ကေနဒါႏုင

ိ င
္ သ
ံ ား ျပန္လတ
ြ ၿ္ ပီ
ဧရာဝတီ Saturday, 09 April 2011 20:15
တရားမ၀င္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငသ
ံ ားကို ျမန္မာ အာဏာပိုငမ
္ ်ားက ယေန႔မြနး္ လဲြပိုင္းတြင္
ထုိငး္ ႏိုငင
္ ံ မဲေဆာက္အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးလုက
ိ ္သည္။
ထုိငး္ အာဏာပိုငမ
္ ်ား၏ ညွိႏႈိငး္ ေပးမႈအရ
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ယေန႔မြနး္ လဲြ တရာနာရီခန္႔တြင္ ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္
၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကေနဒါႏုိငင
္ ံသား မစၥတာ ရြန္
ဇက္ရက္စကီ(Ron Zakreski) ကို ျမ၀တီမွ တဆင့္ ထုိငး္ ႏုိင္ငံ
မဲေဆာက္ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ပေ
ုိ႔ ဆာင္လက
ုိ ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေကာ္မတီ၏ ထုင
ိ ္းဘက္ ဆုင
ိ ္ရာ ဥကၠဌက
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ညွိႏႈိင္းေဆြး
ေႏြးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မစၥတာ ရြန္ ဇက္ရက္စကီသည္ တစုံတရာ
အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရျခင္းမရွိ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိငး္ ႏုိငင
္ ံဘက္သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္
မစၥတာ ရြန္ ဇက္ရက္စကီကုိ ထုင
ိ ္း အာဏာပုိင္မ်ားက

(-၄ )

မဲေဆာက္အေျခစုိက္ အမွတ္ (၄)ေဒသဆုင
ိ ္ရာ
ကြပက
္ ဲေရးတပ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္ဟု

လည္း သိရသည္။
မစၥတာ ရြန္ ဇက္ရက္စကီ က“ အဖမ္းအဆီးခံရတဲ့ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာ အာဏာပုိင္ေတြက က်ေနာ့္ကို ေကာင္း ေကာင္း မြနမ
္ ြန္ပဲ ထားပါတယ္။
ညွဥ္းပန္းႏွိပစ
္ က္တာေတြလည္း မရွိပါဘူး”ဟု ေဒသခံ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာ သည္။
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး(လ၀က) တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ဥပေဒျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းခံေနရသည့္ မစၥတာ ရြန္ ဇက္ရက္စကီ ၏ အမႈကို
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက သႀကၤန္ကာလအၿပီးမွသာ ဆက္လက္စစ္ ေဆးရန္ရွိေသာ္လည္း ထိုငး္ ႏုိင္ငဘ
ံ က္မွ ၀င္ေရာက္ညွိႏႈိင္းေပးမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္
လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ အစုိးရ ၀န္ထမ္း တဦးက ေျပာသည္။
မစၥတာ ရြန္ ဇက္ရက္စကီ သည္ မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ထုိငး္ -ျမန္မာ နယ္စပ္ တာ့ခ္ခရုိင္ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ၀ၚေလရြာ နယ္စပ္မတ
ွ ဆင့္
နယ္ျခားေသာင္ရင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငေ
ံ ၀ၚေလၿမိဳင္ ရြာဘက္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဓာတ္ပုံ လုိကလ
္ ံရုိကက
္ ူးေနစဥ္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး
ျမ၀တီရွိ ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားကာ လ၀က အမႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
မစၥတာရြန္ ဇက္ရက္စကီ ကိစႏ
ၥ ွင့္ပတ္သက္၍ ထုိငး္ အာဏာပို္င္မ်ားဘက္ မွ တစုတ
ံ ရာ အေရးယူမႈရွိမရွက
ိ ို မသိရ ေသး ေပ။
ယမန္ႏွစ္ ႏု၀
ိ င္ဘာလအတြငး္ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းယူရန္ ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ APF သတင္းဌာနမွ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး သတင္းေထာက္
မစၥတာ တို႐ု ယာမဂ်ိကို ျမ၀တီရဲက ဖမ္းဆီးၿပီး လ၀ကဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲကာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ျဖင့္ ထိုငး္ ဘက္သို႔ နယ္စပ္မွတဆင့္ ျပန္ပို႔ခဲ့ဖးူ သည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/

Saturday, April 9, 2011
စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ ကြယလ
္ န
ြ ္
Posted by Admin at 2:51 PM Labels: obituary
စာေရးဆရာၾကီး ဆရာပါရဂူ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က အာရွေတာ္၀င္ ပုုဂၢလက
ိ ေဆးရုုံတြင္ ႏွလးုံ ေရာဂါျဖင့္ အသက္ ၉၀ အရြယ္တြင္
ကြနလ
္ ြန္ခဲ့ေၾကာင္း သူ႔တပည့္တဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိပါတယ္။ (မိးု မခ)

ပါရဂူ (၁၉၂၁-၂၀၁၁) ပါရဂူ၏ အမည္ရင္းမွာ ဦးလွၾကိဳင္ျဖစ္သည္။ ဟသၤာတခရိင
ု ္ သႏြသ
ံ ေနာ႕ေက်းရြာ၌ အဘဦးဘေစာ(စက္ခ်ဳပ္)၊ မိခင္ေဒၚေမတုတ္တို႕မွ ၁၉၂၁
ခု၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕သည္။ ပါရဂူေလာင္းလ်ာ ေမာင္လွၾကိဳင္သည္ သႏြံသေနာ႕ရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ စတုတၳတန္းအထိ
ပညာသင္ၾကားခဲ႕ သည္။ သကၤန္း၀တ္ခ်င္လြန္း၍ စာေမးပဲြမေျဖခဲ႕။ ၁၁ႏွစသ
္ ားတြင္ ကုိရင္၀တ္ခဲ႕သည္။ ကိရ
ု င္၀တ္ႏွင႕္ ေလာကုတၱရာ စာေပကို စသင္ျဖစ္သည္။
ကိုရင္ဘဲြ႕အမည္မွာ ရွင္ပု႑ရိကျဖစ္သည္။ ၁၄ ႏွစ္အရြယတ
္ ြင္ ဟသၤာတျမိဳ႕ ျမစ္ေကြ႕ ေက်ာင္းတုိက၌
္ ပညာဆက္သင္သည္။
ရွင္ပ႑
ု ရိကဘဲြ႕အမည္ကို ရွင္ပါရဂူဘဲြ႕ေျပာင္းသည္။ ျမစ္ေကြ႕ေက်ာင္း ပဓာန ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသသည္ အမွတ္အသား အစုအေဆာင္း အလြန္ေကာင္းသည္။
ထိဆ
ု ရာေတာ္မ်ိဳးထံတြင္ ပညာ လိလ
ု ားေသာ ရွင္ပါရဂူသည္ ပညာကိက
ု ်ိဳးႏြံစြာ သင္ၾကားခဲ႕သည္။ သဒၵါ၊ သျဂႋဳဟ္မွ စ၍ သင္ၾကားခဲ႕သည္။ ေနာက္
ရွင္ေတေဇာသာရ(ဒဂုန္ဥးီ ထြန္းျမင႕္)က စာခ်ေပးခဲ႕သည္။ ေနာက္ပိုငး္ ရွင္ေတေဇာသာရက လဟာရက္ရြာ ေျပာင္းရာ ရွင္ပါရဂူလိုကေ
္ ျပာင္းခဲ႕သည္။
ရွင္ဥာဏိႆရ(ဦးဆန္းထြန္း)လည္း ပါသည္။
ရွင္ပါရဂူ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ သန္လ်င္ ျမိဳ႕နယ္ လဟာရပ္ရြာ ပထမျပန္စာသင္တိုက္မွ အစိုးရပထမျပန္စာေမးပဲြ ပထမငယ္တန္းေအာင္ျမင္သည္။ ၁၆ႏွစ္ တြင္
ပထမလတ္တန္း၊ ၁၇ ႏွစရ
္ ြယ္တြင္ ပထမၾကီးတန္းတို႕ကို ေအာင္ျမင္သည္။ ထိုႏွစက
္ ဟံသာ၀တီ တစ္ခရိုင္ လံုး ပထမၾကီးႏွစ္ပါးတည္းေအာင္ျမင္ရာ တစ္ပါးမွာ
ရွင္ပါရဂူျဖစ္သည္။ ပထမျပန္စာေမးပဲြသမိုင္း၌ ၁၇ႏွစ္ႏွင႕္ ပထမၾကီးတန္းေအာင္ျမင္သူ ႏွစပ
္ ါးသာရွသ
ိ ည္။ တစ္ပါးမွာ ရွင္ပါရဂူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ၌

အစိုးရဓမၼာစရိယစာခ်တန္း ဂုဏ္ထးူ က်မ္းေအာင္ျမင္သည္။ စာပို႕ခ်ေပးသူ ဆရာမွာ အရွငေ
္ တေဇာသာရ(ဒဂုန္ဥးီ ထြန္းျမင႕္) ျဖစ္သည္။
၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ''တိးု တက္ေရးမဂၢဇင္း''တြင္ မ်ိဳးညြန္႕ႏြယ္အမည္ျဖင႕္ လူငယ္ေခတ္ ေဆာင္းပါး ကို ပထမဆံုး စတင္ေရးခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္
ရွင္ပါရဂူကိုရင္အမည္ျဖင႕္ တိးု တက္ေရးမဂၢဇင္းႏွင႕္ ''ဒဂုန္မဂၢဇင္း''တုိ႕၌ ေဆာင္းပါးမ်ားဆက္ေရးခဲ႕သည္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ တုးိ တက္ေရးမဂၢဇင္း၌
''ဘုနး္ ၾကီးေက်ာင္းသား'' အမည္ျဖင႕္ ''ရင္ေသြး''၀တၳဳတိုကို ေရးခဲ႕သည္။ ပါရဂူ၏ ပထမဆံးု ၀တၳဳျဖစ္သည္။
၁၉၄၁ အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ သႏြသ
ံ ေနာ႕ရြာ၌ ရဟန္းခံခဲ႕သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္(၁၉၄၄ ခုႏွစ)္ တြင္ သံလ်င္ျမိဳ႕ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း၌ ဂ်ပန္စာ ၂ႏွစ္သင္ခဲ႕သည္။
ရန္ကုန္မွ တစ္ျပည္လံုးရွိ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဂ်ပန္သတင္းစာ၌ အရွင္ပါရဂူအမည္ျဖင႕္ ဂ်ပန္ဘာသာေဆာင္းပါးတစ္ပဒ
ု ္ ေရးခဲ႕သည္။
အိႏိၵယသူေဌးၾကီးဗီရလာ၏ အရိယဓမၼပညာေတာ္သင္ဆုျဖင႕္ ၁၉၄၇ခုႏွစတ
္ ြင္ အိႏိၵယႏုင
ိ ္ငံ၊ ဗာရာဏသီျမိဳ႕၊ ဗာရာဏသီ ဟိႏၵဴတကၠသလ
ုိ ္
အိုရီယန္တယ္ေကာလိပ္၌ ဟိႏၵီႏင
ွ ႕္သကၠတသင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိဂဒါ၀ုန္ မဟာ ေဗာဓိအသင္းက ထုတ္ေ၀ေသာဟိႏဘ
ၵီ ာသာဓမၼဒတ
ူ စာအုပ္၌
ဟိႏဘ
ၵီ ာသာေဆာင္းပါးေရးသည္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္၌ လည္းေရးသည္။
၁၉၅၂ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႕ ျပန္လာသည္။ ၀ိဇၨာအမည္ျဖင႕္ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ ေဗာ္လဂါမွ ဂဂၤါသို႕(ဒုတယ
ိ ပိုငး္ )ကို ျမန္မာျပန္ခဲ႕သည္။ ပထမပိုငး္ ကို
ရွင္ဥာဏိႆရ(ဦးဆန္းထြန္း)က ဘာသာျပန္ခဲ႕သည္။ ေနာက္ပင
ို ္းေပါင္းထုတ္ခဲ႕သည္။ ၁၉၅၄ ခုတြင္ ပါရဂူအမည္ျဖင႕္ ''ဗုဒၶစကား''ကိုေရးခဲ႕သည္။ ၁၉၅၅ ခုတြင္
လူ၀တ္လဲခဲ႕သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏစ
ွ ္တြင္ နယူးေဒလီျမိဳ႕၌က်င္းပေသာ အာရွစာေရးဆရာညီလာခံ၏ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ အျဖစ္ျဖင႕္လည္းေကာင္း၊
ညီလာခံကယ
ို ္စားလွယ္အျဖစ္ျဖင႕္ လည္းေကာင္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။ ထိုအခ်ိန၌
္ နယူးေဒလီျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶ ဇယႏၱိအထိမ္းအမွတ္ျဖင႕္ ယူနက္စကိမ
ု ွ
ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဗုဒၶစာေပႏွးီ ေႏွာဖလွယ္ပဲြသို႕ ေလ႕လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။
၁၉၅၇-၆၁အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိႏယ
ၵိ သံရးံု ျပန္ၾကားေရး ဘာသာျပန္အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သည္။ ၁၉၅၈ မွ ၆၁အထိ
ျမန္မာႏုိငင
္ ံစာေရးဆရာအသင္းတြင္ အမႈေဆာင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏစ
ွ ္တြင္ သုႏၵရနႏၵေခၚ ညီေတာ္မင္းနန္စာအုပ္ျဖင႕္ အႏုပညာဆိုင္ရာ
ဘာသာျပန္စာေပဆု ခ်ီးျမွင႕္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၆၃ မွ ၁၉၆၅ထိ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ စာေရးဆရာသမဂၢအသင္းအမႈေဆာင္၊ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ စာေပျပန္႕ပြားေရး
အသင္းအမႈေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ႕သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစတ
္ ြင္ ''ဟိႏဆ
ၵီ ာဟိတ် ဆေမၼလန္'' ေခၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိႏၵီ စာေပအသင္းမွ ခ်ီးျမွင႕္ေသာ ''စာေပ
ေရႊတံဆိပ'္ 'ဆု ရရွိခဲ႕သည္။
၁၉၇၁ မွ ၁၉၇၅ ခုႏစ
ွ ္အထိ ျမန္မာစာေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၊ အဖဲြ႕၀င္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သည္။ ၁၉၇၅ ခု ဇန္န၀ါရီ ၁၀မွ ၁၄ရက္၌ အိႏၵိယျပည္
နာဂပူျမိဳ႕တြငက
္ ်င္းပေသာ ကမၻာ႕ဟိႏၵီစာေပကြန္ဖရင႕္၏ ျမန္မာ ကိယ
ု ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ႕။ ၁၉၈၀ ျပည္႕ႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အီဂတ္ပူရီ ႏုိငင
္ ံတကာ
၀ိပႆနာအကယ္ဒမီမွဖိတ၍
္ သြားေရာက္ခဲ႕သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗဟိုအစိုးရ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ဟိႏဌ
ၵီ ာနခဲြ၏ကိယ
ု ္စား၊ အတြင္း၀န္(ဒု-၀န္ၾကီးအဆင႕္)က
နယူး ေဒလီျမိဳ႕၊ ဟိက
ု ္ဒရာဘတ္ေအာက္စ္၌ ဂုဏ္ျပဳဧည္႕ခံပဲြ က်င္းပေပးခဲ႕။ - ကာဒမၺရီေခၚ ဟိႏၵီမဂၢဇင္းၾကီးက အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ႕။
- ေအာလ္အိႏၵိယေရဒီယိုမွ ျမန္မာဘာသာျဖင႕္ ေဟာေျပာခ်က္ ၂ခု အသံလင
ႊ ႕္ခဲ႕။
- ဟိႏဘ
ၵီ ာသာျဖင႕္ အင္တာဗ်ဴးလုပခ
္ ဲ႕။ - ဗာရာဏသီျမိဳ႕ သတင္းစာဆရာအသင္းမွၾကီးမွဴး၍ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင႕္ ေတြ႕ဆံုပဲြႏွင႕္ ဂုဏ္ျပဳပြဲလုပ္ခဲ႕။
- ဗာရာဏသီ၊ အဘိမႏ်ဴစာၾကည္႕တိုက္မလ
ွ ည္း ဧည္႕ခံ ဂုဏ္ျပဳပဲြ လုပခ
္ ဲ႕။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေလးငါးႏွစ္တတ
ိ ိ ဗာရာဏသီ ျမိဳ႕ ဟိႏေ
ၵီ န႕စဥ္သတင္းစာ(အာ႕ခ်္)၌
ဦးပါရဂူအမည္ျဖင႕္ ''ျမန္မာျပည္မွေပးစာ'' ေခါင္းစဥ္တပ္လ်က္ ဟိႏၵ ိဘာသာ သတင္းေဆာင္းပါး မွန္မွန္ေရးခဲ႕။
- ၁၉၇၇ခုႏွစမ
္ ွစ၍ သံုးေလးႏွစ္အထိ ကရာခ်ိမွ အဂၤလိပဘ
္ ာသာျဖင႕္ ထုတ္ေ၀ေသာ ယူနက္စကို၏ ေလးလ တစ္ၾကိမထ
္ ုတ(္ News Letter)တြင္
ဦးလွၾကိဳင္အမည္ျဖင႕္ ျမန္မာႏုိင္ငစ
ံ ာေပ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင႕္ ပတ္သက္ ၍ သတင္းေဆာင္းပါးေရးခဲ႕။
- ၁၉၈၅ ခုႏွစတ
္ ြင္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ ေကာလိပ္ႏွင႕္တကၠသလ
ုိ ္မ်ား၏ အေရွ႕တိုင္းစာေပသင္ၾကားေရးအဖဲြ႕၊ အဖဲြ႕၀င္ အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။
- ၁၉၈၆ ခုႏွစတ
္ ြင္ ''ေဂါရီ''၀တၳဳျဖင႕္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ဘာသာျပန္ဆုရရွိခဲ႕သည္။ ထိုႏွစထ
္ ဲတြင္ အိႏိၵယႏုင
ိ ္ငံ အီဂတ္ပူရတ
ီ ြင္က်င္းပေသာ
ႏုိင္ငတ
ံ ကာ၀ိပႆနာအကယ္ဒမီ၏ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ၀ိပႆနာဆီမန
ီ ာသို႕ တက္ေရာက္ခဲ႕။
- ေအာ္လ္အိႏၵိယေရဒီယုိမွ ျမန္မာဘာသာျဖင္႕ ေဟာေျပာခ်က္ ၄ခု အသံလင
ႊ ္႕ျပီး ဟိႏီၵဘာသာျဖင္႕ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ႕။

- ေဒလီျမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ''ပန္က်ဂ်နယ'' အပါတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကလည္း အင္တာဗ်ဴးလုပခ
္ ဲ႕။
- ကာလကတၱားျမိဳ႕ ''ေယာဂေကၡမ''အဖြဲ႕မွျပဳလုပ္ေသာ ဧည္႕ခံပြဲ၌ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ကိုယစ
္ ား ဟိႏဘ
ီၵ ာသာျဖင္႕ မိန္႕ခြနး္ ေျပာခဲ႕။ ၁၉၈၉ တြင္ျမန္မာျပည္
တဂိးု အသင္းဥကၠဌ ျမန္မာျပည္ ဟိႏီၵအသင္းဥကၠဌ။ ၁၉၉၀ တြင္ ပါရဂူ ကေလာင္ အမည္ျဖင္႕ေရးေသာ ပင္ကိုယေ
္ ရ''ပရိယ ဒရရွီ အရႈ(ိ က္)(ပိယဒႆီ
အေသာက)ဟိႏလ
ီၵ ုံးခ်င္း၀တၳဳကို နယူးေဒလီ ျမိဳ႕ ''ဧရာ၀တီပတ္ဘလစ္ေကးရွငး္ ''မွ ထုတ္ေ၀ခဲ႕။ ထုိ၀တၳဳကို ေဒလီျမိဳ႕ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္း
စာအုပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ႕။ ၁၉၉၄ -ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ဗာရာဏာသီ ဆာရနတ္ (မိဂဒါ၀ုန)္ တြင္ က်င္းပေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ႕။
- နယူးေဒလီျမိဳ႕၌ နာမည္ေက်ာ္ ဟိႏစ
ီၵ ာေရးဆရာ ''ဟိမန္ ရႈဂ်ဳိရ'ွီ ' (ေဂါမတီ၀တၳဳေရးသူ)က ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ စကားေျပာခဲ႕။ ၁၉၉၈ခု ျမန္မာႏိုငင
္ ံ
ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၊ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ ဓမၼဂီရ၀
ိ ိပ ႆနာအဖြဲ႕(ဓမၼေဇာတိ) အမႈေဆာင္၊ မဂၤလာဗ်ဴဟာ ပရဟိတအဖြဲ႕ ဥကၠဌ
တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ႕။ ၂၀၀၀ ျပည္႕ႏွစ္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ ရည္ညႊနး္ က်မ္း စီစဥ္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၊ ေနာ္ေ၀းေရာက္ အိႏိၵယအမ်ဳိးသားမ်ား
အဂၤလိပ္၊ ဟိႏီၵ ႏွစ္ဘာသာျဖင္႕ ထုတ္ေ၀ေသာ ''သွ်ံတိ ဒူတ မဂၢဇင္း''၏ အၾကံေပးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ပခုကၠဴဦးအုန္းေဖ၏ တစ္သက္တာစာေပဆု ခ်ီးျမွင္႕ျခင္းခံရသည္။ ဆရာပါရဂူသည္ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊ အသက္ ၈၀ျပည္႕ ခ်ိနတ
္ ြင္ လုံးခ်င္းစာအုပ္ ၁၀၀အထိ
ပုံႏွိပထ
္ ုတေ
္ ၀ခဲ႕သည္။
ဆရာပါရဂူ ပါ၀င္ေသာ စာေပႏွင္႕ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ (၁) ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ေထရ၀ါဒ ဗုဒသ
ၶ ာသနာျပဳ ဗဟုိအဖြဲ႕ (အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္)
(၂)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓမၼဂီရိ၀ပ
ိ ႆနာအဖြဲ႕ (အမႈေဆာင္) (၃) သီယုိဆဖ
ို ီအသင္း (နာယက) (၄) ဗုဒၶ၀င္ျပပြဲေကာ္မတီ (နာယက) (၅) ျမန္မာႏိုငင
္ ံ
ဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူးအဖြဲ႕(နာယက) (၆) ျမန္မာစာအဖြဲ႕(အဖြဲ႕၀င္) (၁၉၇၁-၇၅) (၇) ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ကၠသလ
ို ္ႏွင္႕ ေကာလိပ္မ်ား၏ အေရွ႕
တိုငး္ စာေပသင္ၾကားေရးအဖြဲ႕ (အဖြဲ႕၀င္) (၈)ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာမ်ားအသင္းအမႈေဆာင္ (၁၉၅၈) (၉)စာေရးဆရာ စာေပကလပ္(ေဟာင္း)အမႈေဆာင္
(၁၉၅၈) (၁၀) ျမန္မာစာေပျပန္႕ပြားေရးအသင္းဒု-ဥကၠဌ (၁၉၆၀) (၁၁) စာေရးဆရာသမဂၢအမႈေဆာင္ (၁၉၆၀) (၁၂) ျမန္မာျပည္ တဂိးု အသင္း(ဥကၠဌ) (၁၉၉၀၉၅) (၁၃) ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ဟိႏစ
ီၵ ာေပအသင္း(ဥကၠဌ) (၁၉၉၃-၉၅) ျပဳစုခဲ႕ေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ား (၁) ဗုဒၶစကား၊ (၂) မဟာခရီးသည္ ၊ (၃) ဗုဒၶအဘိဓမၼာႏွင္႕
မာ႕စ္အဘိဓမၼာ၊ (၄) အညမညသေဘာတရားႏွင္႕ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ၊ (၅) ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ (၆) စ်င္ဗုဒၶဘာသာ၊ (၇) ပေလတုိ၊ (၈) အရစၥ တိုတယ္၊ (၉) လယ္တပ
ီ ႑ိတ
ဆရာဦးေမာင္ၾကီး၊ (၁၀) ပရကထာ (တစ္ေစ႕ တစ္ေစာင္း စာေရးဆရာအေၾကာင္း)၊ (၁၁) ဂဂၤါႏွင္႕ဧရာ၀တီ၊ (၁၂) အိႏိၵယခရီးသည္၊ (၁၃)
ေရစီးေၾကာင္း(စာေပယဥ္ေက်းမႈ)၊ (၁၄) နီတိပုံျပင္မ်ား၊ (၁၅) တမၸဏိၰ၊ (၁၆) ပုဂံခရီးသည္။ က်မ္းစာအုပ္မ်ား(ဘာသာျပန္) (၁) ေနရူး၏သမီးထံေပးစာ၊ (၂)
ဗုဒၶ၀ါဒႏွင္႕ ဆိုရယ
ွ ္လစ္၀ါဒ၊ (၃) ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ သာလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင္႕၊ (၄)ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ (၅) က်န္းမာေရးသ၀ဏ္လႊာ(လွၾကိဳင္)၊ (၆)
ညီေတာ္မင္းနန္၊ (၇) နိဗၺာန္၊ (၈) ဓမၼ(သုိ႕)ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ေနသြားနည္း အတတ္ပညာ၊ (၉) မဟာလူသားဗုဒၶ၊ (၁၀) ဗုဒၶဒင
ုိ ္ယာယီ၊ (၁၁) ဗာဗာဒုဟ
ိ ာ ဓမၼကဗ်ာ၊
(၁၂) တရားေရစီးေၾကာင္း၊ (၁၃) စကားေျပာေသာရုပ္တမ
ု ်ား၊ (၁၄) ဓမၼစကား၊ (၁၅) ေယာဂီ၏ ဘ၀ဂါထာ ယခင္ႏင
ွ ္႕ယခု၊ (၁၆) ဟိေတာပေဒသ၊ (၁၇) ပဥၥတႏၱရ။
၀တၳဳ(ဘာသာျပန္) (၁)သိဒၶတၳ၊ (၂) သူလိုဘုရင္၊ (၃) တဂိုး၀တၳဳတိုမ်ား၊ (၄) တဂိုး၏ တံလွ်ပ္ေရထင္ ေရႊသမင္ ပမာႏွင္႕အျခား၀တၳဳတိမ
ု ်ား၊ (၅) တဂုိး၏
ရာဇကုမာရီႏွင္႕အျခား၀တၳဳတုမ
ိ ်ား၊ (၆) တဂုိး၏ သံသယႏွင္႕ ၀တၳဳတုိမ်ား၊ (၇) တဂုိး၏ မဥၨမ
ိ ပဋိပဒါႏွင္႕ အျခား၀တၳဳတုမ
ိ ်ား၊ (၈) အမၺပါလီ၊ (၉) သီေပါ၏မေဟသီ၊
(၁၀) စိတၱရေလခါ၊ (၁၁) ေဂါရီ၊ (၁၂) ပန္းပုဆရာ၊ (၁၃) ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈျပဇာတ္မ်ား ၊ (၁၄) ေဖာ္မဲ႕ဟသၤာ၊ (၁၅) ေ၀သာလီ၊ (၁၆) မင္းႏွင္႕ ျပည္သူ၊ (၁၇)
၀တၳဳသမုဒၵရာ၊ (၁၈) ေ၀တာလ၀တၳဳ၊ (၁၉) ေဗာ္လဂါမွ ဂဂၤါသို႕၊ (၂၀) အေမ႕ခံခရီးသည္၊ (၂၁) လူ႕ေဘာင္သစ္၊ (၂၂)သီဟ ေသနာ ပတိ ၊ (၂၃) ဒိဗ်ာ၊ (၂၄)
သာလ၀တီႏွင္႕ အျခား၀တၳဳမ်ား၊ (၂၅) ေဒါဏ၏ အတၱ ကထာ၊ (၂၆) ရာဇဘိသက
ိ ္။ ''၀တၳဳ(ပင္ကိုေရး)'' (၁) ပီယဒႆီ (၂) ပုဂံေစ်းႏွင္႕ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား (၃)
သားေတာ္ရာဟုလာ တစ္စတ
ိ ္ တစ္ေဒသမွးီ ၊ (၄) ေနရဥၥရာႏွင္႕ အျခား၀ထၳဳမ်ား၊ (၅) ကံ၏ အက်ဥ္းသားႏွင္႕ အျခား၀တၳဳမ်ား၊ (၆) ပရိယဒရရွီ အရႈ(ိ က္)။ (from
Myanmar Book Shop)
http://www.irrawaddyblog.com/

ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ န
ြ ္
ကိုေပါက္ | စေနေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၀၃ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ သွ်န္တိနေ
ိ ကတန္ စာၾကည့္တိုက္ၾကီးအား တည္ေထာင္ခဲ့သူ စာေရးဆရာၾကီး ပါရဂူသည္ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

အာရွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံ၌
ု ကြယလ
္ ြန္သြားခဲသ
့ ည္။
ဆရာၾကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေရေဝးသုႆန္ အေအးတိုကတ
္ ြင္ ၃ ရက္ၾကာ ထားရွိဥးီ မွာျဖစ္ၿပီး
တနလၤာေန႔တြင္ သၿဂႋဳဟ္မည္ဟု သိရွိရသည္။
“ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္နဲ႔ ဦးေက်ာ္သူတက
ို႔ အေလာင္းကို ေဆး႐ံုမွာ သြားယူေနတယ္။ အာရွေတာ္ဝင္ကေန
ေရေဝး အေအးခန္းကို ပိမ
ု႔ ယ္။ အေအးခန္းမွာ ၃ ရက္ထားဦးမွာ”ဟု နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ
တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
ႏွလးံု ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြနခ
္ ်ိန္တြင္ ဆရာၾကီးမွာ အသက္ ၉၁ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္
ေရးသားျပဴစုခသ
ဲ့ ည္။
ဆရာၾကီးသည္ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ စာေပမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးေလ့ရွိရာ ယခုလို
ကြယလ
္ ြန္သြားသည့္အတြက္ အစားထိးု မရသည့္ ကြက္လပ္ၾကီးတခုျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳက
မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
“ဆရာပါ က ဟိႏစ
ၵီ ာအုပ္ေတြ အမ်ားဆံုး ဘာသာျပန္ပါတယ္။ အိႏၵိယစာေပကို အဂၤလိပ္ဘာသာကေန
တဆင့္ ျပန္ႏင
ို ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိေပမယ့္ ဟိႏၵီ၊ သကၠတ ကေန တိက
ု ္႐ိုက္ျပန္ႏိုင္တဲ့ပဂ
ု ၢိဳလ္ကေတာ့ အင္မတန္
နည္းၿပီးေတာ့ ခုလို ဆရာပါ တိမ္းပါးသြားျခင္းဟာ ၾကီးစြာေသာ ကြက္လပ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူက
ေျပာသည္။
ဆရာပါရဂူသ
္ ရွင္သာမေဏ ဘဝျဖင့္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒဂုန္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ စာေပမ်ား
၄ ဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆ
ဆည္ဆ၁၉ဆ ႏွဆစ္သဆားအရြ
ဆ ဆယ၄
္ ြင္ ဗာရာဏသီ ဟိႏၵဴတကၠသိုလ္ BHU မွ
ဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆ ဆ ဆ ဆ ဆ ဆ ဆ စတင္
ဆ ေရးသားလာခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစတ
ဟိ

ကတၱ

ာသာမ်ား
သင္တ္
ေျမာက္ကာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဝတ္လဲခဲ့ေသာ္လည္း
ကြယလ
္ ြန္သည္အထိ အိမ္ေထာင္မျပဳခဲ့ေပ။

ဆရာျပဳစုခသ
ဲ့ ည့္ စာအုပ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီစာဆိုၾကီး တဂိုး၏ ကဗ်ာ၊ ဝတၳဳမ်ား၊ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ စာေပမ်ား၊ ခ်န္ဒရာဗားရ္မား၏ စာေပမ်ား ပါဝင္သည္။
မဟာလူသားဗုဒၶ၊ ဗုဒၶစကား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ ဓမၼစကား၊ စ်င္ဗုဒၶဘာသာ စသည့္ ဘာသာေရးစာေပမ်ားအျပင္ ပေလတို၊ အရစၥတိုတယ္၊
ႏုိင္ငေ
ံ ရးဒႆန၊ ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚ စသည္တက
ို႔ ဲ့သို႔ ဒႆနိကဆိုင္ရာ စာေပမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ခရီးသြားစာေပမ်ား၊ အိႏယ
ၵိ ဂႏၳဝင္ဝတၳဳမ်ား၊ အထၳဳပၸတၱိမ်ားလည္း ေရးသားျပဳစုခဲ့ကာ ေဝသာလီ၊ စိတရ
ၱ ေလခါ၊ စိၾတ၊ ဒိဗ်ာ၊ အမၺပါလီတို႔မွာ ေၾကာ္ၾကားသည္။
ဆရာပါရဂူ၏ စာေပေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တမူထူးျခားခ်က္ဟုဆိုရမည့္
သွ်န္တိနိေကတန္ စာၾကည့္တက
ို ္ ထူေထာင္ႏိုငခ
္ ဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာစာေပအတြက္ အက်ိဳးထူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိင
ု ္ေၾကာင္းကိုလည္း
ဆရာခ်စ္ဦးညိဳက ေျပာသည္။
“႐ိုး႐ိုးစာၾကည့္တက
ို ္လို မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တက
ို ္ၾကီးပါ။
ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္အသင္းလို၊ စာၾကည့္သင္းလိုေတာ့ လူဝင္လူထြက္
မ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစာၾကည့္တက
ုိ ္ထဲမွာ လာဖတ္တဲ့သေ
ူ တြ
အင္မတန္နည္းေသာ္လည္း ဒီစာၾကည့္တိုက္မွာ လာၿပီး စာဖတ္ျခင္း၊
Reference လုပ္ျခင္း၊ က်မ္းျပဳျခင္းအားျဖင့္ အင္မတန္
အရည္အခ်င္းေလးနက္တဲ့စာမ်ိဳးေတြကို ျပဳစုႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင္ပ
့ ါတယ္”
အဆိုပါ စာၾကည့္တိုကက
္ ို ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ၁၆ ရပ္ကြက္တြင္ ဖြငလ
့္ ွစထ
္ ားရွိၿပီး ()
ဆရာပါရဂူ ၂၀၀၄ ခုႏွစမ
္ ွ စတင္၍ ကြယလ
္ ြန္သည္အထိ ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။

၄ ၄၄၄

ဆဆဆဆဆဆဆဆ ဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆဆ ဆဆဆဆဆဆဆဆ

(-)

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စာေရးဆရာၾကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာပြဲကို စေနေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးတီးစတားဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္လက
ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု UAE ႏိင
ု ္ငံအတြင္း ပထမဆံုးအၾကမ္ ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ စာေရးဆရာမ်ား လက္မတ
ွ ္ျဖင့္
စာအုပ္မ်ား အမွတ္တရ ေရာင္းခ်၍ ရရွခ
ိ ဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ဆရာပါရဂူ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ တက္ေရာက္လာေသာ စာေရးဆရာမ်ားက ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမး္ အမွတ္အျဖစ္ ၂ မိနစ္
ၿငိမ္သက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဆရာပါရဂူသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြက္ ပခုကၠဴဦးအုန္းေဖ တသက္တာစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရၿပီး ညီေတာ္မင္းနန္၊ ေဂါရီ စာအုပ္မ်ားျဖင္လ
့ ည္း ဘာသာျပန္စာေပဆုမ်ား
ရရွိခက
ဲ့ ာ ၁၉၆၇ ခုႏွစတ
္ ြင္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ဟိႏၵဴစာေပအသင္း၏ ေရႊတဆ
ံ ိပ္ဆက
ု ိုလည္း ဆြတ္ခးူ ရရွိခဲ့သည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစတ
္ ြင္ အာရွစာေရးဆရာညီလာခံ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔သို႔ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံကယ
ို ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုမွ ၁၉၆၅ ခုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
စာေရးဆရာ အသင္းႏွင့္ သမဂၢမ်ားတြင္ အမႈေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ကာ ၁၉၇၁ မွ ၁၉၇၅ အထိ ျမန္မာစာေပေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈၾကီးတြင္ စာေရးဆရာသမဂၢမွ မဆလ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ေကာင္စီထံသို႔ လက္မွတ္စထ
ု ိုး ေတာင္းဆိုသည့္လႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ ြန္သြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးေၾကကြဲဝမ္းနည္းရေၾကာင္း ခ်စ္ဥးီ ညိဳက ေျပာသည္။
“က်ေနာ့္မွာ အေဖ ၃ ေယာက္ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ေမြးသဖခင္နဲ႔ အျခားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆရာပါရဂူနဲ႔ ဆရာျမသန္းတင့္ပါ။ က်ေနာ္
ဆရာျမသန္းတင့္ရဲ႕စ်ာပနမွာ ဆရာပါရဂူကို ဖက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ငိုခဲ့ပါတယ္။ အခု ဆရာပါ ဆံးု တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ အတိုငး္ မသိ ေၾကကြဲပါတယ္” ဟု ဝမ္းနည္းစြာ
ေျပာဆိသ
ု ည္။
ဆရာျမသန္းတင့္ ကြယလ
္ ြန္ၿပီးေနာက္ ‘ျမသန္းတင့္’ဟူေသာ စာအုပ္တအုပ္ကို ဆရာပါရဂူ က အမွတ္တရ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသးသည္။

က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ စာေရးဆရာၾကီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့
ကိုေပါက္ | စေနေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၅ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိသည့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို စေနေန႔ နံနက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမ္း(ဘားလမ္း)ရွိ စီးတီးစတား ဟိတ
ု ယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးေမာင္လင္းယုန(္ ရွမ္းျပည္)၊ ဆရာႀကီးနတ္ႏြယ္၊
ဆရာႀကီးေဒါက္တာေငြစိုးတို႔ကို တဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းစီ
လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လြန္ခသ
ဲ့ ည့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စန
ု ိုင္ငံ UAE
ဒူဘင
ို ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အဘူဒါဘီၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကႏၲာရဝႆ လူမႈေရွ႕ေဆာင္အသင္းမွ
စီစဥ္ေသာ ပထမအႀကီမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ဒူဘင
ို ္းၿမိဳ႕ AL NOOR CENTER
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳႏွင့္ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တက
ို႔
ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ စာေရးဆရာမ်ား အမွတတ
္ ရ လက္မွတထ
္ ိုးထားေသာ
စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ရရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကို ယခုကသ
ဲ့ ို႔
လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။

()

ဆရာႀကီးနတ္ႏြယ္မွာ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ အခမ္းအနားသို႔ ကုယ
ိ ္တုိင္ မလာေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

-

စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူကယ
ြ လ
္ န
ြ ္
By ကုိမးို ေဇာ္ စေန, 09 ဧၿပီ 2011
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

အိႏိၵယႏိုငင
္ ံက ဟိႏီၵ၊ သကၠတဘာသာနဲ႔ ျပဳစုေရးသားခဲ့တဲ့ စာေပေတြကို အစဥ္တစိုက္ ဘာသာျပန္ၿပီး ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ ရင္းႏွီးေစခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာႀကီး
ပါရဂူဟာ ဒီကေန႔ ကြယလ
္ ြန္သြားပါတယ္။ ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ ြန္သြားတဲ့အေပၚမွာ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာစာေပေပါင္းကူး တံတားတစင္း က်ိဳးျပတ္သြားတာလို႔
သံးု သပ္တာေတြရိွသလို ဗုဒဘ
ၶ ာသာဆုိငရ
္ ာ စာဖတ္ပရိသတ္အတြကလ
္ ည္း နစ္နာမႈျဖစ္တယ္လုိ႔ သံးု သပ္တာေတြ ရိေ
ွ နပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့
စာေရးဆရာၾကီး ပါရဂူရဲ႕ နာေရးသတင္းကိုေတာ့ ထုိင္းအေျခစိက
ု ္ သတင္းေထာက ္ကမ
ို ိုးေဇာ္က တင္ျပထားပါတယ္။
အသက္ ၉၁ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္တဲ့ ဆရာပါရဂူဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာရွေတာ္၀င္ေဆးခန္းမွာ ဒီကေန႔ မနက္က ကြယ္လြနသ
္ ြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာပါရဂူကုိ အနီးကပ္
ျပဳစုေစာင့ေ
္ ရွာက္ခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ ရဲထက္က သူ ကြယ္လြနသ
္ ြားတာကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“ဆရာပါရဂူဆးံု တာကေတာ့ ခုနကေလးတင္ေပါ့ဗ်ာ။ ၉ နာရီမခဲြခင္ေလာက္က ဆံးု သြားပါတယ္။ အာရွေတာ္၀င္ ေဆးရံုမွာပါ။ အသက္က ၉၁ ႏွစ္ရိွၿပီဆုိေတာ့
ေရာဂါကေတာ့ လူႀကီးေရာဂါေပ့ါ။ ႏွလးံု ပါပဲ။ သူက နဂိတ
ု ည္းကလည္း ႏွလးံု နည္းနည္းရိတ
ွ ာကိုး။”
ဆရာပါရဂူဟာ ဟသၤာတခရိုင္ သႏံြသေနာ့ ေက်းရြာမွာ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားခဲသ
့ ူျဖစ္ၿပီး အမည္ရင္းက ဦးလွႀကိဳင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၅ ႏွစသ
္ ားအရြယ္
ကိယ
ု ္ရင္ဘ၀ကတည္းက စာေပေဆာင္းပါးေတြကို စတင္ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ရဟန္းဘ၀မွာ ပါရဂူအမည္နဲ႔ ဗုဒၶစကား ဆုိတဲ့
စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ လူထက
ြ ္ခဲ့ပါတယ္။
ဆရာပါရဂူဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဟီႏဘ
ိၵ ာသာ စာေပကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သလို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ အိႏိယႏိုင္ငံ ဗာရာဏသီ ဟိႏၵဴတကၠသလ
ို ္ကို သြားေရာက္ၿပီး ဟိႏီၵနဲ႔
သကၠတ စာေပေတြကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုငး္ မွာေတာ့ ဟိႏီၵနဲ႔ သကၠတ က်န္းဂန္နဲ႔ ၀တၳဳေတြကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆုိ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။
ဆရာပါရဂူဟာ ဘာသာျပန္က်မ္း၊ ဘာသာျပန္၀တၳဳ၊ ပင္ကိုယေ
္ ရးက်မ္း၊ ပင္ကိုယ္ေရး၀တၳဳ စုစုေပါင္း စာအုပ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး သုႏၵရာနႏၵ ေခၚ
ညီေတာ္မင္းနန္ စာအုပ္နဲ႔ ၁၉၆၃ ခုႏစ
ွ ္မွာ အႏုပညာဆုင
ိ ္ရာ ဘာသာျပန္စာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရသလုိ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဂါရီ ဆုတ
ိ ဲ့ ဟႏီဘ
ၵ ာသာျပန္ စာအုပ္နဲ႔
အမ်ိဳးသားစာေပဆုရခဲ့ပါတယ္။
ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ ြန္သြားတဲ့အေပၚမွာေတာ့ သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ ကဗ်ာဆရာ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုနတ
္ ာရာက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ ြန္သြားတဲ့အတြက္ အိႏိၵယဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ပါဠိတို႔ ဟိႏတ
ီၵ ို႔ကို ၀တၳဳေတြ ဘာသာျပန္တယ္။ နံမည္ႀကီးေပါ့ဗ်ာ သူ႔၀တၳဳေတြ။ အဲဒီ၀တၳဳေတြ
ဘာသာျပန္တဲ့အတြက္ေတာ့ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာစာေပရဲ႕ မိတဆ
္ က္မႈ ေပါင္းကူးတံတားတေခ်ာင္း က်ိဳးသြားတယ္လလ
ို႔ ည္း ဆုႏ
ိ ိုင္ပါတယ္။”
ဆရာပါရဂူဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွတ
ိ ဲ့ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္း ၁၃ ဖဲြ႔ေလာက္မွာလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာပါရဂူဟာ သူ မကြယလ
္ ြန္မီအထိ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ေဆာင္းပါးေတြကို ေရးသားေနခဲ့ပါတယ္။
ဆရာကြယ္လြနသ
္ ြားတာေၾကာင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာဖတ္ပရိသတ္အတြကလ
္ ည္း နစ္နာမႈျဖစ္ရတယ္လုိ႔ စာေရးဆရာ ျမင့္ေမာင္ေက်ာ္က အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာစာေပေလာကဆုိတာထက္ကို ပရိယတ္စကားေျပ ေလာက။ ပရိယတ္ သာသနာေလာက အတြကလ
္ ည္း အမ်ားႀကီး နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ ရိွပါတယ္။
ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္ေတြအားလံးု ဟာ ဒီေန႔ထိေအာင္ ဆရာပါ ေန႔တင
ုိ ္းမျပတ္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာေရာ၊ အၿမဲတမ္းေရးေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ
အတြက္ ဘာသာေရးအရေရာ စာေပေရးအရေရာ အမ်ားႀကီး က်ေနာ္တုိ႔ ေန႔ညမျပတ္ မွီခုိ ေနရဆဲပါ။ ဆရာပါက။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ အားလံုးအတြက္ကို
အမ်ားႀကီးကို နစ္နာဆံးု ရႈံးမႈရိွပါတယ္။”
ဆရာပါရဂူ ေရးသားခဲတ
့ ဲ့ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ေဂါရီ၊ စိတၱရေလခါ၊ ဒီဗ်ာ၊ ညီေတာ္မင္းနန္၊ ေနရူးရဲ႕သမီးထံ ေပးစာ၊ ေဗာ္လဂါမွ ဂဂၤါသို႔ ၊ သီဟေသနာပတိ စတဲ့
စာအုုပ္ေတြဟာ ထင္ရွားၿပီး ဗုဒၶစကားနဲ႔ ဗုဒၶဒင
ုိ ္ယာရီစာအုပ္ေတြဟာ ၉ ႀကိမ္ေလာက္အထိ ထပ္မံ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရတဲ့စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာပါရဂူဟာ သူမကြယလ
္ ြန္မီ စုေဆာင္းထားတဲ့စာမူခေတြနဲ႔ ကြယလ
္ ြန္ၿပီးေနာက္ ထပ္မံထတ
ု ္ေ၀မယ့္ စာအုပ္ေတြကရရိွမယ့္ စာမူခေတြကို
ေကာ္မတီတရပ္ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ထိနး္ သိမး္ ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြရဲ႕ ပညာေရး က်န္းမာေရး စတာေတြကို
ေထာက္ပံ့သြားမယ္လုိ႔ သူမကြယလ
္ ြန္မက
ီ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔ခင္းအထိမွာေတာ့ ဆရာပါရဂူရဲ႕ ရုပ္ကလာပ္ကို အာရွေတာ္၀င္ေဆးခန္း ေရခဲတက
ုိ ္မွာထားရိွၿပီး ေနာက္ပိုငး္ မွာ သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ရွန္တန
ိ ိေကတန္
စာၾကည့္တုိကတ
္ ည္ရိွရာ ေရႊေပါကံကို သယ္ယမ
ူ ွာျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ဘတ္ဂ်က္ျပႆနာ ေျပလည္မရ
ႈ ၿပီ
စေန, 09 ဧၿပီ 2011
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

အေမရိကန္ႏုိင္ငမ
ံ ွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ဘယ္လို ျဖတ္ေတာက္မလဲ ဆိတ
ု ာကို အမတ္ေတြၾကားမွာ သေဘာတူညီခ်က္

ရရွသ
ိ ြားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ ရပ္တန္သ
႔ ြားေတာ့မယ့္အေရးကေန ေရွာင္ကြငး္ သြားႏုိငခ
္ ဲ့ပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔က မိးု ခ်ဳပ္လာခ်ိနမ
္ ွာရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ စိတထ
္ ိခိုက္စရာ ေကာင္းမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ သမၼတ ဘရက္
အိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။ တင္သြင္းထားတဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဒၚလာ ၃၈ ဘီလီယံေလာက္ ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ နဲ႔ ေအာက္လတ
ႊြ ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ယာယီ ဘ႑ာေရးဆုိငရ
္ ာ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္ေတြကို ျပဌာန္းခဲ့ၾကၿပီး သမၼတ လက္မတ
ွ ္ထိုးဖို႔ ဆက္လက္
တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ အျပည့္အစံုကေ
ို တာ့ လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္ အလယ္ပင
ို ္းေလာက္မွာ မဲေပးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္ထ
့ ားၾကပါတယ္။
ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒဟာ တုိ္က္ပြဲရွည္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ရီပါဘလီကန္ ေအာက္လႊတေ
္ တာ္ ဥကၠဌ ဂၽြန္ေဘးနား (John Boehner) က ေျပာပါတယ္။ အလုပေ
္ တြကို
ဖန္တီးႏုင
ိ ္မယ့္ အေျခအေန ရွလ
ိ ာဖို႔အတြက္ အသံုးစားရိတက
္ ို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
ေစ့စပ္ရတာ ခက္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တိင
ု ္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးလွွပါတယ္လို႔ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ ဒီမက
ို ရက္ပါတီ အမတ္ ဟယ္ရီ ရိဒ္
(Harry Reid) က ေျပာပါတယ္။
သေဘာတူညီခ်က္သာ မရဘူးဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရ ၀န္ထမ္း ၁ သန္း ၉ သိနး္ ရွိတဲ့အနက္ ၈ သိနး္ ေလာက္ ယာယီ အလုပ္
ရပ္နားထားလိုက္ၾကရမွာပါ။ သားဖ်က္ခ်တဲ့ကစ
ိ ၥ အသံုးစာရိတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရီပါဘလီကန ပ
္ ါတီ အမတ္ေတြနဲ႔ ဒီမုိကရက္ပါတီ အမတ္ေတြ သေဘာတူညီခ်က္
မရႏုင
ိ ္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာပါလို႔ မစၥတာ ရိဒ္ က အေစာပိုင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။
By ေရာ္နီညိမ္း စေန, 09 ဧၿပီ 2011
ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ရန္

Digg
Facebook
StumbleUpon
Yahoo! Buzz
del.icio.us

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၅၅)
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လင
ိႈ ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အေမရိကန္ျမန္မာ တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရး အလားအလာေတြ၊
အေမရိကန္ျမန္မာ အစိုးရႏွစ္ရပ္နဲ႔တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္းေတြကို၊ ဒီသတ
ီ င္းပတ္ရဲ႕တပ္မႉးတပ္ သား ေျပာစကား အပတ္စဥ္က႑မွာ
ဦးေရာ္နီညိမ္းက စီစဥ္တင္ ဆက္ထားပါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ အဲဒီေတာ့၊ ျပန္ၿပီး ျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာ ျမင္သလား ခင္ဗ်။ ႏွစႏ
္ ိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရး ဆက္ဆံမႈ ေတြ

စစ္ေရးဖလွယ္မေ
ႈ တြ ျပန္လုပ္ဖို႔။ ဟိုတုနး္ ကလိ။ု
ဗိုလမ
္ ႉးေအာင္လင္းထြဋ္။

။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာဖို႔ အေနအထားကေတာ့၊ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္က ဘယ္လို အေျခ အေန ရိွမယ္၊ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမလဲ၊ လက္ရိွ

ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္လိုရိွမလဲ၊ ဆိုတာကိုေတာ့ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေန လိမ့္ဦးမယ္လို႔၊ က်ေနာ္ထင္တယ္။
တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္ခ်င္းက အရင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပင
ို ္း၊ လံးု ၀ (အဆက္အသြယ)္ ျပတ္သြားတာ မွန္ေပ မယ့္၊ တစိပတ
္ ပိုငး္ ေတာ့လည္း အဆက္အသြယ္
ရိွခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က (ျမန္မာ) စစ္သံမးႉ ေတြ၊ ျမန္မာျပည္က (အေမရိကန္) စစ္သံမးႉ ေတြ၊ အၿမဲတမ္း contact ေတာ့ ရိပ
ွ ါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဒီပဲရင္း
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦးတို႔ကို လုပ္ႀကံရန္ စစ္အစိုးရ၏ ၾသဇာခံ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုငဖ
္ ံြ႔ၿဖိဴးေရးအသင္းဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ အေရးအခင္း)
မတိင
ု ္ခင္အထိ အဆက္အဆံ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ အရိုးေကာက္တဲ့ ဥစၥာေပါ့ဗ်ာ။ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက (ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္မွာ က်ဆံုးခဲ့ေသာ)
အေမရိကန္စစ္သားေတြရဲ႕ အရိုးေတြကို ေကာက္တဲ့လပ
ု ္ငန္းက ရိွခဲ့ပါတယ္။ က်န္တာေတာ့ စစ္ေရးဆိုငရ
္ ာအေထာက္အပံ့ ဘာမွ မရိေ
ွ တာ့ဘးူ ေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေတြဟာ၊
က်ေနာ္တို႔ ရိွတန
ု ္းကေတာ့ တဲတဲေလး က်န္ တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြေပါ့ ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္၊ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ျပဳတ္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့၊ ဒီဟာေတြ အားလံးု
ပ်က္သုဥ္းသြားတဲ့ အေနအ ထားမ်ိဳး ရိပ
ွ ါတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ဟုတက
္ ဲ့၊ (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး) ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးကိုကို ကိေ
ု တာင္မွ သူတို႔ (အေမရိကန္) ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီ။ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကေ
ို ကာ၊

အေမရိကန္တပ္မေတာ္တို႔ Pentagon (၀ါရွငတ
္ န္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ အေမရိကန္စစ္ ဌာနခ်ဳပ္) တိက
ု႔ စတင္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့မယ့္ အေန အထား ရိမ
ွ ယ္လို႔၊ မျမင္မိဘးူ လား
ခင္ဗ်။
ဗိုလမ
္ ႉးေအာင္လင္းထြဋ္။

။ ျမန္မာျပည္မွာရိွတဲ့ အေမရိကန္ (ၾကည္း-ေရ-ေလ) စစ္သံမႉးေတြကေတာ့၊ မလဲြမေသြပဲ (တပ္မေတာ္) ကာကြယေ
္ ရး

ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ကို courtesy call (သံတမန္ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ လာေရာက္ေတြဆံုခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း) ေတာင္းၿပီးေတာ့မွ၊ ေတြ႔မွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ ခင္ဗ်။
ကိုမင္းေအာင္လိႈငက
္ လည္း က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလိုဘဲ၊ အေမရိကန္ကိုလလ
ို ားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တက
ို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ခက္ေနတာက
အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ျပန္လတ
ႊ ္ေပးတာတို႔၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးလုပင
္ န္း တို႔မွာ၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔
အရင္လိုပဲ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ၾသဇာကို ခံယူေနၿပီးေတာ့မွ၊ သူေျပာတဲ့အတိုင္း လိုကလ
္ ုပ္ေနမယ္ဆရ
ို င္ေတာ့၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဘက္က
(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈျပန္လည္ထေ
ူ ထာင္ေရး) ကို၊ လုပ္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး ခင္ဗ်။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ဗိုလ္မးႉ ေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို တင္ဆက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့၊ အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာ တပ္မေတာ္ႏစ
ွ ္ခုရဲ႕

ဆက္ဆံေရးကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မၾကည့္ခင္မွာ၊ အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာ အစိးု ရႏွစရ
္ ပ္ရဲ႕ ၁၉၈၈ မတိင
ု ္ခင္က အေနအထားကို ပါ၊ ေနာက္ခံအျဖစ္
တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ (၂၃) ရက္ေန႔က၊ ဗီအိုေအ-ျမန္မာပိုင္းရဲ႕ အႀကီးတန္း အၿငိမ္းစားအရာရိွ ႀကီး ဦးခင္ေမာင္၀င္းနဲ႔
၀ါရင္ႏ
့ ိုင္ငံေရးသမားႀကီး သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း သခင္ခ်န္ထြနး္ တို႔နဲ႔ ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းခဲတ
့ ာေတြကလ
ို ည္း အက်ဥ္းရံးု ၿပီး တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။
သခင္ခ်န္ထြနး္ ။

။ အဲဒီတုန္းက (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ) အေမရိကန္ဆိုတာကို မေပၚေသးဘူး။ အေမရိကန္ကို ႏိုင္ငေ
ံ ရးသမားေတြထဲမွာ စဥ္းစား တာ သိပ္မပါဘူး။

အဂၤလိပ္ရဲ႕ကၽြန္ျဖစ္လာေတာ့၊ အဂၤလပ
ိ ္ေလာက္ပဲ သိၿပီးေတာ့၊ အဂၤလပ
ိ ္ေလာက္ကိုပဲ နယ္ခ်ဲ႕သမားဆိုၿပီးေတာ့အျမင္နဲ႔ အရင္း ရွင္ဆတ
ို ဲ့ အျမင္နဲ႔၊ ဒီလို
ျမင္ခဲ့ၾကတာ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ၊ အေမရိကန္သမၼတက အိုကဆ
္ င္ေဟာင္၀ါ (Dwight D Eisenhower)၊ ဒုသမၼတ ျဖစ္တဲ့ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ (Richard Nixon) က၊

ျမန္မာျပည္ကို လာလည္ခဲ့တယ္။
သခင္ခ်န္ထြနး္ ။

။ ဖဆပလ (အာဏာရ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သလ
ူ႔ ြတ္လပ္ေရး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္) ထဲမွာ ရိတ
ွ ဲ့ ဆိုရွယလ
္ စ္ပါတီကေန ခဲထ
ြ ြက္ သြားခဲတ
့ ဲ့၊ သခင္လြငန
္ ဲ႔

(၀ိဓူရ) သခင္ခ်စ္ေမာင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အလုပသ
္ မားလယ္သမား ပါတီက၊ မစၥတာ နစ္ဆင္လာေတာ့၊ ပဲခူးမွာ သြား ၿပီးလည္တဲ့အခါ၊ သူတို႔ ကန္က
႔ ြက္တဲ့
ဆႏၵျပပဲြေလးေတြ လုပခ
္ ဲ့ၾကတာကို က်ေနာ္ ျပန္မွတမ
္ ိေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုးရီးယားစစ္ပဲြ (၁၉၅၀ မွ ၁၉၅၃ အထိ အေမရိကန္နွင့္ ေတာင္ကးို ရီးယားက
တဘက္၊ တရုတ္နွငေ
့္ ျမာက္ကးို ရီးယားတိက
ု႔ တဘက္၊ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ တိက
ု ္ခိုက္ ခဲ့ၾကေသာ စစ္ပ)ဲြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က (အာဏာရ

ဖဆပလ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္) က၊ အေမရိကန္နဲ႔ ကုလသမဂၢကို ေထာက္ခံ လိက
ု ္တာ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ပါလီမန္ဒမ
ီ ိုကေရစီေခတ္မွာ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္းတဦး၊ ၀န္ႀကီးတဦး ျဖစ္ခဲ့တဲ့အျပင္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စဆ
ု ိုင္ရာ

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္၀င္းဟာ၊ အဲဒီေခတ္က အေမရိကန္-ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို သိမီွလက
ို ္သူ
တဦးပါ။
ဦးခင္ေမာင္၀င္း။

။ ရစ္ခ်တ္နစ္ဆင္ (ျမန္မာႏိုငင
္ ံမ)ွ ျပန္သြားၿပီးတဲ့အခ်ိနက
္ ်ေတာ့၊ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) ဦးႏုကို သူတို႔က ဘိတ္ခဲ့ေတာ့၊ ဦးႏုက ဒီ

(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ)ု ကို၊ လာလည္တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ျမန္မာနဲ႔ (ေခါင္းေဆာင္ေတြ) တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ သံုးသပ္ၾကတဲ့ အျမင္ခ်င္း က မတူဘူးေလ။
အေမရိကန္ထင္တာက၊ ဦးႏုတို႔ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ေတြတို႔ ဆိတ
ု ာ၊ လက္၀ဲသမားေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ မဟုတ္ေတာင္မွ ဆိုရယ
ွ ္လစ္ေတြဆတ
ို ဲ့ အျမင္ကို သူတက
ို႔
ျမင္တယ္။ ဥပမာတခု ေျပာရမယ္ဆရ
ို င္၊ ဒီမွာ စိုကပ
္ ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဘင္ဆင္ (ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုရွယလ
္ စ္ ဆန္႔က်င္ေရး ပြငပ
့္ ြင့္လင္းလင္း ေျပာသူအျဖစ္၊
အေမရိကန္ႏိုင္ငေ
ံ ရးေလာကတြင္ ထင္ရွားခဲ့သူ Ezra T. Benson) ဆိုတာ ရိွတယ္။ သူက ဦးႏုကို ခ်ိနး္ ထားၿပီးေတာ့မွ၊ ဒီလက္၀ဲသမားကို ငါတို႔ ႏိမ
ွ ္မယ္ဆိုတဲ့
အေနနဲ႔၊ ဆင္းမေတြဘ
႔ ူး၊ ဆင္း မႀကိဳဘူး။ ေအာက္မွာ ထိင
ု ္ေစာင့္ခင
ို ္းထား တယ္။ အဲဒါမ်ိဳး လုပ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီေလာက္ကို ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဦးႏုတို႔ရဲ႕
သေဘာထားကလည္း၊ အေမရိကန္က ငါတို႔ကို လႊမ္းမိးု ဖို႔သာ ႀကိဳးစားတာ၊ အေမရိကန္အကူအညီေတြကလည္း၊ ငါတိက
ု႔ ို ႀကီးစိုးခ်င္လို႔သာ ေပးတာ၊
ဆိတ
ု ဲ့သေဘာထားကို သူတို႔ကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပခဲ့ၾကတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမး္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေပၚေပါက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ ႀကီးေန၀င္းဟာ

(၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္က အေမၽရိကန္သမၼတ လင္ဒန္ဂၽြန္ဆင္ (Lindon B Johnson) နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္ကို ေရာက္ရိွလာခဲတ
့ ယ့္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတဂၽြန္ဆင္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာာမွာ၊ မေျပမလည္ ျဖစ္ခတ
ဲ့ ဲ့ အေၾကာင္းေတြကလ
ို ည္း၊
ဦးခင္ေမာင္၀င္းကပဲ အခုလို ရွငး္ ျပခဲ့ပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္၀င္း။

။ အဲဒီ့အခ်ိန္က်ေတာ့ က်ေနာ္ ဗီအိုေအမွာ အလုပလ
္ ုပ္ေနၿပီေလ။ သမၼတဂၽြန္ဆင္ဆီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းလာေတာ့၊ က်ေနာ္ ရယ္ အဲ့ဒီအခ်ိနက

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းခင္ရယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကို တာ၀န္ေပးေတာ့ သူ႔ကို cover (သတင္းယူ) လုပရ
္ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန ၀င္းကို သူ႔ရဲ႕ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္
ဘိတ္ၿပီး ဧည့္ခံတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ သမၼတဂၽြန္ဆင္က ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ (ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ) ႏိင
ု ္ငံေရးသမားေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး
ဖမ္းထားၿပီးၿပီကိုး။ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ္လွနေ
္ ရးေကာင္စက
ီ ဖိႏိွပတ
္ ာေတြ အေတာ္ေလးလုပ္လာၿပီ။ သမၼတဂၽြနဆ
္ င္နဲ႔ ဦးေန၀င္းနဲ႔က အေတာ္ေလး တင္းတင္းမာမာ
ရိွခဲ့တယ္။ ဦးေန၀င္းကလည္း အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သူရ
႔ ဲ႕ ျမန္မာ့ဆိုရယ
ွ ္ လစ္လမ္းစဥ္ ဆိတ
ု ာကို စတင္ လုပေ
္ နတယ္ ဆိုေတာ့၊ သူနဲ႔ ဂၽြန္ဆင္နဲ႔ သိပ္ၿပီး သဟဇာတ
မရိလ
ွ ွဘူး။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ (ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း) ဒီခရီးသြားရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ အဲ့ဒီအခ်ိန္က တရုတ္ႏင
ို ္ငံဆင
ို ္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာရိွသူ

သခင္ခ်န္ထြနး္ က၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို အထိုက္အေလ်ာက္ သိရိွခဲ့ပါတယ္။
သခင္ခ်န္ထြနး္ ။

။ Caretaker (Government) (၁၉၅၈ - ၁၉၆၀ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ) တုနး္ က၊ ေတာင္းတိင
ု ္း ရတယ္။ ဒီက စစ္ဗိုလ္ေတြ အေမရိကန္မွာ

သင္တန္းေတြ အကုန္လးံု တက္ရတာ။ ဗိလ
ု ္မးႉ ခ်ဳပ္ေမာင္ေမင္ (၂၀၀၉တြင္ ကြယလ
္ ြန္ သူ ပါလီမန္ဒီမက
ို ေရစီေခတ္ ဗမာ့တပ္မ ေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦး) နဲ႔
တဆင့္ CIA (Central Intelligence Agency အေမရိကန္ဗဟိုေထာက္လွမး္ ေရးေအဂ်င္စ)ီ ျမန္မာျပည္က စစ္တပ္ထဲမွာ၊ အမ်ားႀကီး ၀င္ေနတာ။ Caretaker
လက္ထက္က။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ေနာက္ထပ္ ၂၂ ႏွစ္လံုးလံုး၊ ဦးေန၀င္းက အာဏာရိွေနေပမယ့္၊ အေမရိကားနဲ႔ အဆက္အဆံ သြား မလုပ္ေတာ့ဘးူ ။

သခင္ခ်န္ထြနး္ ။

။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဗိလ
ု ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမင္ကို United Nations (ကုလသမဂၢ)မွာ ညီလာခံတက္ဖို႔ရာ၊ ကိုယစ
္ ားလွယ္ ထားတယ္။ အဲဒီတုနး္ က သူက

အင္ဒိုနီးရွားမွာ သံအမတ္။ UN ထဲမွာ၊ ကုလသမဂၢမွာတက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေပါ့။ သူက ဆိရ
ု ွယ္လစ္စကားမ်ားမ်ား ေျပာၿပီး၊ anti-American
(အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး) သေဘာမ်ိဳးကို ညီလာခံထဲမွာ သူပါတဲဆ
့ ပ္ေကာ္မတီ ထဲမွာ ေျပာတာ။ အဲ့ဒီမွာ သူဟာ ညီလာခံတက္ေနရင္း (ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ )ို
ျပန္ရတယ္။ သူက (အေမရိကန္က)ို ဘာလို႔ဆန္က
႔ ်င္ရလဲဆိုေတာ့၊ ဒီမွာက ဆိုရယ
ွ ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆိေ
ု တာ့၊ သူကလည္း ဆိုဗယ
ီ က္အႀကိဳက္မ်ိဳးေတြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ဟိုက (အေမရိကန္က) တိုငတ
္ ဲ့အခါက်ေတာ့၊ (ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ) သံးု လလုပ္တာမွာ သူက
ႏွစလ
္ ေလာက္နဲ႔ ျပန္ရတာ။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ေနာက္ခသ
ံ မိုငး္ ေၾကာင္းကိုေတာ့၊ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ရဲ႕

စတုတၳေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ၊ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရဦးတင္ဦး ကို ဆက္သြယေ
္ မးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။

။ က်ေနာ္တို႔က လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့တာက၊ ၿဗိတသ
ိ ွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က ရလာခဲ့တာဆိုေတာ့၊ ကတိက၀တ္သေဘာ မ်ိဳးနဲ႔

ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ၿဗိတိသွ်စစ္မစ္ရွင္ (British Military Mission) ကို ဆက္ရိွၿပီးေတာ့ ထားမယ္ ဆိတ
ု ာေၾကာင့္၊ အစစအရာရာ စစ္သင္ တန္းေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ ၿဗိတသ
ိ ွ်ေတြရဲ႕ႏိုငင
္ ံမွာ သြားတက္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေမရိ ကန္နဲ႔
စစ္ဘက္ဆင
ို ္ရာဆက္သြယ္မေ
ႈ တြက မ်ားလတာေပါ့။ ပထမဆံုး Psychological Warfare (စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး) ဆိတ
ု ဲ့ စစ္မ႑ိဳင္ တခု ေပၚလာတာေပါ့။
က်ေနာ္တို႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို တိုကေ
္ နတဲ့အခါက်ေတာ့၊ သူတို႔ဆီမွာလည္း Psychological Warfare နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ ျမဴနစ္၀ါဒကို တိုကတ
္ ဲ့
သင္တန္းမ်ိဳးေတြ၊ လက္ေတြလ
႔ ုပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရိေ
ွ နၾကေတာ့၊ စာေတြေပေတြနဲ႔ သုေတသနလုပ္ ထားတာေတြ ရိေ
ွ နေတာ့၊ အဲဒီ
အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ လည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို တိုကေ
္ နဆိုေတာ့၊ သူတက
ို႔ (သတင္းအခ်က္အ လက္) ဖလွယ္ခ်င္တာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့၊
သင္တန္းေတြ အဲဒီ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ)ု မွာ သြားတက္ၾကတာ၊ ဗိလ
ု ္ေက်ာ္ဆန္း (၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမး္ ၿပီးခ်ိန္ စစ္အစိုးရ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႔
ေခါင္းေဆာင္) တို႔၊ ဗိလ
ု ္တင္ေအးတို႔၊ NLD မွာ လုပ္သြားတဲ့ ဗိုလ္တင္ေအး (အၿငိမ္းစားဗိုလမ
္ ႉးႀကီးတင္ေအး) တို႔၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား officer ေတြ Captain ေတြ
Major ေတြ၊ Psychological Warfare သင္တန္းေတြ အေမရိကန္မွာ သြားၿပီး တက္ၾကတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ (ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကိ)ု စာနဲ႔ေပနဲ႔ သေဘာတရားနဲ႔
ဘယ္လို ျပန္ၿပီးေတာ့တန
ု ္႔ျပန္မလဲ ဆို တာေတြ အမ်ားဆံုးသင္တယ္။ အဲဒီဟာနဲ႔ နည္းနည္း စလိက
ု ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ စစ္ေရးစစ္ရာနဲ႔ဟာေတြ ေတာ္ေတာ္
ပါလာခဲ့ၾကတယ္။ သိေ
ု႔ သာ္ အေမရိကန္မွာ တက္တဲ့ (စစ္ေရးစစ္ရာ) ဟာေတြက၊ သင္တန္းငယ္ေတြ မဟုတဘ
္ ူး။ သင္တန္းႀကီးေတြ မ်ားတယ္။ ဥပမာဆိုရင္၊
Command & General Staff College (စစ္ေရးကြပ္ကဲမႏ
ႈ ွင့္စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ)္ တိလ
ု႔ ို၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Fort (အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုမွ တပ္ၿမိဳ႕မ်ား) ေတြမွာ
ရိွေနတယ့္ Advanced Senior Officers Training (စစ္အရာရိွႀကီးမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင္သ
့ င္တန္း) ေတြလို၊ အဲဒီလို ဟာမ်ိဳးေတြကို သြားတက္ၾကတာ မ်ားတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ အန္ကယ္ ခုနေျပာတဲ့ Psychological Warfare သင္တန္းေတြ ဆိုေတာ့၊ အဲ့ဒီအခ်ိနတ
္ ုန္းက ကာကြယေ
္ ရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာ

တပ္မေတာ္စတ
ိ ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဌာန မဖဲြ႔ရေသးလိလ
ု႔ ား။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။

။ ဖဲြ႔ၿပီးၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ စတိုကတ
္ ဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး သေဘာမ်ိဳး ေခၚၿပီးေတာ့ကာ၊ တပ္မႉးငယ္ေလးေတြ ကို သင္တန္းေတြ

ေပးတဲ့ဟာေတြ၊ စ ေနၿပီ ခင္ဗ်။ လက္ေတြ႔ ကြန္ျမဴနစ္ကို တိက
ု ္တဲ့အေပၚမွာ၊ (ကြန္ျမဴနစ္ဘက္က) ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ဟာေတြမွာ က်ေနာ္တက
ို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့
၀ါဒျဖန္႔ရတာေတြ မ်ားတယ္ ခင္ဗ်။ ဥပမာ၊ လယ္ယာကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လို၊ အလုပ္သမားကိစန
ၥ ဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘယ္လို၊ ျပည္သလ
ူ ူထုနဲ႔ ဆက္ဆေ
ံ ရးမွာ
ဘယ္လို၊ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလို တိုတထ
ို ြာထြာေလးေတြ၊ သေဘာတရားေရးေတြလို မဟုတ္ေသး ဘူး။ သူတို႔ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ထုတ္တဲ့ စာေတြေပေတြေပၚမွာ
မီွျငမ္းျပဳၿပီးေတာ့၊ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ကလည္း ျပည္သူလထ
ူ ုဆီကို ထုတတ
္ ာကိုး။ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္တို႔ ဘာတို႔ ထုတ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔
တပ္မေတာ္သားေတြကေတာ့၊ စစ္ေရးစစ္ရာပဲ ေျပာတတ္ေတာ့၊ က်ေနာ္တက
ို႔ ဘာ ကို အမ်ားဆံုးကိင
ု ္ေျပာသလဲဆိုေတာ့၊ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၉၄၇
ႏွစဆ
္ န္းတြင္ ၿဗိတိနသ
္ ို႔ သြာၿပီး၊ ၿဗိတသ
ိ ွ်ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးအတြက္ အေပးအယူလပ
ု ္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္) သြားေရာက္ၿပီးေတာ့၊
လြတလ
္ ပ္ေရးကို ယူခဲ့တဲ့ အပိုင္းမွာ၊ ဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာေပါ့။ သူတို႔ (ကြန္ျမဴနစ္) ကေတာ့ ဒီလြတလ
္ ပ္ေရးဟာ အစစ္အမွန္
မဟုတ္ဘးူ ။ လြတလ
္ ပ္ေရးဆိတ
ု ာ ေပးလို႔၊ ရ လိက
ု ္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတဘ
္ ူး။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ေတာ္လွန္ၿပီး တိုကခ
္ ိုကယ
္ ူရမယ္ ဆိုတာအျပင္၊ သူတက
ို႔

လူတန္းစားတိုကပ
္ ဲြ ေအာင္ ျမင္မွ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရရိတ
ွ ယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးနဲ႔၊ ေျပာၾကဆိုၾကၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မေျပာတတ္မဆိတ
ု တ္နဲ႔ ဆိုေတာ့၊ အဲဒါကို
ေျပာတတ္ ဆိုတတ္ေအာင္ ဆိုၿပီး၊ သင္တာပဲ ဗ်။ အဲဒီကေန စၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ကေတာ့၊ တပ္ရင္းမႉးလုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဒီသင္တန္းေတြမွာ မ်ား
ေသာအားျဖင့္ေခၚၿပီးေတာ့၊ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးေပါ့။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီသင္တန္းေတြအတြက္ အေမရိကန္ကို သြားရင္းနဲ႔၊ ေနာက္က
စီနယ
ီ ာသင္တန္းေတြ လိုကလ
္ ိုကလ
္ ာတယ္ ခင္ဗ်။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ အခ်ိနက
္ ာလနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္၊ ၁၉၅၈ ခုႏစ
ွ ္ တပ္မေတာ္က အာဏာယူထားတဲ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ မတိုငခ
္ င္ကေပါ့။

ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး။

။ ဟုတ္တယ္။ မတိုငခ
္ င္ကေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဘာေတြ မ်ားလာသလဲ ဆိုေတာ့၊ Command & General Staff တို႔၊ Advance course

တို႔၊ ေနာက္တခုက ထူးထူးျခားျခား တက္ရတဲ့ သင္တန္း တခု ရိွေသးတယ္။
ဦးေရာ္နီညိမ္း။

။ ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ာ။ “တပ္မေတာ္ကာကြယေ
္ ရးဦးစီးခ်ဳပ္သစ္နွင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ တပ္မ ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရး အပိုငး္ (၃)” ကို၊

ေနာက္သီတင္းပတ္ စေနေန႔ မနက္ခင္းနဲ႔ ညေနခင္း၊ “တပ္မးႉ တပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ ဆက္ၿပီး တင္ဆက္ေပး သြားပါမယ္။
ေစာင့္ေမွ်ာ္နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။
(ဗီအိုေအျမန္မာပိုငး္ အစီအစဥ္ “တပ္မးႉ တပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑ကို အမွတ္စဥ္ (၀၀၁) မွ စတင္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တဦး၏ blog
http://democracyformilitarymight.blogspot.com/2010/03/hello.html တြင္၊ ဖတ္ရႈနားဆင္ႏိုင္ၾကပါသည္။)
http://www.voanews.com/burmese/news/

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန)္ ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေက်ာ္သူ
ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၁

ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေနအိမ္ထဲက “ဆရာပါ”
၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဒၚပတၱျမားခင္ေမြးေန႔ အထိမး္ အမွတ္ ဆြမ္းေကၽြးအလွဴပြဲကို ျပည္လမ္း႐ွိ တိပဋ
ိ ကတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပစဥ္ ဆရာပါရဂူမွ
“ကိုေက်ာ္သူ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းစာအုပ္ကို ကၽြနေ
္ တာ္ေရးအံုးမယ္ဗ်ာ” တဲ့။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ ကၽြန္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ပြဲအမွတ္တရအျဖစ္ Kyaw Thu’s Art Zone ပန္းခ်ီျပပြဲလပ
ု ္စဥ္က “ကိုေက်ာ္သူ ခင္ဗ်ားက
စုတတ
္ ံကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတဲ့ သူရဲေကာင္းပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေၾကာင္းကို ကၽြနေ
္ တာ္ေရးအံုးမယ္ဗ်ာ” တဲ့။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေနမ်ဳိးေဆးရဲ႕ ပန္းခ်ီျပပြဲမွာ ေနာက္တႀကိမ္ “ကိုေက်ာ္သူ ခင္ဗ်ားတို႔ သုခအလင္း စာၾကည့္တက
ို ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ပါရဂူ႐ွန္တန
ိ ိေကတန္
စာၾကည့္တိုကက
္ စာအုပ္ေတြ လွဴခ်င္တယ္ဗ်ာ။ လာယူအံုး။ ကိုေက်ာ္သူက တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ အႏုပညာသမား” တဲ့။

တစ္ေလးလံုးေန႔ (၁.၁.၂၀၁၁) ႏွစသ
္ စ္ကးူ ေန႔ ကၽြနေ
္ တာ့္၏ဇနီး ေ႐ႊဇီးကြက္ေမြးေန႔ အမွတတ
္ ရ Kyaw Thu’s Art Zone Vol:2 ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ေျမာက္
ျပပြဲလုပတ
္ ဲ့ေန႔

အဲဒီေန႔ကလည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုငင
္ ံမွာ

ဆရာပါက

အမ်ားႀကီးလိုတယ္။

“ကိုေက်ာ္သူ

ခင္ဗ်ားကို

ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရးခ်က္ေတြက

ကၽြန္ေတာ္ေျပာရအံုးမယ္။
ေတာ္လန
ွ ္ေရး

ေရးခ်က္ေတြ။

ခင္ဗ်ားလို

လူမႈေတာ္လွန္ေရး

ေပါက္ကြဲမႈေရးခ်က္ေတြ။

အႏုပညာသမားေတြ

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေရးခ်က္ေတြ။

ဒီလလ
ို ူမ်ိဳးအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ေရးအံုးမယ္” တဲ့။
ဒါေၾကာင့္ ကၽြနေ
္ တာ္ အဲဒီတုန္းက ဆရာပါကို ျပန္ေျပာၾကားခဲတ
့ ယ္။ “ဆရာပါေရ သမိုင္းေၾကာင္းေတြေရးမယ္ဆိုရင္ ျမန္ျမန္သာေရးလိက
ု ္ပါေတာ့။
ကၽြန္ေတာ္ မေသခင္ ဖတ္သြားခ်င္ပါရဲ႕။ ေသၿပီးမွထြက္လာတဲ့ စာအုပ္တအုပက
္ ို ကၽြန္ေတာ္ခံစားလို႔၊ ဖတ္႐ႈလရ
ို႔ ေတာ့မွာ မဟုတဘ
္ ူး” လု႔ိ။
အဲဒီမွာ ဆရာပါက “ေရးထားၿပီးပါၿပီ။ ကၽြနေ
္ တာ့္ရဲ႕ ႏွလးံု သားထဲမွာ၊ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ၊ စာ႐ြက္ေပၚ ခ်မေရးရေသးတာ တခုပါပဲ၊ စာမ်က္ႏွာေပၚကေန
ခင္ဗ်ားအေၾကာင္း ခ်ေရးခြင့္ရတဲ့ေန႔တေန႔၊ စာဖတ္ပရိတသ
္ တ္ အမ်ားျပည္သဖ
ူ တ္႐ႈခြငရ
့္ တဲ့ အခ်ိနက
္ ာလၾကရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အတၳဳပၸတိၱ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဆႏၵကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မွာပါ” တဲ့။ အဲဒီလန
ို ဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီကာလတခုကို ေစာင့္စားရင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ရင္းနဲ႔ ...။

ခုေတာ့ ဆရာပါ ဆံုး႐ွာၿပီ။ ကမာေျမႀကီးက ထြက္ခြာသြား႐ွာၿပီ။

ဆရာေရးခ်င္တဲ့ ဆရာတင္ျပခ်င္တဲ့ ကၽြနေ
္ တာ့္ရဲ႕သမိုငး္ ကေတာ့ တည္႐ွိေနဆဲ၊ ႐ွင္သန္ေနဆဲ။ တကယ္ေတာ့ သမိုင္းဆိုတာ ကိယ
ု ့္သမိင
ု ္း ကိယ
ု ္ေရးရတာပါ
ဆရာရယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သမိုငး္ ေကာင္းဖို႔ ကၽြနေ
္ တာ္ဖန္တီးရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္သမိုငး္ လွဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တည္ေဆာက္ရမွာပါ။
ဆရာပါ . . . ဆရာကေတာ့ ဆရာသမိုငး္ ေကာင္းဖို႔ ဆရာဖန္တီးခဲ့ၿပီပဲ။ ဆရာသမိုငး္ လွဖို႔ ဆရာတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီပဲ။ ဒါအျပင္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ရဲ႕
သမိုင္းလမ္းေၾကာင္း သာယာလွပဖို႔ ဆရာ လမ္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီပဲ။ ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ပဲ။ ကမာေျမျပင္မွ ထြက္ခြာသြားေလသူ
ဆရာပါတေယာက္ ႐ွန္တန
ိ ိေကတန္ (သို႔) ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေနအိမ္ အေဆာက္အအံုထဲမွာ ႐ွင္သန္ေပ်ာ္ေမြ႔ေနမယ္လို႔ ယံုၾကည္လ်က္ . . . . ။
ေက်ာ္သူ

{“ပါရဂူ ႐ွနတ
္ ိနိေကတန္ စာၾကည့္တက
ို ္”ကို ထူေထာင္သူ စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ အသက္ (၉၁) ႏွစ္သည္ ၉.၄.၂၀၁၁ (စေနေန႔) နံနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အာ႐ွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယလ
္ ြန္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန)္ မွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြငး္ ေရးမွဴး ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္
အသင္းသားမ်ားသည္ ဆရာပါရဂူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေရေဝးသုႆန္႐ွိ အေအးခန္းသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာပါရဂူ၏ ေနာက္ဆးံု ႏႈတဆ
္ က္ျခင္း
အခမ္းအနားကို ၁၁.၄.၂၀၁၁ (တနလၤာေန႔) ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ ေရေဝးသုႆန္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။}

အသင့္အေနအထား မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား
မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အၿပီး

၂၃.၄.၂၀၁၁

(စေန)

ေန႔တြင္

က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ

နာေရးကူညီမႈ

အသင္း(ရန္ကုန)္ ၏

ေစ်းေရာင္းပြဲအခမ္းအနားအား နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀ နာရီ အထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀

ႏွစ္ေျမာက္

ထိသ
ု ို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန)္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေက်းဇူး႐ွင္ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိက
ု ္တာ နာယကႀကီး ဘဘ ဦးသုခအား ဂုဏ္ျပဳ
မွတတ
္ မ္းတင္သည့္အေနျဖင့္ ဘဘ ဦးသုခ၏ ေက်ာက္႐ုပ္ဖြငပ
့္ ြဲကိုပါ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ဖြငလ
့္ ွစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန)္ အား စတင္မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဘဘ ဦးသုခအား ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား သိ႐ွိအမွတ္ရေစလိေ
ု သာ ဆႏၵျဖင့္ ဘဘ
ဦးသုခ၏႐ုပ္ထုအား ထုလုပက
္ ာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန)္ ႐ံးု ခ်ဳပ္ေ႐ွ႕ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ထား႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈ
ဧည့္ပရိတသ
္ တ္မ်ားအား

အသင္း(ရန္ကုန)္ ၏

၁၀

တီးခတ္ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း၊

ႏွစ္ေျမာက္
အမွတ္တရ

ေစ်းေရာင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္
ပစၥည္းမ်ား

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

လူမႈေရးသမား

ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားမွ

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန)္ ၏

ႂကြေရာက္လာေသာ
အမ်ားျပည္သူတို႔အား

ေဖးမကူညီမႈမ်ားကို လိက
ု ္လံ႐င
ွ ္းလင္းျပသျခင္း၊ သုခကုသလ
ုိ ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေဆးကုသမႈမ်ားကို လိုကလ
္ ံ ႐ွငး္ လင္းျပသျခင္း၊ စားဖြယေ
္ သာက္ဖယ
ြ ္မ်ားကို
ေရာင္းခ်ေပးျခင္းတို႔အျပင္

မ်ဳိးဆက္သစ္

ကေလးငယ္မ်ား၏

အကပေဒသာ၊

ျမန္မာ/အဂၤလိပ္

သီခ်င္းမ်ားျဖင့္

ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္းႏွင့္

နာေရးကူညီမႈအသင္း

(ရန္ကုန)္ ၏ အေဆာက္အဦ အသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားသည္

ယခုအခ်ိန္မွစ၍

ႂကြေရာက္လာေသာ

ဧည့္ပရိတသ
္ တ္မ်ား

အား

ဂီတသီခ်င္းမ်ား၊

အကပေဒသာမ်ားႏွင့္

ပီျပင္စြာဧည့္ခံႏင
ို ္ေရးအတြက္ သီခ်င္းတိက
ု ္ျခင္း၊ အက တိက
ု ္ျခင္း၊ အကသင္ျခင္းတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ေလ့က်င္ေ
့ နၿပီျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းတိက
ု ္ရာတြင္ ဂီတ ပညာ႐ွင္ ကိဇ
ု ာနည္၊ အကသင္ၾကားျခင္းကို ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလမ
္ ွ ဆရာမ ေဒၚေခ်ာအိအိၿငိမ္း ႏွင့္ အသင္းသူ/သားမ်ား၊
အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကပါ ဝုိင္းဝန္းပံပ
့ ိုးကာ ဦးေ႐ႊ႐ိုးနဲ႔ ေဒၚမိုး၊ သူငယ္ေတာ္ အက၊ နပန္းဆံ စသည့္အကပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္႐ွိသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရာတြင္ လ်င္ျမန္စြာ တတ္သိ နားလည္လြယ္ျခင္း တိေ
ု႔ ၾကာင့္

အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ အက်ဳိးျပဳမည့္၊ အက်ဳိး႐ွမ
ိ ည့္ အတတ္ပညာမ်ား အသိဉာဏ္မ်ား၊ လူမေ
ႈ ရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးဖြား႐ွင္သန္မႈ႐ွိရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္
ပို႔ခ်ေပးလ်က္႐ွိသလို

နာေရးကူညီမႈအသင္း
ကေလးငယ္မ်ား၏

(ရန္ကုန)္ ႐ွိ

ဘာသာ

မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား

သာသနာ

လူမႈေရးအသိ

၅၀၀

စိတ္ဓာတ္မ်ား

ဦးေရေက်ာ္ခန္႔တို႔၏

အဂၤလိပ္စာ

အေျခခံသင္တန္းကို

ယဥ္ေက်းလိမၼာထက္ျမက္ေစရန္အတြက္

အဖက္ဖက္မွ

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိသည္။

ဒုကက
ၡ ို ပ်ားရည္ဆမ္း၍ - ၃

ေမာင္လြမး္ ဏီ
ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၁

“သူတို႔ေပးတဲ့ လုပ္ခက ၁၀၀ ပဲေလ။ ၂၀၀ ေပးတဲ့စက္႐ံုကို သြားလုပ္မွာပဲ။ သူတို႔ဆမ
ီ ွာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစလ
္ ုပ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိလည္း ေပးမထားပါဘူး။
သူတို႔က ေစ်းေပါေပါနဲ႔ခိုင္းလို႔ရတဲ့ လူေတြပဲဆိုၿပီး အႏိုင္က်င္ခ
့ ိုင္းေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။ လူဆိုတာ တိးု တက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ခ်မ္းသာရာ
ခ်မ္းသာေၾကာင္းေတာ့ ရွာခ်င္ေဖြခ်င္တာပဲဟာ။ ငါကေတာ့ မျဖစ္မေနသြားမွာပဲ …”
လြတလ
္ ပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) မွ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။
အာအက္ဖ္ေအေသာတရွင္မ်ား ခင္ဗ်ား
တေလာကပဲ မဲေဆာက္မွာ ဒီအခ်ိန္ ဒီရာသီကေတာ့ (ဝပ္ပါမစ္) လို႔ေခၚတဲ့ အလုပလ
္ ုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ အသက္ဆက္ၾကပံေ
ု တြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္
တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္လပ
ု ္ခြင့္လက္မွတန
္ ဲ႔ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယပ
္ တ္သက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းေလးေတြကလည္း မ်ားေျမာင္လွတာ
မဟုတ္လား။ ဘန္ေကာက္သြား ေတာလားေတြ၊ ေရၾကည္ရာျမက္ႏရ
ု ာ ရွာပံုေတာ္ ခရီးရွည္လို ဇာတ္လမ္း တိုရွည္ေတြက ႐ိုးအီသြားလို႔လား မသိႏိုငေ
္ တာ့ပါဘူး။
ခုဇာတ္လမ္းကလည္း သံတူေၾကာင္းကဲြ ဇာတ္လမ္းတပုဒလ
္ ိုပဲ ေျပာရမွာပါပဲ။

ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံအတြင္းမွာ

ခရီးသြားလာခြင့္၊

အလုပရ
္ ွာေဖြခြင့္၊

ဝပ္ပါမစ္ရွိရင္

တရားဝင္

အလုပ္လုပ္ခြငရ
့္ ရွိတဲ့

ယာယီပတ္စပို႔လို႔

ေခၚေဝၚၾကတဲ့

ပတ္စပို႔အမ်ဳိးအစားတခုကို ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုငင
္ ံ စာခၽြနလ
္ က္မတ
ွ ္ေရးထိးု စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့တာ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္က စတင္ခ
္ ဲ့တာပါ။ စာခၽြန္အဆင္ဆ
့ ိုေတာ့ ခိုငမ
္ ာတဲ့
ကတိကဝတ္ေတြ၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းေတြ မပါတဲ့ ႏွစႏ
္ ိုင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လပ
ို႔ ဲ ေျပာရမွာေပါ့။
ထိုႏစ
ွ ္ကာလအပိုငး္ အျခားက ျမန္မာဘက္ျခမ္း ျမဝတီၿမိဳ႕နဲ႔ ထိုငး္ ဘက္ျခမ္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တိမ
ု႔ ွာ ျမန္မာ အာဏာပိုငေ
္ တြက ႐ံးု ခန္းေတြဖြငလ
့္ ွစ္ၿပီး
ယာယီပတ္စပိေ
ု႔ တြ လုပ္ေပးေပမယ့္ လုပ္ၾကသူ၊ ကိုင္ေဆာင္ၾကသူ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု၊ သိးု ေမႊးအလုပ္႐ံု၊ ငါးပုစြန္႐ံု၊ ငါးေသတၱာစက္႐ံု၊
ငါးဖမ္းပိက
ု ္စက္႐ံု စတဲ့ စက္႐ံုႀကီးေတြမွာ လုပ္ကိုငေ
္ နၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား၊ အလုပသ
္ မ အားလံးု နီးပါး မလုပ္သေလာက္နးီ ပါးပါပဲ။
ကိယ
ု ္ေရးရာဇဝင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြ ျဖည့္စြက္ တင္ျပရရင္ ထိုငး္ ႏိုင္ငမ
ံ ွာ လာအလုပ္လုပေ
္ နတာ ႏွစ္ၾကာၾကၿပီဆိုေတာ့ တရားမဝင္ သြားေရာက္
အလုပ္လပ
ု ္မႈနဲ႔ အေရးယူမွာလား၊ အခြန္အေကာက္ စည္းၾကပ္မွာလား၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမွာလား စတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေၾကာက္လန္႔ၾကလို႔ပါ။ တခ်ဳိ႕ဆို မွတ္ပံုတင္

အိမ္ေထာင္စစ
ု ာရင္း မရွိသူေတြလည္း ပါပါတယ္။ သူတို႔စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ေငြကုနတ
္ ာ ကိစမ
ၥ ရွိပါဘူး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အရစ္မခံႏင
ို ္တာ အဓိက ပါ။
ဒါေပမယ့္ တႏွစထ
္ က္တႏွစ္ ကိုယတ
့္ ိုင္းကိုယ့္ျပည္၊ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယရ
့္ ြာကို ျပန္ေရာက္သက

နည္းၿပီး ထြက္ခြာလာသူေတြက ဂရပ္ဖစ္မ်ဥ္းဆဲြျပသလို
ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းေရာ

ျမင္တ
့ က္မႈေရာ

ႏွစစ
္ ဥ္ျမင့္မားေနတာကိုး။

၂၀၀၉

- ၂၀၁၀

ခုႏွစ္ေတြမွာ

နယ္စပ္တခါးေပါက္ေတြကေန

ယာယီပတ္စပိန
ု႔ ဲ႔

ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံကို

ေရာက္လာၾကသူေတြဟာ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုငင
္ ံရဲ႕ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ၊ ႏိုငင
္ ံေရး မတည္ၿငိမ္မေ
ႈ တြေၾကာင္လ
့ ို႔ပဲ
ေျပာရမွာေပါ့။
ကိယ
ု ့္ႏိုင္ငံအတြငး္ မွာ ျမဝတီ၊ ေကာ့ေသာင္းမွာ ယာယီပတ္စပိလ
ု႔ ုပ္ရင္ ျမန္မာေငြ ၃,၀၀၀ က်ပ္ က်ခံရမယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တန္းေပးရေတာ့
ဟိဟ
ု ာဒီဟာနဲ႔ ၁၅,၀၀၀ ေလာက္က်ပါတယ္။ ထိုငး္ ဘက္ကမ္း ရေနာင္းမွာ လုပရ
္ င္ေတာ့ ဘတ္ေငြ ၅၀၀ အတိအက်ပဲ ေပးၾကရပါတယ္။
ဒီလို

ယာယီပတ္စပို႔နဲ႔

ဝပ္ပါမစ္

ကိုင္ေဆာင္ၿပီး

ထိင
ု ္းႏိုငင
္ ံအတြင္းမွာရွတ
ိ ဲ့

စက္႐ံု

အလုပ္႐ံုေတြမွာ

လုပ္ကင
ို ္စားေသာက္ေနရင္းကပဲ

မ႐ိးု သားတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြက ယာယီ ပတ္စပို႔ေတြကို သိမး္ ဆည္းထားတာ၊ အမည္ေတြ ေျပာင္း၊ တံဆပ
ိ ္အတုေတြ ထုထားတာ၊ ကုယ
ိ ့္ပတ္စပို႔ကို ျပင္ဖ်က္ၿပီး
လူကုန္ကးူ တာေတြအျပင္

တရားဝင္ေငြေပးသြင္းၿပီး

ကိုငေ
္ ဆာင္ထားတဲ့

ဝပ္ပါမစ္ကပ
ို ဲ

မူရင္းကို

အဓမၼ

သိမ္းထားၿပီး

မိတၱဴေကာ္ပီေပးထားတာ

စတဲ့

ထိုငး္ အလုပ္ရွငတ
္ ခ်ဳိ႕နဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအၾကား ျပႆနာေတြကလည္း ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္လက
ို ္၊ မုန္႔လးံု စကၠဴကပ္လက
ို ္ပါပဲ။
မႏွစက

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

လာအို

နယ္စပ္က

ခြန္ကယ္

ငါးဖမ္းပိုကစ
္ က္႐မ
ံု ွာ

ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြ

ဆႏၵျပၾကရာမွာ

ေစာေစာကေျပာတဲ့

အခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။
မဲေဆာက္-ျမဝတီ တံခါးေပါက္ေတြ ပိတ္ေနတာ ၃ လ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ခိးု လမ္းက သြားခ်ည္ ျပန္ခ်ည္ေတြရွိေပမယ့္ တရားဝင္ လုပ္ကိုငေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္ရမယ့္
ကိစေ
ၥ တြကေတာ့ အဖုအထစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနဆဲပါပဲ။ မဲေဆာက္-ျမဝတီမွာ ယာယီပတ္စပို႔အသစ္ ေလွ်ာက္ထားခ်င္ၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားေတြမွာ
ဒုကေ
ၡ ရာက္ၾကရတာပါ။
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ စစ္ေရးအေျခအေနေတြအရ ျမဝတီမွာ လုပ္ကင
ို ္ေပးမေပး မေသခ်ာ မေရရာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔အတြက္ ပဲြစား
ေအးဂ်င့္ေတြက တဆင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ကေန ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကိသ
ု ြားၿပီး ယာယီပတ္စပို႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ ၾကံစည္လပ
ု ္ေဆာင္ၾကတာပါ။ အလုပသ
္ မား
ရာေက်ာ္ဆပ
ို ါေတာ့။
သြားလာဖို႔ ကားေပၚအတက္မွာပဲ လက္ရွိလုပက
္ ိုင္ေနတဲ့ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဝင္ အိုမီဂါအလုပ္႐ံု၊ တီေကအလုပ္႐ံု၊ ပက္စီ၊
ကြမတ
္ ံု

စတဲ့

အလုပ္႐ံုႀကီးေတြက

ပိုငရ
္ ွင္ေတြနဲ႔

ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႔က

တားဆီး

ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကတာပါ။

အလုပ္သမားေတြရဲ႕

စာရြက္စာတမ္းေတြကို

စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာေတာ့ အစစ္အမွနေ
္ တြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေရးယူလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္တ
႔ ားထားတာေပါ့လို႔
ေျပာၾကပါတယ္။
သူတို႔ေပးတဲ့ လုပ္ခက ၁၀၀ ပဲေလ။ ၂၀၀ ေပးတဲ့စက္႐ံုကို သြားလုပ္မွာပဲ။ သူတို႔ဆမ
ီ ွာ ဘယ္ႏွစႏ
္ ွစ္လုပပ
္ ါ့မယ္လို႔ ကတိလည္း ေပးမထားပါဘူး။ သူတို႔က
ေစ်းေပါေပါနဲ႔ခင
ို ္းလိရ
ု႔ တဲ့

လူေတြပဲဆိုၿပီး

အႏိုင္က်င့္ခင
ို ္းေနတာ

ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

လူဆတ
ို ာ

တိုးတက္ရာ

တိုးတက္ေၾကာင္း

ခ်မ္းသာရာ

ခ်မ္းသာေၾကာင္းေတာ့ ရွာခ်င္ေဖြခ်င္တာပဲဟာ။ ငါကေတာ့ မျဖစ္မေနသြားမွာပဲ။
ရဲစခန္းဝန္းထဲကေန ထြကလ
္ ာတဲ့ အလုပ္သမေလးတသိုက္ထက

ခြပ္စြာစြာ မိန္းမေလးတေယာက္ရဲ႕အသံပါ။ သူတက
ို႔ ို ေခၚယူစစ္ေဆးေနတာ ၃
ရက္ရွိပါၿပီ။ ဒီညလည္း သူတုိ႔ျပန္တည္းခိုအိပ္စက္ရာမွကေတာ့ ျမန္မာသံဃာတခ်ဳိ႕ သီတင္းသံုးေနထိင
ု ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႀကီး တေက်ာင္းပါ။ မနက္ဖန္
မိုးေသာက္ရင္ေတာ့ သူတို႔အိပ္မက္ေတြ လန္းဆန္းဖူးပြင့္ႏိုငမ
္ ယ္ထင္ပါရဲ႕။

နားဆင္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမာင္လြမ္းဏီ
၉-၂-၂၀၁၁
သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ - ေမာင္ေမာင္တင္

ကာတြနး္ တင္ကိုကိုဥးီ - တကယ့္ကပ
ို ဲ … ကိင
ု ္ထားမွ … ကိင
ု ္ထားမွ …
ဧၿပီ ၁၀၊ ၂၀၁၁
ပုဇန
ြ ေ
္ တာင္ေစ်းအနီး ဗံုးလန႔္
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၊ ရန္ကန
ု ္
ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၁
ယေန႔ညေန ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္၀န္းက်င္က ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းလမ္းႏွင့္ ေရေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ဆံုရာမီးပြိဳင့္အနီး လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ေစ်းေရာင္းခ်သည့္
လမ္းေဘးတြင္ ဗံုးဟု မသကၤာသည့္ ပစၥည္းေတြ႕ရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား လာေရာက္ ရွငး္ လင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဗံုးေတြ႕သည့္ သတင္းျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ရဲလံုၿခံဳေရး ပစ္ကပ္ကားႏွစ္စးီ လာေရာက္ၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းလမ္း ကိပ
ု ိတဆ
္ ို႔ထားလိုက္ကာ နာရီ၀က္ၾကာ
ဗံုးဟု မသကၤာသည့္ စီးကရက္စကၠဴပံုးတစ္လးံု ကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟု အဆိပ
ု ါလမ္းမွ ျဖတ္သန္းခဲ့သူ တဦးကေျပာသည္။
“ျဖစ္တဲ့ေနရာက ပုဇြန္ေတာင္ေစ်း နေဘးက ေခ်ာင္းေလးနားက အိမ္ေတြေရွ႕မွာ၊ ေတြ႕တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးကို လွမ္းေခၚၾကတယ္။
အဲဒီေနာက္ လမ္းကို လံုး၀ပိတ္ထားၿပီးရွင္းခဲ့တာ”အဆိုပါ မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရွသ
ိ ူကေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ ဗံုးဟုမသကၤာသည့္ အရာမွာ စကၠဴပုးံ ႏွင့္ အျခားစကၠဴစုတ္ ကဲ့သေ
ို႔ သာ အရာမ်ားသာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ အရာမွ်
မဟုတ္ဟလ
ု ည္း သိရရ
ွိ သည္။

နာရီ၀န္းက်င္တြင္မူ

လမ္းျပန္လည္ဖြင့္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း

ေတြ႕ရွိသည့္

လမ္းဘက္ျခမ္းကိမ
ု ူ

ယာယီအားျဖင့္

ျဖတ္သန္း

ခြင့္မျပဳပဲ

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိင
ု ္ ပလက္ေဖာင္းဘက္မွသာ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ရသည္ဟု လည္းသိရသည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ကလည္း ဆူးေလဘုရားလမ္း အုတ္ခံုေပၚတြင္ လက္လုပ္ဗးံု တစ္ခုေထာင္ထားခဲ့ၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အသံဗံုး
ေပါက္ကြဲခဲ့သည္ကို အစိုးရပိင
ု ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲသ
့ ည္။ မည္သူ႔လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွေ
ိ သးပဲ၊ ယခင္ယ
့ ခင္ ေပါက္ကြဲသည့္
ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ မ်ား၏ အတိအက် လက္သည္တရားခံကို အမ်ားအားျဖင့္ မေဖၚထုတ္ႏင
ို ္ခဲ့ေပ။
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အစိုးရဟု အမည္ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ ဦးသိန္းစိန္ အစိးု ရ အာဏာလႊဲယူၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္
ယခုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လက္လုပဗ
္ ံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မည္သူ တဦးတေယာက္မွ် ဒဏ္ရာအနာတရ မရခဲဟ
့ ု သိရွိရသည္။

စာေရးဆရာၾကီး ပါရဂူ (၁၉၂၁ - ၂၀၁၁) အသက္ ၉၀ ႏွစ္ ကြယ္လြန္
မိးု မခမီဒီယာ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔က ၀မ္းနည္းမွတ္တမ္းျပဳလိက
ု ္ပါတယ္

တာရာေ၀ယံ၊ ရန္ကန
ု ၊္ ဧျပီ ၉ ၊ ၂၀၁၁၊

စာေရးဆရာၾကီး ဆရာပါရဂူ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔က အာရွေတာ္၀င္ ပုုဂလ
ၢ ိကေဆးရုုံတြင္ ႏွလးုံ ေရာဂါျဖင့္ ကြန္လြနခ
္ ဲ့ေၾကာင္း
သူတ
႔ ပည့္တဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိပါတယ္။
“မနက္ ၆ နာရီ ခြဲေလာက္ ကတည္းက ဆရာၾကီးက ေမာေနျပီး၊ အသက္ရႈၾကပ္ေနတယ္။ မနက္ ၇ နာရီ ခြဲေလာက္ထိ မသက္သာတာနဲ႔
အာရွေတာ္၀င္ေဆးခန္းကို ပို႔လက
ို ္ရတယ္။ ဆရာၾကီးမွာ အရင္ကတည္းက ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါရွိေတာ့ ေမာလာျပီး ရုတ
ု ္တရက္ ႏွလးုံ ခုုန္ရပ္ (Heart
Attack) ရျပီး ကြယ္လြနသ
္ ြားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာ၀န္ေတြက ေျပာပါတယ္”

လို႔ ဆရာပါရဂူ၏ တပည့္ျဖစ္သူတဦးက ဆရာမကြယလ
္ ြန္မီက အေျခအေနကို ေျပာျပပါတယ္။
“အခုု

ေလာေလာဆယ္မွာ

ဆရာ့ရုပ္အေလာင္းကို

အာရွေတာ္၀င္ရဲ့

အေအးခန္းမွာ

ထားထားပါတယ္။

ကိုေက်ာ္သတ
ူ ို႔

မသန္းျမင္ေ
့ အာင္တို႔

နာေရးကူညီမႈအသင္းကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ခနေန သူတို႔လာရင္ ဆရာၾကီး ရုုပ္အေလာင္းကို ေရေ၀းမွာ ပို႔ထားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာၾကီးရဲ့ စ်ာပနကို
ဘယ္လိုစီစဥ္မယ္ဆိုတာ မဆုုံးျဖတ္ရေသးပါဘူး ခင္ဗ်”
အထက္ပါ ပုဂ
ု ၢဳိလ္က ရွင္းလင္းေျပာျပပါတယ္။
ဆရာပါရဂူဟာ ေရႊေပါကၠံျမိဳ႔သစ္ ၁၆ ရပ္ကြက္ ဦးပုုညလမ္း အမွတ္ ၉၈၈/ ၉၉၀ မွာရွတ
ိ ဲ့ ပါရဂူ ရွနတ
္ ိနိေကတန္ စာၾကည့္တိုက္မွာ ၂၀၀၄
ခုုႏွစက
္ တည္းကေန ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ေနထိင
ု ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
မိုးမခမီဒယ
ီ ာက ဆရာပါရဂူ ကြယလ
္ ြန္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာစာေပေလာကသားမ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳလိက
ု ္ပါတယ္။
ဆရာၾကီးရဲ့ ဘ၀နဲ႔ စာေပမွတ္တမ္းကို ေအာက္ပါအတုုိငး္ ကူးယူတင္ျပလိုကပ
္ ါတယ္။

Friday, 08 April 2011
မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ားက ဧျပီလတြင္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား ၅၀ ကူညီမႈ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္သားခ်င္း
ဒီမက
ို ေရစီေရးကူညီမႈ ေဒၚလာ ၉ ၀၀ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့

မိးု မခ

အင္န္အယ္ဒီရဲ့
မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ားက
တဦးပုဂလ
ၢ အလွဴရွင္နဲ႔

ဧျပီ ၉ ၊ ၂၀၁၁

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား

၅၀

စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ားျဖင့္

ကို

မိမိတတ္ႏိုင္သမွ်

က်ပ္ေငြ

သိနး္

အစီအစဥ္ကို

လစဥ္အားေပးမႈ

ေသာင္း

၀ိုငး္ ၀န္းတဲ့အေနနဲ႔

ေဆာင္ရြကလ
္ ်က္ရပ
ွိ ါတယ္။

ရည္စူး

လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း

အသိေပးအပ္ပါတယ္။
ထို႔အတူပဲ မိုးမခမိတေ
္ ဆြမ်ားနဲ႔ မိုးမခမီဒယ
ီ ာရဲ့ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သားခ်င္း
ဒီမက
ို ေရစီေရး ကူညီမႈ ရန္ပုံေငြက ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သက္ၾကီးႏိင
ု ္ငံေရးသမား၊ သပ္ိတ္ေမွာက္စာနယ္ဇင္းသမား၊ အက်ဥ္းက်
ႏိုင္ငေ
ံ ရးလႈပ္ရွားသူ၊

၎တို႔

မိသားစုုမ်ားနဲ႔

အက်ဥ္းက်သံဃာေတာ္အခ်ဴိ႔အတြက္

လက္လမ
ွ ္းမီသမွ်

လစဥ္လွဴဒါန္းေငြ

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၀၀ ကို ဧျပီလတြင္ ရည္စးူ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကိလ
ု ည္း တဆက္တည္း တင္ျပလိက
ု ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မိးု မခမီဒီယာရဲ့ အလွဴခံလက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာကို အီးေမး သို႔မဟုုတ္ စာတိက
ု ္ကေန တဦးခ်င္းစီကို ျပန္ၾကားေပးပါတယ္။
(ဓာတ္ပုံ - ၂၀၀၉ ဇြန္လ ၁၉၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ေန႔၊ အင္န္အယ္ဒီရုံးခ်ဴပ္ အခမ္းအနားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာကေလးငယ္တဦးရဲ့ ဓာတ္ပုံ
ျဖစ္ပါတယ္။ မိးု မခ )
သူငယ္ခ်င္း ေနဘုန္းလတ္
ဂ်စ္တးူ
ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၁

ဘေလာ္ဂါေနဘုနး္ လတ္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ ၆ လ ခ်မွတ္ခံရသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစက
္ ေရးသားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစသ
္ ုိ႔
ေျပာင္းလဲသြားသည္။ (photo: minnyoonthit)

ေနဘုန္းလတ္ကို ေထာင္ခ်ျပီးတည္းက သူ႔သတင္းေတြကို အင္တာနက္မွာ ေတြေ
႔ နရတယ္။ တခ်ိဳ႕က မွန္တယ္၊ တခ်ိဳ႕က မမွန္ဘးူ ။ မမွနတ
္ ာေတြ ေရးထားတာကို
ဖတ္ရတိုငး္

...

အနွစ္

၂၀

စြနး္

ဆိတ
ု ာကို

ရင္ဆိုင္ေနရသူအတြက္

အခ်က္အလက္

အမွန္ေတြ

ေရးဖုိ႔

အားထုတ္သင္တ
့ ယ္။

တကယ္ေတာ့

ခုလို

ေထာင္ခ်ခံရလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ အားလံုး လံုး၀ မထင္မတ
ွ ္ခဲ့မိဘးူ ။ ေနဘုနး္ လတ္ ကိုယတ
္ ိုင္ေတာင္ ထင္မခ
ိ ဲ့လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘးူ ။
ကြ်န္မ အျမင္မွာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိင
ု ္ခင္ သူတုိ႔ ေရွ႕မွာရွတ
ိ ဲ့ သူတို႔အတြက္ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္ေတြ အားလံုးကို
ဖယ္ရွားလုက
ိ ္တာပါပဲ။ အင္တာနက္ ေရစီးေၾကာင္းေပၚမွာေတာ့ ေနဘုန္းလတ္ဟာ ပထမဆံးု ေသာ ဓားစာခံ ျဖစ္သြားတယ္။ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ သူ႔ကိုသးံု ျပီး
တျခားသူေတြကို အနွစ္ ၂၀ ဆိုတာနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္လက
ို ္သလိပ
ု ဲ။ ဘေလာဂ့္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္လက
ို ္မယ့္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အေတြးတိုငး္ မွာ အဲဒီ အနွစ္ ၂၀
ဆိတ
ု ာၾကီး ကပ္ပါေနေအာင္ အကြက္ဆင္လိုကတ
္ ာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နင
ို ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မ အတြက္ေတာ့ အဲဒီ အနွစ္ ၂၀ ဆိုတာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္
ေကာင္ေလးတေယာက္အတြက္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္စရာ၊ စိတထ
္ ဲ ေဒါသထြက္စရာ မခံခ်င္စရာပဲ။
ကြ်န္မသိတဲ့ ေနဘုန္းလတ္ဆိုတာ အမွနတ
္ ရားကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့၊ လြတလ
္ ပ္မက
ႈ ို ခံုမင္တဲ့၊ အမွနတ
္ ရားဘက္က ရပ္တည္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ရင္က
့ ်က္တဲ့
အေတြးအေခၚေတြကို

လက္ကိုငထ
္ ားတဲ့

သာမန္လူငယ္တေယာက္ပဲ။

သူဟာ

ပရဟိတေတြဘက္မွာလည္း

အားၾကိဳးမာန္တက္

ပါ၀င္ခဲ့တဲ့

ေလးစားစရာ

လူငယ္တေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္။ သူ႔အေတြးေတြထဲမွာ သူခ်စ္တဲ့ စာေပအနုပညာ ဓာတ္ပံုပညာေတြလည္း စီးဆင္းေနတယ္။ သူဟာ လူငယ္စိတန
္ ဲ႔ ေပါ့ပါး
လြတလ
္ ပ္စြာ ေနထိုင္ သြားလာတတ္တယ္။ သူ႔ဘေလာဂ့္ေတြကို သူနွစသ
္ က္တဲ့ အနုပညာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြနဲ႔ ဖန္ဆင္းထားတယ္။ သူဟာ ကြ်န္မ ခင္မင္
ယံုၾကည္မတ
ိ ဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲက တေယာက္ ျဖစ္တယ္။
ေနဘုနး္ လတ္ကို ကြ်န္မတို႔ သိၾကတယ္။ သူ႔အတြက္ ခံစားၾကရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္မတို႔ မသိတဲ့လေ
ူ တြ ဘယ္နစ
ွ ္ေယာက္ေတာင္ ဒီလို ယုတၱိ မရွတ
ိ ဲ့
ဂဏန္းေတြထဲ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ခုပထ
္ ဲကေရ ျဖစ္ခဲ့ၾကျပီးျပီလဲ ... ဘယ္အထိ ျဖစ္ရဦးမလဲ။

http://freenpl.blogspot.com
http://ppmoemaka.blogspot.com
Twilight over Burma by Inge Sargent ကို မႈန္ရဆ
ီ ိုငး္ တိုငး္ ျမန္မာ အမည္ျဖင့္ ဒါရိက
ု ္တာဦး၀င္းေဖ ဘာသာျပန္ခဲ့ဖူး
မိုးမခစာဖတ္သူတဦး (အေရွ႔ဖက္ကမ္းေျခ)
ဧျပီ ၉ ၊ ၂၀၁၁
မိးု မခ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား ခင္ဗ်ား
မုးုိ မခရဲ့

အခန္းဆက္အစီအစဥ္

ျမဴတိမ္ေဝေဝ

ေတာင္ခုိးေဝးေဝး

ကို

က်ေနာ္တို႔

ဖတ္ရတာ

အလြန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူ စာေရးဆရာ ေမခကိလ
ု ည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုကပ
္ ါ။ အဲသည္မွာ
တခုုျဖည့္ေျပာခ်င္တာက အဲသည္ သမိင
ု ္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္မန
ွ ္ ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းကို ေရးသားခဲ့သူ Inge Sarget ရဲ့
စာအုုပ္ကို

၁၉၉၅

ခုုႏွစ္

၀န္းက်င္က

အေမရိကန္ေရာက္

ဒါရိုကတ
္ ာဦး၀င္းေဖက

အမည္မခံဘဲ

တိုက္ရက
ို ္ဘာသာျပန္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ျမန္မာျပည္

ျပင္ပမွာ

ပုုံႏွိပထ
္ ုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျပီးေတာ့

ျမန္မာျပည္တြင္းကိလ
ု ည္း

တင္သြငး္

ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ဖူးတယ္လို႔

ဆိုပါတယ္။ စာအုုပ္အမည္က မႈန္ရီဆင
ို ္း တိင
ု ္းျမန္မာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္စာအုုပ္ကို ဒုတ
ု ိယႏွိပ္ျခင္းအျဖစ္ သေျပညိဳစာေပက
ထုုိငး္ ႏိုငင
္ ံမွာ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ေန႔စြဲနဲ႔ ပုုံႏွိပထ
္ ုတေ
္ ၀ခဲ့ပါတယ္။
စာအုုပ္ကို ဓာတ္ပုံရိုက္ျပီး ပို႔လက
ို ္ပါတယ္။
( မိးု မခ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား ျပန္စာ - ဟုုတ္ကဲ့ပါ။ ေျပာျပတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုု မိးု မခမွာ ဘာသာျပန္အခန္းဆက္ပါလာေတာ့ ရွမး္ ျပည္နယ္က
မိုးမခစာဖတ္သူေတြက စိတ၀
္ င္တစား အားေပးဖတ္ရတ
ႈ ယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲသည္နယ္က အခ်ဳိ႔ တိင
ု ္းရင္းသား အိမ္ေတြ၊ ေစ်းဆိုင္ေတြမွာ သီေပါေစာ္ဘြား
စပ္ၾကာဆိုင္နဲ႔

ေစာ္ဘြားကေတာ္တို႔

ဓာတ္ပေ
ုံ တြကို

ခုခ
ု ်ိန္အထိ

ခ်ိတဆ
္ ြဲထားဆဲ၊

သိမး္ ဆည္းထားဆဲလို႔

သိရပါတယ္။

နယ္ေျမတိးု တက္ေရးအတြက္

ေစာ္ဘြားကေလး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို သိမလ
ီွ ိုက္သေ
ူ တြက ေျပာေနၾကဆဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား)

ဧျပီ ၇ ငလ်င္သတင္း ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေန

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ တိက
ု ်ဴိ

ဧၿပီလ

ရက္ေန႕ညမွာ

လႈပ္ခဲ့တဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္

ဧျပီ ၉၊ ၂၀၁၁

မီယားဂိခရိုင္

အိုနာ့ဂါ၀ါ

ရွိ

ညဴကလီယားစြမ္းအင္သးံု

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွာရွိတဲ့

ဓာတ္ေပါင္းဖိရ
ု ွိရာ အေဆာက္အအံုကေန အသံုးျပဳၿပီးသား ညဴကလီယားေလာင္စာေတာင့္ေတြထားတဲ့အခန္းကေန ေရဒီယိုဓာတ္သတၱိၾကြတဲ့ျဒပ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့
ေရေတြ စိမထ
့္ ြက္လာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
အလားတူအျဖစ္မ်ဳိးကို

အာအို႕မိုရိခရိုင္မွာရွတ
ိ ဲ့

ဟီဂါးရွိဒးို ရီ

ညဴကလီယားစြမး္ အင္သံုး

ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွာ

ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။

အဲဒီလို

ယိုစမ
ိ ့္ထြက္မပ
ႈ မာဏဟာ သိပ္ၿပီးမမ်ားဘူးလို႕ဆိပ
ု ါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာ စက္ရံုအတြငး္ မွာရွိတဲ့ ဓာတ္မးီ တိုငေ
္ တြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့
ပါတယ္။
TEPCO (တိုက်ဴိလ်ပ္စစ္ကုမၸဏ)ီ က ေသာၾကာေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခုမွာ ေရဒီယိုဓာတ္သတၱိၾကြတဲ့ျဒပ္ ေတြပါ၀င္တဲ့ေရေတြ
သိုေလွာင္ရာက်င္းထဲကေန ပင္လယ္ထဲကို စိမထ
့္ ြက္ေနတာကို ရပ္တန္႕သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႕ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
ဧၿပီ ၇ ရက္ ည ၁၁း၃၂ နာရီ က မီယားဂိခရိုငက
္ မ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ကိုဗဟိုျပဳၿပီး ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ရာ ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူ ၂ ဦး ေသဆံးု ခဲ့ၿပီး
၁၃၂

ဦး

ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႕

ဂ်ပန္အစိုးရက

ေၾကညာပါတယ္။

အင္အား

၇.

ရစ္ခ်္တာစေကးျပင္းတဲ့ငလ်င္က

မတ္လ

၁၁

ရက္ေန႕လႈပ္ခတ
ဲ့ ဲ့

ငလ်င္ႀကီးဗဟိုျပဳရာဧရိယာ အတြငး္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မီယားဂိခရိင
ု ္ ဆဲန္းဒိုင္ၿမိဳ႕နဲ႕ အနီးပတ္၀န္းက်င္က အျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ မီးျပတ္ေတာက္ မႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုအေတာအတြင္း

ဂ်ပန္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က

ငလ်င္ႏင
ွ ့္

ဆူနားမိလႈိင္းဒဏ္ခံရေသာေဒသတြင္းမွ

ႏိုငင
္ ံျခားသားမ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ အေျခအေနေတြကို ကိရ
ု ီးယား၊ တရုတ္၊ စပိန္၊ အဂၤလိပ္၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႕ဆိပ
ု ါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း

ဖူကူရးွီ မားဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွာ

ညဴကလီယား

ယိုစမ
ိ ့္ပ်ံ႕မႈနဲ႕

ပတ္သက္ၿပီး

ဓမၼဓိဌာန္က်က်

သတင္းေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊငပ
့္ ါလို႔ ေတာင္းဆိလ
ု ိုကပ
္ ါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အတြငး္ ၀န္ျဖစ္တဲ့ ခ်ိအာ့ကိ တာကာ့ဟာ့ရွိ က ၾကာသပေတးေန႕မွာ
ျပဳလုပတ
္ ဲ့ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွာအဲဒီလေ
ို ျပာသြားခဲ့တာပါ။
ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႕

TEPCO

တို႕ဟာ

ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြရဲ႕

ညဴကလီယားဓာတ္အားေပးစက္ရံုအၾကပ္အတည္းကို

ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြအေပၚမွာ

ကိင
ု ္တြယမ
္ ႈေတြအေပၚ

ႏိုင္ငံတကာရဲ့

စိုးရိမ္မႈေတြရွိေန

ပါတယ္။

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္

TEPCO

ဟာ

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အျပည့္အ၀ မထုတ္ျပန္ပဲ ထိန္ခ်န္မႈေတြရတ
ွိ ယ္လို႕ ေျပာဆိုတာေတြဟာ အရင္ကတည္းကရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငန
ံ ဲ႕ ေဒသေပါင္း ၁၃၄ ခု က ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြကို နည္းမ်ဳိးစံေ
ု ပးေနခဲ့ၿပီး ေဘးသင့္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္လမ
ူ ်ဳိးေတြရဲ႕ ေအးေဆးတည္ၿငိမစ
္ ြာနဲ႔ တံု႕ျပန္မႈေတြကို
ရုပ္ျမင္သံၾကားကေနတဆင့္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့တျခားႏိုင္ငက
ံ လူေတြ ရဲ႕ခ်ီးက်ဴးမႈေတြရခဲ့ပါတယ္။
သို႕ေသာ္လည္း ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႕ TEPCO တို႕ရဲ႕ ညဴကလီယားအက်ပ္အတည္းအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိတ
ု ာေတြ မရွဘ
ိ ူးဆိုၿပီး
ႏိုင္ငတ
ံ ကာရဲ႕အားမလိုအားမရျဖစ္မႈေတြ၊ ေ၀ဖန္မႈ ေတြ ခံေနရပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း
ညဴကလီယားစြမ္းအင္သးံု

ၾသစႀတီးယားႏိင
ု ္ငံ
စက္ရံုကေန

ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြငက
္ ်င္းပတဲ့

ႏိင
ု ္ငံတကာအႏုျမဴစြမး္ အင္ေအဂ်င္စီ

ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္တဲ့ေရေတြကို

ပင္လယ္ထဲစြနပ
္႔ စ္ခဲ့တဲ့အေပၚ

IAEA

ရဲ႕အစည္းအေ၀းမွာ
မေက်နပ္မႈမ်ား

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
TEPCO က အခုျဖစ္တဲ့ ညဴကလီယားအက်ပ္အတည္းဟာ အခ်ိန္တိုတိုအတြငး္ လြယလ
္ ြယ္နဲ႕ၿပီးသြားဖို႕မရွိဘးူ လို႕ေျပာပါတယ္။
ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၁ က ဂ်ပန္ NHK news တီဗီြ ကို ဘာသာျပန္တင္ဆက္လိုကပ
္ ါတယ္။

ဖူကူရွီးမား

စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

http://www.moemaka.com/

တရုတ္ ျပည္သမ
ူ ်ား လူထအ
ု ၾံု ကြမႈ အတြက္ စတင္ ျပင္ဆင္
April 9, 2011 Leave a comment Go to comments

24
0

မဲေပးပါ

The smell of jasmine strikes fear in China’s leadership
တရုတ္ ႏိုငင
္ ံ တြင္ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာက လြတ္လပ္ခြင့္ ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ဒီမက
ို ေရစီ
ေရး တို ့အတြက္ တိုက္ ပြဲ ၀င္ရန္ စတင္ ျပင္ဆင္ ေနၿပီ ဟု ထင္ရွားသည့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ
ဆန္ က
့ ်င္ေရး လူငယ္ အုပ္ စု ျဖစ္သည့္ Group of 20 က Freedom News Group သို ့
ေျပာသည္။
တရုတအ
္ စိးု ရသည္ ႏိုငင
္ ံ တြငး္ ဆႏၵျပမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာမည္ စိုး၍ ထင္ရာွ းသည့္ အႏုပညာရွင္
အိုငေ
္ ၀ေ၀ အပါအ၀င္ တက္ၾကြ လႈပရ
္ ာွ း သူ ၈၀ ေက်ာ္ခန္ ့ပို ဖမ္း ဆီးထားေသာ္ လည္း ၿမိဳ ေ
့ တာ္
ေဘဂ်င္း ၊ ရွနဟ
္ ဲ ႏွင့္ စီခၽြမ္ ၿမိဳ မ
့ ်ား တြင္ လူထု အံၾု ကြ မႈ အတြက္ လႈေ
ံ ဆာ္မႈ မ်ား ေန စ
့ ဥ္ ရွိေနသည္။
တရုတ္ အစိုးရ က မူ သူ ့ ႏိင
ု င
္ ံ တြငး္ ရွိ ျပည္သမ
ူ ်ား က တည္ၿငိမမ
္ ႈ ကို လိလ
ု ား ေၾကာင္း လူထု အံု
ၾကြ မႈ ျဖစ္ မည္ ဟု ေသြး ထိုး လႈေ
ံ ဆာ္ ေနျခင္း သည္” အျမင္ ေမွာက္ မွား သည့္ အရူး ထမႈ “သာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန က
့ တရုတ္ သတင္း ထုတျ္ ပန္ ေရး ၀န္ႀကီး ၀န္ေဟး က သတင္းထုတျ္ ပန္
ခဲသ
့ ည္။
တရုတ္ ျပည္ တိင
ု အ
္ န္ မင္း ရင္ျပင္ ႏွင့္ ၿမိဳ ့ေတာ္ ဘီဂ်င္ တြင္ မူ တရုတ္ အစိုးရ က လံၿု ခံဳေရး တပ္
ဖြဲ ့၀င္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ခ်ထားသည္။
တရုတ္ ျပည္တင
ြ ္ ထြကေ
္ ပၚ ေနသည့္ သတင္းမ်ား ဥ္ တရုတ္ စစ္ တပ္ ႏွင့္ တရုတ္ ကြနျ္ မဴနစ္
ပါတီ မေက်မလည္ ျဖစ္ ေနသည္ ဟု ဆိသ
ု ည္။
တရုတအ
္ စိးု ရက ယခုႏွစ္ ဆန္း ပိင
ု း္ က စၿပီး တက္ၾကြလပ
ႈ ္ရာွ း သူ ႏွစရ
္ ာ ခန္ က
့ ို ဖမ္းဆီး ထိနး္
သိမး္ ခဲ့ ေၾကာင့္ အေနာက္ ႏိုငင
္ ံ မ်ား က တရုတ္ အစိုးရ ကို ရႈံ ခ်ခဲ့ၾကသည္။
Prominent Chinese dissidents group says ” The round-up of dozens of lawyers,
journalists, bloggers and other activists since online protest appeals began
circulating in China in mid-February is the initial movemtnt
of soon Chinese revolution.”

သႀကၤနန
္ ားနီး ၊ အေရာင္း အ၀ယ္ စည္ကားလာ
April 9, 2011 Leave a comment Go to comments

8
0

မဲေပးပါ

ျမန္မာ ႏွစ္ သစ္ကူး အတာ သႀကၤန္ နီးကပ္
လာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ အေျခ
ခံစား ကုန္ ၀ယ္ယူ သို ေလွာင္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ေစ်း ႏွင့္ ပြဲ ရံု မ်ား တြင္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ ကား သူ
မ်ား ျဖင့္ စည္ ကား ေနသည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။
သႀကၤနက
္ ာလ အတြင္း အလႈအတန္း ျပဳ မည္ သ
့ ူမ်ားက ဆီ၊ ေကာက္ညွငး္ ဆန္၊ ထန္းညက္ ႏွင့္
ဂ်ံဳ အ၀ယ္မ်ားၾက ၿပီး ဆန္ ႏွင့္ အျခား ၾကက္သြန္ ၊အာလူး စသည့္ စားကုန္မ်ား မွာ လည္း အေရာင္း
ရဆံးု ျဖစ္ေနသည္ ဟု ေညာင္ပင္ ေလး ေစ်းမွ ပြဲရံု လုပ္ငန္း ရွင္ တစ္ဥးီ က Freedom News Group
သို ့ေျပာသည္။
သႀကၤန္ ကာ အတြငး္ ဥ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္း ေန ထိုင္ ၾကသူမ်ား မွာ စတုဒီသာ ဒါန ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မုန္ ့လးံု
ေရေပၚ ႏွင့္ အခ်ိဳရည္ မ်ား လႈတန္း ျခင္း စသည္ တို က
့ ို ျပဳလုပ္ ၾကသည္။
ေစ်းကြက္ တြင္ ၀ယ္လို အား ျမင့္ မား လာေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ ကုန္ ေစ်း ႏႈန္း အခ်ိဳ ့မွာ ျမင့္
တက္ၿပီး ေျမပဲ ႏွင့္ ႏွမ္းဆီ မွာ ေစ်းကြက္ အတြင္း ျပတ္လပ္ မႈ ပင္ ေပၚေပါက္ ေနသည္ သတင္းရရွိ
သည္။
သၾကား တစ္ပိႆာ ကို ၁၇၀၀ က်ပ္ အထိ ေစ်းျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး၊ စားအုန္း ဆီ တစ္ ပိႆာ လွ်င္ ၃၀၀
က်ပ္ ျမင့္ တက္လာ ၂၇၀၀ ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ ႏွင့္ ေျမာက္ကရ
ို ီးယား ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ စံစ
ု မ္းေဖာ္ထတ
ု ္ ေပးရန္ လႊတေ
္ တာ္အမတ္ ေတာင္းဆို
April 9, 2011 Leave a comment Go to comments

ျမန္မာ စစ္အစိးု ရ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရးီ ယား ႏိုင္ငံ တို ့ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ညဴကလီး
ယား လက္နက္ ထုတ္လုပ္ ရန္ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ေနမႈ မ်ား ကို စံုစမ္း စစ္ေဆး
ေပး ပါရန္ အင္ဒယ
ီ ာနာ ျပည္နယ္ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္ အမတ္ ရစ္ခ်တ္ လူဂါက ယေန ့ေတာင္း ဆို
လိက
ု ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ ႏိုငင
္ ံျခား ေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ ့၀င္ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္သည့္ ရီပတ္ ဘလီကန္ အထက္
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ရစ္ခ်တ္ လူဂါ က ျမန္မာ ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ ႏိုင္ငံ တို ့စစ္ေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ ရြက္ ေနမႈ မ်ား ကို အေရးယူ ေဖာ္ထုတ္ စံစ
ု မ္း ေပး ရန္ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ အား
ေတာင္း ဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရစ္ခ်တ္ လူဂါ ၏ ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံစ
ု မ္း အေရးယူေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကို ကင္တပ္
ကီ လႊတ္ ေတာ္ အမတ္ မစ္ မက္ေကာနယ္ ႏွင့္ အိုကလာဟိုးမား လႊတေ
္ တာ္ အမတ္ ဂ်ိမး္ (စ) အိုင္ဟိုဖ္
တို က
့ ေထာက္ခံ သေဘာတူထားသည္။

http://freedomnewsgroup.com

သတင္းစာကေက်ညာေသာ္လည္း ရခိင
ု လ
္ င
ူ ယ္မ်ား သၾကၤနပ
္ ြဲ ဆင္ႏြဲၾကမည္ မဟုတ္
4/9/2011
Adjust font size:

ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္သၾကၤန္အား လိူင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ သတင္းစာက
ေက်ညာေသာ္လည္း ရခိုငလ
္ ူငယ္မ်ား ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ရန္ကုန္ေန ရခိုငလ
္ ူငယ္ အမ်ားစုမွာ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရးအရ အႏိုငက
္ ်င့္မူေၾကာင့္ သတင္းစာက ရခိုင္သၾကၤန္ စည္ကားစြာ က်င္းပမည္ဟု
ေက်ညာေသာ္လည္း ယခုႏစ
ွ ္ သၾကၤန္အတြင္း မိမိေဒသသုိ႕ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ရခိုင္လင
ူ ယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ ခါတိုငး္ ႏွစေ
္ တြမွာ ဆိုရင္ ရခိုငလ
္ ူငယ္ေတြက သၾကၤန္ ရန္ကုန္မွာဘဲ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစမ
္ ွာေတာ့ လိူငသ
္ ာယာမွာ ဗံုးကြဲျပီးတဲ့ေနာက္
ရိုးရိုးသာမန္ လုပက
္ ိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ရခိင
ု ္ လူငယ္ေတြကို ရဲအဖြဲ႕က ေခၚယူႏွိပစ
္ က္တာေတြ ရွိတဲ့ အျပင္ လူမ်ိဳးေရးအရ ေစာ္ကားတာေတြ ရွိခဲ့ အတြက္
ရခိုငလ
္ ူငယ္ေတြ အကုနလ
္ ံုးနီးပါး ရခိုင္ကို ျပန္သြားၾကပါတယ္။ ဘယ္သမ
ူ ွ လည္း လိင
ူ ္သာယာမွာ ေရကစားၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရ သတင္းစာ ေၾကးမံက
ု ဧျပီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ “ ရခိင
ု ္ရိုးရာသၾကၤန္ပြဲေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏြဲမည္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထူးထူးျခားျခား သတင္းေရးသား ေဖၚျပခဲသ
့ ည္။
အဆိုပါ သတင္းတြင္ “ ရန္ကန
ု ္ျမိဳ႕တြင္ ရခိုငရ
္ ိုးရာ သၾကၤန္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲလွ်က္ ရွိသည္ အနက္ လိူင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသာယာေရႊ ေစတီေတာ္ ဘုရားေရွ႕
တံတားျဖဴ မွတ္တင
ို ္ အနီး ေညာင္တုနး္ လမ္းမေပၚတြင္ ယဥ္ေက်းမူ မ႑ပ္၊ ေရေလာင္းမ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ သတၱမ အၾကိမ္ေျမွာက္ စည္ကား သိက
ု ္ျမိဳက္စြာ
က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ရိးု ရာ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပသည့္ ပြဲမ်ား အနက္ အဖိတ္ေန႕တြင္ နံ႕သာေသြးပြဲႏွင့္ ဘုရားေရသပၸါယ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲၾကမည္။ ထို႕အျပင္
စည္ေတာ္ယမ
ိ ္း၊ ဆီမးီ ခြကယ
္ ိမ္း၊ မင္းလဲ- ရခိုင္၊ ငါလဲ- ရခိုင္ သီခ်င္း၊ တစ္ကယ
ို ္ေတာ္ သီခ်င္းဆိုပြဲတို႕ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ပါသည္” စသျဖင့္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။
“ သူတို႕ ေက်ညာတာကလည္း ေတာ္ေတာ္ ထူးျခားပါတယ္။ ရခိင
ု ္လူငယ္ေတြ အၾကား အခ်င္းခ်င္း မခြဲျခားၾကဖို႕ ေရးဖြဲ႕သီကံုးထားတဲ့ လူငယ္ေတြ အၾကိဳက္မ်ားတဲ့
မင္းလဲ-ရခိုင္၊ ငါလဲ -ရခိုင္ သီခ်င္းကိုေတာင္ ထည့္ျပီး ေက်ညာထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္လင
ူ ယ္ေတြက အကုန္လးံု ျပန္ကုန္ပါျပီ။ အာဏာပိုင္ေတြက ဗံုးကြဲတာနဲ႕
မဟုတ္မတရား ရခိင
ု ္ေတြကို ေခၚယူႏပ
ွိ ္စက္တာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြဆိုရင္ ရူးသြားတာေတြ ရွတ
ိ ဲ့ အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြက အထူး မေက်မနပ္
ျဖစ္ျပီးေတာ့ ကိယ
ု ္ေဒသကို ကိယ
ု ္ျပန္သြားၾကပါတယ္။ က်ေနာ္အျမင္ရေတာ့ လိူင္သာယာမွာ ရွိတဲ့ သူေတြ အကုန္လးံု ျပန္သြားၾကပါတယ္။ အနည္းအက်ဥ္းဘဲ
က်န္ခဲ့မယ္ တင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လိူုငသ
္ ာယာ ျမိဳ႕နယ္ စတိးု ဆိုင္အနီး တစ္ခုတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ဗံးု ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္မ်ား ဗံုးခြဲသည္ဟု
ဆိက
ု ာ ရခိုင္လင
ူ ယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္နးီ ပါးကို ဖမ္းဆီးျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ အတြငး္ ရွိ ရခိင
ု ္အိမ္မ်ား၊ ရခိုင္ဘန
ု ္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း
၀င္ေရာက္ ေမြေႏွာက္ ရွာေဖြမမ
ူ ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မူမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရွိခဲ့ျပီး လူမ်ိဳးအေရး ဆဲေရး ေစာ္ကားမူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဗမာမ်ား ဗံးု ခြဲက ဗမာမ်ားကို
ေခၚယူႏွိပ္စက္ျခင္းး မရွဘ
ိ ဲ ရခိုင္မ်ားဗံုးခြဲက ရခိုင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး ေခၚယူ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ႏွိပ္စက္မူ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ တရား ဥပေဒႏွင့္ မကိက
ု ္ညီသည့္ အျပင္
လူမ်ိဳးေရး အရ ေစာ္ကားသည္ဟု အျမင္ရသ
ွိ ျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားက အထူး မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ လိူငသ
္ ာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိင
ု ္သူ ရခိုင္မ်ားက မိမိေဒသ ရခိင
ု ္သို႕ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း လႈိငသ
္ ာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ အလွ်ားေပ ၈၀ ႏွင့္ အနံေပ ၂၇ ေပရွေ
ိ သာ “ပန္းျမတ္သဇင္ေရ ေလာင္းမ႑ပ္” တစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ျပီး စည္ကား
သိက
ု ္ျမိဳက္စြာ က်င္းပမည့္ အေၾကာင္းကို က်င္းပေရး ေကာ္မီတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစံထြနး္ ေက်ာ္က နိရဥၥရာကို ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္။
“ခါတိုငး္ ႏွစေ
္ တြထက္ စည္စည္ကားကားျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္မွာပါ။ အဲဒီေရေလာင္းမ႑ပ္မွာ သီဆိုေျဖ ေဖ်ာ္ဖို႔အတြက္
နာမည္ၾကီးရခိုင္အဆိုေတာ္မ်ားလာေရာက္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ ပီးရင္ခ႐ိင
ု ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို ဖိတေ
္ ခၚထားျပီးေတာ့ ေရေလာင္းပြဲ
စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မက္ေပးဖို႔အတြကစ
္ ီစဥ္ထားပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးခံ မြတဆ
္ လင္ ၁၉ ဦးကို ဘူးသီးေတာင္ေထာင္သု႔ိ ေျပာင္းေရႊ႕
4/9/2011
Adjust font size:

------------တာကလူး
------------ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာတြင္ တာလီဘန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆို ခံထားရသူ မြတ္ဆလင္ ၁၉ ဦးကို လံုျခံဳေရး အရ ယမန္ေန႕
(ေသာၾကာေန႕)က ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္ဟု သတင္း ရရွသ
ိ ည္။
ေမာင္ေတာရဲစခန္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ထုိသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္းကို ယခုကဲ့သို႕ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
“ သူတို႕ကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ကို ေနာက္ထပ္ ရံုးခ်ိန္းေပးၿပီး ေသာၾကာေန႔မွာ ေမာင္ေတာရဲ စခန္းကေန ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။”
ေျပာင္းေရႊ႕လိုကရ
္ သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း သူက ယခုကဲ့သို႕ ေျပာသည္။

“ သၾကၤနက
္ ာလ လြနမ
္ ွ သူတို႕ကုိ အမူ စစ္ေဆးမွာဆိေ
ု တာ့ ရက္အမ်ားၾကီး ေမာင္ေတာရဲစခန္းမွာ ထိနး္ သိမ္း ထားရမယ္ဆုိေတာ့ လံုျခံဳေရး အရ မသင့္ေတာ္တဲ့
အတြက္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္ ကို ေျပာင္းေရႊ႕လိုကတ
္ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္အတြငး္ မွာ ေမာင္ေတာ လံုျခံဳေရးကို သတိထားရတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာမွာ ခရိုင္ျမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိျပီး ေထာင္လည္း မရွိသျဖင့္ ယခုကသ
ဲ့ ို႕ တရားစြဲဆခ
ို ံေနရေသာ မြတဆ
္ လင္ ၁၉ ဦးကို
ဘူးသီးေတာင္ေထာင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိက
ု ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တျခား တရားေရး ၀န္ထမ္း တစ္ဦးကလည္း သူတို႕ ၁၉ ဦးအား ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျခင္းကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားျပီး ရံုးခ်ိနး္ ရွိသည့္ ဧျပီလ
၂၂ ရက္ေန႕မွ ဘူးသီးေတာင္မွ ေမာင္ေတာသို႕ ယူေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၁၉ ဦးအား ယခုလ ၆ ရက္ေန႕က ရံုးတင္ခဲ့ျပီး သူတို႕ကုိ မတရား အသင္း ဆက္သြယမ
္ ူ၊ ဖြဲ႕စည္းမူ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ႏွင့္ ၁၇ (၂) တို႕ျဖင့္
တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

လက္နက္ယ၍
ူ ထြကေ
္ ျပးသည့္ တပ္သား ႏွစဥ
္ းီ ကြပမ
္ ်က္ခရ

4/9/2011
Adjust font size:

------------တာကလူး
------------ျမန္မာႏိုငင
္ ံ အေနာက္ပိုငး္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေရွ႕တန္း စခန္းမွ လက္နက္ယ၍
ူ ထြက္ေျပးသူ စစ္သားႏွစ္ဦးကို ျမန္မာ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးရမိသည့္
ေနရာတြင္ပင္ ပစ္သတ္လိုကေ
္ ၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သမ
ူ ်ား၏ ေပးပို႕ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

သတ္ျဖတ္ခံရသူ စစ္သားႏွစဥ
္ ီးမွာ ဘူသီးေတာင္ အေျခစိုက္ ခမရ (၂၃၃)မွ ဒုတပ္ၾကပ္ ေမာင္၀င္းႏွင့္ တပ္သား ေမာင္ျဖဴတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၄င္းစစ္သားႏွစ္ဥးီ သည္ သူတို႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုငး္ ဘဂၤလာေဒခ္်႕ နယ္စပ္မွ လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္၍ ဘဂၤလာေဒခ်္႕
ဘက္သို႕ ထြကေ
္ ျပးစဥ္ ယခုကဲ့သို႕ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
အမည္မေဖၚလိုသူ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက နယ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္အတြင္း သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႕
ေျပာသည္။
“သူတို႔ႏွစ္ဥးီ က ဒီလ (၂)ရက္ေန႔ မနက္ပိုငး္ ကေန တာ၀န္က်ေနတဲ့ ေနရာက ထြက္ေျပးပါတယ္။ ဒါကို သိတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း တပ္ကေန ပိတ္ဆို႕ျပီး ရွာခဲ့ၾကေတာ့
အဲဒီေန႔ ညေနပိုငး္ မွာပဲ တပ္သား ေမာင္ျဖဴကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပင
ို ္း တမန္းသား ေက်းရြာအနီးမွာ မိပါတယ္။ ဒုတပ္ၾကပ္ ေမာင္၀င္း ကိုေတာ့ ဧျပီ ၃
ရက္ေန႔ မနက္ပိုငး္ မွာ ေရေနာက္ငါးသားရြာ အနီး လယ္တဲ တစ္ခုမွာ မိပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစဥ
္ ီးကို မိတဲ့ေနရာမွာပဲ သစၥာေဖါက္ေတြဆိုျပီး ပစ္သတ္လိုက္ပါတယ္” ဟု
ေျပာသည္။
သူတို႕အား လုက
ိ ္လံရွာေဖြရာတြင္ တာ၀န္က်သူ ဗိလ
ု ္ႀကီးေအာင္ႏင
ို ္ထြနး္ ကိုယတ
္ ိုင္ အေသ ပစ္သတ္ လိုကခ
္ ဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
“ တပ္မွာက လက္နက္နဲ႕ ထြက္ေျပးျပီး ဖမ္းရရင္ ခုလို ရွင္းပစ္တာပါဘဲ။ အခုလည္း သူတို႕ႏွစ္ဥးီ ကို တပ္သားေတြရဲ႕ေရွ႕မွာတင္ ရွငး္ ပစ္တာပါ။
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ထပ္တပ္သားေတြကို မထြက္ေျပးရေအာင္ ျခိမး္ ေျခာက္ ပံုစံျပလိက
ု ္တဲ့ သေဘာပါဘဲ။”
ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း အထက္ေအာက္ အာဏာျပ ခြဲျခား ဖိႏွိပ္ ဆက္ဆံမႈ၊ အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈ၊ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မူမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္
တပ္သားမ်ားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား တိးု ပြါးေနၿပီး၊ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္၍ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
ထိသ
ု ို႔ ေရွ႕တန္းမွ လက္နက္ႏွင့္ ထြက္ေျပးသူမ်ားကုိ ျပန္ဖမ္းမိပါက ခံုရံုးတင္ စစ္ေဆး အျပစ္ ေပးေလ့ မရွပ
ိ ဲ၊ မိသည့္ေနရာ၌ပင္ တျခားတပ္သားမ်ားအား ပံုစံျပသည့္
အေနျဖင့္ ရွငး္ ပစ္ေလ့ရေ
ွိ ၾကာင္း စံစ
ု မ္း သိရွိရသည္။

http://www.narinjara.com/burmese.asp

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေပၚတူဂီ သံအမတ္ႀကီး ေတြဆ
႔ ုေ
ံ ဆြးေႏြး
2011-04-09
ျမန္မာႏိုငင
္ ံဆိုငရ
္ ာ ေပၚတူဂီ သံအမတ္ႀကီး António Félix Machado de Faria e Maya ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ မေန႔က ညေနပိင
ု ္းက ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

(Photo: AFP)
ျမန္မာ့ ဒီမက
ို ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား ဒီမက
ို ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ံးု မွ ထြက္ခြာသြားစဥ္ ေတြ႕ရပံု
ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ေပၚတူဂီ သံအမတ္ႀကီးက အမွတ္ (၅၄) တကၠသလ
ို ္ ရိပသ
္ ာလမ္းမွာ ရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ
လာေရာက္ ေတြ႔ဆတ
ံု ာျဖစ္ေၾကာင္း NLD ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခုလပ
ို ဲ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးေတြ၊ သံမွဴးေတြ၊ သံတမန္ေတြ မၾကာခဏ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာ့အေရး
ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။
ဒီလို ေတြ႔ဆတ
ံု ဲ့အခါ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိဘးူ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

မေလးရွား လဝက ထိနး္ သိမး္ ေရးစခန္းအနီးမွ ကရင္တင
ို း္ ရင္းသား ၂ ဦး အဖမ္းခံရ
2011-04-09
အခု သီတင္းပတ္ ေစာေစာပိင
ု ္းက မေလးရွားႏုင
ိ ္ငံ လင္းေခး လဝက စခန္း ေဖာက္ထြကေ
္ ျပးသူ မိတ္ေဆြေတြကို အကူအညီေပးႏိုင္ဖို သ
့ ြားေရာက္ခတ
ဲ့ ဲ့
မေလးရွားအေျခစိက
ု ္ MKO ကရင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ အဖြဲ႔ဝင္ ႏွစ္ဥးီ ကို စခန္းအနီးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ မေလးအာဏာပိုငေ
္ တြက ဒီကေန႔ ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(Photo: AFP)
မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ရဲလာေခၚ အရပ္သား လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တရားမဝင္ ႏိင
ု ္ငံျခား
အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားေသာ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဒီအေၾကာင္းကို MKO အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ မန္းးစိနသ
္ န္းက RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ေလာေလာဆယ္ လူ ၂ ေယာက္ ပါသြားတယ္။ Community ကဒ္ ေလာက္ပဲ ရွတ
ိ ယ္။ အဆက္အသြယ္ရတယ္ ဒါေပမယ့္ လဝက ဖမ္းတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိမွ ထုတ္လုိ႔ မရဘူး။ လင္းေခးစခန္းနားမွာေတာ့ ေအာ္ပရာစီလို႔ ေခၚတဲ့ ေအာ္ပေရးရွင္း ဝင္ေနတယ္။ ဒီရက္ပင
ို ္းအတြင္း ေတာထဲမွာ
အလုပ္လပ
ု ္ေနတဲ့ သူေတြကေတာ့ ေရွာင္ေနၾကရတာေပါ့”

လင္းေခး လဝက စခန္းအနီး ေတာအုပ္ေတြထဲမွာ စခန္းေဖာက္ၿပီး ထြက္ေျပးသူ ၈ဝ ေလာက္ ျပန္ၿပီး ဖမ္းဆီးမိခဲ့ရာမွာ အမ်ားစုကို ဒီေတာအုပ္ထဲက ျပန္လည္
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာအုပ္ထဲမွာ ရာဘာျခစ္ လုပ္ငန္း လုပက
္ ိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံသား အလုပ္သမား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိရာမွာ မသကၤာသူ၊
စာရြက္စာတမ္း မရွိသူေတြကို ဖမ္းဆီးေနပါတယ္။ MKO အဖြဲ႔ဝင္ ႏွစ္ဥးီ ဟာလည္း အဲဲဒီ အနီးတဝိက
ု ္ကိုသြားၿပီး သတင္း စံုစမ္းေနခ်ိနမ
္ ွာ အခုလို
မေလးအာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္

ဂ်ပန္ငလ်င္ ဒုကသ
ၡ ည္မ်ားကို ျမန္မာႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား ကူညေ
ီ ကၽြးေမြး
2011-04-09
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အီဝါေတ စီရင္စမ
ု ွာ ရိွတဲ့ ေျမငလ်င္နဲ႔ ဆူနာမီ ေဘးဒုကၡသည္ ေတြကို ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငသ
ံ ား ေတြ မေန႔က သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ထမင္းဟင္း
ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြး ကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

(Photo: AFP)
ဂ်ပန္ႏို္င္ငံတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ဆူနာမီငလ်င္ဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတခုတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (Photo:
AFP)
ငလ်င္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ယာယီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြဟာ ပူပူေႏြးေႏြး ထမင္းဟင္း မစားရတာ သီတင္းပတ္
အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ျမန္မာႏိင
ု ္ငံသား ၂ဝ ဟာ ေျမငလ်င္ဒဏ္ အဆိးု ဝါးဆံုး ခံခဲ့ရတဲ့ အီဝါတာစီရင္စုကို တိက
ု ်ိဳၿမိဳ႕ကေန ကားနဲ႔ သြားေရာက္ၿပီး
ငလ်င္ေဘး ဒုကသ
ၡ ည္ ၅ ရာကို ျမန္မာအစားအစာ ပူပူေႏြးေႏြး ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးခဲ့တယ္လို႔ တိုက်ိဳမွာ ေနထိုငတ
္ ဲ့ ဦးသန္းေဆြက အာအက္ဖေ
္ အကို ေျပာပါတယ္။
“သူတို႔ေတြက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွာ ေဘးနားက လာေဝတဲ့ ဂ်ပန္လို အုိနိဂီရဆ
ီ ုိတာ ျမန္မာလုေ
ိ တာ့ ထမင္းလံုးေတြပဲ စားေနရေတာ့ ပူပေ
ူ ႏြးေႏြး စားလို႔ရေအာင္
ဆုိၿပီး က်ေနာ္တို႔ ၾကက္သား ကာလသားခ်က္နဲ႔ အသီးအႏွံေတြ ေရာၿပီးခ်က္ထားတာေတြ၊ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္ အပူေတြ တႏုိင္တပိုင္စာ ယူၿပီး မေန႔က
သြားၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ျမန္မာအစားအစာလည္း စားဖူးေနၾက ျဖစ္ေတာ့ အေတာ္ေလး ႀကိဳက္ပါတယ္”
ဒီ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမက
ို ေရစီ ရရိွေရး ကြနယ
္ က္အဖဲြ႔ (NDB)က ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီကြန္ယက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တိက
ု ္တြန္းခ်က္နဲ႔
ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏင
ုိ ္ငံမွာရိတ
ွ ဲ့ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငေ
ံ ရး အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ေတြ အပါအဝင္ အလုပသ
္ မား
သမဂၢေတြနဲ႔ စုေပါင္း ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
ငလ်င္ေဘးဒုကသ
ၡ ည္ေတြအတြက္ လက္ရိွ ေကာက္ခံ ရရိထ
ွ ားတဲ့ အလွဴေငြကလ
ို ည္း အကူအညီေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ NDB တာဝန္ခံတဦးျဖစ္သူ
ဦးမင္းေဆြက ေျပာပါတယ္။
“မနက္ျဖန္က်ရင္လည္း ေသဆံးု သြားတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲနဲ႔ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲ တုက
ိ ်ိဳမွာ ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္
က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ရရွိထားတဲ့ေငြ စာရင္းအရ ဂ်ပန္ ယန္း ေသာင္း ၁၅ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ရွိေနပါတယ္”
အလွဴေငြေတြကို ဆက္လက္ ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ေျမငလ်င္ ေဘးဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီခ်င္သူ ဂ်ပန္ႏုိငင
္ ံက ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ NDB ကို
ဆက္သြယက
္ ူညီ ထည့္ဝင္ႏိုငတ
္ ယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေဘး ေနာက္ဆက္တဲြ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုက ေရဒီယသ
ို တၱိႂကြ ပစၥည္းေတြကို ပင္လယ္ျပင္ထဲ စြနပ
္႔ စ္တာေတြ ရိွတဲ့အတြက္
စားေသာက္ကန
ု ္ေတြကို ထိခက
ို ္မႈ ရိွႏင
ို ္သလား ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက
ု ်ိဳၿမိဳ႕က ျမန္မာႏိုငင
္ ံသားေတြကို ဦးဝင္းႏုိင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။


းျ

န္


င္
က
္။ံဖို
င္

ူရ
န္

ျမန္မာ-ေျမာက္ကရ
ုိ းီ ယား စစ္ေရးပတ္သက္မႈ စုံစမ္းဖို႔ အေမရိကန္အမတ္ ေတာင္းဆို
2011-04-09
ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား ပိုမို ႀကီးထြားလာတဲ့ စစ္ေရးဆက္ဆမ
ံ ႈ အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပဖို႔ အေမရိကန္
အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီဝင္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီအမတ္ Richrad Lugar က သမၼတအုိဘားမားကုိ ေသာၾကာေန႔က
ေတာင္းဆိလ
ု ိုက္ပါတယ္။

(Photo: RFA)
ေဴမာက္ကိုရီးယား ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန ခန္းမေဆာင္တၾင္ ဴမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္ဴမင့္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲ ေခင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခႂပ္႒ကီး သူရေၿမန္း
(ထိုင္ေနသူ၊ ဝဲ) ႎႀင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယား ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခႂပ္ ဗိုလ္ခႂပ္႒ကီး ကင္ဂႂပ္ဆစ္ (ထိုငေ
္ နသူ၊ ယာ) တို ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္၊ ႎိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္က နားလည္မႁ
စာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးေနပံု ဴဖစ္ပသည္။ (Photo: RFA)
ေျမာက္ကိုရီးယားက ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ို စစ္လက္နက္နဲ႔ နည္းပညာေတြ ကူညီေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသအခ်ာ ဂရုတစိက
ု ္
ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း၊ ကမၻာတလြားက လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားက စစ္ေရးနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ
တိးု ခ်ဲ႔လာေနတဲ့အေပၚ အာရံု မပ်က္သင့္ဘးူ လို႔ Mr. Lugar က ေျပာပါတယ္။
အလားတူ ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်ဴးလြနတ
္ ဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ေဆာင္ရြကဖ
္ ို႔၊ ကေလးစစ္သားေတြကို ကူညီဖို႔နဲ႔
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ျမာက္လာေအာင္ တျခား ႏိင
ု ္ငံေတြနဲ႔အတူ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပရ
္ ွားဖို႔ တိက
ု ္တြနး္ ထားပါတယ္။
အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္အမတ္ Mr. Lugar နဲ႔အတူ တျခားအမတ္ေတြျဖစ္တဲ့ Mr. McConnell နဲ႔ Mr. Inhofe တို႔လည္း ပါဝင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
စစ္အစိးု ရ က်ဴးလြနခ
္ တ
ဲ့ ဲ့ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား စံစ
ု မ္းေရး အီးယူတဖြလ
ဲ႔ းံု ေထာက္ခဖ
ံ ို႔ ေတာင္းဆို
2011-04-09
ျမန္မာစစ္အစိးု ရ က်ဴးလြန္တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မန
ႈ ဲ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကုလသမဂၢေကာ္မရွငဖ
္ ြဲ႔ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆး ေရးကိစက
ၥ ုိ
အေထြေထြညီလာခံမွာ ဆံးု ျဖတ္ရာမွာ ဥေရာပသမဂၢ တခုလံုး ပါဝင္ ေထာက္ခလ
ံ ာေအာင္ ၿဗိတန
ိ ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဖိအားေပး တုက
ိ ္တြနး္ ဖို႔ Burma Campaign UK
က ေတာင္းဆိုလုိကပ
္ ါတယ္။

Photo: Courtesy of Burma Campaign UK
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုျမေအး၏ သမီး မေဝႏွင္းပြင့္သုန္ (ေရွ႕ဆံးု ) က ဖခင္၏ ဓာတ္ပံု ပိုစတာကို ကိုငေ
္ ဆာင္ကာ Burma Campaign UK
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပ ၆ ႏိုငင
္ ံ သံ႐းံု မ်ားကို မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က လွည့္လည္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Courtesy of
Burma Campaign UK)
လာမယ့္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ EU ႏိင
ု ္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏုိငင
္ ံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ EU ရဲ႕ မူဝါဒသစ္ကို ခ်မွတ္မွာျဖစ္သလို
ျမန္မာစစ္အစိးု ရအေပၚ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငတ
ံ ြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကို တိတက
ိ ်က် စံုစမ္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ အခုလို ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က

မေဝႏွင္းပြင့္သုနက
္ ေျပာပါတယ္။
“ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြငး္ မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မေ
ႈ တြေပါ့၊ ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသား အေယာက္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနတယ္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ
အဓမၼခုိငး္ ေစမႈေတြ၊ မုဒိနး္ က်င္တ
့ ာေတြ သတ္ျဖတ္တာေတြဟာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ဥပေဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္တယ္။ ဒါေတြအကုန္လးံု ကို တိတိက်က်
စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့တ
္ ယ္ ဆုိၿပီး ေတာင္းဆုတ
ိ ာပါ”
ျမန္မာႏိုငင
္ ံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္း စစ္ေဆးဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယစ
္ ားလွယ္က
ေတာင္းဆိုခတ
ဲ့ ာ တႏွစေ
္ က်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ EU အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံေတြထဲက ၁၂ ႏုိင္ငဆ
ံ ီကသာ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိငင
္ ံေတြ
အားလံုး ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဖိအားေပး တုိက္တြနး္ ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကလည္း ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံအေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ကမၻာလံးု ဆုိငရ
္ ာ တားျမစ္ပတ
ိ ္ပင္ေရး အတြက္ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြ ပါဝင္လာေအာင္
ၿဗိတိန္အစိးု ရက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Burma Campaign UK အဖြဲ႔က မေဝႏွငး္ ပြင့္သုနက
္ ို မခင္ခင္အိ က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

က
္ေ

းျ

န္က
္။


ံဖို
င္
ျမန္မာ့လ႕ူ အခြင့္အေရး အေျခအေန ဆိးု ရြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေျပာဆို
2011-04-09
ျမန္မာႏိုငင
္ ံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္မလာ ေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္
ကမၻာတဝွမ္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိင
ု ္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခစ
ံ ာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(Photo: AFP)
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥက္ ဟီလာရီ ကလင္တန္၊ ဇူလင
ို ္ ၂၃ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ
ေဒသဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဒီ အစီရင္ခစ
ံ ာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအေၾကာင္းကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂ မ်က္ႏွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစိးု ရဟာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားေတြရဲ႕ အစိုးရ ေျပာင္းလဲေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈနဲ႔ တျခား လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မေ
ႈ တြ
ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒလက္လတ
ြ ္ သတ္ျဖတ္ စီရင္တာေတြ၊ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ေသဆံုးမႈေတြ၊ အစေပ်ာက္သြားတဲ့ ကိစၥေတြ၊
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အဓမၼက်င့္မေ
ႈ တြ အတြက္ အစိုးရတပ္ေတြမွာ တာ၀န္ရေ
ွိ ၾကာင္း၊ ဒါ့ျပင္ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
အဖြဲ႔အစည္းက လက္သပ္ ေမြးထားသူေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့ ထင္သလို ျပဳမူတာေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ရန္ျပဳတာေတြ၊ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္တပ္က ထိုးစစ္ေတြ
ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲေနတဲ့အတြက္ တိုငး္ ရင္းသားေတြ အသက္ဆးံု ရံႈး၊ အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပးေနရတာေတြ စတဲ့ အေျခအေနဆိးု ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔က က်င္းပခဲတ
့ ဲ့ အေမရိကန္ ႏိင
ု ္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က တရုတ္၊
ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ က်ဴးဘား၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ႏိင
ု ္ဂ်ီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ပံုေတြအေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ လြတလ
္ ပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိခ
ု ြင့္၊ စုရံုးခြင့္ေတြကို အစိးု ရေတြက အင္အားသံးု ဖိႏပ
ွိ ္တဲ့နည္း အျပင္၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစမ
္ ွာ ဒုတိယ ေပၚလာတဲ့နည္းက
လူေတြကို အင္တာနက္နဲ႔ ေဝးေအာင္ လုပ္ထားတဲ့နည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာနဲ႔ က်ဴးဘားႏိုငင
္ ံေတြမွာ အင္တာနက္ကေန အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္သေ
ူ တြ
ေပၚထြက္လာမွာကို ဟန္႔တားတဲ့အေနနဲ႔ သာမန္လူထက
ု ို အင္တာနက္နဲ႔ အလွမး္ ေဝးေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္” လို႔ မစၥက္ကလင္တန္က ေျပာဆိပ
ု ါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လတ
ြ ္လာအၿပီးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာႏိင
ု ္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဟာ ေျမာက္ကိုရးီ ယားနဲ႔ ႏိင
ႈ ္းစာရင္
ဘယ္လိုရွိပါသလဲလို႔ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္ တေယာက္က ေမးျမန္းရာမွာ အေမရိကန္ ႏိင
ု ္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕
အလုပ္သမားေရးရာ လက္ေထာက္ အတြငး္ ေရးမွဴး မစၥတာ မိုက္ ေပၚစနာ ( Mike Posner ) က ...
“ျမန္မာႏိုငင
္ ံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြအေပၚ က်ေနာ္တို႔ စိးု ရိိမေ
္ နရတုန္းပါပဲ၊ ႏိင
ု ္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သလို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အေပၚလည္း မတရားသျဖင့္ တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတုန္းပါ၊ သြားရမယ့္ခရီးက ေဝးပါေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ
အေမရိကန္ အစိုးရ ကိယ
ု ္စားလွယတ
္ ေယာက္ ခန္႔အပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္၊ ဒီကစ
ိ ၥက ျမန္မာျပည္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အကူ ျပဳႏိင
ု ္မယ္လို႔
ေမွ်ာ္လင္ရ
့ ပါတယ္” လို႔ မစၥတာ မိုကေ
္ ပၚစနာက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒိန္းမတ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏင
ွ ့္ ေတြဆ
႔ ံု
2011-04-09
ျမန္မာႏုိငင
္ ံကို အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒိန္းမတ္ႏုိငင
္ ံ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ International High School က ဆရာမတဦးနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၂ ဦးတို႔
မေန႔က မြနး္ လြဲပိုင္းက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရးံု မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

(Photo: www.nldburma.org)
ဒိနး္ မတ္ႏင
ုိ ္ငံ ကိပ
ု င္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ International High School မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရးံု တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆ
႔ ံုစဥ္။ (Photo: www.nldburma.org)
အဲဒလ
ီ ို ေတြ ့ဆရ
ံု ာမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြက ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔
NLD ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာပါတယ္။
“အဲဒီေက်ာင္းက Globaliaztion ဘာညာ အစရွတ
ိ ဲ့ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ဗဟုသုတေတြကို ေလ့လာသင္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြက Globaliaztion
အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးကို ေမးၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္”
အဲဒီ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငက
ံ ၂ ဦးနဲ႔ အုိကစ
္ လန္ ႏုိင္ငံသား ၂ ဦး ပါဝင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္၊၊ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြက အာဖရိက ေတးသီခ်င္းတပုဒ္ သီဆခ
ို ဲ့ၾကၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုေတြလည္း ရိက
ု ္ယူသြားခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဘတ္ေငြ ၃၉.၈ သန္းအတြက္ ယူဒဒ
ီ က
ီ အစုိးရကုိ တရားစဲြ
Posted by admin on April 9, 2011 0 Comment
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္က ေခါ့၀ူအားလမ္းဆုံမွာ စစ္သားေတြနဲ႔ (အဆဒတ)ဆႏၵျပသမားေတြအၾကား တုိကခ
္ ုိက္မွာ ေသဆုံးသြားတဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ဒဏ္ရာရတဲ့
ရွပ္နီ ၁၆ ေယာက္အတြက္ အမႈဖြင့္ဆုိၿပီး နစ္နာေၾကးေငြ ဘတ္ ၃၉.၈ သန္း ေတာင္းဆုိဖုိ႔ အဆဒတ (အာဏာရွင္ဆန္က
႔ ်င္ေရးဒီမက
ုိ ေရစီတပ္ေပါင္းစု) က
စီစဥ္ေနပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔က ၁၁၁ ထုိငး္ ရတ္ထုိငး္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ နဲ႔ ေဖြ႔ထင
ုိ ္းပါတီအမတ္ ရဲဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရြန္းဖြယ္န္းဆန္းတုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕ ေန ဥဒုမ္ဖရြနဖ
္ က တရားမမႈကုိ
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တရားမမႈကုိ တရားမရုံးမွာ ဖြငရ
့္ ပါမယ္လုိ႔ မစၥတာ ဥဒုမက
္ ေျပာပါတယ္။ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္း ၃ ခုျဖစ္တဲ့ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ကာကြယေ
္ ရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔စစ္တပ္ကုိ တရားၿပဳိင္ေတြအေနနဲ႔ အမည္တပ္ရပါမယ္။ တရားစဲြဆုိမႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အရာရွိေတြက က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ အရ
တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဖိဆစ္ေ၀့ခ်ာခ်ီ၀နဲ႔ အေရးအေပၚအေျခအေနဆုးံ ျဖတ္ေရးဌာနရဲ႕ညႊန္မွဴးျဖစ္တဲ့ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆူထဲ့ပ္ထးီ ေအာ့ဆူဘန္း တုက
ိ႔ ုိ
သီးသန္႔ႏင
ုိ ္ငံေတာ္အဖဲြ႔အစည္းတခုမွာ တဲြဖက္ထားတာမဟုတလ
္ ုိ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက သူတုိ႔ ကုိယ္စား တာ၀န္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။ ရွပ္နေ
ီ တြ
ၿဖိဳခြင္းတာမွာပါ၀င္တဲ့ ၾကည္းတပ္ဥးီ စီးခ်ဳပ္၊ ဒုဦးစီး ခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္သားေတြဟာ ကာကြယေ
္ ရး၀န္ႀကီးဌာနဲ႔တပ္မေတာ္ကုိ တြဲဖက္ထားတဲ့ အရာရွိေတြ ျဖစ္လုိ႔ ဒီဌာန ၂ ခုက
တာ ၀န္ယူရပါမယ္လုိ႔ သူက ထပ္ေျပာပါတယ္။ ဒီအမႈကို ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္မလဲဆတ
ုိ ာေတာ့ ေရွ႕ေနက မေျပာပါဘူး။
ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၁ (ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ)္
ေတာ္၀င္မသ
ိ ားစုအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္ ၃ စီး
Posted by admin on April 9, 2011 0 Comment

S-92A helicopter (Photo by Wassana Nanuam)
ဘုရင္ႀကီး၊ ဘုရင္မႀကီးနဲ႔ ေတာ္၀င္မိသားစု သုးံ ဖုိ႔ S-92A ရဟတ္ယာဥ္ ၃ စီးကုိ ေလတပ္က ထားေပးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေလတပ္ ေျပာဆုိခြငရ
့္ ွိသူ
မြန္ထြနး္ ဆတ္ခ်ဴေခၚန္ က ေသာၾကာေန႔က ေျပာပါတယ္။ ေလတပ္က အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ဆီေကာစကီး အျပည္အျပည္ဆုိငရ
္ ာစစ္ဆင္ေရး ကုမၸဏက
ီ ေန
S-92A ရဟတ္ယာဥ္ ၃ စီး ၀ယ္ခဲ့တယ္လို႔ ေလတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မြန္ထြနး္ က ေျပာပါတယ္။၂ စီးက ေတာ္၀င္မိသားစုအေနနဲ႔ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ရာမွာ သုံးဖုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစီကေတာ့ ေဆးဖက္လပ
ု ္ငန္းေတြအတြက္ အသုံးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ အေရးေပၚေဆး၀ါး ကု သေရးအတြက္ ပစၥည္းအစုံ တပ္ဆင္ထားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၁ရက္၊ တနလၤာေန႔မွာ ဒြန္ေမာ္န္ ေလတပ္အေျခစုက
ိ ္စခန္း၊ အဖဲြ႔ ၆၊ အုပ္စု ၆၀၁ မွာက်င္းပမယ့္ လဲႊေျပာင္းပဲြ အခမ္းအနားမွာ ဒီရဟတ္ယာဥ္ ၂ စီးကုိ
ေလတပ္ဥးီ စီးခ်ဳပ္ ေအစီအမ္အီသာေဖါန္ဆူဖာေ၀ါင္းက လက္ခရ
ံ ယူမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္၂စီးကုိ ေလာ့ဘူရက
ီ အဖဲြ႔ ၂၊ အုပ္စု ၂၀၁ ကုိ
တဲြဖက္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာ သူတုိ႔ကုိ ေလ့က်င္ေ
့ ရးအတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဖရားခၽြပ္ခရ
ီ ိခန္းျပည္နယ္၊ အုပ္စု ၅၀၉ မွာ
ပ်ံသန္းမႈေတြလုပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ထုိင္ခ၁
ုံ ၂ခုံပါတဲ့ S-92A ရဟတ္ယာဥ္ဟာ လုံၿခဳံမႈအဆင့္အတန္း ျမင္ပ
့ ါတယ္။ ဒီရဟတ္ယာဥ္ေတြကုိ မေလးရွား၊ ဘရူႏင
ုိ ္း၊
ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ေတာင္ကရ
ုိ ီးယားအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္အမ်ားအျပားမွာ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ အသုးံ ျပဳေနပါတယ္။
ဒီရဟတ္ယာဥ္ဟာ ၂ နာရီခြဲၾကာ မနားတန္း ပ်ံသန္းႏုိင္ၿပီး အျမန္ႏႈန္း ၁၅၁ ေနာ့ (တနာရီ ၂၈၀ ကီလုိမတ
ီ ာ ႏႈန္း) နဲ႔ ၅၃၉ မုိင(္ ၉၇၀ ကီလုိမီတာ) အထိ
ပ်ံသန္းႏုိငပ
္ ါတယ္။
The helicopter has the capacity to fly non-stop for as long as 2.5 hours with a speed of 151 knot, or about 280km per hour), for a distance
of 539 miles or 970km.
ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၁ (ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ)္
Foreign Media ေၾသာ္ ႏုိငင
္ ျံ ခားမီဒယ
ီ ာ
Posted by admin on April 9, 2011 0 Comment

တေန႔ေတာ့ ဖုန္းလာတာနဲ႔ ေကာက္ကုိင္လက
ုိ ္ေတာ့ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ တေယာက္က ေခၚတာျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ရဲ့ သတင္းဌာနက
ဘန္ေကာက္မွာ အေျခစုက
ိ ္ထားတာ။ ကိုယက
္ လည္း ဘန္ေကာက္မွာ ေနတာ ဆိုေတာ့ တခါတရံ ၿမိဳထ
႔ ဲမွာ သူနဲ႔ ဆံတ
ု ဲ့အခါလည္း ဆံုျဖစ္ပါတယ္။ လူခ်င္း
မ်က္မန
ွ ္းတန္းမိေနတယ္ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီ ဂ်ပန္က ေတြ႔လုိကရ
္ င္ ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ သေဘာေကာင္းတဲ့ ပံပ
ု ါပဲ။ သူကေမးတယ္ သူျမန္မာျပည္က ရိုကလ
္ ာတဲ့ ဗြီဒီယို အ
ေခြကို အဂၤလပ
ိ ္လို ဘာသာျပန္ခ်င္ပါတယ္တဲ့။ အဲတာ က်ေနာ္မ်ား ဘာသာျပန္ေပး ႏုိင္ မလားဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ဘာသာျပန္တဲ့အလုပ္ကို
လုပေ
္ နတာဆိေ
ု တာ့ ေကာင္းၿပီေပါ့ေလ ျပန္ႏင
ုိ ္ပါတယ္လို႔ ေျဖလုိကတ
္ ယ္။
အဲတာနဲ႔ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ သူတို႔ ရံုးကိုသြားလုိက္တယ္။ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က သူျမန္မာျပည္က ရုက
ိ ္လာတဲ့ အေခြကို ျပပါတယ္။ တျခားအၾကာင္းေတာ့
မဟုတ္ပါဖူး။ ျမန္မာတုင
ိ ္းရင္းေဆး၊ ဘယေဆးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ ေၾကာင္းပါပဲ။ တုိင္းရင္းေဆး ေဖၚစပ္တဲ့ လူေတြအေၾကာင္းပါသလို တုိင္းရင္းေဆး ေရာင္းခ်တဲ့
ဆုိငပ
္ ုိင္ရွငေ
္ တြနဲ႔ အင္ တာဗ်ဴးတာေတြလည္း ပါပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တုိငး္ ရင္းေဆး ဆရာႀကီးေတြ လူနာေတြကို ဘယ္လဘ
ို ယ္ပံု ကုသ တယ္ ဆိုတဲ့
ဇာတ္လမ္းသေဘာ မ်ဳိးေလးေတြလဲ ပါေသးတယ္။ အဲတာ အျပင္ မႏၱေလးက တုိင္းရင္းေဆးေကာလိပမ
္ ွာ ဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔
အင္တာဗ်ဴးထားတာေတြလဲ ရိေ
ွ သးတယ္။ ေျပာမယ္ဆရ
ို င္ အေခြက စုစုေပါင္း တနာရီခြဲ စာေလာက္ ရိတ
ွ ယ္။
ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က က်ေနာ့္ကို ရွငး္ ျပပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ျပန္ၿပီးရင္ သူတက
ို႔ ဂ်ပန္လို ဘာသာ ဆက္ျပန္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ျပဖို႔ ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ကိယ
ု ့္ရဲ့ ျမန္မာ့ရးို ရာ တုိငး္ ရင္းေဆးအေၾကာင္း ဘာ ပဲေျပာေျပာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာက သိတယ္ဆိုရင္ အျမတ္ပလ
ဲ ို႔ တြက္မပ
ိ ါတယ္။ ကိုယရ
့္ ဲ့
ရိုးရာတုိင္းရင္းေဆးကို ေၾကာ္ျငာသလို ေတာင္ ျဖစ္ေသးတာမို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလတ
ို ာပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က က်ေနာ့္ကို ဒီတရက္ထဲနဲ႔ အၿပီးဘာသာျပန္လို႔ ရမလားဆိုၿပီး ေမးလာပါတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္က ဗီြဒယ
ီ ိုေခြေတြ
အသံဖုိင္ေတြကို ဘာသာျပန္ရတာ အခ်ိန္အလြန္ယူ ရေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ဘာ ျဖစ္လို႔တန
ု ္းဆိုေတာ့ အသံမေကာင္းတာ၊ မၾကည္လင္တာ၊ ေဒသခံ
အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ေနလို႔ ခ်က္ျခင္းနားမလည္ရင္ ျပန္ ရစ္ၿပီး ျပန္နားေထာင္ရတာ အစရိွတဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္လို႔ ရွငး္ ျပပါတယ္။ က်ေနာ့္ အေတြ႔အႀကံဳအရ
ဆယ့္ငါးမိ နစ္စာ အသံဖုိငတ
္ ခုဟာ အစကတည္းက ေျပာတာလည္းမရွငး္ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း တုိကရ
္ ုိက္ နားလည္ေအာင္ မေျပာႏုိင္ရင္ တေနကုန္ေအာင္
ျပန္ယရ
ူ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ နဲနဲေလာက္ေတာ့ ၾကည့္ပါရေစလို႔ ဂ်ပန္ သတင္း ေထာက္ကို ရွင္းျပပါတယ္။ အဲေတာ့ သူကလည္း အိုေကေပါ့ေလ။
အဲဒီအေခြကို ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္က ဘာသာစျပန္မယ္လို႔ဆေ
ို တာ့ သူက ကြန္ျပဴတာ ထုတ္ ေပးပါတယ္။ ဘာသာျပန္ရင္း ျပန္ရင္းနဲ႔
ေန႔လည္ ထမင္းစာခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္ထမင္း ထြကစ
္ ားတယ္။ စားၿပီးၿပီး ခ်င္း ျပန္လာၿပီး ဆက္ျပန္တယ္။ ညေန ငါးနာရီခြဲ ေလာက္ရိွေတာ့
ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ က်ေနာ့္စားပြဲကို ေပါက္ခ်လာ ၿပီး ဘယ္ႏွမန
ိ စ္စာ ျပန္ၿပီးပလဲဆတ
ို ာ လာၾကည့္ေတာ့ ငနဲသား စိတပ
္ ်က္သြားဟန္ တူတယ္။ မိနစ္ ၂ဝ
စာပဲၿပီးေသးတာ ကိုး။ ဆိုေတာ့ကာ ေနာက္ထပ္ တနာရီနဲ႔ ဆယ္မန
ိ စ္စာ က်န္ေနေသးလိပ
ု႔ ါ။ သူ႔စတ
ိ ္ထဲမွာ တရက္ထဲနဲ႔ ၿပီးရင္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာတယ္
က်ေနာ့က
္ ိုေပးရမယ့္ ဘာသာျပန္ခကလည္း တရက္စာပဲ ေပးရမယ္။ ေနာက္ရက္မွာ သူက အဂၤလိပ္ ကေန ဂ်ပန္လို ဘာသာျပန္မယ္လို႔ မွန္းထားပံု ရပါတယ္။
ေျခာက္နာရီ ထိုးခါနီးေတာ့ က်ေနာ္က ဘာသာျပန္တာကို ရပ္လက
ုိ ္ၿပီး ျပန္ေတာ့မယ္ ေနာက္ေန႔ မနက္မွာ ျပန္လာၿပီး ဆက္လုပ္မယ္လို႔ သူက
႔ ိုေျပာလုက
ိ ္တယ္။
ကိုေရႊဂ်ပန္လည္း က်ေနာ္က
့ ို တရက္စာ လုပ္အားခ ထုတ္ေပးရင္း ေနာက္ေန႔မွာ ေစာေစာလာဖို႔ မွာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တဆက္ထဲ မ်ဳိးဆက္သစ္နဲ႔ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း
ကြာတယ္ဆိုတာ ဒါမ်ဳိးကိုေျပာတာ ထင္ပါရဲ့လို႔ ၿငီးတြားသလိုလို ေျပာပါ တယ္။ သူ႔စိတထ
္ ဲမွာ ျဖစ္ေနတာကို က်ေနာ္ျဖတ္ကနဲ သေဘာေပါက္ပါတယ္။
အသက္ႏစ
ွ ္ဆယ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္ အရြယ္ မ်ဳိးဆိုရင္ အလုပ္လုပတ
္ ာ ျမန္တယ္။ က်ေနာ္လ
့ ို အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္က ေႏွးသြားၿပီဆတ
ို ဲ့သေဘာကို ဆိုလခ
ုိ ်င္ မွနး္
က်ေနာ္ နားလည္လုိကပ
္ ါတယ္။ က်ေနာ့္စတ
ိ ္ထဲမွာေတာ့ ဒီဂ်ပန္ကို မနက္ျဖန္က်ရင္ ဘာသာျပန္တဲ့ကစ
ိ ၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ပညာေပးရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လက
ုိ ္ပါတယ္။
ေနာက္တရက္ မေရာက္ခင္မွာ က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ရတဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြကို စာဖတ္ေတြသိေအာင္ နဲနဲေလာက္ေတာ့ ထည့္ေျပာမွ ျဖစ္မယ္။ ၿမိဳ႔ႀကီးတၿမိဳ႔က
ျမန္မာတုင
ိ ္းရင္းေဆး ေရာင္းတဲဆ
့ ိုင္က ဆုိင္ပုိငရ
္ ွင္ရဲ့ သားျဖစ္သူနဲ႔ အဲဒီဂ်ပန္ အင္ တာဗ်ဴး ထားတာကို နမူနာ ေျပာျပရဦးမယ္။ အဲဒီတန
ု ္းကလည္း ၾကားမွာ ဗီြဒယ
ီ ို
ရိုကေ
္ နရင္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာ သာနဲ႔ ဘာသာျပန္ေပးတဲ့သူ တေယာက္ ရိွေနပါတယ္။
ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က “အခုေခတ္မွာ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းေဆးကို ပိုၿပီး အသံးု ျပဳလာၾကတယ္ လို႔ ေျပာေန ၾကတာ ဟုတ္ပါသလား။
ဟုတ္တယ္ဆိုရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းေဆးကို ပိုၿပီး အသံးု ျပဳလာၾကသလဲဆိုတာ ေျပာ ျပေပးပါ” ဆိုၿပီး ေမးပါတယ္။ ဆုိငရ
္ ွင္ရဲ့ သားျဖစ္သူ လူငယ္က
ဒီလိုျပန္ေျဖ ပါတယ္။
“ေၾသာ္ ဟုတ္ကဲ့။ ဒီလိုပါခင္ဗ်ာ။ တုင
ိ ္းရင္းေဆး ဆိုတာကေတာ့ ဒီမွာ လူတုိင္းသံုးေနၾကတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဆမ
ီ ွာေတာ့ လူတုိင္းသံုးၾကပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္ကလည္း အဟြာေပါ့ေလ၊ တုိင္းရင္းေဆးဆိုတာ ေရွးတုန္းကလည္း သံးု ေနတာ ဆိုေတာ့။ က်ေနာ္တို႔ ဆုိင္မွာတင္ ေရာင္းတဲ့ ေဆးေတြဟာ က်ေနာ္တို႔
အဖိုးလက္ထက္ကအတုိငး္ မူမေျပာင္းဘဲ ေဖာ္ ထားတာ ခင္ဗ်။ ေနာက္လူေတြကလည္း ဟိုဒင္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သံုးၾကပါတယ္၊ သံုးၾကပါတယ္။
ဟုဟ
ိ ာျဖစ္တာလည္း ပါတာေပါ့။”
ေနာက္တေနရာမွာလည္း ဆုိငရ
္ ွင့္သားေလးက ၾကားထဲက ဘာသာျပန္ေပးေနတဲ့ သူကို “အကိုရာ အကိုပဲ အဲဒီဂ်ပန္ကို ေျပာလုက
ိ ္စမ္းပါ။ တုင
ိ ္းရင္းေဆးဆိတ
ု ာက
ေရွးဗမာမင္းေတြ လက္ထက္ကထဲက သံးု လာတာ။ ဘုရင္ေတြေတာင္ သံုး တာဆိုေတာ့ ေဆးကစြမ္းလို႔ေပါ့ မဟုတ္ဖးူ လား။ အဟြာျဖစ္ရင္ လူေတြက သံးု ပါ့မလား။
တခ်ဳိ႔ဟာေတြကေတာ့ ဟိုဒင္း ျဖစ္တာလည္း ရိွတာေပါ့။ ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ လူေတြကလည္း အဲသလိုေပါ့ေလ က်ေနာ္တို႔ ထင္သလို မဟုတတ
္ ာမ်ဳိးလဲ ရိေ
ွ သးတယ္။
ေနာက္ က်ေနာ္တဆ
ို႔ ုိင္က ေဆးေတြက ဟိုဒင္းမျဖစ္ပါဖူး။ တခ်ဳိက
႔ လည္း တုင
ိ ္းရင္းေဆးဆိုတာ ဘာညာ ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တဆ
ို႔ ုိင္က
ေဖာက္သည္ေတြကေတာ့ တုိငး္ ရင္းေဆးမွ တုင
ိ ္းရင္းေဆးပဲ”။
အဲတာမ်ဳိးကို က်ေနာ္က ဘာသာျပန္ရတာဆိုေတာ့ အေတာ္ေလး ေခါင္းကိုကပ
္ ါတယ္။ ေမးတဲ့သူ လိခ
ု ်င္တဲ့ အေျဖ မ ဟုတ္မွနး္ လည္း က်ေနာ္က
ၾကားထဲကသိေနတယ္။ အဲတာကို က်ေနာ္က တတ္ႏင
ုိ ္သမွ် ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ေပးပါတယ္။ ဒါကို ဂ်ပန္ကေတြ႔ေတာ့ ဆုိင္ရွငသ
့္ ားေလး ေျဖတာ အဲသလို
ဟုတ္ရဲ့လားလို႔ က်ေနာ့္ကို ေမးျပန္ပါေရာ။ ဘယ္ႏယ
ွ ့္ လုပ္ၾကမလဲ။ ျမန္မာျပည္က ဗ်ဴးခဲ့တဲ့ သူေတြကို ဒီကေ
ို ခၚၿပီး ထပ္ေမးျမန္းဖို႔ ဆိုတာကလည္း ျဖစ္မမ
ွ ျဖစ္ႏုိင္
တာ။ ေနာက္ေတာ့ ဂ်ပန္က က်ေနာ့္ကို ဒီလိုလုပ္ပါလား ဆိုၿပီး အဆိုတင္လာတယ္။ တျခားေတာ့ မဟုတဘ
္ ူး။ အင္တာ ဗ်ဴးခံရတဲသ
့ ူ ေျပာတာမွနသ
္ မွ်ကို က်ေနာ္က
တလံုးမက်န္ အဂၤလိပ္လိုျပန္၊ ၿပီးမွသက
ူ အဲတာကို ဂ်ပန္လို ျပန္မယ္ေပါ့။ ဆိလ
ု ိုတာက က်ေနာ္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ေပးေနတာကို ငနဲသားက မသကၤာသလိလ
ု ို
မျပည့္စံုသလိုလို ထင္ေနတာ ကိုး။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း အိုေက ေကာင္းၿပီေလဆိုၿပီး သေဘာတူလုိက္တယ္။ က်ေနာ့္အႀကိဳက္ ျဖစ္သြားတာေပါ့။
လူတဖက္သား လြယလ
္ ြယ္ နားမလည္ေအာင္ ေျပာထားတဲ့စကားကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ရတာက ပိခ
ု က္ တယ္။ ဘာသာျပန္သူက ဘာကိုမွ
တာဝန္ယူစရာမလိုဘဲ တဖက္က ေျပာသမွ်ကို အင္းေတြ၊ အဲေတြ၊ ဟိဒ
ု င္းေတြ၊ အ ဟြာေတြ၊ ေပါ့ေနာ္ေတြ၊ အဲသလိုပဲေပါ့ေတြ ကိုပါ ထည့္ျပန္ရမယ္ဆိုေတာ့
လြယသ
္ မွ သိပ္လြယတ
္ ာေပါ့။ ေနာက္တခ်က္ ကလည္း အင္တာဗ်ဴးခံရတဲ့ ဆုင
ိ ္ရွင္ရဲ့ သားေလးဟာ သူမိသားစု ရိုးရာစီးပြားေရး အလုပ္ကို လုပ္ေနတဲ့သသ
ူ ာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒယ
ီ ာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရရင္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု လွလပ
ွ ပ ျပန္ေျဖမယ္ဆိုၿပီး ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့သူ မ ဟုတေ
္ တာ့၊ သူသေဘာ ေပါက္သလို
သူတတ္သလိုပဲ ေျဖမွာေျပာမွာေပါ့။ သူ႔မွာ အျပစ္မရိွပါဖူး။ အျပစ္ရိွတာက ဘာ သာျပန္တယ္ဆတ
ို ာ စက္ကေနလွည့္ ထုတ္သလို ကြကတ
္ ိျဖစ္ရမယ္၊
အခ်ိန္ျမန္ျမန္အတြင္းမွာ မ်ားမ်ားထြကရ
္ မယ္လို႔ တြကထ
္ ားတဲ့ ဂ်ပန္ငနဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တရက္ၾကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူထားတဲ့ အတုင
ိ ္း က်ေနာ္က ဘာသာဆက္ျပန္ ေတာ့တာေပါ့။ ဆုိင္ ရွငသ
့္ ားေလးလို ဘာေျပာမွနး္ မသိႏုိင္ေအာင္
နားမလည္ေအာင္ ေျဖတဲ့သူေတြ အင္တာဗ်ဴးထဲမွာ အမ်ားႀကီးပါ။ ရပ္ ကြကထ
္ ဲက တုိငး္ ရင္းေဆးဆရာေတြ၊ လူေနာေတြ၊ လူနာမဟုတ္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ
စတဲသ
့ ူေတြရဲ့ အင္တာဗ်ဴး ေတြလည္း မနည္းပါဖူး။ တုိင္းရင္းေဆး တကၠသိုလ္က စီနီယာဆရာႀကီး တေယာက္ပဲ ဂ်ပန္ေမးသမွ်ကို လိုရင္းတုရ
ိ ွင္း ေျဖပါတယ္။
လိုအပ္ရင္လည္း ဥပမာေလးေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ေျဖေပးရွာပါတယ္။ သူေျပာတဲ့အတုိင္း လူေပါင္းစံုကို ဗ်ဴး ထားသမွ် က်ေနာ္ ဘာသာျပန္ထား တာေတြကို
လုက
ိ ္ဖတ္ရင္း ကိုေရႊဂ်ပန္ တေယာက္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတဓ
္ ာတ္ က်သြားဟန္ ရိပ
ွ ါတယ္။ အခ်ိနက
္ သူထင္ထားသလို မဟုတဘ
္ ဲ ပိုၿပီး လိေ
ု နတာကိုး။
ေလးရက္ေျမာက္တဲ့ ေန႔မွာေတာ့ ဘာသာျပန္တာ အကုန္လးံု ၿပီးသြားတယ္။ ဂ်ပန္လည္း က်ေနာ့္ကို ေလးရက္စာ ဘာ သာျပန္ခ ေပးလုက
ိ ္ရလို႔ မ်က္ႏွာေတာင္
ေကာင္းေကာင္း မၿပံဳးႏုိင္ေတာ့ဖူး။ သူက တရက္နဲ႔ၿပီးမယ္လို႔ မွန္းထားတာကိုး။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ သူရဲ့ ဗီြဒီယို အေခြကို ေလးရက္အတြငး္ ဘာသာျပန္ရင္း
က်ေနာ္သြားေတြ႔တာ တခုရိွလာပါ တယ္။ အဲတာက ဘာတုန္းဆိုေတာ့ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္က တုိင္းရင္းေဆးဟာ သူ႔ေနရာ သူ႔ကာ လနဲ႔
ထုက
ိ ္သင္တ
့ ဲ့ ေဆးစြမ္းရိတ
ွ ယ္ အဲတာေၾကာင့္ ရိးု ရာအရ ျမန္မာႏုိင္ငသ
ံ ားေတြ အားကိုးၾကတယ္ဆတ
ို ဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မဟုတေ
္ ၾကာင္း က်ေနာ္ သိလုိက္ရပါတယ္။
ဒီအေခြထဲမွာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ ေပးျခင္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ (သတင္း) က ဒီလိုပါ။ ျမန္ျပည္ဟာ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေနၿပီ။ လူ ေတြကလည္း မြဲငတ္ေနတယ္။
မက်န္းမာတဲ့အခါမွာ လူအမ်ားစုဟာ ေငြကုန္မ်ားလြန္းတဲ့ အေနာက္တုိငး္ ေခတ္မီေဆး ဝါးေတြနဲ႔ မကုသႏုိငေ
္ တာ့ဘးူ (မြဲတာေတြ၊ ငတ္တာေတြ၊ အေနာက္တုိငး္
ေဆးဝါးေတြကို မသံုးႏုင
ိ ္တာေတြ ကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္)။ အဲတာေၾကာင့္ စိတ္၏ေျဖရာ ဆိုသလို အစြမ္းမထက္မန
ွ ္း သိရဲ့သားနဲ႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးကိုပဲ ေစ်းခ်ဳိ
ခ်ဳိနဲ႔ ဝယ္သုံးေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုလတ
ို ဲ့ သေဘာပါပဲ။ ျမန္မာတိုငး္ ရင္းေဆး ဘယေဆးဆိုတာ အလကားပါ။ အဆင့္အ တန္း မရိွဖးူ လိလ
ု႔ ည္း သူ႔အေခြရဲ့ သေဘာက
သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာတိင
ု ္းရင္းေဆး မစြမ္းဖူးလို႔ ဆိလ
ု ိုခ်င္တာ ကေတာ့ မဟုတေ
္ သးပါဖူး။ သူ႔ေနရာနဲသ
႔ ူ စြမ္းတာကေတာ့ ရိပ
ွ ါေသးတယ္။
သူ႔ရးံု ကေန က်ေနာ္ျပန္မထြကခ
္ င္မွာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ကို က်ေနာ္ ရိၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘာတုနး္ ဆိုေတာ့ လူေတြ ရဲ့ခစ
ံ ားခ်က္၊ လူေတြရဲ့ အျမင္၊ လူေတြရဲ့
သေဘာ မေနာကေန ထင္ဟတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကို ဘာသာျပန္ရတာ မင္းတို႔ ဂ်ပန္ႏင
ုိ ္ငံက တိုယတ
ို ာ ေမာ္ေတာ္ကား စက္ရက
ံု ေန ကားေတြထုတသ
္ လို
အဆင္သင့္ ထုတလ
္ ို႔ မရဘူးကြ။ ဒီလိုကစ
ိ ၥမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူငယ္ပင
ုိ ္းကိုပဲ ဘာသာျပန္ခင
ုိ ္းျပန္ခုိင္း၊ လူလတ္ပင
ုိ ္းနဲ႔ လူႀကီးပုင
ိ ္းကိပ
ု ဲ ဘာသာျပန္ ခုင
ိ ္းျပန္ခင
ုိ ္း၊
အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ အခ်ိန္ယူရတယ္ကြ လို႔ ေျပာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္ကလည္း ႏုင
ိ ္ငံျခားမီဒယ
ီ ာေတြ ကိယ
ု ့္တင
ုိ ္းျပည္အေၾကာင္း ဘာအေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗီြဒီယို မွတတ
္ မ္း ေတြ ရုိကက
္ ူးမယ္ဆတ
ို ာ ေကာင္းပါတယ္။
ႏုိင္ငတ
ံ ကာက ပိုသလ
ိ ာတာေပါ့။ သိေ
ု႔ သာ္လည္း အထက္ကလို နိဂံုးခ်ဳပ္ ေတာ့ ကိယ
ု ့္အေၾကာင္းရုက
ိ ္ျပတာ မေကာင္းတဲ့အျမင္ဖက္က ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတြလည္း

ေတြ႔ႏင
ုိ ္ပါေသးတယ္။ မီဒယ
ီ ာ တုိင္း ကိုယ့္မတ
ိ ္ေဆြလို႔ မမွတ္လင့္။
ေဇာ္မင္း
၈ ရက္၊ ဧၿပီလ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏစ
ွ ္
ရြက္မြန္ ဘေလာ့ခမ
္ ွ ကူးယူေဖၚျပသည္
http://www.naytthit.net/

http://www.mongloi.org/burmese/

http://burmese.dvb.no/