You are on page 1of 5

Metode şi instrumente de evaluare în geografie.

Metoda semnifică o „cale de urmat” pentru realizarea unui obiectiv bine precizat şi
definit, un demers de cercetare sau investigare a modalităţilor eficiente de cunoaştere.
Circumscrisă acţiunii instructiv-educative, metoda devine acea cale eficientă de organizare şi de
conducere a învăţării sub semnul comun al aceluiaşi mod de acţiune obiectivat în interacţiunea
dintre profesor şi elevii săi.
În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc variate metode şi
instrumente de evaluare a cunoştinţelor la geografie.
Testul este una din tehnicile cele mai eficiente de evaluare. El constituie un set de probe sau
întrebări cu ajutorul cărora se evaluează nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor de a opera cu
ele prin raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, elaborată în prealabil.
Funcţionalitatea pedagogică a unui test de cunoştinţe depinde de capacitatea acestuia de a fi
simultan: valid, fidel, obiectiv şi aplicabil.
Etapele elaborării unui test
♦ Determinarea tipului de test.
♦ Asigurarea calităţilor/caracteristicilor tehnice ale testului.
♦ Proiectarea matricei de specificări.
♦ Definirea obiectivelor de evaluare.
♦ Construirea itemilor.
♦ Elaborarea schemei de notare.
Etapele de mai sus reprezintă tot atîtea răspunsuri la întrebările:
♦Pentru cine proiectez testul şi în ce scop?
♦Ce obiective şi conţinuturi va acoperi testul?
♦Ce fel de itemi trebuie să elaborez în aşa fel, încît testul să măsoare în mod valid cunoştinţele,
priceperile şi capacităţile elevilor?
♦Cîţi itemi din fiecare tip trebuie să proiectez?
♦Cît de lung va fi testul (ca timp şi număr de itemi)?
♦Cît de dificil va fi testul?
♦ În ce mod vor fi notaţi itemii testului?
Odată cu tipul de test determinat – de exemplu, normativ - avem nevoie de un procedeu
care ne-ar da certitudinea că testul măsoară obiectivele educaţionale definite în curriculum şi are
o bună validitate de conţinut.
Unul dintre cele mai utilizate procedee ce poate să servească acest scop este construirea matricei
de specificaţii pentru testul respectiv. În funcţie de scopul şi tipul testului, pot fi constituite
matrice de specificaţii generale şi detaliate. Matricele cu caracter general însoţesc testele
sumative care testează elemente mai mari de conţinut şi domenii, cu un grad general de
specificitate.
În continuare voi prezenta etapele elaborării unui test sumativ la geografia umană şi
economică a Republicii Moldova, pentru clasa a IX-a, semestrul I de studii. Tabelul 1.
Domenii Cunoaştere şi Aplicare Analiză şi sinteză Total %
înţelegere
Conţinut
Capitolul I (2h)
„Poziţia economico- 36x15/100=5,4% 28x15/100=4,2% 36x15/100=5,4% 15
geografică şi organizarea
teritoriului R.Moldova”
Capitolul II (4h)
„Mediul natural şi 36x35/100=12,6% 28x35/100=9,8% 36x35/100=12,6% 35
societatea umană”

Capitolul III (7h)
„Populaţia şi aşezările 36x50/100=18% 28x50/100=14% 36x50/100=18% 50
umane”
Total 36 28 36 100%

Recomandări pentru elaborarea testelor • Probele sau întrebările din test se numesc itemi. Itemi – rezolvare de probleme 65 % Varianta a II-a Tabelul 4 Nr. 2. Se identifică elementele de conţinut care vor fi testate (Poziţia economico-geografică şi organizarea teritoriului R. 50%din ultima linie a matricei) şi element de conţinut (36 %.6x12/100=1.8% În tabelul 2 se va calcula numărul de itemi în fiecare celulă (de ex.5 5. Se completează celulele matricei prin înmulţirea datelor de pe linii cu coloanele respective (de ex. Populaţia şi aşezările umane). 27 %.5 9.4x12/100=0.16 14x12/100=1. 35%.: ponderea “aplicării” în”Mediul natural şi societatea umană” este: 28x35/100=9. Itemi cu alegere multiplă 35 % 2.16 itemi. Se determină ponderea pe fiecare domeniu (15%.Moldova. Totodată. 36 % din ultima coloană a matricei). semiobiectivi şi cu răspuns deschis.Moldova” 1 1 2 Capitolul II (4h) 12.2x12/100=0. Subiectul Ponderea 1. se va indica ponderea fiecărei părţi. Mediul natural şi societatea umană. pe care fiece domeniu o va avea în cadrul testului.4x12/100=0. indiferent de natura testului în care sunt incluşi.crt.6x12/100=1. iar pe linii sînt enumerate elementele de conţinut care vor fi testate. administrare şi scorare. 4. 3. Pe coloanele matricei sînt specificate domeniile cognitive.64 „Poziţia economico- geografică şi organizarea teritoriului R. Tabelul 2 Domenii Cunoaştere şi Aplicare Analiză şi sinteză Total % înţelegere Conţinut Capitolul I (2h) 5. • Pentru a evalua o gamă cît mai largă de cunoştinţe. Se identifică tipurile de domenii care vor fi testate (cunoaştere şi înţelegere. iar cealaltă parte va fi formată din itemi cu răspuns deschis. aplicare. analiza şi sinteză).Tipologia itemilor include: itemi obiectivi.68 18x12/100=2. Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigenţe de proiectare.16 „Populaţia şi aşezările umane” 2 2 2 6 Total 5 3 4 12 Etapele elaborării matricei: 1.17 12.: numărul de itemi care testează domeniul analiză şi sinteză la capitolul „Populaţia şi aşezările umane” se determină prin proporţia: 18x12/100=2. Varianta I Tabelul 3 Nr. se recomandă ca testul să fie compus din două părţi: prima va conţine itemi de tip obiectiv sau semiobiectiv. crt.Din perspectiva evaluării şcolare itemul poate fi definit ca unitate de măsurare care include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns. priceperi şi capacităţi intelectuale.5 „Mediul natural şi societatea umană” 2 1 1 4 Capitolul III (7h) 18x12/100=2.8x12/100=1. Subiectul Ponderea .64 4.

Să deducă factorii şi baza rezolvării unei consecinţele care au probleme. determinat scăderea natalităţii în R. Itemii obiectivi se plasează înaintea itemilor semiobiectivi. Exemplu: Test de evaluare sumativă la semestrul I Clasa a IX-a I. dintr-o listă de teme. Acest lucru se realizează prin anunţarea anticipată a testului. în baza agroclimatice al R.Să explice esenţa noţiunilor geografice în baza completării unui text. 5. Tabelul 5 Domenii/ Cunoaştere şi înţelegere Aplicare Analiză şi sinteză Conţinut Capitolul I O 1 -Să identifice O 9 . Pentru formarea unei comune numărul populaţiei trebuie să ajungă la 1300 locuitori. Item – eseu structurat 60 % • La organizarea itemilor într-un test. în O 12 . 4. pentru soluţionare a problemei aşezările umane” umane. În cazul în care consideri că afirmaţia este adevărată. biologice.Să aprecieze în baza „Poziţia economico. geografică şi administrativă a R. ______________________ .Scrie acesete cuvinte pe spaţiul rezervat. ------------------------------.Să identifice noţiunile dintre două puncte. Moldova.E. în baza algoritmului. unui algoritm P. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. 1. Elevilor mai mari li se va comunica şi punctajul acordat pentru fiecare item. în O 5 . Dacă afirmaţia este falsă. 6.Să clasifice resursele O 6 – Să descrie gradul de O 10 – Să propună căi de „Mediul natural şi naturale după destinaţie asigurare cu resurse protecţie a resurselor societatea economică. O altă regulă pentru elaborarea testului este că fiecare secţiune a testului trebuie să conţină indicaţii pentru elevi privind modul de realizare a testului (ce să facă. teritoriului R.Moldova.Moldova” Capitolul II O 2 . în baza unui organizarea în baza unor afirmaţii. Să se asigure un climat psihologic adecvat. O3 .E. baza rezolvării unei situaţii geografice. în baza unei liste de caracteteristici. Itemi cu alegere duală şi cauză-efect 40 % 3.Moldova. densitatea populaţiei.G. caracteristicile P. şi org. Fiecare elev trebuie să aibă o copie a testului. încercuieşte A. Itemii obiectivi sau semiobiectivi trebuie plasaţi la începutul testului iar cei cu răspuns deschis – la sfîrşit.Moldova. în baza unei liste O 8 .Să să propună căi de „Populaţia şi particularităţile aşezărilor de grade a hărţii. de teme. cum să răspundă şi unde să plaseze răspunsurile). A F 1. determinarea distanţei în km şomajului în R. Să se asigure un climat fizic adecvat .Moldova. în baza rezolvării umană” completării unui tabel. este elaborarea itemilor pentru fiecare capitol şi stabilirea tipului acestuia.G. Următoarea etapă din testul sumativ la clasa a IX-a. a R.Să calculeze corect problemă. unei situaţii problemă.Să idenitifice corect O 7 . încercuieşte F şi înlocuieşte cuvintele subliniate u altele care fac afirmaţia adevărată. itemii trebuie grupaţi. repetarea obiectivelor importante şi prin încurajarea elevilor de a se strădui să răspundă cît mai bine fără a-i stresa. algortim. Capitolul III O 4 .elevii să se simtă confortabil şi să se evite întreruperile.Să aplice corect reţeaua O 11 .

Clasificaţi resursele naturale enumerate mai jos conform destinaţiei economice........ .......... energie solară........ L/0/1/2/3/4 III............... d) Bulgari... b) Ruşi............. 2...... -Capacitatea solului de asigura plantele cu substanţe nutritive pentru creştere este. _____________________ 4..... aer atmosferic.. Majoritatea populaţiei activează în agricultură.............. -Solurile cele mai favorabile pentru viţa -de –vie sînt............... 1... În coloana A sînt indicate tipuri de aşezări umane....... Care din satele numite este cel mai mare după numărul de locuitori? a) Corjeuţi....... 2........... 2... 2. 1...... 2....8 km2......... .. Scrieţi pe liniile din coloana A......... peisaj pitoresc.. Tipul: Tipul: Tipul: Tipul: 1........ iar în coloana B-unele caracteristici ale acestora..... sol... Completează spaţiul liber cu cuvintul corespunzător..... 1. Citeşte cu atenţie întrebările şi răspunsurile propuse.... cărbune...... Coloana A Coloana B 1.. 2.............. Sînt prezente numeroase instituţii culturale de de învăţămînt şi ştiinţifice. ................. L/0/1/2/3 II..... b) Parcani..... L/0/1/2/3/4 V......... cifrele din coloana B corespunzătoare.... Ce etnie ocupă locul II în structura etnică a Republicii Moldova? a) Găgăuzi....... Argilă...A F 2........ Scrieţi în tabel tipul şi cîte 2 exemple corespunzătoare. c) Pelinia... Majoritatea populaţiei activează în industrie şi Aşezări urbane sectorul serviciilor............... ......... L/0/1/2/3 IV.. Obiectivele de deservire a populaţiei sînt Aşezări rurale mai slab reprezentate ____________________ 3..... 1............................ d) Congaz... Suprafaţa teritoriului Republicii Moldova este de 33.... Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns (poate fi numai una)..... fîneaţa........ ape minerale..................... c) Ucraineni........... -Resursele naturale care nu au capacitatea de a se restabili sînt......

1 mii km2 şi o populaţie de 1204 locuitori. Chişinău. L/1/2/3/4/5/6/7/8 X. Cahul. dela municipiul Bălţi pînă la Tighina. b) Chişinău. Peste 50% din numîrul total al populaţiei urbane sînt concentrate în: a) Cahul. pe linie dreaptă. urmărind algoritmul: 1) VII. Vulcăneşti. ştiind că are o suprafaţă de 1. Tiraspol. L/0/1/2/3/4 XI. L/0/1/2 VIII. Bălţi. Apreciaţi poziţia-economico-geografică a Republicii Moldova. Tighina. b) Două consecinţe ale acestui proces. Cahul. Rîbniţa. L/0/1/2/3/4/5/6 . indicînd 4 particularităţile acesteia. Aplicaţi scara hărţii anexate. 3. Propune 3 măsuri de soluţionare a probelemi şomajului în Republica Moldova. Deduceţi: a) O cauză ce a determinat acest proces. Calculaţi densitatea populaţiei s. Bălţi. Drochia. L/0/1/2/3 VI. Se ştie că între anii 1950-1980 natalitatea în Republica Moldova a scăzut. c) Dubăsari. Tighina. Calculaţi distanţa în kilometri. Propune 4 măsuri de protecţie a resurselor biologice ale Republicii Moldova. Tighina. L/0/1/2 IX. L/0/1/2/3 XII. Efectuaţi toate calculele în test. d) Bălţi.Cucoara. Descrieţi gradul de asigurare cu resurse agroclimatice a Republii Moldova utilizînd harta resurselor agroclimatice.