You are on page 1of 8

kayseri:Sablon 30.04.

2010 10:45 Page 20

Makale

Kayseri İlindeki Elli Yataklı
Bir Otel Binası İçin Güneş
Doç. Dr. Emin Fuad KENT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Necmi Enerjisi Destekli Sıcak ve Su
KAPTAN
Isıtma Uygulaması

Abstract:
Özet
In this work, solar assisted heating and Bu çalışmada Kayseri ilindeki elli yataklı bir otelin ısıtma ve sıcak su ihtiyacının
hot water needs for fifty-bed hotel in güneş enerjisi destekli ısıtma sistemi uygulamasıyla karşılanması incelenmiştir.
the province of Kayseri have been Öncelikle Kayseri ili için güneş ışınımı ve meteorolojik veriler ile otelin ısıtma ve
investigated. First of all, solar radia- sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Isıtma çevrimi için sıvı dola-
tion and meteorological data for the şımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi kullanılmıştır. Bu sayede güneş enerjisin-
city of Kayseri and the hotel’s heating den yararlanılarak yakıt maliyeti açısından tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca otelin
and hot water thermal loads of the sıcak su ihtiyacını karşılamak için güneş enerjili su ısıtma sistemi de mevcuttur.
building are calculated. For the heat- Çalışma kapsamında toplam toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının
ing cycle, active systems using liquid
değişimi verilmiştir. Ayrıca güneş enerjisi tesisatının toplam maliyeti ve geri
as the working fluid is utilized. In this
ödeme süresi hesaplanmıştır.
way, solar energy is used to provide
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Isıtma, Sıcak su
heating requirements in the building
which causes energy (fuel) savings.
Hot water needs are also supplied by 1. Gİrİş
solar energy heating system. The total Isı kaynağı olarak güneş enerjisinden yararlanan sistemler ozon taba-
collector area and annual rate of heat- kasına zarar verme ve küresel ısınma açısından ekolojik sisteme zarar
ing load requirements of the hotel vermeyen çevre dostu sistemlerdir. Türkiye’de sektörlere göre enerji
building met by the solar system are
tüketim değerleri profiline bakıldığında % 40 sanayi, % 30 binalar,
given. Moreover, total cost of the solar
%19 ulaşım, % 4,6 tarım ve %5.4 diğer sektörler gelmektedir. Elektrik
system and repayment period of it are
also calculated.
İşleri Etüt İdaresi verilerine göre, 2000 yılında Türkiye’de tüketilen
toplam enerjinin %41’i konutlarda harcanmıştır [1]. Görüldüğü gibi
binaların ısıtma-soğutma sistemleri için gereken enerjinin payı, toplam
tüketim değeri içinde son derece yüksek ve önemlidir. Bu nedenle ısıt-
ma-soğutma sistemleri için gereken enerjinin yenilenebilir enerji kay-
naklarından sağlanması, enerji tasarrufu yönünden çok önemli olup,
temiz enerji kaynakları kullanması nedeniyle de enerji kullanımı ile
ilgili sorunlara çözüm getirecektir.

Güneş enerjili kombi (ısıtma+sıcak su) sistemlerinin tasarım esasları
[2] ve [3]’de detaylı olarak verilmiştir. İspanya (Madrid) de bulunan
villa tipi bir ev için güneş enerjisi destekli ısıtma ve sıcak su gereksi-
Key Words: nimini karşılayan sistem [4]’de analiz edilmiştir. Kuzey Yunanis-
tan’daki konutların güneş enerjisi ile ısıtılması [5]’de incelenmiştir.
Solar energy, Heating, Hot water Yunanistan’da konutlardaki toplam enerji tüketiminin % 70’ini konu-
tun ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanması oluşturmaktadır.

20

kant soğutma sistemi [6]’de Joudi ve Dhaidan tara- fından incelenmiştir. depolama tankındaki su ısıtılmaktadır. karlılık durumu ve salınımının da % 40 oranında azalacağı belirtilmiştir. sındaki bir ısı değiştiricisi vasıtasıyla olmaktadır.2010 10:45 Page 21 Makale Yazın binaların klimatize edilmesi.04. li bölümünü güneş enerjisinden karşılayacak bir tesi- dığı [8] de sunulmuştur. çalış. enerji tasarrufuna bağlı olarak lanma durumunun yıl içindeki dağılımı verilmiştir. lanımı olduğu zaman ön ısıtma tankındaki sıcak su Güneş enerjili absorbsiyonlu sistemlerin simülasyo. mizasyonu ve ekseji analizi (ikinci kanun analizi) [9] de verilmiştir. Güneş enerjisi Bu çalışmada Kayseri’daki 50 kişilik bir otelin sıcak destekli ısı pompası sisteminin performansı. elektrik tüketimi. Ayrıca Elazığ’daki konutlar satının tasarımı yapılmıştır. kullanıma gönderilmektedir ve çekilen sıcak su mik- nu [14]. 2003 yılı. toplayıcı devresinde dolaşan antifirizli- mansına etki eden faktörleri ile farklı sistem tasarımı suyla. Güneş enerjİsİ Desteklİ sIcak su ve enerjisi destekli ısı pompası uygulaması Trabzon’daki IsItma tesİsatInIn tasarImI bir binada gerçekleştirilmiştir [7]. Bu ısı değiştiri- ma prensibi. güneş enerjisi- amaçla öncelikle Kayseri ili için güneş ışınımı ve nin yeterli olmadığı durumlarda yardımcı ısıtıcılarla meteorolojik veriler ile otelin ısıtma ve sıcak su ısıl ek ısıtma yapılmaktadır. [18]. ana depolama tankı ile ön ısıtma tankı ara- soğutma sisteminin deneysel uygulaması. kullanımının önemi ve sistem perfor. Tesisat şeması Şekil 1’de için güneş enerjisi destekli ısıtma sistemlerinin opti. [15] ve [16]’de anlatılmıştır. Yine güneş enerjisinin depolandığı ana depolama tankından gelen sıcak su ile bir başka ısı değiştirici- Bu çalışmada. Güneş enerjisinden yarar. Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan güneş depolama tankından gelen sıcak su ile. ni daha da arttırmaktadır. zi yapılmıştır. hangi oranlarda faydalanıldığı belirtilmiş ve fayda- lanması durumunda. Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan Sıcak su tesisatına giden suyun güneş enerjisiyle ısı- güneş enerjisi kaynaklı tek kademeli absorbsiyonlu tılması. Tesisatta sıcak su kul- yapılan çalışmalar geniş olarak [13]’de verilmiştir. cisinde. Bu Bina veya kullanım suyu ısıtmasında. Sistemin tesisat şeması verildikten sonra. Isıtma çev- rimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sis. güneş enerjisinin depolandığı ana [12]. kurulan bu sistemden ısıl yüklerin karşılanmasında lanarak ısıtma ve sıcak su ihtiyacının kısmen karşı. Bu nın yaz dönemi için Madrid’de gerçekleştirilmiştir ısı değiştiricisinde. ön ısıtma tan- enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma sistemleri üzerinde kından gelen su ısıtılmaktadır. soğutma sistemlerinin ikinci kanun analizleri ise [17]. Bu tesisat f-chart yönteminin[21]. Yine konut ısıtması için güneş 2. mevcuttur. da bir ısı değiştiricisi yer almaktadır. Toplayıcı devresinde antifirizli-su dolaştırıl-makta- dır. görülmektedir. geri ödeme süresi bilgilerini içeren ekonomik anali- Bir konut için güneş enerjisi destekli ısıtma ve dessi. su ve ısıtma ihtiyacı için gerekli olan enerjinin belir- lasyonların yapılan deneysel sonuçlarla karşılaştırıl. Toplayıcı devresi ile ana depolama tankı arasın- soğutma sistemi uygulamalarının tanıtılması. simu. Güneş enerjisini depolamada su kullanılmakta- Güneş enerjisi kaynaklı ısıtma ve absorbsiyonlu dır. ve uygulama örnekleri [10] ve [11]’de detaylı olarak verilmiştir. Absorpsiyonlu tarı kadar şebeke suyu ön ısıtma tankına girmektedir. karşılamak için güneş enerjili su ısıtma sistemi de 21 . Isıtılan hava bina ısıtma- olan güneş enerjisi destekli ısıtma uygulamasıyla sında kullanılmaktadır.kayseri:Sablon 30. temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı sinde hava ısıtılmaktadır. yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Kayseri ilindeki elli yataklı bir otelin ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanması incelenmiştir. [19] ve [20]’de verilmiştir. Ayrıca otelin sıcak su ihtiyacını şekilde tasarlanmış standart bir sistemdir. elde edilen mali avantaja ilave olarak karbondioksit Ayrıca sistemin yatırım maliyeti. uygulanabile-ceği temi kullanılmıştır.

Burada Qyi. Binanın ısıtma yükü. Buna göre binanın ısıtma yükü 79103 W olarak bulunmuştur. tavan için 0. dış kapı için 4. kayseri için sıcaklıklar ve güneye dönük 30˚ eğik W/m2-K’dir. çevre sıcaklığı Tçev [32] ve güne- ye dönük 30˚ eğik düzleme gelen günlük toplam Otelin günlük sıcak su ihtiyacı 3500 litre olarak güneş ışınımı değerleri HT aşağıdaki Tablo 1’de belirlenmiş ve aylık sıcak su ısıl yükleri.6 W/m2. Kayseri ili için şebeke suyu sıcaklığı Tş [27].ss = mycp. [22-25] no’lu referanslardaki bilgiler yardımıyla hesaplanmıştır. Qyi. Kat alanı (15 m x 11m) 165 m2’dir. [33] no’lu bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. Çatı katı düz teras şek. 1 zemin ve 3 normal kat olmak leri ve [27] no’lu kaynaktaki eğik düzleme gelen ışı- üzere 5 kattan oluşmaktadır. Yapı mıştır. nımla ilgili amprik bağıntılar kullanılarak hesaplan- lindedir.1 tablo 1.03 W/m2-K. dış tasarım şartları kış için -15˚C olarak göz önüne alınmıştır. ni elemanlarının ısı geçiş katsayıları sırasıyla. döşeme için 0.0 W/m2-K.su(Ty – Tşi)ni (1) Kayseri ilinde güneye dönük 30˚ eğik düzleme gelen günlük toplam güneş ışınımı değerleri. Aylık toplam güneş ışınımı değerleri ise. alınmıştır Kayseri ili için. (HT·ni) şeklinde hesaplanmıştır.2 aylık sıcak su ve aylık Bina Isıtma Isıl Yüklerinin Hesabı Bu kısımdaki hesaplamalarda [26-31] no’lu kaynak- lardan yararlanılmıştır.04.ss Şekil 1.2010 10:46 Page 22 Makale 2.44 W/m2-K ve çatı için 3. 2. dış duvar göz önüne alınan aydaki gün sayısı olmak üzere için 1. düzleme gelen toplam güneş ışınımı değerleri İç tasarım şartları kış için 20˚C.58 W/m2-K. verilmektedir. K. çift camlı pencere için 2. Tesisat şeması 22 .1 Binanın Isıtma Yükü Hesabı kaynaktaki yatay düzleme gelen güneş ışınımı değer- Otel binası 1 bodrum.kayseri:Sablon 30.

2. X ve Y parametrele- ri aşağıdaki şekilde verilmektedir: Ayrıca.04. günlük toplam güneş ışınımı (J/m2). ∆t Bina için (UA)h değeri Kısım 2. HT toplayıcı üzerine gelen aylık ortalama bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır.1’den yararlanılarak göz önüne alınan aydaki toplam saniye sayısı. Burada FR toplayıcı ısı kazanç faktörü. F´R/FR ısı ke suyu sıcaklığıdır. Şekil 1’deki Tesisatta düz toplayıcıların kullanıldığı ve binanın standart tip güneş enerjisi tesisatı [28] seçildiğinden. aylık Faydalanma Oranlarının Hesabı f-chart yönteminin uygulanabileceği. X ve Y ise f-chart yönteminde kullanılan parametrelerdir. FRUL = 4. (ta)n normal doğrultuda gelen Sıcak su ve bina ısıtması için olan aylık ısıl yük güneş ışınımı için toplayıcı yutma geçirme çarpımı değerleri Tablo 2’de verilmektedir. cp. 23 . UL toplayıcı toplam ısı kayıp katsayısı (W/m2-C). F´R (ta) Ac Y = FR(ta)n x —– x —— H n x —– (4) yaç miktarı (3500 kg/gün).9 m2’lik seçici yüzeyli düz-toplayıcılar göz önüne alınmıştır.su suyun özgül ısısı FR (ta)n T i Qyi (4. f-chart eğimle yerleştirildiği varsayılmıştır.3.5 W/m2–C fi = 1. Güneş toplayıcıları ile güneş enerjisi depolama tankı arasında yer alan ısı değiştiricinden geçen suyun debisi ise birim toplayı- cı alanı başına 100 kg/h-m2 olarak alınmıştır. ni göz önüne alı- nan aydaki gün sayısı. F´R Ac X = FRUL x —– x (Tref – Tçev) x ∆t x —– (4) F´R (ta) Vt FR Qyi —– = 0. my günlük sıcak sıcak su ihti. Tablo 3’de verilmektedir.94.029Y – 0. releri. amprik olarak elde edilmiş referans sıcaklık (100˚C). Tref formülde yer alan yükleri. aylık ısıl yükün (Qyi) yıllık ısıl yüke (Qy) oranıdır. yi.0215Y3 (3) olan 1. —— = 0. f-chart yönte.ısıtma = (UA)h(Tiç – Tçev)ni (24 x 3600) (2) yük (J). ısı değiştirici etkenliği 0.64 kJ/kg-C) dolaştırıldığı kabul edilmiştir. Toplayıcı alanı Ac=128 m2 için f-chart yöntemiyle hesaplanan aylık faydalanma oranları fi. Verim paramet- yöntemi yaklaşımıyla hesaplanmıştır.72. ve (ta) aylık ortalama toplayıcı yutma-geçirme çar- pımıdır. terasında ve bahçesinde güneye dönük olarak 30˚ aylık güneş enerjisinden faydalanma oranları. Burada. hesaplarda. Vt depo hacmidir.0018X2 + 0.186 kJ/kg-C).245Y2 + 0. fi FR(ta)n = 0. —– = 75 litre/m2 (4) FR (ta)n Ac tablo 2. denklemiyle hesaplanmaktadır. minde sıvılı tip sistemler için aylık faydalanma oranı[21].96. sıcak su ve bina ısıtması için aylık ısıl yük değerleri alınmıştır.065X – 0. Ac toplam toplayıcı alanı (m2).7. Qyi aylık toplam ısıl Qyi.kayseri:Sablon 30. Toplayıcı devresinde birim toplayıcı alanı başına 50 kg/h-m2 debide antifrizli-su (cp=3. Ty kullanım suyu sıcaklığı (50˚C olarak alınmıştır) ve Tşi aylık ortalama günlük şebe.2010 10:46 Page 23 Makale aylık sıcak su ısıl yükü. değiştiricisinin toplayıcı ısı kazanç faktörüne etkisi. Tçev 2260 W/˚C olarak belirlenmiş ve aylık ısıtma ısıl aylık ortalama çevre sıcaklığı.

6. Güneş enerjisi tesisatının kurulu olması halinde mektedir. Kayseri’de Fuel-oil 4 yakıtının birim fiyatı 1. kazanda yakıttan belirli oranda tasarruf sağlanacak- tır. Alt ısıl değe- ri 9700 kcal/kg. 566 m2. Güneş enerjisi tesisatındaki elemanların tahmini Fiyatları Yıllık faydalanma oranı. 0. Bu durumda 1. f f = ∑fi yi . tablo 4. f = 0. geriye kalan 612 GJ’lük bölü- mü ise kazan destekli yardımcı ısıtıcıdan karşılana- caktır. 0. 0.30 için. 70 m2. 398 m2. Yakıt olarak fuel-oil 4 (kalorifer yakıtı) ve doğal gaz kullanım halleri için geri ödeme süreleri ayrı ayrı hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır.8 TL/kg [34] olarak göz önüne alınmıştır. aylık faydalanma oranları (fi) lanmıştır. 1. Buna göre otelin yıllık ısıl Yıllık faydalanma oranı %30 seçildiğinde. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma nın %15 olacağı kabul edilecektir. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi Şekil 2’de veril. Benzer hesaplamalar farklı faydalanma oranları için yapılmış ve 0. oranının değişimi 24 . nın toplam maliyeti 90800 TL olarak bulunmuştur.9 m2’lik toplayıcılardan yaklaşık 68 adet gereklidir.4.2’de Qy=874. 0. Otelin yıllık ısı ihtiyacı Kısım 2. (6) bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır.7. toplayıcı alanı değerleri sıra. Son beş yıldaki yakıt fiyatları [35] göz önüne alına- rak Fuel-oil 4 yakıtındaki tahmini yıllık fiyat artışı- Şekil 2.5. yacak.04. Güneş enerjisi tesisa- tındaki toplayıcı ve diğer elemanların tahmini mali- yeti Tablo 4’de verilmektedir. 0.1.2010 10:46 Page 24 Makale tablo 3. enerjisi tesisatından. 0.8 GJ) güneş yöntemiyle 128 m2’lik toplam toplayıcı alanı hesap. 284 m2. f-chart enerji gereksiniminin %30’u (fQy=262. ısıtma+sıcak su amaçlı güneş enerjisi tesisatı- sıyla 28 m2. Binanın yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30’unu karşıla- ma oranı değerleri için.2.7 TL/GJ olmaktadır.8 2. 826 m2 olarak bulunmuştur.kayseri:Sablon 30. 196 m2. Yıllık faydalan- ma oranı. Ac=128 m2 olarak bulunmuş- tur.8 faydalan. Güneş enerjisi tesisatının Geri Ödeme süresi GJ olarak bulunmuştu.4.9 m2’lik toplayıcı mali- yetinin 700 TL olduğu kabul edilirse toplam toplayı- cı maliyeti 47600 TL olacaktır. verim %81 alınırsa Fuel-oil 4 yakı- tının birim enerji maliyeti 54.

W/m2-C 25 . sOnuç Qyi Aylık ısıl yük. 128 m2 hesaplanmıştır. lam maliyeti fuel-oil 4 yakıtı kullanılması halinde Cs=124476 TL. Bu durumda 1. UL Toplayıcı toplam ısı kayıp katsayısı. Yazarlar. TL/GJ formülü [28] yardımıyla. enerjisi tesisatının toplam maliyeti 90800 TL ve geri pompa ve kontrol elemanlarının yıllık elektrik mali. Np geri ödeme süresi. cp Özgül ısı. ise yaklaşık 10 yıl olarak bulunmuştur. ˚C lenmiştir. doğal gaz kullanılması %30’unu güneş enerjisinden karşılayacak güneş halinde ise 612x16. Tçev Çevre sıcaklığı. W/m2-C ısıtma sistemi tasarlanmıştır. ˚C tılması ve sıcak su gereksiniminin karşılanması ince. toplam toplayıcı alanı yıllık fiyat artışının da %18 olduğu kabul edilecektir. doğal gaz kullanılması halin. dogal gaz kullanılması halinde teşekkür Cs=101220 TL olarak hesaplanmıştır. Burada. Tiç İç ortam sıcaklığı. yakıt olarak fuel-oil 4 kul. ˚C sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Otelin sıcak su gereksi. m2 CsiF Np Geri ödeme süresi. GJ 3. hakemin makalenin geliştirilmesi yönünde belirttiği yapıcı fikirleri için teşekkür ederler. Buna göre otelin yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30’unu karşılayacak güneş enerjisi tesisatının geri semBOller ödeme süresi A Alan. ˚C lamasıyla Kayseri ilindeki elli yataklı bir otelin ısı.7=10220 TL olmaktadır. TL CF1 Yakıtın birim enerji maliyeti.7=33476 TL. FR Toplayıcı ısı kazanç faktörü f Güneş enerjisinden yıllık faydalanma oranı Burada.2010 10:46 Page 25 Makale Kayseri’deki doğal gazın birim fiyatı 0. kg/gün fiyatındaki enflasyon oranı. ödeme süresi fuel-oil 4 yakıtı kullanılması halinde yeti yaklaşık olarak 200 TL olarak belirlenmiştir.su Suyun özgül ısısı. f güneş enerjisinden yıl. MJ/m2-gün CF1 yakıtın birim enerji maliyeti (TL/GJ) dir. yıl ln ——–— +1 fQyCF1 Cs Güneş enerjisi tesisatının toplam (ilk yatırım) Np = ———————— . fi Güneş enerjisinden aylık faydalanma oranı satının toplam (ilk yatırım) maliyeti (TL). doğal gaz yakıtı kullanılması halinde Buna göre güneş enerjisi tesisatının ilk yıl için top. m2 Ac Toplayıcı alanı. HT Eğik düzleme gelen günlük toplam güneş lık faydalanma oranı. yaklaşık 6 yıl. Işınımı.638854 nimini karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de TL/m3 [36] veya birim enerji maliyeti 16. m3 Qy Yıllık ısıl yük. Qy yıllık toplam ısıl yük (GJ). iF yakıt my Günlük sıcak sıcak su ihtiyaç miktarı. Yıllık faydalan- olarak göz önüne alınacaktır. ˚C Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili U Toplam ısı kayıp katsayısı. GJ Bu çalışmada temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı T Sıcaklık olan güneş enerjisi destekli sıcak su ve ısıtma uygu. kJ/kg-˚C lanılması halinde 6 yıl. Tdış Dış ortam sıcaklığı. Bu amaçla öncelikle Kayseri ili için güneş Tşi Aylık ortalama günlük şebeke suyu ışınımı ve meteorolojik veriler ile otelin ısıtma ve sıcaklığı. (7) ln(1 + iF) maliyeti.9 m2’lik topla- yıcılardan 68 adet gereklidir.7 TL/GJ bu sistemin yanında yer almaktadır. Ty Kullanım suyu sıcaklığı. cp. Cs güneş enerjisi tesi. Doğal gazdaki tahmini ma oranı %30 seçildiğinde. kJ/kg-˚C de ise 9.9 yıl olarak bulunmuştur.kayseri:Sablon 30. Ek ısıtma için kazandan sağlanan ısıl enerjinin yıllık maliyeti fuel-oil 4 kalorifer yakıtının kullanılması Ayrıca otel binasının yıllık ısıl enerji ihtiyacının halinde 612x54. Vt Depo hacmi.04.

ve Yigit. R. N. K. heat pump systems. 1974.Ş. J. Hellas—a case study. Exergoeconomic analy. C. Simulation of an heating and domestic hot water installation in absorption cooling system. 28. 8.eie.. ve İnallı. Applied [7] Kaygusuz.. P. vol. KTH Kalorifer Tesisatı Hesabı. 313- heating of residential buildings in northern 327. Madrid (Spain).. F.. G. 1993. M. 32. C. K. 37.. Beckman. 2001. Alarko Yayınları. 1996. J. Derneği. ve Gonzalez. Solar Energy. Isıtma. F. Demirdöküm Teknik Yayınları. O. F. Ünlü. Renewable 593-600.. W.. Rodriguez.04. A. 1995. A.F. 2000. 16. N. 1997. International Journal of Refrigeration.5. vol. Schnauss. Z. A. mide absorption refrigeration system. 42. M. Havalandırma ve 26 . Energy law analysis of solar absorption-cooling cycles Conversion and Management. system for residential buildings.. 18. Building and [21] Klein. ve Sumathy.. Genceli. 2007. 2007.. 17. J. vol.. www... Lecuona. J. Gültekin. assisted heat pump and energy storage for [19] Kaynaklı. [12] Syed. Heat Recovery Systems [6] Joudi. S. 51. 267-293. Izquierdo. vol. 1505-1512. tion cooling cycles. London : James & James. M. 2004. Second law based 93-109... S. N. Energy. 215-221. K. 169-187. T.. W. [20] Kılıç. vol. A. Soğutma tekniği ve uygulamaları.. Castano. vol. Cilt 1. 549-558.2010 10:46 Page 26 Makale kaYnaklar Tozer. 113-127. 1990. A novel experimental investigation of a solar cooling system in Madrid. 26. 2002. Missenden. vol. ve Kaynaklı. ve Yamankaradeniz. M. A. 335-346. Active solar space Conversion and Management.. 1551-1556. The second law analysis of absorp- vol. Remmers. A Environment. Energy Conversion Thermodynamic analysis of absorption refrige- and Management.. ve [25] Genceli. R. vol. Asimakopou. Maidment.. [16] Li. ve Uygur. ammonia/water as working fluids. Balaras. 2003 systems. 492-494. K. vol. [10] Pastakkaya. Horuz. sis and optimisation of solar-assisted heating vol. 25-32. Vipaş A. ve Dhaidan N. A. 2001. Berlin: Solarpraxis. O... Energy and Buildings. F. B.. W. Five year operation of a solar [15] Egrican. ve Duffie. Energy. A. absorption air conditioning system. A.A. Solar Energy.. Solar thermal systems: successful planning and [14] Butz.. Eğrican... Performance of solar-assisted Current Science. S. ve Ayhan. 92. 1994. Second systems for domestic building.. N.. (Editör). Simulation of a solar [5] Argiriou. T. A. ment in the solar absorption air-conditioning tems. 2005. vol. Beckman ve Duffie. Application of and CHP. vol. vol. 129-136. Bursa. R. N. enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu sistemler. Solar heating systems for [13] Li. thermodynamic analysis of water-lithium bro- [9] Ucar... [17] Eğrican. 1976.. Klitsikas. [11] Yamankaradeniz. [8] Kaygusuz. construction.. 4.. F. Energy. A. using lithium bromide/water and 1022. [23] Carrier Hava Koşullandırma Sistem Tasarımı. solar assisted heating and desiccant cooling [18] Karakaş. 34. Applied Energy. ve Sumathy. S.tr 859-871.. H. Energy A. D. Solar. 57.. A.. 2006. Technology develop- houses: a design handbook for solar combisys. K. ration system based on entropy generation. 1992. domestic heating in Turkey. system. Tesisat Mühendisleri TTMD Dergisi.gov... [1] Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü. H. İ. ve Coşkun. Case study. 2006. A. vol. L. A. G. 1988. Isıtma ve soğutma uygulamalarında güneş [22] ASHRAE Temel El Kitabı (Fundamentals). M. R. Editör O. [2] Weiss. Energy. Statistical study. O. vol. 2008. ve Yamankaradeniz. 995. 41. Z. Reviews. N. 42. K. Renewable and Sustainable Energy [3] Peuser. K.kayseri:Sablon 30. Design Procedure for Solar Heating Systems. [24] Karakoç. 472-479. 2002 Simulation of a solar heating and cooling [4] Diaz. M.

T. 2000.dmi. www. www. Engineering Principles and Concepts for Active [26] Kılıç. Kipaş [32] Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.. ve Öztürk. Mayıs 2001..2010 10:46 Page 27 Makale İklimlendirme Yardımcı Tablolar. Hemisphere Publishing Toplayıcılar. Y. 1988. Solar [33] EİE. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.com.kayserigaz.tr [30] ASHRAE. F. A. [27] Kılıç. ve Kreider. J. 1995. İ. [31] SERI (Solar Energy Research Institute). W.. [34] T. 1983. Güneş Enerjisi. Genel Müdürlüğü. www.Ü.epdk.. Kreith.. Dağıtımcılık. Inc. A.. ve Öztürk. A. John Süresi Değerleri.kayseri:Sablon 30.tr Design Manual.04. www.C. Türkiye Güneş Işınımı ve Güneşlenme Engineering of Thermal Processes. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Wiley&Sons. Corporation. 1984. A. ve Beckman.tr Taylor&Francis. 1988. Principles of Solar Engineering. Makina Fakültesi Ofset Atölyesi. SEGEM. 27 . 1991. J. A.org.gov.dogalgaz. D. [29] Goswami. A. Güneş Işınımı ve Düz Solar Systems. [35] Doğalgaz Dergisi.tr [28] Duffie.com. F. Active Solar Heating Systems [36] Kayserigaz.