H

..

HRVA!SICA STRUCNA UDRUGA ZA PUN

Tehniika regulativa

.

=.': . .

--X}~t~t~;~?l.
',C> '.

'_

. c":; ':.;" .... c
>:

-: .;_;. .~:. . . - "_.' <'" ..
"

':

travanj

2002.

Tehnicki propisi za plinske instalaciie
HSUP - P 600

I

:

.

ISBN 953-98858-0-9 Hrvatska strucna udruga xa pi in - HSUP Subiceva 29 10000 Zagreb tel: +385 (0) 1 46405 90 +385 (0) 1 4592907 fax: +385 (0) 1 459 28 21 e-mail: hsup@ina.hr Za izdavaca: prof.dr. Miljenko Sunic, dipl. ing.

H TtUIEb IA V HRVATSJ<A S1JIU~NA UDRUOA. ZAPLIN f!111dn Tehnicki propisi za plinske instalacije (-HSUP) Technical specifications for gas installations (HSU P) Technische Regeln fur Gas-Installationen (HSUP) .

2. koja su izmijenjena dijelova.6. V HRVA!'I<A STRUCNA UDRUGA lAPUN Predgovor U cilju unapredenja UDRUGA duqorocni program plinskog rada. tekstu Pravilnik DVGW-TRGI i promjene godine pod naslovom: Korrekturen.3.9.7. 3. 1986/1996. Medimurje-plin.1.7. navedene su u pravilu DIN. 1. Stjepan BenCik. 3. ozncci svako takvo dopunjeno odnosno pojosnjen]o poglavlje.I i I.P (HSUP .3.7.2. pojedinih zahtjeva. i stavljanju u upotrebu plinskih instalacija. P 600.1. HEP-Elektroslavnija. Termoplin.4. normi. ing. pravilnika tehnickih Mnogi clan. 3. 1. 1. ing.7.8. 3.2. ostalo se pri oznaci primjenjivati cijelom podruc]u Poglavlja tehnicklh propisa i ubuduce ce se u plinsko] struci kako bi se tehnicki Republike Hrvatske. 3. propisi Hrvatskoj rodi zakonskih Ovaj nccin oznccovcn]o i ostala Radi lakseg prcceo]o plinsko regulativa radnih listova. 1.3.2.2. DIN EN i DIN EN ISO norme. clan.2.2.9. 1. str. 3.2. 1. - clan.2.1.6. stavila je u svoj izmedu raznih drugih zadataka. . 3. 3. ali ce nositi prefiks HSUP .i5. svih izmijenjenih Izmijenjena 2. Vorozdin clan. propisi i temelj sigurnosti plinskih instalacija i plina kao suvremenog energenta u svim podrucjirno postizanja ovog zadatka HSUP je na petoj sjednici Upravnog odbora drugog saziva dana 29. ali ukoliko postoji navedeno. imenovao Radnu grupu za izradu propisa u sastavu: Gradska plinara Zagreb Fikret Ncsic. 1.2. Ivan Topolnjak.2. Kod oznccovcn]o adekvatna U pogledu posebno su ozncceno Na kraju ovoga pravilnika su slijedeco poglavlja: 3. Odjel zcstite od pozcro tajnik Radne grupe. postoji rnogucnost hrvatska norma HRN EN.2. ne mogu preuzeti u Republici s potrebama korisnika iz plinskog P 600.2. prijevod daljnjem izrade regulative Republike "Tehnicki njerncckoq II od tih propisa temelje se no inozemnim propis za plinske instalacije 1986/1996). predsjednik.4. 1. lipnja 1999. Radi . ing. 1. prijedloga Hrvatske. Kako se svi zahtjevi gospodarstva. g. teh. izvodenju niza nuznih tehnlcklh propisa. ing.7.2. Cakovec Osijek i eksplozija dipl.2.11. iz originalnog Pravilnika DVGW-TRGI i na i drugih razloga. .5.3. dipl. Anderungen propisa P 600 bls August 2000 Unutar Tehnickog odnosno 1986/1996 uskladen zamijenjene su sve povucene DIN norme sa HRN EN normama. Ti su njegove kojima se propisuju primjene. dipl. Kresirnir Picek.14. ing. kao krovna institucija u plinskoj struci u Republici Hrvatskoj.13.8.P 600).2. gospodarstva i sigurnosti u distribuciji donosenje plina HRVATSKA STRUCNA ZA PLiN (HSUP). onda je i ona paralelno specificnih zahtjeva iii prosiren]o. zbog prilagodbe oznakom na podruc]e HSUP. tekst je u cijelosti rehnlcklh propisa mogli uskladiti DIN EN i DIN EN ISO normama. MUP RH.1. vrijedna da svaki distributer plino te za htjeve posebno formulira se adekvatno U odnosu izmjene 4 kao dodatok Tehnickorn propisu P 600.3. tekstu Tehnicki propis DVGW-TRGI iz kolovoza 11 • "Technische Regelen fur Gas-Installationen" uz dodatke und Erganzungen 1986/1996 2000. sodrzi odredene koje su veCinom osrnisljenc Izmjene daju osim toga prosirenje P 600· HSUP2002.1.12. H i). 1.8. 3.7. Zoran Pul. dipl.2. Gradska propisa i ostale plinske P 600" [u daljnjem plinara Zagreb s primjenom propisima na cijelom iii su njihov P 600) je [u sa zadotkom podrucju prijevod.1. 3.'ito efikasnijeg odrianog postupci pri projektiranju.2. Repu bl ike H rvatske i razlikuju se od n [ernenalazi se toccn prijevod ckog originala.2. s time da na njernccki Pravilnik DVGW-TRGI i pozdrava Tehnicki propis olokson]o.1. 3. Duro Zatezalo.2. 1. 5.1.

koze: " .und Wasserfoches ima HSUP. eksplozije i trovanjo.) No temelju ovog odobren]o (Dutche Vereinigung Stogo je svcko preslikovon]e HSUP upozoravo.. taka i zbog monjih toplinskih radi bol]e izolocije objekoto. kojim je zctrozeno odobren]e zo 06.2002. dipl. u kojem se izmedu ostolog premo odredbama 600. i urnnozovon]e do ie nositelj autorskih provo no ovom provilniku e..01. a provo koristen]o hrvotskog prijevoda suprotno odredbomo Zakona a outorskom DVGW (NN des Gos. smanjenje opasnosti ad pozoro. Primjenom Tehnickog propiso P 600 u svakodnevnoj praksi oceku]e se: . nedostaju npr. // /. fft?~ . : UORUGA ZA PUN f:.. Predsjednik HSUP-a dr." no engleskom jeziku po ova recenicc u originolu glasi: (Ova pismo ie napisano "With view to the fact you plan to start the verification and check of existing gas installations in accordance with DVGW-G 600 within the next days we accept your request to use your Croatian translation of DVGW-G 600 as the basis". dipl.03. Opaska: No temelju pismo HSUP-o koristen]e ovog prijevodo.H ~ ~. Jedino zo postavljanje plinskih lozista ukupnom 50 kW. 5TRU~NA . ing. novih tehnicko-tehnoloskih propiso P 600 izuzetnu su pornoc pruzili i Mariion Nikola Vistico i Dubrovko Duvoncic.v.. 5 a sto je i rezultat nove toplinskom snagom nepo- noprovc. ' KRVAISKA rnoqucnosf klosifikoci]e vecorn od postavljanja plinskih plinskih naprava. buduCi strogi zahtjevi no prostorije za njihov srnjestc].veco sigurnost kod uporabe plina. gubitako kako zbog srnonjen]o potrebne kolicine goriva.-. uslede no enerqiji. sc. Mi'ienko SuniC. prihvoccmo Vas zahtjev do upotrijebite hrvatski prijevod 600 kao osnovu . Miklauzic.). rjesenjo zbog povoljnijih novih uredaja i sustavo. Zeliko Pinjuh-Coric. smcnjen]e stetnih ernlsi]o i veco zcstito rnoqucnost uporabe No izradi Tehnickog okolisc.. 5 . te mnogi drugi kojima se ovom prilikom zohvoljujemo. ing...2002.. provu 9/99) i njegovim izmjenoma i dopunama. Manja poostreen]o su prvenstveno uz napomenu "toplinski upravljani zaporni organi u cjevovodu. P 600· HSUP2002. ukljucujuCi odvod plinova izgaranja. Predsjednik Radne grupe Fikret Nasic. g. propisa povezana sredno ispred plinske noprave iii koo dio plinske naprave".lmajuCi u vidu cinjenicu instalocijo Provilniko DVGW-G da za nekoliko DVGW-G dana zopocinjete s provjerom i ovjerom postojecih plinskih upucenop DVGW-u dana 07. sma primili odgovor DVGW-a. te veceq stupn]c iskoristen]o plinsklh noprova.

sc. izvodenja kojima Hrvatska strucno udrugo i plinskih instalacijo i napravo. nezamislive. dip/. Predsjednik HSUP~a dr. kojirno ce Tehnicki propis P 600 kao smjerokaz simbolicno u radu. sc.c. sluziti nedostatak strucne literature no hrvatskom jeziku i pornoci unapredenju i uporabe strucne razine u djelatnostima On je jedan od osnovnih prirucniko. . Ivanu Skunci zo pornoc pri obradi Osim togo dugujemo prevodenje takoder posebnu zahvalu upravi DVGW-a iz SR Njemacke zo datu dozvolu za i koristen]e ovog Tehnickoq propiso. koji su pri izradi tog zadotko priznanje i svim suradnici- Citcrel]i ce lako zakljuCiti do je ova zahvala sarno skro mno i veliki trud. zahvoljuje suradivali. ing. i pojcsnjenju cjelokupnog teksto Posebnu zohvalu ovog Tehnickoq dugujemo propisa. zc uloieni Radnoj grupi. koja go je izradila rna. u ime svojih clonova i svih drugih. P 600· HSUP2002. bez kojih su aktivnosfi u spomenutim disciplinama Hrvafsko strucno udrugo za plin.lienko Sun. dr. prirucnik iii udzbenik. M. strucnost i vrijeme.Zahvala Tehnicki propis P 600 predstovljo za plin ieli popuniti doscdosn]i podizanju ios jedon u nizu strucnih dokumenota. projektiranja.

2. . ... . . . . · . . .. . . . lapori 5 temperaturnim aktiviranjem Mozivo . .. · _ Preinaka. ...2.. .19. . ...13. . 3. .. 3. . .. . . . 3. 2. 3. .H Sadriai 1.... .2. . . . ..5... . _ Sovitljivi prikljucni cjevovodi Druge cijevi i opremo. .9.10....14.1.2... .6. Izrada plinske instalacije .2. 1. Cepovi za cijevi _. 3.. . . 3. 2. 3.. .2... 11 11 11 13 13 13 14 16 16 2.. toplinski tok. 2. .1.11.. Osloli elementi. .. _ .. 3.2. Nodzemni vanjski cjevovodi.17.. Vanjski cjevovodi . 3. Plinske noprove . 3.7. .. ... .. _ .15. ... 2.3. . .. _ .3. .2. .... . . .indeks . _.. fA KRVATSKA If smUOIA UDRUOA lAPUN · . 3. . 21 21 2.6.. 3. ..3. 1..3. 2.2.. 31 31 31 31 31 31 3.. . 3.3. .2... . . 2.7.12. . . Toplinsko opterecen]e i toplinsko snoga . ..1.. . Tlok.. Plinsko instolacija. . 2. Opcenilo .. . . . . .2. _ Zopori i natpisne plocice . . 3. .. lastito vanjskih cjevovodo . .. . ... _ .13. .. .. _ Dopunske ad red be za montaine rodove Vonjska zcsfito od korozije .3... 3. P 600· HSUP2002. Volumen _ .. _ . . _ . .8. .2. Plinomjeri. .12.2..2..14. . Unutarnji cjevovodi lopori _ .2... ... fazonske i spojne komode koo i ostale sostovne dijelove. 3. Wobbe .. . .. . _ . .1. . . . .3. . .. . . .. . . . _ . _ . Podrucje primjene . 27 27 27 27 27 27 28 29 29 30 30 31 31 3. . .4. . _ . 3. .2. Polaganje vanjskih cjevovodo .16.. .. Izolacijski komodi Regulatori tlako plina . 22 22 22 Cijevna instalacija .6. 3. Odvod plinovo izgoronjo i uredaji zo odvod plinovo izgaranjo i dovod zroka zo izgaronje .. 3.. . . Podrucje primjene i opce odredbe . 3.5. Vrsni volumni protok . . .2.2. . .1. Prikljucno vrijednost. . . _ _.4.4. .8. 3. Kolicino topline. . .7.4. 21 ...2. . ..1.7. . 2. . 17 17 17 18 19 19 20 20 Gusroco . 25 25 25 25 26 26 Prikljucni cjevovodi zo plinske noprave Kruti prikljucni cjevovodi _ . . . 32 32 32 32 32 32 7 . .6..3.. _ . .2. prilagodba i podesanost na prirodni plin. Podeseno vrijednost. _ .. . . Cijevni spojevi. . . . 2.2.. .2.11.2. .2.3.. .2. 3..1. Uvodenje u zgradu . 2. .. . 2.. . 3. 3. 3.18.4. Podzemni vonjski cjevovodi Unutarnji cjevovodi . . .. .. . 3. . Opce odredbe. _ _. ..2. . ..2. __ . 2. Prostorije za postavljanje plinskih noprovo Ventiliranje i opskrbo zrakom zo izgoranje _ 2. . .6.. Kontrola plinovo izgaranjo . . .1. . . ... .2. . . __ . . 2. __ . . 2. Cijevna instalacija. . 3. . 3. Pojmovi. 3. . .. . Vrste nerostovljivih spojevi _ Vrste rastovljivih spojeva Druge vrste spojevo. 2. . .2..4. . . 2. Toplinsko vrijednost.6......2. . lahtjevi zo cijevi. ..10. .. .2. Osiguroc strujanja. . . . _.9.2. . . _ .15.

5.. . 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 64 65 66 66 68 68 68 68 68 69 69 69 i elemenato propuston]e Mjerno.2.... 4. 5. . 5. 5.1..4.3. . .. . ..3. . . . . 3. 3. 57 . 5. Postovljon]e Regulacijski Odredivcn]e promjera Osnove zo prorccun Postupak Prorccun Pribliini prorocuno cijevi ...9.9. .2.1. . .4.5.9. . .5... .. 4.1.1. .. 5.. .3. 3. i podo tlcko top poslupok i I ! 4.. . Opce odredbe za plinske noprove.l.50 . 5. 3.4. plinskih loiista... . 5. . a zo sva loiista zrcko . Spoj kucnog prikljuckc [vonjskoq cjevovoda] unulornjih cjevovodo 34 34 36 37 37 37 37 38 38 39 no cjevovodima pod plinom cjevovodo plinomjero i sigurnosni uredaji . 5. .. 5... 5..2.2. plinskih naprava za postovljanje zo postavljanje zrokom . ...tehnicki Postavljanje Postovljcn]e pretlakom Postavljanje Postavljanje lahljevi Zohtjavi Sklopko vanjskog dokoz zo pastavljonje.... .. .6. . . vrste A .. 5. Vs.7.. nazivna ne prelczi nazivna . .. prlkljuccko . .1.H 3. 56 . .4. 4. 3. .3. 3.l. snaga svih loiiSta toplinska 50 kW . plinskih naprova plinskih napravo u odnosu loiisla loiisla u proslorije. 34 .... . . protoka .55 . 5. Druge proslorj]e za poslavljanje P 600· HSUP 2D02. . prostorije . snogo loiisla ovisnih 0 prelazi vrste B.. 3... zo izgoranje zo zrokorn zrakom zrokorn zrokom zrokorn za postovljcnie zroko olmosferi povezivanjem raspora postrojen]o . . premo slobodnoj pulem vonjskih tehnicklh .. Opskrbo zrckorn za izmedu zchljevi zohtievi 0 opskrbi zo izgoronje. . . 5.l..9. prelazi u prostorije.2.4. 5.. loiisla ovisna 0 zraku u prostoriji] . . .4. . 3.. .2. . 50 kW .. 5.5. vrste B (plinska nazivne proslorije Nedozvoljerie . . . .5.4.. ... .5..4. .3.7... ~ A MRVATSKA STRU~NA UDRUGA lAflUN lzolccijski Postavljonje Zostito Osiqurcn]e Osiguranje Osiguranje Radovi Ciscenje komad i unutarnjeg cjevovodo unutornjih instalocije vonjskih unutarnjih cjevovodc cjevovoda ..3. putem posebnih opskrbi vrsle B u ormare za poslavljanje. cjevovoda.. no otvore zo dovod no prostoriju za nuzno isklapanje zo postavljanje.1. .. Opce odredbe zo proslorijs za poslavljanje plinskihnaprava Pogodnost i veliCina proslarije.. . odvodenje toplinsko ..2.1.4..5.5. . 56 . .3.. . 5.2.. .9. .6.2..55 . . 3. . 5....3.. . .1.2. 5. . .. ..2. . ..55 . .55 . 4.4..7.4. . zo ko]s je predvideno no prostoriju zroku u prosloriji 35 kW... Opce odredbe zo postavljanje izqoron]e Poslavljanje Razmaci Dodatni Dodalni Nacelno Opskrbo Opskrba Opskrbo Opskrba Opskrba .1.8.47 . Opce odredbe .5.3.55 ..3.2.. .2...3. Odredivon]e vrsnog volumnog 40 40 40 40 . 3. ... 4.5.. pri cemu ukupna pri cemu ukupna za izgaranje 0 dovoljnoj zo izgaranje.5.5... . .5. .5.2. 3. .2.5. 8 Postavljanje plinskih naprava .5..2... . zrokorn . 3. 5. 3.2.. ..55 ... . ... 56 .3.. . . . 5. 5.. .. 5. .. NaCin prikljucivcn]o Stefno zagrijavanje PricvrsCiYanje Zostlto od pozoro .55 . . 5. . .3.. 4.6. plinovo izgoranjo s . . 5. Cvrsf prikljucok Rastovljivi prikljucak .5.5..1. 3. .9...5. Prikljudck plinskih naprava.8.. . .4. . 3.1.2.3.55 .. . i gorivih plinsklh plinskih rnolerijclo napravo naprovo .8. 5. -.5.5.. . 4.2..2.5.. . 5..3. 56 . ukupne rosporo raspora snage do Postavljanje loiisla ovisnih 0 zroku u prostoriji zo izqoron]e zo izgaranje zo izgoronje zo izgoronje zraka zo izqoron]e putem vonjskih putem vonjskih pulem otvoro zcjednickirn u prostoriju 35 kW u prostariju .4. 3..

. 6. .5. 5.1.8.•. 6.6.7.8.3. Osnove .6. Ispusti no pjesai:kim povrsincmo Ispusti plinskih naprava vrste CII .2. Opcenito 6.H 5. 5. 6.1. 5. lajednicki dimovodni uredaj zo plinske no prove vrste C•.•. 74 74 74 74 74 74 83 83 84 84 84 84 85 85 85 Odvodenje plinova izgaranja iz plinskih loiista.4. dimovodni prigusni uredaji i zapori codi . Odvodenje plinovo izgaranja putem dimovodnog uredaja . 7. 6. .8. 6.4. 5.6.3.•.6.4.3.2. Zcjsdnick! dimovodni uredoj za plinske noprove vrste C8 PrikljuCivanje no rnjesovitl dimovodni uredaj .1.. 6.6.6. 73 no benzinskim pumpama i u podruqu pumpi zo auto-plin 5.2..2. lopori zo plinove izgaranja (zaklopke plinovo izqorcnic] Uredaji za sporedni zrak . Ispusti plinskih noprava vrste CI2 i Cil' Ispusti za plinove izgaronja iznad krova.6.. 6.6. . uredaji za sporedni zrok. 7. . 88 89 89 89 89 89 89 89 9 Ispitivanje cijevne instalacije . Uredo] za clovod zroka za izgaranje i zo odvod plinova izgaranja Rozmaci ad gradevinskih elemenata od gorivih materijala Fasodni ispusti za plinove izgaranja Neclozvoljeni ispusti . 5. . 6. 6. Ispitna svjedodZba . Priqusni uredoji plinova izqorcn]c i zapori cadi. 5.3....5. 5.1.3.70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72 72 . 5.6. 5. . 6.6.. Zojednicki dimovodni uredaj ..8..3.4.4. 0 @ ""'r' ~ HR'VATSKA STRUfNA UD-RUGA ZA PUN zroku u prostorlji] 5. Razmaei ad dimovodnih uredaja do grodevinskih elemenata od gorivih materijala te do prozoro lapori zo plinove izgoronja (zaklopke plinovo izgoronjo). Slroni grodevinski elemenlif dijelovi . 6.8.6.6. . 87 88 6.1. Ispusti uz izbocene dijelove zgrada i gradevinske elemente od gorivih materijala . 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 6. Dodatni zahtjevi zo postovlicnje plinskih no provo vrste C (plinska loiista neovisno Opcsnito .4.6.. Cjevovodi zo pogonski tlok preko 100 mbar do 1 bar.2. Dodatni pogonski zahtjevi . Postavljanje plinskih naprovo vrsle C s ukupnom nazivnom toplinskom snagom vecorn od 50 kW .6. 5. 5.3.. Zcjednlcki dimovodni uredo] za plinske naprave vrste B.1.7.1.2.1. Glovno ispitivanje . Ispusti zo plinove izqcrcnic Postavljanje u garaie 73 .1.5. 7. . 7.4.2.3.6. ..2.1.6. 6. 5. Vlostiti dirnovodni uredoj . Dodotni zohtievi za postavljanje plinskih no provo koje se koriste u zcnotstvu i industriji Doda!ni zahtjevi zo postavljanje susilico rubljo u domoCinstvu Pogon ovison 0 zroku u prostoriji za postavljanje .4. 6.2. .2. .4. 6. 5.1.1. 6.2.2. Pogon neovison 0 zraku u prostoriji za postovljanje Odvod lstrosenoq zroko i plinovo izgoronjo . . 7.•••. 7.1.6.. 6.4. Ispusti u blizini razine tla .2.6. 5.3.2. .2.•••.1.1.6.1.5. .2. 6.. Dekorotivna plinsko lozisto 5 otvorenim kaminom .2..2. 6.2.6.. 5. 7. Prethodno ispitivanje . .. di03 .2.6. 5. 5.. 5.3.2. 6.3. 6. .1..2.3. . Plinske naprove vrste CI [plinsko fosodna loiistal Plinske noprove vrste C3 i C5 •.1.3.4. Cjevavadi za pogonski tlak do 100 mbar .2. Odvod plinova izgaranja pulem ventilaeijskog sustava Prikliucok no okno za odvedeni zrok premo DIN 18017 dio 1. .6.. Grodevinsko-tehnlckl zohtjevi . . . P 600· HSUP2002.2. 5.1. lohtjevi 5 obzirom no laiisnu tehniku.6. Grodevinski materijali i naCin grodnje Vodenje spojnih komada.4.4.2.2.4. 6.4. Prikliucak no centrolni venfilocljski sustav premo DIN 18017 Spojni komadi . 6.4..

C. u svrhu zodovoliovojuce opskrbe zrakom za izgaronje.91 . Primjer uporabe dijogromo 1 zo postizanje "neposrednog povezivanja zrako za izgaranje". . . . Prilog 9.92 _ . 8. . Norme i odredbe . . . Kozalo [obeeednoJ . Podesovcn]s i funkcionalno ispitivonje roda plinskih noprava .4. Funkcionalno ispifivanje dimovodnog uredaja kod plinskih noprovo. Novedene DVGW . .90 .91 . .. . Pustonje plino u cijevnu instolociju izvan pogono . . Odredivon]e pogonske donje toplinske vrijednosti . . E.96 108 120 121 137 146 147 148 148 153 154 156 158 160 166 10 P 600· "SUP 2002. Povisen]e pogonskog tloko unutar dozvoljenog tlocnog podrucjo Povisen]e pogonskog tloko iznod dozvoljenog tlocnoq podruqo. . 8.vrste BJ [Iozista S osigurocern strujanjo ovisno 0 zraku u prostoriji) .3.4. Ostole odredbe .1.. . . Novedeni noerli i prednoerti europskih normi. 8. DIN EN i DIN EN ISO norme. Prilog Prilog Prilog Prilog Prilog Prilag Prilog T. Primjer uporabe dijagroma 1 zo postizanje "posrednog povezivanja zrako za izgaranje". 5. HRVATSKA STRLICNA UDRUGA ZAPUN Prikljucei i spojevi za pogonske tlokove do 1 bar . .91 91 92 92 . . (f t. 2.5.91 Pustanje u pogon .2. D.Pogon . . 8. .1. Prilog 10. 8. . 8.. 9. Popis voznijih hrvafskih normi iz podruc]o plinske tehnike.2. 4. Presliko HSUP-Uputa P 600/11. .93 Povisenje pogonskog tlaka . 7. . . Poduka korisnika .1.90 _ . 8.95 . 9. 9.1. Vanjski cjevovodi od celiko i zilavog lijeva za pogonske tlakove do 1 bar .104.odredbe .1. Podzemni vonjski cjevovodi od plastike za pogonske tlokove do 1 bor .2. Prilog 8. . .1.3.3.. . Prijevod originalnog teksta . . B. 3. 6. A Navedene DIN. . Pustonje plino u cijevnu instalaciju nokon krotkotrojnog pogonskog prekida Propusni cjevovodi . Odredivonje podova tlaka .. 7.90 . 8. . 8. Prilozi uz HSUP P 600 '02 Mjere oprezo kod pojove miriso plino .93 .5. 7. 91 .93 .1. . u svrhu zodovoliovojuce opskrbe zrakom zo izgaranje . Pustanje plino u cijevne instaladje .. 92 .H 7. . Shematski prikaz vrsta plinskih noprava .. . Pustcn]e plina u novopolozene cijevne instaladje Puston]e plina u nopustenu cijevnu instalaeiju . 8. Primjer za odredivanje promjera eijevi jedne eijevne instolaeije. .

Podrucie primjene Podrucie primieneHSUP Uz vczece norme.5.1 smiju obavljati 11.HSUP proizvodcco plinskih nopra- 1. 1. (u daljem tekstu Pravilnik HSU P .2.1. Radove koji posjeduju ovlcste n]e 1. mora bif izvedena tako do uporobom Plinska instalacija HRN EN zgradu i zernljiste u koU i njezini dijelovi moraju biti takvi do su sigurni pri namjenizradeni i ispitani skladu s vazeCim:HSUP tj. mora posjedovati kao i pri promjeni plinskih plina ovlosteni plinoinstalateri zahvata. Tehnicki propis P 600 uredc]o vrijedi za pcdruc]e iza glavnog zapora (GZ) do ispusta dimovodnog u slobodnu otrnosjeru". Plinska instolacija jima je izvedeno.2. moroju biti konstruironi (projektirani) 0) b) hrvatskim normama europskim normama ZO lndustrijsko 1 zonotsko koo i za procesno tehnicko postrojenjo vrijede osim logo odgovarajuCi DVGWRodni lislovi i ostolo tehnicko provilo Zo plinske instalacije zo ukapljeni plln ne vrijedi ovo] Tehnicki propis Kod pogonskih tlakavo preko 1 bar do 4 bar moraju vonjski cjevovodi i dijelovi cjevovoda izmedu GZ i kucnog regulatoro tlaka.obrtnici).1.Rodni list G 260 . au skladu Pravilnikom HSUP . preinake i odrzovon]e osim distributera. Ovaj Tehnicki propis P 600 ne odredbe odredeni treba usuglasiti i s propisima za gradnju stanova i naselja. Upute za pogon i odrzovon]e plinske instalacije su uzete premo HSUP Uputa P 600/11 (prilog 2).00 1 1 1.2. no koje se Tehnicki propis P 600 izmijenjeni 1.2. sko] uporcbi. [ispitni tlak ~ uvijek nojveci pogonski tlok + 2 bar} P 600· H~UP2002. ukoliko se u tim propisima ovog Tehnickoq propisa.HSUP i no zernljlstlmo smiju obovljoti. kao i ovlcstenih uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija". no ispitivanju samo ovlosteni plinoinstalateri.2. Ovlcsteni duzni su distributeru pismenim putem prijaviti vrstu i opseg suglosnost distributera dovoljna kao i za poveccn]e potrosn]e. prednost se doje odredbama i propisi. Pojedipropisa. 1.P 601. 11 . (tvrtke . preinake i odrzovon]e u zgrada ma i no zemljlstlrno koja koriste pli- DVGW . osigurana kolicino do je za novu plinsku instalociju. Izradu.osim ukopllenih plinovo? niskog tlaka (do 100 mbar) i srednjeg tlaka (preko 100 mbar do 1 bar).Radni list G 462/1 odnosno G 459/1. P 600" i epee odredbe propise i zakone Republike Hrvatske.HSUP poziva. ovaj "T ehnickl propis vrijedi za projektiranje.7. Tehnlckoq ce se kao vozeci i u skladu s odredbama ne ugrozava 1.5. HSUP i propisi ko]i ce biti donijeti. te ovlcstenih broj ispltivoco plinske indimnjoco ra.pravne i fizicke osobe . propisa primjenjivat iii dopunjeni nakon stupanja no snagu ovog ovog propisa. 0 plino i ovlostenih plinoinstalatera. 1.2. odgovarati zohtjevimo premo DVGW . Ispltivanje tih cjevovodo odnosno dijelovo cjevovoda ovisno 0 nojvecern pogonskom tlaku se obovl]o u sklcdu s poglavljimo 7.3.HSUP Prije pocetko naprava. Norme Norme prilogu 9. 1. odredbe. tvrtke i obrtnici plinskih instalocijo HSUP-a RH. predvidenih plina.6.2. plinskih instalacijo u zgradama mogu obavljati [podrucnih] 1 1 1/.HSUP radova na izradi i preinakama plinoinstalater plinske instolacije.4. 5 ko]i su uvedeni u popis distributera.).P 601.1.2.2. Servisiranje plinskih noprava servisne radionice va kao i njihovi ovlcsteni servisi. plinskih instolocija 1 za iz- plinske instalacije nove prema [u daljnjem tekstu Tehnicki propis P 600) radu. navedeni su u postavljoju mogu biti predmet gradevinskih slicni uvjeti.P 601.2. 1. Opee odredbeHSUP Za surodnju distributera stalacije vrijedi "Pravilnik HSU P. do 7.

rcstcvliivi spojevi izmedu vanjskog grodevinsko i moraju se u prostorijama koje su svima dostupne zastititi i osigurati zcsfito. Tehnlckcq ako se izabere izvedba propisa. . Saslavni dijelovi plinske instalacije zcdovoljcvc]u. ASTM .8..c) drugim europskim nacionalnim normama DIN. u prostorijama s distributerom koja je barem jednakovrijedna priznatim p rovili- . cjevovoda) zahvata.2. Iznimno..HSUP . z ornje- protiv neovlcstenih siqurnosno-tehnlckc njuje navedene mjere. plinomler.2. mora se ispu- ovlostenoq ispitivclisto.HSUP moroju bif zctvoreni. Krajevi cjevovoda koje su svima dostupne. rno- raju se primijeniti slqurnosni cepovi odnosno sigurnosne kape.t . ke drugih priznatih europskih lspifivclistc Ukoliko sostavni dijelovi njenje siqurnosno-tehnickih (DVGW. J.2. Od njih se smije odstupiti u dogovoru nim dirnnjccororn. Prirubnlcki unutarnjeg i navojni spojevi (npr.. : 12 Padruije primjene i apie adredbe . I 1.. ozna- nemaju tokve oznake iii nisu navedeni zohtjevo dokazati certifikatom nekih od navedenih normi. Odqovorojuco regulator. Kod ispitnih otvoro.10.I plina iii eventualno ovlcsteovog zohtjevima 1. kao prikladni. ako imaju CE-oznaku iii eventualno BS..9. BS. 1..2. API. 1.11. d) ornericklrn normama ANSI. Radovi izvedeni premo ovom Tshnickorn propisu P 600 moraju odgovarati ma tehnike.. moraju 5e konstruktivnim mjerama postici promjeri otvora manji od 1 mm iii se moraju zatvoriti sigurnosnim cepovimo. kojim ce se potvrditi do ispunjovaju odredbe Dijelovi se moraju koristiti u sklcdu s uputama proizvodaca.

2.2.2.8. postojeceq stanja i poslova radi ocuvon]o i ponovnog Servisiranje normalnog Pregled je skup rnjero radi utvrdivanja [e skup mjera radi ocuvonio Popravak [e skup mjera radi ponovnog i ocjenjivanja normalnog uspostavljanja postojeceq stanja.5.2.6. mjera za postavljanje plinske instalacije.1. 2.2. koja se rnoze odvajati 13 . P 600 . str.8. Rastavljivi prikljucak je prikljucok gurnosne prikljucne armature. 2. 1.8. 2.2. Prikljucnicjevovod plinske naprave ve do prikljucko na napravu. iii pod zemljom [podzernni Unutarnjii vaniski cievovodi cjevovoda se mogu sastojati od rozvodnog i prikljucnog cjevovoda i uzvodnog cjevovodo.8.2.1. 2.1. 24). opskrbe zrakom za iz- 2. Odriavanje je skup mjera za utvrdivanje uspostavljanja i ocjenjivanje stanja.4.8.4.8.1.5. 2. izmedu katova.2.tlaka Kucniregulator tlaka i regulator ispred plinomjera su elementi u cijevnoj instolociji prikljuceno] izo njih. 2. (slika I.4.2.2. koji se sastoji od sigurnosne plinske savitljive cijevi i sirukom.2. normalnog stanja. Pojmcvi Plinska instalacija Plinska instalacija [e instalacija [o.8.2. 2. zo plinske naprave. 2. je skup mjera za prosiren]e. 2. Cijevna instalacija Ciievna instalacija je zojednicki Glavni zapor naziv za unutarnje i vanjske cjevovode na kraju kucnoq prikljucko. je plinski cjevovod kada temperatura si- gurnosnog Unutarnjicievovod Vaniski cjevovod cjevovod) postavljen u zgradi iza GZ. 2. Plinska instalacija garanje i dimovodnog uredc]o. a sluzi za opskrbu samo jedne plinske naprave.3. 2. 2. 2.2. kciji je polozen cjevovod).1.1. smanjenje iii druge izmjene iza glavnog zapora (GZI do ispusta dimovodnog ure dose sastoji od cijevne instalacije. 2.2.8.3. stanja.2.2. plinsklh naprava.6.2. za mjereni plin izrnedu izlaza plinomje- je vertikalni dio cjevovoda Cjevovod za plinske naprave Ogranak je dio cjevovoda je dio cjevovoda od cjevovoda za plinske naprave do prikljucne armature nap- rave. (GZI je zapor za zatvaranje ko]i sluzi prekidu opskrbe plinc za jednu iii vise zgrada.2. 2.3. izvon zgrode u zraku (nodzemni je cjevovod izo GZ. ogranka plinske noprave. zatvoro protok plina.1. 2. Izolaciiski komad je element zo prekid uzduzne elektricne vodljivosli cjevovoda. 2. 2.HSUP 2002.7. za reg ulociju .2.7. Razvodni cjevovod je dio Uzvodni cjevovod ra i ogranka.2. Izrada plinske instalacije [e skup Preinaka plinske instalacije postojece plinske instalacije. 2. 2. Zapor 5 temperaturnim aktiviranjem elemento prijede zadanu vrijednost. prikljucok ko]i se je dio cjevovoda od prikljucne armature napra- Cvrstiprikljucak je vitljivog prikljucnoq sosto] iz prikljucne armature naprave i krutog iii sa- cjevovoda koji se rnoze rastaviti samo alatom. cjevovoda za nemjereni plin izrnedu GZ i prikliucko plinomjera.

10. Impulsni cjevovod je uprcvliock! 2. radi popravka.12.8. aktiviranje izvrsnog ciano). 2. 14 Pajmavi .2.2. puuvjetima radi cjevovod nema ispust u atmosFeru.2. Cjevovod za propusteni plin je cjevovod izrnedu dva samostalno upravljana On je poznat kao rnedu-odzrocni cjevovod. A2 A3 - iza plamenika / izrnjenjivoco topline ispred plamenika uzimo iz prostorije Vrsta B - naprava s dimovodnim fiste ovisno Vrsta 0 ureclajem. za radove servisiranja i/ili zamjene plinomjera. Plinske naprave 5 obzirom no odvod plinova izgaronja i opskrbu zrokom zo izgoronje dijele se koko slijedi no"': 1 I Vrsta A- noprava Vrsta A1 Vrsta Vrsta bez dimovodnog bez ventilatora s ventilatorom s ventilotorom uredcjo. uqrcdno pecnicc]. istiskuje zrak iii inertni plin.11. 2. Ispust odsisnog cjevovoda kada se pli- mora biti na bezo- 2.2. Kratkotrainiprekid dobave plina sluzi npr. kojo zrak za izgaranje strujanja (10- zraku u prostoriji) B1 - loziste s osiqurocern B11 .9. koji se mogu 2. 2. Uprovljocki cjevovod. laborotorijski plamenik.3.2. 2. Plinske naprave Plinska naprava [e zcjsdnicki dnu atmosferu putem dimovodnog nog ureclaja.10.1. koja zrak zo izgaronje uzimo iz prostorije (npr. koji su odreclenim mjerama trajno zapora. cievovodi su cjevovodi stavljeni izvan Cjevovod iskliucen iz pogona [e cjevovod u kojem je privremeno doslo do prekida dobave plina npr.8. stanju (npr.2.2.2.11. Napuiteni pogona. naziv za naprave s odvodom plinova izgaranja u slobouredo]o (plinska lozista) i plinske naprave bez dimovod- 2. plinski stednjak. stolno kuhalo.3.2. Ispuini cievovod je cjevovod u kojem se plin nalazi samo u izvanrednom canje uprovliccke membrane iii ukljucenje sigurnosnog ventila). 2. otvoriti samo uporabom posebnog alata. U prilogu 3 biti ce shematski novedene plinske naprave koje su rnoquce u EU. Sigurnosni cepovi odnosno sigurnosne kape su elementi cjevovoda. 2. B 11 BS) loziste bez osiqurcco strujanja B2 - B22 .s ventilatorom iza izrnjenjivoco topline B23 5 ventilatorom ispred plamenika Za ovdje navedene plinske naprave biti ce navedeno provilo zc njihovo poslovljonje u poglovlju 5.3. Odsisni cjevcvod je cjevovod koji sluzi za odsisavanje plinskog cjevovoda nom iz cjevovoda pasnom mjestu.9.bez ventilatora B13 Dodatno ozncccvcn]e za plinova izgaranja Vrsta - s ventilatorom ispred plomenika indeksimo : BS (blocked safety) za loziste s ureclajem za kontrolu izlc(npr. izmjene iii drugih razloga. Upravliacki cievovod je cjevovod u kojem protiece plin pod tlakom i obavlja rnehcmicko upravljanje (npr. U normalnim kao odusni cjevovod.2.8.8.8.

Vrsta

B3 -

loiiste bez osiqurcco strujanja, kod kojeg se svi dijelovi putova plinova izgaranja koji su pod pretlakom, oplakuju zrakom zo izgaranje
B32 B33 -

s ventilatorom iza izrnjenjivoco topline s ventilatorom ispred plomenika

Vrsta C -

naprava s dimovodnim uredajem, koja zrak za izgaranje uzima putem zatvorenog sustavo iz slobodne atmosfere (Ioiiste neovisno 0 zraku u prostori]i].

Dodotno oznccovon]e indeksimo za plinske naprave vrste

C 5 ventilatorom:

x: svi dijelovi putova plinova izgaranja pod pretlakom se oplakuju zrakom za izgaranje iii ispunjavaju povecone zahtjeve za nepropusnoscu, tako da nije rnoquce istjecanje opasnih kolicina plinova izgaranja (npr. Cl3x, prilog 3) Vrsta Cl
-

loiiste kojem se zrak za izgaranje dovodi i plinovi izgaranja odvode vodoravno kroz vanjski zid. Ispusti se nalaze u medusobnoj blizini i istom podrucju tlaka. Cll Cl2 Cl3
-

bez ventilatora
5 5

ventilatorom iza izrnjenjivoco topline ventilatorom ispred plamenika

Vrsta C3

-

loiiste kojem se zrak za izgaranje dovodi i plinovi izgaranja odvode vertikalno iznad krova. Ispusti se nalaze u medusobnoj blizini i u istom pcdruc]u tlaka. C31 C32 C33
-

bez ventilatora s ventilatorom iza izmjenjivoco topline s ventilatorom ispred plamenika

-

Vrsta C4

-

loiiste s dovodom zraka zo izgaranje i odvodom plinovo izgaranja s prikljucenjern na dovod-odvod sustav (LAS). C42 C43
5

ventilatorom iza izrnjenjivoco topline ventilatorom ispred plamenika

-5

Vrsta Cs -

loziste 5 odvojenim dovodom zroko za izgaronje i odvodom plinova izgoronjo. Ispusti se noloze no rozlicitirn podrucjlrno tlaka. CS2
-

s ventilatorom izo izrnjenjivccc topline s ventilatorom ispred plomenika

CS3
Vrsta C6-

loiiste predvideno za prikljucok na dovod zraka za izgaranje i odvod plinovo izgaranja, koji nisu ispitani s fim lozistem. C62 C63
5

ventilatorom iza izrnjeniivcco topline

s ventilatorom ispred plomeniko

Vrsta Ca -

loiiste ko]e se prikliucu]e na zcjednicki dimovodni uredaj (s podtlakorn}, a zrak za izgaranje dovodi se odvojeno iz slobodne atmosfere. Ca2 CS3
-

s ventilatorom iza izrnjeniivoco topline s ventilatorom ispred plamenika

2.3.3.

Plinske naprave se dijele s obzirom na uporabu plinova pojedinih plinskih skupina prema normi DIN EN 437, odnosno DVGW - Radni list G 260 kako slijed;5:
UzimajuCi u obzir ispilne plinove zo ispilivanje plinskih napravo premo DIN EN 437 u kotegoriji plinsklh naprava ubuduce plinsku podskupinu H pokriva europska oznoko E, 0 podskupinu L pokriva europsko oznaka LL.

P 600 • HSUP 2002.

15

Kategorija 1- naprave
pod skupine.

za primjenu plina sarno jedne jedine plinske skupine iii samo jedne

Kategorija 2.3.4. 2.3.4.1. 2.3.4.2.
tl

11- naprave za primjenu

plinovo iz dvije plinske skupine.

Kategorija III- naprave

za primjenu plinova iz tri plinske skupine.

Plinske naprave se razlikuju prema namjeni kako slijedi: Plinski protocni grijac vode
se voda direktno akumulacijski [e loziste u kojemu se voda za koristen]e zagrijava u protoku. [plinski akumulacijski grijac) je loziste u kojemu

Plinski grijac xa pripremu tople vode
zagrijava.

2.3.4.3. 2.3.4.4. 2.3.4.5. 2.3.4.6. 2.3.4.7. 2.3.4.8. 2.3.4.9. 2.3.4.10. 2.3.4.11. 2.3.4.12.

Plinski kombinirani grijac vode
koristen]e i cirkulacijska

je loziste u kojemu se zagrijavaju

protocno

voda

za

voda za grijanje. su lozista za zagrijavanje cirkulacijske vade

Plinski kotao i cirkulacijski grijac vode
za grijanje.

Plinska sobna pee
povrsino.

je loziste koje predaje toplinu u prostoriju neposredno

preko ogrjevnih

Plinski grijac xraka

je loziste za zagrijavanje je naprava

prostorija toplim zrakom.

Plinska nacna grijalica Plinska kuhinjska pee
ko ogrjevnih povrsino.

koja toplinu predaje pretei:no zrcceniern. i neposredno grijanje prostorije pre-

je lozlste za kuhonja/peden]e

Plinski stednjak Plinski hladnjak

5

peenieem, plinsko kuhalo, plinska peenica su plinske naprave

za kuhanje, odnosno pecen]e. je plinska naprava za hladenje. (toplinska purnpo] je plinska naprava za zagrijavanje

Plinska dixalica topline Plinska kondenzacijska
izgaranja.

prostorije

iii vode, kojo pored topline izgoranja

plino, iskoristovo i druge toplinske izvore. [e loziste koje za zagrijavanje i kondenzacijsku prostorije iii vade is·

naprava

koristovo osjetnu toplinu plinova izgaranja

toplinu vodene pore u plinovima

2.3.4.13.

Plinska kueanska susilica rublja
voditi u slobodnu atmosferu. Naprava

je plinska napravo maze biti izvedena neovisna
0

s nojvecirn toplinskim optereces odvedenim zrakom Dijelokao naprava ovisna a zraku u

njem do 6 kW za susen]e rublja. Plinovi izgoranja prostoriji za postavljanje iii kao naprava

se moraju zajedno

zraku u prostoriji zo postavljanje. noprave.

vi naprave za odvod isrrosenoq i dovod svjezeg zraka, moroju biti sastavni dijelovi nap rave iii moraju biti isporuceni premo ncvodimo prolzvodcco

2.3.5. 2.4.

Plinski plamenik

s iii bez ventilotoro,

je uredoj za ugradnju u iii no plinsku napravu.

Osigurac struiania Osigurac strujanja
zistu, radi prejokog je sostovni dio plinskog lozisto koji sprjecovo utjecoj no izgaranje uredaj. u

10-

uzgona, zostojo i povrata strujonja u dimovodni

2.5.
2.5.1.

Kontrola plinova izgarania Uredaj xa kontrolu izlaza plinova izgaranja
va izgoranja iz osiqurcco strujanja.
Poimovi

(UKIP) oznccovo

se premo europskirn

normomo (8S) i sastavnl je dio 102iSto koji somostolno iskliucu]e dovod plina pri izlozu plino-

16

2.6.
2.6.1. 2.6.2.

Preinakal prilagodba i pedesenost na prirodni plin
Preinaka plinske noprave je mjera koju je potrebno sprovesti kada se mijenjo opskrbo
no jedne plinske skupine no drugu. Pri tome maze biti potrebna izmjena pojedinih dijelova. pli-

Prilagodba plinske naprove je mjera kojo je potrebna kada se opskrba plinom mijenja
unutar jedne plinske skupine. Stoga u pravilu nije potrebna ve podesene promjene 15,7 kWh/m3. no prirodni plin po SRG metodi ne zahtijevaju zamjena dijelova. podesovonje, Plinske napratj. prilagodbu od 12,0

kod
do

plinova unutar 2. plinske skupine u gornjem podruc]u Wobbe-indeksa

2.6.3.

Podesenest

na prirodni pi in je takvo u tvornici sprovedeno podescvcn]e
Wobbe - indeksa nije potrebna druga prilagodba.

plinske napro-

ve, da unutar navedenog

2.7.
2.7.1.

Prostoriie za postav1ianje plinskih naprava
Prostorija za postavlianie je prostorija u kojoj su postavljene
no provo i ostclih lozista postavljenih Prostorija za postavljanje u prostoriji Prostorijo zo postavljanje prelazi ne prelazi 35 kW, u kojoj je ukupna nazivna toplinska snaga lozisto ovisnih a plinske naprave i eventuolno lozisto na kruta i rekuco gorivo. Ovisno a ukupnoj nazivnoj toplinskoj u prostoriji, te se prostorije dijele na: snazi plinskih

u kojoj ukupno nazivna toplinska snag a lozisto ovisnih a zraku

zraku u prostoriji veco ad 35 kW, a ukupna nazivna toplinsko snaga svih lozista ne

50 kW,
u kojoj je ukupna nazivna snaga svih posebni zahtjevi za plinske kotlovnice, za projektironje, [Sluzbeni list br.l

Prostorija za postavljanje a no koju se postavljoju skladu s IIPravilnikom odrzovcn]e

lozlsto veco od 50 kW,
prema poglavlju grodnju, pogon i 5 iu

a tehnickirn normativima

plinskih kotlovnica"

0/,90.).
snoga svih lozisto

Kod lozisto zo kruta goriva, grodevinske

cijo je ukupna

nazivno

>50 kW, vrijede

zakonske odredbe zo kotlovnice.IiSUp

2.8.
2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4.

Ventiliranje i opskrba zrakom za izgaranie
Dovedeni zrak je ukupno kolicino zraka dovedeno u prostoriju za postavljanje. Odvedeni zrak je ukupna koliCina zroka odvedenog iz prostori]e za postavljonje. Zrak za izgaranje je zrak koji dostrujava u lozisto u pogonu. Prostoriia zraka za izgaranie je prostorija koja ima najmonje jedon prozor koji se
moze otverati iii vrato premo van, iz koje se dovodi u prostoriju za postovljanje. zrak za izgoronje, putem povezivonjo zroka zo izgaranje

2.8.5.

Spojni prostor je prostor iii prostorijo izmedu prostorije zo postavljanje i prostorije zrako
zo izgaranje otvaraju i u provilu je unutarnji prostor kroz kojega struji zrak zo izgaronje zroka za izgaranje. do lozista. koja se Kodo spojni prostor imo nojmanje jedan prozor koji se moze otvaroti iii vanjska vrata premo von, todo i on postaje prostorija kao spojnog prostoro u okviru povezivanja zraka za izgaranje,

Funkcija tog prostora,

se zbog toga ne mijenja.

2.8.6.

Povezivanje zraka za izgaranie [e ventilacijski spoj prostorija za postavljanje i prostorija zroka za izgaranje radi sigurne opskrbe lozista zrokom za izgaranje. spojena so prostorijom zo postavljanje. nalazi jedan iii vise
17

- Neposredno
za izgaronje prostorije
P 600· HSUP2002.

povezivanje zraka za izgaranje nastaje kada je prostorija zraka
neposredno

Posredno povezivanie
zrako za izgaranje spojnih prostoro.

zraka za izgaranie nastaje kado se izmedu jedne
iii vise njih i prostorije za postavljanje

Aka se odvode sorno plinovi izgaranja iz plinskih i loiista na kruta goriva. .2.spojnog komado (dimovodne cijevi) i dimnjako iii . Dimovodni uredaj je uredaj koji sluzi za odvod plinova izgoronja ad plinskog Ioiista u slobodnu atmosferu. 2.7. a postoje i kod vanjskih prozora i vrafa s posebnim brtvljenjem. dimnjoka iii vertikalnog dijelo uredajo za odvod plinova izgaranja). Pojmoyj 2. Sluii za dovod zraka iz prostorije i istovremeni prolaz vanjskog zraka za djelomicnu opskrbu zroka za izgaronje plinskih noprova u istoj prostoriji.11. a rode neovisno jedno od drugih. Uredaj za dovod sporednog zraka je sastavni dio dimovodnog uredaja.9.odusno cijev . Kucni dimnjak je izgrodeni kcnol u zgradi iii na vanjskom zidu zgrade koji sluii iskljuCivo zo odvod plinova izgaranja od lozista u slobodnu atmosferu iznad krova. (dimovodna cijev iii dimovodni konol) je sastavni dio kojim se plinovi izgaronjo provode od plinskog lozista do dijelo dimovodnog uredoja kojim se ti plinovi odvode u slobodnu otmosferu (npr. Sastoji se ad: . 2.9. 2. jedon uz drugoga iii jedon u drugom.2. 2.9. Kombinirani uredaj za dovod zraka i odvod plinova izgaranja je uredoj za dovodenje zrako zo izgoronje do plinskih loiista i odvodenje plinova njihovog izgoronjo u slobodnu otmosferu.13. koja koriste istu vrstu goriva.7.9. Sustav za dovod zraka i odvod plinova ixgaranja (LAS.8.6.cijev iza ventilatora. Element za propustanje vanjskog zraka [e uredaj koji moie biti sastavni dio p rozora iii posebni element.8.Luft-Abgos-System)je uredaj s dvo konolo.9.12. Vlastiti dimovodni uredaj uvijek sluii samo jed nom plinskom lozistu. kojim se tom uredoju outomatski dovodi sporedni zrak. Mjesovito koriiten dimovodni uredaj je zcjednicki dimovodni uredaj kroz ko] i se odvode plinovi izgaranja lozista no kruta i tekuco goriva i plinovi izgaranja plinskih lozista. Dimovodni xaklopac je toplinski iii rnehcnicki upravljan dimovodni zoklopoc u struji pllnova izgoronja. Vanjski raspori (fuge) nekog prostora su raspori neposredno premo slobodno] atrnosferi no sastavcima kod krila vanjskih prozora i vrata. 2.dio postrojenja. koji poveccvo otpor strujonja plinova izgaranja. 2.9.1.ventilator . 0 inoce je zatvoren. a plinove njihovog izgoronja odvode u slobodnu otmosferu iznad krova drugim kanalom. Odvod plinova izgarania i urede]l za odvod plinova izgarania i dovod zraka za izgaranie .9. .9. Zajednicki dimovodni uredaj sluii za vise loiisto. rodi se 0 rnjesovito koristenorn dimnjaku.10.9. Odsisni uredaj je uredaj zo rnehcnicko odvodenje plinova izgoronja.4. ~imovodni spojni komad 2.9. 2.9. 2. Pri tome je: .cijev izmedu plinskog lozisto i ventilatora.9.8.9. koji dovode zrok zo izgaranje do plinsklh lozisto (vrste C4) jednim konalom. 2. Dimovod je vod kojim se odvode plinovi izgaronjo pod podtlokom iii pod pretlokom.5.8.3.9.odsisna cijev . 18 . koji je sarno pri pogonu plinskih lozisto otvoren. ko]i mehonicki odvodi plinove izgaranjo. 2. 2. 2. Dimovodni priguini uredaj je uredaj postavljen unutar spojnog komada iii dimovodnog nostovko. 2.dimovodo i eventualno pripcdojuceq provjetravanog okna.9.

11.~ K Vn . Ps q> Pamb .11. Tlakmirovania Protocni tlak Niski tlak je tlak plina koj struji [protiece]. Tlak Tlak plina [p] lccnorn pcdruc]u je izmjereni stcticki pretlak prema atmosferskom tlaku i izrozovo u milibarima [mbor]. 1030 rnbor.10. T.6. plina na odredenom mjestu instalacije pri norma Inom pogonu.1. Tn Pn . 2. Pn Tn :.2. kao i za z K . brojem.1013. metar (m3). plina u pogonskom stanju u 0(.volumen kolicine plina u norm nom stonju u m3. Velicine stania nccovoju plino no mjernom mjestu (plinomjeru) se pripadajuCim pogonskim stonjem kao npr: 10 0(. Dobavni tlak je tlak Sredniitlak prema plina u opskrbnom je pogonski tlak do 100 mbar. .temperatura plina u pogonskom stanju u K. Volumen Volumni protok pi) kolicine plina ie ovisan je volumen pllnc (V) koji protece u jedinici vremena.. 2.volumen kolicine plino u pogonskom stanju u m3.10. izrozovo volumenom velicinorno (V) kojeg zauzima. 2. p s . 273. Prerccuncvon]e iz drugih jedinica se u niskotpornocu se obavljo tablice I.eFektivni tlak [protocni tlak) plina u mbar. VB T .tlak zcsicen]o vodene pare u mbar.4.10. velicinorno stcn]o: 2.atmosferski tlak u mbar. Jedinica volumena plina je kubni Normno stanie plina je odredeno normna temperatura. stanja u norm no stanje vrsi se po plin- Preracunavanie skim zakonima: kolicine plino iz nekog pogonskog v =v n B ·Z - z = Tn . P T pri cemu je: omb + Pe Pn cp.3. 2.koeFicijent stlocivosti: K:. 2. Volumen odredene i tlaku plino. cjevovodu no ko]i je izveden prikljucok.25 2.6.15 . ovom Tshnickom propisu P 600 je pogonski tlok preko 100 mbar do 1 bar.11.10.5.7.3. T :. 2.10. S.11. 2. 2.10.273. normni tlak..relativna vloznost plino izrczeno decimalnim . K (0 "C] iii no mjestu koristenjo (plamenik) oz- = 1013.5. . 1 pri p. 23.25 K.temperatura .10.11. Pe . + t. Tlak plina Kolicinaplina se uobicojeno 0 pripcdojucirn stcn]o: temperaturi sastavljen je od parcijolnih tlakova plinovo i vodene pare.11.4. suh. 2.11.koeficijent provodenje stanja sluzi za prercdunovon]e toplinskog prorccuno volumnih i toplinskih vrijednosti.2. 2. mbor.15 mbar. 1000 mbar 2.1. 19 Pogonski tlak [e tlak . plino je tlak plina koji ne struji (miruje). P &00· HSUP2002. 2.11.2. str.. .

Gornja toplinska vrijednost (Hs. Prikljucni tlak je protocni tlak na prlkljucku plinske naprave.2.12. 1 .1. a voda nastala izgaranjem potpunim izgaranjem nog kubnog metra plino. stvara vodena para. 2. a voda nastala izgaranjem potpunim iz- stanje. Relativna gustoca (d) je odnos gustoce plina prema gustoci zraka kod iste temperature istog tlaka.12. kada pocetni i konccni je u tekucern stanju. potpunim izga ranjem imaju u kolicinu topline koja se oslobcdo Raz- like izmedu gornje i donje toplinske vrijednosti nastaje zbog topline isparavanja vode.3.4.regulatora. i 2.1 .13. Donja toplinska vrijednost (Hj.Najviii pogonski tlak u niskerleenem podrucju odgovara izlaznog tloko iz regulatora. regulatora. a voda ncstolo izgaranjem je u tekucem stanju.13.nl plina je toplina oslobodeno temperaturu 25 0(.2931 kg/m3 2.13. uzevsi u obzir regulacijsko odstupanje tlccno] grupi zatvaranja U niskotlocnom odreclenog .Za najviii pogonski tlak u srednjetlacnom pogonskog tlaka sigurnosnih uredo]o. Tlak na sapnici je protocni tlak neposredno ispred sapnice kod plamenika sa preclrniiesonjem zraka. podesenl izlazni tlak regulatora. Izmedu gustoce u norm nom stanju i relativne qusroce postoji odnos: pri cernu je: d . Zbog toga postoji sarno kod plinovo. 2. kod kojih se za vrijeme izgaranja 2. Gustoca Gustoca (p) [e odnos mase i volumena plina u kg/m3.11.qustoco plino u normnom stanju u kg/m3 PL. ~ ': 2. Pogonska gornja toplinska vrijednost (H"B) plina je toplina oslobodena garanjem jednog kubnog metra plina.8. jednog kubnog metra plina svedeno zo normno stanje.n - gustoca zraka u norm nom stanju = 1.1.. U plinsko] tehnici se umjesto gustoce primjenjuje relativna gustoca. Toplinska vriiednost Toplinska vrijednost (H) je zojednicko kWh/m3 iii MJ/m3 i odreduje oznaka zo gornju i donju toplinsku vrijednost pri potpunom izgaranju. SG .13.13. Normna gustoca (Pn) definirana je normnim stanjem.11. podrucju freba uvczcvoti I 1 odstupanje 2. Ona pokazuje masu plina u volumenu od 1 m3 plina. svedeno na normno stanje.relativna gustoca PG . 2.2.n . podeseno] vrijednosti koje odgovara podruqu vrijedi: Pm ax = Po.(1 + SG) ~ 100 mbar 100 pri cemu [e: Pmax Pas - najvisi pogonski tlak. jed- 2.n) plina je toplina oslobcdeno nja imaju temperaturu 25 "C.tlccno grupa zatvaranja . svedeno za pogonsko imaju temperaturu produkti izgaranja 25 0(. w ~ . kada pocetni i konocnl produkti 2. .9. 12. kada pocetni i konccni produkti izgaraostaje u parovitom stanju.

7.16.Jd H iIi w = Hj.6. rozliku]e 5e gornji (Ws. Pogonska garanjem stanju donia toplinska vriiednost imaju tempercturu (Hi.zo milijardu puto (109) zo vremensku jedinicu sekundo [s].16. a voda nastala izgaranjem (prilog 4). 2. energija) [e vatsekundo (tablica 2 str.B) plina je toplina oslobodena potpunim iz- jednog kubnog metra pi ina.. 23).16.n [kWh I m3 -Jd i.indeks Wobbe-indeks plinske naprave.energetski 2. vrijedi odnos: Ws.14. kada pocetni i kona cni ostaje u parovitom produkti izgaranja 25 0 C. (Ws) iii joule (J) Kao visektrolnici Toplinski tok [toplinskc 5nogo. 2. Zo oznccovon]e vlsekrotniko tih jedinica se koriste preliksi: kilo (k) .16. koje novodi proizvonaprave. Ukupna nazivna toplinska snaga (IGNLl je zbro] nazivnih toplinskih snaga lozisto postovljenih u jednoj prostoriji. Izmedu gornje i donje toplinske vrijednosti i relativne gustoce. koje novodi proizvodoc no tablici naprave u kW iii kJ/s i koje 5e ne smije smonjiti pri podescvcnju noprave.1 s. . 2. kojo se rnoze korisno uporabiti. (W) je znoccjko Ovisno 0 zamjenjivosti plinovo s obzirom na toplinsko opterece nje gornjoj iii donjoj toplinskoj vrijednosti.5. 2.2.2. jednom stanu iii druqccijo] Ako je sigurnosnim uredajima raditi U jedinici koristeojo. 0 nolazi se izmedu nojveceq (OBmaxl i najmanjeg (GBmin) toplinskog opterecen]c.lI) Wobbe-indeks. Toplinska snaga (Od je kolicino topline u kW iii KJ/s. toplinski tok Jedinica kolicine topline (rod. koja mogu radi- ti istovremeno. Nazivno toplinsko optereeenje (ONBl je fiksno podeseno toplinsko opterecenje u kW iii kJ/s.16. 2.16. Kolicina topline. a kojo 5e rnoze korisno uporabiti. Toplinsko eptereeen]e i toplinska snaga Toplinsko eptereeenje (OB) plinske noprove [e plinom dovedena kolicino topline u kW iii kJ/5. tok) je koliCino topline u jedinici vremeno. 2. svedeno no pogonsko stanje.4. plamenika.n iii MJ 1m3] Plinovi s jednakim za podesovonje Wobbe-indeksom toplinskog i istim velicincmo plamenika stanja i unutar iste plinske sku pine i s U praksi sluzi Wobbe-indeks istom sapnicom. Nazivna toplinska snaga (QNd je koliCino topline u kW iii kJ/s. koju daje plinsko noprava.za tisucu puta (103) mega (M) . Naivece toplinsko opterecenie (OBmax) je toplinsko opterecen]e.16. pornocu tlaka no sapnici (metoda pode- 2. 5 obzirorn no donju toplinsku vrijednost. 2. osigurano da od vise lozista soma jedno tada su zo odredivanje snage onih lozista toplinske iii vise njih mogu zajedno odredenoj kombinociji. ukupne nazivne koja mogu raditi 21 snoge mjerodavne sarno nazivne . Wobbe . se koristi minuto (min) iii sat (h).16.zo milijun puta (106) gi9a (G) . koju doje plinskc naprova pri nazivnom toplinskom opterecenju. doc no tablid naprave u kW ill kJ/s i koje se ne smije prekorccif pri podesovco]u Naimanie toplinsko cptereeenie (GBmin) [e toplinsko opterecen]e.3. 2. toplinske P 600· H~UP2002.5.nl i donji (Wi.n =~ .1.13. daju jednako toplinsko opterecen]e opterecen]o scvcn]o prema tlaku na sopnici].

[_1_] HI. 'kh 0. rrnn I = 16 7 (= 1000 .B uz f.. pri odqovorcjucem tlaku u loiisnom prostoru. QNB u kW. Toplinska snaga loiista jednog plinskog plamenika s ventilatorom je snaga navedena od proizvodcco. i. Vrsni volumni protok Vrsni volumni protok (Vs) je najveCi volumni protok kroz instalaciju u m3/h.19. Hi. Hi.B u kWh/m3 V. 2. do se postigne nazivno toplinsko oprerecen]e. J2_J 60 ' m 3 min • GlNB u kW..B 2.2778 m 3 min MJ W J 22 Peimovi . 2. Prikljucna vriiednost Prikliucna vriiednost (VA) je volumni protok plino u m3/h plinske noprave pri nazivnom toplinskom opterecen]u: 2.8. J2_. [-'-] Hi.16. te se sorno u granicama toga podruc]o podesovo navodi na natpisnoj nazivna toplinska snaga.9.1 7.S u MJ/m3 V. Podrucie nazivne toplinske snage [e podrucje koje proizvodcc plocici naprave. . tado samo ovu smanjenu toplinsku snogu treba urccuncf toplinsku snogu. f. uz uvozcvc- nje istovremenosti korlstenjo plinskih napravo. f.E = ONB . 2.' uz min f.istovremeno. Ako lozista no kruta goriva sarno uz smanjenu toplinsku snagu drugih loiiSta.f b) = ONB . Podesene vrljednest Podesenc vriiednost Primjeri prerccunovcn]o: 0) (VE) je volumni protok u litrama u minuti II/min) koji se mora podesi- ti no plameniku plinske naprave.18.'.2 = 60 (= 60·1000 _'. dopustoju rad u ukupnu nazivnu 2.16.

105 860000 2.0000041868 4.001 9.10-3 0. toplinski tok) 3: P 600 • H5UP 2002.163 3.07355 7.333 1.860 2.02.000001163 1.778 2.987 9.10-5 0.1868.5.10-2 0.2388 2.102 760 3 1.001 0.355.105 238800 0.106 4186800 10 1000 106 1000000 103 1000 3 Tablica Jedinice kollclne topline (rad.1868 4.6 3.98 1.3 1.2778 6.01433 0.6.103 1013 104 10000 13.81.81.105 101300 5 0.8 2.0000002388 10~ 0.388.81.020 1.388.36·10-3 0.102 1 10-3 0.106 3600000 8.001333 1.0961 9.102 981 1.1 10 100000 102 100 9.001163 1.333.energetskitok.2388 8.163·10-3 0.104 10330 1.163 1.981 1.0002388 10-3 0.104 96100 1.8 60 1 0.388·10-4 0.001 106 1000000 1001.0001 7.6.001 0.00136 1.163·10-3 0.667.1868 1 4.9768.81 9.001163 1 2.968 1.163·10~ 0.768 1.000001 4.00132 1 S dovoljnom tocnoscu rnozerno racunan: 1 mbar = 10 mm Tablica Jedinicetlaka 1: Hp 1 2.102 277 69.069768 1.750 7. 0.388.778.033 7.102 735.333·10-3 0.102 238.0041868 4.01667 Tablica Jedinice topJinskesnage (snaga.1868·1 O~ 0.81.102 238.013.2512 4.10-2 0.10-5 0.02.033.6 1.013 10 1000 1 9.0000981 0.388.0000968 0. energija) 2: 10-3 0.0000002778 1.102 750 0.10-7 0.103 4186.10-2 0.778.433.10-2 0.000001 10-3 0.8 4.5 0.20 1.68.00102 10-4 0.860 0.355.013. 23 .000987 9.102 133.32·10-3 0.10-7 0.1868.1868·10-3 0.102 860 2.6.1868·10-3 0041868 3.87·10-4 0.10-2 0.6.104 10200 10.

. 38..~~~... s 1 bar Slika 1: Primjeri za unutarnje clevovode 24 PoimoYi ........Shematski prikaz unutarnjeg i vanjskog cjevovoda za ulazni tlak P~......s 100 mbar Primjer a) Instalacija 5 plinomjerima u podrumu i spojem dalje na vanjski cjevovod.....-. : ~yJ t.I II 1[.. Glavni zepor kod pedrumskog ulaza pn'kljucka u objekt Spoj unutarnjeg cjevovoda na srednjetlacni plinovod u fasadnom ormarleu PRU za Pm. -..:.... Prikljucni cjevovod naprave 9. 4... 5........... 3. Uzvodni cjevevod 6.. " ® @® @@ :~~k Spoj unutarnjeg cjevovoda na niskotlacni plinovod u fasadnom ormarlcu za P... 17.. 13.. 12..... 11.......... Ogranak 10. 15.. 16.? .. 14. ~"""""""'·~-""""-i"'''~'. . 7...·iC~1 -_~f~·' 1.~ 100 mbar Primjer b) Plinomjeri po katovirna I' .-"""''"''.. -e.-~.. Izolacljski komad Vanjski cj~vovod Plinomjer Regulator lIaka ispred plinomjera Kucni prikljutak G/avni zepor Fasadni ormsn« GZ Fasadni ormarit PRU Fasadni ormarit PRU s odusnim cjevovodom 1 B.""'''"''''=.... Raslavljivi spoj Kucni regulator tlaka Razvodni cjevovod Uzvodni cjevovod Zapor Cjevovod za naprave 5a. !~~c....~. 2......'''='' ""_""'''A'~ -. Zaper ispred naprave 8....~~.

Nazivna normolno DIN 2458 (DINV ENV 10220) .1.Besavne cijevi iz nelegiranih posebne zahtjeve.2.2. tehnickl uvjeti isporuke .1. Zahtievi za ciievi. 3. . 25 . namijenjene eksplozije ukljueivsi fazonske komade i armature. 3. Potpuni nazivi normi kao i u zagrodi navedeni prijedlozi europskih normi prEN navedeni su u prilogu 9 P 600 .Siobodna zavarivanje. kod vanjskog Oni ne smiju u zgradama.Nazivna normalna s fazonskim debljina debljina stijenke nojmanje kao stijenke u vezi 5: celika za tehnicki uvjeti isporuke DIN 1629 (prEN 10216-1) celicne cijevi. ugroziti pozornu pozcro. maso po [edlnicl duljine . cijevi propisane kokvoce u vezi s: DIN 1629 (prEN 10216-1) .Prirubnica s grlom za zavarivonje. masa po debljina debljino stijenke najmanje stijenke u vezi s koo jedinici duljine DIN 1626 (prEN zajedno 10217-1) s nastavkom. PN 10 iz i spojnim komadima premo: .1. kao i uprovljcck].Cjevovodi . 3.Siobodna zavarivanje.Navojni simbol A) prirubnica prirubnica PN 10 s kolcokorn s porubom rayon rub. .Navojne nelegiranih zahtjevo prirubnice . .2. . mjere. KSUP 2002. kckvoce do ugrodeni izdrze oprerecen]o opasnost i njihovu toplinsku izolacij u iii ispunjava sigurnost odnosno ne smiju prouzrociti To se smatra ispunjenim. sigurnosni kod od i rnjernl uredaji moraju biti nepropusni druge njihove obloge. mjere. slijedece zahtjeve.Navojne za pogonski tlak do 16 bar. PN 6 fitinzi iz temper lijeva (oblik- 6 Nozivi normi navedeni su U skrocenom obliku. ukljucujuci regulacijski.Srednje teske navojne cijevi . 1.Zavarene .Zavarene DIN 2448 (DINV ENV 10220) DIN 1626 (prEN 10217-1) eeliene cijevi iz nelegiranih celika za posebne zahtjeve.3.Fazonski komodi za zavarivanje DIN 2566 DIN EN 10253-1 celika bez posebnih ispitnih PN 6 zo zo DIN 2631 DIN 2641 DIN 2673 DIN EN 10242 .Teske navojne cijevi . fazonske i spejne komade kao i ostale sastavne diielove6 Nadzemni venjskl ejevevodi Smiju se koristiti: Celicne cijevi premo: DIN 2440 (prEN 10255) DIN 2441 (prEN 10255) 01N 2470-1 (prEN 10208-1) DIN 2442 . ako cijevna instalacija 3. i fakve uporabe. Ciievna instalaciia Opcenito Cjevovodi.Besavne eeliene cijevi.

1. komado iz poglovlja Osim toga smiju se koristiti: Precizne (elicne ciievi DIN 2391 DIN 2393 DIN 2394 dio 1 i dio 2 dio 1 i dio 2 dio 1 i dio 2 premo: .Radni list G 477 zo cijevi iz PE-HD./1 Bakrene ciievi DIN EN 1057 premo: .Besovne precizne celicne cijevi s naroCitom tocnoscu mjera .Rostovljivi cijevni spojevi zo metolne ejevovode. metode Vidi k tome DYGW .3.Rodni list GW 2 DIN 3387 .3.5 mm 3. Podzemni venjski cjevevodi Zo sve podzemne vedene u poglavlju vanjske cjevovode 3.Radni list G 477 (EN 1555 dio 3 i 4) fazonskim i spoinim komadima premo DVGW . Unutarnii cievovodi Za sve unutarnje cjevovode deni u poglavlju vrijede zahtjevi za cijevi. fozonske i spojne komade celicnlh eijevi prema DIN 2440 dozvoljeno naje sorno ako su medusobno zovarene iii spojene steznim spojem premo DIN 3387 dio 1 i dio 2.DIN 28600.Besovne bokrene okrugle cijevi s nojmanjom nozivnom do 22 mm preko 22 mm do 42mm preko 42 mm do 89 mm preko 89 mm do 108 mm preko 108 mm debljinom stijenke zo vcnjski promjer: 1. Pored toga smiju se koristiti: ciievi i ciievni diielovi od PE-HDpremo zojedno s DVGW . nje i imati poveconu toplinsku otpornost.0 mm 1.DIN 3387 dio 1 i dio 2 . 3.1. usporedi DIN EN 969. fozonske i spojne komode koji su novedio 1 moroju biti otporni no rastezauporobo cijevi. fozonskih i spojnih Nije dozvoljena 3. smiju se koristiti somo s fitinzima za kopilarno lijevo premo GW 8 iii s rucno izradenim Osim toga neovisno 0 lemljenje od bokra premo GW 6. od crvenog premo DVGW . .5 mm 2.Rodni list GW 392 .1. spojevi s glotkim krojevimo i spojevi s kolcokom .1.Spojni komadi za metolne cijevi s ravnim DVGW . fazonski komadi.Sovne precizne celicne cijevi s norocitorn tocnoscu mjera .2. zojedno s fazonskim bokrenih cijevi osim somoreznih spojnico spojicomo novedenim oqrcnicenjlrno . Uporaba vrijede zohtjevi zo cijevi.2. i spoinim koma- dima premo: .2.2.1.Zavarene najmanjom valjone preeizne celicne cijevi s nozivnom debljinom stijenke pri {ijovna in~laladia 26 .0 mm 2.Besovne vucene bokrene cijevi Bokrene cijevi vonjskog promjero do 22 mm i najmanje nozivne debljine stijenke do 1. Spojni kornodi premo DIN 3387 3.Celicni navojni fitinzi premo lijeva i zohtjevi i ispitne DINEN10241 3.0 mm.2. 4/'96.Radni list GW 2.2. 3.Spojonje krojevimo. fazonski i spejni komadi iz iilavog liieva DIN EN 969 . '83. 3.0 mm DVGW . Tlacne ciievi.2.2.Cijevi.Informocijo za plin br.2. pribor iz iilovog njihovi spojevi zo ejevovode. sijecon] /lUvodenje europskih normi.1 3. studeni '95.2.

0 mm zojedno so spojnim komadima premo: . 3. 3. tahnicki uvjeti isporuke 27 P 600 . zajedno s besovnim preciznim celicnirn cijevima premo DIN 2391 Nepropusnost preciznih celicnih cijevi mora dokazati proizvodoc.1) do nazivnog otvora DN 50 do nazivnog otvora DN 150 za pogonske tlakove do 100 mbor.tehnickirn ucionicomo .DIN 3387 dio 1 i dio 2 .zo pogonske tlakove do 1 bar. Prikliucni cievevodi za plinske naprave Kruti prikljucni cjevovodi Smiju se koristiti: cijevi.Rastavljivi cijevni spojevi zo metalne cjevovode .4.vanjskom promjeru do 20 mm preko 20 mm 1.2.2.1 (prEN 10208-1) DIN 2442 . 3.Spojni dijelovi za metalne cijevi do DN 25 s porubom kada nose DIN DVGW iii DVGW ispitnu oznaku. Ciievni spojevi Cijevi se smiju spajati medusobno i S opremom kako slijedi: Vrste nerastavljivih spojevi Navojni spojevi premo DIN 2999 .2. fazonski i spojni komadi premo poglavlju 3.Sigurnosne sovitljive plinske cijevi.Cjevovodi za pogonski tlak do 16 bar . i 3.6.3.2.Teske navojne cijevi . savitljive cijevi premo DIN 3383 dio 1 .4.Plinski opskrbni sustavi: zavarivanje celicnih cijevi-funkcionalni zohtjevi za cijevi premo: DIN 2440 (prEN 10255) . .6.1. Navojne cijevi propisane kvalitete Celicni zavareni spojevi premo HRN EN 12732 .Navojne cijevi kvalitete propisane u vezi s DIN 1629 (prEN 10216-1) Besovne cijevi iz nelegiranih celika zo posebne zohtjeve.Teske navojne cijevi . Druge ciievi i oprema Druge cijevi i oprema smiju se koristiti.4. sigurnosne prikllucne armature DIN 3383 dio 2 .2.2.za pogonske tlakove do 100 mbar.Plinskesavitljive cijevi za cvrsti prikljucok Osim toga treba uvozovcf DVGW . za cijevi premo: DIN 2440 (prEN 10255) DIN 2441 (prEN 10255) DIN 2442 .Radni list G 621 "Plinske instalacije u laboratorijima prirodoslovno. Savitljivi prikljucni cjevovodi Smiju se koristiti: . 3.5 mm 2. H5UP 2002.1.2.2.5. - .instalacija i pogon".1 (prEN 10226 .Srednje teske navojne cijevi 01 N 2441 (prEN 10255) DIN 2470 .Srednje teske navojne cijevi . 3. samo ako imaju DIN-DVGW iii DVGW oznaku. scvitljive cijevi premo DIN 3384 -Plinskesavitljive cijevi iz nehrdojuceq celiko. prolzvodockirn atestom premo DIN EN 10204.

2. kao i DIN EN 549 . PE.6.DIN 1626 (prEN 10217-1) Savne cijevi iz nelegiranih DIN 2448 (DINV ENV 10220) celika za posebne zahtjeve.Sovne celicne cijevi.Radni list G 477 3. Prirubnicki spojevi prema: 28 Gjevno inslolodjo . cijevne navojne spojnice s dva prikljucko jednim prikljuckom (fip Cl.5.Nazivna normolna DIN 2458 (DINV ENV 10220) debljino stijenke je najmanje kao debljina stijenke u vezi s DIN 1629 mjere.Ci[evi i dijelovi cjevovodo DVGW .Navojni Iifinzi od temper lijeva (oblik-simbol spojevi plinomjera 5 A) novojni fitinzi.Radni list GW 2 .Spajonje bokrenih cijevi.HD stezni spojevi koo nerastavljivi spojevi s ispitnom DVGW-oznakom. jedinici duljine .(elieni . Meko lemljeni spojevi nisu dozvoljeni. iz plastike za plin iz tvrdog PYC-a i .Besovne precizne celiene cijevi s norocitorn tocnoscu mjera . . i 6 (tip FA) .Brtve za plinoopskrbu".Navojni spojevi plinomjera zajedno s brtvama prema DIN 3535 die 1. kao i prEN 682 IIBrtve od elcstomerozchtievi na materijol za brtve u distribucijskim cjevodovimo i gradevnim elernenlirno za plin i rekuce ugljikovodike".Zovarene valjone precizne eeliene cijevi s valjane precizne eeliene cijevi naroCitom tocnoscu mjera Tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima premo: DIN EN 1057 sto odgovara DVGW .Zavarene .Polaganje cjevovoda PE . dimenzije i mase po (prEN 10216-1) . Zavareni spojevi za PE~HD premo: . tehnicki uvjeti isporuke .3.Nazivno debljina DIN 2391 DIN 2393 DIN 2394 10217-1 ) debljino stijenke je nojmanja norma Ina stijenke premo DIN 1626 {prEN dio 1 i dio 2 dio 1 i dio 2 dio 1 i dio 2 .Besovne celicne cijevi. rnjere.Rodni list G 472 DVGW . za podzemne vonjske plinovode pod iskliueivom uporabom brtvila premo DIN 3535 dio 3 i dio 6 "Brtve za plinoopskrbu". dimenzije mase po jedinici duljine .Navojni .Hostornernl materijali zo brtvila i membrane plinskih naprava i plinskih instolacija". Dugi navoj iz celika kao gotov element prema normi: DIN EN 10241 .(elieni Rtinzi s navojem Dugi navoj iz temper lijeva kao gotov komad izroden po normi DIN EN 10242. Vrste rastavljivih spejeve Rastavljivi spojevi za metalne cjevovode prema: DIN 3387 dio 1 i dio 2 Navojni spojevi prema: DIN EN 10242 DIN prEN 10241 DIN 3376 DIN 3376 dio 1 dio 2 .HD.2.

Navojne . i 6 "Brtve za plinoopskrbu". zajedno brtvama prema DIN 3535 549 "Elastomerni postrojenja". spojeva smiju se koristiti sarno brtvena prema: . plinovode materijali dio 1. 3. Zo podzemne vanjske cjevovade nisu dozvoljeni moraju biti lako dostupnavojni spojevi s dugim navojem. ravan rub. vodovodne lijeva) prirubnice prirubnice prirubnice PN 10 instalacije s nastavkom.5 (guma) za i plinskih brtvila vanjske C).2.Radni list G 477. -Slobodne zavarivanje. PN 10 PN6 s kolcokom zc s porubom za .DIN 2566 DIN 2631 DIN 2641 DIN 2673 DVGW . Osposobljenost je dokazana ako su ispunjeni slijedeCi uvjeti: za zavarivanje komada: • osposobljenost premo HRN EN 287 dio 1 premo DIN EN 25817 cijevi i prlpodoiucih fitinga: • zahtjev zo kvalitetu zavaro za zavarivanje i tvrdo lemljenje bakrenih zcvorivoco • osposobljenost • osposobljenost za zcvcrivocke DVS .4.oznaku.Radni list GW 330 i navojnih DIN-DVGW koja ne otvrdnjavaju.Uputa 2207.3.Brtvena sredstva koja ne otvrdnjavaju za metolne navojne spojeve u kucno] instalaciji sredstva ozncceno ispitnom .6.Spajanje bakrenih cijevi za plinske i u zgradama i zemljisto (prirubnice zc lemljenje iz crvenog DIN 16963 [prEN 1555) .6. premo HRN EN ISO 9606 dio 3 lemilaca prema HRN EN 13133 radove na PE-HD cijevima prema DVGW odnosno prema prEN 13067. kao i EN brtvilo i membrane plinskih naprava za podzemne pod iskljuCivom uporabom prema DIN 3535 plinoopskrbu". Zavarivanje - dio 1 ne treboju se uporabiti smiju izvoditi sarno osposobljeni celicnih cijevi i fazonskih zovorlvcco zovorivoci.3. elastomera-zahtjevi dio 3 i 6 . za nastavno spo]o- Meko brtvljeni stezni spojevi po DIN 3387 nje cjevovoda. s DVGW ispitnom oznckorn. Za brtvljenje oznakom Dl N 30660 P 600 • HSUP 2002.2. 29 . PE·HD stezni spojevi kao rastavljivi spojevi.·Radni list GW 2 . za cijevi iz PE-HD premo DVGW . 3.Prirubnice za zavarivanje.Brlve za na materijal za brtve u i gradevnim kao i prEN 682 "Brtve ad opskrbnim cjevovodima elementima za plin i tekuce ugljikovodike". PN6 . Druge vrste spojeva Spojevi drugih vrsta smiju se koristiti sarno ako imaju ispitnu DIN-DVGW iii DVGW.Cijevni spojevi j dijelovi cjevovoda tlccne cjevovode od polietilena za visoke s (tip gustoce (PE-HDl. Dopunske odredbe za montaine radoveHSUP Rastayljivi spojevi s nemetalnim brtvama na unutarnjfm cjevovodima ni.Siobodne zavarivanje.

istezliivost nakon kidanja i prekidna cvrslocQ.7.2.2.2.7. potrebno je uvaiavati upute iz DIN 50929 dio 1 do 3. za termofit obloge takoder klasa opterecenjc C. Vaniska zastita od koroziie Pri vanjskoj zostif od korozije prema poglavljima 3. premazi epoksidnim smolama u prahu .2. za armature. . ovoji i obloge . a 30 Ojevno inslolocijo . i 3. tlocne cijevi iz zilovog lijeva. olpor no prifisok.2.Ovoji [prernozi] duroplastimo.7. spojeva i fazonskih komoda sa zcstitnirn trakama i termofit oblogama za nadzemne vonjske cjevovode koristi se samo materijol klase opterecen]o B i C.Trake za zostitu od korozije i terrnolit obloge [terrnostisljive] 0) Klasa opterecen]o C za celicne cijevi b) Klasa opterecen]o B i C za tlocne cijevi iz zilavog lijeva c) Klosa opterecen]o A (nekorozivna tla) iii B [korozivna tlo) zo bakrene cijevi d) Klasa opterecen]o A i B.im stavkamo: neporoznost.Bitumenska zcsfito od korozije.Vanjska zostlto od koroziie.Cinccno prevloka s pokrovom u slojevima .Brlvena sredslva za navojne spojeve u dodiru s plinovima 1. podrucje uporabe . .podruc]e uporabe. specilicni otpor izolocije. bokrene cijevi i spojeve tih cijevi prema: DIN 30672 (prEN 12068) . !. otpornost no udorna opterecen]o. klose opterecenjo B7. i 3.Polietilenski ovoji za celicne cijevi i fazonske komode .1. plinske skupine i toplom vodom dio 2: Brtvena sredslva koja ne olvrdnjavaju (klasa ARp) dio 3: Brtvene trake zo navoje iz nesinterovanog PTFE(klaseFRp i GRp) 3.Ovoji cementnim premozom s pokrovom u slojevima .odnosno DINEN751 . spojeve cijevi i fazonske komade (neovisno 0 materijalu). 2.Ovoji polietilenskom folijom Tvornicka zastita od korozije za tlacne cijevi iz iilavog lijeva prema: Tvornicka zastita od korozije za bakrene cijevi izolirane s plcsticnirn moterijalima . Vanjski cjevovodi Tvornicka zastita od korozije za celicne cijevi prema: DIN 30675 dio 1 DIN 30670 DIN 30671 DIN 30673 DIN 30675 dio 2 DIN 30674 dio 1 DIN 30674 die 2 DIN 30674 dio 3 DIN 30674 dio 5 .2. ~~ I! .premazi i prevloke prema DIN 55928 dio 9 i DIN EN ISO 12944 dio 1-5.7.2. 7 U nedostotku propisa za kvclltstu ispitivonja vrijede zohtjevi premo DIN 30672 zo klasu opterscen]o moroju biti ispunjeni u slijedec..Ovoji od polietilena . I 3. sa zahtjevimo prema DIN 30672. Za vanjske nadzemne cjevovode dolaze osim toga u obzir: .7 i 8 Za zostitu armature..cincone prevlake premo poglavlju 3..Vonjsko zostito od korozije .1. Naknadna zastita od korozije zo celicne cijevi. B.7.

DIN-DVGW zo pogonske tlakove do HIUP iii DVGW. HSUP 2002. 7 i 8 DIN . opel tehnicki propisi za rodove. ISO. 3.Novojni fitinzi od temper lijevo (Oblik-Simbol A) kao i sve u poglavlju 3. Zapori 5 temperaturnimaktiviraniem Zapori s temperaturnim okfivironjern (privremeni (lTA) moraju odgovarati ispitni zahtjevi) i imati DVGW iii drugu vczecu ispitnu oznaku. ispitnim zahtjevima EN.Trake zo ontikorozivnu zcstitu i terrnofit obloqe [termostlslllve].1. Za zapore ko]i se pos- tovljaju na kraju prikliucckc nje plinskih kucnih prikljucoko kao kucni zapori. dio C.10. Plinomjeri za pogonski irnof odpovorcjucu tlak iznad otpornost koja treba biti ozncceno 100 mbar mogu. moraju odgovaroti ltluP zohtjevima DIN 3536. 3. 11. Plinomjeri moraju imati poveccnu s (I). U tome sluccju opcenito zadovoljavaju 3. Regulatoritlaka plina Kucni regulatori imati DIN DVGW HWP tloko i regulatori tlaka ispred plinomjera moraju odgovarati DIN 33822 od te norme i iii drugu vczecu ispitnu oznaku. Ie imali ispitnu oznaku. 3.2. ZaporiMru.9. aktivironjem.PrevJake od cinko za pojedine elemente .0 bar". Unutarnii cievovodi od korozije premo: DIN EN Tvornicka zastita celicnih ciievi 10240 1461 10242 HRN EN ISO DIN EN . klasa opterecenjo A . A.7. rodovi premozivanja 55928 dio 9 DIN EN ISO 12944 dio 1-5.Poslovl [o- 4. zahtjevima DVGW-VP 301 3.Rodni list G 459/1 .2. biti prikladni za plin i ozncceni (G iii GT). grodevinsku zostitu 31 iii zcstitu s pornocu zapora s lemperalurnim P 600 . novedene norme. ISO. DVGW iii drugoj vczeco] 3.Zcsfito od korozije celicnih konstrukcija. umjesto povecone toplinske otpornosti.13. PiinomieriH5UP Membranski foplinsku plinomjeri moraju odgovarati HRN EN 1359.8. moterijoli zo premazivanje 3.2.2.14.2. Izolacijski komadi moraju odgovarati DIN 3389 iii drugoj vozeco] normi. vrijedi DVGW . zo cijevi i cijevne spojeve prema: Naknadna zastita od koroziie DIN DIN 30672 (prEN 12068) 18363 .2..VOB pogodbene gradevinske odredbe za gradevinske poslove. moraju imali DVGW 3. Cepoviza ciievi Cepovi za cijevi moraju odgovaroti normi.2.2.Vanjska zostito od korozije nom zosfitom premo DIN cen]o podzemnih vaniskih cievovoda rnoze se dopuniti katodtrake klase optere- 30676. Maziva Maziva za zapore i prikljucnu armaturu itd.12. Izolacijski komadi za unutarnju instalaciju moraju imati poveccnu toplinsku otpornost i nositi oznaku (GT). . Zopori moroju imali ispitnu oznoku EN.Prevlake od cinka zo celicne cijevi .7. U slucoju bilnog odstuponja iii drugu vozecu ispitnu oznaku.2.2. IzolaciiskikomadiHSU.

1. odnosno zoporo lokseg pronclozenjo zbog veliCine iii namjene objektc (npr. velike 3.2.5.4.2.3. Umjesto poveccne novedenim normoma i imoti poveconu odqovorcjuco oktiviranjem.15. zo zgradu potrebno je unular objekto oz- objekta. 3. Svaki vanjski cjevovod.3.2.3.2.15.3.4. zgrade bez podruma. potrebno je snimiti i unijeti u situacijski plan distributera.3.3. natpisnom plocicorn (slika 2.1. I' u 30663 3386 3399 730 DIN EN s mijehom) DIN (celicni kompenzator 30681 Sigurnosni cepovi odnosno kape Sigurnosni cepovi. okna il i konale 3. Kompenzator 3. Zcstitne cijevi moraju biti od materija- 10 otpornog 3.1.3. 3. DIN DIN DIN to plinsku grodetoplinske otpornosti rnoze se predvidjef vinsko zcstito iii zcstitc pornocu zapora s temperaturnim 3. Osigurac od povratnog toka 3.3. toda se plinska instalacija svake zgrode mora rnoci zatvoriti neovisno 32 0 opskrbi drugih zgrada.).1.Radni list G 462/1 zo PE-HD cijevi premo DVGW . Ukoliko u izuzelnim trebo go polozif slucojevirno treba - voditi ispod dijelova u skladu s DVGW 459 /1 . treba izvesti mora bif lako pristupoccn.3. 3. Podzemne cjevovode 3. Plinski filtar 3.2. Ovo vriiedi i za dijelove zgrade koji su odvojeni (ii~VRU i05loiocijo . Podzemni cjevovodi cjevovod Radni list G ne smiju biti nicirn nadgradeni.15.2.3.3. te oznociti. plocicorn biti Zapori i natpisne plocice Mjesto glovnog prema DIN zoporo u zemlji mora biti trajno uocliivo 0 i ozncceno natpisnom 4069.Postovlicn]e plinskih kucnih prikljucckc moraju u sluco]u prolozo za pogonske tlakove do 4 bar".3.15.1. I r I Ii ~ 3. 3.7.15. Polaganie vaniskih cievovoda Radovi no pologonju podzemnih cjevovoda moroiu biti izvedeni i ispunjeni:HSUP zo celicne cijevi prema DVGW . 3.4.1. i rastavljivim spojem.3.1.15.1. Podzemni cjevovodi kroz nepristupccne biti u zcstitno] cijevi i moroju biti zcsticeni od korozije. Izrada plinske instalaciie Cjevovode treba postavljati po vczecim provilimo instolocijske tehnike. Ostcli podaci npr.Radni list G 459/1. skole. Zastita vaniskih cievovoda Vanjske cjevovode je potrebno zcstitif od korozl]e u skladu s poglavljem je dodolno zostito protiv smrzavanjo.2. Uvodenie u zgradu lo uvodenje cjevovoda u zgradu kao i izioz iz zgrade. str 33). na koroziju iii zcsticene od korozije. Ostali elementi Slijedeci elementi moraju uvijek odgovoroti otpornost.2. lapor Aka se jednim prikliuckom opskrbljuje vise zgrada. Nadzemut- ne vanjske plinovode je jos uz to potrebno zcstitif ad mehaniCkog ostecen]o i vremenskih jecaja. prikijucku vise zgrado moraju po potrebi takoder u trajnom obliku oznoceni Mjesto glavnog zcporo nccif radi njegovog slambene zgrade i dr.4. 3. Osigurac od nestasice plina 3.2.16.2.Radni list G 472 . lo prekrivanje plinskih cjevovodo vrijede isf radni listovi.1.4. odnosno sigurnosne kape moraju nositi DVGW iii drugu vczecu oznaku.3. Savitljivi spojevi 3. vrijedi DVGW . so zaporom prije izlaska iz zgrade i u blizini ulaska u drugu zgradu.2. Kod vloznih plinova potrebno 3. prostore.2.3.

""¥~~ t.. tzvedba GT prema DIN 3389 sabirnica izjednacenja po!encijala (DIN VDE 0100T540) podzernnl cjevovod element s elektricnlrn pogonom (npr. - > r~ ...~-t '" natpisna plocica A Glavni zapor zatvara plin za zgradu 1 i zgradu 2 Zapor zatvara plin za zgradu 2 Opskrba plinom iz zgrade 1 natpisna plocica B natpisna plocica C Slika 2: Primjeri ugradnje i oznacavama zapora II .primjer a) primjer b} GZ ~ [A] GZ ~[AJ [gJ I ~ -.j \ ® CD ® ® izolacijski komad.. ...H~UP2002.~- zgrada 2 ·m· .""~-fi a: -."': ® ~ zgrada 1 'ii. -'!.~ ~~ zgrada 1 zgrada 2 GZ .glavni zapor F"'r">~.. 33 - . ''li . motomi zasun) zastilno odvajanje ® o 3 Slika3: Primjer ugradnje izolacijskih komada i sabirnica izjednacenja potencijala P 600 .

3. niti smiju slufif kao oslonoc drugim instalocijama i teretima. bez pojave rnehonickoq no kriteri] neoqronicene koje unutarnji ejevovod mora dozvoliti. Cjevovopreko 100 mbar ne tlakovimo smiju se postavljati pod zbukorn. koa i kod ulazo u drugu zgrodu.2. 3. cijevne obujmice.5. pod zbukorn bez supliina (b) iii u okna. Ovisno 0 rnehonicko] cvrstoci [otpornost na uzcijevi [npr.1. U podrucjirno distributerom rnjere. s obziram tada su moguCi mali oksijolnt pomaei tog cjevovodo.Radni list G 459/1. 2 m unutarnjeg ejevovoda nema 0 Ovaj zahtjev je na prirnjer ispunjen: ako cjevovod nepornlcnoq nakon uloska u zgrodu u prva oslonco.7. cjevovod treba ucvrstiti pornocu driaca cijevne kuke) na dijelove gradevnom cvrstocom. iii njegove propusnosti 3. zgrode s dovoljnom Slika 4: lzvedbeni primjeri polaganja cjevovoda Cijemo imlo[otijo a) b) c) duzne sile) ciievnlh spojeva. str. iz koiih bl mogao izlaziti plin. potrebne dopunske 3. Spoi kucnog prik1iucka(vaniskog cievovoda) i unutarnieg cievovoda Ukoliko je kucni prikljucok odnosno podzemni DVGW . ugraditi izolaeijski komad prema DIN 3389. Moraju biti postcvljeni toko do no njih nemo utjeeajo okapna i kondenzacijska voda s drugih instalacija. uz koristenie uobicojenih 34 . Cjevovode treba taka postoviti do cok i u slucc- [u pozoro ne mogu nastati otvori no cijevi. klizisto i trusnim podrucjirno. Postavljenim natpisnim ploCieama u blizini zapora mora biti jasno vidljivo koje se daljnje zgrade opskrbliuiu.5.3.6.3. Unutornji plinski cjevovodi svoke zgrade prikljueuju se odvojeno zcstitno odvajanje).7.2.7. ali ima najmanje jednu prornjenu smjera za 90 u Z oblik aka su ugradeni navojni spojevi i rasporedeni aka ie ugraden celieni kampenzotor s mijehorn prema DIN 30681 premo DIN 30663 ispitan prema DIN 3387-1.3.4. di s pogonskim (slika 4. Podzemni spojni ejevavodi izmedu vise zgrada moraju bif apskrbljeni s izolocijskirn koma-. Cjevovodi se postovljc]u slobodno nad zbu- korn]o]. u suglosnosti sa aka [e ugraden pornocnl spojnielemenr aka je ugraden pornocni novojni spo] za izjednocen]e. sir 33). 34).3. adnosno kanale [c].3. dam kad izlozo iz jedne zgrade.). tlc. Jedan primjer prikozan ie slikom 3. Izolaciiski komad Za metalne cjevovade u cijelo] duljini potrebno [e u zgradi 3. Postav1ianie unutarniihcievovoda Cjevovadi ne smiju biti pricvrsceni no druge instalacije. gdie je rnoquce pomicanje iz poqlovl]o trebo provjeriti do Ii su osim odredbi 3. u blizini zoporo iz poglavlia 3. vanjski ejevovad oslonco i uporobe ejevovoda uveden u zgrodu osiqurcco prema 3. 3.1.3.1. adnosna iz kajih se zgrada vrsi opskrba (slika 2.6. na trocnicu za izjednocenje u cjevovod. Ako su elektricno pogonska sredstvo tako ugradena onda su patrebne posebne mjere [npr. 3. str 33. Pri tome [e potrebno paziti da ne dade do slucojnoq premoscen]o. bex nepomicnoq ostecenio unutcrnjeq uporcbljivosf (poglavlje od izvlocen]o.3.pozcrnirn zidom. patencijala.6.3. 3.6.3.

premo DI N 4102 dio 1.7. 3.00 6.3.75 5.7. p ru. zrako. cvrstoca (otpornost (npr. u podrue]u spustenoq stropo iii ispred postavlje- nog zido) to] prostor mora biti s odsisom zroko.pornocnih sredstava za ucvrscivanje (npr.Tablica preporucenlh vrijednosti zarazmak . Dobava i odsis zraka nije potrebna.00 5. cjevovodnih i postavi no negorivu podlogu postavljanje hodnike dozvoljeno je i slobodno Instalacijsko okna odnosno kanali ukljucujuci poklopce za otvore moraju biti iz negorivih 8 Vidi Zakon 0 gradnji (NN 52/./mm Razmak driaca m driaca m polozeni nalaze se u priloienoj tablici.6.50 6. u okna iii kanale. npr.25 4.4.75 3. Cjevovodi.5 mm debljine.8. kana Ie za ubccivo0 nje srnecc.50 3. pristupocne slijedeci gradevinski Cjevovodne njihove izolocijske hodnike koji sluie kao putovi zo spcsovcnje. katovima iii u cjeli.00 3..00 6. kapilarno lemsastavni di]e- DN 10 - 2.25 1. za 0 SIS povrsinu oko 10 cm2.00 6. postojonog sti- 3.25 2. tv' db' avu I 0 dsi zra k a moralu rrno fI driacahorizontalnooloienih cjevovoda . Pojedinocne cjevovode se smije bez supliih prostora. Premo tome.7.7. Ako su cjevovodi koncenrricnih polozeni u supljlne (npr.25 4. dvije zgrade odvojene fuge (reskel. Zostitne cijevi moraju biti od materijalo cene od korozije.00 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76. na koje se postavljoju cijevne instalocije zahtjevi zcstite od pozoro i provodenja u stubisne prostorije kroz votro-otporne srropokao i u je uvoiavati zostiti od pozoro. moraju bill postavljepremo koroziji iii zo materijalom obliko i nepropusno 3.75 4. Kanali ne smiju imati drugih otvora.. se smiju postavljati i njihove izlaze iz objekta. sarno aka su ispunjeni a to ukljucu]e i a instalacije To se ne odnosi na njihove brtvene i spojne materijale.mora se osiqu- 65 80 100 125 150 5. Svile tliloon .3.1 88. koje dijele relativno pomicanje cjevovoda zgrade ne smije sterno utjecati no cjevovod.00 2. a pomocno nje moraju biti izradena od negorivih materijala.50 2.00 4.00 3. U opce pristupocne instalocija. Cjevovodi ne smiju bif postovljeni u ventilacijske kanale i okno. klin za ucvrsCivanje). pornocu: otvora uz cijev u obodnim zidovimo. postojanog ako su okna iii kanali potpuno ispunjeni odqovcrojuoim ispunjeni.75 - Za cijevne spojeve cija se rnehcnicko no uzduine sile) gubi u slucc]u poiara Ijeni spojevi. 3. vodeni kroz neprovjetravone supljine bez dovodenja ni u zcstitne cijevi. iz objekta. cjevovodo kroz dilatacijske niti kroz dimnjak i obzid dimnjako.7.00 5.99.9 108 133 159 1. NoseCi dijelovi cjevovoda rijala.7. cjevovodne instalacije niti na prevloku cijevi do 0.50 4.00 3. U stubisnirn prostorijama u instalacijska i pod ibuku i njihovim izlazima se moraju 15 mm postovljati postavljati ibuke okno odnosno kanale.75 3.3. tako do ih se prekrije s najmanje zo zbuku. dvo dijogonolno 3. u putove zo spcsovcnje gradevinske propise koo i postavljanje 0 Prilikompostovljonjo ve i zidove.7. materijole. jame za ubocivonje krutog goriva.5.25 2.3. zojednicke potrebno u instalacijsko ok- no.3. - .3. postavljena ventilocijska otvora.) 35 lJ P 600· HSUP2002. Ako su cjevovodi poloieni rati dobava i odsis zraka po odsjecima. Smjernice za razmak vodoravno moraju biti od negorivih matedrzcco cjevovoda koji su Geliene cijevi Nazivni promjer Razmak 8akrene cijevi Vanjski promjer d. zohtjevi:HSUP moraju se sastojati od negorivih moterijala.25 1.3. okno za lift. spojnice s nemetalnim brtvama)' lovi moraju osim gore navedenog kod zgrada vatro-otpornosti i odgovarati: male visine (obiteljska kucaB)HSUP. klasi F30 klasi F90 vatro-otpornosti sredstva za ucvrsCiva· 15 20 25 32 40 50 - kod ostalih zgrada. Pri vodenju dilatacijom.

dozvoljeno trakom je iii soma ako su no tim mjestima cijevi zosticene sa tijesno nomotanom 3. iii u cijelosti s dobavom i odsisam iz 10 cm2 • Ti otvori okna i kanali moraju biti po odsjecima zraka. u gipsu i bakrene cijevi u gradevinskim koo i cjevovodi u prostorijoma s ogresivnom materijaiima atmosferom 3.. poglavlje 7. elemenata.materijala lnstclccllsko 5 votro-otpornoscu od najmanje 90 rninuto". Otvori za dobavu i odsis zraka moraju imati povrsinu najmanje se ne smiju nalaziti u stubisnim prostorijama potpuno ispunjeni negorivim U sigurnosnim stubisnirn cijevne inslalacije stubisnirn prostorijama materijalom objekta.8. 3.7. cijevi u sljaei. potrebno je osim zoslite od premo zohtjevima za podzemne korozije.4.4.2. su scrno obliko i nepropusno funkcioniranju iz objekta dozvoljene koje iskljucivo sluze neposrednom iii za gosenje pozcro.1. eelienih cijevi gipsom kod polaganja od korozije pod ibuku. Pod zbuku postavljeni celicni.8. tre3.8.3. iii DIN 4102 dio 1 1 (ijevno in!lolocijo 36 .1. 3. u dijelu koji se odnosi na vanjske ba primijeniti zcstitu od korozije premo poglavlju 3.3. Pri prolazu ejevovoda stropa (izvan podol. u suhim prostorijama postavljene nad zbukom nije potrebno zaSiititi ad korozije. Cjevovode maza u osnovnom stropu iii unutar sloja za izravnavanje novnom stropu. 3.5.3.2.2. u mokrim i ostollrn vlcznirn prostorijama.8. Zastita unutarniih cievovoda Cjevovode 2394.3.2.7.6.3.3..7. Cjevovodi koji prolaze kroz nave- elemente mogu biti zcsticeni zostitnorn cijevi. Dobova i odsis zroko nisu potrebni aka su inslalacijsko postojanog prostorijoma i njihovim izlazima niti u njihovim spojnim putovima koji vade okna odnosno kanali ispunjen I. 3. koo i izvan zbuke polozerii celieni cjevovodi podrumima. u koji scdrze nitrate iii amonijakl. premo poglavlju ko] su postavljeni ispod nana 05- iii sloja za zvucnu izolaciju 3.2.3.1. Zcstitne cijevi moraj u biti ot- porne no koroziju iii zosticene od korozije.2. premo zahtjevima za treboju biti toko postavljeni do ne mogu duze vrijeme doci u dodir s Ako su celiene cijevi no betonvanjske ejevovode od vlagom.8.7. 3.3. vecorn ad normalne vlage gradevinskih sko tlo postavljene korozije prema poglavlju 3. pricvrscivcn]e npr.1.2. Mjeslimieno folijom. ejevovodi. galvanski iii baterijski prostori) moraju se zostitif omatanjem za podzernne vanjske ejevovode dene gradevinske prema poglavlju ad korozije. stropove treba koristiti zcstitne cijevi koje moraju izlaziti oko 5 em izvan gornje strcne Inslolocijska okno. odnosno kanali ispunjavaju Ie zahtjeve kado oni odgovaraju DIN 4102 dio 4. u neprovjetravanim moraju biti zcsfl- ispod zbuke ne rnoze iskljuciti uporaba zbuke ko]o scdrzi gips. u podrucie gdje dodir s vlagom nije iskljucen. ceni od korozi]e prema poglavlju Kada se kod postavljanja podzemne ejevovode. zohtjevima (npr.8. postaviti izmedu betonskog poda i cellene eijevi zapornu zostilnu foliju. 9 kroz: a moraju jasno vidljivo izlcziti izvan donje strane stropa. 3.S.2. DIN 2393 5 Ovo ne vozi za cjevovode iz preciznih celicnih cijevi prema DIN 2391. cijevi u gradevinskim elementima od {npr. u sigurnosnim Ovi zohtjevi ne vrijede za obiteljske kuce koje nemaju vise od dva stano.7. Celicne cijevi u gradevinskim agresivnih materijala elementima od belona.1. Cjevovodl se ne smiju postavljati u namoze [estrihe]. zcsticeni od korozije i DIN koji moroju biti i u suhim prostorijama u skladu pog lavljem 3.2.7. trebo zastititi od korozije podzemne vanjske ejevovode Cjevovodi u zgradama protiv korozi]e.

niti kao zostitni odvodnici u elektricnim instalacijamo jake struje.5. Osiguranie instalaciie Osiguranie venlskih cievovoda Izradeni i [os ne prikljuceni. U Zostitne cijevi moraju biti Iz materijala tom smislu treba uvaiovati poglavlje 3. cjevovodi koji se nalaze Neogranicena uporabivost postoji aka je propustonje pri pogonskom tlaku manje ad 1 litre na sat. sredstva iz PE-HD. traienje propusnih mjesta uporabom opasnosti dozvoljeno Pornocno brtvljenje zo otklonjanje u kojimo se ne nalazi plin utvrduje se tlccnorn probom. kapama. ko je se postupiti premo moraju jasno vidljivo izloziti izvan obje strane zidc.2. poklopci rna moraju se nepropusno iii slijepirn prirubnicama Zatvoreni zopori (npr. a jos neprikljuceni. 3. skidc- njem kljucc.8. zcpori. iii slijepim 3.5.5. pod plinom potrebno ih je iskljucltl zatvaranjem odgoiii koji se mora osigurati ad otvaranja po neovlcstenirn osobama (npr. mora se ventiliranjem putem gibljive cijevi bezopasno odvesti u slobodnu otmosferu. U podzemnim nekoristeni iii postavljeni izvan pogono vanjski cjevovodi zatvorene metalnim cepovima. Osiguranie unutarniih cievovoda Napravljeni.3. preporucuje prethodnom stavku. Navedeno ne vrijedi ako se rodi a vanjskim radovima odriavanja cjevovoda. slavine. iii odgovoplaje 3.1. Zatvoreni zapori (npr.7. Radovi na ejevevodime pod plinom Prije pocetko radova no cjevovodima vorojuceg odvodom zaporo. se ne smiju koristiti neposredno iii uzernljivcce gromobranskih nif posredno instalacija.3. Niskotlccni no: 1. u pogonu razvrstavaju se prema stupnju uporabivosti cjevovoda 3. . Tamo gdje izlazi plin iii bi mogao izlaziti. rucice iii kola). zasuni. poklopcima vcnjskirn cjevovodima iz PE-HD.zidove izvon stanova i slicnih jedinica koristen]o.3.5. slovine.8. smiju se zo zatvaranje moraju koristiti imati sve otvore nepropusno prirubnicomo.4.1 .8. 37 . 3. 3. u dijelu koj se odnosi na vanjske podzemne cjevovode. 3.1.. Cjevovode Cjevovodi odvodnike treba postovljati taka da ne postoji opasnost ad rnehcnickih ostecen]o.2. ventili].7. P 600· HSUP2002. cjevovoda iz kojih Zapor se smije ponovo otvoriti tek nakon sto su svi otvori iskljucenog bi plin mogao istjecati nepropusno zatvoreni. Cjevovodi se ne smiju koristiti za 3. vovodi. postupa se premo stupnju uporabivosti. 30657. stavak 1.. kao zcsfitnc ili radna uzemljenjo.8. ne vrijede kao nepropusni sigurnosne plinske prikljucne armature prema DIN 3383 dio 1 i dio 4.2.4. zasuni i ventili] ne vrijede kao nepropusno zatvaronje. 3. Iznimke su stavljeni unutarnji cjekapomo. Propusna mjesto na cjevovodima mena je zabronjeno. iz metalnih materijala. zidove unutar stanova i slicnih jedinico koristen]o.7. samo kao privremena Propusnost cjevovoda Kod propusnosti pod plinom pronalaze se pllnsklrn detektorima momentalne rojucirn pjenusovirn sredstvima prema DIN mjera.3.4. izradenim odnosno nekoristeni iii izvan pogona zatvoriti na svim otvorimo s cepovima. postojanog premo koroziji iii zcsticene od korozije. treba koristiti zcstitne cijevi iii opiate premo poglavlju - 3.

1. je cjevovade zabrtviti iii obnaviti.5. Smaniena uporabivost postoji ako je propustcnje litara no sat. cjevovode latore tlaka i plinomjere treba skinurl.1. 3.Radni list G mjernim uredajem za mjerenje koliclne propustcn]o.6. iii skidanju slijepih prirubnico. tetralin).4.7.2. da se omoguCi dobro umetanjem metolnih foliia.7. Prije ciscenja. bakrena pletenica prema DIN potrebno tlako itd. 3. plinovoda treba poduzeti sliiedece mjere: 624. 3. plinomjera Ijuckom iii elektrovodljivom pcdloznorn s jednim prik- Za prernoscen]e se koristi dobro savitljiva izolirana presjekom najmanje no cijevi [e potrebno jevi.3.6. Ako je instalacijo Dalinja rnoqucnost Radni list G smije se ostaviti dalje u pogonu. ukoliko tokvo zostito vee ne postoji kao kod npr. velicinu i vrstu plinomjera odreduje distributer plina.5. propuhivanjem zrakom iii inertnim plinom (npr.2. plinomjero. Propuhivanje treba vrsif u srnieru ad manjeg prorniero prema vecern. u ovom slucc]u primjenjuju redbe ko]e voze za izvodenje 3. koo i pri postovljonju zastititi od dodirnog napona [e metalne dijelova prernoscenjern koji ce 5e rastaviti.6. Pri ciscenju instalacije odsisavanjem. [vidi DVGW . !reba prikljuciti vakumski aparat na dio instalacije s no]- 3.Radni list G 492/1 prilog 38 . elektrovodljivim plocorn.3. liiv spoj. Stezoljka treba biti prilagodena prije spojonjo cl- poziti no dabar elektricni kontokt. Spojno mjesta proved- ocistif do metalnog sjaja. punjenjem otapalima [npr. iskljuciti iz pogona. i iskrenja.1. Nakon se od- Nepropusnost ad 4 tjedna ad vremena utvrdivanja 3. odsisavanjem. vecim promjerom. 2.4. Kod njenog prikljuCivonja je potrebno 46 440 so promjeru 16 rnrn? i ne duzo ad 3 m. [e potrebno odvajiti od kucnoq prikljucko i plinskih naprava. Regu- 3. postoji za cjevovode potrebno pogonskog tlaka do 100 mbar prema DYGW najdulje u roku 624. dijela cjevavoda puston]o u pagan. 3. Plinski cievovod [e neuporabiv tara na sat. Prernoscenie nije dozvoljeno 3. dusik. Ako je instalacija neograniceno uporabiva. Neuporabiva popravko instalaciia se mora odmah neodlozno i ponovnog novih cjevovoda. Pcstcvlien]e plinomler« Mjesto postavljanja Mjesto postavljanja. KoliCina propustonio - pri pogonskom tlaku izmeddu 1i 5 ako [e propuston]e pri pogonskom tlaku vece ad 5 li- rnoze se utvrditi premo slijedecirn metodoma: rccunski iii graficki no osnovu pada Ilaka premo DVGW . Pri razdvajanju regulotoro cjevovode iii spajanju. armature. pri skidon]u iii ugradnji dijelova instalacije. premo poglavlju 7. 9)HSUP Cijevna inslolodia mora bili lako dastupno i suho. - smcnienc uporabiva. 3.5.6. Ciscenie cievovoda Cjevovodi se ciste na slijedeCi nccin: rnehcnlcki. ali ne s kisikorn.6. ave instalacije mora biti uspostavljena smanjene uporabivosti. Premo stupnju uporabivosli 1. 3. ugljicni dioksid]. plinomjera ne smije biti pretoplo.

3.7.2.

Postavljanje plinomjera vrijedi za obiteljske

nije dozvoljena:HSUP stubo" i njihovim izlazima u slobodnu atmosferu; ovo n e osim ako su kuce ko]e nemaju vise od dva stana prepreku

u stubisne prostarije "pazarnih u zcjednicke plinomjeri

pristupne hadnike, koji sluze koo putovi za spcsovon]e,

tako postavljeni do ne predstavljaju

u prostore u kojima se ne sarno pavremeno: • radi s pozcrno opasnim, lako zapoljivim tvorima iii so zapaljivim • i lako rozcrivim, krutim, tekuCim iii plinovitim
0

tekuCinama s plornlstern do 55

C u opasnim kolicinorno, srnjese, a

nastoju plinovi, pare, magla iii prcsino koja sa zrakom cini eksplozivne mogu se pojovif u opasnim kolicinorno, tvarima u smislu zakona
0

postupa sa eksplozivnim Zakon
0

eksplozivnim

rnoterijclirno.

[vidi

zopoljivim

tekuCinama i plinavima).
te da su zasticeni

3.7.3.

Plinomjeri trebaju biti tako postavljeni, da ih se laka oCitova i zamjenjuje, od mehonlcklh diruju okolne zidove.

ostecen]c, Moroju biti taka prikljuceni da nisu pod ncprezonjem,

te do ne do-

3.7.4. 3.7.5. 3.7.6.

Nise s vratima i orrncrici za plinornjere moraju imati s gornje i donie strane ventilocijske re od nojrnon]e 5 ern? svcki, Za postavljanje i skidon]e plinomjera, voze cdqovcrcjuce treba nepasredno zatvoriti odredbe iz poglavlja 3.5.5.

otvo-

Skinutim plinamjerima treba koristiti npr.: -

ulazne i izlazne prikljucke.

Za zatvaranje

cepove [od gume, plostike iii pluto] poklopee (od plastike iii Ijepenke)

- zaporne

3.7.7.

Plinomjeri za kovani novae smiju se postaviti samo ako imaju ugraden osiquroc od nestcsice plina. Osiqurcc osiqurccirno trolu plamena od nestosice plina ne treba ugraditi ako su prikljucene na elektricnorn principu ionizacije, UV-ultraljubicasto naprave opremljene iii ako je vod za kontrolu plomena, cije je vrijerne zatvaranja pia men prikljucen ispred plinomjera nojvise lOs [npr, uredaj za konzrocenje}, za kovoni novae. zoporo ugroden saug-

zo sigurnosno-pripalni

3.7.8.

Ispred svakog plinamjera rodnja jos jednog zopora

mora biti ugraden zopor. Aka je izo glavnog ispred plinomjera. Zapori ispred

mo jedan plinomjer, koji se nolozi u istoj prostoriji s glovnim zopororn, dostupni.

onda nije potrebna trebaju

plinomjera

biti lako

3.8.
3.8.1. 3.8.2. 3.8.3.

Regulaciiskii sigurnosniuredaii
Kada je tlak distribucije diti kucni regulator Za dobavne veci od tlaka potrebnog zo postizanje prikljucnog tlaka, treba ugraiii regulator tlaka ispred plinamjera.

tlakove preko 100 mbar, vrijedi DVGW - Radni list G 490 dio 1. tlaka potrebni ispusnl ejevavodi, tada oni moraju voditi u slobodnu niSta drugo nije odredeizlazni krajevi moraju biti od i prostore. Otvor se je na koroziju

Ako su kod regulatora no. lspusni cjevovodi dovoljno ulaska oborina nccinjeno

atmosferu, te imoti najmanje DN 15, ukoliko u uputama za ugradnju moraju se zostitif od vanjske korozije. Njihovi udoljeni od izvoro paljenja

i u pravilu 2,5 m iznad prometne povrsine, zcsticeni

i postavljeni tako do izlczeci plin ne maze uci u zatvorene debele zice.

mora osiguroti ad zccepljen]o je od dovoljno

zicanom rnrezicom koja nije pregusta, olporna

P600· H~UP7002.

39

-

3.9.
3.9.1.

Odredivanie premiere ciievi
Osnove za proracun
Promjer cijevi, odnosno nazivni otvor se odreduje na osnovu prorccunc instalaciji. U niskotlocnorn zcslo podruqu (pogonski tlak do 100 mbar) se fluida, jer je dozvoljeni
5

pad a tlaka u cijevno]

dovoljnom

tocnoscu rccun-o pad proi-

tlaka no osnovi nestlocivosf

ukupni pad tlako mali, te je iz togo

qresko zonemariva.
ukupni pod tloka u niskotlccnorn ugovoreno. lz nazivnog podrucju je 2,6 mbar, ukoliko s distributero m nije tlaka plinske naprave u domccinstvu iu prikljucnog

Dozvoljeni nesto drugo

stambenom pcdruc]u koji je: 8,0 mbor zo 1. plinsku skupinu, 20,0 mbor za 2. plinsku skupinu, 15,0 mbar za 4. plinsku skupinu pada tlaka, dobiva se potrebni protocni tlak na glavnom zaporu,

i iz ukupno dozvoljenog

odnosno izlczni tlak kucnoq regulatora Pad tlaka no pojedinim nim otporima voda i materijalu dionicama

iii regulatora

ispred plinomjera. je otporima trenja, pojedicjevo0

cijevne instalocije prouzrocen on je osim
0

elemenata kao i visinskim rozllkorno, cijevi bitno ovisan

promjeru cijevi, duljini

prikljucno] vrijednosti Za prorocun

VA plinskih

i

0

vrsnorn volumnom

protoku

V s. dakle

vrsti, broju i

naprava,

kao i istovremenosti njihovog koristen]o. podrucju (pogonski tlak preko
0

pada tlaka u srednjetlocnorn

100 mbar

do 1

bar) u smislu ovog Tehnickoq propiso

P 600 koo i za opce informacije

teoretskim osnova-

rna zo prorccun, osloniti se no DVGW - Rodni list G 464.

3.9.2.

Postupak proracuna
Shema plinske instolocije se razdijeli na pojedine (pojedinih dionice. No mjestima gdje se mijenja vrsni se jedna dionico, otpora elemenata) a zcpocinie slliedeco. no dionici, bitno je do smjevolumni protok iii oznaka cijevne dionice, zcvrsovo Kod rocunon]o vrste i broja elemenata

se poena so fazonskim komodom na pocetku dionice. Zadnji fozonski komad se urccunovo u narednu dionicu. (Izuzetak: T - komad 90° - suprotnog smjera, dvojni T -Iuk suprotnog ra, obrazac 2 br. 7 ill, Zo svaku dionicu strano 43) vrsni volumni protok

se odredi
0

Vs

i [pocevsi

s razvodnim

cjevovodom)

promjer cijevi u ovisnosti S obzirom
5

padu tlaka. u praksi, rnoze se padove otpora elemenata tlaka lzrccunof diferencijalnim

no rozlicite zahtjeve pojedinih

postupkom odredivanjo procijenjenim

(obrazac 1aJ iii pribliznirn postupkom gubicima tlaka zbog pojedinih otpora elemenata. (obrazac 1b, str. 42, ro-

cunski primjer u prilogu 6).

3.9.3.

Odredivanie vrsnog volumnog protoka
Vrsni volumni protok

v, za
DWH

Vs
i stambenom podruc]u, te za plinske

naprave

u domccinstvlrno

naprave u zonatskim iii industrijskim radionicama,

odreduje se po slijedeco] [edncdzbi:
RH

V = "'V
5 ~

AH

·fG + .£..J A "'V
H

.f.G

OWH

+ "'V .£..J

ARH

.f.G

+ "'V
~

AUWH

.f.G

UWH

+ "'V .£..J

AOI

·fG

01

Protok se odreduje

na isti nccin za diferencijalni

postupak i za priblizni postupak.

40

ujavno insiolodjo

Obrazac 1a

ODREDIVANJE PROMJERA CIJEVI
Diferencijalni postupak
Vrsta cijevi: o 1. plinska skupina o 2. plinska skupina 04. plinska skupina oDIN 2440 oDIN 244112442 oDIN 244812458 oDIN 1786 15 16 11+131-15 !J.P,s 17 Kontrora L !J.p,.

Razvodni cjevovod: Cjevovod za naprave: Uzvodni cjevovod: Ogranci i prikljucni cjevovodi:

tiP-UI s tiPz<.1 $ l'IPzUI s l'IAu,:<: 4 {, 5 3x4

0,3 0,8 0,0 0,5 6

mbar mbar mbar (1. i 2.plinska skupina} mbar 7
B 9

"C

'0'

..

'" g "

1

2

3 L~

10

0

11 7 x 10

12

13

14

TS

.~ OJ

Vrsta naprave

Vrsta Broj naprave raprave

vrsta h
m3

h
m3

Vs

J

ON
-

v .!!L s

R mbar

R·t
mbar

L~

Z

,,#
m

!J.p,.
mbar

s l'IPzul

0-

H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH:

-

-

11

m3

m

m

-

mbar

mbar

(j)_ Uzvodn! cja"a"ad:

6.H s predznakorn

"+", spuatajuti

cjeva"od:

tlH.

predznakorn

"_"

P 600 _HSUP2002.

41
.,

,.

'.

Obrazac

1b

ODREDIVANJE PROMJERA CIJEVI
Prlbllznl postupak

Razvodni cjevovod: Cjevovod za naprave: Uzvodni cjevovod: Ogranci i prikljucni cjevovodi:

llPzui S 0,3 llPru, S O,B llPru, $: 0,0 llPrui S 0,5
4

mbar mbar mbar (1. i 2. plinska skupina) mbar

Vrsta cijevi:

02. plinska skupina

oDIN

2440

1J

'" 0
:>

1

2

3

5
3x4

6

-rlD
Duljina, Ij. racunska duljina

ffi!

g@ Preoslala vrijednost

10

11

:>

'u

0 ., TS

Lv,.
Vrsla naprave

fa

'>

0' -

~

VrsIa Vrsla Broj naprave naprave

-

V.
h
m3

L~

(R'Il"" rnbar

Vs""

DN

H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH : UWH: H DWH: RH UWH: H : DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH: H DWH: RH UWH:

-

11

mJ

-

mJ h

Oznaka

m

-

h

mJ

-

(i). za uzvodnacjavovodekao i ogrankei prikliu~ne cjsvovode plinskihnaprava uzima S8 stvarna duljina pripadnedionice.a za razvodnsi qevovode za naprava ukupna duljinarazvodnog, dnosnocjevovedaza napraye o ® - Sarno za uzvodnecjevovode (j) - Ne za uzvodnecievovode

42

Gjevna imtalacija

Obrazac 2

PRIMJER ZBRAJANJA KOEFICIJENATA GUBITAKA ~

Red. br.

Fazonski i spojni komadi i armature

(j)@

Simbol

Koeftcljen! gubitaka

Dionice

1. 2. 3.

Redukcijski komadQ) E!azni luk Promjena smjera (Iuk, koljeno) T - komad 90', prolaz T· komad 90·, ogranak T - komad 90·, za ciscenje T • komad 90·, (protok u dva smjera) T -Iuk, prolaz T - luk, ogranak T • luk, za ciscenje Dvostruki T·luk prolazni (protok G u dva smjera) Krizni komad 90·, • prolaz Krizni komad 90·, - ogranak Krizni komad 90· za ciscenje - prolaz Krizni komad 90· za ciscenje • ogranak Prikljucni spoj plinomjera Zaporna slavina (konusna), prolazna Zaporna slavina (konusna), kutna izvedba Zaporna slavina (kuglasta), prolazna Zaporna slavina (kuglasta), kutna izvedba Zasun Zapor 5 temperaturnim aktiviranjem

----c::::>--=

---.........__
_j
_/

~

~= 0,4 S = 0,5 ~ = 0,7

_j
_/

4.
5.

6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- I':' --t_

I'

Ib

I;.,= 0,3
S.=1,3. ~. = 1,3 ~= 1,5

- l'
~tv.

I'va
~

i;" = 0,3
~A

rv.
G -

= 0,9

~.= 0,9 1;.,=1,3

+
~

- l,v It

I;.,= 1,3
S. = 2,0

~

VA

16.
17. 18. 19. 20. 21.

*v lrz-!
[>:<J

v.

i;" = 0,5
~A

A

= 1,3

~ = 2,0 ~ = 4,0 ~ = 2,0

S
[>:<J

t;

= 5,0

S =0,5 ~ = 1,3 S = 0,5

S
[)KJ

22.

[>r<J

t; = 2,0

L:~ po dionicama

(j)- Prtkazani

koeficijanli

gubilaka

~ su inlormallvnl.

Koer,cijenli

gub~aka.zapome gubilaka. se ponovo.

armature

razlikuju se ovisno a konslrukcill

armalure.

Po potrebi sa Q)·Ako

ovl podaci mogu uzeti ad proizvodaea,
smiar proloka koji je bilan za koer,cijenl komada ne retuna saslavni dio lazonskog

@. lndeksl oznafavalu [e redukcija

P 600· HSUP2002.

43

3.9.3.1.

Vrste plinskih naprava
Zbog vellkih razlika ovisno
0

istovremenosti

uporabe,

plinske naprave

za dornoclnstvo

i

stambena podruc]o su podijeljene tene kao indeksi: H DWH
·i

u cetiri vrste i oznccene

slijedecirn kraticama koje su koris-

- plinski stednjak, kuhalo, pecnico, kuhalo i pecnico u plinskoj kuhinjskoj peel - plinski protocni grijac vode - plinska pee, akumulacijski - plinski cirkulacijski grijac vade, grijaCi dio plinske kuhinjske peci grijac vode i plinski kotao s

RH UWH

grijac vade, plinski kombinirani

QNL::; 30 kW
Indeks Gl oznccovo plinske naprave koje se koriste u zanatstvu iii industriji, naprave central30 kW. ne pripreme tople vode i centralno grijanje s plinskim kotlom s QNl>

(obrazac 1a/l b, slupac 2, odgovorojuCi red). 3.9.3.2. Ukupni volumni protok iste vrste naprava
Ukupni volumni protok iste vrste naprava plinskih napravo isle vrste u domaCinstvimo

LV AGerateart
je zbroj prikljucnih vrijednosti svih

LV AGeraleorl

i u stambenom podruc]u. grijac

Ako je pripremo tople vode u odnosu no grijanje u prednosti, npr. plinski kombinirani vode, uvozovo se samo grijan[e. Pri samo jednoj takvoj napravi uvczovo red. vrijednost VA ona koja je dobivena

se kao prikljucno

iz vise nazivne toplinske snage za pripremu tople vode

(obrazac 1a/l b, stupac 3 odqovorojuci
Za plinske naprave rczlicite kada toplinske vrijednosti naprava

koje se najcesce koriste dane su prikljucne vrijednosf proizvodoco.

VA s obzirom

no

(Hi,B) u tablici 4 str. 45, a prikljucne vrijednosli nenavedenih
Tome slicno odredivanje je porrebno unutar podeseno na nazivnu toplinsku snagu, koja se nalazi

plinskih naprava uzimaju se iz podotaka je plinska pcdruc]o

nazivne toplinske snage (poglavlje

2.16. i 2.17.). prikliucno vrijednost VA za prirod ni plin

Preporucljivo podskupine

je da se za 2. plinsku skupinu izrccuno L.

3.9.3.3.

Faktori istovremenosti iste vrste naprava
Faktori istovremenosti stambenom podrucju, isle vrste naprava neovisni su
0

fGGerateart

za cetiri vrste plinskih naprava

u domaCinstvima

i

prikljucnirn vrijednoslima

plinskih naprava, a ovise samo

o broju naprava pojedine vrste i trajanju njihove uporabe. Oni se nalaze u tablici odnose se sarno no dornccinstvo i stambena podruc]c.l? red)

5 str. 46, i

(obrazac 1a/l b, stupac 4, odqovorojuci
Odqovorojuci faktori istovremenosti
fGGi

zo industrijske iii zanatske plinske naprave i postro-

jenja za centrolnu pripremu tople vode i centralno grijan[e [plinski kotlovi s Q NL> 30 kW) se posebno odreduju uz uvczovcn]e uvjela rada. U nedoumici treba uzeti Faktor 1,0.

10

Foktori istovremenosti iste vrste napravo su odredeni po metodi kcrokteristicnih brojevo po Uferu i Brandtu
(jjevna inslaiacija

44

3 10.0 1.5 1.9 3.3 0.0 6.0 17.4 3.0 2.8 0.9 2.0 9.3 1.1 2.6 3.7 0.6 Cirkulacijski 9rrjac vade 5.2 H.4 2..3 1.2 1.7 8.9 1.0 1.2 4.6 kWh/mJ 1.7 10..9 .7 2.2 3.0 9.HSUP2002.4 1.9 1.9 Akumulacijski vade grijac 801 1201 Sadriaj vade 1501 1901 2001 Sabna pee 6.3 1. " 1 1 ~ .6 8..5 4.2 kWh/mJ Stednjak 4 plamena 8.7 1.1 2.5 8.5 0. plinska skupina Plinska naprava ONL (kW) podskupina H 4.6 0. 7. .0 5.3 2.3 11.4 2.0 5.0 Kambinirani grijac vade 7.0 Plinski kataa 8.4 2.5 1.4 H.9 1.8 1.3 5.8 2.B = 6.2 1. Tablica 4: Prikljucnevrijednosti plinskih naprava P 600 .3 c 1.0 1.7 0.5 Protocnl grijac vade 22.3 1.6 3.B (kWh/mJ) 4.0 11.6 2.7 27.3 4.Prikljucna vrijednast Nazivna taplinska snaga \{ (m3/h) ovisno a paganskaj danjaj toplinskoj vrijednasti 1.3 2.5 18..9 23..4 0.7 7...9 0.0 4.6 1.7 i i .5 4.1 1.1 4..9 2.3 kWh/m3 2. H.6 2.0 1.7 0.1 1.7 17. plinska skupina padskupina L H..B .8 1.9 1.0 2..3 8.1 1.6 kWh/rrr 1.6 3.B .0 1.0 9..9 3. pllnska skupina 2.2 0.1 1.7 H.1 1.0 2.4 0.0 1.7 1.0 1.5 3.3 1. 45 .2 1.0 1.B .7 3.6 3.9 0..5 0.6 20.3 30.0 6.3 3.6 0.9 1.8 0. 8.4 5.0 6.2 2.7 0.0 2.2 0.5 1.3 1.8 1.1 1.6 1.0 2. 10.6 2.0 2..9 2.3 6.3 2.6 3.2 1.0 14.5 1.5 5.0 2.4 1.3 1.0 1.1 2.

234 0.283 0.562 0.607 0.095 0.394 0.559 0.694 0.353 0.599 0.114 0.157 0.085 0.156 0.611 0.566 0.293 fGt.140 0.324 0.319 0.537 0.553 0.153 0.528 0.373 0.082 0.093 0.227 0.537 0.590 0.088 0.569 0.316 0.188 0.136 0.129 0.255 0.125 0.577 0.118 0.522 0.332 0..309 0.125 0. 46 Ciievna i~510Io[iia . Tablica 5: Faktori istovremenostiisle vrste plinskih naprava f.201 0.883 0.146 0.000 0.320 0.517 0.096 0.443 0.127 0.371 0..346 0.119 0.082 ~ 1..114 fcJoWH 1.496 0.617 0.585 0.466 0.208 0.512 .573 0.130 0.173 0.191 0.131 0.117 0.297 0.104 0.253 0.542 0.371 0.178 0.090 0.400 0.387 0.294 0.366 0.456 0.357 0.133 0.133 0.641 0.217 0.108 0.083 0.116 0.114 0.271 0.086 0.106 0.Broj plinskih naprava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Faktori istovremenosti iste vrste plinskih naprava {.305 0.624 0.112 0.123 0.137 0.194 0.648 0.703 0.415 0.680 0.121 0.117 0.299 0.169 0.142 0.325 0.822 0.126 0.301 0.782 0.148 0.513 0.605 0.138 0.657 0.515 0.164 0.151 0.099 0.295 0.448 0.597 0.800 0.122 0.480 0.515 0.533 0.321 0.128 0.407 0.535 0.550 0.454 0.518 0.129 0.159 0.110 0.376 0.327 0..432 0.162 0.172 0.J\Mi 1.000 0.166 0.146 0.307 0.564 0.102 0.311 0..349 0.303 0.141 0.217 0.202 0.752 0.668 0.547 0.097 0.594 0.581 0.122 0.151 0.239 0.H 0.144 0.631 0.336 0.621 0.314 0.342 0.180 0..526 0.382 0.089 0.545 0.362 0.087 0.329 0.339 0.091 0.092 0.100 0.119 0.183 0.710 0.530 0.556 0.639 0.423 0.134 0.115 0.524 0.120 0.084 0.520 0.540 0.000 0.

Pad Ilaka R·Izbog tren]o u ciievi Pad tloko zbog trenjo u cijevi R i brzino protoka v je prikazona ovisno vrsnorn volumnom protokuv. plinske skupine nalazi se u prilogu 5. . .0 mbar Ovi padovi tlaka smiju se prekorcciti sarno aka je posebno dogovareno so distributerom. i 4. . .9. i 4. stupac 16). +~PH Ukupni dozvoljeni pad tlaka 2. .2. . . . . plinske skupine i celiene cijevi premo DIN 2440 (srednje . .9. . plinske skupine maze se ocitof iz dijagrama u prilogu 5. Pad tlaka Z zbog poiedinih otpora elemenata Pod tlaka Z za Fazonskei spojne komade kao i armaturu odreduje se ovisno vi zbroju koeficjenoto gubitako (obrazac la stupac 12. . 47 . stupac 5. . odgovarajuCi red) i pripadajuCih faktora istovremenosti fGGeroter:rrt iste vrste naprava (obrazac 1a/I b. 3. stupac 4. . . .cjevovod zo naprave (ukljucivo 5 prikljudkorn no plinomjer ako je on ugraden u uzvodni cjevovod). . 8. Za svoku navedenu dionicu vaii: r . . . P 600· HSUP2002. . . . pojedinih otpora elemenata i razlike tlakova u uzvodnim iii spustcjucim cjevovodima premo jednadibi: ~PTS ::=R·/+Z (obrazac la. . (obrazac 1 a/I b. .teske navojne cijevi) u tablici 6 str. . . odgovarajuCi red).9. . 0. plinske skupine.razvodni cjevovod . . . .rTS s ~P zul 0 3.6. novedene dionice po [ednodzbi iz Proracun pada tlaka i1p U svakoj dionici rccuno se pad tlaka ~PTS kao zbro] podovo tlaka zbog tren]o. . brzini strujonja Is (obrazac 0 2) za plinove 2. 1. . i promjeru cijevi DN zo plinove 2. .4.8 mbor ogranok i prikljucni cjevovod naprove 0. . 48.2.po potrebi pribraja se protok industrijskih iii zonctskih naprava v. Iv LYAG1• 3. . . . . . . . .5 mbar plinomjer. a unose se u obrazac 1a/I b. . . . . v.3. .9.6 mbar u cijevnoj instalociji.. . izmedu glavnog zapora odnosno kucnoq i regulatora ispred plinornjero i prikljucko naprove. .. .9.3 mbar . 2. . .3.) Dijagrom trenja za celiene i bokrene cijevi za plinove 1. . . . . . Umnoiok pada tlako zbog trenjo u cijevi R i duljine cijevi / predstavlja pad tlaka zbog trenja R· I (obrazac 1 a. . Vrsni volumni prolok v. 13). iz tablice 7 Pad tlaka Z za plinove 1. . .3.4. 10. 0. stupci 7. Zbro] ovih urnnozcko predstovlja vrsni volumni protok poglavlja 3. .1. Vrsni volumni protok je zbroj urnnozcko ukupnih volumnih protoka AGeriiteart (obrazClc 1 a/I b.4. stupac 6). . ali taka do brzino strujanja ne smije prijeCi 6. .4. .9. u odgovarajuCi red .0 m/s. stupac 3. . dobiva se iz slijedeCih dozvol]enih padova tlaka ~PzuJ u pojedinim dijelovima instcloci]e: . . . . . 11. .

.............-T'""_ ..... M_ "d:. WCIlNo>oNCOtQ .-...............iNMcryriV... N~~wrom .CO Z 0 0:: ~IE EI'" ~IE EI'" ~IE EI'" ~IE Elen ~IE Elen liE EI'" ~'-~~~_~NNNNNNN~M~MMM~V~~~~~~~~~~mID ..-.... ~~~~~mON~~~r-~O . ~~~NNNNM~~ri~~~~ID~~~~ .....-NO CCr... __ _... MV~r--...... NM~~~~~mO""'NM~~~~mmo~~~m_M~~~ N C"> 0:: Z 0 :" N L!) 0:: ~~~re~~~~~~~~~!~~~g~~~ 000000000000000000000 oooooOOOOOO~T""" ... NMMv~~mmmo .....j-.....................tCO-r--qCQN oooOOC)T""'!""" ...... T"""~ ..-T"""T'"".......... .............. L!) z o O~O~O~OIDo~o~omOIDO~O~O~O~OIDO~O~O~o~omo~oooooooooooo ~~~~riri~~~ri~~~~dd~~dd~~~~riri~~riri~~~~dd~~d~~ri~ri~~d~6~ "1'""" .. ~~U')~mm 0 "<:t 0:: Z 0 :" ~ ...... ON-:t'lJ)r--OlN-..... ~NNNN~NNNNN~~ Gievna inllaladia 48 .. ... NNNN Z 0 :" Nv~m~~~~"""~IDm ...- L!) to 0:: ~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~6~~~ ooooooooooooooooooooo~~-~ oqqqq~qq~qqqo~oqqqo~qqqqq 0000000000000000000000000 Z 0 :" OO~~NNNM~M~V~~ww~~m~O~NNM ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NNNN~ L!) 0 0:: Z 0 :" OT'"" NMM~~~~w~rowmOO ... '!""" ......... ..... ~_~~~~~~~~~~r~~NNNNNNNNNNNNNM~Mri~~~ri ..........._ Ultq_ttt"'"_ ... "!<\!... ~~~~~_r~NN~~~NNNNNriri~M~~M~ri~~~~~v~~~~m ....~m~N~~~ OT"""N~q~~~cQ~O 0 :" o_ q T""_"-:_ T"" .. ....... ~_~ ...OO .........qLri'L6 ~ c T"""LOCF)Mr-Ooq-CONU'JOJMr.... NNN(t'] 0000000000000 ........ .. ........... ~~~o~~~o r-mLnONOtnr'-Or--.........

::::.. .0 0 1..... r-1.. "C ClI o..- 0 0 .0 0 ~~~~~~w~a~~~~~g~~~~~~~~~~~~~ffi~8~g~~~~~~~~ oooooooo~_~_~ --NNNNNM~~~~~~~V~~~~~ww~~~~ o~~o~~ww~mm_~WN~~~~o~wm~~mIDmOMW~~~~~O~W~~ M~~~~m~~mo_~~~~~o~~~wroONvwooo~~~ONm~OM~m_~ OOOOOOOOO __ ~ __ ~~~NNNNNM~M~Mv~~~~~m~w~~w~~ oooodoooooooooooooooooooooooci6006ci6000000 000000000000000006000000000000000dooooooo mvo~~~~OOO_M~~O~OOM~~O~~~~OOO_M~~o~mMmvo~~ N~~~~w~~mO~N~vW~OOO_M~~~O~VWOOON~W~_~IDm_vmm OOOOOOOOO __ ~~ NNN~NN~~~MM~~~~vIDIDm~IDIDmID c: E Ql r-0 ~ 0 o.0 :~ io NNMMV~~w~~~mO_~N~IDW~~~ONM~~~mONM~~~ON~Wroc OOOOOOOOOOOO~~~~~-r~~~~NNNNNNMMMM~MV~V~~ID .... '" '"'-I o o c:: 0 00000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000006006000000000000000 N~~O~~_VIDMooMroMmV~~~O~~NO~~~MN~~ooO~~NMvWro ~_~~N~~~MV9~IDww~roromoO~N~~v~w~~~O~NM~mID~m~ ooooooOOooooooooooO~~_~~~~~~~~~NNNNNNNNNN ~ :.~ . ..c ClI ~ 0 0 1. «l 00000000000000000000000000000000000000000 60000000000000000000000000000000000066000 P 600· HSUP2002.::.0 00000000000000006060000000000000000000000 ~~~~M~9~~~~R~~*m~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~ffi~~ OOOOOOOOOOOOOOOO~~~~~~~~~~NNNNNNNNM~M~~~~ C') ~~~~~ggg~~8~~~~~g§S:~~~~~~~~~~~~~~~rere~~~~ 000600000000dooooooooooooooooooooooooodod N~~OM~~~m~~Moo~mV~~MO~~NOOOIDv~N~_OOO~~N~~WW ~~~NNNM~~v~~~mw~~~mOO~NMMv~m~mmO~N~~~~~~m OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~_~_~_~~~~~~NNNNN~NN~N ONV~ON~mNmO~~~~N~NOO~~~Nm~NmID~~m~~~N~O~~~~ ~~~~NNNNM~v~~~~~~~~rommoo~NN~~m~m~oomo~~~~~ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~~~~~~~~ 0 C') cioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 06000000000000000000000000000000000000000 ~_NNNNNN 1.c N .e. C) cD 1..0 1..c 0: co0 ~~~~-mm~vMMv~~m_~~N~NrovrroIDvM~MMv~~OM~O~O~ ~~~vmIDm~oomO~N~vm~roO~Mvwmm_~~~m~M~~ON~~~N~ OOOOOOOOOO~~~~~~~~NNNNNNN~~M~M~~~V~~~~~~~ 000000000000000060000000000000doooooooooo "0 o. 1.0 N "'l .0 00000000000000000000000600000000000000000 ·c '5 Q) .0 ~re~~~~wm~~~~~~~~ID~~g~ro~ffl~~~~~~~g~~w~gre~~~ OOOOOOOOOOO~~~~~~~~NN~NNNN~~MMM~~~~~~~~~~ 00000000000000000000000000000000000000000 EN (IJ ..0 00060000000000000000000000000000000000000 ~N~OIDomNw~~m~~MN~OOO~N~~~mN~~NmO~OWN~~N~~ ~NNMMv~~~~~~~mO~NM~mw~mmO~Mv~~~O~~~~~~~NV OOOOOOOOOOOOOO~~~~r~~~~~NN~~NNN~~~~M~~VVV ~~re~~~ID~~~~~~~~~~~m~~m8~g~~~~~~~~~~~~~~~~ oOOOooooooooO~~~~~~~~~NNNNNNN~MM~~M~~V~~q -<i 0 000000000000000000060ddoooooooo0600000000 :.0_ (l) ~ 1. 49 ..0 .0 C'i 0 C'i LO w~mONM~~mN~wm~v~OM~ov~~~m~~Nm~IDo~o~~mN~~m OOO_~~~~~NNNNMMM~vv~~~~IDw~~woommOO~~NN~~~v OOOOOOOOOOOCOOOOooooooooooooooo~~~~~~~ 00000000000000000000000000000000000000006 0_ __ ~ c:: ..0 M .._ ClI .0 (l) W~NOOONm~m~WMmIDOON_O_N~~~~~~m~~N_OON~WIDMmM Mv~W~OOroO_N~~~mON~~WO~~~~~~W~_ OOOOOOO~ __ ~_~_NNNN~M~~~~V~~~~ ~OMmmNm~NIDm 00000060000000000000000000060000000000000 ~m~mw~~~mmm as 1ii Q) Q) (IJ o:i 1... -:r1.0 1.

plinske skupine u osnovi odredi tako do se pad tlaka zbog trenja u cjevovodu i pojedinih otpora elemenata (R·I + Z) izjedncci s prirastom tlaka ~PH. 8.3. 3. 3. koji nastaje zbog rozlicitih gustoca plina i zraka radi visinske razlike ~H (6.0) ~PH = ~H .3 mbar u rozvodnim cjevovodima pede tlaka 6.3. Pad tlaka ~PH zbog visinske razlike u uzvodnim/spuitaiucim cievovodima Zbog razlike gustoce plino i zraka nastaje u uzvodnim tlako.06) u mbar 2. (.9. i 2.0 rnbor]. plinske skustambenoj tocnos- pine i celicne cijevi premo DIN 2440 rnoze se odrediti promjer cijevi u normalnoj gradnji i u domaCinstvima. Promjer cijevi uzvodnih cjevovoda se za plinove pozitivan predznak. kao i u stambenam podrucju s u praksi zcdovoljovojucom postupak i pornocu cu.9. plinska skupina (d > 1. stupei 7.0 vrijedi : pad tlaka (~PH pozitivan) prirast tlaka (~PH negativan). Kod plinovo s d i spustcjucirn cjevovodima razlika < 1. U 3. a pri spustaju- 1. 10.2.0) ukapljeni plin/zrok 6.4.pzul c:. ejevovedl za naprave. ogranci i prikliucni cjevovodi naprava Dozvoljeni DN: za razvodne za cjevovode za ogranke ejevovode i prikljucne u za naprove vrsni volumni protok Vszul se oCitova ovisno 0 duljini i nazivnom promjeru cijevi tablici 9 u tablici 10 naprovo u cjevovode tablici 11 pri cemu se svoki puta najprije od dozvoljenog 0. str. plinska skupina (d < 1.0 vrijedi: prirast tlaka (~PH negativan) pad tlaka (~PH pozitivcn] u uzvodnim ejevovodima u spustcjucirn cjevovodima i kod plinova s d - > 1. 0.pzul koji iznosi: 50 (ijevnD inllDI~(ijD .J Pribliini postupak Umjesto diferencijalnog postupka koii je opisan u poglavlju 3.0) ~PH = ~H .4. Uzvodni cievovodi Duljina dionica ovisno 0: uzvodnih ejevovoda [e prokticno tablici 8. [Visinskc rozliko ~H u m ima pri uzvodnim ejevovodima cirn cjevovodima negativan predznck]. stupac 14. zo plinove 2. 51 ) duljini dioniee 0 3m uobicojenim koeficijenotima gubitaka cijevi DN dobiva se relativno tacna dozvoljeni o rozlicitirn u kucno] instolcciji rozlicitim promjerima protak D~ vrsni valumni Vszul (obrazac 1b.5. (obrazac 1a.PH = ~H .9. u uzvodnim ejevovodima u spustcjucirn ejevovodima Na temelju stanja plino voze za plinske skupine slijedece [edncdzbe: 1.5.02 u mbar.0. (~0.9.5. uz slijedeci opisani priblizni obrasca 1b.9.04) u mbar 4. plinska skupina (d < 1. 1 1) Razvodni cievovodi. dana visinorn etnze.1. 0.. i 15.

.Om Iif~ J J 4.Om 1>1l»_..'~ podrum l~1I prizemlje !.0 mbar Nazivni promjer DN dionice uzvodnog cjevovoda LS 0.1 8.__.ogranak I§-! v 1. .l--- ~J ~ 4.Om l~il ! 4..&~! ·1 4. 9.__.1 3.!!.3 24 46 67 5_ T-komad 90· (iii T-Iuk 90· za cis6enje iii kriini komad 90°) ..I ~~S.7 l~ podrum E~ss-~ prizemlje \_J v 3..podrum \.I \.PH 0.5 14.3 ~!l! kat 3_ Koljeno l~~ prizemlje -~~J:i _~a 3.3 .9 " t 3.1 28.Om 4.Om l. 10..3 9.0 13.2 9.5 57. T-komad 90· (iIi T-Iuk 90·) . stupei 7.5 mbar U zo naprave i prikljucnirn ejevovodima naprava otpora elemenata redu ograncima oduzme vrijednost proeijenjenog preostali pad tlaka odgovara pada tlaka zbog pojedinih navodima za (R·I)zul u odqovcrojucern pado tlaka.:t.0 22 39 56 ~ podrum Tablica 8: Pribliznipostupci za uzvodnecjevovode(za plinove 2_ plinske skupine i celicne cijevi prema DIN 2440) 0.-rnt.Pzul=R· Red_ broj Dionica zapoclo]e s: VSzuI pO dionicama uzvodnog cjevovoda ~ {+Z+l!.6 25 48 70 ~W.5 9. 10 i 11 i onda zookruzi preostale vrijednosti dozvoljenog (obra%ac 1b.0 8.1 12.0 1_ Bez fazonskih i spojnih komada iii aramature 2."ln 4_ T-Iuk (iii T-Iuk za ciscenje). tablice 9.8 mbar u cjevovodima 0.0 m 25 kat kat -.-.8 15..2 13.Dozvoljeni vrsni volumni protok l!. 51 .iiP!ttJ Dionica uzvodnog cjevovoda. 1 1)_ P 600· HSUP 2002.7 1 4.5 12. duljine 32 40 50 65 80 ~*.6 9.5 27 53 82 il!( ili (luk) 0.ogranak 0.-.prolazni 0.! \_J 1.5 8S 3.5 23 42 62 6_ lsto kao u rubrici 5 i sa redukcljskim komadom prizemlje ~ ~~ 3.

~r---1--------------------------------------------------------------------------.-0 (0 N"T""· C')'" ~ __ o c r---.0 .0 E co ..- NN ~ . 1.~ q_q (0 N V<') -<iro (01.-co L.0 NN . E ::J -0 -.- (01..0 N N l o o ~N 1..0 1<1) -E >: Z o co N NN ~ NN moo 1.0 V(') NN ~r---+-------------------------------------------------------------------------~ --:::.- LO(O ._ 1.. aio Oco NN ~~. 10 ..0 .- 01..N 00 E Q) ~~ --:::.. m_ mLO roro -0 ...nN I'-..0 ON T"""" (C" ON "<t<') w-<i '" ~C'-!_ OlCO <')m NN (1) NN tri-<i ~ 1.<t o ttl N -..0 o N"":- C')N c5ai N..O C'-!_.....- 00 (.0 1.- ~ ...0 0_ 0_ OlCO "<tv ro ~ E o -0 o . 00 -.- ~ oai -e- co (OC') aiai .0 ~ 0_ (0 1.- ..01. .1..N N (5 > C 10 N ~r---~------------------------------------------------------------------------~ ~ 1.0 01..0_ oE "8-.- N 52 CijevnD inslDlocija .00 -0 o oai CO .-ttI -.- M (O_ ~ N ... o 0 '!'I:l -.- .0(1) NN LOI. g ec: q_.- CO .01.">Ji .~ (1) (f) air--: NN OLO -<iui (01.0 00 (')0 00 1.)N Nai N_ll <') 0 eio cO"":....'" 1O'_ N_2 oE ._ 00 IDO 0_ 1. -0 N_2 oE .0_ 1.00 01.- 1..ri~ (0(0 00 N._------------------------------------------------------------------------_.NN NN NN "'N 1.- 1._ o N~ 0_ O_ lD 0 N(O eiei .0 NO "<tv 00 fjl- 00 <')(1) r-: 00 wui" <')(1) co <') c5c5 -e-..- CON c5ei . 6"E ...J:l o E air-: (0 CON IDID N [Y) ~ r--+----~------------------------------------------------~ ~ Z o !'I:l N .. co .0 I'-0_ "<t.. O_ 00 00 1'--(0 0"":- 00 (OlD tri-<i 00 IDI._ 0_ O_ lD <') "<to ...'" IO'_ oui oco .- ..- '-N -e-...0 Ol- (0 N_ 0_ (0 ~r---1--------------------------------------------------------------------------.0 (...)N <')'" -0 o 0 . N~ o (0 ror--: NO ID<t:i -E ~ o.- IDO "<t"<t ~r---.- _. N ~ N .01.- 00 <tiai .0 <t:iui .r---.O Nei 1. E c<iei ~co 00 "<t<') o<t:i 00 ct')...><: 0_ 0_ 1.-------------------------------------------------------------------------~ :g F.0 0 ~ aiai LON roro ~c5 ..- 1'--00 . -.0 1......0 o Ol a ~ "":--<i ..- <»0 . ~ 01. j-.0 ~ 0_ om ._------------------------------------------------------------------------_..- .01._------------------------------------------------------------------------~ . (0 00 00 c<iai (OlD 00 coo tric<i IDID 00 oro 1D"<t t.0(0 mo Q) O_ M'" NN 1.0 ODE "S .i:l .00) q_ CO c<iai N . 0_ 0_ OCO N.uiN NN z ~r_--.-ttI -..0 00 0 a...iuS N ..

J a........ co.:::.-q NN o NN 0.'" c '5 > "0 CD ijr----t-----------------------------------------------------------------------------------i . ON N o DE -. ('Irn o 000 a. Ol OCI 00 <0 DD I'- I'- Oel (0 . (0.rnN N~ co...0 L- DE N . corn -. Il).0 <'iN <')0 N 00 NN E a "'".'" . ~ ..'" L- N O_ co <'IN (Oil) NN ......)N I'- io M <')_ 1 ~ "'".JN <0 ~~ NN 00 ....q C\!_. 10_ ~ .- DE -...- til C .:."::. 1'-... Il).>...fN 010 NN gg oro <'IN II) Z 1.q N~ ~ 'e-- Il).J ON .0 <Xl.J(O vN <Oil) e-- Nm N~ qN (Otri a........ ::J OJ .0 0(0 ~ o D ~ r---~----------------------------------------------------------------------------__. <0. "0 E c....... io e- riM . NN NN ~ NN N. DE OJ OJ a.q_ (0 Ol_ co..~---+----------------------------------------------------------------------------------__. Il).. 0la.. 1l)<O (0 • ... '<t-.- DE "0 or-: ..- ."0 a ('I til L- D ~ ~--_+-----------------------------------------------------------------------------------1 __ '<tro til N ... N P 600" HSUP2002" 53 ..q_ 00 II)_ (5 1(1) > C ..- 0)0 .. 1.'" j 1 C "0 0 C 0 "0 corn -.. "2 1. ~ D ~ ~--_r------------------------------------------------------------------------------_..q_C\!.- "0 ~ a ro c.. ~ "c s CD 3~--_+------------------------------------------------------------------------------------.. ('I til -.f II) DE ~ II) (0 (011) II) <') N NN 1:1 L- "0 E o ]i (f) a NtII • .0 . o l o DE ro rn"O NN Il) N .. ro .._ <')a.... N_ Il) <... ~ 15 C0 6 iii "(3' E ~ N Ol 0 . -"<tro -... co co I'-_ g (f) ..0 ("\Iro • .. 0.8 E ::J 2 c. N ~ ~---+----------------------------------------------------------------------------------__.- ~~ Il)... "0 DE . II 00 NN ~ ('I a z ::J _ o MM "'".J r--+----~----------------------------~------------------~ o o ('Iro • .0 L..- "<to e- . N N OlV . a OJ ca > ...co.... N U") -e-- <0 .- ~ ~ ..~J/ ...:::.O!2:_..0 .. mOl Ol q co "<I:.. ... I'- N I'-- '<t ~ c. '<tro -..om . Z o ~ ror-: ....q_ ..0 r-: I'-.(0 N [II N DE ~1: .... Il)...II)tq N MM . i ~ ..-Ol O_ ~ ~jg "<t·O otri <'l ror-: <'l ~ co v II) N II) N 0..0 N til ~ CD N ("') Z o ~~---+----------------------------------------------------------------------------------__.r--.J . "'".~fJ)N . N r-:(O ~O tritri "N c. (0 <60 CJ5tri ~ o_ vv j j ~ ~-EO: ~~ o ::J C C..0 z ro DE o N . ._ 00 lI)_q ..0 or-: Il) NN o_ (0 Il) 11)11) NN 'IT :is iii ~ E"O o co I'-_ (0 <0...c N ijr-~r_----------------------------------------------------------~ ~1: ..0 rotri NN 1I)a.:::.. .:::.J_ q rn !2:_....1: v<'l NN 2 s: >() o c a c.:.0 L- OlN DE o ~~ 00 <')_ Nil) ror-: . N..!2:_.- N co Il).. __ 00 e- DE triM -e- ...... ~ 00 ~ e- 3r---~----------------------------------------------------------------------------__.- "E' 2 CD 'i5 til C o .... I'- .. N N..c C "~ "~ "0 ::J 15 o oa "!lL "[5 is.0 ('I z !2:. DE "0 NO <X!.. __ Il) DE . L.- om ~ Il) v.0 rn DE <O_ II)_ DE -. 00 NN qo NN 00 NN o Ol • N . 1'-<0 NN Ol <0 00 C\lN 00 NC\I I ~ i~ ij.- .J...

....:..- N .0 ..- 10 '<t_ .!.:..- 0 co ci 0 I'- to_ 0 co ci 10 10_ 00 I I I 0.- tq 10 .... .. 10 .ci (J) co co ci 0 I'- 0 «:t 0 (!) 0 10_ 0 10 0 =-~ ::::I> OOl m'O ec E -r..... 10 N 0:: m N a "5 Nm -.0 a '§' a 0 m ._ '<teo -. N ... m -...0 ...- to . ~ ro C .._ Ol ..- '13' 54 Cijevna inllalacija ..- 0_ ...0 ..- e ""C 0. °E I'- IO_ N 10 N <O_ '<t C"l N C"l- (J) N N- I'- N 10 N 10 10 N- 10 10 N..0 ....- ..- . N_ .....[ 0 ~ (J) I'- M ri c 00 .- tq 10 tq 10 .- 10 I'10 0 (!) cO 10 1'-- <0 cD CIi 0 '<t_ C'..§i :!2 '0 00 0 0._ 0 c 's QJ 0.. ... .- co M.- oi 10 V ~ cD co C'. .0 ..C' s: c Z 0 s ~ "5 a Nm -..- -e-- C'.: eo > 0a "0 ....0 ci 10_ I'- 0 <0 N 10 <0 N '<t '<t- (J) C"l C"l «:t v cti N (') 0 C"l (J) N co r-..0 ....:. C'? ..!..0 C'. ~ ..- 10_ tq .-.0 .::....0 I'- °E .0 ..- 0_ co_ ...!....:>'" Ii ("')ro .- °E N C'? N ~ .._ '<tm -... eo .N -e.. q .Z 0 0 :=-" Ol > 0 a ::::I o Ol ..... NN 10 N E ·U 0 «1 c 'c s: Z 0 C"l_ C"l Ii '':>'" C"l °E ... . .0 III .. NN 0 N- ro . ....[ 0 N ri CI:!.- 10_ tq -e--' ..- .. o c ..- N . N 0 N 0 NN 0 (J) .. ('I') .. III 0 to 0 (!) 10 I I I I I I I 0 ci ('I')m .. °E .....:..!. 'c . q .:. tq 10 "¢ "1 .'e- m > 0... 'E e Ii '':>'" °E -.- 'Sill . "5 Nro -.::. N ..0 to_ N_ .....:: 'U ::::I Ii:: c eo .- I'- tq "':.- N .. 10_ 10_ .._ "¢m -.. «:t 10 M N 0 co.m o....- '<t_ C'? . C') (J) N <0 V N.. -e- C'.N q N N 0 0 N 0 N 0 N °E ..... «1 0 -. 'c '0 > '00 E ::::I _Q ro E 1ii a ..N ("') "¢ 10 to I'- co (J) 0 ...°E (\] <0_ 0 10 0 1 1 ..S.. ....- ('I') C'..[ °E co N N N 0 N 0...- N ....: Z .._ C"lm -..f 0 '<t_ M O.._ «1 'c 0> "0 °E . .....:: eo .- Z 0 ~ °E ~ ro N - a N«1 -....0 l'- 0 to 0 eo ci ci 10 10 ..-...N N 10 ""C ~ '0 C QJ eo ......."............0 1'-°E ....0 NN 0 0_ NN 0 N 0 N 00 NN 0 N ro N «1 'a a > 0 > QJ '13' E ""C 'c E =' .- .0 N "¢- (J) ..N 10 10 N.r{}No .0 °E ..- ......f <0 V ~ N . ...:. ............ 0:: ~ m N '0 0 L... N 10 N NN ...s::: ....... .8 °E . 10 tq N...._ a o......_ ::::I "0 10 0 . I I I ci '5 E OJ a m c . °E (\] "¢(a •.- tq . "¢ . I I I I I = a N .N- N N ...:: 0. 0 N ""C .S':!. .....- C'!.........~ ~ .!. 10 10 (J) V -...:: c '0' 0.-«1 -..:: :c- ::::I eo E Ki 0 Ii '':>'" C'?m -.....- tq 10 .0 I'- °E u-i . 10 10 III '<i '<i 10 N '<i ~ 0 III <0 ("') ("') 10 eo ri ri N ("') :i\l ro "0 > 'a 0> N :~ ........... (J) III co 0 0 0 o "": I'- I'- 0 ....- ... .m eo 0..- .. Ol ....- 10 10 C"l_ .0 N :is a c a .. ...!....-._ a5 u-i I'- (!) -<i '<i 0 co N C"l C'? q co M N <0 NN 10 M N N N ...- N ... 10 ..- ("') ....

Stetno zagriiavanie prikliucaka Plinskiprikljucci moroju biti toko postovljeni.4. do se kod pogo no plinske noprave ne zogriju toliko do bi se osretili. kapama. Do bi se izbjeglo oposnost ulaska prljovstine.1. 4.1. Iznimno se zo zonotsku i industrijsku primjenu mogu tokoder koristiti gibljive cijevi premo DIN 3383 dio 1 iii DIN 3383 dio 2 [izvedbo KI P 600· HSUP2002. precizne celicne cijevi. .2.3. 4. II 12 Zo :z:onotskui industrijsku primjenu ovl zohtjevi ne vrijede i nisu usporedivi 5 onimo u dornocinstvu. 55 .4. plocomc iii slijepim prirubnicomo. koji se moze rastaviti samo alatom. pri cemu je unutarnja cijev. ne predstavljoju dovoljno kruti prikljucok.12 Kod odvajanja plinskih naprava od cjevovoda.1. Pricvrscivanie plinskih loiista Plinske naprave vrste B i C [plinsko lozista) koje nisu na cjevovod kruto prikljucene celicn orn cijevi moraju biti pricvrscene iii kruto prikljucene pornocu drugih cjevovoda. Rastavliivi prikliucak Rostavljivi prikljudck mora biti sastavljen od sigurnosne prikljucne armature i sigurnosne prikljucne plinske sovitljive cijevi (izvedba M) s prikljucnirn utikocern premo DIN 3383 dio 112. Plinske noprove zo pogonski tlok do 100 mbar smiju se tokoder prikljuciti i rastovljivim prikljuckorn. 4.1. Prikljucni cjevovod nap rave rnoze biti iz savitljive cijevi od nehrdcjuceq celiko prema DIN 3384 iii rnoze bif kruto izveden. izradena od metola (izvedbo M). prlkljucok cjevovoda treba nepropusno zatvoriti metalnim cepovima. Tankostijene cijevi.1. 4. Prikliucak plinskih naprava Opee odredbe Nacin prikliucivania Plinske noprave se cvrsto prikljucu]u. Cvrsti prikliucak Cvrsti prikljucok mora biti sastavljen iz prikljucne armature i iz prikljucnog cjevovoda naprave.2. 4.1. To nije potrebno ako su vee sa me plinske naprave opremijene na odgovarajuCi nccln. otvor sigurnosne prikljucne armature ne smije biti okrenut premo gore.3. Plinske naprave za pogonske tlakove do 100 mbar smiju se prikljuCivati i savitljivom cijevi premo DIN 3383 dio 2. Norocito sovitljivi prikljucci i prikljucno plinska armatura ne smiju dedi u dodir s vrucirn plinovima izgaranja. koja provodi plln. kao npr. Zastita od poiara Prikljucni cjevovodi plinsklh naprava postavljenih u prostorijama moraju neposredno ispred pli nskih naprava imati zapor s temperaturnim aktiviranjem. 4..l ' 4.

5 postaviti u stanove.5. jenja roplinskih proceso. 5. na zemlju porijeklo. moraju biti konstruirane. hrvatske uvjete zo postavljonje. Plinske ispiflvolisto. koristiti. 79/. velicini. oznaka "BS"). "Pravilnik obveznom atestiranju stednjaka. 0 (HRN].1. 0 Sve plinske naprave plinskih kuhinjskih u plinskom gospodarslvu iz- radene i ispitane u skladu br. To ne vrijedi ako atmosferi. pecnico. 21/. u podrumima (dodatna za postavljanje ventiliraju putem olvora imaju uredaj zo kontrolu izlaza plinova izgaranja 5. se prostorije poglavlju vrste s krutim i tekucirn gorivima treba uvcziti DIN 4759 koje su premo DVGW . Za ostale plinske naprave voze druge odgoi drugi tehnicki propisi koje se postavljaju 5 postavljonju. moraju nositi ispitnu oznaku.95. rostil]o i stolnih stednjaka" [Sluzben i list "Pravilnik obveznom atestiranju plinskih uredaja zo velike kuh inje" (NN br. i potkrovljirno}. 13 Velicino prostorije se rccuno prema svijetlim mjerama njezinih Vidi DIN EN 746 dio 2 "Industrijska termo-procesno postrojenjo. koji sami nose CE-oznaku ugraduju na nove izmienilvcce topline moraju nositi CE-oznaku iii oznaku ovlostenoq uskladeni.2. imati oznccenu [90/396/EWG). Sve plinske naprave koje se uvoze podlijezu redenih proizvoda Smjernicama Europske unije. grijaci vode i lozista za grijanje prostorija. oni takoder Kod istovremenog pogona ispinvolisto do su sukladni navedenim normamo. od tog su zohtjeva izuzeta industrijska postro- Bl (lozista s osiqurocern strujanja ovisna 0 zraku u prostoriji] s naziv- snagom vecorn od 7 kW. posluzivof i odrzovoti. sigurnosni zahtjevi no lozen]e i sustove dobove gorivo". poslovne prostore i dr. vrata moraju biti nepropusna 5.95. smiju se premo poglavlju 5. ljudi [npr. svojstvimo i nocinu uporabe smiju se postavljati ne maze doci do opasnosti. dio 1. prostorije samo ako slicne jediniee koristen]o i druge prostorije koje mogu sluzlti za boravak zobave. koje su takve do se naprava rnoze uredno Plinske naprave u prostorije.3. u skladu s EG - Sve plinske naprave [montozu}" moraju imati "Upute za postavljanje i "Upute za uporabu" no hrvatskom knjizevnom jeziku.2. Plinski plamenik i izrnjenjivoc topline moraju biti medusobno naprave u posebnoj izvedbi.1 8/'91. a prema drugim prostorijama i soma se zatvarati.P Plinske naprave nom toplinskom za razonodu. cerfificircnju. a ako se uvoze iz zemalja clanica plocicu s CE-oznakom. fitness. akt od ovlostenoq Ukoliko se plinski plamenici [npr. moraju no nopravi za plinske naprove bez obzira i odredbama "Zakona 0 ncdzoru kokvoce od- pri uvozu i izvozu (NN br.1. 5.).Radni list G 622 odnosno G 623 na li- eu mjesta ispitane. dovoljno je do imoju no natpisnoj Upute moraju biti uskladene i postovcf Za plinske naprave koje podlijezu obveznom plocici ispitnu oznaku . zovrsenih povrsinc.). roslo~lionie plinskih noproyo 56 . Opee odredbe za prostoriie za postavlianie plinskih naprava Pogodnost i velicina prostorije Plinske se nap rave smiju postavljati gradevinskim samo u prostorijama u kojima po svom polozo]u.5. Postavlianie plinskih naprava Opee odredbe za plinske napraveHSUP Plinskim napravama vcrojuce odredbe u ovom poglavlju se smatraju: plinske naprave za kuhanje u domaCin0 stvu.2. sukladno premo slobodnoj ne postoje olvori osim olvora zo vrota. kotlovi].]' odnosno Hrvatskim normamo kuhala.

u okno za odvod zraka pojedinccnirn i zohode kanalom. Iznimka su naprave vrste C u garazomo. f) PJinske naprove nolcze predstavlja g) se ne smiju postaviti u prostorijama rnaterijoli iii dijelovimo prpstorija u kojimo se u kojima lozen]e otvorenih karnino ne rnoze ugroziti iii rnogu nastali lako zcpoljivi posebnu oposnost.3.2.1. kao ni u prostorijama ta kojo se soma zatvaraju naprave koje su povezane u kojoj je instaliron kamin unutar jedinice koristen]o prostora. iii ako se one ncloze u prostorijama sigurnost njihova rado.. do 5. 57 . ne smiju se postaviti plinske vrste B.1. u takvirn kolicinorno do njihovo paljenje Plinske naprave ne smiju biti postavJjene u prostorijama ski konstruirane za postavljanje u gorazama (garazna u kojima se nalaze iii mogu ncstoukoliko su naprave nornjenlozista).7. Kod postavljanja vati odredbe plinskih kondenzacijskih otpadnih voda. .3.2. plinskih naprava treba se pridrzovof uputa za poslavljanje ovjesenje. posti- zo odvodenje 5. p 6DD . osim ako su pojedinocno ispunjeni zahtjevi poglavlja 5. 5. ko]i sluze kao putovi za sposcvon]e. koje daje njihov ugradnjo i· Pod poslavljanjem eiektrotehnickirn se uvijek podrazumijeva propisimnnorniestcn]e.3.Rodni list G 626 odvode dio 3. osim ako se njihovi plinovl izgaronja Plinske nap rave vrste B ne smiju se postovljati u kupoonice ra. plinskih otvoreni dimnjake zotvorene premo DIN 3388 ne utjece no dovod zraka za izgoronje po je time osiguron siguron pogon. Opskrba zrakom za izgaranie Plinske naprave moraju se zodovoljovojuce opskrbiti zrakom za izgaranje. HSUP 2002. svima pristupccnim. naprava moraju bif u skladu s VDE propisima i treba. Nedozvoljene prostorije o] Plinske naprave se ne smiju postavljati u stubisnirn prostorfjama. i kaminske peci prema DIN EN 13240. kao dodatni zahtjevi za pojedine vrste plinskih naprava. prvi stavok.3. osim u obiteljskim hodnici rna kuccrno koje nemaju vise od dva stano niti u zojednickirn. e) dimovodnom zaklopkom sustovo ne mogu biti u pogonu i ako su dio 2. c) okano premo DIN 18017 premo poglovlju 6. postavljati u prostorije.2. td. Opee odredbe za postavlianie PostavljanjeHsuP Pri postavljanju proizvodcc.5. 5. i na odvod plinova izgaranja postavljeni U prostorijama ma zatvaraju u kojimo su bez vlostite opskrbe zrokom za izgaranje osim kamina s uloscirno iii kazetama (vrsta kamini premo DIN EN 13229. osigurano premo DVGW· Radni list G 670 do plomenici svaka so svojirn plinske naprave za vrijeme rada ventilacijskog plinske naprove u odnosu no zojednicke mehcnickorn ventilator naprava. To je poblize novedeno u poglavljima 5.1.5. (vrsta 1). bez vanjskih pro zosustavom ne dio 1.. b) Plinske naprave vrste B] ne smiju se postavljati u prostorije koje se provjetravaju pojedinccnih odvode.4. a koje se provjetravaju preko sabirnih okano i konolo bez ventilotora. zbog odvoda kondenzata. Elektricni uredaji ko]i sluze za rad pllnskih noprava Medunarodnim lEe iii VDE-odredbom. i vratimo koja se soosim ako imaju vros prostorijom A] iii Cj]. f ekspJozivne tvari. osim prostorija d) Plinske naprave postovljanja ventilotorom vrste B smiju se somo onda premo slobodno] s otvorima jedino ako: otmosferi iii u stonove iz kojih se zrak usisava u ventilccijske i se njihovi plinovi izgaronjo sustave premo DIN 18017 je sigurnosnim uredojima premo DVGW .

. rnoze raditi samo onda ako 1 m3 zraka prostorije za "AS" (npr. Dodatni %ahtievi %a postavlianie plinskih naprava vrste B (plinska loiiita ovisna 0 zraku u prosterijl] Natelno Opskrba 0 opskrbi zrakom za izgaranje [e zodovoljovcjuco.3.6 m3/h zraka po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage plinskih naprava i lozista no kruta i tekuco goZa kalijeve peci uzima se za .5. npr.I! uzimaju se iz proizvodocevih uputa za postovljcn]e.5.'-ma ka npr... _ .3.04 mbar (4 Pa). moroju osiod 85 toplinsko] snazi plintemperatura elemenata od go· protiv toplinskog ne prekoroci gurati do se pri nazivnoj ske naprave o C na povrsini gradevinskih iii ugradenog ad razmaei potrebni rivih materijala pokucstvo.. aka u prostoriju za postovljcn]e...4. 5. pritiece na prirodan naCin iii uz pornoc tehnickih mjera satna kolicino zraka za izgaranje rive.. . toplinska izolcci[o iii provjetrovcni zraka) zaslon [zcstito dovodenjem zrccen]o. Za otvorene 58 Poslavljonje plinskih naprovo . m 2 povrsine fiktivna nazivna snaga ad 1 kW. Razmaci izmedu plinskih naprava i gorivih materiiala Razmaei i zcstitne rnjere. Dodatni %ahtievi ze postavlianie plinskih naprava vrste A Postovljon]e plinskih naprava vrste A (naprave rava za griianie prostorije.. da plinsko naprava rnoze biti u po· sustavom s ventilatorom ka. No]naprava do mcnji plinskih elemenata pokucstvo od gorivih moterijolo iii ugradenog da se ispuni ovo] zohfjev . s izuzetkom ncp- [e ako se plinovi izgaranja za postovlion]e.5... s CO2 zopornim naprave oznccene sada ne zcdovoljovoju Plinske naprave u domocinstvu srni]u se postovljof ventilccijskim za kuhon]e s plamenicima bez uredo]o zo kontrolu plamena. 5. odvode u slobodnu otrnos- bez opasnosti i nepodnosljlvlh otmosferi iii prozor koji se rnoze otvarati..... ako ona uzirnoiu zrak za izgaranje iz te prostorije. uz pod- zrokom za izgaranje tlak s obzirorn na vonjski atmosferski tlak od najvise 0. nojrncnji razmak ne srni]e biti manji ad (slika 5) iii dostatnog slo]o toplinske izolcci]e ne sodrze takve navode. Ako upute za postovljonje Slika 5: Primjer za zastlto dovodenjem zraka protiv toplin- skog zracenia [uvijek ad negorivog rncterijcr]c]...1.. jednako kao i uputa a smanjenju tih raz. Plinske osiqurccern] za feru sigurnom izrnjenorn zraka u prostoriji bez dimovodnog uredo]o]. dozvoljeno smetnji.. za plinske naprave u domaCinstvu za kuhanje nazivnog kW [e dovolino da prostorijo zo poslovljcnje jedna vrata premo slobodno] koji osigurova postovljco]e da naprava toplinskog oplerecen]c do 1 1 ima volumen veci od 20 m3 i nojmanje [e do imaju posebni sigurnosni ure dc] monoksida (30 ppm CO). koristen [ern zostite dovodenjern zraka [provjetrovcni zoslon] protiv toplinskog zrocenio 40 em. Posebnim sigurnosnim gonu sarno ako ventilccilskl uredojern mora biti osigurano sustav dobovljo 5. ... ad '. zc plinske protocne griiace vode vrste A dovoljno ne scdrzi vise od 30 cm3 ugliicnog dodatnom oznakom to] zohtiev.. 100 m3/h vanjskog zro- samo u prostorijama koje se zo vrijeme roda tih noprava stolno ventiliraju ciii kapaeitet iznosi nojrncnje navedenu kolicinu zraka.

59 . Ako u prostoriji prostorima nema dodatnih lozista. str. putem posebnih tehnickih uredaja. . skrocsno 15 Za plinske nap rave B" koje 5U izvedene tako da se njihovi plinovi izgaranja odvode no prostoriju za postovljonie. srnjestene prostori]e]. 68.:::L QNt· Mogucnosti 4 14 veci iii jednak ukupnom nazivnom opterecenju L QNt.kamine prema DIN EN l3229. Vidi takoder slike 6 i 7. kada vrijedi: za realizaciju povezivanja zraka za izgaranje [neskrocsno na kojimo se temelje krivulje 1 do krilo vrata.2.2.5. prostorijama je zodovoliovojuco 5 zra- najmanje jednim vratima prema slobodnoj atmosferi iii prozorom iii vrato (central no povezane s koji se maze otvorati i volumenom manjim od 4 m3 po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinbez vanjskih prozora iii neposredno venfilociono-tehnicki kao i prostorije za postavljanje moraju biti posredno opskrba sa zrakom za izgaranje u istom stanu iii slicno] jedinici koristen]o. iii pripodcjucirn tj. tada je dovoljno 5 od 225 kW po 1 m2 otvora prostorije za lozen]e. za kaminske peci premo DIN EN 13240. toplinsko treba opskrbu zrakom za izgaranje odmjeriti prema ukupnoj povrsini otvo- ra prostorije za lozen]e.2. treba uvijek uzati u obzir i poglovlje 5. 5. ovisno nja odnosno tablicama volumenu povezanih sa zrokom za izgaranje zidovima mjera izvrsenih na unutarnjim vratimajpregradnim toplinskom L Qt"". str. otvor za 5 diiagrama 1 su jednakovrijedne krilo vrato. fiktivno nazivkaminom. Voluopatmosferi. putem vanjskih raspora (fuga) povezivanjem putem otvora prema slobodnoj zajedno prostoriju za postovljanje. putem vanjskih raspora (fuga) i elemenato rova vrste BllBS). pretlakom U odnosu P 600 . Vodovi zraka za otvorenim mora iznositi najmanje 0 moraju biti srniesteni blizu otvora prostorije zo lozen]e men prostorije za postavljanje terecenjo plinskog plamenika. 5. 5. uzima se za 1 m2 otvora lozista fiktivna nozivno sno ga od 340 kW. putem povezivanja odqovorojuco prostorija zraka za izgaranje krivuljama 1 do 4 iz i sta- diiagrama 1.5.2. zo propuston]e vanjskog zraka u zraka za izgaranje.5. Ti otvoreni kamini i kaminske peci trebaju radi toga obicno svoje vlastite otvare Zodovoljovojuco opskrba zrakom za izgaronje na prirodan nccin iii uz pornoc tehnickih mjera moze se postici: putem vanjskih raspora (fuga) prostorije za postavljanje.5. 61. Zc dekorativni opterecenje stanu iii drugim uporabnim no toplinsko opterecenje izgaranje plinski kaminski plamen propisano ad 340 kW po 1 m2 otvora lozisto.2.2.1.2. Opskrba zrakom za izgaranie putem vaniskih rasp ora povezivaniem ka za izgaranie15 Zahtjevi no opskrbu zrakom za izgaranje Prostorije za postavljanje ske snage naprava.1.5. 1 m3 po 1 kW nazivnog toplinskog 5.8. sama zatvaraju vrata koja se soma zatvaraju zo zrak za izgaranje. HSUP2002. a volumen prostorije mora biti nojrnon]e po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage. OdstupajuCi od navedenog za dekorativno lozen]e otvorenih kamina [svjetleci pia men napje fiktivno nazivno za postavljanje. Postavlianie loiiita ovisnih ge do 35 kw u prostoriiu14 zraku u prostoriii ukupne nazivne sna- Opskrba zrakom za izgaranie putem vaniskih raspora prostoriie za postavlianie Plinske naprave vrste B smiju se posta viti u prostorije koje imaju najmanje jedna vrata prema slobodnoj 4 m3 atmosferi iii prozor koji se maze otvarati. osim ako imaju [vrstc 1).. Smatra se do zrakom za izgaranje 0 postignuta aka je rccunski zbro] toplinskih snaga L Qt"". osim onih kamina s uloscimc iii kazetama i vratima kojo se [vrsto Al iii Cl).

razmaknuti po visini. ako je ukupna povrsino otvoro toliko veco od 150 cm2. a donji otvor u blizini podo. gornji otvor treba smjestiti no visinu kojo po rnoqucnosf nije manja od 1. Da se to osigura najpovolj- nije je te otvore izvesti u vratima.2. od 1 rn3 po svakom toplinske snage plinskih naprava te vrste.2. svaki s nojrnon]e 150 cm2 povrsine svijetlog presjeka. odabire povezoti samo so susjednom prostorijom so zrokom za izgaranje. putem rocunskoq zbroja toplinskih snaga. Bl [plinsko lozista ovisna zraku u prostori]i s osiqurccern Bl smiju se postavljati u prostorije s iii bez vrata premo slobodno] at1 m3 po svo korn zraka za izte vrste.dovod zraka za izgaranje). ako je povezivoizrczeno putem ra- njem zraka zo izgaranje Plinske naprave vrste strujanja). Pri tome. Plinske naprave vrste mosferi iii prozora garanje osigurana dovoljna kolicino zraka za izgaranje. 0 cunskog zbrojo toplinskih snaga. prostorija za postavljanje mora se ventilacio- so zrakom za izgaranje povezati putem jedne iii vise spoinlh prosi spojne prostorije mora biti izved eno Povrh toga. a sukladno ranije navedenim odredbama. Primjeno dijagrama 1 objosnjeno je no primjerima dani m u prostorijo za postovljanje se mora ventilaNccin pove1.5. 60 POlloYlioni~ plimkih nopJDVO . iii tome slicno najmanje 0. se medu moqucnostirno iz dijagrama zraka za izgaranje treba dati mjerama koje se odnose na krivulje 1 do 3 toga dijagrama. a ukupna svijetlo povrsino tih otvoro mora iznositi najmanje 150 cm2. osigurana njihovorn volumenu. Pri neposrednom ciono-tehnicki zivanja povezivanju zraka za izgaranje. ako je volumen prostorije najmanje dovoljna 1 kW ukupne nazivne toplinske snage naprava kollcino zraka za izgaranje. te ako je povezivanjem izrczeno koji se mogu otvorcti. medusobno povezivanje mora biti izvedeno svako s jed- so zrakom za izgaranje povezivanju. Toko medusobno moraju zajedno imati zahtijevoni minimalni volumen Oba otvora moraju bif u istom zidu.5 mm. Povezivanje spojnih prostorija prostorija i povezivanje zraka za izgaranje. Otvori se mogu prekriti resetkorn. potrebno prostoriju. a sukladno ranije navedenim odredbama. Otvori za dovod zraka za izgaranje mjeravaju mogu imati zaslone iii slicne elemente koji usiii suzuju strujonje zraka. pojedinccno debljina precki.2. na jednak nccin kao pri neposrednom nim otvorom za zrak za izgaranje Otvori za zrak za izgaranje tih pokrova s prostorijom za postavljanje od najmanje 150 ern? povrsine svijetlog presjeka. Prednost prilozima 7 i 8. do ti elementi ne mogu otpor strujanju povecoti iznad razine otpora kakvog ima otvor minimaine dozvoljene 5. Ako prostorija za postavljanje vrsiti neposredno prostorije povezivanje ima volumen manji od 1 m3 po svakom 1 kW ukupne nazivne je s jednom iii vise susjednih prostorija izvedbom izzraka za izgaranje. Oba otvoro istovremeno sluze kao otvori za dovod zrako za izgaranje. Pri posrednom povezivanju no-tehnicki s prostorijama tori]o.80 m iznad rozine podo. Zahtjevi no volumen prostorije za postavljanje Plinske naprave vrste B2 i B3 [plinsko lozista ovisna strujanja). velicine bez tih elemenata. ne smiju se prekriti niti moci zatvoriti. lamela iii zico. Plinske naprave vrste almosferi i prozora 0 zraku u prostoriji bez oslquroco B2 i B3 smiju se postavljati u prostorije s iii bez vrata premo slobodnoj neovisno 0 koji se mogu otvorcti. Velicino pojedinih olvora mora iznositl najmanje lOx 10 rnrn. po dva otvora za svaku tokvu povezone 1 kW.

r<I ~ N .__._ 0 ·2 .E <f) . ·1 '<.. t5 0 Q) 0. a._ 0. c. .::. 0 N o N o o "2: .. ~ ""Cl . 0 CQ . => r<I N (l) 1 ' . (l) CQ a.c.j ! -io _ _.. <n ·N '" '" Q) (l) > c.::. 1 E :::l Q) !f) Ul CQ 0 0. ca <tI E ..... '" <:: i..r-- '" ::::I a.__.::. .. => .2" .::.E t5 0 D. '" '" ::::I (l) ~~ ca Cl .!::l N N to to r<I '5 ~ r<I Cl ::::I . t5 <n g I I E :::l '" ':5.... e :::::-- Q) ~ 1.. N . 0 N E = P 600 • HSUP 2002..> :=- e 0.5 ~=Ci.9 C Q) 0 .§ t5 ""Cl a.> .Q r<I ~'"~ Q) '" = .-- sz: ·2 > 0 I· iI· .!O!. i"..'-' .2: ca N '0 ca '" es -0 .::. .__ _.> '0 ._r_l~ C.) 0 0 D.::.::.::...._ N '" ca ~ . '..::.. 0 r<I :0 ·lD 0. ca 0 N (l) . ! . .::..::. <tI N .0 .."f .!::l r<I . )0 .r. 61 ..~ c. E 0 "0 > CJ) => ..c- '5 CQ .2" Q) .!::l Q) 0.::..--.... j a.::...!::l r<I N C<i 0) 10 1 .::.

7 24.8 4.6 18.7 18.3 7.POJEDINI NACINI POVEZIVANJA PROSTORIJAZRAKAZA RAGUNSKA TOPUNSKA SNAGA Unutamja vrata s otvororn za zrak za izgaranje min.1 3.6 13.9 3.6 5.1 6.0 10.5 31.5 5.5 0.7 10. prema poglavlju 5.2 13.1 10.8 4.5 15.4 5.1 10.5 1.0 19.5 5.0 16.7 14.0 26.4 17.8 14.4 12.1 7.5.2.4 5.9 2.2 12.7 14.3 6.2.0 14.3 9.8 9.4 1.0 24.6 14.5 15.7 23.6 13.3 14.4 13.0 29.0 IS.S 27.4 18.5 22.4 17.3 20.7 6.1 8.4 11.0 30.6 16.4 2.6 5.8 10.8 12.2 5.3 15.5 7.3 18.9 2.7 17.1 5.6 7.7 11.6 11.0 2.3 5.3 15. iz ukupnog volumena prostorija povezanh u dotieni prostor zraka za izgaranje koji se sastoji ad prostorije za postavljanjB.7 8.2 3.S 23.4 4.5 3.8 4.0 5.2 3.7 20.3 11.5 2.S 26.6 7.0 23.8 17.4 19.9 1.4 12.4 13.8 6.6 11.6 0.5 4.6 3.1 18.3 20.0 20.3 .5 0.9 8.5 17.9 13.0 13.8 14.9 1.7 15.1 16.5 23.2 13.1 16.4 13.2 22.7 18.0 5.5 13.4 8.6 5.4 21.0 5.5 5.2 14.0 34.4 5.7 4.0 9.4 10.5 11.4 2.2 23.8 16.0 23.3 3.0 20.4 1.6 4.0 23.5 4.6 5.5 8.9 15.4 1.0 11.8 12.4 5.5 5.4 18.6 5.5 5.5 7.7 4.6 13.7 5.S 33.1 17.6 10.1 15.7 24.6 5.0 11.6 14.7 18.3 11.4 6.6 18.0 25.0 12.9 1.6 5.7 10.6 5.7 17.8 3.3.1 14.0 31.5 17.0 24.5 19.9 1.4 24.5 5.1 10.6 20.0 19.9 4.9 14.5 28.5 14.8 4.5 14.4 1.0 7.7 19.0 13.S 25.4 4.5 5.9 17.0 7.4 11.7 4. 150 m3 slobodnog presjeka.9 13.6 16.0 5.5 10.1 18.2 6.2 4.7 4..5 14.0 22.6 5.7 11.3 14.0 3.6 11.6 9.1 17.4 16.3 4.0 28.0 32.7 23. U kW Volumen prostorije u m3 Unutamja vrata s brtvom na tri slraniee krila Neskraceno krilovrata Krilo vrata skraceno za 1.1 21.1 4.6 16.5 21.5 5.6 7.3 4.2 22.4 16.0 7.8 6.3 3.4 10.9 18.9 25.9 18.9 15.7 6.1 5.2 16.1 17.2 17.4 16.3 7.2 24.3 9.7 22.3 5.0 1.7 12.1 4.1 8.7 15.9 16.0 19.3 5.9 3.8 17.5 17.1 12.1 9.6 18.5 18.0 24.1 17.0 17.0 em Krilovrala skraceno za 1.9 15.0 5.7 16.0 11.4 5.3 0.4 13.5 0.1 25.5 0.5 22.4 9.1 7.S 16.9 4.0 22.3 15.4 2.7 24.2 17.6 20.5 6.7 5.1 21.3 2.5 7.5 20.6 7.2 16.5 3.6 5.9 18.4 9.9 17.2 6.1 10.8 9.6 5.2 5.6 21.0 22.4 5.2 5.6 11. kao i proslor postavljanja svanjskim vratima iii prozorom koji se otvaraju Unutamja vrata bez brtvi po obodu krila IZGARANJE OlOn.4 5.4 5.9 1.0 em Neskracsno krilovrata Krilovrata skraceno za 1.0 8.3 4.0 11.3 5.5 12.S 23.7 16.2 5.9 8.0 86 68 90 92 94 96 96 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 Tablica uz dijagram I: Odredivanje racunske toplinske snage alaN.7 24.S 24.5 18.0 16.0 11.S 32.4 17.5 5.0 13.6 13.S 22.8 14.7 20.7 17.2 12.S 35.0 27.6 5.9 5.5 8.8 3.1 14.1 2.7 12.9 0.1 25.2 14.0 0.5 em i 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 0.3 18.1 12.1 5.2 16.1 6.0 4.0 33.4 21.1 16.9 2.7 11.5 18.4 16.5 6.4 17.5 15.6 9.7 16.4 1.2 23.7 8.6 2.4 19.8 3.1 5.9 2.5 29.5 0.5 30.2 16.5 16.8 3.7 2.8 21.4 2.9 25.1 4.9 12.5 34.3 5.1 15.6 5.4 5.7 19.5 9.0 16.2 24.1 18.9 15.1 9.3 15.0 20.6 5.9 12.0 18.9 0.5 5. prostorije zraka za izgaranje i prostorije za povezivanje zraka za izgaranjB 62 PosloYiionie plinskih noprovo ! .4 24.7 22.0 21.2 5.

moquee alternativno veliclni prostorije sa zrakom za izgaranje i poduzetim mjerama realizacije povezivanja zraka za izgaranje odlucuje dijagram 1 (odnosno primjena krivulja 1-3). koja trose zrak iz prostorile.ovisno 0 velicini prostorije za postavllanje «1 m3/kW iii >1 mJ/kW) potrebni su otvori 2 x 150 ern" (samo za plinska lozista sa osiguracem strujanja) iii 1x150 cm2 svijetlog presjeka. Izmedu prostorije za postavljanje i prostorije za povezivanje .1.) CHI:Osiguranje opskrbe zrakom za izgaranje plinskih lozista.2.Volurnen Neposredno prostorije < 1 m3/kW povezivanje zraka za izgaranje Potrebni volumen prostorije sa zrakom za izgaranje odreduje se iz dijagrama 1. Izmedu prostorije za postavljanje i prostorije zraka za izgaranje. s iii bez oslouraea strujanja (za plinska lozista s oslguracern stujanja tre ba osim loga. o potrebnoj Posredno povezivanje zraka za izgaranje Slika 6: Neposredno i posredno povezivanje zraka za izgaranje kod postavljanja plinskih naprava vrste B (poglavlje 5. ovisno 0 velieini prastorije za postavljanje «1 m3/kW iii > 1 m3/kW). uvai:ili zahtjeve lz sHke7) P600· HSUP2002.2. potrebni su otvori 2x150 cm2 (sarno za plinska lozista sa osiquracern struianja) iii mjere prerna dijagramu 1 (odnosno primjena krivulja 1-3). 63 .5.

Ovaj zahtjev [e ispunjen. ako je dovoljna kolicino zroka zo izgaranje nije navedenim odredbamo.5. str. neposredno prema susjednoj prostoriji.2.1. povrsine svijetlog presjeka najmanje 150 cm2.2. nepotreban vod zraka za izgaranje najmanje rnoze se voditi unutar prostorije zc postavljanje.3.5.. 5.5 m pri 45 0 . Preko otvora smije se postaviti iicana manje 10 mm i zicom debljine od 150 cm2 odnosno 75 crn '. atmosferi. dovodi iz okna. povezana kao i je ako je prostorija za postavljanje prema slobodno] pornocu otod vora velicine svijetlog presjeka od najmanje ima daljnji otvor 150 ern? sa susjednom prostorijorn.Volumen prostorije " 1 m'/kW Volumen prostorije < 1 m'/kW Proslorija za postavljanje naprava mora imali volumen najmanje 1 m'/kW ukupne naztvne loplinske snage plinskog lozista 5 oslquraeem strujanja iii je potrebno izvesti prostor ave velicine pornocu olvora 2x150 em' svijetlog presieka. diiagrama 2.2. Slika 7: Zahtjev za volumen prostorija za postavljanje plinskih naprava vrste B. 67. ako [e kanal dimenzioniran . .5. Zahtjevi na volumen prostorije zo postavljanje Plinske naprave vrste strujanja) Plinske naprove vrste atmosferi iii prozora B2 i B3 [plinsko lozista ovisna 0 zraku u prostoriji bez osiqurcco B2 i B3 smiju se postavljati u prostorije ko]i se mogu otvarati. [o za odvod plinova izgaranja. najmanje 0. uvaziti i zahtjeve iz sliko 6) 5. koja za doatmosferi svijetlog presjeka 150 cm2. sukladno ro- volumenu prostori]e. 5 oCicama velicine naj- time da [e socuvcn svijetli presjek otvora Ako je na otvore za dovod zraka za izgaranje prema prikliucen jedan kanal. tada se time ne smije duljini ravne dionice kanala.guracem strujanja. ovisno 0 du- ! : i 5. neovisno osigurana 0 5 iii bez vrata prema slobodnoj atmosferi.2.2. gore i dolje. OIVore ad 150 em' treba prvcnstveno izvoditi u vratima.5. smanjiti ulazni volumni protok zraka. a resetka duliinorn od 0. ispust okna ne smije se nalaziti iznad ispusta uredaSvijetli presjek okna dobiva se iz Ako se zrak za izgaranje ljini okno.3.3. (poglavlje 5.5 mm. otvora. svaki povrsine svljetloq presjeka najmanje 75 cm2• Otvori za dovod zraka smiju se ako je sigurnosnim uredajem osigurano da plamenici mogu raditi sorno kada su otrnrezo iIi resetko 5 vori otvoreni. ) Cilj: Sigurni pogonski uvjeti pri ukljucivanju lQzista s os. dijagramima 2 i 3. 5.2. koja lrose zrak iz prostorije (osim toga.i . Promjene smjera 0 . 64 ~'I I' .1 putem otvora prema slobodnoj Poslavljanie plinskihnoprovo . Na is!i natin mogu sa ukljuciti i druge susjedne prostorije.2. Opskrba zrakom xa izgaranje putem otvora prema slebodno] atmosferi Zohtjevi na otvore za dovod zraka za izgaranje Naprave vrste B smiju se postavljati u prostorije koie za dovod zraka za izgaranje imaju je· iii dva dan otvor prema slobodnoj zatvarati.2. Kanal za dovod zraka za izgaranje mora imati jednak svi- Kanal za dovod zraka za izgaranje kroz druge prostorije.2. ovisno 0 '1 uzimaju se u obzir ekvivalentnom ekvivalentnom jetli presjek po cijeloj du ljini.5 rn.5. duljinom kanala od 3 m pri 90 1.3.

da se za postavljanje rnoze bez smetnji karistiti za predvidenu Pri tome je povoljna vanjske buke. aka: ana ima dva otvoro prema slobodnoj atmosferi. najpovoljnije vretima . primjer c). volumen prostorije od 4 m3 po svakom 1 kW ekvivalentan je satnoj dobavi zraka za izgaranje od 1.2. tome. str. Oba otvora moroju bif u istom zidu. 66) 5.2. primjer b) (slika 8.1. sigurnost ad U skladu 5 odredbama poglavlja 5.5. uz volumen prostorije od najmanje putem otvora prema slobodnoj otmosferi. aka: dio nepropusno u armor zo namirnice iii unutar posebnog je jedan otvor velicine presjeka ad najmanje 150 ern? iz tog izdvojenog i za 150 ern? potreban odvojen ad prostorije za pastovljanje s izdvojenim prostorom za postavljanje neposredno zajedno povezana ima ukupni volumen ad 1 m3 po svakom 1 kW nazivne toplinske snage iii aka je prostorija s jednom susjednom prostorijom/susjednim svaki s najmanje najmanje prastorije pasjeduju s po dva otvora za svaku susjednu prastoriju.5.4.8 m3/h po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage mora imati elemente za propusron]e vanjskog koliCine 16. a donji otvor u blizini poda je ana neposredo spojena s jed nom iii vise susjednih prostorija takvu prostoriju.80 m i neposredna rnlnirnolni u koji se di- zbog male veliCine ne maze uci npr. OdstupajuCi od toga. zodovoljovojuce zraka izvana priqusen]e koji osiguravaju namjenu. i za preostali satni volumni protak u iznasu od nojvise zraka odqovorojuce Srniju se odabrati prostorija vazno 16 0. postavljanje prostorijama povrsine svijetlog presjeka. svoki s najmanje 1. samo tokvi elementi za propustonje raspodjela zraka. sukladno 1 mJ po svakom ranije novedenim 1 kW ukupne nazivne toplinske snage naprava te vrste. primjer a. a tako povezane ukupni volumen. svaki ad najmanje 75 ern? svijetlog Pri nije manja ad . 1. te se ne smiju prekriti niti moci zalvoriti.gornji otvor treba smjestiti no visini koja po rnoqucnosti nije manja ad iznad razine poda. Kod postavljonja plcsto. Opskrba zrakom za izgaranie zajednickim putem vaniskih raspora i elemenata za propustanie vanjskog zraka u prostoriiu za postavljanje atmosfere otmosferu Plinske naprave mosferi iii prozar prostorija vrste B smiju se postavljati u prostorije koje imaju vrata premo slobodnoj atkoji se mogu otvarati. i 5. ako je dovoljna odredbama. dovoljan je taj izdvojeni prostorija najmanje plinske noprave vrste B] u izdvojeni dio prostorije za postavljanje. s po dva olvora za svaku je te otvore izvesti u presjeka. Obo otvoro ne presjeka. a donji otvor u blizini poda. gornji otvor treba smjestiti na visini kojo po moqucnosf iznad razine poda.- Plinske naprave vrste B] [plinsko lozista ovisna strujanja) 0 zraku u prostoriji 5 osiqurocem Plinske naprave vrste B] smiju se postavljati u prostorije 5 iii bez vrata prema slobodnoj at- mosferi iii prozora garanje osigurana ko]i se mogu otvoroti.5. P 600· HSUP2002. Da se to osigura.6 mJ/h po svakom 1 kW. Prostorijo za postovljonje susjedna prostorija odnosno prostorije moraju zajedno imati zahtjevani volumen od 1 m3 po svakom 1 kW. postavljanje jela u slobadnu atmosferu. 2 m3 po svokom 1 kW ukupne zo pastavljanje nazivne toplinske snage. Za zcdovoljcvcjucu mora imati valumen od najmanje opskrbu zrakam za izgoranje. Dovod zraka za izgaranje - rnoze biti osiguran koo: u slobodnu atmosferu otvor u zidu kaji vodi neposredno kanal za zrok iz slobodne okno iznad krova u slobodnu (slika 8. (slika 8.80 m 150 ern? povrsine svijetlog smiju se prekriti niti mati zatvoriti. prostorija za postavljanje koliclno zrcko zo iz- smije imati volumen manji ad 1 mJ po sva- kom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage naprava te vrste.1. 65 .

2.) u izdvojeni oplasten prostor udara kise i neosjetljivost no prljovstinu.2.5.3.1. Bl s uredajem zo se moza slije- kontrolu izlaza plinova gucnost rnjemo-tehnickoq dece sluccjeve: - (BS] i zo plinske naprave vrste B2 i B3 dozvoljava dovoljno dobre opskrbe zrakom zo izgoranje dokaz do je postignuta so zrakom zo izgaranje snage opskrbc zrokom za izgaranje i 5 za slucojeve u kojima prostorija nije rnoquce postici do volumen prostorije za postavljanje njorn povezanih bude nojmonje 4 m3 po svokom 1 kW ukupne nozivne toplinske 66 PO~DVlionie plimkih nnpmsn .6. volumenu prostorije.5.2.. Kod propusnih elemenato za preostoli volumen zrako ne smi]e se ekvivolentni rucncq zatvoronje ljonih propusnih elemenato za propuston]e presijek zotvoriti.2. 5. a plinske naprave jedno odvode istroseni zrok i plinove izgaronja. Pojedinosti su odredene u DVGW .2. c) Dovod zraka za izgaranje "kroz okno lznad krova".5.3. uz rnoqucnost eiscenja iznutro. mora se sigurnosnim uredajem gurati do plinske naprove mogu raditi sarno kado su elementi otvoreni.]. ako su prostorije no centralni ventilocijski sustav premo DIN 18017 dio 3.5. 0 6.5. Kod eleklricki upravzraka izvcno. Opskrba zrakom za izgaranie putem posebnih tehnickih postroienia Plinske naprove vrste mosferi iIi prozoro prikljucene G626. Treba se u tom smislu pridriavoti 5. iii jedon kombinirani s pojedinccnirn zrok ako se plinovi izgaranja postovcf poglavlja koristiti orvori za dodatni poglovlja 5.a) Dovod zraka za izgaranje "kroz vanjski otvor u zldu". jedan grijac vode koo i jedna sobno pee] smiju se postavljati 1 i vlastitim otvorom za dodatni s istrosenirn zrakom (treba srni[u se iz odvode zajedno u oknima premo DIN 18017dio plinskih noprova i 6. za plinske noprave vrste dovolino] opskrbi zrokom zo izgoranje do 5.Radni list B1 [jedcn protocni grijae vode.2. te do se kod osi- moie izvesti nojvise do polovice ukupnog presijeka.5.1. jedan akumulacijski grijae vode. stay 4 nabrajanja Za dobavu zrako za izgaranje zrak.1. b) Dovod zraka za izgaranje "kroz kanal izvana".5. ukoliko je sigurno do su ani otvoreni zo vrijeme roda plinske zahtjeva no volumen prostorije za postavljanje noprave. dokazivonja dovoljna izgaranja hodnih poglavlja 5. Plinske naprave vrste cirkulocijski prostorijama B1 smi]u se postavljoti u prostori]e s iIi bez vrata premo slobodnoj neovisno 0 atza- koji se rnoqu otvarati. Slika 8: Primjeri za postavljanje plinskih lozista s osiquracern strujanja (plinske naprave vrste B. Mierno-tehnicki dokaz Kao dokoz 0 dovoljnoj opskrbi zrakom za izgaranie trebo prvenstveno primijeniti mjere pretOsim toga.

koji odgovaraju otvoru za dovod zraka za izgaranje u slobodnu atmosferu od 150 cm'svijetlog presjeka 220 "'E 1 200 . "iii' 300 200 150 o 2 4 6 8 10 12 16 18 20 14 Duljina cjevovoda u m ---- 22 24 Dijagram 2: Ekvivalentni kvadratni presjek cjevovoda A.( > 0 > Q) "13' "00 o.!£ Q) 0 :::J "'0 0 til 150 ~ 100 4 6 8 10 20 16 18 Duljina cjevovoda u m ---14 22 24 Dijagram 3: Ekvivalentni kvadratni presjek cjevovoda A.u ovisnosti 0 duljini cjevovoda L za rayne cjevovode za dovod zraka za izgaranje.( "'0 0 "13' .400 "'E 1 350 0 :::J til . koji odgovaraju otvoru za dovod zraka za izgaranje u slobodnu atmosferu od 75 cm'svijetlog presjeka P 600" HSUP 2002" 67 .. .!£ Q) > 0 > Q) ~ a. . u ovisnosti 0 duljini cjevovoda L za rayne cjevovode za dovod zraka za izgaranje.

ako su grodeni tako do plinovi izgaronja ne mogu istjecati u opasnim je ako su ventilirani cijelom duljinom unutar zgrade. stanu iii i odvod drugoj jedinici koristen]o nema utjecaja no opskrbu zrokom zo izgoranje uzroku smetnji zo slucoleve u kojimo se funkcionolnim plinskih naprava vrste B koje rode islovremeno s tim uredajem ispitivanjem premo 5. i sa u B2 za koje je predvideno odvodenje odnosu no prostoriju za postavljenje: u prostoriju koja ima iii jedan olvor prema slobodnoj presjeeima u strujno-rehnickom 5.2. a u vrijede zahtjevi poqlov- 5. Otvori zo dovcd zraka zo izgaranje 68 POslovlianie plinlkih naprava .5.5.1.5. 5. ako je naprava ejelina iii ako u uputi za ugradnju prolzvcdoc zajedno 10 em od opiate lozista. 5.1. 0 dokaza. ko] ukljucuju potrebni mjerni instrument.1.2.2. Neovisno 5.4. iii Uvjeti zo primjenu rnjerno-tehnickoq zapisnika i dokumentacije.3. Postavlianie plinskih naprava vrste B U ormare Plinske naprave vrste B smiju se postavljati u ormare..4.4.5..6. svijetlim presjekom od najmanje 150 ern? iii dva otvoro svcki od 75 ern? iii kanole otmosferi s ekvivalentnim 5.5.5. 5. Zo plinske naprave vrste direktno putem gornjeg 150 cm2. zchtievi no volumen prostorije zo postavljanje iz poglavljo tome ostaju 5.5.5.2.2. izrodu odreduju se premo DVGW . svoki velidine svijetlog presjeko od najmanje Straniee orrnoro moraju biti bocno i naprijed odmoknute najmanje Od ovih zahtjeva se smije odstupiti. Otvore treba izvesti premo podaeima i tehnickirn crtezirnc proizvodoco plinske nap rave. Postav1ianie loiista u prosterlle. Za plinske noprove vrste B 1.2.7. Zo dimovode dovoljno u skladu s poglavljima keie ie predvideno odvodenie plipresrerlju za postavlianie plinova izgaranja s pretlakom atmosferi smislu.5. 5..5.8.- dokaz do rnehonicki uredo] zo prisilno provjetravonje plinova izgaranja dokaz 5. svoki velicine svijetlog presjeka od najmanje B2 i B3.2.2. Povrsino toga no naivise dvo otvoro. pri (emu ukupna nazivna toplinska snaga loiiita ovisnih 0 zraku u prostoriii prelazi 35 kW.2. kao s ormarom tipski ispitana dozvoljova odstupanja. uveconirn srni]u imoju jedan otvor premo slobodnoj presjeka smije se podijeliti atmosferi s presjekom od najmanje 2 ern? za svoki kW iznad 50 kW ukupne nozivne toplinske snage. 5.5.2. kolicinornc. zo poslavljanje biti povezan i donjeg otvorc..2.2. treba izvesti pornocu otvoro prema slobodnoj Za volumen prosrori]e za postovljcnie atmosferi. 5.3. Postav1ianie loiista u prostoriie. pokcze do mjere provedene premo poglavljimo nisu dostatne. poglavlju 8.7.2.5.3.2. a za sva 10iista ne prelazi 50 kW Opskrbu zrokorn za izgaranje skladu s poglavljem Ija 5.2.2.5.za izgaranie Plinske naprove za dodatna vrste B smiju se postavljati u prostori]e koje za dovod zraka zo izgaranje 150 cm2.5.5. Postav1ianie plinskih naprava vrste B2 za nova izgarania s pretlakom U odnosu na Plinske naprave vrste moraju se postavljati premo slobodnoj iii smiju se postovljof 5.1. ormor mora s prostorijom direktno putem gornjeg 600 cm2. 5. 0 koji se koristi u prostoriji. pri [emu ukupna nazivna toplinska snaga svih loiista prelazi 50 kW Zahtievi na otvore xa dovod zraka .4. ormor mora s prostorijom zo postovljanje biti povezan i donjeg otvoro.2..5.2.3.Radni list G 625.1.

tada se time ne smije smapcvrslnorn svijetlog presje ka Aka su na otvore za dovod zraka za izgaranje njiti ulazni volumni irno]u dovoljan lentnih duljina odgovaraju kapacitet. svrha tih 5.5. naprovo.4. motora s unutarnjim ne smiju imati otvore premo drugim prostorijama. protok zraka. koji je prema podijeljen na dva jed- kom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage naprava nako velika otvoro premo slobodnoj atmosferi.5. cko je presjek. la s notpisom "Sklopka smije se ornoqucif Uz sklopku mora biti dobro vidljiv notpis iz trajnog moterijaStovljonje plameniko u pogon pornocu te sklopke i pripadojuCih regulocijskih za nuzdu -lozistc". iii resetko 5 oCicama veliCine najmanje debljine 0.4.4.4. neovisno a volumenu zraka za izgaranje putem otvoro prema slobodnoj 5. Zahtjevi na prostoriju za postavljanie Volumen prostorije Plinske naprave vrste atmosferi iii prozora kolicino poglavlju B2 i B3 smiju se postavljati osigurana u prostorije s iii bez vrata prema slobod noj prostorije. zbro] ekvivasmjera. kogeneracijskih i za sklodistenje gorivo. sukladno koji se mogu otvarati.5. Oba otvora moraju biti u istom zidu.5. 5. nepropusna osim otvora za vrato. prostorija smije imati volumen manji od 1 m3 po svate vrste. vrste Plinske noprave B] smiju se postavljati u prostorije s iii bez vrata prema slobodnoj 1 m3 at- mosferi iii prozora garanje osigurana OdstupajuCi poglavlju koji se mogu otvarati. stocionarnih za postavljanje daljnPh lozisto.1. duljina kanala. 69 . jedino ako to s obzirom no izvedbu plameniko uredo]o tlako ne predstovljo opasnost. mm i iicom ako je sigurnosnim uredajem osigurano do plamenici Smije se postaviti zicana mreia 5 mogu raditi sarno kada su 10 otvori olvoreni.80 m iznad razine poda. Pri tome. a plinska lozisto mogu sigurno raditi P 600· KSUP2002.4. str. Koristen]e i opremo Takve prostorije za postavljanje: ne smiju se dodotno izgaranjem koristiti osim za uvodenje kucnoq prikljucko. te resetke i ukupna nazivna toplinska sna go kanala zbog dijagramu 4.2. od toga..4.3. plinsko lozista smiju se postovljoti i u druge prostorije. uz volumen prostorije ad najmanje putem olvora prema slobodnoj za postavljanje po svakom 1 kW ukupne nazivne toplinske snage naprava te vrste. te se ne smiju prekriti niti moci zalvoriti.2.4. gornji ni]e manja od 1.1.1..5. .1. Druge prostorije za postavljanje Odstupcjuci od poglavljo ako: to zohtijeva iii su te prostori]e smjestene u zgradama no slobodnom prostoru. otvor treba smjestiti no visinu ko]o po rnoqucnosf donji otvor u blizini poda.5. 5. vrato moraju bif 5.se zalvarati. Takvi kanali s konstantnom promjena aka oblik i veliCino svijetlog presjeka. 5. aka [e dovoljno atmosferi. Sklopka za nuino isklapanie Plamenici plinskih lozisto moraju se uvijek rnoci iskljuciti putem elektricne sklopke srnjestenoq izvon prostorije zo postovljanje. 5.5.2.5. sukladno poglavlju 5. ako je dovoljna kolicino zraka za iz- atmosferi. a 5. a koje sluze sarno za pogon lozisto i sklodisten]e goriva.4.5 mm. i sarna se zotvarati.2.4. prikljuceni kanali. Kanal za dovod zraka za izgaranje maze se voditi u nukao i kroz druge prostorije. dizalica topline.4. 71. potreban za dovoljnu opskrbu zraka zo izgaranje.5.2. time da se socuvo potreban svijetli presjek otvoro. tar prostorije za postavljanje. prostorlio.

visoke troskove. C3.6.1. iii bl iziskivao nesrozmjerno grodnji.1. dijelovi kanola izvan prostoriie zo postavljanje moraju biti polozeni u oknu s vatro-ot- pornoscu od najmanje 90 minuta. moraju u podrucju oblogom kanali zo dovod zroka za od gornjeg ruba stropa do i s jednakim i zo odvod plinovo izgaranja u prostorijomo iznad cijeg stropa se nalozi jedino krovna Ako se za strop zahtjeva odredeno vonjske povrsine krovo biti oblozeni tra ja n[em vatro-otporn osti. a fasadni grijaci vode najvise 28 kW nazivne toplinske snage. Uredai za dovod zraka ze izgaranie i za odvod plinova izgarania Vodovi za dovod zraka za izgaranje titni uredaj na ispustu iznad pjesccklh njih se smiju koristiti samo originalni ti sukladno proizvodccevirn Dovod zraka za izgoranje raditi prema proizvodccevim gradenje. Plinske noprove vrste C s ventilotorom najmonje 150 cm2 i bez dodotne oznake i 5 dodatnom oznakom "X" [svi dijelovi uredaja za pod pretlokom su iii ventilironi 5. Plinske naprave vrste C1 (plinska fasadna loiista) Plinske naprave vrste C]] (plinska lozista neovisna se postavljati prostorija soma neposredno 0 zraku u prostori]i bez ventilotora) smiju na vonjski zid i smiju sluziti samo zo grijanje pojedino cnih (fasadne peci] iii za pripremu tople vode (fasadni grijaci yodel.6.1. Pri tome je potrebno uvozovof Zokon 0 5.6. C4. kanali za dovod zraka za postojanih po obliku. zatim za plinske naprave C] takoder za uredaje za zcstitu od vjetra i zos[esu sastavni dijelovi dijelovi od proizvodcco naprave. 5. 5. iz negorivih materijala - Ako za strop nije propisono izgaranje trojanje vatro-otpornosti.2. vanjske povrsine krova biti polozeni iii u metalnu zcsfitnu cijev [rnehonicko u okno iz negorivih moterijala 5. a za pripremu nojvise 28 kW nazivne toplinske snage. Za Cj.2.6. Plinske naprave za grijanje vrsle C12 i C13 (plinska lozista neovisna neposredno 0 zraku u prostoriji s ventilatorom) tople vade - smiju se postavljati no vonjski zid iii no unutarnje zidove. a mora ih se ugradiva- uputoma za ugradnju.6. Dodatni zahtievi za postavlianie plinskih naprava vrste C (plinska loiista neovisna 0 zraku u prostoriii) Opcenito Plinske naprave vrste C s iii bez ventilatora odvod plinovo izgoronjo smiju se poslavljoti povecone zahtjeve na nepropusnost. za plinske naprave vrste plinskih naprava. Plinske naprave vrste C3 i Cs Ako kanali za dovod zraka zo izgaranje i za odvod plinova izgaranja u zgradi prolaze kroz katove. izgaranje vrijede sljedeCi zahtjevi: trojanje vatro-otpornosti. a za obiteljske kuce najmanje 30 minuta.. C5 i Ca. svaki od 75 crn-'. Fasadne peci smi- ju imati nojvise 7 kW nazivne toplinske snage. Ako su plinske nap rave postovljene konstrukcijo. i odvod plinova izgoranja uputamo za ugradnju za plinske naprave vrste C6 mora se izodnosno premo uvjetima iz dozvole za 70 Poslovljonje plimkih noprovo .5.2.1. i za odvod plinova izgoranja povrsinc. i za odvod plinova izgaranjo moraju u podruc]u od gornjeg ruba stropo do zcstito}. Te naprove vrste C] smiju se postavljati samo oko odvod plinova izgora nja iznad krova nije rnoquc. Plinska fasadna lozista smiju imati najvise 11 kW nazivne toplinske snage. neovisno zrakom zo izgaronje 0 iii ispunjavaju i ventiliranja tako da Ii plinovi ne mogu izcci u oposnim koiicino rna) volumenu prostorije "x" moroju se postovljati u prosod torije koje imaju jedon otvor premo slobodnoj otmosferi s povrsinom svijetlog presjeka iii dvo otvoro.1. suklodno poglovlju prostorije zo postavljonje.

HSUP2002.._ . 71 .1 -0 ~ z rN C1l OJ C1l C CI) C1l ~ CI) c i5. ::> --- ~W:J n (eIBUB)J) epAOAaf:J >lafSaJd P 600 . .8 C1l c 'N C1l c C1l C > ::::J ~ 0..

3.5: 5. ako je duljino iii sirina dvoristo manja od visine najviSe zgrade koja omeduje dvoriste u oknima za dnevnu rasvjetu iventilironje u lodama i u otvorenim natkrivenim hodnicima na balkonima ispod izbocenih 108/95).6.50 m od onih nasuprot iselekoji su izzgrada od gorivih materijala koji su ispod iii so strone ispusta. mjereno od donjeg ruba eijevi.6.4. iii nastaju u zcstitnirn zonama.5. gdje postoji oposnoih je osigurati dodotnim zcstitnirn uredajima.4. moraju bif zcsticeni zcstitnirn uredajima iz negorivih moterijalo i olpornim no udorce. plinova izgaronja koji nisu oplakivani zrakom za izgaranje vrije- Za dijelove za provodenje de zahtjevi poglavlja 6. 5. Ispusti uz izbocene diielove zgrada i gradevinske elemente od gorivih materiiala Ispusti vodova zo odvod plinova izgoranja zgroda od gorivih moterijalo koii su iznad ispusto.2. Razmaei nisu potrebni no uz gradevinske prolzvodccevim elemente nigdje kada. 72 Ispusti plinskih naprava vrste Ispusti vodova za odvod plinova izgaranja moraju biti medusobno udaljeni najmanje 2. premo Zakonu loko zopoljive IIi eksplozivne tvari. pri nazivnoj toplinskoj snazi lozisto.4. Ispusti na pjesackim povrsinama Ako se ispusti ejevovoda za odvod plinovo izgaranja nalaze na rozini koja je manja od 2. dijelova zgrade koji bi mogli birno ometati odvodenje 0 plinovo izgaranja br.5. 5. a razmak od otvora za venliliranje mora iznositi najmonje . temperatura ne rnoze doseCi 85 0 C. za dijelove zgrada od gorivih materijala zosticeni od polien]c boceni iznad ispusto.1.6. proizvode i slicnirn prostorima u kojima se preraduju. Ispusti u blizini razine tla lspusti vodovo za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja moraju bif najmonje 0.4.5.1.6.5 m no sve P051ovljonje plin5kih noprovo bocno i po visini.5 m 2.4.6. plinskih loiista s ventilatorom ell ne smiju na pjesccklm pov- rsincrno imali ispust srnjesten niie od 2 m iznad utvrdene razine tla.3.4. 5.3 m iznad razine tla. a najmanje 1 m od dljelovo pustima.0 m iznad utvrdene rozine tlo iii no pjescckim povrsinorno.6.6. Razmaci od gradevinskih elemenata od gorivih materiiala Dijelovi za provodenje plinova izgaranja ko]i su oplakivani elemenata zrakom za izgaranje moraju biti 5 najmanje 5 em udaljeni od gradevinskih gorivim sastavnim dijelovima. a isto je navedeno uputama za ugradnju. te nojmanje moroju biti udaljeni nojmanje 50 em od dijelovo 1. 5. osim za plinske naprave vrste C12 i C13 u unutornjim dvoristirno uopce.4. zapaljivim tekucinomo i plinovima(NN usklodistovo]u. Razmak od 50 em zadovoljava mentima od negorivih materijala. potrebno Vodovi za odvod plinova izgoronja koje su slobodne zo kolni promet. Fasadni ispusti za plinove izgarania Nedozvolieni ispusti Vodovi za dovod zraka za izgaranje u prolazima i kolnim ulazima u uskim prolozima pod strehom i za odvod plinova izgaranja ne smiju imati ispust: (veiomo) u uglovima unutornjih dvorlsto. propisani razmak osigurati od gorivih materijala iii od elemenata iii se dimovod neposred- Prilikom prolaska kroz takve gradevinske elemente mora se taj pornocu negorivih zcsfitnih cijevi s odstojnieima rncterljolc koji slabo provode topliiu mora oblozifl slojern te debljine izvedenim od negorivih nu. 5.6.4. ako su ti dijelovi ventilaeijom gradevinskim 5. Ako su ispusti postavljeni uz povrsine st od mehcnickih ostecenjo.

izno- ceg ispusta plinova izgaranja. prostorija mora iz- lijevo iii desno. P 600· HSUP2002.6.6. Ispusti plinskih naprava vrste Opcenito e12 i C13 Potrebne minimalne udaljenosti od ispusta plinovo izgaranja rati i fasadnih vrata razlikuju se ovisno Prema obliku fasade rczlikuju se: rovne fasade fasade s izbocenjem fasade s balkonima Ispust plinova izgaranja si minimalno 5 m. 73 . Potrebne minimalne udaljenosti Cl3 do prozora. Potrebne minimalne udaljenosti do otvora za ventiliranje Razmak od ispusla zc plinove izgaranja nositi 2.5 m.12. nije dozvoljeno jedan iznad drugoga.1.6. olvora prema prostorijama lzuzlrnojuci i nezosti1 pokrov.2YZa fasadne sobne plinske peel bocni razmak nije propisan. stupac 3.5. ako udaljenost do sljedegore iii dolje.6. 5. bez preticko zraka a scdrzo] (CO) u suhim plinovima 100 mg/kWh upute za ugradnju koje ima potvrdu ispitne stcnice].4. horizontalno ovako postavljena ispusta plinova izgaranja i vertikalno. ako ukupna ne prelazi [poqledoti izvedbe prikljucenlh i okomiti odvod preko krovo.6. bif visi za najmanje lspusti plinskih naprava cenih gradevinskih moraju od nadgrada elemenata iz gorivih materijala 1. horizontal no ulijevo iii udesno. mora na raspostcvif vise ovim odredbama bili povrsino fasade od najmanje od eetiri ispusla za plinove izgaranja 5.6. Primjeri izvodenja za razliCite rnoqucnosti primjene nalaze se u stupcu 4 spomenutih slika 9 do 15. a 5.0 m prema gore. 5. tada dva IIdvojac".3. za svaki ispusl za plinove izgaranja 16 m2. mak 0. snaga 0 zraku u prostoriji moraju ispusti nadvisiti sljeme krova za 0. iii predstavljaju Oslali ispusti moraju biti najmanje 5 m udaljeni od svakog ispusta tog dvojca.4.5. fasadnih vrala i balkona 5.5 m horizonlalno do otvora koji sluze ventiliranju prema gore.2004. fasadnih vrata i balkona od ispusta za plinove izgaranja uzimaju se iz plinsklh naprava vrsle C12 i tablice 12. a 5 m vertikalno 5.4. slika 16) na krovu. m.4 m. iii moroju ad njih biti udaljeni najmanje 17 Ova poglovlje vrijedi do 31.4. za razmake.strane. Potrebne minimalne udaljenosti do prozora. iii vertikalno iznosi manje od 5 m.6. horizontclno vertikalno. sodrzo] ugljienog monoksida (dokaz putem prolzvodoceve Neovisno polaganju 0 s ispitnim plinom G 20 ne smije.4 m 1 m. Nadalje. u suhim pllnovirno izga- duiikovih oksida (NOx) izgaranja prijeCi 150 mg/kWh.2.6. 5.4. Kod plinskih 50 kW. lozista neovisnih primjere 0 od krova najmanje zadavoljava lozisto zraku u za razmak izmedu ispusta i krova od 0. rnoze se smatrati pojedinocnim [istokorn] u uglu) bocno slrana Fasade [polozo] 0 do prozora koji se mogu otva- obliku fasade i medusobnom razmaku ispusta.3 m [rccunojuci od ispusla dimovodne ko]i se mogu otvarati a prema gore zadovoljava roz- cijevi do donjeg okvira prozora koji se rnoze otvarati).6. Razmaci od fasadnih vrata i od prozora moraju biti isti kao razmaci od otvora za venliliranje. bez preficko zraka. ispustom. uz uvjel da sobna plinsko pee ispunjava sljsdece zahtjeve: Pri nazivnom toplinskom opterecenju ranja. Ispusti za plinove izgarania iznad krova Za plinska lozisto neovisna iii moraju prostoriji toplinska vodaravni bif udaljeni s ventilatorom. Ako razmak izmedu dva ispusto.6.

G 634 .6. koji su otvoren i tije- susllico rublja. Postav1ianie plinskih naprava vrste C 5 ukupnorn naz:ivnom toplinskorn snag om veeem od 50 kW Za postavljanje plinskih lozisla ove vrste dodatno vrijede poglavlja mora imati rnoqucnost ventiliranja.2. ako su izradene .S. S. uvjeti postavljanja ju inzenjerski. 74 PO$lavljanje plinski~ naprava . planiranje.6.G 633 . 5. Plamenik plinskog lozista mora biti najmanje mjeri zcsticeno od meho nicmoraNa vidnom mjestu u garazama 50 em iznad razine poda. Pros- torija za postavljanje 5. koja zroce toplinu u Za druge plinske naprave koje se koriste u zanotstvu i industriji.Pri vodenju vodova kroz krovove od gorivih materijalo vrijede zahtjevi za vodenje kroz zidove od gorivih materijala premo poglavlju 5.6. Dodatni zahtievi za postavlianie Pogon ovisan Pri pogonu 0 susilica rubl]e u domacinstvu nastati nedozvoljeni podtlak.S. sorno je manji dio dotoka od ukupnog volumena osigurana. prema sljedeCim DVGW .5. jedinici koristen]o postavljene kada se susilici rub- ljo dovodi dovoljno Ako su u istom stanu/stambenoj i druge plinske naprave ovisne iz poglavljo o zraku u prostoriji za postavljanje. zcstitnlm preckorno iii odbojnieima). lspusf ne smiju biti u rod nom podruqu ventila za punjenje (duljina gibljive cijevi + 1 m].l.G 638/1 plinskih naprava u velikim kuhinjama unutar zgrada" instalacija. ju biti postavljene 5. d.3. zreku u prostoriii z:a postavlianie otvorima za ventiliranje u otmosferu. zrako do- zo susen]e. onda se treba pridrzovcf odredbi 5. dovoljnim kom rada susilice rublja. planiranje. .2.G 638/11 "Instaliranje i pogon plinskih postrojenja za grijanje. Ispusti z:a plinove iz:garania na benz:inskim pumpama i u podruciu pumpi za auto-plin Ispusti vodova za dovod zraka za izgaranje ako su ispusti najmanje i odvod plinovo izgaranja moraju biti horizontalno udaljeni najmanje 5 mod erpnih automata i rezervoara mad su dozvoljeni.2. i 5. izradene u trajnoj izvedbi. vrijede jos i uvjeti za postavi prirodoslovno-tehnickim ucionicorno - Ijanje npr. Stoga je opskrba zrakom za izgaranje zraka za susen]e rublja. Plinska lozista moraju biti u dovoljnoj upute za uporabu.G 631 .5.4. manji raz- 3 m iznad razine terena.8. instalocija. ne smije u prostoriji za postovljon]e To se rnoze osigurati npr.4. pogon" pogon". tamnom spektru. 5. koja zroce toplinu u svijetlom spektru. 5. Dodatni zahtievi za postavlianie koriste u zanatstvu i industriii Za takve plinske naprave.2. Opskrba bavljenog zrakom za izgaranje.3. se odredu- i pogon plinskih postrojenja za grijanje. ako su konstruirane do se koriste kao "Iozista za garaze" i ako imaju CE-oznaku.6. kih ostecenjo [npr.Jnstclircn]e postrojenja" "Obogacivanje "Instaliranje "Instaliranje atmosfere u staklenicima CO2 - instaliranje i pogon . za pogonsko gorivo. Postavlianie u garaie U garaze se smiju postavljati sarno plinske naprave vrste C. 5.Radnim listovima: "Plinske instalaeije u laboratorijima instaliranje i pogon" pllnskih naprava za zanatske radionice" 5 .G 621 plinskih naprava koje se sukladno normama.7.6.7.

5 80: krivulja 2.5-1 rn)" Poloza] u uglu pojedinaeni ispust 11 4 Bocna strana fasade (dubina w>1 m) pojedinaeni ispust e: 1. a: 0.75 b: 1. 2Napomena:"b" postaje nepotreban ako j "aD" veei od 1.2 c: 5. onda vrijede razmaci za ravnu fasadu.0' e: 0.5 b: 1.5 f: 2.0.75 b: 1.5 b: 1.0 f: 2.0 e: 0.0' c: 5.0' 12 6 lzboceni dio fasade "dvojac" au: 0. onda vrijede razmaci za ravnu fasadu.75 b: 1.lijevo i desno ad balkona: 1.0 aD:krivulja 1.0 m.01 c: 5.2 c : 5.Ako "d' manji od 0.0 ao: krivulja 2..01.5 m.0 a: 0.5 f : 2.5 m .0' c: 5.5 14 Poloza] u uglu 8 Bocna strana fasade (dubina w>1 m) "dvojac" au: 0.5 b: 1.5 - - - podrueje od donjeg ispusta do visine gornjeg ispusta podrucie iznad gornjeg ispusta iii ispusta koji se nalaze na istoj visini aD:krivulja 1.ispod balkona: 5.5 b: 1. 75 .0.75 b: 1.0 a: 0. dijagram 5 b : 1. dijagram 5 b : 1. 3 Ako se ispust nalazi vise od 5 m ispod izbocenjafasade.0 eo: krivulja 1.0 a: 0.0' e: 1.2 c: 5.0' c: 5. dijagram 5 b : 1.. Tablica 12:Potrebneminimalneudaljenostiod ispusta plinova izgaranjaplinskih napravavrste G"j Gil P 600 . gornje ivice poda: 2.0 m . HSUP2002. dijagram 5 f : 2.0' 13 Poloza] u uglu 7 Bocna strana fasade (dubina w=O.iznad balkona.5 9 Minimalne udaljenosti do ispusta u podruqu balkona: .01.I:S:: k 1 lzboceni dio fasade ' 1 2 3 4 Razlikovanje prema: medusobnom razmaku ispusla pojedinacni ispust Minimalne udaljenosti (m) od ispusta do prozora koji se mogu otvoriti iii fasadnih vrata i balkona na prednjoj fasadi i do bocne strane fasade (dimenzije "e" i "f').5 - 5 Ravna fasada grupa od dva ispusta .2 c: 5. dijagram 5 f : 2.5 Primjer izvedbe obliku fasade Slika 9 Ravna fasada 2 poledinacni ispust 10 Poloze] u uglu 3 Bocna strana fasade (dubina w=O.0 f : 2. onda je dovoljan bocnl razrnak "a" od najblizeg susjednog prozora (51. 4 Ako je dubina ow" manja od 0."dvojac" 80: 0.0 eo: krivulja 3.5-1 m)4 "dvojac" au: 0. dijagram 5 b:1.25 m. 9).5 m .

. r---. ~-'--+-!-~l-' --l -_l--~:~~if~~~a--~N'i----! i!~ -.8940 I IJ - ---ji I ---1- I II -t~- I I 1..---1.0 fTI-li--~ .1--/- -1". 5) --..-L-l-J..5780 2.i 1 _l _~! I 3!: =r-+-rI I 'I' ··-1-J '~.--1. -'1 --*~i~~.t--.r~~:~!~n_~g~~~~!~ ~-"."~i-[---I" .-.5 ±ti±l ::-stil~:J_+J-I.__I---J_l----r----+--i~1 11 i-j-i 1'1 ! --~-- ---t-rl-" I i I-+--i -\.! 0 -. =\.l_j_.r-i. (odnosno e.:~:: ..-i--Ir-l--+ I I ! I '.i-!· --1.--i- _---.-_·:-i--l:f1I.-t---:-i--..) krivulja = a·x·+b-x+c (0< X!.0 -- r--l----.-.~ --_..i--.. i--' ~I.-.. ).~I.l_I_. 3 0.04 -0.: !.0 ~-----:+--J-.-d I I . 1.~.---l-l-r-'.J -i ---. ! 'I I I --I .--+--'-_- +-. I~ .-!edakj7)---~·--r1-1--"N 1-I : I (pol~*aj u glu (tabhca 12. )..sI~ -1.-.--"i-:-r _r-" -[-r-·t j I -II-l-i-l'-I-I-+"'-I--H-ti ---iI ttt' i ..-I-~..'-i-i'----+-+----i--.'.""·k8'i'Ll1) i ~ 1 l i nf"l "7~i" I Inll I i I ~ r ! I ! 1. I I -----i--I-r ..~J WL L__. ~l~'-Ii ['----] I I_l ~+-mt--!t I --- I -11---1I l_ll I'~~J_ i I i 1 I H-i I~ _j- I I I ' I _+ :_ _ .' ..___-. I I I I I' I 1-- 'H 'i~ I -1-.-_-- -- I: i 1("bli~11. __ ~_I_ ..'1-1-.3. I I I ! ..! I! I iii I" ~='iI"""":-'.r--I--r T-'1-'-.i----!-t-'l-~-t I ! ..e c :::J -2._~i=r-= ' ! .1-5 0 2 3 Vertikalni razmak "X· lzmadu ispusta.I--T i.-I --r1-_l~1 "-'---'---. u m --_ 4 Dijagram5.~ _-i-I" --. ~I' 11?1 i'l --!-.rl"kj.j.~odn_ e.:--~r'I-" . kao funkcija vertikalnog razmaka izmedu ispusta za plinove izgaranja 76 Po!lo~lionie plimkih nopro~o .-:-: f l~-~~ .i--._l_-l-iI '\.-r-:-.--:" T 1 .--I _i _jj ~~-JJ -1 ~ i ~+.i~ ~Ki .·HT!-··+'I J~--t..1 'ia! --i--- minimalnog razmaka a.r-.--l0. I i ! 'i' .--1'..i-r-L]J.:::JTi-f~-..---- --- 2. . a.L-I-Ti -1.S! abc I I ! I I I: I" I...5 : ~. ~::: ~::::: . Odredivanje minimalnog bocnog razmaka za grupu od dva ispusta (dvolac).-!---·--~---i---I----1.---1---' 1 E ...+.="'~""""i1:BOl.5 ..--""---I+r---r--t-._1 -_ . !-i ... I 1 : l\. ! I ...---+---r_-~- -+--..~U i--I'--t-----t---I-T 1 -T -. I rl--_t~i-_[--"i.--!-~dakT.----t--r----. I i I! I '}.. ~ 1 ..

minimalno 0. LR PVl LdJ ovoj zoni ne smiju se nalazili prozori iii vrata U ispust Slika10: Minimalneudaljenostiod pojedinihispustaplinovaizgaranjado prozorakoji se moguotvorati.a . .5 m iii "y" manji ad 0.iii lasadnihvrata .ako je "d" s 0. 77 ..25m os 0. c Ako je "z" manji iii jednak 0.10 m iii "y" vecl ad 5 m.ako je "d" > 0.iii fasadnihvrata .75 m Dimenzije "b".25 m.minimalno 1 m c .4 m. onda vrijedi bocni razmak "a" d>0.minimalno 5 m Za bocnu udaljenost cd prvog susjednog prozora. "e" i "d" iste kao kod ravne fasade (slika 9).kod ravnihfasada a . onda vrijedi bocni razmak "b" .minimalno 0.5 m b .25 m. kod izbocenihdijelovafasada P 600· HSUP2002. Ispust se ne dozvoljava ako je "z" veci ad 0.25 m lSJ nalazili n U ovoj zoni ne smiju se prozori iii vrata Slika9: Minimalneudaljenostiod pojedinihispustaplinovaizgaranjado prozorakoji se moguotvarati. onda vrijedi ravna fasada (slika 9). dimenzija "a" iii "b": . uzima se u ovisnosti od "d".

minimalno 0. StikaII: Minimalneudaljenostiod pojedinihispusta plinova izgaranjado prozorakoji se mogu otvarati iii fasadnihvrata. Ako je "w" manji od 0. odnosno "r' za bocnu stranu fasadu.minimalno 2.minimalno 0.5 m do 1 m a .0. "e" i "d" iste kao kod rayne fasade (slika 9).minimalno 1 m Dimenzije "b". IlE'J ~ U ovo] zoni ne smiju se nalazitl prozori iii vrata Osim loga.5 m do 1 m a .minimalno 0.5 m vrijedi ravna fasada (slika 9). rsJ t58 U ovo] zonl ne smiju se nalazltl prozorl iii vrata Boena strana fasade s prozorom w .0.veci od 1 m a .75 m e . mora se odri.Bocna strana fasade bez prozora w .veei od 1 m a .minimalno 0.5 m w .minimatno 2.minimalno 0.5 m vrijedi ravna fasada (slika 9). Ako je "w" manji od 0.5 m e .5 m w .5 m w ispust I I I Dimenzije "b".avali udaljenosl "e" do ispusta.5 m f . kod fasada u uglu 78 Pmtovlionie plin!kih ncprcvc .75 m f . "e" i "d" iste kao kod rayne fasade (stika 9).

I nalazitl prozori iii vrata Slika12: Minimalneudaljenostiod grupes dva ispusta plinova izgaranjado prozora.45 m (x c DO <Sm DD = 0) Dimenzija "e" ista kao kod rayne fasade s . "c" i "d" isle kao kod rayne fasade s jednim ispustom (slika 9).prema krivulji 1. dijagram 5 Dimenzije "b".5 m a. dijagram 5 Dimenzije "b".5 m aD .Vertikalni razmleste] ispusta.koji se mogu otvarati iii fasadnih vrata.minimalno 0. 79 . . jednim ispustom (slika 9) prema krivulji 1.minimalno 1. u istoj osi Dijagonalno pomaknuti ispusti roo c DO roo au . DD DO DO c DO au . kod ravnih fasada P 600· H~UP2002. x Horizontalni razrnjestai ispusta u istoj osi aD .minimalno 0. dijagram 5 fBf:"ill U ovoj zorn ne smiju sa I1tE. "c" i "d" iste kao kod ravna fasade s jednim ispustom (slika 9).prema krivulji 1.

minimalno 0. kod fasada u uglu (bocna strana fasade bez prozora) 80 POltov1ionie plinskih noprovo . 10. r:7'I1 u ovoj zoni ne srnlju se I.20 m (x = 0) (iz krivulje 2. Za druge razmieste]s vidi sl.~?'::. kod izbncenih fasada au ."!'.":~r~.prema krivulji 3./:'ii.75 m ao . i 12.minimalno 2. ···. dijagram 5 Dimenzije "b".~:' j.Y> d ··".. 11 i 12. j·:·:<'L:/~~. dijagram 5 vertikalni razrnak x = 0) Dimenzija "c" isla kao ked rayne fasade (slika9). Primjer: Horizontalni razrnjesta] ispusla u isloj osl.::ifI nalazitl prozori iii vrata Slika13:Minimalne udaljenostiod grupe s dva ispusta plinova izgaranjado prozora. w ~DD I M u ovo] zoni ne srniiu se l[jJ nalazif prozori iii vrata Slika14a:Minimalne udaljenostiod grupe s dva ispusta plinova Izgaranjado prozora.koji se mogu otvarati iii lasadnihvrata. dijagram 5 eo . Za ostale razrnjestaje vidi st.prema krivulji 2. za sluca] boone strane fasade bez prozora ("w" je veci od 1 m). "e" i "d" iste kao kod rayne fasade (sllka 9) .ilJ': .:@~.ao .' DO x Primjer: Vertikalni razmjestaj ispusta u istoj osi.koji se mogu otvarati iii fasadnih vrata.

minimalno 2. Primjer: Vertikalni razrnjestai ispusta u istoj osi. r:-l u avoj zoni ne smiiuse LJ nalaziliprozori iii vrata SJika 14b:Minimalneudaljenostiod grupes dva ispusta plinova izgaranjado prozora. za slucaj bocne strane fasade s prozorom ("w" je ve6i od 1 m). Bl .au .prema krivulji 2 s dijagrama 5 f .75 m ao . 11 i 12.koji se mogu otvarali iii fasadnihvrata. kod tasada u uglu (bocnastrana tasade s prozorom) U navedenom podrucju (ukljucujucl i balkon) ne dozvoljava se razrnjesta] ispusta. Za ostale razrnlestaja vidi sl.5 m Dimenzije "b". Slika 15:Minimalneudaljenostido ispusta plinova izgaranjau zoni balkona P 600· HSUP2002. Balkon 5 zatvorenom iii otvorenom ogradom.minimal no 0. "c" i "d" iste kao kod rayne fasade (slika 9).

Slika 16: Primjer izvodenja vodoravne i okomile instalacije za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja preko krova za plinska loii!ita nezavisna 0 zraku u prostoriji. s ventilatorom i nazivnoj toplinskoj snazi manjoj od 50 kW 82 Po!lovlionie plinlkih nnprnvc .

3.8. ne Ako se susilici rublja dovodi treba ispuniti nikakve dodatne zahtjeve .) iii ne mogu nastati nepovoljna ked ispusta. tijesnim ncdstresni ca- .2. udaljeneg Takva se opterecen]c djelovima mogu doci (fasade i dr. Pogon neovisan 0 zraku u prostoriii za postavlianie zrak za susenje rublja i izgaranje preko vlastitog dovoda. gu nastati stete no arhitektonskim recen]o.8. Ispust isrrosenoq zraka mora biti tako postavljen. iii isto take od ispusto u prolazima. Odvod istroienog zraka i plinova izgarania Vod/vodovi. da zbog vlage u istrosenorn zraku.0 m. najmanje 4. uskim. ukljucivo prolaz onih koji prolaze kroz zidove. koji se nalaze otverenim prelazimo. 5.HSUP 2002. ne mooptenasuprot prezora i moraju se instalirati pO uputama za postavljanje iii se moraju postaviti po uputamo proizvodcco proizvodoco plinske napra ve. 83 . sastavni su dio plinske naprave i ugradivanje plinske naprave. koo i nadsvodenim P 60D . ma i unutarnjim dvorisfirno.5.

58/'93. na navedene dimovodne uredaje u sklopu istog Ova plinska lozista moraju bif prikljuceno kata no kojem su i postavljena.6. koje su postovljene atmosferu vodecirn otvorom za zrok za izgaronje Odvodenie plinova izgoranja plinskih naprovo vrsto C" C.)' Plinovi izgaranjo ru kako slijedi: putem kucnih dimnjaka putem vertikalnih dimovodi izgaranja lozisfimo putem slobodno zohtjevima DVGW· loiista 5 dimovodnog zostiti od pcszo- te normi DIN 4705 dio 1 i 3 i DIN 18160. Odvodenje plinova izgarania iz plinskih loiista18 Opcenito Prije pocetko radova no dimovodnom savjetuje i uskladi 5 uredoju potrebno je da se ovlaSteni plinoinstalater dirnnjocororn. koji se kao pribor ispituju i certificiroju [vidi DIN 4133 stojetih dimnjoko i DIN 1056) barem poglavlja 6.6.. dvojni sustavi zrak-plinovi zajedno s plinskim dimovoda. zoiedno so zohtievirno no postavljanje ovih plinskih naprava. Odvodenjc plinovo izgoronjo iz plinskih lozillo 84 . te imati svojstvo vatro-otpornosti Veti broj dimovoda • kada su dimovodi • kada su pripadna u jednom zojednickorn loiista postavljena oknu dozvoljen iii je samo u sluccjevirno: izradeni od negorivih materijala epee gradevno na istom kotu iii nadzorno odobrenje • koda postoji odqovorcjuce Okna moraju: • imati trajonje vatro-otpornosti • u zgradoma najmanje 30 minuto. C4.2. 6. regulirono [e u poglovlju 5.s izuzetkom proslora u okna iii • u zgradoma postovljeni minuta. C6 i C8 moraju se odvoditi u slobodnu atmosfeprema DIN 18160 kao npr. uredaja pridriavoti se "Zakona 0 po- ovlcstenirn [pcdrucnim] dokumentira Preporucu]e se da se suradn [o s ovlostenirn dirnnjocororn Za izvedbu i dimenzioniranje ro" (NN br. odnosno trajanje votro-otpornosf od manje visine (obiteljska kuco] dokazati 6. 6. odgovarajuei Radni list G 626 uredaja premo DVGW .1.3.2. opcirn gradevinskim iii dimovodi. LAS sustavi.Radni list G 660 za plinsko s plamenicima bez ventilotora.) odredbamo putem okno prema DIN 18 017 dio 1. od najmanje 90 minuta. putem formulara. odobrenjem. 1. na koje je minimolni uvjet da odgovaroju na dimovodne uredaje (treba uvczcvof odredbe putem ventilacijskog putem rnehcnickih sustova prema DIN 18017 dimovodnih dio 3.blf u trajanju od 90 • rcdlf pod uvjetima podtlako. - u kojem je postavljeno plinsko loiiste .1. Odvodenie plinova izgarania putem dimovodnog uredaia Vlastiti dimovodni uredaj Na vlastiti dimovodni i u slobodnu 18 uredaj prikljucu]u se: u prostorijama opremljenim trojno otvorenim plinske naprave vrste B. plinskih napravo vrsto B. i C. Uostolom vrijedi: Dimovodi koji prernoscuju katove moraju: .

6. te kod zcjednickih dimovodnih uredaja za plinske naprove vrste B2.2. kada ce u njima biti u pogonu plinska lozisto isle vrste. potrebno je vodili rccuno 0 sljedecem: .5 metara izmedu mjesta uvodenja najdonjeg i najgornjeg spojnog komado dolazi u obzir samo u pojedinim sluccjevirno.dimenzioniranjem osiguran nesmetan odvod plinova izgaranja u svakom pogonskom stanju.2.plinske naprave vrste B. 6. 85 . u slucoju kado je putem sigurnosnog uredaja osigurano do moze bif u pogonu soma jed no od dva plinska lozisto dvije plinske noprove vrsle BJ. Spojni komadi lozisla za krula iii tekuco P 600· HSUP2002.2.2.Razmak izmedu mjesta uvodenja najdonjeg i nojgornjeg spojnog komada ne srni]e prelaziti 6. 6.Spojni komadi ne smiju se na istoj visini uvoditi u dimnjak. u slucojevirnc kodo su plinskc lozisto poslavljena u isto] prosloriji.2. kada su zohvoljujuci povoljnim okolnostima iskljucene opasnosti iii znoccjni]o stela.2. u slucaju kado na dimovodni uredaj nisu prikljuceno nikakva daljnjo plinska lozistc.iskljuceno rncqucnost do prilikorn odvoda plinova izgaronja pod pretlakom dode do prestrujovanjo plinova izgoranja izmedu prostorija postavljanja iii izmedu lozisla koja nisu u pogonu.5 melaro.. Osim navedenog. Zajednicki dimovodni uredaj za plinske naprave vrste B Na zojednickl dimovodni uredaj smiju biti prikljucene samo plinske naprave isle vrste.) kala. odnosno vertikalni dio dimovodo. . Ovokov se slucc] rnoze na primjer pretposlavili kod slarijih gradevina s visinama kalova preko 3 melra i kod zatvorenog nccino gradnje s jednakom visinom oluka susjednih zgroda.2. Na isti dimovodni uredaj smiju se prikljucivcf plinske naprave vrsle BI i regularna lozista 19 s naprovama za 10zenje bez ventilatora za kruta iii tekuco goriva.2. sljedece kombinacije dvaju plinskih lozisto smiju bif prikljucene pulem jednog zojednickoq spojnog komada.Radni list G 637/1. a dimovodni uredaj [e prikladan za svako od prikljucenih lozisto: . PrikljuCivanje plinskih naprava vrste B3 regulirano je odredbama DYGW .jedan pllnskl grijac vode i jedna plinsko pee za grijanje prostorc s nazivnom toplinskom snagom koja ne prelazi 3. Kod zcjednicklh dimovodnih uredaja za plinske naprave vrsle B I. .2.2.Svako plinsko lozisle Ireba prikljuCiti preko vlostitog spojnog komada (dimovodne cijevi).4. Zaiednicki dimovodni urede] Yeti broj plinskih lozisto smije se prikljuCiti na jedan zojednicki dimovodni uredaj sarno u slucajevima kada je: .3. koje su postavljene iznad petog (5. 6. 6. ukoliko nisu postavljene u istoj prosloriji.2. Zajednicki dimovodni uredaj za plinske naprave vrste C4 Plinske naprave vrsle C4 smiju se prikljucivof jedino na gradevinskim nadzorom odobrene LAS-sustave. te kada je zojednickl vod dimovodnog uredaja nocinjan od negorivih moterijala iii kada je prijelaz pozcro izmedu katova sprijecen samoslalnim zctvorojucirn zapornim uredajima. .jedon plinski grijac vode i jedan plinski cirkulacijski grijoc vode iii plinski kotao.Radni list G 637/1.5 kW . iii dvije plinske naprove vrste B2.1. Zajednicki dimovodni uredaj za plinske naprave vrste C8 Prikljuclvonje plinskih naprava vrsle C8 regulirano je odredbama DYGW . Prikljucivanje na mjesoviti dimovodni uredaj No zojednicke dimovodne uredaje dozvoljeno je rnjesovito prikljucivcn]e. Razmak veci od 6.

uredo]e.3.1.. smiju se prikljucivcf plinske napra- No centralni ventilacijski susfav prema DIN 18017 Bl premo odredbama 5 DVGW . i to po rnoqucnosf po rnoqucnosf uz mali pad tlaka Ie uz po s usponom.). moraju imati otvore na svoko] dimnih plinova no udaljenosti kojo odgovara otprili- promjeni smjera. dio 3. plinski akumulacijski jac vade i plinsko pee.4. njocoru. 6. Aka se plinska lozista (svako plincidimovodnih ventiliranim prikljucuju na okno za odvedeni zrok. na odsjecku voda zcjednickoq spojnog komada kroz kojeg prostrujovaju odgovara O. komadi trebaju voditi do dimnjaka.2. kao ni unutar njihovih stijenki i njihovih svijetlih presjeka.3. plinski cirkulacijski Bl (pogledati tokoder poglavlje 6.8-strukom izgaranja dvaju lozista. koristiti svijetli presjek cija povrsino zbroju svijetlih presjeka vlastitih spojnih komada. Spoini komadi Zahtievi vertikalnog rnoqucnosf pofpornozu Preporucuje plinovi obzirom na loiisnu tehniku provcdif plinove izgaranja ad lozista do dimnjaka odnosno odplinovo izgaranja. nosno vertikolnog se. instalacije.2. Odvodenje plinovo izgolonjo iz plirskih lozislo 86 . tada se prikljucok ostolih plinskih lozista. drveni tipli. 6. montirati. Spojne komode plinskih lozista treba opremiti otvorima za mjerenje. karakteristike plinova probnim ispitivanjima. ani moraju imati najmanje Spojni komadi s promjenama Otvor [e polrebno Ukoliko spojne komade nije moquce lako dese moraju nepropusno zatvoriti. Dekorativna plinska loiista Ispitivanje uporabljivosti premo DIN 4705-1. sve vrste naprava Plinska lozista moroju se postavljati·u sa vlastitim spojnirn komadom) jevi u okna za odvedeni se izlazni otvori osiqurcco ra za odvedeni Ijem 5. smiju se prikljuciti dio 1 po jedan plinski gri- sustava prema DI N 18 01 7 dio 1 ko(iii kombinirani) grijac vode. 6. 0 kamina odnosno pregled dimovodnog dimnjaka plinovo izgaranja ko]e je deklariroo odnosno su C.2. 6. zidne koji ne predstavljaju izvorni sastovni element kudimovodnog nikckvi gradevinski ke i sidra. Ulozi pojedinih zrak moroju se nalaziti iznad otvora za odvedeni potrebno zrak.goriva rnoroiu imati vertikalnu zaletnu stazu dulllne nojrnon]e S 1 m. 6. 6.5. spojno zeljezo.Radni list G 626.2. ne smiju se elementi. Opskrbu zrakom za izgaranje 6.2. Strani gradevinski elementif diielovi No dimovodne postavljoti uredojo. ske peci mora izvesti ispod prikljuccko uredaj. otvorenim kaminom uredaja po ovlcstenorn dimza kruta goriva premo DIN EN 13229 ne smije biti niza ad 80 proizvodoc noprave. oslanja se no prorccun temperatura izgaranjo.5.3. i to neposredno nakon nastavka dimovoda. Vee postojeci otvori smiju se koristiti. npr. Otvori smjera koji nisu loko rastavljivi. stavak 4. Dodatni pogonski zahtievi Spojni komadi moraju se lako i sigurno Cistiti. Postojece a potvrdene takoder se mogu koristiti zo prorccun.2.5. te nikakvi uredoji 6. prostorijama.3. Odvod plinova izgarania putem ventilaciiskog sustava Prikliucak na okno za odvedeni zrak prema DIN 18017 No jedno okno za odvedeni zrak jed nag ventilacijskog ji najmanje odgovara zahtjevima no dimovodni protocni grijac vade. Ovi se dimovodni dijela odvoda plinova izgaranja cdvoden]e plinova izqorunjo.1. Osim toga strujanja plinsklh lozista moraju nalaziti ispod donjih rubova otvoje osigurati u skladu s poglav- zrak.4. izvesti izo prirubnice ke dvostrukom promjeru dimovodnog spojnog komada. jedan otvor. Prikliucak na centralni venfllecijski ve vrste sustav prema DIN 18 01 7 dio3.1. zoletne stoze Spojni komadi imaju zadatak dijela odvoda male toplinske gubitke.4.

f) iii g) . smiju se voditi samo spojni komadi u masivnoj izvedbi (dimovodni kanali).3. nost od 20 em od gradevinskih ratura plinova izgaranja U slucojevimo ad minimalnu udaljekad su oblozeni negorivim izolacijskim materijalom od minimalne debljine 2 em iii kad tempe- plinskih lozi5ta pri nazivnoj toplinskoj snazi ne rnoze iznositi vise od 160 DC. .4. 6. Razmaci od dimovodnih uredaia do gradevinskih elemenata gorivih materiiala te do prozora Spojni komadi kao i dimovodi dimovodi ko]l se nalaze izvan okna moraju zcdrzovcti elemenata od gorivih materijala.1. 6.2.6. Toplinski norme upravljani zaporni uredaji za plinove aktivirani izgaranja zapo moraju odgovarati rni uredaji za plinove odredbama izgaranja 87 DIN 3388 dio 4.2. Zapori za plinove izgarania (zaklopke plinova izgarania). Vodenie spoinih komada Spojni komadi se ne smiju postavljati dlf u druge katove.4. (zaklopke plinova izgaranja) U spojne komade plinskih naprava vrsta B] i B2 smiju se ugradivati zaporni uredaji za plino- P 600 .Spojne komade u kojima rnoze doci do pojave kondenziranja takav nccin da se omoguCi njihovo samostalno odvodnjavanje.4. najmanje 2 debljine lozistirno za kruta goriva.nije dozvoljeno postavljanje plinskih lozi5ta.temeljem odredbi poglavlja 5.1. uredaii za sporedni zrak. Cieijevi od vlaknastog cementa moraju imati minimolnu deb- Cijevi i fazonski komadi metalnih dimovodnih jevi i fazonski komadi dimovodnih Ijinu stijenke od 7 mm. moraju.3. dovoljna Dimovodi minimalnu udaljenost od 40 em od gorivih gradevinskih su spojni komadi oblozeni je i minimalna udaljenost od 1 0 em. kao ni vo- 6. u kojima . spojni komadi do dimmaterijala. dimovodni priguini uredaii i zapori cadi Zapori za plinove izgaranja ve izgaranja. HSUP2002. dimovodni negorivim izolacijskim materijalom njaka moraju zodrzcvof em. Odstupanje sluccjevirno ze prelaziti od toga u smislu zodovoljcvcjuce kada temperatura plinova izgaranja minimalne udaljenosti od 5 em rncquce je u materijala i to na minimalnoj udaljenosti od lozista pri nazivnoj topllnsko] snazi ne mo- 160 DC iii kada plinska lozista imaju osiquroc strujanja. dovoljna je i minimalna udaljenost Kod mjesovitog Ukoliko prikljuCivanja 5 5 em. su u sluccjevi- Dirnovodi no zgradama Sigurnosne udaljenosti rna kada je osigurano 1 do 4 dozvoljene elementima od gorivih materijala ne mogu pri naziv- no] topllnsko] snazi lozista nastupiti temperature vise od 85 DC. vode potrebno je postaviti na 6.3.6. Kroz druge stanove iii prostorije. zidove iii nepristupocne supljine.5. Gradevinsko-tehnicki Gradevinski materiiali zahtjevi i nacin gradnie cijevi moraju odgovarati normi DIN 1298. pozicije o]. u stropove. kao i spojni komadi dimnjaka ukoliko su vodeni kroz gradevinske elemen- te od gorivih materijalo: biti opremljeni zosfitnorn cijevi od negorivog 20 em iii biti oblozeni negorivim materijalima niske toplinske provodljivosti po obodnom krugu od najmanje 20 em. a rnehonickl 6. moraju imati rninirnolnu udaljenost od prozora manje od onih propisanih do na gradevnim stavdma najmanje 20 em. 6.2.

su u sklopu samih plinskih naprava iii koo dio njihovih dina vlostiti dirnopostavljanjo uredaja. i to u slucoievlmo imaju otpor prolaza kod dimnjaei iii vertikalni kada nisu di mouredazrakod dimovodo topiine od najmonje 0. 88 fldvodenie plinova izgoronia iz plinskih lozi51a . Ukoliko su lozislo sa zoiednickirn tim prostorijamo. Zaporne uredaje za plinove izgaranja ra zo postojece Zaporni dozvoljeni dijelovi treba ugradivati uputomo prizvcdcco. koje su prikliucene tako i kod plinskih naprava dimovodni do: plinova izgoronja ovih plinskih loiista plinova izgaranja u uredoj. koji su postavljeni DIN 4795. ito kako kod plinskih naprava vrste B.65 m2K/W. ustonoviti do Ii izobroni zaporni uredc] odgova- plinsko loziste. osiqurcce uredo]i za sporedni dimnjakom zrok nisu dozvoljeni.6. norme DIN 3388dio no osnovi proizvodccevih 2 te moraju nosif ispitnu oznaku u sklodu 5 DIN-DVGW. moraju odgovarati u pitonje vatro-otpornost 6. Uredaji dimnjako. Uredaji spored nag zroka smiju biti montirani samo u istim prostorijama no i sarna plinsko lozisto.6. dimovodni polozo]u. 5 strujanjo. U otvorenim kominima. postojeoi se zaklopci. iii opremiti elektricnirn prekldccem.odredbamo potrebno. Ukoliko ani sluze zo poboljscn]e djelot- trebaju biti prvenstveno smjesteni uz nojnize plinsko otvorenim kominima. Posebno je uputo. i ne smiju dovoditi u kojima su postovljepostovljena u rczliciza dimne vrijedi ovo medutim strujonja plinskih lozisto. 6. ugrodenim vodni uredoji osjetljivi na vlagu iii kodo su dimovodni jima dovoljno ka. Toplinski upravljani zaporni uredo]l uredaja. za plinove dobro ventilirani zahvaljujuCi uredoji pri zatvorenim zapornim uredojima za dovod sporednog smiju se ugradivati samo izgoranja plinskih naprava vrste B1. trojno ucvrkoji ornoqucovo rod loi::iSto. Nepropusno zatvorajuCi zaporni uredaji za plinove izgaronja prema DIN 3388 dio 2 su jedino zo plinske naprave vrste B2.· u skladu s prije spomenutim. Uredaii za sporedni zrak Uredaji zo sporedni zrak dozvoljeni movodnih vodni prikljucene uredaj.Radni list G 626. samo aka se dimovodni zaklopei otvoreni [spo] no magnetski ventil na dovodu plina. i to izo osiquroco vornosti eitavog dirnovodnog loziste. Kod dekorativnih ravljani dimovodni rucno upravljani stiti u otvorenom plinsklh loziSta zaklopci. na zojednicki vrste B. smiju se koristiti toplinski iii rucno upu sluco]u prosirenjc lozista moroju ukloniti. ne smiju ometati ispitivanje i eiscenje dimovodnog ure- uredaji za plinove izgaranja dc]o. koje su u islom prostoru Pri tome mora biti osigurano I nema utjecoja na neometano odvodenje pri zastoju iii povratnom opasnim koliCinama I strujanju ne rnoze dcci do izlozenjo ne orneto ispitivanje i eiscenje dimovodnog I uredaja ne dolazi do sprecovon]o pokretljivosti pri ugradnji u stijenku viseslojnih dimnjaka unutarnje Ijuske. Prigusni uredaii plinova izgarania Kod dirnovodnih za plinove izgaranja i zapori i zapori cadi priqusni uredaji suklodno plinovo izgaranjo uredaja plinskih lozista na dimnjake se ne smiju postovljati cadi.2.3. u spojnim komadima moraju biti moniii no stjenkamo tirani najmanje 40 em iznod vrha dimnjaka njaka. Uredoji za sporedni zrok na dimnjoeima za sporedni zrok. kOji je zotvoren u polozo]u bez struje). osim u sluco]u odvodenja DVGW .

ni]e dozvoljen. ali bez regulatora. i 7. Ispitivonje 7. a ni u kojem sluco]u kisikorn. zrokorn iii inertnim plinornlnpr. srni]e pasti za ispitno vrijeme najmanje vati do se moze ustanoviti pad tlaka od 0. klase 1 i manometar istovremeno koristiti reqistrlrojuci manometar klase 0.0 bar. nccin dokumentirani u skladu s odredbama 7. treba vrijeme ispitiva- 100 litara volumena cjevovoda. Glavno ispitivanie Glavno ispitivonje je ispitivanje nepropusnosti pripcdojucih regulacijskih i odnosi se na cjevovode i sigurnosnih uredaja. H~UP2002.0 bar/min) Za cjevovode volumena i nakon izjednccen]o temperatumogure [oko 3 sata). Spojevi s cjevovodimo Ispitivanje se vrsi zrokom iii inertnim plinom [npr. 89 . pri ispitnom tlaku od 3 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka [porost max. s ispitnim tlakom od 1. a u ni kojem sluco]u kisikom. je ispitivanje cvrstoce i odnosi se no novopostovljen moraju svi otvori cjevovodo biti nepropusno iii slijepim prirubnicamo.1. 7. 7.3.3. Cievovodi za pogonski tlak preko 100 mbar do 1 bar Cjevovodi podlijezu kombiniranom cjevovodo 7. Mjerni instrument mora tako tocno pokazi- ugljicni dioksid].1. (npr.1.5. Nakon lzjednccen]o temperature. Za vrijeme ispitivanjo moraju biti svi otvori cjevovometalnim cepovima. uticnim plocomo Spoj so cjevovodom sa ugrodenom Prethodno ispitivanje se smije izvoditi no cjevovodu maturom. Ispitni tlak ne smije pasti zo ispitno vrije- 7. Ispitna sviedodiba Rezultati ispitivanja trebaju bif no odgovarajuCi iz poglavlja 7. zrakom iii inertnim plinom.1. kopomo.4.2. s armaturom. uticnim plocomo koji su pod plinom nisu dozvoljeni. 2. Glavno ispitivanje vrsi se pri ispitnom tlaku 110 mbar. plinskih naprava Plinomjer rnoze biti ukl]u- cen u glavno ispitivanje. ugljicni dioksid). 7. uglpcni dioksid}.7. preko 2000 nja povecoti za 15 minuta na svakih daljnjih Za mjerenje je potrebno mah nakon uvodenja P 600 . i sigurnosnih uredaja.5. ukljucujuci i armature.1 mbar. cjevovod zotvoreni bez armetalpod ormatura. ispitni tlak ne smije posti u trajanju od najmanje 2 sata. Prethodno ispitivanie Prethodno ispitivanje nim cepovima. ali bez . Nazivni plinomjera. Za cjevo- vod od plastike vrijedi poglovlje Ispitivanje obuhvcco noprava i pripcdojucih zatvoreni mora odgovarati do nepropusno cjevovod regulacijskih tlak ispitivane armature iii slijepim prirubni- najmanje ispitnom tlaku. dusik. uz uvozovon]e ce promjene temperature.1. Ispitivanjo trebo provesti pri]e zbukoi izoliranja njegovih spojeva. ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom tlaku.2. kapamo. Prethodno ispitivanje se obavlja me od 10 minuta. a ni u kojem slucc]u kisikom. Zo vrijeme ispitivanja plinom.dusik. se od plastike vrijedi poglavlje nja iii prekrivonjo cjevovodo iii prije oblogonja Zo cjevovod rnoze provesti po dionicomo.1.6 s mjernim podruclern koje odgovara 1. Mjerni instrumenti se od- ispitnog tlaka uzimaju u pogon. Ispitivanie cijevne instalaciie Cievovodi %apogonski tlak do 100 mbar Osnove Cjevovodi podlijezu prethodnom i glavnom ispitivanju. plinskih ispitivonju cvrsloce i nepropusnosti.2.1. ispitni tlak ne 10 minuto. 7.5 puta ispitni tlak. dusik. litara.1. iii prije oblaganja i izoliranja Ispitivanje trebo provesti prije prekrivanjo njegovih spojeva. coma.

3. 7. i 7.spojevi s glovnim zoporom.3.2.1..1. regulotorimo tlaka. plinskirn noprovama. aka su ispitani s plinorn pod pogonskim tlakom i ispitani pjenusovim sredstvima premo DIN 30657: . aka se ne pojovljuju rnjehuricl.2.1.Rezultati ispitivanja trebaju biti na odgovarajuCi nccin dokumentirani u skladu s odredba rna poglavlja 7. DVGW . Ovi su dijelovi nepropusni.Rodnim listovima G-462/1 [celik] cdnosno G . 7.2.5. Prikliucci i spejevi %apogonske tlakove do 1 bar Sllledeci dijelovi se smiju izuzeti iz ispitivanja. plinomjerima. 90 Ispilivonje lijevne imlolodje ..Radni list G 472. smiju se podzemni i nadzemni vanjski cjevovodi od celiko i zilovog lijeva ispitati premo. krotki ogranci i prikljucni cjevovodi naprava. premo poglavljima 7.2 7. i 7. prikljucnim armaturamo i dijelovima cjevovodo pod plinom. Vaniski cievovodi od celika i iilavog liieva %a pogonske tlakove do 1 bar Umjesto ispitivonjo premo poglavlju 7. Podzemnl vaniski ejevcvodi od plastike za pogonske tlakove do 1 bar Podzemne vanjske cjevovode iz PE-HD trebo ispitoti premo DVGW .zapori ispitnih otvora. .4.461 II (zilovi lljev]. 7. prikljuccirno cjevovoda naprava.

ukljuclvon]e elektricnih postroje- prostorije. pojoconirn Kod instalacija ventiliranjem s pogonskim spoljivanje tlokom do 100 mbor.4. Neposredno kombinirano prije puston]o plina trebo se uvjeriti da su svi olvori no cjevovodu vrsi glavno ispitivanje premo poglavlju pogonski tlak.1. Plinsku je instaladju potrebno tako dugo ispirati plinom. .1.4. 7.3.1. meniku npr. odnosno 7. dok se postojeci zrak iii inertni plin plo- ne istisne iz instalocije.1. iii pak mjerenjem cijelog cjevovoda provjeriti do Ii su svi olvori no cjevovoiii slijepim prirubniIznim ka izlazni olvori moro]u se takoder i spremne za rad. 8. Pri tome trebo osigurati izdcsnu ventilaciju koji jevom.. i pustiti plin u skladu s poglavljima u skladu s poglovljem 8. Ii su provedena ispitivanja u sklad u s odnosno kombini ra- ispitivanje.2. iii prema poglavlju 3.3.1.1.1.2. uticnirn plocorno Njihovi ne vrijede kao pouzdoni. koliko i predvideni Osim toga. duze vrijeme potrebno [e: obaviti pregled cjevovoda i uvjeriti se do [e u ispravnom gradevinskom obaviti ispitivanje nepropusnosti 7.1.1. Kod svih postupaka nisu potrebni za neposredno nja.2.1.2. sitlokove do 100 metolnim cepovimo. ispitivanje no cvrstocu i nepropusnost Ovo se izvodi ako se vremenski istovremeno tlaka koji iznosi najmonje. 8. tj.4. na uporabivost. koje su prikljucene dio 1 i dio 4 za pogonske 8.1. glavno ispitivanje.1. Pustanieu pogon Puitanie plina u ciievne instalaciie Pustanie plina u novopoloiene Prije pusron]o plina u cjevovod predvidenim potrebno tlacnim stupnjem. instoprema no postrojenju iii iz drugih razlogo.2.1.1. PU5tanie plina u cijevnu instalaciiu izvan pogona U instalaciju promjena koja je privremeno i 8.2. do 8. 8. mogu se male kolicine odvesti trebo izbjeci sve izvore poljenjo plina [npr. 7. zbog cdrzcvcn]o postup91 .1.1. kapama. odnosno prema poglovlju 8. Neposredno nakon puston]o plina potrebno je u skladu s poglavljem 7.3. Pustanie plina u ciievnu instalaciju nakon kratkotrainog prekida Prije puston]o plino u instalaciju. su plinske prikljucne armature za plinske naprove gurnosno prikljucne armature prema DIN 3383 mbar. ocevidom ko]o iz odredenih razlogo nije bile u pogonu stanju. zatvoritii cepovima. lacija mogla poglavlju Nije iskljuceno da bi radi poduzimanjo te se ona prethodno radova. 8.3. Pustanie plina u napustenu ciievnu instalaciiu Kod plinske instalacije iskljucene iz pogona.1.3. iskljuceno iz pogono npr.5. Ciji je pogon bio kratkotrajno instolocije iii zomjene plinomjera kom utvrditi do su zalvoreni svi otvori na instalaciji. odnosno kombiniranim ispitivonjem na cvrstocu i nepropusnost. zalvoreni. no ispitivanje no cvrstocu i nepropusnost Ii je cjevovod nepropusan. pogonskog prekinut npr.1.4.1. kapomo.1. uticnim ploccrno iii slijepim prirubnicoma. Zalvoreni nepropusno zalvoreni zapori prema 7.1. ispitati svo spojna mjesta ko]o nisu bile obuhvcceno glavnim ispitivanjem.. prethodno ciievne instalaciie je ulvrditi da i da 8. 8.8.1. treba mjerenjem tlaka iii drugim odgovarojuCim P 600· HSUP2002. odnosno 7. 8.3. 8. plin se pusto u skladu s poglavljem treba ispitati no nepropusnost stovak 1. pusen]e. potrebno je pregledom du nepropusno coma. postojeco postati propusno. Kod monjih kolicino plino rnoze se plin na svom izlazu spoliti na odqovorojucern prostorije.1.2.1.1. zbog radovo na odrzovon]u.1.1. kuhalu Plln treba na siguran naCin odvesti u slobodnu atmosferu gumenim criiii ispitnom plameniku.3. 8. rad drugih lczistc].1.

8. Ovo ispitivanje treba provesli pri radu svih lozista pri nojveco] i lakoder linskoj snazi lozisla.4. ali i kod otvorenih vrala. metode protok plina odreduje ciflcni za tu plinsku napravu proizvodcco Kod volumetrijske uskladiti so zohtjevonom Podesovon]e toplinskog vrijednoscu. ncjrnon]e svih plinskih lozisla.5. tlocnorn metod am. 8.3. podaei Iloka spe· pcdeseno noje podesenu zo uqrocinju Potrebna pcdesenost podesovon]e sapnice iii volumetrliskorn metodom podesovcn]o naprave. isto tako kod zatvorenih. Uzroke treba neodlozno utvrditi i nedostatke otkloniti.3. Ako za vrijeme lspitivcn]o izlaze plinovi izgaronja.5. Poduka korisnika Korisnik instalacije treba biti obucen za rukovcn]e instalacijom. potrebno je utvrdili do Ii su zo odqovorojucu vrstu plina i podrucje njihovog Wobbe-indexa. 8.1. 8. tlaka plino no sapnici je sarno onda dozvoljeno. do kod zatvarenih prozora pogona i vrata stano nema izlaza plinovo izgaranja vise lozista potrebno no osiqurccu provesti strujcn]o. ispitati takoder djelovonje Kod lozisto s uredajem za kontrolu izlozo plinovo izqorcnjo nje tog uredaja premo podacima Kod dekorativnih plinovo izgaronja proizvodcco.).4. Aka ie u iskod istovrernenoq vanjskih topnojrncnjo] 10m stanu poslavljeno je to ispitivanje 8.1. plinske naprave prikladne a prije puston]o u pogon.3. Propusni ejevovedi U propusni cievovod se ne srniie pustiti plin [uvozcvof poqlovl[o 3. zastojo u dimnjaku). i 3. odqovorcjuce vrijedi poglavlje 8. Pored toga treba utvrditi do Ii su plinske naprave prikladne za postojeci prikljucni tlak. Treba upozorif na nuznost redovnog te upozoriti da se one naknadno plinskih mjerama za dovod zroko za izgaranje ne mogu rnijenjoti.3. plinskih lozista za otvorene kamine.3. 8. te za odrzovcn]e no provo. 8. Plinske naprave je potrebno podesiti no nczivno toplinsko opterecen]e. treba ispitati funkciju uredaja za kon(BS) u suradnji s ovlosrenim dirnnjcccrom. opterecen]o se pornocu te se on mora olpado kod plinskih naprava koje proizvodcc plom biro iii zcpecof no podeseno toplinsko opterecen]e. Kod lozista s naknadno DIN ugradenom toplinski uprovlionorn dimovodnom zaklopkom premo 3388 di04.2.2. Podeiavanie Kod podesovon]o i funkcionalno ispitivanie rada plinskih naprava i funkcionalnog ispltivon]o rada plinskih naprava ad proizvodoco naprava potrebno ie uvczcvcf kao i posebne uvjete distributero upute zo ugrodnju i posluzivon]e plino. ran. 0 poduzetim osobito mu treba predali odrzcvcn]o upui odplinskih noprava.1. Potrebno go je upozoriti vod plinova izqorcn]o.5. osim toga treba ispitati djelovate nap rove. Aka je zivno toplinsko opterecenie vrijednost proizvodoco. Funkcionalno ispltlvenje dimovodnog uredaia kod plinskih naprava vrste 81 (Ioiiita 5 osiguracem struiania ovisna 0 zraku u prosterfji] Kod svakog plinskog lozista treba 5 minuta nakon stavljanja u pogon utvrditi. toplinskog opterecenjo se rnoze obaviti metodom podesovcnjo protoka.3. Podesovon]e ako se uvozovcju plinamjero.4. nize od nojveceq toplinskog oprerecen]o potrebno i iz nie proizoslu nazivnu toplinsku snagu ko]o se nalazi u podacima trojno korigirati no toblici plinske naprave. No osnovi oznake plinsklh naprava. 92 Puitanie u pagan .3. zncci do pogon plinske noprave nije sigublokironjern putova [sirnulccijo potpunog trolu izlaza plinova izgaranja 8. Takoder se treba ukazati na propise a sted nji energije.3.

potrebno ie provjeriti uporabivost Ako [e povisen]e tlako povezano vlainosti udarnog odorironjo T u se ubrojo metoda premo DVGW" Radni list G 280 iii ispifivonjern premo poglavlju 3. Povisenie pogonskog tlaka iznad dozvolienog Kod povisen]o lavliu 3. Ako [e povisenje povezano s daljnim prornjencmo pogonskih pogonskog tlaka do tlacnog podrucia 1 00 mbar potrebno je sprovesti ispitivonie prema poguvjeto.72-31. tlaka preko 100 mbar do 1 bar.7. Za cjevovode nskog tlaka.9.3.2. HSUP2002. 93 . iii gustoee plino. mora se instalacija ispitati prema postavljene pod ibuku nije dozvoljeno ovakvo povisen]e pogo- P 600 .1.86) do 100 mbar do 100 mbar 1 bar 1 bar --------------- DVGW.TRGI '86/96 ---------------------- ad 100 mbar do 1 bar U - kambinirano ispitivanje 3 bar ---------------------~-- 110 mbar -- g i Tablica13: Pogonski i ispitni tlakovi ovisnosti 0 dotlcnom Tehnickom propisu 9. kao srncnje nje (tablica 13).12. tada treba provesti ispitivanje na nepropusnost Kod povisen]o pogonskog poglavlju 7. cjevovoda. 9.62-30. nisu opcenito potrebne druge rnjere.1 struki paganski tlak ali manji ad 50 mbar DVGW-TVR Gas 1962 (1.72) DVGW-TRGI1972 (1.3.5.6. osim ispitivcnjc propusnosti cjevovcdo.7. Povisenie pogonskog tlaka Povisenie pogonskog tlaka unutar dozvolienog podrucia Pri povisenju pogonskog tlaku zadnjeg ti glavnog tlaka unutar dozvoljenog ispitivonio.2.3. prornjenorn drugih iii gustoee plino. Dazvaljena podrucie poganskog tlaka do 500 mm HzD (50 mbar) Ispitni tlak Prethodna ispitivanje 1 atm (1 bar) Tehnlcki prop is Glavna ispitivanje dvastruki paganski tlak ali manji ad 500 mm H2O 1.5. tlccnoq podruc]o odnosno kombiniranog 5 tlacnog ko]i odgovara ispitnom ispitivon]o cvrstoee i nepropusn ospogonskih velicinc. kao smonjenje vlainosti premo poglavlju 7.1.

137 zroka .Prilozi uz HSUP P 600 '02 Prilog 1. Papis vcznijih hrvatskih narmi iz podruc]o plinske tehnike . Prilog 3. Prilog 7.. .. Primjer uporabe dijagrama za izgaranje". Primjer uporabe dijagrema zo izgaranje". .. pogonske donie toplinske vrijednosti padovo tlaka 1 21 Primjer za odredivanje prornjero cijevi jedne cijevne instolacije . Prilog 2. Kazalo [obecedno] 94 . . . Preslika HSUP-Uputa P 600/11.. 6. 4. Prilag 10. Norme i odredbe A. Ostale odredbe E.. Navedene DIN. . D...odredbe . DVGW . 95 96 108 120 . 5. DIN EN i DIN EN ISO norme. .. .Pogon . 1 zo postizanje "neposrednog povezivanja u svrhu zcdovoljovojuce opskrbe zrakom za izgaranje 146 147 148 148 153 154 156 158 160 166 Prilog 8. u svrhu zcdovoljcvojuce Prilog 9. Navedene B.. Prijevod originalnog teksta . 1 za postizonje "posrednog povezivanjo zraka opskrbe zrakom za izgaronje . Shematski prikoz vrsta plinskih naprava Odredivanje Odredivanje . Prilog Prilog Prilog Miere opreza kod pojove rnirisc plino .. nacrti i prednacrti europskih normi . Navedeni C. ..

.) zatvorene. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina. tada treba smjesta obavijestiti obavijestiti distributera prozrocifi. iako su zatvorene smjesta nazvati distributera ne rnoze pronoci uzrokl Ukoliko miris plina dolazi policiju odnosno vatrogasce Ako se pretpostavlja ulaziti. . obavijestiti iz prostorije koje nisu bez daljnjega plina. 95 . u kojima se osjeco miris plinc. tada treba Ukoliko se uzrok pojave mirisa plina ne moze pronoci. za koju se pristupne. vee pozvcf i druge osobel sve plinske armature. ne ulaziti s otvorenim plamenom iii svjetloml Ne politi sibicu iii upoljccl Ne ukljucivoti elektricnu sklopkul Ne izvlociti elektricni utikocl Ne ukljucivof Ne pusitil Nakon zatvoritil zatvaranja glavnog zapora.Prilog 1 Miere opreza kod pejeve mirisa plina Odmah ugasiti sve plamenel Odmah otvoriti sve prozore i vratal Odmah zatvoriti zapor plinomjera iii glavni zapor u orrnoricu iii podrumul U prostorije. plinski hladnjaci Svjetlo se smije paliti tek tada. plinol ali u njega ne koji imaju provo ulozen]o: istovremeno plina u podrumu. a 10 su ovlcstene osobe distributera Mjesta osteeenja treba uCiniti pristupccnim plina iii ovlcstenoq za servisnu sluzbul P 600· HSUP 2002. provjeriti do Ii su sve plinske armature itd. a jos otvorene nikakvo elektricno zvoncel (pipci pripalnih plamenika. izlozen]e tada treba pod rum dobro plinal ostale ukucone. a istovremeno i distributera nemoj otklanjati Smetnje iii stete no plinsko] instalaciji saml Takve zahvate plinoinstalateral smiju obavljati samo strucne osobe. kada se vise ne osjeco nikakav miris plinal Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa.

TehniCka regulD1ivD Tehnicki propisi za plinske instalaciie .pogon 96 Prilog 2 .

dipl. P 600 . ing. Miljenko Sunic. HSUP 2002.HSUP +385 (011 46405 90 +385 (011 4592907 fax: +385 (0) 1 45928 21 e-mail: hsup@ina.hr Za i:z:davaca: prof. 97 .H & If HRVAT5KA STRUCNA UDRIIGA ZAPLIN ISBN 953-98858-0-9 Hrvatska strucna udruga Subiteva 29 10000 Zagreb tel: :z:aplin .dr.

H A ~' HRVATSI(A STl<U~ UDRUOII 1:A PUN Tehnicki propisi za plinske instalacije (HSUP) Technical specifications installations for gas (HSUP) Technische Regeln fUr Gas-I nstallationen (HSUP) HSUP llputn P 600/11 98 Prilog 2 .

1.2.2.2. 2.2.6.2.2. 2.1. 1.2. Upucivanje na zakone i tehnicke propise HIUP Up'" P 600/11 P 600 . 4.2. 2.3.1.2. 2. Odvod plinovo izgoronja pllnsklh lozisto ovisnih 0 zroku u prosloriji 0 Opskrbo zrokorn zo izgoronje i cdvod plinova izgoranjo pllnsklh lozisla neovisnih ku u prostoriji zrc- 3. 4. 'if HIIVATSKA STIlO~NA UDROGA ZAPUN rtg. 1.5.4. H b.5. 4. 2. Uvod Podrucje primjene Opce odredbe 2.7.2. 4.. Up ute u vezi utjecojo groc1evinskih mjera no plinske instalacije Postupanje u slucoju smetnji iii prilikom pojave miriso plina Opec nccelo Scdrzo] dojave zgradama Posluponje prilikom pojove mirisa plina u 510· bodnoj atmosferi Postuponje prilikom izlozo plinova izgoranja iz plinskih lozista ovisnih 0 0 smelnji Poslupanje prilikom pojove miriso pllno u zroku u prostoriji 5. 2.4.2. 1. Upute za pogon i odriavanje plinskih instalacija Instalacije distrlbutero pi ina Kucni prikllucok Glavni zapor Plinomjer Instalacije korisnika plina Vanjski podzemni cjevovodi Vanjski nadzemni cjevovodi Unutarnji cjevovodi Plinske naprave Opskrbo zrokorn zo izgaranje i rozrjedivonje plinova izgaronja plinskih lozista ovisnih zraku u prostoriji 0 2.2.2.ToUl1k. 2. 99 .3.1attta Sadriaj Predgovor 1.HSUP2002.1. . 1.3. 4.2. 2. 4.1. 1.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful