ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ
Ν.Π.Ι.Γ. ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢
ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ΢ ΑΛΛΑΓΗ΢ (Ν. 272/76)

Γ΄ΔΙ΢ΟΓΟ΢ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ-ΣΚ. 13677 ΑΥΑΡΝΑΙ-ΣΗΛ 210 2413000-FAX 210 2413015

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤΥΟ΢ ΥΑΡΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΟΡΤΚΣΟ΢ ΠΛΟΤΣΟ΢
Νέερ αναπηςξιακέρ δςναηόηηηερ για βιώζιμερ και
παπαγωγικέρ επενδύζειρ

Δεκέμβπιορ, 2010

΢ςνηάκηερ:
 Κώζηαο Παπαβαζηιείνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, Γεληθόο Γ/ληήο Ι.Γ.Μ.Δ., dirgen@igme.gr
 Νηθόιανο Αξβαληηίδεο, Γξ. Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
narvanitidis@thes.igme.gr
΢ςνεπγάηερ:
 Βάζσ Αγγειάηνπ, Υεκηθόο Μεραληθόο, Ι.Γ.Μ.Δ., gevagel@otenet.gr
 Κώζηαο Αγγειόπνπινο, Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
igmepel@otenet.gr
 Γεκήηξεο Ηιηόπνπινο, Γξ. Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
eliopoulos@igme.gr
 Κώζηαο Λαζθαξίδεο, Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ., laskaridis@igme.gr
 Γεκνζζέλεο Μάιιηαξεο, Μερακηθόο Μεηαιιείσλ, Ι.Γ.Μ.Δ.,
malliaris@igme.gr
 Γηάλλεο Μάξαληνο, Γξ. Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
yanmarantos@yahoo.gr
 Κώζηαο Μηραήι, Γξ. Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
conmichael@hotmail.gr
 Βαξβάξα Πεθάλε, Μερακηθόο Μεηαιιείσλ, Ι.Γ.Μ.Δ., pefani@igme.gr
 Φσηεηλή Υαιθηνπνύινπ, Μερακηθόο Μεηαιιείσλ, Ι.Γ.Μ.Δ.,
fchalkiopoulou@igme.gr
 Κηθή Υαηδειαδαξίδνπ, Οηθνλνκηθόο Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ., kikihatz@igme.gr
 Γηάλλεο Υαηδεπαλαγήο, Γξ. Γεσιόγνο, Ι.Γ.Μ.Δ.,
ixatzipanagis@gmail.com
Πηγέρ:
 Δπηζηεκνληθέο εθζέζεηο θαη κειέηεο θνηηαζκαηνινγηθήο έξεπλαο, θαη
ζρεηηθή πξόηαζε έξγνπ ΔΠΑΔ/Δ΢ΠΑ Ι.Γ.Μ.Δ., www.igme.gr
 Βάζεηο θνηηαζκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ Ι.Γ.Μ.Δ. & επξσπατθνύ έξγνπ
ProMine, www. promine.gtk.fi
΢ύλδεζκνο Μεηαιιεπηηθώλ Δπηρεηξίζεσλ (΢.Μ.Δ.), www.sme.gr

▲ Δκθαλίζεης Βηοκεταληθώλ ορσθηώλ, Δθκεηαιιεύζεης Βηοκεταληθώλ ορσθηώλ.
(At=αηαποσιγίηες,
Be=κπεληολίηες,
Ba=βαρύηες,
Ca=ιεσθά
αλζραθηθά,
Do=δοιοκίηες, Em=ζκύρηδα, Fd=άζηρηοη, Grn= γραλάηες, Gy=γύυος, Ha=αιίηες,
Hu=τοσληίηες, Ka=θαοιίλες, Mg=καγλεζίηες, Pe=περιίηες, Ph=θφζθορηθά,
Pz=ποδοιάλες, Pu=θίζζερες, Qz=ταιαδίας (ταιαδηαθές θιέβες, άκκοη), Si=πσρίηηο,
Ss=πσρηηηθή άκκος, Tc=ηάιθες, V=βερκηθοσιίηες, Ze=δεόιηζοη (Mataragas &
Triantafylis).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful