You are on page 1of 68

KATALÓG

2021
Knižné tipy od tých
najpovolanejších
T
Zuzana Dlhošová,
25 rokov v Slovarte,
3 D
s
obchodné oddelenie p
a
„Séria Žatva smrti je strhujúco napísaný prí- s
beh, ktorý mi otvoril dvere do sveta dystopie. n
Bravúrna trilógia, ktorá jednoznačne stojí za l
prečítanie. Navyše, na budúci rok sa môžete Dušan Rosypal, s
tešiť na novú Shustermanovu knihu.“ 18 rokov v Slovarte,
vedúci skladu N
a
Ivana Bottyánová, „Pre mňa je to publikácia t
Leonardo da Vinci XXL od g
25 rokov v Slovarte, vydavateľstva Taschen, ktorú a
ekonómka sme dávnejšie distribuovali a
„V knihách mojich obľúbených slovenských a už ju, žiaľ, nemáme v ponuke. i
autorov (v abecednom poradí – Dušan Dušek, Je v nej stále čo objavovať,
Vanda Rozenbergová, Veronika Šikulová) Leonardo bol jednoducho Ď
nájdem pre mňa „magické“ rozprávanie. génius. Alebo nadčasová kniha n
Rovnaké dýcha ale aj z mnohých príbehov 1984 či Pešo do neba so skvelým m
edície MM, ktorá obsahuje vynikajúce diela humorom.“ a
nielen z hľadiska originálov, ale aj prekladov.
A na záver – dobrá detektívka a milé príbehy M
Evy Borušovičovej patria k dobrej dovolenke.“ k
i
Anna Buzáková,
a
16 rokov v Slovarte, s
Import Sales Department o
„Mnohé knihy z dielne Slovartu boli pre í
mňa čitateľským zážitkom, ale ani jeden
titul z edície MM nechýba v mojej knižnici.
Vybrať si len jednu najobľúbenejšiu knihu J
je nemožné. Román Očista od Sofi Oksanen
r
je úplne prvou MM-kou, ktorú som čítala
a aj vďaka osobnému stretnutiu s autorkou,
má pre mňa špeciálny význam.“
Obsah
UMENIE 2 – 3
BELETRIA 4 – 13, 18 – 23
B E L E T R I A/SCI - F I , FAN TASY 14 – 17
YO U N G ADU LT B E L E T R I A 24 – 29
KN I H Y PR E DE T I 30 – 47
PR A KT I CKÉ A H O B BY 48 – 49, 56

Tridsať rokov
L I T E R AT Ú R A FA KT U 50 – 55
KU CH Á R KY 57 – 58
KNIHY V ČESKOM JAZYKU 59 – 61
AU DI OKN I H Y 62 – 63
3 Dobrí podnikatelia majú na začiatku plán, cieľ, rozpočet,
KNIHY V ANGLICKOM JAZYKU 64
smerovanie a množstvo ďalších užitočných vecí, o ktorých sa
píše v múdrych knihách. My sme vôbec nevedeli, čo nás čaká,
a spätne si uvedomujem, že sme sa ani nepokúsili predstaviť
si to. V každom prípade, aj keby sme si v roku 1991 predstavili Symboly a skratky použité v katalógu
našu budúcnosť, ani v najtajnejších snoch by nikto z nás ani kniha dostupná v elektronickej podobe
len nedúfal v takých fantastických tridsať rokov, aké sme audiokniha
s vydavateľstvom zažili. kniha v českom jazyku
vekové odporúčanie
Na tejto ceste sme mali obrovské množstvo šťastia, no občas mv mäkká väzba
aj trochu smoly – ktorá nám pripomenula, že čo nás nezabije, tv tvrdá väzba
to nás posilní. Stretli sme úžasných autorov, ilustrátorov, tvp tvrdá väzba s prebalom
grafikov, tlačiarov, kníhkupcov, distribútorov, knihovníkov, flexi flexi väzba
agentov (samozrejme, ženy aj mužov) a najmä čitateľky
Dovoľte, aby sme vás upozornili, že niektoré pripravované
a čitateľov, ktorí nám dodávali vieru a silu pokračovať. Za to knihy môžu byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či
nepresnou technickou špecifikáciou. Zmeny cien, termínov,
im všetkým patrí srdečná vďaka.
názvov titulov i celého edičného plánu sú možné! Pri výbere
a objednávaní vám radi poradíme každý pracovný deň
v čase od 9.00 do 16. 00. V inom čase po telefonickom alebo
Ďakujem všetkým, ktorí sa za tridsať rokov vystriedali na e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov
najrôznejších pozíciách vo vydavateľstve. Každý vložil do a diárov si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva.
Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej
mozaiky našej histórie kamienok, niektorí dokonca aj balvan stránky. Fakturačné a platobné podmienky riešime dohodou.
a dokopy stvorili to, čím je Slovart dnes.
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
SlovartBooklab
Milé čitateľky a milí čitatelia, držíte v rukách náš výročný
booklabsk
katalóg. Želám vám, aby vám naše knihy priniesli veľa radosti, slovart_vyd
inšpirácie aj múdrosti. Zo všetkého najviac sebe aj vám želám,
aby nás knihy aj naďalej robili lepšími a slušnejšími ľuďmi, ktorí
spoločne dokážu prekonať všetko zlé, čo nás v poslednom čase Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
obklopuje. S úsmevom, so snami a znalosťami dejín by to malo Bojnická 10, P. O. BOX 70
ísť ľahšie. 830 00 Bratislava
www.slovart.sk

Objednávky
Juraj Heger individuálne: objednavky@slovart.sk
cudzojazyčné: books@slovart.sk
riaditeľ Vydavateľstva SLOVART knižnice: kniznice@slovart.sk
Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4

Fotografia na obálke: Vlado Holina


– Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca
životom našich predkov

1
UMENIE

„Odišiel vzácny Človák.“


– Tomáš Janovic
S
t
Ďakujeme, pán Lasica!

M
D
Denníky – nedenníky F
Milana Lasicu
a Mareka Ormandíka M
f
Prečo si písať denník? Lebo si doň človek píše to, čo chce on, a nie čo Š
očakávajú iní. Sebe predsa nebude písať to, čo netreba. Také sú (ne) u
denníky Milana Lasicu z rokov 2009 – 2014. Presné datovanie ani roz- 2
delenie udalostí na novinky a spomienky nepokladal autor za dôležité. f
Dôležité sú len tie, ktoré zostali, lebo ukazujú jeho svet. z
p
A prečo si kresliť každý deň? Napríklad preto, lebo na niektoré obrazy B
sú slová krátke. Tým skôr, ak je rok 2020 a život každého z nás pozna- M
menala pandémia. Keď na jeseň toho istého roka zatelefonoval Milan C
Lasica výtvarníkovi Marekovi Ormandíkovi, aby si prečítal jeho denní- p
kové zápisky, netušil, že jeho priateľ má skicár s kresbami, ktoré majú f
podobnú povahu – každý deň od vypuknutia pandémie si doň nakreslil z
jeden obrázok. Oba denníky, obrazový aj textový, nám ukazujú svet F
dvoch osobností tak, ako sme ich doteraz nepoznali. m

29,90 € | 185 × 230 mm | cca 350 str. | tv | 2


slovenský jazyk | 978-80-556-5447-8 s

2
U M EN I E

Slováci, ktorých
tvorbu poznal svet

Marián Pauer Jana Vargová,


Dezo Hoffmann Marian Jaslovský
Fotograf hviezd Marián Varga
Nebo, peklo, raj
Monografia o významnom svetovom fotogra- Kniha známeho publicistu a spisovateľa
fovi Dezovi Hoffmannovi, rodákovi z Banskej Mariana Jaslovského približuje osobnosť
Štiavnice, ktorý sa po druhej svetovej vojne geniálneho hudobníka Mariána Vargu tak
usadil vo Veľkej Británii. V 50. a 60. rokoch blízko, ako sa len dá. Jaslovský spolu s Var-
20. storočia patril medzi najvyhľadávanejších govou manželkou Janou vyspovedali asi tri-
fotografov sveta populárnej hudby a šoubi- dsiatku priateľov, členov rodiny a spolupra-
znisu. Medzi osobnosti, ktoré portrétoval, covníkov z Vargovho najbližšieho okruhu.
patrili okrem The Beatles aj Rolling Stones, Ich spomienky boli v mnohých prípadoch
Bob Dylan či Jimi Hendrix, ale i Marylin prekvapujúce aj pre Janu – najbližšiu Mariá-
Monroe, Muhammad Ali alebo Agatha novu osobu. Biografiu v duchu „oral history“
Christie. Okrem toho sa výrazne angažoval ilustrujú aj zaujímavé faksimile a fotogra-
pri zabezpečovaní zahraničných umelcov na fie, ktoré neboli nikde uverejnené. Knižka
festival Bratislavská lýra. Monografia nadvä- organicky dopĺňa Jaslovského monografiu
zuje na autorovu predchádzajúcu publikáciu Collegium Musicum.
Fotograf Beatles, ktorá v roku 2000 dostala
medzinárodnú Cenu E. E. Kischa.

24,90 € | 200 × 250 mm | cca 256 str. | tv | 19,95 € | 145 × 230 mm | cca 416 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4290-1 slovenský jazyk | 978-80-556-4838-5

3
B EL ETRIA

Hovoril jej:
„Dávaj na seba pozor.“
V
Smiala sa: s
„Aj ty na mňa.“ l

Dušan Dušek
Potok pod potokom

Každé dobré slovo vo vete je vyslyšaná


prosba. Bohatstvo jazyka je práve v jeho
možnosti byť úsporný. Kniha Potok pod
potokom je hľadaním tohto bohatstva
a jej starnúci hrdina, spisovateľ Adam, P
sa pokúša dopátrať – komu sa zaň
POTOK POD
treba poďakovať. Hľadá, čo je a čo nie je V
pravda pri písaní, až napokon zistí, že
píše a žije knihu o zázrakoch. A ďakuje
POTOKOM „
za ňu všetkým svojim blízkym, všetkým l
Ica Parádnica mu čítala z otvorených dlaní
drahým, všetkým ochotným. Bez–nich
pred sebou ako z knižky. n
by nič nenapísal. A možnoPrilepila
by ani nežil.
k sebe malíčky, bruško na bruško, a
ale zboku. Palce jej odstávali do strán. Dali sa aj č
Publikáciu z verejnýchcmúľať.
zdrojovČopodpo-
niekedy robila: pred spaním. b
Vymýšľala si príbeh o Peťovi Orechovi.
ril Fond na podporu umenia. p
Čítať zatiaľ nevedela, iba trochu, no poznala
c
skoro všetky písmená, okrem: iks, ypsilon a zet.
o
Tie sa ináč volali a ináč písali.
„Prečo Orechovi?“ opýtal sa Mišo Kišo. r
Inokedy sa volal Jakub Jajcaj Milý. j
„Lebo zbieral orechy.“ k
„Aha.“ d
„Odišiel do vojny a už sa nevrátil.“ s
Zopla ruky; pritlačila dlane o seba, akoby n
sa modlila, anjeličku, môj strážničku, zavrela
p
svoju knižku.
š
„Koniec čítania,“ povedala.
Mladší brat Bendžo mu napísal knižku v
O ŠTENIATKACH. Mala štyri strany. Na prvej
11,95 € | 110 × 185 mm | 152 str.bol
| tvnázov
| tlčenými písmenami. 1
slovenský jazyk | 978-80-556-5003-6 Hneď sa opravil: „Tlačenými.“ s
Pod nimi namaľoval psíka s červenými

4 8 9
BELET R I A

Velikáni
slovenskej
literatúry

Pavel Vilikovský Rudolf Sloboda


Večne je zelený Pánsky flám
„Je pravda, že o novele Večne je ze- Poviedková zbierka, ktorá
lený som bol presvedčený, že nikdy prvý raz vyšla v roku 1986,
nevyjde, a nielen pre režim. Možno pokrýva všetky Slobodove
aj vedomie, že ju nikto nebude témy: vzťahy medzi mužom
čítať, spôsobilo, že sa mi písala a ženou, otcom a synom,
báječne, uvoľnene. To bol jediný vzťah v pracovnom kolek-
prípad, keď som na jeden dúšok vy- tíve i v rodine. Navonok sa
chrlil aj tri-štyri strany,“ povedal poviedky javia ako humorné,
o svojej knihe autor. Bezmenný no v skutočnosti sú vážne,
rozprávač Vilikovského prózy odkrývajú vnútorné stavy
je prototypom hochštaplerov, a zážitky človeka tej doby.
ktorí poťahujú nitky spoza
dejinných kulís. Nepoznáme
síce jeho meno, dokonca ani
národnosť, a z toho, čo o sebe
prezrádza, nikdy nevieme rozlí-
šiť pravdu, klamstvo, domýšľa-
vosť či ilúziu.

11,95 € | 110 × 185 mm | 120 str. | tvp | 11,95 € | 125 × 210 mm | 112 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-5147-7 slovenský jazyk | 978-80-556-5146-0

5
B EL ETRIA

S
B
T
Vanda Juraj Kováčik Weronika Gogola
n
Rozenbergová Tri tornáda Po troškách
Zjedol som D
Lautreca m
p
Temnota nezomiera. Jošua je na prahu veku, keď Najlepšie historky zo života d
Vanda Rozenbergová, niekoľ- chce po sebe zanechať viac sa obvykle rozprávajú po p
konásobná finalistka ocenenia ako dom. Postupne sa zba- troškách, po kúskoch, po h
Anasoft litera, prichádza s no- vuje nadbytočných vecí, aby epizódach. Niekto si niečo v
vinkou, ktorej text je doplnený objavil, čo preňho znamená zapamätal a z toho zapamäta- a
kresbami autorky. Zjedol som samotné písanie. Akú úlohu ného sa rodí najuveriteľnejšie v
Lautreca je fiktívna autobiografia v ňom zohrávajú spomienky rozprávanie. Detský pohľad p
mladého muža narodeného a kam je až ochotný zájsť, aby na svet umožňuje poľskej D
v roku 1994. Rozprávač príbehu jeho postavy boli autentické spisovateľke Weronike m
Bubi opisuje svoje dospievanie, a on si zachoval integritu? Tri Gogolovej hovoriť bez fanfár v
ktorému dominuje zvláštny tornáda sa odohrávajú v čase, či pátosu o tom najdôležitej- k
vzťah s matkou. Bubiho život keď už dávno neplatí, že člo- šom v živote, ale aj o celkom p
je emotívna mapa kultúrnych vek má všetko v rukách, takže všedných veciach. Román v
vplyvov, do ktorej sa však dnes. Planéta sa mení pred Po troškách je kniha o smrti, f
postupne zapisuje zločin: on očami, odhaľuje svoje skryté presnejšie o tom, že smrť r
a mama Lasička riskujú životy sily a nebezpečné tajomstvá, je súčasťou života a tí, ktorí r
najbezbrannejších. To, čo robia, aby sme si uvedomili, aká je odišli, v ňom ostávajú prítom- s
je pravdepodobne na hranici naša civilizácia krehká. ní práve vďaka rozprávaniu v
etiky a morálky – ale možno nie. príbehov. R
Publikáciu z verejných zdro-
Publikáciu z verejných zdro- jov podporil Fond na podpo-
jov podporil Fond na podporu ru umenia.
umenia.

11,95 € | Preklad Karol Chmel | 1


11,95 € | 130 × 210 mm | 112 str. | tvp | 11,95 € | 110 × 185 mm | 232 str. | tvp | 110 × 185 mm | 184 str. | tvp | 1
slovenský jazyk | 978-80-556-5314-3 slovenský jazyk | 978-80-556-5196-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4499-8 9

6
BELET R I A

Silvia Eva Maliti Vladimíra


Bystričanová Fraňová Galková
Ticho nikdy O príjemných Vzduchobrodci
nemlčí pocitoch
Dionýz, mladý študent Román O príjemných To, čo sa pre dve
medicíny, sa snaží zistiť, čo pocitoch je príbehom lásky kamarátky a mladého
predchádzalo rozhodnutiu z vojnového obdobia. Ona chlapca začína ako
doktora Behma kúpiť si je francúzska spisova- ideálny dovolenkový
pohrebníctvo. Aj táto otázka teľka Louise Léveque pobyt, nemusí dopadnúť
ho prinútila, aby navštívil de Vilmorin, ktorú osud podľa ich predstáv. Cez
v meste starých rodičov, zavial na niekoľko rokov bezstarostné pofľakova-
a tak postupne zistil, kým na Slovensko, on je gróf nie po Prahe pretkané
všetkým je jeho dedo a čo Pavol Pálffy de Erdöd. stretnutiami s bizarnými
preňho znamená rodina. Hoci tento vzťah netrval postavičkami po pár
Dionýz má dve sestry, veľmi dlho, Louise na dňoch začínajú presvitať
mlčanlivého otca, tvrdohla- roky v kaštieli Pálffyovcov osamelosť a rany z mi-
vú milujúcu mamu a koňa, v Budmericiach spomína nulosti, ktoré nedokáže
ktorý sa stane svedkom jeho ako na najkrajšie. Román prekryť ani rozmarná
plachej lásky. Nevšedne je síce umelecká fikcia, paráda hotelovej izby.
všedné dni v meste aj na ale stojí na faktoch, ktoré
farme v údolí, túžby, pevné autorka naštudovala z kro-
rodinné väzby a láska, o kto- ník, memoárov, odbornej
rej sa nehovorí, ale denne literatúry i dobovej tlače.
sa trpezlivo žije. Jeden za Nie je len príbehom lásky,
všetkých a všetci za jedného. ale zároveň odkrýva osudy
Recept na láskyplnú rodinu. potomkov hornouhor-
ských šľachtických rodov
v 20. storočí.

Publikáciu z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

11,95 € | 130 × 210 mm | 12,95 € | 110 × 185 mm | 11,95 € | 110 × 185 mm |


144 str. | tvp | slovenský jazyk | 192 str. | tvp | slovenský jazyk | 248 str. | tv | slovenský jazyk |
978-80-556-5311-2 978-80-556-5048-7 978-80-556-5324-2

7
B EL ETRIA

Kráľ slovenskej krimi Z


r
každé leto a Vianoce m
obháji svoj titul. K
s

Minulosť dobehne
každého, aj detektíva.
Vražda vysokoškolského
14,95 € | 328 str.

profesora zatrasie
akademickou pôdou.

8
BELET R I A

Z pokladnice zmizli
razidlá, ku krádeži
mincí pribudne vražda.
Kremnica čaká na pomoc
skúsených vyšetrovateľov.

Juraj Červenák
Pre hrsť dukátov
Stein a Barbarič 8
Ôsma kniha z cyklu historických
detektívok o kapitánovi Steinovi
a notárovi Barbaričovi.

Horúce leto roku 1601. V kremnickej


mincovni, kde z drahých kovov vyťa-
žených v uhorských banských mes-
tách razia najlepšie dukáty, toliare
či groše v celej ríši, došlo k vážnemu
incidentu – z pokladnice zamknutej
na tri zámky zmizli razidlá. Nevy-
svetliteľný zločin si žiada skúsené-
ho vyšetrovateľa, komorský gróf
preto do zlatého mesta vyšle notára
Barbariča. Štiavničan dúfa v rýchle
vyriešenie záhady, lenže ku krádeži
želiez pribudne lúpež mincí zo zásiel-
ky stráženej chýrnymi striebornými
jazdcami a vzápätí aj prvá vražda. Na
dôvažok Barbariča vyhľadajú kapitán
Stein a seržant Jaroš a ich prítomnosť
celý prípad ešte viac skomplikuje.

14,95 € | 130 × 210 mm | 336 str. | tvp |


slovenský jazyk | 978-80-556-5322-8

9
B EL ETRIA

Najočakávanejšia krimi M
tejto knižnej sezóny s
od autorky bestselleru –
Dievča vo vlaku. a

Paula Hawkins
Pomalý oheň

Paula Hawkins opäť majstrovsky rozohráva


napínavý príbeh o klamstve a pomste a vťahuje
čitateľov do deja s rovnakou energiou ako
v bestselleroch Dievča vo vlaku a Do vody. Tri
ženy a jedna brutálna vražda. Telo zavraždeného
mladého muža na obytnom člne v Londýne vy-
voláva mnohé otázky. Laura strávila s mladíkom M
iba jednu noc, no po boku obete ju videli posled-
nú. Zvedavá suseda Miriam z vlastnej skúsenos-
Z
ti vie, ako ľahko sa človek ocitne v nesprávnom
čase na nesprávnom mieste a že krv na šatách M
nutne neusvedčuje vraha. Carla ešte vždy opla- z
káva smrť jedného člena rodiny, keď sa dozvie k
o vražde druhého – svojho synovca. Všetky tri p
ženy v sebe z rozličných dôvodov dusia pocit r
trpkosti za krivdy, ktoré ich postretli v minulos- j
ti, a hoci si to neuvedomujú, túžia ich napraviť. n
p
n

13,95 € | Preklad Michal Jedinák | 130 × 210 mm | 1


cca 360 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5129-3 3

10
BELET R I A

Mickey Haller
stojí pred súdom
– nie ako právnik,
ale ako obžalovaný.

Michael Connelly
Zákon neviny
Michael Haller čelí vážnemu obvineniu – je podozrivý
z vraždy bývalého klienta. Prípad pridelia sudcovi,
ktorý nemá Hallera veľmi v láske, keďže sa v minulosti
proti jeho rozsudkom úspešne odvolal, a ten ho pošle
rovno do väzby. Haller sa musí obhajovať a zároveň bo-
juje o život v prostredí, kde mu hrozí nebezpečenstvo
nielen od spoluväzňov a dozorcov – niektorých totiž
postavil pred súd –, ale aj od tých, ktorí naňho vraždu
narafičili.

13,95 € | Preklad Patrick Frank | 130 × 210 mm |


360 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4944-3

11
B EL ETRIA

Richard Osman Robert Harris J


Štvrtkový klub V2 P
detektívov k

Štvrtkový klub detektívov je prvý román od britské- Nový román od autora bestsellerov Mníchov N
ho televízneho moderátora a komika Richarda a Vaterland. November 1944. Hitler vkladá J
Osmana a aj najpredávanejšia krimi prvotina všetku nádej aj finančné prostriedky Tretej d
v histórii vo Veľkej Británii. Táto pohodová a mi- ríše do zbrane, ktorá má zmeniť neúspeš- s
moriadne vtipná detektívka (v angličtine cosy ný priebeh vojny a poraziť Veľkú Britániu. k
crime), ktorú kritici prirovnávajú ku klasike od V tajnej podzemnej továrni väzni vyrábajú p
Agathy Christie, predala len v Británii už viac ako súčiastky rakety V2, ktorú vyvinuli vedci vo s
milión výtlačkov. vojenskom výskumnom stredisku v Pe- r
enemünde. Na základni v lesoch, mimo n
Každý štvrtok sa v Coopers Chase, luxusnom dostrelu spojeneckých lietadiel, pripravuje j
sídle pre seniorov, stretávajú amatérski detektívi raketový inžinier Rudi Graf pod prísnym u
a venujú sa nevyriešeným vraždám miestnej polí- dohľadom SS ničivú strelu na odpálenie. k
cie. Tamojší developer sa usiluje využiť právnické Na druhom brehu Severného mora sa mla-
kľučky v zmluve, aby na mieste kaplnky a cintorí- dá Angličanka Kay Caton-Walshová pripojí
na na pozemku bývalého kláštora postavil osem k zvláštnemu oddielu britskej rozviedky.
nových bytov. Očividne mu nie je súdený dlhý Boj s neviditeľným nepriateľom sa začína.
život, a keď ho niekto znesie zo sveta, Štvrtkový
klub detektívov má konečne pred sebou skutočný
prípad vraždy.

13,95 € | Preklad Tamara Chovanová | 130 × 210 mm | 13,95 € | Preklad Patrik Roľko | 145 × 230 mm | 1
392 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4945-0 264 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5008-1 t

12
BELET R I A

John Boyne Slavko Pregl,


Putovanie Leon Pogelšek
k bránam múdrosti Tajomstvo stratenej
galérie
Najnovší román známeho írskeho spisovateľa Belehradský antikvár Bata a jeho pomoc-
Johna Boyna je zatiaľ jeho najambicióznejším ník Leon pri návšteve starej vily v Záhrebe
dielom, priam mýtickým rozprávaním o ľud- nájdu zaprášený katalóg výstavy predvojno-
skom údele. Autor v ňom predstavuje postavy, vého galeristu Ericha Šlomoviča, tajomníka
ktorých život čitateľ sleduje v rôznom čase aj chýrneho zberateľa obrazov Ambroisa
priestore, až kým sa ich osud nenaplní. To, čo Vollarda. Všetky diela z Vollardovej zbierky
spočiatku vyzerá ako obyčajný príbeh jednej sa však na Silvestra 1944 pri zrážke vlakov
rodiny – matky, otca a dvoch synov, jeden je stratili. No o štyridsať rokov neskôr sa
násilnícky po otcovi a druhý citlivý po matke, začnú objavovať na trhu. Postupne sa do
jeden odíde preč, druhý ostane – je akýmsi sveta dostane vyše štyristo diel z výstavy le-
univerzálnym príbehom, ktorý sa môže odohrať gendárneho záhrebského galeristu. Naozaj
kedykoľvek a kdekoľvek. sú to diela z výstavy, alebo ide o falzifikáty
z dielne majstrov svojho remesla z malej
dediny vo Vojvodine, ktorí obchodujú za
hranicou zákona?

Publikáciu z verejných zdrojov podporil


Fond na podporu umenia.

14,95 € | Preklad Otto Havrila | 130 × 210 mm | 432 str. | 14,95 € | Preklad Karol Chmel | 130 × 210 mm |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4825-5 408 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4551-3

13
B EL ETRIA/SCI-FI, FANTASY

R
a
n

William Gibson Margaret Atwood


Neuromant Svedectvá

Základné dielo kyberpunku, klasika sci-fi Keď v roku 1985 Margaret Atwood vydala
a jedna z najsilnejších vízií budúcnosti. Matrix román Príbeh služobníčky, kniha vzbu-
je svet vo svete, globálny konsenzus, pre- dila zaslúžený ohlas, ktorý neutíchol
lud, vyjadrenie každého jedného dátového viac-menej dodnes. Aj jeho pokračovanie
bajtu v kyberpriestore. Henry Dorsett Case, Svedectvá vzbudilo veľký záujem čitateľov
hyperpriestorový kovboj a zlodej dát, pod- aj kritikov – autorka zaň dostala Bookero-
stúpi vďaka záhadnému undergroundovému vu cenu. Dej románu sa odohráva pätnásť
klientovi výmenu kľúčových orgánov po tom, rokov po udalostiach opísaných v Príbehu
čo ho pomstychtiví zákazníci z podsvetia dali služobníčky a jeho rozprávačkami sú
zmrzačiť, aby sa už nikdy nevedel pripojiť na prominentná predstaviteľka gileádskeho
matrix. Tajomný klient chce, aby sa Case zapo- režimu a dve dospievajúce dievčatá žijúce
jil do poslednej, smrteľne nebezpečnej akcie, v odlišných svetoch – Agnes z Gileádu
ktorá prebieha v pozostatkoch bývalého sveta, a Daisy z Kanady. Prostredníctvom ich
na obežnej dráhe, no najmä v matrixe – kyber- svedectiev sa pred čitateľom odvíja svet
priestore, ktorý sa nachádza všade a nikde. teokratickej diktatúry, v ktorej ženy a ľud-
ské práva neznamenajú vôbec nič. Dejiny
sa neopakujú, ale rýmujú.

13,95 € | Preklad Patrick Frank | 130 × 210 mm | 272 str. | 16,95 € | Preklad Katarína Karovičová | 130 × 210 mm |
tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4855-2 432 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4690-9

14
BELET R I A/SC I - FI , FAN TASY

Román,
aký ste ešte
nečítali

Marlon James
Čierny leopard,
červený vlk

Fantasy sága plná strhujúcich dob-


rodružstiev, v ktorej sa spájajú prvky
afrických dejín, mytológie a fantázie
nositeľa Bookerovej ceny Marlona
Jamesa. Román, aký ste ešte nečí-
tali. Stopár je široko-ďaleko známy
ako vynikajúci lovec. Ľudia o ňom
hovoria, že má dobrý nos, lebo je
obdarený výnimočnou pamäťou na
vône a pachy. Keď si ho najmú, aby
našiel záhadného chlapca, ktorý pred
tromi rokmi zmizol, je nútený porušiť
vlastné pravidlo, že vždy pracuje sám.
Pátraciu skupinu tvorí pestrá zmes
postáv a každá z nich má vlastné
tajomstvá. Je medzi nimi aj Leopard,
bytosť, ktorá sa premieňa z človeka
na zviera. Časom však zisťujú, že hľa-
danie chlapca je životu nebezpečné.

19,95 € | Preklad Vladislav Gális, Marína Gálisová |


145 × 230 mm | cca 640 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4465-3

15
B EL ETRIA/SCI-FI, FANTASY

T
n
z
P
Ben Aaronovitch Terry Pratchett Terry Pratchett
Rieky Londýna Faust/Erik Čarovné práva
Úžasná Plochozem 9, Úžasná Plochozem 3,
Vetroplaš 4 Čarodejky 1

Jedna z najúspešnejších Erik je jediný démonologický Aj dievčatá majú právo


mestských fantasy posledných hacker na Plochozemi. Škoda, čarovať!
desaťročí! Keď sa Peter Grant že mu to veľmi nejde. Nechce
zamestnal u londýnskych veľa, má len tri želania. Bežné Do Horných Prtiencov prichá-
strážcov zákona, netušil, že drobnosti – nesmrteľnosť, dza staručký mág, aby podľa
na britskej polícií existuje svetovládu a najkrajšiu ženu tradície odovzdal čarodejníc-
akési zvláštne oddelenie mágie sveta. Každý uzná, že je ku palicu práve narodenému
a nadprirodzených javov. Po to štandard. Lenže potom ôsmemu synovi ôsmeho syna.
nečakanom stretnutí s du- namiesto poslušného démo- Akosi však pozabudne overiť
chom sa však stane prvým na vyvolá z hĺbok podsvetia pohlavie novorodeniatka.
učňom inšpektora Nightinga- Vetroplaša, pravdepodobne V malej, nenápadnej dedinke
la, jediného predstaviteľa tohto najneschopnejšieho čaro- tak vyrastá Eskarina, dievča
zvláštneho útvaru. A ešte ako dejníka vo vesmíre, a s ním s nevysvetliteľnými schop-
zelenáč musí nielenže riešiť nevyhnutne aj najvzdorovitej- nosťami, ktorú sa miestna
dva zdanlivo nesúvisiace zloči- ší a najzúrivejší exemplár z vý- čarodejnica rozhodne vziať do
ny a zistiť, čo robí z obyčajných bavy cestovateľa – Batožinu. neslávne známej metropoly
ľudí krutých zabijakov, ale Spoločne sa vydajú na divokú Ankh-Morpork na Neviditeľ-
okrem toho aj sprostredkovať jazdu priestorom a časom, na nú univerzitu. Čisto mužský
mier medzi dvoma bohmi rie- ktorej hrozí, že Erik oľutuje svet akademickej mágie tak
ky Temže, ktorí sú na vojnovej nielen svoje tri želania, ale aj čaká nejedno prekvapenie...
nohe. prostú skutočnosť, že sa vôbec
narodil. Prvá kniha o plochozemských „
čarodejkách z pera kultového
Terryho Pratchetta! n
n

14,95 € | Preklad Oľga Kralovičová | 11,95 € | Preklad Vladislav Gális | 11,95 € | Preklad Vladislav Gális |
130 × 210 mm | 376 str. | tvp | 130 × 200 mm | 152 str. | mv | 130 × 200 mm | 240 str. | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4943-6 slovenský jazyk | 978-80-556-5334-1 slovenský jazyk | 978-80-556-5136-1

16
BELET R I A/SC I - FI , FAN TASY

Tri slová stačia


na to, aby sa jej
zatriasol celý svet:
Pamätám si ťa.
V. E. Schwab
Neviditeľný život
Addie LaRueovej
Život, na ktorý si nik nespomenie.
Príbeh, na ktorý nikdy nezabudnete.

Francúzsko 1714: zúfalá mladá žena uza-


vrie faustovskú dohodu, aby mohla žiť
večne, bez obmedzení. Zmluva s tem-
ným božstvom má však háčik, Addie po
sebe nedokáže zanechať žiadnu stopu –
ľudia na ňu zabudnú, len čo z nej spustia
zrak. Tak sa začína nezvyčajný príbeh
Addie LaRueovej, odvíjajúci sa naprieč
storočiami a kontinentmi, naprieč deji-
nami i umením. Až kým Addie takmer
po tristo rokoch nestretne mladého
kníhkupca, ktorý jediný si dokáže zapa-
mätať jej meno.

„Na niekoho, kto bol odsúdený


na zabudnutie, je Addie LaRueová
nádherne nezabudnuteľná postava.“
– Neil Gaiman
16,95 € | Preklad Milica Nováková | 145 × 230 mm |
456 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4947-4

17
B EL ETRIA

V
z
b

Marieke Lucas Sandro Veronesi Pál Závada


Rijneveld Kolibrík Jadvigin vankúšik
Večerný nepokoj
Románový debut Marieke Lucas Rijne- Marco Carrera je kolibrík. Jeho život Pál Závada je súčasný maďarský spi-
veld je príbehom sedliackej rodiny, je naplnený ustavičnými odkladmi, sovateľ, rodák z mestečka Slovenský
ktorú zasiahne smrť dieťaťa. Z pohľadu váhaniami, ale aj osudnými náhodami Komlóš (Tótkomlós). Najväčší úspech
dospievajúcej Jas sledujeme, ako sa a zhodami okolností, krutými stratami zaznamenal jeho román Jadvigin
s touto stratou vyrovnávajú jednotliví a bezhraničnými láskami. Nikdy sa vankúšik, pôvabný príbeh o láske,
členovia rodiny. V zármutku sa utápa- nezrúti celkom na dno, je stále v pohy- v ktorom opisuje život na maďarskom
júci rodičia nevnímajú, ako sa im z rúk be, aby za každých okolností zostal na vidieku v prvých dvoch desaťročiach
postupne vymykajú životy dcér Hanny jednom mieste, a keď to nie je možné, 20. storočia. Nikto nie je šťastnejší než
a Jas i syna Obbeho. Jas, ktorá sa cíti v tomto ustavičnom pohybe hľadá bod, mladý Ondriš, ktorý sa práve oženil so
nepochopená, sa so svojimi súrodenca- v ktorom zastaviť svoj pád – pretože svojou veľkou láskou Jadvigou. Šťastie
mi utieka k erotickým rituálom a túžby prežívať neznamená žiť menej. Sandro mladomanželov však čoskoro pre-
upiera k „druhej strane“, aby aspoň vo Veronesi je súčasný taliansky prozaik, kazí zrada, keďže Jadviga poruší sľub
svojich predstavách unikla tomu, čo na esejista a novinár. Za román Kolibrík vernosti s najlepším priateľom svojho
ňu dolieha – bezútešnému vidieckemu získal v roku 2020 prestížnu Premio muža. Ondriš dostane povolávací
prostrediu, chladným rodinným vzťa- Strega. rozkaz a musí odcestovať. Do dediny
hom a prísnosti kalvínskej komunity. sa vráti ako tajný agent, ktorý dostal za
úlohu sledovať slovenskú menšinu.
Publikáciu z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

12,95 € | Preklad Adam Bžoch | 14,95 € | Preklad Stanislav Vallo | 14,95 € | Preklad Renata Deáková |
130 × 210 mm | 240 str. | tvp | 130 × 210 mm | 296 str. | tvp | 130 × 210 mm | 416 str. | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-5000-5 slovenský jazyk | 978-80-556-4946-7 slovenský jazyk | 978-80-556-3467-8

18
BELET R I A

Výber toho najlepšieho


z európskej a svetovej
beletrie. Edícia MM.

19
B EL ETRIA

K
z

John Steinbeck Patrick Süskind


Na východ Kontrabas
od raja
John Steinbeck vo svojom denníku nazýva Za normálnych okolností sa kontrabas
tento román prvá kniha. A vskutku, Na vý- v orchestri stráca – nehrá totiž nijaké
chod od raja je priamočiary a pôsobivý ako sóla, iba ak duetá. Pre kontrabasistu je
všetky staré príbehy. Ide o kompozične však jeho hudobný nástroj celoživotným B
košaté rozprávanie o niekoľkých generáci-
ách Traskovcov a Hamiltonovcov, ktorých
partnerom, láskou a zároveň nepriate-
ľom. Monodráma nemeckého spisova-
M
búrlivé a prepletené osudy pripomínajú teľa a dramatika Patricka Süskinda je
biblické rozprávanie o páde Adama a Evy či slovenskej (nielen) divadelnej verejnosti P
o bratovražednom súperení Kaina a Ábela. známa predovšetkým vďaka úspešnému s
Steinbeck v tomto diele vytvoril svoje naj- naštudovaniu v Štúdiu L+S v hlavnej úlohe n
podmanivejšie postavy a spracoval klasické s Martinom Hubom. z
literárne témy – hľadanie vlastnej identity, j
nevyspytateľnosť lásky a fatálne následky S
jej absencie. t
m
Ť
h
v

P
n

17,95 € | Preklad Otakar Kořínek | 130 × 210 mm | 11,95 € | Preklad Martin Porubjak | 110 × 185 mm | 1
592 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5160-6 cca. 96 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4588-9 s

20
BELET R I A

Klasika
zostane klasikou

MENO MÁM ZO STUDNIČKY

Božena Slančíková Timrava


Meno mám zo studničky 55

MENO MÁM ZO STUDNIČKY

Pseudonym Timrava si autorka – predstaviteľka


slovenského realizmu – zvolila podľa obľúbenej stud-
ničky, pri ktorej sedávala a písala. Vo svojich dielach
zachytila atmosféru života vidieckej spoločnosti,
jej prízemné záujmy i chudobný myšlienkový svet.
So sarkazmom zobrazila pomery v národne orien-
tovanej slovenskej spoločnosti a kriticky opísala jej
malomeštiacke neduhy. V tomto výbere sú texty:
Ťapákovci, Skon Paľa Ročku, Za koho ísť, Márnosť všetko,
hrdinovia a Bál. Knihu dopĺňajú ilustrácie výšivky
výtvarníčky Ivany Šátekovej. 143

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond


na podporu umenia.

14,95 € | 145 × 230 mm | 200 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5330-3

21
B EL ETRIA

Silné ženské hrdinky,


ktoré sa zapísali
do histórie.

Philippa Gregory C. W. Gortner


Skrotenie kráľovnej První herečka
Tudorovci 5 Román o Sarah
Bernhardtové
M
Ďalší román úspešnej autorky histo- První herečka je ďalší z historických romá- L
rických románov Philippy Gregory nov amerického autora C. W. Gortnera,
o dynastii Tudorovcov. Henrich VIII. ktoré predstavujú skutočnú a výraznú G
sa rozhodol opäť oženiť. Tentoraz je ženskú postavu. Tentoraz ide o dodnes
jeho vyvolenou Katarína Parrová – uznávanú francúzsku herečku Sarah N
vdova, vzdelaná žena a tajná protes- Bernhardtovú (1844 – 1923). Je to naozaj n
tantka. Katarína študuje a stane sa „prvá herečka“ v modernom zmysle slova: f
prvou ženou v Anglicku, ktorá vydá jednak preto, ako novátorským a priro- v
knihu pod vlastným menom. Presa- dzeným využívaním svojho talentu borila s
dzuje náboženskú reformu, ktorú vtedajšie konvencie, a aj vďaka jedinečnej a
začal už Henrich. Lenže kráľ starne, pozícii medzinárodne uznávanej hviezdy. s
chorľavie, čo využíva jeho intrigán- K dosiahnutiu statusu skutočnej celebrity z
sky dvor, a preto je Henrich čoraz pomohol Sarah aj Alfons Mucha, ktorý p
nevyspytateľnejší a nebezpečnejší. ju, Gortnerovými slovami, „učinil svojimi n
plagátmi nesmrteľnou“.
P

14,95 € | Preklad Otakar Kořínek |


145 × 230 mm | 368 str. | tvp | 15,95 € | Preklad Barbara Hajná | 130 × 210 mm | 1
slovenský jazyk | 978-80-556-4746-3 432 str. | tvp | český jazyk | 978-80-7529-632-0 t

22
BELET R I A

Massimo Polidoro
Leonardo
Génius a rebel
Na prahu 16. storočia je Itália rozdelená na množstvo rozhádaných štátov,
neschopných spoločne vzdorovať veľkým mocnostiam. A práve tam žije
fascinujúci muž, talentovaný maliar a sochár, vynálezca, schopný vymyslieť
veľkolepé, prekrásne monumenty a odvážne stavby, vedec, dychtivý pre-
skúmať fungovanie každého prírodného úkazu – pohybu planét, vzduchu
a vody, letu vtákov, ľudského tela. Volá sa Leonardo da Vinci. Taliansky
spisovateľ Massimo Polidoro prostredníctvom fiktívnych, no starostlivo
zdokumentovaných pamätí Francesca Melziho, maestrovho dlhoročného
priateľa a najobľúbenejšieho žiaka, čitateľa oboznámi so známymi, dosiaľ
neprebádanými stránkami života tohto rebelského génia.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

12,95 € | Preklad Mária Štefánková | 130 × 210 mm | 296 str. |


tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-4953-5

23
YO UNG ADULT BELETRIA

O
s
S

Sarah J. Maas
Na dvore zo
strieborných plameňov L
Na dvore z tŕňov a ruží 4 V
Pokračovanie celosvetového hitu Na dvore z tŕňov a ruží! Z
Hrdá Nesta Archeronová sa vždy ľahko nahnevala a ťažko
odpúšťala. Po tom, čo ju násilím ponorili do Kotla a proti jej vôli Ď
premenili na férku, si len s námahou hľadá svoje miesto v tom v
cudzom, pre ňu novom svete, plnom nebezpečenstiev. A čo je
horšie, stále nedokáže zabudnúť na útrapy vojny s Hybernom R
a vyrovnať sa so stratami. Viac než ktokoľvek iný ju dokáže N
rozzúriť Cassian, skúsený bojovník, ktorého pozícia na Nočnom d
dvore ho stále drží v Nestinej blízkosti. Hnev však nie je to jedi- j
né, čo v jeho spoločnosti cíti. Iskrenie medzi nimi je nepopiera- m
teľné a plamene sa naplno rozhoria, keď ich okolnosti donútia u
tráviť spolu čoraz viac času. Na kontinente zatiaľ zradné kráľov- h
né ľudí uzavreli nové, nebezpečné spojenectvo, ktorým ohrozili z
krehký mier všetkých ríš. Aby ich Nesta a Cassian dokázali s
zastaviť, budú musieť čeliť hrôzam zo svojej minulosti. A tak vo ž
svete, ktorý sa ešte nespamätal z vojny a už ním znovu zmieta p
neistota, obaja zvádzajú boj so svojimi vnútornými démonmi aj z
s nepriateľmi zvonku a súčasne hľadajú prijatie – a záchranu – s
v náručí toho druhého. ľ

14,95 € | Preklad Milica Nováková | 130 × 210 mm | 768 str. | mv | 1


slovenský jazyk | 978-80-556-5346-4 5

24
YO U N G AD U LT BELET R I A

Od autorky knižnej predlohy


superúspešného seriálu
Shadow and Bone

Leigh Bardugo
Vláda vlčíc
Zjazvený kráľ 2
Ďalšia kniha z magického sveta gríš, ktorý ožil
v seriálovom hite na Netflixe!

Ravka sa pripravuje na rozhodujúcu bitku s Fjerdou, a ak chce mladý kráľ


Nikolai Lantsov jej obrovskú armádu poraziť, bude potrebovať všetok svoj
dôvtip a šarm – a dokonca aj monštrum vo svojom vnútri. Krajinu však sužu-
je aj ďalšia, oveľa temnejšia hrozba, proti ktorej ani jeho nadanie robiť z ne-
možného možné nestačí. Generálka, Búrková čarodejnica Zoja Nazjalenská
už prišla vo vojne o veľa. Zočila smrť svojho mentora a vzkriesenie najväčšie-
ho nepriateľa, povinnosť ju však núti prijať novonadobudnutú moc a stať sa
zbraňou, ktorú jej krajina potrebuje. Bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Kým
sa jej priatelia a spojenci pripravujú na osudový boj, Nina Zeniková riskuje
život počas práce v utajení – priamo v srdci nepriateľskej Fjerdy. Jej túžba
po pomste však môže pripraviť Ravku o šancu na slobodu a Ninu o možnosť
zahojiť jej trúchliace srdce. Kráľ. Generálka. Špiónka. Spoločne musia nájsť
spôsob, ako v temnote vykročiť k budúcnosti. Alebo sledovať, ako ich krajina
ľahne popolom a celý svet zahalia tiene.

14,95 € | Preklad Ivana Cingelová | 130 × 210 mm |


522 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5347-1

25
YO UNG ADULT BELETRIA

Dráma a romantika M
v eduardovskom Londýne. o
Ďalší príbeh zo sveta
Tieňolovcov.

Cassandra Clare M
Železné puto S
Posledná hodina 2 S
Druhý diel novej série zo sveta Tieňolovcov, ktorej výnimoční hrdinovia si získa- V
li srdcia čitateľov na celom svete! v
Na prvý pohľad sa zdá, že Cordelia Carstairsová má všetko, po čom kedy r
túžila. Je zasnúbená s Jamesom Herondaleom, do ktorého je od detstva zaľúbe- d
ná. Naplno sa ponorila do nového života v Londýne so svojou najlepšou priateľ- J
kou Lucie Herondaleovou a s Jamesovými sympatickými kamarátmi z Veselej t
zbojníckej družiny. Čoskoro sa znova stretne s milovaným otcom. A patrí jej J
Cortana, legendárny meč hrdinov. Realita je však oveľa pochmúrnejšia. Jame- s
sove a Cordeliino manželstvo je lož, ktorá má zachrániť Cordelii povesť. James r
je zaľúbený do záhadnej Grace Blackthornovej, ktorej brat Jesse zomrel pred
mnohými rokmi pri hroznej nehode. Cortana Cordeliu páli v rukách vždy, keď sa
jej dotkne. Cordeliin otec je zatrpknutý a nahnevaný. A na londýnskych Tieňo-
lovcov útočí sériový vrah, ktorý vraždí pod rúškom tmy...

16,95 € | Preklad Diana Ghaniová | 130 × 210 mm | 1


576 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5134-7 4

26
YO U N G AD U LT BELET R I A

Magické pokračovanie série


o Havraních chlapcoch.

Maggie Stiefvater
Skrotenie jastraba
Snová trilógia 1
Voľné pokračovanie úspešného Havranieho cyklu, ktorý si svojou neopako-
vateľnou snovou atmosférou získal srdcia fanúšikov tajomna a magického
realizmu na celom svete. Ronan Lynch je zlodej snov. Zo sna do svojej prapo-
divnej reality dokáže zhmotniť nielen všakovaké zvláštnosti, ale aj pohromy.
Jordan Hennessyová je zlodejka. Čím bližšie je k svojmu vysnívanému cieľu,
tým nemožnejšie je sa od neho odpútať. Carmen Farooq-Laneová je lovkyňa.
Jej brat bol zlodej snov... a zabijak. Na vlastné oči videla, čo dokáže snívanie
spraviť s človekom a akú spúšť vedia napáchať zlodeji snov. No to je nič v po-
rovnaní so skazou, do ktorej sa rúti svet...

12,95 € | Preklad Gabriela Račková | 130 × 210 mm |


432 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5257-3

27
YO UNG ADULT BELETRIA

Nový román jednej


z najpredávanejších
slovenských autoriek
pre mladých.

K
K
a
K
N
b
a
o
s
a
Miroslava Varáčková n
š
Hviezdy pre teba d
d
Volá ju Jednička a jeden pre druhého znamenajú všetko. Spájajú ich v
staré pesničky, neštandardná vášeň a zmysel pre humor. Keď sa s
práve nedoťahujú, Žela zachraňuje svet, tvorí umenie a chodí s ka- k
marátmi na tajné výpravy. Partia svojských tínedžerov drží spolu s
v dobrom i zlom a v opustenom dome si vytvorila útočisko, kde to z
žije. Veria na druhé šance, nesmrteľnosť korytnačky a silu priateľ- o
stva. Hľadajú zmysel aj tam, kde už často nie je. Až kým nepohasnú P
hviezdy. Nový román jednej z najpredávanejších YA slovenských s
autoriek Mirky Varáčkovej zavedie čitateľov do sveta, kde aj čierne P
mačky nosia šťastie a staré, zdanlivo nepotrebné veci prebúdza s
fantázia k novému životu.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

12,95 € | 130 × 210 mm | 216 str. | tvp | 1


slovenský jazyk | 978-80-556-5137-8 3

28
YO U N G AD U LT BELET R I A

Kasie West Holly Jackson


Kamoši, frajeri Dobré dievčatá
a srdce na plátne končia zle
Kamoši, frajeri... 1 Ako nájsť vraha 2
Nová kniha známej autorky románov pre Voľné pokračovanie oceňovanej YA detektív-
baby Kasie West s názvom Kamoši, frajeri ky Ako nájsť vraha! Pippa Fitz-Amobiová už ne-
a srdce na plátne je prvou časťou trilógie pátra po vrahoch. Namiesto toho sa rozhodla
o dievčatách, z ktorých každá má svoj sen, spolu s Ravim Singhom robiť podcast o prípa-
snaží sa získať priateľstvo, lásku i uznanie de vraždy, ktorý spoločnými silami vyriešili.
a popritom spoznáva samu seba. Sedem- Z podcastu sa stáva virálna senzácia, napriek
násťročná Abby je nadšená maliarka. Popri tomu Pip trvá na tom, že sa viac nebude hrať
škole pracuje v miestnom múzeu a túži sa na detektívku. Nechce znovu ohroziť seba ani
dostať do výberu výtvarníkov, ktorí čoskoro svojich najbližších. Toto predsavzatie však po-
dostanú možnosť vystavovať na prestížnej ruší, keď bez stopy zmizne chlapec, ktorého
výstave talentov. No jej obrazom vraj chýba pozná celý život. Jamie Reynolds je nezvestný
srdce. Rozhodne sa zostaviť zoznam vecí, a polícia si očividne nemyslí, že je na jeho
ktoré by jej obrazom mali dodať hĺbku. Spolu zmiznutí niečo podozrivé. Pippa sa preto zase
s kamarátom Cooperom, do ktorého je Abby raz púšťa do odkrývania temných tajom-
zaľúbená, ale bojí sa, že ak mu to povie, príde stiev rodného mestečka... s tým rozdielom,
o priateľa, postupne robia veci zo zoznamu. že tentoraz ju vďaka jej podcastu počúvajú
Popri tom mladá výtvarníčka spoznáva samu VŠETCI. Napínavý súboj s časom pri hľadaní
seba aj svoje strachy a učí sa ich prekonávať. strateného chlapca sa však čoskoro zmení na
Podarí sa Abby dostať srdce na plátno a získať boj o holý život...
srdce svojho priateľa?

11,95 € | Preklad Tereza Pospěchová | 130 × 210 mm | 12,95 € | Preklad Dominika Weinstock | 130 × 200 mm |
320 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-5154-5 416 str. | mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4837-8

29
KNI HY PRE DETI

Príbehy, v ktorých deti nájdu


seba a svojich kamarátov.

Gabriela Futová   Marta Hlušíková Katarína Škorupová V


O chlapcovi, ktorý Modré srdce Anča z Pomaranča P
rozumel psom s kečupovým a záchrana ranča I
Ilustrácie: fľakom Ilustrácie:
Viliam Slaminka Ilustrácie: Marta Matus D
ľ
Alexandra Just
p
Mať psa je snom mnohých Deväťročná Laura má najväč- Kto už pozná Anču z Pomaranča, je š
detí. Mojím však nie. Psa som šiu nohu v triede, geniálneho mu jasné, že aj tretia časť knihy z ran- š
mal a veľmi som ho ľúbil, ale malého brata, v triede dve ča jej starej mamy bude fakt sranda. z
odkedy odišiel, žiadneho iné- namyslené nepriateľky a jednu No nielen to! To, čo sa teraz odohráva o
ho som nechcel. Lenže potom super kamošku. Okrem toho na ranči zvanom Pomaranč, nenájde- a
som stretol Jetyho. A Jety sa Laura ako jediná dostane od te ani v tej najnapínavejšej detektívke. m
rozhodol, že chce mňa. Bránil Lukiho modré srdce. Každý V dedine sa dejú čudné veci. Všetci su- s
som sa, ale Jety spustil lavínu iný chlapec by jej daroval srdce sedia dostanú príkaz od starostu, aby Š
udalostí, ktorá ma strhla so červené, a nie modré zašpine- mu predali svoje záhrady. Inak im vraj O
sebou. Táto knižka je o laví- né od kečupu. Napriek tomu budú zhabané z úradnej moci. Chystá
ne. A o zbabelosti, hryzení všetkému je Laura dievča ako sa tu niečo veľmi podozrivé a Anči sa
svedomia, odvahe i neistote, každé iné – raz sa trápi a raz to veru vôbec nepáči. Tuší, kto za tým
o nezištnej láske a hlavne smeje. To je asi u zaľúbených všetkým stojí, no kto by už veril Anči
o psíkoch. dievčat normálne. z Pomaranča?

Publikáciu z verejných zdrojov Publikáciu z verejných zdrojov Publikáciu z verejných zdrojov pod-
podporil Fond na podporu podporil Fond na podporu poril Fond na podporu umenia.
umenia. umenia.

12,95 € | 125 × 190 mm | 192 str. | tv | 11,95 € | 125 × 190 mm | 112 str. | tv | 11,95 € | 130 × 195 mm | cca 192 str. | mv | 1
slovenský jazyk | 978-80-556-5047-0 slovenský jazyk | 978-80-556-5045-6 slovenský jazyk | 978-80-556-5332-7 s

30
K N I HY P R E D ET I

Veronika Šikulová Ľubomír Feldek


Pozor, bodkovaný pes! Hra pre tvoje modré oči
Ilustrácie: Oksana Paliy Ilustrácie: Miroslav Cipár
Dunčo je bodkovaný pes! Doma ho všetci Ľubomír Feldek napísal: „Pravdepodob-
ľúbia, aj keď rozhryzie topánky, zje zubnú ne každý umelec, nielen Beethoven, má
pastu, rozbije voňavku, zožerie papierové dielo, ktoré nazýva osudovým. Mojou
škatuľky, suché rožky, vajíčkové škrupiny, osudovou sa stala Hra pre tvoje modré oči,
šunku, vysype v kuchyni smetiak, odvlečie do ktorú som napísal 30. 11. 1957. Vo chvíli,
záhrady pingpongovú raketu, zlomí pravítko, keď kniha opúšťala tlačiareň, už bolo o jej
ociká práčku, nanosí si do brlôžka topánky osude rozhodnuté a 10 000 exemplárov
a svetre... Pozóóór, bodkýýý! Ratuj sa, kto putovalo rovno do šrotu. Stala sa obeťou
môžeš! Príbehy bodkovaného psa úspešnej cenzúry – režim ju označil za ideologicky
slovenskej literátky Veroniky neprijateľné dielo. Podarilo sa zachrániť
Šikulovej dopĺňajú ilustrácie len pár kusov, z ktorých sa neskôr stala
Oksany Paliy. zberateľská rarita.“ Dnes, po viac než
60 rokoch, sa kniha Ľubomíra Feldeka
s ilustráciami Miroslava Cipára konečne
dostane k čitateľom.

11,95 € | 165 × 230 mm | cca 96 str. | tv | 9,95 € | 160 × 235 mm | 24 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5327-3 slovenský jazyk | 978-80-556-5449-2

31
KNI HY PRE DETI

Je tu štvrté
pokračovanie
nezbedných jMīīīMe-TJNCUC -WHQTU|FKGXêCVCOKPCFUMQêKN

zážitkov
MQPGêPGWXQĘPKNC.É\C \CMNCRQNUCC|RCFCNRQOGF\K
DQNCX[UNQDQFGP½5MQêKNC wMCVWNGNQRCV[RQJ½TG
FQMWHTCC|FKGXêCV½UC C|RTÉDQT[
QF|TCFQUVKQDLCNK <|FKCĘM[UCPKGUNQ

Mimi a Lízy
$QNCVQXGTW 1RCEJKPQ\ÖHCNÅXQNCPKG
TKCFPCHWwMC d8QFCUVÖRCêQTC\X[wwKGP½w
%G\FKGTWRQMTJNG MQPKGELGêQTC\DNKzwKGp
UC\|1RCEJ[XCNKNC 8VQOMWHQTFQRCFQNPCêQUKVXTFÅ
XQFC6XQTKNCRQF 4Q\NGVGNUC8[MQVÖĘCNKUC\|PGJQ
ĢQWQDTQXUMÖ /KOKU|.É\QW.É\CUCQVTKCUNC
ON½MW|1RCEJCUC C|PCwKTQMQQVXQTKNCQêK.GPzG
RQwO[MNCRQFNQOKNKUCLGL XÐDGEPKêPGXKFGNCCPKPGRQêWNC
UVQNKêMQXÅMQNGP½C|RCFCNC &KGXêCV½UCQEKVNKX|ÖRNPQO
FQXQF[8QXPÖVTKUCLGL VKEJWC|X|êKGTPQêKGTPGL
\PQXCXwGVMQRTGOKGĘCNQLGFPQ VOGX|PCLJNDwÉEJJNDKP½EJ
EG\FTWJÅ QDTQXUMGL|1RCEJ[

B
O
I
V
s
v
n
v
Katarína Kerekesová, Katarína s

Moláková, Ivana Šebestová h


J
Mimi a Líza m
v
Záhrada v
a
Mimi a Líza si získali srdcia detských a dospelých čitateľov
jMīīīMe-TJNCUC nielen na
-WHQTU|FKGXêCVCOKPCFUMQêKN m
MQPGêPGWXQĘPKNC.É\C \CMNCRQNUCC|RCFCNRQOGF\K
Slovensku, ale napríklad už aj na Taiwane. V novom príbehu nevidia- p
DQNCX[UNQDQFGP½5MQêKNC wMCVWNGNQRCV[RQJ½TG
ca Mimi a jej najlepšia kamarátka Líza objavia za domom C|RTÉDQT[
FQMWHTCC|FKGXêCV½UC nádhernú z
QF|TCFQUVKQDLCNK
záhradu. Stará sa o ňu malý čarovný záhradník. Ukáže im zázraky <|FKCĘM[UCPKGUNQ d
$QNCVQXGTW 1RCEJKPQ\ÖHCNÅXQNCPKG
TKCFPCHWwMC plynutia prírodných cyklov, dozrievania aj rastu. Zatiaľ čo jabĺčka
d8QFCUVÖRCêQTC\X[wwKGP½w n
%G\FKGTWRQMTJNGpod dotykom jeho kúzelnej vetvičky dozrievajú, neďaleko, v kon-
MQPKGELGêQTC\DNKzwKGp n
UC\|1RCEJ[XCNKNC 8VQOMWHQTFQRCFQNPCêQUKVXTFÅ
tajneri na odpad, sa rodí obrovská Opacha. Aj ona sa chce v záhrade
XQFC6XQTKNCRQF 4Q\NGVGNUC8[MQVÖĘCNKUC\|PGJQ
ĢQWQDTQXUMÖ hrať, ale je taká nemotorná, hlučná a nezastaviteľná… /KOKU|.É\QW.É\CUCQVTKCUNC
ON½MW|1RCEJCUC C|PCwKTQMQQVXQTKNCQêK.GPzG
RQwO[MNCRQFNQOKNKUCLGL XÐDGEPKêPGXKFGNCCPKPGRQêWNC
UVQNKêMQXÅMQNGP½C|RCFCNC
12,95 € | 180 × 195 mm | 376 str. | tv | &KGXêCV½UCQEKVNKX|ÖRNPQO
FQXQF[8QXPÖVTKUCLGL VKEJWC|X|êKGTPQêKGTPGL
slovenský jazyk | 978-80-556-5325-9
\PQXCXwGVMQRTGOKGĘCNQLGFPQ VOGX|PCLJNDwÉEJJNDKP½EJ
EG\FTWJÅ QDTQXUMGL|1RCEJ[

1
s

32
K N I HY P R E D ET I

Branislav Jobus Valentín Šefčík


Odpadkový fantóm Zázraky
Ilustrácie: Filip Horník Ilustrácie: Marta Matus
V Zbernom dvore Branislava Jobusa Kto neverí na zázraky, nech tú báseň
splnil Odpadkový fantóm svoju úlohu, nečíta... Týmto odporúčaním začína
vytriedil na dvore, čo sa dalo a skončil jedna z básní Valentína Šefčíka, autora
na skládke odpadu. Malej Etelke poézie pre deti a mládež. Jeho najnovšia
však tak veľmi chýbal, že presvedčila zbierka s názvom ZÁZRAKY ponúka
svoju mamu a vybrali sa ho na skládku mladým čitateľom štyridsať básní,
hľadať. A tam sa začína nová kniha štyridsať tém. Každá z nich je lyrickým
Jobusova Odpadkový fantóm. Fantó- obrazom každodenných malých i veľ-
ma na skládke nájdu, treba mu síce kých zázrakov nášho života. Mladí čita-
vymeniť hlavu, ale to Etelka hravo telia dostávajú do rúk zbierku, s ktorou
vyrieši. Spolu s pracovníkmi skládky môžu nachádzať odpovede na otázky
a so zvieracími obyvateľmi zažijú súvisiace so životom a s jeho hodno-
množstvo dobrodružstiev, niekedy aj tami, so svetom i s miestom človeka v
poriadne nebezpečných. A my sa do- ňom. RÁNO i NOC, HUDBA, TICHO či
zvieme, čo všetko sa na takej skládke obyčajné PIERKO, ŠŤASTIE, LÁSKA či
deje a čo môžeme spraviť pre to, aby naša FANTÁZIA... všetky tieto zázraky
namiesto parkov a ihrísk nevznikali a ešte oveľa viac nájdete v novej knihe
nové skládky. básní Valentína Šefčíka, ktoré sú ako
stvorené na recitáciu. Knihu doplnila
nádhernými ilustráciami Marta Matus.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil


Fond na podporu umenia.

12,95 € | 165 × 230 mm | 112 str. | tv | 11,95 € | 165 × 230 mm | 72 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5159-0 slovenský jazyk | 978-80-556-5024-1

33
KNI HY PRE DETI

tof
tomáš krıš

E
a
R
val
tro žná
Ilus la Re
Ade
d
p

B
t
Tomáš Krištof Lucia Zednikovičová E
Bláznivé dobrodružstvá Ako sa Gusto o

holuba Ernesta tešil na brata v


j
Ilustrácie: Adela Režná N

Príbeh holuba Ernesta, ktorý musí prejsť dlhú Autorská obrázková kniha výtvarníčky j
cestu, aby našiel miesto, odkiaľ pochádza, a zis- Lucie Zednikovičovej o vrabčiakovi Z
til, kým v skutočnosti je. Cestuje z Grécka až na Gustovi pokračuje! t
Slovensko, kde navštívi rôzne mestá a miesta. a
Celou cestou ho sprevádza dážďovka Máša. Do vrabčiakovej rodiny čoskoro pri- n
Príbeh je plný dobrodružstiev, vtipných aj napí- budne súrodenec, Gusto nepochybuje, m
navých situácií a hlavne ukazuje, aká dôležitá je že to bude braček, a tak vajíčku rozprá- N
hodnota skutočného
„Čože? Topriateľstva.
nie je možné!“ rozbehol sa Ernest va o lietadlách a lietaní.
„No tak, Aké sklamanie,
neplač,“ upokojovala ho dážďovka. p
k moru, aby videl svoj odraz na hladine. Z vody „Ale to bolo moje želanie pri východe slnka,
na neho pozeral vták s niekoľkými pierkami. Keď sa keď sa vyliahne
a nesplnilosestrička. No„Mal
sa,“ nariekal Ernest. dlho
som mať ten č
Publikáciu z verejných zdrojov podporil
Ernest uvidel, začal plakať tak usedavo, že skoro
vyplakal nové more.
sklamaný tom,
neostane, lebo dievčatá veru
najdobrodružnejší život a mal som sa stať mamu-
akého ešte svet nevidel.“
d
Fond na podporu umenia. dokážu prekvapiť.
„Ale veď tebe sa to splnilo!“ radostne vykríkla A
Máša. „Je jedno, ako vyzeráš navonok. Dôležité je,
kým si vo svojom srdci. Ak chceš byť mamutom, z
tak buď, ale musíš tomu naozaj veriť. A môžeš si byť
istý, že mamuta, ktorý vyzerá ako holub, ešte svet
z
nevidel.“ M
„Naozaj?“ potichu sa spýtal Ernest.
„Samoška, mne môžeš veriť, veď som tvoja l
kamarátka,“ usmiala sa Máša a vzápätí vyhlásila:
„A teraz treba ísť spať. Nemôžeš začať dobrodružný
a
život, keď si unavený.“

A tak sa noví kamaráti na konci bláznivého dňa


pobrali hľadať miesto, kde si oddýchnu, predtým ako
zažijú ten najdobrodružnejší život.

23 1
11,95 € | 165 × 230 mm | 112 str. | tv | 9,95 € | 210 × 200 mm | cca 48 str. | tv | 2
slovenský jazyk | 978-80-556-5200-9 slovenský jazyk | 978-80-556-5331-0 s

34
K N I HY P R E D ET I

Enid Blyton Rachel Piercey, Makii


Rozprávky Freya Hartas Vozidlá
do každého Vyberte sa spolu Cik-cak
počasia s nami do lesa
za zvieratkami
Bohato ilustrovaná kniha sve-
Čo sa v lese schováva? Chceš vidieť vlka Ivka v hasič-
toznámej autorky Slávnej päťky Hľadanie je zábava skom aute? Zajačika Chytráčika
Enid Blyton je plná príbehov v pretekárskom aute? V tomto
obyčajných detí, zvieratiek či obrovskom dvojmetrovom
vtákov, no aj škriatkov a víl od Knižka je plná zvieratiek, leporele objavíš ešte mnoho
jari do zimy, od jesene do leta. čo žijú v tôni lesa. Ako si ďalších šikovných pretekárov,
Na jar sa v prírode dejú zázraky žijú? Čo robia? Poď, spolu stavbárov či prepravcov. Nájdeš
– vyliahnu sa kuriatka, narodia pozrieme sa. Preskúmaj tu aj pôsobivú zbierku doprav-
jahniatka, ale to nie je všetko. zázraky prírody prostred- ných prostriedkov od moto-
Z húsenice sa stane krásny mo- níctvom tejto knižky cyklov cez limuzíny, sanitky až
týľ. Nie je to zázrak? V lete šumí s básničkami, navštív po smetiarske autá. Dozvieš sa
a vonia more v diaľke, odvážni Mackov les a prejdi sa s ním plno neuveriteľných i zábav-
námorníci si jeho vôňu i šum aj s jeho kamarátmi naprieč ných informácií o najmenších,
môžu odniesť domov. Ako? všetkými ročnými obdobia- najdlhších či najrýchlejších
No predsa v mušli! Na jeseň ťa mi, prezri si ich obľúbené autách na svete! Vyber si svojho
potešia nielen gaštankovia či miesta a zisti, čo všetko sa šampióna a preteky sa môžu
černicový koláč, naučíš sa, ako dá robiť v lese. začať!
darovať celý rok šťastných dní.
A v zime? Dozvieš sa, ktoré
zvieratko v zime nespí a ako
zachrániť vtáčiky pred mrazom.
Mrázik ti porozpráva o snehu-
liakovi, ktorý sa triasol od zimy,
a, samozrejme, aj o Vianociach.

14,95 € | Preklad Daniela Marsinová |


14,95 € | Preklad Zdenka Hudáková | 12,95 € | Preklad Mária Štefánková | 250 × 350 mm, po rozložení
210 × 245 mm | 216 str. | tv | 256 × 310 mm | 40 str. | tv | 2000 × 350 mm | 16 str. |
slovenský jazyk | 978-80-556-5161-3 slovenský jazyk | 978-80-556-5211-5 slovenský jazyk | 978-80-556-5131-6

35
KNI HY PRE DETI

Súťaž o najodvážnejšie
a najsympatickejšie
K
hrdinky vyhrávajú: k
Pippi a Ronja! c

Astrid Lindgrenová
Zbojníkova dcéra
Ronja R
Astrid Lindgrenová
Pippi a veselá rozlúčka Nové vydanie knihy Astrid Lindgrenovej vás M
s Vianocami
na prvý pohľad zaujme nádhernými obrázkami
hrdinov z temného hradu i čarovného lesa. V noci, z
keď sa na hrade v čarovnom lese narodila odvážna
Vedeli ste, že rozlúčka s Vianocami môže byť zá- Ronja, dcéra kapitána zbojníkov Mattisa, zúrila v D
bavná a veselá? Najmä ak ju pripravuje Pippi. Hoci horách búrka. Blesk udrel do stredu hradu, preťal h
sa čarovné Vianoce chýlia ku koncu, Pippi sa roz- ho na dvoje a čoskoro sa do druhej polovice hradu š
hodla, že znova poteší nielen Tomyho a Anniku, nasťahovala nová banda zbojníkov pod velením n
ale všetky deti z mestečka. Cukríkový záhradný Borka. Rodiny proti sebe tvrdo a neľútostne v
chodníček ich privedie k snežnému iglu, v ktorom bojujú, a ešte neľútostnejšie okrádajú pocestných V
ich čaká hrniec horúcej čokolády, a po maškrtení v tmavom lese. Ronja a Birk, syn Borkov, sa však k
aj parádna sánkovačka zo strechy vily Vilôčky. spriatelia a chcú rozhnevané rodiny zmieriť. Poda- u
Samozrejme, to zďaleka nie je všetko, lebo ešte rí sa dvom deťom zo znepriatelených zbojníckych k
treba odzdobiť prekrásnu jedličku plnú dobrôtok bánd v lese plnom divožienok a chlpazlíkov, čo n
a darčekov. Keď je nablízku Pippi, vždy môžete sa pištiac a vreštiac preháňajú po lese, zastaviť
očakávať ďalšie prekvapenia a nové kamarátstva. vyčíňanie vlastných rodičov?

8,95 € | Preklad Mária Bratová | 195 × 240 mm | 11,95 € | Preklad Jana Rakšányiová | 150 × 200 mm | 9
40 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5301-3 272 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5028-9 1

36
K N I HY P R E D ET I

Knižky,
ktoré milujú
celé generácie
Poznáte
z kina
aj TV!

René Goscinny Tove Jansson


Malý Mikuláš Otecko píše
zasa vystrája (6.) pamäti
Dobrodružstvá Malého Mikuláša sa Knižka Otecko píše pamäti je prvým veľkým
hádam nikdy neskončia. Tento malý príbehom pôvabnej rodiny Muminovcov
šibal oplýva nápadmi, energiou a tými a ich neobyčajných priateľov. Otecko malého
najfantastickejšími plánmi, ktoré sa Mumintrolla vo svojich pamätiach spomína
však nie vždy skončia podľa očakávania. na svoju búrlivú mladosť plnú snov a veľkých
Vylomeniny malého Mikuláša a jeho činov. Opisuje, ako sa vybral do sveta, ako
kamarátov spestrujú život rodičom aj sa spoznal s novými kamarátmi, s ktorými
učiteľskému zboru. No všetko sa napo- sa vydal na nebezpečnú plavbu na neznámy
kon urovná, veď Mikuláš má vždy len tie ostrov. Môžete sa tešiť aj na ďalšie príbehy
najlepšie úmysly – a to je podstatné! Muminovcov.

9,95 € | Preklad Beáta Panáková | 150 × 200 mm | 9,95 € | Preklad Zuzana Drábeková | 147 × 200 mm |
144 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5006-7 176 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5335-8

37
My
KNI HY PRE DETI
tak?

Presmejte sa Hn N
k ďalším knihám k
Davida Walliamsa n
T

A leb

David Walliams David Walliams


Najhorší učitelia Beštia z Buckinghamu
na svete
Pozor,
Mysleli ste si, že nikto nemôže byť horší ako Princ Alfréd nikdy v živote nevyšiel z Buckin-
najhoršie deti na svete? Mýlili ste sa! Neveríte? ghamského paláca, zo sídla kráľovskej rodiny.
Tak sa presvedčte! Krajina je ponorená do tmy, riadi ju lord protek-
tor, lebo kráľ je ako bez života, poriadok ohrozujú
top
Spoznajte zástupkyňu, čo nechala samu seba po sprisahanci a vláda ani parlament už neexistujú.
škole, kuchárku, ktorá umývala riad svojou pa- Všetkých strážia hrôzostrašné kráľovské stráže
rochňou, či učiteľa, čo má panický strach z lôpt, s laserovými puškami. Alfréd pozná vonkajší
dokonca aj z detí, čo majú hlavy ako lopty! svet iba z kníh a verí, že všetko je tak, ako hovorí
lord protektor a pestúnka. Raz v noci kráľovské
Nech sa páči, zoznámte sa s desiatimi najhoršími stráže odvedú jeho milovanú mamu do Toweru
učiteľmi na svete! a uväznia ju za vlastizradu. Afréd je odhodlaný
zachrániť ju.
Vojna v Topankove_SK_K

11.95 € | Preklad Branislav Kočan | 150 × 200 mm | 11,95 € | Preklad Oľga Kralovičová | 125 × 190 mm |
312 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4693-0 464 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-4694-7

38
topánky robia človeka.

Myslíš, že je to naozaj
K N I HY P R E D ET I
tak?

Nová bláznivá
Hneď sa pozri na svoje topánky!

kniha od autorkyČo o TEBE hovoria?

nepolepšiteľného
šport? Obľubuješ

Toma Gatesa
Úvod
Možno radšej oddychuješ.
Jedno staré
A lebo meškáš príslovie hovorí:
do školy a niečo ti chýba?
ám y
Liz Pichon Nezn vek
Je to pravda odveká, y člo
múdr
Vojna v Topánkove
topánky robia človeka.
Autorka obľúbenej série o Tomovi Gatesovi
Liz Pichon prichádza s ďalšou knihou nabitou
humorom a kresbami.
Myslíš, že je to naozaj
Vitajte v Topánkove! Všetci už netrpezlivo
očakávajú udeľovanie prestížnej ceny ZLATÁ
tak? TOPÁNKA. Wiola Widláková, majiteľka najväč-
Pozor, niektoré šej továrne na topánky, urobí ČOKOĽVEK, aby
ju vyhrala. Ak sa jej podarí zmocniť lietajúcich
topánok, prvú cenu má zaručene vo vrecku.
Hneď sa pozri na svoje topánky!
topánky NEMUSIA byť presne také, ako vyzerajú...
Nezastaví sa pred ničím! Dokonca dostane
do väzenia geniálneho vynálezcu topánok od
výmyslu sveta Ivana Palca. Podarí sa deťom
Čo o TEBE hovoria?
Ruby a Benovi zachrániť svojho otca? Ak Wiola
vyhrá prvú cenu, bude ešte neznesiteľnejšia,
8
šport?
a to predsa deti z Topánkova nemôžu dopustiť.
Obľubuješ Dokážu ju ešte zastaviť? Prečítajte si vtipný
a napínavý príbeh plný zvratov, prekvapení
a, ako inak, topánok!

Topankove_SK_KB.indd 8 06.08.2021 11:38

12,95 € | Preklad Branislav Kočan | 135 × 216 mm | 448 str. |


mv | slovenský jazyk | 978-80-556-4297-0

Možno radšej oddychuješ.


39

A lebo meškáš do školy a niečo ti chýba?


KNI HY PRE DETI

Čo môže byť lepšie ako to,


že tvoja obľúbená kniha
má ďalšie pokračovanie?

David O´Doherty
Hrozby sú (fakt) všade okolo nás.
Škola strachu
Hrozbológia 3
240 str. | 9,95 €
Andy Griffiths
Megadom na strome.
52 poschodí
336 str. | 9,95 €
Tom Fletcher
Santasaurus a Snežná striga
Santasaurus 2
372 str. | 12,95 €
Dave Cousins
Pripraviť sa, pozor... zdrhnúť!
Charlieho mimoni 2
216 str. | 9,95 €
Enid Blyton
Slávna päť ka ide k moru
Slávna päťka 12
176 str. | 7,95 €

40
K N I HY P R E D ET I

kolektív autorov
Sherlock Junior a hrob
vo Westminsterskom opátstve
Sherlock Junior 3
96 str. | 9,95 €
Abby Hanlon
Dorka Magorka
s páskou cez oko
Dorka Magorka 5
160 str. | 6,95 €
James Patterson
Stroj času
Maxi Einsteinová 3
336 str. | 11,95 €
Cressida Cowell
Nikdy a navždy
Čarodeji dávnoveku 4
400 str. | 12,95 €
Dermot O'Leary
Toto je nindža mačka
a krádež korunovačných klenotov
Toto je nindža mačka 4
192 str. | 9,95 €

41
KNI HY PRE DETI

Komiksy rozčítajú aj deti,


ktoré sa s písmenkami
až tak nekamarátia.

Poznáte
z kina
aj TV! Y
V
o
T
a
N
p
p
n
j
Derib, Job Kristen Gudsnuk p
Tajomstvo Minecraft:
V
Malého bleska S witherom opreteky n
Yakari 6 a
o
Po ďalšom dni plnom dobrodruž- Najnovší prírastok do komiksovej série a
stiev sa Yakari a jeho verný mustang odohrávajúcej sa vo svete herného s
Malý blesk uložia na spánok. No keď fenoménu Minecraft! Dvojčatá Cahira d
sa Yakari ráno zobudí, Malý blesk a Orion sú lovci príšer. Počas jednej bitky o
v ohrade nie je! Čo sa stalo? Yakari ich mentora prehltne začarovaný wither. s
netuší, že Malý blesk musí podstúpiť Dvojčatá sa bez zaváhania ako praví n
veľa nebezpečných skúšok: prejsť lovci príšer vydajú na záchrannú misiu. t
cez divokú rieku, nájsť cestu z laby- Pre svojho priateľa sú odhodlané urobiť
rintu či absolvovať skúšku ohňom. čokoľvek.
Podarí sa mu ich zvládnuť a vrátiť sa Počas cesty zablúdia do podzemného
k Yakarimu? domu, kde spoznajú jeho majiteľku Atriu
– prelietavé dievča, čo priťahuje príše-
ry! Dvojčatá ju presvedčia, aby sa k nim
pridala a stala sa ich spojencom, a využijú
jej prekliatie pri hľadaní withera. A čo má
z toho Atria? Naučí sa brániť pred príšera-
mi, ktoré ju neustále prenasledujú.
1
7,95 € | Preklad Jarmila Pospěchová | 215 × 287 mm | 7,95 € | Preklad Denisa Ľahká | 152 × 230 mm | 2
48 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5030-2 88 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5340-2 s

42
K N I HY P R E D ET I

Yuval Zommer Steve Martin Miloš Anděra


Veľ ká kniha Práca snov Zvieracie mláďatá
o divokých tvoroch Bavia ma zvieratá a ich dobrodružný
Tigre, hyeny Keď vyrastiem, budem... život
a iné predátory Ilustrácie: Michal Sušina
Naozaj sú líšky prešibané, Miluješ zvieratká a snívaš Šteniatko, levíča, slonie aj ľudské
paviány nadurdené a neto- o tom, že keď vyrastieš, budeš mláďa, káčatko alebo vtáča, čo
piere slepé? Prečo vlky vyjú s nimi pracovať? Ak znie tvoja ešte nevie lietať – všetky mláďa-
na mesiac? Ako veľmi lenivý odpoveď áno, táto kniha je pre tá sú roztomilé, ale ony ani ich
je leňoch? Koľko bradavíc má teba! Vďaka nej môžeš prežiť rodičia to nemajú vždy jednodu-
prasa bradavičnaté? typický deň každého z 25 ľudí, ché. Niektoré mláďatá sa o seba
ktorí pracujú so zvieratkami. vedia postarať hneď po narodení,
V tejto knihe nájdete odpovede Dozvieš sa, čomu sa celé dni iné zase dosť dlho potrebujú
na tieto i mnohé iné otázky venuje morský biológ, ako sa rodičovskú starostlivosť. V knihe
a dozviete mnoho zaujímavostí stať policajným psovodom, čo nahliadneš do prvých dní či
o tom, ako sa predátory bránia, si vyžaduje práca portrétistu týždňov mnohých druhov zvierat
ako dávajú o sebe vedieť, čo zvierat a mnoho iných zaují- a uvidíš, aký je svet živočíchov
sa stalo s predátormi ľadovej mavostí. Kniha plná úsmev- rôznorodý a zaujímavý. Dozvieš
doby a ktoré predátory sú ných príbehov a užitočných sa, čím všetkým rodičia kŕmia
ohrozené a prečo. Zoznámite faktov ti priblíži pestrú škálu svoje mladé, ako sa s nimi doho-
sa s mnohými druhmi nádher- fantastických povolaní od várajú, ako ich prenášajú alebo
ných i prekvapivých divokých starostlivosti o škrečky a kone chránia pred nebezpečenstvom či
tvorov z celého sveta. cez výskum tigrov a delfínov ako sa starajú o ich čistotu. V kni-
až po nakrúcanie sov a cvi- he plnej kreslených obrázkov a
čenie psov. Na čo ešte čakáš? krátkych textov nechýba humor
Pusti sa do čítania a zistíš, ako a hádanky na precvičenie nových
premeniť svoju lásku k zviera- poznatkov.
tám na prácu snov!

14,95 € | Preklad Jana Vlašičová | 11,95 € | Preklad Gabriela Račková | 11,95 € | Preklad Katarína Halčinová |
230 × 340 mm | 64 str. | tv | 250 × 297 mm | 48 str. | tv | 230 × 300 mm | 64 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4594-0 slovenský jazyk | 978-80-556-5056-2 slovenský jazyk | 978-80-556-5038-8

43
KNI HY PRE DETI

Fenomenálne putovanie
krásami sveta
NOVÉ ROZŠÍRENÉ VYDANIE

Aleksandra Mizielińska a Daniel Mizieliński

Obrazová encyklopédia zaujímavostí zo všetkých kútov sveta


MAPY


★★ K66RAJÍN ★

� ★

D
H
d
p
u!
st

ce
ťast

p
F
Aleksandra Mizielinska t
s
a Daniel Mizielinski n
Aleksandra Mizielinska Cesta do divočiny d

a Daniel Mizielinski Za zvieratami národných n


T
Mapy parkov sveta o
v
Reedícia jednej z najpredávanejších kníh od autorov Zoznámte sa so zubrom Kubom a vevericou v
Mizielinských vyšla vo viac ako 30 krajinách a pre- Ulou – dvoma kamarátmi z Bielovežského a
dali sa z nej 3 milióny výtlačkov. Tento fenomén pralesa. On je hanblivý, ona priebojná. On s
získal mnohé celosvetové ocenenia v kategórii obrovský a ťarbavý, ona malá a svižná. Práve a
knihy pre deti. Vydajte sa na dobrodružnú cestu dostali tajomný list z Ameriky a vydávajú Z
okolo sveta plnú divých zvierat, exotických rastlín, sa na dobrodružnú cestu po najdivokejších s
slávnych osobností a úžasných historických pamia- kútoch našej planéty. Precestujte s nimi osem n
tok či prírodných javov! V Nórsku uvidíte fjordy národných parkov v rôznych častiach sveta od p
a v konžskej džungli gorily. Na Kube si zatancujete amerického Yellowstonu cez Národný park Se- m
rumbu, v Iráne navštívite perzské záhrady a v Číne verovýchodné Grónsko až po indonézsky park k
ochutnáte storočné vajcia. V Austrálii vás prekvapí Komodo, amazonský dažďový prales, africkú p
vtákopysk, vo Fínsku polárna noc a na Madagaskare púšť aj čínsky les plný bambusov. Nájdete j
obrovský baobab. Objavte najzaujímavejšie kúty v nich výnimočné zvieratá a rastliny, malebné a
sveta a obdivujte jeho rôznorodosť! scenérie a jedinečné prírodné javy. Pridajte sa A
Nové doplnené vydanie obsahuje 75 máp, ktoré k zubrovi Kubovi a veveričke Ule na ich výpra- p
vás prenesú do 66 krajín a 6 kontinentov. Sú plné ve, zažijete s nimi množstvo dobrodružstiev v
zaujímavých obrázkov z výnimočných miest. Vďaka a dozviete sa ešte viac zaujímavých vecí o svete n
nim sa určite budete chcieť dozvedieť ešte oveľa nedotknutej prírody. c
viac! Šťastnú cestu!

24,90 € | Preklad Alexander Horák, Daša Jajcayová, 1


Marianna Petrincová | 272 × 370 mm | 158 str. | tv | 19,95 € | Preklad Alexander Horák | 272 × 370 mm | 2
slovenský jazyk | 978-80-556-5212-2 124 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5041-8 s

44
K N I HY P R E D ET I

Dan Green David Macaulay Jean Menzies


Horniny, minerály, Mamutia Grécke mýty
drahokamy a iné kniha vedy Bohovia, hrdinovia
poklady neživej Ako funguje svet a príšery starovekého
prírody okolo nás Grécka

Fascinujú vás farebné minerály, Vydaj sa s autorom knihy Davi- Vďaka tejto knihe spoznáte
trblietavé drahokamy, vzácne fo- dom Macaulayom a jeho zveda- alebo si pripomeniete najzná-
sílie či krásne ulity a lastúry, aké vými mamutmi na dobrodružnú mejšie grécke báje a povesti,
na pláži len tak nenájdete? Vy- výpravu, počas ktorej prenik- gréckych bohov, hrdinov aj
dajte sa teda na cestu za pozna- neš do tajov fyziky, biológie, bájne bytosti, ktoré v nich
ním pokladov neživej prírody! chémie, geografie i astronómie. vystupujú.
Táto publikácia s viac ako 1 000 Dozvieš sa napríklad, že voda je Grécke mýty sa medzi
ohromujúcimi fotografiami sa jedinou látkou na Zemi, ktorá ľuďmi šíria mnohými spôsobmi
vám stane neoceniteľným sprie- sa vyskytuje vo všetkých troch viac než tisíc rokov. Antické
vodcom. Dozviete sa, že horniny skupenstvách. Pochopíš, prečo symboly a inšpirácie z gréckych
a minerály nie sú výnimočné len majú dve čisté formy uhlíka – bájí a mýtov dnes nachádzame
svojimi vlastnosťami a krásou, mäkký grafit a tvrdý diamant – na každom kroku nášho života.
ale rozprávajú aj príbeh o vzniku také odlišné vlastnosti. Mamuty Starodávna grécka keramika
Zeme a jej premenách. Fosílie ti tiež vysvetlia, ako sa meria nadchýna mnohých milovní-
sú zase svedkami vývoja života hustota látok alebo prečo aj kov umenia. Kniha je bohato
na našej neustále sa meniacej ťažké predmety plávajú. Okrem ilustrovaná a doplnená unikát-
planéte. Text knihy dopĺňa aj toho sa všeličo dozvieš o ató- nym rodostromom božstiev.
množstvo zaujímavostí – viete, moch a molekulách, energii, Burácajúci trojzubec, prefíkaný
ktorá hornina je taká ľahká, že teple, zvuku, svetle či magne- Odyseus či nebojácne Amazon-
pláva na vode, z akého minerálu tizme. S mamutmi preskúmaš ky? To všetko a ešte oveľa viac
je hrot šípu pevnejší ako oceľ ľudské telo, prejdeš sa s nimi po nájdete v novej knihe Grécke
alebo ako vznikajú kryštály? našej planéte a svoje putovanie mýty. Mnohé sa z nej môžu na-
Autori vám predstavia množstvo ukončíš poznávaním Slneč- učiť naši najmenší i ich rodičia.
prírodných divov, čím možno vo nej sústavy a galaxie Mliečna
vás prebudia záujem o svet okolo dráha... To všetko ťa čaká v tejto
nás a vy sa vydáte na vlastnú trochu nezvyčajnej príručke pre
cestu objavovania. nádejných vedcov!

17,95 € | Preklad Zdeněk Urban | 16,95 € | Preklad Andrej Šútovec | 16,95 € | Preklad Tereza Pospěchová |
216 × 276 mm | 192 str. | tv | 216 × 276 mm | 160 str. | tv | 229 × 280 mm | 160 str. | tv |
slovenský jazyk | 978-80-556-5037-1 slovenský jazyk | 978-80-556-5354-9 slovenský jazyk | 978-80-556-5026-5

45
KNI HY PRE DETI

Dobrodružné výpravy po P
Slovensku – tipy na výlety k
a objavovanie pre deti a rodičov. p

R
Andrea Kellö Žačoková B
Vitaj v múzeu Andrea Kellö Žačoková I
Dobrodružná výprava SLOVENSKOpédia F
do slovenských múzeí Zaujímavosti o našej krajine K
Ilustrácie: Emília H. Jesenská Ilustrácie: Zuzana Bartová k
h
Bohato ilustrovaná kniha o slovenských múzeách Nová kniha od autorky inšpiratívnej publikácie
ponúka dobrodružnú výpravu plnú objavov. SuperŽENY. Bohato ilustrovaná SLOVENSKOpé- k
Vysvetľuje, ako sa predmety dostanú do múzea, dia sumarizuje najrôznejšie fakty a zaujímavosti n
čo sa tam s nimi deje a kto sa o ne stará. Predsta- o našej krajine. Dovedna šesť kapitol – Krajina, d
vuje približne 40 slovenských múzeí a prezrádza Príroda, Z dejín, Umenie a kultúra, Veda a tech- b
aj zaujímavé fakty, napríklad aký počet ľudí ich nika, Sieň slávy – ponúka pestré témy. S akými t
ročne navštívi. Ako to kedysi vyzeralo v kláštore, krajinami susedí Slovensko, ako sa člení jeho s
kaštieli či na hrade? Ako ľudia nakupovali a pozo- územie, ako je rozdelená moc v štáte a ako pre-
rovali hviezdy? Čo sa deje v bani, v lese, v jaskyni biehajú voľby, ktoré zvieratá sú naši rekordéri, K
či v kúpeľoch? Ako sa učia nevidiace deti, ako aké národné parky a chránené krajinné územia m
vznikajú známky a mince, aká je práca polície sa u nás nachádzajú, ktoré dokumenty ovplyvnili s
a ako vyzerá vojenská poľná kuchyňa? Všetky vývoj našich dejín, ktoré stavby sú unikátne, aké l
odpovede nájdete v tejto prehľadnej knihe. tradície či nárečia máme, ktorí naši športovci z
a športovkyne dosiahli najväčšie úspechy? n
Publikáciu z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia. Publikáciu z verejných zdrojov podporil P
Fond na podporu umenia. p

14,95 € | 210 × 300 mm | 80 str. | tv | 16,95 € | 245 × 320 mm | 96 str. | tv | 1


slovenský jazyk | 978-80-556-5043-2 slovenský jazyk | 978-80-556-5328-0 s

46
K N I HY P R E D ET I

Pútavo prerozprávané
kľúčové udalosti našich dejín
pre mladých čitateľov.

Roman Mocpajchel Róbert Beutelhauser


Bitky a bojiská Víťazstvá a prehry
Ilustrácie: 1918 – 1945
František Hříbal Naša hrôzyplná história
Kniha približuje dvadsať bitiek a vojenských udalostí, Ilustrácie: Katarína Slaninková
ktoré ovplyvnili ďalší vývoj našich dejín. Väčšina sa odo-
hrala na území súčasného Slovenska. V ďalšej časti Našej hrôzyplnej histórie
Pri každej bitke sú uvedené základné informácie – spoznáme osud Československa od jeho
kde a kedy sa konala a medzi kým, koľko vojakov sa na vzniku v roku 1918 až po jeho rozpad počas
nej zúčastnilo, aké boli straty, prečo je dôležitá pre naše druhej svetovej vojny. Prvé roky boli búrli-
dejiny. Nasleduje uvedenie do širších súvislostí a opis vé, nový štát sa musel vyrovnávať s ne-
bitky. V závere každej kapitoly je niekoľko doplnkových vraživosťou susedov a zároveň si politici
textov - približujú významné osobnosti, dobovú vojen- museli ujasniť, aký štát chcú budovať. Bu-
skú taktiku a ďalšie zaujímavosti. deme sledovať, ako sa nakoniec dva národy
rozkmotrili, štát sa rozpadol a obyvatelia
Kniha vychádza v edícii Stručné dejiny Slovenska pre museli čeliť virvaru druhej svetovej vojny.
mladých čitateľov, ktorej ambíciou je ponúkať témy Dôležitá etapa našich dejín je opísaná
spojené s našimi dejinami spracované spôsobom príťaž- zrozumiteľne a prístupne a je doplnená
livým pre mládež – stručne a vizuálne príťažlivo. Knihy ilustráciami Kataríny Slaninkovej.
z tejto edície zároveň slúžia na rekapituláciu či osvieže-
nie vedomostí aj pre dospelých. Publikáciu z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

14,95 € | 165 × 230 mm | 344 str. | tv | 7,95 € | 130 × 200 mm | 184 str. | mv |
slovenský jazyk | 978-80-556-4999-3 slovenský jazyk | 978-80-556-5044-9

47
PRAKTICKÉ A HOBBY

O intímnych témach
pre dievčatá – otvorene
a s humorom
#bezhanby
J
E
Nina Brochmann, J
P
Ellen Stokken Dahl m
Bez hanby pre baby P
Všetko, čo chceš vedieť D
o puberte p
k
b
Čo je menštruácia? t
Prečo sa potíme? d
Aká budem vysoká? ú
Kedy mi narastú prsia? O

Prechod z detstva do dospelosti nie je jednodu- T


chý. Telo sa mení, začínajú ho ovládať hormóny a
a aj v mozgu dochádza k akejsi reorganizácii. r
Dospelí v tom majú jasno, ale ak si sa práve k
ocitla uprostred týchto zmien, nie je ľahké s
pochopiť, prečo sa ti život obracia naruby. m
e
Lekárky Nina Brochmann a Ellen Støkken t
Dahl ti v knihe Bez hanby pre dievčatá vysvetlia v
všetko, čo potrebuješ vedieť o puberte. Zmys- i
luplné odpovede na tie najdôležitejšie otázky m
o tvojom tele sa totiž ťažko formulujú rodičom k
aj googlia na internete. Autorky úspešnej knihy d
pre dospelých Bez hanby o ohanbí však ľudské d
telo poznajú do najmenšieho detailu a najmä, s
nehanbia o ňom hovoriť vecne a otvorene. A ke- r
ďže vedia, že niekto prichádza do puberty skôr r
a iný neskôr, novú knihu napísali pre dievčatá l
od 9 do 16 rokov. i

2
14,95 € | Preklad Janka Jurečková | 165 × 230 mm | c
264 str. | tv | slovenský jazyk | 978-80-556-5204-7 9

48
P R AKT I CK É A HO BBY

Obálka sa
pripravuje

Jana Bašnáková, Kolektív autorov Janette Šimková


Eva Vavráková, Spolu to zvládneme Takto sa
Jana Zemandl Geografia to podarí
Psychológia pre Unikátny obrazový Recepty na duševnú
milujúcich rodičov. sprievodca pohodu
Prvý rok bábätka
Druhé vydanie obľúbenej Jedným z dôležitých predmetov Ako veriť svojim schopnos-
publikácie je doplnené o dve v školských osnovách je geogra- tiam a rozvíjať si intuíciu? Ako
kapitoly (jedna je zameraná na fia. Panuje totiž všeobecná zhoda nepodliehať úzkosti a negativite,
bábätká, ktoré sa nevyvíjajú podľa v tom, že je dôležité, aby mal nenechať sa rozhodiť tým, čo
tabuliek, a druhá myslí na rodičov každý aspoň základné znalosti nedokážeme ovplyvniť, vymotať
detí) a vychádza v novej grafickej o svete. Môže sa však stať, že žiaci sa z pocitu starých krívd? Kniha
úprave s ilustráciami Daniely majú problémy s prípravou na skúsenej koučky Janette Šimkovej
Olejníkovej. hodiny tohto predmetu a rodičia sa zameriava na témy, ktoré narú-
tiež nemusia pochopiť všetko, čo šajú našu duševnú pohodu,
Tri psychologičky, vedkyne sa majú ich deti naučiť. Príručka a ponúka osvedčené riešenia,
a mamy detailne rozoberajú prvý Geografia z edície Spolu to zvládne- ako dostať veci pod kontrolu.
rok bábätka. Venujú sa témam, me sa im aj deťom môže preto stať Písaná je formou receptov, ktoré
ktoré sú s týmto obdobím úzko neoceniteľným pomocníkom. si môžete vyberať v ľubovoľnom
späté – vzťahová väzba, tempera- Vďaka modernému vizuálne- poradí. Aktivujú odhodlanie
ment, plač a spánok bábätka, jeho mu prístupu sú zrozumiteľne a chuť nazrieť do svojho vnútra,
emočný aj rozumový vývin. Svoje vysvetlené aj zložité geografické zanalyzovať, čo sa v ňom deje,
tvrdenia majú podložené sveto- problémy. Kniha sa venuje všet- a zaktivovať vnútorné zdroje.
vými výskumami, no formulujú kým hlavným okruhom fyzickej, Kniha tiež ponúka praktické cvi-
ich zrozumiteľne a prívetivo. Za- humánnej a praktickej geografie čenia, ku ktorým sa môžete podľa
meriavajú sa na praktické témy, – od stavby Zeme, počasia cez potreby vracať, napríklad tréning
ktoré rieši každý rodič - Nechať globalizáciu, klimatickú zmenu, predstavivosti, cvičenie na
dieťa plakať, alebo ho hneď brať národy až po druhy máp a ich vizualizáciu či rozvíjanie emočnej
do náručia? Čo robiť, aby dobre využívanie. V tejto edícii doteraz inteligencie. Janette Šimková je
spalo? Čo je najdôležitejšia úloha vyšli knihy Prírodné vedy, Matema- priekopníčkou life koučingu na
rodičov počas prvého spoločného tika a Dospievanie. Slovensku a počas svojej praxe
roku s bábätkom? Kniha je zák- zahŕňajúcej tri tisícky odkoučo-
ladným sprievodcom rodičov na vaných hodín pomohla mnohým
ich spoločnej ceste s bábätkom. klientom a klientkam na ich ceste
za zmenou.
24,90 € | 195 × 235 mm | 15,95 € | Preklad Barbora Andrezálová |
cca 232 str. | mv | slovenský jazyk | 195 × 233 mm | 256 str. | flexi | 12,95 € | 135 × 205 mm | 192 str. | mv |
978-80-556-5303-7 slovenský jazyk | 978-80-556-5254-2 slovenský jazyk | 978-80-556-5040-1

49
L I TERATÚRA FAKTU

„Vidím svet trochu inými očami


a vďaka tomu vnímam čaro vecí,
C
ktoré iní považujú za obyčajné.“ n
–Samuel Kováčik
Obyčajné zázraky Interakcie

k
n
sádka či vedecké zariadenie tvoria len vrchol ľadovca – niekedy dokonca aj
menej! Ak sa v budúcnosti budeme chcieť dostať vo vesmíre niekam ďalej,
asi budeme musieť palivo dočerpať – napríklad ho vyrábať na planétkach
či kométach – alebo vymyslieť iný druh pohonu. Posledné roky sa naprí-
klad podarilo otestovať slnečné plachetnice, ktoré na svoj pohyb využívajú
slnečné svetlo. Aj to má svoj tlak, síce malý, no pri absencii odporu vzduchu
a pri dosť veľkých zrkadlových plachtách je efekt citeľný. Pekné, nie?

Návod na lietanie

Dole ich ťahá gravitácia, dozadu odpor vzduchu, dopredu ich ťahá vrtuľa či
turbína tým, že posúva vzduch sa seba. Aká sila tlačí lietadlo hore? Čo bráni
tomu, aby vplyvom gravitácie lietadlo neklesalo? V prípade helikoptér je
to jednoduché, tie rotormi posúvajú vzduch pod seba a tým vytvárajú silu
v smere nahor. Takúto možnosť lietadlo nemá, vrtuľa ťahá lietadlo v smere
dopredu. To však lietadlu úplne stačí! Ako je to možné?
Vráťme sa na chvíľku k príkladu so šarkanmi. Predstavte si šarkana sto-
jaceho na oblohe, k zemi sa z neho tiahne prehnutý a dlhý špagát. Skúste
zavrieť oči a takéhoto šarkana si predstavte. Jeho farba nie je dôležitá a ani Inžinieri navrhujú krídla pomocou počítačových simulácií a výpočtov pre

Samuel Kováčik
Obyčajné
drobné zázraky
ozdoby, ktoré z neho môžu visieť. Zaujíma nás niečo iné: ako je rovnice prúdenia vzduchu. Snahe o zjednodušenie tohto fyzikálnehoVesmír pro-
natočený? Nie je ani vodorovný, a nie je ani natočený úplne vertikálne. Je cesu vždy vedie k vynechaniu nejakého dôležitého aspektu. Popálil sa na
tak trochu našikmo,
vibráciami zeme.že? Spredu
Vodné doboli,
vlny nehono,naráža
vlnením vietor a vďaka
vody. Pretosprávnemu
bolo ľuďom tom Spomínali
aj jeden zsme najväčších velikánov
už myšlienkový fyziky – Albert
experiment Alberta Einstein. Priklonil
Einsteina: „Ako by sa
jasné, žestáča
nakloneniu
úplne
posúva
svetlo
správna,
vzduch smerom
budevietor
šarkan
mala však
tiež vlnením
smeromniečoho,
nadoljeden
nadol. Vo
háčik –silu
čo vytvára
a to
éter,v ako
smere
niečo nazvali
výsledku tak bezéter.
sa ukázalo,
pohybu
nahor! Aneexistuje.
Úvaha
práve tátoTo
Obyčajné zázraky k vyzeral
jednému
rýchlosť
cíp. Vzduch
svetelný
svetla
lúč, ak by smevysvetleniu
zjednodušujúcemu
nadvyplýva
leteli zarovno
z fundamentálnych
a pod krídlom sa pohybuje rovníc
s ním?“ako
známemu Maxwell
a tie rýchlosťami
rôznymi
ukázal,prin-
Bernoulliho
platia pre všetkých.
že
– čo je
sa ľudia
sila ho drží vo
pohybuje.
Tento
dozvedeli
vzduchu.tak, že sa pokúsili zmerať, ako rýchlo sa Zem voči nemu
A zistili,
istý princíp že nijak, aj
využívajú nezávisle
lietadlá.od toho,ich
Vrtuľa kedy
ťaháa dopredu,
kde to merali.
vzduchTo je Svet očami VedátoraInými pravda
naozaj
ktorý
slovami,–,všetci
paradoxne,
lietadlonie?
čo mábypodľa
držíAkvosavýške
sme mali
pohybujem
– a to už
vidieť rovnakú
Bernoulliho
spolu
rovnice rýchlosť
so svetlom,
je prehnané
svetla. Totlakov,
viesť k rozdielu
čakal by som, Na
zjednodušenie.
znie
že ho
zá-
zvláštne,
tak naráža dolebo
krídel,napríklad
ktoré hoZem sa hýbe
posúvajú okolo
nadol Slnka pomerne
a vytvárajú rýchlo,nahor.
silu v smere a ak by uvidíme
klade svojejletieť pomalšienavrhol
predstavy alebo dokonca
v roku 1916 stáť. nový
Ak idemprofilproti nemu,
krídla, mal ako
ktorý, by
sme
Ak ste sa aj náhodou
niekedy za jazdyvvystrčili
lete pohybovali
ruku z autazarovno s éterom,
a skúšali, v zime
ako silno vámbyvzduch
sme mali som ho
ukázali vidieť
testy, bolrýchlejšie
mizerný. –Človek,
tak sa čo predsa
stál zaspráva všetkofyziky,
revolúciou ostatné! Einstein
označil svoj
ísť presne
narážajúci naopak.
do dlane vieAzamávať
experimenty rukou aj tak stále toho,
– podľa ukazovali
ako nulovú rýchlosť.
ju natočíte – tak „Prečo?“ sa nepýtajútento do
exkurz paradoxibarozlúskol
oblasti deti, aby
aerodynamiky otrávili
fascinujúcim svojich
spôsobom.
za „mladícku Všetci pozorovatelia
nerozvážnosť“. V hrubých vo čr-
Ako takýto
je to niečo podobné. pokus prebiehal?
Existuje aj inýIgnorujúc všetkyKrídla
uhol pohľadu. detaily,ovplyvňujú
hlavná myšlienka
prú- vesmíre
tách vnímajú
sa lietaniu dárovnakú
rozumieť, rýchlosť svetla – ktoré
no na detaily, mení sú sa však ich vnímanie
pre technické času
aplikácie
rodičov, ale od a nepamäti
priestoru. Ak sasaniekto
to pýtajú
pohybuje ajvysokou
myslitelia, rýchlosťou, vidím ho skráte-
denie vzduchu tak, že pod nimi vznikne vyšší tlak a nad nimi nižší, a práveVe-
bola takáto. Predstavte si loď plaviacu sa po dokonale pokojnej hladine. rozhodujúce, je intuícia prikrátka.
delitlakov
rozdiel by stetlačí
zistiť,lietadlo
či sa loď pohybuje alebo nie? Stačí hodiť kameň do vody.
nahor. filozofi a vedci. ného.Je Atočonesmierne
Vystačíme viac, vidím,
si teda s tým,žedôležitá
jeho
že hodinky
krídla otázka,
ovplyvňujú a len vzduchu
tikajú prúdenie
pomalšie! Einstein ukázal,
a to vy-
Ak loďteda
stojí, dve
vlny sa šíria všetkými smermi rovnako.
je, že Ak sa loď pohybuje, zdá že čas a priestor sú vec,
relatívne.
ktorá Zjetohto základu vznikla jeho špeciálna teória
Máme
sa nám, že čo
v smere
možné
pohybu
vysvetlenia.
lode idúsilu
Prvé
vlny pomalšie.
krídla
Niečo
presmerúvajú
podobné skúšali
vďaka nej dnes tvára vieme
vztlak.
relativity. Z
o svete
Druhá
nej, okrem
pomerne
iného,
možno
odvodil
veľa,
asi
alebo
trochu
najznámejšiu
sirovnicu je,
zavádzajúca,
v
že máme
histórii fy-
vzduch nadol, na lietadlo vyvoláva smerom nahor. Druhé vysvetle- pocit, že vzduch, to je vlastne prakticky také nič. Skúste to však povedať
Albert
nie je, Michelson
že krídla svojimatvaromEdwardaMorley so svetlom
natočením vplývajú – vyslali ho dvoma
na prúdenie rôznymi
vzduchu, to aspoň myslíme. ziky: E =Samuel
meteoru, ktorý tesneKováčik,
mc2. Okrem toho
po v nejdo
vstupe fyzik,
ozrejmil ktorý
atmosférypojem stojí
zhorel. Pocit, žezjednotenú
časopriestor, vzduch nie
smermi, cez dve dlhé ramená a očakávali, že v závislosti od pohybu Zeme entitu času a priestoru.
a tým vyvolávajú rozdiel tlakov, ktorý udržuje lietadlo vo vzduchu. Ktoré za projektom je Vedátor.sk,
takmer nič, asi nemáte rozpráva o vede
ani vtedy, fascinujú-
keď stojíte uprostred víchrice. Vzduch
voči éteru sa jedným z ramien bude svetlo šíriť pomalšie. Žiaden takýto Ako sa efekty špeciálnej teórie relativity prejavujú v praxi? Existujú ele-
je správne? Tak trochu oboje, úplne však ani jedno. Vznik vztlaku na krídle pôsobí zanedbateľne len pri nízkych rýchlostiach. Meter kubický vzduchu
efekt však nenamerali. Prišlo tak na rad iné vysvetlenie – voči éteru sa ne- cim spôsobom. A to bez
mentárne jediného
častice, mióny, ktoré vzorca či rovnice.
sa za bežných podmienok prakticky okam-
je zložitý proces, v ktorom sú zmeny prúdenia a rozdiely tlakov prepojené. pri zemi váži niečo vyše 1,2 kilogramu, v letovej výške je hustota vzduchu
pohybujeme, lebo éter neexistuje. Svetlo sa priestorom šíri samo osebe. Vysvetľuje bežné žite rozpadnú.
veci okolo Vznikajúnás v horných
– prečo vrstvách atmosféry, naivne by sa na po-
je rastlina
138 vrch nemali nikdy dostať. Žijú tak krátko, že by sa k nemu nedostali ani 139
zelená, prečorýchlosťou
Mesiac svetla. nespadne, ako vzniká dúha,
Tu sa však dostáva k reči teória relativity. Pre ich rýchlosť
odkiaľ sa berú oblaky či snehové vločky, prečo máme
blízku rýchlosti svetla ich čas plynie z nášho pohľadu pomalšie, voláme to
relativistická dilatácia času. Rozpadnú sa teda oveľa neskôr než v nehyb-
ročné obdobia. nom Pre
staveniekoho to môže
a bez problémov prejdú byť nuda,
až na povrch noZeme, kde ich vieme za-
Slovart-Obycajne-zazraky-KB.indd 138-139 17/08/2021 12:25
pre Samuela sú to Ako
chytiť. obyčajné
vyzerá táto zázraky
situácia z a pre rodičov
pohľadu miónov? Zto ich pohľadu oni stoja
a Zem sa hýbe proti nim. Desiatky kilometrov atmosféry vidia, tiež kvôli
môžu byť odpovede na detskú otázku „prečo.“
relativite, skrátené – hovorí sa tomu relativistická kontrakcia dĺžok – a tým
pádom ju stihnú celú preletieť.
Špeciálna teória relativity je špeciálna v tom, že presne platí len mimo
gravitačného pôsobenia telies. Gravitácia dlho Einsteinovi vŕtala hlavou.
byčajnéObyčajné
zázraky zázraky Vesmír Vesmír
Žiaden signál sa nemôže šíriť rýchlejšie ako svetlo. Ako rýchlo sa teda šíri
gravitácia? Ak by Slnko prestalo existovať, kedy by sa to Zem dozvedela
y naivneby čakal,
naivnežečakal,
keď zasvieti slabým slabým
že keď zasvieti svetlom,svetlom,
prúd nepôjde, a keď sil-
prúd nepôjde, a keď sil- Vieme s Vieme
ňou však rátať.
a sprestala
ňou však Erwin
rátať.poErwin
putovať eliptickej dráhe? Podľa Newtonovej teórie okamžite.
ým, pôjde.
ným,Výsledok však nezávisel
pôjde. Výsledok od intenzity,
však nezávisel ale od farby!
od intenzity, ale odJeden
farby!lúčJeden lúč Shrödinger dostal
ShrödingerO zmiznutí
Nobelovu
dostal Slnka by sa okamžite dozvedel celý vesmír. To znie veľmi po-
Nobelovu
alového svetla vytvoril
fialového prúd, noprúd,
svetla vytvoril sto lúčov
no sto červeného nie! Vysvetlenie
lúčov červeného pri-
nie! Vysvetlenie pri- cenu zacenu objav dozrivo.
za rovnice, Kľúčom
ktorá ktorá sa ukázal už spomínaný myšlienkový experi-
objav rovnice, ku gravitácii
dostala dostala ment s padajúcim výťahom. Keď sa pohybujeme výťahom hore, cítime sa
pravdepodobnostnú
pravdepodobnostnú
iesol, ako inak,ako
niesol, Albert
inak,Einstein – práve –zapráve
Albert Einstein túto teóriu
za tútositeóriu
aj odniesol Nobe- Nobe-
si aj odniesol
ťažší. Keď ideme dole, akoby nám pár kilogram ubudlo. No a ak sa, nebo-
ovu cenu.lovuOncenu.
navrhol, že svetložes svetlo
On navrhol, hmotou neinteraguje
s hmotou ako vlna.ako
neinteraguje Navlna.
mik- Na mik- náturu atómov a molekúl
náturu atómov pod
a molekúl pod
daj, výťah odtrhne, padáme voľným pádom – gravitáciu necítime. Gravitá-
oskopickej úrovni nesú
roskopickej úrovni energiu svetla malé
nesú energiu svetlačastice,
malé pričom
častice, ich energia
pričom je
ich energia je kontrolu.kontrolu.
Mikroskopická
Mikroskopická čas- čas-
cia sa správa veľmi podobne, ako zotrvačná sila. Takéto úvahy Einsteina na-
riamo priamo
úmernáúmernáfrekvencii svetla. Červené
frekvencii svetlo má
svetla. Červené menej
svetlo má energetické
menej energetické 12,95tica,
€ | napríklad
145tica,
× 230 mm
elektrón,
napríklad | 224
smerovali jek str.
opí-| tv
elektrón, je |opí-
formulácii všeobecnej teórie relativity, ktorá opísala gravitáciu
astice než fialové,
častice než preto
fialové, niepreto
sú schopné “vykopnúť”
nie sú schopné elektrónelektrón
“vykopnúť” z jeho polohy
z jeho polohy saná jazyk
slovenský pravdepodobnostnou
saná pravdepodobnostnou
| 978-80-556-5046-3
202 203
vytvoriť tak elektrickú
a vytvoriť prúd.
tak elektrickú Ako už asi
prúd. Akozačínate tušiť, tieto
už asi začínate balíčky
tušiť, tietoelektro-
balíčky elektro- vlnou, ktorej
vlnou,správanie opísala opísala
ktorej správanie
magnetickej energie,energie,
magnetickej tieto časticetietosvetla,
časticednes voláme
svetla, dnes voláme
fotóny. fotóny. slávna Schrödingerova
slávna Schrödingerova Jej riešenie
rovnica. rovnica. potvrdilo
Jej riešenie a spresnilo,
potvrdilo čo Bohrčo Bohr
a spresnilo,
Opravy Opravy
klasickejklasickej
teórie sateórie stali základom
sa stali základom
teórie kvantovej. Jej ambície
teórie kvantovej. Jej ambície vytušil. Elektróny sa môžusanachádzať
vytušil. Elektróny v atómoch
môžu nachádzať len vo veľmi
v atómoch len vošpecifických
veľmi špecifických
oli nemalé – uchopiť
boli nemalé 50správanie
– uchopiť hmoty ahmoty
správanie
Slovart-Obycajne-zazraky-KB.indd 202-203
svetla anasvetla
úrovni naatómov. Tieto Tieto
úrovni atómov. stavoch stavoch
alebo ich kombináciách.
alebo Pri prechode
ich kombináciách. medzi nimi
Pri prechode medzizachytia alebo alebo
nimi zachytia
17/08/2021 12:26
mbícieambície
sa, prekvapivo, podarilopodarilo
sa, prekvapivo, naplniť. naplniť.
Stálo nás to však
Stálo nás to viac, nežviac,
však smenež sme vyžiaria vyžiaria
presne definovaný balík energie,
presne definovaný teda fotón.
balík energie, tedaTofotón.
sa, mimochodom,
To sa, mimochodom,
i dovtedy vedeli predstaviť,
si dovtedy fyzika safyzika
vedeli predstaviť, stala sa nepochopiteľnou.
stala nepochopiteľnou. Nie, že byNie, že by prejaví tak, že ak
prejaví pustíte
tak, že ak cez atómy
pustíte cezsvetlo,
atómyniektoré presné vlnové
svetlo, niektoré presnédĺžky
vlnovésadĺžky sa
oli rovnice zrazu ťažké.
boli rovnice zrazuNiekedy sú, niekedy
ťažké. Niekedy nie, to nie
sú, niekedy nie,jetonovinka. Rátať Rátať
nie je novinka. zachytiazachytia
– v spektre svetla vzniknú
– v spektre tmavé čiary.
svetla vzniknú tmavé Presne
čiary.tie čiary,tie
Presne pomocou
čiary, pomocou
kvantovou fyzikou vieme,
s kvantovou fyzikouproblémy
vieme, problémyvšak máme všaksmáme
jej interpretáciou. Keď
s jej interpretáciou. Keď ktorých ktorých
sme odhalili zloženiezloženie
sme odhalili Slnka a Slnka
vďakaaktorým skúmame
vďaka ktorým rozpínanie
skúmame rozpínanie
ozmýšľame o pohybe
rozmýšľame futbalovej
o pohybe lopty, predstavujeme
futbalovej lopty, predstavujemesi jej jasný pohyb,
si jej jasný pohyb, vesmíru.vesmíru.
pojitá trajektória od kopačky
spojitá trajektória až do futbalovej
od kopačky bránky. Častice
až do futbalovej bránky. vČastice
kvantovejv kvantovej SúčasnýSúčasný
názor na kvantovú
názor fyziku jefyziku
na kvantovú takýto. FungujeFunguje
je takýto. neuveriteľne
neuveriteľne
eórii nemajú presnú polohu
teórii nemajú a nemajú
presnú polohu ani presnú
a nemajú ani hybnosť. NeviemeNevieme
presnú hybnosť. po- po- presne, aj keď jejajúplne
presne, keď jejnerozumieme – nepoznáme
úplne nerozumieme uspokojivú
– nepoznáme interpretá-
uspokojivú interpretá-
LI T ER AT Ú R A FAKT U

Cesta v čase,
na ktorej spoznáte
každodenný život
našich predkov.
Zora Mintalová Zubercová
Ako sme kedysi žili
Obrazový sprievodca
životom našich predkov
Nová kniha o živote našich predkov úspešnej
spisovateľky a etnografky Zory Mintalovej Zuberco-
vej. Vznikla v spolupráci s dizajnérom, fotografom
a ilustrátorom Vladimírom Holinom, takže obrazová
časť knihy je rovnako príťažlivá ako textová. Kniha
približuje život v minulých storočiach prostredníc-
Kedysi ženy roľníkov rodili doma za
asistencie pôrodnej babice či skúse-
tvom približne 300 farebných fotografií, ktoré vznik-
nej ženy, ktorá poznala dávne zvyky li vo viacerých slovenských skanzenoch. Čitatelia
a praktiky. Lekára volali, keď bola žena
v ohrození života. Veľa žien zomrelo pri tak môžu vojsť do dediny či mestečka, vstúpiť do
pôrode kvôli ťažkej práci, vyčerpaniu,
neliečeným chorobám, častým pôro- usadlostí, dvorov a domov rôznych vrstiev obyvateľ-
dom, zlej hygiene či iným dôvodom.
Keď matka pôrod zvládla a novorode- stva. Spoznajú domček bezzemka, obecného sluhu,
niatko žilo, ostali v posteli v rohu izby,
kde ich obostreli kútnou plachtou – ob-
pastiera i chovateľa oviec, usadlosti malých a stred-
radnou textíliou, za ktorú nesmel nik ných roľníkov, hospodárstva bohatých gazdov, dom
nazrieť, aby im nepočaril. Otec dieťaťa
nakuknúť smel, no spať musel inde. Os- vinohradníka, dielne remeselníkov, dom richtára,
tatní spali v izbe, starí rodičia v posteli,
väčšie deti v zasúvacích postieľkach, na kúrie zemanov aj sídlo strednej šľachty. Uvidia za-
peci, dievky na laviciach. 1
riadené izby, ako spávala viacčlenná rodina, dobový
obchod i školu, predmety v pitvore, čiernej i svetlej
kuchyni, v komore, ale aj domáce a hospodárske
12:25
Usadlosť bohatého roľníka z Jasenovej z druhej po- Domáce pôrody bolipráce i náradie či remeselnícke nástroje. Knihu
v podhorských
lovice 19. storočia uzavierali dvojkrídlové vráta so
oblastiach severu rozšírené aj po
dopĺňajú
Staré matky, čierno-biele fotografie zaniknutých prác na
strieškou a s doskovou, vo vrchnej časti ozdobnou
výplňou. Vráta osadili medzi obytný dom a zru-
bovú kôlňu. Kolmo na ňu nadväzovala stodola, za druhej svetovej vojne.
ktorou bola záhrada so sýpkou. Vstup pre peších
ktoré žili v domácnosti mladých,
bol vždy zo strany domu drevenými vrátkami.
Studňa pred domom, maštale a chliev za domom
vytvárali kompletný hospodársky dvor. 3
poli, v hospodárstve či domácnosti, zachytávajúce aj
trvali na dodržiavaní zvykov vrátane
hodnovernú
kútnej plachty. Dieťatko mali niesť na atmosféru.
u za v r e t é u s a d lo st i – v st u py, br á n y 39
krst krstní rodičia, matka mala ostať
doma, na krstiny, na ktoré sa v izbe
zišla rodina, sa smela dívať spoza
kútnej plachty. KeďPublikáciu
šestonedieľky od z verejných zdrojov podporil Fond
toho upustili, staré matky boli nespo-
kojné. Vyžadovali, žena podporu
matka nesmie umenia.
šesť týždňov odísť z domu, lebo je
nečistá. Podľa dávnych zvykov mohla
ísť medzi ľudí až vtedy, keď sa, tak
ako kedysi, zahalená v pôlke vrátila
z vádzky v kostole. 4

19,95 € | 215 × 235 mm | 224 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5010-4
i z b a – p r á c a a s v i at k y 73

12:26
51
bodies...

a z nečujných vlákien,
C R E ATO R
The name Ondruš is
woven from inaudible
torný hluk, meno Stacho fibers, causing internal
noise,
O N T E Nthe name Stacho
znejúcich drôtených špirál,
ZAJAC C T

L I TERATÚRA FAKTU is embroidered from


snené v húštine tŕnia a meno wire spirals, the name

éa zz klátov
nečujných vlákien, The name
Feldek Ondruš within
is trapped is
ľudských tiel... woven
an from inaudible
impenetrable clump

Všetko najlepšie
torný hluk, meno Stacho fibers,
of thorns causing internal
and the name
noise, the name Stacho
znejúcich drôtených špirál, Mihalkovič
is embroidered
from
is made
the logs offrom
human

k narodeninám,
snené v húštine tŕnia a meno wire spirals, the name
bodies...
Feldek is trapped within
é z klátov ľudských tiel... an impenetrable clump

Majstre!
of thorns and the name
Mihalkovič is made
from the logs of human
bodies...

J
M
R
k
P
a
s
p
t
h
t
s
Anna Lara, Ľubomír Feldek d
i
Hop alebo trop i
Rozhovor s dramatikom t
Ilustrácie od Miroslava Cipára z publikácie CIPÁR&LOGO.ETC.

g
Kniha rozhovorov s autorom-legendou Ľubomírom p
Feldekom je najmä o jeho práci básnika, spisovateľa, a
dramatika, prekladateľa, ale nielen o tom. Je o inšpi-
ráciách, tých ľudských aj tých literárnych. O ľuďoch, P
ktorí v jeho profesionálnej kariére zohrali dôležitú F
úlohu, aj o radosti z tvorby, o láske k divadlu aj o tej
najdôležitejšej láske k rodine. Je zaujímavé na pozadí
meniacej sa doby sledovať tvorbu významnej postavy
našej kultúry.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond


na podporu umenia.

17,95 € | 165 × 235 mm | 320 str. | tv | 1


slovenský jazyk | 978-80-556-5042-5 s

52
LI T ER AT Ú R A FAKT U

Ján Štrasser János Zolcer


Martin Bútora. Gorbačovove
Rozhovory o časoch, tajomstvá
ktoré sme žili a žijeme
Prítomnosť sociológa, diplomata „Máme jadrové zbrane, ale nemáme dám-
a spisovateľa Martina Bútoru v sloven- sku bielizeň a toaletný papier. Prečo je to
skej politike, spoločnosti a kultúre je tak?“ kladie si v istej chvíli otázku Michail
podstatná a všestranná. Všetky tieto Gorbačov, v rokoch 1985 – 1990 čelný pred-
témy sú predmetom podrobných a do staviteľ Sovietskeho zväzu. Televízny pro-
hĺbky idúcich rozhovorov, ktoré s ním ducent János Zolcer nám na základe svojho
takmer rok viedol Ján Štrasser. Detailne vyše 20-ročného pracovného a priateľského
sa v nich venujú Bútorovmu detstvu, vzťahu s týmto významným politikom po-
dospievaniu, štúdiu, profesijnému núka jedinečnú príležitosť nazrieť do mýt-
i osobnému životu, analyzujú domácu mi opradeného a často temného zákulisia
i zahraničnú politiku a tie najpálčivejšie sovietskej i medzinárodnej politiky počas
témy, ktoré hýbali a hýbu svetom: ekoló- desaťročí studenej vojny. Autor v knihe
giu, migráciu, klimatické zmeny, ľudské prostredníctvom informácií z prvej ruky
práva, pandémiu ochorenia COVID-19 interpretovaných samotným Gorbačovom
a mnohé ďalšie. odhaľuje štruktúru mocenských vzťahov
v Sovietskom zväze a prináša nový vzru-
Publikáciu z verejných zdrojov podporil šujúci pohľad na obdobie súperenia dvoch
Fond na podporu umenia. jadrových superveľmocí. V knihe sa okrem
množstva fotografií nachádzajú aj QR kódy
umožňujúce online prístup k doplňujú-
cim informáciám, obrazovému materiálu
a videám. Použite svoj smartfón a otvorí
sa vám jedinečný svet Michaila Gorbačova
a jeho manželky Raisy.

14,95 € | 145 × 230 mm | cca 312 str. | tvp | 17,95 € | Preklad Jitka Rožňová | 145 × 235 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-5258-0 cca 400 str. | tvp | slovenský jazyk | 978-80-556-5396-9

53
L I TERATÚRA FAKTU

Muži, ktorí hýbali


slovenskými dejinami.

Michal Kšiňan Martin Horička


Milan Rastislav Gottwaldov
Štefánik demokrat R
Muž, ktorý sa rozprával Zabudnutý príbeh A
s hviezdami Jána Ševčíka E
Kniha Milan Rastislav Štefánik. Ján Ševčík patrí medzi neprávom zabudnuté v
Muž, ktorý sa rozprával s hviezda- osobnosti našich dejín. Bol legionárom, za 1. ČSR
mi je prvá vedecká biografia tejto pôsobil ako tajomník poslaneckého klubu Hlinkovej D
významnej osobnosti sloven- slovenskej ľudovej strany, po vyhlásení Slovenského ľ
ských dejín. Historik Michal štátu sa zapojil do ilegálneho odboja a po vypuknutí F
Kšiňan v nej pútavo približuje SNP bojoval ako partizánsky veliteľ proti Nemcom. r
Štefánikov život na základe Svoju naozaj historickú úlohu však zohral počas n
dlhodobého výskumu v archí- komunistického prevratu vo februári 1948, keď –
voch deviatich krajín. Autor nás ako čelný politik Demokratickej strany vystúpil m
zavedie do pozemského raja na podporu Klementa Gottwalda. Stranu sa mu s
na Tahiti, do exotického Ekvá- podarilo pretransformovať na povoľnú Stranuslo- n
doru, na nehostinnú Sibír či do venskej obrody, ktorej sa stal prvým predsedom. k
najvýznamnejších rímskych Neprešlo však veľa času a politici KSČ sa ho rozhodli k
a parížskych salónov v snahe zbaviť – vo vykonštruovanom procese bol Ševčík č
nájsť odpoveď na otázku, ako sa odsúdený za „protištátnu činnosť“. Kniha analyzuje p
zrodil národný hrdina. Štefá- politika, ktorý sa síce nachádzal v pozadí niekoľkých p
nik vo svojich časoch očaril významných udalostí našich dejín, ale okrem feb- s
mnohých ľudí, no stále v tom ruárového prevratu sa nikdy nedostal do popredia š
pokračuje... a pôsobil skôr nevýrazne. To je aj dôvod, pre ktorý v
bývá dnes často a neprávom prehliadaný. A

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na P


podporu umenia. F
16,95 € | 145 × 230 mm |
400 str. | tvp | slovenský jazyk | 14,95 € | 130 × 210 mm | 312 str. | tvp | 1
978-80-556-3904-8 slovenský jazyk | 978-80-556-4571-1 s

54
LI T ER AT Ú R A FAKT U

Roman Holec, Martyn Rady


Alexandra Lukáčová Habsburgovci
Európsky rod Vzostup a pád svetovej
v slovenskom svete veľmoci

Dejiny sa najlepšie píšu prostredníctvom Historik Martyn Rady vo svoje publikácii priná-
ľudských príbehov a príbeh šľachtického rodu ša vzrušujúci príbeh mocnej dynastie, ktorá po
Friesenhof Oldenburg, ktorý žil v 19. až 20. sto- stáročia formovala charakter nielen našej vlasti,
ročí v kaštieli v Brodzanoch, stojí za rozpoveda- ale celej Európy i sveta. Autor pútavou formou
nie. Je unikátny svojimi nadnárodnými väzbami sleduje dejiny rodu Habsburgovcov od ich
– alsaským pôvodom, spojením s habsburskou skromných počiatkov v 11. storočí, nepravde-
monarchiou a územím dnešného Slovenska, podobný vzostup k moci v polovici 15. storočia,
s veľmi silným ruským kontextom, prepojeným dôvtipnú sobášnu politiku a odvážne vojenské
na rodinu básnika A. S. Puškina. Jeho príslušní- výboje počas vrcholného obdobia ich domi-
kom bol oldenburský vojvoda a vnuk švédskeho nancie v Európe, až po pád dynastie v dôsledku
kráľa v jednej osobe, iný predstaviteľ rodu bol zase 1. svetovej vojny. Autor nám odhaľuje, v čom
členom výboru Matice slovenskej a významným spočívala neuveriteľná odolnosť Habsburgovcov
podporovateľom slovenských národnoemanci- a schopnosť udržať sa pri moci – sami seba vní-
pačných snáh. Fascinujúce ľudské osudy európ- mali ako osudom predurčených vládcov sveta,
skej šľachty žijúcej na na Hornej Nitre zrekon- obrancov kresťanskej civilizácie a rímskokato-
štruovala na základe stoviek listov zozbieraných líckej cirkvi, garantov mieru a patrónov umenia,
v siedmich krajinách Európy dvojica historikov vedy a vzdelávania.
Alexandra Lukáčová a Roman Holec.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil


Fond na podporu umenia.
19,95 € | Preklad Peter Draškaba | 145 × 230 mm |
17,95 € | 165 × 235 mm | cca 384 str. | tvp | cca 400 str. + 16 str. obrazová príloha | tvp |
slovenský jazyk | 978-80-556-4745-6 slovenský jazyk | 978-80-556-5395-2

55
PRAKTICKÉ A HOBBY

G
s
z

Lars Svensson, Killian Bryan Lynch


Mullarney, Švajčiarsky armádny nôž
Dan Zetterström Outdoorová príručka pre
Vtáky Európy každého. 101 tipov a trikov
Príručka na určovanie na prežitie v prírode

Najpodrobnejšia a najkvalitnejšia príručka Táto praktická príručka ponúka návod, ako


na určovanie vtákov Európy, severnej Afriky používať kultový multifunkčný švajčiarsky
a Blízkeho východu po prvý raz v slovenskom nôž na riešenie rôznych situácií v prírode a pri
jazyku. Všeobecne uznávané dielo jedného kempovaní. Prináša podrobný prehľad modelov
z najvýznamnejších terénnych ornitológov značky Victorinox, ich nástrojov, funkcií aj prí-
v Európe Larsa Svenssona s vyše 3 500 vernými slušenstva. Dozviete sa, ako si vybrať správny
ilustráciami jednotlivých druhov vtákov od model a pomocou neho založiť oheň, postaviť
renomovaných autorov Killiana Mullarneyho úkryt, loviť, urobiť drobné opravy či poskytnúť
a Dana Zetterströma obsahuje všetky informá- prvú pomoc. Publikácia tiež ponúka tipy na
cie potrebné na určenie akéhokoľvek druhu, prežitie v divej prírode a pri ohrození života.
v ktoromkoľvek ročnom období. Kniha prináša
nielen podrobné opisy jednotlivých druhov
vtákov s údajmi o veľkosti, sfarbení, charak-
teristických znakoch, biotope a hlase, ale aj
aktualizované prehľadné mapy ich rozšírenia
s vyznačenými hniezdnymi areálmi, zimoviska-
mi a ťahovými trasami.

24,90 € | Preklad Katarína Slabeyová ARAR s.r.o. |


135 × 194 mm | 448 str. | mv | 12,95 € | Preklad Pavol Štefanka | 146 × 178 mm |
slovenský jazyk | 978-80-556-4482-0 224 str. | fv | slovenský jazyk | 978-80-556-4577-3

56
KU CHÁR KY

Gurmánska encyklopédia
s príbehmi jedál a pochutín
z celého sveta

Jozef Koleják
Toto nie je
kuchárska kniha 2
Atlas pre hladných,
maškrtných
a gurmánov
Po úspešnej čítanke pre hladných, gur-
mánov a maškrtných, ktorá získala cenu
ICMA za grafický dizajn, prichádza autor
s pokračovaním. Tentoraz predstavuje jedlá
a pochutiny z celého sveta. Dozvieme sa,
ako vznikol cisársky trhanec alebo dezert
Eton mess, že cestoviny carbonara nevznik-
li v Taliansku, zistíme, čo je to vegemite
alebo pastrami. Texty opäť dopĺňajú ilustrá-
cie Martina Bajaníka, ktorý je aj autorom
grafickej úpravy.

17,95 € | 170 × 225 mm | cca 288 str. | tv |


slovenský jazyk | 978-80-556-5329-7

57
KUCHÁRKY

Liliana Battleová Anthony Bourdain Yotam Ottolenghi,


Kuchařka rodiny Důvěrnosti Ixta Belfrageová
dona Corleona z kuchyně Chuť
Rozšířené vydání
Trilógia Krstný otec patrí k maj- Pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa V knihe nájdete úplné nové,
strovským dielam kinemato- v časopise The New Yorker objavil výnimočne chutné recepty
grafie – je to ikonická sonda do neslávne známy článok „Nejedzte od hviezdneho šéfkuchára
talianskej a taliansko-americkej predtým, než toto budete čítať“ Yotama Ottolenghiho a Ixty
kultúry. Filmy natočil režisér od vtedy relatívne neznámeho Belfrageovej. Sú to večere na
Francis Ford Coppola na motívy šéfkuchára Anthonyho Bourdaina. všedné dni, ohromujúce, ale
rovnomenného románu Maria Svojimi postrehmi o tom, čo sa deje na prípravu ľahké pokrmy
Puza. Prvý diel mal premié- za dverami kuchyne, nešetril žiadne pre hostí, aj veľkolepé jedlá –
ru v roku 1972 a zaznamenal chuťové poháriky. Text spôsobil kuchárska kniha predstavuje
okamžitý úspech. Jedlo pred- škandál a kniha, ktorá vďaka nemu revolučný prístup k vareniu
stavuje vo filme kľúčový motív, vznikla, dnes už klasické Důvěrnosti zeleniny so zameraním na
talianska kuchyňa prekypuje z kuchyně, bola ešte väčšou senzá- chuť. Tretia kniha po zeleni-
hojnosťou a rodinný stôl je ciou a stal sa z nej bestseller s milión nových kuchárkach Hojnost
stredobodom diania. Keď sa pri predanými výtlačkami. Bourdain sa a Ještě více hojnosti vzdáva hold
ňom ľudia stretávajú, kriminál- v nej úprimne spovedá, je absolútne zelenine. Autor o nej povedal:
ny motív ustupuje do pozadia. nemilosrdný a nič nezatajuje. Jeho „Zameriava sa na pochopenie
Recepty v tejto kuchárskej príbehy sú šokujúce, odhaľujú drsné toho, čím sa zelenina odlišuje
knihe predstavujú autentické praktiky „vysokej kuchyne“, ale sú od iných potravín a na mož-
talianske a taliansko-americké aj vtipné a hlavne pravdivé. Auto- nosti, ako zvýrazniť a ozvlášt-
jedlá inšpirované rodinou dona rove spomienky na roky strávené niť jej chuť a vôňu. Ukazuje,
Corleoneho a scénami z fil- v gastronómii teraz vychádzajú roz- ako vytvoriť chuťové ,bomby‘
mov. Môžete sa tešiť na slávnu šírené o doteraz nepublikovaný ma- postupom, kombinovaním
ciabattu, pravú sicílsku pizzu, teriál. Určite vás nadchnú Tonyho a výberom potravín.“ Môžete
poctivú minestrone, povest- rukou písané poznámky, zaujme vás sa tešiť na pečený zeler na tri
né milánske risotto, výdatné rozhovor s jeho editorom a s chuťou spôsoby, mrkvovú kašu s karí
cestoviny bucatini amatriciana, sa začítate do predhovoru Érica korením a hnedým maslom,
jednoduché slávky na námor- Riperta, kuchára a autora špecializu- chladnú avokádovú poliev-
nícky spôsob, kuraciu piccatu, júceho sa na francúzsku kuchyňu. ku s olejom a chrumkavým
úžasné ossobuco, sladkokyslú Ako povedal Anthony Bourdain: cesnakom, bezmäsité pečené
pepperonatu, božské mandľové „Teraz už chápem, prečo sa tá kniha ragú, steaky z portobello šam-
sušienky, tradičné tiramisu aj páči kuchárom a ľuďom z branže. piňónov s fazuľovou kašou
menej známe affogato. Nespočetne ráz som počul: Opísal si alebo sorbet z melóna a jahôd.
môj život, kamoš.“

19,95 € | Preklad Hana Janišová | 14,95 € | Preklad Jiřina Stárková | 24,90 € | Preklad Dagmar Eisenmannová |
203 × 254 mm | 208 str. | tv | 130 × 210 mm | 352 str. | tvp | 195 × 270 mm | 320 str. | tv |
český jazyk | 978-80-276-0092-2 český jazyk | 978-80-276-0330-5 český jazyk | 978-80-276-0218-6

58
K N I HY V Č ESKO M JAZ YKU

Ian Haydn Smith


Filmové plakáty
Dějiny jednoho média
304 str. | 29,90 €

Bernhard Roetzel
Opravdový gentleman.
Průvodce klasickou
pánskou módou Ian Buxton
408 str. | 29,90 € 101 Whisky –
Škola degustace
pro každého
224 str. | 11,95 €

Ross King
Knihkupec z Florencie
Příběh rukopisů,
které zažehly renesanci
orig. 496 str. | 17,95 €

Lucie a Nicole Ehrenbergerovy


A Cup of Style - Diář 2022 (veľ ký)
192 str. | 12,95 €
A Cup of Style - Diář 2022 (malý)
192 str. | 9,95 €

59
KNI HY V ČESKOM JAZ YKU

Neuveriteľné
výkony a rekordéri
z celého sveta.

T
K
S
g
Z
p
k
K
g
p
n
k
M
v
Kolektív autorov t
m
Guinness World Records 2022 j
e
Guinness World Records (Guinnessova kniha rekordov) každý rok prináša S
neuveriteľné množstvo medzinárodne uznaných svetových rekordov, v
ľudských úspechov a extrémov prírody. Prvé svetové vydanie je z roku –
1954 a v súčasnosti vychádza v sto krajinách v 23 jazykoch. V najnovšom P
vydaní opäť prinášame nejednu kuriozitu. Zoznámte sa s najtalentovanej- fi
šími domácimi miláčikmi, žasnite nad dych berúcou krásou dinosaurov, p
obdivujte umelú inteligenciu a virtuálnu realitu, pozrite sa do vesmíru,
preskúmajte spravodajské médiá... Ale pozor, aby ste sa nechytili do
sociálnych sietí! Čakajú vás najnadanejší rekordéri zo všetkých kútov
sveta a viac ako tisíc rekordov zo všetkých oblastí ľudskej činnosti!

26,90 € | Preklad Jan Koubek, Zuzaná Pavlová, Runka Žaludová | 5


228 × 304 mm | 256 str. | tv | český jazyk | 978-80-276-0304-6 č

60
K N I HY V Č ESKO M JAZ YKU

Jiří Slíva
Paragrafiky
Tomáš Míček Kresby, grafiky a aforismy
Květy Země na téma právo

Sériu kníh fotografa Tomáša Míčka Ma- „Tři moci: výkonná moc, zákonodárná
gická místa Země, Stromy Země a Kameny moc a soudní moc. Co je moc, to je
Země oslavujúcich fascinujúcu krásu moc!" Malá ochutnávka aforizmov z no-
prírody v celej svojej sile, ale aj nežnej vej knihy Jiřího Slívu, výtvarníka a bás-
krehkosti, dopĺňa ďalšia publikácia nika, ktorého preslávil kreslený humor.
Květy Země. Svojou vynikajúcou foto- Autor ilustruje knihy, píše básne, skladá
grafickou technikou nám autor ukazuje piesne, je tvorcom poštových známok,
pôvab jednoduchých kvetov, ale aj hrá na gitare... V knihe Paragrafiky sa
neuveriteľne obrovské exotické kvety, zamýšľa nad otázkou, či majú právni-
ktoré sú ako zázraky prírody. Tomáš ci väčší zmysel pre humor ako ľudia
Míček popri písaní knihy precestoval iných profesií. Dokážu viac žartovať
všetky kontinenty. Na Sumatre portré- o svojom povolaní a jeho symboloch?
toval Rafléziu Arnoldovu, ktorej kvet Ako odpoveď na tieto otázky vznikla
má v rastlinnej ríši najväčší priemer (až zbierka kresieb, karikatúr a ilustrácií
jeden meter), na Galapágoch zachytil s právnickou tematikou a symbolikou.
endemickú stromovú opunciu, v púšti K obrázkom Jiří Slíva pripísal tri tucty
Sonora v južnej Arizone a v Mexiku aforizmov. Dekan Právnickej fakulty
vyfotografoval najvyšší kaktus sveta Karlovej Univerzity Jan Kuklík, profe-
– viac ako 23 metrov vysoký saguaro. sor dejín práva, v zaujímavom úvode
Prostredníctvom jedinečných fotogra- krátko objasnil pôvod a históriu dvoch
fií plných farieb spoznáte krásy našej hlavných právnických symbolov –
planéty. paragrafu a spravodlivosti, čiže justície.
„Doufejme, že i když je Justice záměrně
slepá a nezáměrně občas i hluchá, smysl
pro humor ji neopouští!“ píše autor
hneď v úvode knihy.

59 € | 290 × 360 mm | 400 str. | tvp | 11,95€ | 195 × 195 mm | 128 str. | tvp |
český jazyk | 978-80-276-0205-6 český jazyk | 978-80-276-0231-5

61
AUDI OKNIHY

Audioknihy pre
všetky čitateľské uši.

62
AU D I O K N I HY

63
KNI HY V ANGLICKOM JAZYKU

JohnJohn Harris
Harris (ed.) (ed.)
The Beatles:
The Beatles: Get Back
Get Back
Anton Corbijn 49,9549,95 € | str.
€ | 240 240 str.
Depeche Mode by
Kniha s doteraz nezve-
Anton Corbijn
rejnenými fotografiami
110 € | 512 str.
najznámejšej skupiny
Fotografická publi- všetkých čias. Vychádza
kácia s množstvom k uvedeniu dokumentár-
zaujímavostí o kultovej neho celovečerného filmu
kapele, ktorá navždy Petra Jacksona The Beatles:
ovplyvnila dejiny Luis-Martín Lozano Get Back.
hudby. Frida Kahlo.
The Complete Paintings
165 € | 624 str.

Paul McCartney Život jednej z kľúčových


The Lyrics postáv mexického moder-
87,95 € | 912 str. ného umenia na viac ako
620 stranách. Monografia
Súbor textov od jedného z naj- predstavuje priekopníčku
väčších skladateľov všetkých feminizmu prostredníc-
čias. Abecedne zoradené pies- tvom jej malieb, málo zná-
ne sú doplnené informáciami mych fotografií či súkrom-
o okolnostiach, za ktorých boli ných písomností.
napísané, a dozviete sa tiež, čo
si o nich myslí autor dnes. Will Smith
a Mark Manson
Annie Leibovitz Will
Wonderland 18,50 € | 352 str.
85 € | 448 str.
Barack Obama Medziľudské vzťahy,
Príbeh legendárnej
a Bruce Springsteen celosvetové uznanie
fotografky o jej živote vo
Renegades: a vnútorné šťastie
svete módy počas piatich
Born in the USA očami výnimočného
desaťročí s exkluzívnymi
39,95 € | 320 str. umelca našej doby.
fotografiami Rihanny,
Obama a Springsteen sú Nicole Kidman, Sereny
dlhoroční priatelia, ktorí Williams a ďalších.
rozoberajú život, hudbu
a svoj vzťah k Amerike.
Publikácia je rozšírením
ich spoločného podcastu, J.K. Rowling
navyše s exkluzívnymi Harry Potter and the Chamber
fotografiami a doteraz of Secrets: MinaLima Edition
nezverejneným archívnym 35,95 € | 400 str.
materiálom. J.K. Rowling
Colin Butfield, Harry Potter and the Philoso-
Jonnie Hughes, phers Stone: MinaLima Edition
HRH Prince William 35,95 € | 368 str.
Sally Rooney Earthshot Špeciálne interaktívne
Beautiful World, 18,50 € | 352 str. vydanie knihy Tajomná
Where Are You komnata a Kameňa
Kniha, na ktorej vzniku sa
16,50 € | 288 str. mudrcov s viac ako 150
podieľal aj princ William,
Literárny fenomén opisuje riešenia, ktoré ilustráciami. Cestujte
desaťročia podľa The môžu aspoň čiastočne s Hop-Šup práškom,
Guardian, román od eliminovať dôsledky pri- stretnite Zúrivú vŕbu
bestsellerovej autorky chádzajúcej environmen- alebo si vytrhnite vlast-
knihy Normálni ľudia. tálnej krízy. nú mandragoru.

64
:
Všetky novinky
www.slovart.sk

a zákulisné informácie
z nášho vydavateľstva
nájdete na našich
sociálnych sieťach
Slovart – vydavateľstvo najlepších kníh
SlovartBooklab
booklabsk
slovart_vyd

Sme hrdým členom: