You are on page 1of 2

Pretendento anketa

1. Pretendento vardas ir pavardė
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kuriai pateikiama anketa
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Pareigybė, į kurią pretenduojama _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo ar nusikalstamos veikos valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą? Jeigu taip – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ar Jus sieja artimi giminystės ir svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų
vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių
tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai) su asmenimis, jau dirbančiais šioje institucijoje ar įstaigoje?
Jeigu aip – nurodykite vardą, pavardę ir pareigas. ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Ar einate renkamas ar skiriamas pareigas ne valstybės tarnyboje, ar gaunate kitą
atlyginimą? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Ar esate įmonių, ne pelno organizacijų valdymo organų narys, ar gaunate
atlyginimą už šį darbą? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Ar atstovaujate užsienio valstybių įmonių, įstaigų, organizacijų interesams? ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“ draudžiama dirbti valstybės tarnyboje? ________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 12. Ar einate pareigas valstybės tarnyboje? Jeigu taip – kokias? _________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 11. NKGB. Ar esate uždraustos organizacijos narys? _________________________________ ___________________________________________________________________________ 14. Ar teismas yra atėmęs Jums teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas? ___________ ___________________________________________________________________________ Pretendento parašas ___________________________________ Data _______________________________________________ Žyma apie pretendento atitiktį Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos 14 punkte nurodytiems reikalavimams: ____________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Personalo tarnybos vadovas . MGB. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnybos už tarnybinį nusižengimą pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas? Jeigu taip – kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą? _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10. 9. KGB) kadrinis darbuotojas. Ar esate pripažintas neveiksniu? _______________________________________ ___________________________________________________________________________ 13. NKGB. kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD. MGB. Ar buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD.