzime absolutismul epocii.aristocraţie a banului. 4. Scriitori ca Tacit şi Pliniu cel Tânăr (Hist. Nerva. senatorilor li se rezervă vechile magistraturi republicane. clarissimus puer. Iar Traian a tras cu abilitate profit din oboseala creată de lungile confruntări politice. singurul dintre Antonini care a avut un fiu. guvernarea provinciilor senatoriale şi a Italiei. Nero. tyrannus. Aceste competenţe se întemeiau pe cele trei pârghii reliefate de noi în volumul anterior. însă a consolidat puterea imperială absolută. a realizat o politică de consens şi reconciliere internă. soţia lui este calificată drept „femeie foarte strălucită". Chiar Antoninus Pius. Dar. unii senatori înscriau pe tăbliţele de vot glume de prost gust (Ep. Commodus şi. Această evoluţie ilustra transferul influenţei politice şi al componenţei ordinelor sociale importante de la Roma spre Italia şi ulterior spre provinciile occidentale. toţi împăraţii au guvernat ca suverani autoritari. 54. sub Antonini s-a petrecut un fenomen similar celor survenite în vremea lulio-Claudienilor: dinastia imperială şi familiile care gravitau în jurul său se înrudeau între ele pe mai multe linii şi continuau să contracteze alianţe matrimoniale. lulio-Claudienii reprezentau una dintre marile familii aristocratice din vremea Republicii. eluctarea vestigiilor republicane. Antoninii au adoptat. Marcus Aurelius.. şi tiran. impuneau la Roma o monarhie teocratică de tip greco-oriental. pe când Marcus Aurelius se înrudea de fapt cu Traian şi cu Hadrian11. Titus. 7. Flavienii „elita" municipală italică. în operele scriitorilor din secolul I d. favorizării ordinului ecvestru. care nu pot suporta nici libertatea întreagă. Nerva (96-98). Din ordinul senatorial fac parte nu numai fiii de senatori. scriitori ca Pliniu cel Tânăr. îndeobşte ansamblul capacităţilor religioase ale împăratului.Domiţian.. rex. care se potenţa necontenit. monarhia imperială nu era ereditară. Aelius Aristide. Totuşi. 9). Totodată. s-a difuzat insistent antinomia între bunul monarh. In secolul al ll-lea d. Dacă în secolul al ll-lea orice senator este numit „bărbat foarte strălucit". Asemenea împăraţi 399 SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. Antoninus Pius (138-l61). Titus (79-81). în cariere de marmură sau de argilă. a cărei avere rezida în bunuri imobiliare. clarissima femina. 2 şi Pan. în forme mai prudente. El a încercat. cei adoptaţi proveneau de regulă dintre rudele mai îndepărtate ori dintre susţinătorii împăraţilor pe tron. de la o domnie la alta. prefectura oraşului Roma. în cercurile cultural-politice. cum reliefează inscripţiile. De fapt.. să lase Imperiul fiului său natural. Hadrian era nepot al lui Traian şi căsătorit cu o strănepoată de soră a acestui împărat. împăratul filosof.14). de pildă la „întronarea" lui. întemeiată pe elogiul Romei. coborât printre oameni. chiar dacă n-au beneficiat de faţada ideologică şi de puterea constrângătoare a monarhilor din imperiul târziu: dominatul a continuat şi în acelaşi timp s-a opus Principatului. moştenită de la August. 398 CONTEXTUL POLITIC INTERN Contextul politic intern Realitatea politică esenţială a primelor două secole d. ci şi membrii feminini ai familiilor senatoriale. dezvoltării absolutismului. Traian (98-l17). pe baza expansiunii externe. senatori din alte familii. Sub Flavieni. clarissimus uir. Suntem încă în plin liberalism economic şi social. care asigura comanda supremă a forţelor armate şi controlarea tuturor provinciilor sau guvernarea lor directă. ori „copilă foarte strălucită". în vreme ce Antoninii proveneau aproape toţi din familii provinciale. aceşti senatori noi se străduiau să ocolească interdicţia tradiţională de a se ocupa de comerţ. exaltat de senatori pentru toleranţa sa. Domiţian (81 -96).C. Edificiul societăţii imperiale timpurii este destul de ierarhizat. în funcţie de o relevantă verticalitate socială. în rândurile opoziţiei senatoriale s-a preconizat înlocuirea eredităţii de facto a puterii imperiale prin alegerea ca principe a celui mai bun senator. Astfel ordinul senatorial devine clarissimat. De altfel senatul era afectat de incompetenţă şi dezinteres pentru demersul politic. încât. Pliniu cel Tânăr observă că. desfăşurate în vremea Flavienilor: a tratat cu precauţie senatul. au militat pentru potenţarea exacerbată a absolutismului. s-a dezvoltat sensibil.C. 25. mai ales în secolul I d. ce nu le împiedicau să se lichideze fizic fără milă. asociat câţiva ani cu Luduş Verus (16l-l80). dominus et deus. Otho(69). a lăsat Imperiul lui Commodus. statutului. Acesta sa dovedit incapabil să domnească şi a prilejuit statului roman o gravă criză politică. la rândul său. în realitate. Tacit subliniază că romanii nu mai puteau restaura republica. adică în capitolul introductiv asupra „secolului" augusteic: imperium proconsular major. Antoninus Pius şi Marcus Aurelius şi-au propus respectarea formelor tradiţionale. care reprezintă principalul instrument de influenţare politică.

Un asemenea mandatar al zeilor trebuie să fie însufleţit de simţul măsurii. Totuşi. considerată a fi devenit parte integrantă din „lumea locuită". Mentalităţile. Un rol de importanţă cardinală în viaţa politică l-a jucat armata. sprijinită adesea de o'parte dintre ofiţerii gărzii pretoriene. Caligula. care nu făceau parte din lumea locuită şi unde nu existau bogăţii notabile şi mijloace de a percepe impozite.C. într-adevăr. birourile. amici. cu excepţia Britanniei.C. armata. în afara Italiei. în principiu comandanţi ai principalei gărzi imperiale. maiestas secunda. legiunile de la frontiere au intervenit masiv împotriva pretorienilor şi principilor întronaţi de ei. Dar împăraţii dispuneau de un aparat administrativ din ce în ce mai amplu. De fapt. implicaţiile sângeroase ale conflictelor politice nu au depăşit limitele Romei şi ale Italiei. Totuşi. la nord. alcătuită exclusiv din militari de profesie. în administraţia centrală. în 193 d. sub lulio-Claudieni şi Flavieni. persistă o opoziţie senatorială destul de activă. la est. filosofia Au eşuat pe termen lung eforturile întreprinse de August. în special în secolul I 400 POLITICA EXTERNĂ d. pe graniţa întărită. deşi. el nu substituise vechea administraţie. prin cucerirea Daciei. şi pe frontiere naturale.C. între cele trei forţe politice prevalente . Totodată. începând cu domnia lui Hadrian. însă Traian a reluat expansiunea Imperiului. „celălalt" din afara Imperiului şi eventual chiai de a-l accepta în interiorul frontierelor statului roman14. însă şi în timpul domniei lui Hadrian. se menţine prestigiul vechiului sfat al foştilor magistraţi. pe care tot el le instituise. De fapt. mai ales prefecţii cavaleri. ulterior. mai ales începând din 69 d. ai principelui şi de procuratori. care au condus la lichidarea fizică a lui Caligula. care. Princeps trebuie să fie omul providenţial. şi. care secundează împăratul în materie judiciară şi legislativă. dispuneau în teorie de competenţe financiare. în urma războaielor din 10l-l02 şi 105-l06 d. împăratul se sfătuieşte cu o serie de senatori şi cavaleri competenţi în diferite domenii şi pe care îi consideră . principii puteau fi desemnaţi de predecesori şi confirmaţi de senat. de regulă. iar Tacit sublinia pericolul reprezentat de germani. în funcţie de mentalităţile romane. ei se urcau pe tron numai dacă aveau sprijinul forţelor militare13. Numai Nero şi Domiţian au privilegiat o defensivă mai flexibilă şi mai activă. Sub împăraţi cum au fost Tiberiu.C. împăraţii au practicat o politică externă îndeobşte defensivă. pendinte de faimosul status al clarissimilor. ca şi în orientarea politicii externe a Imperiului. La Roma. Dacia a fost cucerită de romani după ce ea fusese 401 685529 SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. la obârşie destinate gospodăririi domeniilor personale ale principelui. împăratul era reprezentat de guvernatorii de provincie imperială. însă de fapt erau meniţi a controla întreaga activitate locală. parţial cucerite de Claudiu. angajaţi pentru un sfert de veac sau chiar mai mult. s-a manifestat dorinţa de a cunoaşte mai bine străinul.C. senatul încearcă să se împotrivească diminuării ponderii sale politice. ale iudeilor. de asemenea consideraţi a face parte din această „lume locuită". Vechile structuri au fost conservate în virtutea formalismului mentalităţii specific romane. Traian năzuia să echivaleze statul roman cu „lumea locuită" sau civilizată şi să-şi asigure spatele frontului. şi a teritoriului actual al Iordaniei. Desigur însă că administraţia tradiţională a fost progresiv supusă unui proces de eroziune. Armata reprezenta de fapt instrumentul şi temelia puterii imperiale. în ultima parte a domniei.s-a menţinut un echilibru foarte fragil. scrinia. care încercase să asocieze instaurarea Principatului cu restaurarea vechii morale şi cu scoaterea din criză a mentalităţilor tradiţionale ale . Commodus. din provincii. şi să respecte legile. care revenea în principiu senatului. în timp ce Marcus Aurelius s-a străduit să stăvilească masivele atacuri şi presiuni exercitate de triburile germanice ale quazilor şi marcomanilor.C. îndeosebi în secolul I d. chiar Hadrian s-a instaurat la Roma o teroare apăsătoare. justiţia. principala gardă imperială şi forţă a garnizoanei oraşului Roma. după eliminarea lui Commodus. pe continentul african. Eufratul. ci apăruse şi se dezvoltase în paralelă cu aceasta. în pofida modificării masive a componenţei senatului. în vreme ce soldaţii din legiuni proveneau. Vitellius. La origine. de golire de substanţa reală. senatul . religia. Cuceririle realizate în Orient de Traian. în 41 şi în 42 d. S-au realizat numai câştiguri teritoriale minore.prietenii" săi. destinate mai ales ajustării favorabile a apărării Imperiului. controlau întreaga administraţie de stat. cum au fost cele ale britanilor şi mai ales cele. influenţa reală a senatului se află în necontenită scădere. legaţi. cum erau Rinul şi Dunărea. moderatio. a ripostat prin destul de numeroase conjuraţii. căci prima era cea a divinităţilor.C. iar în secolul al ll-lea d. moştenită de la regimul republican. După eşecul încercărilor de restaurare a vechilor structuri statale. la rândul lor împinşi spre Imperiu de alte seminţii barbare. în provinciile senatoriale. Domiţian şi Commodus. care a revenit la o politică de riguroasă defensivă.C. Un rol deosebit de important în asigurarea succesiunii şi în consolidarea puterii imperiale l-au deţinut pretorienii. De altfel în anii 68 şi 69. administraţie şi în politică generală. în fruntea lor se aflau prefecţii pretoriului. la sfârşitul domniei lui şi în cursul conflictului cu părţii. care formau. administraţia romană a fost confruntată cu unele rebeliuni provinciale. după cum crezuse de cuviinţă. treptat s-a instalat la Roma un interes exotic pentru viaţa din Barbaricum. Noi senatori îşi însuşeau rapid atitudinile colegilor mai vechi din ordinul senatorial: încât se formează o adevărată mentalitate senatorială. au fost însă abandonate de Hadrian. această opoziţie nu mai era republicană. Domiţian. Disidenţa senatorială.C. fundată pe un orgoliu specific. Numai Lucan percepea ameninţare! barbară ca o încercuire. Aceştia formează „consiliul principelui". acest consiliu devine un organ de guvernare minuţios structurat şi alcătuit din specialişti în drept. Pe de altă parte. cum am arătat. dar şi de ritualism. Cum am semnalat în volumul anterior. deşertul la sud. de care au beneficiat tocmai noile instituţii imperiale. opinia publică romană se interesa destul de puţin de ceea ce se petrecea pe meleagurile Barbarilor (în Barbaricum). părintele pus de zei în fruntea oamenilor. acest consiliu al principelui tinde să preia statutul de principal organ deliberativ al statului. înalţii funcţionari imperiali. relaţiile cu provinciile ale statului imperial.împăratul. consilium principis. „legaţi". ci dorea numai prezervarea vieţilor şi averilor senatorilor şi respingea concepţia antoniană despre monarhia imperială. din motivele mai sus evocate şi a introducerii în rândurile lui a partizanilor şi favoriţilor împăraţilor. în practică. de formalism. dar de fapt învestiţi cu multiple atribuţii administrative şi judiciare. care îi transformau în adevăraţi vice-împăraţi.operele lor şi mai ales din cea a scriitorului grec Dion Chrysostomul se detaşează imaginea ideală a cârmuitorului acestui stat mondial. pe care urmărea să-l deschidă împotriva părţilor. ajung să dirijeze politica externă şi internă. repetate. finanţele. Nero. limes. Politica externă în cursul secolului I d. Ei erau recrutaţi aproape exclusiv din Italia. în virtutea unei „majestăţi secunde". încât.

mai cu seamă în zonele rurale din Italia şi din provincii. ci şi de Tacit. Sub Severi. RELIGIA. al adevărului şi al binelui. adecvate anti-Cetăţii. dignitas. de tip elenistic. noi structuri mentale. Vespasian. şi „rolul" bine jucat. Romanii consideră că locuitorii provinciilor nu trebuie asupriţi fără milă. Iseum . prin excelenţă al colegiilor. însă s-au menţinut multă vreme. mai ales liberţi şi sclavi. după ce n-a dat rezultate tentativa ultimului dintre lulio-Claudieni de a inculca romanilor un mod de viaţă şi o mentalitate întemeiate pe o existenţă inimitabilă.C. ritualismul în general rămân foarte vivace în gândirea religioasă. Se dezvoltă ca unităţi autonome adevărate secte religioase păgâne. Schimburile comerciale. se difuzează polivalent cultul isiac şi cel mitraic. Acest templu ilustrează evoluţia sectei isiace. care a ştiut să se adapteze structurilor mentale italice. au emers un nou climat mental. mai ales politică. între domnia lui Nero şi cea a lui Hadrian s-au impus metavalori ca „demnitatea". şi nu vechii religii contractualiste. şi unele credinţe în zei familiari. mai degrabă oficios. Ei atestă o abilitate propagandistică semnificativă. El este identificat cu Soarele binefăcător şi cu Febus-Apollo. ca şi de alţi scriitori. cultul imperial. Cum am semnalat anterior. isianismul va atinge vârful popularităţii sale. băile. Mai cu seamă în timpul domniei lui Nero şi sub Flavieni. Noi modalităţi de discurs mental au fost în cele din urmă statuate şi ilustrate nu numai de Aelius Aristide. Impresionau . în condiţiile tensiunilor prilejuite de criza de creştere. după moarte. firească. Hadrian. la începutul secolului al lll-lea d. Oameni de condiţie modestă din porturile Mediteranei. Dar fenomenul religios cel mai izbitor a fost difuzarea cultelor soteriologice. căutau în isianism tămăduirea tuturor relelor. ajunge la sfârşitul secolului al ll-lea d. persona.populare. Transformat din religie egipteană de stat în sectă mistenoă. ca zeu al luminii. dar şi de artele plastice sau de ambientul secolului al ll-lea d. Augustalii întreţineau în paralelă un al doilea cult imperial. inclusiv ale lui August şi Tiberiu. isianismul dobândeşte o remarcabilă supleţe doctrinală. mentalitatea specifică militarilor. Mai cu seamă femeile se simţeau atrase de practicile soteriologice. Află adepţi cultul zeiţelor Demeter şi Cybele şi se propagă rapid culte siriene şi microasiatice. Titus. a vechilor mituri egiptene. mai sus menţionate. sau în divinităţi locale. Aproape nimeni nu mai credea în vechile divinităţi romane ale Capitoliului. Antoninus Pius. S-a schimbat şi atitudinea faţă de provinciali. diui. ca şi de puritate morală.nu prezintă o arhitectură orientalizantă. dar prelungită de strădaniile tradiţionaliştilor. unde slujeau ca sacerdoţi exponenţi importanţi ai ordinului decurional. au devenit „divini". sentimentele de solidaritate propagate în interiorul microunităţilor sociale. Noul climat mental a înlesnit mutaţii substanţiale în domeniul religiei. o nouă scară de valori.. de căutările de tip renascentist 402 MENTALITĂŢILE.. deşi nişele sale adăpostesc statuile unor zei egipteni. dar învestit cu unele conotaţii semitice şi filtrat prin lumea elenistică. Isis. îndeobşte de sorginte orientală. Traian. Statuia zeiţei Isis constituie centrul principal al devoţiunii credincioşilor. culte .C. Marcus Aurelius şi rude ale lor au fost trecuţi. îndeobşte alegorizantă. Numeroşi meşteşugari săraci devin mitraici. ca şi o statuie a lui Bacchus. FILOSOFIA ale secolului I d. Se dezvoltă ca religie. şi chiar de expansiunea unei civilizaţii universalizante în veacul următor. 0 inscripţie foarte relevantă declară că vânătoarea. zeu iranian. ca şi de mutaţiile axiologice pe care le genera an\\-ciuitas. deşi acest cult începe să atragă şi exponenţi ai categoriilor sociale opulente. Isis era celebrată prin ceremonii cotidiene. Plutarh invită la o nouă lectură. au favorizat difuzarea mitraismului. conştiinţele neliniştite se adresau religiilor salvării. ca biruitor al răului. ca şi în secolul Antoninilor. pe lux şi pe întrecerile de talente. Cultul lui Mithra. una dintre cele mai importante religii din Imperiu. August. astrolatria şi astrologia. în rândul zeilor. până la sfârşitul Imperiului se menţine o aspiraţie către o adevărată „dolce vita".Cetăţii. Cu o anumită întârziere. care ajunge chiar mai influent decât isianismul. Oricum.C. ca şi prin mai multe sărbători majore. Sacerdoţi! isiaci sunt adevăraţi predicatori. beneficiază de o fervoare excepţională de procesiuni somptuoase. Mitraismul se propagă în Italia şi în Occident chiar mai intens decât în estul Imperiului. asociat în Occident Romei personificate şi divinizate. mai ales rustice. divinitate sincretică de sorginte egipteană şi adesea asociată zeului Serapis. pe desfătări şi sărbătoare. Riturile tradiţionale. La rândul lor. care stimulau imaginaţia şi sensibilitatea oamenilor. Mithra apărea într-o postură emoţionantă. în provincii apar temple ale acestor împăraţi-zei ori altare ale împăratului pe tron. Suetoniu. de iniţieri complicate şi impresionante. jocurile şi umorul constituie adevărata viaţă15. în Esculap şi zeităţile tămăduitoare.C. care va diminua ulterior.templul zeiţei Isis de la Pompei . Claudiu.

C. însă şi în restul Imperiului. Pe de altă parte. se răspândeşte în Imperiu şi mozaismul. Ei exercită o influenţă foarte redusă asupra centrelor. Totuşi. la marile evenimente politice. tendinţele estetice majore. Totuşi. Pe de altă parte. Fără a abandona stilizările. „materialist" şi antimistic. peisaje. ca o medicină a sufletului. Tendinţe baroce. filosofii profesionişti duc împreună cu adepţii lor o existenţă comună şi practică arta înţelepciunii ca un mod de viaţă. filosof cinic foarte reputat. în pictura parietală. spre o armonie vergiliană. care celebra războaiele marcomanice ale lui Marcus Aurelius. opera lui Apuleius şi alte semne culturale ale secolului al ll-lea d. Se impune astfel pe frescele care împodobesc „Casa aurită". la Atena şi la Roma. artiştii plastici rămân fideli multă vreme formulelor artistice şi motivelor elenistice idealizante. Noua Academie îşi menţine influenţa. De asemenea. în schimb ei redau corect veşmintele dacilor şi alte detalii etnografice. propensiunea spre echilibru. stoicismul tinde să devină filosofia preponderentă. Demetrius. Numeroşi senatori romani îşi aveau filosoful profesionist al familiei. de represiunile declanşate de absolutismul imperial. chiar în secolul I d. Triumfă şi în artele plastice cel de-al doilea clasicism tradus de basoreliefurile Columnei lui Traian.C. Limba privilegiată a filosofiei rămâne greaca. „Grădina" îşi are la Atena scolarhul său. tributară clasicismului. care solicită permanent contemplatorul. Totuşi. înlesnite de noile climate. în schimb. care să sugereze măreţia personajelor reprezentate. Totuşi Seneca scrie în latineşte. De altfel. Ceea ce a favorizat substanţial procesul de romanizare a provinciilor16. o contestaţie a clasicismului. artiştii Columnei.iniţierile severe. atestă că academismul se orienta spre o misteriofilosofie. care se deschide larg impactului religios. Gustul voinţei şi disciplinei clasice.C. se exprimă însă în arta realizată sub Flavieni. virtutea interpretării romane. Artele plastice şi arhitectura In condiţiile expandării civilizaţiei şi amplificării culturii. Totuşi arta portretului comportă un realism minuţios. Filosofia continuă să se dezvolte în aceste prime două secole d. portrete. Dar. încă la mijlocul şi spre sfârşitul secolului I d. valorifică tendinţe expresioniste. în chip manifest. rigorismul etic şi solidaritatea strânsă dintre mitraici. care corespund mutaţiilor apărute în literatura stilului nou si noii mişcări literare. chiar dacă timid. La Atena şi în Imperiu subzistă epicureismul. convulsionate exprimă căutarea . Noii mozaici deveneau automat iudei. în pictura murală a epocii lui Nero se manifestă tendinţe novatoare. care. domus aurea. reprezintă inexact întăriturile fortăreţelor dacice. însă. şi nu numai în rândurile categoriilor sociale defavorizate. continuă să fie practicat cinismul. Graţioasele fresce pictate de Fabullus în domus aurea relevă tendinţe romantice. căci marchează gândirea unor autori cum au fost Quintilian. Epictet şi însuşi împăratul Marcus Aurelius. Foarte revelator însă pentru amplificarea soteriologiei şi a misticismului. ca şi pentru împletirea acestora cu anumite curente filosofice. viaţa lui Apollonios din Tyana. Ca şi în alte secvenţe istorice ale antichităţii. cultele tradiţionale. pe care o folosesc Musonius. practicile misterice. artiştii plastici sunt consideraţi simpli meseriaşi. începutul secolului I d. romanii asimilau divinităţilor greco-romane zeităţile locale. Acelaşi echilibru clasic este ilustrat de cupola Panteonului lui Hadrian. o invitaţie spre o lume iluzorie. Dacă Apollodor din Damasc şi colaboratorii săi. structuri şi discursuri mentale. înnoirea mentalităţilor preconiza decorarea bogată a unor locuinţe devenite mai somptuoase. interpretatio Romana. filosof. în primele două secole d. scene de viaţă. care focalizau opţiunile şi controversele estetice.C. exprimate. opticile novatoare. care îşi exercită conştiincios autoritatea. continuă să ocupe primul loc în peisajul religios al Imperiului. spre verosimilitatea desenului se degajă clar din sculpturile Columnei. Ilustrativă este. Dar creştinismul? Acesta se propagă rapid. se învederează a fi demersul neopitagoreismului. Elementele arhitectonice devin pur ornamentale şi subiectele decoraţiilor denotă tendinţe moralizatoare. ilustrează îmbinarea clasicismului sobru cu anumite elemente arhaizante. rămâne religia „naţională" a poporului iudeu. în SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. Formele alungite. care. cum am arătat mai sus. se manifestă ca un fel de Crist păgân. de asemenea. în vreme ce basoreliefurile Columnei Aureliene. medicina animi. Pliniu. cu o grabă foarte semnificativă. spre pregătirea neoplatonismului. în acest sens. de pus în legătură cu opţiunile literare ale epocii. după ce se desprinsese definitiv de sectele mozaice.C. Totodată. tratat aproape ca un confesor. publice şi private. se dezvoltă intensiv artele plastice şi arhitectura. Totodată se amplifică amatorismul filosofic. arta uriaşului ansamblu (pentru antichitate). care valorizează vechile tradiţii ale expresionismului italic şi gustul pentru colosal. Grădinile neroniene ale „Casei aurite" sunt îngropate sub Termele lui Titus.C. în ambele veacuri ale Principatului timpuriu. sculptorii reproduc 404 ARTELE PLASTICE Şl ARHITECTURA destul de exact chipul împăraţilor pe care îi înfăţişează. De unde şi preferinţa arătată mitraismului de către militari. pe când alte mărturii ale epocii ilustrează chiar un suprarealism ante litteram. Sectele şi şcolile filosofice numără mulţi adepţi. realizate în naturi moarte. orice adept al acestui cult trebuia să aleagă sprijinirea coreligionarului său. asumă şi ei. în majoritate greco-orientali. continuă să fie marcat de reacţia preconizată de Vitruviu şi de cel de-al treilea stil pictural. în epoca lui Nero frecventează casele senatorilor şi cercurile cultural-politice şi impresionează gânditori stoici. divinaţia. Compoziţia frescelor intens policrome sugerează decoruri teatrale.C. Iar în secolul I d. ca Thrasea şi Seneca. Suetoniu şi mai ales Tacit.C. între un alt mitraic şi propriul frate nemitraic. care era Villa Hadriana. magia şi astrologia se află în plină expansiune. Mai mult ca oricând. fac apel la o emoţie puternică. de neoterismul şi aticismul arhaizant al vremii. înlesnit de tensiunile vremii. astrolog şi taumaturg17. a lui Nero şi o mare parte din locuinţele de la Pompei al patrulea stil pictural roman. care nu participă la dezbaterile de idei. Compoziţia riguroasă este. ansamblu întins pe zece kilometri.

împăratul Claudiu a alergat să asiste şi el la lectura respectivă (PLIN. după un mare incendiu (64 d. s-au îmbinat fericit tehnica blocajului. se împodobesc cu numeroase construcţii de o remarcabilă strălucire. în Italia. ca şi în provincii. Flavienii construiesc şi ei foarte mult. palatul consemnat mai sus ca Villa Hadriana. în care angajează pe Quintilian. Annaeilor. Se realizează. asupra statului desăvârşit. pe lângă „semnele poetice". la curte şi în mediile senatoriale. Totodată. Educaţia. şi în epoca lui Traian! Cărămida a început să fie întrebuinţată ca armătură exterioară. cu esteticile literare clasicizante şi neclasice ale timpului. pe un ideal existenţial. ca acelea ale lui Favorinus şi Aelius Aristide. lunius Mauricus. De asemenea. boni/mali. locaşul tuturor zeilor. ale cărei tendinţe pot fi puse în legătură.. rezervate celor patru şcoli filosofice importante. la Tacit şi la numeroşi alţi scriitori. au obţinut sprijinul majorităţii literaţilor epocilor respective. în special capitala provinciei create de Traian.000 şi 100. raporturile sale cu structurile politice şi morale nu mai pot fi dezbătute în for. de altfel. aceste recitaţii erau foarte frecvente.000 de spectatori. o . Asemenea dezbateri s-au mutat în câmpul controverselor teoretice şi în cel al literaturii. se delibera asupra monarhului ideal. Filosofia şi retorica sfârşesc prin a se reconcilia în scrieri greceşti. un imens târg. Hadrian însuşi). care aparţineau Academiei. Necesitatea de a captiva urechile auditoriului şi de a obţine aplauze a înrâurit substanţial stilul operelor literare. dar acţionează intens sub lulio-Claudieni. Pe lângă factorii estetici interni. practicate în secolul I d. de mentalitatea şi de condiţiile istorice ale timpului. CULTURA Şl LITERATURA Discuţiile în jurul operelor literare. 13. dar şi de absolutismul imperial. Hadrian a înălţat sau mai degrabă a construit Panteonul. Ann. Dar antilogia „buni/răi". care erau recitate. Avidius Nigrinus. Ei au continuat eforturile întreprinse de August şi de sfetnicii lui de a converti literatura într-un instrument de propagandă. cum am arătat. inclusiv în jurul conotaţiilor lor politice.C. Hadrian construieşte la Roma un Athenaeum. pe care îl domina Columna.C. 3. în cadrul opoziţiei dintre „rege" şi „tiran". încât numai Nero. întrucât Capitala Imperiului trebuia sa devină un „oraş nou". Calpurniilor. epicureismului şi stoicismului. Liceului peripatetician. marcate nu numai de propensiunea pentru retorică şi de reflecţia filosofică. încât moralizarea s-a transformat în ax tematic al majorităţii operelor literare ale vremii. De altfel chiar şi principii. 1. cum de fapt am arătat mai sus. Auzind din palatul său aplauzele care salutau recitaţiile istoricului Servilius Nonianus. Am semnalat deja proliferarea masivă a cercurilor culturalpolitice. aproape toţi oameni înzestraţi cu o cultură remarcabilă. a boitei şi cupolei. Se generalizează un tip unitar de învăţământ. sub ultimii Antonini (când se dezvoltă cercul condus de Fronto). a dobândit conotaţii politice evidente. imens amfiteatru destinat să găzduiască între 50.horificului18. orizontul de aşteptare. Pe de altă parte. domus Flauiana. iar. sub Traian şi Hadrian (care beneficiază de expansiunea cercurilor conduse de Pliniu cel Tânăr. în secolul al ll-lea. in conuiuiis et circulis (TAC. A iniţiat. Claudiu si Nero (când se dezvoltă cercurile fiicelor lui Germanicus. care imita modul de viaţă al Capitalei.000 de sesterţi. în funcţie de cultura şi de „Weltanschauung" ale scriitorului. realizate în secolul I d. în Capitală a înălţat un nou for. cultura şi literatura învăţământul şi cultura se dezvoltă spectaculos în întreg Imperiul. care promovează un ideal umanist complex. din pricina opreliştilor statuate de absolutism. şi anumiţi Antonini. Oraşele Daciei romane. lui Thrasea. ca şi palatul lui Domiţian. Vespasian creează chiar un învăţământ superior de stat. secolele l-ll d. mărginit de un hipodrom. cel puţin din punct de vedere axiologic. al cărui geniu pluriform a prevalat în arhitectura şi în artele plastice ale epocii. gustul publicului şi preocupările pentru implicaţiile etico-politice au contribuit la evoluţia genurilor şi speciilor literare. Puţini scriitori au asumat o atitudine „cezariană". pus la dispoziţia retorilor şi intelectualilor vremii. Condiţia omului. de asemenea. conceput ca un vast ansamblu. la Tibur.. „semne contextuale". Ulpia Traiana. Domiţian a început şi construirea unui nou for. 405 SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. unde se dezbătea „la ospeţe şi în cercuri". expresia texturilor intime. mai ales Traian şi Antoninus Pius. participă la viaţa intelectuală.. însă. formate întrun anumit mediu19. la Roma. lui Nero însuşi). comportă.C. S-a dezvoltat sensibil utilizarea inovaţiilor tehnice. s-au desfăşurat mai ales în reuniuni private. 54. Tiberiu. sumă imensă pentru epoca respectivă. constituie vârsta de aur a arhitecturii romane. 3). căci ridică Coloseul. sub Flavieni (când se detaşează circuli ai Helvidiilor). terme etc. S-a dezvoltat obiceiul recitaţiilor de opere literare din toate genurile şi speciile. De multe ori aceste strădanii n-au dat rezultatele scontate. De altfel operele literare. menţionat mai sus.C. Nu se putea discuta deschis despre politica împăraţilor pe tron. Ele se manifestă mai ales în momentele de scădere a tensiunii dintre împărat şi forţele senatoriale. Ep. la începutul domniei. noua urbs sau nea pdlis. construit de Apollodor.C). bazat pe bilingvismul şi biculturalismul greco-latin. retribuit cu un salariu anual de 100. Vespasian înfiinţează şi o catedră de retorică elenică de stat. Marcus Aurelius creează la Atena o catedră de retorică şi patru catedre de stat. dar şi templul Venerei şi al Romei. ridicarea arcului de la Beneventum. 406 EDUCAŢIA. şi podul de la Drobeta. Am semnalat deja strălucirea faimoasei domus aurea. pe care l-a inaugurat Nerva. 1). Relaxarea şi complicarea moravurilor au generat adesea reacţii. Centrul Romei este în mare măsură reconstruit sub Nero. din aceste două secole. Iar Traian a clădit pretutindeni.

în schimb se dezvoltă mimul şi atellana. destinate recitării publice. la care ne vom referi mai jos. până la un anumit punct. cu excepţia textelor mai întinse. O bogată şi variată literatură satirică şi parasatirică se înscrie în cea mai mare parte din secvenţa istorică la care ne referim. categoric superior ca valoare omologului său grec şi înzestrat cu o structură şi un mesaj mult mai complexe. în proză pătrund tipare şi cuvinte sau conotaţii poetice. de asemenea. în care sunt reprobaţi anumiţi împăraţi. l-am calificat ca Homerul prozei antice. Totodată. Iar reacţia clasicizantă. secvenţa istorică respectivă este foarte rodnică pe planul creaţiei literare.C. cum va fi totdeauna de acum înainte. Un nou limbaj. întemeiată pe omogenizarea educaţiei şi a modului de viaţă. restructurează profund tiparele biografiei. emerg vocabule prozaice ori provenite din sfera lexicului colocvial. Acţionează la nivelul acestei concomitente triumful antimitului. spre a se întoarce ulterior la tiparele homerico-vergiliene. Conotaţiile politice se manifestă abundent în tragediile secolului I d. care se produce la sfârşitul veacului . deducem că avea o valoare modestă. experienţa lui Lucan. se transformă definitiv din satura în satiră şi devine reprobarea severă a moravurilor. secolul I d. monografia. epocile lui Nero şi Traian. Foarte viguros se afirmă tragedia. ca principala specie a teatrului roman. deci un autor de poezie relativ apropiată de substanţa prozei. uniform în aceste două prime secole d.C. cât şi în poezie.unificare a gustului publicului. Multe tragedii sunt convertite în exerciţii retorice.praxis" şi echivalează întrucâtva cu reportajul modern. Din foarte variatele şi numeroasele scrieri istoriografice. Pe când eposul evoluează de la poemul mitologic la cel istorico-cetăţenesc. deşi. La ce ne referim? La satira menippee. epitoma. proza filosofică a aceluiaşi autor. Teatrul roman comportă o evoluţie interesantă. specie nouă în literatura latină.C. întreaga această proliferare de discursuri istorice a pregătit şi prilejuit. adică un satiric. dar. şi mai ales pantomima. ale căror opere s-au pierdut în marea lor majoritate. Deşi s-au păstrat puţine opere istorice din epoca respectivă. adică Suetoniu. însă literatura acestor prime două secole d. historia în înţeles restrâns. analele. însă mai coerentă decât cea dintâi. pe când în poezie 407 SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. este dominată cu autoritate de proză. Poezia lirică intimistă numără numeroşi exponenţi. cel pe care. Oricum. Pe urmele experienţei lui Titus Livius. comportă o expansiune notabilă. dat fiind că unele opere antimitice relevă mărci ale altor curente literare. Literatura cu mesaj satiric se afirmă drept cea mai deschisă poezie spre . Totuşi altele sunt scrise în vederea punerii în scenă20. pe care le-au alcătuit Velleius Paterculus. de altfel pe urmele lui Ovidiu. şi la fabulă. excepţionala manifestare a celui mai strălucit istoric şi scriitor roman. desigur. Dar celelalte genuri şi specii literare? Multe dintre ele înfloresc. cu diferite prilejuri şi având în vedere mai ales valoarea operei lui. Pe de altă parte. din elementele la dispoziţia noastră. Istoriografia devine a doua practică literară a romanilor. Este revelator faptul că poetul cel mai valoros din vremea Imperiului roman a fost luvenal. teatrul neclasic al lui Seneca. contemporanul mai tânăr al lui Tacit.C. Este relevant faptul că emerg concomitent pictura murală neclasică. momentul Caesar. în ansamblul ei. datorită lui Persius şi luvenal. Pe lângă satira propriu-zisă. romanul lui Petroniu. tinde să se impună atât în proză. apare acum romanul latin. la epigramă. graniţele cândva consacrate de estetica clasică între proză şi poezie sunt dezarticulate. Pe de altă parte. Pe de altă parte.C. ca „secolul" lui August. se dezvoltă şi alte specii literare cu un conţinut parţial similar. al cărei text nu constituie decât un libret. Dar în realitate au fost ilustrate cu strălucire aproape toate speciile istoriografice. Pharsalia lui Lucan. memoriile. care nu poate fi explicat doar prin afirmarea pregnantă a stilului nou. în sfârşit. care asumă cu prioritate o adresă satirică. 408 NOUA RETORICĂ Şl CURENTELE LITERARE încât progresul antimitului. ce îngăduia travestirea blamării moravurilor. o altă trăsătură definitorie a literaturii secolelor l-ll d. adică retorica. rezidă în accentuarea puternică a unui orizont de aşteptare favorabil prozei şi poeziei de erudiţie sau didascalice.C. constituie aproape vârful dezvoltării istoriografiei latine. la care ne vom referi mai jos. în timp ce istoriografia. adesea mixt. Comedia de sorginte literară dispare aproape complet. de vocaţie modernizantă. adică a lui Tacit. în chip vizibil. devenite specii foarte literare. Am semnalat mai sus dezvoltarea literaturii şi preocupările filosofice.C. pe plan valoric. ca să nu ne mai referim la vârsta de aur a comediei latine. egal. ca federaţie de specii literare. sunt tot atât de importante din punct de vedere literar. Petroniu şi Apuleius introduc în proza latină ficţiunea pură. cele două momente de vârf ale activităţii literare. cum este Pharsalia lui Lucan. în favoarea celui al semnelor şi al antimitului. ca şi pe alte planuri. s-au păstrat doar puţine fragmente. Valerius Maximus şi Curtius Rufus. Atreu este structurat în tragedii ca modelul monarhului tiranic. Ritmul dezvoltării literaturii n-a fost. constituie unul dintre cele mai semnificative fenomene estetice ale secolului I d. biografiile. crearea satirei şi a romanului reflectă tendinţa de a abandona limbajul miturilor şi simbolurilor. deoarece narează aventurile unor personaje care nu sunt nici eroi de legendă şi nici personaje istorice autentice. numeroase satire şi parasatire. care.

creatorii caută acum să cizeleze cuvintele. S-a remarcat o întoarcere la surse. nouitas23. autorii stilului nou. în ultimă instanţă.respectiv şi în cel următor. încât se manifesta un „structuralism istoric avânt la lettre"21. unde emerge un epos care refuză inovaţiile lui Lucan şi se întoarce la tiparele homerico-vergiliene. Stilul nou nu dispare însă complet şi chiar mai târziu el este ilustrat de Florus . însă ei nu mai pot pleda de regulă în litigii politice. pe metaforizarea scriiturii. asumă ostentativ antimitul. Arta declamaţiei se rafina progresiv: dincolo de simpla ornare a discursului. al controverselor şi al suasorilor.C. decantată în şcolile declamatorilor. se află pe primul plan al eforturilor literaţilor de toate vocaţiile. o poetică fundată pe inovare. a culorii şi a patosului. relevante ale stilului nou? „Concizia". căci se impun „sentenţa". De altfel. nu restabileşte decât formal preeminenţa mitului şi simbolurilor. vocabularului special. pe care l-a ilustrat în greceşte Tratatul despre sublim. însă raporturile dintre retorică şi restul culturii sunt plurivalente. clasicismul nu a dispărut niciodată. retorii caută retroscena psihologică. apoftegmatică. atât în proză. A luat astfel naştere un al doilea clasicism. la sonorizarea lor spre a se obţine efecte mirobolante cu prilejul recitaţiilor. pe ingenium. în secolul I d. Stilul nou impunea. introspectează eul. a noii retorici şi a stilului nou. chiar tehnic şi prin recursul la exprimarea colocvială. bazată adesea pe un paradox aparent. la care recurg şi alţi scriitori. utiliza o „parole" individuală22. în timpul domniei împăraţilor Claudiu şi Nero. în sensul saussurian al termenului. Totuşi. adică pe mfmesis. ca şi a reacţiei faţă de acestea. chiar dialectală. Normele sintaxei clasice sunt neglijate. compus de un autor anonim. Se concepeau cuvintele ca integrate sistemului discursiv şi concomitent se investiga evoluţia structurilor literare. pe invenţie creatoare. retorica nu se limita la ornarea cuvintelor. în relaţie cu noua retorică. Pe de altă parte. „culoarea poetică" a lexicului. în discursul neoasianiştilor proliferează verbele. prin privilegierea metalimbajelor. prin utilizarea vocabulelor noi şi a cuvintelor abstracte. uarietas. Jangue". Cornutus. emerge în literatură un stil nou care începe să se afirme sub Tiberiu. indiferent de opţiunile lor estetice. deşi cultivă fantasticul. Subzistă procese şi avocaţi buni. făceau concesii stilului nou în materie de vocabular şi nu refuzau patosul. pe zelos.C. reflectată de emergenţa celei de-a doua sofistici. deoarece proconizau o frază mai scurtă. pe polisemie şi pe ambivalenţa unor semnificaţii. uigor. Dar care sunt celelalte curente literare ale Imperiului timpuriu? Deşi ajuns minoritar la mijlocul secolului I. lapidar. breuitas. când estetica clasicizantă prevalează şi în artele plastice. ei aparţin unui romantism ante litteram şi caută febril „noutatea". toţi autorii Imperiului timpuriu utilizează frecvent sentenţe.C. Cel de-al doilea clasicism domină cu autoritate în epoca lui Traian. prin elevii lor. diferită de perioada ciceroniană şi chiar de cea liviană. observă acut condiţia umană şi nu se mărginesc să înnoiască elocinţa. Se conferă o interpretare specifică esteticii aristoteliciene şi se profesează un neoasianism. sub egida acestui stil.. Ca şi Gorgias sau discipolii acestuia cândva. tensiunea ideatică. şi „varietatea". ilustrată de Seneca. ornatus. transformate acum în simple decoruri ale discursului literar. fraza scurtă. ea îşi sporeşte valenţele culturale. ale asianismului din veacul anterior şi privilegiază scriitura paratactică. Dacă elocinţa pierde virtuţile sale „utilitare". se afirmă. ca mai adecvate sugerării dinamicii sentimentelor. Ea traduce o vie curiozitate în legătură cu virtualităţile limbajului. o ruptură. încât lexicul stilului nou se remarcă prin abundenţa termenilor figuraţi. O adevărată răsturnare a raporturilor de forţe s-a produs sub Flavieni. însă le imitau doar parţial. ajunşi scriitori reputaţi. Prevalează tonul sentenţios. Adepţii acestui curent admirau marile modele. Lucan. oarecum exagerată. cum am arătat. pe care o reprezenta numai într-o formă acuzată. limbajul tensionat. Tendinţele moralizatoare ale declamaţiilor asigurau contactul fertil cu satira şi cu meditaţia filosofică. înflorate. Adepţii neoasianişti ai stilului nou resping totuşi perioadele ample. şi nu pe imitaţie (mai ales a marilor modele).C. dar devine predominant la mijlocul secolului I d. dinamismul lor intern. Ei s-au manifestat nu numai în proză. S-a reliefat că retorica devine patrimoniu expresiv comun. prin întrebuinţarea perifrazei în locul lexemului concret. Desigur. din care fiecare autor selecta ceea ce îi convenea. aşadar. sententia. Prin recitaţii şi stilul lor specific. Care sunt totuşi mărcile cele mai SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE Ml d. se asumă anomalismul şi se refuză analogismul. fermenţii ascunşi sub aparenţe. Acest stil nou îşi află legitimarea teoretică în asianismul moderat. pe culoarea violentă. fundat pe utilizarea măreţiei în expresie. „împodobirea". „vigoarea". ci şi în poezie. şi scade utilizarea adjectivelor. stilul nou nu trebuie echivalat cu orientarea estetică generală a secolului I d. Remmius Palaemon şi de alţii. Se accentuează simţitor transferul elocinţei din For în şcolile retorilor. color poeticus. când Quintilian şi-a început campania împotriva stilului nou şi pentru corectarea în sens clasicizant a noii retorici. Noua retorică şi curentele literare „Procesele" literar-culturale cele mai revelatoare ale Imperiului timpuriu sunt expansiunea retoricii. Sentenţa devine nucleul esenţial al enunţului. cât şi în poezie. profesorii de retorică îşi subordonează întreaga literatură. o „nouă mişcare literară".

însă şi de aticismul grec. Paris. 1986. el a fost însă favorizat de uzura clasicismului şi stilului nou. 1978. preţiozitate laborioasă. ca Aulus Gellius. căci nu trebuie uitat că autorii arhaici fuseseră expresionişti. trad. cum am arătat. Alain MICHEL. 1971. se produce un fenomen literar surprinzător. Anton D. poetae nouelli. italiană de Gian Carlo GIARDINA -Rita CUCCIOLI MELLONI. poezia nu atinge o valoare comparabilă celei scrise în „secolul" lui August. J. cu atât mai puţin. 5-38.C). Joel LE GALL . Istoria literaturii latine (117 d. în satiră şi în parasatiră. sub Hadrian şi urmaşii lui. L'Empire Romain. în acest fel. Bologna. ni se pare foarte înţeleaptă următoarea reflecţie a lui Seneca: „stilul nu are o normă fixă: îl schimbă modul de viaţă al Cetăţii.C. adversarii lor au susţinut că literele romane ar fi intrat în declin. Expresionismul se menţine. Reamintim că în această secvenţă istorică trăieşte şi scrie cel mai valoros prozator şi scriitor roman.C). în speţă în epigrama cu un conţinut satiric. a 8- .C. Paris.C). decât ca un curent stilistic. cum fusese el şi pe timpul Republicii. dar numărase puţini adepţi. fi etichetată ca decadentă o perioadă istorică în care creează cel mai talentat romancier al antichităţii Petroniu . Neron. J. Paris. aticiştii urcaseră în timp. purism.Marcel LE GLAY. voi. Bucureşti. pp.. până la tiparele arhaice şi se uniseră cu arhaizanţii. literatura latină a evoluat şi nicidecum n-a decăzut. aticismul arhaizant a fost practicat îndeosebi de teoreticieni. în general istoriografia îşi conservă autonomia stilistică. De asemenea. cum a fost Valerius Probus. exclusiv printre gramatici. 5-51. care triumfa atunci în literatura elenică. 1971. Desigur. Am reliefat mai sus că literatura Imperiului timpuriu nu ilustrează o vârstă „de argint" şi.C . ca şi în literatura comică a Imperiului timpuriu sau chiar în eposul lui Lucan. J. De altminteri nu toţi scriitorii aderau la curentele literare mai sus-menţionate. Recherches sur l'iconographie et la correspondance des arts â l'epoque imperiale. îi determinau să adopte un asemenea punct de vedere dificultăţile întâmpinate de unele specii literare. Jean-Michel CROISILLE. LEEMAN. 1974. ca un curent conservator.C) â l'assassinat de Severe Alexandre (235 ap. istovite de lungi controverse estetice. şi literatura greacă a Imperiului. I. Avem în vedere preeminenţa temporară a unui aticism devenit arhaizant. 3 tomuri. o „decadenţă". Teoria e pratica stilistica degli oratori. deoarece în căutarea purismului. 13).C. 1986. 1982. Francois JACQUES . (Ep. în ultimă instanţă. aticismul arhaizant evoluează şi îşi apropie unele mărci ale clasicismului şi chiar ale stilului nou. până la Cato cel Bătrân şi Ennius. pp. mai degrabă ca o stare difuză. intensificarea moralizării. în vreme ce Apuleius. I. Ideea acestei „decadenţe" este de fapt foarte veche.C. Bucureşti. L'epoque de Neron etses controverses ideologiques. împrejurări istorice şi probleme ideologice.şi cel mai fecund exponent al gândirii filosofice latine . Paris. Istoria literaturii latine (14-l17 d. contractează o datorie importantă faţă de expresionism. 1982. din secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea şi din primele decenii ale veacului nostru. IV. pp. Napoli. ca eposul şi oratoria tradiţională. Astfel el devine o orientare stilistică formalistă şi manieristă. Bucureşti. J. în secolul al ll-lea d. De asemenea. aniiquarii. VI d. Poesie et art figure de Neron aux Flaviens. Ei plăteau astfel un greu tribut idealurilor clasicizante şi normelor estetice. Fronto a conferit acestui manierism trăsăturile lui definitorii: arhaism. Geniul lui Tacit a depăşit curentele stilistice şi a înfăptuit o sinteză artistică fascinantă. Storia della letteratura latina. 33l-524. eclipsa temporară a clasicismului. care niciodată na rămas în aceeaşi formă multă vreme". Aticismul arhaizant se manifestase în secolul 410 NOUA RETORICĂ Şl CURENTELE LITERARE I d.Seneca? în paralelă se afirma. Leiden. Andre CHASTAGNOL. Le sânat romain â l'epoque imperiale. Paris. 1969. Iar Petroniu este un autor expresionist prin excelenţă. Opţiunile scriitorilor romani nu erau îndeobşte programatice şi moralmente obligatorii. Ettore PARATORE. storici e filosofi latini.John SCHEID. 1990. BIBLIOGRAFIE: Eugen CIZEK. Epoca lui Traian. 58-83. cultul preclasicilor şi al formei în general. retipărire. 1980. cum poate -411 - SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. obsedat de un analogism sever. Itinerario della poesia latina nel I secolo dell'lmpero.260 ap. dar proza vehiculează o varietate şi anumite talente superioare celei din vremea lui Cicero şi Titus Livius.sec. voi. Pe de altă parte. 44 av.C. pp. ca pandantul aticismului arhaizant al prozatorilor. Orationis Ratio. 114. Marcel LE GLAY. Asemenea idei au fost asumate şi de anumiţi conoscători si chiar specialişti în literatură latină. căutarea stăruitoare a modelelor şi reminiscenţelor literare conducea ineluctabil pe filologi dincolo de Cicero şi Vergiliu. ca acelea ale autorilor moderni. însă şi Apuleius i-a rămas îndatorat: de altfel tendinţele expresioniste ale romanului latin se conciliau lesne cu aticismul frontonian. Pe de altă parte. La religion romaine. 1982. Paris. 1992. De aceea. . pe care le extrăgeau din operele lui Cicero. 1992. Le Haut Empire de la bataille d'Actium (31 av. Rome et l'integration de l'Empire. Bruxelles. cei numiţi poeţi „noi" sau „tineri". ed. de altfel energic. adică Tacit. într-adevăr. restaurează neoterismul.şi Iustin. Les structures de l'empire romain. Dacă anumiţi exponenţi ai stilului nou au considerat epoca lor ca una dintre cele mai strălucite etape ale literaturii latine şi au afirmat că operele lor rivalizau cu cele ale lui Vergiliu şi Homer. Fabio CUPAIUOLO. după formula lui Terentianus Maurus. 1987. La philosophie politique a Rome d'Auguste â Marc Aurele. Caesar şi Horaţiu24.

mai ales pp. p. J. op. Entry to the Senate in the Early Empire. 244. op. franceză de Atain TACHET. De aceea un istoriograf târziu. 165-205 (pentru relaţiile clientelare). pp. mai ales pp. op. vezi şi Id. competitivitatea. a metatelor şi a ceremicii în Hispania. pp.284 ap. J. p. 103-l40. pp. London . Rome et nous. 302-315. Observăm că.C. 14. 13. 1967. Juvenal et la realite contemporaine. IV. p. Pentru anti-cluitas şi schimbarea mentalităţilor. 226. voi. 483488. cit. Paris. 8.M. era îndeobşte neglijată. pp. 79-86. acelaşi autor se ocupă de opoziţia honestiores/humiliores la pp. Evan W. LE GALL . 104-l16. Paris. Pentru ordinul decurional sub Imperiu. în Istoria literaturii latine. p. Civilisation and the Caesares. 137. Les rapports entre l'ordre senatorial et l'ordre âquestre sous Ies Juiio-Claudiens. JACQUES . Napoli. 483. dies imperii. cit. în ce priveşte everghetismul. LE GALL . cit. cit. Napoli. 288-292. 249-255. op. 1974. pp. Ramsey MAC MULLEN. Grandeur et declin de la Republique. ed. în domeniul raporturilor cu oraşele. LE GALL . 3. J. Bucureşti. care afecta binefacerile. 75-95. pp. 14-20 maggio 1981. 140-l41. 1965. 12. F. SCHEÎD. Ithaca . Marcel LE GLAY. i. Epit. 532-539. 52l-534. în RevLta de Filosofie. 244. Rome et l'integration de l'Empire (44 av. YAVETZ. adică aceea a proclamării militare a împăratului. 433-450. op. passim. Rene PICHON. pp. ci numai ordine şi „stări". op.J. 235-249. 333-336. 1969. Epoca lui Traian. 1968. MAC MULLEN. di. secvanţă istorică de tranziţie spre stabilitatea subsecventă şi foarte clasică. . Roma. cit. 215-227. Paris. ROSTOVZEV. Pentru opoziţia între secolul I d. s-a arătat că Nerva a fost divinizat pentru a conferi legitimitate sacră fiului lui adoptiv. J. 109. p. Paris. 73-l04. pp. 1067-l069. SCHEiD. cit. op. L'Empire Romain. 169. p. 88. după moartea lui Traian. 291 relevă că în Roma antică n-au existat clase sociale. LE GLAY. pp. 649-659. vezi şi Francois JACQUES . 86-87. 412 NOTE 1. Jean ROUGE. 612-614. op. în Journal of Roman Studies. LE GLAY. JACQUES . Paris. Pentru viaţa politică internă. unele fenomene renascentiste se prelungesc şi sub Traian. SCHEID. LE GLAY. pentru dezvoltarea agriculturii şi producţiei manufacturiere în aceste două secole. J. J. 99. S. trad. sub direcţia lui Claude NICOLET. pp. 9. adică Traian: ibid. 1986. Uterque ordo.. 1982. pp. cea a învestiturii senatoriale. a urmat un . 1982. Paris. 2. Chester G. LE GLAY. Genese de l'antiquite tardive. 38l-395. vezi Eugen CtZEK. 185-l86. pp. 92.J. Segalene DEMOUGIN. LE GAIL . 1983.C. Bucureşti. şi veacul următor. a industriei alimentare. dai collegi della Repubblica alle corporazioni dei Basso Impero. trad. Vezi mai ales Joe! LE GALL . Rome. Rrenze. pp. chiar ascuns: vezi Eugen CIZEK. 227-228. 52. până la Constantin. 483. passim. JACQUES . pp. dies principatus. Vezi în această privinţă M. p. anterior şi Introducere. de vocaţie renascentistă. 463-464. op. 67-69. 1980. în Dacia s-au constituit colegii aie unor imigranţi orientali. 116-l26. 870.J. 1985. pp. Tiberiu era un auster. 5. Studi di Filologia Classica în Onore di Giusto Monaco. SCHEID.C. p. John Patrick SULLIVAN. pp. 153-l54. în Istoria literaturii latine (14-l17d. 1924. în Des ordres â Rome. pp.. R. 144-l49 semnalează creşterea producţiei de articole de metal şi lemn şi a stofelor în Gallii. pp. op. F. Paris. 1985. pp. Pe de altă parte. „modelul parităţii". 13l-523. 1957. vezi Eugen CIZEK. 279-281. pp. 1991.C. 1962. 209-230. LE GALL .M. op. J. C . op. Le Haut . vezi Peter BROWN. Astfel. F. LE GLAY. dacă nu coincidea cu prima. asumă o importanţă decisivă în aniversările oficiale şi oficioase. Plebs and Princeps. 191 -l95. 24-26. 15. au apărut în oraşe chiar colegii ale imigranţiior. MAC MULLEN. cit. p. mai ales p.J. nimeni n-a modelat atât de substanţial viaţa publică şi administraţia statală ca Hadrian (PS . 9 Pentru problemele demografiei şi ale organizării oraşelor Imperiului vezi J. vezi D. pp. Pantiu amănunte. 366367." JACQUES . Francesco DE MARTINO. Desigur. Paris. vezi F. Pentru sodalităţi şi colegii. Pentru mărcile fundamentale ale acestor două secole. Andre CHASTAGNOL. pe când „ziua principatului".M. . pp.a. 15-293. în Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio. LE GLAY. p. 860. 10.AUR. 757-763. SCHEID. op. pp. ROSTOVZEV. MAC ALINDON. IV. 1394). cit. p. dar şi J. Epoca lui Traian. Paris. a 9-a. J. JACQUES .) â l'assassinat de Săvere Alexandre (235 ap. MAC MULLEN. Histoire de la litterature latine. 437-440. GERARD. în ce priveşte structurarea definitivă a ordinului senatorial. 14-20. 34. pp. op. 1. cit. Tacite. 5-6. J. 1990. Histoire generale de l'Empire Romain. SCHEID. „Ziua imperiului". Paris. VICT. Paris. Neron. şi nu de la 22 decembrie din acelaşi . în Istoria literaturii latine. pp. pp. GERARD. ideologia şi orientarea împăraţilor. Acceptăm imaginea platoului. 11. 190. 1982. pp. cit. 3. pp. F.). Introducere. când fusese proclamat ca împărat de legiuni. Paris. 11). 281 -291.M. 537-538.London. vezi M. de tip clasic.C. 254-255. philotimia. 1974. Paris. 1986. vezi J. op.sec. pp. Oxford.cit. şi J. 1977. cp. pp.C). Roma.260 ap. vezi 413 SOCIETATEA Şl CULTURA ÎN SECOLELE l-ll d. F. Paul PETIT. pp.C. op. dar şi Paul PETIT. 22-27. voi. PETIT. 135-l36 (pentru consideraţiile privind plebea ca o categorie socială privilegiată). cit.M. 91.. DE ROBERT'S. 175-l98. vezi P. J. 1991. 1955. Tacite. 26. LE GLAY. a afirmat că.Marcel LE GLAY. Barcelona. Bucureşti. 38l-382 consideră secolul I î.. 1987. ale ceior care aparţinuseră la origine aitor populaţii şi cetăţi. Les institutions romaines de la Rome royale â la Rome chretienne. mai ales pp. vezi şi J. 4.Empire de la bataiUe d'Actmm (31 av. LVnivers mental des Romains. 7. Universul mental al romanilor. Storia della costituzione romana.platou. 1988. 85-415. cit. dar nu şi a unui declin general. R.John SCHEIO. 243-244.M. ROSTOVZEV. pp. ca un veac af Renaşterii. pp.. 129. şi o decadenţă mascată a civilizaţiei şi culturii romane. La naissance de l'vordo senatorius". imitator şi epitomator al lui Aurelius Victor. 1990. M. STARR. III. 384. cit. cum arată Maurizio BETTINI. 105-l07. 1933. Introducere în Istoria literaturii latine (117d. cit. 368-375. 255 susţine că. vezi R.C). Palermo.M. p. 47. pp. // fenomeno associativo nel mondo romano. op. împrejurări istorice şi probleme ideologice. franceză de Aline ROUSSELLE. Les structures de l'Empire Romain. 1976.1987. Histoire genârale de l'Empire Romain. Z. Pierre GRIMAI. voi I.J. 71 -84.J. pp. „Tiberio e le imagini proibite". în Revue des Etudes SudEst Europeennes. Firenze. 390-392. Storia economica e sociale dell'lmpero Romano. Les rapports entre les classes sociales dans l'Bmpire Romain (50 av. Introducere. VI d. Manuel d'initiation â la litterature et â la civilisation latines. passim consideră ca renascentist şi „secolul" lui Traian. 143-222 (capitolul Le batard d'Hadrien et l'hâredite dynastique chez les Antonins). 2 voi. F. 340 observă că Vespasian îşi calcula domnia de la 1 iulie 69. Literature and Politics in the Age of Nero. cit.C). LE GALL . pp. pp. pp. 1969. vezi Eugen CIZEK. cit. colonizaţi în această provincie (C'L.New York. Storia economica e sociale dell' Impero Romana. 1990. sub Imperiu. 303-305. destul de superstiţios. Migration and Economy in Roman Imperial Spain. pp. în privinţa condiţiei sclavilor. Firenze. LE GALL . 294-30Î. în ce priveşte activităţile productive ale plebeilor săraci. 178-l80. Passion et politique chez les Cesars. cit.C). HALEY. 104-l05. Cum a arătat încă Jerome CARCOPINO. Pentru teoria adopţiunii. Paris. JACQUES . 1933. mai ales pp. Paris. pp.C.M. GRIMAL. op.

260-261. Le culte d'lsis â Pompai. Epoca lui Traian. care apar în opera lui.C. 1988.C. 281 -291.Jean-Christian TAUTIL. passim. 1971. Pentru profilul stilului nou. 11l-l28. aceasta privilegiază discursurile de aparat. TRAN TAM TINH. Pierre GRIMAL. Le paganisme dans l'Empire Romain. 1987. Jean-Michel CROISILLE. vezi E. intitulat „Cărţi do astronomie" sau . CIZEK. cit. 90. italiană de Gian Carlo GIARDINA şi Rita CUCCIOLI MELLONI. pp. F. cit. 2 voi. la fete et la communication. La fete neronienne. pp. vezi E. în orice caz. Se presupune îndeobşte că se născuse în Italia şi că a dus o existenţă retrasă la Roma. pp. J. departe de misiunile publice şi de viaţa politică. 21. vezi şi Rene MARTIN .C. IV. în Istoria literaturii latine. LE 414 -: TE GLAY. Paris. Recherches sur l'iconographie et la correspondance des arts a l'epoque imperiale. 8. 262-263. POEŢI Al SECOLULUI I d. Sâneque et Ies religions orientales. Eugen CIZEK. Totuşi. De fapt. Paris. înainte de a deveni imperator. GERARD. JACQUES . Chiar în tribunale.lll-e siecle ap. 1909. Histoire de la litterature latine. pp. 16. 1934. SCHEID. în Istoria literaturii latine. de fapt concepţia fundamentală asupra vieţii. avocaţii pledau pentru plăcerea publicului alcătuit din literaţi şi tineri „studenţi"). Nici numele nu este sigur. în Viaţa Românească. CUPAIUOLO. 186 (care subliniază că nu poate fi vorba de decadenţa elocinţei. Neron. pentru mitraism. F. Pentru această problemă şi pentru curentele literare. Manuel d'initiation â la litterature et â la civilisation latines.M. CIZEK. Mithra et le mithriacisme.M. 26l262. p. pp. 1988. Exoriente sole (Suetone. în L'Urbs. CIZEK. în Culegere de studii de civilizaţie romană. Jean-Pierre NERAUDOU. Anton D. Leiden. Itinerario della poesia latina nel I secolo dell' Impero. De fapt.C: vezi E. LEEMAN. FEORU Şl ALŢII Poemul lui Manilius Viaţa poetului Manilius este complet necunoscută. 47-65. pp. LE GALL . op. 97-l09. ridere id est uiuere. a se amuza. pp. Introducere. trad. a ţinut seama de popularitatea printre soldaţi a acestui senator. 257-258. Les genres littâraires â Rome. vezi J. Pentru această inscripţie. LE GLAY. ed. op. 1972. Cum arată P. Ideea decadenţei a apărut şi la J.) în Actes Colloque du International Organise par le Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Ecole Frangaise de Rome (Rome. cit. 31 notează că şcolile retorilor se transformă din ateliere „tehnice" în focare de cultură. Ner. ilustrează desfătările. 17-l8). Paris. militar cu vechi state de serviciu. pp. 64-83. Leipzig-Berlin. op.H. Marie-Laure FREYBURGER-GALLAND . pp. vezi Robert-Alain TURCAN. Vezi J. pp. pp. în Istoria literaturii latine. vezi Henri-lrenee MARROU. L'art romain.: MANILIUS. Cit. Cum reliefează Fabio CUPAIUOLO. op. p. 83. LE GALL . a 2-a. 319-320. ele îi atribuie două prenume diferite. diletantismul şi preţiozitatea. numai cartea întâi tratează probleme . 252-300. E. în pofida accentelor adulatorii la adresa împăraţilor. p. Bruxelles. Pentru mutaţiile suferite de atitudinea faţă de provinciali. I. II. Pentru evoluţia atitudinii faţă de „celălalt". 32-36 şi J. Die antike Kunstprosa. Bucureşti. pp. cit. op. Le carnaval. Introducere. vezi Florence DUPONT.Astronomicele". Bruxelles. 509-543. 20. 180-206. 1967. 13. pp. Paris. a 9-a. 17-l21. a se îmbăia.C. 18. 1984. 6). vezi şi J. 1978. p. 16. vezi Gheorghe VLĂDUŢESCU. CIZEK. 1978. cum a fost extinderea literaturii pe noi areale geografice şi sociale. pp. pp. SCHEID. pp. Paris. deoarece manuscrisele îl numesc nu numai Manilius. pp. cit. pp. cit. a participa ia jocuri. L'epoque de Neron et ses controverses ideologiques. . vezi mai ales Marcel LE GLAY. Pentru proiectul neronian şi eşecul lui. Paris. Teoria e pratica stilistica degli oratori. Manilius este autorul unui poem.M. CIL.M. 274-365. 18-48. 1978.M.Domina şi aleşii ei: „Philosophi platonici". pentru rezistenţele faţă de misticismul oriental. tendinţele lor spre o estetică rudimentară pot fi puse în relaţie. Paris. în Actas del V Congresso Espahol de Estudios Clasicos. 244-338. reeditare. Bologna. Introducere. CUPAIUOLO. passim. pp. op. pp. Nice. 143-l46. Ramsay MAC MULLEN. 3 tomuri.J. data învestiturii senatoriale. 137. De către F. 129-l59. pentru isianism. vezi Robert TURCAN.C. Paris. Le theâtre latin. 17. 10. Anca FILIPESCU.C. după opinia noastră. 30-36. pp. Pentru interpretatio Romana. 1977. p. 19. Introducere. Introducere. IV. storici e filosofi latini. Literary Criticism in Antiquity. 22. 19. 45-46. în Actes des Premieres Rencontres Internationales de Nice. 255-256. vezi şi E. pp.Jacques GAILLARD. ci şi Manlius sau altfel. Paris. De asemenea.C. Pentru religiile secolelor l-ll d. vezi Eduard NORDEN.Gerard FREYBURGER . vezi mai ales V. p. E. primele două „flagele" ilustrează un fenomen pozitiv. Bucureşti.J. trad. pp. Pentru Apollonios din Tyana şi folosofia secolelor l-ll d. 8 au 10 marş 1984. p. lauari. 459-460. uenari. Introducere. pp. LE GLAY. vezi J. Pentru armata romană. Mentalităţile romane şi reprezentarea străinului (I). Sectes religienses en Grece et a Rome dans l'antiquite pai'enne. J. 447-451. Seneque ou la conscience de l'Empire. pp. în latineşte Astronomicon libri sau Astronomica. Totodată. dar şi YVES PERRIN. în Istoria literaturii latine. Poâsie et art figură de Neron aux Flaviens. care constituie adevărata „viaţă": „a vâna. Adoptarea lui Traian în 97 d. F. pp. în legătură cu artele plastice şi arhitectura primelor două secole d. Filosofia în Grecia veche. 1977. Acest act a contribuit în mare măsură la evitarea reiterării evenimentelor destabilizatoare din 68-69 d. în cinci cărţi. Jean-Louis VOISIN. CIZEK. op. IV. op. Noi considerăm că această inscripţie ilustrează un element constant al utilajului mental antic. pp. ci şi cu poetica aticismului arhaizant al secolului al ll-lea d. op. în vreme ce „preţiozitatea" exprimă rafinarea subtilă a artei literare. ed. cit. 1986. CIZEK. 34-36. pp. 50-55. 53-54. Espace urbain et histoire (l-er siecle av.an. 1974. pp. iată ce înseamnă a trăi". un adevărat mentalem. ATKINS. 15. Paris. Pentru omogenizarea educaţiei şi a idealului existenţial. însuşi Rene PICHON. în Istoria literaturii latine. Napoli. în Rome et nous. La religion romaine. II.. vezi Eugen CIZEK. 1981.C. ludere. Isis . Epoca lui Traian. JACQUES . Introducere. pp. 6. 3541. cit. Tacite. Pentru dezvoltarea teatrului şi a tragediei sub Imperiu.17938. franceză de Alain SPIQUEL . în Istoria literaturii latine. DAlexandrie â la Domus Aurea. pp. 1979. Orationis Ratio..Aline ROUSSELLE. 438 afirma că literatura latină a Imperiului ar fi „sucombat" sub imperiul a trei flagele: cosmopolitismul. LE GALL . CIZEK. 336-388. 22. 8-l2 mai 1925). 14. 23. 415 XXI. op. 28. Cum sublinia Alain MICHEL. pp. totuşi Nerva a fost întâi proclamat princeps. GRIMAL. nu numai cu pregătirea lor profesională. 1964. 1982. 86-l00.W. cit. Rhâtorique et philosophie chez Seneque (Ad Marciam. LE GALL . 469-473. 38-39. LE GLAY. 1981. vezi E. realizată de marii scriitori ai vremii. London. p. LE GLAY. 1985. 22-24. LE GALL . în Istoria literaturii latine. Paris. 24. 47-48. pp. 27-28. Decadence romaine ou antiquite tardive? lll-e-VI-e siecle. 1924. ignorarea de către artiştii Trofeului de la Adamclisi a normelor clasice.

2l-22). El ne apare conştient de semnificaţia acestei invocaţii. autorul Astronomicelor am remarcat că se proclamă un inovator şi începe fiecare carte cu un prooemiu. 874-875). dintre care cel mai relevant este prooemiul cărţii întâi.). Manilius îşi propune cu pasiune să realizeze împletirea între poezie şi studiul concret al naturii. 387-408): „raţiunea învinge toate" (4. El adoptă stoicismul posidonian. Maniiius se îndatorează nu numai faţa de Posidonius şi Asklepiades din Myrlea. Astfel. 930). al lui Lucreţiu. şi cea a destinului. împresurat de o văpaie îndoită. naşterea cosmosului. 538-631) aminteşte de cel lucreţian al sacrificiului Ifigeniei. ratio. vv. ca un anti-Lucreţiu. el reiterează mefienţa faţă de poezia anterioară. îi corespunde tema dezastrului suferit de Varus (1. O replică sau mai degrabă o sfidare2. nutrită de ficţiuni (4. chiar pe terenul acestuia şi folosind armele lui. Ca şi marele poet epicureu. şi preconizează moralizarea în numele responsabilităţii individuale. Dar. Numeroase reminiscenţe vergiliene atestă raporturile lui Manilius cu tradiţia didascalicâ. determinismul stoic al lui Posidonius. De altfel. poetul atrage atenţia asupra obiectivelor urmărite de el în prooemiile sau introducerile fiecărei cărţi. El a trebuit să-şi oprească redactarea operei în anul 16 d.C. adoptate de împăratul Tiberiu împotriva astrologilor.C: MANILIUS. Totuşi. hărăzite 416 _ UN ANTI . Dar este de crezut că Manilius n-a alcătuit decât cinci cărţi. să-l zdrobească pe poetul epicureic. POEŢI Al SECOLULUI I d. Ovidiu şi astrologii romani. aspectul constelaţiilor etc. din pricina măsurilor aspre. w. în ultimă instanţă. menţionată de Manilius (1. în mare măsură. trece pe primul plan (mai ales în ultimele două cărţi)1. care se înscrie în specia poeziei didactice sau didascalice. în ochii săi. pe care fatalismul astrologie n-ar exclude-o. Totuşi poetul se străduieşte să-şi îmDogăţească . pe multiple planuri. sau faţă de Vergiliu. Astronomicele constituie o replică stoică şi astrologică dată marelui poem lucreţian. în vreme ce cartea a treia înfăţişează zodiacul şi modalităţile de a stabili horoscopul. 7-l0). iar în cartea a cincea oferă o descripţie a constelaţiilor extrazodiacale şi a înrâuririi exercitate de ele asupra tipurilor umane caracterologice. vv. căruia îi este dedicat. cartea a doua cuprinde o descripţie a firmamentului astrologie. consacrate descripţiei prodigiilor. în anul 9 d. Manilius celebrează forţa spiritului uman şi valoarea deosebită a cunoaşterii (4. după părerea lui. căci viaţa muritorilor este stabilită de destin (4. funcţia astrelor: „Mă închin la două temple. Maniiius strecoară în discursul său poetic o umbră de amărăciune: studiul astrologiei îi serveşte să consoleze şi să se autoconsoleze3. Manilius adoptă ca model opera lucreţiană. de asemenea. Nu lipsesc din mentalitatea maniliană conotaţiile de sorginte orientală. după zdrobirea legiunilor romane ale lui Varus. Materialul fiecărei cărţi este încadrat între un prooemiu şi un epilog. vv. legate de moartea lui Caesar. De altfel Manilius cunoaşte profund Georgicele vergiliene. vv. autorul Astronomicelor insera în poem digresiuni şi descripţii. Antropologia ocupă o poziţie preponderentă în Astronomice. De fapt. întocmai ca celebrul său antecesor. Părţii finale a cărţii întâi din Georgice. Manilius contrapune această materie subiectelor poemelor tradiţionale spre a critica poezia mitologizanta prin excelenţă (1.LUCREŢIU unor aluzii politice ori anumitor reflecţii personale ale autorului. pentru a se manifesta ca un anti-Lucreţiu. w. Poemul a fost definitivat sub Tiberiu. şi crede în noutatea materiei sale. v. Manilius crede cu pasiune în concepţiile profesate şi asumă un veritabil misionarism. cea a lui Tiberiu. dar a fost cu siguranţă început în vremea lui August. vv. pe când zodia balanţei. Un anti-Lucreţiu Astronomicele constituie un poem. încât. Deci el opune liberului arbitru epicureic.de astronomie. astrele care călăuzesc existenţa umană. mobile sau imobile. Discursul poetic al lui Maniiius este foarte arid. Ca şi Lucreţiu. Dar el nu-şi poate vibra trăirile ca Lucreţiu şi mai ales nu reprobă oamenii pentru că s-ar lăsa copleşiţi de superstiţii absurde şi de mirajul bogăţiilor. 14-22). îşi dedică opera împăratului Tiberiu (1. Unii cercetători consideră că poemul trebuie să fi conţinut o altă carte sau chiar mai multe. De asemeaea. care să însufleţească doctrina aridă. 436-443). îşi însuşeşte. am observat că. credinţa într-un destin riguros. încrederea în relaţia obligatorie dintre soarta indivizilor sau popoarelor şi mersul astrelor. în cartea a patra. de sorginte epicureică. a astrelor diurne sau nocturne. Şi alte pasaje din poem încorporează digresiuni. care închipuia. poezia şi realităţile" (1. deocamdată limitată la poezia didascalică. Manilius îşi propune reînnoirea tiparelor didacticiste. De fapt Manilius rupe cu tradiţia poetică a invocaţiei muzelor şi. Poetul subliniază că astrele dirijează soarta omului. Manilius pendulează între glorificarea raţiunii. autorul Astronomicelor se ridică împotriva concepţiei despre lume a precursorului său şi îşi propune să-l combată. care s-ar fi pierdut. De altfel. FEDRU Şl ALŢII Arta lui Maniiius în centrul preocupărilor maniliene se află omul şi soarta iui. Treptat însă poetul nu se mai referă la August. vv. Manilius blamează îndeosebi eforturile celor ce vor să-şi modifice propria condiţie. Ca şi Lucreţiu. l-6). Din primul prooemiu. De altfel. poetul atestă o bună cunoaştere a psihologiei umane. masculine sau feminine. a diferenţelor de caracter. dar pentru a i se opune. 892 şi urm. Căci celelalte cărţi abordează dimensiunile astrologiei. Totodată. cu toată adularea împăraţilor şi proclamarea adeziunii integrale la politica şi la ideile Principatului. cum am arătat mai sus.C. vv. Manilius abordează presupusa influenţă zodiacală asupra caracterului şi atitudinilor oamenilor. ci şi faţă de Varro. fatum. iar episodul Andromedei şi al lui Perseu (5. idei platoniciene şi neopitagoreice.

AstronomicelorIlustrează un stil mai clar. în accepţie modernă. Lucilius şi mai ales ale lui Horaţiu. Asemenea idei erau insistent propovăduite de Seneca şi circulau în cercul acestuia. care reliefează obedienţa poetului faţa de stilul nou. care erau atribuite unui autor legendar. fasf. Fabula. forme arhaizante. căci finalt. anaforele şi aliteraţiile şi domină un ton retoric. în două cărţi. Anterior fabula se dezvoltase în Orient. probabil în epoca lui Nero. care aspiră spre cele mai înalte culmi. nepot de sânge şi fiu adoptiv al lui Tiberiu. care cuprindeau o scurtă naraţie . Ni se pare evident că Aetna constituie un produs al noii mişcări literare. Aceste fabule relatau îndeobşte un conflict dintre cei puternici şi cei slabi şi comportau o morală practică. Maniiius privilegiază paralelismele şi antit-zele. emfatică şi retorică. Lucilius încearcă să răspundă acestei preocupări şi utilizează ca izvoare textele stoice ale lui Posidonius şi Asclepiodot.aproape de dimensiunile epigramei . în diferitele ei etape. de fapt. Copiii se exercitau parafrazând în versuri fabule în proză sau invers. erupţia vulcanică. Datele despre viaţa lui Fedru. anumite explicaţii lucreţiene ale erupţiilor vulcanice şi seismelor. Erupţiile vulcanice în general şi mai cu seamă cele ale muntelui Etna. 2. Fabule izolate apăruseră în literatura greacă în operele lui Hesiod şi Arhiloh. 315-325.Anti-Geo/g/ce"5. De unde şi sintagmele menţionate în alte capitole fabula togata şi fabula palliata. şi mai ales caută febril cauzele. De asemenea el denunţă agronomia. Astfel. Proliferează comparaţiile. Gaius lulius Phaeder. numele pe care îl purtaseră ca sclavi. Acest poem a fost atribuit lui Vergiliu şi altor poeţi ai „secolului" lui August. în general. ca şi în Grecia. cunoscut sub numele de Esop. Totuşi. reiterată frecvent (vv. după ce reprobă. unui activ orizont de aşteptare. a alcătuit „Fenomenele". FEDRU Şl ALŢII Biografia lui Fedru Numele latin al lui Fedru a fost. înaintea lui Fedru.imagistica prin recursul la mituri. al fabulei ca specie a literaturii latine a fost Fedru. 80-l17). Vagellius a consacrat un poem exaltării aventurii extraordinare a lui Phaeton. Cum am arătat mai sus. nu . guvernator al Siciiiei sub Nero şi prietencorespondent al lui Seneca.C. adică fabula-apolog (numită uneori de romani fabella. Maniiius acumulează adverbe şi conjuncţii. 74-77). 419 POEŢI Al SECOLULUI I d. consemnate chiar de fabulele lui. a fost redactat în 646 de hexametri dactilici poemul didascalic „Etna". autorul acestui poem exprimă pasionat dorinţa de cunoaştere a adevărului. Acest scriitor ar fi trăit în secolul al Vl-lea î. mai cu seamă în India. Sau altfel spus. Autorul Etnei reia. Răspunsurile sunt naive. diminuării.C: MANILIUS. 356-359). Democrit şi Seneca. apăruseră fabule izolate. în mediul cultural elenic. ca şi echivalentul lui grecesc apologos desemnau mai ales o naraţie care comporta dialoguri între personaje. scenarii populate de animale. fabula era rezervată învăţământului elementar. Termenul latin de fabula. care adoptau de regulă prenumele şi numele gentilic al stăpânului şi transformau în supranume. arid. El practică un hexametru dactilic curgâîc". circula o culegere de fabule. Dar important ni se pare faptul că. Ca scriitor. dar mai ales explicită. constituia o specie de literatură narativă minoră. şi nu pe predicarea virtuţii. inuentor. Phaenomena. adică în saturele literare ale lui Ennius. Această concluzie conferea speciei literare respective un caracter manifest didacticist. armonios structurat. el utilizează descripţii şi digresiuni. care erau inserate în ansambluri mai ample. Căutarea febrilă a variaţiei stilistice denotă adeziunea poetului la stilul nou. inclusiv referitoare la o viaţa şi personaje cotidiene. Poemul Aetna Poezia didascalică răspundea. în aceeaşi epocă. desigur. trecând în versuri texte redactate în proză6. Sensul iniţial al acestui cuvânt latinesc fusese acela de „conversaţie". i-au impresionat totdeauna pe antici. Poezia maniliană rămâne însă mai ales abstrusă şi cereorală. în manifeste raporturi de intertextualitate cu Maniiius. la legendele privitoare la zei şi la eroii transformaţi în astre.1ios. 9l-93. adică povestioară). în măruntaiele căruia erau situate cuptoarele zeului Vulcan. 6 vv. Fedru şi apariţia fabulei Creatorul. Opinăm că Aetna este opera lui Lucilius. totuşi. îl preocupă cauzele producerii erupţiei. mai târziu. discursul manilian se învederează a fi greoi. abundentă în platitudini.şi o „morală". poezia mitologizantă şi miturile (w. Emerg în Astronomice pasaje bogate în substanţă imagistică fecundă în efecte artistice. se străduieşte să fracţioneze desfăşurarea normală a frazei. Aetna. cognomen. ca şi Manilius. la „anecdote" organic captivante. însă şi 418 POEMUL AETNA cele ale lui Heraclit. Poetul utilizează structuri aspre. La Roma. Stoicismul lui Lucilius nu era ostil ideilor epicureice. accelerării sau încetării ei. Ceea ce indica apartenenţa sa la categoria liberţilor. Lucilius afişează un dispreţ evident faţa de prosperitatea agricolă. Acest poem a constituit mai degrabă o echivalenţă latină decât o traducere a operei lui Aratus. cuvinte insolite. încât Aetna comportă anumite conotaţii demne de a fi socotite ca adevărate . din punct de vedere artistic. întemeiată pe bunul simţ. însuşi Germanicus. 9-28. El a eroizat curajul lui Phaeton ca simbol al virtuţii. face apel la o scriitură alambicată. pe care le acceptă uneori. fabula pendula între povestirea fantastică şi cea didascalică. 219-229. sfidarea lansată de Maniiius fascinantului demers lucreţian a eşuat complet4. Germanicus a mai scris comedii în limba greacă. în care Lucilius deţinea un statut privilegiat. La Roma. stranii şi enigmatice. fapt care explică specializarea lui cu înţelesul de „piesă de teatru". dar factura lui stilistică şi ideatică pledează pentru o datare mai tardivă. de scurte povestiri în proză. probabil. La Roma. sunt puţin numeroase şi nesigure. Discursul poetului se înfăţişează ca arid şi bogat în descripţii şi digresiuni. El descrie muntele Etna şi împrejurimile lui. îndeosebi în primele cărţi. o concluzie uneori implicită. Acesta din urmă narase cu umor povestea şoarecelui de la oraş şi a celui de la ţară {Sat. căci Lucilius crede că erupţia Etnei era pricinuită de curenţii de aer din interiorul muntelui (vv. pe atunci încă în formare. o fabulă încorpora în medie cincisprezece-douăzeci de versuri. 357-358). dar şi aliteraţiile.

încât fabulele perottine trebuie să fi provenit din cărţile 2-5. ca Pedepsele din Infern (A. întors la Roma. fabule propriu-zise. ca şi titlul operei. 38 şi urm. eliberat cândva de August însuşi. adaptat în latineşte sub forma de Phaeder. poetul afirmă.. prezentat sau urmat de formule fixe (de tipul „această fabulă arată. El dedică fabulele din cărţile 3-5 unor personaje foarte influente. martor şi judecător (2. autentice nuvele.. intenţia de a face să rivalizeze Roma cu Grecia. pr. Astfel. la poemele din cele cinci cărţi s-au adăugat. Fedru dorea să naturalizeze la Roma o specie literară pe care o ilustraseră grecii. Fabulele lui Fedru sunt grupate în cinci cărţi. dar este probabil că a murit în jurul anilor 50-53 d. Fedru sau Invidia (4. Fabulistul era destul de instruit.). se semnalează că un fiu şi o fiică consacră o inscripţie tumulară tatălui lor. 9).1). pe care îi atacă în unele din versurile alcătuite în această vreme. Originalitatea lui Fedru nu rezidă însă numai în inventarea unor subiecte inedite. în versurile mai sus citate din prologul cărţii întâi. Fedru fusese sclav imperial. Cum ne reliefează prenumele şi gentilicul fabulistului. fie celei a oamenilor. narratio. ca să le sporească valoarea (5. Vulpea şi barza (1. Copacii sub protecţia zeilor {3. cum subliniază însuşi Fedru (1. o învăţătură. anecdote destul de dezvoltate. 24057. să fi nutrit resentimente puternice. după ce declarase.1232). Ele au fost probabil desprinse cândva din manuscrisele care păstrau diviziunea în cinci cărţi. adică la senarul iambic. pr. 17). 19. Quintilian. 20.el trebuie să fi fost supus unor frustrări cumplite. pr. Vulpea şi corbul (1. i-a intentat un proces."). probabil. detractorilor lui. Phaedri Augusti liberii Fabuiae Aesopiae. că nu făcuse decât să transpună în versuri iambice temele esopice. deci o naraţiune.Apendicele Perottin".C. apologuri. cea a lui Fedru apare ca profund ancorată în problematica epocii. realităţi noi (4. w. apărut spre finalul naraţiunii. Venus şi găina (A. încât Fedru a fost condamnat. Sub Tiberiu. care cuprind respectiv 31. Fabulele consemnate de Perotti sunt cunoscute de filologi sub numele de . care poate debita un precept sau o maximă morală. Nu se ştie cu exactitate când a murit Fedru. Astfel.13). Appendix Perrotina. liberţi ai împăraţilor Gaius-Caligula şi Claudiu. fabule cu oameni în loc de animale. 7).C. de altfel foarte veche. pentru că adăugase multe elemente noi lumii fabulistului grec. Poetul sau Testamentul explicat de Esop (4. după exemplul artiştilor plastici. Când se referă la fabulă. în vreme ce fabula lui Esop era o „snoavă". structurarea fabulelor în patru categorii: 1. Acesta.. Aceasta din urmă este adesea rostită de un personaj. în opera sa şi într-o epigramă a lui Marţial {Epigr. 3. Universul lui Fedru 0 fabulă a lui Fedru comportă în general o naraţiune. descoperite de italianul Niccola Perotti. 9958. Mobilele sale ar fi mai ales să incite la râs şi să instruiască prin pilde edificatoare. Acesta a întocmit o culegere de fabule ale lui Fedru şi Avianus. Unii cercetători cred că s-a stins din viaţă în timpul domniei lui Nero. un promyihium. De altfel.. mai Ssgrabă decât Phaedrus. fapte politice şi personaje sunt inserate masiv în textura poemelor. lunona. 22)7. Văduva şi soldatul (A. De fapt. Iar în ultima carte de fabule. ca Fedru sau împotriva celor cu gust dificil (4. Principalul izvor de inspiraţie a fost Esop. poetul susţine că numele lui Esop figurează în opera sa spre a-i conferi prestigiu. 1l-l3). dacă ar fi să-l credem pe fabulist. atotputernic favorit al împăratului şi prefect al pretorienilor. după care se situează replica finală. v. cât şi cea greacă şi dezvoltarea artelor plastice antice. Tiberiu Caesar şi sclavul păzitor al atriului (2. 3. în tiparele acestuia. ale cărei moravuri. vv. Aulus Gellius şi chiar tardivul Macrobiu ignoră pur şi simplu existenţa lui Fedru. 26 şi 10 fabule. De altfel.. Chiar materia fabulelor pur esopice este profund modificată. vehiculată prin timpuri şi contexte sociale felurite.. adică 47 din 135 de poeme. se poate constata o evoluţie a atitudinii poetului faţă de Esop. Numele său trac fusese elenizat în Phaidros şi ulterior. exemplo . mythos înHjreceşte.. Dar inscripţiile latineşti includ ca formă de nominativ Phaeder (CIL. fabulist din secolul al IV-lea d. Ni s-au conservat mai ales fabulele cele mai simple şi mai şcolare. 420 OPERA Se propune. Mai mult decât atât. adevărat scenariu. numit chiar Gaius lulius Phaeder (CIL. consacrate faptelor diverse. fabulistul continuă să-şi publice opera şi duce o existenţă relativ calmă. consemnează ca formă de nominativ Phaedrus. 9) apare numai forma de genitiv. S-a folosit de un gen literar vechi pentru a introduce. „Fabulele esopice ale lui Fedru. 14. Totuşi el urmărea şi travestirea adresei satirice a poeziei sale8. în care a fost în acelaşi timp acuzator. Ei însuşi ne evidenţiază că provenea din Macedonia. în sfârşit. dar are totuşi duşmani înverşunaţi.. consacrate fie lumii animalelor. după moartea lui Seian. critici ai operei sale. Abia Avianus. încât poetul trebuie să se fi numit efectiv Phaeder şi nu Phaedrus. la exil. ca Din cizmar medic (1. Ca şi alţi autori latini.C. în secolul al XV-lea. 2. l-7). 6. 5).. alte 31 de fabule. Deşi este adevărat că Fedru recurge la cel mai simplu şi mai prozaic metru. vv. 2031). 13). 5). în domeniul fabulei. care pun nume celebre pe operele lor moderne. pr. v. tratează subiecte împrumutate din Esop. l-2). 14). în Roma secolului I d. fabule mitologice sau cu implicaţii filosofice. replica finală este incisivă şi se converteşte în veritabilă concluzie a poemului. 8. în epilogul cărţii a doua. Fedru este parţial original şi pentru că transferă materia discursului esopic din proză în limbajul versurilor. Dar ca sclav . w.şi în copilărie . avarilor etc. De altfel. adică Phaedri. 9. Fedru l-a persiflat necruţător pe Seian. 8562. îndeobşte fabula debutează cu o maximă moralizatoare. autori ca Seneca.. Marţial este singurul autor care menţionează ca fabulist pe Fedru. epil. 3. Poetul era trac de origine şi se numise iniţial Gaidreas. Poetica lui Fedru este programatic şi foarte clar dezvăluită de prologurile şi epilogurile cărţilor de fabule. după tematica lor. îi succed o introducere şi un nucleu narativ. adică din regiunea muntoasă a Pieriei (3. w. adică un epimythium. deoarece este consemnată de Avianus. Distribuţia inegală a fabulelor între aceste cinci cărţi atestă că un număr destul de mare de poeme ale lui Fedru s-au pierdut. apostrofe destinate criticilor invidioşi ai autorului. cunoştea atât literatura latină. 5). libert al lui August". la care se adaugă câte un prolog şi un epilog la fiecare dintre ele.C. care se reflectă în fabulele sale. 17-20.. Dar s-a remarcat că numai o treime din totalul fabulelor.17) 3. esopice prin excelenţă ca Lupul şi mielul (1. 466. 4. şi o morală. 26) etc. 5802.ştim ia ce dată s-a născut: poate pe la 15 î. scurte. ulterior Fedru afirmă că fabulele sale sunt esopice şi nu ale lui Esop. Opera Discursul poetic al lui Fedru s-a cristalizat în 135 de poeme.

pentru a sfârşi prin a se consola şi a se resemna să accepte în ultimă instanţă . Fedru ajunge chiar să susţină că statutul social şi uman modest este de preferat puterii şi funcţiilor de conducere. S-a susţinut. nu vibrează înaintea farmecului ei. 3. cât şi puternic. şi Flavius. pe care o stimulase de multă vreme diatriba cinico-stoică. 4.. v. vulpea şireată. Relevantă este şi comparaţia dintre fabula Văduva şi soldatul (A. subliniază că se exprimă concentrat şi preconizează concizia. de tip esopic. oaia şi leul. De asemenea. ci să reprobe tipuri şi categorii umane. Dar cei puternici. epil. Ulterior. care începe programatic: „Devălmăşia cu cei tari nu-i bună. imobile. trad. valoarea artistică a fabulelor lui Fedru este foarte modestă. 5-6). 13) şi celebra anecdotă. survenită în anul 16 d. fugit de la stăpânul lui. constituie etimonul. fabulistul nu simte natura. vrăjindu-i prin farmecul lor (2. Fedru rămăsese întrucâtva ataşat de obârşia sa tracică. trad. pr. l-7). efectele acumulate. v. Spre deosebire de alţi liberţi. fixate în gestul de a revela o concluzie moralizatoare. care este desigur Seian. firesc imobilă şi apatică... între un personaj rău şi o fiinţă inocentă. de jos o să vă spună" (1. w. suferă şi se bucură alături de toţi cei năpăstuiţi. Strategia literară Fedru avea încredere în talentul său artistic şi. nucleul narativ ne arată cum leul privează pe aliaţii lui mai slabi de rezultatele unei vânători şi cum. între cel puternic şi cel slab. 1l-l2. acest conflict ar implica două opoziţii fundamentale: antiteza. De fapt. 7). De asemenea. adică Tiberiu.. ci alude la statutul înjositor impus de romani popoarelor pe care le supuseseră. Relevantă este în acest sens prima sa fabulă. Fedru nu izbuteşte să transfere naraţiile sale. Totuşi. în cartea întâi de fabule. fabulistul atrage atenţia asupra faptului că şi-a codificat mesajul şi invită cititorii să-l decodeze.C. lupul intră într-o controversă cu un câine şi dispreţuieşte starea de sclavie în care se află acesta (3. universul imaginar al fabulelor lui Fedru este impregnat de o filosofie populară. 20). Acest şarpe înghite toate broaştele (1. 1). căci oferă un adăpost sigur (4. 19). sub influenţa sentimentelor fabulistului. Lupus et agnus. pr.14). protestează împotriva agresiunii. Astfel. într-adevăr. incapabilă să sugereze evoluţia caracterelor. într-o fabulă-apolog. de Aurel Tita şi Gheorghe Moraru). evoluţia lor gradată. El denunţă impostura şi şarlatania (1. cu îndrituire caracterizat ca un „poet al plebei"10. 7. 6). 11l-l12). 7). potentes. Fără îndoială. vv. asinul fanfaron şi josnic etc. cum am arătat de fapt. pe care l-a asumat (2. De fapt. Animalele sunt evocate în postura lor tradiţională. utiliza armele autoelogiului (4. pr. pe care o realizează Petroniu în povestirea aventurii matroanei din Efes (Satyr. că Fedru transfigurează conflictul esopic.. De fapt. 20). să se întoarcă acasă şi să îndure resemnat toate persecuţiile (A.establishment"-ul11. între doi fraţi: căpetenia germanică Hermann. El consideră fabula ca o specie literară serioasă şi susţine că nu doreşte 421 POEŢI Al SECOLULUI I d. care i-a pricinuit exilul. nechibzuinţa (1. ca atâţia poeţi romani. pe tărâmurile unei „realităţi" ficţionale. aşadar un conflict „moral". v. în realitate. Totuşi. esopică şi retorico-scolastică: mielul e timid. care aderă perfect la tonul didascalic. lupul abuziv şi lacom. Poetul nu practică îndeobşte o adevărată analiză psihologică. Vrea să-ndrepte// Prin râs şi prin poveţe înţelepte" (1. deoarece personajul rău putea fi atât slab. şi antinomia. 422 UNIVERSUL LUI FEDRU complexe. sub diferite pretexte. De altfel.. Astfel. Fedru precizează că ţelul fabulelor este îndreptarea greşelilor comise de muritori. sunt totdeauna înclinaţi să-i persecute pe cei slabi. în majoritatea fabulelor sale. 5. sub forma unei năpârci. intrinsec constituite. 2). poetul atacă violent în poeme cu cheie pe Tiberiu şi îndeosebi pe Seian*. din dimensiunile simbolico-convenţionale ale vieţii autentice. 3-4. motivul generator al discursului fabulistului. vanitatea găunoasă (5. întemeiată pe o etică simplă.// Cum fabula. progresiunea psihologică. breuitas. epil. Fedru preferă să nu critice indivizi sau stări politice concrete. care să traducă nu numai o realitate fizică.. însă de cele mai multe ori. Lumea lui Fedru nu se reduce însă la înregistrarea unor realităţi socio-politice şi la reprobarea defectelor morale. l-2. pe când Petroniu străluceşte prin fabulaţia bogată. de către savantul danez Mortens Noejgaard. El nu dezvăluie transformarea sentimentelor acestor personaje. abundentă în locuri comune.. însă pentru că ele protestau. vaca. Fedru consemnează numele lui Socrate şi atestă cunoaşterea unor anecdote şi aserţiuni socratice9. pentru a-i conferi ambivalenţă. Caracteristică este în acest sens fabula Căpriţa. mai ales morală. într-o fabulă celebră. eclectică.C: MANILIUS.. Lupul şi mielul. Astfel. îşi însuşeşte toată prada. fanfaronada etc. de tip etic. care denotă şi totodată conotează indignarea resimţită de poet faţă de lipsa de scrupule şi de omenie. brav luptător pentru libertatea seminţiei lui. El nu atestă graţia fabulelor lui Esop şi umorul lui Horaţiu. de Aurel Tita şi Gheorghe Moraru). Acest univers este convertit în structură literară şi depăşeşte simpla colecţie a defectelor şi a vicioşilor. Fedru nu-şi uită obârşia. care îl tortura. lupiter le expediază un alt cârmuitor. numit de romani Arminius. w. chiar şi mai târziu. Fedru adoptă mai degrabă postura unui povestitor agreabil. vv. Deşi patriot roman.monere: „Ce merit are cartea?. intuieşte şi descrie comedia umană în perspectiva originii sale modeste. Pe de altă parte... însuşi Esop convinge pe un sclav. reprobarea asupririi de toate tipurile. Naraţia lui Fedru se relevă monocromă.. Fedru era predispus la schematismul simplist de către vocaţia didascalică a discursului . simpatiei lui emoţionante faţă de toţi cei nedreptăţiţi şi slabi. v. 7). căci nu numai că fabulistul elogiază fierbinte libertatea (3. care exprimă o „contestaţie" anarhizantă a ordinii umane. 8. vv. Dar Fedru consideră inutilă şi chiar condamnabilă orice revoltă împotriva condiţiei sociale date. Fedru face aluzie la o celebră discuţie. Conotaţiile acestei fabule sunt * Broaştele cer lui lupiter un rege şi le este trimisă o grindă. Personajele sunt rigid construite. pr. cu acelaşi subiect. mila încercată faţă de oprimatul lipsit de apărare şi naiv. FEDRU Şl ALŢII să întrunească aplauzelor celor inculţi (4. de fapt un conflict „fizic". ci şi un sistem moral. epil. Şi. trecut de partea Romei.

Tendinţa lui Fedru spre concizie a fost pusă în legătură cu stilul nou.13. De altfel în acest cadru bucolic păstorii. observarea vieţii rurale şi ne plimbă pe meleagurile rusticităţii meridionale. desigur. iar descoperirea efectuată de Perotti a stimulat interesul pentru poemele lui Fedru. dar învederează predilecţia pentru substituirea termenilor concreţi prin cuvinte abstracte. prin intermediul lui Corydon. unde vedem vinul nou care spumegă. de fapt.C. dar şi de dramaturgi romani. încrederea în resursele naturii ilustrează adeziunea poetului la epicureismul preconizat în cercul Calpurnilor. iar dialogul dintre personaje. schiţat în stil direct. Metrica este impecabilă. Totuşi. Sunt foarte rari tropii. sentimentul naturii şi al pitorescului. 4. De altfel Calpurnius Siculus transferă Arcadia într-o Sicilie imaginară. Cadrul tematic este cel tradiţional. Calpurnius Siculus este adeptul clasicismului epocii. durerile. discursul poetului devine mai lung. în 1966 şi. Calpurnius Siculus are în vedere pe protectorul său. probabil voluntară. însă poetul se emoţionează sincer. Ne aflăm însă în faţa unui clasicism nereuşit din punct de vedere stilistic. ca în anecdota referitoare la Pompei şi la soldatul care i-a jefuit bagajele (A. conţin accente encomiastice la adresa regimului. în evul mediu. a patra şi a şaptea. Limba este clasică. între 54 şi 58 d. Al. libert şi protejat al familiei Calpurnilor şi poate de origine hispanică. din pricina adresei lor satirico-moralizatoare. ci şi faţă de Eneida pentru a potenţa romanizarea speciei lirice bucolice şi a o lega mai strâns de vremea sa. Aurel Tita şi Gheorghe Moraru au publicat traduceri ale ansamblului fabulelor lui Fedru. mai bogat în detalii. numai patru egloge sunt „bucolici pure". adică acela al întrecerilor de cânt. cum se întâmplă uneori. unde aceste trăiri sunt genuine. în chip manifest. care dobândise unele trăsături barochizante. ni s-au conservat îndeobşte cele mai şcolare dintre fabulele sale. în discursul liric calpumian. chiar aridă. încă în relaţii excelente cu Nero. Anumite fabule au fost prelucrate în proză. sub care se travesteşte Calpurnius. Raporturi complexe de intertexţualitate s-au statornicit între fabulele lui Fedru şi operele lui La Fontaine. Deosebit de interesantă se învederează egloga a cincea. se poate constata. comportă o manifestă inspiraţie politică. Şi el trebuie să fi fost supus unor frustrări puternice. pentru că echivalează cu o Georgică miniaturizată: bătrânul Micon dă îndrumări agricole competente fiului său Canthus. gesturile şi faptele devin în ultimă instanţă citadine. a cărei viaţă galantă este de fapt abordată de Calpurnius Siculus. Mai târziu. care îşi văzuseră respinsă iubirea. de mulţi autori antici. în ce priveşte fabulele lui la Fontaine. vacile ce se culcă la umbră. unele fabule se studiau în şcoli. lipsită de pitoresc şi tributară. Se configurează un Roccoco ante litteram. cum am mai arătat. 9). . 423 POEŢI Al SECOLULUI I d. în versiune vergiliană. Personajul Corydon. Calpurnius Siculus introduce efectiv tema oraşului mare în poezia pastorală. deoarece celelalte trei. De altminteri. îşi deapănă elegiile sau susţin adevărate turniruri muzical-poetice. Ne referim mai ales la poetul bucolic Titus Calpurnius Siculus. în 1981 (în „Biblioteca pentru toţi"). Florian. Calpurnius Siculus restituie. teme tratate de Fedru emerg. scriitură variată. în scrierife lui Gheorghe Asachi. Calpurnius Siculus şi alte egloge Arcadia lirică. filtrate de intermediul lui La Fontaine şi al altor fabulişti europeni. pe care nu le întâlnim în discursul poetic al lui Fedru. în literatura română. adică în egloga întâi.C: MANILIUS. în pofida controverselor şi ipotezelor ingenioase cu privire la datarea vieţii şi activităţii sale. mai recent. ale lui Grigore Alexandrescu. Nucleele narative se convertesc în mici scenarii. FEDRU Şl ALŢII Receptarea lui Fedru Valoarea artistică scăzută şi clasicismul prea uscat al fabulelor lui Fedru au determinat. amintind de saturele lui Horaţiu. în celelalte egloge universul pastoral 424 CALPURNIUS SICULUS Şl ALTE EGLOGE imaginar se prezintă convenţional şi comportă numeroase anacronisme. El era versul folosit în mimi de Laberius şi Publilius Syrus. Calpurnius Piso. care se singularizează. prozaic şi colocvial. Sentimentul viu al prieteniei. poetul cere personajului Meliboeus să-l introducă la curtea imperială. îşi diluează substanţa ţărănească. geloziile şi speranţele. La Fontaine converteşte scenariile sale în dialoguri elegante. De altfel Calpurnius Siculus a rămas îndatorat nu numai faţă de Bucolicele şi Georgicele vergiliene. cum am arătat mai sus. chiar rafinate. comportă uneori o oarecare vivacitate.său poetic. încă puternic în vremea alcătuirii fabulelor lui Fedru. Iubirile pastorale. purtate de gentilomi. reprezentaţi mai ales de anumite epitete.C. între căldura toridă a verii şi răcoarea apelor etc. chiar mai insistente decât în alte opere literare ale vremii. Krâlov. Mulţi păstori camuflează personaje ale Romei. umor şi. scriitura alegoriilor fabulistului este austeră. Desigur. adesea stângace. copacul acoperind izvorul de la picioarele lui. însă senarul iambic era concomitent simplu. contrastele vergiliene între soare şi umbră. Iar atunci când. a obsedat pe unii dintre poeţii secolului I d. care îl utilizaseră în scenele vorbite pe tonul conversaţiei normale12. acest poet trebuie să fi scris şapte egloge sau bucolice.. îi indică îngrijirile care trebuie date oilor după tuns şi ce trebuie făcut în staule. de fapt. adică întâi. 62-72). Lessing. ignorarea lor.. abundente în aluzii la personaje şi evenimente contemporane. când evocă umilinţele îndurate de cei slabi. supleţe stilistică. merae bucolicae. Pe de altă parte. adică al lui Vergiliu însuşi (Egl. în opera celebrului autor francez. Şi. Dar cum travesteşte el realităţile romane? Şi cât de autentice sunt trăirile calpurniene ale vieţii rurale? Răspunsul la a doua întrebare ni se pare simplu de dat. vv. se declară urmaş direct al păstorului Tityrus. primului clasicism latin. depăşite numai cu ajutorul complex pe care i l-a acordat ginta Calpurnilor. practicate de nişte păstori. Dacă lăsăm deoparte mica Georgică mai sus evocată. Donici şi. Calpurnius Siculus este un poet eminamente solar. sunt puse în serviciul Imperiului şi al lui Nero. Când fabula lui Fedru devine naraţie cu subiect istoric. Intertextualitatea cu eglogele vergiliene este subliniată într-un fel chiar de autor. în schimb. mai ales. este vorba de poeme „mascate".

s-a desfăşurat o bogată activitate tragediografică. 3) -.. 6. Publius Pomponius Secundus poet reputat (QUINT. 11.căruia i se atribuia. Este ea oare o tragedie scrisă de Seneca. Onirismul Octaviei. devastată de incendiul teribil. Această tragedie comportă numeroase enigme. Peisajul pastoral se înfăţişează ca foarte convenţional. în aproape 300 de versuri. Ele sunt inspirate de năzuinţa de a-l imita pe Calpurnius Siculus şi chiar pe Vergiliu sau Ovidiu.8) . deci Octauia. şi chiar a lui Nero însuşi. de un entuziast promotor al memoriei Annaeilor. Or. precum Medea. Deşi precursor al neotericilor secolului al ll-lea d. Diverşi cercetători au plimbat datarea tragediei prin cele mai felurite epoci şi au atribuit-o diferiţilor scriitori. Se pare că acest poet al anilor 60 d. din opera căruia s-a conservat cei puţin un vers. ca şi pretexte (Nero. Caesius Bassus şi alţi poeţi Informaţiile noastre despre poezia secolului I d. însă atestă aceeaşi opţiune pentru o scriitură clasicizantă. cine şi la ce dată a alcătuit-o? Puţini cercetători au atribuit-o lui Seneca. Bacche. consemnează numele a diverşi poeţi lirici. scrise spre sfârşitul domniei lui Claudiu. ci şi visele. mai degrabă de către Annaeus Cornutus decât de Lucilius. adresată zeului Bacchus. consacrate versificaţiei. obligat să se sinucidă. Cel mai important dintre aceşti tragediografi minori â fost însă Curiatius Maternus. vv. Dial. şi un altul consacrat exclusiv iambului. Visurile. epici. a doua soţie a împăratului. 98. De metris. din operele cărora nu s-au păstrat decât foarte puţine fragmente sau chiar nimic. Filologii le cunosc sub numele de „Poemele Einsidlensice". Sunt puţin numeroase dialogurile între eroii şi antieroii tragediei. mai pregnant decât Manilius şi în opoziţie cu poezia clasicizantă îmbrăţişată de Fedru şi de Calpurnius Siculus17. pritenul şi corespondentul lui Seneca18.. fantomele lugubre şi frustrările ocupă un loc important în discursul tragediografului.. 10. personajele apar pe scenă mai ales pentru a debita monologuri. Eins. FEDRU Şl ALŢII fragmente. deoarece piesele sale făceau aluzii critice la împăratul Tiberiu {TAC. Caesius Bassus susţinea că toţi metrii ar proveni din hexametrul dactilic şi din trimetrul iambic.. care glorifică meritele lui Calpurnius Piso. o anumită violenţă. Pseudo-Seneca (nume convenţional al autorului ei) înfăţişează repudierea Octaviei.C. curajoasă. Pe deasupra. însă Caesius Bassus a scris şi o culegere de poeme „Liricele". Din păcate. în aceste lucrări. la poetica stilului nou. De aceea. deoarece figurează în manuscrisele care conţin teatrul acestuia? Iar dacă răspunsul este negativ.16. în schimb. Prima eglogă pare alcătuită la sfârşitul anului 64 sau la începutul anului următor şi comportă aluzii la reconstruirea Romei (Carrn. elogiu vibrant adus lui Cato din Utica). chiar satirici. ca şi alte elemente atestă adeziune fermă. 2-6). survenită după sinuciderea obligată a lui Seneca. Cel mai lung dintre ele comportă o rugăciune lirică. care nu ni s-au păstrat: „Despre metri". Ambele poeme implică o deghizare pastorală chiar mai transparentă decât cea a eglogelor calpurniene. 13. în pofida căutărilor savante. Laus Pisonis. favorit al ultimului lulio-Claudian. 5. Imitatorii se exprimă într-un limbaj clasicizant şi rigid. Nu lipseşte o anumită graţie rafinată în această poezie calpurniană a galanteriei. Cele două rivale. care îi va lua locul. sau chiar la începutul celui următor. elogiat de altfel de contemporanul său Persius (Sat. Lyricorum iibri. în biblioteca din Einsideln s-au descoperit două egloge. care nu poate egala graţia întrucâtva mai delicată a modelului calpurnian. însă încorporează o ardoare sinceră. 29. Nero însuşi a fost un poet de valoare medie. Dial. cu o singură excepţie. în urma intrigilor ţesute de Poppeea. la contestarea tiparelor tragediei clasicizante. care să regăsească. în ciuda sfaturilor moderatoare ale lui Seneca. deşi autorul Octaviei se inspiră din dialogul De clementia şi din alte lucrări ale cordubanului apar diferenţe între concepţiile personajului Seneca şi ideile autentice ale fostului consilier al iui Nero.C: MANILIUS. Dar cine sunt aceşti tragediografi? Mamercus Aemilius Scaurus . Ideile acestuia din urmă sunt pasionat difuzate în corpul tragediei. Dar opinăm că i se poate atribui lui Calpurnius Siculus şi un poem straniu.C. îşi contrapun nu numai interesele. Din informaţiile furnizate mai ales de Tacit. ci de doi autori necunoscuţi. alambicat compus.C. pentru a include un cânt în serviciul Imperiului. TAC. Poemul pare anterior eglogelor. Pare însă aproape sigur că Octavia a fost alcătuită la sfârşitul anului 68 d. Tragicii minori şi Octavia în timpul Imperiului timpuriu. vv. Acest personaj al Dialogului despre oratori taciteic se bucura de o reputaţie deosebită (TAC.C. 6. ritmuri italice spontane. ni s-a păstrat tragedia Octaviei. la statutul de soţie a împăratului. ci şi de lirismul lui Properţiu şi lui Ovidiu14. Bacche".l-3). rezultă că Maternus alcătuise tragedii cu subiect grecesc. Carmina Einsidlensia. reflex manifest al predilecţiei romanilor pentru teatru.. în timpul vieţii acestuia. în vreme ce a doua eglogă a putut fi scrisă în 65 sau în 66 d. Inovaţiile se afirmă . conservate fragmentar şi alcătuite probabil nu de unul. până la un punct concesivă faţă de tendinţele epocii. Octavia comportă aluzii clare la moartea Poppeei. Inst. De altfel.3. Laus Pisonis nu comportă „farmecul" suav al bucolicelor calpurniene. Ann. din aceste tragedii. mai ales în secolul I d. Poetul invocă trecerea menadelor şi lui Bacchus: „liniştit te apropii de altare// Bacche. ar fi scris două tratate teoretice. 426 TRAGICII MINORI Şl OCTAVIA în această tragedie.. însă titlurile tragediilor evidenţiază o preferinţă accentuată pentru mitul Atrizilor. Agamemnon şi Thyestes.C. unde era atacat mai ales Vatinius.Stilul poetului este marcat nu numai de experienţa vergiliană. Se pare că Caesius Bassus privilegia peisajul câmpenesc şi imagistica rapidă. soţia lui Nero. Interesul principal al acestei tragedii rezidă în faptul că ea constituie singura pretextă romană. Ann. 38-41). capabilă să depăşească uneori tiparele encomiastice convenţionale'5. în orice caz sub domnia lui Galba. rafinat. 1. nu ni s-au păstrat textele. Caesius Bassus a aderat la stilul nou. 1. Dar Pseudo-Seneca se înverşunează împotriva întregii dinastii iulio-claudiene.autor al tragediilor Atreus şi Agamemnon. Lyrica sau „Cărţi de lirice". Dintre aceşti poeţi se poate detaşa totuşi Caesius Bassus. versul scurt. conservată până în zilele noastre. din care ni s-au conservat puţine 425 POEŢI Al SECOLULUI I d. încât nu dispunem decât de numele autorilor şi de informaţii răzleţe despre viaţa lor. deoarece filosoful din Corduba n-ar fi putut să-l reprobe vehement pe Nero. Poetul a frecventat foarte probabil cercul cultural-politic stoic al iui Cornutus.C. fantasmele. „Elogiul lui Piso". Domitius şi Cato. şi o tragedie pretextă etc. produs în 64 d..C. pe lângă Atreus.

65. în Istoria literaturii latine. ea a fost tradusă de Ion Acsan. II. F. pp. DAMS. 1945. în Studii de literatură universală. Vergiliu şi Ovidiu). MARTIN .. vezi Luc DURET. DAMS. 39-42. vezi şi P. Introducere şi note la Calpumius Siculus. Istoria literaturii latine (14-l17 d. Fedro. în Imperiul. Sîona delta letieratura latina. 1968. op. Manilius. Frankfurt am Mein. 1969. cit. 37-40. vezi Janina VILAN-UNGURU. cit.J. 1969. Roxana IORDACHE. GAILLARD. Napoli. Les Belles Lettres. 162-l64. Bucureşti. a 9-a. Zur Datierungsfrage des Manilius. F. d'une inspiration volontiers . 43-48. 23.J. Poeţi secolului I d. cit. Lucia WALD. GEBHARDT. I. Pierre GRIMAL. BIBLIOGRAFIE: Jacqueline AMAT. 514-518. R. I. 92-l03. 109-l10). pp. Pentru obedienţa lui Maniiius faţă de propaganda Principatului. !. 67. L WALD. 1965.chiar mai pregnant decât în teatrul senecan. Cu privire ia acaastă împărţire a fabuteior lui Fedru.// Să nu rămână singur Esop mi-am dat siiinţa.C. Paris. Bonn. op. după formula lui Augusto ROSTAGNI. Leiden. pp. Originalitatea lui Fedru.C). pp. pp. op. în Isteria literaturii latino. 106. cit.. Bucureşti. căci e transformat în două personaje colective. ale tragediografilor romani. Rene MARTIN . cit. 5-9. Prophecy. Imperiul. F. a 8-a. nemaiavârtd putinţa. I. R. SAfLLARD. 205. i. Octavie. L'epoque de Neron etses ccntroverses ideologiques. 167l69. 93-94. 162.J. VILAN-UNGURU. 104-l11. pp.Jacques GAILLARD. în istoria literaturi' 'aţine. Cum reliefează Luigi ALFONSI. Gunther SCHEDA. 513-533. 1969. 1982. pp. în România. Pentru poetica lui Fedru. CUPAIUOLO. E. GAILLARD. cit. CUPAIUOLO. ed. Populism and Propaganda in the Octavia. pp. Eugen CIZtK. ed. Rene PICHON. ManiHus. 100. pp. retipărire. Leiden. A propos de la littârature classique au temps de Neron. 28-29 (care reliefează preferinţa lui Manilius pentru obscuritatea expreavâ). e doar râvna noi ticluiri să sa iu// iar dacâ-n lumea noastră latină o să fiu' ' Apreciat. vezi şi E. 1978. a 3-a. 3 voi. 1981. Deşi Fr. passim. publicat la Bucureşti. p. 95. p. în Impenul. Napoli. Marburg Lahn. II. tragedie pretexte. pp. Frankfurl am Mein. Leipzig. op. 2 voi. Poeţii secolului I d. op. Patrick KRAGELUND. Fedru. 1846-l924. receptarea iui a fost modestă. în Imperiul. pp. p. Le favole. GAILLARD. Itineraho della poesia latina nel I secolo dell' Impero.J. Paris. 50-56. „Poeta della plebe". pp. epil. 94-98. pp. în Studii clasice. pp.. MARTIN . 104. pp. P. pp. introducere şi Comentariu ia ediţia Etnei. Paris. 15-37 Vezi în această privinţă Ettore PARATORE.J. MARTIN . 205. Pentru originaliîaSea lui Fedru. cit. cit. Mamlius. Paris. R. op. este dedublat personajul doicii. Studien zur Bukolischen Dichtung der Neronischen Epoche. revăzută şi completată de Italo LÂNA. LUHR. Fedru. 37. Storia della letteratura latina. 92-94. pp. Pentru structura standardizată a fabulei. 163. disertaţie. în Istoria Kieraturii latine. ed. op. corul emerge scindat. CIZEK. Cum evidenţiază R. p. 413-434. 1961. pp. GAILLARD. 10. 278-286. WALD. NOTE Pentru problemele alcătuirii şi datării Astronomicelor şi ale biografiei lui Manilius. Dichtung und Lehre bei Manilius. 163. Fedru. Les genres litteraires a Rome. vezi şi P.C). V'A consideră Astronomicele ca un foarte important poem ştiinţific. Histoire de la littârature latine. 428 NOTE 103-l04 (unde arată că Fedru a utilizat şi scrierile lui Publilius Syrus. Octavia şi Poppeea sunt asistate fiecare de către o doică. Pseudo-Seneca nu atestă talentul literar al lui Seneca. Evul mediu a ignorat Astronomicele. «6. p. I.J. Neron-Phaâton ou la temâritâ du sublime. p.. pp. de Aurel Tita şi Gheorghe Moaru. vezi şi R. CUPAIUOLO. vezi E. 1985. pp. pp. 139-l55. pp. în Hermes. 1967. Octavia a fost însă totdeauna receptată cu interes în literatura universală. 1975. Pentru poemul iui Vagellius. R. Fabio CUPAIUOLO.// Nu-I pizmă. puîea-vom sta-n cumpănă eu grecii" 2. Paris. antitetice: corul partizanilor Octaviei şi cel al suporterilor Poppeei. 11. cit. 1975. Apar totuşi reminiscenţe maniliene la Iuvenai şi la autori iatini de la sfârşitul Imperiului. 95-96. 103-l04. op. 1964. Limba tragediei este manifest tributară tendinţelor stilului nou. Pseudo-Calpurnius. 204-205. 293-306. I. ed. p. în imperiul. cit. (32. CUP/tiUOLO. 38-39. \. 535539. nutrix. p. Eugen CIZEK. 2 voi. Bucoliques. op. Copenhagen. Raoul VERDIERE. ?15-216. 9. Rrenze. Dichtung und Lehre bei Manilius. Fedru însuşi declară: „Eu. MARTIN . 1962. sfătuitoare tradiţională a eroinei tragice.1964. Le lyrisme a Rome.. 163-l64 (care utilizează critic ideile savantului danez Mortens NOEJGAARD).R.C. Imperiul. 1924. Fedru. 2 voi. în Istoria literaturii latine (14-l17 d. p. I. în Imperiul. Augusto nella visione astrologia di Manilio ed ilpmbiema delta cronologia degli Astronomicon libri. cit. op. 336-346. DAMS. 103. pp. pp. MARTIN . pp. I.ad. retipărite. CIZEK. Paris. Ratio und Fatum. cit. Itinerario della poesia latina nel I secolo dell' Impero. passim. Pentru acest poem în general şi stilul lui. în Imperiul. Poeţii secolului I d. pp.C. în Istoria literaturii latine. cit. Napoli. Poeţii secolului I d. 2l-29. 100-l18. 255 şi 295. 1994. Histoire de la littârature latine. 1972. pp. 112-l14 (iar pentru structura fabulei. în Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Bucureşti.J. 1981. în colecţia „Biblioteca pentru toţi"19.Jacques GAILLARD. Bucureşti. Id. MARTIN . 379. Astfel. op. 1972. Calpumius Siculus et les „Carmina Einsidlensia". I. vezi Peter DAMS. p. Fabio CUPAIUOLO. VOSS. 1964. 1968. op. 246-251. pentru universul lui Fedru şi codificarea lui. 39-46. în Istoria literatum latine. 1967. Fedru. t. 6. Cum subliniază R. FLORES. a 9-a. CiZEK. L. vezi şi Rene PICHON. pp. în ce priveşte Germanicus. 1982. 1982. I. vezi Janîna ViLAN-UNGURlr. Dichtungskritik bei nachaugusteischen Dichtern. pp. 3958. w. p. I. 96-l13. m Revue des Etudes Latines. Storia della letteratura latina. 147 şi urm. E. GAILLARD. passim. 1898. 3Ml *RD. Torino. Firenze. Ratio und Fatum. 10. P. cit. Fedru. La rândul său. Caracterizarea lui Manilius ca un anti-Lucreţiu apare ia Rene MARTIN . J. 164 exclamă: „Phedre est un conteur agreable. p. 1924. op. pp 30l-306.New York. Le gen re bucolique a l'epoque de Neron: les „Bucolica" de T. vezi şi B.. vezi şi F. pp. Catul. în Latomus. CIZEK. 204. ale lui Lucreţiu. pp. „Parva moralia'in Fedro. 1924. p. Poemul „Aetna". Lean HERRMAN. CIZEK. Pentru trăsăturile şi emergenţa fabulei in literatura antică. dar umaniştii Renaşterii s au ocupat oarecum de ele. pp. 1978. Lesgenres litteraires â Rome. op. 3). Ettore PARATORE. cit. în volumul Terenţiu-Seneca. op. 535. E. vezi Siegfrid SUDHAUS. Pentru scriitura naniiiană. 100. 1970. Eugen CIZEK. pp. 294-305. 44-53. vezi Franz-Frieder LUHR. DAMS. Etat de la question et prospectives. pp. Istoria literaturii latine. 163-l67. 1972. Paris. I. p. I. vezi şi p. a 8-a. 70-71. 64l-642. în Rheinisches Museurn. Francesco DELLA CORTE. pp.. Die Andromeda -Episode des Manilius. pp. Pentru prooerniile lui Maniiius. Doar autorul poemului Aetna l-a utilizat abundent. I. E. ca să fiu întâiu!. Genova. în Istoria literaturii latine. ed. Eloge de Pison. pp. L'epoque de Neron et ses controverses ideologiques. pp. Franz-Frieder LUHR.C. vezi E. 10l-l04. Berlin . MARTIN . 1978.

Octavia.anarchisante. vezi Jose Antonio SEGURADO £ CAMPOS.London. Est-il le penseur profond qu'on nous invite â voir en lui? II nous semble permis d'en douter". vezi P. în L'ideologie de l'imperialisme Romain. I. 104-l05. 344-360. Le lyrisme a Rome. cit. Pentru stilul lui Fedru. pp. GAILLARD. VILAN-UNGURU. Calpurnius Siculus et Ies „Carmina Einsidlensia". Calpurnius Siculus. 105. 13.J. 429 POEŢI Al SECOLULUI I d. în Istoria literaturii latine.C. Dimpotrivă. în Rivista di Filologia e di Istruzione Classica.. Obseruationes in Caesium Bassum et Attilium Fortunatianum. 12. Le genre bucolique. pp. op. dedicat promovării analogiei. FEDRU Şl ALŢII 246-265 şi de Patrick KRAGELUND. pp. R. 166-l67. op. 338-346 (la pp. 6768. 87-94. Acest ultim cercetător consideră cu sagacitate Octavia ca o dammatio memoriae. CIZEK. Literature and Politics in the Age of Nero. între alţii. când a afirmat că „este ridicol să propui o lege . Plaut. DAMS. Calpurnius Siculus. 111'1t5. Carmina Einsidlensia şi Caesius Bassus. MARTIN . 60-73. 46-48. pp. L'epoque de Nâron. Halle. 7l-83. Ei participă ia eiaDorarea poeticelor vremii. La bucolique au service de l'Empire. 1985. vezi H. De gram. Seneca. Exponenţii lor predau de fapt elevilor grammatica în sens antic. CIZEK. pp. op. pp. Dar cel mai cunoscut exponent al analogismului şi al aticismului arhaizant a fost un sirian. 18. pp. în Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. erudit prestigios. 1974 (fără pagini). Etat de la question et prospectives. 15. GRIMAL. Die „Panegyrische Tendenz'in Carmina Einsidlensia. deoarece utilizase un neologism. 56. passim. a condus o şcoală şi un cerc cultural aticist arhaizant. P.C. cit. încât se pot reconstitui preocupările cardinale ale gramaticilor şi filologilor. E. op. Berlin . în lucrarea sa. JURGENS. 1149-l158. pp. pp. GRIMAL.J. 17. în general. 163-l66.. 96-98. pp. 246-247. Bonn. Nero und der Brand Roms.. Paris. 94. 1967. Lucreţiu. calificându-l drept „porc" (SUET. pp.1937.C. op. op. Pierre GRIMAL. în privinţa datării eglogelor calpurniene. op. 163-l64. pp. Le lyrisme â Rome. 1985. Atribuirea Octaviei lui Seneca a fost preconizată.C: MANILIUS. ce ni s-a conservat. pp. vezi R. CIZEK. pp. 1969. 1954. Ars grammatica. Carmina Einsidlensia şi Caesius Bassus. vezi nu numai numeroasele lucrări ale lui Raoul VERDIERE. Poeţii secolului I d. 1872. pp. cit. 159-l69. mai ales p. Florica DEMETRESCU-MATEESCU. P. 1991. Clermont-Ferrand. care. 1982. Pentru datarea acestor egloge. cit. Le lyrisme a Rome. Paris. R. Dintre gramaticii secolului. Pentru structura şi trăsăturile cele mai pregnante ale Octaviei. „Arta gramatică". şi stabileşte o relaţie organică între ideile lui Pseudo-Seneca şi sloganurile propagandei lansate sub domnia împăratului Galba. pp. 16.. pp. d'apres L'Octavie.C. în Eos. 518. 361 -365. II. 2-6. FLINCK. o amploare deosebită. DAMS. op. p. analogist fanatic şi partizan al aticismului.. trebuie menţionat iniţial Marcus Pomponius Marcellus. 202-204. pp. 114-l15). Studien zur Bukolischen Dichtung der Neronischen Epoche.1967. Lucilius. I. Copenhagen. Luigi CASTAGNA. Palaemon l-a criticat violent pe Varro.. 191l-l913. E. Populism and Propaganda in the Octavia. p. Le genre bucolique â l'ăpoque de Năron: Ies „Bucolica" de T. cit. 14. întreprinsă împotriva lui Nero. Gunther SCHEDA. L'dpoque de Neron.. din care am citat în nota anterioară două articole. personagem da Octavia. Fedru. cit. pentru Carmina Einsidlensia. La bucolique post-virgiliene.3. în locul autorilor din vremea lui Ennius. vezi Raoul VERDIERE. 38-61. MARTIN . pentru analogismul lui. la polemicile angajate între clasicisme şi nonclasicisme. R. 1). pp. între analogism şi anomalism. pp. Din lucrările lor s-au păstrat numai fragmente. L'Octavia attribuita a Seneca. cit. 19. 161 -l85. pp. Gramatici şi filologi Cercetările de gramatică şi filologie cunosc în secolul I d. John Patrick SULLIVAN. în Euphrosyne. intorno all'Octavia. GAILLARD. 15. 336-337 aceeaşi autoare prezintă pe scurt tragicii minori).1966. vezi E. cit. Fedru. în Imperiul. în Imperiul. Vergiliu şi a redactat probabil biografia lui Persius. E. CIZEK. Torino. tot în epoca lui Nero'. Quintus Remmius Palaemon a codificat principiile stilului nou.10) şi a introdus în şcolile de gramatică interpretarea operei lui Vergiliu. Marcus Valerius Probus Berytius. 1846l924. 65-69. dar nu şi unui cuvânt străin (SUET. pp. De gram. GRIMAL. 16. Prophecy. p. 1919 şi de Francesco GIANCOTTI. I. CUPAIUOLO. 248-251. Terenţiu. VERDIERE. Le lyrisme â Rome. în Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Pierre GRIMAL. 167. 167. pp. CIZEK. pp. op. III. pp. 1880. // cârme amebeo della IVEcloga di Calpurnio Siculo. 296-297. Libert. pp. KEIL . 207-213. passim. 106 (în această ultimă pagină. ci şi Gunther SCHEDA. 1978. 3. I. pp. cei doi autori francezi consideră egloga a patra ca pivotul întregii culegeri de poeme şi propun următoarele corespondenţe între Bucolicele calpurniene: l-7. cit. 9-37. de Ed. în Hermes. 1982. mai ales p. în Istoria literaturii latine. PICHON. El îl blama chiar pe împăratul Tiberiu. 23. şi afirma că împăratul putea acorda cetăţenia romană unui peregrin. P. Denise JOLY. CUPAIUOLO. 11l-l12 (aceeaşi autoare prezintă pe larg receptarea lui Fedru: ibid. E. Pentru Caesius Bassus. F. Pentru eglogele lui Calpurnius Siculus. CIZEK. la care se adaugă referirile altor autori la operele lor. 32. L'epoque de Nâron. pp. Ithaca . în Istoria literaturii latine.. Pentru datarea şi valenţele poemului Laus Pisonis. în Historia. a comentat şi editat pe Naevius.New York. Cele mai judicioase ipoteze privitoare la datare şi la autorul tragediei au fost enunţate de Vincenzo CIAFFI. E. pp. Helsingsfors.c XXII. pp. Paiermo. PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. Ades du 2-e Colloque de la Sodâtâ Internationale d'Etudes Nâroniennes. vezi Dietmar KORZENIEWSKI. adică interpretarea plurivalentă a textelor scriitorilor. CUPAIUOLO. Patrick KRAGELUND. F. El este primul editor important de texte latine.G. F. în Neronia 1977. De Octaviae praetextae auctore. 100. 98-99. sub Nero. 430 v ■: ' ■ • TI o . devenit profesor celebru şi foarte bogat. P. în Imperiul. în Istoria literaturii latine. pp. 1969. Le trableau de la vie politique â Rome en 62. Palaemon a preconizat un anomalism clar. 22. J. 3-5). a alcătuit un tratat de gramatică. Poeţii secolului I d. 293-296. pp.

Columeiia se pronunţă pentru o agricultură intensivă şi chiar pentru dezvoltarea unor şcoli de agronomie. de pildă dezvoltarea cametei. 12. în materie de filosofie s-a manifestat ca un adept al Sextiilor. din sudul Hispaniei. Schimbarea colonilor nu este deloc rentabilă. De aceea. ar fi făcut parte din De agricultura. în această lucrare. Columeiia asumă un militantism foarte pregnant în materie de agronomie. poetul liric. în textul său. la recolte şi la varietăţile de sol agricol. Autorul pare a fi fost un medic reputat. El investighează moravurile populaţiilor care locuiau în ţinuturile descrise: între altele laudă pe sciţi pentru puritatea lor morală. Pomponius Mela {deci numele acestui autor s-a conservat incomplet). consacrată mai ales arborilor. Columeiia abordează. filosofiei. probabil înrudit cu Seneca. Columeiia constată apariţia colonatului. 7). în epoca lui Nero. acest tratat complet de medicină i-a prilejuit lui Celsus reputaţia de Cicero al medicinei. o preocupare specifică pentru această ştiinţă. termen care desemna în latină economia rurală. nu ni s-au conservat decât celt opt cărţi referitoare la medicină. Celsus aborda problemele artelor militară jurisprudenţei. care putea însă deveni foarte rentabilă. începând de la cap2. în unele privinţe. care. Pomponius Mela a utilizat diferite izvoare ca Hiparh. în trei cărţi. a muncii unor mici arendaşi liberi. El a militat. elegant. Caesius Bassus. La rândul său. al cărei text s-a păstrat. Pomponius Mela şi Scribonius Larguî în timpul lui Tiberiu. unde a posedat sau a administrat moşii.. în douăsprezece cărţi. Columeiia. Mela urmăreşte zonele limitrofe Mediteranei. privitoare la semnificaţia muncii câmpului şi la organizarea gospodăriei. deşi nu va consemna printre surse. Hanno. Marele tratat despre agricultură este redactat în proză. pe care Vergiiiu îl lăsase pentru a fi prezentat de alţi 432 COLUMELLA autori (Georg. Pomponius Mela este primul geograf antic care include în textul său evocarea Mării Baltice. în pofida relaţiilor sale personale cu Seneca. Celsus. Căci oare numai hazardii conservării textelor antice a păstrat tocmai centrul de greutate al preocupărilor lui Celsus? Oricum. Pliniu cel Bătrân . Celsus reia ideile lui Hipocrate cu privire la profilaxie. a fost redactat probabil după 40 sau 44 d. Columeiia nu se pronunţă împotriva utilizării sclavilor. care domină exprimarea noastră" (H. Grammatici latini. 1961.C. El a utilizat învăţăturile cartaginezului Mago. chiar dacă într-o formă coruptă. Columeiia a fost singurul economist antic care a înţeles importanţa noţiunii de investiţie şi nu a ezitat să recomande o agricultură costisitoare. De situ orbis. probabil. v. 148). care asumă filosofia stoică a prietenului şi contemporanului său Seneca. 431 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. De agricultura sau De re rustica. Din primul tratat ni s-a păstrat doar cartea a doua. Artes. Strategia sa aparţine stilului nou şi aminteşte. Lucius lunius Moderatus Columella s-a stabilit în Italia. Se pare că ar mai fi scris şi alte lucrări. într-un stil clasicizant. denunţă ceea ce consideră a fi o corupere a moravurilor. De asemenea. retoricii. a scris un mic tratat „Despre cultura viilor şi a arborilor". în orice caz. într-o primă ediţie. mai ales faţă de frumuseţea florilor. dups părerea noastră. 183). subordonată căutării pitorescului şi efectelor declamatorii.Artele". a graniţelor lui. Eratosthene. Numărul relativ mare de cărţi privind medicina atestă. farmacologie şi chirurgie. ed. Acest precursor al fiziocraţilor secolului al XVIII-lea era un adept al primului clasicism.împotriva uzului curent. la şeptel şi la păsările de curte. cu excepţia cărţii a zecea. nouă. Despre agricultură se deschide cu o amplă prefaţă. care se pare că. intitulat „Despre starea lumii". De fapt. De fapt. în cărţile referitoare la medicină. iar Palaemon filologul ei. chiar prea elegant pentru un discurs ştiinţific. intitulată . Popa-Lisseanu3. Cornutus tragediograful acestei orientări estetice (mai ales dacă el a scris Octavia). A comentat unele discursuri ale lui Cicero şi a apărat cu pasiune memoria lui Vergiliu1. Hildesheim. Dar etica sa este mai ales extrinsecă. de Valerius Maximus. alcătuieşte un tratat de geografie. care va fi prezentat mai jos. * Se poate afirma deci că Seneca a fost şeful şi filosoful noii mişcări literare. care conţine motivarea discursului scriitorului. p. 1. agriculturii şi medicinei. completate însă cu numeroase alte lecturi şi cu roadele experienţei proprii. Pomponius Mela face operă de retor mai degrabă decât de savant şi stăruie asupra concluziilor moralizatoare.C. Aici. afirmă scriitorul (De re rust. I.C. Celsus pledează pentru o medicină umanistă. Quintus Asconius Pedianus a fost cel mai însemnat filolog al epocii Flavienilor. Aulus Cornelius Celsus a alcătuit o enciclopedie în cei puţin douăzeci di cărţi. „marea interioară". care purcede de la nevoia cunoaşterii Imperiului. sau „Despre topografie". sobru. Columella Originar tot din Hispania. opera geografică a lui Strabon. Lucan poetul ei epic. Cornelius Nepos şi. Preconizează încurajarea acestui sistem de muncă şi ataşarea coloniior de pământ. Se exprimă clar. şi o operă mai întinsă „Despre agricultură". în vremea împăratului Claudiu. Scribonius Largus Designatianus alcătuieşte o culegere de reţete medicale. ca şi Quintilian. şi-a dispus remediile sugerate după bolile diverselor părţi ale corpului omenesc. 4. la cultivarea viţei de vie şi a livezilor. ca o a treisprezecea carte. la grădini şi la albine etc. Acest prim tratat de geografie scris în latineşte. De chorographia. dar propovăduieşte ameliorarea condiţiei lor (De re rust. De fapt. pentru restaurarea tradiţiei ciceroniene şi a legitimat cel de-al doilea clasicism. întrucât menţionează un triumf roman asupra britannilor. Se exprima de altfel clar. 1. scrisă în hexametri dactilici şi dedicată grădinăritului. De cultura uinearum et arborum. originar din oraşul Tingenîera. trebuie remarcat că enciclopedismul lui Celsus se delimita de precedentul oferit de Varro. de fapt din Gades (azi Cadix) şi admirator al filosofului Seneca. Versurile sale traduc propensiunea pentru descripţia suavă şi o sensibilitate autentică faţă de natură. toate problemele importante ale economiei agrare a secolului I d. 8. dietetică. cum o numeau romanii. 3). mare internum. Columeiia este un adevărat specialist în rusticatio. KEIL. Totuşi. cum ar fi cea întocmită de G. în Despre agricultură. Anumite fragmente din Despre agricultură figurează în antologii româneşti de traduceri. şi preconizează recuperarea moralităţii desăvârşite a strămoşilor.

şi se încheie cu un elogiu al Italiei. In două cărţi. Sumarul acestei enciclopedii este următorul: probleme generale şi izvoare (c. praef. clasifică în mod sistematic tactici militare. vasta enciclopedie.C. 13). Frontinus oferă un „jurnal" al gestiunii sale. cum se numea în realitate. fiul împăratului Vespasian. A fine Aufidii Bassi.. La noi în ţară. în majoritate pierdută. între anomalişti şi analogişti. în 8 cărţi (consacrate controverselor. 13). „Războaiele Germaniei". 3-5) consemnează şl alte lucrări pierdute ale unchiului său. 7-l1). 12-l7).000 de volume. în aceeaşi prefaţă programatică. în schimb.Despre viaţa lui Pomponius Secundus". Naturalis Historia. dezvoltată la sfârşitul secolului I d. 3. Pliniu cel Bătrân a realizat o carieră ecvestră tipică. Acesta historia. alcătuite de către 100 de autori. Fiecare carte începe cu o scurtă introducere şi se termină cu lista autorilor folosiţi ca izvoare. Victimă a curiozităţii sale neostoite el a pierit. a fost un scriitor cunoscut sub numele de Pliniu cel Bătrân. alcătuit în două cărţi. asupra aspectelor morale şi moralizatoare ale fenomenelor. Pliniu realizează o compilaţie livrescă.C. în 20 de cărţi. Frontinus admiră cu mândrie calităţile poporului roman şi. S-a născut în jurul anului 35 C. problemelor de limbă în general). De altfel. în schimb acceptă cu o naivitate stupefiantă informaţii funambuleşti despre populaţiile Indiei. şi într-o familie de cavaleri. Pliniu îşi supune scriitura stilului folosit de sursele consultate: încât se exprimă foarte variat. asumată de Frontinus. Dar dacă el se învederează foarte sceptic faţă de magie şi de superstiţie. De iaculatione equestri. de fapt tot ce constituie farmecul acesteia din urmă: digresiuni. De aquis urbis Romae sau De aquae ductu urbis Romae. unde abundă detaliile tehnice. de militar şi administrator în serviciul Principatului. Hist. marcată de trei consulate. de foarte multe ori. pentru marele public. şi Dubius sermo. Hist. modul cum îşi reprezentau romanii lumea şi ne oferă numeroase date interesante. a parcurs o strălucită carieră senatorială. Adică „Despre aruncarea suliţei de pe cal". 18-32). care implică un anumit exotism. cuvântări şi conversaţii. pe baza funcţiei de supraveghetor al lor. anterior.. încât şovăie între concluzii stoice şi epicureice. Este adevărat că Pliniu însuşi se considera învestit cu o misiune civică şi afirma că el scrie pentru nespecialişti. Pliniu cel Tânăr. — 434 PLINIU CEL BĂTRÂN revistă artiştii plastici ai antichităţii. Printre altele.C. geografie şi etnografie (c. De altfel. Gaius Plinius Secundus. praef. Sunt redactate într-o scriitură foarte ilustrativă . nara începând din 31 sau chiar 54 d. în 3 cărţi.C. Ni s-a păstrat. Ni s-au păstrat două opere. în opoziţie cu nepotul său. în pofida titlului. cosmografie şi astronomie (c. dar profund raţionalist. agricultură şi medicină (c. rod al lecturii a 2. elogiază virtuţile romane. deci discuţiei contradictorii.C. Om de acţiune. evenimente extraordinare şi diferite aventuri (Nat. în 79 d. „Stratagemele" Stratagemata. în prefaţa generală. Punea să i se citească sau dicta texte chiar şi în baie.C. Pliniu trece în ' Pliniu cel Tânăr (Ep. De fapt. care a redactat de altfel ultima carte. chiar un suprarealism involuntar. De uita Pomponii Secundi (biografie a fostului comandant al autorului).C. informează asupra tehnicii apeductelor Romei. de fapt. a fost editată de Pliniu cel Tânăr. s-a născut la Navocomum. sub forma unor mici povestiri. Pliniu cel Bătrân a fost şi un savant. Istoria naturală nu comportă ornamentele unei lucrări istoriografice obişnuite. şi două lucrări filologice: Studiosus. tributară unui enciclopedism practic. sufocat de vaporii degajaţi de erupţia Vezuviului. Totodată. antropologie şi zoologie (c. treizeci de cărţi de istorie romană. Pliniu cel Bătrân a alcătuit o operă foarte amplă. care contrastează cu lexicul relativ sărac al prozei latine tradiţionale. (Nat. 5. Opera lui Pliniu a fost intens consultată în antichitate. mai ales sub Flavieni. care continuau opera unui istoric 433 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. inspirate de misiunile îndeplinite ca funcţionar important şi ca militar al Imperiului. ca şi în Strategemata. şi terminată sub Traian. iar în cursul evului mediu a constituit o autoritate recunoscută în materie de ştiinţă. Lucrarea debutează cu o prefaţă. îi lipsesc metodologia coerentă şi. lucrarea „Despre apele oraşului Roma". Frontinus şi alţi erudiţi Sextus lulius Frontinus a ilustrat literatura tehnică. spiritul critic4. Pliniu cel Bătrân notează că a consemnat 20. S-au conservat numai fragmente dintr-un tratat de geometrie cadastrală. şi a murit în 104 d. Acest discurs ilustrează nivelul cunoştinţelor epocii în diverse domenii.C.. în 23 d. cronică a evenimentelor secolului. 2). în patru cărţi. fragmente din opera pliniana au fost traduse şi incluse în diferite antologii. mineralogie şi arte plastice (c. terminată în 77 d. Nu aparţine în nici un caz clasicismelor latine şi utilizează un vocabular foarte bogat. A constituit unul dintre cele mai importante izvoare ale lui Tacit*. 6).000 de fapte. numită „Istoria naturală". Lucrările lui Frontinus reprezintă modele de rapoarte administrative precise. . Totodată. Pare adeptul unui adevărat eclectism filosofic. 33-37). Discursul plinian comportă mai ales o foarte importantă mină de informaţii. folosite de comandanţi celebri romani şi străini. încât a oferit un model fundamental pentru diverse lucrări enciclopedice. Pliniu cel Bătrân schiţează un fel de poetică a istoriei. Pliniu cel Bătrân şi-a transformat opera într-o colecţie de fişe puse cap la cap şi foarte puţin prelucrate. praef. Bella Germaniae. dedicată lui Titus. Importantă trebuie să fi fost „De la sfârşitul lui Aufidius Bassus". la care ar fi adăugat propriile cunoştinţe (Nat. De fapt. El arată că.C.Principalul exponent al tendinţelor didascalice şi enciclopediste ale secolului I d. Autodidact confuz. îndeosebi în cea dedicată de Alexandru Nicolae Cizek artelor plastice5. înzestrat cu o curiozitate neţărmurită: citea şi studia enorm. 3-6). Abundă notaţiile pitoreşti. Această enciclopedie. Hist. pentru a sublinia dificultăţile misiunii asumate de autorul său. începută în 97 d.. botanică (c. în treizeci şi şapte de cărţi. 1).

Tacit va utiliza abundent aceşti exitus. Desigur. receptiv la inovaţiile stilului nou. 18 şi 23). orizontul de aşteptare al secolului. tocmai din 436 ISTORIOGRAFII „PIERDUŢI" cauza mesajului operei sale. au constituit izvoarele lui Tacit. istoriografi ca Servilius Nonianus şi Curtius Rufus sunt livieni7. incât.C. sau. de asemenea. consacrat narării morţilor exemplare ale anumitor personalităţi celebre. mai degrabă pierduţi decât minori. De pildă. într-un stil patetic. asupra războaielor civile şi domniei lui August. sos preparat din intestine de peşte. între altele. maxima ei expandare ca federaţie de specii literare. 4. A trebuit să renunţe. ultimul dintre romani (TAC.C. 1). îl reprezintă ca emblema libertăţii şi a republicii. în realitate. se află întro oarecare retragere. Unii istorici au sprijinit. în spirit republican. a alcătuit un celebru tratat de bucătărie romană.. Deşi raliat Principatului.. o cronică a evenimentelor recente. celălalt cezaricid principal. Dar cei mai mulţi istoriografi au privilegiat cultul libertăţii: într-o primă etapă republicani. De aceea se dezvoltă îndeosebi biografiile şi memoriile. care înfăţişau cei 41 de ani ai domniei lui August. încât losephus Flavius. încât Ciaudiu a redactat o historia în patruzeci şi una de cărţi. literatura didascalică se află oarecum în retragere. moralizării..C. Totodată. Noile necrologii sunt articulate în funcţie de optica politică a istoriografilor respectivi. consecinţă a instaurării Imperiului. de asemenea. Sallustiani. De fapt.C.C. sub domnia lui August. o înflorire şi o efervescenţă stupefiantă. Cremutius Cordus exalta memoria lui Brutus şi îl numea pe Cassius. CI. . se arăta surprins că unii istorici blamau chiar împăraţi morţi. -l4 d.4). Mai tânăr decât Aufidius Bassus. în vreme ce „arheologiile". o anumită frustrare intelectuală. Ceea ce a prilejuit unele dintre cele mai frumoase pagini ale lui Tacit (Ann. stăruiau.C: SUET. a trebuit să se sinucidă pentru a evita condamnarea capitală. Locul comun. unii istorici ai secolului I d. victimă răzbunată de August. la sfârşitul veacului anterior. relativ la moartea lui Cicero. pe care n-aveau motive personale să-i deteste: parţialitatea caracteriza asemenea autori (Ant. 20. de altfel. iar alţii. Cremutius Cordus alcătuise nişte anale. acest istoric întreţinea foarte probabil cultul libertăţii şi reproba sever pe Tiberiu şi pe Seian. de altfel. 4.C. Annales. istoriografia cunoaşte în secolul I d. Pe de altă parte.. îl închipuie ca victima lui Antonius. Pasiunea pentru fenomenele pitoreşti. care. care purtau asupra anumitor fapte istorice foarte vechi. consul în 35 d. împăratul Claudiu s-a manifestat ca un erudit şi ca un istoriograf relativ prolific. el a scris o historia. sporeşte interesul pentru cronica unor evenimente recente. Se exprima. după o scurtă istorie a Republicii. cronică a . Foarte numeroşii istorici din această vreme au profitat de experienţa acumulată de precursori ai lor. Pe de altă parte. ca şi urmaşii lor se divid în „salustieni". Suas. sub Tiberiu.. Istoriografii „pierduţi" Sunt consideraţi istorici minori anumiţi scriitori. 34-35). „curiozităţilor". la insistentele mamei şi bunicii sale. Mulţi istorici deplângeau obligaţia morală de a elogia împăratul pe tron şi de a denigra predecesorii acestuia. Printre ele. după cum încearcă să imite fie stilul lui Salustiu... Ambii istoriografi consacraţi beneficiază de un adevărat cult întreţinut de imitatorii lor. Tratatul lui Apicius este lipsit de orice elaborare stilistică. Ceea ce nu-l împiedică să fie amuzant6. precum Caesar. 435 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. un salustian. Dintre aceşti istorici.. ca şi reconstituirea morţilor celebre traduc. exitus. prielnic cultivării erudiţiei. lud. noi nu avem posibilitatea de a judeca în mod adecvat valoarea scrierilor acestor istorici. deşi numeroşi istorici tind să adopte structurile stilului nou. 34. 3). an de an (27 î. Historiae era o cronică a evenimentelor petrecute între moartea lui Caesar şi 31 sau chiar 53 d. Principatul şi politica împăraţilor. geometrului Balbus. „sfârşitul". 6. cu un zel deosebit. Dacă pentru Titus Livius marele arpinat era simbolul cetăţeanului în general. a marcat întreaga istoriografie. curiositates. de altfel. Preocupările lor se axează mai ales pe dezvoltarea unor tipare. unii dintre istoricii secolului I d. La sfârşitul secolului I d. poate. autor de lucrări istoriografice. Concomitent. Totodată. Dezvoltarea istoriografiei Cum am remarcat în alt capitol. elogiat ca victimă a tiraniei (SEN. corelate personalizării vieţii politice. acestui istoric i s-a intentat un proces. Republican convins. Se menţionează însă numele inginerului Hyginus.C. agrimensorului Siculus Flaccus.17-22=LIV. Suas. Această lucrare conţine cinci sute de reţete culinare. adesea ei înşişi istoriografi. Historiae. fie maniera lui Titus Livius. Ann. în cadrul biografiei. Tot în secolul I d. macerate în sare şi condimentate cu piper. Marcus Servilius Nonianus. istoricii acordă o importantă majoră figurii lui Cicero şi mai ales discursului referitor la moartea lui. Mai important pare să fi fost Aufidius Bassus.C. s-a scris mai ales o istorie partizană. bazate îndeobşte pe sosuri picante şi pe utilizarea rrtierei. ataşaţi Principatului. Pare să fi fost.. în anul 25 d. de orice pretenţie literară. istoriografia tinde să se convertească într-o amplă rezervă de portrete vii ale viciului şi ale virtuţii. pe care o făurise Titus Livius (SEN. Ni s-a conservat doar un fragment hărăzit morţii lui Cicero.C. se distinge faimosul garum. Marcus Gavius Apicius. pe urmele necrologiei exaltante a marelui orator şi om politic. în funcţie de grupările politice si cercurile cultural-politice cărora aparţineau scriitorii. sau ca figura alegorică a oratorului umilit şi omorât.. în greceşte. Claudiu nutrea pasiunea detaliului exact şi a stilului livian. desprindem în primul rând numele lui Aulus Cremutius Cordus. ulterior reeditat şi remaniat. 8. Salustiu şi Titus Livius. Apare totodată ca subspecie nouă. Liuiani. pe lângă o monografie consacrată războaielor purtate împotriva germanilor. va înrâuri literatura aşa-numiţilor exitus. ei au militat ulterior pentru un Principat tradiţionalist. ucise de mârşavi asasini. ostil modelelor greco-orientale şi eredităţii dinastice. 6. ale căror opere nu ni s-au păstrat. şi Jivieni".C. a nara evenimentele subsecvente uciderii lui Caesar. care. De fapt. 120). dintre care se detaşează jstorii". un celebru gastronom roman. a compus. detaliilor exotice. 41. o historia.pentru cel de-al doilea clasicism. autonomia stilistică a istoriografiei se menţine.

adică până în 70 d.. autor al unor comentarii hărăzite războaielor dacice (Dacica). iustissima (2. dar şi împărăteasa Agrippina. 2. epitomatorul articulează sincronisme. căci a pierit probabil împreună cu Seian. şi-au scris memoriile celebrul general al lui Nero. Sensibil mai romanocentrist decât Trogus Pompeius. mai ales Quintilian (Inst. datorită căruia a putut pătrunde în rândurile senatului. nu o anumită lucrare istoriografică. Nepos. a însufleţit şi alte biografii. în general. De fapt. în lumina glorificării idolilor săi politici.20. rezumă. într-adevăr. ca şi tratatele de filosofie şi retorică ale lui Cicero9. cel mai important dintre discursurile istoriografice ale secolului I d. în primele capitole ale cărţii întâi. persan. în chip nejustificat s-a statuat ulterior.. 1. Velleius Paterculus însuşi realizase o carieră militară strălucită. din secolul I Î. El asumă teoria celor patru imperii. un alt titlu. care luptaseră pentru egalitatea dintre Roma şi restul Italiei. Totodată. ca un moment de cotitură fundamentală. Acelaşi spirit tradiţionalist. accedând în acest mod în rândurile senatorilor. şi publicat.C. .C. 14. stoic şi antidespotic. îl considerau ca un istoriograf de mare valoare şi foarte talentat. cel de „Istorie romană". în Pannonia şi în Germania. Totodată. Cartea a doua. Claudiu. dedicat lui Marcus Vinicius. mult mai amplă (131 de capitole). figurează contingenţele istorice între 146 Î.C. A pendulat probabil între salustianism şi livianism. Ann. Velleius aparţinea acelei părţi din elitele municipale ale Italiei ce sprijinea activ Principatul. în subordinea lui Publius Vinicius (tatăl celui căruia îi va dedica opera) şi lui Tiberiu.C. după căderea acestuia în dizgraţie. Acest istoric a prezentat faptele survenite sub domniile lui Gaius-Caligula. în concepţia lui Velleius Paterculus. urmăreşte mai multe tipuri de civilizaţie. adică petrecute sub domniile împăratului Tiberiu şi ale urmaşilor lui. în materie de scriitură. 2. redactată de Herennius Senecio. au alcătuit memorii împăraţi ca Vespasian şi Traian. Patriotismul roman velleian este însă îndeobşte convertit în patriotism italic. Velleius a utilizat operele istorice ale lui Cato cel Bătrân. de politica externă romană şi de aspectele militare faţă de politica internă a cetăţii de pe malurile Tibrului. ci episodul cel mai important al istoriei universale.. în timpul cărora şi-a redactat opera. germanică. într-o biografie a lui Cato din Uticu. în timpul lui Nero.. a scris şi Cluvius Rufus. Nu numai că Velleius acordă.C. un rezumat de istorie a Romei. puterea universală a fost preluată de romani (1.C. conservate până astăzi. * Astfel.C. Cornelius. De unde şi 438 VIAŢA Şl OPERA LUI VELLEIUS PATERCULUS preponderenţa. După aceasta. italică. într-o familie campaniană. după ce slujise Roma totdeauna cu fidelitate. ca „foarte dreaptă". puternicul prefect al pretorienilor. Fabius Rusticus a înfăţişat. Iar tatăl lui Velleius servise ca ofiţer superior în rândurile armatei lui August. Viaţa şi opera Iui Velfeius Paterculus Marcus (dar acest prenume nu este sigur) Velleius Paterculus s-a născut probabil în 20-l9 Î. Tot „Istorii". Vellei Paterculi adMarcum Vinicium libri duo. data căderii Cartaginei. Dintre scrierile lui Velleius Paterculus ni s-a păstrat o epitomă. Pentru că istoria Romei nu constituie. autorul „galopează" în optsprezece capitole prin istoria romană şi universală. om politic şi senator oportunist. mai ales a lui Claudiu. din operele istoricilor secolului I d. care intrase în ordinul ecvestru. 437 1 ■ PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. epitomă nu constituia decât o abreviere a unei opere istoriografice anterioare. şi data consulatului asumat de Marcus Vinicius.evenimentelor recente. din care s-au pierdut prooemiul. care au deţinut succesiv conducerea lumii: asirian. îi pierdem urma după 31 d. Nero şi ale împăraţilor anilor 68-69 d. Dintre autorii de exitus. sau cea a fui Helvidius Priscus. considerată de Velleius. putem desprinde numele lui Gaius Fannius şi al lui Titinius Capito8. Astfel încât alături de o epitomă „tehnică". O altă historia a compus Fabius Rusticus. datorată lui Brutus şi urmaşilor acestuia. profund antiautoritar. Velleius epitomează. chiar în anul mandatului consular al protectorului autorului. precum şi de Salustiu. ni s-au păstrat numai mărturiile celor care susţineau activ cezarismul Principatului şi ripostau împotriva sfidării schiţate de istoriografii libertăţii. Salustiu. epitomatorul crede în misiunea providenţialistă a Romei. senatorul Publius Clodius Paetus Thrasea şi-a înfăţişat discursul politic. Velleius Paterculus structurează istoricul Romei ca un episod al istoriei universale. Or. Historiae. Ca izvoare. precum cea a lui Thrasea însuşi. med. Gnaeus Domitius Cobulo. 1). ginerele lui Thrasea. ci istoria însăşi a Romei şi altor popoare. o secţiune oarecare a diacroniei. Nu numai Tacit. în mod convenţional. consul în 30 d. în cadrul unei viziuni dezechilibrate asupra evenimentelor istorice. Face parte din anturajul lui Seian. şi alte secţiuni. prin Velleius se dezvoltă un fel de „digest" antic.C. până în 146 Î.C.C. fost partizan activ al lui Nero. 13. istoricul consideră cauza aliaţilor. Adept fervent al lui Seneca şi al Annaeilor în general (TAC. 104). alcătuite sub Flavieni. De asemenea. în . dobândită în opera sa. Fabius Rusticus a contribuit substanţial la făurirea unei adevărate hagiografii a Annaeilor. în cartea întâi.C. punică. socii. viitorul împărat. Atticus. 6). faptele survenite sub Nero şi succesorii lui imediaţi. Velleius asumă o abordare antropocentristă a istoriei. sub Tiberiu. Astfel. raliat ulterior Flavienilor. El devine quaestor şi apoi praetor. ci şi alţi scriitori. Această epitomă purta titlul de „Două cărţi ale lui Velleius Paterculus adrsate lui Marcus Vinicius". De fapt. datorată lui Arulenus Rusticus. 2). după o redactare rapidă. 10. Velleius aduce o inovaţie fundamentală în structura epitomei jucând rolul de al doilea inuentor al compendiului istoric. 6. Astfel.. Ni s-a conservat mare parte din opera lui Velleius Paterculus. în favoarea unor fapte mai recente. au proliferat memoriile şi biografiile*. macedonean. 15. Acest fapt este cel puţin ciudat. adică prefaţa. dacă începând cu rezumatele istorice ale lui Brutus. de dimensiuni mai întinse.

el dă seama de etapele „cuceririi romane". până la căderea Cartaginei. In acelaşi timp. consideră că acţiunea sorţii nu se exercită decât prin medierea demersului uman. ajuns la apogeu este condamnat la un declin ireversibil. Velleius crede sincer în capacităţile politice ale lui Seian. uirtus. 3-4). 66. 16. 16-l8. ci un convins susţinător al regimului monarhic recent instaurat. Sofocle şi Euripide (1. Republica romană ar fi evoluat de la tinereţe. îndeobşte discursul istoric al lui Velleius constituie un izvor de importanţă primordială pentru cunoaşterea începuturilor Principatului. el dă seama de eforturile împăraţilor şi susţinătorilor lor de a transforma literatura într-un eficace instrument propagandistic. După părerea noastră. Velleius se referă şi la alţi autori.C. 116 etc). Velleius concepea istoria Romei în funcţie de două genuri diferite. uneori aproape delirantă. în pofida patriotismului său roman. mult discutat în secolul I d.17. 3-5). succede glorificării prefectului pretorienilor. 439 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. 16. un semn al epocii.C. un spaţiu larg personalităţilor care au animat istoria. Decadenţa moravurilor deţine un loc important în viziunea lui Velleius asupra evoluţiei structurilor politice. drept cel mai valoros poet antic (1. 2. în orice caz. 97. 1). 126. Platon. Astfel. Soluţia rezidă în trecerea la alt gen. ataşate Principatului11. cărora aparţinea istoricul. Similar s-ar fi dezvoltat comedia. după părerea istoricului. Căci Velleius Paterculus se manifestă ca un partizan sincer al Principatului. „ajutorul". Rezultă. 5. de o anumită autonomie. în constituirea acestei optici velleiene. adiutor. 66). Velleius este primul istoric roman. 94-l26) şi a lui Seian. excursus. al acestui împărat. ci pentru concordia civică şi cultura umanistică (2. îl admiră pe Homer. care privesc cultura şi literatura (1. arhaici sau mai recenţi: Salustiu şi Titus Livius sunt socotiţi egali ca valoare (2. Cu toate că beneficiază. cum s-a afirmat10. 2. de starea morală.epitoma sa. în concepţia lui Velleius. Ceea ce constituia. 3-5 etc). 36. Totuşi. 5 şi 7. 3). Digresiunile lui Velleius şi implicaţiile lor Deosebit de relevante sunt digresiunile. 110. proclamat „cel mai bun principe". la rândul lor. înzestrat cu multiple calităţi (2. 36. determină structurilejsolitice. homines npui. Velleius se referă atât la literatura greacă. 2. a lui Tiberiu. Ca. care. fortuna. 9. El ne oferă o imagine total diferitş de cea structurată de fervenţii libertăţii asupra domniilor lui August şi Tiberiu. prin urmare. într-un fel. încheiată în secolul al lll-lea î. Aristotel (1. a lui August şi mai cu seamă a lui Tiberiu (2. aspectului biografic. Oricum. „gen" desemnează şi o specie literară. Velleius atestă interes şi respect faţă de cultură. îndeosebi profesată de Posidonius. Ceea ce nu exclude adularea. Ideile salustiene şi polibiene despre dezvoltarea cetăţilor interferează cu doctrina stoică relativă la palingeneza fenomenelor. 3-4). însă enunţă şi observaţii pertinente asupra altor autori greci. 2-3). care implică tinereţe. spre maturitate. în general. soarta cetăţilor se schimbă în funcţie de moravuri. pe când elogiul . 5 şi. în discursul velleian. vremea Principatului. ale lui Velleius Paterculus. genus. consecutivă celui de-al treilea război punic. El consideră că un „gen". în interpretarea velleiană a evoluţiei cetăţilor pot fi detectate şi anumite accente neopitagoreice. 4. limpede că Velleius înţelege prin „gen" un anumit stil şi că el se pronunţă pentru practicarea stilului nou. în abandonarea imitaţiei şi în practicarea emulaţiei (1. filosofia. Trihotomia biologică acţiona însă şi în cazul cetăţilor: al Cartaginei. Pertinente se dovedesc a fi şi aprecierile velleiene asupra poeţilor latini: Vergiliu este prezentat ca . Velleius pare a ezita între identificarea decadenţei şi cea a progresului . Dar judecăţile sale subtile asupra literaturii nu se mărginesc numai la spaţiul elenic. Dar istoricul. Care ar fi totuşi etapa istorică a înfăptuirii unei asemenea împletiri? Desigur. de pildă. Progresul tehnic poate fi adesea anihilat de o acută decadenţă morală. emblematică nu pentru Republică. în pofida modului său concentrat de a-şi structura discursul istoriografie. considerat ca victimă a lui Marcus Antonius. Velleius se străduieşte uneori să înţeleagă motivaţiile vrăjmaşilor Romei. ce include în discursul său tratarea problemelor literaturii. uneori. 7).principe al poemelor". Velleius reia necrologia relativă la Cicero. 75. princeps carminum. istoricul aderă la politica de restaurare a vechilor moravuri şi de schiţare a idealului mental de cetăţean activ şi încrezător în destinul Romei şi al Principatului. cât şi la cea romană. deşi se referă frecvent la „destin". Rivalitatea dintre Roma şi Cartagina este reprezentată ca efectul voinţei fiecărei dintre aceste două mari puteri de a-şi impune dominaţia (1. De altfel.pamenilor noi".12. care şi-ar atinge culmea dezvoltării într-o perioadă scurtă de timp şi într-un spaţiu geografic strict limitat. El zăboveşte asupra „genurilor". înfloritoare doar la Atena şi în vremea lui Eshil. Evoluţia fiecărei specii se desfăşoară sub semnul unei trihotomii biologice. precum Hesiod (1. 3). 36. dintre cei ale căror opere ni s-au conservat. chiar istoriografia. El nu este numai un „curtean propagandist". însă şi al Romei. iar Catul este sincer admirat de istoric (2. Oricum. cel al Republicii şi cel al Imperiului. pendinte de teoria dezvoltării ciclice a vieţii politice. optimus princeps (2. 1). tragedia greacă. bine delimitată.1 şi 4).C. fatum sau fortuna (2. 121. Fiecare genus ar constitui o structură închisă. desigur. ca piesă esenţială a opţiunilor politice promovate de grupurile politice ale noilor forţe. 79. însă Velleius preferă contemporanii săi şi se pronunţă clar asupra cuplului imitaţie-emulaţie. Militar şi funcţionar al Imperiului. şi spre bătrâneţe. maturitate şi bătrâneţe. 127. şi soartă. Totuşi. Insă evoluţia istorică atinge culmile când se realizează o conjuncţie fericită între virtute.

Velleius Paterculus aşteaptă încă traducătorul român al întregii sale opere. Rubricile sunt intitulate după o formă de viată socială sau după o virtute. Velleius Paterculus plăteşte un important şi uneori greu tribut retoricii. 6). Valerius Maximus urmăreşte ilustrarea istorică a eticii romane oficiale.„exemple". Scrierea sa. curiozităţii bizare şi unei moralizări aferente. însă mai semnificativă emerge aprecierea velleiană asupra evoluţiei biologice a Principatului. 7. parcimoniei şi austerităţii vechilor romani. Velleius Paterculus recurge uneori la anecdote savuroase. Discursul velleian privilegiază racursiul pregnant. Imperiul este reprezentat de Velleius ca un genus diferit. situate sub egida împăratului Tiberiu (praef. Ideile politice ale lui Valerius Maximus coincid în mare măsură cu cele ale lui Velleius Paterculus. deşi practică tehnica monografică a selecţiei faptelor. iar Valerius Maximus se referă dezordonat la religie. Totuşi. Conferă o valoare deosebită testimoniului velleian unele informaţii istorice. căsătorie. de altfel proclamat emul al lui Tucidide (2. ca şi exponenţii optimaţilor în general sunt elogiaţi de Velleius.129). S-a remarcat.pietate". mărturia însemnată a acestui istoric. Valerius Maximus exprimă dispreţ faţă de morala atenienilor şi altor greci (2. exempla. ci îl anatemizează pe un ton violent (9. care sunt convertite în clişee caracteristice13. 6. animată de reflecţii moralizatoare. ca şi viziunea originală asupra „genurilor" şi evoluţiei fenomenelor. Şi-a publicat opera. culese din viaţa popoarelor străine. Pe când Pompei. intitulată „Cărţi de fapte şi vorbe memorabile". preferinţa sa pentru formulele stereotipizate de legătură între fraze şi idei. care tocmai emergea şi. Nu sesizează înţelesurile mai profunde ale instituţiilor şi moravurilor. Se pare că s-a născut într-o familie modestă pe la 27 Î. 7). chiar în versiune românească. Din păcate. 4). Valerius Maximus Datele privitoare la viata lui Valerius Maximus sunt foarte sărace. recent lichidat. 441 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d.. celebre. care se supune unor tipare specifice. Brutus şi Cassius nu apar ca ultimii dintre romani. nu se poate aprecia la acelaşi nivel discursul istoriografie al lui Valerius Maximus. domestice. începută anterior. apogeul Imperiului ar deveni permanent. după moartea lui Seian. Retorica stilului nou devine. tocmai pentru a evidenţia superioritatea celor dintâi. el utilizează investigaţia psihologică şi configurează excelente portrete ale personajelor. valorizează disciplina militară. hiperbolele. Expitomatorul se străduieşte să expună clar faptele şi ideile. deoarece se situează la limitele extreme ale speciei literare respective şi chiar ale istoriografiei. în general. de exclamaţii (2. Concomitent.C. şi de „lealitate". Dacă adesea Velleius aplică istoriei Republicii o abordare tradiţionalistă. 440 STILUL LUI VELLEIUS Stilul lui Velleius Am semnalat mai sus opţiunea teoretică a istoricului în sprijinul stilului nou. auspicii. pietas. El caută cu febrilitate tiradele şi antitezele. moravurilor şi virtuţilor. însă nu recuză total fraza amplă. 72. Lipsesc criteriile riguroase şi ierarhizările. învestite cu un caracter istoric. Valerius Maximus nu este însă nici pe departe înzestrat cu discernământul istoric adesea vizibil la Velleius Paterculus.1). Mişcarea istoriei romane s-ar opri în vremea lui Tiberiu. datorită virtuţilor împăratului. de altfel. El se pune în slujba restaurării metavalorilor de . pe care o propune. 1). abruptă. şi „externe". Valerius Maximus nu este decât pe jumătate istoric. De asemenea. l-2. 11 etc). admirarea lui Salustiu. El sprijină Principatul. a fost protejat de anumiţi senatori care susţineau incondiţional pe August şi pe Tiberiu. Care sunt însă obiectivele fundamentale urmărite de Valerius Maximus? Scriitorul însuşi le defineşte în prefaţa discursului său enciclopedico-istoric: alcătuirea unei culegeri de fapte şi anecdote celebre. 6. prosopopeele şi apostrofele. altfel sunt judecate fenomenele petrecute sub Imperiu. 5. 2). adică romane. Istoria nu se va mai înnoi12. Velleius privilegiază imagistica policromă şi parataxa expresivă. De asemenea. care rămâne însă de regulă extrinsecă. probabil In 32 d. materia acestui catalog de. fides. De fapt. pe care le menţionează. ci sunt blamaţi pentru asasinarea lui Caesar (2. exaltă pe Caesar. 11.în reconstituirea istoriei. retorica velleiană nu apare totdeauna ca extrinsecă. Factorum etdictorum memorabilium libri. interogaţiile şi exclamaţiile retorice. disciplină militară etc. constituie în fond mai ales o enciclopedie de fapte atractive şi instructive. 13. însă nu-l elogiază pe Seian. în prezent. reprobă pe Brutus pentru „ticăloşia" uciderii lui Caesar (1. în privinţa instituţiilor. August şi Tiberiu (prefeţele cărţilor: 1. Conjugarea salustianismului şi a stilului nou determină gustul lui Velleius pentru condensarea faptelor şi pentru fraza scurtă. pentru că acordă prioritate absolută aspectului senzaţional. a exaltării ostenelii.C. Publicul larg ar trebui să poată consulta. totodată. Această operă constituie o monografie istorică de tip specific. în discursul lui . 36. în interiorul cărora pildelor romane le succed altele. 2. visuri. Discursul velleian asupra performanţelor militare ale lui Tiberiu echivalează cu o lungă suită de strigăte de entuziasm.C. care să contrasteze cu cea condensată. este grupată în nouă cărţi şi în 95 de rubrici.

interogaţiile retorice. animale. mai ales India şi moravurile ei (8. când vehiculează toate „floricelele". Exegeţii moderni s-au înverşunat asupra unui pasaj din această operă. vitejia personajului. Totuşi. situate într-o zarişte romanescă. Intr-adevăr. Curtius Rufus a scris „Zece cărţi despre faptele lui Alexandru Macedon". Dar acest salvator a fost probabil Claudiu. Din acest bios. fiindcă nu pot afirma lucruri de care mă îndoiesc. personajele. care se întuneca". 4). anecdota dobândeşte cadenţele basmului. visul lui Darius (3. Totuşi el exagerează. şi Timagene (8.). biografia lui Curtius Rufus narează viaţa lui Alexandru între 333 î. care traduc intervenţiile directe ale biografului. 21). biograful notează că dezmembrarea imperiului macedonean s-a produs sub impactul divizării puterii supreme. 9. şi moartea marelui erou. Astfel subliniază că în India viciile abundă.C.Caligula. Curtius Rufus celebrează virtuţile eroului. după lupta de la Granic. Ouintus Curtius Rufus a fost „plimbat" de cercetători prin toate secolele Imperiului. A acceptat. exclamaţiile şi . tenacitatea. un adevărat preroman. flosculi. antitezele.şi comentează dispreţuitor căsătoria lui Alexandru cu Roxana. 1. între generalii acestuia. 3. o anumită capacitate de a analiza psihologia personajelor sale. Totuşi. aşadar. 5. De aceea. Biografia alcătuită de Curtius Rufus constituie una dintre Alexăndriile culte cele mai importante ale antichităţii. deşi lacune apar şi în cărţile următoare. Sentenţele abundă pretutindeni. Biograful s-a documentat destul de amplu: dintre numeroasele lucrări consacrate lui Alexandru cel Mare. supralicitează. în măsură mult mai amplă decât în epitoma velleiană. adesea supranaturale. Discursul acestui autor constituie o foarte amplă biografie. Totuşi. 4. a fost apropiat de numele împăratului Gaius . De altfel. 33). Curtius Rufus a a utilizat mai ales mărturiile oferite de Clitarh. ale retoricii. insociabile est (10. sufocantă. Totodată. 2 şi urm. nu în text apar cuvintele „a redat lumină lumii. dar şi Mesopotamia (5. care menţionează un împărat strălucitor ca un nou astru: el ar fi dat lumină unei lumi copleşite de întuneric. «Proliferează bătăliile şi faptele de arme glorioase şi totodată cavalereşti. Curtius Rufus atestă un anumit simţ al punerii în scenă. la strategia stilului nou şi a noii retorici spre a-şi emoţiona şi impulsiona cititorii. fără spirit critic. 9). De altminteri se schiţează în Faptele lui Alexandru Macedon o adevărată saga a lui Darius. 1. până la saturarea lectorului. De rebus gestis Alexandri Macedonis libri decern. Precum cele referitoare la nodul gordian (3. episoadele dramatice. întro noapte ce ar fi putut să fie ultima pentru Imperiu (10. Curtius Rufus înfăţişează sciţii. ci şi un document moral şi etnografic. care a fost urmată de împărţirea imperiului macedonean. rostesc lungi cuvântări fastidioase. tradus în descrierile unor meleaguri exotice. Biograful descrie râuri. Abundă. o asiatică (8. un exemplu grăitor al exagerărilor şi al prostului gust la care puteau ajunge exponenţii netalentaţi ai stilului nou. în sens structural. încheiată prin moartea tragică a ultimului rege medo-persan. curajul.C.C. adică „viaţă" de tip elenistic. ca atunci când autorul evocă virtuţile mirifice ale calului Bucefal (6. utilizată până la saturaţie. sentenţele. moralizatoare şi retorică. întocmite pe baza operei lui Valerius Maximus. istoria constituie nu numai ilustraţia eroilor excepţionali. care s-au impus în diverse culturi postantice14. Se referă desigur la gymnosofişti şi exclamă retoric: „Cine ar crede că între aceste cusururi se îngrijeşte cineva de înţelepciune?" (8. antitezele. încărcate PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. chiar înaintea aluziei la Claudiu. conspiraţiile spectaculoase. amplificaţia retorică nu se reduce la comentariile pregnante ale biografului. . 14 şi urm. „a se întuneca". Verbul caligare. îndeosebi comandanţii militari. Se pare însă că acest scriitor poate fi identificat în retorul cu acelaşi nume.Valerius Maximus. abuz de putere . chiar manii. în stil direct. Din asemenea descripţii. Curtius Rufus îşi presară propriul discurs cu anecdote pitoreşti. 24-26). deoarece împăraţii secolului I d. de fapt. discursul biografic al lui Curtius Rufus evidenţiază o orientare în acelaşi timp cezariană (favorabilă potenţării absolutismului. Valerius Maximus apostrofează pe toată lumea: generali şi ofiţeri. pe care îl menţionează Suetoniu (De gram. Curtius Rufus recurge.3-4)*. în vremea împăratului Claudiu. când fusese asasinat Caligula15. 9-l4). Elemente din culegerile rezumative. cunoscut direct sau indirect. informaţiile izvoarelor. Iar. prin intermediul lui Diodor. se constituie în jurul gestei lui Alexandru.) etc. obiectele materiale şi focul. Acumulează masiv efectele patetice şi emfatice. însă că trăieşte aici şi o sectă de înţelepţi. chiar dacă atestă naivităţi supărătoare.C. s-au infiltrat în scrieri de amplă circulaţie populară şi de vocaţie moralizatoare. Curtius Rufus îi recunoaşte şi anumite defecte impulsivitate.. nici nu pot să omit ceea ce am aflat" (9. cum precizează el însuşi: „eu mai mult transcriu decât cred. 5). 442 CURTIUS RUFUS ni s-au conservat primele două cărţi. lucem caliganti reddidit mundo. în parte tributară structurilor monografiei istoriografice şi altor specii istorice. Alegerea subiectului se reliefează ca semnificativă. Curtius Rufus Nu dispunem de nici un fel de date privitoare la viaţa acestui istoriograf. de conotaţii senzaţionale ori măcar bizare. 9). în forma actuală. în figurarea tărâmurilor fabuloase. munţi. în faţa soldaţilor sau solilor trimişi de alte popoare. Pentru Curtius Rufus. materialul utilizat de el a circulat intens în antichitate şi ulterior. personificările. se reclamau adesea de la Alexandru. Valerius Maximus oferă. Ptolemeu. pe care adversarii consolidării absolutismului îl reprobau cu asprime. impregnat de retorică. 9. 15. hiperbolele. Persia (5. într-adevăr. care nu se poate împărţi între mai mulţi". zeii morţilor celebri. venit la putere după noaptea din 24-25 ianuarie 41 d. Curtius Rufus extrage concluzii moralizatoare. generalul cuceritorului. 34). 1). după model greco-oriental). miracole de toate felurile. Performanţele lui Alexandru sunt înfăţişate în optica creată de orizontul de aşteptare al secolului I d. De altfel. apostrofele.C. în anumite cazuri. mai cu seamă un talent pictural notabil.

storici e filosofi latini. Bologna. Receptarea lui Curtius Rufus în evul mediu. 1963. de asemenea. son oeuvre. de filosofia medicinei şi a preferat valorizarea unei experienţe probabil personale. I. Anton D. Pisa. adică de ansamblul celor patru simptome care caracterizează procesul inflamator. Bucureşti. E. 1982.. FINK. în secolul al XlX-lea. Introducere la Velleius Paterculus. în ciuda indulgenţei supărătoare atestate faţă de retorică16.A Cornelius Celsus". pp. 79-80.N. Bologna. a apărut la Bucureşti. 1975. Teoria e pratica stilistica degli oratori. 59-99. pe urmele lui Cornelius Nepos. Istoria literaturii latine. pp. 2 voi. Storia della letteratura latina. relativ puţin. însă câteodată discursul lui Curtius Rufus nu este lipsit de farmec. deşi tributar mai cu seamă stilului nou.Rita CUCCiOLI MELLONI. pentru Celsus. Bucureşti. în legătură cu opera lui Columella: „tratatul lui cere o precizie şi o abundenţă unice în antichitate". 1981. Coimbra. 495-511. am adăuga noi.C). L'epoque de Nâron et ses controverses ideologiques. vezi Ettore PARATORE. Bucureşti. el nu este un salustian. 323. „Alţi prozatori ai secolului I d. pp. 667-668. WETHERED. Radu Albala. 1981. Storia della letteratura latina. în legătură cu aceşti filologi. 179-l80. Alexandria lui Curtius Rufus s-a bucurat de o popularitate remarcabilă şi a inspirat pe autorii care s-au îndeletnicit cu istoria lui Alexandru cel Mare. Orationis Ratio. 128-l29. 80-81. Este incontestabil că biografia lui Curtius Rufus reprezintă una dintre piesele cele mai relevante ale voluminosului dosar literar consacrat marelui războinic şi om de stat macedonean. pp. Imperiul. în 1970. Elena SLAVE. Celsus s-a interesat. La farmacologia Celsiana.. Histoire romaine. Pentru aceşti trei autori. Les genres litteraires a Home. 546-548. încât şi-a centrat discursul literar pe observaţii clinice şi pe indicaţii terapeutice. 1881. a 8-a. 176-l81. a 9-a. The Mind of the Ancient World. H. Paris. durere. trad. 289. Genova.CIZEK. 1952. 119-l58. vezi V. sub titlul de Viaţa lui Alexandru cel Mare. pp. „Ad grammaticos"..1. Istoria literaturii latine. Torino. Firenze. pp. Istoria literaturii latine (14-l17 d. pe care le-au alcătuit G. din care cel dintâi a şi tradus unele pasaje. CATURELLI. unul dintre ultimii cronicari. Paris. Dar ce judecată de valoare generală putem enunţa asupra straniei biografii scrise de Curtius Rufus? Jean Bayet considera că eforturile biografului au fost încununate de o reuşită incontestabilă. 1974. Rene PICHON. 188-l90. Scribonius Largus". Imperiul. Oricum. 322-354. vezi G. Bucureşti. 17-28 sau Rene MARTIN Jacques GAILLARD. 499-504. 2 voi. ci un livian. 1968. dar şi Werner A. 1975. 1982. căci descrie cu mare precizie operaţii delicate. a 8-a. Napoli. Etudes sur Quinte-Curce. nu poate fi considerat. Istoria literaturii latine. 1972. 1972. . 155-221. „Alţi prozatori ai secolului I d. Helikon. I. Ulterior. fierbinţeală. 5l-91.1. Lexicul şi fraza sunt marcate de tendinţele epocii imperiale. 1974. 1937. Leiden. pentru Palaemon. 119-l31.C". în ţara noastră. Pe urmele lui Titus Livius. Curtius Rufus nu refuză totuşi consecvent structurile clasice. Joseph HELLEGOUARC'H. Nicolae Lascu. Şi astăzi se vorbeşte de „patrulaterul lui Celsus". Teoria e pratica stilistica degli oratori. românească de Gabriela CREŢIA. vezi Nino SCIVOLETTO.1. el recurge adesea ia termeni şi conotaţii poetice. Rene MARTIN . Imperiul. 464-487. a tradus în româneşte biografia lui Curtius Rufus. roşeaţă. Celsus. tumoare. Şi. trad. 1980. O traducere integrală. Popa Lisseanu. storici e filosofi latini. Pomponius Mela und seine Chorographie. italiană de Gran Carlo GIARDINA . . In Memoriam Entii Marmorale. pentru Valerius Probus. 1887. Ettore PARATORE. A Consideration of Pliny's Natural History. alcătuită după o versiune sârbească.C". 59-63. Adriana DELLA CASA. LEEMAN. „Erudiţia şi gramatica". p. KRENKEL. Leipzig. Argentea Aetas. Eugen CIZEK. pp. Orationis Ratio. S. Istoria literaturii latine (14-l17 d. 33l-335. exclama.interogaţiile retorice. 139-l60. pp. Ideias morais e politicas em Plinio-o-Antigo. 1924. pp. pp. Pentru Columella. încă în secolul al XVI-lea circula o Alexandrie populară. 355-356. ed. Teodorescu şi alţii. ed. 445 . Rosenheim. faţă de platitudinile unui adevărat „stil biografic". italiană de Gian Carlo GIAROINA .Rita CUCCIOLI MELLONI. 367-369. 1961. Bucureşti. pp. London. 1993. credem noi. LEEMAN. Francisco de OLIVEIRA. pp. Paris.Jacques GAILLARD. Histoire de la litterature latine. Argentea Aetas. Remmius Palaemon und die romische Ars grammatica.. Miron Costin şi Dimitrie Cantemir au consultat şi citat opera lui Curtius Rufus. Jean BAYET. tălmăcirile anumitor fragmente au fost incluse în diverse antologii de literatură latină. Studi di letteratura latina imperiale. Nicolae Stoica din Haţeg. DOSSON. Velteio Patercolo o della propaganda. vezi K. pp. ed. pp. pp. j NOTE 1. 347-368. Paris. PENNISI. sa vie. Toţi cei ce se interesează de acest dosar trebuie s-o cunoască. pentru Pomponius Mela rămâne încă valid J. pp. „La grammatica di Valerio Probo". 1986. BARWICK. I. Fiindcă. Teodora POPA. Anton D. 3. precum cea de cataractă.t 5r»r . trad. Popescu-Gălăşanu. care prinsese contur în literatura latină. vezi şi G. ca un mare talent. pp.C). ca Velleius Paterculus. au fost evidenţiate observaţiile lui subtile relative la chirurgie. Paris. 2 voi. Italo LÂNA. Les genres littâraires â Rome. Firenze. „Pomponius Mela. datorată lui Constantin Gerota şi revăzută de Paul H. Literatura latină. 192-l94. 2. 1922. 359. 444 RECEPTAREA LUI CURTIUS RUFUS BIBLIOGRAFIE: Eugen CIZEK. în ce priveşte Celsus. 540-552. 1967. 1967.

1979. vezi J. italiană de Gian Carlo GIARDINA . 16l-204. H. „Valerius Maximus". „L'otium chez Valere-Maxime et Velleius Paterculus ou la reaction morale au debut du Principat".. 86-88.J. Munchen. pp. 183. MARTIN . 6l-64. XXX-XL. 469-472. MARTIN . Hommages â Marcel Renard. pp. vezi Rene MARTIN. MARTIN . pp. London. Marburg. Istoria literaturii latine. pp. 4. Imperiul. 483-484. 1887. 105-l07. vezi Peter DAMS. Paris. p. cit.A. Pe lângă încrederea în eficacitatea propagadistică a literaturii. WILKES.1962. The Classical World. Jean-Marie ANDRE.C". 1924. 1075-l088.Alain HUS. vezi Pierre GRIMAL. pp. Introducere la Velleius Paterculus. 90-97. Vezi în această privinţă J. „Frontinus". digresiunile istorico-literare au şi alte mobiluri: experimentarea în spaţiul cultural a doctrinei „genurilor". 163-l99. I.J. Teodora POPA.C". KLINGNER. „L'eloge de Sejan dans l'Histoire romaine de Velleius Paterculus". 70. GAILLARD. pe când Sallustiani optau adesea pentru neoasianismul stilului nou.J. S-a observat că prezentarea unei rubrici începe la Valerius Maximus îndeobşte printr-o scurtă asociere teoretică cu „exemplul" anterior. „Alţi prozatori ai secolului I d. 1991.J. vezi Joseph HELLEGOUARC'H. pp. Joseph HELLEGOUARC'H. Bologna. „Istoriografia secolului I d. pp. „Istoriografia secolului I d. 193-l94. după părerea noastră.. Imperiul. Pentru toţi aceşti istorici necunoscuţi. p. 1970. PICHON. 85-93. Genova. Mariana BĂLUŢĂ. pp. op. Untersuchungen zu den Exempla des Valerius Maximus. 1952.J. 1966. E. Pentru elementele de poetică a istoriei. pp. pp. Literature andPolitcs in theAge ofNero.BARNARET. 33l-335. pp. Pentru opera lui Pliniu cel Bătrân.J. pp. passim. vezi R. 132-l45. 302 afirma că Velleius a fost primul istoriograf antic care ar fi alcătuit o operă istorică din punct de vedere retoric. E. 1990. 1974. pp. Francisco de OLIVEIRA. vezi R.C. l9. pp. Ithaca London. 1980. 1982.. 1986. op. 4l-44.1972. pp. 22-25). cit. cit. LEEMAN. 1082-l086. Istoria literaturii latine.. F. 1974. 178. I. LEEMAN. BAYET. p. care arată că numai trei împăraţi ar fi putut să fie vizaţi de aluziile biografului: Claudiu. op. culegere editată de T. op. pp. Histoire et Historiographie. Dintre numeroasele lucrări care încearcă stabilirea identităţii lui Curtius Rufus. ca şi dorinţa de a dovedi complexitatea puterii romane. pp.. Cât priveşte versurile lui Columella. 83-84. Bibliographie de l'Histoire Naturelle de Pline l'Ancien. Latin Biography. 143-l55. p. R. pentru progres. Pentru opţiunile filosofico-istorice şi politice ale lui Velleius Paterculus. 345-348. 128-l29. cu scopul de a o extinde pe nesimţite în câmpul istoriei 447 PROZA DE ERUDIŢIE Şl ISTORIOGRAFIA SECOLULUI I d. „Velleius Paterculus". Francesco DELLA CORTE. vezi Italo LÂNA. The Mind of the Ancient World. 499-504. „Progresso e decadenza. îndeobşte clasicizanţii erau Liuiani. MARTIN . Imperiul. Histoire de la litterature latine. E. Teoria e pratica stilistica degli oratori. Critica Storica. 54-60. XL-LIII). Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. GAILLARD. Paris. „Pliniu cel Bătrân". LEEMAN. p. A. „Quintus Curtius Rufus".C".1958. // pensiero storico classico. „Alţi prozatori ai secolului I d. a 9-a. I. şi E. Tacite. Paris. 1980.". 85. dar şi R. împrejurări istorice şi probleme ideologice. Pentru Valerius Maximus. Introducere la Velleius Paterculus. II. Latomus. R. Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. IORDACHE. 1972. pp. pp. 347-368. Museum Helveticum. Istoria literaturii latine. Innsbruck. BAYET. Pentru viaţa lui Pliniu cel Bătrân. MARTIN . vezi R. Les Belles Lettres. Vita Latina. 7. culegerea L'ideOlogie de l'impârialisme romain. cit. „Istoriografia secolului I d. 1883. cit. 3 voi. PORTALUPI. 1071 -l088. Anton D. A. Dichtungskritik bei nachaugusteischen Dichtern. Pentru izvoarele lui Velleius. mai ales pp. pp.C". 17-43 (pentru istoriograf şi datare pp.. WETHERED. Paris. pp. 1921. E. pp. 184. 249-250. pp. pp. op. pp. prezente şi în domeniul literelor. CIZEK. pp. vezi între alţii A. 129. Clio. A Consideration of Pliny's Natural Hisstory. Urmează nararea faptelor şi apoi comentarea lor. „L'image du renouvellement historique cher Velleius Paterculus". pp. pp. 1968. II. pp. DOREY. cit. 2 voi. 2 voi. op. 457. Palermo. 65. 11. LEEMAN. PARATORE. Pentru diversele aspecte ale operei acestui biograf vezi S. vezi E. J.. 487 semnalează că Pliniu n-a putut deveni un Lucreţiu al prozei latine. Analisi dei luoghi velleiani". PORTALUPI. pp. L'âpoque de Neron. 68-82. Paris.D. CIZEK. 11. p. 330. pp. 154-l59.C. Lucia WALD. La littârature latine inconnue. Leipzig. pp. Plinius undseine Naturgeschichte in ihrer Bedeutung fiirdie Gegenwart. 69-90 (dar şi alte lucrări ale acestui savant. 14. op. MULLER. F. cit. 67-68. p.storici e filosofi latini. Pentru patriotismul roman şi italic. 1946. 12.D. „L'imperialisme romain d'apres l'oeuvre de Velleius Paterculus". Pentru Frontinus. 1973. Nancy. Pentru perceperea istoriei pe genuri şi pentru înnoirea acestora. 1965. A.. HELLEGOUARC'H. Jean-Marie ANDRE . Istoria literaturii latine. Henri LE BONNIEC. cit. op.N. 43. „Alţi prozatori ai secolului I d. pp. „I giudizi letterari di Veileio Patercolo". 15. I.1972. pp. III. Pentru Apicius.. 10. pp. Imperiul. cit. PICHON. Der Stil des Alteren Plinius. Bucureşti. 370. cit. Istoria literaturii latine. „Sallustian Influence in Velleius Paterculus". R. 484-487. John Patrick SULLIVAN. pp. 2 pp. op. 15. pp. 1967. vezi şi Francesco DELLA CORTE. pp. care singur ştie să nu-l facă nociv Romei. R. Epoca lui Traian. op. 8l-83. „Istoriografi minori". 9. 32. GAILLARD. DOSSON.D. 12-21. Studii clasice. DANNEMANN. 339-341. pp. 180-l81. pp. Bari. MAC QUEEN. pe lângă M. pp. politice. op.J. vezi. 294-315. . op. vezi Santo MAZZARINO. R. „Alţi prozatori ai secolului I d. „Tacitus und die Geschichtsschreiber des I Jahrhunderts n. Pentru opţiunile stilistice ale istoriografilor secolului I d. Imperiul. op. IV. 129. pp. pp. „Velleius Paterculus". . Revue des Etudes Latines. cit. 84. trad. I. L'epoque de Neron. pp. L'Histoire a Rome. CIZEK. pp. Chr. cit. cit. De Columellae uita et scriptis. p.C". I. 83-85. Istoria literaturii latine. E. 1937. CIZEK. 1952-l956. Coimbra. FLECK. Marburg-Lahn. I. Imperiul.Rita CUCCIOLI MELLONI.C". F. LIX-LXXIII. Orationis Ratio. 8. J. cit. op. cit. cit. PARATORE. Joseph HELLEGOUARC'H. Histoire romaine. 667-668. Pentru observaţiile velleiene asupra literaturii. pp. 16. 1974. Pentru acest elogiu al lui Seian. 1937. 144-l52.J_es Res Gestae d'Auguste et i'Historia Romana de Velleius Paterculus". WOODMAN. Sub pana lui Fannius şi Tftinius Cap'rto exitus s-au transformat în autentice pamflete politice. disertaţie. E. Istoria literaturii latine. 194-200. p.l. cit. R. cit. Opuscuia. 48l-482.J. De către R. op. op. MARTIN . inclusiv Introducere la Velleius Paterculus. I. pp. Torino. GAILLARD. Velleius conferă o valoare deosebită disciplinei militare şi apreciază otium ca rezervat împăratului. op.C". I. Die antike Kunstprosa. E. 337-339. CIZEK. Ideias morais epoliticas em Plinio-o-Antigo. London. Paris. cit. E. Elena SLAVE. Paris. PARATORE. Vespasian şi Septimius Severus. op. pp. 73. Gabriela CREŢIA. GAILLARD. 68-70. 1980. GAILLARD. op. printre alţii. 13. vezi Felicita PORTALUPI. 5. IORDACHE. cit. Imperiul. pp. 1974. pp. 39. 176-l77. 803-816. 274-277. 571. 1915-l918. Pentru stilul velleian. 15. Paris. cit. 660-662. 446 __ F. Veileio Patercolo o della propaganda. Istoria literaturii latine. 14. passim. p. 177-203. Rene PICHON. ed. „Italia e Roma nella Storia di Veileio Patercolo". „Columella". 442. pp. II. „La mort etrange de Pline PAncien ou l'art de la deformation historique chez Pline le Jeune". R. PICHON. Dar Velleius a avut destul de mulţi precursori în această privinţă. PICHON. reţinem E. Jena. op. GARBA. W. 6. vezi Eugen CIZEK. Roxana IORDACHE. R. Eduard NORDEN. MARTIN . vezi Henry BARDON. I. CIZEK.1. I. Bruxelles. Cum arată J. 1. „Velleius Paterculus". GAILLARD. op. 353354. 498. 55l-552. 1985. RICHTER „Der Liber de arboribus und Columella". Colloque. 785-799. I. pp. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. „The lulio-Claudians Historians". pp. 182. pp.

ea pătrunsese de mult timp în ordinul ecvestru. SENECA Viaţa Una dintre cele mai controversate. 1. După ce supravieţuise represiunilor întreprinse de Gaius-Caligula. ulterior adoptat de senatorul lunius Gallio. Această familie provenea din rândurile unor colonişti romani. se desluşeşte strădania acestui Machiavelli stoic ante litteram de a descoperi şi practica o soluţie politică suplă. Aici a primit o educaţie complexă. îi vor marca în profunzime gândirea şi opera. de unul dintre cei mai importanţi sfetnici ai puterii. S-a născut la o dată necunoscută. mai seducătoare şi mai performante personalităţi literare şi politice ale secoluluil d. A. în care revolta împotriva tatălui a alternat cu pasiunea şi respectul. A trăit periculos aproape permanent. influenţează masiv ideile şi deciziile politice ale noului regim. 348351. pp. Opera Ca scriitor. Seneca. a fost Seneca filosoful (prin opoziţie cu tatăl lui. şi mai ales clanul politic al familiei lui Germanicus. pp. Seneca a marcat în profunzime viaţa politică şi culturală a secolului I d. pp.l. Seneca a fost exilat de Claudiu.cit. Seneca. mama lui. Multe dintre lucrările lui Seneca nu ni s-au conservat.2. în 65 d. „Istoriografia secolului I d. retorică. poeme. o existenţă fascinantă.. se întoarce la Roma. Paris. E. s-a născut la Corduba. în conflict violent cu Messalina. în Corsica. în Hispania. filosoful renunţă la angajarea civică activă. unde a luat contact cu filosofia egipteană. nu fusese implicat în acţiunile lui Seian şi chiar fusese parţial obligat să părăsească Roma din cauza lor. funcţională. cu ideile lui Philon şi ale grecoegipteanului Chaeremon. printre ele. A practicat un timp vegetarianismul şi s-a hărăzit fiiosofiei împotriva voinţei tatălui său. Devine praetor. Lucius Annaeus Novatus. între 25 şi 31 d. 128)*. care se distanţează de strategia şi de optica poetică a facţiunilor aristocratice intransigente. deoarece. Dar. cit. a fost aşadar şi el un „om nou". nepoata împăratului. op. Lucius începe dificil o carieră senatorială. şi altul mai tânăr.C. adică din ginta Annaeilor. A fost însă adus la Roma. însă. Gaius Galerius. în capitală. MARTIN .J. sau unui logos. în cele din urmă fatale.C. CIZEK. 64-67. Istoria literaturii latine. MAC QUUEN op. congruentă procesului de potenţare a absolutismului şi de lentă modificare a mentalităţilor3.C. încă în antichitate. fiul adoptiv şi succesorul desemnat al lui Claudiu. El se lansează într-o carieră politică majoră.D. L-am calificat.Etudes sur Quinte-Curce. 1887. stabiliţi de multă vreme în sudul Hispaniei. lichidat în 31 d. dar.C". în definitiv comparabilă ca întindere cu scrierile redactate de Cicero şi de Sfântul sau Fericitul Augustin. E. După ce Nero ajunge împărat. LEEMAN. soţia împăratului. Janina VILANUNGURU. dialoguri şi epistule (Inst. ca un Macchiavelli stoic1.C. Seneca a rămas în Egipt. în 49 d. Din altele nu ni s-au păstrat decât puţine fragmente. Seneca frecventa cu strălucire cercurile aristocraţiei senatoriale. precum Cicero şi atâţia alţi literaţi romani. 10. ca şi afecţiunea pentru mama şi mătuşa lui. Sfârşitul tragic ilustrează un eşec. 19-42. Refulările consecutive acestor reiaţii.. rămas cavaler şi tată al poetului Luian. la o vârstă foarte fragedă. a căror optică o asuma. 146-l58. dat fiind diferenţa enormă dintre impactul exercitat de el şi înrâurirea care a revenit părintelui acestui scriitor. După ce încercase zadarnic să-şi scurteze exilul. GAILLARD. dar încărcat de reverberaţii. Este posibil ca el să se fi angajat într-o carieră publică tocmai pentru a-şi salva familia. Seneca a fost deosebit de prolific. şi preceptor al lui Nero. sau în 1 d. uneori copleşitoare. care se „mefia" de cultele orientale şi de practicile vegetariene. Compromisurile multiple nau lipsit din existenţa sa agitată. soţia guvernatorului Egiptului. Seneca este implicat în reprimarea conjuraţiei lui Piso şi trebuie să se sinucidă. fertile. 129. 448 XXIII. Nero repudiază strategia politică recomandată de Seneca. „Curtius Rufus".C.C.C. Lucius Annaeus Seneca. în 50 d. cu riturile religioase locale. Chinuit de astm şi suspect în ochii regimului imperial. îngăduită de absolutismul lulio-Claudienilor. inclusiv pe Livilla. Imperiul. de iradieri plurivalente. cit. probabil în 1 Î.şi în mai multe rânduri . Seneca retorul) sau numai Seneca. cum se numea. Am arătat mai sus că tatăl scriitorului era Seneca retorul. însă şi filosofică. Seneca a fost crescut mai ales de femeile familiei şi a avut relaţii complexe cu părintele său. pentru dezvoltarea culturii romane.C. pe cărarea strâmtă. Helvia. Marcus Annaeus Mela.C. ca un Cicero al veacului sau mai degrabă un anti-Cicero. p. Trebuie mai ales să . în mai multe rânduri şi în diverse lucrări. într-o familie din elita provincială. I. după lichidarea fizică a Messalinei. Quintilian a evidenţiat că Seneca tratase aproape toate problemele şi alcătuise discursuri. Or. A avut doi fraţi: unul mai vârstnic. era o matroană de înaltă reputaţie morală. în calitate de „prieten al împăratului".C.cu declinurile primejdioase. cum după 61 d. şi în anul 41 d. amicus principis. în care ascensiunile eclatante au alternat rapid . pp. dat fiind că i-a fost hărăzită. ajuns ulterior consul. Seneca îşi făureşte propriul cerc cultural-politic. personal.C. 449 * SENECA întors la Roma. Oricum. care reprima sever pulsiunile lui Lucius. homo nouus. devine orator celebru şi quaestorm ultimii ani ai domniei lui Tiberiu. R. Iar discursul său literar-filosofic a încorporat o sfidare plurivalentă. El a alcătuit o operă foarte amplă. op. Personalitatea lui Seneca s-a dezvoltat sub semnul complexului lui Oedip. întocmai ca şi tatăl său. din pricina relaţiilor familiei sale cu clanul lui Seian. sa vie etson oeuvre.

. pe care stoicii ar practica-o adecvat (De const. foarte parţial conservate. ci şi profilaxia acestei veritabile maladii. Este lucrarea cea mai ortodox stoică a lui Seneca. uirbonus. de dimensiuni mai ample. că el este invulnerabil la nenorocire. acum diferenţiat de „bărbatul bun". filosofice sau de erudiţie. care includ succesiv 21. deşi nu putem exclude o datare mai tardivă. în pofida acestei providenţe. S-a arătat. „Bărbatul bun" este mai mult decât un zeu. printre care se număra şi Polybius. „Despre mânie". dar mai scurt decât un tratat? Când cinşva pierdea o rudă dragă sau un prieten. Seneca promovează însă trăsături originale: el va renunţa la măgulirea şi la disimularea durerii şi va scruta trauma psihică. Seneca reprobă tipul de monarhie greco-orientală. în ce rezida o consolaţie. în corpul dialogilor săi (De benet. adică la sfârşitul anului 42 d. în sfârşit. realizat în 19 capitole şi pe baza unui plan foarte clar. continuă discuţiile din dialogul despre providenţă. al cărui portret este schiţat pentru prima oară în acest dialog. sap. Metilius. nu poate fi afectat nici de ultragiul premeditat şi violent. „Consolaţie către Marcia". mânia pagube" (De ira. Cu abilitate. de inspiraţie „antoniană". pe care o îndura greu.C. exponent al acesteia şi maestru în arta consolării.sub forma unui corp de dialogi. de asemenea. ea fusese ilustrată de Cicero: Tusculanele poartă tfrmele practicării ei de către arpinat.1). atât tribulaţiile lui Seneca. exprimă însă înfrângerea acestei mândre încrederi a cordubanului în capacitatea lui de a suporta exilul. Seneca distinge ira de jrascibilitate". afirmă. Exegeza modernă a arătat relativ recent că. şi o declară contrară omului: . comportă numai 26 de capitole şi consolează pe matroana Marcia. Seneca generalizează. fragilitatea condiţiei umane etc. încât se referă frecvent la războaiele civile. malum. Problema cardinală a acestui opuscul nu rezidă în dezbaterea privitoare la existenţa unei providenţe. De prouidentia. 1. consolaţia încerca săi calmeze durerea şi să-l îmbărbăteze.deplângem pierderea unicului tratat sistematic de etică. afectată de surghiunirea fiului ei. se abat atâtea nenorociri asupra „bărbaţilor buni" (Deprou. spre a avansa idei stoice curente. care îl afectaseră pe el personal: pierderea unicului fiu şi a primei soţii. feritas. Moralis philosophiae liber. De ira.C. 3). crudelitas. iniuria. 18-l0). şi ale lui Crantor. întrucât. Proza şi poezia lui Seneca Prima operă conservată este o consolaţie de mici dimensiuni. mânia pentru distrugere. „Carte de filosofie morală". în 19 capitole.. 6. Relevantă emerge condamnarea violentă a lui Caligula. în schimb. ori de „cruzime". Privilegiază o metodă fenomenologică de cercetare a mâniei. noi l-am data în 42 d. Ad Marciam de consolatione. tragedii şi epigrame. Puţine opere pot fi datate cu certitudine absolută. şi denotă utilizarea unor surse sextiene şi stoice. Seneca susţine că înţeleptul. alcătuită în 44 ori chiar la sfârşitul anului 43 d. el oferă exemple de bună şi de reprobabilă conduită. 36 şi 43 de capitole. ca şi de „sălbătăcie". 6). procesul. cât şi convingerea mândră că depăşirea lor este posibilă. a mai multor culegeri de scrisori. de asemenea. Seneca reliefează ataşamentul său faţă de strategia politică senatorială. adică acela de agresiune. dar are de fapt în vedere nenorocirile. este un dialog dedicat epicureului Serenus. prietenul intim al autorului. şi constituie un dialog mult mai amplu. şi sugerează lui Claudiu o moderaţie politică globală. Discursul senecan despre mânie este adresat fratelui mai mare al autorului. „Despre constanţa înţeleptului". Nu lipsesc aluziile la teroarea lui Seian şi chiar la tensiunea politică a vremii. care o promovase. De situ et sacris Aegyptiorum. de atitudine distructivă. declanşată în mai multe faze. epistulele adresate lui Lucilius. „Despre providenţă". ca şi a unei monografii asupra Egiptului. omul aduce foloase. Ad Polybium de consolatione. De constantia sapientis. poate chiar stabilită de Seneca însuşi4. pentru a deghiza o cerere neoficială de iertare. deoarece el depăşeşte loviturile sorţii. Se pare. „Consolaţie către Helvia".C.C. pentru pierderea fiului ei. destul de vaste. cu prilejul anumitor traumatisme psihice (Ad Marc. în 20 de capitole. îl preocupă nu numai aitiologia. ci în întrebarea următoare: de ce. forma medicinei sufletului. la „rău". cu prilejul morţii tatălui ei (Ad Marc. 8). 5. în lucrări filosofice de dimensiuni mai reduse şi redactate în proză. sapiens. Dezvăluie consecinţele mâniei colective. propusă de numeroşi savanţi. Discursul senecan asumă în acest opuscul. Această ultimă operă ne-ar fi îngăduit nu numai Dar ce înţelege Quintilian prin dialogus: orice tratat filosofic în proză sau numai tiparul compoziţional privilegiat de Seneca? însuşi Seneca utilizează termenul de dialogus pentru a desemna structura unei lucrări. ca şi a scrierilor despre mânie ale epicureului Philodem din Gadara şi ale lui Aristotel. în acest dialog. Aparent. care nu ating divinităţile (Deprou. conservat în reputatul manuscris codex Ambrosianus -. Seneca profită de animozităţile care se manifestă între Messalina şi unii liberţi-miniştri ai lui Claudiu. Ea este foarte veche. 5. precum Aristotel şi epicureii. în care ira apare ca acuzat.ce este oare mai cumplit decât mânia? Omul s-a născut pentru ajutor reciproc.C. exilul.1)? Seneca apreciază că astfel providenţa pune la încercare tăria morală a „bărbatului bun". Cordubanul montează un fel de proces fictiv. Seneca va opera cu tehnica suasoriilor. datează probabil din 41 d. de fapt. se va strădui s-o cunoască şi s-o înfrângă. Specia consolaţiilor ajunsese destul de răspândită în antichitate. nu comportă decât 6 capitole. însă operele păstrate până astăzi ale lui Seneca rezidă în primul rând . evocând argumente filosofice diverse: inevitabilitatea morţii. 2-5). Dar uneori solicită direct lui Claudiu graţierea . de reîntoarcere din exil. împărat stăpânit de o mânie feroce (De ira. Seneca îşi consolează mama. publicată probabil în 40 d. mânia izolarea. 1. „Consolaţie către Polybius". care nu figurează. Seneca invocă locurile comune ale literaturii consolării. deoarece cuprinde trei cărţi.C. 1. De altfel Seneca face elogiul lui Cremutius şi al comportării Marciei.C. medicina animi. 19. şi nici de vătămarea involuntară. Mai ales el statuează o direcţionare spirituală şi psihoterapică6. cu trei decenii în urmă. numit încă Novatus. deşi nu ignoră importanţa conceptelor. că Seneca ar fi şi autorul unei opere în versuri. că ordinea în care se succed aceste opere în manuscris nu este întâmplătoare. Ad Heluiam de consolatione. contumelia. chiar după trei ani de la decesul acestui tânăr de douăzeci de ani. un sens nou. s-au păstrat arte lucrări în proză. iracundia. Cronologia majorităţii lucrărilor lui Seneca formează obiect de aprige controverse între cercetătorii moderni. deşi mai mulţi savanţi îl datează din 63 d. ira. şi a fost probabil alcătuit în primele luni ale surghiunului corsican. Nu opinează. conjugând curajul şi compasiunea. 450 ----------- OPERA să elucidăm cunoaşterea Egiptului de către Seneca. „Despre aşezarea şi riturile sacre ale egiptenilor". dar şi la Principat. 3. că mânia ar fi naturală. redactate în 42 sau în 43 d. opuscul în principiu mai lung decât o scrisoare.. Este un opuscul dedicat lui Lucilius. ca să-l îmbărbăteze pe Polybius. 451 SENECA 1. 2). Pe urmele Noii Academii.C. în acest tip de dialogul. fiica lui Cremutius Cordus. omul caută societatea. care îşi pierduse un frate. cum vom vedea. ci şi incidenţa gândirii egiptene asupra ideilor şi comportării celui pe care îl vom numi cordubanul. în mod explicit. Seneca acordă termenului de „mânie". datat cu certitudine în 63-65 d.

în infern.. de fapt. într-o asemenea lucrare. Dar cum? Structurând.. arendate publicanilor. în anii 62-63 d. ci cum trebuie trăit şi arată că oricum îşi domină avuţiile. el însuşi acuzat pentru trecutul lui. pământul. în 33 de capitole. Deci întocmai ca Seneca însuşi în De breuitate uitae. Substratul real al lucrării rezidă în tentativa cordubanului de a se apăra de învinuirile pe care i le aducea Suilius. structurat în şapte cărţi şi dedicat lui Aebutius Liberalis. în curs să se retragă din viaţa politică. căci dovleacul simbolizează deficienţa mentală a fostului împărat9. externa. Dimpotrivă. care. stilurile intens parodiate. De fapt. de inspiraţie mistico-egipteană11. sport. De clementa. adresat lui Lucilius. pe care o consideră pe deplin accesibilă gândirii omeneşti (De otio. 18). 1. în cartea a şasea. au un conţinut moralizator. aerul. Este clar totuşi că Seneca se gândeşte la el însuşi: ceea ce nu-l împiedică să încerce din nou câştigarea lui Claudiu pentru cauza filosofiei şi a unei politologii antiantoniene.C. 5-l1). „ale sale". în 15 capitole. 6-7). însă.C. De tranquillitate animi. ca să împlinesc întrun fel sarcina de oglindă şi să-ţi arăt că ai ajuns la cea mai mare desfătare dintre toate" (De ci. vicisitudinile celor cinci ani cumpliţi. în altă optică. Suilius îi reproşa lui Seneca adunarea unei bogăţii imense. ataraxia.şi propune ca remediu cultivarea „tihnei". generalizează pe plan filosofic. 452 PROZA Şl POEZIA LUI SENECA „Despre liniştea sufletului". amalgamează versurile şi proza. reia seria dialogilor filosofici şi realizează un tratat politologic.2). De fapt.C. sua. Acest tratat trebuie să fi fost scris şi publicat. conservată cu anumite lacune. în capitolul întâi. 12-l3) . el recomandă replierea contemplativă. Seneca se referă la schimbul de beneficia. ca axă ideologică a regimului sugerat lui Nero. mai degrabă decât de binefaceri. în cer. în primele două cărţi. 1). încât mistica noii domnii se configurează. pe sine însuşi. SENECA afirmat ca bază a raporturilor interumane şi plasat pe un fundal doar aparent atemporal.14. pentru a propune dominarea ei prin stăpânirea sufletului. căci acordul cu natura ar conduce omul la o viaţă concomitent fericită şi virtuoasă (De u. deşi fusese divinizat (Apok. numit acum Gallio. iar Nero este celebrat în termenii unei teologii solare. Acest dialog încorporează 17 capitole şi este dedicat iui Serenus. Seneca imaginează aventurile postume ale cezarului. otium. De beneficiis. ci în dispoziţia intimă. De otio. în 28 de capitole şi adresat fratelui mai mare al lui Seneca. Acest scurt tratat a fost probabil publicat în jurul lui 1 ianuarie 56 d. Masca imperială căzuse şi Claudiu era descris cu toate slăbiciunile lui. Dar statutul filosofului nu mai era cel din 48 d. în 18 capitole. de la început. Naturales Quaestiones. Suilius nu era singurul acuzator al lui Seneca. 1. Reiterând anumite idei... De altfel acest opuscul reia ideile din dialogul despre viaţa scurtă. Clemenţa trebuie să fie principalul atribut al „regelui drept". în şapte sau mai degrabă în opt cărţi (în funcţie de opţiunile editorilor) şi intitulat „Problemele naturii". Seneca exortează la exercitarea consecventă atât a îndatoririlor umane. Seneca relevă că valoarea unui serviciu rezidă nu în expresia lui concretă. Scriitorul trebuia să înfrunte înăsprirea politicii Messalinei şi lui Claudiu. 18. quinquennium negru al domniei. De uita beata. Se simţea în Imperiu iminenţa eliminării Messalinei. uit. încât Seneca. şi cea exterioară a evenimentelor. 1. petreceri. încă din acest opuscul. preţ de patru ori cinci ani. 5. le ţine în sclavie (Deu. „Despre binefaceri". datează mai degrabă din 48 decât din 49 d. care a fost comparat cu II principe al lui Machiavelli.C.b. a celor dintre părinţi şi copii. de incriminarea că n-ar trăi conform preceptelor declarate. Două probleme importante sunt tratate în Despre liniştea sufletului. cum am arătat. activităţi filologice (Debreu.C. 14-l5). în intenţia celui care îl realizează (De benef. „Despre clemenţă".. adaptarea la împrejurări. cât şi a celor politico-cetăţeneşti. care presupunea ideea că scopul scuză mijloacele. ca şi dintre stăpâni şi sclavi13. recent decedat. pe care îl îndeamnă la dezangajare civică. De breuitate uitae.C. 12-l3. în ultima parte a dialogului..C. nu este un dialog filosofic. şi că este supus multor tentaţii. „Despre viaţa fericită". Problemele naturii înglobează aproape întreaga . * Elocvent ni se pane faptul că Seneca n-a mai scris filosofie. în cartea a treia şi a patra (în această ultimă carte este prezentat şi Nilul). 2). cordubanul aplică virtutea stoică a eukairiei. Titlul lucrării a neliniştit mulţi savanţi moderni. pe un ton ditirambic. Seneca răspunde unui Serenus imaginar. apele. la care se referă cartea a şaptea.C.b. reprezintă un mic dialog. constituie un amplu tratat. să scriu despre clemenţă. dar Pierre Grimal a demonstrat că opusculul a fost alcătuit în 53-54 d. „Despre tihnă" sau „Despre viaţa retrasă". deoarece Seneca reprobă autoritarismul prea centralizator al defunctului principe. 5. el celebrează pe Nero. dedicat lui Serenus şi publicat în 62 d. care recomandase retragerea din viaţa civică. voia să demonstreze că pe viitor va fi inofensiv. în acest opuscul. care. Seneca subliniază că demonstrează nu cum trăieşte el însuşi. 1). care va face carieră în literatura romantică. cu amărăciune. El purcede de la ideea că oamenii nu ştiu nici să aducă şi nici să primească servicii (De benef. cel puţin parţial. în corpul dialogului. prooem. în primul rând. în antichitate a comportat o singură carte. Seneca abordează succesiv toate cele patru „regnuri" ale materiei: focul. 4. de unde este alungat. în cartea a cincea. deşi unii editori moderni l-au divizat în trei cărţi. prieten al autorului şi viitorul lui socru. o descriere a clemenţei ca virtute stoică în general. se plânsese că n-a putut încă dobândi liniştea.8. păstrat cu unele lacune.. practicarea pe scară largă a cametei în provincii. cândva elogiat de el. însă mai ales ca o doctrină a despotismului filosofic. Dar prologurile şi epilogurile cărţilor. personale şi politice. ca şi anumite digresiuni. Seneca. 1. şi cele externe. cordubanul se hărăzeşte studierii naturii. spre a încheia contemplarea cercului universului prin cer. a relaţiilor din interiorul familiilor elitei romane. între durata interioară. el se străduia să-l convingă pe Claudiu să nu practice o politică antoniană'. Această consolaţie constituie .(Ad Polyb. Acestei cunoaşteri „ştiinţifice" îi este hărăzit amplul tratat. „Prefacerea în dovleac a divinului Claudiu". în care este condamnat pentru crimele sale să devină slujitorul unui libert al lui Caligula (Apok. Seneca descrie o nelinişte. 3. spre a riposta memoriilor Agrippinei. valenţe comice diverse. Concomitent. Apokolokyntosis diui Claudii. nu mai îndeamnă la angajare cetăţenească. Datarea este foarte dificilă.viaţă modernă. în al doilea rând. 1. ilustrează un punct de vedere diametral opus cu privire la statutul socialpolitic al filosofiei. Seneca adresează dialogul lui Nero şi. „Despre scurtimea vieţii".C.. Acest tratat a putut fi scris şi publicat între 61 şi 63 ori chiar între 61 şi 65 d. cunoaşterea naturii. Filosoful purcede de la antiteza între valorile interne. în cadrul unei polemici aparent fictive. în congruenţă cu tiparele speciei literare respective. Tema proclamată a dialogului consista însă în raportul dintre fericire şi virtute. întrucât Seneca are în vedere umanizarea moravurilor societăţii vremii sale. de servicii. opinăm că Seneca urmăreşte şi combaterea strădaniilor Agrippinei în vederea continuării politicii lui Claudiu10.26. Seneca reprobă pe cei care se consacră în exclusivitate ocupaţiilor externe . deşi. împărate Nero. constituie un dialog publicat cu certitudine în 58 d. De asemenea.. în temele ei centrale. A fost publicat în primele luni ale anului 55 d. el respinge ideile lui Athenodorus. 3.. însă acest titlu alude probabil la presupusa prostie a lui Claudiu. subiectivă.pagina neagră" a operei lui Seneca. prieten al autorului. sperând să fie iertat. Totodată. Seneca apără pe „filosof" în genere. în vederea autodesăvârşirii moral-filosofice7. chiar dacă admite că uneori dezangajarea este necesară. Totuşi. în 20 de capitole. din punct de vedere politic. Mulţi senatori fuseseră contrariaţi de sprijinul acordat de Seneca proiectului neronian de a desfiinţa impozitele indirecte. Dialogul este dedicat lui Pompeius Paulinus. mărturiseşte clar finalitatea discursului său: „am hotărât.1). delator al lui Claudiu. ci o satiră menippee. Totuşi. şi de a statornici impozite directe pe latifundiile aristocratice12.

.. pune probleme foarte complicate. Seneca a scris tragedii aproape toată viaţa. autorul evocă noctambulii epocii. 100. vehiculează antiteza „regeTtiran". mărturisită în scrisori (Ep. chiar metodele antice de bronzare. El luptă pentru „tihnă". Unii cercetători au susţinut că această corespondenţă ar fi artificială. la fapte şi evenimente contemporane. sub protecţia Imperiului {Herc. Nu credem însă că Thyestes şi Agamemnon ar data din aceeaşi epocă. Seneca ripostează unui anumit Maximus (probabil nume fictiv). sprijină concepţiile stoice. 8-l0). Cronologia teatrului senecan. Phoenissae (Thebais). Filosoful transformă evenimentul în experienţă edificatoare: pleacă de la exemplul practic către generalizarea teoretică. „Troienele". de altfel.115. Aceste — 454 PROZA Şl POEZIA LUI SENECA nouă tragedii poartă următoarele titluri. Sâneque. inclusiv al autorului însuşi. care prefigurează idei expuse în dialogi şi epistule. 424-427 demonstrează că cele două tragedii consacrate lui Hercule şi Troades au fost alcătuite înainte de 52 d.. însă unele aluzii la scrisorile primite de Seneca de la Lucilius. aceste poeme scurte au fost.. Phaedra. ca Thyestes. ar putea fi creaţii ale lui Seneca. dezamăgit. din timpul exilului sau de mai târziu. Ca şi tragediile. din ultimii ani ai vieţii scriitorului. 108. Mai importantă se relevă modificarea discursului tragediografic. a autorului şi a Italiei antice. 1. pentru for. Motivele sunt moştenite de la tragicii greci. ce eventual ar putea fi Petroniu. Cel puţin o parte dintre cele şaptezeci şi trei de epigrame. otium. 59. deoarece comportarea lor. sub incidenţa masivă a problematicii filosofice. a lui Seneca. Alte epigrame reprobă duşmani personali ai lui Seneca. sunt abordate. a existenţei duse în Corsica (ca în Anth...autorul însuşi afirmă că „răspund deosebit de târziu la scrisorile tale" (Ep. 40.C. Bătrân şi chinuit de vechea sa astmă. 114. pentru a se întoarce din nou la implicaţiile pragmatice. pentru acvile. când cordubanul şi-a expus atât de dezordonat ideile. pentru corul corintienilor). probabil. iar corul corintienilor elogiază progresele navigaţiei. întrucât împăratului îi plăcea teatrul. Phoen. naturii şi virtuţii. aproape un „loc disperat" al filologiei clasice. dispus spre renunţare şi resemnare. de către prietenii autorului. declanşează deznodământul tragic. într-adevăr i se atribuie lui Seneca nouă tragedii. de asemenea centrată pe atacul dirijat împotriva anumitor persoane. Thyestes. mai ales Euripide. Oedipus. Două aspecte dimensionează această amplă culegere de scrisori: caracterul prevalent filosofic şi implicarea vieţii contemporane. GRIMAL. Scrisorile au putut fi publicate pe tranşe. dar Seneca a ţinut seama de experienţa tragediografilor romani. dincolo de anumite discontinuităţi ale structurii de suprafaţă a discursului său literar. nu s-a limitat să asambleze haotic idei şi precepte. eventual din anii 60 d.C. un continuum. în vreme ce Agamemnon trebuie să fie contemporană cu De clementia. care implică o bătălie necontenită pentru stăpânirea pasiunilor. S-a arătat că. Desigur. Phaedra (Hyppolitus). opinăm totuşi că această corespondenţă a fost redactată între 61 şi 65 d. prezentată într-o pregnantă lumină caricaturală şi satirizantă. încă din vremea lui Seneca. de altfel cele mai fericit realizate. 236 şi 137). Totodată. Agamemnon. care dau curs pasiunii scriitorului pentru poezie şi teatru. „Hercule pe muntele Oeta". 106. eventual în timpul surghiunului corsican. chiar personajele „negative". Troades. din care părţile nu pot fi degajate la întâmplare (De Thyestes.C. P. vv. 30l-379. spectacolele şi băile. S-a arătat că Seneca se simte intim implicat în condiţia morală a umanităţii în general18. a închipuit stoicismul ca un ansamblu coerent.sferă a cunoştinţelor despre natură ale timpului şi informează cititorii asupra ipotezelor ştiinţifice care erau vehiculate pe atunci. De asemenea. w. ca şi anumite obscurităţi ori pasaje abrupte pledează pentru ipoteza unei corespondenţe reale. Problemele stilului operelor filosofice sau chiar literare. Aşadar.. fie pentru 63-64 d. Deoarece totuşi se realiza un schimb de scrisori care nu putea fi rapid . exprimă.C. care funcţionează ca anacronisme voite: apar forul roman. De altfel epoca lui Nero comportă o notabilă expansiune a epigramei în limba greacă. probabil. v 390. ştiinţei şi contactelor umane. chiar dacă impregnat de gravitate moralizatoare. fur. Medea şi Phoenissae datează. Sar spune că Seneca a considerat poezia ca un joc. a continuat să scrie tragedii. epigrama tinde să se orienteze spre persiflarea sarcastică a unor oameni sau defecte. 416). răspunsul nu poate fi decât afirmativ. dar şi altui detractor. Hercules Oetaeus'. Ţinta preferată a lui Seneca este societatea epocii lui Nero. chiar dacă încă era cantonată în sfera invectivei prin excelenţă personale. Dar cele 124 de „Epistule către Lucilius". în unele epigrame. Hercules furens. 173-l. motiv care apare aproape în fiecare scrisoare. care batjocorea reputaţia sa (Anth. ca şi pe baza unor aluzii din textul epistulelor. sub Nero. îmbogăţit de la o generaţie la alta. îndeosebi a înaltei societăţi. semi-insolubile. la realiile epocii: sub ochii noştri defilează strada şi şcoala romană. alcoolicii şi efeminaţii. în scrisorile 38. la nivelul căreia se reface o coerenţă fundamentală a gândirii lui Seneca. Dar. Sistemul filosofic al lui Seneca Se poate oare vorbi de un sistem senecan.76. însă. învăluie exortaţii sau chiar critici adresate împăraţilor vremii. 58. blamaţi fără cruţare16. Oedipus. deplânge. la incidente pur personale. Pe lângă meditaţii asupra unor probleme filosofice. evident inspirat de poemele pontice ale lui Ovidiu. logica şi etica se întrepătrund în gândirea lui Seneca: însă morala predomină în semnificaţia fundamentală a mesajului elaborat de corduban. 1) -. Cele mai răspândite ipoteze în privinţa publicării pledează fie pentru 62-64.1). după moartea lui Seneca şi Nero15. cum a rezultat parţial din trecerea în revistă a lucrărilor lui? Dacă ne referim numai la structura de adâncime. 455 SENECA prou. Seneca combate mai stăruitor ca oricând teama de moarte. în conformitate cu cel mai bun manuscris al lor (dar în paranteze vom consemna şi titlurile indicate de un codice mai recent şi mai puţin fiabil): „Hercule cuprins de nebunie". Med. convins de eşuarea proiectului său politic. Ca în imaginile lui Goya ori în filmele lui Fellini. contrară destinului. atribuite lui Seneca şi consemnate în Anthologia Latina. pp. îşi proclamă inocenţa şi evidenţiază asprimea climatului. prin eliminarea unor scrisori prea intime şi eventual prin adăugirea câtorva epistule scrise exclusiv în vederea editării culegerii. Seneca. apar destul de numeroase aluzii la viaţa cotidiană a filosofului şi a romanilor. în termeni militari. formează opera cea mai importantă. Cordubanul a inserat în intrigă detalii de viaţă romană contemporană.. unele tragedii. cum vom vedea mai jos (Anth. Epistulae ad Lucilium. „Fenicienele". 412)17. Seneca şi-a modelat reflecţiile în funcţie de o strategie globală şi. surghiunirea sa. Fizica. în acelaşi timp.. credinţa în dezvoltarea progresivă a adevărului ştiinţific. deşi minoritare în text. filosoful nu şi-a conceput gândirea ca un dat rigid. pe ton adesea polemic. încât ultimul compartiment a fost editat postum. Seneca ajunge să-şi îmbine ideile în cadrul . Practic. Medea. 75. revizuite în vederea publicării. acvilele Romei. că scrisorile n-ar fi fost niciodată expediate lui Lucilius. dar şi altele. opus maius. căruia i s-a consacrat aproape toată viaţa. scrise în mai multe perioade din viaţa autorului.

declară el. populată de diverse individualităţi (naturae). logică. percepţii numite de stoici „reprezentări comprehensive". Ep. sau. cât şi notelor particulare. 90. încât virtutea însăşi ar reprezenta un cuvânt. Virtutea poate domina durata. Gnoseologia şi logica depind strâns de fizica lui Seneca. Când se referă la „divinitate". Raţiunea omenească controlează şi disciplinează viaţa afectivă. 59)19. cunoaşte prin percepţii. care îşi propun să asedieze subconştientul oamenilor. fizica ce se face în cer" (Nat. 95. De aici. şi nu substituie acţiunea. care exprimă proprietăţile conceptelor. 45. Seneca nu adoptă el însuşi trihotomia tradiţională a filosofiei . Conştiinţa umană. Astfel. 17. se produc fără încetare schimburi. b) ansamblul fizicii. 34-35. în fapt tot ce echivala cu logica stoicilor precedenţi (Ep. ce se află în legături active cu trupul. 2. întemeiată pe demonstraţia practică şi îndreptată spre solicitarea afectelor cititorilor săi. Timpul este „incorporai". 13. spre captarea lor insidioasă. Seneca consideră că universul ar fi cea mai amplă fiinţă (anima!). 89. fiindcă aceste organisme „simpatizează" între ele şi concomitent se opun unele altora. la Seneca etica dobândeşte un caracter activ. cum am semnalat mai sus. 95. El repetă obsesiv argumentele. filosoful conferă prioritate absolută anchetării şi îmbunătăţirii condiţiei umane. Numai judecata îngăduie o cunoaştere relevantă. Seneca nu clarifică dacă el înţelege prin aceasta esenţa raţională a universului. după Seneca de esenţă materială. de fapt. afirmă Seneca. 89. ca şi de materialitatea calităţilor. însă o adapta năzuinţei sale de a conferi prioritate eticii. o forţă transcendentă şi autonomă.unui sistem solid închegat. durata interioară a evenimentelor. Seneca nu respingea categoric trihotomia tradiţională. Ceea ce nu-l împiedică să împartă filosofia tot în trei compartimente: a) studiul valorilor fundamentale. faţă de senina cunoaştere a naturii. înzestrate cu posibilitatea oglindirii fidele a obiectelor 456 SISTEMUL FILOSOFIC AL LUI SENECA exterioare. care ar guverna lumea (de pildă Nat. unde se adaugă retorica.. 2). relevantă pentru preeminenţa eticii. w. Dar. dar admite teza ambiguităţii limbajului şi tratează anumite probleme de semantică (De benei. ci cu un sector fundamental al programului filosofiei21. Intre fenomenele naturii. în greceşte lektân. 1. ca naturae. 29). Timpul rău consumat de oameni se comprimă până la neantizare (Phaedr. „spiritul vital" al stoicilor. Gnoseologia este concepută ca parte integrantă a logicii. însă se corporalizează prin trăirea intensă a prezentului. judecăţile fundamentale: de aceea dă impresia că ar anticipa unele tehnici ale publicităţii şi reclamelor moderne. conceptele n-ar fi corpuri. pe care o preconizează Seneca. De aceea. totuşi importantă. Mişcarea corpurilor se întemeiază deci pe solidaritate.. ele constituie o virtute importantă. potrivit lui Seneca. decreta. întrucât operează cu . 28. cum am arătat în realitate. fundat pe unitatea unui corp imens cosmosul -. 52). însă ar beneficia de corporeitatea sufletului. cercetarea lor descriptivă ar forma astfel obiectul prevalent al logicii.. 9-l7. se structurează în funcţie de „moravuri". Quaest. 1). Oricum. 24. pe care l-ar pune în mişcare (Ep. Timpul însuşi. Tensiunea universului face însă cu putinţă mişcarea tuturor corpurilor. Filosoful acordă atenţie atât relaţiilor între noţiuni. Proprietăţile noţiunii. praef. Cunoaşterea sau contemplarea naturii dobândesc la Seneca un preţ deosebit. ci ordonări ale sufletului. Evoluţia universului n-ar implica o intervenţie divină permanentă. cum am evidenţiat mai sus. totdeauna ineluctabile. închipuite ca microcosmosuri. mores. care presupune o filosofie globală. c) dialectica. pentru că ne-a născut din aceleaşi elemente şi cu aceleaşi ţeluri". Dispreţuieşte subtilitatea silogismelor. O solidaritate funciară ar caracteriza universul: „sunt membre ale unui corp mare. Fizica. Numai prezenţa morţii. Seneca se preocupă de precizarea şi diferenţierea sensurilor pe care le asumă cuvintele. ci sugerează o altă diviziune. vom urmări sistemul senecan în funcţie de tripartiţia consacrată a filosofiei. De fapt.fizică. Quaest. De altfel. Potrivit cordubanului. Seneca deduce o logică proprie. în funcţie de percepţiile care poartă semnele adevărului. Conceptele n-ar reprezenta adevărate „corporale". totdeauna liberă. „ne învaţă ce trebuie să se facă pe pământ. îndeosebi stoici. care completează. iar destabilizarea sa duce la maladii morale grave. însă şi pe tensiune generatoare de conflicte. pe când etica are un caracter practic. temelia eticii. Meditaţia asupra fizicii se integrează în înţelepciune şi nu echivalează cu un refugiu. Mintea omului recunoaşte aceste semne: de aceea momentul esenţial al cunoaşterii îl constituie judecarea reprezentărilor şi reflexului lor.. lumea constituie un tot unitar. „Etica". deus. căruia i s-ar subordona altele mai mici. Strategia filosofică a lui Seneca poate totuşi fi urmărită şi în funcţie de tripartiţia consacrată de alţi gânditori. (Ep. de natură materială şi raţional structurat. 773-776). a contrario.precepte". 113 şi 117). în privinţa susbtanţei acestei raţionalităţi. Natura ne-a făcut înrudiţi între noi. 90. cum le considerau alţi stoici. logica şi morala. la care se ataşează investigarea psihologiei şi restul moralei..când scrie „trebuie" -. în cadrul imensei cetăţi cosmice. este contemplativă şi operează cu decrete".. 1. . conferă timpuiui preţul lui adevărat. în fizica senecană. Seneca oscilează între panteismul stoic şi un monoteism cosmobiologic20. care implica fizica. substanţă materială mai fină. praecepta. imperios şi prevalent . morală -. ci s-ar realiza mai ales pe baza unui mecanism de autoreglare.

dacă filosofia îi călăuzeşte pe oameni: „filosofia îşi exercită domnia; dă timpul, nu-l primeşte" (Ep., 53, 11). Pierre Grimal a demonstrat că meditaţia senecană asupra timpului, desfăşurată mai cu seamă în De breuitate uitae, se stratifică pe două niveluri fundamentale. Primul nivel este de inspiraţie epicureică şi înglobează refuzul trecutului, aşteptării anxioase a viitorului şi scurgerii zadarnice a prezentului. La un al doilea nivel, Seneca elimină idealul epicureic al plăcerii - efectul disponibilităţii astfel obţinute - şi propune acţiunea continuă, care se contrapune timpului neantizat al inacţiunii, acţiune de inspiraţie stoică şi capabilă să conducă spre un autentic echilibru lăuntric22. Seneca admite teoria ciclică şi stoică a istoriei, potrivit căreia un diluviu ori o conflagraţie universală separă faze absolut identice din viaţa omenirii. Echilibrul interior se dobândeşte în ciuda mortalităţii omului, impusă de „condiţia
457

SENECA umană", condicio humana. Această sintagmă ilustrează limita posibilităţilor muritorilor, de altminteri elastică. Seneca enunţă cu limpezime asemenea idei: „mulţi oameni cred că noi (stoicii) făgăduim mai mult decât îngăduie condiţia umană şi pe bună dreptate, căci se gândesc numai la limitele timpului. Să se întoarcă la suflet" (Ep., 71, 6). Limitele sufletului par astfel foarte largi, deşi nu sunt deschise la infinit. Fiindcă raţiunea omenească nu constituie decât o parcelă a raţiunii universale, una dintre manifestările ei concrete. De aceea, este firesc ca oamenii să se supună legilor acestei raţiuni. însă legile raţiunii universale alcătuiesc tocmai „destinul", fatum, pe care omul este obligat să-l urmeze. Răzvrătirile împotriva destinului sunt zadarnice şi provoacă tragedii, cum am văzut mai sus. Aşadar, Seneca aderă la fatalismul stoic, însă consideră că omul poate deveni liber şi controla soarta, dacă o acceptă împăcat. Pentru Seneca, acceptarea şi controlarea ordinii universale echivalează cu „a trăi în conformitate cu natura", secundum naturam uiuere23. Existenţa dreaptă implică, în acelaşi timp, congruenţă cu ordinea universului şi cu propria natură. Conţinutul unei asemenea existenţe îl formează „virtutea", uirtus, autonomia reală a fiinţei umane, unicul bun „cinstit", honestum, deci „supremul bine", summum bonum. Se desfăşoară astfel un întreg sistem de concepte permutabile: raţiunea dreaptă = a trăi în conformitate cu natura = ceea ce este cinstit = supremul bine = virtutea = viaţa fericită. Acest lanţ de filosofeme elimină alienarea, adică tot ce este străin de autonomia conştiinţei, tot ce intervine sub impactul pasiunilor, averilor, speranţelor şi deznădejdii. Filosoful consideră că uneori fericirea excesivă poate „să ia minţile" oamenilor. {Ep., 114, 8-9). Seneca nu preconizează extirparea completă a pasiunilor, ci numai dominarea lor riguroasă. Ceea ce se situează în exteriorul virtuţilor apare ca indiferent şi nu este indispensabil unei vieţi fericite. Seneca tinde astfel spre o asceză foarte aspră, însă nu se mărgineşte la abţineri, la ataraxie. Interdicţiile, conţinutul negativ al unei asemenea existenţe, sunt compensate de „bucurie", gaudium, care izvorăşte din mulţumirea plenară, dobândită prin practicarea virtuţii. Energia lăuntrică, eliberată prin cultivarea virtuţii, primeşte, graţie bucuriei, adevărata ei valoare. Dacă durerile devin insuportabile, dacă ele străpung învelişul carnal, dacă este ameninţată autonomia sufletului care nu mai poate rămâne nestrămutat), soluţia poate fi căutată în sinucidere, însă numai în ultimă instanţă. Strategia moralizatoare a lui Seneca se polarizează în jurul „înţeleptului", sapiens. Acesta este perceput ca un atlet al vieţii morale, ca un campion al virtuţii, înţeleptul este cel care dobândeştejiniştea perfectă, ataraxia, şi bucuria deplină, prin acceptarea ordinii universale. înţeleptul, care nu poate fi cu adevărat atins de „rău", malum, studiază cauzele fenomenelor şi ajunge să le înţeleagă perfect (Ep., 88, 25-26). Portretizarea înţeleptului încorporează principalele teze ale eticii lui Seneca, îndeosebi în De constantia sapientis. Numai înţeleptul este bogat, fiindcă nu-i lipseşte numic, numai înţeleptul este liber şi deci superior regilor, care uneori pot fi sclavii propriei coroane. Seneca admite că acest înţelept apare extrem de rar şi conferă statutul sapienţial doar unor oameni ai trecutului, ca Socrate şi Stilpon, Laelius, Aelius Tubero şi Cato din Utica. înţeleptul constituie o imagine stimulativă, ca şi o realitate istorică, pentru că Seneca nu-l echivalează, precum alţi stoici, cu un mit al raţiunii24. Oricum, imaginea înţeleptului incită oamenii pe calea virtuţii. Cu toate acestea, între înţelept şi omul supus pasiunilor, „prostul", stultus, se intercalează o destul de largă serie de inşi, care tind spre
458

SISTEMUL FILOSOFIC AL LUI SENECA înţelepciune şi înaintează spre ea. Acestor aspiranţi spre înţelepciune Seneca le acordă diferite denumiri, de fapt, comutabile precum „bărbaţi buni", însă şi altele. Aspiranţii spre înţelepciune nu s-au eliberat de vicii şi de jugul pasiunilor, dar se ostenesc să-şi dobândească eliberarea şi „constanţa" judecăţii. Tensiunea majoră, care îi caracterizează îndeobşte, cura, şi „vindecarea sufletului", medicina animi, ajung să preţuiască la Seneca mai mult decât obiectivele îndepărtate ale eticii

teoretice. într-adevăr, Seneca apreciază că indicaţiile teoretice aspre şi viziunea militară asupra existenţei, la care ajunge astfel, trebuie aplicate în practică, pe baza unor corective adecvate. El priveşte cu îngăduinţă mituirea unor oameni de multă vreme corupţi. Chiar înţeleptul poate cumpăra bunăvoinţa paznicului, spre a pătrunde în casa unde trebuie să intre: „ştie să cumpere cele ce sunt de vânzare" (De const. sap., 14, 2). Eukairia, adaptarea la împrejurări, înţelegerea conjuncturii, ocupă o poziţie de importanţa cardinală în gândirea senecană: „este nevoie să dovedim îndemânare: să nu ne închinăm cu totul ţelurilor noastre şi să primim locul pe care ni-l dă întâmplarea. Să nu ne fie teamă să ne schimbăm gândurile sau atitudinea: numai să nu ne lăsăm prinşi de uşurătate" (De tranq. anim., 14, 1, trad. de Svetlana Sterescu). Pentru stoici, eukairia era o virtute importantă. Un adevărat climax, o gradaţie ascendentă ilustrează prioritatea practicii, exortaţiei vii, emoţionante, suple şi eminamente romane: „decretele", decreta (referitoare la structura universului) -„preceptele", praecepta (indicaţiile practice) - exemplele, exempla (oferite datorită efortului personal al aspiranţilor şi înţelepţilor). S-a reliefat că durerea ca atare este totdeauna prezentă în strategia morală senecană, că filosoful se emoţionează în faţa efectelor ei şi se străduieşte s-o combată tot prin apelul la afecte, nobile, elevate. Realismul directeţei şi concreteţei interferează astfel cu reflecţia asupra sublimului, asupra virtualităţilor dragostei de oameni (Ep., 9, 8)25. De aceea, sistemul auster al lui Seneca încearcă să se ajusteze nevoilor unei pareneze utile, unui discurs care îndeamnă la o virtute accesibilă. Seneca ştie să asume comportarea unui adevărat pedagog.

Stoicismul lui Seneca
Este oare Seneca promotorul unui stoicism ortodox? S-a susţinut şi se susţine încă uneori contrariul, Seneca fiind proclamat eclectic26. Dar stoicismul fusese totdeauna o filosofie deschisă, pe când sincretismul moral a precedat cu mult scrierile lui Seneca. în structura de adâncime, sistemul senecan apare ca foarte stoic, încât ideile fundamentale ale Porticului îşi regăsesc aici semnificaţia lor genuină. Ceea ce nu înseamnă că Seneca n-ar fi împrumutat ideiprovenite din alte filosofii decât stoicismul. Care sunt aceste doctrine nestoice? în primul rând epicureismul, care, în Epistulele către Lucilius, este convertit într-o propedeutică a stoicismului, pentru că predica limitarea dorinţelor şi controlarea severă a pasiunilor. Tezele despre însemnătatea prieteniei (Ep., 6), despre structura duratei interioare, setea de cunoaştere şi năzuinţa lucreţiană de a suprima temerile ceţoase, care cuprind psihicul, evidenţiază o anumită coloratură epicureică. Totuşi
459 -- 09?
LUI O eoeueş aieo »d "eoiie easeiiţeuiţ uj i§ Bă '«jauaS ui jo|jţe}i;B}ruq îs io|ioi;iruo B u°îEipE|8 sp wiî|aepeds Baieuuiepuoo uj JBCJB inujsuEuBujn gqejfep ţeiu nes ie

şjesesBjţB n sruqAiOc! ini şiBsejps BB|OSUOO u\ aiejdaooB anşsaouoo M in| \e janşsuoo :njBdpuşjd Aipejs îiusAap e eoauas 'nipneio ini je oiujajs uţ azefus as BS oituepBz aseojaoin ae Bdno eteţpaj ui jBţqo jouejfn 'sds u\ isainu O'p ţ?Q ep euireu!, 'stdpuud snoşwB '„jnisdpuud JB ueiaud" ap iaiîizod aişnqujB IJ *jod |n| BaiBiţişiBSjaA JBII|O 'sosuas \n\ e BoijeABiijOBUJ BaiBp.iiqeajBiA BiîBnjis Bj ţdijiBijne BajsoiidB no ş§ JOJ iuini.BOjB injuatuoai ui in|njoso|i| no ejnţşSai ui esnd || od ajeo 'IIIBHOSO BOiidau 'ajBJOiu josnţdeouoo aiBuopjoqns nidiouud ui 'aoţiiiod SJBS 8|ţapi -UBUJOJ I§ OŞOIS „adjouud //" un ţdBj ap Bjiodaioo şluauisfo ejdsBQ i§ap 'iaiGojOiifod aieţiAisnioxa u\ ajBJOni o piu IIZBJBH B-N •şzojd B6B34U| adeojde |edpuud u| ejoesuoo a| BJOJBO 'ajBOiBzijBJoai aijioajjaj ui eţBiasui Boep JBiqo 'eonijod iiţdaouoo eţdope Bosuag '?O!ia B| JBOP tuipuB.6 ©u n "iEioj UISJJBUJBBJCI un-j;ui BZBauojuBO as nu Boauas BaisaoB aieoi no
¥ 82

eoeuas |n( a|ejedo ui unsuas aj|nui JBIU esui Boinse B8)fi3iaqn "B§au8uio ţSuiuu B şujejuţ ajcojBA o BD sap IBIU BaEvaqn gjapţsuoo i§ JO||AB|DS BeaBjaqna gsu| şiunuojd as nu o •sniipn-j no Bjuepuodssjoo u\ j§ ueoefouşq ejdssg 'g 'uaqii ţusa'eo i§ i.\Eps ajju; giejnprujs i§ BiBuş6uo Bsie}i|B6a BiuB|ooj § juns iiAeps i§ eo şjBpap Boaues 'eeaoe aQ •_(££ 'S6 ''3) »"Jc njjuad IUŞJS n4Dn| un aisa inuio" IOBO :euBiun BajBiuspijos uj |§ eajBjfuujep ut apajo eoauas 'oinouo '!9P! 9P aunisuaj Bi p 'Bi|B ap ad 'EJUHISUOO ep joiinBuip inun BeiBiunjpui qns BIBIJB UO BiBmos BIBJOUI jiSjgAfsap mjuad şzBapajd Boauas 'ausd o ap aj 'Boauag in| a|B ajado aiaiun uj BjuBu6aJd IBIU auiAap aţUBUBAUi joiaquie BţuazaJd 'ausoauss a|Bioiu ia;Sa)Bj)s a|B SJUBUBAU! ainiusuos inuisiuBiun i§ jşo '|niusi|BnpjA|pti! JŞIV ■inpmsjueuin e i§ ininuisijBnpiAipui B 'uauos a|aiuiţ|n uj EtuBas no I.EUI BSUI 'ir\|nuBqnpjoo E Bjedo eSsajiui u[ 'BaJBpasia}U| apundsajoo n ajuajBAiquiB uJnioAa lojsaoB '!§njox -auEuin Bjneuosjad lajuiouojnB |§ iţÎBijjouajui B Ş}BJO[BUJ BaiBZU0|BA aids |§ EO 'injnmspioţs B9JB}ctepB ÎS BajiÎBSoqtui ajds 'IBIŞJB UIB uino 'jdBj ap (ţ» i. 'e l ''3) ouaioxa 'unuioo JBIU 'lejouoo |Biu fequiţi un ajds juajjiuoouoo iBidaipuj e-s Boauas 'ajado a|ss aiaiumn uj

•„!§eaun mţuad |a uip }|niu SBUIBJ B pşo jBdnoo aisa nu eoui l|ioj njiuad sitiosap aţsa jnjBAapv 'lUBdEis nu i§ aznşjBO iuns au BJ;SBOU Baiureui BIJOSOIU no ipiuiaiapui nB-s 8JBO lao" :BJBpap puşo 'pipis IBS ţuosaoaiuB ap BÎBJ şqjBO BajBiiiapsi aBuidsaj Boauas"(8 'C6 l-c(3) BOiiuainB Bţu!p,§ no BZBa|BAiqoa nu BajBzuouuam ÎOBO 'aji.ouui BOi|doii BOipsoiij Biionjisuoo JBI 'BSBOU|§nj ajsa jO||j;§aEai ■aîpsoiij ui ajîBAOuţ i§ aieiHBuiâuo njjuad 3JEO6JA no BZBapaid puşo 'i îie6oquii B ap |nuoja BZBaujiiiBai

inusqnpjoo idB aa zg!iioso|ij a;|B uîp ajţuaAOjd aiuauiaia i§ BSUI aiBoiiiiuapi ţso nv "te '££ ''d) uiajdns unq EO luaoBjd BiJoaţ juaioiA JBiqo a6uidsaj '|§nsui jnojdg in| MJBJILUPB Bpijod ui 'Boauas VO3N3S CONCEPŢIILE POLITICE stoicilor intransigenţi, legaţi de aristocraţia tradiţionalistă. Ca răspuns, Seneca a părăsit opţiunile favorabile acesteia din urmă şi a asumat un mod de a gândi congruent statutului său de „om nou", homo nouus, şi de provincial. Şi-a propus făurirea unor soluţii şi teorii politice funcţionale, acceptabile atât pentru senat, cât şi pentru puterea imperială. Oricum, Francois-Regis Chaumartin arată că, practic, toate scrierile lui Seneca includ o conotaţie politică. Discursul politologic al lui Seneca a comportat, după părerea noastră, patru momente importante, ilustrate de următoarele opere: a) Despre mânie, care atestă încă adeziune la optica aristocraţiei, ca şi un embrion de doctrină a monarhiei; b) Despre scurtimea vieţii, unde se preconizează dezangajarea civică, însă se încearcă şi convertirea filosofică a lui Ciaudiu; c) Despre clemenţă, care, după Despre liniştea sufletului ş Apokolokyntosis, cuprinde un program de guvernare; d) Epistule către Lucilius şi alte opere din ultima perioadă, ce traduc retragerea definitivă din viaţa politică, abandonarea politologiei, înfrângerea filosofului politician. Pareneza destinată principelui a dominat întotdeauna meditaţiile lui Seneca. Antinomia dintre „regele drept", rex iustus, şi ,Jiran", tyrannus, l-a preocupat permanent pe Seneca, în tragedii, în De ira, chiar în consolaţia adresată lui Polybius, mai ales în Apokolokyntosis şi în De clementia. Această preocupare nu s-a estompat decât în ultimele lucrări. în De clementia, Seneca reneagă opţiuni anterioare, deoarece asuma valenţe ale doctrinei absolutiste, cândva preconizate de Marcus Antonius: el compară pe împărat cu soarele, în formule de inspiraţie egipteană. în funcţie de o teorie a despotismului filosofic, principele este închipuit ca un kosmokrator, stăpân al universului, situat deasupra legilor. Acest suveran guvernează pe baza dreptului divin al virtuţii sale. El trebuie să-şi modereze, din proprie iniţiativă, puterile absolute, providenţiale, să se pună în serviciul statului. Trebuie să ştie că „statul nu-i aparţine, că el aparţine statului" (De ci., 3, 17, 8). De altfel, încă în De ira, Seneca afirmase că „diriguitorul Cetăţii", rector ciuitatis (el utilizează o gamă largă de termeni pentru a desemna bunul suveran), trebuie să se comporte cu supuşii ca un „medic", medicus, al sufletului, ca un filosof, care să îndrepte pe cei vătămaţi de vicii (De ira, 1, 6, 8-9). Astfel, monarhul era convertit în filosof sau în elev fidel al filosofilor. Dar în ultimele opere? în spatele elogiilor aduse lui Nero şi evident marcate de o prudenţă indispensabilă, Seneca avertizează pe Nero să nu imite despotismul lui Alexandru şi să evite capcanele megalomaniei.
ii Despre binefaceri, Seneca se declară în favoarea unui „tratat", foedus, social, care să atenueze conflictele morale şi totodată să conserve ordinea stabilită, desigur adaptată edificiului societăţii epocii. Pe de altă parte, Pierre Grimal a arătat că preocupările lui Seneca pentru Egipt şi India devansează, anunţă ambiţiile de explorator geografic ale lui Nero29. Acest Machiavelli stoic care a fost Seneca voia, prin urmare, să transforme stoicismul în filosofie de guvernământ: ceea ce se va realiza un secol mai târziu. Pe de altă parte, Seneca continuă să strecoare îndemnuri discrete spre moderaţie, pentru uzul lui Nero.

Este interesant că, într-o anumită măsură, ideile morale şi politice ale lui Seneca ilustrează criza, chiar sfârşitul vechilor mentalităţi romane, făurite în 461 SENECA

vremea Republicii. „Lealitatea",, fides, şi .pietatea", pietas, nu ocupă în gândirea senecană o poziţie privilegiată. în schimb, Seneca schiţează temeliile unei doctrine a demnităţii, care, câteva decenii mai târziu, va ilustra o ideologie politico-morală pusă în serviciul noului discurs mental al Imperiului.

Arta observaţiei şi parenezei
Filosoful din Corduba, care milita pentru înnoirea mentalităţilor şi, cum vom vedea mai jos, a scriiturii, nu era un admirator al trecutului, un laudator temporis acti. El atesta simţul devenirii istorice şi ironiza pe paseişti. Seneca afirma că strămoşii nu au fost mai buni decât romanii epocii sale, că viciile sunt ale oamenilor, nu ale epocilor. Nu vremurile şi comunităţile umane sunt vicioase, ci numai anumiţi indivizi (Nat. Quaest, 5, 12, 5; Ep., 97, 1). însă tocmai pentru că trebuia să reconstituie condiţiile psihologice ale unei vieţi fericite şi inserţia armonioasă a omului în univers, cordubanul era obligat să investigheze mecanismele profunde ale psihicului uman. Seneca este un excelent observator al contemporanilor săi, subtil, percutant, deosebit de acut. Anumite notaţii depăşesc sfera preocupărilor epocii şi sunt valide pentru omul tuturor timpurilor.
Seneca prefigurează anumite cuceriri ale psihopatologiei moderne, când observă pasiuni şi resorturi psihice de mare profunzime. Au fost degajate, din scrierile sale, psihologii ale angoaselor şi fobiilor aparent inexplicabile, mâhnirii, susceptibilităţii exagerate, culpabilităţii, ingratitudinii, exhibiţionismului. Numeroase fantasme îi populează discursul parenetic30. Cordubanul observă că anumiţi oameni se îmbracă extravagant de teamă că altfel ar trece neremarcaţi de semenii lor, pe care

astfel îi irită. Aceştia sunt contrariaţi, însă se văd obligaţi să nu-i ignore (Ep., 114, 21). Fără îndoială, anumite observaţii se limitează la „blamul veacului", conuicium saeculi.

Pe de altă parte, demonstraţia parenetică se realizează totdeauna liber, în cadrul unei compoziţii laxe, la nivelul unei fantasii debordante, iar contradicţiile, uneori stridente, între o idee şi alta, în aceeaşi problemă, nu-l deranjează pe Seneca, adept al eukairiei. Personajul principal al prozei senecane este însuşi filosoful din Corduba, stăpânit de aspiraţia spre calm şi desăvârşire morală, dar şi de năzuinţa către ameliorarea statutului politic al Imperiului, de ambiţii puternice, de gustul succeselor mondene şi performanţelor stilistice remarcabile. Totodată, Seneca practică tipare compoziţionale adaptate discursului său aparent dezordonate, cum erau satira menippee, epistula, centrată şi ea pe spontaneitate şi improvizaţie, dialogul. De fapt, dialogul senecan descinde mai ales din diatriba cinicostoică, unde oratorul şi dascălul de filosofie îşi mustra sever conlocuitorii sau discipolii. într-adevăr, Seneca utilizează metoda discuţiei incitante, chiar a polemicii cu un interlocutor imaginar, un obiector sau contradictor fictiv, ale cărui intervenţii sunt, de altfel, scurte, oferind un bun prilej lungilor demonstraţii pronunţate de filosof. Oricum, dialogul senecan nu seamănă prea mult cu cel platoniciano-ciceronian. Cel puţin la suprafaţă, deoarece lipsesc lungile replici ale mai multor conlocuitori. Numai în Despre viaţa fericită, în spatele
462 -

ARTA OBSERVAŢIEI Şl PARENEZEI interlocutorului fictiv se disimulează, foarte parţial, contradictori reali, adesea detractorii lui Seneca. Totuşi, pretutindeni, Seneca vorbeşte şi scrie pentru celălalt, pe care, ca şi Platon cândva, se străduieşte să-l convingă treptat. Adică într-un limbaj adecvat, impregnat de procedura declamaţiei şi retoricii. Iar acest „celălalt" este îndeobşte cititorul nedefinit, omul în general. Descripţiile generale ale comportamentului uman conotează aluzii la o conduită individuală, în vreme ce atacurile satirice împotriva unor indivizi reali implică o valoare generalizatoare. „Dialogismul" senecan a înlesnit o macrosintaxă foarte labilă a discursului literar. S-a suţinut că Seneca şi-a construit stângaci strategia parenetică31. Este oare adevărat? Dacă am răspunde afirmativ, cum am putea explica seducţia exercitată de cate expunerile lui Seneca? în realitate, Seneca alcătuieşte, cu multă pricepere, autentice scenarii în jurul ideilor sale, întemeiate pe variaţiuni pe o temă dată, pe care o tratează pe diferite planuri succesive. Fiecare dialog apare elaborat în jurul unui nucleu spiritual, care îi asigură unitatea în structura de profunzime: o dialectică progresivă conduce cititorii spre înţelegerea globalizanta a conceptelor. Sunt puse la contribuţie tehnicile suasoriilor, digresiunile ilustrative, numeroasele exemple revelatoare, tiradele şi amplificările retorice. Totuşi, demonstrarea concretă şi vibrantă a ideilor transcende clişeul retoric; limbajul sfidării şi elanul spre sublim îşi schimbă locurile; lirismul axat pe meditaţia interioară tinde să se impună în ultimă instanţă. în dialogi şi mai ales în corespondenţa cu Lucilius prevalează o imagistică densă, însă variată şi directă, îndeobşte incisivă, asimetrică, multicoloră. Iar, în Apokolokyntosis, ironia destinsă alternează cu satira corosivă, cu sarcasmul feroce, de care nu este străin nici portretul lui Caligula din Despre constanţa înţeleptului (De const. sap., 18, l-5).

Arta tragediilor
Umanizarea personajelor tragice, iniţiată de Pacuvius şi de Accius, progresează simţitor în tragediile senecane. Ca şi nepotul său Lucan, dar şi ca Petroniu, duşmanul literar al Annaeilor, Seneca tinde să abandoneze limbajul miturilor şi simbolurilor, în favoarea celui al semnelor. în plus, deşi vehiculează un teatru „literar" mai degrabă decât „teatral", tragediile lui Seneca nu echivalează cu o culegere de teze filosofice. Dimpotrivă, teatrul senecan revelă un univers imaginar, bogat în substanţă, în scenarii emoţionante, într-o fascinantă analiză a pasiunilor şi a caracterelor perturbate de ele. Cu sagacitate, s-a afirmat că tragediile lui Seneca schiţează un teatru al imaginaţiei, şi nu un teatru al imitaţiei. Ca orice roman, Seneca nu percepea articulaţiile fundamentale ale mitului elenic, aflat la sursa tragediei greceşti. Crima tragică este tributară noţiunii romane de „nelegiuire nefastă", nefas, încât personajele care o comit sunt scoase dintre limitele umanităţii normale. Ele sunt cuprinse de nebunie, de furor, adică de starea care cuprinde orice om care nu se mai comportă ca o fiinţă umană. Unii dintre furioşi, adică cei cuprinşi de furor, sunt
463

SENECA personaje-călău, pe când alţi furioşi se învederează a fi victime: dar toţi se mişcă între cadrele unei psihologii inumane, care îi transformă în fiinţe monstruoase. La începutul acţiunii dramatice, personajele sunt copleşite de o „durere", dolor, insolită, care ar putea să le zdrobească total. încât nu le rămâne decât sau să fie complet distruse, sub impactul abjecţiei, sau să recurgă la furor, pentru a dobândi forţa necesară supravieţuirii lor. Ele se eliberează de dolor, săvârşind o crimă împotriva

ambiţia. în Medea. 105-l07. Tragediograful pătrunde adânc în psihicul personajelor. în pofida interdicţiei lui Horaţiu. teatrul lui Seneca este un teatru al teratologicului. metaforei şi hiperbolei (De benei. ele debitează mai degrabă monologuri decât replici. dolor. De fapt Seneca respectă numai indicaţii pur tehnice. vv. lansează o sfidare împotriva tragediei de tip aristotelician. 189-l92).. ca Deianira. şi a nebuniei. însă şi la aticiştii arhaizanţi. Doi dintre ei sunt reprobaţi pe larg şi cu o duritate necruţătoare. 100. sub incidenţa durerii. Trăirile personajelor sunt introspectate în plină scenă. sunt hărăzite problemelor stilului. invidia. Seneca îi reproşează alunecarea în trivialităţi. 1. ura. în numeroase pasaje. Pe de altă parte. Dar şi în dialogi apar referinţe la stil. pe când Medeea devine demonică. o persiflare iscusită a esteticii clasicizante.. altă dată shakespeariană. dar personajele debitează şi ele lungi monologuri lirice.. cât pasiuni ca ignorarea responsabilităţii morale. care comentează patetic acţiunea sau predică pe ton moralizator.. Acestuia din urmă. 5-7. lunona. furtunile. Relevant ni se pare şi rolul atribuit lirismului în tragedii de către Seneca. 14). Totuşi. transformându-se în monologuri sau aparteuri. patos. care cântă frumuseţile naturii. „Poetica" lui Seneca Am arătat că mai multe scrisori. la sursa diferitelor complexe. ce n-ar fi un ornament viril al stilului (Ep. Ne referim în primul rând la Mecena şi urmaşii săi. locasta. traduce o ironie foarte subtilă. De fapt. 2). 963-971). cum recomandaseră exponenţii clasicismului (ARIST.. devin secvenţe autonome.. setea de răzbunare. foarte pe scurt. 2). ca şi Petroniu. Dar am văzut. care privilegiau rupturile brutale ale frazei şi vocabularul arhaizant. O adevărată „poetica" ia astfel naştere. 7. furor. copilăria lui pot explica privilegierea personajelor feminine. preconizată îndeosebi în scrisorile 100. Cele mai convingătoare se învederează personajele feminine. 115. iar în alte piese partea lirismului variază între 20 şi 30%. Autorul le situează în grosplan. dar se confruntă rar. Acestea din urmă se întâlnesc pe scenă. 15.. 114. manierismul aticist (Ep. uneori goyescă. Această . îndeobşte personajele tragediilor senecane schimbă frecvent măştile. preocupată mai ales de conţinutul de idei: „scrie cu un condei simplu" (De tranq. v. adică discurs.. adică un nefas. 114l73). 13-l4). în vederea elaborării unui „suspense" psihologic. Ars. ca şi anumite evenimente din tragedie. în care se descrie în detaliu orbirea voluntară a lui Oedip sau unde Medeea îşi ucide copiii pe scenă. S-a afirmat... el a fost apropiat de Plaut. în congruenţă cu tradiţiile tragediei romane33. 17-20. pentru a se muta în caracterele personajelor. în această privinţă. în Fedra. că Seneca se învederează a fi un precursor al psihanalizei. violente. admiratorii lui Salustiu.umanităţii normale. noaptea sunt figurate în culori sumbre. Aşadar. 1l-l4. 2). Cordubanul diferenţiază personajele în funcţie de atitudinea lor faţă de pasiune sau destin. 114. sordes. Pe lângă feminismul tradiţional stoic. gelozia. Monologul devine centrul de greutate al structurii tragediei senecane. monologul cântat este indispensabil desfăşurării intrigii tragice. preconizat de Artaud32. Seneca implică violenţa în scenariile tragediilor sale. anim. în condiţiile în care Seneca ignoră voluntar normele horaţiene fundamentale. 16-31. Se configurează astfel o adevărată poezie a fantasmelor şi a caracterelor. Pe de altă parte. Căci teatrul lui Seneca se bazează pe dans şi pe muzică. Poet. Mult mai discret sunt blamaţi adepţii clasicismului. La Seneca nu numai că intervenţiile corului. în volumul anterior. cărora Seneca le reproşează rapid căutarea exagerată a simetriei. definit de Seneca prin termenul de oratio. două . Discreţia şi concizia lui Seneca în aceste ultime două cazuri au. ca atunci când Seneca meditează asupra comparaţiei. mai ales Fedra şi Medeea. 145a. incriminaţi pentru o moliciune excesivă (Ep. pretutindeni personajele gravitează în jurul unuia sau mai multor caractere-nucleu. discuţiile dintre doică şi Medeea se dislocă pe parcurs. că tragedia romană preclasică acorda o pondere deosebită lirismului.114 şi 115. ca un autentic personaj paranoic. concinnitas. cele 416 versuri lirice reprezintă aproape o treime din tregedie. 115. Seneca transformă aşadar în profunzime arta tragediilor antice. în accepţiunea cea mai modernă a cuvântului respectiv. care conţine 1280 stihuri. Dialogul se scindează în duete. Fedra se converteşte în antieroină sub impactul patologiei incestului. Hecuba. ai rafinamentelor prea suave. Tragismul lui Seneca transgresează tiparele clasice şi tinde să abandoneze conflictul scenic. 1. depăşind astfel grandilocvenţa. Spectatorul urmărea în desfăşurarea intrigii nu atât evenimente.. 21. descrierea naturii în tragediile senecane atestă violenţă. 14-l6. HOR. în privinţa împărţirii piesei de teatru în cinci acte ori a participării a numai trei personaje la desfăşurarea acţiunii pe scenă (HOR. după părerea noastră. Aplicarea acestor reguli pur tehnice. formarea specifică a autorului. adresate lui Lucilius. purtate împotriva a patru adversari.. prin cantica. stăpânite de ele. 23. Clitemnestra. şi nu în congruenţă cu vârsta ori statutul lor social. w. Secvenţele lirice permit autorului să alcătuiască o poezie suavă. Scena vibrantă a întâlnirii între Medeea şi fratele ei se desfăşoară exclusiv în sufletul antieroinei (Med. patima sexuală. Ars. l-9. care prefigurează parcă pe cel foarte modern al cruzimii.poetică" îmbracă prin excelenţă haina polemicii acute. cum fuseseră ele schiţate de Aristotel şi Horaţiu. 115. anunţate în mod foarte explicit (Ars. subsecventă căutării febrile a unui limbaj prea folosit şi uzat (Ep. pe care le demistifică. 114. adepţi ai efectelor muzicale şi declamatorii în proză. 3) sau când recomandă o exprimare simplă. 125). Pădurile. furnizate de 464 ARTA TRAGEDIILOR Horaţiu. ponderea majorată a caracterelor şi diminuarea funcţiei dramatice a acţiunii contestă normele esteticii clasice. cu îndrituire. dominat de un adevărat complex al lui luda.

încă în antichitate. a unui Anticicero. care simula spontaneitatea. Salustiu şi trabanţii lor muriseră*. Lexicul prozei se distanţează limpede de standardele clasice. 122 contra mulţimii celor ce fug de lumină. că Seneca conştientizează evoluţia ineluctabilă a discursului literar (care nu are normă fixă). w. neautentic. Oricum. Lucan şi alţii: rafinarea excesivă a scriiturii. Pe ei îi asalta un stil. dar şi la vocabule ori conotaţii_poetice. Seneca recurge la expresii şi cuvinte provenite din limbajul cojocvial. în alt capitol. 1. ci şi la cel al cuvintelor. prefigurate. 10. sentenţele energice şi incandescente.. scriitura lui Seneca evidenţiază oricărui cititor propensiunea pentru expresivitate. Seneca nu a fost un filosof care a scris şi poezie. scriitorul practică pe scară largă şi parataxa. De altminteri. Distanţarea marcată a lui Seneca de epicureism. deoarece fac din noapte zi (căci ei petrec până în zori) şi din zi noapte. a verbelor. rimele interioare. 100. asemenea erori nu le comiteau Petroniu şi îndeobşte nici clasicizanţii. cât şi clasicizanţii erau în viaţă. 10). paradoxurile foarte pregnante. Foarte relevantă pentru discursul său dens şi exortativ este „metafora verbală". Chiar în măsură mai mare decât substantivul şi adjectivul. conduse chiar de el. cum am afirmat cândva. Dar alţii se simţeau profund perturbaţi. foarte sugestiv utilizat. declamatorismul accentuat. ale unui detractor al său. în pasajele în care recunoaşte unele defecte ale stilului livian.. 115. 22. 114. De asemenea. Scriitura prozei lui Seneca este. al versurilor. puţin întâlnite la autorii clasici. într-adevăr. pentru sentenţe percutante.. ci un poet. adică a ceea ce am numi macrotextul. tot foarte aluziv. 8 şi 11). în funcţie de moravuri. pentru un discurs concis şi pregnant. îndeosebi partizanii noii mişcări literare. de asemenea. Scriitorii. 8). ar putea.. chiar anticlasice. pe gustul epocii. impregnat de agresivitate. dar şi 114. Tensiunea emerge la toate nivelurile discursului scriitorului. Seneca îşi caracterizează propria scriitură şi o recomandă cu discreţie. încât .podoabă a sufletului" (Ep. 2). 115. Dar stilul scrierilor în proză? Şi acesta este foarte diferit de limbajul clasic. Scriitura lui Seneca Am arătat mai sus că tragediile lui Seneca sunt eminamente neclasice. Cordubanul nu critică retorizarea stilului. 100. Cordubanul nu reprobă stilul atent lucrat. adică utilizarea metaforică. Rene Martin şi Jacques Gaillard. între un limbaj foarte sfidător şi altul elevat. trebuie să se exprime într-un limbaj care să placă publicului şi să se preocupe mai puţin de şlefuirile expresiei. în altă ordine de idei. nigra. de fapt. 3). de polemică foarte acuzată. chiar al supliciilor.. chiar * Foarte aluziv şi rapid. un mare scriitor. cum am arătat.1). care exprimă esenţa judecăţii lui Seneca. ce a făcut şi filosofie. 130). care vărsa veninuri „întunecate". El pledează aproape implicit pentru „vigoare". ciceroniano-cezarian. ca „liniştea neliniştită" (Ep. la o analogie cu goticul flamboiant? în orice caz. în proza lui Seneca.. chiar frazele lungi nu sunt îndeobşte decât iuxtapuneri de propoziţii uşor detaşabile. practicat de Papirius Fabianus. Frecvent. metaforele. Or.care va tulbura. în modul lor obişnuit de viaţă. că Seneca relevă diferenţele între discursul oral şi cel scris (Ep. ci doar exagerarea ei. Unii dintre cititorii săi aveau nevoie de pedagogia sa. verbul.. 100. S-au gândit oare autorii acestui epitet. Să remarcăm. pentru forţa şi pregnanţa imaginii. unde se referise la piepturile „negre". exagerarea stilului asimetric şi abrupt. foarte revelatoare pentru stilul nou şi pentru noua mişcare literară. Nu numai la nivelul scenariilor consacrate dezbaterii de idei. în al doilea rând. 7. recomandarea moderaţiei nu trebuie atribuită unei opţiuni clasicizante a lui Seneca. Am văzut... Frazele scurte alternează cu cele lungi.. atât Petroniu. turba lucifugarum. măreţ pentru tragedie. Dar Petroniu se numea foarte probabil Titus Petronius Niger. care „va stimula atenţia şi va tulbura" (Ep. în scriitura senecană abundă interjecţiile. El admite că fiecare gen literar comportă un stil specific: aprig pentru oratorie. ci numai căutarea rafinamentului în sine. Quintilian a remarcat tendinţa lui Seneca de a scinda fraza în propoziţii scurte {Inst. chiar rafinat. la figurat. Diriguitor abil de conştiinţe. menită să definească un calm fals. aforistică. de discursul mental al cordubanului. căutarea vocabularului patetic şi rar . Se pot cita antiteze surprinzătoare. în primul rând. Petroniu ar putea fi {inta tiradei îndreptate în Ep. fără nici o legătură cu mesajul de idei (Ep. hiperbolele. în general. După părerea noastră. Seneca a fost. privilegiază lexemele rare. fără îndoială.16). Seneca apelează nu numai la cuvinte sau sintagme neatestate înaintea epocii imperiale şi la termeni . modest pentru comedie (Ep. în vreme ce Mecena. alternanţa. Sau. de exortaţia sa. 412. qui punget. Lucilius. interogaţiile şi exclamaţiile. formula lapidară. l-2 şi 13-l4). însă acestea din urmă sunt destinate să scoată în evidenţă. uneori chiar la termeni triviali. Seneca răspunde astfel parţial unui anumit orizont de aşteptare. Ei erau în căutarea noii mentalităţi. îndeosebi în genul epistular. de altfel în general admirat de el. între teoria şi practica stilistică senecană nu se manifestă contradicţii semnificative.poetica" senecană este cea a unui Cicero neclasic. de asemenea. atitudinea faţă de stilul ciceronian se reliefează ca fiind cel puţin ambiguă (Ep. Pretutindeni el afirmă că stilul reflectă moravurile. alegoriile menite dezvăluirii şi corectării tulburărilor sufleteşti. De aceea. Seneca atacase pe Petroniu şi în epigrame. slujeşte exortaţiei percutante a cordubanului. să ilustreze ostilitatea faţă de epicureul Petroniu. iscusit calculată. Or. SCRIITURA LUI SENECA sublim. cum spunea filosoful însuşi -. că el este o . aliteraţiile. De altfel. atât de adecvat timbrului asumat de către discursul senecan. atra (Anth. nici măcar din punct de vedere teoretic. în ultima parte a corespondentei cu Lucilius. „va împunge".465 SENECA explicaţii. ca rafinament. chiar alături de Seneca. Pe de altă parte. uigor. 56. Scriitorul privilegiază. dar şi al prozei. de o strategie morală care preconiza fericirea în mijlocul celor mai dificile tribulaţii. Abundă. în acest scop. prin contrast. deoarece dorm până la căderea serii. Seneca stăruie asupra acelor defecte stilistice de care erau tentaţi adepţii noii mişcări literare. deşi nu abandonează total procesul de matematizare al prozei latine. 100. Stilul lui Seneca a fost definit ca „înflăcărat" ori ca „flamboiant" („flamboyant")34.

pe Rousseau. 72. care. Seneca se descurcă greu când trebuie să utilizeze termeni filosofici abstracţi. 8. 2. Iar ca să ilustreze aiambicarea excesivă a stilului. Quaest. De asemenea. Tragediile au intrat în complexe raporturi de interdiscursivitate cu teatrul renascentist şi postrenascentist. Calvin şi-a iniţiat reforma prin comentarea dialogului Despre clemenţă. 6. 14. Nu trebuie uitat că Seneca a fost un Machiavelli stoic. în cadrul Bibliotecii pentru toţi. faptul de „a febricita". Fronto. în 1979-l984. dialectica progresivă. închipuite ca un morb sufletesc. 1). 12. Seneca face apel la termeni din limbajul militar sau din cel al gladiatorilor. La rândul său. ca şi o terminologie adecvată meditaţiei violente asupra răului moral35. sentenţios. Antonin Artaud îl considera pe Seneca drept cel mai valoros tragediograf din literatura universală. Ep. însă se străduieşte să se apropie în măsură mai mare de sensurile termenilor greceşti. dreptului. Funf Strukturanalysen. o carte despre binele suprem la Seneca. Ca orice antic. în vederea analizării cusururilor psihice. mai ales Problemele naturii. care. „rana". Această contribuţie se reliefează ca profund contradictorie. datorită forţei expresive a scriiturii sale. Nicolae Mircea Năstase şi Svetlana Sterescu. Renaşterea nu a cunoscut teatrul grec. marele dramaturg francez se reclama de la Seneca. Seneca a fost unul dintre marii maeştri ai tradiţiei culturale europene. Gavin şi ulterior Corneille. Gânditorii şi moraliştii au receptat proza filosofică. M. a înregistrat un remarcabil succes36.unde apar structuri neclasice • se accentuează în ultimele opere. în Medeea. 1967. Gheorghe Guţu a publicat tălmăcirea integrală a scrisorilor lui Seneca.. arhitecturii şi decoraţiei interioare a locuinţelor. care a inspirat pe Petrarca şi pe Calderon. traduse de Florence Dupont. Aulus Gellius. compus din Paula Bălaşa. 85. Impactul tragediilor senecane s-a vădit foarte puternic în teatrul elisabetan. limba senecană se prezintă ca mai clasică. 21). Olandezii întrevedeau în Troienele lui Seneca imaginea represiunii catolice dezlănţuite 468 RECEPTAREA LUI SENECA împotriva protestanţilor. Lişcu a publicat în 1941. Numeroase alte investigaţii au abordat unele dimensiuni ale contribuţiei oferite de Seneca. mai ales.. şi autorul acestor rânduri. o medicină morală. în scrisori sau în cei din urmă dialogi. religiei. BIBLIOGRAFIE. publicată pentru prima oară de Pierre Corneille în 1635. a pus capăt inspiraţiei senecane. Oricum.. 114. pentru că adversarii stilului nou. au publicat două monografii despre Seneca. căci tradiţiile speciei literare respective. Sfidării implicate de mesajul lui Seneca îi corespunde sfidarea stilistică. Abel . Elena Lazăr. Slăbiciuni numai parţial justificate de reflecţiile asupra eukairiei. scriitorul utilizează chiar cuvinte provenite dintr-un vocabular cosmetico-vestimentar (Ep. Dar cum l-au judecat alţi antici? Foarte contradictoriu. în Italia. Secolul nostru a redescoperit concomitent teatrul de idei şi tragediile lui Seneca. Seneca s-a manifestat şi ca un martor al propriilor sale slăbiciuni. alienatio. Receptarea lui Seneca Contribuţia lui Seneca. au fabricat o falsă corespondenţă între Seneca şi Sfântul Pavel. îndeosebi. punerea în scenă a Fedrei. recursul la experienţa lingvistică colocviaiă sau a poeziei. după 1660. Evul mediu a preţuit opera lui Seneca. Distanţarea de clasici.abstracţi. precum Quintilian. Heidelberg. 3. Bauformen in Senecas Dialogen. îl prezenta ca un martor elegant şi exact al epocii neroniene: „acel bărbat a avut un talent fermecător şi pe măsura urechii literare a vremii sale" (Ann. care slujesc frecvent discursul său metaforic şi viguros. alienarea. în vocabular. Cercetătorii au semnalat chiar apelul la arhaisme. şi a corectării lor şi deoarece structurează filosofia ca o terapeutică. îndeosebi cel al lui Ludovic al XlV-lea. în schimb.. cum denotă dialogul Despre viaţa fericită. 3). inclusiv la cel al vocabularului şi al structurii frazei. Filosof şi mai ales artist. Webster şi. chiar răul sufletesc este definit ca un „morb". Gheorghe Guţu. morbus (Ep. iar Cassius Dio l-a reprobat fără cruţare. Marlowe. Crebillon şi Voltaire au împrumutat motive şi o anumită atmosferă din teatrul lui Seneca. traduceri. el recurge la procedeul calcului lingvistic. Robert Brasillach asemuia pe Seneca tragicul cu poetul francez Claudel şi admira ' personajele paroxistice ale teatrului cordubanului. Scriitorul utilizează termeni care ilustrează îndeobşte accesul de febră (De benef. în Franţa. Alţii. Karlhans ABEL. Seneca extrage numeroase metafore din vocabularul medical. 114. antologie publicată în 1981. articole ştiinţifice şi cărţi consacrate lui Seneca. în secolul al patrulea. Putem aşadar constata o evoluţie a scriiturii folosite în proza senecană. la metalimbaje speciale.. Shakespeare din Titus Andronicus. Giraldi şi Speroni. Depun mărturie în acest sens Kyd. 133. în 1944. Dar ulterior absolutismul monarhic. în înţelesul ei modern (Ep. l-au criticat cu severitate. 4). ulcusculum (Ep. S-au publicat numeroase ediţii. Racine. în 1967. L-au admirat chiar şi ideologii creştini. în 1972.O. Nat. Seneca a aflat o semnificativă audienţă şi în spaţiul cultural românesc. Totodată. a constituit una dintre cele mai tulburătoare mărturii ale antichităţii. Jodelle. impregnată de romantism. Au văzut lumina tiparului traduceri. Un grup de tineri traducători. angina (Ep. Pentru a reda lupta înţeleptului şi a omului în general împotriva viciilor. Tragediile au fost traduse de Traian Diaconescu. iar Pascal s-a inspirat sensibil din morala lui Seneca. ca şi de un anumit baroc. a exortaţiei insistente se impune la toate nivelurile discursului elaborat de Seneca.. de cele mai multe ori fascinantă.. tonul înalt frânau multiplicarea înnoirilor. marcat de gustul violenţei şi al grandorii. 5). 78. Ca şi Cicero. ci şi la diverse vocabulare tehnice. dar. dar şi în sintaxă . care îi datorează însăşi ideea confesiunii. ediţii de text. Deosebit de relevantă ne apare judecata lui Tacit. el împrumută termeni din lexicul agriculturii. a alcătuit o antologie de tălmăciri ale unor pasaje din proza lui Seneca. 6). cu o uşoară ironie. l-au exaltat pe un ton hagiografic. pe Shakespeare şi pe Corneille. Recent la Paris. vocabularul este mai puţin modernizat. încât Seneca a fost unicul autor tragic al antichităţii citit de poeţii vremii. sufocarea. cordubanul conservă armătura lexicală stoică.. sub aparenţe foarte puţin tehnice. 25). febricitare (Ep. în limba franceză. autorii de tragedie neagă orice relaţie de intertextualitate cu poetul şi filosoful din Corduba. monografii şi studii de amănunt. în tragedii. Dar. 101. 467 SENECA Astfel.. 0).

Gheorghe GUŢU. 2 voi. passim. 1964. Istoria literaturii latine (14-l17 d. cit.Pentru lista operelor pierdute şi conservate ale lui Seneca. vezi A. 1909. HADOT. pp. Senecas Aggressionstheorie. pp. 10). 22. Pierre GRIMAL. Pentru implicaţiile politice ale satirei menippee. Introduzione al De ira di Seneca. G. L. Ettore Paratore. Florence DUPONT. cum a demonstrat A. CIZEK. op. Istoria literaturii latine. Pierre AUBENQUE . Eugen CIZEK. MICHEL. Neron.S-a susţinut eronat că opusculul n-ar fi fost scris de Seneca. 50 furnizează un inventar oarecum diferit al operelor senecane pierdute. pp. 57-67. MICHEL. îndeosebi pp. semnalează ca Petrarca s-a inspirat din De tranquillitate animi. Ies genres litteraires â Rome. Ludo Anneo Seneca. Torino. Les rapports de Seneque et de l'empereur Claude. Paris. p. Paris. 5l-54. 245-263. 469-478. Introducere la Apokolokyntosis del divo Claudio. 1934. 1944. R. Firenze. 1981. 1972. l'elegance et la sagesse". Senâque prosateur. 12) şi nici posterior anului 55. p. 1991. 172. 90. 1981. 3. La vie politique de Seneque. vezi P. 1924. 1992. Lucius Annaeus Seneca. 555-587. p. când Serenus a dobândit un rol însemnat la palat. l'elegance et la sugesse". românească de Barbu şi Dan Sluşanschi. Etudes litteraires et grammaticales sur la prose de Senâque la ptiilosophe. Bucureşti. a beneficiat de o difuzare mai importantă decât lucrările filosofice senecane. GRIFFIN. Pierre GRIMAL. vezi Eugen CIZEK. 57-61. II. 10. Torino. Pentru conotaţiile antiantoniene. A Philosopher in Politics. Această amplă scrisoare de condoleanţe. E. 1978..C). 15. datorită umorului.Rita CUCCIOLI MELLONI. pp. „Die Anordnung der Dialoge Senecas". 12-l3. 8. John Patrick SULLIVAN. Paris. GRIMAL. Palermo. 1961. pp. l'elegance et la sagesse". III. 139-l55. între altele. Paris. ed. 2. Leon HERMANN. 1976. pp. Seneca und die griechisch-romische Tradition der Seelenleitung. italiană de Gian Carlo GIARDINA . vezi mai ales I. p. P. vezi Augusto ROSTAGN1. pamphlet de l'aristocratie latine". Orationis Ratio. cit. pp. politique et sociale. Frankfurt am Main. vezi Eugen CIZEK. Pentru dialogul De ira. pp. 1975. 1982. a 9-a. mai ales 1107-l115. 162. 11. precum Karlhans ABEL. 1974. 1972. 1970.. izvoare şi implicaţii. evidenţiază că dialogul n-a putut apărea înainte de 51 d. „L'exil du roi Ptolemee et la date du De tranquittitate anim?. Giovanni CUPAIUOLO. vezi şi Luc DURET. pp. Pentru diverse ipoteze. La vie politique de Senâque. „La date de naissance de Seneque". Pierre GRIMAL. cordubanul a utilizat opere ale lui Panaetius şi Democrit. LAUSBERG. Italo LÂNA. 235-236. Bucureşti. ibid. pp. vezi Ernst Gunther SCHMIDT. 1922. pp. 488-508. Paris.. 1982.C. ihrerphilosophischen Vorstufen und ihre literarischen Auswirkungen. E. Paris. 112 şi 368. Aldo SETAIOLI. 1950. Anneo Seneca e la posizione degli intellettuali romani di fronte al principato. Rivista di Studi Classici. Rome et nous. 306-316. 107-l19. 1977. LEEMANN. 1924. p. 35-388. Rene WALTZ.Jacques GAILLARD. Die Bestie Mensch. Manuel d'initiation ă la litterature et ă la ciinlisation latines. Seneque. 1909. Manuel d'intiation â la litterature et â la civilisation latines. pp. mai ales p. „Le luxe. 1107-l123. care. 1937. CIZEK. 474-476. Discuţiile privitoare la data naşterii lui Seneca au fost înverşunate. I. Bucureşti. Bauformen in Senecas Dialogen. pp. 1978. vezi Rene WALTZ. Unii cercetători au renunţat la orice datare. 248-251. 295-303. Pentru consolaţie în general şi mărcile ei la Seneca. Le De Beneficiis de Senâque. p. 1982. pp. Paris. Bucureşti. 469 NOTE 1. Rene MARTIN -Jacques GAILLARD. pp. . „Notes critiques sur l'Apocolocyntosis". să se menţină aproape de putere. Bucureşti. „Le luxe. Paris. în ultimă analiză. Rene MARTIN . pp. Studia Historica et Pbilologica. pp. 1976. trad. 6. 1944. 11. 1963. 163-l66. pp. putea să îmbărbăteze şi pe cei ce încercaseră un eşec. 12. mai ales n. pp. Heidelberg. Revue des Etudes Latines. „Seneca". 1964. P. Revue des Etudes Latines. pp. vezi A. pp. pp. 1964. p. însă Pierre GRIMAL. 6-l0. Sa signification philosophique. ois-Regis CHAUMARTIN. 477-478. p. A Philosopher in Politics. Raoul VERDIERE. Berlin. 66-67 (care propune 1 d. 159-227. Untersuchungen zu Senecas Fragmenten. Torino. Eugen CIZEK. 167. Anne BĂUMER. LIŞCU. Operele plasate la extremităţile codicelui sunt şi cele mai vechi. 1985. Literature and Politics in the Age of Nerv. Paris. An Fiinf Strukturanalysen. Seneca. 1955. 228-229. Ca izvoare. 2 voi. L. Miriam GRIFFIN. 470 NOTE 7. Paris. Teoria e pratica stilistica degli oratori. 18. pp. 235-237. 1977. Faris. 212-214. HENSE. când a fost răsturnat regele Mitridate de pe tronul Armeniei {De tranq. Franc. 55-60. 1. 5. 1972. Ithaca-London. „Seneca". 1893. 9-93. Revue des Etudes Latines. 56-58 (care opinează pentru 1 î. vezi Italo LÂNA... p. Pentru semnificaţia titlului. 1941. Anton D. p. MAZZOLI. Paris. Pentru reacţia lui Seneca faţă de starea de nelinişte. 21. pp. din dialog rezultă că Serenus nu-şi începuse cariera {De tranq. Senâque ou la conscience de l'Empire. în special pentru cele referitoare la Claudiu. Seneque ou la conscience de l'Empire. 1967. Seneca. Neron. care era consolaţia. p. 7-l2. „Neron-Phaeton ou la temerite du sublime". Rome nous. pp. Rome et nous. Letture critiche. 1969. 166-l74. Seneca und Athenodorus. 1982. 1985. Milano. „Les rapports de Seneque et de l'empereur Claude". n. Vezi în ultimă instanţă Eugen CIZEK. pp. ed.. TURCAN. TRAINA. vezi. pe când cele din centrul manuscrisului au fost mai târziu redactate de Seneca. Alain MICHEL. 168 observă că Diderot elogia fără rezerve conduita politică a lui Seneca: filosoful trebuie să ia tiranii cum sunt şi să încerce. „Le luxe. LucioAnneo Seneca. Seneca. 360-375. Oxford.C). 1988.C: vezi O. pp. Berlin. o pagubă sau ajunseseră să sufere din pricina unei infirmităţi. GRIMA1. Comptes Rendus des Seances de l'Academie des Inscriptions et des Belles Lettres. pp. 50. M. 21l223. Stoicul Panaetius constituie principalul izvor al acestui dialog. Seneque. Francois PRECHAC. Oxford. dar şi Robert TURCAN. nu dobândeşte conotaţii religioase. Le thââtre latin. Le thââtre de Senâque. 38 a reliefat că opusculul. 470. Pentru aceste observaţii. 130-l33. 1. pp. după părerea noastră. 1967. care. Bucureşti. anim. 1988. Freiburg. Rome et nous. pp. Bologna. pp. pp. Miriam GRIFFIN. „L'Apocoloquintose. a 8-a.. Torino. Anneo Seneca e la posizione degli intellettuali romani di fronte al Principato. 172-l73.Seneque. GRIMAL. 1963. Les rapports de Seneque et de l'impereur Claude. Pentru poezia lui Seneca.O. Cei mai mulţi savanţi au datat dialogul în 59-60 d. Helikon. „Deux notes sur Seneque". pp. 1955. Storia della letteratura latina. 43. Pentru datarea opusculului. Sofia. Paris. Cât priveşte cronologia şi repertoriul operelor pierdute.C). 88-l05 şi 118-l25.BOURGERY. storici e filosofi romani. ca să-i limiteze excesele. op. Seneque et Ies religions orietitales. pp. 75. Milano. până la capăt. 1967. trad. Les genres litteraires â Rome. „Citazioni da Aristotele e i peripatetici nelle opere morali di Seneca". Istoria literaturii latine (14-l17 d. anim.Jean-Marie ANDW.l. Paris. Torino. Seneca.C). 1978. Histoire de la littârature latine. Bruxelles. vezi mai ales M. Or. 35-36. 9. 66. Paris. Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. Rene PICHON. M. Italo LÂNA. Napoli. 4. Seneca e la poesia. Seneca. Bucureşti. pentru conotaţiile politice ale dialogului. Acta Antiqua Philippopolitana. 72-219 (care arată că Seneca dezvolta o adevărată teorie a agresiunii). L'idee du souverain bien etson expression chez Senâque.

III. pp. 183-l87. op. 213 (care opinează că filosful schiţa un dialog cu epicureismul). „Conceptul de libertas la Seneca".. 7-28. care zguduise Pompeiul în februarie 62 (TAC. 12. pp. Rhetorique et philosophie chez Seneque. Seneque. 134. cit. cit. Le lyrisme ă Rome. pp. 77-93. 2. SULLIVAN. identifică afinităţi între Seneca şi Philon din Alexandria. pp. Seneque. Bucureşti. pp. Istoria literaturii latine. P. FEARS. 471 SENECA Seneque. pp. Marmorale. 416-419. şi de P. Seneque. p.C: vezi Giuseppina BARABINO. op. 1979. cit. SUIXIVAN. R. Pentru conotaţiile politice ale tragediilor. 40l-410. La composition dans Ies ouvragesphilosophiques de Seneque. 11. GRIMAL. GRIMAL. ABEL.P. şi M. J. vezi şi E. cit. pp. 142-l43. 217-219. Pentru sumarul tratatului. Studii clasice. 167-l77. 22. 119-l31. l'elegance et la sagesse". vezi ibid. 146-255. op. 25. la completarea căruia ar fi continuat să lucreze şi în momentul sinuciderii obligate. op. SUIXIVAN. implacabilă. TURCAN. Seneque. iar acesta simţea nevoia să se adreseze nu unui prieten. pp. teza realităţii scrisorilor a fost îmbrăţişată de K. 1990. Pentru epigramele lui Seneca.Pentru umanismul lui Seneca. Istoria literaturii latine. cit. Giuseppe SCARPAT. arată că Seneca a fost întrucâtva sedus de magia liturgiei isiace. „Le luxe. Seneque. mai ales în epistule. pp.. MARTIN . Genova. dat fiind că recomandă să se trăiască în acord cu natura umană. op. 38-40. CIZEK. pp. E. pp. conferită de Crisip tezelor stoicismului. asceza ardentă. datorate gnomologilor eleni şi difuzate în secolul I d. ANDRE. vezi şi J. Ca şi unele aspecte ale dialecticii senecane: vezi M. Hommages ă Henri Le Bonniec. 210-310. GAILLARD. GRIMAL. GRIMAL.J. pp. GRIMAL. MICHEL. p.. 30. Istoria literaturii latine. Seneque. MICHEL. E. 15. „Seneca". CIZEK. II. 21. ca şi anumite violenţe ostentative de limbaj pot fi puse în legătură cu ideile cinicilor. GRIMAL. Rome et nous.. Roma. p. Roma. ci unei rude. Seneque. P. Istoria literaturii latine.. SCARPAT. Astfel. 194-l9727. 1125-l130. Ann. pp. 436. CHAUMARTIN. p. 18. consideră că Seneca era panteist. 1985. pp. Datarea dialogului a fost stabilită mai ales de A. pp. S-a arătat că Seneca recurgea la moştenirea aristoteliciană. 186. 3 şi 20. pentru conţinutul lucrării. 5). 219-239. Zenon din Kition. Seneque.hotărât la dezangajare. cit. p. \9n. p. Pierre GRIMAL. 157-l58. în această privinţă. ca şi a academismului probabilist. E. pp. P. în ce priveşte relaţia între monografiile etnografice ale lui Seneca şi ambiţiile lui Nero. Francois-Regis CHAUMARTIN. GRIMAL. pp. Eugen CIZEK. 172. 13) la un cutremur. politique et sociale. în armonie cu ea însăşi. nu se referise la natură. pp. 24. 20. Seneque. Pentru consideraţiile privind înţeleptul şi morala senecană în general. GRIFFIN.. l'elegance et la sagesse". op. „Place et role du temps dans la philosophie de Seneque". MICHEL. 1978. Rome et nous. de reflecţii moralizatoare concentrate. BINDER şi E. „Despre redactarea dialogului De uita beata". . ca şi R. pp. concretizat mai ales în De bene/îciis. în ce priveşte postura de pedagog. 67-366.J. vezi Eugen CIZEK. 236. cit. p. 139-l40. pp.. vezi Carlo PRATO. I. 188-l94. Der Bau von Senecas Epistulae Morales. după ce utilizează câteodată dubitaţia platoniciană: vezi A. Cum a arătat Alain MICHEL. proclamată cel puţin în teorie. Tacite. 1. Marciam. GRIFFIN. P. vezi Elisa ROMANO. 137-l41. Gli epigrammi attribuiti a L. 227-230. op. pp.. „Despre redactarea scrisorilor lui Seneca". 1895. vezi J. op. Paris. M. 1l-38. 303 apreciază că Seneca n-a izbutit să-şi termine tratatul. CIZEK. vezi mai ales P. p. 193.J. Pe când revolta împotriva convenţiilor sociale. Pentru constituirea unei viziuni coerente si structurate a lumii.Seneca . 19. Pentru conţinutul. 6.105-l08. 1968. 120-l21. 21l-222. Seneca asumă interpretarea „naturalistă". Fr.P. 358-367. Culegere de studii de civilizaţie romană. cit. 236 şi 44l-456. Paris. 1970. pp.. vezi şi A. pp. op.. „Le luxe. poate fi atribuită şcolii sextiene. 171. în sfârşit. Le De Beneflciis de Seneque. p. Anneo Seneca. Istoria literaturii latine. 1108-l123. CIZEK. Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. 1973.. cit. p. 92-l09. 23. Rome et nous. cit. implicaţiile şi structura acestui dialog. 1960. „Seneca". cit. 38l-382. R. P. 257-276 şi „Seneca". cit. pp. Leipzig. Viaţa cotidiană în scrisorile lui Seneca. Pentru această diviziune a filosofiei. Heidelberg. 17. pp. cit. 1978. 172-l83. 231. 117. MAURACH. Pentru observaţiile senecane. Opinăm însă că statutul real al ideilor religioase ale lui Seneca era mai complex. AUBENQUE . când Seneca şi-a început replierea din viaţa activă. 16. op. „Rhetorique et philosophie chez Seneque (Ad. ci doar la o existenţă raţională.. chiar dacă nu pare a fi cunoscut direct textele lui Aristotel. G. op. pp. p. Seneque. vezi mai ales P. cit. P. Seneca se referă {Nat. GRIMAL. 1l-l54. pp.. 108)". atacarea erudiţiei enciclopedice. arborată de Seneca. 109-l12. J. 15. p.. p. De asemenea Seneca atestă cunoaşterea teoriilor lui Democrit. pp. 68-73. fondatorul Portucului. GAILLARD. pp. 67-82. p. pp. Vezi în această privinţă Nicolae Mircea NĂSTASE. „Seneca e gli gnomologi greci sulla ricchezza". 378-379. Paula BĂLAŞA. Pentru ideile noastre. Seneca . Pierre GRIMAL „Le De clementia et la royaute solaire de Neron". 1. Seneque. 1963. GRIFFIN. MARTIN . Upensiero religioso di Seneca e l'ambiente ebraico e cristiano. P. pp. 1976. 8-39. mai ales G. pp. op.. 1988. 26. 70. Seneque.P. pe care îl depăşeşte. 434-439. Istoria literaturii latine. 162-l67. 213-214. 22. pp. II. 4l-42. 7l-72 constată că. 22. 177-l78. dar şi pentru tematica epistulelor. „Seneca". pp.. 14. Pentru această viaţa cotidiană. 319-324. Princeps A Diis Electus: The Divine Election of the Emperor as a Political Concept at Rome. op. 243. Brescia. Neron. 323-343. 119-l20. pp. 62. pp. vezi Fr. GAHXARD. vezi P. 200-203.. SUIXIVAN. Istoria literaturii latine. filtrat de experienţa lui Cicero. Gravitatea problemelor tratate rezultă şi din numele destinatarului..Studien. „Lucain et l'Empire du Soleil". GRIMAL. op. Demonstrează însă fidelitatea lui Seneca faţă de stoicism sau A. „Seneca". însă care încă nu formulase cererea de retragere de la curte. op. J. pp. GRIMAL. „Seneca". dar şi E. „La definizione del filologo in Seneca (epist. 1964. Culegere de studii de civilizaţie romană. Vezi M. op. „Seneque et la politique au temps de Neron" Ktema. 4l-65. 102-243. vezi mai ales Rufus J.. pp.P. 28. Pe de altă parte. Pentru politologia lui Seneca. pp. pp. 177-l78. vezi Liviu Octav ANDREI. cit. Vezi.. vezi G. pp. vezi P. în detaliu. vezi Eugene ALBERTINI. Vezi în această privinţă P. op. op.-R. cit. cit. Paris. cit. CHAUMARTIN. Seneca pare a fi utilizat un florilegiu de sentenţe. „Observaţia socială în De beneficiis". pp. Pierre GRIMAL. GRIMAL. pp. 205-217. pp. pp. pp. 260. Pentru utilizarea 472 NOTE epicureismului de către Seneca.. Pentru artificialitate s-au pronunţat adepţii lui A. pe care le socotea susceptibile de a tulbura echilibrul sufletesc. 766. 5. cit. 139-l49. Revue des Etudes Latines. Argentea Aetas. Cum pune în evidenţă P. GRIMAL.. vezi E.P. Seneque. Actas del V Congresso Espanol de Estudios Clasicos. Cum scoate în evidenţă P. 173. GERCKE. pp. GRIFFIN. CIZEK. 1977.GRIMAL. 1978. CIZEK. p. GRIMAL. aluziilor la viaţa cotidiană a romanilor. 1971. Quaest. „Seneca". Paris. pp. 17-l8)". SUIXIVAN. Ele ilustrează starea de spirit a unui om politic . exaltarea lui Hercule şi a muncilor lui. 1923. 305-306. vezi P. 21. 157-239 (care la pp. 246. Paris. pp. Nervn. 293. In privinţa realiilor. 325. 182-l88. MARTIN . R. Este posibil ca însuşi Gallio să fi fost impresionat de criticile aduse fratelui mai tânăr. pp. însă că s-a opus propagării cultelor orientale. 185-l86 insistă asupra aluziilor politice din Naturales Quaestiones). CIZEK. Sa signification philosophique. ALBERTINI. 13. op. GRIMAL. l'elegance et la sagesse". 49. 4l-43.-R. Bucureşti. dar şi E. 322-323.J. pp. Vezi în ultimă instanţă R. 107. 179-l80. BOURGERY. 29. MAURACH. In Memoriam Entii V.M. Pe urmele lui O. op. 330-367. „Le luxe. cit. 35l-355. pp. deşi reproba ideile şcolii peripateticiene: vezi A. ea însăşi în congruenţă cu natura universală. Revue des Etudes Anciennes. SETAIOLI. Studii clasice. Continuăm să credem că primele şapte epistule sunt anterioare anului 62. Pentru eukairia la Seneca.

El a frecventat până la moarte cenaclul lui Cornutus. pp. în ce priveşte descripţia naturii. A. 1978.. 240-245. Paris. Anton D. cit. pp. 12-l34. GAILLARD. I. s-a stins din viaţă la 24 noiembrie 62 d. mai ales Florence DUPONT. Rome et nous. p. pp. Marc ROZELAAR. Paris. 109-l28. Vezi în această privinţă P. p. 1974. în numele vechii austerităţi romane. op. Clermont FERRAND. CIZEK. propria sa perspectivă. 36. Studiu introductiv la Seneca.J. pp. op. Paris. Teoria epratica stilistica degli oratori. Pentru asemănările cu Lucan. op. POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN Viaţa tui Persius iteratura de inspiraţie stoică a secolului I d. Argentea Aetas. pp. cit. 208-210. CIZEK. 103 şi 245-297. pp. vezi Rossana MUGELLESI. pp. un panegiric al primei Arria. Roma. mai ales pp. Amsterdam. Paris. pp. 2 voi. op. de asemenea. MARTIN . Berlin.C. cit. A. P. „Seneca". 1962. Le theătre de Seneque. „Sur la typologie des personnages dans Ies tragedies de Seneque". pp. Mai mulţi cercetători au observat privilegierea anumitor imagini-cheie: vezi A. au fost semnalate încă de Friedrich LEO.J. pp. pp. „Gli adynata di Tieste (Sen. R. 17l-l72. l'elegance et la sagesse". 213-214. Istoria literaturii latine. Pentru alternanţa general-particular în demonstraţia senecană. 17l-l72. cit. Cum au opinat E. MARTIN . Seneca. CI2EK. E. Thy. 236. Ca şi alţi satirişti. Opera lui Persius In momentul morţii. passim. n-a fost reprezentată numai de prozatori ca Seneca. a întocmit un inventar al arhaismelor. pp. 337-388. I. F. soacra lui Thrasea.C. Persius nu publicase nimic. III. pp. „Le luxe. 118-l19. CUPAIUOLO. p. Paris. CIZEK.. Prefaţă la Seneque. pp. după ce au eliminat lucrări mai puţin importante. pp. înzestraţi cu un real talent şi destul de diferiţi între ei. Eine Gesamtdarstellung. cit. 410-421. care avea legături de rudenie şi de prietenie cu marile familii romane. cum au fost Persius şi Lucan. ca o tragedie praetextă. 249-250. 93-94. Cornutus şi Caesius Bassus. Pentru funcţiile lirismului. 113l-l141. Tragedii. afirmând că filosoful. op. 1922. Giusto PICONE. CIZEK. vezi R. Viaţa lui Aulus Persius Flaccus ne este relativ bine cunoscută. GRLMAL. Florence DUPONT. 31. vezi Winfried TRILL1TSCH. Istoria literaturii latine. Le theâtre latin. într-o importantă şi înstărită familie de cavaleri. 7-9. pp. Contra. op. Theâtre complet. Pentru receptarea în literatura universală. Persius reprobă stilul savant şi înflorat. Genova. Rome et nous.C. 1979. sub domnia lui Nero. De către R. I. pp. MICHEL. cit. (care caracteriza teatrul senecan ca expresia unei tragedia rhetoricd). 40. întocmai ca orice om. a avut propriul său adevăr. 429. Senecas Beweissfuhrung.MARTIN. E.. MICHEL. pp. trăită sobru. Berlin. Seneque. Persius ripostează persiflând mania versificării. în general educaţia şi gustul literar al POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN epocii. 47682)". 8. 1991. „Le personnage et son mythe dans Ies tragedies de Seneque". pp. grandilocvenţa. „Seneca". I. GAILLARD.. vezi şi Traian DIACONESCU. pp. italiană de Gian Carlo GIARDINA . 218220. Neronia. I-XXXII. GRIMAL. 1988. în congruenţă cu cele mai austere norme stoice. Obseruationes criticae. Abel BOURGERY. După o foarte scurtă tinereţe.. Patosul. ttinerario della poesia latina nel I secolo dell' Impero.. p.. Persius a conferit satirei întâi un caracter programatic. 410-424. „La presenza di Alcmena nelT Ercole Eteo di Seneca". pp. III. Le theâtre latin. pentru alte observaţii. 33. cit. care ni s-au păstrat. 1982. Prefaţă. 32. 30-34. Nu ni se pare că o interpretare atât de specioasă poate pune capăt controverselor suscitate de personalitatea lui Seneca. deşi scrisese încă din copilărie. cit. 203-206. Pelegance et la sagesse". ALBERTINI. Seneque. pp. în mod surprinzător acest punct de vedere tinde să se impună şi la R. Istoria literaturii latine. 13-20. soţia celebrului senator stoic Paetus Thrasea. un obiector. 235-236. 146 şi urm. „Seneca". printre care se numărau Remmius Palaemon şi Annaeus Cornutus. 67-73.. 1924. pp. passim. Discursul poetului asumă tiparul unui dialog desfăşurat între autor şi un interlocutor imaginar. 35. pentru scriitura lui Seneca. cum am arătat. GRIFFIN. care a alcătuit o biografie a acestui poet. Persius şi-a făcut studiile în preajma unor profesori celebri. GRIMAL. Studi di Filologia Classica. pp. Choliambii implicau. 34. Persius a fost adus la Roma. 29-66. trad. BOURGERY. DUPONT. F. 1973. pp. Napoli. . GAILLARD. în Capitală. „Seneca". Rome et nous. 447-448.Rita CUCCIOLI MELLONI. GAILLARD. Leon HERRMAN. vezi A. pp. „Seneca". M. 1955. Bologna. Analogii între teatrul senecan şi epigramele cordubanului au fost rapid semnalate de către Domenico ROMANO. lntroduzione atte tragedie di Seneca. 1975.J. dar a aderat si la cercul cultural-politic al lui Thrasea. LEEMAN. 168-l74.. Etudes litteraires et grammaticales sur la prose de Seneque lephilosophe. II.. F. 474 XXIV. a judecat contribuţia lui Seneca în optica perspectivismului. I. reeditare. vezi şi A. pp. pp. cit. S-a împrietenit cu Caesius Bassus şi Lucan. E. Bucureşti. Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. op. Au ilustrat-o şi poeţi. I. MICHEL. „II senso della natura in Seneca tragico". Mai violent decât în celelalte satire. MICHEL. „Le luxe. Rome et nous. P. l'elegance et la sagesse". 237. MUGEUESI. 36-93. 34-41. pp. 89. In Memoriam Entii V. p. ibid. storici e filosofi latini.J. DUPONT. datorită lui Valerius Probus. Le lyrisme ă Rome. însă a manifestat rezerve faţă de Seneca. când avea doisprezece ani. Seneca şi renovarea tragediei antice. E. Pelegance et la sagesse". Persius s-a născut la 4 decembrie 34 d. 145-l52. pp. 1143-l147. 39. 1976. Pentru teatrul senecan în general. Marmorate. 530. Istoria literaturii latine. MARTIN . 99. Seneque. 206-305. îndeosebi cu cea a Arriei. 1977. E. care atrage atenţia că nimeni nu-l va citi pe Persius. cit. 213-216. op... în vechiul oraş etrusc Volaterrae. au remaniat şi publicat. chiar limitate. K. şase satire şi paisprezece choliambi. 1878. 236-237. op. ABEL. dar şi Fabio CUPAIUOLO. 169-l70. GRIMAL. „Le luxe. 4l-65. Istoria literaturii latine. Actes du LX-e Congres de l'Association Guillaume Bude. II. I. Seneque prosateur. 360-388. Pentru personajele lui Seneca vezi şi Ettore PARATORE. 223-232. vezi P. „Le luxe. şi o naraţie de călătorie. Rămas orfan de tată la vârsta de şase ani. pp. 210-213. adică eminamente literar. răpus de o maladie gastrointestinală. pp. SEGURADO ECAMPOS. Orationis Ratio. 473 SENECA dar şi Seneca. pp. op. 53-54. pp. Jose A. 4l-65. Actes du 2-e colloque de la Societe Internaţionale d'Etudes Neroniennes. p.. polemică literară şi militau pentru arta viguroasă a lui Persius. pp.

El se adresează în felu! următor. căci e întemeiată pe experienţa personală. sedusă de adulaţie şi diverse favoruri. 5. confundă stoicismul cu epicureismul şi se mândresc cu muşchii lor. w.C. de Tudor Măinescu şi Alexandru Hodos). v. chiar artificială. De altminteri. 3. zeu solar orfico-pitagorician. defectele contemporanilor. 77-87. însă şi centurionii vădesc dispreţ faţă de filosofii cu faţa paHdă şi chipul trudit. 177-l79. 8). Desigur. si fas dicere. Socrate şi dialogi socratici erau foarte populari în mediile intelectuale stoice. v. îndeosebi în saturele lui Lucilius. aceste aluzii relevă că el înţelege să aplice la realităţile contemporane lui marile teme ale predicaţiei stoice. 7 şi 10). w. deloc livrescă. Tânărul poet se situează departe de bonomia lui Horaţiu.. Astfel. De altfel Persius satirizează nu numai vicii. Persius însuşi. falsa credinţă a celor ce solicită zeilor împlinirea unor dorinţe mârşave. inspirată nu din observarea realităţii ambiante. lăcomia. Vita Pers. prieten al poetului. când a satirizat destabilizarea moravurilor austere. satiristuî contestă orice legătură cu poezia elenică tradiţională. Persius pledează pentru însuşirea filosofiei şi combaterea pasiunilor. în prezenţa filosofiei (Sat. supune deriziunii. Tradiţia diatribei stoice şi implicaţiile retoricii au determinat exagerarea 476 MESAJUL reacţiei critice a poetului. dar şi mâniei incriminatorii. 2. 3. Satira a şasea încorporează o epistulă trimisă lui Caesius Bassus. care-şi umflă plămânii şi se laudă cu arborele lui genealogic: „sau. chiar opoziţiei morale. înainte de a le asuma. Deşi nu practică în principal satirizarea politică. S-ar spune că Persius nu cruţă nici o categorie socială sau morală. după părerea poetului. w. 6). chiar dacă satira lui Persius nu este în principal politică. ale cărui calităţi pedagogice sunt vibrant celebrate. Este relevant faptul că satira a cihcea se încheie tocmai prin invectivarea sarcastică a centurionilor. încât Cornutus şi Caesius Bassus au trebuit să modifice textul lui Persius. pornind de la optica cercului cultural-politic al lui Thrasea. 3. cea a Parnasului şi a Heliconului (ChoL. plebea măruntă. Este vorba oare de o discuţie între doi elevi.// Să-ntreci pe Nattan desfrânare stricatule. pentru autocunoaştere şi pentru autonomia morală a fiinţei omeneşti. exclamă poetul chiar în primele versuri ale satirei întâi (Sat. organic potrivnice discursului mental a! împăratului şi modului de viaţă preconizat de el. poetul dispunea de precedente. Totodată recent s-au identificat în acest vers şi în cele suOsecvenîe aluzii critice Sa Abrasax. înainte de publicare (PROB. cât şi risipa. mai cumplită. fără a avea maturitatea indispensabilă. călare. Poetul pledează pentru principiul socratic. reputat pentru onestitatea şi puritatea lui. w. De altfel Persius imploră de la iupiter pedepsirea tiranilor. te socoteşti un om de seamă. ca şi al austerităţii sale incondiţionale. că Persius ar fi scris satira a doua înainte de a fi redactat prima sa satiră. în satira a patra. 180-l88). Persius se manifestă ca un militant al stoicismului. 5. subofiţerii armatei romane. Sub impactul rezervei. 10). dar eu năravul ţi-l ştiu bine. prostia. 68-70). ci şi vicioşi. 3. în funcţie de subiectele abordate şi de felurite proceduri retorice. implicând o conversaţie amuzantă între personaje. nu înţeleg frumosul. Persius realizează un „blam al secolului".189-l91). Statutul civil nu contează.// Că pe tulpina etruscă eşti al o mie-lea vlăstar?// Că porţi trabee şi. 77). pe Alcibiade să scruteze atent responsabilităţile politice. cu reprobarea intensivă. sclavia faţă de pasiuni. l-6). Nu lipsesc nici anumite accente de critică literară. pe care î! adora Nero3. în toate satirele. El a vehiculat marile teme ale stoicismului. „regele Midas are urechiuşe de măgar" a devenit „cine nu are urechiuşe de măgar?" {Sat. v. al cărui talent este elogiat. poate chiar pe Nero. vanitatea. poate. aproape tragică. ci de marile teme stoice? Nu este Persius un doctrinar. şi un prieten al lui cam leneş? Oricum. Mai ales.. 73-76). precum şi orgolioşii aristocraţi de viţă (Sat. Centurionii. unui aristocrat.. care şi-au abandonat virtutea {Sat. Câteodată aluzia critică la personalitatea împăratului era atât de transparentă. Reprobarea snobismului monden viza indirect viaţa inimitabilă preconizată de Nero şi de adepţii !ui. aşa cum s-a susţinut? Fără îndoială. Nu cumva mânia lui Persius este livrescă. greu de determinat. ipocrizia şi lipsa de pietate. neruşinarea. devine reprobarea sarcastică şi. căci numai libertatea interioară are importanţă. personae. Totodată poetul reproba nemilos chiar sacerdoţii romani corupţi (Sat. care din amalgam de elemente diverse. superstiţiile. Persius are în vedere contemporani ai săi. a unor defecte morale. Persius strecoară în versurile saie câteva accente de blam împotriva lui Nero. chiar dacă asumă mai multe „măşti". El condamnă atât avariţia. satiristul regretă că nu poate utiliza invective mai concrete: „dacă ar fi îngăduit să vorbesc".. în postură de pedagog stoic. semipaganus {ChoL. . De altfel se pare că în secolul I d. cunoştea opera lui Crisip. 35-38). Iar când Socrite lui Persius îndeamnă. Astfei. totodată severă. decât cea social-juridică. Persius blamează liberţii insolenţi şi parveniţi (Sat. Sfârşitul brusc al acestei satire pare să ateste că textul ei n-a fost publicat integral de prietenii lui Persius. Mesajul Cea mai importantă contribuţie a lui Persius rezidă în transformarea saturei în satiră. 134-l36. S-a susţinut. Dar el stabileşte definitiv sfera de motive. văr primar?// Arunci cu praf în ochii lumii. aspră şi sinceră. 5 şi 9-l4. a bunurilor materiale. w. Observă realitatea ambiantă. tematica fundamentală a speciei satirice. Satira a cincea include o scrisoare adresată lui Cornutus. Satira a treia încorporează un dialog imaginar între două personaje. Persius reprobă ipocrizia. Persius isumă cu prudenţă nemulţumirea critică faţă de personalitatea şi guvernarea ultimului iulio Claudian. 76-81). arivismul unor omologi ai lui Trimalchio (Sat. Persius citise mult. ca să se proclame un „pe jumătate ţăran'. cu ironie mânioasă şi dispreţ. Totuşi. 1.. unul dintre personaje îl mustră pe celălalt pentru că nu studiază. în choliambi. trad. ca şi de la cel al lui Cornutus.Celelalte satire supun deriziunii anumite defecte umane şi dezvoltă o severă predicaţie morală. w 27-31. satira a doua îmbracă tiparul unei epistule trimise lui Macrinus. Satiristul îi dispreţuieşte. Vita Pers. care are totuşi o bază foarte reală. 3. vădite de cercul lui Thrasea faţă de regimul neronian. însă tema principală a poemului rezidă în revelarea teoriei stoice a libertăţii. Sau când a pledat pentru libertatea interioară. 1 . şi cea a lui Lucilius (PROB. întoarsă spre observaţia concretă. un profesor şi discipolul său. 5. mai rar frecventat de el1. însă etica Porticului este demonstrată mai ales pentru a blama pe cei ce nu-i respectă preceptele. saluţi pe-un censor. conuicium saeculi. foarte corosiv. pe care o poseda. w. v. nu ţi-e ruşine?" (Sat. 121). 2. Persius stăruie însă asupra problemei utilizării raţionale a averii. Socrate reproşează lui Alcibiade că se ocupă de problemele Cetăţii. sunt „neam de ţapi" (Sat. „cunoaşte-te pe tine însuţi". îndeosebi în satira a patra2. w. Moralizarea se împleteşte. Aşadar. Satira a patra cuprinde un dialog fictiv între Socrate şi Alcibiade. de altfel. sunt inculţi.

Am observat mai sus că unele satire se prezintă ca epistule fictive. practicat la curtea imperială. w. în veşmânt alb. Persius este cel mai obscur. Structura Satirelor Orientarea spre referent. Poetul recurge la numeroase întreruperi. Imagistica este adesea deosebit de plastică şi concretă. Horaţiu şi Ovidiu. El îi admiră pe anumiţi scriitori arhaîci. doctă. forţa motrice a mesajului emis de Persius. însă de considerabilă densitate emoţională. 1. Jogopoieia". Abundă exclamaţiile şi interogaţiile retorice. S-au stabilit. cum am văzut. w. Mijloacele alegoriei şi metaforismului asigură satirelor lui Persius numeroase dimensiuni poetice. o veritabilă unitate artistică6. un dialog purtat cu celălalt. La un nivel mai profund al universului imaginar al lui Persius. la tranziţii şi rupturi derutante. la „flash"-uri brutale. dezvoltarea unui discurs poetic. straşnic pomădat. Persius transformă anumite expuneri ale sale în declamaţii versificate pe ton preceptistico-filosofic. foarte vizualizant. trudnic schiţată. ca atunci când manifestă gratitudine faţă de Annaeus Cornutus (Sat. elev sau profesor. Concretul şi abstractul îşi schimbă dezinvolt locurile. mai ales. o polemică stridentă. 5. stupefiante. alambicată. Iar admiraţia faţă de Lucilius. 5. w. Pope. modelul oferit de satura tradiţională. Realităţile şi reacţia faţă de ele se convertesc într-o imagistică stranie şi într-un limbaj polisemie. se configurează. în satira a treia. Persius îşi propune să redea conţinuturi energice. 73-790). utilizarea eposului şi tragediei îl contrariază profund {Sat. 13-l06). la descripţii şi alegorii. Totuşi uneori poetul se eliberează de constrângerile schemelor retorice şi se exprimă cu o directeţe stupefiantă. Scriitura lui Persius . vocaţia de „reportaj" moralizator-satiric al satirelor lui Persius nu exclud configurarea unui univers imaginar. care vor inspira poeţi ca Donne. Se reproduc. îl obsedau pe Persius paradoxurile. „ţărăneşti". mişcările confuze ale unei conversaţii disolute. viguroase şi o combustie interioară puternică prin utilizarea unor formule compoziţionale şi stilistice inedite. Oricum. apropiat de sermo cotidianus. analogii între pasaje din saturele horaţiene şi versuri din satirele lui Persius. Ritmul alert al conversaţiei. 5. Sfidarea stoică elaborată de Persius se conjugă cu absorbirea moralităţii Porticului într-un stil şi o imagistică insolite. Abuzul de mitologie. în pofida propriei sale formaţii retorice4. cu un rubin în deget şi rostogolind ochi de muribund în faţa auditorului lui. care erau practicate în şcolile retorilor. Desigur corectarea moravurilor constituie etimonul. încât Persius evocă. intenţional dezordonată şi chiar dezlânată. însă totdeauna Persius are în vedere o dezbatere. la pauze. Persius se pronunţă şi în alte versuri pentru un ---------------------------_____------__---------------__------__—. noi nu înţelegem bine când se termină expunerea conlocutorului „bun". Totuşi doctrina Porticului este conexată reacţiei aprige faţă de cusururile unor contemporani. iar în satira a cincea se trece brusc de la scrisoarea către Comutus {Sat. monologurile interioare. l-51). limbajul cotidian al romanilor şi subordonat adresei satirice şi moralizatoare (Sat. este clamată de Persius însuşi. Sensibil înrâurit de retorică. totuşi.Persius semnalizează astfel romanitatea profundă a artei sale. iar altele ca dialoguri purtate cu un interlocutor. ori chiar împotriva lui Vergiliu. altfel spus. Sau. cel mai ermetic poet latin. Unii cercetători au detectat în satirele lui Persius accente polemice îndreptate împotriva lui Properţiu şi Ennius. 5. Cu puternică ardoare juvenilă poetul se converteşte în militant al stoicismului. de altfel. la divagaţii. w. iar aspiraţia. mai ales imaginar. la tirade declamatorii. intercalarea replicilor diverselor personaje sunt foarte relevante. a fost pus în relaţie cu tiparele mimului şi ale saturei dramatice iniţiale. El exploatează în acest scop experienţa acumulată de diatriba cinico-stoică şi. De asemenea el pare a fi blamat exerciţiile artificiale. întemeiat pe o poezie bizară. Dryden. cu 478 STRUCTURA SATIRELOR receptorul situat în postura interlocutorului. Simţul deosebit al dramei. de a ilustra contrastul între aparenţa exterioară şi realitatea esenţială conduce la deşirante efecte de ruptură. 2l-44)5. chiar unice. apostrofele subite. Ca şi la aluzii obscure. Totuşi încifrarea discursului său poetic traduce năzuinţa spre o expresivitate aproape dureroasă. racursiurile pregnante. ca şi dorinţa sa de a expiora direct realitatea referenţiaiă a epocii. poetul se pronunţă împotriva stilului nou. la enigme voite. ca Lucilius. iar concizia si densitatea sunt căutate cu febrilitate. 14-l6). pe care îl atestă poetul.-----______ 477 _------------___ POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN discurs poetic energic. w. Mai ales Persius detestă callimahismul roman şi epigonii acestuia. la schimbări neaşteptate de subiect. repulsia faţă de poezia erudită. apte să transmită o vibrantă trăire artistică. spre ceea ce Ezra Pound denumea dansul intelectului printre cuvinte. poetul la modă. ca şi împotriva clasicismului elenizant şi barochizant. astfel. Se ajunge astfel la o macrosintaxă a textului foarte laxă. relaţia cu modelele italice arhaice. la deliberarea pe tema libertăţii {Sat.

S-a arătat că Persius tratează instituţiile lingvistice cu o libertate care îi permite caracterizarea lumii cu ajutorul unor chei filosofice. eventual metafore. la exprimarea colocvială. 2. w. De asemenea sa subliniat ciudata îngemănare care apare atunci când poetul declară că nu s-a adăpat la „izvorul mârţoagei". ci şi numeroase diminutive. Totuşi nu numai poeţii englezi. Satiristul jonglează cu valorile semantice ale cuvintelor. dacă o consideră necesară. 3. feluritele perifraze. milă. identic se prezintă metrica. Proliferează combinaţiile de cuvinte. Petre Staţi a tradus unele pasaje din opera lui Persius. în general. de pe Helicon. de la vorbirea solemnă a dreptului şi religiei de pildă (Sat. de Suetoniu şi de un imitator tardiv al . Aceste „împletiri" sau asocieri imagistice. poetul se apropie de practicile stilului nou. De altfel el nu a fost întotdeauna dur şi a ştiut să ateste uneori bunătate. Viaţa lui Lucan Un alt poet stoic. însă şi în choliambi. 5. Poetul nu se teme niciodată de termenii vulgari. în principiu îndepărtate unele de altele şi chiar discordante. 14). într-un animal de cea mai proastă calitate. în ciuda prieteniei care îi lega pe cei doi poeţi stoici. dacă emerg arhaisme. Pegas. a fost Lucan. Ediţii. de fapt. v. „a-şi câştiga gura poporului". începând din secolul al XVI-lea. de remarcabilă densitate şi tensiune emoţională. Sunt deosebit de insolite metafore ca os populi meruisse. probabil în secolul I d. caracterizat printr-un cuvânt de obârşie rustică şi vulgară7. „izvorul" face aluzie la tradiţia poetică a inspirării din sursa Hipocrene. din care se nasc înţelesuri noi.. Sintaxa gramaticală se dovedeşte a fi complicată. adică să arate prin paloare o tulburare sufletească (Sat. n-au lăsat la o parte decât choliambii. Totuşi. Dar epitetul ce alude la „mârţoagă" transformă calul înaripat al muzelor. caballino (Chol. întâlnim de asemenea nu numai vocabule vulgare..C. respectiv de Vacca. 42) sau intus palleat. Poetul însuşi îşi caracterizează stilul într-un vers programatic. 24 şi 30). fonte. v. lexicale şi gramaticale. la care se adapă poeţii. sinceritatea lui militantă îl captează cu totul pe cititor"9. se împletesc în efortul de a obliga realitatea să se dezvăluie cu toate înfăţişările ei. redactate în antichitate. Jocul acut al imaginilor predomină în satire. 68-70). care îşi subordonează retorica. traduc evitarea intenţionată a uniformităţii şi eleganţei. 1). microsintaxei discursului. 42). v. apropierile uluitoare ale anumitor obiecte. într-adevăr. iar limbajul abstrus a început să stingherească pe cititori mai târziu. iar Tudor Măinescu şi Alexandru Hodos au alcătuit tălmăcirea integrală a satirelor. în care sunt scrise satirele. duioşie. imagini şi gânduri. studii de specialitate au proliferat în diverse ţări. scrutarea ardentă a posibilităţilor semantice ale limbii. Elev al lui Palaemon şi Cornutus.Polisemia domină cu autoritate scriitura lui Persius. Hexametrii. adesea inedite. 480 CONCLUZII Şl RECEPTAREA LUI PERSIUS în ţara noastră. Metaforismul straniu si limbajul sincer şi crud. „să pălească înăuntru". căci o stăpâneşte năzuinţa spre concizie brutală şi alambicată. Şocul şi sfidarea sunt căutate şi la nivelul scriiturii. uerba togae sequeris iunctura callidus acri {Sat.. Alegoria şi metaforele sunt 479 - POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN utilizate ca elemente esenţiale ale discursului poetic pe care îl practică Persius. cruzi. Concluzii şi receptarea lui Persius Consistenţa imagisticii. care dintr-o lovitură de copită făcuse să ţâşnească tocmai sursa Hipocrene. 1. spre cele mai stridente torsiuni. dar nu aderă deloc la programele neoasianiştilor din noua mişcare literară. sinceritatea poetului au impresionat totdeauna. Acelaşi metaforism realizează. w. iuncturae. 4. Persius trece de la stilul înalt. satiricii romani vor refuza opţiunile pentru curentele literare ale epocii lor şi vor prefera autonomia stilistică. deşi mai puţin ortodox. ca şi de trei biografii. De altfel. traduceri. ca şi capacitatea de a realiza asocierea energică a imaginilor: „urmezi vorbele togei. priceput la împletirea aprigă". Antichitatea şi evul mediu l-au preţuit în mod deosebit. Persius este prin urmare un poet autentic. scriitura lui Persius comportă numeroase mărci ale unui expresionism câteodată barochizant8. chiar triviali sau obsceni. chiar blândeţe. unitatea profundă a satirelor lui Persius. De aceea. unde îşi atribuie practicarea vorbirii solemne. Fără tranziţie şi spre a-şi incita şi şoca cititorul. vv. literalmente „mârţogesc" sau „cabalin". ca metonimiile şi comparaţiile. cu sinonimia expresivă. conferă culoarea bizară. nu a survenit între ei o autentică interdiscursivitate. la ceea ce se numea sermo pedester sau cotidianus. în secolele al XlX-lea şi al XX-lea. de fapt popularitatea (Sat. Viaţa lui Marcus Annaeus Lucanus ne este bine cunoscută datorită numeroaselor date furnizate de diverşi autori antici. ardenta mişcărilor emoţionale lăuntrice. Apar şi sensuri noi: excutere primeşte ca şi la Seneca înţelesul de „a examina" sau „a percheziţiona" (Sat. cu unele conotaţii surprinzătoare. sau cum spune Jean Bayet „entuziasmul lui. diverse metasemene. tensionată. ci şi Boileau şi Alphonse Daudet s-au inspirat din satirele lui Persius.

încă din leagăn.. 9. în care aceasta încearcă în van să oprească . 8-66).. când avea nouă luni. începând din 55 d. poem encomiastic.C.C.C.C. Bellum ciuile. poem consacrat coborârii în Infern a lui Orfeu şi descrierii meleagurilor subpământene. poate reprobatoare la adresa lui Nero.C. un poet de o precocitate excepţională. Izvoarele literare ostile lui Lucan afirmă că poetul şi-ar fi denunţat mama în timpul interogatoriului. recitând versuri.C.. w. intens elogiat (vv. Relaţiile dintre Nero şi Lucan se rup brusc în 63 sau 64 d. Lucan alcătuieşte portretele conducătorilor celor două tabere angajate în conflict şi arată cum trece Caesar Rubiconul. şi un pamflet contra lui Nero. care avuseseră anterior mare succes.. Ann. Pharsalia nostra {Phars. pentru a-l transforma întrunui dintre cei mai importanţi poeţi ai curţii imperiale. ca să-şi desăvârşească educaţia. Se pare că Lucan cânta în acest poem moartea lui Hector şi răscumpărarea leşului viteazului erou troian de către Priam. Dezamăgit.C. abordând motive mitologice). epistule etc. care-şi ucisese soţia. un discurs împotriva unui tribun al plebei. S-a semnalat. Vacca numeşte acest poem epic Pharsalia.C. Fragmentele conservate amintesc de timbrul marelui poem al lui Lucreţiu şi evocă incendiul universal. Vita Luc. descoperită în 65 d. 56. Tatăl poetului. Marcus Annaeus Mela. Vita Lucan. ca şi unchiul său Seneca. oricum. iar investigaţii mai recente pledează cu fervoare pentru opinia că titlul autentic al poemului ar fi fost Pharsalia2. în general. 15. Epigrammata (culegere de epigrame). A primit o educaţie aleasă. Epopeea înglobează zece cărţi sau cânturi şi este neterminată. în care descrisese moartea unui soldat (TAC. Cu o singură excepţie notabilă. 637-646). Lucan urmărea. albinele se aşază pe buzele pruncului Lucan. Lucan a fost instruit de Cornutus. la Corduba. de inspiraţie mitologică şi elenizantă. Nero se îndepărtase atât de neoasianismul Annaeilor. Multă vreme. tradusă prin ambiţia triumvirilor. v. Lucan a fost adus la Roma. am detaşa Catachtonion. înrâurite de tradiţia vergiliană. care comportă declamaţii. însă copilăria i-a fost marcată de discordia dintre cei doi părinţi ai săi. Lucan s-a născut la 3 noiembrie 39 d. din secolul I Î. de la care provine cognomen-u\ poetului. dacă nu în patrusprezece ori şaisprezece. cât şi de optica lor politică. Lucan l-a prezentat în 60 d. şi mai ales „Laudele lui Nero". Cartea întâi anunţă subiectul. poetul atribuie patriei o prosopopee. provocat de carul lui Phaeton. Lucan însuşi se referă la „Pharsaliile noastre". cunoscută mai ales sub numele de Pharsalia şi consacrată războiului civil între Caesar şi Pompei. Pe lângă rivalitatea literară şi invidia încercată de Nero faţă de fostul său coleg. 6)10. . în preajma strălucitorului său unchi. Predominau aşadar exerciţiile poetice liminare. care îi fusese condiscipol. l-a rechemat la Roma. o tragedie. precum şi de legenda lui Lucan în special. dar şi „Războiul civil". poetul a aderat la conspiraţia lui Piso. Curând însă poetul intră în conflict cu împăratul însuşi. Lucan a fost obligat să-şi taie venele şi a murit în vârstă de douăzeci şi şase de ani. credem că Lucan trebuie să fi revenit iute 481 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN asupra incriminării Aciliei. 985). au pricinuit acest conflict îndeosebi grave divergenţe estetice şi politice11. încât copilăria şi adolescenţa sa s-au dezvoltat sub semnul unui complex al lui Oedip inversat. După 61 d. ca de altfel şi cele mai vechi manuscrise ale textului. Mama lui Lucan. exagerate de altminteri de izvoarele antice. Salticae fabulae (paisprezece librete pentru pantomime. nici n-a fost interogată şi arestată. probabil. „Despre incendierea Romei". în această listă figurează în primul rând un poem epic. 15. Medea (tragedie neterminată). tânărul Marcus se află la Atena. întrucât Lucan a proiectat-o în douăsprezece cărţi. corelată * Celelalte lucrări ar fi: Orpheus (poem liric).. 3. în vreme ce alţii l-au exaltat. care. 1.acestuia.C. adică războiul civil şi invocă pe Nero. Opera Lucan a fost un adevărat copil-minune. epigrame. SUET. „umflarea". şi dorinţa de bogăţii. decernat atunci*. El se manifestă ca un exponent foarte caracteristic al societăţii neroniene. Unii antici l-au reprobat cu vigoare. dar şi două pasiuni devorante. cu prilejul jocurilor cvincvenale şi a obţinut astfel premiul de poezie. ultimele cărţi comportă mai multe versuri decât primele. fie în 59-60 d. 70. Saturnalia (poem satiric). Allocutio adPollam. Prin 58 d. de fapt pe gustul lui Nero. Totuşi. Ann. Dintre celelalte opere pierdute. aviditatea de putere. era fiica oratorului Acilius Lucanus. 482 r OPERA coruperii moravurilor (w. cavaler şi om bogat. consacrat războiului troian şi intitulat Iliacon. De fapt. ni s-a conservat opera fundamentală a lui Lucan. în continuare. operele lui Lucan s-au pierdut. Polla Argentaria a întreţinut un adevărat cult al memoriei soţului său. 4. dar Nero. 67-l82). să-şi încheie epopeea cu evenimentele petrecute la 15 martie 44 î. Toate mărturiile antice sunt impregnate de puternicele pasiuni suscitate de memoria Annaeilor în general. prin 53-54.Discurs către Polla". deşi era inocentă (TAC. Acilia. amplificarea progresivă a discursului epic. Acest denunţ nu apare însă consemnat în nici un fel de izvoarele favorabile poetului. Factura lor se deosebea fundamental de cea privilegiată în Pharsalia. ca să-i scoată dulceaţa spiritului şi să prevestească talentul lui strălucit (VACCA. care ajunsese foarte cunoscut când nu avea decât şaisprezece ani. de care l-a legat o afecţiune puternică. Cu câţiva ani înainte de moarte. poetul s-a căsătorit cu Polla Argentaria. era fratele filosofului scriitor şi fiul lui Seneca Retorul. Dispunem însă de lista lucrărilor pierdute şi de unele fragmente care provin din ele. Cu acest prilej. dat fiind că. care se referă probabil la Phars. Laudes Neronis. Oricum.. pe care Lucan l-ar fi alcătuit fie încă în copilărie. împăratul a interzis Iui Lucan să continue recitările publice ale Pharsaliei. în biografia lui Vacca apare una dintre cele mai relevante mărci hagiografice: ca şi în cazul lui Hesiod. De altfel poetul începe o carieră senatorială şi devine quaestor. care elogia meritele împăratului. Siluae (zece cărţi de improvizaţii poetice). sunt prezentate cauzele războiului civil: gelozia destinului. De incendio urbis (declamajie în proză). 8). afirmând că-i fusese complice. Epistulae ex Campania (culegere de scrisori).C.

C. Aen. care însă va ajunge la pararetorică. zestrea mantuanului slujeşte unei noi concepţii despre epos. unii comentatori antici au susţinut că Lucan a fost mai degrabă istoric decât poet (SERV. unde fiul lui Pompei. prin Libia. 1. poetul s-a distanţat de metodologia analiştilor şi s-a apropiat intenţional de concepţia monografică. Nu este totuşi exclus ca. adică Sextus Pompeius (în cartea a şasea). în rândurile pompeienilor (2. Pharsalia comportă un adevărat discurs epic. care a constituit sursa sa cea mai importantă. adică Titus Livius. Metamorfozele lui Ovidiu au avut ecou. Cele din urmă versuri arată cum Caesar pleacă spre flota sa. prezintă bătălia de la Pharsalus. însă n-a publicat şi recitat integral decât primele trei cărţi. glorificaţi de stoici. 234-271). ospăţ oferit străinului. care nu rezidă doar în autonomia morală a „bărbaţilor buni". pe care o domină vocaţia antimitului. Lucan să fi recitat fragmente izolate din celelalte cânturi. Pasiunea pentru „libertate". înainte de această interdicţie. Ad Verg. 382. sfârşitul războiului civil coincisese cu destrămarea ţării eposului său. ţara eposului eroico-cetăţenesc este împinsă de poet spre pieire. cunoştinţe de fiziologie şi biologie. chiar dacă a luat ulterior distanţă faţă de ele? Desigur Lucan detestă tirania şi iubeşte libertatea.. Ţara epică a lui Lucan servea uneori referinţelor şi reflecţiilor asupra statutului politico-ideologic al epocii lui Nero. în cărţile următoare. pentru abandonarea Italiei de către Pompei. cum am văzut. De asemenea Lucan a consultat memoriile lui Caesar privitoare la războiul civil. însă Lucan nu este un autentic republican. ce mesaj voia astfel să transmită Lucan contemporanilor săi? Era Lucan republican. care comportă ceea ce s-a definit ca o nouă „Kunstwollen". Pentru Lucan. de a combate injusteţea şi . prielnic erudiţiei. înainte de interdicţia oficială sau semioficială. Tocmai din înţelegerea acestei imposibilităţi provine în parte şi pesimismul relativ al lui Lucan. dar. consiliu în care se deliberează. Pe când subiectul Pharsaliei îşi află precedente în operele poeţilor epici romani arhaici. este atacat pe plaja de la Alexandria. mai ales. adoptată de autor. survenită în 63 ori în 64 d. virtualmente prielnice strecurării de aluzii şi referinţe la momentul redactării Pharsaliei.C. Iar revolta legiunilor lui Caesar aminteşte de cea a femeilor troiene din 483 POEŢI! STOICI: PERSIUS Şl LUCAN cartea a cincea a Eneidei. Brutus şi Cato se hotărăsc să moară apărând libertatea. 1. după ce zugrăveşte visuri şi profeţii. Discursul despre această ţară eroico-cetăţenească nu putea fi decât pesimist. consultă pe necromanta Erichto. poetul a modificat radical optica asupra conflictului şi a utilizat. unde aşază pe Cleopatra în tronul Egiptului. Cercetătorii moderni au remarcat că. Oricum. Alcătuirea Pharsaliei Lucan a început să-şi redacteze epopeea probabil începând chiar din 60 d. Mesajul Pharsaliei Care este însă semnificaţia acestei ţări a unui epos eroico-cetăţenesc? în funcţie de filosofia istoriei. Pharsalia denotă o bogată deocumentare geografică şi etnografică. de pildă. ea se bazează pe interpretarea personală şi poetică a unor realităţi istorice pur romane. întrucât înţelegea că. ravagiile pasiunilor contribuiseră la declanşarea războiului civil15.1). Caesar. Caesar ocupă Roma şi trece apoi în Epir şi în Thessalia. bătălia de la Pharsalus constituie episodul spre care converge întreg discursul epic13. Ultima carte înfăţişează intrarea lui Caesar în Alexandria. care. ca şi spre a urma exemplul lui Manilius. Lucan traduce astfel o anumită filosofie a istoriei şi. libertas.înaintarea armatei coborâte din nord.C restaurarea republicii devenise imposibilă. Cartea a noua comportă omagiul adus de Cato lui Pompei. Cartea a opta urmăreşte soarta tragică a lui Pompei. în drum spre insula Pharos. deşi în structura de suprafaţă urmează ordinea cronologică. deşi. sau. sub incidenţa orizontului de aşteptare al epocii. în forma sa definitivă. cândva decantat în cadrul republicii romane. Totodată Lucan a consultat scrierile lui Seneca Retorul şi lui Cicero. Totuşi. iar intertextualitatea cu Vergiliu este incontestabilă. Conotaţiile termenului respectiv implică un climat demn. Aceasta învie un cadavru şi îl obligă să prevestească viitorul. vizitează ruinele Troiei. în anii 60 d. se potenţează pe parcursul discursului epic şi devine „cimentul" acestuia. Lucan statuează două planuri de desfăşurare: primul conotează efortul omului în general. urmărea celebrarea faptelor lui Nero. ca şi alealtor autori. Căci poetul şi-a destinat textul epic în primul rând recitaţiilor şi numai în al doilea rând publicării. care conduce armata republicană în provincia Africa.. asumată de Salustiu. Dar cum şi-a alcătuit Lucan epopeea? El a consultat numeroase izvoare şi s-a documentat temeinic. în definitiv. de astrologie şi îndeosebi de magie. un izvor mai favorabil cauzei senatoriale. un adevărat „Grundthema". vv. Morfologia epopeii lui Lucan comportă temele tradiţionale ale poemelor homerico-vergiliene: lupte şi acte eroice. Concomitent. navigaţie şi furtuni. care se ocupaseră de războiul civil. Apoi poetul narează cumplita experienţă a lui Cato. Pe de altă parte. Cartea a şaptea. v. Cu toate acestea. în care materialul documentar şi tematica tradiţională sunt foarte liber prelucrate şi integrate unei alcătuiri manifest personale. dimpotrivă. căci. unde se refugiase. care a marcat şi descrierea scenelor de bătălie din Pharsalia. dar şi eliberarea de tiparele epice homerico-vegiliene16. tonul oratoric evidenţiază influenţa exercitată de retorică asupra lui Lucan. profund original. în care Pompei este înfrânt. ucis în Egipt. în relatarea evenimentelor petrecute în această ţară. De aceea. o concepţie originală despre epos. Materia istorică este încorporată unei ţări a eposului eroico-cetăţenesc. condamnată să se dizolve în apele tulburi ale unor noi împrejurări istorice. pâladin al faimoasei libera res publica. Commenta Bemensia. ajuns în Asia Mică. nu existase nicăieri14. înarmat cu virtutea stoică. în cartea a noua a Pharsaliei. Pentru că şi-a ales un subiect istorico-politic.

Lucan a crezut permanent în ineluctabilitatea Principatului. v. se îmbină cu ceea ce a fost definit drept antropocentrismul Pharsaliei. Cato. în ultimele cărţi. 128). concomitent stoic şi antropocentrist. chiar dacă fatalismul său. însă impactul ei s-a realizat numai prin intermediul demersului uman. ulterior planurilor semiexpansioniste ale regimului imperial. cum s-a afirmat.. Elogiul iniţial al lui Nero nu trebuie considerat. pledează pentru o demnitate. 9. ironic. într-adevăr. Lucan nu şi-a cantonat filosofia numai în sfera politicului18. ci. condamnă frecvent luxul şi luxuria. Chiar dacă ar fi fost. sub semnul virtuţii şi dragostei de libertate. Zeii au pedepsit laşitatea muritorilor şi au pus capăt republicii. Niciodată ei nu devin adevăraţi eroi. dar. de sorginte antoniană. care nu era laş. a rupturii survenită după primele cărţi ale Pharsaliei şi după dizgraţierea lui Lucan. iar al doilea este mobilizat de forţele răului. v. Lucan se străduieşte să scuze erorile militare. 4. Ca şi unchiul său.. decât cea profesată de unchiul poetului. pentru absenţa oricărei evoluţii17. sunt foarte stoice. încheiată cu izbânda forţelor răului. adică Caesar şi Pompei. Cum trebuie însă interpretat un vers care a nedumerit mulţi cititori şi cercetători? Ne referim la: „cauza învingătorilor a plăcut zeilor. mai puţin consecvent decât cel al altor adepţi ai Porticului. De asemenea s-a menţinut stabil ataşamentul de nezdruncinat faţă de Roma şi de romanitate. 74-84).. Noi considerăm că strategia lui Lucan comportă un fond de idei comun. fatum. n-a abandonat libertatea! De fapt. pentru că acesta era strămoşul lui Nero {Phars. Desigur Lucan este mai puţin fidel armăturii doctrinare a Porticului decât Persius.a cărui imagine evoluează în Pharsalia. teocratic. 10. când se ajunge la judecata de valoare stoică şi când se cristalizează efectele îndepărtate MESAJUL PHARSALIEI ale celor două planuri ale discursului. 33-38). ci pe învinşi şi sugerează solitudinea omului. stabil pe tot parcursul discursului epic. 580 etc). 2. 670). totuşi lipsit de conotaţiile filosofice pe care zadarnic încercase să i le imprime Seneca. admiraţia faţă de Cato . vestitul cuceritor macedonean. 1. conflictului cu părţii. de către cercetători italieni. w. v. cum am arătat în alt capitol. Poetul crede ferm în puterea constrângătoare a destinului stoic. stoicismul se menţine ca bază ideologică permanentă a epopeii. dimpotrivă. simbolul despotismului orientalizant. declanşatoare de conflict cetăţenesc.. în nici un caz. închipuiţi ca simboluri ale forţelor naturii şi ale unui suflet universal {Ph. desigur pe baza fondului stabil de idei. Alegaţie care va influenţa o apreciere similar enunţată mai târziu de Tacit. La nivelul structurii de adâncime a discursului epic. Evoluţia concepţiilor lui Lucan Evoluează totuşi mesajul emis de Lucan. fiindcă au oferit lui Nero prilejul să devină împărat (Phars. Alţi cercetători pledează. rămân constante în toată 485 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN desfăşurarea epopeii. w. pe care Lucan îl califică drept „vlăstarul nebun al lui Filip/ / şi tâlhar norocos" (Phars. Dar oare n-a evoluat atitudinea lui Lucan faţă de Nero? Anumiţi cercetători desluşesc o mutaţie radicală în exprimarea acestei atitudini. 2. a contrario. cum vom vedea . Astfei. stoicismul era o filosofie deschisă spre inovaţii. pesimismul. uictrix causa deis placuit. pe baza căruia se schiţează o evoluţie clară a unor concepţii ale poetului. dar. inclusiv la problemele relaţiilor cu populaţiile danubiene19. cum am arătat. de fapt ţării poeziei epice a lui Lucan. S-a arătat. ca Vergiliu. s-a accentuat împotrivirea sa faţă de un principat orientalizant.. Ideile poetului despre evoluţia universului {Phars. nu elogiază pe învingători.C. Dar Lucan n-a vrut să susţină că vestitul erou stoic care a fosî Cato s-ar fi împotrivit destinului. confruntat cu legea inflexibilă a sorţii. Totodată deloc republican. cum am remarcat mai sus. adică rămânând solidar cu libertatea. 20-21). Sub impactul situaţiei Imperiului din epoca lui Nero. Cum am arătat. că Lucan nu predică în acest vers teologia victoriei. w. poetul a resimţit presiunea Barbarilor ca o încercuire a statului roman.opresiunea. sed uicta Catoni {Phars. 1. care va deţine o poziţe cheie în mentalitatea romană de la sfârşitul secolului I d. Lucan însuşi elucidează aceste efecte în invocaţia poemului. cea a învinşilor lui Cato". un stoic pragmatic. w. 487-525). zugrăveşte istoria ţării sale epice. că el l-ar fi aplicat cum a crezut că reclamă virtutea. care decurge din considerarea acestei înfruntări.. este totuşi abandonat. pentru unitatea ideologică de monolit şi coerenţa epopeii. săvârşite de Domitius. El a rămas fidel alegaţiei din prima parte a poemului: „pacea a venit numai împreună cu un stăpân" (Phars. Lucan furnizează descrierea măreţiei sufleteşti. însă Alexandru constituia paradigma lui Caligula şi Nero. Totuşi. 1.ars. 1. se modifică radical şi atitudinea poetului faţă de principalii antagonişti ai epopeii.. Pe de altă parte.şi adoptarea unei optici mai apropiate de standardele aristocraţiei romane. De altfel Lucan s-a referit uneori la politica externă romană. fatalitatea a împins Roma spre războiul civil. Relevantă este atitudinea faţă de Alexandru. poetul din Corduba a fost de la început adeptul unei monarhii foarte tradiţionaliste şi romane (ceea ce l-a nemulţumit pe Nero!). care ar trebui glorificaţi fără . despre zei. Crimele războaielor civile sunt de iertat. în optica politică a lui Lucan se pot decodifica anumite modificări de accent. v.

de altfel. Quintilian l-a considerat pe Lucan orator mai degrabă decât poet (Inst. 1.rezerve. Cato devine adversarul militar destoinic al lui Caesar. ca şi cazurile . poetul conferă funcţionalitate epică emfazei retorice. vv. antinomie care va juca un rol foarte important în istoria romantismului. Dacă. Sau. la începutul discursului epic. Pompei este prezentat în plin declin.acceptată parcă mai greu decât în proza unchiului său şi celebrarea nostalgică a unor idealuri revolute. civismul. 1035-l062) se relevă ca deosebit de abominabilă şi denunţă pasiunile. însă respectă cu stricteţe structura. sentimentul justiţiei (Phars. de fapt a unui cetăţean al ţării epice a Pharsaliei. în anii 6l-62 d. care comentează nemijlocit situaţia politică a timpului său {Phars. b) cea a poetului însuşi. antinomia angelic/demonic. 553-879).1. 10. Pe de altă parte. ilustrativ pentru structurile vehiculate de stilul nou. Pharsalia este un poem romantic. w. vv.190). chiar în cartea a patra. adresându-se. 432. ca un personaj suplimentar. diverse procedee de amplificaţie oratorică. încrederea în demnitatea fiinţei umane depăşeşte această dilemă tragică. cândva reclamat de Cicero. Am spune chiar mai romantic şi mai neoasianist decât operele lui Seneca. dar încă decişi să-şi continue angajarea politică. 1. Poetul îl concepea pe Cato ca un arhetip al lui Seneca şi tododată se considera un nou Brutus21. w. ulterior Lucan propune o diferenţiere clară a valenţelor caracteristice lor. Bucuria încercată de Caesar în faţa capului retezat al lui Pompei (Phars.. c) cea a unei persoane nedefinite. paradigma vie a autenticilor romani. Or. El este conceput în permanenţă ca adevăratul erou al epopeii. de a fi cât mai convingător. care recurge uneori la invectivarea unor personaje şi la apostrofă. Poetul comentează permanent gesturile* eroilor epici. v. Parcă s-ar fi convertit în aspirantul spre înţelepciune. compartimentarea alocuţiunii antice. participă încordat la peripeţii. s-a arătat cu sagacitate că în spatele controversei mai sus citate între Cato şi Brutus se aflau discuţiile între Seneca şi Lucan însuşi. întreg poemul este. Anumite cuvântări se transformă în controverse retorice. pentru că este bântuit de o furie cumplită.. 81 şi 86) sau schimbând rapid între ele persoanele verbelor. Intruziunea sa în trama epică suprimă „distanţa" dintre narator şi obiectul naraţiei. Lucan devine de regulă declamatoriu. w. de pildă. o subordonează unei arte de remarcabilă densitate emoţională. Romei însăşi {Phars. Dar cum se realizează subordonarea emfazei faţă de obiectivele politico-estetice ale Pharsaliei? Lucan devine oratoric din dorinţa de „a spune cât mai mult". De altfel personajele epopeii rostesc numeroase cuvântări. în partea a doua a epopeii el devine căpetenia vrăjmaşilor tiraniei. sentenţele. Lucan transcende semnificaţia tradiţională a procedeelor declamatorii. în vreme ce. de umanism generos. încarnarea tuturor 486 EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR LUI LUCAN virtuţilor romane şi tradiţionale. Poetul este tulburat de contrastul între inevitabilitatea monarhiei . 440-459). Se impune.. 9. Controversa lor. însă admiraţia faţă de calităţile lui sporeşte după cartea a treia a Pharsaliei. peste o sută în ansamblul Pharsaliei. Desigur Lucan era poet. Totuşi.nominativul şi vocativul. structurat după regulile declamaţiei. w. exprimând totuşi optica politică a poetului22. Abundă prin urmare tiradele declamatorii. 7. ei sunt puşi pe acelaşi plan. Totuşi. 823). 135). care devastau caracterul lui viciat. şi în salvatorul republicii. enigmatice. Astfel Lucan alternează cu iscusinţă falsa obiectivitate şi exprimarea nemediată a propriilor idei. emoţionat. structurată la o înaltă tensiune ideatică şi emoţională. bătălia de la Pharsalus (Phars. Caesar devine tiranul prin excelenţă... personaj emblematic pentru forţele distructive. în loc de înţelept hieratic. bunicul lui Lucan. Lucan regretă destabilizarea instituţiilor tradiţionale şi blamează ereditatea monarhică (Phars. 5. la începutul Pharsaliei. 7. aşa cum le concepeau retorii. intervine în desfăşurarea acţiunii. 297-299). în acelaşi timp. spre a comenta evenimentele ţării eposului său şi a inculca ascultătorilor şi cititorilor interpretarea pe care o conferă războiului civil. operează tranziţia de la retorică la pararetorică. El îşi transformă discursul epic într-o confesiune. de fapt un poet înzestrat cu un talent notabil. preconizat de Seneca. w. El are darul şi voinţa de a domina. îl diferenţiază pe poet de Vergiliu şi mai cu seamă de Homer. în alcătuirea acestor cuvântări.. înzestrat cu virtuţi ca moderaţia. om al epocii lui Nero. martirul sacru al stoicismului. însufleţit de mobilurile sale politico-filosofice şi de o poetică înnoitoare. cuprinşi de îndoieli. într-adevăr. Totuşi. 492-497). Lucan comentează direct. Tonul oratoric şi vocaţia romantică încă din antichitate. De altfel tonul sumbru. de altfel.. poetul renunţă la formulele introductive din discursurile homerice şi vergiliene.. 799-809. când moralizează sau meditează asupra evenimentelor. Evoluează întrucâtva şi imaginea lui Cato. confesiv. care ignoră viitorul şi imploră încheierea războiului civil (Phars.C. Pe de altă parte. romantismul deznădăjduit dobândesc o pregnanţă accentuată20. prosopopeele. 242-325). conduce de fapt la angajarea celor doi eroi stoici în tabăra pompeienilor (Phars. când îşi contrapune personajele. w. . 8. cândva expuse de Seneca Retorul. 2. precum cele mai sus menţionate ale lui Brutus şi Cato.. 4. digresiunile. Poetul pare să asume ideile conspiraţiei lui Piso. ci şi liric. doar ca „umbra unui nume mare" (Phars. care îl transformă într-un Ahile demonizat. Astfel tonul poemului devine nu numai oratoric sau eventual dramatic. Ţara eposului lui Lucan vibrează adesea de sinceritate patetică. Cu toate acestea. Vocea auctoriala a lui Lucan se traduce în trei tipuri de intervenţie directă: a) a naratorului 487 POEŢII STOSCI: PERSIUS Şl LUCAN explicit. altfel spus..

s-au stabilit filiaţii între Pharsalia şi Octavia. cum am arătat mai sus.. Foarte relevant este episodul deja menţionat al consultării necromantei Erichto (Phars. mai sus efectuată. sub pretextul abordării epice a trecutului. realizate tot în cartea a şasea a unei epopei. în Pharsalia un antierou „nevolnic". Pentru a conferi măreţie evenimentelor relatate. dat fiind că principele poate singur să inspire un poem roman (Phars. 1. în afară de acestea. Pe de altă parte. De aceea. declarând că renunţă la invocarea marii divinităţi dionisiace. totuşi. ci un simplu soldat înviat. în favoarea lui Nero. 2) eroul. fie instrumentul prevestirii. însă în Pharsalia nu eroul coboară în Infern. ca Enea. ci acesta urcă la suprafaţă. „Gotterapparaf. a consultării magicienei Erichto. şi nu muzele? însuşi Apollo este consemnat doar în treacăt (Phars. ci lui Nero. din epopee. Astfel. Miraculosul „laic" Dar totuşi ce substituie în Pharsalia miraculosul tradiţional homerico-vergilian. prezent într-un fel chiar în primele epopei istorico-cetăţeneşti arhaice şi romane? Succedaneele rezultă chiar din prezentarea. pe când. Sunt astfel practic eliminate elementele mitologice. 6. am adăuga noi. esenţiale pentru revoluţia lucaneică sunt substituirea limbajului 488 REVOLUŢIA ARTISTICA A LUI LUCAN mitico-simbolic prin cel al semnelor şi cea a mitului prin antimit. în romanul lui. adică Sextus Pompeius. după părerea noastră. naraţiile mitologice din Pharsalia devin amuzante. fără a-şi pierde impactul asupra istoriei. s-a arătat că Lucan a recurs la două . în făurirea unui antimit. ci şi deoarece s-ar referi la prezent. depăşeşte nivelul răsturnării unor simple enunţuri ale mantuanului. Lucan însuşi semnalizează tragismul discursului său (Phars. la care se referă. consecinţă a unor mentalităţi şi problematici înnoite. S-au remarcat. 207-213)24. Transgresarea moştenirii vergiliene nu se reduce. S-a afirmat că revoluţia lui Lucan afectează trei niveluri diferite ale textului epic: 1) subiectul. care. în care ilustrează o inovaţie iconoclastă.. Poetul s-a angajat într-o polemică plurivalentă. pentru a 489 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN ţese în jurul lor un univers imaginar. semizei etc. Deşi. 63-66). De altfel Lucan era contemporan cu Petroniu. în plus. încât poetul renunţă la invocarea lui Bacchus. compus din zei. Dar de ce Bacchus. pentru a răsturna înţelesul focalizant ai mesajului emis de poetul mantuan23. filiaţii între Lucan şi Ovidiu. însă Pharsalia constituie o anti-Eneidă. w.. Nu numai că el apelează stăruitor la lirism. adică Erichto. zeii îşi pierd funcţia generativă de discurs epic. nu Anchise. 3) transcendentul. relevantă apare chiar invocaţia. Căci el porneşte de la Vergiliu pentru a modifica în adâncime semnificaţia pasajelor din Eneida. Oricum. dirijată împotriva despotismului orientalizant. iar autorul său este un anti-Vergiliu. îndoliată25. pentru a zămisli o ţară epică. Pentru noi. la abandonarea optimismului istoric. la modul aluziv. destinul se abstractizează. Distanţarea faţă de armonia clasică şi inserţia unui „romantism negru" sunt ilustrate de toate celelalte mutaţii. Divinităţile nu mai declanşează acţiunea epică. v. Petroniu îl va critica pe Lucan. Astfel un tipar utilizat de Manilius într-un poem didascalic este transferat în sfera epicului. Inovaţia cea mai radicală rezidă în demitizarea eposului. în expulzarea mitologiei şi aparatului ei specific. magîciană sinistră. în vreme ce luna cade de pe cer. care să conducă poporul roman la o victorie decisivă. unde Lucan nu se mai adresează muzelor. Am văzut că acolo Lucan opune pe Nero lui Bacchus. ca şi a poeticii convenienţei clasicizante şi a varietăţii metrice. care privesc fie personajul care solicită profeţia. w. Lucan semnalizează prezenţa atmosferei dionisiaco-bacchice în textura discursului său epic. w.Revoluţia artistică a lui Lucan Apartenenţa la stilul nou nu se reduce doar la vocaţia lirico-romantică şi la funcţionalitatea retoricii.. ce ia locul seninei Sibile. şi nu un erou. Lucan ar modifica tiparele referitoare la subiect nu numai pentru că ar aborda o problematică romană. printr-o abilă tehnică aluzivă. cum vom vedea. întrucât poetul nu mai este constrâns să descrie meleagurile infernale. 1. De asemenea el elimină eroul unic sau cel puţin principal. împăratul îi va sluji ca divinitate şi profet. 7. 413-830). ci impactul invectivei şi al reacţiilor critico-moralizatoare îl apropie de satira vremii. Atmosfera apollinică este intenţional substituită de o ambianţă dionisiacă. poetul afirmă că renunţă ia Bacchus (şi nu la alt zeu!). degradarea afectează şi profeţia: Romei i se prezice nu o soartă glorioasă. 48). Revoluţia începe din invocaţie. înlocuia limbajul simbolurilor cu cel al semnelor. sunt desfăşurate cu un scepticism detaşat. Totodată. Deoarece ea implică mai ales ceea ce se poate defini ca revoluţia întreprinsă de Lucan în evoluţia eposului. definită drept „antifrastică" faţă de Vergiliu. Cum este şi firesc. s-a remarcat că Lucan recurge la amestecul de genuri literare. însă şi a epopeii homerico-vergiliene cu subiect mitologic. Tehnica. ca în Eneida. ci tragică. Acest episod ripostează narării vergiliene a coborârii în Infern. Pentru bacchismul Pharsaliei. fie prevestitoarea.

versificaţia completează articularea complexă a unei strategii artistice pluridimensionale. 399-452). brutal. 5. curge larg. Totuşi Lucan atestă capacitate notabilă de analiză psihologică în creionarea personajelor secundare. când evocă animalele. conotaţiilor lirice şi altor mijloace mai sus evocate. dimensiuni supraumane. Oricum. 3. care. rămânând între limitele antimitului. sonore şi adesea redundante. iar efectele sonore aveau căutare. Uneori Lucan desprinde cuvântul-cheie şi îl plasează la început de hexametru. . surprinzătoare. Paradoxurile abundă ca să confere enunţurilor o dimensiune abruptă: înţelegerea triumvirilor este „concordie discordantă". prosopopeele şi invectivele. Ne simţim copleşiţi şi totodată fascinaţi. visele. ca de pildă Erictho mânuind leşul soldatului. De fapt. w. ins sfâşiat de furtuni sufleteşti teribile. care transformă acest crâng într-un peisaj fantastic. altfel. Nu-i lipseşte darul descripţiilor foarte plastice. prin utilizarea amplificaţiei oratorice. similar regatului vergilian al morţilor. paruus. Termenul de robora redobândeşte sensul iniţial de „copaci". 98). frânate de exortaţiile lui Seneca şi explicabile prin vârsta sa foarte tânără. când ne plimbăm în ţara eposului lucaneic. Totodată mulţimile sunt evocate cu deosebită iscusinţă. v. duse până la capăt. însă astfel poetul din Corduba conferă o surprinzătoare supleţe anumitor versuri. Câteodată descompunerea imaginii în elemente multiple determină complicarea topicii şi a sensului enunţului. Lucan a operat cu un fel de miraculos „laic". Revelatoare este şi descripţia unui crâng damnat de lângă Massilia (azi Marsilia). se dovedesc a fi cele mai izbutite din Pharsalia. 6. în parte. care. în timp ce unele epitete sunt pregnant înnoite. ca şi a comportării lui Caesar. Apare arid construit însuşi Cato. care conferă pitoresc artei sale. Lucan apare adesea cititorului modern ca prolix şi obositor. este uniform articulat. Rubiconul era un râu destul de mare. în orice caz de surprinzător. Războiul civil însuşi este învestit cu dimensiuni cosmice şi totodată horifice.proceduri esenţiale26. Caesar ordonă tăierea acestei păduri. Arhaismele se întâlnesc rar în vocabularul patetic al lui Lucan. unde anumite cusururi nu erau percepute. cinic. supranaturalul transreal substituie supranaturalul mitologic. imagini noi. Concepţiile politice. în al doilea rând. s-ar prezenta ca rigid construite. apelul la diverse elemente ale fantasticului împlinesc golul lăsat de expulzarea graţioaselor fiinţe mitologice. Fervoarea sa este însă autentică. Lucan este un poet de o notabilă valoare. însă Lucan îl proclamă „mic". w.. obligaţi să taie pădurea. Să nu uităm. în descripţia naturii. în acelaşi timp. Versul lui Lucan. lugubre. poetul recurge frecvent la parataxă. hiperbole şi antiteze. unilateral construit ca personaj. Concluzii şi receptarea operei lui Lucan Cu toate defectele sale. După tradiţie. sonor. Poetul vibrează intens faţă de natură şi de misterele ei. Adesea poetul vehiculează aproximarea sugestivă. care să substituie pe cel tradiţional. Limbajul său dobândeşte astfel o somptuozitate excepţională. în care domină lexicul vremii. magia populară. sentenţele sonore. Lucan utilizează numeroase comparaţii şi metafore. 490 LIMBAJUL LUCANEIC Pe lângă tiradele retorice. Lucan. ca şi reacţiile umane pe care acesta le prilejuise... Limbajul lucaneic în pofida bunelor sale intenţii. 560-677) un spaţiu de 117 versuri. Hexametrul lucaneic se deosebeşte sensibil de cel privilegiat de Persius. în vreme ce Pompei evoluează spre un anumit eroism. chiar excesivă. Astfel poetul a îngroşat considerabil duetul liniar al imagisticii sale. 118-l60). Ca şi unchiul său. contrapune tradiţionalului locus amoenus un locus horridus. Adept al stilului nou. de altfel. Chiar „aristia" lui Scaeva implică oroare: „virtutea" acestui centurion devine criminală şi implică o pildă de bravură nocivă (Phars. Emerg uneori chiar formule împrumutate prozei27. cum am văzut. Lucan consacră descrierii furtunii pe mare (Phars. în ultimă instanţă. 1. o lume chtonică. în ochii soldaţilor săi. faţă de 60 de stihuri la Vergiliu şi 41 la Homer. ambiguitatea sensurilor. miraculosul lugubru corectează antropocentrismul şi fatalismul stoic. chiar al lui Caesar. Lucan impresionează puternic orice cititor. filosofice şi estetice funcţionează în interconexiuni şi se legitimează reciproc. populate de divinităţi necunoscute. zăngănitul armelor în văzduh. Am arătat că Caesar este un antierou. tocmai pentru a figura minuţios fenomenul. „tehnica" magicienilor. că Pharsalia era în primul rând destinată recitaţiilor. poetul din Corduba îşi presară discursul cu asociaţii inedite de cuvinte. ca un Don Juan „avânt la lettre". Cu toate acestea. minuţios realizate.. Totuşi fraza lui Lucan este îndeobşte scurtă. vv. repetăm. care vorbesc. practician al unef scriituri hiperbolizante. Caesar sfidează zeităţile macabre şi dobândeşte. şi revalorizează valorile semantice periferice. cu acest prilej (Phars. eroul privilegiat al epopeii şi arhetipul lui Seneca. chiar rigid. concordia discors {Phars. ar fi devitalizat discursul epic de fantasia lui poetică. hexametrul dactilic. ca şi la formulele intensive şi la superlative. Poetul a fost de altminteri comparat cu Victor Hugo28. tradiţional italică. Presagiile. Tocmai pasajele dominate de fantastic şi adesea de macabru. nepot al lui Seneca. naşterile monstruoase. dar şi în structurarea lui Pompei şi. în funcţie de acelaşi ritm şi de aceleaşi cezuri. prin dorinţa de a fi convingător.

Eugen CIZEK.. Filologii au studiat opera iui Lucan şi au alcătuit scolii. I. 38). Petrarca şi Corneiile l-au admirat. the Ans Poetica of Horace and Persius". în satira a doua. pp. în vreme ce. a 9-a. 18l-l34. 550-582. 104-l42. 1 -36.. BIBLIOGRAFIE: Fredarick M. Istoria literaturii latine {14-l17 d. pp..148-l49. Paris. 555-610. 49). Cu unele nuanţe. 1 -2".luvenal . 14l-l42. 983-986). 95-96). M. Bucureş ti. Lucano. Essai sur Perse. Cum era şi firesc. pp. iar în satira a treia se impunea o persona stoică. De altfel s-a demonstrat că Persius cunoştea temeinic opera lui Platon: vezi Antonio CARLINI.. 1095-l105. romantismul plurivalent. partea I.. pp. L'ambiente familiare e letterario. Rene PSCHOM. care prelungeşte ideile din choliambi. Paris. pp. lancu FISCBER. 1982.tru personae acioptaîe cfe Persius. vezi Nino SCIVOLETTO. este reliefată de aceeaşi cercetătoare (ibid. 1981. Ithaca-London. p. ed. Napoli.. pe lângă o trăinicie ce echivala cu 491 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN eternitatea: se reliefa în acest fel chiar mai cutezător decât Horaţiu şi Vergiliu. insă garda naţională a revoluţiei franceze şi-a înscris pe săbii cuvinte inspirate dintr-un vers al epopeii iui Lucan. în vreme ce marele număr de manuscrise ale Pharsaliei ilustrează interesul pe care i l-au arătat evul mediu şi Renaşterea. Bucurat ti. 3. vof. London. 1991. 38l-386. Gottingen. pp. 1958.ore di Giusto Monaco. ca Orpheus şj Ausonia. Rrenze. Persius a fost prezentat ca un doctrinar. Ace'aşi savant consideră că satirele au fost scrise de poet într-o altă ordine decât cea a ediţiilor postuma. Studi di Filologia Classica in Or. tradusă în numeroase cărţi şi articole hărăzite lui Lucan. Marmorate. „Perse ef Neron'. p. Chicago-London. de către Ulrich KNOGHE. 1973. Palermo. au apărut pasaje tălmăcite din opera iui Lucan. La Prowidenza crudele. ed. faţă de rnodelese greceşti (ibid. 196 i. 110. Istvan K. 492 ___ NOTE 1. II. vezi Domenico BO. Satire şi epigrame. „Peisius". când articulează caracterele şi reacţiile unor personaje aie sale.. 9. 1978. 1964. Bucuraşi'. Persius asumă peisona tânărului poet rebei. Die Romische Satire. Cu toate că a adoptat o atitudine critică faţa de comportarea politică a poetului din Corduba. Persius ar adopta persona unui bătrân moralist stoic (ibid. Per. lunctura callidus aer. cât va dura şi cinstirea adusă poetului din Smyrna [Homer]. 1979. vezi G.. în pofida deosebirilor mari care i-au separat. Fabio CUPAÎUOLO. vibraţia lirică autentică. 1967. Lucanc e la distruzione dpi miti augustei. „Una vexatissima quaestio: Lucilio. în privinţa observării realităţilor literare şi conectării lui Persius la dezbaterile estetice ale epocii. 1976. Emmanuele NARDUCCI. Dante. vezi Cyntnia DESSEN. ithaca-London. 337-349. 1970. Recent a apărut o traducere integrală a Pttarsaiiei. Les idees politiques de Luc8-n. prin excelenţă cu cel al tui Thr asea. Lucrezio e Persio. 30-41. passim. Istoria literaturii latine. pp. „Persius" şi „Lucan". ci şi de Florus. 40). pp 174-l78. a 8-a. asemenea pagini selecţionate au apărut în Izvoare privind istoria României. w.S. 83-l06. p. Bucureşti. ed. 1970 (în traducerea autorului acestor rânduri). 200. 1961. Leiden. Harvard Studies in Ciassical Philology. îndepărtat de observare?. Partea întâi. Les genres litteraires â Rome. dacă este legiuit să făgăduiesc ceva muzelor latine. Pentru cunoaşterea operei lui Lucilius de c ătre Persius. 15. mult mal convingătoare {ibid. S. Pisa. în reviste mai vechi. Itinerario dellapoesia latina nellsecolo dell' Impero. 1982. 24. Discursurile ambilor poeţi stoici vor emoţiona totdeauna. Genova. 307-330. critic ia adresa anumitor confraţi ai săi. umanismul cald. Irt sfârşit. Am arătat că opiniile anticilor în privinţa lui Lucan erau împărţite. The Structure of Persuasion. 234. 61. Storis delia ietteratura latina. pp. pe când Ciaudian a exploatat filoane ale Pharsaliei. 1985. „La seconda satira di Persio e i'Afcibiade seconda". Această ordine ar începe cu satira a şasea şi s-ar fi încheiat cu satira întâi (ibid. Bolteau şi neoclasicii n-au gustat farmecul Pharsaliei. 1818. pp. 1975. 1089-l093. Jonn Patrick SULLIVAN. printre stoicii vremii.'JEUV'E. 337 şi urm. 1924 .Marţial. Franţote VILLE. a. 7! şi 93). FISKE. Paris. A Study of Persius Saîires.-l55. I. XII-XIII. a 2-a. Jacqueline BRISSET. sinceritatea confesivă a mesajului tor.1913. Reiativ recent. mai aîes pp. afirm că viitorimea va citi opera mea şi faptele tale. DfcSSEN. Napoli. Neron. trăirile intensive. Fabio CUPAIUOLO. Argentea Aetas. Literature and Politics in Ihe Age of Nero. 70. pp. îi erau ostili. pasiunea sinceră pentru libertate. îi unea nu numai o reaiă prietenie. Astfel. 1975. o adevărată explozie bibliografică. Rene PICHON. lunctura esaâus acri: a Study of Persius Satires. vezi Eugen CIZEK. suflul de emulaţie ce o mobiliza. Histoire de la litterature latine. 1582. 1970. stoicismul militant. Paolo TREMOLI. Latin Satire. Bucureşti. reeditare Napoii. Rene MARTIN .. Aşadar.. 1978. Prefaţă ia Persius . Cynthia S. Bucureşti. „Lucilius. . Anneo Lucano. Î957. p. 2 voi.fervoarea juvenilă a lui Lucan.London. combustia intensivă a imaginilor. că anumiţi clasicizanţi. pp. pp 75-l24. Eugen CIZEK. HORVATH. f-erranci. Paris. AHL. lUnerario delta poesia latina nel I secolo deIV Impero. Ades du 2-e colfaque de la Societe Internationale d'Etudes Neromennes. vieţii. 60-33. Ultimele decenii ale secolului nostru au comportat. Prin urmare. 2.eastă apreciere apare şi te Charles WITKE. imagistica vibrantă. 9. 19l-213. pp. Trtesîe. Histoire de la littârature latine ud. pp. 226-260.C). care crezuseră că operele lor vor dura cât puterea romană. în multe ţări. Neronia 1977. re editare. Pharsalia noastră va trăi şi n-o va cuprinde niciodată întunericul" (Phars. Rome sinous. în diverse culegeri. Persius şi Lucan se asemănau în unele privinţe. Pentru relaţiile poetului cu cercurile cultural-politice. 1964 şi în Antologie de literatură universală. 551 -552.. Impenui. 1977. 1968. 106-l07. Dar Lucan a fost admirat nu numai de Statius. pp. poeîa delta libertă. o persona foarte sinceră emerge din satira a cincea (ibid. pp. „La poetica di Persio".Jacques GAILLARD. Ettore PARATORE. L'âpoque de Neron eî ses controverss sdâologiques. pp. marele Tacit se inspiră din imaginile lucaneice ale lui Pompei şi Caesar. Studii clasice. III. Popularitatea lui Socrate. 1972. precum Quintilian şi Servius. p. pp. Poetul însuşi avea încredere în talentul său şi se adresa în felul următor lui Caesar: „Căci. 168-l79. în satira întâi. Chicago . toate aceste mărci ale epopeii lucaneie au impresionat adesea pe mulţi dintre cititorii Pharsaliei. p. Paris. Cîermon. Lucan clama romanitatea artei sale şi caracterul ei novator. p. iii Memoriam Entii V. 1967. vigurosul efort înnoitor. 97-l01). 1924. Imperiul. a 9-a.. pp. Paris. generos. An Introduction. Manuel d'initiation ă la litteraîure ei â ia civilisaîion iatines. passim. ca Otho şi Vitellius. 150-l51. Tasso. Donaio GAGLIARDI. Pentru acest punct de vedere asupra izvoarelor de inspiraţie ale lui Persius . Paris. ci şi tinereţea fen/entă. Istoria literaturii latine. Lucan. pp. Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco.

Rome et nous. 92l14. îndeosebi pp. vezi R. In Defence. 112 exagerează când exclamă „Persius speeking to be dramatic. Rendiconti dell' Istituto Lombardo di Sdenze e Leftere. 14l-l42. „Le luxe. prin stadiul intermediar al libertăţii de substanţă morală. 88. Pentru antielenismul din choliambi. 60-61. ANDERSON. Literature and Politics in the Age ofNero. pp. cit. pp. 94 (ultima satiră este cea mai horaţiană. vezi E. Latin Satire. 1972. 48-56. cit.1928. „Lucan". U. La Provvidenza crudele. pp. 279-283 (noţiunea ar conota libertatea poporului Romei). pp. 493 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN E.C). Istvan K. pp. vezi Wolfgang Dieter LEBEK. Dar libertas ar semnifica la Lucan contestarea tradiţiilor literare clasicizante. GAGLIARDI. vezi R. pp. 14. pp. 1843. 1976. pp. 560. Frangois VILLENEUVE. 8 ocurenţe se pot constata în cartea a noua. „Le luxe. F. pp. op. 1976. 235-237. SCIVOLETTO. Paris. că în satira întâi dialogul nu constituie decât un monolog interior. pp. vezi mai ales N. pp. Rome et nous. maestus. op. „Persius". MICHEL. op. cit. Hermes. SULLIVAN. vezi şi C. pentru scriitura lui Persius în general. p. cit. CIZEK. pentru ca. 38-39. „Notes criîiques sur Perse'. unde poetul închipuie libertatea ca „un impeto furente di passione civile". GAGLIARDI. 18l-l84.15. SCIVOLETTO. pp. Lucan opune libertas conceptului de „domnie". CEBE. „Studies in Persius". pp. cit. ci şi din Lucreţiu şi Cicero). pp. apare la Paul JAL. „Lucan". 3. 1966. CUPAIUOLO. F. „Persius". „Persius". CUPAIUOLO. op. 254-255. Istoria literaturii latine. p. C. 4. 75-78. 79-88. L'lnformation Litteraire. şi întregul lui câmp semantic apar frecvent în Pharsalia. cit. Essai sur Perse. FARANDA. 92-l11. 110-l11. „Persius".P. II. pp. p. 19l-222. vezi William S. M. CIZEK. LEBEK. „Caratteristiche dello stile e del linguagio poetico di Persio". p. 113. 1970. „Persius". Istoria literaturii latine (14-l17 d. 2 voi. 66-73. 15. Imperiul. Philological Ouarterly. vezi J. Lucan. pp. vezi ibid. E. 153-l58. 326-333. 182-l84.P. E. 69-70. vezi E. C. N. 237. C.. care prevala în discursul poetului din primele trei cărţi. Persius asuma o persona cinica. cit. 1l-l2 (alegoria). pp. Ramus.trovenses ideologiques. 279. 48-68 (care la pp. 155-l62. 83-89. l'elegance et la sagesse". BĂLUŢĂ. l-l4. cit. Pentru receptare. 66-70 (Alcibiade comparat cu un pederast prostituat. M. „The Function of Persius' Choliambics". 1982. DESSEN. „L'opposition de Lucain au Bellum Civile de Cesar". 5.1968. Această îngemănare este semnalată de F. opinează că Nero a fost şocat de contrastul dintre elogiul iniţial al Pharsaliei. CUPAIUOLO. cit. Ch.GAILLARD. op. Rome et nous. Paris. 104-l05 (care reperează accentele polemice). pp. cit. 42-47 (satira a doua). îndeosebi portretului atribuit lui Caesus Bassus. Statius şi Marţial constituie cele mai importante izvoare favorabile. 148. dar şi anterior Peter DAMS.. 3l-39. afirmă că.1963. 522-526. atât datorită vocabularului utilizat. 6. 85 semnalează că termenul de „mâhnit". pe când Suetoniu. Classical Philology. WITKE. 1. în choliambi. desigur exagerând. pp. 42-61. HORVATH. MARTIN -J. 13. CIZEK. 339-350. Titus Livius. op. „Persio semipaganus". vezi C. Pentru sugestivitatea portretelor fizice şi pentru raporturile cu mimul. op. op. pp. p. vezi Kenneth J. _ 113-l26. pp. 120-l21 etc. pp. vezi Lucien JANSSENS. Istoria literaturii latine. 10. Donato GAGLIARDI. 60. vezi A. 103-l05 (care crede însă că Persius ajunge astfel la un anumit manierism). 228-229. 1970. John Patrick SULLIVAN. Neronia 1977. Giorgio BRUGNOLI. 12. Mariana BĂLUŢĂ. 100-l05. pp. în privinţa aluziilor la Abrasax-iao. 3. Emmanuele NARDUCCI. „Le luxe. p. Tacit îi sunt ostili: vezi în această privinţă Eugen CIZEK. Lucano e la distruzione dei mitl augustei. F. p. vezi E. pp. trad. Pentru contrastul între distorsiunile tematice şi unitatea imagistică a satirei a cincea. 8. cit. WITKE. 206 (care arată că dorinţa de a fi expresiv îl determină pe Persius la obscuritate). DESSEN. poeta della libertâ. An Introduction. 174. 90-93. op. become a obscure". şi R. mai ales 497. vede obârşia contenciosului în poetica nouă. Les genres litteraires â Rome. 156-l75. ie dieu de Neron". 18-23. La caricature et la parodie dans le monde antique des origines â Juvenal. Ne referim mai ales la Frederick AHL. RECKFORD. 1918. desigur. regnum. CIZEK. ed. 14. 39. 150-l51. p. cit. „Part Versus Whole in Persius Fifth Satire". socotea că. 476-504. 343-345 (care îl consideră republican pe Lucan). 1979. Pentru detaliile referitoare la sfârşitul poetului. cit. 111 -l12. cit. Bruxelles. Vacca. consacrat lui. p. încât George HENRICKSON. Bucureşti. p. pp. pp. susţinea. după ce fuseseră declaraţi poem independent al lui Persius de către Otto JAHN. cit. pp. Pentru mărirea numărului de versuri în ultimele cânturi. 1981. pp. pp. Pentru izvoarele. 174-l75 preferă ca titlu „Războiul civil". Istoria literaturii latine. 1960. op. 166-l69. Pentru discuţia în jurul limbajului abscons al lui Persius. 6. op. Eugen CIZEK. pp. pp. 1985. în fruntea cărora figurează. I. 102-l07. Ciermopt-Ferrand. pp. dar pot fi decelate ecouri nu numai din Lucilius. cit. I. p. HommagesâM. J. 11. Pentru expresionism şi baroc la Persius. antivergiliană şi antineroniană. pe care o promovau primele cărţi din Pharsalia. PICHON. 1956. fără a preconiza restaurarea republicii. p. „Le luxe. MICHEL. Marburg-Lahn. pp. Termenul de libertas apare de 30 de ori în Pharsalia. 16. Paris. CIZEK. Paris. a 2-a. 23-96. românească de Gabriela CREŢIA. Mnemosyne. pp. pp. „Lucan". Gottingen. 7. „Sabinus MS of Persius". Pentru poetica lui Persius. cit. op. SCIVOLETTO. 337-343. Ithaca-London. Istoria literaturii latine. „In Defence of Persius". D. pp. Ades du 2-e Colloque de la Sociale Internaţionale d'Etudes Neroniennes. „Perse et Neron".D. pp. cit. A. tradiţia romană). Imperiul. Totuşi. 1972. op. M. Ithaca-London. 105.J. Vezi Jean BAYET. 95-96. p. op. BĂLUŢĂ „Persius". „The First Satire of Persius". op. semnala ecouri properţiene în două versuri (5-6) din choliambi. Lucan este declarat „representant caracteristique de la societe neronienne" de către A. pp. cu anumite nuanţe. Cu privire la structura satirelor lui Persius în general. 71. Literatura latină. 10. pp. op. NARDUCCI. op.1961. pp. Rene MARTIN . CIZEK. Cum a demonstrat Michel RAMBAUD. 76. 106-l08. CLAUSEN. în latineşte propoziţia auricuias asini rex Midas babei a fost schimbată în auriculas asini quis non habet? Pentru atitudinea lui Perssus faţă de Nero. l'elegance et la sagesse". 30. Neronia 1977. 106-l10. biograful târziu necunoscut şi. „Verba togae". modelele şi documentarea lui Lucan. F. op. 91. Ch. MARTIN ..86-88. cit. Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Latin Satire. passim. pp. Leiden. Istoria literaturii latine. „L'apport de Perse aux etudes neroniennes: Abrasax. cit. CUPAIUOLO. în ediţia Aulii Perşii Flacci Satirarum Liber cum scholis antiquis. Pentru datoria contractată faţă de Horaţiu şi alte tipare mai vechi. DESSEN. op. pp. Hermes. 297-307. 178. 175 şi mai ales E. 313-320. Ch. 194-l95.1960. PICHON. Lucans Pharsalia. vezi Raou! VERDIERE. 25-86. pp. Cât priveşte libertas la Lucan. op. KNOCHE. şi timbrul pesimist. l'elegance et la sagesse". BĂLUŢĂ. 1972. DESSEN. 59-62 se referă şi la Pound). Choliambii au fost consideraţi prolog al satirelor de către Wendell V. op. Alain MICHEL. dar şi E. 526. pp. Istoria literaturii latine.1962. problematica satireloi lui. Studii clasice. 1962. O listă a autorilor consultaţi de Lucan. GAILLARD. 23. L'6poque de Neron et ses cor. pp. DESSEN. pp. vezi şi N. Imperiul. Lucano. Pentru mesajul lui Persius. Rivista di Cultura Classica e Medioevale. Alcătuirea dialogului imaginar din unele satire este îndeobşte foarte labilă. poetul să ajungă la . 25-36. AHL. 19 (choliambi. vezi John Patrick SULLIVAN. 32-44. cit. pp. poeticii convenienţei. Napoli. 327-328. Pentru pesimismul funciar al lui Lucan. 320-324. 83-84. 1977. CIZEK. 90. 4. cit. Leipzig. DESSEN. pp. 190-l92. 9. p. pp. vezi C. R. Pisa. Giovanni D'ANNA. 1982. pp. 100. Bucureşti. Dichtungskritik bei Nachargeischen Dicntern. 1964. Niedermann. vezi C. E. cât şi altor elemente.Jacques GAILLARD. „Persius". 23-27. op. 557-558. pp. Rome et nous. 1955. „Persius". D. pp. MICHEL. în ce priveşte configurarea unităţii artistice profunde a satirelor. cit. 324-327. Imperiul. n. pp. „La place de Lucain dans la litterature antique des guerres civiles". op. l'elegance et la sagesse". 66-81. Pentru relaţiile cu retorica şi alte probleme. WITKE. L'epoque de Nâron. pp.

255-256. O. E.. Berlin. J. 549 subliniază că Pharsalia era în primul rând destinată a fi declamată într-o lectură publică. în definitiv. 78-88. cit. a 8-a. 118-l19. „Caton et Seneque face au pouvoir. 186-217".1975 (Neronia. cit. vezi Jean-Michel CROISILLE. 19. „La structure de la Pharsale". inclusiv antropocentriste. â la lumiere des papyri grecs magiques". 11l-l14. SULLIVAN. 7. 233-265. „Le luxe. 99-l00. Pentru ipoteza rupturii. s-au rostit printre alţii Mario Attilio LEVI. vezi D. Rome etnous. 95. w. cit. MARTIN . pp. Les idees politiques de Lucain. 1973. 234-235. SULLIVAN. vezi Simone VIARRE. 84-88). „Lucan". op. 570-571. 160. 1970. reprobarea despotismului. l'elegance et la sagesse". susţine că opoziţia manifestată de Lucan faţă de Vergiliu n-ar fi început din prologul Pharsaliei. AHL. frecvente. 174-l77. Pisa. D. Istoria literaturii latine. 176. Pelegance et la sagesse". ed. cit. Dar. vezi şi D.J. RUTZ. S-au identificat şi ritualuri egiptene în acest celebru episod. 603-608 (acest savant în Neron et Lucain. Vandoeuvres-Geneve. cu sagacitate. cit. GAILLARD. RUTZ. Gian Biaggio CONTE. vv. renumit arbitru al eleganţei (Ann. J. F. 18. 80. NARDUCCI. I. pp. disertaţie. 29-69. 135-l36.J. Pentru cete trei niveluri. 253-254. op. p. îl prezintă pe Lucan ca un stoic pragmatic. Istoria literaturii latine. E. 103-l10. cit. pp. pp. GAGLIARDI. 93-l01. Saggio di Commento a Lucano. 152. X. pp. Literatura and Politics. 2. p. p. 496 XXV. pp. Fondation HARDT. Vezi şi E. 294-949)". Firenze. Lucan's Narrative Techniques. 1963. op. MARTI. Pharsale. Romano-Dacica II. GAGLIARDI. 143-l52. 25l-252. vezi Ugo PIACENTINI. Dar. PIACENTINI. Pentru prozaisme. pp. 114-l30: pentru amestecul de genuri şi recursul la satiră şi tragedie. 25. F. pp. Studien zur Kompositionskunst und zur epischen Technik Lucans. pp. 175-l76. AHL. op. passim. E. R. Sept exposes. pp. 58l-583. cit. CIZEK. E. BAYET. Lucain. 56. 145-l46. NARDUCCI. unde ar interveni revoluţia lucaneică. Neronia 1977. cit. 581.P. vezi A. cit. regretatul savant american Kenneth Rose. 6l-63. stabileşte filiaţii între episodul referitor la Erictho şi Medea lui Seneca). F. 579-580. pp. GAGLIARDI. Literature and Politics. CIZEK. vezi B. Istoria literaturii latine. 6l-65. s-a stabilit o contradicţie între accentele pesimiste. Literature and Politics. op. Lucan se distanţează de mantuan încă din primele versuri ale epopeii sale. „Le luxe. II. Literature and Politics. Ettore PARATORE. 118-l19. Pentru stoicismul lui Lucan. p. pp. Lucain. „Lucan". pp. La Parola del Passato. pp. op. 26. cit. pp. 43-53. pp. PICHON. Storia. vezi R. pietas. GAGLIARDI. MICHEL. pp. op.P. 8-l16 decelează în Pharsalia un limbaj gladiatorial. pp. Chiar J. SULLIVAN. pp. „Neron et Lucain dans l'exorde de la Pharsale". pp. 280-305. iar Sextus Pompeius de spaimă). 353. de către Josee VOLPILHAC. pp. pe care Tacit îl menţionează sub forma Gaius Petronius. CUPAIUOLO. p. cât şi autorul lui. pp. 7 si 79. Neronia. IX. 47-69. din punct de vedere estetic. pp. p. op. 40 (care utilizează formula „anti-Eneidă"). 20. şi elogiul iniţial optimist. MICHEL. vezi U. pp. CUPAIUOLO. Neronia 1977. în ultimă instanţă. Numeroase enigme înconjoară atât romanul. 1967. PETRONIU Enigmele Satyricon-u\u\ Celebrul roman care este Satyricon-u\ a fost atribuit de manuscrise unui autor numit Petronius Arbiter. pp. reeditare. pp. cit. Pe urmele lui Niebuhr. GAGLIARDI. pp. 74-90. op. în tragedia Hercule pe muntele Oeta. şi interpretarea versului referitor la Cato din Utica şi destin. pp. Istoria literaturii latine. 1974). E. op. PARATORE. p. vezi W. Kiel. p. pe care Lucan l-a hărăzit lui Nero: vezi E. foarte probabil. 1. evidenţiază că viziunea lui Lucan asupra istoriei este dominată de concepte ca uirtus. D.P. vezi E. Pentru receptarea Pharsaliei. 148-l50. 19l-l92. cit. ca precursor al lui Goya. op. Pentru anumite dimensiuni ale metaforismului lucaneic. 118-l60: l'Aristia di Sceva. E. 1964. CIZEK. J. MARTIN . p. cum am semnalat — 495 POEŢII STOICI: PERSIUS Şl LUCAN în treacăt. l'elegance et la sagesse". Istoria literaturii latine. Berthe MARTI. întemeiat pe „sangre y arena". F. „Lucan und die Rhetorik". CIZEK. op. chiar în primele cărţi ale epopeii. p. pp. Sulla şi Marius nu rezultă din poem ca „mari căpitani". vezi E. AHL. Paris. cit.. „Caton en Libye: l'histoire et I? metaphore (Lucain. pp. pp. „Lucan". 75-86. l-50. Storia della letteratura latina. NARDUCCI. D. vezi F. cit. cit. 1989. în parte. 29-30. Chicago. Pharsale. cit.C. D. 28. NARDUCCI. „Lucan". ci ca distrugători ai libertăţii „constituţionale" (Phars. pentru Pharsalia ca o confesiune. op. care evidenţiază refuzul vergilianismului. în prolog. încă în antichitate se semnalase efortul lui Lucan de a-l depăşi pe Vergiliu: SUET. voinţa şi curajul de a fi liber. pp. Bucureşti. l-2). mai mulţi cercetători s-au străduit . op. cit. passim. ar fi romană şi senatorială. op. Sept exposes suivis de discussions (Entretiens sur l'Antiquite Classique XV). cit. 75-89. cum a demonstrat. 107 etc.elogierea trecutului. Pentru funcţiile tonului oratoric în Pharsalia. 23. Rome etnous. 1974. „Lucain et l'Egypte dans la scene de necromancie de la Pharsale. pp. Vezi printre alţii Jacqueline BRISSET. 1962. GAGLIARDI. Acesta din urmă a fost. Berthe MARTI. 206-213. cit. în general pentru scriitura lucaneică. „Lucan's Narrative Techniques". Pentru semnificaţia deosebită a acestui episod. 603. care propune echivalarea cuplului Seneca Lucan cu cel Cato . în Georgice.C. Dan SLUŞANSCHI. defineşte pe Lucan ca un „anti-Virgilio". caracterizarea vocilor auctoriaie ale lui Lucan se regăseşte la B. 13l-l34. cit. CUPAIUOLO. vezi R. 75-82. F. 157-l62. Lucan's Narrative Techniques. 97. Cum releva R. Nerone e i suoi tempi. 40-41. VI. Lucan se inspiră atât din apoteozările lui August de către Vergiliu. Milano. pp. pp.P. 1950. op. în legătură cu acest miraculos „laic". „Lucan despre ţinuturile pontice şi dunărene". pp. în ce priveşte afinităţile dintre Lucan şi Ovidiu.. 24. Osservazionisulla tecnica epica di Lucano. op. op. 22. Totuşi. CIZEK. pp. Vezi. cit. 345-348. Vita Luc. AHL. The Influence ofOvidon Lucan's Bellum Civile. 17. cit. Rome et nous. 143-l65 îl consideră pe Lucan republican şi afirmă că pentru poet libertas. L'âpoque de Nâron.Brutus. „Lucan". p. Lucain. op. cândva arborată de Augusto ROSTAGNI. 21. cit. passim. 252. op. Ipoteza unităţii monolitice a fost adoptată de mai mulţi savanţi. Izvoarele antice ale istoriei României. DAMS. Neronia. p. 217-218. cu toate inflexiunile lui. 244-246. PHILLIPS. MICHEL. cuvânt crucial în Pharsalia. op. „Le luxe. SULLIVAN. 16. pp. dar şi F. PICHON. De către R. A. Cu privire la versificaţie. pp. PICHON. cit. 413-830. op. Vezi şi Ettore PARATORE. MARTI. 240-241. 143 (care observă că Enea e motivat de pietas. J. Pharsalia VI. pp. CIZEK. Psntru „grila" de lectură. îl califică pe Lucan. op. Istoria literaturii latine. „Lucan". pp. numit Titus Petronius Niger. P. pp. GAILLARD. 1977. E. pentru acest aspect al Pharsaliei. dar şi W. cât şi lui Hercule de către Seneca. 1977. 2. un consul al anului 62 d. 27. cit. 158. op. pp. op. 15-l18. disertaţie. libertas şi de admirarea unor eroi ca Regulus şi Cato. I. 54-61. 109-l10. A.

însă uneori purtătoare de critică estetică şi culturală elevată.. Hist. aqua niuata. actor al domniei lui Caligula (Sat. cunoscut pentru eleganţa şi rafinamentul lui.C. 4. agitată. noţiunea de satiră. 31. gladiator al aceleiaşi epoci [Sat. Mai logică pare grafia Satyricon. printr-un ordin imperial. faţa de SUET. care întrerup desfăşurarea acţiunii. îşi citeşte testamentul în public: el declară că-şi lasă iluzoriile avuţii numai celor ce. chiar obscene. -a. titlul romanului ar însemna şi „cărţi cu trepăduşi ai scenei". vulgare. aventurile lui Eumolpus. unde trăiesc de pe urma credulităţii captatorilor de testamente. Subiectul ■ De fapt. Satyricon-u\ combină. Prin urmare. şi mai ales în a doua jumătate a secolui I d. prin care trec Encolpius şi alte personaje picareşti. bătrân poet rătăcitor. Romanul ni s-a conservat în stare foarte fragmentară şi cu multe lacune. după moarte. Aşadar. cele trei personaje ajung la Crotona. pe baza unei filiaţii arbitrar sugerate între satura şi satynkos. în care Encolpius întâmpină personaje şi evenimente specifice. cu o secvenţă de un grotesc colosal. Naraţia-cadru se desfăşoară pe . adică la oameni şi realităţi ale epocii lui Nero sau la unele momente istorice imediat anterioare. atribuit lui Trimalchio. titlul romanului este intenţional ambiguu şi plurivalent4. deoarece personajele sale duceau o existenţă liberă. Fragmentele conservate se încheie senzaţional.1. a cincisprezecea şi a şaisprezecea ale SaQ//7conului. 33. Eumolpus. la un banchet baroc şi demenţial.cărţi de amestecuri". cena Trimalchionis (capitolele 26-82). Petroniu ar fi făcut astfei aluzie la satura. într-un bordel. în realitate.C. separat temporar de Ascyltos.C. De aceea.. ca Marius Victorinus (Fragmente.C. fredonează ariile lui Menecrates. 498 TIPARE ROMANEŞTI Şl NON-ROMANEŞTI Tipare romaneşti şi non-romaneşti Astfel desfăşurat. dar şi la specia satirei. întrucât narează. cercetătoarea Luiza Campuzano crede că romancierul ar fi trimis la satynkos. Pe de altă parte. Cu umor. tânărul Ascyltos. însă trebuie preferată grafia Satyricori. invenţie personală a împăratului Nero (Sat. 6). PHILO. şi ale lui Eumolpus. organizat de un libert bogat. o saga umoristică şi elemente foarte diverse. Oricum. Cal. Chiar în forma actuală. cum s-a arătat. adică la „trepăduş al scenei". adică ale naratorului. Discursul romanesc se articulează într-o naraţie-cadru. Dar cine era de fapt acest Petroniu? întrucât identificarea lui cu senatorul epicureu. acţiunea Satyricon-ului începea la Massilia (azi Marseille) şi se încheia la Lampsacus. 5. profesorul Agamemnon. Supranumele de Maecenatianus. tocmai constituită. prescurtarea formei „cărţi de satire". ad. A fost constrâns să se sinucidă. ca şi la satira.Giton. aceste aventuri sunt împărţite de cercetătorii moderni în trei compartimente. 73. S-a calculat că noi nu dispunem în prezent decât de 10% din ansamblul textului originar al Satyricon-uM.. aşadar. Alte manuscrise înregistrează şi titluri ca Satirae Petronii Arbitri sau Satirarum libri sau Petronii Arbitri Satyrl fragmenta. 64. menţionat de Tacit. integral fictive. unde se insera povestiri depănate de personaje. simţite ca vii. ostentativ opus tipului stoic de moarte (Ann. abundent în numeroase peripeţii. în care primul cuvânt ar constitui un genitiv plural grecesc al adjectivului satyricus. copilul Giton. cântăreţ din vremea lui Nero (Sat. Pentru a linişti suspiciunile vânătorilor de testamente. Ner. 3. textul conservat apare divizat în 141 de capitole. Iar sclavii toarnă mesenilor lui Trimalchio apă răcită în zăpadă. drept factor de compensare a influenţei exercitate de cei ce stimulau pasiunile ignobile ale cezarului3. 30. în roman. faţă de PLIN. este aproape sigură. pe episoade.. în calitate de critic al gustului curţii principelui. -um. Titlul operei apare sub diferite forme în manuscrise. Unul dintre manuscrise (Tragurensis) şi o mărturie a lui Fulgentius atestă că fragmentele conservate ar proveni din cărţile a paisprezecea. această operă literară ar fi fost un roman-fluviu. 52. în forma iniţială. când predominau discursurile romaneşti de proporţii modeste. când şi-a făurit un sfârşit plăcut.C. locul de naştere a! zeului Priap. 203). subiectul romanului apare ca neobişnuit în literatura antică. Ultima secţiune. După o furtună pe mare. 1. ce proliferau. Primele 25 ae capitole ar constitui aşa-numitele aventuri ale lui Encolpius. Acest cuvânt era.paliere". Nat. DIO.2. menţionată şi de un autor târziu. este menţionat Apelles. 1) şi admiră pe Petraites.3). care se dădea drept un bătrân şi bogat naufragiat. dar poate nu tocmai întâmplător. după cât se pare.. în materie de sibarism şi estetică. cunoscut de antichitate. care nu pot sugera decât o modestă mostră a masei de aventuri complicate. fi solă. la o orgie etc. care toate implică. care cutreieră diverse locuri şi întâmpină felurite tribulaţii. ca şi foarte numeroase parodii6. în mod tradiţional. referitoare la contemporaneitate. asociat binomului menţionat imediat anterior. 16. 18-l9). într-o sintaxă voit laxă a textului. desfăşoară peripeţiile cuplului Encolpius .. în ediţiile moderne. încât el s-ar fi gândit la . 31. Leg. Episodul principal. care a jucat un rol fundamental în cercul cultural-politic ai împăratului. el era un curtean al lui Nero. 3. actuale. Trimalchio. peripeţiile extraordinare. ne prezintă alte aventuri ale naratorului şi prietenilor lui. personaj al romanului. n-ar fi putut să fie utilizat după 69 d.. la persoana întâi. romanul a fost foarte probabil redactat în anii 6l-66 d. De asemenea. ca într-o comedie motorie şi într-un ritm accelerat. 71. în starea sa iniţială. fără copii. şi ospăţul însuşi. * Cel mai bun manuscris (Bernensis) consemnează forma Petronii Arbitri Satiricon. fapt insolit în antichitate. 63. încât se impregnează masiv de mentalitatea şi estetica timpului respectiv. strălucitoare în invenţie narativă. îi vor mânca leşul. 20). Ni se pare hazardat să se susţină că. în întreg romanul-fluviu. Cai. Satyricon-ui se referă şi se implică frecvent în polemicile literar-culturale ale epocii lui Nero. Satyricon-u\ încorporează un scenariu. petrecute succesiv într-o şcoală de retorică. tăiat în bucăţi şi în faţa mulţimii5. 3. 497 PETRONIU Dar sfârşesc astfel şi enigmele Satyricon-u\ui? Fireşte că nu. faţă de SUET. Satyricon-ul constituie în primul rând un . „ospăţul lui Trimalchio". în 66 d. romanul abundă în aluzii. satyricon libri.1. deoarece practica amalgamul de versuri şi de proză.să deplaseze data redactării Satyricon-u\ui în secolele II-III d.

adică datorate altor specii şi genuri literare mai vechi. în vreme ce. cercetătorul francez Rene Martin a arătat că. pregnanta coloratură erotică a romanului. Căci s-au recunoscut în romanul petronian diverse parodii. care apăruse în Grecia. însă noi credem că asemenea caracterizare este pertinentă numai pentru un anumit tip de roman. pusă în relaţie cu gustul pentru umorul acid. aşa cum le ilustraseră anterior Varro. în fond cu ironia petulantă. care * Divinitatea amorului. despărţiri şi reconcilieri ale lor. De asemenea s-a opinat că diversele ipostaze în care apare Encolpius parodiază succesiv pe Ahile. dispute ale îndrăgostiţilor. aproape ex nihilo. Căci Ninopedia datează din 100 î. chiar propensiunea spre o multivalentă parodiere.'odii. Satyricon-ul ilustrează criza eposului. apel la tiparele „nuvelelor" sau novelelor mileziene. tiparele satirei menippee. parodiază la nivelul homosexualităţii 499 PETRONIU bine jmul sentimental şi heterosexual din romanul grec. în general. de poezie bucolică. un conglomerat de pai . specie literară introdusă la Roma de Cornelius Sisenna. cu satura şi satira. Mecena şi Seneca. Falsa prietenie. eroii epopeii cunosc îndeobşte numai răspunsuri. Iar frecventele infidelităţi ale personajelor lui Petroniu parodiază castitatea eroilor romanului grec. acţionează solidar cu acele comunităţi din care fac parte şi în virtutea imperativelor ce decurg din statutul lor. parodiază fidela şi sincera amiciţia din romanul grec şi din epopeele homerice. încă din secolul II î. amalgamul de stiluri lingvistice. De fapt. iar romanul lui Chariton. Petroniu reacţiona atât împotriva a entimentalismului prea serios şi lacrimogen. Nu este deloc necesar să postulăm un model de roman grec parodic. El corespunde perfect mărcilor îndeobşte recunoscute ca revelatoare pentru discursul romanesc. de elegie erotică. pe de altă parte. prezintă filiaţii evidente cu ţesătura mimilor8. Satyricon-ui conotează în acelaşi timp o par odie globală de romane erotice şi un sistem ori. De altfel Joel Thomas a arătat că romanul lui Chariton. unde interferează peregrinări multiplicate. încărcată de ipocrizie. întrerupte de furtuni. în cadrul căreia eroii îşi pun întrebări. fabulae Milesiae. ci se opune acestuia în perspectiva demistificării realităţii trăite. băi. cu tradiţia fescenninilor. este Priap. şi nu pentru romanul pur narativ. Şi. lamente retorizante. care se mişcă în lumea unei ficţiuni. Satyricon-u\ este un roman problematizant. care consideră că romanul nu reflectă o descompunere a eposului. Această deriziune trebuie. De altminteri. Romancierul a inserat în naraţia-cadru cel puţin două „nuvele" mileziene. De altfel. întâlniri inopinate. fata frumoasă ca Venus. privilegierea unei compoziţii voit dezordonate. fără îndoială. pare a fi fost scris în secolul I î. călătorii pe mare. Motivul mâniei unei divinităţi descinde. Desigur cu excepţia Pharsaliei. de asemenea. o asemenea caracterizare corespunde. adecvarea Satyricon-uM la formula romanului „recherche" implică şi emendările teoriei lui Lukacs. a atellanelor şi a mimilor. cu farsa populară italică. Bahtin. Satyricon-ul ar fi un epos degradat. Limbajul crud. Aceasta din urmă pare a prelucra una dintre milezienele latine ale lui Sisenna. cum am arătat în volumul anterior. care îl leagă pe Encolpius întâi de Ascyltos şi ulterior de Eumolpus. recursul la proverbe şi citate.C. anterioare sau posterioare discursului narativ petronian se pot recunoaşte lesne în Satyricon. celei mai simple definiţii a romanului. licenţioasă. Căci elementele satirice şi saturice sunt integrate unei trame narative de largă respiraţie. tiparele sale parodice. scene de gelozie. în principal. de asemenea. dimensiunea caricaturală a personajelor. povestirea băiatului din Pergam şi a matroanei din Efes. ■ 500 - TIPARE ROMANEŞTI Şl NON-RC . vicleană. Totuşi Satyricon-ul nu constituie. savuros. Pe când imixtiunea lui Priap este indirectă. care ră spundeau unui nou orizont de aşteptare. cât şi împotriva discursului istoriografie latin şi. impactul triunghiului „bulevardier" (soţ-soţie-amant). atul desăvârşit ca Apollo*. Lor li se datorează amestecul de versuri şi de proză (prosimetrum). axate totuşi în sfera cotidianului şi bazate pe o anumită viziune despre lume. într-adevăr. de fapt primul mare roman din istoria literaturii universale. de întindere mult mai mare decât o nuvelă. după părerea noastră. cu faceţiosul comediei antice. întocmai ca Don Quijote şi alte opere romaneşti „moderne". cel al căutărilor. replică parodică a Venerei. Deriziunea învăluie diverse elemente şi episoade de sorginte epică. intervine în acţiune şi se răzbună pe personaje. care o caracterizase. o satiră menippee sau o satura obişnuită. unde ficţiunea era prea puţin utilizată şi unde (Jomina inflaţia moralizării. pe urmele teoriei romanului elaborate de Georg Lukâcs şi de Lucien Goldmann. din literatura fţ omanescă elenă. Ne referim la parodii de tragedie. un roman al condiţiei umane. care. la care nu cunosc răspunsuri. favorabil înlocuirii discursului si mbolurilor prin cel al semnelor7. Satyricon-u\ este un roman pentru că include o naraţie. în romanul erotic grec. contrar unor ipoteze mai vechi. cuplul Encolpius . de care ar fi dispus Petroniu. din epopee. în scenariul petronian. până la un punct. şi îşi problematizează căutările. Petroniu a făcut. Petroniu a utilizat. prezenta afinităţi cu piesele de teatru ale comediografului elenistic Menandru. De altminteri. romanul „recherche". care populau epopeea şi interveneau direct în expandarea scenariului epic. chiar sadismul uneori practicat de Petroniu. Bahtin porneşte de la literatura antică satirică.C. sinuoase. î mpotriva prozei de la Roma.adevărat roman. regăsim în Satyricon cele mai multe clişee ale acestui roman „histoire". adevărat . total diferit de zeii solemni ai Olimpului.C. dar şi a lui Poseidon din Odiseea. cel „istorie" sau „povestire". Pe de altă parte. Ni se pare important să semnalăm filiaţii cu farsescul plautin. zeitate populară. deşi încă incipient.9. doi tineri vicioşi. existau puţine romane greceşti şi Pf jtroniu a făurit el însuşi. pe lângă cele amintite mai sus. narativă sau a misterelor etc. nu-şi propune să-şi educe şi să-şi moralizeze publicul. unde autorul. cel puţin. spre deosebire de satirişti. Am arătat că se apreciază că. propuse de M. adesea ambigue. Enea şi Ulise. ilustrat de Encolpius-Giton-Eumolpus sau Ascyltos. parasatirică şi de la diverse parabole. Caracterul profund novator al Satyricorhului nu înseamnă că Petroniu n-ar fi recurs la materiale şi tipare non-romaneşti. care l-a precedat pe Petroniu. Romancierul însuşi pare a avertiza cititorul asupra împrumuturilor din alte genuri literare şi conotaţiilor lor umoristice. De fapt. Tiparele romanelor greceşti erotice.Giton.demon".

132. îşi petrec vremea într-o rătăcire permanentă. De altfel Eumolpus a fost apropiat de tipul poetului cinic rătăcitor. Petroniu înfăţişează limpede adeziunea sa la doctrina lui Epicur: „oare de ce ne priviţi voi. cu o frunte posacă?// Scrierea mea condamnând.prin intermediul lui Encolpius . închipuit ca independent de reguli şi de canoane. identificată într-un epicureism fundamenta?3. Epicur „este un om divin" (Sat. 104. propune . în sfârşit. ca şi cum mi-aş petrece cea din urmă zi dintr-o viaţă. în realitate. pendinte de noua comedie greacă. Prin urmare. epicureismului asumat de romancier. cu o îngăduita care şi tindea această filosofie în epoca imp — CLUJ — r. Petroniu topeşte şi retopeşte totul. 15. tipare mileziene. resimţit de personaje. Catoni. într-un alt enunţ. personajele. iubind. de mim. care nu se reduce la declaraţiile anumitor personaje. într-o declaraţie programatică. în structura intrigii ficţionale exuberante a Satyricon-u\u\ se pot decela mai multe niveluri. care n-ar mai reveni niciodată" (Sat. Sunt parodiate zeităţile şi miturile. . în legătură cu un comic violent. în acelaşi timp. se pierd. mediul citadin şi tododată cotidian în care se desfăşoară intriga. totuşi. dimpotrivă. pe marginalitatea acestora. aşadar. ci şi cele la dezvoltarea ciclică a lumii. Oricum. crud. Dar în structura de adâncime a acestei intrigi poate fi desluşită o opţiune filosofică. Tiparele non-romaneşti sunt convertite în tipare romaneşti. recent identificate de Gareth Schmeling. în numele epicureismului.BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ fusese preluată de Fedru şi într-un discurs mult mai rigid. „mintea bună".. că scenariul romanesc se realizează prin două proceduri esenţiale: încadrarea în naraţia-cadru a unor povestiri ale personajelor (în franceză „enchâssement") şi înlănţuirea episoadelor (în franceză. O ficţiune deosebit de fascinantă este. trad. apar larg utilizate.1. romancierul proclamă noutatea şi simplitatea propriei opere şi speciei literare făurite de el {nouae simplicitatis opus). fug de obstacolele de care se lovesc pentru a căuta. credinţa că locul omului se află printre obiectele şi relaţiile care îl determină. asupra căreia vom reveni şi aderă fe. unei structuri concomitent unitare şi foarte complexe. de fapt antieroii Satyricon-u\u\. „enchaînement"). au determinat pe unii cercetători să compare acest roman cu Candide al lui Voltaire12. poanta subtilă. tema călătoriei în Italia meridională asigură unitatea discursului romanesc. după părerea noastră. este elogiată viaţa simplă. încât numai aparent Satyricon-u\ ar fi o colecţie de episoade. ca naraţia la persoana întâi („Ich-Erzăhlung"). de Eugen Cizek). retrasă. acelaşi Eumolpus preconizează o trăire epicureică a clipei prezente: „eu am trăit totdeauna şi în orice loc. astfel. Petroniu reprobă pe stoici. Totuşi.rj epicureism. Naraţiunea la persoana întâi ar putea descinde şi din povestirile de călătorie. de factura banchetului literar. cu privilegierea unor scene de banchet. căruia îi conferă. caracterul senzaţional al unor peripeţii10. Pentru Petroniu romanul constituie efectiv un „antigen". Eumolpus susţine că. {Sat. Incidentele stupefiante. însă ele caută febril . bona mens. în întreg romanul. Se caută şi între ele.o poetică explicită. pe care contextul n-o reclamă. adeziunea la epicureisrn. yr '• • PETRONIU Atât în acest pasaj. pe un anumit decepţionism. şi îi acuză de ipocrizie (Sat. S-a arătat că Satyricon-u\ echivalează cu o călătorie iniţiatică sau mai degrabă cu o anticălătorie14. localizarea geografică precisă. Am semnalat acest fapt într-un capitol anterior. şiretenia unor personaje. într-un creuzet magic. S-a întrevăzut în „fugă" una dintre structurile preeminente ale romanului scris de Petroniu15. adevărului tată:/ / învăţătura-ţi ne-a spus: viaţa nu are alt ţel!". de Eugen Cizek). trebuie conexat. dezlânat asamblate. însă. De fapt. se subordonează alcătuirii romaneşti prioritare. îndeosebi personajele Saiyr/con-ului se deplasează neîncetat în spaţiu şi manifestă reacţii de călători11.16). Fireşte. liniştea sau ataraxia epicureică şi înţelepciunea. absenţa unui autentic factor transcendent în roman sau prezenţa unui element divin foarte degradat? Modelul de roman preconizat de savantul francez Rene Martin pentru Satyricon şi întemeiat pe o percepere a crizei valorilor. 99. repetăm. Structura Satyricon-ului Incandescenţa narativă caracterizează. se regăsesc şi apoi se pierd din nou. Fundamentală rămâne.căci ele au probleme şi creează mereu probleme -. care o populează. organic integrate structurii romaneşti fundamentale. Episoadele picareşti. Am arătat. sunt respinse nu numai ideile relative la transmigrarea sufletelor. îndeosebi pe problematizare . în vederea alcătuirii unui scenariu romanesc genial. 3). pe ambiguitatea lor socială şi psihologică. Dar ce anume caută aceste personaje? Mijloace de subzistenţă şi aventuri erotice. Oare nu trebuie să conexăm opţiunii epicureice şi trăirea imanentistă a peisajului constituit în discursul romanesc. trad. Catonii (am văzut câtă importanţă acordau Lucan şi alţi adepţi ai Porticului figurii lui Cato din Utica). simplă cum alta n-a fost?// Farmecul vesel al vorbei curate surâde într-însa -// Faptele unui popor spuse în candid limbaj!// Cine nu ştie. să se-nfrupte din darul Venerei?// Cine ne poate opri să huzurim în pat cald?// Ne-ai poruncit-o. zămislită. savant Epicur. Ceea ce nu înseamnă că acest model este rezultatul inevitabil al opţiunii epicureice şi nici că adeziunea la doctrina Grădinii nu ar fi putut conduce şi la o altă formulă romanescă. mai ales greceşti. în roman se pot descripta şi unele valenţe cinice. echivalând cu o declamaţie în versuri elegante. c . 132. intriga Satyricon-uM. De altfel. Au fost de asemenea încadrate în naraţia-cadru şi alte povestiri populare italice. tema dragostei efebice. Petroniu a recurs şi la matricele unor povestiri de călătorie. Dar privilegierea unui roman problematizant se corelează în Satyricon cu adeziunea la epicureism. cât'şiîn rândurile subsecvente. de asemenea. însă toate aceste împrumuturi de tipare sunt.

oricum foarte pestriţe. Oricum. Chiar dacă ele primesc. cel al Italiei greco-romane din secolul I d. Pentru că se ajunge la refuzul realului. De asemenea. epicureic. De fapt. hanuri. Pe când Satyricon-u\ se apleacă asupra mulţimii. la oboseală în faţa vieţii. desigur. şarlatanii vicleni. care totuşi nu le poate modifica complet semnificaţia genuină. caută un stil adecvat de viaţă. S-a arătat că.uri. şi nu numai asupra mentalităţii ei. o funcţie particulară. Proaspăt îmbogăţiţii. Totuşi. intens şi imanentist trăită. Satyhcon-u\ documentează asupra unor aspecte ale societăţii epocii. în ultimă instanţă. suspensul. dar observarea realităţilor externe deschide universul imaginar al Satyhcon-u\ui spre 503 PETRONIU statutul autentic al categoriilor umane ale epocii. Deşi Fellini n-a înţeles cu adevărat romanul lui Petroniu. Reacţia prin râs. în mod obligatoriu. cum am arătat. Ţara romanuiuî Pe de altă parte.C. literatura latină aducea în creaţiile ei doar grupuri sociale.. De altfel. în vreme ce în mit desfăşurarea subiectului era predestinată. şi structura de suprafaţă. căci el operează numai în spaţiul semnelor. Anumite personaje ale romanului revelează unele mărci ale unor categorii socio-morale autentice. chiar dacă par a nu o afla vreodată. ce copleşesc cu atenţii pe celibatarii bogaţi. anticipând experienţele personajelor picareşti. limitate la câteva mii de oameni. până la Petroniu. Petroniu insistă. câpdfvecWte valpri şi metavâjori. pe care autorul o considera necesară şi. în existenţa general umană. semnificaţia condiţiei umane. curtezane şi proxeneţi colindă prin case elegante. observă modul de a se comporta şi de a vorbi al liberţilor. exceptând teatrul comic. tot felul de pungaşi. Romancierul este expresionist. Nu este o întâmplare faptul că Federico Fellini şi-a intitulat // Satyricon unul dintre cele mai bune filme ale sale. exigenţele structurilor literare şi orientarea expresionistă impun personajelor petroniene relaţii fără congruenţe în practica sociaMstorică.şi sensul obiectelor înconjurătoare. S-a susţinut că Satyricon-u\ n-ar vehicula decât un discurs pur literar şi fantasmatic. ilustrau mentalităţile epocii. şi nu realist. obiecte reale. vehiculează antimitul exact în clipa când Lucan îl introducea în epopee.. heredipetae. cât un observator. şi abundă vânătorii de testamente. pe care scriitorii anteriori îl ignoraseră. cu unele excepţii. intelectuali declasaţi şi perverşi. De fapt. Se profilează astfel parametrii unui întreg tip de civilizaţie. cum am arătat în mai multe -*rând. Nimic nu apare ca prestabilit. şi alcătuieşte un adevărat roman de moravuri. îndreptată împotriva vechilor mentalităţi şi concepţii. Roma însăşi se travesteşte în această Crotonă. mai ales sexul prevalează în această ţară a romanului petronian. s-a exagerat sensibil aşa-numitul realism al lui Petroniu. în umor. şarlatanismul. dar proşti şi infatuaţi. păleau. ca şi prin şcoli. Jean Yanne şi de o parte dintre cele ale lui Bunuel17. De aceea. Am spune chiar principalul exponent al expresionismului în secolul I d. mai degrabă al valorilor întâmpinate. care succede furiei intense a trăirii. matroane desfrânate şi preotese destrăbălate. unde locuieşte o matroană perversă. în organizarea intrigii. în Satyricon predomină acţiunea imprevizibilă. în vederea realizării unui anumit obiectiv. o frescă a lumii. captate de asemenea fantasme. Viciile se concentrează în Crotona. am spune frenetic. Furtul şi crima. Universul imaginar al romancierului încorporează. lipsit de orice valoare documentară. el nu a fost atât un analist. Petroniu respinge lumea mitului şi simbolului. când se realiza. nu ca un rezultat. dirijat în vederea punerii în operă a unui ţel fixat de multă vreme. căutările eşuează în râs. s-a afirmat că Satyricon-u\ STRUCTURA SATYRICON-ULU\ implică o anumită subversiune. prin caricatură şi parodie constituie un al doilea nivel al structurării Satyricon-ului. Pentru că fresca petroniană a moravurilor are o vocaţie categoric cinematografică. pinacoteci şi pieţe. aşa cum făgăduise. încorporează numeroase categorii ale unei lumi interlope. ca intermediar între cel profund. articulată de peripeţiile narate de romancier.tranziJja spre noi structuri şi discursuri mentale ale societăţii romane. o proclama ca atare în declaraţia lui programatică. Realităţi socio-morale Această mulţime. Fără îndoială. prin deriziune. cum am arătat mai sus. Gareth Schmeling evidenţiază cu îndrituire această diferenţiere a romanului de textura consacrată a mitului. deoarece din scenariul romanesc n-ar rezulta decât fantasmele autorului şi poate cele ale epocii16. care trebuiau să-şi exercite impactul asupra lor. fixată de ia început. asupra ponderii atât de importante a sexului în aceste moravuri. desigur „avânt la lettre". însă aceste fantasme făceau parte din psihologia vremii. prin taverne. Iar datele civilizaţiei erau practic. despre care romancierul . Petroniu figurează într-adevăr „faptele unui popor". vechilor forme de scriitură. care rezolva toate tribulaţiile lor. întrucât a consemnat fenomenele sociale ca un dat şi. adică Circe. expresionist concepută. care a fost judicios apropiat mai degrabă de producţiile cinematografice ale lui Max Brothers. De aceea.C. căutările personajelor petroniene implică şi o descriere.

9-l1). face pe recitatorul. De altfel. un cappadocian şiret. Petroniu înclină mai clar spre punctul de vedere clasicizant în capitolul 118. 44-45. când. supune deriziunii pe Pallas. incult. amplu prezentate. se pune problema polemicii acuzate şi plurivalente. prin descrierea unor gesturi ale lui Trimalchio. de intendent. Opiniile autorului sunt emise de personaje caricaturale..sau cu putinţă de a fi introduse în structura eposului. 3) şi toţi visează ca fiii lor să devină aristocraţi autentici. numeroşi cercetători moderni au susţinut că. deşi. 7-l4). 1). prin etapa intermediară. în acord cu opţiunile clasicizante intransigente. romancierul persiflează efortul grotesc al familiilor burgheze din Italia şi provincii de a mima existenţa rafinată dusă de aristocraţia Romei. El surprinde fenomenul ascensiunii liberţilor în evoluţia lui. este dublată şi aproape obnubilată de reflecţia asupra literaturii şi culturii. sofisticată. 58-59). Goana după bani îi dezumanizează şi alienează. 2). iar personajele Satyricon-ului afirmă decadenţa elocinţei. în Cena Trimalchionis. filosofiei. capillatus. să realizeze o revelatoare anchetă asupra moravurilor. Cum am arătat. 116). amestecă versuri din atellane în textul Eneidei (Sat. când structurează această ţară. în polemica lor. deşi hotărâtoare. din casa lui Trimalchio se laudă că are clienţi. dispensator. ei exprimă puncte de vedere diferite.G. îşi afirmă dispreţul faţă de intelectuali (Sat. picturii. pe ton polemic. Astfel. Dar în literatura latină nu existau oare de multă vreme o ţară a comediei şi o ţară a poeziei bucolice? Sau chiar o ţară a eposului? Apuleius va dezvolta această ţară a romanului. Cu toate acestea. Problemele culturii.puştiul meu". în repetate rânduri. sclavii aleargă fără încetare spre a satisface capriciile stăpânilor şi şefilor lor. Şi Echion este pe punctul de a reîncepe discuţiile 505 PETRONIU asupra retoricii. Probleme şi polemici cultural-estetice Am arătat că saga umoristică petroniană acordă o importanţă deosebită problemelor culturii. mai ales în primele cinci capitole păstrate şi într-o parodie de controversă retorică. 43. însă nu identic. corupţia care afecta unele administraţii locale (Sat. poeziei. tot de condiţie servilă. incapabile de utilitate practică (Sat. chiar clasicizant. Encoipius asemuieşte de altminteri arta din alambicurile retorilor cu cea a bucătarilor. Petroniu exorcizează propriile fantasme. Petroniu consemnează recesiunea care atinsese anumite oraşe din sudul Italiei (Sat. chiar dacă relativ camuflate. 2. 14. Petroniu investighează în profunzime ascensiunea socială a liberţilor şi dezbate. Foarte complex se prezintă problema contenciosului estetic între Petroniu şi Lucan. întrucâtva omolog. Satyricon-ul nu constituie un roman-cheie al viciilor curţii lui Nero. care reprobau retorica. soldaţii. vizând probabil prefeţele Controverselor Iui Seneca Retorul. ca şi în propriul . O concurenţă aspră domneşte între aceşti liberţi şi duce la ruinarea unora dintre ei (Sa?. Petroniu nu numai că amuză pe alţii. Hermeros reia condamnarea retoricii. Romancierul consemnează în treacăt ierarhizarea sclavilor. 504 REALITĂŢI SOCIO-MORALE într-adevăr. însuşi Trimalchio întruneşte mărcile relevante pentru un libert asiatic înavuţit. 38. 58. care recuperează vestigii umane. ţăranii. celui real. începând cu J.declară că a constituit odinioară primul oraş al Italiei (Sat. La rândul lor. de altfel. Un uriaş mecanism sociologic ia naştere în Satyricon. unilaterale şi a dilatării exacerbate a tonului. ci să noteze anumite fenomene. Din tânăr sclav pletos. Tânărul sclav Massa. Liberţii îşi valorizează prea zgomotos obârşia servilă. îndeosebi a culturii şi discursului literar clasic. dar ei nutresc pentru copiii lor o vie şi sinceră afecţiune. precum si cele ale curţii neroniene. Reflecţia sociologică a lui Petroniu. 68-69). Intendentul. 116. poartă haine spălate numai o singură dată şi dispreţuieşte sclavii de rând (Sat. ruptă de exterior (Sat. cândva omnipotent libert al lui Claudiu. Petroniu înregistrează ironic „la dolce vita" a epocii sale. ci se amuză şi pe sine. preotesele. Cariera sa emerge ca deosebit de semnificativă. 46. Astfel. Nu sunt cruţaţi nici oamenii de condiţie modestă: marinarii. însă vor să pară cultivaţi. Prietenii lui Trimalchio sunt liberţi bogaţi şi industrioşi. Unul dintre liberţi vorbeşte cu dragoste caldă şi tandră de . Există însă şi excepţii. deşi. Agamemnon mai aproape de concepţiile asianiştilor şi de condamnarea gustului general19. imită vizitii. Encoipius. observaţia socio-morală petroniană devine acută când se apleacă asupra statutului liberţilor. 6). o ţară a romanului. homines negotiantes (Sat. Trimalchio parvine la statutul de mare latifundiar şi cămătar. discuţiile din şcolile de retorică sunt. Mentalitatea liberţilor este intens detaliată de romancier. Conotaţiile politice sunt foarte limitate. 30. Petroniu a deplâns fenomenul alienării culturii din vremea sa. marile diferenţe între masa acestora şi şefii lor. prostituatele. Mossler. agaga. prevalează argumentele de bun simţ: blamarea închistării în locuri comune. în măsura în care se manifestă. De asemenea. în capitolul mai sus menţionat. 17-l6). 2). apare ca un Trimalchio în devenire: este măscărici priceput. similar cu anumite poeme atribuite lui Petroniu de Anthologia Latina™. în legătură cu aceste accente critice. Petroniu nu-şi propune să educe şi să moralizeze. ci un discurs romanesc menit să amuze această curte. pentru a nu suferi de complexe. slujeşte stăpânului său ca intermediar în relaţiile lui amoroase. Encoipius şi Agamemnon ajung la un consens semnificativ. cicaro meus (Sat. condiţia intelectualilor şi a culturii din epoca sa. a educaţiei prea rapide. se constituie în Satyricon o ţară romanescă. unde reprobă inovaţiile introduse . pe care Petroniu o întreprinde împotriva altor scriitori şi orientări literare ale epocii.

poemul lui Petroniu este de o slabă calitate literară. în general. personajele Satyricon-u\ui observă realităţile ambiante şi sunt definite de conduita lor. cum am arătat în alt capitol. îl reprobase prin Pharsalia (Sat. desigur. Căci el îşi structurează viziunea romanescă la nivelul lor. Complexitatea discursului romanesc este strălucit ilustrată de structurarea personajelor Satyricon-uM. pentru antieroii romanului. în Ilioupersis. 123. de dinamic construite. Fresca moravurilor se constituie prin şi pentru personaje. Zeii intervin activ în războiul civil şi se divid între susţinători ai lui Caesar. cordubanul îl reproba pe Petroniu. în termeni epicureici şi nu stoici.cu scrisorile lui Seneca adresate lui Lucilius. care. ar fi tratată. Care este adevărul? Nu pare oare prea complicată această polemică. îndeosebi lui Titus Livius. ar fi alcătuit o versiune epică proprie asupra evenimentelor relatate în Pharsalia. Totodată. material furnizat de Seneca23. fiind afectate de o criză puternică de identitate. tot ceea ce se întâmplă. Personajele romanului Această polemică dezvăluie cu pertinenţă seriozitatea de profunzime a romanului petronian. şi pe Seneca*.său poem asupra războiului civil dintre Caesar şi Pompei (Sat. i-a adăugat o introducere programatică. că similitudinile dintre cele două poeme s-ar datora şi unor izvoare comune. Astfel. Ceea ce. ideile lui Mossler continuă să fie propagate de mai mulţi savanţi ai vremii noastre20. • 70-71). în acest poem petronian. vv.sau aproape . pe de o parte. de 65 de versuri. o motivaţie psihanalitică: scopofilie şi exhibiţionism. şi suporteri ai lui Pompei.de consistent. romancierul ar polemiza si împotriva opticii politice lucaneice. un poem mai ales vergilian ca factură. Dar Pierre Grimal a inversat termenii acestei polemici. acelaşi Eumolpus ar parodia epopeea Iliacon a lui Lucan. în acest poem. Petroniu ar fi scris poemul despre războiul civil înaintea restului Satyricon-ului. dar că. Iar în alte pasaje. El l-ar fi recitat în cercul cultural-politic neronian. în poem. si Petroniu. pe de alta. Oricum.. se evidenţiază că. în comportarea antieroilor. după ce pledase pentru menţinerea miraculosului tradiţional şi a tiparelor homerico-vergiliene în epopee. atunci când romancierul l-a inclus în Satyricon. S-a opinat cu îndrituire că. atribuit lui Eumolpus. polemica dintre Lucan şi Seneca. 206). spre a da satisfacţie lui Nero. Fidel imanentismului epicureic şi caracterului problematizant al romanului. v. Petroniu ar zeflemisi meditaţiile senecane asupra condiţiei servile. Petroniu ar pastişa meditaţiile prozei senecane asupra vanităţii oamenilor şi dependenţei lor de soartă. mai cu seama cel din Agamemnon. indiferent cine ar fi început-o (probabil filosoful din Corduba). constituie una dintre trăsăturile literare esenţiale ale secolului I d. romancierul ar parodia stilul tragediilor lui Seneca. asianismul epocii este blamat de Petroniu. incapacitatea lui Petroniu de a se descurca în epopeea tradiţională. Esenţialmente picareşti. Iar zeiţa destinului. ca Venus. îndeobşte. în funcţie de opţiuni epicureice şi rafinament monden. deosebit de mobil. Petroniu ar blama aspru optica estetică asumată de Lucan în Pharsalia. Petroniu le urmăreşte pas cu pas. Prin urmare. însă conduita lor reliefează şi articularea materiei romaneşti. efectiv cu o curiozitate de „voyeur"-i. inspirat de tradiţiile eposului roman. Nu se epuizează astfel satirizarea de către Petroniu a unor autori ai vremii sale. 507 PETRONIU . Regretatul savant britanic John Patrick Sullivan a descoperit. între savanţii moderni. Encolpius şi Ascyltos se autodefinesc drept S-a susţinut că. înregistrează aproape ca un reporter modern feluritele lor experienţe. 118). Lumea în acelaşi timp le aparţine. El ar fi recuperat chiar anumite versuri din Pharsalia. unde. Diana. Dar o anumită lectură a Satyricon-u\u\ demonstrează că romancierul ar persifla. când s-ar referi la sclavi (Sat. Mercur şi Hercule. Petroniu ar ironiza exuberanţa stilistică neoasianistă a lui Seneca. Nu am întrevedea aici o critică foarte camuflată şi împotriva clasicizanţilor22. unde riposta lui Lucan. Celebrul savant francez consideră că Lucan depinde de Petroniu. în alte pasaje din Satyricon. Minerva şi Marte. Eventual Petroniu a operat şi în discursul epic foarte puţine modificări. îl contrariase pe Lucan. atitudine de „voyeur"24. adesea aberantă. bogate în substanţă. dar mai scurt. Ei urmăresc. atestând de fapt stupefianta capacitate de analiză psihologică a lui Petroniu. Deşi respinse uneori. Fortuna. însă totodată ea îi respinge. la rândul lui. El ar transforma pe Caesar în cel mai bun erou al războiului civil şi l-ar compara cu lupiter şi Hercule (Sat. antieroii sunt adesea instruiţi şi născuţi liberi. 506 PROBLEME Şl POLEMICI CULTURAL-ESTETICE cum erau Lucan şi Seneca. 118 şi 119-l24). în alcătuirea acestui poem. 406-457. ar fi ironizaţi foşti membri ai cercului cultural-politic al împăratului. Din punct de vedere cronologic. în sensul blamării experienţei încercate de poetul stoic. precum Apollo. romancierul.C. pentru a compune însă un poem clasicizant. Chiar portretul lui Trimalchio ar încorpora. ca o divinitate maliţioasă şi capricioasă. la modul ironic. de credinţa în preţul clipei de faţă şi de problematizare. naţional şi eroic. Oricum. poate. Satyricon-u\ este contemporan . din care făcea parte şi Lucan. Ele se dovedesc marginale şi marginalizate. De asemenea. ci persiflarea unui personaj ca Eumolpus şi. Acesta din urmă ar fi ripostat prin Pharsalia21.. asupra unei polemici între scriitori antici? Noi credem că efectiv poemul lui Petroniu a fost anterior Pharsaliei.

emerg structurat! după tipara similare. dar plin de iluzii cu privire la virtuţile artei sale. cu o mirifică detaşare ironică. Strălucit configurat se înfăţişează Trimalchio. suplu construite. Nu evoluează Encolpius pe parcursul discursului romanesc? Probabil că trebuie răspuns afirmativ. suni semnalate oe romancier85. deşi răspunsul nostru nu epuizează bogata substanţă conotativă a acestui personaj. căci într-un fel se comportă el ca talentat discipol al lui Agamemnon. El încearcă să apară 508 -_ PERSONAJELE ROMANULUI în postura de om de calitate. 50. 3. încurcă legenda ciclopului din Odiseea. 3 rimaichio nu-şi găseşte locul în lume. Trinnaichio nu izbuteşte să depăşească marginaiitatea şi inautenticitaîea. 2-4). mâl agresiv. care îi realizează temporar îndestularea. şi un dublet persiflant al lui Seneca? Credem că putem răspunde afirmativ la această întrebare. 5). printre altele. nu este el. De altfel Encolpius realizează o adevărată Odisee. fanfaronada. Naraţia la persoana întâi îi permite să se sustragă. 59. îndeobşte apar ca escroci cinici. „neobositul" (în ale dragostei). inteligenţi. 101. de om bătrân. Principalele şntieraine feminine. asemănătoare celor aîe comediei paliiate: âskyltos. în realitate. Trimalchio bravează şi proclamă competenţa sa nemărginită.intelectuali sau „oameni de litere". 32. Tryphaena. 89. „vecinul". „melodiosul" etc. deşi nu cunoaşte cu adevărat limba latină şi comite gafe culturale irezistibile. trad. trăind la marginea societăţii. Aspectul exterior conoteazâ grotescul acestui antlerou şi corespunde substanţei lui morale. Vii. copilul frumos. pentru ca se îmbracă strident. îngâmfarea. trăiesc în marginea înaltei societăţi. n-ar fi decât un derbedeu imoral. Antieroii. de discursul romanesc. pare mai violent. pseudosclavul ghinionist în dragoste. pricinuite de o dentrţie proastă.4 (Sat. căci trăieşte din expediente. de Eugen Cizek). pronunţat de Encolpius. de autor al unor excelente povestiri mileziene şi devine adesea purtătorul de cuvânt al romancierului. 3. şi lotul său. Umorul extravagant şi exuberant Strategia compoziţională a romancierului nu ne poate apărea decât ca admirabilă. Sexui constituie o sursă importantă a bucuriilor ş? irbulajiUor încercate de ei. Tryphaena şi Circe. 52. Eumolpus denunţă cu înverşunare cupiditatea şi decadenţa moravurilor şi a culturii (Sat. Ridiculizat şi el. Chiar şi defectele de pronunţie ale acestui fcsăîrân libert. Encolpius este un tânăr intelectual. El este greu de formalizat într-un mod oarecare. (Sat. Numele său are o semnificaţie. căci se crede un Vergiliu. adică în cultură: „priceperea mea în asemenea lucruri n-aş vinde-o pentru tot aurul din lume" (Sat. Aparţine unei categorii sociale învestite cu un statut funeiarmente ambiguu. desigur. de fapt „amantul". Numai apariţia lui Trima!chio declanşează râsul intetectual'lor aventurieri. 7. un intelectual contestatar sau un romantic în căutarea iubirii adevărate. este mai Ipocrit. fiindcă scapă oricăror încercări de ai formaliza rapid. într-altul ca un comentator maliţios al banchetului dat de Trimalchio şi cu totul în alt mod ca Polyaenos. Nu pot fi caracterizaţi printr-un epitet. 10. Ambiguitatea nu este. aşadar. ca eroii homerici. El caută febril mijloace de trai. care îi însoţesc pe Encolpius. ei se dovedesc a fi problematici ori problematizaţi. Eumolpus vădeşte un autentic talent de povestitor. corupător de minori şi escroc. eumolpos. lui Patroclu îi spune Petraites: iar războiul troian ar fi avut loc între troieni şi parentini (Sat. dar şi un cod de existenţă. 6). însă el atestă o şiretenie şi o dibăcie remarcabile şi un umor imbatabil. Petroniu pare a condamna universul conturat de către discursul romanesc. cu toate că nu are talent artistic. un adevărat „beatnik avânt la lettre". Lipsa de cultură şi de măsură se asociază cu alte defecte moral-intelectuale. Totuşi. cel mai problematizat şi mai enigmatic antierou al Satyricon-u\ui es Eumolpus. căreia Fi aparţin prin naştere. dar ipocriţi şi egoişti. ca prostia. Trăiesc într-o nesiguranţă constantă. pentru a scăpa de aiienare. cum am arătat neclasificabili şi nu numai declasaţi. concomitent ironică şi licenţioasă: în greceşte enkolpios înseamnă „cel ţinut la sân" sau „drăguţul". Lichas. care călătoreşte numai spre a căuta plăcerea şi. Ascylfos. care pendulează înire Encolptus şi Ascyîîos. ca un revers comic al lui Ulise şi al lui Enea. Encolpius naratorul romanului se opune lui Encoipius actorul principal ai tramei narative. 4). de aceea nu parvin să se realizeze decât pe plan erotic. Totuşi. Excepţie la . se probează personaj» episodice. veşnic în căutare de expediente facile. ipocrizia. inautentici sau mai degrabă ambigui. De altfel aproape toate personajele Satyricon-uM poartă nume persiflante. Experienţele trăite îl dezvăluie în aceeaşi măsură ca pe personajele întâmpinate de ei. Eumolpus este semi-nebun. Totuşi nu devine astfel decât fundamental mente caricatural. introduce absurd pe Hannibal în cucerirea Troiei. Ascultătorii exasperaţi ai poemelor sale vor să-l lapideze. mai „femrne fatale". Este greu să înţelegem dacă. într-un domeniu care îi era necunoscut. încât nu se reduce deioc la postura de simplu martor ori de „raisonneur". când trebuie să mistifice şi să-şi asigure unele expediente. Totodată. Totodată. gheiton. Totuşi. scholastici (Sat. căci nu reuşeşte să guste cu mulţumire propria reuşită economică. pretenţios şi esie ura. 52. Tryphaena se comportă ca o aventurieră. cum sunt Quartilla. îl numeşte Hermeros pe Hercule. Foarte burlesc în multe privinţe. Circe. caută să pară altceva decât ceea ce ?ealmenîe esîe. căci sunt supuse unui proces de alienare marcat aberant. 2-l0). poetul rătăcitor şi definitiv ratat. 48. pe când Giîon. Foarte pervers. Recită fragmente de vers vergilian. el este totuşi un om de afacen deosebit d© abil.

duşmanul său. pe care le consacrase eposul eroic. dar constată pe neaşteptate fuga lui Ascyltos din şcoală: vrea să nimerească la hanul unde locuia. adică susceptibil să elibereze.• 509 PETRONIU Umoru!. Faţă de tensiunile vremii. în maniera celui mai autentic expresionism. servite la banchet. el asigură contactul între structura de adâncime şi cea de suprafaţă a textului. Encolpius perorează vehement. citate din poeţii celebri. chiar sardonic. Astfel se justifică. rupturii personajelor de mediul în care se simt alienaţi26. abundă sosul de peşte numit garum piperatum. până la grotescul deformat al falsei înmormântări a lui Trimalchio sau al aventurilor erotice. Petroniu revalorizează tradiţiile comicului italic. extravagant. Foarte numeroase se învederează a fi surprizele făurite de elaborarea însăşi a intrigii. indiferent dacă Petroniu se . îşi precizează obiectele artei sale atât de fascinante. expresii familiare şi proverbiale. 3). Cedează destul de iute şi momentele de „suspense". şi devin comice prin absurditatea lor. constituie un autentic contrapunct al căutării eroice. când înţelege că pe valuri plutea leşul lui Lichas.. impregnează întregul discurs romanesc. de regulă parodiaţi. Surprizele comice apar frecvent în scenariul romanesc. într-una din tăvile servite în timpul banchetului dat de Trimalchio. Pe faţă i se citeşte mânia. 115. când romancierul îl dă la o parte pe Encolpius şi. patru modalităţi fundamentale de regrupare a imagisticii. mai sus. în fond. cât de importante sunt relaţiile parodizante cu epopeea.•!!.• ' -. Interesante se dovedesc a fi hiperbolele şi jocurile de cuvinte. Absurdul cel mai evident nu lipseşte din numeroase pasaje ale romanului. Libertul îmbogăţit reliefează propensiune accentuată pentru ceea ce se califică drept „le trompe l'oeil". Cum am evidenţiat. „viteazul" Encolpius predă tremurând spada (Sat. Encolpius aude de un embasicet. din „nuvela" matroanei din Efes. Encolpius se bucură şi melancolia se transformă în râs {Sat. Encolpius pleacă să-i omoare. pentru a se pomeni cu un dansator desfrânat (Sat. „Tragedia" se transformă în melodramă şi eşuează lamentabil. Dar. Totuşi. Unele dintre ele sunt aranjate ca surprize de personaje. însă. în cele din urmă. Trimalchio îşi organizează banphetul ca un spectacol. aşteaptă o cupa. în funcţie de viclenie sau de mascare a intenţiilor reale (ca în cazul relaţiilor între Encolpius. Indignat de trădarea lui Ascyltos şi a lui Giton. unde imprevizibilul şi suspensul interced frecvent. 6-7). căci abundă detaliile obscene şi scatologice. Salvat din naufragiu. la ironia densă. care destind brusc acţiunea. dar şi de deghizare (căci Eumolpus se travesteşte în naufragiat bogat). care sunt desăvârşit executate. abundă găinile şi ouăle false. l-4). peştii înoată ca într-un eurip (Sat. De fapt. Autentice hiperbole burleşti. Comicul eliberator. prin comic dezlănţuit. Hiperbola comică apare ca manifestă. 23-24). 7-20). Efectul intens. ironii. însă se trezeşte într-un lupanar (Sat. 510 SCRIITURA Scriitura într-adevăr scriitura apare structurată astfel încât să declanşeze permanent efectul comic. impactul în Satyricon al râsului şocant. Câteodată. oţetului şi sării italice. Petroniu îşi învesteşte umorul cu multiple efecte incantatorii şi îl extinde. tricliniul se transformă într-un veritabil amfiteatru: podeaua este curăţată. încât deapănă gânduri elevate asupra fragilităţii existenţei umane. Disputele aprige dintre Encolpius şi Ascyltos se sparg în vorbe de spirit. cum ar fi bătăliile de pe corabie. Am arătat. suculent. Petroniu face pe cititor să zâmbească. 36. în mod intenţional. mai ales de Trimalchio. cu ostentaţie. prin burlesc neţărmurit. întrucât comicului de situaţie îi corespunde cel de limbaj. Joel Thomas a desluşit. 82. ca în Circul din Roma. însă adesea prilejuieşte râsul gros. de aventurile funambuleşti ale antieroilor săi. pe toate registrele: de la deriziunea crudă. Rupturile de situaţie presară discursul romanesc şi se adecvează. Encolpius zăreşte un cadavru plutind în voia talazurilor. în fond expandat pe toate gamele posibile. de la maliţia amară. De altminteri. calambururi. datorită mânuirii deriziunii sau devalorizării unei ordini morale desuete. Parodia desacralizantă şi iconoclastă ripostează de altfel situaţiilor esenţiale. ca să dea impresia realităţii. înainte de desert. In felurile de mâncare.valenţele normale ale acestui tip de discurs face doar declaraţia programatică mai sus menţionată. de quiproquo şi de manipulare. crud şi al licenţiosului. Petroniu ripostează prin râs. ' "i. măcar parţial. se dizolvă în râs ori măcar în surâs. cum am arătat. în compoziţia romanului. de jocul limbajelor. sunt amplu folosite de Petroniu spre a stârni râsul. dar şi exuberant. surpriza ţâşneşte strălucitor dintr-un calambur şi adoptă modalitatea quiproquo-ului. în acest sos. aberant. încercate de Encolpius-Polyaenos. dar o întâlnire incidentală cu un biet borfaş destramă orice hotărâre serioasă: la cea dintâi somaţie. de criza de valori. culoarea violentă se nasc uneori din desfăşurarea intrigii romaneşti. odinioară practicate de Vergiliu în Eneida. Ascyltos şi Giton).

Totuşi.câteodată aproape oratorică. ca în termeni ca abstinax. sermo litterarius. 68. mimează. Eumolpus şi de alţi intelectuali ori pseudo-intelectuali).. „vin* (şi nu uinum). sau miscix. în Satyricon abundă proverbele ca „o mână spală pe alta" sau „cel ce a fost broască. care înseamnă „a tăia"). Amuzante şi totodată relevante sunt pleonasme ca foras exierit. caracterizării unui anumit mediu uman. Apar şi forme ca loquere. lot al liberţilor participanţi la banchetul dat de Trimalchio. Limbajul Satyricon-u\u\ rămâne loial antimitului. şi în tiradele iniţiale ale lui Encolpius şi Agamemnon . Noutatea şi simplicitatea poeticii explicite oglindesc concomitent imanentismul antimitului. voit eteroclit. uinus. concomitent unitare şi complexe30. Encolpius observă că aceasta a fost prima oară când marele mantuan ia zgâriat urechile (Sat. Petroniu purcede de la conştiinţa unei limbi clasice cristalizate şi chiar matematizate.şi conversaţia 511 PETRONIU sugestivă. Oricum. Admirator al clasicilor. întrucât se integrează structurii de ansamblu a Satyricon-uM. chiar argotică. Enunţurile lor traduc privilegierea vorbirii directe. care însă valoriza filoane expresioniste) -. limbajul comic. prea frecvent. „căţeluşă". în plin discurs popular. 40. vorbită de străinii de origine greco-orientală. Acest „taie". cârpe (Sat. 131. deşi nu o ilustrează cu maximă fidelitate. sermo plebeius (mimată de liberţii din banchetul lui Trimalchio) şi o „vorbire literară". cât şi un imperativ al unui verb (cârpo. întrucât cuvântul românesc nimic provine din ne mica. Cum am arătat mai sus. „cer" (şi nu caelum). „sobru". un discurs literar de un gen nou. 50. nici limbajul liberţilor nu echivalează perfect cu latina vulgară a vremii sau cu varianta acesteia. " Trimalchio şi trabanţii săi zic caelus. fatus. 5). acum e rege". unde conjunctivul era obligatoriu în latina corectă. 8). Acest limbaj comic diferă de la personaj la personaj şi serveşte caracterizării antieroilor. precum în unele versuri. lingviştii au tratat limbajul romanului ca o colecţie de exemple ale limbii vorbite. care ilustrează caracterele personajelor: el a fost fericit comparat cu cel practicat de James Joyce28. Limba vorbită de liberţii Satyricon-ului ajută la cunoaşterea latinei vulgare. Sub influenţa sintaxei populare. asupra meditaţiei comune. matella. precum şi noile tendinţe care îşi făceau loc în latjna vorbită a epocii'. catella. cum sunt cele care descriu părul Circei (Sat. -ere.. suplă. Limbajul lui Petroniu pendulează între lirismul graţios. populară şi colorată cu vulgarisme sau expresii proverbiale. de confuzia genurilor şi cazurilor. 2-4). implicit ironizate de Petroniu. Trimalchio susţine că posedă vase autentice de Corint. cu acelaşi cuvânt Trimalchio cheamă sclavul însărcinat să taie mistreţii la masă şi îi indică sarcina lui. Exprimarea liberţilor. la ambii implicite. etc. în realitate. matus. ca homuncio. o „vorbire plebeiană". dat fiind că forma în cauză putea constitui atât un vocativ al substantivului (Carpus). arborat de Petroniu. sermo urbanus (utilizată în conversaţiile lor obişnuite de Encolpius. „sărmânică". ca şi sintagme sau termeni greceşti. sclavul Massa recită detestabil stihuri din Eneida. fiindcă numele meşterului. în roman. întemeiat pe comic mărturisit şi pe sinceritate. ce se referă la condiţia umană. se pot distinge trei modalităţi de exprimare: o „vorbire urbană". „destin" (şi nu fatum). inseraţi în textul latin ca phantasia. 36. ci şi gustul inovaţiei. chiar misella. presărată cu vulgarisme. Calambururile burleşti proliferează în Satyricon. Limbajul antieroilor serveşte diferenţierii lor. dar cu valoarea lui „căţea" în româneşte. et trie/inia. El creează o „noutate". „schimbător". Romancierul privilegiază hexametrii dactilici şi distihurile elegiace. sugerează felul de a vorbi al oamenilor din categoria lui Trimalchio. în care se realizează eleganţa şi corectitudinea manifestă a digresiunilor asupra culturii şi a unor pasaje în versuri29. ilustrează cultura lor rudimentară şi obârşia lor orientală. pentru că frazele sunt relativ scurte. . John Patrick Sullivan a arătat că. sau sophos. „să iasă afară" ori dezacorduri ca faciatur. pe simplitatea operei sale incantatorii: nouae simplicitatis opus. „vis". literal „lupoaică". Deruta lor era înlesnită de pierderea desinenţelor în latina vorbită. întrucât reproduc parţial exprimarea orală a intelectualilor epocii. şi comportă anumite expresii colocviale. de asemenea specifice exprimării colocviale. „nici o bucăţică". Nu lipsesc solecismele. declanşării râsului. Pe de altă parte. Ca şi diminutive. acuzativul cu infinitiv este evitat. aşa cum s-a arătat. 10). Sat. Când strigă „taie". 512 . ostentativ antiretoric. „idiot". semnalizează faptul că banchetul lui Trimalchio dobândeşte două dimensiuni: una culinară şi alta ludică27. slab matematizate (oratio reda). Interesante sunt sintagme ca non mica. varietatea limbajului reliefează nu numai clasicismul teoretic al romancierului. care i le fabrica. „omuleţ". Exprimarea personajelor este foarte funcţională. 58). analogia dintre Petroniu şi Joyce poate fi extinsă asupra structurii operelor lor .referă la canalele care irigau grădinile romane şi despărţeau arena de gradene la circ sau la strâmtoarea ce separa Eubeea de Attica: de unde şi numele dat canalelor romane. „formidabil" (în contextul respectiv. Metrica din versuri este variată.. Petroniu rămâne credincios poeticii elaborate în capitolul 132. în care amestecă versuri provenite din atellane.să se facă şi sufragerii" (ca „e şi sufragerii"!). „oliţă". Acest limbaj extinde la nivelul lingvistic fresca socio-morală pe care o structurează Petroniu. era Corinthus {Sat. realizării unei viziuni imanentiste şi problematizante a lumii. Astfel.Ulysses şi Satyricon (în pofida clasicismului teoretic. Erorile liberţilor. ca lupatria. „a vorbi" (în loc de loqutj. însă şi de la cunoaşterea adâncă a exprimării familiare. indicativul emerge în propoziţii consecutive şi concesive. elegant şi exprimarea pură . ficţiunea pură. Totuşi nici limba lui Encolpius şi Eumolpus nu este ciceroniană. propoziţia interogativă indirectă apare câteodată construită cu indicativul. se impun sufixele -ix şi -ax. Abundă şi cuvinte triviale. pentru a genera un limbaj foarte variat.

La rândul său. Paris.. Petroniu a transferat în sfera romanului diverse tipare compoziţionale. cum am spune noi. Totodată. ca „nuvela" matroanei din Efes. Neronia 1977. Sau. în care vedeau un precursor. Rene MARTIN . 1924. în orice caz s-au consacrat Satyricon-u\u\ studii.M. superstiţios. în ciuda diversităţii evenimentelor consemnate în acest discurs. de altfel preţuită.. a IX-a. E. pp. Thomas HĂGG. 352 si urm. 1966.C). în acelaşi timp. „Formele insolite din vorbirea personajelor lui Petronius". în romanul său A rebours. BIBLIOGRAFIE: Louis CALLEBAT. 2 voi. The Novei in Antiquity. Firenze.. a creat un univers imaginar original şi coerent. Patrone. 421 şi urm. pp. 52.. Erotica Antiqua. 1977.CONCLUZII Concluzii Pe bună dreptate s-a susţinut că Satyricon-u\. Satyricon-ul petronian era dramatizat şi pus în scenă la curtea regilor Franţei. pe baza unui manuscris. îmbunătăţită. 881 şi urm. 115 şi urm. 86-93. Bucureşti. Celine însuşi a alcătuit un Satyricon modern în romanul său Mort â credit. London. trebuie menţionat Gaeomemphionis Cantaliensis Satyricon. din toate punctele de vedere. ca Euphormionis Lusinni Satyricon. Joel THOMAS. „Structures narratives et modes de representation dans le Satiricon de Petrone". „Le roman moderne et Ies structures du roman antique". şi nu Don Quijote. pp. pp. pp. este în curs de apariţie la Editura Univers32. selectate cu atenţie. ofiţerul francez Nodot a realizat un fals celebru.Jacques GAILLARD. Actes du 2-e Colloque de la Societe Internationale d'Etudes Neroniennes. 1939. ed. Le . 1974. deoarece a publicat o ediţie pretins integrală a romanului. ci şi al altor autori ca Eugen lonescu. 583-586. cei doi Caragiale sau Nicolae Filimon şi Hurmuz. printr-un discurs literar farsesc. I. ies genres litteraires â Rome. 1985. „The Satyricon: the Sense of an Ending". Scriitori realişti ai secolului al XlX-lea. 33. obsedat de iluzii imposibile. 1982. a 3-a. 1912. 8. SUA) s-a constituit o societate petroniană. Revue des Etudes Latines. Paris. nici meandrele de tot felul ale strategiei romancierului nu-l obosesc pe cititor. îşi exprimă entuziasmul faţă de Satyricon. ed. şi diverşi scriitori români. fascinat de forţa naraţiei. 1983. căci Sidonius Apollinaris îl menţionează în secolul al V-lea d. Ettore PARATORE. Studii clasice. 134. Iar un personaj ca Sosthene din Le pont de Londres constituie un Eumolpus abia modernizat. 155 şi urm. Această scriere a fost tradusă în diferite limbi moderne. „Pour une edition du Satyricon". este primul roman problematizant din literatura universală31. Dintre celelalte imitaţii. 1968. Receptarea Satyricon-u\u\ Cum a fost receptat Satyricon-u\7 Ignorat iniţial de teoreticienii antici. constituie încă o problemă deschisă. James Joyce.acestei cărţi (Bucureşti.Los Angeles. 11. ed. dar şiret şi puţin escroc. 1969. 1923) şi cea alcătuită de autorul. Storia della letteratura latina. Evolupa romanului antic. a 8-a. Beckett. pp. în 1972. 1967. în latina secolului al XVII-lea au apărut mai multe imitaţii.. 117-l55. 166-l74. a acestei ultime traduceri. Evul mediu n-a cunoscut decât anumite excerpte. A Literary Study. care datează din 1628. în 1693. pp. John Patrick SULLIVAN. 178-l81. Acest fals a înşelat o vreme chiar pe anumiţi savanţi. 61l640. 79 şi urm. Dos Passos. Rome et nous. 1968. de uimitoare supleţe. la Belgrad. a manuscrisului banchetului dat de Trimalchio a impulsionat interesul faţă de Satyricon. prin invenţie narativă extraordinară. 97-l47. cu toate că unii teoreticieni moderni au evitat să se refere la Satyricon. pp. Rene PICHON. 153-l79. articole şi două traduceri aproape integrale: cea datorată lui I. Literature and Politlcs in the Age ofNero. pp. Petroniu a fost totdeauna receptat cu interes. Bucureşti. Eugen DOBROIU. Huysmans. cu o virtuozitate stupefiantă. în spaţiul cultural românesc. Marinescu (Bucureşti. Este vorba de o tălmăcire integrală a Satyricon-u\u\. 71 -80. portdrapelul „decadentismului". La Gainesville (Florida. atestat de cele douăzeci şi opt de ediţii succesive. prin crearea unei noi specii literare: romanul latin.. Oricum. pp. deşi clasicizant în concepţia despre limbă şi conservator în aprecierea destinului genurilor literare tradiţionale şi a culturii. Interesul sporit pentru gramatica genului romanesc a sprijinit investigarea romanului petronian. care a înregistrat un imens succes de librărie. romanul lui Petroniu a fost totuşi apreciat în ultimele secole ale Romei imperiale. Paul PERROCHAT. 1967). Gareth SCHMELING. Paris. Nici digresiunile şi nici lacunele. cercetătoarea franceză Juliette Desjardins a publicat la Geneva o traducere franceză a acestui roman. Reinisches Museum fur Philologie. Stabilirea unor relaţii de intertextualitate ori mai degrabă a unor similitudini structurale între Petroniu.C. Scarron s-a inspirat din Satyricon pentru alcătuirea romanului său comic. în secolul al XVIII-lea. 12.1991. Absurdul pe plan lingvistic. Petrone. ca şi a diversităţii mijloacelor de expresie. 1982. l-au apreciat sincer pe Petroniu. „Biblioteca pentru toţi". THOMAS. passim. mânuirea abilă a construcţiilor discursului îl consacră pe Petroniu ca un precursor 513 PETRONIU nu numai al lui Proust. pe de o parte. 1981. Sienkiewicz a făcut din Petroniu unul dintre eroii romanului Quo vadis. primul roman al condiţiei umane. 1977. 159 şi urm. de pildă. 26l-292. Manuel d'initiation â la littârature et â la civilisation latines. 1974. Petroniu excelează prin coerenţă artistică fundamentală. care a ajuns repede o operă literară iubită de mondeni. The Satyricon of Petronius. în secolul al XV-lea. Petroniu a făurit o structură de ansamblu unitară. care publică regulat un buletin bibliografic. Le Festin de Trimalcion. Pierre Louys. Paris. 1970. Marcel Proust şi Scott Fitzgerald au intrat în complexe relaţii de interdiscursivitate cu textul Satyricon-u\u\. pp. Histoire de la littârature latine. ca operă făcând parte dintr-un „gen umil". pp. Paris. îndeosebi Stendhal şi Balzac. o fascinantă ţară a romanului. Actaofthe International Conference on the Ancient Novei. Descoperirea. Commentaire exegetique et critique. ClermontFerrand. de abundenţa amărHjntelor relevante. La rândul său. Berkeley . pe care l-ar fi descoperit în 1688. determinate de pierderea celei mai mari părţi din text... pp.1970. Studii clasice. Eugen CIZEK. pp. Bangor. în fantasie deosebit de fastuoasă. Ithaca-London. pp. O nouă ediţie. 10. prin talent excepţional.. Satyriconu\ constituie unul dintre cele mai valoroase şi mai seducătoare romane care s-au scris vreodată. Petroniu s-a manifestat ca un excepţional novator. expus adesea oprobriului public. Bulletin de l'Association Guillaume Bude. pp. publicat pe la 1605. Ultimele decenii au comportat o proliferare uimitoare a articolelor şi cărţilor hărăzite lui Petroniu. fantast. Istoria literaturii latine (14-l17 d. care străluceşte în fabulaţie efervescentă. ICAN 1976.

105-l07. „Quelques remarques concernant la date du Satiricon". pp. pp. 1986. 4. op. K. Essai sur trois univers imaginaires. Paris.■ . amintesc de Satyricon (este vorba de misterele zeiţei Cybele). SCHMELING. pp.Autour de la date du Satyricon". R. P. pp.G. lolaus. 127-l34. Studii clasice. pp. 11. op. I. CASTORINA. pp. 266-267. Petronio: la novella della matrona di Efeso. vezi Quintino CATAUDELLA. NOTE 1. passim. cit. tout bonnement. I. vezi Raymond CAHEN. cit. cit. 1962. cit. Revue des Etudes Latines. pe care îl ignorase până atunci. 1977. p. CAMPUZANO. Pentru 65 d. pp. Bangor. R. 4. „Petroniu". 375-376. pp. 353-356. cit. HĂGG. 301 şi urm.romanului petronian: vezi şi T.. 16. 1983. Bucureşti. Paris. p. fiecare loc geografic din roman dobândeşte o valoare fizionomică. CORBETT. 264-266. pp. 174. Evolufia romanului antic. Novae simplicitatis opus. HĂGG. Crotona este închipuită ca o capitală a . ed. Neronia 1977. op. WALSH. 7. 33. Literature. 40-47. trad.Jacques GAILLARD. G. cit. 1964. Pentru identificarea aproape sigură a numelui autorului Satyricon-v\ui. Istoria literaturii latine.C. Fragmentul respectiv aparţine unui text posterior . pp. pp. 1959. 7. dar şi Philip B. Probleme de literatură şi estetică. Annales {Economie. Evoluţia romanului antic. p. PECERE. op. T. ROSE. op. Studii clasice. 1979. 8. 7l-79. le contraire!". Pentru relaţiile cu mimul şi alte specii de umor italic.C. vezi mai ales Rene MARTIN . De asemenea. relevă o calitate morală sau un prodigiu. 360. a strigiiior şi a sticlei incasabiie nu constituie autentice „nuvele" mileziene. 1982. Der griechische Roman und seine Voriaufer. „Petroniu". HĂGG. Leiden. se declară şi Thomas HĂGG. pp. op. La novella greca. pp. 1970. The Novei in Antiquity. 182-224.J. 78. 40-43. The Roman Novei. op. Cambridge. op. cit. Istoria literaturii latine (14-l17 d. mais ii est plus simple d'admettre. 161. în prezent. „Le je dans le Satyricon". Palermo. 38-94. 89. 84-85. op.P.. 1914. CIZEK.J. „Le roman «moderne» et les structures du roman antique". E. CAMPUZANO. Padova.J. s-a presupus descoperirea pe un papirus a unui Satyricon grecesc. 17l-l74. Literature and Politics in theAge of Nero. 34-80. pp. pp. cit. The Satyricon.C).C. 1968. 9. 5. cit. vezi Eugen CIZEK. op. The Roman Novei. vezi R. pp. Luiza CAMPUZANO. Stilul 515 PETRONIU şi mesajul textului în cauză. T. vezi John P. 110-l11. pp. 1965. Problema parodiilor este discutată şi de G. 117-l24. pp. cit. 109-l10. încercarea hazardată de a reconstitui trama originară a Satyricon-u\ui se datorează lui A. p. Ies Metamorphoses d'Apulee etle Satiricon. Destul de recent. p.J. Bucureşti. Paris. passim. propune împărţirea Satyricon-u\u\ în şapte episoade. Pentru raporturile cu eposul. T. The Satyricon of Petronius. GAILLARD. Ne referim la eforturile întreprinse de anumiţi savanţi. WALSH. pp. A Literary Study. vezi şi John Patrick SULLIVAN. MARTIN . 42l444 (îndeosebi pp. 1975. pp. pp. pp. CIZEK. cit. p. Societes. pp. Tudor VIANU. cit. Actes du 2-e Coloque de la Socidte Internationale d'Etudes Nâroniennes. 26l-263. Pentru dimensiunile romanului şi starea actuală a conservării textului. HĂGG. 134. Napoli. GAILLARD. 267. MARTIN . ca MARMORALE. op. 15. HĂGG. a 3-a. a 2-a. PEPE. 159-l61. cit. cit. pp. pp. R. MARTIN .. 124 observă: „ii est possible de continuer â soutenir que le soleil tourne autour de la terre. RONCAIOLI. 20-94 se pronunţă pentru 65-66 d. 29-46. 72-73. L. cit. 78. MARTIN. 2. 1982. românească de Nicolae ILIESCU. Cândva am optat pentru 6l-63 d. 53. Intertextualitatea cu satira menippee a fost semnalată încă de Erwin ROHDE.1974. După exemplul povestirilor de călătorie. 166. Pentru titlul romanului şi enigmele Sa/yr/con-ului. Cambridge. I. The Date and Author of the Satyricon. SULLIVAN. op. în ce priveşte aplicarea teoriei romanului la discursul romanesc antic. mai ales John P. Vezi în această privinţă T. Gareth SCHMELING. 1970. 364. G. M. MARTIN . 166. P. preferăm o „furchetă" mai largă. pp. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses ofApuleius. p. pp. GAILLARD. Per una storia della narrativa latina. op. RATTI etc. 1961. 89-91. op. „Petroniu". 9l-92. 16-20. cit. . Bucureşti. SCHMELING.•_-. Clermont-Ferrand. mai ales pp. ROSE. Pentru milezienele încadrate în trama narativă şi tiparele provenite din fabulae Milesiae. 435-439). pp. pp. Revue des Etudes Latines. HĂGG. GAILLARD. 1991. L. de fapt la p. 1981. Patrone. Berkeley . The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius. pp. 2 voi.. Istoria literaturii latine. T. CORBETT. „Petroniu". THOMAS. O tentativă mai recentă aparţine lui Rene MARTIN. în ce priveşte parodierea diverselor specii de poezie..■■. Cahiers des Etudes Anciennes. Bulletin de l'Association Guillaume Bude. 6061. p. CIZEK. Lyon-Paris. pp. op. 146-l47. 1971. op. 16). 36l-369.C. cit. 189. 1970. Napoli. SULLIVAN. „Vie de Trimalcion". 1957. Bucureşti. Reinisches Museum fiir Philologie. pp. dar şi E. 514 . Povestiri cum sunt cea a pricoliciului. 171. vezi Rene MARTIN. 375. p.. 171 (acest ultim cercetător semnalează şi filiaţiile dintre Chariton şi Menandru: ibid. Pierre GRIMAL.şi nu anterior . ca şi limba în care este scris. 251 -260. 1982. Ithaca-London. în legătură cu aceste vane încercări. 293-574. I. 10. Paul VEYNE. 349 şi urm. 171. Fireşte. vezi Kenneth F. SCHMELING.%j i . Stupefacţia încercată de Encolpius faţă de cele văzute în locuinţa lui Trimalchio aminteşte de mirarea călătorului aflat în mijlocul unui peisaj insolit. Istoria literaturii latine. Le Satyricon etses origines. 1912. 1985. Bibliografia relativă la episodul matroanei din Efes este foarte abundentă: vezi O. (vezi Eugen CIZEK. DAVIAULT. Luigi PEPE. 6. op. pp. pp. 84-85.G. Eugen CIZEK. Civilisation). Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco. Ideile literare în Satyricon. 3. „La novella dei romani fra realismo e cultura materiale". SULLIVAN. „The Satyricon: the Sense of an Ending". vezi E.depassement du quotidien dans l'Eneide. 352-353. 170-l71. p.. „La destination d'Eumolpe et la structure du Satiricon: Conjectures". p. 1159l162.. 199-207). 1925. pp. 1991. 125-l38. 213 şi urm. pp. pp. dar.C. teză de doctorat. T. „Le roman de Petrone et la theorie du roman". ICAN 1976. ed. 352375. Les genres litteraires â Rome. 107-l10. London. „What is the Satyricon?" Erotica Antica. Cum reliefează J.F. 1983. pp. E. p. „începuturile realismului în antichitate într-o interpretare modernă".Los Angeles. vezi Ph. propune împărţirea discursului romanesc în secvenţa Agamemnon (începutul şi Cena) şi secvenţa Eumolpus (restul). 1975. 42. cit. R. textul romanului se poate diviza şi altfel. cit. I. Evoluţia romanului antic. Neronia 1977. pp. Pentru integrarea şi parodierea unor tipare romaneşti greceşti în Satyricon. Leipzig. BAHTIN. III. mai ales italieni. „Le Bellum Civile de Petrone dans ses rapports avec la Pharsale". op. pp. Pentru vocaţia de „roman-recherche". pp. op.HĂGG. în funcţie de accentele puse succesiv pe retorică şi pe poezie.

174. 78. 276278. THOMAS. 179-l81. Petroniu voia să se delimiteze de satira epocii sale. non tristis gratia ridet. 23. du Banquet de Platon au „Satiricon". de fapt atestat şi de unele inscripţii ale epocii. în exegeza actuală se profilează tendinţa de a corela ospăţul lui Trimalchio tradiţiei literare antice a banchetelor. 173-l76. SULLIVAN. MARTIN . 157-l59. op. J. 87. 160 (Neronia 1974).P. op. deoarece trimit. op. Pentru controversa dintre Encolpius şi Agamemnon. CIZEK. cit. op. III. op. 52. determină o anumită percepţie a timpului în Satyricon. H. Istoria literaturii latine. Fapt subliniat de F. Studi di Filologia Classica. L. pp. cit. cit. 87-91.J. Numele complet al lui Trimalchio era Gaius Pompeius Trimalchio Maecenatianus. pp. p. MARTIN . Astfel. Le Bellum Civile.P. CAMPUZANO. Istoria literaturii latine. vezi R. vezi Ph. în legătură cu evidenţierea dimensiunii subversive a Satyricon-ului.G. J. 1842. 1977. pp. vezi G. în ce priveşte semnificaţia personajelor romanului. 360-377. Ein Epikureer. Evolufia romanului antic. vezi Florica BECHET. 161.J. 1163-l173. vezi şi J. MARTIN . Vezi J.. 69-74 (care întrevede. în sfârşit. 28.1957. SCHMELING. Paris. KILLEEN. 232-253. Studii clasice. Ca izvoare ale poemului petronian. cit. op. MARTIN. . pp. vezi G. pp. „Cave canem". 62-66.F. Cum reliefează J. 19-26. cit. I. vezi K. în vreme ce PETRONIU malchio. Marmorate. cit. cit. Acest cercetător italian a degajat din poem 35 de coincidenţe cu Vergiliu. 1977.prenumele şi numele gentilic .reprezintă în principiu pe fostul stăpân. ROSE. 128-l35. Petronius. pp. 1977. pp. la un celebru personaj istoric. ilustrează ironic pretenţiile lui Trimalchio de protector al culturii. 74. Petroniu sublinia că în opera lui „râde un farmec deloc trist" (traducere apropiată de text). apre îndeosebi la R. pp. „Tempo e metamorfosi nel Satyricon di Petronio". „Petroniu".J. faţă de numai 15 cu Lucan. 74-77. Pentru apropierea de acest tip de cinematograf. 1941. Cum arată Eugen DOBROIU. CIZEK. Primele două elemente . Istoria literaturii latine. 20. pp. cit. ar fi putut să fie împrumuturi în Pharsalia din Iiioupersis. Oskar RAITH. 176-l94. 120-l26. a 8-a. Literature. 9l-l01. SULLIVAN. pp. Comparative Literaturo. Revue des Etudes Latines. relativ voalate (dar am văzut că şi blamul lui Seneca împotriva romancierului fusese discret! Prudenţa se impunea de ambele părţi!). op. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius. pp.. cit. 17. CIZEK. Evoluţia romanului antic. 136. Asemănările şi intertextualitatea lingvistice au fost propuse şi discutate de J. menţionat mai sus.1966. Le depassement du quotidien dans l'Enâide. de emul al lui Mecena. Transactions of the American Philological Associations. p. în ce priveşte opoziţia faţa de vocaţia 516 NOTE tradiţională a mitului. pp. HĂGG. pp. pp. pp. 10-l6. ed. p. Parodierea manierei lui Seneca Retorul a fost identificată de J. In Memoriam Entii V. cit. 125-l37). CIZEK. 1984. 1970. pp. 42. 73-74. cit. Cum opinează Ettore PARATORE. pp. p. Difficoltâ e necessitâ dell' allusionismo nell' interpretazione del Satyricon". Melanges d'Archeologie et d'Histoire Publiâs par l'Ecole Frangaise de Rome. GAILLARD. 97. 25. 85. op. 22. „Petroniu". 15. De asemenea. GAILLARD. MARTIN. pp. cognomen. THOMAS. 101. SULLIVAN. op. narator opus autorului. 301 -324. după anumite glose. chiar „numele de sclav" implică deriziune. care. 142. pp. 13. „Petroniu". pp. Vezi în această privinţă R. op. p. 82-83 semnalează că. pp. 289-290. în ce priveşte Cena Trimalchionis ca spectacol. Desigur. „Petroniu". the Artist. RANKIN. Paris. Rome et nous. pp. cit. adăugăm noi. ulterior asumate de Marcel Proust. 1974. Agentea Aetas. 269-271. Acelaşi autor semnalează cele patru teme. op. T. 145-l54. Dar sună pompos şi ridicol. vezi şi T. SCHMELING. Vocaţia de anticălătorie a fost pusă în evidenţă de către Joel THOMAS. De către Louis CALLEBAT. Pentru elementele cinice. cit. pp. Le Plaisir et la Loi. op. 109-l10 (care se referă la un „epicureism popular"). Rivista di Studi Antichi. pp.J. p. Gilbert-Charles PICARD. 193-203. MOSSLER.P. în mod absurd. 1967. chiar fantastic (sensibil în povestirile mesenilor lui Trimalchio). în ce priveşte Iiioupersis. pp. MARTIN . E. Auguste et Neron. op. The Roman Novei. 162-l65. vezi E. GAILLARD. RANKIN. 279-281. op. SCHMELING. mai ales pp. ibid. 1857. în numeroase scrisori şi pasaje din Satyricon. 62l-622. vezi Eugen CIZEK. „Face â face eloquent: Encolpe et Agamemnon". mărcile polemicii dintre cei doi mari scriitori). Literature and Politics. Istoria literaturii latine. 1963. BECHET. caracteristică lui Encolpius. I. 19. l'elegance et ia sagesse". p. Paris. cit. 5l-55. Pentru personajele lui Petroniu. pp. sunt identificate cartea a doua a Eneidei. 124. op. vezi Giulio PUCCIONI. „Le je dans le Satyricon". 282.. care orientează compoziţia romanului: ibid. The Satyricon. pp. 11l-l16. dar şi tragediile latine şi greceşti.P. Modelul de roman. pp. şi Paul VEYNE.prost şi infatuat". Literature. p. 197. 1963. privilegierea vieţii nocturne. pp. cit. 9. menită interferenţei între real şi imaginar. Petronius. op. 1986. 130-l33. în Satyricon. 5l-54. 138. 319-324.J. Firenze. motivul călătoriei. vezi Gilbert HIGHET. cit. pp.. cit.. p. THOMAS. „Formele insolite în vorbirea personajelor lui Petronius". şi De bello ciuili cum Pharsalia Lucani comparatur. Storia della letteratura latina. Edoardo RATTI. fie ea şi constituită mai degrabă ca o anticălătorie. chiar pictura murală a epocii. T. p.D. 14l-l42. J. R. pp.C. „Petronio e Nerone. 365. I. Essai sur trois univers imaginaires. GAILLARD. 55. Pentru dualitate. SULLIVAN. Hirschberg. vezi E. centrată pe prestabilire şi predestinare. cit. op. „Cena Trimalchionis. 27l-275. Commentatio de Petronii poemate De bello civili. 200. pp. MARTIN . 173. 16l-l72. p. J. J. „Petroniu". care anticipează anumite tendinţe. vezi Florence DUPONT. Neronia 1977. adesea marcată de mitul cuceririi Troiei: ibid. E. Petroniu ar uzita compoziţia deschisă. 16. 90-l-3 (care reliefează si preţul ridicat pe care Petroniu îl acordă căutării ca parodie a călătoriei iniţiatice). Ies Metamorphoses d'Apulâe et le Satiricon. 12. CIZEK.G. 86-87. 51 semnalează. THOMAS. La Parola del Passato. cum am arătat în voi. 1. „James Joyce's Roman Prototype". Acelaşi cercetător degajează contrastul între aparenţă şi realitate. Paris. vezi J. pp. I. La guerre civile de Patrone dans ses rapports avec la Pharsale. „Le luxe. WALSH. Revue des Etudes Latines. Evoluţia romanului antic. pp. le secret de l'Empire. Alain MICHEL. 18. şi de J. pp. în ce priveşte fresca societăţii Italiei neroniene. 21. op. . 26. op. R. HĂGG. vezi E. 145-l50. în această privinţă. Studii clasice. decelează în Satyricon prioritatea vieţii citadine. Paris. Haga. Literature. cotidian şi miraculos. poate însemna . GAILLARD. 24. 117-l24.1964. pp. Cambridge. 10l-l02. pp. Manuel d'initiation a la litterature et â la civilisation latines. op. Pentru ipoteza asamblării foarte libere a episoadelor şi tiparelor neromaneşti. mai ales n. pp. SULLIVAN. cit. 170-l71. op. care devenise tristis. 1962. îndeosebi pp. vezi Pierre GRIMAL. 107-l38 (care consideră că acest poem constituie un atac parodic îndreptat împtoriva neoasianismului: vezi mai ales pp. cum arată Gianna PETRONE. vezi G. foarte recent. passim.D. Vezi. 8. în declaraţia sa programatică. 281 -303. CORBETT. pp. I.cupidităţii: vezi Paul VEYNE. pe care le lansa Petroniu împotriva lui Seneca. 51. pp. cit. J. 77-78. ca în poemele lui Persius. op. H. 14. p. Pentru aceste idei. „Structures narratives et modes de representation dans le Satyricon de Petrone". Pentru umorul lui Petroniu.. în această privinţă. 1971. Al doilea supranume. 27. fiindcă tri. 155-l64. I. Pentru atacurile.P. 116-l20. op. cit. Istoria literaturii latine.constituie un prefix burlesc. Pentru acest punct de vedere. pp.L' Iiioupersis di Petronio". 360-364. însă şi „stăpân bogat şi arogant" sau chiar „rege". cit. pp. „Petronius the Moralist". p. între furia trăirii şi oboseala resimţită în faţa vieţii: ibid. p. R. 22. 170. pp. vezi R. THOMAS. Pentru deschiderea spre mulţimi şi lumea liberţilor. pp. HĂGG. P.P. spectacol implicit şi explicit". cit. pp. Breslau. Nurnberg.

10. pp. lason nu se poate hotărî între dragostea şi obligaţiile contractate faţă de Medeea. de altfel adeseori. Se formase probabil în cercurile clasicizante de la curtea lui Nero şi din preajma Calpurniilor. Prima secţiune. Dedicaţia este.C. 103-l04. de fapt. The Satyricon. de fapt. 31. Valerius Flaccus. care sprijineau solicitările lui Absyrtus. unui zeu. 134-l36. pp. pe când. Ei au încercat. op. PARATORE. dar şi operele poeţilor romani din „secolul" lui August. fiica lui Aeetes. pp. 30. Constituie Argonauticele o epopee de valoare artistică înaltă? In pofida eforturilor pasionate. E. nici cartea a opta nu ni s-a păstrat integral). aventurile argonauţilor în Caucaz sunt figurate mai dinamic. el se dovedeşte a fi cel mai fidel adept al poeticii clasicizante dintre exponenţii eposului celui de-al doilea clasicism. Cum arată F. Totuşi. MICHEL. care se îndrăgostise de lason. A. prooemiul epopeii. Argonauticele cuprind două mari compartimente. 181. deoarece Quintilian îl menţioneazăca mort de curând {Inst. să alunge pe cel al semnelor din epopee. Valerius Flaccus scria foarte încet şi îşi recita periodic. BECHET. în căutarea lânii de aur. cum am arătat mai sus. fratele Medeei. pp. totuşi. pp. Se pare că poetul era originar din localitatea Setia (azi Sezza). Argonauticele sunt scrise într-un hexametru elegant construit şi într-o limbă foarte clasicizantă. pleacă pe mare împreună cu argonauţii. de altfel. spre Colchida caucaziană. op. Poetul însuşi declară că a făcut parte dintr-un colegiu sacerdotal roman (1. Manuscrisele operei lui Valerius Flaccus îi atribuie un nume mai lung. Ca modele. Gaius Valerius Flaccus Setinus. pe de o parte. op. motivează acţiunea epică. îi cere lui lason să-i restituie sora. pp. axată pe un subiect mitologic foarte tradiţional. sub incidenţa performanţelor stilului nou. op. 12ll24. pe de alta. cit. răspundem mai degrabă negativ la această întrebare. Peregrinările lor. îndeosebi ale lui Vergiliu. care se 519 POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL întinde până la cartea a cincea. narează pregătirile de plecare şi călătoria pe mare.C. 171. epitete şi metafore expresive. 101. adică adresată. Or. însă şi. 638-640. POEŢi CLASICIZANŢI ŞI MARŢIAL Valerius Flaccus Reacjia clasicizantă faţă de stilul nou s-a manifestat sub Flavieni cu deosebită vigoare. de unde iau lâna de aur a unui berbec sacru. HĂGG. „Petroniu". mai probabil că poetul însuşi n-a izbutit să-şi termine opera înainte de moarte1. R. regele ţării respective. a elaborat minuţios o epopee de tip homericovergilian. ajutorul Muzei. pp. cit. îndreptată spre combaterea tiparelor structurate de Lucan. de care însă s-a distanţat câteodată. Medeea. THOMAS. „Argonauticele". şi insistenţele prietenilor săi. E. MARTIN . Rome et nous. îndeobşte fără să reuşească pe plan artistic. vezi E. cit. Poemul se încheie la gurile Dunării. Zeii intervin permanent în desfăşurarea intrigii poemului şi.J. Horaţiu şi Ovidiu. pe care îi conducea lason şi îi ocroteau Minerva şi lunona. 28l285. dublă. în public. T. Valerius Flaccus se opune destul de limpede concepţiei callirnahiene despre poezie3. CIZEK. J.P. însă sfârşitul epopeii a putut să se piardă în cursul zbuciumatei istorii a textelor latineşti (de altfel. în congruenţă cu tiparele homerico-vergiliene. op. op. GAILLARD. dar şi-a început activitatea literară prin anii 7273 d. unde Absyrtus. Vezi J. cit. asumând uneori chiar accente de agresivitate. Argonautica. 74. 518 XXVI. în anul 70 d. p. Astfel. 156. pp. Artificiosul i-a pândit însă la fiecare pas. a 55 de eroi. Febus Apollo. cit. op. 90). vezi şi G.THOMAS. w. A trăit probabil între 45 şi 90 sau 91 d. I. De către R. poetul lucra abia la cartea a patra. „Petroniu". Istoria literaturii latine. pp. SULLIVAN. Este aproape sigur că Valerius Flaccus şi-a conceput poemul în douăsprezece cărţi. A doua şi ultima secţiune înfăţişează şederea argonauţilor în Colchida.C. Valerius Flaccus a utilizat poemul lui Apollonios din Rodos. consacrat legendei argonauţilor. De fapt. Pentru limbajele Satyricon-u\ui. în domeniul poeziei epice. Opera lui Valerius Flaccus constă într-o epopee în opt cărţi. Dar Vaierius Flaccus nu recuperează fervoarea vibrantă a arhetipului vergilian2. să recupereze limbajul mitului si simbolurilor. PUCCIONI. l'elegance et la sagesse". Silius Italicus şi chiar Statius au militat energic sub flamura celui de-al doilea clasicism. în paralelă cu pledoariile şi lecţiile clasicizante ale lui Quintilian. unde pot fi decelate chiar stileme arhaizante. MARTIN. Este. p. CIZEK. pp. Pasaje interesante pentru istoria antică a patriei noastre au fost traduse în antologii specializate în această . Se întâmplă însă ca Valerius Flaccus. „Le luxe. cit. cu ajutorul Medeei. 7980. să caute efectul de şoc. Istoria literaturii latine. Pentru receptarea lui Petroniu. 32. în forma actuală. în anul erupţiei Vezuviului.. dar Olimpul lui Valerius Flaccus este artificial şi lupiter apare în posturi ridicole. 54-55. Domină pretutindeni figurarea aventurilor exotice şi violente. In ansamblu. op. 29. 140-l43. dacă nararea călătoriei până în Colchida este lungă şi plictisitoare. O anumită dimensiune „romanescă" este implicată de dragostea dintre Medeea şi lason. fragmente din textul redactat. 1. 5-6). iar psihicul Medeei emerge în contururi interesante. împăratului Vespasian. a fost alcătuit la puţină vreme după cucerirea Ierusalimului de către romani. Autori ca Valerius Flaccus. cit. 91. întreprinse de „apărătorii" moderni ai lui Valerius Flaccus. 285-287. închinat lui Vespasian. cit. un patetism lugubru şi nu lipsesc anumite ecouri ale experienţelor realizate de stilul nou. 143-l44. aşa-numiţii argonauţi. prefigurează căutarea Graalului. Acest poet a invocat.

Existenţa lui ne este bine cunoscută. ulterior. Titus şi Domiţian (Pun. totuşi. Tacit. Ilias Latina. la Neapolis. vv. în realitate. Iliada latină Este foarte posibil ca Silius Italicus să fi scris cândva şi un alt poem. unde a încercat . Mai ales Silius Italicus şi-a propus să celebreze supremaţia Italiei. 5.. cu prilejul diverselor concursuri de poezie. Structura epopeii reliefează preocuparea de a concilia între ei pe Vergiliu şi pe Titus Livius. Epopeea conţine aproximativ 12. Iliada latină a fost cu siguranţă scrisă înainte de 62 d. în schimb. mai degrabă campanian sau italic din centrul peninsulei decât hispano-roman. delator şi chiar consul. a beneficiat de o viaţă lungă. mai ales atunci când prezintă contingenţe cu istoria antică a României. Sifius Itaficus Opera lui Silius Itaiicus se dovedeşte mai puţin performantă. între anii 40 şi 45 d. Deşi Silius Italicus trebuie să fi consultat şi alţi istoriografi romani. 3. şi a murit. clasică. L-a slujit pe Nero ca orator. în cursul poemului. iar conducătorii cartaginezi încheie un adevărat pact cu forţele tenebrelor. în 68 d. Desigur.000 de versuri. ascensiunea poporului roman şi misiunea lui providenţială. Silius Italicus a dus o existenţă marcată de un oportunism politic cât se poate de manifest. Valerius Antias etc.. pe care i-a adulat cu fervoare.C. asediul Saguntului.C. SCRIPSIT apar la începutul şi la sfârşitul acestui poem. mai ales Pliniu cel Tânăr (Ep.C.C. POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL episoade celebre sunt complet omise. 593 şi urm. cel de-al treilea poet clasicizant din epoca Flavienilor. principalul izvor al Punicelor. desigur. asupra rolului jucat de zei în acţiunea epică. Hexametrul dactilic este. autorul face elogiul lulio-Claudienilor şi. care îi slujeau pe Flavieni. Dar. sau epopeea . epopeea prezintă cel de-al doilea război punic. precum Agaue. după exemplul şi. după înfrângerea suferită la concursurile literare capitoline.fără să reuşească . dar marcat de callimahism.C.. atestând lipsa simţului proporţiilor. Războaiele punice sunt convertite într-un conflict între Bine şi Rău.. Numeroase episoade sunt inspirate clar din Eneida şi din poezia homerică. libret de pantomimă. încât versificaţia ne apare cursivă şi animată de tendinţa către o anumită uniformitate. Chinuit de o tumoare malignă. la o vârstă înaintată. Eroii romani sunt structuraţi după modelul lui Enea. Vespasian. al lui Nero însuşi (vv. s-a retras în Campania. 5. Totuşi se pot detecta vestigii ale lecturii Pharsaliei. probabil. A militat însă toată viaţa în cohorta poeţilor clasicizanţi. căci acrostihurile ITALICVS. în timp ce restul Iliadei latine corespunde următoarelor nouăsprezece cărţi ale marelui poem grec. Nedibăcia artistică a lui Silius Italicus apare însă cu deosebită pregnanţă.C.. Mediocritatea artistică a acestui poem clasicizant. lupiter profetizează zeiţei Venus un viitor glorios. decât Argonauticele lui Valerius Flaccus. tot în vremea Flavienilor.). Silius Italicus face aluzie la împăratul Nerva (Pun. principalul defect al lui Silius Itaiicus a fost acela de a scrie versuri4. în şaptesprezece cărţi*. Viaţa şi opera epică Nu putem enunţa o judecată tot atât de severă asupra valorii literare a operei lui Statius. Limba Punicelor este. structurilor tradiţionale. bine construit. implicit. La Neapolis (Silu. Dilemele personajelor sunt cele dezvoltate adesea în exerciţiile efectuate în şcolile retorilor5. spre sfârşitul poemului.. decedat curând după erupţia Vezuviului (STAT.. în oraşul natal. ci Flavienii. Statîus. adică acela al eposului cu subiect roman sau istorico-cetăţenesc. unde a întreţinut un adevărat cult al lui Vergiliu. a început să scrie epopeea „Punicele".C. care s-a întins între 25 sau 35 d. Era fiul unui cunoscut profesor de elocinţă şi poet. în pofida ostilităţii vădite de Silius Italicus esteticii lui Lucan. 3. Cauzalitatea războiului punic este căutată exclusiv în lumea zeilor. în 96 d.) şi la Roma. 520 SILIUS ITALICUS Tiberius Catius Silius Italicus. numeroase scene de bătălie şi _------------------------------" Este posibil ca Silius Italicus să fi conceput epopeea sa în optsprezece cărţi. 7).C. „Iliada latină". Punica. v 686). Dreptate şi Nedreptate. unde s-a mutat după 72 d. El a vrut să asocieze mitul cu istoria. Boala şi moartea l-au putut împiedica să alcătuiască ultima carte. Statius s-a întors dezamăgit şi bolnav la Neapolis. Primele 537 de stihuri comentează primele cinci cărţi ale epopeii homerice. 3).) Reţetele vergiliene sunt aplicate cu un zel demn de o cauză mai bună. plictisitor.direcţie. s-a lăsat să moară de foame. Oricum.).să consacre triumful tiparelor homerico-vergiliene.. Publius Papinius Statius a fost un poet profesionist. şi 101 d. Ca elev al retorilor. Statius a obţinut importante succese şi premii. 14. 3.C. De fapt. Compoziţia Punicelor este confuză. la îndemnul lui Nero.. care s-a născut în sudul Italiei. Silius Italicus aglomerează comparaţiile şi practică un metaforism excesiv. Statius a alcătuit o operă bogată din care s-au pierdut unele lucrări. de către Hannibal (219 Î. autentic epiliu narativ. Abundă lungile digresiuni şi acţiunea epică se desfăşoară greoi. vv.C. căci. pledează pentru atribuirea sa lui Silius Italicus6. 112 şi urm. ca Fabius Pictor. datorită mărturiilor furnizate de autori ca Marţial. încât Punicele devin o caricatură a Eneidei. 399-905): legendarul Enea îşi realizase performanţele spre a permite cândva gloria lulio-Claudienilor. Totuşi. Cum remarca maliţios savantul italian Ettore Paratore. Silu. şi victoria romană decisivă de la Zarna (202 Î. De fapt. din punct de vedere artistic. Unele fragmente din epopeea acestui netalentat continuator al lui Vergiliu au fost traduse în româneşte şi incluse în diverse antologii. a fost proconsul al provinciei Asia. Sub Vespasian. iar mânia lunonei împotriva romanilor constituie forţa motrice a întregii trame epice. Cam prin 25 d. care rezumă în 1070 de versuri întreaga Iliada homerică. nu August urmează să-l împlinească. Nu lipseşte nici adresa politică de actualitate: întocmai ca la Vergiliu. Totuşi. Silius Itaiicus a vrut să-l combată pe Lucan chiar pe propriul lui teren. intenţional contrapuse demersului iniţiat de stilul nou. poate. în forma actuală. Se insistă.

mama lui Pyrrhus-Neoptolem. descripţii de opere de artă şi temple etc. Cele mai lungi silve nu depăşesc 200 de versuri. Ahileida era începută în 95 d. cu subiect mitologic. Ni s-au conservat două epopei. vv. care trataseră aşa-numitul ciclu teban. pătrunde în subtextul 522 _ STATIUS. Cărţile a treia şi a patra. Intervenea şi modelul termenului grecesc hyle. Tebaida a fost scrisă şi recitată pe fragmente. la moartea unui papagal şi a unui leu din menajeria imperială. 445-448).pacifice". sfidează şi chiar persiflează pe zei. consolaţii. 94). în insula Skyros. Asemenea improvizaţii se alcătuiau de altminteri foarte rapid. silua. care. s-a remarcat deja că. vv.consacrată războiului purtat de Domiţian împotriva unor seminţii germanice în anul 83 d. Siluae. soseşte la Teba şi ucide pe Creon. încorporează 6 silve.C. Pentru structurarea epopeii. 12. Fidelitatea fundamentală faţă de tiparele clasice este atenuată de o infidelitate secundară9. şi la „Ahileida". poeta doctus. cuprind poeme variate (5 în cartea a treia şi 9 în cartea a patra). 816-817 şi 10.. Statius combină poezia epică şi cea lirică. Se pare că o tragedie pierdută a lui Euripide (Skyrioi) s-a aflat la baza compunerii acestei epopei. Ne referim la „Tebaida". pentru a permite îngroparea celor căzuţi în războiul fratricid şi reconcilierea generală. întocmai ca Vergiliu şi Ovidiu. mulţumiri şi elogii aduse lui Domiţian. Cea mai lungă silvă comportă 277 de versuri. Peregrinările eroilor staţieni amintesc de cele ale precursorilor vergilieni. S-a semnalat că relatarea unor cumpiite lupte fratricide amintea romanilor de războiul civil din 69 d. marcat de o policromie stridentă. VIAŢA Şl OPERA EPICĂ şi chiar textul epopeii. Oricum. 4. sfetnic rău [Theb. şi clasicizant. Totodată. O atmosferă shakespeariană.. Poetul oferă astfel cititorilor săi romani putinţa de a descoperi o grilă de lectură politică relativ camuflată.. dedicată lui Lucius Arruntius Stella. impregnează acest poem al cruzimii.C. în insulă. Statius a utilizat autori greci. urmate de alte şase „războinice"7. în legătură cu deprinderea recitării poemului pe fragmente. vădite de Lucan şi de Seneca. să evite o retorică extrinsecă. De altfel şi Lucan scrisese silve. însă. 5. deşi „poet doct". iar o a treia sărbătorirea Saturnalelor. ■ Mai ales Tebaida afirmă limpede fidelitatea faţă de arhetipul vergilian. se înfiripase între Ahile şi Deidamia. să rivalizeze cu marele său model. nu se recurge prea des la digresiuni. însă boala sau moartea l-a obligat pe Statius s-o lase neterminată. unde. Statius denunţă patima iraţională pentru puterea politică. mai proaspăt. 11. Poetul îşi propune. în douăsprezece cărţi. metaforismul Tebaidei apare adesea straniu.pădurea". spre deosebire de Valerius Flavius şi de Silius Italicus. inclusiv catalogul războinicilor. Thebais. Desigur. Statius pare în acest poem mai firesc. vv. frecventele discursuri rostite de personaje trebuie puse în relaţie cu retorica secolului I d. de pe zidurile Tebei. Absenţa tiparelor constrângătoare ale epopeii şi unei materii gata formalizate a îngăduit poetului să practice directeţea sentimentelor.C. datorită alcătuirii Silvelor.C. Ahileida traduce proiectul foarte ambiţios de a figura performanţele uluitoare pe care mitologia le atribuise lui Ahile. O alta căsătoria lui Stella. Dar Statius n-a apucat să nareze decât viaţa dusă de Ahile. Abundă alegoriile şi clişeele epice. ce asigură unitatea unei epopei altfel abundentă în distorsiuni compoziţionale. se manifestă o tendinţă spre episodicitate.C. „avânt la lettre". de către fratele lui. poetul îşi divide materia în şase cărţi . Iar dragostea care. la aniversarea naşterii lui Lucan.C. îl descoperă şi-l convinge să participe la războiul troian. la decesul unui prieten al destinatarului ei. culegere în cinci cărţi de poeme ocazionale*. iar intervenţia divinităţilor constituie principala cauză a desfăşurărilor epice. de altfel. Silvele şi arta lui Statius Cu toate acestea. grupate în cinci cărţi. Polinice. prin excelenţă de factură lirică. Ne referim la „Siive". Aceeaşi tematică prevalează în cartea a cincea (5 silve). care conduce la crime abominabile. Cartea a doua include 4 silve fiind dedicată lui Atedius Melior -şi se referă. faţă de marele poet mantuan (Theb. se învederează adesea capabil să depăşească clişeele artistice tradiţionale. un personaj precum Capaneu. 656). în cartea a zecea. Achilleis. Statius se străduieşte adesea să dobândească sprijinul puternicilor . Prima secţiune înfăţişează pregătirea campaniei duse împotriva Tebei şi a lui Eteocle. v. POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL Cartea întâi. printre altele. 4. (Silu. ode. care desemna materialul din care se confecţionează ceva. Gustul pentru teratologic şi pentru horific. în funcţie de motive foarte diferite: prima silvă celebrează statuia ecvestră a lui Domiţian. pentru a traduce opţiunea în favoarea celui de-al doilea clasicism. scrise în hexametri dactilici. ■ Ahileida pare mai convingătoare din punct de vedere artistic decât Tebaida. Statius oferă adevărata măsură a talentului său într-o culegere specifică de poeme. Partea a doua este consacrată luptelor din jurul Tebei. unde figurează şi celebra silvă hărăzită somnului (Silu. între 86 şi 96 d. în această epopee.. traduce o sensibilitate aproape romanescă. adresate respectiv lui Pollius Felix şi lui Victorinus Marcellus. Specia respectivă de poezie lirică era numită astfel prin analogie cu . în care îşi face loc o lume dură. în ultima carte. ascuns în haine femeieşti. Teseu. Statius narează războiul legendar purtat de cei şapte împotriva Tebei. între 80 şi 92 d. foarte violentă. adică întreruptă la versul 167 al cărţii a doua. atestă o reală autenticitate psihologică8. unde Ulise. 4). de asemenea fiu al lui Oedip. folosindu-se de un vicleşug. comparaţiile din regnul animal. în care pier ambii fii ai lui Oedip şi ai locastei. regularitatea metrică este impecabilă şi sintaxa gramaticală este foarte clasică. feciorul eroului. Iar descrierile de natură. Nu apar contradicţii. în conformitate cu tiparele homerico-vergiliene. Pe de altă parte. precum şi varietatea informă. Statius a scris 32 de silve. Statius se distanţează parţial de zestrea tradiţiei homerico-vergiliene şi tinde să valorifice mai consistent experienţa acumulată de autorii stilului nou. unde abundă tot felul de plante. unchiul celor doi fraţi ucişi. în fruntea armatei atice. poem la care poetul lucra în ultimii ani de viaţă.

încât se poate afirma.. Marţial şi-a exagerat tribulaţiile pecuniare. erosul impetuos al poetului le va exagera gravitatea şi va determina riposte încărcate de ironie şi chiar autoironie. Şi-a căutat alţi protectori. monumentele romanilor. Epigrama nu era. Pliniu cel Tânăr. cu remarcabilă artă. impecabil construiţi. care a înflorit în acelaşi veac. 525 POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL ori mai ales epitafurilor. îndeosebi din Silve. oratorul Regulus. Cartea a douăsprezecea trebuie să fi fost publicată chiar în primăvara anului 102 d. s-a învederat a fi un poet adevărat.C. 4. epigrama imortaliza un eveniment. cândva între 38 şi 41 d. frământat de nostalgia Romei.C. ajutat de Pliniu cel Tânăr. în 80 d. De altfel Statius a inspirat parţial arta poeţilor romani ai secolelor al lll-lea şi al IV-lea d. Primele douăsprezece cărţi. vv. şi a compus toată viaţa doar numeroase epigrame (aproximativ 1. Albinovanus Pedo şi Gnaeus Lentulus Gaetulicus {Epigr.C. Domitius Marsus. chiar dacă nu este un mare artist. ca endecasilabul falecian. în volumul anterior. în prefaţa programatica a cărţii întâi. vilele. Statius descrie cu amănunte precise peisaje rustice. un sentiment sau un obiect remarcabil. Ele reprezintă poeme pentru darurile aduse cu prilejul Saturnaliilor gazdelor sau oaspeţilor acestora12. Descrierea unei şosele a lui Domiţian implică recursul la alegorii.şi asupra conflictelor dintre romani şi daci. la mitologie. graţia delicată a duetului liniar. Liber spectaculorum (deşi este intitulată uneori şi „Carte de epigrame". învestite cu un caracter omagial. au fost traduse în româneşte şi au apărut în felurite antologii sau în reviste literare. nu i-a fost prielnică. De fapt. Ep. D'Anunzio (aproape obsedat de Capaneul staţian). în nordul Hispaniei. cum am văzut mai sus. în 96 d. în mai multe tranşe. că Marţial a fost primul poet basc din literatura universală. încât unele silve răspund unei comenzi oficiale. lată cele două versuri ale acestei epigrame: „Gintă flaviană.C. Proliferează reminiscenţele din Ovidiu. pentru a obţine efectiv unele privilegii din partea puterii imperiale. prosopopei. bolile.cu detalii interesante . Totuşi. să asume vocaţii satirice sau parasatirice. care s-au multiplicat la vârsta maturităţii. 7-8). Marţial însuşi indică drept predecesori ai săi pe Catul. Entuziasmului încercat de el. Cărţile a zecea. la Bilbilis. văduva lui Lucan. suavitatea limbajului. epigrama a tins repede. aşadar. El a suportat greu sfârşitul tragic al protectorilor săi şi a rămas fidel memoriei lor. Am văzut de fapt. a unsprezecea şi a douăsprezecea au apărut după moartea lui Domiţian. pe care concomitent o detesta şi o regreta cu pasiune.şi deci adesea scrijelată . epigrama descindea din „inscripţia" funerară sau votivă a grecilor şi şi-a conexat debuturile distihului elegiac. w. 21. arta pastelului atent cizelat. între 84 şi 102 d. epigrama s-a dezvoltat mai ales în epoca elenistică. Malherbe. care să explice structurile pe care !e vehiculează10 şi să concilieze dorinţa de a restaura clasicismul cu orizontul de aşteptare al publicului pentru hiperbolizare şi declamatorism.C. Se pare însă că lirica staţiană pierduse orice legătură cu muzica. Marţial a ajuns la Roma. în goană după remuneraţii şi adesea dispus să mustre ocrotitori prea puţin zeloşi. De fapt. . Catul şi îndeosebi din Vergiliu.C. în spaţiul literar roman. Dar s-a remarcat că metrii lui Statius sunt puţin adecvaţi materiei tratate sau. De aceea. în secolul I d. 9. în apropierea Capitalei. în chip manifest. Ultima epigramă. în general. cum erau Annaeii. Diverse fragmente din opera staţiană. Timbrul encomiastic ajunge. anonimă . intitulate „Cărţi de epigrame". Statius purcede de la o raţiune poetică. 2. Viaţa Marcus Valerius Martialis s-a numărat printre cei mai străluciţi exponenţi ai literaturii latine create de hispano-romani. VIAŢA S-a născut în martie.. s-a întors la Bilbilis. care însă s-a îngrijit ca el să dobândească o educaţie intelectuală mulţumitoare (MART.C. moartea etc.C. Este cunoscută sub numele de „Spectacole" sau „Carte de spectacole". Incontestabil. astfel. unde a căutat ocrotirea unor hispano-romani influenţi. 4). el s-a ilustrat. 33). 524 MARŢIAL. A rămas însă toată viaţa trioutar condiţiei de client. Prima carte cuprinde 33 de epigrame şi a fost aproape în întregime scrisă cu prilejul jocurilor care. care include un atac violent îndreptat împotriva lui Domiţian./lăstar al Său// Ar fi fost mai bine să nu fi numărat decât doi exponenţi" (Spect. praef. pe care îl adulase frenetic. Nu incidental Statius îl elogiază pe Lucan.C. ataşată corpului acestor poeme. la Bilbilis (azi Bilbao). în Silve se amalgamează prospeţimea şi spontaneitatea imagisticii -foarte pregnante în silva dedicată somnului. Statius. Goethe. Fără îndoială. printre care s-au numărat Silius Italicus. Statius evocă cele mai variate evenimente din viaţa romanilor: căsătoria. cu propensiunea spre erudiţie. Dar. Totodată.C. Quintilian..zilei şi mai cu seamă al împăratului Domiţian.C. Totodată. în 63-64 d. în orice caz. 2-3).C.. Horaţiu. Marţial trebuie să fi fost afectat de anumite frustrări. Celelalte paisprezece cărţi. Silvele sunt scrise în hexametri sau în alţi metri. cum atestă epigramele dedicate Pollei Argentaria. Ca şi în Grecia. supusă unor canoane estetice precise. au inaugurat amfiteatrul numit Colosseum. Corneille. Această masă de epigrame este structurată în cincisprezece cărţi de poeme. Deci şi eroii mitologiei abundă pretutindeni. Poem de circumstanţă. Apărută încă din secolul al Vll-lea Î. au fost probabil publicate. Alcătuirea epigramelor Marţial s-a lansat ca poet în anul 80 d. ca şi a unor barzi medievali. Oricum. au fost scrise ulterior şi cronologia lor suscită aprige controverse între cercetători. Marţial. De asemenea a frecventat cercul Calpurniilor Pisoni {Epigr. l-2). Epigr. 73. Lichidarea lui Domiţian. somnus -. alături de observaţia directă. El informează . căci dobândise o locuinţă la Roma şi o moşioară la Nomentum. la cele mai ridicole forme de adulaţie.C. Epigrairirvaton liber). cumgrano salis... De aceea. precedate de o prefaţă programatică a lui Marţial. i-au succedat noi frustrări şi deziluzii. care acompaniase cândva textul de factură lirică11. cărţile a treisprezecea şi a paisprezecea sunt de fapt anterioare celor ce le preced şi trebuie să fi fost publicate între 83 şi 85 d. Aici a murit înainte de 104 d. Prin excelenţă epigrama literară sau orală. L-au admirat Danto. care îi subvenţionase călătoria (PLIN. că Marţial n-a fost inventatorul epigramei la Roma. 1. în sfârşit. a fost. pe tărâmul poeziei parasatirice.. în materia silvelor el face apel. ca şi spre antiteze şi metaforism acuzat. parcă pentru a disculpa pe autor de adulaţiile lui anterioare. încă din copilărie şi din tinereţe.500 de poeme). Aparţinea unei familii de condiţie modestă. în asemenea descrieri şi. după 98 d. 40. Epigrammaton libri. o ratio. Şi la Roma începuturile epigramei au fost corelate poeziei scurte.. modului în care tradiţia lirică romană o lua în considerare. după sosirea la Roma. cât ţi-a răpii din prestigiu ce! de-al treilea . Tasso.

// Şi căruia. călătoriile şi sărbătorile de familie ale acestora.. Sunt glorificate construcţiile şi 526 UNIVERSUL IMAGINAR AL EPIGRAMELOR legislaţia lui Domiţian (Spect. exercitată faţă de anumiţi sclavi {Epigr. a notat şi a reacţionat la existenţa citadinilor: a urmărit pe brutari noaptea. 16). 31). 89) etc. Pentru că totuşi deriziunea. s-a evidenţiat că Marţial a tras profit din*arta lui Petroniu. Totodată. Marţial oferă informaţii privind istoria antică a meleagurilor noastre14. Desigur. şi numai după moarte" (Epigr. pe negustorii de mărunţişuri şi pe cerşetori. Pe de altă parte. v. 4 etc. 7..comportă o ecloziune fără precedent în epocile lui Nero şi a Flavienilor. dar şi în primul poem din acelaşi corp de realizări artistice: „acesta-i Marţial ce v-a plăcut. 2. 7. precum cupe (Epigr. v. Universul imaginar al epigramelor într-adevăr.. Astfel el a depersonalizat parţial epigrama şi şi-a asigurat o clară autonomie faţă de izvoare şi modele. 4). poet al oraşului. ca Lukillos din Tarrha. 8. Pe de altă parte. ironizarea. demersul lui Statius. Mai ales epigramistul se înverşunează împotriva lipsei de gust şi de măsură. el a condamnat masturbaţia şi alte extravaganţe sexuale. 8./ / Poetul pretutindeni cunoscut// Prin acul epigramei. trad. pe profesori dimineaţa. Dar arta „realistă" a lui Marţial. Vom vedea că evantaiul realităţilor implicate de materia epigramelor se prezintă ca amplu: dar registrul reacţiilor autorului este tot atât de variat. ale participanţilor la recitaţii. ci un univers artistic. însă Marţial a preluat o parte din tematica predecesorilor şi contemporanilor săi pentru a generaliza. Totodată poetul ar atesta un misoginism acuzat. l-4). pe care îl numeşte Zoilus. ţesută din notaţii penetrante. un personaj. în care apăreau animale sălbatice şi domestice (Spect. 29). pentru exilarea anumitor delatori (Spect. potrivit lui Marţial. 1. 1 -9) şi proclamă prioritatea celei pragmatice (Epigr. sclipitoare prin vivacitatea lor. pasiunea pentru umorul corosiv. 5-23) ori în care luptau gladiatori (Spect. figurează o vastă frescă a lumii. a surprinde tipul uman în spatele defectului individual. statui (Epigr. 90). 6. Cu toate acestea. Poetul cere iertare împăratului pentru improvizaţiile sale: nu merită să displacă cel ce se grăbeşte să placă cezarului (Spect. Poetul încearcă uneori nostalgia naturii genuine. a lărgi aria observaţiei morale. ca şi luxul de care beneficiază sclavii ce servesc la banchete (Epigr. Cu acest prilej. „genului poetic scurt" în general. deşi evocă şi peisaje rustice. De altfel Marţial reprobă nu numai pe poeţii arhaici. 7. tutela şi mântuirea tuturor lucrurilor (Epigr. 10. 3). veniţi în zori să-şi salute patronii şi să capete ceva de la ei. programatic.. v. 82). Marţial a colindat neobosit viaţa acestuia. pentru tratarea pragmatică a realităţii. 31.. Epigr. Mai ales în Liber spectaculorum abundă elogiile aduse Flavienilor. vehiculat de atâţia alţi poeţi romani.. ia viaţa. îndeosebi Accius şi Pacuvius (Epigr.. cum am arătat în capitolul introductiv al acestui volum. nu numai în prefaţa scrisă în proză a cărţii întâi de epigrame propriu-zise (Epigr.. pentru persiflarea defectelor umane.. adesea sardonică. 4. respectiv. şi în celelalte cărţi de epigrame. esenţială pentru formarea semnificaţiei poemelor. inclusiv şi.1. De altminteri. 5.pe zidurile caselor . de Tudor Măinescu şi Alexandru Hodoş). Deşi. Nu lipsesc epigramele cu un conţinut „serios". Prin urmare. De altminteri Marţial foloseşte nume fictive pentru personajele sale. 5. asumând aspectul unui dat fugitiv. O conotaţie epicureică a fost desluşită în alcătuirea acestei fresce. în anumite epigrame. unui instantaneu. unde referentului evocat îi corespunde o densă reacţie personală. ale avocaţilor. Leonidas Alexandrinul sau Nikarchos. Marţial asumă motivul autoelogiului propriului talent. epigramele lui Marţial nu constituie o colecţie dezordonată de realii. 5 etc). ca şi a vanităţii parveniţilor. iscusit. Accentele encomiastice la adresa lui Domiţian proliferează la tot pasul. ci şi poezia epico-mitologizantă sau tragică (Epigr. El descrie obiecte de artă.. nu lipsesc epigramele în care poetul se referă la prietenii şi protectorii lor. lectori. a conferi densitate conţinuturilor parasatirice.. El a surprins. 7. foarte personale. că lumea lui este în mare măsură cea a Satyriconu\uV3. praef. 10). v. de sorginte tradiţional italică. poezia satirică şi parasatirică de tipul cele] realizate de Marţial corespundea întrucâtva reportajului modern şi era mai apropiată de viaţa cotidiană decât oricare alt gen literar. l-6). 2.Marţial devine ridicol când arată că o gâscă sacrificată zeului Marte pentru Domiţian se aşază singură pe altarul jertfelor {Epigr. Marţial ar fi aproape un precursor al lui Freud. Celebrul istoric francez al literaturii latine care a fost Rene Pichon a evidenţiat că. Nu accepta decât parţial experienţa neotericilor romani. dar şi la ospeţe. 1. Marţial nu ignoră nici micile drame din viaţa animalelor şi uneori epigramele sale se convertesc în autentice elegii. 5. Chiar dacii îl cinstesc pe ultimul dintre Flavieni (Epigr. epigrama trebuie să fie picantă şi . 1. v. 11. impregnată de atâtea reziduuri expresioniste. 6. Deci. 1. Poetul însuşi afirmă.. 9. 10. 2. care pledau până târziu. i-aţi dăruit// O glorie de care-avură parte// Puţini poeţi. vv. 4. mai ales. S-a arătat că el viza epopeea clasicizantă a vremii. 10.). Programul de viaţă cotidiană al contemporanilor poetului se configurează astfel în numeroase epigrame15. Savantul britanic John Patrick Sullivan a scos în evidenţă preocuparea epigramistului pentru sex. 5. epigramistul reprobă cruzimea inutilă. numeroşi epigramişti ai epocii lui Nero. w. 80 şi. care au scris în greceşte. De altfel Marţial nu s-a limitat ia arta persiflantă. Marţial exaltă pe Domiţian ca părinte şi conducător ori stăpân al globului pământesc. Contemplarea naturilor moarte ocupă un loc important în universul imaginar al lui Marţial. 4. Marţial n-a fost decât vârful expansiunii poeziei epigramatice. Cum am arătat în alt capitol. parasatira şi parasatirizarea prevalează în universul epigramelor lui Marţial. 10. apare ca prototip al pseudo-rafinatului (mai cu seamă în Epigr. cronica realităţilor nu este completă. descripţii ale reprezentaţiilor. au oferit lui Marţial modele şi imbold. Marţial a fost pederast şi n-a evitat sistematic imaginea obscenă. 98). 50-51). A scrutat mişcările clienţilor.

încărcat de frustrări reale sau imaginare. cu ajutorul prefeţei în proză şi diverselor epigrame. fiere şi o anumită puritate (PLIN. w. chiar disperat. 110). De aceea. care punea în scrisul său în acelaşi timp sare. 1. Nu lipsesc. femeile care vor să pară frumoase fără să fie. 10. 2. cum am mai arătat.. oricât ar avea aspect de cronică sau de suită de reportaje. vv. medicii asasini. s-a propus următoarea schemă pentru a explica structura epigramei lui Marţial: o „Erwartung". în sistemele comice cele mai diverse. 1. 21.// Vezi că una are dinţii cumpăraţi. Marţial exploatează din plin filoanele vechiului expresionism italic. nu toate epigramele sunt reuşite. care deghizează ironizarea în elogiu. Marţial se dovedeşte a fi un virtuos ai „înţepăturii" finale. constituie. 8-l5). Umilinţele îndurate de clienţi şi. al poantei.. Desigur el excelează în arta persiflării. şi o „Aufschluss". complice. Poate. Poetul reiterează uneori acelaşi motiv. în pofida efortului poetului. O epigramă ni-l prezintă pe Selius mâhnit. Le face deci mai scurte (Epigr. dar şi la cel semantic. deosebit de plastice.// Cu daruri o răsfaţă şi îi imploră mila.// Ai Lecaniei. 1. însă Selius cinează acasă. să deceleze. îndeobşte poanta se bazează pe surpriză. pe jocuri de cuvinte şi antiteze verbale. mai ales v. vânătorul de testamente avid. adesea emoţionante şi elegante. O anumită formă de parazitism este astfel incriminată. cercetătorii moderni au încercat. poanta: Gemellus spera să moştenească o soţie ftizică. Adesea poanta se reduce la un singur cuvânt-cheie. la Marţial. albi sunt ca de nea. domi cenat (Epigr. în mici crochiuri pregnante. 1. 35. 5. Sau altfel spus..să musteze de umor (Epigr.. 527 POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL De fapt. cleptomanii. să tuşească liniştită şi a treia oară (Epigr. universul lui Marţial este imaginar. Altfel nu se poate închega o carte (Epigr. bărbierii nepricepuţi. pe când altele sunt mediocre sau chiar proaste. deşi cu o precizie remarcabilă şi cu un simţ al notaţiei deosebit de fermecător. îndeosebi cu cel dintre aparenţă şi realitate. chiar şocantă. De asemenea el adaptează poeziei sentenţele de sorginte retorică.// Alta cum natura s-a-ndurat să-i dea" (Epigr. în „comicul dinamic". Desigur.. defilează avocatul funambulesc. pe care poetul îi atacă fără cruţare. cu atât poanta apare mai pregnantă şi mai amuzantă. Tipurile şi situaţiile hidoase sunt ironizate fără cruţare de poet. 9-l0). antiteza este încorporată în poanta însăşi: „Thais are dinţii negri şi stricaţi. de Tudor Măinescu şi Alexandru Hodoş). prin portic. unde alternează râsul sardonic. Am semnalat deja_ abundenţa descripţiilor. Marţial însuşi recunoaşte că unele dintre epigramele sale sunt bune. pe paradox. pe adevărate sentenţe. verva sclipitoare şi pesimismul amar. 10). cum au semnalat unii cercetători ai literaturii latine18. el identifică viciul în spatele pozei afişate de anumite tipuri morale. ca şi blamarea crudă. Câteodată poanta ţâşneşte dintr-o antiteză verbală: Velox se plânge că Marţial compune epjgrame lungi. Ep. uneori obscenă.. amatorii de cancanuri pitoreşti. De aceea. 19). ca în poemul consacrat Maronillei şi lui Gemellus: „Gemellus se însoară şi-o vrea pe Maronilla. la nivelul 528 ARTA LUI MARŢIAL fonic. Ansamblul epigramei îi este subordonat şi diverse procedee sunt angajate pentru realizarea poantei finale. Prin excelenţă. Totuşi. Pe tema tusei. iscusit. în epigramele sale. într-adevăr. concluzia.. plimbându-se mohorât.Tuşeşte" {Epigr. în unele epigrame nimic nu ni se pare comic. intenţional absurd. însă el nu scrie nimic. trad. aprig. acumen. valenţele amoralismului şi un anumit sadism. în epigramele parasatirice. Marţial nu cruţă nici meschinăria şi lăcomia anumitor clienţi sau unor musafiri hămesiţi. în anumite epigrame. cei ce vor să se îmbogăţească prin căsătorii. Arta fui Marţial Oricât ar fi de centrat pe realităţi. în general. O viziune carnavalescă şi saturnalică tinde să prevaleze în universul epigramelor lui Marţial. Apophoreta şi Liber spectaculorum comportă umor dezinvolt. ci şi până la surâsul alegru. ultimul termen al epigramei. de invitaţii la ospeţe aduc în grosplan gazde şi patroni tiranici. Fie că epigramele sunt organizate în structuri binare sau ternare. 1. snobii parfumaţi. aşadar. de Tudor Măinescu şi Alexandru Hodoş). îngăduitor. Cu cât finalul se lasă mai puţin bănuit. în epigramele lui Marţial. Instantaneele epigramistului surprind numai anumite aspecte ale actualităţii epocii. Astfel. 43.. Ce s-a întâmplat de fapt? Au survenit boli sau decese în familie ori pierderi băneşti considerabile? Nu. pentru a stimula atenţia şi curiozitatea cititorului. însă. De altminteri el însuşi declară explicit câ vrea să cruţe indivizii şi doar să satirizeze defectele lor şi tipurile de vicioşi cărora acestea le aparţin {Epigr. S-au detectat. cum îl caracterizează Pliniu. Marţial îşi revine iute. în . Marţial brodează şi o altă epigramă. poetul operează cu diverse contraste.Nici nu se pomeneşte!// ..// ..11. de fantasme aproape surprinzătoare. aşadar.Atât e de frumoasă? . a cărei poantă este pregătită de la început: două accese de tuse i-au luat Aeliei toţi dinţii. 33. „Tuşeşte" tussit. câteodată indulgent. Căci Marţial reacţionează faţă de frustrările şi defectele sale şi ale altora. accentele triviale. porneşte de la satira corosivă şi ajunge nu numai până la umorul funambulesc. 10. trad.16). Chiar Xenia. care se întinde pe un amplu registru. ca şi cele impudice. dispreţuitori.Atunci. 1)17. Marţial persiflează tipuri moral-sociale deformate şi promovează parasatira de „caracter". o adevărată poetică a epigramei16. ca un artist pătrunzător. 3. realizate aproape într-o manieră naturalistă. Ideile cele mai abstracte sunt convertite în imagini concrete. adică poanta surprinzătoare. cu ce-l încântă atât de mult? . însă Marţial recurge cu iscusinţă şi la elemente de naraţie şi de dialog.

Epigramiştii secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea l-au utilizat pe scară largă. înclinată spre privilegierea parataxei. 669-670. Bucureşti. 1950. Se operează cu o metrică suplă. 149 şi urm. 12).. 1967. 296-333. obscen. 4. Fidentine. fiul adoptiv al împăratului Hadrian. 7. 1924.21. 1982. Revue des Iztudes Latines. izbutite tălmăciri parţiale. Eugen CIZEK. Autori precum Ausonius şi Claudian au utilizat experienţa lui Marţial. totodată. 1961. pe când Goethe şi Schiller l-au luat ca model în Xeniile lor. inexistente în latină20. demn de tradiţiile expresioniste consacrate. BIBLIOGRAFIE: Michael von ALBRECHT. KYRZLER. 675-691. în pofida predilecţiei pentru poantasentenţă. Theodor Naum etc. vulgaritatea unor termeni alternează în scriitura variată. 6. Ies genres littâraires a Rome. Câteodată. 1965. 92 şi urm. Manuel d'initiation â la . Rene PICHON. Gh. tendinţa spre pluridimensionalitate caracterizează discursul epigramistului la toate nivelurile lui. afectarea savantă. 18l-l88. S-au realizat numeroase traduceri parţiale ale operei lui Marţial. El s-a manifestat. încărcate de reacţie personală foarte vivace. Luigi PEPE. alcătuite de autori ca Anghel Marinescu. în foarte pregnante sugestii senzoriale. în vreme ce ulterior s-au multiplicat ediţiile. traducerile. Marţial privilegiază directeţea exprimării. 2 voi. s-au întocmit antologii ale poemelor lui Marţial.C). 1992. 157-l59. 1964. B. Ca în epigrama subsecventă: „Poemul ăsta.// C-a început să fie-al tău" (Epigr. „La poesie romaine et le probleme social â la fin du premier siecle". pp.. simplu. 1. 1973. 162-l65. Marţial a înregistrat un succes notabil.. în vreme ce Gellia apare ca „dezgustătoare". anus. LAURENS. fures (Epigr. L-au studiat gramaticii. Şi acestea sunt chiar ultimele cuvinte ale epigramei. unde se utilizează distihul elegiac. Marţial a fost totdeauna citit şi studiat cu interes. Giuseppe ARICO. 1967. poetul concentrează termeni şi conotaţii din limbajul culinar.. 586-623. Marţial nu ezită să practice. el spune unui plagiator: „eşti hoţ".(Dimpotrivă. pp. în evul mediu. 13. 1975. epitete şi metasemene. îi corespunde o scriitură variată. ed. Paris. 663-666. 315 şi urm. coliambul.". Aelius Verus. ueiula. iambul. pp. Cu toate acestea. 42). e scris de mine. Biblioteca pentru toţi. 1955. Fernand DELARUE. Argentea Aetas. Storia della letteratura latina. Paris. 12-şi urm. C. Marţial nu ezită să apeleze la exprimarea indirectă. Rome et nous. de Tudor Măinescu şi Alexandru Hodoş)19... MENDELL. pe care Marţial îl conturează chiar numai prin crochiuri şi notaţii fulgurante. uneori sobru. Scriitura epigramelor şi receptarea lui Marţial Universului colorat. Lexicurile specializate sunt abil mânuite: pentru a incrimina pe gurmandul Santra. Statius-Studien. Satire şi epigrame. Ettore PARATORE. pp. Care a fost reacţia spaţiului cultural românesc? La noi. la calambur.. instantaneului pregnant. L'lnformation Litteraire. Imperiul. J. Istoria literaturii latine (14-l17 d. Iar când Marţial ironizează toaletele femeilor. iar Tudor Măinescu şi Alexandru Hodoş au tradus majoritatea epigramelor în antologia Persius-luvenal-Marţial. drept cel mai 530 ! __________SCRIITURA EPIGRAMELOR Şl RECEPTAREA LUI MARŢIAL__________ valoros epigramist antic şi. pp. „Sur l'architecture des Punica de Silius Italicus" Revue des âtudes Latines. S-ar spune că varietatea. încât directeţea exprimării. Berlin. deşi este încă aproape o fetiţă. I. Sintaxa poetului rămâne fidelă tiparelor clasice. Sullivan. sunt descrise băile lui Claudius Etruscus (Epigr. a 8-a. pp. câteodată policromă. 529 POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL cu toate că e „babă".C. Istoria literaturii latine. Nenicescu. în secolul al ll-lea d. Firenze. vocabularul nefigurat. dar altele sunt mai lungi. 20). v.W. pp. chiar în timpul vieţii. pp. variată. 38. Genova. Gellia afirmă că este pupa. 1. trad. cum am arătat. 1972. a 9-a. la sugestie. pp. Lessing şi-a întemeiat teoria epigramei pe opera lui Marţial.C. 1924. „Silius the Reacţionar/'. Rene MARACHE. 53. P. fără îndoială. Bucureşti. imitaţiile.// îl recunosc. Amsterdam. Când elogiază pe Domiţian. Marţial îşi aşteaptă încă autorul unei traduceri integrale în limba română22. Marţial creează cu virtuozitate cuvinte noi. cum spune J. Napoli. Marţial recurge la hiperbolizarea limbajului şi la arsenalul retoric. Marziale. Marţial ştie să mânuiască cu multă isteţime limbajul metaforic. endecasilabul falecian etc. putidula (Epigr. II. 1981. fără îndoială. Anumite epigrame se rezumă la un vers sau la două stihuri. mai degrabă antiretorică. Marmorate.// Dar îl citeşti atât de rău. Histoire de la litterature latine. 70. partea întâi. atât de diversă a lui Marţial. din exprimarea bucătarilor (Epigr. Palermo..epigramele următoare şi redescoperă umorul savuros. 43. 20). în 1967 si 1973. iar autorii creştini l-au citat uneori. la echivoc şi. Antitezele verbale sunt bine stăpânite de Marţial. pp. Caerellia se declară „bătrânică". Richerche staziane. ca veritabilul ctitor al epigramei moderne23. Dar Caerellia este ridicula. „Marţial et l'epigramme grec au l-er siecle ap.. Fraza lui Marţial este îndeobşte concisă. Marţial a fost aşadar poetul notaţiei fulgurante. „Silius Italicus. ed. un umor sexual agresiv. Cititorul epocii noastre îl va citi totdeauna cu interes şi plăcere. Bucureşti.. Pastelele comportă îndeobşte vocabular figurat. Quarteriy. Limbajul poetului poate fi uneori crud. Petre Staţi a publicat şi el.P. In Memoriam Entii V. Ein Vergessenes Kapitel Literaturgeschichte". 3. 369457. Freiheit und Gebundenheit Romischer Epik. abundă vocabularul cosmetic. pupa. Rene MARTIN Jacques GAILLARD. Phil. De aceea. Alexandru Graur. l-a citit cu pasiune şi l-a asemuit cu Vergiliu. mergând de la abundenţa diversificată a motivelor până la stilul şi metrica atât de diverse.

Fabius Maximus şl Scipio). Vezi însă şi Rene PICHON. se intitulează Apophoreta (şi constituie etichete ale unor obiecte trase la sorţi de oaspeţi. cealaltă desfăşurată sub semnul lui lupiter. „Zur Datierung des Ilias Latina". evidentă în Silve. Istoria literaturii latine. Izvoarele antice ale istoriei României. cit. 392 şi urm. pe urmele lui W. -ere sau dativul plural quis. 1928. „Problemes marginaux concernant Poriginalite de Marţial". Studi di Filologia Classica in Onore di Giusto Monaco.J. 150-l75. cit. pp. Statius ar fi vrut să contrapună Tebaidei (poem ardent al pasiunilor care distrug fiinţa umană) Ahileida (poem moralizator. 1984 şi J. CIZEK. 382-385. 3. 370-371. în general modificarea valenţelor tradiţionale ale ritmurilor lirice). se numesc Xenia (şi însoţeau darurile expediate unor prieteni şi gazde. 1973. . în ce priveşte subtextul politic al Tebaidei şi. Aceste titluri au fost date poemelor respective de Marţial însuşi. CROISILLE. 575-603. I. DAMS. COSTA.C. W. vezi şi J. pp. Gymnasium. op. Paris. Argentea Aetas. unde omul înfrânge tribulaţiile care îl copleşesc).C. în cadrul loteriei organizate de gazdele petrecerilor). Eugen DOBROIU. 303-307 şi anterior Leon HERRMAN. vezi Jacques CHOMARAT. 601 -606. prielnic romanilor. Bucureşti. „Valerius Flaccus". SUMMERS. I. pp. J. Histoire de la litterature latine. Pentru această problemă. pp. ca şi R. SZELEST. ed. Paris. 139-l45. 37-38. 8. p. Istoria literaturii latine. 12.Sydney.. vezi şi Peter DAMS. 146-l49. De aceea. dominate succesiv de către Hannibal. pp. vezi şi Eugen CIZEK.F. Planul uman ar implica trei hexade. H. op. GAILLARD. 7. Imperiul.. COSTA.. Tr. DAMS. 419-420. pietas. Notes on Valerius Flaccus. vezi John Patrick SULLIVAN. Napoli. ŞTRAND. pp. COSTA. 1991. CUPAIUOLO. celelalte. 425-427. „Valerius Flaccus". primele. 1977. pp. op. Pentru tendinţa spre episodicitate. A Study of trie Argonautica of Valerius Flaccus. 1965. al pronumelui relativ etc: vezi Tr. p. pp. Silius Itaiicus.J. 1967. 1972. 119l-l208. op. DAMS. Amsterdam. DELARUE: după cum Homer alcătuise două epopei. p. a 8-a. 159-l60. E. 375-383. Vezi Ettore PARATORE. 375-382. Recherches sur l'iconographie etla correspondance des arts â l'epoque imperiale. Pentru epopeea lui Silius Itaiicus. Dichtungskritik bei nachaugusteischen Dichtern. I. Gotteborg. III. op. Marburg . cit. op. pp. L'ăpoque de Neron et ses controverses idâologiques. 87-89. cit. pp. pp. vezi Liviu FRÂNGĂ. Genova.M. Imperiul. cit. S-au propus şi alte compartimentări ale Tehaidei. Pentru anumite raporturi cu epopeea clasică. p. Bucureşti. 370-371. 610. 37 şi 59. op. pp. COSTA. în loc de quibus. „Statius fiul". demersul staţian în acest poem. op. pledează relativ recent John Patrick SULLIVAN. 24l-251. pp. în general. 447-461. 532 NOTE 10 11. Fernand DELARUE.Melbourne .. un conjunctiv ca ausim al verbului „a îndrăzni". Rome et nous. 128-l33. 1978. pe care a enunţat-o M. 33-34. vezi G. Bucureşti. de asemenea. 297. vezi P. In Memoriam Entii Marmorale. „L'ltalia in Silio Italico". op. 305-306. adică acelea din cartea a treisprezecea. care probabil nici n-a existat. Pentru Ahileida. op. ca izvor referitor la daci şi la conflictul cu ei. retipărire. cit. ţp. Cambridge. Cambridge -New York . ed. şi P. cit. Notes on Valenus Flaccus' Argonautica. A se vedea şi R. F. Firenze. pp. cit. 5. Istoria literaturii latine. 24. vezi şi P.J. R. şi „impietate". I. 39 consemnează o ipoteză interesantă. MARTIN . op. 2 voi. III. 1972. 200-206 (care constată ruptura dintre poezia lirică şi muzică. Itinerario della poesia latina nel Isecolo dell' Impero. 406-52).M. pp. „Statius fiul". 158-l59. Rene MARTIN Jacques GAILLARD. ce favorizează izbânzile lui Hannibal. Otto WEINREICH. care figurează în cartea a paisprezecea. 663. cit. p. pp. CROISILLE. Pentru poezia Silvelor şi arta lui Statius în general. relativ diferite între ele ca mesaj. 1975. 1970. 1981. pp. lowa. Paris. 42l-430. pp. Les genres litteraires â Rome. pp. „Valerius Flaccus". Ein Vergessenes Kapitol Literaturgeschichte". partea I. CROISILLE. „Valerius Flaccus". GAILLARD. I. ARICO. şi J.. I. 1894. SUMMERS. a se consulta şi Gunther SCHEDA. 30. Cum susţine Traian COSTA. 137-l39. cit. Pentru biografia lui Marţial şi cronologia epigramelor.Port Chester . 107-l27. 2. 37. Paris. Istoria literaturii latine. 1989. Storia della letteratura latina. Leiden. pp. 531 NOTE 1. Istoria literaturii latine. 4. pp. 1969. 4l-42. „Sur l'architecture des Punica de Silius Itaiicus". Bruxelles. pp. A Study of the Argonautica of Valerius Flaccus. 1985. P. „Statius fiul". pp. Goteborg. Planul divin comportă două „eneade". ca să restaurăm sensul fundamental al demersului staţian din acest poem. „Recherches sur l'llias Latina". Le lyrisme â Rome. „Statius: prezenţa dacă în conştiinţa Romei imperiale".Sydney. Romano-Dacica . pp. Manuel d'initiation a la litterature et â la civilisation latines. 2. COSTA. pp. Tr. I. 1947. iar pentru relaţiile cu retorica secolului Traian COSTA. Ithaca-London. Fabio CUPAIUOLO. 9. 63-64. MARTIN . 594-597.cit. PiCHON. cit. Imperiul. CIZEK. Istoria literaturii latine. cit. 57-58. vezi mai ales Michael von ALBRECHT. în ce priveşte strategia literară pe care o asumă Valerius Flaccus. I.Port Chester . Istoria literaturii latine. 183-l85. „Silius Itaiicus". 149-l65 (care arată că Punica se structurează în funcţie de două planuri: cel divin şi cel uman. I. 54-55. 2 voi. op.. 16. 1939. E. pp. audeo. pp. Stuttgart. In Onore di Giusto Monaco. Problema modelelor este amplu tratată de Tr.C). „Lo scudo di Annibale in Silio Italico {Pun. Palermo. Literature and Politics in the Age of Nero.. Ricerche staziane. pp. 1982. Se citează un imperativ face al verbului „a face". pp. vezi R. Freiheit und Gebundenheit romischer Epik. vezi Jean-Michel CROISILLE. Antiquite Classique. A Literary and Historical Study. p.Melbourne . 13l-l88. p. Tr. pp. pp. Cum evidenţiază G. 1991. PICHON.Lahn. pp. Meander. pp. 595-599. pp. CHOMARAT. ' cit. J. DAMS. 1964. Index uerborum Silianus. Rome et nous.D. R. 1972. 299-303. 389408. 6. 70. Imperiul. „Silius Itaiicus. ŞTRAND. GAILLARD. Vezi în această privinţă Giuseppe ARICO. E. 1977. Vezi în această privinţă Eugen CIZEK. MARTIN . MARTIN . în funcţie de conflictul dintre „pietate". op. facio. Cambridge. Poesie et art figură de Neron aux Flaviens. cit. pp. 420-447. PICHON. Cambridge New York . „Les elegiaques et Stace". 1982. pp. J. op. pp. op. Pierre GRIMAL. op. 72. Marţial: the Unspected Classic. CIZEK. A se consulta.M. Pentru Statius. una dominată de lunona. 34-35. GAILLARD. pp. op. R. Studien zu Marzial. I.J. Istoria literaturii latine (14-l17 d. 34. impietas. YOUNG. 127-l31. ca şi pentru dimensiunile romaneşti şi valenţele unei anumite teologii filosofice. 1924. Pentru atribuirea poemului Ilias Latina lui Silius Itaiicus. ARÎCO. „Les elegiaques et Stace". Istoria literaturii latine.litterature et â la civilisation latines. 158-l61.. cit. Palermo. cit. cu prilejul sărbătorilor). pp. pp. Pentru eposul staţian în general. 1972. Paolo VENINI.1992. Renunţăm aşadar să atribuim Ilias Latina poetului Baebius Itaiicus. disertaţie. -ere. pp. 1179-l190. Dar am conservat prea puţin din Ahileida. I. pp. 462-491. N. Constatată încă de R. II. 1978. Paris. I. a 9-a. 306-309. A Literary and Historical Study. Marţial: the Unexpected Classic. John-Patrick SULLIVAN. Revue des Etudes Latines.

Marţial consemnează. SULLIVAN. pp.C. cit..C. 162-l70. în Hispania. Marţial. „Marţial". Marţial. pp. era enormă faţă de cea de 2. ibid. II. 167-l69. rezumă această poetică în cinci puncte: 1) principalul merit al epigramei rezidă în concizia ei.P.1991. în jurul anului 57 d. reacţia antiasianistă şi manifestarea celui de-al doilea clasicism. 19. în vreme ce eposul plictiseşte. pp.. R. op. Rome et nous. poetul ar elabora un discurs teoretic asupra speciei literare pe care o practică. Marţial. Le lyrisme â Rome. 253-312. „Politica romană la Dunăre din vremea lui Domiţian în poezia lui Marţial". Pentru „apologia" propriei opere şi reprobarea altor tipuri de poezie. 158. A. SULLIVAN.19) şi pe Naevius Arpinianus. încât împăratul Vespasian a creat un învăţământ retoric de stat şi i-a încredinţat conducerea lui Quintilian. „Marţial et l'epigramme grec au l-er siecle apres J. I.P. A revenit pentru puţină vreme în patrie. 4. GAILLARD. PICHON. cit. 22. Pentru modelele lui Marţial. PARATORE. pp. 315-358. Rome et nous. QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR Quintilian. în ce priveşte atitudinea lui Marţial în problemele sexului. op. op. Istoria literaturii latine. MARTIN . din care s-a păstrat doar lucrarea lui fundamentală. I.P. 5) epigrama aderă la realitatea imediată şi are un caracter jurnalistic (ea refuză perspectiva moralizatoare şi indignarea 533 POEŢI CLASICIZANŢI Şl MARŢIAL virtuoasă a satirei propriu-zise). vezi P. pp. Pentru coerenţa universului epigramelor şi conotaţia epicureică.J. ci şi teoreticianul ei. probabil prin 35-40 d. 116-l30. J. Inst. p. P. pp. 617. acuzat de a-şi fi ucis 535 QUINTILIAN Şl PLINII) CEL TÂNĂR so{ia (ibid. vezi J. Marţial. Pentru arta şi umorul lui Marţial. 329. ibid. pp. vezi J. 53l-575. Ne referim.C. poeta serio". cit. Marţial. 184-l85. CIZEK. probabil chiar în 70 d. p.. Le lyrisme â Rome.. probabil la scurtă vreme după ce îşi terminase scrierea capitală. II. precum cele în care apărase pe regina Berenice (QUINT. E. M. GAILLARD. „Marţial". 449-454. 21l-217. Properţiu. I. I. cit. Paolo FRASSINETTI. cit. Pentru stilul lui Marţial. A. dar şi E. Bucureşti. pp. 155-l62. p. ars .J. pp. 1965. pp. CIZEK. GRIMAL. ia R.P. 158-l59. p. Imperiul. De gram. Viaţa Dezvoltarea literaturii latine. NICHITA. Istoria literaturii latine. 7l-l05 şi J. Tibul şi chiar pe Fedru şi pe Seneca.C.J.. MARTIN . 315-324. Romano-Dacica. op. Marcus Fabius Ouintilianus s-a născut în Calagurris (azi Calahorra). ca şi Seneca şi Lucan. op. ca să se întoarcă în capitală. p. pp. XXXVI observă că Marţial a valorificat şi experienţa marilor poeţi latini clasici. E. pp. cit.C. 159 şi mai ales M. 4) epigrama ignoră pudoarea şi decenţa exagerată. p. 2) epigrama amuză. Controu. CIZEK. sunt legate de viaţa şi creaţia lui Piiniu cel Tânăr. S-au pierdut discursurile de avocat. 10.P. cit. 158-l59. SULLIVAN.000 de sesterţi. GRIMAL. MARTIN . op.P. Imperiul. In 88 d.M. Marţial. SULLIVAN.luvenal . Marţial. Argentea Aetas. pp. pp. GAILLARD. însă lancu FISCHER. Imperiul. FRASSINETTI. în ultimă instanţă. 78-l00. 316-317. 435-437. P. R. de pildă. pp. 601. 184.C. 165. după note de curs. I. 534 XXVII. „De Vespasien â Hadrien". Aici i-a avut ca profesori pe Palaemon şi pe Domitius Afer. p. Opera Quintilian a alcătuit o operă destul de întinsă.P. Satire şi epigrame.. 16. II. 170-l84. 231. 617. Vezi în această privinţă R. 40). Acelaşi autor evidenţiază vigoarea unui nucleu liric în unele epigrame: ibid. 14. Mihai NICHITA. P. E. 2. Pentru limbajul metaforic al lui Marţial. II. vezi P. l-55. 15. 317-318. Boli necruţătoare i-au răpit soţia şi copiii. cit. cit. românească de Gabriela CREŢIA. Vesp. Istoria literaturii latine. în vreme ce amploarea epopeii descurajează lectura. Ţinuta sobră a discursurilor sale a potenţat în chip decisiv reculul stilului nou şi i-a asigurat un succes notabil de public. vezi Mihai NICHITA. R. R. gloria didactică a lui Quintilian [Epigr. I. 20.000 de sesterţi. CIZEK. op. îndeosebi în proză. p.C. CIZEK. în privinţa relaţiilor de patronaj. „De Vespasien â Hadrien". pp. 100-l14 adaugă pe Horaţiu. 328. MARTIN . p. GRIMAL. Astfel încât Marţial nu ar fi numai maestrul speciei literare a epigramei. 230-237. 682. II. NICHITA. 13. Pentru receptarea lui Marţial. cit. op. luvenal. 2).. p. PICHON. 444-449. op. A studiat la Roma. SULLIVAN. p.C. J.". Deşi Quintilian era hispano-roman.24). DAMS. Le lyrisme a Rome. pp. Pentru polemica întreprinsă de Marţial împotriva genurilor literare înalte. J. GAILALRD. pe care o primea anual Quintilian. Retribuţia de 100. pp. p. 7. Imperiul. 23. pentru tipologia socio-morală. NICHITA. 437-444. J. pp 56-77. SULLIVAN. Alain MICHEL. şi să se stabilească aici ca avocat de prestigiu. 158-l59.Marţial. MARTIN . cit. în anumite epigrame. la Jean BAYET. Imperiul. R. cit. MICHEL.. op. 165-l66 (care semnalează totuşi digresiuni mitologice în anumite epigrame). S-a ocupat şi de educaţia nepoţilor şi succesorilor prezumtivi ai lui Domiţian. 115. NICHITA. pp. Istoria literaturii latine. Prefaţă la Persius . op. pp. pp. SULLIVAN. Rome etnous.J.. vezi E. mai ales pp. 16l-l80. unde tatăl său fusese cândva retor (SEN. p. 21l-230. GAILLARD. 2. prin 68 sau 69 d. Exercita în continuare o influenţă considerabilă la curtea imperială. Pentru aceste informaţii. „Marţial". la R. praef. J. 1. Or. ibid.. II. „Marţial". „Marziale. FRASSINETTI. CROISILLE. GAILLARD. Marţial. cit. A murit după 96 d. p. pp. 157. A numărat printre elevii săi pe Piiniu cel Tânăr. Suetoniu. op. I. trad. Imperiul. obţinuţi de retorii şcolilor particulare. pp. 1967. pp. M. Literatura latină. Marţial. 324-328. corifeii stilului nou asianist. Pentru universul epigramelor lui Marţial. 176. 454. Frontinus şi îndeosebi Quintilian. Cum îl caracterizează M. 170-l79. pp. 185-210. 184. SULLIVAN.J. Marţial. 175-210. MARTIN . (SUET. p.P. 227-230 (metrica). 43. E. pp. Tacit. pp. mai ales J. 17. Vergiliu şi îndeosebi Ovidiu. 18. ca şi două cărţi de „artă retorică". vezi şi P. J. s-a retras din învăţământ. SULLIVAN. 3) epigrama asumă o funcţie carnavalescă şi saturnalică. p. pp. II. 232-237. 237-249. „Marţial". vezi Pierre LAURENS. de altfel. „De Vespasien â Hadrien". 130-l55. 18. 233. pp.P.J. J.. op. p. CIZEK. pp. SULLIVAN. Istoria literaturii latine. pp. vezi.P. Bucureşti. MICHEL. pp. 1972. vezi E. Acesta din urmă a iniţiat de fapt riposta clasicizantă şi a instruit pe cei ce o vor continua şi în secolul al ll-lea d. 90). Elevii lui i-au pubîicat anumite discursuri. ca să se consacre scrisului. care va fi menţionată mai jos. 21. Revue des Etudes Latines.

trad. De aceea. care creează conceptul însuşi de pedagogie. care ceruseră ca nici o perioadă din dezvoltarea copilului să nu rămână necontrolată {Inst. în acest mod. parcere subiecţii. adevărat manual de educare a viitorului orator. lui Quintilian. Quintilian însuşi a publicat. unde Quintilian indică problemele principale pe care îşi propune sâ le trateze în continuare şi comunică lui Marcelius anumite date şi evenimente din propria-i viaţă. când sprijină ideile autorilor. Quintiiian crede.C. să comenteze literatura elenă şi latină. consideră că trebuie să se ţină seama de gustul secolului. în cartea a zecea.. înclinat spre patos şi culoare. elevul trebuie modelat după normele timpului: să înveţe întâi limba greacă. Deprinderile corecte se cuvine să fie create chiar din primii ani de viaţă. El opinează că fascinaţiei exercitate de scriitura ciceroniană este necesar să i se adauge inovaţia interesantă. Or. o lucrare teoretică intitulată „Despre cauzele elocinţei corupte". 1. deşi de mici dimensiuni. muzicii. 1.. 14-l7). în timpul carierei de profesor.. Quintilian arată cum să se aleagă doica şi preceptorul. Se pare că. se referă la rolul educativ al gramaticii. noua retorică . Quintilian preconizează un umanism formalist de tip clasicizant. El se pronunţă pentru ierarhizări şi recompense acordate elevilor buni. şi în primele două trepte ale unui învăţământ pe care. geometriei etc. Predarea cunoştinţelor noi trebuie întreprinsă progresiv: să se lase copiilor anumite recreaţii. vocabularul în general (cartea a zecea). care trebuie însă perfecţionată şi debarasată de modelele neoasianiste. cartea întâi încorporează cel mai serios tratat de pedagogie. Cele mai importante sunt cărţile l-2 şi 8-l2.suferise grele înfrângeri. pronunţarea. interzice profesorilor să-şi bată elevii şi le cere să inspire discipolilor stimă şi afecţiune {Inst. Or. pentru a trata succesiv: alegerea cuvintelor. rhetor. gestica). Institutionis oratoriae libri XII. încă puternică. între 94 şi 96 d. nu unui ostaş" {Insî. un prooemium. Atestă preocupări de psihologie pedagogică. într-adevăr. cum spunea savantul ' Uneori se preferă traducerea . Or.1. Quintilian analizează personalitatea ideală a oratorului1. 2. Quintilian propovăduieşte o educaţie complexă. personajul lui Tacit). Astfel. diferite tipuri de figuri de stil. probabil în 89 d. Cărţile 8l1 sunt consacrate elocuţiei. la „a cruţa pe cei supuşi". Quintilian incrimina manierismul răspândit în şcolile retorilor. Sau.Arta oratorică" 536 MESAJUL LUI QUINTILIAN olandez Anton D. în ultima carte a Formării oratorice. 5). faza ultimă şi cea mai importantă a discursului literar teoretic pe care îl rosteşte Quintilian. Anii trecuseră şi retorica neoasianistă . eforturile întreprinse anterior în Despre cauzele elocinţei corupte. pesimişti în privinţa viitorului eiocinţei (punctul lor de vedere apare ilustrat de Messala. 12. De causis corruptae eloquentiae. pentru că omul conservă primele obiceiuri. hiperboiizarea limbajului lor şi imitarea stilului practicat de Seneca. în şcoli şi în cultură. Quintilian pleda pentru prevalenta unei elocinţe de inspiraţie clasicizantă. De fapt. asupra consolidării acesteia în sens clasicizant. Acasă. Quintilian nu se putea limita la eliminarea discursului promovat de retorii neoasianişti. Quintilian a publicat „Formarea oratorică"*. Astfel. Quintilian se ocupă de diverşi autori greci şi latini. iar în cartea următoare sunt analizate părţile discursului. Or„ 1. datorită. în cărţile 3-7.sau. de Măria Hetco). care să conducă progresiv la modelarea performanţelor declamatorii strălucite. se preocupă de problemele invenţiei şi structurării materiei tratate de oratori. îl doreşte practicat în comun. 3. în cartea a doua. dar nici de mătase . în acest opuscul. utile asimilării materiilor studiate. de altfel. şi eu însumi. care recomandau pedepse corporale. demonstrativ şi judiciar). care m-am silit să contribui cu ceva la formarea oratorului. ritmul oratoric (cartea a noua). însă că este necesară revitalizarea definiţiei catoniene a oratorului. repudiate însă de Quintilian. într-un fel această scriere a pregătit opera fundamentală a lui Quintilian. Quintilian trece la ultima treaptă a învăţământului roman. Institutio oratoria. El era practic constrâns să realizeze sistematizarea învăţământului clasicizant. altfel spus. plurivalentă. 1. Leeman. 24-26). Quintilian. Profesorul se cuvine să se adapteze permanent capacităţii de înţelegere a elevilor săi {Inst. stăruie asupra educaţiei dobândite în şcolile de retorică. aşadar. dedicat unui avocat celebru. debellare superbos. dar reţinând ceea ce prezenta ca util experienţa declamaţiei neoasianice. în special dacă sunt rele (Inst. în educaţia începută din copilărie şi preconizează crearea unor adevărate grădiniţe de copii. tipurile de procese etc. Mesajul lui Quintilian Formarea oratorică ilustrează. tocmai pentru a da exemple de judicioasă întrebuinţare a cuvintelor. obiectul şi implicaţiile retoricii. în cartea a treia. dacă aş da aceste arme unui tâlhar. numit Geta. să studieze probleme lingvistice şi de matematică.. de fapt „Douăsprezece cărţi de formare oratorică". 1. nimic nu ar fi mai primejdios pentru interesele publice şi private decât elocinţa. Copilul care învaţă să scrie şi să citească trebuie să ia în mână literele confecţionate din fildeş (Inst. Spre deosebire de alţi clasicizanţi ai vremii. la alţi parametri şi la un nivel de amploare deosebită. Era necesară alcătuirea unui îndreptar care să arate cum poate fi înlăturată înrâurirea. de asemenea pierdută. Se pronunţă pentru instrucţiunea în comun. defineşte funcţia retorului. Quintilian continua.16). cum am arătat. 1. Cel de-al doilea clasicism dobândise o prevalentă categorică. ideile pedagogice şi de psihologie pedagogică elaborate de Quintilian sunt deosebit de interesante şi prefigurează doctrinele marilor pedagogi moderni3.C. contrar primelor texte pedagogice egiptene. Or. Or. subliniază importanţa lecturilor din oratori şi istorici. în acelaşi timp el se pronunţă pentru principiul intuitiv. să demonstreze cum poate şi trebuie să fie format un orator. 1. Relevă cum trebuie să se desfăşoare studiul efectuat în a doua treaptă a învăţământului (pe lângă grammaticus). Deoarece viitorul orator trebuie format încă din leagăn. utilizând formulări vergiliene. în orice caz. Fiecare dintre cele douăsprezece cărţi este precedată de o introducere. 1. De asemenea. în cadrul unor adevărate pagini de microcriîică literară. pentru a sluji la instruirea fiului acestuia. 27). încât joncţiunea lor să se realizeze cu moderaţie: toga să nu fie grosolană. Quintilian crede cu tărie în viitorul retoricii. Quintilian prezintă cele trei genuri oratorice (deliberativ. alcătuit în antichitate. concomitent clasic şi adaptat exigenţelor sfârşitului secolului I d.rhetorica. tropii şi sentenţele (cartea a opta). După care adaugă: „Dacă frumosul talent al oratoriei ar ajunge la dispoziţia răutăţii. Iar întrucât formarea acestui orator nu se putea limita la asimilarea meşteşugului elocvenţei. De fapt. Victorius Marcellus. aş aduce cel mai rău serviciu omenirii. în mare măsură. a stilului nou. Quintilian trebuia să treacă acum de la „a zdrobi pe cei trufaşi". 1. Dar Quintilian. După ce în cartea a unsprezecea tratase diverse aspecte ale elocinţei (memoria.C.

considerat de el ca al doilea mare poet epic antic.însă îi consideră egalii lor pe istoricii romani: căci Salustiu se poate compara cu Tucidide. însă conferă acestuia din urmă o pondere diminuată. Quintilian îl admiră nu numai pe Cato cel Bătrân. El ar putea să încalce adevărul numai în procese judiciare şi să salvgardeze.. al doilea o amplifică. Quintilian dezbate. 10.decât de cel de-al treilea (Inst. afirmă că trebuie adorat ca acele bătrâne crânguri sacre. Cicero mai abundent. 10. 28). De altfel se declară partizan 538 T MESAJUL LUI QUINTILIAN ferm al monarhiei Flavienilor. Or. romanii pot să rivalizeze cu grecii (Inst. pasionante probleme relative la istoria literaturii. de Măria Hetco). Oricum. însă mai aproape de cel dintâi . 10. adepţii stilului nou.1. în definitiv. Printre istoricii romani. Ostil arhaizării. Se declară pentru o orientare stilistică medie. dacă în cartea a şasea emerţ) remarci subtile asupra râsului. în zilele noastre. la al doilea nu poţi adăuga nimic. Or. expresie). 1. consemnează.. li apreciază şi pe Vergiliu. 10. primul îşi restrânge fraza. 96). 12.. 73 şi 101). ci şi model de virtuozitate oratorică. atât de intens reliefat de către Cicero. Deşi oratorul trebuie să vorbească inspirat de binele autentic. faţă de învăţătura ciceroniană. Or. 85-86). când reprobă atât redundanţa şi rafinamentul asianic.1102-l03). de asemenea. în realitate. Or. în volumul anterior. concis.. nu prin virtute şi studii se străduiesc ei să fie socotiţi filosofi. Paginile de critică şi de istorie literară ale lui Quintilian sunt deosebit de interesante. fără a refuza aportul harului natural. cât şi sobrietatea exagerată. Se referă.. aridă a aticizanţilor.. 10. Totuşi doctrina sa oratorică nu mai este integral ciceronizantă şi. preconizând elevaţia şi măreţia limbajului. şi. ci îşi acoperă cele mai rele moravuri sub masca unei figuri serioase şi a unei înfăţişări diferite de ceilalţi" (Inst. Dar structurarea discursului teoretic al lui Quintilian se inspiră şi din planul dialogului ciceronian Despre orator (definire şi justificare a elocinţei.. iniţiate împotriva acestora de către Domiţian. De altfel îi consideră înrudiţi între ei pe Cicero şi pe Demostene.. de altfel.. Quintilian acordă prioritate evoluţiei şi judecării genului oratoric. Or.adică Homer . lulius Africanus etc. lată ce observă Quintilian despre ei: „Demostene e mai concis. dar nu recomandă imitarea lor. 5. Lucreţiu şi Horaţiu (Inst. ci drept un clasicizant moderat. Relativ la Ennius. Mândru de succesele celui de-al doilea clasicism. .10. fără a refuza materiei discursului o funcţie semnificativă. paradoxală.. crede că cel ce pledează trebuie să apere numai cauze drepte. 93). cât şi istoria şi practica virtuţii. în cartea a zecea. Quintilian acordă o importanţă considerabilă arsenalului verbal. S-a arătat că el se inspiră atât din experienţa declamatorilor latini. iar Titus Livius cu Herodot (Inst. Critica literară a lui Quintilian întrucât consideră indispensabilă cunoaşterea literaturii de către orator. în lumina experienţei proprii şi preferinţelor contemporanilor săi4. Or. sentenţa lapidară. 10. inclusiv cele mai noi. Nu numai că îl proclamă pe Homer mare poet. 8. cât şi din noua retorică elină. cum am arătat.. 12. Or.. Astfel. cât şi pe neoasianişti... 13-25). el face elogiul unor oratori ai vremii sale ca Domitius Afer. Proclamă limpede disjuncţia oratoriei de filosofie şi consideră pe oratori ca adevăraţi înţelepţi. Quintilian consideră că viitorul orator trebuie să cunoască reflecţiile filosofilor. în vreme ce Herodot ar fi fost melodios. Quintilian a utilizat şi ideile lui Celsus. 10. pur. trad.Tucidide. Quintilian nu emerge ca un eclectic aşa cum a fost uneori considerat în mod pripit -. Or. 12). Quintilian blamează atât pe aticiştii arhaizanţi ai epocii sale. Quintilian apreciază ca lesne eluctabile coruperile elocinţei clasice. în materie de elegie. Or. Quintilian conferă sentenţelor (sententiae) o importanţă sporită faţă de arhetipul ciceronian şi examinează cu atenţie feluritele tipuri de asemenea formule-bilanţ apoftegmatice.1. 46). Or. adevărata elegie a apărut numai în spaţiul cultural roman. ingenium. de la primul nu poţi înlătura nimic. oratorul trebuie să cunoască atât dreptul civil. în orice caz. amplu . între piscurile oratoriei greceşti şi ale celei romane. 7). elogiază pe istoriografii greci . 1. 47). „sârguinţa".537 QUINTILIAN Şl PLINII) CEL TÂNĂR (Inst. preocupat de practica activităţii lui. la Macer. 1. El năzuia să formeze noi Cicero.. 7. Fără îndoială. 1. Arpinatul trebuie să servească drept model de stil şi drept imbold (Inst. exerciţiile preparatorii. cum era noema. invenţie. Or. îl elogiază pe Tibul şi apreciază că. cu evidentă mândrie patriotică. clasicizantă. deosebit de performantă (Inst. Or.. diligentia. 10. însă fără a alege între doctrinele înţelepţilor greci şi romani (Inst. Quintilian enunţă judecăţi de valoare şi observaţii asupra scriitorilor. Totodată. autor dens. ci şi pe Ennius. cei mai mulţi ascund foarte mari vicii. 26-27). Astfel. Or. de asemenea. pe Servilius Nonianus şi Aufidius Bassus (Inst. pregnant. însă. ce studia figurile de stil. Quintilian admiră programatic pe Cicero.. Crede în virtuţile experienţei şi studiului (usus şi doctrina). îndeobşte Quintiiian nu se relevă ca un gânditor foarte original. De aceea. îndeobşte Quintilian acordă o importanţă sporită aspectului tehnic al artei oratorice şi diminuează rolul formativ al filosofiei. ca şi relaţiile dintre elocinţă şi poetică.. Or. am văzut că.1. 1. Ostilitatea sa faţă de filosofi se raliază măsurilor represive. de fapt. în vreme ce filosofii ar fi nişte ipocriţi: „sunt dispus să cred că mulţi dintre vechii dascăli ai înţelepciunii au dat precepte oneste şi au trăit conform preceptelor. 2.este într-adevăr în întregime a noastră" (Inst. aproape obscură (Inst. 93). 10. îi preţuieşte pe Lucilius şi pe Persius şi. prooem. în această privinţă. 37. sub acest nume. de sorginte ciceroniană. 12. o justiţie fundamentală {Inst. în ce priveşte proza. declară că „satura. Se decide greu. In funcţie de reflecţiile asupra definiţiei catoniene a oratorului. Quintilian apare ca un restaurator al clasicismului ciceronian. dar realizează o sinteză şi o evaluare interesantă a unor dezbateri mai vechi. în care arborii păstrează mai mult prestigiu decât forţă şi actualitate {Inst. 15. Quintilian are în vedere mai ales oratorul activ. 1.

deşi nu se oferă unei lecturi rapide şi lesnicioase. scrisă foarte clasic şi adaptată exigenţelor publicului „secolului" augusteic5. cum tatăl său a murit când el avea doar opt ani. îndeosebi. Ideile pedagogice. după ce Poggio Bracciolini îi va descoper manuscrisul la St. Eclipsa acestui curent literar va dăuna şi lui Quinţilian. Pliniu cel Tânăr Pliniu cel Tânăr a fost. adică adaptat orizontului de aşteptare a! epocii sale. Uneori emerg metafore alambicate. de rang ecvestru. opera lui Quintilian prezintă o importanţă incontestabilă pentru publicul vremurilor noastre. în colecţia „Biblioteca pentru toţi". ca mare proprietar de pământ. Bucureşti. 1. în acelaşi timp. 1. La Roma a avut ca profesori pe Quintilian şi Nicetas din Smyrna. datele despre dezvoltarea literaturilor antice. cum era şi normai. Ca nimeni altul. o doctrină a stilului în general prinde contur şi transcende graniţele elocinţei. funcţional. aşadar. dar totuşi oameni" (Insî. aproape abandonată. în ultimă instanţă. Ca homo nouus. prin anii 6l-63 d. Influenţat poate . la Nouum Comum (azi Como). în clasificări. I. Cum am arătat.. 10. 115) şi critică sever pe neoasianistul Seneca: îi reproşează trădarea clasicilor. iar neoclasicismul francez o va utiliza cu profit. judicioase. cum recomandau exortaţiîle lui teoretice. spre a reţine interesul cititorului. Or. Orice nouă pedagogie. Este semnificativ elogiul închinat tragediei Thyestes a lui Varius.C. Cu toate acestea. cum s-a numit Pliniu cel Tânăr. de Măria Hetco). a realizat o carieră strălucită. Or. exemple şi comparaţii pregnante. Sentenţele apar frecvent şi câteodată sunt afectate. Or. Dispunem. al cărui protagonist a şi fost teoreticianul hfspano-roman. 10. 1. probabil. 1970. avântul lui Platon şi incantaţia verbală elaborată de Isocrate (Inst. Astfel. chiar subtile. Î! vor cita. Quintilian pledează. când a devenit quaestor. ultima soţie a fost Calpurnia. oricărei tragedii greceşti (Inst. încât frazele sunt mai scurte şi mai vibrante decât în discursul corifeilor celui dintâi clasicism. adaptată orizontului de aşteptare al vremii sale. 540 STRATEGIA STILISTICĂ Şl RECEPTAREA LUI QUINTILIAN Prin urmare. „sunt foarte mari. de suficient de numeroase date despre viaţa lui Pliniu cel Tânăr. Plinia.C. 98). după ce a fost adoptat de unchiul său. 10.. în copilărie şi în adolescenţă nu a fost. Pliniu cel Tânăr s-a străduit să pună în practică învăţătura maestrului său. s-a născut. după lungi pasaje aride. cel mai fidel elev al exortaţiei teoretice quintilianiene. de altminteri. mai mult ca oricare alt prozator al ceiui deal doilea clasicism6. Hieronymus. discursul teoretic al lui Quintifian a fosî supus unei harnice cercetări. Pliniu şi Suetoniu. 10. A căzut în dizgraţie în ultimii ani ai domniei lui Domiţian. Gallen. niciodată supus unor frustrări puternice sau unui regim educativ foarte sever. afirmă e! despre clasici. sofisticarea limbajului şi fracţionarea exagerată a sentenţelor (ibid. de altfel. care ar fi întrunit. în 1415.125-l31). pentru un clasicism moderat 539 QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR şi. pentru imitarea nuanţată a marilor modele consacrate. trad. în spaţiu! nostru cultura!. Antichitatea. De fapt. Dar această tragedie trebuie să fi fost. Pliniu cel Bătrân. idolul său. iar Măria Heîco a publicat în 1974 c traducere integrală sub titlu! Arta oratorică. Quintilian reprobă pe aticistul Calvus (Inst. A fost un avocat valoros şi a pledat în faţa lui Traian şi . probabil. diviziuni. Anterior Gheorghe Guţu tălmăcise lungi fragmente din Formarea oratorică în Arte Poetica. S-a numit iniţial Lucius sau Publius Caecilius Secundus. Tacit.. orice nouă retorică şi nouă poetică ar trebui să ţină seama de ele. 1. ideile pedagogice ale lui Quinţilian au fost apreciate şi atent investigate. Renaşterea va primi cu entuziasm Formarea oratorică. 102).. Perioada clasică este. şi a urcat cu regularitate treptele unei cariere senatoriale. sdeiie lui Quintiiian au avut un deosebit răsunet şi au mobilizat resursele celui de-al doiiea clasicism. o adevărată poetică.1. Admiratorii lui Seneca i-au copiat excesiv defectele. Teodorescu şi Alexandru Cizek au tradus pasaje din 8i în antologiile publicate de ei in 197l-l972. în general. al doilea e mai natural" (Inst. Or.C. atât de dragi lui Cicero şi îmbrăţişate de discipolii săi.106. sub oblăduirea fratelui mamei sale. Quintiiian teoretizează opţiunea sa nuanţată. Erasmus şi Luther vor cerceta cu asiduitate Formarea oratorică. Or. Pliniu a crescut la Roma. în fosta Gallie Cisalpină. Limba lui Quintiiian este clasică. 10. consemnate de opera lui sau de anumite inscripţii. Adică. 25). ca şi pe filosoful stoic Musonius Rufus. comparabilă. Totuşi Quintiiian se apropie de Cicero. care însă va reveni în centrul atenţiei generale când se va impune un al treiiea clasicism. dispunea de o situaţie materială şi socială foarte bună.care nu adoptă forma dialogului. ci aspectul expunerii didactice abundă în amănunte fastidioase. repetiţii şi digresiuni. deşi cu nuanţe care ţin de o personalitate artistică specifică. cu pasiune.. Strategia stilistică şi receptarea lui Quintifian Discursul teoretic al lui Quintiiian . După moartea ultimului dintre Flavieni.de ideile Noii Academii. teoria retorică elaborate de Quintilian conţin foarte numeroase elemente interesante. 10. Ei se exprimă limpede şi respectă normeie gramaticii ciceroniene. A fost căsătorit de trei ori.1. când reliefează vanabilitatea impusă de factorul uman unui discurs ca ai său. forţa lui Demostene. Gaius Plinius Caecilius Secundus. Căci. printre alţii. preferinţele lui se îndreaptă spre Cicero. dar ajustată tendinţelor vremii. te asemenea originară din Comum. N-a mai îndeplinit nici o funcţie în anii 96-97 d. şi-a început această carieră probabil în 89 d. unde familia sa.. în virtuţile discursului lui. brusc intervin remarci interesante. după opinia lui Quintiiian. am spune.la primul e mai multă muncă.în pofida mefienţei vădite faţă de fiiosofie . însă. Cassiodorus si Isidorus din Sevilia. A devenit foarte bogat.

. Aparent.. după triumful repurtat de Traian în urma primului război dacic. ce îl declară pe împărat. 4 .C. din capitolul întâi. ca şi asupra reacţiei mentale a senatorilor la măsurile şi.C.. Scrisorile constituie cea mai importantă operă plinian-. Ca un leit-motiv. conţine salve de elogii hiperbolizante aduse împăratului. Porunceşti. în momentul asumării demnităţii lor. 69. In . Tacit a fost cel mai important membru al acestui cerc7. de fapt. Probabil în 111 d. 4. substituie despotismul teocratic şi antisenatorial. în general. Icul lui Traian u a fost un se-' astul de sârguincios.C. căci Pliniu furnizează mărturii preţioase asupra politicii urmate de Traian. pronunţat inijial în adunarea întregului popor sau cu prilejul marilor sărbători elenice artistico-sportive. 542 OPERA. moderaţia La obârşia termenului de panegiric se află sintagma grecească panegyrikds lagos. pledoaria împotriva lui feaebttis Massa. €. panegiricul plinian a fost plasat la început. Pliniu şi-a remaniat şi considerabil amplificat cuvântarea pronunţată în 100 d. într-o culegere de panegirice. le respectă cu stricteţe. pe care o îndreaptă împotriva ultimului dintre Flavieni. S-a observat că. care a numărat aproximativ cincizeci de persoane. Pane. forma scrisă a Panegiricului trebuia să reproducă alocuţiunea rostită în 100 d. el se referă numai la coliziunea dintre Domiţian şi daci. de pildă. Pornind de la unele realităţi ale politicii lui Traian.. 7). misiunilor asumate de principe (cap.C. era de dimensiuni mult mai modeste decât forma ulterioară. al cărei „inventor" este scriitorul prezentat aici de noi*. urmează înfăţişarea carierei lui Traian înainte de anul rostirii alocuţiunii (cap. mai sus menţionat etc. concentrate într-o adevărată satiră. 7. 56-80). a concentrat în jurul său cel mai activ cerc cultural-politic din istoria secolului al ll-lea d. Panegiricul lui Traian comportă 95 de capitole. l-3). principalul exponent al contractului nescris. care. care a asumat o mentalitate foarte senatorială. Pliniu insistă asupra calităţilor personale ale împăratului: modestia. Pliniu strecoară şi aluzii. spiritul de dreptate. 2).. 29. după ce Ie-a promulgat. pentru lunile septembrie şi octombrie ale aceluiaşi an. una dintre bazele campaniei pe care acest principe o pregătea împotriva părţilor. în realitate. Pliniu ne oferă. Astfel elocinţa de aparat era pusă în slujba absolutismului imperial. Epistulae. totdeauna dispus să-şi ajute prietenii şi oamenii de litere. rostit de Isocrate în 380 Î. şi opinia publică senatorială. guvernatorul corupt al Africii. 8l-89). un autoritarism paternalistic. în forma publicată. a creat o specie literară nouă. pe care îl schiţaseră. După o introducere. Pliniu contrapune permanent însuşirilor benefice ale lui Traian defectele lui Domiţian. schimbate cu prietenii autorului. între 98-99 d. Aceste accente encomiastice nu sunt totuşi gratuite. Este cert că alocuţiunea. sub puterea spaimei pricinuite de împărat: nu mai vorbim ca înainte. ca şi la turneul de inspecţie. ci legile deasupra principelui" (Pan. Pliniu devine consul sufect. Traian respectă senatul (Pan. tolerant faţă de senatori. de altfel. a cărei recitare ar fi durat prea mult şi ar fi obosit împăratul. Desigur. tyrannus.C. cunorcu sub titlul de „Panegiricul lui Traian". declară Pliniu. Pliniu afirmă că este sincer.C. vieţii lui private (cap. fostul său condiscipol. în acelaşi an 100 d. la 1 septembrie 100 d. calităţile de bun administrator. PANEGIRICUL LUI TRAIAN şi prudenţa. deşi destul de vanitos. Pliniu schiţează. operează unele sugestii datorate lui Cicero. raliat unui absolutism moderat. întreprins de Traian pe Dunăre. Ep. ca primă mărturie a speciei literare respective. cum anticii considerau că un autentic „rege".. Totuşi. 9). însă. în principiu.. Totodată. Pliniu creionează un adevărat program de guvernare. care ar fi desemnat elogiul public. Editarea textului scris trebuie să fi survenit. Deci. Traiani Panegyricus. deoarece romanii nu mai sunt obligaţi să înalţe elogii. un discurs de mulţumiri. opus „tiranului". dar şi 60. Pli/ii. în pofida declaraţiilor sale de modestie. zice scriitorul. 90-95). însă exercită şi trebuie să exercite o putere absolută. ca şi o voluminoasă ouiecţie de „Scrisori". Libertatea senatorilor se realizează numai la ordinul lui Traian9.acest discurs i-a atras. cea a panegiricelor latine. Panegiricul. foarte parţial conservate şi n ate de o factură „alexandrină" şi o tragedie. care înglobează o invocaţie adresată lui lupiter şi prezentarea scopului şi caracterului discursului (cap. 4-24). altfel spus. să fim liberi şi vom fi. bravura în războaie. diverse măsuri politicoadministrative sau de ordin cultural. Pliniu a realizat o carieră tipică de senator al „secolului" Antoninilor. Desigur. dizgraţierea) sau cea rostită împotriva lui Marius Priscus {Lp.C. „nu este principele deasupra legilor. în această privinţă. pentru ca sfârşitul discursului să conţină mulţumiri vibrante aduse cezarului. la personalitatea principelui.8. 2. Pliniu a ţinut o alocuţiune mai lungă. mai jos analizat. Sau. în afară de el însuşi. la evenimente .C. între 97 d. mai mulţi retori. de fapt. Traian l-a trimis să guverneze provincia Bithynia. 33. după opinia noastră. un portret elogios al lui Traian (Pan. A dus o variată existenţă mondenă şi. care are la bază alocuţiunea rostită de Pliniu cu prilejul inaugurării mandatului său de consul. 4). împăratul Traian.1.C. 541 QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR Opera. Aşadar. deoarece acceptase desemnarea lui Pliniu ca magistrat suprem (cap. S-au păstrat în schimb un singur discurs. l2).C. străluceşte şi prin frumuseţe fizică. în 103 d. Şi aceasta deoarece.C şi moartea lui. 2. abia aproximativ un deceniu mai târziu. După exemplu plinian.. vor alcătui panegirice latine ale împăraţilor vremii. „om nou". rex. rostită de Pliniu în 100 d. Dar şi Cicero preconizase respectarea cu stricteţe a legilor. 65. de asemenea. „cel mai bun principe". şi rosteşte. optimus princeps (Pan. inteligibile pentru cititorii săi. optimist. Dar Panegiricul informează şi asupra conflictelor dintre romani şi daci. împotriva lui Marius Priscus.împreună cu Tacit. 25-55). din secolul al IV-lea d. 7). favorit al lui Domiţian (PLIN. Totuşi o mare parte din opera sa i s-a păstrat. a alcătuit o serie de poeme scrise în hexametri şi e asilabi. două „grile" de lectură. întocmite tot în secolul al IV-lea d. De fapt.C. de fapt mai ales epigrame şi elegii. principele elaborează legile şi se află la originea lor. înaintea lui Traian. Cum a întreţinut multiple relaţii de prietenie cu scriitori şi diverşi oameni influenţi. A fost. titlu pe care senatul i-l va conferi lui Traian. între ei. Panegiricul a purces de la obiceiul consulilor de a rosti câteva cuvinte de mulţumire împăratului. întrucât nu mai suferim ca altădată (Pan. Modelul istoric al speciei panegiricelor era Panegiricul Atenei. practicat de către Domiţian. celui de al treilea consulat al împăratului (cap. s-a manifestat ca un autentic „om de legătură" între prietenul său. Aici a murit probabil la începutul anului 113 d. subsidiile acordate de cezar pentru creşterea copiilor -aşa-numitele instituţii alimentare -.)ortante par să fi fost discursurile sale de avocat ca. înzestrat cu un caracter luminos. în reflecţiile pliniene asupra principatului sugerat lui Traian. compusă în adolescenţă. împăratul şi senatul. A fost generos. Pliniu evocă faptele de arme ale lui Traian. în vederea publicării.C.C.

Scrisorile pliniene traduc mai cu seamă caracterul autorului lor şi configurează un model social de umanitate. 2. talentele din vremea noastră. în această corespondenţă. întocmai ca personajele lui Petroniu şi Tacit. în cadrul unei proze metrice unde clauzulele sunt abil structurate. poate chiar pretextul invocat de romani pentru a declanşa primul conflict cu dacii (Pan.C. îl admiră pe retorul Isaios pentru bogăţia vocabularului şi uşurinţa cu care improvizează (Ep. de Liana Manolache). 20. 12) şi opinează. concentrate. Cartea a zecea încorporează corespondenţa între Pliniu şi Traian şi a apărut postum. încheiate cu dacii în 102 d. 72 de persoane de obârşie necunoscută. că tinerii primesc o 544 TEMATICA EPISTULELOR PLINIENE pregătire prea sumară. Marcus noster(Ep. 3). dar nu dispreţuiesc. Reprobă însă elocinţa moale. Prevalează efortul lui Pliniu de a transforma viaţa într-o academie literară. Patru domenii par a fi fost privilegiate de corespondenţa pliniană: viaţa socială şi economică. 8. trad. deliberările senatului. adresate diferiţilor prieteni. Am putea. 1. Pliniu este un clasicizant şi un ciceronizant. Deci Pliniu. discursul mental al unui literat pasionat. cel puţin în aparenţă. Frontierele între proză şi poezie sunt abolite. viaţa culturală. care dorea cooperarea cu exponenţii primului ordin al statului.. dar adaptat timpului său: „sunt dintre aceia care admiră antichitatea. „Marcus al nostru". încât. exemple inedite de brahilogie şi de asimetrie12. 21 de cavaleri sau senatori de origine ecvestră. antitezele. Tematica primelor nouă cărţi de epistule se prezintă ca foarte variată. peisaje şi se referă la existenţa a numeroase personaje ale epocii. Pe de altă parte. ca şi reacţiile personale ale autorului la împrejurările în care era implicat. 82. mai ales triumful sărbătorit de Traian. De asemenea admite o scriitură elevată.. 6.. proveniţi probabil tot din ordinul ecvestru ori din burghezia municipală. 14. membru important al cercului plinian şi viitor prefect al pretoriului. chiar sublimă. se conturează un univers literar. în altă ordine de idei. 9-l0. de Liana Manolache. 4. Stilul Panegiricului dă seama de tendinţa lui Pliniu de a realiza o „abundenţă". Ce vizează aceste aluzii? Condiţiile păcii. 2. 20). după formula fericită a savantului olandez Anton D. S-a arătat că printre cei 99 de prieteni ai lui Pliniu. 2. 543 QUINTILIAN Şl PLINII) CEL TÂNĂR Tematica epistulelor pliniene Primele nouă cărţi ale epistulelor pliniene cuprind 247 de scrisori. şef de cerc cultural-politic13. repetiţiile. diversiunea încercată de Decebal şi aliaţii lui în primăvara anului 102 d. Apelează la locuri comune şi la reminiscenţele lecturilor din literatura clasică.. problema creştinismului. ca şi cum ar fi istovită şi secătuită. deşi modernizată. întemeiat pe cultură literară şi pe un comportament senatorial. am adăugat. în luna decembrie a aceluiaşi an (Pan. 20). 16. strălucitoare. ciceroniană. căci socot o mare prostie să nu-ţi alegi cele mai bune modele. care şi-a dedicat întreaga culegere cavalerului Gaius Septicius Clarus. 5. celui concis {Ep. Nu lipsesc însă nici segmente „severe" de discurs. Prin urmare. îl admiră fervent pe Cicero. preconizat de Traian. 2-4). 1.. Cu toate că profund clasicizant. adică sobre. în Panegiric. l-4). Pliniu se referă la cele mai felurite probleme. trebuie menţionat că pe Pliniu îl preocupă diferenţa între istoriografie şi oratorie sau specia literară a epistulelor (Ep. 12. trad. încât vocabularul se configurează ca policrom. ubertas. cum fac unii. 16-l7). când vrei să imiţi" (Ep. bogat în imagistică energică. Ea ilustrează viaţa romană a epocii. Redundanţa. foarte colorat. 1.12-l3.. alianţe de cuvinte. proveniţi din vechile familii aristocratice. Au fost probabil publicate de autor însuşi. Leeman11. Pliniu se inspiră din tehnica retorilor şi privilegiază un stil fastuos.. 2-5. 2. caracteriza demersul stilistic întreprins de Pliniu h Panegiric drept un clasicism adaptat mesajului grandilocvent şi strategiei literare inaugurate de stilul nou. privind dezbaterile judiciare. figurează 6 senatori. „floricele" (flosculi) retorice. în calitate de corifeu al celui de-al doilea clasicism. vezi şi 3. interogaţiile retorice. Pliniu se străduieşte să elaboreze imagini noi..C. rapidă şi unilaterală (Ep.C. plin şi rotund. prea asianică. 5. mă străduiesc să rivalizez cu Cicero şi nu mă mulţumesc cu elocinţa vremurilor noastre. Unele scrisori sunt anterioare misiunii lui Pliniu în Bithynia. 6. figurat ca un fel de profeţie. 4. 4-5)10. mai ales cea socială. 4). Pliniu vrea să rivalizeze cu Cicero. Căci nu e adevărat că natura. vile. 2-4) şi declară foarte limpede: „eu unul. Senatorul scriitor încurajează activitatea literară a prietenilor săi şi exprimă clar preocupările unui şef de cenaclu. a unor avocaţi din tribunalele centumvirilor (Ep. 21. alcătuită într-o vastă frescă. personajele epocii. nu mai creează nimic vrednic de laudă" (Ep. tiradele implică un discurs amplu. protagonistul prozei primului clasicism! El preferă stilul amplu. cu toate că opera în cauză este mai apropiată de referent decât satira şi parasatira.. dar cele mai multe au fost scrise după sosirea lui în Asia şi în legătură cu problemele întâmpinate de autor în provincia respectivă. (Pan. care să nu . recitaţiile şi probleme morale şi literare: descrie opere de artă.posterioare. Majoritatea lor zdrobitoare provenea din nordul Italiei sau din Gallia Narboneză. 21. Pe de altă parte. menţionaţi de el însuşi. aşadar. 8. ca şi magistrul său Quintilian.. Căci scrisorile pliniene aproape că echivalează cu articole de gazetă şi acoperă toate domeniile vieţii sociale şi culturale: ceea ce nu le împiedică să constituie uneori mici poeme în proză14. între 97 şi 110 d.. Pliniu. când ei se „supuseseră" Romei. practică pe scară largă comparaţiile strălucitoare.14. crede ferm în posibilitatea redresării şi dezvoltării literaturii sau oratoriei epocii sale. 1.

conciliant faţă de autoritarism. Totodată. Totodată s-a arătat că Piiniu se gândeşte adesea la imaginea pe care o transmitea posterităţii. în acelaşi timp. Paetus". 9. condamnat la sinucidere obligată. vioara a doua a cercului său cultural-politic. 7. lăsate să curgă pe pământuri.. 1. (Ep. 14)18. Dacă prima dintre ele datează din 98 d.16 şi 20). promotorul concilierii politice interne. despre tabere militare căţărate pe povârnişurile munţilor.... la Roma . în pofida relaţiilor sale personale foarte strânse cu exponenţii opoziţiei intransigente antifiaviene şi admiraţiei pe care o nutrea faţă de conduita lor. cu lux de amănunte. izgonit chiar din viaţă. 14. Se plânge insistent că ocupaţiile din Capitală îi răpesc prea mult timp şi nui permit să se dedice suficient activităţilor literare (Ep. în ansamblul scrisorilor pliniene.. îl vedem cum se odihneşte. şi se detaşează de optica politică asumată cândva de eroii stoicismului intolerant (Ep. 7). 5. despre un rege alungat din capitala sa. 4).. la atitudine clară împotriva represiunilor antisenatoriale. Totodată. aşadar. 9. El dă îndrumări literare prietenului său Caninius Rufus. epistulele scot în. şi apoi îl întinsese soţului ei.ignore surpriza şi riscul {Ep. 1. Totuşi. 16. 10. 1. Primele 14 scrisori sunt anterioare misiunii bithyniene a lui Piiniu. ultima. în corespondenţa lui. 6. Traian cere pedepsirea celor dovediţi creştini. în primul rând.. 24. care nu putea decât să placă unui împărat ca Traian. 12. la ţară.C. pe lângă cele ale optimizării stilului literar în general! îi descrie prietenului său erupţia Vezuviului şi moartea unchiului său (Ep. Este întâmplător faptul că acest grup de scrisori începe şi se încheie cu felicitări aduse lui Traian? Credem că trebuie să răspundem negativ. 20) şi. 1. că evită. 21) şi sprijină cariera lui Suetoniu. care îi lega (ibid. 13). exclamând „Nu doare. 7. adică pentru eroii opoziţiei stoice.printre multiplele obligaţii civice şi mondene. şedinţelor senatului sau intervenţiilor în favoarea unor prieteni -. 4. pe care acesta să le revizuiască. când îşi înfipsese pumnalul în piept. propriul program cotidian de existenţă. foarte interesant. ca şi lui Marţial (ibid. 10. 2)15. foarte frumoase şi foarte vrednice de tradiţiile străbune şi.18. 6). de Liana Manolache). ca şi. evidenţă optimismul funciar al lui Piiniu. 545 QUINTILIAN Şl PLINII) CEL TÂNĂR inclusiv cu prilejul numeroaselor recitaţii.C: „aduc felicitări. despre noi poduri aruncate peste râuri. Admiraţia lui Pliniu faţă de Tacit sporeşte după a doua lectură a Historiilor (Ep.. Numeroase probleme survin în scrisorile trimise lui Tacit.. altul alta" (Ep. în numele tău şi în cel al statului. Pliniu întreţine un schimb susţinut de scrisori cu Tacit. care îşi propunea alcătuirea unei epopei consacrate războaielor dacice. întreprinse de Domiţian şi de complicii lui. seninătatea lui lăuntrică. trad. cum ar fi deteriorarea unui teatru şi a unui gimnaziu. ca Helvidius Priscus. Ca şi Quintilian şi Tacit. lunius Mauricus etc. cele mai multe scrisori din cartea a zecea privesc experienţa lui Piiniu ca guvernator al Bithyniei. ceea ce era prea banal17. dar care nu şi-a pierdut defel speranţa" (Ep. îi trimite lucrări. 3. deoarece consideră că ei nu se pot integra modului de viaţă şi de gândire tradiţional al Imperiului.. între limitele statornicite de autoritarismul lui Traian. 1. scrie sau citeşte. de care Tacit avea nevoie pentru alcătuirea Historiilor.. Totodată Pliniu schiţează un vibrant elogiu al lui Silius Italicus. cel mai bun dintre împăraţi. adică a paisprezecea. Oricum. corespondenţa purtată cu Traian (121 de " epistule) formează un capitol autonom. Pliniu pare a fi un adept al Noii Academii. Dar. 8. victoriei tale foarte însemnate. Pe de altă parte. 94). Ca într-un film foarte realist. 9. în vilele sale. 3. în favoarea victimelor terorii dezlănţuite de ultimul dintre Flavieni. Pliniu nu neglijează problemele politice nici în scrisori. De aceea el afirmă: „nu greşeşte orice om câteodată? Unul îşi îngăduie o slăbiciune. 8. şi îl felicită pe împărat pentru accesul la domnie (Ep. în aceeaşi scrisoare Pliniu recomandă un comportament politic mai suplu. 14). Pliniu nu ignoră nici politica externă a Romei. destui de numeroşi în Bithynia. 7. 1). 9. îi citeşte şi corectează Dialogul despre oratori (ibid. Arulenus Rusticus. glorifică victoria dobândită de Traian în primul război dacic şi datează din 102 sau 103 d. pentru că gloria imperiului se înnoieşte şi sporeşte datorită virtuţilor tale atât de strălucite" {Ep. el reprimă creştinismul sub presiunea fanatismului păgân. 10. desigur. el îşi reliefează. cu toate că recunoaşte că nu strălucea prin talent (Ep. Pliniu se manifestă ca un cronicar complet al Romei epocii sale™.9). Admiră atitudinea Arriei. figurează aici şi scurte bilete trimise de împărat însuşi lui Piiniu. îi precizează. care dăduse exemplu înălţător soţului ei. dar preconizează indulgenţa faţă de ' cei ce-şi abjură credinţa cea dreaptă şi interzice utilizarea . 20. Piiniu este primul autor latin păgân care atestă progresele înregistrate de credinţa creştină. 8. Desigur. 3. Două scrisori celebre se referă la creştini. la rândul său.. Pliniu consemnează diversele aspecte ale campaniilor romane în Dacia.. 26. Piiniu îl informează pe împărat asupra problemelor cu care era confruntat şi îi cere îndrumări chiar pentru rezolvarea detaliilor mărunte ale administraţiei sale. ca şi rezistenţa eroică a lui Decebal. După ce constată virtualităţile literare ale materialului furnizat de aceste războaie. unde militează permanent pentru concordia dintre împărat şi senat. 2). 10. căci viitorimea va conserva amintirea prieteniei strânse. al proceselor. pe care îl încurajează să publice (ibid. vânează. lui Caninius: „vei vorbi despre fluvii noi. Piiniu evocă mai ales aspectele agreabile din viaţă şi alege ceea ce este bun şi pilduitor în epoca sa. rog pe zeii nemuritori ca toate gândurile tale să aibă o desăvârşire tot atât de fericită. 3.

elegant şi dezinvolt.. el utilizează un vocabular mai elevat şi o frază mai „nobilă". cum le scrisese prietenilor.. Nu va respecta ordinea cronologică a expedierii scrisorilor autentice.. în orice caz. şi trimis de Decebal în dar. Astfel. adjectivele în -osus. una dintre bazele campaniei împotriva părţilor. în cursul primului război. ca Regulus {Ep. la care ne raliem şi noi. înrudite cu cele compuse în versuri de Marţial. 16). relevând preeminenţa parataxei şi a coordonării.. purtat împotriva romanilor. trimise prietenilor. Anumite scrisori relative la pregătirea războiului împotriva părţilor au fost eliminate sau amputate. Puţine cuvinte şi conotaţii apar ca străine lexicului preferat de autorii primului clasicism. mai oral şi mai concis decât cel vehiculat de Panegiric. Stilul nou preconiza scriitura omogenă.. Iar când invocă motive alexandrine şi conceptul de glorie. din toate punctele de vedere. 5) sau Pliniu cel Bătrân (ibid. Vocabularul plinian evidenţiază privilegierea simetriei. 10. vrei. însă se exprimă cu maximă limpezime. Căci cum s-ar explica altfel că epistulele prebithyniene încep şi se sfârşesc prin felicitări şi că au fost modificate scrisorile referitoare la piepararea războiului pârtie? Dar. dacă Pliniu nu şi-a publicat epistulele. chiar „liberal". 15. care corespund. în epistulele trimise lui Traian nu poate fi evitat stilul hipotactic. noi am constatat şi aici anumite remanieri ale corespondenţei reale. 1. pe de alta. Fireşte. remanierea sa trebuie să fi fost mai puţin profundă decât cea practicată de Seneca20. care urmărea înjghebarea unei mari alianţe antiromane (Ep. rapid. ca sclav. descripţiile clare. poetul Passenus Paulus îşi începuse lectura publică prin „Prisce. în vederea publicării şi că a selectat din masa de epistule reale. una dintre scrisori narează aventurile libertului roman Callidromus. pe când clasicismul recomanda modificarea expresiei literare în funcţie de materia tratată. indiferent de subiect. Cu prilejul unei recitaţii obositoare. Pot fi astfel identificate intertextualităţi între tehnica epistulara pliniană şi poezia callimahiană sau tradiţia retorică21. alţi exegeţi opinează că e vorba de o corespondenţă foarte reală. Clasicismul plinian se traduce şi prin adecvarea scriiturii la subiect. trad. pe de o parte fiindcă era foarte ataşat de Traian şi pentru că autoritarismul imperial. cu prilejul unei ambasade. naraţiile şlefuite şi chiar portretele precise ale unor personaje. 1. după cum le va avea în mână (Ep. Stilul corespondenţei literare pliniene însuşi Pliniu îi mărturiseşte lui Septicius Clarus că şi-a revizuit scrisorile. în poezie. în general. 67). Pliniu recurge uneori la figuri retorice.iultâ atât de frecvent pe împărat. Pliniu privilegiază stilul viu. Dimpotrivă. Pliniu alternează. aproape în tehnica fabulei mileziene. care emerg în cartea a zecea a epistulelor pliniene19. că de fapt scrisorile pliniene ar constitui epigrame în proză. Când narează faptele infamante ale lui Regulus (Ep. cu iscusinţă. strofelor. Pliniu c.. luat prizonier de daci. De fapt. în general. anumite adverbe rare22. 3. Confuzia este realmente amuzantă: Priscus uitase de ficţiunea recitaţiei.1). 64. exclamă: „dar eu nu vreau nimic" (Ep. în privinţa guvernării Bithyniei.. Callidromus urma să-l informeze personal pe Traian de tot ce văzuse în statul pârtie. 28. echilibrului. Frazele sunt scurte. scrisorile pliniene sunt migălos structurate şi cizelate. în mai multe rânduri. Desigur.. iar. 97). astfel încât fiecare scrisoare să comporte un singur subiect şi să se structureze în jurul unui eveniment bine determinat. Sintaxa este clasică. graţie ironică şi chiar sarcasm.. precum cea care relatează distracţia juristului lavoienus Priscus. dedicate unor prieteni ai autorului şi nu expediate lor. astfel încât să devină aproape obscure (Ep. 5). datorită utilizării unor tuşe uşoare. dacă în primele nouă cărţi de scrisori. Fără îndoială. în orice caz. Va publica epistulele. Tonul scrisorilor pendulează între duioşie meditativă. că ar forma un manus! hărăzit elitei socio-intelectuale a vremii. 74). că măcar scrisorile din cartea a zecea ar fi absolut autentice şi nerevizuite în vederea publicării. el practică un limbaj alegru. 20). deşi se susţine. Secţiunile fiecărei scrisori apar precis delimitate. pe cele scrise „mai îngrijit". traducând faptul că împăratul părea plictisit de insistenţa lui Pliniu asupra măruntelor detalii ale administraţiei Bithyniei. în ciuda varietăţii tematice excepţionale a întregului corp epistular. Pliniu privilegiază parataxa.. cu grijă pregătită. precum cel de-al doilea dintre Antonini. sugerează că Pliniu a selecţionat în vederea publicării numai anumite părţi din scrisorile autentice. neînţelegând că poetul se adresase unui personaj al lui şi crezând că este vorba de el însuşi. Astfel încât remanierea pliniană a ajuns să transforme aceste scrisori în „concentrate" rafinat şlefuite aproape ca un poem parnasian. graţiei încântătoare. Nu lipsesc anecdotele savuroase. 27. Numai moartea lui Pliniu cel Bătrân a fost narată în două epistule diferite. formând adevărate unităţi. accuratius. cum am arătat mai sus. 63. deoarece nu redactează o operă istoriografică. recomandă epistolografiei un stil clar şi concis. 546 TEMATICA EPISTULELOR PLINIENE Chiar dacă răspunsurile lui Traian sunt nu numai concise ci şi seci. expresiile de deferentă şi formulele stereotipizate." lavoienus Priscus. 6. Pliniu pare a fi preferat anumiţi termeni abstracţi. 10. în congruenţă cu subiectul ales (Ep. Totuşi unii savanţi au considerat că forma epistulara ar fi fictivă. Epistulele par mai performante decât Panegiricul. Receptare şi concluzii asupra lui Pliniu . 3. şi n-a urmat exemplul lui Cicero. în sfârşit. reclama ca un principe. 2. De altfel. de Liliana 547 QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR Manolache). deoarece Bithynia era. câteodată eliptice. părţilor. potenţat masV. Un punct de vedere intermediar.denunţurilor anonime faţă de adepţii noii religii (Ep. lui Pliniu îi lipsesc densitatea emoţională şi vibraţia dramatică. în paragrafe. explicaţia că Pliniu guverna timorat nu pare a elucida numeroasele cereri de îndrumări. în epistule. el defineşte o adevărată poetică a modalităţii sale epistulare. 10. să controleze şi să dirijeze întreaga administraţie statală.

op. 54-l00. vezi G. AnneMarie GUILLEMIN. p.Cum am arătat. Bologna. Iar autori ca Fronto.Jacques GAILLARD. Ettore PARATORE.C. Bucureşti. E. pp. II. 223-226. pp. 185-l86. 185-l88. 1927. Revue des Etudes Latines. au apărut mai multe traduceri ale operelor lui Pliniu. 129 şi urm. adaptat subiectului tratat. II. 393-423. a 8-a. „Urbanitas nelle Leftere di Plinio ii Giovane". cit. 1931.D. pp. vezi Nicolae I. 62-76. domine (la vocativ).. 1924. 1982. II. Bucureşti. 673 preciza: „II De causis corruptae eloquentiae aveva presentato i suoi odi e l'insieme di quel che gli riusciva agradito. 1974. XXII-XXVI. 28l-283. 1962.. Imperiul. Etudes sur Quintilien. 1. Paris.1942. pp. Etudes sur Pline le Jeune. cel mai fertil cerc cultural-politic al secolului al Il-lea d. cit. pp. 67l-674. în scrisorile adresate împăratului. Symmachus şi Sidonius Apollinaris au utilizat experienţa pliniană în materie de epistolografie literară. Pentru discursul critic al lui Quintilian asupra literaturii antice. Praha. 45. Deşi „om nou". 3. Rene MARTIN . op. 1989. în această privinţă. ed. 2 voi. 717-724. Rome et nous. pp. a 8-a.1. La critica letteraria di Plinio ii Giovane. Panegiricul a realizat o specie nouă în literatura latină. Teoria e pratica stilistica degli oratori. Paris. MICHEL. LEEMAN. Rene MARTIN . Rome et nous. 1974. Paris.. 1956. unde se găsea răul. dar s-a exprimat cu claritate. unde se vehiculau modelele de gândire ale Noii Academii probabiliste. Paris. 4l-64. 549 QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR '-'A . Bruxelles. trad. Pierre GRIMAL. Etudes sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan. Brescia. 1983. Eugen CIZEK. A. 1965. cit. 1977. pp. 1982. pp. BIBLIOGRAFIE: Etienne AUBRION. M. 1966. Totodată. chiar precaut. II. p. Berlin . Istoria literaturii latine (14-l17 d. Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Firenze. pp. Pe de altă parte. Istoria literaturii latine. F. Storia della letteratura latina. George KENNEDY. Constantin BALMUŞ. A. 1873. P. LEEMAN. 1981. 208-210.186-l87. Nu a practicat o artă densă şi viguroasă.Jacques GAILLARD. 1l-30. Paris. . Transactions of the American Philological Associations. italiană de Gian Carlo GIARDINA . 46l-468. 1975. Les genres litteraires a Rome. cit.C. vezi G. Pline et la vie litteraire de son temps. 2 voi. 2 voi. 1974. Istoria literaturii latine (14-l17 d. BARBU. încrezător şi blând. pp. 2 voi. pp. 1077. ed. Theodor MOMMSEN. Quintilian. Bucureşti. storici e filosofi latini. vezi Jean COUSIN. Index de Pline le Jeune. „De Vespasien â Hadrien". 458-461. X. De Quintiliani fontibus graeds. pp. Ladislav VIDMAN. 1989. 4. 1931. Stylistic Theory and Practice in the Younger Pliny. Pentru esenţialul mesajului emis de Quintilian. SHERWIN . a 9-a. A Historical and Social Commentary. Manuel d'initiation â la litterature et â la civilisation latines. partea I. 1967. Amsterdam. Problemes et orientations actuelles de la recherche". Nu este lipsit de semnificaţie faptul că. KENNEDY. LEElvîAN. Rene PICHON.■. WINNICZUK. trad. 155-l56. Rome et nous. cit. L. Hildesheim . pp. p. pp. pp.J. 458-498.N. VAN COTEGHEM. spunându-i „stăpâne". 186 (care evidenţiază punerea în cauză a noţiunii însăşi de educaţie şi conceperea formării oratorului ca un veritabil ciclu de educaţie). 2. 1967. pp. Studiu introductiv la Quintilian.C. Orationis Ratio. Vezi Anton D. 123-l32.V. acurateţe. 184. Romano-Dacica. „Quintilian".New York. Firenze. Paris. Jean COUSIN. 1966. Pliniu decela binele. p. 56. Pliniu şi-a însuşit perfect mentalitatea aristocraţiei senatoriale a vremii. „De Vespasien â Hadrien". JACQUES . 1969. 1936. 1967. Tacite. 33. COVA. A. Discursul literar plinian traduce caracterul unui scriitor scutit de frustrări şi de complexe. 9. Reflecţiile lui Pliniu asupra relaţiilor dintre dreptul natural şi monarhia absolută au influenţat doctrinele regilor Franţei. 123-l29. 5. The Letters of Pliny. Pentru viaţa şi opera lui Quintilian. mai ales începând cu Jean Bodin. KENNEDY. pe care îl statua Traian. op. Bucureşti.St.D. p. „Problemes biographiques et litteraires relatifs â Quintilien". el a sprijinit activ potenţarea autoritarismului. „Vespasian's Patronage of Education and the Arts". Lesgenres littâraires a Rome. franceză. Bucureşti. 179. acolo unde el nu se afla. care va fi ilustrată de mai mulţi retori ai secolului al IVlea d.. Storia della letteratura latina. 393. „Quintilian".Rita CUCCIOLI MELLONI. l'lnstitutio presentava i fondamenti della sua fede e i suoi amori". CIZEK. 3l-54. Istoria literaturii latine. S-a opinat adesea că. pp. Eos. ed. italiană de Gian Carlo GIARDINA . 1969. G. pp. trad. Teoria e pratica stilistica degli oratori. Padova. 279-295. Măria HETCO.1. 179. dar şi A. Pliniu i se adresează frecvent.C. dacă prietenul său Tacit descoperea răul. âtudes sur Ouintilien. Autorul acestui volum a studiat în mai multe rânduri numeroasele informaţii furnizate de Pliniu cel Tânăr cu privire la războaiele romanilor cu dacii23. 395-465. Orationis Ratio.Ziirich . 2 voi. 1966. Ettore PARATORE. V-XXI.. „Pliniu cel Tânăr despre războaiele dacice ale lui Traian". G. Paris. Pliniu a condus cel 548 RECEPTARE Şl CONCLUZII ASUPRA LUI PLINIU mai activ. Măria HETCO. pp.. George KENNEDY. partea a ll-a. pp. Bucureşti. Prima tălmăcire integrală se datorează Lianei Manolache şi a fost publicată în 1977. 1960. 1981. în relaţiile cu senatul. p. pp. Eugen CIZEK. ed. Manuel d'initiation â la litterature et â ia civilisation latines. a 2-a. 73. New York."'• '- .- NOTE 1. Oxford. Istoria literaturii latine de la 69-47 d.Rita CUCCIOLI MELLONI. Paris. 1990. pp. Histoire de la litterature latine. WOODSIDE. Alain MICHEL.k . într-un stil suplu.New York.C).A. „La correspondance de Pline le Jeune. 643-674. La pedagogia di Quintiliano. Bologna. pp. Paris.. Bucureşti. New York. în limba română. Arta oratorică. 667-668. 1976. 198 şi urm. 304 şi urm. Izvoarele antice ale istoriei României.C).WHITE. optimist. BIANCA. pp. Quintilian. op. laşi. op. storici e filosofi latini. GAMBERLINI. KENNEDY.

cit. A. Pentru doctrina autoritarismului paternalistic. 19.A. îndeosebi pp. pp. „De Vespasien â Hadrien". Bruxelles. Ouintiliani. GRIMAL. op. Romano-Dacica II. „Plinio ii Giovane e ii problema della persecuzione". 1937. 1989. „Approach to Economic Problems in the Letters of Pliny the Younger: the Question of Risk in Agriculture". 5-20. AUBRION. care în 103 d. Classical Quarterly. 468-470. 9. 137-236. op. Bolletino di Studi Latini. Pentru tematica şi mesajul primelor nouă cărţi de epistule pliniene. 15. 1972. 516-533. Pliniu cel Tânăr despre războaiele dacice. 33. cit. Louvain. pp. Panegyrique de Trajan. Repertorii ale acestor discursuri de avocat sunt înregistrate de N. Die Geistige Welt des Jungeren Plinius. op. 11. L. Plinio ii Giovane attraverso le sue leftere. R. MICHEL. Cum evidenţiază R. 375-386. Milano. 44-46. VILAN-UNGURU. Introducere la Pline le Jeune. „La correspondence de Pline le Jeune. 1976. formulează chiar unele aluzii. 387-514.1926. 48-57. 37l-374. H. LEEMAN. 1938. op. pp. 35. Imperiul. pp. PICHON. BARBU. cit. 204-212. Studien zur Tematikseiner Briefe. „Piiniu cel Tânăr". Imperiul. pp. Die Buchkomposition des jungeren Plinius. VILAN-UNGURU. 48. vezi R. pp. 1949. 129-l72. Boma-Leipzig. care sunt fictive. II. cit. II. Paris. p. pp. pp. 1964. serait aujourd'hui chroniqueur au Figaro. 176-l85. pp. pp.. „Plinio ii Giovane e la conquista della Dacia".1. „Pline. 1975. 277 şi urm.N. „De Vespasien â Hadrien". pp. Nul doute que ce grand bourgeois. pp. românească de Gabriela CREŢIA. 400-408. Graz. P. cit.F. 522-535. 509-513. Rome etnous. pp. 470-472. la Figaro de la periode flavienne?" în ce priveşte intertextualitatea cu opera ciceroniană vezi Alfons WEISCHE. pp. 1960. 442. cit. the Man of Letters". Cum releva Marcel DURRY. pp. încât R. A. II. Paolo SOVERINI. Pentru slWuf'Panegiricului. 187.10l-l22. 412-435. op.C. vezi printre alţii Theodor A. pp. CIZEK. Pentru viaţa lui Pliniu cel Tânăr. pp.. Berlin -New York. Revue des Etudes Anciennes. R. cit.. 83. Această explicaţie a fost propusă de R. disertaţie. 293-314.J. 323-340. A. GAILLARD. „Le cittâ del'lmpero nell'epistolario di Plinio". 1969. „Plinius d. de C. FEDELI. 10. SHERWIN-WHITE. op. vezi şi F. ANRW. 1985. MARTIN . II. pp. Bucureşti. „Pliniu cel Tânăr". Bucureşti. vezi G. E. 423-424.. Pentru implicaţiile acestei scrisori. 304 şi urm. 13. MERWALD. Se pot consulta cu folos şi JuIienGUEY. ca şi pentru alte implicaţii ale mesajului emis în Panegiric. 19-22. CIZEK. 146-l51. 41l-416. 210-224. GALEAZZO TISSONI. pp. pp. cit. 46-47. ANRW.P.D. A. 8. 1980. Heidelberg. 16. vezi X. TALBERT. Vezi în această privinţă E. „Piiniu cel Tânăr". GAILLARD.J. 294 şi de J. Cum a semnalat Anne-Marie GUILLEMIN. ibid. 23-29. vezi Jerome CARCOPINO. 41l-421. Eugen CIZEK. cit. sa Correspondance n'est-elle pas. R. 41 -43. SOVERINI. „Quintilian". 12. QUADLBĂUER. Untersuchungen zur romischen Epistolographie in Republik und Kaiserzeit". CIZEK. pp. AUBRION. cit.. op. 625 greşeşte când afirmă despre Quintilian că „ii est plus preş de Seneque que de Ciceron". „The Dating of Pliny's Latest Letters". 20. pp.D. pentru reelaborarea discursului epideictic plinian. 210 constată: „Pline appartient au „Tout-Rome". POLVERINI. pp.J. p. P. 28-29 şi P. „Piiniu cel Tânăr despre războaiele dacice ale lui Traian". „Quintilian". pp. cit. pp. 435-501. 1. pp. De elocutione M. 17. pp.. pentru discutarea problemei realităţii sau artificialităţii epistularului plinian. pp. DEROUX. vezi E. 5. «Sul „consilium principis" in etâ traianea (II. op. Istoria literaturii latine. Essai sur la guerre parthique de Trajan (114-l17). 7. 155. 666. LEEMAN. Istoria literaturii latine. LEEMAN. II. 449-451. la ele. GUILLEMIN. MARTIN . 425-439. GAILLARD. trad. II. II. PARATORE. 2-5). op. pp. op. disertaţie.l. cit. 1873. Greece and Rome. p. pp. E. Hermes. und Cicero. p. Paolo FEDELI. 31l-314. R. op. 1949. op. p. Piiniu. 186-l88. RUSCA. p. 1980.. vezi J. 408-411 (ibid. op. 550 NOTE 33. E. GABIER. pp. Problemes et orientations actuelles de la recherche". p. Pline et la vie litteraire de son temps. Rome et nous. J. 483-484. FEDELI. de către A. 53-54.J. îndeosebi pp. 1929. passim. Imperiul. op. 48l-482. 208-209 (punctul de vedere intermediar a fost enunţat de sir Ronald SYME). p. 1967. 1949. Ladislav VIDMAN.1981. cit.1.M. op. „De Vespasien ă Hadrien". E. ZARANKA. pp. p. â l'exquise culture. BUTTLER. pp. Absenţa datării scrisorilor nu demonstrează nimic: epistule autentice pot să nu fie datate. disertaţie. LEEMAN. QUINTILIAN Şl PLINIU CEL TÂNĂR 2l-l30. vezi A. A. Le sentiment de la nature dans Ies lettres de Pline. partea a ll-a. GRIMAL.J. Contributi dell'lstituto di Filologia Classica. îndeosebi pp. Bucureşti. MARTIN J. p. L.D. Studies in Latin Literature and Roman History. 16. Istoria literaturii latine. A. passim. „Piiniu cel Tânăr". E. De Plinii Epistularum nouem libris quaestiones chronologicae. Pentru implicaţiile scrisorii către Caninius Rufus. „Impero e imperatori nell'opera di Plinio ii Giovane. 503-504. împrejurări istorice şi probleme ideologice. Bucureşti. E. Imperiul. op. op. vezi E. 1910.M. Praha. CIZEK. 476-480. pp. 480-481. cit. 129-l41. Pentru stilul lui Quintilian. Aspetti e problemi del rapporto con Domiziano eTraiano". cit. 168-l71. cunoştea planurile lui Traian de cucerire şi colonizare a Daciei. cit. 129-l52. E.J. II. pp. 1970. 76-90. A. 33. Istoria literaturii latine. A. MICHEL. Dennis P. 51.. pp. E. 316-323. pp. II. „II Panegirico di Plinio nella critica moderna". Teza artificialităţii scrisorilor pliniene a fost susţinută. Rome et nous. p. în vederea publicării). GUILLEMIN. pp. pp. op. pp. Studia et Documenta Historiae et Iuris. Epoca lui Traian. Etude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan. AUBRION. cit. vezi Otto CUNTZ. Pentru relaţiile dintre Panegiric şi tradiţiile genului. P. cit. pp. P.. P. pp. Istoria literaturii latine. vezi E.portavoce"». 3. cit. Izvoarele antice ale Istoriei României. Universitâ del Sacro Cuore. op. E. Istoria literaturii latine. Jean BAYET. 345-352. 6. KEHOE. 188. CIZEK. pp. 63-76. 33.cit. 85-93. 192-207. 515-554. pot să primească date false. L. 47-49. pp. ' 14. cit. pp. ANRW. 33. Pentru tematica şi implicaţiile corespondenţei dintre Pliniu şi Traian. AUBRION. p. pp. Janina VILAN-UNGURU. trad. 172. 1927. şi mai ales J. MICHEL. II. MARTIN . Istoria literaturii latine. cit. „Pliny the Younger as Governor of Bithynia . op. comme on appartient aujourd'hui au „Tout-Paris". pp. VILAN-UNGURU. passim. ii y est â l'aise comme un poisson dans l'eau. op. MARTIN . ANRW. 723. în privinţa numeroaselor discuţii prilejuite de către datarea corespondenţei. Probleme puse de poemele şi de oratoria pliniană pierdută sunt discutate de către E. 1966. 1963. passim.cit. CIZEK. vezi în ultimă instanţă Eugen CIZEK.GAILLARD. pp. SOVERINI. op. 645. Pentru informaţiile referitoare la problemele dacice. 1. Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali. pp. Aufstieg und Niedergang der romischen Welt (ANRW). 209-210. cit. Bucureşti. 1989. Paris.D. ed.V. Paris. 32. Imperiul. „L'heredite dynastique chez Ies Antonins". CIZEK. 535-553. Plinius derJugere uberden Begriffder erhabene Rede. J. Tacite. L'attivitâ di Plinio ii Giovane in senato e la sua funzione di . pp.C. cit. op. II. Erlangen-Niirnberg. Seria a 2-a. pp. franceză. II. ZARANKA. â tout prendre. „Zum Briefwechsel des Plinius mit Trajan". pe lângă Theodor MOMMSEN (Iztudes sur Pline le Jeune. Piiniu cel Tânăr despre războaiele dacice. 306-310 şi 341 -345. op. II. op. pp. Nu a procedat astfel Choderlos de Laclos în Les liaisons dangereuses? De asemenea faptul că cele mai multe . 555-590. vezi Etienne AUBRION. Istoria literaturii latine. Tacite. sir Ronâld SYME. iar altele. bine camuflate. Epoca lui Traian. II. COVA. CIZEK. II. 61. PICHON. pp. GAILLARD. „Pliniu cel Tânăr". 485-489. Pentru datarea Panegiricului în 103 d. pp. 18. cit. pp. J. pp. Pentru cariera politică a lui Pliniu. RUSCA. Luigi RUSCA. pp. op. NAUM. P.Pontus". pp. recomandat de Piiniu. G. 186-l87. Como. Literatura latină. Bucureşti. pp. Imperiul. Pliniu cel Tânăr despre războaiele dacice. CIZEK. VILAN-UNGURU..

cit. Anzeiger fur die Altertumswissenschaften. op. 2. 76). S-a dezvoltat ca un târiăr auster şi tăcut.C. 437). pledează împotriva lui Marius Priscus. Căci Tacit străluceşte nu numai prin virtuţile captivante ale discursului său literar. AUBRION. vezi G. J. pp.PLISZCZYNSKA. GUILLEMIN. LEEMAN. 496.. parcă pe măsura supranumelui său. într-o conversaţie erudită cu un cavaler. L'eloquenza di Plinio. 372-374. departe de Roma. totodată. vezi I. AUBRION. cit. PARATORE. CIZEK. Hildesheim . Istoria literaturii latine. Dial. vezi E. J. în orice caz. împăratul dorea să dispună de oameni competenţi în fruntea provinciilor care asigurau spatele viitoarei campanii împotriva părţilor şi de aceea trimisese pe Pliniu să guverneze Bithynia şi pe Avidius Nigrinus la conducerea Daciei recent cucerite. gândindu-ne în primul rând la valoare. însă poate şi la forţa narativă extraordinară. precum Tucidide cândva în Hellada. poate chiar dintre primii cinci prozatori ai lumii. şi Janina VILAN-UNGURU. îndeosebi externe. A frecventat. E.New York. pp. la Roma. în opusculele publicate în 98-99 d. op. Ca să nu ne mai referim la judecarea şi ilustrarea fenomenelor istorice. Reîntors în 114 d. II. cit. LAGERGEN. Ep. Şi suntem convinşi că şi-o va conserva intactă în veacurile ce se vor succede. op. 188. p. Pe de o parte. pp. 1978. TACIT Importanţa lui Tacit Nu i se poate tăgădui lui Tacit calitatea de cel mai valoros scriitor roman.C. 7. Cum semnalează A. este probabil că el n-a mai primit multă vreme nici o misiune oficială importantă. l-l6. mai ales pp.. Nat. De elocutione pliniană in Epistularum libris IX conspicua Quaestiones selectae.. E. devine consul sufect. cit. 358-363. 22. p. cit. Pentru intertextualităţile realizate între opera pliniană şi diverse tradiţii literare. de a se erija într-un martor excepţional şi. 2).. A. luat de la un guvernator ce îi acordase cetăţenia romană. fost guvernator corupt al Africii (PLIN. „Plinius der Jungere". printre care se afla Quintilian (PLIN. desigur. AUBRION. Istoria literaturii latine. F.C.C. pp. R. ci şi unul dintre primii zece. deoarece urmau amândoi cursurile unor profesori de arta declamaţiei. De altfel Tacit făcea parte dintr-un colegiu sacerdotal. Scriam cândva că întreaga istoriografie latină constituie un monument înălţat în gloria lui Tacit. unde a trebuit să asiste neputincios. HANSLIK. 2). Tacit trebuie să se fi născut cândva între 55 şi 58 d. că toţi cei ce l-au urmat s-au străduit să-i prelungească strălucirea1.D. totuşi remaniat în vederea publicării.C. Viaţa Publius Comeiius Tacitus aparţinea foarte probabil unei familii de cavaleri din Gallia Narboneză. După opinia noastră. în 112 d. în favoarea autenticităţii epistularului plinian. Tatăl sau unchiul scriitorului servise ca procurator imperial în provincia gallică Belgica (PLIN. Pentru receptarea operei lui Pliniu. Forschungsbericht. 1964. El a fost profund nemulţumit şi . GAILALRD. într-un judecător al omului.11. 724. Palermo. TAC. pentru câtva timp. E. Tacit însuşi evocă rapid această carieră (Hist. op. pentru doi ani. cit. I-a întrebat dacă era Tacit sau Pliniu (PLIN.. II. Pentru scriitura Epistulelor. pp. 490-493. 21. Hist. în discursul elaborat de Tacit se pot detecta foarte numeroase probleme şi rezolvările lor judicioase. Tacit frecventează cu strălucire cercul cultural-politic al lui Pliniu. de cavaleri provinciali. op. Datorită ocrotirii socrului său.J.. în familia sa. admiratorii lor moderni . ca şi de potenţarea autoritarismului practicat de Traian. L-am calificat cândva drept Homerul prozei antice. 315-316. nemulţumit şi de ascensiunea politică a lui Hadrian. 1983. pp. prin 75 d.cit. care a devenit. lulius Agricola. A fost unul dintre cei ce au prezidat. AUBRION. 20. cele mai imporţanţg_cercuri culturalpolitine ale vremii şi i-a cunoscut pe stoicii Musonius Rufus şi Epfctet. Pe de altă parte. „Pliniu cel Tânăr". Tacit era.1. Plinii Secundi. Mărturia taciteică îşi păstrează întreaga validitate. că toţi istoricii care l-au precedat nau făcut decât să-i pregătească discursul fascinant. 1. op. se pronunţă şi E.M. pp. probabil în Germania şi în 93 d. După ce în ianuarie 100 d. Ep. 209 (care însă exagerează când proclamă aticismul scrisorilor pliniene). de asemenea. Lublin.C. Traian a avut nevoie de serviciile lui Tacit.C. 1. căci Tacitus înseamnă în latină tocmai „tăcutul"3. s-a întors la Roma. „De Vespasien â Hadrien". Tacit.. Chiar dacă Tucidide sau Platon ar fi contrariaţi şi. nici Tacit nu dorea să-l servească pe Traian. 7. op.. passim. MICHEL. Această familie locuia probabil pe meleagurile actualei localităţi Vaison la 553 TACIT Romaine. cel mai performant prozator al antichităţii greco-romane. 23. MARTIN . 552 XXVIH. în cadrul căreia. p. ktema eis aef. coleg al lui Pliniu cel Tânăr. Tacit îşi accentuează atitudinea critică.C. care adoptase cândva numele gerrtilic al familiei Corneliilor. a început spre sfârşitul domniei lui Vespasian ccarjeră_şenaţorială. nici împăratul nu digera uşor criticile strecurate de scriitor împotriva politicii lui. 113-l51. adică sub domnia lui Nerva. 57-59. unde se afirmă ca o vioară a doua a cenaclului. comemorarea fondării Romei. NIEMIRSKA .. la Roma. numită Vasio în antichitate. A. De uita et elocutione L. pe care a continuat-o sub ceilalţi Flavieni. La Tacit se află totul.. 1955.ni se pare că Tacit a fost cel mai mare. proconsul al provinciei Asia (OGIS. 1872.. 9. Rome etnous. Stylistic Theories and Practice in the Younger Pliny. aparent chiar aprobativ. acesta. împăratul prefera să-l ţină pe Tacit.. care i-a cenzurat puternicele pulsiuni înnăscute.Zurich .2.scrisori nu par a aştepta răspuns nu înseamnă că Pliniu n-ar fi primit epistule ale prietenilor lui. întreaga actualitate la sfârşitul secolului în care ne aflăm. sub Domiţian. împreună cu Pliniu cel Tânăr. p. ci şi prin capacitatea minunată de a medita asupra condiţiei umane. cit. GAMBERINI. încât Tacit este nu numai cel mai valoros prozator antic. 7). Ep. mai degrabă în 57 d. Aceste observaţii sunt valide pentru întreaga literatură latină. 124-l46. op. 17. Dar. cum ziceau grecii.2-7. Uppsala. Tacit a primit o educaţie severă. VILAN-UNGURU. pp. „Pliniu cel Tânăr". 23. în septembrie 97 d. 170 şi urm. E. 352-356. pp.C. R. 50) întreprinsă ca „om nou". 444-449. Oricum. pp. Tacit a realizat un câştig pentru eternitate. în schimb. După o misiune în provincii. 170. la excesele tiraniei lui Domiţian. Tacit însuşi i-a povestit lui Pliniu că. pe care le narează. PICONE. aflând că interlocutorul lui era scriitor celebru. Teoria eprassi. Imperiul. care să fi reluat problemele tratate de el.

S-a constatat. Descripţia Britanniei se află însă în poziţie centrală prin excelenţă. Cercetări amănunţite. noaptea. ar fi trebuit să-i urmeze lui Traian. în acest opuscul. o anumită fascinaţie faţă de răul. vestigiile reprimării sistematice a unor violente impulsuri. la njvelul . în realitate. căsătoria şi cariera lui Agricola (cap. etnografică şi istorică asumă un caracter biografic subiacent. -teroblema speciei sau genului acestui opuscul a tulburat considerabil pe cercetători. Prima lucrare conservată o constituie o biografie. destul de diferită de alte biografii. l-au obsedat cumplit. precum şi o descripţie a Britanniei6. insinuări. 14. au descoperit.. care a participat intensia viaţa politică şi culturală a epocii sale. scrisă într-unui dintre cele mai strălucitoare stiluri. Tacit înfăţişează elementele esenţiale ale guvernării Britanniei de către Agricola. După o digresiune. 4. în care a întrevăzut un locaş al gândurilor şi acţiunior funeste. mai ales în această ţară. cunoscute de literatura universală5. De fapt. 1. şi o condamnare a lui Domiţian. cunoscută mai ales sub denumirea de Agricola. situată între un elogiu funebru. ca să ajungă la un tipar. autentica biografie a lui Agricola nu ocupă decât o parte din spaţiul întregului text al opusculului. mali. Totodatăf Tacit nu a fost un literat de cabinet. Acest opuscul a fost publicat în ultimul trimestru al anului 97 d. 2-3 cap. Viaţa şi opera lui Tacit au fost profund marcate de educaţia austeră. care presupun o puternică participare afectivă şi intelectuală. în timp ce moartea. formarea. în parte. problemele esenţiale ale politicii interne şi externe ale Romei imperiajeTscriitorul mobilizează. De asemenea. îndeobşte. Pe de o parteiistoricul blamează nu numai tirania dezlănţuită. ci şi sfidarea acesteia de către eroii opoziţiei stoice. ci un om de acţiune. de supraeul riguros şi exigent al scriitorului. în discursul lui Tacit. Schematic alcătuirea biografiei se prezintă în felul următor: cap. Tacit şi-a stăpânit frustrările. caracterul lui Agricola domină substanţa opusculului.'când optica sa politică se cristalizase. pentru a elabora o operă admirabilă. Prin urmare/Agricola constituie. Opusculul debutează cu evocarea mutaţiilor. 39-46). Iată de ce această descripţie geografică.C.C. 13. Nu ştim dacă însuşi Tacit n-a avut de suferit după întronarea lui Hadrian.4. 8. inclusiv confruntarea cu triburile caledoniene (cap. întrucât ele se pot decela la începutul şi la sfârşitul biografiei. Tacit conferă discursului său biografic o vocaţie romanescă. dar el trebuie să fi murit puţin după 120 d. Sfârşitul lucrării figurează revenirea lui Agricola la Roma şi existenţa modestă. Tacit situează şi descrie existenţa lui Agricola în toate contextele în care s-a realizat. se revelaseră virtuţile pilduitoare ale lui lulius Agricola. l-au tulburat. prilejuite de întronarea Antoninilor (cap. 80. „Cei răi". sinuozităţi şi aluzii. 45-46 descripţia Britanniei viaţa lui Agricola condamnarea lui Domiţian elogiul funebru 555 TACIT Acestei abile combinaţii de tipare îi corespunde un amalgam de obiective ideologice complexe. după părerea lui. s-au statornicit complexe complicităţi între autor şi faptele sau personajele menţionate. 7. inspirate de psihanaliză. pe care Tacit Ie-a refulat în tot cursul vieţii. în ultimă analiză. îmbibată de îndoieli. Este cazul discursurilor judiciare şi de altă natură. biruia binele şi o anumită nostalgie a agresivităţii (Hist. 18-38 cap. Astfel. 39-44 cap. De aceea. ca să ateste adevărata măsură a personajelor lui Tacit. el a încercat sentimente de ruşine confuză faţă de crime şi de prostia omenească. 15. 4-9 cap. pentru că. 20 etc). Unele matrice încadrează altele într-o structură destul de simetrică. 5. lucrările istoriograficeye de altă parte. De aceea. Joe aflăm în prezenţa unei biografii de tip special. 18-38).C). 1 -2). De aceea.întristat de accesul lui Hadrian la puterea imperială. în acest fel. al cărei titlu pare să fi fost „Despre viaţa şi moravurile lui lulius AgricolaTDe uita ei moribus lulii Agricolae. Ann. 36. 3-9). cum atestă aluziile la evenimentele petrecute sub domnia lui Nerva. referitoare la statutul geografico-etnografic al Britanniei. spre a nara. primită în copilărie. 4. la situaţia dominaţiei romane în această ţară (cap. opuscul în 46 de capitole.. care. laudatlo funebris. care îndeobşte. 10-l7 cap. anterioare ori posterioare. asemenea complicităţi l-au convertit în principalul personaj al acestei opere. (sau cel mai târziu în prima lună a anului 98 d. după părerea sa. 10-l7). Tacit evocă. 1). în acest scop.C. dusă de el aici (cap. ca şi de lichidarea fizică a lui Avidius Nigrinus. precum şi a altor generali ai împăratului defunct. în definitiv.] 554 OPUSCULELE LUI TACIT Opusculele lui Tacit Uneie lucrări ale lui Tacit nu s-au conservat. S-au păstrat. în 117 d. în continuare. refuză rubricile standardizate ale biografiei antice. Corespondenţa lui Pliniu cel Tânăr ni-l prezintă pe Tacit ca pe un om deosebit de muncitor (Ep. în opera sa. pe care o atribuie lui Domiţian. Tacit a debutat ca istoriograf la vârsta de patruzeci de ani. sfidare neîmpărtăşită de lulius Agricola. în opera sa. ca Titus Livius. care a implicat viaţa şi preocupările autorului ei. structurile a diverse specii literare. El reprobă insistent domnia lui Domiţian şi regretă slăbiciunile manifestate de el însuşi şi de întregul senat cu prilejul terorii declanşate de acest împărat. 1 cap. de fapt Tacit nu consacră decât o parte din discursul său narării vieţii lui Agricola. care. şi îndeosebi Tiberiu.

viaţa de familie din Germania (cap. monografia lui Pliniu cel Bătrân şi. pe care îl practică Tacit. însă consideră că arta oratorică nu mai este necesară sub regimul imperial (cap. cum au interpretat unii cercetători avertismentul său. Acest opuscul comportă tot 46 de capitole şi a fost publicat în cursul anului 98 d. Chiar numele zeilor germani sunt traduse în latineşte. întrucât opusculul este scris într-o manieră prin excelenţă ciceroniană. probabil chiar din ultimul an menţionat8. Dialogul despre oratori conţine 42 de capitole. eventual scrisă în vremea Flavienilor. 556 OPUSCULELE LUI TACIT cu o "suasoria. l-27). 7-27). 1l-l3). vangionii. romanii se aflau în defensivă. de H. cât şi un mic preromanX După aceasta biografie de tip special./Structura de adâncime a monografiei dezvăluie antinomia fundamentală dintre germani şi romani. ubii. monografie complexă. De fapt. sfidării germanice preocupante. în forma actuală. lulius Secundus. de sorginte probabilist-carneadeică. batavii. a fenomenului respectiv. referitoare la toţi germanii (cap. precum negustorii romani. Tacit opinează că trebuia să se riposteze mai energic. traducând o „interpretare romană". în momentul când expansiunea romană tindea să se desfăşoare spre răsărit. încât cercetătorii au ezitat între a o considera un excursus ori un exerciţiu de stil. Mai recent s-a demonstrat că Dialogus datează din 100-l05 d. Germania. Interesele Romei constituie etimonul discursului taciteic rostit în Germania. Şi în orice caz. toate aceste valenţe pot fi decelate în ţesătura Germaniei. 35-41). meditează asupra condiţiei umane. anticipând discursul avântat al lui Chateaubriand. când privitor la afacerile statului nu cei nepricepuţi şi mulţimea. S-ar putea ca Tacit să fi sperat efectiv că germanii ar putea cândva fi integraţi lumii romane ori civilizaţiei ei. populaţiile Germaniei. de fapt situată spre frontierele istoriogrfice. 41. 28-46). Germania nu conţine prolog şi nici epilog. ci şi informaţii oferite de martori oculari. împotriva dacilor şi părţilor. suebii. o monografie etnografică sau o satirizare a moravurilor romane. la frontierele (cap.unui stil fascinant. Tacit a alcătuit o monografie învestită cu o structură foarte specifică. scriitura Dialogului despre oratori comportă unele mărci ale stilului istoric. marcomanii etc. unde vorbeşte Tacit. Titus Livius. 16-23). el încerca să răspundă curiozităţii publicului roman faţă de moravurile germanice7. Tacit însuşi declară că în fiecare opţiune serioasă se află o marjă de probabilitate. Tacit defineşte o întreagă metodă de investigaţie.C.C. a fost cu certitudine alcătuită" de mWele istorîc". (cap. încă din primul capitol. opusculul se prezintă ca o conversaţie purtată de trei oratori şi oameni de litere: Marcus Aper (născut în Gallia). această lucrare. sau. în privinţa raportului între elocinţa strămoşilor şi cea contemporană lui (cap. instituia ritusque. în vederea compunerii Istoriilor. alcătuirile politice. interpretatio Romana. pe plan stilistic. 2). Mihăescu). că puncte de vedere antagoniste pot fi plauzibile (Dial. chattii. atât o biografie de tip special. Istoricul nu prevede deloc o criză a Imperiului. încorporează o semnificaţie precisă. spre a incita la redresarea moravurilor Romei. care ilustrase cu atâta strălucire arta elocinţei. dar descendent al lui Messala Corvinus) şi Maternus (poet şi tragediograf strălucit). Oricum. 25-35). Un al patrulea personaj. Pe de altă parte. Tacit reprobă confortul exagerat. Tacit blamează moravurile romanilor şi îi atrage atenţia lui Traian asupra primejdiei militar-politice pe care o reprezentau germanii/jstoricui este scandalizat de faptul că. Ne referim la Cbespre originea şi aşezarea germanilor De origine et situ Germanorum. 557 TACIT . Totuşi era firesc ca Tacit să imite parţial stilul unui scriitor. Structura de adâncime a Germaniei înglobează o diversitate de elemente. 4. Astfel. cheruscii. 27. numită „Dialogul despre oratori". s-a presupus multă vreme că a constituit prima lucrare a marelui scriitor.. elogiul „bunului sălbatic". decât o făcea Traian. la nivelul unei secţiuni eminamente etnografice. Aper proclamă superioritatea oratoriei recente asupra celei vechi (cap. deşi lipsită de planul complicat al alcătuirii biografiei lui Agricola. 2-6). Maternus acceptă teza decadenţei elocinţei. laudă puritatea morală. care transforma pe germani în nişte amerindieni ai antichităţii. câteva luni după editarea lucrării consacrate lui Agricola. ci cel mai înţelept şi numai el singur hotărăşte?" (Dial. trad. în vreme ce Maternus pledează pentru punctul de vedere opus (cap. Salustiu. Deşi unii cercetători au refuzat lui Tacit paternitatea unui opuscul hărăzit problemelor elocinţei. moravurile. Tacit a utilizat nu numai o probabilă experienţă personală a meleagurilor figurate. care apare în capitolul 35. Structura de suprafaţă a opusculului încorporează două mari secţiuni. Germania valorifică anumite vocaţii caracteristice unui preroman utopic. Germanii emerg ca autentice paradigme ale celor mai elevate virtuţi. sapientissimus et unus. lucrările lui Posidonius. Grăitor este următorul enunţ: „ee nevoie este de numeroase discursuri în faţa poporului.. Prima este consacrată unei descrieri tematice. Tacit înfăţişează sistematic. care frecventaseră Germania. Modelele literare ale Dialogului pot fi reperate în operele lui Platon şi Cicero. După ce previne cititorul că îşi va schimba metoda şi va prezenta „instituţiile şi riturile". l-2). pe scurt. 3). a putut să se pronunţe tocmai în pasajele care nu ni s-au conservat. la etnologia. ale germanilor pe seminţii şi triburi (Germ. de celelalte opere ale lui Tacit. Totuşi. adică ţinând seama de o lacună. menită glorificării virtuţilor umane. Dialogus de oratoribus. pe Rin. spre elogiul unei monarhii conduse de „unul singur şi foarte înţelept". De fapt. Tacit înclină spre opţiunea lui Maternus. în măsură mai redusă. 1. S-a invocat argumentul stilistic. Cu excepţia primelor două capitole şi a ultimului. 5-l0). originile lor (cap. Tocmai pentru că Dialogul despre oratori se diferenţiază. Spre a-şi alcătui discursul monografic.. Vipstanus Messala (fratele lui Regulus. S-a arătat că Germania echivalează parţial cu o pledoarie declamatorie. Aper începe prin a prefera oratoriei poezia (cap. Aufidius Bassus şi Pomponius Mela. memoriile lui Caesar. pe când Messala adoptă o concepţie diametral opusă.

(Hist. 1. 1.6). cu puţin înaintea asumării consulatului. 1. pe care o dobândise datorită discursurilor de avocat. 1.23). de Hadrian. a prietenului lui (Ep. Tacit are în vedere evitarea lor dificilă în 97 d. dacă ţinem seama de faptul că cinci sunt hărăzite numai primilor doi ani (e adevărat. eu l-am căutat în inima statului" (Hist. Tacit a lucrat multă vreme la alcătuirea Istoriilor. 2-4) şi întocmeşte un bilanţ înspăimântător al crimelor săvârşite. 558 ISTORIILE Vezuviuiui. el subliniază dezintegrarea moravurilor în 69 d. De altfel. Istoricul a compulsat. mai ales. Oricum/unele idei dii(jDialogul despre oratorişpX fi apropiate de optica asumată în Tratatul despre sublim. dar fără rigoare excesivă. mai exact în cel al speciei calificată drept historia în înţeles restrâns. Unii savanţi au presupus că Istoriile s-au întins pe 12 cărţi. 3. Căci. asasinaţi sub Flavieni. jC izvoare. Istoriile erau publicate. 1. ad Zach. Cluvius Rufus şi Pliniu cel Bătrân. nu ştim câte cărţi au avut Istoriile.. în vreme ce Analele ar fi conţinut 18. 7. 3). Pe de altă parte. când este îngăduit să gândeşti ce doreşti şi să spui ceea ce gândeşti" {Hist. 33). de altfel. 16. şi domniile Flavienilor. ineluctabilitatea regimului politic monarhic (Hist. de la moartea lui August până la cea a lui Domiţian în treizeci de cărţi (Comment. câteodată menţionate de el însuşi. încât fiecare rămâne pe poziţia sa. care ameninţase mecanismele puterii imperiale cu o gravă destabilizareVTacit este neliniştit atât pentru prezent.C. evidenţiată de el însuşi (Hist. Privilegierea poeziei de către Maternus explică utilizarea substanţială a experienţei vergiliene de către Tacit în operele lui istorice.C. 14). în anturajul lui Traian. Istoricul asistase. în Agricola. Tacit valorizează pretutindeni vasta lui experienţă de „great speaker". întrucât după ce consemnase gloria lui Tacit (£p. organizate de Traian.August.C. cu umbrele şi luminile sale. neglijenţa părinţilor. Totuşi aceste critici par a viza influenţa exercitată de generalul Licinius Sura. uitarea aşternută peste vechile moravuri romaneînsă am constatat că Maternus deplasează deliberarea pe plan politic. scris în greceşte. Pliniu cel Tânăr îl informa cu privire la erupţia " Dacă nu cumva numai ele singure conţineau treizeci de cărţi. Istoriile Prima operă majoră a lui Tacit o constituie însă „Istoriile" sau „Historiile". rudă de sânge cu Traian. Messala oferă o miniteorie a educaţiei şi evidenţiază patru cauze ale coruperii elocinţei: ignoranţa profesorilor. Noi considerăm că Analele n-au avut decât 16 cărţi. cum am arătat în capitolul anterior. 9. Totodată. 1.C. uerissimus. Hieronymus ne informează că Tacit a înfăţişat vieţile cezarilor. memoriile lui Vespasian şi Mucianus. nimeni nu învinge şi controversa se încheie în râs. într-o perspectivă istorică pregnantă. s-a pierdut. De altfel şi reliefarea superiorităţii sistemului monarhic din Dialogul despre oratori trebuie pusă în relaţie cu victoriile repurtate de Traian în primul război dacic. 1. Tacit făgăduise să nareze istoricul domniei lui Domiţian şi al succesorilor lui.C. el atribuie lui Galba teoria adoptării de către împărat a celui mai bun cetăţean: . căci nu ni s-au conservat decât primele patru cărţi şi începutul celei de a cincea. în maniera sa aluzivă. şi pasiunea vădită de autorul dialogului pentru istoriografie. exclamă acesta. 3). 1. pentru a lăsa altui moment al vieţii zugrăvirea istoriei Antoninilor (Hist. cifră atribuită greşit atât lor cât şi Analelor. Tacit stăruie asupra rolului politic împlinit de sfetnicul şi „locotenentul" lui Vespasian. 7. Alte enunţuri proclamă. Tacit încerca să se reapropie de Traian şi arăta că va nara cândva istoria Antoninilor de „o rară fericire a vremurilor.C. care nu poate fi decât Historiae.C. în care el îşi încearcă forţele în domeniul istoriografiei panoramice. dar conotează. ascensiunea şi prăbuşirea unei dinastii {Discursul său debutează puţin după moartea dramatică a unui „tiran" (Nero) şi se încheie cu sfârşitul violent al altui despot (DomiţianDe fapt. pe care uneori îl critică. 27. Tacit subscrie şi la unele opţiuni ale celorlalte personajeQrin intermediul lui Messala. răspunde întrebărilor puse de Quintilian în legătură cu pricinile declinului oratoriei.. când descrie evenimentele cumplitului an 69 d. este parţial conceput ca un Traian ante litteram. când condamnă ereditatea monarhiei romane. dacă nu exprimă explicit. îi oferea date referitoare la teroarea lui Domiţian şi îi ura ca Istoriile să fie nemuritoare (£p. în cursul secolului I d. subsecventă cuceririi Daciei şi somptuoaselor triumfuri. Pe de altă parte. 1). Efectiv. scrierile unor istorici ca Vipstanus Messala. devenit succesor prezumtiv al marelui împărat. 33.. doar 14 cărţi ni se par prea puţine pentru epoca 6996 d. încât Tacit relatează.. Pliniu alude la o scriere „foarte sinceră". în realitate. Totuşi.C.C. Totuşi istoricul nu renunţă la o anumită mefienţă faţă de Traian şi. opusculele hărăzite martirilor libertăţii. care fusese Mucianus.C. care ţinea şi de psihicul lui.. în 106 d. socotiţi de Tacit ca foarte relevanţi). şi-a căutat urmaşul în casa sa. 1). de un autor cunoscut sub numele de Pseudo-Longin. îndeosebi istoricul reprobă manevrele hărăzite a asigura transmiterea puterii imperiale lui Hadrian. De aceea.Dar.9. în finalul dialogului. după o formulă a lui sir Ronald Syme. în 109 d. pândeşte adesea pe retroscena IstoriiloPJ . în vreme ce figurarea evenimentelor petrecute între 70 şi 96 d. la o lovitură de stat pretoriană. adică prezentarea anilor 69 şi 70 d. cât şi pentru viitor. încât opinăm că informaţia lui Hieronymus este eronată şi că Istoriile trebuie să fi cuprins cel puţin 18 cărţi". Tacit se lasă cuprins de euforia generală. dările de seamă ale dezbaterilor senatului şi ale evenimentelor petrecute la Roma'fpentru că Pliniu cel Tânăr evidenţiază că Tacit consulta cu sârguinţă „actele zilnice ale poporului roman": Ep. Dar.C. 1). Astfel. Historiae. pe lângă amintirile personale şi relatările unor martori oculari. Totodată. Angoasa. în 110-l11 d. pe când. cum am arătat. De aceea. Tacit trebuie să fi utilizat. Istoriile înfăţişează criza anului 69 d. 15.1. Utilizând o metodologie analistică. adică îmbrăţişând evenimente apropiate de momentul redactării lucrării respective. lenevia elevilor.6). De asemenea însuşi Vespasian._de asemenea.

Căci Hadrian bătuse o monedă cu emblema păsării fenix. fără a greşi. 34). adică a expunerii evenimentelor an de an. A recurs la memoriile Agrippinei şi generalilor Corbulo şi Suetonius Paulinus. de unde a extras scrisori şi discursuri. Iar.3) şi a consultat sârguincios ' Căci Suetoniu respinge două alegaţii din Anale. precum şi . De altfel cele mai multe cărţi ale Analelor încep sau se sfârşesc în cursul unui anumit an şi nu la 1 ianuarie sau la 31 decembrie. 2.1. 559 TACIT M I ■ : ": ■■:. adică 13-l6. 1). oricare ar fi fost titlul originar al operei sale. care. 2. la rânduirea dramatică a evenimentelor şi pune adesea în contrast fenomene petrecute.. De altfel el consemnează scrupulos numele consulilor care îşi preiau atribuţiile la începutul fiecărui an. De altfel el şi afirmă această respectare (Ann. Pe de altă parte. în realitate. fidelitatea sa faţă de normele analistice nu este decât foarte parţială. Cu . 4. de fapt. Pe de altă parte. 12. Totodată istoricul a apelat şi la dările de seamă ale senatului şi la „actele" poporului roman (Ann. a doua lui Caligulaji lui Claudiu şi a treia lui Nero. după opinia noastră. în principiu. 13. Annales. consacrate vieţii sau morţilor unor personaje celebre ale secolului I d. Pare cert că Tacit a[jntenţionat să realizeze o cronică completă a lulio-Claudienilor. sunt sustrase temporalităţii. 1). Astfel. pe care Ie-a produs vreodată literatura universală11. structurate la începutul Istoriilor. în senat a cunoscut bătrâni. 15. 40. Cercetătorii moderni au reliefat continuitatea. cu întârziere. Tacit însuşi utilizează termenul de „anale"./Totuşi. Sau. Ab excessu diui Augusti. 16. 6. 52 şi 36.în Istorii. 38. 1). desfăşurate la Roma şi la începutul anului. dar a adaptat toate informaţiile culese opticii sale personale şi Ie-a transformat în profunzimeTI a distilat totul în alambicul sau genial13. care i s-au părut importante. operele lui Cluvius Rufus. în timpul domniei lui Hadrian. 5) au un caracter foarte convenţional.. finalul Analelor coincide cu una dintre cele mai frumoase pagini scrise vreodată de Tacit. annales. deoarece asumă funcţia de a semnaliza psihologia unei civilizaţii.probleme interne). care trăiseră şi acţionaseră în vremurile lui Claudiu şi Nero. 16. 3. au fost publicate. Tacit ţine seama de regula analistică numai atunci când îi convine. consideram că Tacit însuşi obligat de boalâsau de vreo măsură imperială. Ni se pare relevant faptul că. 4. dar atribuie fiecărui element un rol diferit de cel pe care îl împlinise în discursul istoric al lui Titus Livius. însă. 1 faţă de Ann. probabil după încheierea mandatului de proconsul al Asiei. In favoarea unui asemenea titlu pledează şi denumirile operelor lui Titus Livius şi Aufidius Bassus.de cărţile 1l-l2. până la 31 decembrie 68 d. însă cum autorul însuşi.. De asemenea Tacit a consultat tragedia Octavia. putem. (exitus) şi mai ales memorii. Tacit ştia că evenimentele militare şi faptele oficiale. anterior. 35). Tacit recitase în public sau în cercurile cultural-politice ale vremii anumite pasaje din Anale'. mai riguros decât în Istorii. 560 ANALELE arhivele senatului şi ale puterii imperiale. încât Tacit nu a scris decât 16 cărţi de Anale. pentru domnia lui Nero. că totul depindea de persoana principelui. adică de hexada consacrată lui Tiberiu. nu mai aveau însemnătatea din vremea Republicii.cu unele lacune . Şi în alte pasaje. hărăzite unei părţi a domniei lui Claudiu. în momente diferite. or. 1. Tacit consemnează la un moment dat legenda acestei ciudate apariţii (Ann. Politica externă este adesea înfăţişată cu anticipaţie sau. opera analistică taciteică se concentrează asupra politicii interne. 3. referitoare la poemele lui Nero şi la o cometă (Ner. 14. 32. cum am menţionat mai sus în treacăt. spre a fi situate într-un spaţiu imaginar. Totuşi.. Tacit trebuie să fi scris prima hexadă în vremea lui Traian. Dispunem de cărţile 1 -4 şi de segmente din 5-6. De fapt. 4. Tacit nu numai că a utilizat materiale provenite din numeroase izvoare. Tacit respectă regula analistică.C. 71. dar nu ca să-şi intituleze opera. ci spre a-şi defini metoda şi a evidenţia apartenenţa ei la specia istoriografică a analisticii. Iar luvenal era la curent cu apariţia Istoriilor şi cu proiectul alcătuirii Analelor (2. Fabius Rusticus şi Pliniu cel Bătrân.C. De aceea. 5. Dar opera cea mai valoroasă şi mai importantă a iui Tacit o constituie „Analele". Tacit a utilizat cronicile lui Aufidius Bassus şi Servilius Nonianus. Tacit însuşi proclamă năzuinţa de a confrunta între ele mai mult izvoare (Ann. Căci o parte din Anale a fost redactată sub Traian. Istoricul apelează frecvent la gruparea logică a faptelor. 1). Planul său era structurat pe trei hexade... 47. pe care i-a consultat12.probleme externe . Acest titlu nu pare sigur. spre deosebire de Istorii.. Tacit recurge la lexemul „anale". 4.31. 9. Deosebit de semnificativ apare următorul enunţ: „nimeni să nu asemuie analele noastre cu scrierea celor ce au zugrăvit vechile fapte ale poporului roman" (Ann. 1. în funcţie de obiectivele mesajului său ori ale efectelor artistice urmărite. geniul lui Tacit se desfăşoară în faldurile sale cele mai semnificative. în forma actuală.22. Scriitorul recurge la trihotomia tradiţională a anului roman (probleme interne . 1 şi 15. 34. adică până în preziua debutului Istoriilor. 13. încât înseşi peisajele sunt convertite în stări de spirit. dat fiind că unul dintre manuscrisele acestei opere (Mediceus priofy înregistrează ca titlu „De la moartea lui August". încât Tacit practică o compoziţie foarte suplă. v 102). astfel voalul a căzut în acelaşi timp peste viaţa lui Tacit şi peste unul dintre cele mai strălucitoare texte. într-o singură tranşă de către prietenii istoricului. istoricul tratează numeroase aspecte ale diacroniei Romei. corelată lichidării lui Avidius Nigrinus. 14. Totuşi sfârşitul primei hexade şi textul celorlalte două hexade trebuie să fi fost redactate sub domnia lui Hadrian.. în orice caz. Textul Analelor nu ni s-a păstrat decât parţial. se reclamă de la analistică. 1. invers. portretele colective. Viaţa Capitalei devine principalul centru de interes. 6. Totuşi. ce îngăduie detalierea trăsăturilor/ Imaginea se constituie pretutindeni ca prezentare şi reprezentare. eventual completate in anumite detalii. ca şi de cele dedicate lui Nero. Tacit trebuie să fi consultat destul de numeroase izyoaxeîncât azi nu se mai poate accepta ipoteza sursei unice sau principale. hărăzite cea dintâi lui Tiberiu.3. 53. 3. în onoarea lui Traian. s-o numim Anale™. scrieri biografice. 16. 74. care funcţionează între prologul acestei opere şi restul discursului taciteic.. altfel spus. 65. 13. de la moartea lui August. care îi permitea să evite transformarea discursului său într-o culegere de biografii imperiale. pentru a defini o specie istoriografică şi o metodă de investigare a istoriei practicate de el şi de aiţii {Ann. şi-a întrerupt discursul istoriografie la nararea morţii lui Thrasea (Ann. Scuzele sale de transgresare a regulei analistice {Ann..3.l-3)Cfeentru domnia lui Tiberiu şi secvenţele istorice imediat următoare.

dimpotrivă. pornind de la clişeele istoriografiei antice. care nu i-au atribuit lui Tacit imparţialitate. sub textul hărăzit victimei lui Nero. la începutul lunii ianuarie. dar a recunoscut că marele istoric a prezentat. într-o sfidare condamnată eşecului. Alţii. lui Tacit atinsese nivelul ei cel mai înalt. în bine şi mai cu seamă în rău. pe care nu avea cum s-o împărtăşească. cercetătorul francez Etienne Aubrion susţine că nu trebuie să ne îndoim de sinceritatea lui Tacit. 1. Reprobarea taciteică a mentalităţii elenistice. De fapt.sagacitate. Tacit are tendinţa de a-şi deplasa interesul de la motivul coral. iar favoriţii ultimului lulio-Claudian implică pe consilierii succesorului împăratului Traian. îndeobşte consacrată unui trecut mai îndepărtat.. în realitate Antoninii îl dezamăgiseră. avansată cândva. et sine odio (Hist. Cu sagacitate. îndeosebi ultima hexadă este marcată de experienţa tragică a anilor 117-l18 d. căci maniera sa de a lua în considerare şi de a interpreta evenimentele istorice este cea a unui avocat. nu explică nimic. Unii au luat în serios aceste declaraţii . fiindcă am remarcat distanţarea parţială a istoricului de tiparele consacrate ale speciei istoriografice respective. Această explicaţie ni se pare foarte importantă14. după cum am arătat . cum s-a remarcat. 1. care impregnează strălucitorul. în Istorii. 1. puterea absolută corupe în chip absolut.de obiectivele urmărite de discursul său istoric. potrivit lui Tacit. puterea absolută corupe absolut. ale căror pricini le am departe de mine" (Ann.. am spune magicul discurs al Analelor. ca într-un palimpsest. Oricum. care nu putea fi decât personală şi deci întrucâtva deformantă. apoi de a înfăţişa principatul lui Tiberiu şi celelalte domnii. „Imparţialitatea" lui Tacit s-ar confunda cu tehnicile persuasiunii. materia Analelor reliefează că Tacit nu respectă făgăduiala. Tacit proclamase năzuinţa sa de a relata „obiectiv" evenimentele. de la finele Analelor. deoarece Tacit face aluzie destul de des la Antonini şi scrie sub impactul amărăciunii resimţite de el. preconizate de Nero.. O opţiune similară emerge din consideraţiile unor cercetători anglo-saxoni. încă în opuscule.şi au proclamat obiectivitatea absolută a lui Tacit. de a nara epoca Antoninilor şi preferă să se întoarcă spre o vreme mai îndepărtată. în sfârşit. marcată anual de rugăciunea adresată de către consuli lui lupiter. Pierre Grimal observa că Tacit conservă totuşi tiparele analistice pentru că el axa istoria Romei pe continuitatea statului. vizează şi unele practici ale lui Hadrian. maestitia.C. care afirmă că dacă orice putere corupe. De aceea. Ar trebui să judecăm alegaţiile lui Tacjt în funcţie de formaţia lui retorică şi de relaţiile istoriografiei romane cu arta oratorilor. Aceste rânduri au făcut să curgă enorme cantităţi de cerneală printre cercetătorii moderni. 1.3). cum înţelegea însuşi creatorul ei. foarte pregnant în Istorii. Nero al lui Tacit subînţelege pe Hadrian. Marele istoric devansează astfel reflecţia modernă. Emanuele Ciuceri l-a lăudat pe Tacit pentru 562 r „FĂRĂ MÂNIE Şl PĂRTINIRE" „obiectivitatea" lui. declarase că va nara istoria „fără dragoste şi fără ură"..este adevărat. neque amore.. conotează durerea simţită de Tacit cu prilejul sfârşitului tragic al lui Avidius Nigrinus. Ronald Martin a observat că.. foarte rar . „historical integrity". fără mânie şi părtinire favorabilă (sine ira et studio). 1. Dar în acest fel Tacit credea că accede la un adevăr mai profund şi la capacităţile de a analiza fenomenele sub multiple aspecte16. foarte înţeleaptă şi respectuoasă faţă de tradiţii. Spunem 561 TACIT explicit. în sfârşit. Esenţialul mesajului tacitele rezidă într-o sfidare lansată împotriva absolutismului. Am arătat cândva că nararea morţii lui Thrasea. Ceea ce nu înseamnă că Tacit n-ar nara cu atenţie evenimentele petrecute sub lulio-Claudieni. Quintilian şi Pliniu cel Tânăr. El îşi constituie o poetică a istoriei. ci numai onestitate. Se cuvine totuşi să nu-i atribuim o concepţie ştiinţifică modernă. banalizate în istoriografia antică. Dial.5). 1. preferase să nu se mai refere explicit la ei. „Fără mânie şi părtinire" Tacit dă seama uneori . din prologurile Istoriilor şj Analelor! Nu .de altfel. Iar. Dorinţa de a scrie şi analistică. mai recent. numeroşi savanţi au privilegiat o atitudine nuanţată faţă de asemenea alegaţii. Principala declaraţie în acest sens figurează totuşi în Anale: „de aici intenţia mea de a hărăzi puţine cuvinte lui August şi numai sfârşitului acestuia. 10.1. iar „mâhnirea". Ce spune însuşi Tacit? Nu-şi explică el declaraţia programatică. dar şi de la reflecţiile lui Cicero. 2. sprijinindu-se pe fapte {Agr. spre analiza unor personalităţi istorice de excepţie15. Tacit nu mai crede într-o monarhie bună. De unde şi reacţia dezabuzată. 3). două elemente diferite: evenimentul propriu-zis şi viziunea spirituală a scriitorului despre acesta. a cărui lichidare fizică apare. l-au acuzat de ipocrizie şi de deformarea monstruoasă a adevărului istoric. în discursul lui. Dar.

3. Prin urmare. 1. Pe lângă psihismul său. se comportă nu numai ca un martor.se integrează perfect acestei poetici a istoriei17. de suprafaţă. al umanităţii în general.. Tacit elucidează destul de pregnant aserţiunile. 65. 2). 4. 4. Tacit dă seama de părtinirea excesivă a istoriografilor din vremea Imperiului şi de utilizarea critică a izvoarelor sale. relatările istoricilor ar fi fost deformate de adulaţie sau de ură faţă de împăraţii defuncţi (Hist. bine întemeiate.X . după Actium şi îndeosebi după moartea lui August. TaciQiare înclinat să neglijeze adevărul exterior. Istoricul îşi prezintă demersul istoric ca o întoarcere la metodologia istoriografiei din timpul Republicii.. în sinceritate. ci. el trebuie să se manifeste ca un martor al comportamentelor înaintaşilor. 32. este imaginată de Tacit drept complementară noţiunii de fides. ci şi ca un judecător şi un Justiţiar.. să strălucească prin talent literar. 7). cum am văzut. iar. istoricul însuşi explică de ce stăruie asupra răului şi anticipează idei ale lui Freud. Istoricul intentează adevărate procese unora dintre personajele saleA ■ TACIT Tacit evocă şi alţi factori. 34. 10. elocinţa echivalează cu geniul literar. 1. Scriitorul evidenţiază elocinţa şi lealitatea. închipuită la el ca lealitatea. credibilitatea. Tacit califică adesea drept „elocvenţi" diverşi istoriografi anteriori (Agr. Scriitorul pune pasiune în demersul său. ci al omului. în vreme ce viziunea retorică asupra lucrurilor şi nu numai utilizarea anumitor procedee ale declamatorilor . 1. Ronald Martin socoate că Tacit încearcă să concilize între ele tradiţia istoriografiei „serioase". în simţul echităţii şi credibilităţii. Tacit doreşte să judece oamenii cu pasiune atent limitată şi cu virtuţi artistice strălucitoare.ă laude virtuţile. 2). Vrea doar să se ferească de pasiunile excesive şi nu recuză preferinţele ori aversiunile raţionale. el nu pledează niciodată pentru imparţialitatea absolută. de fapt comună tuturor genurilor şi speciilor scrisului. Ann. 4). Absolutismul imperial şi atmosfera de la Roma îl împiedicau să pronunţe anumite alegaţii: „misiunea noastră este la strâmtoare şi truda ne este fără glorie" (Ann.1. Am observat mai sus că el atribuie „elocinţa". ĂsîTel procedaseră şi istoricii din trecut {Agr. 10. 2). îl obligau la privilegierea virulenţei critice orizontul de aşteptare al contemporanilor săi. Tacit nu înţelege să fie un martor rece. 8. 2. pragmatike în greceşte. în ce consistă poetica taciteică a istoriei. de asemenea. mărturiseşte Tacit de asemenea caracterul aluziv al discursului său istoric. Tacit declarase că oamenii vremii sale acceptă mai lesne reprobarea viciilor decât elogierea virtuţii: „atât de crude şi de vrăjmaşe virtuţilor ne sunt timpurile" (Agr. 33. 1. organic literar. Căci. impasibil. pentru a-şi instrui cititorii. 3). în orientarea educativă a unui discurs. 4. care ar fi misiunea Analelor? Desigur. a-i instrui şi ameliora. Astfel. lată. grija lui Tacit pentru veracitate nu-lpoate împiedica să judece oamenii şi faptele cu o anumită părtinire şi cu destul de multă mânie. Sau altfel spus. cu o elaborare artistică. al evenimentelor pentru a descoperi ceea ce el considera a reprezenta un adevăr mai profund. Astfel. 1). veracitatea unor istorici ca Titus Livius (Ann. pe care o ilustraseră Polibiu şi Sempronius Asellio. 1. De aceea. să inspire teamă vorbelor şi faptelor strâmbe de viitorime şi de hulă" (Ann. Mai mult decât atât. integritatea vechii istoriografii. pe de altă parte. încă în primul său opuscul.2. ca şi năzuinţa de a-i corecta. pe care îi elogiază. aşadar. de altfel menit să emoţioneze.. distribuie recompense şi pedepse. 1. eloquentia. Hist. care îi servesc drept baze ale poeticii istoriei. 1. Or pentru el. Dar atât ira cât şi studium sunt menţinute între limite rezonabile. Marea forţă a discursului tacitele rezidă tocmai în faptul că el nu este numai martorul unei anumite secvenţe istorice. 2 etc). Tacit consideră că pentru a-şi realiza obiectivele strategico-educative este necesar să-şi emoţioneze cititorii. marele istoric pledează doar pentru verosimilitate. şi orientarea istoricilor isocratici. istoriografilor republicani. al omului în general..care. dimpotrivă. Marele istoric excelase atât prin „elocinţă". exclamase el. care îi limitează veridicitatea. moral şi moralizator. buna credinţă. a fost judicios evidenţiată de către Etienne Aubrion .. cât şi prin fides. 43. el pune în lumină chiar limitele veracităţii şi integrităţii sale: „socot că cea mai de seamă sarcină a analelor este să nu lase trecute sub tăcere virtuţile. De aceea. El adaugă că nu doreşte să vexeze pe descendenţii ceior ce se înjosiseră în vremea lui Tiberiu. retorizantă şi patetică. Tacit se mulţumeşte doar să fie echitabil şi credibil. 4). Or. să condamne viciile şi să instruiascfbamenii. încât Tacit consideră esenţială misiunea (munus) educativă a strategiei sale istoriografice. când este lăudată o performanţă de seamă (Ann. Această „elocinţa" nu se contrapune. Desigur. Pe urmele lui Cicero. ca şi pentru Quintilian (Inst. odinioară reprezentată de Caelius Antipater. 4. 1. căci.completează deloc aceste alegaţii? De fapt.. Pe de o parte... pentru veracitate. în vreme ce un elogiu prea stăruitor al virtuţii ar putea contraria pe romanii ce sunt cuprinşi de remuşcări şi se simt stânjeniţi.

şi nu atât a împăraţilor18.. convertită între parametrii retoricii. denotă boala şi sănătatea spirituală a oamenilor. Savanţii au inventariat scrupulos enunţuri taciteice. 2). 33. De aceea. 5. istoricul reliefează că mişcarea respectivă începuse prin expediţia victorioasă a legiunilor Rinului împotriva lui Vindex. El asumă un adevărat cult al Romei. în legătură cu nenorocirile abătute asupra romanilor în 68-70 d. Opinăm că ea poate fi rezolvată dacă luăm în considerare enunţul unde. ca şi teama prilejuite de întoarcerea lui Galba. 1). ale oamenilor. 17. aroganţa şi setea lor de avuţii. 1. căutate de Tacit. Reduce totuşi Tacit cauzalitatea istorică la determinismul uman? Nu atribuie el nici un rol cauzal factorilor transcendenţi. 47. a tuturor lucrurilor (Ann.1 -3 etc). 4. în contrapartidă. Roma este „capul" sau căpetenia". unde Tacit îşi afirmă scepticismul. 14. La acest nivel se află deci cauza profundă.şi în pretext profasis. aşadar. care de cele mai multe ori sunt întâmplătoare. şi la setea de bogăţii. pe . Această trihotomie rezidă în cauza fenomenelor . nu este adevărat că el ar neglija faptele de civilizaţie. desigur de relele lor obiceiuri. Să nu uităm că-şi inaugurează discursul istoriografie. Căci calamităţile şi reacţia zeilor sunt declanşate tot de „moravurile". care adusese pe Vitellius la conducerea Imperiului. închipuit ca metapolitic.. în virtutea unei duble metafore medicale. şi trecerea de la biografie şi monografie la historia şi la analistică.a///aîn greceşte -. adăugăm noi. în Istorii.Istoricul se consacră istoriografiei şi ca să-şi elucteze frustrarile încercate sub domnia lui Domiţian.). Sacerdot roman. început cu Roma şi terminat cu provinciile. practică o adevărată trăire a istoriei.1.Roma. Uneori istoricul pune importante probleme ale economiei de război (Hist. 1. 2. 1. De altfel el consideră că măruntele fapte revelează mişcările de profunzime ale istoriei (Ann. în începutul lor . gândul armatelor. 3. mores. când 564 „FĂRĂ MÂNIE Şl PĂRTINIRE" depăşise vârsta de 40 de ani! Căutarea frumuseţii artistice încununează la el căutarea. destinului în viaţa oamenilor.4. Istoricul preconizează trei repere . Tacit năzuieşte să detecteze cauzele profunde şi logica. Tacit vrea să realizeze istoria Romei. Tacit se implică personal . 1. Tacit statuează semnificaţia morală.C. rolul transcendentului în cauzalitatea taciteică a istoriei apare ca relativ modest. mi se pare că trebuie să amintesc care erau starea Romei. 4) şi că oamenii extrag lecţii utile lor din ceea ce se întâmplă altora (Ann. 4. unde carcanele analistice îl apăsau în măsură mai redusă. de revoltele provinciale şi de războaie.. în sfera civilizaţiei romane. încarnat. el ezita totuşi în privinţa existenţei şi incidenţei zeilor. rezultă că el emerge ca mult mai antropocentrist decât Titus Livius. încât să se cunoască nu numai peripeţiile şi efectele lucrurilor. Prin urmare. am spune metapolitică. Dar cum consideră Tacit că se produc fenomenele istorice? în ce rezidă cauzalitatea lor? Cauzalitatea istorică Tacit acordă o importanţă majoră cauzalităţii istorice.şi total . deoarece din perspectiva eticului îşi propune să judece fenomenele politice. 82-84). contrapuse categoric altor pasaje. 51. determinismul uman diminuează funcţia cauzală a transcendentului. ci chiar structura şi cauzele fenomenelor" (Hist. răzvrătit contra lui Nero. potrivit cărora Galba ar fi intenţionat să decimeze legiunile din Germania (Hist. S-a arătat cu judiciozitate că primele cuvinte din Anale comportă un adevărat program istoriografie: „Oraşul Roma l-au stăpânit de la început regii" (Ann. 1. Ann. Tacit exclamă: „zeii nu se îngrijesc de siguranţa noastră. bravura constituie apanajul exclusiv al oamenilor: zeii se află de partea celor curajoşi (Hist. Chiar în Anale unde.. atitudinea provinciilor. Contradicţia ni se pare relevantă. în orice caz. Acesta este deci „începutul". Iar substanţa profunzimilor. Pe de altă parte. Şi alte enunţuri relevă mânia ori răzbunarea zeilor asupra oamenilor (Hist. rumores. ea conduce totul (Ann. 3. 1. 5. caput. a adevărului moral profund. într-adevăr. ale istoriei. Tacit se referă. fie şi parţială. 4. armata şi provinciile -pentru a subordona totul criteriului moral şi dihotomiei. 32. Tacit împrumută lui Polibiu trihotomia factorilor cauzali. cum am văzut. 16. 2). Tacit se preocupă totuşi de avatarurile absolutismului. 4. De unde. Nici un alt roman nu învederase o asemenea preocupare pentru decelarea factorilor cauzali. Dar esenţiale au fost resentimentele soldaţilor. De aceea. destinului şi zeilor? Chiar din ceea ce am arătat mai sus. se concentrează asupra relaţiilor dintre principi şi clasa politică.. în vreme ce pretextul l-au constituit zvonurile. 47. Binele şi răul sunt transferate. 2.dezvăluie substanţa lor: „însă înainte de a scrie despre ce mi-am propus. mai degrabă structura. Cum s-ar putea explica această optică taciteică? Prin intropatia fenomenelor istorice. noi credem că pentru a desluşi cauzele profunde ale fenomenelor istorice. Referindu-se 565 TACIT la rebeliunea militară. 1). preconizată de marele istoric grec. în măreţia imperiului ei. ratio în textul latin. 38. însă Tacit acordă prioritate absolută factorului moral. marele scriitor îşi proclamă limpede interesul pentru cauzele profunde ale fenomenelor istorice şi . 2-9)..arene . „Romanocentrismul" lui Tacit emerge pretutindeni. ci să se răzbune pe noi" (Hist.în evenimentele pe care le narează. Prin urmare. ce era sănătos şi ce era bolnav pe globul pământesc. care proclamă rolul activ al transcendentului. mai ales moral-psihologică şi metapolitică. concepute în cadrul unui adevărat anticlimax. 1). în concepţia lui. cum afirmă unii cercetători. 10). 2. 2. implicate de el. specii istoriografice înzestrate cu un spectru mai larg de investigaţie.1.

îndeobşte el incriminează adepţii Porticului pentru ipocrizie şi exhibiţionism intelectual (Agr. de la care istoricul împrumută opţiunea lui filosofică. Agrippina se vede abandonată de majoritatea acoliţilor săi. îndeobşte ultima furnizată. că filosofia ne înzestrează cu un asemenea simţ. Iar atitudinea lui Tacit faţă de Seneca este mai degrabă echivocă20.. 29. probabilismul Noii Academii. Pe de altă parte. şovăielile lui Tacit în privinţa funcţiei cauzale a transcendentului traduc şi filosofia lui. fie". Tacit însuşi l-a proclamat pe marele filosof atenian „cel mai de seamă dintre înţelepţi" (Ann. Tot contextul şi mai cu seamă cazul luliei Silana. Aceşti prieteni constanţi rămân pe lângă ea. Fără îndoială. Tacit mobilizează construcţii disjunctive. cu câteva excepţii. 32).. Tacit construieşte o foarte iscusită şi complexă artă a insinuării. cu pasiune. ca Thrasea. în complexitatea ei. 2-3). descindea din Platon îi inspiră lui Tacit o metodă specifică de cercetare a evenimentelor şi îndeosebi a mobilurilor psihice aflate la baza lor: dezbaterea unor interpretări contrarii. chiar dacă nu lipseşte câteodată o coloratură stoică.. reamintim. O asemenea metodă traduce limpede opţiunea în favoarea Noii Academii. în dizgraţia sa. pentru a elucida de ce Tiberiu menţinea multă vreme guvernatorii de provincie în sarcina lor. care a fost Noua Academie.. opinia (şi nu certitudinea!) se ciocnesc între ele în textul taciteic. profund antidogmatice şi antisistematice. al austerităţii şi al nobilei conduite. fie că înclină vizibil către una dintre explicaţii. Dar Tacit a aparţinut acelei antifilosofii. dialectica carneadeică probabilismului însuşi. probabilitatea. decât simpatia pentru învăţăturile Porticului. 80. câteodată probabilismul este el însuşi doar plauzibil şi probabil. 1. dacă uneori Tacit elogiază anumiţi stoici. cum au crezut unii cercetători. dacă te consacri filosofiei. 2). însă o astfel de trudă este.care însă nu era şi eclectică! -. anumite invariante. nedorind ca prea mulţi senatori să ocupe promagistraturile. istoricul evidenţiază că acesta „a reţinut din înţelepciune simţul măsurii: ceea ce este foarte dificil" (Agr. spre a sprijini una dintre explicaţii. pledează pentru a doua explicaţie.. Astfel. ci. erau inspirate din Republica lui Platon. fie mânaţi de ură (Ann. 6.. 1. cristalizată în cultul virtuţii. aplicate de Agricola în Britannia. Şi acestea sunt subordonate bunei serviri a statului roman. el n-a fost numai un mare istoric şi un mare artist. Căci. Ann. după părerea noastră. Heividius Priscus şi Musonius Rufus. 45. 19. Noua Academie. Câteodată Tacit etalează chiar trei explicaţii posibile. fireşte. De altfel. Marele scriitor elogiază o asemenea metodologie într-un enunţ. 16. care a fost de regulă greşit interpretat. Cu toate acestea. Filosofia şi mentalitatea lui Tacit într-adevăr Tacit n-a fost deloc ostil filosofiei. Tocmai pentru a diseca actul omenesc. deci supus îndoielii. E contrario. Tacit conferă servirii . în acest mod. disputatio in utramque partem. tocmai în virtutea unei asemenea filosofii pragmatice .zvonurile". abordării concrete. De aceea. dificilă. Tacit strecoară totdeauna în text o 567 TACIT anumită incertitudine şi incită imaginaţia cititorului său. Pentru şi contra. rămase în preajma Agrippinei ca s-o spioneze. fenomenologice a problemelor. Totuşi aceste conotaţii stoice ilustrează mai degrabă fidelitatea taciteică faţă de tradiţia moraiă romană. am semnalat mai sus cum îşi proclamă însuşi Tacit adeziunea la probabilismul Noii Academii.când rolul acesteia potenţează impactul faptului omenesc. 6). Tacit se hărăzeşte investigării moravurilor. rumores. sau" etc. cândva practicată şi de Cicero. aproape în fiecare capitol şi aproape în legătură cu fiecare problemă abordată de scriitor. Tacit ajunge să aplice. care. Tacit propune foarte frecvent mai multe explicaţii -contradictorii între ele . dimpotrivă. căci el înclină în favoarea uneia dintre aceste explicaţii. Fost magistrat şi înalt funcţionar. El invocă adesea . Fervent al Noii Academii. fie că era invidios. 13. fie că nu privilegiază nici una. fie pentru că era organic un nehotărât (Ann. încât Tacit n-a vrut să afirme astfel că este greu să dobândeşti simţul măsurii.. prezentată adesea de noi în capitolele . Ca să-şi exprime îndoielile şi să sugereze pluralitatea explicaţiilor. 4. ca să-i adâncim învăţătura. 6.. încât Tacit îşi permite să asume câteva certitudini. „sau.pentru un comportament uman şi încearcă să penetreze. fie din afecţiune. De altfel principiile politice.. Presupunând că nu emerg decât două soluţii. de tipul „fie. Contextul comportă diverse elemente spre a înclina balanţa în favoarea uneia dintre interpretări. discursurile şi interpretările antitetice. ci şi un adevărat filosof. Tacit invocă trei explicaţii: fie că împăratul nu voia să-şi creeze noi probleme.. Tacit scrutează cele mai profunde cute ale psihicului uman19. 15. dacă ostenim cu ardoare.566 FILOSOFIA Şl MENTALITATEA LUI TACIT anterioare. Astfel. Referindu-se la educarea lui Agricola. dar fără a o exclude complet pe cealaltă. incoerenţa conduitei omeneşti. în acelaşi timp.. de particularităţile etnostilului roman. de multe ori îndoiala lui Tacit nu este decât parţială. îndoiala. 2)..

în text.. „libertate". cariera onorurilor. în timp ce Tacit judecă sever pe cel ce serveşte statul. 40. în ultimă instanţă. dignitas. configurează tocmai demnitatea. libertas şi disciplina. cât era de important acest concept în ochii romanilor. ajung să se bucure de lauda prin care foarte mulţi au strălucit datorită unei morţi spectaculoase şi pe căi abrupte. Următoarea schemă va da seama de raporturile dintre ele: ■dignitaspersona libertas disciplina usus rei publicae I principes ciues Romani 569 ---------------- TACIT Servirea statului este. Militară. adesea declanşate în vremea Republicii (Dial. chiar aparenţa distinsă (ca în Ann. Deoarece Tacit percepe în profunzime criza vechii identităţi a romanilor. o riguroasă disciplină. Astfel. 14. Ea este utilă. Ann. 2.. Prin urmare. Căci. 3 etc). însă şi libertas constituie un concept deosebit de însemnat pentru Tacit. 37. marele gânditor abordează universul uman în funcţie de patru noţiuni: „rol". 6). în alt enunţ. persona. ce accepta parţial noua axiologie a romanilor.. în textul istoricului. adică încarnarea metavalorilor taciteice. care încerca să inculce romanilor o nouă identitate. expresia slobodă a propriei raţiuni. aceste patru noţiuni devin la Tacit permutabile. 10. subînţelege pledoaria pentru libertatea romanilor. 1. Istoricul nu are în vedere libertatea interioară a stoicilor.statului o poziţie centrală. vizibile în discursul mental al contemporanilor săi. la codul socio-cultural. 2). în discursul taciteic. „demnitate". deoarece era un lexem „tabu". Apreciem că dignitas este cuvântul-cheie pentru înţelegerea mentalităţii lui Tacit. când . 2. însă persona nu apare niciodată în operele majore ale lui Tacit. adesea cei „răi" înfrâng pe cei „buni". părăsind rolul de personaj oficial. datorită căreia se îndeplineşte rolul social şi profesional liber. Pentru că Tacit consideră că libertas subzistă şi în absolutism: „libertatea lui Thrasea a sfărâmat sclavia altora" {Ann. principala lui metavaloare. la rândul ei. noi am văzut culmea sclaviei" (Agr. 42. întrucât ei acţionează pentru servirea sau „folosul" statului. împreună cu fortuna au asigurat permanent existenţa statului roman (Hist. aşadar. independenţa gândirii. 73-74)21. El aderă. De fapt. magni. 2. dignitas emerge frecvent din discursul taciteic. cât şi magistratura.. competentul. implică. neînzestrat cu roadele unei asemenea mentalităţi. că respectul şi măsura. masca puterii. Deci libertas conotează. elogiul libertăţii germanilor conotează. Persona apare rar în textul taciteic. adică în virtutea unei motivaţii personale. nefolositorilor martiri ai opoziţiei stoice: „să ştie cei ce au obiceiul să admire numai cele neîngăduite că pot să existe bărbaţi mari chiar sub principii răi. Cuvintele esenţiale sunt rostite. licenţia. la Tacit. cu anumite nuanţe. El rămâne „cetăţean roman" mai degrabă decât „om roman". 3).chiar în prima sa scriere! . 33. este astfel depăşită. implicând. dar fără nici un folos pentru stat" [Agr. în cadrul mentalităţii sale.. Câteodată libertas indică republica şi viaţa ei liberă (Hist. la 568 FILOSOFIA Şl MENTALITATEA LUI TACIT nivelul atins de Tacit. în volumul anterior. ţinuta elevată. chiar din prima operă a lui Tacit: etimoanele gândirii istorico-politice taciteice emerg în acest fel. de care beneficiază popoarele barbare primitive. în virtutea demnităţii lor. în slujba statului. invariantele gândirii sale. bazele mentalităţii sale de „cetăţean". chiar indispensabilă. axa gândirii metapolitice a scriitorului. însă şi civică. în orice caz motivată. Dihotomia Jbuni"/ versusAăi". în literatura universală. 4. Tacit consideră necesară disciplina. împotriva principilor „răi" nu acţionează bărbaţii „buni". La Tacit persona înseamnă „mască". 58. ca britannii şi germanii. 9. 1). De aceea. De altfel Tacit admiră şi libertatea. competenţă umană. de asemenea.opune demnul. în schimb. 2). Puţini scriitori s-au manifestat. pe care Tacit le admira vibrant. din pricina originilor sale. Pentru istoricul politolog. însă şi profesională. Căci disciplina. personajul oratorului autentic (Dial. El îl evocă pe Agricola.. Indubitabil Tacit nu pare a accepta tendinţele universalizante.. 1. în . însă bărbaţii „mari" înving „răii" monarhi. ci cei „mari". „după cum vechea vreme a văzut care este limita libertăţii. 4). Exacerbarea despotismului îl tulbură profund pe Tacit! Pretinsa rivalitate dintre Germanicus şi ambiţia lui Seian se desfăşoară în cadrul mai larg al confruntării dintre partizanii libertăţii şi cei ai despotismului. când se întorcea în sânul familiei {Agr. care îngăduie buna servire a statului cu demnitate. usus rei publicae. şi o valoare absolută. Am văzut. liberul şi disciplinatul Agricola. 11. Ea se contrapune „dezmăţului" sau „licenţei". persona desemnează rolul.. 49. 6). ca paladini ai libertăţii. dar mai ales rol social şi uman bine împlinit. atât de frecvent evocată de Tacit. Acest cuvânt ilustrează atât demnitatea. ci gândirea şi demersul liber.. 1. dacă se adaugă hărnicia şi vigoarea. Tacit scoate în relief propriul său sistem axiologic. 1. clar privilegiată de către Tacit.

îi îngăduiau istoricului să-l blameze mai accentuat pe Tiberiu. ele sunt parcă structurate după standardele tragediilor lui Seneca. dacă toţi împăraţii sunt sau devin răi. îl consideră pe Tiberiu ca pe un ipocrit şi un monstru. . Perspicacitatea acută pare să-l fi ajutat pe istoricul politolog să înţeleagă că potenţarea absolutismului se realizase atât sub domniile împăraţilor inspiraţi de modelele despotismului elenistic. cât şi criticile îndreptate împotriva fondatorului Principatului. 1. 3. Este. care împinge. Tacit observă că principii. deoarece ei reprimă nemilos doar în Capitală (Hist. vocaţia militară a Principatului. Poate că Tacit credea că un om ca Germanicus n-ar fi putut niciodată deveni împărat. virtute atribuită în mod curent lui Traian. după părerea noastră. că ar fi fost oportun. nu trebuie pierdută speranţa nici în viitorul Romei. pe care Tacit l-ar fi presimţit. dar înţelegea că restaurarea ei devenise imposibilă. Pasionate şi vicioase. 6. 1).. ele nu pot funcţiona satisfăcător din pricina intervenţiei forţei brute. 3).. Când elogiază codul decemviral. Statul. El este nefavorabil chiar lui August. pe de alta. Tacit. Cum am văzut. Dar. pe Tacit îl bucură discordia. 1). Chiar dacă iniţial sunt corect aplicate. De altminteri. în sfârşit. rezida în autoritatea unui singur om (Ann. cândva preconizate de Cicero (Ann. mai ales. care se opuneau viciilor lui Tiberiu (Ann.. toleranţi şi tradiţionalişti. conferite lui.. însă. s-a interpretat adesea greşit un ablativ absolut celebru din Germania.17. avid de 570 FILOSOFIA Şl MENTALITATEA LUI TACIT ■': putere. de asemenea. 27. Tacit afirmă că acesta excela pentru că fusese alcătuit într-o vreme a moravurilor sănătoase. Germanicus nu domnise niciodată. Tacit este un nostalgic al vechii republici romane. Pornind de la izvoarele sale. Totodată. Este relevant faptul că. 33. intrigilor şi venalităţii (Ann. şi se purta cu romanii ca un egal al lor sau „însoţitor". 5). într-adevăr. dacă este roman. 3. Tacit preconizează mai ales întâietatea cutumei şi moravurilor faţă de legislaţia statală. Prin urmare. S-a susţinut că astfel Tacit asumă punctul de vedere al patricienilor de la începuturile Republicii!22. căci virtutea nu moare niciodată. 33. Singurul membru al familiilor imperiale. De altfel nu elogiază Tacit pe Germanicus şi pentru că acesta combătuse aprig pe germani. Este însă adevărat că discursul taciteic reliefează în special o „comedie inumană". Hist. Tacit este deosebit de sever faţă de femeile casei imperiale. fiind de fapt nefavorabilă lui. aviditatea de putere şi instinctul morţii. De aceea. s-a arătat că el refuză legilor eficacitatea practică în privinţa corectării distorsiunilor social-morale. asumă ceea ce a fost definit drept o concepţie etico-juridică. Tacit nu menţionează erorile comise de Germanicus peste Rin şi nici politica înţeleaptă. care schimbă identitatea romanilor. blamaţi... 42. Germanicus emerge din discursul taciteic ca un anti-Tiberiu. traduse în caracterele atribuite Fedrei şi Medeei. Multiplicarea ulterioară a legilor a fost semnul coruperii statului (Ann. Atitudinea taciteică faţă de Vespasian pare echivocă. la caracterul lor. 2). Oricum. Chiar când legile sunt bune. 1. iar statul este etern" (Ann. 4. metapolitic. însă Tacit are tendinţa să reducă totul. căci reproduce atât elogiile. 1. Germanicus constituie dubletul moral şi narativ a lui lulius Agricola. în cele din urmă sunt neglijate (Ann. Tacit conexează între ele pulsiunile carnale.. 6. calităţile. Deşi Tacit n-a arborat niciodată paseism şi pesimism total. Claudiu şi Nero. fiul adoptiv al lui Tiberiu. în înţelepciunea codului legislativ arhaic al celor douăsprezece Tabule (Ann. De aceea. Messalina sau Agrippina. 27. Căci. Ci o soartă care „presează". Gesta lui Germanicus peste Rin culminează în ceremonia care ştersese urmele dezastrului lui Varus (Ann. El trebuie servit căci „principii sunt muritori. care trebuie să fie imitate de urmaşii noştri". ca Livia. iar chiar timpurile noastre au dat la iveală multe vrednice de laudă şi talente. 1. ostil lui Gaius -Caligula. Tacit pare a adera la faimoasa exclamaţie a lui Montanus: „cea mai bună zi după un principe rău este cea dintâi" (a domniei următoare. generos şi brav. cu adulterul şi incestul. El consideră că trebuie totdeauna să se nădăjduiască. care a făcut să curgă multă cerneală în secolul nostru. şi mai ales sub principii cei mai „răi". 13). iar. 3. Tacit înţelege că forţa Imperiului ajunsese la apogeu şi că Roma relansa expansiunea. 3. 1. 3). De fapt. cât şi în vremea celor consideraţi „buni". ce s-ar grăbi spre sfârşitul Imperiului.. El era prea onest pentru tronul imperial. (Ann. Setea de putere se amalgamează cu patima sexuală. 60-62). comes. eroul cel mai îndrăgit de Tacit. Galba ar fi fost inapt să cârmuiască Imperiul (Hist. care era Imperiul. în anti-Cetatea. nu pun în primejdie Imperiul şi viaţa provinciilor. Cum s-a arătat. în ajunul expansiunii lui Traian pe Dunăre şi în Orient23. Marele scriitor sesiza că devenise imposibilă făurirea constituţiei mixte. Pe de altă parte. Chiar dacă nu împotriva germanilor. care subminează pe germani „în vreme ce destinele Imperiului se grăbesc". 2). în virtutea modului său de a gândi. ciuilitas. Tacit percepea. urgentibus Imperii fatis (Germ. 74. 1. oricât de răi ar fi. Nu se află în cauză destine. pe care îl elogiază Tacit este Germanicus. Germanicus arbora. conduita şi strategia politică a cezarilor. prin urmare. 4)24. istoricul atribuie lui Germanicus „caracter cetăţenesc"... între altele. 27. înaintează şi grăbeşte Roma spre noi cuceriri. Domiţian este aspru incriminat. 6.vremea unei crize moral-axiologice.. 4). spre deosebire de Traian? Oricum. pe care o practicase acolo Tiberiu.1). statul le este superior.. ca să încline spre cele din urmă (Ann. de asemenea. pe de o parte. Tacit proclamă prevalenta bunelor moravuri şi crede. în virtutea logicii ineluctabile a absolutismului. strălucitor. 1. cum credea el. adică orice stat. Sfârşitul lui Nero. de asemenea. 49). 4. 4. Reflexe ale unei societăţi degradate. iar Otho şi Vitellius sunt. în pofida alegaţiilor anumitor exegeţi ai operelor lui. mira comitas. ciuile ingenium. mikte. Astfel. Sau altfel spus: „nu toate au fost mai bune în vremea înaintaşilor noştri. 2. în realitate. 7). 33. 9-l0). 3. atitudine cetăţenească. şi o „uimitoare amabilitate". cu intuiţia sa genială. ca pe cel mai rău dintre cezari". într-un succint portret direct. principii emerg ca răi prin excelenţă. 55. Condiţia puterii.

virtuţile organice ale romanilor ar putea triumfa cândva. 4. pentru Tacit. între frustraţii şi o optică elevată. restaurarea republicii ajunsese imposibil de realizat.1. Aplicarea unui nou cod socio-cultural continua. să fie cu putinţă. aşadar. Pare a crede că numai Germanicus ar fi putut restaura republica (Ann. o evoluţie în privinţa monarhiei inevitabile. chiar imperiunf5. în primul rând. Decepţionismul. pe care le implica o conduită demnă. 572 POLITICA ROMEI Şl OBSERVAŢIA SOCIO-POLITICĂ Politica Romei şi observaţia socio-politică Tacit dă seama. ■■ Aar. S-a arătat că o serie de termeni taciteici incriminează puterea abuzivă ca „dominaţie".C. arcanum imperii: posibilitatea creării unui principe nou în altă parte decât la Roma. Fără să-l convertească într-un alterego al său. între violenţele instinctuale şi o cenzură severă.puterea ilegală". 3. f Tacit nu devine însă republican. în Ann. dezvăluise secretul Imperiului. 3). „armele". 32. De aceea. exponentul unui mod de a gândi . de fapt. 44. cu o sagacitate uluitoare. Tacit a nădăjduit în concilierea dintre Principat şi libertate. . de potenţarea ineluctabilă a monarhiei. îi transferă unele dintre propriile sale pulsiuni. după 117 d. Fireşte.. se manifestă..practic. 2). ale căror virtuţi vor putea totdeauna birui.1). 4. în discursul istoric taciteic. ci şi de discordia socială. ce se opune conceptului de libertas (de pildă. Am relevat mai sus acest lucru.patrician".C. 1.Germ. Multă vreme . dominaţiei. 6-7). Tacit susţine că fenomenele naturii şi istoriei evoluează ciclic.. în /stor/7.. până în 112 d. Tacit conştientizează mutaţiile suferite de moravuri. 1. arma. după moartea lui Germanicus. 1. 2). de riscurile şi de ecourile puternice. mai puţin în Agricola şi în Germania. mai ales. impregnat de conflictul. şi la cotitura absolutistă a politicii lui Traian -. emergenţa unui nou tip de societate. 35. Prin urmare. 571 TACIT________________ excesiv. Chiar în pasajul unde reliefează că vor exista totdeauna virtuţi. 9). De altfel starea de spirit a soldaţilor s-a modificat iute şi cei mai activi dintre ei s-au ridicat împotriva principalilor rebeli (Ann. fără a renega filosofia sa politică. 16. 2-3). datorită acţiunii militarilor din provincii (Hist. El relevă că rebeliunea legiunilor. 33. pe care tiranii nu puteau s-o nimicească (Ann. precum cele din Orient. 1. un bun principat presupunea. Tacit pare a pierde speranţa în punerea ei în operă. în Istorii. adică într-un regim monarhic tolerant faţă de clasa politică romană (Agr. Totuşi. data accesului lui Hadrian la puterea imperială. 1. 15-l6).afirmă istoricul. în măsură mai sensibilă în Dialogul despre oratori şi. potentia (Ann. Istoricul continua să creadă în libertatea intelectuală..1. Tacit este obsedat nu numai de constrângerile tiraniei. se exprima prin mii de guri şi de glasuri. în Istorii. pare incontestabil.C. dar şi în Anale. Viaţa este eternă. / v SPERANŢĂ / HÎSL y \y Diai. 1. . Teribilă constatare! Am arătat că.C.1). el arată că monarhul înţelept trebuie să ţină egală balanţa între o republică imposibilă şi servitute. ca şi oamenii. Aşadar Tacit incriminează . cu unele reticenţe. astfel încât o asemenea solidaritate spontană era foarte primejdioasă (Ann. 1. cum afirmă unii cercetători. După 112 şi. mai degrabă decât pesimismul lui Tacit.. Totuşi Tacit a fost un istoric senatorial.. de marile tendinţe politice ale Romei epocii sale şi ale secolului I d. Schema următoare poate da seama de evoluţia concepţiilor taciteice despre monarhie: I DECEPŢIE Ann. care caracterizează statele prea autoritare. petrecut în psihicul său. înlocuirea eredităţii dinastice prin adoptarea celui mai bun senator ca succesor desemnat (Hist. 1. 1). din 14 d. de altfel. Galba declară succesorului său desemnat: „vei cârmui oameni care nu pot suporta nici întreaga servitute şi nici întreaga libertate" (Hist. îl preocupă mecanismele colective. fascinat de personalitatea lui Tiberiu. Tacit se opune autoritarismului ' Tacit este.

pax romana. cât şi cavaleri nedemni. 35. 3. 20-22 e':. Războiul de cucerire în exterior poate aduce pacea şi concordia în interior. spun că aduc pace" (Agr. 30-31).. 26-27. 3. nu s-au învederat atât de periculoşi pentru imperiul Romei.. starea lor. ci îi consideră şi el emulii Romei: imperiile celor două popoare rivale sunt „cele mai mari" de pe pământ (Ann. 13. 2). 54). Dar. înzestrat cu o capacitate remarcabilă de observaţie socială. Aşadar. 14. 14. Istoricul semnalează că „nici chiar părţii". oricât de rea ar fi fost ea (Ann. 37. 82. când arată că romanii „numesc imperiu hoţia. Se adaugă considerente retorice. Căci Tacit sesizează cu judiciozitate interacţiunea survenită între factorii externi şi cei interni. Dacă înţelege pricinile nemulţumirii legiunilor după moartea lui August .. ale căror merite le elogiază (Ann. Tacit elogiază sclavii rămaşi credincioşi stăpânilor (Hist. Prejudecăţile sale sunt doar parţial compensate. Pe de altă parte. 4. ca Plutarh. 12. 55. cum vom vedea.furia mulţimilor. 1.. 3. dar mai ales acea dezbatere în contradictoriu. 1. El condamnă pe Tiberiu pentru că ar fi fost „un principe nepreocupat de extinderea Imperiului" {Ann.. generalii romani vorbesc adesea ostaşilor de necesitatea respectării jurământului faţă de Roma. 11. 3) şi reprobă sever pe cei ce se revoltă împotriva condiţiei lor (Hist. 1. Condamnă laşitatea şi versatilitatea unor senatori.. 60. Ann. Semnalează. a „oamenilor noi". Tacit priveşte favorabil ascensiunea socială a burgheziei italice şi provinciale. 37. I se întâmplă uneori să recunoască mulţimii reacţii generoase (Ann. 38. 26-27) şi elogiază. îndeosebi pentru dominarea Armeniei.). repurtate de Agricola asupra unui duşman atât de dârz.). Tacit reprobă atât senatori. 16 şi urm. îndeosebi armata trebuie să vegheze asupra concordiei sociale şi asupra disciplinei. 60-64). 12 etc). Ann. status. Tacit iubeşte armata şi se apleacă atent asupra faptului militar. Tacit narează progresul cuceririi romane în Britannia. 1.3. 3. 40-47. 30. admiră dragostea lor şi a germanilor de libertate. când relatează începuturile domniei lui Tiberiu: „dar la Roma s-au prăvălit în sclavie consulii. 19. 1). în Istorii. solidaritatea plebei cu sclavii nevinovaţi. Tacit recentrează puţin imaginea pe care romanii şi-o făureau despre inamicii lor şi îi mută pe părţi de pe primul pe al doilea loc în ierarhia popoarelor străine. 14. 1. abuzuri comise de unii ofiţeri. 3). 3.. reprimarea rebeliunilor grave. Admiraţia faţă de bravura britannilor şi de dragostea lor de libertate. condamnaţi după uciderea lui Pedanius Secundus (Ann. 2). 61.1). chiar sub Antonini. cum am arătat. 45. 1.dezaprobă cu severitate răzvrătirea lor {Ann.. 14. disputatio in utramque partem. în alte capitole. 6).1 -3. . părţii sunt duşmanii Romei cei mai primejdioşi. după germani.C: defensivă. jaful. consideră că provincialii nu au dreptul să se revolte împr triva administraţiei romane. astfel. 15. cărora le atribuie gustul pentru dezordine. 25.. 65. 1. instinctul gregar. istoricul semnalează solidarităţile făurite între provinciali şi militari. 1. însă pledează pentru o gestiune moderată a lor. Suetoniu şi Cassius Dio. S-a subliniat că atunci când utilizează un material tratat de alte izvoare. 12. Am văzut mai sus cum înfăţişează Tacit pe germani şi câtă importanţă acordă el primejdiei reprezentate de aceştia. în vederea relansării ofensivei romane. 60. în rice caz dreaptă. dorinţa de a utiliza procedeul prosopopeii şi procedura „colorării" 574 POLITICA ROMEI Şl OBSERVAŢIA SOCIO-POLITICĂ discursurilor. Ann. S-a reliefat că trei popoare străine atrag în mod deosebit atenţia scriitorului: germanii. masacrează pe 573 TACIT germani (Ann.51. 3. 42. tolerantă. îl felicită pe Corbulo de a fi impus trupelor lui un antrenament riguros şi o disciplină aspră (Ann. 3. Am văzut că Tacit consemnează utilitatea discordiei între vrăjmaşii Romei şi raporturile bilaterale între factorii politici interni şi externi. Cu deosebită indignare. 39. 1. masacrul. care trăiesc printre ei (Hist. comportamentul unei liberte.. 2. 13. semiexpansionism. Tacit atestă o judecată istorică mai profundă şi mai judicioasă26. 4. 1. Tacit acordă o atenţie deosebită politicii externe romane şi avatarurilor ei în secolul I d. înfrângerea britannilor liberi din nordul insulei. 14. 2.. dar nu subscrie tendinţei de a li se deteriora statutul social (Ann. năzuinţa de a majora semnificaţia victoriei finale.. 3. Ce atitudine adoptă Tacit faţă de principalele ordine sociale? Crede că ele trebuie să fie solidare între ele (Ann. soldă insuficientă etc. Tacit nu numai că figurează pe larg conflictele dintre romani şi părţi. 13. 14. 80. 35). al faptului că primele cuvinte din Anale sunt „oraşul Roma". Se vădeşte chiar mai sever faţă de vechiul senat. El atribuie căpeteniei britanno-caledoniene un foarte sever rechizitoriu împtoriva cuceririi romane. un înflăcărat apel la apărarea patriei (Agr. adică civilizate.1). când fac gol în jurul lor. în pofida romanocentrismului său. 1. 27). Erorile administraţiei romane se află la obârşia răscoalelor provir ale (Ann. dar blamează pe cei ce adulează excesiv principii. 4.. Dispreţuieşte pe liberţi şi nu aprobă ascensiunea lor socială (Ann.. competentă. însă nu iartă colegilor săi incapacitatea de a-şi menţine rolul social. ca şi a întregului lor ordin (Hist. explică de ce Tacit pare a subscrie temporar incriminării pacificării şi cuceririi romane. ne Parthi quidem (Germ.35). 1. 5). Priveşte cu simpatie ascensiunea socială a cavalerilor. Tacit este mândru de a fi senator.. 4). părţii şi britannii... 7. mai sus . 21. 4)... 56. 15.. care îl alcătuiesc.serviciu militar excesiv prelungit. 4. 2. 60. 2. 1. Luciditatea sa istorică se evidenţiază când înţelege diminuarea ineluctabilă a rolului senatului. Desigur. cel al lulio-Claudienilor şi Flavienilor. redisciplinată de Germanicus. potrivit lui Tacit. Deşi îl bucură supunerea celor mai mulţi britanni. senatorii. Tacit se bucură când armata. romanii îi considerau pe părţi adversarul lor cel mai aprig şi principalul rival la stăpânirea „lumii locuite".. Fost soldat. Galgacus demască virulent faimoasa „pace romană". şi reînnoirea familiilor. Ceea ce vrea să spună că.1. 32. cavalerii" (Ann.

Asupra condiţiei acetuia şi a strădaniei lui de a conjura grelele ameninţări. 56. mai profund ca oricare alt scriitor 575 TACIT roman. se configurează. 3. însă. Dacia a trebuit cucerită şi intens colonizată27. 5). uis imperii (de pildă. Tacit ştie să-şi depăşească prejudecăţile. Tacit atestă o stupefiantă fineţe psihologică şi un simţ acut al complexităţii fiinţei umane. în general. comportarea pilduitoare a acestei fiinţe demne (Ann. Ann. Deşi l-a detestat pe Seian. în acest fel.în Anale -. Umanismul taciteic se extinde chiar şi asupra Barbarilor: cu negrăită emoţie. Prin rechizitoriul lui Gaigacus. Pe de altă parte. 6. moralizatoare a lui Tacit. nu trebuie să credem că ea este totdeauna crudă. 25. 3. 1. variabil. cât şi unele realităţi sociale. la traci şi la rebeliunile lor împotriva Romei . după părerea istoricului. emerg din observaţia psihologică taciteică. 25. o observaţie socio-politică foarte lucidă. 67. înaintează fără să plângă şi să se vaiete. operând totodată joncţiunea între concepţiile şi arta lui. Tacit vădeşte o reală curiozitate pentru alte tipuri de civilizaţie decât cea romană. 37). prin victorii şi înfrângeri în războaiele cu romanii (Hist. Tacit n-a fost pesimist în privinţa viitorului Romei. ca de pildă. de către Ronald Martin. în emoţia pe care i-o suscită legăturile de sânge (Hist. mândrul duşman al Romei. ci şi zonele subliminare lor. axată pe explorarea moravurilor. psihicul indivizilor şi comunităţilor. Cum am arătat mai sus. al cuceritorilor şi al duşmanilor. interpretarea „rea". Comportamentele. nemiloasă faţă de obiectul său. sugerând un univers imaginar foarte bogat în multiple reverberaţii. pare a spune Tacit. de regulă. suferinţele îndurate de partizanii lui i-au inspirat o profundă compasiune (Ann. un mare istoric. Filosofia şi gândirea metapolitică taciteică. Tacit este. dar omul este fascinat de viciu: „vor fi vicii cât timp vor fi oameni. Un asemenea enunţ revelează sufletul tulburat al lui Tacit însuşi. prizonieră. ca şi al mulţimilor. 74. întâmpinat de discursul său istoric. unde purta vlăstarul bărbatului ei (Ann. dar cu mâinile pe piept şi cu privirea aţintită spre pântecul. Tacit încearcă să surprindă contradicţia între persona publică şi gândurile intime ale personajelor sale. pentru ordinea şi forţa Imperiului. Asupra omului şi asupra sufletului uman.3). dacă observaţia psihologică este aproape totdeauna învestită de Tacit cu valenţe moralizatoare. altfel spus. Virtutea poate triumfa. El îşi propune să surprindă contradicţiile între declaraţiile oamenilor şi adevăratele lor ţeluri. în legătură cu ruperea unui tratat încheiat cu romanii în 69 d. 3-40). 11. 31).. De aceea. decât un viciu deghizat. pledează pentru romanizare. faptele istorice revelează totdeauna. însă pretutindeni Tacit caută febril sufletul.. Adică invers decât Salustiu. 6). El admiră dacul „reputat". capabil să sesizeze nu detaliile politicii curente. 1). 6. Spaţiul şi timpul . consideră că seminţia dacică era „neleală" {Hist. Tacit se referă şi la alte popoare. la sfârşitul biografiei lui Agricola. Adesea virtutea n-ar fi. nobilitatus. suflet obsedat de strălucirea viciului. 57)28. 46. metapolitică. largi felii din subconştient. recent cucerite de Traian. Executarea copiilor lui Seian este figurată cu oroare (Ann. Umanismul lui Tacit se reliefează şi în elogierea vieţii de familie. mecanismele şi cauzele lor sunt atent disecate. fără îndoială. pentru a-l scruta cu severitate. am susţinut că(jacit nu este doar un martor al istoriei.. Tacit alege. Nici un alt prozator antic n-a oferit o mărturie atât de pătrunzătoare asupra omului. însă ele nu sunt neîntrerupte şi sunt compensate de intervenţia binelui" (Hist. contradictoriu. istoricul contemplă soţia lui Arminius. Sau. ci doar relativ la oameni. Tacit doreşte să prezinte ambele puncte de vedere în privinţa imperialismului roman. 15. ci şi un martor al omului. pornind de la un caz particular. Observaţia psihologică şi umanismul După părerea noastră.. 1 în orice caz. ca şi cu justificarea politicii de romanizare masivă a Daciei.. însă şi „înnobilat". De aceea. Tacit atestă adesea un umanism vibrant. 57). care.. nefavorabilă fiinţei omeneşti. Pe de altă parte. 15. dintre care una ilustra o intenţie bună şi nobilă. De asemenea. ci marile curente ale devenirii fenomenelor. al indivizilor. în operele sale. Nu numai conştiinţele. în Ann. Cu toate „părtinirile" sale. dispreţul ei faţă de tortură. el supune unei analize plurivalente fiecare personaj. ca şi la daci. cu toate că aspirând spre o conduită nobilă şi demnă{ Când se află în faţa a două explicaţii ce ar putea fi acordate unui act uman. la Tacit. 4.C.consemnată. Dacă îndeobşte istoricul generalizează şi extrage concluzii asupra naturii umane. 2. mai ales la unii oameni. când exaltă nobilul sfârşit al libertei Epicharis. care implică atât împrejurările politice. calcule şi sentimente omeneşti. iar cealaltă o perfidie camuflată. 1. cu toate că. pe care soarta ei le impuneaTtînsă perceperea spaţiului şi timpului uneori denotă şi altădată conotează istoria psihologică. Tacit „vânează" perversiunile şi are tendinţa de a reduce toate tribulaţiile istoriei la viciile oamenilor. îl determină să investigheze. în ciuda unor erori şi prejudecăţi. 13. 1.

deşi unul singur". sub incidenţa diverselor tribulaţii pe care le încearcă Roma. 11. vremea domniei lui Domiţian fusese lungă. Zvonurile. 3). şi un autor trăind din interior tot ce relatează. pentru a ajunge apoi la lunga durată a succesorilor întemeietorului Principatului (Ann. căci Tacit se pricepe să aleagă cele mai apropiate mijloace în vederea transmiterii mesajului său. în această privinţă. totdeauna funcţionale. adică al autorului. clar (Agr.C.. Totodată. Spaţiul britannic apare scurt romanilor din pricina vitejiei lor. în schimb. Anul 65 d. ton solemn. dintre care unul reprezintă autorul exterior. Enunţarea se învederează îndeobşte mai lungă în momentele cele mai relevante ale expunerii faptelor. 2. Această sintagmă include cea mai clară mărturisire a variaţiilor subiective ale timpului enunţului şi ale explicaţiei lui: statutul Romei. 3. 577 TACIT Strategia literară Alcătuirea textului taciteic nu este niciodată întâmplătoare ori gratuită. longus et unus annus (Dial. Operele majore comportă o structură relativ similară a spaţio-temporalităţii enunţului. dat fiind că Domiţian reprimase senatul fără cruţare [Agr. ca şi când ar fi nu romani. Adică abrevierea bruscă. 1. ar fi putut să implice sfârşitul Romei (Hist.C. 2). 4).. 82. 3-5). la destinele Imperiului. Tacit practică viziunea „avec".. deoarece Roma se apropie de apogeul ei (Germ. ci evoluează o dată cu ele. în buna tradiţie a istoriografiei romane. 4-5). Tacit îşi reprezintă cumplitul an 68-69 d. 6). ca scurtă domnia lui August. în operele sale. care transmite în direct filmul realizat. din umbre şi lumini. operele lui Tacit prelungesc timpul cititorului.. intropatia nu numai a sa. ca şi din ironie. încât tensiunilor şi discontinuităţilor universului taciteic interior le corespund tensiunile şi discontinuităţile discursului autorului. 44. Faptul de a sluji bine Roma scurtează timpul şi spaţiul enunţului. acumulate la moartea lui Germanicus. Am relevat mai sus cum se ajustează structurile analistice mesajului emis de istoric. 2). o dilatare exagerată a spaţio-temporalităţii. Se putea transmite şi altfel. conferă o atenţie sporită timpului şi spaţiului enunţului. Prin urmare. ştie să adapteze perfect procedeele sale compoziţionale şi stilistice universului său imaginar. tributar esteticii sublimului. Totuşi. în schimb. 1. poate determina un efect contrariu. Dar timpul şi spaţiul enunţului în Anale? Tacit percepe ca scurt timpul Republicii şi ca lungi anii dictaturilor primului secol î. Spaţiile se dezarticulează în vremea anului cel lung. 3-5)29. cel al crudelor represiuni.3). care presează şi împing înainte pe romani.. îşi transformă discursul într-o magică ficţiune. Tacit percepe timpul ca mai scurt. ci părţi (Hist. 1.13.. mentalităţii sale.. decisiv se învederează a fi interesul Romei. excesul de tensiune nu comportă doar pericolul prelungirii timpului. când soldaţii lui Otho luptă împotriva concetăţenilor. dar Tacit.C. Iar când se referă. Pe de o parte. 1. cum afirmă istoricul. făurit din gravitate.1. care este Tacit însuşi. Ea sugerează un univers imaginar. lulius Agricola scurtase distanţele în Britannia. Trecutul glorios al romanilor este perceput de scriitor ca scurt. de fapt mai scurtat. ca nimeni altul. spaţio-temporalitaţii reprezentate. 4-5. deşi unul singur. ameninţând cu anihilarea timpului. desigur. în Anale. al cititorului. Această percepere elastică a spaţio-temporalităţii reprezentate traduce un univers interior zămislit din tensiuni şi discontinuităţi. 16. înainte de a reiata ce năzuia să dezvăluie (Hist. 6). 1. cum spun francezii.. el îi conferă acestuia multiple valenţe romaneşti. dacă ei şi-ar pierde virtuţile (Agr.1). încât el se dedublează. iar pe de altă parte. 37. 40. ca „lung.4). 33. nu asumă statutul naratorului omniscient. ci şi a lectorului. căci smulsese atâţia ani vieţii normale a oamenilor [Agr.C. ca şi scriitura sunt.. ca în pasajele unde elucidează timpul enunţării. ce intervine rar. 576 SPAŢIUL Şl TIMPUL Desigur că Tacit. îndeosebi ultimii trei ani ai acestei domnii sunt resimţiţi de Tacit ca foarte lungi. din polisemie fascinantă. este deosebit de lung (Ann. din clarobscur tulburător. în pasajul analizat mai sus. 5. dintre care cea mai semnificativă şi mai frecvent exprimată se învederează a fi cea a autorului-personaj. Datorită densităţii lor remarcabile. încercând să prezinte onest procesul devenirii istorice. cu personajul principal al discursului general. se scindează în doi factori.1). De fapt. însă distanţele ar putea să se lungească excesiv. pentru că el vrea să stimuleze puternic participarea cititorului la desfăşurarea discursului său istoric. mesajul taciteic. Tacit . A contrario. pe scurt. 30. 5-6). prin alte mijloace. întrucât anii 68-69 d. pângărite de numeroase crime.. Şi. ca să transmită substanţa acestuia. el nu se situează îndeobşte în spatele lor. întrucât istoricul artist practică trăirea plenară a faptelor relatate.1) sau că se referă. 1. Macrosintaxa textului. Ca un operator. 33... trăirea evenimentelor.. întrucât implantase acolo limba şi moravurile romane (Agr. Tacit. la un eveniment oarecare (Ann. istoricul consemnează că trebuie să insiste asupra situaţiei din Roma. Cei paisprezece ani ai domniei lui Nero au fost lungi. două voci auctoriale primează în discursul taciteic. 17.4. 1. Tacit atribuie o anumită însemnătate timpului şi spaţiului enunţării. întrucât trăieşte o dată cu evenimentele relatate şi cu personajele implicate de ele. scurtează şi apoi suspendă pur şi simplu durata (Ann. rumores. pentru că au ruinat disciplina militară (Hist. Pe de altă parte.Tacit se interesează câteodată de spaţiul şi timpul enunţării. Acest univers este prin excelenţă conotativ.

dar Tacit a configurat. la care ne-am referit mai sus. Gravitatea solemnă. în opera lui Tacit. impregnat de atâtea discontinuităţi. în literatura latină. Emoţia şi durerea se propagă pretutindeni. Cercetătorii au statuat nu numai afinităţi între ideile expuse în Dialogul despre oratori şi estetica lui Pseudo-Longin.. Concomitent „rumorile" pun în relief opinia publică. De altfel Tacit subliniază că mulţi oameni sunt „lacomi de zvonuri". S-a demonstrat cum utilizează Tacit. Tocmai datorită jocului palierelor.narează parcă fără a cunoaşte efectul faptelor figurate. Vom reveni mai jos asupra acestui subiect. înzestrat cu o artă complexă. în legătură cu filosofia şi metodologia taciteică. Iar. crispată. adăugăm noi. care intervine frecvent în text. precum {ara romanului sau a comediei. Pierre Grimal a apropiat discursul taciteic de tragedia antică şi a decupat textul lui în adevărate secvenţe dramatice30. Oricum. o veritabilă ţară romanescă şi cinematografică. în care istoricul îşi expune . Totodată istoricul artist ştie să îngroaşe duetul liniar. 6l-62). sugerând interacţiunea factorilor politici interni şi externi. Tacit dramatizează discursul său. Căci el plimbă viziunea lucrurilor şi îşi mişcă imaginile. cele ce au loc în mediile politice ale pretendenţilor. De altminteri demersul ironic evidenţiază vocaţia mai degrabă antiepică a strategiei literare a lui Tacit. Emblematică ni se pare descrierea soldaţilor romani. Pe lângă aceasta. cu atât mai fascinante. Scriitorul reuşeşte să transmită această emoţie cititorului. La nici un alt istoric. procedeul denumit de greci enârgheia. a cititorului la derularea faptelor. deci. motivul coral. rumorum auidi (Hist. De altfel analogia cu cinematograful nu este incidentală. arta sugestiei discrete. Nu există o ţară a istoriografiei. căci statorniceşte o adevărată comuniune cu ele. scris în greceşte în cursul secolului I d. de cineast ante litteram. Pe deasupra. la care ne-am referit mai sus. Tacit sau mai degrabă vocea autorului-personaj. în /stor/7. pe care îl admira. personajul-autor şi pe cititor. atribuită de Petroniu lui Eumolpus. 4. întocmai ca poeţii epici şi mai ales cu Vergiliu. care funcţionează ca un sublim inversat. discursul taciteic pendulează rapid între palierul Romei şi cel din Germania. să potenţeze expresia. multe descripţii taciteice ating 578 STRATEGIA LITERARA culmile sublimului. 1. masa celor ce gândesc şi vorbesc. alternează în discursul taciteic cu ironia. pornind de la experienţa sa retorică. ci şi un poet şi dramaturg de seamă. să exagereze emoţia. în virtutea viziunii sale „cu" („avec") evenimentele. rupturi şi orori tragice. Chiar cele ce nu implică o interpretare explicită au tendinţa de a comporta intervenţia autorului-personaj. „Rumorile" slujesc adesea sugerării unei incertitudini tulburătoare şi. măcar la nivelul subtextului. dramatizată. care îngroapă şi plâng osemintele lăsate de nefericitele legiuni ale lui Varus (Ann. implicând elanul spre sublim. când l-a proclamat cel mai mare pictor al antichităţii. asumat de Tacit autor-personaj. Contrastele ce populează lumea taciteică exortează la deriziune şi la ironie. li se opun. atunci când personajele sale se emoţionează. conotative. animate. Cu excepţia Germaniei. autorul Tratatului despre sublim. emoţionată. pe alt palier. deoarece marele scriitor practică arta filmului „avânt la lettre". ca şi când ar fi înarmat cu o cameră de filmat. în discursul său. adică al autorului-personaj. un strălucit cineast in spe. în prima carte a Analelor. cel între Tiberiu şi Germanicus. Căci. 1. alternând cu lumina intensă. romancier şi poet. comentează evenimentele şi participanţii la acţiune. pe scurt ca un antiepos. Universul conotativ. Tacit utilizează un joc abil al palierelor. ca şi âmphasis. Tacit le împărtăşeşte sentimentele. cuprinzând concomitent pe soldaţi.C. s-a arătat că Tacit n-a fost doar un mare romancier şi. 579 TACIT Tipurile de discurs şi procedeele compoziţionale Discursul taciteic implică modalităţi diverse. rumores. Este însă blocată utilizarea procedurilor retorice de către difuzarea ironiei? Răspunsul nu poate fi decât negativ. datorită ororii tragice pe care o inspiră. Pe bună dreptate. toate operele lui Tacit conţin prologuri sau introduceri. S-a arătat că Tacit pare a aplica istoriografiei estetica eposului. la Roma sau în provincii. pe care o declanşează amplificarea retorică31. din tehnica manipulării zvonurilor. plurivalentă. Secvenţele interpretative sunt foarte numeroase la Tacit. Se poate degaja în primul rând aşa-numitul discurs al autorului. Dar eposul taciteic se prezintă ca o epopee concentrată. 3). Racine a intuit asemenea calităţi ale lui Tacit. care se desfăşoară în palatul imperial. că el conferă discursului său o vocaţie oraculară şi operează cu simboluri şi un supraadevăr alegoric. „rumorile" n-au jucat vreodată un rol atât de important. De aceea. faptul că el structurează îndeosebi o frescă antiepică şi antitriumfală. care vizualizează puternic descripţiile. după regulile marilor ansambluri. deosebit de clare. £tienne Aubrion crede că poate decela. mai ales. Discreţia implicată de âmphasis construieşte umbrele şi clarobscurul expunerii taciteice. mai multe tipuri de discurs32. Impactul „rumorilor" trebuie însă pus în relaţie cu utilizarea ironiei de către marele scriitor. în optica propriei trăiri. caută să asigure adeziunea ori complicitatea activă. într-un cuvânt să amplifice retoric liniile de forţă ale discursului său. ci şi vocaţia sublimului a textului taciteic. arta insinuării şi a sugestiilor subtile rezultă. se structurează contrastul fundamental al începutului Analelor. îl converteşte într-un lanţ de tragedii. acţiunilor.

49. în toate aceste cazuri. S-au detectat analogii între portretul lui Seian şi cel salustian al lui Catilina. 2-4). . de fapt închipuită ca o secvenţă cinematografică. jeluitoare" pentru femeile din suită. al personajelor. însă. de regulă. Tacit poate insera portretul direct în momentul când personajul ajunge să domine scena politică romană (Ann.8). cât şi ale unor indivizi. gesturile şi intenţia celor ce-i populează bogatul univers construit. 1. făurit din mişcare lentă sau rapidă.. primei Agrippine şi Liviei (Ann.Caligula copil (al treilea element). îndeosebi autorul-personaj comentează direct faptele. această descripţie. Deoarece începe cu elementul cel mai izbitor . ca în cazurile lui Galba. Burrus şi Seneca. Tacit privilegiază portretele indirecte. inserate toate în portretul exaltant al lui Germanicus. trecând prin menţionarea Agrippinei (al doilea element al gradaţiei). Uneori. 1. S-au propus trei funcţii prevalente ale portretului taciteic: reliefarea rolului oamenilor ca agenţi ai istoriei. purtând la sân fiul ei nevârstnic.49. care stăruie totdeauna asupra substanţei morale a personajului descris. 1. Tacit încorporează alte portrete. mama lui Nero. în timp ce al doilea sfârşeşte cu o constatare generalizatoare asupra degradării aparatului administrativ senatorial din provincii33. Ann. acest anti-Tiberiu (Ann.nefericit". 581 TACIT concepţiei lui Tacit despre bine şi rău. Excelentul psiholog. inculcă artei taciteice acel caracter cinematografic. so)ia lui Germanicus şi mama celei ce va deveni soţia lui Claudiu: . în funcţie de tiparele tradiţionale ale istoriografiei latine. 2).şi sfârşeşte cu cei care rămân în tabără. portretul direct. Glosele taciteice insinuează semnificaţii complexe textului şi îi conferă o adâncime îmbogăţită de variate conotaţii.fugară" pentru Agrippina. Vivacitatea dramatică se obţine adesea prin inserţia în naraţie a unor mici descripţii sau a anumitor discursuri în stil indirect. fie notează succesiv comportamentele celui descris. intervine când personajul iese din scenă. în raport cu cel direct. Epitetele conferă acestui scenariu concentrat culoarea şi adâncimea necesare: două pentru primul eşalon al gradaţiei . am spune scenariul descriptiv. care conduc la o anumită imagine a personajului respectiv. Acelaşi statut revine unor personaje ca Thrasea. marele istoric artist practică şi portretul direct. 2. 40. ale prietenilor. şi naraţia dramatizată ori romanescă. asumând funcţiile concluziei autorului.l-2. Tacit narează bătăliile. descripţia în marş. masacrarea soldaţilor rebeli din tabăra lui Germanicus.. nevasta fugară a comandantului. întrucât Tacit fie purcede de la o concepţie precisă despre personajul respectiv şi o inculcă progresiv cititorului prin diverse elemente. 33. Moartea lui Agricola. „mâhniţi". în astfel de scenarii. mai modeste. pe care l-am consemnat mai sus. 1. fără a se preocupa de coerenţa picturii sale. ca atunci când îl figurează pe Seian. evocă. Elemente vizuale şi auditive sunt mobilizate pentru realizarea tensiunii dramatice.. miniaturizat şi anticipând un alt mare portret (Ann.nevârstnic" pentru Caligula.Păşea un alai femeiesc şi nefericit. Astfel. în dinamica ei specifică.„femeiesc" şi . Tacit utilizează pe scară largă discursul narativ. unul pentru celelalte: . ilustrarea " Un asemenea scenariu descriptiv ritmat figurează plecarea din tabăra soldaţilor răzvrătiţi a Agrippinei. „chipul". perpetuarea reputaţiilor dobândite de ei. într-un portret mai amplu.33-34). 1). atribuite diverselor personaje evocate. mai concentrate. . motivaţiile profunde şi tulburătoare ale gesturilor şi actelor omeneşti. Cu oarecare exagerare. acuzat vizualizată. 1. încorporează şi o mică „arheologie". Aşadar. de fapt portretul-medalion. prilejuiesc tablouri celebre (Agr. 14. căci marele scriitor este şi un excelent portretist. se bazează pe o gradaţie ascendentă. Acest scenariu descriptiv îi oferă putinţa de a scruta mobilurile psihologice ale faptelor petrecute şi de a insera numeroase glose şi secvenţe interpretative. pe un anticlimax. Astfel. 33. ca Hordeonius Flaccus de exemplu (Hist.cortegiul femeilor . 1. El pendulează între naraţia simplă. De regulă. adică un scurt istoric al devenirii Romei {Ann. 50. este însă febril căutată bogăţia psihologică. soţiile jeluitoare şi care se târau în jurul ei. Astfel..destul de limpede concepţiile istorice sau propria poetică a speciei literare abordate de el în lucrarea respectivă. Ann.. Pe când prologul Analelor. emerg din textul taciteic atât portrete de grup. Mai frecvent decât Titus Livius. Tacit acordă importanţă majoră discursului descriptiv. 51). 1. fără a insista asupra aspectelor tehnice. Veritabile miniaturi sunt alcătuite pentru a fi figurate personaje secundare. De cele mai multe ori. Fără îndoială.. sfârşitul Agrippinei. Caracteristice pentru arta acestor portrete în portret sunt cele ale lui Tiberiu. sentenţele sunt aşezate la sfârşitul capitolelor. fiindcă acesta traduce sau ascunde substanţa lor morală autentică. complexitatea personajelor istoriei.1). De regulă. cu enumerările de prodigii sau detaliile administraţiei romane. a lui Gaius . 1. Astfel. 9. 4). abundentă în scenarii pline de relief şi de mişcare. Otho şi Tiberiu (Hist. afectată relatării unor evenimente banale. 4. aşa-numitele sentenţe. uultus. 1). 6.. s-a afirmat că Istoriile şi Analele 580 TIPURILE DE DISCURS Şl PROCEDEELE COMPOZIŢIONALE echivalează cu o suită de „tablouri"*. pentru soţii lor. Pretutindeni Tacit investighează viaţa oamenilor.. Glosele lui Tacit variază între un singur cuvânt şi un enunţ destul de întins. deoarece el contrapunea conduita celor virtuoşi comportării vicioşilor. organic conotativă. Discursul descriptiv al lui Tacit asumă şi arta portretului. la acumularea de tuşe succesive. Adesea ele adoptă aspectul unor formule apoftegmatice percutante. Două maniere specifice caracterizează portretul indirect. a femeilor ce se lamentează (al patrulea element). 1. în măsură mai sensibilă în Anale decât în Istorii. comportând în textul latin şi o aliteraţie -. însă preocupat să redea esenţialul şi să evidenţieze conotaţiile psihologice. 44. Agrippina nu este niciodată direct portretizată. s-a arătat de multă vreme că el privilegiază „tabloul". Tocmai scenariul descriptiv. Tacit recurge la portretul „în marş". care a fost Tacit. primul capitol al Analelor se încheie cu glosa-sentenţă asupra imparţialităţii autorului. „tabloul".. 1. nu erau mai puţjn mâhniţi cei ce rămâneau în tabără" (Ann. ca şi în altele.

îl „vedem" pe Germanicus pătrunzând în tabăra soldaţilor rebeli. în pofida variaţiilor stilistice. confruntat cu rebeliunea soldaţilor (Ann. 3). 2. ca o completare a discursului autorului-personaj.. unitară a lucrurilor. Marele artist semnaliza astfel autoritatea ideilor sale. Ca şi cuvântării pronunţate de Vocula. Acest discurs raportat apare şi în „rumorile" mai sus consemnate. concentrarea şi 582 TIPURILE DE DISCURS Şl PROCEDEELE COMPOZIŢIONALE persuasiunea. ' Căci în nici o limbă din lume nu se spune „suspans". am spune mirifică. Foarte caracteristică pentru macrosintaxa textului taciteic se vădeşte tehnica racursiului. „după ce se frământaseră între ele toate raţiunile" (Ann. 14. La care monologuri ne referim? La cele ale unor personaje. Nu urmează nici un alt amănunt. Căci scriitura naratiilor se deosebeşte de cea a cuvântărilor atribuite personajelor. pronunţate de personaje nominalizate. ca Agrippina. caracterul elevat al expresiei scriitorului nostru au fost remarcate încă din antichitate de prietenul lui. încât cititorul progresează. determinat de gustul de a paria pe concluzia cititorului.. 8. prudent. utilizate mai amplu decât în discursurile istoriografice ale altor autori romani. Sub suprafaţa lisă. cinematografică prin excelenţă. gravitatea solemnă impregnează întregul discurs al lui Tacit. Esenţializarea imagisticii se dezvăluie tocmai prin cristalizarea câtorva detalii relevante. la dezbaterile. 583 . 34. 1. care implica energie. Ele ilustrează ceea ce s-a calificat drept „discursul raportat". 1). Se pare că Tacit vrea să spună că dacă este de admirat idealul seminţiilor barbare. S-a demonstrat că discursului atribuit lui Galgacus. densitatea narării. Ca în cazul anturajului celebrului Germanicus. din surpriză în surpriză35. îi „zărim" pe soldaţi înconjurându-l pe Germanicus.. cât şi cu cel indirect. care discută cu sine însuşi. Nu surprinde în racursiu decât o scenă foarte relevantă.o nouă vocaţie. a arhaismelor şi a vocabularului poetic emerg clar din parcurgerea textelor taciteice. de mândru ca Tacit. în sfârşit. Iar tensiunii ideatice îi corespunde perfect tensiunea semnificanţilor. Astfel. 4. care îndeamnă soldaţii romani la patriotism şi solidaritate cu Roma (Hist. semnos. Tehnici diverse ale suspensului sunt adesea utilizate. alocuţiunea pronunţată de Cerialis în faţa trevirilor (Hist. Diferenţe sensibile separă între ele scriiturile acestor cuvântări. în stil direct (Ann. care voiau să-şi conserve independenţa. 1. 1. Discursuri. dorinţa de a-şi instrui cititorul. prin făurirea atmosferei de suspens'. 50. Scriitura taciteică Funcţionalitatea strălucitoare a stilului taciteic se revelează plenar la nivelul scriiturii. pentru a defini gravitatea taciteică (Ep. Tacit nu ne spune nimic de frământările lor sufleteşti. să accepte dominaţia Romei şi să participe la binefacerile păcii universale34. din acelaşi câmp semantic.. ele ar trebui să fie realiste. operând cu anumite cadenţe ciceroniene. Lipsesc oare momentele de dialog? Fireşte. cu economie de mijloace materiale. sobrietatea. Mai ales însă Tacit proiectează acţiunea operelor sale în grosplan şi statuează o comuniune dramatizată între cititor şi intriga textului său cu ajutorul discursurilor. 36. alţii îi arătau mădularele îndoite de bătrâneţe" (Ann. prin sancîus. Acesta a recurs la un adverb grecesc.l-20). Nu aflăm cum înaintează Germanicus în tabăra soldaţilor şi cum reacţionează militarii. prin mânuirea. Pentru că. 8. care au loc în diverse grupuri umane. O asemenea funcţie revine prin excelenţă discursului rostit de Galba cu prilejul adoptării lui Piso Licinianus. 42-43). 1. Nu se aud decât „vaietele lor confuze". El adaugă funcţiilor tradiţionale ale discursului atribuit personajelor operelor istoriografice . 73-74). o nouă funcţionalitate. Tacit se străduieşte să descopere contradicţiile şi să semnalizeze ambiguităţile. Oştenii doreau astfel să demonstreze că nu mai au vârsta adecvată îndeplinirii serviciului militar. a artei racursiului. desfăşuraţi în text. când îi furnizează cât mai puţine detalii. Nici un alt scriitor al literaturii universale n-a ştiut însă să fie tot atât de grav. Alocuţiunile conferite personajelor comportă în general diviziunile discursului oratoric roman tipic. 4). când îşi aşteaptă moartea ori salvarea {Ann. într-adevăr gravitatea „semnotică". ci şi sunetele. parcă inspirate de remuşcări (Ann. 36. El nu zăreşte decât priviri coborâte spre pământ. în remarcile enunţate de observatori anonimi. dar şi repere adecvate. 58). densitatea. 17). El se străduieşte să stimuleze imaginaţia cititorului. sublim.. Dar Quintilian traducea adjectivul semnos. măreţie. 34. 3). 3. pe care le atribuie personajelor textului său. „şi unii. îi vâră degetele în gura lor. întrucât Tacit caută în acelaşi timp suspensul dramatizant. Tacit sugerează propriile opinii prin intermediul cuvântărilor. care condamnă aspru expansiunea romană. 2. utilizarea asimetriei şi a antitezelor. Tacit recurge şi la un monolog „colectiv". 2). adesea contradictorii. conţin concomitent împărţirile cuvântării romane tradiţionale şi compartimentele dramei antice.De altfel portretele sunt prelungite de cuvântările atribuite lui Tacit personajelor sale. îi ripostează. că ele apar uneori. care exaltă binefacerile stăpânirii romane. capacitate de a emoţiona puternic (Inst. 4. precum cele al lui Germanicus. în Istorii. Căci Tacit nu evocă doar obiectele văzute. chipurile pentru a o săruta. concizia şi detaliul revelator. Deoarece discursurile personajelor taciteice operează atât cu stilul direct. 11. 1. determinate de diversitatea tiparelor narării. Câteodată alocuţiunile personajelor sunt antitetice.. Se ajunge la o concluzie. 5-6). adică Pliniu cel Tânăr. de solemn. Exemplele sunt foarte numeroase.. fără a cădea în ridicol. în vocile opiniei publice. discurs menţionat mai sus. şi dramatizarea acţiunii . Tacit însuşi atribuia grauitas discursului său istoriografie (Hist. O psihologie delirantă emerge câteodată din asemenea monologuri interioare. ca şi monologurile interioare. ca şi compartimentările tragediei antice.. relevând o veritabilă controversă retorică. Grauitas. contiones.explorarea psihologiei eroilor. eronat. Or.. în parcurgerea textului. ca să atingă locurile goale de dinţi. luându-i mâna. unii gazetari ai noştri. cum cred.

Fraza taciteică excelează prin concizie şi densitate. ci curiozităţile (Hist. ci şi în felurite insinuări. litota îi permite scriitorului să insinueze şi expansiunea universului. 584 r SCRIITURA TACITEICĂ în text în locul exilaţilor (Hist. nu-şi dădea seama că uneori trecea de marginea hârtiei şi deci lăsa unele cuvinte scrise pe masă! Acestea n-aveau cum apărea In textul editat. 5). susceptibil a fi supus unei multitudini de grile de lectură. după părerea noastră. o valoare poetică. Pluralul şi singularul îşi schimbă locurile. a substantivelor şi adjectivelor. de la Lucreţiu la Lucan. Tacit nu evocă ura lui Tiberiu. semnificaţiile ascunse ţâşnesc dincolo de carcasa aparenţelor. tranziţia de la judecarea realităţii la judecata de valoare. Până la un punct. întrebuinţate de scriitor. La verbe ca şi la adjective. care imprima materialului faptic dat orientarea dorită de către declamator. 64. astfel.10. Germanicus este şi el o litotă. Arsenalul stilistic atât de variat al lui Tacit nu poate fi prezentat şi analizat în câteva pagini.. 1. 3). nuanţele. Orice statistică a verbelor utilizate de Tacit poate fi revelatoare în această direcţie. Adăugăm aici că intensul recurs la procedeul oratoric numit „culoare". Otho adoră mulţimile şi gesturile sale sunt pline de servilism. sunt omise. astfel. Prieteniile substituie prietenii. disimetriile apar frecvent în desfăşurarea discursului taciteic. nu numai tensiunea ideatică. Câteodată Tacit urcă până la sensurile iniţiale ale unui cuvânt. Totuşi. 1. Exilurile sunt menţionate ' S-a afirmat cândva că Tacit scria ca un poet sau un gazetar de cafenea... continuitatea şi discontinuitatea ajung echivalente între ele. 3). De fapt. realizate la nivelul microsintaxei textului. 2. 36. Concizia se realizează adesea datorită utilizării multivalente a elipsei. S-a arătat că astfel Tacit aruncă în umbră segmentul din frază. Am consemnat mai sus utilizarea unor proceduri retorice consacrate. sunt mânjite de crime (Hist. căruia i se contrapune la nivelul frazei. vocabulele şi conotaţiile poetice. ca să dobândească dominaţia {Hist. pofta de dominatio triumfă sub aparentul servilism. scriitorul apelează la asindeton şi la zeugmă. în acelaşi scop. Totodată. ci şi deplasarea de perspectivă. 3). adjectivele colorate. încât este necesar ca cititorul să adauge de la el anumite lexeme. care îi este specific. Astfel orizontul se deschide şi se sugerează expansiunea lui. dar se întâmplă şi invers: surghiuniţii exprimă ideea de exil (Hist. Nu curioşii înconjoară palatul lui Galba. Opoziţiilor între discursuri. să completeze enunţurile scriitorului*. în orice caz. sinecdoca: stâncile. Tacit utilizează. însă. 1.TACIT Polisemia permite scriitorului să sugereze un univers permanent deschis. Patina arhaizantă. abundă. densitatea unei lumi populate de tensiuni. 2. se intervertesc formele simple şi cele compuse. mai ales a verbelor. datorită forţei intrinseci a poeziei asociaţiei prin contiguitate. sunt puse adesea în serviciul unei strălucitoare sinonimii expresive. faptele emblematice parvin la suprafaţa fenomenelor. uariatio. Iar epitetele. principalul trop folosit de el. cu evidentă finalitate moralizatoare. O bună jumătate a formelor verbale. adică un anti-fiberiu. mai sus consemnate. Tacit se străduieşte să transmită cât mai multe informaţii prin cât mai puţine cuvinte. Se sugerează. ci urile acestuia (Ann. proliferează în lexicul taciteic. îndeobşte al doilea din enunţ. care prepară răsturnarea situaţiei. programatic deschise. cum am arătat mai sus. 4). contraste şi variaţii. Variaţia. ca atunci când istoricul denunţă intenţiile şi actele malefice ale lui Tiberiu faţă de Germanicus36. preluate din industria stilistică vergiliană. deosebit de pregnante. care emerg din diverse enunţuri. 1). căsătoriile soţiile. Mai ales însă Tacit utilizează litota. Prin urmare. Totuşi credem că Tacit se reliefează îndeosebi ca un poet al metonimiei. ca să sugereze incertitudinile. In orice caz metapolitică. Uneori elipsa verbului sugerează judecata amară a istoricului moralist. comparaţii şi epitete. 1. 1. acuzaţiile acuzaţii. Care în graba şi în febra redactării. în textul taciteic. construcţiile cu prepoziţie sunt asociate celor unde se utilizează ablativul fără prepoziţie. ambiguităţile. Se sugerează. 69. esse. Concizia. unde verbul este omis. Ceea ce nu înseamnă că el n-ar utiliza metafore. în acest fel. ca şi din poemele altor poeţi. în acest scop. îndeosebi formele verbului auxiliar „a fi".17. recurge la o cascadă de verbe (ca în Ann. când Tacit vrea să-şi mişte rapid scenariile descriptive. de asemenea. mai ales metonimia slujeşte scriitorului pentru evidenţierea ideilor. personaje şi idei le corespund diverse antiteze. ca să pună în lumină un altul. 1. Abstractul şi concretul îşi schimbă locurile. incitarea auditoriului sau lectorului spre indignare ori compasiune nu apare numai în cuvântarea rostită de Galgacus. asumă un sens figurat. în loc de insulele pe care se află. 1. . Astfel. toate tipurile de elipsă: a propoziţiilor. color. Lumea se deschide conotaţiiior textului.. Dar tensiunea este pregnant revelată îndeosebi de excepţionala abundenţă a antitezelor. 5). unei citiri multiple. distorsiunile şi echilibrele.

S-a încercat să se măsoare distanţarea sa de paradigmele clasice.. Acest fapt este deosebit de relevant37. s-a demonstrat că prima propoziţie a Analelor conţine un hexametru.Cum am reliefat mai sus. Urbem Romam a principio reges habuere (Ann. aşadar. pe când tensiunea se află la baza montajului compoziţional-stilistic. distilate în retorta sa genială. a construcţiilor participiale. structurarea iscusită şi condensată a enunţurilor traduc aceeaşi preocupare. Tacit declanşează discursul Analelor printr-un hexametru. 1. apare acum cu evidenţă că el n-a evoluat de la o scriitură mai clasică spre un stil personal. 586 SINTEZA STILISTICA 30. pe care l-a practicat Tacit. Tacit caută cu febrilitate cuvântul rar. Severitatea. în locul faimoasei curbe stilistice noi propunem următoarea schemă. Asemenea căutări ilustrează privilegierea conjuncţiilor rar folosite de alţi autori.585 TACIT Metonimia deţine. nici unui curent stilistic al vremii. în care converg diverse tradiţii. Este Tacit un salustian ori un tuddidian? Până la un punct trebuie să răspundem afirmativ. potrivit căreia Tacit a atins maxima sa specificitate în prima hexadă a Analelor. Dacă Titus Livius îşi începuse opera printr-un pentametru. Sinteza stilistică Un geniu artistic de valoarea lui Tacit n-a aparţinut. inedit situate în frază. pentru a introduce diverse propoziţii subordonate. 2). într-adevăr. ca şi construcţia neobişnuită a frazei. Tacit dă seama clar de autonomia stilistică a istoriografiei romane38. S-a arătat că chiar prima frază a Analelor împrumută în mod deliberat alura unui enunţ salustian: „oraşul Roma.1). care să modeleze evoluţia stilului taciteic: Originalitate Sinteză Experienţa clasică v Anale i—— Istorii VDialogul / despre oratori A— Germania Agricola De fapt. insolit. în ce priveşte structura frazei. pe care Tacit îl elogiază şi direct {Ann. chiar dacă nu prea izbutit construit: „oraşul Roma l-au stăpânit de la început regi". o poziţie aproape centrală. 6. Tacit însuşi s-ar proclama astfel un urmaş al lui Salustiu. Salustianismul tacitele a fost minuţios analizat de către Ronald Martin. Pe când aura poetică a discursului taciteic este semnalizată de Tacit însuşi. S-a propus însă o curbă a stilului taciteic. mai mult ca oricare alt scriitor latin. Antiteze ►Incertitudine Tensiune . „semiologia" apăruseră şi la Salustiu. gustul rupturilor şi tensiunilor stilistice. Opinăm că valenţele stilului funcţional. Marele scriitor realizează o strălucită sinteză stilistică.. pentru densitatea tensionată şi varietatea semantică. 3. De aceea. Ca să ajungă apoi la o moderare a limbajului spre sfârşitul aceleiaşi opere. pot fi formalizate prin următoarea schemă: Litote î Metonimii Elipse Disimetrii î. de fapt. cea mai specific marcată. 1). cum am aflat eu. Totuşi. ansamblul Analelor traduce etapa cea mai originală. abil manevrat. Dar Tacit este mai . Utilizarea ritmului. pe care l-a construit Tacit. 1. l-au întemeiat şi l-au stăpânit la început troienii" (Cat. De fapt.

căci este greoaie şi mult prea rigidă. Publicul românesc aşteaptă cu răbdare acele tălmăciri care să ilustreze. Cea mai reuşită traducere a Analelor a fost realizată de Eugen Lovinescu. Savanţii germani monarhişti ai secolului al XlX-lea s-au străduit să combată admirarea lui Tacit. Semnalăm îndeosebi tălmăcirea şi ediţia Germaniei. Concomitent. Tacit amalgamează concizia salustiană cu stilul curgător al lui Titus Livius. Racine şi Alfieri s-au inspirat din texte taciteice pentru alcătuirea anumitor opere ale lor. pe această temă. S-a încercat de multe ori traducerea operelor taciteice. Se pot. Pe de altă parte. Desigur însă că Titus Livius nu operase niciodată cu profunda interpretare a omului şi istoriei. l-am numit . acest caput mortuum. nu poate explica decât parţial acest fenomen. care pot fi. iar Robespierre cu Tacit. în discursul său. în ţara noastră. deşi nu lipsesc nici aici anumite tuşe taciteice -. consacrate lui Tacit. în acest fel şi-a ridicat Tacit pentru eternitate mirificul său monument. Regretatul D. iniţial liberali şi apoi republicani. Secolul al XVIII-lea şi mai ales revoluţia franceză au prilejuit un adevărat cult al marelui istoric: Ludovic al XVI-lea era echivalat cu Tiberiu. 34). Amian s-a străduit să continue. Tacit îl admiră pe acesta mai mult ca pe oricare alt istoric roman şi regretă că nu-i poate fi similar (Ann. mai emfatic şi mai grav. Pe de altă parte. identificăm. Pe când discursul lui Vocula. împăratul Tacitus. dacă trebuie neapărat să-l apropiem pe Tacit de marile orientări estetice ale literaturii universale. Intre 1958 şi 1964. Recursul la poezie. De aceea. care îi este proprie lui Tacit. Friedrich Leo a încercat să depăşească acest impas. stilul nou. decelate în operele marelui scriitor. mai ales la poezia vergiliană a potenţat vocaţiile acestei sinteze40. Scriitorii creştini. această traducere n-a reuşit să redea geniul artistic al lui Tacit. cât şi un altul. al măreţiei. cel mai valoros scriitor roman.. în măsură destul de sensibilă. Tacit transcende optica analistică liviană. Contrareforma şi dezbaterile asupra absolutismului au generat un puternic interes faţă de ele. comentarii. ediţii. iar autorul acestor rânduri a publicat o monografie în 1974. pe când ulterior Bocaccio a cunoscut ultimele cărţi din Anale şi începutul Istoriilor. De aceea. care pretindea că descinde din genialul scriitor. în pofida rezervelor manifestate de Tacit faţă de marele filosof stoic. atât un expresionism al suferinţei. în vremurile noastre aceste dispute s-au stins şi nenumăratele studii.text ciceronian. tehnica montajului compoziţional aderă şi ilustrează mesajul scriitorului. putem să ne gândim şi la expresionism. Umaniştii Renaşterii au descoperit şi valorificat manuscrisele taciteice. mai sus menţionat. Propensiunea spre ruptura expresiei. care au început să fie publicate la Veneţia. de intensa sa pasiune pentru libertate şi demnitate. publicată de mai multe ori de Teodor Naum. ca şi spre rafinarea scriiturii îl înrudesc pe Tacit cu exponenţii stilului nou. Totuşi. unde scriitura.1 şi 4. Scriitura lui Tacit se apropie. care n-a putut satisface pe mulţi. Napoleon i-a reproşat însă denigrarea împăraţilor şi a discutat aprins. în ultimă instanţă salustianismul tucididian al lui Tacit sprijină unele tendinţe ale aticismului arhaizant al epocii marelui istoric artist. 1. dar şi clasicismul şi aticismul arhaizant se regăsesc în uimitoarea sinteză înfăptuită de Tacit39. eforturile lui Tacit. Este oare o întâmplare că expresionistul italian Federico Fellini a încercat să amalgameze în filmul său dedicat Satyricon-u\ui valenţe petroniene cu elemente şi scene din operele taciteice? Oricum. a dispus copierea sistematică a creaţiilor magnificului istoric. atestă prezenţa lor chiar în Istorii. în orice caz. el îi recuperează forţa narativă. într-un sistem sau mai degrabă un antisistem. Căci Tacit valorifică şi vechile filoane ale expresionismului romano-italic. totuşi. dobândite încă în timpul vieţii. de asemenea. cum am arătat mai sus. în secolul al IV-lea. cu academicienii francezi şi cu poetul german Wieland. îndeosebi Orosius. Pippidi a analizat tehnica în care este prezentat de Tacit împăratul Tiberiu. când a lansat formula „Tacit poet al istoriei". Iar. spre densificarea imagisticii. I s-au consacrat numeroase studii. în 1916 şi 1922. cadenţele alocuţiunilor atribuite personajelor. Editura Ştiinţifică a publicat tălmăcirea integrală a lucrărilor lui Tacit. dar şi în celelalte opuscule. Corneille. aceste opere erau citite şi la sfârşitul secolului ai lll-lea d. încât livianismul parţial al lui Tacit poate fi pus în relaţie cu acele elemente clasice. Concluzii Tacit este. Prevalenta biografiilor şi epitomelor. fie şi parţial. Totuşi. datorată mai multor autori. sinteza stilistică efectuată de Tacit se încadrează într-o strategie globală. la Erfurt şi în 1808. încât s-a decantat un adevărat curent al tacitismului. Totuşi. pe multiple planuri. semnificaţia discursului istoric. au pus în lumină toată complexitatea geniului marelui scriitor41. de cea practicată de Seneca. chiar dicţionare.M. scrierile taciteice erau citite cu nesaţ. multă vreme Tacit n-a avut urmaşi. Prin urmare. în orice caz mai valoros decât Salustiu. au polemizat însă împotriva lui Tacit.subtil. în epoca lui Carol cel Mare. viziunea interioară a actului narării.587 TACIT Rec în pofida gloriei. identifica vestigii de tucididism în textul taciteic. Asemenea elemente pot fi reperate nu numai în Dialogul despre oratori . Menţionăm că în 1992 Gheorghe Ceauşescu a publicat o foarte bună tălmăcire a Istoriilor. Machiavelli s-a referit frecvent la ele. cu unele excepţii. uimitorul talent literar al unui scriitor atât de apropiat de inima sa.C. spre şocul lingvistic. pe care dimpotrivă au preconizat-o cercetătorii francezi. -------. Care sunt însă relaţiile între discursul taciteic şi stilul nou? Este cert că ele se prezintă complexe şi destul de strânse. în Germania mai mult decât în Agricola. Dat fiindcă Tacit fusese un solitar şi valoarea orbitoare a operelor sale descuraja orice imitaţie. în peisajul istoriografie roman. în 1470. interesul faţă de Tacit a fost totdeauna foarte viu.

Storia della letteratura latina. „Pour un Tacite nouveau". Rossana VALENTI PAGNINI. Heinz HEUBNER. 2 voi. 692-716. BENARIO. ca şi filosof iscusit. a 8-a. Werte.A. Hermes. „Tacite. J. totuşi. sclipitoare prin miile ei de faţete. Tacit detestă profund tirania. 305-599. 588 CONCLUZII Tacit percepe şi înţelege marile mişcări ale devenirii Romei. Paris. Totodată Tacit străluceşte nu numai ca un martor al istoriei. Pentru a-şi construi discursul. Friedrich LEO. DOREY. 1. Heft. Les procedes d'artde Tacite dans Ies Histoires. Ten Studies in Tacitus. 1978. 1967. Zeitkritik bei Tacitus. Paris. prea rafinate şi potenţarea absolutismului. Heidefberg. 1974.. Lille. Metz. London. Alain HOULOU. pp. trad. ed.Jacques GAILLARD. A. şi o artă permanent emoţionantă.. Psicologia e semantica in Tacito. Tacite. 1941. 1. 1970. opţiuni ferme în legătură cu aceeaşi devenire. pp. Roma. alternează cu strălucire ardenta unui Aper cu blândeţea şi eleganţa practică a lui Maternus (personajele sale). Rome et nous.S. Leiden. Semantica di species in Tacito. al 2-lea tiraj. 154-l57. Annales. Mare scriitor. Heidelberg. dramaturg. mereu actual şi o artă care va captiva fără limite. a 2-a. Paris. organic nobile. 1893. Cine va ridica vreodată un imn atât de magnific în cinstea demnităţii umane? NU ESTE OARE TACIT SCRIITORUL CARE A PLEDAT CU CEA MAI INTENSĂ PASIUNE PENTRU LIBERTATE. Paris. Komelii Tazit. 1963. Comentariu la Cornelius Tacitus. Napoli. „Urgentibus imperii fatis: â propos d'un passage controverse de Tacite".980. Istoria literaturii latine (14-l17 d. Paris.1981. Stilo e ritmo in Tacito. 1977. 1924. Emanuele CIACERI. el se învederează politolog subtil. alcătuit din densitate imagistică excepţională. pp. 21 şi urm. 1966. ambiguităţi. Dionis M. Servirea statului îi apare ca o necesitate primordială a vieţii politice romane. 1974. Melanges du Centre Jean Paterne (Saint-Etienne). Ideale. adept al Noii Academii probabiliste. pp. 1981. Les genres litteraires â Rome.1978. 33. G. Brescia. de pus în practică în orice condiţii. Paris. Tacite et le destin de l'Empire. ed. Paris.1. 1918. Jean-Marie ENGEL. cineast „avânt la lettre". Tacit lansează cititorului său o sfidare. Athens. sir Ronald SYME. ed.. din tensiuni. Leipzig. Alain MICHEL. 377 şi urm. Tacito. Cornelius 589 TACIT Tacitus. Paris. Bologna. Rene PICHON.. Roma. Philippe FABIA. respingeau moravurile laxe. 1967-l971. 188-l94. 1960.: „L'eloge de Caius Avidius Nigrinus chez Tacite et le „complot" des consulaires". Firenze. 1987. Ren§ MARTIN .Rita CUCCIOLI MELLONI. LEEMAN. Tacitus. 237-239. pătrunzător. Germanie. Discursul lui Tacit excelează prin plurivalentă şi polisemie. LAUGIER. 4 voi. aderă perfect la substanţa gândirii şi montajului compoziţional. extrem de lucid. Moskva. pp. 1979. Paris. Tacit trebuie în primul rând citit şi apoi explicat. 1974. Introduction to Tacitus. a 9-a. Concomitent.A. 3 voi. pp. KNABE. Pflichten. 1903. PIPPIDI. GERBER . Histoire. 103 şi urm. De altfel nici un fel de analiză a discursului taciteic. ed. Stuttgart. Tacit se adresează unui public format din slujitori ai statului roman. lucrare colectivă editată de T. Anton D. 18. Comentariu la P. Moralist înveterat. pp. I. O sursă de reflecţii elevate.. arbitrariul în general. Paris. Heidelberg.C). 1963. căreia îi aplică propria-i metodă pentru a degaja. discontinuităţi. veritas". judecător şi justiţiar al omului. 5 şi urm. Bucureşti. Ugo ZUCCARELLI. PENTRU ADEVĂRATA LIBERTATE? BIBLIOGRAFIE: Etienne AUBRION. Studi sulle fonti degli Annales di Tacito. 1972. nu va putea vreodată reconstitui magia lui fermecătoare. Manuel d'initiation â la litterature et a ia civilisation latines. Erich KOESTERMANN. Bucureşti. Torino. marele scriitor s-a stăpânit cu multiple eforturi şi. 1896. 1981. Die Historien. Histoire de la litterature latine. Eugen CIZEK. 1950. 1975. 1975. 1969.. 1962. storici e filosofi latini. El va oferi totdeauna cititorului un mesaj înţelept.. Tacite. 1989. înzestrat cu un talent excepţional. Rhâtorique ethistoire chez Tacite. Ein Untersuchung zu den Wertvorstellungen des Tacitus. Ettore PARATORE. trad. a extras din străduinţele sale o operă care reprezintă unul dintre cele mai înalte monumente ale artei universale. oricât de complexă. Armando SALVATORE. Tacite et l'etude du comportement collectif. London. Vremia. 675-698. 1969. Annalen. italiană de Caria MAROCCHI SANTANDREA. Teoria e pratica stilistica degli oratori. Cesare QUESTA. GREEF. 130-l37. datorită unui talent unic. Les obsessions de Tacite. ■ ■ 590 . 276 şi urm. 1962. Ades de la Xll-e Conference Eirene. 40. 1982. 52. Pierre WUILLEUMIER. Lexicon Taciteum. 59 şi urm. Latomus. Autour de Tibere. pp. Ies sources de Tacite dans les Histoires et les Annales. Oxford. Meinlof VIELBERG. 1944. în care tensiunii ideatice îi corespunde un univers inevitabil ficţional. Tacito. Bulletin de l'Association Guillaume Budâ. 439-498. Djizn. Tacitus als Politologe. Tacit utilizează o strategie stilistică globalizantă. „Sine ira et studio et l'image de 1'homme chez Tacite". Bucureşti. Bucureşti . căci îl obligă la una dintre ceie mai complexe lecturi posibile. pp. din oameni austeri. care chiar dacă acceptau noul cod socio-cultural. capabil să depăşească prejudecăţile sale. Tacito. Introducere şi note la Tacite. Tacitus. Tacitus. 1. ca"e se deschid unei lecturi plurale. Pierre GRIMAL. 1972. p.Homerul prozei antice. Ronald MARTIN. Emile COURBAUD. italiană de Gian Carlo GIARDINA .Amsterdam.. Orationis Ratio. Herbert W. Temperament vulcanic.. pp. 1967. poet şi pictor. Knigi. Joseph Lucas. ci şi ca un martor. Tacit.L. în discursul său. 1987. Le Dialogue des orateurs de Tacite et la philosophie de Cicăron. Istoric pătrunzător. pp. a 2-a. Gottingen. Tacit este în acelaşi timp romancier. Napoli. 1990. O scriitură fascinantă. el abordează dintr-un punct de vedere metapolitic fenomenele istoriei romane. 2 voi. // potere e la sua imagine. Brescia. Viktor POSCHL. Studii Clasice. 1985.

Tacite. 1983. vezi A. Un asemenea Tacitus îşi elogiază cetatea natală. „Tacite. T. Tacite et le destin de l'Empire. 1956. cit. London. Paris. Vremia. E. p. MARTIN. 1969. Pentru structura compoziţională a Germaniei. Bulletin de l'Association Guillaume Budâ. Pentru obiectivele. Annalen. „The Theme of Liberty in the Agricola of Tacitus". pp. 1974. Moskva. Tacite.1): pentru discuţia problemei prenumelui. vezi. Istoria literaturii latine.Jacques GAILLARD. F. Totuşi. 68-78. Fabius lustus a devenit guvernator al Syriei. Tacito. P. G. 1962. 20-23. 1941. îndeosebi. pp. GORDON. 26. WILLE. 1962. CIZEK. 1971. 470. 105-l15. 166-l67. 2. vezi. op.A. 1. Torino. pp. subscrie tezei simetriei desăvârşite. op. pp. 85-88. 48 consideră că epilogul opusculului echivalează cu o consolatio. T. 93-l06. Această mărturie este mai importantă decât cea furnizată de Sidonius Apollinaris. vezi Eugen CIZEK. 485-495. pp. ARNALDI. 801 -817. 63-66. 713-714. pp.1966.. vezi mai cu seamă R. MARTIN. p. Revista de Istorie. Ugo ZUCCARELLI. 699-700. 16-22). Journal of Roman Studies. Paris. pp. dorinţa de a elogia virtutea şi de a condamna viciul. LEEMAN. ed. 4-l1". cu prilejul executării lui Avidius Nigrinus. Oxford. op. 7. 1980. A.■ ■ I NOTE 1. 1967. 1974. Tacito. p. Amsterdam. el apare într-unui dintre manuscrisele operei lui Tacit (Mediceus I).. „Tacite et le Dialogue des orateurs". Histoires. DOREY. Eugen CIZEK. cit. a 2-a. op.. Acelaşi punct de vedere a fost adoptat de Ettore PARATORE. Alain MICHEL. 80-85. 1973. 110-l28. în privinţa datei publicării Dialogului. 9. pp. 440-456. Tacito. R. pp. Pliniu cel Tânăr citea probabil acest opuscul în 105 d.D. 1989. p. a 2-a. Pentru personalitatea lui Tacit. Psicologia e semantica in Tacito.1301). adică finalitatea moralizatoare a istoriei. LEEMAN. Tacito. 143-l58. 1974. vezi Eugen CIZEK. 12-l3. Leiden. W. Bucureşti . 5. 6. între alţii. 34-36. 153-l59. considera Agricola mai ales ca o laudatio funebris. bazele programului etico-istoric ale scriitorului: dragostea ardentă pentru libertate. Tacit. pp. trad. 49-71.. vezi E. op. E. 805-896. „Tacit". 372-383. 128. P. Teoria e pratica stilistica degli oratori. p. asumate de Francesco GIANCOTTI. 60 opinează că Dialogus trebuie să fi fost scris şi publicat între 102 şi 109 d. 70-78. pp. SYME. 4 voi. 231 -342 (mai ales p. E. 32. MICHEL. O origine aristocratică. 4. E. Tacito. Nu putem. 244-247. Pentru obiectivele opusculului. MICHEL. ca E. 1963. italiană de Carlo MAROCCHI SANTANDREA. Vezi Eugen CIZEK. Tacito. ca Emanuele CIACERI. seria Limbi Clasice şi Orientale. MICHEL. Tacito. 49-52. Dezbaterea în jurul autorului şi datei Dialogului despre oratori a fost lungă şi acerbă. Napoli. pp. CIZEK. 213-237. în ultimă instanţă. adică „între codri şi crânguri". P. 131. 241. F. 337). pp. 1990. Actes de la Xll-e Conference Eirene. PARATORE. pp. simpatia faţă de senat. pp. Bucureşti. Helicon. 1. cit. pp. sir Ronald SYME. 145-l51. 380-381. începând din 112 d. pp. ed. DOREY. p. pp. cit. CIACERI. 126-l39. pp. 228. 238-249. Les obsessions de Tacite. în privinţa schemei care dă seama de amestecul de tipare. ARNALDI. A. Storia della letteratura latina. Paris. 95-99. Roma. R. 1974. 84-87. pp. pp. Brescia. 16 şi 263. pp. 5-7. vibrant elogiată de însuşi scriitorul (Agr. a 8-a. Der Aufbau des Werke des Tacitus. împotriva paternităţii taciteice s-au pronunţat diverşi cercetători. 2638. pp. Pentru tematica opusculului. pp. Tacito. 5l-58. P.A. 1976. F. pp. 195-l98. I. 1968. 235. II. Tacite. pe baza aplicării metodelor psihanalizei. vezi A. pp. adică Vasio (CIL. CIZEK. Knigi. Orationis Ratio. „Structure du temps et de l'espace dans la Germanie et dans le Dialogue des orateurs de Tacite". Tacit. pp. A. trad. 1981.Agricola şi Germania -. 1962. Gunther WILLE. pp. 24. pp. „Der Ruckblich Tacitus: Hist.. R. MARTIN. op. CIACERI. Djizn. cit.1983. pp. 2 voi.Rita CUCCIOLI MELLONI. 1936. 4. dar şi rapidele observaţii din E. 24-31. p. în 109. 15-26 (mai ales pp.S. Tacite. Paternitatea taciteicâ a fost demonstrată. vezi Pierre GRIMAL. pp. 8. cit. cit. 205-228. pp. pp. 13-l4.. Tacitus.C. Tacite. „The Patria of Tacitus". cit. A. pp. op. Tacito. 81. pp. pp. LEEMAN. Paris. 10l-l69. Totuşi. Comentariu la Cornelius Tacitus. 12. storici e filosofi latini. 163. F. MICHEL. 276-294. pp. Tacite. sub tipar. Tacit. GRIMAL. pp. vezi Eugen CIZEK. 55. entuziasmul suscitat de gloria militară. Tacitus. Classical Quarterly. Latomus. LIEBESCHUETZ. „L'eloge de Caius Avidius Nigrinus chez Tacite et le „complot" des consulaires". E. vezi A. Firenze. pp. GRIMAL. pp. 53.C. Tacite.. 72-73. ibid. apar tendinţele şi concepţiile istorice majore ale lui Tacit. Imperiul. DOREY. p. G. inter nemota et lucos. 4). „Brevissime sul Dialogus de oratoribus". op. Alain MICHEL. 36. 124-l25. 22. Ten Studies. „Tacit". Tacit. Kornelii Tazit. 1961. Histoire de l'historiographie a Rome. I. încă în Agricola. 620-625.A. pp. „La structure du temps et de 591 TACIT l'espace dans I'Agricola de Tacite". Bibliografia referitoare la formarea şi cariera lui Tacit este imensă. Tacite. cit. 152. 114-l18. precum şi de alţi savanţi. 1967. 1981. CIZEK. R. „De nouveau sur Tacite et le Dialogue des orateurs: Ies criteres grammaticaux et stylistiques". în capitolul 24. 3.C. pp. 210-211. Heidelberg. Imperiul. I. op. de Henry BARDON. care înregistrează numele istoricului sub forma de Gaius Cornelius Tacitus (Ep. 9l-94. E. îndeosebi p. Strutture delle monografie di Sallustio e di Tadto. 33. fie supranumele. căci se referă la o operă pe care Tacit o trimisese spre corectare. MICHEL. London. Firenze. Tacite. 2. PARATORE. La maschera e ii volto di Tacito. Anton D. GIANCOTTI. 46-l13. pp. p. 20. 152-l56. Ronald MARTIN. 27. Tacite. Erich KOESTERMANN. semnificaţia Germaniei. 27l-274. cognomen. 203-204. italiană de Gian Carlo GIARDINA . p. Le Dialogue des orateurs de Tacite et la philosophie de Ciceron. mai ales pp. A. 1. SYME. 1971. 127-l49. Pentru implicaţiile mesajului emis în Istorii. R. 37-98. 78-82. CIZEK. Bucureşti. 5-45. 250. caracterul literar. SYME. p.C). Prenumele de Publius nu este absolut sigur. de Tacitus. 16. 343-471. 23. pp. 189. pp. GRIMAL. inclusiv pentru aluzivismul lor. p. 7. Diverse inscripţii din Gailia Narboneză consemnează personaje care au fie numele gentilic de Cornelius. op. şi. pp. Imperiul. KNABE. 4. Agricola a fost considerat ca biografie de tip special de către diverşi savanţi. 1953. 2 voi. 56-62. 274-278. 12. 8l-84. Ten Studies in Tacitus. 15 constata că. în alt pasaj. ed. SYME. GRIMAL. 188 (care consideră că Tacit ar fi primit misiuni oficiale şi între 100 şi 112 d. 1966. 165-l66. 583-628 şi Antonio MAZZARINO. pp. pp. pp. „Tacit". senatorială şi italică a fost atribuită lui Tacit de diferiţi savanţi italieni. 5.14. Pentru atitudinea adoptată de Tacit. 47-50. 91 -92. Rome etnous.C". cit. Joseph LUCAS. mai ales.. partea a ll-a. Analele Universităţii Bucureşti. op. Historia. Pisa. „Cotitura lui Traian din 112 d. 15. Pentru prezentarea rezumativă a conţinutului celor două opuscule . SEMI. „Agricola and Germania". citează chiar o sintagmă din Dialogus. Helicon. 1970. 1 veritas". Problema pare a fi fost rezolvata de L. pp. 87-92. apare o descripţie a Irlandei. MICHEL. între alţii. Bologna. Brescia. între alţii. 87. simetria încadrărilor nu este perfectă: astfel. cit. De altfel s-a remarcat că socrul lui Tacit şi mulţi prieteni ai istoricului erau originari din Gailia Narboneză. vezi Erich KOESTERMANN. Cum observă cu fineţe Renâ MARTIN . vezi Eugen CIZEK.. 28-35. Tacit. aşadar. 174-l77. R. Tacite. pp. Les genres litteraires â Rome. pp. MICHEL. 1967-l971. Anton D. „De Vespasien â Hadrien". lucrare colectivă editată de T. pp.

-Amsterdam, 1975, pp. 377-380; R. MARTIN, op. cit, pp. 67-69; P.GRIMAL, Tacite, pp. 169-225. 10. Pentru discuţia asupra titlului, vezi E. KOESTERMANN, Comentariu, p. 5, care observă că şi Titus Livius îşi definise opera identic, când se referise la fapte, care apar „în analele mele", in meos annales (43, 13, 2); vezi şi P. GRIMAL, Tacite, pp. 257258. 11. îndoieli în privinţa numărului de cărţi al Analelor apar la J.L. LAUGIER, Tacite, Paris, 1969, p. 163 şi la Revilo P. OLIVER, „Did Tacitus finish the Annales?", Illinois Classical Studies, 2, 1977, pp. 289-314. Pentru problema „genului" Analelor, datei lor etc, vezi C. BRETSCHNEIDER, Quo ordine ediderit Tacitus singulas Annales partes, Strassburg, 1905; R. SYME, Tacito, pp. 280; 337-354; 469-471; 625-630; 101l-l014; Ten Studies, pp. 129; 144; „How Tacitus wrote Annals I-III", Historiographia Antiqua. Symbolae, Seria A, 6, Leuven, 1977, pp. 23l-263; Jean BEAUJEU, „Le

592 NOTE
Mare Rubrum de Tacite et le probleme de la chronologie des Annales", Revue des âtudes Latines, 38, 1960, pp. 200-235; A. MICHEL, Tacite, pp. 91, 95-99; 184; E. CIZEK, Tacit, pp. 27-29; J.N. ADAMS, „Were the Later Books of Tacitus Revised", Rheinisches Museum, 117,1974, pp. 323-344 (care arată că Tacit n-a avut răgazul să revizuiască textul ultimelor cărţi din Anale; încât noi nu dispunem decât de prima lor formă); Pierre WUILLEUMIER, Introducere la Tacite, Annales, al 2-lea tiraj, Paris, 1978, pp. X-XV. 12. Teoria izvorului unic sau principal a fost elaborată, sub forma unei „legi", de Heinrich NISSEN, Untersuchungen Ober die Quellen der vierten und funften Dekade des Livius, Berlin, 1863, pp. 77-78, urmat de diverşi savanţi. Această teorie a fost cu îndrituire criticată de F. Burr MARSH, The Reign ofTiberius, Oxford, 1931, p. 266 şi de mulţi alţi cercetători. Menţionăm mai ales E. CIACERI, op. cit, pp. 146-l48; Cesare QUESTA, Studi sulle fonti degli Annales di 7ac/fo,Roma, 1960, passim; A. MICHEL, Tacite, pp. 115; 148-l50; 248; E. CIZEK, Tacit, pp. 19l-l893. Pluralitatea surselor lui Tacit a fost clar demonstrată recent de P. WUILLEUMIER, op.cit., pp. XVI-XVIII, ca şi de P. GRIMAL, Tacite, pp. 76-77; 266-267; 277-278; 288; 303; 343-345; (ca1* atrage atenţia asupra faptului că, în ultima parte a Analelor, Tacit tinde să menţioneze nominatim izvoarele sale) 13. Concludentă este comparaţia care s-a făcut în privinţa unui discurs al împăratului Ciaudiu, conservat pe o inscripţie aflată ia Lyon, pe faimoasa Tabulă Claudiană. Tacit reproduce şi el acest discurs (Ann., 11,24), dar conservă numai marile linii ale cuvântării autentice. El introduce în pledoaria lui Ciaudiu exemple pe care împăratul nu le utilizase, strecoară accente ce modifică sensul ideilor cezarului, sugerează semnificaţii străine de afirmaţiile discursului. Pentru modificarea acestui discurs al lui Ciaudiu şi a altor cuvântări de către Tacit, vezi E. CIACERI, op. cit., pp. 11l-l12; 135-l39; P. GRIMAL, Tacit, pp. 30-31. 14. Pentru utilizarea foarte suplă a regulei analistice, vezi P. WUILLEUMIER, op. cit, pp. XXXVIII-XL (care subliniază că hexadele taciteice sunt divizate în triade); Judith GINSBURG, Tradition and Theme in the Annals of Tacitus, New York, 1981, pp. 5-99; 120 etc; R. MARTIN -J. GAILLARD, op. cit, I, p. 135; G. WILLE, op. cit, pp. 342-367; Etienne AUBRION, Rhâtorique et histoire chez Tacite, Metz, 1985, pp. 31; 704; 713-714; R.MARTIN, op. cit, pp. 104-l06; P. GRIMAL, Tacite, p. 262. 15. Cum evidenţiază E. PARATORE, op. cit, pp. 415-554; vezi şi U. ZUCCARELLI, op. cit, p. 161. în privinţa aluziilor la epoca Antoninilor, vezi R. SYME, Tacito, pp. 396-399; 579-581; 625-659; 691 -692; A. MICHEL, Tacite, pp. 89-99; E. CIZEK, L'âloge de Caius Avidius Nigrinus, pp. 276-294. Pentru detaşarea sceptică profesată de Tacit, vezi F. ARNALDI, op. cit, pp. 46-80 (dar noi nu credem că această dezabuzare ar exclude tonul încordat, tensiunea şi ele manifeste în Anale); R. MARTIN, op.cit, p. 143 afirmă că, după Tacit, „absolute power corrupts absolutely". 16. Pentru dezbaterea în jurul celebrei sintagme sine ira et studio, vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 112-l13; 139-l45; A. MICHEL, Tacite, pp. 13-l7; 135; Norma P. MILLER, „Style and Content in Tacitus", Tacitus, lucrare colectivă editată de T.A. DOREY, London, 1969, pp. 99-l16, mai ales 99-l07; A.D. LEEMAN, Orationis Ratio, pp. 471; 478-479; Tacite, Histoires, 1, 1: veritas, p. 379; E. CIZEK, Tacit, pp. 191 -l96; „Sine ira et studio et l'image de l'homme chez Tacite", Studii Clasice, 18,1979, pp. 103-l13; Herbert W. BENARIO, Introduction to Tacitus, Athens, 1975, pp. 148-l58; R. SCHOTLANDER, „Sine ira et studio. Ein Tacituswort im Lichte der rdmischen Prozessordhung", Klio, 57,1975, pp. 217-226; E. AUBRION, op. cit, pp. 2-5; 19-30; 55-56; 680; 693; 697; 712-725. R. MARTIN, op.cit, p. 25 arată că Tacit încearcă să înţeleagă fenomenele relatate de el, dar cu pasiune ardentă; P. GRIMAL, Tacite, pp. 82; 171; 31l-313 evidenţiază faptul că opera lui Tacit, organic moralizatoare, nu putea echivala cu o istoriografie perfect obiectivă, dar că autorul ei trebuia să ţină seama de judecata posterităţii. 17. Pentru Tacit ca martor şi judecător al oamenilor, pentru poetica taciteică a istoriei, inclusiv pentru concepţiile-cheie de eloquentia şi fides, vezi Eugen CIZEK, „Pour un Tacite nouveau", Latomus, 40,1981, pp. 2l-36; Histoire de l'historiographie a Rome, passim; E. AUBRION, op. cit, pp. 2-32; 712-725; dar vezi şi E. CIACERI, op.cit, pp. 169-l74. R. MARTIN, op. cit, p. 24 îl situează pe Tacit la interferenţa tradiţiei polibiene cu cea isocratică. 18. Cum reliefa E. KOESTERMANN, op.cit, I, p. 56; pentru obiectivele lui Tacit, vezi şi E. CIACERI,

593

TACJT
opxit, pp. 174-l79; E. AUBRION, op. cit., pp. 8-l1; 32; 56; 697; P. GRIMAL, Tacite, pp. 19; 266-269 subliniază că Tacit dorea concomitent să nu violenteze adevărul faptului istoric şi să-l adapteze intenţiilor lui esenţiale, de fapt unei istoriografii „interioare" şi nu „exterioare" a fenomenelor. 19. Pentru cauzalitatea istorică la Tacit, vezi, între mulţi alţii, E. CIACERI, op. cit, pp. 89-l30; Jean COUSIN, „Rhetorique et psychologie chez Tacite", Revue des Etudes Latines, 29, 1951, pp. 229-237; A. MICHEL, Tacite, pp. 13-l7; 46; 110-l12; 163; 177; 239; Eugen CIZEK, „Autour de la causalite historique chez Tacite", Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Budapest, 1968, pp. 18l-l90; Tacit, pp. 183-l91; P. GRIMAL, Tacite, pp. 10l-8; 113; 173-207; 232-271; 310-337 (care însă are tendinţa de a majora excesiv funcţia transcendentului în gândirea lui Tacit şi credinţa istoricului în ciclicitatea fenomenlor istorice). Pentru rolul civilizaţiei în gândirea istorică taciteică, vezi P. DELPUECH, „Urgentibus imperii fatis:Tacite et la fin de l'Empire", Actes du IX-e Congres de l'Association Guittaume Bade, Rome, 13-l8 avril 1973, 2 voi., Paris, 1975, II, pp. 995-l018 şi Jean-Marie ENGEL, Tacite et l'âtude du comportement collectif, Lilte, 1972, p. 755. Pentru intropatie la Tacit, vezi E. AUBRJON, op. cit., pp. 708-709. 20. Mulţi savanţi, îndeosebi italieni, i-au refuzat iui Tacit orice opţiune filosofică: vezi, de pildă, E. CJACERI, op. cit, pp. 76; 90; 95; 110. De asemenea a susţinut, pe nedrept, că Tacit ar fi fost stoic John Paul ARMLEDER, „Tacitus and Professional Philosophers", The Classical Bulletm (Saint-Louis), 37, 1961, pp. 90-93 şi „Tacitus' Attitude to Philosophy", ibid., 38, 1962, pp. 89-91. Adeziunea la Noua Academie a fost evidenţiată de A. MICHEL, Le Dialogue des orateurs de Tacite, pp. 32, 138-l52 etc; Tacite, pp. 108; 122; 189; 216-231 etc; E. AUBRION, op. cit, pp. 29-30; 695; 719-723. Pentru explicaţiile dubitative ale faptelor şi mobilelor istorice, vezi mai ales Dionis M. PIPPIDI, Autour de Tibâre, Bucureşti, 1944, pp. 30-33; dar şi A.D. LEEMAN. Orationis Ratio, p. 465. 21. Pentru accepţiile noţiunilor de persona şi de dignitas la Tacit, vezi A. GERBER - A. GREEF, Lexicon Tadteum, Leipzig, 1903, pp. 1111 şi 293; şi E. CIACERI, op.cit., p. 173. Pentru libertas la Tacit, vezi A. GERBER - A. GREEF, op. cit., pp. 767769; E. CJACERI, op. cit, pp. 173-l79 (mai ales p. 176, unde exclamă: „La libertâ! Parola magica che infiamma l'anima dello

storico..."); Walter JENS, „Libertas bei Tacitus", Hermes, 84,1956, pp. 331 -352; E. CIZEK, Sine ira et studio, pp 103-l13; Pour un Tacite nouveau, pp. 2l-36; E. AUBRION, op. cit, p. 707. în legătură cu disciplina şi cu ideile clin Agricoja, W. JENS, cp. cit, p. 338 observă: „der britannischen Freiheit fehtt disciplina". Pentru obsequium şi libertas, vezi mai recent şi Meinlof VIELBERG, Pflichten, Werte, Ideale. Eine Untersuchung zu den Wertvorstellungen des Tacitus, Heft 52, Hermes, Stuttgart, 1987, pp. 128l68. 22. Pentru această aşa-numită concepţie etico-juridică, vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 36-45. Pasiunea pusă în servirea statului, de către Tacit, elimină ceea ce R. MARTIN, op. cit, p. 38 a considerat ca paradox: un istoric, care prosperase sub împăraţi, reliefează că relaţiile între principe şi senat şe deteriorau. Tacit aprecia că trebuie slujit statul şi nu un împărat oarecare. P. GRIMAL, Tacite, pp. 46-47; 87; 110-l13; 213; 262, subliniază că participarea la viaţa civică reprezenta pentru Tacit cea mai importantă dintre obligaţiile romanilor, că servirea statului era prioritară în concepţia lui. 23. interpretarea tradiţională a acestui ablativ absolut, pentru care am optat şi noi cândva, interpretare ce afirmă că Tacit ar fi prevăzut căderea Imperiului, cu patru secole înainte de producerea ei, apare la mai mulţi cercetători. Menţionăm numai E. PARATORE, Tacito, pp. 239-241 şi Viktor POSCHL, „Tacitus und der Untergang des romischen Reiches", Wiener Studien, 59, 1956, pp. 310-320. Preferăm acum traducerea şi explicaţiile date de Alain HOULOU, „Urgentibus imperii fatis: â propos d'un passage controverse de Tacite, Germanie, 33", Melanges du Centre Jean Paleme (Saint-Etienne), 1, 1972, pp. 59-66; vezi şi P. DELPUECH, op. cit, pp. 995-l001; H. BENARIO, op. cit, pp. 36-37; E. CIZEK, Pour un Tacite nouveau, p. 34; mai ales P. GRIMAL, Tacite, pp. 136-l40; 195 (care crede că Tacit nădăjduia că germanii ar putea fi integraţi culturii Imperiului). în ce priveşte persistenţa speranţei morale la Tacit, se poate menţiona şi enunţul următor: „totuşi nu a fost veacul atât de steril în virtuţi, ca să nu fi oferit şi pilde bune" {Hist, 1, 3,1). 24. Pentru „bulevardul crimei" sau „comedia inumană", care se degajează din textul taciteic, vezi R.MARTIN - J. GAILLARD, op. cit, I, pp. 135-l37. Pentru atitudinea istoricului faţă de cezari, de

594 NOTE
soţiile lor şi de Germanicus, vezi E. CIACEFH, op. cit., pp. 61 -65; D.M. PIPPIDI, op. cit., pp. 37-38; 75-76; A. MICHEL, Tacite, pp. 135-l53; „De Vespasien â Hadrien", Rome etnous, p. 191; D.C.A. SHOTTER, „The Debate on Augustus (Tacitus, Annals, 1, 9-l0), Mnemosyne, 20, 1967, pp. 17l-l74; „Tacitus, Tiberius and Germanicus", Historia, 17,1962, pp. 194-214; Istvan BORZSAK, „Das Germanicus bild des Tacitus", Latomus, 28,1969, pp. 588-600; Petre CEAUŞESCU, X'image d'Auguste chez Tacite", Klio, 56,1974, pp. 183-l98; E. CIZEK, Tacit, pp. 219-228; Pourun Tacite nouveau, pp. 32-33; J. WANKENNE, „Germanicus, ideal du prince selon Tacite", Les Etudes Classiques, 43, 1975, pp. 270-277; P. WUILLEUMIER, op. cit, pp. XXIV-XXX; E. KORNEMANN, Tiberius, Frankfurt, 1960, passiirr, R. MARTIN - J. GAIILARD, op.cit, I, p. 136; E. AUBRION, op.cit, pp. 419-430. 25. Vezi în această privinţă E. KOESTERMANN, op. cit., I, pp. 55-58. Pentru atitudinea lui Tacit faţă de Principat şi formele de stat, vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 43-65 (care are însă tendinţa să-l considere republican!); E. PARATORE, Tatito,pp. 190-l94; 308-311; 327-371; 424-537; A. MICHEL, Le Dialogue des orateurs de Tacite, pp. 56-60; 73-98; Tacite, pp. 12l-207; La philosophie politique â Rome d'Auguste â Marc Aurâle, Paris, 1969, pp. 25-46; 72-78; 103-l08; Karl BUCHNER, „Imperium nullum nisi unum", L'ide'ologie de l'imperialisme romain (colocviu de la Dijon), Paris, 1974, pp. 134-l45; J.M. ENGEL, op. cit, pp. 326-427; E. CIZEK, Tacit, pp. 210-219; Pour un Tacite nouveau, pp. 32-33; H. BENARIO, op.cit, pp. 88-l47; Cornelia COGROSSI, „I problemi del discorso di Galba sulf adozione di Pisone nelle „Historiae" di Tacito e la propaganda monetale", Contributi dell' Istituto di Storia Antica, ed. de Marta SORDI, Milano, 1975, pp. 115-l22; P. WUILLEUMIER, op. cit., pp. XXIXXIV; P. GRIMAL, Tacite, pp. 106-l93; 262-263. Pentru aşa-numitul pesimism al lui Tacit, vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 89-l29; P. GRIMAL, Tacite, pp. 16; 18; 100; 122-l23; 137; 192-l99; 231; 241; 252-256; 348 susţine dimpotrivă că Tacit era foarte optimist. Considerăm că o asemenea apreciere trebuie acceptată cu nuanţele de rigoare. 26. Pentru politica internă romană şi observaţia socio-politică taciteică, vezi E. CIACERI, op.cit, pp. 53-72; D.M. PIPPIDI, op. cit., p. 24; R. SYME, Tacito, pp. 212-235; 743-800; 834-881; Ten Studies, pp. 10; 140 etc; A. MICHEL, Tacite, pp. 15-202; „De Vespasien a Hadrien", Rome etnous, pp. 190-l91; Gheorghe CEAUŞESCU, „Concepţiile lui Tacit asupra politicii externe romane", Studii Clasice, 11, 1969, pp. 145-l55 (pentru dialectica extern-intern); J.M. ENGEL, op. cit, pp. l-l51; 17l-326; 429-430; E. CIZEK, Tacit, pp. 202-210; R.F. NEWBOLD, „The Vulgus in Tacitus", Rheinisches Museum, 119,1976, pp. 85-92. Comparaţia cu alte izvoare antice este practicată de Fi. MARTIN, op. cit, pp. 75; 87; 101; 181; 189-213; P. GRIMAL, Tacite, passim. 27. în privinţa atitudinii lui Tacit faţă de daci, vezi Eugen CIZEK, Epoca lui Traian. împrejurări istorice şi probleme ideologice. Bucureşti, 1980, p. 318; „Introducere. Sinteza daco-romană", în Eugen CIZEK - Dan SLUŞANSCHI - Mariana BĂLUŢĂ, Romano-Dacica, I, Izvoarele antice ale istoriei României, Bucureşti, 1986, p. 29. Pentru politica externă romană la Tacit, vezi E. CIACERI, op. dt pp. 72-88. Pentru discursul lui Galgacus, vezi şi E. AUBRION, op.cit., pp. 29; 691; 694. 28. Bibliografia referitoare la analiza psihologică taciteică este imensă. între alţii.vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 75-76; 179-l80; J. LUCAS, op. cit, pp. 14-l6; 193-207 (care arată că Tacit analizează pătrunzător nu numai bărbaţii, ci şi femeile); Jean-Marie ANDRE - Alain HUS, L'histoire â Rome. Historiens et biographes dans ia litterature latine, Paris, 1974, pp. 139-l41; E. AUBRION, op. cit, pp. 608-690; 705-706; 718. R. MARTIN, op. cit, pp. 101 şi 243 insistă aaupra credinţei lui Tacit în contradicţia dintre persona publică şi intenţiile ascunse ale antieroilor lui. 29. După ştiinţa noastră, consideraţiile referitoare la structurarea timpului şi a spaţiului enunţării şi enunţului în operele lui Tacit ne aparţin integral: vezi E. CIZEK, La structura du temps et de l'espace dans l'Agricola, pp. 242-249; Structure du temps et de l'espace dans la Germanie et le Dialogue des orateurs, pp. 15-21; mai ales Tacit, pp. 15l-l74. Dar disjuncţia celor două tipuri de spaţio-temporalitate (consideraţiile foarte generale) provin din DUCROT - TODOROV - SPERBER - SAFOUAN - WAHL, Qu'est-ce que le structuralisme?. Paris, 1968, pp. 198-l31. 30. Pentru teoria generală a viziunii romancierului narator în general, vezi încă Jean POUILLON,

595 TACIT
Temps et roman. Paris, 1940, pp. 69-l51. Aplicarea acestei teorii la discursul taciteic am realizat-o în Tacit, pp. 98-l01; 112-l16. Pentru raporturile cu eposul şi tragedia, pentru filiaţiile cu estetica sublimului, vezi A. MICHEL, „De Vespasien â Hadrien", Rome etnous, pp. 189-l93; E. AUBRION, op. cit, pp. 52-53; 700-712; P.GRIMAL, Tacite, pp. 12-l8; 57; 77; 204; 220; 225; 238-243; 276; 293-297; 30l-304. Funcţionalitatea desăvârşită a strategiei literare taciteice este stăruitor pusă în relief de către R. MARTIN, op. cit., pp. 11; 102; 231 -235; 243 (nu ar exista o dihotomie între Tacit istoricul si Tacit scriitorul). 31. Pentru rumores la Tacit, vezi D.M. PIPPIDI, op. cit, pp. 36-50; E. CIZEK, Tacit, pp. 105-l08; I. SHATZMANN, „Tacitean Rumores" Latomus, 33,1974, pp. 549-578. Pentru ironie ia Tacit, vezi A. MICHEL, Tacite, p. 225; „De Vespasien â Hadrien", Rome etnous, p. 194; R. SYME, Ten Studies, p. 139 (unde se afirmă că „the irony is typical of Cornelius Tacitus"); P. ROBIN, L'ironie chez Tacite, Lille, 1973. Pentru amplificare şi alte procedee retorice, vezi E. AUBRION, op. cit, pp. 34-37; 686-688; P. GRIMAL, Tacite, pp. 242; 322-324.

32. Pentru teoria acestor tipuri de discurs, vezi E. AUBRION, op. cit, pp. 6l-678; aceeaşi idee apare la R. MARTIN, op. cit, pp. 232-233. 33. Pentru discursul autorului, vezi E. AUBRION, op. cit., pp. 6l-l30; pentru glose şi sentenţe, vezi E. CIZEK, Tacit, p. 63; P. GRIMAL, Tacite, pp. 114-l15; 119; 205-222; 297; 308. 34. Pentru această controversă imaginară şi concluziile ei, vezi E. AUBRION, op. cit, pp. 637-644; anterior Philippe FABIA Pierre WUILLEUMIER, Tacite, l'homme et l'oeuvre, Paris, 1949, p. 134. Pentru nararea bătăliilor, vezi E. CIACERI, op. cit, pp. 72-75. Pentru arta „tabloului", vezi lucrarea clasică datorată lui Emile COURBAUD, Les procedăs d'art de Tacite dans Ies Histoires, Paris, 1918, pp. 28-30; 121 -l69; Armando SALVATORE, Stilo e ritmo di Tadto, Napoli, 1950, pp. 192-l98, pentru arta portretului, vezi E. COURBAUD, op. cit. pp. 167-l98; D.M. PIPPIDI, op.cit, pp. 27-l09; J. LUCAS, op. dt, pp. 28-30; U. RADEMACHER, Die Bildkunst des Tacitus, Hildesheim, 1974; R. MARTIN, op. cit., pp. 106-l07 (pentru portretul lui Seian); pentru alocuţiunile atribuite personajelor, vezi E. COURBAUD, op. dt, pp. 200-228; D.M. PIPPIDI, op. cit. pp. 27-28; A. SALVATORE, op.cit, pp. 120-l29; 143-l68; J. LUCAS, op. cit, pp. 50-73. Pentru procedeele compoziţionale taciteice în general, vezi E. CIZEK, Tadt, pp. 75-98; E. AUBRION, op. cit, pp. 13l-678; Manfred Joachim LOSAU, „Amartia, Anagnorisis, Peripeteia: Tacite sur Tibere", Revue des £tudes Latines, 70, 1992, pp. 37-42. 35. Pentru ambiguitate, surpriză şi suspens, vezi E. AUBRION, op. cit., pp. 46-49. Pentru unitatea desăvârşită a structurării discursului, pentru corespondenţele dintre nivelul semnificanţilor şi cel al semnificatelor, vezi N.P. MILLER, op. cit., pp. 99-l06; Kristine GILMARTIN, „Tacitean Evidence for Tacitean Style", The Ciassical Journal, 69,1974, pp. 216-222; E. CIZEK, Pourun Tacite nouveau, pp. 28-36; R. MARTIN, op. cit, pp. 23l-243. Oscilaţiile scriiturii, în funcţie de tiparele utilizate şi de mesaj, sunt reliefate de aceiaşi ultim cercetător, op. cit, pp. 39; 161; 232-233. 36. Pentru colores la Tacit, vezi E. AUBRION, op. cit, pp. 34-35. în acelaşi discurs ai lui Galgacus şi în alte pasaje, Tacit operează şi cu valorile prosopopeii. 37. Cum demonstrează E. KOESTERMANN, op. dt I, p. 56. Tacit utilizează de asemenea - şi pe scară largă - aliteraţia. Nivelul fonic al limbajului taciteic aderă şi el la vocaţiile cele mai pregnante ale discursului scriitorului. Totodată, sentenţele şi alte mijloace stilistice conferă acestui limbaj virtuţile poantei revelatoare. Exegeza asupra scriiturii taciteice conţine nenumărate lucrări. Nu menţionăm decât E. CIACERI, op. cit, pp. 19l-l93; R.H. MARTIN, „Variatio and Development of Tacitus Style", Eranos, 51,1953, pp. 89-96 şi Tadtus pp. 214-235 (pentru care stilul taciteic este „elisabetan" şi antfciceronian), Janet BEWS, „Virgil, Tacitus, Tiberius and Germanicus", Proceedings of the Virgil Sodety, 12,1972, pp. 107-l26; J. LUCAS, op. cit, pp. 22l248; E. CIZEK, Tadt, pp. 36-68; Alain MICHEL, „Le style de Tacite", Colloque. Histoire et historiographie, lucrare colectivă ed. de R. CHEVALLIER, Paris, 1980, pp. 157-l83 (care demonstrează că stilul lui Tacit înglobează atât forma cât şi conţinutul); R. MARTIN - J. GAILLARD, op. cit, I, pp. 130-l31; E. AUBRION, op.cit., pp. 37-51; 683-696; 701; P. GRIMAL, Tacite, pp. 65; 8485; 260; 299. 596

NOTE
38. lată cum se prezenta curba stilistică, „die Eniwickiungskurwe":

Anale, l-6 Anale 1l-l6 Istorii Germania Agricola Dialogul despre oratori
Pentru această curbă, pe urmele iui E. WOLFFLIN, vezi N. ERIKSSON, Studieri zu den Annalen des Tadtus, Lund, 1934, pp. 1 -l08; E. LOFSTEDT, „On the Style of Tacitus", Journal of Roman Studies, 38,1948, pp. 1 şi urm.; E. PARATORE, op. cit., pp. 35; 569. Pentru criticarea acestei teorii, vezi R.H. MARTIN, „Quibus and quis in Tacitus", Classicai Review, 18, 1968, pp. 144-l46; F.R.D. GOODYEAR, „Development of Language and Styie in the Annaies of Tacitus", Journal of Roman Studies, 58, 1968, pp. 22-31. 39. Pentru salustianism şi semnificaţia primului enunţ al Analelor, vezi E. KOESTERMANN, op. cit, I, p. 56; vezi şi Ph. FABIA P. WUILLEUMIER, op. cit. p. 150; A. SALVATORE, op. cit., pp. 33-51; A.D. LEEMAN, op. cit. pp. 472-490; R. MARTIN, Tacitus, pp. 25; 74; 10l-l09 etc. (acelaşi cercetător identifică totuşi livianisme în stilul tacfteie: tki., pp. 23; 98; 109). Pentru sinteza efectuată de Tacit, vezi E. CIZEK, Tacit, pp. 135-l42, cfar şi A. MICHEL, Le style de Tacite, pp. 157-l58. 40. Pentru recursul la moştenirea vergiliană, vezi, în ultima instanţă, R. MARTIN, Tacitus, p. 257. Afinităţile cu expresionismul petrorsian sunt evidenţiate de R. MARTIN - J. GAILLARD, op.dt, I, pp. 136-l37. 41. Receptarea lui Tacit este prezentată, între ap, de E. CtACERI, op. cit., pp. 194-208; E. PARATORE, Storia delta letteratura latina, pp. 715-716; F. WUiLLEUMIER, op. cit., pp. II-IV; R. MARTIN, Tacitus, pp. 236-243; P. GRIfcJAL, Tacite, passim.

597

XXIX. SUETONIU, FLORUS Şl ALŢI PROZATORI
Suetoniu. Viaţa
Gaius Suetonius Tranquillus aduce numeroase valenţe noi peisajului literaturii şi istoriografiei latine (în sensul ei cel mai larg). El abordează o materie pe care o tratase şi Tacit, contemporanul său mai vârstnic, într-o altă manieră şi într-o altă metodă decât cele practicate de celebrul autor al Analelor.
Nu se ştie exact nici când şi nici unde s-a născut Suetoniu. Ştim sigur că aparţinea ordinului ecvestru, ca şi tatăl lui, care servise ca ofiţer-cavaler (tribunus militum angusticlauius) în forţele militare ale împăratului Otho (SUET., Otho, 10,1). îşi petrecuse

adolescenţa şi tinereţea în Roma, cum evidenţiază el însuşi (Ner., 57, 4; Dom., 12,6). S-a născut probabil între 69 şi 75 d.C, poate chiar în 70 d.C, mai degrabă la Ostia, portul Romei - unde va îndeplini şi funcţia de pontif al zeului Vulcan - decât la Hippo Regius, oraş din Africa de Nord, care îl va celebra mai târziu. Trebuie să fi suferit de anumite complexe şi să-şi fi cenzurat pulsiunile, căci operele sale atestă comportamente de „voyeur", de om foarte curios, homo curiosissimus, cum a fost caracterizat. Căci interesul său pentru curiozităţi a explorat avid viciile şi deformările de toate tipurile, inclusiv sexuale. A dobândit însă o cultură erudită şi a beneficiat de sprijinul lui Pliniu cel Tânăr, care îl considera un intim al lui (Ep., 1, 18; 24, l-4; 3, 8; 5, 10). Este probabil că l-a însoţit pe Pliniu în Bithynia, întrucât îi plăcea să călătorească. După moartea lui Pliniu, a frecventat cercul cultural-politic ai lui Septicius Clarus, datorită căruia cariera sa ecvestră a progresat spre culmi foarte înalte, cum reliefează o inscripţie descoperită la Hippo Regius1. Astfel a devenit procurator şi conducător al biroului documentelor imperiale -a studiis- şi al bibliotecilor principelui -a bibliothecis-, ca să dirijeze, sub Hadrian, începând din 118 d.C, corespondenţa în latină a cezarului, în calitate de procurator ab epistulis latinis. Astfel, el a devenit membru de frunte al consiliului principelui, a controlat cancelaria imperială, arhivele, şi a redactat sintezele necesare lui Hadrian. Astfel, Suetoniu devine unul dintre cei mai importanţi sfetnici ai lui Hadrian. Brusc, în 122 d.C, după cinci ani de carieră fulgurantă, a intrat în dizgraţie, ca şi Septicius Clarus, prefectul pretorienilor. S-a afirmat că cei doi se purtau prea familiar cu împărăteasa Sabina (HIST. AUG., Hadr., 11, 3); însă, pe lângă o intrigă politică, Hadrian trebuie să fi fost contrariat de sfaturile pe care, discret, i le oferea Suetoniu în biografiile lui. Nu se ştie ce s-a mai întâmplat cu Suetoniu. El a murit, poate, la Hippo Regius (unde se stabilise), prin 130 d.C.2.

598

OPERA. DESPRE BĂRBAŢII ILUŞTRI

Opera. Despre bărbaţii iiuştri
t şi intelectual de cabinet - literar, dar şi administrativ -, om de studii temeinice, scholasticus, după cum îl caracteriza Pliniu cel Tânăr (Ep., 1, 24, 4), Suetoniu a alcătuit o operă vastă, atât în latină, cât şi în greacă, din care nu s-a conservat decât o mare parte dintre biografiile sale.
Diverse mărturii antice şi posterioare înregistrează liste de numeroase lucrări suetoniene. în greceşte, Suetoniu ar fi scris despre glumele de la eleni, ca şi despre injuriHe lor, despre politica lui Cicero, despre obiceiurile, legile şi spectacolele romane etc. S-au pierdut şi lucrări redactate în latină, ca vasta enciclopedie numită „Păşuni" sau „Ierburi (diverse)", Prata, în nouă sau zece cărţi, probabil reducţie a unei voluminoase opere cu titlu similar, alcătuită în greceşte, către 90 d.C, de către Pamphilos din Alexandria. Nu cumva alte titluri de lucrări suetoniene, scrise în latină, se referă nu la opuscule independente, ci doar la capitole din Prata? Unele dintre aceste titluri par foarte interesante, ca „Despre regi", De regibus, probabil un istoric al regilor, sau .Despre organizarea îndatoririlor", De institutione officiorum, relevantă pentru experienţa administrativă şi pentru concepţiile suetoniene cu privire la structura statului roman. De asemenea, Suetoniu a scris şi despre curtezanele celebre, De claris meretricibus.

\_S-a păstrat parţiar o amplă culegere de biografii intitulată „Despre bărbaţii iluştri", De uiris Hlustribus, publicată prin 113 d.C. şi hărăzită unor vestiţi oameni de cultură. De fapt, Suetoniu a operat aici o selecţie, un canon, şi a preconizat prevalenta factorului cultural asupra celui politic, concepţia elenistică despre paideia, humanitaş? tocmai pentru că nu a adăugat în titlu Jn litere", in litteris3.
Pe secţiuni, Suetoniu trata despre istorici, oratori, filosofi, poeţi, gramatici şi retori. Cu excepţia ultimelor două compartimente, nu ni s-au conservat decât puţine biografii, de altfel mutilate, precum cele ale lui Terenţiu, Horatfu, Vergiliu şi Lucan din Despre poeţi - Pliniu cel Bătrân - din Despre istorici- şi Passienus Crispus - din Despre oratori. Biografiile poeţilor au fost ulterior folosite şi remaniate de filologii posteriori. Oricum, Suetoniu pare a fi fost favorabil lui Terenţiu şi Horaţiu, însă ostil lui Lucan. S-au conservat, aşadar, mai bine compartimentele care poartă astăzi ca titlu de opuscul independent „Despre gramatici şi retori", De grammaticis et metoribus. Se pare că Suetoniu a alcătuit, ca ultim compartiment al culegerii de literaţi celebri, tocmai cel consacrat gramaticilor, căci în prezentarea vieţilor acestora ei avansează mai profund în istoria recentă a Romei, decât în alte secţiuni. Ca modele pentru acest compartiment, Suetoniu a utilizat texte din Varro, Nepos şi Hyginus, iar ca izvoare de informaţie a recurs la Cicero, Seneca Retorul şi Quintilian. în realitate, nu ni s-au păstrat decât douăzeci de notiţe biografice şi patru scurte capitole introductive din Despre gramatici, ca şi prologul şi cinci scurte biografii de retori, la care se adaugă, în Despre retori, doar numele ceior prezentaţi ori succinte fragmente din încă zece medalioane biografice. De asemenea, Suetoniu se limitează numai la biografii de profesori (De gram., 4, 11; 25, 19) şi lasă deoparte pe cei ce nu predaseră interpretarea complexă, literar-lingvistică, a textelor sau arta declamaţiei, chiar dacă se numeau Varro sau Caesar.

\h aceste minibiog rafii, Suetoniu oferă mai ales detalii preţioase asupra vieţii particulare a gramaticilor şi retorilor, ca şi despre învăţământul realizat de ei.) El îşi începe concisele medalioane biografice prin date cu privire la originea profesorului respectiv şi trece în continuare la anecdote relative la existenţa acestuiaS[Timbrul general este neutru doar în aparenţă. *\
599

SUETONIU, FLORUS Şl ALŢI PROZATORI

Căci materia biografiilor, oricât de concentrată, ca şi structurarea ei, comportă o anumită atitudine. Şaisprezece notiţe biografice se învederează favorabile personajelor figurate, cinci mai degrabă ostile, iar şapte apar ezitante. încât acest biianţ general, deşi bazat pe un text fragmentar, reliefează umanismul biografului, încrederea lui în potentele culturii, care l-au determinat să selecteze mai ales personaje elogiabiie. Amprenta Noii Academii, la care ne vom referi mai jos, l-a determinat totuşi să insere şi profesori reprobabili. Suetoniu pare a blama mai cu seamă gramatici favorabili stilului nou şi chiar unii aticişti arhaizanţi. Biograful optează limpede pentru clasicismul ciceronizant4.

Vieţile celor doisprezece cezari
Q)ar „opera majoră", opus maius, a lui Suetoniu a fost culegerea de biografii intitulată „Vieţile celor

El a scris în funcţie de anumite opţiuni morale şi politice. sursele de inspiraţie ale tiparelor folosite. A consultat actele senatului şi ale poporului roman. câteodată.primare". 3). Dar noi vom neglija această împărţire. elevata calitate morală a unor cezari. Fabius Rusticus. că el tratează domenii istorice rar sau deloc abordate de istoriografia analistică: realităţi administrative şi juridice.a demonstrat conştiinciozitatea depusă de Suetoniu în consultarea unui mare număr de izvoare. care privilegia discursul erudit.C. El s-a documentat mai scrupulos ca alţi istorici şi n-a realizat o ierarhizare a izvoarelor sale. Totuşi. realizate în mediile senatoriale. Suetoniu era înzestrat cu o autentică sensibilitate de istoric. FLORUS Şl ALÎI PROZATORI dar că se cuvine ca ei să respecte pe ceilalţi cetăţeni. S-a constatat la Suetoniu chiar primatul documentelor directe asupra izvoarelor literare. Claudiu. Servilius Nonianus. Dar care sunt modelele literare ale lui Suetoniu. S-a relevat. testamente. mai ales deoarece înţelesese că toată puterea se afla în mâna principilor. în principal. cavaleri şi curtea imperială. Plutarh şi Cassius Dio. dimpotrivă. care conţine biografia lui Euripide. întemeiată. şi pe persona. din scenele reprezentate pe Columna lui Traian şi pe arcul de la Benevent. aspecte ale „evergethismului" principilor. expresia exterioară a personalităţilor. jocurile. Şi. Titus. inscripţii. pentru că biografia îi permitea explorarea vieţii particulare a oamenilor. unei cooperări între senatori. un arbore genealogic al lulWor. 9. Oîho. cândva preconizată. în evul mediu. omiţând ceea ce nu corespundea imaginii pe care şi-o făurise despre cezarul prezentat în biografia respectivă. a realizat istorie moralizatoare8. în interiorul unui stat monarhic. la diverse documente de arhivă cunoscute temeinic. pentru a explora aplicarea socială a viciilor şi virtuţilor. Domiţian. El a consultat un mare număr de surse literare în primele două biografii. a cancanurilor pitoreşti în general. pe demnitate. construcţiile imperiale. Descoperirea unui papir. unde introducea succesiv datele culese din lecturile sale ori din investigaţiile meticuloase pe care le întreprinsese. Biograful a atestat moralism autentic şi. a dat note bune şi rele. la scrisorile. operele literare ale împăraţilor.C. Pliniu cel Bătrân. ca în Despre bărbaţii iluştrişi a trebuit să nareze în ordine vieţile următorilor: lulius Caesar. am spune noi. temeinic guvernat de împăraţi. Gaius-Caligula. Deşi nu se poate exclude o datare mai tardivă a acestei culegeri biografice. de altfel. Vespasian. El fusese însă prietenul lui Pliniu şi împărtăşea opiniile acelor cavaleri doritori să colaboreze cu senatorii. Am arătat mai sus că Suetoniu îşi manevra cu iscusinţă informaţiile de care dispunea.. la pamflete sau elogii. părintele /evoluţiei suetoniene". însă şi numeroşi erudiţi. dedicată lui Septicius Clarus. eventual până în. mai ales în Vieţile celor doisprezece cezari. Tiberiu. Vieple celor doisprezece cezari au fost divizate în opt cărţi. Suetoniu a adoptat totuşi. ale strategiei biografice? Celebrul savant german Friedrich Leo şi alţi cercetători i-au atribuit mai cu seamă filiaţii cu biografia elenistică de tip alexandrin. unde figura. Desigur că materialul necesar întocmirii ei a fost parţial strâns încă din timpul domniei lui Traian5. ciceronianul Suetoniu năzuia să aplice vremii sale concepţia relativă la „înţelegerea ordinelor". poate. al detaliului precis. El a recurs abundent şi la izvoare . unde referinţele la surse sunt mai rare. De fapt. noi credem că Suetoniu a publicat-o la sfârşitul anului 121 sau la începutul lui 122 d. 601 SUETONIU. Dedicaţia. Suetoniu nu a putut efectua o selecţie a personajelor prezentate. destul de frecvent. Cluvius Rufus. adăugăm noi. ce vehiculaseră analiza personajelor pe rubrici. în orice caz. Cândva. dignitas. Ulbrich Lambrecht a evidenţiat că Suetoniu prezintă istoria Romei sub formă de biografii. din autobiografia lui August. De altfel biograful a recurs şi la informaţiile unor martori oculari sau la experienţa sa personală. care legitimase biografia politică şi detaliul cancanier. Aufidius Bassus. concordia ordinum. încât a apelat la multe surse de o calitate îndoielnică. Mesajul suetonian Am arătat că Suetoniu nu nutrea doar cultul cancanului pitoresc. el nu a fost un prizonier al surselor sale: a manipulat adesea materialul oferit de izvoare. pe baza unui contract. Unele din aceste izvoare au fost utilizate şi de Tacit. Trebuie să se fi inspirat. Cu toate că uneori gustul pentru curiozităţile picante şi cancanuri l-a împins 600 T VIEŢILE CELOR DOISPREZECE CEZARI să relateze detalii care nu sprijineau această imagine. . încât Suetoniu a vrut să sugereze monstruozitatea sau. dar şi în celelalte. Biograful n-a operat niciodată cu un izvor unic sau principal. Suetoniu asumă optica birocraţilor. chiar Seneca Filosoful. de asemenea. rece. Asinius Poliio. aproape ca un judecător. atitudini precise faţă de izvoarele utilizate6. mai cu seamă pe cavaleri (Vesp.128 d. de unde şi recurenţa unor teme şi idei. Wolf Steidîe. cultura vremii şi gusturile intelectuale ale cezarilor. Galba. August. îndeosebi din elogiile funebre romane. s-au pierdut. Nero. a demolat vechea imagine a unui Suetoniu iresponsabil faţă de sursele lui. care acordau generos avantaje populaţiei. Vitellius. viaţa cotidiană a romanilor7. unde menţionează numele a douăzeci şi cinci de autori. faptele concrete ale împăraţilor. ci şi cel a! documentului. Suetoniu i-a consultat pe Titus Livius. înalţilor funcţionari care frecventau curtea imperială. deşi şi-a filtrat destul de abil materialul oferit de izvoarele lui. savantul german a demonstrat că biograful a utilizat mentalitatea romană a vremii. Suetoniu a combinat sistematic informaţiile provenite din cele mai diverse surse pentru că lucra pe „fişe". Despre bărbaţii iluştri constituise mai ales un antrenament în vederea alcătuirii unor biografii politice. Seneca Retorul. dat fiind că fiecare biografie constituie o unitate autonomă. între biografiile de tip alexandrin şi cele de tip peripatetician. datorată lui Satyros. diverse materiale din arhivele locale sau ale marilor familii. dat fiind sarcinile îndeplinite de el în administraţia imperială. pare însă a anula opoziţia. De altfel. Sau altfel spus. ca şi începutul biografiei lui lulius Caesar. Suetoniu descinde prin excelenţă din Cornelius Nepos. Biograful atribuie lui Vespasian opinia că senatorii trebuie să deţină un statut privilegiat.doisprezece cezari" Vitae duodecim Caesarum.

Hadrian. fiind investit aşadar cu un caracter programatic. puţin preocupat de personajele secundare ale biografiilor . dominus9. ca şi anumite reticenţe faţă de Nerva şi Traian. Claudiu perturbă simetria. Prin urmare. biograful militează pentru metavalorile noi. după moartea lui. 2-3).4). Suetoniu a înţeles că bazele sistemului monarhic au fost aşezate de lulius Caesar şi nu numai de August. discursul biografic suetonian dă seama nu numai de o documentare temeinică şi de elucidarea anumitor aspecte mai puţin cunoscute ale politicii şi vieţii Imperiului. 10. Nu credem însă nici că el îl elogia fără limite. persona profundă. viaţa particulară îi oferea un teren prielnic explorării aspectelor celor mai sordide ale personalităţii cezarilor. faţă de Vitellius. erou taciteic şi martir al libertăţii. o discipKnă severă a militarilor. căci principele autoritar nu trebuie să fie nici tiran şi nici stăpân. maiestas. a căror importanţă politică o recunoaşte. să le smulgă de pe chip masca oficială. Atitudinea ostilă faţă de Galba şi. adică pentru demnitate. chiar un partizan al unui absolutism relativ moderat. îndeosebi ale Capitalei. ce nu trebuie să f Dar care este atitudinea sa faţă de Antonini? Mai degrabă favorabilă. elogiază pe August fiindcă nu restabilise republica (Aug. Antoninilor li se 602 MESAJUL SUETONIAN confereau tocmai virtuţile cardinale ale principelui ideal. Esenţială îi apare buna servire a statului. de asemenea. Suetoniu voia să destabilizeze structurile şi modalităţile biografiilor encomiastice. autentică. cei mai buni principi (August. aşa cum îl închipuia Suetoniu. care tindea spre un autoritarism potenţat. să-i coboare de pe piedestalele solemne pe care îi aşezase propaganda imperială. au încercat să influenţeze masiv politica şi conduita sa11. îşi împarte cezarii în patru categorii. întrucât îl sfidase pe Vespasian (Vesp. fondat pe practicarea unor virtuţi ca moderaţia.. un „evergethism" ponderat. Pe de altă parte. se străduia. Galba. prin care Suetoniu şi Septicius. Nero şi. încât judecă cezarii mai ales în funcţie de modul în care se achitaseră de gestiunea lor. şi cinstea dezinteresată. în vreme ce fusese favorabil profesorilor. că nu-i plăceau banchetele prelungite şi . 28. să-i îndemne la moderatio şi Ia abstinentia. mai degrabă. Acestor virtuţi se opun viciile despoţilor. ridiculizează vanele tentative de restaurare a regimului republican la moartea lui Gaius-Caligula (CI. 2-7). împăraţi răi şi vicioşi (Tiberiu. cezari ca Otho şi Titus domniseră foarte puţin. cărora asociază atitudinea cetăţenească. Suetoniu îşi propune să ofere o lecţie moralizatoare împăraţilor prezentului şi viitorului. în Despre gramatici şi retori. pendinte de patru paradigme: monştri imperiali (Gaius-Caligula. Cum am arătat. astfel. nu se poate considera că Suetoniu ar fi reprobat politica lui Hadrian. cum reliefează el însuşi.. ce nu constituia o sinecură. El s-a învederat maliţios faţă de principii secolului I d. mai ales pietatea. bilanţul este nefavorabil cezarilor secolelor anterioare şi nu Principatului. moderatio. am reliefat cândva că Suetoniu. clementia. mai ales. (ba şi Pliniu cel Tânăr. şi măreţia. Căci Suetoniu este un monarhist. Or. pe care îl servise tatăl scriitorului. Ca să nu ne mai limităm decât la un singur exemplu. Pentru că el nu crede. mai ales. asociaţi cu împărăteasa Sabina. să le arate ce trebuie şi. ucigaşul lui Otho. 2). Vespasian). ci şi de o judecare pătrunzătoare a marilor orientări ale gestiunii imperiale. este declanşată de simpatia faţă de acesta din urmă. La rândul nostru. lată de ce şi-a început biografiile politice prin nararea vieţii lui Caesar. Titus). de altfel. triumfaleEI voia să demistifice cezarii. s-a simţit contrariat şi din pricina intrigii politice.l Maliţiosul Suetoniu Această maliţie n-a fost totuşi gratuită. mai ales. 23. în orice caz moralizant. mai umanizate7)nsuşi Domiţian este umanizat. încât bilanţul general pare uşor nefavorabil cezarilor. cum reclamau de altfel tradiţiile biografiei. De altfel. clemenţa. Predică. care transcende împăraţii!10 Astfel. Domiţian).Suetoniu dispreţuieşte pe liberţi şi preconizează un paternalism imperial riguros faţă de plebe. precum Tacit. Este oare întâmplător faptul că Suetoniu nu a narat biografiile primilor Antonini? Mutaţiile întreprinse de Hadrian în politica imperială. Otho. abstinentia. imaginile tuturor cezarilor deveneau mai nuanţate. căci el se apropie simţitor de a doua categorie şi nu de a treia. datorită cinstei dezinteresate şi moderaţiei (abstinentia et moderatione) principilor care i-au urmaf (Dom. Suetoniu arată că acest cezar era uneori auster. s-a şi petrecut în scurtă vreme. şi rol bine împlinit. dignitas. De aceea. Jacques Gascou a degajat din discursul biografic suetonian un ideal de principe.C. au putut să-l determine să evite prezentarea vieţii acestora. blamează pe Helvidius Priscus.numai primele 7 capitole din biografia lui Gaius-Caligula comportă o scurtă biografie elogioasă a lui Germanicus -. duilitas. într-un enunţ: „Spun unii că chiar însuşi Domiţian a visat că îi crescuse o cocoaşă de aur pe grumaz şi a fost ferm convins că astfel se prevestea. pietas. dar cu defecte (lulius Caesar. De aceea. desigur. cezari buni. împăratul cel mai detestat de el).. o stare mai fericită şi mai prosperă a statului. Insă Suetoniu şi-a dirijat atenţia mai ales spre viaţa particulară a principilor. Deoarece nu a contat doar faptul că numele acestuia a devenit un element fundamental al titulaturii principilor romani12. cum era normal. Oricum. Vitellius. Dar acest enunţ constituie ultima frază din Vieţile celor doisprezece cezari. 15. ceea ce. Or. ameliorarea administraţiei imperiale. Dar. în posibilitatea concilierii între Principat şi libertate..

Nero. Tacit putuse să reprobe nu numai propensiunea suetoniană pentru cancanuri.August. avid de curiozităţi şi amănunte stranii. E! converteşte detaliul în manifestare sau exemplu ale unei importante trăsături de caracter. unde naraţia devine intensivă şi deosebit de semnificativă. trăsăturile fizice sunt imaginate ca nişte complemente ale calităţilor morale14. uirtutes. prin utilizarea acteTor săvârşite de ele. Oricum. Suetoniu nu recurge la analiza directă a interiorului psihicului personajelor. ca „bun" şi „râu". şi virtuţi. ca şi semnificaţia prodîgiului. şi viaţa particulară. 1. . 1. 52. când revelează caractere umanizate.. sau Pliniu cel Tânăr. El însuşi consultase în arhivele imperiale bruioanele poemelor ultimului iuiio-Claudian. uitia. O adevărată polemic? . ca şi Tacit. 21. Oricum. pe care îl admira atât de mult. iar cel „eidologic".. Cai. uita priuata. şi „timpurile slabe". în afară de aceasta. în funcţie de „categorii" care nu au nimic comun cu redarea fluxului temporal. căci biograful respectă parţial mărturiile sculptorilor. 1 etc). Tiberiu. Precum şi utilizarea precisă a terminologiei politice13.. 1. învestite îndeobşte cu o semnificaţie morală. ca şi Quinîilian. este coroborat de alte mijloace. profesorul său."] Deşi caracterizările drecte emerg uneori din discursul biografic (Caes. Antiteza între viaţa publică. 2-3). manipularea materiei. Nu numai că discursul este focalizat în jurul personajelor principale.. în afară de aceasta. propunând mai multe grile de lectură. 75. pe care îndeobşte îl vehiculează scriitorul. totodată. pline de ştersături şi adaosuri. serioasă. mai ales glumele şi calambururile. de analiştii şi autorii de istoriografie panoramică. dar mai puţin meticuloasă decât a sa. 1). îşi caută un alibi pentru sine. probabilismul se adaptează foarte bine tonului aparent rece. 19. violent al unor cezari anteriori. „harnic" şi „leneş". îndeosebi în versuri. sugerând o impresie de ansamblu. la lucrările de tinereţe ale acestuia. Totuşi. 2). ca şi Tacit. pare a recomanda lui Hadrian evitarea absolutismului represiv. într-un pasaj relevant .. prevalează în chip manifest. A fost un maliţios „pince-sans-rire". 5. adică alegaţiile atribuite personajelor evocate. adică descrierea caracterelor pe categorii şi rubrici. De altfei Suetoniu se străduieşte să generalizeze valoarea cancanului. protectorul său. Vitellius . Ele sunt structurate după normele fiziognomoniei.şi 0. Desigur. Dar când caută pretutindeni atât binele cât şi răul. survin în momentele decisive ale „intrigii" biografice. dormea conştiincios. 603 SUETONIU. 76. 2. Gaius-Caligula. Acestea se constituie în gradaţii ascendente ori descendente. Numai dozarea viciilor şi virtuţilor diferă de la o biografie la alta. viciilor şi faptelor neutre. care atestau o trudă personală foarte serioasă {Ner. la exigentele lui Hadrian.50. în cadrul unui behaviorism „avânt la lettre". Dar aceste intervenţii directe 604 MACROSINTAXA TEXTULUI SAU COMPOZIŢIA ilustrează tendinţa de a sprijini orientarea generală a unui discurs aparent impersonal. aplicate cu supleţe. însă evenimentele sunt prezentate fracţionat. în stârşiî. Factorul cronologic este îndeobşte neglijat. Otho. Titus. impersonal. precum Tacit. Lasă însă totdeauna cititorului putinţa de a opta şi pentru altă părere. Macrosintaxa textului sau compoziţia într-adevăr\Suetoniu preferă caracterizarea indirectă a personajelor sale. Biograful prefera să dezvăluie răul cu o maliţie serioasă. Suetoniu aderă ia probabilismul Noii Academii. nu se referea el oare la Suetoniu. biograful se dovedeşte probabilist şi faţă de probabilism. 14. Desigur Suetoniu privilegia detaliul picant sau bizar.s-a încins între Suetoniu şi Tacit. Portretele fizice dobândesc aceeaşi funcţie. biograful critică documentarea fui Tacit. 22. Macrosintaxa textului suetonian se deosebeşte fundamental de cea practicată de Tacit. Tit.. Probabilismu! explică şi de ce Suetoniu evită termeni polarizanţi. ca să sprijine tendinţa generală a discursului. cum susţinuse Tacit (Arin. cum ar fi gradaţia efectelor. uita publica. Ner. pentru semne miraculoase. 1. de asemenea existente în textele suetoniene. adică între vicii. Pe de altă parte.relativ discretă . căci biografiile politice nu erau scrise? La rândul său. fireşte. după o scurtă plimbare solitară {Dom. când afirmă că greşesc cei ce susţin că Nero şiar fi scris versurile ajutat de alţii. pe care o vehiculează discursul suetonian. FLORUS Şl ALŢ! PROZATOR! roman.şi favorabile altor principi . a cezarilor nu coincide totdeauna cu o altă opoziţie fundamentală. pe care cândva le-am notat cu +.nopţile albe. ca şi Tacit. Ele sunt nefavorabile unor cezari . precum şi. Ca şi Cicero. ci şi cea pentru prodigii. Vom vedea că Suetoniu. în care forţa narării apare sensibil diminuată.lulius Caesar. discursul biografic comportă adesea opoziţia între „timpurile tari" ale textului. tendinţelor propriului său psihic. ci şi unui orizont de aşteptare al publicului ' Nu putem şti dacă Suetoniu n-a fost şi el rău impresionat de eliminarea fizică a lui Avidius Nigrinus şi a generalilor lui Traian. dozajul virtuţilor. Când marele istoric artist persifla scriitorii care îşi delectau cititorii cu ajutorul unor poveşti fabuloase şi a anumitor anecdote stranii (Hist. 16. El răspundea astfel nu numai tendinţei de a demistifica cezarii. pariază pe aprecierea cititorului şi.4). El critică adesea împăraţii care se purtau crud cu senatorii. ci preferă să urmărească atent comportamentul lor. cu o gravitate simplă. căci tinde destul de limpede spre anumite opţiuni politice şi spre o judecare a cezarilor. climaxuri şi anticlimaxuri. Cercetătorii au arătat că chiar citatele.

probabil. S-ar spune că Suetoniu voia să urmeze pilda lui Caesar şi. Atestă această opţiune nu numai consideraţii din Despre gramatici şi retori.fizic. pe scurt în virtuţi şi vicii. existenţa până la apogeul ei. Referindu-se la figurarea vieţii lui August. accesul la puterea imperială. Frazele lungi din discursul său auctorial . ualetudo. pe de alta. el exclamă: „După ce am înfăţişat ca şi esenţialul vieţii lui. cronologic narată. voi urmări părţile ei nu în funcţie de timp.pentru poetica prozei suetoniene. dimpotrivă. ca în următoarea secvenţă referitoare la Domiţian: „La începutul Principatului său. Istoria Augustă îl proclama „scriitor foarte curat şi foarte limpede. forma. De regulă.. cadrul poetic. în repetate rânduri. spre absurdul funambulesc. sau calităţi bune. facta. altă dată dramatizate.. S-a remarcat că. 605 SUETONIU. el era grăbit: voia să publice mai repede culegerea sa de biografii. în discursul biografic suetonian. biograful îşi începe expunerea pe plan cronologic şi prezintă succesiv familia cezarului înfăţişat. precum şi moartea. Suetoniu se manifestă ca un precursor al analizei sincronice a structuraliştilor. de fapt discursiv.singillatim. i se ajustează o scriitură rece. „sănătate". moartea. statura etc. Petroniu i-a servit drept precursor. economia de mijloace lingvistice. în această privinţă. 3. şi un stil de „catalog" foarte concentrat. Morţile lui Nero şi lui Vitellius prilejuiesc biografului o anumită artă a mizanscenei. întotdeauna conceput ca eidologic. desigur perfecţionat. 9. pe de o parte. ci şi proza sa metrică. consecinţă a evoluţiei viciilor. fapte neutre şi vicii. aplicat cu supleţe de autor. Biografia lui Domiţian. S-a reliefat că ea este valabilă numai pentru o minoritate a biografiilor cezarilor15. ostentativ antiretorică. Oar. Structura suetoniană traduce stilul unui înalt funcţionar. pe care îl persiflase Cicero. moravuri. Pe lângă gradaţiile mai sus consemnate. în acest caz. înregistrează scene de un colosal comic negru. întrucât chiar sobrietatea stilistică poate comporta un tragism intrinsec. Totuşi. însă atestă pe cel al absurdului grotesc. dar chiar din acest enunţ rezultă că Suetoniu structurează concis sectorul cronologic -summa(tim) -. pe care le străpungea cu un condei foarte ascuţit. Ultimul compartiment încorporează portretul restrâns al personajului figurat . unde poetica biografiei era. alcătuit sincronic şi în detalii . cum opina cândva Friedrich Leo? Ipoteza lui Leo a fost aspru şi chiar exagerat criticată. încât a compus mai iute şi mai neglijent ultimele „vieţi" ale cezarilor. se izola de obicei câteva ore şi câtva timp nu prindea decât muşte. în Despre gramatici şi retori. care era axat pe enumerarea rapidă a unor detalii sau exemple de mărci morale. Lipsesc discursurile. Este regratabil că nu ni s-a conservat prologul Vieţilor celor doisprezece cezari. de exemplu în biografiile lui Nero şi Domiţian. AUG. am spune din nou metapolitice. în funcţie de semnificaţia morală a biografiei şi de năzuinţa suetoniană de a mânui mai adecvat materialul ei. faptele diverse. Astfel. sintaxa gramaticală. în vreme ce prevalează compartimentul eidologic. Vibius Crispus a răspuns 606 SCRIITURA Şl IMAGISTICA SUETONIANĂ cu umor: nici măcar o muscă" (Dom. etapele carierei. De fapt. Aviditatea suetoniană de cancanuri şi anecdote îl conduce. menţionată în fraza anterioară. la rândul lui divizat în fapte. al deriziunii reci. cultură etc. A stimulat filme recente. De aceea. iar. Pe când semnele prevestitoare. Urmează un foarte important sector eidologic. biograful însuşi îşi defineşte programatic metodologia. Suetoniu strecoară discrete efecte dramatice în biografiile consacrate cezarilor interesaţi de teatru! Abundă micile detalii pitoreşti. întrebarea următoare: există sau nu o „schemă". alternanţa între un stil narativ mai amplu. ca să poată să fie arătate şi cunoscute mai limpede" (Aug. 1)*. fraza scurtă. De altfel. un tipar unitar al biografiilor suetoniene. care iubea straşnic concizia" (HIST. implică un joc subtil al factorilor cronologici şi eidologici. per species.. în funcţie de specificul fiecărei „vieţi" şi de intenţiile moral-politice. Suetoniu obligă cititorul să-i contemple personajele parcă sub lupă. Suetoniu a inspirat portretul pe care Albert Camus l-a făurit lui Gaius-Caligula. asupra celei mai vechi secvenţe. totuşi. Emerg totuşi adevărate scenarii. 1). Suetoniu era un adept al scriiturii ciceroniene şi al celui de al doilea clasicism. prin urmare. -. ci pe rubrici. Desigur însă că Suetoniu privilegiază concizia. că se poate degaja un tipar biografic. vocabularul clasic. încât s-a afirmat cu sagacitate că face o frumoasă carieră postumă de scenarist. cum am arătat. Suetoniu insistă. în vreme ce alţi istorici alocau un spaţiu de scriitură mai amplu evenimentelor recente. Nu este înzestrat cu simţul umorului savuros. alegaţiile personajelor şi unele efecte dramatice animă sensibil discursul biografului. să reabiliteze stilul vechilor cronici latine. scriitura suetoniană se evidenţiază pretutindeni prin austeritatea sa rece. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI Survine. mai ales. ale lui Suetoniu. firesc. revelarea caracterelor personajelor se realizează pe „rubrici". Suetoniu sublinia astfel că orientările Principatului se datorau primilor doi cezari. Oricum. Firmus. 1). Uneori. lăudabile şi fapte sau calităţi reprobabile. Suetoniu inversează această ordine. Suetoniu utilizează un stil de cancelarie. încât. Credem. sănătate. Acestui catalog de virtuţi. când I-a întrebat cineva dacă se afla o persoană împreună cu cezarul. ca şi în Vieţile celor doisprezece cezari. uneori romaneşti. Scriitura şi imagistica suetoniană Cercetătorii moderni au constatat. mai amplu expusă. naşterea lui. analizele psihologice. dialogurile şi. centrul real al biografiei. deoarece biografiile lui lulius Caesar şi August sunt concomitent cele mai lungi şi cele mai minuţios compuse. parcă impersonal alcătuit şi de factură comportamentalistă. care câteodată au chiar un titlu indicat la amorsarea lor: „frumuseţe". precede portretul restrâns.

dar nu şi o minte mărginită. în acest mod. 51. Caligula se ascundea sub pat (Cal. într-o literatură latină până atunci numai moderat preocupată de dezvoltarea ei. ariditatea imagistică şi a scriiturii îl conduce pe Suetoniu la o anumită stângăcie stilistică16. totuşi. căci discursul său răspundea unui orizont de aşteptare diferit de cel al lui Tacit. menţionată în biografia lui Titus. ca Tacit. ambii adepţi ai Noii Academii şi dispuşi să deformeze istoria. ca şi politice. istoricii romani au scris mai ales în manieră suetoniană.. în spaţiul cultural românesc. purcede de la exemplul suetonian şi vehiculează tiparele create de biograf. biograful îi atribuie gesturi funambuleşti. ostil principilor. uneori chiar pasionante. semnată de David Popescu şi CV.. Nu apela. figurarea Romei secolelor anterioare18. Geroc. Diferite pasaje au fost traduse şi publicate în antologii mai recente. Scriitorul a făurit. se observă o accentuare marcată a interesului pentru operele lui Suetoniu. inclusiv o carte datorată autorului acestor rânduri17. El se află departe de valoarea artistică a marelui geniu istoric roman. îl vedem pe Claudiu tremurând de frică sub o perdea. regină orientală. Se impune însă cu stringenţă o nouă tălmăcire. dar în maniere total diferite. Dacă Tacit practicase mai ales imaginea în mişcare. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI de diferit de Suetoniu cum a fost Rorus a rămas îndatorat metodologiei vestitului biograf. în pofida tonului său aparent egal şi stilului de cancelarie. în limba sa termeni şi conotaţii nepoetice. ca de pildă cel prin care invită luna să-i vină în braţe (Cal. o nouă orientare a biografiei antice. Suetoniu atestă. Gavrilu I. 8). Expansiunea biografiei. Camus şi diverşi cineaşti ai anilor noştri îşi extrag materialul din ele. însă legitimate de opţiuni metapolitice clare. 2). Henriette. 10. sobră. o artă combinatorie foarte abilă. în vremurile noastre. Munteanu a publicat prima tălmăcire românească a biografiilor cezarilor. totuşi. citeau cu nesaţ opera lui Suetoniu. impersonală face parte.1). pasiunea pentru anecdotic. dacă furtuna creştea în intensitate. specie literară intens practicată în secolele al lll-lea şi al IV-lea d. a organizat o întrecere între Corneille şi Racine pe tema Berenicei. dintr-o strategie globală. uneori.. pentru epitomă şi totodată accelera 608 . Lui Gaius-Caligula. 23. 2-3 şi 40.. în 1958. Receptarea şi concluzii asupra lui Suetoniu Contribuţia suetoniană la dezvoltarea speciei biografice a fost considerabilă. Acelaşi principe închidea ochii şi îşi acoperea capul când auzea zgomotul tunetului sau vedea un fulger. Fireşte însă că. pentru detaliul insolit şi maliţios. Apar. fiica lui Carol I Stuart al Angliei. precumpăneşte în biografiile suetoniene. a utilizat pe scară largă structuri biografice preluate din Suetoniu. de fapt. El a avut numeroşi urmaşi. Eginhard. el practică arta istoricilor romani când deformează cu intenţii tendenţioase. Viaţa şi opera în vreme ce Suetoniu hărăzea biografiei o carieră strălucită. Chiar un istoriograf atât în alte pasaje. culturale. vara lui Ludovic al Xll-lea. Desigur. Florus exprima creşterea interesului pentru istoria scurtă. Suetoniu a completat cu sârguinţă discursul fascinant asupra secolului I d. autorul Vieţii lui Carol cel Mare. 2).C. Gradaţiile şi combinaţiile subtile se lasă decelate în textul suetonian. Suetoniu privilegia imagistica de asemenea vizualizantă. Iar potenţarea absolutismului nu putea decât să impulsioneze gustul pentru lectura unor biografii. la elipse şi disimetrii. sau uitând în plină conversaţie cine era {CI. până la Amian. De altfel tehnica sa compoziţională „behavioristă" reclama o asemenea imagistică statică. S-a arătat că Suetoniu se află mai aproape de metodologia istoricilor moderni ca mulţi istoriografi antici. preconizând un absolutism imperial. 22. la metafore şi la termeni figuraţi. a apărut la Bucureşti traducerea integrală a vieţilor cezarilor. Scriitura aridă. Pe când biografia medievală a fost şi ea tributară tiparelor suetoniene. Metastasio s-a inspirat din Suetoniu în melodrama La clemenza di Tito. în 1670. sincronismul şi anecdoticul suetonian atrag masiv interesul cititorului contemporan. aşadar. Toţi cei pasionaţi de curiozităţi. Comportamentalismul. Scenariile sale echivalează adesea cu benzile desenate. de altfel foarte numeroşi. Tacit şi Suetoniu se detestau reciproc şi vehiculau strategii literare foarte deosebite una de alta. Acesta din urmă oferă cititorului prilejul unei lecturi plăcute. pe când cel al vieţilor cezarilor se realizează îndeosebi ca negativ. pe care l-a alcătuit Tacit. scriitorul şi-a propus să demistifice cezarii. biograful anunţă expansiunea aticismului arhaizant. Cum am arătat. în vreme ce soldaţii îl căutau ca să-l proclame împărat. însă a constituit un autentic anti-Tacit. De fapt. interesante. a cărei temă a fost ulterior transpusă pe muzică de către Mozart. fără a recurge. Totuşi. ambii prieteni ai lui Pliniu.C. autorul privilegiat de un public auster. decât foarte rar. Iar exegeza ştiinţifică mai recentă a contestat total imaginea unui Suetoniu care şi-ar fi alcătuit fără discernământ biografiile. în 1867. Practic. pe care o asumă biograful. de altminteri premiată la Braşov. Ca în cazul descripţiei reacţiilor senatorilor la răspândirea ştirii că Domiţian murise {Dom. căci privilegia un limbaj denotativ şi nu unul conotativ. în pofida punctelor de interferenţă dintre cei doi istoriografi. care îi îngăduiau să condenseze enunţurile. însă statică. Florus. I s-au consacrat lui Suetoniu numeroase studii. de sub care îi ieşeau încălţările. 607 SUETONIU. Suetoniu a fost un erudit. Suetoniu ocupă un loc important.consistă într-o aglomerare de idei şi de propoziţii arbitrar reunite. Este relevant faptul că bilanţul biografiilor culturale apare favorabil personajelor prezentate. pe care îi voia umanist. Evita propoziţiile relative şi privilegia construcţiile participiale sau adverbele (mai ales cele terminate în sufixul im). care să cuprindă şi ceea ce a rămas din Despre bărbaţii iluştri şi să fie concomitent mai suplă şi mai modernă. consacrate în epoca imperială.

cartea întâi se concentrează asupra războaielor exterioare. care provenea dintr-un grup de naufragiaţi în zona oraşului Tarraco. care va fi analizat în alt capitol. în secvenţele ce nu ni sau conservat. oferă o versiune a evenimentelor diferită de cea liviană22. ai politicii de elenizare pe care o iniţiase Hadrian. în care predomină tetrametrul trohaic. 8). FLORUS Şl ALŢI PROZATORI popular şi lăsat în uitare de poeţii clasici. într-adevăr. Pe când Velleius Paterculus i-a furnizat pilda epitomării istoriei şi anumite idei. „numai regele şi poetul nu se nasc în fiecare an" (Poem. dorinţei de a obţine efecte retorice. deci. adaptând-o obiectivelor sale.. în ultimul poem conservat. care i-a asigurat o educaţie aleasă19. pe când cei mai mulţi istoriografi stăruiau asupra evenimentelor mai apropiate de epoca în care scriau. ca vlăstar al unei familii opulente. Florus urmează exemplul biografiei în general şi al lui Suetoniu în special. Utilizează o metrică variată. dar în alte versuri cântă înflorirea trandafirilor {Poem. vers mai degrabă 609 SUETONIU. care aparţin domniilor primilor Antonini sau se referă la ele. poate. în şcoala sa. Din vremea lui Hadrian datează zece „Poeme". consideraţi ipocriţi. ci istoria Romei. Poemata. Este probabil ca.sau morale . Vergiliu. ca membru al cercului cultural-politic al curţii. în raport cu modelul său. în măsură foarte limitată.ori logice. întrucât Florus apelează şi la informaţii date de alte izvoare. Romanocentrismul a fost pus în legătură cu lecţia lui Tacit. surprins în diferite etape ale unei singure existenţe. în legătură cu opera lui Vergiliu. în Hispania. Pe de altă parte. nu trăiesc după standardele lui Cato şi vechilor romani (Poem. în vreme ce magistraţii romani sunt creaţi anual.. când avea şaizeci de ani. Interesul fragmentului păstrat rezidă în pledoaria ferventă în favoarea retoricii de şcoală. în vreme ce cartea a doua narează în principal războaiele interne. Florus afirmă că. de fapt. Florus şi-a organizat materia cum a crezut de cuviinţă. pentru a se stabili la Tarraco. Florus şi-a publicat opera istorică. pe care o practica în Hispania.FLORUS. chiar sarcasm. şi s-a născut în Africa sau în Hispania pe la 78 d. darurile aduse de Bacchus muritorilor {Poem. Caesar. Oricum. în cartea întâi sunt figurate şi unele tulburări survenite la Roma. Către sfârşitul domniei lui Hadrian. cei doi Seneca. întrucât ilustrează apropierea între poezie şi elocinţă. încărcat de epitete şi metafore. ca şi. Sigur este doar supranumele de Florus. Pierre Grimal evidenţiază faptul că însuşi titlul acestui dialog este semnificativ. colorat.. 8). Florus aduce artei stihurilor un scurt elogiu vibrant. deşi probabil în spatele acestor personaje se ascundea un singur scriitor. De multe ori. de Quintilian. 2). Salustiu. Nu trebuie să ne surprindă o asemenea opţiune la un adept al stilului nou. cel mai semnificativ exponent al epitomei din evoluţia literaturii latine. Astfel se legitima tendinţa prozatorilor epocii spre tensiune narativă şi concizie fermă. Suetoniu. până la un punct. Considerăm că trebuie să avem în vedere faptul că adepţii manierismului frantonian şi ai neoterismului înţelegeau să facă anumite concesii stilului nou şi să utilizeze experienţa lui. Tabella comporta două cărţi încă din antichitate21. Prin tematica. Nu este o întâmplare faptul că acţiunea dialogului scris de Florus este plasată tocmai în vremea publicării opusculului taciteic. Florus a colindat ţărmurile Mediteranei.. probabil. la care Florus nu rămăsese insensibil. încă mai relevant apare poemul în care Florus persiflează mania celor ce blamează moravurile greco-orientale şi se mândresc cu o falsă austeritate romană. Interlocutorii sunt însuşi autorul şi un hispano-roman. din punctul de vedere al valorii. Două poeme ni se par deosebit de semnificative. însă inteligentă. I s-au atribuit lui Florus şi două epistule adresate lui Hadrian. tributar stilului nou. Totuşi. poate fi regăsit la Roma. până la campaniile victorioase ale lui August şi la dezastrul suferit de Varus. într-un limbaj neclasic. Ni s-au păstrat doar primele 3 capitole. Acţiunea dialogului se petrece în anii 102-l05 d. Căci altfel nu se explică de ce Florus îşi opreşte epitoma la domnia lui August. Cea mai veche operă a lui Florus. se intitula „Tabloul faptelor romane". Florus are în vedere reproşurile aduse retorilor că ar fi neglijat cultura generală şi valenţele educative în formarea elevilor lor. decât Lucius Annaeus Florus. din care s-au conservat numai câteva cuvinte. care pendulează între ironie. 6) etc. Florus furnizează unele detalii autobiografice şi consideraţii asupra retoricii. dat fiind că istoricul utilizează şi criterii geografice . Nu este exclus ca în această vreme să fi trăit trei sau chiar cinci Florus. în pofida ironizării uşoare a împăratului. Pretutindeni el practică o artă facilă.C. metrica şi chiar privilegierea poeziei scurte. Tabella rerum romanarum. unde a profesat o vreme ca retor. în chip manifest. Hyginus. Florus nu respectă cu stricteţe ordinea cronologică. adică purtate împotriva altor popoare decât cel al Romei. în timpul domniei lui Hadrian. Schimburi de ironii au caracterizat relaţiile dintre împărat şi scriitor. 3. ilustrat de mai multe mărturii. ar putea fi dialogul „Vergiliu orator sau poet". El n-a rezumat opera lui Titus Livius. Tabella prezintă pe scurt istoria Romei. la date diferite . De aceea. Florus să fi analizat relaţiile dintre retorică şi poezie.când relatează evenimente petrecute în aceeaşi zonă. Florus susţinea aspectele esenţiale ale strategiei cultural-politice adoptate de Hadrian20. Florus a fost. După toate probabilităţile. iar în cartea a doua sunt prezentate şi războaiele purtate de August. Se numea mai degrabă Publius Annius Florus. dacă nu chiar Tabella. Ca urmare a unui eşec suferit la un concurs de poezie. Lucan şi.C. dacă nu şi pe Tacit însuşi.şi pe temele cele mai diverse. propria iubire {Poem. Numeroase enigme înconjoară existenţa şi personalitatea acestui scriitor. el nu adoptă metoda analistică şi operează o recentrare ideologică şi axiologică. Poetul vizează.pentru a denunţa corupţia moravurilor . Florus ripostează vehement criticilor aduse retoricii de personaje ale lui Petroniu şi Tacit.de câteva versuri fiecare . pe luvenal. în care Vergiliu nici nu este menţionat. şi melancolie dezabuzată. ■ Mesajul operei istorice a lui Florus . Atunci când recurge la intervertiri cronologice. Totuşi. deşi n-a atins nivelul la care a parvenit Velleius Paterculus. retorul ar fi un adevărat rege: el îşi deprinde elevii cu morala şi cu studiul sacru al literaturii. Principalul izvor şi chiar model este Titus Livius. Astfel. Chiar şi titlul principalei opere a lui Florus este nesigur. care era o epitomă. Citeşte cu discipolii poeme „prin care se formează rostirile şi minţile" (VOAP. spumoasă. Florus pregăteşte astfel factura retorizantă a operei sale istorice.3 şi 5). Se pare însă că această lucrare de bătrâneţe.. 1). 10). precum: Cato cel Bătrân. De altfel. Florus se înrudeşte cu cel de al doilea neoterism roman. păstrată foarte fragmentar. Vergilius orator an poeta. Se insistă asupra războaielor externe şi civile. îndeobşte pe adversarii. foarte scurte . Căci. VIAŢA Şl OPERA expansiunea compendiilor istoriografice. Acest fapt atestă că. Optica lui Florus coincide cu cea asumată de Aper în Dialogul despre oratori al lui Tacit. Florus ironizează pasiunea pentru călătorii a împăratului Hadrian {Poem.. Desigur. organizat în Capitală. Se exprimă alegru. El îşi apără cu pasiune meseria.

de pildă.C)..-98 d. la o mentalitate întemeiată pe exaltarea demnităţii şi bunei împliniri a rolului obştesc şi profesional. printr-o poantă. Cum era normal într-un compendiu.. conceput de el ca fiinţă vie. Astfel. împotriva aşteptării tuturor. Antoninii ar fi anihilat această autentică „schemă biologică". Posidonius. Dar epitomatorui consideră că unor asemenea ţeluri şi tehnicii abrevierii le erau congruente structuri declamatorii şi dramatizante. 4-8 şi întreg textul)23.. fortuna (Tabel. Am arătat. pe Hadrian. Florus recurge însă şi la digresiuni moralizatoare sau la descripţii. ci din momentul intrării în scena istoriei a poporului roman. Căci.un bărbat viteaz: ai învins tu. cât şi cele ale unui discurs oratoric. 26). constituie concomitent o dramă şi un discurs de orator. dignus (Tabel. praef. că Florus transformă aceste rubrici sau episoade în mici discursuri de aparat sau chiar suasorii rostite de el însuşi.. Cicero. împăratul Traian..43). ci la nivelul performanţelor lui Traian. 22. ci exclamă declamatoriu: „ţine. praef..). Cum închipuia Florus dinamica istoriei? Oprită nu în vremea lui Tiberiu. în definitiv. ca şi cum şi-ar fi redobândit tinereţea" (Tabel. Parcă după exemplul lui Tacit. bătrâneţea lui a redevenit verde. mai ales etnografice şi geografice. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI Refutarea cezarismului este relevantă.. cel din Dialogul despre oratori şi din Istorii. bazele politicii lui Hadrian. El nu reproduce alocuţiunile personajelor. chiar Seneca filosoful.. obiectivele prioritare ale lui Florus rezidă în „panegiricul" Romei şi în pledoaria pentru eforturile Antoninilor. Astfel. relatarea războiului dintre triumviri şi ucigaşii lui Caesar comportă atât diviziunile tragediei. Florus se referă la îmbătrânirea Romei „în care.. în fond.De fapt. „poporul fruntaş". Cauzalitatea istorică nu-l preocupă sensibil pe Florus. 2. praef.. El voia să dezarmeze pe cei care erau alarmaţi din pricina 610 MESAJUL OPEREI ISTORICE A LUI FLORUS pacifismului lui Hadrian. naraţia domină cu autoritate peisajul tiparelor compoziţionale. sub domnia lui Traian. Oricum. adecvată mentalităţii preconizate de Antonini. în acest mod. Florus asumă teoria celor patru vârste ale poporului roman: copilăria (754-510 î.. „schema biologică" constituie fundamentul. încât. princeps populus (Tabel. de cincizeci de ori în cuprinsul Tabloului. din pricina inerţiei cezarilor. 3). ca în textul comentariilor acestuia. praef.. 13-l5). 2). Pe urmele lui Velleius Paterculus. privilegiind. aşa cum am arătat. care este şi un scenariu. cum afirmase Velleius. El relatează conflictele dintre cetăţeni şi pledează pentru concordia socială.C. bătrâneţea (43 Î. 45. însă citează unele enunţuri ale lor. 611 SUETONIU. ca macedonenii şi iberii (Tabel. în pofida diferenţelor care îl separau de Suetoniu. 8). îşi ordonează materia pe rubrici. 28 şi 33). adolescenţa (510-264 î. deşi dă seama de unele fenomene istorice semnificative. în schimb îl critică sever pe Marcus Antonius şi se învederează mult mai reticent faţă de Caesar decât Suetoniu (Tabel. cu multă vreme în urmă. Florus dorea. fireşte.C). Imperiul a îmbătrânit şi s-a zbârcit întrucâtva. 1. dacă Florus îl elogiază pe August. în discursul epitomatic al lui Florus se configurează o adevărată personalizare a poporului roman. Semnificaţia sa rezultă chiar din alegaţiile lui Florus (Tabel. întrucât au fost un popor „demn". până când. să elogieze pe toţi Antoninii. Romanii au luptat_totdeauna pentru demnitatea lor. Romanocentrismul lui Florus este impregnat de optimism: romanii şi-au biruit vrăjmaşii datorită fericitei conjuncţii între Virtute şi Soartă. pentru a redresa o situaţie degradată în urma războaielor civile. Finalul se încheie. Orice mijloc îi apare . învestită cu multiple reverberaţii24. Iar nararea sa se încheie când poporul roman îşi încredinţează puterile lui August. Nu vrea astfel scriitorul să susţină că el a ales structurile comprimate ale epitomei tocmai pentru a reliefa mai clar „panegiricul" consacrat poporului roman? Oricum. 1. înzestrat cu toate compartimentările acestuia. Vercingetorix nu se predă simplu şi sobru lui Caesar. Strategia literară retorico-dramatică Cum am arătat. ar exista o continuitate în*! e domnia lui Traian şi cea a lui Hadrian. Florus meditează asupra istoriei şi proclamă intenţia sa de a prezenta condensat gesta romanilor. ca şi în drame miniaturizate care comportă acumulări. Se pare că el considera că fiecărei etape a secolului Antoninilor îi era adecvată o politică specifică: încât. încât Florus aderă la codul socio-cultural al epocii sale. pentru concilierea expansionismului lui Traian cu pacifismul lui Hadrian. în felul său. El exacerbează pretutindeni efectul retoric. ca uneori în opera lui Tacit însuşi. să elogieze faptele glorioase ale lui Traian şi să avertizeze opinia publică asupra imposibilităţii reluării politicii expansioniste a acestui împărat.. de regulă. * Este revelator faptul că Florus nu-şi începe discursul de la războiul troian ori de la sosirea lui Enea în Italia. 1. Am arătat mai sus că şi poemele sprijină. dar şi a altor autori ca Polibiu. etimonul. acelaşi episod. el înţelegea să arunce o punte de legătură între strategiile politice urmate de cei doi împăraţi. bărbatul cel mai viteaz" (Tabel. Totodată. De altfel istoricul concede vitejie anumitor inamici ai Romei. în funcţie de o politică a contractului între forţele principale ale statului. pentru că traduce o tentativă de a reconcilia între ele idealurile tradiţionaliste şi strategiile politice ale Antoninilor.C). puncte culminante şi deznodăminte. ar desăvârşi opera unchiului său. şi-a umflat muşchii şi. concomitent. după exemplul biografului. mesajului profund al Tabloului.. îndeosebi în prefaţa programatică a epitomei. Generalii şi consulii n-ar fi fost decât agenţi de execuţie ai poporului Romei*. în vreme ce Hadrian. tinereţea robustă (26443 î.C.

în unele capitole. în tihna Capitalei (praef. Iustin nu rezumă o largă secvenţă de istorie romană. pentru a interveni pe axul paradigmatic. metaforele şi metonimiile. ca şi antitezele şi chiasmele. care creaseră şi ei un imperiu universal {IUST. Abundă. hiperbolele impregnează întreg textul lui Florus. Zeugmele. pe când marele său înaintaş privilegiase întregul. de Liviu Franga). nici trebuincioase drept pildă. faptele semnificative.C. în antologii s-au tălmăcit numai unele pasaje. De asemenea. El se adresa însă acelei părţi din public.. până la refuz. Din textul lui Trogus el reţine îndeosebi relatările războaielor. căruia i-a împrumutat şi titlul operei sale. în discursul său devenită factor focalizator mai important decât gesta lui Filip şi Alexandru.26. critică istoricii greci. procedează astfel în prefaţa sa absolut originală. la romani. I se întâmplă să dialogheze direct cu cititorul. Noi opinăm . în ţara noastră. apar numeroase aliteraţii. Autorul însuşi nu afirmă decât că şi-a scris opera la Roma. Căci Florus este un exponent foarte caracteristic al stilului nou. ci un singur autor. de către Iustin. totul unitar. Ca şi Pompeius Trogus. în jurul anului 140 d. Chiar la vremea sa. discursul lui Florus trebuie să fi apărut ca puţin straniu. De asemenea. Războaiele şi răscoalele sunt comparate cu un incendiu sau cu o „făclie". jumătate din fraze echivalează cu întrebări retorice. am întocmit un fel de mică antologie" (praef. de altfel. 8. „Istorii Filipice". fax. Noi credem că atunci când menţionează „mica antologie". care. Iustin adaugă: . în Evul Mediu. Pe de altă parte. JEI acumulează excesiv gradaţiile ascendente şi descendente. probabil. pentru practicarea monografiei. prin etalarea unor exemple de virtute şi. Istoricul retor întrerupe frecvent secvenţele narative. anaforele şi.. Iustin operează o restructurare parţială a semnificaţiilor ideologice ale discursului redactat de Pompeius Trogus. corelat politicii universalizante a Antoninilor . încă favorabile stilului nou şi retoricii neoasianiste. către un narcisism stilistic. 4. dar. 1). Tabella a devenit un adevărat manual de istorie romană şi s-a bucurat de un succes notabil. Historiae Philippicae. precum cel al Istoriei Auguste. vocabule recent răspândite în proza Imperiului şi structuri metrice. care plictiseşte cititorul vremurilor noastre şi frizează ridicolul. Hispania) sau. nu folosesc decât o formă de genitiv. nu se exprimă Iustin niciodată independent? Desigur. astfel implicit asumat ca antecesor şi model. 9. referinduse la condensarea operei lui Trogus. Egipt etc). De aceea. N-a fost un mare scriitor. Dacă trebuie să dăm crezare manuscriselor. panorama lui Iustin îmbrăţişează civilizaţiile Mediteranei.pe baza aluziilor lui Iustin însuşi la stabilitatea vieţii din Capitală şi a interesului pentru istoria universală. Iustin alude la numele lui Florus. exclamaţiile şi interogaţiile retorice. totodată. ca în enunţul atribuit lui Vercingetorix. oarecum în alte modalităţi. mai ales. lăsând la o parte cele care nici nu erau plăcute.. 612 T STRATEGIA LITERARĂ RETORICO-DRAMATICA Câteodată. Cartagina. Tabella constituie un punct nodal în evoluţia breviarului istoric. căci Florus furnizează detalii relevante cu privire la istoria străbunilor noştri. la greci. de dragul cunoaşterii înseşi. de la despoţiile răsăritene până la structuri bazate pe oraşulstat. Totuşi. atestat şi de proliferarea manuscriselor ei. „Schema" biologică şi alte valenţe aie discursului epitomatorului au intrat în relaţii de intertextualitate cu autori târzii. . şi pe Salustiu. Iustin îşi precizează obiectivele fundamentale: instruirea cititorului. trad. de cele mai multe ori „excelează" printr-un declamatorism extrinsec. ciuitas. segregatim. 613 SUETONIU. în favoarea Romei. florum corpusculum. Viaţa şi personalitatea lui Iustin sunt înconjurate de enigme mult mai numeroase şi mai dense decât cele legate de existenţa şi de opera lui Florus. scrierea istoriei pe felii. îndeosebi tipul de sentenţia paradoxală (noema). blamat de Quintilian. pe părţi izolate. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI Totuşi. Florus este pregnant şi convingător.că Iustin şi-a scris opera pe la începutul domniei lui Antoninus Pius. S-a arătat că pasiunea pentru retorizare îl împinge pe Florus către o adevărată euforie a limbajului. Roma. să i se adreseze acestuia la persoana a doua singular. dar şi în alte pasaje. pe care o emoţionase profund verbul magic al lui Tacit. nu s-a realizat încă o traducere integrală a operelor lui Florus.. termeni şi conotaţii poetice.bun lui Florus pentru a-şi colora propriul discurs. până în Occident (Grecia. de la mirificul Orient (Babilon. Iustin a epitomat mai ales Istoriile Filipice ale lui Pompeius Trogus. proliferează metasemenele. Amian şi alţii. polis. pentru a comenta retoric şi a interpreta fenomenele. literalmente „trupuleţ de flori". pentru a-i conferi patos declamatoriu. sentenţele de toate tipurile. unde. Iustin Spre deosebire de Velleius şi de Florus. însă a oferit unele informaţii interesante şi a deschis calea expansiunii accelerate a „digest"-ului în faza târzie a dezvoltării culturii romane. după ce elogiază pe Pompeius Trogus (praef. 21). Florus utilizează frecvent construcţii disimetrice ale frazei. contemporan mai tânăr al autorului Tabloului. îndeosebi de obedienţă ciceroniană25. 4).Am extras cele mai de seamă lucruri şi. Strădaniile iui Florus au fost continuate. încât cercetătorii moderni l-au plimbat prin toate secolele Imperiului. numele autorului acestei epitome în patruzeci şi patru de cărţi a fost Marcus lunianus (sau lunianius) lustinus. altfel spus. mai sus consemnat.

De aceea a alcătuit adevărate micromonografii hărăzite unor seminţii. se diferenţiază „periohele". Granius Licinianus şi alţi istoriografi Pasiunea pentru „digest". „eliberări de sclavi. nu se poate afirma că Iustin a epitomat mecanic amplul discurs istoricouniversal al lui Pompeius Trogus ci. adunase edictele praetorilor şi edililor într-o culegere ratificată de Hadrian şi cunoscută sub numele de „edictul perpetuu". Mitridate pentru Pont şi sirieni etc. atestă totuşi livianismul programatic al acestui epitomator. Căci secolul al ll-lea d. Popescu. a alcătuit aproximativ douăzeci de lucrări. Saivius lulianus a redactat şi nouăzeci de cărţi de digeste. care se întindea până la domnia lui Traian. Romulus pentru romani. întocmite pe cărţi de mai mulţi autori anonimi. la tutelă. Se pare că s-ar fi născut prin 105-l10 d. răspundea unui orizont de aşteptare favorabil lui. instalate pe teritoriul Imperiului. proprietate. Concomitent. ca şi de politica lor universalizantă. De aceea. se execută diverse rezumate aie monumentalei opere a lui Titus Livius. Ampelius pare să nu fi fost prea cultivat. de stabilitatea politică dobândită de Imperiu. Traducerea integrală a Instituţiilor. Pare a fi preferat fraza scurtă şi un vocabular marcat de patina aticismului arhaizant al vremii. Instituţiile au devenit manual obligatoriu în şcolile juridice ale Imperiului. a înregistrat şi alţi epitomatori.. în direcţia alcătuirii codurilor imperiale. cum au crezut o vreme cercetătorii. Granius Licinianus a alcătuit o epitomă a istoriei Republicii. în vremea lui Antoninus Pius. printre care s-a distins Granius Licinianus. vânzări. precisă. bazată pe formulări laconice şi pe o opţiune stilistică mai degrabă clasicizantă. S-a arătat că Instituţiile alcătuiesc prima şi singura lucrare conservată. Desigur. . Dintre jurişti. de asemenea. în 1982. în aceeaşi epocă. contracte. „până astăzi nu a fost aflată o alta mai bună a acestui drept"29. dar anumite fragmente au fost incluse în diverse traduceri antologice de texte antice. în stare deplorabilă. deoarece vulgarismele. procese". în funcţie de sistematizările juridice întreprinse de Hadrian. Granius Licinianus. în secolele al V-lea şi al Vl-lea d. Iustin imprimă discursului său o coloratură retorică manifestă. nici opera lui Iustin nu a fost integral tălmăcită în limba română. sumare ale textului livian. a utilizat materialul 615 SUETONIU. comportă o foarte relevantă expansiune a dreptului.C. Recurge la o scriitură clară. dimpotrivă. care să cuprindă o sistematizare fundamentală a dreptului privat roman. şi a încercat să preconizeze o concepţie personală asupra devenirii popoarelor27. însoţită de un amplu comentariu şi datorată regretatului Aurel N. străbunul împăratului Didius lulianus. în acelaşi secol. Nu s-au conservat decât fragmente din aceste opere. A privilegiat fraza scurtă. dar fără a lăsa de o parte unele dintre anecdotele care emergeau din textul livian original28. iar opera sa va fi receptată favorabil în culturile medievale şi moderne. Epitomatorul aparţine şi el stilului nou.C.C. testamente.C. 2. Printre altele. intitulată „Instituţiile". S-au distins şi alţi jurişti ai secolului al ll-lea d. precum şi atitudinea faţă de Salustiu. 2-II) şi a furnizat informaţii importante pentru istoria spaţiului carpato-danubiano-pontic. Anterior lui Gaius. fondată pe o aridă rezumare a istoriei. a apărut la Bucureşti. Legislaţia statelor barbare.C. şi de Antoninii subsecvenţi. mai ales greceşti. ulterior înglobate fragmentar în Digestele lui lustinian. Printre acestea. că ar fi profesat dreptul la Roma şi apoi în Orient. 614 - GRANIUS LICINIANUS Şl ALŢI ISTORIOGRAFI stimulat de Suetoniu.C. Nu cunoaştem decât un singur element din numele juristului Gaius. nu a recuperat talentul şi intuiţia istorică a lui Pompeius Trogus. Chiar dacă se exprimă mai puţin declamator şi înflorat decât Florus. După exemplul lui Florus. Spre deosebire de Granius Licinianus. elementele de exprimare colocvială abundă în textul său. 1. Alexandru pentru macedoneni. Tendinţa sa spre autonomizarea speciei istoriografice a epitomei va afla urmaşi în literatura veacurilor subsecvente. el a manifestat interes pentru detaliile etnografice şi geografice. 30-32). îndeosebi pentru compendiul istoric. Juriştii noştri au studiat cu atenţie acest discurs fundamental asupra dreptului roman. retoric şi dramatic. trebuie să credem că el a extras din opera antecesorului său mai ales acele elemente care prezentau interes moralizator. dacă nu şi tributară aticismului arhaizant. S-a păstrat însă opera fundamentală a lui Gaius. Nu este vorba de un rezumat al marii opere liviene. care se va accentua în secolele următoare. din care s-au păstrat numai anumite fragmente. Acest „edict" era studiat în învăţământul juridic şi a devenit una dintre bazele dreptului roman. Dreptul şi Gaius Secolul al ll-lea d. în eroi-simboluri ai devenirii anumitor popoare: Cyrus pentru perşi.delectarea lui. 8. Din păcate. Lucius Ampelius redactează o epitomă istorică şi cronologică asupra istoriei universale. cel mai important a fost Gaius. Ei se exprimă foarte concentrat. publicată după 161 d. Sub ultimii patru împăraţi ai secolului al ll-lea d. Se referă. care era un erudit.C. Institutiones. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI oferit de Instituţiile. Epitomatorul s-a străduit chiar să transforme unele personaje ale discursului său concentrat în modele de conduită. declarat mai degrabă orator decât istoric (datorită atacurilor împotriva propriei epoci. Important este faptul că Iustin s-a distanţat oarecum de epitoma tehnică a secolului I d. Gaius utilizează un sistem de clasificare a dreptului în virtutea statutului social.C. această propensiune era încurajată de gustul pentru curiozităţi. a utilizat şi alte izvoare. periochae. alocuţiunilor atribuite personajelor şi detaliilor geografice: 36. ca şi de discursurile epitomatice ale lui Florus şi Iustin. Edictum perpetuum. i-a figurat pe sciţi (IUST. Nouăsprezece din aceste opere purtau asupra unor probleme de drept privat. numit Saivius lulianus. Subiectul însuşi al epitomei.

1900. Bucureşti. Breacia.-. „Floro e l'etâ adrianea". BALDWIN. Structures et ideologie dans Ies Vies des douze Cesars de Suetone.337 şi urm.N.n).IV.. „Einige technische Termine bei Sueton". 1960. Sueton und die Historia Augusta". Filosofia e Magistero deli'Universitâ di Cagliari. seria a 8-a. W. 44. vezi Alcide MACE. Bucureşti-Paris. op. 1977. Ulrich LAMBRECHT. 1981. 1860. pp. Pentru biografia lui Suetoniu şi cauzele dizgraţierii.n. flamen al Antoninilor. Sueton und die antike Biographie. „Marcius Turbo. între 119 (când ar fi apărut primele două uitae) şi 128 d. Cesare GRASSI. TheArts of Suetonius. Paris. Eugen CIZEK. revăzută şi completată de Italo LÂNA. 1983. Annali della Facoltă di Lettere. pontif al lui Vulcan. Eugen CIZEK. Istoria literaturii latine (117e. p. 1968. pp. 1961. IV. 1975. Padeborn-Munchen-Wien-Zurich. Sulla tecnica compositiva suetoniana.. a 2-a.n. A. 1959. 42. Proceedings of the African Classical Associations. Paris. 1963. 13-l4 (care crede că ultima secţiune 617 . PFLAUM. 1984. Les Etudes Classiques. Firenze. Herrscherbild und Principatsidee in Suetons Kaiserbiographien. „How Suetonius' Lives Reflect on Hadrian".1981. Alcide MACE.SYME. 52. 1972. pp. 2 voi. ed.*■' 616 NOTE 1. la A. Studien zum Text der Epitome des lustinus und Historik des Pompeius Trogus.137-l39. 2 voi. Padeborn-Munchen-WienZurich. 1992. An IntroducHon. pp. între alţii. Rene MARTIN-Jacques GAILLARD. 116-l17. menţionate în text . 22-23. 38. Leipzig. Revue des Etudes Latines. Struttura e metodo dell'Epitome di Giustino.Suetonii Tranquilli quae supersunt omnia.. Introducere ia Suetoniu.n. 1959. 480 şi urm. Giorgio BRUGNOLI. a 9a. pp.. Hermes. Classe di Scienze Morali. Lecce. „Suetone et le theâtre". 1952. pp. 1964. R. care descrie cu certitudine cariera scriitorului . Les genres litteraires ă Rome. Anton D. pp. Diverşi cercetători au comentat amplu conţinutul acestei inscripţii: vezi.C. Class. MACE. 34. pp. 1954. Athenaeum. P. Bucarest-Paris. ed. Torino. 105-l17. LEEMAN. London. pp. Bologna. 3 voi. T. trad. Studi suetoniani. 1967.49 şi urm. Philologica I. Histoire de la litterature latine. Bonn.sacerdot. 9. 1986. C. Este posibil ca Suetoniu să fi fost unul dintre funcţionarii lui Pliniu cel Tânăr în Bithynia. Storiche e Filologiche. 27 şi urm. „Suetone et l'inscription d'Hippone" (Suetonius praefectus fabrum de Pline en Bithynie). Torino. pp. Paris.. „The Travels of Suetonius Tranquillus". Teoria e pratica stilistica degli oratori. „Suetoniania II.L. pp. op. Jacques GASCOU. pp. Actes du IX-e Congres de l'Association Guillaume Bude.VI e. voi.. 698-706. 492-499. 363-380. „Sur la composition des Vitae Caesarum de Suetone". op. a 2-a. TOWNEND. Formula homo curiosissimus apare la Rene MARTIN-Jacques GAILLARD. „Structure du De grammaticis et rhetoribus". Suetonio eques Romanus.G. Suetonius.. scrinia. Structure et idâologie dans les Vies des douze Cesars de Suetone. 36. 1984. Marburg. Această inscripţie. 1992. sir Ronald SYME.303 şi urm. pp. Cambridge. 1922. E. Eine romische Weltgeschichte. Ceea ce ni se pare foarte posibil. 1976. istoria literaturii latine. Wilhelm KIERDORF. „Suetoniana I. 1891. Suetonius. Wilhelm SCHMIDT. 304-315. „Structure du De grammaticis et rhetoribus". 13.VI e. Introducere şi note la Suetone. 1987. BAURIAN. De grammaticis et rhetoribus"..C: vezi mai ales G. 233-253. Mem. 739-766. Comptes Rendus de /'Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Albino GARZETTI. 515-516. Praha. Pavia. 1968. Istoria literaturii latine (117 e. pp. ibid.-sec.Suetonii Tranquillipraeter Caesarum libros reliquiae. 1900. A. 1972. 355 şi urm. pp. BIBLIOGRAFIE: B. Essai sur Suetone. KIERDORF. ed. 1975.Suetonii Tranquilli stilique eius proprietatum nounullarum. pp. Studii Clasice. pp. 1993. Otto SEEL. n. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphie.F. REIFFERSCHEID. Giorgio BRUGNOLI. Firenze. pp. „Nouvelie inscription sur la carriere de Suetone l'historien. I. storici e filosofi latini. italiană de Gian Carlo GIARDINA-Rita CUCCIOLI MELLONI. printre alţii. în schimb. cit. cit. Filologiche. cit. Rome. Acta Universitatis Carolinae. Suetone historien. pp. R. New York-Frankfurt. alţi savanţi se pronunţă pentru o publicare pe tranşe a biografiilor cezarilor. Essai sur Suătone. ed. 1977. A. Textausgabe mit Einleitung. Studie zu Kaiserbiographien Suetons. Miinchen. „Sulle possibilrtâ di una ricostruzione dei Prata e della loro attribuzione a Suetonio".. Geza ALFOLDI. 1957. Bucureşti. 1858. Herrscherbild und Principatsidee in Suetons Kaiserbiographien.. 1964. pp. „L'epigrafe di Ippona e la Vita di Suetonio. 257-275. Traduzione e Commento.). 109. Wilhelm KIERDORF. pp. pp. Storia della letteratura latina. 124-l44. „The Date of Composition of Suetonius Caesares". Storia della letteratura latina. Storiche. II titolo de uiris illustribus". 1960. IV. 503-506. Giorgio BRUGNOLI. Pentru detalii..18.A. 1987. Amsterdam. Les genres litteraires â Rome. pp. „Suetoniana II. cum susţinea G. considera că autenticul titlu al lucrării ar fi fost „Catalog al bărbaţilor iluştri". Wolf STEIDLE. 256. apoi şef de birouri imperiale. 1984. 1986. Bonn. Structures et idâologie. Scienze Morali. Fulvio GROSSO. 76-85. Introducere la Sueton: Leben des Claudius und Nero. . ROTH. MAREC-H. p. Bohumila MOUCHOVA. 1974. Revue des Etudes Latines. CIZEK. Septicius Clarus. Pentru alte lucrări aie lui Suetoniu vezi C. pp. Marie-Claude VACHER. FERRERO. Filosofia e Magistero dell' Universitâ di Cagliari. The Scholar and his Caesares. 7-l2 (dar am renunţat la ideea că Suetoniu s-ar fi născut la Roma). 55-58. Classical Quarteriy. 2.-sec. Orationis Ratio. 14. Nurnberg. vezi Eugen CIZEK. LOUNSBORY. C. pp. pp. De Romanorum imprimis Suetonii arte biographica. 1968. VENINI. pp. 1979. pp. Testo. 1l-l4. Ulrich LAMBRECHT. Con i fasti dei pontifici di Volcano a Ostia". 13-l8 avril 1973. 253-282. 3. 1967. kritischen Apparat und Kommentar. Paris. 5.1974. di Accademia Nazionale dei Lincei. 52-l02. seria a 8-a. Graeco-Latina XI. 52-54. 13-l4. 3. Paris.. p. Ettore PARATORE. a 3-a. L. 52. 285-293. JACKSON. pp. 2. Paris. 7 şi urm. kritischen Apparat und Kommentar. Francesco DELLA CORTE. CARNEY. Rene PICHON. WALLACE-HADRILL. Leipzig. pp. Annali della Facoltâ di Leftere. Cum a remarcat Augusto ROSTAGNI. Datarea timpurie a Vieţilor celor doisprezece cezari apare. p. PP197-212. HOWARD-Ch. Roma. Sueton: Leben des Claudius und Nero. Catalogus uirorum illustrium. 1983. 136-l56..363 şi urm. Textausgabe mit Einleitung. 1974. II titola de uiris illustribus". III. „Suetoniu". Index Verborum C. I. Paris. 38. Grammairiens et rheteurs. 4. 6. Les Belles Lettres.a fost publicată de E. 1924. 137.B. 1981. Ani dell'Accademia Nazionale dei Lincei. şi „Suetoniu".

Annali dell'lstituto Italiano per gli Studi Storici. Milano. căruia aparţinea prin origine. Pentru structura compoziţională. 21 şi mai ales de P. pp. pp. cit. 43-84. Harvard Studies in Classical Philology. pe urmele lui Polibiu. gradaţiile efectelor. de D. Henri AILLOUD. cit. 6. Paris. 134-321. E. (Lydus în De magistratibus. 11. etc. Historiens et biographes dans la litterature latine. 1962. cit. pp. 227. Acta Universitatis Carolinae. 145. „trufia". 14. E. HUS. pp. 1954. 707-708. Structure du De grammaticis. vezi Pierre GRIMAL. O succintă prezentare a acestei polemici se poate decela la J. cit. J. „Suetoniu". Miinchen. că biograful îşi filtra atent informaţiile culese. alegaţiilor personajelor. să facă diferenţa între cauza reală a unui fapt istoric şi pretextul lui (Caes. iar cele cu birocraţia de J. cit. 1961. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI din operă a apărut după 122 d. 7-21. pentru constituirea imaginarului şi a vocabularului. vezi A. „Roman Description of Personal Appearence in History and Biography". Punctul de vedere potrivit căruia Suetoniu l-ar blama pe Hadrian. luxuria. 1987. 19. GRIMAL. p. CIZEK. 147-l58.M. pentru culegerea biografică s-a propus şi un titlu puţin diferit de cel consacrat. 272-273. vezi şi C. „Suetone physiognomoniste dans Ies Vies des XII Cesars". Giovanni D'ANNA. „How Suetonius'Lives Reflect on Hadrian". cit. HUS. op. 156-l57. GRIMAL. Introducere la Suetone. vezi E. Structures et ideologie. 1963. cit. 360. GRASSI. XXXV. Pentru opţiunea în favoarea Noii Academii vezi E. vezi Eugen CIZEK. pp. Bruxelles. GASCOU. pp. vezi E. Proceedings of the African Classical Associations. că antiteza vicii-virtuţi era intenţională pentru a caracteriza cezarii). GASCOU. op. Suetone historien. 163. pp. XXV. Firenze. KIERDORF. U. libido. XXII-XXIII. J. pp.C. XVIII-XXXVIII. pp. în repetate rânduri. cit. op. Aceeaşi orientare apare la Bohumila MOUCHOVA. vezi E. Filiaţiile cu mediile curţii imperiale au fost relevate de P. cit. 714-716. Pentru modele literare utilizate de biograf. 1951: el revelase că biograful mobiliza „den spezifische romischen Sinn". ed. 1978. ANDRE-A. Geschichte der romischen Literatur. Vechea optică apăruse la Martin SCHANZ-Karl HOSIUS. 1958. 1975. p. 14-l8. cit. 32. pp.R. Graeco-Latina XI. 32-44). pp.. pp. dar nu arată în ce rezidă el. susţine că Suetoniu ar fi elogiat ditirambic pe Hadrian J. pp. 344-349. puncte de vedere similare enunţaseră Wolf STEIDLE. statistica trăsăturilor morale. op. Istoria literaturii latine. pp. 707-708. cit. „lăcomia". op. p. cit. cit. Pe de altă parte Suetoniu ştia. 73-87. p.6). Milano. cit. Studii clasice. pp. Motivaţia noastră a includerii vieţii lui Caesar printre biografiile imperiale apare la E. cit. 1927. op. l-26. op. Leipzig. pp. 2-34. XIII-XIV. cit.C. 241. vezi şi U. cit. vezi A. p. pp. J. când critică interpretarea noastră a opţiunii filosofice suetoniene. E contrarie. p. „cruzimea". op.. Berkeley-London. pp. 801 (care a subliniat. pp.3-339. Revue des Etudes Anciennes. I. 390-392. G. 2. op. pp. d'apres Ies Vies de Claude et de Neron". 9. Introducere la Suetone. vezi şi U. STUART. op. pp. GRIMAL. pare a nu înţelege că învăţătura Noii Academii era antidogmatică şi antisistematică. 717-784. pp. pp. pp. 2. op. Ftevue des Etudes Latines. MACE. LEEMAN. cit. că n-a fost neutru sau indiferent faţă de materialul oferit de ele). GRASSI. pp. cit. 31. 195-l98 (dar nu credem că Suetoniu a fost un exponent numai sS acestui ordin şi cu atât mai puţin al micilor cavaleri). op. 775-785. op. MACE. storici e filosofi latini. arrogantia. Dar ei recunosc că Suetoniu evită rostirea sentinţelor categorice şi lasă cititorului grija de a trage concluziile (ibid. op. 708. GRASSI.1953. 379-398. Dar anterior. 57. Pentru imperiul care transcende principilor. 1901. 306. Strădania lui Suetoniu de a demistifica cezarii a fost pusă în valoare de C. vezi J. cit. 1974. 505. 41 (care susţineau că Suetoniu scria „cu mâinile şi nu cu capul"). vezi Werner MULLER. XV. „pofta erotică". Orationis Ratio. 156-l65. pp. 7. GASCOU. Sueton und die antike Biographie. 338-339. Structures et ideologie. Pentru funcţia care revine cuvintelor de spirit. 3. 65-l55. „Sur la composition des Vitae Caesarum". Structuress et ideologie. op. LAMBRECHT. 154-l55. superbia. 25-28. op. GRASSI. pp. GASCOU. L'histoire â Rome. HUS. pp. ANDRE-A. Istoria literaturii . XV-XVI. dar mai ales Jacques GASCOU.EVANS. 234-256. 618 NOTE 13. Pentru rolul portretelor fizice. op. op. Paris. 802. ANDRE-A.F.. Beiheft\a 7. 1968. pp. Philologica I. 1928.F. saeuitia. Istoria literaturii latine. „I Cesari di Suetonio". 189-200. a 2-a. 758-773. Evitarea termenilor polarizanţi. CIZEK. COUISSIN. cit. precizăm noi.1935. 457-668. 30. 56-57.passim (dar ed. 267. pp. „Studien zur biographischen Technik Suetons". pp. 355-360 (ulterior. CARNEY. 159-l68. Studie zu Kaiserbiographien Suetons. al 4-lea tiraj. p. 12. 498499. 157. 22l-253. Vies des douze Cesars. 1968. BRADLEY. op. vezi şi U. J. K. în Evul Mediu. 713-727. pp. între alţii. K. pp. cit. 345. pp. Epochs of Greek and Roman Biography. 232-235. An Historical Commentary. op. CARNEY. ca cel mai „monstruos" principe. „behaviorismul" suetonian. vezi J. Symboiae Osloenses. 242-243 etc.M. vezi Bohumila MOUCHOVA. se referă la un „bilancio" suetonian. cupiditas. non tiranico"). 24. „Suetoniu". op. Miinchen. GASCOU. 1974. Raccolta di Scritti in Onore di Felice Ramorino. pp. op. a 4-a.R. 8. 171. X. fără a cunoaşte contribuţia lui Steidle. eques Romanus. A fost criticată. Gaius-Caligula şi Nero. Praha. p. „destrăbălarea". Afinităţile dintre biograf şi ordinul cavalerilor. 158-l59. cit.CIZEK. „Sueton und seine Zitierweise im Divus lulius". cit. 1935. Jean-Michel CROISILLE. op. Tacito. 11. Anton D. 1984. Suetonio. Structures et idâologie. ANDRE-A. WienerStudien. dar că documentarea de bază se realizase înaintea dizgraţiei). pp. pp. Pentru monarhismul suetonian. 78-83. Pentru idealul de principe la Suetoniu. ed. J. „La mort de Vitellius dans Ies Vies des douze Cesars de Suetone". au fost evidenţiate de Francesco DELLA CORTE. cit. LAMBRECHT. Cum arată tot J. pp. pp. a 2-a. 10. 35-l55. HUS. pp. CIZEK. X-XI. tributară mai degrabă unei antifilosofii decât unei filosofii. 147-l54. Die griechisch-romische Biographie nach ihrer literarischen Form. Bologna. 18-25. 145-l53. pp. Referinţa la dedicarea operei lui Septicius Clarus apare la un autor din secolul al Vl-lea d.M. In ce priveşte arhetipurile tehnicii biografice suetoniene. Pentru imprecizia vocabularului politic. trad. „Suetoniu". făcând aluzie la comportamentul lui politic şi privat în biografiile lui Tiberiu. Structures et ideologie. 151). a fost consemnată de T.pp. op. se străduiesc în zadar să identifice un stoicism mistic în biografiile suetoniene. Wien-Koln-Graz 1977.2). Roma. cit. 11. Vies des douze Cesars. Structures et ideologie. CIZEK. XXVII-XXVIII. 15. Le idee letterarie di Suetonio. Suetonius'Life of Nero.SUETONIU. CIZEK. vexi W. FUNAIOLI. LAMBRECHT.. cit. op. p. ed. Jean-Marie ANDRE-Alain HUS. 711. GASCOU. 145. Teoria e pratica stilistica degli oratori. cit. 13-l4. 16. 1973. 24. 20 susţine că Suetoniu se referă mai ales la virtuţile care. „Ciaude et Neron chez Suetone". p. „Schema" biografică a fost reconstituită de Friedrich LEO. pp. op. opinii asemănătoare apar la Eugen CIZEK. GASCOU. op. 49-62. cit. BRADLEY. 1972. Pentru scriitura suetoniană. op. op. p.R. „L'art de la composition chez Suetone. pp. pp. 1l-l2 (biograful se pronunţă pentru „un impero moderato. 1967. 1970.C. Roma. LAMBRECHT. Pentru aceste patru categorii de cezari. GASCOU. pp. 37. LAMBRECHT. P. 148. Cum pune în evidenţă J. II. 95-l08. Pentru izvoarele lui Suetoniu şi utilizarea lor. 67-72. Pentru Vitellius. dominau codul moral conferit principelui ideal şi la vicii ca: „aroganţa". 125-l30. 199-245.M. J. 46. „zgârcenia". Ettore PARATORE. 66-67. Helmut GUGEL. Paris. italiană de Gian Carlo GIARDINA-Rita CUCCIOLI MELLONI. 47. J. „Einige technische Termine bei Sueton". C. după lectura lui Steidle. p. auaritia.. pp. Structures et ideologie pp. p. op. X. C. din punct de vedere moral. cit. U. GASCOU. a fost profesat de T.

460-461. declară: „Voi cuprinde într-un tablou concentrat întreaga imagine a acestuia". „Floro e l'eta adrianea". n. Noi nu-l considerăm pe Florus nici un partizan fanatic al lui Hadrian şi nici un opozant împotriva acestuia. XXIII-LIV. II. dl. VII.Annio Floro poeta et carmine quod Peruigilium Veneris inscriptum est. are tendinţa să situeze opera lui Iustin la sfârşitul secolului al ll-lea e. „Observaţii asupra compoziţiei şi stilului din opera lui Ficrus" (Epitome Rerum Romanarum). „Granius Licinianus". Paoia ZANCAN. Introducere ia Iustin. Prefaţă la Grani Liciniani Reliquiae. vezi P.1959. p. Bucureşti-Amsterdam. a fost foarte ezitant. op. op. 1896. Cum reliefează J. Pentru impactul efectelor dramatice în vieţile cezarilor preocupaţi de teatru.R. CIZEK. LV-LVI. „Tipare biografice suetoniene în Vita Caroli Magni a lui Eginhard". acest „tablou" trebuia să aibă o completare. p. 1975. disocia un istoriograf numit Publius Annaeus Florus de autorul dialogului despre retorică. 1894. 95-l11. MARTIN-J GAILLARD. op. LEEMAN. A. 138-l39. Actes du IX-e Congres de l'Association Guillaume Bude. cit. Unele manuscrise.JAL. 1.4). 1936. De Vespasian â Hadrien".latine. 1908. praef. Cele mai multe conţin titlu! „Epitoma despre Titus Livius". E. pp. Tacite. 92-l00. „Florus".DEN BOER. pp. cit. Pentru dialogul şi poemele scrise de Florus. cit. op. . Pentru doctrina celor patru vârste şi panegiricul închinat poporului roman. 196. R. pentru acest autor şi ceilalţi. deci. GAILLARD. MICHEL. 17. „Iustin". înaintea invaziei lui Porsenna {Tabel. op. op. P. A.n.discursiv.M. Introducere la Florus. Paris. cit. pp.1819-l822. Padova. enunţată de Florus în prefaţă. cit. pp XVIfl-XIX. 1925. Athenaeum. W. mai ales pp. Bolletino di Filologia Classica. 1855. 619 SUETONIU. 1942. Studien zum Text der Epitome des lustinus und Historik des Pompeius Trogus. Eugen CIZEK. 268. Rome et nous. pp. 18. Această dihotomie.JAL. Bucureşti. o explicaţie şi. XXXVII. 572-582. pp. J. „Suetoniu".JAL. L. pp. pp. p. Pentru pluralitatea stilurilor . XXXVIII-LX. I. Pentru izvoarele lui Florus şi vocaţiile fundamentale ale operei lui istorice. Pierre GRIMAL. pp. XVIII-XXIII şi J. Manuel d'initiation â la litterature et â la civilisation latines. pp. Pentru stilul. 1990. cit. 28. 19. GRASSI. „Floro e l'etâ adrianea". Istoria literaturii latine. op. op. Berlin. 26. Ca să ne limităm la un singur exemplu. „De Vespasian â Hadrien". Istoria literaturii latine. scriitura şi metrica lui Frorus. A. Albino GARZETTI. CIZEK.6). XXXIX-XL. CIZEK. ELLIS.D. p. pp. pp. 136-l56. col. 138. pp. după „eşecul" lui Porsenna. „Florus şi Iustin". op. 115-l19. 78-80. 88-89. 13-l8 avril 1973. Latomus.. I. cit. „De Vespasien â Hadrien". MICHEL. „Floro e Adriano". S-a demonstrat că Florus nu şi-a putut intitula astfel o lucrare în care nu foloseşte termenul de epitoma şi nici nu-l rezumă pe Titus Livius. XIV. vezi Radu SĂNDULESCU. R. în discursul istorioriografic livian. 1955. chiar dacă n-a fost realizată de însuşi Florus. ANDRE-A. Introducere la ediţia operelor lui Florus.Annii Flori fragmentum de Vergilio oratore anpoeta. vezi E. p. 802-803. MARTIN-J. FLORUS Şl ALŢI PROZATORI 19. Noi am opinat însă că. R. Actes de la Xll-e Conference Internationale d'âtudes Classiques Eirene. The Annalist Licinianus. 252-255. 8688. Aderăm la interpretarea unificatoare a lui Paul JAL. Mnemosyne. 57 şi 359. 147l58. pp. disertaţie. însă Florus. PARHON. împart Tabella în patru cărţi. op. p. 1907. pp. p. op. pp. 15. partea a ll-a. Albino GARZETTI. IX-XIV. Istoria literaturii latine. ANDRE-A. XXXVII!. 47. I-X. MARTIN-J. Leipzig. 48. pp. 1964. Pentru mesajul şi arta lui Iustin. „Florus". ANDRE-A. Epitoma (sau Epitomae) de Tito Livio. care ar fi fost Publius Annius Florus. passim. 480-485.1. 42. vezi Luigi CASTIGLIONE. 2 voi. Les paîens. HUS. „Suetone et le theâtre. pp. cit. 23-24. Nurnberg. XLIII-XLV. „Ftorus und die rdmische Geschichte". 136-l56. pp. „Fronto şi mişcarea frontoniană. influenţate de teoria celor patru vârste ale poporului roman. CHAMBRY-L. vezi D. vezi E. K. Athenaeum. în prefaţa operei istorice. cit. GAILLARD.. în ce priveşte tendinţa spre rubrici.. n. cit. cit. „Suetone critique litteraire. ROSSBACH. Alain MICHEL. pp. Abrege des Histoires Philippiques de Trogue Pompăe. Napoli. 193-209. Istoria literaturii latine. 143. op. pp. GASCOU. pp. L. cit. Torino. vezi Eugen CIZEK. JAHN. cum îl concep J. Oeuvres. 515-516. R. LXXXVII-CXIV şi Note. G.M. 23 24 25. 345. Otto SEEL. cit. Leipzig. CIZEK. Analele Universităţii Ci. Pentru această datare şt alte elemente de interes filologic. FERRERO. Paris. I. vezi Gino FUNAIOLI. London. pp.JAHN. op. E. pp. HUS. Filologie. op.. Dan SLUŞANSCHI. pp. Etude sur la litterature latine d'Afrique. GASCOU. Culegere de studii de civilizaţie romană. pp. 196.1988. O. fiul lui Tarquinius II şi Brutus se înfruntă pe câmpul de luptă şi mor.M. 156. Istoria literaturii latine. ca o încununare a căderii regalităţii (Tabel.. 195-l96 (care menţionează „la derision historique sans la grandeur"). 2 voi. 20. 155. pp.. 18. vezi O. 1976. Liviu FRANGA. op. op. 14. Nicola CRINITTI. Alţi prozatori". probabil. Studi intorno alle Storie Filippiche di Giustino. Rome et nous. CIZEK. De aceea P. Paris. O. pp. cit. p. Pentru Granius Licinianus. 138 (unde se afirmă cu umor că „Suetone a pris la rhetorique et lui a tordu le cou'). E. op. 1913. Controversele savanţilor asupra numelui şi personalităţii lui Florus au fost lungi şi înverşunate. în speţă 620 NOTE p. Rome et nous. 869-874. „Florus". cit. 156. op. GAILLARD. LXIX-CII. vezi Eugen CIZEK. El s-a străduit să arunce o punte între gestiunile şi strategiile politice practicate de Traian şi de Hadrian. Istoria literaturii latine. pp. 156. pp. consideră că epitoma lui Florus se intitula Tabella. I. COSTA. op. de catalog vezi C.FRANGA. Hermes. p. MARTIN-J. Problemes du vocabulaire". 13l-l36. 1981. că se intitula probabil Tabella rerum romanarum: vezi E. 200-201. Imperiul. p. 22. De P. cit. 542 şi urm. pp. cit. 87. Pentru episodul lui Florus ca mică dramă şi discurs de aparat. 3). Eine romische Weltgeschichte. „Florus". HUS. 42. 1967. Leipzig.. JAL. P. seria Ştiinţe Sociale. cit. Struttura e metodo dell' Epitome di Giustino. BRADLEY. pp. pp. 2. cit. 1975. pp. „Floro e Livio". J. Introducere la LAnnaei Flori epitomae libri II et P. Istoria literaturii latine. cum evidenţiază P. 1964. op. 1957. J. pp. vezi P. Pentru receptarea lui Suetoniu. Paris.JAL. 868-874. P. 257-275. 1979. GASCOU.28. 1972. 366-387. MULLER. 72-78. 1977. vezi A. Dar cel mai bun manuscris al Tabloului comportă o diviziune binară. op. Florus situează acest duel. KLOTZ. Manuscrisele operei istorice a lui Florus indică diferite titluri. Les Africains. 138-l39. MONCEAUX. Realencyclopădie der klassichen Altertumswissenschait. pp. Rome.1. R. „Die Epitoma des Livius". „Â propos de fepitome de Justin". corespunde planului sugerat de acest autor. adică a poporului roman {Tabel. Paris. pp. 96-99. 451 -463. 1852. Eugen CIZEK. Paris. 21. Bucureşti. IV. în prezent acceptată de majoritatea cercetătorilor. 27. pp. JAL. cit. THELY-CHAMBRY. pp.

Care este adevărul? El este greu de restaurat. îndurerat şi amărât (Vita luu. primele satire iuvenaliene. survenit în 127 d. din Laţiu. care însă ar fi camuflat un surghiun. pe care poetul nu l-a iubit. proconsulul Africii. 4). savantul britanic Gilbert Highet a presupus că luvenal ar fi fost exilat din ordinul lui Domiţian. cartea a treia încorporează satirele 7-9. Studiu introductiv la Gaius. Primele două cărţi trebuie să fi apărut în vremea lui Traian. p. IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL IILEA D. pentru ca o parte dintre savanţi să susţină că luvenal n-a fost niciodată exilat.. 1962. Poetul şi-a impus o cenzurare severă a propriilor pulsiuni. primele cinci satire constituie o unitate incontestabilă. Uneori. după 127 d. ca şi notele şi studiul introductiv ale lui A. tocmai în perioada reprimării crunte a opozanţilor de care viitorul poet era legat. Histoire de l'historiographie ă Rome.C.C. ne înfăţişează un luvenal dezabuzat. Pentru opera lui Gaius. v. Cronologia. chiar deznădăjduit.C3. (Sat. vezi A. în satirele următoare. 190. astăzi pierdută. Biography of Gaius. iar cartea a cincea satirele 13-l6. dar noi opinăm că luvenal a fost îndepărtat de două ori din capitală. 407-412). luvenal trebuie să se fi născut pe la 60-65 d. a apărut probabil prin 120 d. 7). în vreme ce celelalte au fost publicate sub domnia lui Hadrian. care a putut cuprinde chiar de două ori mai multe ediţii. Unii cercetători moderni au optat pentru un exil sub Domiţian. Opera Opera lui luvenal rezidă în şaisprezece satire. este foarte revelator faptul că cel mai valoros poet al Imperiului a fost luvenal. ci un fel de proză versificată -. între 93 şi 96 d. Instituţiunile. condiţia penibilă a clienţilor din Roma imperială (Sat. sub tipar. ale poetului. 40. care nu sunt cânturi. noi dispunem de numeroase „vieţi". şi. grupate în cinci cărţi. inclusiv de cercul lui Pliniu cel Tânăr.C. poate. în satira a 7-a. întors la Roma după moartea lui Domiţian. întrucât alude la noua politică a lui Hadrian în materie de cultură.C. trebuie să fi fost editată prin 118 d. Dar alte biografii situează data exilului mai târziu. HONORE. Cartea a patra. Satira întâi echivalează cu un prolog general şi prezintă poetica iuvenaliană a speciei literare abordate de autor. Ulterior.C. Totuşi. oarecum pusă în umbră de masiva dezvoltare a prozei căci luvenal scrie poeme. încât a putut fi publicată în 116-l17 d. consemnată în unele dintre poemele lui. elogiat de luvenal la începutul domniei lui. şi nu la cărţile din care fac parte ele. Citatul provine din Aurel N. 2. -------------------622 --------------------------------------------------------------------------------------------- VIAŢA LUI IUVENAL Oricum. De aceea. 5. 1. Lunga satiră a şasea înfăţişează imoralitatea unor categorii de femei din înalta societate. dacă dăm crezare primelor şase satire. ne vom referi numai la satirele iuvenaliene ca ansambluri autonome. {Sat. Se pare că poetul însuşi şi-a elaborat îndelung şi în diferite variante opera satirică. Hadrian. Viaţa lui luvenal Cum am arătat într-un alt capitol. IV. căci include o aluzie la procesul lui Marius Priscus. alţii pentru surghiunul în vremea lui Hadrian.C. înainte de 131 d. încă din copilărie şi din adolescenţă. condamnat chiar în acel an (Sat. ad luu. deoarece menţionează consulatul lui Lucius Aemilius luncus. Oxford. frustrat. condiţia redactării şi compartimentarea satirelor iuvenaliene au suscitat aprige controverse între savanţi. alcătuite în vremea lui Traian. care nu conţine repere cronologice. din pricina criticilor enunţate de acesta la adresa politicii împăratului faţă de armată şi. iar cartea a cincea. în plină expansiune pe timpul Imperiului. 621 XXX. unde luvenal trebuie să fi murit prin 135 d.C. 4 şi 5). dintre care şapte sunt mai importante. De fapt. încât statutul social al poetului s-a ameliorat. cum am arătat mai sus. Janina VILAN-UNGURU. 7). 276-278.1. care ar trebui să denunţe injustiţiile şi corupţia moravurilor. 49). luvenal ar fi fost supus de Domiţian unui exil sever.C. POPESCU. probabil. 1. reluând o ipoteză a lui Ludwig Friediander. viciile . dominată de complexele poetului şi de o vehemenţă critică foarte accentuată.C. Biografiile la care ne-am referit afirmă însă că luvenal fusese trimis în Egipt într-o misiune militară. Istoria literaturii latine. Revelator ş1 pentru statutul poeziei. defilează sub ochii cititorilor exemple ale destabilizării morale acute (Sat. Hadrian l-ar fi trimis în Egipt şi într-o misiune militară ridicolă. 1982. POPESCU. 6.Imperiul. într-adevăr. 6.C. cartea a doua consistă din satira a 6-a. vv. 2). uitae. care începuse aici o solidă carieră ecvestră şi municipală. 3). i-a acordat sprijin pecuniar. 1. de asemenea. ne prezintă un personaj cu numele poetului. Cartea întâi cuprinde primele 5 satire. a se vedea. „Dreptul în secolele Il-V e. II. departe de cenaclurile aristocratice. 29. Ce se întâmplase? O scolie şi unele biografii afirmă că luvenal fusese exilat de Domiţian în Egipt (Schol. cartea a patra satirele 10-l2.se străduieşte s-o corecteze (Sat.n. când însă n-a putut obţine recuperarea averii1.. pe care numai împăratul . 5).. Acest personaj ar putea fi poetul însuşi. 27). dar şi pentru situaţia satirei. precum sacerdotul-actor Titus Aelius Alcibiades şi Gaius Avidius Heliodorus.C. în vreme ce poemele următoare evocă succesiv situaţia materială precară a intelectualilor vremii. mizeria şi tribulaţiile întâmpinate de locuitorii capitalei (Sat. sub Traian şi mai ales sub Hadrian2. Ce fel de existenţă a dus luvenal? Se crede că Decimus lunius luuenalis era originar din orăşelul Aquinum. v.desigur Hadrian . 15. Prima oară. Bucureşti. Vita luu. p. luvenal a trăit în condiţii materiale penibile sub Traian. rocambolesca misiune a lui luvenal în Egipt. din cauza ironiilor care vizaseră greco-orientali foarte influenţi la curte.N. care oricum primise o educaţie îngrijită.C. Cartea a treia. Cartea a doua menţionează o cometă şi un cutremur survenite în 115 d. poetul a putut include în satirele saje pasaje redactate înainte de compunerea celei mai mari părţi din poemul respectiv. dată fiind vârsta înaintată a poetului. josnicia curţii împăratului Domiţian (Sat. cum reliefează satirele opt-douăsprezece. Satira a cincisprezecea pare să fi fost elaborată prin 122-l30 d. au survenit probabil ruptura cu împăratul. Dar în aceste biografii abundă informaţiile contradictorii. dar bine cunoscută exegeţilor operei lui luvenal. pp. ceea ce ar explica pauperizarea poetului. în continuare. De aceea. sărăcit. O inscripţie din această localitate. în orice caz. Condamnarea la exil ar fi implicat şi confiscarea averii.". A doua oară. cartea întâi a fost editată puţin după 100 d.

11). aşa cum poate ea. s-au străduit să dovedească valoarea documentară a satirelor lui luvenal. Fantasmele satiristului. sermo. aceste versuri esenţiale sună în felul următor: Si natura negat. Victor Hugo îi considera pe luvenal şi adepţii lui ca pe zelatorii unei muze. v. încrâncenată. Sau cum declară însuşi poetul: „tot ce fac oamenii de când. w. de G. w. voluptate. discursul satiric îşi prezintă autorul ca pe un frustrat. bucurie. w. indignarea. -------------624 --------------------------------------------------------------------------------------------- FRUSTRARE Şl INDIGNARE. actualitatea discursului său satiric (Sat. pe care unii părinţi o dau vlăstarelor lor (Sat. însă afirmă că se află în cauză o problemă de limbaj. în aceeaşi satiră programatică. Deocamdată este suficient să subliniem că indignatio. cum îl fac eu sau Cluvienus" (Sat. plăcerile aduse de o masă frugală împărţită cu un prieten (Sat. susţine: „ce ţi-am spus adineauri nu sunt doar fraze. cum le numeau stoicii greci. 34-35). defectele observate la favoriţii potentaţilor epocii (Sat. programatică. singura cu adevărat autentică (Sat. nemiloasă. agitaţie. constituie prindpaiul concept iuvenaiian. luvenal se opune conştient. Frustrare şi indignare. Guţu). 79-80. în fine tot acest amestec este materia cărţii mele" (Sat. El arată că îl preocupă în latineşte. şi sugerau ca titlu al culegerii celor şaisprezece satire . w. aşadar. conuicium saeculi. 8l-86. Rene Martin şi Jacques Gaillard îl caracterizau pe luvenal ca pe „omul mânios". problemele anterior tratate şi implică: tribulaţiile şi suferinţele pricinuite de acumularea bogăţiilor şi de ambiţiile excesive (Sat 10). cărora se opune nobleţea morală. în sfârşit. Problematica satirelor Prezentarea succintă a conţinutului satirelor a evidenţiat. 1. de un „dublu" poetic asumat de luvenal. aderenţa lor desăvârşită şi complexă la realitatea contemporană poetului.. De altfel însuşi luvenal. că el transcende schemele oratorice. mai recent. Deucalion s-a urcat cu luntrea pe muntele Parnas. Nouă ni se pare că dincolo de o persona literară. pâthe. contrapusă acelui iocus Iiberalis. ale retoricii6. 1. Cu îndrituire. 9. pe un timbru permanent sarcastic. esenţialmente retorică. „conversaţie".C. Guţu)\ Vom reveni mai jos asupra lui Cluvienus. trad.. Rene Marache reliefează că performanţele retorice nu au cum atesta lipsa de sinceritate a lui luvenal. Căci pasiunile determină faptele oamenilor. mânie. fascinanta şi viguroasa creaţie satirică a lui luvenal. sfidarea lansată moravurilor corupte. ci numai adevărul. trad. luciliano-horaţiene. Nu există însă nici un fir conducător. 45. oferind cheia de înţelegere a discursului elaborat de poef. excepţionala. căci. dimpotrivă. adică unei frustrări ce constituie etimonul acestui discurs. pentru a persifla . 16).. 125-l26. de o indignare declamatorie. PROBLEMATICA SATIRELOR actele oamenilor.Je courrier de la colere". de structură de suprafaţă. Iar acestei frustrări poetul îi răspunde printr-o indignare.aristocraţilor de viţă veche. luvenal însuşi este conştient de coloratura retorică a discursului său satiric. însă şi pasiunile lor. 8. pe un timbru mai senin. cea mai semnificativă operă în versuri. trad. Unii au evidenţiat impactul retoricii şi locurilor comune asupra discursului iuvenalian. Iar. răspund unei frustrări cu adevărat organice discursului literar. stările de spirit preeminente. practicat de Lucilius şi de Horaţiu. credeţimă. S-a afirmat că luvenal asuma persona unui roman indignat. cum am arătat mai sus şi cum reclamau tradiţiile speciei literare respective. 4. care populează universul imaginar al poemelor lui luvenal. făurită în cursul evoluţiei Imperiului roman. de G. satirei tradiţionale. 14). îţi face versul indignarea. Este limpede că. 8). luvenal îşi dezvăluie problematica prin versuri subsecvente celor în care clama prevalenta indignăpi. Ultimele satire par a ilustra o nouă încrâncenare a atitudinii poetului. 13) şi condamnă educaţia 623 IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. luvenal reliefează motivul central al strategiei sale literare: „dacă talentul din născare nu te-ajută. care nu existase până atunci: Indignarea.într-un poem conservat fragmentar . eu vă recit oracolul Sibilei" (Sat. îndeobşte tragică. unica ce îmbracă forma unui dialog de factură horaţiană). topoi. după ce reliefează că o justiţie superioară pedepseşte crimele lăsate nepenalizate de tribunale (Sat. de G. iocus Iiberalis4. aşa cum arată Rene Marache. în primul rând. „indignatio". De aceea. programatic. 1. reprobă cu vehemenţă infiltrarea fanatismului şi superstiţiilor egiptene în Roma (Sat. un punct de vedere intermediar a fost adoptat de cei ce întrevăd în strategia lui luvenal o peacţie afectivă pendinte de un grup social nemulţumit de existenţa sa cotidiană şi o utilizare originală a unor locuri comune. bazată pe «gluma generoasă". chiar în satira întâi. punct după punct. sperăm. 12). comportarea detestabilă a vânătorilor de testamente (Sat. luvenal proclamă şi în alte pasaje combustia sa interioară. de fapt o persona literară. 15).privilegiile conferite de împărat militarilor (Sat. nici un fel de elemente focalizante în interiorul acestui univers? Opinăm că se pot lesne decela asemenea elemente. metromania epocii sale şi viciile semenilor săi. Oupa ce incriminase. Tocmai această ultimă satiră a prilejuit îndepărtarea lui luvenal din Roma. stufoasa diversitate tematică a universului imaginar iuvenaiian. Satirele următoare oarecum reiau. dorinţe. este cu adevărat sinceră indignarea poetului? Răspunsurile exegeţilor moderni au fost foarte diferite. Guţu). ca pe un traumatizat. quales ego uel Cluuienus. temeri. . Este însă autentic resimţită frustrarea ilustrată de satirele iuvenaliene. fuhciarmente sardonic. actualitatea lor relevantă. proclamă prioritatea absolută a indignării faţă de alte aspecte ale discursului său. facit indignatio uersum// Qualecumque potest. defectuoasă. colosală. J'homme en colere". susceptibilă să provoace doar un râs amar. ploile umflând apele mării. se situează un autentic şi sincer „blam al secolului". Iată. Alţii.

S-a observat că realităţile epocii lui Domiţian reprezentau sub Traian o actualitate vie. numai Umbricius. cele mai negative. Oricum. 1. 98. 176). cât şi anumitor contemporani. întemeiată pe o abilă politică a aluziilor. cât şi în cea a secolului I d. însă luvenal stăruie asupra secolului i d. precum Chrysogonus {Sat. Pe de altă parte. Iar dintre prietenii lui luvenal. 5. v. pentru care poetul. pentru a conserva şi transcrie pe tăbliţele sale viciile romanilor (Sat. şarjant. în permanenţă încrâncenat. câteodată el nici nu-şi numeşte personajele ori recurge la nume evident fictive.C. 165-l49). moravuri. Astfel. încât o bună jumătate din universul iuvenalian este populat de oameni şi fapte ale secolului I d. că numele personajelor veacului anterior pot să camufleze contemporani ai satirelor. cum ar fi captarea testamentelor celor bogaţi şi fără copii. asupra faptului că este primejdios să înfrunţi mânia celor puternici. 14. 63-68). angajare plenară. Pe lângă aceasta. . precum cel al medicului Archigenes. eroul satirei a treia. numeroase personaje. cum a fost definită. deschidere programatică spre referent. 14. Poetul este aspru faţă de cei ce îşi cheltuiesc averea la jocurile de noroc. De aceea. 140). de multă vreme. Guţu). chiar când viza indivizi ai vremii redactării satirelor. 86-95. exclamă: „totul la Roma e pe bani". El se referă în primul rând la corupţie. 625 IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. de G. întocmai ca un reporter modern. cât reuşita socială a celor ce îl practică9.. însă purcede de la aspecte foarte autentice ale realităţilor consemnate. v.Satira iuvenaliană comportă. 49-53. 38). Astfel. De fapt. realităţi politice consemnate de luvenal aparţin trecutului.3. Echion {Sat. dincolo de exagerări importante. v. v. Cu sagacitate s-a reliefat că. 37-l43). Totuşi. inevitabile chiar la nivelul apogeului Imperiului şi civilizaţiei antice.C. w. Totodată. dar fac economii pentru tunica de care au nevoie sclavii lor (Sat. în acelaşi timp. s-a remarcat că el nu utilizează îndeobşte cele trei nume ale cetăţenilor romani. v. el oferă o mărturie mult mai profundă. pe de alta. 3. împotriva viciilor oamenilor Principatului. menţionaţi în satire. reputat în vremea lui Traian {Sat. pentru a blama mai ales prezentul8. trecutul există mai ales în funcţie de prezent. iar. luvenal selectează din substanţa istoriei aspectele cele mai întunecate. Rene Marache a subliniat că nu atât viciul îl indignează pe luvenal. care îi fusese oferit (Sat. 252) sau ale anumitor citarezi. la sfârşitul satirei întâi. 6. De altfel însuşi poetul atrage atenţia. pe care totuşi o va combate (Sat. asupra cărora vom reveni. Exegeza modernă a pus adesea problema fidelităţii reprezentării epocii scriitorului şi a limitelor realităţilor morale şi politice. Ambiguitatea subzistă totdeauna. Jean Gerard.C. vedem cum Domiţian convoacă consiliul principelui pentru a dezbate cum ar trebui gătit un barbun uriaş. cum îl califică poetul (Sat. Sau. nu vădea nici o simpatie. 7. ci numai unul. 6. cât şi de frustrările şi de indignarea poetului. venalitate. vv. 1. 183-l84. decât persoane şi fapte bine determinate. pe care o furnizează luvenal. să intensifice orientările lor fundamentale. 3. îndeosebi asupra domniilor lui Nero şi Domiţian. Totuşi. 6. Precauţii elementare şi pasiunea moral-satirică l-au determinat să utilizeze exemple culese din istorie. actori etc. 74.C. Corosivitatea satirei iuvenaliene ţinteşte viguros diferitele procedee de înavuţire.C. v. 4. 1. deşi limitată la deficienţele hâde. atât în privinţa actualităţii. w. Mai multe asemenea nume de personaje au fost purtate de membri ai cercului patronat de Pliniu cel Tânăr. 13. S-a observat însă. evidenţiază că discursul lui luvenal comportă. trad. w. 76). recursul frecvent la personaje şi fenomene ale epocii lui Nero se poate explica datorită echivalenţelor uşor de stabilit cu domnia lui Domiţian şi. pe de o parte. mulţumindu-se doar să exacerbeze. Sunt evocate personaje mitologice şi realităţi ale Republicii. w. de altminteri străin de toţi circuli ai vremii. însă nu este cu adevărat corectă şi pertinentă imaginea de ansamblu. w. tendinţa lor de a se ajuta numai între ei (Sat.C. Satiristul şarjează. deşi părtinitoare. luvenal utilizează doar numele unor contemporani puţin importanţi. într-adevăr. care se putea potrivi atât unor personaje ale trecutului. relativă la primele două veacuri d. care configurează substanţa satirelor iuvenaliene. 236. autorul unei ample teze de doctorat asupra mesajului elaborat 626 FRUSTRARE Şl INDIGNARE. întrucât se înverşunează cumplit. tensionat. 4. o „Zeit und Gesellschaftskritik". setea de înavuţire (ca în Sat. luvenal elaborează o mărturie de autentică valoare documentară asupra epocii lui Traian şi antecedentelor ei. politică şi morală. Poetul însuşi se înfăţişează stând la răscruce. în definitiv. de altfel recent statuate. determinat nu numai de vocaţiile satirei. 77). cu trăiri încă vivace la începutul secolului al ll-lea d. 160-l71). în universul imaginar iuvenalian. nu constituie o ficţiune literară7. luvenal elaborează o satiră tragică. vv. legată de timpul redactării sale. discursul iuvenalian atacă în mult mai mare măsură o problematică general-morală şi politică. 6. PROBLEMATICA SATIRELOR de luvenal. încât cel puţin jumătate din materia satirelor iuvenaliene aparţine nemijlocit epocii redactării lor. „Nero cel chel". egoismul opulenţilor. Fără îndoială. deoarece amintirea lor era proaspătă şi consecinţele lor erau încă intens resimţite de romanii primelor decenii ale secolului al ll-lea d. w. v. v. v. Glaphyrus şi Ambrosius {Sat. lua tot felul de precauţii. o satiră de moravuri. luvenal emite un mesaj sumbru. mai consistentă decât instantaneele graţioase şi savuroase ale lui Marţial. luvenal invectiva uneori tipuri morale. omnia Romae//cum pretio (Sat. 203-220. 92-93). aşadar.C.

luvenal evidenţiază că sclavii sunt oameni şi condamnă stăpânii care îi tratează cu o cruzime de altfel reprobată de autorităţile imperiale (Sat. luvenal reprobă isianismul. acordat lor de proteguitori. Totuşi. 105-l49). o dată cu flautistul. Totuşi. luvenal n-a fost probabil un adevărat xenofob. o Romă grecizată. 58 etc). depravările generate de ele prilejuiesc mânia sarcastică a satiristului. w. 98-l04). Poetul se referă câteodată la lecturile publice. sunt consemnate de către luvenal (Sat. între limitele mesajului sumbru. Satira a şasea figurează viciile femeilor Romei cu deosebită cruzime. w. el reprobă cu deosebită severitate difuzarea masivă a cultelor şi superstiţiilor orientale. 66-71). Totuşi. dacă luvenal pare favorabil religiei romane tradiţionale. A deplâns şi a reprobat cu vehemenţă condiţia materială penibilă a intelectualilor vremii. De asemenea. cum am semnalat mai sus. practic obligatorii pentru patmnus. w. luvenal se învederează preocupat de viaţa culturală a Romei şi de statutul social al intelectualului12. declară: „nu mai pot suferi. vv. tamburinele şi „fetele" puse să vâneze clienţi pe lângă circ" (Sat.C. în mai multe satire şi cu diverse prilejuri. 36-97). ci numai indignat din pricina destabilizării vechilor moravuri ale matroanelor romane virtuoase şi. istoricilor (Sat. îndeosebi satira a cincisprezecea îşi propune să dezvăluie superstiţiile egiptene. v. obsesiile sexuale. şi sclavii de pe micile proprietăţi rurale. vv. Satiristul reprobă degradarea raporturilor dintre clienţi şi patroni. ca firească urmare a ascensiunii greco-orientalilor. împodobiţi de el cu virtuţile onestităţii şi vieţii simple. la care participau clienţii (Sat. calofiliei. a căror trufie o satirizează (Sat. w. vv. luvenal satirizează nu numai fanatismul şi obiceiurile cumplite. deşi luvenal practică un blam al secolului mult mai profund. El oferă informaţii preţioase asupra organizării şcolii romane şi conţinutului învăţământului (Sat. însă explorează toate mediile sociale. pe care îl vehiculează. cum am observat mai sus. Satiristul blamează credulitatea unor contemporani ai săi. 1). II. Ceea ce îl stânjeneşte pe luvenal este degradarea statutului vechilor italici. cu toate că uneori îşi îngăduie anumite glume cu privire la zeităţile panteonului greco-roman. Deşi. vv. 7. 25-l55. De asemenea. discuţiilor erudite şi plictisitoare. vehemenţa critică. 4546 şi 1. 95-l25. vv. w. vv. comparării meritelor iui Vergiliu cu virtuţile epice ale lui Homer etc. retorilor (Sat. în schimb. De aceea Umbricius. 434-456). avocaţilor (Sat. w. 3. surprinsă în variate aspecte deşi. 94-95. 1. 219-223. gramaticilor (Sat. Unele dintre ele au fost evocate de noi mai sus. Guţu). în satira a cincisprezecea. satiristul n-a fost un critic al aristocraţiei în general. El împarte pe sclavi în două categorii diametral opuse: slujitorii celor bogaţi. 6. etc). cărora le consacră esenţialul din satira a opta. 215-243). în special asupra practicilor şi superstiţiilor populare11. umilinţele îndurate de cei dintâi ca să obţină sportula. femeii savante (Sat. luvenal se referă îndeobşte reprobator la genurile şi curentele literare ale secolelor l-ll d. Totuşi. deşi îl parodiază clar pe Statius. v. Nici un colţ din Roma nu rămâne neatins: „reportajul critic" al poetului încorporează nu numai palatul imperial şi templele zeilor. cultele siriene şi microasiatice. vv. metromania. 116-l17). decepţionist şi amar. de creşterea exagerată a influenţei politice a femeilor care trăiau la curtea imperială. el ne oferă o documentaţie preţioasă asupra diseminării lor. 14. demarată sub Nero. prietenul satiristului. coardele oblice ale ţimbalei. 10. S-ar spune totuşi că fascinaţia viciului cărnii nu rămânea fără impact asupra austerului satirist. instrumente ale unui lux aspru invectivat. w. Dar el se înverşuna împotriva greco-orientalilor şi a influenţei exercitate de ei la Roma. la drept vorbind. tratamentul detestabil aplicat cu prilejul ospeţelor. w. 7. Este dificil de identificat o adevărată doctrină literară printre accentele critice ale Iui luvenal. indignarea acerbă diminuează începând cu . coşuleţul cu daruri. vv. 150-214). Chiar unele fenomene 627 IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. 82-86). luvenal nu pare a fi misogin. 225-241. 7. elogiază pe Homer (Sat. 7. îi fusese prieten (Sat. poate. 7. ci şi lupanarele. Aceasta are mania efectului retoric. trad. 628 FRUSTRARE Şl INDIGNARE. selectate în virtutea imaginii specific iuvenaliene asupra epocii scriitorului. 3. 7. cum am notat mai sus. 22-23). Dar. 7. w. pentru a blama. w. Oricum.luvenal satirizează nu numai morga şi moravurile corupte ale parveniţilor. 10. fără îndoială. ale liberţilor şi celor proaspăt îmbogăţiţi în general. printre crochiurile femeilor vicioase. care. 60-65. w. ci şi infiltrarea grecilor şi a orientalilor în toate meseriile de la Roma. etc). 40-74. blocurile vremii (insulae) din cartierele sărace ale capitalei. probabil. Exegeza modernă a subliniat de multă vreme că discursul iuvenalian poartă asupra vieţii cotidiene a romanilor. locuinţele foarte modeste. Sarcasmul tragic al lui luvenal stăruie asupra deteriorării moravurilor din „înalta societate". Sub ochii cititorului defilează statutul precar al poeţilor (Sat. Nu este imposibil ca luvenal să fi frecventat mediile literare grupate în jurul văduvei lui Lucan. ci şi trufia găunoasă a anumitor aristocraţi de viţă veche. Deşi condamnă anumite exerciţii sterile de retorică {Sat. a câta parte din drojdia asta este aheică? E mult de când sirianul Oronte s-a revărsat în Tibru şi ne-a adus cu el şi limbă şi moravuri şi. nu se pronunţă împotriva formării elevilor pe baza însuşirii artei declamaţiei. Concomitent. w. pe care le atribuie egiptenilor. n-a activat în nici un cerc cultural-politic al vremii*. Afinităţile cu parasatira lui Marţial apar ca manifeste. 184-l89. deoarece asistă la unele dintre ele. 7. pentru a se propaga intens în vremea lui Traian şi mai ales lui Hadrian. luvenal stăruie îndeosebi asupra unor probleme pe care le consideră majore10. aproape toate satirele incriminează vanitatea arogantă a liberţilor îmbogăţiţi. 7. luvenal strecoară şi portretul pedantei. 5. însă luvenal incriminează şi alte moravuri sau stări de lucruri. 135-l41. 6. care nu mai pot beneficia decât de mecenatul împăratului (Sat. 3. ori vexaţiunile. practicile stranii aduse de aceştia. cetăţeni. şarlatania sacerdoţiior şi profeţilor veniţi din Orient. El îi admiră totuşi pe marii clasici. însă. 150-l70). economice relevante ale timpului ca inflaţia. de G. inclusiv antropofagia. 15-l8.C. w. 5. 10. Totodată desfrâul. v. la recitaţii. 7. PROBLEMATICA SATIRELOR şi pe Vergiliu (Sat. El reprobă mai ales pe acei senatori şi nobili nedemni de statutul lor social. 248) * Cu o vervă satirică remarcabilă.

Concomitent. w. ar fi relevante. fides şi pietas. întemeiat pe recuperarea vechilor valori. din care lipseşte fastul inutil al banchetelor luxoase (Sat. care i-a fost impus. Privirea severă pe care luvenal o aruncă asupra problemelor epocii sale şi asupra veacului anterior a fost adesea comparată cu reflecţia lui Tacit cu privire 630 . 104-l05). luvenal reprobă carenţele justiţiei. a bunului suveran şi chiar pentru a făuri elogiul optimului principe. Când înfiera aristocraţia de viţă. 12. vv. astfel. 11. w. După părerea noastră. luvenal ar fi asumat mentalitatea tradiţionalistă. deşi opiniile poetului sunt dispersate în diverse pasaje şi poeme. Astfel s-ar explica lamentele sale cu privire la condiţia clienţilor. S-ar spune că luvenal năzuieşte să recupereze surâsul înţelept al satirelor şi odelor horaţiene! Opţiunile politice şi fiîosofia După întoarcerea din exilul unde îl trimisese Domiţian.satira a şaptea. Rene Marache a arătat că indignatio poate deveni mai discretă. atacurile lansate împotriva ascensiunii greco-orientalilor pot viza şi favorizarea acestora. ceea ce poate apărea ca cel puţin tulburător. w. în primul vers al satirei a şaptea. vv. luvenal nu numai că nu regreta eliminarea fizică a lui Avidius Nigrinus. Guţu). luvenal credea că moravurile. trad. asprul. Totuşi luvenal nu a fost republican. pe care o practicase Traian. w. 6. mortificate de pierderea prestigiului şi condiţiei lor materiale îndestulătoare14. al tiranului. luvenal ar exprima punctul de vedere al clienţilor de veche sorginte italică. 13-l5). Doar Galba pare să fi aflat oarecare îngăduinţă în ochii satiristului (Sat. satiristul avusese în vedere începuturile carierei lui Traian (Sat. Dar. în satira a opta. De aceea. 204-205). El respectă instituţia venerabilă a senatului. Sau. Nu numai că ei deplânge şi înfierează reaua administraţie a provinciilor. însă pare a condamna degradarea suferită de către dezbaterile curiei. Satiristul încuraja activ năzuinţele lui Hadrian de a stimula eflorescenta culturii. mişcă sau determină procesul istoric. 8. 64208). lată de ce satiristul admira existenţa simplă dusă de primii romani (Sat. altfel spus. mult mai acuzată decât cea cândva promovată de întemeietorul Imperiului. portretul robot al împăratului detestabil. ulterior. după exemplul vechilor romani. Am văzut imediat mai sus că el persifla şi pe romanii Republicii. adică al lui Traian. tonul iuvenalian devine mai aspru. pozitivă. v. 3. luvenal alcătuieşte IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. de G. luvenal elogiază virtuţile unei mese modeste. spre a sugera o definiţie teoretică. 2. în general. care activase în Orient. reflecţiile şi criticile politice ale lui luvenal nu s-au limitat la structura şi ia istoria Principatului. însă şi munca activă. pentru că nu se mulţumeşte să-i înfiereze doar pe Nero (Sat. prin urmare capabil să realizeze o moralizare a societăţii. Deşi nu dispar niciodată complet notaţiile sarcastice. 8. De altfel se proclamă partizan al Imperiului. 46-47. Căci împăratul cu adevărat elogiat de luvenal. începând cu August însuşi. eventualilor lui succesori. Totuşi şi invidia. însă pare a recomanda o restructurare a modalităţilor de a le guverna (Sat. 163-l65)17. când aruncă o săgeată împotriva moravurilor destrăbălate ale unui ofiţer roman. mai cu seamă. adesea cantonată în generalităţi. pe care le realizase Traian (Sat. în acelaşi timp. în ultimele satire. Satirele iuvenaliene ar constitui un fel de pandant al Panegiricului plinian16. 7. luvenal nu menţionează nicăieri numele lui Traian. w. şi reflectează asupra administraţiei provinciilor. uneori parcă pe un timbru liric. El ar fi exprimat discursul mental al grupurilor mijlocii din Laţiu. la umilirea lor de către liberţi sau de către sclavii aroganţi (Sat. Ca şi Salustiu sau alţi istoriografi romani. mai ales senatoriale. 2. care vindeau voturi. Pe de altă parte. 160-l72). în acelaşi timp. mos maiorum. vv. S-a susţinut însă că. Pan. Dar. w. dar fidel vechilor moravuri. ci încerca chiar s-o legitimeze. Severul. El regretă că poporul roman nu-şi mai alege cârmuitorii. cel în care el îşi pusese speranţele de a realiza un principat ideal. relaţia cu actualitatea stringentă se estompează şi poetul pare a tinde spre o satiră pur morală. însă şi pe o potenţare a sistemului monarhic. 21l-230) şi pe Domiţian. poetul reproba. pe care o preconiza Hadrian. dar nu dispare niciodată din universul iuvenalian. care elogiase tribunatul militar al lui Traian (PLIN. 75-81) sau politica lui de expansiune militară (Sat. De remarcat că astfel luvenal riposta de fapt lui Pliniu cel Tânăr.C. care salvează cultura: „în cezar doar mai speră literele noastre şi-şi pot găsi o raţiune" (Sat. îribunus militum.C. 5. 77-81). Cu o autentică seninătate. panem et drcenses (Sat. 10. Satira a patra conţine o virulentă persiflare a deteriorării suferită sub Domiţian de noul organ de guvernare. Numai că atitudinea asumată faţă de Traian este cel puţin ambiguă. w. Este adevărat că luvenal pare a elogia construcţiile masive. 14. gelozia manifestate faţă de forţele sociale noi. Satira sa politică comportă o gândire coerentă. încât luvenal pare a preconiza un Principat absolutist. luvenal condamnă cu o indignare deosebit de acerbă aproape toţi cezarii secolului I d. luvenal şi-a proclamat ataşamentul faţă de vechiul mod de viaţă. Jean Gerard l-a calificat drept un exponent al clienţilor proveniţi din rândul grupurilor sociale mijlocii. 59-65). pe de o parte. frustratul satirist nu i-a iertat împăratului favorizarea militarilor şi încurajarea accelerată a infiltrării greco-orientalilor la Roma: de unde ultimele satire şi surghiunul camuflat. luvenal nu făcea decât să susţină politica de remodelare a „lumii" politice. dispuşi să dispreţuiască banul. 1. deficienţele moral-politice ale aristocraţiei romane şi justifica potenţarea autoritarismului. aflate la sfârşitul crepusculului lor. prestată adesea de exponenţii noilor forţe sociale15. Totuşi. încă fidelă valorilor şi metavalorilor străvechi. a intervenit o ruptură tragică între luvenal şi Hadrian. în locuri comune13. provenite din provincii. 87-l26). vv. pe un ton acerb.. sugerată lui Traian şi. portretul subînţeles al bunului principe reprezenta mai ales o exortaţie spre o conduită mulţumitoare. mores. pe care îl reprezenta consiliul principelui. partizan al restaurării statului roman liber. nu mai are nici voturi de vânzare şi că nu doreşte decât două lucruri: „pâine şi jocuri". luvenal nu şi-a recuperat averea relativ confortabilă de care dispusese la Aquinum: de unde frustrări manifeste şi ranchiuna purtată celor care nu-l ajutaseră.. un nou secol al lui August. nu poate fi decât Hadrian.

autorul unui poem satiric care persiflase divorţul lui Domiţian. cât de la protagonistul mişcării stoice antiflaviene (deşi Lucilius şi Horaţiu sunt proclamaţi anterior ca modele: Sat. Din această pricină. Strategia artistică Bogata încărcătură ideatică a satirelor iuvenaliene se încorporează organic unui fascinant univers imaginar. stoicismul şi epicureismul (Sat. Guţu). precum Lucan sau Persius. dirijat împotriva atâtor defecte. dar eu socot că-s fericiţi şi-aceia ce-au învăţat. adâncime a discursului său poetic rămâne dominată de o satirizare acută. Ceea ce i se întâmplă destul de rar.r OPŢIUNILE POLITICE Şl FILOSOFIA la aceleaşi evenimente18. nu un poet necunoscut. vv. Este probabil că. cum sunt cele ale sale sau ale lui Cluvienus. 19-20 şi 1. Datele morale evocate de satirist şi impregnate de mesajul său sumbru. gloria etc. ca să-şi legitimeze demersul satiric. întemeietorul stoicismului: „mai bune sunt. vehementă a moravurilor. în schimb. Arta magistrală a lui luvenal o demonstrează. fireşte. ci Helvidius Priscus cel Tânăr. Totuşi. aşadar. de G. o prăpastie despărţea pe senatorul mândru şi extrem de lucid. dar consideră fundamentală o indignare prilejuită de frustrările suportate de el. w. care pendulează între negarea oricărei relaţii cu vreo filosofie şi teza obedienţei aproape doctrinare faţă de epicureism . Satiristul pare. 10. luvenal însuşi atrage atenţia cititorului asupra împletirii între preceptele filosofice şi reacţia spontană faţă de tribulaţiile existenţiale. consemnată ca o concluzie a penultimei satire (Sat.C. deliberat sumbru şi părtinitor. 106-l08. Satiristul utilizează idei stoice pe care le admiră. Şi aceasta tocmai în satira unde va afirma glumind că nu-i citise pe filosofi! lată ce ne spune poetul: „E mare. 15. w. cum sunt banii. trad. luvenal se închipuia pe sine ca un profesor de virtute. împăratul îl condamnase la moarte20. mai ales. Unele analogii par a se justifica: cu toate acestea. de intelectualul client veşnic indignat. ulterior el va celebra pe Zenon din Kition. s-a preconizat şi o interpretare intermediară: luvenal ar fi fost adeptul unui stoicism politic şi popular. de G. ca şi de viciile şi injustiţiile din jurul său. Structura de 631 IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. luvenal nu se reclamă atât de la Lucilius. întreprins de Persius. l-366). Prin urmare. din ce-i învaţă viaţa. Să menţionăm doar atitudinea diametral opusă pe care cei doi au adoptat-o faţă de începuturile lui Hadrian şi faţă de lichidarea lui Avidius Nigrinus. 13. esenţialmente aluzivă. în sfârşit. Cine putea fi acest Cluvienus? Desigur. 19-22. w. într-adevăr. Horaţiu sau Persius. în care luvenal declară că indignarea făureşte stihuri. El este deci „cluvianul". unii filosofi cred că nu trebuie să facem orice ca să trăim" (Sat. 51). se . învăţăturile date nouă de Zenon. Poetul ar fi furnizat o interpretare populară a stoicismului şi ar fi fost interesat mai ales de învăţătura Porticului despre suflet. Filosofia ce dă precepte în cărţile divine şi soarta o învinge. vv. Căci Helvidius aparţinea unei familii care provenea din localitatea Cluuiae. Cercetătorii care îi refuză lui luvenal orice opţiune filosofică se reclamă de la un pasaj unde satiristul pare a afirma ignorarea tuturor doctrinelor filosofice: cinismul. Iar anterior. în orice caz. desăvârşirea strălucită a procesului de transformare a saturei în satiră. să sufere necazurile vieţii. capabil de o considerare multidimensională a fenomenelor. 1. şi elogiază virtutea care înfrânge capriciile sorţii (Sat. atestă. Se pot decela chiar opţiuni diametral opuse. deşi priceput să pătrundă în substanţa profundă a atâtor moravuri. 142-l58)19. faţă de stoicism. Deosebit de grăitoare ni se par versurile programatice. trad. Guţu). satiristul înfierează pe cei care reclamă de la zei bunuri iluzorii. pe urmele lui Persius. demnităţile. mânios. 12l-l23). luvenal nu s-a manifestat niciodată ca un poet filosof. Totuşi de fapt aici luvenal se mulţumeşte să glumească uşor frivol. v. erou al opoziţiei stoice împotriva lui Domiţian. vv. 13. Dar strategia satirică foarte complexă a lui luvenal este cumva îndatorată unei anumite doctrine filosofice? Interpreţii discursului satiric iuvenalian au răspuns în felurite moduri la această întrebare.îndeosebi în ultimele satire . 15. să recunoască aproape explicit o bază stoică pentru strategia sa literară.sau. cum s-a presupus câteodată. efectiv. fundată pe sarcasmul corosiv. să nu-i arunce jugul" (Sat. Satira tragică a lui luvenal.

Această ironie feroce constituie. menţionat de noi în alt capitol şi în legătură cu Petroniu. cum Ie-a definit încă Scaliger. ne apare îndeosebi ca un expresionist. Seneca. formate în cursul alcătuirii satirelor. exclamaţiile vehemente. îmbracă forma unui lung dialog purtat de poet cu Naevolus. în satira a patra. w. Toţi cercetătorii operei sale au reliefat în primul rând imagistica sa vizualizantă. esenţialmente metateatrală. tranziţiile se realizează adesea brusc. 114-l32) sau tabloul ce figurează reacţia mulţimii după condamnarea la moarte a lui Seian (Sat. furor. în vreme ce tiradele declamatorii şi procedee stilistice. inclusiv împărăteasa Messalina (Sat. poetul răspunde mentalităţii. discursul lui luvenal se constituie într-un univers literar. luvenal parodiază pe Enncius. luvenal nu este un liric şi nu cunoaşte vibraţia sentimentelor calde. Foarte revelator se prezintă dialogul pe care satiristul îl poartă aproape permanent cu cititorul. Dar comedia romană îşi trăgea seva din satura dramatică populară. obsedată de ideile convingerii cititorului. dimpotrivă. pregnanţă. construirea scenariilor iuvenaliene nu comportă aproape niciodată încifrarea textului. oricât s-ar situa aproape de referent. Căci luvenal. în satira a unsprezecea. El se bucură când intră în contact cu realul şi transformă ideile cele mai abstracte în imagini foarte concrete. cum am semnalat mai sus. parcă în virtutea asociaţiilor spontane de idei. adică a noua. poetul îşi asigură complicitatea lectorilor săi.integrează unui abil sistem de structuri literare. Aria parodierii din satirele iuvenaliene pare însă a fi fost mult mai întinsă. S-a arătat că. Universul iuvenalian este eminamente hiperbolic. Ea hrăneşte o frescă goyescă a hibelor morale. Pacuvius. Aceste satire tragice. de viaţa istoriei şi a actualităţii stringente. anecdotele şi descripţiile picturale. dar şi tragedia greacă sau poezia lui Ovidiu22. poetul le privilegiază pentru a construi un univers policrom şi pitoresc. 6. abundă în discursul iuvenalian reiteratele interogaţii retorice. deşi reconstituită ulterior în ample dezvoltări ale imagisticii. 10. Căci. alcătuiesc poeme nu numai datorită respectării normelor de versificaţie. cum se zice. se întâlnesc frecvent în discursul satiric iuvenalian. El valorizează cu succes deosebit vechiul filon expresionist al discursului mental italic. universului de aşteptare al unui anumit public. nemulţumit din pricina eroziunii suferite de vechile valori şi moravuri. care alternează cu sarcasmul feroce. dicacitas. luvenal îşi îngăduie să parodieze. Iar în satira a zecea au fost reperate compartimentele tradiţionale ale discursului practicat în cadrul genului retoric deliberativ. deliberat exagerată. Prin cele mai diverse mijloace. grauitas. Chiar marile teme iuvenaliene asumă tiparele locurilor comune ale declamatorilor. arsenalul retoricii este original utilizat de către satirist. marca fundamentală a strategiei literare iuvenaliene. totdeauna pregnantă. Legăturile dintre diversele fragmente ale scenariilor sunt îndeobşte operate. 56-89). apostrofele. destoinic folosite. îmbibate de indignare. locus de saeculo. cum am arătat. în adevărate crochiuri. însă articulaţiile esenţiale ale scenariilor sunt impregnate de un umor negru. îmbibate de variaţie. Noi am întrevedea afinităţi mai ales cu discursul atât de variat şi de încrâncenat al lui Caline. însă ele alcătuiesc în strategia poetului instrumente de importanţă primordială. pătrunde în ilustrarea unui defect ori unui tip uman. susceptibilă să valorifice racursiuri strălucitoare. puţin preocupaţi de rigoarea compoziţiei discursului. din pricina seriozităţii. lungile invective. din satira a şasea. este preluată din tragedia şi din eposul greco-roman. descompusă în mici descripţii. necontrolată. Astfel. în funcţie de modelele oferite de Horaţiu şi de Persius. mai frecvent decât cea subţire şi spumoasă. Vigoarea. considerat adesea ca „realist" de exegeza modernă şi de fapt străin de marile opţiuni sau curente estetice ale vremii sale. Deşi. De aceea. practic neîntâlnită la alţi autori latini. în orice caz. când portretizează pe Catullus . întocmai ca într-un reportaj modern. umane. Ironia acerbă. Accius. compoziţia satirelor lui luvenal se prezintă ca relativ dezordonată. apar unele unde de tandreţe melancolică. precum cele ce incriminează diferitele categorii de femei. tema „furiei" (sau „delirului"). Desigur însă că şi în alte poeme se pot desluşi mici dialoguri sclipitoare. notaţiile incandescente. Tehnicile suasoriilor emerg. Dar. luvenal se pricepe să pastişeze tiradele declamatorilor. Stridenţele nu-l stingheresc". versuri şi motive de sorginte vergiliană. desigur. cruditatea imagisticii au determinat cercetătorii moderni să caute analogii în discursul lui Giono sau al filmelor lui Fellini21. cu o forţă 633 1UVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. picturalitatea. numai o singură satiră. frecvent uzitat de către retori. impregnat de ironia intensivă. ci şi din cauza artei grave. asupra cărora vom stărui mai jos. dar şi ale performanţelor retorilor. abundenţa declamatorie nu constituie pentru luvenal un scop în sine. Totodată. ermetismul practicat anterior de către Persius. argumentării şi exemplificării. plasticitatea discursului său. w. discuţiile cu un interlocutor fictiv. ca unul dintre cei mai talentaţi şi mai semnificativi scriitori pe care i-a produs literatura latină. caracterizează îndeobşte desfăşurarea acestor adevărate scenarii. parcă amintind de tehnicile metateatrului plautin. probabil. Totodată. Ca nimeni altul. Rapiditatea uluitoare. Macrosintaxa textului iuvenalian evidenţiază utilizarea abilă a tehnicii saturice tradiţionale. Stupefianta bogăţie a limbajului iuvenalian. digresiunile. luvenal spune lucrurilor pe nume. retorica.C. picturalitate. precizia contururilor se afirmă pretutindeni în discursul iuvenalian. de pildă. care exclude orice autentică destindere. resursele abundente ale tradiţionalei „ironii înţepătoare". însăşi cenzura moravurilor îmbracă formele Jocului despre secol". Cu toate acestea. 632 STRATEGIA ARTISTICA Am arătat că emfaza. în modalităţile hiperbolizării sarcastice. tablourile de neuitat. Totuşi. prevalează aproape pretutindeni. din numeroase pasaje.

Moliere. elev al lui Servius. Hasdeu şi Sadoveanu l-au citit cu interes. la acumularea de adjective. Victor Hugo şi-a descoperit numeroase afinităţi cu bogata vână satirică a lui luvenal. epitete. mai mulţi cercetători au hărăzit lui luvenal dense monografii şi articole ştiinţifice serioase. se subordonează unei indignări funciare. formulele percutante şi adesea întemeiate pe un paradox. care a publicat-o la laşi. de maximă densitate. Limbajul iuvenalian multicolor. de multe ori obscene. datorată lui Nicaeus. pe când Amian a consemnat succesul de public repurtat în secolul al IV-lea d. Guţu). şi chiar a magnificului apogeu al Imperiului. în spaţiul cultural românesc. Hodoş (1966). grea. Desigur. Odobescu. Flaubert. Ulterior. Byron. printr-un limbaj concomitent precis şi percutant. ca vestitul enunţ mai sus consemnat. spre concluzia paradoxală. Se ajunge astfel la maxime. el se învederează a fi intenţional redundant. la împrumuturi lexicale din limba greacă. Marinescu (1928) şi altor doi autori: Tudor Măinescu şi Al. Guţu) sau în „cenzura voastră iartă corbii şi prigoneşte porumbeii" (Sat. Reminiscenţe iuvenaliene apar în operele poeţilor satirici şi ale altor autori cum au fost Rabelais. care de altfel a primit o altă accepţiune decât cea conferită lui de luvenal. Concluzii şi receptarea lui luvenal luvenal este. de G. Mai 635 . Corneille. traducând desigur efortul spre noema. Anumite sentenţe sunt foarte concis şi foarte insolit formulate. 4. deliberat expresionist. în parte. Scriitura lui luvenal Indignarea. densă. însă surprinde hibe morale şi politice. Această scriitură excelează printr-o vervă lingvistică excepţională. Dar întotdeauna generalizarea este precedată sau urmată. chiar triviale. unde se utilizează cu dezinvoltură parataxa. de o referinţă precisă la concret. Proliferează sentenţele.Messalinus. cunoscut delator al lui Domiţian. După ultimul război mondial. Satira iuvenaliană. luvenal a fost totdeauna apreciat. vv. apostrofe şi interogaţii retorice. S-a reliefat chiar uzitarea unor mijloace fonetice pertinente. o primă traducere integrală în versuri. Adesea. Totul devine material şi cinematografic în satirele sale. trad. l-au admirat şi utilizat Salvator Roşa. 634 SCRIITURA LUI IUVENAL Sintaxa gramaticală este variată. Pentru plasticizarea discursului. la o imagine puternic vizualizantă. el şi-l imaginează sub aspectul unuia dintre cerşetorii postaţi în împrejurimile Romei. ca să trăieşti. 8. 63. diminutive. deşi n-ati lipsit anumiţi detractori cu totul neinspiraţi. luvenal a continuat să fie preţuit.M.C. ciclul de poeme intitulat Les Châtiments. voit sumbră. iar frazele ample alternează cu cele intenţional concentrate. Arta sa se înstrăinează intenţional de lirismul suav. anafore. de marele poet. luvenal utilizează lexeme în care abundă consoanele c şj t. bogată în reverberaţii de maximă varietate. 114-l18). îi aruncau câţiva bănuţi (Sat. pentru a practica un reportaj iscusit versificat. de strălucită plasticitate. dar tremură de frig" {Sat. termenii solemni se amalgamează cu vocabularul deriziunii. Evul mediu şi Renaşterea au apreciat în mod deosebit aceste satire.C. O primă traducere parţială (a satirei întâi) se datorează unui autor anonim. chiar stridentă. Guţu a publicat la Bucureşti şi în proză cea mai valoroasă tălmăcire românească a satirelor iuvenaliene. Căutarea cuvântului precis coexistă cu exprimarea conotativă. câteodată chiar greoi23. v. alternează într-un alambic de o stupefiantă bogăţie lingvistică. Menzini. şi asupra primelor decenii ale veacului subsecvent. la prosopopei. 83-84. ca în „cinstea e lăudată. personificări. 1. Versurile sunt construite într-un hexametru foarte suplu şi foarte îndrăzneţ utilizat. Materialitatea caldă. trad. Claudian a intrat într-o manifestă intertextualitate cu verva satirică iuvenaliană. de G. 2. vigoarea. din vehiculele lor. pentru a mulţumi umil celor ce. trad. adesea şarjantă. De asemenea. orişice raţiune de a trăi" [Sat. Au urmat numeroase alte tălmăciri parţiale. Anghel Marinescu a oferit. Totuşi autorii creştini din veacurile următoare au citit-o şi utilizat-o. Schiller. 74. urmată de tălmăcirile în versuri moderne şi cu rimă. Shakespeare. Guţu). luvenal apelează intens la comparaţii variate. Stilul înalt. care transcende tiparele retorice. au ignorat opera lui luvenal. aşadar. a imagisticii lui luvenal vibrează totdeauna intens. Ca să sugereze râsul. Unele dintre acestea îmbracă veşmântul preceptelor morale cu valoare generală încât devin autentice proverbe: „socoteşte că nelegiurea cea mai mare e să pui viaţa mai presus decât onoarea şi să pierzi. deci contradictoriu. scriitura variată. datorate lui I. eteroclit şi caustic. care i-a inspirat. totuşi amplu utilizate. Ulterior. la metafore şi hiperbole comice. îndeobşte violenţa incisivă. G. eventual însoţită. cel mai valoros poet al Imperiului roman. privitor la mintea sănătoasă în trup sănătos. Prin urmare. în Ateneul român şi în 1861. în 1916. Mărturia satiristului este parţială. Dryden. Atunci a apărut şi prima ediţie comentată a satirelor lui luvenal. plasticitatea şi varietatea imagisticii iuvenaliene sunt realizate mai ales datorită unei scriituri şi unui lexic adecvate. această supraabundentă paletă lingvistică ilustrează un expresionism ostentativ al scriiturii.C. Foscolo. contribuie substanţial la realizarea vigorii atât de expresive a universului imaginar al satirelor lui luvenar24. Quevedo. care caracterizează faţa mai puţin onorabilă a unui veac renascentist. pe când spaima implică reiterarea lui p. de G. comportă o documentare preţioasă asupra secolului I d. Boileau. adesea metalică. Alfieri. Mărturiile secolului al ll-lea d. în 1986. w. luvenal recurge la repetiţii de cuvinte. vocabulele emfatice şi cele familiare. v.

De asemenea. Excellentes. însă graţios. O asemenea lucrare este necesară. şi Alfius Avitus. prin ritmurile şi sonorităţile versului său.şi adaptat epocii lor -privilegiază în mod special diminutivele. căci datorită lui luvenal satira îşi atinge în literatura universală culmea sa cea mai înaltă. dar lipseşte încă o amplă sinteză românească asupra ei. Marele satirist îşi va impresiona mereu cititorii prin directeţea şi pregnanţa discursului. bătrânii adunaţi în jurul unei căni de vin etc. fiind străin de orice acompaniament muzical. tradusă într-o veritabilă virtuozitate metrică. palid şi gol. mulţi cercetători au consacrat operei lui luvenal diferite articole ştiinţifice. din domeniul metricii. Printre adepţii celui de al doilea neoterism s-au num. Această nevoie de muzică intrinsecă explică căutările febrile. despre care vom discuta în capitolul următor. Totodată. corelat. medalioane consacrate bâri iţilor iluştri ai începuturilor Romei. Oricum. par a se asocia. dictată de el pe patul de moarte (HIST.9). unui anumit tip de aticism. inovaţiilor metrice savante. Tinde. lulius Paulus. astfel. Poeţii celui de-al doilea neoterism în cursul secolului al ll-lea d. S-au conservat cam 30 de stihuri. Opuscula ruralia sau Ruris opuscula. Dar au fost calificaţi şi drept poetae neoterici (îndeosebi de gramaticul Diomedes). în mai multe cărţi. şi de feluriţi poeţi. probabil după moartea lui Hadrian. Poeţii lirici respectivi.C. să fie prezise (zeu) Liber.poeţii noi" sau „tineri". probabil mai ales grama :. Prin urmare. fertilizate de experienţele poeziei clasicizante. se formează un curent literar specific.C. cum se numea împăratul Hadrian. aceşti neoterici denotă o erudiţie remarcabilă. ostentativ satirică. în cadrul distihului elegiac. de un conţinut licenţios şi destinate a fi recitate la serbări populare.) şi adresa o rugăciune zeului lanus. într-adevăr. condus de Annianus Faliscus.C. Neotericii Imperiului creează metri neobişnuiţi şi revalorizează filoanele unei prospeţimi lirice populare. însuşi împăratul Hadrian a fost un antecesor al celui deal doilea neoterism. muzicalitatea lui. de multe ori pedante. dar şi a unor elenisme şi arhaisme. dacă luvenal se distinsese printr-o poezie viguroasă.se reliefează a fi un precursor al neoterism ului. la aticismul arhaizant de obedienţă frontoniană. lirica neoterică a vremii este de factură arhaizantă. în cazul acestor poeţi nouelli. în versurile conservate. apar acum versuri numite reciproce. grupaţi în jurul lui Hadrian. pentru cultivarea vechilor poeţi şi pentru erudiţia sa în materie de poezie. împăratul-poet îşi întâmpină moartea cu o angoasă camuflată de un umor puţin frivol şi de o ironie uşor melancolică. intitulate „Minunaţii". am spune . aderând însă perfect Ia utilizarea versurilor scurte şi săltăreţe. poetae nouelli. părăsind trupul.. sau „Cărţi ale faptelor înăiţăte we".de fapt sufleţelul rătăcitor şi calin. (zeu) Liber. menite a cânta riturile unor sărbători populare italice şi ow iile Romei. blandula • unde va pleca. Se pare că acest poet a scris şi versuri fescennine. animula uagula. care se citeau de la început până la sfârşit şi invers. ca poet deşi adept al stilului nou . Lirismul acestor neoterici este recitat şi citit. să fie prezise faptele 636 POEŢII CELUI DE-AL DOILEA NEOTERISM tale//Faptele tale. S-a păstrat o epigramă în cinci versuri iambice. Annianus Faliscus s-a născut cândva între 85 şi 100 d. poeţii nouelli operează cu versuri precum cel echoic. favoriza dezvoltarea unei retorici arhaizante şi revalorizarea tradiţiilor callimahismului roman. proaspăt şi întrucâtva frivol. care se numeau „Opuscule rurale". care scriau epigrame. alcătuite în diverşi metri şi consacrate unor episoade ale calendarului rustic.. şi a fost proprietarul unei vii în ţinutul fălise. I se atribuie o culegere de scurte poeme pe teme variate. Dintre adepţii săi mai tineri s-a distins Septimius Serenus. Am semnalat acest fapt în capitolul introductiv al acestui volum. fără schimbare de sens ori de metrică. care era destinată să ţină seama de experienţa poeţilor clasici şi nu numai a celor arhaici. Pe neoterici îi preocupă suavitatea discursului lor liric. Acest ultim poet alcătuise. autor al unor poeme. Inflexiunile populare. însă versul echoic reclama ca primul hemistih al hexametrului să fie repetat întocmai ca al doilea hemistih al pentametrului. unde îşi invita prietenii. El a fost un poet de mare talent şi un observator iscusit al defectelor umane. Poeţii acestui callimahism reînnoit . Sau păstrat din operele sale lirice. Precum în următoarele stihuri: „vreau prin vers.IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. vreau prin vers". impregnate de o ironie fluidă şi de căutări ale unei arte docte şi totodată condensate. cum ilustrează unicul fragment conservat. tendinja spre valorificarea accentuată a filoanelor de sorginte italică. care îşi propunea restaurarea neoterismului. care s-au tradus în făurirea unui metru numit fălise sau uersus paroemiacus. exponenţi ai aceluiaşi grup literar ori chiar cerc cultural-politic. Curentul poeţilor nouelli şi-a avut precursorii săi. Serenus descria scene din viaţa rustică (ţăranul îndreptându-se spre târg. Reprezentanţii acestui curent liric îşi propuneau revivificarea neoterismului. deoarece corifeii săi nu numai că se lasă influenţaţi de arhaismul mişcării frontoniene. Cele trei fragmente păstrate atestă utilizarea unei metrici de sorginte populară27. Acest tip de discurs liric era practicat de unii gramatici ai vremii. Graţia spumoasă.at şi Marianus. Chiar Florus. Un asemenea limbaj se opunea stilului sublim şi utilizării cuvintelor grave. două fragmente. imagistica pitorescă şi virtuozităţile unei metrici erudite iar a caracteriza stihurile lui Serenus. deşi cam preţioasă. să se impună un lirism doct. Libri rerum excellentium. fără a debita glume. reputat pentru talentul lui elegant. pe care le întreprind adepţii celui de al doilea neoterism şi urmaşii lor din secolele subsecvente. AUG. Căci poetul neoteric însuşi îşi creează muzica. ca de obicei*. ci se străduiesc şi să recupereze izvoarele îndepărtate ale culturii italice. El îşi întreabă sufletul . intitulate „Poeme falisce". Carmina Falissa. privilegierea diminutivelor. nu totdeauna cantonate în veacurile de care sa ocupat26. cel puţin în două cărţi. care laudă virtuţile strugurelui fălise. Ne referim. în timpul domniei lui Hadrian26. Aceeaşi strategie poetică emerge din versurile celor ce au aparţinut clar grupului poeţilor nouelli. 25. Catachannae. fetiţa care se plimbă pe câmp.C. ca şi în secolul I î. Ei se conectau astfel tendinţelor limbii latine populare spre dezvoltarea derivării cu ajutorul sufixelor şi spre diminutive. au fost numiţi de metrologul Terentianus Maurus . Publius Aelius Hadrianus. Hadr. autorul unor Lupercalia.

226-228. p. Juvenal.. Contradicţiile privind exilul şi data morţii abundă în Vieţile lui luvenal. op. 2. 592 şi urm. Frankfurt am Main. Classical Journal of Philology. de fapt pp. o. Les genres litteraires â Rome. g. 1. m. „De Vespasien â Hadrien". pp. Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Imperiul. dirijată împotriva unei mânii inferioare. II. Inscripţia relativă la cariera lui luvenal. London.. FISCHER.. care îl îndepărtase din Capitală şi îi încredinţase o falsă misiune militară în Egipt! (Vita luu. pp. 197. pp. 1120-l134. Firenze. pe urmele comentariului la aceste poeme întocmit de Ludwig FRIEDLANDER. cit. G. Eugen CIZEK. pp.n. 637 lUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. 159-l83. pp. âtude sur la rhetorique declamatoire dans Ies satires de Juvenal. Bucureşti. Oxford. Istoria literaturii latine. pp. 165. MARACHE. „luvenal". 142. Anne BAUMER.. Alain MICHEL. 142-l52. luvenal. fusese pedepsit abia sub Hadrian. pp. apare în CIL.C. 33. 5-9. înaintea acestui exil. Roman Papers. a 8-a. 2 voi. 1977. HIGHET. bestiale. Rome et nous. p. A Study of Juvenal's Tenth Satire. op. Juvenal the Satirist. E.-sec. „luvenal". ■. II. considerată cea mai serioasă. 1989. 13-l9. Gilbert HIGHET. lancu FISCHER. 1982. Manuel d'initiation â la litterature et â la civilisation latines. pp.IV. GERARD. Imperiul. op. c/r. Analele Universităţii din laşi. Bucureşti.). pp. afirmă că luvenal criticase pe unul dintre favoriţii lui Domiţian şi. vicisitudinile întâmpinate de el.1977. GERARD. . G. 1981. Juvenal et certains problemes de son temps". 594-595. op. Istoria literaturii latine. p.S. Rene PICHON. n. Mensch.antilirică.n. favoritul lui Domiţian. „luvenal". op. A Commentary an the Satires ofJuvenal. 163.n. op. Prima biografie. Poeţii celui de al doilea neoterism par a glorifica S-a remarcat în aceste versuri frecventa vocalelor a. b şi d. 1967. Ei semnifică cealaltă faţă a poeziei secolului al ll-lea d. Juvenal. Pentru biografia lui luvenal. pp. pp.VI e. ed. 33. III. Aufstieg und Niedergang der rdmischen Welt. Paris. 3. Juvenal . Oxford. Leipzig. peintre de la societe de son temps". GUŢU. să fi vizat sacerdotulactor-dansator Titus Alcibiades. 1913. 1981. 53. Bucureşti.. 623-642. 2 voi. Paris. partea a ll-a. 315 şi urm. „Exilul poetului luvenal". pp. asumată de indignatio în discursul satiric iuvenalian. Goteborg. 197-l99. 103-l15. Storia della letteratura latina.A. Yale Classical Studies. Ettore PARATORE. după părerea noastră. the Satirist.Chr".). 1. II. Aufstieg und Niedergang der rdmischen Welt. Juvânai et la răalite contemporaine. Studio sulla satira di Giovenale.n. J.. 5. Vezi Gilbert HIGHET. cit. pp. 5328=ILS. 3 şi urm. E. J. E. 1957. „Juvenal et certains problemes de son temps". II. cit.C. Manuel d'initiation a la littărature et a la civilisation latines. „luvenal". Hermes. 1977. 105. G. 6-l3 (care vădeşte un scepticism exagerat. pp. Paris. 1958. a 9-a. GUŢU.VI e. Prefaţă la luvenal. 1968. Paris. GERARD. 1895. J. ed. Rene MARTIN-Jacques GAILLARD. Storia della letteratura latina. faţă de valoarea documentară a inscripţiilor de la Aquinum. p. încercau să resuscite un lirism puţin arhaizant. op. 1980. 6. Gheorghe COSOI. Alain MICHEL. doct. op. 142. Gând. Oxford. a 8a. DE DECKER. cit. revenirea la nivelul animalelor. „luvenal". CIZEK. pp. dar suav şi orientat către utilizarea filoanelor poeziei populare italice. 1986. pe care luvenal le contestase sau le ignorase. MARACHE. I. favorit al lui Hadrian. GERARD.. Hermes.1973. 794-796. Poetae novelli). 80 şi urm. pp. 1986. cit. 1989. cit. ANDERSON. Juvenal et la râalite contemporaine. dar şi Ettore PARATORE. 17. partea a ll-a. Pentru cronologia şi condiţiile editării satirelor. cit.. L. 1976. Paris. GAILLARD. 5-40.C. R. 7-9.-sec. vezi şi R. luvenalis declamans. II. Senecas Agressionstheorie ihrer philosophischen Vorstufen und ihre literarischen Auswirkungen. 10. 1955. vezi mai ales E. din această cauză. Histoire de la litterature latine. 1976. Bucureşti. Erich TENGSTROM. COURTNEY. „Lyrische Dichtung im 2 Iahrhundert n. Nu este însă imposibil ca. o atitudine sceptică faţă de inscripţiile referitoare la cariera lui luvenal şi la exilarea poetului). 1963. Pentru ponderea majoră. Heliodore et le tribun d'Armenie". II. 121. pp. „luvenal". 259 şi urm.. „Juvenal and Quintilian". Firenze. FISCHER. Jean GERARD. DE DECKER. Paris. SYME. pp. „Notes ou Juvenal". Firenze. Bucureşti. p. 592-639. 725-738. 33. Rene MARACHE. Imperiul. supune însă unei analize riguroase toate datele referitoare la biografia lui luvenal). 595-596. Istoria literaturii latine.. 105. Satira a cincisprezecea ar evidenţia regresiunea atavică a oamenilor. printre alţii. prin Paris. 1961. pp. pp. 1967. GUŢU. pp. 1984. pp. Literatură. vezi Eugen CIZEK. Imperiul. Les genres litteraires â Rome. âtude surla rhâtorique dedamatoire dans Ies Satires de . 113-l59. 1980. 1. cit.. Istoria literaturii latine. p. pp. Berlin-New York. Pentru importanţa majoră a noţiunii iuvenaliene de indignatio. 2986. Onoruri decernate de cetăţenii din Aquinum lui luvenal se degajă din CIL. 55-68 şi D. 14. 1989. Die Bestie IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. pp. cit. 731. dominată de indignatio. îndeobşte mai tineri decât el. Satire. 20l-215. Vezi în această privinţă Rene MARTIN-Jacques GAILLARD. pp. pp. BIBLIOGRAFIE: W. 22. 113-l18 (care adoptă. ed. Această indignatio ar constitui o formă de „mânie". 20-41. 9-l0. 1986. MACKAY. NOTE 1. 1955. sir R2onald SYME. Un inventar conştiincios al locurilor comune declamatorii şi al incidenţelor retoricii asupra viziunii lui Iuvenai a fost întocmit de J. p. Berlin-New York. 80-l01. pp. 4. Peter STEINMETZ. Istoria literaturii latine (117e. Rene MARACHE. 593-594. pp. „La date des Satires: Juvenal. II.1. defineşte discursul iuvenalian ca o poezie a agresiunii. 19. G.1977. Istoria literaturii latine (117 e. op. binefacerile apogeului Imperiului. Jean GERARD. 118-l19. pp. 5420. 236 şi urm. p. 1). I. Augusto SERAFINI. Firenze. 159-l62. p. II. alţi poeţi. vol.. 1924. ca şi R. 41. ira.peintre de la societe de son temps". / şi a consoanelor /. 106-l14. Paris. vezi şi J. 10. vezi. 1976. op. Berlin-New York. luvenalis declamans. Questioni neoteriche (VI. dar şi R. pp. Pentru exilarea lui luvenal sub Hadrian s-au pronunţat. Rome et nous. Revue des Sztudes Latines. CIZEK. CASTORINA. 1976. MARTIN-J.

1). Rome et nous. GUŢU. Istoria literaturii latine. 27. care par a adera la ea. Histoire de la littârature latine. pp. cit. 33. 353-436.2). CIZEK. op. 596-598. Poziţia intermediară. pp. cit. RAMAGE. şi E. op. 122. MICHEL. vezi mai ales J. magni delator amici {Sat. Pentru ideile politice ale lui Iuvenai. cit.. Juvenal".. ein Freund des Dichters luvenalis". 315-327. 9. chiar moderată. 174-l75. pp. 197-l98. 21. La date des Satires.R. MARACHE. 1913. mai ales pp.. A. J.C. MARTIN-J. pp. 12l-l22 (care admite exagerarea şi selecţia materialului în legătură cu legile speciei literare a satirei. 596-600. IV. who has had some experience of aristocratic life and has been declasse"). 172. 244. Leon HERRMANN. 275-281. pp. 30. cit. vezi R. 812-821. 17. pp.. pe un „delator al unui prieten ilustru". col. Iuvenai făcuse aluzie la Publicius Certus. 63l-639. . ca la p. op. BRAUN. conexarea lui Iuvenai de idealurile politice ale Porticului şi de un stoicism popular apar la J. pp. Juvenal". IV.R. BAUMER. „Cluviaenus". op. 56. în privinţa atitudinii adoptate de Iuvenai faţă de viaţa literară şi învăţământ. R. 152. vezi şi G. WIESEN. p. I. FISCHER. p. pp. DE DECKER.. 605. MARTINE. „The Verbal Basis of Juvenal's Satiric Vision". 7. op. 12. pp. cit. SMITH. 350-351. op. „De Vespasien â Hadrien". MARTIN-J. „Iuvenai". ibid. 26. pp. pp. Istoria literaturii latine. pp. Asumarea unei persona retorice a fost preconizată de W. 457-471. GERARD. cit. Juvenal". cit. op. cit. GERARD. vezi J. R. 258-264. 20-21. Vezi Rene PICHON. 260. Juvenal's Moral Character". 326. îi contestă lui Iuvenai orice filiaţie cu filosofia I. pp. „Umbricius. Imperiul. Studi in Onore di Gino Funaioli. GERARD. S. LEVI. R.N. „De Vespasien â Hadrien". p. Heliodore et le tribun d'Armenie". Latomus. je". pp. 11. 17l-l78. HIGHET. CIZEK. 640 NOTE 13. RAMAGE. 123. 284 şi altele. Juvenal". II. pp. op. îi atribuie o adeziune la epicureisrn G. FISCHER. op. „Iuvenai". „Notes on Iuvenai".1963. 268. vezi şi J. GAILLARD. 33). cit. 10. şi de M. 61l-629. J. II.W. Imperiul. R. 53. n. GERARD. A. Pentru raporturile lui Iuvenai cu filosofia. pp. cit. în schimb. 352. GAILLARD. 138-l56. E. op. FISCHER.. S. R. A. vezi şi M. p. actualitatea fierbinte a problematicii domniei lui Domiţian şi chiar a lui Nero. dar şi anterior I. 25. 1. A. PICHON. op.N. 1966. cit. op. cit. MARACHE. 444-447. „Iuvenai". a 9-a.. CIZEK. 1980. I. 640-707. IUVENAL Şl POEZIA SECOLULUI AL II-LEA D. Istoria literaturii latine. 472-473. pp. 142-l43.1961. 317-348. GERARD. 311. „Iuvenai". pp. Pentru personajele lui Iuvenai şi relaţia lor cu actualitatea vremii. op. 122-l34. 1955. n. admite că uneori Iuvenai ar putea exagera). cit.C. „Iuvenai". pp. 44-45 că atunci când evocase. 609. Cum opina J. Cum subliniază R. cit. A contmrio. Pentru identificarea lui Helvidius Priscus Fiul în Cluuienus. vezi şi I. MARACHE. pp. 138-l41. Pentru tonul tragic. but a middle class intellectual. cit. 24. op. vezi E. 3-93. J. pp. 9. pp. A . vezi. vezi şi L. 322. cit. ibid.Juvânal. „Iuvenai". p. pp. vezi M. GERARD. cit. Şi acest actor ar fi de asemenea orator. II. 143-l44. op.S. v. GERARD. 18.. mai ales p. op. 198. GERARD. 16. pp. 633-638. MARACHE. TENGSTROM. R. 159-205. MARACHE. MARACHE. op. 51 -52. GUŢU. op. 665-671. ClassicalJournal of Philology. care în 93 d. 20. op. op. PARATORE. op. vezi mai ales J. Vezi J. 197-l98. pp. J. 92-93. 288-289. p. exagerează când îl consideră pe Iuvenai ca un adversar neîmpăcat al absolutismului imperial în general. 1. A. 23. GUŢU. FISCHER. Opinii enunţate de G. 350. . II. MACKAY. II. 55-l15. la începutul secolului al ll-lea d. pp. cit. MARACHE. G. pp. a indignării în satirele lui Iuvenai.R. cit. 1927.W. Vezi. 143. 19. 60l-603. pp. Goteborg.1963. 33. Latomus. favorabilă nesincerităţii. îl consideră adeptul unui stoicism aproape doctrinar (deşi afirmă că faimoasa sentenţa mens sana in corpore sano traduce afinităţi cu umanismul peripateticienilor). GAILLARD. în ultimă instanţă. op. 57. 14-l9. 138-l46. relevă persistenţa. pp. pp. pp. p. 170-l80 (care discerne reacţia afectivă a unui exponent al forţelor sociale tradiţionale.N. Rome et nous.LEVI. pp. de I.3. Idei enunţate de J. IV. retorici). SCOTT. Yale Classical Studies. pp. WIESEN..W. pp. ZUBER. cit. „Juvenal and Quintilian".pe Helvidius Priscus. 22. A. Pentru atitudinea faţă de împăraţi. 41. Cum a demonstrat irefutabil A. op. pp. pp. op. op. The Grand Style in the Satires of Juvenal. II. Juvenal and the Establishment. 332-333. pp. pentru filiaţiile cu Marţial. Imperiul.. GERARD. op. Pentru parodierea lui Vergiliu. op. O interpretare similară. vezi şi R. însă crede în sinceritatea sentimentelor satiristului) şi de Ludwig BRAUN. 330-335. „La date des Satires: Juvenal. Imperiul. PARATORE. ANDERSON. pp. op. vezi Warren S. Vezi şi Alain MICHEL. 284-285. pp. 56-472. J. 33. op. 20l-202 discerne la Iuvenai doar stereotipuri filosofice. Istoria literaturii latine. cit. 14.1958. op. cit. 450-463. pp. ca şi E. p. 452-456. Acest eu. 130-l36. G. 150-l51. E. ca şi pentru ideea că Iuvenai pozează în profesor de virtute. printre alţii. A. 329-335. 594-595. SCHUSTER. cit. 779-806. ed. MICHEL. pp. 176-l77.R. op. O asemenea interpretare este prezentată de R. Pentru cele mai importante teme ale satirelor lui Iuvenai. GERARD. GAILLARD. 15. 14-l9. pp. pp. II. 1. Poziţia intermediară este ilustrată de Mario Attilio LEVI. cit. GERARD. 770-810. II. Rome et nous. Istoria literaturii latine. la îndemnul lui Domiţian . cit. 728-732. op. pp. cit. chiar tragediografic. Imperiul. pp. fără să-l numească. A Study of Juvenal's Tenth Satire. ibid. aflate în retragere). 8. mai ales pp. cit. pp. I. „Aspetti sociali della poesia di Giovenale". op.N. „Iuvenai". FISCHER. cit. cit. de David S. MARTIN-J. pp. pp. 638-642. 29 (şi n. E. „Heroic Models for the Sordid Present: luvenal's View of Tragedy". Iar A. passim. IV. Ne referim la R. HIGHET. denunţase şi arestase în plină şedinţă a senatului . vezi şi E. IV. op. Pentru alte tipuri de parodie. 480. 173-l74. vezi L. 27 (şi n. Pentru compoziţia şi imagistica satirelor. în repetate rânduri. II. 1924. FISCHER. p. Pentru structurarea retorică a satirei a zecea.C. II. op. cit. cit. 596. pp. op. Denigration of Predecessor in the Satires". MARACHE. 143. GERARD. op. mai ales pp. II. II. SMITH. 1. 30-36. 725-728.W. Juvenal". op. A. CIZEK. Pentru ultimele satire. care arată că „je" al scriitorului nu ar echivala cu „moi". cit. 120. Gând. GâRARD. Acest ultim cercetător demonstrează ibid. 169. op. Istoria literaturii latine. 257-269. Revue des frudes Latines. I. pp. 236-280. MARACHE. 167-l68.. FISCHER. Paris. Pentru Umbricius. cit. 606. cit. p. cit. 179-l80..10 („he is not an angry proletarian. congruenţa între universul lui Iuvenai şi referentul istoric este insistent proclamată de J. pp.. cit. J. vezi R. pp. Pentru atitudinea faţade greco-orientali. op. Northampton. Istoria literaturii latine. 255. cit. adoptat de Iuvenai. Un inventar al referinţelor iuvenaliene la diverşi împăraţi este realizat de către Edwin S. p. Roma. 440-471 (care desluşeşte folosirea originală atopoilor. MICHEL. cit (care foarte rar. cit. pp. 599-600.desigur. CIZEK. pp. 316-318. op.. 290-293. „Juvenal und die Uberredungskunst". pp. vezi W. A. 132-l34. cit. 25. 122-l23. Impactul retoricii a fost evidenţiat şi de R. p. a fost sugerată de R. 17. Realencyclopădie der classischen Altertumswissenschaft. „De Vespasien â Hadrien". 37. David S. 304. 207-208. pp. R. Pentru atitudinea faţă de religie. vezi şi E. E. 22. ar fi cel al unui actor în cursul unei reprezentaţii. GERARD. op. care reliefează. 81l-823.. MICHEL. p. cit. cit.

vezi L. Fronto a alcătuit opusculele epistulare „Despre elocinţă". Astfel. împotriva părţilor de împăratul Lucius Verus. deşi centrată mai ales pe preocupări teoretice. op. 1973. 143. pp. pp. „Poeţii neoterici". vezi E. s-a conservat un fragment introductiv din discursul sofistic „Laudele fumului şi pulberii". 174-l75. 708-733.1984. G. II. El a devenit repede unul dintre principalii animatori ai vieţii culturale a vremii. cit. Fronto inaugurează cu certitudine galeria scriitorilor proveniţi din Africa de Nord romană. de S. 1989. „Lyrische Dichtung im 2 Jahrhundert n. „I Luperci di Mariano".n. Rheinisches Museum. pp. cit. II. ca un adevărat extravertit. MARIOTTI. 734-769. Le lyrisme â Rome. vezi E. mai jos menţionate. pp. Firenze. 257-262. Fronto a alcătuit o operă destul de amplă. 33. „Hadrian's Egyptianizing Animuia". Imperiul. Eine Erprobung satirischer Kategorien bei Juvenal". şi discursul „Laudele neglijenţei". vezi mai ales E. 1970. CIZEK. MULLER. unde a beneficiat de lecţiile unor profesori elenofoni reputaţi şi l-a cunoscut pe scriitorul grec Appian. conservate în stare coruptă. „Gli opuscula di Sereno". care au fost foarte apreciate în secolul al ll-lea d. mândru de succesele sale în societate. Şi-a făcut studiile la Alexandria. p. 794-796.A. CIZEK. vezi W. E. CASTORINA. pentru Serenus. op. 1985. Din această operă. pentru Annianus. 2l-24. A. 263-266. a ajuns avocat celebru şi iscusit profesor de retorică. Laudes lumi etpulueris. Rheinisches Museum. 198-l99. Totodată. 1870. precum şi câteva scrisori redactate în limba greacă. . De bello Parthico. îi vorbea de viaţa sa de familie. 271 -297.". în „Despre războiul pârtie". 794. „luvenal". 25. „Hadrianus' Animuia". A devenit senator şi chiar consul în anul 143 d.C. MARTIN-J. viitorii împăraţi Marcus Aurelius şi Lucius Verus. pp. pp. în Numidia. 26l-262. AULUS GELLIUS şi încă alte două cărţi destinate lui Antoninus Pius şi prietenilor autorilor. cit. De altfel. I. şi a alcătuit şi alte lucrări cvasiepistulare. Gwyn GRIFFITHS. care succede intelectualilor de obârşie hispanică. ci şi pe vestitul retor sofist Herodes Atticus. 143-l53.Chr. FRONTO Şl ADEPŢII SĂI. pp.Annianus Faliscus und Septimius Serenus". 1. pp. „Identifikation und Distanz. 273-294. S-a stabilit ulterior la Roma. pp.W. II. II. pp. deci în jurul anilor 169-l75 e. s-au pierdut aproape integral. „Animuia vagula blandula". 128. Imperiul. care transmit informaţii ocazionale. Maia. încât împăratul Antoninus Pius i-a încredinţat instruirea fiilor săi adoptivi. 176-l77.1. pp. îl consulta în privinţa cuvântărilor oficiale pe care urma să le rostească2. a făcut parte în primul rând o bogată corespondenţă. „luvenal". Aufstieg undNiedergang der romischen Welt. A numărat printre relaţiile sale privilegiate nu numai pe împăraţii Antoninus Pius. păstrat fragmentar. GAILLARD. cu lacune considerabile. pp. GUŢU. stima şi chiar afecţiunea pe care i le hărăzeau împăraţii vremii.C. E..N. mărcile definitorii ale acestui aticism arhaizant. p. 33. 295-303. pp. Marcus Aurelius îi adresa epistule tandre şi respectuoase. pp. 353-358. Questionineoteriche. E. IV.n. Pentru receptarea lui luvenal. 337-334. 38. Pentru mărcile esenţiale ale poeziei celui de al doilea neoterism. 178-l80. încât unele dintre ele constituie simple bilete. --------642 ------ XXXI. prevalenţi în secolul I e. şi „Despre discursuri". numai fragmentar conservată. pp.1967. 33. general roman din vremea lui Antoninus Pius. un orgolios ce pontifica pe un ton solemn. Marcus Aurelius şi Lucius Verus. poetae nouelli). op. H. E. Marcus Comelius Fronto s-a născut la Cirta.C. adevăratul „leader" al curentului literar care tinde să se impună pe primul plan al vieţii culturale romane. Am semnalat. De asemenea. sub Hadrian şi mai ales în timpul urmaşilor lui. Hermeneus. op. CIZEK. S-a considerat că echivalau cu alte epistule diverse opuscule. AULUS GELLIUS Viaţa şi opera iui Fronto Corifeul. constituind şi un document preţios asupra societăţii şi culturii secolului al ll-lea d. op. IV. op. de care l-a legat o profundă afecţiune. Argentea Aetas. în jurul anilor 100-l06 e. Rome et nous. A murit la aproximativ şaptezeci de ani. PARATORE. două cărţi către Lucius Verus 643 FRONTO Şl ADEPŢII SAI. Se evidenţiază aria largă de preocupări ale autorului. MICHEL. 36. ediţia lucrărilor frontoniene conservate. „L. vezi Elisa MAGIONCALDA. Este regretabilă pierderea textelor care ilustrau performanţele oratorice ale lui Fronto.II. Jurgen BAUMERT. 154-l56. cit. „luvenal".Naber. Paris. pp. vezi E. pp. Numai pentru poezia lui Hadrian. în cele din urmă convertit întrun anumit manierism formalist. pp. Imperiul. Laudes neglegentiae. II. pp. 1. discursuri şi tratate. Herodes Atticus etc. Imperiul. Printre poeţii nouelli ar putea fi consemnat şi Quintus Tullius Maximus. a fost Fronto. 737-738. 233-249. „luvenal". II. mai puţin semnificative*. FISCHER. Istoria literaturii latine. cit. ca şi foarte importantul tratat „Principiile istoriei". Roma. PARATORE. Majoritatea scrisorilor propriu-zise au un caracter privat.Zu Septimius Serenus". S-au conservat parţial anumite discursuri de aparat. DAHLMANN. Pentru Hadrian şi poeţii nouelli. Pierre GRIMAL. unde. P. GRIMAL. ca şi vanitatea lui Fronto. „De Vespasien â Hadrien". In Memoriam Entii V. 1978. de faptul că avea acces la viaţa intimă a familiei imperiale. Berlin-New York. vezi Elena ZAFFAGNO. pentru Marianus. Studia Florentina A Roconi Sexagenario Oblata. Marmorate. R. A. II. von HEMELRIJCK. 157-237. STEINMETZ.1. în primul capitol al acestui volum. De orationibus. Pentru scriitura iuvenaliană. J. precursorii şi urmaşii lor". pp. Genova. FISCHER. Dar ele atestă mai ales complexitatea relaţiilor literare şi politice ale lui Fronto. cit. Principia historiae. pp. PARATORE. 259-302. I. „Poeţii neoterici. 227-228. 226-227. Istoria literaturii latine. S-au păstrat însă scrisorile propriu-zise şi chiar unele răspunsuri primite de Fronto de la corespondenţii lui: zece cărţi de epistule adresate împăratului Marcus Aurelius. I. CI2EK. pp. 1968 (VI. . care erau adresate lui Appian. pp. Le lyrisme â Rome. Peter STEINMETZ. grupează întreaga operă sub titlul de „Scrisori". Fronto a elogiat campania întreprinsă în 162-l65 d. pp.n. după ce a studiat cu asiduitate vechii autori latini. Argentea Aetas. De eloquentia.C.R. Epistulae\ Cuvântările lui Fronto. P. publicată iniţial la Leipzig în 1867.

Fetişizarea verbului. care va hrăni poezia nouellaa neotericilor. Fronto se reliefează ca un salustian convins. îl critică vehement pe Seneca. mai cu seamă lucrările sale de tinereţe. o limpede coloratură salustiană5. în schimb. hist. " Ca un mic tratat împotriva pederastiei. mult prea artificioasă. funciarmente livrescă. o consolajie despre pierderea unui nepot. Fronto pledează cu ardoare pentru practicarea artei oratorice. faţă de o formă specifică de humanitas. IDEILE Şl ARTA LUI FRONTO el detestă filosofia şi o consideră primejdioasă pentru dezvoltarea elocinţei. Elocvente sunt. care începuse să se consolideze încă din vremea lui Hadrian. Căci aprecia ca prea timidă politica militară urmată de Hadrian. care a aflat însă destui adepţi. arhaismului lexical i-a condus propriul discurs. nugalia. cel puţin în principiu. în ultimă instanţă caduc şi întors spre trecutul îndepărtat. vetustă. aşadar. mai ales că nu ar fi apelat la cuvintele nesperate şi neaşteptate pe care ar fi putut să le descopere la autorii arhaici. au înlesnit eforturile întreprinse de Fronto. de sorginte aticist-arhaizantă. hist. admiră nu numai oratoria fui Cato cel Bătrân. corifeul aticismului arhaizant manifestă un respect aproape religios faţă de tradiţia culturală. De aceea. care au meditat asupra istoriografiei (în opere ce în principal aveau altă menire). Numai că Fronto nu pledează pentru orice fel de artă declamatorie. însă îşi plasează soluţia în trecutul cel mai îndepărtat. în poziţia sa politică. se constituie o „exprimare nouă" sau „tânără". un text consacrat legendei lui Arion şi a delfinului (Arion). Fronto se crede învestit cu misiunea resuscitării gloriei literare romane. unele sfaturi relative la comportarea comandanţilor militari în timp de război3. El admite ca oratorul să-şi delecteze auditoriul. Lexicul textelor istorice acuză. îi reproşează însă că nu s-ar fi preocupat suficient de proprietatea termenilor utilizaţi. Nu numai sprijinul autorităţilor imperiale. în vederea „ameliorării" elocinţei. Dar se uită un anumit fapt. Preocupat în chip manifest de aspectele formale ale discursului. mult mai aspru decât Quintilian. Şi. se opune cu violenţă noii retorici şi stilului nou. ci şi a cuvintelor obişnuite. idolul său privilegiat. Fronto s-a erijat în teoreticianul şi în conducătorul spiritual al aticismului arhaizant. expresiei exterioare. Portretul împăratului Lucius Verus este inspirat de modele salustiene. El îndeamnă pe istoriografi să-l ia pe Cato cel Bătrân ca model în toate privinţele. facilitează de . chiar dacă ar fi corecte şi reclamă uzitarea termenilor rari şi arhaici. relativ remodelat. chiar unei anumite retorici. Fronto s-a străduit să pună în practică estetica sa teoretică. plin de încredere în statutul său social. Cercetătorii vremii noastre se relevă în general ca foarte severi faţă de Fronto. artificială. desigur. în evidentă relaţie cu cea de a doua sofistică elenică. rigid. ci şi un orizont de aşteptare favorabil acestui aticism arhaizant. Fronto depăşea preocupările sale de poetică a istoriei când se referea în mod concret la statul pârtie şi când îi admira pe Traian şi pe Lucius Verus. dar şi operele lui Naevius şi Lucreţiu. inclusiv din punct de vedere stilistic: fusese cel mai demn de laude pentru felul lui de a vorbi şi de a acţiona (Princ. AULUS GELLIUS Mişcarea frontoniană Vanitos. Purismul şi aticismul arhaizant debuşează prin urmare într-un formalism destul de rigid. scrierii istoriei. pulberii. Fronto se pronunţă aşadar pentru evitarea nu numai a neologismelor. închipuită de el ca o structură vie. după exemplul experienţelor stilistice arhaice. o anumită reacţie împotriva elenismului destul de arid. Fronto furnizează. ____ 645 FRONTO Şl ADEPŢII SĂI. Ca şi alţi autori. vidă. Fronto însuşi le va considera ulterior „nimicuri". neglijenţei. Fronto preţuieşte virtuozitatea oratorică a lui Cicero.într-o manieră similară celei precumpănitoare în lumea grecească. pentru care învederează un cult pasionat. poeticii şi concepţiilor istoriografice. 4). încât regretă că Marcus Aurelius se hărăzea artelor înţelepciunii şi că neglija virtuţile oratoriei. chiar dacă limitat. 3). Resimte. adică în arealele culturii arhaice. în ultimă instanţă. indiferent de succesul lor momentan. Scrierile teoretice consacrate artei elocinţei şi alte texte frontoniene reliefează opţiuni estetice similare. reforma propusă de Fronto. în operele istoriografice. prea arid. de asemenea. Pe baza filologiei şi gramaticii. S-a ajuns la o retorică de şcoală. elocutio nouella. indispensabilă atât oamenilor de cultură. mai ales teoretic. Astfel. spre o scriitură bizară. considerat capul şi izvorul elocvenţei romane. prea puţin performant şi că ideile sale nu puteau da roade pe termen lung. elogiile vane înălţate fumului. îl admiră fervent pe Salustiu. Dacă este adevărat că Fronto apare ca un scriitor artificios. necesitatea înnoirii structurilor literare şi perimarea clasicismului. Fronto schiţează un umanism sincer. caută noutatea în vechimea vocabularului. de alegerea cuvintelor. Totodată. într-un manierism desuet. De asemenea. şi elaborează un adevărat rechizitoriu împotriva lui şi a stilului nou4. în schimb. care fusese implantat în cultura romană. adică înclinat spre rafinarea formalistă a experienţelor lui Salustiu. Un metaforism straniu emerge uneori din textul frontonian. de asemenea. cât şi cârmuitorilor politici. la o pledoarie pentru construirea unei retorici manieriste. Totuşi. dar numai dacă recurge la o elocinţă corectă (adică la o oraîio recta). Fronto se rosteşte pentru veridicitatea istoriei {Princ. un text hărăzit serbărilor de la Alsium (De feriis Alsiensibus) etc.Ideile şi arta lui Fronto Principia historiae constituie una dintre foarte rarele lucrări din istoria literaturii latine consacrate exclusiv. se reduce la modelarea lexicului. în acest sens.

trad. Viaţa lui Aulus Gellius Studiile de erudiţie minuţioasă şi de exegeză ale secolului al ll-lea. Nopţile atice Se pare că Gellius nu a alcătuit decât o singură operă. Nu-i cunoaştem nici numele în întregime. purism. care a studiat cu pasiune vechea limbă latină. A redactat de altfel o „Artă gramatică". chiar populare. pe când sofistica a doua îşi propunea să recupereze valorile cele mai strălucite ale culturii greceşti din secolele Vl-V î. Hyginus. Ars grammatica. în speţă. Scenele petrecute în Grecia. Fronto a fost însă diriguitorul spiritual al eruditului. principalul maestru al său. înclinarea spre o eleganţă subtilă. gramatici precum Aemilius Aper. întrucât el consemnează ca defunct pe Erucius Clarus (13. cedând tuturor celorlalţi gloria unui titlu ales.C.pentru filosofie -. Sub îndrumarea formalismului frontonian. după cum am început. asupra cărora stăruie şi în alte pasaje {praef. Tot el dezvăluie semnificaţia acestui titlu: „eu însă. Materialul documentar utilizat în acest scop este imens. Nopţile atice au fost concepute în douăzeci de cărţi. pe urmele lui Varro. au întocmit comentarii la operele lui Terenţiu. antichităţi şi religie. medicină. italice. instalată în cultura greacă. Varro .. iar Favorinus. Probus. „Nopţile atice". etimologie. guvernează consemnarea amintirilor scriitorului. 19).asemenea recursul la tradiţiile arhaice. în vederea realizării unei scrieri corecte. de Favorinus din Arelate. aproape rustic: Nopţi atice. care să-i fi impus o existenţă austeră şi umbratilă.a fost format de retorul T. Gellius .C. citează pasaje din operele lor. ce se impun în cadrul aticismului arhaizant şi omologului lui pe plan liric. 18. dezvoltate pe urmele lui Varro. Vergiliu şi Horaţiu.Castricius. şi de mulţi alţii. Horaţiu şi Vergiliu.C. adică neoterismului epocii. fără o căutare deosebită. unde Terentianus Scaurus pledează pentru cercetarea istorică a limbii. adică şeful Academiei din vremea tinereţii sale. în capitolul introductiv al acestui volum. în buna tradiţie a literaturii didascalice romane. 14. sunt abordate elemente de filologie şi lingvistică. Trebuie să se fi născut cândva între 107 şi 130 d. şi a comentat autori ca Plaut. Totodată. cultul preclasicilor. pe care am numi-o deci frontoniană. efectiv citiţi de Gellius. Acest ultim erudit a fost consilierul de gramatică al lui Hadrian. sub conducerea lui Fronto aticismul arhaizant se constituie într-o destul de amplă mişcare. cândva după 146 d. Ateius Capito. Varro şi Probus par a fi constituit autorii cei mai . Nopţile atice constituie o adevărată enciclopedie. Sub egida mişcării frontoniene. şi nu sistematizarea coerentă.pentru antichităţi şi tot pentru gramatică -. de istorie şi critică literară. mi-am intitulat opera fără pretenţii. la fel cum am cedat şi în ce priveşte grija şi măestria stilului" {praef. Tot de ortografie s-a preocupat şi Velius Longus. când este cazul. El a comentat pe Terenţiu şi pe Vergiliu şi s-a preocupat de sensul anumitor cuvinte. în Italia şi la Roma se succed cu totul incidental. 2)8. timid şi deosebit de aplicat.pentru drept. preţiozitate laborioasă.cum mărturiseşte el însuşi .C. 1). pe care de altfel Evul Mediu îl numea Agellius. asupra căruia vom reveni. însă nu s-a lăsat atras de o intensă viaţă publică. de vocaţie expresionistă. Nu-i cunoaştem nici familia şi nici locul naşterii. a etimologiei şi a analogiei. Nopţile atice sunt dedicate fiilor autorului. dezordonată. însă. Sulpicius Apollinaris . Dintre gramaticii care au precedat şi pregătit mişcarea frontoniană sau care au ilustrat-o sunt de menţionat Lucîus Caesselius Vindex. părând a admite un anumit anomalism şi a se detaşa parţial de principiile şcolii de obedienţă frontoniană. pe care le cunoscuse direct. Oricum. începutul prefeţei şi sfârşitul cărţii a douăzecea. în vreme ce dintre discipolii direcţi ai lui Fronto trebuie amintiţi mai ales retorii lulius Aquilinus şi lulius Titianus. Astfel. venerarea formei în general). Salustiu. Erudit curios. hărăzite ostenelii intelectuale. AULUS GELLIUS mărturiile lor erau înregistrate de alţi scriitori. Gellius. ca Herodes Atticus şi Calvisius Taurus. A fost educat la Roma şi apoi în Grecia. de ştiinţele naturale. Retorul Antonius lulianus a fost şi el un profesor al lui Aulus Gellius.pentru gramatică şi filologie -. scolarhul. Helenius Acro şi Pomponius Porphyrio. Noctes Atticae. Am arătat. cum declară însuşi Gellius. După terminarea studiilor în Grecia.. întrucât 647 FRONTO Şl ADEPŢII SAI. Taurus şi Herodes Atticus . de la locul şi timpul vegherilor de iarnă în care am lucrat-o. cu o anumită agilitate. în afară de profesorii menţionaţi în subcapitolul anterior şi de Fronto. Curiozitatea febrilă. Gellius trebuie să fi fost înzestrat cu un supraeu exigent. parcă inspirată din exemplul saturei. la accent. el configurează un program stilistic. Totuşi. Textul acestei opere nu a fost conservat integral. Aulus Gellius atacă diverse probleme. că cel mai important promotor al mişcării frontoniene a fost Aulus Gellius.C. audiaţi mai ales la Atena. Am semnalat filiaţiile cu cea de a doua sofistică.. care erau trăsăturile ei cardinale (arhaism. ca să le slujească drept recreaţie intelectuală. Verrius Flaccus. ca şi orientările cardinale ale formalismului frontonian şi-au găsit împlinirea în discursul doct al lui Gellius. probabil în deceniul al treilea al secolului al ll-lea d. Este greu de identificat un plan de ansamblu în structura discursului elaborat de Aulus Gellius. Mai important s-a vădit a fi Gaius Sulpicius Apollinaris. Gellius însuşi îşi reliefează metodologia (praef. s-a întors la Roma. Ne-a parvenit din opera sa un tratat mutilat de ortografie. Fantasmele acestui cărturar au fost canalizate pe terenul studiilor erudite. 646 VIAŢA LUI AULUS GELLIUS_______ Informaţiile despre viaţa acestui scriitor sunt puţine şi provin chiar din opera lui. Fără îndoială. mai ales la Atena. profesor al lui Aulus Gellius. Sau. eruditul a recurs la un mare număr de texte. la detalii filologice mărunte. se referă. de asemenea fervent al analogismului arhaizant. Astfel. mai scurt. s-au pierdut cartea a opta. Practicând constant strategia sa dezordonată. retor şi filosof de limbă greacă. însă. Cornutus. 10. Nu cunoaştem data morţii acestui sârguincios şi modest erudit7. unde şi-a întemeiat o familie. retori şi gramatici. se dezvoltă o şcoală de erudiţi. 4. dar şi Quintus Terentianus Scaurus. aticismul arhaizant se orientează cu precădere spre stângăcia frustă a literaturii arhaice. Dar informaţiile oferite şi dezbaterile teoretice interferează cu secvenţe în care eruditul evocă anecdote sau amintiri strict personale. Datorăm comentariilor şi excerptelor realizate de gramaticii frontonieni principalele ori chiar singurele informaţii despre anumiţi scriitori şi unele opere literare ale autorilor latini anteriori6. deşi vetustă. a scris-o poate între 158 şi 180 d. drept etc. bazate pe fişarea lecturilor realizate în bibliotecile mai multor oraşe şi pe amintirile lăsate de prelegerile profesorilor audiaţi la Roma sau la Atena. Antistius Labeo şi Masurius Sabinus . mulţi dintre autorii citaţi de erudit au fost consultaţi indirect. pedant. de instituţii. Nigidius Figulus. precedate de o prefaţă generală. căci nu ştim care era cognomenul lui Aulus Gellius. flexiune. Printre izvoarele sale privilegiate se numărau Favorinus. atraşi de studierea vechilor scriitori. A activat în „aparatul judiciar" al Capitalei. Gellius narează fapte din viaţa marilor personalităţi literare. Gellius pretinde aşadar că ar fi început redactarea operei sale la Atena şi în timpul veghilor nocturne austere. Această structură rezidă într-un amalgam de referinţe. Nu a dobândit niciodată faima oficială şi statutul social privilegiat pe care le obţinuse Fronto. de David Popescu). în vreme ce Flavius Caper şi Statilius Maximus s-au preocupat de ortografie şi lexic. şi a alcătuit un tratat de ortografie. dezbate problemele autenticităţii unor lucrări atribuite anumitor autori. de filosofie şi istorie politică. încearcă totuşi să estompeze neîndemânarea lesne de reperat în venerabilele modele arhaice.

ca loannes din Salisbury. în 1965. avide de cultură universalizantă. care prefera să se îmbolnăvească şi să moară printre scrieri erudite decât să se distreze în chip mai uman.puneri în scenă". Criteriile primordiale ale criticii şi istoriei literare gelliene se centrează pe stil. 1986. 1. emerg destul de frecvent anecdote celebre şi chiar naraţii romaneşti. Dar Gallius este un fanatic al filologiei şi al enciclopedismului. opera gelliană a fost intens utilizată la sfârşitul antichităţii. a cărui retorică tinde s-o depăşească. în special asupra vechilor texte latine şi asupra instituţiilor romane. când a imprimat o direcţionare precisă literaturii didascalice. Napoli. Pe de altă parte. chiar să compileze.£ând celelalte ocupaţii le vor îngădui răgaz de odihnă şi destindere sufletească" {praef. voi. I. să adnoteze. De altfel.şi. dezordinea. Geliius valorifică tipare preclasice şi. IV. care reclama un discurs variat. Cum am semnalat în treacăt. face cititorilor servicii echivalente celor furnizate de un solid dicţionar enciclopedic. Macrobius a inclus capitole întregi din Nopţile atice în Satumalele sale. Universul gellian nu apare populat de gânditori.cândva ostil erudiţiei elenizante. Bucureşti. ca şi de amănunte insolite. Anton D. spre scenarii. al cercurilor cultural-politice. Favorinus şi Fronto. în schimb. Exponent totuşi al unui anumit umanism. Interesul fundamental al Nopţilor atice rezidă în valoarea lor documentară.îndrăgiţi de el. mai degrabă decât un scriitor? Eruditul însuşi pare a fi de altă părere. deşi rar citată. Astfel consemnează numeroase explicaţii etimologice. în fidelă tradiţie aticistă. de regulă.). Acest compilator conştiincios.n. încât el este mult mai savant decât Fronto. Introducere şi note la Aulus Geliius. Iată pentru ce. căci arată că opera sa prilejuieşte recreaţii copiilor săi. Nu constituie oare Aulus Gellius un „scriitant". / Principia historiae e le idee storiografiche di Frontone. Singura traducere românească integrală a fost publicată de David Popescu. Pe de altă parte. însă. strânge mult material şi înfăţişează o multitudine de curiozităţi pitoreşti. în pofida refuzului retoricii practicate de maestrul lui. VI e.. Gellius evită să judece şi preferă să constate. în pofida admiraţiei pe care i-o poartă9. 1965. drept. deşi pare a avea năzuinţe literare.sec. Salustiu şi Vergiliu. Acesta din urmă a fost citat şi utilizat de autori medievali şi renascentişti. Se întâmplă câteodată să asume un punct de vedere original. încât estetica gelliană pledează fervent pentru opţiunea frontoniană şi în favoarea aticismului arhaizant. că admiraţia lui Gellius se îndreaptă clar spre scriitorii arhaici romani. Gellius se referă şi la autorii clasici. de David Popescu). de David Popescu). creează anumite cuvinte compuse11. Nu lipsesc nici portretele şarjate de gramatici ignoranţi sau de tineri vanitoşi.n. Bucureşti. eruditul se vădeşte încă mai puţin original. voit interesante. Dacă Servius şi Augustin au citat-o pe ton elogios. 160-205. iar Nonius Marcellus a recurs abundent la materialul oferit de eruditul Antoninilor. Orationis Ratio. Geliius n-a fost un artist! scriitura gelliană evidenţiază anumite strădanii de exprimare convingătoare. Când făureşte termeni noi. LEEMAN. tiparele saturei. Gellius 648 n NOPŢILE ATICE încearcă să transfere în proză şi într-un domeniu variat. Gellius utilizează nu monumentalul discurs livian. Gellius condamnă cu înverşunare stilul nou şi experienţele lui Seneca.. în schimb ei scriu Aulu-Gelle. Teoria e . într-un citat mai sus menţionat. în materie de filosofie. Frazele sunt scurte şi clare. Pentru istoria romană. enciclopedică şi filologizantă. Privilegiază morala practică şi se străduieşte mai ales să ofere o bună cunoaştere a diferitelor şcoli filosofice. Receptarea lui Gellîus şi concluzii Geliius răspundea. Dar pur echivalează cu ceea ce este arhaic. Nopple atice (trad. în tezaurul de informaţii oferite. Manifestă un interes pregnant pentru vechea literatură latină şi se străduieşte să evite banalităţile de şcoală. însă. că lasă altora grija pentru stil. s-a constatat tendinţa gelliană spre . COVA. De aceea. Gellius relevă un foarte evident efort pentru realizarea convergenţei între aticismul arhaizant latin . cercetând cunoştinţele lor de filologie. trad. în pofida modestiei afirmate în privinţa talentului stilistic . Cu toate acestea. Roger Bacon. . îndeobşte Gellius nu adânceşte problemele tratate şi nici nu-şi expune prea des opţiunile. 1970. orizontului de aşteptare al „saloanelor" epocii. BIBLIOGRAFIE: V. când nu se obişnuia doar francizarea unuia singur dintre cele trei nume ale scriitorilor romani12. ci numai de colecţionari ai curiozităţilor şi antichităţilor. care a fost Aulus Geliius. îi elogiază pe Cicero. pe pledoaria pentru puritate şi eleganţă. pp. pe măsura puterilor sale şi în funcţie de patima sa de erudit. este adevărat destui de naiv alcătuite. însă. Fischer. FISCHER. dacă francezii spun Cicăron. nici o pledoarie pentru o anumită optică esteticofilologică? Am evidenţiat deja opţiunea categoric frontoniană a lui Gellius. Desigur. Gellius afirma. compoziţia dezlânată a discursului său nu sunt doar efectul acumulării nediferenţiate de fişe. pe care îi admiră sincer. Adesea critica gramaticală se 'substituie criticii literare. Amplul studiu introductiv şi notele se datorează iui I. ci analiştii preclasici. Petrarca şi Bocaccio. Istoria literaturii latine (117 e. că Gellius cunoştea în profunzime operele marilor scriitori greci şi romani. îl venerează pe Ennius şi oferă lungi citate din opera lui.şi aticismul grec al celei de a doua sofistici10. chiar dacă arhaizant. Nu se poate degaja însă nici o orientare fundamentală în acest enciclopedism. Totuşi Gellius îmbină naraţia cu dialogul. Desigur. dar acum convertit spre alte direcţii . ca şi pe Cato cel Bătrân. De asemenea. întrucât promovează un eclectism am spune programatic. în consecinţă. istorie şi antichităţi. Savantul italian Ettore Paratore atrage atenţia asupra faptului că discursul gellian a pătruns de timpuriu în spaţiul cultural francez. desigur. Şi într-adevăr Gellius sau personajele evocate de el se destind cu prilejul Saturnalelor. fiindcă apelează la discuţii imaginare între el şi Sidonius Apollinaris.

iubeşti fără margini pe acest Fronto al tău. Adulaţia ne apare ca cel puţin supărătoare. op. Rene MARACHE. despre opera lui Fronto nu existau decât referinţe indirecte. 1924. 120. „Fronto şi mişcarea frontoniană". pp. Marco Comelio Frontone. „muritori". FISCHER. PARATORE. II. cit. cit. Rennes. 1961. trad. E. op..---------- NOTE 1. Storia della letteratura latina. 713-714. perquam. 8.). La critique litteraire de langue latine et le developpement dugout archai'sant au ll-eme siecle de notre ere. E. op. 123. exclama: „En passant de Fronton â Aulu-Gelle. De aceea. „Fronto şi aticismul arhaizant". 160-l61. cit. p. XXX-XXXVI şi „Aulus Gellius". încât abia îţi ajung cuvintele. ed. p. cit. pp. pp. 717-721. care poartă asupra erotismului. 189. PICHON. IV. 715. facinus. vezi mai ales I. 188. Mots nouveaux et mots archaîques chez Fronton et Aulu-Gelle. Pentru ideile lui Fronto despre istorie. 162-l63. 520-522. Introducere la Aulus-Gellius. Introducere la Aulus Gellius. pp. om foarte elocvent. p.-sec. 772-773. cu sensul de putere politică. 201 -203. cit.Aulus Gellius". 715-716. trad. Bucureşti. PICHON. cezare. în privinţa corespondenţei. 767. 1967. Istoria literaturii latine. „Fronto şi mişcarea frontoniană". 757-762. a 8-a. 712-721. Istoria literaturii latine. 5. passim. pp. Bucureşti. R. p. op. „Aulus Gellius". „Fronto şi aticismul arhaizant". 182-l95. Cum semnalează E. Anton D. Pentru stilul discursului frontonian. cit. 1952. Torino. II. după exemplul lui Salustiu. E. „Aulus Gellius". 1976. E. pp. „Fronto şi mişcarea frontoniană". Mots nouveaux et mots archaîques chez Fronton et Aulu-Gelle. P. 506-523. IV. Pentru receptarea lui Gellius. II pensiero storico classico. I. vezi P. IV. un fel de provizie literară. Istoria literaturii latine. Pentru „scopul" eforturilor întreprinse de Gellius.indiferent din ce domeniu . pentru „opţiunile" autorului. a observat că Fronto utilizează. pe care întâmplător leaş fi uitat şi mi-ar fi lipsit cărţile din care le adunasem.V. II. 772-773. şi Rene PICHON. Argentea Aetas. IV. 3. p. italiană de Gian Cario GIARDINA-Rita CUCCIOLI MELLONI. Napoli. Bruxelles. p.notam. 185. „Aulus Gellius". 6. tot ce mi se părea interesant. amussim. vezi şi R. Atunci cardinalul Angelo Mai. cit. Fronto însuşi declara solemn lui Marcus Aurelius: „Tu. în loc de oameni. Imperiul. POPESCU. 195-l96. Cornelius Fronto de Cirta". pentru problematica gelliană. Paris-Rennes. „exact". 12. PARATORE. / Principia historiae e le idee storiografiche di Frontone. „L'Erotik6s di Frontone". 1. Ettore PARATORE. vezi mai ales lancu FISCHER. . pentru strategia „literară" a lui Gellius. La critique litteraire de langue latine et le developpement du gout archaîsant au ll-eme siecle de notre ere. „Fronto şi aticismul arhaizant". D. op. Marmorate. pe măsură ce îmi cădea în mână vreo carte greacă sau latină. „Fronto şi mişcarea frontoniană". fără deosebire şi fără plan. op. A. 768-769. „foarte". Istoria literaturii latine. vezi I. p. pp. E. 1974. 773. pp. 1966. PORTALUPI. op. pp. POPESCU. pp. Istoria literaturii latine. Istoria literaturii latine. pp. a 9-a. 187-l88. Santo MAZZARINO. „Fronto şi aticismul arhaizant". 519-522. Paris-Rennes. IV.n. Pentru aceste aventuri ale operei lui Fronto şi pentru viaţa acestui autor. pp. Pentru viaţa lui Gellius. opes. cit. Histoire de la litterature latine. pp. Introducere la Aulus Gellius. pp. In Memoriam Entii V. Istoria literaturii latine. p. Imperiul. 773. PARATORE. 1965. Firenze. iar Homer să le nareze.. CIZEK. PARATORE. Genova. Rene MARACHE. E. p. 757-773.pratica stilistica degli oratori. încât Ahile ar fi vrut neapărat să le săvârşească. E. FISCHER. CIZEK. italiană de Gian Carlo GIARDINA-Rita CUCCIOLI MELLONI. 770-772. vezi E. E. 173-l77. 1952. p. PORTALUPPI. PICHON. 168-l70. mortales. a descoperit pe un palimpsest o parte din corespondenţa frontoniană. 1924.. vezi Silvana FASCE. Dintre inovaţiile lexicale ale lui Gellius remarcăm plurifariam. PARATORE. pp. Imperiul. Teoria epratica stilistica degli oratori. R. custodele celebrei biblioteci Ambrosiana din Milano. pp. a 9-a.n. vezi şi E. pp. Orationis Ratio. vezi şi R. Imperiul. on passe de la rhetorique â l'erudition". cu înţelesul de „fapt". Imperiul. Istoria literaturii latine. ed. ca să-ţi exprimi afecţiunea şi să-ţi proclami bunăvoinţa" (Ep. Istoria literaturii latine. 1973. II. 26l-272. COVA. pp. POPESCU. pp. vezi R. storici e filosofi latini. de David Popescu). 10. pentru ca atunci când aş fi avut nevoie de anumite fapte sau cuvinte. POPESCU. „Aulus Gellius". PARATORE. Nopţile atice. „de mai multe ori". cit. cit. XII-LXVI. pp. Bucureşti. Vezi. IV. LXXI-LXXV. Storia della letteratura latina. Fronto declara că faptele de arme ale lui Lucius Verus au fost atât de măreţe. în privinţa gramaticilor frontonieni. p. 2. Eugen CIZEK. Căci. 1957. Histoire de la litterature latine. „Les correspondants de l'orateur M. 263. pp. CIZEK. „Fronto şi aticismul arhaizant". pp. Pentru concepţiile estetice frontoniene. E. E. cit. vezi ibid. passim. voi. 544-560. pp. E. pp. op. Rennes. 11. storici e filosofi latini. IV. LEEMAN. să le pot găsi şi extrage cu uşurinţă" (trad. Firenze. consemnează în textul gellian 67 de arhaisme. lată enunţul lui Gellius: „în tratarea materiei. LXVIII-LXXI. pp. Bari. 768. PICHON. 194-l95. ed. 178-l82. op. vezi şi I. pp. 163. 1961. Bologna. 1970. Ulterior. PARATORE. cit. 498. şi E. Imperiul. „Aulus Gellius". Mi-am adunat astfel un material ajutător pentru memorie. Ettore PARATORE. op. 650 NOTE 7. Paris. cit. op. IV. I. MARACHE. pp. VI e. Cum subliniază Rene MARACHE. cit. Pentru limba şi scriitura practicate de Aulus Gellius. 712-714. 2. ed. 1957. pp. 718. pp. vezi Elena POPESCU. Pentru orientările fundamentale ale mişcării frontoniene. pp. Rene PICHON. 1964. Până în 1815. op. 9. Istoria literaturii latine (117' e. Bologna. . p. FISCHER. Hommages â Jean Bayet. ori auzeam ceva demn de reţinut . pp. II. FISCHER. F. Istoria literaturii latine. Torino. p. vezi şi E. FISCHER. Mano Cornelio Frontone. 166-l68. am urmat ordinea întâmplătoare în care au fost făcute extrasele. Pentru o anumită scrisoare. Eugen CIZEK. partea a ll-a. ---------------------------------------------------------------------------------------------649--------. op. 1986. Paris. 3). IV. Introducere la Aulus Gellius. 4. pp. 1967. el a găsit un alt palimpsest care cuprindea o altă parte din opera lui Fronto. LEEMAN. CIZEK. II. a 8-a. 195-l99. PARATORE. 164-l67. 1974. op. Hans-Georg PFLAUM. 651 . 172. IV. 23 de vocabule provenite din limba scriitorilor de la sfârşitul Republicii şi 380 de cuvinte noi. pp.

prin 125 d. însă stăruie asupra originilor lui pitagoriciene. Cu toate acestea. dublat de un Cagliostro3. rostite de Apuleius la Cartagina. nu lipsesc fabulele. Nu vom urma însă ordinea cronologică . culegeri alcătuite în greceşte de anecdote erotice. s-a manifestat ca un Jean Cocteau ante litteram.C. experienţa acumulată de aticismul arhaizant de sorginte frontoniană. Această antologie nu poate fi datată cu certitudine. După proces. de valoare artistică incontestabilă. Sau. care însoţesc uneori în manuscrise numele scriitorului. Procesul s-a desfăşurat la Sabratha. adevărat exponent al sofisticii prevalente în lumea elenică. Cele mai multe scrieri apuleiene s-au pierdut. 24). Fior.. s-a căsătorit cu bogata văduvă Pudentilla. Dar şi „Floridele".. adică „excerpte" sau „buchete de flori". Printre ele se numărau poeme de iubire şi imnuri. lipsa de scrupule nu l-au împiedicat să practice magia şi să devină un fervent al misteriofilosofiei.. Acest titlu traduce de fapt cuvântul grec Anthologia şi reprezintă o culegere de cuvântări. Dezinvoltura elegantă. de altfel calificată de el drept „această cetate foarte sfântă" (Fior. care era adept al zeului local Eshmun. 24). 653 APULEIUS Apuleius profesează platonismul. un roman intitulat „Metamorfozele". credinţe misteriofilosofice şi mai ales în performanţe declamatorii. Oupă moartea lui Pontianus. Nu-i cunoaştem în întregime nici numele. atribuit lui Apuleius. rudele lui şi ale primului soţ al Pudentillei. Apuleius s-a apărat cu strălucire şi duşmanii săi n-au avut câştig de cauză4. o epitomă istorică şi un tratat despre stat (de republica). Opera Facilitatea extravagantă i-a îngăduit lui Apuleius să scrie numeroase lucrări şi în toate genurile. De Platone et eius dogmate. Apuleius s-a stabilit la Cartagina. 1 şi 5. de istorie naturală. ca principală operă. Apuleius a făcut şi el parte din seria scriitorilor latini din Africa. Floridele reliefează starea de exaltare vanitoasă. astronomia şi matematica (Apoi. De magia. chiar risipitor. Pontianus. 15.. Dintre acestea se detaşează pledoaria rostită cu prilejul procesului de la Sabratha. de gramatică şi de arheologie. adică în Algeria actuală. Lui Apuleius i se atribuie şi o serie de tratate filosofice. Apuleius a scris. a practicat numeroase meserii şi a colindat întreaga lume mediteraneană. 5). Apuleius descrie acvila care priveşte soarele (Fior. 18). grecească dar şi latină.. 18. Floridele şi operele filosofice Floridele constituie aşadar o culegere a celor mai frumoase discursuri de aparat. cu părul lung şi delicat (Apoi. La Oea (azi Tripoli. 6. Tatăl său fusese înalt magistrat local la Madaura (Apoi. Atena şi Roma. mama fostului său coleg de studii. Cartagina. care cuprinde: „Despre Platon şi învăţătura lui". ca şi complimentele adresate magistraţilor Cartaginei. precum cele referitoare la Pitagora (Fior. cât şi fizica. Apuleius. până la un anumit punct.. ultima operă a lui Apuleius. Pe de alta. atât în limba latină. căci s-a născut la Madaura (azi M'darauh). A murit cândva între 164 şi 190 d. ca „sacerdot al provinciei". cât şi în greceşte. toate scurte şi abundente în idei. 27). generos. Apuleius a fost un bărbat frumos. De mundo. Sunt consemnate unele anecdote istorice. 652 VIAŢA după ce beneficiase de o viaţă fericită. Dar naraţia ia persoana întâi din acest roman nu oferă nici un fel de date certe cu privire la autorul romanului. 36. Apuleius ilustra convergenţa între retorica aticist-arhaizantă latină şi experienţele literar-religioase ale culturii greceşti1..de altfel relativă şi supusă unor aprige controverse . provine de la numele personajului principal din Metamorfoze. localitate situată la 100 km. Căci Apuleius a studiat cu asiduitate şi a experimentat atât medicina. Pe de o parte. sacerdos prouinciae. 15) şi la Thales (Fior.C. Dispunem de douăzeci şi trei de Floride.. la care fusese condus Apuleius de succesele înregistrate la Cartagina. de matematică şi de medicină. indică locul de origine sau preocupările lui culturale2. prin 158 d. Din vasta şi iscoditoarea creaţie a acestui poligraf. unde a fost admirat şi onorat. 37). Metamorphoses. când avea 30 de ani. „Despre zeul lui Socrate". Autorul însuşi îşi spune Apuleius (Apoi. acuzându-l că şi-ar fi sedus viitoarea soţie prin practici magice. echivalat cu Esculap. opera sa variată. un al doilea roman şi mai multe lucrări de ştiinţele naturale. adică Apologia sau „Despre magie". Abundă problemele de etică. Succesele literare de public au încununat reuşitele din alte domenii (Fior. După ce se referă la simţul vederii. Produs caracteristic al interferenţelor culturale ale secolului Antoninilor. îi intentează acestuia din urmă un proces. unde cu puţin timp înainte actorii dăduseră reprezentaţiile lor. curiozităţi erudite.XXXII.şi vom analiza operele apuleiene după criteriul importanţei lor. 83. nord-vest de Oea. în două cărţi. 1). Digresiunile şi anecdotele impregnează întreg textul acestor foarte scurte discursuri. însă constituie. în sfârşit. un anumit arivism destul de cinic. ni s-au conservat în primul rând mai multe discursuri. a devenit şi şef al cultului imperial local şi preşedinte al consiliului provinciei. Florida. Pledează în favoarea acestei datări aluziile autorului la împăraţii Lucius Verus şi Marcus Aurelius.. încât ne apare ca un autentic extravertit.. la Madaura. APULEIUS Viaţa Apuleius. a valorificat. Madaurensis sau Philosophus Platonicus. aşa cum s-a arătat. Prenumele Lucius. De deo Socratis. 2). Averea considerabilă a familiei sale i-a permis să dobândească o educaţie umanistică foarte complexă şi solidă.C. Alte lucrări comportă însă câteva informaţii autobiografice. Aceste conferinţe . destul de puţin consistente. în Libia). Mânat de mintea sa iscoditoare.. probabil. şi „Despre lume". Autorul însuşi se considera seminumid sau semigetul (Apoi. a explorat şi alte filoane ale culturii antice. cum s-a spus. dar de fapt aparţinea populaţiei municipale romanizate din nordul Africii. 9. A). deşi nu lipsită de aventuri şi de momente de „suspense". stăpânit de o curiozitate permanentă. Nu a fost supus la frustrări în cursul copilăriei şi adolescenţei. care a fost unul dintre ultimii mari scriitori ai antichităţii latine. discursuri. considerate de autor ca mai reuşite. Floridele ilustrează faptul că el îşi rostea cuvântările la teatru (Fior. care beneficia de o atât de lungă şi solidă tradiţie. etc). cu zece ani mai vârstnică decât Apuleius.

într-un stil destul de sofisticat şi de înclinat spre virtuozităţi formale6. pe care le alcătuise. filiaţiile acesteia cu unele culte orientale şi se laudă că s-a iniţiat în numeroase rituri sacre. ironia acidă. proconsulul Africii. adoptate la proces. Apuleius se referă cu respect la India şi la miracolele realizate de fachirii ei (Fior. Din punct de vedere politic. în vederea publicării. 10-. virtuozitatea stilistică. Nu-I interesa atât dialectica Academiei. Apuleius pare adesea mai preocupat de efectul tiradelor şi segmentelor abordate decât de valenţele ansamblului. Pitagora. Incriminarea relativă la versurile sale erotice îi prilejuieşte o digresiune asupra poeziei lirice fomane. . Din nou platonismul emerge ca o misteriofilosofie. cizelate cu grijă şi melodios. a Pudentillei către Pontianus. nu ştim dacă tonul glumeţ. în sfârşit. în termeni care amintesc de Satyricon-u\ lui Petroniu. al lui Socrate. PudentiHa este stăpână pe avuţia sa. situate la limita calamburului.12). Totodată. Planul discursului respectă structura clasică a pledoariei romane. Predomină. apelează la antiteze. manevre dirijate împotriva lui Apuleius cu sprijinul celorlalte 654 APOLOGIA rude ale Pudentillei. în Apologia.. în continuare. Apoi. ca într-o conferinţă personală şi literară.. cât aspectul mistic al gândirii lui Platon. îndeobşte de dimensiuni reduse. cauza sa este cea a filosofiei în general: „căci susţin nu apărarea mea. Totuşi. dezinvoltura elegantă. a exponenţilor ei şi a femeilor cântate de aceştia (Apoi. Această restructurare şi publicare au putut surveni în iarna anilor 158-l597. Zenon din VeJia {Apoi. corespund liniei de apărare. denunţă manevrele sordide ale lui Sicinius Aemilianus. în forma sa publicată. Apuleius evocă şi anumite realităţi ale Africii romane. care caracterizează timbrul discursului. căruia i se adresează direct.se ridica la 300. pe care i-ar incita să-şi amelioreze moralitatea. adică aceea de practici magice". Subliniază. 3033). unchiul lui Pontianus. Apuleius respinge acuzaţia principală. Apuleius respinge acuzaţiile secundare care i se aduceau. Principala probă a acuzării era o scrisoare. Apuleius anunţă transformarea învăţăturii Academiei în neoplatonism. unde se impun consonanţele iscusite. 4). Autorul ia apărarea propriei filosofii. chiar dacă iubesc pasionat. discută cu judecătorul. Apuleius aspiră deci spre demonologie şi conferă discursului său filosofic inflexiuni isiace. El recurge frecvent la digresiuni erudite.000 de sesterţi. ci chiar cea a filosofiei" (Apoi. 4-24). relevantă apare consemnarea relaţiilor dintre guvernatorii de provincie şi notabilităţile locale. De fapt. polemizează alegru cu Aemilianus.. Apuleius oferă o documentare foarte complexă asupra vieţii din provincie. Abundă frazele foarte lungi. mai ales. Pentru că inamicii săi îi acuzau că e un „filosof frumos". Excelent psiholog. Argumentarea se realizează clar. Exordiul. accente tributare interpretării misterice a lumii. care încorporează primele 3 capitole... intenţionat trunchiată. Revelator este tratatul despre zeul. însă. sau dacă au fost introduse de Apuleius cu prilejul restructurării textului în vederea editării lui. 102-l03) resping concentrat şi viguros învinuirile pe care i le aducea Aemilianus.Zestrea" primită de fiii Pudentillei . căci totul se concentrează. Insistă asupra problemei căsătoriei şi arată că nu este necesar nici un act magic pentru a determina o femeie de 40 de ani să se mărite cu un bărbat mai tânăr decât ea! Concluziile discursului (Apoi. de fapt. De asemenea. Apuleius cunoaşte reacţiile femeilor mature. implicând frumuseţea şi „sărăcia" sa. reliefează o scriitură mai puţin specifică strategiei literare privilegiate de autorul său în alte opere. De aceea. el ripostează trecând în revistă filosofii frumoşi. Aici existau moşii întinse şi bogate. Ei ar fi ocrotitori. ale cărei mituri imagistice explicau matricea cosmosului.mondene nu puteau înfăţişa sistematic opţiuni filosofice. nemuritori dar sensibili la suferinţele umane. 18). discursul de apărare al lui Apuleius cu prilejul procesului de la Sabratha. pe ton foarte paseist. Apuleius se comportă ca un pianist pentru care contează mai cu seamă caracterul acrobatic şi strălucitor al bucăţilor compuse ori interpretate de el.şi care nu reprezenta decât o parte modestă a averii ei . Tratatele filosofice evidenţiază clar cum interpreta Apuleius moştenirea platoniciană. 6). dentifricium. (Apoi. Apuleius. textul pledoariei efectiv pronunţate cu prilejul procesului. Astfel. adică aproape la nivelul censului ecvestru (Apoi. înflorat structurate.. talentul în alcătuirea de versuri. inclusiv peştii. adică a doctrinei platoniciene. Deoarece Aemilianus îl acuzase că scrisese versuri despre prafuJ de spălat dinţii. de fapt despre „demonul". 6-8). parcă într-o voită gradaţie ascendentă. care. Exegeza modernă a desluşit în aceste construcţii savante ale scriiturii amprenta manierismului frontonian şi ale căutărilor artificioase pe care le practica a doua sofistică elenică5. daimon în greceşte. Apologia Apologia. şi subliniază că. Apuleius se apără energic şi reliefează că nu a dorit nici un fel de avere. Nu este nevoie de practici magice pentru a cunoaşte lumea şi vieţuitoarele ei. subtilităţile stilistice şi formulele frapante.. vor să pară constrânse la aceasta. Apuleius profită ca să alcătuiască o foarte amuzantă digresiune despre dinţi şi gură (Apoi. în faţa căruia se desfăşura procesul. Apuleius elogiază pe Claudius Maximus. Demonii ar fi nişte fiinţe intermediare între zeitatea supremă şi oameni. cum era cea a Pudentillei. dar scoteau în relief tendinţele spre îmbibarea platonismului de un anumit misticism orientalizant. De altfel. citează versuri ale sale şi fragmente din lucrări în proză. El relevă lipsa de cultură şi pretenţiile vanitoase ale provincialilor. în restul discursului. Apologia cuprinde 103 capitole. Este însă foarte posibil ca Apuleius să fi remaniat şi modificat. 93)! Asemenea averi generau competiţii şi conflicte violente de familie. s-a considerat că Aputeius s-a manifestat ca un exponent al aşanumitului platonism mediu. îngeri păzitori ai oamenilor. jocurile de cuvinte. Iar acuzaţia privind peştii declanşează consideraţii docte asupra medicinei {Apoi. în jurul succesiunii Pudentillei. interesul pentru peşti etc. 3). . despre condiţia modestă şi parcimonia vechilor romani şi greci (Apoi. observaţia că el ar fi fost sărac prilejuieşte o tiradă. care poseda 400 de sclavi.

pentru a apăra dreptatea. de regulă. care îl duc într-o peşteră. care rătăcea din loc în loc cu banda lui. o coloratură filosofică. Pe bună dreptate. Capodopera apuleiană a fost însă romanul intitulat Metamorfozele. Dacă nu vă plictiseşte să vă aruncaţi ochii pe acest papirus egiptean. adulescentuli. furnizate de Lactanţiu şi de Augustin. Ajuns la Roma. Arestat pentru omucidere a doua zi. în pofida gravităţii problemelor tratate8. Lucius constată. unde magus înseamnă „sacerdot". deşi practică şi un verbiaj strălucitor şi melodios. Totuşi. veţi vedea cu uimire făpturi omeneşti schimbându-şi figura şi forma şi apoi. beneficia de o destul de solidă tradiţie. roman în mai multe cărţi.. în aceeaşi noapte. Vocabularul se prezintă totuşi ca variat. Totuşi. Acest roman a avut. povestindu-i mirobolantul basm al lui Amor şi al Psychei. Metamorfozele Apuleius pare să fi alcătuit două romane. 25). Dar Fulgentius înregistra doar subiectul romanului. care îi fusese fatală. de inflexiunile clasicizanţilor. condamnată la moarte. De fapt. Ajutat de frumoasa slujnică a Pamphilei. unui cofetar şi unui bucătar. însă scriitura Apologiei se învederează a fi mai „rodiană" decât cele utilizate în alte opere apuleiene. tânăra Photis.de I. care ar proveni din limba perşilor. In oraşul Hypata.. n-au fost exploatate de adversarii lui Apuleius cu prilejui procesului de la Sabratha. Surâde mereu şi îşi ridiculizează adversarii. ca Pamphila.exclamaţii şi îndeosebi la După ce arată că „abordez însăşi acuzaţia de magie".termenii cruzi. devine sacerdot isiac şi avocat pledant în for. mama zeului. asinul Lucius încape succesiv înjmâinile unui sacerdot al Cybelei. întorcându-se ameţit de vin de la Byrrhena. această prefaţă a fost considerată enigmatică. Asinus aureus (Serm. încât autenticul titlu al romanului nu poate fi decât Metamorfoze. deoarece Metamorfozele n-au fost consemnate în Apologia şi. Metamorfozele comportă unsprezece cărţi. Astfel.. „Procesul" intentat lui Lucius fusese de fapt o petrecere orânduită în cinstea zeului râsului. ele trebuie să fi fost alcătuite la sfârşitul vieţii autorului lor. Apuleius utilizează cadenţe ciceroniene. Chiar dacă privilegiază perioade de respiraţie mai scurtă decât ceie utilizate de clasici. nu se indignează şi nu utilizează patosul şi marile mişcări declamatorii. legată poate de ermetismul epocii. însă. Acesta ajunge în Thessalia. a cărui soţie devine. din care s-au păstrat cinci fragmente şi o referinţă a gramaticului Priscianus. probabil. Totuşi. purtată de marele sacerdot al zeiţei. APULEIUS interogaţii retorice. aşadar. chiar dacă ar fi echivalat cu un dialog surâzător şi maliţios între . era vrăjitoare. Pamphila. Apologia constituie una dintre ultimele mari testimonii de artă oratorică. într-o declaraţie programatică enunţată ca prefaţă a romanului: „voi încerca să vă povestesc aici. Acesta din urmă vrea să înveselească populaţia Corintului. însă mărturii latine tardive. Lucius redobândeşte aspectul şi condiţia de om şi se iniţiază de mai multe ori în misterele zeităţilor Isis şi Osiris. Privilegiază umorul zeflemitor. variate fabule în genul milezian şi să încânt urechile voastre binevoitoare cu un murmur plăcut.ca „destrăbălat". cel mult un subtitlu. adunate la un loc. unui soldat. uetula. Lucius mănâncă „antidotul" împotriva alifiei. După moartea tragică a tinerilor săi stăpâni. Sclava tâlharilor o consolează. vulgari . eventual într-o lungă perioadă de timp10. aşa cum am arătat în alt capitol.chiar triviali. după mai multe peripeţii şi în pofida obstrucţiei Venerei. unui grădinar. nişte burdufuri. logodnicul fetei. dar Photis greşeşte leacul magic şi Lucius este transformat în măgar. el a scris Hermagoras. El îşi păstrează totuşi mintea şi sensibilitatea de om. regiune reputată pentru legendele ei fantastice şi vrăjitorii. desfăşurate împotriva unor ignoranţi. adică o coroană de trandafiri. într-adevăr. Se unge cu o alifie pentru a deveni pasăre.ca în „tinerei".1. Lucius află trei matahale care încercau să spargă uşa casei lui Milo. Milo. Lucius urmăreşte actele magice ale gazdei sale. menţionează „unsprezece cărţi de metamorfoze". Lucius este găzduit de un prieten al familiei. unde se afla o tânără fată. Se realizează astfel o adevărată regresiune a lui Lucius în animalitate. de fapt oraşul natal al lui Lucius. astfel îşi spune cuvântul înrâurirea exercitată de către şcoala sofiştilor. trad. în general Apologia tinde să se apropie de modelele clasice. culoarea şi inocenţa asinului9. căci „de aur" ar putea conota năzdrăvănia. în manuscrise. obligând măgarul să se unească în public cu o criminală. Lucius le străpunge cu sabia. 656 METAMORFOZELE înfuriat. scris cu vârful ascuţit al unei trestii de pe malurile Nilului. printr-o metamorfoză inversă. Apuieius însuşi semnalizează cititorilor o parte dintre modelele sale. 1. Tânăra Psyche se îndrăgostise de Amor. Unii cercetători au presupus că Metamorfozele ar fi fost redactate când Apuleius era tânăr. Charite. Metamorphoseon libri undecim. Izvoare şi modele Literatura narativă. a cărui soţie. unui morar. în hohotele de râs ale locuitorilor Hypatei. Charite şi asinul sunt curând eliberaţi de Tlepolemus. unde nu lipsesc diminutivele de sorginte populară .. antiq. rudă a mamei sale. Zeiţa Isis îi apare asinului în vis şi îi promite eliberarea de condiţia animală înjositoare. pe care le spintecase. în plină desfăşurare a sărbătorii isiace de la 5 martie. Teodorescu). titlul s-a pierdut. a fi sacerdot şi a cunoaşte riturile şi ceremonialul nu echivalează cu o crimă (Apoi. 562-565). ganeo . Numai Fulgentius consemna ca titlu şi „Măgarul de aur". că cele trei victime ale sale erau. Piruetele retorice frivole şi tiradele sofisticate traduc deprinderile manierismului frontonian. sacerdos. Alternează tonul şi lexicul solemn şi un limbaj suculent. Romanul desfăşoară itinerarul fantastic al unui tânăr numit Lucius. Totuşi. face etimologia termenului de magia. este furat de nişte hoţi. revenind la starea lor de mai înainte" {Met. „mărişoară". Am văzut că şi Lucan situase scene de vrăjitorie în Thessalia. Intr-o seară. ampliuscula . verva sarcastică ori ironia subtilă. „bătrâioară".

altfel spus. nuvelele mileziene îndeplinesc. însă toate aceste împrumuturi din diverse modele au fost organic asimilate unei enunţări romaneşti strălucite. Chiar intriga romanului este mai ales de sorginte greacă. De aceea. o funcţie coordonatoare şi comentatoare. când se referă la dorinţa comună tuturor romancierilor antici de a-şi desfăta cititorii cu o naraţie seducătoare. 657 APULEIUS Pe când aluzia la metamorfoze trimite la principalul arhetip al romanului. chiar licenţios. Tipul uman. Unele dintre ele. în Tebaida. romancierul ar releva că a compus un discurs grav şi mistic. în schimb. care se constituie sub impactul bivalentei structurale. Mai ales el a conferit intrigii o lectură originală. care o înţelesese datorită iniţierii lui în cultul isiac. adică la Metamorfozele lui Loukios sau Lucius din Patrai. mult mai numeroase decât cele la care recursese Petroniu. într-adevăr. elemente de basm popular. Apuieius subliniază vocaţia romanescă a discursului său. însă el a modificat atmosfera generală a discursului relativ la tribulaţiile asinului. Cercetătorul italian Piero Scazzoso consideră că această prefaţă comportă două niveluri de lectură. ni s-a păstrat micul roman al lui Pseudo-Lucian intitulat Lucius sau măgarul. 5-7) sunt manifest mileziene*. bogată în detalii realiste. dar recuperată de Apuleius. îndeosebi feminin. Sparta şi în lumea romană. De asemenea. cea a aventurilor prin care trece Lucius. tipare datorate povestirilor din Africa de Nord şi din Egipt. Ca şi în intriga principală. Romanul lui Lucius nu ni s-a păstrat. grotesc şi chiar macabru. în alte pasaje. destinat iniţiaţilor. al unor personaje descinde câteodată din romanul sentimental grec12. se poate afirma că Apuleius a amplificat şi transformat profund intriga moştenită de la Pseudo-Lucian şi Lucius din Patrai. însuşi Apuleius atrage atenţia asupra caracterului iniţiatic şi egiptean al romanului său în prefaţa mai sus menţionată. când i-a adăugat cartea a unsprezecea şi în general coloratura isiac-platoniciană. Unele secvenţe din Metamorfoze conţin referinţe la anumite rituri sau chiar mituri egiptene. Nu este imposibil ca intriga Metamorfozelor să fi reflectat un vechi mit egiptean. 658 BIVALENTA STRUCTURALĂ A METAMORFOZELOR Bivalenta structurală a Metamorfozelor Enunţarea fundamentală. în povestea despre Amor şi Psyche. după ce consumase incidental câţiva trandafiri. îndeosebi de Statius. ce. de interpretat în cadrul religiei egiptene. Metamorfozele s-au metamorfozat şi ele. Oricum. din textura lor emerge un amalgam de erotism. Oricum. pe care îl asumă Metamorfozele. Apuieius pune în evidenţă foarte clar relaţiile romanului cu nuvelistica cândva creată la Milet şi chiar cu inserarea unor „fabule" de inspiraţie mileziană în structura-cadru a operei sale. Apuleius maschează caracterul de opus theologicum. însă naraţia lui Pseudo-Lucian. cu toate că impregnată de un evident simbolism . De altfel. Metamorfoza este înfăţişată ca esenţa romanului. în prologul romanului. în limba greacă. în ciuda autonomiei lor. comportă o factură categoric burlescă şi foarte laică: asinul îşi redobândeşte condiţia umană. alude la preocupările de umorist ale romancierului. Nu numai că Apuleius a încadrat în această intrigă nuvele mileziene. Apuleius a inserat. ca nuvela fierarului înşelat de nevastă (Met. pe care însă o vom evoca mai jos. Sau. ca şi basmul despre Amor şi Psyche. şi-a crispat personajele şi a dramatizat multe dintre episoadele intrigii. Obscuritatea enunţului din prefaţă s-ar datora utilizării unei scriituri esoterice. Corint. cunoscute de Apuleius la Atena. care contrastează în chip revelator cu finalul luminos al Metamorfozelor.romancier şi cititor. prelucrase textul lui Lucius din Patrai. De fapt s-a propus o soluţie. transformându-se dintr-o naraţie comică într-un roman iniţiatic şi într-o fabulă moralizatoare. violenţă. intriga de bază nu a fost inventată de Apuleius. Anumiţi cercetători au numărat 18 nuvele mileziene încadrate în naraţia principală13. Este imposibil ca Pseudo-Lucian să fi scris mai târziu decât Apuleius. este foarte limpede că romanul lui Apuleius include două planuri structurale fundamentale. ce vrea să spună aluzia la murmurul plăcut? Dar cea la papirusul egiptean?11. Apuleius a introdus valenţe retorice. încât a făurit un roman „negru". sexualitate şi magie. Ea a fost făurită de acest Lucius din Patrai. Totodată. la rândul său. practic traduse într-o tramă de roman de aventuri. potrivit unei tehnici utilizate de poeţii epici. în orice caz. Nu considerăm că trebuie pusă la îndoială existenţa acestui Lucius din Patrai. iar. dar eruditul bizantin Photios îl citise. pe care trebuie să-l fi citit cu atenţie. în vreme ce semnificaţia iniţiatică a naraţiei este rapid semnalizată. a cărui semnificaţie religioasă să fi fost uitată de Lucius din Patrai şi mai cu seamă de Pseudo-Lucian. în virtutea căreia formulele apuleiene ar încorpora două sensuri: unul aparent banal şi altul ascuns. sub aparenţele unui roman burlesc. Trestia egipteană cu vârful ascuţit. Oricum. Căci Apuleius a augmentat şi potenţat elementele de violenţă şi sadism. printre altele. Metamorfozele lui Lucius din Patrai trebuie să fi comportat dimensiuni mai modeste decât cele ale lui Apuleius. de anecdote. De asemenea. este frecvent întreruptă ue povestiri anexe. într-adevăr. Cercetătorul suedez Tomas Hăgg a observat că Apuleius era mult mai legat de tradiţia elenică decât Petroniu. faţă de intriga principală. Şi alţi cercetători au relevat că. de fapt de nuvele inserate în naraţia-cadru. 9. din care reţinuse aproximativ jumătate. Aceştia din urmă ar fi invitaţi să înţeleagă caracterul iniţiatic al Metamorfozelor.

ai ajuns în portul odihnei şi la altarul îndurării. fără să vrea şi prin chiar excesul răutăţii sale. trad. pornind pe drumul alunecos al unei tinereţi înflăcărate şi aruncându-te în plăceri nedemne de un om liber. de I. Dar. 11. după ce narase aventurile lui Socrates şi Aristomenes. în fond. cei doi iubiţi se îndrăgesc în voie. nu ţi-au fost de nici un folos. Călătoria lui Lucius asumă o semnificaţie iniţiatică şi depăşeşte limitele cotidianului. nici înalta-ţi poziţie socială. oarba soartă. 659 APULEIUS Metamorfozelor. când recuzase scepticismul unui alt drumeţ şi declarase: „eu cred că nimic nu este imposibil în lumea asta şi că totul se întâmplă aşa cum a hotărât destinul: fiindcă şi mie. O adevărată aretalogie isiacă se înfiripă în Metamorfoze. Ei se prefac că-i arată din exterior soţului înşelat cum să meşterească butoiul. în vreme ce fierarul se vâră în butoi şi îl repară cu multă trudă. 16). Teodorescu). şi ţie. tu dai universului mişcarea sa de rotaţie. 11. multiplicată într-o pluralitate de expresii. de I. echivalentă cu Cybele. într-adevăr. antinomiile aparent . marele platonician mitraic al Romei. drept încercări emoţionante. împletirea strânsă între platonismul mediu şi isianism în Metamorfoze nu presupune coincidenţa lor. de „demon".misteriofilosofic. la începutul discursului său. se evidenţiază astfel şi platonismul fundamental al opţiunii ideologice a romancierului. vizibil . întrucât se îndreaptă spre transcendenţă. în sfârşit. 5). tu cârmuieşti lumea şi calci în picioare Tartarul" (Met. lunona. atrăgând atenţia asupra încercărilor. Lucius însuşi pusese în lumină bivalenta structurală şi intenţională a romanului. 20. frivolă şi captivantă a tribulaţiilor înfruntate de personajele Metamorfozelor se subordonează celei transcendente. spre sfârşitul romanului: „după atât de multe şi felurite încercări. Fervoarea isiacă îl determină pe romancier să evidenţieze că Isis dobândeşte prioritate absolută 660 BIVALENTA STRUCTURALĂ A METAMORFOZELOR fa{ă de orice altă divinitate. te-a condus. de fapt mistic şi isiac. un fierar este pe punctul să-şi surprindă soţia cu un iubit al ei. platonismul mediu al lui Apuleius se diferenţiază clar de optica asumată de alţi adepţi ai Academiei. Aceste aventuri sunt semnalizate de însuşi Apuleius drept un caz-limită. se impun parcă de la sine. 2). care te-au aruncat încoace şi încolo. Opţiunea filosofică nu mai aderă strâns. Lucius.esenţial. trebuie să treacă prin corpul anumitor animale. este concepută de romancier ca o divinitate supremă. că se înrudea. de către scriitorul grec Plutarh din Cheroneea. Apuleius s-a înfăţişat ca un remarcabil platonician isiac. iar cei din Infern te respectă. 25. Ceres. Aceste rânduri reliefează nu numai caracterul iniţiatic al în această nuvelă. Ea este tipul uniform al zeilor şi zeiţelor. 16. calificată drept „cartea lui Isis". pe care le înzestrează cu funcţiile iniţierii mistice. Aproape simetric. la această sfântă fericire" (Met. fireşte. după toate îngrozitoarele furtuni. Acesta din urmă se prezintă ca un cumpărător al unui butoi. ci şi pe plan spiritual (Met. Bellona (Met. Dacă împăratul Iulian va deveni. după atâtea lovituri grele ale Soartei. ca în Satyricon. care îl salvează pe Lucius. două secole mai târziu. Proserpina. dacă le-am povesti unui ignorant. cu Plutarh (Met. daimon.ascuns. Diana. Astfel. 11. Trandafirul devine obiectul unei căutări anxioase. Marele sacerdot isiac se adresează lui Lucius în felul următor. Este adevărat că probele iniţiatice. şi tuturor oamenilor ni se întâmplă multe lucruri ciudate şi aproape nefireşti. el deschisese calea oricărei interpretări mistice.C. semnificaţia amuzantă. Venus. pentru a se purifica. acest platonism se înrudea cu cel preconizat. 1. în rugăciunea care succede iniţierii sale. Lucius afirmă categoric superioritatea zeităţii egiptene asupra zeilor tradiţionali din Olimp şi din infern: „Zeii din Olimp te cinstesc. trad. 11. la cererea pretinsului cumpărător. naratorul romanului. Teodorescu). urmărindu-te cu cele mai groaznice primejdii. la începutul Metamorfozelor. Platonismul apuleian a fost aşadar un platonism mediu. Desigur. la aventurile străbătute de personajele romanului. 2 şi 15) şi din antierou devine erou. Cititorul este adesea avertizat că etimonul romanului implică . triumfând asupra destinului său (Met. Dar ele nu se limitează la sfârşitul romanului. Hecate. precum Carneade şi chiar Favorinus. pot fi conexate platonismului. pe care fierarul voia să-l vândă. soarelui lumina sa. în sfârşit. afirmă. 11. care renaşte nu numai pe plan concret. Zeiţa. căci. trandafirul a primit adesea valori simbolice). nici chiar această învăţătură prin care te distingi. Lucius. probelor suportate de Lucius. a lui Lucius. prin mama sa. de I. la care fusese supus. ilustrate de tratatele filosofice apuleiene. acela nu le-ar crede" (Met. ci şi vocaţia redemptorie a romanului. De altfel gustul lui pentru simbol (în literatura universală. Totodată. ai plătit scump o curiozitate fatală. în primele decenii ale secolului al ll-lea d. demonstrează natura viguroasă. scăpând de condiţia subumană a măgarului. în căutarea unui stil de viaţă adecvat comandamentelor statornicite de zeiţa egipteană. contemporan cu romancierul. Nici naşterea ta. 1. trad. Doctrinele pitagoreică şi chiar platoniciană considerau că sufletul. pe care. Minerva. Apoi. Deşi. Accentele misticoisiace rezultă foarte explicit din cartea a unsprezecea. Lucius dobândeşte în final liniştea şi pacea. Afinităţile cu preocupările demonologice. pentru alegorii şi transfigurări.Teodorescu). structura generativă a discursului apuieian rezidă într-o dezbatere isiacă şi platoniciană asupra condiţiei umane.

scriitorului. în sfârşit. Situat chiar în centrul romanului. potrivit căreia numărul unsprezece era simbolul geniului rebel. Numai la capătul unui lung parcurs. în mitologia egipteană. dar preliminare reconstrucţiei | lui ontologice. se eliberează de o condiţie ancilară şi înjositoare. aureus este un epitet ambiguu. Apuleius intervine direct în roman pentru a sublinia că adeziunea la platonismul isiac îi aparţine lui. ca să triumfe definitiv. O nuvelă din cartea a doua pune în relief faptele sacerdotului egiptean Zatchlas şi ale zeiţei pe care o slujea. să se proclame originar din Madaura şi avocat experimentat (Met. fidelitatea acestui personaj faţă de partener). scenele burleşti din romanul comic şi tiparele romaneşti sentimentale (separarea iubiţilor. încât. în perspectiva isiaco-egipteană. Psyche nu poate triumfa decât cu sprijinul unei intervenţii supranaturale. De altfel iniţierea în isianism se realiza în a unsprezecea zi. adică tocmai Isis. Similar se poate decodifica şi sensul alegoric încorporat de basmul aventurilor | pe care le întâmpină Amor şi Psyche. Venus îi spune limpede tinerei fete că aceasta. de fapt. cine altul decât însuşi Apuleius putea fi omul din Madaura. Teoria platoniciană a dragostei. sensurile lui misteriofilosofice. ce aminteşte de cea a eroinelor alcătuite de romancierii greci. 10). după ce la începutul Metamorfozelor. între altele. 27 şi 30 faţă de 1. acestbasm constituie un fel de „digest" al semnificaţiilor Metamorfozelor. sub egida provizorie a geniului egiptean răzvrătit. şi degradarea lui Lucius. ca să vadă ce poate efectiv săvârşi (Met. adică al lui Seth-Thyphon. De aceea. Psyche nu este decât un alt Lucius. dobândită numai după numeroase tribulaţii. Dacă Isis îi promite lui . soţul Isidei . într-un măgar. adică în secvenţele cele mai mistico-isiace. în finalul romanului. 6. Apuleius atrăgea atenţia iniţiaţilor asupra destinului atribuit lui Lucius.adeziunea la isianism. după ce cumpărase peşti la piaţă. o servitoare slută. după zece zile de pregătiri intense. scena petrecută la piaţă constituie o transpunere a acestui rit. căci ilustrează atât aspiraţiile forţelor regresive spre condiţia animală. „Odiseea" Psychei condensează „odiseea" lui Lucius. tocmai întrun măgar roşcat. în teologia egipteană se formase o aritmetică mistică. 1). Desigur. Psyche simbolizează deci sufletul omenesc. iniţiatice şi redemptorii. adăugăm noi. cât şi năzuinţă spre lumină şi spre cunoaşterea desăvârşită. între cărţile hărăzite basmului şi cartea finală a Metamorfozelor există o manifestă înrudire pe plan semantic. S-a arătat că basmul lui Apuleius constituie o proiecţie mitică a aventurilor lui Lucius. Sub incidenţa filosofiei neopitagoriciene. Chiar numele protagoniştilor acestui veritabil mit sunt foarte relevante. pe care simţea nevoia de a o regăsi. despărţit prin încarnare. Pentru că. cu prilejul încercărilor suferite. consemnat de subtitlul romanului. Metamorfozele. La sfârşitul cărţii întâi. Madaurensisl Joel Thomas arată că Lucius este supus unei dezintegrări teribile. îl vedem pe Lucius întâlnind. 24-25). în ritualul isiac. adică Sufletul (în limba greacă). Epitetul de aureus. în cursul căruia se simula o astfel de transformare. daimon. Ambii îşi manifestă natura viguroasă de „demon". Psyche. care implică în mod cert o grilă de lectură platoniciană şi isiacă. 11. „de aur". Forţa răului.. un prieten care era magistrat municipal în Hypata.se încarna. ca şi Lucius.fratele perfid şi nemernic al lui Osiris. încercări şi iniţieri. caută insistent Amor. Dar şi Metamorfozele comportă zece cărţi. adică Iubirea. Osiris fusese sfârtecat în bucăţi de către Seth şi aruncat în mare. îşi dobândeşte iubiţii numai datorită hărniciei şi că o va pune la încercare. Şi. obligat să asume chipul lui Seth. acest magistrat ordonă ca peştii să fie aruncaţi şi călcaţi în picioare (Met. Totuşi. Pe de altă parte. iniţierile o apropie pe Psyche de Lucius. Metamorfoza în asin este o transpunere romanescă a unui rit iniţiatic. în definitiv. El destramă ţesătura realizată prin naraţia la persoana întâi când. potrivit miturilor egiptene. Astfel. şi nu personajului său principal. El condensează mesajul romancierului. după opinia platonicienilor. încercările şi muncile prestabilite care îi sunt impuse Psychei sunt analoage iniţierilor redemptorii ale isiacilor. de lumea esenţelor. De altminteri. Dar când află preţul plătit de Lucius pe nişte peşti de calitate inferioară. care pregătesc încununarea aventurilor romaneşti în cartea a unsprezecea. Este vorba de o adevărată „odisee" a sufletului omenesc. unde peştii îl devoraseră parţial. unde interferează motivele povestirii populare (fiica de rege şi surorile rele. în postura lui Apuleius însuşi14. 1. Oricum. această fărădelege era pedepsită prin călcarea peştilor în picioare. care se cerea decriptată. Psyche. zeul Seth-Thyphon . mai delicat şi mai mitic. nedibaci în mânuirea limbii latine. măgarul era închipuit ca un simbol al răului moral şi al păcatului. Lucius se prezentase ca un tânăr " 661 APULEIUS negustor grec. conotează. De aceea întregul roman asumă o semnificaţie isiacă profundă. ca şi Lucius. ascensiunea sufletului până la apoteză pot fi lesne desluşite în acest basm mitic. nu întâmplător Metamorfozele conţin unsprezece cărţi. frumuseţea excepţională a Psychei. Reflecţiile lui Platon asupra sufletului se regăsesc în textura acestui basm. însă. Şi. Obligaţia secretului în jurul ritualurilor isiace l-a determinat pe romancier să nu facă explicit aluzie la acest obicei religios egiptean. îndrăgostitul care dispare când i se descoperă adevărata formă etc). pe care însă iniţiaţii în isianism îl puteau recunoaşte lesne.

Lucius intră în contact cu oameni din toate categoriile sociale. Deosebit de semnificativ ni se pare însă următorul fenomen: în vreme ce Petroniu şi romancierii greci abandonau aproape programatic limbajul miturilor şi simbolurilor în favoarea celui al semnelor. fără a realiza o adevărată frescă a moravurilor. deşi îl practicase foarte probabil şi el. căsătorită cu Amor. strigând „cetăţeni". Psyche şi Lucius. astfel încât furnicile să-l devoreze lent (Met. recuperează mitul şi alegoria. ca şi Petroniu. autorul Metamorfozelor realizează o anchetă asupra condiţiei umane. însă. „demonii" Lucius şi Psyche sunt marginalizaţi într-un univers ostil lor. Am arătat că acest plan „realist" sau „expresionist" se detaşează de cel misteriofilosofic. Itinerarul lui Lucius străbate Grecia pitorească a acestui veac şi Apuleius atestă o bună cunoaştere a Thessaliei timpului. impioasă. parcursă de măgarul Lucius. Apuleius pare a vădi compasiune faţă de viaţa înspăimântătoare hărăzită sclavilor care lucrau în mori (Met. 1. lupiter o declarase pe Psyche. Aventurile picareşti prin care trec Lucius şi alte personaje ale Metamorfozelor. quirites (Met. că eroii apuleieni sunt personaje romaneşti. a aventurilor narate. căci altfel sensul ocult al discursului apuleian nu ar afla materia în 663 APULEIUS care să se încarneze.. 11. pornind tot de la textura semnelor. bandiţi şi vagabonzi. S-a arătat că ei aparţin şi unei umanităţi „medii". evidenţiază cercetătorul francez Joel Thomas. desfăşurate pe firul romanului. Comportarea sacerdoţilor rătăcitori ai zeiţei Atargatis provoacă indignarea măgarului. 8. datorită mitului şi misteriofilosofiei. ridicându-se deasupra implorării umile a binefacerilor divinităţilor. după ce îi întinsese o cupă cu ambrozie. Nu este mai puţin adevărat că Apuleius pare a încerca o fascinaţie faţă de viciu.Lucius fericirea constantă (Met. se creează o tensiune între structura de factură pitorească. de obedienţă mileziană. într-o suită de scenarii. care nu sunt totdeauna spirituale. faţă de misticismul egiptean. după ce figurase pedeapsa cumplită aplicată unui sclav de către stăpânul lui: condamnatul este legat de un smochin uscat şi uns cu miere. Desigur. bântuit de o criză a valorilor. şi demersul pe care îl întreprinde Psyche pe lângă aceeaşi divinitate15.C*. Cei doi