Learn Kannada

Learn Indian Languages: languageshome.com
HOME ANGIKA AWADHI BAGELKHANDI BENGALI BHOJPURI BISHNUPRIYA-MANIPURI BUNDELKHANDI CHHATTISGARHI GUJARATI HINDI KANNADA KASHMIRI KONKANI MAITHILI MALAYALAM MANIPURI MARATHI MARWADI NEPALI ORIYA PUNJABI RAJASTHANI SINHALA TAMIL TELUGU URDU

Learn Kannada through these languages: BENGALI GUJARATI HINDI MALAYALAM ORIYA PUNJABI TAMIL TELUGU

English-Kannada
I He She You It This That A Mother Father Come(You come) Came Will come Open Opened Will open Sit Walk Eat Drink Win Nanu Avanu Avalu Neenu Adu Idu Adu vandhu Thaayi/amma Appa/thandhe. Baa Baandha(male) /Bandhalu(female) Baaruthare Bhichu Bhichidhe Bhichabeku Kuthko/ Kulithuko Nadee Thinnu Kudee Gellu

Go Run I go He goes He eats an apple He is eating an apple He ate an apple I saw the film last week She came by bus yesterday They went to the mosque He slept the whole night He wrote well in the examination He has eaten He will eat He will go He will come What is your name? What Your Name What did you do? What should I do? What can I do? What are the questions? What were the questions? What is the last question? What is written in the letter? What you had been told? What will be the answer? Why did you come? Why did you sleep? Why did you tell him to go? Why did he bring the bag? Why did she pay the money? Why did they sit there? Why do you drive the car? Why are they late for the meeting? How did you come? How did you sleep? How did you drive? Hogu/Horadu Odu Nanu hoguthene Avanu hoguthane Avanu sebu(apple) thinuthane Avanu sebu thinnuthidhane Avanu sebu thindhanu Nanu hodha wara picture/ chalanachitra nodidhanu Avalu ninne businalli bandhalu Avaru masidhi/darga ge hodharu Avanu eedi raatri malaghidhanu Avanu pariksheyalli chennaghi madidhanu/ Avanu pariksheyalli chennaghi baredhanu Avanu thindhidhane Avanu thinnuthane Avanu hoguthane Avanu baruthane Ninna hesarenu?/ Ninna hesaru yenu? Yenu? Ninna Hesaru Neenu yenu maduthiya? Nanu yenu madabeku? Nanu yenu madabhahudhu?/ nanu yenu madaballe Yenu prashnegalu? Yenu prashnegaliddhavu? Koneya prashne yenu? Pattradhalli/Kaagadhadalli yenu baredhidhe? Ninege yenu hellalaghithu? Uttara yenirabhahudhu? Neenu yaake bandhe? Neenu yaake malaghidhe? Neenu avanige yakee hoghalikke hellidhe? Avanu yaake cheela thandhanu? Avalu yakee dhuddu kottalu? Avaru alli yakee kootharu? Neenu gaadi yakee biduthiya?/ Neenu yakee gaadi chalayisuthiya? Avaru meetingige yaake thadavadharu? Neenu hege bandhe? Neenu hege malaghidhe? Neenu hege gaadi chalayisidhe?. .

Can you give me your pen? Can you lift the box? Can you write the exam? Did you have your lunch? How are you? I am fine Neenu hege baredhe? Nanna kaiyalli yestu sebu idde? Neenu yestu thagedhukonde? Avanu ninage yestu hana kottanu? Yestu doora hoghabheku? Ninneya prayana heghithu? Neenu yaava daariyalli bandhe? Ninna istavadha banna yavudhu?/ ninege yava banna ista? Neenu yava koneyalli malaghidhe? Neenu yava khathe helidhe? Yallakintha saviyatha hannu yavudhu? Hindiya yava patrike sarvashresta? Bharatha deshada yava rajyadalli jasti janasankye? Neenu yellindha bandhe?/ ninna ooru yavadhu? Neenu yelli malaghidhe? Managerina kone yavudhu? Nanu yellige hogabeku? Nanu yaranna samparkisabeku? Idu pustakava?/ idu pustaka naa? Ide pustaka/ ide pustaka Idu uttarana? Ide uttara Neenu nanna joteghe baaruthiya? Naanu ninna jotege barythene Ninna pennu/ kalam nanage koduthiya? Avashyavaghi koduthene Neenu nannannu preethisuthiya? Hovadhu naanu ninna preethisuthene Nanege ninna penana kodabhahudha?/ Ninna kalam nanaghe koduthiya? Neenu dabbiyanna yethe balliya?/ Ninindha dabbi yathellu sadhyava? Ninindha parikshe bariyalu sadyana? Oota madhidheya?/ oota aayitha? Hegiddhiya?/ Neenu heghiddhiya? Nanu chenagiddene. of course. Do you love me? Yes. Will you give me your pen? Yes.Links . I love you.How did you write? How many apples are there in my hand? How many did you take? How much did he pay you? How much distance to go? How was the journey yesterday? Which way did you come? Which is your favourite colour? In which room did you sleep? Which story did you tell? Which is the sweetest fruit? Which is the best newspaper in Hindi? Which Indian state has the largest population? Where did you come from? Where did you sleep? Where is the manager¶s cabin? Where should I go? Whom should I contact? Is it a book? It is a book Is it the answer? It is the answer Will you come with me? I shall come with you. Learn Kannada language .