You are on page 1of 9

Kurs: Social software & Web 2.

0 Av: Oskar Henriksson

Uppgift 5 – Projekt lärmiljö med Web 2.0
I den här uppgiften ska vi skapa en prototyp till en lärmiljö. Lärmiljön ska baseras på Web 2.0
teknologi och innehålla sociala funktioner. Det är en prototyp som ska skapas, det vill säga vi behöver
inte skapa allt kursmaterial utan endast så pass mycket så att konceptet framgår klart och tydligt. Det
finns alltså både en teknisk och pedagogisk del av denna uppgift, vi ska dels skapa (eller bygga av
befintliga tjänster) en teknisk lärplattform och dels skapa en kurs med en viss målgrupp och med ett
visst pedagogiskt upplägg.

Här är länken till min prototyps startsida:
http://arkitekturhistoria.grouply.com/

Här länken till den andra sajten min prototyp använder sig av:
http://www.flickr.com/groups/1617008@N25/

Här är länken till den instruktionsfilm jag skapat för prototypen:
http://www.youtube.com/watch?v=mKMuXvf48XE

Val av ämnesområde och pedagogiskt upplägg
Jag har valt att skapa en kurs med inriktning på arkitekturhistoria. Valde detta för att det är ett
intresse som intresserar mig, även om jag själv aldrig studerat det, och för att det är ett ämne som
jag tror passar utmärkt att lära sig via en webbplattform. Webben är ju en multimedialplats och
arkitektur är i högsta grad ett multimedialt ämne, förutom text så handlar arkitektur och om färg och
form. Så skisser, bilder och video är viktiga media i en arkitekturkurs och för den typen av media är
webben perfekt!

Målgruppen är all som är intresserad av att lära sig grunderna i arkitekturhistoria. Kanske som en
universitetskurs på 7.5 hp. Och kursen genomförs på distans, men man skulle också kunna tänka sig
att det finns en eller ett par sammankomster där man tillsammans besöker arkitektoniskt intressanta
platser. Den tekniska plattform jag valt skulle mycket väl kunna fungera bra även för lägre årskurser
än universitetsstudier, kanske från högstadiet och uppåt.

Jag har tänkt mig ett pedagogiskt upplägg som bygger på att eleverna ska analysera ett antal bilder
samt skapa egna skisser. I min prototyp finns det fyra inlämningsuppgifter, två som går ut på
bildanalys och två som går ut på att skapa skisser. Och till bilderna och skisserna ska det även skrivas
kortare skriftliga rapporter. Det ingår också i inlämningsuppgifterna att kommentera andras bilder,
skisser och rapporter. Här nedan är exempel på hur beskrivningen av inlämningsuppgifterna skulle
kunna se ut (hämtade från prototypsajten):

Inlämningsuppgift 1
I den här inlämningsuppgiften ska ni analysera 3 olika byggnader ur ett arkitektoniskt
perspektiv. Ni får själv välja vilka byggnader ni vill analysera. Analysen ska ske utifrån
bilder på byggnaderna. Minst en av byggnaderna ska du fotografera själv, de övriga
kan du leta upp bilder på på Internet. Du får använda mer än en bild per byggnad. Till
varje bild ska bifogas en skriftlig analys om 400-800 tecken per bild.

Du redovisar din analys genom att lägga upp bilder i kursens Flickrgrupp samt till varje
bild bifoga din analys som en kommentar. Du kan med fördel även använda de

Sida 1 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

funktioner som finns i Flickr för att koppla kommentarer till speciella delar av bilden.
Du ska även geotagga din bild, det vill säga ange var den är tagen.

Du ska dessutom kommentera minst tre av dina kurskamraters bilder.

Inför den här uppgiften rekommenderas du att se videoföreläsning 1 samt läsa i
kurslitteraturen Bok X sid 7-64.

Inlämningsuppgift 2
I den här inlämningsuppgiften ska ni analysera och jämföra de tre arkitektoniska
stilarna stil x, stil y och stil z. Välj ut två arkitektoniska element, till exempel dörrar,
balkonger, pelare och gör sedan en jämförande studie. Du ska själva rita skisser som
visar de valda elementen med de valda stilarna. Totalt blir det 6 skisser. Du kan rita
skisserna för hand eller i datorn. Till varje bild ska bifogas en skriftlig analys om 400-
800 tecken per bild.

Du redovisar din analys genom att lägga upp skisserna här under fliken "Skisser". Du
ska skriva en kort beskrivning av de olika stilarna som du lägger in i kursens forum
under kategorin "Inlämningsuppgift 2".

Du ska dessutom kommentera minst tre av dina kurskamraters skisser i forumet.

Inför den här uppgiften rekommenderas du att se videoföreläsning 2 samt läsa i
kurslitteraturen Bok X sid 65-112.

Som man kan läsa i ovanstående uppgiftsbeskrivningar så måste eleven vara aktiv på ett flertal olika
sätt. Han eller hon måste själv aktivt gå ut och fotografera byggnader som sedan laddas upp i
gruppens Flickrgrupp. Det krävs också att eleven ritar egna skisser, och även dessa visas upp för
resten av kursdeltagarna (dock inte på Flickr utan på kursportalen). Även rapporter ska skrivas. Och
dessutom krävs en viss social aktivitet i form av att kommentera kurskamraternas bilder, skisser och
rapporter. Det är även ett visst antal obligatoriska chattillfällen, detta för att läraren ska få möjlighet
att styra in eleverna på rätt spår men också för att få eleverna att lära känna varandra. Något som är
bra då det då blir lättare att kommentera varandras inlämningsuppgifter.

Val av teknisk miljö
Jag har valt att basera min prototypmiljö på två web 2.0 sajter, Grouply http://www.grouply.com/)
och Flickr (http://www.flickr.com/). Grouply använder jag som portal för kursen, det är därifrån det
är tänkt att studenterna ska utgå. Här finns information om kursen, länkar, nyhetsflöden, möjlighet
för elever att ladda upp filer, meddelandefunktioner, chat m.m. Det finns givetvis andra sajter med
liknande funktionalitet men jag fastnade för Grouply då jag uppfattade den lätt att konfigurera, trots
att det är en relativt komplex sajt. Google Groups är Googles motsvarighet, den är dock betydligt
enklare och saknar många av de funktioner som finns på Grouply. Ytterligare en fördel med Grouply
är att den finns på svenska!

Min prototypmiljö på Grouply finns här: http://arkitekturhistoria.grouply.com/

Eftersom min kurs handlar om arkitektur så ville jag ha funktionalitet för att diskutera kring bilder
och mitt val föll på Flickr. Flickr har bra funktioner för att skapa grupper och för att föra diskussioner

Sida 2 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

kring bilder. Du kan dessutom prenumerera på bild- och diskussionsflöden via RSS. Och du kan ladda
upp bilder via din mobiltelefon, någon som är bra då en av tankarna med kursen är att eleverna
själva ska gå ut och fotografera arkitektoniskt intressanta byggnader.

Min prototypmiljö på Flickr finns här: http://www.flickr.com/groups/1617008@N25/

Till dessa två miljöer har ju självfallet eleverna möjligheten att använda sig av andra web 2.0
baserade tjänster, till exempel Google Docs. Och jag har i mitt scenario även med Youtube, då jag har
lagt in klipp därifrån som föreläsningar. Kanske att läraren kan skapa ett antal kortare klipp som
komplement till kurslitteraturen. Jag tror att kursen i så fall uppfattas som roligare. Och dessutom är
det alltid en fördel i en inlärningsprocess att lära sig via olika sinnen, så förutom text och bild får vi
här även rörlig bild och ljud.

Beskrivning av teknisk miljö
Grouply är en tjänst där du kan skapa din egen sajt med gruppfunktioner. Du bygger upp din sajt med
hjälp av olika flikar (tabs) och applikationer. En flik kan ha en eller flera applikationer. Och du
bestämmer själv hur många flikar du vill ha (inom rimliga gränser). Du kan döpa själv dina flikar och
de applikationer du bestämmer dig för att använda kan du placera på en mängd olika sätt. Nedan
syns den prototyp jag byggt för min tänkta kurs i arkitekturhistoria.

Här kommer en kort genomgång av de flikar och funktioner jag valt att använda:

 Fliken ”Hem”. Detta är kursens startsida. Här finns till höger moduler som visar vem som är
ägare till sajten, en lista på kommande aktiviteter (t.ex. deadlines för inlämningsuppgifter)

Sida 3 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

samt en händelselista (liknande den som finns på Facebook). I mittenkolumnen finns en
kursbeskrivning, en anslagstavla, kursnyheter och en lista med meddelanden. Längst ned
finns en instruktionsfilm. Vid kursstart kan den instruktionsfilmen lätt lyftas upp så att den
syns bättre. Instruktionsfilmen finns även här: http://youtu.be/mKMuXvf48XE. Till vänster
finns en slideshow med inspirationsbilder samt två flöden med de senaste bilderna och
kommentarerna från kursens Flickrgrupp. Klickar man på någon post i dessa flöden kommer
man direkt till Flickr. Tanken med denna sida är att eleverna ska få en snabb överblick över
vad som hänt i kursen sedan sist de var inne.
 Fliken ”Forum”. Här finns ett traditionellt forum där man kan diskutera praktiska frågor om
kursen, specifika frågor om de olika inlämningsuppgifterna samt övriga blandade
arkitekturfrågor.
 Fliken ”Flickr”. Här länkas du direkt till kursens gruppsida på Flickr.
 Fliken ”Föreläsningar”. Här är tanken att läraren ska lägga ut ett antal kortare föreläsningar. I
min prototyp har jag valt fyra exempel från Youtube som antingen kan ses direkt i Grouply
eller på Youtubes sajt.
 Fliken ”Inlämningsuppgifter”. Här finns en beskrivning av kursens inlämningsuppgifter.
 Fliken ”Skisser”. Här laddar eleverna upp de skisser som de gör i samband med
inlämningsuppgifterna. En mapp per inlämningsuppgift. Eleverna kan se varandras skisser
vilket är meningen, de ska kommentera andras skisser som en del av inlämningsuppgifterna.
 Fliken ”Filer”. Inte helt nödvändig för min prototypkurs. Men den kan vara bra att ha om man
som lärare vill lägga upp filer av olika slag, eller om eleverna vill dela med sig av filer som inte
direkt har med redovisning av inlämningsuppgifter att göra.
 Fliken ”Resurser”. Här finns ett antal flöden relaterade till arkitektur, till exempel artiklar från
arkitekturtidningar och sajter. Eleverna kan givetvis själva föreslå nya flöden. Här finns även
ett antal relevanta länkar till arkitektursajter.
 Fliken ”Chat”. Mycket av kommunikationen sker ju via diskussionsforum men jag tror även
att en chat kan fylla en funktion. Kursen blir så att säga mer levande med en chat. I den min
prototypkurs är tanken att det ska finnas ca 5 obligatoriska chattillfällen. Dessa tillfällen ska
inte användas för praktiska frågor utan min tanke är att läraren ska ta upp ett ämne vid varje
chattillfälle och sedan föra en diskussion med eleverna kring detta. Sedan kan chatten
givetvis användas av lärare och/eller eleverna närsomhelst på frivillig basis.
 Fliken ”Kalender”. Här finns en kalender med viktiga datum, så som till exempel deadlines för
inlämningsuppgifter eller tiderna för de obligatoriska chattarna.
 Fliken ”Deltagare”. Här finns information om kursdeltagarna.
 Fliken ”Hantera”. Ser bara du som är lärare. Här administrerar du din sajt.

Att lägga till och ta bort funktioner på Grouply är mycket enkelt. Det finns en mängd olika
applikationer du kan använda, många är gratis men en del kostar pengar. Så här ser det ut när du
lägger till en applikation:

Sida 4 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

Flickr används i kursen för att diskutera kring bilder. Här skapar jag lärare en Flickrgrupp som sedan
eleverna får ansluta sig till. Så här ser gruppens startsida ut:

Här ser man överst de senaste bilderna i gruppens bildpool. Både lärare och elever kan givetvis ladda
upp nya bilder. Sedan finns ett meddelande från läraren och under detta en ett diskussionsforum.
När en ny bild laddas upp eller ett nytt diskussionsinlägg görs så syns det på startsidan i Grouply.

Om man sedan går in på en enskild bild så kan det till exempel se ut så här
(http://www.flickr.com/photos/oskarh/5574484178/in/pool-1617008@N25):

Sida 5 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

Här ser vi bilden, dess titel och beskrivning. Men under detta finns till varje bild också en diskussion.
Och du kan dessutom direkt i bilden koppla kommentarer till specifika områden, en bra funktion när
man ska diskutera arkitektur! Till höger om bilden finns ytterligare information om till exempel var
bilden är tagen. I min prototypkurs är tanken att det ska vara obligatoriska inslag att lägga upp bilder
på arkitektoniskt intressanta byggnader på Flickr och att man till varje bild ska skriva en kort
beskrivning/rapport. Andra elever ska sedan kommentera direkt under bilden i Flickt. Eleverna ska
dessutom geotagga sin bild, det vill säga ange var den är tagen.

En bonusfunktion av geotaggningen är att man kan se var de olika bilderna är tagna på en karta, till
exempel Google Earth. Detta är givetvis intressant när man läser arkitekturhistoria, man kan här se
hur arkitekturen skiljer sig geografiskt. Du kan nå Google Earth direkt från Flickr, så här kan det till
exempel se ut:

Sida 6 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

Google Earth är för övrigt ett mycket kraftfullt undervisningsverktyg. Man skulle kunna tänka sig att
komplettera min prototypkurs med, en av läraren skapad, geografisk resa genom arkitekturhistorien.
I Google Earth kan man spela in ”filmer” där åskådaren får flyga över jorden och dyka ned till
arkitektoniskt intressanta byggnader, med läraren som berättarröst. Det finns även en mängd bilder
kopplade till Google Earth som man kan lägga in i sin virtuella resa. Detta skulle bli en mycket
uppskattad ”föreläsning” tror jag!

Kanske bör nämnas att de tekniska plattformar jag valt givetvis har nackdelar. Till exempel var
Grouply mycket instabil under den tid jag använde den. Det fungerade ibland inte att skriva inlägg
eller bjuda in nya medlemmar. En tjänst som ska användas på ett seriöst sammanhang, till exempel
som kursplattform, måste givetvis vara mycket stabil. Dessutom måste det finnas en bra support,
Grouplys support har fortfarande inte svarat på det mail jag skickade till dom för flera dagar. Givetvis
måste en lärplattform ha bättre teknisk support än så. Dessutom saknar Grouply en hel del
funktioner som har med kursadministration att göra. Det finns inget stöd för att till exempel ha koll
på vilka elever som klarat vilka inlämningsuppgifter, allt sådant måste skötas vid sidan om.

Sida 7 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

Web 2.0 och sociala funktioner
Så är denna miljö uppbyggd med hjälp av web 2.0 teknologier? Jag anser det då den innehåller
många av de komponenter som brukar ingå i definitionen av web 2.0. Någon entydig definition av
vad web 2.0 är finns inte utan det är ett relativt löst begrepp som innefattar en mängd olika
teknologier och koncept. Något som brukar ingå i definitionen är att web 2.0 är dynamisk och
interaktiv och web 1.0 statisk envägskommunikation, det vill säga tjänster utvecklade med 2.0
tekniker tillåter användarna att interagera på ett annat sätt än de som är utvecklade med web 1.0.
Interaktionen kan till exempel bestå i att skriva kommentarer, ladda upp bilder, publicera
videosnuttar eller skapa intressegrupper på något socialt nätverk tillsammans med sina vänner.
Vossen och Hagemann pratar i ”Unleashing Web 2.0” om att man tidigare läste på webben men att
man i och med Web 2.0 både läser och skriver, webben har blivit ”read/write Web” (3). Ytterligare ett
viktigt begrepp som Voss och Hagemann tar upp är ”mash-ups”, det vill säga ett sätt att kombinera
olika dataströmmar på ett sätt som skapar nya kombinationer av information.

Web 2.0 tillåter också sajterna att bli mer dynamiska på så sätt att tekniken nu tillåter webbsidor att
uppdateras ”on the fly” utan att behöva laddas om. Du kan till exempel se hur ett nyhetsflöde växer
fram utan att hela sidan måste laddas om varje gång en ny nyhet publiceras. Web 2.0 har starkt
bidragit till att sociala sajter så som till exempel Facebook har blivit möjliga. Utan teknologier som
stödjer interaktion och dynamiska sidor hade sociala sajter varit omöjliga att skapa. Så sociala medier
och web 2.0 går hand i hand.

Och jag anser som sagt att min prototyp utnyttjar web 2.0. Grouply är mycket interaktiv och
dynamisk där elever och lärare kan kommunicera med varandra på många olika sätt. Här finns RSS-
flöden, Youtube-klipp, webbchat och bilder integrerade på ett sätt som är typiskt för web 2.0. Det
sätt son Grouply hanterar de olika dataströmmarna kan sägas vara en form av ”mash-up”. Och Flickr
är också mycket interaktiv då man laddar upp bilder samt kommenterar både kring och i (!) bilderna.
Både Grouply och Flickr är i högsta grad sociala sajter.

Slutreflektioner
Min prototyp har jag försökt att skapa utifrån ett konnektivistiskt tankesätt. Konnektismen utgår från
att kunskapen finns i samhället snarare än hos varje enskild individ. Nyckelbegrepp är nätverk och
möjligheten att olika åsikter, något som jag försökt skapa i min prototyp genom att bygga mycket av
inlämningsuppgifterna kring diskussioner kring bilder och skisser. Här tvingas eleverna att diskutera
med varandra och utifrån det också lära av varandra. Inom konnektivismen är också aktualitet viktigt,
vi lever i en snabbt föränderlig värld så det gäller att alltid se till att tillgång till den senaste och mest
korrekta informationen. Detta försöker jag uppnå i min prototyp genom att inte förlita mig så mycket
på traditionella ”analoga” läroböcker (även om de finns de också) utan fokusera aktuella artiklar och
liknande. I min prototyp finns till exempel ett antal nyhetsflöden med artiklar som rör arkitektur.
Som lärare gäller det att hela tiden se till att litteraturen och de länkar man hänvisar eleverna till är
aktuella, det vill säga inte av slentrian använda sig av samma kurslitteratur år efter år. George
Siemens sammanfattar det hela så här: “This amplification of learning, knowledge and understanding
through the extension of a personal network is the epitome of connectivism.” (4)

Sida 8 av 9
Kurs: Social software & Web 2.0 Av: Oskar Henriksson

Att skapa den här prototypen var en utmaning då det spänner över flera områden. Du måste dels
vara duktig rent tekniskt och vara väl insatt i vilka användbara tjänster som finns på Internet. Även
om många av tjänsterna är relativt enkla att använda så tar det ändå en viss tid att förstå hur de
fungerar samt än längre tid att sätta upp miljön så den passar dina önskemål. Och det gäller också att
veta vilka olika tjänster som fungerar bra ihop och på vilka sätt de kan kopplas samman, till exempel
som i mitt fall att bädda in videos från Youtube och nyhetsflöden från arkitektursajter. Det gäller ju
att få en lärplattform som uppfattas som någorlunda enhetlig och samlad. Men det viktigaste är
självklart att vara en bra pedagog, det gäller att man vet vad det är man vill lära ut och sedan utnyttja
tekniken. Inte låta tekniken styra vad man ska lära ut. Och kanske att det krävs ett visst mod också,
det är nog inte helt accepterat bland de som jobbar inom skola och utbildning att använda sig av
internettjänster som till exempel Youtube, Flickr, Facebook och Google Docs i sin undervisning.

Referenser och källor
1. Mason, Robin & Rennie, Frank. (2008). E-Learning and Social Networking Handbook:
Resources for Higher Education. New York: Routhleg.
2. Casarez, Vince & Cripe, Billy & Sini, Jean & Weckerle, Phillipp. (2009). Reshaping Your
Business with Web 2.0: Using the New Collaborative Technologies to Lead Business
Transformation. USA: McGraw-Hill.
3. Vossen, Gottfried & Hagemann, Stephan. (2007). Unleashing Web 2.0: From Concepts to
Creativity. USA: Morgan Kaufmann Publisher.
4. Siemens, George. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Webbsida:
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm. Åtkomst 2011-04-11.
5. Wikipedia. Connectivism. http://en.wikipedia.org/wiki/Connectivism. Åtkomst 2011-04-11.
6. Alexander, Bryan. (2006). Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning?
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Review/EDUCAUSEReviewMagazineVolume41/Web2
0ANewWaveofInnovationforTe/158042. Åtkomst 2011-04-11.

Sida 9 av 9